ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 363

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. december 20.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 1791/2006/EK rendelete (2006. november 20.) az áruk szabad mozgása, a személyek szabad mozgása, a vállalati jog, a versenypolitika, a mezőgazdaság (ideértve az állat- és növény-egészségügyi jogszabályokat), a közlekedéspolitika, az adózás, a statisztika, az energia, a környezetvédelem, a bel- és igazságügyi együttműködés, a vámunió, a külkapcsolatok, a közös kül- és biztonságpolitika, valamint az intézmények területén elfogadott egyes rendeleteknek és határozatoknak Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

1

 

*

A Tanács 2006/96/EK irányelve (2006. november 20.) az áruk szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

81

 

*

A Tanács 2006/97/EK irányelve (2006. november 20.) az áruk szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

107

 

*

A Tanács 2006/98/EK irányelve (2006. november 20.) az adózás területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

129

 

*

A Tanács 2006/99/EK irányelve (2006. november 20.) a vállalati jog területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

137

 

*

A Tanács 2006/100/EK irányelve (2006. november 20.) a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása tekintetében történő kiigazításáról

141

 

*

A Tanács 2006/101/EK irányelve (2006. november 20.) a szolgáltatások nyújtásának szabadsága területén elfogadott 73/239/EGK, 74/557/EGK és 2002/83/EK irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

238

 

*

A Tanács 2006/102/EK irányelve (2006. november 20.) a veszélyes anyagok osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről szóló 67/548/EGK irányelvnek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

241

 

*

A Tanács 2006/103/EK irányelve (2006. november 20.) a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

344

 

*

A Tanács 2006/104/EK irányelve (2006. november 20.) a mezőgazdaság területén elfogadott egyes irányelveknek (állat- és növény-egészségügyi jogszabályok) Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

352

 

*

A Tanács 2006/105/EK irányelve (2006. november 20.) a környezetvédelem területén elfogadott 73/239/EGK, 74/557/EGK és 2002/83/EK irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

368

 

*

A Tanács 2006/106/EK irányelve (2006. november 20.) az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának a helyhatósági választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 94/80/EK irányelvnek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

409

 

*

A Tanács 2006/107/EK irányelve (2006. november 20.) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 89/108/EGK irányelvnek, valamint az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

411

 

*

A Tanács 2006/108/EK irányelve (2006. november 20.) az energia területén elfogadott 90/377/EGK és 2001/77/EK irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

414

 

*

A Tanács 2006/109/EK irányelve (2006. november 20.) az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 94/45/EK tanácsi irányelvnek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

416

 

*

A Tanács 2006/110/EK irányelve (2006. november 20.) a statisztika területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

418

 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 

*

2006/881/KKBPA tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozat (2006. november 30.) az ideiglenes úti okmány létrehozásáról szóló 96/409/KKBP határozatnak a Bulgária és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele érdekében történő kiigazításáról

422

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

20.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 363/1


A TANÁCS 1791/2006/EK RENDELETE

(2006. november 20.)

az áruk szabad mozgása, a személyek szabad mozgása, a vállalati jog, a versenypolitika, a mezőgazdaság (ideértve az állat- és növény-egészségügyi jogszabályokat), a közlekedéspolitika, az adózás, a statisztika, az energia, a környezetvédelem, a bel- és igazságügyi együttműködés, a vámunió, a külkapcsolatok, a közös kül- és biztonságpolitika, valamint az intézmények területén elfogadott egyes rendeleteknek és határozatoknak Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A csatlakozási okmány 56. cikke értelmében, amennyiben az intézmények jogi aktusai 2007. január 1. után hatályban maradnak, és azokat a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a csatlakozási okmány vagy annak mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, a szükséges jogi aktusokat a Tanácsnak kell elfogadnia, kivéve, ha az eredeti jogi aktust a Bizottság fogadta el.

(2)

A csatlakozási szerződést elfogadó konferencia záróokmánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai megállapodásra jutottak az intézmények által elfogadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé váló kiigazításait illetően, és felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően fogadják el, amennyiben szükséges az uniós jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3)

Az alábbi rendeleteket ennek megfelelően módosítani kell:

az áruk szabad mozgása területén: 2003/2003/EK (2) és 339/93/EK (3) rendeletek,

a személyek szabad mozgása területén: 1408/71/EGK (4) és 574/72/EGK (5) rendeletek,

a vállalati jog területén: 2157/2001/EK (6) rendelet,

a versenypolitika területén: 659/1999/EK (7) rendelet,

a mezőgazdaság területén (ideértve az állat-egészségügyi jogszabályokat): 79/65/EGK (8), 1784/77/EGK (9), 2092/91/EGK (10), 2137/92/EK (11), 1493/1999/EK (12), 1760/2000/EK (13), 999/2001/EK (14), 2160/2003/EK (15), 21/2004/EK (16), 853/2004/EK (17), 854/2004/EK (18), 882/2004/EK (19) és 510/06/EK (20) rendeletek,

a közlekedéspolitika területén: 1108/70/EGK (21), 3821/85/EGK (22), 881/92/EGK (23), 684/92/EGK (24), 1192/69/EGK (25) és 2408/92/EGK (26) rendeletek,

az adózás területén: 1798/2003/EK (27) rendelet,

a statisztika területén: 2782/75/EGK (28), 357/79/EGK (29), 837/90/EGK (30), 959/93/EK (31), 1172/98/EK (32), 437/2003/EK (33) és 1177/2003/EK (34) rendeletek,

az energia területén: 1407/2002/EK (35) rendelet,

a környezetvédelem területén: 761/2001/EK (36) és 2037/2000/EK (37) rendeletek,

a bel- és igazságügyi együttműködés területén: 1346/2000/EK (38), 44/2001/EK (39), 1683/95/EK (40) és 539/2001/EK (41) rendeletek,

a vámunió területén: 2913/92/EGK (42) rendelet,

a külkapcsolatok területén: 3030/93/EGK (43), 517/94/EK (44), 152/2005/EK (45), 2368/2002/EK (46) és 1236/2005/EK (47) rendeletek,

a közös kül- és biztonságpolitika területén: 2488/2000/EK (48), 2580/2001/EK (49), 881/2002/EK (50), 1210/2003/EK (51), 131/2004/EK (52), 234/2004/EK (53), 314/2004/EK (54), 872/2004/EK (55), 1763/2004/EK (56), 174/2005/EK (57), 560/2005/EK (58), 889/2005/EK (59), 1183/2005/EK (60), 1184/2005/EK (61), 1859/2005/EK (62), 305/2006/EK (63), 765/2006/EK (64) és 817/2006/EK (65) rendeletek,

az intézmények területén: 1/58/EGK (66) rendelet,

(4)

és az alábbi határozatokat ennek megfelelően módosítani kell:

a személyek szabad mozgása területén: Az Európai Közösségek migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottságának 1982. július 7-i 117. számú (67), 1987. július 1-jei 136. számú (68), 1992. június 26-i 150. számú (69) és 2003. október 29-i 192. számú (70) határozatai,

a mezőgazdaság területén (állat- és növény-egészségügyi jogszabályok): 79/542/EGK (71), 82/735/EGK (72), 90/424/EGK (73), 2003/17/EK (74) és 2005/834/EK (75) határozatok,

a közlekedéspolitika területén: 1692/96/EK (76) rendelet,

az energia területén: 77/270/Euratom határozat (77) és az Euratom Ellátási Ügynökség Alapszabálya (78),

a környezetvédelem területén: 97/602/EK (79) és 2002/813/EK (80) határozatok,

a bel- és igazságügyi együttműködés területén: a Végrehajtó Bizottság 1999. április 28-i határozata a közös konzuli utasítások végleges változatáról (81) és a Végrehajtó Bizottság 1994. december 22-i határozata a 75. cikkben a kábítószerekre és pszichotróp anyagokra előírt úti igazolásról (82),

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A következő rendeletek a mellékletnek megfelelően módosulnak:

az áruk szabad mozgása területén: 2003/2003/EK és 339/93/EK rendeletek,

a személyek szabad mozgása területén: 1408/71/EGK és 574/72/EGK rendeletek,

a vállalati jog területén: 2157/2001/EK rendelet,

a versenypolitika területén: 659/1999/EK rendelet,

a mezőgazdaság területén (ideértve az állat-egészségügyi részeket): 79/65/EGK, 1784/77/EGK, 2092/91/EGK, 2137/92/EK, 1493/1999/EK, 1760/2000/EK, 999/2001/EK, 2160/2003/EK, 21/2004/EK, 853/2004/EK, 854/2004/EK, 882/2004/EK és 510/06/EK rendeletek,

a közlekedéspolitika területén: 1108/70/EGK, 3821/85/EGK, 881/92/EGK, 684/92/EGK, 1192/69/EGK és 2408/92/EGK rendeletek,

az adózás területén: 1798/2003/EK rendelet,

a statisztika területén: 2782/75/EGK, 357/79/EGK, 837/90/EGK, 959/93/EK, 1172/98/EK, 437/2003/EK és 1177/2003/EK rendeletek,

az energia területén: 1407/2002/EK rendelet,

a környezetvédelem területén: 761/2001/EK és 2037/2000/EK rendeletek,

a bel- és igazságügyi együttműködés területén: 1346/2000/EK, 44/2001/EK, 1683/95/EK és 539/2001/EK rendeletek,

a vámunió területén: 2913/92/EGK rendelet,

a külkapcsolatok területén: 3030/93/EGK, 517/94/EK, 152/2005/EK, 2368/2002/EK és 1236/2005/EK rendeletek,

a közös kül- és biztonságpolitika területén: 2488/2000/EK, 2580/2001/EK, 881/2002/EK, 1210/2003/EK, 131/2004/EK, 234/2004/EK, 314/2004/EK, 872/2004/EK, 1763/2004/EK, 174/2005/EK, 560/2005/EK, 889/2005/EK, 1183/2005/EK, 1184/2005/EK, 1859/2005/EK, 305/2006/EK, 765/2006/EK és 817/2006/EK rendeletek,

az intézmények területén: 1/58/EGK rendelet.

(2)   A következő határozatok a mellékletnek megfelelően módosulnak:

a személyek szabad mozgása területén: az Európai Közösségek migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottságának 1982. július 7-i 117. számú, 1987. július 1-jei 136. számú, 1992. június 26-i 150. számú és 2003. október 29-i 192. számú határozatai,

a mezőgazdaság területén (állat- és növény-egészségügyi jogszabályok): 79/542/EGK, 82/735/EGK, 90/424/EGK, 2003/17/EK és 2005/834/EK határozatok,

a közlekedéspolitika területén: 1692/96/EK rendelet,

az energia területén: 77/270/Euratom határozat és az Euratom Ellátási Ügynökség Alapszabálya,

a környezetvédelem területén: 97/602/EK és 2002/813/EK határozatok,

a bel- és igazságügyi együttműködés területén: a Végrehajtó Bizottság 1999. április 28-i határozata a közös konzuli utasítások végleges változatáról és 1994. december 22-i határozata a 75. cikkben a kábítószerekre és pszichotróp anyagokra előírt úti igazolásról.

2. cikk

Ez a rendelet Bulgária és Románia csatlakozási szerződésének hatálybalépésétől függően, azok hatálybalépésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

J. KORKEAOJA


(1)  HL L 157., 2005.6.21., 11. o.

(2)  HL L 304., 2003.11.21., 1. o.

(3)  HL L 40., 1993.2.17., 1. o.

(4)  HL L 149., 1971.7.5., 2. o.

(5)  HL L 74., 1972.3.27., 1. o.

(6)  HL L 294., 2001.11.10., 1. o.

(7)  HL L 83., 1999.3.27., 1. o.

(8)  HL 109., 1965.6.23., 1859. o.

(9)  HL L 200., 1977.8.8., 1. o.

(10)  HL L 198., 1991.7.22., 1. o.

(11)  HL L 214., 1992.7.30., 1. o.

(12)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o.

(13)  HL L 204., 2000.8.11., 1. o.

(14)  HL L 147., 2001.5.31., 1. o.

(15)  HL L 325., 2003.12.12., 1. o.

(16)  HL L 5., 2004.1.9., 8. o.

(17)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(18)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o.

(19)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(20)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(21)  HL L 130., 1970.6.15., 4. o.

(22)  HL L 370., 1985.12.31., 8. o.

(23)  HL L 95., 1992.4.9., 1. o.

(24)  HL L 74., 1992.3.20., 1. o.

(25)  HL L 156., 1969.6.28., 8. o.

(26)  HL L 240., 1992.8.24., 8. o.

(27)  HL L 264., 2003.10.15., 1. o.

(28)  HL L 282., 1975.11.1., 100. o.

(29)  HL L 54., 1979.3.5., 124. o.

(30)  HL L 88., 1990.4.3., 1. o.

(31)  HL L 98., 1993.4.24., 1. o.

(32)  HL L 163., 1998.6.6., 1. o.

(33)  HL L 66., 2003.3.11., 1. o.

(34)  HL L 165., 2003.7.3., 1. o.

(35)  HL L 205., 2002.8.2., 1. o.

(36)  HL L 114., 2001.4.24., 1. o.

(37)  HL L 244., 2000.9.29., 1. o.

(38)  HL L 160., 2000.6.30., 1. o.

(39)  HL L 12., 2001.1.16., 1. o.

(40)  HL L 164., 1995.7.14., 1. o.

(41)  HL L 81., 2001.3.21., 1. o.

(42)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(43)  HL L 275., 1993.11.8., 1. o.

(44)  HL L 67., 1994.3.10., 1. o.

(45)  HL L 25., 2002.1.29., 1. o.

(46)  HL L 358., 2002.12.31., 28. o.

(47)  HL L 200., 2005.7.30., 1. o.

(48)  HL L 287., 2000.11.14., 19. o.

(49)  HL L 344., 2001.12.28., 70. o.

(50)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.

(51)  HL L 169., 2003.7.8., 6. o.

(52)  HL L 21., 2004.1.28., 1. o.

(53)  HL L 40., 2004.2.12., 1. o.

(54)  HL L 55., 2004.2.24., 1. o.

(55)  HL L 162., 2004.4.30., 32. o.

(56)  HL L 315., 2004.10.14., 14. o.

(57)  HL L 29., 2005.2.2., 5. o.

(58)  HL L 95., 2005.4.14., 1. o.

(59)  HL L 152., 2005.6.15., 1. o.

(60)  HL L 193., 2005.7.23., 1. o.

(61)  HL L 193., 2005.7.23., 9. o.

(62)  HL L 299., 2005.11.16., 23. o.

(63)  HL L 51., 2006.2.22., 1. o.

(64)  HL L 134., 2006.5.20., 1. o.

(65)  HL L 148., 2006.6.2., 1. o.

(66)  HL 17., 1958.10.6., 385. o.

(67)  HL L 238., 1983.9.7., 3. o.

(68)  HL L 64., 1988.3.9., 7. o.

(69)  HL L 229., 1993.8.25., 5. o.

(70)  HL L 104., 2004.4.8., 114. o.

(71)  HL L 146., 1979.6.14., 15. o.

(72)  HL L 311., 1992.11.8., 16. o.

(73)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o.

(74)  HL L 8., 2003.1.14., 10. o.

(75)  HL L 312., 2005.11.29., 51. o.

(76)  HL L 228., 1996.9.9., 1. o.

(77)  HL L 88., 1977.4.6., 9. o.

(78)  HL 27., 1958.12.6., 534. o.

(79)  HL L 242., 1997.9.4., 64. o.

(80)  HL L 280., 2002.10.18., 62. o.

(81)  HL L 239., 2000.9.22., 317. o.

(82)  HL L 239., 2000.9.22., 463. o.


MELLÉKLET

TARTALOMJEGYZÉK

1.

AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

A.

MŰTRÁGYÁK

B.

HORIZONTÁLIS ÉS ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

2.

A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA

SZOCIÁLIS BIZTONSÁG

3.

VÁLLALATI JOG

4.

VERSENYPOLITIKA

5.

MEZŐGAZDASÁG

A.

MEZŐGAZDASÁGI JOGSZABÁLYOK

B.

ÁLLAT- ÉS NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK

I.

ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK

II.

NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK

6.

KÖZLEKEDÉSPOLITIKA

A.

SZÁRAZFÖLDI FUVAROZÁS

B.

KÖZÚTI FUVAROZÁS

C.

VASÚTI FUVAROZÁS

D.

TRANSZEURÓPAI KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT

E.

LÉGI KÖZLEKEDÉS

7.

ADÓZÁS

8.

STATISZTIKA

9.

ENERGIA

10.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A.

TERMÉSZETVÉDELEM

B.

IPARI SZENNYEZÉSCSÖKKENTÉS ÉS KOCKÁZATKEZELÉS

C.

VEGYI ANYAGOK

11.

BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A.

IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS POLGÁRI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEKBEN

B.

VÍZUMPOLITIKA

C.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.

VÁMUNIÓ

TECHNIKAI KIIGAZÍTÁSOK A VÁMKÓDEXHEZ

13.

KÜLKAPCSOLATOK

14.

KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA

15.

INTÉZMÉNYEK

1.   AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

A.   MŰTRÁGYÁK

32003 R 2003: Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/2003/EK rendelete a műtrágyákról (HL L 304., 2003.11.21., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

32004 R 0885: A Tanács 2004.4.26-i 885/2004/EK rendelete (HL L 168., 2004.5.1., 1. o.),

32004 R 2076: A Bizottság 2004.12.3-i 2076/2004/EK rendelete (HL L 359., 2004.12.4., 25.o.).

a)

Az I. melléklet A.2. részében, a 6. oszlop első bekezdésében a zárójelben szereplő szöveg a „Szlovákia” szót követően a következőkkel egészül ki:

„Bulgária, Románia”;

b)

Az I. melléklet B.1., B.2. és B.4. részében, az 5. oszlop második bekezdésének első francia bekezdésében a zárójelben szereplő szöveg a „Szlovákia” szót követően a következőkkel egészül ki:

„Bulgária, Románia”;

B.   HORIZONTÁLIS ÉS ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

31993 R 0339: A Tanács 1993. február 8-i 339/93/EGK rendelete a harmadik országokból behozott termékek termékbiztonsági szabályoknak való megfelelősége ellenőrzéséről (HL L 40., 1993.2.17., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

32003 R 0806: A Tanács 2003.4.14-i 806/2003/EK rendelete (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.).

a)

Az 6. cikk (1) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

„—

Опасен продукт — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs periculos — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93”;

b)

A 6. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

„—

Продукт несъответстващ на изискванията — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs neconform — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93”

2.   A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA

SZOCIÁLIS BIZTONSÁG

1.

31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról (HL L 149., 1971.7.5., 2. o.), az alábbi módosítással és naprakésszé tétellel:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EK rendelete (HL L 28., 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 1290: A Tanács 1997.6.27-i 1290/97/EK rendelete (HL L 176., 1997.7.4., 1. o.),

31998 R 1223: A Tanács 1998.6.4-i 1223/98/EK rendelete (HL L 168., 1998.6.13., 1. o.),

31998 R 1606: A Tanács 1998.6.29-i 1606/98/EK rendelete (HL L 209., 1998.7.25., 1. o.),

31999 R 0307: A Tanács 1999.2.8-i 307/1999/EK rendelete (HL L 38., 1999.2.12., 1. o.),

31999 R 1399: A Tanács 1999.4.29-i 1399/1999/EK rendelete (HL L 164., 1999.6.30., 1. o.),

32001 R 1386: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.6.5-i 1386/2001/EK rendelete (HL L 187., 2001.7.10., 1. o.).

12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

32004 R 0631: Az Európai Parlament és a Tanács 2004.3.31-i 631/2004/EK rendelete (HL L 100., 2004.4.6., 1. o.),

32005 R 0647: Az Európai Parlament és a Tanács 2005.4.13-i 647/2005/EK rendelete (HL L 117., 2005.5.4., 1.o.),

32006 R 0629: Az Európai Parlament és a Tanács 2006.4.5-i 629/2006/EK rendelete (HL L 114., 2006.4.27., 1.o.),

és a végrehajtási rendelet hatályba lépésének napjától az alábbiakkat hatályon kívül helyezve:

32004 R 0883: Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 883/2004/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról (HL L 166., 2004.4.30., 1. o.).

a)

A 82. (B) cikk (1) bekezdésében a „százötven” helyébe „százhatvankettő” lép;

b)

Az I. melléklet „Munkavállalók és/vagy önálló vállalkozók (a rendelet 1. cikke a) pontjának ii. és iii. alpontja)” című I. része a következőképpen módosul:

i.

az „A. BELGIUM” pont után a „Tárgytalan” szót követően a következő szöveggel egészül ki:

„B.   BULGÁRIA

Aki a szociális biztonsági törvény 4. cikke (3) bekezdésének 5. és 6. pontja értelmében munkaszerződés nélkül végez munkát, a rendelet 1. cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében önálló vállalkozónak tekintendő.”;

ii.

a „B. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „C. DÁNIA”, „D. NÉMETORSZÁG”, „E. ÉSZTORSZÁG”, „F. GÖRÖGORSZÁG”, „G. SPANYOLORSZÁG”, „H. FRANCIAORSZÁG”, „I. ÍRORSZÁG”, „J. OLASZORSZÁG”, „K. CIPRUS”, „L. LETTORSZÁG”, „M. LITVÁNIA”, „N. LUXEMBURG”, „O. MAGYARORSZÁG”, „P. MÁLTA”, „Q. HOLLANDIA”, „R. AUSZTRIA”, „S. LENGYELORSZÁG”, „T. PORTUGÁLIA”, „U. SZLOVÉNIA”, „V. SZLOVÁKIA”, „W. FINNORSZÁG”, „X. SVÉDORSZÁG”, „Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: „C. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „D. DÁNIA”, „E. NÉMETORSZÁG”, „F. ÉSZTORSZÁG”, „G. GÖRÖGORSZÁG”, „H. SPANYOLORSZÁG”, „I. FRANCIAORSZÁG”, „J. ÍRORSZÁG”, „K. OLASZORSZÁG”, „L. CIPRUS”, „M. LETTORSZÁG”, „N. LITVÁNIA”, „O. LUXEMBURG”, „P. MAGYARORSZÁG”, „Q. MÁLTA”, „R. HOLLANDIA”, „S. AUSZTRIA”, „T. LENGYELORSZÁG”, „U. PORTUGÁLIA”, „W. SZLOVÉNIA”, „X. SZLOVÁKIA”, „Y. FINNORSZÁG”, „Z. SVÉDORSZÁG”, „AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”;

iii.

az „U. PORTUGÁLIA” pont után a „Tárgytalan.” szót követően a következő szöveggel egészül ki:

„V.   ROMÁNIA

Tárgytalan.”;

c)

Az I. melléklet „Családtagok (a rendelet 1. cikke f) pontjának második mondata)” című II. része a következőképpen módosul:

i.

az „A. BELGIUM” pont után a „Tárgytalan” szót követően a következő szöveggel egészül ki:

„B.   BULGÁRIA

Tárgytalan.”;

ii.

a „B. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „C. DÁNIA”, „D. NÉMETORSZÁG”, „E. ÉSZTORSZÁG”, „F. GÖRÖGORSZÁG”, „G. SPANYOLORSZÁG”, „H. FRANCIAORSZÁG”, „I. ÍRORSZÁG”, „J. OLASZORSZÁG”, „K. CIPRUS”, „L. LETTORSZÁG”, „M. LITVÁNIA”, „N. LUXEMBURG”, „O. MAGYARORSZÁG”, „P. MÁLTA”, „Q. HOLLANDIA”, „R. AUSZTRIA”, „S. LENGYELORSZÁG”, „T. PORTUGÁLIA”, „U. SZLOVÉNIA”, „V. SZLOVÁKIA”, „W. FINNORSZÁG”, „X. SVÉDORSZÁG”, „Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: „C. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „D. DÁNIA”, „E. NÉMETORSZÁG”, „F. ÉSZTORSZÁG”, „G. GÖRÖGORSZÁG”, „H. SPANYOLORSZÁG”, „I. FRANCIAORSZÁG”, „J. ÍRORSZÁG”, „K. OLASZORSZÁG”, „L. CIPRUS”, „M. LETTORSZÁG”, „N. LITVÁNIA”, „O. LUXEMBURG”, „P. MAGYARORSZÁG”, „Q. MÁLTA”, „R. HOLLANDIA”, „S. AUSZTRIA”, „T. LENGYELORSZÁG”, „U. PORTUGÁLIA”, „W. SZLOVÉNIA”, „X. SZLOVÁKIA”, „Y. FINNORSZÁG”, „Z. SVÉDORSZÁG”, „AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”;

iii.

az „U. PORTUGÁLIA” pont után a „Tárgytalan.” szót követően a következő szöveggel egészül ki:

„V.   ROMÁNIA

A rendelet III. címe 1. fejezetének rendelkezései értelmében a természetbeni ellátásokra való jogosultság meghatározásakor »családtag« a házastárs, az eltartott szülő vagy a 18 év alatti (illetve a 26 év alatti és eltartott) gyermek.”;

d)

A II. mellékletnek „A rendelet 1. cikke j) pontjának negyedik albekezdése értelmében a rendelet hatálya alól kivont, az önálló vállalkozókra vonatkozó rendszerek” című I. része a következőképpen módosul:

i.

az „A. BELGIUM” pont után a „Tárgytalan” szót követően a következő szöveggel egészül ki:

„B.   BULGÁRIA

Tárgytalan.”;

ii.

a „B. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „C. DÁNIA”, „D. NÉMETORSZÁG”, „E. ÉSZTORSZÁG”, „F. GÖRÖGORSZÁG”, „G. SPANYOLORSZÁG”, „H. FRANCIAORSZÁG”, „I. ÍRORSZÁG”, „J. OLASZORSZÁG”, „K. CIPRUS”, „L. LETTORSZÁG”, „M. LITVÁNIA”, „N. LUXEMBURG”, „O. MAGYARORSZÁG”, „P. MÁLTA”, „Q. HOLLANDIA”, „R. AUSZTRIA”, „S. LENGYELORSZÁG”, „T. PORTUGÁLIA”, „U. SZLOVÉNIA”, „V. SZLOVÁKIA”, „W. FINNORSZÁG”, „X. SVÉDORSZÁG”, „Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: „C. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „D. DÁNIA”, „E. NÉMETORSZÁG”, „F. ÉSZTORSZÁG”, „G. GÖRÖGORSZÁG”, „H. SPANYOLORSZÁG”, „I. FRANCIAORSZÁG”, „J. ÍRORSZÁG”, „K. OLASZORSZÁG”, „L. CIPRUS”, „M. LETTORSZÁG”, „N. LITVÁNIA”, „O. LUXEMBURG”, „P. MAGYARORSZÁG”, „Q. MÁLTA”, „R. HOLLANDIA”, „S. AUSZTRIA”, „T. LENGYELORSZÁG”, „U. PORTUGÁLIA”, „W. SZLOVÉNIA”, „X. SZLOVÁKIA”, „Y. FINNORSZÁG”, „Z. SVÉDORSZÁG”, „AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”;

iii.

az „U. PORTUGÁLIA” pont után a „Tárgytalan.” szót követően a következő szöveggel egészül ki:

„V.   ROMÁNIA

Tárgytalan.”;

e)

A II. mellékletnek „A rendelet 1. cikke u) pontja i. alpontjának értelmében a rendelet hatálya alól kivont különleges szülési juttatások és örökbefogadási támogatások” című II. része a következőképpen módosul:

i.

az „A. BELGIUM” pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„B.   BULGÁRIA

Egyösszegű anyasági juttatás (A gyermekek után járó családi juttatásokról szóló törvény).”;

ii.

a „B. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „C. DÁNIA”, „D. NÉMETORSZÁG”, „E. ÉSZTORSZÁG”, „F. GÖRÖGORSZÁG”, „G. SPANYOLORSZÁG”, „H. FRANCIAORSZÁG”, „I. ÍRORSZÁG”, „J. OLASZORSZÁG”, „K. CIPRUS”, „L. LETTORSZÁG”, „M. LITVÁNIA”, „N. LUXEMBURG”, „O. MAGYARORSZÁG”, „P. MÁLTA”, „Q. HOLLANDIA”, „R. AUSZTRIA”, „S. LENGYELORSZÁG”, „T. PORTUGÁLIA”, „U. SZLOVÉNIA”, „V. SZLOVÁKIA”, „W. FINNORSZÁG”, „X. SVÉDORSZÁG”, „Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: „C. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „D. DÁNIA”, „E. NÉMETORSZÁG”, „F. ÉSZTORSZÁG”, „G. GÖRÖGORSZÁG”, „H. SPANYOLORSZÁG”, „I. FRANCIAORSZÁG”, „J. ÍRORSZÁG”, „K. OLASZORSZÁG”, „L. CIPRUS”, „M. LETTORSZÁG”, „N. LITVÁNIA”, „O. LUXEMBURG”, „P. MAGYARORSZÁG”, „Q. MÁLTA”, „R. HOLLANDIA”, „S. AUSZTRIA”, „T. LENGYELORSZÁG”, „U. PORTUGÁLIA”, „W. SZLOVÉNIA”, „X. SZLOVÁKIA”, „Y. FINNORSZÁG”, „Z. SVÉDORSZÁG”, „AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”;

iii.

az „U. PORTUGÁLIA” pont után a „Nincs ilyen.” szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

„V.   ROMÁNIA

Szülési juttatás.”;

f)

A II. mellékletnek „A rendelet alkalmazási körébe nem tartozó, a 4. cikk (2b) bekezdése értelmében nem járulékalapú ellátások” című III. része a következőképpen módosul:

i.

az „A. BELGIUM” pont után a „Nincs ilyen.” szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

„B.   BULGÁRIA

Nincs ilyen.”;

ii.

a „B. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „C. DÁNIA”, „D. NÉMETORSZÁG”, „E. ÉSZTORSZÁG”, „F. GÖRÖGORSZÁG”, „G. SPANYOLORSZÁG”, „H. FRANCIAORSZÁG”, „I. ÍRORSZÁG”, „J. OLASZORSZÁG”, „K. CIPRUS”, „L. LETTORSZÁG”, „M. LITVÁNIA”, „N. LUXEMBURG”, „O. MAGYARORSZÁG”, „P. MÁLTA”, „Q. HOLLANDIA”, „R. AUSZTRIA”, „S. LENGYELORSZÁG”, „T. PORTUGÁLIA”, „U. SZLOVÉNIA”, „V. SZLOVÁKIA”, „W. FINNORSZÁG”, „X. SVÉDORSZÁG”, „Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: „C. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „D. DÁNIA”, „E. NÉMETORSZÁG”, „F. ÉSZTORSZÁG”, „G. GÖRÖGORSZÁG”, „H. SPANYOLORSZÁG”, „I. FRANCIAORSZÁG”, „J. ÍRORSZÁG”, „K. OLASZORSZÁG”, „L. CIPRUS”, „M. LETTORSZÁG”, „N. LITVÁNIA”, „O. LUXEMBURG”, „P. MAGYARORSZÁG”, „Q. MÁLTA”, „R. HOLLANDIA”, „S. AUSZTRIA”, „T. LENGYELORSZÁG”, „U. PORTUGÁLIA”, „W. SZLOVÉNIA”, „X. SZLOVÁKIA”, „Y. FINNORSZÁG”, „Z. SVÉDORSZÁG”, „AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”;

iii.

az „U. PORTUGÁLIA” pont után a „Nincs ilyen.” szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

„V.   ROMÁNIA

Nincs ilyen.”;

g)

A „Különleges, nem járulékalapú ellátások (a rendelet 10a. cikke)” című IIa. melléklet a következőképpen módosul:

i.

az „A. BELGIUM” pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„B.   BULGÁRIA

Időskorúaknak járó szociális nyugdíj (a szociális biztonsági törvény 89. cikke).”;

ii.

a „B. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „C. DÁNIA”, „D. NÉMETORSZÁG”, „E. ÉSZTORSZÁG”, „F. GÖRÖGORSZÁG”, „G. SPANYOLORSZÁG”, „H. FRANCIAORSZÁG”, „I. ÍRORSZÁG”, „J. OLASZORSZÁG”, „K. CIPRUS”, „L. LETTORSZÁG”, „M. LITVÁNIA”, „N. LUXEMBURG”, „O. MAGYARORSZÁG”, „P. MÁLTA”, „Q. HOLLANDIA”, „R. AUSZTRIA”, „S. LENGYELORSZÁG”, „T. PORTUGÁLIA”, „U. SZLOVÉNIA”, „V. SZLOVÁKIA”, „W. FINNORSZÁG”, „X. SVÉDORSZÁG”, „Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: „C. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „D. DÁNIA”, „E. NÉMETORSZÁG”, „F. ÉSZTORSZÁG”, „G. GÖRÖGORSZÁG”, „H. SPANYOLORSZÁG”, „I. FRANCIAORSZÁG”, „J. ÍRORSZÁG”, „K. OLASZORSZÁG”, „L. CIPRUS”, „M. LETTORSZÁG”, „N. LITVÁNIA”, „O. LUXEMBURG”, „P. MAGYARORSZÁG”, „Q. MÁLTA”, „R. HOLLANDIA”, „S. AUSZTRIA”, „T. LENGYELORSZÁG”, „U. PORTUGÁLIA”, „W. SZLOVÉNIA”, „X. SZLOVÁKIA”, „Y. FINNORSZÁG”, „Z. SVÉDORSZÁG”, „AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”;

iii.

az „U. PORTUGÁLIA” pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„V.   ROMÁNIA

Fogyatékos személyeknek járó havi juttatás (az 519/2002. törvénnyel jóváhagyott, a különleges védelemről és a fogyatékos személyek foglalkoztatásáról szóló 102/1999. kormányrendelet).”;

h)

A III. mellékletnek „A szociális biztonsági egyezményeknek a rendelet 6. cikkétől függetlenül továbbra is alkalmazandó rendelkezései (a rendelet 7. cikke (2) bekezdésének c) pontja)” című A. része a következőképpen módosul:

i.

az „1. BELGIUM – NÉMETORSZÁG” pont alatti szövegrész után a következővel egészül ki:

„2.   BULGÁRIA – NÉMETORSZÁG

a)

A szociális biztonságról szóló, 1997. december 17-i egyezmény 28. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

b)

A fenti egyezmény záró jegyzőkönyvének 10. pontja.

3.   BULGÁRIA – AUSZTRIA

A szociális biztonságról szóló, 2005. április 14-i egyezmény 38. cikkének (3) bekezdése.

4.   BULGÁRIA – SZLOVÉNIA

A szociális biztonságról szóló, 1957. december 18-i egyezmény 32. cikkének (2) bekezdése.”.

ii.

a „CSEH KÖZTÁRSASÁG – NÉMETORSZÁG” pont számozása „2”-ről „5”-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„6.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – CIPRUS”

„7.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – LUXEMBURG”

„8.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – AUSZTRIA”

„9.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – SZLOVÁKIA”

„10.

DÁNIA – FINNORSZÁG”

„11.

DÁNIA – SVÉDORSZÁG”

„12.

NÉMETORSZÁG – GÖRÖGORSZÁG”

„13.

NÉMETORSZÁG – SPANYOLORSZÁG”

„14.

NÉMETORSZÁG – FRANCIAORSZÁG”

„15.

NÉMETORSZÁG – LUXEMBURG”

„16.

NÉMETORSZÁG – MAGYARORSZÁG”

„17.

NÉMETORSZÁG – HOLLANDIA”

„18.

NÉMETORSZÁG – AUSZTRIA”

„19.

NÉMETORSZÁG – LENGYELORSZÁG”

iii.

a „19. NÉMETORSZÁG – LENGYELORSZÁG” pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„20.   NÉMETORSZÁG – ROMÁNIA

a)

A szociális biztonságról szóló, 2005. április 8-i egyezmény 28. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

b)

A fenti egyezmény zárójegyzőkönyvének 13. pontja.”;

iv.

a „NÉMETORSZÁG – SZLOVÉNIA” pont számozása „17”-ről „21”-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„22.

NÉMETORSZÁG – SZLOVÁKIA”

„23.

NÉMETORSZÁG – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”

„24.

SPANYOLORSZÁG – PORTUGÁLIA”

„25.

ÍRORSZÁG – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”

„26.

OLASZORSZÁG – SZLOVÁKIA”

„27.

LUXEMBURG – SZLOVÁKIA”

„28.

MAGYARORSZÁG – AUSZTRIA”

„29.

MAGYARORSZÁG – SZLOVÉNIA”

„30.

HOLLANDIA – PORTUGÁLIA”

„31.

AUSZTRIA – LENGYELORSZÁG”

„32.

AUSZTRIA – SZLOVÉNIA”

„33.

AUSZTRIA – SZLOVÁKIA”

„34.

LENGYELORSZÁG – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”

„35.

FINNORSZÁG – SVÉDORSZÁG”

i)

A III. mellékletnek „A szociális biztonsági egyezményeknek azon rendelkezései, amelyek nem alkalmazhatók a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi személyre” című B. része a következőképpen módosul:

i.

az „1. CSEH KÖZTÁRSASÁG – CIPRUS” pont előtti szövegrész előtt a következővel egészül ki:

„1.   BULGÁRIA – AUSZTRIA

A szociális biztonságról szóló, 2005. április 14-i egyezmény 38. cikkének (3) bekezdése.”;

ii.

a „CSEH KÖZTÁRSASÁG – CIPRUS” pont számozása „1”-ről „2”-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„3.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – AUSZTRIA”

„4.

NÉMETORSZÁG – MAGYARORSZÁG”

„5.

NÉMETORSZÁG – SZLOVÉNIA”

„6.

OLASZORSZÁG – SZLOVÉNIA”

„7.

MAGYARORSZÁG – AUSZTRIA”

„8.

MAGYARORSZÁG – SZLOVÉNIA”

„9.

AUSZTRIA – LENGYELORSZÁG”

„10.

AUSZTRIA – SZLOVÉNIA”

„11.

AUSZTRIA – SZLOVÁKIA”

j)

A IV. mellékletnek „A rendelet 37. cikkének (1) bekezdésében említett jogszabályok, amelyek szerint a rokkantsági ellátások összege független a biztosítási idő tartamától” című A. része a következőképpen módosul:

i.

az „A. BELGIUM” pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„B.   BULGÁRIA

Nincs ilyen.”;

ii.

a „B. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „C. DÁNIA”, „D. NÉMETORSZÁG”, „E. ÉSZTORSZÁG”, „F. GÖRÖGORSZÁG”, „G. SPANYOLORSZÁG”, „H. FRANCIAORSZÁG”, „I. ÍRORSZÁG”, „J. OLASZORSZÁG”, „K. CIPRUS”, „L. LETTORSZÁG”, „M. LITVÁNIA”, „N. LUXEMBURG”, „O. MAGYARORSZÁG”, „P. MÁLTA”, „Q. HOLLANDIA”, „R. AUSZTRIA”, „S. LENGYELORSZÁG”, „T. PORTUGÁLIA”, „U. SZLOVÉNIA”, „V. SZLOVÁKIA”, „W. FINNORSZÁG”, „X. SVÉDORSZÁG”, „Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: „C. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „D. DÁNIA”, „E. NÉMETORSZÁG”, „F. ÉSZTORSZÁG”, „G. GÖRÖGORSZÁG”, „H. SPANYOLORSZÁG”, „I. FRANCIAORSZÁG”, „J. ÍRORSZÁG”, „K. OLASZORSZÁG”, „L. CIPRUS”, „M. LETTORSZÁG”, „N. LITVÁNIA”, „O. LUXEMBURG”, „P. MAGYARORSZÁG”, „Q. MÁLTA”, „R. HOLLANDIA”, „S. AUSZTRIA”, „T. LENGYELORSZÁG”, „U. PORTUGÁLIA”, „W. SZLOVÉNIA”, „X. SZLOVÁKIA”, „Y. FINNORSZÁG”, „Z. SVÉDORSZÁG”, „AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”;

iii.

az „U. PORTUGÁLIA” pont után a „Nincs ilyen.” szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

„V.   ROMÁNIA

Nincs ilyen.”;

k)

A IV. mellékletnek „Az 1408/71/EGK rendelet 38. cikkének (3) bekezdése és 45. cikkének (3) bekezdése szerint az önálló vállalkozókra vonatkozó különleges rendszerek” című B. része a következőképpen módosul:

i.

az „A. BELGIUM” pont után a „Nincs ilyen.” szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

„B.   BULGÁRIA

Nincs ilyen.”;

ii.

a „B. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „C. DÁNIA”, „D. NÉMETORSZÁG”, „E. ÉSZTORSZÁG”, „F. GÖRÖGORSZÁG”, „G. SPANYOLORSZÁG”, „H. FRANCIAORSZÁG”, „I. ÍRORSZÁG”, „J. OLASZORSZÁG”, „K. CIPRUS”, „L. LETTORSZÁG”, „M. LITVÁNIA”, „N. LUXEMBURG”, „O. MAGYARORSZÁG”, „P. MÁLTA”, „Q. HOLLANDIA”, „R. AUSZTRIA”, „S. LENGYELORSZÁG”, „T. PORTUGÁLIA”, „U. SZLOVÉNIA”, „V. SZLOVÁKIA”, „W. FINNORSZÁG”, „X. SVÉDORSZÁG”, „Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: „C. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „D. DÁNIA”, „E. NÉMETORSZÁG”, „F. ÉSZTORSZÁG”, „G. GÖRÖGORSZÁG”, „H. SPANYOLORSZÁG”, „I. FRANCIAORSZÁG”, „J. ÍRORSZÁG”, „K. OLASZORSZÁG”, „L. CIPRUS”, „M. LETTORSZÁG”, „N. LITVÁNIA”, „O. LUXEMBURG”, „P. MAGYARORSZÁG”, „Q. MÁLTA”, „R. HOLLANDIA”, „S. AUSZTRIA”, „T. LENGYELORSZÁG”, „U. PORTUGÁLIA”, „W. SZLOVÉNIA”, „X. SZLOVÁKIA”, „Y. FINNORSZÁG”, „Z. SVÉDORSZÁG”, „AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”;

iii.

az „U. PORTUGÁLIA” pont után a „Nincs ilyen.” szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

„V.   ROMÁNIA

Nincs ilyen.”;

l)

A IV. mellékletnek „A rendelet 46. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett esetek, amikor az ellátásoknak a rendelet 46. cikkének (2) bekezdésével összhangban történő kiszámításáról le lehet mondani” című C. része a következőképpen módosul:

i.

az „A. BELGIUM” pont után a „Nincs ilyen.” szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

„B.   BULGÁRIA

A biztosítási időre járó és öregségi nyugdíjakra, az általános megbetegedés miatti rokkantsági nyugdíjakra, valamint a fent említett nyugdíjakból származó túlélő hozzátartozói nyugdíjakra vonatkozó valamennyi kérelem.”;

ii.

a „B. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „C. DÁNIA”, „D. NÉMETORSZÁG”, „E. ÉSZTORSZÁG”, „F. GÖRÖGORSZÁG”, „G. SPANYOLORSZÁG”, „H. FRANCIAORSZÁG”, „I. ÍRORSZÁG”, „J. OLASZORSZÁG”, „K. CIPRUS”, „L. LETTORSZÁG”, „M. LITVÁNIA”, „N. LUXEMBURG”, „O. MAGYARORSZÁG”, „P. MÁLTA”, „Q. HOLLANDIA”, „R. AUSZTRIA”, „S. LENGYELORSZÁG”, „T. PORTUGÁLIA”, „U. SZLOVÉNIA”, „V. SZLOVÁKIA”, „W. FINNORSZÁG”, „X. SVÉDORSZÁG”, „Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: „C. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „D. DÁNIA”, „E. NÉMETORSZÁG”, „F. ÉSZTORSZÁG”, „G. GÖRÖGORSZÁG”, „H. SPANYOLORSZÁG”, „I. FRANCIAORSZÁG”, „J. ÍRORSZÁG”, „K. OLASZORSZÁG”, „L. CIPRUS”, „M. LETTORSZÁG”, „N. LITVÁNIA”, „O. LUXEMBURG”, „P. MAGYARORSZÁG”, „Q. MÁLTA”, „R. HOLLANDIA”, „S. AUSZTRIA”, „T. LENGYELORSZÁG”, „U. PORTUGÁLIA”, „W. SZLOVÉNIA”, „X. SZLOVÁKIA”, „Y. FINNORSZÁG”, „Z. SVÉDORSZÁG”, „AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”;

iii.

az „U. PORTUGÁLIA” pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„V.   ROMÁNIA

Nincs ilyen.”;

m)

Az „Egyes tagállamok jogszabályainak alkalmazására vonatkozó különös szabályok” című VI. melléklet a következőképpen módosul:

i.

az „A. BELGIUM” pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„B.   BULGÁRIA

Nincs ilyen.”;

ii.

a „B. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „C. DÁNIA”, „D. NÉMETORSZÁG”, „E. ÉSZTORSZÁG”, „F. GÖRÖGORSZÁG”, „G. SPANYOLORSZÁG”, „H. FRANCIAORSZÁG”, „I. ÍRORSZÁG”, „J. OLASZORSZÁG”, „K. CIPRUS”, „L. LETTORSZÁG”, „M. LITVÁNIA”, „N. LUXEMBURG”, „O. MAGYARORSZÁG”, „P. MÁLTA”, „Q. HOLLANDIA”, „R. AUSZTRIA”, „S. LENGYELORSZÁG”, „T. PORTUGÁLIA”, „U. SZLOVÉNIA”, „V. SZLOVÁKIA”, „W. FINNORSZÁG”, „X. SVÉDORSZÁG”, „Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: „C. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „D. DÁNIA”, „E. NÉMETORSZÁG”, „F. ÉSZTORSZÁG”, „G. GÖRÖGORSZÁG”, „H. SPANYOLORSZÁG”, „I. FRANCIAORSZÁG”, „J. ÍRORSZÁG”, „K. OLASZORSZÁG”, „L. CIPRUS”, „M. LETTORSZÁG”, „N. LITVÁNIA”, „O. LUXEMBURG”, „P. MAGYARORSZÁG”, „Q. MÁLTA”, „R. HOLLANDIA”, „S. AUSZTRIA”, „T. LENGYELORSZÁG”, „U. PORTUGÁLIA”, „W. SZLOVÉNIA”, „X. SZLOVÁKIA”, „Y. FINNORSZÁG”, „Z. SVÉDORSZÁG”, „AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”;

iii.

az „U. PORTUGÁLIA” pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„V.   ROMÁNIA

Az olyan nyugdíjpénztárakban, ahol a nyugdíjat nyugdíjpontok alapján számítják, a rendelet 46. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett elméleti összeg kiszámításakor a hatáskörrel rendelkező intézménynek a bármely más tagállam törvényhozása alatt letöltött valamennyi biztosítási év tekintetében figyelembe kell vennie a nyugdíjpontok számát, amelyet úgy számítanak ki, hogy az általa alkalmazott törvényeknek megfelelően összegyűjtött pontok számát elosztják az e pontoknak megfelelő évek számával.”;

n)

A VII. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„VII. MELLÉKLET

OLYAN ESETEK, AMIKOR EGY SZEMÉLY EGYIDEJŰLEG KÉT TAGÁLLAM JOGSZABÁLYAINAK A HATÁLYA ALÁ TARTOZIK

(A rendelet 14c. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

1.

Ha az érintett személy Belgiumban önálló vállalkozó, és bármely másik tagállamban munkaviszonyban áll.

2.

Ha az érintett személy Bulgáriában önálló vállalkozó, és bármely másik tagállamban munkaviszonyban áll.

3.

Ha az érintett személy a Cseh Köztársaságban önálló vállalkozó, és bármely másik tagállamban munkaviszonyban áll.

4.

Ha a Dániában lakóhellyel rendelkező személy Dániában önálló vállalkozó, és bármely másik tagállamban munkaviszonyban áll.

5.

A mezőgazdasági balesetbiztosítási rendszerben és a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó öregségi biztosítási rendszerben: ha az érintett személy Németországban önálló vállalkozóként tevékenykedő mezőgazdasági termelő, és bármely más tagállam területén munkaviszonyban áll.

6.

Ha az Észtországban lakóhellyel rendelkező személy Észtországban önálló vállalkozó, és bármely másik tagállamban munkaviszonyban áll.

7.

Az önálló vállalkozókra vonatkozó nyugdíjbiztosítási rendszerben: ha az érintett személy Görögországban önálló vállalkozó, és bármely másik tagállam területén munkaviszonyban áll.

8.

Ha a Spanyolországban lakóhellyel rendelkező személy Spanyolországban önálló vállalkozó, és bármelyik másik tagállamban munkaviszonyban áll.

9.

Ha az érintett személy Franciaországban önálló vállalkozó és, Luxemburg kivételével, bármely más tagállam területén munkaviszonyban áll.

10.

Ha az érintett személy Franciaországban önálló vállalkozóként tevékenykedő mezőgazdasági termelő, és Luxemburgban munkaviszonyban áll.

11.

Ha az érintett személy Olaszországban önálló vállalkozó, és bármely másik tagállam területén munkaviszonyban áll.

12.

Ha a Cipruson lakóhellyel rendelkező személy Cipruson önálló vállalkozó, és bármely másik tagállamban munkaviszonyban áll.

13.

Ha az érintett személy Máltán önálló vállalkozó, és bármely másik tagállam területén munkaviszonyban áll.

14.

Ha az érintett személy Portugáliában önálló vállalkozó, és bármely másik tagállam területén munkaviszonyban áll.

15.

Ha az érintett személy Romániában önálló vállalkozó, és bármely másik tagállam területén munkaviszonyban áll.

16.

Ha a Finnországban lakóhellyel rendelkező személy Finnországban önálló vállalkozó, és bármely másik tagállamban munkaviszonyban áll.

17.

Ha az érintett személy Szlovákiában önálló vállalkozó, és bármely másik tagállam területén munkaviszonyban áll.

18.

Ha a Svédországban lakóhellyel rendelkező személy Svédországban önálló vállalkozó, és bármelyik másik tagállamban munkaviszonyban áll.”;

o)

Az „Árvák számára csak családi támogatást vagy kiegészítő, illetve különleges támogatást nyújtó szociális biztonsági rendszerek (a rendelet 78a. cikke)” című VIII. melléklete a következőképpen módosul:

i.

az „A. BELGIUM” pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„B.   BULGÁRIA

Nincs ilyen.”;

ii.

a „B. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „C. DÁNIA”, „D. NÉMETORSZÁG”, „E. ÉSZTORSZÁG”, „F. GÖRÖGORSZÁG”, „G. SPANYOLORSZÁG”, „H. FRANCIAORSZÁG”, „I. ÍRORSZÁG”, „J. OLASZORSZÁG”, „K. CIPRUS”, „L. LETTORSZÁG”, „M. LITVÁNIA”, „N. LUXEMBURG”, „O. MAGYARORSZÁG”, „P. MÁLTA”, „Q. HOLLANDIA”, „R. AUSZTRIA”, „S. LENGYELORSZÁG”, „T. PORTUGÁLIA”, „U. SZLOVÉNIA”, „V. SZLOVÁKIA”, „W. FINNORSZÁG”, „X. SVÉDORSZÁG”, „Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: „C. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „D. DÁNIA”, „E. NÉMETORSZÁG”, „F. ÉSZTORSZÁG”, „G. GÖRÖGORSZÁG”, „H. SPANYOLORSZÁG”, „I. FRANCIAORSZÁG”, „J. ÍRORSZÁG”, „K. OLASZORSZÁG”, „L. CIPRUS”, „M. LETTORSZÁG”, „N. LITVÁNIA”, „O. LUXEMBURG”, „P. MAGYARORSZÁG”, „Q. MÁLTA”, „R. HOLLANDIA”, „S. AUSZTRIA”, „T. LENGYELORSZÁG”, „U. PORTUGÁLIA”, „W. SZLOVÉNIA”, „X. SZLOVÁKIA”, „Y. FINNORSZÁG”, „Z. SVÉDORSZÁG”, „AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”;

iii.

az „U. PORTUGÁLIA” pont után a „Nincs ilyen.” szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

„V.   ROMÁNIA

Nincs ilyen.”.

2.

31972 R 0574: A Tanács 1972. március 21-i 574/72/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 74., 1972.3.27., 1. o.), az alábbi utolsó módosítással és naprakésszé tétellel:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EK rendelete (HL L 28., 1997.1.30., 1. o.),

az alábbi módosításokkal:

31997 R 1290: A Tanács 1997.6.27-i 1290/97/EK rendelete (HL L 176., 1997.7.4., 1. o.),

31998 R 1223: A Tanács 1998.6.4-i 1223/98/EK rendelete (HL L 168., 1998.6.13., 1. o.),

31998 R 1606: A Tanács 1998.6.29-i 1606/98/EK rendelete (HL L 209., 1998.7.25., 1. o.),

31999 R 0307: A Tanács 1999.2.8-i 307/1999/EK rendelete (HL L 38., 1999.2.12., 1. o.),

31999 R 1399: A Tanács 1999.4.29-i 1399/1999/EK rendelete (HL L 164., 1999.6.30., 1. o.),

32001 R 0089: A Bizottság 2001.1.17-i 89/2001/EK rendelete (HL L 14., 2001.1.18., 16. o.),

32001 R 1386: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.6.5-i 1386/2001/EK rendelete (HL L 187., 2001.7.10., 1. o.).

32002 R 0410: A Bizottság 2002.2.27-i 410/2002/EK rendelete (HL L 62., 2002.3.5., 17. o.),

12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány – A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

32003 R 1851: A Bizottság 2003.10.17-i 1851/2003/EK rendelete (HL L 271., 2003.10.22., 3. o.),

32004 R 0631: Az Európai Parlament és a Tanács 2004.3.31-i 631/2004/EK rendelete (HL L 100., 2004.4.6., 1. o.),

32005 R 0077: A Bizottság 2005.1.13-i 77/2005/EK rendelete (HL L 16., 2005.1.20., 3. o.),

32005 R 0647: Az Európai Parlament és a Tanács 2005.4.13-i 647/2005/EK rendelete (HL L 117., 2005.5.4., 1. o.),

32006 R 0207: A Bizottság 2006.2.7-i 207/2006/EK rendelete (HL L 36., 2006.2.8., 3. o.),

32006 R 0629: Az Európai Parlament és a Tanács 2006.4.5-i 629/2006/EK rendelete (HL L 114., 2006.4.27., 1. o.).

a)

A „Hatáskörrel rendelkező hatóságok (a rendelet 1. cikkének (1) bekezdése, valamint a végrehajtási rendelet 4. cikkének (1) bekezdése és 122. cikke)” című 1. melléklet a következőképpen módosul:

i.

az „A. BELGIUM” pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„B.   BULGÁRIA

1.

Министърът на труда и социалната политика (Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium), София.

2.

Министърът на здравеопазването (Egészségügyi Minisztérium), София.”;

ii.

a „B. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „C. DÁNIA”, „D. NÉMETORSZÁG”, „E. ÉSZTORSZÁG”, „F. GÖRÖGORSZÁG”, „G. SPANYOLORSZÁG”, „H. FRANCIAORSZÁG”, „I. ÍRORSZÁG”, „J. OLASZORSZÁG”, „K. CIPRUS”, „L. LETTORSZÁG”, „M. LITVÁNIA”, „N. LUXEMBURG”, „O. MAGYARORSZÁG”, „P. MÁLTA”, „Q. HOLLANDIA”, „R. AUSZTRIA”, „S. LENGYELORSZÁG”, „T. PORTUGÁLIA”, „U. SZLOVÉNIA”, „V. SZLOVÁKIA”, „W. FINNORSZÁG”, „X. SVÉDORSZÁG”, „Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: „C. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „D. DÁNIA”, „E. NÉMETORSZÁG”, „F. ÉSZTORSZÁG”, „G. GÖRÖGORSZÁG”, „H. SPANYOLORSZÁG”, „I. FRANCIAORSZÁG”, „J. ÍRORSZÁG”, „K. OLASZORSZÁG”, „L. CIPRUS”, „M. LETTORSZÁG”, „N. LITVÁNIA”, „O. LUXEMBURG”, „P. MAGYARORSZÁG”, „Q. MÁLTA”, „R. HOLLANDIA”, „S. AUSZTRIA”, „T. LENGYELORSZÁG”, „U. PORTUGÁLIA”, „W. SZLOVÉNIA”, „X. SZLOVÁKIA”, „Y. FINNORSZÁG”, „Z. SVÉDORSZÁG”, „AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”;

iii.

az „U. PORTUGÁLIA” pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„V.   ROMÁNIA

1.

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium), Bucureşti.

2.

Ministerul Sănătăţii (Egészségügyi Minisztérium), Bucureşti.”;

b)

Az „Illetékes intézmények (a rendelet 1. cikkének o) pontja és a végrehajtási rendelet 4. cikkének (2) bekezdése)” című 2. melléklet a következőképpen módosul:

i.

az „A. BELGIUM” pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„B.   BULGÁRIA

1.   Betegség és anyaság:

a)

természetbeni ellátások:

Министерство на здравеопазването (Egészségügyi Minisztérium), София,

Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София;

Агенция за хората с увреждания (Fogyatékkal Élő Személyek Hivatala), София;

b)

pénzbeli ellátások:

Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.

2.

Rokkantsági, öregségi és túlélő hozzátartozói nyugdíjak:

Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.

3.   Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

a)

természetbeni ellátások:

Министерство на здравеопазването (Egészségügyi Minisztérium), София,

Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София;

Агенция за хората с увреждания (Fogyatékkal Élő Személyek Hivatala), София;

b)

pénzbeli ellátások:

Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.

4.

Haláleseti juttatások:

Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.

5.

Munkanélküliségi ellátások:

Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.

6.

Családi ellátások:

Агенция за социално подпомагане (Szociális Segélyek Hivatala), София.”;

ii.

a „B. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „C. DÁNIA”, „D. NÉMETORSZÁG”, „E. ÉSZTORSZÁG”, „F. GÖRÖGORSZÁG”, „G. SPANYOLORSZÁG”, „H. FRANCIAORSZÁG”, „I. ÍRORSZÁG”, „J. OLASZORSZÁG”, „K. CIPRUS”, „L. LETTORSZÁG”, „M. LITVÁNIA”, „N. LUXEMBURG”, „O. MAGYARORSZÁG”, „P. MÁLTA”, „Q. HOLLANDIA”, „R. AUSZTRIA”, „S. LENGYELORSZÁG”, „T. PORTUGÁLIA”, „U. SZLOVÉNIA”, „V. SZLOVÁKIA”, „W. FINNORSZÁG”, „X. SVÉDORSZÁG”, „Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: „C. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „D. DÁNIA”, „E. NÉMETORSZÁG”, „F. ÉSZTORSZÁG”, „G. GÖRÖGORSZÁG”, „H. SPANYOLORSZÁG”, „I. FRANCIAORSZÁG”, „J. ÍRORSZÁG”, „K. OLASZORSZÁG”, „L. CIPRUS”, „M. LETTORSZÁG”, „N. LITVÁNIA”, „O. LUXEMBURG”, „P. MAGYARORSZÁG”, „Q. MÁLTA”, „R. HOLLANDIA”, „S. AUSZTRIA”, „T. LENGYELORSZÁG”, „U. PORTUGÁLIA”, „W. SZLOVÉNIA”, „X. SZLOVÁKIA”, „Y. FINNORSZÁG”, „Z. SVÉDORSZÁG”, „AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”;

iii.

az „U. PORTUGÁLIA” pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„V.   ROMÁNIA

1.   Betegség és anyaság:

a)

természetbeni ellátások:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Megyei Egészségbiztosítási Hivatal);

b)

pénzbeli ellátások:

 

i.

általános esetek:

Casa de asigurări de sănătate (Egészségbiztosítási Hivatal);

ii.

különleges esetek:

 

hivatásos katonák:

a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egysége;

a rendőrség tagjai:

a Közigazgatási- és Belügyminisztérium szakosodott egysége;

ügyvédek:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Ügyvédek Biztosítási Hivatala).

2.   Rokkantság:

a)

általános esetek:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala);

b)

különleges esetek:

 

i.

hivatásos katonák:

a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egysége;

ii.

a rendőrség tagjai:

a Közigazgatási- és Belügyminisztérium szakosodott egysége;

iii.

ügyvédek:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Ügyvédek Biztosítási Hivatala).

3.   Öregségi és túlélő hozzátartozói nyugdíjak, haláleseti juttatások:

a)

általános esetek:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala);

b)

különleges esetek:

 

i.

hivatásos katonák:

a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egysége;

ii.

a rendőrség tagjai:

a Közigazgatási- és Belügyminisztérium szakosodott egysége;

iii.

ügyvédek:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Ügyvédek Biztosítási Hivatala).

4.   Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

a)

természetbeni ellátások:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala);

b)

pénzbeli ellátások és nyugdíjak:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala);

5.   Haláleseti juttatások:

a)

általános:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala);

b)

különleges:

 

i.

hivatásos katonák:

a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egysége;

ii.

a rendőrség tagjai:

a Közigazgatási- és Belügyminisztérium szakosodott egysége;

iii.

ügyvédek:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Ügyvédek Biztosítási Hivatala).

6.

Munkanélküliségi ellátások:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (Megyei Foglalkoztatási Ügynökség).

7.

Családi ellátások:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium), Bucureşti,

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Oktatási és Kutatási Minisztérium), Bucureşti.”;

c)

A „Lakóhely és tartózkodási hely szerinti intézmények (a rendelet 1. cikkének p) pontja és a végrehajtási rendelet 4. cikkének (3) bekezdése)” című 3. melléklet a következőképpen módosul:

i.

az „A. BELGIUM” pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„B.   BULGÁRIA

1.   Betegség és anyaság:

a)

természetbeni ellátások:

Пристанище Лом: Министерство на правосъдието (Egészségügyi Minisztérium)

Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София;

Агенция за хората с увреждания (Fogyatékkal Élő Személyek Hivatala), София;

b)

pénzbeli ellátások:

Országos Társadalombiztosítási Intézet regionális irodái

2.

Rokkantsági, öregségi, és túlélő hozzátartozói nyugdíjak:

Országos Társadalombiztosítási Intézet Központi Irodája

3.   Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

a)

természetbeni ellátások:

Министерство на здравеопазването (Egészségügyi Minisztérium), София,

Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София;

Агенция за хората с увреждания (Fogyatékkal Élő Személyek Hivatala), София;

b)

rövid távú pénzbeli ellátások:

Országos Társadalombiztosítási Intézet regionális irodái;

c)

rokkantsági nyugdíjak:

Országos Társadalombiztosítási Intézet Központi Irodája.

4.

Haláleseti juttatások:

Országos Társadalombiztosítási Intézet regionális irodái.

5.

Munkanélküliségi ellátások:

Országos Társadalombiztosítási Intézet regionális hivatalai

6.

Családi ellátások:

A Szociális Segélyek Hivatalának Szociális Segélyekkel foglalkozó Igazgatóságai”;

ii.

a „B. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „C. DÁNIA”, „D. NÉMETORSZÁG”, „E. ÉSZTORSZÁG”, „F. GÖRÖGORSZÁG”, „G. SPANYOLORSZÁG”, „H. FRANCIAORSZÁG”, „I. ÍRORSZÁG”, „J. OLASZORSZÁG”, „K. CIPRUS”, „L. LETTORSZÁG”, „M. LITVÁNIA”, „N. LUXEMBURG”, „O. MAGYARORSZÁG”, „P. MÁLTA”, „Q. HOLLANDIA”, „R. AUSZTRIA”, „S. LENGYELORSZÁG”, „T. PORTUGÁLIA”, „U. SZLOVÉNIA”, „V. SZLOVÁKIA”, „W. FINNORSZÁG”, „X. SVÉDORSZÁG”, „Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: „C. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „D. DÁNIA”, „E. NÉMETORSZÁG”, „F. ÉSZTORSZÁG”, „G. GÖRÖGORSZÁG”, „H. SPANYOLORSZÁG”, „I. FRANCIAORSZÁG”, „J. ÍRORSZÁG”, „K. OLASZORSZÁG”, „L. CIPRUS”, „M. LETTORSZÁG”, „N. LITVÁNIA”, „O. LUXEMBURG”, „P. MAGYARORSZÁG”, „Q. MÁLTA”, „R. HOLLANDIA”, „S. AUSZTRIA”, „T. LENGYELORSZÁG”, „U. PORTUGÁLIA”, „W. SZLOVÉNIA”, „X. SZLOVÁKIA”, „Y. FINNORSZÁG”, „Z. SVÉDORSZÁG”, „AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”;

iii.

az „U. PORTUGÁLIA” pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„V.   ROMÁNIA

1.

Természetbeni ellátások:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Megyei Egészségbiztosítási Hivatal);

2.   Pénzbeli ellátások:

a)

betegség és anyaság esetében:

Casa de asigurări de sănătate (Egészségbiztosítási Hivatal);

b)

rokkantsági, öregségi, túlélő hozzátartozói nyugdíjak és haláleseti juttatások:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala);

c)

munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala);

d)

munkanélküliségi ellátások:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (Megyei Foglalkoztatási Ügynökség).

e)

családi ellátások:

Helyi és iskolai hatóságok.”;

d)

Az „Összekötő szervek (a végrehajtási rendelet 3. cikkének (1) és 4. cikkének (4) bekezdése, valamint 122. cikke)” című 4. melléklet a következőképpen módosul:

i.

az „A. BELGIUM” pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„B.   BULGÁRIA

1.   Betegség és anyaság:

a)

természetbeni ellátások:

Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София;

b)

pénzbeli ellátások:

Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.

2.

Rokkantsági, öregségi, és túlélő hozzátartozói nyugdíjak:

Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.

3.   Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

a)

természetbeni ellátások:

Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София;

b)

pénzbeli ellátások és nyugdíjak:

Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.

4.

Haláleseti juttatások:

Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.

5.

Munkanélküliségi ellátások:

Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.

6.

Családi ellátások:

Агенция за социално подпомагане (Szociális Segélyek Hivatala), София.”;

ii.

a „B. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „C. DÁNIA”, „D. NÉMETORSZÁG”, „E. ÉSZTORSZÁG”, „F. GÖRÖGORSZÁG”, „G. SPANYOLORSZÁG”, „H. FRANCIAORSZÁG”, „I. ÍRORSZÁG”, „J. OLASZORSZÁG”, „K. CIPRUS”, „L. LETTORSZÁG”, „M. LITVÁNIA”, „N. LUXEMBURG”, „O. MAGYARORSZÁG”, „P. MÁLTA”, „Q. HOLLANDIA”, „R. AUSZTRIA”, „S. LENGYELORSZÁG”, „T. PORTUGÁLIA”, „U. SZLOVÉNIA”, „V. SZLOVÁKIA”, „W. FINNORSZÁG”, „X. SVÉDORSZÁG”, „Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: „C. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „D. DÁNIA”, „E. NÉMETORSZÁG”, „F. ÉSZTORSZÁG”, „G. GÖRÖGORSZÁG”, „H. SPANYOLORSZÁG”, „I. FRANCIAORSZÁG”, „J. ÍRORSZÁG”, „K. OLASZORSZÁG”, „L. CIPRUS”, „M. LETTORSZÁG”, „N. LITVÁNIA”, „O. LUXEMBURG”, „P. MAGYARORSZÁG”, „Q. MÁLTA”, „R. HOLLANDIA”, „S. AUSZTRIA”, „T. LENGYELORSZÁG”, „U. PORTUGÁLIA”, „W. SZLOVÉNIA”, „X. SZLOVÁKIA”, „Y. FINNORSZÁG”, „Z. SVÉDORSZÁG”, „AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”;

iii.

az „U. PORTUGÁLIA” pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„V.   ROMÁNIA

1.

Természetbeni ellátások:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Országos Egészségbiztosítási Hivatal), Bucureşti;

2.   Pénzbeli ellátások:

a)

betegség és anyaság esetében:

Casa de asigurări de sănătate (Egészségbiztosítási Hivatal), Bucureşti;

b)

rokkantsági, öregségi, túlélő hozzátartozói nyugdíjak és haláleseti juttatások:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala), Bucureşti;

c)

munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala), Bucureşti;

d)

munkanélküliségi ellátások:

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal), Bucureşti;

e)

családi ellátások:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium), Bucureşti.”;

e)

Az „A továbbra is hatályos kétoldalú egyezmények végrehajtási rendelkezései (a végrehajtási rendelet 4. cikkének (5) bekezdése, 5. cikke, 53. cikkének (3) bekezdése, 104. cikke, 105. cikkének (2) bekezdése, 116., 121. és 122. cikke)” című 5. melléklete a következőképpen módosul:

i.

az „1. BELGIUM – CSEH KÖZTÁRSASÁG” pont előtti szövegrész előtt a következővel egészül ki:

„1.   BELGIUM – BULGÁRIA

Nincs ilyen egyezmény.”;

ii.

a „BELGIUM – CSEH KÖZTÁRSASÁG” pont számozása „1”-ről „2”-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„3.

BELGIUM – DÁNIA”

„4.

BELGIUM – NÉMETORSZÁG”

„5.

BELGIUM – ÉSZTORSZÁG”

„6.

BELGIUM – GÖRÖGORSZÁG”

„7.

BELGIUM – SPANYOLORSZÁG”

„8.

BELGIUM – FRANCIAORSZÁG”

„9.

BELGIUM – ÍRORSZÁG”

„10.

BELGIUM – OLASZORSZÁG”

„11.

BELGIUM – CIPRUS”

„12.

BELGIUM – LETTORSZÁG”

„13.

BELGIUM – LITVÁNIA”

„14.

BELGIUM – LUXEMBURG”

„15.

BELGIUM – MAGYARORSZÁG”

„16.

BELGIUM – MÁLTA”

„17.

BELGIUM – HOLLANDIA”

„18.

BELGIUM – AUSZTRIA”

„19.

BELGIUM – LENGYELORSZÁG”

„20.

BELGIUM – PORTUGÁLIA”;

iii.

a „20. BELGIUM – PORUGÁLIA” pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„21.   BELGIUM – ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.”;

iv.

a „BELGIUM – SZLOVÉNIA” pont számozása „20”-ról „22”-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„23.

BELGIUM – SZLOVÁKIA”

„24.

BELGIUM – FINNORSZÁG”

„25.

BELGIUM – SVÉDORSZÁG”

„26.

BELGIUM – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”;

v)

a „26. BELGIUM – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” pont után az utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„27.   BULGÁRIA – CSEH KÖZTÁRSASÁG

Az 1998. november 25-i megállapodás 29. cikke (1) és (3) bekezdése és a közigazgatási ellenőrzések és orvosi vizsgálatok költségei visszatérítésének elengedéséről szóló, 1999. november 30-i közigazgatási megegyezés 5. cikke (4) bekezdése.

28.   BULGÁRIA – DÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

29.   BULGÁRIA – NÉMETORSZÁG

A szociális biztonságról szóló, 1997. december 17-i egyezménynek a nyugdíj területén való végrehajtásáról rendelkező közigazgatási megállapodás 8-9. cikke.

30.   BULGÁRIA – ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

31.   BULGÁRIA – GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

32.   BULGÁRIA – SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen.

33.   BULGÁRIA – FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

34.   BULGÁRIA – ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

35.   BULGÁRIA – OLASZORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

36.   BULGÁRIA – CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

37.   BULGÁRIA – LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

38.   BULGÁRIA – LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

39.   BULGÁRIA – LUXEMBURG

Nincs ilyen.

40.   BULGÁRIA – MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen.

41.   BULGÁRIA – MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

42.   BULGÁRIA – HOLLANDIA

Nincs ilyen.

43.   BULGÁRIA – AUSZTRIA

Nincs ilyen.

44.   BULGÁRIA – LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen.

45.   BULGÁRIA – PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

46.   BULGÁRIA – ROMÁNIA

Nincs ilyen.

47.   BULGÁRIA – SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

48.   BULGÁRIA – SZLOVÁKIA

A szociális biztonságról szóló 2001. május 30-i egyezmény végrehajtásáról rendelkező közigazgatási megállapodás 9. cikkének (1) bekezdése.

49.   BULGÁRIA – FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

50.   BULGÁRIA – SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

51.   BULGÁRIA – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.”;

vi.

a „CSEH KÖZTÁRSASÁG – DÁNIA” pont számozása „25”-ről „52”-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„53.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – NÉMETORSZÁG”

„54.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – ÉSZTORSZÁG”

„55.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – GÖRÖGORSZÁG”

„56.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – SPANYOLORSZÁG”

„57.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – FRANCIAORSZÁG”

„58.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – ÍRORSZÁG”

„59.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – OLASZORSZÁG”

„60.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – CIPRUS”

„61.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – LETTORSZÁG”

„62.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – LITVÁNIA”

„63.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – LUXEMBURG”

„64.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – MAGYARORSZÁG”

„65.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – MÁLTA”

„66.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – HOLLANDIA”

„67.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – AUSZTRIA”

„68.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – LENGYELORSZÁG”

„69.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – PORTUGÁLIA”

vii.

a „69. CSEH KÖZTÁRSASÁG – PORTUGÁLIA” pont után a „Nincs ilyen egyezmény.” szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

„70.   CSEH KÖZTÁRSASÁG – ROMÁNIA

Nincs ilyen.”;

viii.

a „CSEH KÖZTÁRSASÁG – SZLOVÉNIA” pont számozása „43”-ról „71”-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„72.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – SZLOVÁKIA”

„73.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – FINNORSZÁG”

„74.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – SVÉDORSZÁG”

„75.

CSEH KÖZTÁRSASÁG – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”

„76.

DÁNIA – NÉMETORSZÁG”

„77.

DÁNIA – ÉSZTORSZÁG”

„78.

DÁNIA – GÖRÖGORSZÁG”

„79.

DÁNIA – SPANYOLORSZÁG”

„80.

DÁNIA – FRANCIAORSZÁG”

„81.

DÁNIA – ÍRORSZÁG”

„82.

DÁNIA – OLASZORSZÁG”

„83.

DÁNIA – CIPRUS”

„84.

DÁNIA – LETTORSZÁG”

„85.

DÁNIA – LITVÁNIA”

„86.

DÁNIA – LUXEMBURG”

„87.

DÁNIA – MAGYARORSZÁG”

„88.

DÁNIA – MÁLTA”

„89.

DÁNIA – HOLLANDIA”

„90.

DÁNIA – AUSZTRIA”

„91.

DÁNIA – LENGYELORSZÁG”

„92.

DÁNIA – PORTUGÁLIA”

ix.

a „92. DÁNIA – PORTUGÁLIA” pont utáni szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„93.   DÁNIA – ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.”;

x.

a „DÁNIA – SZLOVÉNIA” pont számozása „65”-ről „94”-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„95.

DÁNIA – SZLOVÁKIA”

„96.

DÁNIA – FINNORSZÁG”

„97.

DÁNIA – SVÉDORSZÁG”

„98.

DÁNIA – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”

„99.

NÉMETORSZÁG – ÉSZTORSZÁG”

„100.

NÉMETORSZÁG – GÖRÖGORSZÁG”

„101.

NÉMETORSZÁG – SPANYOLORSZÁG”

„102.

NÉMETORSZÁG – FRANCIAORSZÁG”

„103.

NÉMETORSZÁG – ÍRORSZÁG”

„104.

NÉMETORSZÁG – OLASZORSZÁG”

„105.

NÉMETORSZÁG – CIPRUS”

„106.

NÉMETORSZÁG – LETTORSZÁG”

„107.

NÉMETORSZÁG – LITVÁNIA”

„108.

NÉMETORSZÁG – LUXEMBURG”

„109.

NÉMETORSZÁG – MAGYARORSZÁG”

„110.

NÉMETORSZÁG – MÁLTA”

„111.

NÉMETORSZÁG – HOLLANDIA”

„112.

NÉMETORSZÁG – AUSZTRIA”

„113.

NÉMETORSZÁG – LENGYELORSZÁG”

„114.

NÉMETORSZÁG – PORTUGÁLIA”;

xi.

a „114. NÉMETORSZÁG – PORTUGÁLIA” pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„115.   NÉMETORSZÁG – ROMÁNIA

Nincs ilyen.”;

xii.

a „NÉMETORSZÁG – SZLOVÉNIA” pont számozása „86”-ról „116”-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„117.

NÉMETORSZÁG – SZLOVÁKIA”

„118.

NÉMETORSZÁG – FINNORSZÁG”

„119.

NÉMETORSZÁG – SVÉDORSZÁG”

„120.

NÉMETORSZÁG – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”

„121.

ÉSZTORSZÁG – GÖRÖGORSZÁG”

„122.

ÉSZTORSZÁG – SPANYOLORSZÁG”

„123.

ÉSZTORSZÁG – FRANCIAORSZÁG”

„124.

ÉSZTORSZÁG – ÍRORSZÁG”

„125.

ÉSZTORSZÁG – OLASZORSZÁG”

„126.

ÉSZTORSZÁG – CIPRUS”

„127.

ÉSZTORSZÁG – LETTORSZÁG”

„128.

ÉSZTORSZÁG – LITVÁNIA”

„129.

ÉSZTORSZÁG – LUXEMBURG”

„130.

ÉSZTORSZÁG – MAGYARORSZÁG”

„131.

ÉSZTORSZÁG – MÁLTA”

„132.

ÉSZTORSZÁG – HOLLANDIA”

„133.

ÉSZTORSZÁG – AUSZTRIA”

„134.

ÉSZTORSZÁG – LENGYELORSZÁG”

„135.

ÉSZTORSZÁG – PORTUGÁLIA”;

xiii.

a „135. ÉSZTORSZÁG – PORTUGÁLIA” pont után a „Nincs ilyen egyezmény.” szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

„136.   ÉSZTORSZÁG – ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.”;

xiv.

az „ÉSZTORSZÁG – SZLOVÉNIA” pont számozása „106”-ról „137”-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„138.

ÉSZTORSZÁG – SZLOVÁKIA”

„139.

ÉSZTORSZÁG – FINNORSZÁG”

„140.

ÉSZTORSZÁG – SVÉDORSZÁG”

„141.

ÉSZTORSZÁG – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”

„142.

GÖRÖGORSZÁG – SPANYOLORSZÁG”

„143.

GÖRÖGORSZÁG – FRANCIAORSZÁG”

„144.

GÖRÖGORSZÁG – ÍRORSZÁG”

„145.

GÖRÖGORSZÁG – OLASZORSZÁG”

„146.

GÖRÖGORSZÁG – CIPRUS”

„147.

GÖRÖGORSZÁG – LETTORSZÁG”

„148.

GÖRÖGORSZÁG – LITVÁNIA”

„149.

GÖRÖGORSZÁG – LUXEMBURG”

„150.

GÖRÖGORSZÁG – MAGYARORSZÁG”

„151.

GÖRÖGORSZÁG – MÁLTA”

„152.

GÖRÖGORSZÁG – HOLLANDIA”

„153.

GÖRÖGORSZÁG – AUSZTRIA”

„154.

GÖRÖGORSZÁG – LENGYELORSZÁG”

„155.

GÖRÖGORSZÁG – PORTUGÁLIA”;

xv.

a „155. GÖRÖGORSZÁG – PORTUGÁLIA” pont után a „Tárgytalan.” szót követően a következő szöveggel egészül ki:

„156.   GÖRÖGORSZÁG – ROMÁNIA

Nincs ilyen.”;

xvi.

a „GÖRÖGORSZÁG – SZLOVÉNIA” pont számozása „125”-ről „157”-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„158.

GÖRÖGORSZÁG – SZLOVÁKIA”

„159.

GÖRÖGORSZÁG – FINNORSZÁG”

„160.

GÖRÖGORSZÁG – SVÉDORSZÁG”

„161.

GÖRÖGORSZÁG – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”

„162.

SPANYOLORSZÁG – FRANCIAORSZÁG”

„163.

SPANYOLORSZÁG – ÍRORSZÁG”

„164.

SPANYOLORSZÁG – OLASZORSZÁG”

„165.

SPANYOLORSZÁG – CIPRUS”

„166.

SPANYOLORSZÁG – LETTORSZÁG”

„167.

SPANYOLORSZÁG – LITVÁNIA”

„168.

SPANYOLORSZÁG – LUXEMBURG”

„169.

SPANYOLORSZÁG – MAGYARORSZÁG”

„170.

SPANYOLORSZÁG – MÁLTA”

„171.

SPANYOLORSZÁG – HOLLANDIA”

„172.

SPANYOLORSZÁG – AUSZTRIA”

„173.

SPANYOLORSZÁG – LENGYELORSZÁG”

„174.

SPANYOLORSZÁG – PORTUGÁLIA”;

xvii.

a „174. SPANYOLORSZÁG – PORTUGÁLIA” pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„175.   SPANYOLORSZÁG – ROMÁNIA

Nincs ilyen.”;

xviii.

a „SPANYOLORSZÁG – SZLOVÉNIA” pont számozása „143”-ról „176”-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„177.

SPANYOLORSZÁG – SZLOVÁKIA”

„178.

SPANYOLORSZÁG – FINNORSZÁG”

„179.

SPANYOLORSZÁG – SVÉDORSZÁG”

„180.

SPANYOLORSZÁG – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”

„181.

FRANCIAORSZÁG – ÍRORSZÁG”

„182.

FRANCIAORSZÁG – OLASZORSZÁG”

„183.

FRANCIAORSZÁG – CIPRUS”

„184.

FRANCIAORSZÁG – LETTORSZÁG”

„185.

FRANCIAORSZÁG – LITVÁNIA”

„186.

FRANCIAORSZÁG – LUXEMBURG”

„187.

FRANCIAORSZÁG – MAGYARORSZÁG”

„188.

FRANCIAORSZÁG – MÁLTA”

„189.

FRANCIAORSZÁG – HOLLANDIA”

„190.

FRANCIAORSZÁG – AUSZTRIA”

„191.

FRANCIAORSZÁG – LENGYELORSZÁG”

„192.

FRANCIAORSZÁG – PORTUGÁLIA”;

xix.

a „192. FRANCIAORSZÁG – PORTUGÁLIA” pont utáni szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„193.   FRANCIAORSZÁG – ROMÁNIA

Nincs ilyen.”;

xx.

a „FRANCIAORSZÁG – SZLOVÉNIA” pont számozása „160”-ról „194”-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„195.

FRANCIAORSZÁG – SZLOVÁKIA”

„196.

FRANCIAORSZÁG – FINNORSZÁG”

„197.

FRANCIAORSZÁG – SVÉDORSZÁG”

„198.

FRANCIAORSZÁG – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”

„199.

ÍRORSZÁG – OLASZORSZÁG”

„200.

ÍRORSZÁG – CIPRUS”

„201.

ÍRORSZÁG – LETTORSZÁG”

„202.

ÍRORSZÁG – LITVÁNIA”

„203.

ÍRORSZÁG – LUXEMBURG”

„204.

ÍRORSZÁG – MAGYARORSZÁG”

„205.

ÍRORSZÁG – MÁLTA”

„206.

ÍRORSZÁG – HOLLANDIA”

„207.

ÍRORSZÁG – AUSZTRIA”

„208.

ÍRORSZÁG – LENGYELORSZÁG”

„209.

ÍRORSZÁG – PORTUGÁLIA”

xxi.

a „209. ÍRORSZÁG – PORTUGÁLIA” pont után a „Tárgytalan.” szót követően a következő szöveggel egészül ki:

„210.   ÍRORSZÁG – ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.”;

xxii.

a „ÍRORSZÁG – SZLOVÉNIA” pont számozása „176”-ról „211”-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„212.

ÍRORSZÁG – SZLOVÁKIA”

„213.

ÍRORSZÁG – FINNORSZÁG”

„214.

ÍRORSZÁG – SVÉDORSZÁG”

„215.

ÍRORSZÁG – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”

„216.

OLASZORSZÁG – CIPRUS”

„217.

OLASZORSZÁG – LETTORSZÁG”

„218.

OLASZORSZÁG – LITVÁNIA”

„219.

OLASZORSZÁG – LUXEMBURG”

„220.

OLASZORSZÁG – MAGYARORSZÁG”

„221.

OLASZORSZÁG – MÁLTA”

„222.

OLASZORSZÁG – HOLLANDIA”

„223.

OLASZORSZÁG – AUSZTRIA”

„224.

OLASZORSZÁG – LENGYELORSZÁG”

„225.

OLASZORSZÁG – PORTUGÁLIA”

xxiii.

a „225. OLASZORSZÁG – PORTUGÁLIA” pont után a „Tárgytalan.” szót követően a következő szöveggel egészül ki:

„226.   OLASZORSZÁG – ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.”;

xxiv.

a „OLASZORSZÁG – SZLOVÉNIA” pont számozása „191”-ről „227”-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„228.

OLASZORSZÁG – SZLOVÁKIA”

„229.

OLASZORSZÁG – FINNORSZÁG”

„230.

OLASZORSZÁG – SVÉDORSZÁG”

„231.

OLASZORSZÁG – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”

„232.

CIPRUS – LETTORSZÁG”

„233.

CIPRUS – LITVÁNIA”

„234.

CIPRUS – LUXEMBURG”

„235.

CIPRUS – MAGYARORSZÁG”

„236.

CIPRUS – MÁLTA”

„237.

CIPRUS – HOLLANDIA”

„238.

CIPRUS – AUSZTRIA”

„239.

CIPRUS – LENGYELORSZÁG”

„240.

CIPRUS – PORTUGÁLIA”

xxv.

a „240. CIPRUS – PORTUGÁLIA” pont után a „Nincs ilyen egyezmény.” szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

„241.   CIPRUS – ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.”;

xxvi.

a „CIPRUS – SZLOVÉNIA” pont számozása „205”-ről „242”-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„243.

CIPRUS – SZLOVÁKIA”

„244.

CIPRUS – FINNORSZÁG”

„245.

CIPRUS – SVÉDORSZÁG”

„246.

CIPRUS – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”

„247.

LETTORSZÁG – LITVÁNIA”

„248.

LETTORSZÁG – LUXEMBURG”

„249.

LETTORSZÁG – MAGYARORSZÁG”

„250.

LETTORSZÁG – MÁLTA”

„251.

LETTORSZÁG – HOLLANDIA”

„252.

LETTORSZÁG – AUSZTRIA”

„253.

LETTORSZÁG – LENGYELORSZÁG”

„254.

LETTORSZÁG – PORTUGÁLIA”;

xxvii.

a „254. LETTORSZÁG – PORTUGÁLIA” pont után a „Nincs ilyen egyezmény.” szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

„255.   LETTORSZÁG – ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.”;

xxviii.

a „LETTORSZÁG – SZLOVÉNIA” pont számozása „218”-ról „256”-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„257.

LETTORSZÁG – SZLOVÁKIA”

„258.

LETTORSZÁG – FINNORSZÁG”

„259.

LETTORSZÁG – SVÉDORSZÁG”

„260.

LETTORSZÁG – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”

„261.

LITVÁNIA – LUXEMBURG”

„262.

LITVÁNIA – MAGYARORSZÁG”

„263.

LITVÁNIA – MÁLTA”

„264.

LITVÁNIA – HOLLANDIA”

„265.

LITVÁNIA – AUSZTRIA”

„266.

LITVÁNIA – LENGYELORSZÁG”

„267.

LITVÁNIA – PORTUGÁLIA”;

xxix.

a „267. LITVÁNIA – PORTUGÁLIA” pont után a „Nincs ilyen egyezmény.” szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

„268.   LITVÁNIA – ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.”;

xxx.

a „LITVÁNIA – SZLOVÉNIA” pont számozása „230”-ról „269”-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„270.

LITVÁNIA – SZLOVÁKIA”

„271.

LITVÁNIA – FINNORSZÁG”

„272.

LITVÁNIA – SVÉDORSZÁG”

„273.

LITVÁNIA – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”

„274.

LUXEMBURG – MAGYARORSZÁG”

„275.

LUXEMBURG – MÁLTA”

„276.

LUXEMBURG – HOLLANDIA”

„277.

LUXEMBURG – AUSZTRIA”

„278.

LUXEMBURG – LENGYELORSZÁG”

„279.

LUXEMBURG – PORTUGÁLIA”;

xxxi.

a „279. LUXEMBURG – PORTUGÁLIA” pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„280.   LUXEMBURG – ROMÁNIA

Nincs ilyen.”;

xxxii.

a „LUXEMBURG – SZLOVÉNIA” pont számozása „241”-ről „281”-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„282.

LUXEMBURG – SZLOVÁKIA”

„283.

LUXEMBURG – FINNORSZÁG”

„284.

LUXEMBURG – SVÉDORSZÁG”

„285.

LUXEMBURG – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”

„286.

MAGYARORSZÁG – MÁLTA”

„287.

MAGYARORSZÁG – HOLLANDIA”

„288.

MAGYARORSZÁG – AUSZTRIA”

„289.

MAGYARORSZÁG – LENGYELORSZÁG”

„290.

MAGYARORSZÁG – PORTUGÁLIA”;

xxxiii.

a „290. MAGYARORSZÁG – PORTUGÁLIA” pont után a „Nincs ilyen egyezmény.” szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

„291.   MAGYARORSZÁG – ROMÁNIA

Nincs ilyen.”;

xxxiv.

a „MAGYARORSZÁG – SZLOVÉNIA” pont számozása „251”-ről „292”-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„293.

MAGYARORSZÁG – SZLOVÁKIA”

„294.

MAGYARORSZÁG – FINNORSZÁG”

„295.

MAGYARORSZÁG – SVÉDORSZÁG”

„296.

MAGYARORSZÁG – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”

„297.

MÁLTA – HOLLANDIA”

„298.

MÁLTA – AUSZTRIA”

„299.

MÁLTA – LENGYELORSZÁG”

„300.

MÁLTA – PORTUGÁLIA”;

xxxv.

a „300. MÁLTA – PORTUGÁLIA” pont után a „Nincs ilyen egyezmény.” szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

„301.   MÁLTA – ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.”;

xxxvi.

a „MÁLTA – SZLOVÉNIA” pont számozása „260”-ról „302”-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„303.

MÁLTA – SZLOVÁKIA”

„304.

MÁLTA – FINNORSZÁG”

„305.

MÁLTA – SVÉDORSZÁG”

„306.

MÁLTA – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”

„307.

HOLLANDIA – AUSZTRIA”

„308.

HOLLANDIA – LENGYELORSZÁG”

„309.

HOLLANDIA – PORTUGÁLIA”;

xxxvii.

a „309. HOLLANDIA – PORTUGÁLIA” pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„310.   HOLLANDIA – ROMÁNIA

Nincs ilyen.”;

xxxviii.

a „HOLLANDIA – SZLOVÉNIA” pont számozása „268”-ról „311”-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„312.

HOLLANDIA – SZLOVÁKIA”

„313.

HOLLANDIA – FINNORSZÁG”

„314.

HOLLANDIA – SVÉDORSZÁG”

„315.

HOLLANDIA – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”

„316.

AUSZTRIA – LENGYELORSZÁG”

„317.

AUSZTRIA – PORTUGÁLIA”

xxxix.

a „317. AUSZTRIA – PORTUGÁLIA” pont utáni szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„318.   AUSZTRIA – ROMÁNIA

Nincs ilyen.”;

xl.

a „AUSZTRIA – SZLOVÉNIA” pont számozása „275”-ről „319”-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„320.

AUSZTRIA – SZLOVÁKIA”

„321.

AUSZTRIA – FINNORSZÁG”

„322.

AUSZTRIA – SVÉDORSZÁG”

„323.

AUSZTRIA – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”

„324.

LENGYELORSZÁG – PORTUGÁLIA”

xli.

a „324. LENGYELORSZÁG – PORTUGÁLIA” pont után a „Nincs ilyen egyezmény.” szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

„325.   LENGYELORSZÁG – ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.”;

xlii.

a „LENGYELORSZÁG – SZLOVÉNIA” pont számozása „281”-ről „326”-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„327.

LENGYELORSZÁG – SZLOVÁKIA”

„328.

LENGYELORSZÁG – FINNORSZÁG”

„329.

LENGYELORSZÁG – SVÉDORSZÁG”

„330.

LENGYELORSZÁG – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”;

xliii.

a „330. LENGYELORSZÁG – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” pont után a „Nincs ilyen.” szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

„331.   PORTUGÁLIA – ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.”;

xliv.

a „PORTUGÁLIA – SZLOVÉNIA” pont számozása „286”-ról „332”-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„333.

PORTUGÁLIA – SZLOVÁKIA”

„334.

PORTUGÁLIA – FINNORSZÁG”

„335.

PORTUGÁLIA – SVÉDORSZÁG”

„336.

PORTUGÁLIA – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”

xlv.

a „336. PORTUGÁLIA – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„337.   ROMÁNIA – SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

338.   ROMÁNIA – SZLOVÁKIA

Nincs ilyen.

339.   ROMÁNIA – FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

340.   ROMÁNIA – SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

341.   ROMÁNIA – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.”;

xlvi.

a „SZLOVÉNIA – SZLOVÁKAI” pont számozása „291”-ről „342”-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

„343.

SZLOVÉNIA – FINNORSZÁG”

„344.

SZLOVÉNIA – SVÉDORSZÁG”

„345.

SZLOVÉNIA – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”

„346.

SZLOVÁKIA – FINNORSZÁG”

„347.

SZLOVÁKIA – SVÉDORSZÁG”

„348.

SZLOVÁKIA – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”

„349.

FINNORSZÁG – SVÉDORSZÁG”

„350.

FINNORSZÁG – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”

„351.

SVÉDORSZÁG – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”;

f)

Az „Az ellátások fizetésének rendje (a végrehajtási rendelet 4. cikkének (6) bekezdése, 53. cikkének (1) bekezdése és 122. cikke)” című 6. melléklete a következőképpen módosul:

i.

az „A. BELGIUM” pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„B.   BULGÁRIA

1.

Belgiummal, a Cseh Köztársasággal, Dániával, Észtországgal, Görögországgal, Spanyolországgal, Franciaországgal, Írországgal, Olaszországgal, Lettországgal, Luxemburggal, Magyarországgal, Máltával, Hollandiával, Ausztriával, Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, Szlovéniával, Szlovákiával, Finnországgal, Svédországgal és az Egyesült Királysággal kapcsolatban: közvetlen fizetés.

2.

Németországgal, Ciprussal és Litvániával kapcsolatban: fizetés az összekötő szerveken keresztül.”;

ii.

a „B. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „C. DÁNIA”, „D. NÉMETORSZÁG”, „E. ÉSZTORSZÁG”, „F. GÖRÖGORSZÁG”, „G. SPANYOLORSZÁG”, „H. FRANCIAORSZÁG”, „I. ÍRORSZÁG”, „J. OLASZORSZÁG”, „K. CIPRUS”, „L. LETTORSZÁG”, „M. LITVÁNIA”, „N. LUXEMBURG”, „O. MAGYARORSZÁG”, „P. MÁLTA”, „Q. HOLLANDIA”, „R. AUSZTRIA”, „S. LENGYELORSZÁG”, „T. PORTUGÁLIA”, „U. SZLOVÉNIA”, „V. SZLOVÁKIA”, „W. FINNORSZÁG”, „X. SVÉDORSZÁG”, „Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: „C. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „D. DÁNIA”, „E. NÉMETORSZÁG”, „F. ÉSZTORSZÁG”, „G. GÖRÖGORSZÁG”, „H. SPANYOLORSZÁG”, „I. FRANCIAORSZÁG”, „J. ÍRORSZÁG”, „K. OLASZORSZÁG”, „L. CIPRUS”, „M. LETTORSZÁG”, „N. LITVÁNIA”, „O. LUXEMBURG”, „P. MAGYARORSZÁG”, „Q. MÁLTA”, „R. HOLLANDIA”, „S. AUSZTRIA”, „T. LENGYELORSZÁG”, „U. PORTUGÁLIA”, „W. SZLOVÉNIA”, „X. SZLOVÁKIA”, „Y. FINNORSZÁG”, „Z. SVÉDORSZÁG”, „AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”;

iii.

Az „E. NÉMETORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

a)

az 1. pont b) alpontja és 2. pont b) alpontja a „Hollandia” szó előtt „Bulgária és” szavakkal egészül ki;

b)

a 4. pont b) alpontja a „Belgium” szó után a „Bulgária” szóval egészül ki;

iv.

az „U. PORTUGÁLIA” pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„V.   ROMÁNIA

Közvetlen fizetés.”;

g)

A „Bankok (a végrehajtási rendelet 4. cikkének (7) bekezdése, 55. cikkének (3) bekezdése és 122. cikke)” című 7. melléklet a következőképpen módosul:

i.

az „A. BELGIUM” pont után a „Nincs ilyen.” szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

„B.   BULGÁRIA

Булбанк (Bulbank), София.”;

ii.

a „B. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „C. DÁNIA”, „D. NÉMETORSZÁG”, „E. ÉSZTORSZÁG”, „F. GÖRÖGORSZÁG”, „G. SPANYOLORSZÁG”, „H. FRANCIAORSZÁG”, „I. ÍRORSZÁG”, „J. OLASZORSZÁG”, „K. CIPRUS”, „L. LETTORSZÁG”, „M. LITVÁNIA”, „N. LUXEMBURG”, „O. MAGYARORSZÁG”, „P. MÁLTA”, „Q. HOLLANDIA”, „R. AUSZTRIA”, „S. LENGYELORSZÁG”, „T. PORTUGÁLIA”, „U. SZLOVÉNIA”, „V. SZLOVÁKIA”, „W. FINNORSZÁG”, „X. SVÉDORSZÁG”, „Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: „C. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „D. DÁNIA”, „E. NÉMETORSZÁG”, „F. ÉSZTORSZÁG”, „G. GÖRÖGORSZÁG”, „H. SPANYOLORSZÁG”, „I. FRANCIAORSZÁG”, „J. ÍRORSZÁG”, „K. OLASZORSZÁG”, „L. CIPRUS”, „M. LETTORSZÁG”, „N. LITVÁNIA”, „O. LUXEMBURG”, „P. MAGYARORSZÁG”, „Q. MÁLTA”, „R. HOLLANDIA”, „S. AUSZTRIA”, „T. LENGYELORSZÁG”, „U. PORTUGÁLIA”, „W. SZLOVÉNIA”, „X. SZLOVÁKIA”, „Y. FINNORSZÁG”, „Z. SVÉDORSZÁG”, „AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”;

iii.

az „U. Portugália” pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„V.   ROMÁNIA

Banca Naţională a României (Román Nemzeti Bank), Bucureşti.”;

h)

A 8. melléklet helyébe az alábbi szöveg lép:

„8. MELLÉKLET (B) (12) (13)

CSALÁDI ELLÁTÁSOK BIZTOSÍTÁSA

(a végrehajtási rendelet 4. cikkének (8) bekezdése, 10a. cikkének d) pontja és 122. cikke)

A végrehajtási rendelet 10a. cikkének d) pontját a következő esetekben kell alkalmazni:

A.   Munkavállalók és önálló vállalkozók

a)

egy naptári hónapos referencia-időszakkal a következő országok közötti kapcsolatokban:

Belgium és Bulgária,

Belgium és a Cseh Köztársaság,

Belgium és Németország,

Belgium és Görögország,

Belgium és Spanyolország,

Belgium és Franciaország,

Belgium és Írország,

Belgium és Litvánia,

Belgium és Luxemburg,

Belgium és Ausztria,

Belgium és Lengyelország,

Belgium és Portugália,

Belgium és Románia,

Belgium és Szlovákia,

Belgium és Finnország,

Belgium és Svédország,

Belgium és az Egyesült Királyság,

Bulgária és a Cseh Köztársaság,

Bulgária és Németország,

Bulgária és Észtország,

Bulgária és Görögország,

Bulgária és Spanyolország,

Bulgária és Franciaország,

Bulgária és Írország,

Bulgária és Ciprus,

Bulgária és Lettország,

Bulgária és Litvánia,

Bulgária és Luxemburg,

Bulgária és Magyarország,

Bulgária és Málta,

Bulgária és Hollandia,

Bulgária és Ausztria,

Bulgária és Lengyelország,

Bulgária és Portugália,

Bulgária és Románia,

Bulgária és Szlovákia,

Bulgária és Finnország,

Bulgária és Svédország,

Bulgária és az Egyesült Királyság,

a Cseh Köztársaság és Dánia,

a Cseh Köztársaság és Németország,

a Cseh Köztársaság és Görögország,

a Cseh Köztársaság és Spanyolország,

a Cseh Köztársaság és Franciaország,

a Cseh Köztársaság és Írország,

a Cseh Köztársaság és Lettország,

a Cseh Köztársaság és Litvánia,

a Cseh Köztársaság és Luxemburg,

a Cseh Köztársaság és Magyarország,

a Cseh Köztársaság és Málta,

a Cseh Köztársaság és Hollandia,

a Cseh Köztársaság és Ausztria,

a Cseh Köztársaság és Lengyelország,

a Cseh Köztársaság és Portugália,

a Cseh Köztársaság és Málta,

a Cseh Köztársaság és Szlovénia,

a Cseh Köztársaság és Szlovákia,

a Cseh Köztársaság és Finnország,

a Cseh Köztársaság és Svédország,

a Cseh Köztársaság és az Egyesült Királyság,

Dánia és Litvánia,

Dánia és Lengyelország,

Dánia és Szlovákia,

Németország és Görögország,

Németország és Spanyolország,

Németország és Franciaország,

Németország és Írország,

Németország és Litvánia,

Németország és Luxemburg,

Németország és Ausztria,

Németország és Lengyelország,

Németország és Románia,

Németország és Szlovákia,

Németország és Finnország,

Németország és Svédország,

Németország és az Egyesült Királyság,

Észtország és Románia,

Görögország és Litvánia,

Görögország és Lengyelország,

Görögország és Románia,

Görögország és Szlovákia,

Spanyolország és Litvánia,

Spanyolország és Ausztria,

Spanyolország és Lengyelország,

Spanyolország és Románia,

Spanyolország és Szlovénia,

Spanyolország és Szlovákia,

Spanyolország és Finnország,

Spanyolország és Svédország,

Franciaország és Litvánia,

Franciaország és Luxemburg,

Franciaország és Ausztria,

Franciaország és Lengyelország,

Franciaország és Portugália,

Franciaország és Románia,

Franciaország és Szlovénia,

Franciaország és Szlovákia,

Franciaország és Finnország,

Franciaország és Svédország,

Írország és Litvánia,

Írország és Ausztria,

Írország és Lengyelország,

Írország és Portugália,

Írország és Románia,

Írország és Szlovákia,

Írország és Svédország,

Lettország és Litvánia,

Lettország és Luxemburg,

Lettország és Magyarország,

Lettország és Lengyelország,

Lettország és Románia,

Lettország és Szlovénia,

Lettország és Szlovákia,

Lettország és Finnország,

Litvánia és Luxemburg,

Litvánia és Magyarország,

Litvánia és Hollandia,

Litvánia és Ausztria,

Litvánia és Portugália,

Litvánia és Románia,

Litvánia és Szlovénia,

Litvánia és Szlovákia,

Litvánia és Finnország,

Litvánia és Svédország,

Litvánia és az Egyesült Királyság,

Luxemburg és Ausztria,

Luxemburg és Lengyelország,

Luxemburg és Portugália,

Luxemburg és Románia,

Luxemburg és Szlovénia,

Luxemburg és Szlovákia,

Luxemburg és Finnország,

Luxemburg és Svédország,

Magyarország és Ausztria,

Magyarország és Lengyelország,

Magyarország és Románia,

Magyarország és Szlovénia,

Magyarország és Szlovákia,

Málta és Románia,

Málta és Szlovákia,

Hollandia és Ausztria,

Hollandia és Lengyelország,

Hollandia és Románia,

Hollandia és Szlovákia,

Hollandia és Finnország,

Hollandia és Svédország,

Ausztria és Lengyelország,

Ausztria és Portugália,

Ausztria és Románia,

Ausztria és Szlovénia,

Ausztria és Szlovákia,

Ausztria és Finnország,

Ausztria és Svédország,

Ausztria és az Egyesült Királyság,

Lengyelország és Portugália,

Lengyelország és Románia,

Lengyelország és Szlovénia,

Lengyelország és Szlovákia,

Lengyelország és Finnország,

Lengyelország és Svédország,

Lengyelország és az Egyesült Királyság,

Portugália és Románia,

Portugália és Szlovénia,

Portugália és Szlovákia,

Portugália és Finnország,

Portugália és Svédország,

Portugália és az Egyesült Királyság,

Románia és Szlovénia,

Románia és Szlovákia,

Románia és Finnország,

Románia és Svédország,

Románia és az Egyesült Királyság,

Szlovénia és Szlovákia,

Szlovénia és Finnország,

Szlovénia és az Egyesült Királyság,

Szlovákia és Finnország,

Szlovákia és Svédország,

Szlovákia és az Egyesült Királyság,

Finnország és Svédország,

Finnország és az Egyesült Királyság,

Svédország és az Egyesült Királyság.

b)

egy naptári negyedévet felölelő referencia-időszakkal az alábbi országok közötti kapcsolatokban:

Dánia és Németország,

Hollandia és Dánia, Németország, Franciaország, Luxemburg, Portugália.

B.   Önálló vállalkozók

Egy naptári negyedéves referencia-időszakkal a következő országok közötti kapcsolatokban:

Belgium és Hollandia.

C.   Munkavállalók

Egy naptári hónapos referencia-időszakkal a következő országok közötti kapcsolatokban:

Belgium és Hollandia.”;

i)

Az „A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámítása (a végrehajtási rendelet 4. cikkének (9) bekezdése, 94. cikke (3) bekezdésének a) pontja és 95. cikke (3) bekezdésének a) pontja)” című 9. melléklete a következőképpen módosul:

i.

a „A. BELGIUM” pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„B.   BULGÁRIA

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által az egészségbiztosításról szóló törvénnyel összhangban kifizetett természetbeni ellátásokat kell figyelembe venni.”;

ii.

a „B. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „C. DÁNIA”, „D. NÉMETORSZÁG”, „E. ÉSZTORSZÁG”, „F. GÖRÖGORSZÁG”, „G. SPANYOLORSZÁG”, „H. FRANCIAORSZÁG”, „I. ÍRORSZÁG”, „J. OLASZORSZÁG”, „K. CIPRUS”, „L. LETTORSZÁG”, „M. LITVÁNIA”, „N. LUXEMBURG”, „O. MAGYARORSZÁG”, „P. MÁLTA”, „Q. HOLLANDIA”, „R. AUSZTRIA”, „S. LENGYELORSZÁG”, „T. PORTUGÁLIA”, „U. SZLOVÉNIA”, „V. SZLOVÁKIA”, „W. FINNORSZÁG”, „X. SVÉDORSZÁG”, „Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: „C. CSEH KÖZTÁRSASÁG”, „D. DÁNIA”, „E. NÉMETORSZÁG”, „F. ÉSZTORSZÁG”, „G. GÖRÖGORSZÁG”, „H. SPANYOLORSZÁG”, „I. FRANCIAORSZÁG”, „J. ÍRORSZÁG”, „K. OLASZORSZÁG”, „L. CIPRUS”, „M. LETTORSZÁG”, „N. LITVÁNIA”, „O. LUXEMBURG”, „P. MAGYARORSZÁG”, „Q. MÁLTA”, „R. HOLLANDIA”, „S. AUSZTRIA”, „T. LENGYELORSZÁG”, „U. PORTUGÁLIA”, „W. SZLOVÉNIA”, „X. SZLOVÁKIA”, „Y. FINNORSZÁG”, „Z. SVÉDORSZÁG”, „AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG”;

iii.

az „U. PORTUGÁLIA” pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„V.   ROMÁNIA

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az egészségbiztosítási rendszer keretében nyújtott ellátásokat kell figyelembe venni.”;

j)

Az „A hatáskörrel rendelkező hatóságok által kijelölt intézmények és szervek (a végrehajtási rendelet 4. cikkének (10) bekezdése)” című 10. melléklete a következőképpen módosul:

i.

az „A. BELGIUM” pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

„B.   BULGÁRIA

1.

A rendelet 14c. cikke, 14d. cikkének (3) bekezdése és 17. cikke alkalmazásában:

Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet),София.

2.

A végrehajtási rendelet 6. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában:

Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet),София.

3.

A végrehajtási rendelet 8. cikke, 10b. cikke, 11. cikkének (1) bekezdése, 11a. cikkének (1) bekezdése, 12a. cikke, 13. cikkének (3) és (4) bekezdése, valamint 14. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése alkalmazásában:

Министерство наздравеопазването (Egészségügyi Minisztérium), София,

Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София,

Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София.

4.

A végrehajtási rendelet 70. cikkének (1) bekezdése, 80. cikkének (2) bekezdése, 81. cikke, 82. cikkének (2) bekezdése és 91. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában:

Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.

5.

A végrehajtási rendelet 85. cikkének (2) bekezdése, 86. cikkének (2) bekezdése, 89. cikkének (1) bekezdése, 102. cikkének (2) bekezdése, 109. cikke és 110. cikke alkalmazásában:

Министерство на здравеопазването (Egészségügyi Minisztérium), София,

Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София,

Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София.

6.

A végrehajtási rendelet 113. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában: