ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 398

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. december 30.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Bizottság 1996/2006/EK rendelete (2006. december 22.) több, a gabonafélék és a rizs piacára vonatkozó rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

1

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

30.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 398/1


A BIZOTTSÁG 2006/1996/EK RENDELETE

(2006. december 22.)

több, a gabonafélék és a rizs piacára vonatkozó rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

mivel:

(1)

Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel indokolt több, gabonapiaci tárgyú bizottsági rendeletet technikailag kiigazítani.

(2)

Több gabonaágazati rendelet tartalmaz bejegyzéseket a Közösség valamennyi nyelvén. Az említett bejegyzéssorokat ki kell egészíteni a bolgár és román nyelvű bejegyzésekkel, és ennek megfelelően a 2622/71/EGK (1), az 1722/93/EGK (2), a 2131/93/EGK (3), az 1501/95/EK (4), az 1839/95/EK (5), a 2058/96/EK (6), az 196/97/EK (7), a 327/98/EK (8), az 1342/2003/EK (9), a 2236/2003/EK (10), a 955/2005/EK (11), a 972/2006/EK (12) és az 1482/2006/EK (13) bizottsági rendeletet módosítani kell.

(3)

A csatlakozást követően az export-visszatérítések, exportlefölözések és egyes gabonafélékre és rizsre vonatkozó kiviteli engedélyek rendeltetési övezeteinek újrameghatározásáról szóló 2145/92/EGK rendeletben (14) a Romániára és Bulgáriára vonatkozó, hivatkozásokat, amelyek rendeltetési országként jelölik meg őket export-visszatérítések és exportlefölözések megállapításához, törölni kell.

(4)

Románia csatlakozását követően Constanţa közösségi kikötővé válik. A 2131/1993/EGK rendelet 7. cikke (2a) bekezdésének második albekezdésében foglalt rendelkezés ennélfogva tárgytalanná válik és ezért ki kell igazítani.

(5)

Bulgária csatlakozását követően a 2133/2001/EK (15) és a 958/2003/EK (16) bizottsági rendelettel megnyitott közösségi vámkontingensek érvényüket vesztik. Ezeket a kontingenseket ezért indokolt eltörölni.

(6)

A csatlakozást követően az 573/2003/EK bizottsági rendeletben (17) előírt, Romániát érintő vámkontingens érvényét veszti. Az említett a kontingenseket ezért indokolt eltörölni.

(7)

A Közösség és Bulgária, illetve Románia közötti kereskedelmi megállapodásokat követően az 1342/2003/EK rendelet a szóban forgó országokba irányuló gabonatermék-exportra külön eljárást állapított meg. Ezeket a rendelkezéseket a két ország uniós csatlakozásának figyelembevétele érdekében ki kell igazítani.

(8)

Bulgária és Románia csatlakozását követően a 936/2006/EK rendelet 1. cikke (18) bekezdésének rendelkezései Romániának és Bulgáriának a harmadik harmadik országokba exportálandó közösségi búzára vonatkozó pályázati eljárásból való kizárása tekintetében hatályukat vesztik, következésképp azokat törölni kell.

(9)

Bulgária és Románia csatlakozását követően az 1278/2006/EK rendelet (19) 1. cikke bekezdésének és 2. cikke bekezdésének, valamint mellékletének rendelkezései hatályukat vesztik Románia és Bulgária azon harmadik országok jegyzékéből való kizárása vonatkozásában, amelyekbe Finnország és Svédország zabexportja irányul, és azokat törölni kell.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2622/71/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1)

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Az 1234/71/EGK rendelet 2. és 3. cikkében említett különleges exportadó megfizetésének tényét az A. TR.1 szállítási bizonyítvány bemutatásával kell igazolni az importáló tagállam illetékes hatóságainál. Ebben az esetben az illetékes hatóság a rendelet mellékletében szereplő bejegyzések egyikét tünteti fel a »Megjegyzések« rovatban.”

2)

Az említett rendelet e rendelet I. mellékletében található melléklettel egészül ki.

2. cikk

A 2145/92/EGK rendelet mellékletében a „Bulgária” és „Románia” szót el kell hagyni.

3. cikk

Az 1722/93/EGK rendelet IV. melléklete helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

4. cikk

A 2131/93/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1)

A 7. cikk (2a) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„E bekezdés alkalmazásában Rijeka és Split horvát kikötők kiléptetési helynek tekinthetők.”

2)

A 17a. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ennek igazolása úgy történik, hogy a 800/1999/EK rendelet 8. cikkében említett ellenőrző példányon, az egységes vámokmányon vagy a Közösség vámterületének elhagyását bizonyító nemzeti okmányon feltüntetik a mellékletben szereplő bejegyzések egyikét az illetékes hatóság által hitelesítve.”

3)

Az említett rendelet e rendelet III. mellékletének szövegével egészül ki.

5. cikk

Az 1501/95/EK rendelet a következőképpen módosul:

1)

A 13. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ennek igazolása úgy történik, hogy a 800/1999/EK rendelet 8. cikkében említett, ellenőrző példányon, az egységes vámokmányon vagy a Közösség vámterületének elhagyását bizonyító nemzeti okmányon feltüntetik a III. mellékletben szereplő bejegyzések egyikét az illetékes hatóság által hitelesítve.”

2)

Az említett rendelet e rendelet IV. mellékletének szövegével egészül ki.

6. cikk

Az 1839/95/EK rendelet a következőképpen módosul:

1)

A 8. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az engedélykérelmek és az engedélyek 24. rovatában az IA. mellékletben felsorolt bejegyzések egyikét kell feltüntetni.”

2)

Az említett rendelet e rendelet V. mellékletének szövegével egészül ki.

7. cikk

A 2058/96/EK rendelet I., II., III. és IV. melléklete helyébe e rendelet VI. mellékletének szövege lép.

8. cikk

A 196/97/EK rendelet melléklete helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

9. cikk

A 327/98/EK rendelet a következőképpen módosul:

1)

Az V., VI., VII. és VIII. melléklet helyébe e rendelet VIII. melléklete A. részének szövege lép.

2)

A XI. melléklet helyébe e rendelet VIII. melléklete B. részének szövege lép.

10. cikk

A 2133/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

1)

A 2. cikk (1) bekezdését el kell hagyni.

2)

Az I. melléklet szövegéből a 09.5732 tételszámú kontingensre való hivatkozást el kell hagyni.

11. cikk

Az 573/2003/EK rendelet hatályát veszti.

12. cikk

A 958/2003/EK rendelet hatályát veszti.

13. cikk

Az 1342/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1)

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

1.   Amennyiben az export-visszatérítést pályázat alapján rögzítik, az odaítélésről szóló pályázati közleményben szereplő visszatérítési rátát betűvel és számmal fel kell tüntetni az engedély 22. rovatában. A visszatérítési rátát euróban kell megadni, és a VII. mellékletben szereplő bejegyzések egyikét kell eléje írni.

2.   Amennyiben az exportadót pályázat alapján rögzítik, az odaítélésről szóló pályázati közleményben szereplő exportadó-mértéket betűvel és számmal fel kell tüntetni az engedély 22. rovatában. Az adó mértékét euróban kell megadni, és a VIII. mellékletben szereplő bejegyzések egyikét kell eléje írni:”

2)

Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

Az 1501/95/EK bizottsági rendelet (20) 15. cikke második bekezdésének és a 3072/95/EK rendelet 16. cikke (10) bekezdésének alkalmazásában a kiviteli engedély 22. rovatában fel kell tüntetni az e rendelet IX. mellékletében szereplő bejegyzések egyikét.

3)

A 7. cikk (2) bekezdésének negyedik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az engedélyek 22. rovatában fel kell tüntetni a X. mellékletben szereplő bejegyzések egyikét.”

4)

A 8. cikk (2) bekezdésének negyedik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az engedélyek 22. rovatában fel kell tüntetni a XI. mellékletben szereplő bejegyzések egyikét.”

5)

A 9. cikk (3) bekezdése első albekezdésének e) és f) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„e)

a 20. rovatban a XII. mellékletben szereplő bejegyzések egyike.

f)

a 22. rovatban a 8. cikk (2) bekezdésében és adott esetben a 7. cikk (2) bekezdésében előírt bejegyzésen kívül a XIII. mellékletben szereplő bejegyzések egyike.”

6)

A IV. mellékletet el kell hagyni.

7)

Az említett rendelet e rendelet IX. mellékletének szövegével VII., VIII., IX., X., XI., XII. és XIII. melléklettel egészül ki.

14. cikk

A 2236/2003/EK rendelet melléklete helyébe e rendelet X. mellékletének szövege lép.

15. cikk

A 955/2005/EK rendelet melléklete helyébe e rendelet XI. mellékletének szövege lép.

16. cikk

A 936/2006/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A pályázati felhívás közönséges búza – Albánián, Horvátországon, Bosznia és Hercegovinán, Liechtensteinon, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságon, Szerbián, Montenegrón (21) és Svájcon kívüli harmadik országokba irányuló exportjára vonatkozik.

17. cikk

A 972/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1)

Az I. melléklet helyébe e rendelet XII. melléklete A. részének szövege lép.

2)

A IV. melléklet helyébe e rendelet XII. melléklete B. részének szövege lép.

18. cikk

Az 1278/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1)

Az 1. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Export-visszatérítés formájában különleges intervenciós intézkedést kell alkalmazni 100 000 tonna Finnországban és Svédországban termesztett, és Finnországból és Svédországból – Norvégia és Svájc kivételével – valamennyi harmadik országba irányuló exportra szánt zabra.”

2)

A 2. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A pályázati felhívás az 1. cikk (1) bekezdésében említett, Norvégián és Svájcon kívüli harmadik országokba exportálandó zabmennyiségekre vonatkozik.”

3)

A melléklet címének helyébe a következő szöveg lép:

„Pályázati felhívás a Finnországból és Svédországból Norvégián és Svájcon kívüli harmadik országokba exportált zab export-visszatérítésére”

19. cikk

Az 1482/2006/EK rendelet III. mellékletének helyébe e rendelet XIII. mellékletének szövege lép.

20. cikk

Ez a rendelet Bulgária és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló szerződés hatálybalépésének feltételével és annak hatálybalépése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 271., 1971.12.10., 22. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 159., 1993.7.1., 112. o. A legutóbb az 1950/2005/EK rendelettel (HL L 312., 2005.11.29., 18. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb az 1465/2006/EK rendelettel (HL L 273., 2006.10.4., 3. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 177., 1995.7.28., 4. o. A legutóbb az 1558/2005/EK rendelettel (HL L 249., 2005.9.24., 6. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 276., 1996.10.29., 7. o. A legutóbb az 1950/2005/EK rendelettel módosított rendelet.

(7)  HL L 31., 1997.2.1., 53. o. A legutóbb az 1950/2005/EK rendelettel módosított rendelet.

(8)  HL L 37., 1998.2.11., 5. o. A legutóbb az 965/2005/EK rendelettel (HL L 176., 2006.6.30., 12. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 189., 2003.7.29., 12. o. A legutóbb az 1713/2006/EK rendelettel (HL L 321., 2006.11.21., 11. o.) módosított rendelet.

(10)  HL L 339., 2003.12.23., 45. o. A legutóbb az 1950/2005/EK rendelettel módosított rendelet.

(11)  HL L 164., 2005.6.24., 5. o.

(12)  HL L 176., 2006.6.30., 53. o.

(13)  HL L 276., 2006.10.7., 51. o.

(14)  HL L 214., 1992.7.30., 20. o. A legutóbb az 1950/2005/EK rendelettel módosított rendelet.

(15)  HL L 287., 2001.10.31., 12. o. A legutóbb a 899/2006/EK rendelettel (HL L 167., 2006.6.20., 18. o.) módosított rendelet.

(16)  HL L 136., 2003.6.4., 3. o. A legutóbb az 1023/2006/EK rendelettel (HL L 184., 2006.7.6., 5. o.) módosított rendelet.

(17)  HL L 82., 2003.3.29., 25. o. A legutóbb az 1024/2006/EK rendelettel (HL L 184., 2006.7.6., 7. o.) módosított rendelet.

(18)  HL L 172., 2006.6.24., 6. o.

(19)  HL L 233., 2006.8.16., 6. o.

(20)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o.

(21)  Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244. sz. határozatában foglalt meghatározás szerint.”


I. MELLÉKLET

„MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett bejegyzések

bolgárul: Платена специална износна такса съгласно Регламент (ЕИО) № 1234/71 в размер на …

spanyolul: Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CEE) no 1234/71 satisfecha con la suma de …

csehül: Zvláštní vývozní poplatek podle nařízení č. 1234/71 zaplacen ve výši …

dánul: Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EØF) nr. 1234/71, betalt med et beløb på …

németül: Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1234/71 in Höhe von … entrichtet

észtül: Ekspordi erimaks makstud summas … vastavalt määrusele (EMÜ) nr 1234/71

görögül: Ειδικός φόρος κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕOK) αριθ. 1234/71 που πληρώθηκε για ποσό …

angolul: Special export tax under Regulation (EEC) No 1234/71 paid to an amount of …

franciául: Taxe spéciale à l'exportation selon le règlement (CEE) no 1234/71 acquittée pour un montant de …

olaszul: Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo regolamento (CEE) n. 1234/71, per un importo di …

lettül: en Saskaņā ar regulu (EEK) Nr. 1234/71, samaksāta speciālā izvešanas nodeva … apmērā

litvánul: Vadovaujantis reglamentu (EEB) Nr. 1234/71, sumokėtas … dydžio specialusis eksporto mokestis.

magyarul: Az 1234/71/EGK rendelet szerinti különleges exportadó … összegben megfizetve

máltaiul: Taxxa speċjali fuq l-esportazzjoni, skond ir-Regolament (KEE) Nru 1234/71, imħallsa għall-ammont ta' …

en neerlandais: Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1234/71 ten bedrage van … voldaan

lengyelül: Specjalny podatek eksportowy według rozporządzenia (EWG) nr 1234/71 zapłacony w wysokości …

portugálul: Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CEE) n.o 1234/71, paga num montante de …

románul: Taxă specială de export, conform Regulamentului (CEE) nr. 1234/71, achitată pentru o valoare de …

szlovákul: Osobitný vývozný poplatok podľa nariadenia (EHS) č. 1234/71 vo výške …

szlovénul: Posebni izvozni davek v Uredbi št. 1234/71, plačilo za znesek …

finnül: Asetuksen (ETY) N:o 1234/71 mukainen erityisvientivero määrältään …

svédül: Särskild exportskatt i enlighet med förordning (EEG) nr 1234/71, betalt med ett belopp på …”


II. MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

A 10. cikk (6) bekezdésében említett bejegyzések

bolgárul: Предназначено за преработка или доставка съгласно Регламент (ЕИО) № 1722/93, или за износ извън митническата територия на Общността.

spanyolul: Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1722/93 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad.

csehül: Použije se pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 10 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 nebo pro vývoz z celního území Společenství.

dánul: Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1722/93 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde.

németül: Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt.

észtül: Kasutatakse töötlemiseks või tarnimisekskomisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 10 kohaselt või ekspordiks ühenduse tolliterritooriumilt.

görögül: Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

angolul: To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93 or for export from the customs territory of the Community.

franciául: À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 1722/93, ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté.

olaszul: Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93, o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

lettül: Izmantošanai pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1722/93 10. pantu, vai arī eksportam no Kopienu teritorijas.

litvánul: Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1722/93 10 straipsnį, arba eksportui iš Bendrijos muitų teritorijos.

magyarul: Az 1722/93/EGK bizottsági rendelet 10. cikkével összhangban történő feldolgozásra vagy szállításra vagy a Közösség vámterületéről történő kivitelre irányuló felhasználásra.

máltaiul: Biex jintuża’ għall-ipproċessar jew ikkunsenjar b’konformità ma’ l-Artikolu 10 tar-Regolament tal- Kummissjoni (KEE) Nru 1722/93 jew għall-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità.

hollandul: Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap.

lengyelül: Do przetwarzania lub dostaw, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1722/93, lub do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty.

portugálul: A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1722/93, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade.

románul: Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva.

szlovákul: Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva.

szlovénul: Za predelavo ali dobavo v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (EGS) št. 1722/93 ali za izvoz iz carinskih območij Skupnosti.

finnül: Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen asetuksen (ETY) N:o 1722/93 10 artiklan mukaisesti taikka vientiin yhteisön tullialueelta.

svédül: Avsedd för bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 eller för export från gemenskapens tullområde.”


III. MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A 17a. cikk második albekezdésében említett bejegyzések

bolgárul: Износ на зърнени култури по море – член 17а от Регламент (ЕИО) № 2131/93

spanyolul: Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17 bis del Reglamento (CEE) no 2131/93

csehül: Vývoz obilovin po moři – čl. 17 a nařízení (EHS) č. 2131/93

dánul: Eksport af korn ad søvejen – Artikel 17 a i forordning (EØF) nr. 2131/93

németül: Getreideausfuhr auf dem Seeweg – Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17 a

észtül: Teravilja eksport meritsi – määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikkel 17 a

görögül: Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης – Άρθρο 17 α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93

angolul: Export of cereals by sea – Article 17 a of Regulation (EEC) No 2131/93

franciául: Exportation de céréales par voie maritime – Règlement (CEE) no 2131/93, article 17 bis

olaszul: Esportazione di cereali per via marittima – articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2131/93

lettül: Graudu izvešana pa jūras ceļiem – regulas (EEK) Nr. 2131/93 17.a pants

litvánul: Grūdų eksportas jūra – reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 a straipsnis

magyarul: Gabonafélék exportja tengeri úton – 2131/93/EGK rendelet 17. a cikk

máltaiul: Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar – Artikolu 17a tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93

en neerlandais: Uitvoer van graan over zee – Artikel 17bis van Verordening (EEG) nr. 2131/93

lengyelül: Wywóz zbóż drogą morską – Art. 17a rozporzadzenia (EWG) nr 2131/93

portugálul: Exportação de cereais por via marítima – Artigo 17.oA, Regulamento (CEE) n.o 2131/93

románul: Export de cereale pe cale maritimă –Regulamentul (CEE) nr. 2131/93, articolul 17a

szlovákul: Vývoz obilnín po mori – článok 17a nariadenia (EHS) č. 2131/93

szlovénul: Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 17a Uredbe (EGS) št. 2131/93

finnül: Viljan vienti meriteitse – Asetus (ETY) N:o 2131/93 17a artikla

en suedois: Export av spannmål genom sjötransport – Artikel 17a i förordning (EEG) nr 2131/93”


IV. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

A 13. cikk második albekezdésében említett bejegyzések

bolgárul: Износ на зърнени култури по море – член 13 от Регламент (ЕО) № 1501/95

spanyolul: Exportación de cereales por vía marítima; artículo 13 del Reglamento (CE) no 1501/95

csehül: Vývoz obilovin po mori – cl. 13 narízení (ES) c. 1501/95

dánul: Eksport af korn ad søvejen – Artikel 13 i forordning (EF) nr. 1501/95

németül: Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg – Verordnung (EG) Nr. 1501/95 Artikel 13

észtül: Teravilja eksport meritsi – määruse (EÜ) nr 1501/95 artikkel 13

görögül: Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης – Άρθρo 13 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1501/95

angolul: Export of cereals by sea – Article 13 of Regulation (EC) No 1501/95

franciául: Exportation de céréales par voie maritime – Règlement (CE) no 1501/95, article 13

olaszul: Esportazione di cereali per via marittima – Regolamento (CE) n. 1501/95, articolo 13

lettül: Graudu izvešana pa juras celiem – regulas (EK) Nr. 1501/95 13. pants

litvánul: Grudu eksportas jura – reglamento (EB) Nr. 1501/95 13 straipsnis

magyarul: Gabonafélék exportja tengeri úton – 1501/95/EK rendelet 13. cikk

máltaiul: Esportazzjoni ta' cereali bil-bahar – Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1501/95

en neerlandais: Uitvoer van graan over zee – Verordening (EG) nr. 1501/95, artikel 13

lengyelül: Wywóz zbóz droga morska – Art. 13 rozporzadzenia (WE) nr 1501/95

portugálul: Exportação de cereais por via marítima – Artigo 13.o, Regulamento (CE) n.o 1501/95

románul: Export de cereale pe cale maritimă – Regulamentul (CE) nr. 1501/95 articolul 13

szlovákul: Vývoz obilnín po mori – clánok 13 nariadenia (ES) c. 1501/95

szlovénul: Izvoz žit s pomorskim prometom - clen 13 Uredbe (EGS) št. 1501/95

finnül: Viljan vienti meriteitse – Asetus (EY) N:o 1501/95 13 artikla

svédül: Export av spannmål sjövägen – Artikel 13 i förordning (EG) nr 1501/95”


V. MELLÉKLET

„IA. MELLÉKLET

A 8. cikk (2) bekezdésében említett bejegyzések

bolgárul: Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания [Регламент (ЕО) № 1839/95]

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия [Регламент (ЕО) № 1839/95]

spanyolul: Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1839/95]

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1839/95]

csehül: Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

dánul: Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1839/95)

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1839/95)

németül: Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

észtül: Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1839/95)

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1839/95)

görögül: Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

angolul: Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1839/95)

Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1839/95)

franciául: Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1839/95]

Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1839/95]

olaszul: Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1839/95]

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1839/95]

lettül: Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā [Regula (EK) Nr. 1839/95]

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē [Regula (EK) Nr. 1839/95]

litvánul: Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

magyarul: Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1839/95/EK rendelet)

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1839/95/EK rendelet)

máltaiul: Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja [Regolament (KE) Nru 1839/95]

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall [Regolament (KE) Nru 1839/95]

hollandul: Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1839/95)

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1839/95)

lengyelül: Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

portugálul: Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

románul: Reducere de taxă vamală: licenţă valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]

Reducere de taxă vamală: licenţă valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]

szlovákul: Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

szlovénul: Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1839/95

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1839/95

finnül: Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

svédül: Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1839/95)

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1839/95)”


VI. MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

A 2. cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett bejegyzések

bolgárul: Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10

spanyolul: Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

csehül: Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

dánul: Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

németül: Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

észtül: CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

görögül: Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

angolul: Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10

franciául: Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

olaszul: Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

lettül: Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

litvánul: KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

magyarul: A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszerkészítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

máltaiul: Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10

hollandul: Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

lengyelül: Ryż łamany objęty kodem NC 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem NC 1901 10

portugálul: Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

románul: brizură de orez având codul NC 1006 40 00 destinat producţiei de preparate alimentare având codul NC 1901 10

szlovákul: Zlomková ryža spadajúca do kódu KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

szlovénul: Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

finnül: CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

svédül: Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10.

II. MELLÉKLET

A 2. cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett bejegyzések

bolgárul: Освободено от мито [Регламент (ЕО) № 2058/96]

spanyolul: Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) no 2058/96]

csehül: Osvobozeno od cla (nařízení (ES) č. 2058/96)

dánul: Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)

németül: Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)

észtül: Tollimaksuvaba (Määrus (EÜ) nr 2058/96)

görögül: Απαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96]

angolul: Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)

franciául: Exemption du droit de douane [règlement (CE) no 2058/96]

olaszul: Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2058/96]

lettül: Atbrīvots no muitas nodokļa (Regula (EK) Nr. 2058/96)

litvánul: Muitas netaikomas (Reglamentas (EB) Nr. 2058/96)

magyarul: Vámmentes (2058/96/EK rendelet)

máltaiul: Eżenti mid-dazju doganali (Regolament (KE) Nru 2058/96)

hollandul: Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 2058/96)

lengyelül: Wolne od opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2058/96)

portugálul: Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n.o 2058/96]

románul: Scutit de drepturi vamale [Regulamentul (CE) nr. 2058/96]

szlovákul: Oslobodené od cla (nariadenie (ES) č. 2058/96)

szlovénul: Carine prosto (Uredba (ES) št. 2058/96)

finnül: Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2058/96)

svédül: Tullfri (Förordning (EG) nr 2058/96).

III. MELLÉKLET

Az 5. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett bejegyzések

bolgárul: Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10

spanyolul: Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

csehül: Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

dánul: Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

németül: Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

észtül: CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

görögül: Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

angolul: For production of food preparations of CN code 1901 10

franciául: Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

olaszul: Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

lettül: Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

litvánul: Skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

magyarul: A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszerkészítmények előállítására szánt

máltaiul: Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10

hollandul: Bestemd voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

lengyelül: Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem NC 1901 10

portugálul: Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

románul: Destinat producţiei de preparate alimentare având codul NC 1901 10

szlovákul: Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

szlovénul: Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

finnül: Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

svédül: Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10.

IV. MELLÉKLET

Az 5. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett bejegyzések

bolgárul: Член 4 от Регламент (ЕО) № 2058/96

spanyolul: Reglamento (CE) no 2058/96 - artículo 4

csehül: Článek 4 nařízení (ES) č. 2058/96

dánul: Forordning (EF) nr. 2058/96 - artikel 4

németül: Verordnung (EG) Nr. 2058/96 - Artikel 4

észtül: Määruse (EÜ) nr 2058/96 artikkel 4

görögül: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 - άρθρο 4

angolul: Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96

franciául: Règlement (CE) no 2058/96 - article 4

olaszul: Regolamento (CE) n. 2058/96 - articolo 4

lettül: Regulas (EK) Nr. 2058/96 4. pants

litvánul: Reglamento (EB) Nr. 2058/96 4 straipsnis

magyarul: A 2058/96/EK rendelet – 4. cikk

máltaiul: Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2058/96

hollandul: Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4

lengyelül: Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2058/96

portugálul: Regulamento (CE) n.o 2058/96 - artigo 4.o

románul: Regulamentul (CE) nr. 2058/96, articolul 4

szlovákul: Článok 4 nariadenia (ES) č. 2058/96

szlovénul: Člen 4 Uredbe (ES) št. 2058/96

finnül: Asetuksen (EY) N:o 2058/96 - 4 artikla

svédül: Förordning (EG) nr 2058/96 - artikel 4.


VII. MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett bejegyzések

bolgárul: Ставка на мито, намалена с 25 % [Регламент (ЕО) № 196/97]

spanyolul: Derecho de aduana reducido de 25 % [Reglamento (CE) no 196/97]

csehül: Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 196/97)

dánul: Told nedsat med 25 % (Forordning (EF) nr. 196/97)

németül: Um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 196/97)

észtül: 25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 196/97)

görögül: Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/97]

angolul: Reduced duty by 25 % (Regulation (EC) No 196/97)

franciául: Droit réduit de 25 % [règlement (CE) no 196/97]

olaszul: Dazio ridotto del 25 % [Regolamento (CE) n. 196/97]

lettül: Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 196/97)

litvánul: 25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 196/97)

magyarul: 25 %-kal csökkentett vámtétel (196/97/EK rendelet)

máltaiul: Dazju mnaqqas b’ 25 % (Regolament (KE) Nru 196/97)

hollandul: Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 196/97)

lengyelül: Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 196/97)

portugálul: Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 196/97]

románul: Drept redus cu 25 % [Regulamentul (CE) nr. 196/97]

szlovákul: Znížené clo o 25 % (nariadenie (ES) č. 196/97)

szlovénul: Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 196/97)

finnül: Tulli, jota on alennettu 25 % (Asetus (EY) N:o 196/97)

svédül: Tullsatsen nedsatt med 25 % (Förordning (EG) nr 196/97).”


VIII. MELLÉKLET

A. RÉSZ

V. MELLÉKLET

A 4. cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett bejegyzések

bolgárul: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

spanyolul: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 8 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

csehül: Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

dánul: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

németül: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

észtül: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

görögül: Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

angolul: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

franciául: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

olaszul: Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

lettül: Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

litvánul: Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose

magyarul: Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (327/98/EK rendelet)

máltaiul: Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

hollandul: Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

lengyelül: Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

portugálul: Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

románul: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 si 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

szlovákul: Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie (nariadenie (ES) č. 327/98)

szlovénul: Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

finnül: Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

svédül: Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

VI. MELLÉKLET

A 4. cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett bejegyzések

bolgárul: Мита, ограничени до 15 % ad valorem до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

spanyolul: Derechos de aduana limitados al 15 % ad valorem hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

csehül: Cla omezená na valorickou sazbu ve výši 15 % až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

dánul: Toldsatsen begrænses til 15 % af værdien op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

németül: Zollsatz beschränkt auf 15 % des Zollwerts bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

észtül: Väärtuseline tollimaks piiratud 15 protsendini käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

görögül: Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 15 % κατ’ αξία έως την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

angolul: Customs duties limited to 15 % ad valorem up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

franciául: Droits de douane limités à 15 % ad valorem jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

olaszul: Dazio limitato al 15 % ad valorem fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

lettül: Muitas nodoklis 15 % ad valorem par daudzumu, kas norādīts šīs atļaujas (Regula (EK) Nr. 327/98) 17. un 18. ailē

litvánul: Ne didesnis nei 15 % muitas ad valorem neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

magyarul: 15 %-os értékvám az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet)

máltaiul: Id-dazji doganali huma stipulati għal 15 % ad valorem sal-kwantità indicata fil-kaxxi 17 u 18 ta' din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

hollandul: Douanerecht beperkt tot 15 % ad valorem voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

lengyelül: Cło ograniczone do 15 % ad valorem do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

portugálul: Direito aduaneiro limitado a 15 % ad valorem até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

románul: Drepturi vamale limitate la 15 % ad valorem până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

szlovákul: Clá znížené na 15 % ad valorem až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

szlovénul: Carinska dajatev, omejena na 15 % ad valorem do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

finnül: Arvotulli rajoitettu 15 prosenttiin tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

svédül: Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i den här licensen (förordning (EG) nr 327/98)

VII. MELLÉKLET

A 4. cikk (4) bekezdésének c) pontjában említett bejegyzések

bolgárul: Ставка на мито, намалена с 30,77 % от ставката на митото, определено в член 11г от Регламент (ЕО) № 1785/2003, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

spanyolul: Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 11 quinquies del Reglamento (CE) no 1785/2003, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

csehül: Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 11d nařízení (ES) č. 1785/2003 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

dánul: Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 11d i forordning (EF) nr. 1785/2003, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

németül: Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 11d der Verordnung (EG) Nr. 1785/2003 festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

észtül: Määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklis 11d kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

görögül: Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 11δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003, έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

angolul: Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 11d of Regulation (EC) No 1785/2003 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

franciául: Droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 11 quinquies du règlement (CE) no 1785/2003 jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

olaszul: Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003 fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

lettül: Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1785/2003 11.d pantā, līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regula (EK) Nr. 327/98)

litvánul: Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 11d straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

magyarul: Az 1785/2003/EK rendelet 11.d. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (327/98/EK rendelet)

máltaiul: Dazju mnaqqas ta’ 30.77 % tat-dazju fiss fl-Artikolu 11(d) tar-Regolament (KE) Nru 1785/2003 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (ir-Regolament (KE) Nru 327/98)

hollandul: Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 11 quinquies van Verordening (EG) nr. 1785/2003 vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

lengyelül: Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 11d rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 do ilości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

portugálul: Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 11.o-D do Regulamento (CE) n.o 1785/2003 até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

románul: Drept de import redus cu 30,77 % din dreptul de import stabilit de articolul 11 litera (d) din Regulamentul 1785/2003 până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

szlovákul: Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 11d nariadenia (ES) č. 1785/2003 až na množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

szlovénul: Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 11(d) Uredbe (ES) št. 1785/2003 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega potrdila (Uredba (ES) št. 327/98)

finnül: Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 d artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

svédül: Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 11d i förordning (EG) nr 1785/2003 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98).

VIII. MELLÉKLET

A 4. cikk (4) bekezdésének d) pontjában említett bejegyzések

bolgárul: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [член 1, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 327/98]

spanyolul: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra d)]

csehül: Osvobození od cla až do množství stanoveného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 327/98)

dánul: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra d))

németül: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d)

észtül: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt d)

görögül: Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

angolul: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(d))

franciául: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point d)]

olaszul: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera d)]

lettül: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

litvánul: Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies d punktas)

magyarul: Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pont)

máltaiul: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti [Artikolu 1, paragrafu 1, punt d) tar-Regolament (KE) Nru 327/98]

hollandul: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 327/98)

lengyelül: Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 327/98)

portugálul: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea d) do n.o 1 do artigo 1.o]

románul: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98, articolul 1, alineatul (1), litera (d)

szlovákul: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 327/98]

szlovénul: Oprostitev uvozne dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (člen 1(1)(d) Uredbe (ES) št. 327/98)

finnül: Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan d alakohta)

svédül: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1 d)

B. RÉSZ

„XI. MELLÉKLET

A 4. cikk (4) bekezdésének e) pontjában említett bejegyzések

bolgárul: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [член 1, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 327/98]

spanyolul: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra e)]

csehül: Osvobození od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 327/98)

dánul: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra e))

németül: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e)

észtül: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt e))

görögül: Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98, άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

angolul: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(e))

franciául: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point e)]

olaszul: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera e)]

lettül: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

litvánul: Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98, 1 straipsnio 1 dalies e) punktas)

magyarul: Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés e) pont)

máltaiul: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Artikolu 1, paragrafu 1, punt e) tar-Regolament (KE) Nru 327/98)

hollandul: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 327/98)

lengyelül: Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98, art. 1 ust. 1 lit. e))

portugálul: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea e) do n.o 1 do artigo 1.o]

románul: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98, articolul 1, alineatul (1) litera (e)]

szlovákul: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 327/98]

szlovénul: Oprostitev carinske dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (, člen 1(1)(e) Uredbe (ES) št. 327/98)

finnül: Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan e) alakohta)

svédül: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1.e)).”


IX. MELLÉKLET

VII. MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésében említett bejegyzések

bolgárul: Офериран размер на основното възстановяване при износ

spanyolul: „Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado”

csehül: Nabídková výše pro základní vývozní náhradu

dánul: Tilslagssats for basiseksportrestitutionen

németül: Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung

észtül: Pakkumiskutsega kinnitatud eksporditoetus

görögül: Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγή

angolul: Tendered rate of basic export refund

franciául: Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé

olaszul: Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato

lettül: Pamata izvešanas kompensācijas likme

litvánul: Pagrindinės eksporto grąžinamosios išmokos dydis

magyarul: Az alap export-visszatérítés megítélt hányada

máltaiul: Rata aġġudikata ta' rifużjoni bażika fuq l-esportazzjoni

hollandul: Gegunde basisrestitutie bij uitvoer

lengyelül: Przyznana stawka podstawowej refundacji wywozowej

portugálul: Taxa de restituição de base à exportação adjudicada

románul: Rată de restituire de bază la exportul adjudecat

szlovákul: Základná sadzba vývoznej náhrady ustanovená v rámci výberového konania

szlovénul: Dodatna stopnja dajatve na osnovi izvoznih nadomestil

finnül: Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä

svédül: Anbudssats för exportbidrag

VIII. MELLÉKLET

A 3. cikk (2) bekezdésében említett bejegyzések

bolgárul: Офериран размер на износна такса

spanyolul:Tipo del gravamen a la exportación adjudicado

csehül: Nabídková výše vývozního cla

dánul: Tilslagssats for eksportafgiften

németül: Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe

észtül: Pakkumiskutsega kinnitatud ekspordimaks

görögül: -Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή

angolul: Tendered rate of export tax

franciául: Taux de la taxe à l'exportation adjugé

olaszul: Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata

lettül: Izvešanas muitas nodevas likme

litvánul: Eksporto muito mokesčio dydis

magyarul: Az exportadó megítélt mértéke

máltaiul: Rata aġġudikata ta' taxxa fuq l-esportazzjoni

hollandul: Gegunde belasting bij uitvoer

lengyelül: Przyznana stawka podatku eksportowego

portugálul: Taxa de exportação adjudicada

románul: Rată din taxa de export adjudecată

szlovákul: Vývozný poplatok ustanovený v rámci výberového konania

szlovénul: Dodatna stopnja dajatve za izvozno pristojbino

finnül: Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä

svédül: Anbudssats för exportavgift

IX. MELLÉKLET

A 5. cikkben említett bejegyzések

bolgárul: Не се прилага износна такса

spanyolul: Gravamen a la exportación no aplicable

csehül: Vývozní clo se nepoužije

dánul: Eksportafgift ikke anvendelig

németül: Ausfuhrabgabe nicht anwendbar

észtül: Ekspordimaksu ei kohaldata

görögül: Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή

angolul: Export tax not applicable

franciául: Taxe à l'exportation non applicable

olaszul: Exportadó nem alkalmazandó

lettül: Tassa all'esportazione non applicabile

litvánul: Eksporto muitas netaikytinas

magyarul: Izvešanas muita netiek piemērota

máltaiuli: Taxxa fuq l-esportazzjoni mhux applikabbl

hollandul: Uitvoerbelasting niet van toepassing

lengyelül: Podatku eksportowego nie stosuje się

portugálul: Taxa de exportação não aplicável

románul: Taxă la export neaplicabilă

szlovákul: Vývozný poplatok sa neuplatňuje

szlovénulv: Izvozni davek ni sprejemlji

finnül: Vientimaksua ei sovelleta

svédül.: Exportavgift icke tillämplig

X. MELLÉKLET

A 7. cikk (2) bekezdésének negyedik albekezdésében említett bejegyzések

bolgárul: Ограничение, предвидено в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

spanyolul: Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1342/2003

csehül: Omezení dle čl. 7 ods. 2 nařízení (ES) č. 1342/2003

dánul: Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

németül: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

észtül: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 7 lõikele 2

görögül: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

angolul: Limitation provided for in Article 7(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

franciául: Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

olaszul: Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

lettül: Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 7. panta 2. daļā

litvánul: Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 7 straipsnio 2 dalyje

magyarul: Az 1342/2003/EK rendelet 7. cikk (2) bek. szerinti korlátozás

máltaiul: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

hollandul: Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

lengyelül: Ograniczenie przewidziane w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

portugálul: Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

románul: Limitare prevăzută la articolul 7, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

szlovákul: Obmedzenie v súlade s článkom 7 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003

szlovénul: Omejitev določena v členu 7(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003

finnül: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

svédül: Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1342/2003

XI. MELLÉKLET

A 8. cikk (2) bekezdésében említett bejegyzések

bolgárul: Ограничение, предвидено в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

spanyolul: Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1342/2003

csehül: Omezení dle čl. 8 ods. 2 nařízení č. 1342/2003

dánul: Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

németül: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

észtül: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõikele 2

görögül: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

angolul: Limitation provided for in Article 8(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

franciául: Limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

olaszul: Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

lettül: Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 2. daļā

litvánul: Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 2 dalyje

magyarul: Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikk (2) bek. szerinti korlátozás

máltaiul: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

hollandul: Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

lengyelül: Ograniczenie przewidziane w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

portugálul: Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

románul: Limitare prevăzută la articolul 8, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

szlovákul: Obmedzenie v súlade s článkom 8 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003

szlovénul: Omejitev določena v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003

finnül: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

svédül: Begränsning enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1342/2003

XII. MELLÉKLET

A 9. cikk (3) bekezdésének e) pontjában említett bejegyzések

bolgárul: Износ съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

spanyolul:Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) no 1342/2003

csehül: Vývoz v souladu s čl. 9 nařízení (ES) č. 1342/2003

dánul: Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1342/2003

németül: Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

észtül: Eksport vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 9

görögül: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

angolul: Export in accordance with Article 9 of Regulation (EC) No 1342/2003

franciául: Exportation conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1342/2003

olaszul: Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003

lettül: Izvešana saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1342/2003 9. pantu

litvánul: Eksportas vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1342/2003 9 straipsniu

magyarul: Az 1342/2003/EK rendelet 9. cikkével összhangban bonyolított export

máltaiul: Esportazzjoni b'mod konformi ma' l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

hollandul: Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

lengyelül: Wywóz w myśl art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

portugálul: Exportação conforme o artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

románul: Export în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

szlovákul: Vývoz v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1342/2003

szlovénul: Izvoz v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1342/2003

finnül: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen vienti

svédül: Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) nr 1342/2003

XIII. MELLÉKLET

A 9. cikk (3) bekezdésének f) pontjában említett bejegyzések

bolgárul: Без възстановяване при износ

spanyolul: Sin restitución por exportación

csehül: Žádná vývozní náhrada

dánul: Uden eksportrestitution

németül: Ohne Ausfuhrerstattung

észtül: Eksporditoetuseta

görögül: Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή

angolul: No export refund

franciául: Sans restitution à l'exportation

olaszul: Senza restituzione all'esportazione

lettül: Izvešanas kompensācijas nav

litvánul: Eksporto grąžinamosios išmokos nėra

magyarul: Export-visszatérítés nélkül

máltaiul: Mingħajr rifużjoni fuq l-esportazzjoni

hollandul: Zonder uitvoerrestitutie

lengyelül: Bez refundacji wywozowej

portugálul: Sem restituição à exportação

románul: Fără restituire la export.

szlovákul: Bez vývoznej náhrady

szlovénul: Brez izvoznih nadomestil

finnül: Ilman vientitukea

svédül: Utan exportbidrag


X. MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A 13. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett bejegyzések

bolgárul: За износ без възстановяване в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1868/94

spanyolul: Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94

csehül: K vývozu bez náhrady podle článku 6 nařízení (ES) č. 1868/94

dánul: Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94

németül: Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94

észtül: Eksportimiseks ilma eksporditoetuseta määruse (EÜ) nr 1868/94 artikli 6 kohaselt

görögül: Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94

angolul: For export without refund under Article 6 of Regulation (EC) No 1868/94

franciául: À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1868/94

olaszul: Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94

lettül: Eksportam bez kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1868/94 6. pantu

litvánul: Eksportui be grąžinamosios išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1868/94 6 straipsnį

magyarul: Visszatérítés nélkül exportálandó az 1868/94/EK rendelet 6. cikke szerint

máltaiul: Għall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1868/94

hollandul: Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren

lengyelül: Wywóz bez refundacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1868/94

portugálul: A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1868/94

románul: Pentru export fără restituire conform articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1868/94

szlovákul: Na vývoz bez náhrady podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1868/94

szlovénul: Za izvoz brez nadomestila v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1868/94

finnül: Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti

svédül: För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94”


XI. MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett bejegyzések

bolgárul: Нулева ставка на митото [Регламент (ЕО) № 955/2005]

spanyolul: Derecho cero [Reglamento (CE) no 955/2005]

csehül: Nulové clo (nařízení (ES) č. 955/2005)

dánul: Nultold (forordning (EF) nr. 955/2005)

németül: Zollsatz Null (Verordnung (EG) Nr. 955/2005)

észtül: Nullmääraga tollimaks (määrus (EÜ) nr 955/2005)

görögül: Μηδενικός δασμός [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 955/2005]

angolul: Zero duty (Regulation (EC) No 955/2005)

franciául: Droit zéro [règlement (CE) no 955/2005]

olaszul: Dazio zero [regolamento (CE) n. 955/2005]

lettül: Nodokļa nulles likme (Regula (EK) Nr. 955/2005)

litvánul: Nulinis muito tarifas (Reglamentas (EB) Nr. 955/2005)

magyarul: Nulla vámtétel (955/2005/EK rendelet)

máltaiul: Bla dazju (Regolament (KE) Nru 955/2005)

hollandul: Nulrecht (Verordening (EG) nr. 955/2005)

lengyelül: Stawka zerowa (rozporządzenie (WE) nr 955/2005)

portugálul: Direito nulo [Regulamento (CE) n.o 955/2005]

románul: Taxă zero [Regulamentul (CE) nr. 995/2005]

szlovákul: Nulové clo (nariadenie (ES) č. 955/2005)

szlovénul: Dajatev nič (Uredba (ES) št. 955/2005)

finnül: Tullivapaa (asetus (EY) N:o 955/2005)

svédül: Nolltull (förordning (EG) nr 955/2005).”


XII. MELLÉKLET

A. RÉSZ

„I. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett bejegyzések

Bolgárul: Ориз Basmati с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Регламент (ЕО) № 972/2006, придружен със сертификат за автентичност № … издаден от [име на компетентния орган]

spanyolul: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

csehül: rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

dánul: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

németül: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einem Echtheitszeugnis Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

észtül: basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaat nr …

görögül: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με το πιστοποιητικό γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

angolul: basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by authenticity certificate No… drawn up by [name of the competent authority]

franciául: riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

olaszul: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

lettül: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecība Nr. …, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

litvánul: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamentas (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėtas autentiškumo sertifikatas Nr. …, išduotas [kompetentingos institucijos pavadinimas]

magyarul: az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a/az 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolással együtt

hollandul: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

lengyelül: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączonym do niego certyfikatem autentyczności nr… sporządzonym przez [nazwa właściwego organu]

portugálul: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

románul: Orez Basmati având codul NC 1006 20 17 sau 1006 20 98 şi importat cu taxe vamale zero, în baza Regulamentului (CE) nr. 972/2006, însoţit de certificatul de autenticitate nr. …. eliberat de (numele autorităţii competente)

szlovákul: ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

szlovénul: Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženim potrdilom o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

finnül: Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o …

svédül: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av äkthetsintyg nr… som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].”

B. RÉSZ

„IV. MELLÉKLET

A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett bejegyzések

bolgárul: Ориз Basmati с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Регламент (ЕО) № 972/2006, придружен с копие от сертификат за автентичност № … издаден от [име на компетентния орган]

spanyolul: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado de una copia del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

csehül: Rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí kopie osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

dánul: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af en kopi af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

németül: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

észtül: Basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaadi nr…koopia

görögül: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό με εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με αντίγραφο του πιστοποιητικού γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

angolul: Basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by a copy of authenticity certificate No… drawn up by [name of the competent authority]

franciául: Riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné d’une copie du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

olaszul: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

lettül: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecības Nr. … kopija, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

litvánul: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglament (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėta autentiškumo sertifikato Nr. …, išduoto [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija

magyarul: Az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolás másolatával együtt

hollandul: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van een kopie van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

lengyelül: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączoną do niego kopią certyfikatu autentyczności nr… sporządzonego przez [nazwa właściwego organu]

portugálul: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado de uma cópia do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

románul: Orez Basmati având codul CN 1006 20 17 sau 1006 20 98 importat cu taxe vamale zero în baza Regulamentului (CE) nr. 972/2006, însoţit de certificatul de autenticitate nr. ….. eliberat de (numele autorităţii competente)

szlovákul: Ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná kópiou osvedčenia o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

szlovénul: Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženo kopijo potrdila o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

finnül: Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o… jäljennös

svédül: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av en kopia av äkthetsintyg nr… som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].”


XIII. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

A 8. cikk (2) bekezdésében említett bejegyzések

bolgárul: Продукт, предназначен за преработка, както е предвидено в член 3, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1482/2006

spanyolul: Producto destinado a la transformación prevista en las letras b) y c) del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1482/2006

csehül: Produkt určený ke zpracování podle čl. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1482/2006

dánul: Produkt til forarbejdning som fastsat i artikel 3, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1482/2006

németül: Erzeugnis zur Verarbeitung gemäß Artikel 3 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1482/2006

észtül: määruse (EÜ) nr 1482/2006 artikli 3 punktides b ja c viiadatud töötlemiseks mõeldud toode

görögül: Προϊόν προς μεταποίηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, στοιχεία β) και γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1482/2006

angolul: Product intended for processing referred to in Article 3(b) and (c) of Regulation (EC) No 1482/2006

franciául: Produit destiné à la transformation prévue à l'article 3, points b) et c) du règlement (CE) no 1482/2006

olaszul: Prodotto destinato alla trasformazione di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1482/2006

lettül: Produkts paredzets tadai parstradei, ka noteikts Regulas (EK) Nr. 1482/2006 3. panta b) un c) punkta

litvánul: Produktas, kurio perdirbimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1482/2006 3 straipsnio b ir c punktuose

magyarul: A 1482/2006/EK rendelet 3. cikkének b) és c) pontja szerinti feldolgozásra szánt termék

hollandul: Product bestemd voor de verwerking bedoeld in artikel 3, onder b) en c), van Verordening (EG) nr.1482/2006

lengyelül: Produkt przeznaczony do przetworzenia przewidzianego w art. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1482/2006

portugálul: Produto para a transformação estabelecida no Regulamento (CE) n.o 1482/2006

románul: Produs destinat prelucrării menţionate la articolul 3, literele (b) şi (c) din Regulamentul (CE) nr. 1482/2006.

szlovákul: Produkt určeny na spracovanie podľa článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1482/2006

szlovénul: Proizvod za predelavo iz člena 3(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1482/2006

finnül: Asetuksen (EY) N:o 1482/2006 3 artiklan b ja c alakohdan mukaiseen jalostukseen tarkoitettu tuote

svédül: Produkt avsedd för bearbetning enligt artikel 3 b och c i förordning (EG) nr 1482/2006.”