ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 414

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. december 30.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 

*

A Tanács 2027/2006/EK rendelete (2006. december 19.) az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről

Halászati partnerségi megállapodás az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között

 

*

A Bizottság 2028/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a 600/2005/EK rendeletnek a mikroorganizmusok csoportjába tartozó Bacillus licheniformis (DSM 5749) és Bacillus subtilis (DSM 5750) készítmény takarmány-adalékanyagként való engedélyezése tekintetében történő módosításáról ( 1 )

 

*

A Bizottság 2029/2006/EK rendelete (2006. december 22.) a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló 1906/90/EGK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak bevezetéséről szóló 1538/91/EGK rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

 

*

A Bizottság 2030/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a borágazatra vonatkozó 1607/2000/EK, 1622/2000/EK és 2729/2000/EK rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

 

*

A Bizottság 2031/2006/EK rendelete (2006. december 22.) több, a cukorpiacra vonatkozó rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

 

*

A Bizottság 2032/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a 104/2000/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt halászati termékek közösségi kivonási és eladási árának a 2007-os halászati évre való rögzítéséről

 

*

A Bizottság 2033/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a 104/2000/EK tanácsi rendelet II. mellékletében felsorolt halászati termékek közösségi eladási árának a 2007-os halászati évre való rögzítéséről

 

*

A Bizottság 2034/2006/EK rendelete (2006. december 21.) egyes halászati termékek referenciaárának a 2007-os halászati évre való rögzítéséről

 

*

A Bizottság 2035/2006/EK rendelete (2006. december 21.) az egyes halászati termékekre vonatkozó készletátviteli támogatás és átalánytámogatás összegének a 2007-os halászati évre való rögzítéséről

 

*

A Bizottság 2036/2006/EK rendelete (2006. december 21.) az egyes halászati termékekre vonatkozó magántárolási támogatás összegének a 2007-os halászati évre való rögzítéséről

 

*

A Bizottság 2037/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a 2007-os halászati év során a piacról kivont halászati termékek tekintetében a pénzügyi támogatás és az ahhoz kapcsolódó előleg kiszámításánál alkalmazandó átalányösszegek rögzítéséről

 

*

A Bizottság 2006/140/EK irányelve (2006. december 20.) a szulfuril-fluorid hatóanyagként való felvétele tekintetében a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról ( 1 )

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2006. november 28.) az Európai Közösséget létrehozó szerződés 104. cikkének (7) bekezdésével összhangban tett tanácsi ajánlás nyomán Lengyelország által foganatosított intézkedések eredménytelenségének a Szerződés 104. cikkének (8) bekezdésével összhangban történő megállapításáról

 

*

A Tanács határozata (2006. december 19.) az Európai Közösség és Malajzia kormánya közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

Megállapodás az Európai Közösség és Malajzia kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről

 

*

A Tanács határozata (2006. december 19.) a Közösségen kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról

 

 

 

*

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

30.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 414/1


A TANÁCS 2027/2006/EK RENDELETE

(2006. december 19.)

az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 37. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdésével és a 300. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A Közösség és a Zöld-foki Köztársaság megtárgyalt és parafált egy halászati partnerségi megállapodást, amely halászati lehetőségeket biztosít a közösségi halászoknak a Zöld-foki Köztársaság joghatósága alá tartozó vizekben.

(2)

Helyénvaló az említett megállapodás jóváhagyása.

(3)

Meg kell határozni a halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztásának kulcsát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás a Közösség nevében jóváhagyásra kerül.

A megállapodás szövegét csatolták e rendelethez.

2. cikk

A megállapodás jegyzőkönyve által rögzített halászati lehetőségek a tagállamok között a következő kulcs szerint kerülnek elosztásra:

Halászati kategória

A hajó típusa:

Tagállam

Engedélyek vagy kvóta

Tonhalhalászat

Felszíni horogsoros halászhajók

Spanyolország

41

Portugália

7

Tonhalhalászat

Fagyasztóval felszerelt kerítőhálós tonhalhalászó hajó

Spanyolország

12

Franciaország

13

Tonhalhalászat

Horgászbotos tonhalhalászó hajók

Spanyolország

7

Franciaország

4

Amennyiben e tagállamok engedélykérelmei nem merítik ki a jegyzőkönyvben rögzített halászati lehetőségeket, a Bizottság figyelembe veheti bármely más tagállam engedélykérelmét is.

3. cikk

Azon tagállamok, amelyek hajói e megállapodás keretében halásznak, értesítik a Bizottságot a zöld-foki-szigeteki halászati övezetben kifogott valamennyi halmennyiségről, a közösségi halászhajók harmadik országok vizein és a nyílt tengereken való fogásainak megfigyelése tekintetében a 2847/93/EGK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 500/2001/EK bizottsági rendeletben meghatározott szabályok szerint (2).

4. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak a Közösséget jogilag kötelező aláírására jogosult személy(eke)t (3).

5. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA


(1)  2006. november 30-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 73., 2001.3.15., 8. o.

(3)  A megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága hirdeti ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


30.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 414/3


HALÁSZATI PARTNERSÉGI

megállapodás az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, és

A Zöld-foki Köztársaság, a továbbiakban: a Zöld-foki-szigetek,

a továbbiakban együtt: a felek

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség és a Zöld-foki-szigetek közötti szoros együttműködési kapcsolatokat – különösen a cotonou-i egyezmény keretében –, valamint e kapcsolatok megerősítésének közös igényét,

FIGYELEMBE VÉVE a két fél azon kívánságát, hogy az együttműködés révén előmozdítsa a halászati erőforrásainak felelősségteljes kiaknázását,

SZEM ELŐTT TARTVA az Egyesült Nemzetek tengerjogi egyezményének rendelkezéseit,

FELISMERVE, hogy a Zöld-foki-szigetek a felségjogából vagy a joghatóságából származó jogait gyakorolja azon térségben, amely az Egyesült Nemzetek tengerjogi egyezményének megfelelően a partvonaltól számított 200 tengeri mérföldig terjed ki,

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy alkalmazzák az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottságtól (a továbbiakban: ICCAT) származó határozatokat és ajánlásokat,

TUDATÁBAN a FAO 1995. évi konferenciáján elfogadott, a felelősségteljes halászat magatartási kódexében megállapított elvek fontosságának,

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy a kölcsönös érdekeik mentén együttműködnek a felelősségteljes halászat létrehozása érdekében, a tengeri biológiai erőforrások hosszú távú védelmének és fenntartható kiaknázásának biztosítására,

MEGGYŐZŐDVE arról, hogy ezen együttműködés alapja az, hogy a két fél akár együttes, akár egyoldalú kezdeményezései és tevékenységei egymást kiegészítik, egyben biztosítja a politikák koherenciáját, valamint az erőfeszítések koordinált működését,

AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy e célból létrehozzák a zöld-foki-szigeteki kormány által követett ágazati politikáról szóló párbeszédet, az e politika hatékony végrehajtásának biztosításához megfelelő eszközök beazonosításában történő eljárást, valamint a gazdasági és civil társadalmi szereplők e folyamatba történő bevonását,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy megállapítsák a zöld-foki-szigeteki vizeken a közösségi hajók halászati tevékenységeire, valamint az ugyanezen vizeken a felelősségteljes halászat megteremtéséhez nyújtott közösségi támogatásra vonatkozó szabályokat és feltételeket,

AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy a halászati iparban és az ahhoz kapcsolódó tevékenységekben szorosabb gazdasági együttműködést folytassanak olyan közös vállalkozások létrehozásával és fejlesztésével, amelyekben mindkét fél társaságai érdekeltséggel rendelkeznek,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODOTT MEG:

1. cikk

Tárgy

E megállapodás a következők tekintetében irányadó elveket, szabályokat és eljárásokat határozza meg:

gazdasági, pénzügyi, műszaki és tudományos együttműködés a halászati ágazatban, melynek célja a felelősségteljes halászat előmozdítása a Zöld-foki-szigetek vizein, a halászati erőforrások védelmének és fenntartható kiaknázásának biztosítása, valamint a Zöld-foki-szigetek halászati ágazatának fejlesztése;

a közösségi halászhajóknak a Zöld-foki szigetek vizeire történő bejutásának feltételei;

együttműködés a Zöld-foki-szigetek vizein folytatott halászat ellenőrzése szabályainak tekintetében, a fenti feltételek betartásának, a halállományok védelmére és kezelésére vonatkozó intézkedések hatékonyságának, valamint a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem biztosításának céljából;

a társaságok közötti partnerségek, amelyek célja a halászati ágazatban a gazdasági, és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek közös érdekből történő fejlesztése.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a)

„a Zöld-foki szigetek hatóságai”: a Zöld-foki-szigetek kormánya;

b)

„közösségi hatóságok”: az Európai Bizottság;

c)

„zöld-foki-szigeteki vizek”: a halászat tekintetében a Zöld-foki-szigetek felségterülete vagy joghatósága alá tartozó vizek;

d)

„halászhajó”: minden hajó, amelyet az élővízi erőforrások kereskedelmi célú kiaknázására szereltek fel;

e)

„közösségi hajó”: a Közösség valamely tagállamának lobogója alatt hajózó, és a Közösségben lajstromozott halászhajó;

f)

„vegyes társaság”: a felek hajótulajdonosai vagy nemzeti vállalkozásai által halászati, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység gyakorlása céljából a Zöld-foki-szigeteken létrehozott kereskedelmi társaság;

g)

„vegyes bizottság”: a Közösség és a Zöld-foki-szigetek képviselőiből álló bizottság, amelynek feladatait e megállapodás 9. cikke ismerteti;

h)

„átrakodás”: egy halászhajó fogása egy részének vagy egészének áttétele egy másik halászhajóra a kikötőben vagy a tengeren;

i)

„hajótulajdonos”: minden, a halászhajóért jogilag felelős személy, amely a hajót irányítja és ellenőrzi;

j)

„AKCS-országbeli tengerész” minden, a cotonou-i egyezményt aláíró, nem európai országból származó tengerész. Ennek alapján a zöld-foki-szigeteki tengerész AKCS-országbeli tengerész.

3. cikk

Az e megállapodás végrehajtását ösztönző elvek és célkitűzések

(1)   A felek kötelezettséget vállalnak a Zöld-foki-szigetek vizein történő felelősségteljes halászat előmozdításáért a FAO felelősségteljes halgazdálkodás magatartási kódexében meghatározott elvek és az e vizeken jelenlévő különböző flották közötti hátrányos megkülönbözetéstől való mentesség elve alapján.

(2)   A felek együttműködnek a zöld-foki-szigeteki kormány által követett halászati ágazati politika végrehajtása eredményei nyomon követése biztosításának céljából, és politikai párbeszédet kezdenek a szükséges reformokról. A felek konzultálnak az e területen való esetleges intézkedések elfogadása céljából.

(3)   A felek együttműködnek az e megállapodás alapján végrehajtott intézkedések, programok és tevékenységek értékeléseinek elvégzésében is. Az értékelések eredményeit a 9. cikkben szereplő vegyes bizottság elemzi.

(4)   A felek vállalják annak biztosítását, hogy e megállapodást a felelősségteljes gazdasági és társadalmi kormányzás elveivel összhangban hajtják végre, a halászati erőforrások állapotának tiszteletben tartásával.

(5)   A zöld-foki-szigeteki és/vagy AKCS-országbeli tengerészeknek a közösségi hajókon történő alkalmazása tekintetében a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) az alapvető munkahelyi elvekről és jogokról szóló nyilatkozata az irányadó, amely a megfelelő szerződésekhez való jog és a munkavégzés általános feltételei vonatkozásában alkalmazandó. Különösen az egyesülési szabadság, és a munkavállalók kollektív tárgyalásokhoz való jogának tényleges elismeréséről, továbbá a foglalkoztatás és a szakma terén történő hátrányos megkülönböztetés felszámolásáról van szó.

4. cikk

Tudományos együttműködés

(1)   A megállapodás időbeli hatálya alatt a Közösség és a Zöld-foki-szigetek törekednek arra, hogy figyelemmel kísérjék a zöld-foki-szigeteki halászati térségek erőforrásainak változását és állapotát.

(2)   A felek az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság, az ICCAT keretében elfogadott ajánlások és határozatok, valamint a rendelkezésre álló legjobb tudományos vélemények alapján konzultációkat folytatnak a 9. cikkben szereplő vegyes bizottságban, vagy adott esetben tudományos ülés keretén belül. A Zöld-foki-szigetek a Közösséggel egyetértésben a halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást célzó intézkedéseket fogadhat el.

(3)   A felek akár közvetlenül, akár az illetékes nemzetközi szervezetek keretében konzultációt folytatnak az atlanti-óceáni biológiai erőforrásaik kezelése és védelme, illetve az idevágó tudományos kutatásban való együttműködés céljából.

5. cikk

A közösségi hajók hozzáférése a zöld-foki-szigeteki vizeken lévő halászterületekhez

(1)   A Zöld-foki-szigetek vállalja, hogy e megállapodással összhangban – beleértve annak jegyzőkönyvét és mellékletét – engedélyezi halászati tevékenységek folytatását a halászati övezetében a közösségi hajók számára.

(2)   Az e megállapodás tárgyát képező halászati tevékenységekre a Zöld-foki-szigetek hatályban levő törvényei és rendelkezései vonatkoznak. A zöld-foki-szigeteki hatóságok értesítik a Közösséget az említett jogszabályok bármely változásáról, valamint minden olyan jogszabályról, amely hatással lehet a halászat szabályozására.

(3)   A Zöld-foki-szigetek felelősséget vállal a jegyzőkönyvben szereplő halászati ellenőrzésekre vonatkozó rendelkezések hatékony alkalmazásáért. A közösségi hajók együttműködnek az ilyen ellenőrzések elvégzéséért felelős zöld-foki-szigeteki hatóságokkal.

(4)   A Közösség vállalja, hogy meghoz minden megfelelő rendelkezést annak biztosítására, hogy a hajói betartsák e megállapodás rendelkezéseit, valamint a Zöld-foki-szigetek joghatósága alá tartozó vizeken való halászatra vonatkozó jogszabályokat.

6. cikk

Engedélyek

(1)   A közösségi hajók csak az e megállapodás keretében kiállított halászati engedély birtokában halászhatnak a Zöld-foki-szigetek halászati övezeteiben.

(2)   A hajók halászati engedélyének megszerzésére vonatkozó eljárást, az alkalmazandó díjakat és a hajótulajdonos által történő fizetés módjait a jegyzőkönyv melléklete határozza meg.

7. cikk

Pénzügyi ellentételezés

(1)   A Közösség a jegyzőkönyvben és a mellékletekben megállapított körülményekkel és feltételekkel összhangban pénzügyi ellentételezést nyújt a Zöld-foki-szigeteknek. Ezt az ellentételezést az alábbi két vonatkozó elem alapján határozzák meg:

a)

a közösségi hajóknak a zöld-foki-szigeteki halászterületekhez való hozzáférése, és

b)

a közösségi pénzügyi támogatás a felelősségteljes halászat előmozdítására, és a zöld-foki-szigeteki vizek halászati erőforrásainak fenntartható kiaknázására.

(2)   A pénzügyi ellentételezésnek a fenti bekezdésben említett elemét a felek közötti, a jegyzőkönyvvel összhangban történt közös megegyezéssel azonosított, a zöld-foki-szigeteki halászati ágazati politikával összefüggésben elérendő célkitűzésekkel, valamint a halászati politika végrehajtására vonatkozó éves és többéves programmal összhangban határozzák meg és kezelik.

(3)   A Közösség által megadott pénzügyi ellentételezés fizetése évente, a jegyzőkönyvben megállapított szabályok alapján, valamint e megállapodásnak és jegyzőkönyvnek az összeg következő okok miatt történő esetleges módosítására vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel történik:

a)

rendellenes események – nem természeti jelenségek – amelyek akadályozzák halászati tevékenységek folytatását a zöld-foki-szigeteki vizekben;

b)

a közösségi hajóknak megadott, az érintett készletgazdálkodási intézkedéseknek megfelelően a rendelkezésre álló legjobb tudományos vélemények alapján az erőforrás fenntartható védelméhez és kiaknázásához szükségesnek ítélt halászati lehetőségek közös megállapodással történő csökkentése;

c)

a közösségi hajóknak megadott halászati lehetőségeknek a felek közös megállapodásával történő növelése, amennyiben a rendelkezésre álló legjobb tudományos vélemények alapján az erőforrás állapota azt lehetővé teszi;

d)

a zöld-foki-szigeteki halászati ágazati politika végrehajtására megadott közösségi pénzügyi támogatás feltételeinek átértékelése, amennyiben a felek által megállapított éves és többéves programozási eredmények azt indokolják;

e)

e megállapodás felmondása a 12. cikk rendelkezéseinek megfelelően;

f)

e megállapodás alkalmazásának felfüggesztése a 13. cikk rendelkezéseinek megfelelően.

8. cikk

Az együttműködés előmozdítása a gazdasági szereplők és a civil társadalom szintjén

(1)   A felek ösztönzik a gazdasági, kereskedelmi, tudományos és műszaki együttműködést a halászati ágazatban és a kapcsolódó ágazatokban. A felek az e célból esetlegesen meghozható különböző intézkedések összehangolása érdekében konzultálnak egymással.

(2)   A felek ösztönzik a halászati technikákra és eszközökre, a halászati termékek tartósítására és ipari feldolgozására vonatkozó információk cseréjét.

(3)   A felek törekednek arra, hogy az üzlet- és beruházásfejlesztés számára kedvező környezet kialakításának ösztönzésével műszaki, gazdasági és kereskedelmi téren kedvező feltételeket teremtsenek a felek vállalkozásai közötti kapcsolatok előmozdításához.

(4)   A két fél kötelezettséget vállal a zöld-foki-szigeteki és a közösségi szereplők közötti cselekvési terv végrehajtására, amelynek célja a közösségi hajók helyi kikötésének fejlesztése.

(5)   A felek bátorítják különösen a közös érdeket képviselő vegyes társaságok létrehozását, a zöld-foki-szigeteki és a közösségi hatályos jogszabályok rendszeres betartásával.

9. cikk

Vegyes bizottság

(1)   Vegyes bizottság jön létre, amelynek feladata e megállapodás alkalmazásának ellenőrzése. A vegyes bizottság a következő feladatokat látja el:

a)

a megállapodás végrehajtásának, értelmezésének és alkalmazásának ellenőrzése, és különösen a 7. cikk (2) bekezdésében szereplő éves és többéves programozás végrehajtásának meghatározása és értékelése;

b)

a mindkét felet érintő, halászattal kapcsolatos kérdések megválaszolásához szükséges kapcsolatok biztosítása;

c)

fórumként való eljárás a megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő viták békés rendezéséhez;

d)

szükség esetén a halászati lehetőségek és következésképpen a pénzügyi ellentételezés mértékének újraértékelése;

e)

minden olyan feladat, amelyet a felek közös megegyezéssel a vegyes bizottságnak juttatnak.

(2)   A vegyes bizottság évente legalább egyszer ülésezik – a Közösségben és a Zöld-foki-szigeteken felváltva –, ahol az ülésnek otthont adó fél elnököl. Bármelyik fél kérésére rendkívüli ülést tartanak.

10. cikk

Az alkalmazás szerinti földrajzi terület

Ezt a megállapodást egyrészt azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget létrehozó szerződés – az említett Szerződésben meghatározott feltételekkel – alkalmazandó, másrészt a Zöld-foki-szigetek területén.

11. cikk

Időtartam

E megállapodást a hatálybalépésétől számított öt évig kell alkalmazni; a megállapodás további ötéves időszakokra meghosszabbítható, a 12. cikkel összhangban történő felmondás esetét kivéve.

12. cikk

Felmondás

(1)   E megállapodást bármely fél felmondhatja olyan rendellenes körülmények esetén, mint többek között az érintett állományok degradációja, annak megállapítása, hogy a közösségi hajóknak nyújtott halászati lehetőségek kiaknázása alacsonyabb szinten valósítható meg, vagy a felek által a jogellenes, be nem jelentett vagy szabályozatlan halászat elleni küzdelem tekintetében tett kötelezettségvállalások betartásának elmulasztása.

(2)   Az érintett fél a kezdeti időszak, vagy minden további időszak lejárati időpontja előtt legalább hat hónappal írásban értesíti a másik felet a megállapodás felmondására vonatkozó szándékáról.

(3)   Az előző bekezdésben említett értesítés elküldése után a felek konzultációt kezdenek.

(4)   A 7. cikkben említett pénzügyi ellentételezés a felmondás hatálybalépésének évére arányosan és időarányosan csökken.

13. cikk

Felfüggesztés

(1)   E megállapodás alkalmazása a felek bármelyikének kezdeményezésére felfüggeszthető, az abban megállapított rendelkezések alkalmazása tekintetében fellépő súlyos nézeteltérés esetén. Az érdekelt félnek a felfüggesztésre vonatkozó szándékát írásban, és legalább az azon időpontot megelőző három hónappal kell bejelentenie, amikor e felfüggesztés hatályba lépne. Ezen értesítés kézhezvétele után a felek konzultációt kezdenek a nézeteltérések békés rendezése érdekében.

(2)   A 7. cikkben szereplő pénzügyi ellentételezés a felfüggesztés időtartamára arányosan és időarányosan csökken.

14. cikk

Jegyzőkönyv és melléklet

A jegyzőkönyv és a melléklet e megállapodás szerves részét képezi.

15. cikk

A nemzeti jog alkalmazandó rendelkezései

A zöld-foki-szigeteki vizeken működő közösségi halászhajók tevékenységét a Zöld-foki-szigeteken alkalmazandó jogszabályok szabályozzák, kivéve, ha a megállapodás, e jegyzőkönyv a mellékletével és a függelékeivel másképp rendelkezik.

16. cikk

Hatályon kívül helyezés

Ez a megállapodás hatályon kívül helyezi az 1990. július 24-én hatályba lépett, az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött, a Zöld-foki-szigetek partjai mentén történő halászatról szóló halászati megállapodást, és annak helyébe lép.

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a megállapodás, amely két-két eredeti példányban készült angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven, és amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles, azon a napon lép hatályba, amelyen a felek értesítik egymást az elfogadásához szükséges eljárásuk befejezéséről.


JEGYZŐKÖNYV

az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött, a Zöld-foki-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés 2006. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. közötti időtartamra történő megállapításáról

1. cikk

Alkalmazási időszak és halászati lehetőségek

(1)   2006. szeptember 1-jétől kezdődően egy ötéves időszakra vonatkozóan a megállapodás 5. cikke alapján megadott halászati lehetőségeket a következőképpen állapították meg:

A nagy távolságra vándorló halfajok (az Egyesült Nemzetek 1982-es egyezményének I. mellékletében felsorolt fajok)

fagyasztóval felszerelt kerítőhálós tonhalhalászó hajók: 25 hajó,

horgászbotos tonhalhalászó hajók: 11 hajó,

felszíni hosszú horogsoros halászhajók: 48 hajó.

(2)   Az (1) bekezdést e jegyzőkönyv 4. és 5. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel kell alkalmazni.

(3)   Az Európai Közösség valamely tagállamának zászlaja alatt hajózó hajók csak akkor végezhetnek halászati tevékenységet a zöld-foki-szigeteki vizeken, ha rendelkeznek az e jegyzőkönyv keretében és az e jegyzőkönyv mellékletében leírt szabályok szerint kiállított halászati engedéllyel.

2. cikk

Pénzügyi ellentételezés – fizetési szabályok

(1)   A megállapodás 7. cikkében szereplő pénzügyi ellentételezés egyrészt az 1. cikkben szereplő időszak esetében 325 000 eurós éves összegből áll, amely évi 5 000 tonna referencia-űrtartalomnak felel meg, másrészt pedig egy évi 60 000 eurós egyedi összegből áll, amelyet a zöld-foki-szigeteki halászati ágazati politika keretében tett kezdeményezések támogatására és végrehajtására szántak. Ez az egyedi összeg a megállapodás 7. cikkében meghatározott, egyszeri pénzügyi ellentételezés szerves részét képezi.

(2)   Az (1) bekezdést e jegyzőkönyv 4., 5. és 7. cikkére is figyelemmel kell alkalmazni.

(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott összegeket – 385 000 EUR – a Közösség e jegyzőkönyv alkalmazásának időszaka alatt évente fizeti.

(4)   Ha a közösségi hajók által zöld-foki-szigeteki vizeken végzett fogások összmennyisége meghaladja az évi 5 000 tonnát, a 325 000 eurós pénzügyi ellentételezés teljes összegét minden kifogott további tonnáért 65 euróval fogják megemelni. Azonban a Közösség által kifizetett teljes éves összeg nem haladhatja meg a (1) bekezdésben jelzett összeg kétszeresét (650 000 euro). Ha a közösségi hajók által kifogott mennyiségek meghaladják a teljes éves összeg kétszeresének megfelelő mennyiséget, az e határértéket meghaladó mennyiségért járó összeget a következő évben kell kifizetni.

(5)   Az (1) bekezdésben szereplő pénzügyi ellentételezés kifizetése az első év tekintetében legkésőbb 2006. november 30-án történik meg, a következő évek tekintetében pedig legkésőbb 2007., 2008., 2009. és 2010. június 30-án.

(6)   A 6. cikk rendelkezéseire is figyelemmel ezen ellentételezés felhasználása a zöld-foki-szigeteki hatóságok kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(7)   A pénzügyi ellentételezést az államkincstár számára a zöld-foki-szigeteki hatóságok által megjelölt pénzintézetnél nyitott egyedi számlára kell utalni.

3. cikk

Együttműködés a felelősségteljes halászatban – tudományos ülés

(1)   A felek kötelezettséget vállalnak a Zöld-foki-szigetek vizein történő felelősségteljes halászat előmozdításáért a FAO felelősségteljes halgazdálkodás magatartási kódexében meghatározott elvek, és az e vizeken jelenlévő különböző flották közötti hátrányos megkülönbözetéstől való mentesség elve alapján.

(2)   A megállapodás hatályosságának időszakában a Közösség és a Zöld-foki-szigetek törekednek arra, hogy figyelemmel kísérjék a zöld-foki-szigeteki halászati övezet erőforrásainak változását és állapotát.

(3)   A felek a megállapodás 4. cikkének megfelelően – az atlanti tonhal védelmére létrehozott nemzeti bizottság (ICCAT) által elfogadott ajánlások és határozatok, valamint a rendelkezésre álló legújabb tudományos vélemények alapján – konzultációkat folytatnak a 9. cikkben meghatározott vegyes bizottságban, vagy adott esetben tudományos ülés keretén belül. A Zöld-foki-szigetek a Közösséggel egyetértésben a közösségi hajók tevékenységét érintő, a halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást célzó intézkedéseket fogadhat el.

4. cikk

A halászati lehetőségek közös megegyezéssel történő felülvizsgálata

(1)   Az 1. cikkben említett halászati lehetőségek körét közös megállapodással bővíteni lehet, ha – a 3. cikk (3) bekezdésében említett tudományos ülés következtetései nyomán – ez a bővítés nem sérti a zöld-foki-szigeteki halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást. Ebben az esetben a 2. cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi ellentételezés összegét arányosan és időarányosan kell emelni. Az Európai Közösség által fizetett pénzügyi ellentételezés teljes összege azonban nem haladhatja meg a 2. cikk (1) bekezdésében jelzett összeg kétszeresét. Amennyiben a közösségi hajók által kifogott mennyiségek meghaladják a felülvizsgált teljes éves összegnek megfelelő mennyiségek kétszeresét, az e korlátot meghaladó mennyiségért járó összeget a következő évben kell fizetni.

(2)   Amennyiben azonban a felek az 1. cikkben meghatározott halászati lehetőségek csökkentésének elfogadásáról állapodnak meg, a pénzügyi ellentételezést arányosan és időarányosan kell csökkenteni.

(3)   A halászati lehetőségek különböző hajókategóriák közötti elosztását a két fél közös megállapodása alapján és a tudományos ülés 3. cikkben szereplő valamennyi esetleges ajánlásának a betartásával szintén felül lehet vizsgálni azon mennyiségek kezelését illetően, amelyeket ez az újraelosztás érinthet. A felek megállapodnak a pénzügyi ellentételezés megfelelő kiigazításáról, ha a halászati erőforrások újraelosztása azt indokolja.

5. cikk

Új halászati lehetőségek

(1)   Ha a közösségi hajók az 1. cikkben nem jelzett halászati tevékenységekben érdekeltek, a felek konzultálnak az engedélyek zöld-foki-szigeteki hatóságok részéről történő esetleges átengedése előtt. Adott esetben a felek megállapodnak az ezen új halászati lehetőségekre alkalmazandó feltételekről, és ha szükséges, módosításokat hajtanak végre e jegyzőkönyvben és annak mellékletében.

(2)   A feleknek ösztönözniük kellene a kísérleti halászatot, különösen a zöld-foki-szigeteki vizekben jelenlévő mélytengeri fajok tekintetében. E célból, és valamely fél kérésére a felek konzultációt folytatnak és eseti alapon meghatározzák a fajokat, a feltételeket és a szükségesnek tartott egyéb paramétereket.

A felek az adott esetben az általuk közigazgatási rendelkezésben megállapított paramétereknek megfelelően hajtják végre a kísérleti halászatot. A kísérleti halászati engedélyeket legfeljebb hathónapos időtartamra kell megadni.

Amennyiben a felek úgy értékelik, hogy a kísérleti halászati idények pozitív eredményeket hoztak, a zöld-foki-szigeteki kormány a jelenlegi jegyzőkönyv lejártáig új fajok halászati lehetőségét adhatja meg a közösségi flottának. A jelenlegi jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdésében említett pénzügyi ellentételezést így megemelik.

6. cikk

A pénzügyi ellentételezés kifizetésének vis maior miatt történő felfüggesztéséről és felülvizsgálatáról

(1)   A halászati tevékenység zöld-foki-szigeteki vizeken történő végzését akadályozó rendellenes körülmények esetén – a természeti jelenségek kivételével –, amelyek a zöld-foki-szigeteki kizárólagos gazdasági övezetben (KGÖ) akadályozzák a halászati tevékenységet, a 2. cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi ellentételezés kifizetését az Európai Közösség a valamely fél által kért konzultációt követő két hónapos határidőn belül, és azzal a feltétellel felfüggesztheti, hogy az Európai Közösség a felfüggesztéskor esedékes valamennyi követelésnek eleget tett.

(2)   A pénzügyi ellentételezés fizetése folytatódik, amint a felek – a konzultációkat követő közös megállapodással – megállapítják, hogy a halászati tevékenység megállítását kikényszerítő körülmények megszűntek, és/vagy a helyzet alkalmas arra, hogy lehetővé tegye a halászati tevékenységekhez való visszatérést.

(3)   A közösségi hajók számára a megállapodás 6. cikke értelmében megadott engedélyek érvényességét a halászati tevékenység felfüggesztésének időtartamával azonos időtartammal meg lehet hosszabbítani.

7. cikk

A felelősségteljes halászat előmozdítása a zöld-foki-szigeteki vizeken

(1)   A 2. cikkben megállapított pénzügyi ellentételezés teljes összegének nyolcvan százaléka (80 %) járul hozzá évente a zöld-foki-szigeteki kormány által meghatározott halászati ágazati politika keretében a fenntartható és felelősségteljes halászat előmozdítása érdekében tett kezdeményezések támogatásához és végrehajtásához.

A megfelelő összegnek a Zöld-foki-szigetek által történő kezelése a megvalósítandó célkitűzéseknek és az azokra vonatkozó éves és többéves programozásnak a felek által közös megállapodással történő meghatározásán alapul.

(2)   A fenti 1. cikk rendelkezéseinek végrehajtása céljából a Közösség és a Zöld-foki-szigetek a megállapodás 9. cikkében előírt vegyes bizottság keretében a jegyzőkönyv hatálybalépésekor, de legkésőbb az e jegyzőkönyv hatálybalépését követő három hónappal egy több évre szóló ágazati programról és annak alkalmazási szabályairól állapodnak meg, ideértve különösen a következőket:

a)

az éves és többéves iránymutatások, amelyeket követve majd felhasználják a fenti (1) bekezdésben említett pénzügyi ellentételezés, és annak a 2007-ben elvégzendő kezdeményezések egyedi összegei százalékarányát;

b)

éves és többéves terv alapján elérendő célkitűzések abból a célból, hogy a kitűzött időpontra előmozdítsák a fenntartható és felelősségteljes halászatot, figyelembe véve a nemzeti halászati politika vagy más olyan politika keretében a Zöld-foki-szigetek által kifejezett prioritásokat, amelyek a felelősségteljes és fenntartható halászat előmozdításával kapcsolatosak, vagy hatással vannak arra;

c)

éves alapon az elért eredmények értékeléséhez használatos kritériumok és eljárások.

(3)   A többéves ágazati program, illetve a 2007-ben megvalósítandó kezdeményezések egyedi összegei felhasználásának minden javasolt módosítását a feleknek a vegyes bizottságban jóvá kell hagyniuk.

(4)   Minden évben a Zöld-foki-szigetek dönt az (1) bekezdésben említett százalékaránynak megfelelő résznek a több évre szóló ágazati program végrehajtása céljából történő felhasználásáról. A jegyzőkönyv érvényességének első évét illetően erről a felhasználásról tájékoztatni kell a Közösséget a több évre szóló ágazati program vegyes bizottságon belüli elfogadásakor. Az elkövetkező valamennyi évre vonatkozóan erről a felhasználásról a Zöld-foki-szigeteknek a Közösséget legkésőbb a megelőző év május 1-jéig kell tájékoztatnia.

(5)   Ha a több évre szóló ágazati program végrehajtása eredményeinek éves értékelése indokolja, az Európai Közösség az e jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdésében szereplő pénzügyi ellentételezés kiigazítását kérheti a program végrehajtásához rendelt pénzalapok tényleges összegének ezen eredményekhez történő igazítása céljából.

8. cikk

Viták – a jegyzőkönyv alkalmazásának felfüggesztése

(1)   A felek között az e jegyzőkönyv rendelkezéseinek értelmezése, és az abból eredő végrehajtás tekintetében felmerült vitákról a feleknek a megállapodás 9. cikkében előírt vegyes bizottság keretében kell konzultálniuk, amelyet – ha szükséges – rendkívüli ülésként kell összehívni.

(2)   A 9. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül a felek kezdeményezésére e jegyzőkönyv végrehajtását fel lehet függeszteni, ha a feleket szembeállító vitát súlyosnak ítélik, és az (1) bekezdésnek megfelelően a vegyes bizottság keretében folytatott konzultációk nem tették lehetővé annak megegyezéssel történő rendezését.

(3)   A jegyzőkönyv alkalmazásának felfüggesztését az érdekelt félnek írásban, és legkorábban az azon időpontot megelőző három hónappal kell bejelentenie, amikor e felfüggesztés hatályba lépne.

(4)   Felfüggesztés esetén a feleknek az őket szembeállító vita megegyezéses megoldásának megtalálása céljából folytatniuk kell a konzultációt. Ha e megoldást megtalálják, a jegyzőkönyv alkalmazása folytatódik, és a pénzügyi ellentételezés összegét a jegyzőkönyv alkalmazása felfüggesztésének időtartama függvényében arányosan és időarányosan csökkenteni kell.

9. cikk

A jegyzőkönyv végrehajtásának felfüggesztése a fizetés elmaradása miatt

A 6. cikk rendelkezéseire is figyelemmel, ha a Közösség nem teljesíti a 2. cikkben előírt fizetést, e jegyzőkönyv alkalmazását a következő feltételek mellett fel lehet függeszteni:

a)

A zöld-foki-szigeteki hatóságok értesítést küldenek az Európai Bizottságnak, amelyben jelzik a fizetés elmaradását. Az Európai Bizottság elvégzi a megfelelő ellenőrzéseket, és ha szükséges, legfeljebb az értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül teljesíti a kifizetést.

b)

Fizetés hiányában, vagy a fizetés elmaradásának e jegyzőkönyv 2. cikke (5) bekezdésében előírt határidőn belüli megfelelő igazolása hiányában az illetékes zöld-foki-szigeteki hatóságok jogosultak e jegyzőkönyv végrehajtásának felfüggesztésére. Erről haladéktalanul tájékoztatják az Európai Bizottságot.

c)

A jegyzőkönyv alkalmazása a kérdéses fizetés teljesítésekor folytatódik.

10. cikk

A nemzeti jog alkalmazandó rendelkezései

A zöld-foki-szigeteki vizeken működő közösségi halászhajók tevékenységeire a Zöld-foki-szigeteken alkalmazandó jogszabályok vonatkoznak, kivéve, ha a megállapodás, e jegyzőkönyv a mellékletével és a függelékeivel másképp rendelkezik.

11. cikk

Felülvizsgálati záradék

A felek átvizsgálhatják a jegyzőkönyv, a melléklet és a függelékek rendelkezéseit, és adott esetben időközben megfelelő módosításokat alkalmazhatnak.

12. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött, a Zöld-foki-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló mellékletet hatályon kívül helyezik, és helyébe e jegyzőkönyv melléklete lép.

13. cikk

Hatálybalépés

(1)   Ez a jegyzőkönyv és a melléklete azon a napon lép hatályba, amikor a felek az ahhoz szükséges eljárások befejezéséről értesítést küldenek.

(2)   A jegyzőkönyvet és a mellékletét 2006. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

30.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 414/26


A BIZOTTSÁG 2028/2006/EK RENDELETE

(2006. december 18.)

a 600/2005/EK rendeletnek a mikroorganizmusok csoportjába tartozó Bacillus licheniformis (DSM 5749) és Bacillus subtilis (DSM 5750) készítmény takarmány-adalékanyagként való engedélyezése tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmány-adalékanyagok felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek kibocsátásának feltételeiről és eljárásáról.

(2)

A mikroorganizmusok csoportjába tartozó Bacillus licheniformis (DSM 5749) és Bacillus subtilis (DSM 5750) készítményt a 70/524/EGK tanácsi irányelvvel (2) összhangban az 1453/2004/EK bizottsági rendelet (3) kocák takarmány-adalékanyagaként, a 600/2005/EK bizottsági rendelet (4) hízópulykák és a legfeljebb 3 hónapos borjak takarmány-adalékanyagaként, a 2148/2004/EK bizottsági rendelet (5) pedig hízósertések és malacok takarmány-adalékanyagaként határozatlan időre engedélyezte. Ezen adalékanyagot ezt követően az 1831/2003/EK rendelet 10. cikkével összhangban mint meglévő terméket felvették a takarmány-adalékanyagok közösségi nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összhangban a készítmény engedélyezésének módosítására vonatkozóan kérelmet nyújtottak be annak érdekében, hogy használatát engedélyezzék olyan hízópulyka-takarmányokban, amelyek „maduramicin-ammónium” típusú engedélyezett kokcidiosztatikumot tartalmaznak. A kérelemhez csatolták a rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (a továbbiakban: a hatóság) 2006. július 12-i véleményében megállapította, hogy a Bacillus licheniformis (DSM 5749) és Bacillus subtilis (DSM 5750) adalékanyag-készítmény kompatibilis a maduramicin-ammóniummal. A hatósági vélemény az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott közösségi referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyagra vonatkozó vizsgálati módszerről szóló jelentést is ellenőrizte.

(5)

A készítmény vizsgálata megállapította, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt feltételek teljesülnek.

(6)

A 600/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 600/2005/EK rendelet III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 18-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 270., 1970.12.14., 1. o. Az 1831/2003/EK rendelettel hatályon kívül helyezett irányelv.

(3)  HL L 269., 2004.8.17., 3. o.

(4)  HL L 99., 2005.4.19., 5. o.

(5)  HL L 370., 2004.12.17., 24. o.


MELLÉKLET

A 600/2005/EK rendelet III. mellékletében az E 1700 számú bejegyzés (Bacillus licheniformis [DSM 5749] és Bacillus subtilis [DSM 5750] állatfaj: hízópulykák) helyébe a következő lép:

EK-sorszám

Adalékanyag

Vegyi képlet, leírás

Állatfaj vagy -kategória

Legmagasabb életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

CFU/ teljes értékű takarmány kg

Mikroorganizmusok

„E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749 és Bacillus subtilis DSM 5750

(1/1 arányban)

Legalább 3,2 × 109 CFU/g (1,6 × 109 baktériumonként) adalékanyagot tartalmazó Bacillus licheniformis és Bacillus subtilis keveréke

Hízópulykák

1,28 × 109

1,28 × 109

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a drazsírozásállóságot.

Használata olyan takarmánykeverékben lehetséges, amelyek a következő kokcidiosztatikumokat tartalmazzák:

diklazuril, halofuginon, monenzin-nátrium, robenidin és maduramicin-ammónium.

Időbeli korlátozás nélkül”


30.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 414/29


A BIZOTTSÁG 2029/2006/EK RENDELETE

(2006. december 22.)

a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló 1906/90/EGK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak bevezetéséről szóló 1538/91/EGK rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

mivel:

(1)

Románia és Bulgária Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel az 1538/91/EGK bizottsági rendeletben (1) helyénvaló elvégezni bizonyos technikai jellegű módosításokat.

(2)

Az 1538/91/EGK rendelet 14a. cikkének (7) bekezdése, valamint I., II. és III. melléklete bejegyzéseket tartalmaz a 2006. december 31-i összetételű Közösség valamennyi hivatalos nyelvén. A bejegyzéseket bolgár és román nyelven is fel kell tüntetni e rendelkezésekben.

(3)

Az 1538/91/EGK rendelet VIII. melléklete tartalmazza a baromfihús víztartalmát ellenőrző nemzeti referencialaboratóriumok listáját. Az említett mellékletben a román és bolgár nemzeti referencialaboratóriumokat is fel kell tüntetni.

(4)

Az 1538/91/EGK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1538/91/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 14a. cikk (7) bekezdésének első albekezdésében az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén felsorolt bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„—

Съдържанието на вода превишава нормите на ЕИО

Contenido en agua superior al límite CEE

Obsah vody překračuje limit EHS

Vandindhold overstiger EØF-Normen

Wassergehalt über dem EWG-Höchstwert

Veesisaldus ületab EMÜ normi

Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΟΚ

Water content exceeds EEC limit

Teneur en eau supérieure à la limite CEE

Tenore d'acqua superiore al limite CEE

Ūdens saturs pārsniedz EEK noteikto normu

Vandens kiekis viršija EEB nustatytą ribą

Víztartalom meghaladja az EGK által előírt határértéket

Il-kontenut ta’ l-ilma superjuri għal-limitu KEE

Watergehalte hoger dan het EEG-maximum

Zawartość wody przekracza normę EWG

Teor de água superior ao limite CEE

conținutul de apă depășește limita CEE

Obsah vody presahuje limit EHS

Vsebnost vode presega EES omejitev

Vesipitoisuus ylittää ETY-normin

Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EEG.”

2.

Az I., a II. és a III. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

3.

A VIII. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet kizárólag Bulgária és Románia csatlakozási szerződésével együtt, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 143., 1991.6.7., 11. o. A legutóbb a 433/2006/EK (HL L 79, 2006.3.16., 16. o.) rendelettel módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

1. CIKK (1) BEKEZDÉS – BAROMFI HASÍTOTT TEST

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Пиле, бройлер

Pollo (de carne)

Kuře, brojler

Kylling, slagtekylling

Hähnchen

Masthuhn

Tibud, broiler

Κοτόπουλο

Πετεινοί και κότες (κρεατοπαραγωγής)

Chicken, broiler

Poulet (de chair)

Pollo, »Broiler

Cālis, broilers

2.

Петел, кокошка

Gallo, gallina

Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření

Hane, høne, suppehøne

Suppenhuhn

Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud

Πετεινοί και κότες

(για βράσιμο)

Cock, hen, casserole, or boiling fowl

Coq, poule (à bouillir)

Gallo, gallina Pollame da brodo

Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa

3.

Петел (угоен, скопен)

Capón

Kapoun

Kapun

Kapaun

Kohikukk

Καπόνια

Capon

Chapon

Cappone

Kapauns

4.

Ярка, петле

Polluelo

Kuřátko, Kohoutek

Poussin, Coquelet

Stubenküken

Kana- ja kukepojad

Νεοσσός, πετεινάρι

Poussin, Coquelet

Poussin, coquelet

Galletto

Cālītis

5.

Млад петел

Gallo joven

Mladý kohout

Unghane

Junger Hahn

Noor kukk

Πετεινάρι

Young cock

Jeune coq

Giovane gallo

Jauns gailis

1.

(Млада) пуйка

Pavo (joven)

(Mladá) krůta

(Mini) kalkun

(Junge) Pute, (Junger) Truthahn

(Noor) kalkun

(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες

(Young) turkey

Dindonneau, (jeune) dinde

(Giovane) tacchino

(Jauns) tītars

2.

Пуйка

Pavo

Krůta

Avlskalkun

Pute, Truthahn

kalkun

Γάλοι και γαλοπούλες

Turkey

Dinde (à bouillir)

Tacchino/a

Tītars

1.

(Млада) патица, пате, (млада) Мускусна патица, (млад) Mюлар

Pato (joven o anadino), pato de Barbaria (joven), Pato cruzado (joven)

(Mladá) kachna, kachně, (Mladá) Pižmová kachna, (Mladá) Kachna Mulard

(Ung) and (Ung) berberand (Ung) mulardand

Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge) Mulardente

(Noor) part, pardipoeg, (noor) muskuspart, (noor), (noor) mullard

(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες βαρβαρίας, (νεαρές) πάπιες mulard

(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck

(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie, (jeune) canard mulard

(Giovane) anatra (Giovane) Anatra muta (Giovane) Anatra »mulard

(Jauna) pīle, pīlēns, (Jauna) Muskuss pīle, (Jauna) Mullard pīle

2.

Патица, Мускусна патица, Мюлар

Pato, pato de Barbaria, Pato cruzado

Kachna, Pižmová kachna, Kachna Mulard

Avlsand Berberand Mulardand

Ente, Barbarieente Mulardente

Part, muskuspart, mullard

Πάπιες, πάπιες βαρβαρίας πάπιες mulard

Duck, Muscovy duck, Mulard duck

Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir)

Anatra Anatra muta Anatra »mulard

Pīle, Muskuss pīle, Mullard pīle

1.

(Млада) гъска, гъсе

Oca (joven), ansarón

Mladá husa, house

(Ung) gås

Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans

(Noor) hani, hanepoeg

(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια

(Young) goose, gosling

(Jeune) oie ou oison

(Giovane) oca

(Jauna) zoss, zoslēns

2.

Гъска

Oca

Husa

Avlsgås

Gans

Hani

Χήνες

Goose

Oie

Oca

Zoss

1.

(Млада) токачка

Pintada (joven)

Mladá perlička

(Ung) perlehøne

(Junges) Perlhuhn

(Noor) pärlkana

(Νεαρές) φραγκόκοτες

(Young) guinea fowl

(Jeune) pintade Pintadeau

(Giovane) faraona

(Jauna) pērļu vistiņa

2.

Токачка

Pintada

Perlička

Avlsperlehøne

Perlhuhn

Pärlkana

Φραγκόκοτες

Guinea fowl

Pintade

Faraona

Pērļu vistiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Viščiukas broileris

Brojler csirke, pecsenyecsirke

Fellus, brojler

Kuiken, braadkuiken

Kurczę, broiler

Frango

Pui de carne, broiler

Kurča, brojler

Pitovni piščanec-brojler

Broileri

Kyckling, slaktkyckling (broiler)

2.

Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti

Kakas és tyúk (főznivaló baromfi)

Serduk, tiġieġa (tal-brodu)

Haan, hen, soep- of stoofkip

Kura rosołowa

Galo, galinha

Cocoș, găină sau carne de pasăre pentru fiert

Kohút, sliepka

Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje

Kukko, kana

Tupp, höna, gryt- eller kokhöna

3.

Kaplūnas

Kappan

Ħasi

Kapoen

Kapłon

Capão

Clapon

Kapún

Kopun

Chapon (syöttökukko)

Kapun

4.

Viščiukas

Minicsirke

Għattuqa, coquelet

Piepkuiken

Kurczątko

Franguitos

Pui tineri

Kuriatko

Mlad piščanec, mlad petelin (kokelet)

Kananpoika, kukonpoika

Poussin, Coquelet

5.

Gaidžiukas

Fiatal kakas

Serduk żgħir fl-eta

Jonge haan

Młody kogut

Galo jovem

Cocoș tânăr

Mladý kohút

Mlad petelin

Nuori kukko

Ung tupp

1.

Kalakučiukas

Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka

Dundjan (żgħir fl-eta)

(Jonge) kalkoen

(Młody) indyk

Peru

Curcan (tânăr)

Mladá morka

(Mlada) pura

(Nuori) kalkkuna

(Ung) kalkon

2.

Kalakutas

Pulyka

Dundjan

Kalkoen

Indyk

Peru adulto

Curcan

Morka

Pura

Kalkkuna

Kalkon

1.

Ančiukai, Muskusinės anties ančiukai, Mulardinės anties ančiukai

Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard -kacsa

Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra), papra muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard

(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) „Mulard”-eend

(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmowa, (Młoda) kaczka mulard

Pato, Pato Barbary, Pato Mulard

Rață (tânără), rață (tânără) din specia Cairina moschata, rață (tânără) Mulard

(Mladá kačica), kačiatko, (Mladá) pyžmová kačica, (Mladý) mulard

(Mlada) raca, račka, (Mlada) muškatna raca, (Mlada) mulard raca

(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka

(Ung) anka, ankunge, (ung) mulardand (ung) myskand

2.

Antis, Muskusinė antis, Mulardinė antis

Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa

Papra, papra muscovy, papra mulard

Eend Barbarijse eend „Mulard”-eend

Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard

Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard

Rață, rață din specia Cairina moschata, rață Mulard

Kačica, Pyžmová kačica, Mulard

Raca, Muškatna raca, Mulard raca

Ankka, myskiankka

Anka, mulardand, myskand

1.

Žąsiukas

Fiatal liba, pecsenye liba

Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża

(Jonge) gans

Młoda gęś

Ganso

Gâscă (tânără)

(Mladá) hus, húsatko

(Mlada) gos, goska

(Nuori) hanhi

(Ung) gås, gåsunge

2.

Žąsis

Liba

Wiżża

Gans

Gęś

Ganso adulto

Gâscă

Hus

Gos

Hanhi

Gås

1.

Perlinių vištų viščiukai

Pecsenyegyöngyös

Fargħuna (żgħira fl-eta)

(Jonge) parelhoen

(Młoda) perliczka

Pintada

Bibilică adultă

(Mladá) perlička

(Mlada) pegatka

(Nuori) helmikana

(Ung) pärlhöna

2.

Perlinės vištos

Gyöngytyúk

Fargħuna

Parelhoen

Perlica

Pintada adulta

Bibilică

Perlička

Pegatka

Helmikana

Pärlhöna

1. CIKK (2) BEKEZDÉS – BAROMFIRÉSZEK NEVEI

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Половинка

Medio

Půlka

Halvt

Hälfte oder Halbes

Pool

Μισά

Half

Demi ou moitié

Metà

Puse

b)

Четвъртинка

Charto

Čtvrtka

Kvart

(Vorder-, Hinter-) Viertel

Veerand

Τεταρτημόριο

Quarter

Quart

Quarto

Ceturdaļa

c)

Неразделени четвъртинки с бутчетата

Cuartos traseros unidos

Neoddělená zadní čtvrtka

Sammenhængende lårstykker

Hinterviertel am Stück

Lahtilõikamata koivad

Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών

Unseparated leg quarters

Quarts postérieurs non séparés

Cosciotto

Nesadalītas kāju ceturdaļas

d)

Гърди, бяло месо или филе с кост

Pechuga

Prsa

Bryst

Brust, halbe Brust, halbierte Brust

Rind

Στήθος

Breast

Poitrine, blanc ou filet sur os

Petto con osso

Krūtiņa

e)

Бутче

Muslo y contramuslo

Stehno

Helt lår

Schenkel, Keule

Koib

Πόδι

Leg

Cuisse

Coscia

Kāja

f)

Бутче с част от гърба, прикрепен към него

Charto trasero de pollo

Stehno kuřete s částí zad

Kyllingelår med en del af ryggen

Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück

Koib koos seljaosaga

Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης

Chicken leg with a portion of the back

Cuisse de poulet avec une portion du dos

Coscetta

Cāļa kāja ar muguras daļu

g)

Бедро

Contramuslo

Horní stehno

Overlår

Oberschenkel, Oberkeule

Reis

Μηρός (μπούτι)

Thigh

Haut de cuisse

Sovraccoscia

Šķiņkis

h)

Подбедрица

Muslo

Dolní stehno (Palička)

Underlår

Unterschenkel, Unterkeule

Sääretükk

Κνήμη

Drumstick

Pilon

Fuso

Stilbs

i)

Крило

Ala

Křídlo

Vinge

Flügel

Tiib

Φτερούγα

Wing

Aile

Ala

Spārns

j)

Неразделени крила

Alas unidas

Neoddělená křídla

Sammenhængende vinger

Beide Flügel, ungetrennt

Lahtilõikamata tiivad

Αδιαχώριστες φτερούγες

Unseparated wings

Ailes non séparées

Ali non separate

Nesadalīti spārni

k)

Филе от гърдите, бяло месо

Filete de pechuga

Prsní řízek

Brystfilet

Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet

Rinnafilee

Φιλέτο στήθους

Breast fillet

Filet de poitrine, blanc, filet, noix

Filetto, fesa (tacchino)

Krūtiņas fileja

l)

Филе от гърдите с »ядеца”

Filete de pechuga con clavícula

Filety z prsou (Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max. 3 % z cel. hmotnosti)

Brystfilet med ønskeben

Brustfilet mit Schlüsselbein

Rinnafilee koos harkluuga

Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο

Breast fillet with wishbone

Filet de poitrine avec clavicule

Petto (con forcella), fesa (con forcella)

Krūtiņas fileja ar krūšukaulu

m)

Нетлъсто филе

Magret, maigret

Magret, maigret (Filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního)

Magret, maigret

Magret, Maigret

Rinnaliha (»magret” või »maigret”)

Maigret, magret

Magret, maigret

Magret, maigret

Magret, maigret

Pīles krūtiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Pusė

Fél baromfi

Nofs

Helft

Połówka

Metade

Jumătăți

Polená hydina

Polovica

Puolikas

Halva

b)

Ketvirtis

Negyed baromfi

Kwart

Kwart

Ćwiartka

Quarto

Sferturi

Štvrťka hydiny

Četrt

Neljännes

Kvart

c)

Neatskirti kojų ketvirčiai

Összefüggő (egész) combnegyedek

Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati

Niet-gescheiden achterkwarten

Ćwiartka tylna w całości

Quartos de coxa não separados

Sferturi posterioare neseparate

Neoddelené hydinové stehná

Neločene četrti nog

Takaneljännes

Bakdelspart

d)

Krūtinėlė

Mell

Sidra

Borst

Pierś, połówka piersi

Peito

Piept

Prsia

Prsi

Rinta

Bröst

e)

Koja

Comb

Koxxa

Hele poot, hele dij

Noga

Perna inteira

Pulpă

Hydinové stehno

Bedro

Koipireisi

Klubba

f)

Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi

Csirkecomb a hát egy részével

Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar

Poot/dij met rugdeel (bout)

Noga kurczęca z częścią grzbietu

Perna inteira de frango com uma porção do dorso

Pulpă de pui cu o porțiune din spate atașată

Kuracie stehno s panvou

Piščančja bedra z delom hrbta

Koipireisi, jossa selkäosa

Kycklingklubba med del av ryggben

g)

Šlaunelė

Felsőcomb

Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa

Bovenpoot, bovendij

Udo

Coxa

Pulpă superioară

Horné hydinové stehno

Stegno

Reisi

Lår

h)

Blauzdelė

Alsócomb

Il-biċċa t’isfel tal-koxxa (drumstick)

Onderpoot, onderdij (Drumstick)

Podudzie

Perna

Pulpă inferioară

Dolné hydinové stehno

Krača

Koipi

Ben

i)

Sparnas

Szárny

Ġewnaħ

Vleugel

Skrzydło

Asa

Aripi

Hydinové krídelko

Peruti

Siipi

Vinge

j)

Neatskirti sparnai

Összefüggő (egész) szárnyak

Ġwienaħ mhux separate

Niet-gescheiden vleugels

Skrzydła w całości

Asas não separadas

Aripi neseparate

Neoddelené hydinové krídla

Neločene peruti

Siivet kiinni toisissaan

Sammanhängande vingar

k)

Krūtinėlės filė

Mellfilé

Flett tas-sidra

Borstfilet

Filet z piersi

Carne de peito

Piept dezosat

Hydinový rezeň

Prsni file

Rintafilee

Bröstfilé

l)

Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu

Mellfilé szegycsonttal

Flett tas-sidra bil-wishbone

Borstfilet met vorkbeen

Filet z piersi z obojczykiem

Carne de peito com fúrcula

Piept dezosat cu osul iadeș

Hydinový rezeň s kosťou

Prsni file s prsno kostjo

Rintafilee solisluineen

Bröstfilé med nyckelben

m)

Krūtinėlės filė be kiliojo raumens (magret)

Bőrös libamell-filé, (maigret)

Magret, maigret

Magret

Magret

Magret, maigret

Tacâm de pasăre, Spinări de pasăre

Magret

Magret

Magret, maigret

Magret, maigret

II. MELLÉKLET

9. CIKK – FAGYASZTÁSI MÓDOK

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Въздушно охлаждане

Refrigeración por aire

Vzduchem (Chlazení vzduchem)

Luftkøling

Luftkühlung

Õhkjahutus

Ψύξη με αέρα

Air chilling

Refroidissement à l'air

Raffreddamento ad aria

Dzesēšana ar gaisu

2.

Въздушно-душово охлаждане

Refrigeración por aspersión ventilada

Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem

Luftspraykøling

Luft-Sprühkühlung

Õhkpiserdusjahutus

Ψύξη με ψεκασμό

Air spray chilling

Refroidissement par aspersion ventilée

Raffreddamento per aspersione e ventilazione

Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu

3.

Охлаждане чрез потапяне

Refrigeración por immersión

Ve vodní lázni ponořením

Neddypningskøling

Gegenstrom-Tauchkühlung

Sukeljahutus

Ψύξη με βύθιση

Immersion chilling

Refroidissement par immersion

Raffreddamento per immersione

Dzesēšana iegremdējot


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Atšaldymas ore

Levegős hűtés

Tkessiħ bl-arja

Luchtkoeling

Owiewowa

Refrigeração por ventilação

Refrigerare în aer

Chladené vzduchom

Zračno hlajenje

Ilmajäähdytys

Luftkylning

2.

Atšaldymas pučiant orą

Permetezéses hűtés

Tkessiħ b’air spray

Lucht-sproeikoeling

Owiewowo-natryskowa

Refrigeração por aspersão e ventilação

Refrigerare prin dușare cu aer

Chladené sprejovaním

Hlajenje s pršenjem

Ilmasprayjäähdytys

Evaporativ kylning

3.

Atšaldymas panardinant

Bemerítéses hűtés

Tkessiħ b’immersjoni

Dompelkoeling

Zanurzeniowa

Refrigeração por imersão

Refrigerare prin imersiune

Chladené vo vode

Hlajenje s potapljanjem

Vesijäähdytys

Vattenkylning

III. MELLÉKLET

10. CIKK (1) BEKEZDÉS – TARTÁSI MÓDOK

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Хранена с … % …

гъска, хранена с овес

Alimentado con … % de …

Oca engordada con avena

Krmena (čím) … % (čeho) …

Husa krmená ovšem

Fodret med … % …

Havrefodret gås

Mast mit … % …

Hafermastgans

Söödetud …, mis sisaldab … % …

Kaeraga toidetud hani

Έχει τραφεί με … % …

Χήνα που παχαίνεται με βρώμη

Fed with … % of …

Oats fed goose

Alimenté avec … % de …

Oie nourrie à l'avoine

Alimentato con il … % di …

Oca ingrassata con avena

Barība ar … % …

ar auzām barotas zosis

b)

Екстензивно закрито

(отгледан на закрито)

Sistema extensivo en gallinero

Extenzivní v hale

Ekstensivt staldopdræt (skrabe …)

Extensive Bodenhaltung

Ekstensiivne seespidamine (lindlas pidamine)

Εκτατικής εκτροφής

Extensive indoor (barnreared)

Élevé à l'intérieur: système extensif

Estensivo al coperto

Turēšana galvenokārt telpās (»Audzēti kūtī”)

c)

Свободен начин на отглеждане

Gallinero con salida libre

Volný výběh

Fritgående

Auslaufhaltung

Vabapidamine

Ελεύθερης βοσκής

Free range

Sortant à l'extérieur

All'aperto

Brīvā turēšana

d)

Традиционен свободен начин на отглеждане

Granja al aire libre

Tradiční volný výběh

Frilands …

Bäuerliche Auslaufhaltung

Traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής

Traditional free range

Fermier-élevé en plein air

Rurale all'aperto

Tradicionālā brīvā turēšana

e)

Свободен начин на отглеждане – пълна свобода

Granja de cría en libertad

Volný výběh – úplná volnost

Frilands … opdrættet i fuld frihed

Bäuerliche Freilandhaltung

Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής

Free-range — total freedom

Fermier-élevé en liberté

Rurale in libertà

Pilnīgā brīvība


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Lesinta … % …

Avižomis penėtos žąsys

…%-ban …-val etetett

Zabbal etetett liba

Mitmugħa b’…% ta’ …

Wiżża mitmugħa bil-ħafur

Gevoed met … % …

Met haver vetgemeste gans

Żywione z udziałem … % …

tucz owsiany (gęsi)

Alimentado com … % de …

Ganso engordado com aveia

Furajate cu un % de …

Gâște furajate cu ovăz

Kŕmené … % …

husi kŕmené ovsom

Krmljeno s/z ……. %

gos krmljena z ovsom

Ruokittu … % …

Kauralla ruokittu hanhi

Utfodrad med … % …

Havreutfodrad gås

b)

Patalpose laisvai auginti paukščiai

(Auginti tvartuose)

Istállóban külterjesen tartott

Mrobbija ġewwa: sistema estensiva

Scharrel … binnengehouden

Ekstensywny chów ściółkowy

Produção extensiva em interior

Creștere în interior sistem extensiv

Extenzívne v halách

Ekstenzivna zaprta reja

Laajaperäinen sisäkasvatus

Extensivt uppfödd inomhus

c)

Laisvai laikomi paukščiai

Szabadtartás

Barra (free range)

Scharrel … met uitloop

Chów wybiegowy

Produção em semiliberdade

Creștere liberă

Chované vo voľnom výbehu

Prosta reja

Ulkoilumahdollisuus

Tillgång till utomhusvistelse

d)

Tradiciškai laisvai laikomi paukščiai

Hagyományos szabadtartás

Barra (free range) tradizzjonali

Boerenscharrel … met uitloop

Hoeve … met uitloop

Tradycyjny chów wybiegowy

Produção ao ar livre

Creștere liberă tradițională

Chované tradičným spôsobom v halách

Tradicionalna prosta reja

Ulkoiluvapaus

Traditionell utomhusvistelse

e)

Visiškoje laisvėje laikomi paukščiai

Teljes szabadtartás

Barra (free range) – liberta totali

Boerenscharrel … met vrije uitloop

Hoeve … met vrije uitloop

Chów wybiegowy bez ograniczeń

Produção em liberdade

Creștere liberă – libertate totală –

Chované na paši

Prosta reja – neomejen izpust

Vapaa kasvatus

Uppfödd i full frihet


II. MELLÉKLET

„VIII. MELLÉKLET

A NEMZETI REFERENCIALABORATÓRIUMOK LISTÁJA

 

Belgium

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Eenheid Technologie en Voeding

Productkwaliteit en voedselveiligheid

Brusselsesteenweg 370

B-9090 Melle

 

Bulgária

Национален Диагностичен Научно-изследователски Ветеринарно-Медицински Институт

(National Diagnostic Research Veterinary Medicine Institute)

бул. „Пенчо Славейков“ 15

(15, Pencho Slaveikov str.)

София – 1606

(Sofia – 1606)

 

Cseh Köztársaság

Státní veterinární ústav Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

 

Dánia

Fødevarestyrelsen

Fødevareregion Øst

Afdeling for Fødevarekemi

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

 

Németország

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel

Standort Kulmbach

E.C.-Baumann-Straße 20

D-95326 Kulmbach

 

Észtország

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

EE-51006 Tartu

 

Görögország

Ministry of Rural Development & Food

Veterinary Laboratory of Larisa

7th km Larisa-Trikalοn st.

GR-411 10 Larisa

 

Spanyolország

Laboratorio Arbitral Agroalimentario

Carretera de La Coruña, km 10,700

E-28023 Madrid

 

Franciaország

Unité hygiène et qualité des produits avicoles

Laboratoire central de recherches avicoles et porcines

Centre National d'études vétérinaires et alimentaires

Beaucemaine — B.P. 53

F-22400 Ploufragan

 

Írország

National Food Centre

Teagasc

Dunsinea

Castleknock

IE-Dublin 15

 

Olaszország

Ministero Politiche Agricole e Forestali

Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Laboratorio di Modena

Via Jacopo Cavedone n. 29

I-41100 Modena

 

Ciprus

Agricultural Laboratory

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave; 14

CY-Lefcosia (Nicosia)

 

Lettország

Pārtikas un veterinārā dienesta

Nacionālais diagnostikas centrs

Lejupes iela 3,

Rīga, LV-1076

 

Litvánia

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J.Kairiūkščio g. 10

LT-2021 Vilnius

 

Luxemburg

Laboratoire National de Santé

Rue du Laboratoire, 42

L-1911 Luxembourg

 

Magyarország

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81.

HU-1465

 

Málta

Malta National Laboratory

UB14, San Gwann Industrial Estate

San Gwann, SGN 09

Malta

 

Hollandia

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

Bornsesteeg 45, gebouw 123

NL-6708 AE Wageningen

 

Ausztria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien

Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren

Spargelfeldstraße 191

A-1226 Wien

 

Lengyelország

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Reymonta 11/13

PL-60-791 Poznań

 

Portugália

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE

Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA

Av. Conde Valbom, 98

P-1050-070 LISBOA

 

Románia

Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară

Str. Câmpul Moșilor, nr. 5, Sector 2

București

 

Szlovénia

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1115 Ljubljana

 

Szlovákia

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Botanická 15

SK-842 52 Bratislava

 

Finnország

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3

FIN-00710 Helsinki

 

Svédország

Livsmedelsverket

Box 622

S-75126 Uppsala

 

Egyesült Királyság

Laboratory of the Government Chemist

Queens Road

Teddington

TW11 0LY”


30.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 414/40


A BIZOTTSÁG 2030/2006/EK RENDELETE

(2006. december 21.)

a borágazatra vonatkozó 1607/2000/EK, 1622/2000/EK és 2729/2000/EK rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 58. cikkére és 46. cikke (1) bekezdésére, valamint 72. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A különösen a meghatározott termőhelyről származó minőségi borra vonatkozó cím tekintetében a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2000. július 24-i 1607/2000/EK (2) bizottsági rendelet IV. melléklete felsorolja az m.t. minőségi pezsgők készítésére szánt azon küvéket, amelyek alkoholtartalma 9,5 térfogatszázaléknál kevesebb lehet. Módosítani kell a mellékletet annak érdekében, hogy tartalmazza a Romániában termelt borokat is.

(2)

A borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása egyes részletes szabályainak megállapításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról szóló, 2000. július 24-i 1622/2000/EK bizottsági rendelet (3) XIII. melléklete tartalmazza az 1493/1999/EK rendelet V. melléklete B. részének 1. pontjában meghatározott, a bor illósav-tartalmára vonatkozó eltéréseket. E mellékletet Románia csatlakozására tekintettel módosítani szükséges.

(3)

A borágazat ellenőrzésére vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2000. december 14-i 2729/2000/EK bizottsági rendelet (4) 11. cikkének (2) bekezdése meghatározza a minták minimális számát, amelyeket az említett rendelet 10. cikkében meghatározott analitikai adatbank számára kell venni évente. Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel meg kell határozni az ezekben az országokban veendő minták számát.

(4)

Az 1607/2000/EK, az 1622/2000/EK és a 2729/2000/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Borpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1607/2000/EK rendelet IV. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Az 1622/2000/EK rendelet XIII. melléklete a következő o) ponttal egészül ki:

„o)

A Romániából származó borok esetében:

literenként 25 milliekvivalens a »DOC–CT« leírású követelményeknek megfelelő m.t. minőségi borokra nézve;

literenként 30 milliekvivalens a »DOC–CIB« leírású követelményeknek megfelelő m.t. minőségi borokra nézve.”

3. cikk

A 2729/2000/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„—

30 minta Bulgáriában

20 minta a Cseh Köztársaságban

200 minta Németországban

50 minta Görögországban

200 minta Spanyolországban

400 minta Franciaországban

400 minta Olaszországban

10 minta Cipruson

4 minta Luxemburgban

50 minta Magyarországon

4 minta Máltán

50 minta Ausztriában

50 minta Portugáliában

70 minta Romániában

20 minta Szlovéniában

15 minta Szlovákiában

4 minta az Egyesült Királyságban.”

4. cikk

Ez a rendelet Bulgária és Románia csatlakozási szerződésének hatálybalépése esetén, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 21-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb a 2165/2005/EK rendelettel (HL L 345., 2005.12.28., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 185., 2000.7.25., 17. o.

(3)  HL L 194., 2000.7.31., 1. o. A legutóbb az 1507/2006/EK rendelettel (HL L 280., 2006.10.12., 9. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 316., 2000.12.15., 16. o. A legutóbb a 262/2006/EK rendelettel (HL L 46., 2006.2.16., 22. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

Azon m.t. minőségi pezsgők listája, amelyek küvéjének alkoholtartalma kevesebb lehet, mint 9,5 térfogatszázalék

OLASZORSZÁG

Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene

Montello e Colli Asolani.

ROMÁNIA

Muscat Spumant Bucium

Muscat Spumant Dealu Mare

Muscat Spumant Murfatlar

Muscat Spumant Alba Iulia

Muscat Spumant Iași

Muscat Spumant Huși

Muscat Spumant Panciu

Muscat Spumant Șimleul Silvaniei

Muscat Spumant Sebeș Apold

Muscat Spumant Târnave”


30.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 414/43


A BIZOTTSÁG 2031/2006/EK RENDELETE

(2006. december 22.)

több, a cukorpiacra vonatkozó rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

mivel:

(1)

A cukorpiac közös szervezéséről szóló több bizottsági rendeletben technikai módosításokra van szükség Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel szükséges kiigazítások végrehajtásához.

(2)

Az AKCS/TOT vagy az EK/TOT vegyes származású cukor, illetve cukor és kakaó keverékekre vonatkozó behozatali engedélyek kiadásának részletes szabályairól szóló, 2002. január 31-i 192/2002/EK bizottsági rendelet (1) valamennyi tagállam nyelvén tartalmazza az egyes bejegyzéseket. Ki kell tehát egészíteni a bolgár és román nyelvű bejegyzésekkel is.

(3)

A 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 28-i 950/2006/EK bizottsági rendelet (2) valamennyi tagállam nyelvén tartalmazza az egyes bejegyzéseket. Ki kell tehát egészíteni a bolgár és román nyelvű bejegyzésekkel is.

(4)

A cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendelet (3) valamennyi tagállam nyelvén tartalmazza az egyes bejegyzéseket. Ki kell tehát egészíteni a bolgár és román nyelvű bejegyzésekkel is.

(5)

A 192/2002/EK, a 950/2006/EK és a 951/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 192/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

a 4. cikk c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c)

az engedély 20. rovatában a II. mellékletben felsorolt bejegyzések egyike.”

2.

A melléklet I. mellékletre módosul.

3.

E rendelet mellékletének szövege II. mellékletként egészül ki.

2. cikk

A 950/2006/EK rendelet III. melléklete helyébe az e rendelet II. mellékletének szövege lép.

3. cikk

A 951/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)   Az engedély iránti kérelem, illetve az engedély 20. rovata a melléklet A. részében felsorolt bejegyzések egyikét tartalmazza.

(3)   A kiviteli engedélyt a pályázat odaítéléséről szóló nyilatkozaton feltüntetett mennyiségre kell kiállítani. Az engedély 22. rovata tartalmazza az export-visszatérítés mértékét, az adott nyilatkozatban meghatározottak szerint, euróban kifejezve. Tartalmazza a melléklet B. részében felsorolt bejegyzések egyikét.”;

2.

A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk

Kiviteli engedély cukor, izoglükóz vagy inulinszirup tekintetében, visszatérítés nélkül

Amennyiben a közösségi piacon szabad forgalomban lévő és »nem kvótán felülinek« tekintett cukor, izoglükóz vagy inulinszirup visszatérítés nélkül kerül kivitelre, az engedély iránti kérelem és az engedély 22. rovata esettől függően a melléklet C. részében felsorolt bejegyzések egyikét tartalmazza a kérdéses terméknek megfelelően.”;

3.

A 14. cikk (3) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A fehér cukorra vonatkozó kiviteli engedélyre irányuló kérelem és a kiviteli engedély, továbbá a nyerscukorra vonatkozó behozatali engedélyre irányuló kérelem és a behozatali engedély 20. rovata a melléklet D. részében felsorolt bejegyzések egyikét tartalmazza.”;

4.

Az I. melléklet helyébe e rendelet III. mellékletének szövege lép.

4. cikk

Ez a rendelet Bulgária és Románia csatlakozási szerződésének hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 55. o. A 96/2004/EK rendelettel (HL L 15., 2004.1.22., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 1. o.

(3)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.


I. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A 4. cikk c) pontjában említett bejegyzések:

:

bolgár nyelven

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата …

:

spanyol nyelven

:

Exención de derechos de importación (Decisión 2001/822/CE, artículo 35) número de orden …

:

cseh nyelven

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo …

:

dán nyelven

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgørelse 2001/822/EF), løbenummer …

:

német nyelven

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer …

:

észt nyelven

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber …

:

görög nyelven

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός …

:

angol nyelven

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No …

:

francia nyelven

:

Exemption du droit d'importation (décision 2001/822/CE, article 35), numéro d'ordre …

:

olasz nyelven

:

Esenzione dal dazio all'importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d'ordine …

:

lett nyelven

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs …

:

litván nyelven

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris …

:

magyar nyelven

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK határozat, 35. cikk), sorozatszám …

:

máltai nyelven

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje …

:

holland nyelven

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer …

:

lengyel nyelven

:

Zwolnione z należności przywozowych (art. 35 decyzji 2001/822/WE), numer porządkowy …

:

portugál nyelven

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem …

:

román nyelven

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine …

:

szlovák nyelven

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo …

:

szlovén nyelven

:

brez uvozne carine (Uredba 2001/822/ES, člen 35), serijska številka …

:

finn nyelven

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero …

:

svéd nyelven

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer …”


II. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

A.

A 16. cikk (1) bekezdése c) pontjában, a 17. cikk (1) bekezdése a) pontjában és a 18. cikk (2) bekezdése a) pontjában említett bejegyzések:

:

bolgár nyelven

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар АКТБ/Индия. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spanyol nyelven

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar ACP-India. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

cseh nyelven

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr ze zemí AKT/Indie. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

dán nyelven

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, AVS-/indisk sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

német nyelven

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, AKP-/indischer Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

észt nyelven

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, AKV/India suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

görög nyelven

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη ΑΚΕ/Ινδίας. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

angol nyelven

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, ACP/India sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

francia nyelven

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre ACP/Inde. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

olasz nyelven

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero ACP/India. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

lett nyelven

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, ĀKK un Indijas cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

litván nyelven

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, AKR ir Indijos cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

magyar nyelven

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, AKCS-országokból/Indiából származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

máltai nyelven

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor AKP/Indja. Nru tas-serje (in-numru tasserje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

holland nyelven

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, ACS-/Indiase suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

lengyel nyelven

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z AKP/Indii. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugál nyelven

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar ACP/da Índia. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

román nyelven

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr ACP/India. Nr. serial (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

szlovák nyelven

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor AKT-India. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

szlovén nyelven

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz držav AKP/Indije. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

finn nyelven

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

svéd nyelven

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, AVS/Indien-socker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.

A 21. cikk (1) bekezdése c) pontjában említett bejegyzések:

:

bolgár nyelven

:

Допълнителна захар, сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 29, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 318/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spanyol nyelven

:

Azúcar adicional, azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CE) no 318/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

cseh nyelven

:

Doplňkový cukr, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

dán nyelven

:

Supplerende sukker; råsukker til raffinering importeret i henhold til artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

német nyelven

:

Zusätzlicher Zucker, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

észt nyelven

:

Lisasuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikele 4 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

görög nyelven

:

Συμπληρωματική ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

angol nyelven

:

Complementary sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 29(4) of Regulation (EC) No 318/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

francia nyelven

:

Sucre complémentaire, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

olasz nyelven

:

Zucchero complementare, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

lett nyelven

:

Papildu cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

litván nyelven

:

Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalį importuotas papildomas cukrus, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

magyar nyelven

:

A 318/2006/EK rendelet 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően behozott kiegészítő cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

máltai nyelven

:

Zokkor komplimentarju, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

holland nyelven

:

Aanvullende suiker, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 29, lid 4, van Verordening (EG) nr. 318/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

lengyel nyelven

:

Cukier uzupełniający, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugál nyelven

:

Açúcar complementar, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 4 do artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 318/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

román nyelven

:

Zahăr complementar, zahăr brut destinat rafinării, importat conform articolului 29, alineatul 4 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006. Număr de ordine (de inserat numarul de ordine conform Anexei I)

:

szlovák nyelven

:

Doplnkový cukor, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

szlovén nyelven

:

Dopolnilni sladkor, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

finn nyelven

:

Täydentävä sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

svéd nyelven

:

Tilläggssocker, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 29.4 i förordning (EG) nr 318/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

C.

A 22. cikk (1) bekezdése a) pontjában és 23. cikk (2) bekezdésében említett bejegyzések:

:

bolgár nyelven

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, допълнителна захар. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spanyol nyelven

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar complementario. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

cseh nyelven

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, doplňkový cukr. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

dán nyelven

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, supplerende sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

német nyelven

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, zusätzlicher Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

észt nyelven

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, lisasuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

görög nyelven

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, συμπληρωματική ζάχαρη. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

angol nyelven

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, complementary sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

francia nyelven

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre complémentaire. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

olasz nyelven

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero complementare. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

lett nyelven

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, papildu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

litván nyelven

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, papildomas cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

magyar nyelven

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kiegészítő cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

máltai nyelven

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor komplimentarju. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

holland nyelven

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, aanvullende suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

lengyel nyelven

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier uzupełniający. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugál nyelven

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar complementar. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

román nyelven

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr complementar. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

szlovák nyelven

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, doplnkový cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

szlovén nyelven

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, dopolnilni sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

finn nyelven

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, täydentävä sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

svéd nyelven

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, tilläggssocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

D.

A 25. cikk c) pontjában említett bejegyzések:

:

bolgár nyelven

:

Захар с отстъпки CXL, сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 950/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spanyol nyelven

:

Azúcar «concesiones CXL», azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

cseh nyelven

:

Koncesní cukr CXL, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

dán nyelven

:

CXL-indrømmelsessukker; råsukker til raffinering, importeret i henhold til artikel 24, stk. 1, I forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

német nyelven

:

„Zucker Zugeständnisse CXL“, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

észt nyelven

:

Kontsessioonisuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

görög nyelven

:

Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

angol nyelven

:

CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

francia nyelven

:

Sucre concessions CXL, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

olasz nyelven

:

Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione, importato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

lett nyelven

:

CXL koncesiju cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

litván nyelven

:

„CXL lengvatinis cukrus“, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, importuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

magyar nyelven

:

A 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban behozott CXL engedményes cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

máltai nyelven

:

Zokkor tal-konċessjonijiet CXL, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

holland nyelven

:

Suiker CXL-concessies, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

lengyel nyelven

:

Cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugál nyelven

:

Açúcar «concessões CXL», açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

román nyelven

:

Zahăr concesionări CXL, zahăr brut destinat rafinării, importat conform articolului 24, alineatul 1 din Regulamentul (CE) nr. 950/2006. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

szlovák nyelven

:

Koncesný cukor CXL, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

szlovén nyelven

:

Sladkor iz koncesij CXL, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

finn nyelven

:

CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

svéd nyelven

:

Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 24.1 I förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

E.

A 25. cikk d) pontjában említett bejegyzések:

:

bolgár nyelven

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 950/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spanyol nyelven

:

Importación sujeta a un derecho de 98 EUR por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

cseh nyelven

:

Dovoz s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

dán nyelven

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 24, stk. 1, I forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

német nyelven

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

észt nyelven

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

görög nyelven

:

Εισαγωγή με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

angol nyelven

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

francia nyelven

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

olasz nyelven

:

Importazione al dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell' articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

lett nyelven

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

litván nyelven

:

Už 98 eurų muitą už toną pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį importuotas standartinis žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

magyar nyelven

:

A 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján tonnánként 98 eurós vámtétellel behozott szabványminőségű nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

máltai nyelven

:

Importazzjoni b'dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata metrika ta' zokkor mhux ipproċessat ta' kwalità standard skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

holland nyelven

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van standaardkwaliteit overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

lengyel nyelven

:

Przywóz objęty stawką celną 98 EUR za tonę cukru surowego jakości standardowej, zgodnie z zastosowaniem art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugál nyelven

:

Importação a direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

román nyelven

:

Import la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard, conform articolului 24, alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 950/2006. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

szlovák nyelven

:

Dovoz s clom 98 EUR za tonu surového cukru štandardnej kvality v zmysle článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

szlovén nyelven

:

Uvozna dajatev 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti na podlagi člena 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

finn nyelven

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 98 euron tullilla tonnia kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

svéd nyelven

:

Import till en tullsats av 98 euro per ton råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

F.

A 26. cikk (2) bekezdésében említett bejegyzések:

:

bolgár nyelven

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар с отстъпки CXL. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spanyol nyelven

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «concesiones CXL». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

cseh nyelven

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, koncesní cukr CXL. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

dán nyelven

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, CXL-indrømmelsessukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

német nyelven

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker Zugeständnisse CXL“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

észt nyelven

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, CXL kontsessioonisuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

görög nyelven

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη παραχωρήσεων CXL. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

angol nyelven

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, CXL concessions sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

francia nyelven

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre concessions CXL. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

olasz nyelven

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero concessioni CXL. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

lett nyelven

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, CXL koncesiju cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

litván nyelven

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, CXL lengvatinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

magyar nyelven

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, CXL engedményes cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

máltai nyelven

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-konċessjonijiet CXL. Nru tas-serje (innumru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

holland nyelven

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker CXL-concessies. Volgnummer (zie bijlage I)

:

lengyel nyelven

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugál nyelven

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar «concessões CXL». Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

román nyelven

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr concesionări CXL. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

szlovák nyelven

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, koncesný cukor CXL. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

szlovén nyelven

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz koncesij CXL. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

finn nyelven

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

svéd nyelven

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker enligt CXL-medgivande. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

G.

A 29. cikk (1) bekezdése c) pontjában említett bejegyzések:

:

bolgár nyelven

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар Балкани. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spanyol nyelven

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «Balcanes». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

cseh nyelven

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

dán nyelven

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, Balkan-sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

német nyelven

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, Balkan-Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

észt nyelven

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, Balkani suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

görög nyelven

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη Βαλκανίων. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

angol nyelven

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, Balkans sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

francia nyelven

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre Balkans. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

olasz nyelven

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

lett nyelven

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, Balkānu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

litván nyelven

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, Balkanų cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

magyar nyelven

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, balkáni cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

máltai nyelven

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-Balkani. Nru tas-serje (in-numru tasserje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

holland nyelven

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

lengyel nyelven

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z Bałkanów. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugál nyelven

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar dos Balcãs. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

román nyelven

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr Balcani. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

szlovák nyelven

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor z Balkánu. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

szlovén nyelven

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, balkanski sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

finn nyelven

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

svéd nyelven

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, Balkansocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

H.

A 31. cikk c) ponjának ii. alpontja első francia bekezdésében említett bejegyzések:

:

bolgár nyelven

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар извънреден внос. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spanyol nyelven

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación excepcional». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

cseh nyelven

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr výjimečného dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

dán nyelven

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — undtagelsesvis import. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

német nyelven

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — außerordentliche Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

észt nyelven

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, erakorraline importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

görög nyelven

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

angol nyelven

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, exceptional import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

francia nyelven

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation exceptionnelle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

olasz nyelven

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione eccezionale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

lett nyelven

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, īpaša ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

litván nyelven

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, išskirtinio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą)

:

magyar nyelven

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

máltai nyelven

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni eċċezzjonali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

holland nyelven

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

:

lengyel nyelven

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, przywieziony cukier pozakwotowy. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugál nyelven

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado a título excepcional. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

román nyelven

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr import excepțional. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

szlovák nyelven

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, mimoriadne dovezený cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

szlovén nyelven

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz posebnega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

finn nyelven

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, poikkeustuonnin alainen sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

svéd nyelven

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för exceptionell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

I.

A 31. cikk c) ponjának ii. alpontja második francia bekezdésében említett bejegyzések:

:

bolgár nyelven

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар промишлен внос. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spanyol nyelven

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación industrial». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

cseh nyelven

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr průmyslového dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

dán nyelven

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — import til industrien. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

német nyelven

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — industrielle Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

észt nyelven

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, tööstuslik importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

görög nyelven

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη βιομηχανικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

angol nyelven

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, industrial import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

francia nyelven

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation industrielle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

olasz nyelven

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione industriale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

lett nyelven

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, rūpnieciska ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

litván nyelven

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, pramoninio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

magyar nyelven

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, ipari behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

máltai nyelven

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni industrijali. Numru tasserje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

holland nyelven

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor industriële invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

:

lengyel nyelven

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, przywieziony cukier przemysłowy. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugál nyelven

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado para fins industriais. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

román nyelven

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, import zahăr industrial. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

szlovák nyelven

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor na priemyselné spracovanie. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

szlovén nyelven

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz industrijskega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

finn nyelven

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

svéd nyelven

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för industriell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).”


III. MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A.

A 6. cikk (2) bekezdésében említett bejegyzések:

:

bolgár nyelven

:

„Регламент (ЕО) № 951/2006 (ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24), срок за подаване на офертите: …“

:

spanyol nyelven

:

«Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de ofertas: …»

:

cseh nyelven

:

„Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší: …“

:

dán nyelven

:

»Forordning (EF) nr. 951/2006 (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24), frist for indgivelse af tilbud: …«

:

német nyelven

:

„Verordnung (EG) Nr. 951/2006 (ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24), Ablauf der Angebotsfrist am: …“

:

észt nyelven

:

»Määrus (EÜ) nr 951/2006 (ELT L 178, 1.7.2006, lk 24), pakkumiste esitamise tähtaeg: …”

:

görög nyelven

:

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24), προθεσμία για την υποβολή προσφορών: …»

:

angol nyelven

:

„Regulation (EC) No 951/2006 (OJ L 178, 1.7.2006, p. 24), time limit for submission of tenders: …”

:

francia nyelven

:

«Règlement (CE) no 951/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24), délai de présentation des offres: …»

:

olasz nyelven

:

«Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione delle offerte: …»

:

lett nyelven

:

»Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš: …”

:

litván nyelven

:

„Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 24), galutinis paraiškų pateikimo terminas: …“

:

magyar nyelven

:

„951/2006/EK rendelet (HL L 178, 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje: …”

:

holland nyelven

:

„Verordening (EG) nr. 951/2006 (PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24), termijn voor het indienen van de aanbiedingen: …”

:

lengyel nyelven

:

„Rozporządzenie (WE) nr 951/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24), termin składania ofert: …”

:

portugál nyelven

:

«Regulamento (CE) n.o 951/2006 (JO L 178 de 1.7.2006, p. 24), prazo para apresentação de propostas: …»

:

román nyelven

:

„Regulamentul (CE) nr. 951/2006 (JO L 178 din 1.7.2006, p. 24), termen de depunere a ofertelor: …”

:

szlovák nyelven

:

„Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24), lehota na predkladanie ponúk: …“

:

szlovén nyelven

:

„Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov: …“

:

finn nyelven

:

”Asetus (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy: …”

:

svéd nyelven

:

”Förordning (EG) nr 951/2006 (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24), tidsgräns för inlämnande av anbudsinfordran: …”

B.

A 6. cikk (3) bekezdésében említett bejegyzések:

:

bolgár nyelven

:

„Ставка на приложимо възстановяване“

:

spanyol nyelven

:

«Tasa de la restitución aplicable: …»

:

cseh nyelven

:

„sazba použitelné náhrady“

:

dán nyelven

:

»Restitutionssats«

:

német nyelven

:

„Anwendbarer Erstattungssatz“

:

észt nyelven

:

»Kohaldatav toetuse määr”

:

görög nyelven

:

«Ύψος της ισχύουσας επιστροφής»

:

angol nyelven

:

„rate of applicable refund”

:

francia nyelven

:

«Taux de la restitution applicable»

:

olasz nyelven

:

«Tasso della restituzione applicabile: …»

:

lett nyelven

:

»Piemērojamā eksporta kompensācijas likme”

:

litván nyelven

:

„Taikoma grąžinamosios išmokos norma“

:

magyar nyelven

:

„Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …”

:

holland nyelven

:

„Toe te passen restitutiebedrag: …”

:

lengyel nyelven

:

„stawka stosowanej refundacji”

:

portugál nyelven

:

«Taxa da restituição aplicável: …»

:

román nyelven

:

„Rata restituirii aplicabile”

:

szlovák nyelven

:

„výška uplatniteľnej náhrady“

:

szlovén nyelven

:

„višina nadomestila“

:

finn nyelven

:

”Tuen määrä …”

:

svéd nyelven

:

”Exportbidragssatsen: …”

C.

A 7. cikkben említett bejegyzések:

:

bolgár nyelven

:

„(Захар) или (изоглюкоза) или (сироп от инулин), които не се разглеждат „извън квотата“ за износ без възстановяване“

:

spanyol nyelven

:

«[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado »al margen de cuota” para la exportación sin restitución»

:

cseh nyelven

:

„(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt ‚mimo rámec kvót‘, pro vývoz bez náhrady“

:

dán nyelven

:

»[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være »uden for kvote« til eksport uden restitution«

:

német nyelven

:

„[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Zucker]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltende Isoglukose]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung“

:

észt nyelven

:

»Kvoodivälisena mittekäsitatava (suhkru) või (isoglükoosi) või (inuliinisiirupi) eksportimiseks ilma toetuseta”

:

görög nyelven

:

«[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται »εκτός ποσόστωσης” προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή»

:

angol nyelven

:

„(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as »out-of-quota” for export without refund”

:

francia nyelven

:

«[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré »hors quota” pour les exportations sans restitution»

:

olasz nyelven

:

«[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato »fuori quota” per le esportazioni senza restituzione»

:

lett nyelven

:

»(Cukurs) vai (izoglikoze) vai (inulīna sīrups), kas nav uzskatāms par »ārpuskvotu” produkciju eksportam bez kompensācijas”

:

litván nyelven

:

„Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos“

:

magyar nyelven

:

„A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik »kvótán felülinek« a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében”

:

holland nyelven

:

„[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als „buiten het quotum geproduceerd” wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie”

:

lengyel nyelven

:

„[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów »pozakwotowych«, przeznaczony/-a do wywozu bez refundacji”

:

portugál nyelven

:

«[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) »extra-quota” para exportação sem restituição»

:

román nyelven

:

„(Zahăr) sau (izoglucoză) sau (sirop de inulină) nefiind considerate «peste cotă» pentru exporturile fără restituire”

:

szlovák nyelven

:

„[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za ‚nad rámec kvóty” na vývoz bez náhrady“

:

szlovén nyelven

:

„(Sladkor) ali (izoglukoza) ali (inulinski sirup) se ne štejejo kot ‚izven kvote‘ za izvoz brez nadomestila“

:

finn nyelven

:

”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”

:

svéd nyelven

:

”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter” för export utan bidrag”

D.

A 14. cikk (3) bekezdésében említett bejegyzések:

:

bolgár nyelven

:

„EX/IM, член 116 от Регламент (ЕО) № 2913/92 – лицензия, валидна в … (държава-членка издател)“

:

spanyol nyelven

:

«EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión)»

:

cseh nyelven

:

„EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 – licence platná v … (vydávající členský stát)“

:

dán nyelven

:

»EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)«

:

német nyelven

:

„EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)“

:

észt nyelven

:

»EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 – litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik)”

:

görög nyelven

:

«EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης)»

:

angol nyelven

:

„EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)”

:

francia nyelven

:

«EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d'émission)»

:

olasz nyelven

:

«EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in … (Stato membro di rilascio)»

:

lett nyelven

:

»EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants – licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)”

:

litván nyelven

:

„EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis – licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)“

:

magyar nyelven

:

„EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke – az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes.”

:

holland nyelven

:

„EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)”

:

lengyel nyelven

:

„EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 – pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie)”

:

portugál nyelven

:

«EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado-Membro de emissão)»

:

román nyelven

:

„EX/IM, articolul 116 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 – licență valabilă în … (statul membru emitent)”

:

szlovák nyelven

:

„vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 – licencia platná v … (vydávajúci členský štát)“

:

szlovén nyelven

:

„IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 – dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica)“

:

finn nyelven

:

”EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla – Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio)”

:

svéd nyelven

:

”EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 – licens giltig i … (utfärdande medlemsstat)””


30.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 414/58


A BIZOTTSÁG 2032/2006/EK RENDELETE

(2006. december 21.)

a 104/2000/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt halászati termékek közösségi kivonási és eladási árának a 2007-os halászati évre való rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (3) bekezdésére és 22. cikkére,

mivel:

(1)

A 104/2000/EK rendelet előírja, hogy az I. mellékletben felsorolt valamennyi termék tekintetében a közösségi kivonási és eladási árat a termék frissessége, mérete vagy tömege, illetve kiszerelése alapján kell rögzíteni az érintett termékkategóriára vonatkozó átváltási tényező alkalmazásával, és az így kiszámított ár nem haladhatja meg a vonatkozó irányár 90 %-át.

(2)

A kivonási árak kiigazítási együtthatókkal szorozhatók meg a Közösség főbb fogyasztási központjaitól távol eső kirakodási helyek esetében. A 2007-os halászati évre vonatkozó irányárakat a …/…/EK tanácsi rendelet (2) rögzítette az érintett termékek tekintetében.

(3)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 104/2000/EK rendelet I. mellékletében felsorolt termékek tekintetében az ugyanezen rendelet 20. és 22. cikkében említett, a 2007. halászati évre alkalmazott közösségi kivonási és eladási árak kiszámításához használt átváltási tényezőket e rendelet I. melléklete tartalmazza.

2. cikk

A II. melléklet tartalmazza a 2007. halászati évre alkalmazandó közösségi kivonási és eladási árakat, illetve az érintett termékeket.

3. cikk

A III. melléklet tartalmazza a Közösség főbb fogyasztási központjaitól távol eső kirakodási helyeken a 2007. halászati évre alkalmazandó kivonási árakat, illetve az érintett termékeket.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 21-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o. A 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(2)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


I. MELLÉKLET

A 104/2000/EK rendelet I. mellékletének A., B. és C. szakaszában felsorolt termékekre alkalmazandó átváltási tényezők

Faj

Méret (1)

Átváltási tényezők

Kibelezett hal fejjel (1)

Egész hal (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Clupea harengus

fajba tartozó hering

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardina pilchardus

fajba tartozó szardínia

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Tüskéscápa

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Macskacápafélék

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Vörös álsügér

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Gadus morhua

fajba tartozó tőkehal

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Fekete tőkehal

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Északi menyhal

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Scomber scombrus

fajba tartozó közönséges Makréla

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Scomber japonicus

fajba tartozó makréla

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Szardellafélék

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Merluccius merluccius

fajba tartozó szürke tőkehal

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Szárnyas rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Közönséges lepényhal

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Érdes lepényhal

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Germon

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Tintahalak

(Sepia officinalis és Rossia macrosoma)

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Faj

Méret (2)

Átváltási tényezők

 

Egész hal Kibelezett hal fejjel (2)

Hal fej nélkül (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Ördöghalak

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

 

3

0,78

0,68

 

4

0,65

0,60

 

5

0,36

0,43

 

 

 

Minden kiszerelés

 

Extra, A (2)

Crangon crangon

fajba tartozó homoki garnéla

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Vízben főzött

Friss vagy hűtött

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Mélyvízi garnéla

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

 

Egész (2)

 

Nagy tarisznyarák

Cancer pagurus

1

0,72

 

2

0,54

 

 

 

Egész (2)

Farok (2)

E' (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Norvég homár

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Kibelezett hal fejjel (2)

Egész hal (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Nyelvhalfélék

(Solea spp.)

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

 

3

0,71

0,54

 

4

0,58

0,42

 

5

0,50

0,33

 


(1)  A frissességi kategóriák, a méretek és a kiszerelések megfelelnek a 104/2000/EK rendelet 2. cikkében meghatározottaknak

(2)  A frissességi kategóriák, a méretek és a kiszerelések megfelelnek a 104/2000/EK rendelet 2. cikkében meghatározottaknak


II. MELLÉKLET

A 104/2000/EK rendelet I. mellékletének A., B. és C. szakaszában felsorolt termékek közösségi kivonási és eladási árai

Faj

Méret (1)

Kivonási ár (EUR/tonna)

Kibelezett hal fejjel (1)

Egész hal (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Clupea harengus

fajba tartozó hering

1

0

128

2

0

197

3

0

186

4a

0

117

4b

0

117

4c

0

246

5

0

218

6

0

109

7a

0

109

7b

0

98

8

0

82

A Sardina pilchardus

fajba tartozó szardínia

1

0

287

2

0

360

3

0

405

4

0

265

Tüskéscápa

Squalus acanthias

1

654

654

2

556

556

3

305

305

Macskacápafélék

Scyliorhinus spp.

1

474

444

2

474

414

3

326

266

Vörös álsügér

Sebastes spp.

1

0

925

2

0

925

3

0

777

A Gadus morhua

fajba tartozó tőkehal

1

1 169

844

2

1 169

844

3

1 104

649

4

876

487

5

617

357

Fekete tőkehal

Pollachius virens

1

554

431

2

554

431

3

546

423

4

469

231

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

1

740

576

2

740

576

3

637

442

4

535

370


Faj

Méret (2)

Kivonási ár (EUR/tonna)

Kibelezett hal fejjel (2)

Egész hal (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

1

624

473

2

605

454

3

568

416

4

388

284

Északi menyhal

Molva spp.

1

813

670

2

789

646

3

718

574

A Scomber scombrus

fajba tartozó közönséges makréla

1

0

237

2

0

234

3

0

227

A Scomber japonicus

fajba tartozó közönséges makréla

1

0

229

2

0

229

3

0

188

4

0

140

Szardellafélék

Engraulis spp.

1

0

907

2

0

960

3

0

800

4

0

334

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

2007. január 1-jétőláprilis 30-ig

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

2007. május 1-jétőldecember 31-ig

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

Merluccius merluccius

fajba tartozó szürke tőkehal

1

3 308

2 609

2

2 499

1 948

3

2 499

1 911

4

2 058

1 580

5

1 911

1 507

Szárnyas rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

1

1 728

1 626

2

1 525

1 423

3

1 372

1 245

4

864

737

Közönséges lepényhal

Limanda limanda

1

613

501

2

466

362


Faj

Méret (3)

Kivonási ár (EUR/tonna)

Kibelezett hal fejjel (3)

Egész hal (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Érdes lepényhal

Platichtys flesus

1

343

301

2

260

218

Germon

Thunnus alalunga

1

2 196

1 771

2

2 196

1 684

Tintahalak

Sepia officinalis és Rossia macrosoma

1

0

1 069

2

0

1 069

3

0

668

 

 

Egész hal Kibelezett hal fejjel (3)

Hal fej nélkül (3)

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Ördöghalak

Lophius spp.

1

1 784

4 656

2

2 281

4 354

3

2 281

4 112

4

1 901

3 628

5

1 053

2 600

 

 

Valamennyi kiszerelés

Extra, A (3)

A Crangon crangon

fajba tartozó homoki garnéla

1

1 396

2

639

 

 

Vízben főzött

Friss vagy hűtött

Extra, A (3)

Extra, A (3)

Mélyvízi garnéla

Pandalus borealis

1

4 936

1 092

2

1 731


Faj

Méret (4)

Eladási ár (EUR/tonna)

 

Egész (4)

 

Nagy tarisznyarák

Cancer pagurus

1

1 272

 

 

2

954

 

 

 

 

Egész (4)

Farok (4)

E' (4)

Extra, A (4)

Extra, A (4)

Norvég homár

Nephrops norvegicus

1

4 590

4 590

3 466

2

4 590

3 149

2 910

3

4 109

3 149

2 140

4

2 669

2 188

1 754

 

 

Kibelezett hal fejjel (4)

Egész hal (4)

 

Extra, A (4)

Extra, A (4)

Nyelvhalfélék

Solea spp.

1

5 110

3 952

 

2

5 110

3 952

 

3

4 837

3 679

 

4

3 952

2 861

 

5

3 407

2 248

 


(1)  A frissességi kategóriák, a méretek és a kiszerelések megfelelnek a 104/2000/EK rendelet 2. cikkében meghatározottaknak.

(2)  A frissességi kategóriák, a méretek és a kiszerelések megfelelnek a 104/2000/EK rendelet 2. cikkében meghatározottaknak.

(3)  A frissességi kategóriák, a méretek és a kiszerelések megfelelnek a 104/2000/EK rendelet 2. cikkében meghatározottaknak.

(4)  A frissességi kategóriák, a méretek és a kiszerelések megfelelnek a 104/2000/EK rendelet 2. cikkében meghatározottaknak.


III. MELLÉKLET

A főbb fogyasztási központoktól távol eső kirakodási helyeken alkalmazott kivonási ár

Faj

Kirakodási hely

Átváltási tényező

Méret (1)

Kivonási ár (EUR/tonna)

Kibelezett hal, fejjel (1)

Egész hal (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

A Clupea harengus fajba tartozó hering

Írország part menti területei és az Írországhoz tartozó szigetek

0,90

1

0

115

2

0

177

3

0

167

4a

0

106

Kelet-Anglia part menti területei Berwicktől Doverig

Skócia part menti területei Portpatrick-től Eyemouth-ig, illetve azoktól a területektől nyugatra és északra elhelyezkedő szigetek

Down megye part menti területei (Észak-Írország)

0,90

1

0

115

2

0

177

3

0

167

4a

0

106

A Scomber scombrus fajba tartozó közönséges makréla

Írország part menti területei és az Írországhoz tartozó szigetek

0,96

1

0

227

2

0

224

3

0

218

Írország part menti területei és az Írországhoz tartozó szigetek

0,95

1

0

225

2

0

222

3

0

216

A Merluccius merluccius fajba tartozó szürke tőkehal

A Troontól (délnyugat Skócia) Wickig (északkelet Skócia) húzódó part menti területek és az ezektől nyugatra és északra található szigetek

0,75

1

2 481

1 957

2

1 874

1 461

3

1 874

1 433

4

1 544

1 185

5

1 433

1 130

Germon

(Thunnus alalunga)

Azori-szigetek és Madeira

0,48

1

1 054

850

2

1 054

808

A Sardina pilchardus fajba tartozó szardínia

Kanári-szigetek

0,48

1

0

138

2

0

173

3

0

195

4

0

127

Cornwall és Devon part menti területei és szigetei az Egyesült Királyságban

0,74

1

0

212

2

0

267

3

0

300

4

0

196

Portugália atlanti-óceáni part menti területei

0,93

2

0

335

0,81

3

0

328


(1)  A frissességi kategóriák, a méretek és a kiszerelések megfelelnek a 104/2000/EK rendelet 2. cikkében meghatározottaknak.


30.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 414/66


A BIZOTTSÁG 2033/2006/EK RENDELETE

(2006. december 21.)

a 104/2000/EK tanácsi rendelet II. mellékletében felsorolt halászati termékek közösségi eladási árának a 2007-os halászati évre való rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendeletre , és különösen annak 25. cikke (1) és (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A halászati év kezdete előtt rögzíteni kell a közösségi eladási árakat a 104/2000/EK rendelet II. mellékletében felsorolt valamennyi termék tekintetében az irányár legalább 70 %-ának és legfeljebb 90 %-ának megfelelő szinten.

(2)

A …/… tanácsi rendelet (2) rögzíti az irányárakat valamennyi érintett termék tekintetében a 2007-os halászati évre.

(3)

A piaci árak között jelentős különbségek vannak a fajtól és a kiszereléstől függően, különösen a kalmárfélék és a szürke tőkehal tekintetében.

(4)

Meg kell állapítani az átváltási tényezőket a Közösségben kirakodott különböző fajok és fagyasztott termékek kiszerelése tekintetében abból a célból, hogy meghatározzák azt az árszintet, amely esetén a 104/2000/EK rendelet 25. cikkének (2) bekezdésében előírt intervenciós intézkedést alkalmazni kell.

(5)

Az ebben a rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet melléklete tartalmazza a 104/2000/EK rendelet II. mellékletében felsorolt termékek tekintetében a 2007. halászati évre alkalmazandó, ugyanezen rendelet 25. cikke (1) bekezdésében említett közösségi eladási árakat, illetve az érintett kiszerelést és átváltási tényezőt.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 21-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o. A 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(2)  A Hivatalos Lapban még tették közzé.


MELLÉKLET

ELADÁSI ÁRAK ÉS ÁTVÁLTÁSI TÉNYEZŐK

Faj

Kiszerelés

Átváltási tényező

Intervenciós szint

Eladási ár

(EUR/tonna)

Grönlandi laposhal (Reinhardtius hippoglossoides)

Egészben vagy kibelezve, fejjel vagy fej nélkül

1,0

0,85

1 654

Szürke tőkehal (Merluccius spp.)

Egészben vagy kibelezve, fejjel vagy fej nélkül

1,0

0,85

1 022

Külön csomagolt filék:

 

 

 

— bőrrel

1,0

0,85

1 243

— bőr nélkül

1,1

0,85

1 367

Tengeri durbincsfélék

(Dentex dentex és Pagellus spp.)

Egészben vagy kibelezve, fejjel vagy fej nélkül

1,0

0,85

1 335

Kardhal (Xiphias gladius)

Egészben vagy kibelezve, fejjel vagy fej nélkül

1,0

0,85

3 467

Ostoros garnélák és fűrészes garnélák Penaeidae

Fagyasztva

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 533

b)

Egyéb Penaeidae

1,0

0,85

6 782

Tintahal (Sepia officinalis, Rossia macrosoma és Sepiola rondeletti)

Fagyasztva

1,0

0,85

1 605

Kalmárok (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

— egészben, tisztítás nélkül

1,00

0,85

993

— tisztítva

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

— egészben, tisztítás nélkül

2,50

0,85

2 482

— tisztítva

2,90

0,85

2 879

Polip (Octopus spp.)

Fagyasztva

1,00

0,85

1 792

Illex argentinus

— egészben, tisztítás nélkül

1,00

0,80

717

— törzs

1,70

0,80

1 219

A kereskedelmi kiszerelés formái

:

egészben, tisztítás nélkül

:

nem feldolgozott termék,

:

tisztítva

:

legalább kibelezett termék,

:

törzs

:

a kalmár teste, amelyet legalább kibeleztek, és amelyről eltávolították a fejet.


30.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 414/68


A BIZOTTSÁG 2034/2006/EK RENDELETE

(2006. december 21.)

egyes halászati termékek referenciaárának a 2007-os halászati évre való rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 29. cikke (1) és (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 104/2000/EK rendelet előírja, hogy a Közösségben érvényes rögzített referenciaárakat minden évben termékkategóriánként rögzíthetik azon termékek tekintetében, amelyekre a 28. cikk (1) bekezdésével összhangban vámfelfüggesztés vonatkozik. Ugyanez vonatkozik azokra a termékekre, amelyek esetében a WTO által előírt kötelező vámcsökkentés vagy egyéb preferenciális rendelkezések értelmében a referenciaárat be kell tartani.

(2)

A 104/2000/EK rendelet I. mellékletének A. és B. szakaszában felsorolt termékek tekintetében a referenciaár megegyezik az említett rendelet 20. cikkének (1) bekezdésével összhangban rögzített kivonási árral.

(3)

Az érintett termék közösségi kivonási és eladási árát a 2006-os halászati évre vonatkozóan a 2032/2006/EK bizottsági rendelet (2) állapította meg.

(4)

A 104/2000/EK rendelet I. és II. mellékletében nem említett termékek referenciaárát az importpiacokon vagy a behozatal szerinti kikötőkben, a referenciaár rögzítése napját közvetlenül megelőző három év során feljegyzett vámértékek súlyozott átlaga alapján állapítják meg.

(5)

Nem szükséges rögzíteni a referenciaárat a 104/2000/EK rendeletben megállapított kritériumok által érintett fajok tekintetében, és különösen azok tekintetében, amelyeket jelentéktelen mennyiségben importálnak harmadik országokból.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007-os halászati évre a halászati termékeknek a 104/2000/EK rendelet 29. cikke szerinti referenciaárait e rendelet melléklete állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 21-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o. A 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 58 oldalát.


MELLÉKLET (1)

1.   A 104/2000/EK rendelet 29. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett termékek referenciaárai

Faj

Méret (2)

Referenciaár (€/tonna)

Kibelezve, fejjel (2)

Egész hal (2)

Kiegészítő Taric-kód

Extra, A (2)

Kiegészítő Taric-kód

Extra, A (2)

A Clupea harengus fajba tartozó hering

ex03024000

1

 

F011

128

2

F012

197

3

F013

186

4a

F016

117

4b

F017

117

4c

F018

246

5

F015

218

6

F019

109

7a

F025

109

7b

F026

98

8

F027

82

Vörös álsügér (Sebastes spp.)

ex03026931 és ex03026933

1

 

F067

925

2

F068

925

3

F069

777

A Gadus morhua morhua fajba tartozó tőkehal

ex03025010

1

F073

1 169

F083

844

2

F074

1 169

F084

844

3

F075

1 104

F085

649

4

F076

876

F086

487

5

F077

617

F087

357

 

 

Vízben főtt

Frissen vagy hűtve

Kiegészítő Taric-kód

Extra, A (2)

Kiegészítő Taric-kód

Extra, A (2)

Mélyvízi fűrészes garnélarák (Pandalus borealis)

ex03062310

1

F317

4 936

F321

1 092

2

F318

1 731

2.   A 104/2000/EK rendelet 29. cikke (3) bekezdésének d) pontjában említett halászati termékek referenciaárai

Termék

Kiegészítő Taric-kód

Kiszerelés

Referenciaár

(€/tonna)

1.   

Vörös álsügér (Sebastes spp.)

 

 

Egész:

 

ex03037935

ex03037937

F411

fejjel vagy fej nélkül

960

ex03042935

ex03042939

 

Filé:

 

F412

csonttal („szabvány”)

1 934

F413

csont nélkül

2 117

F414

tömbökben, legfeljebb 4 kg tömegű közvetlen csomagolásban

2 285

2.   

Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac és Gadus macrocephalus) és a Boreogadus saida fajba tartozó halak

ex03035210, ex03035230, ex03035290, ex03037941

F416

Egész, fejjel vagy fej nélkül

1 106

ex03042929

 

Filé:

 

F417

csomagolóanyaggal elválasztva vagy ipari kiszerelésben, csonttal („szabvány”)

2 428

F418

csomagolóanyaggal elválasztva vagy ipari kiszerelésben, csont nélkül

2 664

F419

külön csomagolt vagy csomagolóanyaggal teljesen elválasztott filék, bőrrel

2 602

F420

külön csomagolt vagy csomagolóanyaggal teljesen elválasztott filék, bőr nélkül

2 943

F421

tömbökben, legfeljebb 4 kg tömegű közvetlen csomagolásban

2 903

ex03049933

F422

Darabok vagy egyéb húsok, a darált húsból készült tömbök kivételével

1 434

3.   

Fekete tőkehal (Pollachius virens)

ex03042931

 

Filé:

 

F424

csomagolóanyaggal elválasztva vagy ipari kiszerelésben, csonttal („szabvány”)

1 518

F425

csomagolóanyaggal elválasztva vagy ipari kiszerelésben, csont nélkül

1 672

F426

külön csomagolt vagy csomagolóanyaggal teljesen elválasztott filék, bőrrel

1 476

F427

külön csomagolt vagy csomagolóanyaggal teljesen elválasztott filék, bőr nélkül

1 680

F428

tömbökben, legfeljebb 4 kg tömegű közvetlen csomagolásban

1 733

ex03049941

F429

Darabok vagy egyéb húsok, a darált húsból készült tömbök kivételével

986

4.   

Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus)

ex03042933

 

Filé:

 

F431

icsomagolóanyaggal elválasztva vagy ipari kiszerelésben, csonttal („szabvány”)

2 264

F432

csomagolóanyaggal elválasztva vagy ipari kiszerelésben, csont nélkül

2 606

F433

külön csomagolt vagy csomagolóanyaggal teljesen elválasztott filék, bőrrel

2 537

F434

külön csomagolt vagy csomagolóanyaggal teljesen elválasztott filék, bőr nélkül

2 710

F435

tömbökben, legfeljebb 4 kg tömegű közvetlen csomagolásban

2 960

5.   

Alaszkai tőkehal (Theragra chalcogramma)

 

 

Filé:

 

ex03042985

F441

csomagolóanyaggal elválasztva vagy ipari kiszerelésben, csonttal („szabvány”)

1 159

F442

csomagolóanyaggal elválasztva vagy ipari kiszerelésben, csont nélkül

1 324

6.   

Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 

 

Félbevágott hering

 

ex03041997

ex03049923

F450

80 g-ot meghaladó darabokban

510

F450

80 g-ot meghaladó darabokban

464


(1)  A melléklet 1. és 2. pontjában kifejezetten említettektől eltérő valamennyi kategória tekintetében a feltüntetendő kiegészítő kód: „F499: Egyéb”.

(2)  A frissességi, a méret- és a kiszerelés kategóriák megfelelnek a 104/2000/EK rendelet 2. cikkében meghatározottaknak.


30.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 414/72


A BIZOTTSÁG 2035/2006/EK RENDELETE

(2006. december 21.)

az egyes halászati termékekre vonatkozó készletátviteli támogatás és átalánytámogatás összegének a 2007-os halászati évre való rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az egyes halászati termékekre vonatkozó átviteli támogatás megadása tekintetében a 104/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2000. december 21-i 2814/2000/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikkére,

tekintettel az egyes halászati termékekre vonatkozó átalánytámogatás odaítélése tekintetében a 104/2000/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2001. május 14-i 939/2001/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

A 104/2000/EK rendelet előírja, hogy támogatás nyújtható a piacról kivont egyes friss termékek azon mennyiségei tekintetében, amelyeket vagy feldolgozás útján stabilizáltak és tároltak, vagy tartósítottak.

(2)

A támogatás célja, hogy a termelői szervezeteket megfelelőképpen ösztönözze a piacról kivont termékek feldolgozására vagy tartósítására annak érdekében, hogy elkerüljék a kivont halmennyiségek megsemmisítését.

(3)

A támogatás szintje nem zavarhatja meg az érintett termékek piaci egyensúlyát, és nem eredményezheti a piaci verseny torzulását.

(4)

A támogatás szintje nem haladhatja meg a stabilizáláshoz és a tároláshoz elengedhetetlen műveletekhez kapcsolódó – a Közösségben az érintett halászati évet megelőző halászati évben feljegyezett – műszaki és pénzügyi költségeket.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007-os halászati évre a 104/2000/EK rendelet 23. cikkében említett készletátviteli támogatás összegét, illetve az említett rendelet 24. cikkének (4) bekezdésében említett átalánytámogatás összegét e rendelet melléklete állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 21-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o. A 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(2)  HL L 326., 2000.12.22., 34. o.

(3)  HL L 132., 2001.5.15., 10. o.


MELLÉKLET

1.   A 104/2000/EK rendelet I. mellékletének A. és B. szakaszában felsorolt termékekre és az I. melléklet C. szakaszában említett közönséges nyelvhalra (Solea spp.) vonatkozó készletátviteli támogatás összege

A 104/2000/EK rendelet 23. cikkében felsorolt feldolgozási eljárások

Támogatás

(EUR/tonna)

1

2

I.   

Egész termékek fagyasztása és tárolása, kibelezve és fejjel, vagy darabolt termékek:

— a Sardina pilchardus fajba tartozó szardíniák

345

— egyéb fajok

280

II.

Filézés, fagyasztás és tárolás

365

III.

Egész termékek sózása és/vagy szárítása és tárolása, kibelezve és fejjel, vagy darabolt vagy filézett termékek

265

IV.

Pácolás és tárolás

245

2.   A 104/2000/EK rendelet I. mellékletének C. szakaszában felsorolt egyéb termékekre vonatkozó átviteli támogatás összege

A 104/2000/EK rendelet 23. cikkében felsorolt feldolgozási és/vagy tartósítási eljárások

Termékek

Támogatás

(EUR/tonna)

1

2

3

I.

Fagyasztás és tárolás

Norvég homár

Nephrops norvegicus

305

Norvéghomár-farok

Nephrops norvegicus

230

II.

Fejezés, fagyasztás és tárolás

Norvég homár

Nephrops norvegicus

285

III.

Főzés, fagyasztás és tárolás

Norvég homár

Nephrops norvegicus

305

Nagy tarisznyarák

Cancer pagurus

230

IV.

Pasztőrözés és tárolás

Nagy tarisznyarák

Cancer pagurus

365

V.

Élve tárolás rögzített tartályban vagy ketrecben

Nagy tarisznyarák

Cancer pagurus

210

3.   A 104/2000/EK rendelet IV. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó átalánytámogatás összege

Feldolgozási eljárás

Támogatás

(EUR/tonna)

I.

Egész termékek fagyasztása és tárolása, kibelezve és fejjel, vagy darabolt termékek

280

II.

Filézés, fagyasztás és tárolás

365


30.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 414/74


A BIZOTTSÁG 2036/2006/EK RENDELETE

(2006. december 21.)

az egyes halászati termékekre vonatkozó magántárolási támogatás összegének a 2007-os halászati évre való rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az egyes halászati termékekre vonatkozóan nyújtott magántárolási támogatás tekintetében a 104/2000/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2000. december 21-i 2813/2000/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 1. cikkére,

mivel:

(1)

A támogatás nem haladhatja meg a Közösségben az érintett halászati évet megelőző halászati évben feljegyezett műszaki és pénzügyi költségek összegét.

(2)

A hosszú távú tárolás elkerülése, a fizetési határidők rövidítése és az ellenőrzési teher csökkentése érdekében a magántárolási támogatást egyetlen részletben kell kifizetni.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007-os halászati évre a 104/2000/EK rendelet II. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó, ugyanezen rendelet 25. cikkében említett magántárolási támogatás összege a következő:

:

első hónap

:

210 EUR/tonna,

:

második hónap

:

0 EUR/tonna.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 21-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o. A 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(2)  HL L 326., 2000.12.22., 30. o.


30.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 414/75


A BIZOTTSÁG 2037/2006/EK RENDELETE

(2006. december 21.)

a 2007-os halászati év során a piacról kivont halászati termékek tekintetében a pénzügyi támogatás és az ahhoz kapcsolódó előleg kiszámításánál alkalmazandó átalányösszegek rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21. cikke (5) és (8) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 104/2000/EK rendelet előírja, hogy pénzügyi támogatást kell nyújtani azoknak a termelői szervezeteknek, amelyek bizonyos feltételek mellett kivonják az említett rendelet I. mellékletének A. és B. szakaszában felsorolt termékeket. A nem emberi fogyasztásra szánt termékek esetében az ilyen pénzügyi támogatás összegét átalányösszeggel kell csökkenteni.

(2)

A piacról kivont egyes halászati termékek forgalomba hozataláról szóló, 2001. december 19-i 2493/2001/EK bizottsági rendelet (2) előírja a piacról kivont termékek forgalomba hozatalának módjait. Az ilyen termékek értékét egy átalányértéken kell rögzíteni a forgalomba hozatal minden egyes módja tekintetében, figyelemmel a különböző tagállamokban történő forgalomba hozatal során elért átlagos bevételre.

(3)

Az egyes halászati termékek kivonására vonatkozó pénzügyi támogatás megadása tekintetében a 104/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2000. november 15-i 2509/2000/EK bizottsági rendelet (3) 7. cikke szerint különleges szabályok vonatkoznak arra az esetre, ha egy termelői szervezet vagy valamely tagja egy másik tagállamban kínálja eladásra termékeit, mint amelyben elismerik; a szabályok szerint tájékoztatni kell a pénzügyi támogatás nyújtásáért felelős szervet. Ez a szerv annak a tagállamnak a szerve, amely a termelői szervezetet elismeri. Tehát a levonandó átalányösszeg megegyezik az adott tagállamban alkalmazott összeggel.

(4)

Ugyanazt a számítási módszert kell alkalmazni a pénzügyi támogatások előlegeire vonatkozóan a 2509/2000/EK rendelet 6. cikkének megfelelően.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007-os halászati évre a termelői szervezetek által a piacról kivont és a 104/2000/EK rendelet 21. cikkének (5) bekezdésében említettek szerint nem emberi fogyasztásra szánt halászati termékekre vonatkozó pénzügyi támogatás és a kapcsolódó előlegek kiszámításánál alkalmazandó átalányösszegeket e rendelet melléklete állapítja meg.

2. cikk

A pénzügyi támogatásból és a kapcsolódó előlegekből levonandó átalányösszeg egyenlő az abban a tagállamban alkalmazott átalányösszeggel, amely a termelői szervezetet elismeri.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 21-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o. A 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(2)  HL L 337., 2001.12.20., 20. o.

(3)  HL L 289., 2000.11.16., 11. o.


MELLÉKLET

Átalányösszegek

A piacról kivont termékek felhasználása

EUR/tonna

1.   

A lisztté történő feldolgozást követő felhasználás (takarmány):

a)   

A Clupea harengus fajba tartozó hering és a Scomber scombrus és a Scomber japonicus fajba tartozó közönséges makrélák:

Dánia és Svédország

60

Egyesült Királyság

50

egyéb tagállamok

17

Franciaország

2

b)   

A Crangon crangon fajba tartozó ostoros garnéla és a mélyvízi fűrészes garnélarák (Pandalus borealis):

Dánia és Svédország

0

egyéb tagállamok

10

c)   

Egyéb termékek:

Dánia

40

Svédország, Portugália és Írország

17

Egyesült Királyság

28

egyéb tagállamok

1

2.   

Frissen vagy tartósított állapotban történő felhasználásra (takarmány):

a)   

Sardina pilchardus fajba tartozó szardínia és szardella (Engraulis spp.):

valamennyi tagállam

8

b)   

Egyéb termékek: