ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 7

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. január 12.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 17/2007/EK rendelete (2007. január 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 18/2007/EK rendelete (2007. január 11.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták módosításáról

3

 

 

A Bizottság 19/2007/EK rendelete (2007. január 11.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

5

 

 

A Bizottság 20/2007/EK rendelete (2007. január 11.) a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

7

 

 

A Bizottság 21/2007/EK rendelete (2007. január 11.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról

8

 

 

A Bizottság 22/2007/EK rendelete (2007. január 11.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

12

 

 

A Bizottság 23/2007/EK rendelete (2007. január 11.) a 955/2005/EK rendelet által az Egyiptomból származó rizsre vonatkozóan megnyitott vámkontingens keretében 2007. január 1-től8-ig benyújtott, behozatali engedély iránti kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható meghatározásáról

14

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2007/9/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 18.) az Olaszországban a sertések hólyagos betegsége elleni állat-egészségügyi intézkedésekről szóló 2005/779/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 6574. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

15

 

 

2007/10/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 20.) a bulgáriai Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezési intézkedésekről szóló 2005/648/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 6717. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

17

 

 

2007/11/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 20.) a Szardínián (Olaszország) a vaddisznók afrikai sertéspestisének a felszámolására vonatkozó terv jóváhagyásáról szóló, 2005. május 2-i 2005/362/EK bizottsági határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 6718. számú dokumentummal történt)

19

 

 

2007/12/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 20.) a Szardínián (Olaszország) jelen lévő afrikai sertéspestissel szembeni állat-egészségügyi védintézkedésekről szóló 2005/363/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 6729. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

21

 

 

2007/13/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 22.) Bulgária és Románia csatlakozása következtében a 2002/459/EK határozatnak a Traces számítógépes hálózat egységeinek jegyzékét érintő kiegészítések tekintetében történő kiigazításáról (az értesítés a C(2006) 6810. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

23

 

 

2007/14/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 22.) a 2002/613/EK határozatnak a jóváhagyott kanadai sertésspermagyűjtő központok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 6812. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

28

 

 

2007/15/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 22.) a 96/23/EK tanácsi irányelv szerint az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő maradványok vagy anyagok kimutatására vonatkozó, Bulgária és Románia által benyújtott megfigyelési tervek jóváhagyásáról (az értesítés a C(2006) 6815. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

30

 

 

2007/16/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 22.) a Bulgáriában és Romániában levett szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecske- és lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak Közösségen belüli kereskedelmére vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (az értesítés a C(2006) 6823. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

31

 

 

2007/17/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 22.) a létesítményeknek a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelme tekintetében való jóváhagyására vonatkozó terveknek a 90/539/EGK tanácsi irányelv értelmében történő jóváhagyásáról (az értesítés a C(2006) 6842. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

33

 

 

2007/18/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 22.) a 2003/85/EK tanácsi irányelv alapján a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló készenléti tervek jóváhagyásáról (az értesítés a C(2006) 6855. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

36

 

 

2007/19/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 22.) a 2001/89/EK tanácsi irányelv alapján a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló készenléti tervek jóváhagyásáról (az értesítés a C(2006) 6858. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

38

 

 

2007/20/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 22.) a 2006-os és 2007-es belgiumi, németországi, franciaországi, luxemburgi és hollandiai kéknyelvbetegség elleni küzdelem során végrehajtott sürgősségi intézkedések keretében egy járványügyi felmérés és a betegség felülvizsgálati intézkedései végrehajtásához szükséges közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2006) 6968. számú dokumentummal történt)

41

 

 

2007/21/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 22.) a 2005/760/EK határozatnak a magas patogenitású madárinfluenzára vonatkozó egyes védekezési intézkedéseknek és a baromfin kívüli egyéb madárfajok Közösségbe irányuló behozatalának tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 6969. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

44

 

 

2007/22/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 22.) a tagállamok által az állatbetegségek és egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak felszámolására és megfigyelésére, valamint az állatról emberre terjedő fertőzések megelőzésére 2007-re benyújtott programok jóváhagyásáról szóló 2006/875/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 6971. számú dokumentummal történt)

46

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

12.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/1


A BIZOTTSÁG 17/2007/EK RENDELETE

(2007. január 11.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. január 12-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 11-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. január 11-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

88,6

TN

129,8

TR

165,1

ZZ

127,8

0707 00 05

MA

66,2

TR

151,4

ZZ

108,8

0709 90 70

MA

70,8

TR

118,8

ZZ

94,8

0709 90 80

EG

337,4

ZZ

337,4

0805 10 20

CL

64,2

EG

50,8

IL

57,2

MA

52,3

TR

68,6

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

93,9

MA

82,0

TR

73,2

ZZ

83,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

67,0

MA

60,1

TR

66,1

ZZ

64,4

0805 50 10

EG

135,9

TR

56,1

ZZ

96,0

0808 10 80

CA

104,7

CN

87,8

US

117,9

ZA

144,1

ZZ

113,6

0808 20 50

CN

72,1

US

96,1

ZZ

84,1


(1)  Az országok nómenklatúráját a 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


12.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/3


A BIZOTTSÁG 18/2007/EK RENDELETE

(2007. január 11.)

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej és tejtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 31. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2006. december 15-én alkalmazandó, a mellékletben felsorolt, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált termékekre vonatkozó visszatérítési rátákat a Bizottság 1844/2006/EK (2) rendelete rögzíti.

(2)

Az 1844/2006/EK rendeletben foglalt szabályoknak és feltételeknek a Bizottság számára hozzáférhető jelenlegi adatokra történő alkalmazásából következik, hogy a jelenleg alkalmazandó visszatérítési ráták a mellékletben feltüntetett módon változnak.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1844/2006/EK rendeletben rögzített visszatérítési ráták a csatolt mellékletben feltüntetett módon változnak.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. január 12-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 11-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 355., 2006.12.15., 14. o.


MELLÉKLET

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre 2007. január 12-től vonatkozó visszatérítési ráták (1)

(EUR/100 kg)

KN-kód

Leírás

Visszatérítési ráta

A visszatérítési ráta előzetes rögzítése esetén

Egyéb

ex 0402 10 19

Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint az 1,5 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 2):

 

 

a)

3501-es KN-kóddal jelölt termékek kivitelekor

b)

Egyéb termékek kivitelekor

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint a 26 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 3):

 

 

a)

Az 1898/2005/EK rendelet szerint előállított, csökkentett árú, a PG 3-nak megfeleltetett termékek formájában vajat vagy tejszínt tartalmazó áruk kivitelekor

24,26

24,26

b)

Egyéb termékek kivitelekor

10,00

10,00

ex 0405 10

Súly szerint 82 % (PG 6) zsírtartalmú vaj:

 

 

a)

Az 1898/2005/EK rendeletben meghatározott szabványokkal összhangban előállított, csökkentett árú vajat vagy tejszínt tartalmazó áruk kivitelekor

76,50

76,50

b)

2106 90 98 KN-kóddal jelölt, 40 % vagy nagyobb súlyú tejzsírt tartalmazó termékek kivitelekor

102,25

102,25

c)

Egyéb termékek kivitelekor

95,00

95,00


(1)  Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat 2004. október 1-jei hatállyal kezdődően nem kell alkalmazni a Bulgáriába irányuló export esetén, 2005. december 1-jei hatúllyal a Romániába irányuló export esetén és azon áruk esetén, amelyeket az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázata felsorol, és 2005. február 1-jei hatállyal kezdődően a Svájci Államszövetségbe vagy a Lichtensteini Hercegségbe exportáltak.


12.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/5


A BIZOTTSÁG 19/2007/EK RENDELETE

(2007. január 11.)

a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet 32. cikke előírja, hogy a rendelet 1. cikkének (1) bekezdése b) pontjában felsorolt termékek világpiaci ára és a Közösségen belüli ára közti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

A cukor piacának jelenlegi helyzetére tekintettel célszerű export-visszatérítést megállapítani a 318/2006/EK rendelet 32. és 33. cikkében meghatározott szabályokkal és egyes kritériumokkal összhangban.

(3)

A 318/2006/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének első albekezdése értelmében a visszatérítések a rendeltetési helynek megfelelően eltérőek lehetnek, ha a világpiaci helyzet vagy egyes piacok különleges körülményei ezt szükségessé teszik.

(4)

Visszatérítést csak olyan termékek után lehet fizetni, amelyek a Közösségben szabadon mozoghatnak, és amelyek megfelelnek a 318/2006/EK rendelet követelményeinek.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 318/2006/EK rendelet 32. cikke szerinti export-visszatérítések nyújtandók az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre az ugyanott meghatározott összegek erejéig.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. január 12-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 11-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. Az 1585/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 294., 2006.10.25., 19. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

2007. január 12-től a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések (1)

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

17,79 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,18 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

17,79 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,18 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,1934

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

19,34

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

19,77

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

19,77

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,1934

NB: A rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

:

minden rendeltetési hely, kivéve Albániát, Horvátországot, Bosznia és Hercegovinát, Szerbiát, Montenegrót, Koszovót, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot.


(1)  Az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről szóló, 2004. december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozat (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.) értelmében az e mellékletben rögzített összegek 2005. február 1-jétől nem alkalmazandók.

(2)  Ez az összeg 92 %-os hozamú nyerscukorra alkalmazandó. Amennyiben az exportált nyerscukor hozama a 92 %-tól eltérő, az alkalmazandó visszatérítés összegét minden exportművelet esetében meg kell szorozni egy átváltási tényezővel, amelyet az exportált nyerscukornak a 318/2006/EK rendelet I. melléklete III. pontjának harmadik bekezdésével összhangban kiszámított hozamát 92-vel elosztva kapunk meg.


12.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/7


A BIZOTTSÁG 20/2007/EK RENDELETE

(2007. január 11.)

a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére valamint harmadik albekezdése b) pontjára,

mivel:

(1)

A fehér cukorra alkalmazandó export-visszatérítéseknek a 2006/2007. gazdasági év vonatkozásában történő megállapítására irányuló folyamatos pályázati felhívásról szóló, 2006. június 28-i 958/2006/EK bizottsági rendelet (2) rendelkezik részleges pályázati felhívásokról.

(2)

A 958/2006/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése értelmében, és a 2007. január 11-i véget érő részleges pályázati felhívásra beérkezett ajánlatok vizsgálatát követően célszerű megállapítani a szóban forgó részleges pályázati felhívás keretében alkalmazandó export-visszatérítés maximális összegét.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2007. január 11-i véget érő részleges pályázati felhívás keretében a 958/2006/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékre alkalmazandó maximális export-visszatérítés 29,766 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. január 12-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 11-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. Az 1585/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 294., 2006.10.25., 19. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 175., 2006.6.29., 49. o.


12.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/8


A BIZOTTSÁG 21/2007/EK RENDELETE

(2007. január 11.)

a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikkének (1) bekezdése szerint az említett rendelet 1. cikkében felsorolt termékek világpiaci ára és közösségi piaci ára közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

A tej és tejtermékek piacának jelenlegi helyzetére tekintettel export-visszatérítést kell biztosítani az 1255/1999/EK rendelet 31. cikkében meghatározott szabályokkal és bizonyos kritériumokkal összhangban.

(3)

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében a visszatérítések mértéke rendeltetési helytől függően eltérő lehet, amennyiben a világpiaci helyzet vagy egyes piacok speciális követelményei ezt szükségessé teszik.

(4)

Az Európai Közösség és a Dominikai Köztársaság között létrejött, a Dominikai Köztársaságban a tejpor importvédelméről szóló és a 98/486/EK tanácsi határozattal (2) jóváhagyott egyetértési megállapodással (3) összhangban bizonyos mennyiségű, a Dominikai Köztársaságba exportált közösségi tejtermék csökkentett vámokra lehet jogosult. Ezért az e rendszerben exportált termékeknek nyújtott export-visszatérítéseket bizonyos százalékkal csökkenteni kell.

(5)

A Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikkében meghatározottak szerint és a 174/1999/EK bizottsági rendelet (4) 1. cikkének (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelően export-visszatérítés nyújtandó az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre és mennyiségekre.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. január 12-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 11-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 218., 1998.8.6., 45. o.

(3)  HL L 218., 1998.8.6., 46. o.

(4)  HL L 20., 1999.1.27., 8. o.


MELLÉKLET

A tejre és tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítések 2007. január 12-én

Termékkód

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések összege

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

36,64

L20

EUR/100 kg

52,34

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

7,79

L20 (1)

EUR/100 kg

10,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

7,79

L20 (1)

EUR/100 kg

10,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

7,84

L20

EUR/100 kg

10,06

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

7,89

L20 (1)

EUR/100 kg

10,12

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

7,97

L20

EUR/100 kg

10,22

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

7,84

L20

EUR/100 kg

10,06

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

7,89

L20 (1)

EUR/100 kg

10,12

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

7,97

L20

EUR/100 kg

10,22

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

8,40

L20

EUR/100 kg

10,80

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

8,56

L20

EUR/100 kg

10,99

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

9,17

L20

EUR/100 kg

11,77

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

9,50

L20

EUR/100 kg

12,20

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

7,79

L20

EUR/100 kg

10,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

7,84

L20

EUR/100 kg

10,06

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

8,40

L20

EUR/100 kg

10,80

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

0,80

L20

EUR/100 kg

1,13

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

0,80

L20

EUR/100 kg

1,13

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

0,94

L20

EUR/100 kg

1,34

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

0,94

L20

EUR/100 kg

1,34

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,31

L20

EUR/100 kg

21,89

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

2,03

L20

EUR/100 kg

2,90

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

2,03

L20

EUR/100 kg

2,90

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,16

L20

EUR/100 kg

13,10

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

6,94

L20

EUR/100 kg

8,91

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

7,24

L20

EUR/100 kg

9,30

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

7,72

L20

EUR/100 kg

9,91

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

6,94

L20

EUR/100 kg

8,91

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

7,79

L20

EUR/100 kg

10,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

7,00

L20

EUR/100 kg

8,99

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

7,31

L20

EUR/100 kg

9,39

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

7,79

L20

EUR/100 kg

10,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

69,72

L20

EUR/100 kg

94,00

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

70,46

L20

EUR/100 kg

95,00

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

69,72

L20

EUR/100 kg

94,00

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

70,46

L20

EUR/100 kg

95,00

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

69,72

L20

EUR/100 kg

94,00

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

70,46

L20

EUR/100 kg

95,00

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

70,46

L20

EUR/100 kg

95,00

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

68,74

L20

EUR/100 kg

92,69

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

70,46

L20

EUR/100 kg

95,00

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

73,04

L20

EUR/100 kg

98,49

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

64,45

L20

EUR/100 kg

86,90

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

67,02

L20

EUR/100 kg

90,36

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

87,94

L20

EUR/100 kg

118,56

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

70,33

L20

EUR/100 kg

94,82

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

22,65

L40

EUR/100 kg

28,32

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

18,89

L40

EUR/100 kg

23,60

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,01

L40

EUR/100 kg

8,75

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

8,49

L40

EUR/100 kg

10,61

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

16,82

L40

EUR/100 kg

21,01

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

22,83

L40

EUR/100 kg

28,54

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

30,32

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

27,10

L40

EUR/100 kg

33,89

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

4,98

L40

EUR/100 kg

11,66

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

26,64

L40

EUR/100 kg

33,29

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

27,36

L40

EUR/100 kg

34,20

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

30,47

L40

EUR/100 kg

43,50

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

26,79

L40

EUR/100 kg

38,34

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,73

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

22,43

L40

EUR/100 kg

32,15

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

34,52

L40

EUR/100 kg

49,96

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

34,01

L40

EUR/100 kg

49,05

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,37

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

33,17

L40

EUR/100 kg

48,07

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

27,91

L40

EUR/100 kg

39,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

25,27

L40

EUR/100 kg

36,17

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

26,21

L40

EUR/100 kg

37,20

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

27,72

L40

EUR/100 kg

40,50

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

27,46

L40

EUR/100 kg

39,22

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

22,67

L40

EUR/100 kg

32,60

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

40,79

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

29,48

L40

EUR/100 kg

43,11

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

25,62

L40

EUR/100 kg

37,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

26,16

L40

EUR/100 kg

38,24

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

27,29

L40

EUR/100 kg

39,07

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

29,24

L40

EUR/100 kg

41,66

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

28,99

L40

EUR/100 kg

40,97

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

22,63

L40

EUR/100 kg

33,32

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

23,33

L40

EUR/100 kg

33,34

A rendeltetési helyek meghatározása a következő:

L02

:

Andorra és Gibraltár.

L20

:

Minden rendeltetési hely, kivéve: L02, Ceuta, Melilla, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), az Amerikai Egyesült Államok és a Ciprusi Köztársaság azon részei, amelyeken a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.

L04

:

Albánia, Bosznia és Hercegovina, Koszovó, Szerbia, Montenegró és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.

L40

:

Minden rendeltetési hely, kivéve: L02, L04, Ceuta, Melilla, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), az Amerikai Egyesült Államok, Horvátország, Törökország, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és a Ciprusi Köztársaság azon részei, amelyeken a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.


(1)  A 98/486/EK határozatban említett, a 2006/2007-es kontingens alapján dominikai köztársasági exportra szánt megfelelő termékek tekintetében és a 174/1999/EK rendelet 20a. cikkében meghatározott feltételekkel összhangban a következő vámtételek alkalmazandók:

a)

a 0402 10 11 9000 és a 0402 10 19 9000 KN-kód alá tartozó termékek

0,00 EUR/100 kg

b)

a 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 és a 0402 21 99 9200 KN-kód alá tartozó termékek

28,00 EUR/100 kg

A rendeltetési helyek meghatározása a következő:

L02

:

Andorra és Gibraltár.

L20

:

Minden rendeltetési hely, kivéve: L02, Ceuta, Melilla, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), az Amerikai Egyesült Államok és a Ciprusi Köztársaság azon részei, amelyeken a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.

L04

:

Albánia, Bosznia és Hercegovina, Koszovó, Szerbia, Montenegró és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.

L40

:

Minden rendeltetési hely, kivéve: L02, L04, Ceuta, Melilla, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), az Amerikai Egyesült Államok, Horvátország, Törökország, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és a Ciprusi Köztársaság azon részei, amelyeken a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.


12.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/12


A BIZOTTSÁG 22/2007/EK RENDELETE

(2007. január 11.)

a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos vajtípusokra vonatkozó export-visszatérítésekkel kapcsolatos állandó pályázati felhívás közzétételéről szóló, 2004. március 26-i 581/2004/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati eljárásról rendelkezik.

(2)

A bizonyos tejtermékek export-visszatérítésére vonatkozó pályázati eljárás megállapításáról szóló, 2004. március 26-i 580/2004/EK bizottsági rendelet (3) 5. cikkének értelmében és a pályázati felhívásra beérkezett pályázatok megvizsgálását követően helyénvaló rögzíteni az export-visszatérítések felső értékét a 2007. január 9-én záruló pályázati időszakra.

(3)

A Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 581/2004/EK rendelettel megnyitott állandó pályázat 2007. január 9-én záruló pályázati időszakára a visszatérítés maximális összegét az említett rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékekre u ezen rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. január 12-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 11-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 90., 2004.3.27., 64. o. A legutóbb a 975/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 176., 2006.6.30., 69. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 90., 2004.3.27., 58. o. Az 1814/2005/EK rendelettel (HL L 292., 2005.11.8., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

(EUR/100 kg)

Termék

Export-visszatérítés nómenklatúrakód

Az export-visszatérítés maximális összege az 581/2004/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett célállomású export esetén

Vaj

ex ex 0405 10 19 9500

Vaj

ex ex 0405 10 19 9700

101,00

Vajolaj

ex ex 0405 90 10 9000

123,50


12.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/14


A BIZOTTSÁG 23/2007/EK RENDELETE

(2007. január 11.)

a 955/2005/EK rendelet által az Egyiptomból származó rizsre vonatkozóan megnyitott vámkontingens keretében 2007. január 1-től8-ig benyújtott, behozatali engedély iránti kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 955/2005/EK bizottsági rendelet (3) évi 5 605 tonnás behozatali vámkontingenst nyitott meg az 1006 KN-kód alá tartozó, Egyiptomból származó rizsre vonatkozóan (tételszám: 09.4097).

(2)

A 955/2005/EK rendelet 5. cikkének a) pontja szerinti közlemények alapján megállapítható, hogy a szóban forgó rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban, 2007. január 1-tőljanuár 8-án (brüsszeli idő szerint) 13 óráig benyújtott kérelmek a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(3)

Indokolt továbbá beszüntetni a behozatali engedélyeknek a 955/2005/EK rendelet alapján történő kibocsátását a folyó kontingensidőszakra vonatkozóan,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az Egyiptomból származó rizs behozatalára vonatkozó, a 955/2005/EK rendeletben említett kontingenshez kapcsolódó, 2007. január 1-tőljanuár 8-án (brüsszeli idő szerint) 13 óráig benyújtott engedélykérelmek esetében az engedélyek az igényelt mennyiségek 8,270621 %-os elosztási együttható alkalmazásával történő csökkentésével kapott mennyiségekre bocsáthatók ki.

(2)   A 2007. január 8-án (brüsszeli idő szerint) 13 órától kezdődően igényelt mennyiségekre vonatkozóan az engedélyek kibocsátását fel kell függeszteni a folyó kontingensidőszakra.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 11-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o. A legutóbb a 797/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 144., 2006.5.31., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 164., 2005.6.24., 5. o. A 2019/2006/EK rendelettel (HL L 384., 2006.12.29., 48. o.) módosított rendelet.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

12.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/15


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 18.)

az Olaszországban a sertések hólyagos betegsége elleni állat-egészségügyi intézkedésekről szóló 2005/779/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2006) 6574. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/9/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Olaszországban a sertések hólyagos betegsége elleni állat-egészségügyi intézkedésekről szóló, 2005. november 8-i 2005/779/EK bizottsági határozatot (2) a betegség olaszországi megjelenése következtében fogadták el. A határozat a sertések hólyagos betegségével kapcsolatos állat-egészségügyi szabályokat állapít meg az említett tagállam sertések hólyagos betegségétől mentes minősítéssel rendelkező körzeteire, valamint az ilyen minősítéssel nem rendelkező körzeteire vonatkozóan.

(2)

Az Olaszország által most rendelkezésre bocsátott információk fényében a 2005/779/EK határozatban a sertéstartó gazdaságok és a sertések gyűjtőállomásai ellenőrzésére – különösen az elvégzendő vizsgálatokra és mintavételre vonatkozóan – előírt intézkedéseket a betegség terjedésének megelőzése érdekében fokozni kell. Emellett a sertéseknek azokból a gazdaságokból vagy körzetekből való elszállítását, amelyek nem minősülnek a sertések hólyagos betegségétől mentesnek, fokozottabb korlátozásnak kellene alávetni.

(3)

A 2005/779/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/779/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 5. cikkben a (2) bekezdés bevezető szövege helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A tenyészsertést tartó gazdaságokban a szerológiai vizsgálathoz szükséges mintavételt a következő időközönként kell végrehajtani véletlenszerűen kiválasztott 12 tenyészsertésen, illetve amennyiben a gazdaság 12-nél kevesebb tenyészsertéssel rendelkezik, akkor valamennyi tenyészsertésen:”

2.

A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

Ellenőrzés azokban a körzetekben, amelyek nem minősülnek a sertések hólyagos betegségétől mentesnek

(1)   Olaszország biztosítja azt, hogy a sertések hólyagos betegségének felismerésére szolgáló mintavételi és ellenőrzési eljárások végrehajtása a (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott módon történjen azokban a körzetekben, amelyek nem minősülnek a sertések hólyagos betegségétől mentesnek.

(2)   Azokban a tenyészsertéseket tartó gazdaságokban, amelyek a sertések hólyagos betegségétől mentes minősítéssel rendelkeznek, az 5. cikk (2) bekezdésében előírt rendelkezések alkalmazandók.

(3)   Azokban a gazdaságokban, amelyek a sertések hólyagos betegségétől mentes minősítéssel rendelkeznek, de amelyekben nem tartanak tenyészsertéseket, évente két alkalommal szerológiai vizsgálathoz szükséges mintavételt kell végrehajtani véletlenszerűen kiválasztott 12 sertésen, illetve amennyiben a gazdaság 12-nél kevesebb sertéssel rendelkezik, akkor valamennyi sertésen.

(4)   A sertések gyűjtőállomásain, valamennyi sertéstartásra szolgáló karámban kéthavonta virológiai vizsgálat céljára bélsármintát kell venni.

A sertések addig nem szállíthatók el a gyűjtőállomásról, amíg a vizsgálatok negatív eredményei nem állnak rendelkezésre.”

3.

A 7. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Olaszország biztosítja azt, hogy a (3) és (4) bekezdésben meghatározott, az élő sertések Olaszországon belüli szállítására vonatkozó feltételek teljesüljenek.”

b)

A (2) bekezdést el kell hagyni.

c)

A (3) és (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Addig tilos a sertéseknek a sertések hólyagos betegségétől mentes minősítéssel nem rendelkező gazdaságokból történő elszállítása, amíg a gazdaságot nem minősítik az említett betegségtől mentesnek.

(4)   Tilos a sertések Olaszország más körzeteibe történő szállítása olyan körzetekből, amelyek nem minősülnek a sertések hólyagos betegségétől mentesnek.”

4.

A 8. cikk e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„e)

a mintavételt és a szerológiai vizsgálatot a következőképpen végzik el:

i.

a rendeltetési gazdaság sertésein legalább 28 nappal a szállítást követően mintavételt végeznek, és szerológiai vizsgálatot hajtanak végre annyi sertésen, amennyi elegendő a sertések hólyagos betegsége 5 %-os elterjedtségének 95 %-os konfidencia-intervallummal való felmérésére. A mintavételnek ki kell terjednie a rendeltetési gazdaságba szállított sertésekre, és a gazdaságból addig nem szállítható el egyetlen sertés sem, amíg a vizsgálat negatív eredményt nem mutat;

ii.

a vágóhídra szállítandó sertéseken a szállítást megelőző 10 napon belül mintavételt végeznek, és szerológiai vizsgálatot hajtanak végre annyi sertésen, amennyi elegendő a sertések hólyagos betegsége 5 %-os elterjedtségének 95 %-os konfidencia-intervallummal való felmérésére. Ezek a sertések addig nem szállíthatók el a származási gazdaságból, amíg az elvégzett vizsgálat nem mutat negatív eredményt;”

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 18-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 293., 2005.11.9., 28. o.


12.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/17


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 20.)

a bulgáriai Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezési intézkedésekről szóló 2005/648/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2006) 6717. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/10/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 18. cikkének (7) bekezdésére,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 22. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Newcastle-betegség (baromfipestis) rendkívül ragályos, vírusos baromfi- és madárbetegség, és fennáll annak a veszélye, hogy a kórokozó a nemzetközi kereskedelem révén megjelenhet az élő baromfiban és a baromfitermékekben.

(2)

Miután a bulgáriai Vraca megyében kitört a Newcastle-betegség, elfogadták a bulgáriai Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2005. szeptember 8-i 2005/648/EK bizottsági határozatot (3). E határozat felfüggeszti az élő baromfi, a laposmellű futómadarak, a tenyésztett és vadon élő vadszárnyasok, valamint e fajok keltetőtojásainak, friss húsának, húskészítményeinek és az e fajokból készült húsipari termékeknek a behozatalát.

(3)

Bulgária megerősítette, hogy a Newcastle-betegség kitört a bulgáriai Dobrics és Razgrad megyék egy-egy településén.

(4)

Figyelembe véve a Bulgáriában jelenleg kialakult, Newcastle-betegségre vonatkozó járványügyi helyzetet, valamint, hogy az ország bizonyos járványvédelmi intézkedéseket tett, és további információkat bocsátott a Bizottság rendelkezésére a járványhelyzetre vonatkozóan, a bulgáriai helyzet, kivéve Vraca, Blagoevgrad, Kardzsali és Burgasz megyéket (ahol Burgasz és Szungurlare települések nem érintettek), valamint a Dobrics megyében lévő Dobricska települést és a Razgrad megyében lévő Kubrat települést, továbbra is kielégítőnek tűnik. Ezért helyénvaló a behozatal felfüggesztését ezekre a megyékre korlátozni.

(5)

Következésképpen a 2005/648/EK határozat mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/648/EK határozat mellékletének helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk

A tagállamok haladéktalanul meghozzák és kihirdetik az e határozat betartásához szükséges intézkedéseket. Ezt követően erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 20-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(2)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o. A legutóbb a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 238., 2005.9.15., 16. o. A legutóbb a 2006/571/EK határozattal (HL L 227., 2006.8.19., 58. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

Blagoevgrad megye

Burgasz megye, kivéve Burgasz és Szungurlare településeket

Vraca megye

Kardzsali megye

Razgrad megye Kubrat települése

Dobrics megye Dobricska települése”


12.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/19


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 20.)

a Szardínián (Olaszország) a vaddisznók afrikai sertéspestisének a felszámolására vonatkozó terv jóváhagyásáról szóló, 2005. május 2-i 2005/362/EK bizottsági határozat módosításáról

(az értesítés a C(2006) 6718. számú dokumentummal történt)

(Csak az olasz nyelvű szöveg hiteles)

(2007/11/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az afrikai sertéspestis elleni védekezésre vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról, valamint a fertőző sertésbénulás (Teschen-betegség) és az afrikai sertéspestis tekintetében a 92/199/EGK irányelv módosításáról szóló, 2002. június 27-i 2002/60/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Szardínián (Olaszország) a vaddisznók afrikai sertéspestisének a felszámolására vonatkozó terv jóváhagyásáról szóló, 2005. május 2-i 2005/362/EK bizottsági határozat (2) jóváhagyta a Szardínián a vaddisznók afrikai sertéspestisének a felszámolására vonatkozó tervet.

(2)

Olaszország tájékoztatta a Bizottságot a terv végrehajtásának eredményeiről és a járvány Szardínia területén való sikeres visszaszorításáról.

(3)

Ezért helyénvaló újra meghatározni a vonatkozó területeket és különösen Szardíniának azt a magas fertőzési kockázatot jelentő területét, ahol végre kell hajtani a felszámolásra vonatkozó tervet.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/362/EK határozat I. melléklete helyébe az e határozat mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

E határozat címzettje az Olasz Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 20-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 192., 2002.7.20., 27. o.

(2)  HL L 118., 2005.5.5., 37. o.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Szardínia (Olaszország) azon területei, ahol végre kell hajtani a felszámolásra vonatkozó tervet

A.   Fertőzött övezet

Nuoro megyében Montarbu körzetének területe, Arzana, Gairo, Osini, Seui és Ussassai településekhez tartozó területek egy részén.

B.   Magas fertőzési kockázatot jelentő terület

(a)

Nuoro megyében a következő települések területe: Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Bari Sardo, Baunei, Belvi, Bitti, Cardedu, Desulo, Dorgali, Elini, Fonni, Gadoni, Gairo, Galtelli, Girasole, Ilbono, Irgoli, Jerzu, Lanusei, Loceri, Loculi, Lotzorai, Lula, Meana Sardo, Onani, Onifai, Orgosolo, Orosei, Osidda, Osini, Ovodda, Seui, Sorgono, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tonara, Tortoli, Triei, Ulassai, Uzulei, Ussassai és Villagrande Strisaili;

(b)

Sassari megyében a következő települések területe: Ala' dei Sardi, Anela, Budduso', Bultei, Nughedu di San Nicolo' és Pattada.

C.   Megfigyelési körzet

Szardínia területe az A. és B. pontokban említett területek kivételével.”


12.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/21


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 20.)

a Szardínián (Olaszország) jelen lévő afrikai sertéspestissel szembeni állat-egészségügyi védintézkedésekről szóló 2005/363/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2006) 6729. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/12/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Szardínián (Olaszország) jelen lévő afrikai sertéspestissel szembeni állat-egészségügyi védintézkedésekről szóló, 2005. május 2-i 2005/363/EK bizottsági határozatot (4) a szardíniai Nuoro megyében és Sassari megye egy részén előforduló afrikai sertéspestis miatt fogadták el.

(2)

Olaszország tájékoztatta a Bizottságot a 2005/362/EK bizottsági határozat (5) által jóváhagyott, Szardínián a vaddisznók afrikai sertéspestisének a felszámolására vonatkozó terv végrehajtásának eredményeiről és a járvány Szardínia területén való sikeres visszaszorításáról.

(3)

Ezért a 2005/363/EK határozat 5. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett azon területek jegyzékéből, amelyek ki vannak zárva az e cikkben előírt azon eltérés alól, amelyek alapján az olasz hatóságok bizonyos feltételek teljesülése esetén engedélyezhetik sertéshús szállítását, el kell hagyni Orestano megyét és Sassari, valamint Nuoro megye egyes településeit.

(4)

Ezért a 2005/363/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/363/EK határozat I. mellékletének helyébe az e határozat mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 20-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o. A legutóbb a 2004/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 33. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(4)  HL L 118., 2005.5.5., 39. o., legutóbb a 2005/494/EK határozattal (HL L 182., 2005.7.13., 26. o.) módosítva.

(5)  HL L 118., 2005.5.5., 37. o.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Szardíniának az 5. cikk (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett területei:

(a)

Nuoro megyében a következő települések területe: Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Bari Sardo, Baunei, Belvi, Bitti, Cardedu, Desulo, Dorgali, Elini, Fonni, Gadoni, Gairo, Galtelli, Girasole, Ilbono, Irgoli, Jerzu, Lanusei, Loceri, Loculi, Lotzorai, Lula, Meana Sardo, Onani, Onifai, Orgosolo, Orosei, Osidda, Osini, Ovodda, Seui, Sorgono, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tonara, Tortoli, Triei, Ulassai, Uzulei, Ussassai és Villagrande Strisaili;

(b)

Sassari megyében a következő települések területe: Ala' dei Sardi, Anela, Budduso', Bultei, Nughedu di San Nicolo' és Pattada.”


12.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/23


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 22.)

Bulgária és Románia csatlakozása következtében a 2002/459/EK határozatnak a Traces számítógépes hálózat egységeinek jegyzékét érintő kiegészítések tekintetében történő kiigazításáról

(az értesítés a C(2006) 6810. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/13/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

mivel:

(1)

A 2005-ös csatlakozási okmány nem rendelkezett a Bulgária és Románia csatlakozása következtében kiigazítandó egyes jogi aktusok szükséges kiigazításairól. E kiigazításokat a csatlakozás előtt el kell fogadni annak érdekében, hogy a csatlakozás időpontjától alkalmazandók legyenek.

(2)

Az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelv (1), és különösen annak 20. cikke (1) bekezdése előírja a tagállamok állat-egészségügyi hatóságait összekötő számítógépes hálózat létrehozását.

(3)

Az ANIMO számítógépes hálózat egységeinek felsorolásáról és a 2000/287/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. június 4-i 2002/459/EK bizottsági határozat (2) meghatározza az ANIMO rendszer egységeinek jegyzékét és azonosítását.

(4)

A Traces rendszer bevezetéséről és a 92/486/EGK határozat módosításáról szóló, 2004. március 30-i 2004/292/EK bizottsági határozat (3) előírja az állatok és az egyes termékek mozgásának nyomon követése céljából létrehozott Traces számítógépes rendszer alkalmazását a Közösségen belüli kereskedelem, illetve a behozatal során.

(5)

A Traces számítógépes rendszer működésének biztosítása érdekében azonosítani kell a Bulgáriában és Romániában található különböző egységeket.

(6)

Ezért a 2002/459/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/459/EK határozat melléklete az e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a határozat Bulgária és Románia csatlakozási szerződése hatálybalépésének feltételével és időpontjától alkalmazandó.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 159., 2002.6.17., 27. o. A legutóbb a 2006/414/EK határozattal (HL L 164., 2006.6.16., 27. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 94., 2004.3.31., 63. o. A legutóbb a 2005/515/EK határozattal (HL L 187., 2005.7.19., 29. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

A 2002/459/EK határozat melléklete a következőkkel egészül ki:

 

PŘÍLOHA

 

BILAG

 

ANHANG

 

LISA

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ANNEX

 

ANEXO

 

ANNEXE

 

ALLEGATO

 

PIELIKUMS

 

PRIEDAS

 

MELLÉKLET

 

ANNESS

 

BIJLAGE

 

ZAŁĄCZNIK

 

ANEXO

 

PRÍLOHA

 

PRILOGA

 

LIITE

 

BILAGA

 

Země: Bulharsko

 

Land: Bulgarien

 

Land: Bulgarien

 

Riik: Bulgaaria

 

Χώρα: Βουλγαρία

 

Country: Bulgaria

 

País: Bulgaria

 

Pays: Bulgarie

 

Paese: Bulgaria

 

Valsts: Bulgārija

 

Šalis: Bulgarija

 

Ország: Bulgária

 

Pajjiż: Bulgarija

 

Land: Bulgarije

 

Kraj: Bułgaria

 

País: Bulgária

 

Krajina: Bulharsko

 

Država: Bolgarija

 

Maa: Bulgaria

 

Land: Bulgarien

 

ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA

 

CENTRALENHED

 

ZENTRALE EINHEIT

 

KESKASUTUS

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 

CENTRAL UNIT

 

UNIDAD CENTRAL

 

UNITÉ CENTRALE

 

UNITÀ CENTRALE

 

CENTRĀLĀ VIENĪBA

 

CENTRINIS VIENETAS

 

KÖZPONTI EGYSÉG

 

UNITA' 'ENTRALI

 

CENTRALE EENHEID

 

JEDNOSTKA CENTRALNA

 

UNIDADE CENTRAL

 

CENTRÁLNA JEDNOTKA

 

GLAVNI URAD

 

KESKUSYKSIKKÖ

 

CENTRALENHET

BG00000

HQNVS SOFIA

 

MÍSTNÍ JEDNOTKA

 

LOKALE ENHEDER

 

ÖRTLICHE EINHEITEN

 

KOHALIK ASUTUS

 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

LOCAL UNITS

 

UNIDADES LOCALES

 

UNITÉS LOCALES

 

UNITÀ LOCALI

 

LOKĀLĀ VIENĪBA

 

VIETINIAI VIENETAI

 

HELYI EGYSÉGEK

 

UNITA' LOKALI

 

LOKALE EENHEDEN

 

JEDNOSTKA LOKALNA

 

UNIDADES LOCAIS

 

LOKÁLNA JEDNOTKA

 

OBMOČNA ENOTA

 

PAIKALLISET YKSIKÖT

 

LOKALA ENHETER

BG01000

BLAGOEVGRAD

BG02000

BURGAS

BG03000

VARNA

BG04000

VELIKO TARNOVO

BG05000

VIDIN

BG06000

VRATSA

BG07000

GABROVO

BG08000

DOBRICH

BG09000

KARZHALI

BG10000

KYUSTENDIL

BG11000

LOVECH

BG12000

MONTANA

BG13000

PAZARDJIK

BG14000

PERNIK

BG15000

PLEVEN

BG16000

PLOVDIV

BG17000

RAZGRAD

BG18000

ROUSSE

BG19000

SILISTRA

BG20000

SLIVEN

BG21000

SMOLYAN

BG22000

SOFIA-REGION

BG23000

STARA ZAGORA

BG24000

TARGOVISHTE

BG25000

HASKOVO

BG26000

SHUMEN

BG27000

JAMBOL

BG28000

SOFIA

 

STANOVIŠTĚ HRANIČNÍCH KONTROL

 

GRÆNSEKONTROLSTEDER

 

GRENZKONTROLLSTELLEN

 

PIIRIPUNKT

 

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

BORDER INSPECTION POSTS

 

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS

 

POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS

 

POSTI D’ISPEZIONE FRONTALIERI

 

ROBEŽKONTROLES PUNKTS

 

PASIENIO VETERINARIJOS POSTAS

 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI HATÁRÁLLOMÁS

 

POSTIJIET SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA

 

GRENSINSPECTIEPOSTEN

 

PUNKTY KONTROLI GRANICZNEJ

 

POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS

 

HRANIČNÉ INŠPEKČNÉ STANICÉ

 

MEJNIH KONTROLNIH TOČK

 

RAJATARKASTUSASEMAT

 

GRÄNSKONTROLLSTATIONER

BG 00199

R

BREGOVO

BG 00299

P

BURGAS

BG 00399

R

GJUSHEVO

BG 00499

R

KALOTINA

BG 00599

R

KAPITAN ANDREEVO

BG 00699

A

SOFIA

BG 00799

P

VARNA

BG 00899

R

ZLATAREVO

 

Země: Rumunsko

 

Land: Rumænien

 

Land: Rumänien

 

Riik: Rumeenia

 

Χώρα: Ρουμανία

 

Country: Romania

 

País: Rumanía

 

Pays: Roumanie

 

Paese: Romania

 

Valsts: Rumānija

 

Šalis: Rumunija

 

Ország: Románia

 

Pajjiż: Rumanija

 

Land: Roemenië

 

Kraj: Rumunia

 

País: Roménia

 

Krajina: Rumunsko

 

Država: Romunija

 

Maa: Romania

 

Land: Rumänien

 

ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA

 

CENTRALENHED

 

ZENTRALE EINHEIT

 

KESKASUTUS

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 

CENTRAL UNIT

 

UNIDAD CENTRAL

 

UNITÉ CENTRALE

 

UNITÀ CENTRALE

 

CENTRĀLĀ VIENĪBA

 

CENTRINIS VIENETAS

 

KÖZPONTI EGYSÉG

 

UNITA' 'ENTRALI

 

CENTRALE EENHEID

 

JEDNOSTKA CENTRALNA

 

UNIDADE CENTRAL

 

CENTRÁLNA JEDNOTKA

 

GLAVNI URAD

 

KESKUSYKSIKKÖ

 

CENTRALENHET

RO00000

ANSVSA BUCUREȘTI

 

MÍSTNÍ JEDNOTKA

 

LOKALE ENHEDER

 

ÖRTLICHE EINHEITEN

 

KOHALIK ASUTUS

 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

LOCAL UNITS

 

UNIDADES LOCALES

 

UNITÉS LOCALES

 

UNITÀ LOCALI

 

LOKĀLĀ VIENĪBA

 

VIETINIAI VIENETAI

 

HELYI EGYSÉGEK

 

UNITA' LOKALI

 

LOKALE EENHEDEN

 

JEDNOSTKA LOKALNA

 

UNIDADES LOCAIS

 

LOKÁLNA JEDNOTKA

 

OBMOČNA ENOTA

 

PAIKALLISET YKSIKÖT

 

LOKALA ENHETER

RO01000

ALBA

RO02000

ARAD

RO03000

ARGEȘ

RO04000

BACĂU

RO05000

BIHOR

RO06000

BISTRIȚA-NĂSĂUD

RO07000

BOTOȘANI

RO08000

BRAȘOV

RO09000

BRĂILA

RO10000

BUCUREȘTI

RO11000

BUZĂU

RO12000

CARAȘ-SEVERIN

RO13000

CĂLĂRAȘI

RO14000

CLUJ

RO15000

CONSTANȚA

RO16000

COVASNA

RO17000

DÂMBOVIȚA

RO18000

DOLJ

RO19000

GALAȚI

RO20000

GIURGIU

RO21000

GORJ

RO22000

HARGHITA

RO23000

HUNEDOARA

RO24000

IALOMIȚA

RO25000

IAȘI

RO26000

ILFOV

RO27000

MARAMUREȘ

RO28000

MEHEDINȚI

RO29000

MUREȘ

RO30000

NEAMȚ

RO31000

OLT

RO32000

PRAHOVA

RO33000

SATU MARE

RO34000

SĂLAJ

RO35000

SIBIU

RO36000

SUCEAVA

RO37000

TELEORMAN

RO38000

TIMIȘ

RO39000

TULCEA

RO40000

VASLUI

RO41000

VÂLCEA

RO42000

VRANCEA

 

STANOVIŠTĚ HRANIČNÍCH KONTROL

 

GRÆNSEKONTROLSTEDER

 

GRENZKONTROLLSTELLEN

 

PIIRIPUNKT

 

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

BORDER INSPECTION POSTS

 

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS

 

POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS

 

POSTI D’ISPEZIONE FRONTALIERI

 

ROBEŽKONTROLES PUNKTS

 

PASIENIO VETERINARIJOS POSTAS

 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI HATÁRÁLLOMÁS

 

POSTIJIET SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA

 

GRENSINSPECTIEPOSTEN

 

PUNKTY KONTROLI GRANICZNEJ

 

POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS

 

HRANIČNÉ INŠPEKČNÉ STANICÉ

 

MEJNIH KONTROLNIH TOČK

 

RAJATARKASTUSASEMAT

 

GRÄNSKONTROLLSTATIONER

RO 40199

R

ALBITA

RO 10199

A

BUCHAREST OTOPENI

RO 15199

P

CONSTANTA NORTH

RO 15299

P

CONSTANTA SOUTH — AGIGEA

RO 33199

R

HALMEU

RO 25199

R

SCULENI LASI

RO 36199

R

SIRET

RO 38199

R

STAMORA MORAVITA


12.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/28


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 22.)

a 2002/613/EK határozatnak a jóváhagyott kanadai sertésspermagyűjtő központok tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 6812. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/14/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1990. június 26-i 90/429/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A házisertések spermájának behozatalára vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 2002. július 19-i 2002/613/EK bizottsági határozat (2) megállapítja azoknak a harmadik országoknak a – Kanadát is magában foglaló – jegyzékét, amelyekből a tagállamok engedélyezik a házisertések spermájának behozatalát.

(2)

Kanada kérelmezte, hogy az országra vonatkozó bejegyzések tekintetében módosítsák a 2002/613/EK határozat alapján jóváhagyott spermagyűjtő központok jegyzékét.

(3)

Kanada garanciákat nyújtott a 90/429/EGK irányelvben megállapított megfelelő szabályok betartására, és a jegyzékbe felveendő új központot az ország állat-egészségügyi szolgálatai hivatalosan feljogosították a Közösségbe történő kivitelre.

(4)

A 2002/613/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/613/EK határozat V. melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik naptól kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 62. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 196., 2002.7.25., 45. o. A legutóbb a 2006/271/EK határozattal (HL L 99., 2006.4.7., 29. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

A 2002/613/EK határozat V. mellékletében a Kanadára vonatkozó jegyzék a következő sorral egészül ki:

„CA

1-AI-01

International Genetics PEI Ltd

P.O. Box 43, Mount Stewart

Prince-Edward-Island, C1A 7Z5”


12.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/30


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 22.)

a 96/23/EK tanácsi irányelv szerint az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő maradványok vagy anyagok kimutatására vonatkozó, Bulgária és Románia által benyújtott megfigyelési tervek jóváhagyásáról

(az értesítés a C(2006) 6815. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/15/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdése második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 96/23/EK irányelv meghatározza az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedéseket, és előírja, hogy a tagállamoknak be kell nyújtaniuk maradékanyag- és anyagmegfigyelési terveiket (a továbbiakban: megfigyelési tervek) a Bizottsághoz jóváhagyásra.

(2)

Mivel Bulgária és Románia 2007. január 1-jén csatlakozik a Közösséghez, megfigyelési terveiket benyújtották a Bizottsághoz jóváhagyásra.

(3)

E megfigyelési tervek eleget tesznek a 96/23/EK irányelv követelményeinek, ennélfogva azokat jóvá kell hagyni.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 96/23/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében előírt, Bulgária által a Bizottsághoz 2006. április 25-én benyújtott maradékanyag- és anyagmegfigyelési tervet jóváhagyják.

2. cikk

A 96/23/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében előírt, Románia által a Bizottsághoz 2006. március 20-án benyújtott maradékanyag- és anyagmegfigyelési tervet jóváhagyják.

3. cikk

Ez a határozat Bulgária és Románia csatlakozási szerződése hatálybalépésének feltételével és időpontjától alkalmazandó.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 125., 1996.5.23., 10. o. A legutóbb a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 191., 2004.5.28., 1. o.) módosított irányelv.


12.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/31


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 22.)

a Bulgáriában és Romániában levett szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecske- és lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak Közösségen belüli kereskedelmére vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról

(az értesítés a C(2006) 6823. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/16/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 42. cikkére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

2007. január 1-jétől a Bulgáriában és Romániában levett szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecske- és lófélék spermájával, petesejtjével és embriójával a Közösségen belül folytatott kereskedelemnek meg kell felelnie a közösségi jogszabályoknak.

(2)

Ezek a termékek a következő jogi aktusokban meghatározott állat-egészségügyi követelmények hatálya alá tartoznak: a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok mélyhűtött spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1988. június 14-i 88/407/EGK tanácsi irányelv (2); a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1989. szeptember 25-i 89/556/EGK tanácsi irányelv (3); a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1990. június 26-i 90/429/EGK tanácsi irányelv (4); a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelv (5).

(3)

Előfordulhat, hogy a Bulgáriában és Romániában a csatlakozás előtt levett termékek némelyike a csatlakozás után is készleten van még. E termékek azonban nem feltétlenül felelnek meg a közösségi jogszabályokban Közösségen belüli kereskedelemre vonatkozóan megállapított összes állat-egészségügyi követelménynek.

(4)

A Bulgáriában és Romániában levett termékekre vonatkozó hatályos szabályozási rendszerről a közösségi jog szerinti rendszerre való áttérés elősegítése érdekében célszerű e termékek Közösségen belüli kereskedelmére vonatkozóan átmeneti intézkedéseket megállapítani. Emiatt a sertés-, juh-, kecske- és lófélék azon spermái, petesejtjei és embriói, melyeket a csatlakozást megelőzően vettek le, és megfelelnek a 2007. január 1-je előtt hatályos, a termékek származási országból Közösségbe történő exportjára vonatkozó közösségi állat-egészségügyi követelményeknek, forgalomba hozhatók a Közösségen belül.

(5)

Ezzel egy időben nyolc hónapig tartó átmeneti időszakra engedélyezik a csatlakozást megelőzően levett és a közösségi jognak nem megfelelő említett termékek Bulgária és Románia közötti kereskedelmét.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ezt a határozatot a 88/407/EGK, a 89/556/EGK, a 90/429/EGK és a 92/65/EGK irányelvben megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá tartozó, szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecske- és lófélék 2007. január 1-je előtt Bulgáriában és Romániában levett spermájára, petesejtjeire és embrióira (a továbbiakban: a termékek) kell alkalmazni.

2. cikk

A termékek Bulgáriából és Romániából többi tagállamba történő szállítására vonatkozó követelmények

(1)   A termékek csak abban az esetben szállíthatók Bulgáriából és Romániából más tagállamba, ha megfelelnek az 1. cikkben említett irányelvek szerinti következő követelményeknek:

a)

a termékeket a Közösségbe irányuló kivitelre vonatkozóan engedélyezett központok vagy munkacsoportok vették le,

b)

a termékeken szerepel a központnak vagy a munkacsoportnak a Közösségbe irányuló kivitelre vonatkozó engedélyszáma, valamint

c)

a termékek megfelelnek a 2007. január 1-je előtt hatályos, a termékek származási országból Közösségbe történő exportjára vonatkozó közösségi állat-egészségügyi követelményeknek.

(2)   A termék szállítmányához mellékelt állat-egészségügyi bizonyítványnak tartalmaznia kell a hatósági állatorvos által aláírt alábbi igazolást:

„A szarvasmarha (6)-, sertés (6)-, juh (6)-, kecske (6)- és lófélék (6) spermái (6), petesejtjei (6) vagy embriói (6) megfelelnek a 2007/16/EK bizottsági határozat 2. cikkében meghatározott követelményeknek és levételük 2007. január 1-je előtt történt.

3. cikk

A termékek Bulgária és Románia között történő szállítására vonatkozó követelmények

(1)   A termékek csak a következő esetben szállíthatók Bulgária és Románia között:

a)

a rendeltetési állam engedélyezi a szállítást,

b)

a termékek megfelelnek a rendeltetési tagállam 2007. január 1-je előtt hatályos nemzeti állat-egészségügyi követelményeinek.

(2)   A termék szállítmányához mellékelt állat-egészségügyi bizonyítványnak tartalmaznia kell a hatósági állatorvos által aláírt alábbi igazolást:

„A szarvasmarha (7)-, sertés (7)-, juh (7)-, kecske (7)- és lófélék (7) spermái (7), petesejtjei (7) vagy embriói (7) megfelelnek a 2007/16/EK bizottsági határozat 2. cikkében meghatározott követelményeknek és levételük 2007. január 1-je előtt történt.

4. cikk

Megfelelés

A tagállamok megteszik és kihirdetik az e határozatnak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket. Ezt követően erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

5. cikk

Alkalmazhatóság

Ez a határozat Bulgária és Románia csatlakozási szerződése hatálybalépésének feltételével és időpontjától alkalmazandó.

Ezt a határozatot 2007. január 1-jétől2007. augusztus 31-éig kell alkalmazni.

6. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 194., 1988.7.22., 10. o. A legutóbb a 2006/16/EK bizottsági határozattal (HL L 11., 2006.1.17., 21. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 302., 1989.10.19., 1. o. A legutóbb a 2006/60/EK bizottsági határozattal (HL L 31., 2006.2.3., 24. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 224., 1990.8.18., 62. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(5)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o. A legutóbb a 2004/68/EK rendelettel (HL L 139., 2004.4.30., 321. o.) módosított irányelv. Helyesbítés HL L 226., 2004.6.25.

(6)  A nem kívánt rész törlendő.”

(7)  A nem kívánt rész törlendő.”


12.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/33


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 22.)

a létesítményeknek a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelme tekintetében való jóváhagyására vonatkozó terveknek a 90/539/EGK tanácsi irányelv értelmében történő jóváhagyásáról

(az értesítés a C(2006) 6842. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/17/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

tekintettel a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. október 15-i 90/539/EGK tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 3. cikke (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 90/539/EGK tanácsi irányelv megállapítja a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételeket. Az említett irányelv értelmében a tagállamok által benyújtott, a létesítményeknek a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelme tekintetében való jóváhagyására vonatkozó terveket a Bizottság hagyja jóvá.

(2)

A létesítményeknek a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelme tekintetében való jóváhagyására vonatkozó tervek jóváhagyásáról szóló, 2004. december 3-i 2004/835/EK határozat (2) jóváhagyta a jelenlegi tagállamok – kivéve Luxemburg – által benyújtott terveket. Az említett határozat melléklete felsorolja azokat a tagállamokat, amelyek tervét jóváhagyták.

(3)

Bulgária és Románia 2007. január 1-jén csatlakozik a Közösséghez. Ennek megfelelően e két ország is benyújtotta jóváhagyásra a létesítményeknek a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelme tekintetében való jóváhagyására vonatkozó terveit.

(4)

A Bulgária és Románia által benyújtott, és értékelésük során megfogalmazott javaslatok nyomán módosított tervek megfelelnek a 90/539/EGK irányelvben meghatározott kritériumoknak, és azok eredményes végrehajtása esetén lehetővé teszik az említett irányelvben meghatározott célkitűzések elérését, ezért azokat jóvá kell hagyni.

(5)

A közösségi jogszabály pontosságának érdekében a 2004/835/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni, és annak helyébe e határozatnak kell lépnie.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bulgária által 2006. október 9-én jóváhagyásra benyújtott, a létesítményeknek a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelme tekintetében való jóváhagyására vonatkozó terv jóváhagyást nyert.

2. cikk

A Románia által 2006. október 5-én jóváhagyásra benyújtott, a létesítményeknek a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelme tekintetében való jóváhagyására vonatkozó terv jóváhagyást nyert.

3. cikk

A mellékletben szerepelnek azok az országok, amelyeknek a létesítményeknek a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelme tekintetében való jóváhagyására vonatkozó terve jóváhagyást nyert.

4. cikk

A 2004/835/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni.

5. cikk

Ez a határozat Bulgária és Románia csatlakozási szerződése hatálybalépésének feltételével és időpontjától alkalmazandó.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 303., 1990.10.31., 6. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(2)  HL L 360., 2004.12.7., 28. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A 3. cikkben említett tagállamok jegyzéke

Kód

Tagállam

AT

Ausztria

BE

Belgium

BG

Bulgária

CY

Ciprus

CZ

Cseh Köztársaság

DE

Németország

DK

Dánia

EE

Észtország

EL

Görögország

ES

Spanyolország

FI

Finnország

FR

Franciaország

HU

Magyarország

IE

Írország

IT

Olaszország

LV

Lettország

LT

Litvánia

MT

Málta

NL

Hollandia

PL

Lengyelország

PT

Portugália

RO

Románia

SE

Svédország

SI

Szlovénia

SK

Szlovákia

UK

Egyesült Királyság”


12.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/36


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 22.)

a 2003/85/EK tanácsi irányelv alapján a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló készenléti tervek jóváhagyásáról

(az értesítés a C(2006) 6855. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/18/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

tekintettel a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről, valamint a 85/511/EGK irányelv és a 89/531/EGK és a 91/665/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről és a 92/46/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 2003/85/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 72. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/85/EK irányelv a ragadós száj- és körömfájás járvány kitörése esetén alkalmazandó védelmi intézkedéseket és az illetékes hatóságok és a gazdálkodó közösség tudatosságának és felkészültségének növelését célzó megelőző intézkedéseket ír elő az említett betegség tekintetében. Az irányelv alapján a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló tagállami készenléti terveket a Bizottságnak kell jóváhagynia.

(2)

Következésképpen a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló egyes készenléti tervek jóváhagyásáról szóló, 2004. április 29-i 2004/435/EK bizottsági határozatban (2) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia készenléti tervét a Bizottság jóváhagyta, és e tagállamok felsorolását az említett határozat melléklete tartalmazza.

(3)

Bulgária és Románia 2007. január 1-jén csatlakozik a Közösséghez. Ennek megfelelően Bulgária és Románia a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló készenléti terveit a Bizottsághoz jóváhagyásra benyújtotta.

(4)

E készenléti terveket Bulgária és Románia a tervek értékelése során tett javaslatok alapján módosította, és így azok rendszeres naprakésszé tétel és eredményes végrehajtás mellett megfelelnek a 2003/85/EK irányelvben meghatározott feltételeknek, valamint lehetővé teszik az irányelv által meghatározott célok elérését, ezért azokat jóvá kell hagyni.

(5)

A közösségi jogszabályok egyértelműsége érdekében a 2004/435/EK határozat hatályát veszti és helyébe e határozat lép.

(6)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Bulgária ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló készenléti terveit, amelyeket 2006. november 7-én nyújtott be a Bizottsághoz, a Bizottság jóváhagyta.

2. cikk

Románia ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló készenléti terveit, amelyeket 2006. november 9-én nyújtott be a Bizottsághoz, a Bizottság jóváhagyta.

3. cikk

A mellékletben található azon tagállamok felsorolása, amelyeknek a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló készenléti terveit a Bizottság a 2003/85/EK irányelvvel összhangban jóváhagyta.

4. cikk

A 2004/435/EK határozat hatályát veszti.

5. cikk

Ez a határozat Bulgária és Románia csatlakozási szerződése hatálybalépésének feltételével és időpontjától alkalmazandó.

6. cikk

E határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 306., 2003.11.22., 1. o. A legutóbb a 2006/552/EK határozattal (HL L 217, 2006.8.8., 29. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 154., 2004.4.30., 56. o.


MELLÉKLET

A 3. cikkben említett tagállamok jegyzéke

Kód

Ország

BG

Bulgária

CY

Ciprus

CZ

Cseh Köztársaság

EE

Észtország

HU

Magyarország

LV

Lettország

LT

Litvánia

MT

Málta

PL

Lengyelország

RO

Románia

SI

Szlovénia

SK

Szlovákia


12.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/38


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 22.)

a 2001/89/EK tanácsi irányelv alapján a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló készenléti tervek jóváhagyásáról

(az értesítés a C(2006) 6858. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/19/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

tekintettel a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről szóló, 2001. október 23-i 2001/89/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 22. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére és 29. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2001/89/EK irányelv a klasszikus sertéspestis kitörése esetén alkalmazandó védelmi intézkedéseket és az illetékes hatóságok és a gazdálkodó közösség tudatosságának és felkészültségének növelését célzó megelőző intézkedéseket ír elő az említett betegség tekintetében. Az irányelv alapján a tagállamok klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló készenléti terveit a Bizottságnak kell jóváhagynia.

(2)

Következésképpen a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló egyes készenléti tervek jóváhagyásáról szóló, 2004. április 29-i 2004/431/EK bizottsági határozatban (2) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia készenléti terveit a Bizottság jóváhagyta, és e tagállamok felsorolását az említett határozat melléklete tartalmazza.

(3)

Bulgária és Románia 2007. január 1-jén csatlakozik a Közösséghez. Ennek megfelelően Bulgária és Románia a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló készenléti terveit a Bizottsághoz jóváhagyásra benyújtotta.

(4)

E készenléti terveket Bulgária és Románia a tervek értékelése során tett javaslatok alapján módosította, és így azok rendszeres naprakésszé tétel és eredményes végrehajtás mellett megfelelnek a 2001/89/EK irányelvben meghatározott feltételeknek, valamint lehetővé teszik az irányelv által meghatározott célok elérését, ezért azokat jóvá kell hagyni.

(5)

A közösségi jogszabályok érthetősége érdekében a 2004/431/EK határozat hatályát veszti és helyébe e határozat lép.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Bulgária 2006. november 7-én a Bizottsághoz benyújtott klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló készenléti terveit a Bizottság jóváhagyta.

2. cikk

Románia 2006. november 9-én a Bizottsághoz benyújtott klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló készenléti terveit a Bizottság jóváhagyta.

3. cikk

A mellékletben található azon tagállamok felsorolása, amelyeknek a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló készenléti terveit a Bizottság a 2001/89/EK irányelvvel összhangban jóváhagyta.

4. cikk

A 2004/431/EK határozat hatályát veszti.

5. cikk

Ez a határozat Bulgária és Románia csatlakozási szerződése hatálybalépésének feltételével és időpontjától alkalmazandó.

6. cikk

E határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 316., 2001.12.1., 5. o. A legutóbb a 2004-es csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(2)  HL L 154., 2004.4.30., 41. o.


MELLÉKLET

A 3. cikkben említett tagállamok jegyzéke

Kód

Ország

BG

Bulgária

CY

Ciprus

CZ

Cseh Köztársaság

EE

Észtország

HU

Magyarország

LV

Lettország

LT

Litvánia

MT

Málta

PL

Lengyelország

RO

Románia

SI

Szlovénia

SK

Szlovákia


12.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/41


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 22.)

a 2006-os és 2007-es belgiumi, németországi, franciaországi, luxemburgi és hollandiai kéknyelvbetegség elleni küzdelem során végrehajtott sürgősségi intézkedések keretében egy járványügyi felmérés és a betegség felülvizsgálati intézkedései végrehajtásához szükséges közösségi pénzügyi hozzájárulásról

(az értesítés a C(2006) 6968. számú dokumentummal történt)

(Csak a holland, a francia és a német nyelvű szöveg hiteles)

(2007/20/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikke (2a) bekezdésére,

mivel:

(1)

2006 augusztusának harmadik és negyedik hetében Hollandia, Belgium, Németország és Franciaország olyan területein tört ki kéknyelvbetegség, ahol azt korábban nem észlelték. E betegség megjelenése komoly veszélyt jelenthet a Közösség állatállománya számára.

(2)

A Bizottság számos olyan határozatot fogadott el a védő- és megfigyelő körzetek kijelölése és az ezen körzetekből származó állatok szállítására vonatkozó feltételek meghatározása érdekében, melyek módosítják a kéknyelvbetegséggel kapcsolatos védő- és megfigyelő körzetekről, illetve az ezen körzetekből vagy ezen körzeteken keresztül történő szállításokra alkalmazandó feltételekről szóló 2005/393/EK határozatot (2). Az említett határozatot legutóbb a 2006/761/EK bizottsági határozat (3) módosította, hogy figyelembe vegye a betegségnek az (1) preambulumbekezdésben szereplő legutóbbi kitöréseit.

(3)

A járvány terjedésének mielőbbi megelőzése érdekében a Közösségnek a 90/424/EGK határozatban előírtak szerint pénzügyileg hozzá kell járulnia a Hollandia, Belgium, Németország és Franciaország sürgősségi intézkedései keretében felmerült támogatható kiadások finanszírozásához.

(4)

Helyénvaló sürgősen harmonizált felügyeleti tevékenységekbe kezdeni Hollandiában, Belgiumban, Németországban és Franciaországban a kéknyelvbetegségre vonatkozóan.

(5)

Belgiummal, Németországgal, Franciaországgal, Luxemburggal és Hollandiával szoros együttműködésben harmonizált és fokozott felügyeleti intézkedéseket vezettek be a járvány járványügyi felmérések és betegség-felügyeleti intézkedések végrehajtása útján történő megfékezése céljából, beleértve a szerológiai és virológiai laboratóriumi vizsgálatokat és az entomológiai felülvizsgálatot.

(6)

Az érintett tagállamok (Belgium, Németország, Franciaország, Luxemburg és Hollandia) hatóságai bizonyítottan megerősítették együttműködésüket a betegség elterjedésének megelőzése céljából azáltal, hogy felügyeleti intézkedéseket vezettek be a kéknyelvbetegségre vonatkozóan.

(7)

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (4) értelmében a közösségi szabályokkal összhangban bevezetett állat-egészségügyi sürgősségi intézkedéseket az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból kell finanszírozni. Pénzügyi ellenőrzési célra az említett rendelet 9., 36. és 37. cikkét kell alkalmazni.

(8)

A Közösség pénzügyi hozzájárulásának kifizetési feltétele a tervezett lépések tényleges végrehajtása és valamennyi szükséges információnak a hatóságok részéről a meghatározott határidőn belül történő átadása.

(9)

2006 novemberének első hetében Belgium, Németország, Franciaország, Luxemburg és Hollandia benyújtotta az egyéb sürgősségi intézkedések keretében elvégzendő járványügyi felméréshez és a kéknyelvbetegség felülvizsgálati intézkedéseinek végrehajtásához kapcsolódó költségek első becslését. A járványügyi felülvizsgálati intézkedésekre vonatkozó becslés összege 12 533 634 euro.

(10)

Amíg a Bizottság lefolytatja a helyszíni ellenőrzéseket, meg kell határozni a közösségi pénzügyi hozzájárulás első részletének kifizetésére szolgáló összeget. Ennek az első részletnek a közösségi hozzájárulás 50 %-ával kell egyenlőnek lennie, ami a járványügyi felülvizsgálati intézkedések becsült támogatható kiadásainak alapján kerül megállapításra. Szintén célszerű meghatározni az ezen intézkedések keretében végzett egyes vizsgálatok költségtérítésének maximális összegét.

(11)

A belga, német, francia, luxemburgi és holland hatóságok a 90/424/EGK határozat 3. cikkében előírt intézkedések tekintetében teljes mértékben eleget tettek valamennyi technikai és igazgatási kötelezettségüknek.

(12)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Közösségi pénzügyi hozzájárulás odaítélése Belgiumnak, Németországnak, Franciaországnak, Luxemburgnak és Hollandiának

(1)   A 2006. és 2007. évi kéknyelvbetegség elleni küzdelem során alkalmazott sürgősségi intézkedések tekintetében Belgium, Németország, Franciaország, Luxemburg és Hollandia a szerológiai és virológiai felülvizsgálat laboratóriumi vizsgálatainak és az entomológiai felülvizsgálatnak (beleértve a befogóketrecek megvásárlását) a költségei alapján keletkező maximum 50 %-ának megfelelő közösségi pénzügyi hozzájárulásra jogosult.

(2)   A Belgiumnak, Németországnak, Franciaországnak, Luxemburgnak és Hollandiának az (1) bekezdésben említett ELISA szerológiai felülvizsgálathoz nyújtandó költségtérítés maximális összege elvégzett vizsgálatonként nem haladhatja meg a 2,5 eurót.

(3)   A Közösség által nyújtott pénzügyi hozzájárulás összege nem tartalmazza a hozzáadottérték-adót.

2. cikk

A kifizetésre vonatkozó szabályok

A 90/424/EGK határozat 9. cikkének (1) bekezdése alapján végrehajtott helyszíni ellenőrzések eredményeitől függően az első részlet kifizetése – az 1. cikkben előírt közösségi pénzügyi hozzájárulás részeként – a következőképpen alakul:

a)

300 000 euro Belgiumnak,

b)

2 200 000 euro Németországnak,

c)

100 000 euro Franciaországnak,

d)

25 000 euro Luxemburgnak,

e)

165 000 euro Hollandiának.

Ez a kifizetés a Belgium, Németország, Franciaország, Luxemburg és Hollandia által az 1. cikk (1) bekezdésében említett, a szerológiai, virológiai és entomológiai felülvizsgálat laboratóriumi vizsgálatainak és a befogóketrecek vásárlásának vonatkozásában benyújtott igazoló okmányok alapján történik.

3. cikk

A folyósítás feltételei és az igazoló okmányok

(1)   A 1. cikkben említett közösségi pénzügyi hozzájárulást az alábbi okmányok alapján folyósítják:

a)

a felügyeleti intézkedések technikai végrehajtásáról szóló időközi technikai jelentés továbbítása, beleértve a 2006. augusztus 15. – 2007. március 31. közötti időszakban elért eredményeket;

b)

a tagállam által a 2006. augusztus 15. – 2007. március 31. közötti időszakban fizetett költségekre vonatkozó időközi pénzügyi jelentés továbbítása, a mellékletnek megfelelő elektronikus formában;

c)

a felügyeleti intézkedések technikai végrehajtásáról szóló végleges technikai jelentés továbbítása, beleértve a 2006. augusztus 15. – 2007. december 31. közötti időszakban elért eredményeket;

d)

a tagállam által a 2006. augusztus 15. – 2007. december 31. közötti időszakban fizetett költségekre vonatkozó végleges pénzügyi jelentés továbbítása, a mellékletnek megfelelő elektronikus formában;

e)

a 90/424/EGK határozat 9. cikkének (1) bekezdésével összhangban végrehajtott összes helyszíni ellenőrzés eredményei.

Az a)–d) pontban szereplő okmányoknak rendelkezésre kell állniuk a Bizottság által végzett, az e) pontban említett helyszíni ellenőrzések során.

(2)   Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett időközi technikai jelentést és az időközi pénzügyi jelentést legkésőbb 2007. május 31-ig be kell nyújtani. E határidő be nem tartása esetén a közösségi pénzügyi hozzájárulás minden késedelmes naptári hónap után 25 %-kal csökken.

(3)   Az (1) bekezdés c) és d) pontjában említett végleges technikai jelentést és a végleges pénzügyi jelentést legkésőbb 2008. május 31-ig be kell nyújtani. E határidő be nem tartása esetén a közösségi pénzügyi hozzájárulás minden késedelmes naptári hónap után 25 %-kal csökken.

4. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 2006/53/EK határozattal (HL L 29., 2006.2.2., 37. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 130., 2005.5.24., 22. o. A legutóbb a 2006/761/EK határozattal (HL L 311., 2006.11.10., 51. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 311., 2006.11.10., 51. o.

(4)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A legutóbb a 320/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésének b) és d) pontjában említett adatok

Felmerült költségek

Intézkedés jellege

Szám

HÉA nélküli összeg

ELISA tesztek

 

 

PCR tesztek

 

 

Egyéb virológiai vizsgálatok

 

 

Entomológiai vizsgálatok

 

 

Csapdák

 

 

Összesen

 


12.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/44


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 22.)

a 2005/760/EK határozatnak a magas patogenitású madárinfluenzára vonatkozó egyes védekezési intézkedéseknek és a baromfin kívüli egyéb madárfajok Közösségbe irányuló behozatalának tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 6969. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/21/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 18. cikke (7) bekezdésére,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe érkező termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 22. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Délkelet-Ázsiában 2004-ben, egy magas patogenitású vírustörzs által okozott madárinfluenza-járvány kitörését követően a Bizottság a betegséggel kapcsolatban számos védekezési intézkedést fogadott el. Ezeket az intézkedéseket különösen az egyes harmadik országokban előforduló magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatban a fogságban élő madarak behozatalára vonatkozó egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2005. október 27-i 2005/760/EK bizottsági határozat tartalmazza (4). A 2005/760/EK bizottsági határozatot jelenleg 2006. december 31-éig kell alkalmazni.

(2)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) állategészségügyi és állatjóléti kérdésekkel foglalkozó bizottsága (AHAW) 2006. október 27-én tudományos véleményt fogadott el a baromfin kívüli egyéb vadon élő madárfajok Közösségbe irányuló behozatalával összefüggő állat-egészségügyi és állatjólléti kockázatokról (a továbbiakban: a vélemény). A vélemény hivatalosan 2006. november 14-én vált elérhetővé.

(3)

A vélemény több olyan területet is meghatároz, amelyek javításával számottevően csökkenne a baromfin kívüli egyéb madárfajok behozatalával kapcsolatos, egészségre jelentett kockázat. A vélemény mindenekelőtt olyan vírusos betegségek baromfin kívüli egyéb madárfajok behozatala útján történő elterjedésének veszélyére hívja fel a figyelmet, mint a madárinfluenza és a Newcastle-betegség, valamint meghatározza azokat a lehetséges eszközöket és lehetőségeket, amelyekkel csökkenthető az említett madárfajok behozatalával kapcsolatos, bármely megállapított állat-egészségügyi kockázat. Mivel az Európai Unió e tudományos vélemény mentén alakítja e behozatalok állategészségügyi és állatjólléti szempontjairól szóló jövőbeni szakpolitikáját, fontos, hogy a Bizottsághoz beérkezett tudományos eredményeket a vélemény következtetéseinek és ajánlásainak alapos mérlegelésével megfelelően értékeljék, és ezáltal a szóban forgó behozatalokra vonatkozóan koherens rendszert állítsanak fel.

(4)

Tekintettel a 2005/760/EK határozatban szereplő intézkedésekre, a Bizottság közvetlenül a vélemény nyilvánosságra hozatala után megkezdte annak értékelését, és a vélemény első elemzésére és az említett intézkedések esetleges módosításaira az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság szakértői munkacsoportjának 2006. november 14-i ülésén, valamint az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság 2006. november 27-i ülésén került sor. Azonban a madárinfluenzát érintő jelenlegi nemzetközi állategészségügyi helyzet fényében, valamint annak érdekében, hogy a tagállamok – amint azt a 2006. november 27-i ülésen jelezték – valamint a Bizottság – szoros együttműködésben a tagállamokkal – véglegesíthessék ezt az értékelést és előkészíthessék a megállapítandó intézkedéseket, a 2005/760/EK határozatban előírt korlátozásokat egy rövid, átmeneti időszakra fenn kell tartani.

(5)

A 2005/760/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/760/EK határozat 6. cikkében a „2006. december 31.” dátum helyébe a „2007. március 31.” dátum lép.

2. cikk

A tagállamok az e határozatnak való megfelelés érdekében haladéktalanul meghozzák a szükséges intézkedéseket, és kihirdetik azokat. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek a határozatnak a címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(3)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o. A legutóbb a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.) módosított irányelv, helyesbítve: HL L 191., 2004.5.28., 1. o.

(4)  HL L 285., 2005.10.28., 60. o. A 2005/862/EK határozattal módosított határozat.


12.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/46


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 22.)

a tagállamok által az állatbetegségek és egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak felszámolására és megfigyelésére, valamint az állatról emberre terjedő fertőzések megelőzésére 2007-re benyújtott programok jóváhagyásáról szóló 2006/875/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2006) 6971. számú dokumentummal történt)

(2007/22/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 24. cikke (6) bekezdésére, valamint 29. és 32. cikkére,

mivel:

(1)

A tagállamok által az állatbetegségek és egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak felszámolására és megfigyelésére, valamint az állatról emberre terjedő fertőzések megelőzésére 2007-re benyújtott programok jóváhagyásáról szóló 2006/875/EK határozat (2) által a Bizottság jóváhagyta a tagállamok által benyújtott, és a 2006/687/EK (3) bizottsági határozattal létrehozott programok jegyzékében szereplő programokat.

(2)

Az adminisztráció hatékonysága érdekében a közösségi pénzügyi hozzájáruláshoz benyújtott valamennyi kiadás összegét euróban kell megadni. A közös mezőgazdasági politika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (4) szerint az eurótól eltérő pénznemben folyósított kifizetés átváltási árfolyama az Európai Központi Bank által azon hónap első napja előtt megállapított utolsó árfolyam, amely hónapban az érintett tagállam kérelmét benyújtotta.

(3)

A 2006/875/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/875/EK határozat 17. és 18. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„17. cikk

A tagállamok által a közösségi pénzügyi hozzájáruláshoz benyújtott kiadásokat euróban kell megadni, és hozzáadott-érték adót és más adókat nem tartalmaznak.

18. cikk

Amennyiben a tagállami kifizetés pénzneme az eurótól eltérő pénznem, az érintett tagállamnak azt euróra kell átváltania az Európai Központi Bank által azon hónap első napja előtt megállapított utolsó árfolyamon, amely hónapban az érintett tagállam kérelmét benyújtotta.”

2. cikk

Ezt a határozatot 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

E határozat címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 2006/53/EK határozattal (HL L 29., 2006.2.2., 37. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 337., 2006.12.5., 14. o.

(3)  HL L 282., 2006.10.13., 52. o.

(4)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A legutóbb a 320/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.) módosított rendelet.