ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 332

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. november 30.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 1755/2006/EK rendelete (2006. november 23.) az Ukrajnából származó egyes acéltermékek behozataláról

1

 

*

A Tanács 1756/2006/EK rendelete (2006. november 28.) az Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló 2667/2000/EK rendelet módosításáról

18

 

 

A Bizottság 1757/2006/EK rendelete (2006. november 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

19

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2006. november 13.) a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság létrehozásáról (kodifikált változat)

21

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2005. június 15.) az EK-Szerződés 82. cikkének és az EGT-megállapodás 54. cikkének megfelelő eljárással kapcsolatban (COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca-ügy) (az értesítés a C(2005) 1757. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

24

 

*

A Bizottság határozata (2006. november 28.) a 2005/393/EK határozatnak a kéknyelv-betegséggel kapcsolatban korlátozás alá vont körzetek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 5607. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

26

 

*

A Bizottság határozata (2006. november 28.) a 2003/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérés Málta számára történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2006) 5642. számú dokumentummal történt)

32

 

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

 

Az EFTA-államok Állandó Bizottsága

 

*

Az EFTA-államok Állandó Bizottságának 1/2004/SC. számú határozata (2004. február 5.) az EGT pénzügyi mechanizmus és a norvég pénzügyi mechanizmus hivatalának létrehozásáról

34

 

*

Az EFTA-államok Állandó Bizottságának 2/2005/SC. számú határozata (2005. április 28.) a pénzügyi eszköz pénzgazdálkodásának és az eszköz keretében végrehajtott projektek ellenőrzéséről

36

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

30.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 332/1


A TANÁCS 1755/2006/EK RENDELETE

(2006. november 23.)

az Ukrajnából származó egyes acéltermékek behozataláról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség és Ukrajna kormánya 2005. július 29-én megkötötte az egyes acéltermékek kereskedelméről szóló megállapodást (1) (a továbbiakban: a megállapodás). A szükséges végrehajtási intézkedéseket az Ukrajnából származó egyes acéltermékek importjára vonatkozó egyes korlátozások kezeléséről és a 2266/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. július 12-i 1440/2005/EK tanácsi rendelet (2) fogadta el.

(2)

Az 1440/2005/EK rendelet a Közösségbe történő behozatalra vonatkozóan keretmennyiségeket állapít meg.

(3)

Az ukrán hatóságok jelezték, hogy a 2006. szeptemberig, az SA1, SA3 és SB1 termékcsoportokra vonatkozóan kiadott kiviteli engedélyek meghaladták a rendelkezésre álló keretmennyiségek 90 %-át, és a megállapodásnak megfelelően konzultációt kezdeményeztek. A konzultációkat követően mindkét fél egyetértett abban, hogy a 2006-os évre szóló, az említett termékcsoportokra vonatkozó keretmennyiségeket növelni kell.

(4)

Rendkívül fontos, hogy a kiegészítő mennyiségek a lehető leghamarabb rendelkezésre álljanak. A megállapodás újratárgyalása és a módosított változat végrehajtása túl sok időt venne igénybe. Emiatt egyoldalú intézkedésre van szükség.

(5)

Az említett szabályozás Közösségen belüli végrehajtási módszereinek lehetőleg meg kell egyezniük a korábbi megállapodásra vonatkozóan elfogadott végrehajtási módszerekkel.

(6)

Biztosítani kell a kérdéses termékek származásának ellenőrzését, továbbá az e célból létrehozott adminisztratív együttműködés megfelelő módszereit.

(7)

A vámszabadterületen elhelyezett vagy a vámraktárakat, ideiglenes importálást vagy aktív feldolgozást (felfüggesztő eljárás) szabályozó megállapodások alapján importált termékeket nem számítják bele a kérdéses termékekre vonatkozóan megállapított keretmennyiségekbe.

(8)

E rendelet hatékony alkalmazása megköveteli a kérdéses termékek Közösségben történő szabad forgalomba bocsátására vonatkozó közösségi behozatali engedély kötelezettségének bevezetését.

(9)

E keretmennyiségek túllépésének megakadályozása érdekében szabályozási eljárást kell létrehozni, amely során a tagállamok illetékes hatóságai nem bocsátanak ki behozatali engedélyeket anélkül, hogy megkapták volna a Bizottság előzetes jóváhagyását arról, hogy a kérdéses keretmennyiségen belül megfelelő mennyiségek maradnak elérhetők.

(10)

Mivel e rendelet hatálya határozott idejű, fontos, hogy a lehető leghamarabb hatályba lépjen,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1440/2005/EK rendelet sérelme nélkül az Ukrajnából származó, az I. mellékletben meghatározott acéltermékek kiegészítő keretmenyiségeinek Közösségbe történő engedélyezett behozatala, az V. mellékletben meghatározott keretmennyiségeknek megfelelően, legfeljebb 52 000 tonna mennyiségre emelkedik.

(2)   Az acéltermékeket az I. mellékletben meghatározott termékcsoportokba kell besorolni.

(3)   Az I. mellékletben szereplő termékek besorolása a 2658/87/EGK rendelet (3) által létrehozott Kombinált Nómenklatúra (KN) alapján történik.

(4)   Az (1) bekezdésben említett termékek származását a Közösségben hatályos szabályokkal összhangban kell meghatározni.

2. cikk

(1)   Az I. mellékletben említett, Ukrajnából származó termékek Közösségbe történő behozatalára az V. mellékletben meghatározott keretmennyiségek alkalmazandók. Az I. mellékletben meghatározott, Ukrajnából származó termékek Közösségben történő szabad forgalomba bocsátása a II. mellékletben meghatározott származási bizonyítvány bemutatásához, valamint a tagállamok hatóságai által a 4. cikk rendelkezéseivel összhangban kibocsátott behozatali engedély bemutatásához kötött.

(2)   Annak biztosítására, hogy a behozatali engedélyekhez kötött mennyiségek semmi esetre se léphessék túl az egyes termékcsoportokra vonatkozóan meghatározott keretmennyiségeket, a IV. mellékletben megadott illetékes hatóságok csak azt követően bocsátják ki a behozatali engedélyeket, hogy a Bizottság visszaigazolta, hogy azon szállító ország tekintetében, melyre vonatkozóan az importőr(ök) az említett hatóságokhoz kérelmet nyújtott(ak) be, a kérdéses acéltermékek megfelelő termékcsoportjának keretmennyiségén belül rendelkezésre állnak még elérhető mennyiségek.

(3)   Az engedélyezett behozatalt be kell számítani az V. mellékletben meghatározott keretmennyiségekbe. A termékek szállítását a kiviteli szállítóeszközökbe történő berakodás időpontjában kell megtörténtnek tekinteni. A szállítást legkésőbb 2006. december 31-éig le kell bonyolítani.

3. cikk

(1)   Az V. mellékletben szereplő keretmennyiségeket nem kell alkalmazni a vámszabad területeken, ill. a vámszabad raktárakban elhelyezett, vagy a vámraktárokra vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó importált termékek ideiglenes behozatala vagy aktív feldolgozása esetén (felfüggesztő eljárás).

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben említett termékeket később változatlan formában, illetve megmunkálást vagy feldolgozást követően szabad forgalomba bocsátják, a 2. cikk (2) bekezdését kell alkalmazni, és az így kibocsátott termékeket be kell számítani az V. mellékletben meghatározott megfelelő keretmennyiségekbe.

4. cikk

(1)   A 2. cikk (2) bekezdése alkalmazása céljából a behozatali engedély kibocsátása előtt a tagállamok illetékes hatóságai értesítik a Bizottságot a behozatali engedélyre vonatkozó kérelmekben említett mennyiségekről a IV. mellékletben, valamint értesítésüket a rendelkezésükre bocsátott kiviteli engedélyek eredeti példányaival támasztják alá. A Bizottság válaszul a tagállamok értesítéseinek beérkezési sorrendjében megerősíti, hogy a behozatali engedélyben szereplő mennyiség(ek) rendelkezésre áll(nak) (érkezési sorrendben történő kiszolgálás módszere).

(2)   A Bizottsághoz benyújtott értesítésekhez csatolt kérelmek akkor érvényesek, ha minden egyes esetben egyértelműen meghatározzák az exportáló országot, az érintett termékkódot, az importálásra szánt mennyiségeket, a kiviteli engedély számát, a kvótaévet, valamint azt a tagállamot, amelyben a terméket szabad forgalomba kívánják bocsátani.

(3)   A Bizottság lehetőség szerint jóváhagyja a hatóságok számára a bejelentett kérelmekben megadott, egyes termékcsoportokra vonatkozó teljes mennyiséget.

(4)   Az illetékes hatóságok azonnal értesítik a Bizottságot, ha olyan mennyiségről szereznek tudomást, amelyet nem használtak fel a behozatali engedély érvényességi ideje alatt. Az ilyen felhasználatlan mennyiségeket automatikusan át kell csoportosítani a teljes közösségi keretmennyiség egyes termékcsoportokra vonatkozóan fennmaradt mennyiségeibe.

(5)   Az (1)–(4) bekezdésben említett értesítéseket elektronikus úton, az e célra létrehozott integrált hálózaton keresztül továbbítják a Bizottság számára, kivéve ha bizonyos műszaki okok miatt ideiglenesen más kommunikációs eszköz alkalmazására van szükség.

(6)   A behozatali engedélyt vagy más, annak megfelelő okmányt a 12–16. cikkel összhangban kell kiállítani.

(7)   A tagállamok illetékes hatóságai értesítik a Bizottságot a már kibocsátott behozatali engedélyek vagy azoknak megfelelő okmányok érvénytelenítéséről abban az esetben, ha Ukrajna illetékes hatóságai a megfelelő kiviteli engedélyt visszavonták vagy érvénytelenítették. Ha azonban az illetékes ukrán hatóságok a kiviteli engedélyek visszavonásáról vagy érvénytelenítéséről a vonatkozó termék Közösségbe történő behozatalát követően tájékoztatják a Bizottságot vagy a tagállamok illetékes hatóságait, a szóban forgó mennyiséget az arra az évre vonatkozó keretmennyiség keretében számolják el, amely során a termékek szállítása megtörtént.

5. cikk

(1)   Ha a Bizottság úgy véli, hogy az I. mellékletben felsorolt, Ukrajnából származó termékeket átrakodták, útvonalukat megváltoztatták, vagy más módon, a 2. cikkben említett keretmennyiségek megkerülésével importálták a Közösségbe, és ezért megfelelő mértékű kiigazításokat tart szükségesnek, a Bizottság konzultációk megkezdését kezdeményezi a vonatkozó keretmennyiségek megfelelő mértékű kiigazítására vonatkozó megállapodás megkötése érdekében.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott konzultációk befejezéséig a Bizottság felkérheti Ukrajnát, hogy tegye meg a szükséges megelőző intézkedéseket a folyamatban lévő konzultációkat követően megállapított keretmennyiségek kiigazításának végrehajtása érdekében.

(3)   Amennyiben a Közösség és Ukrajna nem tud kielégítő megoldást találni, és a Bizottság kijátszást igazoló egyértelmű bizonyítékról szerez tudomást, a Bizottság a keretmennyiségekből az Ukrajnából származó termékek mennyiségével megegyező mértékű mennyiséget von le.

6. cikk

(1)   Ukrajna illetékes hatóságai kiviteli engedélyt bocsátanak ki az V. mellékletben meghatározott keretmennyiségek felső határértékéig minden olyan acéltermék-szállítmányra vonatkozóan, mely az említett keretmennyiségek hatálya alá tartozik.

(2)   Az importőrnek a 12. cikkben meghatározott behozatali engedély kiállítása céljából be kell mutatnia a kiviteli engedély eredeti példányát.

7. cikk

(1)   A keretmennyiségeket érintő kiviteli engedélynek meg kell felelnie a II. mellékletben található mintának, és többek között igazolnia kell, hogy a kérdéses termékek mennyiségét beleszámították az érintett termékcsoport számára meghatározott keretmennyiségekbe.

(2)   Az egyes kiviteli engedélyek az I. mellékletben felsorolt termékcsoportok közül csak egyre vonatkoznak.

8. cikk

Az exportot bele kell számítani az arra évre vonatkozó keretmennyiségekbe, amely során a kiviteli engedély hatálya alá tartozó termékek a 2. cikk (3) bekezdése értelmében szállításra kerültek.

9. cikk

(1)   A 6. cikkben meghatározott kiviteli engedély másolatokat is tartalmazhat, melyeket ennek megfelelően kell jelölni. A kiviteli engedély, a származási bizonyítvány és ezek másolatai angol nyelven készülnek.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben említett okmányokat kézírással állítják ki, a rovatokat tintával és nyomtatott betűvel kell kitölteni.

(3)   A kiviteli engedély vagy az annak megfelelő okmány mérete 210 × 297 mm. A felhasznált papírnak meghatározott méretű fehér írópapírnak kell lennie, mechanikai rostanyag nélkül, és tömege legalább 25 g/m2 kell hogy legyen. Valamennyi példány guilloche-mintás nyomtatott háttérrel rendelkezik, melynek köszönhetően bármely mechanikai vagy kémia eszközzel végzett hamisítás szabad szemmel felismerhető.

(4)   A Közösség illetékes hatóságai e rendelet rendelkezéseinek megfelelően csak az eredeti példányt fogadják el érvényesnek behozatali célokra.

(5)   Minden kiviteli engedélyt vagy annak megfelelő okiratot szabvány sorozatszámmal látnak el az azonosítás érdekében, mely lehet előnyomott szöveg is.

(6)   E sorozatszám a következő elemekből áll:

az exportáló országot jelölő két betű:

UA

=

Ukrajna,

a tervezett rendeltetési tagállamot jelölő két betű:

BE

=

Belgium

CZ

=

Cseh Köztársaság

DK

=

Dánia

DE

=

Németország

EE

=

Észtország

EL

=

Görögország

ES

=

Spanyolország

FR

=

Franciaország

IE

=

Írország

IT

=

Olaszország

CY

=

Ciprus

LV

=

Lettország

LT

=

Litvánia

LU

=

Luxemburg

HU

=

Magyarország

MT

=

Málta

NL

=

Hollandia

AT

=

Ausztria

PL

=

Lengyelország

PT

=

Portugália

SI

=

Szlovénia

SK

=

Szlovákia

FI

=

Finnország

SE

=

Svédország

GB

=

Egyesült Királyság,

az évszám utolsó számjegyének megfelelő, a kvótaévet azonosító egyjegyű szám, pl. „6” 2006 esetében,

az exportáló ország okmányokat kiállító hivatalát jelölő kétjegyű szám,

az érintett rendeltetési tagállamhoz folytatólagosan hozzárendelt ötjegyű szám, 00 001-től 99 999-ig.

10. cikk

A kiviteli engedélyt a hozzá tartozó termékek szállítása után is kiállíthatják. Ebben az esetben a kiviteli engedélyeket „issued retrospectively” (utólag kiállítva) megjegyzéssel látják el.

11. cikk

A kiviteli engedély ellopása, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az exportőr kérelmet nyújthat be az okmányt kiállító hatósághoz, hogy a birtokában lévő kiviteli okmányok alapján állítson ki másodlatot.

Az engedély említett módon kiállított másodlatát „duplicate” (másodlat) megjegyzéssel kell ellátni. A másodlaton az eredeti engedély keltezését kell feltüntetni.

12. cikk

(1)   Amennyiben a Bizottság a 4. cikknek megfelelően megerősítette, hogy a kért mennyiség a kérdéses keretmennyiségen belül rendelkezésre áll, a tagállamok illetékes hatóságai a megfelelő kiviteli engedély eredeti példányának importőr által történő bemutatását követő legfeljebb öt munkanapon belül kibocsátják a behozatali engedélyt. A fenti okmányt legkésőbb az engedély hatálya alá tartozó áruk szállítását követő év március 31-ig be kell mutatni. Amennyiben a Bizottság a 4. cikk alapján megerősítette, hogy a kérelmezett mennyiség a szóban forgó keretmennyiségen belül rendelkezésre áll, bármely tagállam illetékes hatósága kiállíthatja a behozatali engedélyt, függetlenül attól, hogy a kiviteli engedélyen mely tagállamot tüntették fel.

(2)   A behozatali engedélyek a kibocsátásuktól számított négy hónapig érvényesek. Az importőr megalapozott kérelme alapján a tagállam illetékes hatóságai legfeljebb négy hónappal meghosszabbíthatják az engedély érvényességét.

(3)   A behozatali engedélyeket a III. mellékletben szereplő formában kell kiállítani, melyek ezt követően a Közösség teljes vámterületén érvényesek.

(4)   Az importőr behozatali engedélyre vonatkozó kérelme és azzal kapcsolatos nyilatkozata a következőket tartalmazza:

a)

az exportőr teljes neve és címe;

b)

az importőr teljes neve és címe;

c)

a termékek és a TARIC-kód(ok) pontos leírása;

d)

a termékek származási országa;

e)

a feladó ország;

f)

a megfelelő termékcsoport és a kérdéses termékek számára meghatározott mennyiség;

g)

a TARIC-szám szerinti nettó tömeg;

h)

a termékek CIF közösségi határparitáson számított vámértéke a TARIC-szám szerint;

i)

annak megadása, hogy az érintett termékek közepes vagy szabvány minőséget el nem érő minőségűek-e;

j)

adott esetben a fizetés és a szállítás dátuma, valamint a fuvarlevél és az adásvételi szerződés másolata;

k)

a kiviteli engedély kelte és száma;

l)

bármely, adminisztratív célokra használt belső kód;

m)

keltezés és az importőr aláírása.

(5)   Az importőrök nem kötelesek egyetlen szállítmány keretében importálni a behozatali engedélyben szereplő teljes mennyiséget.

13. cikk

A tagállamok hatóságai által kiállított behozatali engedélyek érvényessége az illetékes ukrán hatóságok által kiállított, a behozatali engedélyek kiállításának alapjául szolgáló kiviteli engedélyek érvényességétől és az azokban megadott mennyiségektől függ.

14. cikk

A behozatali engedélyeket, illetve az annak megfelelő okmányokat a tagállamok illetékes hatóságai a 2. cikk (2) bekezdésének megfelelően, a hatályos szabályozásban előírt egyéb feltételek teljesítésének sérelme és a közösségi importőrök megkülönböztetése nélkül (a Közösségben található székhelyüktől függetlenül) állítják ki.

15. cikk

(1)   Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy az Ukrajna által az egyes termékcsoportokra vonatkozóan kibocsátott kiviteli engedélyek által lefedett teljes mennyiségek bármely évben meghaladják az adott termékcsoportra vonatkozó keretmennyiséget, azonnal tájékoztatni kell a tagállamok illetékes hatóságait a behozatali engedélyek további kibocsátásának felfüggesztése érdekében. Ebben az esetben a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezdeményez.

(2)   A tagállamok illetékes hatóságai megtagadják az Ukrajnából származó azon termékekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátását, amelyek nem tartoznak a 6–11. cikknek megfelelően kibocsátott kiviteli engedélyek hatálya alá.

16. cikk

(1)   A 12. cikkben meghatározott behozatali engedélyek kiállításához a tagállamok illetékes hatóságainak olyan nyomtatványokat kell használniuk, amelyek megfelelnek a III. mellékletben található behozatali engedélyre vonatkozó mintának.

(2)   A behozatali engedély formanyomtatványát és annak kivonatait két példányban kell kiállítani, az 1. számú, „A tulajdonos példánya” jelzéssel ellátott dokumentumot a kérelmező számára kell kibocsátani, míg a 2. számú, a „A kiállító hatóság példánya” jelzéssel ellátott dokumentumot az engedélyt kiállító hatóság őrzi meg. Az illetékes hatóságok közigazgatási célokból további másolatokkal egészíthetik ki a 2. formanyomtatványt.

(3)   Az űrlapokat fehér, mechanikai rostanyag nélküli, írás céljából készült papírra kell nyomtatni, és a papír tömegének négyzetméterenként 55 és 65 gramm közötti értéknek kell lennie. A papír előírt mérete 210 × 297 mm, a sortávolság 4,24 mm; a nyomtatványok formai követelményeit szigorúan be kell tartani. Az 1. sz. példány, azaz maga az engedély, mindkét oldalát piros nyomtatott guilloche-mintás háttérrel látják el, amely bármilyen mechanikai vagy vegyi eszközzel történő hamisítást szabad szemmel láthatóvá tesz.

(4)   A tagállamok felelősek a formanyomtatványok kinyomtatásáért. A formanyomtatványokat a tagállam által kijelölt, és az adott tagállamban működő nyomdák is nyomtathatják. Utóbbi esetben minden egyes formanyomtatványon fel kell tüntetni a tagállam általi megbízásra utaló hivatkozást. Valamennyi formanyomtatványon fel kell tüntetni a nyomda nevét és címét vagy a nyomda azonosítását biztosító jelölést.

(5)   A tagállamok illetékes hatóságai a behozatali engedélyeket vagy a kivonatokat a kiállítás időpontjában kiállítási számmal látják el. A behozatali engedély számát elektronikus úton, a 4. cikkben említett integrált hálózaton keresztül kell közölni a Bizottsággal.

(6)   Az engedélyeket és kivonatokat a kibocsátó tagállam hivatalos nyelvén, illetve hivatalos nyelvei egyikén állítják ki.

(7)   Az illetékes hatóságnak a 10. rovatban fel kell tüntetnie a megfelelő acéltermék-csoportot.

(8)   A kibocsátó szervek és a jóváírást végző hatóságok bélyegzővel látják el az okmányt. Mindazonáltal a kibocsátó hatóság bélyegzője helyett alkalmazható perforálással előállított betűkkel vagy számjegyekkel kombinált szárazbélyegző vagy az engedélyre történő nyomtatás. A kiállító hatóság bármilyen hamisítás elleni módszert alkalmazhat a kiadott mennyiség rögzítésére, hogy ezáltal megakadályozza számjegy vagy szöveg beillesztését.

(9)   Az importált mennyiségeket vagy a vámhatóságok jegyzik fel a behozatali vámkezelés befejezésekor, vagy az illetékes közigazgatási hatóságok a kivonat kiállításakor az 1. és a 2. sz. példány hátoldalán található rovatba. Amennyiben az engedélyen vagy annak kivonatán a jóváírás számára fenntartott hely kevésnek bizonyul, az illetékes hatóságok egy vagy több pótlapot csatolhatnak az okmányhoz, amelye(ke)n az engedély vagy kivonat 1. és 2. számú példánya hátoldalán szereplő rovatokkal megegyező szöveg(ez) található(k). A jóváíró hatóságok úgy helyezik el a bélyegzőjüket, hogy annak egyik fele az engedélyre vagy annak kivonatára, a másik fele pedig a pótlapra kerüljön. Amennyiben egynél több pótlap van, a többi pótlapot is hasonló módon kell lebélyegezni, azaz a bélyegző egyik fele az egyik pótlapra, a másik a következő pótlapra kell hogy kerüljön.

(10)   Valamely tagállam hatósága által kiállított behozatali engedélyek és kivonatok, vagy az általuk alkalmazott bejegyzések és záradékok minden egyes tagállamban ugyanazzal a joghatással rendelkeznek, mint a tagállam saját hatóságai által kiállított behozatali engedélyek és kivonatok, vagy az általuk alkalmazott bejegyzések és záradékok.

(11)   Az érintett tagállamok illetékes hatóságai feltétlenül indokolt esetben megkövetelhetik az engedélyek vagy kivonatok tartalmának az adott tagállam hivatalos nyelvére vagy hivatalos nyelveinek egyikére történő lefordítását.

17. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

A rendeletet 2006. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. PEKKARINEN


(1)  HL L 232., 2005.9.8., 43. o.

(2)  HL L 232., 2005.9.8., 1. o.

(3)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb az 1549/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 301., 2006.10.31., 1. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

SA Síkhengerelt termékek

SA1. (tekercsek)

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225200010

 

7225301000

 

7225309000

SA3. (egyéb síkhengerelt termékek)

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000

SB Rúd, szögvas, idomvas, szelvény

SB1. (rudak)

 

7207198010

 

7207208010

 

7216311000

 

7216319000

 

7216321100

 

7216321900

 

7216329100

 

7216329900

 

7216331000

 

7216339000


II. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image


III. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image


IV. MELLÉKLET

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Service licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, kmo, Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Dienst vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 548 65 70

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 29

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) — Referat 421

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Fax: (49-6196) 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: + 372 6313 660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30) 210 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34-91) 349 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Fax (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America, 341

I-00144 Roma

Fax: (39) 06 59 93 22 35/06 59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas (370-5) 26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

 

MALTA

Servizzi ta' Kummerċ

Diviżjoni għall-Kummerċ

Lascaris

MT-Valletta CMR 02

Fax: + 356-21-23 19 19

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane/Centrale Dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 22 10

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00-83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, 5 r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+ 351) 21 881 39 90

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Faks: (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69


V. MELLÉKLET

KERETMENNYISÉGEK

(tonnában kifejezve)

Termékek

2006-os év

SA. Síkhengerelt termékek

SA1. Tekercsek

30 000

SA3. Egyéb síkhengerelt termékek

20 000

SB. Rúd, szögvas, idomvas, szelvény

SB1. Rudak

2 000


30.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 332/18


A TANÁCS 1756/2006/EK RENDELETE

(2006. november 28.)

az Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló 2667/2000/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 181a. cikke (2) bekezdése első mondatára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támogatásról, az 1628/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 3906/89/EGK és az 1360/96/EGK rendelet, valamint a 97/256/EK és az 1999/311/EK határozat (2) módosításáról szóló, 2000. december 5-i 2666/2000/EK tanácsi rendeletben meghatározott közösségi támogatást (a CARDS-program) Szerbia és Montenegróban, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. számú határozata alapján Koszovót is beleértve, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban a 2667/2000/EK tanácsi rendelettel (3) létrehozott Európai Újjáépítési Ügynökség hajtja végre.

(2)

A 2667/2000/EK rendeletet 2006. december 31-ig kell alkalmazni.

(3)

A 2667/2000/EK rendelet előírja, hogy a Bizottság jelentést nyújt be a Tanácsnak az Ügynökség megbízásának jövőjére vonatkozóan.

(4)

A Bizottság 2005. december 23-án az említett jelentést a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek tájékoztatásul benyújtotta.

(5)

Ebben a jelentésben a Bizottság az Európai Újjáépítési Ügynökség megszüntetését, mindazonáltal működésének két évvel, 2008. december 31-ig történő meghosszabbítását javasolta a jelenlegi megbízás és státusz megőrzésével, annak érdekében, hogy a CARDS-program szerinti tevékenységeit fokozatosan felszámolhassa.

(6)

A 2667/2000/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2667/2000/EK rendelet 16. cikkében a „2006. december 31.” határidő helyébe a „2008. december 31.” határidő lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. HEINÄLUOMA


(1)  2006. október 12-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 306., 2000.12.7., 1. o. A legutóbb a 2112/2005/EK rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 23. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 306., 2000.12.7., 7. o. A legutóbb a 389/2006/EK rendelettel (HL L 65., 2006.3.7., 5. o.) módosított rendelet.


30.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 332/19


A BIZOTTSÁG 1757/2006/EK RENDELETE

(2006. november 29.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. november 30-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 29-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. november 29-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

74,6

096

65,2

204

40,3

999

60,0

0707 00 05

052

131,2

204

73,9

628

171,8

999

125,6

0709 90 70

052

153,6

204

72,5

999

113,1

0805 20 10

204

51,2

999

51,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

65,1

400

71,8

999

68,5

0805 50 10

052

53,4

388

44,1

528

39,8

999

45,8

0808 10 80

388

62,2

400

141,6

404

96,2

508

80,5

720

70,9

999

90,3

0808 20 50

052

97,8

720

70,1

999

84,0


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

30.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 332/21


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. november 13.)

a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság létrehozásáról

(kodifikált változat)

(2006/856/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1)

A monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság létrehozásáról szóló, 1991. február 25-i 91/115/EGK tanácsi határozatot (3) jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a határozatot egységes szerkezetbe kell foglalni.

(2)

A Bizottság többéves statisztikai programjának részeként szükség van egy több évre szóló munkaprogram létrehozatalára a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztika területén.

(3)

A Tanács az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló, 1989. június 19-i 89/382/EGK, Euratom határozattal (5) létrehozta az Európai Közösségek statisztikai programbizottságát, amely a tagállamok statisztikai intézeteinek képviselőiből áll, hogy szoros együttműködést biztosítson a tagállamok és a Bizottság között a statisztikai program létrehozása során.

(4)

A tagállamokban a monetáris és banki statisztikákat a központi bankok, a pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákat pedig különböző intézmények, köztük a központi bankok készítik.

(5)

A tagállamok és a Bizottság között a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák területén való szoros együttműködés elérése céljából szükséges létrehozni az érintett fő nemzeti intézmények képviselőiből álló bizottságot, amelynek feladata segítséget nyújtani a Bizottságnak az ilyen statisztikákra vonatkozó többéves munkaprogram elkészítésében és végrehajtásában.

(6)

Tekintettel a fent említett intézmények tagállamokban betöltött különleges szerepére, szükséges, hogy a bizottság saját maga választhassa meg az elnökét.

(7)

A statisztikák szempontjából szoros a kölcsönös függőség egyrészről a monetáris, pénzügyi és fizetési mérleg területei, másrészről a gazdasági statisztikák egyes egyéb területei között.

(8)

A tagállamok és a közösségi intézmények részéről a jobb statisztikai információk iránti megnövekedett igény szükségessé teszi az együttműködés javítását a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák felhasználói és készítői között,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Ezennel létrejön a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság (a továbbiakban: a bizottság).

2. cikk

A bizottság segíti a Bizottságot a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákra vonatkozó többéves munkaprogram elkészítésében és végrehajtásában. A bizottság feladata véleményt nyilvánítani különösen a Tanács, a Bizottság és az azokat segítő különböző bizottságok által végrehajtott politikákhoz szükséges monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák kialakításáról és összehangolásáról.

A bizottságot felkérhetik, hogy nyilvánítson véleményt egyfelől a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák és másfelől egyes más gazdasági statisztikák közötti összefüggésekről, különösen azokról, amelyeken a nemzeti számlák alapulnak. E bizottság munkája összehangolásra kerül a statisztikai programbizottság munkájával.

3. cikk

A Bizottság saját kezdeményezésére és szükség esetén a Tanács vagy az azt segítő bizottságok felkérésére, konzultál a bizottsággal:

a)

a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák kidolgozása több évre szóló közösségi programjainak létrehozásáról;

b)

a Bizottság által a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák többéves programjaiban említett célok eléréséhez tervezett intézkedésekről és az érintett forrásokról és ütemtervekről;

c)

bármely más kérdésről, különösen a vonatkozó területeken a statisztikai program létrehozásából vagy végrehajtásából eredő módszertani kérdésekről.

A bizottság saját kezdeményezésére véleményt nyilváníthat a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg területre vonatkozó statisztikai programok létrehozásához vagy végrehajtásához kapcsolódó bármely kérdésről.

4. cikk

A bizottság saját kezdeményezésére véleményt nyilváníthat minden olyan kérdésben, amely egyrészről a Bizottság és a nemzeti statisztikai hivatalok, másrészről az Európai Központi Bank (EKB) és a nemzeti központi bankok közös érdekeltségébe tartozó statisztikákra vonatkozik. Feladatainak végrehajtása során a bizottság minden érdekelt féllel ismerteti álláspontját.

5. cikk

A bizottság tagállamonként egy, két vagy három – alapvetően pénzügyi, monetáris és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó intézményektől érkező – képviselőből, a Bizottság legfeljebb három képviselőjéből és az EKB legfeljebb három képviselőjéből áll. Ezenkívül a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egy képviselője megfigyelőként részt vehet a bizottság ülésein. Minden tagállam, a Bizottság és az EKB egy-egy szavazattal rendelkezik.

A bizottság döntése alapján más szervezetek képviselői, valamint bármely olyan személy, aki hozzá tud járulni a megbeszélésekhez, részt vehet a bizottság ülésein.

6. cikk

A bizottság maga választja elnökét az eljárási szabályzatában meghatározott részletes szabályok szerint.

7. cikk

A bizottság meghatározza eljárási szabályzatát.

8. cikk

A 91/115/EGK határozat hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett határozatra való hivatkozásokat e határozatra való hivatkozásként kell értelmezni, a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. TUOMIOJA


(1)  HL C 97. E, 2004.4.22., 68. o.

(2)  HL C 10., 2004.1.14., 27. o.

(3)  HL L 59., 1991.3.6., 19. o. A 96/174/EK határozattal (HL L 51., 1996.3.1., 48. o.) módosított határozat.

(4)  Lásd az I. mellékletet.

(5)  HL L 181., 1989.6.28., 47. o.


I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett határozat és annak módosítása

A Tanács 91/115/EGK határozata

(HL L 59., 1991.3.6., 19. o.)

A Tanács 96/174/EK határozata

(HL L 51., 1996.3.1., 48. o.)


II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

91/115/EGK határozat

Ez a határozat

1–3. cikk

1–3. cikk

3a. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk

5. cikk

6. cikk

6. cikk

7. cikk

8. cikk

I. melléklet

II. melléklet


Bizottság

30.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 332/24


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. június 15.)

az EK-Szerződés 82. cikkének és az EGT-megállapodás 54. cikkének megfelelő eljárással kapcsolatban

(COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca-ügy) (1)

(az értesítés a C(2005) 1757. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol és a svéd nyelvű szöveg hiteles)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/857/EK)

2005. június 15-én a Bizottság az EK-Szerződés 82. cikke és az EGT-megállapodás 54. cikke szerinti eljárással kapcsolatban határozatot fogadott el. A Bizottság az 1/2003/EK (2) rendelet 30. cikkének rendelkezései alapján ezúton közzéteszi a felek nevét, a határozat lényegét és a kiszabott büntetéseket, figyelembe véve a vállalkozások üzleti titkaiknak védelmére vonatkozó jogos érdekét. A határozat teljes szövegének nem bizalmas változata az ügy hiteles nyelvein (angol és svéd) megtalálható a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

1.   A JOGSÉRTÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A címzettek és a jogsértések természete

Ennek a határozatnak az AstraZeneca nevű svéd és az AstraZeneca Plc nevű angol vállalat (a továbbiakban: AZ) a címzettje, az EK-Szerződés 82. cikkének és az EGT-megállapodás 54. cikkének megsértése miatt.

A jogsértések az AZ hét EGT-szerződő állam kormánya által követett eljárásokkal kapcsolatos visszaéléseit érintik, amely visszaélések a generikus cégeknek, és a másik jogsértés tekintetében, a párhuzamos kereskedőknek az AZ gyógyszeripari termékével, a Losec-kel történő versenyből való kizárását célozták. Az első visszaélés a gyógyszeripari termékek alapvető szabadalmi oltalmának meghosszabbítását lehetővé tevő tanácsi rendelettel (3) (a továbbiakban: KOT-rendelet) kapcsolatos visszaéléseket fed. A második visszaélés a gyógyszeripari termékek forgalmazási engedélyével kapcsolatos eljárásokat érintő visszaéléseket takar.

Érintett piac és erőfölény

Az érintett piac a gasztrointesztinális savval összefüggő betegségek (mint például fekélyek) kezelésére vény ellenében árusított úgynevezett protonszivattyú-gátlók (a továbbiakban: PPI-k) nemzeti piacaiból áll. Az AZ Losec nevű gyógyszere volt az első PPI. A határozat megállapítja, hogy legalább 1993-tól kezdve lehet számolni PPI-piaccal Belgiumban, Dániában, Németországban, Hollandiában, Svédországban és az Egyesült Királyságban, 1992-től kezdve pedig Norvégiában.

A határozat megállapítása szerint az AZ erőfölénnyel rendelkezett a belgiumi, hollandiai, svédországi (1993-tól 2000 végéig), norvégiai (1994-től 2000 végéig), dániai és egyesült királysági (1993-tól 1999 végéig) és németországi (1993-tól 1997 végéig) piacon.

Az első jogsértés

Az EK-Szerződés 82. cikkének és az EGT-megállapodás 54. cikkének első megsértése egyszeri és folytonos visszaélést jelent, és az AZ belgiumi, dániai, németországi, hollandiai, norvégiai és egyesült királyságbeli szabadalmi hivatalokkal, illetve németországi és norvégiai nemzeti bíróságokkal szembeni megtévesztő magatartásában áll.

Az AZ a félrevezető tájékoztatást először 1993 júniusában és 1994 decemberében, több EGT-n belüli szabadalmi hivatalhoz benyújtott, az omeprazole (az AZ Losec nevű termékének hatóanyaga) úgynevezett kiegészítő oltalmi tanúsítványokkal történő különleges védelmére irányuló kérelme tekintetében szolgáltatta.

A második jogsértés

Az EK-Szerződés 82. cikkének és az EGT-megállapodás 54. cikkének második megsértése egyszeri és folytonos visszaélést jelent, és az AZ-nak a Losec kapszulák dániai, norvégiai és svédországi forgalmazási engedélyéről való lemondási kérelmében áll, összefüggésben a Losec kapszulák forgalomból történő kivonásával, illetve a Losec MUPS tabletták forgalomba hozatalával e három országban.

2.   BÍRSÁGOK

A határozat megállapítja, hogy a jogsértések jellege és földrajzi kiterjedése miatt azokat súlyosnak kell minősíteni.

A jogsértések súlyos minősítése számításba veszi, hogy a felhasznált eszközök tekintetében a visszaélések ebben az ügyben különleges és újszerű vonásokkal rendelkeznek, és hogy ezen visszaélések nem tekinthetők egyértelműeknek.

A határozat azt is számításba veszi, hogy az AstraZeneca Plc csak egyetemlegesen felelős a jogsértésekért, az Astra AB (jelenleg AstraZeneca AB) és a Zeneca Plc 1999. április 6-i fúziójától kezdve.

A 60 000 000 eurós bírság a következőképpen oszlik meg. Az AstraZeneca AB és az AstraZeneca egyetemlegesen felelős 46 000 000 euróért, míg az AstraZeneca AB teljes felelősséggel tartozik 14 000 000 euróért.


(1)  A Tanácsadó Bizottság véleménye (HL C 291., 2006.11.30.).

(2)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o. A 411/2004/EK rendelettel (HL L 68., 2004.3.6., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  KOT-okat a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványának bevezetéséről szóló, 1992. június 18-i 1768/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 182., 1992.7.2., 1. o.) alapján adnak ki.


30.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 332/26


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. november 28.)

a 2005/393/EK határozatnak a kéknyelv-betegséggel kapcsolatban korlátozás alá vont körzetek tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 5607. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/858/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kéknyelv-betegség elleni védekezésre és felszámolásra vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról szóló, 2000. november 20-i 2000/75/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2000/75/EK irányelv megállapítja a Közösségen belüli kéknyelv-betegség elleni védekezéshez szükséges ellenőrzési szabályokat és intézkedéseket, beleértve a védő- és megfigyelési körzetek kialakítását és az állatok körzetelhagyásának tilalmát.

(2)

A kéknyelv-betegséggel kapcsolatos védő- és megfigyelő körzetekről, illetve az ezen körzetekből vagy ezen körzeteken keresztül történő szállításokra alkalmazandó feltételekről szóló, 2005. május 23-i 2005/393/EK bizottsági határozat (2) rendelkezik az olyan globális földrajzi területek határainak kijelöléséről, ahol a tagállamoknak a kéknyelv-betegséggel kapcsolatos védő- és megfigyelési körzeteket (a továbbiakban: korlátozás alá vont körzetek) kell létrehozniuk.

(3)

2006. november 3-án Portugália tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a 4-es szerotípusú vírus terjedését fedezték fel az E. korlátozás alá vont körzet számos periférikus területén. Következésképpen ki kell bővíteni e körzetet, a kórokozó-átvivők ökológiájáról és a jelenlegi időjárási viszonyok alakulásáról rendelkezésre álló adatok figyelembevételével.

(4)

A kéknyelv-betegség kitöréséről az illetékes holland, francia, német és belga hatóságok által 2006. augusztus közepén és kora szeptemberben küldött értesítéseket követően a Bizottság a korlátozás alá tartozó körzetek kijelölése tekintetében több alkalommal módosította a 2005/393/EK határozatot.

(5)

2006. november 6-án Németország tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a kéknyelv-betegség új kitörését észlelték Észak-Rajna-Wesztfáliában és Rajna-vidék-Pfalzban. Ezen megállapítások fényében ezekben az országokban a korlátozás alá tartozó körzet határvonalát módosítani kell.

(6)

2006. november 6-án Olaszország tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a 1-es szerotípusú vírus terjedését fedezték fel első ízben a már korlátozás alá vont C. körzetbe tartozó Szardínia régió Cagliari tartományában.

(7)

A 2005/393/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/393/EK határozat I. melléklete e határozat melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 28-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 327., 2000.12.22., 74. o.

(2)  HL L 130., 2005.5.24., 22. o. A 2006/761/EK határozattal (HL L 311., 2006.11.10., 51. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

A 2005/393/EK határozat I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az Olaszországra vonatkozó C. körzetben (2-es, 4-es és kisebb mértékben a 16-os szerotípusok) lévő, korlátozás alá vont körzetek jegyzéke helyébe a következő szöveg lép:

„Olaszország

Sassari”

2.

A Portugáliára vonatkozó E. körzetben lévő (4-es szerotípus) korlátozás alá eső körzetek helyébe a következő szöveg lép:

„Portugália:

Algarve Regionális Mezőgazdasági Igazgatósága: minden concelho

Alentejo Regionális Mezőgazdasági Igazgatósága: minden concelho

Ribatejo e Oeste Regionális Mezőgazdasági Igazgatósága: Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes, Sardoal, Alenquer, Golegã, Cartaxo, Azambuja, Vila Franca de Xira, Vila Nova da Barquinha és Santarém concelho.

Beira Interior Regionális Mezőgazdasági Igazgatósága: Penamacor, Fundão, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão és Mação concelho.”

3.

A Franciaországra vonatkozó, az F. körzetben (8-as szerotípus) lévő, korlátozás alá vont körzetek jegyzéke helyébe a következő szöveg lép:

„Franciaország:

Védőkörzet:

Département des Ardennes

Département de l’Aisne: arrondissements de Laon, de Saint-Quentin, de Soissons, de Vervins

Département du Bas-Rhin: arrondissement de Saverne

Département de la Marne: arrondissements de Reims, de Châlons-en-Champagne, de Sainte-Menehould, de Vitry-le-François

Département de la Haute-Marne: arrondissement de Saint-Dizier

Département de la Meurthe-et-Moselle: arrondissements de Briey, de Nancy, de Toul

Département de la Meuse

Département de la Moselle

Département du Nord

Département du Pas-de-Calais

Département de la Somme: arrondissements d’Abbeville, d’Amiens, de Péronne

Megfigyelési körzet:

Département de l’Aube

Département de l’Aisne: arrondissement de Château-Thierry

Département du Bas-Rhin: arrondissements de Wissembourg, Haguenau, Strasbourg campagne, Strasbourg ville, Sélestat-Erstein, Molsheim

Département de la Marne: arrondissement d’Epernay

Département de la Haute-Marne: arrondissement de Chaumont

Département de la Meurthe-et-Moselle: arrondissement de Lunéville

Département de l’Oise

Département du Haut-Rhin: arrondissement de Ribeauvillé

Département de Seine-Maritime: arrondissement de Dieppe

Département de Seine-et-Marne: arrondissements de Meaux, de Provins

Département de la Somme: arrondissement de Montdidier

Département des Vosges”

4.

A Németországra vonatkozó, az F. körzetben (8-as szerotípus) lévő, korlátozás alá vont körzetek jegyzéke helyébe a következő szöveg lép:

„Németország:

Baden-Württemberg

Stadtkreis Baden-Baden

Im Landkreis Enzkreis: Birkenfeld, Eisingen, Illingen, Ispringen, Kämpfelbach, Keltern, Kieselbronn, Knittlingen, Königsbach-Stein, Maulbronn, Mühlacker Neuenbürg, Neulingen, Ölbronn-Dürrn, Ötisheim, Remchingen, Sternenfels, Straubenhardt

Stadtkreis Heidelberg

Stadtkreis Heilbronn

Im Landkreis Heilbronn: Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Brackenheim, Eppingen, Gemmingen, Güglingen, Gundelsheim, Ittlingen, Kirchardt, Leingarten, Möckmühl, Massenbachhausen, Neckarsulm, Neudenau, Offenau, Pfaffenhofen, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, Zaberfeld

Landkreis Karlsruhe

Stadtkreis Karlsruhe

Stadtkreis Mannheim

Im Main-Tauber-Kreis: Freudenberg, Königheim, Külsheim, Tauberbischofsheim, Werbach, Wertheim

Im Neckar-Odenwald-Kreis: Aglasterhausen, Billigheim, Binau, Buchen, Elztal, Fahrenbach, Hardheim, Haßmersheim, Höpfingen, Hüffenhardt, Limbach, Mosbach, Mudau, Neckargerach, Neckarzimmern, Neunkirchen, Obrigheim, Osterburken, Schefflenz, Schwarzach, Seckach, Waldbrunn, Walldürn, Zwingenberg

Im Ortenaukreis: Achern, Appenweier, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Neuried, Oberkirch, Offenburg, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Willstätt

Stadtkreis Pforzheim

Landkreis Rastatt

Rhein-Neckar-Kreis

Bayern

Landkreis und Stadt Aschaffenburg

Im Landkreis Bad Kissingen: Aura, Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Burkardroth, Dreistelzer Forst, Elfershausen, Euerdorf, Forst Detter-Süd, Fuchsstadt, Geiersnest Ost, Geiersnest West, Geroda, Großer Auersberg, Hammelburg, Kälberberg, Klauswald-Süd, Motten, Mottener Forst-Süd, Neuwirtshauser Forst, Oberleichtersbach, Oberthulba, Omerz u. Roter Berg, Riedenberg, Römershager Forst-Nord, Römershager Forst-Ost, Roßbacher Forst, Schondra, Waldfensterer Forst, Wartmannsroth, Wildflecken, Zeitlofs

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Miltenberg

Im Landkreis Rhön-Grabfeld: Bastheim, Bischofsheim a. d. Rhön, Burgwallbacher Forst, Fladungen, Forst Schmalwasser Nord, Forst Schmalwasser Süd, Hausen, Mellrichstadter Forst, Nordheim v. d. Rhön, Oberelsbach, Ostheim v. d. Rhön, Sandberg, Schönau a. d. Brend, Sondheim a. d. Rhön, Steinbacher Forst r. d. Saale, Willmars

Im Landkreis Schweinfurt: Wasserlosen

Im Landkreis Würzburg: Erlabrunn, Greußenheim, Helmstadt, Holzkirchen, Neubrunn, Remlingen, Thüngersheim, Uettingen, Leinach, Waldbüttelbrunn

Freie Hansestadt Bremen

Gesamtes Landesgebiet

Hessen

Gesamtes Landesgebiet

Niedersachsen

Landkreis Ammerland

Im Landkreis Aurich: Aurich, Großefehn, Hinte, Ihlow, Krummhörn, Marienhafe, Norden, Ostseel, Südbrookmerland, Upgant-Schott, Wiesmoor, Wirdum

Stadt Braunschweig

Landkreis Celle

Landkreis Cloppenburg

Im Landkreis Cuxhaven: Appeln, Beverstedt, Bokel, Bramstedt, Driftsethe, Elmlohe, Frelsdorf, Hagen im Bremischen, Heerstedt, Hollen, Kirchwistedt, Köhlen, Kührstedt, Loxstedt, Lunestedt, Ringstedt, Sandstedt, Schiffdorf, Stubben, Uthlede, Wulsbüttel

Stadt Delmenhorst

Landkreis Diepholz

Stadt Emden

Landkreis Emsland

Im Landkreis Friesland: Bockhorn, Jever, Sande, Schortens, Varel, Zetel

Landkreis Gifhorn

Landkreis Goslar

Stadt Göttingen

Landkreis Göttingen

Landkreis Grafschaft Bentheim

Landkreis Hameln-Pyrmont

Landeshauptstadt Hannover

Region Hannover

Im Landkreis Harburg: Dohren, Egestorf, Halvesbostel, Handeloh, Heidenau, Hollenstedt, Kakenstorf, Königsmoor, Otter, Regesbostel, Tostedt, Undeloh, Welle, Wistedt

Landkreis Helmstedt

Landkreis Hildesheim

Landkreis Holzminden

Landkreis Leer

Im Landkreis Lüneburg: Rehlingen, Soderstorf

Landkreis Nienburg (Weser)

Landkreis Northeim

Landkreis Oldenburg

Stadt Oldenburg

Landkreis Osnabrück

Stadt Osnabrück

Landkreis Osterholz

Landkreis Osterode am Harz

Landkreis Peine

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Stadt Salzgitter

Landkreis Schaumburg

Landkreis Soltau-Fallingbostel

Im Landkreis Stade: Ahlerstedt, Brest, Kutenholz, Sauensiek

Im Landkreis Uelzen: Eimke, Suderburg, Wriedel

Landkreis Vechta

Landkreis Verden

Landkreis Wesermarsch

Stadt Wilhelmshaven

Im Landkreis Wittmund: Wittmund, Friedeburg

Landkreis Wolfenbüttel

Stadt Wolfsburg

Nordrhein-Westfalen

Gesamtes Landesgebiet

Rheinland-Pfalz

Gesamtes Landesgebiet

Saarland

Gesamtes Landesgebiet

Sachsen-Anhalt

Im Kreis Mansfelder Land: Wippra

Im Kreis Sangerhausen: Bennungen, Berga, Breitenbach, Breitenstein, Breitungen, Dietersdorf, Hainrode, Hayn (Harz), Horla, Kelbra (Kyffhäuser), Kleinleinungen, Morungen, Questenberg, Roßla, Rotha, Rottleberode, Schwenda, Stolberg (Harz), Tilleda (Kyffhäuser), Uftrungen, Wickerode, Wolfsberg

Im Bördekreis: Ausleben, Barneberg, Gröningen, Gunsleben, Hamersleben, Harbke, Hötensleben, Hornhausen, Krottorf, Marienborn, Neuwegersleben, Ohrsleben, Oschersleben (Bode), Sommersdorf, Völpke, Wackersleben, Wulferstedt

Im Kreis Halberstadt: Aderstedt, Anderbeck, Aspenstedt, Athenstedt, Badersleben, Berßel, Bühne, Danstedt, Dardesheim, Dedeleben, Deersheim, Dingelstedt am Huy, Eilenstedt, Eilsdorf, Groß Quenstedt, Halberstadt, Harsleben, Hessen, Huy-Neinstedt, Langenstein, Lüttgenrode, Nienhagen, Osterode am Fallstein, Osterwieck, Pabstorf, Rhoden, Rohrsheim, Sargstedt, Schauen, Schlanstedt, Schwanebeck, Ströbeck, Schachdorf, Veltheim, Vogelsdorf, Wegeleben, Wülperode, Zilly

Im Ohre-Kreis: Beendorf, Döhren, Walbeck, Flecken Weferlingen

Im Kreis Quedlinburg: Bad Suderode, Ballenstedt, Dankerode, Ditfurt, Friedrichsbrunn, Gernrode, Güntersberge, Harzgerode, Königerode, Neinstedt, Neudorf, Quedlinburg, Rieder, Schielo, Siptenfelde, Stecklenberg, Straßberg, Thale, Warnstedt, Weddersleben, Westerhausen

Kreis Wernigerode

Thüringen

Stadt Eisenach

Kreis Eichsfeld

Im Kreis Gotha: Aspach, Ballstädt, Bienstädt, Brüheim, Bufleben, Dachwig, Döllstädt, Ebenheim, Emleben, Emsetal, Ernstroda, Eschenbergen, Finsterbergen, Friedrichroda, Friedrichswerth, Friemar, Fröttstädt, Georgenthal/Thür. Wald, Gierstädt, Goldbach, Gotha, Großfahner, Haina, Hochheim, Hörselgau, Laucha, Leinatal, Mechterstädt, Metebach, Molschleben, Remstädt, Sonneborn, Tabarz/Thür. Wald, Teutleben, Tonna, Tröchtelborn, Trügleben, Waltershausen, Wangenheim, Warza, Weingarten, Westhausen

Im Kyffhäuserkreis: Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Badra, Bellstedt, Bendeleben, Clingen, Ebeleben, Freienbessingen, Göllingen, Greußen, Großenehrich, Günserode, Hachelbich, Helbedündorf, Holzsußra, Niederbösa, Oberbösa, Rockstedt, Rottleben, Schernberg, Seega, Sondershausen, Steinthaleben, Thüringenhausen, Topfstedt, Trebra, Wasserthaleben, Westgreußen, Wolferschwenda

Kreis Nordhausen

Im Kreis Schmalkalden-Meiningen: Aschenhausen, Birx, Breitungen/Werra, Brotterode, Erbenhausen, Fambach, Floh-Seligenthal, Frankenheim/Rhön, Friedelshausen, Heßles, Hümpfershausen, Kaltensundheim, Kaltenwestheim, Kleinschmalkalden, Mehmels, Melpers, Oberkatz, Oberweid, Oepfershausen, Rhönblick, Rosa, Roßdorf, Schmalkalden, Schwallungen, Stepfershausen, Trusetal, Unterkatz, Unterweid, Wahns, Wasungen, Wernshausen

Im Kreis Sömmerda: Andisleben, Bilzingsleben, Frömmstedt, Gangloffsömmern, Gebesee, Herrnschwende, Schwerstedt, Straußfurt, Walschleben, Weißensee

Unstrut-Hainich-Kreis

Wartburgkreis”

5.

A jegyzék az alábbi G. körzettel egészül ki:

„G. körzet

(2-es és 4-es szerotípus, illetve kisebb mértékben 16-os és 1-es)

Olaszország:

Szardínia: Cagliari, Nuoro, Oristano”


30.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 332/32


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. november 28.)

a 2003/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérés Málta számára történő engedélyezéséről

(az értesítés a C(2006) 5642. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2006/859/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a villamosenergia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. június 26-i 2003/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 26. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Málta által 2005. november 15-én benyújtott kérelemre,

miután a tagállamokat tájékoztatta a kérelemről,

mivel:

(1)

2005. november 15-én Málta kérte a Bizottságtól, hogy határozatlan időre eltérhessen a 2003/54/EK irányelv IV. fejezetében, 20. cikkének (1) bekezdésében és 21. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezésektől. Ilyen értelmű kérelem beadására az irányelv 26. cikkének (1) bekezdése alapján van mód.

(2)

A 2003/54/EK irányelv 2. cikkének 26. pontja értelmében Málta „kis, szigetüzemben működő rendszernek” minősül. E rendelkezés szerint „kis, szigetüzemben működő rendszer” az a rendszer, amelynek 1996. évi villamosenergia-fogyasztása 3 000 GWh-nál kevesebb volt, és amelyben az éves fogyasztásnak kevesebb mint 5 %-a származik a más rendszerekkel való összekapcsolásból. Málta 1996-ban 1 695 GWh villamos energiát fogyasztott. Málta villamosenergia-rendszere szigetüzemben működő, más rendszerekkel nem összekapcsolt rendszer, és az eltérési kérelem arra az időszakra vonatkozik, amíg ez a szigetüzem jelleg fennmarad.

(3)

A kérelemhez mellékelt iratok kellő mértékben alátámasztják, hogy a szigeten működő villamosenergia-rendszer méretét és struktúráját tekintve egyelőre lehetetlen, illetőleg gyakorlati szempontból értelmetlen volna versenyen alapuló villamosenergia-piac létrehozására törekedni. Ilyen körülmények között – különösen a villamosenergia-ellátás biztonságát tekintve – a piacnyitás jelentős problémákat szülne, és a fogyasztók számára magasabb költségeket eredményezne. Emellett átviteli rendszer sincs, ezért nem lehet kijelölni átvitelirendszer-üzemeltetőt; mivel pedig nincs verseny az ellátásban, indokolatlan alkalmazni a 2003/54/EK irányelvben a harmadik felek elosztórendszerekhez történő hozzáférésére előírt követelményeket.

(4)

A Málta által a kérelem alátámasztása érdekében előadott indokokat megvizsgálva a Bizottság meggyőződött arról, hogy az eltérés és annak alkalmazási feltételei nem veszélyeztetik a 2003/54/EK irányelv céljainak elérését.

(5)

Mindezek miatt a Málta által kért eltérést engedélyezni kell.

(6)

Azonban bár Málta kérelme a jelenlegi körülményeket kielégítően ismerteti, nem veszi figyelembe a közép- és hosszú távon lehetséges műszaki fejlődést, amely pedig jelentős változásokat eredményezhet. Ezért a helyzet rendszeres ellenőrzést igényel,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Málta jogosult eltérni a 2003/54/EK irányelv IV. fejezetében, 20. cikkének (1) bekezdésében és 21. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezésektől.

2. cikk

Ha Málta villamosenergia-ágazatában jelentős változások állnak be, a Bizottság visszavonhatja vagy felülvizsgálhatja az eltérési jogosultságot.

Ennek érdekében Málta köteles figyelemmel kísérni villamosenergia-ágazatát és beszámolni a Bizottságnak az esetleg bekövetkező jelentős változásokról, ennek keretében tájékoztatást adni minden olyan új termelési engedély kiadásáról, új piaci szereplő megjelenéséről és infrastruktúra-építési tervről, amely szükségessé teheti az eltérési jogosultság felülvizsgálatát.

Málta emellett legkésőbb 2008. december 31-től kezdődően köteles kétévenként általános jelentést benyújtani a Bizottságnak. Ezekben a jelentésekben a díjszabási és árpolitikáról, valamint az eltérés kapcsán a fogyasztók védelme érdekében hozott intézkedésekről kell beszámolnia.

3. cikk

E határozat címzettje a Máltai Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 28-án.

a Bizottság részéről

Andris PIEBALGS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 176., 2003.7.15., 37. o. A 2004/85/EK tanácsi irányelvvel (HL L 236., 2004.7.7., 10. o.) módosított irányelv.


EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA-államok Állandó Bizottsága

30.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 332/34


AZ EFTA-ÁLLAMOK ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK

1/2004/SC. számú határozata

(2004. február 5.)

az EGT pénzügyi mechanizmus és a norvég pénzügyi mechanizmus hivatalának létrehozásáról

AZ EFTA-ÁLLAMOK ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: EGT-megállapodás),

tekintettel a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodásra (a továbbiakban: EGT bővítési megállapodás),

tekintettel az EGT-megállapodásba az EGT bővítési megállapodással beillesztett, az EGT pénzügyi mechanizmusról szóló jegyzőkönyv 38a. cikkére,

tekintettel a Norvég Királyság és az Európai Közösség közötti, a 2004–2009 közötti időszakra vonatkozó norvég pénzügyi mechanizmusról szóló megállapodásra,

tekintettel az EFTA-államok Állandó Bizottságának az EGT pénzügyi mechanizmus számára ideiglenes bizottság létrehozásáról szóló, 2003. december 4-i 4/2003/SC. számú határozatára,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

1.   Ezennel Hivatalt hoznak létre a 2004–2009 közötti időszakra vonatkozó EGT pénzügyi mechanizmus és a norvég pénzügyi mechanizmus számára.

2.   A Hivatal segíti az EGT pénzügyi mechanizmus és a norvég pénzügyi mechanizmus irányítását.

3.   A Hivatal segíti továbbá az 1999–2003 közötti időszakra vonatkozó EGT pénzügyi eszköz, valamint az 1994–1998 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi mechanizmus irányítását.

4.   Az EFTA Titkárságon belül működő jelenlegi, pénzügyi eszközzel foglalkozó egységet integrálják az új Hivatalba. Az EGT pénzügyi mechanizmust illetően a Hivatal az EGT bővítési megállapodás hatályba lépéséig jelentést tesz az EGT pénzügyi mechanizmus ideiglenes bizottságának, és azt követően az új EGT pénzügyi mechanizmus bizottságnak.

5.   A norvég pénzügyi mechanizmust illetően a Hivatal jelentést tesz a norvég hatóságoknak.

6.   A Hivatal igazgatási szempontból az EFTA Titkárságához tartozik. A Hivatal önálló igazgatási költségvetéssel fog rendelkezni, amelyet az alapból vonatkozó költségeivel arányosan finanszíroznak.

7.   A Hivatal igazagtóját az EGT pénzügyi mechanizmus ideiglenes bizottsága jelölése alapján az Állandó Bizottság nevezi ki.

2. cikk

E határozat azonnali hatállyal érvényes.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2004. február 5-én.

az Állandó Bizottság részéről

az elnök

Őfensége Nikolaus von LIECHTENSTEIN herceg

főtitkár

William ROSSIER


30.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 332/36


AZ EFTA-ÁLLAMOK ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK

2/2005/SC. számú határozata

(2005. április 28.)

a pénzügyi eszköz pénzgazdálkodásának és az eszköz keretében végrehajtott projektek ellenőrzéséről

AZ EFTA-ÁLLAMOK ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és az EGT Vegyesbizottságának az EGT pénzügyi eszköz létrehozásáról szóló, 2000. május 22-i 47/2000 számú határozatára,

tekintettel az EFTA-államok Állandó Bizottságának a pénzügyi mechanizmus bizottságának létrehozásáról szóló, 2000. október 2-i 1/2000/SC. számú határozatára,

tekintettel az EFTA-államok közötti, a Felügyeleti Hatóság és a Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás szerződő feleinek képviselőiből álló bizottság 5/2002 határozatára, valamint a 2002. évi 2. számú tanács határozatára, amely a 6. számú tanács határozata és az EFTA-államok közötti, a Felügyeleti Hatóság és a Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás szerződő feleinek képviselőiből álló bizottság 1998-as határozata helyébe lép,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Könyvvizsgálói Testület a pénzügyi eszköz pénzgazdálkodásának és az eszköz keretében végrehajtott projektek vizsgálatáért felelős felsőbb hatóságként működik.

2. cikk

Az EGT-megállapodásban részt vevő EFTA-államok mindegyike képviselteti magát a Könyvvizsgálói Testületben a pénzügyi eszköz pénzgazdálkodása és az eszköz keretében végrehajtott projektek vizsgálata során.

3. cikk

A Könyvvizsgálói Testület az EGT-megállapodásban részt vevő EFTA-államok állampolgáraiból áll, akik lehetőség szerint az EFTA-államok legfelsőbb könyvvizsgálati intézményének tagjai. Függetlenségükhöz nem férhet kétség. Az EFTA-tisztviselők nem nevezhetők ki könyvvizsgálóvá a bármely EFTA-intézménynél történő kinevezésük lejáratát követő három éven belül.

4. cikk

A pénzügyi eszköz pénzgazdálkodása és az eszköz keretében végrehajtott projektek vizsgálatát végző Könyvvizsgálói Testület tagjait az EFTA-államok Állandó Bizottsága nevezi ki. A kinevezések időtartama egységesen négy év. A tagok rendesen egyszer nevezhetők ki újra. Az EFTA-államok Állandó Bizottsága által kinevezett tagok megegyezhetnek a Felügyeleti Hatóság és a Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás szerződő feleinek képviselőiből álló bizottság által annak 5/2002 határozata alapján kinevezett személyekkel.

5. cikk

A Könyvvizsgálói Testület tagjai feladataik ellátása során teljesen függetlenül járnak el.

6. cikk

A pénzügyi eszköz pénzgazdálkodása és az eszköz keretében végrehajtott projektek Könyvvizsgálói Testület általi megfelelő és arányos vizsgálatának költségeit a pénzügyi eszköz igazgatási költségvetéséből finanszírozzák. A Könyvvizsgálói Testület megfelelő költségvetési javaslata alapján az Állandó Bizottság jóváhagyása szükséges az e célra fordítandó összeghez.

7. cikk

A Könyvvizsgálói Testület alkalmazhat külső szakértőket, hogy munkájához segítséget nyújtsanak. A külső szakértőknek ugyanazon függetlenségi követelményeknek kell megfelelniük, mint a Könyvvizsgálói Testület tagjainak.

8. cikk

A pénzügyi eszköz pénzgazdálkodása és az eszköz keretében végrehajtott projektek vizsgálatáról a Könyvvizsgálói Testület az EFTA-államok Állandó Bizottságának tesz jelentést. Intézkedési javaslatokat tehet.

9. cikk

A Könyvvizsgálói Testület javaslatot tesz saját, a pénzügyi eszköz pénzgazdálkodása és az eszköz keretében végrehajtott projektek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályaira, és jóváhagyásra megküldi az EFTA-államok Állandó Bizottságának.

10. cikk

Ez a határozat azonnali hatállyal érvényes.

11. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 28-án.

az Állandó Bizottság részéről

az elnök

B. GRYDELAND nagykövet

a főtitkár

William ROSSIER