ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 384

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. december 29.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 2011/2006/EK rendelete (2006. december 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet, az cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló 318/2006/EK rendelet, és a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK rendelet Bulgária és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozása tekintetében történő kiigazításáról

1

 

*

A Tanács 2012/2006/EK rendelete (2006. december 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról és helyesbítéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet módosításáról

8

 

*

A Tanács 2013/2006/EK rendelete (2006. december 19.) a 404/93/EGK, az 1782/2003/EK és a 247/2006/EK rendeletnek a banánágazat tekintetében történő módosításáról

13

 

*

A Tanács 2014/2006/EK rendelete (2006. december 19.) az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2505/96/EK rendelet módosításáról

20

 

*

A Tanács 2015/2006/EK rendelete (2006. december 19.) a közösségi halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó, 2007-es és 2008-as halászati lehetőségeinek rögzítéséről

28

 

*

A Bizottság 2016/2006/EK rendelete (2006. december 19.) több, a borpiac közös szervezésére vonatkozó rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

38

 

*

A Bizottság 2017/2006/EK rendelete (2006. december 20.) az 51/2006/EK tanácsi rendeletnek a norvégtőkehal-állomány IIa. (közösségi vizek), IIIa. és IV. (közösségi vizek) ICES-övezetben folytatott halászatára vonatkozó fogási korlátozások tekintetében történő módosításáról

44

 

*

A Bizottság 2018/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a 2535/2001/EK rendelet alapján a tej és tejtermékek importengedélyeire vonatkozó átmeneti intézkedéseknek a Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő megállapításáról

46

 

*

A Bizottság 2019/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a rizs behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2058/96/EK, 327/98/EK és 955/2005/EK rendelet módosításáról

48

 

*

A Bizottság 2020/2006/EK rendelete (2006. december 22.) az új-zélandi vajra vonatkozó WTO-vámkontingens igazgatása tekintetében a 2535/2001/EK rendelet módosításáról

54

 

*

A Bizottság 2021/2006/EK rendelete (2006. december 22.) az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból (AKCS-államok), illetve a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizsre vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

61

 

*

A Bizottság 2022/2006/EK rendelete (2006. december 22.) a gabonafélék behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2375/2002/EK, 2377/2002/EK, 2305/2003/EK és 969/2006/EK rendeletek módosításáról

70

 

*

A Bizottság 2023/2006/EK rendelete (2006. december 22.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyes gyártási gyakorlatról ( 1 )

75

 

*

A Bizottság 2024/2006/EK rendelete (2006. december 22.) Románia csatlakozása következtében a 2076/2002/EK rendeletet, továbbá az 1998/270/EK, a 2002/928/EK, a 2003/308/EK, a 2004/129/EK, a 2004/141/EK, a 2004/247/EK, a 2004/248/EK, a 2005/303/EK és a 2005/864/EK határozatot a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe fel nem vett egyes hatóanyagok további alkalmazása tekintetében eltérő átmeneti intézkedések megállapításáról ( 1 )

79

 

*

A Bizottság 2025/2006/EK rendelete (2006. december 22.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról

81

 

*

A Bizottság 2026/2006/EK rendelete (2006. december 22.) a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

85

 

*

A Tanács 2006/138/EK irányelve (2006. december 19.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a rádióműsor- és televízióműsor-terjesztési szolgáltatásokra és egyes elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra alkalmazandó hozzáadottérték-adóra vonatkozó rendelkezések alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról

92

 

*

A Bizottság 2006/139/EK irányelve (2006. december 20.) a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek az arzénvegyületek forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásait illetően, az irányelv I. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából történő módosításáról ( 1 )

94

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2006. december 20.) a textiltermékeknek az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság közötti kereskedelméről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság között levélváltás formájában létrejött kétoldalú megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

98

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság között a textiltermékeknek az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság közötti kereskedelméről szóló megállapodás módosításáról

100

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 384/1


A TANÁCS 2011/2006/EK RENDELETE

(2006. december 19.)

a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet, az cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló 318/2006/EK rendelet, és a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK rendelet Bulgária és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozása tekintetében történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére, és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára (a továbbiakban: a 2005-ös csatlakozási okmány), és különösen annak 20. cikkére, összefüggésben annak IV. mellékletével, és 56. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1)

A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendeletet (1) módosította többek között a 2004-es csatlakozás következtében a vetőmagok támogatására vonatkozó felső határokat és a cukorágazatban dolgozó termelők esetében közvetlen támogatási rendszereket vezetett be. A cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK rendelet (2) a cukorágazat közös piacszervezését a 2006/2007-es gazdasági évtől vezérlő általános szabályokat vezetett be. A 320/2006/EK rendelet (3) a cukoripar szerkezetátatlakítására szolgáló ideiglenes rendszert állapított meg.

(2)

Ezen általános szabályokat és intézkedéseket ki kell igazítani annak érdekében, hogy Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása időpontjától a két országban végre lehessen azokat hajtani.

(3)

Annak érdekében, hogy Bulgária és Románia kihasználhassa a cukorágazatban az 1782/2003/EK rendelet által előírt támogatási intézkedéseket, a további támogatás összegének figyelembevételével helyénvaló a Bulgária és Románia esetében alkalmazott nemzeti felső határok módosítása. Annak érdekében, hogy Bulgária és Románia független közvetlen kifizetés formájában részesülhessen a cukorra vonatkozó közvetlen kifizetésekből, helyénvaló módosítani a cukor referenciaösszegeinek nemzeti felső határát. A független, cukorra vonatkozó kifizetésekkel kapcsolatos rendelkezések Bulgáriában és Romániában történő alkalmazása érdekében célszerű a végrehajtási időszakok megfelelő kiigazítása.

(4)

Bulgáriának és Romániának vetőmagok támogatásának az 1782/2003/EK rendeletben meghatározott támogatási rendszerekbe történő beillesztésének engedélyezése érdekében indokolt Bulgáriát és Romániát felvenni az intézkedés által érintett országok listájára.

(5)

Az 1782/2003/EK rendeletet a 2005-ös csatlakozási okmány és e rendelet is módosítja, és a módosításoknak egyazon napon kell hatályba lépniük.

(6)

A cukorra, az izoglükózra és az inulinszirupra vonatkozó termelési kvótarendszerrel kapcsolatos mechanizmusoknak Bulgáriára és Romániára történő alkalmazása érdekében, valamint a 318/2006/EK rendeletben szereplő, a finomításra szánt cukor szokásos ellátási szükségletére tekintettel mindkét országot fel kell venni az intézkedéseket kihasználó országok listájára. Bulgária és Románia különleges helyzetét figyelembe vevő további kiigazítást kell tenni az említett rendelethez.

(7)

Ahhoz, hogy a bolgár és a román gazdasági szereplők részt vehessenek a 320/2006/EK tanácsi rendeletetben szereplő szerkezetátalakítási rendszerben, a rendeletet ki kell igazítani.

(8)

Következésképpen az 1782/2003/EK, a 318/2006/EK és a 320/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A többek között a 2005-ös csatlakozási okmánnyal módosított 1782/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

a 71c. cikk az első bekezdést követően a következő bekezdéssel egészül ki:

„Bulgária és Románia esetében a 143a. cikkben leírt növekedési ütem a cukorra és a cikóriára is vonatkozik.”;

2.

a 143ba. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdésben az első mondatot követő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„A támogatás megítélésének alapja a tagállamok által 2006. április 30-ig meghatározott, a 2004/2005., a 2005/2006. és a 2006/2007. gazdasági évek közül egyet vagy többet magában foglaló, termékenként esetleg eltérő reprezentatív időszak. A reprezentatív időszakot az alábbi tárgyilagos és megkülönböztetéstől mentes feltételek alapján határozták meg:

esettől függően az 1260/2001/EK rendelet 19. cikkének vagy a 318/2006/EK rendelet 6. cikkének megfelelően megkötött szállítási szerződésekkel lefedett cukorrépa, cukornád vagy cikória mennyisége,

esettől függően az 1260/2001/EK rendeletnek vagy a 318/2006/EK rendeletnek megfelelően előállított cukor vagy inulinszirup mennyisége,

cukor vagy inulinszirup előállításához felhasznált, és az esettől függően az 1260/2001/EK rendelet 19. cikkével vagy a 318/2006/EK rendelet 6. cikkével összhangban megkötött szállítási szerződésekkel lefedett cukorrépa, cukornád vagy cikória termőterületének átlagos hektárszáma.

Amennyiben azonban a reprezentatív időszak magában foglalja a 2006/2007. gazdasági évet, ezt a gazdasági évet a 2005/2006. gazdasági évvel kell helyettesíteni azon mezőgazdasági termelők tekintetében, akiket a 2006/2007. gazdasági évben a 320/2006/EK rendelet 3. cikkében foglaltak szerint érint a kvótáról való lemondás.

Bulgária és Románia esetében:

a)

az első albekezdésben található 2006. április 30-i dátum helyébe 2007. február 15. lép;

b)

az elkülönített cukortámogatás a 2007-ől 2011-ig tartó időszak tekintetében is megítélhető;

c)

az első albekezdésben előírt reprezentatív időszak a 2004/2005., a 2005/2006., a 2006/2007. és a 2007/2008. gazdasági évek közül egyet vagy többet magában foglalhat, és termékenként eltérő lehet;

d)

amennyiben azonban a reprezentatív időszak magában foglalja a 2007/2008. gazdasági évet, ezt a gazdasági évet a 2006/2007. gazdasági évvel kell helyettesíteni azon mezőgazdasági termelők tekintetében, akiket a 2007/2008. gazdasági évben a 320/2006/EK rendelet 3. cikkében foglaltak szerint érint a kvótáról való lemondás.”;

b)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3a)   2007-re Bulgária és Románia esetében a (3) bekezdésben említett március 31-i dátum 2007. február 15-re módosul.”;

3.

a VII., VIIIa., és XIa. melléklet e rendelet I. mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

A 318/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

a 7. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„E bekezdés alkalmazásában Bulgária és Románia esetében a gazdasági év a 2006/2007. év.”;

2.

a 9. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 2006/2007. gazdasági évben 100 000 tonna izoglükózkvótával egészül ki a III. mellékletben meghatározott teljes izoglükózkvóta. A 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évek mindegyikében az előző gazdasági év kvótájához 100 000 tonna további izoglükózkvótát kell adni. Ez a növekedés nem érinti Bulgáriát és Romániát.

A 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évek mindegyikében az előző gazdasági év kvótájához Bulgária esetében 11 045 tonna, Románia esetében 1 966 tonna további izoglükózkvótát kell adni.

A tagállamok a kiegészítő kvótát a vállalkozások részére a 7. cikk (2) bekezdésével összhangban kiosztott izoglükózkvóták arányában osztják ki.”;

3.

a 29. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 19. cikk (1) bekezdése ellenére a finomításra szánt cukor gazdasági évenkénti, fehércukorban kifejezett, szokásos ellátási szükséglete a Közösségben 2 324 735 tonna mennyiségben kerül rögzítésre.

A 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági év folyamán a szokásos ellátási szükséglet az alábbiak szerint oszlik meg:

Bulgária esetében 198 748 tonna,

Franciaország esetében 296 627 tonna,

Portugália esetében 291 633 tonna,

Románia esetében 329 636 tonna,

Szlovénia esetében 19 585 tonna,

Finnország esetében 59 925 tonna,

az Egyesült Királyság esetében 1 128 581 tonna.”;

4.

a III. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

3. cikk

A 320/2006/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdése első albekezdésének bevezető szövege helyébe a következő szöveg lép:

„Bármely, cukrot, izoglükózt vagy inulinszirupot gyártó vállalkozás, amelyre 2006. július 1-jéig, vagy Bulgária és Románia esetében 2007. január 31-ig egy adott kvótát osztottak ki, a lemondott kvóta tonnájánként szerkezetátalakítási támogatásra jogosult, feltéve hogy a 2006/2007-es, a 2007/2008-as, a 2008/2009-es vagy a 2009/2010-es gazdasági év valamelyikében a vállalkozás:”.

4. cikk

Ez a rendelet Bulgária és Románia csatlakozási szerződésének hatálybalépése esetén, 2007. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb az 1405/2006/EK rendelettel (HL L 265., 2006.9.26., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. Az 1585/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 294., 2006.10.25., 19. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 58., 2006.2.28., 42. o.


I. MELLÉKLET

Az 1782/2003/EK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1.

A VII. melléklet K 2. pontjában az 1. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„1.   táblázat

A mezőgazdasági termelők referenciaösszegébe beszámítandó összegek felső határai

(EUR '000)

Tagállam

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 és az azt követő évek

Belgium

47 429

60 968

74 508

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

Bulgária

84

121

154

176

220

264

308

352

396

440

Cseh Köztársaság

27 851

34 319

40 786

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

Dánia

19 314

25 296

31 278

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

Németország

154 974

203 607

252 240

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

Görögország

17 941

22 455

26 969

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

Spanyolország

60 272

74 447

88 621

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

Franciaország

152 441

199 709

246 976

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

Írország

11 259

14 092

16 925

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

Olaszország

79 862

102 006

124 149

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

Lettország

4 219

5 164

6 110

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

Litvánia

6 547

8 012

9 476

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

Magyarország

26 105

31 986

37 865

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

Hollandia

41 743

54 272

66 803

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

Ausztria

18 971

24 487

30 004

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

Lengyelország

99 135

122 906

146 677

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

Portugália

3 940

4 931

5 922

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

Románia

1 930

2 781

3 536

4 041

5 051

6 062

7 072

8 082

9 093

10 103

Szlovénia

2 284

2 858

3 433

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

Szlovákia

11 813

14 762

17 712

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

Finnország

8 255

10 332

12 409

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

Svédország

20 809

26 045

31 281

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

Egyesült Királyság

64 340

80 528

96 717

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376”

2.

A VIIIa. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„VIIIa. MELLÉKLET

A 71c. cikkben említett nemzeti felső határok

(EUR '000)

Naptári év

Bulgária

Cseh Köztársaság

Észtország

Ciprus

Lettország

Litvánia

Magyarország

Málta

Lengyelország

Románia

Szlovénia

Szlovákia

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

446 305

830

980 835

44 184

127 213

2007

200 384

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

540 286

1 640

1 263 706

441 930

58 958

161 362

2008

240 521

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

672 765

2 050

1 572 577

530 681

73 533

200 912

2009

281 154

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

802 610

2 460

1 870 392

621 636

87 840

238 989

2010

321 376

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

929 210

2 870

2 155 492

710 441

101 840

275 489

2011

401 620

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 055 910

3 280

2 440 492

888 051

115 840

312 089

2012

481 964

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 182 510

3 690

2 725 592

1 065 662

129 840

348 589

2013

562 308

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 243 272

143 940

385 189

2014

642 652

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 420 882

143 940

385 189

2015

722 996

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 598 493

143 940

385 189

2016 és az azt követő évek

803 340

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 776 103

143 940

385 189”

3.

A XIa. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„XIa. MELLÉKLET

A vetőmagra vonatkozó támogatások tekintetében a 99. cikk (3) bekezdésében említett felső határok az új tagállamokban

(millió EUR)

Naptári év

Bulgária

Cseh Köztársaság

Észtország

Ciprus

Lettország

Litvánia

Magyarország

Málta

Lengyelország

Románia

Szlovénia

Szlovákia

2005

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

0,08

0,04

2006

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

0,10

0,04

2007

0,11

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,19

0,11

0,05

2008

0,13

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,23

0,14

0,06

2009

0,15

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,26

0,17

0,07

2010

0,17

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,30

0,19

0,08

2011

0,22

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,38

0,22

0,09

2012

0,26

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,45

0,25

0,11

2013

0,30

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,53

0,28

0,12

2014

0,34

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,60

0,28

0,12

2015

0,39

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,68

0,28

0,12

2016

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12

következő évek

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12”


II. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

NEMZETI ÉS REGIONÁLIS KVÓTÁK

(tonna)

Tagállam vagy régió

(1)

Cukor

(2)

Izoglükóz

(3)

Inulinszirup

(4)

Belgium

819 812

85 694

0

Bulgária

4 752

67 108

Cseh Köztársaság

454 862

Dánia

420 746

Németország

3 655 456

42 360

Görögország

317 502

15 433

Spanyolország

903 843

98 845

Franciaország (tengerentúli területek nélkül)

3 552 221

23 755

0

Franciaország tengerentúli megyéi

480 245

Írország

0

Olaszország

778 706

24 301

Lettország

66 505

Litvánia

103 010

Magyarország

401 684

164 736

Hollandia

864 560

10 891

0

Ausztria

387 326

Lengyelország

1 671 926

32 056

Portugália (kontinentális területek)

34 500

11 870

Az Azori-szigetek autonóm régiója

9 953

Románia

109 164

11 947

Szlovákia

207 432

50 928

Szlovénia

52 973

Finnország

146 087

14 210

Svédország

325 700

Egyesült Királyság

1 138 627

32 602

Összesen

16 907 591

686 736

0”


29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 384/8


A TANÁCS 2012/2006/EK RENDELETE

(2006. december 19.)

a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról és helyesbítéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 36. cikkére és 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási okmányára (a továbbiakban: a 2005-ös csatlakozási okmány) és különösen annak 56. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1)

Az 1782/2003/EK rendelet (1) létrehozta a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályait, és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott bizonyos támogatási rendszereket.

(2)

Az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (8) bekezdése és 71d. cikkének (6) bekezdése az örökség esetének kivételével megtiltja a nemzeti tartalék felhasználásával létrehozott jogosultságok átruházását. Egyesülések és szétválások esetében azonban helyénvaló lehetővé tenni a mezőgazdasági termelők számára a nemzeti tartalékból kiosztott támogatási jogosultságok átvitelét a kialakuló új mezőgazdasági üzembe vagy üzemekbe.

(3)

A tapasztalatok szerint a termeléstől független jövedelemtámogatási rendszer vonatkozásában a mezőgazdasági területek támogathatóságának szabályai egyszerűek is lehetnek. Különösen helyénvaló az olajfákkal beültetett mezőgazdasági területekre vonatkozó egységes támogatási rendszerre vonatkozó szabályok egyszerűsítése.

(4)

Máltán a szarvasmarha- és borjúágazat mezőgazdasági termelői többségének nem áll rendelkezésére földterület. Ilyen különleges körülmények között az 1782/2003/EK rendelet 71m. cikkében megállapított különös feltételek alkalmazása a szarvasmarha- és borjúágazat fenntartható fejlesztése terén komoly nehézségeket, valamint túlzott adminisztratív munkamennyiséget teremthet. Helyénvaló az egységes támogatási rendszer keretében az érintett máltai mezőgazdasági termelők részére történő kifizetések esetében egyszerűsített feltételekről rendelkezni.

(5)

Jelenleg azok a tagállamok, így a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia (a továbbiakban: „az új tagállamok”), amelyek az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazzák, nem részesülhetnek az energianövények termesztéséhez nyújtott közösségi támogatásokból. Az energianövényekre vonatkozó támogatási rendszernek az 1782/2003/EK rendelet 92. cikke alapján elvégzett felülvizsgálata kimutatta, hogy helyénvaló az energianövényekre vonatkozó támogatási rendszert 2007-től kezdődően azonos feltételek mellett valamennyi tagállamra kiterjeszteni. Ezért a garantált legnagyobb területet arányosan meg kell növelni, elő kell írni, hogy az új tagállamokban a támogatási rendszerek bevezetéséhez előírt növekedési ütem nem alkalmazandó az energianövények támogatási rendszerére, és módosítani kell az egységes területalapú támogatási rendszerre vonatkozó szabályokat.

(6)

Az állandó energianövények szerepének megerősítése és e növények termelésének ösztönzése érdekében a tagállamok számára engedélyezni kell, hogy az állandó növénykultúráknak az energianövényekre vonatkozó támogatásban részesült területekre való telepítésével kapcsolatos költségek legfeljebb 50 %-áig terjedő nemzeti támogatást nyújtsanak.

(7)

Az új tagállamok cukorrépa- és cukornádtermelői a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendelet (2) alapján csatlakozásuk óta ártámogatásban részesültek. Ezért az 1782/2003/EK rendelet 10f. fejezetében meghatározott, a cukorrépa- és cukornádtermelőkre vonatkozó közösségi támogatásra a cukorrépa- és cukornádtermelők támogatásának alkalmazási időpontjától kezdve nem vonatkozik a rendelet 143a. cikkében előírt növekedési ütem. Helyénvaló továbbá pontosítani az e támogatás alkalmazására és az érintett mezőgazdasági termelőknek nyújtandó támogatás kiszámítására vonatkozó feltételeket.

(8)

A tapasztalatok szerint az egységes területalapú támogatási rendszer a mezőgazdasági termelőknek nyújtott termeléstől független jövedelemtámogatás hatékony és egyszerű rendszere. Az egyszerűsítés érdekében helyénvaló engedélyezni az új tagállamok számára, hogy 2010 végéig alkalmazzák ezt a rendszert. Nem tűnik azonban helyénvalónak az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó tagállamok számára megadott, a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények kölcsönös megfeleltetésbe való bevonásának kötelezettsége alóli mentesség 2008-nál tovább történő meghosszabbítása. Bizonyos vidékfejlesztési intézkedéseknek a meg nem hosszabbítással való összeegyeztethetőségét biztosítandó, az 1698/2005/EK rendelet (3) 51. cikkében ezt figyelembe kell venni.

(9)

Normál körülmények között a mezőgazdasági termelők megegyezhetnek maguk között az elkülönített cukortámogatásban részesülő mezőgazdasági üzem (vagy annak egy része) átruházási feltételeiről. Öröklés esetében azonban helyénvaló arról rendelkezni, hogy az örökös kapja az elkülönített cukortámogatást.

(10)

Az 1782/2003/EK rendeletet a 2005-ös csatlakozási okmány és e rendelet is módosítja, és a módosításoknak egyazon napon kell hatályba lépniük. A jogbiztonság érdekében meg kell határozni a módosítások alkalmazásának sorrendjét.

(11)

Az 1782/2003/EK és az 1698/2005/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló, 2006. január 30-i 247/2006/EK tanácsi rendelet (4) módosította az 1782/2003/EK rendelet I. mellékletét. Egy hiba következtében az olívaolajra és a komlóra vonatkozó bejegyzésekben nem vették figyelembe az említett melléklet azon módosításait, amelyeket a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról, továbbá az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2005. december 22-i 2183/2005/EK bizottsági rendelet vezetett be. Az 1782/2003/EK rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően helyesbíteni kell, a 2183/2005/EK rendelet alkalmazásának időpontjától kezdődő hatállyal,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A többek között a 2005-ös csatlakozási okmánnyal módosított 1782/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 20. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A IV. cím 10b. fejezetében előírt, olajfaligetekkel kapcsolatos támogatást alkalmazó tagállamok esetében az azonosítási rendszer az olajfaültetvényekre vonatkozóan földrajzi információs rendszert foglal magában, amely az olajfákra és a velük beültetett területekre vonatkozó alfanumerikus számítógépes adatbázisból és számítógépes grafikus referencia-adatbázisból áll.”;

b)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   A IV. cím 10b. fejezetében meghatározott, olajfaligetekre vonatkozó támogatást nem alkalmazó tagállamok dönthetnek úgy is, hogy a (2) bekezdésben említett, az olajfaültetvényekre vonatkozó földrajzi információs rendszert integrálják a mezőgazdasági parcellákra vonatkozó információs rendszerbe.”

2.

A 22. cikk (1) bekezdésének második francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„—

a IV. cím 10b. fejezetében előírt, olajfaligetekkel kapcsolatos támogatás alkalmazása esetén, vagy amennyiben a tagállam a 20. cikk (3) bekezdésében említett lehetőséggel él, az olajfák száma és elhelyezkedésük a parcellában,”.

3.

A 42. cikk (8) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A tényleges vagy várható örökség címén való átszállás vagy az egyesülések és szétválások esetének kivételével és a 46. cikktől eltérve a nemzeti tartalék felhasználásával létrehozott jogosultságok a kiutalásuk kezdetétől számított öt éven belül nem ruházhatók át. Egyesülés vagy szétválás esetén az eredetileg a nemzeti tartalékból kiosztott jogosultságok az ötéves időtartam fennmaradó részére az új mezőgazdasági üzem(ek)et kezelő mezőgazdasági termelő(k)nél maradnak.”

4.

A 44. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A »támogatható hektárszám« kiterjed a komlóval beültetett, vagy az átmenetileg területpihentetési kötelezettség alá eső, illetve az olajfákkal beültetett területekre is.”

5.

Az 51. cikk a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

állandó növénykultúrák, az olajfák vagy a komló kivételével;”.

6.

Az 56. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A tagállamok számára engedélyezni kell, hogy a biomassza pihentetett földterületen való termelésére szánt állandó növénykultúrák telepítésével kapcsolatos költségek legfeljebb 50 %-áig terjedő nemzeti támogatást fizessenek.”

7.

A 60. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Amennyiben egy tagállam él az 59. cikkben előírt lehetőséggel, a mezőgazdasági termelő – az 51. cikk b) és c) pontjától eltérve és e cikkel összhangban – a 44. cikk (3) bekezdésével összhangban bejelentett parcellákat a 2200/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében vagy a 2201/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett termékek, továbbá olyan burgonya termelésére is használhatja, amely nem burgonyakeményítő-gyártásra szánt burgonya – amelyre e rendelet 93. cikke alapján támogatás jár –, azonban nem használhatja azokat az 51. cikk a) pontjában említett növények termesztésére.”

8.

A 71d. cikk (6) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   A tényleges vagy várható örökség címén való átszállás vagy egyesülések és szétválások és a (3) bekezdés alkalmazása esetének kivételével, továbbá a 46. cikktől eltérve a nemzeti tartalék felhasználásával létrehozott jogosultságok a kiutalásuk kezdetétől számított öt éven belül nem ruházhatók át. Egyesülés vagy szétválás esetén az eredetileg a nemzeti tartalékból kiosztott jogosultságok az ötéves időtartam fennmaradó részére az új mezőgazdasági üzem(ek)et kezelő mezőgazdasági termelő(k)nél maradnak.”

9.

A 71g. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A mezőgazdasági termelő – az 51. cikk b) és c) pontjától eltérve és e cikkel összhangban – a 44. cikk (3) bekezdésével összhangban bejelentett parcellákat a 2200/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében vagy a 2201/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett termékek, továbbá olyan burgonya termelésére is használhatja, amely nem burgonyakeményítő-gyártásra szánt burgonya – amelyre e rendelet 93. cikke alapján támogatás jár –, azonban nem használhatja azokat az 51. cikk a) pontjában említett növények termesztésére.”

10.

A 71m. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Máltára azonban nem kell alkalmazni a második bekezdést, az első albekezdésben előírt eltérést pedig azon feltétel nélkül kell alkalmazni, hogy a mezőgazdasági termelő az egységes támogatási rendszerre való áttérés előtt végzett, számosállat-egységben kifejezett mezőgazdasági tevékenységének legalább 50 %-át fenntartja.”

11.

A 88. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 143a. és a 143c. cikket energianövényekre vonatkozó támogatásra nem kell alkalmazni a 2007. január 1-jei összetételű Közösségben.”

12.

A 89. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A garantált legnagyobb terület, amelyre támogatás nyújtható, 2 000 000 ha.”

13.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„90a. cikk

Nemzeti támogatás

A tagállamok számára engedélyezni kell, hogy az állandó növénykultúráknak az energianövényekre vonatkozó támogatásban részesülő területekre való telepítésével kapcsolatos költségek legfeljebb 50 %-áig terjedő nemzeti támogatást nyújtsanak.”

14.

A 110q. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A cukorrépa- és cukornádtermelők közösségi támogatásban részesülnek azokban a tagállamokban, amelyek a 320/2006/EK rendelet 3. cikkében előírt szerkezetátalakítási támogatást a 318/2006/EK rendelet III. mellékletében 2006. február 20-án megállapított cukorkvóta legalább 50 %-ára biztosított.”

15.

A 110s. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„110s. cikk

A támogatás összege

A támogatást a szabványos minőségű fehér cukor tonnájára kell meghatározni. A támogatás összege azon összeg fele, amely az érintett tagállam számára úgy adódik, hogy az adott év tekintetében a VII. melléklet K. pontjának 2. alpontjában említett felső határ összegét elosztja a 318/2006/EK rendelet III. mellékletében 2006. február 20-án megállapított cukor- és inulinszirup-kvóta teljes mennyiségével.

A 143a. és a 143c. cikket a cukorrépa- és cukornádtermelőkre vonatkozó támogatásra nem kell alkalmazni.”

16.

A 143b. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az új tagállamok legkésőbb a csatlakozás időpontjában dönthetnek úgy, hogy a közvetlen kifizetéseket – a IV. cím 5. fejezetében meghatározott, az energianövényekre vonatkozó támogatás kivételével – a (9) bekezdésben említett alkalmazási időtartam alatt felváltják a (2) bekezdéssel összhangban kiszámított egységes területalapú támogatási rendszerrel.”;

b)

az (5) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az egységes területalapú támogatási rendszer értelmében történő támogatásnyújtás alkalmazásában támogatható a (4) bekezdésben előírt kritériumoknak megfelelő valamennyi olyan mezőgazdasági parcella és a rövid életciklusú erdei fákkal (ex 0602 90 41 KN-kód) beültetett valamennyi olyan mezőgazdasági parcella, amelyet 2003. június 30-ig megfelelő mezőgazdasági körülmények között tartottak és amelyre vonatkozik a 88. cikkben előírt, energianövényekkel kapcsolatos támogatás. Bulgária és Románia esetében azonban a (4) bekezdésben előírt kritériumoknak megfelelő valamennyi olyan mezőgazdasági parcella, és a rövid életciklusú erdei fákkal (ex 0602 90 41 KN-kód) beültetett valamennyi olyan mezőgazdasági parcella, amelyre vonatkozik a 88. cikkben előírt, energianövényekkel kapcsolatos támogatás, támogatható.”;

c)

a (6) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„2005. január 1-jétől2008. december 31-ig a 3., a 4., a 6., a 7. és a 9. cikk alkalmazása nem kötelező az új tagállamok számára a jogszabályokban foglalt gazdálkodási követelményekhez kapcsolódó rendelkezések tekintetében. Bulgária és Románia számára azonban 2011. december 31-ig nem kötelező a 3., a 4., a 6., a 7. és a 9. cikk alkalmazása.”;

d)

a (9) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(9)   A (11) bekezdésre is figyelemmel, 2010 végéig minden új tagállam alkalmazhatja az egységes területalapú támogatási rendszert. Bulgária és Románia azonban 2011 végéig alkalmazhatja az egységes területalapú támogatási rendszert. Az új tagállamok legkésőbb az alkalmazás utolsó évének augusztus 1-jéig értesítik a Bizottságot az alkalmazás megszüntetésére vonatkozó szándékukról.”;

e)

a (11) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az egységes területalapú támogatási rendszer alkalmazási időtartamának a (9) bekezdésben említett végéig a 143a. cikkben megállapított százalékarányt kell alkalmazni. Amennyiben az egységes területalapú támogatási rendszer alkalmazási időszakát egy, e bekezdés első albekezdésének b) pontja alapján hozott határozatnak megfelelően 2010 végénél tovább meghosszabbítják, az egységes területalapú támogatási rendszer alkalmazása utolsó évének végéig a 143a. cikkben 2010-re meghatározott százalékarányt kell alkalmazni.”

17.

A 143ba. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés első albekezdésében az első mondat helyébe a következő lép:

„A 143b. cikktől eltérve az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó új tagállamok 2006. április 30-ig határozhatnak úgy, hogy a 2006–2010. év tekintetében elkülönített cukortámogatást nyújtanak az egységes területalapú támogatási rendszer alapján jogosult mezőgazdasági termelőknek.”;

b)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A (2) bekezdéstől eltérve, valamennyi érintett új tagállam azon év március 31-ig, amelyre vonatkozóan az elkülönített cukortámogatás biztosított, valamint tárgyilagos kritériumok alapján dönthet úgy, hogy az elkülönített cukortámogatás esetében a VII. melléklet K. pontjában felsoroltaknál alacsonyabb felső határt alkalmaz. Amennyiben az (1) bekezdésnek megfelelően kiszámított összegek együttesen meghaladják az érintett új tagállam által meghatározott felső határt, a mezőgazdasági termelőkre évente jutó összeget arányosan csökkenteni kell.”;

c)

a cikk a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)   Tényleges vagy várható örökség esetén az elkülönített cukortámogatást a mezőgazdasági üzemet öröklő mezőgazdasági termelőnek kell nyújtani, amennyiben ez a termelő az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult.”

18.

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az olívaolajra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„Olívaolaj

E rendelet IV. címének 10b. fejezete

Területalapú támogatás

A 795/2004/EK rendelet (HL L 141., 2004.4.30., 1. o.) 48a. cikkének (11) bekezdése

Máltára és Szlovéniára 2006-ban”

b)

a komlóra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„Komló

E rendelet IV. címének 10d. fejezete (***) (*****)

Területalapú támogatás

A 795/2004/EK rendelet 48a. cikkének (12) bekezdése

Szlovéniára 2006-ban”

2. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 51. cikkének (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdésben előírt eltérés 2008. december 31-ig alkalmazandó. Bulgária és Románia esetében az eltérés 2011. december 31-ig alkalmazandó.”

3. cikk

Ez a rendelet Bulgária és Románia 2005-ös csatlakozási szerződésének hatálybalépése esetén, és annyiban, amennyiben e rendelet rendelkezései e szerződésen alapulnak, 2007. január 1-jén lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni. Mindazonáltal az 1. cikk 6. pontját 2005. január 1-jétől, az 1. cikk 14., 15., 17. és 18. pontját pedig 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb az 1405/2006/EK rendelettel (HL L 265., 2006.9.26., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A 318/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 1. o.) hatályon kívül helyezett rendelet.

(3)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o. A legutóbb az 1463/2006/EK rendelettel (HL L 277., 2006.10.9., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 42., 2006.2.14., 1. o.


29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 384/13


A TANÁCS 2013/2006/EK RENDELETE

(2006. december 19.)

a 404/93/EGK, az 1782/2003/EK és a 247/2006/EK rendeletnek a banánágazat tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére és 299. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A banánágazati rendtartásról jelenleg a banánpiac közös szervezéséről szóló, 1993. február 13-i 404/93/EGK tanácsi rendelet (1) rendelkezik. A banántermesztők támogatási rendszere olyan elveken alapul, amelyeket más közös piaci szervezésekben már jelentősen átalakítottak. A banántermesztő régiókban a mezőgazdaságból élők számára tisztességes életszínvonal biztosítása, a forrásoknak a termelők piaci irányultságának fokozására való fordítása, a kiadások stabilizálása, a Közösség nemzetközi kötelezettségvállalásainak tiszteletben tartása, a termelő régiók sajátosságainak figyelembevétele, a rendszer egyszerűbbé tétele és a megreformált közös piacszervezések elvei mentén való átszervezése érdekében ezt a rendszert módosítani kell.

(2)

A módosításoknak figyelemmel kell lenniük a harmadik országokból származó banánra vonatkozó közösségi behozatali rendszer változásaira és várható alakulására, különösen a vámkontingensek rendszeréről a kizárólag tarifaalapú behozatali rendszerre való áttérésre, amelyben csak az AKCS-országokból származó banán élvez kedvezményes elbánást.

(3)

A banán az Unió legkülső régiói, így két francia tengerentúli megye: Guadeloupe és Martinique, illetve az Azori-, a Madeira- és a Kanári-szigetek egyik fő haszonnövénye. A banántermesztést megnehezíti e régióknak a kontinenstől való távolsága, szigetjellege, kis kiterjedése és kedvezőtlen domborzata. A helyi banántermesztés e régiók környezeti, társadalmi és gazdasági egyensúlyához nélkülözhetetlen.

(4)

Figyelembe kell venni a banántermesztés társadalmi-gazdasági jelentőségét a legkülső régiókban, valamint a társadalmi és gazdasági kohézió eléréséhez történő hozzájárulását (az értéklánc felsőbb és alsóbb szintjein egyaránt) a jövedelem- és munkahelyteremtő képessége, az általa létrejövő gazdasági tevékenységek, valamint a táj egyensúlyának az idegenforgalom fejlődésének kedvező befolyásolása tekintetében.

(5)

A 404/93/EGK rendelet III. címében a banántermelők kompenzációs támogatására létrehozott közösségi rendszer nem veszi kellően figyelembe a termelés helyi sajátosságait ezekben a legkülső régiókban. Ezért rendelkezni kell e régiók tekintetében a jelenlegi kompenzációs támogatás megszüntetéséről azon régiók tekintetében, ahol engedélyeznék a banántermesztés más támogatási rendszereken keresztül történő támogatását. Helyénvaló tehát e régiók banántermesztésének támogatására megfelelőbb eszközről rendelkezni.

(6)

Az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló, 2006. január 30-i 247/2006/EK tanácsi rendelet (2) III. címe a legkülső régiók helyi mezőgazdasági termelésének támogatása érdekében egyedi intézkedéseket tartalmazó közösségi támogatási rendszerről rendelkezik. A rendelet előírja, hogy legkésőbb 2009. december 31-ig felül kell vizsgálni a rendszert. Amennyiben a legkülső régiókban jelentősen változnának az életminőséget befolyásoló gazdasági feltételek, a Bizottságnak előre kell hoznia a jelentés elkészítését. Ez az eszköz tűnik a legalkalmasabbnak az érintett régiók banántermesztésének támogatására, mivel rugalmasságot biztosít, és a támogatási mechanizmusok decentralizálására ad lehetőséget. A banántámogatásnak más támogatási programokba való integrálása révén javulna e régiókban a mezőgazdasági termelés támogatási stratégiájának koherenciája.

(7)

A 247/2006/EK rendelet III. címében szereplő költségvetést ennek megfelelően növelni kell. A 404/93/EGK rendelet szerinti részletes szabályokról az e rendeletben szereplőkre történő áttérés megkönnyítése érdekében technikai módosításokat is kell eszközölni a 247/2006/EK rendeleten. Rendelkezni kell különösen a már létező közösségi támogatási rendszerek módosításáról. A zökkenőmentes áttérés érdekében a módosításokat e rendelet alkalmazásának időpontjától kell alkalmazni.

(8)

A legkülső régióktól eltekintve a Közösség más banántermő régiói esetében úgy tűnik, az ottani termelésnek a közösségi össztermeléshez viszonyított kicsiny aránya miatt nem szükséges egyedi banántámogatási intézkedésekről rendelkezni.

(9)

A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet (3) a gazdaságok részére termeléstől független jövedelemtámogatási rendszerről rendelkezik (a továbbiakban: az egységes támogatási rendszer). E rendszer célja, hogy lehetővé tegye a termelés támogatásáról a termelő támogatására való átállást.

(10)

A termelők támogatására való átállás során a vidékfejlesztést szolgáló tájékoztatási és infrastrukturális eszközöknek fontos szerepet játszhatnak; ennek egyik célja lehet a banántermelés és -forgalmazás különböző minőségi szabványokhoz, mint például biogazdálkodásból származó termékekre vagy a helyi vonatkozó szabványokhoz történő igazítása. Az ezen régiókban létező idegenforgalom keretein belül különleges helyi termékként is lehet a banánt értékesíteni, így a fogyasztók és a helyi, így beazonosítható banánok között kötődés jöhet létre.

(11)

A következetesség érdekében célszerű eltörölni a banánágazatban jelenleg létező kompenzációs támogatási rendszert, és a banánt az egységes támogatási rendszerbe integrálni. E célból a banánágazati kompenzációs támogatást fel kell venni az 1782/2003/EK rendeletben említett, az egységes támogatási rendszerrel kapcsolatban álló közvetlen kifizetések jegyzékébe. Rendelkezni kell arról, hogy a tagállamok határozzanak meg referenciaösszegeket és állapítsák meg az egységes támogatási rendszer értelmében támogatásra jogosult hektárszámot a banánpiac megfelelően reprezentatív időszaka, valamint objektív és megkülönböztetésmentes szempontok alapján. Az állandó növénykultúraként banánfákkal beültetett területet nem szabad kizárni a támogatásból. A nemzeti felső határokat ennek megfelelően módosítani kell. Rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság részletes szabályokat és szükség szerint átmeneti intézkedéseket fogadjon el.

(12)

A 404/93/EGK rendelet II. címe rendelkezik a termelői szervezetekről és a koncentrációs mechanizmusokról. A termelői szervezetek tekintetében a meglévő rendszer egyik célja olyan szervezetek alakítása, amely ösztönzi, hogy minél több termelő lépjen be ilyen szervezetbe, és a kompenzációs támogatás kifizetésének az elismert termelői szervezetek tagjaira történő korlátozása.

(13)

Az első célt tekintve a rendszer sikeres volt, hiszen a közösségi termelők túlnyomó többsége mára valamilyen termelői szervezet tagja. A második célkitűzés azonban jelentőségét vesztette, mivel a kompenzációs támogatási rendszert el kell törölni. Ezért a termelői szervezetek kérdését a jövőben nem szükséges közösségi szinten szabályozni, hanem az ilyen szabályok alkotását – amennyiben egyáltalán szükség van rájuk – az egyes területeik helyzetére szabottan megfelelően a tagállamokra kell bízni.

(14)

A termelői szervezetek létrehozásának és működtetésének ösztönzését támogató programokat meg kell szüntetni. A jogbiztonság és a jogos elvárások kielégítése érdekében azonban rendelkezni kell a közelmúltban elismert, jelenleg támogatást élvező termelői szervezetek támogatását fenntartásáról.

(15)

A 404/93/EGK rendeletnek a banántermeléssel, -forgalmazással, illetve -feldolgozással kapcsolatos gazdasági tevékenységek valamelyikével vagy e tevékenységek közül többel is foglalkozó csoportok elismerését és működését engedélyező rendelkezései a gyakorlatban nem kerültek alkalmazásra. Ezért ezeket el kell törölni.

(16)

A banánágazati rendtartás változásainak fényében nincs többé szükség önálló Banánpiaci Irányítóbizottságra. Helyette megfelelően a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendelet (4) által létrehozott Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottságot kell igénybe venni.

(17)

A 404/93/EGK rendelet számos rendelkezése elavult, így ezeket az egyértelműség érdekében hatályon kívül kell helyezni.

(18)

A 404/93/EGK, az 1782/2003/EK és a 247/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(19)

Rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság fogadja el az e rendeletben előírt módosítások végrehajtásához szükséges részletes szabályokat, valamint azon átmeneti intézkedéseket, amelyek a jelenleg hatályos intézkedésekről az e rendeletben előírt intézkedésekre való átállás megkönnyítéséhez szükségesek.

(20)

Bulgária és Románia csatlakozási okmánya (a továbbiakban: a 2005-ös csatlakozási okmány), e rendelet, valamint az 2011/2006/EK rendelet (5) (cukor és vetőmagok) is módosítja az 1782/2003/EK rendeletet, és a módosításoknak egyazon napon kell hatályba lépniük. A jogbiztonság érdekében meg kell határozni a módosítások alkalmazásának sorrendjét.

