ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 2

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. január 5.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 3/2007/EK rendelete (2007. január 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

Az Európai Központi Bank rendelete 4/2007/EK (2006. december 14.) a monetáris pénzügyi intézményi szektor összevont mérlegéről szóló 2423/2001/EK (EKB/2001/13) rendelet módosításáról (EKB/2006/20)

3

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

5.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/1


A BIZOTTSÁG 3/2007/EK RENDELETE

(2007. január 4.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. január 5-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 4-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. január 4-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

71,6

TN

167,8

TR

151,0

ZZ

130,1

0707 00 05

MA

59,7

TR

151,4

ZZ

105,6

0709 90 70

MA

51,4

TR

125,8

ZZ

88,6

0805 10 20

EG

58,9

IL

55,2

MA

55,1

TR

62,3

ZZ

57,9

0805 20 10

IL

95,7

MA

66,4

ZZ

81,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

74,1

TR

64,5

ZZ

69,3

0805 50 10

AR

35,5

TR

48,6

ZZ

42,1

0808 10 80

CA

100,2

CN

85,8

US

126,5

ZZ

104,2

0808 20 50

US

97,0

ZZ

97,0


(1)  Az országok nómenklatúráját a 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


5.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/3


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK RENDELETE 4/2007/EK

(2006. december 14.)

a monetáris pénzügyi intézményi szektor összevont mérlegéről szóló 2423/2001/EK (EKB/2001/13) rendelet módosításáról

(EKB/2006/20)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére és 6. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A monetáris pénzügyi intézményi szektor összevont mérlegéről szóló, 2001. november 22-i 2423/2001/EK (EKB/2001/13) európai központi banki rendelet (2) előírja a monetáris pénzügyi intézmények számára az országonként és valutanemenként lebontott negyedéves statisztikai adatok jelentését. Ezért a 2423/2001/EK (EKB/2001/13) rendeletet úgy kell módosítani, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségek az EU-hoz 2007. január 1-jén csatlakozó Bulgáriára és Romániára is kiterjedjenek.

(2)

A 2423/2001/EK (EKB/2001/13) rendelet értelmében kötelező az eurót bevezető tagállamok területén rezidens ügyfelekkel szemben fennálló pozíciókra vonatkozó negyedéves adatok jelentése. Ezért a 2423/2001/EK (EKB/2001/13) rendeletet módosítani kell annak figyelembevételére, hogy Szlovénia bevezeti az eurót,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2423/2001/EK (EKB/2001/13) rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk (2) bekezdésében a „»#« szimbólummal” szavak helyébe a „»#« vagy »*« szimbólummal” szavak kerülnek.

2.

Az I. és V. melléklet e rendelet mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2006. december 14-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 318., 1998.11.27., 8. o.

(2)  HL L 333., 2001.12.17., 1. o. A legutóbb a 2181/2004/EK (EKB/2004/21) rendelettel (HL L 371., 2004.12.18., 42. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 2423/2001/EK (EKB/2001/13) rendelet I. és V. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az 1. részben a IV. szakasz a következőképpen módosul:

i.

a 6a. bekezdés első és második mondatában a „»#« szimbólummal” szavak helyébe a „»#« vagy »*« szimbólummal” szavak kerülnek;

ii.

a 7a. bekezdés első és második mondatában a „»#« szimbólummal” szavak helyébe a „»#« vagy »*« szimbólummal” szavak kerülnek;

iii.

a 9a. bekezdés első mondatában a „»#« szimbólummal” szavak helyébe a „»#« vagy »*« szimbólummal” szavak kerülnek.

b)

A 2. rész a következőképpen módosul:

i.

az „Országok szerinti részletezés” című 3. táblázatban:

a „B. Más részt vevő tagállamok (azaz a belföldi szektor nélkül) + a C. rész, a külföld (tagállamok)” címsor alatt az oszlopok az utolsó oszlop után a „BG” és „RO” című két oszloppal egészülnek ki. E két oszlop minden egyes celláját „*” szimbólummal jelölik;

az „SI” című oszlop minden egyes cellájából el kell hagyni a „#” szimbólumot;

az „Általános megjegyzések”-ben a „»#« szimbólummal” szavak helyébe a „»#« vagy »*« szimbólummal” szavak kerülnek;

ii.

a „Valutanemek szerinti részletezés” című 4. táblázatban:

a „Más tagállamok valutái” címsor alatt az oszlopok az utolsó oszlop után a „BGN” és a „RON” oszloppal egészülnek ki. E két oszlop minden egyes celláját „*” szimbólummal jelölik;

a „SIT” című oszlopot el kell hagyni;

az „Általános megjegyzések”-ben a „»#« szimbólummal” szavak helyébe a „»#« vagy »*« szimbólummal” szavak kerülnek.

2.

Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A szöveg a következő 1c., 1d. és 1e. ponttal egészül ki:

„1c.

Az 1. pont ellenére, az e rendeletnek megfelelő első adatszolgáltatás a »*« szimbólummal jelölt cellák tekintetében a 2007 márciusában záruló időszakra vonatkozó negyedéves adatokkal veszi kezdetét.

1d.

Ha az illetékes NKB úgy dönt, hogy a 2007 márciusával záruló időszakra vonatkozó negyedéves adatokkal kezdődő jelentéktelen adatok első szolgáltatását nem követeli meg, az adatszolgáltatás 12 hónappal azt követően kezdődik meg, hogy az NKB tájékoztatja az adatszolgáltatókat arról, hogy az adatok szolgáltatását igényli.

1e.

Az 1. pont ellenére, az e rendeletnek megfelelő első adatszolgáltatás a »B. Más részt vevő tagállamok (azaz a belföldi szektor nélkül) + a C. rész, a külföld (tagállamok)« címsor alatt a 3. táblázat »SI« oszlopa tekintetében a 2007 márciusában záruló időszakra vonatkozó negyedéves adatokkal veszi kezdetét.”

b)

A 2a. pontban a „»#« szimbólummal” szavak helyébe a „»#« vagy »*« szimbólummal” szavak kerülnek.