ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 339

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. december 6.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1788/2006/EK rendelete (2006. december 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1789/2006/EK rendelete (2006. december 5.) a 08030019 KN-kód alá tartozó, AKCS-országokból származó banán behozatalára vonatkozó vámkontingensnek a 2007. január 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra történő megnyitásáról és kezeléséről

3

 

*

A Bizottság 1790/2006/EK rendelete (2006. december 5.) az Európai Közösségbe irányuló behozatalt megelőzően Törökországban elvégzett, a friss gyümölcsre és zöldségre alkalmazandó forgalmazási előírásoknak való megfelelést ellenőrző műveletek jóváhagyásáról

8

 

*

A Bizottság 2006/124/EK irányelve (2006. december 5.) a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról szóló 92/33/EGK tanácsi irányelv és a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló 2002/55/EK tanácsi irányelv módosításáról ( 1 )

12

 

*

A Bizottság 2006/125/EK irányelve (2006. december 5.) a csecsemők és a kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről (kodifikált változat) ( 1 )

16

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2006. november 30.) Koszovó számára nyújtandó kivételes pénzügyi támogatásról

36

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a mészhéjú állatok vizeinek minőségi követelményeiről szóló, 1979. október 30-i 79/923/EK tanácsi irányelvhez (HL L 281., 1979.11.10.) (Magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 01. kötet, 128. o.)

39

 

*

Helyesbítés az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 266., 2006.9.26.)

39

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

6.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 339/1


A BIZOTTSÁG 1788/2006/EK RENDELETE

(2006. december 5.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. december 6-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 5-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. december 5-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

83,4

204

45,6

999

64,5

0707 00 05

052

137,4

204

74,2

628

171,8

999

127,8

0709 90 70

052

150,7

204

69,8

999

110,3

0805 10 20

388

46,7

508

15,3

528

27,0

999

29,7

0805 20 10

052

63,6

204

59,6

999

61,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

64,1

388

111,5

999

87,8

0805 50 10

052

47,5

388

44,4

528

40,0

999

44,0

0808 10 80

388

59,7

400

97,0

404

99,8

508

80,5

720

52,1

999

77,8

0808 20 50

052

107,7

400

111,9

720

51,2

999

90,3


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


6.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 339/3


A BIZOTTSÁG 1789/2006/EK RENDELETE

(2006. december 5.)

a 0803 00 19 KN-kód alá tartozó, AKCS-országokból származó banán behozatalára vonatkozó vámkontingensnek a 2007. január 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra történő megnyitásáról és kezeléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a banánra vonatkozó vámtarifákról szóló, 2005. november 29-i 1964/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1964/2005/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy minden évben 775 000 tonna nettó tömegű nulla százalékos vámtételű autonóm vámkontingenst nyitnak meg január 1-jétől az AKCS-országokból származó, 0803 00 19 KN-kódú banán behozatalára.

(2)

Ezért az 1964/2005/EK rendelet által 2007-re előírt vámkontingenst meg kell nyitni, és a 2007. december 31-ig terjedő időszakra meg kell állapítani a kezelésére vonatkozó szabályokat.

(3)

A nem preferenciális behozatal esetéhez hasonlóan a szóban forgó vámkontingens kezelésére vonatkozó módszert kell elfogadni a nemzetközi kereskedelem fejlődésének és a kereskedelmi forgalom nagyobb fokú folytonosságának elősegítése érdekében. A szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozatok elfogadási időpontjainak időrendi sorrendjét követő kontingens-felhasználási módszer (az ún. „érkezési sorrend” szerinti módszer) bizonyul erre a célra legalkalmasabbnak. Azonban az AKCS-országokkal bonyolított kereskedelem folytonosságának, és ezáltal a közösségi piac megfelelő ellátásának – a kereskedelmi forgalom zavartalansága melletti – biztosítása érdekében a 219/2006/EK bizottsági rendelet (2) átmeneti jelleggel a vámkontingens egy részét a korábban hatályos behozatali rendszer keretében a Közösséget AKCS-banánnal ellátó piaci szereplők számára tartja fenn. A rendelkezés átmeneti jellegét figyelembe véve indokoltnak tűnik annak fokozatos megszüntetése, és ezzel összefüggésben gondoskodni kell arról, hogy 2007-től a vámkontingens jelentősen nagyobb részét lehessen az érkezési sorrend alapján kezelni, 60 %-ról 81 %-ra emelve az e rendszer alapján megvalósuló behozatal arányát.

(4)

Ezért a vámkontingens keretében összesen 146 848 tonnát indokolt fenntartani azon piaci szereplők számára, akik 2006 során ténylegesen importáltak a Közösségbe az AKCS-országokból származó banánt. A vámkontingensnek ezt a részét az egyes piaci szereplők számára a 219/2006/EK rendelet II. fejezete értelmében kibocsátott behozatali engedélyek alapján importált mennyiségek arányában kellene kezelni.

(5)

A rendelkezésre álló mennyiségekre tekintettel a 2007. december 31-ig terjedő időszakra az egyes piaci szereplők által benyújtható engedélykérelmekre indokolt felső határt megállapítani.

(6)

A vámkontingens fennmaradó részéhez a Közösségben székhellyel rendelkező valamennyi piaci szereplő számára hozzáférést kell biztosítani az „érkezési sorrend” szerinti módszer alapján, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) 308a., 308b. és 308c. cikkével összhangban.

(7)

Az engedélykérelmek kellő időben történő benyújtásának lehetővé tétele érdekében e rendeletnek azonnal hatályba kell lépnie.

(8)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Banánpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Az 1964/2005/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében előírt, AKCS-országokból származó, 0803 00 19 KN-kódú banán behozatalára vonatkozó, nulla százalékos vámtételű vámkontingens megnyitásra kerül a 2007. január 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra.

2. cikk

Rendelkezésre álló mennyiségek

A vámkontingens keretében rendelkezésre álló mennyiségeket 775 000 tonnában rögzítik, amelyből:

a)

146 848 tonnát kell a II. fejezet rendelkezéseivel összhangban kezelni és a 09.4164 sorszámmal ellátni;

b)

628 152 tonnát kell a III. fejezet rendelkezéseivel összhangban kezelni és a következő sorszámokkal ellátni: 09.1634, 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642, 09.1644.

II.   FEJEZET

A 2. CIKK A) PONTJÁBAN ELŐÍRT MENNYISÉGEK BEHOZATALA

3. cikk

Behozatali engedélyek

(1)   A 2. cikk a) pontjában előírt mennyiségek keretében bonyolított behozatal az e fejezet rendelkezéseinek megfelelően kibocsátott behozatali engedély bemutatásához van kötve.

(2)   Az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (4) rendelkezései alkalmazandók, a 8. cikk (4) és (5) bekezdései kivételével, az ebben a rendeletben foglalt rendelkezésekre is figyelemmel.

4. cikk

Az engedélykérelmek benyújtása

(1)   Behozatali engedély iránti kérelmet azok a Közösségben székhellyel rendelkező gazdasági szereplők nyújthatnak be, akik a 219/2006/EK rendelet II. fejezete alapján kiadott engedélyek birtokában 2006-ban ténylegesen importáltak a Közösségbe az AKCS-országokból származó banánt.

(2)   Az egyes piaci szereplők által kérelmezett mennyiségek nem haladhatják meg az általuk a 219/2006/EK rendelet II. fejezete alapján kibocsátott engedély alapján behozott mennyiség 110 %-át.

(3)   A behozatali engedély iránti kérelmeket az egyes piaci szereplők 2007. január 8-án és 9-én nyújtják be annak a tagállamnak az illetékes hatóságához, amely a (2) bekezdésben említett mennyiségekre 2006-ban számára behozatali engedélyeket bocsátott ki.

Az egyes tagállamok illetékes hatóságait a mellékletben fel kell sorolni. E felsorolást a Bizottság az érintett tagállamok kérésére módosítja.

(4)   Az engedélykérelmekhez mellékelni kell az AKCS-országokból származó banán behozatalához 2006-ban felhasznált, megfelelően záradékolt engedély vagy engedélyek másolatát és az engedélyekben szereplő mennyiségek AKCS-származását igazoló okmányokat, valamint a 2220/85/EGK bizottsági rendelet (5) III. címe szerinti biztosíték letétbe helyezéséről szóló igazolást. A biztosíték összege tonnánként 150 euro.

(5)   Azok az engedélykérelmek, amelyeket nem az e cikk rendelkezéseinek megfelelően nyújtanak be, nem fogadhatók el.

(6)   Az engedélykérelmek és az engedélyek 20. rovatában az „az 1789/2006/EK rendelet II. fejezete alapján kiállított engedély” szövegnek kell szerepelnie.

5. cikk

Engedélyek kiadása

(1)   A tagállamok legkésőbb 2007. január 15-ig közlik a Bizottsággal azt az összmennyiséget, amelyre az elfogadható engedélykérelmek érkeztek.

(2)   Amennyiben a kérelmezett mennyiségek meghaladják a 2. cikk a) pontjában említett mennyiséget, a Bizottság legkésőbb 2007. január 18-ig az egyes engedélykérelmekre alkalmazandó odaítélési együtthatót rögzít.

(3)   Az illetékes hatóságok 2007. január 22-től bocsátják ki a behozatali engedélyeket, adott esetben a (2) bekezdésben említett odaítélési együttható alkalmazásával.

(4)   Ha az odaítélési együttható alkalmazása esetén az engedélyt a kérelmezett mennyiségnél kevesebbre bocsátják ki, a 4. cikk (4) bekezdésében említett biztosítéknak az oda nem ítélt mennyiségre jutó részét haladéktalanul felszabadítják.

6. cikk

Az engedélyek érvényességi ideje és a tagállami értesítések

(1)   Az 5. cikk (3) bekezdésével összhangban kibocsátott behozatali engedélyek 2007. december 31-ig érvényesek.

(2)   2007 februárjától 2008 januárjáig bezárólag a tagállamok legkésőbb minden hónap 15. napjáig közlik a Bizottsággal az előző hónap során az 5. cikk (3) bekezdésének megfelelően kibocsátott behozatali engedélyek alapján importált banánmennyiségeket.

Az első albekezdésben említett információt a Bizottság által megjelölt elektronikus rendszeren keresztül kell megküldeni.

(3)   A tagállamoknak legkésőbb 2007. január 26-ig tájékoztatniuk kell a Bizottságot az e rendelet alapján tevékenykedő gazdasági szereplők jegyzékéről.

A Bizottság e jegyzékeket közölheti a többi tagállammal.

7. cikk

A szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó formalitások

(1)   A vámhivatalok, amelyekhez a banán szabad forgalomba bocsátása érdekében a behozatali nyilatkozatokat benyújtják:

a)

a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó nyilatkozat elfogadásakor megőrzik a behozatali engedélyek és kivonatok példányait, valamint

b)

minden második hét végén minden záradékolt engedély és engedélykivonat második másolatát eljuttatják tagállamuk – a mellékletben szereplő – hatóságához.

(2)   Az (1) bekezdés b) pontjában említett hatóságok a megkapott engedélyek és kivonatok másolatát minden második hét végén eljuttatják a tagállamok azon illetékes hatóságaihoz, amelyek e dokumentumokat kibocsátották.

(3)   Ha kétség merül fel egy engedély, kivonat, vagy az azon szereplő bejegyzések vagy láttamozások valódiságát illetően, illetve a szabad forgalomba bocsátási eljárásokat végrehajtó piaci résztvevők azonosságát vagy azokét illetően, akik nevében ezeket az eljárásokat végrehajtják, valamint szabálytalanság gyanúja esetén, a vámhivatalok, amelyeknek ezeket az okmányokat bemutatták, haladéktalanul értesítik tagállamuk illetékes hatóságát. Ez utóbbiak alapos vizsgálat elvégzése érdekében azonnal továbbítja az információt a tagországokban az okmányokat kibocsátó illetékes hatóságoknak, valamint a Bizottságnak.

(4)   Az (1), (2) és (3) bekezdésnek megfelelően kapott közlések alapján a mellékletben feltüntetett illetékes tagállami hatóságok végrehajtják a szükséges kiegészítő vizsgálatokat a vámkontingens hatékony kezelésének és különösen az e rendszer keretében behozott mennyiségek ellenőrzésének biztosítása érdekében, többek között a kibocsátott és a felhasznált engedélyek és kivonatok pontos összehasonlítása útján. Ennek érdekében ellenőrzik többek között a felhasznált okmányok valódiságát és megfelelőségét, valamint azok felhasználását a piaci szereplők által.

III.   FEJEZET

A 2. CIKK B) PONTJÁBAN ELŐÍRT MENNYISÉGEK BEHOZATALA

8. cikk

Kezelési mód

(1)   A 2. cikk b) pontjában előírt mennyiség a következő hat, egyenként 104 692 tonnás részre oszlik:

Tételszám

Kontingensidőszak

09.1634

január 1-jétől február 28-ig

09.1638

március 1-jétől április 30-ig

09.1639

május 1-jétől június 30-ig

09.1640

július 1-jétől augusztus 31-ig

09.1642

szeptember 1-jétől október 31-ig

09.1644

november 1-jétől december 31-ig

(2)   Az 1. cikkben említett részeket a 2454/93/EGK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikkével összhangban kell kezelni.

IV.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 5-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 316., 2005.12.2., 1. o.

(2)  HL L 38., 2006.2.9., 22. o. A legutóbb az 1261/2006/EK rendelettel (HL L 230., 2006.8.24., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 402/2006/EK rendelettel (HL L 70., 2006.3.9., 35. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1282/2006/EK rendelettel (HL L 234., 2006.8.29., 4. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 205., 1985.8.3., 5. o. A legutóbb a 673/2004/EK rendelettel (HL L 105., 2004.4.14., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A tagállamok illetékes hatóságai:

 

Belgium

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

 

Cseh Köztársaság

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

 

Dánia

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv; Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

 

Németország

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 322

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

 

Észtország

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo

Narva mnt 3

EE-51009 Tartu

 

Görögország

OKEPEKE (ex-GEDIDAGEP)

Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products

241, Acharnon Street

GR-10446 Athens

ΟΠΕΚΕΠΕ

Δ/νση οπωροκηπευτικών, αμπελοοινικών και βιομηχανικών προϊόντων

Αχαρνών 2

Τ.Κ. 10446, Αθήνα

 

Spanyolország

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

 

Franciaország

Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (Odeadom)

46-48, rue de Lagny

F-93104 Montreuil Cedex

 

Írország

Department of Agriculture & Food

Crops Policy & State Bodies Division

Agriculture House (3W)

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

 

Olaszország

Ministero del Commercio internazionale

Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

 

Ciprus

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών

CY 1421 Κύπρος

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

CY 1421 Cyprus

 

Lettország

Zemkopības ministrijas

Lauku atbalsta dienests

Tirdzniecības mehānismu departaments

Licenču daļa

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga

 

Litvánia

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Užsienio prekybos departamentas

Blindžių g. 17

LT-08111 Vilnius

 

Luxemburg

Direction des douanes et accises

Division „douane/valeur”

26, place de la Gare

L-1616 Luxembourg

 

Magyarország

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85

HU-1024 Budapest

 

Málta

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali

Agenzija tal-Pagamenti

Trade Mechanisims

Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Ghammieri

Marsa CMR 02 Malta

 

Hollandia

Produktschap Tuinbouw

Louis Pasteurlaan 6

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

Nederland

 

Ausztria

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

 

Lengyelország

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

 

Portugália

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

 

Szlovénia

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Oddelek za zunanjo trgovino

Dunajska cesta 160

SI-1000 Ljubljana

 

Szlovákia

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

 

Finnország

Maa- ja Metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto, Helsinki

 

Svédország

Jordbruksverket

Interventionsenheten

S-551 82 Jönköping

 

Egyesült Királyság

Rural Payment Agency

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle Upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

 

Bulgária

Министерство на земеделието и горите

Дирекция „Маркетинг и регулаторни режими“

Бул. „Христо Ботев“, 55

София, 1040

България

Ministry of Agriculture and Forestry

Marketing and Regulatory Regimes Directorate

55, Hristo Botev blvd.

Sofia, 1040

 

Románia

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Directia de Masuri de Piata – Comert Exterior

B-dul Carol l nr. 17, sector 2

Bucuresti

Romania


6.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 339/8


A BIZOTTSÁG 1790/2006/EK RENDELETE

(2006. december 5.)

az Európai Közösségbe irányuló behozatalt megelőzően Törökországban elvégzett, a friss gyümölcsre és zöldségre alkalmazandó forgalmazási előírásoknak való megfelelést ellenőrző műveletek jóváhagyásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A friss gyümölcsre és zöldségre alkalmazandó forgalmazási előírásoknak való megfelelési ellenőrzésekről szóló, 2001. június 12-i 1148/2001/EK bizottsági rendelet (2) 7. cikke megállapítja azokat a feltételeket, amelyek mellett valamely harmadik ország kérésére jóváhagyhatók az általa a Közösségbe történő behozatalt megelőzően elvégzett megfelelőség-ellenőrzési műveletek.

(2)

A török hatóságok a Külkereskedelem-szabványosítási Főigazgatóság felelőssége mellett elvégzett ellenőrzési műveletek jóváhagyása iránt kérelmet juttattak el a Bizottsághoz. A kérelem tartalmazza, hogy a fent említett ellenőrző szerv rendelkezik az ellenőrzések elvégzéséhez szükséges személyzettel, berendezésekkel és létesítményekkel, valamint olyan módszereket alkalmaz, amelyek egyenértékűek az 1148/2001/EK rendelet 9. cikkében említettekkel, valamint hogy a Törökországból a Közösségbe exportált friss gyümölcs és zöldség megfelel a közösségi forgalmazási előírásoknak.

(3)

A tagállamok által a Bizottsághoz eljuttatott információk azt mutatják, hogy a 2001-től 2005-ig tartó időszakban a Törökországból importált friss gyümölcs és zöldség esetében a forgalmazási előírások megsértése nagyon alacsony számban fordult elő.

(4)

Ezért a Törökország által elvégzett megfelelési ellenőrzéseket az 1148/2001/EK rendelet 7. cikkének (8) bekezdésében említett igazgatási együttműködési eljárás létrejöttétől kezdődő hatállyal jóvá kell hagyni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A friss gyümölcsre és zöldségre alkalmazandó forgalmazási előírásoknak való megfelelés tekintetében az Európai Közösségbe történő behozatalt megelőzően Törökország által elvégzett ellenőrzéseket az 1148/2001/EK rendelet 7. cikkével összhangban jóvá kell hagyni.

2. cikk

Az 1148/2001/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett törökországi hivatalos szerv és ellenőrző szerv adatait e rendelet I. melléklete tartalmazza.

3. cikk

Az e rendelet 1. cikkében említett ellenőrzést követően kibocsátott, az 1148/2001/EK rendelet 7. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett igazolásokat az e rendelet II. mellékletében megadott mintának megfelelő formanyomtatványon kell kiállítani.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet az 1148/2001/EK rendelet 7. cikkének (8) bekezdésében említett, az Európai Közösség és Törökország közötti igazgatási együttműködés létrehozására vonatkozó értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában való kihirdetése napjától kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 5-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 156., 2001.6.13., 9. o. A legutóbb a 408/2003/EK rendelettel (HL L 62., 2003.3.6., 8. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Az 1148/2001/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett hivatalos szerv:

Külkereskedelem-szabványosítási Főigazgatóság

Főigazgató: Yavuz MOLLASALİHOĞLU úr

Mezőgazdasági osztályvezető: Çiğdem KILIÇKAYA asszony

Cím: İnönü Bulv. No: 36 Oda no: 2118 06510 Emek/Ankara

Tel: (90-312) 212 58 99

Fax: (90-312) 212 68 64, (90-312) 205 09 18

E-mail: kilickayac@dtm.gov.tr

Az 1148/2001/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésben említett ellenőrző szerv:

Nyugat-Anatóliai Regionális Igazgatóság

Regionális igazgató: Muzaffer ERTÜRK úr

Cím: Gazi Bulv. No: 126 Kat:1 35230 Basmane/İzmir

Tel: (90-232) 483 40 26

Fax: (90-232) 48 37 72

E-mail: izmirbolge@dtm.gov.tr

Dél-Anatóliai Regionális Igazgatóság

Regionális igazgató: Şükrü ÇALIŞKAN úr

Cím: Çakmak Cad. Buğdaycı Apt. No:27 Kat:6/32 Mersin

Tel: (90-324) 237 97 18

Fax: (90-324) 237 19 59

E-mail: mersinbolge@dtm.gov.tr

Délkelet-Anatóliai Regionális Igazgatóság

Regionális igazgató: M. Zihni DOĞAN úr

Cím: Yeni Valilik Binası Kat:5 No:555 27330 Gaziantep

Tel: (90-342) 230 78 52

Fax: (90-342) 221 21 44

E-mail: gaziantepbolge@dtm.gov.tr

Marmarai Regionális Igazgatóság

Regionális igazgató: Çağatay ÖZTÜRK úr

Cím: Dış Ticaret Kompleksi D Blok K-1-2 Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad

Yenibosna – Bahçelievler/İstanbul

Tel: (90-212) 454 08 20

Fax: (90-212) 454 08 22

E-mail: istanbulbolge@dtm.gov.tr

Keleti-Fekete-tengeri Regionális Igazgatóság

Regionális igazgató: Ö. Naci GENÇTÜRK úr

Cím: Hükümet Konağı Üst Zemin Kat 61040 Trabzon

Tel: (90-462) 230 19 82

Fax: (90-462) 229 73 09

E-mail: izmirbolge@dtm.gov.tr

Közép-Anatóliai Regionális Igazgatóság

Regionális igazgató: Caner SOLMAZ úr

Cím: Mithatpaşa Cad. No: 18/4 Kızılay/Ankara

Tel: (90-312) 430 61 08

Fax: (90-312) 430 61 09

E-mail: ankarabolge@dtm.gov.tr


II. MELLÉKLET

Az 1148/2001/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében említett igazolásminta

Image


6.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 339/12


A BIZOTTSÁG 2006/124/EK IRÁNYELVE

(2006. december 5.)

a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról szóló 92/33/EGK tanácsi irányelv és a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló 2002/55/EK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról szóló, 1992. április 28-i 92/33/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 2. cikke (2) bekezdére és 45. cikkére,

mivel:

(1)

A 2002/55/EK irányelv nem vonatkozik minden, a 92/33/EGK irányelv hatálya alá vont zöldség nemzetségre és fajra. Indokolt oly módon kiterjeszteni a 2002/55/EK irányelv alkalmazási körét, hogy az ugyanazokra a nemzetségekre és fajokra vonatkozzon, mint a 92/33/EGK irányelv.

(2)

A 2002/55/EK és a 92/33/EGK irányelvek nem vonatkoznak a bizonyos új tagállamokban nagy mennyiségben termesztett pattogatni való vagy csemegekukoricára (Zea mays L.). Indokolt mindkét irányelv alkalmazási körét kiterjeszteni a Zea mays L. vonatkozásában. Bár a kukorica, beleértve a pattogatni való és csemegekukoricát is, gabonának minősül a közös agrárpolitikához kapcsolódó jogszabályok értelmében, a csemegekukorica és pattogatni való kukorica vetőmagjára a zöldségvetőmag forgalmazásáról szóló különleges jogszabályokat kell alkalmazni.

(3)

A tudomány fejlődése miatt a 92/33/EGK és a 2002/55/EK irányelvekben használt számos növénytani név helytelennek, vagy hitelességét tekintve kétségesnek bizonyult. Ezeket a neveket a nemzetközileg elfogadott nevekhez kell igazítani.

(4)

A 92/33/EGK és a 2002/55/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 92/33/EGK irányelv II. mellékletében felsorolt nemzetségek és fajok helyébe az ezen irányelv mellékletében felsoroltak lépnek.

2. cikk

A 2002/55/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt nemzetségek és fajok helyébe az ezen irányelv mellékletében felsoroltak lépnek.

2.

A II. melléklet 3. pontjának a) alpontja a következőképpen módosul:

a)

A táblázat a következő sorokkal egészül ki betűrend szerinti sorrendben:

Allium fistulosum

97

0,5

65”

Allium sativum

97

0,5

65”

Allium schoenoprasum

97

0,5

65”

Rheum rhabarbarum

97

0,5

70”

Zea mays

98

0,1

85”;

b)

Brassica oleracea (egyéb alfajok)” helyébe a következő szöveg lép: „Brassica oleracea (a karfiol kivételével)”;

c)

Brassica pekinensis” helyébe a következő szöveg lép: „Brassica rapa (Kínai kel)”;

d)

Brassica rapa” helyébe a következő szöveg lép: „Brassica rapa (Tarlórépa)”;

e)

Lycopersicon lycopersicum” helyébe a következő szöveg lép: „Lycopersicon esculentum”.

3.

A III. melléklet 2. pontja a következőképpen módosul:

a)

A táblázat a következő sorokkal egészül ki betűrend szerinti sorrendben:

Allium fistulosum

15”

Allium sativum

20”

Allium schoenoprasum

15”

Rheum rhabarbarum

135”

Zea mays

1 000”.

b)

Brassica pekinensis” szövegrészt törölni kell;

c)

Lycopersicon lycopersicum” helyébe a következő szöveg lép: „Lycopersicon esculentum”.

3. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2007. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2007. július 1-jétől alkalmazzák. A tagállamok ugyanakkor 2009. december 31-ig elhalaszthatják a rendelkezések alkalmazását az alábbiakhoz tartozó fajták hivatalos elismerését illetően: Allium cepa L. (aggregatum csoport), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. és Zea mays L.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek szövegükben hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 5-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 157., 1992.6.10., 1. o. A legutóbb a 2005/55/EK bizottsági irányelvvel (HL L 22., 2005.1.26., 17. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 193., 2002.7.20., 33. o. A legutóbb a 2004/117/EK irányelvvel (HL L 14., 2005.1.18., 18. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

Allium cepa L.

Cepa csoport

Vöröshagyma

Aggregatum csoport

Salottahagyma

Allium fistulosum L.

Téli sarjadékhagyma

Allium porrum L.

Póréhagyma

Allium sativum L.

Fokhagyma

Allium schoenoprasum L.

Metélőhagyma

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Turbolya

Apium graveolens L.

Gyökérzeller

Levélzeller

Asparagus officinalis L.

Spárga

Beta vulgaris L.

Cékla

Mángold

Brassica oleracea L.

Leveles kel

Karfiol

Brokkoli vagy Calabrese

Bimbóskel

Kelkáposzta

Fejes káposzta

Vörös káposzta

Karalábé

Brassica rapa L.

Kínai kel

Tarlórépa

Capsicum annuum L.

Paprika

Cichorium endivia L.

Borzaslevelű endívia

Széleslevelű endívia

Cichorium intybus L.

Hajtató cikória

Leveles cikória

Ipari cikória

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Görögdinnye

Cucumis melo L.

Sárgadinnye

Cucumis sativus L.

Salátauborka

Konzervuborka

Cucurbita maxima Duchesne

Sütőtök

Cucurbita pepo L.

Tök

Cynara cardunculus L.

Articsóka

Kardi

Daucus carota L.

Sárgarépa

Takarmány sárgarépa

Foeniculum vulgare Mill.

Édeskömény

Lactuca sativa L.

Saláta

Lycopersicon esculentum Mill.

Paradicsom

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Petrezselyem

Phaseolus coccineus L.

Tűzbab

Phaseolus vulgaris L.

Zöldbab (bokorbab és futóbab)

Pisum sativum L. (partim)

Kifejtőborsó

Velőborsó

Cukorborsó

Raphanus sativus L.

Retek

Fekete retek

Rheum rhabarbarum L.

Rebarbara

Scorzonera hispanica L.

Feketegyökér

Solanum melongena L.

Tojásgyümölcs

Spinacia oleracea L.

Spenót

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Galambbegysaláta

Vicia faba L. (partim)

Lóbab

Zea mays L. (partim)

Csemegekukorica

Pattogató kukorica”


6.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 339/16


A BIZOTTSÁG 2006/125/EK IRÁNYELVE

(2006. december 5.)

a csecsemők és a kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről

(EGT vonatkozású szöveg)

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. május 3-i 89/398/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A csecsemők és a kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről szóló, 1996. február 16-i 96/5/EK bizottsági irányelvet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2)

A csecsemők és a kisgyermekek részére készített feldolgozott gabonaalapú élelmiszereket és bébiételeket a változatos étrend részeként használják fel, és azok nem képezik a csecsemők és kisgyermekek táplálkozásának egyedüli forrását.

(3)

A kérdéses termékek gazdag választéka áll rendelkezésre, amely tükrözi az elválasztott csecsemők és a kisgyermekek rendkívül változatos étrendjét a Közösségen belüli jelenlegi társadalmi és kulturális körülményeknek megfelelően.

(4)

A kérdéses termékek alapvető összetételének meg kell felelnie az egészséges csecsemők és kisgyermekek táplálkozásával kapcsolatos követelményeknek, amelyeket az általánosan elfogadott tudományos adatok alapján határoztak meg, figyelembe véve a fent említett tényezőket.

(5)

Meg kell állapítani az ilyen termékek két nagy kategóriájának, nevezetesen a feldolgozott gabonaalapú élelmiszereknek és a bébiételeknek az összetételével kapcsolatos lényeges táplálkozási követelményeket.

(6)

Bár az ilyen termékek jellegénél fogva számos kötelező követelményt és egyéb korlátozást kell támasztani a vitamin-, az ásványianyag- és az egyéb tápanyagtartalom vonatkozásában, meg kell engedni, hogy ezen anyagokat a gyártók önként is hozzáadhassák termékeikhez feltéve, hogy kizárólag az ezen irányelvben meghatározandó bizonyos anyagokat használják fel.

(7)

Azon termékek használata esetén, amelyekhez a gyártók a Közösségen belül jelenleg tapasztalt szinten önként adnak hozzá ilyen tápanyagokat, nem eredményezik azok túlzott bevitelét a csecsemők és a kisgyermekek élelmezése során. Figyelemmel kell kísérni a helyzet jövőbeli alakulását, és szükség esetén meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket.

(8)

A feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekben és a bébiételekben található peszticidmaradékok megengedett legmagasabb mértékeire vonatkozó eltérő szabályozás bizonyos tagállamok között kereskedelmi akadályokat okoz.

(9)

A gyümölcsökben és zöldségekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1976. november 23-i 76/895/EGK tanácsi irányelv (4), valamint a gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/362/EGK tanácsi irányelv (5), továbbá az állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/363/EGK tanácsi irányelv (6), továbbá az egyes növényi eredetű termékekben – többek között a gyümölcsökben és zöldségekben –, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1990. november 27-i 90/642/EGK tanácsi irányelv (7) rendelkezéseiben megállapított peszticidmaradékok megengedett legmagasabb értékei nem sérthetik meg a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekre és bébiételekre vonatkozó különleges rendelkezéseket.

(10)

A Közösség nemzetközi kötelezettségeit figyelembe véve azon esetekben, amikor a vonatkozó tudományos bizonyítékok nem elégségesek, az elővigyázatosság elvének alkalmazása lehetővé teszi, hogy a Közösség ideiglenes intézkedéseket fogadjon el a rendelkezésére álló vonatkozó információk alapján, amíg a további kockázatbecslést és az intézkedés felülvizsgálatát indokolt időn belül el nem végzik.

(11)

Az élelmiszerügyi tudományos bizottság 1997. szeptember 19-i, illetve 1998. június 4-i két véleménye alapján kétségek merültek fel a csecsemők és kisgyermekek egészségének védelmében jelenleg megengedhető napi peszticidek és peszticidmaradékok bevitel (ADI) értékeinek helytállóságát illetően. Ezért a csecsemők és kisgyermekek számára készített különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre vonatkozóan indokolt egy nagyon alacsony közös határérték elfogadása valamennyi peszticid esetében, amíg az ilyen anyagok esetenkénti tudományos vizsgálata és értékelése meg nem történik. Ezt a nagyon alacsony közös határértéket 0,01 mg/kg-ban kell rögzíteni, ami általában a gyakorlatban a legkisebb kimutatható érték.

(12)

A peszticidmaradékokra vonatkozóan szigorú korlátozásokat kell megállapítani. A nyersanyagok gondos kiválogatásával, továbbá feltéve, hogy a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek előállításuk során jelentős feldolgozáson mennek keresztül, lehetséges az olyan termékek gyártása, amelyek nagyon kevés peszticidmaradékot tartalmaznak. Mindazonáltal legkedvezőtlenebb beviteli körülmények között egy kisszámú peszticid vagy peszticidmetabolit esetén még a 0,01 mg/kg legmagasabb szermaradványmértéknél is megtörténhet, hogy a csecsemőknél és kisgyermekeknél túllépik az ADI-t. Ez a helyzet azon peszticideknél vagy peszticidmetabolitoknál, amelyek ADI-ja alacsonyabb, mint 0,0005 mg/testtömegkilogramm.

(13)

Ez az irányelv létrehozza azon alapelvet, amely tiltja e peszticidek alkalmazását olyan mezőgazdasági termékek előállítása során, amelyeket feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekbe és bébiételekbe szánnak. E tilalom azonban nem szükségképpen biztosítja, hogy a termékek mentesek legyenek az ilyen peszticidektől, mert bizonyos peszticidek beszennyezik a környezetet, és szermaradványaikat meg lehet találni az érintett termékekben.

(14)

A csecsemők és kisgyermekek egészségét jobban lehet védeni olyan kiegészítő követelmények alkalmazásával, amelyek analízisen alapulnak, függetlenül a termék eredetétől.

(15)

A legtöbb peszticidet, amelynek ADI-ja alacsonyabb, mint 0,0005 mg/testtömegkilogramm, már betiltották a Közösségben. A feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekben és bébiételekben a betiltott peszticideknek a rendelkezésre álló legmodernebb analitikai módszerekkel még kimutatható mértékben sem szabad jelen lenniük. Néhány peszticid azonban lassan bomlik le, és továbbra is szennyezi a környezetet. Ezek jelen lehetnek a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekben és bébiételekben még akkor is, ha ezeket a peszticideket nem használták fel. Az ellenőrzés érdekében összehangolt megközelítést kell alkalmazni.

(16)

A folyamatban lévő bizottsági döntések ideje alatt, amelyek azt határozzák meg, hogy az engedélyezett peszticidek kielégítik-e a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv (8) 5. cikkének biztonsági követelményeit, az engedélyezett peszticidek folytatólagos használatát mindaddig meg lehet engedni, amíg szermaradékaik megfelelnek az ezen irányelvben megállapított legmagasabb szermaradékszinteknek. Ez utóbbiakat olyan szinten kell meghatározni, amely biztosítja, hogy a vonatkozó ADI értékeket a csecsemők és a kisgyermekek a legkedvezőtlenebb beviteli körülmények esetén se lépjék túl.

(17)

Az élelmiszerek új élelmiszernek minősülő összetevőinek használatát valamennyi élelmiszer vonatkozásában, horizontálisan egy külön intézkedésben kell szabályozni.

(18)

Ezen irányelv az érintett termékekkel kapcsolatos jelenlegi ismeretet tükrözi. A tudományos és technikai fejlődésen alapuló újításokat engedélyező módosításokat a 89/398/EGK irányelv 13. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott eljárással összhangban hozzák meg.

(19)

A szükséges mikrobiológiai követelményeket és a szennyező anyagok megengedett legmagasabb határértékeit megállapítják azon személyekre tekintettel, akik részére e termékek készülnek.

(20)

A 89/398/EGK irányelv 7. cikkének (1) bekezdése alapján az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékekre az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (9) megállapított általános szabályok vonatkoznak.

(21)

Ezen irányelvben elfogadják, és adott esetben kiszélesítik a fenti általános szabályok kiegészítéseit és az alóluk való kivételeket.

(22)

Az irányelv hatálya alá tartozó termékek jellege és rendeltetése különösképpen megkívánja az energia- és az alapvető tápanyagokat feltüntető tápértékjelölést. Másrészről a csecsemők egészségét könnyen veszélyeztető helytelen felhasználás megelőzése érdekében a felhasználás módját fel kell tüntetni a 2000/13/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének 9. pontjában és 11. cikkében foglaltaknak megfelelően.

(23)

Bár a kérdéses termékeknél a nem kifejezetten tiltott állítások általában véve alkalmazhatók, összhangban az összes élelmiszerre vonatkozó szabályokkal, azonban adott esetben figyelembe kell venni az összetétellel kapcsolatban ebben az irányelvben meghatározott kritériumokat.

(24)

A 89/398/EGK irányelv 4. cikkével összhangban konzultáltak az élelmiszerügyi tudományos bizottsággal azon intézkedésekről, amelyek kihatással lehetnek a közegészségügyre.

(25)

Az ezen irányelvben megállapított intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével.

(26)

Ez az irányelv nem érinti a VIII. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1)   Ezen irányelv a 89/398/EGK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése értelmében vett egyedi irányelv.

(2)   Ezen irányelv hatálya alá a Közösség területén élő egészséges csecsemők és kisgyermekek sajátos igényeinek megfelelő, különleges táplálkozási célokat kielégítő élelmiszerek tartoznak, amelyek rendeltetésük szerint a csecsemők elválasztása során, valamint a kisgyermekek részére a szokásos étrend kiegészítéseként és/vagy azok normál élelmiszerek fogyasztására történő fokozatos átállásának céljából készülnek. Ide tartoznak:

a)

a „feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek”, amelyek a következő négy csoportba sorolhatók:

i.

egyszerű gabonafélék, amelyeket tejjel vagy más megfelelően tápláló folyadék hozzáadásával készítettek, illetve azokat így kell a fogyasztásra elkészíteni;

ii.

hozzáadott magas fehérjetartalmú élelmiszert tartalmazó gabonafélék, amelyeket vízzel vagy más, fehérjét nem tartalmazó folyadékkal készítettek, illetve azokat így kell fogyasztásra elkészíteni;

iii.

tészták, amelyeket forrásban lévő vízben vagy más megfelelő folyadékban történő főzést követően kell felhasználni;

iv.

kétszersültek és kekszek, amelyeket vagy közvetlenül, vagy porítás után víz, tej vagy más alkalmas folyadék hozzáadásával kell felhasználni;

b)

a „bébiételek”, amelyek nem feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek.

(3)   Ezen irányelv nem vonatkozik a kisgyermekek részére szánt tejféleségekre.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

a)

„csecsemő”: minden tizenkét hónapnál fiatalabb gyermek;

b)

„kisgyermek”: minden 1 és 3 éves kor közötti gyermek;

c)

„peszticidmaradék”: a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekben és bébiételekben található, a 91/414/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének 1. pontjában meghatározott növényvédő szer maradéka, beleértve metabolitjait és a lebomlásából vagy átalakulásából származó termékeket.

3. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében említett termékeket csak akkor lehessen forgalomba hozni a Közösség területén, ha azok megfelelnek az ezen irányelvben megállapított szabályoknak.

4. cikk

A feldolgozott gabonaalapú élelmiszereket és bébiételeket kizárólag olyan anyagok felhasználásával állítják elő, amelyek az általánosan elfogadott tudományos adatok alapján megfelelnek a csecsemők és a kisgyermekek különleges táplálkozási igényeinek.

5. cikk

(1)   A feldolgozott gabonaalapú élelmiszereknek meg kell felelniük az I. mellékletben meghatározott összetételi követelményeknek.

(2)   A II. mellékletben felsorolt bébiételek összetételének meg kell felelniük az ott meghatározott követelményeknek.

6. cikk

A feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekhez és bébiételekhez előállításuk során csak a IV. mellékletben felsorolt tápértéknövelő anyagokat lehet felhasználni.

A fenti anyagokra vonatkozó tisztasági követelményeket egy későbbi időpontban állapítják meg.

7. cikk

(1)   A feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek nem tartalmazhatnak semmilyen anyagot olyan mennyiségben, amely veszélyezteti a csecsemők és a kisgyermekek egészségét. A (2) és (3) bekezdésben említett anyagoktól eltérő anyagok szükséges legmagasabb mértékeit meg kell állapítani.

(2)   A feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek egyetlen peszticidmaradék esetében sem tartalmazhatnak 0,01 mg/kg mértéket meghaladó mennyiséget azon anyagok kivételével, amelyekre a VI. melléklet különleges értékeket ír elő.

A peszticidmaradékok mértékeinek meghatározására szolgáló analitikai módszerek általánosan elfogadott szabványosított módszerek.

(3)   A VII. mellékletben felsorolt peszticideket nem lehet felhasználni feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek előállítására szánt mezőgazdasági termékekben.

Ellenőrzés céljából azonban:

a)

úgy tekintik, hogy a VII. melléklet 1. táblázatában felsorolt peszticideket nem használták, ha szermaradványaik nem haladják meg a 0,003 mg/kg szintet. E szintet, amelyet az analitikai módszerek mennyiségi határának tekintenek, a műszaki fejlődés figyelembevételével rendszeresen felülvizsgálják;

b)

úgy tekintik, hogy a VII. melléklet 2. táblázatában felsorolt peszticideket nem használták, ha szermaradványaik nem haladják meg a 0,003 mg/kg szintet. E szintet a környezeti szennyeződésre vonatkozó adatok figyelembevételével rendszeresen felülvizsgálják.

(4)   A (2) és (3) bekezdésben említett szinteket a fogyasztásra kész vagy a gyártó utasításai szerint elkészített termékekre alkalmazzák.

(5)   A VI. mellékletben felsorolt peszticidek esetében, amennyiben olyan döntést hoznak, hogy valamely hatóanyagot nem veszik fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, ezen irányelv VI. és VII. mellékletét annak megfelelően módosítják.

(6)   A mikrobiológiai követelményeket szükség szerint állapítják meg.

8. cikk

(1)   Az érintett termékek címkéjén a 2000/13/EK irányelv 3. cikkében előírt adatok mellett a következő kötelező adatokat kell feltüntetni:

a)

a megfelelő életkor megjelölése, amelytől kezdve a termék az összetételére, állományára vagy egyéb sajátos tulajdonságaira való tekintettel a gyermeknek adható. A feltüntetett életkor egyetlen termék esetében sem lehet négy hónap alatti. A négy hónapos kortól ajánlott termékeken fel lehet tüntetni, hogy alkalmazásuk csak a fenti életkortól lehetséges kivéve, ha orvosi, táplálkozástudományi vagy gyógyszerész végzettségű független személyek, vagy más, anya- és gyermekgondozó szakemberek ettől eltérő tanácsot adnak;

b)

a gluténtartalomra vagy a glutén mentességre vonatkozó információ, amennyiben hat hónap alatt van az a feltüntetett életkor, amelytől a terméket fel lehet használni;

c)

a kJ-ban és kcal-ban kifejezett energiatartalom, valamint a fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalom számszerű értékét a forgalmazott termék 100 g-jára vagy 100 ml-rére és adott esetben, a termék fogyasztásra ajánlott mennyiségére vonatkoztatva;

d)

minden egyes, az I. és a II. mellékletben szabályozott ásványi anyag és vitamin átlagos mennyiségét számszerűen kifejezve, a forgalmazott termék 100 g-jára vagy 100 ml-ére és adott esetben, a termék fogyasztásra ajánlott mennyiségére vonatkoztatva;

e)

adott esetben az étel helyes elkészítésére vonatkozó tájékoztatás, valamint a használati útmutató betartásának fontosságát hangsúlyozó felirat.

(2)   A címkén a következőkre vonatkozó jelzések is szerepelhetnek:

a)

a IV. mellékletben felsorolt tápanyagok átlagos mennyisége, számszerűen kifejezve, a forgalmazott termék 100 g-jára vagy 100 ml-rére és adott esetben, a termék fogyasztásra ajánlott mennyiségére vonatkoztatva;

b)

a számszerű információk mellett az V. mellékletben feltüntetett vitaminok és ásványi anyagok mennyisége az ott szereplő referenciaértékek százalékában, a forgalmazott termék 100 g-jára vagy 100 ml-ére és adott esetben, a termék fogyasztásra ajánlott mennyiségére vonatkoztatva, feltéve, hogy a termékben jelenlevő mennyiségek a referenciaértékek legalább 15 %-át elérik.

9. cikk

A VIII. melléklet A. részében meghatározott irányelvekkel módosított 96/5/EK irányelv hatályát veszti, a VIII. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre az irányelvre vonatkoznának és a IX. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

10. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

11. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 186., 1989.6.30., 27. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 49., 1996.2.28., 17. o. A legutóbb a 2003/13/EK irányelvvel (HL L 41., 2003.2.14., 33. o.) módosított irányelv.

(3)  Lásd a VIII. melléklet A. részét.

(4)  HL L 340., 1976.12.9., 26. o. A 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.) hatályon kívül helyezett irányelv.

(5)  HL L 221., 1986.8.7., 37. o. A 396/2005/EK rendelettel hatályon kívül helyezett irányelv.

(6)  HL L 221., 1986.8.7., 43. o. A 396/2005/EK rendelettel hatályon kívül helyezett irányelv.

(7)  HL L 350., 1990.12.14., 71. o. A 396/2005/EK rendelettel hatályon kívül helyezett irányelv.

(8)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 396/2005/EK rendelettel módosított irányelv.

(9)  HL L 109., 2000.5.6., 29. o. A legutóbb a 2003/89/EK irányelvvel (HL L 308., 2003.11.25., 15. o.) módosított irányelv.


I. MELLÉKLET

A CSECSEMŐK ÉS KISGYERMEKEK SZÁMÁRA KÉSZÜLT FELDOLGOZOTT GABONAALAPÚ ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK

A tápanyagokkal kapcsolatos követelmények a fogyasztásra kész állapotban forgalmazott, vagy a gyártó utasításai szerint fogyasztásra elkészített termékekre vonatkoznak.

1.   GABONATARTALOM

A feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek elsősorban egy vagy többféle gabonából és/vagy keményítőtartalmú gyökérből, gumóból készült termékek.

A gabona és/vagy a keményítőtartalmú gyökérből, gumóból származó szárazanyag mennyisége a végső keverék tömegének legalább 25 %-át teszi ki.

2.   FEHÉRJE

2.1.

Az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának ii. és iv. alpontjában említett termékek esetében a fehérje mennyisége legfeljebb 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).

2.2.

Az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában említett termékek esetében a hozzáadott fehérje mennyisége legalább 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

2.3.

Az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontjában említett, magas fehérjetartalmú élelmiszerek hozzáadásával készült és ily módon forgalomba hozott kekszek esetében a hozzáadott fehérje mennyisége legalább 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).

2.4.

A hozzáadott fehérje kémiai indexe a referenciafehérje (a III. mellékletben leírt kazein) kémiai indexének legalább 80 %-ával, vagy a keverékben levő fehérje hatékonysági aránya (PER-protein efficiency ratio) legalább a referenciafehérje hasonló módon kapott értékének 70 %-ával egyenlő. Aminosavak hozzáadása minden esetben kizárólag a fehérjekeverék tápértékének feljavítása céljából, és csakis az ehhez szükséges arányban megengedett.

3.   SZÉNHIDRÁTOK

3.1.

Ha az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának i. és iv. alpontjában említett termékekhez szacharózt, fruktózt, glükózt, glükózszirupot vagy mézet adnak, akkor:

az e forrásokból hozzáadott szénhidrátok mennyisége legfeljebb 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal),

a hozzáadott fruktóz mennyisége legfeljebb 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal) lehet.

3.2.

Ha az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában említett termékekhez szacharózt, fruktózt, glükózt, glükózszirupot vagy mézet adnak, akkor:

az e forrásokból hozzáadott szénhidrátok mennyisége legfeljebb 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal),

a hozzáadott fruktóz mennyisége legfeljebb 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal) lehet.

4.   ZSÍROK

4.1.

Az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának i. és iv. alpontjában említett termékek zsírtartalma legfeljebb 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

4.2.

Az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában említett termékek zsírtartalma legfeljebb 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Ha a zsírtartalom nagyobb, mint 0,8 g/100 kJ (3,3 g /100 kcal), akkor:

a zsírokban jelen levő laurinsav mennyisége legfeljebb az összes zsír 15 %-a,

a zsírokban jelen levő mirisztinsav mennyisége legfeljebb az összes zsír 15 %-a,

a zsírokban jelen levő linolsav (gliceridek formájában = linoleátok) mennyisége legalább 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal), és legfeljebb 285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal) lehet.

5.   ÁSVÁNYI ANYAGOK

5.1.   Nátrium

feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek készítésekor nátriumsók hozzáadása kizárólag technológiai célból megengedett,

a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek nátriumtartalma legfeljebb 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal) lehet.

5.2.   Kalcium

5.2.1.

Az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában említett termékekben a kalcium mennyisége legalább 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).

5.2.2.

Az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontjában említett olyan termékek esetén, amelyek tej hozzáadásával készülnek (tejes kekszek), és azokat ilyen termékként jelenítik meg, a kalcium mennyisége legalább 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6.   VITAMINOK

6.1.

A feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek esetében a tiamin mennyisége legalább 25 μg/100 kJ (100 μg/100 kcal).

6.2.

Az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában említett termékek esetében:

 

100 kJ-ra vonatkoztatott érték

100 kcal-ra vonatkoztatott érték

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

A-vitamin (μg RE) (1)

14

43

60

180

D-vitamin (μg) (2)

0,25

0,75

1

3

E határértékeket kell alkalmazni abban az esetben is, ha az A- és D-vitamint feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekhez adják hozzá.

7.   HOZZÁADOTT VITAMINOK, ÁSVÁNYI ANYAGOK ÉS NYOMELEMEK MEGENGEDETT LEGMAGASABB ÉRTÉKEI

A tápanyagokkal kapcsolatos követelmények a fogyasztásra kész és így forgalmazott vagy a gyártó utasításai szerint elkészített termékekre vonatkoznak, a kálium és a kalcium kivételével, amelyek esetében a követelmények a forgalomba hozott termékre vonatkoznak.

Tápanyag

Maximális mennyiség/100 kcal

A-vitamin (μg RE)

180

E-vitamin (mg α-TE) (3)

3

D-vitamin (μg)

3

C-vitamin (mg)

12,5/25 (4)

Tiamin (mg)

0,5

Riboflavin (mg)

0,4

Niacin (mg NE) (5)

4,5

B6-vitamin (mg)

0,35

Folsav (μg)

50

B12-vitamin (μg)

0,35

Panoténsav (mg)

1,5

Biotin (μg)

10

Kálium (mg)

160

Kalcium (mg)

80/180 (6)/100 (7)

Magnézium (mg)

40

Vas (mg)

3

Cink (mg)

2

Réz (μg)

40

Jód (μg)

35

Mangán (mg)

0,6


(1)  RE = összes transzretinol ekvivalens.

(2)  Kolekalciferol formában, amelyből 10 μg = 400 nemzetközi egység (NE) D-vitamin.

(3)  α-TE = d-α-tocopherol megfelelő.

(4)  Vassal dúsított termékekre vonatkozóan.

(5)  NE = Niacin megfelelők = mg nikotinsav + mg triptofán/60.

(6)  Az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának i. és ii. alpontjában említett termékekre vonatkozó mérték.

(7)  Az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontjában említett termékekre vonatkozó mérték.


II. MELLÉKLET

A CSECSEMŐK ÉS KISGYERMEKEK SZÁMÁRA KÉSZÜLT BÉBIÉTELEK ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK

A tápanyagokkal kapcsolatos követelmények a fogyasztásra kész állapotban forgalmazott, vagy a gyártó utasításai szerint fogyasztásra elkészített termékekre vonatkoznak.

1.   FEHÉRJE

1.1.

Ha a termék nevében csak hús, baromfi, hal, belsőség vagy más hagyományos fehérjetartalmú összetevő szerepel, akkor:

a megnevezett hús, baromfi, hal, belsőség vagy más hagyományos fehérjeforrás összesen a teljes termék tömegének legalább 40 %-át képezi,

minden megnevezett hús, baromfi, hal, belsőség vagy más hagyományos fehérjeforrás összesen a megnevezett fehérjeforrások tömegének legalább 25 %-át képezi,

a megnevezett forrásokból származó összes fehérje legalább 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

1.2.

Ha a termék nevében első helyen szerepel a hús, baromfi, hal, belsőség vagy más hagyományos fehérjeforrás megnevezése, egyedül vagy kombinálva, függetlenül attól, hogy az adott terméket ételként hozzák forgalomba vagy nem, akkor:

a megnevezett baromfi, hal, belsőség vagy más hagyományos fehérjeforrás összesen a teljes termék tömegének legalább 10 %-át képezi,

minden megnevezett hús, baromfi, hal, belsőség vagy más hagyományos fehérjeforrás az összes megnevezett fehérjeforrás tömegének legalább 25 %-át képezi,

a megnevezett forrásokból származó fehérje legalább 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

1.3.

Ha a termék nevében szerepel, de nem az első helyen a hús, baromfi, hal, belsőség vagy más hagyományos fehérjeforrás megnevezése, egyedül vagy kombinálva, függetlenül attól, hogy az adott terméket ételként hozzák forgalomba vagy nem, akkor:

a megnevezett hús, baromfi, hal, belsőség vagy más hagyományos fehérjeforrás összesen a teljes termék tömegének legkevesebb 8 %-át képezi,

minden megnevezett hús, baromfi, hal, belsőség vagy más hagyományos fehérjeforrás az összes megnevezett fehérjeforrás tömegének legalább 25 %-át képezi,

a megnevezett forrásokból származó fehérje legalább 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

az összes forrásból származó teljes fehérjemennyiség a termékben legalább 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4.

Ha a sajtot más összetevőkkel együtt említik ízesített termékek nevében, akkor függetlenül attól, hogy a terméket ételnek nevezik-e vagy sem:

a tejtermékből származó fehérje legalább 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

a termékben található, az összes fehérjeforrásból származó fehérje legalább 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.5.

Ha a terméket a címkén ételként jelölik meg, de a termék nevében nem említik meg a húst, baromfit, halat, belsőséget vagy más hagyományos fehérjeforrást, az összes forrásból származó teljes fehérjemennyiség a termékben legalább 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.6.

A különféle ételek kísérőjeként feltálalt szószokra nem vonatkoznak az 1.1–1.5. pontokban meghatározott követelmények.

1.7.

Azon édes ételek, amelyek nevében a tejterméket elsőként vagy egyetlen összetevőként említik meg, legalább 2,2 g/100 kcal tejfehérjét tartalmaznak. Az 1.1–1.5. pontokban foglalt követelmények egyetlen más édes ételre sem vonatkoznak.

1.8.

Aminosavak hozzáadása kizárólag a termékben található fehérje táplálkozási értékének feljavítása céljából, és csakis az ehhez szükséges arányban megengedett.

2.   SZÉNHIDRÁTOK

A gyümölcs- és zöldséglevekben, nektárokban, kizárólag gyümölcsből készített ételekben, desszertekben vagy pudingokban található összes szénhidrát mennyisége legfeljebb a következő lehet:

10 g/100 ml zöldséglevek és zöldségalapú italok esetén,

15 g/100 ml gyümölcslevek, nektárok, és gyümölcsalapú italok esetén,

20 g/100 g kizárólag gyümölcsből készített ételek esetén,

25 g/100 g desszertek és pudingok esetén,

5 g/100 g más, nem tejalapú italok esetén.

3.   ZSÍR

3.1.

1.1. pontban említett termékek esetén:

Ha hús vagy sajt a termék egyetlen összetevője, vagy azokat a termék nevében elsőként említik meg, az összes forrásból származó összes zsír mennyisége a termékben legfeljebb 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

3.2.

Minden egyéb termék esetén az összes forrásból származó összes zsír mennyisége a termékben legfeljebb 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4.   NÁTRIUM

4.1.

A termék végső nátriumtartalma legfeljebb 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) vagy 200 mg/100 g. Ha azonban a sajt a termék nevében megemlített egyetlen összetevő, akkor a termék végső nátriumtartalma legfeljebb 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

4.2.

Gyümölcsalapú termékekhez, desszertekhez, pudingokhoz nátriumsók nem használhatók fel, kivéve, ha a hozzáadás technológiai okból indokolt.

5.   VITAMINOK

C-vitamin

Gyümölcslé, nektár vagy zöldséglevek esetén a termék végleges C-vitamin-tartalma legalább 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) vagy 25 mg/100 g.

A-vitamin

Zöldséglevek esetén a termék végleges A-vitamin-tartalma legalább 25 μg/100 kJ (100 μg RE/100 kcal).

A-vitamint más bébiételhez nem szabad hozzáadni.

D-vitamin

D-vitamint bébiételekhez nem szabad hozzáadni.

6.   HOZZÁADOTT VITAMINOK, ÁSVÁNYI ANYAGOK ÉS NYOMELEMEK MEGENGEDETT LEGMAGASABB ÉRTÉKEI

A tápanyagokkal kapcsolatos követelmények a fogyasztásra kész és így forgalmazott vagy a gyártó utasításai szerint elkészített termékekre vonatkoznak, a kálium és a kalcium kivételével, amelyek esetében a követelmények a forgalomba hozott termékre vonatkoznak.

Tápanyag

Maximum per 100 kcal

A-vitamin (μg RE)

180 (1)

E-vitamin (mg α-TE)

3

C-vitamin (mg)

12,5/25 (2)/125 (3)

Tiamin (mg)

0,25

Riboflavin (mg)

0,4

Niacin (mg NE)

4,5

B6-vitamin (mg)

0,35

Folsav (μg)

50

B12-vitamin (μg)

0,35

Panoténsav (mg)

1,5

Biotin (μg)

10

Kálium (mg)

160

Kalcium (mg)

80

Magnézium (mg)

40

Vas (mg)

3

Cink (mg)

2

Réz (μg)

40

Jód (μg)

35

Mangán (mg)

0,6


(1)  Az 5. pont rendelkezéseivel összhangban.

(2)  Vassal dúsított termékekre vonatkozóan.

(3)  Gyümölcsalapú ételekre, gyümölcslevekre, nektárokra és zöldséglevekre vonatkozó mérték.


III. MELLÉKLET

A KAZAIEN AMINOSAV-ÖSSZETÉTELE

(g/100 g fehérje)

Arginin

3,7

Cisztin

0,3

Hisztidin

2,9

Izoleucin

5,4

Leucin

9,5

Lizin

8,1

Metionin

2,8

Fenil-alanin

5,2

Treonin

4,7

Triptofán

1,6

Tirozin

5,8

Valin

6,7


IV. MELLÉKLET

TÁPANYAGOK

1.   VITAMINOK

A-vitamin

Retinol

Retinil-acetát

Retinil-palmitát

Béta-karotin

D-vitamin

D2-vitamin (= ergokalciferol)

D3-vitamin (= kolekalciferol)

B1-vitamin

Tiamin-hidroklorid

Tiamin-mononitrát

B2-vitamin

Riboflavin

Riboflavin-5'-foszfát, nátrium

Niacin

Nikotinamid

Nikotinsav

B6-vitamin

Piridoxin-hidroklorid

Piridoxin-5-foszfát

Piridoxin-dipalmitát

Panoténsav

Kalcium D-pantotenát

Nátrium D-pantotenát

Dexpantenol

Folát

Folsav

B12-vitamin

Cianokobalamin

Hidroxokobalamin

Biotin

D-biotin

C-vitamin

L-aszkorbinsav

Nátrium L-aszkorbát

Kalcium L-aszkorbát

6-palmitil-L-aszkorbinsav (ascorbil-palmitát)

Kálium-aszkorbát

K-vitamin

Fillokinon (Fitomenadion)

E-vitamin

D-alfa tokoferol

DL-alfa tokoferol

D-alfa tokoferol-acetát

DL-alfa tokoferol-acetát

2.   AMINOSAVAK

L-arginin

L-cisztin

L-hisztidin

L-izoleucin

L-leucin

L-lizin

L-cisztein

és ezek hidrokloridjai

L-metionin

L-fenalanin

L-treonin

L-triptofán

L-triozin

L-valin

3.   EGYEBEK

Kolin

Kolin-klorid

Kolin-citrát

Kolin-bitartarát

Inozit

L-karnitin

L-karnitin-hidroklorid

4.   ÁSVÁNYI SÓK ÉS NYOMELEMEK

Kalcium

Kalcium-karbonát

Kalcium-klorid

Citromsav kalciumsói

Kalcium-glükonát

Kalcium-glicerofoszfát

Kalcium-laktát

Kalcium-oxid

Kalcium-hidroxid

Ortofoszforsav kalciumsói

Magnézium

Magnézium-karbonát

Magnézium-klorid

Citromsav magnéziumsói

Magnézium-glükonát

Magnézium-oxid

Magnézium-hidroxid

Ortofoszforsav magnéziumsói

Magnézium-szulfát

Magnézium-laktát

Magnézium-glicerofoszfát

Kálium

Kálium-klorid

Citromsav káliumsói

Kálium-glükonát

Kálium-laktát

Kálium-glicerofoszfát

Vas

Vas-citrát

Vas-ammónium-citrát

Vas-glükonát

Vas-laktát

Vas-szulfát

Vas-fumarát

Vas-difoszfát (vas-pirofoszfát)

Elemi vas (karbonilból készült + elektronikusan leválasztott + hidrogénnel redukált)

Vas-szacharát

Nátrium-vas-difoszfát

Vas-karbonát

Réz

Réz-lizin komlex

Réz-karbonát

Réz-citrát

Réz-glükonát

Réz-szulfát

Cink

Cinc-acetát

Cink klorid

Cink-citrát

Cink-laktát

Cink-szulfát

Cink-oxid

Cink-glükonát

Mangán

Mangán-karbonát

Mangán-klorid

Mangán-citrát

Mangán-glükonát

Mangán-szulfát

Mangán-glicerofoszfát

Jód

Nátrium-jodid

Kálium-jodid

Kálium-jodát

Nátrium-jodát


V. MELLÉKLET

REFERENCIAÉRTÉKEK A CSECSEMŐK ÉS KISGYERMEKEK SZÁMÁRA KÉSZÜLT ÉLELMISZEREK TÁPÉRTÉKJELÖLÉSÉHEZ

Tápanyag

Jelölési referenciaérték

A-vitamin

(μg) 400

D-vitamin

(μg) 10

C-vitamin

(mg) 25

Tiamin

(mg) 0,5

Riboflavin

(mg) 0,8

Niacin-egyenértékek

(mg) 9

B6-vitamin

(mg) 0,7

Folát

(μg) 100

B12-vitamin

(μg) 0,7

Kalcium

(mg) 400

Vas

(mg) 6

Cink

(mg) 4

Jód

(μg) 70

Szelén

(μg) 10

Réz

(mg) 0,4


VI. MELLÉKLET

EGYES PESZTICIDEK VAGY PESZTICIDEK METABOLITOK LEGMAGASABB SZERMARADÉK-ÉRTÉKEI A FELDOLGOZOTT GABONAALAPÚ ÉLELMISZEREKBEN ÉS BÉBIÉTELEKBEN

Az anyag kémiai elnevezése

Legmagasabb szermaradék-érték

(mg/kg)

Cadusafos

0,006

Demeton-S-metil/demeton-S-metilszulfon/oxidemeton-metil (önállóan vagy kombinálva, demeton-S-metilben kifejezve)

0,006

Etoprofosz

0,008

Fipronil (a fipronil és a fipronil-deszulfinil összege, fipronilban kifejezve)

0,004

Propineb/propilén-tio-karbamid (a propineb és a propilén-tio-karbamid összege)

0,006


VII. MELLÉKLET

PESZTICIDEK, AMELYEK NEM HASZNÁLHATÓK FEL FELDOLGOZOTT GABONAALAPÚ ÉLELMISZEREK ÉS BÉBIÉTELEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKBEN

1.   táblázat

Az anyag kémiai elnevezése (szermaradék-meghatározás)

Diszulfoton (a diszulfoton, a diszulfoton-szulfoxid és a diszulfoton-szulfon összege, diszulfotonban kifejezve)

Fenszulfotion (a fenszulfotion, annak oxigénanalógja és szulfonjaik összege, fenszulfotionban kifejezve)

Fentin, trifeniltin kationban kifejezve

Haloxifop (a haloxifop, illetve sóinak és észtereinek összege a konjugátumokkal együtt, haloxifopban kifejezve)

Heptaklór- és transz-heptaklór-epoxid, heptaklórban kifejezve

Hexaklór-benzol

Nitrofen

Ometoát

Terbufosz (a terbufosz, annak szulfoxidjának és szulfonjának összege, terbufoszban kifejezve)

2.   táblázat

Az anyag kémiai elnevezése

Aldrin és dieldrin, dieldrinben kifejezve

Endrin


VIII. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és annak módosításai

(lásd a 9. cikket)

A Bizottság 96/5/EK irányelve

(HL L 49., 1996.2.28., 17. o)

A Bizottság 98/36/EK irányelve

(HL L 167., 1998.6.12., 23. o)

A Bizottság 1999/39/EK irányelve

(HL L 124., 1999.5.18., 8. o)

A Bizottság 2003/13/EK irányelve

(HL L 41., 2003.2.14., 33. o)

B.   RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők listája

(lásd a 9. cikket)

Irányelv

Átültetés határideje

Az ezen irányelvnek megfelelő termékek kereskedelmének engedélyezése

Az ezen irányelvnek nem megfelelő termékek kereskedelmének betiltása

96/5/EK

1997. szeptember 30.

1997. október 1.

1999. március 31.

98/36/EK

1998. december 31.

1999. január 1.

2000. január 1.

1999/39/EK

2000. június 30.

2000. június 30.

2002. július 1.

2003/13/EK

2004. március 6.

2004. március 6.

2005. március 6.


IX. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

96/5/EK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés

1. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés

1. cikk, (4) bekezdés, bevezető mondat

2. cikk, bevezető mondat

1. cikk, (4) bekezdés, első francia bekezdés

2. cikk, a) pont

1. cikk, (4) bekezdés, második francia bekezdés

2. cikk, b) pont

1. cikk, (4) bekezdés, harmadik francia bekezdés

2. cikk, c) pont

2. cikk

3. cikk

3. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk

5. cikk

6. cikk

6. cikk, (1) bekezdés

7. cikk, (1) bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

7. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

6. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

7. cikk, (4) bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés

7. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

6. cikk, (3) bekezdés, a) pont, első albekezdés, bevezető mondat

7. cikk, (3) bekezdés, bevezető mondat

6. cikk, (3) bekezdés, a) pont, első albekezdés, i. pont

7. cikk, (3) bekezdés, a) pont

6. cikk, (3) bekezdés, a) pont, első albekezdés, ii. pont

7. cikk, (3) bekezdés, b) pont

6. cikk, (3) bekezdés, a) pont, második albekezdés

7. cikk, (4) bekezdés

6. cikk, (3) bekezdés, b) pont

7. cikk, (5) bekezdés

6. cikk, (4) bekezdés

7. cikk, (6) bekezdés

7. cikk

8. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk

10. cikk

10. cikk

11. cikk

I. melléklet, bevezető mondat

I. melléklet, bevezető mondat

I. melléklet, 1., 2. és 3. pont

I. melléklet, 1., 2. és 3. pont

I. melléklet, 4. pont

I. melléklet, 4. pont

I. melléklet, 4.1. pont

I. melléklet, 4.1. pont

I. melléklet, 4.2. pont

I. melléklet, 4.2. pont

I. melléklet, 4.2. pont, a) alpont

I. melléklet, 4.2. pont, első francia bekezdés

I. melléklet, 4.2. pont, b) alpont

I. melléklet, 4.2. pont, második francia bekezdés

I. melléklet, 4.2. pont, c) alpont

I. melléklet, 4.2. pont, harmadik francia bekezdés

I. melléklet, 5. és 6. pont

I. melléklet, 5. és 6. pont

II. melléklet, bevezető mondat

II. melléklet, bevezető mondat

II. melléklet, 1. pont

II. melléklet, 1. pont

II. melléklet, 1.1–1.3. pont

II. melléklet, 1.1–1.3. pont

II. melléklet, 1.3a. pont

II. melléklet, 1.4. pont

II. melléklet, 1.4. pont

II. melléklet, 1.5. pont

II. melléklet, 1.4a. pont

II. melléklet, 1.6. pont

II. melléklet, 1.4b. pont

II. melléklet, 1.7. pont

II. melléklet, 1.5. pont

II. melléklet, 1.8. pont

II. melléklet, 2–5. pont

II. melléklet, 2–5. pont

III. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet

IV. melléklet

V. melléklet

V. melléklet

VI. melléklet

I. melléklet, 7. pont és II. melléklet, 6. pont

VII. melléklet

VI. melléklet

VIII. melléklet

VII. melléklet

VIII. melléklet

IX. melléklet


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

6.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 339/36


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. november 30.)

Koszovó számára nyújtandó kivételes pénzügyi támogatásról

(2006/880/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-én elfogadta az 1244. (1999) sz. határozatot (ENSZ BT 1244 (1999) sz. határozata), amelynek célja – a helyzet végleges rendezéséig – Koszovó alapvető autonómiájának és önkormányzatának létrehozása a volt Jugoszláv Szövetségi Köztársaságon belül.

(2)

A Nemzetközi Közösség az ENSZ BT 1244. (1999) sz. határozata alapján nemzetközi biztonsági jelenlétet (KFOR), és ideiglenes civil közigazgatást – az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Missziója (UNMIK) – hozott létre. Az UNMIK négy komponensből (pillérek) áll, az Európai Unió a gazdaság újjáépítésére és fejlesztésére irányuló negyedik pillért finanszírozza. Az UNMIK, és különösen annak IV. pillére jelentős haladást ért el a piaci elvekre épülő rendezett gazdaság kiépítését előmozdító intézményi, jogi és politikai keretrendszer kiépítésében.

(3)

Létrehozása óta az UNMIK jelentős feladatköröket adott át az Ideiglenes Önkormányzati Intézményeknek (PISG). Különösen, az UNMIK átadta a költségvetésért való felelősséget az Ideiglenes Önkormányzati Intézményeken belül a Gazdasági és Pénzügyminisztériumnak, miközben az ENSZ Főtitkárának különmegbízottja rendelkezik a költségvetés jóváhagyásának végső jogkörével.

(4)

2005. október 24-én az ENSZ Biztonsági Tanácsa jóváhagyta az ENSZ Főtitkárának a Koszovó jövőbeni státuszának meghatározására irányuló politikai folyamat elindításáról szóló javaslatát.

(5)

A közösségi támogatás fogadására jogosult, valamint a támogatáshoz kapcsolódó gazdasági és pénzügyi feltételek elfogadásáért és azok teljesítésért felelős koszovói hatóságok emiatt az UNMIK és a PISG, illetve amikor Koszovó jövőbeni jogállását meghatározták, az ezen feladatok és felelősségek ellátására kijelölt intézmény vagy intézmények.

(6)

A stabilizációs és társulási folyamaton belül, amely az Európai Uniónak a régióval kialakított kapcsolatainak keretrendszerét jelenti, kívánatos támogatni a Koszovóban zajló, a politikai és gazdasági stabilitás fenntartására irányuló erőfeszítéseket a Közösséggel való átfogó együttműködés kialakítása céljából, amely révén Koszovó európai jövője kézzelfogható közelségbe kerül.

(7)

A Bizottság korábban már helyénvaló intézkedésnek tartotta Koszovó pénzügyi megszorításainak enyhítését kivételesen nehéz körülmények között, és a Koszovó számára nyújtandó közösségi kivételes pénzügyi támogatásról szóló, 2000. február 14-i 2000/140/EK tanácsi határozat (2) és a Koszovó számára nyújtandó további kivételes pénzügyi támogatásról szóló, 2001. június 27-i 2001/511/EK tanácsi határozat (3) alapján kivételes pénzügyi támogatást nyújtott közvetlen segélyek formájában, amelyek 2000-ben 35 millió EUR-t, 2001-ben 30 millió EUR-t tettek ki. Ezen támogatás keretében az utolsó kifizetésre 2002 decemberében került sor.

(8)

Ez a kivételes pénzügyi támogatás kiegészíti a Nyugat-Balkánnak nyújtott egyéb közösségi támogatási programokat.

(9)

2005 novemberében a koszovói hatóságok és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szándéknyilatkozatban és a gazdasági és pénzügypolitikáról szóló nyilatkozatban egyeztek meg, amely 2006-ra vonatkozóan meghatározza az államháztartási keretrendszert, beleértve a középtávra szóló irányvonalakat. 2006 márciusának elején befejezték a középtávú kiadási keretrendszer kidolgozását. A keretrendszer 2006–2008-ra vonatkozóan költségvetési és költségvetésen kívüli finanszírozási szükségleteket határoz meg. Ennek megfelelően, becslések szerint kb. 81 millió EUR-s – 2006-ban 14 millió EUR, 2007-ben 67 millió EUR – külső költségvetési pénzügyi támogatásra lenne szükség 2007 végéig.

(10)

Bár a konfliktust követően a gazdasági tevékenység újból erőre kapott, Koszovó mégis a gazdasági fejlődés alacsony szintjén áll. Koszovó nincsen abban a helyzetben, hogy akár a hazai, akár a nemzetközi pénzügyi piacon hitelekhez jusson, ezenkívül jelenlegi jogállása miatt nem lehet tagja nemzetközi pénzügyi intézményeknek. Emiatt nem részesülhet az ezen intézmények programjaihoz kapcsolódó hiteltámogatásokból.

(11)

Figyelembe véve az ENSZ BT 1244. (1999) sz. határozatában foglaltakat, valamint tekintve Koszovó viszonylag alacsony szintű gazdasági fejlődését, ingatag államháztartását és külföldi számláit, a közvetlen segélyek formájában, más donorszervezetek bevonásával nyújtott közösségi támogatás továbbra is a támogatás megfelelő formájának tűnik.

(12)

Ezen támogatás alapvető áthidaló segítséget nyújt Koszovó jövőbeni jogállásának meghatározásáig. A támogatás független lenne a jogállásra vonatkozó új megállapodásoktól, és nem merítene ki előre olyan, további EK- és nemzetközi támogatásokat, amelyeket valószínűleg a jogállás 2007 utáni rendezését követően kérelmeznének.

(13)

Ezen támogatási segély felszabadítása a költségvetési hatóság hatáskörének sérelme nélkül történik.

(14)

Ezen pénzügyi támogatás annak ellenőrzése után nyújtható, hogy az e határozat jóváhagyását követően a koszovói hatóságokkal közösen megállapított pénzügyi és gazdasági feltételek kielégítő módon teljesülnek-e.

(15)

A Közösség ezen makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi érdekeinek hatékony védelme érdekében rendelkezni kell Koszovó megfelelő intézkedéseiről az ezen támogatáshoz kapcsolódó csalás és egyéb szabálytalanságok megelőzésére és az ellenük való küzdelemre, valamint rendelkezni kell a Bizottság által végzett ellenőrzésekről és a Számvevőszék által végzett vizsgálatokról.

(16)

Ezen támogatást a Bizottság kezeli a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultáció keretében.

(17)

A Szerződés a 308. cikkben foglaltakon kívül nem biztosít hatáskört e határozat elfogadására,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1)   A Közösség segély formájában nyújtandó, legfeljebb 50 millió EUR-s kivételes pénzügyi támogatást bocsát Koszovó rendelkezésre, amelynek célja a koszovói pénzügyi helyzet megkönnyítése, a rendezett gazdasági és költségvetési keretrendszer kialakításának támogatása, az alapvető közigazgatási funkciók ellátásának és megerősítésének ösztönzése és az állami beruházási igények kezelése.

(2)   A Közösség által nyújtott pénzügyi támogatást a Bizottság kezeli a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultáció alapján, az IMF és a koszovói hatóságok közötti megállapodásokkal vagy nyilatkozatokkal összeegyeztethető módon.

(3)   A Közösség pénzügyi támogatása a 2. cikk (1) bekezdésében említett egyetértési nyilatkozat hatálybalépését követő első naptól számított két évig áll rendelkezésre. Amennyiben azonban a körülmények megkövetelik, a Bizottság, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően, legfeljebb egy évvel meghosszabbíthatja a rendelkezésre állás időtartamát.

2. cikk

(1)   A Bizottságnak, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően, jogában áll megállapodni a koszovói hatóságokkal az egyetértési nyilatkozatba foglalandó, e támogatáshoz kapcsolódó gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételekről. E feltételeknek összhangban kell lenniük az 1. cikk (2) bekezdésében említett megállapodásokkal vagy nyilatkozatokkal.

(2)   A közösségi támogatás végrehajtásának lefolytatása előtt a Bizottság felügyeli az ezen közösségi makroszintű pénzügyi támogatás tekintetében lényeges koszovói pénzügyi folyamatok, igazgatási eljárások, valamint külső és belső ellenőrző mechanizmusok hatékonyságát.

(3)   A Bizottság rendszeres időközönként, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal együttműködve, és az IMF koordinációja alatt meggyőződik arról, hogy Koszovóban a gazdasági politikák összhangban állnak ezen támogatás célkitűzéseivel, és a megállapodott gazdaságpolitikai, illetve pénzügyi feltételek kielégítő módon teljesülnek.

3. cikk

(1)   Koszovó számára a támogatást a Bizottság kettő, vagy amennyiben szükséges, három részletben bocsátja rendelkezésre. Az első részlet felszabadítására a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott egyetértési nyilatkozat hatálybalépését követően kerül sor a 2. cikk (2) bekezdésben említett felügyelet kielégítő eredményt mutató értékelése alapján.

(2)   A második, illetve a további részletek felszabadítására a 2. cikk (1) bekezdésében említett gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételeknek való kielégítő megfelelés, a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott egyetértési nyilatkozatba foglalt feltételek teljesítése irányába mutató megfelelő előmenetel alapján kerül sor, legkorábban a megelőző részlet kifizetését követő három hónappal.

(3)   A pénzeszközöket a PISG Gazdasági és Pénzügyminisztériumának kell kifizetni, illetve Koszovó jövőbeni jogállásának meghatározását követően azon intézménynek, amelyet a minisztériumi feladatok és felelősségek ellátására jelölnek ki, kizárólag Koszovó költségvetése finanszírozási szükségleteinek támogatására.

4. cikk

E támogatás végrehajtása az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (4) és végrehajtási szabályainak a rendelkezéseivel összhangban történik. Különös tekintettel, a 2. cikk (1) bekezdésében említett egyetértési nyilatkozat rendelkezik Koszovó megfelelő, az ezen támogatáshoz kapcsolódó csalás, korrupció és egyéb szabálytalanságok megelőzésére és az ellenük történő küzdelemre irányuló intézkedéseiről. Rendelkezik továbbá a Bizottság által végzett ellenőrzésekről is – beleértve a helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok elvégzésére jogosult Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF) – és adott esetben a Számvevőszék és független könyvvizsgálók által végzett, helyszínen végrehajtott pénzügyi ellenőrzésekről.

5. cikk

Évente legalább egyszer, szeptember 15-e előtt, a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely tartalmazza ezen határozat előző évi végrehajtásának értékelését.

6. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

L. HYSSÄLÄ


(1)  2006. október 12-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 47., 2000.2.19., 28. o.

(3)  HL L 183., 2001.7.6., 42. o.

(4)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.


Helyesbítések

6.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 339/39


Helyesbítés a mészhéjú állatok vizeinek minőségi követelményeiről szóló, 1979. október 30-i 79/923/EK tanácsi irányelvhez

( Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 281., 1979. november 10. )

(Magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 01. kötet, 128. o.)

A Hivatalos Lap 2006. július 12-i L 190. számának 99. oldalán közzétett helyesbítés törlésre kerül.


6.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 339/39


Helyesbítés az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 266., 2006. szeptember 26. )

A 7. oldalon, a 12. cikk (4) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… legkésőbb 2010. szeptember 26-ig …”

helyesen:

„… legkésőbb 2011. szeptember 26-ig …”.