ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 393

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. december 30.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról  ( 1 )

1

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

30.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 393/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1893/2006/EK RENDELETE

(2006. december 20.)

a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A 3037/90/EGK tanácsi rendelet (3) létrehozta az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozását (a továbbiakban: NACE Rev. 1. vagy NACE Rev. 1.1).

(2)

A technológiai fejlődéssel és a gazdaság szerkezeti változásaival való lépéstartás végett NACE 2. javított kiadás néven korszerű osztályozási rendszert kell létrehozni (a továbbiakban: NACE Rev. 2.).

(3)

Egy korszerű osztályozási rendszer, mint a NACE Rev. 2., központi jelentőséggel bír a Bizottságnak a közösségi statisztikák előállításának modernizálását célzó jelenlegi erőfeszítései sorában; a cél, hogy összehasonlíthatóbb és relevánsabb adatok szolgáltatása révén közösségi és nemzeti szinten egyaránt hozzájáruljon a gazdaságirányítás fejlesztéséhez.

(4)

A belső piac működésének biztosításához szükség van a nemzeti és közösségi statisztikák feldolgozására, továbbítására és közzétételére vonatkozó statisztikai normákra, biztosítandó, hogy a vállalkozások, pénzügyi intézmények, kormányzati intézmények és az egységes piac összes többi szereplője megbízható és összehasonlítható statisztikai adatokhoz férjen hozzá. Ennek érdekében rendkívül fontos, hogy az Európai Közösségben folyó tevékenységek osztályozási rendszerének egyes kategóriáit minden tagállamban egységesen értelmezzék.

(5)

A megbízható és összehasonlítható statisztikák szükségesek ahhoz, hogy a vállalkozások felmérhessék versenyképességüket, és hasznos segítséget nyújtanak a közösségi intézmények számára a versenyt torzító hatások megelőzésére irányuló munkájukban.

(6)

A gazdasági tevékenységek közös, felülvizsgált statisztikai osztályozási rendszerének létrehozása nem kötelezi a tagállamokat adatok gyűjtésére, közzétételére vagy szolgáltatására. A belső piac irányításához szükséges megbízhatósággal, sebességgel, rugalmassággal és részletezettséggel rendelkező integrált adatok csak abban az esetben biztosíthatók, ha a tagállamok a közösségi osztályozáshoz kapcsolódó tevékenységi osztályozást használnak.

(7)

Biztosítani kell azt, hogy a tagállamok nemzeti kötelezettségeik teljesítése céljából nemzeti osztályozási rendszereikbe a gazdasági tevékenységek európai közösségi statisztikai osztályozási rendszerén alapuló, további kategóriákat illesszenek be.

(8)

A gazdasági statisztika nemzetközi összehasonlíthatóságának követelménye miatt a tagállamoknak és a Közösség intézményeinek a gazdasági tevékenységek olyan osztályozási rendszerét kell alkalmazniuk, amely közvetlenül igazodik a gazdasági tevékenységek nemzetközi ágazati osztályozási rendszerének az ENSZ Statisztikai Bizottsága által jóváhagyott negyedik felülvizsgált változatához (ISIC Rev. 4.).

(9)

A közösségi gazdasági tevékenységek osztályozási rendszerének alkalmazása szükségessé teszi, hogy a Bizottság munkáját segítse a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal (4) létrehozott statisztikai programbizottság, különös tekintettel a NACE Rev. 2. alkalmazásával összefüggő problémák vizsgálatára, a NACE Rev. 1.-ről a NACE Rev. 2.-re történő átállás teljes mértékben összehangolt lebonyolításának biztosítására, és a NACE Rev. 2.-ben a jövőben végrehajtandó módosítások előkészítésére.

(10)

A 2186/93/EGK tanácsi rendelet (5) egységes keretet alkotott a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartásának felállításához, összehangolt fogalommeghatározásokkal, jellemzőkkel, alkalmazási körrel és frissítési eljárásokkal.

(11)

A gazdasági tevékenységek felülvizsgált statisztikai osztályozási rendszerének létrehozása szükségessé teszi a NACE Rev. 1.-re történő hivatkozások és számos vonatkozó jogszabály módosítását. Módosítani kell a következő jogszabályokat: a 3037/90/EGK rendeletet, az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról szóló, 1991. december 19-i 3924/91/EGK tanácsi rendeletet (6), a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló, 1996. december 20-i 58/97/EK, Euratom tanácsi rendeletet (7), a rövid távú statisztikákról szóló, 1998. május 19-i 1165/98/EK tanácsi rendeletet (8), a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. május 25-i 1172/98/EK tanácsi rendeletet (9), a strukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról szóló, 1999. március 9-i 530/1999/EK tanácsi rendeletet (10), a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló, 2002. november 25-i 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (11), a munkaerőköltség-indexről szóló, 2003. február 27-i 450/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (12), a 2003–2009. referenciaév tekintetében az acéliparra vonatkozó éves közösségi statisztikák előállításáról szóló, 2003. december 5-i 48/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (13), az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló, 2004. április 21-i 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (14), és a vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikákról szóló, 2005. szeptember 7-i 1552/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (15).

(12)

A NACE Rev. 2.-re történő átállást megelőzően számos közösségi jogszabályt a tekintetükben alkalmazandó sajátos eljárásoknak megfelelően módosítani kell. E jogszabályok a következők: a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 1996. június 25-i 2223/96/EK tanácsi rendelet (16), a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről szóló, 2003. december 5-i 138/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (17), és a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló, 2005. január 12-i 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (18).

(13)

Az e rendelet alkalmazásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak (19) megfelelően kell elfogadni.

(14)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy a műszaki vagy gazdasági fejlemények figyelembe vétele vagy az egyéb gazdasági és szociális osztályozásokkal való összhang megteremtése érdekében módosítsa vagy kiegészítse NACE Rev. 2.-t. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak vagy e rendelet új, nem alapvető elemekkel történő kiegészítésére irányulnak, azokat az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(15)

Mivel e rendelet célját, nevezetesen olyan közös statisztikai szabványok létrehozását, amelyek összehangolt adatok előállítását teszik lehetővé, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, ezért azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(16)

A statisztikai programbizottsággal konzultációt folytattak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

A rendelet tárgya és hatálya

(1)   Ez a rendelet létrehozza az Európai Közösségben folyó gazdasági tevékenységek közös statisztikai osztályozási rendszerét, a továbbiakban: NACE Rev. 2.-t. Ez az osztályozási rendszer biztosítja, hogy a közösségi osztályozási rendszer megfelelően tükrözi a gazdasági valóságot és növeli a nemzeti, közösségi és nemzetközi osztályozási rendszerek, és ezáltal a nemzeti, közösségi és nemzetközi statisztikák közötti összehasonlíthatóságot.

(2)   E rendelet csak az osztályozási rendszer statisztikai célú használatára vonatkozik.

2. cikk

NACE Rev. 2.

(1)   A NACE Rev. 2. az alábbi szintekből áll:

a)

az első szint, amely betűkóddal azonosított osztályokból áll (egy betű) (nemzetgazdasági ágak)

b)

a második szint, amely két számjegyű számkóddal azonosított osztályokból áll (ágazatok)

c)

a harmadik szint, amely három számjegyű számkóddal azonosított osztályokból áll (alágazatok)

d)

a negyedik szint, amely négy számjegyű számkóddal azonosított osztályokból áll (szakágazatok).

(2)   A NACE Rev. 2. e rendelet I. mellékletét képezi.

3. cikk

A NACE Rev. 2. használata

A NACE Rev. 2.-t a Bizottság a gazdasági tevékenységekre vonatkozó valamennyi statisztikánál alkalmazza.

4. cikk

A gazdasági tevékenységek nemzeti osztályozása

(1)   A tagállamok a gazdasági tevékenységek szerinti statisztikáikat a NACE Rev. 2. vagy az abból származtatott nemzeti osztályozási rendszer alkalmazásával készítik el.

(2)   A nemzeti osztályozási rendszer további osztályokat és szinteket vezethet be, és eltérő kódolást használhat. A legmagasabb szint kivételével a szintek mindegyikének a NACE Rev. 2. megfelelő szintjét alkotó osztályokból vagy azok maradéktalan lebontásával létrehozott osztályokból kell állnia.

(3)   Jóváhagyás céljából a tagállamok nyilvánosságra hozatal előtt elküldik a Bizottságnak a nemzeti osztályozási rendszereiket meghatározó vagy módosító tervezeteket. A Bizottság 2 hónapon belül ellenőrzi, hogy ezek a tervezetek összhangban vannak-e e cikk (2) bekezdésével. A jóváhagyott nemzeti osztályozási rendszert a Bizottság tájékoztatásul elküldi a többi tagállamnak. A tagállamok nemzeti osztályozási rendszerei tartalmazzák a nemzeti osztályozási rendszer és a NACE Rev. 2. közötti fordítókulcsot (megfelelési táblázatot).

(4)   A NACE Rev. 2. egyes osztályai és az ország nemzetgazdasági szerkezetének összeegyeztethetetlensége esetén a Bizottság felhatalmazhatja a tagállamot arra, hogy a NACE Rev. 2. osztályait összevonja valamely meghatározott gazdasági szektoron belül.

Ennek az engedélynek a megszerzése érdekében az érintett tagállamnak a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania a kérés elbírálásához szükséges összes információt. A Bizottság 3 hónapon belül hozza meg határozatát.

Ugyanakkor, a (2) bekezdésében foglalt rendelkezések ellenére, ez az engedély nem jogosítja fel az érintett tagállamot arra, hogy az összevont osztályokat a NACE Rev. 2.-től eltérő módon bontsa kisebb egységekre.

(5)   A Bizottság az érintett tagállammal együtt időszakosan felülvizsgálja a (4) bekezdés értelmében megadott engedélyeket annak ellenőrzése érdekében, hogy továbbra is indokoltak-e.

5. cikk

A Bizottság feladatai

A Bizottság a tagállamokkal együttműködve biztosítja a NACE Rev. 2. terjesztését, karbantartását és elősegíti annak alkalmazását, különösen a következők révén:

a)

a NACE Rev. 2.-t kiegészítő tartalmi meghatározások elkészítése, aktualizálása és közzététele;

b)

a statisztikai egységek NACE Rev. 2. szerinti besorolására vonatkozó irányelvek kidolgozása és közzététele;

c)

a NACE Rev. 1.1. és a NACE Rev. 2. közötti, valamint a NACE Rev. 2. és a NACE Rev. 1.1. közötti fordítókulcs (megfelelési táblázat) közzététele;

d)

más társadalmi és gazdasági osztályozási rendszerekkel való szorosabb összefüggés megteremtésére tett erőfeszítések.

6. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1)   A NACE Rev. 2. alkalmazásával kapcsolatos alábbi intézkedéseket a 7. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban kell meghozni:

a)

NACE Rev. 2. alkalmazásából eredő problémák esetén szükségessé váló döntések, ideértve egyes gazdasági tevékenységek szakágazati besorolását; és

b)

a NACE Rev. 1.1-ről a NACE Rev. 2.-re történő teljesen koordinált átállást biztosító technikai intézkedések, különösen az idősorok megszakadásával, köztük a kettős számbavétellel és az idősorok visszavezetésével összefüggő kérdésekben.

(2)   A NACE REV.2-t érintő, az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására vagy kiegészítésére vonatkozó, az alábbi célokból elfogadott módosításokat a 7. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni:

a)

a technológiai vagy gazdasági fejlődés figyelembe vétele; vagy

b)

az összhang megteremtése egyéb gazdasági vagy társadalmi osztályozási rendszerekkel.

(3)   Meg kell vizsgálni, hogy a NACE REV.2 frissítésével elért előnyök arányban állnak-e annak költségeivel, illetve, hogy a további költségek és terhek észszerű határokon belül maradnak-e.

7. cikk

A bizottság

(1)   A Bizottság munkáját a 89/382/EGK, Euratom határozat által létrehozott statisztikai programbizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

8. cikk

A NACE Rev. 2. alkalmazása

(1)   A vállalkozások 2186/93/EGK rendelet által létrehozott nyilvántartásaiban a statisztikai egységeket a NACE Rev. 2. szerint kell osztályozni.

(2)   A 2008. január 1-jétől a végzett gazdasági tevékenységekre vonatkozó statisztikákat a tagállamok a NACE Rev. 2. vagy az abból a 4. cikk szerint származtatott nemzeti osztályozási rendszer alkalmazásával készítik el.

(3)   A (2) bekezdéstől eltérve az 1165/98/EK rendeletben szabályozott rövid távú statisztikákat és a 450/2003/EK rendeletben szabályozott munkaerőköltség-indexet 2009. január 1-jétől a NACE Rev. 2-nek megfelelően kell elkészíteni.

(4)   A (2) bekezdés rendelkezése nem alkalmazandó a következő statisztikák összeállítása során:

a)

a 2223/96/EK rendelet szerinti nemzeti számlák;

b)

a 138/2004/EK rendelet szerinti mezőgazdasági számlák; és

c)

a 184/2005/EK rendelet szerinti, a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos statisztikák.

II. SZAKASZ

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSA

9. cikk

A 3037/90/EGK rendelet módosításai

A 3037/90/EGK rendelet 3., 10. és 12. cikkét el kell hagyni.

10. cikk

A 3924/91/EGK rendelet módosításai

A 3924/91/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A „NACE Rev. 1.” helyébe a rendelet teljes szövegében a „NACE Rev. 2.” lép.

2.

A 2. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az 1. cikkben említett adatgyűjtés az Európai Közösségen belüli gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának (NACE Rev. 2.) B és C nemzetgazdasági ágában szereplő tevékenységekre terjed ki.”

11. cikk

Az 58/97/EK, Euratom rendelet módosításai

Az 58/97/EK, Euratom rendelet a következőképpen módosul:

1.

A „NACE Rev. 1.” helyébe a rendelet teljes szövegében és a mellékletekben a „NACE Rev. 2.” lép, kivéve az 1. melléklet „Jelentések és tanulmányok” című 10. szakaszát, a 3. melléklet „Az első referenciaév” című 5. szakaszát és a 3. melléklet „Jelentések és tanulmányok” című 9. szakaszát, melyekben a hivatkozás továbbra is a NACE Rev. 1.-re történik.

2.

A 3. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   E rendelet az Európai Közösségen belüli gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának (NACE Rev. 2.) B-től N-ig és P-től S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci tevékenységekre terjed ki.”

3.

A mellékletek az e rendelet II. mellékletében foglaltaknak megfelelően módosulnak.

12. cikk

Az 1165/98/EK rendelet módosítása

Az 1165/98/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   E rendelet az Európai Közösségen belüli gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának (NACE Rev. 2.) B-től N-ig és P-től S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci tevékenységekre terjed ki.”

2.

A 17. cikk a következő pontokkal egészül ki:

„k)

a NACE Rev. 2. idősoraira alkalmazandó első bázisévet (referenciaévet)

l)

a NACE Rev. 2. szerint benyújtandó, 2009-nél korábbi idősorokra a részletezettség szintjét, az adatszolgáltatás formáját, az első referenciaidőszakot és a referenciaidőszakot”.

3.

A mellékletek az e rendelet III. mellékletében foglaltaknak megfelelően módosulnak.

13. cikk

A 1172/98/EK rendelet módosítása

Az 1172/98/EK rendeletben a „NACE Rev. 1.” és a „NACE Rev 1.1.” helyébe a rendelet és a mellékletek teljes szövegében a „NACE Rev. 2.” lép.

14. cikk

Az 530/1999/EK rendelet módosítása

Az 530/1999/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A „NACE Rev. 1.” helyébe a rendelet teljes szövegében a „NACE Rev. 2.” lép.

2.

A 3. cikkben:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A statisztikák kiterjednek az Európai Közösségben végzett gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása – a továbbiakban: NACE Rev. 2. – alábbi nemzetgazdasági ágaiban meghatározott összes gazdasági tevékenységre: B (Bányászat, kőfejtés), C (Feldolgozóipar), D (Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás), E (Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés), F (Építőipar), G (Kereskedelem, gépjárműjavítás), H (Szállítás, raktározás), I (Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás), J (Információ, kommunikáció), K (Pénzügyi, biztosítási tevékenység), L (Ingatlanügyletek), M (Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység), N (Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység), P (Oktatás), Q (Humán-egészségügyi, szociális ellátás), R (Művészet, szórakoztatás, szabadidő) és S (Egyéb szolgáltatás).”

b)

a (2) bekezdést el kell hagyni.

15. cikk

A 2150/2002/EK rendelet módosítása

A 2150/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A „NACE Rev. 1.” és a „NACE Rev. 1.1.” helyébe a rendelet teljes szövegében és a mellékletekben a „NACE Rev. 2.” lép.

2.

A 2150/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet IV. mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

16. cikk

A 450/2003/EK rendelet módosítása

Az 450/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A „NACE Rev. 1.” helyébe a rendelet teljes szövegében a „NACE Rev. 2.” lép.

2.

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

Hatály

(1)   Ez a rendelet a NACE Rev. 2. B-től S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban meghatározott valamennyi tevékenységre alkalmazandó.

(2)   A NACE Rev. 2. O-tól S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban meghatározott gazdasági tevékenységeknek az e rendelet hatálya alá történő bevonásáról a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően döntenek, figyelembe véve a 10. cikkben meghatározott megvalósíthatósági tanulmányokat.”

3.

A 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

Gyakoriság és visszamenőleges adatok

(1)   Az LCI-re (munkaerőköltség-indexekre) vonatkozó, NACE Rev. 2. szerinti adatokat először 2009 első negyedévére vonatkozóan állítják össze, majd azt követően minden (évente március 31-én, június 30-án, szeptember 30-án és december 31-én végződő) negyedévre.

(2)   A tagállamok 2000 első negyedévétől 2008 utolsó negyedévéig terjedő visszamenőleges adatokat biztosítanak a NACE Rev. 2. B–N nemzetgazdasági ágaiban, valamint a 4. cikk (1) bekezdésében felsorolt munkaerő-költség tételekre vonatkozóan.”

4.

A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az 5. cikkben említett visszamenőleges adatokat a 2009 első negyedévére vonatkozó LCI-vel (munkaerőköltség-indexekkel) egy időben átadják a Bizottságnak (az Eurostatnak).”

5.

A 11. cikk c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

a NACE Rev. 2. O–S nemzetgazdasági ágainak felvétele (3. cikk);”

17. cikk

A 48/2004/EK rendelet módosítása

A 48/2004/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„E rendelet hatálya alá az Európai Közösségben végzett gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozási rendszerének (NACE Rev. 2.) 24.1 alágazataként meghatározott acéliparra vonatkozó adatok tartoznak.”

18. cikk

A 808/2004/EK rendelet módosítása

A 808/2004/EK rendelet I. melléklete az e rendelet V. mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

19. cikk

Az 1552/2005/EK rendelet módosítása

Az 1552/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A „NACE Rev. 1.1.” helyébe a rendelet teljes szövegében a „NACE Rev. 2.” lép.

2.

A 2. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

3.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A statisztikák tartalma

A munkahelyi szakképzéssel kapcsolatos statisztikáknak legalább a NACE Rev. 2. B-től N-ig és R-től S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban meghatározott valamennyi gazdasági tevékenységre kell kiterjedniük.”

III. SZAKASZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. cikk

Átmeneti rendelkezések

Az 58/97/EK, Euratom rendelet vonatkozásában a tagállamok a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló, 2008. naptári évre vonatkozó adatokat a NACE Rev. 1.1. és a NACE Rev. 2. szerint is közlik a Bizottsággal (az Eurostattal).

Az 58/97/EK, Euratom rendelet minden egyes melléklete esetében a NACE Rev. 1.1. szerint átadandó mutatók listáját és az előírt alábontásokat azon rendelet 13. cikkében foglalt eljárással összhangban kell meghatározni.

21. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 20.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA


(1)  HL C 79., 2006.4.1., 31. o.

(2)  Az Európai Parlament 2006. október 12-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2006. december 19-i határozata.

(3)  HL L 293., 1990.10.24., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

(5)  HL L 196., 1993.8.5., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(6)  HL L 374., 1991.12.31., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(7)  HL L 14., 1997.1.17., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(8)  HL L 162., 1998.6.5., 1. o. A legutóbb az 1503/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 281., 2006.10.12., 15. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 163., 1998.6.6., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(10)  HL L 63., 1999.3.12., 6. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(11)  HL L 332., 2002.12.9., 1. o. A legutóbb a 783/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 131., 2005.5.25., 38. o.) módosított rendelet.

(12)  HL L 69., 2003.3.13., 1. o.

(13)  HL L 7., 2004.1.13., 1. o.

(14)  HL L 143., 2004.4.30., 49. o.

(15)  HL L 255., 2005.9.30., 1. o.

(16)  HL L 310., 1996.11.30., 1. o. A legutóbb az 1267/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 180., 2003.7.18., 1. o.) módosított rendelet.

(17)  HL L 33., 2004.2.5., 1. o. A 909/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 168., 2006.6.21., 14. o.) módosított rendelet.

(18)  HL L 35., 2005.2.8., 23. o. A 602/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 106., 2006.4.19., 10. o.) módosított rendelet.

(19)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A legutóbb a 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.


I. MELLÉKLET

NACE REV. 2.

 

 

 

 

* része

Ágazat

Alágazat

Szakágazat

 

ISIC

Rev. 4.

 

 

 

A. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT

 

01

 

 

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

 

 

01.1

 

Nem évelő növény termesztése

 

 

 

01.11

Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

0111

 

 

01.12

Rizstermesztés

0112

 

 

01.13

Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

0113

 

 

01.14

Cukornádtermesztés

0114

 

 

01.15

Dohánytermesztés

0115

 

 

01.16

Rostnövénytermesztés

0116

 

 

01.19

Egyéb, nem évelő növény termesztése

0119

 

01.2

 

Évelő növény termesztése

 

 

 

01.21

Szőlőtermesztés

0121

 

 

01.22

Trópusi gyümölcs termesztése

0122

 

 

01.23

Citrusféle termesztése

0123

 

 

01.24

Almatermésű, csonthéjas termesztése

0124

 

 

01.25

Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

0125

 

 

01.26

Olajtartalmú gyümölcs termesztése

0126

 

 

01.27

Italgyártási növény termesztése

0127

 

 

01.28

Fűszer-, aroma-, narkotikus-, gyógynövény termesztése

0128

 

 

01.29

Egyéb évelő növény termesztése

0129

 

01.3

 

Növényi szaporítóanyag termesztése

 

 

 

01.30

Növényi szaporítóanyag termesztése

0130

 

01.4

 

Állattenyésztés

 

 

 

01.41

Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

0141*

 

 

01.42

Egyéb szarvasmarha tenyésztése

0141*

 

 

01.43

Ló, lóféle tenyésztése

0142

 

 

01.44

Teve, teveféle tenyésztése

0143

 

 

01.45

Juh, kecske tenyésztése

0144

 

 

01.46

Sertéstenyésztés

0145

 

 

01.47

Baromfitenyésztés

0146

 

 

01.49

Egyéb állat tenyésztése

0149

 

01.5

 

Vegyes gazdálkodás

 

 

 

01.50

Vegyes gazdálkodás

0150

 

01.6

 

Mezőgazdasági-, betakarítást követő szolgáltatás

 

 

 

01.61

Növénytermesztési szolgáltatás

0161

 

 

01.62

Állattenyésztési szolgáltatás

0162

 

 

01.63

Betakarítást követő szolgáltatás

0163

 

 

01.64

Vetési célú mag-feldolgozás

0164

 

01.7

 

Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

 

 

 

01.70

Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

0170

02

 

 

Erdőgazdálkodás

 

 

02.1

 

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

 

 

 

02.10

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

0210

 

02.2

 

Fakitermelés

 

 

 

02.20

Fakitermelés

0220

 

02.3

 

Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

 

 

 

02.30

Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

0230

 

02.4

 

Erdészeti szolgáltatás

 

 

 

02.40

Erdészeti szolgáltatás

0240

03

 

 

Halászat, halgazdálkodás

 

 

03.1

 

Halászat

 

 

 

03.11

Tengeri halászat

0311

 

 

03.12

Édesvízi halászat

0312

 

03.2

 

Halgazdálkodás

 

 

 

03.21

Tengeri halgazdálkodás

0321

 

 

03.22

Édesvizi halgazdálkodás

0322

 

 

 

B. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS

 

05

 

 

Szénbányászat

 

 

05.1

 

Feketeszén-bányászat

 

 

 

05.10

Feketeszén-bányászat

0510

 

05.2

 

Barnaszén-, lignitbányászat

 

 

 

05.20

Barnaszén-, lignitbányászat

0520

06

 

 

Kőolaj-, földgázkitermelés

 

 

06.1

 

Kőolaj-kitermelés

 

 

 

06.10

Kőolaj-kitermelés

0610

 

06.2

 

Földgázkitermelés

 

 

 

06.20

Földgázkitermelés

0620

07

 

 

Fémtartalmú érc bányászata

 

 

07.1

 

Vasércbányászat

 

 

 

07.10

Vasércbányászat

0710

 

07.2

 

Egyéb fém érc bányászata

 

 

 

07.21

Urán-, tóriumérc-bányászat

0721

 

 

07.29

Színesfém érc bányászata

0729

08

 

 

Egyéb bányászat

 

 

08.1

 

Kőfejtés, homok-, agyagbányászat

 

 

 

08.11

Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata

0810*

 

 

08.12

Kavics-, homok-, agyagbányászat

0810*

 

08.9

 

M.n.s. bányászat

 

 

 

08.91

Vegyi ásvány bányászata

0891

 

 

08.92

Tőzegkitermelés

0892

 

 

08.93

Sókitermelés

0893

 

 

08.99

Egyéb m.n.s. bányászat

0899

09

 

 

Bányászati szolgáltatás

 

 

09.1

 

Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

 

 

 

09.10

Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

0910

 

09.9

 

Egyéb bányászati szolgáltatás

 

 

 

09.90

Egyéb bányászati szolgáltatás

0990

 

 

 

C. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – FELDOLGOZÓIPAR

 

10

 

 

Élelmiszergyártás

 

 

10.1

 

Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

 

 

 

10.11

Húsfeldolgozás, -tartósítás

1010*

 

 

10.12

Baromfihús feldolgozása, tartósítása

1010*

 

 

10.13

Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

1010*

 

10.2

 

Halfeldolgozás, -tartósítás

 

 

 

10.20

Halfeldolgozás, -tartósítás

1020

 

10.3

 

Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

 

 

 

10.31

Burgonyafeldolgozás, -tartósítás

1030*

 

 

10.32

Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

1030*

 

 

10.39

Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

1030*

 

10.4

 

Növényi, állati olaj gyártása

 

 

 

10.41

Olaj gyártása

1040*

 

 

10.42

Margarin gyártása

1040*

 

10.5

 

Tejfeldolgozás

 

 

 

10.51

Tejtermék gyártása

1050*

 

 

10.52

Jégkrém gyártása

1050*

 

10.6

 

Malomipari termék, keményítő gyártása

 

 

 

10.61

Malomipari termék gyártása

1061

 

 

10.62

Keményítő, keményítőtermék gyártása

1062

 

10.7

 

Pékáru, tésztafélék gyártása

 

 

 

10.71

Kenyér; friss pékáru gyártása

1071*

 

 

10.72

Tartósított lisztes áru gyártása

1071*

 

 

10.73

Tésztafélék gyártása

1074

 

10.8

 

Egyéb élelmiszer gyártása

 

 

 

10.81

Cukorgyártás

1072

 

 

10.82

Édesség gyártása

1073

 

 

10.83

Tea, kávé feldolgozása

1079*

 

 

10.84

Fűszer, ételízesítő gyártása

1079*

 

 

10.85

Készétel gyártása

1075

 

 

10.86

Homogenizált, diétás étel gyártása

1079*

 

 

10.89

M.n.s.egyéb élelmiszer gyártása

1079*

 

10.9

 

Takarmány gyártása

 

 

 

10.91

Haszonállat-eledel gyártása

1080*

 

 

10.92

Hobbiállat-eledel gyártása

1080*

11

 

 

Italgyártás

 

 

11.0

 

Italgyártás

 

 

 

11.01

Desztillált szeszes ital gyártása

1101

 

 

11.02

Szőlőbor termelése

1102*

 

 

11.03

Gyümölcsbor termelése

1102*

 

 

11.04

Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása

1102*

 

 

11.05

Sörgyártás

1103*

 

 

11.06

Malátagyártás

1103*

 

 

11.07

Üdítőital, ásványvíz gyártása

1104

12

 

 

Dohánytermék gyártása

 

 

12.0

 

Dohánytermék gyártása

 

 

 

12.00

Dohánytermék gyártása

1200

13

 

 

Textília gyártása

 

 

13.1

 

Textilszálak fonása

 

 

 

13.10

Textilszálak fonása

1311

 

13.2

 

Textilszövés

 

 

 

13.20

Textilszövés

1312

 

13.3

 

Textilkikészítés

 

 

 

13.30

Textilkikészítés

1313

 

13.9

 

Egyéb textiláru gyártása

 

 

 

13.91

Kötött, hurkolt kelme gyártása

1391

 

 

13.92

Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

1392

 

 

13.93

Szőnyeggyártás

1393

 

 

13.94

Kötéláru gyártása

1394

 

 

13.95

Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

1399*

 

 

13.96

Műszaki, textiláru gyártása

1399*

 

 

13.99

Egyéb textiláru gyártása m.n.s.

1399*

14

 

 

Ruházati termék gyártása

 

 

14.1

 

Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)

 

 

 

14.11

Bőrruházat gyártása

1410*

 

 

14.12

Munkaruházat gyártása

1410*

 

 

14.13

Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

1410*

 

 

14.14

Alsóruházat gyártása

1410*

 

 

14.19

Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

1410*

 

14.2

 

Szőrmecikk gyártása

 

 

 

14.20

Szőrmecikk gyártása

1420

 

14.3

 

Kötött, hurkolt cikk gyártása

 

 

 

14.31

Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása

1430*

 

 

14.39

Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása

1430*

15

 

 

Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

 

 

15.1

 

Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása

 

 

 

15.11

Bőr, szőrme kikészítése

1511

 

 

15.12

Táskafélék, szíjazat gyártása

1512

 

15.2

 

Lábbeligyártás

 

 

 

15.20

Lábbeligyártás

1520

16

 

 

Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása

 

 

16.1

 

Fűrészárugyártás

 

 

 

16.10

Fűrészárugyártás

1610

 

16.2

 

Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

 

 

 

16.21

Falemezgyártás

1621

 

 

16.22

Parkettagyártás

1622*

 

 

16.23

Épületasztalos-ipari termék gyártása

1622*

 

 

16.24

Tároló fatermék gyártása

1623

 

 

16.29

Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

1629

17

 

 

Papír, papírtermék gyártása

 

 

17.1

 

Papíripari rostanyag, papír gyártása

 

 

 

17.11

Papíripari rostanyag gyártása

1701*

 

 

17.12

Papírgyártás

1701*

 

17.2

 

Papírtermék gyártása

 

 

 

17.21

Papír csomagolóeszköz gyártása

1702

 

 

17.22

Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

1709*

 

 

17.23

Irodai papíráru gyártása

1709*

 

 

17.24

Tapétagyártás

1709*

 

 

17.29

Egyéb papír-, kartontermék gyártása

1709*

18

 

 

Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

 

 

18.1

 

Nyomdai tevékenység

 

 

 

18.11

Napilapnyomás

1811*

 

 

18.12

Nyomás (kivéve: napilap)

1811*

 

 

18.13

Nyomdai előkészítő tevékenység

1812*

 

 

18.14

Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

1812*

 

18.2

 

Egyéb sokszorosítás

 

 

 

18.20

Egyéb sokszorosítás

1820

19

 

 

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

 

 

19.1

 

Kokszgyártás

 

 

 

19.10

Kokszgyártás

1910

 

19.2

 

Kőolaj-feldolgozás

 

 

 

19.20

Kőolaj-feldolgozás

1920

20

 

 

Vegyi anyag, -termék gyártása

 

 

20.1

 

Vegyi alapanyag gyártása

 

 

 

20.11

Ipari gáz gyártása

2011*

 

 

20.12

Színezék, pigment gyártása

2011*

 

 

20.13

Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

2011*

 

 

20.14

Szerves vegyi alapanyag gyártása

2011*

 

 

20.15

Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

2012

 

 

20.16

Műanyag-alapanyag gyártása

2013*

 

 

20.17

Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

2013*

 

20.2

 

Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

 

 

 

20.20

Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

2021

 

20.3

 

Festék, bevonóanyag gyártása

 

 

 

20.30

Festék, bevonóanyag gyártása

2022

 

20.4

 

Tisztítószer, testápolási cikk gyártása

 

 

 

20.41

Tisztítószer gyártása

2023*

 

 

20.42

Testápolási cikk gyártása

2023*

 

20.5

 

Egyéb vegyi termék gyártása

 

 

 

20.51

Robbanóanyag gyártása

2029*

 

 

20.52

Ragasztószergyártás

2029*

 

 

20.53

Illóolajgyártás

2029*

 

 

20.59

M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása

2029*

 

20.6

 

Vegyi szál gyártása

 

 

 

20.60

Vegyi szál gyártása

2030

21

 

 

Gyógyszergyártás

 

 

21.1

 

Gyógyszeralapanyag-gyártás

 

 

 

21.10

Gyógyszeralapanyag-gyártás

2100*

 

21.2

 

Gyógyszerkészítmény gyártása

 

 

 

21.20

Gyógyszerkészítmény gyártása

2100*

22

 

 

Gumi-, műanyag termék gyártása

 

 

22.1

 

Gumitermék gyártása

 

 

 

22.11

Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

2211

 

 

22.19

Egyéb gumitermék gyártása

2219

 

22.2

 

Műanyag termék gyártása

 

 

 

22.21

Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

2220*

 

 

22.22

Műanyag csomagolóeszköz gyártása

2220*

 

 

22.23

Műanyag építőanyag gyártása

2220*

 

 

22.29

Egyéb műanyag termék gyártása

2220*

23

 

 

Nemfém ásványi termék gyártása

 

 

23.1

 

Üveg, üvegtermék gyártása

 

 

 

23.11

Síküveg gyártás

2310*

 

 

23.12

Síküveg továbbfeldolgozása

2310*

 

 

23.13

Öblösüveggyártás

2310*

 

 

23.14

Üvegszálgyártás

2310*

 

 

23.19

Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

2310*

 

23.2

 

Tűzálló termék gyártása

 

 

 

23.20

Tűzálló termék gyártása

2391

 

23.3

 

Kerámia, agyag építőanyag gyártása

 

 

 

23.31

Kerámiacsempe, -lap gyártása

2392*

 

 

23.32

Égetett agyag építőanyag gyártása

2392*

 

23.4

 

Porcelán, kerámiatermék gyártása

 

 

 

23.41

Háztartási kerámia gyártása

2393*

 

 

23.42

Egészségügyi kerámia gyártása

2393*

 

 

23.43

Kerámia szigetelő gyártása

2393*

 

 

23.44

Műszaki kerámia gyártása

2393*

 

 

23.49

Egyéb kerámiatermék gyártása

2393*

 

23.5

 

Cement-, mész-, gipszgyártás

 

 

 

23.51

Cementgyártás

2394*

 

 

23.52

Mész-, gipszgyártás

2394*

 

23.6

 

Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

 

 

 

23.61

Építési betontermék gyártása

2395*

 

 

23.62

Építési gipsztermék gyártása

2395*

 

 

23.63

Előre kevert beton gyártása

2395*

 

 

23.64

Habarcsgyártás

2395*

 

 

23.65

Szálerősítésű cement gyártása

2395*

 

 

23.69

Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

2395*

 

23.7

 

Kőmegmunkálás

 

 

 

23.70

Kőmegmunkálás

2396

 

23.9

 

Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.

 

 

 

23.91

Csiszolótermék gyártása

2399*

 

 

23.99

M.n.s.egyéb nemfém ásványi termék gyártása

2399*

24

 

 

Fémalapanyag gyártása

 

 

24.1

 

Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

 

 

 

24.10

Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

2410*

 

24.2

 

Acélcsőgyártás

 

 

 

24.20

Acélcsőgyártás

2410*

 

24.3

 

Egyéb kohászati termék gyártása acélból

 

 

 

24.31

Hidegen húzott acélrúd gyártása

2410*

 

 

24.32

Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

2410*

 

 

24.33

Hidegen hajlított acélidom gyártása

2410*

 

 

24.34

Hidegen húzott acélhuzal gyártása

2410*

 

24.4

 

Nem vas fém alapanyag gyártása

 

 

 

24.41

Nemesfémgyártás

2420*

 

 

24.42

Alumíniumgyártás

2420*

 

 

24.43

Ólom, cink, ón gyártása

2420*

 

 

24.44

Rézgyártás

2420*

 

 

24.45

Egyéb nem vas fém gyártása

2420*

 

 

24.46

Nukleáris fűtőanyag gyártása

2420*

 

24.5

 

Fémöntés

 

 

 

24.51

Vasöntés

2431*

 

 

24.52

Acélöntés

2431*

 

 

24.53

Könnyűfémöntés

2432*

 

 

24.54

Egyéb nem vas fém öntése

2432*

25

 

 

Fémfeldolgozási termék gyártása

 

 

25.1

 

Fémszerkezet, -épületelem gyártása

 

 

 

25.11

Fémszerkezet gyártása

2511*

 

 

25.12

Fémépületelem gyártása

2511*

 

25.2

 

Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

 

 

 

25.21

Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

2512*

 

 

25.29

Fémtartály gyártása

2512*

 

25.3

 

Gőzkazán gyártása

 

 

 

25.30

Gőzkazán gyártása

2513

 

25.4

 

Fegyver-, lőszergyártás

 

 

 

25.40

Fegyver-, lőszergyártás

2520

 

25.5

 

Fémalakítás, porkohászat

 

 

 

25.50

Fémalakítás, porkohászat

2591

 

25.6

 

Fém felületkezelése, megmunkálása

 

 

 

25.61

Fémfelület-kezelés

2592*

 

 

25.62

Fémmegmunkálás

2592*

 

25.7

 

Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása

 

 

 

25.71

Evőeszköz gyártása

2593*

 

 

25.72

Lakat-, zárgyártás

2593*

 

 

25.73

Szerszámgyártás

2593*

 

25.9

 

Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

 

 

 

25.91

Acél tárolóeszköz gyártása

2599*

 

 

25.92

Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

2599*

 

 

25.93

Huzaltermék gyártása

2599*

 

 

25.94

Kötőelem, csavar gyártása

2599*

 

 

25.99

M.n.s.egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

2599*

26

 

 

Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

 

 

26.1

 

Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása

 

 

 

26.11

Elektronikai alkatrész gyártása

2610*

 

 

26.12

Elektronikai áramköri kártya gyártása

2610*

 

26.2

 

Számítógép, perifériás egység gyártása

 

 

 

26.20

Számítógép, perifériás egység gyártása

2620

 

26.3

 

Híradástechnikai berendezés gyártása

 

 

 

26.30

Híradástechnikai berendezés gyártása

2630

 

26.4

 

Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

 

 

 

26.40

Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

2640

 

26.5

 

Műszer-, óragyártás

 

 

 

26.51

Mérőműszergyártás

2651

 

 

26.52

Óragyártás

2652

 

26.6

 

Elektronikus orvosi berendezés gyártása

 

 

 

26.60

Elektronikus orvosi berendezés gyártása

2660

 

26.7

 

Optikai eszköz gyártása

 

 

 

26.70

Optikai eszköz gyártása

2670

 

26.8

 

Mágneses, optikai információhordozó gyártása

 

 

 

26.80

Mágneses, optikai információhordozó gyártása

2680

27

 

 

Villamos berendezés gyártása

 

 

27.1

 

Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

 

 

 

27.11

Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

2710*

 

 

27.12

Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

2710*

 

27.2

 

Akkumulátor, szárazelem gyártása

 

 

 

27.20

Akkumulátor, szárazelem gyártása

2720

 

27.3

 

Vezeték, kábel, huzalozott eszköz gyártása

 

 

 

27.31

Száloptikai kábel gyártása

2731

 

 

27.32

Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

2732

 

 

27.33

Huzalozott eszköz gyártása

2733

 

27.4

 

Villamos világítóeszköz gyártása

 

 

 

27.40

Villamos világítóeszköz gyártása

2740

 

27.5

 

Háztartási készülék gyártása

 

 

 

27.51

Háztartási villamos készülék gyártása

2750*

 

 

27.52

Nem villamos háztartási készülék gyártása

2750*

 

27.9

 

Egyéb villamos berendezés gyártása

 

 

 

27.90

Egyéb villamos berendezés gyártása

2790

28

 

 

Gép, gépi berendezés gyártása

 

 

28.1

 

Általános rendeltetésű gép gyártása

 

 

 

28.11

Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közúti jármű-motor)

2811

 

 

28.12

Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

2812

 

 

28.13

Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

2813*

 

 

28.14

Csap, szelep gyártása

2813*

 

 

28.15

Csapágy, erőátviteli elem gyártása

2814

 

28.2

 

Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

 

 

 

28.21

Kemence gyártása

2815

 

 

28.22

Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

2816

 

 

28.23

Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

2817

 

 

28.24

Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

2818

 

 

28.25

Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

2819*

 

 

28.29

M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

2819*

 

28.3

 

Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

 

 

 

28.30

Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

2821

 

28.4

 

Szerszámgép-gyártás

 

 

 

28.41

Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

2822*

 

 

28.49

Egyéb szerszámgép gyártása

2822*

 

28.9

 

Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása

 

 

 

28.91

Kohászati gép gyártása

2823

 

 

28.92

Bányászati, építőipari gép gyártása

2824

 

 

28.93

Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

2825

 

 

28.94

Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

2826

 

 

28.95

Papíripari gép gyártása

2829*

 

 

28.96

Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

2829*

 

 

28.99

M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

2829*

29

 

 

Közúti jármű gyártása

 

 

29.1

 

Közúti gépjármű gyártása

 

 

 

29.10

Közúti gépjármű gyártása

2910

 

29.2

 

Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

 

 

 

29.20

Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

2920

 

29.3

 

Közúti jármű alkatrészeinek gyártása

 

 

 

29.31

Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

2930*

 

 

29.32

Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

2930*

30

 

 

Egyéb jármű gyártása

 

 

30.1

 

Hajó, csónak gyártása

 

 

 

30.11

Hajógyártás

3011

 

 

30.12

Szabadidő-, sporthajó gyártása

3012

 

30.2

 

Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

 

 

 

30.20

Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

3020

 

30.3

 

Légi-, űrjármű gyártása

 

 

 

30.30

Légi-, űrjármű gyártása

3030

 

30.4

 

Katonai harcjármű gyártása

 

 

 

30.40

Katonai harcjármű gyártása

3040

 

30.9

 

Egyéb jármű gyártása

 

 

 

30.91

Motorkerékpár gyártása

3091

 

 

30.92

Kerékpár, mozgássérült-kocsi gyártása

3092

 

 

30.99

M.n.s. egyéb jármű gyártása

3099

31

 

 

Bútorgyártás

 

 

31.0

 

Bútorgyártás

 

 

 

31.01

Irodabútor gyártása

3100*

 

 

31.02

Konyhabútorgyártás

3100*

 

 

31.03

Ágybetét gyártása

3100*

 

 

31.09

Egyéb bútor gyártása

3100*

32

 

 

Egyéb feldolgozóipari tevékenység

 

 

32.1

 

Ékszergyártás

 

 

 

32.11

Érmegyártás

3211*

 

 

32.12

Ékszergyártás

3211*

 

 

32.13

Divatékszer gyártása

3212

 

32.2

 

Hangszergyártás

 

 

 

32.20

Hangszergyártás

3220

 

32.3

 

Sportszergyártás

 

 

 

32.30

Sportszergyártás

3230

 

32.4

 

Játékgyártás

 

 

 

32.40

Játékgyártás

3240

 

32.5

 

Orvosi eszköz gyártása

 

 

 

32.50

Orvosi eszköz gyártása

3250

 

32.9

 

M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység

 

 

 

32.91

Seprű-, kefegyártás

3290*

 

 

32.99

Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

3290*

33

 

 

Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

 

 

33.1

 

Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

 

 

 

33.11

Fémfeldolgozási termék javítása

3311

 

 

33.12

Ipari gép, berendezés javítása

3312

 

 

33.13

Elektronikus, optikai eszköz javítása

3313

 

 

33.14

Ipari villamos gép, berendezés javítása

3314

 

 

33.15

Hajó, csónak javítása

3315*

 

 

33.16

Repülőgép, űrhajó javítása

3315*

 

 

33.17

Egyéb közlekedési eszköz javítása

3315*

 

 

33.19

Egyéb ipari eszköz javítása

3319

 

33.2

 

Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

 

 

 

33.20

Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

3320

 

 

 

D. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS

 

35

 

 

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

 

 

35.1

 

Villamosenergia-termelés, -ellátás

 

 

 

35.11

Villamosenergia-termelés

3510*

 

 

35.12

Villamosenergia-szállítás

3510*

 

 

35.13

Villamosenergia-elosztás

3510*

 

 

35.14

Villamosenergia-kereskedelem

3510*

 

35.2

 

Gázellátás

 

 

 

35.21

Gázgyártás

3520*

 

 

35.22

Gázelosztás

3520*

 

 

35.23

Gázkereskedelem

3520*

 

35.3

 

Gőzellátás, légkondicionálás

 

 

 

35.30

Gőzellátás, légkondicionálás

3530

 

 

 

E. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – VÍZELLÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS

 

36

 

 

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

 

 

36.0

 

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

 

 

 

36.00

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

3600

37

 

 

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

 

 

37.0

 

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

 

 

 

37.00

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

3700

38

 

 

Hulladékgazdálkodás

 

 

38.1

 

Hulladékgyűjtés

 

 

 

38.11

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3811

 

 

38.12

Veszélyes hulladék gyűjtése

3812

 

38.2

 

Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás

 

 

 

38.21

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3821

 

 

38.22

Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3822

 

38.3

 

Hulladékanyag hasznosítása

 

 

 

38.31

Használt eszköz bontása

3830*

 

 

38.32

Hulladék újrahasznosítása

3830*

39

 

 

Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

 

 

39.0

 

Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

 

 

 

39.00

Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

3900

 

 

 

F. NEMZETGAZDASÁGI ÁG –ÉPÍTŐIPAR

 

41

 

 

Épületek építése

 

 

41.1

 

Épületépítési projekt szervezése

 

 

 

41.10

Épületépítési projekt szervezése

4100*

 

41.2

 

Lakó- és nem lakó épület építése

 

 

 

41.20

Lakó- és nem lakó épület építése

4100*

42

 

 

Egyéb építmény építése

 

 

42.1

 

Út, vasút építése

 

 

 

42.11

Út, autópálya építése

4210*

 

 

42.12

Vasút építése

4210*

 

 

42.13

Híd, alagút építése

4210*

 

42.2

 

Közműépítés

 

 

 

42.21

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

4220*

 

 

42.22

Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése

4220*

 

42.9

 

M.n.s.Egyéb építmény építése m.n.s.

 

 

 

42.91

Vízi létesítmény építése

4290*

 

 

42.99

Egyéb építmény építése m.n.s.

4290*

43

 

 

Speciális szaképítés

 

 

43.1

 

Bontás, építési terület előkészítése

 

 

 

43.11

Bontás

4311

 

 

43.12

Építési terület előkészítése

4312*

 

 

43.13

Talajmintavétel, próbafúrás

4312*

 

43.2

 

Épületgépészeti szerelés

 

 

 

43.21

Villanyszerelés

4321

 

 

43.22

Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

4322

 

 

43.29

Egyéb épületgépészeti szerelés

4329

 

43.3

 

Befejező építés

 

 

 

43.31

Vakolás

4330*

 

 

43.32

Épületasztalos-szerkezet szerelése

4330*

 

 

43.33

Padló-, falburkolás

4330*

 

 

43.34

Festés, üvegezés

4330*

 

 

43.39

Egyéb befejező építés m.n.s.

4330*

 

43.9

 

Egyéb speciális szaképítés

 

 

 

43.91

Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

4390*

 

 

43.99

Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

4390*

 

 

 

G. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS

 

45

 

 

Gépjármű-, motorkerékpár kereskedeleme, javítása

 

 

45.1

 

Gépjármű-kereskedelem

 

 

 

45.11

Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelme

4510*

 

 

45.19

Egyéb gépjármű-kereskedelme

4510*

 

45.2

 

Gépjárműjavítás, karbantartás

 

 

 

45.20

Gépjárműjavítás, karbantartás

4520

 

45.3

 

Gépjárműalkatrész-kereskedelem

 

 

 

45.31

Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem

4530*

 

 

45.32

Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem

4530*

 

45.4

 

Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

 

 

 

45.40

Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

4540

46

 

 

Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

 

 

46.1

 

Ügynöki nagykereskedelem

 

 

 

46.11

Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

4610*

 

 

46.12

Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme

4610*

 

 

46.13

Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme

4610*

 

 

46.14

Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

4610*

 

 

46.15

Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme

4610*

 

 

46.16

Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme

4610*

 

 

46.17

Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme

4610*

 

 

46.18

Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

4610*

 

 

46.19

Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

4610*

 

46.2

 

Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme

 

 

 

46.21

Gabona-, dohány-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelme

4620*

 

 

46.22

Dísznövény nagykereskedelme

4620*

 

 

46.23

Élőállat nagykereskedelme

4620*

 

 

46.24

Bőr nagykereskedelme

4620*

 

46.3

 

Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme

 

 

 

46.31

Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

4630*

 

 

46.32

Hús-, húskészítmény nagykereskedelme

4630*

 

 

46.33

Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme

4630*

 

 

46.34

Ital nagykereskedelme

4630*

 

 

46.35

Dohányáru nagykereskedelme

4630*

 

 

46.36

Cukor, édesség, nagykereskedelme

4630*

 

 

46.37

Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem

4630*

 

 

46.38

Egyéb élelmiszer nagykereskedelme

4630*

 

 

46.39

Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme

4630*

 

46.4

 

Háztartási cikk nagykereskedelme

 

 

 

46.41

Textil-nagykereskedelem

4641*

 

 

46.42

Ruházat, lábbeli nagykereskedelme

4641*

 

 

46.43

Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme

4649*

 

 

46.44

Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem

4649*

 

 

46.45

Illatszer nagykereskedelme

4649*

 

 

46.46

Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme

4649*

 

 

46.47

Bútor, szőnyeg, világító berendezés nagykereskedelme

4649*

 

 

46.48

Óra-, ékszer-nagykereskedelem

4649*

 

 

46.49

Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.

4649*

 

46.5

 

Információtechnológiai, híradástechnikai termék nagykereskedelme

 

 

 

46.51

Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme

4651

 

 

46.52

Elektronikus, híradástechnikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme

4652

 

46.6

 

Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme

 

 

 

46.61

Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme

4653

 

 

46.62

Szerszámgép-nagykereskedelem

4659*

 

 

46.63

Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme

4659*

 

 

46.64

Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme

4659*

 

 

46.65

Irodabútor-nagykereskedelem

4659*

 

 

46.66

Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme

4659*

 

 

46.69

Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme

4659*

 

46.7

 

Egyéb szakosodott nagykereskedelem

 

 

 

46.71

Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme

4661

 

 

46.72

Fém-, érc-nagykereskedelem

4662

 

 

46.73

Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

4663*

 

 

46.74

Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme

4663*

 

 

46.75

Vegyi áru nagykereskedelme

4669*

 

 

46.76

Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme

4669*

 

 

46.77

Hulladék-nagykereskedelem

4669*

 

46.9

 

Vegyestermékkörű nagykereskedelem

 

 

 

46.90

Vegyestermékkörű nagykereskedelem

4690

47

 

 

Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)

 

 

47.1

 

Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem

 

 

 

47.11

Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

4711

 

 

47.19

Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

4719

 

47.2 (1)

 

Élelmiszer-, ital-, dohányáru-kiskereskedelme

 

 

 

47.21

Zöldség-, gyümölcs kiskereskedelme

4721*

 

 

47.22

Hús-, húsáru kiskereskedelme

4721*

 

 

47.23

Hal kiskereskedelme

4721*

 

 

47.24

Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

4721*

 

 

47.25

Ital-kiskereskedelem

4722

 

 

47.26

Dohányáru-kiskereskedelem

4723

 

 

47.29

Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

4721*

 

47.3 (1)

 

Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem

 

 

 

47.30

Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem

4730

 

47.4 (1)

 

Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme

 

 

 

47.41

Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme

4741*

 

 

47.42

Telekommunikációs termék kiskereskedelme

4741*

 

 

47.43

Audio-, videoberendezés kiskereskedelme

4742

 

47.5 (1)

 

Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

 

 

 

47.51

Textil-kiskereskedelem

4751

 

 

47.52

Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelme

4752

 

 

47.53

Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme

4753

 

 

47.54

Villamos háztartási készülék kiskereskedelme

4759*

 

 

47.59

Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelem

4759*

 

47.6 (1)

 

Kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelme

 

 

 

47.61

Könyv-kiskereskedelem

4761*

 

 

47.62

Újság-, papíráru-kiskereskedelem

4761*

 

 

47.63

Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

4762

 

 

47.64

Sportszer-kiskereskedelem

4763

 

 

47.65

Játék-kiskereskedelem

4764

 

47.7

 

Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme

 

 

 

47.71

Ruházat kiskereskedelem

4771*

 

 

47.72

Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem

4771*

 

 

47.73

Gyógyszer-kiskereskedelem

4772*

 

 

47.74

Gyógyászati termék kiskereskedelme

4772*

 

 

47.75

Illatszer-kiskereskedelem

4772*

 

 

47.76

Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelem

4773*

 

 

47.77

Óra-, ékszer-kiskereskedelem

4773*

 

 

47.78

Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

4773*

 

 

47.79

Használtcikk bolti kiskereskedelem

4774

 

47.8

 

Piaci kiskereskedelem

 

 

 

47.81

Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme

4781

 

 

47.82

Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme

4782

 

 

47.89

Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

4789

 

47.9

 

Nem bolti, piaci kiskereskedelem

 

 

 

47.91

Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

4791

 

 

47.99

Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

4799

 

 

 

H. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS

 

49

 

 

Szárazföldi, csővezetékes szállítás

 

 

49.1

 

Helyközi vasúti személyszállítás

 

 

 

49.10

Helyközi vasúti személyszállítás

4911

 

49.2

 

Vasúti áruszállítás

 

 

 

49.20

Vasúti áruszállítás

4912

 

49.3

 

Egyéb szárazföldi személyszállítás

 

 

 

49.31

Városi, elővárosi, város-térségi szárazföldi személyszállítás

4921

 

 

49.32

Taxis személyszállítás

4922*

 

 

49.39

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

4922*

 

49.4

 

Közúti áruszállítás, költöztetés

 

 

 

49.41

Közúti áruszállítás

4923*

 

 

49.42

Költöztetés

4923*

 

49.5

 

Csővezetékes szállítás

 

 

 

49.50

Csővezetékes szállítás

4930

50

 

 

Vízi szállítás

 

 

50.1

 

Tengeri személyszállítás

 

 

 

50.10

Tengeri személyszállítás

5011

 

50.2

 

Tengeri áruszállítás

 

 

 

50.20

Tengeri áruszállítás

5012

 

50.3

 

Belvízi személyszállítás

 

 

 

50.30

Belvízi személyszállítás

5021

 

50.4

 

Belvízi áruszállítás

 

 

 

50.40

Belvízi áruszállítás

5022

51

 

 

Légi szállítás

 

 

51.1

 

Légi személyszállítás

 

 

 

51.10

Légi személyszállítás

5110

 

51.2

 

Légi áruszállítás

 

 

 

51.21

Légi áruszállítás

5120*

 

 

51.22

Űrszállítás

5120*

52

 

 

Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

 

 

52.1

 

Raktározás, tárolás

 

 

 

52.10

Raktározás, tárolás

5210

 

52.2

 

Szállítást kiegészítő tevékenység

 

 

 

52.21

Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5221

 

 

52.22

Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5222

 

 

52.23

Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5223

 

 

52.24

Rakománykezelés

5224

 

 

52.29

Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

5229

53

 

 

Postai, futárpostai tevékenység

 

 

53.1

 

Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)

 

 

 

53.10

Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)

5310

 

53.2

 

Egyéb postai, futárpostai tevékenység

 

 

 

53.20

Egyéb postai, futárpostai tevékenység

5320

 

 

 

I. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS

 

55

 

 

Szálláshely-szolgáltatás

 

 

55.1

 

Szállodai szolgáltatás

 

 

 

55.10

Szállodai szolgáltatás

5510*

 

55.2

 

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás

 

 

 

55.20

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás

5510*

 

55.3

 

Kempingszolgáltatás

 

 

 

55.30

Kempingszolgáltatás

5520

 

55.9

 

Egyéb szálláshely-szolgáltatás

 

 

 

55.90

Egyéb szálláshely-szolgáltatás

5590

56

 

 

Vendéglátás

 

 

56.1

 

Éttermi-, mozgó vendéglátás

 

 

 

56.10

Éttermi-, mozgó vendéglátás

5610

 

56.2

 

Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás

 

 

 

56.21

Rendezvényi étkeztetés

5621

 

 

56.29

Egyéb vendéglátás

5629

 

56.3

 

Italszolgáltatás

 

 

 

56.30

Italszolgáltatás

5630

 

 

 

J. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ

 

58

 

 

Kiadói tevékenység

 

 

58.1

 

Kiadói tevékenység

 

 

 

58.11

Könyvkiadás

5811

 

 

58.12

Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

5812

 

 

58.13

Napilapkiadás

5813*

 

 

58.14

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5813*

 

 

58.19

Egyéb kiadói tevékenység

5819

 

58.2

 

Szoftverkiadás

 

 

 

58.21

Számítógépes játék kiadása

5820*

 

 

58.29

Egyéb szoftverkiadás

5820*

59

 

 

Film, videó gyártás, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadás

 

 

59.1

 

Film-, videó, televízióműsor gyártása

 

 

 

59.11

Film-, videó, televízióműsor gyártása

5911

 

 

59.12

Film-, videó gyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

5912

 

 

59.13

Film-, video- és televízió-program terjesztése

5913

 

 

59.14

Filmvetítés

5914

 

59.2

 

Hangfelvétel készítése, kiadása

 

 

 

59.20

Hangfelvétel készítése, kiadása

5920

60

 

 

Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás

 

 

60.1

 

Rádió műsorszolgáltatás

 

 

 

60.10

Rádió műsorszolgáltatás

6010

 

60.2

 

Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

 

 

 

60.20

Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

6020

61

 

 

Távközlés

 

 

61.1

 

Vezetékes távközlés

 

 

 

61.10

Vezetékes távközlés

6110

 

61.2

 

Vezeték nélküli távközlés

 

 

 

61.20

Vezeték nélküli távközlés

6120

 

61.3

 

Műholdas távközlés

 

 

 

61.30

Műholdas távközlés

6130

 

61.9

 

Egyéb távközlés

 

 

 

61.90

Egyéb távközlés

6190

62

 

 

Információ-technológiai szolgáltatás

 

 

62.0

 

Információ-technológiai szolgáltatás

 

 

 

62.01

Számítógépes programozás

6201

 

 

62.02

Információtechnológiai szaktanácsadás

6202*

 

 

62.03

Számítógép-üzemeltetés

6202*

 

 

62.09

Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

6209

63

 

 

Információs szolgáltatás

 

 

63.1

 

Világháló-portáli, adatfeldolgozási szolgáltatás

 

 

 

63.11

Adatfeldolgozási szolgáltatás

6311

 

 

63.12

Világháló-portáli szolgáltatás

6312

 

63.9

 

Egyéb információs szolgáltatás

 

 

 

63.91

Hírügynökségi tevékenység

6391

 

 

63.99

M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

6399

 

 

 

K. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

 

64

 

 

Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység

 

 

64.1

 

Monetáris közvetítés

 

 

 

64.11

Jegybanki tevékenység

6411

 

 

64.19

Egyéb monetáris közvetítés

6419

 

64.2

 

Vagyonkezelés (holding)

 

 

 

64.20

Vagyonkezelés (holding)

6420

 

64.3

 

Befektetés-közvetítés

 

 

 

64.30

Befektetési-közvetítés

6430

 

64.9

 

Egyéb pénzügyi közvetítés

 

 

 

64.91

Pénzügyi lízing

6491

 

 

64.92

Egyéb hitelnyújtás

6492

 

 

64.99

M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés

6499

65

 

 

Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)

 

 

65.1

 

Biztosítás

 

 

 

65.11

Életbiztosítás

6511

 

 

65.12

Nem életbiztosítás

6512

 

65.2

 

Viszontbiztosítás

 

 

 

65.20

Viszontbiztosítás

6520

 

65.3

 

Nyugdíjalapok

 

 

 

65.30

Nyugdíjalapok

6530

66

 

 

Egyéb pénzügyi tevékenység

 

 

66.1

 

Pénzügyi kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap)

 

 

 

66.11

Pénz-, tőkepiac igazgatása

6611

 

 

66.12

Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

6612

 

 

66.19

Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6619

 

66.2

 

Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység

 

 

 

66.21

Kockázatértékelés, kárszakértés

6621

 

 

66.22

Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

6622

 

 

66.29

Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

6629

 

66.3

 

Alapkezelés

 

 

 

66.30

Alapkezelés

6630

 

 

 

L. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – INGATLANÜGYLETEK

 

68

 

 

INGATLANÜGYLETEK

 

 

68.1

 

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

 

 

 

68.10

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6810*

 

68.2

 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

 

 

 

68.20

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6810*

 

68.3

 

Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás

 

 

 

68.31

Ingatlanügynöki tevékenység

6820*

 

 

68.32

Ingatlankezelés

6820*

 

 

 

M. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG

 

69

 

 

Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység

 

 

69.1

 

Jogi tevékenység

 

 

 

69.10

Jogi tevékenység

6910

 

69.2

 

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

 

 

 

69.20

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

6920

70

 

 

Üzletvezetési, vezetői tanácsadás

 

 

70.1

 

Üzletvezetés

 

 

 

70.10

Üzletvezetés

7010

 

70.2

 

Üzletviteli tanácsadás

 

 

 

70.21

PR, kommunikáció

7020*

 

 

70.22

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7020*

71

 

 

Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

 

 

71.1

 

Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

 

 

 

71.11

Építészmérnöki tevékenység

7110*

 

 

71.12

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7110*

 

71.2

 

Műszaki vizsgálat, elemzés

 

 

 

71.20

Műszaki vizsgálat, elemzés

7120

72

 

 

Tudományos kutatás, fejlesztés

 

 

72.1

 

Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

 

 

 

72.11

Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

7210*

 

 

72.19

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7210*

 

72.2

 

Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

 

 

 

72.20

Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

7220

73

 

 

Reklám, piackutatás

 

 

73.1

 

Reklám

 

 

 

73.11

Reklámügynöki tevékenység

7310*

 

 

73.12

Médiareklám

7310*

 

73.2

 

Piac-, közvélemény-kutatás

 

 

 

73.20

Piac-, közvélemény-kutatás

7320

74

 

 

Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

 

 

74.1

 

Divat-, formatervezés

 

 

 

74.10

Divat-, formatervezés

7410

 

74.2

 

Fényképészet

 

 

 

74.20

Fényképészet

7420

 

74.3

 

Fordítás, tolmácsolás

 

 

 

74.30

Fordítás, tolmácsolás

7490*

 

74.9

 

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

 

 

 

74.90

M.n.s e szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7490*

75

 

 

Állat-egészségügyi ellátás

 

 

75.0

 

Állat-egészségügyi ellátás

 

 

 

75.00

Állat-egészségügyi ellátás

7500

 

 

 

N. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG

 

77

 

 

Kölcsönzés, operatív lízing

 

 

77.1

 

Gépjárművkölcsönzés

 

 

 

77.11

Személygépjármű kölcsönzése

7710*

 

 

77.12

Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

7710*

 

77.2

 

Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése,

 

 

 

77.21

Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése

7721

 

 

77.22

Videokazetta, lemez kölcsönzése

7722

 

 

77.29

Egyéb szabadidős-sporteszköz kölcsönzése

7729

 

77.3

 

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

 

 

 

77.31

Mezőgazdasági gép kölcsönzése

7730*

 

 

77.32

Építőipari gép kölcsönzése

7730*

 

 

77.33

Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

7730*

 

 

77.34

Vízi szállítóeszköz kölcsönzése

7730*

 

 

77.35

Légi szállítóeszköz kölcsönzése

7730*

 

 

77.39

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7730*

 

77.4

 

Immateriális javak kölcsönzése

 

 

 

77.40

Immateriális javak kölcsönzése

7740

78

 

 

Munkaerőpiaci szolgáltatás

 

 

78.1

 

Munkaközvetítés

 

 

 

78.10

Munkaközvetítés

7810

 

78.2

 

Időszaki munkaerő közvetítése

 

 

 

78.20

Időszaki munkaerő közvetítése

7820

 

78.3

 

Egyéb emberi erőforrás ellátás, -gazdálkodás

 

 

 

78.30

Egyéb emberi erőforrás ellátás, -gazdálkodás

7830

79

 

 

Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás

 

 

79.1

 

Utazásközvetítés, utazásszervezés

 

 

 

79.11

Utazásközvetítés

7911

 

 

79.12

Utazásszervezés

7912

 

79.9

 

Egyéb foglalás

 

 

 

79.90

Egyéb foglalás

7990

80

 

 

Biztonsági, nyomozói tevékenység

 

 

80.1

 

Személybiztonsági tevékenység

 

 

 

80.10

Személybiztonsági tevékenység

8010

 

80.2

 

Biztonsági rendszer szolgáltatás

 

 

 

80.20

Biztonsági rendszer szolgáltatás

8020

 

80.3

 

Nyomozás

 

 

 

80.30

Nyomozás

8030

81

 

 

Építmény üzemeltetés, zöldterület-kezelés

 

 

81.1

 

Építmény-üzemeltetés

 

 

 

81.10

Építmény-üzemeltetés

8110

 

81.2

 

Takarítás

 

 

 

81.21

Általános épülettakarítás

8121

 

 

81.22

Egyéb épület-, ipari takarítás

8129*

 

 

81.29

Egyéb takarítás

8129*

 

81.3

 

Zöldterület-kezelés

 

 

 

81.30

Zöldterület-kezelés

8130

82

 

 

Adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás

 

 

82.1

 

Adminisztratív-, kiegészítő szolgáltatás

 

 

 

82.11

Összetett adminisztratív szolgáltatás

8211

 

 

82.19

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

8219

 

82.2

 

Telefoninformáció

 

 

 

82.20

Telefoninformáció

8220

 

82.3

 

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

 

 

 

82.30

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8230

 

82.9

 

Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység

 

 

 

82.91

Követelésbehajtás

8291

 

 

82.92

Csomagolás

8292

 

 

82.99

M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

8299

 

 

 

O. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

 

84

 

 

Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

 

 

84.1

 

Közigazgatás

 

 

 

84.11

Általános közigazgatás

8411

 

 

84.12

Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

8412

 

 

84.13

Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

8413

 

84.2

 

Társadalmi közszolgáltatás

 

 

 

84.21

Külügyek

8421

 

 

84.22

Honvédelem

8422

 

 

84.23

Igazságügy, bíróság

8423*

 

 

84.24

Közbiztonság, közrend

8423*

 

 

84.25

Tűzvédelem

8423*

 

84.3

 

Kötelező társadalombiztosítás

 

 

 

84.30

Kötelező társadalombiztosítás

8430

 

 

 

P. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – OKTATÁS

 

85

 

 

Oktatás

 

 

85.1

 

Iskolai előkészítő oktatás

 

 

 

85.10

Iskolai előkészítő oktatás

8510*

 

85.2

 

Alapfokú oktatás

 

 

 

85.20

Alapfokú oktatás

8510*

 

85.3

 

Középfokú oktatás

 

 

 

85.31

Általános középfokú oktatás

8521

 

 

85.32

Szakmai középfokú oktatás

8522

 

85.4

 

Felső szintű oktatás

 

 

 

85.41

Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

8530*

 

 

85.42

Felsőfokú oktatás

8530*

 

85.5

 

Egyéb oktatás

 

 

 

85.51

Sport, szabadidős képzés

8541

 

 

85.52

Kulturális képzés

8542

 

 

85.53

Járművezető-oktatás

8549*

 

 

85.59

M.n.s. egyéb oktatás

8549*

 

85.6

 

Oktatást kiegészítő tevékenység

 

 

 

85.60

Oktatást kiegészítő tevékenység

8550

 

 

 

Q. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

 

86

 

 

Humán-egészségügyi ellátás

 

 

86.1

 

Fekvőbeteg-ellátás

 

 

 

86.10

Fekvőbeteg-ellátás

8610

 

86.2

 

Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás

 

 

 

86.21

Általános járóbeteg-ellátás

8620*

 

 

86.22

Szakorvosi járóbeteg-ellátás

8620*

 

 

86.23

Fogorvosi járóbeteg-ellátás

8620*

 

86.9

 

Egyéb humán-egészségügyi ellátás

 

 

 

86.90

Egyéb humán-egészségügyi ellátás

8690

87

 

 

Bentlakásos, nem kórházi ápolás

 

 

87.1

 

Bentlakásos, nem kórházi ápolás

 

 

 

87.10

Bentlakásos, nem kórházi ápolás

8710

 

87.2

 

Értelmi fogyatékos, mentális-, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

 

 

 

87.20

Értelmi fogyatékos, mentális-, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

8720

 

87.3

 

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

 

 

 

87.30

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

8730

 

87.9

 

Egyéb bentlakásos ellátás

 

 

 

87.90

Egyéb bentlakásos ellátás

8790

88

 

 

Szociális ellátás bentlakás nélkül

 

 

88.1

 

Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

 

 

 

88.10

Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8810

 

88.9

 

Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

 

 

 

88.91

Gyermekek napközbeni ellátása

8890*

 

 

88.99

M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

8890*

 

 

 

R. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABADIDŐ

 

90

 

 

Alkotó-, művészeti-, szórakoztató tevékenység

 

 

90.0

 

Alkotó-, művészeti-, szórakoztató tevékenység

 

 

 

90.01

Előadó-művészet

9000*

 

 

90.02

Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9000*

 

 

90.03

Alkotóművészet

9000*

 

 

90.04

Művészeti létesítmények működtetése

9000*

91

 

 

Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

 

 

91.0

 

Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

 

 

 

91.01

Könyvtári, levéltári tevékenység

9101

 

 

91.02

Múzeumi tevékenység

9102*

 

 

91.03

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

9102*

 

 

91.04

Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

9103

92

 

 

Szerencsejáték, fogadás

 

 

92.0

 

Szerencsejáték, fogadás

 

 

 

92.00

Szerencsejáték, fogadás

9200

93

 

 

Sport-, szórakoztató-, szabadidős tevékenység

 

 

93.1

 

Sporttevékenység

 

 

 

93.11

Sportlétesítmény működtetése

9311*

 

 

93.12

Sportegyesületi tevékenység

9312

 

 

93.13

Testedzési szolgáltatás

9311*

 

 

93.19

Egyéb sporttevékenység

9319

 

93.2

 

Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

 

 

 

93.21

Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

9321

 

 

93.29

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9329

 

 

 

S. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – EGYÉB SZOLGÁLTATÁS

 

94

 

 

Érdekképviselet

 

 

94.1

 

Vállalkozói, szakmai érdekképviselet

 

 

 

94.11

Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet

9411

 

 

94.12

Szakmai érdekképviselet

9412

 

94.2

 

Szakszervezeti tevékenység

 

 

 

94.20

Szakszervezeti tevékenység

9420

 

94.9

 

Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

 

 

 

94.91

Egyházi tevékenység

9491

 

 

94.92

Politikai tevékenység

9492

 

 

94.99

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9499

95

 

 

Számítógép, személyi-, háztartási cikk javítása

 

 

95.1

 

Számítógép, kommunikációs eszköz javítása

 

 

 

95.11

Számítógép, periféria javítása

9511

 

 

95.12

Kommunikációs eszköz javítása

9512

 

95.2

 

Személyi-, háztartási cikk javítása

 

 

 

95.21

Szórakoztató-elektronikai cikk javítása

9521

 

 

95.22

Háztartási gép, háztartási-, kerti eszköz javítása

9522

 

 

95.23

Lábbeli, egyéb bőráru javítása

9523

 

 

95.24

Bútor, lakberendezési tárgy javítása

9524

 

 

95.25

Óra-, ékszerjavítás

9529*

 

 

95.29

Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása

9529*

96

 

 

Egyéb személyi szolgáltatás

 

 

96.0

 

Egyéb személyi szolgáltatás

 

 

 

96.01

Textil, szőrme mosása, tisztítása

9601

 

 

96.02

Fodrászat, szépségápolás

9602

 

 

96.03

Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

9603

 

 

96.04

Fizikai közérzet javító szolgáltatás

9609*

 

 

96.09

M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

9609*

 

 

 

T. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – HÁZTARTÁS MUNKAADÓI TEVÉKENYSÉGE; TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA, SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSE SAJÁT FOGYASZTÁSRA

 

97

 

 

Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

 

 

97.0

 

Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

 

 

 

97.00

Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

9700

98

 

 

Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra

 

 

98.1

 

Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra

 

 

 

98.10

Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra

9810

 

98.2

 

Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra

 

 

 

98.20

Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra

9820

 

 

 

U. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET

 

99

 

 

Területen kívüli szervezet

 

 

99.0

 

Területen kívüli szervezet

 

 

 

99.00

Területen kívüli szervezet

9900


(1)  Szakosodott kiskereskedelem.


II. MELLÉKLET

Az 58/97/EK, Euratom rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 7. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. melléklet (Közös modul az éves szerkezeti statisztikákhoz) a következőképpen módosul:

1.1.

A szövegrész egészében a következő cserékre kerül sor:

Korábbi szövegrész

Módosító szövegrész

NACE Rev. 1. J nemzetgazdasági ág

NACE Rev. 2. K nemzetgazdasági ág

NACE Rev. 1. 65.2-es alágazat és 67-es ágazat

NACE Rev. 2. 64.2-es, 64.3-as és 64.9-es alágazat és 66-os ágazat

NACE Rev. 1. C–G nemzetgazdasági ág

NACE Rev. 2. B–G nemzetgazdasági ág

NACE Rev 1. 65.11-es szakágazat

NACE Rev 2. 64.11-es szakágazat

NACE Rev 1. 65-ös és 66-os ágazat

NACE Rev 2. 64-es és 65-ös ágazat

NACE Rev 1. H, I és K nemzetgazdasági ág

NACE Rev. 2. H, I, J, L, M, N nemzetgazdasági ág és 95-ös ágazat

1.2.

A 9. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„9. szakasz

A tevékenységek csoportosítása

A tevékenységek alábbi csoportosításai a NACE Rev. 2. nómenklatúrára vonatkoznak.

B, C D, E és F NEMZETGAZDASÁGI ÁGAK

Bányászat, kőfejtés; feldolgozóipar; villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás; vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés; építőipar.

A közösségi statisztikák összeállítása érdekében a tagállamoknak a NACE Rev. 2. szerinti szakágazati bontásban kell szolgáltatni nemzeti adataikat.

G NEMZETGAZDASÁGI ÁG

Kereskedelem, gépjárműjavítás

A közösségi statisztikák összeállítása érdekében a tagállamoknak a NACE Rev. 2. szerinti szakágazati bontásban kell szolgáltatni nemzeti adataikat.

H NEMZETGAZDASÁGI ÁG

Szállítás, raktározás

49.1+49.2

»Helyközi vasúti személyszállítás, távolsági« és »Vasúti áruszállítás«

49.3

Egyéb szárazföldi személyszállítás

49.4

Közúti áruszállítás, költöztetés

49.5

Csővezetékes szállítás

50.1+50.2

»Tengeri személyszállítás« és »Tengeri áruszállítás«

50.3+50.4

»Belvízi személyszállítás« és »Belvízi áruszállítás«

51

Légi szállítás

52

Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

53.1

Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)

53.2

Egyéb postai, futárpostai tevékenység

I NEMZETGAZDASÁGI ÁG

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

55

Szálláshely-szolgáltatás

56

Vendéglátás

J NEMZETGAZDASÁGI ÁG

Információ, kommunikáció

58

Kiadói tevékenység

59

Film, videó, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadás

60

Műsorösszeállítás, műsorterjesztés tevékenység

61

Távközlés

62

Számítógépes programozás, szaktanácsadás és kapcsolódó tevékenységek

63

Adatszolgáltatás

K NEMZETGAZDASÁGI ÁG

Pénzügyi, biztosítási tevékenység

A közösségi statisztikák összeállítása érdekében a tagállamoknak a NACE Rev. 2. szerinti szakágazati bontásban kell szolgáltatni nemzeti adataikat.

L NEMZETGAZDASÁGI ÁG

Ingatlanügyletek

68

Ingatlanügyletek

M NEMZETGAZDASÁGI ÁG

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

69+70

Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység; Üzletvezetési, vezetői tanácsadás

71

Építészmérnöki, mérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

72

Tudományos kutatás, fejlesztés

73.1

Reklám

73.2

74

75

Piac-, közvélemény-kutatás

Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Állat-egészségügyi ellátás

N NEMZETGAZDASÁGI ÁG

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység

77.1

77.2

Gépjárműkölcsönzés

Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

77.3

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

77.4

Immateriális javak kölcsönzése

78

Munkaerőpiaci szolgáltatás

79

Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás

80

Biztonsági, nyomozói tevékenység

81

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés

82

Adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás

S NEMZETGAZDASÁGI ÁG

Egyéb szolgáltatás

95.11

Számítógép, periféria javítása

95.12

Kommunikációs eszköz javítása

95.21

Szórakoztató-elektronikai cikk javítása

95.22

Háztartási gép, háztartási-, kerti eszköz javítása

95.23

Lábbeli, egyéb bőráru javítása

95.24

Bútor, lakberendezési tárgy javítás

95.25

Óra-, ékszerjavítás

95.29

Egyéb személyi, háztartási cikk javítása”

2.

A 2. melléklet (Részletes modul az ipar szerkezeti statisztikáihoz) a következőképpen módosul:

2.1.

A szövegrész egészében a következő cserékre kerül sor:

Korábbi szövegrész

Módosító szövegrész

NACE Rev. 1. C nemzetgazdasági ág

NACE Rev. 2. B nemzetgazdasági ág

NACE Rev. 1. D nemzetgazdasági ág

NACE Rev. 2. C nemzetgazdasági ág

NACE Rev. 1. E nemzetgazdasági ág

NACE Rev. 2. D és E nemzetgazdasági ág

NACE Rev. 1. 17/18/19/21/22/25/28/31/32/36 ágazatok

NACE Rev. 2. 13/14/15/17/18/22/25/26/31 ágazatok

2.2.

A 3. szakasz helyébe az alábbi szöveg lép:

„3. szakasz

Felvételi kör

A statisztikákat a NACE Rev. 2. B, C, D és E nemzetgazdasági ágaiban szereplő valamennyi tevékenység esetében össze kell állítani. Ezen nemzetgazdasági ágak a bányászat és kőfejtés (B), a feldolgozóipar (C), a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás (D) és a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés (E) tevékenységeit tartalmazzák. A vállalkozási statisztikák a főtevékenységük szerint a B, C, D és E nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdasági egységre vonatkoznak.”

3.

A 3. melléklet (Részletes modul a forgalmazás és kereskedelem szerkezeti statisztikáihoz) a következőképpen módosul:

3.1.

A 3. szakasz 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.

A statisztikákat a NACE Rev. 2. G nemzetgazdasági ágba tartozó valamennyi tevékenységre kell összeállítani. Ez a nemzetgazdasági ág a következő tevékenységeket foglalja magába: kereskedelem, gépjárműjavítás. A vállalkozási statisztikák azokra a gazdasági egységekre vonatkoznak, amelyeknek a fő tevékenysége a G nemzetgazdasági ágba tartozik.”

3.2.

A szövegrész egészében a következő cserékre kerül sor:

Korábbi szövegrész

Módosító szövegrész

NACE Rev. 1. 50-es ágazat

NACE Rev. 2. 45-ös ágazat

NACE Rev. 1. 51-es ágazat

NACE Rev. 2. 46-os ágazat

NACE Rev. 1. 52-es ágazat

NACE Rev. 2. 47-es ágazat

Az 5. szakaszban (Az első referenciaév) és a 9. szakaszban (Jelentések és tanulmányok) a NACE Rev 1. 50-es, 51-es és 52-es ágazataira történő utalás nem módosul.

4.

A 4. melléklet (Részletes modul az építőipar szerkezeti statisztikáihoz) a következőképpen módosul:

A szövegrész egészében a következő cserére kerül sor:

Korábbi szövegrész

Módosító szövegrész

NACE Rev. 1. 451-es és 452-es alágazat

NACE Rev. 2. 41-es és 42-es ágazat, valamint 43.1-es és 43.9-es alágazat

5.

A 5. melléklet (Szerkezeti statisztikai adatok részletes modulja a biztosítás területén) a következőképpen módosul:

A szövegrész egészében a következő cserére kerül sor:

Korábbi szövegrész

Módosító szövegrész

NACE Rev. 1. 66-os ágazat, kivéve a 66.02-es szakágazatot

NACE Rev. 2. 65-ös ágazat, kivéve a 65.3-as alágazat

6.

A 6. melléklet (A hitelintézetekre vonatkozó szerkezeti statisztikák részletes modulja) a következőképpen módosul:

A szövegrész egészében a következő cserére kerül sor:

Korábbi szövegrész

Módosító szövegrész

NACE Rev. 1. 65.12-es és 65.22-es szakágazat

NACE Rev. 2. 64.19-es és 64.92-es szakágazat

7.

A 7. melléklet (A nyugdíjalapokra vonatkozó szerkezeti statisztikák részletes modulja) a következőképpen módosul:

A szövegrész egészében a következő cserére kerül sor:

Korábbi szövegrész

Módosító szövegrész

NACE Rev. 1. 66.02-es szakágazat

NACE Rev. 2. 65.3-as alágazat


III. MELLÉKLET

Az 1165/98/EK rendelet A., B., C. és D. melléklete a következőképpen módosul:

1.   A. melléklet

1.1.

Az A. melléklet a) pontja („Alkalmazási kör”) helyébe a következő szöveg lép:

„a)

pont Hatály

E melléklet a NACE Rev. 2. B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágakban felsorolt valamennyi tevékenységre vagy a CPA B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágakban felsorolt termékekre vonatkozik. A NACE Rev. 2. 37-es ágazatára, a 38.1-es és a 38.2-es alágazataira és a 39-es ágazatára vonatkozó adatokat nem kell megadni. A tevékenységek listáját a 18. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően lehet módosítani.”

1.2.

Az A. melléklet c) pontja („A változók listája”) 6., 7., és 8. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„6.

A termelésre vonatkozó információkra (110.) nincs szükség a NACE Rev. 2. 36-os ágazatban, valamint a 35.3-as és a 38.3-as alágazatban.

7.

Az árbevételre vonatkozó információkra (120., 121., 122.) nincs szükség a NACE Rev. 2. D és E nemzetgazdasági ágban.

8.

Megrendelésre vonatkozó információkra (130., 131., 132.) csak a NACE Rev. 2. következő ágazataiban van szükség: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. A tevékenységek listáját a 18. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően lehet felülvizsgálni.”

1.3.

Az A. melléklet c) pontjának („A változók listája”) 9. és 10. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„9.

A (210., 220., 230.) változókra vonatkozó információra nincs szükség a NACE Rev. 2. 38.3 alágazata esetében.

10.

A termelői árakra és importárakra vonatkozó információkra (310., 311., 312. és 340.) nincs szükség a NACE Rev. 2., illetve CPA következő alágazatainál vagy szakágazatainál: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 és 38.3. A tevékenységek listáját a 18. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően lehet módosítani.

11.

Az importárakra vonatkozó változót (340.) a CPA-termékek alapján kell kiszámítani. Az importáló szakosodott egységek a NACE B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban megnevezett tevékenységeken kívül sorolhatók be.”

1.4.

Az A. melléklet f) pontja („Részletezési szint”) 1. és 2. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Az importár változó (340.) kivételével valamennyi változót a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágai (egy betű) és ágazatai (két számjegy) szerinti bontásban kell továbbítani A 340-es változót a CPA nemzetgazdasági ág (1 betű) és ágazat (2 számjegy) szintjén kell továbbítani.

2.

Ezenkívül a NACE Rev. 2. C nemzetgazdasági ágban a termelési mutatót (110.) és a termelői árak mutatóját (310., 311., 312.) a NACE Rev. 2. 3 számjegyű és 4 számjegyű szintjén kell továbbítani. A 3 és 4 számjegyű szinten továbbított mutatóknak az egyes tagállamok teljes hozzáadott értékének legalább 90 %-át kell reprezentálniuk egy adott bázisévben a NACE Rev. 2. C nemzetgazdasági ágban. E változókat nem kell ezen a részletezési szinten továbbítaniuk azon tagállamoknak, ahol a NACE Rev. 2. C nemzetgazdasági ág teljes hozzáadott értéke egy adott bázisévben a teljes Európai Közösség 4 %-ánál kevesebbet reprezentál.”

1.5.

Az A. melléklet f) pontja („Részletezési szint”) 3. alpontjában a „NACE Rev. 1.” helyébe a „NACE Rev. 2.” lép.

1.6.

Az A. melléklet f) pontja („Részletezési szint”) 4., 5., 6. és 7. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„4.

Ezenkívül, az árbevétel és az új rendelések változóinak (120., 121., 122., 130., 131., 132.) kivételével valamennyi változót a NACE Rev. 2. C-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, valamint az 586/2001/EK bizottsági rendeletben (1) meghatározott főbb ipari csoportok (MIGS) vonatkozásában kell megadni.

5.

Az árbevétel változóit (120., 121., 122.) a NACE Rev. 2. B és C nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar és a MIGS vonatkozásában, az energiával kapcsolatos tevékenységekhez tartozó főbb ipari csoport kivételével kell megadni.

6.

Az új rendelések változóit (130., 131., 132.) a teljes feldolgozóipar, a NACE Rev. 2. C nemzetgazdasági ága és a MIGS egy szűkített köre vonatkozásában kell megadni. Utóbbit ennek a mellékletnek a c) (»A változók listája«) pontja alatti 8. alpontban meghatározott NACE-ágazatok listájából kell kiszámítani.

7.

Az importár-változót (340.) meg kell küldeni az összes ipari termék, a CPA B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágai és a CPA termékcsoportjaiból az 586/2001/EK rendelettel összhangban meghatározott MIGS vonatkozásában. Ezt a változót nem kell megküldeniük azon tagállamoknak, amelyek saját pénznemként nem vezették be az eurót.

1.7.

Az A. melléklet f) pontja („Részletezési szint”) 9. és 10. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„9.

Az exportra vonatkozó változókat (122., 132. és 312.) az euro-övezet és a nem euro-övezet közötti különbségtétel alkalmazásával kell megküldeni. A különbségtételt a NACE Rev. 2. B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, a MIGS, a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ág (1 betű) és ágazat (2 számjegy) vonatkozásában kell alkalmazni. Nincs szükség a NACE Rev. 2. D és E nemzetgazdasági ágra vonatkozó adatokra a 122. változó vonatkozásában. Ezen kívül az importár-változót (340.) az euro-övezet és nem euro-övezet közötti különbségtétel alkalmazásával kell megküldeni. A különbségtételt a CPA B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, a MIGS, a CPA nemzetgazdasági ág (1 betű) és ágazat (2 számjegy) szintje vonatkozásában kell alkalmazni. Az euro-övezet és nem euro-övezet közötti különbségtétel vonatkozásában a Bizottság a 18. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően meghatározhatja a 4. cikk (2) bekezdésének első albekezdése d) pontjában meghatározott európai mintarendszerek alkalmazásának feltételeit. Az európai mintarendszer az importár-változó alkalmazási körét a nem euro-övezetbe tartozó országokból származó termékek importjára korlátozhatja. Azon tagállamoknak, amelyek saját pénznemként nem vezették be az eurót, a 122., 132., 312. és 340. változók tekintetében nem kell megküldeniük az euro-övezet és a nem euro-övezet szerint megkülönböztetett adatokat.

10.

Azon tagállamoknak, amelyeknek a NACE Rev. 2. B, C, D vagy E nemzetgazdasági ágában hozzáadott értéke egy adott bázisévben az Európai Közösség összesített számadatának 1 %-ánál kisebb értéket reprezentál, csak a teljes iparra, a MIGS-re és a NACE Rev. 2. vagy a CPA nemzetgazdasági ág szintjére vonatkozó adatokat kell átadniuk.”

1.8.

Az A. melléklet g) pontjának („Az adatátadás határideje”) 2. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.

A határidő 15 naptári napig terjedően hosszabb lehet a NACE Rev. 2. vagy a CPA alágazati és szakágazati szintjén megadott adatokra. Azon tagállamoknál, amelyek hozzáadott értéke a NACE Rev. 2. B, C, D és E nemzetgazdasági ágában egy adott bázisévben az Európai Közösség egészénél kevesebb mint 3 %-ot reprezentál, a határidő 15 naptári napig terjedően hosszabb lehet a teljes iparra, a MIGS-re, valamint a NACE Rev. 2. vagy a CPA alágazati és szakágazati szintjén megadott adatokra.”

1.9.

Az A. melléklet i) pontja („Első referencia-időszak”) a következő bekezdéssel egészül ki:

„Az első referencia-időszak, amelyről valamennyi változót át kell adni a NACE Rev. 2.-ben: 2009. január a havi adatok vonatkozásában és 2009 első negyedéve a negyedévi adatok vonatkozásában.”

2.   B. melléklet

2.1.

A B. melléklet a) pontja („Alkalmazási kör”) helyébe a következő szöveg lép:

„a)

pont Alkalmazási kör

E melléklet a NACE Rev. 2. F. nemzetgazdasági ágban felsorolt valamennyi tevékenységre vonatkozik.”

2.2.

A B. melléklet e) pontjában („Referencia-időszak”) a „NACE” helyébe a „NACE Rev. 2.” lép.

2.3.

A B. melléklet f) pontjának („Részletezési szint”) 1. és 2. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.

A 110., 210., 220. és 230. változót legalább a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágak szintjén kell megadni.

2.

Az új megrendelési változókat (130., 135. és 136.) csak a NACE Rev. 2. 41.2. alágazatára és 42-es ágazatára kell megadni.”

2.4.

A B. melléklet f) pontjának („Részletezési szint”) 6. alpontjában a „NACE” helyébe a „NACE Rev. 2.” lép.

2.5.

A B. melléklet g) pontjának („Az adatátadás határideje”) 2. alpontjában a „NACE Rev. 1.” helyébe a „NACE Rev. 2.” lép.

2.6.

A B. melléklet i) pontja („Első referenciaév”) a következő bekezdéssel egészül ki:

„Az első referencia-időszak, amelyről valamennyi változót át kell adni a NACE Rev. 2.-ben: 2009. január a havi adatok vonatkozásában és 2009 első negyedéve a negyedévi adatok vonatkozásában.”

3.   C. melléklet

3.1.

A C. melléklet a) pontja („Alkalmazási kör”) helyébe a következő szöveg lép:

„a)

pont Alkalmazási kör

E melléklet a NACE Rev. 2. 47. ágazatában felsorolt tevékenységekre vonatkozik.”

3.2.

A C. melléklet f) pontjának („Részletezési szint”) 1., 2., 3. 4. és 5. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Az árbevétel változót (120.) és az eladás deflátor/eladási volumen változókat (330./123.) a 2. és 3. pontban meghatározott részletezési szinteknek megfelelően kell átadni. A foglalkoztatott személyek változóját (210.) a 4. pontban meghatározott részletezési szintnek megfelelően kell átadni.

2.

Részletezett szintű NACE Rev. 2. szakágazati és alágazati csoportok:

47.11 szakágazat;

47.19 szakágazat;

47.2 alágazat;

47.3 alágazat;

47.73, 47.74 és 47.75 szakágazatok összege;

47.51, 47.71 és 47.72 szakágazatok összege;

47.43, 47.52, 47.54, 47.59 és 47.63 szakágazatok összege;

47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 és 47.78 szakágazatok összege;

47.91 szakágazat;

3.

Összesített NACE Rev. 2. szakágazati és alágazati csoportok:

47.11 szakágazat és 47.2 alágazat összege;

47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 és 47.9 alágazatok és szakágazatok összege;

47. ágazat

47. ágazat a 47.3 nélkül.

4.

47. ágazat

47. ágazat a 47.3 nélkül.

5.

Azoknak a tagállamoknak, amelyek árbevétele a NACE Rev. 2. 47. ágazatában egy adott bázisévben az Európai Közösség összesített számadatának 1 %-ánál kisebb értéket reprezentál, csak az árbevétel változót (120.) és az eladási deflátor/eladási mennyiség változókat (330./123.) kell a 3. pontban meghatározott részletezési szintnek megfelelően átadniuk.”

3.3.

A C. melléklet g) pontjának („Az adatátadás határideje”) 1., 2. és 3. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Az árbevételre (120.) és az eladási deflátorra/eladási mennyiségre (330./123.) vonatkozó változókat e melléklet f) pontjának 2. alpontjában meghatározott részletezési szinten két hónapon belül kell megadni. A határidő legfeljebb 15 nappal hosszabb lehet azon tagállamok esetében, amelyek árbevétele az 47. ágazatban egy adott bázisévben az Európai Közösség összesített számadatának 3 %-ánál kisebb értéket reprezentál.

2.

Az árbevételre (120.) és az eladási deflátorra/eladási mennyiségre (330./123.) vonatkozó változókat az ezen melléklet f) pontjának 3. alpontjában meghatározott részletezési szinten egy hónapon belül kell átadni. Az árbevétel (120.) és eladási deflátor/eladási mennyiség (330./123.) változók vonatkozásában a tagállamok választásuk szerint járulékaikkal is részt vehetnek a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontjában meghatározott európai mintarendszer felosztása szerint. A felosztás feltételeit a 18. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

3.

A foglalkoztatott személyek száma változót a referencia-időszak végét követő 2 hónapon belül kell átadni. A határidő legfeljebb 15 nappal hosszabb lehet azon tagállamok esetében, amelyek hozzáadott értéke a NACE Rev. 2. 47. ágazatában egy adott bázisévben az Európai Közösség összesített számadatának 3 %-ánál kisebb értéket reprezentál.”

3.4.

A C. melléklet i) pontja („Első referenciaév”) a következő mondattal egészül ki:

„Az első referencia-időszak, amelyről valamennyi változót át kell adni a NACE Rev. 2.-ben: 2009. január a havi adatok vonatkozásában és 2009 első negyedéve a negyedévi adatok vonatkozásában.”

4.   D. melléklet

4.1.

A D. melléklet a) pontja („Alkalmazási kör”) helyébe a következő szöveg lép:

 

„E melléklet a NACE Rev. 2. 45. és 46. ágazatában, valamint a H-tól N-ig és P-től S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban felsorolt valamennyi tevékenységre vonatkozik.”

4.2.

A D. melléklet c) pontjának („A változók listája”) 4. d) alpontjában a „NACE” helyébe a „NACE Rev. 2.” lép.

4.3.

A D. melléklet f) pontjának („Részletezési szint”) 1., 2., 3., 4. és 5. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Az árbevétel változót (120.) a NACE Rev. 2. következő csoportosításának megfelelően kell megadni:

46 három számjegyű szinten;

45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82;

45.1, 45.3 és 45.4 összege;

55 és 56 összege;

69 és 70.2 összege;

2.

A foglalkoztatott személyek változót (210.) a NACE Rev. 2. következő csoportosításának megfelelően kell megadni:

45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ágazatok;

69, 70.2, 71, 73 és 74 összege;

55 és 56 összege;

78, 79, 80, 81.2 és 82 összege.

3.

A NACE Rev. 2. 45 és 46 ágazatában az árbevétel változót csak 2 számjegyű szinten kell megadni azon tagállamoknak, amelyeknek a hozzáadott értéke a NACE Rev. 1. megadott nemzetgazdasági ágaiban egy adott bázisévben az Európai Közösség egészének 4 %-ánál kevesebbet reprezentál.

4.

A NACE Rev. 2. H és J nemzetgazdasági ágban a foglalkoztatott személyek változót (120.) csak a nemzetgazdasági ág szintjén szükséges megadni azon tagállamoknak, amelyeknek összes hozzáadott értéke a NACE Rev. 2. H és J nemzetgazdasági ágakban egy adott bázisévben az Európai Közösség egészének 4 %-ánál kevesebbet reprezentál.

5.

A termelői ár változót (310.) a NACE Rev. 2. következő tevékenységeinek és csoportosításainak megfelelően kell átadni:

49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2;

50.1 és 50.2 összege;

69.1, 69.2 és 70.2 összege;

A NACE Rev. 2. 78-as ágazat a toborzott munkaerő és a közvetített munkaerő teljes árára vonatkozik.”

4.4.

A D. melléklet f) pontjának („Részletezési szint”) 7. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„7.

A NACE Rev. 2. 63-as ágazatban a termelői ár változót (310.) csak 2 számjegyű szinten kell megadnia azon tagállamoknak, amelyek árbevétele a NACE Rev. 2. ezen ágazatában egy adott bázisévben az Európai Közösség összesített számadatának 4 %-ánál kisebb értéket reprezentál.”

4.5.

A D. melléklet h) pontjának („Kísérleti tanulmányok”) 3. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„3.

az adatfelvétel alkalmazhatóságának és megvalósíthatóságának az értékelése:

i)

a NACE Rev. 2. 64.2 és 70.1 alágazat szerinti vagyonkezelés (holding) üzletvezetési tevékenységről;

ii)

a NACE Rev. 2. 68. ágazat szerinti ingatlan-ügyletekről;

iii)

a NACE Rev. 2. 72. ágazat szerinti tudományos kutatási, fejlesztési tevékenységről;

iv)

a NACE Rev. 2. 77. ágazat szerinti kölcsönzés, operatív lízing;

v)

a NACE Rev. 2. K, P, Q, R, S nemzetgazdasági ágról.”

4.6.

A D. melléklet i) pontja („Első referencia-időszak”) a következő bekezdéssel egészül ki:

„Az első referencia-időszak, amelyről valamennyi változót meg kell adni a NACE Rev. 2.-ben: 2009 első negyedéve.”

4.7.

A D. melléklet j) pontja („Átmeneti időszak”) helyébe a következő szöveg lép:

„j)

Átmeneti időszak

A 18. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően 2008. augusztus 11-ig terjedő átmeneti időszak engedélyezhető a 310-es változó vonatkozásában. A 18. cikkben megállapított eljárással összhangban további egy év átmeneti időszak engedélyezhető a 310-es változónak a NACE Rev.2. 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 és 81-es ágazatában történő bevezetésére. Ezen átmeneti időszakokon kívül a 18. cikkben megállapított eljárással összhangban további egy év átmeneti időszak engedélyezhető azon tagállamoknak, amelyek árbevétele az a) pont (»Alkalmazási kör«) alatt említett NACE Rev 2. tevékenységekből egy adott bázisévben az Európai Közösség összesített számadatának 1 %-ánál kisebb értéket reprezentál.”


(1)  HL L 86., 2001.3.27., 11. o.


IV. MELLÉKLET

A 2150/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„1. szakasz – Felvételi kör

A statisztikákat minden olyan tevékenységre vonatkozóan el kell készíteni, amelyet a NACE REV 2. A–U nemzetgazdasági ágaiba soroltak be. Ezek a nemzetgazdasági ágak minden gazdasági tevékenységet lefednek.

Ez a melléklet kiterjed továbbá az alábbiakra is:

a)

háztartások által termelt hulladékok;

b)

hulladékhasznosítás és/vagy -ártalmatlanítás során keletkező hulladékok.”

2.

A 8. szakasz 1.1 pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.1.

a NACE REV 2. alábbi tételei:

Tétel

NACE Rev. 2. kód

Megnevezés

1

1. ágazat

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

 

2. ágazat

Erdőgazdálkodás

2

3. ágazat

Halászat, halgazdálkodás

3

B nemzetgazdasági ág

Bányászat, kőfejtés

4

10. ágazat

Élelmiszergyártás

 

11. ágazat

Italgyártás

 

12. ágazat

Dohánytermék gyártása

5

13. ágazat

Textília gyártása

 

14. ágazat

Ruházati termék gyártása

 

15. ágazat

Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

6

16. ágazat

Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása

7

17. ágazat

Papír, papírtermék gyártása

 

18. ágazat

Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

8

19. ágazat

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

9

20. ágazat

Vegyi anyag, -termék gyártása

 

21. ágazat

Gyógyszergyártás

 

22. ágazat

Gumi-, műanyag termék gyártása

10

23. ágazat

Nemfém ásványi termék gyártása

11

24. ágazat

Fémalapanyag gyártása

 

25. ágazat

Fémfeldolgozási termék gyártása

12

26. ágazat

Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

 

27. ágazat

Villamos berendezés gyártása

 

28. ágazat

Gép, gépi berendezés gyártása

 

29. ágazat

Közúti jármű gyártása

 

30. ágazat

Egyéb jármű gyártása

13

31. ágazat

Bútorgyártás

 

32. ágazat

Egyéb feldolgozóipari tevékenység

 

33. ágazat

Gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezés

14

D nemzetgazdasági ág

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

15

36. ágazat

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

 

37. ágazat

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

 

39. ágazat

Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

16

38. ágazat

Hulladékgazdálkodás

17

F nemzetgazdasági ág

Építőipar

18

 

Szolgáltató tevékenységek

 

G nemzetgazdasági ág (kivéve: 46.77)

Kereskedelem, gépjárműjavítás

 

H nemzetgazdasági ág

Szállítás, raktározás

 

I nemzetgazdasági ág

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

 

J nemzetgazdasági ág

Információ, kommunikáció

 

K nemzetgazdasági ág

Pénzügyi, biztosítási tevékenység

 

L nemzetgazdasági ág

Ingatlanügyletek

 

M nemzetgazdasági ág

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

 

N nemzetgazdasági ág

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység

 

O nemzetgazdasági ág

Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

 

P nemzetgazdasági ág

Oktatás

 

Q nemzetgazdasági ág

Humán-egészségügyi, szociális ellátás

 

R nemzetgazdasági ág

Művészet, szórakoztatás, szabadidő

 

S nemzetgazdasági ág

Egyéb szolgáltatás

 

T nemzetgazdasági ág

Háztartás munkaadói tevékenysége; termék előállítása, szolgáltatás végzése saját fogyasztásra

 

U nemzetgazdasági ág

Területen kívüli szervezetek, testületek

19

46.77 szakágazat