ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 1

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. január 4.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 1/2007/EK rendelete (2007. január 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 2/2007/EK rendelete (2007. január 3.) a B rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom és csemegeszőlő)

3

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2007/1/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. január 1.) az Európai Közösségek Bizottsága tagjainak kinevezéséről

4

 

 

2007/2/EK, Euratom

 

*

A Tanács határozata (2007. január 1.) a Számvevőszék tagjainak kinevezéséről

5

 

 

2007/3/EK, Euratom

 

*

A Tanács határozata (2007. január 1.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság bolgár és román tagjainak kinevezéséről

6

 

 

2007/4/EK, Euratom

 

*

A Tanács határozata (2007. január 1.) a Tanács eljárási szabályzatának módosításáról

9

 

 

2007/5/EK, Euratom

 

*

A Tanács határozata (2007. január 1.) a Tanács elnöki tisztsége betöltési sorrendjének meghatározásáról

11

 

 

2007/6/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. január 1.) a Régiók Bizottsága bolgár és román tagjainak és póttagjainak kinevezéséről

13

 

 

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

 

 

2007/7/EK, Euratom

 

*

Az Európai Unió tagállamai kormányképviselőinek határozata (2007. január 1.) az Európai Közösségek Bírósága bíráinak kinevezéséről

18

 

 

2007/8/EK, Euratom

 

*

Az Európai Unió tagállamai kormányképviselőinek határozata (2007. január 1.) az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága bíráinak kinevezéséről

19

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

4.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 1/1


A BIZOTTSÁG 1/2007/EK RENDELETE

(2007. január 3.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. január 4-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 3-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. január 3-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

68,1

TR

95,6

ZZ

81,9

0707 00 05

TR

123,2

ZZ

123,2

0709 90 70

MA

41,2

TR

93,0

ZZ

67,1

0805 10 20

EG

45,8

IL

55,2

MA

54,8

TR

57,9

ZZ

53,4

0805 20 10

MA

60,2

ZZ

60,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

65,1

TR

63,9

ZZ

64,5

0805 50 10

AR

35,5

TR

45,8

ZZ

40,7

0808 10 80

CA

99,2

CN

77,9

US

81,3

ZZ

86,1

0808 20 50

US

99,4

ZZ

99,4


(1)  Az országok nómenklatúráját a 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


4.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 1/3


A BIZOTTSÁG 2/2007/EK RENDELETE

(2007. január 3.)

a B rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom és csemegeszőlő)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 2200/96/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldségféléket érintő export-visszatérítések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. október 8-i 1961/2001/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 6. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1510/2006/EK bizottsági rendelet (3) meghatározza azokat az indikatív mennyiségeket, amelyekre B rendszerű kiviteli engedélyeket lehet kibocsátani.

(2)

Figyelembe véve a mai napon a Bizottság rendelkezésére álló információkat, a paradicsom és a csemegeszőlő esetében fennáll a folyó kiviteli időszakra előírt indikatív mennyiségek meghaladásának veszélye. Ez a túllépés károsan érintené a gyümölcs- és zöldségágazat export-visszatérítési rendszerének jó működését.

(3)

E helyzet enyhítése érdekében a folyó kiviteli időszak végéig el kell utasítani a 2007. január 3. után exportálandó paradicsom és csemegeszőlő kivitelére vonatkozó B rendszerű engedélyek iránt benyújtott kérelmeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A paradicsomra és a csemegeszőlőre vonatkozóan a 1510/2006/EK rendelet 1. cikke alapján benyújtott, B rendszerű kiviteli engedély iránti kérelmek, amelyek tekintetében a kiviteli nyilatkozat elfogadására 2007. január 3. után és maŕcius 1. előtt kerül sor, elutasításra kerülnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. január 4-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 3-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 268., 2001.10.9., 8. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 280., 2006.10.12., 16. o.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

4.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 1/4


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. január 1.)

az Európai Közösségek Bizottsága tagjainak kinevezéséről

(2007/1/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmányra, és különösen annak 45. cikkére,

tekintettel az Európai Parlament véleményeire,

a Bizottság elnökével történő közös megegyezéssel,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács a 2007. január 1-jétől2009. október 31-ig terjedő időszakra a következő személyeket nevezi ki a Bizottság tagjaivá:

 

Meglena KUNEVA

 

Leonard ORBAN.

2. cikk

Ez a határozat 2007. január 1-jén lép hatályba.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 1-jén.

a Tanács részéről

az elnök

F.-W. STEINMEIER


4.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 1/5


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. január 1.)

a Számvevőszék tagjainak kinevezéséről

(2007/2/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 247. cikke (1), (2) és (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 160B. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmányra, és különösen annak 47. cikkére,

tekintettel az Európai Parlament véleményeire,

mivel:

Az említett csatlakozási okmány 47. cikkének megfelelően további két személyt kell hat évre szóló megbízatással a Számvevőszék tagjává kinevezni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács e határozat elfogadásának időpontjától számított hat évre szóló megbízatással a következő személyeket nevezi ki a Számvevőszék tagjaivá:

 

Nadezhda SANDALOVA

 

Ovidiu ISPIR.

2. cikk

Ez a határozat 2007. január 1-jén lép hatályba.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 1-jén.

a Tanács részéről

az elnök

F.-W. STEINMEIER


4.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 1/6


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. január 1.)

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság bolgár és román tagjainak kinevezéséről

(2007/3/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 259. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 167. cikkére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 12. és 48. cikkére,

tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia kormányainak javaslatára,

tekintettel a Bizottság véleményére,

mivel:

(1)

A Tanács 2006/524/EK, Euratom (1), 206/651/EK, Euratom (2) és 2006/703/EK, Euratom (3) határozatával kinevezte az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjait a 2006. szeptember 21-től2010. szeptember 20-ig terjedő időszakra.

(2)

A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozását követően az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot huszonhét olyan tag kinevezésével kell kibővíteni, akik Bulgária és Románia szervezett civil társadalmának különböző gazdasági és társadalmi alkotóelemeit képviselik,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács 2010. szeptember 20-ig terjedő időszakra az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjaivá nevezi ki azokat a személyeket, akiknek a neve és beosztása az e határozat mellékletében található listán szerepel.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 1-jén.

a Tanács részéről

az elnök

F.-W. STEINMEIER


(1)  HL L 207., 2006.7.28., 30. o.

(2)  HL L 269., 2006.9.28., 13. o.

(3)  HL L 291., 2006.10.21., 33. o.


MELLÉKLET

BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG

 

Ms Milena ANGELOVA

Executive Director of the Bulgarian Industrial Capital Association

 

Prof. Nansen BEHAR, PhD

Member of the Managing Board of the Union for Private Economic Enterprise

 

Mr Bojidar DANEV

Chairman of the Bulgarian Industrial Association

 

Mr Plamen DIMITROV

Vice President of the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria

 

Mr Liubomir HADJIYSKI

Deputy Chairman of the Economic Commission at the Bulgarian Union of Private Entrepreneurs „Vuzrazdane”

 

Dr. Jeliazko HRISTOV

President of the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria

 

Mr Dimitar MANOLOV

Vice President of the Confederation of Labour „Podkrepa”

 

Mr Veselin MITOV

Head of the International Policy Department of the Confederation of Labour „Podkrepa”

 

Ms Donka SOKOLOVA

Representative of the Democratic Union of Women

 

Ms Ludmilla TODOROVA

Representative of the Bulgarian Farmers Association

 

Ms Andriana TOSHEVA

Executive Director of the Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria

 

Mr Plamen ZAHARIEV

Representative of the National Council of and for People with Disabilities

ROMÁNIA

 

Mme Lavinia ANDREI

Président,

Fondation Terra Mileniul IU

 

Mme Ana BONTEA

Directrice du Département Juridique et Dialogue Social,

Conseil National des Petites et Moyennes Entreprises Privées de Roumanie

 

M. Petru Sarin DANDEA

Vice-président,

Confédération Nationale Syndicale „CartelALFA”

 

M. Dumitru FORNEA

Chef du Département Relations Internationales,

Confédération Syndicale Nationale MERIDIAN

 

M. Minel IVAȘCU

Vice-président,

Bloc National Syndical

 

M. Eugen LUCAN

Président,

Association Angel

 

M Mihai MANOLIU

Secrétaire Général,

Alliance des Confédérations Patronales de Roumanie

 

M. Radu NICOSEVICI

Président,

Association Academia de Advocacy

 

M. Marius Eugen OPRAN

Président Exécutif,

Union Générale des Industriels de Roumanie – 1903(UGIR – 1903)

 

M. Cristian PARVULESCU

Président,

Association Pro Democratia

 

M. Marius PETCU

Président,

Confédération Nationale des Syndicats Libres de Roumanie – FRĂȚIA

 

M. Aurel Laurențiu PLOȘCEANU

Vice-président,

Association Roumaine des Entrepreneurs de Bâtiments

 

M. Sabin RUSU

Secrétaire Général,

Confédération des Syndicats Démocratiques de Roumanie

 

M. Ionut SIBIAN

Directeur exécutif,

Fondation pour le Développement de la Société Civile

 

M. Ștefan VARFALVI

Président,

Association Permanente UGIR


4.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 1/9


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. január 1.)

a Tanács eljárási szabályzatának módosításáról

(2007/4/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 207. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 121. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 41. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Tanács eljárási szabályzata (1) III. melléklete 2. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács eljárási szabályzata (a továbbiakban: eljárási szabályzat) 11. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy a Tanács határozatának minősített többséggel történő elfogadásánál és a Tanács valamely tagjának kérésére meg kell vizsgálni, hogy a minősített többséget adó tagállamok képviselik-e az Európai Unió teljes népességének legalább – az eljárási szabályzat III. melléklete 1. cikkében szereplő népességadatoknak megfelelően kiszámított – 62 %-át.

(2)

Az eljárási szabályzat – a Tanácsban történő szavazás során a szavazatok súlyozására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtási szabályairól szóló – III. melléklete 2. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a Tanács minden évben január 1-jei hatállyal az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalánál az előző év szeptember 30-án rendelkezésre álló adatoknak megfelelően kiigazítja az említett melléklet 1. cikkében szereplő számadatokat.

(3)

Az eljárási szabályzatot ennek megfelelően ki kell igazítani,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az eljárási szabályzat III. melléklete 1. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

A 2007. január 1-jétőldecember 31-ig tartó időszakra vonatkozóan az EK-szerződés 205. cikke (4) bekezdésének, az Euratom-szerződés 118. cikke (4) bekezdésének, valamint az EU-szerződés 23. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének és 34. cikke (3) bekezdésének alkalmazása céljából az egyes tagállamok össznépességi adatai a következők:

Tagállam

Népesség

(× 1 000)

Németország

82 438,0

Franciaország

62 886,2

Egyesült Királyság

60 421,9

Olaszország

58 751,7

Spanyolország

43 758,3

Lengyelország

38 157,1

Románia

21 610,2

Hollandia

16 334,2

Görögország

11 125,2

Portugália

10 569,6

Belgium

10 511,4

Cseh Köztársaság

10 251,1

Magyarország

10 076,6

Svédország

9 047,8

Ausztria

8 265,9

Bulgária

7 718,8

Dánia

5 427,5

Szlovákia

5 389,2

Finnország

5 255,6

Írország

4 209,0

Litvánia

3 403,3

Lettország

2 294,6

Szlovénia

2 003,4

Észtország

1 344,7

Ciprus

766,4

Luxemburg

459,5

Málta

404,3

Összesen

492 881,2

küszöbérték (62 %)

305 586,3”

2. cikk

Ez a határozat 2007. január 1-jén lép hatályba.

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 1-jén.

a Tanács részéről

az elnök

F.-W. STEINMEIER


(1)  A Tanács 2006. szeptember 15-i 2006/683/EK, Euratom határozata eljárási szabályzatának elfogadásáról (HL L 285., 2006.10.16., 47. o.).


4.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 1/11


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. január 1.)

a Tanács elnöki tisztsége betöltési sorrendjének meghatározásáról

(2007/5/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 203. cikke második bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 116. cikke második bekezdésére,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 41. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács a 2005/902/EK, Euratom határozattal (1) megállapította a Tanács elnöki tisztsége betöltésének sorrendjét az Európai Uniót 2006. január 1-jén alkotó tagállamok tekintetében.

(2)

Az Európai Unió 2007. január 1-jén két új tagállammal bővül.

(3)

A Tanács elnöki tisztsége betöltési sorrendjét tehát az új tagállamok figyelembevételével kell meghatározni, és új határozatot kell elfogadni, amely a 2005/902/EK, Euratom határozat helyébe lép,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1)   A Tanács elnöki tisztségét 2007. január 1-jétől betöltő tagállamok sorrendjét e határozat melléklete határozza meg.

(2)   A Tanács az érintett tagállamok javaslata alapján egyhangúlag úgy határozhat, hogy egy tagállam az elnöki tisztséget a mellékletben meghatározott sorrendtől eltérő időszakban is betöltheti.

2. cikk

Ez a határozat 2007. január 1-jén lép hatályba.

A 2005/902/EK, Euratom határozatot hatályon kívül kell helyezni.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 1-jén.

a Tanács részéről

az elnök

F.-W. STEINMEIER


(1)  HL L 328., 2005.12.12., 60. o.


MELLÉKLET

Németország

január–június

2007

Portugália

július–december

2007

Szlovénia

január–június

2008

Franciaország

július–december

2008

Cseh Köztársaság

január–június

2009

Svédország

július–december

2009

Spanyolország

január–június

2010

Belgium

július–december

2010

Magyarország

január–június

2011

Lengyelország

július–december

2011

Dánia

január–június

2012

Ciprus

július–december

2012

Írország

január–június

2013

Litvánia

július–december

2013

Görögország

január–június

2014

Olaszország

július–december

2014

Lettország

január–június

2015

Luxemburg

július–december

2015

Hollandia

január–június

2016

Szlovákia

július–december

2016

Málta

január–június

2017

Egyesült Királyság

július–december

2017

Észtország

január–június

2018

Bulgária

július–december

2018

Ausztria

január–június

2019

Románia

július–december

2019

Finnország

január–június

2020


4.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 1/13


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. január 1.)

a Régiók Bizottsága bolgár és román tagjainak és póttagjainak kinevezéséről

(2007/6/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 263. cikke negyedik bekezdésére,

tekintettel a Bulgária és Románia csatlakozási okmányára különösen annak 13. és 49. cikkére,

tekintettel Bulgária és Románia kormányának javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006/116/EK határozatával (1) kinevezte a Régiók Bizottságának tagjait és póttagjait a 2006. január 26-tól2010. január 25-ig tartó időszakra.

(2)

Bulgária és Románia csatlakozását követően a Régiók Bizottságát huszonhét olyan tag és huszonhét olyan póttag kinevezésével kell bővíteni, akik Bulgária és Románia regionális és helyi testületeit képviselik, és akik valamely regionális vagy helyi testületben választással nyert képviselői megbízatással rendelkeznek, vagy valamely választott testületnek politikai felelősséggel tartoznak,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2010. január 25-ig tartó időszakra a Tanács a Régiók Bizottságába a következő személyeket nevezi ki:

tagnak: az érintett tagállamnak az I. mellékletben található listáján szereplő személyeket,

póttagnak: az érintett tagállamnak a II. mellékletben található listáján szereplő személyeket.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 1-jén.

a Tanács részéről

elnök

F.-W. STEINMEIER


(1)  HL L 56., 2006.2.25., 75. o.


I. MELLÉKLET

TAGOK

BULGÁRIA

 

Mr Hasan AZIS

Vice-President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Kardjali

 

Mr Bogomil BELCHEV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Gabrovo

 

Ms Katya DOYCHEVA

Mayor of Tvarditsa

 

Ms Antoaneta GEORGIEVA

Mayor of Pernik

 

Mr Vladimir KISYOV

Chair of Sofia Municipal Council

 

Mr Yoan KOSTADINOV

Mayor of Bourgas

 

Mr Yordan LECHKOV

Mayor of Sliven

 

Mr Krasimir MIREV

President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Targovishte

 

Ms Detelina NIKOLOVA

Vice-President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Dobrich

 

Mr Kiril YORDANOV

Mayor of Varna

 

Mr Remzi YUSEINOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Kubrat

 

Mr Veselin ZLATEV

Vice-President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Shoumen

ROMÁNIA

 

M. Cristian ANGHEL

Maire, Mairie de la municipalité Baia Mare

 

M. Serghei Florin ANGHEL

Président, Conseil Départemental Prahova

 

M. Gheorghe BACIU

Maire, Mairie de la Ville Întorsura Buzăului

 

M. Doru Laurian BĂDULESCU

Président, Conseil Départemental Ilfov

 

M. Emil CALOTĂ

Maire, Mairie de la municipalité Ploiești

 

M. Jenel COPILĂU

Président, Conseil Départemental Olt

 

M. Janos DEMETER

Président, Conseil Départemental Covasna

 

M. Liviu Nicolae DRAGNEA

Président, Conseil Départemental Teleorman

 

M. Emil DRĂGHICI

Maire, Mairie de la Commune Vulcana Băi

 

Mme Ileana Viorica ION

Maire, Mairie de la Ville Lehliu Gară

 

Mme Veronica IONIȚĂ

Maire, Mairie de la Commune Gorgota

 

M. Alin Adrian NICA

Maire, Mairie de la Commune Dudeștii Noi

 

M. Constantin OSTAFICIUC

Président, Conseil Départemental Timiș

 

M. Emil PROSCANU

Maire, Mairie de la Ville Mizil

 

M. Adriean VIDEANU

Maire genéral, Mairie Générale de la municipalité Bucarest


II. MELLÉKLET

PÓTTAGOK

BULGÁRIA

 

Mr Ivan ASPARUHOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Mezdra

 

Mr Stanislav BLAGOV

Mayor of Svishtov

 

Ms Rumiana BOZUKOVA

Mayor of Simeonovgrad

 

Mr Dilyan ENKIN

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Troyan

 

Ms Shukran IDRIZ

Mayor of Kirkovo

 

Mr Nikola KOLEV

Mayor of Gorna Oryahovitsa

 

Ms Anastasia MLADENOVA

Chair of Municipal Council Peshtera

 

Mr Vladimir MOSKOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Gotse Delchev

 

Mr Lachezar ROSSENOV

Municipal Councilor in Dobrich

 

Mr Mithat TABAKOV

Mayor of Dulovo

 

Mr Naiden ZELENOGORSKI

Mayor of Pleven

 

Mr Zlatko ZHIVKOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Montana

ROMÁNIA

 

M. Dumitru Teodor BANCIU

Maire, Mairie de la Ville Săliște

 

M. Dragoș BENEA

Président, Conseil Départemental Bacău

 

M. Corneliu BICHINEȚ

Président, Conseil Départemental Vaslui

 

M. Andrei CHILIMAN

Maire, Mairie du Secteur 1, Municipe Bucarest

 

M. Nicușor Daniel CONSTANTINESCU

Président, Conseil Départemental Constanța

 

M. Alexandru CORCODEL

Maire, Mairie de la Ville Nehoiu

 

M. Alexandru DRĂGAN

Maire, Mairie de la Commune Tașca

 

M. Enache DUMITRU

Maire, Mairie de la Commune Stejaru

 

M. Răducu George FILIPESCU

Président, Conseil Départemental Călărași

 

M. Lucian FLAIȘER

Président, Conseil Départemental Iași

 

Mme Edita Emoke LOKODI

Président, Conseil Départemental Mureș

 

M. Mircia MUNTEAN

Maire, Mairie de la municipalité Deva

 

M. Ion OPRESCU

Maire, Mairie de la Ville Băile Herculane

 

M. Tudor PENDIUC

Maire, Mairie de la municipalité Pitești

 

Mme Ioana TRIFOI

Maire, Mairie de la Commune Botiza


A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

4.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 1/18


AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KORMÁNYKÉPVISELŐINEK HATÁROZATA

(2007. január 1.)

az Európai Közösségek Bírósága bíráinak kinevezéséről

(2007/7/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK KORMÁNYKÉPVISELŐI,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 223. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 139. cikkére,

tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmányra és különösen annak 46. cikke (1) bekezdésére és (2) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az említett csatlakozási okmány 46. cikkének (1) bekezdése és 46. cikke (2) bekezdésének első albekezdése a Bíróság két bírájának kinevezéséről rendelkezik. E bírák közül egynek a hivatali ideje 2009. október 6-án lejár. E bírát sorsolással kell kiválasztani. A másik bíró hivatali ideje 2012. október 6-án jár le.

(2)

Ezért az említett cikknek megfelelően, illetve az abban meghatározott sorsolást követően az Európai Közösségek Bíróságához további két bírót kell kinevezni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács a 2007. január 1-jétől2009. október 6-ig terjedő időszakra Camelia TOADERT nevezi ki az Európai Közösségek Bíróságának bírájává.

2. cikk

A Tanács a 2007. január 1-jétől2012. október 6-ig terjedő időszakra Alexander ARABADJIEVET nevezi ki az Európai Közösségek Bíróságának bírájává.

3. cikk

Ez a határozat 2007. január 1-jén lép hatályba.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 1-jén.

az elnök

W. SCHÖNFELDER


4.1.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 1/19


AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KORMÁNYKÉPVISELŐINEK HATÁROZATA

(2007. január 1.)

az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága bíráinak kinevezéséről

(2007/8/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK KORMÁNYKÉPVISELŐI,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 224. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 140. cikkére,

tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmányra, és különösen annak 46. cikke (1) bekezdésére és (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

Az említett csatlakozási okmány 46. cikkének (1) bekezdése és 46. cikke (2) bekezdésének második albekezdése az Elsőfokú Bíróság két bírájának kinevezéséről rendelkezik. E bírák közül egynek a hivatali ideje 2007. augusztus 31-én lejár. E bírát sorsolással kell kiválasztani. A másik bíró hivatali ideje 2010. augusztus 31-én jár le.

(2)

Ezért az említett cikknek megfelelően, illetve az abban meghatározott sorsolást követően az Elsőfokú Bírósághoz további két bírót kell kinevezni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZTAK:

1. cikk

A Tanács a 2007. január 1-jétől2007. augusztus 31-ig terjedő időszakra Theodore CHIPEV-et nevezi ki az Elsőfokú Bíróság bírájává.

2. cikk

A Tanács a 2007. január 1-jétől2010. augusztus 31-ig terjedő időszakra Valeriu CIUCĂ-t nevezi ki az Elsőfokú Bíróság bírájává.

3. cikk

Ez a határozat 2007. január 1-jén lép hatályba.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 1-jén.

az elnök

W. SCHÖNFELDER