ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 368

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. december 23.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 1969/2006/EK rendelete (2006. december 19.) bizonyos halászati termékek irányadó árának és közösségi termelői árának a 2007-es halászati évre vonatkozó, a 104/2000/EK rendelet szerinti meghatározásáról

1

 

 

A Bizottság 1970/2006/EK rendelete (2006. december 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

6

 

 

A Bizottság 1971/2006/EK rendelete (2006. december 22.) a gabonaágazatban 2007. január 1-től alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

8

 

 

A Bizottság 1972/2006/EK rendelete (2006. december 22.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

11

 

 

A Bizottság 1973/2006/EK rendelete (2006. december 22.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

13

 

*

A Bizottság 1974/2006/EK rendelete (2006. december 15.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

15

 

*

A Bizottság 1975/2006/EK rendelete (2006. december 7.) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

74

 

*

A Bizottság 1976/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a 2204/2002/EK, a 70/2001/EK és a 68/2001/EK rendeletnek az alkalmazási időszak kiterjesztése tekintetében történő módosításáról ( 1 )

85

 

*

A Bizottság 1977/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a hasított sertés közösségi piaci árának kiszámításához alkalmazandó súlyozási együtthatóknak a 2006/2007-es gazdasági évre történő meghatározásáról szóló 1201/2006/EK rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

87

 

*

A Bizottság 1978/2006/EK rendelete (2006. december 22.) a 448/2001/EK rendeletnek a visszavonási eljárásokra és a visszavont pénzalapok újrafelhasználására vonatkozó jelentéstétel tekintetében történő módosításáról

89

 

*

A Bizottság 1979/2006/EK rendelete (2006. december 22.) a vámkontingenseknek a harmadik országokból importált tartósított gomba tekintetében történő megnyitásáról és kezeléséről

91

 

*

A Bizottság 1980/2006/EK rendelete (2006. december 20.) Bulgária csatlakozása következtében a 2076/2002/EK rendeletet, továbbá a 2001/245/EK, a 2002/928/EK, és a 2006/797/EK határozatot a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe fel nem vett egyes hatóanyagok további alkalmazása tekintetében módosító átmeneti intézkedések megállapításáról ( 1 )

96

 

*

A Bizottság 1981/2006/EK rendelete (2006. december 22.) az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikkének a géntechnológiával módosított szervezeteket vizsgáló közösségi referencialaboratórium tekintetében történő végrehajtásának részletes szabályairól ( 1 )

99

 

*

A Bizottság 2006/142/EK irányelve (2006. december 22.) a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az élelmiszerek címkézésén minden körülmények között megjelölendő összetevők listáját tartalmazó IIIa. melléklete módosításáról ( 1 )

110

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a Dánia intézkedéseiről a TV2/Danmark javára szóló, 2004. május 19-i 2005/217/EK bizottsági határozathoz (HL L 85., 2006.3.23.)

112

 

 

 

*

Az Olvasóhoz

s3

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

23.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 368/1


A TANÁCS 1969/2006/EK RENDELETE

(2006. december 19.)

bizonyos halászati termékek irányadó árának és közösségi termelői árának a 2007-es halászati évre vonatkozó, a 104/2000/EK rendelet szerinti meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 18. cikke (3) bekezdésére és 26. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 104/2000/EK rendelet 18. cikkének (1) bekezdése és 26. cikkének (1) bekezdése irányadó ár és közösségi termelői ár rögzítését írja elő minden halászati évre vonatkozóan az egyes halászati termékek piacán alkalmazandó intervenciós árszínvonal meghatározása érdekében.

(2)

A 104/2000/EK rendelet 18. cikkének (1) bekezdése szerint a rendelet I. és II. mellékletében felsorolt termékek és termékcsoportok mindegyikére irányadó árat kell megállapítani.

(3)

Az irányadó árakat halfajonként, az érintett termékek árát illetően jelenleg rendelkezésre álló adatok és a 104/2000/EK rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében említett kritériumok alapján kell emelni, fenntartani vagy csökkenteni a 2007-es halászati évre vonatkozóan.

(4)

A 104/2000/EK rendelet 26. cikkének (1) bekezdése értelmében a rendelet III. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozóan közösségi termelői árat kell megállapítani. Célszerű a közösségi termelői árat az említett termékek egyikére vonatkozóan megállapítani, majd a Thunnus és Euthynnus nembe tartozó halfajokra alkalmazandó átváltási arányok meghatározásáról szóló, 2006. május 30-i 802/2006/EK bizottsági rendeletben (2) meghatározott átváltási arányok segítségével a többi termékre vonatkozóan is kiszámítani.

(5)

A 2007-es halászati évre vonatkozó közösségi termelői árakat a 104/2000/EK rendelet 18. cikke (2) bekezdésének első és második francia bekezdésében, valamint 26. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételek alapján ki kell igazítani.

(6)

A kérdés sürgősségére tekintettel helyénvaló megállapodni az Európai Unióról szóló szerződésnek az Európai Unió nemzeti parlamentjeinek szerepéről szóló melléklete I. részének 3. pontjában és az Európai Közösségeket létrehozó szerződésekben meghatározott hathetes határidő alóli mentességben,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 104/2000/EK rendelet 18. cikkének (1) bekezdésében említett, a 2007. január 1-jétőldecember 31-ig tartó halászati évre vonatkozóan meghatározott irányadó árakat e rendelet I. melléklete tartalmazza.

2. cikk

A 104/2000/EK rendelet 26. cikkének (1) bekezdésében említett, a 2007. január 1-jétőldecember 31-ig tartó halászati évre vonatkozóan meghatározott közösségi termelői árakat e rendelet II. melléklete tartalmazza.

3. cikk

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA


(1)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o. A legutóbb az 1759/2006/EK rendelettel (HL L 335., 2006.12.1., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 144., 2006.5.31., 15. o.


I. MELLÉKLET

Mellékletek

Fajok A 104/2000/EK rendelet I. és II. mellékletében felsorolt termékek

Kereskedelmi kiszerelés

Irányadó ár

(EUR/tonna)

I.

1.

A Clupea harengus fajba tartozó heringek

Hal egészben

273

2.

A Sardina pilchardus fajba tartozó szardíniák

Hal egészben

563

3.

Tüskéscápa (Squalus acanthias)

Hal egészben vagy kibelezve, fejjel

1 090

4.

Macskacápafélék (Scyliorhinus spp.)

Hal egészben vagy kibelezve, fejjel

740

5.

Vörös álsügér (Sebastes spp.)

Hal egészben

1 142

6.

A Gadus morhua fajba tartozó tőkehalak

Hal egészben vagy kibelezve, fejjel

1 623

7.

Fekete tőkehal (Pollachius virens)

Hal egészben vagy kibelezve, fejjel

769

8.

Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus)

Hal egészben vagy kibelezve, fejjel

1 028

9.

Vékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus)

Hal egészben vagy kibelezve, fejjel

946

10.

Északi menyhal (Molva spp.)

Hal egészben vagy kibelezve, fejjel

1 196

11.

A Scomber scombrus fajba tartozó közönséges makrélák

Hal egészben

329

12.

A Scomber japonicus fajba tartozó közönséges makrélák

Hal egészben

298

13.

Szardella (Engraulis spp.)

Hal egészben

1 334

14.

Sima lepényhal (Pleuronectes platessa)

Hal egészben vagy kibelezve, fejjel 2007. január 1-jétől2007. április 30-ig.

1 079

Hal egészben vagy kibelezve, fejjel 2007. május 1-jétől2007. december 31-ig.

1 499

15.

A Merluccius merluccius fajba tartozó szürke tőkehalak

Hal egészben vagy kibelezve, fejjel

3 675

16.

Nyelvhal (Lepidorhombus spp.)

Hal egészben vagy kibelezve, fejjel

2 541

17.

Lepényhal (Limanda limanda)

Hal egészben vagy kibelezve, fejjel

863

18.

Érdes lepényhal (Platichthys flesus)

Hal egészben vagy kibelezve, fejjel

519

19.

Germon vagy hosszúúszójú tonhal (Thunnus alalunga)

Hal egészben

2 187

Hal kibelezve, fejjel

2 440

20.

Közönséges tintahal (Sepia officinalis és Rossia macrosoma)

Egész

1 670

21.

Ördöghal (Lophius spp.)

Hal egészben vagy kibelezve, fejjel

2 924

Fej nélkül

6 047

22.

A Crangon crangon fajba tartozó garnélák

Csak vízben főzött

2 366

23.

Norvég garnéla (Pandalus borealis)

Csak vízben főzött

6 410

Frissen vagy hűtve

1 606

24.

Nagy tarisznyarák (Cancer pagurus)

Egész

1 766

25.

Norvég homár (Nephrops norvegicus)

Egész

5 337

Csak a farok

4 279

26.

Közönséges nyelvhal (Solea spp.)

Hal egészben vagy kibelezve, fejjel

6 813

II

1.

Grönlandi laposhal (Reinhardtius hippoglossoides)

Fagyasztva, eredeti, azonos termékeket tartalmazó csomagolásban

1 946

2.

A Merluccius spp. nemzetségbe tartozó szürke tőkehalak

Fagyasztva, egészben, eredeti, azonos termékeket tartalmazó csomagolásban

1 202

Fagyasztva, filézve, eredeti, azonos termékeket tartalmazó csomagolásban

1 462

3.

Tengeri durbincsfélék (Dentex dentex és Pagellus spp.)

Fagyasztva, tételenként vagy eredeti, azonos termékeket tartalmazó csomagolásban

1 570

4.

Kardhal (Xiphias gladius)

Fagyasztva, egészben, eredeti, azonos termékeket tartalmazó csomagolásban

4 079

5.

Közönséges tintahal (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Fagyasztva, eredeti, azonos termékeket tartalmazó csomagolásban

1 888

6.

Polip (Octopus spp.)

Fagyasztva, eredeti, azonos termékeket tartalmazó csomagolásban

2 108

7.

Valódi kalmárok (Loligo spp.)

Fagyasztva, eredeti, azonos termékeket tartalmazó csomagolásban

1 168

8.

Nyílkalmár (Ommastrephes sagittatus)

Fagyasztva, eredeti, azonos termékeket tartalmazó csomagolásban

961

9.

Argentínai rövidszárnyú kalmár (Illex argentinus)

Fagyasztva, eredeti, azonos termékeket tartalmazó csomagolásban

896

10.

A Penaeidae családba tartozó garnélák

a Parapenaeus longirostris fajba tartozó garnélák

a Penaeidae családba tartozó egyéb garnélák

Fagyasztva, eredeti, azonos termékeket tartalmazó csomagolásban

4 157

Fagyasztva, eredeti, azonos termékeket tartalmazó csomagolásban

7 979


II. MELLÉKLET

Faj

A 104/2000/EK rendelet III. mellékletében felsorolt termékek

Tömeg

Kereskedelmi jelölések

Közösségi termelői ár

(EUR/tonna)

Sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares)

darabonként több mint 10 kg

Egész

1 225

Kopoltyúzva és kibelezve

 

Egyéb

 

darabonként legfeljebb 10 kg

Egész

 

Kopoltyúzva és kibelezve

 

Egyéb

 

Germon (Thunnus alalunga)

darabonként több mint 10 kg

Egész

 

Kopoltyúzva és kibelezve

 

Egyéb

 

darabonként legfeljebb 10 kg

Egész

 

Kopoltyúzva és kibelezve

 

Egyéb

 

Bonitó (Katsuwonus pelamis)

 

Egész

 

 

Kopoltyúzva és kibelezve

 

 

Egyéb

 

Kékúszójú tonhal (Thunnus Thynnus)

 

Egész

 

 

Kopoltyúzva és kibelezve

 

 

Egyéb

 

A Thunnus és az Euthynnus nemzetségbe tartozó egyéb fajok

 

Egész

 

 

Kopoltyúzva és kibelezve

 

 

Egyéb

 


23.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 368/6


A BIZOTTSÁG 1970/2006/EK RENDELETE

(2006. december 22.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. december 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. december 22-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

130,3

204

74,9

999

102,6

0707 00 05

052

141,5

204

61,5

628

155,5

999

119,5

0709 90 70

052

126,6

204

48,9

999

87,8

0805 10 20

052

61,4

204

60,5

220

53,3

388

72,9

999

62,0

0805 20 10

204

62,8

999

62,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

65,4

204

135,9

624

71,6

999

91,0

0805 50 10

052

52,4

528

35,6

999

44,0

0808 10 80

388

120,0

400

83,1

404

93,1

512

57,4

720

91,8

999

89,1

0808 20 50

400

93,9

720

51,1

999

72,5


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


23.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 368/8


A BIZOTTSÁG 1971/2006/EK RENDELETE

(2006. december 22.)

a gabonaágazatban 2007. január 1-től alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek a gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámokra való alkalmazásának szabályairól szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikke előírja, hogy az ugyanezen rendelet 1. cikkében felsorolt termékek behozatalára a közös vámtarifa vámtételeit kell alkalmazni. Azonban az ugyanezen cikk (2) bekezdésében említett termékekre vonatkozó behozatali vám az e termékek behozatalának időpontjában érvényes és 55 %-kal növelt intervenciós árral egyenlő, levonva belőle az adott szállítmányra alkalmazandó cif-importárat. E vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa szerinti vámtételt.

(2)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése értelmében a cif-importárakat az adott termékek reprezentatív világpiaci árai alapján kell kiszámítani.

(3)

Az 1249/96/EK rendelet a gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámok tekintetében rögzítette az 1784/2003/EK rendelet alkalmazásának részletes szabályait.

(4)

A behozatali vámok mindaddig hatályban maradnak, amíg egy újabb vámtételeket rögzítő rendelkezés hatályba nem lép.

(5)

A behozatali vámok rendszerének megfelelő működése érdekében a vámok kiszámításához az egy adott referenciaidőszak során megállapított reprezentatív piaci árfolyamokat kell figyelembe venni.

(6)

Az 1249/96/EK rendelet értelmében a behozatali vámokat az e rendelet mellékletében foglaltak szerint kell rögzíteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett, gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg, a II. mellékletben ismertetett elemek alapján.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1110/2003/EK rendelettel (HL L 158., 2003.6.27., 12. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek 2007. január 1-tól alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kód

Árumegnevezés

Behozatali vám (1)

(EUR/tonnában)

1001 10 00

Durumbúza, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

Közönséges búza, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

Közönséges búza, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

Rozs

0,00

1005 10 90

Kukorica, vetőmag, a hibrid kivételével

11,44

1005 90 00

Kukorica, a vetőmag kivételével (2)

11,44

1007 00 90

Cirokmag, a hibrid vetőmag kivételével

0,00


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra (az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése) az importőr vámcsökkentésben részesülhet, amely:

3 EUR/t, ha a kirakodás kikötője a Földközi-tengeren van, vagy

2 EUR/t, ha a kirakodás kikötője Írországban, az Egyesült Királyságban, Dániában, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban vagy az Ibériai-félsziget atlanti partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

A vámtételek kiszámításának tényezői

(15.12.2006–21.12.2006)

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Tőzsdei jegyzések

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Termékek (%-os fehérjetartalom 12 %-os nedvességtartalom mellett)

HRS2

YC3

HAD2

közepes minőségű (1)

gyenge minőségű (2)

US barley 2

Árfolyamjegyzés (EUR/t)

155,30 (3)

111,29

182,08

172,08

152,08

160,47

Felár az öbölbeli árhoz (EUR/t)

10,71

 

 

Felár a nagy-tavakbeli árhoz (EUR/t)

16,94

 

 

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Fuvardíjak/költségek: Mexikói-öböl–Rotterdam 25,74 EUR/t; Nagy-tavak–Rotterdam 31,37 EUR/t.

3.

Az 1249/96/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett támogatások:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  10 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(2)  30 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(3)  Beleértve 14 EUR/t hozzáadás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)


23.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 368/11


A BIZOTTSÁG 1972/2006/EK RENDELETE

(2006. december 22.)

a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkének rendelkezései szerint az ugyanezen rendelet 1. cikkében szereplő termékeknek a világpiaci jegyzései és árai, valamint ugyanezen termékeknek a Közösségen belüli árai közötti különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2)

A visszatérítéseket azoknak az összetevőknek a figyelembevételével kell rögzíteni, amelyeket az 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet (2) egyes szabályait megállapító 1. cikke említ, az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek az export-visszatérítések megadása, valamint a gabonaágazatban zavar esetén foganatosítandó intézkedések tekintetében való alkalmazásának.

(3)

A liszteket, a búzából vagy rozsból készült darát és durva őrleményt illetően az ezekre a termékekre alkalmazandó visszatérítést a szóban forgó termékek előállításához szükséges gabonamennyiség figyelembevételével kell kiszámítani. Ezek a mennyiségek az 1501/95/EK rendeletben kerültek rögzítésre.

(4)

A világpiaci helyzet vagy egyes piacok sajátos követelményei szükségessé tehetik a visszatérítés differenciálását egyes termékek tekintetében, rendeltetési helyük szerint.

(5)

A visszatérítést havonta egyszer kell rögzíteni. A visszatérítés időszakon belül módosítható.

(6)

Ezeknek a szabályoknak a gabonafélék piacának mindenkori helyzetére és különösen e termékek Közösségen belüli és világpiaci jegyzéseire, illetve áraira való alkalmazása a mellékletben ismertetett összegek szerinti visszatérítés rögzítését eredményezi.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet 1. cikkének a), b) és c) pontjában említett, változatlan állapotú termékek – a maláta kivételével – export-visszatérítései a mellékletben ismertetett összegekben kerültek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a Bizottság 2006. december 22-i, a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről szóló rendeletéhez

A termékek kódja

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések összege

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Megj: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a Bizottság módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelete (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

C01

:

Minden harmadik ország Albánia, Bulgária, Románia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Szerbia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Liechenstein és Svájc kivételével.


23.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 368/13


A BIZOTTSÁG 1973/2006/EK RENDELETE

(2006. december 22.)

a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdése értelmében a gabonafélék exportjára az engedély iránti kérelem benyújtásának napján alkalmazandó visszatérítést kell alkalmazni, erre irányuló kérelem esetén, az olyan exportra, amelyet az engedély érvényességi időtartama alatt bonyolítanak le. Ebben az esetben a visszatérítésre korrekciós tényező alkalmazható.

(2)

Az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek az export-visszatérítések megadása, valamint a gabonaágazatban zavar esetén foganatosítandó intézkedések tekintetében való alkalmazásának egyes szabályait megállapító, 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet (2) lehetővé teszi egy korrekciós tényező alkalmazását az 1784/2003/EK rendelet 1. cikkének a), b) és c) pontjában meghatározott termékek vonatkozásában. Ezt a korrekciós tényezőt az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében szereplő tényezők figyelembevételével kell kiszámítani.

(3)

A világpiaci helyzet vagy egyes piacok sajátos követelményei szükségessé tehetik a korrekciós tényező differenciálását egyes termékek tekintetében, rendeltetési helyük szerint.

(4)

A korrekciós tényezőt ugyanazon eljárás szerint kell rögzíteni, mint a visszatérítést. A korrekciós tényező a két rögzítés közötti időszakban módosítható.

(5)

A fent említett rendelkezésekből adódóan a korrekciós tényező e rendelet mellékletének megfelelően került rögzítésre.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet 1. cikke a), b) és c) pontjában említett termékek – a maláta kivételével – előzetesen rögzített mértékű export-visszatérítéseire alkalmazandó korrekciós tényező a mellékletben került rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a Bizottság 2006. december 22-i rendeletéhez, a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

(EUR/t)

Termékkód

Viszonylat

Jelenleg

1

1. időszak

2

2. időszak

3

3. időszak

4

4. időszak

5

5. időszak

6

6. időszak

7

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Megjegyzés: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

A viszonylatok numerikus kódjait a 2081/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) határozza meg.

C01

:

Minden harmadik ország Albánia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Szerbia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Liechenstein és Svájc kivételével.

C02

:

Algéria, Szaúd-Arábia, Bahrein, Egyiptom, Egyesült Arab Emírségek, Irán, Irak, Izrael, Jordánia, Kuvait, Libanon, Líbia, Marokkó, Mauritánia, Omán, Quatar, Szíria, Tunézia és Jemen.

C03

:

Minden ország Norvégia, Svájc és Liechenstein kivételével.


23.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 368/15


A BIZOTTSÁG 1974/2006/EK RENDELETE

(2006. december 15.)

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikk (6) bekezdésére, 19. cikke (2) bekezdésének második mondatára, a 32. cikk (1) bekezdésének (b) pontjára, a 66. cikk (3) bekezdés harmadik albekezdésére, a 70. cikk (1) bekezdésére és a 91. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1698/2005/EK rendelet egységes jogi keretet hozott létre az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra a Közösség egészében. A jogi keretet részletes végrehajtási szabályokkal kell kiegészíteni.

(2)

A közös agrárpolitika egyéb eszközeiből finanszírozott intézkedésekkel való összhang vonatkozásában meg kell határozni a vidékfejlesztési támogatás alóli kivételekkel kapcsolatos részletes rendelkezéseket, különösen az 1698/2005/EK rendelet 5. cikkének (6) bekezdésében említett kivételekre vonatkozókat. A vidékfejlesztési beruházási támogatásnak figyelembe kell vennie az ágazati korlátozásokat vagy megszorításokat, továbbá el kell kerülnie az érintett ágazatokban a többletkapacitások létrehozását.

(3)

Szabályokat kell előírni a nemzeti stratégiai tervek naprakész változataira a tartalom, az eljárások és az ütemezés vonatkozásában.

(4)

Annak érdekében, hogy a tagállamok és a Bizottság gyorsan és hatékonyan életbe léptethesse az új programozási keretet, meg kell határozni a vidékfejlesztési programok benyújtása és azoknak a Bizottság általi jóváhagyása közötti határidőket.

(5)

Részletes szabályokat kell megállapítani a vidékfejlesztési programok előterjesztésére és felülvizsgálatára. A vidékfejlesztési programok létrehozásának, a programok Bizottság általi vizsgálatának és jóváhagyásának megkönnyítése érdekében azok szerkezetére és tartalmára vonatkozóan különösen az 1698/2005/EK rendelet 16. cikkében meghatározott követelményeken alapuló közös szabályokat kell megállapítani. Ezeken túlmenően konkrét rendelkezéseket kell megállapítani az 1698/2005/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdésében említett nemzeti keretszabályozás tekintetében.

(6)

Csak a programok jelentős változtatását igénylő módosításokat, a programon belüli, tengelyek közötti EMVA forrás átcsoportosításokat és az EMVA társfinanszírozás mértékének változásait kell bizottsági határozattal elfogadni. A többi módosításról a tagállamok döntenek, de be kell azokat jelenteniük a Bizottságnak Ki kell alakítani az eljárást az ilyen bejelentések egyeztetésére.

(7)

A hatékony és rendszeres monitoring biztosítása érdekében a tagállamoknak a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk programozási dokumentumaik egységes szerkezetbe foglalt és naprakésszé tett elektronikus változatát.

(8)

Az 1698/2005/EK rendelet megállapítja a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásának feltételeit. Meg kell határozni e feltételek teljesítésének időpontját, beleértve annak az időszaknak a hosszát is, amelyet a tagállamok bizonyos kedvezményezettek számára engedélyezhetnek, amely során a kedvezményezetteknek meg kell felelniük a szakképzettségi és szakmai alkalmassági feltételnek. Mivel a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás feltétele, hogy a fiatal mezőgazdasági termelő üzleti tervet nyújtson be, részletes szabályokat kell megállapítani mind az üzleti terv, mind annak rendelkezéseinek a fiatal mezőgazdasági termelők általi betartása tekintetében.

(9)

A korai nyugdíjba vonulási támogatásra vonatkozó feltételek vonatkozásában meg kell oldani azokat a konkrét problémákat, amelyek akkor merülnek fel, amikor egy gazdaságot több átadó vagy egy haszonbérlő ad át. Az átadó nem üzleti célú mezőgazdasági tevékenysége a közös agrárpolitika keretében nem támogatható.

(10)

Meg kell határozni a gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások nyújtására kiválasztott hatóságok és testületek esetében megkövetelt szakképzettséget és forrásokat.

(11)

Az üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások létrehozására irányuló támogatás tekintetében meg kell állapítani a támogatás degresszivitásának módszertanát.

(12)

A mezőgazdasági üzemek korszerűsítésére az újonnan bevezetett közösségi előírásoknak való megfelelés érdekében végrehajtott beruházások tekintetében és abban az esetben, ha a fiatal mezőgazdasági termelőknek meg kell felelniük a hatályos előírásoknak, rögzíteni kell a vonatkozó előírásoknak való megfelelés időpontját.

(13)

Az erdők gazdasági értékének javítását célzó beruházások vonatkozásában erdőgazdálkodási terveket kell meghatározni és meg kell állapítani a jogosult beruházások típusait. E terveket a Lisszabonban 1998. június 2. és 4. között az európai erdők védelméről tartott harmadik miniszteri konferencia L2 (a fenntartható erdőgazdálkodásról szóló páneurópai kritériumok, mutatók és páneurópai operatív iránymutatás) állásfoglalásának 2. mellékletében létrehozott, a fenntartható erdőgazdálkodásról szóló páneurópai operatív iránymutatással (2) összhangban kell elkészíteni.

(14)

A mezőgazdasági és erdészeti termékek értékének növelésére az újonnan bevezetett közösségi előírásoknak való megfelelés érdekében a mikrovállalkozásoknál végrehajtott beruházások esetében időpontot kell rögzíteni a vonatkozó előírásoknak való megfelelésre. Egyértelműen el kell egymástól választani az 1698/2005/EK rendelettel létrehozott támogatási arányokból részesülő, erdészettel kapcsolatos beruházásokat és az erdészeti/faipari ágazatban végrehajtott egyéb beruházásokat.

(15)

Az új termékek, eljárások és technológiák fejlesztése céljából a mezőgazdasági és az élelmiszer-ágazatban, valamint az erdészeti ágazatban folytatott együttműködés tekintetében meg kell határozni az indikatív jogosult költségeket.

(16)

Az előírások betartása tekintetében a mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás szintjét a tagállamnak az előírás alkalmazásából eredő kötelezettség mértékére tekintettel előírásonként kell kialakítania, miközben azonban a beruházási költségek nem lehetnek jogosultak támogatásra.

(17)

Az élelmiszer-minőségi rendszerekben részt vevő mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás tekintetében meg kell határozni a közösségi támogatásokat és a nemzeti támogatási rendszerekre vonatkozó kritériumokat, az e támogatással érintett termékeket és a támogatás összegének kiszámítása során figyelembe vehető állandó költségek típusait.

(18)

Az 1698/2005/EK rendelet 33. cikkében meghatározott promóciós intézkedések, valamint a mezőgazdasági termékek belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló, 2000. december 19-i 2826/2000/EK tanácsi rendelettel (3) létrehozott, tájékoztató és promóciós intézkedésekre vonatkozó rendszer közötti kiegészítő jelleg biztosítása érdekében meg kell állapítani a minőségi termékek promóciójára nyújtott támogatásra vonatkozó részletes követelményeket, különösen a kedvezményezettekre és a támogatható tevékenységekre vonatkozókat. Ezen túlmenően a kettős finanszírozás kockázatának elkerülése érdekében a 2826/2000/EK rendelet alapján támogatott tájékoztató és promóciós intézkedések nem jogosultak vidékfejlesztési támogatásra.

(19)

A félig önellátó gazdálkodásra nyújtott támogatás tekintetében részletesen meg kell határozni az üzleti tervek tartalmát és végrehajtásuk feltételeit.

(20)

A máltai termelői csoportoknak nyújtott támogatás tekintetében a máltai mezőgazdasági ágazat különös jellemzőit figyelembe vevő egyedi szabályokat kell megállapítani.

(21)

Az 1698/2005/EK rendelet 93. cikkével összhangban a kedvezőtlen adottságú területeknek nyújtott támogatás tekintetében az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelettel (4) létrehozott támogatási rendszer 2009. december 31-ig hatályban marad, a Tanácsnak a Szerződés 37. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadott jogi aktusára is figyelemmel. Ennélfogva az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 817/2004/EK bizottsági rendelet (5) 11. cikkét egy ilyen jogi aktusnak a Tanács általi elfogadásáig továbbra is alkalmazni kell.

(22)

Rendelkezéseket kell megállapítani egyrészről a mezőgazdasági termelőknek az előírások betartására nyújtott támogatás, másrészről pedig a Natura 2000-kifizetések közötti átfedések elkerülése érdekében.

(23)

Az agrár-környezetvédelmi és állatjóléti támogatások tekintetében a különféle agrár-környezetvédelmi és állatjóléti kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban a kedvezményezettek által teljesítendő minimumkövetelményeknek a támogatás olyan kiegyensúlyozott alkalmazását kell biztosítaniuk, amelyek figyelembe veszik a célkitűzéseket, továbbá ezáltal hozzá kell járulniuk a fenntartható vidékfejlesztéshez. E tekintetben a vállalt kötelezettségekből származó többletköltségek, elmaradt jövedelem és valószínű ügyleti költségek kiszámítására vonatkozó módszer megállapításának nagy jelentősséggel kell bírnia. Amennyiben a kötelezettségvállalások inputanyagok használatának korlátozásán alapulnak, csak akkor szabad támogatást nyújtani, ha ezek a korlátozások úgy értékelhetők, hogy ésszerű biztosítékot nyújtanak a kötelezettségvállalás teljesítése tekintetében.

(24)

A mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésére nyújtott támogatás tekintetében meg kell adni a jogosult műveletekre vonatkozó részleteket és a kedvezményezettek leírását. Rendelkezéseket kell megállapítani az agrár-környezetvédelemmel való átfedés elkerülése, valamint a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogram alapján jogosult tevékenységeknek a támogatásból való kizárása érdekében.

(25)

Meg kell határozni a mezőgazdasági földterületek fenntartható használatára irányuló, nem termelő beruházásokat.

(26)

Az erdészeti intézkedésekkel kapcsolatos egységes megközelítés biztosítása érdekében adott esetben az erdők és Fásított területek közös fogalommeghatározását kell használni. E fogalommeghatározásnak összhangban kell lennie az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és az Eurostat által a globális erdészeti erőforrások 2005-ös naprakész felmérésében használt fogalommeghatározással. Részletesebben meg kell határozni az 1698/2005/EK rendelet 42. cikkének (1) bekezdése értelmében támogatásra nem jogosult erdőket és Fásított területeket.

(27)

Részletes feltételeket kell megállapítani a mezőgazdasági földterületek erdősítésére nyújtott támogatás vonatkozásában, különösen az erdősítendő terület, az alapítási költségek, a mezőgazdasági termelő és a gyors növésű fajok fogalommeghatározásával kapcsolatban.

(28)

Az agrár-erdészeti rendszerek első létrehozásával érintett mezőgazdasági földterületekre nyújtott támogatás tekintetében a tagállamoknak bizonyos paraméterek figyelembevételével kell meghatározniuk az erdőtelepítés maximális sűrűségét.

(29)

Az erdészeti potenciál helyreállítására és az erősen vagy közepesen tűzveszélyesként besorolt erdőkben a megelőző intézkedésekre nyújtott támogatás feltétele a tagállamok által létrehozott erdőtűzvédelmi tervekkel való összhang. Közös megközelítést kell biztosítani az erdőtűz-megelőzési intézkedések meghatározása esetében.

(30)

Az 1698/2005/EK rendelet 50. cikkének (5) és (6) bekezdésében kijelölt területek tekintetében meg kell határozni a kijelölésükre vonatkozó feltételeket. Ügyelni kell arra, hogy az erdősítés ne károsítsa a biológiai sokféleséget, vagy ne okozzon más környezeti kárt.

(31)

Az 1698/2005/EK rendelet 52. cikkének (a) (i) pontjában meghatározott nem mezőgazdasági tevékenységekre történő diverzifikálás intézkedés megfelelő felhasználása érdekében, meg kell adni az 1698/2005/EK rendelet 53. cikkében foglalt mezőgazdasági háztartás tagjának részletes meghatározását.

(32)

Az 1698/2005/EK rendelet 59. cikkének e) pontjában szereplő támogatásban részesülő köz- és magánszférabeli partnerségeknek meg kell felelniük bizonyos részletes feltételeknek.

(33)

A Leader-tengely tekintetében a helyi akciócsoportok kiválasztási eljárásainak átláthatónak és versenyképesnek kell lenniük annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő és színvonalas helyi szintű fejlesztési stratégiákat válasszanak ki támogatásra. A helyi feltételektől függően általános szabályként minimum- és maximumküszöböket kell meghatározni a helyi akciócsoportok által lefedett területek népessége számára.

(34)

A helyi fejlesztési stratégiák lehető legszélesebb körű végrehajtása érdekében a helyi akciócsoportok működtetési költségeire nyújtott támogatást korlátozni kell.

(35)

A helyi akciócsoportok által végrehajtott együttműködési projekteknek meg kell felelniük bizonyos feltételeknek. Koordinált eljárást kell létrehozni a Bizottság és a tagállamok között a transznacionális együttműködési projektek kiválasztásának megkönnyítésére.

(36)

A technikai segítségnyújtás tekintetében elő kell írni a konvergencia-célkitűzés keretében támogatható régiókra és más régiókra kiterjedő vidékfejlesztési programokra vonatkozó társfinanszírozási rendelkezéseket, valamint a részletes választási lehetőségeket és a nemzeti vidéki hálózat létrehozásának határidejét.

(37)

Közös szabályokat kell megállapítani több intézkedés vonatkozásában, különösen a következők tekintetében: az integrált műveletek végrehajtása, beruházási intézkedések, mezőgazdasági üzem átadása egy olyan időszak során, amelyre vonatkozóan a segítségnyújtás feltételeként kötelezettségvállalást tettek, a gazdaság területének növelése és a vis maior vagy a kivételes körülmények különféle kategóriáinak meghatározása.

(38)

A tagállamoknak minden szükséges lépést meg kell tenniük, és megfelelő rendelkezéseket kell életbe léptetniük valamennyi vidékfejlesztési intézkedés igazolhatóságának és ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ellenőrzési rendelkezéseik ésszerű biztosítékot nyújtsanak a támogathatósági kritériumok és más kötelezettségvállalások teljesítésére vonatkozóan. Különösen bizonyos intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre vonatkozó számítások esetében a tagállamoknak megfelelő szakértők bevonásával kell a számítások megfelelőségét és pontosságát igazolniuk.

(39)

Adott esetben részletes szabályokat kell megállapítani a kölcsönökre nyújtott kamattámogatásokra és a pénzügyi tervezés bizonyos formáira vonatkozóan. A hatékony és egységes irányítás biztosítása érdekében meg kell állapítani azokat a feltételeket, amelyek mellett az irányító hatóságok normatív költségeket alkalmazhatnak és a természetbeni hozzájárulásokat jogosult kiadásoknak tekinthetik. Annak biztosítása érdekében, hogy a beruházási műveletek célzottabbak legyenek, hozzáférhetővé kell tenni egy olyan közös szabályrendszert, amely meghatározza a támogatható kiadásokat. Közös szabályok szükségesek azon esetekben, amikor a Tagállam illetékes hatósága előleg folyósításáról dönt beruházási támogatások esetén.

(40)

Az állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak és eljárásoknak való megfelelés biztosítása érdekében különös rendelkezéseket kell megállapítani az EMVA által társfinanszírozott bizonyos intézkedésekre és a kiegészítő nemzeti finanszírozásra.

(41)

Az EMVA-ból nyújtott támogatásból részesülő vidékfejlesztési tevékenységekre vonatkozó tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása érdekében a vidékfejlesztési programoknak részletes kommunikációs tervet kell tartalmazniuk. A lehető legkoherensebb megközelítés biztosítása érdekében meg kell határozni az irányító hatóságok és a kedvezményezettek e tekintetben fennálló kötelezettségeit.

(42)

Az EMVA támogatás felhasználásával kapcsolatos átláthatóság fokozása érdekében a kedvezményezettek jegyzékét, az üzemek nevét és az üzem részére közforrásokból juttatott hozzájárulás összegét a tagállamoknak elektronikus úton vagy másként évente közzé kell tenniük. Ezen információnak a nyilvánosság részére történő hozzáférhetővé tétele a Közösség tevékenységének a vidékfejlesztés területén történő átláthatóságát, a közpénzekkel történő hatékony és eredményes pénzgazdálkodást és különösen a felhasznált közpénzek ellenőrzését, végül a vidékfejlesztési intézkedések kedvezményezettjei közötti verseny torzításának megakadályozását célozza. Tekintettel a követendő célkitűzések kiemelkedő súlyára, az arányosság alapelvének és a személyes adatok védelmének követelményének megfelelően indokolt a releváns információ általános közzététele, amennyiben nem lépi túl azt a határt, amely egy demokratikus társadalomban és a szabálytalanságok megelőzéséhez szükséges.

(43)

A monitoring tekintetében meg kell határozni az 1698/2005/EK rendelet 82. cikkében előírt éves időközi jelentésre, valamint a szóban forgó rendelet 80. cikkében említett közös monitoring- és értékelési keretszabályozás részét képező közös mutatókra vonatkozó részleteket.

(44)

A Bizottság és a tagállamok közötti biztonságos elektronikus adatcsere biztosítása érdekében információs rendszert kell létrehozni. Meg kell határozni e rendszer tartalmát és működését, valamint a rendszerhez való hozzáférési jogokat.

(45)

Az új végrehajtási szabályoknak az 1257/1999/EK rendelet alkalmazására megállapított végrehajtási szabályok helyébe kell lépniük. Ezért a 817/2004/EK rendeletet 2007. január 1-jétől hatályon kívül kell helyezni.

(46)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vidékfejlesztési Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

Hatály

1. cikk

Ez a rendelet a vidékfejlesztési támogatás elvei és általános szabályai, a vidékfejlesztési intézkedések különös és közös rendelkezései, valamint az ellenőrzéssel kapcsolatos rendelkezések kivételével a jogosultsági és adminisztratív rendelkezések tekintetében megállapítja az 1698/2005/EK rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

II.   FEJEZET

Általános szabályok

1.   szakasz

Kiegészítő jelleg, összhang és megfelelés

2. cikk

(1)   Biztosítani kell egyrészről

a)

a vidékfejlesztési támogatási intézkedések és az egyéb közösségi támogatási eszközök értelmében végrehajtott intézkedések, és különösen a közös agrárpolitika közvetlen és egyéb támogatási rendszerei alapján végrehajtott intézkedések és az állat- és növény-egészségügyi intézkedések, másrészről pedig

b)

a különböző vidékfejlesztési támogatási intézkedések közötti összhangot.

(2)   Amennyiben az 1698/2005/EK rendelet szerinti támogatás az e rendelet 5. cikkének (6) bekezdése alapján kivételesen nyújtható az e rendelet I. mellékletében felsorolt támogatási rendszerek hatálya alá tartozó intézkedésekre, a tagállamok biztosítják, hogy a kedvezményezett egy adott műveletre csak egy rendszer alapján részesülhessen támogatásban.

E célból a tagállamok az ilyen kivételeket tartalmazó intézkedéseknek a vidékfejlesztési programjaikba történő felvételekor e programokban meghatározzák azokat a kritériumokat és közigazgatási szabályokat, amelyeket az érintett támogatási rendszerek vonatkozásában alkalmazni fognak.

(3)   Amennyiben az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott közös piaci szervezet – beleértve a közvetlen támogatási rendszereket is – az egyéni mezőgazdasági termelők, a gazdaságok vagy a feldolgozó üzemek szintjén termelési megszorításokat vagy a közösségi támogatásra vonatkozó korlátozásokat ír elő, az 1698/2005/EK rendelet alapján nem támogatható egyetlen olyan beruházás sem, amely a termelést e megszorítások vagy korlátozások fölé emelné.

2.   szakasz

Stratégia és programozás

3. cikk

(1)   A nemzeti stratégiai tervek a programozási időszakban naprakésszé tehetők. Az ilyen frissítések esetében valamelyik vagy mindkét alábbi elemet figyelembe veszik:

a)

a frissítés az 1698/2005/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdésében felsorolt egy vagy több elemet és/vagy a közösségi stratégiai iránymutatások egy vagy több elemét érinti;

b)

a frissítés egy vagy több vidékfejlesztési programnak az e rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett változtatásait tartalmazza.

(2)   Az 1698/2005/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdését értelemszerűen kell alkalmazni a nemzeti stratégiai tervek frissítéseire.

(3)   A vidékfejlesztési programok kiigazításaihoz elegendő idő biztosítása érdekében a nemzeti stratégiai terv utolsó frissítését legkésőbb 2013. június 30-ig kell továbbítani a Bizottságnak.

(4)   A nemzeti stratégiai terveket a vidékfejlesztési programok jóváhagyása után – különösen a célkitűzések és célok e programok előzetes értékeléséből következő számszerűsítésének tükrében – kell megerősíteni, vagy naprakésszé tenni.

4. cikk

(1)   A Bizottságnak a tagállamok által benyújtott vidékfejlesztési programokat a programoknak Bizottság általi kézhezvétele időpontjától számított hat hónapon belül kell jóváhagynia. Amennyiben a vidékfejlesztési programok e rendelet hatálybalépése előtt kerülnek benyújtásra, a hat hónapos időtartam az e rendelet hatálybalépésének napjával kezdődik.

Az 1698/2005/EK rendelet 18. cikke (3) bekezdése második albekezdésének alkalmazásában az első albekezdésben említett hat hónapos időszak attól az időponttól kezdődik, amikor a felülvizsgált javasolt program megfelel az 1698/2005/EK rendelet 18. cikke (3) bekezdése első albekezdésének.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében előírt időszakok meghatározására vonatkozó időpontokat adott esetben a 63. cikk (6) és (8) bekezdésével összhangban kell rögzíteni.

5. cikk

(1)   A vidékfejlesztési programoknak az 1698/2005/EK rendelet 16. cikkében említett tartalmát e rendelet II. mellékletével összhangban kell megállapítani.

Az 1698/2005/EK rendelet 85. cikkében említett előzetes értékelést mindegyik vidékfejlesztési programhoz csatolni kell.

(2)   Az 1698/2005/EK rendelet 15. cikke (3) bekezdésében említett nemzeti keretszabályozások tartalmazzák a több intézkedés esetében közös információkat. Ezen intézkedések tekintetében a regionális vidékfejlesztési programok csak kiegészítő információkat tartalmazhatnak, feltéve, hogy a nemzeti keretszabályozásokban és a regionális programokban is megtalálható információk megfelelnek az e rendelet II. mellékletében foglalt követelményeknek.

(3)   A tagállamoknak a Bizottság rendelkezésére kell bocsájtaniuk az egyes változtatásokat követően naprakésszé tett vidékfejlesztési programjaik és – adott esetben – nemzeti keretszabályozásuk elektronikus változatát, beleértve az 1698/2005/EK rendelet 16. cikkének d), e) és f) pontjával összhangban megkövetelt információknak megfelelő, az e rendelet II. mellékletében meghatározott standard táblázatokat is. A tagállamok adott esetben elektronikus úton, e rendelet 63. cikkével összhangban továbbítják a Bizottságnak a programváltozásokra és a nemzeti keretszabályozás változásaira vonatkozó kérelmeket.

3.   szakasz

A vidékfejlesztési programok változtatásai

6. cikk

(1)   A vidékfejlesztési programok változtatásai a következő kategóriákba tartoznak:

a)

az 1698/2005/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdésében említett felülvizsgálat;

b)

a pénzügyi forrásoknak az 1698/2005/EK rendelet 77. cikkének (3) bekezdésében említett felhasználására irányuló koordinációs eljárásokból eredő felülvizsgálatok;

c)

az e bekezdés a) és b) pontjának hatálya alá nem tartozó egyéb változtatások.

(2)   A programoknak az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett változtatásai csak a végrehajtásuk második évétől javasolhatók.

(3)   A vidékfejlesztési programok változtatására vonatkozó javaslatokat megfelelően indokolni kell, különösen a következő információk megadásával:

a)

a változtatás indokai és végrehajtási problémák;

b)

a változtatás várt hatásai;

c)

a változtatás és a nemzeti stratégiai terv közötti kapcsolat.

7. cikk

(1)   A programoknak az e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett felülvizsgálatai esetében az 1698/2005/EK rendelet 19. cikke (2) bekezdésének bevezető részével összhangban a Bizottságnak határozatot kell hoznia a tagállam által benyújtott kérelemről, amennyiben:

a)

a felülvizsgálat meghaladja az e rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében említett, tengelyek közötti rugalmassági küszöbértéket;

b)

a felülvizsgálat módosítja az 1698/2005/EK rendelet 70. cikkében említett, a jóváhagyott vidékfejlesztési programban előírt közösségi társfinanszírozási mértékeket;

c)

a felülvizsgálat megváltoztatja a közösségi hozzájárulás teljes összegét a programozási időszak egészére és/vagy annak éves bontását anélkül, hogy az elmúlt évek közösségi hozzájárulásának összegét megváltoztatná;

d)

a felülvizsgálat az 1698/2005/EK rendelet 5. cikkének (6) bekezdésében említett kivételekkel kapcsolatban vezet be változtatásokat.

A határozatot a tagállam kérelmének Bizottság általi kézhezvétele időpontjától számított hat hónapon belül kell meghozni. A határozatot a tagállam kérelmének Bizottság általi kézhezvétele időpontjától számított hat hónapon belül kell meghozni.

(2)   A természeti katasztrófák miatti szükséghelyzeti intézkedésekkel kapcsolatos esetek kivételével a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett program-felülvizsgálatok naptári évenként és programonként legfeljebb egyszer nyújthatók be.

A tagállamoknak az (1) bekezdés c) pontjában említett program-felülvizsgálatokra irányuló kérelmeket minden évben legkésőbb szeptember 30-ig kell továbbítaniuk a Bizottságnak.

Az (1) bekezdésben említett program-felülvizsgálatokra irányuló utolsó kérelmeiket a tagállamok legkésőbb 2013. június 30-ig kell továbbítaniuk a Bizottságnak.

8. cikk

(1)   A regionális programozást alkalmazó tagállamok javasolhatnak a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett olyan program-felülvizsgálatokat, amelyek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó hozzájárulás regionális programok közötti, meghatározott évekre történő átvitelére irányulnak, amennyiben:

a)

az EMVA-hozzájárulás teljes összege programonként a teljes programozási időszak tekintetében nem módosul;

b)

az érintett tagállamnak nyújtott EMVA-juttatás teljes összege nem módosul;

c)

a felülvizsgálat évét megelőző évekre vonatkozó program éves bontásai nem módosulnak;

d)

az érintett tagállamnak nyújtott éves EMVA-juttatást betartják;

e)

adott esetben a nemzeti stratégiai tervben az 1698/2005/EK rendelet 11. cikke (3) bekezdésének f) pontjával összhangban említett, a konvergencia-célkitűzés elérésére szolgáló költségvetést nem csökkentik.

(2)   Az érintett programokra vonatkozó pénzügyi táblázatokat úgy kell kiigazítani, hogy azok tükrözzék az (1) bekezdésben említett átviteleket.

A felülvizsgált pénzügyi táblázatokat legkésőbb az átvitel naptári éve szeptemberének 30. napjáig kell a Bizottságnak továbbítani. 2012 az utolsó olyan év, amikor ilyen felülvizsgálatok továbbíthatók.

A Bizottság a tagállam kérelmének kézhezvételét követő három hónapon belül kell határozatot hoznia az új pénzügyi táblázatok jóváhagyásáról. Az 1698/2005/EK rendelet 90. cikkének (2) bekezdésében említett eljárás nem alkalmazandó.

(3)   A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett program-felülvizsgálatokra vonatkozó kérelmek naptári évenként legfeljebb egyszer nyújthatók be.

9. cikk

(1)   A tagállamok által a programokban végrehajtott, a 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett változtatások tartalmazhatják egy adott tengelyen belüli intézkedések pénzügyi bontásának változásait, valamint új intézkedések bevezetésével kapcsolatos nem pénzügyi változásokat, meglévő intézkedések visszavonását vagy a programban már meglévő intézkedésekre vonatkozó információkat és azok leírását.

(2)   A tagállamok a 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett változtatásokat úgy is végrehajthatják, hogy egy naptári éven belül a teljes programozási időszakra a programra nyújtott összes EMVA-hozzájárulás legfeljebb 1 %-át egyik tengelyből a másikba áthelyezik.

(3)   A programoknak az (1) és (2) bekezdésben említett változtatásai legkésőbb 2015. december 31-ig hajthatók végre azzal a feltétellel, hogy a tagállamok az ilyen változtatásokat legkésőbb 2015. augusztus 31-ig bejelentik.

(4)   A természeti katasztrófák miatti szükséghelyzeti intézkedésekkel kapcsolatos esetek kivételével az (1) és (2) bekezdésben említett változásokat az egyes programok esetében naptári évenként legfeljebb háromszor lehet bejelenteni, feltéve, hogy a (2) bekezdésben említett 1 %-os plafont betartják abban a naptári évben, amikor a három bejelentés megtörténik.

(5)   Az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett változások összhangban vannak az 1698/2005/EK rendelet 17. cikkében megállapított százalékos arányokkal.

(6)   Az (1) és (2) bekezdésben említett változásokat a Bizottságnak kell bejelenteni. A Bizottság a következők tekintetében értékeli ezeket:

a)

az 1698/2005/EK rendeletnek való megfelelés;

b)

a vonatkozó nemzeti stratégiai tervvel való összhang;

c)

az e rendeletnek való megfelelés.

A Bizottság a tagállamot a programváltoztatási kérelem kézhezvételétől számított négy hónapon belül tájékoztatja az értékelés eredményéről. Amennyiben a változások nem felelnek meg az első albekezdésben említett egy vagy több értékelési paraméternek, a négy hónapos időszakot fel kell függeszteni addig, amíg a Bizottság megkapja a megfelelő programmódosításokat.

Ha a Bizottság nem tájékoztatja a tagállamot a második albekezdésben említett négy hónapos időszakon belül, a változások elfogadottnak tekintendők és a négy hónapos időszak lejártát követően hatályba lépnek.

10. cikk

(1)   Az 1698/2005/EK rendelet 71. cikke (1) bekezdése második albekezdésének alkalmazásában a program-felülvizsgálati kérelmüknek vagy az e rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett változtatások Bizottság általi kézhezvételének időpontja, továbbá az e rendelet 7. és 8. cikke szerinti bizottsági határozatnak vagy a változások e rendelet 9. cikke szerinti megfelelőségi vizsgálata befejezésének időpontja között a tagállamok viselik a kiadásokkal járó felelősséget.

(2)   A természeti katasztrófák miatti szükséghelyzeti intézkedésekkel kapcsolatos esetekben a programoknak a 6. cikk (1) bekezdésében említett változásaival kapcsolatos kiadások az 1698/2005/EK rendelet 71. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett időpontnál korábbi időponttól kezdve is támogathatók.

11. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdésében említett nemzeti keretszabályozás változásai e rendelet 6. cikke (1) bekezdése c) pontjának hatálya alá tartoznak. E rendelet 9. cikkének (3) és (6) bekezdését e változásokra értelemszerűen kell alkalmazni.

12. cikk

A közösségi jogszabályok módosítása esetén a vidékfejlesztési programokat a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően szükség esetén e módosításokkal összhangban kell megváltoztatni. E változások nem számítanak bele a 7. cikk (2) bekezdésében, 8. cikk (3) bekezdésében és a 9. cikk (4) bekezdésében említett változások éves számába. A 6. cikk (2) bekezdése nem alkalmazható ezekre a módosításokra.

III.   FEJEZET

Vidékfejlesztési intézkedések

1.   szakasz

Vidékfejlesztési intézkedések tengelyenként

1.   alszakasz

1. tengely

13. cikk

(1)   Az 1698/2005/EK rendelet 22. cikkének (1) bekezdésében előírt, a fiatal mezőgazdasági termelők elindítására nyújtott támogatás vonatkozó feltételrendszerének a támogatási kérelem benyújtásakor teljesülnie kell.

A támogatásnyújtásról szóló egyedi határozat meghozatalának időpontjától számított, 36 hónapot meg nem haladó időszak azonban megengedett az 1698/2005/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett szakképzettséggel és szakmai alkalmassággal kapcsolatos feltételek teljesülése érdekében, amennyiben a fiatal mezőgazdasági termelőnek alkalmazkodási időszakra van szüksége, amelynek során létrehozza a mezőgazdasági üzemet vagy átalakítja annak szerkezetét, feltéve, hogy a szóban forgó bekezdés c) pontjában említett üzleti terv előírja ennek szükségességét.

(2)   Az 1698/2005/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett üzleti terv legalább a következőket ismerteti:

a)

a mezőgazdasági üzem kezdeti helyzete és az új üzem tevékenységeinek fejlesztésével kapcsolatos különös mérföldkövek és célok;

b)

a mezőgazdasági üzem tevékenységeinek fejlesztéséhez szükséges beruházásokra, képzésre, tanácsadásra vagy bármely más intézkedésre vonatkozó részletek.

(3)   Az üzleti tervnek való megfelelést a hatáskörrel rendelkező hatóság legkésőbb a támogatás nyújtásáról szóló egyedi határozat időpontjától számított öt éven belül értékeli. A tagállamok az üzleti terv végrehajtása körülményeinek figyelembevételével határozzák meg a már megkapott támogatás visszatérítésére vonatkozó feltételeket, ha a fiatal mezőgazdasági termelő az értékelés időpontjában nem felel meg az üzleti tervben leírtaknak.

(4)   A fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítására irányuló támogatás nyújtásáról szóló egyedi határozatot legkésőbb a tagállamok hatályos rendelkezései értelmében meghatározott tevékenységkezdést követő 18 hónapon belül hozzák meg. Az 1698/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott egyszeri támogatás formájában nyújtott támogatás esetében és e cikk (3) bekezdésének alkalmazásában a tagállamok a kifizetést legfeljebb öt részletre oszthatják.

(5)   A tagállamok dönthetnek úgy, hogy amennyiben az üzleti terv az 1698/2005/EK rendeletben előírt egyéb vidékfejlesztési intézkedések alkalmazására hivatkozik, a fiatal mezőgazdasági termelő kérelmének a hatáskörrel rendelkező hatóság általi jóváhagyása ezen egyéb intézkedésekhez is hozzáférést biztosít. Ebben az esetben a kérelmező által benyújtandó információknak kellően részletesnek kell lenniük ahhoz, hogy alá tudják támasztani az ezen egyéb intézkedések szerinti támogatás iránti kérelem indokoltságát.

(6)   Külön feltételek alkalmazhatók olyan esetben, ha a fiatal mezőgazdasági termelő nem az egyetlen vezetője a mezőgazdasági üzemnek. E feltételeknek egyenértékűeknek kell lenniük a mezőgazdasági üzem egyetlen vezetőjeként tevékenységét megkezdő fiatal mezőgazdasági termelő esetében megkövetelt feltételekkel.

14. cikk

(1)   Amennyiben egy mezőgazdasági üzemet több átadó ruház át, az 1698/2005/EK rendelet 23. cikke szerinti, a korai nyugdíjba vonulásra nyújtott támogatás összértéke az egyetlen átadó részére nyújtott összegre korlátozódik.

(2)   A közös agrárpolitika keretében nem támogatható az átadó által folytatott nem üzleti célú mezőgazdasági tevékenység.

(3)   A haszonbérlő a bérelt földterületet átadhatja a tulajdonosnak, feltéve, hogy a bérletet megszüntetik és teljesülnek az 1698/2005/EK rendelet 23. cikkének (3) bekezdésében az átvevőre vonatkozóan megállapított követelmények.

(4)   A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az átadott földterületet olyan testület vegye át, amely vállalja, hogy azt egy későbbi időpontban visszaadja az 1698/2005/EK rendelet 23. cikkének (3) bekezdésében megállapított feltételeket teljesítő átvevőknek.

15. cikk

(1)   A mezőgazdasági termelőknek nyújtott tanácsadási szolgáltatások, amelyekre az 1698/2005/EK rendelet 24. cikke értelmében támogatás nyújtható, összhangban kell lennie az 1782/2003/EK tanácsi rendelet (6) II. címének 3. fejezetével, továbbá annak végrehajtási rendelkezéseivel.

(2)   A mezőgazdasági termelők részére tanácsadási szolgáltatások nyújtására kiválasztott hatóságok és testületek megfelelően képzett és tanácsadási tapasztalattal rendelkező munkaerővel rendelkeznek, továbbá a szükséges adminisztrációs és műszaki felszereltség biztosított annak érdekében is, hogy azok az 1698/2005/EK rendelet 24. cikke (1) bekezdése második albekezdésének a) és b) pontjában említett követelmények, feltételek és előírások ismeretátadásában is megbízhatóan eredményesek legyenek.

16. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 25. cikkében említett üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások létrehozására vonatkozó degresszív támogatási arányt kell megállapítani a vidékfejlesztési programokban a támogatás első évétől kezdve a támogatás egyenlő mértékekben történő csökkentésével, oly módon, hogy a támogatás legkésőbb a szolgáltatások létrehozásától számított hatodik évben teljesen megszűnjön.

17. cikk

(1)   A mezőgazdasági üzemek korszerűsítésére irányuló beruházásokra nyújtott támogatás esetében az 1698/2005/EK rendelet 26. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében előírt, újonnan bevezetett közösségi előírásoknak való megfelelés érdekében, a szóban forgó albekezdésben előírt türelmi idő végéig meg kell felelni a vonatkozó előírásoknak.

(2)   Amennyiben a beruházásokat az 1698/2005/EK rendelet 22. cikkében említettek szerint támogatásban részesülő fiatal mezőgazdasági termelők hajtják végre, a hatályos közösségi előírásoknak való megfelelés érdekében a rendelet 26. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében előírt türelmi idő végéig meg kell felelni a vonatkozó előírásoknak.

18. cikk

(1)   Az 1698/2005/EK rendelet 27. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában az erdőterület méretének és felhasználásának megfelelő erdőgazdálkodási tervek a vonatkozó nemzeti jogszabályokon, valamint a meglévő földhasználati terveken alapulnak és megfelelő módon vonatkoznak az erdei erőforrásokra.

(2)   Az 1698/2005/EK rendelet 27. cikkében említett, az erdők gazdasági értékének javítására irányuló műveletek az erdőgazdasági szintű beruházásokra vonatkoznak, és betakarítási felszerelésre irányuló beruházásokat is magukban foglalhatnak.

A támogatás nem terjed ki a véghasználatot követő felújítással kapcsolatos tevékenységekre.

(3)   Az e rendelet 30. cikkének (4) bekezdésében említett erdők nem tartoznak az 1698/2005/EK rendelet 27. cikke (1) bekezdése első mondatának hatálya alá.

19. cikk

(1)   A mezőgazdasági és erdészeti termékek értékének növelését célzó beruházásokra nyújtott támogatások esetében az 1698/2005/EK rendelet 28. cikke (1) bekezdésének c) pontjának második albekezdésében előírt, újonnan bevezetett közösségi előírásoknak való megfelelés érdekében, a szóban forgó albekezdésben előírt türelmi idő végéig meg kell felelni a vonatkozó előírásoknak.

(2)   Az erdészeti termékek értékének növelését célzó beruházásokra nyújtott támogatások esetében a fa nyersanyagként történő felhasználásával kapcsolatos beruházások az ipari feldolgozást megelőző műveletekre korlátozódnak.

20. cikk

A mezőgazdasági és élelmiszeripari, valamint az erdészeti ágazatban az 1698/2005/EK rendelet 29. cikkének (2) bekezdésében említett, az új termékek, eljárások és technológiák fejlesztése céljából folytatott együttműködés költségei vonatkoznak az újonnan kifejlesztett termékek, eljárások és technológiák kereskedelmi célokra történő felhasználását megelőző olyan előkészítő műveletekre, mint például a tervezés, a termék-, eljárás- vagy technológiafejlesztés és vizsgálatok, továbbá az együttműködéssel kapcsolatos tárgyi és/vagy nem tárgyi beruházások.

21. cikk

(1)   Az 1698/2005/EK rendelet 31. cikkében említett, a közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartására nyújtott támogatás szintjét az előírás alkalmazásából eredő kötelezettségek szintjére tekintettel a tagállamok előírásonként szabályozhatják. A kifizetések folyósítását a szóban forgó cikk (2) bekezdésében említett legfeljebb öt év során fokozatosan kell megszüntetni.

(2)   A beruházásokkal kapcsolatos költségek nem vehetők figyelembe az 1698/2005/EK rendelet 31. cikkében említett, a közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartására nyújtott éves támogatás szintjének meghatározásakor.

22. cikk

(1)   Az 1698/2005/EK rendelet 32. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett közösségi minőségbiztosítási rendszerek a következő rendeletekkel és rendelkezésekkel létrehozott rendszerek:

a)

a 2092/91/EGK tanácsi rendelettel (7)

b)

az 509/2006/EK tanácsi rendelettel (8)

c)

az 510/2006/EK tanácsi rendelettel (9)

d)

az 1493/1999/EK tanácsi rendelet (10) VI. címével.

(2)   A támogatásra való jogosultsághoz az 1698/2005/EK rendelet 32. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett, a tagállamok által elismert élelmiszer-minőségi rendszereknek a következő kritériumoknak kell eleget tenniük:

a)

az ilyen rendszerek hatálya alá tartozó végtermék egyedi jellemzői a gazdálkodási módszerekre vonatkozó olyan részletes kötelezettségekből származnak, amelyek garantálják a következőket:

különös tulajdonságok, beleértve a termelési eljárást, vagy

a végtermék sokkal jobb minőségű, mint a köz-, állat- vagy növény-egészségügy, az állatjólét vagy a környezetvédelem tekintetében az árukra vonatkozó kereskedelmi előírások szerint megkövetelt minőség;

b)

a rendszerek kötelező termékleírásokat tartalmaznak, és az e leírásoknak való megfelelést független felügyeleti szerv tanúsítja;

c)

a rendszerek valamennyi termelő számára elérhetőek;

d)

a rendszerek átláthatóak és biztosítják a termékek teljes nyomon követhetőségét;

e)

a rendszerek igazodnak a jelenlegi és az előre látható piaci lehetőségekhez.

(3)   Az élelmiszer-minőségi rendszerekben részt vevő mezőgazdasági termelők számára csak akkor nyújtható támogatás, ha a minőségi terméket vagy élelmiszert az (1) bekezdésben felsorolt rendeletek és rendelkezések alapján vagy a tagállam által elismert, a (2) bekezdésben említett élelmiszer-minőségi rendszerben hivatalosan elismerték.

Az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett élelmiszer-minőségi rendszerek tekintetében csak közösségi nyilvántartásba vett termékek vonatkozásában nyújtható támogatás.

(4)   Amennyiben bármely vidékfejlesztési programban egy meghatározott termék tekintetében a 2092/91/EGK rendelet szerinti élelmiszer-minőségi rendszerben való részvételre irányuló támogatás szerepel, a minőségi rendszerben való részvételből származó állandó költségek nem vehetők figyelembe ugyanezen termék biogazdálkodással való előállítására irányuló támogatását célzó agrár-környezetvédelmi intézkedés keretében nyújtott támogatás összegének kiszámításakor.

(5)   Az 1698/2005/EK rendelet 32. cikke (1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában az „állandó költségek” a támogatott élelmiszer-minőségi rendszerbe való belépéssel és az abban való részvételre vonatkozó éves hozzájárulással kapcsolatban felmerült költségek, szükség esetén beleértve a rendszer előírásainak való megfelelés igazolásához szükséges ellenőrzésekre fordított kiadásokat is.

23. cikk

(1)   Az 1698/2005/EK rendelet 20. cikke c) pontja iii. alpontjának alkalmazásában a „termelői csoport” jogi formától függetlenül bármely olyan szervezet, amely egy adott mezőgazdasági termék vagy élelmiszer vonatkozásában a szóban forgó rendelet 32. cikkében említett élelmiszer-minőségi rendszerben aktívan részt vevő piaci szereplőket tömöríti. Az egy vagy több ágazatot képviselő szakmai és/vagy szakmaközi szervezetek nem minősülnek „termelői csoportnak”.

(2)   Az 1698/2005/EK rendelet 33. cikke értelmében a támogatható tájékoztatási és promóciós tevékenységek olyan tevékenységek, amelyek célja, hogy a fogyasztókat a rendelet 32. cikke szerinti vidékfejlesztési programban szereplő élelmiszer-minőségi rendszerek alá tartozó mezőgazdasági termékek vagy élelmiszerek vásárlására ösztönözzék.

Az ilyen tevékenységeknek fel kell hívniuk a figyelmet az érintett termékek különleges tulajdonságaira vagy előnyeire, nevezetesen az érintett élelmiszer-minőségi rendszerrel összefüggő minőség, meghatározott termelési módszerek, szigorú állatjóléti előírások és környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő magatartás tekintetében, továbbá kiterjedhetnek az e termékekre vonatkozó tudományos és technológiai ismeretek terjesztésére. A szóban forgó tevékenységeknek ki kell terjedniük különösen vásárok és kiállítások szervezésére és/vagy az azokon való részvételre, más hasonló PR-tevékenységekre, valamint a különböző kommunikációs csatornákon keresztül vagy az eladási pontokon történő hirdetésre.

(3)   Az 1698/2005/EK rendelet 20. cikke c) pontjának iii. alpontja értelmében csak a belső piaci tájékoztatási, promóciós és hirdetési tevékenységek támogathatók.

A szóban forgó tevékenységek nem ösztönözhetik a fogyasztókat egy termék megvásárlására annak különleges eredete miatt, kivéve az 510/2006/EK rendelet és az 1493/1999/EK rendelet által bevezetett minőségbiztosítási rendszerek hatálya alá tartozó termékeket. A termék eredete mindazonáltal feltüntethető, feltéve, hogy az eredetre vonatkozó bejegyzés a fő üzenethez képest másodlagos.

A kereskedelmi márkák promóciójával kapcsolatos tevékenységek nem jogosultak támogatásra.

(4)   Amennyiben a (2) bekezdésben említett tevékenységek olyan terméket érintenek, amely a 22. cikk (1) bekezdésének a), b) vagy c) pontjában előírt valamely élelmiszer-minőségi rendszer hatálya alá tartozik, az e rendszerek szerint előírt közösségi logót fel kell tüntetni a tájékoztatási, promóciós és/vagy hirdetési anyagokon.

(5)   A 2826/2000/EK rendelet alapján támogatott tájékoztatási és promóciós tevékenységek az 1698/2005/EK rendelet 20. cikke c) pontjának iii. alpontja értelmében nem támogathatók.

(6)   A tagállamok biztosítják, hogy a támogatott tevékenységgel összefüggésben összeállított minden tájékoztatási, promóciós és hirdetési anyag tervezete megfeleljen a közösségi jogszabályoknak. E célból a kedvezményezetteknek minden ilyen előzetes anyagot továbbítaniuk kell a tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának.

24. cikk

(1)   Az 1698/2005/EK rendelet 34. cikkében említett üzleti terv:

a)

bizonyítékot nyújt arra nézve, hogy a mezőgazdasági üzem gazdaságilag életképessé válhat, figyelembe véve adott esetben a mezőgazdasági háztartás egyéb bevételi forrásainak kiegészítő jellegét;

b)

tartalmazza a szükséges beruházásokra vonatkozó adatokat;

c)

leírja a konkrét mérföldköveket és célokat.

(2)   Amennyiben az 1698/2005/EK rendelet 34. cikkében említett üzleti terv egyéb vidékfejlesztési intézkedések alkalmazására hivatkozik, annak kellően részletesnek kell lennie ahhoz, hogy az egyéb intézkedések szerinti támogatásra irányuló kérelmet alá tudják támasztani.

(3)   Az 1698/2005/EK rendelet 34. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a tagállamok – az üzleti terv végrehajtásának körülményeire tekintettel – nem folyósíthatnak további kifizetéseket, ha a félig önellátó mezőgazdasági termelő az értékelés időpontjában nem felel meg az üzleti tervben meghatározottaknak.

25. cikk

(1)   Málta vonatkozásában – az 1698/2005/EK rendelet mellékletével összhangban – az olyan termelési ágazatokra vonatkozó minimális támogatási összeg megállapítása érdekében, amelyek össztermelése rendkívül alacsony, csak az érintett ágazat termelőinek egy minimális százalékából álló és az azon ágazat termelésének minimális százalékát képviselő termelői csoportok jogosultak e minimális támogatásra.

A termelők és a termelés minimális százalékait, valamint az érintett ágazatokat a máltai vidékfejlesztési programban határozzák meg.

(2)   A máltai termelői csoportoknak nyújtott – egy kisebb termelői csoport létrehozásához szükséges költségek függvényében kiszámított – támogatás minimális összegét a III. melléklet határozza meg.

2.   alszakasz

2. tengely

26. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 38. cikke (1)–(4), valamint 40. bekezdése szerinti támogatás kedvezményezettjei a 79/409/EGK (11) és a 92/43/EGK (12) tanácsi irányelv végrehajtása tekintetében nem jogosultak a rendelet 31. cikke szerinti támogatásra.

27. cikk

(1)   Az 1698/2005/EK rendelet 39(1)–(4). és 40. cikkének alkalmazásában adott esetben megfelelően kell alkalmazni e cikk (2)–(13) bekezdését.

(2)   Az állattenyésztés külterjesítésére, illetve az attól eltérő állattartásra vonatkozó kötelezettségvállalásnak legalább a következő feltételeknek kell eleget tennie:

a)

a legelőgazdálkodást tovább folytatják;

b)

a számosállat-egységenkénti teljes legelőterületet fenntartják, elkerülve ezáltal mind a túllegeltetést, mind a kihasználatlanságot;

c)

az állománysűrűség kiszámítása a mezőgazdasági üzem területén tartott összes legelő állat figyelembevételével, illetve a tápanyag-kimosódás korlátozására tett kötelezettségvállalás esetén a mezőgazdasági üzem területén tartott összes, a kérdéses kötelezettségvállalás által érintett állat figyelembevételével történik.

(3)   A trágyák, növényvédő szerek vagy egyéb eszközök használatának korlátozására vonatkozó kötelezettségvállalások csak akkor fogadhatók el, ha ezeket a korlátozásokat oly módon lehet értékelni, hogy az ésszerű biztosítékot nyújtson a vállalt kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan.

(4)   A támogatás a következő kötelezettségvállalásokra vonatkozhat:

a)

olyan, az adott térségben honos helyi fajtákból származó, veszélyeztetett állatok tenyésztése;

b)

olyan, a helyi és a regionális körülményekhez természetes módon alkalmazkodott növénygenetikai források megőrzése, amelyeket a génerózió veszélye fenyeget.

A támogatható mezőgazdasági haszonállatfajokat, valamint a helyi fajták tenyésztésből történő kivonására vonatkozó küszöbértékek meghatározására szolgáló ismérveket a IV. melléklet tartalmazza.

(5)   Az I. mellékletben felsorolt közös piacszervezési vagy közvetlen támogatási rendszerek alapján végrehajtott környezetvédelmi intézkedések, az állat- és növény-egészségügyi intézkedések vagy az agrár-környezetvédelmi és állatjóléti támogatástól eltérő vidékfejlesztési intézkedések nem zárhatják ki az ugyanazon termékekre nyújtott agrár-környezetvédelmi és/vagy állatjóléti támogatást, feltéve, hogy az ilyen támogatás kiegészíti az érintett intézkedéseket és összhangban van azokkal.

A különböző agrár-környezetvédelmi és/vagy állatjóléti kötelezettségvállalások egymással kombinálhatók, feltéve, hogy kiegészítik egymást és összeegyeztethetőek egymással.

Az első és második albekezdésben említett intézkedések vagy kötelezettségvállalások kombinációja esetében a támogatás szintjénél figyelembe kell venni az elmaradt jövedelmet és a kombinációból származó többletköltségeket.

(6)   Az 1782/2003/EK rendelet 54., illetőleg 107. cikke értelmében pihentetett területre vonatkozó agrár-környezetvédelmi intézkedések csak akkor jogosultak a támogatásra, ha az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások túlmutatnak az 1782/2003/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében megállapított alapvető követelményeken.

A hegyvidéki területek, az egyéb hátrányos helyzetű területek, a Natura 2000 mezőgazdasági hasznosítású területek és a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (13) alapján a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe felvett mezőgazdasági területekre nyújtott támogatás esetében az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások adott esetben figyelembe veszik az érintett területeken nyújtott támogatásra vonatkozóan megállapított feltételeket.

(7)   Az 1698/2005/EK rendelet 40. cikkében említett bármely állatjóléti kötelezettségvállalás legalább az alábbi területek egyikén korszerűsített előírásokat tartalmaz:

a)

természetes szükségleteiknek jobban megfelelő ivóvíz és takarmány;

b)

állatelhelyezési feltételek, mint például férőhelyszükséglet, alom, természetes fény;

c)

kijárás a szabadba;

d)

a szisztematikus megcsonkítás, elkülönítés vagy állandó lekötés hiánya,

e)

a főként a gazdálkodási gyakorlat és/vagy az állattartási feltételek által meghatározott állatbetegségek megelőzése.

(8)   Az adott kötelezettségvállalásokból eredő elmaradt jövedelem és többletköltségek kiszámításánál a referenciaszintet az 1698/2005/EK rendelet 39. cikkének (3) bekezdésében és 40. cikkének (2) bekezdésében említett vonatkozó előírások és követelmények jelentik.

(9)   Amennyiben a kötelezettségvállalásokat általában az 1698/2005/EK rendelet mellékletében használt egységtől eltérő egységben fejezik ki, a tagállamok a kifizetések kiszámításánál alkalmazhatják ezeket az egyéb egységeket. Ilyen esetekben a tagállamok biztosítják, hogy betartják a szóban forgó mellékletben meghatározott, közösségi támogatással támogatható évenkénti maximális összegeket. E célból a tagállam:

a)

megállapíthat egy határt a mezőgazdasági üzem agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások által érintett hektáronkénti egységeinek számára vonatkozóan, vagy

b)

minden résztvevő mezőgazdasági üzemre vonatkozóan meghatározhatja a teljes maximális összeget, és biztosítja, hogy a kifizetések minden mezőgazdasági üzem esetében megfeleljenek ennek a felső határnak.

(10)   A tagállamok objektív kritériumok alapján meghatározzák, hogy szükséges-e az 1698/2005/EK rendelet 39. cikkének (3) bekezdésében és 40. cikkének (2) bekezdésében előírt ügyleti költséget kompenzálni.

Az 1698/2005/EK rendelet 39. cikke (3) bekezdésének és 40. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában az „ügyleti költség” az ügylet lebonyolításával kapcsolatos olyan költséget jelenti, amely közvetlenül nem tulajdonítható azon kötelezettségvállalás végrehajtási költségének, amelyre az vonatkozik.

Az ügyleti költségelemet a kötelezettségvállalási időszakra számítják ki, és az nem haladhatja meg a vállalt kötelezettség miatt elmaradt jövedelem és többletköltségek 20 %-át.

(11)   A tagállamok a folyamatban lévő teljesítési időszak alatt engedélyezhetik egy adott kötelezettségvállalásnak egy másikra történő átalakítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a)

az ilyen átalakítás kiemelkedően előnyös a környezet vagy az állatjólét, illetve mindkettő szempontjából;

b)

a már meglévő kötelezettségvállalás jelentős megerősítését jelenti, és

c)

a jóváhagyott vidékfejlesztési program tartalmazza az érintett kötelezettségvállalásokat.

Egy agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalás az e bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában meghatározott feltételek mellett átalakítható az 1698/2005/EK rendelet 43. cikke szerinti, mezőgazdasági terület első erdősítésére vonatkozó kötelezettségvállalássá. Az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalás visszatérítési kötelezettség nélkül szűnik meg.

(12)   A tagállamok engedélyezhetik az agrár-környezetvédelmi vagy az állatjóléti kötelezettségvállalásoknak a teljesítésük időszaka alatti kiigazítását, feltéve, hogy a jóváhagyott vidékfejlesztési program az adott kiigazítást lehetővé teszi, és a kiigazítás a kötelezettségvállalás célkitűzéseire tekintettel kellően indokolt.

Az ilyen kiigazítások megjelenhetnek a kötelezettségvállalási időtartam meghosszabbításának formájában is.

(13)   Az állatok állategységre (ÁE) való átváltási arányát az V. melléklet tartalmazza. A tagállamok, objektív kritériumok alapján, az említett melléklet vonatkozó kategóriái által megállapított határokon belül csökkenthetik ezeket az arányokat.

28. cikk

(1)   Az 1698/2005/EK 39. cikkének (5) bekezdése szerinti támogatás kiterjedhet a rendelet 39. cikkének (2) bekezdésében említett kedvezményezetteken kívüli más kedvezményezettek által végrehajtott műveletekre is.

(2)   Az e rendelet 27. cikkének (4) bekezdésében említett agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos tevékenységek az 1698/2005/EK rendelet 39. cikkének (5) bekezdése alapján nem támogathatók.

Nem nyújtható támogatás az 1698/2005/EK rendelet 39. cikkének (5) bekezdése alapján az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramja alapján támogatható tevékenységekre.

(3)   A mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésére irányuló, az 1698/2005/EK rendelet 39. cikkének (5) bekezdése alapján támogatható műveletek a következőket tartalmazzák:

a)

célirányos intézkedések: a mezőgazdasági genetikai erőforrások ex situ és in situ megőrzését, jellemzését, begyűjtését és hasznosítását elősegítő intézkedések, beleértve a jelenleg in situ megőrzött – beleértve az in situ/gazdaságban történő megőrzést – genetikai források és ex situ gyűjtemények (génbankok) internet alapú nyilvántartását, valamint adatbázisokat;

b)

összehangolt intézkedések: a tagállamok hatáskörrel rendelkező szervezetei között a közösségi mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésére, jellemzésére és felhasználására vonatkozó információk cseréjét elősegítő intézkedések;

c)

kísérő intézkedések: tájékoztatás, ismeretterjesztés és tanácsadói tevékenységek, beleértve tanfolyamok szervezését és technikai jelentések készítését nem kormányzati szervezetek és más, jelentős érdekeltséggel bíró szereplők részvételével.

(4)   E cikk alkalmazásában a következő meghatározások érvényesek:

a)

in situ megőrzés”: a genetikai anyagok megőrzése az ökoszisztémákban és a természetes élőhelyeken, valamint a fajok vagy vadon élő fajták életképes populációinak fenntartása és regenerációja természetes környezetükben, illetve háziasított állatfajták vagy termesztett növényfajok tekintetében a gazdaság nyújtotta környezetben, ahol megkülönböztető tulajdonságaik kialakultak;

b)

in situ/gazdaságban történő megőrzés”: in situ megőrzés és javítás az egyedi gazdaság szintjén;

c)

ex situ megőrzés”: genetikai anyag mezőgazdasági célra történő megőrzése a természetes élőhelyen kívül;

d)

ex situ begyűjtés” a természetes élőhelyen kívül megőrzött genetikai anyag mezőgazdasági célra történő begyűjtése.

29. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 41. és 49. cikkének alkalmazásában a „nem termelő beruházások” olyan beruházások, amelyek nem vezetnek a mezőgazdasági üzem vagy az erdőgazdaság értékének vagy jövedelmezőségének jelentős növekedéséhez.

30. cikk

(1)   Az 1698/2005/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a jelen cikk (2) és (3) bekezdése szerinti fogalommeghatározásokat kell alkalmazni, a vidékfejlesztési programokban megfelelő módon indokolandó kivételekre is figyelemmel.

(2)   „Erdő”: több mint 0,5 hektárra kiterjedő, 5 méternél magasabb fákkal és 10 %-ot meghaladó lombkorona-fedettséggel, illetve e küszöbértékeket in situ elérni képes fákkal borított terület. A meghatározás nem terjed ki az elsődlegesen mezőgazdasági vagy városi hasznosítású földterületekre.

Emberi beavatkozás vagy természetes okok miatt ideiglenesen állomány nélküli, várhatóan regenerálódó területekként magában foglalja az újraerdősítés alatt álló, a 10 %-os lombkorona-fedettséget és az 5 méteres famagasságot még el nem érő, de azt várhatóan elérő területeket.

Erdőnek minősülnek a bambuszos és pálmafás területek is, feltéve, hogy azok megfelelnek a magasságra és a lombkorona-fedettségre vonatkozó kritériumoknak.

Az erdők magukban foglalják az erdei utakat, tűzvédelmi pásztákat és egyéb kisebb nyílt területeket; a nemzeti parkok, természetvédelmi területek és más védett területek, köztük a különleges tudományos, történelmi, kulturális vagy vallási jelentőségű területek erdőit.

Erdőnek minősülnek a 0,5 hektárnál nagyobb kiterjedésű, 20 méternél szélesebb szélfogó és mezővédő erdősávok és fafolyosók is.

Erdőnek minősülnek az elsődlegesen erdővédelmi okokból telepített ültetvények, mint például a gumifaültetvények és a paratölgyállományok is. Az „erdő” meghatározás azonban nem terjed ki a mezőgazdasági termelési rendszerekben – mint például gyümölcsültetvényeken – és az agrár-erdészeti rendszerekben található fákra. A városi parkok és kertek fái sem tartoznak a fogalommeghatározás hatálya alá.

(3)   „Fásított területek”: több mint 0,5 hektárra kiterjedő, nem „erdőként” besorolt területek; ahol a fák 5 méternél magasabbak és a lombkorona-fedettség 5–10 %között van, vagy ahol a fák e küszöbértékek elérésére in situ képesek; vagy olyan területek, amelyeket több mint 10 %-os vegyes cserje-, bokor- és fatakaró borít. A fogalom nem terjed ki az elsődlegesen mezőgazdasági vagy városi hasznosítású földterületekre.

(4)   Az 1698/2005/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdése első mondatának hatálya alól kizárt erdők és fásított területek a következők:

a)

a központi vagy regionális kormányzat vagy állami tulajdonú vállalkozás tulajdonában lévő erdő vagy egyéb fásított terület;

b)

a brit királynő tulajdonában lévő erdő és egyéb fásított terület;

c)

olyan jogi személyek tulajdonában lévő erdő, amelyeknek a tőkéje legalább 50 %-a az a), illetve a b) pontban említett intézmények valamelyikének tulajdonában van.

31. cikk

(1)   Az első erdősítésre az 1698/2005/EK rendelet 43. cikke alapján nyújtott támogatásra jogosult mezőgazdasági földterületeket a tagállam határozza meg és e földterületek olyan területek, ahol rendszeres gazdálkodást folytatnak.

A 79/409/EGK és a 92/43/EGK irányelv értelmében kijelölt Natura 2000-területeken végzett első erdősítés összhangban van az érintett terület gazdálkodási célkitűzéseivel.

(2)   Az 1698/2005/EK rendelet 43. cikke (1) bekezdése a) pontjának alkalmazásában az „telepítési költségek” tartalmazzák a telepítés alapanyag-költségét, a telepítés költségét, valamint a telepítéshez közvetlenül kapcsolódó és az ahhoz szükséges költségeket.

(3)   Az 1698/2005/EK rendelet 43. cikke (1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában a „mezőgazdasági termelők” olyan személyek, akik – a tagállam által meghatározandó kritériumoknak megfelelően – munkaidejük számottevő részét mezőgazdasági tevékenységekre fordítják, és akik jövedelmük jelentős részét e tevékenységekből szerzik.

(4)   Az 1698/2005/EK rendelet 43. cikke (3) bekezdésének és 44. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában a „gyors növésű rövid vágásfordulójú fajok” olyan fajok, amelyeknek a rotációs ideje, vagyis az egy adott parcellán két vágás között eltelt idő kevesebb mint 15 év.

32. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 44. cikkének alkalmazásában a tagállamok – figyelembe véve a helyi feltételeket, erdei fajokat és a földterület folyamatos mezőgazdasági hasznosítása biztosításának szükségességét – meghatározzák a hektáronként ültethető fák maximális számát.

33. cikk

(1)   Amennyiben az 1698/2005/EK rendelet 48. cikke szerinti támogatás kiterjed az erdei tűzvédelmi pászták létrehozására, a támogatható költségek a kialakítás költségein felül tartalmazhatják az érintett terület ezt követő fenntartásával kapcsolatos költségeket is.

Az erdei tűzvédelmi pászták mezőgazdasági tevékenységeken keresztül történő fenntartására irányuló támogatás nem nyújtható az agrár-környezetvédelmi támogatásban részesülő területekre.

(2)   Az 1698/2005/EK rendelet 48. cikkében említett tűzmegelőzési intézkedések a következőkre terjedhetnek ki:

a)

védő infrastruktúra – például erdei ösvények, sávok, vízellátási pontok, tűzvédelmi pászták, tisztások és tarra vágott területek – létrehozása, a tűzvédelmi pászták, tisztások és tarra vágott területek fenntartására irányuló műveletek megkezdése;

b)

megelőző erdészeti gyakorlatok, például a vegetáció ellenőrzése, gyérítés, a vegetációs szerkezet diverzifikálása;

c)

helyhez kötött erdőtűz-megfigyelési berendezések és kommunikációs berendezések üzembehelyezése vagy fejlesztése.

34. cikk

(1)   Az 1698/2005/EK rendelet 50. cikkének (5) bekezdésében említett, a 2000/60/EK irányelv alapján a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe felvett mezőgazdasági területek jogosultak az 1698/2005/EK rendelet 38. cikke szerinti kifizetésekre, ha e területeken létrehozták és végrehajtották a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervet.

(2)   A területek – az 1698/2005/EK rendelet 50. cikke (6) bekezdésének értelmezése szerinti – erdősítésre alkalmassá nyilvánításának környezeti okai magukban foglalhatják az erózió és az elsivatagosodás megelőzését, a biológiai sokféleség fokozását, a vízkészlet védelmét, az árvizek megelőzését és az éghajlatváltozás enyhítését, feltéve, hogy ez utóbbi nem károsítja a biológiai sokféleséget vagy nem okoz egyéb környezeti károkat.

3.   alszakasz

3. tengely

35. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 53. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági háztartás tagja – a mezőgazdasági munkavállalók kivételével – természetes vagy jogi személy, vagy a csoport és tagjai részére a nemzeti jog által biztosított jogállástól függetlenül a természetes vagy jogi személyek csoportja. Amennyiben a mezőgazdasági háztartás egy tagja jogi személy vagy jogi személyek egy csoportja, úgy annak a tagnak a támogatási kérelem időpontjában a gazdaságban mezőgazdasági tevékenységet kell folytatnia.

36. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 59. cikkének e) pontjában említett köz- és magánszférabeli partnerségek, amelyek a helyi fejlesztési stratégiák végrehajtásáért támogatásban részesülnek, tiszteletben tartják a következő feltételeket:

a)

területalapú helyi fejlesztési stratégiákat hoznak létre szubregionális szinten;

b)

reprezentatívak az e cikk a) pontjában említett földrajzi szinten meghatározott köz- és magánszereplők vonatkozásában;

c)

a működési költségek nem haladják meg az egyes egyedi köz- és magánszférabeli partnerségek helyi fejlesztési stratégiájával kapcsolatos közkiadások 15 %-át.

4.   alszakasz

4. tengely

37. cikk

(1)   Az 1698/2005/EK rendelet IV. címe I. fejezetének 4. szakaszában említett 4. tengely végrehajtása céljából a tagállamok vagy régiók dönthetnek úgy, hogy a helyi akciócsoportok és az általuk képviselt területek kiválasztására vonatkozó kritériumok megfelelő kiigazításával lefedik egész területüket vagy annak egy részét.

A helyi akciócsoportok kiválasztására vonatkozó eljárásoknak nyitva kell állniuk az érintett vidéki területek számára, és biztosítaniuk kell a helyi fejlesztési stratégiákat előterjesztő helyi akciócsoportok közötti versenyt.

(2)   Az 1698/2005/EK rendelet 62. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása vonatkozásában a vidéki területek kiválasztására irányuló pályázati felhívásokat legkésőbb a programok jóváhagyását követő két éven belül megszervezik. A tagállamok vagy a régiók azonban további pályázati felhívásokat is kiírhatnak, különösen akkor, ha a Leader nyitva áll új területek számára, amely esetben hosszabb időszakra lehet szükség.

(3)   Az 1698/2005/EK rendelet 61. cikkének a) pontjában és 62. cikkének (3) bekezdésében említett egyes területek lakossága általános szabályként legalább 5 000, legfeljebb pedig 150 000 fő.

Megfelelően indokolt esetekben azonban az 5 000–150 000 fős határérték csökkenthető, illetve növelhető.

(4)   A Közösség 2004. április 30-án meglévő tagállamai törekednek annak biztosítására, hogy elsőbbséget élvezzen azon helyi akciócsoportok kiválasztása, amelyek az együttműködést felvették az 1698/2005/EK rendelet 62. cikkének (4) bekezdése szerinti helyi fejlesztési stratégiáikba.

38. cikk

A helyi akciócsoportoknak az 1698/2005/EK rendelet 63. cikkének c) pontjában említett működési költségei a helyi fejlesztési stratégiára fordított összes közkiadás 20 %-áig jogosultak közösségi támogatásra.

39. cikk

(1)   Az 1698/2005/EK rendelet 65. cikkében említett együttműködés kiterjed legalább egy, a Leader-tengely alapján kiválasztott helyi akciócsoportra. Az együttműködést egy koordináló helyi akciócsoport felelőssége mellett kell folytatni.

(2)   Az együttműködésben részt vehetnek az 1698/2005/EK rendelet 59. cikkének e) pontjában említett köz- és a magánszférabeli partnerségek és más vidéki területek, amelyeknek a szerveződésére a következők jellemzőek:

a)

egy földrajzi területen egy olyan helyi csoport van jelen, amely tevékenyen részt vesz a vidékfejlesztésben, és képes az adott területre vonatkozó fejlesztési stratégia kidolgozására;

b)

e helyi csoport szervezete a helyi szereplők partnerségén alapul.

(3)   Az együttműködés kiterjed az együttes fellépés végrehajtására.

Kizárólag az együttes fellépés költségei, bármely közös struktúra működési költségei, valamint az előkészítő technikai támogatás költségei támogathatók az 1698/2005/EK rendelet 65. cikke alapján.

Az ösztönzés költségei az együttműködéssel érintett valamennyi területen szintén támogathatók.

(4)   Az együttműködési projekteket a tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága választja ki, amennyiben az ilyen, a helyi akciócsoportok által megvalósított projekteket nem vették fel az 1698/2005/EK rendelet 62. cikkének (4) bekezdése szerinti helyi fejlesztési stratégiába. Ebben az esetben a helyi akciócsoportok az együttműködési projekteket legkésőbb 2013. december 31-ig nyújthatják be a hatáskörrel rendelkező hatóságnak.

(5)   A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a jóváhagyott transznacionális együttműködési projektekről.

5.   alszakasz

Technikai segítségnyújtás

40. cikk

A konvergencia-célkitűzés alapján támogatható régiókra és a konvergencia-célkitűzés alapján nem támogatható régiókra egyaránt kiterjedő vidékfejlesztési programok esetében az 1698/2005/EK rendelet 70. cikke (3) bekezdésének a) pontjában technikai segítségnyújtásra vonatkozóan említett EMVA-hozzájárulási mérték a programban legjellemzőbb régiótípusok és azok száma alapján határozható meg.

41. cikk

(1)   Az 1698/2005/EK rendelet 68. cikkében előírt nemzeti vidéki hálózat működtetéséhez szükséges struktúra a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokon belül vagy pályázati eljárások útján történő kiválasztással is létrehozható. E szerkezeti felépítésnek alkalmasnak kell lennie a 68. cikk (2) bekezdésének b) pontjában előírt feladatok ellátására.

(2)   Az olyan egységes vidékfejlesztési program esetében, amely egy tagállam teljes területére kiterjed, a nemzeti vidéki hálózat a program technikai segítségnyújtási összetevőjének részét képezi, és különbséget kell tenni az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt elemekkel kapcsolatban tervezett kiadások között. Az a) pont hatálya alá tartozó elemekkel kapcsolatos kiadások azonban nem haladhatják meg a nemzeti vidéki hálózat céljára fenntartott összeg 25 %-át.

(3)   Amennyiben a tagállamok élnek az 1698/2005/EK rendelet 66. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében előírt lehetőséggel, a nemzeti vidéki hálózat létrehozására és működtetésére vonatkozó egyedi programot a rendelet 18. cikkének (4) bekezdésével összhangban hagyják jóvá.

E rendelet 4. cikkét, 5. cikkének (1) és (3) bekezdését, valamint 6. cikkét az ilyen egyedi programok benyújtására, jóváhagyására és módosítására értelemszerűen alkalmazni kell.

Az egyedi program és pénzügyi táblázata megkülönbözteti az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt elemeket. Az a) pont hatálya alá tartozó elemekkel kapcsolatos kiadások azonban nem haladhatják meg a nemzeti vidéki hálózat céljára fenntartott összeg 25 %-át.

(4)   A nemzeti vidéki hálózatokat legkésőbb 2008. december 31-ig létre kell hozni.

(5)   A nemzeti vidéki hálózatok létrehozására és megszervezésére vonatkozó részleteket a II. melléklet állapítja meg.

2.   szakasz

Több intézkedésre vonatkozó közös rendelkezések

42. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 70. cikke (7) bekezdésének alkalmazásában az egynél több tengely és/vagy intézkedés körébe tartozó integrált műveletek esetében a műveleteknek mindegyik olyan részére, amelyet egyértelműen valamely vidékfejlesztési intézkedés hatálya alá tartozóként határoztak meg, az adott intézkedésre vonatkozó feltételeket kell alkalmazni.

43. cikk

A beruházási intézkedések tekintetében a tagállamok biztosítják, hogy a támogatást az azonosított strukturális és területi igényeket, valamint a strukturális hátrányokat tükröző, egyértelműen meghatározott célkitűzésekre nyújtsák.

44. cikk

(1)   Amennyiben egy adott támogatás feltételét képező kötelezettségvállalás fennállása alatt egy kedvezményezett a mezőgazdasági üzem egészét vagy egy részét másik személyre ruházza át, ez utóbbi személy az időszak fennmaradó részére átveheti a kötelezettségvállalást. Ha a kötelezettségvállalás átvétele elmarad, a kedvezményezettnek vissza kell térítenie a nyújtott támogatást.

(2)   A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a következő esetekben nem követelik meg az (1) bekezdésben említett visszatérítést:

a)

ha a kedvezményezett, aki már teljesítette a kötelezettségvállalás jelentős részét, végleg beszünteti mezőgazdasági tevékenységét, és a kötelezettségvállalásnak az utód általi átvétele nem valósítható meg;

b)

ha a kedvezményezett a mezőgazdasági üzemének egy részét a 27. cikk (12) bekezdésének második albekezdésével összhangban a kötelezettségvállalás kiterjesztésének időszaka alatt adja át, és ha az átadás a kiterjesztést megelőzően a kötelezettségvállalás hatálya alá tartozó terület legfeljebb 50 %-át érinti.

(3)   A mezőgazdasági üzem állapotában bekövetkezett kisebb változás esetén a tagállamok konkrét intézkedéseket hozhatnak annak biztosítására, hogy az (1) bekezdés alkalmazása a már folyamatban lévő kötelezettségvállalást ne befolyásolja kedvezőtlenül.

45. cikk

(1)   Arra az esetre, ha egy adott támogatás feltételét képező kötelezettségvállalás teljesítésének időtartama alatt a kedvezményezett megnöveli a mezőgazdasági üzem területét, a tagállamok rendelkezhetnek arról, hogy a (2) bekezdésnek megfelelően a kötelezettségvállalást az időtartamának hátralévő részében a hozzáadott területre is kiterjesszék, és arról, hogy a (3) bekezdésnek megfelelően az eredeti kötelezettségvállalás helyébe új lépjen.

Akkor is lehet rendelkezni a kötelezettségvállalás ilyen jellegű helyettesítéséről, ha a kötelezettségvállalás által érintett terület növelése a mezőgazdasági üzemen belül történik.

(2)   Az (1) bekezdésben említett területnövelést csak a következő feltételek mellett lehet engedélyezni:

a)

az érintett intézkedés szempontjából hasznos;

b)

a kötelezettségvállalás jellege, a hátralévő időszak hossza és a hozzáadott terület mérete alapján kellően indokolt;

c)

nem veszélyezteti a támogatás feltételeinek való megfelelés ellenőrzésének hatékonyságát.

(3)   Az (1) bekezdésben említett új kötelezettségvállalás az érintett terület egészére vonatkozik és legalább olyan szigorú feltételek mellett, mint az eredeti kötelezettségvállalás.

(4)   Amennyiben a kedvezményezett már nem tudja teljesíteni az adott kötelezettségvállalásokat, a mezőgazdasági üzem tagosítása miatt, vagy azért, mert más hasonló, a hatáskörrel rendelkező hatóságok által jóváhagyott állami tagosítási intézkedések vonatkoznak rá, a tagállamok megteszik az ahhoz szükséges lépéseket, hogy a kötelezettségvállalásokat a mezőgazdasági üzem új helyzetéhez igazítsák. Amennyiben ez a kiigazítás nem lehetséges, a kötelezettségvállalás megszűnik, és a kötelezettségvállalás érvényességének időtartamára nem követelhető visszatérítés.

46. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 39., 40. és 47. cikke értelmében tett kötelezettségvállalások vonatkozásában felülvizsgálati záradékot kell előírni annak érdekében, hogy a szóban forgó rendelet 39. cikkének (3) bekezdésében, 40. cikkének (2) bekezdésében és 47. cikkének (1) bekezdésében említett, az 1782/2003/EK rendelet 4. és 5. cikke, valamint III. és IV. melléklete értelmében megállapított kötelező előírások, illetve követelmények, továbbá a műtrágyák és a növényvédő szerek felhasználására vonatkozó minimumkövetelmények és a nemzeti jogszabályokban megállapított egyéb vonatkozó, kötelező követelmények módosítása esetére biztosítsák azok kiigazítását, amelyeken e kötelezettségvállalások ezekkel a cikkekkel összhangban túlmutatnak.

Amennyiben ezt a kiigazítást a kedvezményezett nem fogadja el, a kötelezettségvállalás megszűnik, és a kötelezettségvállalás érvényességének időtartamára nem követelhető visszatérítés.

47. cikk

(1)   A tagállamok különösen a vis maior vagy kivételes körülmények következő kategóriáit ismerhetik el és azokat követően az alábbi esetekben tekinthetnek el a kedvezményezett által kapott támogatás részleges vagy teljes visszatérítésétől:

a)

a kedvezményezett halála;

b)

a kedvezményezett hosszú távú munkaképtelensége;

c)

a mezőgazdasági üzem jelentős részének kisajátítása, amennyiben ez a kötelezettségvállalás időpontjában nem volt előrelátható;

d)

a mezőgazdasági üzem földterületét nagymértékben sújtó súlyos természeti csapás;

e)

a mezőgazdasági üzem részét képező, állattartásra szolgáló építmények véletlen megsemmisülése;

f)

a gazdálkodó állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos megbetegedés.

(2)   A vis maior eseteiről vagy a kivételes körülményekről a kedvezményezett vagy meghatalmazottja – attól a naptól számított 10 munkanapon belül, amikor a kedvezményezett vagy meghatalmazottja számára lehetővé válik – írásban értesíti a hatáskörrel rendelkező hatóságot és az értesítéshez csatolja az adott hatóság számára kielégítő megfelelő bizonyítékokat.

IV.   FEJEZET

Jogosultság és adminisztratív rendelkezések

1.   szakasz

Az intézkedések, valamint a jogosultságra vonatkozó szabályok igazolhatósága és ellenőrizhetősége

1.   alszakasz

Az intézkedések igazolhatósága és ellenőrizhetősége

48. cikk

(1)   Az 1698/2005/EK rendelet 74. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a tagállamok biztosítják, hogy az általuk végrehajtani szándékozott valamennyi vidékfejlesztési intézkedés igazolható és ellenőrizhető legyen. E célból a tagállamok olyan ellenőrzési rendelkezéseket határoznak meg, amelyek ésszerű biztosítékot nyújtanak számukra arra vonatkozóan, hogy tiszteletben tartják a jogosultsági kritériumokat és az egyéb kötelezettségvállalásokat.

(2)   Az 1698/2005/EK rendelet 31., 38., 39., 40. és 43–47. cikke szerinti kifizetések kiszámítása megfelelőségének és pontosságának bizonyítása és megerősítése érdekében a tagállamok biztosítják, hogy az e számítások elvégzéséért felelős szervektől vagy szolgálatoktól funkcionálisan független szervek vagy szolgálatok megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek. E szakértelem biztosítására vonatkozóan bizonyítékokat kell szolgáltatni a vidékfejlesztési programban.

2.   alszakasz

Kamattámogatások

49. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 71. cikkének (5) bekezdése értelmében a kölcsönökre nyújtott kamattámogatások az EMVA-ból is társfinanszírozhatók. A kamattámogatásokra irányuló javaslatok megtételekor a tagállamok programjaikba felveszik az alkalmazandó kamattámogatás kiszámítási módszerét.

A tagállamok a kölcsön időtartama alatt bármikor létrehozhatják a kamattámogatás fennmaradó éves részleteinek tőkésítésének rendszerét. A kifizetések végső időpontját követően fennmaradó éves részleteket tőkésítik és legkésőbb 2015. december 31-ig kifizetik. A Bizottsághoz intézett kifizetési kérelmek tekintetében a támogatás diszkontált értékének kifizetését vállaló közvetítő pénzügyi intézménynek kifizetett összegeket ténylegesen felmerült költségeknek kell tekinteni.

A második bekezdés alkalmazásában a tagállamok kifizető ügynökségének és a támogatás diszkontált értékének kifizetését vállaló közvetítő pénzügyi intézménynek megállapodást kell kötnie. A tagállamok a programban jelzik a számítási módszert és a fennmaradó kamattámogatás tőkésített értékének kiszámítása során a jövőbeli értékre vonatkozóan alkalmazandó feltevéseket, valamint a kedvezményezettek számára a támogatás további folyósítására vonatkozó rendelkezéseket.

A tagállamok továbbra is felelősek a támogatás diszkontált értéke kifizetésének kezeléséért a kölcsön teljes időtartama alatt a pénzügyi közvetítő felé, valamint az 1290/2005/EK tanácsi rendelet (14) 33. cikkével összhangban az indokolatlanul elköltött összegek valószínű behajtásaiért.

3.   alszakasz

Egyéb pénzügyi tervezési intézkedések

50. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 71. cikkének (5) bekezdése értelmében a vidékfejlesztési program részeként az EMVA e rendelet 51. és 52. cikkével összhangban társfinanszírozhatja a kockázatitőke-alap, a garanciaalap és a kölcsönalapok (a továbbiakban: alapok) támogatására irányuló hozzájárulásokból álló művelettel kapcsolatban felmerült kiadásokat.

51. cikk

(1)   Az alapokat részben finanszírozóknak vagy támogatóiknak az irányító hatóság részére üzleti tervet kell benyújtaniuk, ami többek között a következőket határozza meg: a megcélzott piacot vagy garancia-portfoliót, a finanszírozás kritériumait, kikötéseit és feltételeit, az alap működtetési költségvetését, a tulajdonjogot és a részfinanszírozó partnereket, az irányító testület szakmai ismereteire, készségeire és függetlenségére vonatkozó követelményeket, az alap alapszabályát, az EMVA-hozzájárulás indokolását és szándékolt felhasználását, a beruházás befejezésére vonatkozó politikát, az alap felszámolására vonatkozó rendelkezéseket, beleértve az EMVA-hozzájárulásnak betudható megtérülések újbóli felhasználását; az üzleti terv értékelését és végrehajtásának nyomon követését az irányító hatóság vagy annak felügyelete alatt más végzi.

(2)   Az alapokat a részvényesek közötti megállapodások hatálya alá tartozó független jogalanyként vagy már meglévő pénzügyi intézményen belüli különálló pénzügyi egységként hozzák létre. Ez utóbbi esetben az alapra egyedi végrehajtási szabályok vonatkoznak, amelyek rendelkeznek különösen az alapba befektetett új forrásokat – beleértve az EMVA-ból nyújtottakat – a pénzügyi intézményben kezdetben rendelkezésre állóktól megkülönböztető, különálló elszámolások vezetéséről. A Bizottság az alapban nem vehet részt partnerként vagy részvényesként.

(3)   Az alapok a vállalkozásoknak a létrehozásukkor, a kezdeti szakaszaikban vagy terjeszkedésükkor kizárólag az alap igazgatói által potenciálisan életképesnek tartott tevékenységek vonatkozásában nyújthatnak beruházási támogatást vagy garanciákat. A gazdasági életképesség értékelése során figyelembe kell venni a kérdéses vállalkozás összes bevételi forrását. Az alapokból nem nyújthatók beruházási támogatások és garanciák a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás (15) értelmében vett nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak.

(4)   Az irányító hatóságok és az alapok óvintézkedéseket tesznek a kockázatitőke- vagy hitelpiaci verseny torzulásainak a lehető legkisebbre csökkentése érdekében. Különösen a tőkeberuházásoknak és a kölcsönöknek a kezelési költségek arányos hányadával csökkentett megtérüléseit oszthatják szét kedvezményesen a magánszektorbeli részvényesek között a részvényesi megállapodásban megállapított díjazás szintjéig, majd ezt követően azokat arányosan osztják szét valamennyi részvényes és az EMVA között.

(5)   Az alapok kezelési költségei a program időtartama alatt éves átlagban nem haladhatják meg a befizetett tőke 3 %-át (garanciaalap esetében annak 2 %-át), kivéve, ha – egy versenyképes pályázatot követően – magasabb százalékérték bizonyul szükségesnek.

(6)   A vidékfejlesztési programokból az alapokhoz való hozzájárulásokra vonatkozó előírásokat és feltételeket – beleértve a leszállításokat, a beruházási stratégiát és a tervezést, a végrehajtás nyomon követését, a beruházás befejezésére vonatkozó politikát és a felszámolással kapcsolatos rendelkezéseket – egy, egyrészről az alap, másrészről pedig a tagállam vagy az irányító hatóság között létrejött finanszírozási megállapodásban határozzák meg.

(7)   Az EMVA-ból és más állami forrásokból az alapokhoz való hozzájárulásokra és az alapok által az egyes vállalkozások beruházásaira az azoknak nyújtott garanciákra az 1698/2005/EK rendelet rendelkezései, illetve az állami támogatásra vonatkozó közösségi szabályok vonatkoznak.

52. cikk

(1)   Az 51. cikkben említett pénzügyi tervezési intézkedések tekintetében a Bizottságnak az 1290/2005/EK rendelet 26. cikkének (3) bekezdésének a) pontjával összhangban bejelentett kiadások az ilyen alapok létrehozásával vagy az alapokhoz való hozzájárulással kapcsolatban fizetett összes kiadás.

Az 1290/2005/EK rendelet 28. cikkével összhangban azonban az egyenlegfizetéskor és a vidékfejlesztési program lezárásakor a támogatható kiadások az alábbiak összegét jelentik:

a)

minden egyes érintett alapból a vállalkozásokban végzett beruházásra folyósított bármely kifizetés, vagy bármely nyújtott garancia, beleértve a garanciaalap által garanciaként folyósított összegeket,

b)

a támogatható kezelési költségek.

A pénzügyi tervezési intézkedések alapján ténylegesen kifizetett EMVA-hozzájárulás és a második albekezdés a), illetve b) pont alapján támogatható kiadások közötti különbséget a program végrehajtásának utolsó évére vonatkozó éves elszámolások keretében kell kiegyenlíteni.

(2)   A vidékfejlesztési programokból az alapokba történő kifizetések folytán keletkezett kamatot az egyes vállalkozásokra vonatkozó pénzügyi tervezési intézkedések finanszírozására kell felhasználni.

(3)   A művelet vonatkozásában az alapok segítségével végrehajtott beruházásokból megtérült vagy valamennyi garancia kifizetését követően megmaradt forrásokat az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai az egyes vállalkozások javára újból felhasználják.

4.   alszakasz

Állandó költségek és az elmaradt jövedelemmel kapcsolatos feltevések, természetbeni hozzájárulások

53. cikk

(1)   Adott esetben az állandó költségek és az elmaradt jövedelemmel kapcsolatos általános feltevések alapján a tagállamok rögzíthetik az 1698/2005/EK rendelet 31., 37–41. és 43–49. cikkében előírt támogatás szintjét.

(2)   A tagállamok az (1) bekezdésben említett számítások és a kapcsolódó támogatások tekintetében a következőket biztosítják:

a)

kizárólag igazolható elemeket tartalmaznak;

b)

megfelelő szakértelemmel kiszámított számadatokon alapulnak;

c)

egyértelműen megjelölik a számadatok forrását;

d)

adott esetben a regionális vagy a helyi feltételek és a tényleges földhasználat figyelembevétele érdekében differenciáltak;

e)

az 1698/2005/EK rendelet 31., 37–41. és 43–49. cikke szerinti intézkedések esetében nem tartalmaznak beruházáshoz kapcsolódó állandó költség elemeket.

54. cikk

(1)   Támogatható kiadások lehetnek egy állami vagy magánkedvezményezett természetbeni hozzájárulással végrehajtott beruházásaira, nevezetesen olyan áruk szolgáltatására vagy olyan szolgáltatások nyújtására vonatkozó intézkedések, amelyek tekintetében nem történt számlákkal vagy azzal egyenértékű dokumentumokkal alátámasztott készpénzes fizetés, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a)

a hozzájárulások földterület vagy ingatlan, berendezés vagy nyersanyagok szolgáltatásából, kutató- vagy szakmai munka, vagy díjazás nélküli, önkéntes munka végzéséből állnak;

b)

a hozzájárulásokat nem az 50. cikkben említett pénzügyi tervezési intézkedések vonatkozásában teszik;

c)

a hozzájárulások értéke függetlenül megállapítható és igazolható.

Földterület vagy ingatlan szolgáltatása esetén az értéket független, képesített szakértő vagy megfelelően felhatalmazott hivatalos testület tanúsítja.

A díjazás nélküli önkéntes munka esetében a munka értékét a ráfordított időnek és az elvégzett munkával egyenértékű munka óránkénti és napi díjazásának figyelembevételével határozzák meg, adott esetben az állandó költségek előzetesen létrehozott rendszere alapján, feltéve, hogy az ellenőrzési rendszer ésszerű biztosítékot nyújt a munka elvégzésére vonatkozóan.

(2)   A természetbeni hozzájárulásokat is tartalmazó művelethez hozzájáruló, az EMVA-ból társfinanszírozott közkiadások a művelet végén nem haladhatják meg a – természetbeni hozzájárulások kivételével számított – összes támogatható kiadást.

5.   alszakasz

Beruházások

55. cikk

(1)   A beruházások esetében a támogatható költségek a következőkre korlátozódnak:

a)

ingatlan építése, szerzése, beleértve a lízinget, vagy fejlesztése;

b)

új gépek vagy berendezések – beleértve az eszköz piaci értékéig a számítógépes szoftvert – vásárlása vagy tartós bérlete. Nem támogatható kiadások a bérleti szerződéssel kapcsolatos egyéb költségek, mint például a bérbeadó haszna, kamat-refinanszírozási költségek, állandó költségek és biztosítási díjak;

c)

az a) és b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, mint például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, megvalósíthatósági tanulmányok, szabadalmi jogok és licencek megszerzése.

Az első albekezdés b) pontjától eltérve a tagállamok a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében megállapíthatják azokat a feltételeket, amelyek mellett a használt berendezések vásárlása a 2003/361/EK bizottsági ajánlás (16) értelmében vett támogatható kiadásnak minősül.

(2)   A mezőgazdasági beruházások esetében a mezőgazdasági termelői jogok, állatok, egynyári növények megvásárlása, valamint ezen növények telepítése nem jogosult a beruházási támogatásra.

Az olyan állatok megvásárlása, amelyre – az 1698/2005/EK rendelet 20. cikke b) bekezdésének vi. pontja szerint – a természeti katasztrófák által károsított mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítása miatt kerül sor, támogatható kiadásnak minősül.

Az egyszerű helyettesítő beruházások nem jogosultak támogatásra.

6.   alszakasz

Beruházási támogatások előlegfizetése

56. cikk

(1)   A vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1975/2006/EK rendelet (17) 26 (5) cikkének rendelkezéseitől eltérően a beruházás-támogatási intézkedések kedvezményezettjei kérhetik előleg fizetését az illetékes kifizető ügynökségtől, amennyiben ez a lehetőség a vidékfejlesztési programban szerepel. Ha a kedvezményezett közintézmény, ez az előleg csak települési önkormányzatoknak és azok társulásainak, valamint közjogi szerveknek adható.

(2)   Az előleg összege nem haladhatja meg a beruházáshoz kapcsolódó közpénz támogatás 20 %-át és kifizetésének feltétele egy, az előleg összegének 110 %-ára szóló bankgarancia vagy azzal egyenértékű biztosíték beszerzése.

Az (1) bekezdésben említett közintézményi kedvezményezettek esetében azonban a kifizető ügynökség elfogadhat egy, az adott tagállamban alkalmazott rendelkezésekkel összhangban lévő, az első albekezdésben meghatározott százalékos aránynak megfelelő összeget fedező írásbeli garanciát a kedvezményezett hatóságától, feltéve, hogy a hatóság vállalja, hogy kifizeti a garancia által fedezett összeget, amennyiben a kifizetett előlegre való jogosultság nem állapítható meg.

(3)   A garanciát fel kell szabadítani, ha az illetékes ügynökség megállapítja, hogy a beruházás kapcsán keletkező tényleges kiadás összege meghaladja az előleg összegét.

2.   szakasz

Állami támogatás

57. cikk

(1)   A vidékfejlesztési programok csak akkor terjedhetnek ki a Szerződés 36. cikkének hatálya alá tartozó intézkedésekre vagy műveletekre nyújtott, az 1698/2005/EK rendelet 89. cikke szerinti kiegészítő nemzeti finanszírozásra szolgáló állami támogatásra, ha az állami támogatást e rendelet II. mellékletének 9.A. pontjával összhangban határozzák meg.

(2)   A Szerződés 36. cikkének hatálya alá nem tartozó vidékfejlesztési programok csak akkor terjedhetnek ki a tagállamok által a közösségi társfinanszírozás az 1698/2005/EK rendelet 88. cikkével összhangban a szóban forgó rendelet 25. és 52. cikke szerinti intézkedésekre és az említett rendelet 28. és 29. cikke szerinti intézkedésekkel kapcsolatos műveletekre nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra szánt állami támogatásra, illetőleg a rendelet 89. cikkével összhangban a szóban forgó rendelet 25., 27. és 52. cikke szerinti intézkedésekre és az említett rendelet 28. és 29. cikke szerinti intézkedésekkel kapcsolatos műveletekre nyújtott kiegészítő nemzeti finanszírozásra, ha az állami támogatást e rendelet II. mellékletének 9.B. pontjával összhangban határozzák meg.

(3)   Az e cikk (2) bekezdésében említett intézkedések és műveletek tekintetében felmerült kiadások csak akkor támogathatók, ha a vonatkozó támogatás nem minősül a 659/1999/EK tanácsi rendelet (18) 1. cikkének f) pontja értelmében vett jogellenes támogatásnak.

Az irányító hatóság vagy a tagállam bármely más hatáskörrel rendelkező hatósága biztosítja, hogy amennyiben a (2) bekezdésben említett intézkedések keretében végzett műveletekre a 659/1999/EK rendelet 1. cikkének b) és d) pontja szerinti meglévő támogatási rendszerek alapján támogatást nyújtanak, betartják a rendelet 1. cikkének e) pontja értelmében az egyedi támogatások vonatkozásában alkalmazandó értesítési követelményeket, továbbá azt, hogy az ilyen műveleteket a Szerződés 88. cikke (3) bekezdésének megfelelően csak a vonatkozó támogatás bejelentését és Bizottság általi jóváhagyását követően választják ki.

3.   szakasz

Tájékoztatás és nyilvánosság

58. cikk

(1)   A vidékfejlesztési programnak kommunikációs tervet kell tartalmaznia amely meghatározza:

a)

a célokat és célcsoportokat;

b)

a kommunikációs és tájékoztatási intézkedések tartalmát és stratégiáját, amely tartalmazza a megteendő intézkedéseket;

c)

a program indikatív költségvetését;

d)

a végrehajtásért felelős hatóságokat vagy közigazgatási szerveket;

e)

a vidékfejlesztési programok átláthatósága, tudatossága, valamint a Közösség szerepe tekintetében a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos intézkedések hatásának értékelése során alkalmazandó kritériumokat.

(2)   A tájékoztatásra és a nyilvánosságra elkülönített összegek a vidékfejlesztési program technikai segítségnyújtással kapcsolatos elemének részét képezhetik.

(3)   A tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos részletes információkat a VI. melléklet tartalmazza.

59. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 77. cikkével összhangban létrehozott monitoringbizottság ülésein az elnök jelentést tesz a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos intézkedések végrehajtásában elért előrehaladásról, és a bizottság tagjainak az ilyen intézkedésekre vonatkozó példákat szolgáltat.

4.   szakasz

Monitoring és értékelés

60. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 82. cikkében előírt éves időközi jelentések szerkezetét és elemeit e rendelet VII. melléklet tartalmazza.

61. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 86. cikkének (4) és (5) bekezdése szerinti félidős és utólagos értékeléseket a Bizottság részére legkésőbb 2010. december 31-ig, illetve 2015. december 31-ig nyújtják be.

Amennyiben a tagállamok nem továbbítják a félidős és utólagos értékelő jelentéseket az e cikk első bekezdésben említett határidőkig, a Bizottság a szóban forgó értékelő jelentések kézhezvételéig alkalmazhatja az 1290/2005/EK rendelet 27. cikkének (3) bekezdésében említett időközi kifizetések átmeneti felfüggesztésére vonatkozó eljárást.

62. cikk

(1)   A vidékfejlesztési programokra vonatkozó közös kiindulási, teljesítmény-, eredmény- és hatásmutatók rendszerét e rendelet VIII. melléklet tartalmazza. A mutatók jegyzéke képezi az 1698/2005/EK rendelet 80. cikkében említett közös monitoring- és értékelési keretszabályozást.

Adott esetben ezeket a mutatókat a kedvezményezettek életkora és neme szerint, valamint annak megfelelően bontják le, hogy az intézkedéseket hátrányos helyzetű területeken vagy a konvergencia-célkitűzés alá tartozó területeken hajtják-e végre.

(2)   A teljesítmény- és az eredménymutatók alakulása az éves időközi jelentés részét képezi. Ez a jelentés tartalmazza a közös és a kiegészítő mutatókat is.

A vidékfejlesztési program célkitűzéseinek megvalósításában elért előrehaladás mérése érdekében a program végrehajtási időszakára indikatív célokat kell meghatározni a teljesítmény-, eredmény- és hatásmutatókra vonatkozóan, beleértve az 1698/2005/EK rendelet 89. cikkében említett kiegészítő nemzeti finanszírozást is.

(3)   A közös monitoring- és értékelési keretszabályozásra vonatkozó iránymutatást a Bizottság a tagállamokkal együtt, közös megközelítés segítségével határozza meg. Az iránymutatás legalább a következőket tartalmazza:

a)

monitoring-követelmények;

b)

az előzetes, félidős és utólagos értékelés megszervezése és a közös értékelési kérdések, minden egyes vidékfejlesztési intézkedésre vonatkozóan;

c)

a mutatók tekintetében elért előrehaladás értékelésére vonatkozó jelentési rendszerrel kapcsolatos iránymutatás;

d)

a beavatkozás logikáját és a különböző mutatókat tartalmazó adatlapok intézkedésenként;

e)

a kiindulási, teljesítmény-, eredmény- és hatásmutatókat leíró adatlapok.

5.   szakasz

Elektronikus információ- és dokumentumcsere

63. cikk

(1)   A Bizottság a tagállamokkal együttműködve információs rendszert (a továbbiakban: a rendszer) hoz létre a Bizottság és az egyes tagállamok között a közös érdekű adatok biztonságos cseréjének lehetővé tétele érdekében. Ezen adatok az igazgatási/operatív szempontokra és a 883/2006/EK bizottsági rendelet (19) 18. cikkében tárgyalt pénzügyi szempontokra egyaránt vonatkoznak.

A rendszert a Bizottság a tagállamokkal közös szemlélet segítségével hozza létre és teszi naprakésszé.

(2)   Az adminisztratív/operatív irányítás tekintetében a rendszer a monitoring elvégzését lehetővé tevő, közös érdekű dokumentációt tartalmaz, és különösen a nemzeti stratégiai terveket és naprakésszé tett változataikat, az összegző jelentéseket, a programokat és módosításaikat, a Bizottság határozatait, az éves előrehaladási jelentéseket, beleértve az intézkedéseknek a II. melléklet 7. pontjában szereplő táblázattal összhangban való egységes szerkezetbe foglalását, valamint a VIII. mellékletben szereplő monitoring- és értékelési mutatókat.

(3)   Az irányító hatóság és a Bizottság az előírt formátumban viszi be a rendszerbe és teszi naprakésszé a felelősségi körükbe tartozó dokumentumokat.

(4)   A tagállamok és a Bizottság számára a rendszer vagy közvetlenül, vagy a nemzeti és regionális számítógépes kezelési rendszerekhez kapcsolódó automatikus szinkronizációs és adatbeviteli interfészen keresztül férhető hozzá.

A tagállamok központosítva küldik meg a Bizottságnak a számítógépes rendszerhez való hozzáférési jogokra irányuló kérelmeket.

(5)   Az adatcseréket az 1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (20) 5. cikkével összhangban elektronikusan kell aláírni. A tagállamok és a Bizottság a rendszerben használt elektronikus aláírás joghatását, valamint annak bírósági eljárásokban bizonyítékként való elfogadhatóságát elismerik.

(6)   A dokumentumoknak a Bizottsághoz való eljuttatása tekintetében figyelembe veendő időpont az, amikor a tagállam a dokumentumokat a rendszerbe való bevitelüket követően továbbítja.

A dokumentum akkor tekintendő a Bizottsághoz elküldöttnek, ha azt a tagállam a rendszerben már nem módosíthatja és nem törölheti.

(7)   A rendszer közös elemei kifejlesztésének és naprakésszé tételének költségeit az 1698/2005/EK rendelet 66. cikkének (1) bekezdésével összhangban a közösségi költségvetésből finanszírozzák.

Az egyrészről a nemzeti és a helyi rendszerek, másrészről a rendszer közötti interfész költségei, valamint a nemzeti és helyi rendszerek kiigazításával kapcsolatos költségek a rendelet 66. cikkének (2) bekezdése alapján támogathatók.

(8)   Vis maior vagy kivételes körülmények esetében, és különösen a rendszer nem megfelelő működése vagy a tartós kapcsolat hiánya esetében a tagállam a dokumentumokat a Bizottságnak papíralapú adathordozón is átadhatja. A papíralapú adathordozókon történő adattovábbítás csak a Bizottság előzetes és hivatalos beleegyezésével lehetséges.

Amint a rendszer használatát megakadályozó, a vis maior vagy a kivételes körülményt előidéző ok megszűnt, a tagállam a megfelelő dokumentumokat beviszi a rendszerbe. Ez esetben a elküldés időpontjának a dokumentumok papíralapú adathordozón történő átadásának időpontját kell tekinteni.

V.   FEJEZET

Záró rendelkezések

64. cikk

A 817/2004/EK rendeletet 2007. január 1-jétől hatályon kívül kell helyezni.

Az említett rendeletet továbbra is alkalmazni kell az 1257/1999/EK rendelet értelmében 2007. január 1-jét megelőzően jóváhagyott intézkedésekre.

A 817/2004/EK rendelet 11. cikkét és II. melléklete 9.3.V.A.1. pontját, valamint 9.3.V.B. pontja második francia bekezdése 9.V.B.1., 2. és 3. alpontját az 1698/2005/EK rendelet 94. cikkének harmadik bekezdése értelmében 2009. december 31-ig továbbra is alkalmazni kell.

65. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2007. január 1-jével kezdődő programozási időszakra vonatkozó közösségi támogatásra kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 15-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o. A legutóbb az 1463/2006/EK rendelettel (HL L 277., 2006.10.9., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  http://www.mcpfe.org/mcpfe/resolutions/lisbon/resolution_l2a2.pdf

(3)  HL L 328., 2000.12.23., 2. o. A legutóbb a 2060/2004/EK (HL L 357., 2004.12.2., 3. o.) rendelettel módosított rendelet.

(4)  HL L 160., 1999.6.26., 80. o. A legutóbb az 1698/2005/EK rendelettel módosított rendelet.

(5)  HL L 153., 2004.4.30., 30. o. A legutóbb az 1360/2005/EK (HL L 214., 2005.8.19., 55. o.) rendelettel módosított rendelet.

(6)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o.

(7)  HL L 198., 1991.7.22., 1. o.

(8)  HL L 93., 2006.3.31., 1. o.

(9)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(10)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o.

(11)  HL L 103., 1979.4.25., 1. o.

(12)  HL L 206., 1992.7.22., 7. o.

(13)  HL L 327., 2000.12.22., 1. o.

(14)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

(15)  HL C 244., 2004.10.1., 2. o.

(16)  HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

(17)  Lásd e Hivatalos Lap 74 oldalát.

(18)  HL L 83., 1999.3.27., 1. o.

(19)  HL L 171., 2006.6.23., 1. o.

(20)  HL L 13., 2000.1.19., 12. o.


I. MELLÉKLET

A 2. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TÁMOGATÁSI RENDSZEREK

Gyümölcs és zöldség (a 2200/96/EK tanácsi rendelet (1) 14. cikkének (2) bekezdése és 15. cikke)

Bor (az 1493/1999/EK rendelet II. címének III. fejezete)

Dohány (a 2075/92/EGK tanácsi rendelet (2) 13. cikke (2) bekezdésének b) pontja)

Olívaolaj (a 865/2004/EK tanácsi rendelet (3) 8. cikkének (1) bekezdése)

Komló (az 1952/2005/EK tanácsi rendelet (4) 6. cikke)

Szarvasmarhafélék (az 1782/2003/EK rendelet 132. cikke)

Juh és kecske (az 1782/2003/EK rendelet 114. cikkének (1) bekezdése és 119. cikke)

Méhészet (a 797/2004/EK tanácsi rendelet (5) 2. cikke)

Cukor (a 320/2006/EK tanácsi rendelet (6))

Egyedi intézkedések a legkülső régiók (a 247/2006/EK tanácsi rendelet (7) III. címe) és a kisebb égei-tengeri szigetek (az 1405/2006/EK tanácsi rendelet (8) III. címe) mezőgazdasága részére [az új rendelet jelenleg kidolgozás alatt áll]

Közvetlen kifizetések (az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (5) bekezdése és 69. cikke)


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o.

(2)  HL L 215., 1992.7.30., 70. o.

(3)  HL L 161., 2004.4.30., 97. o.

(4)  HL L 314., 2005.11.30., 1. o.

(5)  HL L 125., 2004.4.28., 1. o.

(6)  HL L 58., 2006.2.28., 42. o.

(7)  HL L 42., 2006.2.14., 1. o.

(8)  HL L 265., 2006.9.26., 1.o.


II. MELLÉKLET

A.   A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM TARTALMA (5. CIKK)

1.   A vidékfejlesztési program címe

2.   Tagállam és közigazgatási régió (amennyiben szükséges)

2.1   A program által érintett földrajzi térség

(Az 1698/2005/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdése)

2.2   A konvergencia-célkitűzés alá sorolt régiók

(Az 1698/2005/EK rendelet 16. cikkének d) pontja és 69. cikke)

Határozza meg:

A konvergenciarégiókat.

3.   Helyzetelemzés az erősségek és gyengeségek tekintetében, az ezek kezelésére kiválasztott stratégia és az előzetes értékelés

(Az 1698/2005/EK rendelet 16. cikkének a) pontja és 85. cikke)

3.1   Helyzetelemzés az erősségek és gyengeségek tekintetében

A VIII. mellékletben meghatározott kiindulási mutatók és egyéb lényeges kiegészítő mutatók alapján írja le az adott földrajzi térség aktuális helyzetét számszerűsített adatokkal, kiemelve a vidékfejlesztés erősségeit és gyengeségeit, egyenlőtlenségeit, szükségleteit és hiányosságait, valamint lehetőségeit. A leírás a következőket érinti:

—   A földrajzi terület általános társadalmi-gazdasági háttere: a 2006/144/EK tanácsi határozat (1) mellékletének 2.4. pontjára figyelemmel a vidéki terület meghatározása; a demográfiai helyzet, beleértve a lakosság életkor és nemek szerinti összetételének elemzését, a be- és kivándorlást, valamint a város környéki nyomásból és távolságból eredő problémákat; a gazdaság mozgatórugóit, a termelékenységet és a növekedést; a munkaerőpiac, beleértve a foglalkoztatási szerkezetet, a munkanélküliség és a szakképzettség szintjét, azon belül a foglalkoztatási helyzet életkor és nemek tekintetében történő elemzését; az általános és a mezőgazdasági/erdészeti földhasználat és a tulajdonosi szerkezet, a gazdaságok átlagos mérete.

—   A mezőgazdasági, erdészeti és élelmiszer-ágazat teljesítménye: a mezőgazdasági, erdészeti és élelmiszer-ágazat versenyképessége, a strukturális hátrányok elemzése és a szerkezetátalakítási és korszerűsítési igények azonosítása; a humán tőke és a vállalkozó szellem; az innováció és az ismeretek átadására irányuló képesség; minőség és a közösségi előírásoknak való megfelelés.

—   Környezetvédelem- és földhasználat: azon hátrányok, amelyekkel a művelésből való végleges kivonás és a marginalizáció veszélyének kitett területeken található gazdaságok szembesülnek; a biológiai sokféleség átfogó leírása a mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos sokféleségre összpontosítva, beleértve a magas természeti értékű gazdálkodási és erdészeti rendszereket, a Natura 2000-re vonatkozó irányelvek gazdaságban/erdőterületen történő végrehajtásának helyzetét; a vízminőség és -mennyiség leírása, a mezőgazdaság szerepe a vízfelhasználásban/vízszennyeződésben, valamint a 91/676/EGK (2) és a 2000/60/EK irányelv (a nitrátirányelv és a víz keretirányelv) végrehajtása; levegőszennyezés és éghajlatváltozás és ezeknek a mezőgazdasággal való kapcsolata: az üvegházhatást okozó gáz- és az ammónia-kibocsátások és a tagállam/régió által a nemzetközi célok – beleértve az ammónia-kibocsátások csökkentésével kapcsolatos helyes gyakorlatról szóló kódex (a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló egyezmény) céljainak – eléréséhez való hozzájárulást célzó különféle cselekvési tervekkel/kezdeményezésekkel fennálló kapcsolat; a bioenergia felhasználása; a talajminőség leírása (víz- és szélerózió, szervesanyagtartalom, szennyeződés) és védelme, növényvédő szerek használata, biogazdálkodás és állatjólét; a védelmi és a védett erdőterületek kiterjedése, fokozottan vagy közepesen tűzveszélyes erdőterületek, az erdőtakaró átlagos változása éves szinten. A fenti leírásokat számszerűsített adatokkal kell alátámasztani.

—   A vidéki gazdaság és életminőség: a vidéki gazdaság szerkezete, az alternatív foglalkoztatási lehetőségek kialakításának, a mikrovállalkozások alapításának akadályai és az idegenforgalom előtti akadályok; a vidéki területeken való szolgáltatásnyújtás leírása és hiányosságainak elemzése, beleértve az on-line szolgáltatásokhoz és a szélessávú infrastruktúrához való hozzáférést; infrastrukturális igények, a falvak kulturális öröksége és épített környezete; a humán potenciál és a helyi fejlesztési kapacitás, beleértve a kormányzást is.

—   Leader: az alulról felfelé építkező, integrált vidékfejlesztési stratégiákban (Leader+ és egyéb nemzeti és közösségi, társfinanszírozott programokban) érdekelt tagállamok lakossága és területe a 2000–2006-os programozási időszakban.

3.2   Az erősségek és gyengeségek kezelésére kiválasztott stratégia

Írja le a vidéki terület helyzetének kezelésére irányuló vidékfejlesztési intézkedésekkel kapcsolatos választást és hierarchiát, valamint – az erősségek és gyengeségek elemzésével indokolva – a különböző tengelyek és intézkedések pénzügyi súlyát.

3.3   Az előzetes értékelés

Térjen ki erre az értékelésre, amely az 1698/2005/EK rendelet 85. cikkében felsorolt következő elemeket állapítja meg és értékeli: közép- és hosszú távú szükségletek, elérendő célok, várt eredmények, mennyiségileg kifejezett célok, különösen a kiindulási helyzethez viszonyított hatás tekintetében, közösségi hozzáadott érték, a közösségi prioritások figyelembevételének mértéke, a korábbi programozásokból levont tanulságok és a végrehajtásra, a monitoringra, az értékelésre és a pénzgazdálkodásra vonatkozó eljárások minősége.

Az előzetes értékelés tartalmazza a 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (3) (a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló irányelv) előírt környezeti vizsgálat követelményeit is.

A teljes előzetes értékelést a vidékfejlesztési program mellékleteként kell benyújtani.

3.4   A korábbi programozási időszak hatása és egyéb információk

Írja le az EMOGA keretében a korábbi programozási időszak alatt ugyanazon programozási térségben a vidékfejlesztésre fordított pénzügyi erőforrások hatását. Foglalja össze az értékelések eredményeit.

Amennyiben szükséges, írja le a közösségi vidékfejlesztési és kísérő intézkedéseket kiegészítő azon intézkedéseket is, amelyek hatással voltak az érintett programozási térségre.

4.   A közösségi stratégiai iránymutatásokat és a nemzeti stratégiai tervet figyelembe véve a kiválasztott prioritások indokolása, valamint az előzetes értékelés szerinti várt hatás

(az 1698/2005/EK rendelet 16. cikkének b) pontja)

4.1   A közösségi stratégiai iránymutatásokat és a nemzeti stratégiai tervet figyelembe véve a kiválasztott prioritások indokolása

Írja le, hogy a vidékfejlesztési programban kiválasztott intézkedések és a négy tengely pénzügyi súlya miként tükrözi a nemzeti stratégiai tervet és az adott nemzeti helyzetet.

4.2   Az előzetes értékelés szerinti várt hatás a kiválasztott prioritások tekintetében

A vidékfejlesztési program tartalmazza az előzetes értékelés (programhoz csatolt teljes előzetes értékelés alapján készült) összefoglalását és azt, hogy az irányító hatóságok hogyan vették figyelembe ennek az értékelésnek az eredményeit. Ez a rész magyarázatokat tartalmaz a tengelyek és intézkedések közötti szinergiák várt hatásaira, valamint arra vonatkozóan, hogy az ezekben szereplő integrált intézkedések miként tudnak hozzájárulni a pozitív externáliákhoz és a minden szempontból előnyös helyzetekhez.

5.   A tengelyekre vonatkozó információk és az egyes tengelyekhez javasolt intézkedések az intézkedések leírásával együtt

(az 1698/2005/EK rendelet 16. cikkének c) pontja)

Ezen az információknak tartalmazniuk kell a tengelyek és a javasolt intézkedések leírását, valamint az 1698/2005/EK rendelet 81. cikkében említett konkrét, igazolható célkitűzéseket és mutatókat, amelyek lehetővé teszik a program előrehaladásának, hatékonyságának és eredményességének mérését. E mutatók tartalmazzák a közös monitoring- és értékelési keretszabályozásban (e rendelet VIII. melléklete) szereplő közös mutatókat és a program további konkrét mutatóit.

5.1   Általános követelmények

határozza meg azt a konkrét cikket (és adott esetben bekezdést), amelynek hatálya alá tartoznak az egyes vidékfejlesztési intézkedések. Két vagy több cikkre való hivatkozás esetén (az integrált műveleteknél) a kifizetést a domináns intézkedéshez és – ezen keresztül – a domináns tengelyhez kell rendelni (az 1698/2005/EK rendelet 70. cikkének (7) bekezdése), azonban minden részt az egyedi intézkedésekre irányadó szabályokkal összhangban kell végrehajtani.

határozza meg a beavatkozás ésszerű magyarázatát, a célkitűzéseket, a hatályt és az intézkedéseket, a mutatókat, a számszerűsített célokat és adott esetben a kedvezményezetteket.

5.2   Az összes vagy több intézkedésre vonatkozó követelmények

Az előző időszak még folyamatban lévő műveleteire/szerződéseire való hivatkozás – beleértve a pénzügyi szempontokat is –, és azon eljárások/szabályok (beleértve az átmenetieket is), amelyek ezekre az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben előírt vidékfejlesztési támogatásba történő átmenet szabályainak megállapításáról szóló, 1320/2006/EK bizottsági rendelettel (4) összhangban vonatkoznak. Amennyiben egy programban a szóban forgó rendelet II. mellékletében szereplő megfelelési táblázathoz képest eltéréseket javasolnak, ezekre az eltérésekre e francia bekezdés alapján kell magyarázatot adni. A 2007–2013-as programozási időszakban már nem folytatódó intézkedésekhez tartozó műveletek esetében a leírás az e francia bekezdés szerinti követelményekre is korlátozódhat.

Annak megerősítése, hogy az 1698/2005/EK rendelet 25. és 52. cikke szerinti intézkedések, valamint a szóban forgó rendelet 28. és 29. cikkében szereplő, a Szerződés 36. cikkének hatálya alá nem tartozó intézkedések keretében végzett műveletek vonatkozásában biztosítják az állami támogatási eljárások és az anyagi összeegyeztethetőségre vonatkozó kritériumok – különösen a Szerződés 87. és 88. cikke szerinti összes állami támogatás felső határainak – betartását.

Annak megerősítése, hogy a több vidékfejlesztési intézkedés végrehajtását érintő kölcsönös megfeleltetési követelmények megegyeznek az 1782/2003/EK rendeletben előírtakkal.

Bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a beruházási intézkedésekre nyújtott támogatás meghatározott területi igényeket és strukturális hátrányokat tükröző, egyértelműen kijelölt célkitűzésekre irányul.

Azok a kritériumok és közigazgatási szabályok, amelyek biztosítják, hogy az e rendelet I. mellékletében felsorolt támogatási rendszerekben szereplő vidékfejlesztési támogatásból kivételesen részesülő műveleteket nem támogatják a közös agrárpolitika egyéb releváns eszközeivel.

Az e rendelet 48. cikkének (2) bekezdésében említett bizonyítékok, amelyek lehetővé teszik a Bizottság számára a számítások összhangjának és elfogadhatóságának ellenőrzését.

A kamattámogatások és a kamatok tőkésítésére vonatkozó rendszerek, valamint a pénzügyi tervezési intézkedések alkalmazása esetében az e rendelet 49–52. cikkével összhangban lévő rendelkezések.

5.3   A tengelyek és az intézkedések tekintetében megkövetelt információk

Az intézkedések tekintetében a következő különös információk szükségesek:

5.3.1   1. tengely: A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása

Az erdészettel kapcsolatos bizonyos intézkedések vonatkozásában közös információk

a javasolt intézkedéseknek a nemzeti/szubnacionális erdészeti programokkal vagy az egyenértékű eszközökkel és a közösségi erdészeti stratégiával való kapcsolata.

5.3.1.1   Az ismeretszerzés támogatását és a humán potenciál javítását célzó intézkedések

5.3.1.1.1   Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek, beleértve a tudományos ismeretek és az innovatív gyakorlat terjesztését a mezőgazdasági, élelmiszer- és erdészeti ágazatban foglalkoztatott személyek számára

a műveleteknek (beleértve a képzési típusokat) és a kedvezményezettek típusainak leírása,

a támogatás alkalmazási körére vonatkozó részletek.

5.3.1.1.2   Fiatal mezőgazdasági termelők elindítása

a tagállam/régió által használt „tevékenységkezdés” fogalmának meghatározása,

az üzleti terv követelményeinek összefoglalása, beleértve a beruházások esetében a meglévő közösségi előírásoknak 36 hónapos türelmi időszakon belül való megfelelésre irányuló követelményt, és az üzleti terv felülvizsgálatainak gyakoriságára és kezelésére vonatkozó részleteket,

a türelmi időszak előnyeiből való részesülés lehetőségének kihasználása a szakképzettséggel és a szakmai alkalmassággal kapcsolatos követelményeknek való megfelelés érdekében,

a különböző intézkedések ötvözésére vonatkozó lehetőség kihasználása az ezen intézkedésekhez a fiatal mezőgazdasági termelő számára hozzáférést biztosító üzleti terven keresztül,

a támogatás összege és a kifizetés megválasztása (legfeljebb öt részletre osztott egyszeri támogatás, kamattámogatás vagy a kettő kombinációja).

5.3.1.1.3   A mezőgazdasági termelők és mezőgazdasági munkavállalók korai nyugdíjba vonulása

a nemzeti nyugdíjrendszerekkel való kapcsolat leírása,

a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének elindítására vonatkozó intézkedéssel meglévő kapcsolat leírása (amennyiben ezt a lehetőséget választották),

a támogatás időtartama,

annak a lehetőségnek a kihasználása, amelynek révén az átadandó földterület átadható olyan szervnek, amely vállalja, hogy azt egy későbbi időpontban kiutalja,

a kifizetések összege.

5.3.1.1.4   Mezőgazdasági és erdészeti tanácsadási szolgáltatások kihasználása

a tagállam által életbe léptetett mezőgazdasági/erdészeti tanácsadási rendszerek leírása, beleértve a mezőgazdasági termelők/erdőgazdálkodók számára az e szolgáltatások nyújtásáért felelős szervek kiválasztására irányuló eljárás leírását,

a támogatás összege és mértéke.

5.3.1.1.5   Üzemvezetési, helyettesítési és tanácsadási szolgáltatások létrehozása

a létrehozással kapcsolatos eljárások, a szolgáltatók jogállásának, valamint a nyújtott szolgáltatások típusának leírása,

a támogatható kiadások típusainak, a támogatás szintjének leírása, beleértve a degresszivitási szintjének ismertetését.

5.3.1.2   A fizikai erőforrások szerkezetátalakítását és fejlesztését, valamint az innováció elősegítését célzó intézkedések

5.3.1.2.1   A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése

a mezőgazdasági üzemek összteljesítményének javítása tekintetében a követelmények és célok leírása,

beruházások típusai (tárgyi–nem tárgyi),

a kedvezményezettek típusai,

az újonnan bevezetett olyan közösségi előírások (és az elindításra nyújtott támogatásban részesülő fiatal mezőgazdasági termelők esetében a már meglévő előírások) kijelölése, amelyekre támogatás nyújtható, az ezen előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatos konkrét problémákra vonatkozó indokolás, valamint érintett előírásonként a türelmi időszak hossza és indokolása,

a támogatás típusa és intenzitása.

5.3.1.2.2   Az erdők gazdasági értékének növelése

a beruházások és az érintett kedvezményezettek típusai,

a támogatás típusa és támogatási intenzitás.

5.3.1.2.3   Mezőgazdasági és erdészeti termékek értékének növelése

a vállalkozások összteljesítményének javítása tekintetében a követelmények és célok leírása,

elsődleges termelési ágazatok és beruházástípusok (tárgyi–nem tárgyi),

a kedvezményezett vállalkozások típusai és mérete,

azon előírások megjelölése, amelyek tekintetében türelmi idő nyújtható a mikrovállalkozások számára egy újonnan bevezetett közösségi előírásnak való megfelelés érdekében,

a támogatás típusa és a támogatási intenzitás.

5.3.1.2.4   Új termékek, eljárások és technológiák fejlesztésére irányuló együttműködés a mezőgazdasági és élelmiszer-ágazatban, valamint az erdészeti ágazatban

az együttműködési projektekben érintett ágazatok és a projektekben részt vevő partnerek típusai,

az együttműködési projektek között az új termékek/új eljárások/új technológiák terén meglévő különbségek leírása,

a támogatható költségek típusai és a támogatás szintjei.

5.3.1.2.5   A mezőgazdaság és erdészet fejlesztésével és korszerűsítésével összefüggő infrastruktúra

A műveletek típusának leírása.

5.3.1.2.6   A természeti katasztrófák által károsított mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítása és megfelelő megelőző intézkedések bevezetése

Ilyen események előfordulása esetén annak biztosítása, hogy csak a beruházási kiadásokat fedezik.

5.3.1.3   A mezőgazdasági termelés és termékek minőségének javítását célzó intézkedések

5.3.1.3.1   A közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartása

a közösségi jogszabályokon alapuló azon előírások jegyzéke, amelyek az 1698/2005/EK rendelet 31. cikkének (1) bekezdése alapján jogosultak a támogatásra; az az időpont, amelytől kezdve minden egyes előírás kötelező a közösségi jogszabályokkal összhangban és a választás indokolása,

az új előírás nyomán keletkezett kötelezettségekből vagy megszorításokból eredő, a gazdaság jellemző működési költségeire gyakorolt jelentős hatás leírása,

a támogatás összege támogatható előírásonként és az ezen összeg meghatározására alkalmazott módszer.

5.3.1.3.2   A mezőgazdasági termelők részvétele az élelmiszer-minőségi rendszerekben

a támogatásra jogosult közösségi és nemzeti minőségi rendszerek jegyzéke, beleértve a kiválasztott minőségi rendszerek keretében támogatásra jogosult termékek felsorolását. A nemzeti rendszerek esetében a rendszer leírása a 22. cikk (2) bekezdésében említett kritériumok tekintetében,

a minőségi rendszer működésének felügyeletéért felelős hatóság vagy hatóságok feltüntetése és a felügyeletre vonatkozó szervezeti rendelkezések leírása,

a támogatás összege támogatható rendszerenként és az állandó költségek indokolása.

5.3.1.3.3   Tájékoztatási és promóciós tevékenységek

„A mezőgazdasági termelők részvétele az élelmiszer-minőségi rendszerekben” című intézkedés alapján kiválasztott rendszer keretében támogatásra jogosult termékek jegyzéke,

eljárás annak biztosítására, hogy a vidékfejlesztési támogatásból részesülő intézkedéseket nem támogatják a 2826/2000/EK rendelet alapján is,

a tájékoztatási, promóciós és reklámanyagok előzetes ellenőrzésére irányuló eljárás (e rendelet 23. cikkének (6) bekezdése),

a támogatható költségek típusának és a támogatási arányoknak az összefoglalása.

5.3.1.4   Átmeneti intézkedések a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia számára az alábbiak vonatkozásában

5.3.1.4.1   A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása

a félig önellátó gazdaság fogalmának meghatározása a gazdaság minimális és/vagy maximális méretére, a forgalmazott termékek arányára és/vagy a támogatható gazdaság jövedelemszintjére is figyelemmel;

a jövőbeni gazdasági életképesség fogalmának meghatározása;

az üzleti terv követelményeinek összefoglalása;

a támogatás összege és időtartama.

5.3.1.4.2   Termelői csoportok létrehozása

a csoportok elismerésére irányuló hivatalos eljárás leírása, beleértve a kiválasztási kritériumok leírását;

az érintett ágazatok;

kizárólag Málta esetében az eltérés előnyeit élvező ágazat vagy ágazatok feltüntetése, a kirívóan alacsony összteljesítménnyel kapcsolatos indokolással és az eltérésre való jogosultsági feltételekkel együtt: a csoport termelésének minimális százalékaránya az ágazat össztermeléséhez képest, az ágazat azon termelőinek minimális létszáma, akik a csoport tagjai;

kizárólag Málta esetében az éves összegek indokolása.

5.3.2   2. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése

5.3.2.1   A mezőgazdasági földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések

Bizonyos intézkedések vonatkozásában közös követelmények

A nemzeti végrehajtás részletes leírása:

az 1698/2005/EK rendelet 39. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában a műtrágya és növényvédő szerek használatára vonatkozó minimumkövetelmények és egyéb releváns, kötelező követelmények; a műtrágyákra vonatkozó minimumkövetelményeknek tartalmazniuk kell többek között a 91/676/EGK irányelv értelmében a nitrátérzékeny területeken kívüli gazdaságokra vonatkozóan bevezetett helyes gyakorlatra vonatkozó szabályzatokat és a foszforszennyezésre vonatkozó követelményeket; a növényvédő szerekre vonatkozó minimumkövetelményeknek tartalmazniuk kell többek között a termékek használatára jogosító engedéllyel való rendelkezésre és a képzési kötelezettségeknek való megfelelésre vonatkozó követelményeket, a biztonságos tárolásra vonatkozó követelményeket, a gépek alkalmazásának ellenőrzését és a növényvédő szerek víz és egyéb érzékeny területek közelében történő felhasználására vonatkozó nemzeti szabályokat;

az 1698/2005/EK rendelet 40. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a nemzeti jogszabályokban meghatározott, egyéb releváns, kötelező követelmények.

5.3.2.1.1   A hegyvidéki mezőgazdasági termelőknek a természeti hátrány miatt nyújtott kifizetések

A 817/2004/EK rendelet II. melléklete 9.3.V.A.1. pontjának, valamint 9.3.V.B. pontja második francia bekezdése 9.V.B.1., 2. és 3. alpontjának rendelkezéseit kell alkalmazni 2009. december 31-ig. Az A. és B. – főbb jellemzők/egyéb információk – közötti különbségtétel azonban hatályát veszti.

5.3.2.1.2   A hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területek mezőgazdasági termelőinek nyújtott kifizetések

Az 5.3.2.1.1. pontot kell alkalmazni.

5.3.2.1.3   Natura 2000-kifizetések és a 2000/60/EK irányelvhez kapcsolódó kifizetések

a 79/409/EGK és a 92/43/EGK irányelv végrehajtására kijelölt területek, valamint a mezőgazdasági termelők számára a megfelelő nemzeti/regionális irányítási rendelkezésekből eredő kötelezettségek;

a 79/409/EGK és a 92/43/EGK irányelv végrehajtásával kapcsolatban az érintett területen kialakult hátrányok miatt felmerült többletköltségeket és elmaradt jövedelmet alátámasztó számításoknál igazodási pontként használt módszertan és agronómiai feltevések leírása (5);

a támogatási összegek.

5.3.2.1.4   Agrár-környezetvédelmi kifizetések

a kötelezettségvállalások különféle típusainak leírása és indokolása, a környezeti szükségletekkel és prioritásokkal kapcsolatban elvárt környezeti hatásuk alapján,

a módszertan, valamint az agronómiai feltevések és paraméterek leírása (beleértve az 1698/2005/EK rendelet 39. cikkének (3) bekezdésében említett kiindulási követelmények leírását, amelyek minden egyes meghatározott kötelezettségvállalás-típus vonatkozásában lényegesek), amelyeket az alábbiakat igazoló számításokra vonatkozó támpontként használnak: a) többletköltségek, b) a vállalt kötelezettség miatt elmaradt jövedelem és c) az ügyleti költségek mértéke; e módszertannak adott esetben figyelembe kell vennie az 1782/2003/EK rendelet alapján nyújtott támogatást; adott esetben az e rendelet 27. cikkének (9) bekezdésével összhangban a más mértékegységekre való átszámításhoz használt módszer,

a támogatási összegek,

az 1698/2005/EK rendelet 39. cikke (4) bekezdésének második albekezdésével összhangban a kedvezményezettek pályázati rendszer alapján történő kiválasztása esetében alkalmazott intézkedések, célkitűzések és kritériumok,

a veszélyeztetett helyi fajták jegyzéke és az érintett fajták nőivarú tenyészegyedeinek száma. Ezt a számot egy megfelelően elismert szakmai testületnek vagy tenyésztői szervezetnek/társulásnak kell tanúsítania, amelynek feladata, hogy vezesse, és naprakészen tartsa a fajtáról vezetett törzskönyvet vagy tenyésztési főkönyvet. Bizonyítékot kell szolgáltatni arra vonatkozóan, hogy a testület rendelkezik a veszélyeztetett fajtához tartozó állatok azonosításához szükséges szakértelemmel és tudással,

a génerózió veszélyének kitett növénygenetikai források esetében a génerózió bizonyítása tudományos eredmények alapján, valamint a honos fajták, illetve primitív (helyi) fajták előfordulásának, azok populációi sokféleségének, és a helyi szinten jellemző mezőgazdasági gyakorlatnak a mutatói alapján,

a mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzése esetében (az 1698/2005/EK rendelet 39. cikkének (5) bekezdése): a kedvezményezettek és a műveletek típusai, valamint a támogatható költségekre vonatkozó részletes információk.

5.3.2.1.5   Állatjóléti kifizetések

várt hatásuk alapján a különböző kötelezettségvállalások típusainak leírása és indokolása, legalább az e rendelet 27. cikkének (7) bekezdésében meghatározott valamely területen,

a módszertan, valamint az agronómiai/tenyésztéstechnikai feltevések és paraméterek leírása (beleértve az 1698/2005/EK rendelet 40. cikkének (2) bekezdésében említett kiindulási követelmények leírását, amelyek minden egyes meghatározott kötelezettségvállalás-típus vonatkozásában lényegesek), amelyeket az alábbiakat igazoló számításokra vonatkozó támpontként használnak: (a) a vállalt kötelezettségből eredő többletköltségek és az amiatt elmaradt jövedelem; b) az ügyleti költségek mértéke,

a támogatási összegek.

5.3.2.1.6   Nem termelő beruházásoknak nyújtott támogatás

a támogatott műveletek meghatározása,

az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának iv. alpontjában előírt kötelezettségvállalásokkal vagy egyéb agrár-környezetvédelmi célkitűzésekkel való kapcsolat leírása,

a Natura 2000-területek vagy más magas természeti értékű területek növelendő rekreációs értékének leírása.

5.3.2.2   Az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések

Valamennyi intézkedés esetében közös követelmények:

a javasolt intézkedéseknek a nemzeti/szubnacionális erdészeti programokkal vagy azokkal egyenértékű eszközökkel és a közösségi erdészeti stratégiával való kapcsolata,

a fokozottan vagy közepesen tűzveszélyesnek minősített területekre vonatkozó erdővédelmi tervekre és a javasolt intézkedések ezen erdővédelmi terveknek való megfelelését biztosító elemeire történő hivatkozás.

5.3.2.2.1   A mezőgazdasági földterület első erdősítése

a mezőgazdasági földterület fogalmának meghatározása,

a mezőgazdasági termelő fogalmának meghatározása,

az erdősítendő területek kiválasztására vonatkozó azon rendelkezések és kritériumok, amelyek biztosítják, hogy valamennyi tervezett intézkedés a helyi feltételekhez igazodik és összeegyeztethető a környezeti követelményekkel, különösen a biológiai sokféleséggel, az 1698/2005/EK rendelet 50. cikkének (6) bekezdésével, valamint e rendelet 34. cikkének (2) bekezdésével összhangban,

a létesítési és fenntartási költség, valamint a kompenzálandó elmaradt jövedelem kiszámításához használt módszerek leírása. Az utóbbi vonatkozásában adott esetben e módszereknek figyelembe kell venniük az 1782/2003/EK rendelet alapján nyújtott támogatást,

a létesítési támogatás intenzitása, a fenntartási költségek és a jövedelemkiesés fedezéséhez hozzájáruló éves támogatás összegei és időtartama.

5.3.2.2.2   Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken

a támogatandó agrár-erdészeti rendszerek meghatározása,

erdészeti felhasználás,

mezőgazdasági felhasználás,

telepítési sűrűség,

a létesítési költségek kiszámításánál alkalmazott módszertan leírása,

a rendszer létrehozására nyújtott támogatás intenzitása.

5.3.2.2.3   Nem mezőgazdasági földterület első erdősítése

az erdősítendő területek kijelölésére vonatkozó rendelkezések és kritériumok,

az azt biztosító rendelkezések, hogy a tervezett intézkedések igazodnak a helyi feltételekhez és összeegyeztethetők a környezeti követelményekkel, különösen a biológiai sokféleséggel,

a létesítési és fenntartási költségek kiszámításánál alkalmazott módszertan leírása,

a rendszer létrehozására nyújtott támogatás intenzitása.

5.3.2.2.4   Natura 2000-kifizetések

a 79/409/EGK és a 92/43/EGK irányelv végrehajtására kijelölt területek, valamint a megfelelő nemzeti/regionális irányítási rendelkezésekből az erdőtulajdonosok számára keletkező kötelezettségek,

a 79/409/EGK és a 92/43/EGK irányelv érintett területen történő végrehajtásának köszönhetően az erdők és más erdős földterületek felhasználásával kapcsolatos megszorítások miatt felmerült költségeket és elmaradt jövedelmet igazoló számításoknál alkalmazott módszertan leírása;

a támogatás összege.

5.3.2.2.5   Erdészeti-környezetvédelmi kifizetések

a kötelezettségvállalások indokolása, a környezeti szükségletekkel és prioritásokkal kapcsolatban várt környezeti hatásuk alapján,

a módszertan, valamint a vállalt kötelezettségből eredő többletköltségeket és elmaradt jövedelmet igazoló számításoknál támpontként használt feltevések és paraméterek leírása;

a támogatás összege.

5.3.2.2.6   Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése

a végrehajtandó intézkedések jellege és a megelőzési tervek.

5.3.2.2.7   Nem termelő beruházások támogatása

a támogatandó műveletek meghatározása,

az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke b) pontjának v. alpontjában előírt kötelezettségvállalások vagy egyéb környezeti célkitűzésekkel meglévő kapcsolat leírása,

a növelendő rekreációs értékek leírása.

5.3.3   3. tengely: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása

5.3.3.1   A vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló intézkedések

5.3.3.1.1   Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás

lefedett diverzifikálási területek,

támogatási intenzitás.

5.3.3.1.2   A mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

a kedvezményezett vállalkozások típusai,

a művelettípusok leírása,

támogatási intenzitás.

5.3.3.1.3   A turisztikai tevékenységek ösztönzése

az 1698/2005/EK rendelet 55. cikkében említett lefedett művelettípusok leírása,

támogatási intenzitás.

5.3.3.2   A vidéki területek életminőségének javítására irányuló intézkedések

5.3.3.2.1   A gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

támogatott szolgáltatástípusok,

fedezett költségtípusok.

5.3.3.2.2   A falvak megújítása és fejlesztése

támogatott intézkedéstípusok,

fedezett költségtípusok.

5.3.3.2.3   A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése

az 1698/2005/EK rendelet 57. cikkében említett, lefedett művelettípusok leírása.

5.3.3.3   Képzés és tájékoztatás

a képzés és tájékoztatás által lefedett terület(ek),

a tervezett intézkedésekkel kedvezményezetté váló gazdasági szereplők típusa.

5.3.3.4   A készségek elsajátítása, ösztönzés és végrehajtás

a készségek elsajátítása és ösztönzés: a lefedett művelettípus leírása,

az 1698/2005/EK rendelet 59. cikkének e) pontja szerinti, a helyi fejlesztési stratégiákat végrehajtó köz- és magánszféra-partnerségek, a rendelet 62. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek kivételével: a típus leírása (a képviselt partnerek, a képviselt magánpartnerek százalékos aránya, döntéshozatali hatáskör), a köz- és magánszféra-partnerségek, valamint a lefedett terület és lakosság becsült indikatív száma; a köz- és magánszféra-partnerségek által végrehajtott, a 3. tengelybe tartozó intézkedések feltüntetése; az azt biztosító rendelkezés, hogy e partnerségek fenntartási költségei beleférnek a helyi fejlesztési stratégiáik közkiadásainak 15 %-os plafonjába.

5.3.4   4. tengely A Leader-megközelítés végrehajtása

5.3.4.1   Helyi fejlesztési stratégiák

a helyi akciócsoportok kiválasztására vonatkozó eljárás és menetrend, beleértve az objektív kiválasztási kritériumokat és a helyi akciócsoportok tervezett számát és a helyi fejlesztési stratégiák alá tartozó vidéki területek tervezett százalékos arányát,

a 37. cikk (3) bekezdésében meghatározott határértékeken kívül eső népességű területek kiválasztásának indokolása,

a helyi akciócsoportok által végzendő műveletek kiválasztására irányuló eljárás,

a helyi akciócsoportok esetében alkalmazandó finanszírozási folyamatok leírása.

5.3.4.2   Területek közötti és transznacionális együttműködés

A területek közötti és transznacionális együttműködési projektek kiválasztására vonatkozó eljárás, menetrend és objektív kritériumok.

5.3.4.3   A helyi akciócsoport működtetése, a készségek elsajátítása és a terület ösztönzése

a helyi akciócsoport költségvetésének a helyi akciócsoportok működtetésére szánt részére vonatkozó korlát,

az 1698/2005/EK rendelet 59. cikkének a)–d) pontja szerinti azon kiadások indikatív becslése, amelyeket a Leader-tengelyben a készségek elsajátítására és ösztönzésére használnak fel.

6.   Két táblázatból álló finanszírozási terv

(Az 1698/2005/EK rendelet 16. cikkének d) pontja)

6.1   Az EMVA-ból való éves hozzájárulás (euróban)

Év

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Összes EMVA

 

 

 

 

 

 

 

Konvergenciarégiók (6)

 

 

 

 

 

 

 

6.2   Pénzügyi terv tengelyenként (euróban a teljes időszakra) (7)

Tengely

Közpénzből történő hozzájárulás

Összes közpénzből történő hozzájárulás

Az EMVA-hozzájárulás mértéke

(%)

Az EMVA-ból nyújtott összeg

1. tengely

 

 

 

2. tengely

 

 

 

3. tengely

 

 

 

4. tengely

 

 

 

Technikai segítségnyújtás

 

 

 

Összesen

 

 

 

N.B.: Az e melléklet 5.2. pontjának első francia bekezdése szerinti átmeneti kiadást fel kell tüntetni a 6.1 és 6.2 és a 7. pontban szereplő táblázatban. Az ilyen kiadások meghatározásához a tagállamok az 1698/2005/EK rendelet által előírt vidékfejlesztési támogatásra történő átmenetre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1320/2006/EK rendelet II. mellékletében szereplő megfelelési táblázatot használják.

7.   Indikatív bontás vidékfejlesztési intézkedésekként (euróban a teljes időszakra)

Intézkedés/Tengely

Közkiadás

Magánkiadás

Összes költség

111. intézkedés

 

 

 

112. intézkedés

 

 

 

121. intézkedés

 

 

 

1 … intézkedés

 

 

 

1. tengely összesen

 

 

 

211. intézkedés

 

 

 

212. intézkedés

 

 

 

221. intézkedés

 

 

 

2 … intézkedés

 

 

 

2. tengely összesen

 

 

 

311. intézkedés

 

 

 

312. intézkedés

 

 

 

321. intézkedés

 

 

 

3 … intézkedés

 

 

 

3. tengely összesen

 

 

 

4.1

Helyi fejlesztési stratégiák:

411.

Versenyképesség

412.

Környezet/földgazdálkodás

413.

Életminőség/diverzifikáció

 

 

 

4.21

Együttműködés:

 

 

 

4.31

Fenntartási költségek, készségek elsajátítása, ösztönzés

 

 

 

4. tengely összesen (8)

 

 

 

1., 2., 3. és 4. tengely összesen

 

 

 

511.

Technikai segítségnyújtás

amelyből a nemzeti vidéki hálózatra nyújtott összeg (adott esetben):

a)

működési költségek

b)

cselekvési terv

 

 

 

Összesen

 

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt pénzügyi táblázatnak és az indikatív kezdeti intézkedésre vonatkozó táblázatnak a 6.1., 6.2. és a 7. pontban szereplő táblázatok szerkezetét a következő sorrendben kell követnie.

A különféle intézkedésekhez tartozó kódok magyarázata a következő:

(111)

szakképzési és tájékoztatási tevékenységek, beleértve a mezőgazdasági, az élelmiszer- és az erdészeti ágazatban foglalkoztatottak számára a tudományos ismeretek és az innovatív gyakorlat terjesztését;

(112)

fiatal mezőgazdasági termelők elindítása;

(113)

a mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági munkavállalók korai nyugdíjba vonulása;

(114)

tanácsadási szolgáltatások mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók általi igénybevétele;

(115)

üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások, valamint erdészeti tanácsadási szolgáltatások létrehozása;

(121)

a mezőgazdasági üzemek korszerűsítése;

(122)

az erdők gazdasági értékének növelése;

(123)

a mezőgazdasági és erdészeti termékek értékének növelése;

(124)

új termékek, eljárások és technológiák fejlesztésére irányuló együttműködés a mezőgazdasági és az élelmiszer-ágazatban;

(125)

a mezőgazdaság és erdészet fejlesztésével és korszerűsítésével összefüggő infrastruktúra javítása és fejlesztése;

(126)

a természeti katasztrófák által károsított mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítása és megfelelő megelőző intézkedések bevezetése;

(131)

a mezőgazdasági termelők segítése a közösségi jogszabályokon alapuló, fokozott követelményeket támasztó előírásoknak való megfelelésben;

(132)

az élelmiszer-minőségi rendszerekben részt vevő mezőgazdasági termelők támogatása;

(133)

termelői csoportok támogatása az élelmiszer-minőségi rendszerek keretébe tartozó termékekre vonatkozó tájékoztatási és promóciós tevékenységek terén;

(141)

a szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása;

(142)

termelői csoportok létrehozása;

(211)

a hegyvidéki mezőgazdasági termelőknek a természeti hátrány miatt nyújtott kifizetések;

(212)

a hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területek mezőgazdasági termelőinek nyújtott kifizetések;

(213)

Natura 2000-kifizetések és a 2000/60/EK irányelvhez kapcsolódó kifizetések;

(214)

agrár-környezetvédelmi kifizetések;

(215)

állatjóléti kifizetések;

(216)

nem termelő beruházásoknak nyújtott támogatás;

(221)

mezőgazdasági földterület első erdősítése;

(222)

agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken;

(223)

nem mezőgazdasági földterületek első erdősítése;

(224)

Natura 2000-kifizetések;

(225)

erdészeti-környezetvédelmi kifizetések;

(226)

az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése;

(227)

nem termelő beruházások támogatása;

(311)

nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás;

(312)

a mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása;

(313)

a turisztikai tevékenységek ösztönzése;

(321)

a gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások;

(322)

a falvak megújítása és fejlesztése;

(323)

a vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése;

(331)

a 3. tengelyhez tartozó területeken működő gazdasági szereplőkre vonatkozó képzési és tájékoztatási intézkedés;

(341)

a készségek elsajátítására és az ösztönzésre irányuló intézkedés a helyi fejlesztési stratégia előkészítése és végrehajtása céljából;

(41)

helyi fejlesztési stratégiák;

(411)

versenyképesség;

(412)

környezet/földgazdálkodás;

(413)

életminőség/diverzifikáció;

(421)

transznacionális és területek közötti együttműködés;

(431)

a helyi akciócsoport működtetése, készségek elsajátítása, ösztönzés;

(511)

technikai segítségnyújtás.

8.   Amennyiben alkalmazható, táblázat tengelyenként a kiegészítő nemzeti finanszírozásról az 1698/2005/EK rendeletben meghatározott vonatkozó intézkedéseinek megjelölésével

Táblázat

Kiegészítő nemzeti finanszírozás (az 1698/2005/EK rendelet 16. cikkének f) pontja)

(Euróban a teljes időszakra)

1. tengely

 

111. intézkedés

 

 

1. tengely összesen

 

2. tengely

 

211. intézkedés

 

 

2. tengely összesen

 

3. tengely

 

311. intézkedés

 

 

3. tengely összesen

 

4. tengely

 

411. intézkedés

 

 

4. tengely összesen

 

1. tengely, 2. tengely, 3. tengely, 4. tengely összesen

 

9.   A versenyszabályok szerinti értékeléshez szükséges elemek és adott esetben a Szerződés 87., 88. és 89. cikke szerint engedélyezett, a programok végrehajtásához alkalmazandó támogatási rendszerek felsorolása

(Az 1698/2005/EK rendelet 16. cikkének g) pontja)

Az A. és B. pont szerinti, az állami támogatásra vonatkozó szabályokkal és eljárásokkal kapcsolatos elemeknek a program teljes életciklusában érvényesnek kell lenniük, az eredetileg benyújtott programra és annak későbbi módosításaira egyaránt vonatkoznak.

A.   A Szerződés 36. cikkének hatálya alá tartozó intézkedések és műveletek esetében vagy:

jelezze, hogy a támogatást a mezőgazdasági ágazatban a de minimis támogatásokról szóló 1860/2004/EK bizottsági rendelet (9) vonatkozásában nyújtják-e; vagy

tüntesse fel a nyilvántartási számot és a 994/98/EK tanácsi rendelet (10) alapján elfogadott, az intézkedés bevezetésének alapját képező mentesítési bizottsági rendeletre való hivatkozást; vagy

tüntesse fel az esetszámot és azt a hivatkozási számot, amely alapján az Európai Bizottság az intézkedést a Szerződéssel összeegyeztethetőnek nyilvánította; vagy

nyújtsa be a 794/2004/EK bizottsági rendelethez (11) mellékelt vonatkozó információs adatlapot.

B.   A 25. és 27. cikk (ez utóbbi vonatkozásában csak az 1698/2005/EK rendelet 89. cikkében említett kiegészítő nemzeti finanszírozás esetében) és az 1698/2005/EK rendelet 52. cikke szerinti intézkedések esetében, valamint a szóban forgó rendelet 28. és 29. cikke szerinti intézkedésekkel kapcsolatos műveletek esetében, amelyek nem tartoznak a Szerződés 36. cikkének hatálya alá, vagy:

jelezze, hogy a támogatást a de minimis támogatásokról szóló 69/2001/EK (12) bizottsági rendelet vonatkozásában nyújtják-e; vagy

tüntesse fel a nyilvántartási számot és a 994/98/EK tanácsi rendelet alapján elfogadott, az intézkedés bevezetésének alapját képező bizottsági mentesítési rendeletre való hivatkozást; vagy

tüntesse fel az esetszámot és azt a hivatkozási számot, amely alapján az Európai Bizottság az intézkedést az EK-Szerződéssel összeegyeztethetőnek nyilvánította; vagy

jelezze, hogy milyen más okok miatt minősülhet a kérdéses támogatási rendszer a 659/1999/EK rendelet 1. cikkének b) pontja szerinti létező támogatásnak, beleértve a csatlakozási szerződések szerinti meglévő támogatási intézkedéseket is.

Ezeket az intézkedéseket az állami támogatásokat összefoglaló alábbi táblázatban kell megadni:

C.   A minden egyes vidékfejlesztési programhoz csatolandó állami támogatási táblázat formátuma

Az intézkedés kódja

A jogcím neve

A jogcím jogszerűségének feltüntetése (13)

A jogcím időtartama

 

 

 

 

Az állami támogatások táblázatához melléklelni kell a tagállam arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy a B pontban felsorolt jogcímek alkalmazása esetén, ha az állami támogatási szabályok, vagy az állami támogatást jóváhagyó határozatban előírt feltételek és kötelezettségek alapján egyedi bejelentés szükséges, akkor az a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése szerint megtörténik.

10.   Információk arra vonatkozóan, hogy a közös agrárpolitika egyéb eszközeiből, a kohéziós politika keretében, illetve a halászatra vonatkozó közösségi támogatási eszközből finanszírozott intézkedések hogyan egészítik ki egymást

(Az 1698/2005/EK rendelet 5. cikke, 16. cikkének h) pontja és 60. cikke)

10.1   Az alábbiakkal kapcsolatban meglévő kiegészítő jelleg értékelése és eszközei:

a közösségi tevékenységekkel, politikákkal és prioritásokkal, különösen a gazdasági és társadalmi kohézió célkitűzéseivel, valamint az Európai Halászati Alap célkitűzéseivel,

az EMGA-ból vagy az e rendelet I. mellékletében felsorolt ágazatok más eszközeiből finanszírozott intézkedésekkel.

10.2   Az 1., 2. és 3. tengelyhez tartozó intézkedésekkel összefüggésben:

Demarkációs kritériumok az olyan intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek az egyéb közösségi támogatási eszközzel – különösen strukturális alapokból és az Európai Halászati Alapból – is támogatható műveletekre irányulnak.

10.3   A 4. tengelyhez tartozó intézkedésekkel összefüggésben:

Demarkációs kritériumok „csoportok” által az Európai Halászati Alap keretében végrehajtott, 4. tengelyhez tartozó helyi fejlesztési stratégiák, valamint a strukturális alapok keretében támogatott együttműködési célkitűzéssel kapcsolatos együttműködés esetében.

10.4   Adott esetben be kell nyújtani az egyéb közösségi pénzügyi eszközökkel való kiegészíthetőségre vonatkozó információkat.

11.   A felelős hatáskörrel rendelkező hatóságok és szervek kijelölése

(Az 1698/2005/EK rendelet 16. cikke i) pontjának i. alpontja)

A tagállam kijelöli az 1698/2005/EK rendelet 74. cikkének (2) bekezdésében előírt hatóságokat és tájékoztató céllal megadja e hatóságok irányítási és ellenőrzési rendszerének összefoglalását.

12.   A monitoring- és értékelési rendszerek leírása, valamint a monitoringbizottság tervezett összetétele

(Az 1698/2005/EK rendelet 16. cikke i) pontjának ii. alpontja és 77. cikke)

12.1   A monitoring- és értékelési rendszerek leírása

E rendszereket a vidékfejlesztési program teljesítmény-, eredmény-, kiindulási és hatásmutatóinak az e rendelet VIII. mellékletében foglalt közös monitoring- és értékelési keretszabályozásban szereplő közös jegyzéke, valamint az e rendelet 62. cikkének (3) bekezdésében említett egyéb információk alapján építik ki. Az egyes vidékfejlesztési programok meghatározzák a programozási térség vonatkozásában a nemzeti és/vagy regionális szükségleteket, feltételeket és célkitűzéseket tükröző további mutatókat. A mutatókhoz gyűjtött adatok alapulhatnak a Föld-megfigyelési rendszerek globális rendszere (GEOSS), vagy közösségi projektek – mint például a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES) – keretében kidolgozott előírásokon.

12.2

A monitoringbizottság tervezett összetétele

13.   A program nyilvánosságát biztosító rendelkezések

(Az 1698/2005/EK rendelet 76. cikke)

Ismertesse a kommunikációs tervet és e rendelet 58. cikkében és VI. mellékletében szereplő információkat:

13.1   A potenciális kedvezményezetteknek, szakmai szervezeteknek, a gazdasági, szociális és környezeti partnereknek, a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdításában közreműködő testületeknek és a nem kormányzati szervezeteknek a program által kínált lehetőségekről és a programfinanszírozáshoz való hozzáférés szabályaira vonatkozó tájékoztatására előirányzott intézkedések.

13.2   A kedvezményezetteknek a közösségi hozzájárulásra vonatkozó tájékoztatására előirányzott intézkedések.

13.3   A Közösségnek a programokban és azok eredményeiben betöltött szerepére vonatkozóan a nyilvánosság tájékoztatására előirányzott intézkedések.

14.   A megkeresendő partnerek kijelölése és a partnerekkel folytatott konzultációk eredménye

(Az 1698/2005/EK rendelet 6. cikke és 16. cikkének j) pontja)

14.1   A megkeresendő partnerek kijelölése

Sorolja fel a megkeresett, hatáskörrel rendelkező regionális, helyi hatóságokat és egyéb hatóságokat, a gazdasági és szociális partnereket és bármely más megfelelő, a civil társadalmat képviselő testületet, nem kormányzati szervezetet, azon belül a környezetvédelmi szervezeteket, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség elősegítéséért felelős testületeket.

14.2   A konzultációk eredményei

Foglalja össze konzultációk eredményeit, beleértve a konzultáció időpontját és a megjegyzések megtételére és a program elkészítéséhez való hozzájárulásra rendelkezésre álló időt, továbbá ismertesse, hogy a kapott vélemények és tanácsokat milyen mértékben vették figyelembe.

15.   Egyenlőség férfiak és nők között, a megkülönböztetés tilalma

(Az 1698/2005/EK rendelet 8. cikke)

15.1   Írja le, hogy miként mozdítják elő a férfiak és nők közötti egyenlőséget a program végrehajtásának különböző szakaszaiban (tervezés, végrehajtás, monitoring és értékelés).

15.2   Írja le, hogy miként akadályozzák meg a nemen, fajon vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést a program végrehajtásának különböző szakaszaiban.

16.   Technikai segítségnyújtás műveletek

(Az 1698/2005/EK rendelet 66. cikkének (2) bekezdése és 68. cikke)

16.1   A technikai segítségnyújtás keretében finanszírozott, a programhoz kapcsolódó segítségnyújtás előkészítő, irányítási, monitoring-, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek leírása

16.2   Nemzeti vidéki hálózat

a vidékfejlesztésben részt vevő, a majdan a nemzeti vidéki hálózat részét képező szervezetek és közigazgatási egységek jegyzéke;

a nemzeti vidéki hálózat létrehozására vonatkozó eljárás és menetrend;

a nemzeti vidéki hálózat főbb tevékenységi kategóriáinak összefoglalása. E tevékenységek képezik az irányító hatóság által létrehozandó és az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján támogatott cselekvési terv alapját;

a nemzeti vidéki hálózat létrehozására és működtetésére, valamint az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett cselekvési terv végrehajtására elkülönített összeg. Ezen összegen belül meg kell különböztetni a hálózat működtetéséhez szükséges struktúra finanszírozására szolgáló, illetve a cselekvési terv finanszírozására szolgáló részt. A programnak olyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, amelyek biztosítják, hogy az összeg a) pont szerinti része az idő múlásával nem fog indokolatlanul emelkedni.

B.   A NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZATOKRA VONATKOZÓ EGYEDI PROGRAMOK (A 41. CIKK (3) ÉS (5) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETTEK SZERINT)

Amennyiben az 1698/2005/EK rendelet 66. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével összhangban a regionális programokat alkalmazó tagállamok egyedi programot nyújtanak be jóváhagyásra a nemzeti vidéki hálózatuk létrehozásához és működtetéséhez, e programoknak tartalmazniuk kell a következő elemeket:

a)

a vidékfejlesztésben részt vevő, a majdan a nemzeti vidéki hálózat részét képező szervezetek és közigazgatási egységek jegyzéke;

b)

a nemzeti vidéki hálózat létrehozására vonatkozó eljárás és menetrend;

c)

a nemzeti vidéki hálózat főbb tevékenységi kategóriáinak összefoglalása. E tevékenységek képezik az irányító hatóság által létrehozandó és az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében támogatott cselekvési terv alapját;

d)

a nemzeti vidéki hálózat létrehozására és működtetésére, valamint az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett cselekvési terv végrehajtására elkülönített összeg, továbbá az EMVA-hozzájárulás éves bontása, amelynek összhangban kell lennie az 1698/2005/EK rendelet 69. cikkének (1) bekezdésével;

e)

a teljes programozási időszakra vonatkozó finanszírozási táblázat a következő formátumban (napi euró árfolyamon):

A nemzeti vidéki hálózat kiadásának típusa

Összes közkiadás

EMVA-hozzájárulás

a)

a nemzeti vidéki hálózat struktúrájának működtetésére

 

 

b)

a nemzeti vidéki hálózat cselekvési tervének végrehajtására, beleértve annak értékelését is

 

 

Összesen

 

 

f)

a hatáskörrel rendelkező felelős hatóságok és testületek kijelölése;

e)

a monitoring- és értékelési rendszer leírása, valamint a monitoringbizottság tervezett összetétele.


(1)  HL L 55., 2006.2.25., 20. o.

(2)  HL L 375., 1991.12.31., 1. o.

(3)  HL L 197., 2001.7.21., 30. o.

(4)  HL L 243., 2006.9.6., 6. o.

(5)  A 2000/60/EK irányelvre vonatkozó részleteket egy későbbi szakaszban bocsátják ki.

(6)  A konvergenciarégiókkal és az azokon kívüli régiókkal rendelkező tagállamok esetében.

(7)  Amennyiben a vidékfejlesztési program különböző régiótípusokra is kiterjed és az EMVA-társfinanszírozási arányok eltérnek, a 6.2. táblázatot minden egyes régiótípus – konvergencia-célkitűzés régiói, legkülső régiók, kisebb égei-tengeri szigetek, egyéb régiók – tekintetében meg kell ismételni.

(8)  Az 1698/2005/EK rendelet 17. cikkének való megfelelés igazolása érdekében a helyi fejlesztési stratégiákból származó, tengelyek közötti elosztási kulcsot a 4. tengely teljes keretösszegére alkalmazni kell.

(9)  HL L 325., 2004.10.28., 4. o.

(10)  HL L 142., 1998.5.14., 1. o.

(11)  HL L 140., 2004.4.30., 1. o.

(12)  HL L 10., 2001.1.13., 30 o.

(13)  Tüntesse fel a következőket:

A „de minimis” rendelet hatálya alá tartozó intézkedések esetében „Az ezen intézkedés alapján nyújtott minden támogatás összhangban lesz a de minimis rendelettel”.

A jóváhagyott jogcímek esetében az állami támogatást jóváhagyó bizottsági határozatra való hivatkozás, beleértve az állami támogatás számát és a jóváhagyó levél hivatkozási számát is.

A csoportos mentesítési támogatások esetében a csoportos mentesítési egyedi rendeletre való hivatkozás és a nyilvántartási szám.

Egyéb meglévő támogatási intézkedések esetében:

a)

a Közösséghez 2004. május 1-jén, illetve 2007. január 1-jén csatlakozott tagállamok (az „új tagállamok”) esetében: (1) „nincs” az 1995 előtti támogatásokra; (2) az intézkedésnek a csatlakozási szerződés jegyzékében szereplő száma, (3) a közbenső eljárásra való hivatkozás, kifogási levél nem elfogadható.

b)

a meglévő támogatások egyéb eseteiben: kérjük, tüntesse fel az alkalmazandó, vonatkozó indokolást.


III. MELLÉKLET

A MÁLTAI TERMELŐI CSOPORTOKNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

Termelői csoport létrehozására nyújtott támogatás (A 25. cikk (2) bekezdésében említett minimumösszeg)

EUR

Év

63 000

1. év

63 000

2. év

63 000

3. év

60 000

4. év

50 000

5. év


IV. MELLÉKLET

A VESZÉLYEZTETETT FAJTÁKRA VONATKOZÓ KÜSZÖBÉRTÉKEK (A 27. CIKK (4) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETTEK SZERINT)

Támogatható gazdasági állatfajok

Azon küszöbértékek, amelyek alatt a helyi fajta veszélyeztetettnek tekinthető (a nőivarú tenyészállatok száma (1))

Szarvasmarha

7 500

Juh

10 000

Kecske

10 000

Lófélék

5 000

Sertés

15 000

Szárnyas

25 000


(1)  Azoknak az ugyanazon fajtához tartozó, tenyészthető, fajtatiszta, nőivarú egyedeknek a száma tagállamonként, amelyeket a tagállamok által a közösségi állattenyésztési jogszabályokkal összhangban elismert, jóváhagyott tenyésztési szervezet által vezetett törzskönyvben tartanak nyilván.


V. MELLÉKLET

AZ ÁLLATOK ÁLLATEGYSÉGEKRE TÖRTÉNŐ ÁTVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ TÁBLÁZAT (A 27. CIKK (13) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETTEK SZERINT)

Két évnél idősebb bika, tehén és más szarvasmarhafélék, hat hónapnál idősebb lófélék

1,0 ÁE

Szarvasmarhafélék hat hónapos kortól két éves korig

0,6 ÁE

Hat hónapnál fiatalabb szarvasmarhafélék

0,4 ÁE

Juh

0,15 ÁE

Kecske

0,15 ÁE

Tenyészkoca > 50 kg

0,5 ÁE

Egyéb sertés

0,3 ÁE

Tojótyúk

0,014 ÁE

Egyéb baromfi

0,003 ÁE


VI. MELLÉKLET

AZ EMVA-BÓL NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG (AZ 58. CIKK (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETTEK SZERINT)

1.   A potenciális kedvezményezetteket és a kedvezményezetteket célzó tájékoztatási intézkedések

1.1.   A potenciális kedvezményezetteket célzó tájékoztatási intézkedések

Az átláthatóság érdekében az irányító hatóságoknak a lehető legátfogóbb tájékoztatást kell széles körben nyújtaniuk a Közösség és a tagállamok közös segítségnyújtása keretében a vidékfejlesztési programban kínált finanszírozási lehetőségekről.

E célból az irányító hatóság biztosítja vidékfejlesztési program, valamint az EMVA-ból származó pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó adatok széles körben való közzétételét, továbbá azoknak az érdekelt pályázók rendelkezésére bocsátását.

Az irányító hatóság a potenciális kedvezményezettek részére egyértelmű, részletes és naprakésszé tett tájékoztatást nyújt a következőkről:

a)

a vidékfejlesztési program keretében történő finanszírozásra való jogosultság érdekében követendő közigazgatási eljárások;

b)

a finanszírozásra benyújtott pályázatok vizsgálatára irányuló eljárások leírása;

c)

a támogathatósági feltételek és/vagy a finanszírozandó projektek kiválasztására és értékelésére vonatkozó kritériumok;

d)

nemzeti, regionális vagy helyi szinten azon személyek vagy kapcsolattartók neve, akik el tudják magyarázni a vidékfejlesztési programok működésének logikáját, valamint a műveletek kiválasztására és értékelésére vonatkozó kritériumokat.

Az irányító hatóság biztosítja, hogy a közvetítőként eljárni képes testületek – és különösen az alábbiak – közreműködnek a potenciális kedvezményezettek számára biztosított tájékoztatási intézkedésekben:

a)

helyi és regionális hatóságok;

b)

szakmai szervezetek;

c)

gazdasági és szociális partnerek;

d)

nem kormányzati szervezetek, különösen a férfiak és nők közötti egyenlőséget előmozdító testületek és a környezetvédelemmel foglalkozó testületek;

e)

az európai tájékoztatási központok;

f)

a Bizottság tagállami képviseletei.

Az irányító hatóság tájékoztatja a potenciális kedvezményezetteket a 2.1. pontban előírt közzétételről.

1.2.   A kedvezményezetteket célzó tájékoztatási intézkedések

Az irányító hatóság biztosítja, hogy a támogatás odaítéléséről szóló értesítés tájékoztatást nyújtson a kedvezményezetteknek arról, hogy az intézkedés részfinanszírozását az EMVA és az érintett vidékfejlesztési program prioritási tengelye keretében finanszírozott programból biztosítsák.

2.   A nyilvánosság tájékoztatására és a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó intézkedések

A vidékfejlesztési program irányító hatósága és a kedvezményezettek megtesznek minden lépést annak érdekében, hogy tájékoztatást nyújtsanak az e rendelettel összhangban a vidékfejlesztési programból finanszírozott intézkedésekről és az információkat nyilvánossá tegyék.

2.1.   Az irányító hatóságok felelőssége

Az irányító hatóság tájékoztatja a nyilvánosságot a vidékfejlesztési programnak a Bizottság általi elfogadásáról és annak naprakésszé tett változatairól, a program végrehajtásában elért főbb eredményekről és annak lezárásáról.

2008-tól kezdődően az irányító hatóság (elektronikus úton vagy másként) legalább évente közzéteszi a vidékfejlesztési programokból támogatásban részesülő kedvezményezettek jegyzékét, a műveletek megnevezését és az e műveletekre közpénzből juttatott hozzájárulások összegét.

A tájékoztatási intézkedéseket az irányító hatóság az összes, megfelelő területi szintű eszköz segítségével hajtja végre. Ezek tartalmaznak kommunikációs kampányokat, papíralapú és elektronikus adathordozón lévő kiadványokat és bármely más, megfelelőnek tartott eszközt is.

A nyilvánosság tájékoztatására irányuló intézkedések magukban foglalják a 3.1. pontban meghatározott elemeket.

2.2.   A kedvezményezettek felelőssége

Amennyiben a vidékfejlesztési program szerinti műveletek eredményeképpen (pl. mezőgazdasági üzembe vagy élelmiszeripari vállalkozásba történő) olyan beruházást hajtanak végre, amelynek teljes költsége meghaladja az 50 000 eurót, a kedvezményezettnek magyarázó táblát kell elhelyeznie.

Az 500 000 eurós összköltséget meghaladó infrastrukturális beruházások helyszínén plakátot kell felállítani.

Magyarázó táblát kell felállítani a 4. tengelyből finanszírozott helyi akciócsoportok helyiségeinél is.

A plakátokon és táblákon fel kell tüntetni a projekt/művelet leírását és a 3.1. pontban említett elemeket. Ezen információknak kell kitenniük a plakát vagy a tábla legalább 25 %-át.

3.   A tájékoztatási, illetve a nyilvánosságra vonatkozó intézkedések technikai jellemzői

3.1.   Szlogen és logó

Valamennyi tájékoztatási, illetve a nyilvánosságra vonatkozó intézkedésnek a következő elemeket kell tartalmaznia:

Az európai lobogót, a 4. pontban meghatározott grafikai előírásokkal összhangban, a következő kijelentéseken keresztül a Közösség szerepére vonatkozó magyarázattal együtt:

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”.

A Leader-tengelyből finanszírozott műveletekre és intézkedésekre a Leader-logót is használni kell.

3.2.   Tájékoztatási és kommunikációs anyagok

A részben az EMVA által finanszírozott intézkedésekre és műveletekre vonatkozó kiadványok (mint például ismeretterjesztő füzetek, brosúrák és hírlevelek) és poszterek a címoldalon egyértelműen feltüntetik a Közösség részvételét, valamint a nemzeti vagy regionális jelkép használata esetén a Közösség jelképét. A kiadványok tartalmazzák az információs tartalomért felelős testületre, valamint a kérdéses támogatási csomag végrehajtására kijelölt irányító hatóságra vonatkozó hivatkozásokat.

Az elektronikus úton (weboldalakon, a potenciális kedvezményezettek adatbázisaiban) vagy audiovizuális anyagon keresztül rendelkezésre bocsátott információkra hasonlóképpen érvényesek az első francia bekezdésben foglaltak. A kommunikációs terv kidolgozásakor kellő figyelmet kell fordítani az információk gyors és hatékony terjesztését lehetővé tevő és a nyilvánossággal folytatott párbeszédet megkönnyítő új technológiákra.

Az EMVA-ra vonatkozó weboldalaknak:

legalább a honlapon meg kell említeniük az EMVA-hozzájárulást

tartalmazniuk kell a Bizottság EMVA-ra vonatkozó weboldalára mutató hivatkozást

4.   A jelkép létrehozására vonatkozó utasítások és a szabványszínek meghatározása

4.1.   Az európai lobogó

A jelkép leírása

Az égszínkék háttér előtt kör alakban elhelyezkedő 12 aranysárga csillag az európai népek egységét fejezi ki. A csillagok száma nem változik, mivel a tizenkettes szám a tökéletesség és az egység jelképe.

Az EMVA által finanszírozott projektekben ezen alap neve az európai lobogó alatt tűnik fel.

Heraldikai leírás

Azúrkék mezőben tizenkét ötágú arany csillag alkotta kör, a csillagok csúcsai nem érnek össze.

Geometriai leírás

Image

A jelkép kék színű téglalap alakú zászló, melynek hossza magasságának másfélszerese. A 12 aranysárga csillag egymástól egyenlő távolságra egy láthatatlan kör kerületén helyezkedik el, melynek középpontja egybeesik a téglalap átlóinak metszéspontjával. A kör sugara a zászló magasságának egyharmada. Mindegyik csillag ötágú, és az ágak csúcsai egy-egy láthatatlan kör kerületén helyezkednek el, melynek sugara a zászló magasságának 1/18-a. A csillagok egyenként élükre állított pozícióban állnak, azaz egyik csúcsuk függőleges irányú, két águk pedig egy láthatatlan vonal mentén a zászló magasságvonalára merőleges helyzetben áll. A körben a csillagok az óra számlapján található órajelölések helyét foglalják el, számuk nem változik.

Szabványszínek

Image

A jelkép a következő színeket tartalmazza:

A téglalap alapszíne PANTONE REFLEX BLUE; a csillagoké PANTONE YELLOW. A nemzetközi PANTONE skála széles körben elterjedt és a nem szakmabeliek számára is könnyen hozzáférhető.

Image

Négyszínnyomás:

Mivel a négyszínnyomás alkalmazása kizárja a két szabványszín használatát, a szabványszíneket a négyszínnyomás színeinek felhasználásával kell újra előállítani. A PANTONE YELLOW szín a „Process Yellow” elnevezésű szín 100 %-os használatával nyerhető, míg 100 % „Process Cyan”-os és 80 % „Process Magenta” összekeverésével a PANTONE REFLEX BLUE-hoz nagyon közeli színárnyalat kapható.

Internet

A webskálán a PANTONE REFLEX BLUE megfelelője az RGB:0/51/153 elnevezésű színárnyalat (hexadecimál: 003399), míg a PANTONE YELLOW megfelelője a webskálán az RGB:255/204/0 elnevezésű szín (hexadecimál: FFCC00).


Sokszorosítás monokróm eljárással

Ha csak fekete szín áll a rendelkezésére, a téglalapot feketével rajzolja körbe, és helyezze el benne a fehér alapon fekete csillagokat.

Image

Ha csak kék színnel dolgozik (természetesen Reflex Blue-val), akkor a háttér 100 %-ában a kék színt használja, míg a csillagok 100 %-ban fehér negatívok legyenek.

Image

Sokszorosítás színes háttérrel

A jelképet lehetőség szerint fehér háttérrel kell sokszorosítani. Kérjük, kerülje a színes hátteret, különös tekintettel a kékkel nem harmonizáló színekre. Ha mégis elkerülhetetlen, hogy színes háttérrel sokszorosítsa a jelképet, illesszen a téglalap köré egy fehér sávot, amelynek szélessége a téglalap magasságának 1/25-e legyen.

Image

4.2.   A Leader-logó

Image


VII. MELLÉKLET

A.   A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOK ÉVES IDŐKÖZI JELENTÉSEINEK SZERKEZETE ÉS TARTALMA (60. CIKK)

1.   Az általános feltételekben bekövetkező változások (az 1698/2005/EK rendelet 82. cikke (2) bekezdésének a) pontja):

Az általános feltételekben bekövetkező, a program végrehajtására vonatkozó feltételekre közvetlen hatást gyakorló változások (azaz jogszabályi változások vagy váratlan társadalmi-gazdasági fejlemények)

A közösségi és nemzeti politikákban bekövetkező, az EMVA és a többi pénzügyi eszköz közötti összhangot érintő változások

2.   A programban elért előrehaladás a meghatározott célkitűzésekhez viszonyítva, a teljesítmény és az eredménymutatók alapján (az 1698/2005/EK rendelet 82. cikke (2) bekezdésének b) pontja):

Meg kell adni a monitoring-mutatókkal mért eredmények elemzését, beleértve a kezdetben meghatározott célokhoz képest elért előrehaladásra vonatkozó minőségi elemzést. Az e rendelet VIII. mellékletében meghatározott (teljesítmény- és eredmény-) mutatók jegyzékét kell használni. A program célkitűzései felé történő haladás hatékony nyomon követése céljából ezen – a közös monitoring- és értékelési keretszabályozás részét képező – mutatók mellett a program tekintetében további egyedi mutatókat is fel kell venni.

3.   A program pénzügyi végrehajtása, amely minden intézkedés esetében kimutatást szolgáltat a kedvezményezetteknek folyósított kifizetésekről; amennyiben a program a konvergencia-célkitűzés keretében támogatható régiókra vonatkozik, a kiadásokat külön kell megállapítani (az 1698/2005/EK rendelet 82. cikke (2) bekezdésének c) pontja).

A program pénzügyi végrehajtását összegző táblázat elrendezése legalább a következő információkat tartalmazza:

Euróban

Tengelyek/intézkedések

Éves kifizetések – N. év

Kumulált kifizetések a 2007. évtől az N. évig

1. tengely

111. intézkedés

amelyből az 1320/2006/EK rendelet szerinti átmeneti kiadás

 

 

… intézkedés

amelyből az 1320/2006/EK rendelet szerinti átmeneti kiadás

 

 

1. tengely összesen

amelyből az 1320/2006/EK rendelet (átmeneti rendelet) szerinti átmeneti kiadás

 

 

2. tengely

211. intézkedés

amelyből az 1320/2006/EK rendelet szerinti átmeneti kiadás

 

 

… intézkedés

amelyből az 1320/2006/EK rendelet (átmeneti rendelet) szerinti átmeneti kiadás

 

 

2. tengely összesen

amelyből az 1320/2006/EK rendelet szerinti átmeneti kiadás

 

 

3. tengely

311. intézkedés

amelyből az 1320/2006/EK rendelet szerinti átmeneti kiadás

 

 

… intézkedés

amelyből az 1320/2006/EK rendelet (átmeneti rendelet) szerinti átmeneti kiadás

 

 

3. tengely összesen

amelyből az 1320/2006/EK rendelet szerinti átmeneti kiadás

 

 

4. tengely

411. intézkedés

amelyből az 1320/2006/EK rendelet (átmeneti rendelet) szerinti átmeneti kiadás

 

 

4. intézkedés

amelyből az 1320/2006/EK rendelet szerinti átmeneti kiadás

 

 

4. tengely összesen

amelyből az 1320/2006/EK rendelet szerinti átmeneti kiadás

 

 

Technikai segítségnyújtás

amelyből az 1320/2006/EK rendelet szerinti átmeneti kiadás

 

 

Összes program

amelyből az 1320/2006/EK rendelet szerinti átmeneti kiadás

 

 

Egy ugyanilyen elrendezésű, különálló táblázatot kell készíteni a konvergencia-célkitűzés alá tartozó régiók vonatkozásában, valamint a program szintjén egységes szerkezetbe foglalt táblázatot a konvergencia- és a nem konvergencia-régiókra egyaránt kiterjedő programok vonatkozásában.

4.   A folyamatos értékelési tevékenység összegzése az 1698/2005/EK rendelet 86. cikkének (3) bekezdésével összhangban (az 1698/2005/EK rendelet 82. cikke (2) bekezdésének d) pontja)

A folyamatban lévő értékelési tevékenységek – beleértve a különösen a rendelet 84. cikkének (5) bekezdésében és 86. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett elemekkel kapcsolatos tevékenységek – összefoglalása az 1698/2005/EK rendelet 86. cikkének (3) bekezdésével összhangban a monitoringbizottságnak szolgáltatott jelentések alapján.

5.   Az irányító hatóság és a monitoringbizottság lépései a programvégrehajtás minőségének és eredményességének biztosítása érdekében (az 1698/2005/EK rendelet 82. cikke (2) bekezdésének e) pontja), különösen:

i.

monitoring- és értékelési intézkedések

ii.

a program irányítása során felmerült fő problémák és a meghozott intézkedések összegzése, beleértve az 1698/2005/EK rendelet 83. cikke szerint tett észrevételekre válaszul hozott intézkedéseket

iii.

technikai segítségnyújtás igénybevétele

Amennyiben a nemzeti vidéki hálózatok létrehozására és működtetésére vonatkozik a programhoz tartozó technikai segítségnyújtás, az elért haladásról szóló éves jelentésben ismertetni kell a hálózat létrehozására és működtetésére vonatkozó eljárásokat és a cselekvési terv végrehajtásának állapotát. A jelentésben fel kell tünteni azt is, hogy a kiadásokat hogyan hajtották végre (az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke (2) bekezdésének a), illetve b) pontjában szereplő elemek közötti különbségtétel).

vi.

A program nyilvánosságának biztosítására tett lépések, az 1698/2005/EK rendelet 76. cikkével összhangban

A jelentés tartalmazza az e rendelet 58. cikkével és VI. mellékletével összhangban a vidékfejlesztési programra vonatkozó információk nyújtása érdekében tett, a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos intézkedések összefoglaló leírását.

6.   Nyilatkozat a közösségi politikákkal meglévő összhangról a támogatás összefüggésében, beleértve a felmerült problémák azonosítását és a kezelésükre elfogadott intézkedéseket (az 1698/2005/EK rendelet 82. cikke (2) bekezdésének f) pontja)

A közösségi jogszabályoknak való ilyen megfelelés különösen a verseny-, a közbeszerzési, a környezetvédelmi és -javítási, valamint a nemek közötti egyenlőség elősegítésére és a megkülönböztetés tilalmára vonatkozó szabályok tiszteletben tartására terjed ki.

7.   Adott esetben az 1290/2005/EK rendelet 33. cikke szerint visszatérített támogatás ismételt felhasználása (az 1698/2005/EK rendelet 82. cikke (2) bekezdésének g) pontja)

B.   A NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZATOKRA KITERJEDŐ EGYEDI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ ÉVES IDŐKÖZI JELENTÉSEK FORMÁTUMA (60. CIKK)

Amennyiben a tagállamok kihasználják az 1698/2005/EK rendelet 66. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében előírt lehetőséget, a egyedi programokra vonatkozó éves időközi jelentések a következőket tartalmazzák:

a)

a hálózat létrehozására és működtetésére vonatkozó eljárások leírása,

b)

a cselekvési terv végrehajtásának állapota,

c)

a program pénzügyi végrehajtását feltüntető és az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke (2) bekezdésének a) illetve b) pontjában meghatározott elemek között különbséget tevő pénzügyi táblázat:

Az nemzeti vidéki hálózattal kapcsolatos kiadások típusa

Éves kifizetések – N. év

Kumulált kifizetések a 2007. évtől az N. évig

a)

a nemzeti vidéki hálózat felépítésének működtetése esetében

 

 

b)

a nemzeti vidéki hálózat cselekvési tervének végrehajtása esetében

 

 

Összesen

 

 

d)

adott esetben az e melléklet A. része 4–7. pontjának hatálya alá tartozó információ.


VIII. MELLÉKLET

A KÖZÖS KIINDULÁSI, TELJESÍTMÉNY-, EREDMÉNY- ÉS HATÁSMUTATÓK JEGYZÉKE

I.   KÖZÖS KIINDULÁSI MUTATÓK

1.   A célkitűzésekkel kapcsolatos kiindulási mutatók

TENGELY

 

Mutató

Horizontális

 (1) 1

Gazdasági fejlődés

 (1) 2

Foglalkoztatási ráta

 (1) 3

Munkanélküliség

1. TENGELY,

A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása

 (1) 4

Képzés és oktatás a mezőgazdaságban

5

A mezőgazdasági népesség korszerkezete

 (1) 6

A munkaerő termelékenysége a mezőgazdaságban

7

Bruttó állóeszköz-felhalmozás a mezőgazdaságban

8

A foglalkoztatás fejlesztése az elsődleges ágazatban

9

Gazdasági fejlődés az elsődleges ágazatban

 (1) 10

A munkaerő termelékenysége az élelmiszeriparban

11

Bruttó állóeszköz-felhalmozás az élelmiszeriparban

12

A foglalkoztatás fejlesztése az élelmiszeriparban

13

Gazdasági fejlődés az élelmiszeriparban

 (1) 14

A munkaerő termelékenysége az erdészetben

15

Bruttó állóeszköz-felhalmozás az erdészetben

16

A félig önellátó gazdálkodás jelentősége az új tagállamokban

2. TENGELY,

A környezet és a vidék fejlesztése földgazdálkodáson keresztül

 (1) 17

Biológiai sokféleség: A gazdaságban tartott madárpopulációk

 (1) 18

Biológiai sokféleség: Magas természeti értékű mezőgazdasági terület és erdő

19

Biológiai sokféleség: Fafajok összetétele

 (1) 20

Vízminőség: Bruttó tápanyagtartalom-egyensúly

21

Vízminőség: Nitrátokkal és növényvédő szerekkel történő szennyezés

22

Talaj: Talajeróziónak kitett területek

23

Talaj: Biogazdálkodás

 (1) 24

Éghajlatváltozás: Megújuló energia előállítása a mezőgazdaságból és az erdészetből

25

Éghajlatváltozás: A megújuló energiának szentelt, használatban lévő mezőgazdasági terület

26

Éghajlatváltozás/levegőminőség: A mezőgazdaságból származó, üvegházhatást okozó gázkibocsátások

3. TENGELY,

Az életminőség javítása a vidéki területeken és a gazdasági tevékenység diverzifikálására történő ösztönzés

 (1) 27

Más jövedelemszerző tevékenységgel rendelkező mezőgazdasági termelők

 (1) 28

A foglalkoztatás fejlesztése a nem mezőgazdasági ágazatban

 (1) 29

Gazdasági fejlődés a nem mezőgazdasági ágazatban

 (1) 30

Az önálló vállalkozóként folytatott tevékenységek fejlesztése

31

Idegenforgalmi infrastruktúra a vidéki területen

 (1) 32

Internet beüzemelése a vidéki területeken

 (1) 33

A szolgáltatási ágazat fejlesztése

34

Nettó migráció

 (1) 35

Élethosszig tartó tanulás a vidéki területeken

Leader

 (1) 36

A helyi akciócsoportok fejlesztése


2.   A kontextushoz kapcsolódó kiindulási mutatók

TENGELY

 

Mutató

Horizontális

1

A vidéki területek kijelölése

2

A vidéki területek jelentősége

1. TENGELY,

A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása

3

Mezőgazdasági földhasználat

4

Mezőgazdasági üzemszerkezet

5

Erdészet szerkezete

6

Az erdő termelékenysége

2. TENGELY,

A környezet és a vidék fejlesztése földgazdálkodáson keresztül

7

A földfelszín növényzete

8

Hátrányos helyzetű területek

9

Külterjes gazdálkodási területek

10

Natura 2000 terület

11

Biológiai sokféleség: védett erdők

12

Az erdőterületek fejlesztése

13

Az erdei ökoszisztémák egészsége

14

Vízminőség

15

Vízfelhasználás

16

Védelmi erdők, főként a talaj és a víz vonatkozásában

3. TENGELY,

Az életminőség javítása a vidéki területeken és a gazdasági tevékenység diverzifikálására történő ösztönzés

17

Népsűrűség

18

Korszerkezet

19

A gazdaság szerkezete

20

A foglalkoztatás szerkezete

21

Tartós munkanélküliség

22

Oktatáshoz való hozzáférés

23

Internetes infrastruktúra

II.   KÖZÖS TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

1. TENGELY:   A MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDÉSZETI ÁGAZAT VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

Kód

Intézkedés

Teljesítménymutatók (2)

111

Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek

a képzésben részt vevők száma

a képzési napok száma

112

Fiatal mezőgazdasági termelők elindítása

a támogatott fiatal mezőgazdasági termelők száma

a beruházások összvolumene

113

Korai nyugdíjba vonulás

a korai nyugdíjba vonult mezőgazdasági termelők száma

a korai nyugdíjba vonult mezőgazdasági munkavállalók száma

az átadott hektárok száma

114

Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele

a támogatott mezőgazdasági termelők száma

a támogatott erdőtulajdonosok száma

115

Üzemvezetési, helyettesítési és tanácsadási szolgáltatások

az újonnan létrehozott üzemvezetési, helyettesítési vagy tanácsadási szolgáltatások száma

121

A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése

a beruházási támogatásból részesülő gazdaságok száma

a beruházások összvolumene

122

Az erdők gazdasági értékének növelése

a beruházási támogatásból részesülő erdőgazdaságok száma

a beruházások összvolumene

123

Mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése

a támogatott vállalkozások száma

a beruházások összvolumene

124

Új termékek, eljárások és technológiák fejlesztésére irányuló együttműködés a mezőgazdasági és élelmiszer-ágazatban, valamint az erdészeti ágazatban

a támogatott együttműködési kezdeményezések száma

125

A mezőgazdaság és erdészet fejlesztésével és korszerűsítésével összefüggő infrastruktúra

a támogatott műveletek száma

a beruházások összvolumene

126

A természeti katasztrófák által károsított mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítása és a megfelelő megelőző intézkedések bevezetése

a károsodott mezőgazdasági földterület támogatott területe

a beruházások összvolumene

131

A közösségi jogszabályokon alapuló előírások betartása

a kedvezményezettek száma

132

A mezőgazdasági termelők részvétele az élelmiszer-minőségi rendszerekben

a minőségbiztosítási rendszerben részt vevő, támogatott gazdaságok száma

133

Tájékoztatási és promóciós tevékenységek

a támogatott intézkedések száma

141

Félig önellátó gazdálkodás

a támogatott félig önellátó gazdaságok száma

142

Termelői csoportok

a támogatott termelői csoportok száma

a támogatott termelői csoportok árbevétele


2. TENGELY:   A KÖRNYEZET ÉS A VIDÉK FEJLESZTÉSE FÖLDGAZDÁLKODÁSON KERESZTÜL

Kód

Intézkedés

Teljesítménymutatók (3)

211

A hegyvidéki mezőgazdasági termelőknek a természeti hátrány miatt nyújtott kifizetések

a hegyvidéki területeken támogatott gazdaságok száma

a hegyvidéki területeken támogatott mezőgazdasági földterület

212

A hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területek mezőgazdasági termelőinek nyújtott kifizetések

a hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területeken támogatott gazdaságok száma

a hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területeken támogatott mezőgazdasági földterület területe

213

Natura 2000-kifizetések és a 2000/60/EK irányelvhez kapcsolódó kifizetések

a Natura 2000 területeken/a 2000/60/EK irányelv alapján támogatott gazdaságok száma

a Natura 2000 területeken/a 2000/60/EK irányelv alapján támogatott mezőgazdasági földterület

214

Agrár-környezetvédelmi kifizetések

a támogatásban részesülő gazdaságok és az egyéb gazdálkodók gazdaságainak száma

az agrár-környezetvédelmi támogatás szerinti összes terület

az ezen intézkedés szerinti agrár-környezetvédelmi támogatás fizikai területe

a szerződések összes száma

a genetikai forrásokhoz kapcsolódó intézkedések száma

215

Állatjóléti kifizetések

a támogatásban részesülő gazdaságok száma

az állatjóléti szerződések száma

216

Nem termelő beruházások

a támogatásban részesülő gazdaságok és az egyéb gazdálkodók gazdaságainak száma

a beruházások összvolumene

221

Mezőgazdasági földterületek első erdősítése

az erdősítési támogatásban részesülő kedvezményezettek száma

az erdősített földterület hektárjainak száma

222

Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken

a kedvezményezettek száma

az új agrár-erdészeti rendszerek szerinti hektárok száma

223

Nem mezőgazdasági földterület első erdősítése

az erdősítési támogatásban részesülő kedvezményezettek száma

az erdősített földterület hektárjainak száma

224

Natura 2000-kifizetések

a Natura 2000 területen támogatásban részesülő erdőgazdaságok száma

a Natura 2000 területen a támogatott erdős földterület (ha)

225

Erdészeti-környezetvédelmi kifizetések

a támogatásból részesülő erdőgazdaságok száma

az erdészeti-környezetvédelmi támogatás szerinti összes erdőterület

az erdészeti-környezetvédelmi támogatás szerinti fizikai erdőterület

szerződések száma

226

Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése

a megelőző/helyreállító intézkedések száma

a sérült erdők támogatott területe

a beruházások összvolumene

227

Nem termelő beruházások

a támogatott erdőtulajdonosok száma

a beruházások összvolumene


3. TENGELY:   AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA A VIDÉKI TERÜLETEKEN ÉS A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK DIVERZIFIKÁCIÓJÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA

Kód

Intézkedés

Teljesítménymutatók (4)

311

Nem mezőgazdasági tevékenységekké történő diverzifikálás

a kedvezményezettek száma

a beruházások összvolumene

312

Vállalkozások létrehozása és fejlesztése

a támogatott/létrehozott mikrovállalkozások száma

313

A turisztikai tevékenységek ösztönzése

a támogatott új idegenforgalmi intézkedések száma

a beruházások összvolumene

321

A gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

a támogatott intézkedések száma

a beruházások összvolumene

322

A falvak megújítása és fejlesztése

azon falvak száma, ahol intézkedéseket tettek

a beruházások összvolumene

323

A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése

a vidéki örökséggel kapcsolatos, támogatott intézkedések száma

a beruházások összvolumene

331

Képzés és tájékoztatás

a támogatott tevékenységekben részt vevő gazdasági szereplők száma

azon képzési napok száma, amelyekben a résztvevők részesültek

341

Készségek elsajátítása, ösztönzés és a helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása

a készségek elsajátítására és az ösztönzésre irányuló intézkedések számra

az intézkedésekben részt vevők száma

a támogatott köz- és magánszférabeli partnerségek száma


4. TENGELY:   LEADER

Kód

Intézkedés

Teljesítménymutatók (5)

41

A helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása

411

versenyképesség

412

környezetkezelés/földgazdálkodás

413

életminőség/diverzifikálás

a helyi akciócsoportok száma

a helyi akciócsoportok tevékenységi területének teljes mérete

a helyi akciócsoportok tevékenységi területén a lakosság összlétszáma (km2)

a helyi akciócsoportok által finanszírozott projektek száma

a támogatott kedvezményezettek száma

421

Az együttműködési projektek végrehajtása

az együttműködési projektek száma

az együttműködő helyi akciócsoportok száma

431

A helyi akciócsoport működtetése, a készségek elsajátítása és a terület ösztönzése, az 59. cikkben említettek szerint

a támogatott intézkedések száma

III.   KÖZÖS EREDMÉNYMUTATÓK

Tengely/Célkitűzés

Mutató

A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása

(1)

Mezőgazdasággal és/vagy erdészettel kapcsolatos képzési tevékenységet sikeresen befejező résztvevők száma

(2)

A bruttó hozzáadott érték növekedése a támogatott gazdaságokban/vállalkozásoknál

(3)

Az új termékeket és/vagy új technikákat bevezető gazdaságok/vállalkozások száma

(4)

Az elismert minőségi címkék/előírások szerinti mezőgazdasági termelés értéke

(5)

A piacra belépő gazdaságok száma

A környezet és a vidék földgazdálkodás segítségével történő fejlesztése

(6)

Az alábbiakhoz hozzájáruló, sikeres földgazdálkodással érintett területek:

(a)

biológiai sokféleség és magas természeti értékű gazdaság/erdészet

(b)

vízminőség

(c)

éghajlatváltozás

(d)

talajminőség

(e)

a marginalizáció és a földterület művelésből való kivonásának elkerülése

Az életminőség javítása a vidéki területeken és a gazdasági tevékenységek diverzifikációjának előmozdítása

(7)

A nem mezőgazdasági bruttó hozzáadott érték növekedése a támogatott vállalkozásoknál

(8)

A megteremtett munkahelyek bruttó száma

(9)

A turisták további száma

(10)

A javított szolgáltatásokból részesülő vidéki területeken élő népesség

(11)

Az internet térhódításának javulása a vidéki területeken

(12)

Valamely képzési tevékenységet sikeresen befejező résztvevők száma

IV.   KÖZÖS HATÁSMUTATÓK

 

Mutató

1

Gazdasági növekedés

2

Munkahelyteremtés

3

A munkaerő termelékenysége

4

A biológiai sokféleség csökkenésének visszafordítása

5

A magas természeti értékű mezőgazdasági és erdészeti területek fenntartása

6

A vízminőség javítása

7

Az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez való hozzájárulás


(1)  Az 1698/2005/EK rendelet 11. cikke (3) bekezdésének c) pontjában és 13. cikke (2) bekezdésének A. pontjában előírt nemzeti stratégia és a stratégiai monitoring keretében szereplő LEAD-mutatókra vonatkozik.

(2)  Minden egyes intézkedés tekintetében meg kell adni a beérkezett pályázatok számát és a jóváhagyott pályázatok számát.

(3)  Minden egyes intézkedés tekintetében meg kell adni a beérkezett pályázatok számát és a jóváhagyott pályázatok számát.

(4)  Minden egyes intézkedés tekintetében meg kell adni a beérkezett pályázatok számát és a jóváhagyott pályázatok számát.

(5)  Minden egyes intézkedés tekintetében meg kell adni a beérkezett pályázatok számát és a jóváhagyott pályázatok számát.


23.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 368/74


A BIZOTTSÁG 1975/2006/EK RENDELETE

(2006. december 7.)

a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 51. cikke (4) bekezdésére, 74. cikke (4) bekezdésére és 91. cikkére,

mivel:

(1)

A tapasztalat azt mutatja, hogy a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet (2) II. címének 4. fejezetében előírt integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer (a továbbiakban: IIER) hatékony és hatásos eszköznek bizonyult a közvetlen kifizetési rendszerek megvalósítása tekintetében. Ennélfogva az 1698/2005/EK rendelet IV. címe I. fejezetének 2. szakaszában a 2. tengely keretében említett területre és állatokra vonatkozó intézkedéseket illetően az ilyen intézkedésekhez kapcsolódó igazgatási és ellenőrzési szabályok, továbbá a hamis nyilatkozatok esetén felmerülő csökkentésekre és kizárásokra vonatkozó rendelkezések az IIER-ben meghatározott elveket, és különösen a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 796/2004/EK bizottsági rendeletet (3) követik.

(2)

Az igazgatási és ellenőrzési szabályokat a 2. tengely keretében megszabott bizonyos támogatási rendszerek és az 1698/2005/EK rendelet IV. címe I. fejezetének 2. szakaszában előírtaknak megfelelően a 4. tengely keretében meghatározott megfelelő támogatás esetében viszont egyedi jellemzőiknek megfelelően kell kiigazítani. Ugyanez alkalmazandó a fenti rendelet 1. és 3. szakaszában az 1. és 3. tengely keretében meghatározott támogatási rendszerek és a 4. tengely keretében meghatározott megfelelő támogatás esetén. Ennélfogva különleges rendelkezéseket kell létrehozni e támogatási rendszerek vonatkozásában.

(3)

Annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi nemzeti hatóság képes legyen hatékony integrált ellenőrzést végrehajtani az összes olyan területen, ahol egyrészről a 2. tengely, és másrészről a 796/2004/EK rendelet által felölelt, területalapú támogatási rendszerek értelmében igényelnek kifizetést, a 2. tengely szerinti területalapú intézkedésekre irányuló kifizetés iránti kérelmeket a fenti rendelet II. része II. címének I. fejezetében megadott egységes kérelemmel azonos határidőig kell benyújtani. Mindazonáltal a szükséges közigazgatási megállapodásokhoz átmeneti időszakot kell biztosítani.

(4)

Az ellenőrzések elrettentő hatásának biztosítása érdekében a kifizetéseket – általános szabályként – nem lehet végrehajtani a támogatási kérelmek ellenőrzésének befejezése előtt. Az adminisztratív ellenőrzések lezárása után azonban bizonyos szintig engedélyezhetők a kifizetések. E szint meghatározásakor figyelembe kell venni a túlfizetés kockázatát.

(5)

Az e rendeletben megszabott ellenőrzési szabályoknak figyelemmel kell lenniük az érintett 2. tengely szerinti intézkedések különleges jellemzőire. Ennélfogva különleges szabályokat kell létrehozni.

(6)

Az 1698/2005/EK rendelet 51. cikke szerint a rendeletben előírt bizonyos intézkedések alapján végrehajtott kifizetések tiszteletben tartották az 1782/2003/EK rendelet II. címének 1. fejezetében megszabott kölcsönös megfeleltetést. Ezért helyénvaló a kölcsönös megfeleltetéshez kapcsolódó szabályok hozzáigazítása az 1782/2003/EK és a 796/2004/EK rendeletben lévő szabályokhoz.

(7)

A beruházással kapcsolatos műveleteken utólagos ellenőrzést kell végrehajtani, hogy ellenőrizzék az 1698/2005/EK rendelet 72. cikke (1) bekezdésének betartását, annak biztosításához, hogy a műveleteket megfelelően végrehajtották és hogy ugyanazon befektetést nem finanszírozták szabálytalan módon különböző nemzeti vagy közösségi forrásokból. Ezen ellenőrzések alapját és tartalmát meg kell határozni.

(8)

Különleges szabályok szükségesek az 1698/2005/EK rendelet 62. cikkében említett és a tagállamok által jóváhagyott helyi intézőcsoportok ellenőrzési feladatainak meghatározásához.

(9)

A tagállamoknak jelentést kell tenniük a Bizottság felé a vállalt ellenőrzések számáról és azok eredményeiről annak érdekében, hogy a Bizottság végrehajthassa kötelezettségeit az intézkedések irányítása terén.

(10)

A közösségi vagy nemzeti jogszabályok, illetve a vidékfejlesztési programok által megszabott összes támogathatósági feltételt számos ellenőrizhető mutatónak megfelelően kell ellenőrzésre alkalmassá tenni.

(11)

A támogathatósági feltételek betartásának ellenőrzéséhez a tagállamok igénybe vehetnek egyéb szolgálatoktól vagy szervezetektől kapott bizonyítékokat. Meg kell azonban győződniük arról, hogy a szolgálat vagy szervezet megfelelően működik a támogathatósági feltételeknek való megfelelőség ellenőrzését illetően.

(12)

Meg kell állapítani bizonyos ellenőrzési elveket, amelyek magukban foglalják a Bizottság ellenőrzés-végrehajtási jogát.

(13)

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (4) 6. cikkében említett kifizető ügynökségek a rendelet szerinti feladataik teljesítéséhez elegendő információval rendelkezzenek az egyéb szolgálatok vagy szervek által végrehajtott ellenőrzésekről.

(14)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vidékfejlesztési Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   RÉSZ

Hatály és általános rendelkezések

1. cikk

Hatály

E rendelet az 1698/2005/EK rendelet értelmében meghatározott, társfinanszírozott vidékfejlesztési támogatási intézkedések tekintetében megállapítja az ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtásának részletes szabályait.

2. cikk

A 796/2004/EK rendelet alkalmazása

E rendelet különleges rendelkezéseinek sérelme nélkül a 796/2004/EK rendelet 5., 22., 23., 69. és 73. cikke értelemszerűen alkalmazandó.

3. cikk

Meghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

„támogatás iránti kérelem” alatt a támogatás vagy a rendszerbe való felvétel iránti kérelem értendő;

b)

„kifizetés iránti kérelem” alatt a kedvezményezett által a nemzeti hatóságokhoz kifizetés céljából benyújtott kérelem értendő.

4. cikk

Támogatás és kifizetés iránti kérelmek

(1)   E rendelet különleges rendelkezéseinek sérelme nélkül a tagállamok gondoskodnak a megfelelő eljárásokról a támogatási kérelmek benyújtásához.

(2)   A többéves kötelezettségvállalással járó intézkedések esetén a kedvezményezett éves kifizetés iránti kérelmet nyújt be.

A tagállamok azonban lemondhatnak az éveként benyújtott, kifizetés iránti tényleges kérelmekről, amennyiben hatékony alternatív eljárásokat vezetnek be a 11. vagy 26. cikkben előírt adminisztratív ellenőrzések végrehajtására.

(3)   Az illetékes hatóságok által felismert nyilvánvaló hibák esetén a támogatás és kifizetés iránti kérelmek benyújtásukat követően bármikor kiigazíthatóak.

5. cikk

Az ellenőrzés általános elvei

(1)   E rendelet különleges rendelkezéseinek sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy a közösségi vagy nemzeti jogszabályok, illetve a vidékfejlesztési programok által megszabott összes támogathatósági feltétel – a tagállamok által felállítandó számos ellenőrizhető mutatónak megfelelően – ellenőrzésre alkalmas.

(2)   Lehetőség szerint a 12., 20. és 27. cikkben előírt helyszíni ellenőrzéseket és a közösségi szabályokban a mezőgazdasági támogatásokra vonatkozóan előírt egyéb ellenőrzéseket egyidejűleg kell végrehajtani.

(3)   A különös rendelkezések sérelme nélkül, nem fizethető támogatás olyan kedvezményezett részére, akiről megállapították, hogy mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson.

II.   RÉSZ

Igazgatási és ellenőrzési szabályok

I.   CÍM

A 2. és a 4. tengely keretében bizonyos intézkedésekre nyújtott vidékfejlesztési támogatás

I.   FEJEZET

Általános rendelkezések

6. cikk

Hatály és fogalommeghatározások

(1)   E rendelet eltérő rendelkezése hiányában e cím az alábbiakra vonatkozik:

a)

az 1698/2005/EK rendelet 36. cikkének megfelelően nyújtott támogatás;

b)

az említett rendelet 63. cikke a) pontjának megfelelően nyújtott támogatás a 2. tengely keretében meghatározott intézkedéseknek megfelelő műveletekre tekintettel.

A létesítési költséget illetően azonban e cím nem alkalmazandó az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának vi. alpontjában és b) pontjának vi. és vii. alpontjában, továbbá 39. cikke (5) bekezdésben, valamint ugyanezen rendelet 36. cikke b) pontjának i. és iii. alpontjában említett intézkedésekre.

(2)   E cím alkalmazásában az alábbi meghatározások alkalmazandók:

a)

„területalapú intézkedések”: azon intézkedések vagy alintézkedések, amelyek esetében a támogatás a bejelentett terület nagyságától függ;

b)

„állatokra vonatkozó intézkedések”: azon intézkedések vagy alintézkedések, amelyek esetében a támogatás a bejelentett állatok számán alapul.

7. cikk

A 796/2004/EK rendelet alkalmazása

A 796/2004/EK rendelet 2. cikkének (10), (22) és (23) bekezdése és 9., 18., 21. cikke és 25. cikkének (1) bekezdése e cím alkalmazásában értelemszerűen alkalmazandó.

A 796/2004/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése is értelemszerűen alkalmazandó. Az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke b) pontjának iii., iv. és v. alpontjában említett intézkedések esetében azonban a tagállamok megfelelő alternatív rendszereket alakíthatnak ki a támogatás tárgyát képező parcellák egyedi azonosításához.

8. cikk

Kifizetés iránti kérelmek

(1)   Valamennyi 2007. január 1-jét követően hatályba lépő szerződés esetében a területalapú intézkedések szerinti kifizetés iránti kérelmeket a 796/2004/EK rendelet 11. cikkében meghatározott időpontnak megfelelően kell benyújtani. A tagállamok azonban dönthetnek úgy, hogy csak a 2008-as igénylési évtől alkalmazzák e rendelkezést.

(2)   Amennyiben egy tagállam a 4. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében szereplő rendelkezéseket alkalmazza, abban az esetben a kifizetés iránti kérelem a 796/2004/EK rendelet 11. cikke alapján benyújtottnak tekintendő.

(3)   A 796/2004/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése, 12. cikke és 15. cikke értelemszerűen alkalmazandó. Az e rendelet 12. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információn túlmenően a kifizetés iránti kérelemnek a rendelkezésben meghatározott információt is tartalmaznia kell a támogatási kérelem tárgyát képező nem mezőgazdasági parcellákat illetően.

9. cikk

Kifizetések

(1)   Nem hajtják végre a kifizetést az e cím hatálya alá tartozó intézkedés vagy műveletcsoport esetében, amíg nem zárták le az intézkedés vagy műveletcsoport támogathatósági feltételekre vonatkozó, II. fejezet I. szakaszában említett ellenőrzését.

A tagállamok azonban dönthetnek úgy, hogy – figyelembe véve a túlfizetés kockázatát – a 11. cikkben meghatározott adminisztratív ellenőrzések lezárását követően fizetik ki a támogatás akár 70 %-át. A kifizetés százalékos aránya az intézkedés vagy műveletcsoport minden kedvezményezettje esetében azonos.

(2)   Amennyiben a II. fejezet II. szakaszában meghatározott kölcsönös megfeleltetési ellenőrzéseket a kifizetések előtt nem tudják lezárni, a jogosulatlan kifizetéseket a 796/2004/EK rendelet 73. cikke értelmében kell visszatéríteni.

II.   FEJEZET

Ellenőrzések, csökkentések és kizárások

10. cikk

Általános elvek

(1)   A támogatás iránti kérelmeket és a későbbi kifizetés iránti kérelmeket úgy kell ellenőrizni, hogy azzal hatékonyan ellenőrizhetővé váljon a támogatásnyújtás feltételeinek való megfelelés.

(2)   A tagállamok minden támogatási intézkedés esetében meghatározzák a támogatásnyújtás feltételeinek ellenőrzéséhez alkalmas módszereket és eszközöket.

(3)   A tagállamok az 1782/2003/EK tanácsi rendelet II. címének 4. fejezetében előírt integrált igazgatási és ellenőrzési rendszert (a továbbiakban: IIER) használják.

(4)   A támogathatósági feltételek ellenőrzése az adminisztratív és a helyszíni ellenőrzésekből áll.

(5)   A kölcsönös megfeleltetés betartását helyszíni ellenőrzésekkel és adott esetben adminisztratív ellenőrzésekkel kell megvizsgálni.

(6)   A kötelezettségvállalásban felölelt időszak alatt a támogatásban részesülő parcellákat nem lehet kicserélni, kivéve a vidékfejlesztési programokban külön meghatározott eseteket.

I.   SZAKASZ

A támogathatósági feltételek betartása

I.   ALSZAKASZ

Ellenőrzések

11. cikk

Adminisztratív ellenőrzések

(1)   Adminisztratív ellenőrzéseket hajtanak végre az összes támogatás vagy kifizetés iránti kérelmen, és azok az összes olyan elemre kiterjednek, amelyek adminisztratív eszközökkel megfelelő módon ellenőrizhetőek. Az eljárások biztosítják a végrehajtott ellenőrzések, a vizsgálati eredmények és a meg nem felelés vonatkozásában hozott intézkedések feljegyzését.

(2)   Az adminisztratív ellenőrzések – adott esetben és lehetőség szerint – keresztellenőrzéseket tartalmaznak, többek között az IIER-ből származó adatokkal. A támogatás jogosulatlan kifizetésének elkerülése érdekében a keresztellenőrzések legalább a támogatási intézkedés tárgyát képező parcellákra és állatállományra vonatkoznak.

(3)   A hosszú távú kötelezettségvállalásoknak való megfelelést ellenőrizni kell.

(4)   A keresztellenőrzésekben feltárt szabálytalanságok közlését bármely más megfelelő igazgatási eljárás, és adott esetben, helyszíni ellenőrzés követi.

(5)   A támogathatóságot illető adminisztratív ellenőrzéseknek adott esetben figyelembe kell venniük a mezőgazdasági támogatások ellenőrzéseiben részt vevő egyéb szolgálatok, szervek vagy szervezetek által végrehajtott vizsgálatok eredményeit.

12. cikk

Helyszíni ellenőrzések

(1)   Az évente összesen végrehajtott helyszíni ellenőrzések száma az e cím hatálya alá tartozó egy vagy több intézkedés szerinti kötelezettségvállalással rendelkező kedvezményezett legalább 5 %-ára terjed ki.

Az adminisztratív ellenőrzéseket követően támogatásra nem jogosultnak ítélt kérelmezők azonban nem tartoznak az első albekezdésben említett összes kedvezményezett közé.

(2)   A 796/2004/EK rendelet 26. cikkének (3) és (4) bekezdése az e cikkben meghatározott helyszíni ellenőrzésekre alkalmazandó.

(3)   Az (1) bekezdés első albekezdésében említett ellenőrzési mintát a 796/2004/EK rendelet 27. cikkében előírt feltételek alapján választják ki.

(4)   Valamennyi öt évet meghaladó többéves intézkedés esetében a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzési rátát felére csökkentik a kedvezményezett számára történő kifizetés ötödik évét követően.

Azon kedvezményezettek, akik esetében a tagállam él az e bekezdés első albekezdésben előírt lehetőséggel, nem tartoznak az (1) bekezdés első albekezdésben említett összes kedvezményezett közé.

13. cikk

Ellenőrzési jelentés

Az ezen alszakasz szerinti helyszíni ellenőrzések esetében a 796/2004/EK rendelet 28. cikke értelmében ellenőrzési jelentést kell készíteni.

14. cikk

A helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó általános elvek

(1)   A helyszíni ellenőrzéseket az egyes vidékfejlesztési intézkedések keretében tett különböző kötelezettségvállalások kockázatának elemzése alapján osztják el az év során.

(2)   A helyszíni ellenőrzések a kedvezményezettnek a látogatás alkalmával ellenőrizhető valamennyi kötelezettségvállalására és kötelezettségére kiterjednek.

15. cikk

A helyszíni ellenőrzések elemei és a területek meghatározása

(1)   A tagállamok olyan kritériumokat és ellenőrzési módszereket határoznak meg, amelyek a 1974/2006/EK bizottsági rendelet (5) 48. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesítése érdekében lehetővé teszik a kedvezményezett különböző kötelezettségvállalásainak és kötelezettségeinek ellenőrzéseit.

(2)   A területalapú intézkedések tekintetében a helyszíni ellenőrzéseket a 796/2004/EK rendelet 29., 30. és 32. cikke értelmében hajtják végre.

Az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke b) pontjának iii., iv. és v. alpontjában meghatározott intézkedéseket illetően viszont a tagállamok megfelelő tűréshatárt állapíthatnak meg, ami semmilyen esetben sem haladhatja meg a 796/2004/EK rendelet 30. cikkének (1) bekezdésében megszabott tűréshatár kétszeresét.

(3)   A helyszíni ellenőrzéseket az állatokra vonatkozó intézkedések vonatkozásában a 796/2004/EK rendelet 35. cikke értelmében hajtják végre.

II.   ALSZAKASZ

Csökkentések és kizárások

16. cikk

A területalapú intézkedések

(1)   A területalapú intézkedések vonatkozásában a támogatás számítási alapját a 796/2004/EK rendelet 50. cikkének (1), (3) és (7) bekezdésével összhangban állapítják meg. E cikk alkalmazásában a kedvezményezett által bejelentett, ugyanazon támogatási rátában részesülő területek egyetlen terménycsoportnak tekintendők.

(2)   Ha a területalapú intézkedés keretében a kifizetéshez bejelentett terület túllépi a 796/2004/EK rendelet 50. cikkének (3) bekezdése értelmében meghatározott területet, az esetben a támogatást a meghatározott terület alapján számítják ki, amit a megállapított különbség kétszeresével csökkentnek, amennyiben a különbség vagy 3 %-nál nagyobb vagy két hektár, viszont a meghatározott terület 20 %-ánál nem nagyobb.

Amennyiben a különbség meghaladja a meghatározott terület 20 %-át, nem biztosítanak támogatást az érintett területalapú intézkedéshez.

(3)   Ha a bejelentett terület több mint 30 %-kal túllépi a 796/2004/EK rendelet 50. cikkének (3) bekezdése értelmében meghatározott területet, a kedvezményezettet kizárják azon támogatásból, amelyre a cikk értelmében az érintett intézkedések vonatkozásában a kérdéses naptári évre jogosult lett volna.

Amennyiben a különbség meghaladja az 50 %-ot, a kedvezményezetett azonfelül kizárják a támogatásból azon összeg erejéig, ami a bejelentett terület és a 796/2004/EK rendelet 50. cikkének (3) bekezdése értelmében meghatározott terület közötti különbségnek felel meg.

(4)   A (2) bekezdéstől és a (3) bekezdés első albekezdésétől eltérve az 1782/2003/EK rendelet 143. cikkének b) pontjában meghatározottaknak megfelelően az egységes területalapú fizetési rendszert alkalmazó tagállamok kedvezményezettjei esetében az 1973/2004/EK bizottsági rendelet (6) 138. cikke (1) bekezdésének első és második albekezdése szerint számítják ki az alkalmazandó csökkentéseket és kizárásokat.

(5)   Abban az esetben, ha a bejelentett terület és a 796/2004/EK rendelet 50. cikkének (3) bekezdése szerint meghatározott terület közötti különbség szándékosan elkövetett szabálytalanságra vezethető vissza, a kedvezményezettet kizárják azon támogatásból, amelyre a cikk értelmében az érintett területalapú intézkedés vonatkozásában az EMVA-évre jogosult lett volna.

(6)   A (3) bekezdés második albekezdésében és az (5) bekezdésben meghatározott kizárásokból adódó összeget levonják az 1698/2005/EK rendelet vagy az 1782/2003/EK rendelet szerinti támogatási intézkedések keretében végrehajtandó olyan támogatási kifizetésekből, amelyekre az érintett kedvezményezett a ténymegállapítás naptári évét követő naptári év során benyújtott kérelmei alapján jogosult. Ha az összeg az említett összegekből teljes egészében nem vonható le, a fennmaradó egyenleget törlik.

17. cikk

Az állatokra vonatkozó intézkedések

(1)   Az állatokra vonatkozó intézkedések vonatkozásában a támogatás számítási alapját a 796/2004/EK rendelet 57. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése értelmében állapítják meg.

(2)   A szarvasmarhafélék vagy juh-, illetve kecskefélék túlzott mértékű bejelentése esetén alkalmazott valamennyi csökkentést és kizárást a 796/2004/EK rendelet 59. cikke szerint számítják.

A szarvasmarhafélékre és juh- vagy kecskefélékre vonatkozó támogatási intézkedéseket külön kezelik.

(3)   A 796/2004/EK rendelet 59. cikke (2) bekezdésének második albekezdésétől és 59. cikke (4) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a kizárásra visszavezethető összeg levonható az 1698/2005/EK rendelet szerinti támogatási intézkedések keretében végrehajtandó olyan támogatási kifizetésekből, amelyekre az érintett kedvezményezett a ténymegállapítás naptári évét követő naptári év során benyújtott kérelmei alapján jogosult. Ha az összeg az említett összegekből teljes egészében nem vonható le, a fennmaradó egyenleget törlik.

(4)   A (2) bekezdésben említettektől eltérő állatokra vonatkozó túlzott mértékű bejelentéseket illetően a tagállamok megfelelő rendszert határoznak meg a csökkentésekhez és a kizárásokhoz.

18. cikk

Csökkentések és kizárások a támogathatósági feltételek be nem tartása esetén

(1)   A támogatásnyújtáshoz kötődő kötelezettségvállalások – kivéve a bejelentett terület nagyságát vagy állatok számát illetőket – be nem tartása esetén csökkentik vagy elutasítják a kért támogatást.

(2)   A tagállam különösen a felfedett meg nem felelés súlyossága, kiterjedése és folytonossága alapján határozza meg a támogatás csökkentésének összegét.

A meg nem felelés súlyossága különösen a meg nem felelés következményeinek jelentőségétől függ, figyelembe véve a be nem tartott feltételek célkitűzéseit.

A meg nem felelés mértéke különösen a meg nem felelés teljes műveletre való hatásától függ.

A meg nem felelés folytonossága a hatás időtartamától vagy attól függ, hogy e hatásokat meg lehet-e szüntetni megfelelő eszközökkel.

(3)   Szándékosan elkövetett szabálytalanságokból fakadó meg nem felelés esetén a kedvezményezettet a szóban forgó EMVA-évre, valamint az azt követő EMVA-évre kizárják az érintett intézkedésből.

(4)   Az e cikkben meghatározott csökkentések és kizárások a nemzeti szabályokban előírt további szankciók sérelme nélkül alkalmazandók.

II.   SZAKASZ

A kölcsönös megfeleltetés betartása

I.   ALSZAKASZ

Ellenőrzések

19. cikk

Általános elvek

(1)   Az 1698/2005/EK rendelet 51. cikke (3) bekezdésének sérelme nélkül a „kölcsönös megfeleltetés” a fenti rendelet 51. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében megszabott kötelező érvényű előírásokat, továbbá a fenti rendelet 51. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett trágya- és növényvédőszer-használatra vonatkozó minimumkövetelményeket jelenti.

(2)   Az 1782/2003/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése és a 796/2004/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése, 2. cikke (2) bekezdésének a) pontja, 2. cikkének (31)–(36) bekezdése, valamint 9., 41., 42., 43., 46., 47. és 48. cikke a kölcsönös megfeleltetés betartásának ellenőrzésére alkalmazandó.

20. cikk

Helyszíni ellenőrzések

(1)   Az illetékes ellenőrző hatóság – a hatáskörébe tartozó követelmények és előírások tekintetében – az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i–v. alpontja és b) pontjának i., iv. és v. alpontja szerinti kifizetés iránti kérelmet benyújtó kedvezményezettek legalább 1 %-ára kiterjedő helyszíni ellenőrzéseket végez.

(2)   A 796/2004/EK rendelet 44. cikke (1) bekezdésének második albekezdése és 44. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

21. cikk

Az ellenőrzési minta kiválasztása

(1)   Az e rendelet 20. cikkében említett ellenőrzési minta kiválasztását illetően a 796/2004/EK rendelet 45. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

(2)   Az illetékes ellenőrző hatóság – a hatáskörébe tartozó követelmények és előírások tekintetében – kiválasztja a 20. cikk értelmében ellenőrizendő kedvezményezetteket, amely során a 12. cikk alapján már kiválasztott, és a vonatkozó követelményeknek és előírásoknak megfelelő kedvezményezettek mintájából választja ki a mintát.

(3)   A (2) bekezdéstől eltérve az illetékes ellenőrző hatóság – a hatáskörébe tartozó követelmények és előírások tekintetében – az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i–v. alpontja és b) pontjának i., iv. és v. alpontja szerinti kifizetés iránti kérelmet benyújtó, és a követelmények, illetve előírások legalább egyikének betartására kötelezett kedvezményezettek legalább 1 %-ára kiterjedő ellenőrzési mintát választhat ki.

II.   ALSZAKASZ

Csökkentések és kizárások

22. cikk

Általános rendelkezések

(1)   A meg nem felelés meghatározását követően alkalmazandó csökkentéseket vagy kizárásokat illetően az 1782/2003/EK rendelet 25. cikke és a 796/2004/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése, 2. cikke (2) bekezdésének a) pontja, 2. cikkének (31)–(36) bekezdése, valamint 41. cikke és 65. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

(2)   Amennyiben több kifizető ügynökség felelős az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i–v. alpontja és b) pontjának i., iv. és v. alpontja szerinti különböző támogatási intézkedések irányításáért a tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak annak biztosításához, hogy ezen alszakasz rendelkezéseit megfelelően alkalmazzák, különösen, hogy egységes csökkentési rátát alkalmazzanak a kedvezményezett által kért összes kifizetésre.

23. cikk

A csökkentések és kizárások számítása

Az 1698/2005/EK rendelet 51. cikkének (2) bekezdése sérelme nélkül, amennyiben meg nem felelést állapítottak meg, csökkentést alkalmaznak a fenti rendelet 36. cikke a) pontjának i–v. alpontja és b) pontjának iv. és v. alpontja értelmében a támogatások teljes összegére, amit az érintett kedvezményezettnek nyújtottak vagy ami jár neki az általa benyújtott vagy a ténymegállapítás naptári éve során benyújtandó kifizetés iránti kérelmek alapján.

Amennyiben a meg nem felelés a kedvezményezett gondatlanságára vezethető vissza, a csökkentést a 796/2004/EK rendelet 66. cikkében meghatározott szabályok értelmében számítják ki.

Szándékos meg nem felelés esetén a csökkentést a 796/2004/EK rendelet 67. cikke szerint számítják ki.

24. cikk

Csökkentések halmozódása

Amennyiben csökkentések halmozódnak fel, a csökkentéseket a 796/2004/EK rendelet 21. cikke értelmében először a késedelmes benyújtásokra, azt követően ugyanezen rendelet 16. vagy 17. cikke alapján, majd a 18. cikk szerint és végül a 22. és 23. cikk alapján alkalmazzák.

II.   CÍM

Az 1. és 3. tengely keretébe tartozó vidékfejlesztési támogatás, valamint egyes, a 2. és 4. tengely keretébe tartozó intézkedések

I.   FEJEZET

Általános rendelkezések

25. cikk

Hatály

E cím az alábbiakra alkalmazandó:

a)

az 1698/2005/EK rendelet 20. és 52. cikkében meghatározott támogatási intézkedések;

b)

a létesítési költséget illetően a fenti rendelet 36. cikke a) pontjának vi. alpontjában és b) pontjának vi. és vii. alpontjában és 39. cikkének (5) bekezdésében, valamint ugyanezen rendelet 36. cikke b) pontjának i. és iii. alpontjában említett támogatási intézkedések;

c)

a fenti rendelet 63. cikkének a) és b) pontjával összhangban nyújtott támogatás, az e cikk a) és b) pontjában meghatározott intézkedéseknek megfelelő műveletek tekintetében.

I.   SZAKASZ

Ellenőrzések

26. cikk

Adminisztratív ellenőrzések

(1)   Adminisztratív ellenőrzéseket hajtanak végre az összes támogatás vagy kifizetés iránti kérelmen, és azok az összes olyan elemre kiterjednek, amelyek adminisztratív eszközökkel megfelelő módon ellenőrizhetőek. Az eljárások megkövetelik a végrehajtott ellenőrzések, a vizsgálati eredmények és a hiányosságok vonatkozásában hozott intézkedések feljegyzését.

(2)   A támogatási kérelmek adminisztratív ellenőrzése különösen az alábbiak vizsgálatára terjed ki:

a)

az igényelt támogatás tárgyát képező művelet támogathatósága;

b)

a vidékfejlesztési programban meghatározott kiválasztási kritériumok betartása;

c)

a támogatási kérelem alapját képező művelet megfelelése a különösen – és adott esetben – a közbeszerzésre, az állami támogatásra vonatkozó nemzeti és közösségi szabályoknak, valamint a nemzeti jogszabályok, illetve a vidékfejlesztési program által meghatározott egyéb vonatkozó előírásoknak;

d)

a javasolt költségek indokoltsága, amit megfelelő értékelő rendszerrel vizsgálnak, például referenciaköltségek, a különböző ajánlatok összehasonlítása vagy értékelő bizottság;

e)

a kérelmező megbízhatósága, hivatkozva a 2000 óta végrehajtott, korábbi társfinanszírozott műveletekre.

(3)   A kifizetés iránti kérelmek adminisztratív ellenőrzése különösen – és amennyiben mindez megfelelő a kérdéses kérelemre nézve – az alábbiak vizsgálatára terjed ki:

a)

a társfinanszírozott termékek eljuttatása/előállítása és szolgáltatások biztosítása;

b)

az igényelt kiadások reális volta;

c)

a befejezett művelet azon művelettel összevetve, amelyre a támogatási kérelmet benyújtották és jóváhagyták.

(4)   A beruházási műveletekkel kapcsolatos adminisztratív ellenőrzések magukban foglalják a támogatott művelet vagy befektetési terület legalább egyszeri szemléjét a beruházás végrehajtásának ellenőrzésére céljából.

A tagállamok azonban úgy is dönthetnek, hogy nem tartanak ilyen szemléket kisebb befektetések esetén, vagy amennyiben úgy vélik, hogy alacsony annak a kockázata, hogy nem teljesülnek a támogatás biztosításához szükséges feltételek vagy a valóságban nem teljesült a befektetés. Az erről szóló határozatot és annak indokolását feljegyzik.

(5)   A kedvezményezett által végrehajtott kifizetéseket számlával vagy a kifizetést igazoló bizonylatokkal támasztják alá. Ha erre nincs mód, hasonló bizonyító erejű dokumentummal kell igazolni a kifizetéseket.

(6)   Az adminisztratív ellenőrzések olyan eljárásokat tartalmaznak, amelyekkel elkerülhető az egyéb közösségi vagy nemzeti programokkal és programozási időszakokkal egybeeső szabálytalan kettős finanszírozás. Egyéb forrásokból történő finanszírozás esetén, ezen ellenőrzéseknek biztosítaniuk kell, hogy a juttatott teljes támogatás nem haladja meg a támogatás maximálisan engedélyezhető felső határait.

(7)   A tagállamok által elismert élelmiszer-minőségi programokra vonatkozó támogatásnál – az 1698/2005/EK rendelet 32. cikkében előírtak szerint – a támogathatósági feltételek betartásának ellenőrzéséhez a kifizető ügynökségek adott esetben felhasználhatnak egyéb szolgálatoktól, szervektől vagy szervezetektől kapott bizonyítékokat. Meg kell azonban győződniük arról, hogy a szolgálat, szerv vagy szervezet megfelelően működik a támogathatósági feltételeknek való megfelelőség ellenőrzéséhez.

27. cikk

Helyszíni ellenőrzések

(1)   A tagállamok a jóváhagyott műveleteket illetően helyszíni ellenőrzéseket szerveznek megfelelő mintavételi alapon. Ezen ellenőrzéseket – lehetőség szerint – a projektet illető utolsó részlet kifizetését megelőzően hajtják végre.

(2)   Az ellenőrzött kiadások a Bizottságnak évente bejelentett közkiadás legalább 4 %-át és a teljes programozási időszak során a Bizottságnak bejelentett közkiadás legalább 5 %-át teszik ki.

(3)   A jóváhagyott műveletek (1) bekezdés értelmében megvizsgálandó mintájánál különösen az alábbiakat veszik figyelembe:

a)

annak szükségessége, hogy a műveletek típusa és mérete szerint megfelelően vegyes mintát ellenőrizzenek;

b)

a nemzeti vagy közösségi ellenőrzések által feltárt kockázati tényezők;

c)

a tengelyek és az intézkedések közötti egyensúly fenntartásának szükségessége.

(4)   A helyszíni ellenőrzések eredményeit annak meghatározása céljából értékelik, hogy a megállapított problémák rendszeres jelleggel lépnek-e fel és kockázattal járhatnak-e hasonló műveletekre, kedvezményezettekre és egyéb szervekre nézve. Az értékelés meghatározza továbbá az ilyen helyzetek okait, valamint az esetleg szükséges további vizsgálatot, továbbá a szükséges korrekciós és megelőző intézkedéseket is.

(5)   A helyszíni ellenőrzésekről adhatnak előzetes értesítést, amennyiben az nem veszélyezteti az ellenőrzés célját. Ha az előzetes értesítés meghaladja a 48 órát, az esetben az – az intézkedés és a társfinanszírozásban részesülő művelet természetétől függően – a minimálisan szükséges szintre korlátozandó.

28. cikk

A helyszíni ellenőrzések tartalma

(1)   A helyszíni ellenőrzések segítségével a tagállamok az alábbiakat igyekszenek ellenőrizni:

a)

a kedvezményezett javára végrehajtott kifizetések igazolhatóak-e a támogatott műveleteket végrehajtó szervek vagy cégek birtokában lévő számviteli vagy egyéb dokumentumokkal;

b)

megfelelő számú kiadási tétel esetén annak vizsgálata, hogy a kapcsolódó kiadás jellege és ütemezése eleget tesz-e a közösségi rendelkezéseknek és megfelel-e a művelet jóváhagyott előírásainak és a ténylegesen elvégzett feladatoknak vagy nyújtott szolgáltatásoknak;

c)

a művelet tényleges vagy szándékolt hasznosítása megfelel-e a közösségi támogatás iránti kérelemben leírt céloknak;

d)

a közpénzből finanszírozott műveleteket a közösségi szabályoknak és szakpolitikáknak, különösen a közbeszerzési szabályoknak és a nemzeti jogszabályok által vagy a vidékfejlesztési programban előírt vonatkozó kötelező előírásoknak megfelelően hajtották-e végre.

(2)   A helyszíni ellenőrzések a kedvezményezettnek a látogatás alkalmával ellenőrizhető valamennyi kötelezettségvállalására és kötelezettségére kiterjednek.

(3)   A nemzeti hatóságok által megfelelően nyilvántartásba vett és kellően indokolt kivételes körülmények között, a helyszíni ellenőrzések kiterjednek a művelet szemléjére vagy nem tárgyi művelet esetén a művelet szervezőjének felkeresésére.

(4)   A 27. cikk (2) bekezdésében meghatározott ellenőrzési ráta számításánál csak az e cikk összes követelményének megfelelő ellenőrzéseket veszik figyelembe.

29. cikk

A korengedményes nyugdíjazásra és a félig önellátó gazdálkodásra vonatkozó intézkedések ellenőrzése

(1)   Az 1698/2005/EK rendelet 23. és 34. cikke szerinti támogatási kérelmeket illetően az adminisztratív ellenőrzések pótlólagosan magukban foglalják az e rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében említett adminisztratív ellenőrzéseket.

(2)   Az 1698/2005/EK rendelet 23. cikkében meghatározott intézkedést illetően a tagállamok a támogatás első kifizetését követően lemondhatnak a helyszíni ellenőrzésekről, feltéve, hogy az adminisztratív ellenőrzések – beleértve többek között a megfelelő keresztellenőrzéseket, és különösen az 1782/2003/EK rendelet 19. cikkében említett elektronikus adatbázisban tartalmazott információkkal – biztosítják a kifizetések jogszerűségét és szabályszerűségét.

30. cikk

Utólagos ellenőrzések

(1)   Utólagosan ellenőrzik azon beruházással kapcsolatos műveleteket, amelyek még mindig az 1698/2005/EK rendelet 72. cikkének (1) bekezdése szerinti vagy a vidékfejlesztési programban részletezett kötelezettségvállalásoktól függenek.

(2)   Az utólagos ellenőrzések célja a következő:

a)

annak ellenőrzése, hogy betartották-e az 1698/2005/EK rendelet 72. cikkének (1) bekezdését;

b)

annak vizsgálata, hogy a kedvezményezett ténylegesen és a rendeltetésnek megfelelően végrehajtotta-e a kifizetéseket, kivéve a természetbeni hozzájárulásokat vagy a normatív költségeket;

c)

annak biztosítása, hogy ugyanazon befektetést nem finanszírozták szabálytalan módon különböző nemzeti vagy közösségi forrásokból.

(3)   Az utólagos ellenőrzések az (1) bekezdés szerinti műveletek esetében – amelyekhez kifizették az utolsó részletet – évente legalább a támogatható kiadás 1 %-ára terjednek ki, és az érintett EMVA-év végét követő 12 hónapon belül kerülnek végrehajtásra.

(4)   Az utólagos ellenőrzéseket a különböző műveletek, művelet- vagy intézkedéscsoportok kockázatainak és pénzügyi hatásának elemzésére alapozzák.

Az utólagos ellenőrzéseket nem hajthatják végre azok a felügyelők, akik részt vettek ugyanazon beruházással kapcsolatos műveletek kifizetés előtti ellenőrzésében.

II.   SZAKASZ

Csökkentések és kizárások

31. cikk

Csökkentések és kizárások

(1)   A kifizetéseket a támogathatónak ítéltek alapján számítják.

A tagállam megvizsgálja a kedvezményezettől beérkezett kifizetés iránti kérelmet, és meghatározza a támogatásként nyújtható összegeket. Meghatározza:

a)

a kedvezményezettnek kizárólag a kifizetés iránti kérelem alapján fizetendő összeget;

b)

a kedvezményezettnek a kifizetés iránti kérelem jogosultságának vizsgálatát követően fizetendő összeget.

Amennyiben az a) pontban meghatározott összeg több mint 3 %-kal túllépi a b) pontban megszabott összeget, a b) pontban meghatározott összeget csökkentik. A csökkentés összege a fenti két összeg különbözetének felel meg.

Nem alkalmaznak azonban csökkentést, amennyiben a kedvezményezett bizonyítani tudja, hogy ő nem hibás a támogatásra nem jogosult összeg beleszámításáért. A csökkentéseket értelemszerűen alkalmazzák a 28. és 30. cikk szerinti ellenőrzések során azonosított, támogatásra nem jogosult kiadásra.

(2)   Amennyiben úgy találják, hogy a kedvezményezetett szándékosan hamis nyilatkozatot tett, a kérdéses műveletet kizárják az EMVA támogatásából és a művelethez már kifizetett valamennyi összeget behajtják. Ezen túlmenően a kedvezményezettet a szóban forgó és az azt követő EMVA-évre kizárják az ugyanezen intézkedés keretében nyújtott támogatásból.

(3)   A (2) és (3) bekezdésben előírt szankciók a nemzeti szabályokban előírt szankciók sérelme nélkül alkalmazandók.

II.   FEJEZET

A 4. tengelyt illető különleges rendelkezések (Leader)

32. cikk

Ellenőrzések

Az 1698/2005/EK rendelet 63. cikkének c) pontja szerint végrehajtott kiadás esetén a tagállam e cím értelmében ellenőrzéseket szervez. Ezen ellenőrzéseket az érintett helyi intézőcsoporttól független személyek hajtják végre.

33. cikk

Ellenőrzési felelősségek

(1)   Az 1698/2005/EK rendelet 63. cikkének a) és b) pontja szerint végrehajtott kiadás esetén az e rendelet 26. cikkében említett adminisztratív ellenőrzéseket a helyi intézőcsoportok hajtják végre hivatalos megbízás keretében. Továbbra is a tagállam felelős azonban annak vizsgálatáért, hogy a helyi intézőcsoportok rendelkeznek-e a feladat elvégzéséhez szükséges igazgatási és ellenőrzési kapacitással.

(2)   A tagállam megfelelő rendszert vezet be a helyi intézőcsoportok felügyeletéhez. Ez magában foglalja a helyi intézőcsoportok műveleteinek rendszeres ellenőrzését, beleértve a könyvvizsgálatot és az adminisztratív ellenőrzések mintavételének megismétlését.

III.   RÉSZ

Záró rendelkezések

34. cikk

Értesítések

A tagállamok minden évben július 15-ig, és az első alkalommal 2008. július 15-ig elküldik a Bizottságnak az előző EMVA-pénzügyi évről szóló és különösen az alábbi pontokra vonatkozó jelentést:

a)

a kifizetés iránti kérelmek száma vidékfejlesztési intézkedésenként, az ellenőrzött teljes összeg, valamint adott esetben a 12., 20. és 27. cikk keretében helyszíni ellenőrzés tárgyát képező teljes terület és állatok teljes száma;

b)

a területalapú intézkedések esetében az egyedi támogatási programra lebontott teljes terület;

c)

az állatokra vonatkozó intézkedések esetében az állatok száma egyedi támogatási programra lebontva;

d)

az elvégzett ellenőrzések eredménye, feltüntetve a 16., 17., 18., 22. és 23. cikk szerint alkalmazott levonásokat és kizárásokat;

e)

a 30. cikk értelmében végrehajtott utólagos ellenőrzések száma, az ellenőrzött kiadás összege és az ellenőrzések eredménye, feltüntetve a 31. cikk szerint alkalmazott levonásokat és kizárásokat.

35. cikk

A Bizottság ellenőrzése

Az 1698/2005/EK rendelet értelmében kifizetett támogatásra az 1782/2003/EK rendelet 27. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

36. cikk

Jelentés az ellenőrzésekről a kifizető ügynökségeknek

(1)   Amennyiben nem a kifizető ügynökség végzi az ellenőrzéseket, a tagállam biztosítja, hogy a kifizető ügynökség elegendő információt kapjon a végrehajtott ellenőrzésekről. A kifizető ügynökség határozza meg, hogy milyen információkat tart szükségesnek.

Megfelelő számviteli nyomon követhetőséget biztosítanak. A megfelelő számviteli nyomon követhetőség követelményeinek indikatív leírását a melléklet tartalmazza.

(2)   Az (1) bekezdés első albekezdésében említett információ lehet valamennyi végrehajtott ellenőrzésről szóló jelentés, vagy adott esetben készülhet összefoglaló jelentés formájában.

(3)   A kifizető ügynökségnek joga van megvizsgálni az egyéb szervek által végzett ellenőrzések minőségét, és minden egyéb információt megszerezni, amire feladatának végrehajtásához szüksége van.

37. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a 2007. január 1-jén kezdődő programozási időszakot illető közösségi támogatásra alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 7-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

(2)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb az 1405/2006/EK rendelettel (HL L 265., 2006.9.26., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 141., 2004.4.30., 18. o. A legutóbb a 659/2006/EK rendelettel (HL L 116., 2006.4.29., 20. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A 320/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.) módosított rendelet.

(5)  Lásd e Hivatalos Lap 15 oldalát.

(6)  HL L 345., 2004.11.20., 1. o.


MELLÉKLET

A MEGFELELŐ SZÁMVITELI NYOMON KÖVETHETŐSÉG INFORMÁCIÓS KÖVETELMÉNYEINEK INDIKATÍV LEÍRÁSA

A 36. cikk (1) bekezdésében említett, egy adott támogatásra vonatkozó számviteli nyomon követhetőség akkor megfelelő, ha:

a)

az EMVA által támogatott összes művelet esetében lehetővé teszi a Bizottságnak bejelentett teljes összegek, valamint a kifizető ügynökség vagy egyéb szolgálat birtokában lévő számlák, számviteli és egyéb igazoló dokumentumok közötti kiegyenlítést;

b)

lehetővé teszi a közkiadásokból a kedvezményezett javára történő kifizetés vizsgálatát;

c)

lehetővé teszi a kiválasztási kritériumok EMVA által finanszírozott műveletekre történő alkalmazásának vizsgálatát;

d)

adott esetben tartalmazza a pénzügyi tervet, a tevékenységekről szóló jelentést, a támogatás biztosítására vonatkozó dokumentumokat, a közbeszerzési eljárásokat illető dokumentumokat és valamennyi végrehajtott ellenőrzés jelentéseit.


23.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 368/85


A BIZOTTSÁG 1976/2006/EK RENDELETE

(2006. december 20.)

a 2204/2002/EK, a 70/2001/EK és a 68/2001/EK rendeletnek az alkalmazási időszak kiterjesztése tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 92. és 93. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 1998. május 7-i 994/98/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (1) bekezdése a) pontjának i., ii. és iv. alpontjára és b) pontjára,

közzétéve e rendelet tervezetét,

az állami támogatásokkal foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló, 2002. december 12-i 2204/2002/EK bizottsági rendelet (2), az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet (3), valamint az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 68/2001/EK bizottsági rendelet (4) hatálya 2006. december 31-én lejár. Az állami támogatásokra vonatkozó cselekvési tervében (5) a Bizottság e rendeletek egyetlen csoportmentességről szóló rendeletbe szervezését és esetleg a 994/98/EK tanácsi rendelet 1. és 2. cikkében említett, más területekkel való kiegészítését javasolta.

(2)

A csoportmentességről szóló jövőbeni rendelet tartalma elsősorban a kevesebb és célzottabb állami támogatásra, az állami támogatás 2005. évi reformjának ütemtervére vonatkozó cselekvési terv (6) által kezdeményezett nyilvános konzultációk eredményétől függ. A Szerződéssel összeegyeztethető támogatástípusok meghatározásához szükség van a tagállamok képviselőivel folytatott vitákra is. A folyamatban lévő konzultációk folytatása és eredményeik elemzése érdekében helyénvaló a 2204/2002/EK, a 70/2001/EK és a 68/2001/EK rendelet alkalmazási időszakának 2008. június 30-ig történő kiterjesztése.

(3)

A 2204/2002/EK, illetve a 70/2001/EK és a 68/2001/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Helyénvaló továbbá, hogy a tagállamoknak ne kelljen azon intézkedésekről új összefoglaló információs adatlapot benyújtaniuk, amelyeket e rendelet keretében lényegi módosítás nélkül meghosszabbítanak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2204/2002/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdése második mondatának a helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet 2008. június 30-ig kell alkalmazni.”

2. cikk

A 70/2001/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet 2008. június 30-ig kell alkalmazni.”

3. cikk

A 68/2001/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése második mondatának a helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet 2008. június 30-ig kell alkalmazni.”

4. cikk

A 68/2001/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében, a 70/2001/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 2204/2002/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében előírt kötelezettség a végrehajtott intézkedésekre vonatkozó összefoglaló információs adatlap benyújtásáról nem vonatkozik a meglévő intézkedéseket e rendelet értelmében meghosszabbító állami támogatási intézkedésekre, feltéve hogy ezen intézkedéseken semmiféle lényeges módosítást nem hajtanak végre, valamint hogy ezen intézkedések végrehajtásáról megfelelően benyújtották az összefoglaló információs adatlapot.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 20-án.

A Bizottság részéről

Neelie KROES

a Bizottság tagja


(1)  HL L 142., 1998.5.14., 1. o.

(2)  HL L 337., 2002.12.13., 3. o. Az 1040/2006/EK rendelettel (HL L 187., 2006.7.8., 8. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 10., 2001.1.13., 33. o. A legutóbb az 1040/2006/EK rendelettel módosított rendelet.

(4)  HL L 10., 2001.1.13., 20. o. A legutóbb az 1040/2006/EK rendelettel módosított rendelet.

(5)  COM(2005) 107 végleges.

(6)  COM(2005) 436 végleges.


23.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 368/87


A BIZOTTSÁG 1977/2006/EK RENDELETE

(2006. december 21.)

a hasított sertés közösségi piaci árának kiszámításához alkalmazandó súlyozási együtthatóknak a 2006/2007-es gazdasági évre történő meghatározásáról szóló 1201/2006/EK rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

mivel:

(1)

A hasított sertésnek a 2759/75/EGK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett közösségi piaci árát az egyes tagállamokban megállapított áraknak a tagállami sertésállományok relatív nagyságát kifejező együtthatókkal való súlyozásával kell kiszámítani.

(2)

Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel az említett együtthatókat az új tagállamokra vonatkozó adatok számításba vételével ki kell igazítani.

(3)

Az 1201/2006/EK bizottsági rendeletet (1) ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Sertéshúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1201/2006/EK rendelet melléklete helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet Bulgária és Románia csatlakozási szerződése hatálybalépésének feltételével, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 21-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 218., 2006.8.9., 10. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A 2006/2007-es gazdasági évre a hasított sertés közösségi piaci árának kiszámításához 2007. január 1-jétől alkalmazandó súlyozási együtthatók

A 2759/75/EGK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése

Belgium

3,9

Bulgária

0,6

Cseh Köztársaság

1,7

Dánia

7,9

Németország

16,9

Észtország

0,2

Görögország

0,7

Spanyolország

15,5

Franciaország

9,5

Írország

1,1

Olaszország

5,8

Ciprus

0,3

Lettország

0,3

Litvánia

0,7

Luxemburg

0,1

Magyarország

2,4

Málta

0,1

Hollandia

6,9

Ausztria

2,0

Lengyelország

11,8

Portugália

1,5

Románia

4,1

Szlovénia

0,3

Szlovákia

0,7

Finnország

0,9

Svédország

1,1

Egyesült Királyság

3,0”


23.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 368/89


A BIZOTTSÁG 1978/2006/EK RENDELETE

(2006. december 22.)

a 448/2001/EK rendeletnek a visszavonási eljárásokra és a visszavont pénzalapok újrafelhasználására vonatkozó jelentéstétel tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (2) bekezdésére,

a Szerződés 147. cikke alapján létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt követően,

a Mezőgazdasági Strukturális és Vidékfejlesztési Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

a Halászati és Akvakultúra Strukturális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A strukturális alapok keretében nyújtott támogatások pénzügyi korrekciós eljárásai tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március 2-i 448/2001/EK bizottsági rendelet (2) 2. cikkének (3) bekezdése és 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a tagállamoknak be kell számolniuk a Bizottságnak a visszavonási eljárásokról, a kezelési és ellenőrzési rendszerek kiigazítása céljából már megtett – vagy még megteendő – intézkedésekről, a visszavont pénzalapok újrafelhasználásáról és a támogatás pénzügyi tervének módosításáról.

(2)

A 448/2001/EK rendelet végrehajtása során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy tisztázni és egyszerűsíteni kell ezeket a követelményeket.

(3)

A Bizottság számára szolgáltatandó információkban egyrészt a műveletekre szánt közösségi hozzájárulások egészének vagy egy részének törlése nyomán az érintett programból levont intézkedésenkénti állami pénzalapok főösszegeire, másrészt a szabad pénzösszegeknek az említett hozzájárulások visszavonása után ténylegesen felhasznált összegekre kell szorítkozni. A strukturális alapok keretében nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszerei tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március 2-i 438/2001/EK bizottsági rendelet (3) 13. cikkében előírt éves jelentésekben nyújtják be a tagállamok a strukturális alapok keretében nyújtott támogatások kezelési és ellenőrzési rendszere tekintetében.

(4)

A 448/2011/EK rendeletet emiatt ennek megfelelően kell módosítani.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak a Régiófejlesztési és Szerkezetváltási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 448/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A 438/2001/EK bizottsági rendelet (4) 8. cikkében a kifizetésekkel kapcsolatban előírt információk sérelme nélkül az 1681/94/EK bizottsági rendelet (5) alapján az adott évben benyújtott utolsó negyedéves jelentés mellékleteként a tagállamok megküldik a Bizottságnak azt a kimutatást, amely intézkedésenként tünteti fel a műveletekhez nyújtott közösségi hozzájárulás visszavonását követően az előző évben benyújtott kiadásokról szóló kimutatásokból kivett állami pénzalapok főösszegeit.

2.

A 3. cikk (2) bekezdése második mondatának helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok a 2. cikk (3) bekezdésében említett jelentésben tájékoztatják a Bizottságot arról, hogy miként használták fel újra a hozzájárulások programból való visszavonását követően felszabadított közösségi pénzalapokat.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Danuta HÜBNER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 161., 1999.6.26., 1. o. A legutóbb a 173/2005/EK rendelettel (HL L 29., 2005.2.2., 3. o.) módosított és az 1083/2006/EK rendelettel (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.) 2007. január 1-jei hatállyal felváltott rendelet.

(2)  HL L 64., 2001.3.6., 13. o.

(3)  HL L 63., 2001.3.3., 21. o. A legutóbb a 2355/2002/EK rendelettel (HL L 351., 2002.12.28., 42. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 63., 2001.3.3., 21. o.

(5)  HL L 178., 1994.7.12., 43. o.”


23.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 368/91


A BIZOTTSÁG 1979/2006/EK RENDELETE

(2006. december 22.)

a vámkontingenseknek a harmadik országokból importált tartósított gomba tekintetében történő megnyitásáról és kezeléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 41. cikkére,

tekintettel a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulóján megkötött mezőgazdasági megállapodás (2) alapján a Közösség vállalta, hogy 1995. július 1-jétől bizonyos feltételekkel közösségi vámkontingenseket nyit meg az Agaricus spp. nemzetségbe tartozó bizonyos tartósított gombák számára.

(2)

E vámkontingensek kezelésének feltételeit a vámkontingenseknek a harmadik országokból importált tartósított gomba tekintetében történő megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2004. október 26-i 1864/2004/EK bizottsági rendelet (3) állapítja meg. Az egyértelműség érdekében e rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és új rendeletet kell a helyébe léptetni.

(3)

A 2006/398/EK tanácsi határozattal (4) jóváhagyott, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodás rendelkezik a 0711 51 00, a 2003 10 20 és a 2003 10 30 KN-kód alá tartozó, az Agaricus nemzetségbe sorolt, Kínából származó tartósított gombákra vonatkozó vámkontingens 5 200 tonnával történő növeléséről.

(4)

Az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendelet (5) a 2007. január 1-jétől kezdődő behozatali vámkontingens-időszakokra érvényes importengedélyekre vonatkozik. Az 1301/2006/EK rendelet különösen az importengedélyek iránti kérelmek, a kérelmezők jogállása és az engedélyek kiállítása tekintetében állapít meg részletes rendelkezéseket. Az említett rendelet szerint az engedélyek érvényességi ideje nem lépheti túl a behozatali vámkontingens-időszak utolsó napját. Az 1301/2006/EK rendelet rendelkezéseit az e rendelet alapján kiállított importengedélyekre és az e rendeletben megállapított, a kérelmezőkre vonatkozó további feltételek és eltérések sérelme nélkül kell alkalmazni.

(5)

Részletes rendelkezéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a vámkontingensen felüli mennyiségekre a közös vámtarifa szerinti teljes vámot vessék ki. Az engedélyeket ezért azon időszak végén kell kibocsátani, amelyben a mennyiségeket ellenőrzik, illetve a tagállamok megküldik a szükséges értesítéseket. E rendelkezéseknek ki kell egészíteniük azokat a rendelkezéseket, vagy el kell térniük azoktól a rendelkezésektől, amelyeket a mezőgazdasági termékekre vonatkozó import- és exportengedélyek és előzetes rögzítési bizonyítványok rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendelet (6) állapított meg.

(6)

A közösségi piacon továbbra is biztosítani kell az érintett termékek stabil árakon való forgalmazását, elkerülve a piac komoly áringadozások és a közösségi gyártókra gyakorolt negatív hatások által okozta szükségtelen torzulásait. Evégett fokozott mértékben kell ösztönözni az importőrök közötti versenyt, illetve csökkenteni kell a rájuk háruló adminisztratív terheket.

(7)

A jelenlegi importőrök érdekében, akik az érintett termékekből általában jelentős mennyiségeket importálnak, illetve a piacra lépő új importőrök érdekében, akik számára ugyanúgy lehetőséget kell biztosítani a tartósított gombák vámkontingenseire vonatkozó engedélyek kérelmezésére, különbséget kell tenni a hagyományos és az új importőrök között. Világosan meg kell határozni az importőrök e két csoportját, valamint bizonyos kritériumokat kell előírni a kérelmezők státusa és a kiadott engedélyek felhasználása vonatkozásában.

(8)

Az importőrök két csoportja között elosztandó mennyiségeket a kiadott engedélyek helyett inkább ténylegesen importált mennyiségek alapján helyénvaló meghatározni.

(9)

A referenciamennyiség meghatározása során a jelenlegi importőrök referenciamennyisége csökkentésének elkerülése végett a jelenlegi importőrök érdekében a tartósított gombák azon mennyiségét is számításba kell venni, amely az e rendelet által megállapított vámkontingensbe tartozik, de behozatalára vis maior miatt a behozatali kontingensidőszakon belül nem került sor.

(10)

Az importőrök mindkét csoportja által benyújtott, harmadik országokból származó tartósított gomba importja iránti engedélykérelmeket bizonyos korlátozásokhoz kell kötni. Ezek a korlátozások nemcsak az importőrök közötti verseny fenntartása miatt szükségesek, hanem amiatt is, hogy a gyümölcs- és zöldségágazatban valós kereskedelmi tevékenységet kifejtő valamennyi importőrnek lehetőséget biztosítsanak jogszerű kereskedelmi helyzetének többi importőrrel szembeni védelmére, illetve hogy a piacot egyetlen importőr se tudja ellenőrzése alá vonni.

(11)

A tartósított gombákra vonatkozó vámkontingensek kezelésének tökéletesítése és egyszerűsítése érdekében egyértelmű rendelkezéseket kell hozni az engedélykérelmek benyújtásának dátumára és módjára, illetve az engedélyeknek a tagállamok illetékes hatóságai által történő kiadására vonatkozóan.

(12)

Intézkedéseket kell hozni annak érdekében is, hogy minimálisra csökkentsék az importengedély iránti spekulatív kérelmek számát, mert az ilyen kérelmek miatt fordulhat elő, hogy a vámkontingensek nem kerülnek teljes kihasználásra. Az érintett termék jellegéből és értékéből kifolyólag a termékre – amelyre import engedélykérelmet nyújtottak be – tonnánként (töltőtömeg) biztosítékot kell letétbe helyezni. A biztosíték összegének elég magasnak kell lennie a spekulatív kérelmek kiszűréséhez, viszont túl magasnak sem szabad lennie, nehogy elriassza a gyümölcs- és zöldségpiacon valós kereskedelmi tevékenységet folytató importőröket. A biztosíték mértékének meghatározására a legmegfelelőbb objektív kritérium a jelenleg 0711 51 00, 2003 10 20 és 2003 10 30 KN-kód alá tartozó, az Agaricus spp. nemzetségbe sorolt tartósított gombák Közösségbe irányuló importjaira alkalmazandó kiegészítő vám átlagának a 2 %-os határig terjedő megállapítása.

(13)

Bulgária és Románia 2007. január 1-jén csatlakozik az Európai Unióhoz. Következésképpen a jelenleg számukra biztosított GATT-vámkontingenst más szállítókra kell átruházni.

(14)

Átmeneti intézkedéseket kell bevezetni annak érdekében, hogy a Bulgáriában és Romániában működő importőröknek haszna származzon ebből a rendeletből.

(15)

Rendelkezéseket kell megállapítani a 2007-es és 2008-as évre a célból, hogy megkülönböztessék egyrészt a 2006. december 31-i összetételű Közösségben működő hagyományos és új importőröket, másrészt pedig az új tagállamokban működő hagyományos és új importőröket.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Feldolgozottgyümölcs- és Feldolgozottzöldség-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Vámkontingens megnyitása és alkalmazandó vámok

(1)   Az e rendeletben rögzített feltételek értelmében a 0711 51 00, 2003 10 20 és 2003 10 30 KN-kód alá sorolt, az Agaricus nemzetségbe tartozó fajokból készített tartósított gomba (a továbbiakban: tartósított gomba) Közösségbe történő importjára vonatkozó vámkontingensek megnyitásra kerülnek. Az egyes vámkontingensek mennyisége, tételszáma, valamint alkalmazási időszaka az I. mellékletben kerül meghatározásra.

(2)   Az alkalmazandó vámtétel 12 %-os értékvám a 0711 51 00 KN-kód alá tartozó termékek esetében és 23 % a 2003 10 20 és 2003 10 30 KN-kód alá tartozó termékek esetében.

2. cikk

Az 1291/2000/EK és az 1301/2006/EK rendelet alkalmazása

Az 1291/2000/EK és az 1301/2006/EK rendelet alkalmazandó, amennyiben e rendelet máshogy nem rendelkezik.

3. cikk

Fogalommeghatározások

(1)   E rendelet alkalmazásában az „illetékes hatóságok” az e rendelet végrehajtása céljából a tagállam által kijelölt szervet vagy szerveket jelenti.

(2)   E rendelet alkalmazásában a „referenciamennyiség” a hagyományos importőr által az elmúlt három naptári év egyike folyamán naptári évenként importált tartósított gomba legnagyobb mennyiségét (töltőtömeg) jelenti.

A referenciamennyiség kiszámításakor nem veszik figyelembe a 2006. december 31-i összetételű Közösség tagállamaiból, vagy Bulgáriából és Romániából származó tartósított gomba importját.

A referenciamennyiségek meghatározásánál az 1. cikk (1) bekezdésében említett vámkontingensekbe tartozó és a behozatali vámkontingens-időszakon belül vis maior miatt nem importált tartósított gombát is figyelembe veszik.

4. cikk

Importőrök besorolása

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkétől eltérve a „hagyományos importőr” azon importőrre vonatkozik, aki igazolni tudja, hogy:

a)

a megelőző három naptári évből legalább kettőben tartósított gombát importált a Közösségbe;

b)

a 2201/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-termékekből a kérelmét megelőző év folyamán legalább 100 tonnát importált a Közösségbe.

(2)   Az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkétől eltérve „új importőrnek” tekintendő az az e cikk (1) bekezdésében nem említett importőr, aki a 2201/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-termékekből a megelőző két naptári év mindegyikében legalább 50 tonnát importált a Közösségbe.

(3)   A hagyományos és az új importőr egy adott behozatali vámkontingens-időszakra vonatkozó első kérelme beadásakor a székhelye szerinti és a héa-nyilvántartás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának bizonyítékokat szolgáltat annak igazolására, hogy az (1) és a (2) bekezdésben megállapított feltételek teljesültek.

A harmadik országokkal folytatott kereskedelem igazolása kizárólag a szabad forgalomba bocsátást biztosító vámokmányokkal történhet, amelyet a vámhatóságok megfelelően záradékoltak, és amely a kérelmezőt jelöli meg címzettként.

5. cikk

Engedélykérelmek és engedélyek

(1)   Az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdése értelmében az importengedélyek (a továbbiakban: engedély) kiállításuktól kezdve érvényesek.

(2)   A biztosíték összege tonnánként (töltőtömeg) 40 euro.

(3)   A származási ország az engedélykérelem és az engedély 8. rovatában kerül feltüntetésre, az „igen” szó pedig kereszttel jelölendő. Az engedély csak a megjelölt országból származó importra érvényes.

(4)   Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, az importengedélyekből származó jogok nem átruházhatók.

6. cikk

Az összmennyiség elosztása hagyományos és új importőrök között

(1)   A Kínának és más harmadik országoknak megállapított összmennyiség az I. melléklet értelmében a következőképpen kerül elosztásra:

a)

95 % a hagyományos importőrök számára;

b)

5 % az új importőrök számára.

(2)   Ha az importőrök egyik kategóriája a Kína és más harmadik országok részére elosztott kontingenst nem használja fel teljesen, a fennmaradó részt a másik kategóriában el lehet osztani.

(3)   Az engedélykérelem 20. rovatában az esetnek megfelelően fel kell tüntetni a „hagyományos importőr” vagy az „új importőr” megjelölést.

7. cikk

A kérelmekre alkalmazandó korlátozások

(1)   A tartósított gomba Közösségbe való importjára irányuló, hagyományos importőr által benyújtott engedélykérelmek teljes összege (töltőtömeg) nem vonatkozhat a referenciamennyiség 150 %-át meghaladó mennyiségre.

(2)   Az adott területről származó tartósított gomba Közösségbe való importjára irányuló, új importőr által benyújtott engedélykérelmek teljes összege (töltőtömeg) nem haladhatja meg az e származási helyre vonatkozóan az I. mellékletben feltüntetett összmennyiség 1 %-át.

8. cikk

Az importőrök engedélykérelem-benyújtása

(1)   Az importőröknek engedélykérelmeiket január első öt munkanapja alatt kell benyújtaniuk.

(2)   Amikor a megelőző naptári év folyamán e rendelet vagy az 1864/2004/EK rendelet alapján új importőrök kaptak engedélyt, bizonyítékot kell szolgáltatniuk arra nézve, hogy a számukra biztosított mennyiségnek legalább az 50 %-át ténylegesen szabad forgalomba bocsátották.

9. cikk

Az engedélykérelmekkel kapcsolatos bejelentések

A tagállamok legkésőbb január tizedik munkanapján értesítik a Bizottságot azokról a kilogrammban kifejezett mennyiségekről, amelyekre engedélykérelmeket nyújtottak be.

A bejelentéseket KN-kód és a származási ország kódja szerint kell lebontani, emellett a bejelentésekben a hagyományos és új importőrök által kérelmezett minden egyes termékre vonatkozó mennyiséget is el kell különíteni.

10. cikk

Engedélyek kiadása

Az engedélyeket a tagállamok illetékes hatóságai adják ki a 9. cikk (1) bekezdésében előírtaknak megfelelő bejelentési határidőt követő hetedik munkanapon.

11. cikk

A Kínából származó behozatalra vonatkozó nemzetközi kötelezettségek

(1)   A Kínából származó tartósított gombának a Közösségbe történő beléptetése és szabad forgalomba bocsátása a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (7) 55–65. cikke rendelkezéseinek hatálya alá tarozik.

(2)   A Kínából származó tartósított gombára vonatkozó származási bizonyítványt a II. mellékletben felsorolt hatóságok adják ki.

12. cikk

A tagállamok közötti közigazgatási együttműködés

A tagállamok e rendelet megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében meghozzák a kölcsönös adminisztratív együttműködés kialakításához szükséges intézkedéseket.

13. cikk

A 2007-es és 2008-as évre vonatkozó átmeneti intézkedésekről

A 4. cikk (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérve a 2007-es és 2008-as évre, valamint kizárólag Bulgária és Románia vonatkozásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.

„hagyományos importőr”: az az importőr, aki bizonyítani tudja, hogy:

a)

a megelőző három naptári évből legalább kettőben tartósított gombát importált a Közösségbe;

b)

az előző naptári év során legalább 100 tonna feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-terméket importált a 2201/96/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

c)

az a) és b) pontban említett importok Bulgáriába vagy Romániába irányultak, ahol az érintett importőr székhelye található;

2.

„új importőr”: az az 1. pontban nem említett importőr, aki a 2201/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-termékekből a megelőző két naptári év mindegyikében legalább 50 tonnát importált Bulgáriába vagy Romániába.

14. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1864/2004/EK rendelet 2007. január 1-jével hatályát veszti.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

A 13. cikk Bulgária és Románia csatlakozási szerződésének hatálybalépésétől függően és annak hatálybalépése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 29. o. A legutóbb a 386/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 64., 2004.3.2., 25. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 336., 1994.12.23., 22. o.

(3)  HL L 325., 2004.10.28., 30. o. A legutóbb az 1995/2005/EK rendelettel (HL L 320., 2005.12.8., 34. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 154., 2006.6.8., 22. o.

(5)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(6)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1713/2006/EK rendelettel (HL L 321., 2006.11.21., 11. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.


I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett vámkontingensek tonnában (töltőtömeg) megadott mennyisége, tételszámai és alkalmazási időszaka

Származási ország

Tételszámok

Minden év január 1-jétől december 31-ig

Kína

Hagyományos importőrök: 09.4157

Új importőrök: 09.4193

28 950

Egyéb harmadik országok

Hagyományos importőrök: 09.4158

Új importőrök: 09.4194

5 030


II. MELLÉKLET

A 10. cikk (2) bekezdésének megfelelően a származási bizonyítványok kiadására jogosult illetékes kínai hatóságok jegyzéke:

Minőségfelügyeleti Főigazgatóság

A Kínai Népköztársaság Be- és Kilépési Vizsgálati és Karanténhivatala az alábbi helyeken:

Peking

Jiangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Belső-Mongólia

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing

Shanghai

Liaoning

Yunnan

Ningbo

Jilin

Guizhou

Jiangsu

Shandong

Shaanxi

Guangxi

Zhejiang

Gansu

Heilongjiang

Anhui

Qinghai

Hainan

Hubei

Tibet

Henan

Guangdong

Fujian

Xinjiang