ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 354

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. december 14.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1829/2006/EK rendelete (2006. december 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1830/2006/EK rendelete (2006. december 13.) a Svájcból származó szárított, kicsontozott marhahúsra vonatkozó import vámkontingens részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2092/2004/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1831/2006/EK rendelete (2006. december 13.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének a doramectin tekintetében történő módosításáról ( 1 )

5

 

*

A Bizottság 1832/2006/EK rendelete (2006. december 13.) Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel a cukorágazatra vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 1833/2006/EK rendelete (2006. december 13.) a Közösség külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúráról ( 1 )

19

 

*

A Bizottság 1834/2006/EK rendelete (2006. december 12.) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajóknak a VIIIc., IX. és X. ICES-övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 (közösségi vizek) övezetben a szürke tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

29

 

*

A Bizottság 1835/2006/EK rendelete (2006. december 12.) a Portugália lobogója alatt a VIIIc., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek) ICES-övezetben közlekedő hajóknak az ördöghalra vonatkozó halászati tilalmáról

31

 

*

A Bizottság 1836/2006/EK rendelete (2006. december 12.) a Belgium lobogója alatt a IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek) ICES-övezetben közlekedő hajóknak a szürke tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

33

 

*

A Bizottság 1837/2006/EK rendelete (2006. december 13.) a Franciaország lobogója alatt a IVc. és VIId. ICES-övezetben közlekedő hajók heringre vonatkozó halászatának újbóli megnyitásáról

35

 

 

A Bizottság 1838/2006/EK rendelete (2006. december 13.) a héjas gyümölcsökre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról az A1 rendszer keretében (hámozott mandula, héjas mogyoró, hámozott mogyoró, héjas közönséges dió)

37

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 12.) az Európai Közösségek harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak díjazására alkalmazandó korrekciós szorzók 2006. február 1-jétől, 2006. március 1-jétől, 2006. április 1-jétől, 2006. május 1-jétől és 2006. június 1-jétől történő kiigazításáról

39

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 13.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) leküzdése céljából a Portugáliában felmerült kiadások fedezésére szolgáló közösségi pénzügyi hozzájárulásról a 2006. és 2007. évre (az értesítés a C(2006) 6433. számú dokumentummal történt)

42

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 13.) az állatbetegségek kódolt formájának és bejelentésük kódjainak a 82/894/EGK tanácsi irányelvnek megfelelően történő meghatározásáról szóló 2005/176/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 6437. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

48

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 13.) a 92/452/EGK határozatnak egyes kanadai, új-zélandi és amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő és embrió-előállító munkacsoportok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 6441. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

50

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 13.) a 2001/881/EK határozat az állat-egészségügyi határállomások jegyzéke tekintetében, Bulgária és Románia csatlakozására való tekintettel történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 6454. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

52

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 13.) a flubendiamid hatóanyag a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvételével kapcsolatban részletes vizsgálatra leadott dosszié teljességének elvi elismeréséről (az értesítés a C(2006) 6457. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

54

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 13.) a Romániában felállítandó együttműködési, valamint az igazságügyi reform és a korrupció elleni küzdelem területén érvényes külön értékelési kritériumok teljesítése terén elért haladást ellenőrző mechanizmus létrehozásáról (az értesítés a C(2006) 6569. számú dokumentummal történt)

56

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 13.) a Bulgáriában felállítandó együttműködési, valamint az igazságügyi reform, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem területén érvényes külön értékelési kritériumok teljesítése terén elért haladást ellenőrző mechanizmus létrehozásáról (az értesítés a C(2006) 6570. számú dokumentummal történt)

58

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

14.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 354/1


A BIZOTTSÁG 1829/2006/EK RENDELETE

(2006. december 13.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. december 14-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 13-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. december 13-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

97,0

204

63,9

999

80,5

0707 00 05

052

117,2

204

67,3

628

163,6

999

116,0

0709 90 70

052

140,9

204

64,3

999

102,6

0805 10 20

052

58,8

388

46,7

999

52,8

0805 20 10

052

30,7

204

60,5

999

45,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,5

624

71,9

999

71,2

0805 50 10

052

60,4

528

35,4

999

47,9

0808 10 80

388

106,7

400

89,7

720

76,0

999

90,8

0808 20 50

052

63,8

400

110,2

720

51,5

999

75,2


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


14.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 354/3


A BIZOTTSÁG 1830/2006/EK RENDELETE

(2006. december 13.)

a Svájcból származó szárított, kicsontozott marhahúsra vonatkozó import vámkontingens részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2092/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletrel (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2092/2004/EK bizottsági rendelet (2) közösségi vámmentes importkontingenst nyit meg az ex 0210 20 90 KN-kód alá eső, Svájcból származó szárított, kicsontozott marhahúsra többéves bázison évi 1 200 tonna mennyiségre vonatkozóan január 1-jétől a következő év december 31-ig.

(2)

Az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendelet (3) a 2007. január 1-jétől kezdődő behozatali vámkontingens-időszakokra érvényes importengedélyekre vonatkozik. Az 1301/2006/EK rendelet különösen a behozatali kérelmek, a kérelmezők jogállása, és az engedélyek kiállítása tekintetében állapít meg részletes rendelkezéseket. Az említett rendelet értelmében a behozatali vámkontingenseket 12 egymást követő hónapra nyitják meg, az engedélyek pedig a behozatali vámkontingens-időszak utolsó napjáig érvényesek. Az 1301/2006/EK rendelet rendelkezései a 2092/2004/EK rendelet értelmében kibocsátott importengedélyekre vonatkoznak, az abban megállapított további feltételek és eltérések sérelme nélkül. Mivel a 2029/2004/EK rendelet rendelkezései értelmében a szóban forgó vámkontingenst a svájci hatóságok által kibocsátott eredetiségigazolások és az importengedélyek alapján kezelik, ezért indokolt összehangolni a 2029/2004/EK rendelet, illetve az 1301/2006/EK rendelet I. és III. fejezetének érintett rendelkezéseit.

(3)

A 2092/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2092/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 1. cikk első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Egy közösségi vámmentes importkontingens nyílik meg az ex 0210 20 90 KN-kód alá eső, Svájcból származó szárított, kicsontozott marhahúsra minden évben évi 1 200 tonna mennyiségre vonatkozóan január 1-jétől a következő év december 31-ig (a továbbiakban: a kontingens).”

2.

A 2. cikk (2) bekezdésének második albekezdését el kell hagyni.

3.

Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

Az eredetiségigazolások és a behozatali engedélyek a kiállításuk dátumától számított három hónapig érvényesek.”

4.

A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

Az 1291/2000/EK és az 1445/95/EK rendelet, valamint az 1301/2006/EK rendelet I. és III. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni, e rendelet rendelkezéseire figyelemmel.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 13-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 362., 2004.12.9., 4. o.

(3)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.


14.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 354/5


A BIZOTTSÁG 1831/2006/EK RENDELETE

(2006. december 13.)

az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének a doramectin tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló, 1990. június 26-i 2377/90/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökségnek az Állatgyógyászati Készítmények Értékelő Bizottsága által megfogalmazott véleményeire,

mivel:

(1)

Minden olyan farmakológiai hatóanyagot, amelyet a Közösségen belül élelmiszer-előállítás céljából tartott állatokon történő alkalmazásra szánt állatgyógyászati készítményekben használnak fel, a 2377/90/EGK rendelettel összhangban értékelni kell.

(2)

A doramectin a marhafélék izom-, máj-, zsír- és veseszövetei vonatkozásában – kivéve azon marhafélék esetét, amelyek tejét emberi fogyasztásra használják fel – már szerepel a 2377/90/EGK rendelet I. mellékletében. E hatóanyag a sertések, juhfélék és szarvasok, beleértve a rénszarvasokat is, izom-, zsír-, máj- és veseszövetei vonatkozásában – kivéve azon juhfélék esetét, amelyek tejét emberi fogyasztásra használják fel – már szerepel a 2377/90/EGK rendelet I. mellékletében. A doramectin bejegyzését e mellékletben módosítani kell és valamennyi, élelmiszer előállítására szolgáló emlősfaj izom-, zsír-, máj- és veseszövetei vonatkozásában ki kell terjeszteni, kivéve azon állatok esetét, amelyek tejét emberi fogyasztásra használják fel.

(3)

A 2377/90/EGK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Megfelelő időtartamot kell engedélyezni e rendelet alkalmazhatósága előtt annak érdekében, hogy a tagállamok elvégezhessék azokat a kiigazításokat, amelyekre ennek a rendeletnek a fényében szükség lehet az érintett állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatalára vonatkozó, az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (2) megfelelően kiadott engedélyekben, annak érdekében, hogy figyelembe vegyék e rendelet rendelkezéseit.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Állatgyógyászati Készítmények Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2377/90/EGK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba

Alkalmazására 2007. február 12-től kerül sor.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 13-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 1. o. A legutóbb az 1805/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 343., 2006.12.8., 66. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 311., 2001.11.28., 1. o. A legutóbb a 2004/28/EK irányelvvel (HL L 136., 2004.4.30., 58. o) módosított irányelv.


MELLÉKLET

A 2377/90/EGK rendelet I. melléklete a következő anyaggal egészül ki:

2.   Paraziták elleni hatóanyagok

2.3.   Endo- és ektoparaziták elleni hatóanyagok

2.3.1.   Avermectinek

Farmakológiai hatóanyag(ok)

Markermaradvány

Állatfajok

MRL-ek

Célszövetek

„Doramectin

Doramectin

Valamennyi, élelmiszer előállítására szolgáló emlősfaj (1)

40 μg/kg

Izom

150 μg/kg

Zsír

100 μg/kg

Máj

60 μg/kg

Vese


(1)  Nem alkalmazandó azoknál az állatoknál, amelyek tejét emberi fogyasztás céljából állítják elő.”


14.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 354/8


A BIZOTTSÁG 1832/2006/EK RENDELETE

(2006. december 13.)

Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel a cukorágazatra vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 41. cikkére és 21. cikkére, összefüggésben V. melléklete 3. szakasza a) pontjának 4. alpontjával,

mivel:

(1)

A Bulgária és Románia csatlakozási okmányával a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletbe (1) beillesztett, termelési és kereskedelmi intézkedésekre vonatkozó szabályokat 2007. január 1-jétől kell alkalmazni, feltéve hogy a csatlakozási szerződés ezen időpontig hatályba lép. Azonban a 2006/2007-es gazdasági évre vonatkozóan Bulgária és Románia egész répacukor-termelése még a nemzeti szabályok alapján fog történni. Átmeneti intézkedésekre van ezért szükség a Bulgáriában és Romániában hatályban lévő termelési és kereskedelmi szabályokról a 318/2006/EK rendeletben előírt szabályokra történő átállás céljából. Ennek következtében a 318/2006/EK rendelet 5., 6. és 7. cikkében előírt, a cukorrépa minimálárára, a szakmán belüli megállapodásokra és a kvótakiosztásra vonatkozó rendelkezések a 2006/2007-es gazdasági évben nem alkalmazandók Bulgária és Románia tekintetében.

(2)

A Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendelet (2) 4. cikkének (1) bekezdése meghatározza, hogy a 2006/2007-es gazdasági év vonatkozásában a szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelmeket 2006. július 31-ig kell benyújtani. Így a Bulgáriában és Romániában bejegyzett vállalkozások számára e gazdasági év tekintetében nem volt lehetőség a szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelmek benyújtására. Ezért e vállalkozásoknak nem kell kifizetni a 320/2006/EK rendelet 11. cikkében előírt szerkezetátalakítási összeget a 2006/2007-es gazdasági év tekintetében.

(3)

Az izoglükóz esetében a termelés stabil és megfelel a keresletnek. A 2007. január 1-jétől2007. szeptember 30-ig tartó időszakra meg kell határozni Bulgária és Románia esetében a megfelelő nemzeti izoglükóz-kvótát, hogy a 2007. január 1-jei összetételű Közösségben biztosítani lehessen a termelés és fogyasztás egyensúlyát. Ezen átmeneti izoglükóz-kvótákat időarányosan kell kiszámítani.

(4)

Annak érdekében, hogy a Bulgáriában és Romániában bejegyzett vállalkozások ugyanazon feltételekkel vehessenek részt a 320/2006/EK rendelettel létrehozott szerkezetátalakítási támogatásban, mint amelyek a 2006. december 31-i összetételű Közösségben bejegyzett vállalkozásokra is alkalmazandók, a 2007/2008-as gazdasági év tekintetében kiigazításokat kell alkalmazni, különösen a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 27-i 968/2006/EK bizottság rendelet (3) 8. cikkének (1) bekezdésében említett időrendi sorrend tekintetében.

(5)

A csatlakozási okmánnyal összhangban a finomítók megállapodás szerinti nyerscukor-ellátási szükséglete Bulgária esetében 198 748 tonna, Románia esetében 329 636 tonna gazdasági évenként. Azonban a Bulgária és Románia esetében kiosztott szokásos ellátási szükséglet mennyiségeit időarányosan csökkenteni kell, hogy tükrözze azt a tényt, hogy Bulgária és Románia a 2006/2007-es gazdasági évnek csak a 2007. január 1-jétől2007. szeptember 30-ig tartó időszakában fog részt venni.

(6)

A bulgáriai és romániai, kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemek nagymértékben az egyes harmadik országok hagyományos beszállítóitól származó nyers nádcukor behozatalára támaszkodnak. A Bizottság ezért javasolta a Tanácsnak, hogy a 2006/2007-es, 2007/2008-as és 2008/2009-es gazdasági évre nyisson behozatali vámkontingenst harmadik országból érkező ilyen cukorra (4). Azonban ezekben az országokban a csatlakozás időpontjában a finomítók nyers nádcukorral való ellátása zavarainak elkerülése érdekében szükségesnek tűnik átmeneti intézkedéseket elfogadni az ilyen vámkontingens 2007. január 1-jétől való megnyitására.

(7)

Az e rendelet alapján Bulgária és Románia esetében megnyitott átmeneti vámkontingensek csak addig alkalmazandók, amíg a Tanács el nem fogadja a végleges intézkedéseket.

(8)

Az e rendelettel megnyitott vámkontingens keretében kiadott behozatali engedélyeket a jóváhagyott, kizárólag cukorfinomítással foglalkozó bulgáriai és romániai üzemek számára kell fenntartani.

(9)

Az e rendelettel megnyitott behozatali vámkontingensek keretében alkalmazandó importvám mértékét olyan összegben kell megállapítani, amely a Közösség cukorpiacán biztosítja a tisztességes versenyt, azonban nem korlátozó a Bulgáriába és Romániába irányuló importra nézve. Figyelembe véve azt, hogy e vámkontingensek keretében történő import bármelyik harmadik országból érkezhet, helyénvaló az importterheket tonnánként 98 euróban rögzíteni, amely megfelel a 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 28-i 950/2006/EK bizottsági rendelet (5) 24. cikke alapján a CXL engedményes cukorra vonatkozóan megállapított összegnek.

(10)

Jelentős a veszélye annak, hogy a cukorágazat piacait megzavarják a Bulgáriába és Romániába az Európai Unióhoz történő csatlakozásukat megelőzően spekulációs célból bevitt termékek. Ezért az átmenetet elősegítő rendelkezéseket kell hozni az ilyen spekulációs ügyletek vagy az egyéb piaci zavarok elkerülése érdekében. Hasonló rendelkezéseket hoztak már a Bulgária és Románia csatlakozására való tekintettel a mezőgazdasági termékek kereskedelme területén meghozandó átmeneti intézkedésekről szóló, 2006. november 14-i 1683/2006/EK bizottsági rendeletben (6). Egyedi szabályokra van szükség a cukorágazat jellegzetességeinek figyelembevétele céljából.

(11)

Annak megelőzése érdekében, hogy a piaci szereplők megkerüljék a szabad forgalomban lévő egyes cukortermékekre kivetett díjak alkalmazását, elő kell írni, hogy a 2006. december 31-i összetételű Közösségben, vagy Bulgáriában vagy Romániában a csatlakozást megelőzően már szabad forgalomba bocsátott termékeket egy felfüggesztő eljárás keretében vagy átmeneti megőrzés vagy a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (7) 4. cikkének (15) bekezdése b) pontja és 16. cikkének b)–g) pontja szerinti kezelések vagy eljárások valamelyike alá helyezzék.

(12)

Ezentúl, valamint Bulgária és Románia csatlakozási okmányával összhangban a cukor vagy izoglükóz rendes átvihető készletét meghaladó mennyiségeket Bulgária és Románia költségén el kell távolítani a piacról. A többletmennyiségeket a Bizottságnak kell meghatároznia a 2003. január 1-jétől2006. december 31-ig terjedő időszakban Bulgáriában és Romániában megfigyelhető kereskedelmi fejlődés, valamint a termelési és fogyasztási irányvonalak alapján. Ebben az eljárásban a cukor és izoglükóz mellett más, jelentős hozzáadott cukoregyenérték-tartalommal rendelkező termékeket is figyelembe kell venni, mint a spekuláció lehetséges célpontjait. Abban az esetben, ha a cukor és izoglükóz meghatározott többletmennyiségét legkésőbb 2008. április 30-ig nem távolítják el a közösségi piacról, Bulgária és Románia lesz pénzügyileg felelős a vonatkozó mennyiségért.

(13)

Amennyiben a többletkészleteket nem vonják ki a közösségi piacról, a Bulgária vagy Románia által a Közösség költségvetésébe befizetendő összeget a fehér cukor 318/2006/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontjában tonnánként 631,9 euróban megállapított referenciaára és a fehér cukor világpiaci ára között a 2007. január 1-je és 2008. április 30-a közötti időszakban fennálló legnagyobb pozitív különbség alapján kell kiszámítani. E számítás céljából világpiaci árként az 5. sz. londoni tőzsdének a fehér cukorra vonatkozó határidős piacán az árfolyam havi átlagát kell a legközelebbi határidő esetén figyelembe venni, vagyis azt a legközelebbi szállítási hónapot, amely tekintetében a fehér cukor kereskedelme lehetővé válik.

(14)

Mind a Közösség, mind Bulgária és Románia érdekében áll a többletkészletek felhalmozódásának lehetőség szerinti megelőzése, valamint minden esetben a nagyobb spekulatív jellegű kereskedelmi ügyletekben részt vevő piaci szereplők és személyek azonosítása. E célból Bulgáriának és Romániának 2007. január 1-jére rendelkezniük kell egy olyan rendszerrel, amely lehetővé teszi az ilyen események felelőseinek azonosítását. E rendszer lehetővé teszi Bulgária és Románia számára, hogy azonosítsák azon piaci szereplőket, akik hozzájárultak a (12) preambulumbekezdésben említett többletmennyiséghez azzal a céllal, hogy a közösségi költségvetésben jóváírt összegeket amennyire lehetséges, visszaköveteljék. Bulgáriának és Romániának fel kell használnia ezt a rendszert, hogy az azonosított piaci szereplőket arra kényszerítsék, hogy az egyéni többletmennyiségeiket eltávolítsák a Közösség piacáról. Amennyiben az azonosított piaci szereplők nem tudnak megfelelő bizonyítékot szolgáltatni az eltávolításról, tonnánként (fehércukor-egyenértékben) 500 eurót kell fizetniük az el nem távolított cukortöbbletért. Ez ugyanaz az összeg, mint a kvótán felüli cukortermelésre vonatkozóan a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2006. június 29-i 967/2006/EK bizottsági rendelet (8) 3. cikkében megállapított többletösszeg. Mind a piaci szereplők, mind a háztartások hozzájárulhatnak ugyan a (12) preambulumebezdésben említett többletmennyiséghez, legvalószínűbb, hogy ezek mégis inkább piaci szereplők. Mindenesetre nem kivitelezhető, hogy a háztartásoknak is hozzá kelljen járulniuk ezen összeghez.

(15)

A többletkészletek meghatározásához és a megállapított többletkészletek eltávolításához Bulgáriának és Romániának a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania az érintett termékek kereskedelmére, termelésére és fogyasztására vonatkozó legfrissebb statisztikai adatait, és az arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a megállapított többletkészletek az adott határidőig eltávolításra kerültek a piacról.

(16)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK BULGÁRIA ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁRA FIGYELEMMEL

1.   RÉSZ

A cukorpiac közös szervezésének és az ideiglenes szerkezetátalakítási rendszernek az alkalmazhatósága

1. cikk

A 318/2006/EK és 320/2006/EK rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazhatósága

(1)   A 318/2006/EK rendelet 5., 6. és 7. cikke, valamint a 320/2006/EK rendelet 11. cikke nem alkalmazandó Bulgária és Románia esetében a 2006/2007-es gazdasági év tekintetében.

A 7. cikk azonban alkalmazandó a 2007/2008-as gazdasági évtől alkalmazandó nemzeti kvóták 2007. évi kiosztására, valamint a (2) bekezdésben megjelölt izoglükóz-kvótákra.

(2)   A 2007. január 1-jétől2007. szeptember 30-ig tartó időszakra a Bulgária és Románia esetében alkalmazandó izoglükóz-kvóták a 318/2006/EK rendelet 9. cikkének alkalmazásában a következők:

 

Nemzeti kvóta a szárazanyag tonnájában

Bulgária

50 331

Rómania

8 960

(3)   A 2007. január 1-jétől2007. szeptember 30-ig tartó időszakra Bulgária és Románia esetében a szokásos ellátási szükséglet a 318/2006/EK rendelet 29. cikkének alkalmazásában a következő:

 

Elosztott szokásos ellátási szükséglet a fehér cukor tonnájában

Bulgária

149 061

Rómania

247 227

2. cikk

Ideiglenes szerkezetátalakítási rendszer

(1)   E bekezdés csak akkor alkalmazandó, ha a 968/2006/EK rendelet 7. cikke alapján a szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelmeket a 2007/2008-as gazdasági év tekintetében 2007. január 1-je előtt nyújtják be a 2006. december 31-i összetételű Közösségben. A első ilyen kérelem időpontját kell „referencia-időpontnak” tekinteni.

Amennyiben a 968/2006/EK rendelet 7. cikke alapján a szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelmeket a 2007/2008-as gazdasági év tekintetében Bulgáriában és Romániában 2007. január 1-je után nyújtják be, a referencia-időpont és a 2007. január 1-je között eltelt idő nem számít a 968/2006/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében említett időrendi sorrend megállapítása során.

(2)   A 320/2006/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett szakmán belüli vonatkozó megállapodások keretében folytatott konzultációk tekintetében Bulgária és Románia a 2007/2008-as gazdasági év vonatkozásában figyelembe veheti a megállapodások keretében folytatott azon konzultációkat, amelyek e rendelet hatálybalépését megelőzően zajlottak, még akkor is, ha azok nem felelnek meg a 968/2006/EK rendelet követelményeinek.

2.   RÉSZ

Vámkontingensek megnyitása a finomítók számára

3. cikk

Vámkontingensek megnyitása a finomításra szánt nyers nádcukor behozatala céljából

(1)   A 2006/2007-es gazdasági évre vonatkozóan fehércukor-egyenértékben összesen 396 288 tonna, a 1701 11 10 KN-kód alá tartozó, finomításra szánt nyers nádcukor valamely harmadik országból történő behozatala céljából tonnánként 98 euro vámtételű vámkontingens kerül megnyitásra.

Az importmennyiség felosztása a következő:

 

Bulgária: 149 061 tonna;

 

Románia: 247 227 tonna.

(2)   Az e rendelettel összhangban behozott mennyiségek az I. mellékletben jelzett tételszámot viselik.

4. cikk

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása

Ha az 5. cikk másként nem rendelkezik, a behozatali engedélyekre és a szokásos ellátási szükségletekre vonatkozóan a 950/2006/EK rendeletben meghatározott szabályok alkalmazandók az e rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében behozott cukorra vonatkozóan.

5. cikk

Behozatali engedélyek

(1)   A 3. cikk (1) bekezdésében említett mennyiségekre vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmeket Bulgária és Románia illetékes hatóságaihoz nyújtják be.

(2)   A behozatali engedélyek iránti kérelmeket olyan, kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemek nyújtják be, amelyeket a 318/2006/EK rendelet 17. cikkével összhangban Bulgária és Románia területén jegyeztek be és hagytak jóvá.

(3)   A behozatali engedély iránti kérelmekben és az engedélyekben az alábbi bejegyzéseknek kell szerepelniük:

a)

a 17. és 18. rovatban: a nyerscukor mennyisége fehércukor-egyenértékben, amely nem haladhatja meg a Bulgária és Románia esetében a 3. cikk (1) bekezdésében megadott összegeket;

b)

a 20. rovatban: a II. melléklet A. részében szereplő bejegyzések közül legalább egy;

c)

a 24. rovatban (az engedélyek esetében): a II. melléklet B. részében szereplő bejegyzések közül legalább egy.

(4)   Az e rendelet alapján kiadott behozatali engedélyek csak abba a tagállamba irányuló importra érvényesek, amelyekre azokat kiadták. Azok a 2006/2007-es gazdasági év végéig érvényesek.

6. cikk

Az érvényesség vége

Az e rendelet alapján megnyitott vámkontingensek addig alkalmazandók, amíg a 2007. január 1-jét követő időszakban a finomítóüzemek ellátása céljából Bulgáriába és Romániába irányuló nyersnádcukor-importok vámkontingensét megnyitó tanácsi rendelet hatályba nem lép.

II.   FEJEZET

ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK A SPEKULÁCIÓ ÉS A PIACI ZAVAROK ELKERÜLÉSE CÉLJÁBÓL

7. cikk

Fogalommeghatározások

E fejezet alkalmazásában az alábbi meghatározások alkalmazandók:

a)

„cukor”:

i.

az 1701 KN-kód alá tartozó répa- és nádcukor, szilárd állapotban;

ii.

az 1702 60 95 és 1702 90 99 KN-kód alá tartozó cukorszirup;

iii.

az 1702 60 80 és 1702 90 80 KN-kód alá tartozó inulinszirup;

b)

„izoglükóz”: az 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 és a 2106 90 30 KN-kód alá tartozó termék;

c)

„feldolgozott termékek”: 10 %-ot meghaladó hozzáadott cukor-/cukoregyenérték-tartalmú termékek, amelyek mezőgazdasági termékek feldolgozásából származnak;

d)

„gyümölcscukor”: az 1702 50 00 KN-kód alá tartozó vegytiszta gyümölcscukor.

1.   SZAKASZ

A csatlakozás időpontjában különleges vámkezeléseknek és vámeljárásoknak alávetett termékek

8. cikk

Felfüggesztő eljárás

(1)   A csatlakozási okmány V. mellékletének 4. szakaszától és a 2913/92/EGK rendelet 20. és 214. cikkétől eltérve az 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 és 2202 KN-kód alá tartozó azon termékekre, az 1683/2006/EK bizottsági rendelet 4. cikkének (5) bekezdésében felsorolt termékek kivételével, amelyek 2007. január 1-je előtt szabad forgalomban voltak a 2006. december 31-i összetételű Közösségben, vagy Bulgáriában vagy Romániában, és 2007. január 1-jén a kibővített Közösségben átmeneti megőrzés vagy a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (15) bekezdésének b) pontja és 16. cikkének b)–g) pontja szerinti kezelések vagy eljárások valamelyike alatt állnak, vagy amelyeket a kibővített Közösségen belül a kiviteli alakiságok elvégzése után szállítanak, amennyiben a behozatalon vámtartozás áll fenn, a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (9) I. mellékletének 2. részével összhangban a vámtartozás időpontjában érvényes vámtételt kell alkalmazni, beleértve adott esetben a kiegészítő vámtételt is.

Az első albekezdés nem alkalmazandó a 2006. december 31-i összetételű Közösségből exportált termékekre abban az esetben, ha az importőr bizonyítja, hogy az exportáló tagállam termékeire nem igényeltek export-visszatérítést. Az importőr kérésére az exportőr gondoskodik arról, hogy az illetékes hatóság rávezesse a kiviteli nyilatkozatra azt a tényt, hogy nem igényeltek export-visszatérítést az exportáló tagállam termékeire.

(2)   A csatlakozási okmány V. mellékletének 4. szakaszától és a 2913/92/EGK rendelet 20. és 214. cikkétől eltérve az 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 és 2202 KN-kód alá tartozó, harmadik országokból érkező azon termékekre, az 1683/2006/EK bizottsági rendelet 4. cikkének (5) bekezdésében felsorolt termékek kivételével, amelyek Bulgáriában vagy Romániában 2007. január 1-jén a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (16) bekezdésének d) pontjában említett aktív feldolgozás alatt állnak vagy ugyanazon rendelet 4. cikke (16) bekezdésének f) pontjában említett ideiglenes behozatal részét képezik, amennyiben a behozatalon vámtartozás áll fenn, a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének 2. részével összhangban a vámtartozás időpontjában érvényes vámtételt kell alkalmazni, beleértve adott esetben a kiegészítő vámtételt is.

2.   SZAKASZ

Többletmennyiségek

9. cikk

A többletmennyiségek meghatározása

(1)   A Bizottság legkésőbb 2007. július 31-ig mind Bulgária, mind Románia esetében a 318/2006/EK rendelet 39. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározza:

a)

a feldolgozatlan cukornak vagy annak a feldolgozott termékben lévő mennyiségét (fehércukor-egyenértékben);

b)

az izoglükóz mennyiségét (szárazanyag);

c)

a gyümölcscukor mennyiségét;

amely 2007. január 1-jén meghaladja a rendes átvihető készletnek tekintett mennyiséget és amelyet Bulgária és Románia költségére el kell távolítani a piacról.

(2)   Az (1) bekezdésben említett többletmennyiség meghatározásakor különösen a 2006. január 1-je és december 31-e közötti időszaknak a 2003. január 1-jétől2005. december 31-ig tartó hároméves időszakhoz képest a következő vonatkozásokban beállott fejleményeit veszik figyelembe:

a)

a feldolgozatlan cukor vagy a feldolgozott termékek, izoglükóz és gyümölcscukor formájában lévő cukor importált és exportált mennyiségei;

b)

a cukor- és izoglükózkészletek, -termelés és -fogyasztás;

c)

a készletek képződésében szerepet játszó körülmények.

10. cikk

A többletmennyiségek meghatározása a piaci szereplők szintjén

(1)   Bulgáriának és Romániának 2007. január 1-jére rendelkeznie kell egy olyan rendszerrel, amely a feldolgozatlan állapotban lévő cukor vagy a feldolgozott termékek, izoglükóz és gyümölcscukor formájában lévő cukor forgalmazott vagy előállított többletmennyiségeinek azonosítására szolgál az érintett főbb piaci szereplők szintjén. E rendszer különösen az importkövetésre, az adóügyi felügyeletre, a piaci szereplők elszámolásain és raktárkészletein alapuló vizsgálatokra támaszkodik, és magában foglal olyan intézkedéseket is, mint a kockázatokat fedező garancia és behozatali engedélyek.

Az azonosítási rendszer kockázatértékelésen alapul, amelynek során különösen a következő szempontokat veszik megfelelően figyelembe:

a)

az érintett piaci szereplő tevékenységének típusa;

b)

a tároló létesítmények befogadóképessége;

c)

a tevékenység kiterjedtsége.

(2)   Bulgária és Románia felhasználja az (1) bekezdésben említett rendszert arra, hogy az érintett piaci szereplőket rákényszerítse az egyéni többletmennyiségeiknek megfelelő cukor- vagy izoglükóz-mennyiségeknek a piacról a saját költségükön történő eltávolítására.

11. cikk

A többletmennyiségek eltávolítása

(1)   Bulgária és Románia biztosítja, hogy legkésőbb 2008. április 30-ig eltávolítja a 9. cikk (1) bekezdésében említett többletmennyiséggel megegyező cukor- vagy izoglükóz-mennyiségeket – közösségi intervenció nélkül – a piacról.

(2)   A 9. cikk alapján meghatározott többletmennyiségek eltávolítása közösségi támogatás nélkül, a következő módokon történik:

a)

a piaci szereplő által a Közösségből történő, nemzeti támogatás nélküli export;

b)

a tüzelőanyag-ágazatban való felhasználás;

c)

takarmányozásra szolgáló denaturálás támogatás nélkül, a 100/72/EGK bizottsági rendelet III. és IV. címével összhangban.

(3)   Amennyiben Bulgária vagy Románia esetében a Bizottság által a 9. cikk (1) bekezdésével összhangban megállapított összmennyiség túllépi a 10. cikkben meghatározott összmennyiséget, Bulgária és Románia e két érték (fehércukor- vagy szárazanyag-egyenértékben) különbözetének megfelelő összeget fizet, megszorozva a 631,9 euro/tonna és az 5. sz. londoni tőzsdének a fehér cukorra vonatkozó határidős piacán a 2007. január 1-je és 2008. április 30-a közötti időszak alatt a legközelebbi határidő esetén megfigyelt árfolyam havi átlaga közötti legnagyobb pozitív különbséggel. Az összeget legkésőbb 2008. december 31-ig kell a Közösség költségvetésébe befizetni.

12. cikk

Az eltávolítás bizonyítása a piaci szereplő által

(1)   Legkésőbb 2008. július 31-ig az érintett piaci szereplő Bulgáriának és Romániának bizonyítékot szolgáltat arra nézve, hogy a 10. cikk alkalmazásával megállapított cukor és izoglükóz egyéni többletmennyiségeit saját költségükre és a 11. cikk (2) bekezdésével összhangban eltávolították a piacról.

(2)   Amennyiben a cukor vagy izoglükóz többletmennyiségeket a 11. cikk 2. cikkének a) pontjával összhangban eltávolították, annak bizonyítéka a következőkből áll:

a)

az 1291/2000/EK és a 951/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban kiadott kiviteli engedély;

b)

az 1291/2000/EK rendelet 32. és 33. cikkében említett vonatkozó dokumentumok, amelyek a biztosíték feloldásához szükségesek.

A előző albekezdésben említett kiviteli engedélyre vonatkozó kérelem 20. rovata a következőt tartalmazza:

„export céljára az 1832/2006/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban.”

A kiviteli engedély 22. rovata a következő sort tartalmazza:

„visszatérítés nélkül exportálandó … (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiadták) kg;”

A kiviteli engedély kibocsátásának időpontjától 2008. április 30-ig érvényes.

(3)   Amennyiben a piacról való eltávolításról szóló bizonyítékot nem szolgáltatják az (1)–(2) bekezdésnek megfelelően, Bulgária és Románia az érintett piaci szereplőre a 10. cikk alkalmazásával megállapított egyéni többletmennyiségének megfelelő összeget – megszorozva 500 euro/tonnával – vet ki [fehércukor- vagy szárazanyag-egyenértékben]. Ezen összeget megfelelően Bulgária vagy Románia nemzeti költségvetésébe fizetik be.

13. cikk

A piacról eltávolított mennyiségekre vonatkozó tagállami bizonyíték

(1)   Legkésőbb 2008. augusztus 31-ig Bulgária és Románia bizonyítékot szolgáltat a Bizottságnak arra nézve, hogy a 9. cikk (1) bekezdésében említett többletmennyiséget a 11. cikk (2) bekezdésével összhangban eltávolították a Közösség piacáról, és meghatározza az egyes módokon eltávolított mennyiségeket.

(2)   Amennyiben a többletmennyiség egészére vagy egy részére nézve a közösségi piacról való eltávolításról szóló bizonyítékot nem szolgáltatják az (1) bekezdésnek megfelelően, Bulgária és/vagy Románia az el nem távolított mennyiségnek megfelelő összeget – megszorozva a 631,9 euro/tonna és az 5. sz. londoni tőzsdének a fehér cukorra vonatkozó határidős piacán a 2007. január 1-je és 2008. április 30-a közötti időszak alatt a legközelebbi határidő esetén megfigyelt árfolyam havi átlaga közötti legnagyobb pozitív különbséggel – fizet fehércukor- vagy szárazanyag-egyenértékben, amelyből levonják a 11. cikk (3) bekezdése alapján kivetett összeget.

Az összeget legkésőbb 2008. december 31-ig kell a Közösség költségvetésébe befizetni.

Az előző albekezdésben és a 11. cikk (3) bekezdésében említett összegeket a 318/2006/EK rendelet 39. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban legkésőbb 2008. október 31-ig kell meghatározni a Bulgária és Románia által az (1) bekezdés alapján nyújtott tájékoztatások alapján.

14. cikk

Ellenőrzés

(1)   Bulgária és Románia megteszik mindazon intézkedéseket, amelyek e fejezet alkalmazásához szükségesek, és különösen kialakítják azon ellenőrzési eljárásokat, amelyek a 9. cikk (1) bekezdésében említett többletmennyiség eltávolításának ellenőrzéséhez szükségesnek bizonyulnak.

(2)   Bulgária és Románia legkésőbb 2007. március 31-ig közlik a Bizottsággal:

a)

a 10. cikkben említett, a többletmennyiségek azonosítására szolgáló rendszerre vonatkozó információkat;

b)

a 2003. január 1-jétől2006. december 31-ig terjedő időszakban a havonta exportált vagy importált cukor-, izoglükóz-, gyümölcscukor-mennyiségeket és a feldolgozott termék mennyiségeit, külön bontásban a kivitelt és behozatalt:

i.

a 2006. december 31-i összetételű Közösség;

ii.

Bulgária és Románia; valamint

iii.

harmadik ország vonatkozásában;

c)

a 2003. január 1-jétől2006. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan az évente előállított és importált nyerscukorból finomított cukor- és izoglükóz-mennyiségeket, adott esetben a kvótán belüli és kvótán kívüli termelés bontásában, valamint az éves cukor- és izoglükóz-fogyasztást;

d)

a 2003. január 1-jétől2006. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a minden év január 1-jén meglévő cukor- és izoglükóz-készleteket.

III.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet Bulgária és Románia csatlakozási szerződésének hatálybalépése esetén, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 13-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. Az 1585/2006/EK rendelettel (HL L 294., 2006.10.25., 19. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 58., 2006.2.28., 42. o.

(3)  HL L 176., 2006.6.30., 32. o.

(4)  COM(2006) 798 végleges, 2006. december 13.

(5)  HL L 178., 2006.7.1., 1. o.

(6)  HL L 314., 2006.11.15., 18. o.

(7)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 117., 2005.5.4., 13. o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 176., 2006.6.30., 22. o.

(9)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.


I. MELLÉKLET

Tételszám

Behozatali vámkontingens

Tételszám

Bulgáriába irányuló import

09.4365

Romániába irányuló import

09.4366


II. MELLÉKLET

A.   Az 5. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett bejegyzések:

:

bolgárul

:

Преференциална сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spanyolul

:

Azúcar en bruto preferencial para refinar, importado de acuerdo con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

csehül

:

Preferenční surový cukr určený k rafinaci, dovezený podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

dánul

:

Præferenceråsukker til raffinering, importeret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

németül

:

Präferenzrohzucker zur Raffination, eingeführt gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nummer (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

észtül

:

Sooduskorra alusel määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõike 1 kohaselt imporditav rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

görögül

:

Προτιμησιακή ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα που εισάγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

angolul

:

Preferential raw sugar for refining, imported in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

franciául

:

Sucre brut préférentiel destiné au raffinage, importé conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006. Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

olaszul

:

Zucchero greggio preferenziale destinato alla raffinazione, importato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

lettül

:

Rafinēšanai paredzēts preferences jēlcukurs, kas ievests saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

litvánul

:

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, lengvatinėmis sąlygomis įvežtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

magyarul

:

Finomításra szánt preferenciális nyerscukor a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban importálva. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

máltai nyelven

:

Zokkor mhux maħdum preferenzjali għar-raffinar, importat skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

hollandul

:

Preferentiële ruwe suiker voor raffinage, ingevoerd overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

lengyelül

:

Preferencyjny cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

portugálul

:

Açúcar bruto preferencial para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

románul

:

Zahăr brut preferenţial destinat rafinării, importat în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform anexei I)

:

szlovákul

:

Preferenčný surový cukor určený na rafináciu dovezený v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

szlovénül

:

Preferenčni surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

finnül

:

Etuuskohteluun oikeutettu, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 1832/2006 1 artiklan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

svédül

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.   Az 5. cikk (3) bekezdésének c) pontjában említett bejegyzések:

:

bolgárul

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

spanyolul

:

Importación sujeta a un derecho de 98 euros por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

csehül

:

Dovezeno s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

dánul

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

németül

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nr. (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

észtül

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

görögül

:

Δασμός 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

angolul

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

franciául

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006 Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

olaszul

:

Importazione a un dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

lettül

:

Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

litvánul

:

Standartinės kokybės žaliavinio cukraus importas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį taikant 98 EUR už toną importo muitą. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

magyarul

:

Standard minőségű nyerscukor 98 euro/tonna vámtételen történő importja a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

máltai nyelven

:

Importazzjoni ta' zokkor mhux maħdum ta' kwalità standard bid-dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni jiddaħħal skond l-Anness I)

:

hollandul

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van de standaardkwaliteit overkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

lengyelül

:

Przywóz po stawce celnej 98 EUR za tonę cukru surowego o standardowej jakości zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

portugálul

:

Importação com direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

románul

:

Importat la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) Nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform Anexei I)

:

szlovákul

:

Dovoz s clom 98 EUR na tonu surového cukru štandardnej kvality v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

szlovénül

:

Uvoz po dajatvi 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

finnül

:

Vakiolaatuisen raakasokerin tuonti, johon sovelletaan 98 euroa tonnilta olevaa tullia asetuksen (EY) N:o 1832/2006 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

svédül

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


14.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 354/19


A BIZOTTSÁG 1833/2006/EK RENDELETE

(2006. december 13.)

a Közösség külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúráról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösség és tagállamai, illetve a harmadik országok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikáról szóló, 1995. május 22-i 1172/95/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1)

A Közösség külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúráról szóló, 2005. május 18-i 750/2005/EK bizottsági rendelet (2) rögzítette az említett nómenklatúra 2005. június 1-jétől hatályos változatát.

(2)

Amennyiben a közösségi jogszabályokkal és statisztikai szükségletekkel összeegyeztethető, az országok és területek alfabetikus kódolása a jelenleg érvényben levő ISO alfa 2 szabványon alapul. A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2003. december 18-i 2286/2003/EK bizottsági rendelet (3) átmeneti időszakot írt elő a vámkezelések számítógéppel támogatott módszerének elfogadására. Mivel ez az időszak lejárt, többé nincs szükség numerikus kódok az alfabetikus kódokkal párhuzamos alkalmazására.

(3)

Montenegró független állammá alakult.

(4)

E nómenklatúra új változatának létrehozása szükséges tehát, amely figyelembe veszi ezeket az újításokat, valamint az egyes meghatározott kódokkal összefüggő módosításokat.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a harmadik országokkal folytatott árukereskedelemmel kapcsolatos statisztikákkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Közösség külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúra 2007. január 1-jétől hatályos változata a mellékletben található.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 13-án.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 118., 1995.5.25., 10. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 126., 2005.5.19., 12. o.

(3)  HL L 343., 2003.12.31., 1. o. A legutóbb a 215/2006/EK rendelettel (HL L 38., 2006.2.9., 11. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGI KÜLKERESKEDELMI STATISZTIKÁJÁRA ÉS A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI KERESKEDELMI STATISZTIKÁKRA VONATKOZÓ ORSZÁG- ÉS TERÜLETNÓMENKLATÚRA

(2007. január 1-től hatályos változat)

Kód

Megnevezés

Leírás

AD

Andorra

 

AE

Egyesült Arab Emírségek

Abu-Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah és Umm Al Qaiwain

AF

Afganisztán

 

AG

Antigua és Barbuda

 

AI

Anguilla

 

AL

Albánia

 

AM

Örményország

 

AN

Holland Antillák

Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius és Sint Maarten déli része

AO

Angola

Cabindát is beleértve

AQ

Antarktisz

A déli szélesség 60°-től délre eső területek; a Francia Déli Területek (TF), a Bouvet-sziget (BV), Dél-Georgia és a Déli Sandwich-szigetek (GS) kivételével

AR

Argentína

 

AS

Amerikai Szamoa

 

AT

Ausztria

 

AU

Ausztrália

 

AW

Aruba

 

AZ

Azerbajdzsán

 

BA

Bosznia és Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BD

Banglades

 

BE

Belgium

 

BF

Burkina Faso

 

BG

Bulgária

 

BH

Bahrein

 

BI

Burundi

 

BJ

Benin

 

BM

Bermuda

 

BN

Brunei Darussalam Állam

Ismertebb nevén: Brunei

BO

Bolívia

 

BR

Brazília

 

BS

Bahama-szigetek

 

BT

Bhután

 

BV

Bouvet-sziget

 

BW

Botswana

 

BY

Belarusz

Ismertebb nevén: Fehéroroszország

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CC

Kókusz-szigetek

 

CD

Kongói Demokratikus Köztársaság

Korábban: Zaire

CF

Közép-afrikai Köztársaság

 

CG

Kongó

 

CH

Svájc

Büsingen német területét és a Campione d'Italia olasz körzetét is beleértve

CI

Elefántcsontpart

 

CK

Cook-szigetek

 

CL

Chile

 

CM

Kamerun

 

CN

Kína

 

CO

Kolumbia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Kuba

 

CV

Zöld-foki-szigetek

 

CX

Karácsony-sziget

 

CY

Ciprus

 

CZ

Cseh Köztársaság

 

DE

Németország

Helgoland szigetét is beleértve; Büsingen területe kivételével

DJ

Dzsibuti

 

DK

Dánia

 

DM

Dominika

 

DO

Dominikai Köztársaság

 

DZ

Algéria

 

EC

Ecuador

A Galapagos-szigeteket is beleértve

EE

Észtország

 

EG

Egyiptom

 

ER

Eritrea

 

ES

Spanyolország

A Baleár-szigeteket és a Kanári-szigeteket is beleértve; Ceuta és Melilla kivételével

ET

Etiópia

 

FI

Finnország

Az Åland-szigeteket is beleértve

FJ

Fidji

 

FK

Falkland-szigetek (Malvinas)

 

FM

Mikronéziai Szövetségi Államok

Chuuk, Kosrae, Pohnpei és Yap

FO

Feröer-szigetek

 

FR

Franciaország

Monacót és Franciaország tengeren túli megyéit is beleértve (Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique és Réunion)

GA

Gabon

 

GB

Egyesült Királyság

Nagy-Britannia, Észak-Írország, Csatorna-szigetek és a Man-sziget

GD

Grenada

A Déli-Grenadine-szigeteket is beleértve

GE

Grúzia

 

GH

Ghána

 

GI

Gibraltár

 

GL

Grönland

 

GM

Gambia

 

GN

Guinea

 

GQ

Egyenlítői-Guinea

 

GR

Görögország

 

GS

Dél-Georgia és a Déli-Sandwich-szigetek

 

GT

Guatemala

 

GU

Guam

 

GW

Bissau-Guinea

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

A Kínai Népköztársaság hongkongi különleges közigazgatási területe

HM

Heard-sziget és McDonald-szigetek

 

HN

Honduras

Swan-szigeteket is beleértve

HR

Horvátország

 

HT

Haiti

 

HU

Magyarország

 

ID

Indonézia

 

IE

Írország

 

IL

Izrael

 

IN

India

 

IO

Brit Indiai-óceáni Terület

Chagos-szigetek

IQ

Irak

 

IR

Iráni Iszlám Köztársaság

 

IS

Izland

 

IT

Olaszország

Livignót is beleértve; Campione d'Italia körzete kivételével

JM

Jamaica

 

JO

Jordánia

 

JP

Japán

 

KE

Kenya

 

KG

Kirgiz Köztársaság

 

KH

Kambodzsa

 

KI

Kiribati

 

KM

Comore-szigetek

Anjuan, Grande Comore és Mohéli

KN

Saint Kitts és Nevis

 

KP

Koreai Népi Demokratikus Köztársaság

Ismertebb nevén: Észak-Korea

KR

Koreai Köztársaság

Ismertebb nevén: Dél-Korea

KW

Kuvait

 

KY

Kajmán-szigetek

 

KZ

Kazahsztán

 

LA

Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság

Ismertebb nevén: Laosz

LB

Libanon

 

LC

Saint Lucia

 

LI

Liechtenstein

 

LK

Srí Lanka

 

LR

Libéria

 

LS

Lesotho

 

LT

Litvánia

 

LU

Luxemburg

 

LV

Lettország

 

LY

Líbiai Arab Szocialista Népi Közösség

Ismertebb nevén: Líbia

MA

Marokkó

 

MD

Moldovai Köztársaság

Ismertebb nevén: Moldávia

ME

Montenegró

 

MG

Madagaszkár

 

MH

Marshall-szigetek

 

MK  (1)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

 

ML

Mali

 

MM

Mianmar

Korábban: Burma

MN

Mongólia

 

MO

Makao

A Kínai Népköztársaság makaói különleges közigazgatási területe

MP

Észak-Marianna-szigetek

 

MR

Mauritánia

 

MS

Montserrat

 

MT

Málta

Cominót és Gozót is beleértve

MU

Mauritius

Mauritius, Rodrigues-sziget, Agalega-szigetek és Cargados Carajos Shoals (Saint Brandon-szigetek)

MV

Maldív-szigetek

 

MW

Malawi

 

MX

Mexikó

 

MY

Malajzia

Malajziai-félsziget és Kelet-Malajzia (Labuan, Sabah és Sarawak)

MZ

Mozambik

 

NA

Namíbia

 

NC

Új-Kaledónia

A Loyauté-szigeteket is beleértve (Lifou, Maré és Ouvéa)

NE

Niger

 

NF

Norfolk-sziget

 

NG

Nigéria

 

NI

Nicaragua

A Corn-szigeteket is beleértve

NL

Hollandia

 

NO

Norvégia

Svalbardot és a Jan Mayen-szigetet is beleértve

NP

Nepál

 

NR

Nauru

 

NU

Niue

 

NZ

Új-Zéland

Ross Függő Terület (Antarktisz) kivételével

OM

Omán

 

PA

Panama

A korábbi Csatorna-övezetet is beleértve

PE

Peru

 

PF

Francia Polinézia

Marquises-szigetek, Társaság-szigetek (Tahitit is beleértve), Tuamotu-szigetek, Gambier-szigetek és Ausztrál-szigetek; továbbá a Clipperton-sziget

PG

Pápua Új-Guinea

Új-Guinea keleti része; Bismarck-szigetek (Új-Britanniát, Új-Írországot, Lavongait, az Admiralitás-szigeteket is beleértve); Északi-Salamon-szigetek (Bougainville és Buka); Trobriand-szigetek, Woodlark-sziget, Entrecasteaux-szigetek, Louisiade-szigetek

PH

Fülöp-szigetek

 

PK

Pakisztán

 

PL

Lengyelország

 

PM

Saint Pierre és Miquelon

 

PN

Pitcairn-szigetek

A Ducie-, a Henderson- és az Oeno-szigetet is beleértve

PS

Megszállt Palesztin terület

Ciszjordánia (Kelet-Jeruzsálemet is beleértve) és a Gázai-övezet

PT

Portugália

Az Azori-szigeteket és Madeirát is beleértve

PW

Palau

Változatok: Belau, Palau

PY

Paraguay

 

QA

Katar

 

RO

Románia

 

RU

Orosz Föderáció

 

RW

Ruanda

 

SA

Szaúd-Arábia

 

SB

Salamon-szigetek

 

SC

Seychelle-szigetek

Mahé-sziget, Praslin-sziget, La Digue, Frégate és Silhouette; Amirante-szigetek (Desroches-t, az Alphonse-szigetet, Platte-ot és Coëtivy-t is beleértve); Farquhar-szigetek (Providence-t is beleértve); Aldabra-szigetek és Cosmoledo-szigetek.

SD

Szudán

 

SE

Svédország

 

SG

Szingapúr

 

SH

Szent Ilona

Az Ascension-szigetet és a Tristan da Cunha-szigeteket is beleértve

SI

Szlovénia

 

SK

Szlovákia

 

SL

Sierra Leone

 

SM

San Marino

 

SN

Szenegál

 

SO

Szomália

 

SR

Suriname

 

ST

São Tomé és Príncipe

 

SV

Salvador

 

SY

Szíriai Arab Köztársaság

Ismertebb nevén: Szíria

SZ

Szváziföld

 

TC

Turks- és Caicos-szigetek

 

TD

Csád

 

TF

Francia Déli Területek

A Kerguélen-szigeteket, az Amszterdam-szigetet, a Saint Paul-szigetet, a Crozet-szigeteket is beleértve

TG

Togo

 

TH

Thaiföld

 

TJ

Tádzsikisztán

 

TK

Tokelau

 

TL

Timor-Leste

 

TM

Türkmenisztán

 

TN

Tunézia

 

TO

Tonga

 

TR

Törökország

 

TT

Trinidad és Tobago

 

TV

Tuvalu

 

TW

Tajvan

Kinmen, Matsu, Penghu és Tajvan különálló vámterülete

TZ

Tanzániai Egyesült Köztársaság

Tanganyika, Pemba és Zanzibár-sziget

UA

Ukrajna

 

UG

Uganda

 

UM

Az Amerikai Egyesült Államok Külső Szigetei

A Baker-szigetet, a Howland-szigetet, a Jarvis-szigetet, a Johnston-atollt, a Kingman-zátonyt, a Midway-szigeteket, a Navassa-szigetet, a Palmyra-atollt és a Wake-szigetet is beleértve

US

Amerikai Egyesült Államok

Puerto Ricót is beleértve

UY

Uruguay

 

UZ

Üzbegisztán

 

VA

Apostoli Szentszék (Vatikán)

 

VC

Saint Vincent és Grenadine-szigetek

 

VE

Venezuela

 

VG

Brit Virgin-szigetek

 

VI

Amerikai Virgin-szigetek

 

VN

Vietnam

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis és Futuna

Az Alofi-szigetet is beleértve

WS

Szamoa

Korábban: Nyugat-Szamoa

XC

Ceuta

 

XK

Koszovó

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. sz. határozata szerint

XL

Melilla

Peñon de Vélez de la Gomerát, Peñon de Alhuecemas-t és a Chafarinas szigeteket is beleértve.

XS

Szerbia

 

YE

Jemen

Korábban: Észak-Jemen és Dél-Jemen

YT

Mayotte

Grande-Terre és Pamandzi

ZA

Dél-Afrika

 

ZM

Zambia

 

ZW

Zimbabwe

 


EGYÉB

EU

Európai Közösség

A harmadik országgal folytatott kereskedelemben az áruk származási nyilatkozatához fenntartott kód, a területtel kapcsolatban hozott közösségi rendelkezések által meghatározott feltételek szerint. A kódot ne használjuk statisztikai célokra

QQ

vagy

Hajó- és repülőgép-fedélzeti ellátmány

Választható besorolás

QR

Hajó- és repülőgép-fedélzeti ellátmány a Közösségen belüli árukereskedelemben

Választható besorolás

QS

Hajó- és repülőgép-fedélzeti ellátmány a harmadik országokkal folytatott árukereskedelemben

Választható besorolás

QU

vagy

Nem meghatározott országok és területek

Választható besorolás

QV

Nem meghatározott országok és területek a Közösségen belüli árukereskedelemben

Választható besorolás

QW

Nem meghatározott országok és területek a harmadik országokkal folytatott árukereskedelemben

Választható besorolás

QX

vagy

Kereskedelmi vagy katonai okokból nem meghatározott országok és területek

Választható besorolás

QY

Kereskedelmi vagy katonai okokból nem meghatározott országok és területek a Közösségen belüli árukereskedelemben

Választható besorolás

QZ

Kereskedelmi vagy katonai okokból nem meghatározott országok és területek a harmadik országokkal folytatott árukereskedelemben

Választható besorolás


(1)  Ideiglenes kód, amely nem befolyásolja az országnak az Egyesült Nemzetek Szervezetében jelenleg folyó tárgyalásai lezárása után hozzárendelendő végleges megnevezését.


14.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 354/29


A BIZOTTSÁG 1834/2006/EK RENDELETE

(2006. december 12.)

a Portugália lobogója alatt közlekedő hajóknak a VIIIc., IX. és X. ICES-övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 (közösségi vizek) övezetben a szürke tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2006. évre történő meghatározásáról szóló, 2005. december 22-i 51/2006/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat állapít meg a 2006. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett állományoknak a mellékletben szereplő tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban bejegyzett halászhajók általi halászata kimerítette a 2006-ra megállapított kvótát.

(3)

Ezért szükséges megtiltani ezen állomány halászatát, valamint a fedélzeten való tárolását, átrakodását és kirakodását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében említett tagállam számára 2006-ra megállapított, a mellékletben szereplő állományra vonatkozó halászati kvótát a mellékletben meghatározott időponttól számítva kimerítettnek kell tekinteni.

2. cikk

Tilalmak

A mellékletben említett tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban bejegyzett halászhajóknak az e rendelet mellékletében szereplő állományra vonatkozó halászata a mellékletben meghatározott időponttól számítva tilos. E halászhajók számára ezen időpont után a már kifogott állományok fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása is tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 12-én.

a Bizottság részéről

Jörgen HOLMQUIST

halászati és tengerészeti főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31. 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 768/2005/EK rendelettel (HL L 128., 2005.5.21., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 16., 2006.1.20., 1. o. A legutóbb az 1642/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 308., 2006.11.8., 5. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Sz.

54

Tagállam

Portugália

Állomány

HKE/8C3411

Faj

Szürke tőkehal (Merluccius merluccius)

Övezet

VIIIc., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)

Időpont

2006. november 11.


14.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 354/31


A BIZOTTSÁG 1835/2006/EK RENDELETE

(2006. december 12.)

a Portugália lobogója alatt a VIIIc., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek) ICES-övezetben közlekedő hajóknak az ördöghalra vonatkozó halászati tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletret (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2006. évre történő meghatározásáról szóló, 2005. december 22-i 51/2006/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat állapít meg a 2006. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett állományoknak a mellékletben említett tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban bejegyzett halászhajók általi halászata kimerítette a 2006-ra kitűzött kvótát.

(3)

Ezért szükséges megtiltani ezen állomány halászatát, valamint a fedélzeten való tárolását, átrakodását és kirakodását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében említett tagállam számára 2006-ra megállapított, a mellékletben említett állományra vonatkozó halászati kvótát a mellékletben meghatározott időponttól számítva kimerítettnek kell tekinteni.

2. cikk

Tilalmak

A mellékletben említett tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban bejegyzett halászhajóknak az e rendelet mellékletében említett állományra vonatkozó halászata a mellékletben meghatározott időponttól számítva tilos. E halászhajók számára ezen időpont után a már kifogott állományok fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása is tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 12-én.

a Bizottság részéről

Jörgen HOLMQUIST

halászati és tengerészeti főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 768/2005/EK rendelettel (HL L 128., 2005.5.21., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 16., 2006.1.20., 1. o. A legutóbb az 1642/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 308., 2006.11.8., 5. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Sz.

55

Tagállam

Portugália

Állomány

ANF/8C3411

Faj

Ördöghal (Lophiidae)

Övezet

VIIIc., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)

Időpont

2006. november 11.


14.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 354/33


A BIZOTTSÁG 1836/2006/EK RENDELETE

(2006. december 12.)

a Belgium lobogója alatt a IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek) ICES-övezetben közlekedő hajóknak a szürke tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2006. évre történő meghatározásáról szóló, 2005. december 22-i 51/2006/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat ír elő a 2006. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett állományoknak a mellékletben említett tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban bejegyzett halászhajók általi halászata kimerítette a 2006-ra kitűzött kvótát.

(3)

Ezért szükséges megtiltani ezen állomány halászatát, valamint a fedélzeten való tárolását, átrakodását és kirakodását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében említett tagállam számára 2006-ra megállapított, a mellékletben szereplő állományra vonatkozó halászati kvótát a mellékletben meghatározott időponttól számítva kimerítettnek kell tekinteni.

2. cikk

Tilalmak

A mellékletben említett tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban bejegyzett halászhajóknak az e rendelet mellékletében szereplő állományra vonatkozó halászata a mellékletben meghatározott időponttól számítva tilos. E halászhajók számára ezen időpont után a már kifogott állományok fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása is tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 12-én.

a Bizottság részéről

Jörgen HOLMQUIST

halászati és tengerészeti főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 768/2005/EK rendelettel (HL L 128., 2005.5.21., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 16., 2006.1.20., 1. o. A legutóbb az 1642/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 308., 2006.11.8., 5. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Sz.

58

Tagállam

Belgium

Állomány

HKE/2AC4-C

Faj

Szürke tőkehal (Merluccius merluccius)

Övezet

IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)

Időpont

2006. november 18.


14.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 354/35


A BIZOTTSÁG 1837/2006/EK RENDELETE

(2006. december 13.)

a Franciaország lobogója alatt a IVc. és VIId. ICES-övezetben közlekedő hajók heringre vonatkozó halászatának újbóli megnyitásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2006. évre történő meghatározásáról szóló, 2005. december 22-i 51/2006/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat állapít meg a 2006. évre.

(2)

2006. február 28-án Franciaország az 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében arról értesítette a Bizottságot, hogy a lobogója alatt közlekedő hajók számára 2006. március 1-jei hatállyal megtiltja a hering halászatát a IVc. és VIId. ICES-övezet vizein.

(3)

2006. április 26-án a Bizottság a 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (3) bekezdése és a 2371/2002/EK rendelet 26. cikkének (4) bekezdése értelmében ugyanezen időbeli hatállyal elfogadta a Franciaország (4) lobogója alatt a IVc. és VIId. ICES-övezetben közlekedő hajóknak a heringre vonatkozó halászati tilalmáról szóló, 636/2006/EK rendeletet.

(4)

A Bizottsághoz a francia hatóságok által eljutatott tájékoztatás szerint a IVc. és VIId. ICES-övezetekre vonatkozó francia kvótán belül még rendelkezésre áll egy bizonyos heringmennyiség. Következésképpen a Franciaország lobogója alatt közlekedő vagy Franciaországban lajstromozott hajók számára engedélyezni kell a heringhalászatot az említett övezetekben.

(5)

Az engedély 2006. október 19-től lép hatályba annak érdekében, hogy a kérdéses heringmennyiséget még ez év vége előtt le lehessen halászni.

(6)

Következésképpen a 636/2006/EK rendelet 2006. október 19-ével hatályát veszti,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 636/2006/EK rendelet hatályát veszti.

2. cikk

Hatályba lépés

E rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. október 19-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 13-án.

a Bizottság részéről

Jörgen HOLMQUIST

halászati és tengerészeti főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 768/2005/EK rendelettel (HL L 128., 2005.5.21., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 16., 2006.1.20., 1. o. A legutóbb az 1642/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 308., 2006.11.8., 5. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 112., 2006.4.26., 10. o.


MELLÉKLET

Sz.

59

Tagállam

Franciaország

Állomány

HER/4CXB7D – Újból megnyitva

Faj

Hering (Clupea harengus)

Övezet

IVc., VIId.

Időpont

2006. október 19.


14.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 354/37


A BIZOTTSÁG 1838/2006/EK RENDELETE

(2006. december 13.)

a héjas gyümölcsökre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról az A1 rendszer keretében (hámozott mandula, héjas mogyoró, hámozott mogyoró, héjas közönséges dió)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 35. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1961/2001/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja a gyümölcs- és zöldségféléket érintő export-visszatérítések alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

(2)

A 2200/96/EK rendelet 35. cikke (1) bekezdésének értelmében az e termékek gazdaságilag jelentős exportjának biztosításához szükséges mértékben a Közösség által exportált termékek export-visszatérítés tárgyát képezhetik, figyelembe véve a Szerződés 300. cikkével összhangban létrejött megállapodásokból adódó korlátozásokat.

(3)

A 2200/96/EK rendelet 35. cikke (2) bekezdésének értelmében ügyelni kell arra, hogy a visszatérítés szabályozása nyomán kialakult kereskedelmi folyamatokban ne keletkezzen zavar. Ezen oknál fogva, valamint a gyümölcs- és zöldségfélék kivitelének szezonális jellegéből adódóan, termékenként rögzíteni kell a tervezett mennyiséget az export-visszatérítéseknél alkalmazott, mezőgazdasági termékekre vonatkozó nómenklatúra alapján, amelyet a 3846/87/EGK bizottsági rendelet (3) állapított meg. Ezen mennyiségeket az illető termékek többé, illetve kevésbé romlandó jellegének figyelembevételével kell elosztani.

(4)

A 2200/96/EK rendelet 35. cikke (4) bekezdésének értelmében a visszatérítések meghatározásánál figyelembe kell venni egyrészt a zöldség- és gyümölcstermékek közösségi piaci árának és kínálatának, másrészt a nemzetközi kereskedelemben érvényes áraknak a jelenlegi helyzetét és várható alakulását. Figyelembe kell továbbá venni az értékesítési és szállítási költségeket, valamint a tervezett kivitel gazdasági aspektusát.

(5)

A 2200/96/EK rendelet 35. cikke (5) bekezdésének értelmében a közösségi piaci árakat az export szempontjából legkedvezőbb árak figyelembevételével határozzák meg.

(6)

A nemzetközi kereskedelemben uralkodó állapotok vagy egyes piacok különleges követelményei szükségessé tehetik bizonyos termékekre vonatkozó visszatérítések differenciálását a termék rendeltetési helyének függvényében.

(7)

Gazdaságilag számottevő kivitel jelenleg a héj nélküli mandula, héjas mogyoró és dió esetében érhető el.

(8)

Mivel a héjas gyümölcsök viszonylag jól tárolhatóak, az export-visszatérítések hosszabb időszakokra állapíthatók meg.

(9)

A rendelkezésre álló erőforrások minél hatékonyabb felhasználása érdekében, és tekintettel a közösségi export szerkezetére, a héjas gyümölcsökre vonatkozó export-visszatérítéseket az A1 rendszer alapján kell megállapítani.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A héjas gyümölcsök esetében alkalmazandó export-visszatérítések mértékét, az engedély iránti kérelmek benyújtásának időszakát és a tervezett mennyiséget e rendelet melléklete rögzíti.

(2)   Az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (4) 16. cikkében említett, az élelmiszer-segélyezés keretében kibocsátott engedélyeket nem sorolják az e rendelet mellékletében említett mennyiséghez.

(3)   Az 1961/2001/EK rendelet 5. cikke (6) bekezdésének sérelme nélkül, az A1 engedély három hónapig érvényes.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. január 3-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 13-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 268., 2001.10.9., 8. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 366., 1987.12.24., 1. o. A legutóbb a 2091/2005/EK rendelettel (HL L 343., 2005.12.24., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb a 1713/2006/EK rendelettel (HL L 321., 2006.11.21., 11. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a héjas gyümölcsökre vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról szóló 2006. december 13-i bizottsági rendelethez (A1 rendszer)

Az engedély iránti kérelmek benyújtásának időszaka: 2007. január 3-tóljúnius 23-ig.

Termékkód (1)

Rendeltetési hely (2)

Visszatérítés összege

(euro/nettó t)

Tervezett mennyiség

(tonna)

0802 12 90 9000

A00

45

1 400

0802 21 00 9000

A00

53

60

0802 22 00 9000

A00

103

2 500

0802 31 00 9000

A00

66

40


(1)  A termékkódokat a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet rögzíti (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).

(2)  Az A sorozatba tartozó rendeltetési helyek kódjait a 3846/87/EGK rendelet II. melléklete rögzíti. A rendeltetési helyek numerikus kódjait a 2081/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) rögzíti.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

14.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 354/39


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 12.)

az Európai Közösségek harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak díjazására alkalmazandó korrekciós szorzók 2006. február 1-jétől, 2006. március 1-jétől, 2006. április 1-jétől, 2006. május 1-jétől és 2006. június 1-jétől történő kiigazításáról

(2006/922/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2104/2005/EK, Euratom rendelettel (1) módosított, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatát és az e Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeket meghatározó 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendeletre (2) és különösen annak X. melléklete 13. cikkének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A személyzeti szabályzat X. melléklete 13. cikkének első albekezdését alkalmazva a 351/2006/EK, Euratom tanácsi rendelet (3) meghatározta azokat a korrekciós szorzókat, amelyeket 2005. július 1-jétől az Európai Közösségek harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselői, ideiglenes és szerződéses alkalmazottai részére az alkalmazás helye szerinti ország pénznemében kifizetett javadalmazás vonatkozásában alkalmazni kell.

(2)

Ezek közül egyes korrekciós szorzókat a személyzeti szabályzat X. melléklete 13. cikke második albekezdésének megfelelően 2006. február 1-jétől, március 1-jétől, április 1-jétől, május 1-jétől és június 1-jétől kezdődően ki kell igazítani, mivel a Bizottság rendelkezésére álló statisztikai adatok alapján a korrekciós szorzó és a megfelelő átváltási árfolyam alapján számított megélhetési költségek egyes harmadik országok esetében a legutóbbi megállapításuk vagy kiigazításuk óta eltelt időben 5 %-nál nagyobb mértékben változtak,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

2006. február 1-jétől, 2006. március 1-jétől, 2006. április 1-jétől, 2006. május 1-jétől és 2006. június 1-jétől kezdődő hatállyal az Európai Közösségek harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak az alkalmazás helye szerinti ország pénznemében fizetett díjazására a mellékletben megjelölt korrekciós szorzókat kell alkalmazni.

Az ezen javadalmazások kiszámításánál alkalmazott árfolyamok a pénzügyi szabályzat végrehajtási rendelkezéseinek megfelelően kerülnek megállapításra, és összhangban állnak az első albekezdésben rögzített időponttal.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 12-én.

a Bizottság részéről

Benita FERRERO-WALDNER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 337., 2005.12.22., 7. o.

(2)  HL L 56., 1968.3.4., 1. o.

(3)  HL L 59., 2006.3.1., 1. o.


MELLÉKLET

Szolgálati hely

Korrekciós szorzók

2006. februárban

Angola

120,0

Banglades

46,6

Bosznia és Hercegovina

78,6

Zöld-foki-szigetek

78,6

Kuba

99,3

Guinea

61,2

Hong Kong

94,8

Izrael

102,2

Kenya

83,9

Libanon

94,4

Madagaszkár

74,5

Nicaragua

64,7

Niger

91,5

Új-Kaledónia

129,1

Uganda

62,1

Fülöp-szigetek

61,3

Oroszország

118,3

Szíria

62,9

Venezuela

63,4

Zimbabwe

36,2


Szolgálati hely

Korrekciós szorzók

2006. márciusban

Botswana

69,9

Kamerun

108,0

Salvador

87,7

Laosz

74,0

Malawi

76,1

Dominikai Köztársaság

74,6

Tanzánia

62,5

Zimbabwe

44,4


Szolgálati hely

Korrekciós szorzók

2006. áprilisban

Szaúd-Arábia

94,1

Egyiptom

55,1

Guinea

64,4

Haiti

105,5

Hong Kong

101,9

Mali

93,8

Zimbabwe

48,7


Szolgálati hely

Korrekciós szorzók

2006. májusban

Benin

92,1

Jordánia

73,2

Mozambik

67,0

Pakisztán

53,8

Kongói Demokratikus Köztársaság

131,6

Zambia

79,9


Szolgálati hely

Korrekciós szorzók

2006. júniusban

Argentína

55,6

Botswana

65,6

Chile

78,9

Etiópia

85,1

Izrael

105,5

Nepál

70,8

Uganda

56,1

Peru

76,5

Közép-afrikai Köztársaság

123,6

Tanzánia

58,7

Thaiföld

59,6

Jemen

70,6


14.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 354/42


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 13.)

a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) leküzdése céljából a Portugáliában felmerült kiadások fedezésére szolgáló közösségi pénzügyi hozzájárulásról a 2006. és 2007. évre

(az értesítés a C(2006) 6433. számú dokumentummal történt)

(Csak a portugál nyelvű szöveg hiteles)

(2006/923/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 23. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2000/29/EK irányelv szerint közösségi pénzügyi hozzájárulás adható egy tagállamnak olyan kiadások fedezésére, amelyek közvetlenül kapcsolódnak azon szükséges intézkedésekhez, amelyeket a tagállam a harmadik országokból vagy a Közösség más területeiről behurcolt károsító szervezetek leküzdése céljából azok felszámolására, vagy amennyiben ez nem lehetséges, azok megfékezésére hoz vagy tervez hozni.

(2)

A 2001/811/EK (2), a 2002/889/EK (3), a 2003/787/EK (4) és a 2004/772/EK (5) bizottsági határozat értelmében a Közösség már nyújtott pénzügyi hozzájárulást Portugáliának a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge), a továbbiakban a „PWN” ellenőrzését célzó intézkedésekhez az 1999 és 2003 közötti évekre, ami a lehetséges maximális időtartamnak felelt meg. 2003-tól Portugália egy „középtávú felszámolási programot” hajtott végre a PWN (a fenyőfa fonalférge) terjedésének megakadályozására, annak felszámolása céljából.

(3)

A 2000/29/EK irányelv 23. cikkének (6) bekezdése ugyanakkor rendelkezik további intézkedések lehetőségéről, amennyiben az szükséges a PWN leküzdéséhez.

(4)

2006 áprilisában Portugália benyújtotta a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak (a továbbiakban: „a bizottság”) a 2005. november 1-je és 2006. április 1-je között Portugáliában a PWN miatt elkülönített területen végzett felmérés eredményét és a visszaszorítási kampányról szóló áttekintést. Az eredményből kitűnik, hogy az előző években meghozott intézkedések dacára jelentősen megnövekedett azon területek száma, ahol a PWN jelenléte kimutatható.

(5)

Az Európai Bizottság és a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy Portugáliának felül kell vizsgálnia a középtávú felszámolási programot, és sürgős intézkedéseket kell meghoznia, mely magában foglal egy intenzív felmérést és az elkülönített terület újbóli meghatározását.

(6)

2006 májusában Portugália benyújtott a bizottságnak egy, a PWN további terjedésének felszámolását célzó intézkedéseket tartalmazó cselekvési tervet (6). Ezek az intézkedések magukban foglalták az elkülönített terület aktualizált körülhatárolását, e terület összes beteg fáinak kiirtását, a megfigyelés folytatását és egy olyan irtásövezet létesítését, amely mentes a fenyőfa fonalférgét hordozó fáktól, és ami képes megfékezni a fenyőfa fonalférgének a tagállamokba történő továbbterjedését, megvédve ezzel a tagállamokat attól a nagy mértékű veszteségtől, amit a fonalféreg a fenyőerdőkre jelenthet és elkerülve, hogy harmadik országok esetleg kereskedelmi korlátozásokat vezessenek be a tagállamokkal szemben. A terv különösen az ország területének azon részeit határozza meg, ahol az irtásövezetet létrehozzák. E cselekvési terv végleges változatát a bizottság 2006 júliusában hagyta jóvá.

(7)

2006 júliusában Portugália benyújtott egy, a PWN felszámolására irányuló, további intézkedéseket tartalmazó programot és egy ehhez kapcsolódó költségbecslést annak érdekében, hogy a Közösségtől pénzügyi hozzájárulást kapjon. Portugália azon területeit, melyek a megvalósításra kerülő intézkedések által érintettek és amelyek meghatározzák a közösségi pénzügyi hozzájárulásból részesülő földrajzi területeket, a fent említett cselekvési terv tartalmazza.

(8)

A Portugália által rendelkezésre bocsátott program lehetővé tette a Bizottság számára, hogy részletesen és összefüggésében elemezze a helyzetet, és arra a következtetésre jusson, hogy az irányelv 23. cikkének (6) bekezdésében közösségi pénzügyi hozzájárulás nyújtására vonatkozóan meghatározott feltételek teljesülnek. E közösségi pénzügyi hozzájárulást az említett program keretében felmerülő kiadások fedezésére kell nyújtani, mely program elősegíti a Közösség többi részének növény-egészségügyi védelmét a PWN-nek a kijelölt területről kiinduló további elterjedése ellen. Következésképpen a hozzájárulást biztosítani kell minden, a PWN-től mentes irtásövezet létrehozásához közvetlenül kapcsolódó intézkedéshez.

(9)

A közösségi pénzügyi hozzájárulás általában nem haladhatja meg a támogatható kiadások 50 %-át. A pénzügyi hozzájárulás azonban meghaladhatja ezt a mértéket abban az esetben, ha a további intézkedések elsősorban az érintett tagállam területén kívüli közösségi területek védelmére irányulnak. Tekintettel a PWN-nek a tűlevelű fákra és a növényekre kifejtett veszélyére, a betegség terjedésének gyorsaságára, a fertőzött zóna és egy másik tagállam közötti közelségre és a betegségnek az európai erdészetre és a nemzetközi fakereskedelemre való lehetséges hatására, ez a feltétel az irtásövezet létrehozására irányuló, a portugál cselekvési tervben előírt intézkedések tekintetében teljesül. Következésképpen helyénvaló a költségek 75 %-át támogató közösségi pénzügyi hozzájárulás odaítélése.

(10)

A közös mezőgazdasági politika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (7) 3. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a növény-egészségügyi intézkedéseket az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból kell finanszírozni. Ezen intézkedések pénzügyi ellenőrzése céljából az 1290/2005/EK rendelet 9., 36. és 37. cikkét kell alkalmazni.

(11)

A fenyőfa fonalférgét hordozó fáktól mentes irtásövezet létrehozására irányuló tevékenységeknek meg kell felelniük a vonatkozó közösségi környezetvédelmi jogszabályoknak.

(12)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Alapelv

A Bizottság jóváhagyja a 2006. és 2007. évre vonatkozó, a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) leküzdése céljából az I. mellékletben szereplő és a Portugália által benyújtott cselekvési terv keretében meghozott, a Portugáliában felmerült további intézkedések fedezésére szolgáló közösségi pénzügyi hozzájárulás odaítélését a 2000/29/EK irányelv 23. cikke (6) bekezdésének értelmében.

2. cikk

A közösségi pénzügyi hozzájárulás összege és a támogatható tevékenységek

Az 1. cikkben említett pénzügyi hozzájárulás teljes összege 8 417 848,95 euro.

A támogatható kiadásokat és a Közösség különböző pénzügyi hozzájárulásainak maximális összegét az I. melléklet határozza meg.

3. cikk

Előleg

E határozat elfogadását követő 30 napon belül Portugália számára 2 000 000 EUR összegű előleget folyósítanak.

4. cikk

A közösségi pénzügyi hozzájárulás többi részének folyósítása

Az I. mellékletben meghatározott közösségi pénzügyi hozzájárulás többi részét a következő feltételek teljesülése esetén lehet folyósítani:

a)

a Portugália által a Bizottságnak 2007. január 15-e és 2007. április 15-e között benyújtandó műszaki jelentése és a Bizottság Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatala által lefolytatott ellenőrző kiküldetések alapján bizonyítható, hogy Portugália legkésőbb 2007. március 31-ig végrehajtotta az I. mellékletben említett intézkedéseket oly módon, hogy teljesítette az 1. cikkben említett célkitűzéseket; illetve

b)

Portugália legkésőbb 2007. augusztus 31-ig benyújtott a Bizottságnak egy hivatalos kifizetési kérelmet, csatolva ehhez az 5. cikkben előírt pénzügyi jelentést és a technikai zárójelentést.

5. cikk

Igazoló dokumentumok

Portugáliának be kell nyújtania egy, az elvégzett intézkedéseket és a felmerülő kiadásokat igazoló

a)

technikai zárójelentést, melyben feltünteti az I. mellékletben említett összes intézkedés végrehajtását, illetve azok befejezésének dátumát;

b)

a II. mellékletben előírt formában benyújtott pénzügyi jelentést – a megfelelő dokumentációval együtt (például számlák vagy nyugták) –, melyben feltünteti a különböző intézkedésekhez kapcsolódó kiadásokat, melyekhez Portugália közösségi pénzügyi hozzájárulást igényelt.

6. cikk

A túlzott mértékű kárpótlás tilalma

Az I. mellékletben meghatározott intézkedésekre a Portugália által kifizetett kiadások nem eredményezhetik a fatulajdonosok túlzott mértékű kárpótlását. A kárpótlás azon az értéken alapul, amit a tulajdonos a fáért kapott volna még azelőtt, hogy az irtásövezetben az intézkedéseket elkezdték volna.

7. cikk

A közösségi pénzügyi hozzájárulásnak csökkentése

(1)   Ha bebizonyosodott, hogy az I. mellékletben meghatározott intézkedések nem kerültek megfelelő módon végrehajtásra legkésőbb 2007. március 31-ig, akkor támogatható kiadásoknak a késői végrehajtás által érintett részére vonatkozó közösségi pénzügyi hozzájárulás mértéke az alábbi táblázatban szereplő szintig csökken:

A késedelmi napok száma 2007. április 1-től kezdődően

A közösségi pénzügyi hozzájárulás mértéke

1–15

60 %

16–30

50 %

31–60

25 %

61 vagy több

0 %

(2)   Az (1) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben Portugália legkésőbb 2007. augusztus 31-ig nem nyújtja be a 4. cikk b) pontjában előírt fizetési kérelmet és a kísérő jelentéseket, az a közösségi pénzügyi hozzájárulás 25 %-os csökkenését eredményezi a késedelem minden egyes naptári hónapjára.

8. cikk

A többi közösségi politikának való megfelelés

Portugália biztosítja, hogy az 1. cikkben említett további intézkedéseket az alkalmazandó közösségi környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően hajtsák végre.

9. cikk

Címzett

Ennek a határozatnak a Portugál Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 13-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2006/35/EK bizottsági irányelvvel (HL L 88., 2006.3.25., 9. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 306., 2001.11.23., 25. o.

(3)  HL L 311., 2002.11.14., 16. o.

(4)  HL L 293., 2003.11.11., 13. o.

(5)  HL L 341., 2004.11.17., 27. o.

(6)  Ezek az intézkedések a 2006. augusztus 16-i 815/2006 rendelettel módosított 2006. február 6-i 103/2006 portugál rendeletben szerepelnek.

(7)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A 320/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

A Portugália által a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fenyőfa fonalférge) visszaszorítására benyújtott program különböző tevékenységeire vonatkozó közösségi pénzügyi hozzájárulás a 2006. és 2007. évre

(EUR)

Helyszín

Intézkedés

Támogatható kiadás

A közösségi pénzügyi hozzájárulás maximális mértéke

(a társfinanszírozás mértéke 75 %)

Irtásövezet (1)

A PWN-re vonatkozó felmérések az irtásövezetben

156 000

117 000

A PWN betegséget hordozó fák kivágása és elszállítása

4 666 666

3 499 999,5

A PWN betegséget hordozó fák gallyazása és hántolása

300 000

225 000

A gally és a kéreg ártalmatlanítása

700 000

525 000

Kárpótlás a fa értékéért (2)

4 666 666

3 499 999,5

A kifejezetten az irtásövezetre használt információs rendszer átalakítása

200 000

150 000

Részösszeg

 

10 689 332

8 016 999

Részösszeg

Koordinációs tevékenységek (3)

534 466,6

400 849,95

Összesen

 

11 223 798,60

8 417 848,95

A közösségi pénzügyi hozzájárulás teljes maximális összege

8 417 848,95


(1)  Az elkülönített terület külső határán elterülő 3 km széles övezet, amint azt a 2006/133/EK bizottsági határozat (HL L 52., 2006.2.23., 34. o.) meghatározza.

(2)  A földtulajdonosnak nyújtott kárpótlás a fa értékéért, mivel a kivágott fák egészségesek voltak és azon vállalatok tulajdonává váltak, amelyek kivágták őket.

(3)  5 %-os átalány a koordinációs tevékenységekért.


II. MELLÉKLET

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

A FENYŐFA FAFÉRGÉNEK VISSZASZORÍTÁSÁRA BENYÚJTOTT PORTUGÁL PROGRAM A 2006. ÉS 2007. ÉVRE

ELKÜLÖNÍTETT TERÜLET – IRTÁSÖVEZET

1. intézkedés: Az elkülönített területen végzett felmérések

A ténylegesen felmerült és kifizetett költségek

A kiadások rövid leírása

Támogatható kiadások, HÉA nélkül

Közösségi hozzájárulás

Az igazoló dokumentumok hivatkozási száma

Egység

Egységár

Mennyiség

Összeg, HÉA nélkül

Megjegyzések:

Részösszeg:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


2. intézkedés: A fák kivágása és elszállítása

A ténylegesen felmerült és kifizetett költségek

A kiadások rövid leírása

Támogatható kiadások, HÉA nélkül

Közösségi hozzájárulás

Az igazoló dokumentumok hivatkozási száma

Egység

Egységár

Mennyiség

Összeg, HÉA nélkül

Megjegyzések:

Részösszeg:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


3. intézkedés: A fák gallyazása és hántolása

A ténylegesen felmerült és kifizetett költségek

A kiadások rövid leírása

Támogatható kiadások, HÉA nélkül

Közösségi hozzájárulás

Az igazoló dokumentumok hivatkozási száma

Egység

Egységár

Mennyiség

Összeg, HÉA nélkül

Megjegyzések:

Részösszeg:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


4. intézkedés: A gally és a kéreg ártalmatlanítása

A ténylegesen felmerült és kifizetett költségek

A kiadások rövid leírása

Támogatható kiadások, HÉA nélkül

Közösségi hozzájárulás

Az igazoló dokumentumok hivatkozási száma

Egység

Egységár

Mennyiség

Összeg, HÉA nélkül

Megjegyzések:

Részösszeg:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


5. intézkedés: Kártérítés a fa értékéért

A ténylegesen felmerült és kifizetett költségek

A kiadások rövid leírása

Támogatható kiadások, HÉA nélkül

Közösségi hozzájárulás

Az igazoló dokumentumok hivatkozási száma

Egység

Egységár

Mennyiség

Összeg, HÉA nélkül

Megjegyzések:

Részösszeg:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


6. intézkedés: Az információs rendszer átalakítása

A ténylegesen felmerült és kifizetett költségek

A kiadások rövid leírása

Támogatható kiadások, HÉA nélkül

Közösségi hozzájárulás

Az igazoló dokumentumok hivatkozási száma

Egység

Egységár

Mennyiség

Összeg, HÉA nélkül

Megjegyzések:

Részösszeg:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 

Összesen:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


7. intézkedés: Koordinációs tevékenységek

A ténylegesen felmerült és kifizetett költségek

A kiadások rövid leírása

Támogatható kiadások, HÉA nélkül

Közösségi hozzájárulás

Az igazoló dokumentumok hivatkozási száma

Egység

Egységár

Mennyiség

Összeg, HÉA nélkül

Megjegyzések:

Összesen:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


14.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 354/48


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 13.)

az állatbetegségek kódolt formájának és bejelentésük kódjainak a 82/894/EGK tanácsi irányelvnek megfelelően történő meghatározásáról szóló 2005/176/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2006) 6437. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/924/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

tekintettel az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló, 1982. december 21-i 82/894/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

A 2005/176/EK bizottsági határozat megállapítja az állatbetegségeknek a 82/894/EGK irányelv szerinti bejelentésére szolgáló kódolt formát és kódokat (2).

(2)

Tekintettel Bulgária és Románia csatlakozására, szükséges a 2005/176/EK határozat módosítása.

(3)

Az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer-szigetek helyi kormánya között létrejött megállapodás állatorvosi kérdések tekintetében történő kiegészítéséről szóló jegyzőkönyv végrehajtási rendelkezéseinek megállapításáról szóló, 2001. január 31-i 1/2001/EK-Feröer-szigetek vegyes bizottsági határozat (3) megállapítja, hogy a Feröer-szigeteknek részt kell venni az állatbetegségek közösségi bejelentő rendszerében (ADNS).

(4)

A Feröer-szigetek benyújtotta a Bizottságnak a régiók jegyzékét, amelyet az ADNS-rendszerben használni fognak. Ezeket a régiókat fel kell venni a 2005/176/EK határozatba.

(5)

Spanyolország kiigazította állat-egészségügyi régióinak nevét és határait. A 2005/176/EK határozat értelmében a spanyol régiók kiigazítása hatással van az ADNS-rendszerre. Az ADNS-rendszerben jelenleg szereplő régiók helyébe ezért az új régióknak kell lépniük.

(6)

A Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal 2005. májusi közgyűlése elfogadta a madárinfluenzára vonatkozó felülvizsgált fejezetet, 2006. január 1-jétől kötelezővé téve, hogy a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatalt értesítsék mind a nagy, mind a kis patogenitású madárinfluenzáról. Annak érdekében, hogy az ADNS-rendszernek bejelentett nagy patogenitású madárinfluenza-járványkitörés megkülönböztethető legyen a bejelentett kis patogenitású madárinfluenza-járványkitöréstől, a két betegséghez különböző betegségkódot kell hozzárendelni.

(7)

Emellett annak érdekében, hogy a vadmadarakban, illetve a házi baromfikban felfedezett madárinfluenza kitörését be lehessen jelenteni, a két külön eseménynek külön kódot kell adni.

(8)

A 2005/176/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az átadott információk titkosságának védelme érdekében e határozat mellékletei nem tehetők közzé.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/176/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A IV., V. és X/11. mellékletet e határozat I. melléklete váltja fel.

2.

E határozat II. mellékletének szövegét a X. melléklet szövegébe kell illeszteni.

2. cikk

Ezt a határozatot 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Bulgária és Románia felvétele a 2005/176/EK rendelet IV. és X. mellékletébe Bulgária és Románia csatlakozási szerződésének hatályba lépése feltételével és időpontjától alkalmazandó.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 13-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 378., 1982.12.31., 58. o. A legutóbb a 2004/216/EK határozattal (HL L 67., 2004.3.5., 27. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 59., 2005.3.5., 40. o.

(3)  HL L 46., 2001.2.16., 24. o. A 2/2005/EK határozattal (HL L 8., 2006.1.13., 46. o.) módosított határozat.


14.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 354/50


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 13.)

a 92/452/EGK határozatnak egyes kanadai, új-zélandi és amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő és embrió-előállító munkacsoportok tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 6441. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/925/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1989. szeptember 25-i 89/556/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A harmadik országokban a szarvasmarha-embriók Közösségbe irányuló kivitelére feljogosított embriógyűjtő és embrió-előállító munkacsoportok jegyzékének megállapításáról szóló, 1992. július 30-i 92/452/EGK bizottsági határozat (2) előírja, hogy a tagállamok harmadik országokból csak a határozatban felsorolt embriógyűjtő munkacsoportok által begyűjtött, kezelt és tárolt embriókat hozhatnak be.

(2)

Kanada kérelmezte, hogy még egy embrió-előállító munkacsoportot vegyenek fel az ezen országra vonatkozó bejegyzések listájára.

(3)

Új-Zéland kérelmezte, hogy egy központ tekintetében módosítsák az ezen országra vonatkozó bejegyzéseket.

(4)

Az Amerikai Egyesült Államok kérelmezte, hogy egyes embriógyűjtő és embrió-előállító munkacsoportok tekintetében néhány adattal módosítsák az ezen országra vonatkozó bejegyzéseket.

(5)

Kanada, Új-Zéland és az Amerikai Egyesült Államok garanciákat nyújtott a 89/556/EGK irányelvben megállapított megfelelő szabályok betartására, és az érintett embriógyűjtő munkacsoport számára a fenti országok állat-egészségügyi szolgálata hatóságilag engedélyezte a Közösségbe irányuló kivitelt.

(6)

A 92/452/EGK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 92/452/EGK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik naptól kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 13-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 302., 1989.10.19., 1. o. A legutóbb a 2006/60/EK bizottsági határozattal (HL L 31., 2006.2.3., 24. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 250., 1992.8.29., 40. o. A legutóbb a 2006/706/EK határozattal (HL L 291., 2006.10.21., 40. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

A 92/452/EGK határozat melléklete a következőképpen módosul:

a)

A kanadai munkacsoportok jegyzéke a következő sorral egészül ki:

„CA

 

E1567 (IVF)

 

IND Lifetech Inc

1629 Fosters Way

Delta, British Columbia V3M 6S7

Dr Richard Rémillard”

b)

Az NZEB11. számú új-zélandi embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe az alábbi sor lép:

„NZ

 

NZEB11

 

IVP International (NZ) Ltd

PO Box 23026

Hamilton

Dr Rob Courtney

Dr William Hancock”

c)

A 02TX107 E1428. számú, amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe a következő sor lép:

„US

 

02TX107 E1428

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

College Station, TX 77845

Dr Stacy Smitherman”

d)

A 99TX104 E874. számú, amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe a következő sor lép:

„US

 

99TX104 E874

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley,

Rt 3, Box 745

Franklin, TX 77856

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller”

e)

A 96TX088 E928. számú, amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe a következő sor lép:

„US

 

96TX088 E928

 

Ultimate Genetics/Normangee,

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller”

f)

A 91TX012 E948. számú, amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe a következő sor lép:

„US

 

91TX012 E948

 

Veterinary Reproductive Services

8225 FM 471 South Castroville,

TX 78009

Dr Sam Castleberry”


14.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 354/52


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 13.)

a 2001/881/EK határozat az állat-egészségügyi határállomások jegyzéke tekintetében, Bulgária és Románia csatlakozására való tekintettel történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 6454. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/926/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

mivel:

(1)

A harmadik országból behozott állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások jegyzékének összeállításáról, valamint a Bizottság szakértői által végzendő ellenőrzésekre vonatkozó részletes szabályok naprakésszé tételéről szóló, 2001. december 7-i 2001/881/EK bizottsági határozat (1) meghatározza a harmadik országból behozott állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások jegyzékét (a továbbiakban: az állat-egészségügyi határállomások jegyzéke).

(2)

Bulgária és Románia 2007. január 1-jei csatlakozásának köszönhetően jelentősen megváltoznak az Európai Unió határai.

(3)

Az említett két ország csatlakozását követően már nem Magyarország lesz a Közösség délkeleti határa, és megszűnik a magyar-román határszakaszon található nagylaki határátkelő és állat-egészségügyi határállomás. Emiatt az említett határátkelőt törölni kell az állat-egészségügyi határállomások jegyzékéből. A határátkelő törlésére azon technikai vonatkozású jogi aktusok elfogadása keretében került sor, melyek a bővítés miatt váltak szükségessé.

(4)

Emellett a görög-bolgár határszakasz sem marad EU-határ, ezért az omenioni és promachonasi határátkelők megszűnnek. Emiatt az említett határátkelőket törölni kell az állat-egészségügyi határállomások jegyzékéből. A határátkelő törlésére azon technikai vonatkozású jogi aktusok elfogadása keretében került sor, melyek a bővítés miatt váltak szükségessé.

(5)

A Bizottság Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatala megvizsgált valamennyi EU-határátkelőnek javasolt bulgáriai és romániai határállomást, és a vizsgálatnak megfelelő határállomások jóváhagyását javasolta a Bizottságnak. Emiatt e határállomásokat fel kell venni az állat-egészségügyi határállomások jegyzékébe.

(6)

A 2001/881/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2001/881/EK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a határozat Bulgária és Románia csatlakozási szerződése hatálybalépésének feltételével és időpontjától alkalmazandó.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 13-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 326., 2001.12.11., 44. o. A legutóbb a 2006/414/EK határozattal (HL L 164., 2006.6.16., 27. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

A 2001/881/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

1.

A Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szöveg közötti szövegrész a következő, Bulgáriára vonatkozó szöveggel egészül ki:

„Ország: Bulgária


1

2

3

4

5

6

Bregovo

BG 00199

R

 

HC (2), NHC

 

Burgasz

BG 00299

P

 

HC, NHC

 

Gjuesevo

BG 00399

R

 

HC (2), NHC

 

Kalotina

BG 00499

R

 

HC (2), NHC

U, E, O

Kapitan-Andreevo

BG 00599

R

 

HC, NHC

U, E, O

Szofija (Szófia)

BG 00699

A

 

HC (2), NHC (2)

E, O

Várna

BG 00799

P

 

HC, NHC

 

Zlatarevo

BG 00899

R

 

HC (2), NHC”

 

2.

A Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szöveg közötti szövegrész a következő, Romániára vonatkozó szöveggel egészül ki:

„Ország: Románia


1

2

3

4

5

6

Albita

RO 40199

R

IC 1

HC (2)

 

 

 

 

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

 

 

 

 

IC 3

 

U, E, O

Bucureşti (Bukarest) Otopeni

RO 10199

A

IC 1

HC-NT (2), HC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

 

 

 

IC 2

 

E, O

Észak-Conştanta (Észak-Konstanca)

RO 15199

P

 

HC (2), NHC-NT (2), NHC-T(CH) (2)

 

Dél-Conştanta-Agigea (Dél-Konstanca-Agigea)

RO 15299

P

 

HC (2), NHC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

Halmeu (Halmi)

RO 33199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O

Sculeni Lasi

RO 25199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Siret (Szeretvásár)

RO 36199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Stamora Moravita (Temesmóra)

RO 38199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O”


14.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 354/54


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 13.)

a flubendiamid hatóanyag a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvételével kapcsolatban részletes vizsgálatra leadott dosszié teljességének elvi elismeréséről

(az értesítés a C(2006) 6457. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/927/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK irányelv előírja a növényvédő szerekben való felhasználásra engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékének összeállítását.

(2)

A Bayer CropScience AG 2006. március 30-án dossziét nyújtott be a görög hatóságokhoz a flubendiamid hatóanyagról a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelemmel.

(3)

A görög hatóságok jelezték a Bizottságnak, hogy az előzetes vizsgálat alapján a szóban forgó hatóanyagra vonatkozó dosszié megfelel a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek. A benyújtott dosszié az érintett hatóanyagot tartalmazó egyik növényvédő szerre vonatkozóan is megfelel a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek. Ezt követően a kérelmező a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően továbbította a dossziét a Bizottság és a többi tagállam, valamint az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság számára.

(4)

E határozat közösségi szinten is hivatalosan igazolja, hogy a dosszié elvben megfelel a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek, valamint legalább az érintett hatóanyagot tartalmazó egyik növényvédő szer tekintetében a III. mellékletben előírt követelményeknek.

(5)

Ez a határozat nem sérti a Bizottság azon jogát, hogy a kérelmezőtől a dossziék egyes pontjainak tisztázása érdekében további adatokat vagy információt kérjen.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat- egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv 6. cikke (4) bekezdésének sérelme nélkül, az e határozat mellékletében meghatározott hatóanyagra vonatkozó, a Bizottsághoz és a tagállamokhoz a hatóanyagnak az irányelv I. mellékletébe való felvétele céljából benyújtott dosszié elvben megfelel az irányelv II. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

A dosszié megfelel továbbá az irányelv III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek az érintett hatóanyagot tartalmazó egyik növényvédő szerre vonatkozóan a javasolt felhasználást figyelembe véve.

2. cikk

A referens tagállam végrehajtja a dosszié részletes vizsgálatát, és a lehető leghamarabb, legkésőbb e határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított egy éven belül az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátja az említett vizsgálatra vonatkozó következtetéseit tartalmazó jelentését, melyben javaslatot tesz a szóban forgó hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vagy felvétele megtagadására és az erre vonatkozó feltételekre.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 13-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2006/85/EK irányelvvel (HL L 293., 2006.10.24., 3. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

A HATÁROZAT TÁRGYÁT KÉPEZŐ HATÓANYAG

Szám

Közhasználatú név, CIPAC-azonosítószám

Kérelmező

A kérelem benyújtásának időpontja

Referens tagállam

1

flubendiamid még nem rendelkezik CIPAC-számmal

Bayer CropScience AG

2006. március 30.

Görögország (EL)


14.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 354/56


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 13.)

a Romániában felállítandó együttműködési, valamint az igazságügyi reform és a korrupció elleni küzdelem területén érvényes külön értékelési kritériumok teljesítése terén elért haladást ellenőrző mechanizmus létrehozásáról

(az értesítés a C(2006) 6569. számú dokumentummal történt)

(2006/928/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 37. és 38. cikkére,

tekintettel a tagállamok véleményére,

mivel:

(1)

Az Európai Unió jogállamiságon alapul, amely minden tagállam közös alapelve.

(2)

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés által megteremtett, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség, valamint a belső piac az abba vetett kölcsönös bizalmon alapul, hogy az összes tagállam közigazgatási és bírósági határozatai és gyakorlata teljes mértékben tiszteletben tartja a jogállamiságot.

(3)

Ez feltételezi, hogy minden tagállam rendelkezik pártatlan, független és hatékony, megfelelően felszerelt igazságszolgáltatási és közigazgatási rendszerrel, többek között a korrupció leküzdéséhez.

(4)

2007. január 1-jén Románia az Európai Unió tagjává válik. A Bizottság, miközben elismeri a Románia által a tagságra való felkészülés befejezése érdekében tett jelentős erőfeszítéseket, 2006. szeptember 26-i jelentésében megállapította, hogy különösen az igazságszolgáltatási rendszer és a bűnüldöző szervek elszámoltathatósága és hatékonysága terén még vannak nyitott kérdések, amelyekben további haladás szükséges az elfogadott intézkedések végrehajtása és alkalmazása terén szükséges kapacitás biztosítására, hogy létrehozzák a belső piacot, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget.

(5)

A csatlakozási okmány 37. cikke felhatalmazza a Bizottságot megfelelő intézkedések megtételére abban az esetben, ha Románia kötelezettségvállalásainak nemteljesítése veszélyeztetné a belső piac működését. A csatlakozási okmány 38. cikke felhatalmazza a Bizottságot megfelelő intézkedések megtételére, ha Romániában súlyos hiányosságok állnak fenn az EU-Szerződés VI. címe és az EK-Szerződés IV. címe alapján elfogadott törvények átültetésében, végrehajtásában vagy alkalmazásában.

(6)

Az igazságszolgáltatási rendszer és a bűnüldöző szervek elszámoltathatósága és hatékonysága kapcsán fennmaradó kérdések indokolják a Romániában felállítandó együttműködési, valamint az igazságügyi reform és a korrupció elleni küzdelem területén érvényes külön értékelési kritériumok teljesítése terén elért haladást ellenőrző mechanizmus létrehozását.

(7)

Amennyiben Románia nem teljesíti az értékelési kritériumokat, a Bizottság a csatlakozási okmány 37. és 38. cikke alapján védintézkedéseket alkalmazhat, beleértve a tagállamok arra irányuló kötelezettségének felfüggesztését, hogy a közösségi jogban meghatározott feltételekkel elismerjék és végrehajtsák a Romániában hozott ítéleteket és bírói határozatokat, például az európai elfogatóparancsokat.

(8)

E határozat nem zárja ki védintézkedések bármikor történő elfogadását a csatlakozási okmány 36–38. cikkének alapján, amennyiben az ilyen intézkedések hozatalához szükséges feltételek adottak.

(9)

A jelen határozatot módosítani kell, amennyiben a Bizottság értékelése szerint szükség van az értékelési kritériumok kiigazítására. A jelen határozat hatályát veszíti, ha az összes értékelési kritérium kielégítő módon teljesült.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Románia minden év március 31-ig – első alkalommal 2007. március 31-ig – jelentést tesz a Bizottságnak a mellékletben meghatározott értékelési kritériumok teljesítésében elért haladásról.

A Bizottság bármikor technikai segítséget nyújthat különböző intézkedéseken keresztül, vagy információt gyűjthet és cserélhet az értékelési kritériumok teljesítéséről. Emellett a Bizottság a fenti okokból bármikor szakértőket küldhet Romániába. A román hatóságok kötelesek megadni az ehhez szükséges támogatást.

2. cikk

A Bizottság első alkalommal 2007 júniusában jelenti az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a romániai jelentéssel kapcsolatos megjegyzéseit és megállapításait.

Ezután a Bizottság szükség esetén, de legalább félévente további jelentéseket küld.

3. cikk

Ez a határozat kizárólag a csatlakozási szerződéssel együtt, annak hatályba lépése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 13-án.

a Bizottság részéről

Olli REHN

a Bizottság tagja


MELLÉKLET

A Románia által teljesítendő, az 1. cikkben említett értékelési kritériumok:

1.

A Legfelsőbb Bírói Tanács kapacitásának és elszámoltathatóságának erősítésével átláthatóbb és hatékonyabb igazságszolgáltatási folyamat biztosítása. Az új polgári és büntetőeljárási törvénykönyv hatásáról szóló jelentés készítése és hatásának ellenőrzése.

2.

Az előírásnak megfelelően integritási ügynökség felállítása, melynek felelőssége a vagyonok, összeegyeztethetetlenségek és lehetséges összeférhetetlenségek ellenőrzése, valamint kötelező erejű határozatok meghozatala, melyek alapján visszatartó erejű szankciókat léptethet életbe.

3.

A már elért fejlődésre építve magas szintű, korrupció gyanúját felvető ügyekben komoly, pártatlan nyomozások indítása.

4.

A korrupció megelőzésére és megfékezésére irányuló további intézkedések foganatosítása, különösen a helyi önkormányzatokban.


14.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 354/58


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 13.)

a Bulgáriában felállítandó együttműködési, valamint az igazságügyi reform, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem területén érvényes külön értékelési kritériumok teljesítése terén elért haladást ellenőrző mechanizmus létrehozásáról

(az értesítés a C(2006) 6570. számú dokumentummal történt)

(2006/929/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 37. és 38. cikkére,

tekintettel a tagállamok véleményére,

mivel:

(1)

Az Európai Unió jogállamiságon alapul, amely minden tagállam közös alapelve.

(2)

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés által megteremtett, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség, valamint a belső piac az abba vetett kölcsönös bizalmon alapul, hogy az összes tagállam közigazgatási és bírósági határozatai és gyakorlata teljes mértékben tiszteletben tartja a jogállamiságot.

(3)

Ez feltételezi, hogy minden tagállam rendelkezik pártatlan, független és hatékony, megfelelően felszerelt igazságszolgáltatási és közigazgatási rendszerrel, többek között a korrupció és a szervezett bűnözés leküzdéséhez.

(4)

2007. január 1-jén Bulgária az Európai Unió tagjává válik. A Bizottság, miközben elismeri a Bulgária által a tagságra való felkészülés befejezése érdekében tett jelentős erőfeszítéseket, 2006. szeptember 26-i jelentésében megállapította, hogy különösen az igazságszolgáltatási rendszer és a bűnüldöző szervek elszámoltathatósága és hatékonysága terén még vannak nyitott kérdések, amelyekben további haladás szükséges az elfogadott intézkedések végrehajtása és alkalmazása terén szükséges kapacitás biztosítására, hogy létrehozzák a belső piacot, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget.

(5)

A csatlakozási okmány 37. cikke felhatalmazza a Bizottságot megfelelő intézkedések megtételére abban az esetben, ha Bulgária kötelezettségvállalásainak nemteljesítése veszélyeztetné a belső piac működését. A csatlakozási okmány 38. cikke felhatalmazza a Bizottságot megfelelő intézkedések megtételére, ha Bulgáriában súlyos hiányosságok állnak fenn az EU-Szerződés VI. címe és az EK-Szerződés IV. címe alapján elfogadott törvények átültetésében, végrehajtásában vagy alkalmazásában.

(6)

Az igazságszolgáltatási rendszer és a bűnüldöző szervek elszámoltathatósága és hatékonysága kapcsán fennmaradó kérdések indokolják a Bulgáriában felállítandó együttműködési, valamint az igazságügyi reform, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem területén érvényes külön értékelési kritériumok teljesítése terén elért haladást ellenőrző mechanizmus létrehozását.

(7)

Amennyiben Bulgária nem teljesíti az értékelési kritériumokat, a Bizottság a csatlakozási okmány 37. és 38. cikke alapján védintézkedéseket alkalmazhat, beleértve a tagállamok arra irányuló kötelezettségének felfüggesztését, hogy a közösségi jogban meghatározott feltételekkel elismerjék és végrehajtsák a Bulgáriában hozott ítéleteket és bírói határozatokat, például az európai elfogatóparancsokat.

(8)

E határozat nem zárja ki védintézkedések bármikor történő elfogadását a csatlakozási okmány 36–38. cikkének alapján, amennyiben az ilyen intézkedések hozatalához szükséges feltételek adottak.

(9)

A jelen határozatot módosítani kell, amennyiben a Bizottság értékelése szerint szükség van az értékelési kritériumok kiigazítására. A jelen határozat hatályát veszíti, ha az összes értékelési kritérium kielégítő módon teljesült.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Bulgária minden év március 31-ig – első alkalommal 2007. március 31-ig – jelentést tesz a Bizottságnak a mellékletben meghatározott értékelési kritériumok teljesítésében elért haladásról.

A Bizottság bármikor technikai segítséget nyújthat különböző intézkedéseken keresztül, vagy információt gyűjthet és cserélhet az értékelési kritériumok teljesítéséről. Emellett a Bizottság a fenti okokból bármikor szakértőket küldhet Bulgáriába. A bolgár hatóságok kötelesek megadni az ehhez szükséges támogatást.

2. cikk

A Bizottság első alkalommal 2007 júniusában jelenti az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a bulgáriai jelentéssel kapcsolatos megjegyzéseit és megállapításait.

Ezután a Bizottság szükség esetén, de legalább félévente további jelentéseket küld.

3. cikk

Ez a határozat kizárólag a csatlakozási szerződéssel együtt, annak hatályba lépése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 13-án.

a Bizottság részéről

Olli REHN

a Bizottság tagja


MELLÉKLET

A Bulgária által teljesítendő, az 1. cikkben említett értékelési kritériumok:

1.

Az igazságszolgáltatási rendszer függetlenségével és elszámoltathatóságával kapcsolatos kételyek felszámolását eredményező alkotmánymódosítások elfogadása.

2.

Az igazságszolgáltatási rendszerről szóló új törvény és az új polgári büntetőeljárási törvénykönyv elfogadásával és végrehajtásával átláthatóbb és hatékonyabb igazságszolgáltatási folyamat biztosítása. Ezen új törvények és a büntető- és közigazgatási eljárási törvénykönyvek hatásáról szóló jelentés készítése, különösen a tárgyalás előtti szakasz tekintetében.

3.

A bírói testület reformjának folytatása a professzionalizmus, az elszámoltathatóság és a hatékonyság erősítésének érdekében. E reform hatásainak értékelése és az eredmények éves közzététele.

4.

Magas szintű, korrupció gyanúját felvető ügyekben komoly, pártatlan nyomozások indítása és ezekről szóló jelentés készítése. A közintézmények belső vizsgálatairól és a magas szintű tisztviselők vagyonának közzétételéről szóló jelentés készítése.

5.

A korrupció megelőzésére és megfékezésére irányuló további intézkedések foganatosítása, különösen a határokon és a helyi önkormányzatokban.

6.

A szervezett bűnözés elleni küzdelem stratégiájának végrehajtása, összpontosítva a súlyos bűncselekményekre, a pénzmosásra, valamint a bűnözők javainak szisztematikus elkobzására. Az e területeken indított új és folyamatban lévő nyomozásokról, vádemelésekről és ítéletekről szóló jelentések készítése.