ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 15

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. január 20.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 41/2007/EK rendelete (2006. december 21) a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2007. évre történő meghatározásáról

1

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

20.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 15/1


A TANÁCS 41/2007/EK RENDELETE

(2006. december 21)

a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2007. évre történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 20. cikkére,

tekintettel a teljes kifogható mennyiség és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló, 1996. május 6-i 847/96/EK tanácsi rendeletre (2), és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel a tőkehalállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló, 2004. február 26-i 423/2004/EK tanácsi rendeletre (3), és különösen annak 6. és 8. cikkére,

tekintettel az északi szürketőkehal-állomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 811/2004/EK tanácsi rendeletre (4), és különösen annak 5. cikkére,

tekintettel a Kantábriai-tenger és az Ibériai-félsziget nyugati részének déli szürketőkehal- és norvéghomár-állományának helyreállítását célzó intézkedésekről szóló, 2005. december 20-i 2166/2005/EK tanácsi rendeletre (5), és különösen annak 5. és 6. cikkére,

tekintettel a Vizcayai-öböl nyelvhalállományának fenntartható kiaknázására vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló, 2006. február 23-i 388/2006/EK tanácsi rendeletre (6), és különösen annak 4. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2371/2002/EK rendelet 4. cikke előírja a Tanács számára a vizekhez és erőforrásokhoz való hozzáférés és a halászati tevékenységek fenntartható folytatásának biztosításához szükséges intézkedések elfogadását, a rendelkezésre álló tudományos vélemények, és különösen a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (HTMGB) által készített jelentés figyelembevételével.

(2)

A 2371/2002/EK tanácsi rendelet 20. cikke értelmében a Tanács feladata, hogy halászati tevékenységenként vagy tevékenységcsoportonként meghatározza a teljes kifogható mennyiségeket (TAC). A halászati lehetőségeket az említett rendelet 20. cikkében előírt kritériumoknak megfelelően kell kiosztani a tagállamok és a harmadik országok között.

(3)

A teljes kifogható mennyiségek és a kvóták hatékony kezelésének biztosítása érdekében ki kell alakítani azokat az egyedi feltételeket, amelyek alapján a halászati tevékenységek végezhetők.

(4)

A halászterületek kezelésének elveit és egyes eljárásait közösségi szinten kell megállapítani, hogy a tagállamok biztosíthassák a lobogójuk alatt közlekedő hajók igazgatását.

(5)

A 2371/2002/EK rendelet 3. cikke megállapítja a halászati lehetőségek elosztásával kapcsolatban lényeges fogalommeghatározásokat.

(6)

A halászati lehetőségek felhasználása a vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban kell történjen, különös tekintettel a tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1983. szeptember 22-i 2807/83/EGK bizottsági rendeletre (7), a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló, 1986. szeptember 22-i 2930/86/EGK tanácsi rendeletre (8), a halászhajók jelzésére és okmányaira vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1987. május 20-i 1381/87/EGK bizottsági rendeletre (9), az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról szóló, 1991. december 17-i 3880/91/EGK tanácsi rendeletre (10), a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (11), a földközi-tengeri halászati erőforrások védelme érdekében bizonyos technikai intézkedések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1626/94/EK tanácsi rendeletre (12), a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1627/94/EK tanácsi rendeletre (13), a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendeletre (14), a közvetlen emberi fogyasztáson kívüli ipari célokra felhasznált hering kirakodásának feltételeiről szóló, 1998. június 29-i 1434/98/EK tanácsi rendeletre (15), az egyes hosszú távolságokon vándorló fajok bizonyos állományainak védelmét célzó egyes technikai intézkedések megállapításáról szóló, 2001. május 14-i 973/2001/EK tanácsi rendeletre (16), a mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2347/2002/EK tanácsi rendeletre (17), az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati erőkifejtések irányításáról, a 2847/93/EK rendelet módosításáról, valamint a 685/95/EK és a 2027/95/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 4-i 1954/2003/EK tanácsi rendeletre (18), a műholdas hajómegfigyelési rendszerekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról szóló, 2003. december 18-i 2244/2003/EK bizottsági rendeletre (19), a 423/2004/EK rendeletre, az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó bizonyos ellenőrző intézkedések megállapításáról szóló, 2004. március 22-i 601/2004/EK tanácsi rendeletre (20), a 811/2004/EK rendeletre, a 2166/2005/EK rendeletre, a 388/2006/EK rendeletre és a közösségi halászhajók számára egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó 2007-es és 2008-as halászati lehetőségek rögzítéséről szóló, 2006. december 19-i 2015/2006/EK tanácsi rendeletre (21).

(7)

A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) véleményét követve a VIII. ICES-övezetben fenn kell tartani az ideiglenes rendszert a szardellára vonatkozó fogási korlátozások irányítására.

(8)

A VIII. ICES-alterületen a szardella halászatának megtiltásáról szóló, 2006. július 20-i 1116/2006/EK bizottsági rendeletet (22) hatályon kívül kell helyezni.

(9)

Az ICES véleményét követve fenn kell tartani és felül kell vizsgálni a homoki angolnára vonatkozó halászati erőkifejtés irányítási rendszerét a IIIa. és IV. ICES-övezetben, valamint a IIa. ICES-övezet közösségi vizein.

(10)

Az ICES által kibocsátott legutóbbi tudományos véleményre figyelemmel átmeneti intézkedésként tovább kell csökkenteni az egyes mélytengeri fajokra irányuló halászati erőkifejtést.

(11)

A 2371/2002/EK rendelet 20. cikke alapján a Tanácsra hárul a fogási és/vagy halászati erőkifejtési korlátozásokhoz kapcsolódó feltételek megállapítása. A tudományos vélemények rámutatnak arra, hogy a megegyezés szerinti teljes kifogható mennyiségeken felül zsákmányolt fogások meghiúsítják a halászati műveletek fenntarthatóságát. Ezért meg kell állapítani azokat a kapcsolódó feltételeket, amelyek a kölcsönösen elfogadott halászati lehetőségek hatékonyabb végrehajtását fogják eredményezni.

(12)

Az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) 2006. évi ülésén számos technikai és ellenőrző intézkedést fogadott el. Ezeket az intézkedéseket végre kell hajtani.

(13)

Az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény (CCAMLR) 2006-ban tartott XXV. éves ülésén elfogadták a fogási határértékeket azokra az állományokra vonatkozóan, amelyek bármely CCAMLR-tagállam meglévő halászata számára hozzáférhetőek. A CCAMLR jóváhagyta továbbá a közösségi halászhajók részvételét a Dissostichus spp. felderítő halászatában a 88.1. és 88.2. FAO-alterületen, valamint az 58.4.1., 58.4.2., 58.4.3a. és 58.4.3b. körzetben, és az érintett halászati tevékenységeket fogási és járulékos fogási korlátozásoktól, valamint bizonyos technikai intézkedésektől tette függővé. Az említett korlátozásokat és technikai intézkedéseket szintén alkalmazni kell.

(14)

A Közösség által a CCAMLR szerződő feleként vállalt nemzetközi kötelezettségek betartása érdekében – a CCAMLR-bizottság által elfogadott intézkedések alkalmazásának kötelezettségét is ideértve –, alkalmazni kell az említett bizottság által a 2006–2007. idényre elfogadott teljes kifogható mennyiségeket és az idényt meghatározó megfelelő dátumokat.

(15)

A 847/96/EK tanácsi rendelet 2. cikkével összhangban meg kell határozni az ott említett intézkedések hatálya alá taratozó állományokat.

(16)

A halászati kapcsolatokra vonatkozó megállapodásokban vagy jegyzőkönyvekben előírt eljárásokkal összhangban a Közösség a halászati jogokról konzultációkat tartott Norvégiával (23), a Feröer-szigetekkel (24) és Grönlanddal (25).

(17)

A Közösség számos regionális halászati szervezet szerződő fele. Ezek a halászati szervezetek egyes fajokra vonatkozóan fogási korlátozások és/vagy halászati erőkifejtési korlátozások, valamint más védelmi szabályok megállapítását javasolták. Ezeket az ajánlásokat ezért a Közösségnek végre kell hajtania.

(18)

A 423/2004/EK rendeletben a tőkehalra előírt halászati erőkifejtési korlátozások szabályozására alternatív megoldásokat tartanak fent a célból, hogy a halászati erőkifejtést a teljes kifogható mennyiségekkel összhangban kezeljék, amint azt az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdése megállapítja.

(19)

A VMS-adatok használatára vonatkozóan bizonyos átmeneti rendelkezéseket fenn kell tartani annak érdekében, hogy a halászati erőkifejtés kezelésének nyomon követése, ellenőrzése és felügyelete hatékonyabb és eredményesebb legyen.

(20)

A tudományos vélemények azt mutatják, hogy a lepényhal és nyelvhal északi-tengeri állományának halászata nem fenntartható módon történik, illetve hogy a visszaengedett halak aránya igen magas. A tudományos vélemények és az északi-tengeri regionális tanácsadó testület által kibocsátott vélemény szerint a halászati lehetőségeket ki kell igazítani a lepényhalra halászó hajók halászati erőkifejtése tekintetében.

(21)

A tudományos vélemény a Nyugati-csatornában található nyelvhal-állományok tekintetében helyreállítási terv elfogadását javasolja. Átmeneti erőkifejtés-szabályozási rendszert kell alkalmazni, amíg a Tanács ki nem dolgoz egy hosszú távú megoldást. Az Északi-tengeren, a Skagerrakban és a Nyugati-csatornában, az Ír-tengeren és Skócia nyugati részén található tőkehalállományok, valamint a szürke tőkehal és a norvég homár VIIIc. és IXa. ICES-övezetben lévő állományai esetében a szabályozási rendszeren belül ki kell igazítani a megengedett erőkifejtési szinteket.

(22)

A halállományok védelméhez való hozzájárulás érdekében 2007-ben végre kell hajtani bizonyos, a halászat ellenőrzésére és műszaki feltételeire vonatkozó kiegészítő intézkedéseket.

(23)

A tudományos vizsgálatok kimutatták, hogy a VIa., VIb., VIIb., VIIc., VIIj., VIIk. és XII. ICES-övezetben folytatott kopoltyúhálós és állítóhálós halászat gyakorlata komoly veszélyt jelent a mélytengeri fajokra. Mindazonáltal, a végleges intézkedések elfogadásáig olyan átmeneti intézkedéseket kell alkalmazni, amelyek bizonyos feltételek teljesülése mellett engedélyezik az említett halászati tevékenységek folytatását.

(24)

A szürketőkehal-állományok fenntartható kiaknázása és a visszadobás csökkentése érdekében a VIIIa., VIIIb. és a VIIId. ICES-övezetben átmeneti intézkedésként fenn kell tartani a szelektív halászeszközökre vonatkozó legújabb fejlesztéseket.

(25)

Fokozni kell a harmadik országbeli halászhajók által fogott fagyasztott hal közösségi kikötőkben történő kirakodásának és átrakodásának ellenőrzését. 2006 novemberében az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC) ajánlást fogadott el, amely többek között a kikötő szerinti illetékes állam hatósága által végzett ellenőrzéssel is foglalkozik. Biztosítani kell az ajánlás közösségi jogrendbeli végrehajtását.

(26)

A NEAFC 2006 novemberében ajánlást fogadott el arra vonatkozóan, hogy a hajók jegyzékéből töröljék azon hajókat, amelyekről bebizonyosodott, hogy jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot folytatnak, és helyükbe új hajókat vegyenek fel. Biztosítani kell az ajánlások közösségi jogrendbeli végrehajtását.

(27)

A polipállomány megőrzéséhez, és különösen a fiatal élőlények védelméhez való hozzájárulás érdekében, 2007-ben változatlanul kell hagyni a CEKAF-régióban található, harmadik országok felségterülete vagy joghatósága alá tartozó tengeri vizeken fogott polip legkisebb kifogható méretére vonatkozó meghatározást mindaddig, amíg elfogadásra nem kerül 850/98/EK rendeletet módosító rendelet.

(28)

A HTMGB véleményére figyelemmel, bizonyos feltételek mellett engedélyezhető a merevítőrudas zsákhálóval, elektromos áram felhasználásával folytatott halászat a IVc. és IVb. ICES-övezetekben.

(29)

Az Amerika-közi Trópusi Tonhalbizottság (IATTC) 2006-ban tartott éves ülésén fogási korlátozásokat fogadott el a sárga úszójú tonhalra, a nagy szemű tonhalra és a bonítóra. Bár a Közösség nem tagja az IATTC-nek, ezen intézkedéseket végre kell hajtani az említett szervezet hatáskörébe tartozó erőforrások fenntartható kezelésének biztosítására.

(30)

A Csendes-óceán nyugati és középső részén folytatott halászatról szóló egyezmény (WCPFC) második éves ülésén halászati erőkifejtési korlátozásokat fogadott el a sárga úszójú tonhalra, a nagy szemű tonhalra, a bonítóra, valamint a Csendes-óceán déli részén élő germonra, és technikai intézkedéseket a járulékos fogások kezelésére vonatkozóan A Közösség 2005 januárja óta tagja a WCPFC-nek. Következésképpen a közösségi jogban végre kell hajtani ezen intézkedéseket az említett szervezet hatáskörébe tartozó erőforrások fenntartható kezelésének biztosítására.

(31)

Az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) 2006-ban tartott éves ülésén táblázatba foglalt kimutatást fogadott el a halászati lehetőségek kis, illetve túlzott mértékű kihasználásáról az ICCAT szerződéses felei részéről. Ebben az összefüggésben az ICCAT határozatot fogadott el, amelyben megjegyezte, hogy a Közösség a 2004. év folyamán a kvótáját több állomány tekintetében nem használta ki teljes mértékben.

(32)

Az ICCAT által megállapított közösségi kvóták kiigazításának tiszteletben tartása érdekében a kvóták részleges kihasználása eredményeként keletkező halászati lehetőségeket minden egyes tagállamnak a részleges kihasználáshoz való saját hozzájárulását alapul véve kell elosztani, a teljes kifogható mennyiségek éves elosztására meghatározott elosztási kulcs módosítása nélkül.

(33)

Az ICCAT 2006-ban tartott éves ülésén több technikai intézkedést fogadott el egyes hosszú távolságokon vándorló fajok atlanti-óceáni és földközi-tengeri állományai tekintetében, amelyek – többek között – meghatározzák a kékúszójú tonhal új legkisebb fogható méretét, az egyes területekre és időszakokra vonatkozó korlátozásokat, amelyek célja a nagyszemű tonhal védelme, a Földközi-tengeren folytatott sporthalászatra és rekreációs célú halászati tevékenységre vonatkozó intézkedéseket, valamint egy olyan mintavételi program létrehozását, amelynek célja a ketrecekben tenyésztett kékúszójú tonhal méretének becslése. A halállományok védelméhez való hozzájárulás érdekében 2007-ben – a 973/2001/EK rendelet módosításáról szóló rendelet elfogadásáig – végre kell hajtani ezeket az intézkedéseket.

(34)

A Délkelet-atlanti Halászati Szervezet (SEAFO), 2006-ban tartott éves ülésén a sérülékeny mélytengeri élőhelyek megőrzése érdekében védelmi intézkedéseket fogadott el bizonyos területek 2007. január 1-jétől történő lezárására vonatkozóan, a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan (IUU) halászati tevékenységek elleni küzdelem jegyében megtiltotta a tengeren történő átrakodásokat az egyezmény hatálya alá tartozó területen, a SEAFO-egyezményhez csatolt ideiglenes megállapodás módosítására átmeneti ellenőrzési rendszert hozott létre, amely tartalmazza a 2005-ben tartott éves ülésen elfogadott védelmi intézkedéseket, és a tengeri madarak halászati tevékenységekhez kapcsolható halálozásának csökkentésére technikai intézkedéseket hozott. Ezek az intézkedések kötelezőek a Közösségre, ezért végrehajtandók.

(35)

A Barbados, Guyana, Surinam, Trinidad és Tobago, Japán és Korea lobogója alatt közlekedő hajók számára már nem kell halászati lehetőségeket biztosítani Francia Guyana vizein, mivel azokat az említett országok csak részlegesen használták ki, amely körülményt figyelembe kell venni a Francia Guyanára vonatkozó egyedi rendelkezésekben.

(36)

Annak biztosítására, hogy a kék puha tőkehalnak a harmadik országok hajói által a közösségi vizekben zsákmányolt fogásai pontosan nyilvántarthatók legyenek, fenn kell tartani az e hajók ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket.

(37)

A közösségi halászok megélhetésének biztosítása érdekében, valamint a halászati erőforrások veszélyeztetésének és a bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2006. évre történő meghatározásáról szóló, 2005. december 22-i 51/2005/EK tanácsi rendelet (26) elévülése kapcsán felmerülő lehetséges nehézségeknek az elkerülése érdekében elengedhetetlen ezen halászterületek 2007. január 1-jei megnyitása, és az említett rendelet egyes szabályainak hatályban tartása 2007. januárjában. Az ügy sürgősségére való tekintettel haladéktalanul kivételt kell biztosítani az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződésekhez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv I. szakaszának (3) pontjában említett hathetes időszak alól,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 2007. évre rögzíti a halászati lehetőségeket bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében, valamint az ilyen halászati lehetőségek felhasználásának kapcsolódó feltételeit.

A rendelet továbbá 2008. januárja vonatkozásában bizonyos erőkifejtési korlátozásokat és azokhoz kapcsolódó feltételeket állapít meg, valamint egyes antarktiszi állományok esetében megállapítja az IE. mellékletben meghatározott időszakra vonatkozó halászati lehetőségeket és egyedi feltételeket.

2. cikk

Hatály

(1)   Eltérő rendelkezés hiányában ez a rendelet a következőkre alkalmazandó:

a)

a közösségi halászhajók (a továbbiakban: közösségi hajók); és

b)

a harmadik országok lobogója alatt a közösségi vizeken (EK-vizek) hajózó, harmadik országokban lajstromozott halászhajók (a továbbiakban: harmadik országbeli halászhajók).

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, ez a rendelet nem vonatkozik a kizárólag tudományos célú, az érintett tagállam engedélyével és annak felügyelete alatt folytatott halászati tevékenységekre, amelyekről előre tájékoztatták a Bizottságot és azt a tagállamot, melynek vizein a kutatást végzik.

3. cikk

Fogalommeghatározások

A 2371/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított fogalommeghatározásokon túl, e rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

a)

„teljes kifogható mennyiség” (TAC): valamennyi állományból évente kifogható és kirakodható mennyiség;

b)

„kvóta”: a Közösség, a tagállamok vagy harmadik országok részére TAC aránya;

c)

„nemzetközi vizek”: a bármely állam felségterületén vagy joghatóságán kívüli vizek;

d)

„NAFO szabályozási terület”: az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) egyezményes területének a parti államok felségterületén vagy joghatóságán kívüli része;

e)

„Skagerrak”: a nyugaton a Hanstholm világítótoronytól a Lindesnes világítótoronyig, délen a Skagen világítótoronytól a Tistlarna világítótoronyig, és innen a svéd part legközelebbi pontjáig húzott vonal által határolt terület;

f)

„Kattegat”: északon a Skagen világítótoronytól a Tistlarna világítótoronyig, és innen a svéd part legközelebbi pontjáig, és délen Hasenre-től Gnibens Spidsig, Korshage-től Spodsbjergig és Gilbjerg Hovedtől Kullenig húzott vonal által határolt terület;

g)

„Cadizi-öböl”: a IXa. ICES-övezetnek az nyugati hosszúság 7o23'48”-től keletre eső része;

h)

„NEAFC szabályozási terület”: azoknak a NEAFC-egyezményben (Északkelet-atlanti Halászati Bizottság) meghatározott területeknek a vizei, amelyek a NEAFC szerződő feleinek joghatóságán kívül helyezkednek el.

4. cikk

Halászati övezetek

E rendelet alkalmazásában az alábbi övezetmeghatározások alkalmazandók:

a)

az ICES-övezetek (Nemzetközi Tengerkutatási Tanács) a 3880/91/EGK rendeletben meghatározottak szerint;

b)

a CEKAF-övezetek (Kelet-közép-atlanti területek vagy a FAO 34. fő halászati övezete) az Atlanti-óceán északi körzetén kívüli egyes területeken halászó tagállamok által szolgáltatandó névleges fogási statisztikákról szóló, 1995. október 23-i 2597/95/EK tanácsi rendeletben (27) meghatározottak szerint;

c)

a NAFO-övezetek (Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet) az Atlanti-óceán északnyugati részén halászatot folytató tagállamok fogási és tevékenységi statisztikájának benyújtásáról szóló, 1993. június 30-i 2018/93/EK tanácsi rendeletben (28) meghatározottak szerint;

d)

a CCAMLR-övezetek (Egyezmény az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről) a 601/2004/EK rendeletben meghatározottak szerint;

e)

az IATTC-övezetek (Egyezmény az Amerika-közi trópusi tonhalról) az Amerikai Egyesült Államok és a Costa Rica Köztársaság között megkötött 1949. évi egyezmény által létrehozott Amerika-közi Trópusi Tonhalbizottság megerősítéséről szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 2006. május 22-i 2006/539/EK tanácsi határozatban (29) meghatározottak szerint;

f)

a WCPFC-övezetek (Egyezmény a Csendes-óceán nyugati és középső körzetében folytatott halászatokról) a Közösségnek a Csendes-óceán nyugati és középső körzetében található hosszú távon vándorló halállományok védelméről és kezeléséről szóló egyezményhez való csatlakozásáról szóló, 2004. április 26-i 2005/75/EK tanácsi határozatban (30) meghatározottak szerint;

g)

az ICCAT-övezetek (az atlanti tonhalfélék védelmére létrehozott nemzetközi bizottság) a Közösségnek az 1984. július 10-én Párizsban aláírt, az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezmény részes államai meghatalmazottai konferenciájának záróokmányához csatolt jegyzőkönyvvel módosított egyezményhez történő csatlakozásáról szóló, 1986. június 9-i 86/238/EGK tanácsi határozatban (31) meghatározottak szerint;

h)

a SEAFO-övezetek (Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet) az Atlanti-óceán délkeleti körzetében található halászati erőforrások védelméről és kezeléséről szóló egyezménynek az Európai Közösség által történő megkötéséről szóló 2002. július 22-i 2002/738/EK tanácsi határozatban (32) meghatározottak szerint;

i)

a GFCM-övezetek (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) az Európai Közösségnek a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottsághoz történő csatlakozásáról szóló, 1998. június 16-i 98/416/EK tanácsi határozatban (33) meghatározottak szerint;

II. FEJEZET

HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK ÉS KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK A KÖZÖSSÉGI HAJÓK SZÁMÁRA

5. cikk

Fogási korlátozások és elosztásuk

(1)   A közösségi vizeken vagy egyes nem közösségi vizeken tartózkodó közösségi hajók fogási korlátozásait, az ilyen fogási korlátozások tagállamok közötti elosztását, valamint a 847/96/EK rendelet 2. cikkével összhangban lévő további feltételeket az I. melléklet határozza meg.

(2)   A közösségi hajók számára engedélyezik a Feröer-szigetek, Grönland, Izland és Norvégia halászati joghatósága alá tartozó vizeken, valamint a Jan Mayen körüli halászati övezetben történő halfogásokat az I. mellékletben megállapított kvóta keretein belül, a 10., 17. és 18. cikkben meghatározott feltételekre is figyelemmel.

(3)   A Bizottság a IID. melléklet 8. pontjában megállapított szabályok szerint rögzíti a homoki angolna halászatára vonatkozó végleges fogási korlátozásokat a IIIa. és IV. ICES-övezetben, valamint a IIa. ICES-övezet közösségi vizein.

(4)   A Bizottság a kapelán lazac tekintetében a fogási korlátozásokat az V. ICES-övezetben és a XIV. ICES-övezet grönlandi vizein a teljes kifogható kapelánmennyiség 7,7 %-ában rögzíti, amint a teljes kifogható mennyiséget megállapították.

(5)   A 2007 első felében begyűjtött tudományos információk alapján a Bizottság a 2371/2002/EK rendelet 30. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően felülvizsgálhatja a IIIa. ICES-övezetben és a IIa. és IV. ICES-övezet közösségi vizeiben található norvég tőkehalállományra, a IIa. és IV. ICES-övezet közösségi vizeiben található sprattállományra, valamint a VIII. ICES-övezetben található szardellaállományra vonatkozó fogási korlátozásokat.

(6)   A közösségi hajók számára minden közösségi és nem közösségi vizen tilos a következő fajok halászata, fedélzeten tartása, átrakodása és kirakodása:

Óriáscápa (Cetorinhus maximus)

Fehér cápa (Carcharodon carcharias).

(7)   A közösségi hajók számára tilos az atlanti tükörhal (Hoplostethus atlanticus) halászata az V., VI. és VII. ICES-övezetnek a NEAFC szabályozási területen található részein.

(8)   A közösségi hajók számára – az elkerülhetetlen járulékos fogások kivételével – a 2007. január 1. és június 30. közötti időszakban tilos a mélyvízi vörös álsügér (Sebastes mentella) halászata az I. és II. ICES-övezetnek a NEAFC szabályozási területen található részein. A mélyvízi vörös álsügér halászatának ezen korlátozását a 2007. július 1. és december 31. közötti időszakra is alkalmazni kell, amennyiben azt a NEAFC ajánlja. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjának „C” sorozatában értesítést tesz közzé a NEAFC-ajánlásról.

6. cikk

Az elosztásra vonatkozó különös rendelkezések

(1)   A halászati lehetőségeknek az I. mellékletben előírt, tagállamok közötti elosztása nem érinti a következőket:

a)

a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése alapján végrehajtott cserék;

b)

a 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (4) bekezdése, 23. cikkének (1) bekezdése és 32. cikkének (2) bekezdése szerinti újraelosztások;

c)

a 847/96/EK rendelet 3. cikke szerint engedélyezett további kirakodások;

d)

a 847/96/EK rendelet 4. cikkével összhangban visszatartott mennyiségek;

e)

a 847/96/EK rendelet 5. cikke szerinti levonások.

(2)   A 2008-ra átcsoportosítandó kvóták visszatartása céljából a 847/96/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése – az említett rendelettől eltérve – valamennyi olyan állományra alkalmazandó, amelyre analitikai TAC vonatkozik.

7. cikk

A halászati erőkifejtés korlátozásai és az állománygazdálkodásra vonatkozó kapcsolódó feltételek

(1)   2007. február 1-jétől2008. január 31-ig a következők szerint kell a halászati erőkifejtési korlátozásokat és kapcsolódó feltételeket alkalmazni:

a)

A IIA. mellékletben meghatározottak a Kattegat, a Skagerrak területén és a IV., VIa., VIIa., VIId. ICES-övezetben és IIa. ICES-övezet közösségi vizeiben található egyes állományok kezelésére alkalmazandóak;

b)

A IIB. mellékletben meghatározottak a VIIIc. és IXa. ICES-övezetben – a Cadizi-öböl kivételével – a szürke tőkehal és a norvég homár állományainak kezelésére alkalmazandóak.

c)

A IIC. mellékletben meghatározottak a VIIe. ICES-övezetben a nyelvhalállományok kezelésére alkalmazandóak;

d)

A IID. mellékletben meghatározottak a IIIa. és IV. ICES-övezetben, valamint a IIa. ICES-övezet közösségi vizein a homoki angolna állományokra alkalmazandóak;

(2)   A 2007. január 1-je és 2007. január 31-e közötti időszakban az (1) bekezdésében említett állományok tekintetében az 51/2006/EK rendelet IIA., IIB., IIC. és IID. mellékletében meghatározott halászati erőkifejtés és kapcsolódó feltételek továbbra is alkalmazandóak.

(3)   A IIA. melléklet 4.1. pontjában és a IIB. és IIC. melléklet 3. pontjában meghatározott halászeszköz-típusokat használó, valamint a IIA. melléklet 2. pontjában és a IIB., illetve IIC. melléklet 1. pontjában meghatározott területeken halászó hajóknak – az említett mellékletek rendelkezései szerint – az 1627/94/EK rendelet 7. cikkével összhangban kiállított különleges halászati engedéllyel kell rendelkezniük.

(4)   A Bizottság a IID. melléklet 3–6. pontjában megállapított szabályok szerint meghatározza a homoki angolna halászatára vonatkozó végleges halászati erőkifejtést a IIIa. és IV. ICES-övezetben, valamint a IIa. ICES-övezet közösségi vizein.

(5)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a kikötőn kívül töltött napok kilowattnapban mért, 2007-es halászati erőkifejtési szintjei a mélytengeri halászati engedéllyel rendelkező hajók esetében – olyan utak során, amikor a hajók mélytengeri halászati engedély birtokában voltak, és a 2347/2002/EK rendelet I. és II. mellékletében felsorolt mélytengeri fajokat fogtak ki – nem haladják meg az érintett tagállam hajói által 2003-ban kifejtett átlagos éves halászati erőkifejtés 75 %-át. Ezt a bekezdést kizárólag azokra a halászutakra kell alkalmazni, amelyek során több mint 100 kg, az aranylazactól eltérő mélytengeri fajt fogtak ki.

8. cikk

A fogások és járulékos fogások kirakodásának feltételei

(1)   A fogási korlátozások alá tartozó állományokból származó halak csak akkor tárolhatók a fedélzeten vagy csak akkor rakodhatók ki, ha:

a)

a fogásokat egy kvótával rendelkező tagállam hajói zsákmányolták, és ez a kvóta még nincs kimerítve; vagy

b)

a fogások egy olyan közösségi részesedés részét képezik, amelyet nem osztottak el kvótaként a tagállamok között, és ez a részesedés még nincs kimerítve;

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a következő halfélék akkor is a fedélzeten tárolhatók vagy kirakodhatók, ha az adott tagállam nem rendelkezik kvótával, illetve a kvótákat vagy részesedéseket kimerítették:

a)

a hering és a makréla kivételével azok a fajok, amelyeket

i.

más fajokkal vegyesen zsákmányolnak olyan hálókkal, amelyek szembősége a 850/98/EK rendelet 4. cikkével összhangban 32 mm-nél kisebb, és

ii.

sem a fedélzeten, sem a kirakodás során nem válogatnak szét;

vagy

b)

makréla, ha

i.

fattyúmakrélával és szardíniával vegyesen fogják ki;

ii.

fogásai nem haladják meg a fedélzeten tárolt makréla, fattyúmakréla és szardínia 10 %-át; és

iii.

a fogásokat sem a fedélzeten, sem a kirakodás során nem válogatják szét.

(3)   Az 1434/98/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése nem vonatkozik a IIIa., IV. és VIId. ICES-övezetben és a IIa. ICES-övezet közösségi vizein fogott heringre.

(4)   Minden fogást be kell számítani a kvótába vagy – amennyiben a közösségi részesedést nem osztották fel kvótákra a tagállamok között – a közösségi részesedésbe, a (2) bekezdés rendelkezései szerint végrehajtott fogások kivételével.

(5)   Amennyiben egy tagállam heringre vonatkozó fogási korlátozásai kimerülnek a IIIa., IV. és VIId. ICES-övezetben, valamint a IIa. ICES-övezet közösségi vizein, tilos a szétválogatás nélküli, heringet tartalmazó fogások kirakodása a vonatkozó fogási korlátozások alá tartozó halászterületeken halászó, az adott tagállam lobogója alatt hajózó, a Közösségben lajstromozott hajók számára.

(6)   A járulékos fogások százalékának és visszaengedésének meghatározása a 850/98/EK rendelet 4. és 11. cikkének megfelelően történik.

9. cikk

Szétválogatás nélkül kirakodott fogások a IIIa., IV. és VIId. ICES-övezetben, valamint a IIa. ICES-övezet közösségi vizein

(1)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a IIIa., IV. és VIId. ICES-övezetben, valamint IIa. ICES-övezet közösségi vizein zsákmányolt fajok, szétválogatás nélkül kirakodott fogásainak hatékony ellenőrzésére megfelelő mintavételi program legyen érvényben.

(2)   A IIIa., IV. és VIId. ICES-övezetben, valamint IIa. ICES-övezet közösségi vizeiben zsákmányolt, szétválogatás nélküli fogások csak olyan kikötőben vagy kirakodóhelyen szállíthatók partra, ahol az (1) bekezdésben említett mintavételi program érvényben van.

10. cikk

Hozzáférési korlátozások

Közösségi hajók a Skagerrak területén Norvégia alapvonalaitól számított 12 tengeri mérföldön belül nem halászhatnak. A Dánia vagy Svédország lobogója alatt hajózó hajók számára azonban a Norvégia alapvonalaitól számított négy tengeri mérföldig engedélyezik a halászatot.

11. cikk

Átmeneti technikai és ellenőrző intézkedések

A közösségi hajókra vonatkozó átmeneti technikai és ellenőrző intézkedéseket a III. melléklet állapítja meg.

III. FEJEZET

FOGÁSI KORLÁTOZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK A HARMADIK ORSZÁGBELI HALÁSZHAJÓK SZÁMÁRA

12. cikk

Átmeneti technikai és ellenőrző intézkedések

A harmadik országbeli halászhajókra vonatkozó átmeneti technikai és ellenőrző intézkedéseket a III. melléklet állapítja meg.

13. cikk

Engedélyezés

(1)   A Venezuela vagy Norvégia lobogója alatt hajózó halászhajók és a Feröer-szigeteken lajstromozott halászhajók számára az I. mellékletben meghatározott fogási korlátozások keretein belül engedélyezik a halfogást a közösségi vizeken, a 14–16., valamint a 19–25. cikkben előírt feltételekre is figyelemmel.

(2)   A harmadik országok halászhajói számára a következő fajok halászata, fedélzeten tartása, átrakodása és kirakodása minden közösségi vizen tilos:

a)

Óriáscápa (Cetorinhus maximus)

b)

Fehér cápa (Carcharodon carcharias).

14. cikk

Földrajzi korlátozások

(1)   A Norvégia lobogója alatt hajózó, illetve a Feröer-szigeteken lajstromozott hajók számára a halászat a tagállamok alapvonalától számított 12 tengeri mérföldtől a tenger felé 200 tengeri mérföldig húzódó övezet azon részeire korlátozódik, amelyek a IV. ICES-övezetben, a Kattegaton és az Atlanti-óceánon az ÉSZ 43o00'-től északra találhatók, a 2371/2002/EK rendelet 18. cikkében említett terület kivételével.

(2)   A Norvégia lobogója alatt hajózó hajók számára a halászat a Skagerrak területén a Dánia és Svédország alapvonalaitól számított négy tengeri mérföldes távolságtól a nyílttenger felé engedélyezett.

(3)   A Venezuela lobogója alatt hajózó hajók számára a halászat a Francia Guyana alapvonalaitól számított 12 tengeri mérföldtől a tenger felé 200 tengeri mérföldig húzódó övezetre korlátozódik.

15. cikk

Áthaladás a közösségi vizeken

A közösségi vizeken áthaladó harmadik országbeli hajóknak hálóikat úgy kell elhelyezniük, hogy azokat ne lehessen könnyen használatba venni, a következő feltételeknek megfelelően:

a)

a hálókat, nehezékeket és a hasonló eszközöket külön kell választani a vonóháló-lemezektől, valamint a vonó- és vontatóhuzaloktól és -kötelektől,

b)

a fedélzeten vagy afölött található hálókat biztonságosan oda kell erősíteni a fedélzeti felépítmény valamelyik pontjához.

16. cikk

A fogások és járulékos fogások kirakodásának feltételei

A fogási korlátozások alá tartozó állományokból származó halakat nem lehet a hajón tárolni, illetve kirakodni, kivéve ha a fogást egy kvótával rendelkező harmadik ország hajója zsákmányolta, és az említett kvóta még nem merült ki.

IV. FEJEZET

A KÖZÖSSÉGI HAJÓKRA VONATKOZÓ ENGEDÉLYEZÉSI RENDELKEZÉSEK

17. cikk

Engedélyek és kapcsolódó feltételek

(1)   A halászati engedélyekre és a különleges halászati engedélyekre az 1627/94/EK rendeletben előírt általános szabályok ellenére a közösségi hajók által valamely harmadik ország vizein folytatott halászat az adott harmadik ország hatóságai által kiállított engedélyhez kötött.

(2)   Az első bekezdés azonban nem vonatkozik az Északi-tenger norvég vizein halászó közösségi hajókra, ha azok:

a)

200 GT vagy annál kisebb űrtartalmú hajók; vagy

b)

emberi fogyasztásra szánt, a makrélától eltérő fajokra halásznak; vagy

c)

svéd lobogó alatt közlekednek, a bevett gyakorlattal összhangban.

(3)   Az engedélyek maximális számát és a többi kapcsolódó feltételt a IV. melléklet I. részében meghatározottaknak megfelelően kell rögzíteni. Az engedélykérelmeken fel kell tüntetni a halászat típusát, valamint azon közösségi hajók nevét és jellemzőit, amelyekre az engedélyt kérik; a kérelmeket a tagállamok hatóságai továbbítják a Bizottság felé. A Bizottság ezeket a kérelmeket benyújtja az érintett harmadik ország hatóságainak.

(4)   Ha valamelyik tagállam átadja kvótáját egy másik tagállamnak (kvótacsere) a IV. melléklet I. részében említett halászati területeken, az átadáskor az engedélyeket is a megfelelő módon át kell adni, és erről a értesíteni kell Bizottságot. A IV. melléklet I. részében említett egyes halászati területekre vonatkozó engedélyek teljes számát azonban nem lehet túl lépni.

(5)   A közösségi hajók betartják a tevékenységük szerinti övezetre irányadó védelmi és ellenőrző intézkedéseket és minden más rendelkezést.

18. cikk

Feröer-szigetek

A Feröer-szigetek vizein az egy faj célzott halászatára vonatkozó engedéllyel rendelkező közösségi hajók célzott halászatot végezhetnek egy másik fajra is, amennyiben a Feröer-szigetek hatóságait erről előzetesen értesítik.

V. FEJEZET

HARMADIK ORSZÁGBELI HALÁSZHAJÓKRA VONATKOZÓ ENGEDÉLYEZÉSI RENDELKEZÉSEK

19. cikk

Engedély és különleges halászati engedély birtoklásának kötelezettsége

(1)   A 2847/93/EGK rendelet 28b. cikke ellenére a 200 BT-nél kisebb, norvég lobogó alatt közlekedő hajók mentesülnek az engedély és a különleges halászati engedély birtoklásának kötelezettsége alól.

(2)   Az engedélyt és a különleges halászati engedélyt a fedélzeten kell tartani. A Feröer-szigeteken vagy Norvégiában lajstromozott halászhajók mentesülnek e kötelezettség alól.

(3)   A 2006. december 31-én halászati engedéllyel rendelkező, harmadik országbeli hajók 2007. január 1-jétől folytathatják a halászatot a halászatra engedélyezett halászhajók jegyzékének a Bizottsághoz történő benyújtásáig és annak a Bizottság általi jóváhagyásáig.

20. cikk

Engedély és különleges halászati engedély iránti kérelem

Egy harmadik ország hatósága részéről a Bizottságnak küldött, engedély és különleges halászati engedély iránti kérelemhez csatolni kell a következő információkat:

a)

a hajó neve;

b)

lajstromszám;

c)

külső azonosító betűk és számok;

d)

lajstromozás szerinti kikötő;

e)

a tulajdonos vagy bérlő neve és címe;

f)

bruttó űrtartalom és teljes hossz;

g)

motorteljesítmény;

h)

hívójel és rádiófrekvencia;

i)

tervezett halászati módszer;

j)

tervezett halászati terület;

k)

azok a fajok, amelyekre a halászat irányul;

l)

az időszak, amelyre az engedélyt kérik.

21. cikk

Engedélyek száma

Az engedélyek számát és a különleges kapcsolódó feltételeket a IV. melléklet II. részében meghatározottaknak megfelelően rögzítik.

22. cikk

Érvénytelenítés és visszavonás

(1)   Az engedélyek és a különleges halászati engedélyek visszavonhatók új engedélyek és különleges halászati engedélyek kibocsátása érdekében. Az ilyen érvénytelenítés az új engedélyek és különleges halászati engedélyek Bizottság általi kibocsátását megelőző napon lép hatályba. Az új engedélyek és különleges halászati engedélyek kiállításuk napjától érvényesek.

(2)   Az engedélyeket és különleges halászati engedélyeket a lejárat napja előtt részben vagy teljesen visszavonják, amennyiben a szóban forgó állományra az I. mellékletben előírt kvóta kimerült.

(3)   Az engedélyeket és különleges halászati engedélyeket az e rendeletben megállapított kötelezettségek betartásának elmulasztása esetén visszavonják.

23. cikk

A vonatkozó szabályok betartásának elmulasztása

(1)   Annak a harmadik országbeli hajónak, amely nem teljesíti az e rendeletben megállapított kötelezettségeket, egy legfeljebb 12 hónapos időszakra nem bocsátanak ki engedélyt vagy különleges halászati engedélyt.

(2)   A Bizottság az érintett harmadik ország hatóságainak átadja azon harmadik országbeli halászhajók nevét és jellemzőit, amelyek számára a következő hónapban vagy hónapokban a vonatkozó szabályok megsértése következtében nem engedélyezik a halászatot a közösségi halászati övezetben.

24. cikk

Az engedély jogosultjának kötelezettségei

(1)   A harmadik országbeli halászhajók betartják a tevékenységük szerinti övezetben a közösségi hajók által folytatott halászatot szabályozó védelmi és ellenőrző intézkedéseket és más rendelkezéseket, különösen az 1381/87/EGK, 2847/93/EGK, 1627/94/EK, 850/98/EK és 1434/98/EK rendeletet, valamint a Balti-tenger, a Bæltek és az Øresund halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelméről szóló, 2005. december 21-i 2187/2005/EK tanácsi rendeletet (34).

(2)   Az (1) bekezdésben említett harmadik országbeli halászhajók hajónaplót vezetnek, amelybe bejegyzik az V. melléklet I. részében meghatározott információkat.

(3)   A harmadik országbeli halászhajók – a IIIa. ICES-övezetben halászó, norvég lobogó alatt közlekedő hajók kivételével – továbbítják a Bizottság felé a VI. mellékletben meghatározott információkat, az említett mellékletben megállapított szabályoknak megfelelően.

25. cikk

A Francia Guyanára vonatkozó különös rendelkezések

(1)   A Francia Guyana vizein történő halászatra vonatkozó engedélyeket akkor adják meg, ha az érintett hajó tulajdonosa vállalja, hogy a Bizottság kérésére lehetővé teszi egy megfigyelő hajóra szállását.

(2)   A Francia Guyana vizein halászó harmadik országbeli halászhajóknak az V. melléklet II. részében megadott mintának megfelelő hajónaplót kell vezetniük. Kérésre a fogási adatokat a francia hatóságokon keresztül továbbítják a Bizottság számára.

VI. FEJEZET

A FÖLDKÖZI-TENGEREN HALÁSZÓ KÖZÖSSÉGI HAJÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

26. cikk

Tiltott halászati időszak megállapítása a halgyűjtő eszközöket használó aranymakréla halászatra vonatkozóan

(1)   Az aranymakréla, különösen a kisméretű példányok védelme érdekében a halgyűjtő eszközöket (FAD-ok) használó aranymakréla-halászat 2007. január 1-jétől2007. augusztus 14-ig, a GFCM megállapodás hatálya alá tartozó terület valamennyi földrajzi alterületén tilos.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben egy tagállam igazolni tudja, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt, a lobogója alatt közlekedő halászhajók nem tudták kihasználni a rendes halászati napokat, az adott tagállam átviheti a halgyűjtő eszközökkel halászatot végző hajói által elvesztett napokat a következő év január 31-ig. Azok a tagállamok, amelyek az említett módon napokat szándékoznak átvinni, 2008. január 1-je előtt kérelmet nyújtanak be a Bizottsághoz a 2008. január 1-je és január 31-e közötti tiltott időszakban, halgyűjtő eszközökkel való aranymakréla-halászatra engedélyezett pótlólagos napok igénylése céljából. A kérelemhez a következő információkat kell csatolni:

a)

a vonatkozó meteorológiai információkat is tartalmazó jelentés a szóban forgó halászati tevékenység beszüntetésének körülményeiről;

b)

a hajó neve;

c)

lajstromszám;

d)

a közösségi halászflotta-nyilvántartásról szóló, 2003. december 30-i 26/2004/EK bizottsági rendelet (35) I. mellékletében meghatározott külső azonosító betűk és számok;

A Bizottság továbbítja a tagállamoktól beérkezett információkat az GFCM ügyvezető titkárságára.

(3)   A tagállamok 2007. november 1-je előtt jelentést küldenek a Bizottság számára az (1) bekezdésben említett intézkedések végrehajtásáról.

27. cikk

Halászati korlátozás alá vont területek kijelölése a sérülékeny mélytengeri élőhelyek védelme érdekében

(1)   Tilos kotróhálós és fenékvonóhálós halászatot folytatni a következő koordinátákat összekötő vonallal körülhatárolt területen:

a)

Mélytengeri halászati korlátozás alá tartozó terület: a Lophelia korallzátony Capo Santa Maria di Leuca térségében

ÉSZ 39o 27,72', KH 18o 10,74'

ÉSZ 39o 27,80', KH 18o 26,68'

ÉSZ 39o 11,16', KH 18o 04,28'

ÉSZ 39o 11,16', KH 18o 35,58'

b)

Mélytengeri halászati korlátozás alá tartozó terület: a Nílus-delta területén található hideg szénhidrogén források

ÉSZ 31o 30,00', KH 33o 10,00'

ÉSZ 31o 30,00', KH 34o 00,00'

ÉSZ 32o 00,00', KH 34o 00,00'

ÉSZ 32o 00,00', KH 33o 10,00'

c)

Mélytengeri halászati korlátozás alá tartozó terület: Eratosthemes Seamount

ÉSZ 33o 00,00', KH 32o 00,00'

ÉSZ 33o 00,00', KH 33o 00,00'

ÉSZ 34o 00,00', KH 33o 00,00'

ÉSZ 34o 00,00', KH 32o 00,00'

(2)   A tagállamok meghozzák az (1) bekezdésben említett területeken található sérülékeny mélytengeri élőhelyek védelméhez szükséges intézkedéseket, és különösen gondoskodnak arról, hogy az említett területeket megvédjék minden olyan, nem halászati tevékenységből származó hatástól, amely veszélyezteti az ezen élőhelyeket megkülönböztető természeti jelenségek megőrzését.

VII. FEJEZET

A NAFO SZABÁLYOZÁSI TERÜLETEN HALÁSZATOT FOLYTATÓ KÖZÖSSÉGI HAJÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ

A Közösség részvétele

28. cikk

A hajók jegyzéke

(1)   Csak a lobogó szerinti tagállam által kiállított különleges halászati engedéllyel rendelkező, bruttó 50 tonnát meghaladó és a NAFO hajólajstromba felvett közösségi hajók számára engedélyezik – az engedélyben meghatározott feltételekkel –, hogy a NAFO szabályozási terület halászati erőforrásait halásszák, a hajón tárolják, átrakodják, illetve kirakodják.

(2)   Valamennyi tagállam számítógéppel olvasható formában tájékoztatja a Bizottságot a lobogója alatt hajózó és a Közösségben lajstromozott, a NAFO szabályozási területen való halászatra feljogosított hajók jegyzékének bármilyen változásáról, legalább 15 nappal az új hajónak a NAFO szabályozási területre történő belépése előtt. A Bizottság ezt az információt haladéktalanul továbbítja a NAFO titkárságának.

(3)   A (2) bekezdésben említett jegyzék a következőket tartalmazza:

a)

a hajó belső száma a 26/2004/EK rendelet I. mellékletében meghatározottak szerint;

b)

nemzetközi rádióhívójel;

c)

a hajó bérlője, adott esetben;

d)

a hajó típusa.

(4)   Az ideiglenesen egy tagállam lobogója alatt hajózó hajók (személyzet nélküli hajóbérlet) esetében a továbbított információ továbbá a következőket tartalmazza:

a)

az a nap, amelytől kezdve a hajó számára a tagállam engedélyezte a tagállam lobogója alatti hajózást;

b)

az a nap, amelytől kezdve a hajó számára a tagállam engedélyezte a halászati tevékenységet a NAFO szabályozási területen;

c)

az állam neve, ahol a hajó lajstromban van vagy korábban lajstromozták, valamint az a nap, amelytől kezdve nem hajózik az említett állam lobogója alatt;

d)

a hajó neve;

e)

az illetékes nemzeti hatóságok által a hajóhoz rendelt hivatalos lajstromszám;

f)

a hajó anyakikötője az átruházást követően;

g)

a hajó tulajdonosának vagy bérlőjének neve;

h)

nyilatkozat arról, hogy a hajóparancsnok másolatot kapott a NAFO szabályozási területen hatályban lévő rendeletekről;

i)

a fő fajok, amelyeket a hajó a NAFO szabályozási területen halászhat;

j)

azok az alterületek, ahol a hajó várhatóan halászni fog.

2. SZAKASZ

Technikai intézkedések

29. cikk

Hálószembőség

(1)   A Sebastes mentella (3) bekezdésben említettek szerinti halászatának kivételével, a VII. mellékletben említett tengerfenéken élő fajok célzott halászatában tilos az olyan vonóháló használata, amelynek bármelyik szakasza 130 mm-nél kisebb méretű hálószemeket tartalmaz. Ez a szembőség legfeljebb 60 mm-re csökkenthető a sebeskalmár (Illex illecebrosus) célzott halászata esetében. A rájafélék (Rajidae) célzott halászatában ezt a szembőséget legalább 280 mm-re kell növelni a zsákvégen, és 220 mm-re a vonóháló összes többi részén.

(2)   A garnélarákra (Pandalus borealis) halászó hajók legalább 40 mm-es szembőségű hálót használnak.

(3)   A 2. alterületen és az 1F. és 3K. körzetben Sebastes mentella fajra (mélyvízi vörös álsügér) halászó hajók legalább 100 mm-es szembbőségű hálókat használnak.

30. cikk

Hálótartozékok

(1)   Tilos bármely olyan, az e cikkben leírtaktól eltérő eszköz használata, amely akadályt képez a háló szemeiben vagy csökkenti azok méretét.

(2)   A rongálódás csökkentése vagy megakadályozása érdekében a zsákvég alsó oldalához vásznat, léhést vagy más anyagot lehet rögzíteni.

(3)   A zsákvég felső oldalához kapcsolhatók olyan eszközök, amelyek nem képeznek akadályt a zsákvég szemeiben. A felső kopásvédők használata a VIII. mellékletben felsoroltakra korlátozódik.

(4)   A garnélarákra (Pandalus borealis) halászó hajók használhatnak szelektáló ablakot, a rácsok között legfeljebb 22 mm távolsággal. A 3L. körzetben garnélarákra halászó hajókat legalább 72 cm-es hosszúságú kampós lánccal is felszerelik, a IX. mellékletben leírtak szerint.

31. cikk

A hajón tárolt járulékos fogások

(1)   A halászhajók 2 500 kg-ra vagy 10 %-ra (a kettő közül a nagyobb mennyiségre) korlátozzák járulékos fogásaikat az IC. mellékletben felsorolt minden olyan fajból, amelyek tekintetében az adott körzetben a Közösség nem rendelkezik kvótával.

(2)   Abban az esetben, ha halászati tilalom van érvényvben, vagy ha az „egyéb fajokra” vonatkozó kvóta már teljesen kimerült, az érintett fajokból álló járulékos fogás nem haladhatja meg az 1 250 kg-ot vagy az 5 %-ot, a kettő közül a nagyobb mennyiséget.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben említett százalékos értékeket a fedélzeten tárolt teljes fogásban található valamennyi faj tömegének százalékában kell kiszámítani. A garnélarákfogásokat nem veszik figyelembe a tengerfenéken élő halfajok járulékos fogásainak kiszámításakor.

32. cikk

Járulékos fogás bármely fogási pozícióban

(1)   Ha bármely fogási pozícióban a járulékos fogás százalékaránya meghaladja a 31. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott százalékos értékeket, a hajónak haladéktalanul legalább 10 tengeri mérfölddel el kell távolodnia az előző hálókivetés helyétől, és a következő hálókivetés során végig legalább 10 tengeri mérföldes távolságot kell tartania az előző hálókivetés helyétől. Amennyiben a továbbhajózás után a következő fogás meghaladja az említett járulékos fogási korlátozásokat, a hajónak el kell hagynia a körzetet, és legalább 60 óráig oda nem térhet vissza.

(2)   Amennyiben a garnélarák-halászat során a kvóta alá tartozó tengerfenéken élő fajokból álló járulékos fogások teljes mennyisége a 3M. körzetben meghaladja az 5 tömegszázalékot vagy a 3L. körzetben a 2,5 tömegszázalékot, a hajónak haladéktalanul legalább 10 tengeri mérfölddel el kell távolodnia bármely előző hálókivetés helyétől, és a következő hálókivetés során végig 10 tengeri mérföldes távolságot kell tartania bármely előző hálókivetés helyétől. Amennyiben a továbbhajózás után a következő fogás meghaladja az említett járulékos fogási korlátozásokat, a hajónak el kell hagynia a körzetet, és legalább 60 óráig oda nem térhet vissza.

(3)   A bármely fogási pozícióban engedélyezett járulékos fogások százalékarányát az adott fogási pozícióban halászott teljes fogásban található valamennyi faj tömegének százalékában kell kiszámítani.

33. cikk

Célzott halászat és járulékos fogás

(1)   A közösségi hajók parancsnokai nem folytatnak célzott halászatot olyan fajokra, amelyekre járulékos fogási korlátozások vannnak érvényben. Egy faj célzott halászatáról akkor beszélhetünk, ha bármely fogás legnagyobb tömegszázalékát az a faj alkotja.

(2)   Ha az adott halászat tekintetében szabályszerű szemméretű hálóval, rájára célzott halászatot folytató hajó esetében első alkalommal fordul elő, hogy egy fogásban járulékos fogási korlátozás hatálya alá tartozó faj alkotja a teljes fogás legnagyobb tömegszázalékát, az ilyen fogás nem tekintendő szándékosnak. Ilyen esetben a hajónak haladéktalanul pozíciót kell váltania a 32. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban.

(3)   A közösségi hajók parancsnokai, azt követően, hogy a 32. cikk (1) és (2) bekezdésének megfelelően legalább 60 órán át elkerülték az adott körzetet, próbahalászatot hajtanak végre, amelyet legfeljebb 3 órán át végezhetnek. Az e cikk (1) bekezdésétől eltérve nem tekintendő célzott halászatnak, ha az ilyen próbahalászatok során valamely fogásban járulékos fogási korlátozás hatálya alá tartozó fajok alkotják a teljes fogás legnagyobb tömegszázalékát. Ilyen esetben a hajónak haladéktalanul pozíciót kell váltania a 32. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban.

34. cikk

A kifogható halak legkisebb mérete

(1)   A X. mellékletben előírt méreteknek nem megfelelő, a NAFO szabályozási területről származó halakat nem lehet feldolgozni, a hajón tartani, átrakodni, kirakodni, szállítani, tárolni, eladni, bemutatni vagy eladásra kínálni, ehelyett haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.

(2)   Ahol a X. mellékletben megállapított, előírt méretnek nem megfelelő kifogott halak mennyisége meghaladja a teljes mennyiség 10 %-át, a hajónak a halászat folytatása előtt haladéktalanul legalább öt tengeri mérfölddel el kell távolodnia az előző fogási pozíciótól. Minden olyan, a legkisebb kifogható halméret követelményei alá tartozó feldolgozott halat, amely nem éri el a X. mellékletben megállapított megfelelő hosszúságot, a legkisebb kifogható méret alatti halból származónak kell tekinteni.

3. SZAKASZ

Halászati korlátozás alá tartozó területek kijelölése a sérülékeny mélytengeri élőhelyek (fenékhegyek) védelme érdekében

35. cikk

Mélytengeri halászeszközök

Tilos mélytengeri halászeszközökkel folytatott halászati tevékenységet végezni a következő területeken:

Terület

1. koordináta

2. koordináta

3. koordináta

4. koordináta

Orphan Knoll

50.00.30

47.00.30

51.00.30

45.00.30

51.00.30

47.00.30

50.00.30

45.00.30

Corner

Seamounts

35.00.00

48.00.00

36.00.00

48.00.00

36.00.00

52.00.00

35.00.00

52.00.00

Új-Fundland

Seamounts

43.29.00

43.20.00

44.00.00

43.20.00

44.00.00

46.40.00

43.29.00

46.40.00

New England

Seamounts

35.00.00

57.00.00

39.00.00

57.00.00

39.00.00

64.00.00

35.00.00

64.00.00

4. SZAKASZ

Ellenőrző intézkedések

36. cikk

A termékek címkézése és elkülönített tárolása

(1)   Minden feldolgozott halat, amelyet a NAFO szabályozási területen zsákmányoltak, úgy kell felcímkézni, hogy a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet (36) 1. cikkében említett valamennyi faj és termékkategória, illetve garnélarák esetében a fogás időpontja azonosítható legyen. A címkén azt is fel kell tüntetni, hogy a halakat a NAFO szabályozási területén fogták.

(2)   A 3L. és 3M. körzetben fogott összes garnéla, és minden, a 2. alterületen és a 3KLMNO körzetben fogott grönlandi laposhal csomagolásán fel kell tüntetni, hogy azt az adott területeken fogták.

(3)   Figyelembe véve a hajó parancsnokának törvényes biztonsági és navigációs felelősségét, a következőket kell alkalmazni:

a)

minden, a NAFO szabályozási területén belüli fogást az e területen kívül fogott fogásoktól elkülönítetten kell tárolni; az ilyen fogásokat jól látható módon el kell különíteni, például műanyag fólia, rétegelt lemez vagy háló segítségével;

b)

az azonos fajból álló fogások tárolhatók a rakodótér több részében is, de a tárolás pontos helyét egyértelműen fel kell tüntetni a 37. cikkben említett tárolási terven.

37. cikk

Halászati és termelési napló és tárolási terv

(1)   A 2847/93/EGK rendelet 6., 8., 11. és 12. cikkének betartása mellett a közösségi hajók parancsnokai az e rendelet XI. mellékletében felsorolt információkat is bejegyzik a hajónaplóba.

(2)   A tagállamok minden hónap 15. napja előtt számítógéppel olvasható formában értesítik a Bizottságot a XII. mellékletben felsorolt állományoknak az előző hónapban kirakodott mennyiségeiről, és közlik a 2847/93/EGK rendelet 11. és 12. cikke alapján kapott információkat.

(3)   A közösségi hajók parancsnokai az IC. mellékletben felsorolt fajok fogásai tekintetében vezetik:

a)

a termelési naplót, amelyben az összesített eredményt a fedélzeten tárolt fogások kilogrammban kifejezett terméktömegében, fajonkénti bontásban kell feltüntetni;

b)

a tárolási tervet, fajonként feltüntetve a fogások elhelyezését a rakodótérben. Garnélarák esetében a hajók olyan tárolási tervet vezetnek amely mutatja a 3L. körzetben fogott garnéla és a 3M. körzetben fogott garnéla elhelyezkedését a tárolóterekben, valamint a fedélzeten lévő garnéla mennyiségét körzetenként a termék tömegében, kilogrammban kifejezve.

(4)   A (3) bekezdésben említett termelési naplót naponta frissíteni kell az előző – 00.00 órától (UTC) 24.00 óráig (UTC) számított – nap adataival, és a hajó teljes kirakodásáig a fedélzeten kell tartani.

(5)   A közösségi hajó parancsnoka biztosítja a szükséges segítséget a termelési naplóban feltüntetett mennyiségek és a hajón tárolt feldolgozott termékek ellenőrzésének lehetővé tételéhez.

(6)   A tagállamok kétévente tanúsítják valamennyi, a 28. cikk (1) bekezdésének megfelelően halászatra feljogosított hajó kapacitási tervének pontosságát. A hajóparancsnok gondoskodik arról, hogy e tanúsítvány másolata a fedélzeten legyen, és azt bármely ellenőrnek kérésre bemutatja.

38. cikk

Hálók szállítása

(1)   A VII. mellékletben felsorolt egy vagy több faj célzott halászatakor a közösségi hajók nem szállíthatnak a 29. cikkben megállapítottnál kisebb szembőségű hálókat.

(2)   A NAFO szabályozási területen kívüli területeken azonban ugyanazon út során a közösségi halászhajók tarthatnak a fedélzeten a 29. cikkben megállapítottnál kisebb szembőségű hálókat, feltéve hogy azokat biztonságosan feltekerik és elrakják, és közvetlen használatra nem állnak rendelkezésre. Az ilyen hálókat:

a)

le kell oldozni lemezeikről és húzó- vagy vonókábeleikről, illetve -köteleikről; és

b)

amennyiben azokat a fedélzeten vagy afölött szállítják, a hálókat biztonságosan hozzá kell erősíteni a hajó fedélzeti felépítményének valamely pontjához.

39. cikk

Átrakodás

(1)   A közösségi hajók nem végezhetnek átrakodási műveleteket a NAFO szabályozási területen, kivéve, ha illetékes hatóságaiktól erre előzetes engedélyt kaptak.

(2)   A közösségi hajók nem rakodhatnak át halfogást nem szerződő felek valamely olyan hajójáról vagy hajójára, amelyet láttak vagy más módon azonosítottak a NAFO szabályozási területen folytatott halászat közben.

(3)   A közösségi hajók minden egyes, a NAFO szabályozási területen végzett átrakodásról jelentést tesznek illetékes hatóságaiknak. E jelentést a rakományt átrakodó hajók az átrakodás előtt legalább huszonnégy órával, a rakományt fogadó hajók pedig a művelet után legkésőbb egy órával készítik el.

(4)   A (3) bekezdésben említett jelentés tartalmazza az átrakodás időpontját, földrajzi helyzetét, a ki- vagy berakodásra szánt halzsákmány fajonkénti teljes felkerekített tömegét kilogrammban, valamint a műveletben résztvevő hajók rádióhívójelét.

(5)   A fogadó hajó a fedélzetén lévő teljes fogáson és a kirakodásra szánt össztömegen kívül bármely kirakodás előtt legalább 24 órával jelenti a kikötő nevét és a kirakodás várható időpontját.

(6)   A tagállamok a (3) és az (5) bekezdésben említett jelentést haladéktalanul elküldik a Bizottságnak, amely azt késedelem nélkül továbbítja a NAFO titkárságnak.

40. cikk

Közösségi hajók bérlése

(1)   A tagállamok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy valamely lobogójuk alatt közlekedő, a NAFO szabályozási területen halászatra feljogosított halászhajójuk bérleti megállapodás tárgyát képezze egy másik NAFO szerződő félnek kiosztott kvóta és/vagy a halászati napok részben vagy teljes mértékben történő felhasználása céljából. A bérleti megállapodások azonban nem engedélyezettek olyan hajók esetében, amelyeket a NAFO vagy bármely más regionális halászati szervezet jogellenes, be nem jelentett vagy szabályozatlan (IUU) halászati tevékenységben részt vevő hajóként azonosított.

(2)   A bérleti megállapodás megkötésének napján a lobogó szerinti tagállam elküldi a következő információkat a Bizottságnak, amely azokat továbbítja a NAFO ügyvezető titkárságának:

a)

a tagállam bérleti megállapodáshoz való hozzájárulása;

b)

a bérlet hatályába tartozó fajok és a bérleti szerződéssel kiosztott halászati lehetőségek;

c)

a bérleti szerződés időtartama;

d)

a bérlő neve;

e)

a szerződő fél, amely bérbe vette a hajót;

f)

a tagállam által hozott intézkedések annak biztosítására, hogy a lobogója alatt közlekedő bérbevett hajók a bérleti időszak alatt megfeleljenek a NAFO védelmi és végrehajtási intézkedéseknek.

(3)   A bérleti megállapodás lejártakor a lobogó szerinti tagállam tájékoztatja a Bizottságot, amely ezt az információt haladéktalanul továbbítja a NAFO ügyvezető titkárságának.

(4)   A lobogó szerinti tagállam biztosítja, hogy:

a)

a bérbeadott hajó a bérleti időszakban nem halászhat a lobogó szerinti tagállamnak kiosztott halászati lehetőségek alapján;

b)

a hajó ugyanabban az időszakban nem halászhat egynél több bérleti megállapodás alapján;

c)

a hajó a bérleti időszakban eleget tesz a NAFO védelmi és végrehajtási intézkedéseinek;

d)

a bérbeadott hajó az értesítés tárgyát képező bérleti megállapodások keretében zsákmányolt valamennyi fogást és járulékos fogást az egyéb fogási adatoktól elkülönítve rögzíti a halászati naplóban.

(5)   A tagállamok a (4) bekezdés d) pontjában említett valamennyi fogást és jarulékos fogást az egyéb nemzeti fogási adatoktól elkülönítetten jelentik a Bizottságnak. A Bizottság ezeket az adatokat haladéktalanul továbbítja a NAFO ügyvezető titkárságának.

41. cikk

A halászati erőkifejtés nyomon követése

(1)   Valamennyi tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy hajóinak halászati erőkifejtése arányban álljon a NAFO szabályozási területen az említett tagállam rendelkezésére álló halászati lehetőségekkel.

(2)   A tagállamok a NAFO szabályozási területen az érintett fajokra halászó hajóik halászati tervét legkésőbb 2007. január 31-ig, illetve azt követően az ilyen tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal továbbítják a Bizottságnak. A halászati terv megjelöli többek között az ezekben a halászatokban részt vevő hajót vagy hajókat, és a NAFO szabályozási területen eltöltendő tervezett halászati napok számát.

(3)   A tagállamok tájékoztató jelleggel értesítik a Bizottságot a hajóik által más területeken tervezett tevékenységekről.

(4)   A halászati terv bemutatja a NAFO szabályozási területen alkalmazandó teljes halászati erőkifejtést, az értesítést küldő tagállam rendelkezésére álló halászati lehetőségekhez viszonyítva.

(5)   A tagállamok legkésőbb 2008. január 15-ig jelentést tesznek a Bizottságnak halászati tervük végrehajtásáról. E jelentések magukban foglalják a NAFO szabályozási területen halászati tevékenységet végző hajók számát, minden egyes hajó fogási adatait, és az egyes hajók által az adott területen halászattal töltött napok számát. A 3M és 3L körzetben garnélára halászó hajók tevékenységeiről mindkét körzetre vonatkozóan külön-külön kell jelentést tenni.

5. SZAKASZ

A norvég garnélára vonatkozó különös rendelkezések

42. cikk

A norvég garnéla halászata

(1)   Valamennyi tagállam naponta jelentést tesz a Bizottságnak a NAFO szabályozási terület 3L. körzetében a lobogója alatt hajózó és a Közösségben lajstromozott hajók által fogott norvég garnéla (Pandalus borealis) mennyiségeiről. Minden halászati tevékenységet 200 métert meghaladó mélységben kell végezni, és a halászat tagállamonként egy időben egy hajóra korlátozódik.

(2)   A 3L. körzetben garnélára halászó hajó parancsnoka vagy annak képviselője, a kikötőbe történő érkezés várható időpontja előtt 24 órával, az érintett kikötő tagállami illetékes hatóságai számára továbbítja a következő információkat:

a)

a kikötőbe érkezés időpontja;

b)

a fedélzeten tárolt garnéla mennyisége;

c)

a körzet vagy körzetek, ahol a fogás történt.

6. SZAKASZ

A vörös álsügérre vonatkozó különös rendelkezések

43. cikk

A vörös álsügér halászata

(1)   A NAFO szabályozási terület 2. alterületén és IF., 3K. és 3M. körzetében vörös álsügérre halászó hajó parancsnoka minden második hétfőn értesíti a lobogó vagy lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságait a vörös álsügér mennyiségeiről, amelyet az említett övezetekben az előző vasárnap éjfélkor véget érő kéthetes időszakban fogott.

Amikor az összesített fogások elérik a teljes kifogható mennyiség 50 %-át, az értesítést minden hétfőn meg kell tenni.

(2)   A tagállamok minden második kedden déli 12 óra előtt jelentést tesznek a Bizottságnak az előző vasárnap éjfélkor véget érő kéthetes időszakban a vörös álsügérnek a NAFO szabályozási terület 2. alterületén és IF., 3K. és 3M. körzetében a lobogójuk alatt hajózó és területükön lajstromozott hajók által fogott mennyiségeiről.

Amikor az összesített fogások elérik a teljes kifogható mennyiség 50 %-át, a jelentéseket hetente kell elküldeni.

7. SZAKASZ

Végrehajtási intézkedések

44. cikk

Jogsértések nyomon követése

(1)   Azon tagállam hatóságai, amelyet az egyik hajója által elkövetett jogsértésről értesítenek, azonnali és teljes körő vizsgálatot indít a jogsértést igazoló bizonyítékok megszerzése érdekében, amely – adott esetben – magában foglalja az érintett hajó helyszíni vizsgálatát.

(2)   A tagállami illetékes hatóságok, a nemzeti jogszabályokkal összhangban haladéktalanul intézkednek a bírósági vagy közigazgatási eljárás megindításáról a tagállam lobogója alá tartozó hajóért felelős állampolgárokkal szemben, amennyiben a NAFO által elfogadott intézkedéseket nem tartották be.

(3)   A lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai gondoskodnak arról, hogy a (2) bekezdés szerint megindított eljárás, a nemzeti jog vonatkozó rendelkezéseivel összhangban alkalmas legyen olyan hathatós intézkedések foganatosítására, amelyek elegendő súlyúak, biztosítják az előírások betartását, megfosztják a jogsértőket az illegális tevékenységből származó gazdasági előnyöktől és hatékonyan tartanak vissza hasonló jogsértések jövőbeni elkövetésétől.

45. cikk

Az ellenőrök által a jogsértésekről készített jelentések kezelése

(1)   A NAFO ellenőrei által összeállított vizsgálati és felügyeleti jelentések elfogadható bizonyítékul szolgálnak bármelyik tagállam bírósági vagy közigazgatási eljárásaiban. Ezeket a jelentéseket a tények megállapítása érdekében a tagállamok a saját ellenőreik által készített vizsgálati és felügyeleti jelentésekkel egyformán kezelik.

(2)   A tagállamok együttműködnek a rendszer alapján egy ellenőr által benyújtott jelentésből eredő bírósági vagy egyéb eljárások elősegítése érdekében, figyelemmel a bizonyítékok elfogadhatóságára vonatkozó szabályokra a nemzeti igazságszolgáltatási és egyéb rendszerekben.

46. cikk

Súlyosabb jogsértések nyomon követésének javítása

(1)   Az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet által elfogadott közös nemzetközi ellenőrzés rendszerének alkalmazására vonatkozó rendelkezések elfogadásáról szóló, 1988. június 9-i 1956/88/EGK tanácsi rendeletben (37) meghatározott rendelkezések, és különösen a rendelethez mellékletként csatolt ellenőrzési rendszer 9. és 10. pontja mellett, a lobogó szerinti tagállam e szakasz alapján intézkedéseket hoz, amennyiben valamely lobogója alatt közlekedő hajó a következő súlyos jogsértések egyikét követte el:

a)

Moratórium vagy halászati tilalom hatálya alá eső állomány célzott halászata.

b)

Eltérő fogási adatok feljegyzése. E cikk értelmében ez abban az esetben tekintehető az ellenőrzés megindításának alapjául, ha a fedélzeten tárolt feldolgozott fogásnak az ellenőr által becsült fajonkénti vagy teljes mennyisége és a termelési naplóba bejegyzett adatok közötti eltérés 10 tonna vagy 20 %, a kettő közül a nagyobbik mennyiség, a termelési naplóban szereplő adatok százalékában számítva. A fedélzeten tárolt fogás becsült mennyiségének kiszámításához, a vizsgálatot tartó szerződő fél és a vizsgált hajó szerinti szerződő fél ellenőrei által közösen megállapított tárolási tényezőt kell használni.

c)

Ugyanazon súlyos jogsértésnek az 1956/88/EGK rendeletben foglalt rendszer 9. pontjában említett megismétlődése, amelyet a rendszer 10. pontjával összhangban 100 napon belül vagy a hajóút során (a kettő közül a rövidebb) megerősítettek.

(2)   A lobogó szerinti tagállam gondoskodik arról, hogy a (3) bekezdésben említett vizsgálatot követően az érintett hajó minden halászati tevékenységet beszüntessen, illetve hogy meginduljon a súlyos jogsértés vizsgálatára irányuló eljárás.

(3)   Amennyiben a lobogó szerinti tagállam által, az (1) bekezdésben említett vizsgálat elvégzésére kijelölt ellenőr vagy más személy nem tartózkodik a szabályozási területen, a lobogó szerinti tagállam előírja a hajó számára, hogy haladéktalanul hajózzon egy olyan kikötőbe, ahol a vizsgálatot meg lehet indítani.

(4)   A (1) bekezdés b) pontjában említett, eltérő fogási adatok feljegyzéséből eredő súlyos jogsértés kivizsgálását követően, a lobogó szerinti tagállam gondoskodik arról, hogy a fedélzeten tárolt teljes fogás helyszíni vizsgálatát és számbavételét az adott kikötői hatóság elvégzi.

(5)   Amikor egy hajót a (2), (3) és (4) bekezdés szerinti kikötőbe irányítanak, fedélzetére egy másik szerződő fél ellenőre felszállhat és/vagy ott maradhat a kijelölt kikötő felé vezető úton, feltéve hogy a vizsgált hajó szerinti tagállam illetékes hatósága nem szólítja fel az ellenőrt a hajó elhagyására.

47. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1)   A tagállamok végrehajtási intézkedéseket fogadnak el a lobogójuk alá tartozó azon hajók tekintetében, amelyek esetében a nemzeti törvényekkel összhangban megállapították, hogy a 46. cikkben említett súlyos jogsértést követett el.

(2)   Az (1) bekezdésben említett intézkedések – a cselekmény súlyosságától függően és a nemzeti jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően – különösen a következőket tartalmazhatják:

a)

pénzbírságok;

b)

a tiltott halászeszköz és fogás lefoglalása;

c)

a hajó zár alá vétele;

d)

a halászati engedély felfüggesztése vagy visszavonása;

e)

a halászati kvóta csökkentése vagy visszavonása.

(3)   Az érintett hajó lobogó szerinti tagállama haladéktalanul értesíti a Bizottságot az e cikk szerint elfogadott megfelelő intézkedésekről. Az értesítés alapján a Bizottság tájékoztatja a NAFO titkárságát az említett intézkedésekről.

48. cikk

Jogsértésekről szóló jelentés

(1)   A 46. cikkben említett súlyos jogsértés esetén az érintett tagállam, a lehető leghamarabb, de minden esetben a jogsértésről szóló értesítés kézhezvételétől számított három hónapon belül jelentést készít a Bizottság számára a vizsgálat előrehaladásáról, amelyben minden, a jogsértéssel kapcsolatban elfogadott vagy elfogadásra javasolt intézkedést ismertet, majd a vizsgálat lezárását követően a vizsgálat eredményeiről újabb jelentést készít.

(2)   A Bizottság a tagállamoktól kapott jelentések alapján közösségi jelentést állít össze. A jogsértésről szóló értesítés kézhezvételétől számított négy hónapon belül a Bizottság továbbítja a NAFO titkárságára a vizsgálat előrehaladásáról szóló jelentést, majd a lehető legrövidebb határidőn belül elküldi a vizsgálat lezárását követően készített, az vizsgálat eredményéről szóló jelentést is.

VIII. FEJEZET

A HARMADIK ORSZÁGBELI HAJÓK ÁLTAL A NEAFC SZABÁLYOZÁSI TERÜLETÉN FOGOTT FAGYASZTOTT HAL KIRAKODÁSÁRA VAGY ÁTRAKODÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

49. cikk

A kikötő szerinti illetékes állam hatósága által végzett ellenőrzés

A 2847/93/EGK tanácsi rendelet és a harmadik országok halászhajóinak a közösségi kikötőkben történő közvetlen kikötésére és fogásaik értékesítésére vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 1994. május 6-i 1093/94/EK tanácsi rendelet (38) sérelme nélkül, az e fejezetben meghatározott eljárásokat 2007. május 1-jétől kell alkalmazni a harmadik országbeli hajók által – az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény megkötéséről szóló, 1981. július 13-i 81/608/EGK tanácsi határozathoz (39) csatolt egyezmény 1. cikkében meghatározott – NEAFC szabályozási területén fogott fagyasztott hal tagállami kikötőkben történő kirakodására vagy átrakodására.

50. cikk

Kijelölt kikötők

Kirakodás és átrakodás csak az erre kijelölt kikötőkben engedélyezett.

A tagállamok egy kirakodásra használt helyet vagy egy parthoz közeli helyet jelölnek ki (kijelölt kikötők), ahol engedélyezik az 49. cikkben említett halak kirakodását vagy átrakodását. Az alkalmazás 49. cikkben meghatározott időpontjától föggetlenül, a tagállamok 2007. január 15-e előtt megküldik a Bizottságnak a kijelölt kikötők jegyzékét. A jegyzék minden ezt követő módosításáról, a változások hatályba lépésének időpontja előtt legalább 15 nappal értesíteni kell a Bizottságot.

A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjának „C” sorozatában közzéteszi és weboldalán elérhetővé teszi a kikötők jegyzékét és annak változásait.

51. cikk

Előzetes értesítés a kikötőbe való érkezésről

(1)   A 2847/93/EGK rendelet 28e. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, a valamely kikötőbe kirakodás vagy átrakodás céljából belépni szándékozó, a 49. cikkben említettek szerinti halat szállító minden halászhajó parancsnoka legalább 3 munkanappal várható érkezésük előtt értesíti az adott kikötő illetékes hatóságait.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett értesítéshez csatolni kell a XV. melléklet I. részében található formanyomtatvány megfelelően kitöltött A. részét a következők szerint:

a)

A PSC 1. formanyomtatvány használatos abban az esetben, ha a halászhajó saját fogásait szándékozik kirakodni;

b)

A PSC 2. formanyomtatvány használatos abban az esetben, ha a halászhajó átrakodási műveletben vett részt. Utóbbi esetben minden egyes átadó hajó tekintetében külön formanyomtatványt kell kitölteni.

(3)   A kikötő szerinti tagállam haladéktalanul továbbítja a (2) bekezdésben említett formanyomtatvány egy példányát a halászhajó lobogó szerinti tagállama számára, illetve átrakodási műveletben részt vett hajó esetében az átadó hajók szerinti állam(ok) számára.

52. cikk

Kirakodásra és átrakodásra vonatkozó engedély

(1)   Kirakodásra vagy átrakodásra a kikötő szerinti tagállam csak azt követően adhat engedélyt, hogy a kirakodni vagy átrakodni szándékozó halászhajó lobogó szerinti állama, vagy – amennyiben a hajó átrakodásban vett részt a kikötőn kívül – az átadó hajók szerinti állam vagy államok, az 51. cikk (3) bekezdése szerint továbbított formanyomtatvány B. részének megfelelő kitöltésével és a nyomtatvány egy példányának visszaküldésével megerősítették, hogy:

a)

a saját maga által zsákmányolt halat szállító hajó elegendő kvótával rendelkezik a bejelentett fajok halászatára;

b)

a fedélzeten tárolt hal mennyiségét a szabályoknak megfelelően bejelentették, és azt figyelembe vették az adott esetben alkalmazandó fogási vagy erőkifejtési korlátozás kiszámításakor;

c)

a saját maga által zsákmányolt halat szállító hajó a bejelentett területre vonatkozóan rendelkezik halászati engedéllyel;

d)

VMS adatok alapján ellenőrizték, hogy a hajó a bejelentett fogás származási helyeként megadott területen tartózkodott.

A kirakodási vagy átrakodási műveleteket csak azt követően lehet megkezdeni, hogy a kikötő szerinti állam illetékes hatóságai arra engedélyt adtak.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a kikötő szerinti állam az (1) bekezdésben említett megerősítés hiányában is adhat teljes vagy részleges kirakodási engedélyt, de ilyen esetekben az érintett halfogást egy az illetékes hatóságok felügyelete alatt álló raktárban kell tárolni. Az ilyen halakat csak az (1) bekezdésben említett megerősítés kézhezvétele után lehet értékesíteni, átrakodni vagy elszállítani. Amennyiben a kirakodás időpontjától számított 14 napon belül nem érkezik meg a megerősítés, a kikötő szerinti állam, a nemzeti szabályoknak megfelelően a halat lefoglalhatja és rendelkezhet vele.

(3)   A kikötő szerinti állam a kirakodási vagy átrakodási engedély megadására vagy megtagadására vonatkozó határozatáról a XV. melléklet I. részében előírt formanyomtatvány szabályszerűen kitöltött C. része egy példányának a Bizottságnak és a NEAFC titkáráságának történő továbbítása révén haladéktalanul értesítést ad, amennyiben a kirakodott vagy átrakodott halmennyiségeket a NEAFC szabályozási területén zsákmányolták;

53. cikk

Vizsgálatok

(1)   A tagállamok évente az 49. cikkben említett harmadik országbeli hajók tagállami kikötőkben történő kirakodásainak vagy átrakodásainak legalább 15 %-át ellenőrzik.

(2)   A vizsgálatok során ellenőrzik a teljes kirakodási és átrakodási műveletet, és összehasonlító ellenőrzésvégeznek a kirakodásra vonatkozó előzetes értesítésben bejelentett fajok mennyisége és a ténylegesen kirakodott vagy átrakodott fajok mennyisége között.

(3)   Az ellenőrök minden megtesznek a halászhajók indokolatlan feltartóztatásának elkerülése érdekében és annak biztosítására, hogy a halászhajók a lehető legkisebb akadályoztatást és kényelmetlenséget szenvedjék el, valamint, hogy a fogott hal minősége ne romoljon.

54. cikk

Ellenőrzési jelentések

(1)   Minden egyes vizsgálatot dokumentálni kell a XV. melléklet II. részében meghatározott ellenőrzési jelentés kitöltésével.

(2)   Az ellenőrzési jelentések egy-egy példányát haladéktalanul továbbítani kell a vizsgált halászhajó lobogója szerinti állam számára, és – amennyiben a halászhajó átrakodási műveletet hajtott végre – az átadó hajók lobogója szerinti állam vagy államok számára, valamint a Bizottság és a NEAFFC titkársága számára, amennyiben a kirakodott vagy átrakodott halmennyiségeket a NEAFC egyezmény hatálya alá tartozó területen zsákmányolták;

(3)   Az ellenőrzési jelentések eredeti példányát vagy hiteles másolatát kérésre megküldik a vizsgált halászhajó lobogó szerinti állama számára.

IX. FEJEZET

A CCAMLR TERÜLETÉN HALÁSZÓ KÖZÖSSÉGI HAJÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ

Korlátozások és a hajókkal kapcsolatos információkra vonatkozó követelmények

55. cikk

Tilalmak és fogási korlátozások

(1)   A XIII. mellékletben meghatározott fajok célzott halászata az említett mellékletben feltüntetett övezetekben és időszakokban tilos.

(2)   Az új és felderítő halászatra a XIV. mellékletben meghatározott fogási és járulékos fogási korlátozásokat kell alkalmazni az említett mellékletben feltüntetett alterületeken.

56. cikk

A CCAMLR területén halászati engedéllyel rendelkező hajókkal kapcsolatos információkra vonatkozó követelmények

(1)   Az engedéllyel rendelkező hajók számára a 601/2004/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettségen túlmenően a tagállamok e hajók vonatkozásában 2007. augusztus 1-jétől a következőkről tájékoztatják a Bizottságot:

a)

a hajó IMO száma (ha kibocsátották);

b)

korábbi lobogó, ha volt ilyen;

c)

nemzetközi rádióhívójel;

d)

a hajó tulajdonosának/tulajdonosainak neve és címe, és bármely haszonélvezője/haszonélvezői, ha ismert;

e)

a hajó típusa;

f)

építésének helye és ideje;

g)

hossza;

h)

színes fényképek a hajóról az alábbiak szerint:

i.

egy legalább 12 x 7 cm méretű kép, amely a hajó jobb oldalát mutatja teljes hosszában, összes szerkezeti elemével;

ii.

egy legalább 12 x 7 cm méretű kép, amely a hajó bal oldalát mutatja teljes hosszában, összes szerkezeti elemével;

iii.

egy legalább 12 x 7 cm méretű kép, amely a hajó farát mutatja hátulról;

i)

a fedélzetre szerelt műholdas nyomonkövető rendszer csalásbiztos működésének biztosítása céljából tett intézkedések.

(2)   2007. augusztus 1-jétől kezdődően a tagállamoknak – amennyire ez megvalósítható – tájékoztatniuk kell a Bizottságot a CCAMLR területén való halászatra jogosult hajókkal kapcsolatos alábbi információkról:

a)

az üzemeltető neve és címe, amennyiben nem azonos a hajó tulajdonosával/tulajdonosaival;

b)

a parancsnok, és ahol releváns, a halászati parancsnok neve és állampolgársága;

c)

a halászati módszer vagy módszerek típusa;

d)

merevítőrúd (m);

e)

bruttó regisztertonna;

f)

a hajó kommunikációs rendszerének típusa és számai (INMARSAT A., B. és C. számok);

g)

a legénység szokásos létszáma;

h)

főhajtómű vagy hajtóművek teljesítménye;

i)

raksúly (tonna), halraktárak száma és befogadóképessége (m3);

j)

bármely egyéb célszerűnek tartott információ (pl. a jég osztályba sorolása).

57. cikk

Az észlelt hajókra vonatkozó jelentés

(1)   Az engedéllyel rendelkező halászhajó parancsnoka, amennyiben a CCAMLR területén egy másik halászhajót észlel, az adott hajóval kapcsolatban a lehető legtöbb információt igyekszik dokumentálni, többek között a következőket:

a)

a hajó neve és leírása;

b)

a hajó hívójele;

c)

a hajó lajstromszáma és Lloyds/IMO száma;

d)

a hajó lobogó szerinti állama;

e)

a hajó fényképe a jelentés alátámasztására;

f)

az észlelt hajó megfigyelt tevékenységeire vonatkozó bármely egyéb lényeges információ.

(2)   A hajó parancsnoka az (1) bekezdésben említett információkat tartalmazó jelentést a lehető legrövidebb határidőn belül továbbítja a lobogó szerinti államnak. A lobogó szerinti állam, a CCAMLR előírásoknak megfelelően továbbítja ezeket a jelentéseket a CCAMLR titkársága felé, amennyiben az észlelt hajó a CCAMLR előírások szerinti IUU tevékenységet folytat.

2. SZAKASZ

Felderítő halászat

58. cikk

Részvétel felderítő halászatban

(1)   A Spanyolország lobogója alatt hajózó és ott lajstromozott halászhajók, amelyekről a CCAMLR-t a 601/2004/EK rendelet 7. cikke rendelkezéseinek megfelelően értesítették, részt vehetnek a Dissostichus spp. horogsoros felderítő halászatában a 88.1. és 88.2. FAO-alterületen, valamint az 58.4.1., 58.4.2., és 58.4.3a) körzet nemzeti joghatóságon kívüli területein, illetve az 58.4.3b) körzet nemzeti joghatóságon kívüli területein.

(2)   Az 58.4.3a) és 58.4.3b) körzetben egy időben tagállamonként csak egy halászhajó halászhat.

(3)   A teljes fogási és járulékos fogási korlátozásokat a 88.1 és 88.2. alterület valamint az 58.4.1. és 58.4.2. körzet vonatkozásában, és ezek mindegyikének kisléptékű kutatási egységenkénti (SSRU-k) felosztását a XIV. melléklet határozza meg. A halászatot bármely SSRU területén berekesztik, ha a bejelentett fogás eléri a meghatározott fogási korlátozást, és az említett SSRU-t a szezon hátralévő részére lezárják a halászat elől.

(4)   A halászatot földrajzilag és a tengermélység-tartomány szempontjából a lehető legkiterjedtebb területen kell végezni, a halászati potenciál meghatározásához szükséges információ megszerzése és a fogás és halászati erőkifejtés túlzott koncentrációjának elkerülése érdekében. Azonban az 58.4.1. és 58.4.2. körzetben tilos a halászat az 550 méternél kisebb mélységben.

59. cikk

Jelentéstételi rendszerek

A 58. cikkben említett felderítő halászatokban részt vevő halászhajókra a következő fogási és erőkifejtési jelentési rendszerek vonatkoznak:

a)

a 601/2004/EK rendelet 12. cikkében meghatározott ötnapos fogási és erőkifejtési jelentési rendszer, azoknak a tagállamoknak a kivételével, amelyeknek a fogási és erőkifejtési jelentéseket legfeljebb két nappal a jelentési időszakok vége után be kell nyújtaniuk a Bizottságnak a CCAMLR-nek való azonnali továbbítás céljából. A 88.1. és 88.2. alterületen, valamint az 58.4.1. és 58.4.2. körzetben a jelentéseket a kisléptékű kutatási egységek végzik.

b)

a 601/2004/EK rendelet 13. cikkében meghatározott havi, részletes bontású fogási és erőkifejtési jelentési rendszer;

c)

jelentést kell tenni a visszaengedett Dissostichus eleginoides és Dissostichus mawsoni teljes darabszámáról és tömegéről, a „megkocsonyásodott” állapotúakat is beleértve.

60. cikk

Különleges követelmények

(1)   A 58. cikkben említett felderítő halászatot az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó bizonyos technikai intézkedések megállapításáról szóló, 2004. március 22-i 600/2004/EK tanácsi rendelet (40) 8. cikkének megfelelően kell végezni, tekintettel a tengeri madaraknak a horogsoros halászatok során előforduló pusztulásának mérséklését célzó intézkedésekre. Ezen intézkedéseken túlmenően:

a)

ezeken a halászterületeken tilos a belsőségeket a tengerbe dobni;

b)

az 58.4.1. és 58.4.2. körzetekben felderítő halászatban részt vevő halászhajók, amelyek a horogsorok nehezékkel való felszerelésére vonatkozóan megfelelnek a CCAMLR jegyzőkönyveknek (A., B. vagy C.), mentesülnek az éjszakai hálóvetés követelménye alól; azonban azoknak a hajóknak, amelyek összesen legalább három tengeri madarat fognak, azonnal vissza kell állniuk az éjszakai hálókivetésre a 601/2004/EK rendelet 8. cikkével összhangban;

c)

azoknak a 88.1 és 88.2. alterületen, valamint az 58.4.1 és 58.4.2 körzetben felderítő halászatban részt vevő halászhajóknak, amelyek összesen három tengeri madarat fognak, azonnal fel kell függeszteniük a halászatot, és a 2006/07. évi idény fennmaradó részében nem engedélyezhető számukra a rendes halászati szezonon kívüli halászat.

(2)   A 88.1. és 88.2. FAO-alterületen felderítő halászatban részt vevő halászhajókra továbbá a következő követelmények vonatkoznak:

a)

a hajóknak tilos:

i.

olaj vagy üzemanyag-termékek vagy olajos szermaradványok tengerbe ürítése, a 73/78 MARPOL (a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény) I. mellékletében engedélyezettek kivételével;

ii.

a szemét kirakása;

iii.

olyan élelmiszer-hulladék kirakása, amely egy legfeljebb 25 mm-es lyukú szűrőn nem megy át;

iv.

baromfihús vagy részei (a tojáshéjat is beleértve) kirakása;

v.

a szennyvíz kiürítése a szárazföldtől vagy jégselfektől 12 tengeri mérföld távolságon belül, illetve olyankor, amikor a hajó 4 csomónál kisebb sebességgel halad;

vi.

a hulladékégetésből származó hamu kiürítése; vagy

vii.

vágási melléktermék és belsőség kirakása.

b)

a 88.1. és 88.2. alterületre tilos élő baromfit vagy más élő szárnyast behozni, az el nem fogyasztott tisztított baromfit pedig el kell távolítani a 88.1. és 88.2. alterületről;

c)

a Dissostichus spp. halászata a 88.1. és 88.2. alterületen a Balleny-szigetek partjától mért 10 tengeri mérföld távolságon belül tilos.

61. cikk

A fogások meghatározása

(1)   E szakasz alkalmazásában egy fogás egy vagy több horogsor elhelyezéséből áll egyetlen helyszínen. A fogási vagy tevékenységi jelentés alkalmazásában a fogás pontos földrajzi helyzetét a felhasznált horogsor vagy horogsorok középpontja határozza meg.

(2)   Ahhoz, hogy a fogás kutatási fogásnak minősüljön:

a)

a kutatási fogásokat egymástól legalább öt tengeri mérföldes távolságra kell végrehajtani, amely távolságot az egyes kutatási fogások földrajzi középpontjától kell mérni;

b)

az egyes fogások legalább 3 500 és legfeljebb 10 000 horogból állnak; ez ugyanazon a helyszínen több külön horogsor kihelyezésével is megvalósítható;

c)

egy horogsor minden egyes fogásánál legfeljebb hatórás merítési időt kell hagyni, amelyet a kihelyezési eljárás befejezésének idejétől a bevonási eljárás megkezdéséig mérnek.

62. cikk

Kutatási tervek

A 58. cikkben említett felderítő halászatban részt vevő halászhajók a 88.1. és 88.2. FAO-alterület, valamint az 58.4.1 és 58.4.2. körzet felosztásával keletkezett valamennyi kisléptékű kutatási egység területén végrehajtják a kutatási terveket. A kutatási tervet a következőképpen hajtják végre:

a)

a kisléptékű kutatási egység területére való első belépéskor az első 10 fogást – amelyet az „első sorozat”-ként jelölnek – „kutatófogás”-ként kell feltüntetni; ezeknek a fogásoknak meg kell felelniük a 61. cikk (2) bekezdésében meghatározott kritériumoknak;

b)

a következő 10 fogást vagy 10 tonnányi fogást – amelyik jelzőszintet előbb elérik – „második sorozat”-ként jelölik. A második sorozat fogásai, a hajóparancsnok döntésétől függően, a rendes felderítő halászat részeként is elvégezhetők. Ezek a fogások azonban kutatófogásoknak is tekinthetők, amennyiben teljesítik az 61. cikk (2) bekezdésének kritériumait;

c)

a fogások első és második sorozatának befejezésekor, amennyiben a hajóparancsnok folytatni kívánja a halászatot a kisléptékű kutatási egység területén, a hajónak „harmadik sorozat”-ot kell vállalnia, ily módon a három sorozatban összesen 20 kutatófogást hajtanak végre. A fogások harmadik sorozatát a kisléptékű kutatási egység területén tett ugyanazon látogatás során kell elvégezni, mint az első és második sorozatot;

d)

20 kutatófogás teljesítését követően a hajó tovább halászhat a kisléptékű kutatási egység területén;

e)

a 88.1. és 88.2. alterület A., B., C., E. és G. kisléptékű kutatási egységén, ahol a tengerfenék halászható területe 15 000 km-nél kisebb, a b), c) és d) pontot nem kell alkalmazni, és 10 kutatófogás teljesítését követően a hajó tovább halászhat a kisléptékű kutatási egység területén.

63. cikk

Adatgyűjtési tervek

(1)   A 58. cikkben említett felderítő halászatban részt vevő halászhajók a 88.1. és 88.2. FAO-alterület, valamint az 58.4.1 és 58.4.2. körzet felosztásával keletkezett valamennyi kisléptékű kutatási egység területén végrehajtják az adatgyűjtési terveket. Az adatgyűjtési terv a következő adatokat tartalmazza:

a)

helyzet és tengermélység egy fogás minden horogsorának mindkét végén;

b)

a kihelyezés, merítés és fogás ideje;

c)

a felszínen elvesztett halak száma és faja;

d)

a kihelyezett horgok száma;

e)

a csali típusa;

f)

a csali alkalmazásának eredményessége ( %);

g)

a horog típusa; és

h)

tengeri és légköri viszonyok, valamint a holdfázis a horogsorok kihelyezése idején.

(2)   Minden kutatófogás esetében össze kell gyűjteni az (1) bekezdésben meghatározott valamennyi adatot; különösen, a kutatófogásban minden halat – 100 darabig – meg kell mérni, és legalább 30 halból kell mintát venni biológiai vizsgálatokra. Ha a fogás több mint 100 halból áll, megfelelő módszert kell alkalmazni a halak véletlenszerű almintákra osztására.

64. cikk

Jelölési program

(1)   A 58. cikkben említett felderítő halászatokban részt vevő valamennyi halászhajó végrehajt egy jelölési programot a következőképpen:

a)

A felderítő halászat során a Dissostichus spp.-re vonatkozó CCAMLR jelölési programmal és jegyzőkönyvvel összhangban a Dissostichus spp. példányokat megjelölik és visszaengedik. A hajók csak akkor hagyják abba a jelölést, ha már 500 példányt megjelöltek, vagy elhagyják a halászterületet, miután a fogott mennyiség friss tömegének minden tonnája után egy példányt megjelöltek;

b)

a jelölési követelmény teljesülése érdekében a program minden méretű példányt figyelembe vesz. Kizárólag a jó állapotban lévő tengeri sügéreket jelölik meg. Minden visszaengedett példányt kétszeresen kell megjelölni, és a visszaengedésnek a lehető legkiterjedtebb földrajzi területen kell megtörténnie;

c)

minden jelzésen jól olvasható, egyedi sorszámnak kell szerepelnie, valamint egy visszaküldési címnek, amely biztosítja, hogy a megjelölt példány újbóli kifogása esetén a jelzés eredete visszakereshető;

d)

egyetlen újból kifogott megjelölt példányt (azaz olyan kifogott halat, amelyet korábban jelöléssel láttak el) sem szabad visszaengedni, akkor sem, ha csak rövid ideig volt szabadon;

e)

minden újból kifogott példányról biológiai adatfelvételt kell készíteni (hosszúság, tömeg, nem, ivarállapot) és – ha mód van rá – elektronikus fényképet kell készíteni, egyensúly szervét (otolit) fel kell tárni, a jelölést pedig el kell távolítani.

f)

minden vonatkozó jelölési adatot és adatrögzítő jelölés újbóli kifogását elektronikus úton a CCAMLR űrlapján jelenteni kell a CCAMLR részére, három hónapon belül azt követően, hogy a hajó elhagyta ezeket a halászterületeket;

g)

minden vonatkozó jelölési adatot, az adatrögzítő jelölés újbóli kifogását és a megjelölt halak újbóli kifogott példányait a CCAMLR-formanyomtatványon elektronikus úton be kell jelenteni az illetékes regionális jelölési adatbanknak, a CCAMLR jelölési jegyzőkönyvben előírtak szerint.

(2)   A megjelölt és visszaengedett tengeri sügéreket nem kell számba venni a fogási korlátozások tekintetében.

65. cikk

Tudományos megfigyelők és ellenőrök

(1)   A 58. cikkben említett felderítő halászatokban részt vevő valamennyi halászhajóval legalább két tudományos megfigyelő foglalkozik; egyikük a CCAMLR nemzetközi tudományos megfigyelési rendszerének megfelelően kinevezett megfigyelő, aki a halászati időszakban valamennyi halászati tevékenység során a hajón tartózkodik.

(2)   A tagállamok, az alkalmazandó nemzeti törvényekre és rendeletekre, többek között a nemzeti bíróságon a bizonyítékok elfogadhatóságára vonatkozó szabályokra is figyelemmel, illetve azokkal összhangban, az e rendszer alapján kijelölő CCAMLR tag ellenőrei által készített jelentéseket, a saját ellenőrei által készített jelentésekkel azonos módon kezelik és azok alapján ugyanúgy lépnek fel, és az érintett szerződő fél és kijelölő CCAMLR tag együttműködik az ilyen jelentések alapján megindított bírósági vagy egyéb eljárások elősegítése érdekében.

66. cikk

Krill halászatban való részvételi szándékra vonatkozó értesítések

Ha valamely tagállam a CCAMLR területén krill halászatban kíván részt venni, ezen szándékáról értesíti a CCAMLR titkárságát legalább négy hónappal a Bizottság – közvetlenül a kiválasztott halászati szezont megelőző – rendes éves ülése előtt

67. cikk

A mélytengeri kopoltyúhálós halászat átmeneti tilalma

(1)   A CCAMLR területén tudományos kutatáson kívüli célra tilos kopoltyúhálókat használni mindaddig, amíg a tudományos bizottság az említett halászeszköz lehetséges hatásait meg nem vizsgálta és arról jelentést nem készített, és a Bizottság, a tudományos bizottság szakvéleménye alapján el nem fogadta, hogy az adott halászati módszer a CCAMLR területén alkalmazható.

(2)   A kopoltyúhálók 100 méternél mélyebb vízben, tudományos kutatás céljából való használatáról előzetesen értesíteni kell a tudományos bizottságot, és azt a Bizottságnak – a kutatás megkezdése előtt – jóvá kell hagynia.

(3)   A CCAMLR területén áthaladni kívánó, kopoltyúhálóval felszerelt hajóknak előzetes értesítést kell küldeniük a CCAMLR titkársága számára ezen szándékukról, illetve a CCAMLR területén való áthaladásuk várható időpontjáról. A CCAMLR területén kopoltyúhálóval rendelkező bármely olyan hajó, amely elmulasztott előzetes értesítést küldeni, megsérti e rendelkezéseket.

68. cikk

A 2006/07-es és 2007/08-as halászati szezon tekintetében megállapított átmeneti korlátozások fenékvonóháló használatára a CCAMLR területéhez tartozó nyílt tengereken

(1)   A CCAMLR területéhez tartozó nyílt tengereken a fenékvonóháló használata azokra a területekre korlátozódik, amelyek tekintetében hatályosak a Bizottság fenékvonóhálóra vonatkozó védelmi intézkedései.

(2)   Az említett korlátozó intézkedések nem vonatkoznak a fenékvonóhálók tudományos kutatás céljából történő használatára a CCAMLR területén.

X. FEJEZET

A SEAFO-EGYEZMÁNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERÜLETEN HALÁSZÓ KÖZÖSSÉGI HAJÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ

A hajók halászati engedélye

69. cikk

A hajók halászati engedélye

(1)   A tagállamok 2007. június 1-jéig, lehetőség szerint elektronikus úton elküldik a Bizottság számára azon hajóik listáját, amelyek kiállított halászati engedély birtokában jogosultak a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó területen halászati tevékenységet folytatni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett listán szereplő hajók tulajdonosai közösségi állampolgárok vagy jogi személyek.

(3)   A SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó halászhajók csak abban az esetben jogosultak halászati tevékenységet folytatni, ha eleget tesznek a SEAFO-egyezményben meghatározott követelményeknek és kötelességeknek, valamint védelmi és gazdálkodási intézkedéseknek.

(4)   Nem állítanak ki halászati engedélyt azon hajók számára, amelyek jogellenes, be nem jelentett vagy szabályozatlan (IUU) halászatot folytattak, kivéve ha az új tulajdonos megfelelő bizonyítékot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy az előző tulajdonosok és üzemeltetők már semmiféle jogi, haszonélvezeti vagy pénzügyi érdekkel nem rendelkeznek hajóik tekintetében, és semmilyen ellenőrzést nem gyakorolnak hajóik felett, illetve hogy – az összes vonatkozó tényre figyelemmel – hajóik nem vesznek részt a jogellenes, be nem jelentett vagy szabályozatlan (IUU)halászatban és nem is hozhatók azzal összefüggésbe.

(5)   Az (1) bekezdésben említett lista a következő információkat tartalmazza:

a)

a hajó neve, lajstromszáma, korábbi nevei (amennyiben ismertek) és a lajstromozási kikötő;

b)

korábbi lobogó (ha volt ilyen);

c)

a hajó nemzetközi rádiós hívójele (amennyiben létezik);

d)

a tulajdonos vagy tulajdonosok neve és címe;

e)

a hajó típusa;

f)

hossza;

g)

az üzemeltető (kezelő) vagy üzemeltetők (kezelők) neve és címe (ha van ilyen);

h)

bruttó regisztertonna; és

i)

főhajtómű vagy hajtóművek teljesítménye;

(6)   A tagállamok, a jogosult hajók első listájának összeállítását követően minden alkalommal amikor változás történik haladéktalanul értesítik a Bizottságot a lista minden kiegészítéséről, az esetleges törlésekről és/vagy bármely módosításáról.

70. cikk

Az engedéllyel rendelkező hajókra vonatkozó kötelezettségek

(1)   A hajók megfelelnek a SEAFO valamennyi vonatkozó védelmi és szabályozási intézkedésének.

(2)   Az engedéllyel rendelkező halászhajók a fedélzeten tartják a nyilvántartásba vételt igazoló érvényes bizonyítványokat és a halászati és/vagy átrakodási engedélyt.

71. cikk

Engedéllyel nem rendelkező hajók

(1)   A tagállamok intézkedéseket hoznak a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó fajok a SEAFO által jóváhagyott hajók lajstromában nem szereplő hajók által történő halászatának, fedélzeten tartásának, átrakodásának és kirakodásának tilalmáról.

(2)   A tagállamok értesítik a Bizottságot minden olyan tényeken alapuló információról, amelyek alapján jogosan feltételezhető, hogy a SEAFO által jóváhagyott hajók lajtromában nem szereplő hajók a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó fajok halászatában és/vagy átrakodásában vesznek részt az egyezmény területén.

(3)   A tagállamok minden szükséges intézkedéset meghoznak annak biztosítására, hogy a SEAFO által jóváhagyott hajók lajstromába felvett hajók tulajdonosai a SEAFO-egyezmény területén nem vesznek részt a jóváhagyott hajók lajstromában nem szereplő hajók által folytatott halászati tevékenységekben, és azokkal nem is hozhatók összefüggésbe.

2. SZAKASZ

átrakodások

72. cikk

Tengeren történő átrakodás tilalma

A tagállamok a SEAFO területen a lobogóik alatt közlekedő hajók számára megtiltják a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó fajok tengeren történő átrakodását.

73. cikk

Kikötői átrakodások

(1)   A SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó fajokat halászó közösségi halászhajók a SEAFO-egyezmény területén csak akkor rakodhatnak át valamely SEAFO szerződő fél kikötőjében, ha az érintett kikötő szerinti szerződő féltől előzetesen engedélyt kaptak a művelet elvégzésére. A közösségi halászhajók csak akkor kapnak engedélyt átrakodási művelet végrehajtására, ha a lobogó szerinti tagállamtól és a kikötő szerinti államtól erre előzetesen engedélyt kaptak.

(2)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy engedéllyel rendelkező halászhajóik előzetes engedélyt kapjanak kikötőben történő átrakodás végrehajtására. A tagállamok gondoskodnak arról is, hogy az átrakodott mennyiségek megfeleljenek a hajók által bejelentett fogásmennyiségnek, és előírják az átrakodásra vonatkozó jelentés elkészítését.

(3)   Azon közösségi halászhajók parancsnokai, amelyek a SEAFO-egyezmény területén zsákmányolt és az egyezmény hatálya alá tartozó fajokból álló fogásokat bármely mennyiségben egy másik hajóra (a továbbiakban: „fogadó hajó”) rakodják át, az átrakodás alkalmával tájékoztatják a fogadó hajó lobogója szerinti államot az érintett fajokról és mennyiségekről, az átrakodás időpontjáról, valamint a fogások helyéről, és saját lobogója szerinti tagállama számára a XVI. melléklet I. részében meghatározott formátumú SEAFO átrakodási nyilatkozatot küld.

(4)   A közösségi halászhajó parancsnoka, legalább 24 órával a művelet megkezdése előtt továbbítja az átrakodás helyszínéül szolgáló kikötő szerinti SEAFO szerződő fél számára a következő információkat:

a)

az átrakodó halászhajók neve;

b)

a fogadó hajók neve;

c)

az átrakodni szándékozott mennyiség fajonként;

d)

az átrakodás napja és az érintett kikötő.

(5)   Amennyiben az átrakodásra egy SEAFO szerződő fél kikötőjében kerül sor, a művelet megkezdése előtt legalább 24 órával, illetve a művelet végén a közösségi fogadó hajó parancsnoka tájékoztatja a kikötő szerinti állam illetékes hatóságait a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó fajokból hajója fedélzetén tárolt fogások mennyiségeiről, és 24 órán belül továbbítja az említett hatóságok számára a SEAFO átrakodási nyilatkozatot.

(6)   A közösségi fogadó hajó parancsnoka, 48 órával a kirakodás megkezdése előtt SEAFO átrakodási nyilatkozatot küld a kirakodás helyéül szolgáló kikötő szerinti állam illetékes hatóságai számára.

(7)   A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket a kapott információk pontosságának ellenőrzésére, és együttműködnek a lobogó szerinti állammal annak biztosítására, hogy a kirakodott mennyiségek megfelelnek a hajók által bejelentett fogások mennyiségének.

(8)   A SEAFO-egyezmény területén az egyezmény hatálya alá tartozó fajok halászatára jogosult hajókkal rendelkező tagállamok 2007. június 1-jéig tájékoztatják a bizottságot a lobogóik alatt közlekedő hajók által végrehajtott átrakodásokra vonatkozó adatokról.

3. SZAKASZ

Sérülékeny mélytengeri élőhelyek és ökoszisztémák kezelésére vonatkozó védelmi intézkedések

74. cikk

Lezárt területek

A SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó fajok közösségi hajók általi halászata tilos a következő területeken:

a)

A1. alkörzet

i)

Dampier Seamount

DSZ 10o00' NYH 02o00'

DSZ 10o00'KH 00o00'

DSZ 12o00' NYH 02o00'

DSZ 12o00'KH 00o00'

ii)

Malahit Guyot Seamount

DSZ 11o00' NYH 02o00'

DSZ 11o00' NYH 04o00'

DSZ 13o00' NYH 02o00'

DSZ 13o00' NYH 04o00'

b)

B1. alkörzet

Molloy Seamount

DSZ 27o00'KH 08o00'

DSZ 27o00'KH 10o00'

DSZ 29o00'KH 08o00'

DSZ 29o00'KH 10o00'

c)

C. körzet

i)

Schmidt-Ott Seamount & Erica Seamount

DSZ 37o00' KH 13o00

DSZ 37o00'KH 17o00'

DSZ 40o00' KH 13o00

DSZ 40o00'KH 17o00'

ii)

Africana seamount

DSZ 37o00' KH 28o00

DSZ 37o00' KH 30o00

DSZ 38o00' KH 28o00

DSZ 38o00' KH 30o00

iii)

Panzarini Seamount

DSZ 39o00'KH 11o00'

DSZ 39o00'KH 13o00'

DSZ 41o00'KH 11o00'

DSZ 41o00'KH 13o00'

d)

C1. alkörzet

i)

Vema Seamount

DSZ 31o00'KH 08o00'

DSZ 31o00'KH 09o00'

DSZ 32o00'KH 08o00'

DSZ 32o00'KH 09o00'

ii)

Wust Seamount

DSZ 33o00'KH 06o00'

DSZ 33o00'KH 08o00'

DSZ 34o00'KH 06o00'

DSZ 34o00'KH 08o00'

e)

D. körzet

i)

Discovery, Junoy, Shannon Seamounts

DSZ 41o00'NYH 06o00'

DSZ 41o00'KH 03o00'

DSZ 44o00'NYH 06o00'

DSZ 44o00'KH 03o00'

ii)

Schwabenland & Herdman Seamounts

DSZ 44o00'NYH 01o00'

DSZ 44o00'KH 02o00'

DSZ 47o00'NYH 01o00'

DSZ 47o00'KH 02o00'

75. cikk

Régebbi halászati tevékenységek

A tagállamok 2007. június 1-jéig közlik a Bizottsággal a 74. cikkben meghatározott területeken 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban folytatott, a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó fajokra irányuló halászati tevékenységeikre vonatkozó információkat az alábbi formában.

A halászat módja

Erőkifejtés mérése

Teljes kifogott mennyiség (Mt)

Vonóhálós halászhajó

a)

Kilowatt / halászati napok

b)

Hajó / halászati napok

 

Horogsoros halászhajó

a)

Bruttó űrtartalom / halászati napok

b)

Alkalmazott horgok átlagos száma / alkalmazások száma

 

Egyéb

a)

Bruttó űrtartalom / halászati napok

 

4. SZAKASZ

A tengeri madarak járulékos fogásának csökkentésére vonatkozó intézkedések

76. cikk

Tengeri madarakkal kapcsolatos tapasztalatokra vonatkozó információ

A tagállamok 2007. június 1-jéig minden elérhető információt begyűjtenek és a Bizottság rendelkezésére bocsátanak a tengeri madarakkal kapcsolatos, többek között a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó fajokra halászó hajók esetleges járulékos fogásai során szerzett tapasztalataikról.

77. cikk

Enyhítő intézkedések

(1)   A DSZ 30o-tól délre halászó valamennyi közösségi halászhajó madárriasztó köteleket („tori-rudak”) szállít és használ:

a)

a tori-rudak tervezésükre és alkalmazásukra vonatkozóan megfelelnek a XVI. melléklet II. részében meghatározott iránymutatásoknak;

b)

a tori-rudakat a DSZ 30o-tól délre eső vizekre belépő hosszú horogsoros halászhajók esetében kell alkalmazni;

c)

adott esetben, ha a madarak mennyisége és aktivitása indokolttá teszi, ajánlatos a hajókra egy második tori-rudat és madárrisztó kötelet is szerelni;

d)

valamennyi hajón tartalék tori-köteleket kell tartani oly módon, hogy azok azonnal bevethetők legyenek.

(2)   A horogsorokat csak éjjel szabad elhelyezni (azaz a reggeli és esti szürkület közötti sötétség idején (41). A horogsorral végzett éjszakai halászat során csak a biztonság érdekében feltétlenül szükséges hajófények alkalmazhatók.

(3)   A halászeszközök kivetése vagy rögzítése alatt tilos a belsőségeket a tengerbe dobni. A halászeszközök vontatása alatt kerülni kell a belsőségek tengerbe dobását. Ha a belsőségek tengerbe dobására mégis sor kerül, azt lehetőség szerint a hajónak a vontatott halászeszközzel szembeni oldalán kell végrehajtani. Azokon a hajókon vagy halászatok során, amelyek esetében nem írták elő a belsőségek fedélzeten tartását, olyan rendszert kell alkalmazni, hogy a kidobás előtt a horgok kikerüljenek a belsőségekből és a halak fejéből. A hálókat kivetésük előtt meg kell tisztítani azoktól a maradékoktól, amelyek esetleg odavonzhatják a tengeri madarakat.

(4)   A közösségi halászhajók olyan hálókivetési és vontatási módszereket alkalmaznak, amelyek biztosítják, hogy a háló a lehető legrövidebb ideig ússzék a vízfelszínen feszítetlenül. A vízben lévő hálón – lehetőség szerint – nem végeznek javítási munkálatokat.

(5)   A közösségi halászhajók törekednek úgy összeállítani halászeszközeiket, hogy a lehető legkisebb mértékűre csökkentsék annak veszélyét, hogy a madarak az adott eszköz leginkább sérülést okozó részéhez hozzáférjenek. Ilyen módszer lehet többek között a hálókra szerelt súlyok növelése vagy az úszók számának csökkentése, amely révén a háló gyorsabban süllyed el, vagy színes szalagok illetve más hasonló tárgyak elhelyezése a háló azon részei felett, ahol a hálószemméret különös veszélyt jelent a madarakra.

(6)   A SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó területen nem kaphatnak halászati engedélyt azok a közösségi halászhajók, amelyek úgy vannak kialakítva, hogy azokra nem lehet fedélzeti feldolgozó berendezést vagy a belsőségek fedélzeten való tárolására megfelelő más eszközt szerelni, illetve amelyek esetében a belsőségek tengerbe dobása nem kivitelezhető a hajónak a vontatott hálóval szemközti oldalán.

(7)   Mindent meg kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a halászati tevékenységek során élve horogra került madarakat élve szabadítsák ki, és a horgokat lehetőleg az érintett madár életének veszélyeztetése nélkül távolítsák el.

5. SZAKASZ

Ellenőrzés

78. cikk

A hajók mozgásának és fogásainak közlése

(1)   A SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó területen halászati engedéllyel rendelkező és halászati tevékenységet végző halászhajók és halászati kutatóhajók a VMS rendszeren, vagy más megfelelő eszközön keresztül belépési, fogási és kilépési jelentéseket küldenek a lobogó szerinti tagállam hatóságai számára, illetve – a lobogó szerinti tagállam kérésére – a SEAFO ügyvezető titkárságára.

(2)   A SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó területre történő minden egyes bélépés előtt legfeljebb 12 és legalább 6 órával el kell küldeni a belépési jelentést, amelyben meg kell adni a belépés dátumát, időpontját, a hajó földrajzi helyzetét és a fedélzeten tárolt halak mennyiségét, fajok szerint (FAO alfa-3 kód) és élősúly (kg) szerint egyaránt.

(3)   A fogási jelentéseket minden naptári hónap végén, fajok (FAO alfa-3 kód) és élősúly (kg) szerinti bontásban kell továbbítani.

(4)   A kilépési jelentést a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó területről való minden egyes kilépés előtt legfeljebb 12 és legalább 6 órával kell megtenni. A kilépési jelentésben fel kell tüntetni a kilépés dátumát, időpontját, a hajó földrajzi helyzetét, a halászati napok számát és a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó területen a halászat megkezdése vagy a legutóbbi fogási jelentés óta az adott területen zsákmányolt fogást, fajok (FAO alfa-3 kód) és élősúly (kg) szerint.

79. cikk

Az állományfelmérést elősegítő tudományos megfigyelések és információgyűjtés

(1)   Minden tagállam gondoskodik arról, hogy a SEAFO-egyezmény alá tartozó területen működő, a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó fajokra halászó valamennyi halászhajója képzett tudományos megfigyelőt vesz a fedélzetére.

(2)   A tagállamok előírják a megfigyelők által a lobogójuk alatt közlekedő hajókról begyűjtött információk átadását a SEAFO-egyezmény területének elhagyását követő 30 napon belül. Az adatokat a SEAFO tudományos bizottság által meghatározott formában kell továbbítani. A tagállamok az információkat a lehető leghamarabb a Bizottság rendelkezésére bocsátják, figyelemmel a nem összesített adatok bizalmas jellegének fenntartására is. A tagállamok az információkat a SEAFO ügyvezető titkársága számára is továbbíthatják.

(3)   Az e cikkben említett informácókat a kijelölt megfigyelőknek a lehetőségekhez mérten legkésőbb 2007. június 30-ig be kell gyűjteniük és le kell ellenőrizniük.

80. cikk

A nem szerződő felek halászhajóinak észlelése

(1)   A tagállamok lobogója alatt közlekedő halászhajók továbbítanak minden olyan információt a lobogó szerinti tagállam számára, amely az egyezmény területén, nem szerződő fél lobogója alatt közlekedő hajók bármely lehetséges halászati tevékenységére vonatkozik. Ez az információ többek között a következőket tartalmazza:

a)

a hajó neve;

b)

a hajó lajstromszáma;

c)

a hajó lobogó szerinti állama;

d)

az észlelt hajó tekintetében bármely egyéb lényeges információ.

(2)   A tagállamok a lehető leggyorsabban továbbítják a Bizottság felé az (1) bekezdésben említett információkat. A Bizottság ezt az információt haladéktalanul továbbítja a SEAFO ügyvezető titkárságának.

XI. FEJEZET

JOGELLENES, BE NEM JELENTETT ÉS SZABÁLYOZATLAN HALÁSZAT

81. cikk

Az Atlanti-óceán északi része

Az Atlanti-óceán északi részén jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók a XVII. mellékletben meghatározott intézkedések hatálya alá tartoznak.

XII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

82. cikk

Adatküldés

Amikor a tagállamok a 2847/93/EGK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése és 18. cikkének (1) bekezdése alapján a Bizottságnak elküldik a fogott állományok kirakodott mennyiségeire vonatkozó adatokat, az e rendelet I. mellékletében meghatározott állománykódokat használják.

83. cikk

Az 1116/2006/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozást az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

84. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ahol a CCAMLR-területre vonatkozó teljes kifogható mennyiségeket a 2007. január 1-je előtt kezdődő időszakra határozták meg, a 55. cikket a teljes kifogható mennyiségek megfelelő alkalmazási időszakainak kezdetétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 21.

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 115., 1996.5.9., 3. o.

(3)  HL L 70., 2004.3.9., 8. o.

(4)  HL L 150., 2004.4.30., 1. o. Helyesbített változat: HL L 185., 2004.5.24., 1. o.

(5)  HL L 345., 2005.12.28., 5 o.

(6)  HL L 65., 2006.3.7., 1. o.

(7)  HL L 276., 1983.10.10., 1. o. A legutóbb az 1804/2005/EK rendelettel (HL L 290., 2005.11.4., 10. o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 274., 1986.9.25., 1. o. A 3259/94/EK rendelettel (HL L 339., 1994.12.29., 11. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 132., 1987.5.21., 9. o.

(10)  HL L 365., 1991.12.31., 1. o. A legutóbb a 448/2005/EK rendelettel (HL L 74., 2005.3.19., 5. o.) módosított rendelet.

(11)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 768/2005/EK rendelettel (HL L 128., 2005.5.21., 1. o.) módosított rendelet.

(12)  HL L 171., 1994.7.6., 1. o. A legutóbb az 1804/2004/EK rendelettel (HL L 150., 2004.4.30., 32. o.) módosított rendelet.

(13)  HL L 171., 1994.7.6., 7. o.

(14)  HL L 125., 1998.4.27., 1. o. A legutóbb a 2166/2005/EK rendelettel (HL L 345., 2005.12.28., 5. o.) módosított rendelet.

(15)  HL L 191., 1998.7.7., 10. o.

(16)  HL L 137., 2001.5.19., 1. o. A 831/2004/EK rendelettel (HL L 127., 2004.4.29., 33. o.) módosított rendelet.

(17)  HL L 351., 2002.12.28., 6. o. A legutóbb a 2269/2004/EK rendelettel (HL L 396., 2004.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

(18)  HL L 289., 2003.11.7., 1. o.

(19)  HL L 333., 2003.12.20., 17. o.

(20)  HL L 97., 2004.4.1., 16. o.

(21)  HL L 384., 2006.12.29., 28. o.

(22)  HL L 199., 2006.7.21., 8. o.

(23)  HL L 226., 1980.8.29., 48. o.

(24)  HL L 226., 1980.8.29., 12. o.

(25)  HL L 29., 1985.2.1., 9. o.

(26)  HL L 16., 2006.1.20., 1. o. A legutóbb az 1782/2006/EK rendelettel (HL L 345., 2006.12.8., 10. o.) módosított rendelet.

(27)  HL L 270., 1995.11.13., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(28)  HL L 186., 1993.7.28., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(29)  HL L 224., 2006.8.16., 22. o.

(30)  HL L 32., 2005.2.4., 1. o.

(31)  HL L 162., 1986.6.18., 33. o.

(32)  HL L 234., 2002.8.31., 39. o.

(33)  HL L 190., 1998.7.4., 34. o.

(34)  HL L 349., 2005.12.31., 1. o.

(35)  HL L 5., 2004.1.9., 25. o. Az 1799/2006/EK rendelettel (HL L 341., 2006.12.7., 26. o.) módosított rendelet.

(36)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o. Legutóbb a 2003. évi Csatlakozási Okmánnyal módosított rendelet.

(37)  HL L 175., 1988.7.6., 1. o.

(38)  HL L 121., 1994.5.12., 3. o.

(39)  HL L 227., 1981.8.12., 22. o.

(40)  HL L 97., 2004.4.1., 1. o.

(41)  A szürkület pontos időpontja megtalálható a tengerészeti almanach táblázataiban a megfelelő szélességi fokra, helyi időre és napra. Az időpontokat minden esetben greenwichi idő szerint (GMT) kell megadni, függetlenül attól, hogy hajózási műveletekről vagy megfigyelői jelentésről van-e szó.


I. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGI HALÁSZHAJÓKRA ALKALMAZANDÓ FOGÁSI KORLÁTOZÁSOK OLYAN TERÜLETEKEN, AHOL FOGÁSI KORLÁTOZÁSOK VANNAK ÉRVÉNYBEN, TOVÁBBÁ A HARMADIK ORSZÁGOK HAJÓIRA VONATKOZÓ FOGÁSI KORLÁTOZÁSOK KÖZÖSSÉGI VIZEKEN, FAJ ÉS TERÜLET SZERINTI BONTÁSBAN(ELTÉRŐ RENDELKEZÉS HIÁNYÁBAN ÉLŐSÚLY-TONNÁBAN)

Az e mellékletben meghatározott fogási korlátozásokat az e rendelet 5. cikkének alkalmazásában kvótáknak kell tekinteni, ezért ezekre a 2847/93/EK rendeletben és különösen annak 14. és 15. cikkében megállapított szabályok vonatkoznak.

A halállományokra minden területen a fajok latin nevének betűrendi sorrendjében történik utalás. A következő táblázat e rendelet alkalmazásában a fajok közönséges nevének és latin nevének megfelelését tartalmazza:

Tudományos név

3-alfa kód

Magyar név

Ammodytidae

SAN

Homoki angolnafélék

Anarhichas lupus

CAT

Pásztás farkashal

Aphanopus carbo

BSF

Fekete abroncshal

Argentina silus

ARU

Aranylazac

Beryx spp.

ALF

Tízujjú nyálkásfejű halak

Boreogadus saida

POC

Sarki tőkehal

Brosme brosme

USK

Norvég menyhal

Centrophorus squamosus

GUQ

Érdes tüskéscápa

Centroscymnus coelolepis

CYO

Portugál cápa

Cetorhinus maximus

BSK

Óriáscápa

Chaenocephalus aceratus

SSI

Scotia-tengeri jéghal

Champsocephalus gunnari

ANI

Csíkos jéghal

Channichthys rhinoceratus

LIC

Hosszú bajszú jéghal

Chionoecetes spp.

PCR

Jeges-tengeri pókok

Clupea harengus

HER

Hering

Coryphaenoides rupestris

RNG

Gránátoshal

Dalatias licha

SCK

Búvárcápa

Deania calcea

DCA

Madárcsőrű tüskéscápa

Dissostichus eleginoides

TOP

Chilei tengeri sügér

Engraulis encrasicolus

ANE

Szardella

Etmopterus princeps

ETR

Nagy lámpáscápa

Etmopterus pusillus

ETP

Sima lámpáscápa

Etmopterus spinax

ETX

Fekete tüskéscápa

Euphausia superba

KRI

Krill

Gadus morhua

COD

Tőkehal

Galeorhinus galeus

GAG

Közönséges kutyacápa

Germo alalunga

ALB

Germon

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Vörös lepényhal

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Púpos tőkehal

Hippoglossoides platessoides

PLA

Érdes laposhal

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Óriás laposhal

Hoplostethus atlanticus

ORY

Atlanti tükörhal

Illex illecebrosus

SQI

Sebeskalmár

Lamna nasus

POR

Heringcápa

Lampanyctus achirus

LAC

Lámpáshal

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Ausztráliai szürke tőkehal

Lepidorhombus spp.

LEZ

Nyelvhalak

Limanda ferruginea

YEL

Sárgafarkú lepényhal

Limanda limanda

DAB

Közönséges lepényhal

Lophiidae

ANF

Ördöghalfélék

Macrourus berglax

RHG

Északatlanti gránátoshal

Macrourus spp.

GRV

Gránátoshalak

Makaira nigricans

BUM

Kormos nyársorrúhal

Mallotus villosus

CAP

Kapelán

Martialia hyadesi

SQS

Tintahal

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Foltos tőkehal

Merlangius merlangus

WHG

Vékonybajszú tőkehal

Merluccius merluccius

HKE

Szürke tőkehal

Micromesistius poutassou

WHB

Kék puha tőkehal

Microstomus kitt

LEM

Kisfejű lepényhal

Molva dypterigia

BLI

Kék menyhal

Molva macrophthalmus

SLI

Karcsú menyhal

Molva molva

LIN

Északi menyhal

Nephrops norvegicus

NEP

Norvég homár

Notothenia rossii

NOR

Márványos sügér

Pagellus bogaraveo

SBR

Nagyszemű vörösdurbincs

Pandalus borealis

PRA

Norvég garnéla

Paralomis spp.

PAI

Tarisznyarák

Penaeus spp.

PEN

Ostoros garnélák

Phycis spp.

FOX

Villás tőkehalak

Platichthys flesus

FLX

Érdes lepényhal

Pleuronectes platessa

PLE

Sima lepényhal

Pleuronectiformes

FLX

Lepényhal-alakúak

Pollachius pollachius

POL

Sávos tőkehal

Pollachius virens

POK

Fekete tőkehal

Psetta maxima

TUR

Nagy rombuszhal

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

Dél-georgiai jéghal

Rajidae

SRX-RAJ

Valódi rájafélék

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Grönlandi laposhal

Salmo salar

SAL

Atlanti-óceáni lazac

Scomber scombrus

MAC

Makréla

Scopthalmus rhombus

BLL

Sima rombuszhal

Sebastes spp.

RED

Álsügérek

Solea solea

SOL

Közönséges nyelvhal

Solea spp.

SOX

Nyelvhalfélék

Sprattus sprattus

SPR

Spratt

Squalus acanthias

DGS

Tüskéscápa

Tetrapturus alba

WHM

Fehér marlin

Thunnus alalunga

ALB

Germon

Thunnus albacares

YFT

Sárgaúszójú tonhal

Thunnus obesus

BET

Nagyszemű tonhal

Thunnus thynnus

BFT

Vörös tonhal

Trachurus spp.

JAX

Fattyúmakrélák

Trisopterus esmarki

NOP

Norvég tőkehal

Urophycis tenuis

HKW

Fehér villás tőkehal

Xiphias gladius

SWO

Kardhal

A következő, kizárólag magyarázatként szolgáló táblázat a fajok közönséges nevének és latin nevének megfelelését tartalmazza:

Germon

ALB

Thunnus alalunga

Germon

ALB

Germo alalunga

Tízujjú nyálkásfejű halak

ALF

Beryx spp.

Érdes laposhal

PLA

Hippoglossoides platessoides

Szardella

ANE

Engraulis encrasicolus

Ördöghalfélék

ANF

Lophiidae

Csíkos jéghal

ANI

Champsocephalus gunnari

Chilei tengeri sügér

TOP

Dissostichus eleginoides

Pásztás farkashal

CAT

Anarhichas lupus

Óriás laposhal

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Atlanti-óceáni lazac

SAL

Salmo salar

Óriáscápa

BSK

Cetorhinus maximus

Nagyszemű tonhal

BET

Thunnus obesus

Madárcsőrű tüskéscápa

DCA

Deania calcea

Fekete abroncshal

BSF

Aphanopus carbo

Scotia-tengeri jéghal

SSI

Chaenocephalus aceratus

Kék menyhal

BLI

Molva dypterigia

Kormos nyársorrúhal

BUM

Makaira nigricans

Kék puha tőkehal

WHB

Micromesistius poutassou

Vörös tonhal

BFT

Thunnus thynnus

Sima rombuszhal

BLL

Scopthalmus rhombus

Kapelán

CAP

Mallotus villosus

Tőkehal

COD

Gadus morhua

Közönséges nyelvhal

SOL

Solea solea

Tarisznyarák

PAI

Paralomis spp.

Közönséges lepényhal

DAB

Limanda limanda

Lepényhal-alakúak

FLX

Pleuronectiformes

Érdes lepényhal

FLX

Platichthys flesus

Villás tőkehalak

FOX

Phycis spp.

Nagy lámpáscápa

ETR

Etmopterus princeps

Aranylazac

ARU

Argentina silus

Grönlandi laposhal

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Gránátoshalak

GRV

Macrourus spp.

Ausztráliai szürke tőkehal

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Foltos tőkehal

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Szürke tőkehal

HKE

Merluccius merluccius

Hering

HER

Clupea harengus

Fattyúmakrélák

JAX

Trachurus spp.

Púpos tőkehal

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Búvárcápa

SCK

Dalatias licha

Krill

KRI

Euphausia superba

Lámpáshal

LAC

Lampanyctus achirus

Érdes tüskéscápa

GUQ

Centrophorus squamosus

Kisfejű lepényhal

LEM

Microstomus kitt

Északi menyhal

LIN

Molva molva

Makréla

MAC

Scomber scombrus

Márványos sügér

NOR

Notothenia rossii

Nyelvhalak

LEZ

Lepidorhombus spp.

Norvég garnéla

PRA

Pandalus borealis

Norvég homár

NEP

Nephrops norvegicus

Norvég tőkehal

NOP

Trisopterus esmarki

Atlanti tükörhal

ORY

Hoplostethus atlanticus

Ostoros garnélák

PEN

Penaeus spp.

Sima lepényhal

PLE

Pleuronectes platessa

Sarki tőkehal

POC

Boreogadus saida

Sávos tőkehal

POL

Pollachius pollachius

Heringcápa

POR

Lamna nasus

Portugál cápa

CYO

Centroscymnus coelolepis

Nagyszemű vörösdurbincs

SBR

Pagellus bogaraveo

Álsügérek

RED

Sebastes spp.

Északatlanti gránátoshal

RHG

Macrourus berglax

Gránátoshal

RNG

Coryphaenoides rupestris

Fekete tőkehal

POK

Pollachius virens

Homoki angolnafélék

SAN

Ammodytidae

Sebeskalmár

SQI

Illex illecebrosus

Valódi rájafélék

SRX-RAJ

Rajidae

Sima lámpáscápa

ETP

Etmopterus pusillus

Jeges-tengeri pókok

PCR

Chionoecetes spp.

Nyelvhalfélék

SOX

Solea spp.

Dél-georgiai jéghal

SGI

Pseudochaenichthus georgianus

Karcsú menyhal

SLI

Molva macrophthalmus

Spratt

SPR

Sprattus sprattus

Tüskéscápa

DGS

Squalus acanthias

Tintahal

SQS

Martialia hyadesi

Kardhal

SWO

Xiphias gladius

Közönséges kutyacápa

GAG

Galeorhinus galeus

Nagy rombuszhal

TUR

Psetta maxima

Norvég menyhal

USK

Brosme brosme

Hosszú bajszú jéghal

LIC

Channichthys rhinoceratus

Fekete tüskéscápa

ETX

Etmopterus spinax

Fehér villás tőkehal

HKW

Urophycis tenuis

Fehér marlin

WHM

Tetrapturus alba

Vékonybajszú tőkehal

WHG

Merlangius merlangus

Vörös lepényhal

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Sárgaúszójú tonhal

YFT

Thunnus albacares

Sárgafarkú lepényhal

YEL

Limanda ferruginea

IA. MELLÉKLET

A SKAGERRAK, a KATTEGAT, az I., II., III., IV., V. (közösségi vizek), VI., VII., VIII., IX., X. ICES-övezet, a CEKAF (közösségi vizek) és Francia Guyana vizei

Faj:

Homoki angolnafélék

Ammodytidae

Övezet:

IV. (norvég vizek)

SAN/04-N.

Dánia

19 000 (1)

 

Egyesült Királyság

1 000 (1)

 

EK

20 000 (1)

 

TAC

Nem releváns

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Homoki angolnafélék

Ammodytidae

Övezet:

IIIa.; IIa. és IV. (közösségi vizek) (2)

SAN/2A3A4.

Dánia

Nincs megállapítva

 

Egyesült Királyság

Nincs megállapítva

 

Valamennyi tagállam

Nincs megállapítva (3)

 

EK

Nincs megállapítva

 

Norvégia

20 000 (4)  (5)

 

TAC

Nincs megállapítva

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Aranylazac

Argentina silus

Övezet:

az I. és II. övezet közösségi és nemzetközi vizei

ARU/1/2.

Németország

31

 

Franciaország

10

 

Hollandia

25

 

Egyesült Királyság

50

 

EK

116

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Aranylazac

Argentina silus

Övezet:

a III. és IV. övezet közösségi és nemzetközi vizei

ARU/3/4.

Dánia

1 180

 

Németország

12

 

Franciaország

8

 

Írország

8

 

Hollandia

55

 

Svédország

46

 

Egyesült Királyság

21

 

EK

1 331

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó


Faj:

Aranylazac

Argentina silus

Övezet:

az V., VI. és VII. övezet közösségi és nemzetközi vizei

ARU/567.

Németország

405

 

Franciaország

9

 

Írország

378

 

Hollandia

4 225

 

Egyesült Királyság

297

 

EK

5 311

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó


Faj:

Norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

a IIa., IV., Vb., VI. és VII. övezet közösségi vizei.

USK/2A47-C

EK

Nem releváns (6)

 

Norvégia

3 400 (7)  (8)

 

TAC

Nem releváns

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

az I., II. és XIV. övezet közösségi és nemzetközi vizei

USK/1214EI

Németország

7

 

Franciaország

7

 

Egyesült Királyság

7

 

Egyéb

4 (9)

 

EK

25

 


Faj:

Norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

a III. övezet közösségi vizei

USK/3EI.

Dánia

15

 

Svédország

8

 

Németország

8

 

EK

31

 


Faj:

Norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

a IV. övezet közösségi vizei

USK/4EI.

Dánia

69

 

Németország

21

 

Franciaország

49

 

Svédország

7

 

Egyesült Királyság

104

 

Egyéb

7 (10)

 

EK

257

 


Faj:

Norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

az V., VI. és VII. övezet közösségi és nemzetközi vizei

USK/567EI.

Németország

7

 

Spanyolország

24

Franciaország

282

Írország

27

Egyesült Királyság

136

Egyéb

7 (11)

EK

483


Faj:

Norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

a IV. övezet norvég vizei

USK/4AB-N.

Belgium

1

 

Dánia

191

 

Németország

1

 

Franciaország

1

 

Hollandia

1

 

Egyesült Királyság

5

 

EK

200

 

TAC

Nem releváns

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó


Faj:

Hering (12)

Clupea harengus

Övezet:

IIIa. övezet;

HER/03A.

Dánia

28 907

 

Németország

463

 

Svédország

30 239

 

EK

59 609

 

Feröer-szigetek

500 (13)

 

TAC

69 360

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének(2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Hering (14)

Clupea harengus

Övezet:

a IV. övezetnek a ÉSZ 53o30'-tól északra eső része

HER/04A., HER/04B.

Dánia

50 349

 

Németország

34 118

 

Franciaország

19 232

 

Hollandia

47 190

 

Svédország

3 470

 

Egyesült Királyság

50 279

 

EK

204 638

 

Norvégia

50 000 (15)

 

TAC

341 063

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének(2) bekezdése alkalmazandó.

Különleges feltételek

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetekben

 

Norvég vizek

az ÉSZ 62o-tól délre (HER/*04N-)

EK

50 000


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

Norvég vizek az ÉSZ 62o-tól délre

HER/04-N.

Svédország

846 (16)

 

EK

846

TAC

Nem releváns


Faj:

Hering (17)

Clupea harengus

Övezet:

járulékos fogások a IIIa. övezetben

HER/03A-BC

Dánia

13 160

 

Németország

117

 

Svédország

2 119

 

EK

15 396

 

TAC

15 396

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Hering (18)

Clupea harengus

Övezet:

járulékos fogások a IV., VIId. övezetben, valamint a IIa. övezet közösségi vizein

HER/2A47DX

Belgium

158

 

Dánia

30 514

 

Németország

158

 

Franciaország

158

 

Hollandia

158

 

Svédország

149

 

Egyesült Királyság

580

 

EK

31 875

 

TAC

31 875

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Hering (19)

Clupea harengus

Övezet:

VIId; IVc övezet (20)

HER/4CXB7D

Belgium

8 277 (21)

 

Dánia

651 (21)

 

Németország

441 (21)

 

Franciaország

9 014 (21)

 

Hollandia

15 710 (21)

 

Egyesült Királyság

3 424 (21)

 

EK

37 517

 

TAC

341 063

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

Vb. És Vib. övezet; a ViaN. övezet közösségi vizei (22)

HER/5B6ANB.

Németország

3 727

 

Franciaország

705

 

Írország

5 036

 

Hollandia

3 727

 

Egyesült Királyság

20 145

 

EK

33 340

 

Feröer-szigetek

660 (23)

 

TAC

34 000

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

VIIbc.; VIaS. övezet (24)

HER/6AS7BC

Írország

12 600

 

Hollandia

1 260

 

EK

13 860

 

TAC

13 860

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

VI. övezet (Clyde) (25)

HER/06ACL.

Egyesült Királyság

800

 

EK

800

 

TAC

800

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

VIIa. övezet (26)

HER/07A/MM

Írország

1 250

 

Egyesült Királyság

3 550

 

EK

4 800

 

TAC

4 800

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

VIIe. és VIIf. övezet

HER/7EF.

Franciaország

500

 

Egyesült Királyság

500

 

EK

1 000

 

TAC

1 000

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

a VIIg. (27), VIIh. (27), VIIj. (27) és VIIk. (27) övezetek

HER/7G-K.

Németország

104

 

Franciaország

580

 

Írország

8 117

 

Hollandia

580

 

Egyesült Királyság

12

 

EK

9 393

 

TAC

9 393

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Szardella

Engraulis encrasicolus

Övezet:

VIII.

ANE/08.

Spanyolország

0 (28)

 

Franciaország

0 (28)

 

EK

0 (28)

 

TAC

0 (28)

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Szardella

Engraulis encrasicolus

Övezet:

IX. és X. övezetek; a CEKAF 34.1.1 közösségi vizei

ANE/9/3411

Spanyolország

3 826

 

Portugália

4 174

 

EK

8 000

 

TAC

8 000

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

Skagerrak (29)

COD/03AN.

Belgium

7

 

Dánia

2 282

 

Németország

57

 

Hollandia

14

 

Svédország

399

 

EK

2 759

 

TAC

2 851

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

Kattegat (30)

COD/03AS.

Dánia

451

 

Németország

9

 

Svédország

271

 

EK

731

 

TAC

731

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

IV. övezet; IIa. övezet közösségi vizei

COD/2AC4.

Belgium

590

 

Dánia

3 388

 

Németország

2 148

 

Franciaország

728

 

Hollandia

1 914

 

Svédország

23

 

Egyesült Királyság

7 773

 

EK

16 564

 

Norvégia

3 393 (31)

 

TAC

19 957

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Különleges feltételek

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott ICES-övezetekben

 

a IV. övezet norvég vizei

(COD/*04N-)

EK

14 397


Faj:

Tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

norvég vizek az ÉSZ 62o-tól délre

COD/04-N.

Svédország

382

 

EK

382

 

TAC

Nem releváns

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

VI. övezet; az Vb.. övezet közösségi vizei; a XII. és XIV. övezet közösségi és nemzetközi vizei

COD/561214

Belgium

1

 

Németország

7

 

Franciaország

78

 

Írország

110

 

Egyesült Királyság

294

 

EK

490

 

TAC

490

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Különleges feltételek

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott ICES-övezetekben

 

VIa. övezet; az Vb. övezet közösségi vizei;

(COD/*5BC6A)

Belgium

1

Németország

7

Franciaország

78

Írország

110

Egyesült Királyság

294

EK

490


Faj:

Tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

VIIa. övezet

COD/07A.

Belgium

19

 

Franciaország

54

 

Írország

963

 

Hollandia

5

 

Egyesült Királyság

421

 

EK

1 462

 

TAC

1 462

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

a VIIb-k., a VIII., a IX. és a X. övezet; a CEKAF 34.1.1 közösségi vizei

COD/7X7A34

Belgium

197

 

Franciaország

3 377

 

Írország

775

 

Hollandia

28

 

Egyesült Királyság

366

 

EK

4 743

 

TAC

4 743

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Nyelvhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

a IIa. és IV. övezet közösségi vizei

LEZ/2AC4-C

Belgium

4

 

Dánia

4

 

Németország

4

 

Franciaország

24

 

Hollandia

19

 

Egyesült Királyság

1 424

 

EK

1 479

 

TAC

1 479

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Nyelvhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

VI. övezet; az Vb.. övezet közösségi vizei; a XII. és XIV. övezet nemzetközi vizei

LEZ/561214

Spanyolország

327

 

Franciaország

1 277

 

Írország

373

 

Egyesült Királyság

903

 

EK

2 880

 

TAC

2 880

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Nyelvhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

VII.

LEZ/07.

Belgium

494

 

Spanyolország

5 490

 

Franciaország

6 663

 

Írország

3 029

 

Egyesült Királyság

2 624

 

EK

18 300

 

TAC

18 300

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Nyelvhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

a VIIIa., a VIIIb., a VIIId. és a VIIIe. övezetek

LEZ/8ABDE.

Spanyolország

1 176

 

Franciaország

949

 

EK

2 125

 

TAC

2 125

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Nyelvhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

a VIIc., IX. és X. övezetek; a CEKAF 31.1.1 közösségi vizei

LEZ/8C3411

Spanyolország

1 330

 

Franciaország

66

 

Portugália

44

 

EK

1 440

 

TAC

1 440

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Közönséges lepényhal és nagy rombuszhal

Limanda limanda és Platichthys flesus

Övezet:

a IIa. és IV. övezet közösségi vizei

D/F/2AC4-C

Belgium

466

 

Dánia

1 752

 

Németország

2 627

 

Franciaország

182

 

Hollandia

10 594

 

Svédország

6

 

Egyesült Királyság

1 473

 

EK

17 100

 

TAC

17 100

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

a IIa. és IV. övezet közösségi vizei

ANF/2AC4-C

Belgium

401

 

Dánia

884

 

Németország

432

 

Franciaország

82

 

Hollandia

303

 

Svédország

10

 

Egyesült Királyság

9 233

 

EK

11 345

 

TAC

11 345

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

a IV. övezet norvég vizei

ANF/4AB-N.

Belgium

50

 

Dánia

1 266

 

Németország

20

 

Hollandia

18

 

Egyesült Királyság

296

 

EK

1 650

 

TAC

Nem releváns

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

VI. övezet; az Vb.. övezet közösségi vizei; a XII. és XIV. övezet nemzetközi vizei

ANF/561214

Belgium

185

 

Németország

212

 

Spanyolország

198

 

Franciaország

2 280

 

Írország

516

 

Hollandia

178

 

Egyesült Királyság

1 586

 

EK

5 155

 

TAC

5 155

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

VII.

ANF/07.

Belgium

2 595 (32)

 

Németország

289 (32)

 

Spanyolország

1 031 (32)

 

Franciaország

16 651 (32)

 

Írország

2 128 (32)

 

Hollandia

336 (32)

 

Egyesült Királyság

5 050 (32)

 

EK

28 080 (32)

 

TAC

28 080 (32)

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

a VIIIa., a VIIIb., a VIIId. és a VIIIe. övezetek

ANF/8ABDE.

Spanyolország

1 206

 

Franciaország

6 714

 

EK

7 920

 

TAC

7 920

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

a VIIc., IX. és X. övezetek; a CEKAF 31.1.1 közösségi vizei

ANF/8C3411

Spanyolország

1 629

 

Franciaország

2

 

Portugália

324

 

EK

1 955

 

TAC

1 955

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

a IIIa. övezet, a IIIb., IIIc. és IIId. övezet közösségi vizei

HAD/3A/BCD

Belgium

16 (33)

 

Dánia

2 708 (33)

 

Németország

172 (33)

 

Hollandia

3 (33)

 

Svédország

320 (33)

 

EK

3 219 (33)

 

TAC

3 360 (33)

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

IV. övezet; IIa. övezet közösségi vizei

HAD/2AC4.

Belgium

498 (34)

 

Dánia

3 425 (34)

 

Németország

2 180 (34)

 

Franciaország

3 799 (34)

 

Hollandia

374 (34)

 

Svédország

241 (34)

 

Egyesült Királyság

36 466 (34)

 

EK

46 983 (34)

 

Norvégia

7 657

 

TAC

54 640

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Különleges feltételek

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetekben

 

a IV. övezet norvég vizei

(HAD/*04N-)

EK

34 948


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

norvég vizek az ÉSZ 62o-tól délre

HAD/04-N.

Svédország

707

 

EK

707

 

TAC

Nem releváns

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

a VIb., XII. és XIV. övezet

HAD/6B1214

Belgium

10

 

Németország

12

 

Franciaország

509

 

Írország

363

 

Egyesült Királyság

3 721

 

EK

4 615

 

TAC

4 615

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

az Vb. és VIa. övezet közösségi vizei

HAD/5BC6A.

Belgium

15

 

Németország

18

 

Franciaország

738

 

Írország

1 037

 

Egyesült Királyság

5 392

 

EK

7 200

 

TAC

7 200

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

a VII., VIII., IX. éss X. övezet; a CEKAF 34.1.1 közösségi vizei

HAD/7/3411

Belgium

128

 

Franciaország

7 680

 

Írország

2 560

 

Egyesült Királyság

1 152

 

EK

11 520

 

TAC

11 520

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Különleges feltételek

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetben:

 

VIIa. övezet

(HAD/*07A)

Belgium

19

Franciaország

85

Írország

511

Egyesült Királyság

564

EK

1 179

A tagállamok a Bizottságnak a kvótáik felhasználásáról küldött jelentésükben meghatározzák a VIIa. ICES-övezetben fogott mennyiségeket. A VIIa. ICES-övezetben fogott foltos tőkehalat tilos kirakodni, ha a kirakodni kívánt fogás összmennyisége meghaladja az 1 179 tonnát.


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

IIIa. övezet;

WHG/03A.

Dánia

1 326 (35)

 

Hollandia

5 (35)

 

Svédország

142 (35)

 

EK

1 473 (35)

 

TAC

1 500

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

IV. övezet; IIa. övezet közösségi vizei

WHG/2AC4.

Belgium

655 (36)

 

Dánia

2 833 (36)

 

Németország

737 (36)

 

Franciaország

4 257 (36)

 

Hollandia

1 637 (36)

 

Svédország

4 (36)

 

Egyesült Királyság

11 297 (36)

 

EK

21 420 (36)

 

Norvégia

2 380 (37)

 

TAC

23 800

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Különleges feltételek

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott ICES-övezetekben:

 

a IV. övezet norvég vizei

(WHG/*04N-)

EK

14 512


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

VI. övezet; az Vb.. övezet közösségi vizei; a XII. és XIV. övezet nemzetközi vizei

WHG/561214

Németország

6

 

Franciaország

124

 

Írország

305

 

Egyesült Királyság

585

 

EK

1 020

 

TAC

1 020

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

VIIa. övezet

WHG/07A.

Belgium

1

 

Franciaország

13

 

Írország

213

 

Hollandia

0

 

Egyesült Királyság

144

 

EK

371

 

TAC

371

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

a VIIb., VIIc., VIId., VIIe., VIIf., VIIg., VIIh. és VIIk. övezet

WHG/7X7A.

Belgium

195

 

Franciaország

11 964

 

Írország

5 544

 

Hollandia

97

 

Egyesült Királyság

2 140

 

EK

19 940

 

TAC

19 940

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

VIII.

WHG/08.

Spanyolország

1 440

 

Franciaország

2 160

 

EK

3 600

 

TAC

3 600

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

IX. és X. övezetek; a CEKAF 31.1.1 közösségi vizei

WHG/9/3411

Portugália

653

 

EK

653

 

TAC

653

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Vékonybajszú tőkehal és sávos tőkehal

Merlangius merlangus és Pollachius pollachius

Övezet:

norvég vizek az ÉSZ 62o-tól délre

W/P/04-N.

Svédország

190

 

EK

190

 

TAC

Nem releváns

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

IIIa.; a IIIb., IIIc. és IIId. övezet közösségi vizei

HKE/3A/BCD

Dánia

1 463

 

Svédország

125

 

EK

1 588

 

TAC

1 588 (38)

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

a IIa. és IV. övezet közösségi vizei

HKE/2AC4-C

Belgium

26

 

Dánia

1 070

 

Németország

123

 

Franciaország

237

 

Hollandia

61

 

Egyesült Királyság

333

 

EK

1 850

 

TAC

1 850 (39)

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

a VI. és VII. övezet; az Vb.. övezet közösségi vizei; a XII. és XIV. övezet nemzetközi vizei

HKE/571214

Belgium

272 (40)

 

Spanyolország

8 708

 

Franciaország

13 448 (40)

 

Írország

1 629

 

Hollandia

175 (40)

 

Egyesült Királyság

5 309 (40)

 

EK

29 541

 

TAC

29 541 (41)

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Különleges feltételek

A fent említett kvóták által megjelölt határokon belül az alábbi mennyiségeknél nem fogható ki több a meghatározott övezetekben:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId and VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgium

35

Spanyolország

1 404

Franciaország

1 404

Írország

176

Hollandia

18

Egyesült Királyság

790

EK

3 828


Faj:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

a VIIIa., a VIIIb., a VIIId. és a VIIIe. övezetek

HKE/8ABDE.

Belgium

9 (42)

 

Spanyolország

6 062

 

Franciaország

13 612

 

Hollandia

18 (42)

 

EK

19 701

 

TAC

19 701 (43)

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Különleges feltételek

A fent említett kvóták által megjelölt határokon belül az alábbi mennyiségeknél nem fogható ki több a meghatározott övezetekben:

 

a VI. és VII. övezet; az Vb.. övezet közösségi vizei; a XII. és XIV. övezet nemzetközi vizei

(HKE/*57-14)

Belgium

2

Spanyolország

1 756

Franciaország

3 161

Hollandia

5

EK

4 924


Faj:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

a VIIc., IX. és X. övezetek; a CEKAF 34.1.1 közösségi vizei

HKE/8C3411

Spanyolország

3 922

 

Franciaország

376

 

Portugália

1 830

 

EK

6 128

 

TAC

6 128

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Kék puha tőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet:

a IV. övezet norvég vizei

WHB/4AB-N.

Dánia

18 050

 

Egyesült Királyság

950

 

EK

19 000

 

TAC

1 700 000

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Kék puha tőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet:

az I., II., III., IV., V., VI., VII., VIIIa., VIIIb., VIIId., VIIIe., XII. és XIV. övezet közösségi és nemzetközi vizei

WHB/1X14

Dánia

42 605 (44)  (45)

 

Németország

16 565 (44)  (45)

 

Spanyolország

36 119 (44)  (45)

 

Franciaország

29 649 (44)  (45)

 

Írország

32 992 (44)  (45)

 

Hollandia

51 951 (44)  (45)

 

Portugália

3 355 (44)  (45)

 

Svédország

10 539 (44)  (45)

 

Egyesült Királyság

55 283 (44)  (45)

 

EK

279 058 (44)  (45)

 

Norvégia

140 000 (46)  (47)

 

Feröer-szigetek

43 500 (48)  (49)

 

TAC

1 700 000

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Kék puha tőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet:

a VIIc., IX. és X. övezetek; a CEKAF 34.1.1 közösségi vizei

WHB/8C3411

Spanyolország

37 954 (50)

 

Portugália

9 488 (50)

 

EK

47 442 (50)

 

TAC

1 700 000

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Kék puha tőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet:

a II., IVa., V., VI. (az ÉSZ 56o30'-től északra) és VII. (a NYH 12o-tól nyugatra) övezetek közösségi vizei

WHB/24A567

Norvégia

272 161 (51)  (52)

 

Feröer-szigetek

27 000 (53)  (54)

TAC

1 700 000


Faj:

Kisfejű lepényhal és vörös lepényhal

Microstomus kitt és Glyptocephalus cynoglossus

Övezet:

a IIa. és IV. övezet közösségi vizei

L/W/2AC4-C

Belgium

334

 

Dánia

921

 

Németország

118

 

Franciaország

252

 

Hollandia

767

 

Svédország

10

 

Egyesült Királyság

3 773

 

EK

6 175

 

TAC

6 175

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Kék menyhal

Molva dypterigia

Övezet:

a IIa., IV., Vb., VI. és VII. övezet közösségi vizei.

BLI/2A47-C

EK

Nem releváns (55)

 

Norvégia

160

TAC

Nem releváns


Faj:

Kék menyhal

Molva dypterigia

Övezet:

a VIa. (az ÉSZ 56o30'-től északra) és VIb. övezet közössségi vizei

BLI/6AN6B.

Feröer-szigetek

200 (56)

 

TAC

Nem releváns


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

az I. és II. övezet közösségi és nemzetközi vizei

LIN/1/2.

Dánia

10

 

Németország

10

 

Franciaország

10

 

Egyesült Királyság

10

 

Egyéb (57)

5

 

EK

45

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

IIIa.; a IIIb., IIIc. és IIId. övezet közösségi vizei

LIN/03.

Belgium

8

 

Dánia

62

 

Németország

8

 

Svédország

24

 

Egyesült Királyság

8

 

EK

109

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

a IV. övezet közösségi vizei

LIN/04.

Belgium

20

 

Dánia

318

 

Németország

197

 

Franciaország

177

 

Hollandia

7

 

Svédország

14

 

Egyesült Királyság

2 440

 

EK

3 173

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

az V. övezet közösségi és nemzetközi vizei

LIN/05.

Belgium

10

 

Dánia

7

 

Németország

7

 

Franciaország

7

 

Egyesült Királyság

7

 

EK

38

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

a VI., VII., VIII., IX., X., XII. és XIV. övezet közösségi és nemzetközi vizei

LIN/6X14.

Belgium

45

 

Dánia

8

 

Németország

163

 

Spanyolország

3 299

 

Franciaország

3 518

 

Írország

882

 

Portugália

8

 

Egyesült Királyság

4 050

 

EK

11 973

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

a IIa., IV., Vb., VI. és VII. övezet közösségi vizei.

LIN/2A47-C

EK

Nem releváns (58)

 

Norvégia

5 780 (59)  (60)

 

Feröer-szigetek

250 (61)  (62)

 

TAC

Nem releváns

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

a IV. övezet norvég vizei

LIN/4AB-N.

Belgium

7

 

Dánia

878

 

Németország

25

 

Franciaország

10

 

Hollandia

1

 

Egyesült Királyság

79

 

EK

1 000

 

TAC

Nem releváns

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

IIIa. övezet; a IIIb., IIIc. és IIId. övezet közösségi vizei

NEP/3A/BCD

Dánia

3 800

 

Németország

11

 

Svédország

1 359

 

EK

5 170

 

TAC

5 170

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

a IIa. és IV. övezet közösségi vizei

NEP/2AC4-C

Belgium

1 368

 

Dánia

1 368

 

Németország

20

 

Franciaország

40

 

Hollandia

704

 

Egyesült Királyság

22 644

 

EK

26 144

 

TAC

26 144

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

a IV. övezet norvég vizei

NEP/4AB-N.

Dánia

1 230

 

Németország

1

 

Egyesült Királyság

69

 

EK

1 300

 

TAC

Nem releváns

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

VI. övezet; az Vb. övezet közösségi vizei;

NEP/5BC6.

Spanyolország

40

 

Franciaország

161

 

Írország

269

 

Egyesült Királyság

19 415

 

EK

19 885

 

TAC

19 885

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

VII.

NEP/07.

Spanyolország

1 509

 

Franciaország

6 116

 

Írország

9 277

 

Egyesült Királyság

8 251

 

EK

25 153

 

TAC

25 153

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

a VIIIa., a VIIIb., a VIIId. és a VIIIe. övezetek

NEP/8ABDE.

Spanyolország

259

 

Franciaország

4 061

 

EK

4 320

 

TAC

4 320

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

VIIIc.

NEP/08C.

Spanyolország

126

 

Franciaország

5

 

EK

131

 

TAC

131

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

IX. és X. övezetek; a CEKAF 34.1.1 közösségi vizei

NEP/9/3411

Spanyolország

109

 

Portugália

328

 

EK

437

 

TAC

437

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet:

IIIa. övezet;

PRA/03A.

Dánia

4 033

 

Svédország

2 172

 

EK

6 205

 

TAC

11 620

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet:

a IIa. és IV. övezet közösségi vizei

PRA/2AC4-C

Dánia

2 960

 

Hollandia

28

 

Svédország

119

 

Egyesült Királyság

877

 

EK

3 984

 

TAC

3 984

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet:

norvég vizek az ÉSZ 62o-tól délre

PRA/04-N.

Dánia

900

 

Svédország

164 (63)

 

EK

1 064

 

TAC

Nem releváns

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Ostoros garnélák

Penaeus spp.s

Övezet:

Francia Guyana vizei (64)

PEN/FGU.

Franciaország

4 108 (65)

 

EK

4 108 (65)

 

TAC

4 108 (65)

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

Skagerrak (66)

COD/03AN.

Belgium

51

 

Dánia

6 617

 

Németország

34

 

Hollandia

1 273

 

Svédország

355

 

EK

8 330

 

TAC

8 500

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

Kattegat (67)

PLE/03AS.

Dánia

1 891

 

Németország

21

 

Svédország

213

 

EK

2 125

 

TAC

2 125

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

IV. övezet; IIa. övezet közösségi vizei

PLE/2AC4.

Belgium

3 024

 

Dánia

9 829

 

Németország

2 835

 

Franciaország

567

 

Hollandia

18 901

 

Egyesült Királyság

13 987

 

EK

49 143

 

Norvégia

1 118

 

TAC

50 261

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Különleges feltételek

A fent említett kvóták által megjelölt határokon belül az alábbi mennyiségeknél nem fogható ki több a meghatározott övezetekben:

 

a IV. övezet norvég vizei

(PLE/*04N-)

EK

20 165


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

VI. övezet; az Vb.. övezet közösségi vizei; a XII. és XIV. övezet nemzetközi vizei

PLE/561214

Franciaország

22

 

Írország

287

 

Egyesült Királyság

477

 

EK

786

 

TAC

786

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

VIIa. övezet

PLE/07A.

Belgium

47

 

Franciaország

21

 

Írország

1 209

 

Hollandia

14

 

Egyesült Királyság

558

 

EK

1 849

 

TAC

1 849

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

VIIb. és VIIc.

PLE/7BC.

Franciaország

24

 

Írország

98

 

EK

122

 

TAC

122

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

VIId. és VIIe.

PLE/7DE.

Belgium

826

 

Franciaország

2 755

 

Egyesült Királyság

1 469

 

EK

5 050

 

TAC

5 050

Elővigyázatossági TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

VIIf. és VIIg.

PLE/7FG.

Belgium

58

 

Franciaország

104

 

Írország

201

 

Egyesült Királyság

54

 

EK

417

 

TAC

417

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.