(21)

Annak érdekében, hogy a banánágazatban jelenleg hatályos támogatási rendszer alkalmazása ne húzódjon el szükségtelenül, illetve az egyszerű és hatékony irányítás érdekében az e rendeletben előírt módosításokat a lehető leghamarabb, a banánra vonatkozó 2007-es gazdasági év kezdetétől kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 404/93/EGK rendelet módosításai

A 404/93/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A II. címet, a III. címet, a 16–20. cikket, a 21. cikk (2) bekezdését, a 25. cikket, valamint a 30–32. cikket törölni kell.

2.

A 27. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A Bizottság munkáját a 2200/96/EK rendelet 46. cikkének (1) bekezdésében említett Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság segíti.

A Banánpiaci Irányítóbizottságra való hivatkozásokat az első albekezdésben említett bizottságra való hivatkozásként kell értelmezni.”

3.

A 29. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„29. cikk

A tagállamok biztosítják a Bizottság számára az e rendelet végrehajtásához igényelt információkat.”

4.

A rendelet szövege a következő cikkel egészül ki:

„29a. cikk

E rendelet alkalmazásának részletes szabályait a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.”

2. cikk

Az 1782/2003/EK rendelet módosításai

A módosított 1782/2003/EK rendelet (ideértve a 2005-ös csatlakozási okmány és az 2011/2006/EK rendelet (cukor és vetőmagok) által bevezetett módosításokat is) a következőképpen módosul:

1.

A 33. cikk (1) bekezdése a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„a)

kifizetésben részesültek a 38. cikkben említett referencia-időszakban a VI. mellékletben szereplő valamely támogatási rendszer keretében, vagy olívaolaj esetében a 37. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett gazdasági évek valamelyikében, vagy cukorrépa, cukornád és cikória esetében, ha a VII. melléklet K. pontjában említett reprezentatív időszak során piaci támogatásban részesültek, vagy banán esetében, ha jövedelemkiesési kompenzációs támogatásban részesültek a VII. melléklet L. pontjában említett reprezentatív időszak során.”

2.

A 37. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Banán esetében a referenciaösszeg kiszámítása és kiigazítása a VII. melléklet L. pontjának megfelelően történik.”

3.

A 40. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Amennyiben a vis maior vagy rendkívüli körülmény fennállása a teljes bázisidőszakot érintette, az adott tagállam az 1997 és 1999 közötti időszak alapján számítja ki a referenciaösszeget, vagy cukorrépa, cukornád és cikória esetében a VII. melléklet K. pontjának megfelelően választott reprezentatív időszakot megelőző legközelebbi gazdasági évet kell alapul venni, míg banán esetében a VII. melléklet L. pontjának megfelelően kiválasztott reprezentatív időszakot megelőző legközelebbi gazdasági évet kell alapul venni. Ebben az esetben az (1) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell.”

4.

A 43. cikk (2) bekezdése a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a VII. mellékletben a burgonyakeményítőre, a szárított takarmányra, a vetőmagra, az olajfaligetekre és a dohányra vonatkozóan felsorolt támogatások esetén a VII. melléklet B., D., F., H. és I. pontja szerint kiszámított hektárszám, amelynek termelése a bázisidőszak folyamán támogatásban részesült, a cukorrépa, cukornád és cikória esetében az említett melléklet K. pontjának 4. alpontja szerint számított hektárszám, a banán esetében pedig az említett melléklet L. pontja szerint kiszámított hektárszám;”

5.

A 44. cikk (2) bekezdésének második albekezdése a „vagy amelyekre átmeneti területpihentetési kötelezettség vonatkozik,” szövegrészt követően a „vagy amelyeket banánnal telepítettek be,” szövegrésszel egészül ki.

6.

Az 51. cikk a) pontja az „illetve a komlót” szövegrészt követően az „és a banánt” szövegrésszel egészül ki.

7.

A 145. cikk a d) b) pont után a következő ponttal egészül ki:

„d) c)

a banántámogatásnak az egységes támogatási rendszerbe történő beillesztésére vonatkozó részletes szabályok.”

8.

A 155. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„155. cikk

Egyéb átmeneti szabályok

A 152. és a 153. cikkben említett rendeletekben, az 1260/2001/EK rendeletben és a 404/93/EGK tanácsi rendeletben (6) előírt szabályozás alkalmazásáról az e rendeletben kialakított szabályozás alkalmazására való átállás megkönnyítéséhez szükséges további intézkedéseket, nevezetesen az 1259/1999/EK rendelet 4. és 5. cikkének és mellékletének alkalmazására és az 1251/1999/EK rendelet 6. cikkének alkalmazására vonatkozó intézkedéseket, továbbá az 1035/72/EGK rendeletben előírt fejlesztési tervekkel kapcsolatos rendelkezésekről az e rendelet 83–87. cikkében említettekre való átállás megkönnyítéséhez szükséges intézkedéseket az e rendelet 144. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban lehet elfogadni. A 152. és a 153. cikkben említett rendeletek és cikkek a VII. mellékletben említett referenciaösszegek megállapítása céljából továbbra is alkalmazandók.

9.

A mellékletek e rendelet mellékletének megfelelően módosulnak.

3. cikk

A 247/2006/EK rendelet módosításai

A 247/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 23. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az e rendeletben előírt intézkedések a 16. cikkben foglalt intézkedések kivételével a 2006. december 31-ig terjedő időszakban a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelet (7) 2. cikkének (2) bekezdése értelmében a mezőgazdasági piacok stabilizálására irányuló intervenciónak minősülnek. 2007. január 1-jétől ugyanezen intézkedések a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (8) 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a mezőgazdasági piacok szabályozására irányuló intervenciónak, vagy a 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében a mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetéseknek minősülnek.

b)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A Közösség az e rendelet II. és III. címében előírt intézkedéseket évente legfeljebb a következő összeggel finanszírozza:

(millió euro)

 

2007-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2010-es és az azt követő pénzügyi évek

Franciaország tengerentúli megyéi

126,6

262,6

269,4

273

Azori-szigetek és Madeira

77,9

86,6

86,7

86,8

Kanári-szigetek

127,3

268,4

268,4

268,4”

c)

a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A (2) és (3) bekezdésben említett éves összegeket csökkenteni kell a 29. cikkben említett rendeletekkel összhangban felmerült bármely kiadás összegével.”

2.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„24a. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2007. március 15-ig benyújtják az átfogó programjuknak az 2011/2006/EK rendelettel (9) bevezetett változásokat tükröző módosításainak tervezetét a Bizottságnak.

(2)   A Bizottság értékeli a javasolt módosításokat és legkésőbb a benyújtástól számított négy hónapon belül határoz az elfogadásukról a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban.

(3)   A 24. cikk (3) bekezdésétől eltérve a módosításokat 2007. január 1-jétől alkalmazni kell.

3.

A 28. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Legkésőbb 2009. december 31-ig, és azután ötévente a Bizottság általános jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz az e rendelet keretében (és ezen belül a banánágazatban) végzett tevékenység hatásáról, és szükség esetén a jelentéshez javaslatokat csatol.”

4.

A 30. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„A Bizottság ugyanezen eljárással intézkedéseket hozhat a 404/93/EGK tanácsi rendeletben (10) előírt szabályokról az e rendeletben előírtakra való áttérés megkönnyítése érdekében.

4. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)   E rendelet 1. cikkének 1. pontja ellenére:

a tagállamok továbbra is alkalmazzák a 404/93/EGK rendelet 5. és 6. cikkét, valamint 25. cikkének (2) bekezdését azon termelői szervezetekre, amelyeket 2006. december 31-ig ismertek el, és amelyek számára eddig az időpontig támogatást fizettek az említett rendelet 6. cikkének (2) bekezdése értelmében, és

az említett rendelet 12. cikkét továbbra is alkalmazni kell a 2006-ra vonatkozó kompenzációs támogatási rendszer tekintetében.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásának részletes szabályait a 404/93/EGK rendelet 27. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA


(1)  HL L 47., 1993.2.25., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(2)  HL L 42., 2006.2.14., 1. o. A 318/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb az 1405/2006/EK rendelettel (HL L 265., 2006.9.26., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 686/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 106., 2004.4.15., 12. o.) módosított rendelet.

(5)  Lásd e Hivatalos Lap 1 oldalát.

(6)  HL L 47., 1993.2.25., 1. o.”

(7)  HL L 160., 1999.6.26., 103. o. Az 1290/2005/EK rendelettel (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.) hatályon kívül helyezett rendelet.

(8)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A legutóbb a 320/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.) módosított rendelet.”;

(9)  A Hivatalos Lap 1-ik oldalán található.”

(10)  HL L 47., 1993.2.25., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.”


MELLÉKLET

Az 1782/2003/EK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1.

Az I. mellékletben a banánra vonatkozó sort el kell hagyni.

2.

A VI. melléklet a következő sorral egészül ki:

„Banán

a 404/93/EGK rendelet 12. cikke

jövedelemkiesési kompenzáció”

3.

A VII. melléklet a következő ponttal egészül ki

„L.   Banán

A mezőgazdasági termelők referenciaösszegébe beszámítandó összegeket a tagállamok olyan objektív és megkülönböztetésmentes szempontok alapján határozzák meg, mint például:

a)

a 2000–2005. gazdasági év során egy reprezentatív időszakban a termelő által forgalomba hozott banán azon mennyisége, amely után a 404/93/EGK rendelet 12. cikke értelmében a termelő jövedelemkiesési kompenzációs támogatásban részesült;

b)

az a) pontban említett banán termesztésére szolgáló földterület kiterjedése;

c)

az a) pontban említett időszakban a termelőnek kifizetett jövedelemkiesési kompenzációs támogatás összege.

Az e rendelet 43. cikkének (2) bekezdésében említett támogatható hektárszámot a tagállamok olyan objektív és megkülönböztetésmentes szempontok alapján számolják ki, mint a b) pontban említett területek kiterjedése.”

4.

A VIII. melléklet helyébe a következők lépnek:

„VIII. MELLÉKLET

A 41. cikkben említett nemzeti felső határok

ezer euro

Tagállam

2005

2006

2007

2008

2009

2010 és azt követően

Belgium

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Dánia

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Németország

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Görögország

838 289

2 143 603

2 171 217

2 175 731

2 178 146

1 988 815

Spanyolország

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 664 087

4 671 669

4 673 546

Franciaország

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 330 205

8 355 488

8 363 488

Írország

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Olaszország

2 539 000

3 791 893

3 813 520

3 835 663

3 847 508

3 869 053

Luxemburg

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Hollandia

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Ausztria

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portugália

452 000

504 287

571 377

572 368

572 898

572 594

Finnország

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Svédország

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Egyesült Királyság

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849”

5.

A VIIIa. mellékletben a Ciprusra vonatkozó oszlop helyébe a következő oszlop lép:

ezer euro

„Naptári év

 

 

Ciprus

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

8 900

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

12 500

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

17 660

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

22 100

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

26 540

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

30 980

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

35 420

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

39 860

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2016 és az azt követő évek

 

 

44 300”

 

 

 

 

 

 

 


29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 384/20


A TANÁCS 2014/2006/EK RENDELETE

(2006. december 19.)

az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2505/96/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 26. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 1996. december 20-án elfogadta a 2505/96/EK rendeletet (1). Mivel a szóban forgó termékek iránti közösségi keresletnek a lehető legkedvezőbb feltételek mellett kell eleget tenni, bizonyos meglévő vámkontingenseket ki kell terjeszteni vagy ki kell igazítani, és néhány csökkentett vámtételű vagy vámmentes új közösségi vámkontingenst kell nyitni az ilyen termékek piacainak megzavarása nélkül.

(2)

Mivel egy közösségi vámkontingens kontingensmennyisége a jelenlegi kontingensidőszakban nem elegendő a közösségi ipar szükségleteinek kielégítéséhez, e kontingensmennyiséget 2007. január 1-jei hatállyal meg kell emelni.

(3)

A Közösségnek már nem érdeke, hogy 2007-ben továbbra is közösségi vámkontingenseket nyújtson olyan termékekre, amelyekre 2006-ben felfüggesztették a vámot. Ezeket a termékeket tehát a 2505/96/EK rendelet I. mellékletében szereplő táblázatból törölni kell.

(4)

A számos módosításra figyelemmel az átláthatóság érdekében a 2505/96/EK rendelet I. melléklete helyébe teljes egészében új szövegnek kell lépnie.

(5)

Ezért a 2505/96/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Tekintettel e rendelet gazdasági jelentőségére, szükséges az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv I.3. pontjában említett sürgősség esetére hivatkozni.

(7)

Tekintettel arra, hogy ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni, ennek azonnal hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2505/96/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

A 2006. január 1. és december 31. közötti kontingensidőszakra a 2505/96/EK rendelet I. mellékletében a 09.2981 tételszámra vonatkozó vámkontingens mennyisége a 260 000 egységben kerül megállapításra.

3. cikk

A 2505/96/EK rendelet I. melléklete a 2007. január 1-jétőldecember 31-ig terjedő kontingensidőszak tekintetében a következőképpen módosul:

a 09.2002 tételszámra vonatkozó vámkontingens mennyisége 1 000 tonna,

a 09.2030 tételszámra vonatkozó vámkontingens mennyisége 1 000 tonna,

a 09.2612 tételszámra vonatkozó vámkontingens mennyisége 1 900 tonna,

a 09.2620 tételszámra vonatkozó vámkontingens mennyisége 1 000 000 egység,

a 09.2727 tételszámra vonatkozó vámkontingens mennyisége 15 000 tonna.

4. cikk

A 2505/96/EK rendelet I. melléklete 2007. január 1-jétől a 09.2920, 09.2970, 09.2972 és 09.2977 tételszámra vonatkozó vámkontingensekkel egészül ki.

5. cikk

A 09.2026, 09.2853, 09.2976 és 09.2981 tételszámra vonatkozó vámkontingenseket 2007. január 1-jével lezárják.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA


(1)  HL L 345., 1996.12.31., 1. o. A legutóbb a 962/2006/EK rendelettel (HL L 176., 2006.6.30., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET I

Tételszám

KN-kód

TARIC-kód

Áru megnevezése

Kontingens mennyisége

Kontingens vámtétele

(%)

Kontingensidőszak

09.2002

ex 2928 00 90

30

Fenilhidrazin

1 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2003

ex 8543 70 90

63

Feszültségvezérelt frekvenciagenerátor, aktív és passzív elemekből, nyomtatott áramkörre ráerősítve, legfeljebb 30 × 30 mm külső méretű házban

1 400 000 egység

0

1.1.–12.31.

09.2030

ex 2926 90 95

74

Klórtalonil

1 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2140

ex 3824 90 98

98

Tercier aminok keveréke, amely tartalmaz:

2,0–4,0 tömegszázalék N,N-dimetil-1-oktánamint

legalább 94 tömegszázalék N,N-dimetil-1-dekánamint

legfeljebb 2 tömegszázalék N,N-dimetil-1-dodekánamint

4 500 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Feniléndiamin

1 800 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bisz(3-trietoxiszililpropil) tetraszulfid

4 500 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poli(vinil-alkoholok), részben 5-(4-azido-2-szulfonbenzilidén)-3-(formilpropil)-rodanin nátriumsóval acetálva

100 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2610

ex 2925 29 00

20

(Klórmetilén-)dimetilammónium-klorid

100 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2611

ex 2826 19 90

10

Együttesen 0,25 mg/kg-ot meg nem haladó mennyiségű alumíniumot, magnéziumot és nátriumot tartalmazó kalcium-fluorid, por alakban

55 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2612

ex 2921 59 90

30

3,3′-diklórbenzidin-dihidroklorid

1 900 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2615

ex 2934 99 90

70

Ribonukleinsav

110 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsziloxán, 2 800 (± 100) monomer egység polimerizációs fokkal

1 300 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2618

ex 2918 19 85

40

®-2-klórmandulasav

100 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Tienilacetonitril

80 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2620

ex 8526 91 20

20

Részegység GPS-rendszerű helyzet-meghatározó berendezéshez

1 000 000 egység

0

1.1.–12.31.

09.2624

2912 42 00

 

Etil-vanillin (3-etoxi-4-hidroxi-benzaldehid)

425 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Polipropilén-polimer film, biaxiálisan orientált, legalább 3,5 μm, de kisebb mint 15 μm vastagságú, legalább 490 mm, de legfeljebb 620 mm szélességű, teljesítménykondenzátorok készítéséhez (1)

170 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2627

ex 7011 20 00

55

A két külső sarok között mért 814,8 mm (±1,5 mm) átmérőjű, 12,5 mm üvegvastagság mellett 51,1 % (±2,2 %) fényáteresztő képességű, képernyőüveg

500 000 egység

0

1.1.–12.31.

09.2628

ex 7019 52 00

10

120 g/m2 (±10 g/m2) súlyú üvegszálas szövet műanyaggal bevont üvegszálból, általában rovarok elleni védelemre szolgáló, rögzített keretű rolók készítéséhez

350 000 m2

0

1.1.–12.31.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Alumíniumból készült teleszkópos fogantyú bőröndök készítéséhez (1)

240 000 egység

0

1.1.–12.31.

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanádiumoxidok és -hidroxidok, kizárólag ötvözetek készítéséhez (1)

13 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Cseresznye, alkoholban tartósítva, átmérője nem haladja meg a 19,9 mm-t, magozott, csokoládéipari termékek gyártásához:

9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal

9 tömegszázalékot meg nem haladó cukortartalommal (1)

2 000 tonna

10 (3)

1.1.–12.31.

ex 2008 60 39

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Meggy (Prunus cerasus), alkoholban tartósítva, átmérője nem haladja meg a 19,9 mm-t, csokoládéipari termékek gyártásához:

9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal

9 tömegszázalékot meg nem haladó cukortartalommal (1)

2 000 tonna

10 (3)

1.1.–12.31.

ex 2008 60 39

20

09.2727

ex 3902 90 90

93

Szintetikus poli-alfa-olefin, 100 °C-on legalább 38 × 10-6m2 s-1 (38 centistokes) viszkozitással az ASTM D 445 módszerrel mérve

15 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Legalább 1,5, de legfeljebb 4 tömegszázalék szenet és legfeljebb 70 tömegszázalék krómot tartalmazó ferrokróm

50 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Önmásolópapír gyártásához használt, savval aktivált montmorillonit (1)

10 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2829

ex 3824 90 98

19

Fenyőgyanta fából történő kivonásakor keletkező maradványból nyert szilárd kivonat, mely alifás oldószerekben nem oldódik, és a következő jellemzőkkel rendelkezik:

legfeljebb 30 tömegszázalék gyantasav,

legfeljebb 110-es savszám és

legalább 100 °C-os olvadáspont

1 600 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Brómklórmetán

600 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2841

ex 2712 90 99

10

1-alkének keveréke, amely legalább 80 tömegszázalékban 20 és 22 szénatomos láncolatú 1-alkéneket tartalmaz

10 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Auricularia polytricha fajtájú gomba, nyersen, vízben megfőzve vagy gőzben párolva, fagyasztva, készételek előállításához (1)  (2)

700 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-krezol, legalább 98,5 tömegszázalék tisztaságú

20 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2882

ex 2908 99 90

20

2,4-diklór-3-etil-6-nitrofenol, por alakban

90 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2889

3805 10 90

 

Szulfátterpentin

20 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Színes, katódsugaras, sík képernyős képcső, 4/3 szélesség/magasság aránnyal, legalább 79 cm, de legfeljebb 81 cm képernyő átlómérettel és legalább 50 m-es görbületi sugárral

8 500 egység

0

1.1.–12.31.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Feldolgozatlan dohány, szabályos formára vágva is, legalább 450 euro/100 kg nettó súly vámértékkel, a 2402 10 00 alszám alá tartozó áruk gyártásánál belső szivarburokként vagy szivarburkolóként használva (1)

6 000 tonna

0

1.1.–12.31.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 98

26

Legalább 40 tömegszázalék betain-szárazanyag-tartalommal rendelkező és legalább 5, de legfeljebb 30 tömegszázalék szerves vagy szervetlen sókat tartalmazó vizes oldat

38 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cisztin

600 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Csuklós buszok gyártásához használt csuklórészek (1)

2 600 egység

0

1.1.–12.31.

09.2920

ex 2906 19 00

30

Izobornil ciklohexanol

450 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-diklór-benzol

2 600 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2935

3806 10 10

 

Friss oleogyantából nyert fenyőgyanta és gyantasavak

200 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-xilóz

400 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poli(vinilidén-flourid), por alakban, fémbevonó festékek vagy lakkok gyártásához (1)

1 300 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Klóretanol, a 4002 99 90 alszám alá tartozó folyékony tioplasztok előállításához (1)

8 400 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO)

300 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2970

ex 8540 11 11

95

Színes katódsugárcső lyukmaszkkal, elektronágyúval, eltérítőtekerccsel és képernyővel, amelynél a szélesség/magasság aránya 4/3 és a képernyő átlóméret 33,5 cm (± 1,6 mm) (1)

250 000 egység

0

1.1.–6.30.

09.2972

2915 24 00

 

Ecetsavanhidrid

20 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3′:4,4′-tetra-karboxil-dianhidrid

600 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2977

2926 10 00

 

Akrilnitril

12 000 tonna

0

1.1.–6.30.

09.2979

ex 7011 20 00

15

A két külső sarok között mért 81,5 cm (± 0,2 cm) átmérőjű, 11,43 mm referencia üvegvastagság mellett 80 % (± 3 %) fényáteresztő képességű képernyőüveg

800 000 egység

0

1.1.–12.31.

09.2986

ex 3824 90 98

76

Tercier aminok keveréke, amely tartalmaz:

legalább 60 tömegszázalék dodecil-dimetilamint

legalább 20 tömegszázalék dimetil(tetradecil)amint

legalább 0,5 tömegszázalék hexadecil-dimetilamint,

aminoxidok előállításához (1)

14 315 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Legalább 60, de legfeljebb 68 tömegszázalék propilént és legalább 32, de legfeljebb 40 tömegszázalék butilént tartalmazó propilén- butilén-kopolimer, az ASTM D 3236 módszerrel mérve 190 °C-on legfeljebb 3 000 mPa olvadási viszkozitással, a 4818 40 alszám alá tartozó termékek gyártásánál ragasztóként használva (1)

1 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Billentyűzet, amely

szilikonréteget és polikarbonát billentyűket tartalmaz vagy

kizárólag szilikonból vagy teljes egészében polikarbonátból áll, és nyomtatott billentyűket tartalmaz,

a 8517 12 00 alszám alá tartozó mobil rádiótelefonok gyártásához és javításához (1)

20 000 000 egység

0

1.1.–12.31.

ex 8538 90 99

93


(1)  A jelen alszám alá történő osztályozás a vonatkozó közösségi rendelkezésekben meghatározott feltételek függvénye (lásd a 2454/93/EGK bizottsági rendelet 291–300. Cikkeit – HL L 253, 1993.10.11., 71 o. oldal, valamint annak későbbi módosításait).

(2)  A felfüggesztés azonban nem engedélyezett, ha a feldolgozást kiskereskedelmi vagy vendéglátóipari vállalkozás végzi.

(3)  A speciális kiegészítő vámtételt kell alkalmazni.”


29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 384/28


A TANÁCS 2015/2006/EK RENDELETE

(2006. december 19.)

a közösségi halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó, 2007-es és 2008-as halászati lehetőségeinek rögzítéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 20. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2371/2002/EK rendelet 4. cikke értelmében a Tanácsnak többek között a rendelkezésre álló tudományos szakvélemények figyelembevételével el kell fogadnia azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek a vizekhez és az erőforrásokhoz való hozzájutás és a halászati tevékenységek fenntartható végzésének biztosításához.

(2)

A 2371/2002/EK rendelet 20. cikke értelmében a Tanács feladata a halászati lehetőségek halászterületenkénti vagy halászterület-csoportonkénti meghatározása, valamint e lehetőségeknek az előírt kritériumok alapján történő elosztása.

(3)

A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) legutóbbi, egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó tudományos szakvéleménye rámutat arra, hogy ezen állományok halászata nem fenntartható módon folyik, és hogy fenntarthatóságuk érdekében csökkenteni kell a rájuk vonatkozó halászati lehetőségeket.

(4)

Az ICES továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy az atlanti tükörhal halászata túlzott mértékű a VII. ICES-területen. A tudományos szakvélemény arra is rámutat, hogy a VI. területen az atlantitükörhal-állomány jelentősen csökkent, továbbá azonosítottak olyan területeket, ahol e faj sebezhető csoportosulásai találhatók. Ebből kifolyólag ezeken a területeken be kell tiltani az atlanti tükörhal halászatát.

(5)

A kvóták hatékony kezelése érdekében meg kell határozni a halászati műveleteket szabályozó különleges feltételeket.

(6)

A teljes kifogható mennyiség és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló, 1996. május 6-i 847/96/EK tanácsi rendelet (2) 2. cikkének megfelelően szükséges megjelölni, hogy mely állományokra vonatkoznak az abban rögzített intézkedések.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedéseket az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról szóló, 1991. december 17-i 3880/91/EGK tanácsi rendeletben (3) meghatározott ICES-területekre, valamint az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról szóló, 1995. október 23-i 2597/95/EK tanácsi rendeletben (4) meghatározott CECAF-övezetekre (Kelet-közép-atlanti Halászati Bizottság) történő hivatkozással kell rögzíteni.

(8)

A halászati lehetőségeket a vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban kell felhasználni, nevezetesen a tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1983. szeptember 22-i 2807/83/EGK tanácsi rendelettel (5), a halászhajók jelzésére és okmányaira vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1987. május 20-i 1381/87/EGK bizottsági rendelettel (6), a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelettel (7), a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1627/94/EK tanácsi rendelettel (8), a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendelettel (9), a mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2347/2002/EK tanácsi rendelettel (10), valamint a Balti-tenger, a Bæltek és az Øresund halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelméről, az 1434/98/EK rendelet módosításáról és a 88/98/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 21-i 2187/2005/EK tanácsi rendelettel (11) összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a mélytengeri halfajok állományainak vonatkozásában rögzíti a közösségi halászhajók 2007-es és 2008-as halászati lehetőségeit a halfogási korlátozások alá tartozó közösségi vizek és egyes nem közösségi vizek övezeteiben, valamint e halászati lehetőségek felhasználásának különös feltételeit.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1)   E rendelet alkalmazásában a „mélytengeri halászati engedély” a 2347/2002/EK rendelet 3. cikkében említett halászati engedélyt jelenti.

(2)   Az ICES- és CECAF-területek a 3880/91/EGK rendeletben, illetve a 2597/95/EK rendeletben meghatározott területek.

3. cikk

A halászati lehetőségek rögzítése

A közösségi hajók mélytengeri halállományokra vonatkozó halászati lehetőségei a mellékletben foglaltak szerint kerültek rögzítésre.

4. cikk

Tagállamok közötti felosztás

A mellékletben meghatározott halászati lehetőségek tagállamok közötti felosztása nem érinti az alábbiakat:

a)

a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése szerinti kvótacseréket;

b)

a 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (4) bekezdése és 32. cikkének (2) bekezdése, valamint a 2371/2002/EK rendelet 23. cikkének (4) bekezdése szerinti újrafelosztásokat;

c)

a 847/96/EK rendelet 3. cikke alapján megengedett további kirakodásokat;

d)

a 847/96/EK rendelet 4. cikkének megfelelően visszatartott mennyiségeket;

e)

a 847/96/EK rendelet 5. cikke, valamint a 2371/2002/EK rendelet 23. cikkének (4) bekezdése szerinti levonásokat.

5. cikk

A kvóta rugalmassága

A 847/96/EK rendelet alkalmazásában az e rendelet I. mellékletében szereplő összes kvóta analitikai kvótának tekintendő.

A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése szerinti intézkedések azonban nem vonatkoznak ezekre a kvótákra.

6. cikk

A fogás és járulékos fogás kirakodásának feltételei

Az olyan állományból fogott halak, amelyre a halászati lehetőségeket e rendelet rögzíti, csak abban az esetben tarthatók a hajón vagy rakodhatók ki, ha azokat egy olyan tagállam valamely hajója halászta ki, amely nem merítette ki a rá kiszabott kvótát. A kvótába az összes kirakodott fogást be kell számítani.

Az első albekezdés nem alkalmazandó azokra a fogásokra, amelyeket a 850/98/EK rendelet alapján végzett tudományos vizsgálatok során halásztak ki, és ezeket nem kell beszámítani a kvótába.

7. cikk

Atlanti tükörhal

(1)   Az atlanti tükörhal védelmi területeként a következő tengerszakaszok kerültek meghatározásra:

a)

az alábbi pontokat sorrendben loxodromákkal összekötő vonallal határolt tengerszakasz:

 

ÉSZ 57° 00′, NYH 11° 00′

 

ÉSZ 57° 00′, NYH 8° 30′

 

ÉSZ 56° 23′, NYH 8° 30′

 

ÉSZ 55° 00′, NYH 9° 38′

 

ÉSZ 55° 00′, NYH 11° 00′

 

ÉSZ 57° 00′, NYH 11° 00′;

b)

az alábbi pontokat sorrendben loxodromákkal összekötő vonallal határolt tengerszakasz:

 

ÉSZ 55° 30′, NYH 15° 49′

 

ÉSZ 53° 30′, NYH 14° 11′

 

ÉSZ 50° 30′, NYH 14° 11′

 

ÉSZ 50° 30′, NYH 15° 49′;

c)

az alábbi pontokat sorrendben loxodromákkal összekötő vonallal határolt tengerszakasz:

 

ÉSZ 55° 00′, NYH 13° 51′

 

ÉSZ 55° 00′, NYH 10° 37′

 

ÉSZ 54° 15′, NYH 10° 37′

 

ÉSZ 53° 30′, NYH 11° 50′

 

ÉSZ 53° 30′, NYH 13° 51′.

Ezeket a pozíciókat, valamint a megfelelő loxodromákat és hajópozíciókat a WGS84 szabványnak megfelelően kell kiszámítani.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy a mélytengeri halászati engedéllyel rendelkező hajókat olyan halászati felügyelő központok (FMC) felügyelik megfelelő módon, amelyek a hajóknak az (1) bekezdésben meghatározott területekre való belépése, azon való keresztülhaladása, illetve az onnan való kilépése észlelésére és rögzítésére alkalmas rendszerrel rendelkeznek.

(3)   A mélytengeri halászati engedéllyel rendelkező hajók, amelyek beléptek az (1) bekezdésben meghatározott területekre, nem tárolnak a fedélzeten vagy nem raknak át semmilyen mennyiségű atlanti tükörhalat, illetve nem rakodnak ki semmilyen mennyiségű atlanti tükörhalat hajóútjuk végén, kivéve ha:

a)

az áthaladás során a fedélzeten tárolt valamennyi halászeszköz le van szíjazva és fel van csévélve, összhangban a 2847/93/EGK rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételekkel;

b)

az áthaladás során az átlagos sebesség legalább 8 csomó.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 115., 1996.5.9., 3. o.

(3)  HL L 365., 1991.12.31., 1. o. A legutóbb a 448/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 74., 2005.3.19., 5. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 270., 1995.11.13., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 276., 1983.10.10., 1. o. A legutóbb az 1804/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 290., 2005.11.4., 10. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 132., 1987.5.21., 9. o.

(7)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 768/2005/EK rendelettel (HL L 128., 2005.5.21., 1. o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 171., 1994.7.6., 7. o.

(9)  HL L 125., 1998.4.27., 1. o. A legutóbb a 2166/2005/EK rendelettel (HL L 345., 2005.12.28., 5. o.) módosított rendelet.

(10)  HL L 351., 2002.12.28., 6. o. A legutóbb a 2269/2004/EK rendelettel (HL L 396., 2004.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

(11)  HL L 349., 2005.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

1.   RÉSZ

A fajok és fajcsoportok meghatározása

Mindegyik területen belül a halállományok a fajok latin nyelvű elnevezésének betűrendjét követik. A mélytengeri cápák azonban a lista elején szerepelnek. A következő táblázat e rendelet alkalmazásában a fajok közönséges nevének és latin nevének megfelelését tartalmazza:

Közönséges név

Tudományos név

Fekete abroncshal

Aphanopus carbo

Tízujjú nyálkásfejű halak

Beryx spp.

Norvég menyhal

Brosme brosme

Gránátoshal

Coryphaenoides rupestris

Atlanti tükörhal

Hoplostethus atlanticus

Kék menyhal

Molva dypterigia

Villás tőkehalak

Phycis blennoides

Nagyszemű vörösdurbincs

Pagellus bogaraveo

Ahol mélytengeri cápára történő utalás található, az az alábbi felsorolásban található fajokra vonatkozik: tüskéscápa (Centroscymnus coelolepis), érdes tüskéscápa (Centrophorus squamosus), madárcsőrű tüskéscápa (Deania calceus), búvárcápa (Dalatias licha), nagy lámpáscápa (Etmopterus princeps), bársonyoshasú lámpáscápa (Etmopterus spinax), fekete tüskéscápa (Centroscyllium fabricii), nyelőcápa (Centrophorus granulosus), feketeszájú macskacápa (Galeus melastomus), egérszürke macskacápa (Galeus murinus), az Apristurus nembe tartozó macskacápák (Apristurus spp.).

2.   RÉSZ

A halfogási korlátozások alá eső területeken a közösségi hajókra alkalmazandó éves halászati lehetőségek fajok és területek szerinti bontásban (élősúly tonnában)

Amennyiben nincs másképpen jelölve, a hivatkozások ICES-alterületekre vonatkoznak.

Faj

:

Mélytengeri cápák

Övezet

:

Közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek az V., VI., VII., VIII. és IX. övezetben.

Év

2007 (1)

2008 (1)

 

Németország

59

39

 

Spanyolország

280

187

 

Észtország

4

2

 

Franciaország

1 014

676

 

Írország

164

109

 

Litvánia

4

2

 

Lengyelország

4

2

 

Portugália

381

254

 

Egyesült Királyság

562

375

 

EK

2 472

1 646

 


Faj

:

Mélytengeri cápák

Övezet

:

X. (közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek)

Év

2007

2008

 

Portugália

20

20

 

EK

20

20

 


Faj

:

Mélytengeri cápák, valamint a Deania histricosa és a Deania profondorum

Övezet

:

XII. (közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek)

Év

2007

2008

 

Spanyolország

69

34

 

Franciaország

22

11

 

Írország

4

2

 

Egyesült Királyság

4

2

 

EK

99

49

 


Faj

:

Fekete abroncshal

Aphanopus carbo

Övezet

:

Közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek az I., II., III. és IV. övezetben.

Év

2007

2008

 

Németország

5

5

 

Franciaország

5

5

 

Egyesült Királyság

5

5

 

EK

15

15

 


Faj

:

Fekete abroncshal

Aphanopus carbo

Övezet

:

Közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek az V., VI., VII. és XII. övezetben.

Év

2007

2008

 

Németország

35

35

 

Spanyolország

173

173

 

Észtország

17

17

 

Franciaország

2 433

2 433

 

Írország

87

87

 

Lettország

113

113

 

Litvánia

1

1

 

Lengyelország

1

1

 

Egyesült Királyság

173

173

 

Egyéb (2)

9

9

 

EK

3 042

3 042

 


Faj

:

Fekete abroncshal

Aphanopus carbo

Övezet

:

Közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek a VIII., IX. és X. övezetben.

Év

2007

2008

 

Spanyolország

13

13

 

Franciaország

31

31

 

Portugália

3 956

3 956

 

EK

4 000

4 000

 


Faj

:

Fekete abroncshal

Aphanopus carbo

Övezet

:

CECAF 34.1.2. (közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek)

Év

2007

2008

 

Portugália

4 285

4 285

 

EK

4 285

4 285

 


Faj

:

Tízujjú nyálkásfejű halak

Beryx spp.

Övezet

:

Közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek az I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XII. és XIV. övezetben.

Év

2007

2008

 

Spanyolország

74

74

 

Franciaország

20

20

 

Írország

10

10

 

Portugália

214

214

 

Egyesült Királyság

10

10

 

EK

328

328

 


Faj

:

Gránátoshal

Coryphaenoides rupestris

Övezet

:

Közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek az I., II., IV. és Va. övezetben.

Év

2007

2008

 

Dánia

2

2

 

Németország

2

2

 

Franciaország

14

14

 

Egyesült Királyság

2

2

 

EK

20

20

 


Faj

:

Gránátoshal

Coryphaenoides rupestris

Övezet

:

IIIa. és közösségi vizek a IIIb-c-d. övezetben

Év

2007

2008

 

Dánia

1 003

946

 

Németország

6

5

 

Svédország

52

49

 

EK

1 060

1 000

 


Faj

:

Gránátoshal

Coryphaenoides rupestris

Övezet

:

Közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek az Vb., VI. és VII. övezetben.

Év

2007

2008

 

Németország

9

9

 

Észtország

67

67

 

Spanyolország

74

74

 

Franciaország

3 789

3 789

 

Írország

299

299

 

Litvánia

87

87

 

Lengyelország

44

44

 

Egyesült Királyság

222

222

 

Egyéb (3)

9

9

 

EK

4 600

4 600

 


Faj

:

Gránátoshal

Coryphaenoides rupestris

Övezet

:

Közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek a VIII., IX., X., XII. és XIV. övezetben.

Év

2007

2008

 

Németország

40

40

 

Spanyolország

4 391

4 391

 

Franciaország

202

202

 

Írország

9

9

 

Egyesült Királyság

18

18

 

Lettország

71

71

 

Litvánia

9

9

 

Lengyelország

1 374

1 374

 

EK

6 114

6 114

 


Faj

:

Atlanti tükörhal

Hoplostethus atlanticus

Övezet

:

VI. (közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek)

Év

2007

2008

 

Spanyolország

6

4

 

Franciaország

33

22

 

Írország

6

4

 

Egyesült Királyság

6

4

 

EK

51

34

 


Faj

:

Atlanti tükörhal

Hoplostethus atlanticus

Övezet

:

VII. (közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek)

Év

2007

2008

 

Spanyolország

1

1

 

Franciaország

147

98

 

Írország

43

29

 

Egyesült Királyság

1

1

 

Egyéb (4)

1

1

 

EK

193

130

 


Faj

:

Atlanti tükörhal

Hoplostethus atlanticus

Övezet

:

Közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek az I., II., III., IV., V., VIII., IX., X., XI., XII. és XIV. övezetben.

Év

2007

2008

 

Spanyolország

4

3

 

Franciaország

23

15

 

Írország

6

4

 

Portugália

7

5

 

Egyesült Királyság

4

3

 

EK

44

30

 


Faj

:

Kék menyhal

Molva dypterygia

Övezet

:

Közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek az II., IV., és V. övezetben.

Év

2007

2008

 

Dánia

7

6

 

Németország

7

6

 

Franciaország

42

34

 

Írország

7

6

 

Egyesült Királyság

25

20

 

Egyéb (5)

7

6

 

EK

95

78

 


Faj

:

Kék menyhal

Molva dypterygia

Övezet

:

III. (közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek)

Év

2007

2008

 

Dánia

8

6

 

Németország

4

3

 

Svédország

8

6

 

EK

20

15

 


Faj

:

Kék menyhal

Molva dypterygia

Övezet

:

Közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek a VI. és VII. övezetben (7).

Év

2007

2008

 

Németország

26

21

 

Észtország

4

3

 

Spanyolország

83

67

 

Franciaország

1 897

1 518

 

Írország

7

6

 

Litvánia

2

1

 

Lengyelország

1

1

 

Egyesült Királyság

482

386

 

Egyéb (6)

7

6

 

EK

2 510

2 009

 


Faj

:

Nagyszemű vörösdurbincs

Pagellus bogaraveo

Övezet

:

Közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek a VI., VII. és VIII. övezetben.

Év

2007

2008

 

Spanyolország

238

238

 

Franciaország

12

12

 

Írország

9

9

 

Egyesült Királyság

30

30

 

Egyéb (8)

9

9

 

EK

298

298

 


Faj

:

Nagyszemű vörösdurbincs

Pagellus bogaraveo

Övezet

:

IX. (közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek)

Év

2007

2008

 

Spanyolország

850

850

 

Portugália

230

230

 

EK

1 080

1 080

 


Faj

:

Nagyszemű vörösdurbincs

Pagellus bogaraveo

Övezet

:

X. (közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek)

Év

2007

2008

 

Spanyolország

10

10

 

Portugália

1 116

1 116

 

Egyesült Királyság

10

10

 

EK

1 136

1 136

 


Faj

:

Villás tőkehalak

Phycis blennoides

Övezet

:

Közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek az I., II., III. és IV. övezetben.

Év

2007

2008

 

Németország

10

10

 

Franciaország

10

10

 

Egyesült Királyság

16

16

 

EK

36

36

 


Faj

:

Villás tőkehalak

Phycis blennoides

Övezet

:

Közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek az V., VI. és VII. övezetben.

Év

2007

2008

 

Németország

10

10

 

Spanyolország

588

588

 

Franciaország

356

356

 

Írország

260

260

 

Egyesült Királyság

814

814

 

EK

2 028

2 028

 


Faj

:

Villás tőkehalak

Phycis blennoides

Övezet

:

Közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek a VIII. és IX. övezetben.

Év

2007

2008

 

Spanyolország

242

242

 

Franciaország

15

15

 

Portugália

10

10

 

EK

267

267

 


Faj

:

Villás tőkehalak

Phycis blennoides

Övezet

:

Közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek a X. és XII. övezetben.

Év

2007

2008

 

Franciaország

10

10

 

Portugália

43

43

 

Egyesült Királyság

10

10

 

EK

63

63

 


(1)  By-catches only. No directed fisheries for Mélytengeri cápák are permitted

(2)  Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

(3)  Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

(4)  Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

(5)  Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

(6)  Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

(7)  A tagállamok gondoskodnak a kék menyhal halászatának tudományos felügyeletéről, különös tekintettel azon halászhajók tevékenységére, amelyek 2005-ben több mint 30 tonna kék menyhalat rakodtak ki. E hajók a kirakodásról előzetes értesítést küldenek, és az egyes halászati utak végén legfeljebb 25 tonna kék menyhalat rakodnak ki.

(8)  Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.


29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 384/38


A BIZOTTSÁG 2016/2006/EK RENDELETE

(2006. december 19.)

több, a borpiac közös szervezésére vonatkozó rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

mivel:

(1)

A borpiac közös szervezéséről szóló több bizottsági rendeletben technikai módosításokra van szükség a Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szükséges kiigazítások végrehajtásához.

(2)

A Közösségben történő pezsgő-előállításhoz behozott bort adó szőlőfajták és régiók jegyzékéről szóló, 1985. július 10-i 1907/85/EGK bizottsági rendelet (1) 1. cikke Romániára való hivatkozásokat tartalmaz. Ezeket a hivatkozásokat el kell hagyni.

(3)

A piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2000. július 25-i 1623/2000/EK bizottsági rendelet (2) 52. cikkének (1) bekezdése meghatározza a termelő tagállamokra alkalmazandó referencia-időszakot. Meg kell határozni a Romániára vonatkozó referencia-időszakot.

(4)

Az 1493/1999/EK tanácsi rendeletnek a borágazati termékekre vonatkozóan harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. április 24-i 883/2001/EK bizottsági rendelet (3) 2. cikkének (1) bekezdése és 11. cikke minden tagállam nyelvén feltüntet bizonyos bejegyzéseket. A rendelkezéseknek bolgár és román nyelven is tartalmazniuk kell a bejegyzéseket.

(5)

A 883/2001/EK rendelet 33. cikke Romániára mint harmadik országra hivatkozik. Ezt a hivatkozást el kell hagyni.

(6)

A borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányokra, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartásra vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló, 2001. április 24-i 884/2001/EK bizottsági rendelet (4) 8. cikkének (2) bekezdése minden tagállami nyelven feltüntet bizonyos bejegyzéseket. A rendelkezésnek bolgár és román nyelven is tartalmazna kell a bejegyzéseket.

(7)

Az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló, 2002. április 29-i 753/2002/EK bizottsági rendelet (5) 16. cikkének (1) bekezdése minden tagállami nyelven feltüntet bizonyos bejegyzéseket. A rendelkezésnek bolgár és román nyelven is tartalmazna kell a bejegyzéseket.

(8)

A 753/2002/EK rendelet VIII. melléklete Bulgáriára és Romániára mint harmadik országra hivatkozik. Ezt a hivatkozást el kell hagyni.

(9)

Az 1907/85/EGK, az 1623/2000/EK, a 883/2001/EK, a 884/2001/EK és a 753/2002/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1907/85/EGK rendelet 1. cikkét el kell hagyni.

2. cikk

Az 1623/2000/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

1999/2000-től 2004/2005-ig Romániában”.

3. cikk

A 883/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A behozatali engedély és a kiviteli engedély 20. rovatának tartalmaznia kell az I. mellékletben felsorolt bejegyzések egyikét.”

2.

Az 5. cikk első albekezdésében az I. mellékletre való hivatkozás helyébe az Ia. mellékletre való hivatkozás lép.

3.

A 11. cikk második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az engedélyek 22. rovatának tartalmaznia kell a IVa. mellékletben szereplő bejegyzések legalább egyikét.”

4.

A 33. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés c) pontját el kell hagyni;

b)

a (2) bekezdésben a bevezető szöveg helyébe a következő lép:

„A származási országban az e rendeletben említett V I 1 okmány elkészítésére jogosult hivatalos szerv – az (1) bekezdés b) és d) pontja alkalmazása céljából – a szóban forgó okmány 15. rovatában a következőket tünteti fel:”.

5.

A mellékletek az e rendelet I. mellékletében foglaltak szerint módosulnak.

4. cikk

A 884/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 8. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A közösségi vámterületről kiléptető vámhivatal az utóbbi okmány két másolatán feltünteti az V. mellékletben felsorolt bejegyzések egyikét, és lepecsételi a másolatokat. A fenti szöveget tartalmazó, lepecsételt másolatokat átadja az exportőrnek vagy képviselőjének. Az utóbbi gondoskodik róla, hogy egy másolat a kivitt terméket kísérje.”

2.

A szóban forgó rendelet e rendelet II. mellékletének szövegével mint V. melléklettel egészül ki.

5. cikk

A 753/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 16. cikk (1) bekezdése helyébe a következő lép:

„(1)   Az 1493/1999/EK rendelet VII. melléklete B. 1. pontja a) alpontjának második francia bekezdése alkalmazásában az asztali borok, a földrajzi jelzéssel ellátott asztali borok és az m.t. minőségi borok címkézése esetében – az m.t. minőségi likőrborokat és az m.t. minőségi gyöngyözőborokat kivéve, amelyekre a 39. cikk (1) bekezdés b) pontja vonatkozik – csak a következő kifejezések használhatóak:

a)

»сухо«, »seco«, »suché«, »tør«, »trocken«, »kuiv«, »ξηρός«, »dry«, »sec«, »secco«, »asciutto«, »sausais«, »sausas«, »száraz«, »droog«, »wytrawne«, »seco«, »sec«, »suho«, »kuiva« vagy »torrt«, ha a szóban forgó bor maradékcukor-tartalma nem haladja meg a következő értéket:

i.

4 g/l; vagy

ii.

9 g/l, feltéve hogy az összes savtartalom borkősav g/l-ben kifejezett értéke a maradékcukor-tartalomnál legfeljebb 2 grammal alacsonyabb;

b)

»полусухо«, »semiseco«, »polosuché«, »halvtør«, »halbtrocken«, »poolkuiv«, »ημίξηρος«, »medium dry«, »demi-sec«, »abboccato«, »pussausais«, »pusiau sausas«, »félszáraz«, »halfdroog«, »półwytrawne«, »meio seco«, »adamado«, »demisec«, »polsuho«, »puolikuiva« vagy »halvtorrt«, ha a szóban forgó bor maradékcukor-tartalma magasabb az a) pontban meghatározott legmagasabb értéknél, de nem haladja meg a következő értéket:

i.

12 g/l; vagy

ii.

18 g/l, ha az összes savtartalom legkisebb értékét a tagállam a (2) bekezdés értelmében meghatározza;

c)

»полусладко«, »semidulce«, »polosladké«, »halvsød«, »lieblich«, »poolmagus«, »ημίγλυκος«, »medium«, »medium sweet«, »moelleux«, »amabile«, »pussaldais«, »pusiau saldus«, »félédes«, »halfzoet«, »półsłodkie«, »meio doce«, »demidulce«, »polsladko«, »puolimakea« vagy »halvsött«, ha a szóban forgó bor maradékcukor-tartalma magasabb a b) pontban meghatározott legmagasabb értéknél, de nem több, mint 45 g/l;

d)

»сладко«, »dulce«, »sladké«, »sød«, »süss«, »magus«, »γλυκός«, »sweet«, »doux«, »dolce«, »saldais«, »saldus«, »édes«, »ħelu«, »zoet«, »słodkie«, »doce«, »dulce«, »sladko«, »makea« vagy »sött«, ha a szóban forgó bor maradékcukor-tartalma literenként legalább 45 gramm.”

2.

A VIII. melléklet 1. és 6. pontját el kell hagyni.

6. cikk

Ez a rendelet Bulgária és Románia csatlakozási szerződésének hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 19-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 179., 1985.7.11., 21. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(2)  HL L 194., 2000.7.31., 45. o. A legutóbb az 1221/2006/EK rendelettel (HL L 221., 2006.8.12., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 128., 2001.5.10., 1. o. A legutóbb a 2079/2005/EK rendelettel (HL L 333., 2005.12.20., 6. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 128., 2001.5.10., 32. o. Az 1507/2006/EK rendelettel (HL L 280., 2006.10.12., 9. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 118., 2002.5.4., 1. o. A legutóbb az 1507/2006/EK rendelettel módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

A 883/2001/EK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1.

Az I. melléklet jelenlegi szövegének számozása Ia. mellékletre változik, és a következő szöveget kell elé beilleszteni:

„I. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett bejegyzések:

:

bolgár nyelven

:

Oтклонение от 0,4 об. %

:

spanyol nyelven

:

Tolerancia de 0,4 % vol.

:

cseh nyelven

:

Přípustná odchylka 0,4 % obj.

:

dán nyelven

:

Tolerance 0,4 % vol.

:

német nyelven

:

Toleranz 0,4 % vol.

:

észt nyelven

:

Lubatud 0,4 mahuprotsendi suurune hälve

:

görög nyelven

:

Ανοχή 0,4 % vol.

:

angol nyelven

:

Tolerance of 0,4 % vol.

:

francia nyelven

:

Tolérance de 0,4 % vol.

:

olasz nyelven

:

Tolleranza di 0,4 % vol.

:

lett nyelven

:

0,4 tilp. % pielaide

:

litván nyelven

:

Leistinas nukrypimas 0,4 tūrio %

:

magyar nyelven

:

0,4 térfogat-százalékos tűrés

:

máltai nyelven

:

Varjazzjoni massima ta’ 0,4 % vol.

:

holland nyelven

:

Tolerantie van 0,4 % vol.

:

lengyel nyelven

:

Tolerancja 0,4 % obj.

:

portugál nyelven

:

Tolerância de 0,4 % vol.

:

román nyelven

:

Toleranță de 0,4 % vol.

:

szlovák nyelven

:

Prípustná odchýlka 0,4 % obj.

:

szlovén nyelven

:

Odstopanje 0,4 vol. %

:

finn nyelven

:

Sallittu poikkeama 0,4 til - %

:

svéd nyelven

:

Tolerans 0,4 vol. %”

2.

A IV. melléklet után a következő IVa. mellékletet kell beilleszteni.

„IVa. MELLÉKLET

A 11. cikk második albekezdésében említett bejegyzések:

:

bolgár nyelven

:

Възстановяване, валидно за не повече от … (количество, за което е издаден лицензът)

:

spanyol nyelven

:

Restitución válida para … (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo

:

cseh nyelven

:

Náhrada platná nejvýše pro … (množství, na něž byla vydána licence)

:

dán nyelven

:

Restitutionen omfatter hoejst … (den maengde, licensen er udstedt for)

:

német nyelven

:

Erstattung gültig für höchstens … (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

:

észt nyelven

:

Toetus ei kehti rohkem kui … (kogus, millele litsents on väljastatud)

:

görög nyelven

:

Επιστροφή που ισχύει για … (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

:

angol nyelven

:

Refund valid for not more than … (quantity for which licence is issued)

:

francia nyelven

:

Restitution valable pour … (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum

:

olasz nyelven

:

Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)

:

lett nyelven

:

Atmaksa ir spēkā par ne vairāk kā … (daudzums, par ko izdota licence)

:

litván nyelven

:

Grąžinamoji išmoka mokama ne daugiau kaip už … (nurodomas kiekis, kuriam išduota licencija)

:

magyar nyelven

:

Legfeljebb …-re (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiadták) érvényes visszatérítés

:

máltai nyelven

:

Valur mrodd lura ta’ mhux aktar minn … (ammont maħrug fil. licenzja)

:

holland nyelven

:

Restitutie voor ten hoogste … (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

:

lengyel nyelven

:

Refundacji udziela się na nie więcej niż … (ilość, na którą wydano licencję)

:

portugál nyelven

:

Restituição válida para … (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo

:

román nyelven

:

Restituție valabilă pentru maxim … (cantitatea pentru care este eliberată licența)

:

szlovák nyelven

:

Náhrada platná pre nie viac ako … (množstvo, na ktoré je licencia vydaná)

:

szlovén nyelven

:

Nadomestilo velja za največ … (količina, za katero je izdano dovoljenje)

:

finn nyelven

:

Vientituki voimassa enintään … (määrä, jolle todistus on annettu) osalta

:

svéd nyelven

:

Bidrag som gäller för högst … (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas)”.


II. MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

A 8. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében említett bejegyzések:

:

bolgár nyelven

:

И3HECEHO

:

spanyol nyelven

:

EXPORTADO

:

cseh nyelven

:

VYVEZENO

:

dán nyelven

:

UDFØRSEL

:

német nyelven

:

AUSGEFÜHRT

:

észt nyelven

:

EKSPORDITUD

:

görög nyelven

:

ΕΞΑΧΘΕΝ

:

angol nyelven

:

EXPORTED

:

francia nyelven

:

EXPORTÉ

:

olasz nyelven

:

ESPORTATO

:

lett nyelven

:

EKSPORTĒTS

:

litván nyelven

:

EKSPORTUOTA

:

magyar nyelven

:

EXPORTÁLVA

:

máltai nyelven

:

ESPORTAT

:

holland nyelven

:

UITGEVOERD

:

lengyel nyelven

:

WYWIEZIONO

:

portugál nyelven

:

EXPORTADO

:

román nyelven

:

EXPORTAT

:

szlovák nyelven

:

VYVEZENÉ

:

szlovén nyelven

:

IZVOŽENO

:

finn nyelven

:

VIETY

:

svéd nyelven

:

EXPORTERAD”


29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 384/44


A BIZOTTSÁG 2017/2006/EK RENDELETE

(2006. december 20.)

az 51/2006/EK tanácsi rendeletnek a norvégtőkehal-állomány IIa. (közösségi vizek), IIIa. és IV. (közösségi vizek) ICES-övezetben folytatott halászatára vonatkozó fogási korlátozások tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2006. évre történő meghatározásáról szóló, 2005. december 22-i 51/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 51/2006/EK rendelet 5. cikkének (7) bekezdése értelmében a Bizottság a 2006 első felében gyűjtött tudományos adatok fényében felülvizsgálhatja a norvégtőkehal-állománynak a IIa. (közösségi vizek), IIIa. és IV. (közösségi vizek) ICES-övezetben folytatott halászatára vonatkozó fogási korlátozásokat.

(2)

A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES), valamint a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (HTMGB) által kibocsátott új tudományos szakvélemény tükrében az 51/2006/EK rendeletet módosító 1259/2006/EK bizottsági rendelet (2) új fogási korlátozásokat állapított meg a norvégtőkehal-állománynak a IIa. (közösségi vizek), IIIa. és IV. (közösségi vizek) ICES-övezetben folytatott halászatára vonatkozóan.

(3)

A norvég tőkehal olyan északi-tengeri állomány, amellyel kapcsolatban a Közösség és Norvégia nem folytat közös gazdálkodást, jóllehet az állomány területileg megoszlik a két fél között.

(4)

Az 1259/2006/EK rendelet elfogadását követően a Közösség konzultációt folytattott Norvégiával, de az nem vezetett megállapodáshoz Norvégia és a Közösség között az említett állomány 2006-ra vonatkozó elosztási kulcsát illetően.

(5)

A Norvégia és a Közösség közötti elosztási kulcs hiányában, valamint elismerve azt a tényt, hogy Norvégia igényt tarthat az ICES és a HTMGB által ajánlott teljes kifogható mennyiség (TAC) egy részének kihalászására, a Közösségnek az ajánlott teljes kifogható mennyiségnél alacsonyabb autonóm fogási korlátozást kell megállapítania.

(6)

A közösségi autonóm fogási korlátozást az ajánlott teljes kifogható mennyiség 75 %-ában kell rögzíteni. Ez a százalékos arány megfelel ezen állomány utóbbi öt évben kifogott összmennyisége közösségi hányadának, és tükrözi az utóbbi években végzett megfigyelések adatai alapján kiszámított, becsült halászati övezeti megoszlást. Ez a megközelítés azonban nem befolyásolja a Közösség álláspontját az elosztási kulccsal kapcsolatban Norvégiával folytatandó jövőbeli tárgyalások során.

(7)

Az 51/2006/EK rendelet IA. mellékletét tehát ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúraágazati Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 51/2006/EK rendelet IA. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 20-án.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 16., 2006.1.20., 1. o. A legutóbb az 1782/2006/EK rendelettel (HL L 345., 2006.12.8., 10. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 229., 2006.8.23., 3. o.


MELLÉKLET

Az 51/2006/EK rendelet IA. melléklete a következőképpen módosul:

A IIa. (közösségi vizek), IIIa. és IV. (közösségi vizek) övezetben található norvég tőkehalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Norvég tőkehal

Trisopterus esmarki

Övezet

:

IIa. (közösségi vizek), IIIa., IV. (közösségi vizek)

NOP/2A3A4.

Dánia

70 185

Analitikai TAC.

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Németország

13

Hollandia

52

EK

70 250

Norvégia

1 000 (1)

TAC

Nem releváns


(1)  Ez a kvóta kizárólag a VIa. körzetben, az ÉSZ 56°30’-től északra halászható le.”


29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 384/46


A BIZOTTSÁG 2018/2006/EK RENDELETE

(2006. december 20.)

a 2535/2001/EK rendelet alapján a tej és tejtermékek importengedélyeire vonatkozó átmeneti intézkedéseknek a Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 41. cikkére,

mivel:

(1)

A tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. december 14-i 2535/2001/EK bizottsági rendelet (1) 2. címe I. fejezetének 2. szakasza különös rendelkezéseket állapít meg az importengedély-kérelmezők jóváhagyására vonatkozóan. Annak érdekében, hogy Bulgária és Románia (a továbbiakban: az új tagállamok) piaci szereplői e országok Európai Unióhoz való csatlakozását követően importengedélyhez juthassanak, átmeneti intézkedések elfogadására van szükség.

(2)

A 2007. január 1-től2007. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan lehetővé kell tenni, hogy az új tagállamok piaci szereplői előzetes jóváhagyás nélkül igényelhessenek importengedélyeket a 2535/2001/EK rendelet mellékleteiben meghatározott vámkontingensek keretében.

(3)

Az említett piaci szereplőknek bizonyítaniuk kell státuszukat és rendszeres kereskedői tevékenységüket. A kereskedelmi tevékenység igazolásának követelménye tekintetében az új tagállamok kérelmezőinek lehetőséget kell teremteni arra, hogy referenciaévként 2006. helyett 2005-öt jelölhessék meg, amennyiben igazolni tudják, hogy rendkívüli körülmények következtében 2006 során nem tudták a tejtermékek előírt mennyiségét importálni vagy exportálni.

(4)

Az új tagállamok hatóságainak 2007. január 20-ig továbbítaniuk kell a Bizottságnak egy listát az összes jogosult piaci szereplőről. Az egyes kérelmezők azonosításának egyszerűbbé tétele és az engedélyek átruházásának megkönnyítése érdekében az egyes piaci szereplőkre vonatkozóan továbbítandó adatok körét pontosan meg kell határozni. Ezenkívül az új tagállamok jogosult piaci szereplői számára lehetővé kell tenni az importengedélyek átruházását.

(5)

Ennélfogva rendelkezni kell a 2535/2001/EK rendelettől való bizonyos eltérésekről.

(6)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2535/2001/EK rendelet 2. címe I. fejezetének 2. szakaszától eltérve, a Bulgáriában és Romániában (a továbbiakban: az új tagállamokban) letelepedett piaci szereplők a letelepedési helyük szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának előzetes jóváhagyása nélkül igényelhetnek importengedélyeket a 2007. január 1-jétőljúnius 30-ig terjedő időszakra vonatkozó kontingensekre.

2. cikk

1.   A 2535/2001/EK rendelet 11. cikkétől eltérve, az új tagállamokban letelepedett piaci szereplők csak a letelepedési helyük szerinti tagállamban igényelhetnek importengedélyeket az e rendelet 1. cikkében említett vámkontingensekre vonatkozóan.

2.   Az engedélykérelmek csak akkor fogadhatók el, ha a kérelmező mellékeli a következő dokumentumokat:

a)

annak bizonyítéka, hogy a kérelmező 2006-ban a Kombinált Nómenklatúra 4. fejezetébe tartozó tejtermékekből legalább 25 tonnát importált vagy exportált legalább négy önálló ügyletben;

b)

bármilyen olyan irat és információ, amely kielégítően alátámasztja a kérelmező kilétét és státuszát, különösen:

i.

a nemzeti jogszabályoknak megfelelően elkészített, üzleti számlákkal vagy adózási renddel összefüggő okmányok;

ii.

ÁFA-szám, ha a nemzeti jogszabályok előírják; és

iii.

bejegyzése a cégjegyzékbe, ha a nemzeti jogszabályok előírják.

3.   A (2) bekezdés a) pontja esetében 2005. a bázisév, ha az érintett importőr bizonyítani tudja, hogy 2006 során rendkívüli körülmények folytán nem tudta a tejtermékek előírt mennyiségét importálni vagy exportálni.

4.   E cikk alkalmazásában az aktív vagy passzív feldolgozás keretében végrehajtott ügyletek nem tekinthetők behozatalnak vagy kivitelnek.

3. cikk

1.   Az új tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai 2007. január 20-ig megküldik a Bizottságnak azon piaci szereplők listáját, akik az 1. cikknek megfelelően importengedélyeket igényeltek a 2007. január 1-jétőljúnius 30-ig terjedő időszakra vonatkozó kontingensekre, és megfelelnek a 2. cikkben előírt feltételeknek. E listákat a 2535/2001/EK rendelet XIV. mellékletében szereplő mintának megfelelően kell összeállítani, eltekintve a jóváhagyási számtól.

2.   A Bizottság továbbítja a (1) bekezdésben említett listákat a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak.

4. cikk

A 2535/2001/EK rendelet 16. cikkének (4) bekezdésétől eltérve, a 2007. január 1-jétőljúnius 30-ig terjedő időszakra vonatkozó kontingensekre kiadott importengedélyeket csak az említett rendelet 2. szakasza szerint jóváhagyott természetes vagy jogi személyekre, illetve az e rendelet 3. cikkében említett listákon szereplő természetes vagy jogi személyekre lehet átruházni.

5. cikk

Ez a határozat kizárólag Bulgária és Románia csatlakozási szerződésével együtt, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 20-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 341., 2001.12.22., 29. o. A legutóbb a 926/2006/EK rendelettel (HL L 170., 2006.6.23., 8. o.) módosított rendelet.


29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 384/48


A BIZOTTSÁG 2019/2006/EK RENDELETE

(2006. december 21.)

a rizs behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2058/96/EK, 327/98/EK és 955/2005/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése alapján folytatott tárgyalások eredményeként összeállított CXL. jegyzékében meghatározott engedmények végrehajtásáról szóló, 1996. június 18-i 1095/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikkére,

tekintettel a GATT XXIII. cikke alapján Thaifölddel folytatott konzultációk eredményeinek megállapításáról szóló, 1996. május 13-i 96/317/EK tanácsi határozatra (2) és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére, 11. cikke (4) bekezdésére, valamint 13. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletet (4) a 2007. január 1-jétől kezdődő vámkontingens-időszakokra vonatkozó behozatali engedélyekre kell alkalmazni.

(2)

Az 1301/2006/EK rendelet elsősorban a kérelmek benyújtásának módozatait, valamint a kérelmezőre és az engedélyek kiadására vonatkozó feltételeket állapítja meg. A szóban forgó rendelet az engedélyek érvényességi idejének végső határidejéül a vámkontingens-időszak utolsó napját határozza meg; a rendelet rendelkezéseit az ágazati rendeletekben foglalt további feltételek, illetve eltérések sérelme nélkül kell alkalmazni.

(3)

Az 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállításához felhasznált, az 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs vámkontingensének megnyitásáról és kezelésének meghatározásáról szóló, 1996. október 28-i 2058/96/EK bizottsági rendelet (5), a rizs és a törmelékrizs behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 1998. február 10-i 327/98/EK bizottsági rendelet (6), és az Egyiptomból származó rizsnek a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó vámkontingens megnyitásáról szóló, 2005. június 23-i 955/2005/EK bizottsági rendelet (7) az 1301/2006/EK rendeletben megállapított közös szabályoktól eltérő, vagy azokat ismétlő rendelkezéseket is tartalmaz. Következésképpen a szóban forgó rendeleteket ki kell igazítani, elhagyva az ellentmondó vagy ismétlődő rendelkezéseket, pontosítva minden egyes kontingens és alkontingens tételszámát, illetve átalakítva az alkalmazandó egyedi szabályokat, nevezetesen az engedélyekre vonatkozó kérelmek kitöltése, az engedélyek kiadása és érvényességi ideje, valamint a Bizottság részére küldendő értesítés vonatkozásában.

(4)

Az említett rendeletek összehangolása és egyszerűsítése érdekében indokolt megszüntetni az alkalmazott horizontális vagy ágazati rendeletekben – kivéve az 1301/2006/EK rendeletben, a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendeletben (8), valamint a gabonafélék és a rizs behozatali és kiviteli engedélyei rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról szóló, 2003. július 28-i 1342/2003/EK rendeletben (9) – már előírt rendelkezéseket, továbbá eltörölni azokat, amelyek már nem alkalmazandók.

(5)

Az egyszerűsítés érdekében ki kell kötni, hogy a 2058/96/EK, a 327/98/EK és a 955/2005/EK rendelet egységesen kezelje az elosztási együttható alkalmazását követően elosztott, 20 tonnánál kisebb mennyiségeket.

(6)

A 2058/96/EK és a 955/2005/EK rendelet által megnyitott vámkontingensek megfelelőbb kezelése céljából továbbra is lehetővé kell tenni az importőrök számára, hogy egy kontingensidőszakban több engedélykérelmet is benyújthassanak, és ezzel eltérjenek az 1301/2006/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésétől. Ezen túlmenően, a szóban forgó két kontingens ellenőrzésének javítása, illetve kezelésük harmonizálása és leegyszerűsítése érdekében ki kell kötni, hogy a behozatali engedély iránti kérelmek benyújtása heti rendszerességgel történjen.

(7)

A törmelékrizs behozatalára alkalmazandó vám összegét az 1785/2003/EK rendelet 11d. cikke határozza meg, ezért a Kombinált Nómenklatúrára történő utalást el kell hagyni, és a 2058/96/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

A 327/98/EK rendelet által megnyitott azon kontingensek esetében, amelyek kezelése a kiviteli engedélyek alapján történik, továbbra is lehetővé kell tenni az egynél több kiviteli engedéllyel rendelkező gazdasági szereplők számára, hogy egy alkontingens-időszakban egynél több behozatali engedély iránti kérelmet is benyújthassanak, és ezáltal eltérjenek az 1301/2006/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésétől, a szóban forgó behozatalokhoz igazodó ellenőrzések biztosítása érdekében. Ezen túlmenően a hántolt rizsre vonatkozó behozatali engedélyek tekintetében nyújtott biztosítéknak a 327/98/EK rendelet 4. cikke által előírt összegét az 1342/2003/EK rendelet 12. cikkében előírt biztosíték összegéhez kell igazítani.

(9)

Ami a 955/2005/EK rendeletet illeti, pontosítani kell az 1785/2003/EK rendeletre tett utalásokat, valamint pontosítani kell, hogy a behozatali engedélyek érvényességének időtartamát a kiállítás tényleges dátumától számítják.

(10)

E rendelet rendelkezéseit 2007. január 1-jétől, az 1301/2006/EK rendeletben meghatározott intézkedések alkalmazásának kezdő időpontjától kell alkalmazni.

(11)

A 2058/96/EK és a 955/2005/EK rendeletben említett első kérelmek benyújtási határideje azonban 2007-ben munkaszüneti napra esik, és ezért helyénvaló előírni, hogy az első kérelmeket a gazdasági szereplők csak 2007 első munkanapjától nyújthassák be, továbbá azt, hogy a kérelmek első benyújtási időszaka legkésőbb 2007. január 8-án, hétfőn járjon le. Ezenkívül indokolt pontosítani, hogy az erre az első időszakra vonatkozó behozatali engedélyek iránti kérelmeket legkésőbb a hétfőre eső 2007. január 8-ig kell eljuttatni a Bizottsághoz.

(12)

A 2058/96/EK, a 327/98/EK és a 955/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2058/96/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk a következő második és harmadik bekezdéssel egészül ki:

„Ez a vámkontingens a 09.4079 tételszámot kapja.

Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, az 1291/2000/EK (10), az 1342/2003/EK (11) és az 1301/2006/EK bizottsági rendeletet (12) kell alkalmazni.

2.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a következő második bekezdéssel egészül ki:

„A behozatali engedély iránti kérelmeket minden héten hétfőn, brüsszeli idő szerint legkésőbb 13.00 óráig kell benyújtani a tagállamok illetékes hatóságainak. 2007-ben azonban az első kérelmek benyújtási időszaka csak 2007 első munkanapján kezdődik és legkésőbb 2007. január 8-án lezárul, és a behozatali engedély iránti kérelmek Bizottsághoz való eljuttatásához kapcsolódó első hétfő – a 4. cikk a) pontjának megfelelően – 2007. január 8.”

b)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az 1301/2006/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésétől eltérve, a kérelmezők kontingensidőszakonként egynél több engedélykérelmet is benyújthatnak. Ugyanakkor egy kérelmező hetente csak egy engedélykérelmet nyújthat be.”

3.

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

(1)   Amennyiben egy adott héten a kérelmezett mennyiségek meghaladják a kontingens keretében rendelkezésre álló mennyiségeket, a Bizottság legkésőbb az adott hétre vonatkozó kérelmek benyújtási határidejét követő negyedik munkanapon meghatározza a hét folyamán kérelmezett mennyiségek elosztási együtthatóját, elutasítja a következő hetekre vonatkozóan benyújtott kérelmeket, és az adott év végéig felfüggeszti a behozatali engedélyek kibocsátását.

Amennyiben az első albekezdésben említett elosztási együttható egy vagy több, kérelmenként 20 tonnánál kisebb mennyiséget eredményez, a tagállam e mennyiségek összességét 20 tonnás mennyiségenként sorshúzással osztja el az érintett importőrök között, a 20 tonnás egységekhez hozzáadva a fennmaradó töredékmennyiség egyenlő arányban elosztott hányadát. Abban az esetben, ha a 20 tonnánál kisebb mennyiségek összeadásából nem lehet egyetlen 20 tonnás egységet sem alkotni, a töredékmennyiséget a tagállam egyenlő arányban elosztja azon importőrök között, akik 20 tonnánál nagyobb vagy azzal egyenlő mennyiségre rendelkeznek behozatali engedéllyel.

Amennyiben a második albekezdés alkalmazása következtében a kiadható behozatali engedély 20 tonnánál kisebb mennyiségre vonatkozna, az érintett importőr az elosztási együtthatót meghatározó rendelet hatálybalépését követő két munkanapon belül visszavonhatja engedélykérelmét.

(2)   A behozatali engedélyt a behozatali engedélykérelmekkel kapcsolatban a Bizottság részére küldendő értesítésnek a 4. cikk a) pontjában megszabott végső határidejét követő nyolcadik munkanapon állítják ki.”

4.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A tagállamok elektronikus úton eljuttatják a Bizottságnak a következőket:

a)

az engedélykérelmek benyújtásának utolsó napján, brüsszeli idő szerint legkésőbb 18.00 óráig az engedélykérelmekre vonatkozóan az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdése a) pontjában említett információkat, a kérelmekben szereplő mennyiségek nyolcjegyű KN-kódja és származási országa szerint lebontva.

b)

legkésőbb a behozatali engedélyek kibocsátását követő második napon a kibocsátott behozatali engedélyekre vonatkozóan az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdése b) pontjában említett információkat, a kérelmekben szereplő mennyiségek nyolcjegyű KN-kódja és származási országa szerint lebontva.

c)

legkésőbb minden hónap utolsó napján az adott kontingens keretében az utolsó előtti hónapot megelőző hónap folyamán ténylegesen szabad forgalomba bocsátott teljes mennyiségeket, a nyolcjegyű KN-kódok és a származási országok szerint lebontva. Ha a kérdéses időszakban nem volt szabad forgalomba bocsátott mennyiség, »nulla« mennyiségről kell értesítést küldeni.”

5.

Az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában a „Kombinált Nómenklatúrában” szövegrész helyébe „az 1785/2003/EK (13) tanácsi rendelet 11d. cikkében szövegrész lép.

6.

A 6. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

2. cikk

A 327/1998/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Ezeket az általános behozatali vámkontingenseket a IX. mellékletnek megfelelően származási országok szerinti behozatali vámkontingensekre, valamint több alidőszakra osztják fel.”

b)

a bekezdés a következő harmadik albekezdéssel egészül ki:

„Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, az 1291/2000/EK (14), az 1342/2003/EK (15) és az 1301/2006/EK bizottsági rendeletet (16) kell alkalmazni.

2.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Azokra a mennyiségekre, amelyekre az 1. cikk (1) bekezdése a), b) és e) pontjában említett kontingensekben a szeptemberi alidőszak keretében nem adtak ki behozatali engedélyt, az importőrök behozatali engedély iránti kérelmet nyújthatnak be az októberi alidőszak címén, az általános vámkontingensben szereplő valamennyi származási országot beleértve.”

3.

A 3. cikk harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott behozatali vámkontingensek tekintetében kibocsátott kiviteli engedélyek csak a vonatkozó kontingensidőszakra érvényesek.”

4.

A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A behozatali engedély iránti kérelmeket minden alidőszak első hónapjának első tíz munkanapja során kell benyújtani.”

b)

a (2) bekezdésben a második francia bekezdést el kell hagyni.

c)

a (3) bekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Az engedélyek kizárólag a 8. rovatban feltüntetett országból származó termékekre érvényesek.”

d)

az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Az 1301/2006/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésétől eltérve, az e rendelet 3. cikke első bekezdésében említett behozatali engedély iránti kérelmek által érintett vámkontingensek esetében a kérelmezők egy kontingens-tételszámra vonatkozóan behozatali kontingens-alidőszakonként több engedélykérelmet is beadhatnak.”

5.

Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

Az 1301/2006/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésében említett elosztási együtthatót a Bizottság határozza meg, az e rendelet 8. cikke a) pontjában említett értesítési határidőtől számított tíz napon belül. A Bizottság ezzel egyidőben meghatározza a következő alidőszakra, illetve adott esetben az októberi kiegészítő alidőszakra rendelkezésre álló mennyiségeket.

Amennyiben az első bekezdésben említett elosztási együttható egy vagy több, kérelmenként 20 tonnánál kisebb mennyiséget eredményez, a tagállam e mennyiségek összességét 20 tonnás mennyiségenként sorshúzással osztja el az érintett importőrök között, a 20 tonnás egységekhez hozzáadva a fennmaradó töredékmennyiség egyenlő arányban elosztott hányadát. Abban az esetben, ha a 20 tonnánál kisebb mennyiségek összeadásából nem lehet egyetlen 20 tonnás egységet sem alkotni, a töredékmennyiséget a tagállam egyenlő arányban elosztja azon importőrök között, akik 20 tonnánál nagyobb vagy azzal egyenlő mennyiségre rendelkeznek behozatali engedéllyel.

Amennyiben a második bekezdés alkalmazása következtében a kiadható behozatali engedély 20 tonnánál kisebb mennyiségre vonatkozna, az érintett importőr az elosztási együtthatót meghatározó rendelet hatálybalépését követő két munkanapon belül visszavonhatja engedélykérelmét.”

6.

A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

Az 5. cikkben említett rendelkezésre álló mennyiségeket rögzítő bizottsági határozat közzétételétől számított három munkanapon belül az 5. cikk alkalmazásából következő mennyiségekre kibocsátják a behozatali engedélyeket.”

7.

A 7. cikk a következőképpen módosul.

a)

a (3) bekezdést el kell hagyni.

b)

a (4) bekezdés második albekezdését el kell hagyni.

8.

A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

A tagállamok elektronikus úton eljuttatják a Bizottságnak a következőket:

a)

legkésőbb az engedélykérelmek benyújtásának határidejét követő második munkanapon, brüsszeli idő szerint 18.00 óráig az engedélykérelmekre vonatkozóan az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdése a) pontjában említett információkat, a kérelemben szereplő mennyiségek nyolcjegyű KN-kódja és származási országa szerint lebontva, valamint pontosítva a behozatali engedély illetve adott esetben a kiviteli engedély számát.

b)

legkésőbb a behozatali engedélyek kibocsátását követő második napon a kibocsátott behozatali engedélyekre vonatkozóan az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdése b) pontjában említett információkat, a kérelemben szereplő mennyiségek nyolcjegyű KN-kódja és származási országa szerint lebontva, pontosítva a behozatali engedély számát, valamint azokat a mennyiségeket, amelyekre vonatkozóan az engedélykérelmeket az 5. cikk harmadik bekezdése alapján az importőrök visszavonták.

c)

legkésőbb minden hónap utolsó napján az adott kontingens keretében az utolsó előtti hónapot megelőző hónap folyamán ténylegesen szabad forgalomba bocsátott teljes mennyiségeket, a nyolcjegyű KN-kódok és a származási országok szerint lebontva, és pontosítva a csomagolást, amennyiben 5 kg-ot meg nem haladó kiszerelésről van szó. Ha a kérdéses időszakban nem volt szabad forgalomba bocsátott mennyiség, »nulla« mennyiségről kell értesítést küldeni.”

9.

A 10. cikket el kell hagyni.

10.

A III. mellékletet el kell hagyni.

11.

A IX. mellékletben a „részidőszakok” kifejezés helyébe az „alidőszakok” kifejezés lép.

12.

A X. mellékletet el kell hagyni.

3. cikk

A 955/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a)

az első bekezdésben az „1785/2003/EK rendelet 11. cikkének megfelelően” szövegrész helyébe az „1785/2003/EK rendelet 11., 11a., 11c. és 11d. cikkének megfelelően” szövegrész lép.

b)

a második bekezdést el kell hagyni;

c)

az 1. cikk a következő negyedik bekezdéssel egészül ki:

„Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, az 1291/2000/EK, az 1342/2003/EK és az 1301/2006/EK bizottsági rendeletet (17) kell alkalmazni.

2.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdést el kell hagyni.

b)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az 1301/2006/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésétől eltérve, a kérelmezők kontingensidőszakonként egynél több engedélykérelmet is benyújthatnak. Ugyanakkor egy kérelmező hetente és nyolcjegyű KN-kódonként csak egy engedélykérelmet nyújthat be.”

3.

A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdést el kell hagyni;

b)

a (3) bekezdésben az „1785/2003/EK rendelet 11. cikkének megfelelően” szövegrész helyébe az „1785/2003/EK rendelet 11., 11a., 11c. és 11d. cikkének megfelelően” szövegrész lép.

4.

A 4. cikk a következőképpen módosul:

„4. cikk

(1)   A behozatali engedély iránti kérelmeket minden héten hétfőn, brüsszeli idő szerint legkésőbb 13.00 óráig kell benyújtani a tagállamok illetékes hatóságainak.

2007-ben azonban az első kérelmek benyújtási időszaka csak 2007 első munkanapján kezdődik és legkésőbb 2007. január 8-án lezárul, és a behozatali engedély iránti kérelmek Bizottsághoz való eljuttatásához kapcsolódó első hétfő – az az 5. cikk a) pontjának megfelelően – 2007. január 8.

(2)   A behozatali engedélyt a kérelmek benyújtásának utolsó napját követő nyolcadik munkanapon kell kibocsátani, amennyiben az 1. cikkben említett mennyiséget nem érték el.

Az 1342/2003/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, a behozatali engedély csak a tényleges kibocsátási hónapját követő hónap végéig érvényes.

(3)   Amennyiben egy adott héten kérelmezett mennyiségek meghaladják az 1. cikkben említett kontingens keretében rendelkezésre álló mennyiséget, a Bizottság legkésőbb az említett hét utolsó kérelembenyújtási munkanapját követő negyedik munkanapig meghatározza a kérdéses hét során kérelmezett mennyiségekre vonatkozó elosztási együtthatót, elutasítja a következő hetekre benyújtott kérelmeket, és a folyó év végéig felfüggeszti a behozatali engedélyek kibocsátását.

(4)   Amennyiben a (3) bekezdésben említett elosztási együttható egy vagy több, kérelmenként 20 tonnánál kisebb mennyiséget eredményez, a tagállam e mennyiségek összességét 20 tonnás mennyiségenként sorshúzással osztja el az érintett importőrök között, a 20 tonnás egységekhez hozzáadva a fennmaradó töredékmennyiség egyenlő arányban elosztott hányadát. Abban az esetben, ha a 20 tonnánál kisebb mennyiségek összeadásából nem lehet egyetlen 20 tonnás egységet sem alkotni, a töredékmennyiséget a tagállam egyenlő arányban elosztja azon importőrök között, akik 20 tonnánál nagyobb vagy azzal egyenlő mennyiségre rendelkeznek behozatali engedéllyel.

Amennyiben az első bekezdés alkalmazása következtében a kiadható behozatali engedély 20 tonnánál kisebb mennyiségre vonatkozna, az érintett importőr az elosztási együtthatót meghatározó rendelet hatálybalépését követő két munkanapon belül visszavonhatja engedélykérelmét.”

5.

Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

A tagállamok elektronikus úton eljuttatják a Bizottságnak a következőket:

a)

az engedélykérelmek benyújtásának utolsó napján, brüsszeli idő szerint legkésőbb 18.00 óráig az engedélykérelmekre vonatkozóan az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdése a) pontjában említett információkat, a kérelmekben szereplő mennyiségek nyolcjegyű KN-kódja szerint lebontva.

b)

legkésőbb a behozatali engedélyek kibocsátását követő második napon a kibocsátott behozatali engedélyekre vonatkozóan az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdése b) pontjában említett információkat, a behozatali engedély iránti kérelmekben szereplő mennyiségek nyolcjegyű KN-kódja szerint lebontva.

c)

legkésőbb minden hónap utolsó napján az adott kontingens keretében az utolsó előtti hónapot megelőző hónap folyamán ténylegesen szabad forgalomba bocsátott teljes mennyiségeket, a nyolcjegyű KN-kódok szerint lebontva. Ha a kérdéses időszakban nem volt szabad forgalomba bocsátott mennyiség, »nulla« mennyiségről kell értesítést küldeni.”

6.

A 6. cikket el kell hagyni.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 21-én.

A Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

A Bizottság tagja


(1)  HL L 146., 1996.6.20., 1. o.

(2)  HL L 122., 1996.5.22., 15. o.

(3)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o. A legutóbb a 797/2006/EK rendelettel (HL L 144., 2006.5.31., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(5)  HL L 276., 1996.10.29, 7. o. A legutóbb az 1950/2005/EK rendelettel (HL L 312., 2005.11.29, 18. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 37., 1998.2.11., 5. o. A legutóbb a 965/2006/EK rendelettel (HL L 176., 2006.6.30., 12. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 164., 2005.6.24., 5. o.

(8)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb a 410/2006/EK rendelettel (HL L 71., 10.3.2006., 7. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 189., 2003.7.29., 12. o. A legutóbb a 945/2006/EK rendelettel (HL L 173., 2006.6.27., 12. o.) módosított rendelet

(10)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.

(11)  HL L 189., 2003.7.29., 12. o.

(12)  HL L 238., 2006.1.9., 13. o.

(13)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o.

(14)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.

(15)  HL L 189., 2003.7.29., 12. o.

(16)  HL L 238., 2006.1.9., 13. o.

(17)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.


29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 384/54


A BIZOTTSÁG 2020/2006/EK RENDELETE

(2006. december 22.)

az új-zélandi vajra vonatkozó WTO-vámkontingens igazgatása tekintetében a 2535/2001/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 29. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. december 14-i 2535/2001/EK bizottsági rendelet (2) szabályokat állapít meg különösen a rendelet 25. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett „új-zélandi vaj” tekintetében.

(2)

Az Európai Közösségek Bírósága 2006. július 11-én a C-313/04 ügyben (Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk kontra Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) hozott ítéletében kifejtette, hogy: „a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. december 14-i 2535/2001/EK bizottsági rendelet 35. cikkének (2) bekezdése érvénytelen, amennyiben úgy rendelkezik, hogy az új-zélandi vaj csökkentett vámtétel alá eső importengedélye iránti kérelmeket csak az Egyesült Királyság illetékes hatóságainál lehet benyújtani”, és „a 2535/2001 rendeletnek a III., IV. és XII. melléklettel együtt olvasott 25. és 32. cikke érvénytelen, amennyiben az új-zélandi vaj csökkentett vámtétel alá eső importengedélyeinek kiadása során hátrányos megkülönböztetéshez vezethet”.

(3)

A vámkontingens igazgatására vonatkozóan új szabályozást kell bevezetni 2007. január 1-jétől, amely biztosítja az importőrök számára a kontingensekhez történő megkülönböztetéstől mentes hozzáférést, a Bíróságnak a C-313/04 ügyben hozott ítéletének megfelelően.

(4)

Annak érdekében, hogy egyszerre biztosítsák egyrészt a kereskedelem stabilitását, másrészt valamennyi érdekelt gazdasági szereplő számára a teljes kontingens fokozatos megnyitását, indokoltnak tűnik a kontingensnek az 1255/1999/EK rendelet 29. cikke (2) bekezdésének harmadik francia bekezdésében említett módszerrel történő igazgatása. Ezért a kontingenst meg kell osztani a hagyományos importőrök és az újonnan érkezők között. Rendelkezéseket kell hozni arra vonatkozóan, hogy a hagyományos rész igazgatása az ugyanolyan kontingens keretében folyt múltbeli kereskedelem figyelembevételével történjen, az újonnan érkezők igazgatása során pedig egyidejűleg vizsgálják az engedélykérelmeket.

(5)

A behozatali engedélyek iránti kérelmek hitelességének biztosítása, a spekulációk megelőzése és a kontingens maximális felhasználása érdekében az újonnan érkezők oldalán a kontingens minden kérelmezőjének minimális mennyiségre vonatkozóan kell a kérelmet benyújtania, és a kérelmeket a rendelkezésre álló mennyiség 10 %-ára kell korlátozni. Ugyanebből az okból kritériumokat kell meghatározni a kontingensben való részvétel engedélyezésére; a kontingens különösen azon gazdasági szereplők számára lehet nyitva, akik meghatározott szintű kereskedelmi tevékenységet tudnak igazolni a tejágazatban. Az újonnan érkezők kontingenséhez való kiegyensúlyozottabb hozzáférés biztosítása érdekében minden kérelmező maximális mennyiséget kérelmezhet.

(6)

A biztonsági szintet úgy kell meghatározni, hogy csak tényleges kereskedők működhessenek a kontingens keretében. Ezért indokolt elfogadni egy biztonsági szintet, amelyet a 2535/2001/EK rendelet II. címének 1. fejezete alapján említett kontingensek igazgatása vonatkozásában alkalmazni kell.

(7)

A gazdaságilag nem megvalósítható kontingensekre kiadott engedélyek elkerülése érdekében sorshúzásról kell rendelkezni az olyan esetekre, ha 20 tonnánál kisebb mennyiségre adnak ki engedélyt.

(8)

Az új-zélandi vaj behozatalának meg kell felelnie egyes, a 2535/2001/EK rendeletben meghatározott minőségi és az összetételre vonatkozó követelményeknek. A követelményeknek való megfelelés igazolása és a termék származásának bizonyítása érdekében rendelkezéseket kell hozni a gazdasági szereplők számára, amelyek értelmében behozatalkor az IMA 1 bizonyítványt be kell mutatniuk.

(9)

A Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság nem adott véleményt az elnöke által meghatározott határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2535/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

Az illetékes hatóság a kérelmezőket június 15-e előtt tájékoztatja a jóváhagyási eljárás eredményéről és megfelelő esetben jóváhagyási számukról. A jóváhagyás egy évig érvényes.”

2.

A 24. és 25. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„24. cikk

(1)   Ezt a szakaszt a III.B. mellékletben szereplő CXL engedményes listában felsorolt meghatározott származási országokra vonatkozó kontingensek keretében történő behozatalra kell alkalmazni.

(2)   E rendelet III.B. melléklete meghatározza az alkalmazandó vámokat, valamint a behozandó maximális mennyiséget importkontingens-időszakonként.

25. cikk

(1)   A III.B. mellékletben felsorolt, a megjelölt vámmérték alá eső termékekre vonatkozó importengedélyeket csak a megfelelő IMA 1 bizonyítvány bemutatásakor, az abban feltüntetett nettó összmennyiségre bocsátják ki.

Az IMA 1 bizonyítványoknak meg kell felelniük a 29–33. cikkben meghatározott követelményeknek. Az importengedélyeken fel kell tüntetni a megfelelő IMA 1 bizonyítvány számát és kibocsátásának napját.

(2)   Importengedélyeket csak azt követően lehet kibocsátani, hogy az illetékes hatóság megerősítette, hogy a 33. cikk (1) bekezdésének e) pontját betartották.

Az engedélyt kibocsátó szervek az egyes importengedély-kérelmekkel együtt benyújtott IMA 1 bizonyítványok egy másolatát legkésőbb a benyújtás napján, brüsszeli idő szerint 18.00 óráig továbbítják a Bizottságnak.

Az engedélyt kibocsátó szervek az importengedélyeket az ezt követő 4. munkanapon bocsátják ki, feltéve hogy a Bizottság e napot megelőzően nem hozott különleges intézkedéseket.

Az importengedélyt kibocsátó illetékes szerv valamennyi benyújtott IMA 1 bizonyítvány eredeti példányát megőrzi.”

3.

A 26. cikk (2) bekezdésének második albekezdését törölni kell.

4.

A 34–39. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„34. cikk

(1)   Ezt a szakaszt kell alkalmazni az e rendelet III.A. mellékletében említett 09.4195 és 09.4182 kontingensszám keretében Új-Zélandról behozott vaj tekintetében.

(2)   A 27. cikk, a 30. cikk, a 31. cikk (1) bekezdése, a 32. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 33. cikk (1) bekezdése a)–d) pontja rendelkezéseit alkalmazni kell.

(3)   Az új-zélandi vajra vonatkozó kontingens megnevezésében a »legalább hathetes« kifejezés az olyan vajra utal, amely legalább hathetes azon a napon, amelyen a vámhatóságoknak bemutatják a szabad forgalomba bocsátáshoz benyújtott vámáru-nyilatkozatot.

(4)   A III.A. melléklet meghatározza a vámkontingenseket, az alkalmazandó vámot, valamint a behozandó maximális mennyiséget minden importkontingens-időszak vagy -alidőszak során.

34a. cikk

(1)   A kontingenseket két részre kell osztani, a III.A. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

a)

a 09.4195 kontingensszámot (a továbbiakban: A. rész) azok között a közösségi importőrök között kell szétosztani, akiket a 7. cikk rendelkezéseinek megfelelően jóváhagytak, és akik bizonyítani tudják:

i.

a 2007. kontingensévre vonatkozóan, hogy 2006-ban a 09.4589 kontingensszám keretében importáltak;

ii.

a 2008. kontingensévre vonatkozóan, hogy a 2006. január 1. és 2007. december 31. közötti időszakban a 09.4589, 09.4195 vagy 09.4182 kontingensszámok valamelyike keretében importáltak;

iii.

a következő kontingensévekre vonatkozóan, hogy a kontingensévet megelőző év novembere előtti 24 hónap során a 09.4589, 09.4195 vagy 09.4182 kontingensszámok valamelyikének keretében importáltak;

b)

a 09.4182 kontingensszámot (a továbbiakban: B. rész) azoknak a kérelmezőknek tartják fenn,

i.

akiket a 7. cikk rendelkezéseinek megfelelően jóváhagytak, vagy

ii.

a 2007 januárja és júniusa közötti időszakra vonatkozóan azoknak a Bulgáriában és Romániában székhellyel rendelkező kérelmezőknek, akik megfelelnek a 2018/2006/EK bizottsági rendelet (3) 1. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek,

és

iii.

akik bizonyítani tudják, hogy a kontingensévet megelőző év novembere előtti 12 hónap során legalább 4 külön műveletben legalább 100 tonna, a Kombinált Nómenklatúra 4. fejezete hatálya alá tartozó tejet vagy tejterméket hoztak be a Közösségbe és/vagy vittek ki a Közösségből.

A 2007. és 2008. kontingensévre vonatkozóan ugyanakkor az említett 12 hónapos időtartam megfelelően a 2006. és 2007. évi naptári év.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjában és b) pontja ii. és iii. alpontjában említett, a kereskedelmi teljesítményre vonatkozó bizonyítékok a kontingensév mindkét félévére érvényesek.

(3)   Engedélykérelmeket csak a következő hónapok első tíz napja során lehet benyújtani:

a)

2007 és 2008 januárjában a január–június alidőszakra; ugyanakkor 2007 januárja vonatkozásában az első 15 nap során lehet engedélykérelmeket benyújtani;

b)

november hónapban a következő január–június alidőszakra;

c)

június hónapban a július–december alidőszakra.

(4)   Annak érdekében, hogy elfogadhatóak legyenek, az importengedély iránti kérelmek az egyes kérelmezők esetében az alábbiakat tartalmazhatják:

a)

az A. rész vonatkozásában legfeljebb 125 %:

i.

a 2007. kontingensévre azon termékek mennyiségére vonatkozóan, amelyeket a 09.4589 kontingens keretében hoztak be 2006-ban;

ii.

a 2008. kontingensévre azon termékek teljes mennyiségére vonatkozóan, amelyeket a 09.4589, 09.4195 és 09.4182 kontingens keretében hoztak be 2006-ban és 2007-ben;

iii.

a következő kontingensévekre azon mennyiségekre vonatkozóan, amelyeket a 09.4589, 09.4195 vagy 09.4182 kontingens keretében hoztak be a kontingensévet megelőző év novembere előtti 24 hónap során;

b)

a B. rész vonatkozásában legalább 20 tonna és az alidőszakra rendelkezésre álló mennyiség legfeljebb 10 %-a, amennyiben az érintett tagállam illetékes hatósága számára kielégítően bizonyítani tudják, hogy eleget tesznek az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeknek

A fent említett bizonyítékokat az engedélykérelmek benyújtásával egyidejűleg kell benyújtani.

A jogosultsági feltételeknek való megfelelésre is tekintettel a kérelmezők jelentkezhetnek egyidejűleg a kontingens mindkét része keretében.

Az engedélykérelmeket el kell különíteni az A. és a B. rész tekintetében.

A behozatali vagy kiviteli bizonyítékot az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkének második albekezdésével összhangban kell bemutatni.

(5)   Engedélykérelmet csak a jóváhagyó tagállamban lehet benyújtani, és fel kell rajtuk tüntetni az importőr jóváhagyási számát.

35. cikk

Az 1291/2000/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett biztosíték a termék nettó 100 kilogrammjára 35 EUR.

35a. cikk

(1)   Legkésőbb a kérelmek benyújtására szolgáló határidő végét követő harmadik munkanapon a tagállamok értesítik a Bizottságot az egyes érintett termékekre nézve benyújtott kérelmekről

(2)   Az értesítés KN-kód szerinti lebontásban tartalmazza a kérelmezett mennyiségeket minden kontingensszám tekintetében.

(3)   A Bizottság az (1) bekezdésben említett értesítési határidőt követő 5 munkanapon belül döntést hoz arról, hogy a kérelmeket milyen mértékben lehet elfogadni. Ha a kérelmezett mennyiségek nem haladják meg a rendelkezésre álló mennyiségeket, a Bizottság nem hoz döntést, és kiadják az engedélyeket a kérelmezett mennyiségekre.

Ha a valamely alkontingens iránti engedélykérelmek meghaladják a szóban forgó kontingensidőszakra rendelkezésre álló mennyiséget, a Bizottság egységes allokációs tényezőt alkalmaz a kérelmezett mennyiségekre. A biztosítéknak a fel nem osztott mennyiségeknek megfelelő részét fel kell szabadítani.

Ha valamelyik alkontingens esetében az allokációs tényező alkalmazása kérelmenként 20 tonnánál kisebb mennyiségekre vonatkozó engedélyek kibocsátását eredményezné, a megfelelő rendelkezésre álló mennyiségeket az érintett tagállamok kontingensenként sorshúzással ítélik oda; egyenként 20 tonnára szóló engedélyeket sorsolnak ki azok között a kérelmezők között, akiknek az elosztási együttható alkalmazásával 20 tonnánál kisebb mennyiséget osztottak volna ki.

Ha a 20 tonnás tételek megállapítása 20 tonnánál kisebb mennyiség megmaradását eredményezi, ezt a mennyiséget önálló tételként kell kezelni.

A sorshúzással történő szétosztás során sikertelenül járt kérelmekhez tartozó biztosítékot haladéktalanul fel kell szabadítani.

(4)   Az engedélyeket legfeljebb 5 munkanapon belül kiadják azt követően, hogy a (3) bekezdésben említett döntés megszületett.

(5)   Az e rendelet alapján kiállított importengedélyek a III.A. mellékletben említett féléves időszak utolsó napjáig érvényesek.

(6)   Az e szakasz alapján kiállított importengedélyek csak a 7. cikkel összhangban jóváhagyott természetes vagy jogi személyekre ruházhatók át. Az átruházási kérelemmel együtt az átadó értesíti a kibocsátó szervet az átruházás kedvezményezettjének jóváhagyási számáról.

35b. cikk

Az engedélykérelmek és az engedélyek tartalmazzák a 28. cikkben meghatározott hivatkozásokat, kivéve az IMA 1 bizonyítványra vonatkozó hivatkozást.

Az engedélykérelmek 16. rovatában fel lehet tüntetni a III.A. mellékletben felsorolt KN-kódok közül egyet vagy többet.

Az engedélyek 20. rovata megjelöli azt az alkontingens-időszakot, amelyre az engedélyt kiadták.

Ha egy engedélykérelmen több KN-kódot tüntettek fel, minden egyes kódra meg kell határozni a kérelmezett mennyiséget, és minden kódra külön engedélyt kell kiadni.

36. cikk

Ha az új-zélandi vaj nem felel meg az összetételre vonatkozó előírásoknak, nem lehet a vámkontingens által nyújtott előnyöket a vonatkozó vámáru-nyilatkozat hatálya alá tartozó teljes mennyiségre biztosítani.

Amint a meg nem felelés megállapítást nyer, ha a szabad forgalomba bocsátáshoz benyújtott nyilatkozatot elfogadták, a vámhatóság beszedi a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott behozatali vámot. E célból a nem megfelelő mennyiségre teljesvám-hatály alá eső importengedélyt adnak ki.

A mennyiséget nem írják jóvá az engedélyen.

37. cikk

(1)   A III.A. mellékletben meghatározott vámtételt csak akkor alkalmazzák az e szakasz alapján importált új-zélandi vaj esetében, ha a támogathatósági feltételek és a nyilatkozat hatálya alá tartozó termék eredetének igazolásaként bemutatják a szabad forgalomba bocsátásról szóló vámáru-nyilatkozatot, valamint a 35a. cikk rendelkezéseivel összhangban kiadott importengedélyt és a XII. mellékletben felsorolt kibocsátó szervek egyike által kiadott, a X. mellékletben említett IMA 1 bizonyítványt. A vámhatóságok feltüntetik az IMA 1 bizonyítvány sorozatszámát az importengedélyen.

(2)   Az IMA 1 bizonyítványon feltüntetett mennyiség megegyezik a behozatali vámáru-nyilatkozaton szereplő mennyiséggel.

(3)   Az IMA 1 bizonyítványok a kibocsátás időpontjától az éves behozatali kontingensidőszak utolsó napjáig érvényesek.

(4)   Az importengedélyt egy vagy több behozatali nyilatkozathoz lehet használni.

38. cikk

A 33. cikk (1) bekezdésének a)–d) pontjában foglalt követelményeken kívül a kibocsátó szerveket csak akkor lehet a XII. mellékletben felsorolni, ha vállalják, hogy értesítik a Bizottságot az egyes termékbeszerzési előírásoknak megfelelően a IV. melléklet 1. a) pontjában említett egyes termelők által gyártott új-zélandi vaj zsírtartalmának a IV. melléklet 1. e) pontjában említett tipikus feldolgozásnál fennálló eltéréséről.

39. cikk

A tagállamok az adott kontingensév végét követő január 31-ig értesítik a Bizottságot az arra a termékkontingensévre vonatkozó meghatározott havi mennyiségről és összmennyiségről, amelyre az előző kontingensév során az (1) bekezdésben említett vámkontingens keretében szabad forgalomba bocsátáshoz benyújtott vámáru-nyilatkozatot fogadtak el.

A havi értesítéseket a szabad forgalomba bocsátáshoz benyújtott vámáru-nyilatkozatok elfogadásának hónapját követő hónap 10. napjáig kell megtenni.”

5.

A III.A. melléklet helyébe e rendelet I. melléklete lép.

6.

A rendelet e rendelet II. mellékletével mint III.B. melléklettel egészül ki.

7.

A IV. mellékletben az „1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK” rész a következőképpen módosul:

a)

az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

»termelő«: termelő telep vagy gyár, amelyben a III.A mellékletben említett vámkontingensek keretében a Közösségbe történő kivitelre szánt vajat gyártják;”.

b)

a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

»szállítmány«: olyan IMA 1 bizonyítványban szereplő vajmennyiség, amely bizonyítványt az illetékes vámhatóságnak a III.A. mellékletben említett vámkontingensek keretében szabad forgalomba bocsátásra mutattak be;”.

8.

A X. mellékletben a „BIZONYÍTVÁNY” rovat szövege helyébe a következő szöveg lép:

„BIZONYÍTVÁNY

A III.A. mellékletben említett vámkontingens hatálya alá tartozó bizonyos új-zélandi vaj behozatalához”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 341., 2001.12.22., 29. o. A legutóbb a 926/2006/EK rendelettel (HL L 170., 2006.6.23., 8. o.) módosított rendelet.

(3)  A Hivatalos lap 46-ik oldalán található.


I. MELLÉKLET

„ΙII.A. MELLÉKLET

A GATT/WTO MEGÁLLAPODÁSOK ALÁ TARTOZÓ, SZÁRMAZÁSI ORSZÁG ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT VÁMKONTINGENS: ÚJ-ZÉLANDI VAJ

KN-kód

Megnevezés

Származási ország

Éves kontingens január 1-jétől december 31-ig

(tonnában)

Maximális féléves kontingens

(mennyiségek tonnában)

Kontingens

A. rész

Kontingensszám

09.4195

Kontingens

B. rész

Kontingensszám

09.4182

Behozatali vám

(EUR/100 kg nettó tömeg)

IMA 1 bizonyítványok kitöltésére vonatkozó szabályok

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Legalább hathetes vaj, legalább 80 tömegszázalék, de kevesebb mint 82 tömegszázalék zsírtartalommal, amelyet közvetlenül tejből vagy tejszínből gyártottak tárolt anyagok felhasználása nélkül, egyetlen, zárt és megszakítás nélküli folyamatban

Új-Zéland

77 402

2007. január–június

42 572

23 415 tonna

19 157 tonna

86,88

Lásd a IV. mellékletet

ex 0405 10 30

Legalább hathetes vaj, legalább 80 tömegszázalék, de kevesebb mint 82 tömegszázalék zsírtartalommal, amelyet közvetlenül tejből vagy tejszínből gyártottak tárolt anyagok felhasználása nélkül, egyetlen, zárt és megszakítás nélküli folyamatban, amelynek során a tejszín végigmehetett egy, a koncentrált vajzsír és/vagy az ilyen vajzsír frakcionálásának szakaszán (az „Ammix” és „kenhető” néven ismert eljárások)

2007. július–december

34 830

19 156 tonna

15 674 tonna

Féléves kontingens 2008 januárjától

38 701

21 286 tonna

17 415 tonna”


II. MELLÉKLET

„ΙII.B. MELLÉKLET

A GATT/WTO MEGÁLLAPODÁSOK ALÁ TARTOZÓ, SZÁRMAZÁSI ORSZÁG ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT VÁMKONTINGENS: EGYEBEK

Kontingensszám

KN-kód

Megnevezés

Származási ország

Éves kontingens január 1-jétől december 31-ig

(tonnában)

Behozatali vám

(EUR/100 kg nettó tömeg)

IMA 1 bizonyítványok kitöltésére vonatkozó szabályok

09.4522

0406 90 01

Feldolgozásra szánt sajt (1)

Ausztrália

500

17,06

Lásd a XI. melléklet C. és D. pontját

09.4521

ex 0406 90 21

Egész Cheddar sajtok (a hagyományos lapos, hengeres alakban, legalább 33 kg, de 44 kg-ot nem meghaladó nettó tömeggel, és kocka vagy paralelepipedon alakú sajtok, amelyek nettó tömege 10 kg, vagy több) legalább 50 tömegszázalék zsírtartalommal szárazanyagra számítva, legalább három hónapig érlelve

Ausztrália

3 711

17,06

Lásd a XI. melléklet B. pontját

09.4513

ex 0406 90 21

Nem pasztőrözött tejből készült Cheddar, legalább 50 tömegszázalék zsírtartalommal szárazanyagra számítva, legalább kilenc hónapig érlelve, amelynek nettó 100 kg tömegére számított határparitásos értéke legalább (2):

 

334,20 EUR egész sajt esetében

 

354,83 EUR legalább 500 g nettó tömegű sajtok esetében

 

368,58 EUR 500 g-nál kisebb nettó tömegű sajtok esetében

Kanada

4 000

13,75

Lásd a XI. melléklet A. pontját

Az »egész sajtok« kifejezés a következőket jelenti:

a hagyományos lapos, hengeres alakú sajtok, amelyek nettó tömege legalább 33 kg de nem haladja meg a 44 kg-ot,

sajtkockák vagy paralelepipedonok legalább 10 kg nettó tömeggel.

09.4515

0406 90 01

Feldolgozásra szánt sajt (3)

Új-Zéland

4 000

17,06

Lásd a XI. melléklet C. és D. pontját

09.4514

ex 0406 90 21

Egész Cheddar sajtok (a hagyományos lapos, hengeres alakban, legalább 33 kg, de 44 kg-ot nem meghaladó nettó tömeggel, és kocka vagy paralelepipedon alakú sajtok, amelyek nettó tömege 10 kg, vagy több) legalább 50 tömegszázalék zsírtartalommal szárazanyagra számítva, legalább három hónapig érlelve

Új-Zéland

7 000

17,06

Lásd a XI. melléklet B. pontját


(1)  Az e különös célra történő felhasználást a tárgyban megállapított közösségi rendelkezések alkalmazásával kísérik figyelemmel. Az érintett sajtok akkor minősülnek összetettnek, ha a Kombinált Nómenklatúra 0406 30 alszáma alá tartozó termékekké dolgozták fel őket. A 2454/93/EGK rendelet 291–300. cikkét kell alkalmazni.

(2)  A »határparitásos érték« a határparitásos ár vagy a kivitel országában a FOB ár plusz a Közösség vámterületének a határáig a szállítási és biztosítási költségek.

(3)  Az e különös célra történő felhasználást a tárgyban megállapított közösségi rendelkezések alkalmazásával kísérik figyelemmel. Az érintett sajtok akkor minősülnek összetettnek, ha a Kombinált Nómenklatúra 0406 30 alszáma alá tartozó termékekké dolgozták fel őket. A 2454/93/EGK rendelet 291–300. cikkét kell alkalmazni.”


29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 384/61


A BIZOTTSÁG 2021/2006/EK RENDELETE

(2006. december 22.)

az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból (AKCS-államok), illetve a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizsre vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2001. november 27-i 2001/822/EK tanácsi határozatra (TOT-határozat) (1) és különösen annak III. melléklete 6. cikke (5) bekezdésének hetedik albekezdésére,

tekintettel az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból (AKCS-államok) származó mezőgazdasági termékek feldolgozásával készült mezőgazdasági termékekre és árukra alkalmazandó szabályokról, valamint az 1706/98/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. december 10-i 2286/2002/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 5. cikkére,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére és 13. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból (AKCS-államok), illetve a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizs behozatalára alkalmazandó szabályok tekintetében a 2286/2002/EK tanácsi rendelet és a 2001/822/EK tanácsi határozat részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. április 9-i 638/2003/EK bizottsági rendeletet (4) elfogadása óta jelentős mértékben módosították. Az AKCS-államokból és a TOT-ból származó kontingensre vonatkozó rendelkezéseket össze kell hangolni a horizontálisan vagy az egyes ágazatokban alkalmazandó rendelkezésekkel, vagyis a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendelettel (5), a gabonafélék és a rizs behozatali és kiviteli engedélyei rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról szóló, 2003. július 28-i 1342/2003/EK bizottsági rendelettel (6), és az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendelettel (7). Az utóbbi rendeletet a 2007. január 1-jétől kezdődő vámkontingens-időszakokra vonatkozó importengedélyekre kell alkalmazni.

(2)

Az 1301/2006/EK bizottsági rendelet részletes szabályokat határoz meg különösen az importengedélyek iránti kérelmekre, a kérelmező kilétére, valamint az engedélyek kiállítására vonatkozóan. A rendelet a vámkontingens-időszak utolsó napját jelöli meg az engedélyek érvényességi határidejéül, és az ágazati rendeletekben megállapított további feltételek és eltérések sérelme nélkül érvényes. Következésképpen az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból (AKCS-államok), illetve a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizs behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingensek kezelését indokolt módosítani. A könnyebb értelmezhetőség érdekében 2007-től kezdődően más rendelettel kell felváltani, és hatályon kívül kell helyezni a 638/2003/EK bizottsági rendeletet.

(3)

A 2286/2002/EK rendelet végrehajtja az AKCS-államokból történő behozatalra vonatkozó, a 2000. június 23-án Cotonou-ban aláírt AKCS-EK partnerségi megállapodás eredményeként született rendelkezéseket. Az említett rendelet 1. cikkének (3) bekezdése bevezeti az I. mellékletben felsorolt termékek utáni vámok csökkentésére vonatkozó általános előírásokat, valamint a vámkontingensek hatálya alá tartozó, a II. mellékletben felsorolt bizonyos termékek utáni vámok csökkentésével kapcsolatos egyedi előírásokat. A rendelkezések értelmében az éves kontingens a hántoltrizs-egyenértékben kifejezett rizs esetében 125 000 tonnás, a törmelékrizs esetében pedig 20 000 tonnás.

(4)

A 2001/822/EK határozat értelmében az AKCS/TOT származási kumulációt az említett határozat III. mellékletének 6. cikke szerint az 1006 KN-kód alá tartozó termékek esetében évente összesen 160 000 tonna, hántoltrizs-egyenértékben kifejezett mennyiségre kell engedélyezni. Ebből a teljes mennyiségből a TOT-ok kezdetben évente 35 000 tonnára, amely mennyiségen belül a legkevésbé fejlett TOT-ok 10 000 tonnára kapnak behozatali engedélyt.

(5)

Az említett behozatali szabályok megfelelő kezelésének biztosítása érdekében szükséges, hogy az AKCS-államokból és a TOT-ból származó rizsre vonatkozó behozatali engedély kiadásának részletes szabályait egyetlen dokumentumban állapítsák meg.

(6)

A piac jobb kezelése érdekében az évet több meghatározott alidőszakra kell felosztani, és ezek alapján kell kibocsátani a behozatali engedélyeket. A 638/2003/EK rendelet értelmében az első alidőszakban kiadott engedélyek kibocsátási időpontja február hónapra esik. Az AKCS-országok kérésére annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők ténylegesen januártól decemberig kihasználhassák a vámkontingenst, az első alidőszak kezdetét egy hónappal előre kell hozni.

(7)

A vámtétel akkor csökkenthető, ha az exportáló AKCS-állam a vámcsökkentéssel megegyező mértékű kiviteli vámot szed be, a 2286/2002/EK rendelet II. mellékletében előírtak szerint. A vám megfizetésének bizonyítására vonatkozóan részletes szabályokat kell megállapítani.

(8)

A behozatalra akkor kerülhet sor, ha az importőr bemutatja a behozatali engedélyt, amelyet az AKCS-államok és TOT-ok által felhatalmazott szervek által kibocsátott kiviteli engedély alapján állítottak ki.

(9)

A legkevésbé fejlett TOT-ok által fel nem használt engedélyeket a Holland Antillák és Aruba rendelkezésére kell bocsátani, de nem szabad kizárni azt a lehetőséget, hogy a mennyiségeket át lehessen vinni az év későbbi alidőszakára.

(10)

A 2286/2002/EK rendeletben és a 2001/822/EK határozatban előírt kontingensek megfelelő kezelésének biztosítása érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy a behozatali engedélyek kérelmezésekor kötelező legyen a várható kockázat mértékének megfelelő biztosítékot nyújtani. Emellett a kontingenseket egyenletesen kell elosztani az egész évre, és meg kell adni az engedélyek érvényességi idejét.

(11)

Ezeket az intézkedéseket 2007. január 1-jétől, azaz az 1301/2006/EK rendeletben előírt intézkedések alkalmazhatóságának kezdő időpontjától kell alkalmazni.

(12)

Mivel azonban az e rendeletben említett, az első alidőszakra vonatkozó kérelmek benyújtására rendelkezésre álló öt nap január hónapra esik, ezért indokolt előírni, hogy a gazdasági szereplők a 2007-re vonatkozó első kérelmeiket kizárólag az e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított tizenötödik naptól kezdve nyújthassák be annak érdekében, hogy elég idő álljon rendelkezésükre az e rendelet által megállapított új szabályokhoz való alkalmazkodásra.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

TÁRGY

1. cikk

(1)   Ez a rendelet az alábbi vámkontingensekre vonatkozó behozatali engedélyek kezelésére érvényes szabályokat állapítja meg:

a)

a 2286/2002/EK rendelet 1. cikkének (3) bekezdésével, valamint I. és II. mellékletével, továbbá a 2001/822/EK határozat III. melléklete 6. cikkének (5) bekezdésével összhangban az AKCS-államokból és a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizs összesen 160 000 tonnás, hántoltrizs-egyenértékben kifejezett kontingense;

b)

a 2286/2002/EK rendelet 1. cikkének (3) bekezdésével, valamint II. mellékletével összhangban az AKCS-államokból származó törmelékrizs összesen 20 000 tonnás kontingense.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kontingensek minden évben január 1-jén nyílnak meg.

(3)   E rendelet eltérő rendelkezéseinek hiányában az 1291/2000/EK, az 1342/2003/EK és az 1301/2006/EK rendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni.

II.   FEJEZET

AZ AKCS-ÁLLAMOKBÓL SZÁRMAZÓ RIZS BEHOZATALA

2. cikk

Az AKCS-államokból származó és a Közösségbe importált, 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 és 1006 30 KN-kód alá tartozó rizs 125 000 tonnás, hántoltrizs-egyenértékben kifejezett kontingense – a behozatali engedély bemutatása ellenében – a 2286/2002/EK rendelet II. melléklete alapján behozatalivám-csökkentésben részesül.

Ez a vámkontingens a 09.4187 tételszámot viseli.

3. cikk

(1)   A 2. cikkben említett behozatali engedélyeket az alábbi alidőszakok szerint bocsátják ki:

:

január

:

41 668 tonna

:

május

:

41 666 tonna

:

szeptember

:

41 666 tonna

:

október

:

fennmaradó mennyiség esetén.

(2)   A fel nem használt mennyiségeknek az 1301/2006/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdésében előírt átvitelét az e rendelet 12. cikkének megfelelően kell végrehajtani.

4. cikk

Az AKCS-államokból származó és a Közösségbe importált, 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs 20 000 tonnás kontingense – a behozatali engedély bemutatása ellenében – a 2286/2002/EK rendelet II. melléklete alapján behozatalivám-csökkentésben részesül.

Ez a vámkontingens a 09.4188 tételszámot viseli.

5. cikk

A 4. cikkben említett behozatali engedélyeket az alábbi alidőszakok szerint bocsátják ki:

:

január

:

10 000 tonna

:

május

:

10 000 tonna

:

szeptember

:

0 tonna

:

október

:

fennmaradó mennyiség esetén.

6. cikk

(1)   A 2286/2002/EK rendelet II. mellékletében előírt vámcsökkentés csak az olyan rizs behozatalára alkalmazandó, amelyre az exportáló ország a harmadik országból származó rizs behozatala után fizetendő vám és a 2286/2002/EK rendelet II. melléklete szerint vámcsökkentéssel megállapított összeg különbözetével egyenlő összegű kiviteli vámot vetett ki.

A behozatali vámtétel megegyezik az engedélykérelem benyújtásának napján alkalmazandó vámmal.

(2)   A kiviteli vám beszedésének igazolásához az exportáló ország vámhatóságainak fel kell tüntetniük a vám összegét nemzeti pénznemben, valamint az exportáló ország által kiállított kiviteli engedély 12. rovatába az I. mellékletben szereplő mintának megfelelő módon be kell vezetniük és a vámhivatal aláírásával és pecsétjével kell ellátniuk az e rendelet II. mellékletében felsorolt bejegyzések valamelyikét.

(3)   Ha az exportáló ország által beszedett kiviteli vám alacsonyabb, mint a 2286/2002/EK rendelet II. melléklete szerint alkalmazott vámcsökkentés, akkor a csökkentést a beszedett kiviteli vám összegére kell korlátozni.

(4)   Ha a beszedett kiviteli vám pénzneme nem egyezik meg az importáló tagállam pénznemével, akkor a ténylegesen beszedett illetékösszeg kiszámításához azt az árfolyamot kell felhasználni, amelyet a vám előzetes rögzítésének napján az adott tagállam leginkább reprezentatív devizapiacán vagy -piacain jegyeznek.

7. cikk

Az 1342/2003/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, a hántolt, a félig és teljesen hántolt rizsre, valamint a törmelékrizsre vonatkozó behozatali engedélyek az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdése értelmében vett tényleges kiállításuk napjától a kiállítást követő harmadik hónap végéig érvényesek, de semmi esetre sem tovább, mint a kiállítás évének december 31-e, az 1301/2006/EK rendelet 8. cikke első bekezdésének második mondatával összhangban.

A hántolt, a félig és teljesen hántolt rizsre, valamint a törmelékrizsre vonatkozó, az e rendelet 3. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdése és 5. cikke első francia bekezdése által előírt alidőszakok alapján kiadott behozatali engedélyek a tényleges kiállítás napjától kezdve az attól számított negyedik hónap végéig érvényesek.

III.   FEJEZET

A RIZS BEHOZATALA AKCS/TOT SZÁRMAZÁSI KUMULÁCIÓ MELLETT

8. cikk

A tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó, a Közösségbe importált rizs 35 000 tonnás, hántoltrizs-egyenértékben kifejezett kontingense – ebből 25 000 tonna a Holland Antillák és Aruba, míg 10 000 tonna a legkevésbé fejlett TOT-ok számára tartandó fenn – a behozatali engedély bemutatása ellenében vámmentességben részesül.

A Holland Antillák és az Aruba számára fenntartott 25 000 tonnás vámkontingens a 09.4189 tételszámot viseli.

A legkevésbé fejlett TOT-ok számára fenntartott 10 000 tonnás vámkontingens a 09.4190 tételszámot viseli.

9. cikk

(1)   A 8. cikk szerinti behozatali engedélyeket az év során az alábbi alidőszakok szerint bocsátják ki, hántoltrizs-egyenértékben kifejezve:

a)

Holland Antillák és Aruba:

:

január

:

8 334 tonna

:

május

:

8 333 tonna

:

szeptember

:

8 333 tonna

:

október

:

fennmaradó mennyiség esetén;

b)

A legkevésbé fejlett TOT-ok, a 2001/822/EK határozat I.B. melléklete alapján:

:

január

:

3 334 tonna

:

május

:

3 333 tonna

:

szeptember

:

3 333 tonna

:

október

:

fennmaradó mennyiség esetén.

(2)   Az előhántolt feldolgozottsági szinttől eltérő rizs mennyiségeit a 467/67/EGK bizottsági rendelet (8) 1. cikkében megállapított arányokkal kell átszámítani.

10. cikk

A behozatali engedély iránti kérelmekhez csatolni kell az EUR.1 bizonyítványok kiállításáért felelős szervek által az I. mellékletben szereplő mintának megfelelően kiállított kiviteli engedély eredeti példányát.

Az októberi alidőszakot illetően, ha az AKCS/legkevésbé fejlett TOT származási kumuláció mellett benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek nem vonatkoznak a rendelkezésre álló teljes mennyiségre, akkor a fennmaradó mennyiség a Holland Antillákról vagy Arubáról származó termékek behozatalához használható fel.

11. cikk

Az 1342/2003/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, a hántolt, a félig és teljesen hántolt rizsre, valamint a törmelékrizsre vonatkozó behozatali engedélyek az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdése értelmében vett tényleges kiállításuk napjától a kiállítás évének december 31-ig érvényesek az 1301/2006/EK rendelet 8. cikke első bekezdésének második mondata alapján.

IV.   FEJEZET

RÉSZLETES KÖZÖS SZABÁLYOK

12. cikk

Az AKCS-államokból származó, az e rendelet 2. cikkében felsorolt KN-kódok alá sorolt rizsre vonatkozó, valamint a TOT-okból származó, az 1006 KN-kód alá sorolt rizsre vonatkozó behozatali engedély iránti kérelem a 3. cikk (2) bekezdése szerinti átvitt mennyiségekre nyújtható be.

Ha az AKCS-államokból származó behozatalra vonatkozó engedélykérelmek vagy az AKCS/TOT származási kumuláció mellett benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb mennyiségre vonatkoznak, akkor az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett októberi alidőszak egyenlegét lehet felhasználni a TOT-okból származó termékek behozatalához, az e rendelet 1. cikkében említett 160 000 tonnás keretmennyiség erejéig.

13. cikk

Az engedélykérelmet az egyes alidőszakoknak megfelelő hónap első öt munkanapja alatt kell benyújtani az érintett tagállam illetékes hatóságainál. A 2007-es évre vonatkozóan az alidőszakokra vonatkozó kérelmek benyújtásának a 3., 5. és 9. cikkben megállapított januári ötnapos időszaka azonban csak 2007. január 13-án kezdődik.

Az egyes alidőszakokra és az egyes vámkontingens-tételszámokra vonatkozó kérelmekben szereplő mennyiségek nem haladhatják meg a hántoltrizs-egyenértékben kifejezett 5 000 tonnát.

14. cikk

(1)   A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély 7. és 8. rovatában fel kell tüntetni a feladási országot és a származási országot, és az „Igen” szót kell bejelölni.

Az engedélyek kizárólag a 8. rovatban feltüntetett országokból származó termékek esetében érvényesek.

(2)   A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély 20. rovatában a következő bejegyzések valamelyikét kell feltüntetni:

AKCS [2021/2006/EK 3. cikkének (1) bekezdése]

AKCS törmelékrizs [2021/2006/EK 5. cikke]

TOT [2021/2006/EK 9. cikke (1) bekezdésének a) pontja]

TOT [2021/2006/EK 9. cikke (1) bekezdésének b) pontja]

(3)   Az AKCS-országokból származó behozatal esetében az engedélyek 24. rovatában a III. mellékletben szereplő bejegyzések valamelyikét kell tenni.

A TOT-ból származó behozatal esetében az engedélyek 24. rovatában a IV. mellékletben szereplő bejegyzések valamelyikét kell tenni.

15. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett elosztási együtthatót a Bizottság az e rendelet 17. cikkének a) pontjában említett közlemény határidejétől számított tizedik napon belül állapítja meg. A Bizottság ezzel egyidejűleg a következő alidőszak keretében rendelkezésre álló mennyiséget is meghatározza.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben említett elosztási együttható alkalmazása következtében kérelmenként egy vagy több esetben a mennyiség 20 tonnánál kevesebb lesz, a tagállam úgy osztja szét ezeket a mennyiségeket az importőrök között, hogy 20 tonnás tételekre, valamint a 20 tonnás tételek között egyenlő mértékben elosztott fennmaradó mennyiségre vonatkozóan sorsolást rendez. Amennyiben azonban a 20 tonnánál kisebb fennmaradó mennyiségek egyesítése egyetlen 20 tonnás tételt sem tesz ki, akkor a fennmaradó mennyiséget a tagállam egyenlő mértékben osztja szét a 20 tonnára vagy annál nagyobb mennyiségre vonatkozó engedéllyel rendelkező importőrök között.

Amennyiben az első albekezdés alkalmazását követően 20 tonnánál kisebb mennyiségre kellene kiállítani az engedélyt, a gazdasági szereplő az elosztási együtthatót meghatározó rendelet hatálybalépésének időpontjától számított két munkanapon belül visszavonhatja az engedélykérelmét.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdés alkalmazásából származó mennyiségekre vonatkozó behozatali engedélyeket a bizottsági döntés közzétételétől számított három munkanapon belül kibocsátják.

16. cikk

Az 1342/2003/EK rendelet 12. cikkétől eltérve, a behozatali engedély iránti kérelem benyújtásakor megkövetelt biztosíték összege tonnánként 46 euro.

17. cikk

A tagállamok elektronikus úton értesítik a Bizottságot:

a)

a behozatali engedélyek iránti kérelmekről az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján, a nyolc számjegyű KN-kódok és az engedélykérelmekben foglalt mennyiségek származási országa szerinti lebontásban (terméksúlyban kifejezve), a behozatali, és amennyiben szükséges, a kiviteli engedély számával együtt, legkésőbb az engedélykérelmek benyújtásának határidejét követő második munkanapon, brüsszeli idő szerint 18 óráig;

b)

az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett, a kibocsátott engedélyekre vonatkozó információkról, a nyolc számjegyű KN-kódok és a kibocsátott behozatali engedélyek által lefedett mennyiségek származási országa szerinti lebontásban (terméksúlyban kifejezve), a behozatali engedély számával, valamint azokkal a mennyiségekkel együtt, amelyekre vonatkozóan a 15. cikk (2) bekezdésével összhangban visszavonták az engedélykérelmeket, legkésőbb a behozatali engedélyek kibocsátásának határidejét követő második munkanapon;

c)

az adott kontingens keretében az utolsó előtti hónapot megelőző hónap folyamán ténylegesen szabad forgalomba helyezett teljes mennyiségről (terméksúlyban kifejezve), a nyolc számjegyű KN-kódok szerint lebontva. Amennyiben az időszak alatt nem kerül mennyiség szabad forgalomba, „nulla értékre” vonatkozó értesítést kell küldeni.

V.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

A 638/2003/EK rendelet hatályát veszti.

19. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 314., 2001.11.30., 1. o.

(2)  HL L 348., 2002.12.21., 5. o.

(3)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o. A legutóbb a 797/2006/EK rendelettel (HL L 144., 2006.5.31., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 93., 2003.4.10., 3. o. A legutóbb a 2120/2005/EK rendelettel (HL L 340., 2005.12.23., 22. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1713/2006/EK rendelettel (HL L 321., 2006.11.21., 11. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 189., 2003.7.29., 12. o. A legutóbb a 945/2006/EK rendelettel (HL L 173, 2006.6.27., 12. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(8)  HL L 204., 1967.8.24., 1. o.


I. MELLÉKLET

A 2021/2006/EK rendelet 6. cikkében és 10. cikkének (1) bekezdésében említett exportengedély mintája

Image


II. MELLÉKLET

A 6. cikk (2) bekezdésében említett bejegyzések:

:

bolgárul

:

Събран специален данък върху износа на ориз

:

spanyolul

:

Gravamen percibido a la exportación del arroz

:

csehül

:

Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

:

dánul

:

Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

:

németül

:

Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

:

észtül

:

Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

:

görögül

:

Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού

:

angolul

:

Special charge collected on export of rice

:

franciául

:

Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

:

olaszul

:

Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

:

lettül

:

Īpašais maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

:

litvánul

:

Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

:

magyarul

:

A rizs exportjakor beszedett különleges díj

:

máltaiul

:

Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

:

hollandul

:

Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

:

lengyelül

:

Specjalna opłata pobrana od wywozu ryżu

:

portugálul

:

Direito especial cobrado na exportação do arroz

:

románul

:

Taxă specială percepută la exportul de orez

:

szlovákul

:

Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

:

szlovénül

:

Posebna dajatev, pobrana od izvoza riža

:

finnül

:

Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu