ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 312

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. november 11.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 1667/2006/EK rendelete (2006. november 7.) a glükózról és a laktózról (kodifikált változat)

1

 

 

A Bizottság 1668/2006/EK rendelete (2006. november 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 1669/2006/EK rendelete (2006. november 8.) az 1254/1999/EK tanácsi rendeletnek a marhahús-felvásárlás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (kodifikált változat)

6

 

*

A Bizottság 1670/2006/EK rendelete (2006. november 10.) az 1784/2003/EK tanácsi rendeletnek az egyes szeszes italok formájában exportált gabonafélékre vonatkozó kiigazított visszatérítések rögzítése és odaítélése tekintetében történő alkalmazása egyes részletes szabályainak megállapításáról (kodifikált változat)

33

 

 

A Bizottság 1671/2006/EK rendelete (2006. november 10.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

41

 

*

A Tanács 2006/91/EK irányelve (2006. november 7.) a kaliforniai pajzstetű elleni védekezésről (kodifikált változat)

42

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2006. november 7.) az Európai Beruházási Bank által, a második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik EFA keretében a Kongói Demokratikus Köztársaságban végrehajtott műveletek számára kapott pénzeszközök újraelosztásáról szóló 2003/583/EK határozat módosításáról

45

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2006. október 31.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az európai területi együttműködés célkitűzés határokon átnyúló és transznacionális alkotóeleme alapján a 2007–2013-as időszakra nyújtott támogatásra jogosult régiók és területek jegyzékének felállításáról (az értesítés a C(2006) 5144. számú dokumentummal történt)

47

 

*

A Bizottság határozata (2006. november 9.) a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló 1228/2003/EK rendelet mellékletének módosításáról ( 1 )

59

 

*

A Bizottság határozata (2006. november 9.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról (az értesítés a C(2006) 5304. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

66

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

11.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 312/1


A TANÁCS 1667/2006/EK RENDELETE

(2006. november 7.)

a glükózról és a laktózról

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1)

A glükózról és a laktózról szóló, 1975. október 29-i 2730/75/EGK tanácsi rendeletet (3) jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet egységes szerkezetbe kell foglalni.

(2)

A vámkezeléssel kapcsolatos technikai nehézségek elkerülése érdekében a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (5) arról rendelkezett, hogy a glükóz (szőlőcukor), glükózszirup (szőlőcukorszirup), laktóz és laktózszirup (tejcukorszirup) ugyanazon szám alá, a vegytiszta glükóz és laktóz pedig egy másik szám alá tartozzon.

(3)

Azonban a Kombinált Nómenklatúra 1702 30 91, 1702 30 99 és 1702 40 90 vámtarifaalszáma alá tartozó glükóz és a Kombinált Nómenklatúra 1702 19 00 vámtarifaalszáma alá tartozó laktóz szerepel a Szerződés I. mellékletében, és ezért az azon piacok közös szervezése kapcsán előirányzott, harmadik országokkal kialakított kereskedelmi rendszer vonatkozik rájuk, amelyekhez tartoznak, miközben a Szerződés I. mellékletében nem szereplő vegytiszta glükózra és laktózra olyan vámszabályok vonatkoznak, amelyek gazdasági hatása érzékelhetően különböző lehet.

(4)

Ez a helyzet nehézségeket idéz elő, annál is inkább, mivel a kérdéses termékek – bármilyen legyen is azok tisztasági foka – ugyanazon alaptermékekből származnak; mivel a vegytiszta és a nem vegytiszta termékek vámbesorolásának a kritériuma a 99 %-os tisztaság; mivel ezen túlmenően előfordulhat, hogy az ennél valamivel nagyobb és valamivel kisebb tisztaságú termékek gazdasági felhasználása megegyezik; mivel ezért a különböző szabályok alkalmazása a verseny torzulásához vezet, amely a helyettesíthetőség miatt tovább fokozódik.

(5)

Ezeknek a nehézségeknek az egyedüli megoldását az jelenti, ha a termékekre tisztasági fokuktól függetlenül azonos gazdasági szabályok vonatkoznak vagy – amennyiben ez tűnne megfelelőnek – harmonizálni kell a két termékcsoportra megállapított szabályokat.

(6)

A Szerződés egyedi rendelkezései a szükséges hatáskört nem biztosítják. Ilyen esetben a szükséges intézkedéseket a Szerződés 308. cikke alapján kell megtenni. Ezen túlmenően a legmegfelelőbb intézkedést az jelenti, ha az egyéb glükóz esetében a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendelet (6) által megállapított szabályokat a vegytiszta glükózra is kiterjesztik, illetve az egyéb laktóz esetében (7), a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendelet által megállapított szabályokat a vegytiszta laktózra is kiterjesztik,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet által, valamint az ennek a rendeletnek a Kombinált Nómenklatúra 1702 30 91, 1702 30 99 és 1702 40 90 vámtarifaalszáma alá tartozó szőlőcukorra és szőlőcukorszirupra való alkalmazása érdekében elfogadott rendelkezések által megállapított szabályok kiterjednek a Kombinált Nómenklatúra 1702 30 51 és 1702 30 59 vámtarifaalszáma alá tartozó szőlőcukorra és szőlőcukorszirupra is.

2. cikk

Az 1255/1999/EK rendelet által, valamint az ennek a rendeletnek a Kombinált Nómenklatúra 1702 19 00 vámtarifaalszáma alá tartozó laktózra és tejcukorszirupra való alkalmazása érdekében elfogadott rendelkezések által megállapított szabályok kiterjednek a Kombinált Nómenklatúra 1702 11 00 vámtarifaalszáma alá tartozó laktózra és tejcukorszirupra is.

3. cikk

Abban az esetben, ha a Kombinált Nómenklatúra 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 és 1702 19 00 vámtarifaalszáma alá tartozó szőlőcukorra és szőlőcukorszirupra, illetve a laktózra és laktózszirupra megállapított szabályok módosítására kerül sor a Szerződés 37. cikkének, illetve annak a cikknek az alkalmazása érdekében kialakított eljárásoknak megfelelően, az ilyen módosítások értelemszerűen kiterjednek a Kombinált Nómenklatúra 1702 30 51, 1702 30 59 és 1702 11 00 vámtarifaalszáma alá tartozó szőlőcukorra és szőlőcukorszirupra, illetve laktózra és laktózszirupra, feltéve hogy – ugyanezen eljárásoknak megfelelően – az ezekre a termékekre alkalmazandó szabályok, valamint a már említett termékekre alkalmazandó szabályok harmonizálása céljából egyéb intézkedések megtételére nem kerül sor.

4. cikk

A 2730/75/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat e rendeletre vonatkozó hivatkozásként kell értelmezni, a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. HEINÄLUOMA


(1)  2006. október 12-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  2006. szeptember 13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 281., 1975.11.1., 20. o. A legutóbb a 2931/95/EK bizottsági rendelettel (HL L 307., 1995.12.20., 10. o.) módosított rendelet.

(4)  Lásd az I. mellékletet.

(5)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 996/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 179., 2006.7.1., 26. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT RENDELET ÉS ANNAK MÓDOSÍTÁSAI

A Tanács 2730/75/EGK rendelete

(HL L 281., 1975.11.1., 20. o.)

 

A Bizottság 222/88/EGK rendelete

(HL L 28., 1988.2.1., 1. o.)

kizárólag a 7. cikk

A Bizottság 2931/95/EK rendelete

(HL L 307., 1995.12.20., 10. o.)

kizárólag a 2. cikk


II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

2730/75/EGK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk

5. cikk

I. melléklet

II. melléklet


11.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 312/4


A BIZOTTSÁG 1668/2006/EK RENDELETE

(2006. november 10.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. november 11-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 10-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. november 10-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

86,5

096

30,1

204

44,7

999

53,8

0707 00 05

052

116,3

204

49,7

220

155,5

628

196,3

999

129,5

0709 90 70

052

101,8

204

147,8

999

124,8

0805 20 10

204

84,0

999

84,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,8

400

84,2

528

40,7

624

86,7

999

69,9

0805 50 10

052

63,9

388

46,8

524

56,1

528

39,6

999

51,6

0806 10 10

052

111,3

400

211,5

508

268,1

999

197,0

0808 10 80

388

79,1

400

106,4

720

73,5

800

160,8

999

105,0

0808 20 50

052

83,1

400

216,1

720

83,9

999

127,7


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


11.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 312/6


A BIZOTTSÁG 1669/2006/EK RENDELETE

(2006. november 8.)

az 1254/1999/EK tanácsi rendeletnek a marhahús-felvásárlás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (4) bekezdésére, valamint 41. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1254/1999/EK tanácsi rendeletnek a marhahús-felvásárlás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2000. március 15-i 562/2000/EK bizottsági rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

Az 1254/1999/EK rendelet 27. cikkének (1) bekezdése az intervenció megindítását a tagállamban, illetve a tagállam régiójában rögzített átlagos piaci árhoz köti. Ennek megfelelően szabályozni kell a tagállamokban a piaci árak kiszámítását, különösen az alkalmazandó minőségek és a súlyozás tekintetében, az R3 referencia minőségre való átváltáshoz használt együtthatókat, valamint a felvásárlás megkezdésének, illetve lezárásának mechanizmusát.

(3)

A jogosultsági kritériumoknak ki kell zárniuk azokat a termékeket, amelyek nem jellemzőek az adott tagállam nemzeti termelésére, illetve nem elégítik ki a hatályos egészségügyi és állat-egészségügyi követelményeket, valamint azokat, amelyek súlya meghaladja a piacon általában keresett súlyt. Az O3 minőségű hasított marhák jogosultságát, amelyeket Írországban felvásárolhatnak, Észak-Írországra is ki kell terjeszteni annak érdekében, hogy el lehessen kerülni a kereskedelem torzulását, amely a marhahús piacának zavarához vezethet a Közösségnek ebben a részében.

(4)

Különleges szabályokat kell bevezetni a jogosult hasított testek azonosítására, amelyek előírják, hogy a vágási szám minden negyed belső oldalára rá legyen pecsételve. Az előkészítés során a hasított testeket egységes módon kell darabolni a darabolt húsok elhelyezésének megkönnyítése és a csontozási műveletek nyomon követhetőségének javítása érdekében, illetve hogy ennek eredményeként a darabolt húsok a Közösség egész területén azonos meghatározásoknak feleljenek meg. E célból a csont nélküli darabok és a leeső nyesedék mennyiségének minimálisra való csökkentése, illetve a nyert termékek a lehető legjobb hasznosulása érdekében az állatokat egyenesen kell hasítani, az elülső negyedeket öt, a hátsó negyedeket pedig nyolc bordát tartalmazó darabokként kell meghatározni.

(5)

A tényleges piaci helyzetet esetlegesen eltorzító spekuláció elkerülése érdekében minden pályázati felhívásra kategóriánként csak egy pályázatot adhatnak be az érdekelt felek. Annak érdekében, hogy a cég színlelt képviseletét el lehessen kerülni, az „érdekelt feleket” úgy kell meghatározni, mint kizárólag azoknak az üzemeltetőknek a körét, akik gazdasági tevékenységüknél fogva hagyományosan részt vesznek az intervencióban.

(6)

A pályázatok beadása terén nyert tapasztalatok figyelembevételével rendelkezni kell arról, hogy az érdekelt felek adott esetben az intervenciós hivatalokkal a pontos leírásban meghatározott feltételek szerint megkötött szerződéseik alapján vegyenek részt a pályázatokon.

(7)

Pontosabb szabályokat kell megfogalmazni a biztosítékok készpénzben történő letétbe helyezésével kapcsolatban, hogy az intervenciós hivatalok csekkgaranciát is el tudjanak fogadni.

(8)

Bármely meghatározott veszélyes anyag használatának betiltását követően és annak érdekében, hogy a marha- és borjúhús-ágazatban ebből eredően bekövetkező költségemelkedést és bevételkiesést tekintetbe lehessen venni, az abban az időben legnagyobb összeghez kell igazítani az átlagos piaci árakra vonatkozó és a legmagasabb felvásárlási ár meghatározására alkalmazott emelkedést.

(9)

Az érintett termékek leszállításával kapcsolatosan a tapasztalatok alapján az intervenciós hivatalokat fel kell hatalmazni arra, hogy adott esetben a termékek szállítási határidejét csökkentsék annak érdekében, hogy el lehessen kerülni két egymást követő sikeres pályázati felhíváshoz tartozó termékek szállításának átfedését.

(10)

A szabálytalanságok kockázata különösen akkor magas, amikor a felvásárolt hasított testeket módszeresen kicsontozzák. Az intervenciós központok fagyasztó- és darabolóüzemeitől ezért meg kell követelni, hogy az érintett vágóhidaktól és az érintett pályázóktól egyaránt függetlenek legyenek. Az egyes tagállamokban felmerülő esetleges gyakorlati nehézségek kezelésére meg kell engedni az ettől az elvtől való eltérést, feltéve hogy a csontozott mennyiségeket szigorúan korlátozzák, és az átvételnél végrehajtott ellenőrzések lehetővé teszik a csontozott hús nyomon követését, illetve a manipulációk lehetőség szerinti kizárását. A legfrissebb vizsgálatokat figyelembe véve nagyobb hangsúlyt kell fektetni a húsban található tiltott maradványanyagok ellenőrzésére, különösen ha ezek az anyagok hormonszerű hatással rendelkeznek.

(11)

Az intervenciós hivatalok csak a közösségi jogszabályokban meghatározott minőségi és kiszerelési követelményeknek megfelelő termékeket vehetik át. A tapasztalat azt mutatja, hogy bizonyos részletes szabályokat kell felállítani az átvételre és ellenőrzésekre vonatkozóan. Különösen a vágóhidakon végrehajtott előzetes ellenőrzésekről kell rendelkezni, hogy a nem megfelelő húsokat már korai stádiumban ki lehessen zárni. A termékek átvételi eljárásának megbízhatóságának javítása céljából képzett tisztviselőket kell erre a célra alkalmazni, akiknek pártatlanságát az érintett érdekelt felektől való függetlenségük, valamint időszakonkénti áthelyezésük szavatolja. Azokat a szempontokat is meg kell adni, amelyekre az ellenőrzéseknek ki kell terjedniük.

(12)

A szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmára (BSE) is tekintettel a teljes húsmennyiség kicsontozásának előírása segítene felszabadítani a valószínűleg nagy mennyiségben felvásárlásra kerülő marhahús tárolásához szükséges raktárkapacitást, és megkönnyítené a hús későbbi piaci elhelyezését.

(13)

Az intervenciós hivatalok által a termékek átvételekor végzett ellenőrzések javítása céljából különösen a szállítmányok meghatározására, az előzetes ellenőrzésekre és a felvásárolt termékek súlyának meghatározására alkalmazott eljárásra vonatkozó rendelkezéseket világosabbá kell tenni. Ennek érdekében a felvásárolt húsáru csontozásának és a termékek selejtezésének folyamatos ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket szigorítani kell. Ez vonatkozik a termékeknek tárolás alatti ellenőrzésére is.

(14)

A hasított testekre vonatkozó rendelkezéseknek különösen azt a módot kell előírniuk, ahogy azokat fel kell akasztani, valamint meg kell határozniuk minden olyan sérülést vagy bánásmódot, amely a termék forgalmi értékének csökkenéséhez vagy szennyeződéséhez vezethet, s ezért a feldolgozás során elkerülendő.

(15)

Annak biztosítására, hogy a csontozást helyesen végezzék, a darabolóüzemeknek a közelben néhány gyorsfagyasztóval kell rendelkezniük. Az ettől a követelménytől való eltéréseket a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni. A csontozás helyben történő állandó és folyamatos fizikai nyomon követését szabályozó feltételeket is elő kell írni, különös tekintettel az ellenőrök függetlenségének követelményére és az elvégzendő ellenőrzések minimális számának megállapítására.

(16)

A darabolt húsok raktározási szabályainak lehetővé kell tenni azok könnyű azonosítását. E célból az illetékes nemzeti hatóságoknak kell megtenni a szükséges intézkedéseket a nyomon követhetőség és tárolás tekintetében különösen a felvásárolt termékek felvásárlást követő elhelyezésének megkönnyítésére, figyelembe véve a termékeket adó állatok egészségi állapotával kapcsolatos valamennyi állat-egészségügyi követelményt. A fentieken túlmenően a darabolt húsok tárolásának javítására és az azonosítás egyszerűsítésére szabványosítani kell a csomagolás módját és a darabolt húsokat teljes elnevezésükkel vagy a Közösségben érvényes kódjukkal el kell látni.

(17)

A kartondobozokba, rakodólapokra és ketrecekbe való csomagolásra vonatkozó rendelkezéseket szigorítani kell a tárolt termékek azonosításának megkönnyítése és eltarthatóságának javítása, a hamisítások elleni fellépés, valamint a termékekhez ellenőrzés, illetve kiszállítás céljából való hozzáférés javítása érdekében.

(18)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

HATÁLY

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet a marhahús felvásárlásának az 1254/1999/EK rendelet 27. cikkében előírt részletes szabályozását tartalmazza.

II.   FEJEZET

FELVÁSÁRLÁS

1.   SZAKASZ

Általános szabályok

2. cikk

Intervenciós régiók az Egyesült Királyságban

Az Egyesült Királyság a következő két intervenciós régióból áll:

I. régió: Nagy-Britannia,

II. régió: Észak-Írország.

3. cikk

A pályázati úton történő felvásárlás megkezdése és befejezése

Az 1254/1999/EK rendelet 27. cikkét a következő szabályok szerint kell alkalmazni:

a)

tekintettel annak biztosítására, hogy a fenti cikk (1) bekezdésében lefektetett feltételek teljesüljenek:

a tagállamokban, illetve azok megfelelő régióiban a jogosultsági kategóriánként érvényes átlagos piaci áraknak tekintetbe kell venniük az érintett tagállamban vagy régióban az U, R és O minőségekre vonatkozó, az ezen rendelet I. melléklete felsorolásában szereplő együtthatók alkalmazásával R3 minőségben kifejezett árakat,

az átlagos piaci árakat a 295/96/EK bizottsági rendeletben (4) megállapított feltételeknek megfelelően és az ott szabályozott minőségekre kell rögzíteni,

a tagállamokban, illetve azok megfelelő régióiban a jogosultsági kategóriánként érvényes átlagos piaci ár a második francia bekezdésben hivatkozott összes minőség piaci árának az átlaga lesz, amelyet mindegyik kategóriának az illető tagállamban végzett összes vágáshoz viszonyított arányával kell súlyozni;

b)

a felvásárlás megkezdéséről a tagállamok és régióik a legutolsó két hét során feljegyzett piaci árak alapján kategóriánként hoznak döntést;

c)

a felvásárlás befejezéséről a tagállamok és régióik a legutolsó két hét során feljegyzett piaci árak alapján kategóriánként hoznak döntést.

4. cikk

A termékek jogosultságának feltételei

(1)   A felvásárlásban az ezen rendelet II. mellékletben felsorolt és az 1183/2006/EK tanácsi rendelet (5) 4. cikke (1) bekezdésében meghatározott alábbi kategóriák egyikébe tartozó termékek vehetnek részt:

a)

kétévesnél fiatalabb nem ivartalanított hímivarú állatok húsa (A kategória);

b)

ivartalanított hímivarú állatok húsa (C kategória).

(2)   Hasított testek és hasított féltestek csak akkor lehetnek felvásárlás tárgyai, ha:

a)

megkapták a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) I. melléklete I. szakasz III. fejezetében hivatkozott állat-egészségügyi jelölést;

b)

nincs semmi olyan jellemző tulajdonságuk, amely az ezekből származó termékeket tárolásra vagy egy azt követő felhasználásra alkalmatlanná tenné őket;

c)

nem állat-egészségügyi kényszervágásból származnak;

d)

a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (7) 39. cikke alkalmazásában a Közösség területéről származnak;

e)

az érvényes állat-egészségügyi követelményeknek megfelelő állatokból származnak;

f)

radioaktivitásuk nem haladja meg a közösségi jogszabályokban megengedett legnagyobb szintet. A termékek radioaktív szennyezettségének szintjét csak akkor kell figyelemmel kísérni, ha a helyzet megkívánja, és csak addig, amíg szükséges. Az esetlegesen szükséges ellenőrzések terjedelmét és időtartamát az 1254/1999/EK rendelet 43. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott eljárásnak megfelelően kell meghatározni;

g)

340 kg-nál nem nehezebb hasított testből származnak.

(3)   Hasított testek és hasított féltestek csak akkor lehetnek felvásárlás tárgyai, ha:

a)

előkészítésük adott esetben a negyedbe vágást követően az érdekelt fél költségén az ezen rendelet III. mellékletben foglaltak szerint történt. A hasított test minden részét ellenőrizni kell annak érdekében, hogy fel lehessen mérni, megfelel-e az ezen melléklet 2. pontjában foglalt követelményeknek. Az itt szereplő bármely követelmény nem teljesülése esetén a negyedet selejtezni kell; ha egy negyedet azért selejteznek ki, mert nem teljesítette az előkészítésre vonatkozó követelményeket, és különösen akkor, ha az ilyen nem kielégítő előkészítésen az átadás-átvételi eljárás során nem lehet már segíteni, ugyanannak a hasított féltestnek a másik negyedét is vissza kell utasítani;

b)

osztályba sorolásuk az 1183/2006/EK rendeletben kialakított közösségi minősítési rendszer alapján történt. Az intervenciós hivatalok, miután a hasított test minden részén részletes vizsgálatokat hajtottak végre, valamennyi olyan terméket visszautasítanak, amelyet úgy ítélnek meg, hogy nem e rendszer alapján soroltak be;

c)

azonosították őket, először is a kategóriára, a húsossági osztályára és a faggyúfedettség fokára utaló jelzéssel, másrészt azonosítási vagy vágási számmal. A kategóriára, a húsosság osztályára és a faggyúfedettség fokára utaló jelzésnek tökéletesen olvashatónak kell lennie, és a bélyegzést az illetékes nemzeti hatóságok által jóváhagyott eljárást betartva nem mérgező, gyors, kitörölhetetlen tinta használatával kell elvégezni. A betűk és számok legalább két centiméter magasak legyenek. A megjelölést az ágyékon a negyedik ágyékcsigolya magasságában kell elhelyezni a hátsó negyedeken, illetve megközelítőleg 10–30 cm távolságban a szegycsont szélétől az elülső negyedeken. Az azonosítási vagy vágási számot minden negyed belső oldalának közepére kell elhelyezni, az intervenciós hivatalok által jóváhagyott bélyegző, illetve kitörölhetetlen tinta alkalmazásával;

d)

címkézésük összhangban van az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (8) bevezetett rendszerrel.

5. cikk

Intervenciós központok

(1)   Az intervenciós központokat az intervenciós intézkedések hatékonyságának biztosítását szem előtt tartva a tagállamok választják ki.

E központok létesítményeinek a következőket kell lehetővé tenniük:

a)

csontos hús átvétele;

b)

az összes hús további feldolgozás nélküli tartósítás céljából történő lefagyasztása;

c)

az ilyen húsnak technikailag kielégítő körülmények között legalább három hónapon keresztül történő tárolása.

(2)   Csak olyan intervenciós központokat szabad a csontozásra szánt csontos hús átvételére kiválasztani, amelyek daraboló- és fagyasztóüzemei a vágóhidakkal, illetve a nyertes pályázóval nem állnak kapcsolatban, és amelyek működtetése, vezetése és személyzettel való ellátása ez utóbbiaktól függetlenül történik.

Gyakorlati nehézségek felmerülése esetén a tagállamok eltérhetnek az első albekezdésben foglaltaktól, feltéve hogy a 14. cikk (5) bekezdésével összhangban szigorítják az átvételkor végzett ellenőrzéseket.

2.   SZAKASZ

Pályáztatás és átvétel

6. cikk

A pályázati felhívás kezdete és lezárása

(1)   A pályázati felhívásról szóló értesítést, annak módosításait és lezárását az Európai Unió Hivatalos Lapjában legkésőbb a pályázatok beadási határidejét megelőző szombaton közzé kell tenni.

(2)   A pályázat kiírásakor meg kell határozni azt a legkisebb árat, amely alatt pályázatok nem fogadhatók el.

7. cikk

A pályázatok benyújtása és értesítések

A pályázati felhívás által meghatározott időtartam alatt a benyújtás határideje minden hónap második és negyedik keddjén brüsszeli idő szerinti déli 12 óra, kivéve augusztus második és december negyedik keddjét, amikor pályázatok nem nyújthatók be. Ha a keddi nap munkaszüneti napra esik, a határidőt 24 órával előre kell hozni. Az intervenciós hivatalok a pályázatok benyújtásának határidejét követő 24 órán belül értesítik Bizottságot a hozzájuk beérkezett pályázatokról.

8. cikk

A pályázaton való részvétel feltételei

(1)   Csak a következők nyújthatnak be pályázatot:

a)

jogi formájuktól függetlenül olyan vágóhidak, amelyek szarvasmarhavágásra a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) 4. cikke szerinti engedéllyel rendelkeznek; és

b)

állat- és húskereskedők, akiknek saját vágóhídi vállalkozásuk van, és akik szerepelnek valamelyik országos általános forgalmi adó nyilvántartásban.

(2)   A pályázati felhívásra az érdekelt felek azoknak a tagállamoknak az intervenciós hivatalainál nyújtják be a pályázataikat, ahol a kiírás történt, akár úgy, hogy nyugta ellenében írásos ajánlatot tesznek, vagy bármely egyéb írásos formában, amelyet az intervenciós hivatal átvételi értesítés mellett elfogad.

A pályázatok beadása képezheti az intervenciós hivatalok által megállapított feltételekkel való és az ő kikötéseiknek megfelelő szerződéskötés alapját.

(3)   Az érdekelt felek minden pályázati kiírásra kategóriánként csak egy pályázatot adhatnak be.

A tagállamok biztosítják, hogy a pályázók egymástól vezetésüket, személyzetüket, illetve működésüket tekintve egyaránt függetlenek legyenek.

Ha komoly jelek mutatnak ennek ellenkezőjére, vagy ha a pályázatok nincsenek összhangban a gazdasági tényekkel, akkor azokat csak akkor szabad elfogadhatónak ítélni, ha a pályázó kielégítő bizonyítékkal rendelkezik arról, hogy megfelel a második albekezdésben foglaltaknak.

Ha megállapítást nyer, hogy egy pályázó több pályázatot is beadott, akkor valamennyi pályázatát elfogadhatatlannak kell ítélni.

(4)   A pályázatoknak a következőket kell tartalmazniuk:

a)

a pályázó nevét és címét;

b)

a pályázati felhívásban meghatározott kategóriákba tartozó termékek pályázott mennyiségét, tonnában kifejezve;

c)

a 15. cikk (3) bekezdése szerint kialakított árat a termék R3 minőségre átszámolt 100 kg-jára euróban, legfeljebb két tizedesjegyig kerekítve.

(5)   A pályázat csak akkor érvényes, ha:

a)

legalább 10 tonnás mennyiségre vonatkozik;

b)

tartalmazza a pályázó írásos nyilatkozatát, hogy a szóban forgó pályázati felhívásban szereplő összes rendelkezést betartja; és

c)

annak bizonyítékát, hogy a pályázatok beadásának határidejéig a pályázó letétbe helyezte a szóban forgó pályázati felhívással kapcsolatos, a 9. cikkben megfogalmazott biztosítékot.

(6)   A pályázatokat a 7. cikkben megállapított beadási határidő lejártát követően nem lehet visszavonni.

(7)   A pályázatok titkosak.

9. cikk

Biztosíték

(1)   A pályázatoknak a pályázati határidőt követően történő fenntartása, valamint a termékeknek 13. cikk (2) bekezdése alapján meghatározott időszakon belül az intervenciós hivatalok által kijelölt raktárházba történő szállítása elsődleges követelmény, amelynek 100 kg-onként 30 EUR biztosíték letétbe helyezésével kell érvényt szerezni.

A biztosítékot annak az országnak az intervenciós hivatalánál kell letétbe helyezni, ahol a pályázat benyújtása történt.

(2)   A biztosítékot a 2220/85/EGK bizottsági rendelet (10) 13. cikke, valamint 14. cikke (1) és (3) bekezdésében meghatározottak értelmében csak készpénz formájában lehet letenni.

(3)   Az el nem fogadott pályázatok esetében a biztosítékot a pályázat eredményének nyilvánosságra hozatalát követően felszabadítják.

Az elfogadott pályázatok esetében a biztosítékot az ezen rendelet 14. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül a termékek átvételének befejezésekor szabadítják fel.

10. cikk

Elbírálás

(1)   Az egyes pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok figyelembevételével és az 1254/1999/EK rendelet 43. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően minden kategóriában meghatározzák az R3-as minőségre érvényes legmagasabb felvásárlási árat.

Ha pedig a körülmények megkívánják, a tagállam vagy annak régiója ettől eltérő árat is meghatározhat, hogy az a piacon rögzített átlagos árakat tükrözze.

(2)   Olyan döntés is születhet, hogy nem hirdetnek eredményt.

(3)   Ha a legmagasabb vásárlási áron vagy az alatt felkínált teljes mennyiségek meghaladják a felvásárolni kívánt mennyiséget, a megítélt mennyiségeket minden kategóriában az együtthatók csökkentésével lehet úgy csökkenteni, hogy az a pályázatban foglalt mennyiségekkel és árkülönbséggel fokozatosan emelkedő összeggel csökkenjenek.

Ha a körülmények úgy kívánják, a csökkentési együtthatók a tagállamok vagy annak régiói szerint változhatnak, hogy biztosítani lehessen a beavatkozási mechanizmus megfelelő működését.

11. cikk

A legmagasabb felvásárlási ár

(1)   A pályázatok nem vesznek részt az elbírálásban, ha a bennük szereplő árak magasabbak, mint az adott kategóriára érvényes, az I. mellékletben felsorolt korrekciós együtthatókkal R3-as minőségre korrigált, az illető tagállamban, illetve a tagállam megfelelő régiójában rögzített átlagos piaci árak plusz a hasított test 100 kg-jakénti 10 EUR.

(2)   Az (1) bekezdés sérelme nélkül a pályázatokat elutasítják, ha a bennük szereplő árak meghaladják az adott pályázati kiírásra a 10. cikkben hivatkozott legmagasabb árat.

(3)   Ha a pályázóknak megítélt felvásárlási ár magasabb, mint az (1) bekezdésben hivatkozott átlagos piaci ár, a megítélt árat a IV. melléklet A képletének alkalmazásával nyert együtthatóval történő beszorzás útján kiigazítják. Ez az együttható azonban:

a)

nem lehet 1-nél nagyobb;

b)

nem eredményezheti a megítélt árnak az átlagos piaci ár és a megítélt ár közötti különbségnél nagyobb csökkenését.

Amennyiben a tagállam megbízható adatokkal rendelkezik, és kielégítő módon tudja azok valódiságát ellenőrizni, dönthet úgy, hogy a pályázók számára alkalmazott együtthatót a IV. melléklet B képlete szerint számítja ki.

(4)   A pályázati meghívással kapcsolatos jogok és kötelességek nem átruházhatók.

12. cikk

A felvásárlás korlátai

Ha a tagállamok intervenciós hivatalainak nagyobb mennyiségű húst ajánlanak fel, mint amennyit haladéktalanul át tudnak venni, a felvásárlást arra a mennyiségre korlátozhatják, amelyet saját területükön vagy valamelyik intervenciós régiójukban át tudnak venni.

A tagállamok biztosítják, hogy a korlátozás ilyen eseteiben az érdekelt felek hozzáférésének esélyei egyenlők legyenek.

13. cikk

A nyertes pályázók értesítése és leszállítás

(1)   Az intervenciós hivatalok az egyes pályázókat haladéktalanul értesítik pályázatuk eredményéről.

Az intervenciós hivatalok a nyertes pályázóknak számozott megrendelőt küldenek, amely a következőket tartalmazza:

a)

a szállítandó mennyiséget;

b)

a pályázatnyertes árat;

c)

a termékek szállítási ütemezését;

d)

az intervenciós központot vagy központokat, ahová a szállítást teljesíteni kell.

(2)   A nyertes pályázó a termékeket a felvásárolni szándékozott marhahús legnagyobb mennyiségét és legnagyobb felvásárlási árát meghatározó rendelet nyilvánosságra hozatalát követő munkanaptól számított 17 naptári napon belül szállítja le.

A megítélt mennyiségtől függően azonban a Bizottság egy héttel meghosszabbíthatja ezt az időszakot. A szállításokat több szállítmányra is fel lehet osztani. Ezen túlmenően az intervenciós hivatalok a szállítás ütemezésének összeállításakor a szállítási időszakot legfeljebb 14 naptári napra is lerövidíthetik.

14. cikk

Átvétel

(1)   Az intervenciós hivatalok a termékeket az intervenciós központ darabolóüzemének belépési mázsálójánál veszik át.

A termékeket 10 és 20 tonna közötti szállítmányokban kell leszállítani. A mennyiség azonban lehet 10 tonna alatti is, ha ez az eredeti ajánlat teljes egyenlege, illetve ha az eredeti ajánlat mennyiségét 10 tonna alá csökkentették.

A szállított termékeket akkor fogadják és veszik át, ha az intervenciós hivatal megvizsgálta, hogy azok az e rendeletben foglaltaknak eleget tesznek. A 96/22/EK tanácsi irányelv (11) 4. cikke (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott követelményeknek való megfelelésről, különösen pedig a 3. cikk, valamint a 4. cikk (1) bekezdése által tiltott anyagok hiányáról minta elemzése útján lehet meggyőződni, amely minta nagyságára és vételére vonatkozó követelményeket a vonatkozó állatorvosi rendelkezések tartalmazzák.

(2)   Ahol a vágóhídi rakodónál történő rakodást közvetlenül megelőzően, illetve az intervenciós központba való szállítás előtt nincs előzetes vizsgálat, a féltesteket a következőképpen kell azonosítani:

a)

ha csak egyszerűen meg vannak jelölve, a jelzésnek meg kell felelnie a 4. cikk (3) bekezdése c) pontjának, továbbá ki kell tölteni egy dokumentumot, amely tartalmazza az azonosítási vagy vágási számot, valamint a hasított testre vonatkozó vágási dátumot;

b)

ha ezen túlmenően címkével is rendelkeznek, a címkéknek összhangban kell lenniük a 344/91/EGK rendelet (12) 1 cikke (2), (3) és (4) bekezdésének előírásaival.

Ha a hasított féltesteket negyedekre vágják, a negyedelést az ezen rendelet III. mellékletnek megfelelően kell végezni. Az átvétel elősegítése érdekében a negyedeket átadáskor hasított testenként vagy féltestenként csoportosítani kell. Ha a féltesteket nem vágják negyedekbe az intervenciós központba szállítás előtt, azokat megérkezéskor kell feldarabolni a III. melléklet szerint.

Az átvétel helyén minden negyedet a 344/91/EGK rendelet 1. cikke (2), (3) és (4) bekezdésének előírásaival összhangban álló címkével kell ellátni. A címkék mutatják a negyed súlyát és a szerződés számát is. Azokat az elülső, illetve hátsó negyedeken közvetlenül az elülső vagy hátsó lábszár inára kell erősíteni, vagy a tarkószalagra az elülső negyeden és a dagadóra a hátsó negyeden, fém vagy műanyag rögzítés nélkül.

Az átvételi eljárás minden leszállított negyed kiszerelésének, minősítésének, súlyának és címkézésének módszeres ellenőrzéséből áll. Valamennyi hasított test egyik hátsó negyedének hőmérsékletét is ellenőrizni kell. Különösen akkor nem fogadható el a hasított test, ha a 4. cikk (2) bekezdésének g) pontjában meghatározott felső súlyhatárt meghaladja.

(3)   A vágóhídi rakodón közvetlenül rakodás előtt előzetes vizsgálatot kell végezni, amelynek ki kell terjednie a hasított állat súlyának, minősítésének, előkészítésének és hőmérsékletének ellenőrzésére. Különösen akkor nem fogadható el a hasított test, ha a 4. cikk (2) bekezdésének g) pontjában meghatározott felső súlyhatárt meghaladja. A visszautasított termékeket meg kell jelölni, és ezek még egyszer nem engedhetők előzetes vizsgálatra, illetve átvételre.

Az ilyen vizsgálatoknak az intervenciós hivatal által megállapított módon, 20 tonnáig terjedő hasított féltestekből álló szállítmányokra kell kiterjedniük. Amennyiben azonban az ajánlat negyedeket is magában foglal, az intervenciós hivatal 20 tonnát meghaladó tömegű hasított féltestekből álló szállítmányt is engedélyezhet. Ha egy adott szállítmányban a hasított féltestek több mint 20 %-a selejtezésre kerül, a (6) bekezdéssel összhangban az egész szállítmány átvételét el kell utasítani.

Mielőtt a hasított féltesteket az intervenciós központba szállítják, azokat előbb negyedekbe kell vágni a III. melléklet előírásai szerint. Minden negyedet módszeresen meg kell mérni és a 344/91/EGK rendelet 1. cikke (2), (3) és (4) bekezdésének előírásaival összhangban álló címkével ellátni. A címkék mutatják a negyed súlyát és a szerződés számát is. Azokat az elülső, illetve hátsó negyedeken közvetlenül az elülső vagy hátsó lábszár inára kell erősíteni, vagy a tarkószalagra az elülső negyeden és a dagadóra a hátsó negyeden, fém vagy műanyag rögzítés nélkül.

Minden hasított testből származó negyedeket az átvételi eljárás céljai érdekében átadáskor hasított testenként vagy féltestenként kell csoportosítani.

A hasított testek vagy negyedek részletes adatait, ideértve az előkészített hasított testek, illetve negyedek számát, valamint az elfogadottak, illetve visszautasítottak számát tartalmazó ellenőrző listának végig kell kísérnie minden szállítmányt az átvételig. A listát az átvételért felelős tisztviselőnek át kell adni.

A szállítóeszközt a vágóhíd elhagyása előtt lepecsételik. A pecsét száma szerepel az állat-egészségügyi bizonyítványon vagy az ellenőrző listán.

Az átvételi eljárás a leszállított negyedek előkészítésének, minősítésének, súlyának, címkézésének és hőmérsékletének ellenőrzésére terjed ki.

(4)   Az intervencióra felkínált termékek előzetes vizsgálatát és átvételét az intervenciós hivatal tisztviselője végzi, vagy egy általa meghatalmazott személy, aki képesített minősítő, a vágóhídon folyó minősítésben nem vesz részt, és teljes mértékben független a nyertes pályázótól. Ezt a függetlenséget elsősorban a tisztviselőknek az intervenciós központok közötti időszakos rotációjával lehet biztosítani.

Az átadáskor valamennyi szállítmányban a negyedek összsúlyát szállítmányonként rögzítik, és a feljegyzést az intervenciós hivatalok megőrzik.

Az átvételért felelős tisztviselőnek ki kell töltenie egy dokumentumot a bemutatott és elfogadott, illetve selejtezett termékek számának és súlyának részletes adataival.

(5)   Az intervenciós központokba csontozásra beadott, de az 5. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében előírt követelményeknek nem megfelelő csontos hús azonosítására, szállítására és átvételi ellenőrzésére vonatkozóan a következőket kell figyelembe venni:

a)

az (1) bekezdésben hivatkozott átvételkor a 4. cikk (3) bekezdésének c) pontjában a kategória és a vágási szám feltüntetésére, valamint a jelzés elhelyezésére vonatkozó előírásokkal azonos módon az „INT” betűkkel kell megjelölni a csontozásra szánt elülső és hátulsó negyedeknek mind a belső, mind a külső oldalát; az „INT” betűket azonban az elülső negyedeken a harmadik vagy negyedik borda magasságában kell a belső oldalon elhelyezni, a hátulsó negyedeken pedig a hetedik vagy nyolcadik bordánál;

b)

a vesefaggyút meg kell hagyni az átadásig, és csak súlymérés előtt lehet eltávolítani;

c)

a leszállított termékeket az (1) bekezdésben foglaltak szerint szállítmányokba kell rendezni.

Ha „INT” betűkkel megjelölt hasított testet vagy negyedet találnak az azok számára fenntartott területen kívül, a tagállamnak vizsgálatot kell indítania, meg kell tennie a szükséges lépéseket, és ezekről a Bizottságot értesítenie kell.

(6)   Ha a bemutatott szállítmány több mint 20 %-a visszautasításra kerül, az egész szállítmányt vissza kell utasítani, a visszautasított termékeket meg kell jelölni, és ezek a továbbiakban már nem engedhetők előzetes vizsgálatra, illetve átvételre.

(7)   Ha a ténylegesen leszállított és átvett mennyiség kisebb, mint a megítélt mennyiség, a biztosíték:

a)

csak akkor szabadul fel teljes mértékben, ha a különbség legfeljebb 5 % vagy 175 kg;

b)

vis maior esetét kivéve:

a le nem szállított, illetve át nem vett mennyiségnek megfelelő arányban elveszik, ha a különbség legfeljebb 15 %,

egyéb esetekben teljes mértékben elveszik a 2220/85/EGK rendelet 1. cikkének megfelelően.

15. cikk

A nyertes pályázóknak fizetendő ár

(1)   A termékek átadásának befejezését követő 45. naptól a 65. napig az intervenciós hivatal kifizeti a sikeres pályázóknak a pályázatukban meghatározott árat.

(2)   Csak a ténylegesen leszállított és átvett mennyiségek után jár fizetség. Ha azonban a ténylegesen leszállított és átvett mennyiség nagyobb, mint a megítélt mennyiség, csak a megítélt mennyiség után jár kifizetés.

(3)   Ha nem R3 minőségű hús átvételére kerül sor, a nyertes pályázónak fizetett árat az I. mellékletben a felvásárolt hús minőségére megadott együtthatóval kell korrigálni.

(4)   A csontozásra szánt hús felvásárlási ára az intervenciós központ darabolóüzemének belépési mázsálójához szállított ár.

A lerakodás költségei a nyertes pályázót terhelik.

16. cikk

Átváltási árfolyam

A 11. cikkben említett mennyiségekre és az elbíráláskor megszabott árakra az adott pályázat alapján felvásárlandó marhahús mennyiségét és a legmagasabb felvásárlási árat rögzítő rendelet hatályba lépése napján érvényes átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

III.   FEJEZET

AZ INTERVENCIÓS HIVATALOK ÁLTAL FELVÁSÁROLT HÚS CSONTOZÁSA

17. cikk

Csontozási követelmény

Az intervenciós hivataloknak ki kell csontoztatniuk a teljes felvásárolt marhahúsmennyiséget.

18. cikk

A csontozásnál irányadó általános szabályok

(1)   Csontozást csak a 853/2004/EK rendelet 4. cikke szerinti engedéllyel és egy vagy több gyorsfagyasztóval rendelkező darabolóüzemek végezhetnek.

A tagállam kérésére a Bizottság korlátozott időre engedélyezheti az első albekezdésben foglaltaktól való eltérést. A Bizottság döntésének meghozatalakor figyelembe veszi az üzemben és a berendezéseken végzett legfrissebb fejlesztéseket, az egészségügyi és ellenőrzési követelményeket, valamint a terület fokozatos összehangolásának célkitűzését.

(2)   A csontozott darabolt húsoknak meg kell felelniük az e rendelet V. mellékletében, valamint a 853/2004/EK rendeletben megállapított követelményeknek.

(3)   A csontozást addig nem lehet megkezdeni, amíg a szóban forgó szállítmány átvétele meg nem történt.

(4)   Az intervenciós marhahús csontozásakor, tisztításakor, illetve csomagolásakor a darabolóhelyiségben semmilyen más húsáru nem lehet jelen.

Mindazonáltal sertéshús feldolgozása megengedhető a darabolóhelyiségben a marhahúséval egyidőben, feltéve hogy az külön futószalagon történik.

(5)   Minden csontozási műveletet reggel 7 óra és délután 6 óra között kell lebonyolítani, csontozni nem szabad szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon. Ezeket az időpontokat legfeljebb két órával lehet meghosszabbítani, feltéve hogy az ellenőrző hatóság képviselője jelen van.

Ha a csontozást az átvétel napján nem lehet befejezni, az illetékes hatóság leplombálja azt a hűtőhelyiséget, ahol a termékek tárolása történik, és ezt a plombát a csontozás folytatásakor csak ugyanazon hatóság nyithatja fel.

19. cikk

Szerződések és pályázati feltételek

(1)   Csontozás csak szerződés alapján, az intervenciós hivatalok által meghatározott szerződéses feltételek szerint és az általuk megállapított kikötéseknek megfelelően végezhető.

(2)   Az intervenciós hivatalok előírásai szabályozzák a darabolóüzemekkel kapcsolatos követelményeket, meghatározzák a szükséges üzemek és berendezések körét, valamint biztosítják a Közösségben a darabolt hús előkészítésére érvényes rendszabályok betartását.

Különösen részletes szabályozást dolgoznak ki a csontozásra, meghatározzák a darabolt hús előkészítésének, tisztításának, csomagolásának, fagyasztásának és tartósításának módját, figyelembe véve, hogy azt az intervenciós hivatalok fogják átvenni.

Az egyes intervenciós hivatalok előírásait a VI. mellékletben felsorolt címeken lehet beszerezni.

20. cikk

A csontozás ellenőrzése

(1)   Az intervenciós hivatalok biztosítják, hogy valamennyi csontozási folyamat ténylegesen, fizikailag ellenőrizve legyen.

Az ellenőrzés feladatával meg lehet bízni az ügyben szereplő kereskedőktől, vágóhidaktól és raktáraktól teljes mértékben független szervezeteket. Ilyen esetben az intervenciós hivataloknak biztosítani kell, hogy tisztviselőik bejelentés nélkül végzett ellenőrző látogatást tegyenek az egyes pályázatokban szereplő hús csontozásakor. Az ilyen ellenőrzések alkalmával a húsrészek kartondobozainak tartalmát véletlenszerűen kell ellenőrizni fagyasztás előtt és után, a felhasznált mennyiségeket pedig össze kell hasonlítani egyrészt az előállított mennyiségekkel, másrészt a leesett nyesedékkel, csontokkal és faggyúval. Az ellenőrző látogatás során az adott napon egy adott húsfajtával megtöltött kartondobozoknak legalább 5 %-át fel kell nyitni, ahol pedig elegendő kartondoboz áll rendelkezésre, húsrészenként legalább öt dobozt.

(2)   Az elülső és hátulsó negyedeket külön kell csontozni. Minden csontozási nappal kapcsolatban:

a)

össze kell hasonlítani a darabok számát és a megtöltött kartonokat;

b)

ki kell tölteni egy űrlapot, amely az elülső és hátsó negyedek csontozásának eredményét külön-külön mutatja.

21. cikk

A csontozásnál irányadó különleges feltételek

(1)   A fagyasztás előtti csontozás, tisztítás és csomagolás során a marhahús belső hőmérséklete soha nem emelkedhet + 7 °C fölé. A darabolt húsokat a gyorsfagyasztást megelőzően nem szabad szállítani, kivéve a 18. cikk (1) bekezdés szerinti eltérések alapján.

(2)   A címkéket és egyéb idegen anyagot közvetlenül a csontozás megkezdése előtt maradéktalanul el kell távolítani.

(3)   A csontokat, inakat, porcot, tarkószalagot és csúcsszalagot (szíjhasító szalag) (ligamentum nuchae), valamint a tömött rostos kötőszöveti részleteket maradéktalanul el kell távolítani. A darabolt húsok tisztítását a faggyú, porc, inak, ízületi tokok és egyéb meghatározott nyesedékek eltávolítására kell korlátozni. Minden egyértelműen idegszöveti, illetve nyirokszöveti elemet el kell távolítani.

(4)   A nagy véredényeket, véralvadékot, valamint szennyeződött felületeket gondosan, a lehető legkisebb hasznoshús-veszteséggel kell eltávolítani.

22. cikk

A húsdarabok csomagolása

(1)   A húsdarabokat közvetlenül a csontozást követően oly módon kell becsomagolni, hogy az V. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelően a húsnak egyetlen része se kerülhessen a kartondobozzal közvetlen érintkezésbe.

(2)   A dobozok bélelésére, illetve a húsok csomagolására felhasznált polietilén fólia, illetve zacskó legalább 0,05 mm vastag és élelmiszerek csomagolására alkalmas legyen.

(3)   A kartondobozoknak, raklapoknak és ketreceknek meg kell felelniük a VII. mellékletben előírt követelményeknek.

23. cikk

A húsdarabok raktározása

Az intervenciós hivatalok gondoskodnak arról, hogy az összes felvásárolt marhahús tárolása külön, ugyanakkor pályázati felhívásonként, húsrészenként és tárolási hónap szerint könnyen azonosítható módon történjen.

A kapott darabolt húsokat annak a tagállamnak a területén elhelyezkedő hűtőházakban kell tárolni, amelynek hatáskörébe az illető intervenciós hivatal tartozik.

Azoktól a kivételes eltérésektől eltekintve, amelyek az 1254/1999/EK rendelet 43. cikkének (2) bekezdésében említett eljárás rendelkezéseiben találhatóak, az ilyen hűtőházaknak képeseknek kell lenniük az intervenciós hivatalok által számukra kiosztott valamennyi csontozott hús legalább három hónapon keresztül technikailag kielégítő körülmények között történő tárolására.

24. cikk

A csontozás költségei

A 19. cikk (1) bekezdésben említett szerződéseknek és az ezek alapján történt kifizetéseknek fedezniük kell az e rendelet alkalmazása nyomán előálló költségeket és műveleteket, különös tekintettel a következőkre:

a)

a csontos termékek átvételét követően a darabolóüzembe történő szállításuk költségei;

b)

csontozás, tisztítás, csomagolás, gyorsfagyasztás költségei;

c)

a fagyasztott húsrészek tárolása, rakodása és szállítása, valamint az intervenciós hivatalok által történő átvétele az általuk kijelölt hűtőházaknál;

d)

anyagköltségek, különösen a csomagolás esetében;

e)

az intervenciós hivatalok által a darabolóüzemben hagyott csontok, faggyú és nyesedék értéke.

25. cikk

Időkorlátok

A csontozást, tisztítást és csomagolást a vágástól számított tíz naptári napon belül be kell fejezni. A tagállamok azonban ennél rövidebb határidőket is szabhatnak.

A gyorsfagyasztást közvetlenül csomagolás után kell elvégezni, minden esetben ugyanazon a napon kezdve; a kicsontozott hús napi mennyisége nem haladhatja meg a gyorsfagyasztó kapacitását.

A gyorsfagyasztás során a csontozott hús belső hőmérsékletét 36 órán belül legalább – 7 °C-ra kell csökkenteni.

26. cikk

A termékek visszautasítása

(1)   Ha a 20. cikk (1) bekezdésében előírt ellenőrzések azt mutatják, hogy a csontozóüzem valamely húsáru tekintetében megsértette a 17–25. cikkek rendelkezéseit, az ellenőrzéseket ki kell terjeszteni a kérdéses napon megtöltött kartondobozok további 5 %-ára. Ha további szabálytalanságokat fednek fel, az érintett húsrészek összes kartondobozának további 5 %-át vizsgálják meg. Ha a negyedik 5 %-os ellenőrzésen a dobozok legalább 50 %-a az említett cikkek értelmében szabályellenességet mutat, a kérdéses nap egész termelését ellenőrizni kell. Nem kell azonban elvégezni az egész napi termelés ellenőrzését, ha a kérdéses húsrészekkel megtöltött dobozok legalább 20 %-a szabályellenes volt.

(2)   Ha az (1) bekezdés alapján a kérdéses húsrészekkel megtöltött dobozok kevesebb mint 20 %-a volt szabályellenes, a kartondobozok egész tartalmát vissza kell utasítani, és ezekkel kapcsolatosan nem történhet kifizetés. A csontozóüzemnek az intervenciós hivatal részére a VIII. mellékletben látható árakkal egyenértékű összeget kell kifizetnie a visszautasított darabokért.

Ha a kérdéses darabokkal megtöltött dobozok legalább 20 %-a szabályellenes volt, az intervenciós hivatal az adott darabokra vonatkozó egész napi termelést visszautasítja, és semmilyen fizetési kötelezettsége nincs. A csontozó üzem az intervenciós hivatalnak a VIII. mellékletben bemutatott árakkal egyenértékű összeget fizeti ki a kiselejtezett darabokért.

Ha a napközben előállított különféle darabok dobozainak legalább 20 %-a szabályellenes volt, az intervenciós hivatal az egész aznapi termelést visszautasítja, és semmilyen fizetési kötelezettsége nincs. A csontozó üzem az intervenciós hivatalnak az intervenciós hivatal által a 15. cikk értelmében a nyertes pályázónak az eredetileg felvásárolt, majd a csontozást követően visszautasított csontos termékért fizetett ár 20 %-kal megnövelt értékével megegyező összeget köteles kifizetni.

Ha a harmadik albekezdés alkalmazására kerül sor, az első és második albekezdés érvényét veszti.

(3)   Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően, amennyiben a csontozóüzem súlyos gondatlanság, illetve csalás következtében nem tesz eleget a 17–25. cikkek rendelkezéseinek:

a)

az intervenciós hivatal azon a napon nyert valamennyi csontozás utáni terméket, amelyre vonatkozóan a fenti rendelkezések megsértése megállapítást nyert, visszautasít, és semmilyen fizetési kötelezettsége nincs;

b)

a csontozóüzem az intervenciós hivatalnak az intervenciós hivatal által a 15. cikk értelmében a nyertes pályázónak az eredetileg felvásárolt, majd a csontozást követően az a) pontnak megfelelően visszautasított csontos termékért fizetett ár 20 %-kal megnövelt értékével megegyező összeget köteles kifizetni.

IV.   FEJEZET

TERMÉKELLENŐRZÉS ÉS ÉRTESÍTÉSEK

27. cikk

A termékek tárolása és ellenőrzése

(1)   Az intervenciós hivatalok biztosítják, hogy az e rendeletben szereplő húsárut olyan módon helyezzék el és tárolják, hogy könnyen hozzáférhető legyen és megfeleljen a 23. cikk első bekezdésében foglaltaknak.

(2)   A tárolási hőmérséklet nem emelkedhet – 17 °C fölé.

(3)   A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a tárolt termékek megőrzése minőségi és mennyiségi szempontból egyaránt kielégítő legyen, és hogy a sérült csomagolást azonnal kicseréljék. A felmerülő kockázatok elkerüléséről biztosítás útján gondoskodnak, akár úgy, hogy a raktározókra hárítják szerződéses kötelezettség formájában, akár úgy, hogy az intervenciós hivatal vállal teljes körű biztosítást. A tagállamok maguk is eljárhatnak saját biztosítójukként.

(4)   A tárolás ideje alatt az illetékes hatóságok rendszeres ellenőrzésnek vetik alá az adott hónapban tartott meghívásos pályázatok elbírálását követően tárolt termékek jelentősebb mennyiségeit.

Az ilyen ellenőrzések során az e rendeletben foglaltaknak meg nem felelő termékeket kiselejtezik, és ennek megfelelő jelzéssel látják el. A büntetések alkalmazásának sérelme nélkül az illetékes hatóságok szükség esetén a felelős felektől kifizetéseket hajthatnak be.

Az ilyen ellenőrzéseket olyan tisztviselőknek kell végezniük, akik nem kapnak utasításokat a felvásárlást végző egységtől.

(5)   Az illetékes hatóságok megteszik az összes szükséges intézkedést a nyomon követhetőség és tárolás biztosítására, hogy később lehetővé váljon a tárolt termékeknek a raktárból való lehető leghatékonyabb eltávolítása és kiszállítása, különös tekintettel a szóban forgó állatok egészségi állapotával kapcsolatos követelményekre.

28. cikk

Értesítések

(1)   A tagállamok azonnal értesítik a Bizottságot minden, az intervenciós központok listáját, és lehetőség esetén azok fagyasztási, illetve tárolási kapacitását érintő változásokról.

(2)   Az átvételi időszak végét követő 10 naptári napon belül a tagállamok telexen vagy telefaxon értesítik a Bizottságot az intervenciós céllal beszállított, illetve elfogadott mennyiségekről.

(3)   Legkésőbb minden hónap 21. napján a tagállamok értesítik a Bizottságot, hogy az előző hónap vonatkozásában:

a)

milyen mennyiségeket vásároltak fel az egyes hetekben és hónapokban, az 1183/2006/EK rendeletben a hasított testek közösségi osztályozására létrehozott rendszernek megfelelő termékek és minőségek szerinti bontásban;

b)

a tárgyhónapban megkötött vásárlási szerződésekben mennyi csontozott termék szerepel;

c)

a tárgyhónapban visszautasított megrendelésekben és hasonló dokumentumokban mennyi csontozott termék szerepel.

(4)   Legkésőbb minden hónap végéig a tagállamok értesítik a Bizottságot, hogy az előző hónap vonatkozásában:

a)

termékenként mennyi csontozott terméket nyertek ki a tárgyhónapban vásárolt csontos marhahúsból;

b)

mennyi az egyes csontozott termékekből a le nem kötött raktárkészlet és a tényleges bent lévő raktárkészlet a tárgyhónap végén, részletezve, hogy a le nem kötött készlet mennyi ideje áll a raktárban.

(5)   A (3) és (4) bekezdés alkalmazásában:

a)

a „le nem kötött raktárkészlet” olyan készletet jelent, amelyre még nem kötöttek eladási szerződést;

b)

a „tényleges raktárkészlet” a le nem kötött, valamint a már szerződésben lekötött, de még át nem vett raktárkészletet jelenti.

V.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 562/2000/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre a rendeletre vonatkoznának és a X. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

30. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 8-án.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 68., 2000.3.16., 22. o. A legutóbb az 1067/2005/EK rendelettel (HL L 174., 2005.7.7., 60. o.) módosított rendelet.

(3)  Lásd a IX. mellékletet.

(4)  HL L 39., 1996.2.17., 1. o.

(5)  HL L 214., 2006.8.4., 1. o.

(6)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o.

(7)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(8)  HL L 204., 2000.8.11., 1. o.

(9)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(10)  HL L 205., 1985.8.3., 5. o.

(11)  HL L 125., 1996.5.23., 3. o.

(12)  HL L 41., 1991.2.14., 15. o.


I. MELLÉKLET

ÁTVÁLTÁSI EGYÜTTHATÓK

Minőség

Együttható

U2

1,058

U3

1,044

U4

1,015

R2

1,015

R3

1,000

R4

0,971

O2

0,956

O3

0,942

O4

0,914


II. MELLÉKLET

Productos admisibles para la intervención — Produkty k intervenci — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles à l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kas ir piemēroti intervencei — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervencióra alkalmas termékek — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenção — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

A-kategooria, klass R2

A-kategooria, klass R3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

IRELAND

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

categoria A, classe U2

categoria A, classe U3

categoria A, classe R2

categoria A, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe R2

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe O3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

MALTA

Carcasses, half-carcasses:

Category A, class R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

Kategória A, akostná trieda R2

Kategória A, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot / Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2 / Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3 / Kategori A, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3


III. MELLÉKLET

HASÍTOTT TESTRE, HASÍTOTT FÉLTESTRE ÉS NEGYEDEKRE ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK

1.

Állatok hasított teste és hasított félteste, friss vagy hűtött (0201 KN-kód), amelyeket legalább kettő, de legfeljebb hat nappal korábban vágtak le.

2.

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározások alkalmazandók:

a)

hasított test: a levágott állat teljes teste, a vágóhídi húshorogra az Achilles-ínnál felakasztva, kivéreztetést, belezést és nyúzást követően a következőképpen előkészítve:

fejek és lábvégek nélkül; a fejet a fejgyámnál kell a hasított állatról leválasztani, míg a lábvégeket kéztő-kézközép, illetve lábtő-lábközép csontok közötti ízületeknél leválasztva kell eltávolítani,

a mellüregi és hasüregi szervek nélkül, vese, vesefaggyú, illetve medencei zsírszövet nélkül,

nemi szervek és a hozzájuk tartozó izmok nélkül,

vékony, illetve vastag dagadó nélkül,

farok és az első farokcsigolya nélkül,

gerincvelő nélkül,

a herezacskó és a mellette levő horpaszfaggyú nélkül,

a hasizom kötőszövetes középvonala nélkül,

a lágyhús belső részének faggyúja nélkül,

a torkolati véna és a körötte található zsír nélkül,

nyak az állatorvosi követelményeknek megfelelően darabolva, a nyakizom eltávolítása nélkül,

a szegyhús faggyúja 1 cm-nél nem lehet vastagabb;

b)

hasított féltest: az a) pontban említett hasított testnek a gerincoszlop nyak-, hát-, ágyéki, illetve keresztcsonti csigolyáinak, valamint a szegycsont és a szeméremcsonti összenövés középvonalában történő szimmetrikus kettéválasztásával nyert termék. A hasított test feldolgozása során a hát- és ágyékcsigolyák nem mozdulhatnak ki jelentős mértékben a helyükről; az azokhoz kapcsolódó izmok és inak pedig nem mutathatnak fűrész, illetve kés okozta jelentős sérülést;

c)

elülső negyedek:

a kihűlést követően a hasított testből történő darabolás,

öt bordát magában foglaló egyenes vágás;

d)

hátulsó negyedek:

a kihűlést követően a hasított testből történő darabolás,

nyolc bordát magában foglaló egyenes vágás.

3.

Az 1. és 2. pontokban meghatározott termékeknek jól kivéreztetett hasított testekből kell származnia, az állatot teljesen meg kell nyúzni, a bőrözött tetem semmilyen módon nem lehet cafatos, nem lehet véraláfutásos vagy zúzódásos, a felületi faggyúréteg nem lehet jelentős mértékben szakadt vagy hiányos. A mellhártya a felakasztás elősegítésétől eltekintve más okból nem lehet sérült. A hasított állatok semmilyen szennyezési forrásból nem piszkolódhatnak be, különösen nem bélsár eredetű szennyezéssel, illetve jelentősebb kiterjedésű vérfolttal.

4.

A 2. pont c) és d) bekezdésében meghatározott termékeknek a 2. pont a) és b) bekezdésében foglalt követelményeket kielégítő hasított testből, illetve féltestből kell származniuk.

5.

Az 1. és 2. pont szerint meghatározott termékeket közvetlenül a vágás után legalább 48 óráig hűteni kell, hogy a hűtési időszak végén azok belső hőmérséklete a + 7 °C-ot ne haladja meg. Ezt a hőmérsékletet az átvételig tartani kell.


IV. MELLÉKLET

A 11. CIKK (3) BEKEZDÉSBEN EMLÍTETT EGYÜTTHATÓK

A   képlet

együttható n = (a/b)

ahol:

a= a kérdéses tagállamban, illetve annak régiójában rögzített átlagos piaci áraknak az elbírálást követő két vagy három héten keresztül tartó időszakra vonatkozó átlaga,

b= a kérdéses tagállamban, illetve annak régiójában rögzített átlagos piaci ár a 11. cikk (1) bekezdése szerint, amely a szóban forgó pályázati felhívásra alkalmazandó.

B   képlet

együttható n' = (a'/b')

ahol:

a'= a pályázó által ugyanolyan kategóriába tartozó és ugyanolyan minőségű állatokra kifizetett átlagos vételi ár, mint amelyeket a megítélési döntést követő két vagy három héten keresztül tartó időszakra vonatkozó átlagos piaci ár kiszámításához tekintetbe vettek,

b′= a pályázó által a szóban forgó pályázati felhívásnál alkalmazott átlagos piaci ár meghatározására szolgáló két vagy három héten keresztül tartó időszakra vonatkozó átlagos piaci ár kiszámításához tekintetbe vett állatok vásárlására kifizetett átlagos vételi ár.


V. MELLÉKLET

AZ INTERVENCIÓS CSONTOZÁS MEGHATÁROZÁSAI

1.   HÁTSÓ NEGYEDEK DARABOLÁSA

1.1.   A darabok leírása

1.1.1.   Intervenciós lábszárhús (kód: INT 11)

Darabolás és csontozás: a térdízületen keresztül vezetett vágással a természetes elhatárolódás vonalát követve válasszuk le a lágyrészről és a farról, miközben a sarokizmot meghagyjuk a lábszárhoz tapadva. Távolítsuk el a lábszár csontjait (sípcsont és szárkapocs).

Tisztítás: Az inas végeket vágjuk vissza a húsig.

Fóliázás és csomagolás: ezeket a darabolt húsokat egyedileg polietilénbe kell csomagolni, majd polietilénnel bélelt kartondobozokba helyezni.

1.1.2.   Intervenciós vastag dagadó (kód: INT 12)

Darabolás és csontozás: a lágyrésztől egy egyenes lefelé irányuló vágással, majd a vágást a combcsont mentén folytatva válasszuk le a farról a természetes elhatárolódás mentén. A könyököt természetes állapotban rajta kell hagyni.

Tisztítás: vegyük ki a könyököt, az ízületi tokot és az inat. A felületi faggyúval való borítottság sehol nem haladhatja meg az 1 cm-t.

Fóliázás és csomagolás: ezeket a húsrészeket egyedileg kell polietilénbe becsomagolni, mielőtt polietilénnel bélelt kartondobozokba raknánk őket.

1.1.3.   Intervenciós lágyrész (kód: INT 13)

Darabolás és csontozás: a természetes ízesülés vonalát követve válasszuk le a farról és a lábszárhúsról, majd ízesítsük ki a combcsontról. A csípőcsontot vegyük ki.

Tisztítás: vegyük ki a hímvessző végét, a csatlakozó porcot és a herezacskómirigyet (felületes lágyékmirigy). Távolítsuk el a medencecsonttal összefüggő porcot és kötőszövetet. A felületi faggyúval való borítottság sehol nem haladhatja meg az 1 cm-t.

Fóliázás és csomagolás: ezeket a húsrészeket egyedileg polietilénbe kell csomagolni, majd polietilénnel bélelt kartondobozokba helyezni.

1.1.4.   Intervenciós far (kód: NT 14)

Darabolás és csontozás: a természetes ízesülés vonalát követve válasszuk le a lágyrészről és a lábszárhúsról. A combcsontot vegyük ki.

Tisztítás: távolítsunk el a csontízülethez kapcsolódó, erősen porcosodott valamennyi részt, a térdhajlati nyirokcsomót, valamint a hozzá kapcsolódó faggyút és inakat. A felületi faggyúval való borítottság sehol nem haladhatja meg az 1 cm-t.

Fóliázás és csomagolás: ezeket a húsrészeket egyedileg polietilénbe kell csomagolni, majd polietilénnel bélelt kartondobozokba helyezni.

1.1.5.   Intervenciós vesepecsenye (kód: INT 15)

Darabolás: távolítsuk el a vesepecsenyét teljes hosszában úgy, hogy a feji véget (a vastagját) eltávolítjuk a csípőcsontról (ilium), majd a csigolyák mentén haladva kiszabadítjuk a lágyékból.

Tisztítás: távolítsuk el a mirigyet és a faggyút. Az ínhártyát és az izomköteget hagyjuk érintetlenül és egészben. Különleges figyelmet kell fordítani ennek az értékes húsnak a vágására, tisztítására és csomagolására.

Fóliázás és csomagolás: a vesepecsenyéket gondosan hosszirányban kell a dobozokba fektetni úgy, hogy a vékony és a vastag végek váltakozva kerüljenek egymás mellé, az ínhártyával felfelé, anélkül hogy összehajtanánk. Ezeket a darabolt húsokat egyedileg polietilénbe kell csomagolni, majd polietilénnel bélelt kartondobozokba helyezni.

1.1.6.   Intervenciós fartő (kód: INT 16)

Darabolás és csontozás: az ötödik keresztcsonti csigolya hátsó végétől mintegy 5 cm távolságra elhelyezkedő ponttól indulva egyenes vágással válasszuk le a farról és a vastag dagadóról, megközelítőleg 5 cm távolságban haladjunk a csípőcsont elülső szélétől, vigyázva, hogy ne vágjuk át a vastag dagadót.

Az utolsó ágyéki és az első keresztcsonti csigolya közötti vágással válasszuk le a hátszínről, letisztítva a medencecsont elülső szélét. Távolítsuk el a csontokat és porcokat.

Tisztítás: távolítsuk el a csípőfartő alatti belső felületről a faggyúlerakódásokat. A felületi faggyúval való borítottság sehol nem haladhatja meg az 1 cm-t. Különleges figyelmet kell fordítani ennek az értékes húsnak a vágására, tisztítására és csomagolására.

Fóliázás és csomagolás: ezeket a húsrészeket egyedileg polietilénbe kell csomagolni, majd polietilénnel bélelt kartondobozokba helyezni.

1.1.7.   Intervenciós hátszín (kód: INT 17)

Darabolás és csontozás: az utolsó ágyéki és az első keresztcsonti csigolya közötti vágással válasszuk le a fartőről. Válasszuk le a rostélyosról (öt borda) egy egyenes vágással a 11. és 10. borda között. Teljesen távolítsuk el a csigolyákat. A bordákat és a porcokat kihúzással távolítsuk el.

Tisztítás: távolítsunk el a csontozás után bennmaradt minden porcot. Az inakat el kell távolítani. A felületi faggyúval való borítottság sehol nem haladhatja meg az 1 cm-t. Különleges figyelmet kell fordítani ennek az értékes húsnak a vágására, tisztítására és csomagolására.

Fóliázás és csomagolás: ezeket a húsrészeket egyedileg polietilénbe kell csomagolni, majd polietilénnel bélelt kartondobozokba helyezni.

1.1.8.   Intervenciós dagadó (kód: INT 18)

Darabolás és csontozás: a teljes dagadót távolítsuk el a nyolcbordás egyenes vágású hátsó negyedről egy vágással attól a ponttól, ahol a dagadót hátrahajtottuk, a természetes határvonalat követve a hátsó izmok felülete mentén lefelé addig a pontig, ahol egy szintbe érünk az utolsó ágyékcsigolya közepével. Folytassuk a vágást egyenesen a vesepecsenyével párhuzamosan, beleértve a 13–6. bordákat is, a gerincoszlop dorsalis szélével párhuzamosan haladva, úgy, hogy az egész lefelé terjedő vágás ne legyen távolabb 5 cm-nél a csípőfartő oldalsó csúcsától.

Az összes csontot és porcot húzzuk ki. Az egész dagadónak egyben kell maradnia.

Tisztítás: távolítsuk el az állat véknyát borító durva rostú kötőszövetet úgy, hogy a véknya érintetlen maradjon. Metsszük ki a faggyút úgy, hogy az összes látható (felületi és szövetek közötti) faggyú százalékos aránya ne haladja meg a 30 %-ot.

Fóliázás és csomagolás: a teljes dagadót csomagoláskor csak egyszer lehet kettéhajtani. Nem szabad elvágni vagy feltekerni. Csomagolt állapotban a dagadó belső részének és a véknyának jól láthatónak kell lennie. Csomagolás előtt minden dobozt polietilénnel ki kell bélelni, hogy a darabok teljesen be legyenek burkolva.

1.1.9.   Intervenciós rostélyos (öt csont) (kód: INT 19)

Darabolás és csontozás: ezt a 6–10. bordákat tartalmazó darabot a hátszíntől a 11. és 10. borda között végzett egyenes metszéssel válasszuk el. A borda közötti izmokat, valamint a mellhártyát egy vékony lemezben a bordacsontokkal együtt vegyük ki. Távolítsuk el a gerinccsigolyákat és a porcokat, beleértve a lapocka csúcsát is.

Tisztítás: távolítsuk el a tarkószalagot (ligamentum nuchae). A felületi faggyúval való borítottság sehol nem haladhatja meg az 1 cm-t. A sapkát rajta kell hagyni.

Fóliázás és csomagolás: Ezeket a darabolt húsokat egyedileg polietilénbe kell csomagolni, majd polietilénnel bélelt kartondobozokba helyezni.

2.   ELÜLSŐ NEGYED DARABOLÁSA

2.1.   A darabok leírása

2.1.1.   Intervenciós lábszárhús (kód: INT 21)

Darabolás és csontozás: az orsócsontot (radius) és a karcsontot (humerus) elválasztó ízület körül végzett metszéssel válasszuk le. Vegyük ki az orsócsontot (radius).

Tisztítás: Az inas végeket vágjuk vissza a húsig.

Fóliázás és csomagolás: Ezeket a darabolt húsokat egyedileg polietilénbe kell csomagolni, majd polietilénnel bélelt kartondobozokba helyezni.

Az elülső lábszárhúst nem szabad a hátsó lábszárhússal együtt csomagolni.

2.1.2.   Intervenciós lapocka (kód: INT 22)

Darabolás és csontozás: a lapocka szélén és a lapockacsont porcos részének hegye körül futó természetes határvonalat követve válasszuk szét a lapockát az elülső negyedtől, és a természetes határvonalat követve addig metsszünk, amíg a lapocka természetes beágyazódásából ki nem vehető. Vegyük ki a lapockacsontot. A lapocka alatti lapockaizmot hátra kell fektetni, de nem szabad leválasztani, hogy lehetővé tegyük a csont tiszta eltávolítását. Távolítsuk el a karcsontot (humerus).

Tisztítás: távolítsuk el a porcot, az inakat és az ízületi tokokat. A faggyút metsszük le, úgy, hogy a látható (felületi és kötőszövetes) faggyú összes százaléka ne haladja meg a 10 %-ot.

Fóliázás és csomagolás: Ezeket a darabolt húsokat egyedileg polietilénbe kell csomagolni, majd polietilénnel bélelt kartondobozokba helyezni.

2.1.3.   Intervenciós szegyhús (kód: INT 23)

Darabolás és csontozás: az első borda közepére merőlegesen végzett egyenes vágással metsszük le az elülső negyedről. A „kihúzásos” módszerrel vegyük ki a borda közötti izmokat és a mellhártyát a bordákkal, szegycsonttal és porcokkal együtt. A lebernyeget a szegyhúson kell hagyni. A lebernyeg és a szegycsont alatti faggyút el kell távolítani.

Tisztítás: metsszük ki a faggyút úgy, hogy az összes látható (felületi és szövetek közötti) faggyú százalékos aránya ne haladja meg a 30 %-ot.

Fóliázás és csomagolás: ezeket a húsrészeket egyedileg polietilénbe kell csomagolni, majd polietilénnel bélelt kartondobozokba helyezni, hogy a húsok teljes csomagolását biztosítsuk.

2.1.4.   Intervenciós elülső negyed (kód: INT 24)

Darabolás és csontozás: a szegyhús, lapocka és lábszárhús eltávolítása után maradó darab az elülső negyed.

A bordacsontokat „kihúzásos” módszerrel vegyük ki. A nyak csontjait teljesen el kell távolítani.

Az izomköteget ezen a darabon kell rajtahagyni.

Tisztítás: inakat, ízületi tokokat és porcos részeket el kell távolítani. Metsszük ki a faggyút úgy, hogy az összes látható (felületi és szövetek közötti) faggyú százalékos aránya ne haladja meg a 10 %-ot.

Fóliázás és csomagolás: ezeket a darabolt húsokat egyedileg polietilénbe kell csomagolni, majd polietilénnel bélelt kartondobozokba helyezni.

3.   BIZONYOS EGYEDI HÚSDARABOK VÁKUUMCSOMAGOLÁSA

A tagállamok az INT 12, 13, 14, 15, 16, 17 és 19 kód alá sorolt húsdarabok esetében az 1. pontban előírt egyedi csomagolás helyett a vákuumcsomagolás engedélyezéséről határozhatnak.


VI. MELLÉKLET

Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresy intervenčných agentúr — Naslovi intervencijskih agencij — Interventieoelinten osoitteet — Interventionsorganens addresser

BELGIQUE/BELGIË

 

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

 

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

ČESKÁ REPUBLIKA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Česká republika

Tel.: (420) 222 871 410

Fax: (420) 222 871 680

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 34

DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45-37 04/37 50

Fax (49-228) 68 45-39 85/32 76

EESTI

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt 3

51009 Tartu

Tel: (+372) 7371 200

Faks: (+372) 7371 201

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-10446 Αθήνα

Τηλ. (30) 210-228 41 80

Φαξ (30) 210-228 14 79

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

Office de l’élevage

80, avenue des Terroirs-de-France

F-75607 Paris Cedex 12

Tél. (33-1) 44 68 50 00

Fax (33-1) 44 68 52 33

IRELAND

Department of Agriculture and Food

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 634 00

Fax (353-53) 428 42

ITALIA

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tel. (39) 06 44 94 991

Fax (39) 06 44 53 940 / 06 44 41 958

ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ. (357) 2255 7777

Φαξ (357) 2255 7755

LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga, Latvija

Tālr.: (371) 7027542

Fakss: (371) 7027120

LIETUVA

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9–12

LT-01122 Vilnius

Tel. (370 5) 268 50 50

Faksas (370 5) 268 50 61

LUXEMBOURG

Service d'économie rurale, section „cheptel et viande”

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Tél. (352) 47 84 43

HUNGARY

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

Postacím: H-1385 Budapest. 62., Pf.: 867

Telefon: (+36-1) 219-4517

Fax: (+36-1) 219-6259

MALTA

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valetta CMR02

Malta

Tel. (+356) 22952000, 22952222

Fax (+356) 22952212

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA — Agramarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel. (43-1) 33 15 12 18

Fax (43-1) 33 15 46 24

POLAND

Agencja Rynku Rolnego

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel. (48-22) 661 71 09

Faks (48-22) 661 77 56

PORTUGAL

INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4-G

P-1649-034 Lisboa

Tel.: (+351) 21 751 85 00

Fax: (+351) 21 751 86 00

SLOVENIJA

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

SLOVENSKO

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 59 26 61 11, 58 24 33 62

Fax: (421-2) 53 41 26 65

SUOMI/FINLAND

Maa- ja metsätalousministeriö / Jord- och skogsbruksministeriet

Interventioyksikkö/Interventionsenheten

PL/PB 30

FI-00023 VALTIONEUVOSTO/STATSRÅDET

(Toimiston osoite: Malminkatu 16, FI-00100 Helsinki / Besöksadress: Malmgatan 16, FI-00100 Helsingfors)

Puhelin/Tel. (358-9) 16 001

Faksi/Fax (358-9) 1605 2202

SVERIGE

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UNITED KINGDOM

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96


VII. MELLÉKLET

KARTONDOBOZOKRA, RAKODÓLAPOKRA ÉS KETRECEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

I.   Kartondobozok

1.

A kartondobozoknak szabványos formájúaknak és súlyúaknak, valamint a rakodólapra rakodáshoz eléggé erőseknek kell lenniük.

2.

Az alkalmazott kartondobozokon nem szabad feltüntetni annak a vágóhídnak vagy darabolóüzemnek a nevét, ahonnan a termék érkezett.

3.

A kartondobozokat töltést követően egyedileg kell megmérni; előre megmért súllyal megtöltött kartondobozok nem engedélyezhetők.

4.

A darabolt húsáru nettó tömege dobozonként nem haladhatja meg a 30 kg-ot.

5.

Csak azonos elnevezésű, teljes névvel vagy a Közösségben érvényes kóddal azonosított és ugyanolyan kategóriájú állatból származó húsrészek csomagolhatók egy kartondobozba; a dobozok semmilyen körülmények között nem tartalmazhatnak faggyút vagy bármilyen egyéb nyesedéket.

6.

A kartondobozokat az alábbi pecsétekkel kell ellátni:

mindkét végükön az intervenciós hivatal címkéje,

hivatalos állatorvosi húsvizsgálati címkék az elülső és hátsó oldal közepén, de egyrészes dobozok esetében csak az elején.

A címkéknek sorszámozottaknak kell lenniük, és úgy kell azokat rögzíteni, hogy a doboz nyitásakor megsérüljenek.

7.

Az intervenciós hivatal címkéjén szerepelnie kell a szerződés számának, a darabolt hús fajtájának és számának, a nettó tömegnek és a csomagolás dátumának. A címke nem lehet 20 × 20 cm méretűnél kisebb; az állatorvosi húsvizsgálati zárjegynek fel kell tüntetnie a darabolóüzem engedélyezési számát.

8.

A címkéken található, a 6. pontban hivatkozott sorszámokat minden szerződéssel kapcsolatban fel kell jegyezni, és össze kell tudni hasonlítani a felhasznált dobozokat és a kibocsátott címkéket.

9.

A dobozokat négy szalaggal kell átkötni, kettőt hosszában, kettőt keresztben, a doboz sarkaitól megközelítőleg tíz centiméterre.

10.

Az ellenőrző vizsgálatok során feltépett címkéket sorszámmal ellátott címkékkel kell helyettesíteni, minden dobozra kettőt, amelyeket az intervenciós hivatalok adnak ki az illetékes hatóságok számára.

II.   Rakodólapok és ketrecek

1.

A különböző pályázati kiírásokhoz tartozó és különböző húsrészeket tartalmazó kartondobozokat pályázati felhívásonként vagy havonta és húsrészeket külön rakodólapon kell tárolni. A rakodólapokat a pályázati kiírás számát, a húsrész nevét, a termék nettó tömegét és göngyölegsúlyát, valamint a húsrészenkénti dobozok számát tartalmazó címkékkel kell megjelölni.

2.

A rakodólapok és ketrecek elhelyezését tárolási terven kell jelölni.


VIII. MELLÉKLET

A visszautasított intervenciós húsrészek egyedi árai a 26. cikk (2) bekezdése, első és második albekezdése alkalmazásában

(EUR/tonna)

Intervenciós vesepecsenye

22 000

Intervenciós hátszín

14 000

Intervenciós lágyrész

Intervenciós fartő

10 000

Intervenciós far

Intervenciós vastag dagadó

Intervenciós rostélyos (öt bordával)

8 000

Intervenciós lapocka

Intervenciós elülső negyed

6 000

Intervenciós szegyhús

Intervenciós hátsó lábszárhús

Intervenciós elülső lábszárhús

5 000

Intervenciós vékony dagadó

4 000


IX. MELLÉKLET

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT RENDELET ÉS ANNAK MÓDOSÍTÁSAI

A Bizottság 562/2000/EK rendelete

(HL L 68., 2000.3.16., 22. o.)

 

A Bizottság 2734/2000/EK rendelete

(HL L 316., 2000.12.15., 45. o.)

Kizárólag a 8. cikket illetően

A Bizottság 283/2001/EK rendelete

(HL L 41., 2001.2.10., 22. o.)

Kizárólag a 2. cikket illetően

A Bizottság 503/2001/EK rendelete

(HL L 73., 2001.3.15., 16. o.)

 

A Bizottság 590/2001/EK rendelete

(HL L 86., 2001.3.27., 30. o.)

Kizárólag a 2. cikket illetően

A Bizottság 1082/2001/EK rendelete

(HL L 149., 2001.6.2., 19. o.)

Kizárólag az 1. cikket illetően

A Bizottság 1564/2001/EK rendelete

(HL L 208., 2001.8.1., 14. o.)

Kizárólag az 1. cikket illetően

A Bizottság 1592/2001/EK rendelete

(HL L 210., 2001.8.3., 18. o.)

Kizárólag az 1. cikket illetően

A Bizottság 1067/2005/EK rendelete

(HL L 174., 2005.7.7., 60. o.)

 


X. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

562/2000/EK rendelet

Ez a rendelet

1–5. cikk

1–5. cikk

6., 7. és 8. cikk

9. cikk

6. cikk

10. cikk

7. cikk

11. cikk

8. cikk

12. cikk

9. cikk

13. cikk, (1) bekezdés, első mondat

10. cikk, (1) bekezdés első albekezdés

13. cikk, (1) bekezdés, második mondat

10. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

13. cikk, (2) és (3) bekezdés

10. cikk, (2) és (3) bekezdés

14. cikk

11. cikk

15. cikk

12. cikk

16. cikk

13. cikk

17. cikk, (1) bekezdés, bevezető mondat

14. cikk, (1) bekezdés

17. cikk, (1) bekezdés, a) pont

17. cikk, (1) bekezdés, b) pont, a mondat első fele

17. cikk, (1) bekezdés, b) pont, a mondat második fele

14. cikk, (1) bekezdés

17. cikk, (2) bekezdés, első, második és harmadik albekezdés

14. cikk, (2) bekezdés, első, második és harmadik albekezdés

17. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés

17. cikk, (2) bekezdés, ötödik albekezdés

14. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés

17. cikk, (3) bekezdés, első, második és harmadik albekezdés

14. cikk, (3) bekezdés, első, második és harmadik albekezdés

17. cikk, (3) bekezdés, negyedik albekezdés

17. cikk, (3) bekezdés, ötödik albekezdés

14. cikk, (3) bekezdés, negyedik albekezdés

17. cikk, (3) bekezdés, hatodik albekezdés

14. cikk, (3) bekezdés, ötödik albekezdés

17. cikk, (3) bekezdés, hetedik albekezdés

14. cikk, (3) bekezdés, hatodik albekezdés

17. cikk, (3) bekezdés, nyolcadik albekezdés

14. cikk, (3) bekezdés, hetedik albekezdés

17. cikk, (4) bekezdés, első és második albekezdés

14. cikk, (4) bekezdés, első és második albekezdés

17. cikk, (4) bekezdés, harmadik albekezdés

17. cikk, (4) bekezdés, negyedik albekezdés

14. cikk, (4) bekezdés, harmadik albekezdés

17. cikk, (5), (6) és (7) bekezdés

14. cikk, (5), (6) és (7) bekezdés

18. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés

15. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés

18. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés, első mondat

18. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés, második mondat

15. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés

18. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés

15. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés

19. cikk

16. cikk

20. cikk

17. cikk

21. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

18. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

21. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, első mondat

18. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, első és második mondat

21. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, második és harmadik mondat

21. cikk, (2)–(5) bekezdés

18. cikk, (2)–(5) bekezdés

22. cikk

19. cikk

23. cikk

20. cikk

24. cikk

21. cikk

25. cikk

22. cikk

26. cikk

23. cikk

27. cikk

24. cikk

28. cikk

25. cikk

29. cikk, (1) és (2) bekezdés

26. cikk, (1) és (2) bekezdés

29. cikk, (3) bekezdés, bevezető mondat

26. cikk, (3) bekezdés, bevezető mondat

29. cikk, (3) bekezdés, első francia bekezdés

26. cikk, (3) bekezdés, a) pont

29. cikk, (3) bekezdés, második francia bekezdés

26. cikk, (3) bekezdés, b) pont

30. cikk

27. cikk

31. cikk, (1) és (2) bekezdés

28. cikk, (1) és (2) bekezdés

31. cikk, (3) bekezdés, a), b) és c) pont

28. cikk, (3) bekezdés, a), b) és c) pont

31. cikk, (3) bekezdés, d) pont

31. cikk, (4) és (5) bekezdés

28. cikk, (4) és (5) bekezdés

32–37. cikk

29. cikk

38. cikk

30. cikk

I–VI. Melléklet

I–VI. Melléklet

VII. Melléklet, I. rész

VII. Melléklet, I. rész

VII. Melléklet, II. rész, 1. pont

VII. Melléklet, II. rész, 1. pont

VII. Melléklet, II. rész, 2. pont

VII. Melléklet, II. rész, 3. pont

VII. Melléklet, II. rész, 2. pont

VIII. Melléklet

VIII. Melléklet

IX. Melléklet

IX. Melléklet

X. Melléklet


11.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 312/33


A BIZOTTSÁG 1670/2006/EK RENDELETE

(2006. november 10.)

az 1784/2003/EK tanácsi rendeletnek az egyes szeszes italok formájában exportált gabonafélékre vonatkozó kiigazított visszatérítések rögzítése és odaítélése tekintetében történő alkalmazása egyes részletes szabályainak megállapításáról

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 2003. szeptember 29-i a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 18. cikkére,

tekintettel az 1998. december 15-i az euro bevezetésével kapcsolatos agromonetáris intézkedések megállapításáról szóló, 2799/98/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek az egyes szeszes italok formájában exportált gabonafélékre vonatkozó kiigazított visszatérítések rögzítése és odaítélése tekintetében történő alkalmazása egyes részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1993. október 15-i 2825/93/EGK bizottsági rendeletet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

Az 1784/2003/EK rendelet 16. cikke úgy rendelkezik, hogy amilyen mértékben szükséges figyelembe venni az egyes, gabonafélékből nyert szeszes italok előállításának különleges sajátosságait, az export-visszatérítések odaítélésének kritériumait ehhez a sajátos helyzethez hozzá lehet igazítani. Szükségesnek tűnik az ilyen hozzáigazítás alkalmazása egyes szeszes italok tekintetében abban az esetben, ha egyrészt a gabonafélék kivitelkor érvényes ára nincs kapcsolatban azok előállításkor érvényes árával, másrészt pedig a végtermék számos termék keverékéből származik, így tehát lehetetlenné válik a kivitelre szánt végtermékben felhasznált gabonafélék azonosságának nyomon követése, amihez az is hozzájárul, hogy az ilyen szeszes italok esetében legalább hároméves kötelező érlelésre van szükség.

(3)

Ilyen jellegű nehézségek különösen a skót whisky, az ír whisky és a spanyol whisky tekintetében merültek fel.

(4)

A visszatérítések szokásos rendszerét lehetőség szerint hasonló módon kell alkalmazni; mivel ezért visszatérítést kell fizetni a Szerződés 23. cikkének (2) bekezdésében előírt feltételeknek megfelelő, az exportált szeszes italok mennyiségének arányában felhasznált gabonafélékre vonatkozóan. E célból az ilyen lepárolt gabonafélék mennyiségét az érintett tagállamok által szolgáltatott nemzeti statisztikák alapján kiszámított általános átalány-együtthatóval kell megszorozni. Úgy tűnik, hogy a kérdéses exportált szeszes italok összmennyisége és az értékesítettek összmennyisége közötti arány alkalmazása méltányos és egyszerű alapot nyújt. Szükséges meghatározni az „exportált összmennyiség” és a „forgalmazott összmennyiség” fogalmát. A lepárlásra került gabonafélék és az együttható meghatározásának céljából az aktív feldolgozás tárgyát képező mennyiségeket ki kell zárni.

(5)

Rendelkezni kell az együttható kiigazításáról, különösen annak a lehetőségnek a kizárása érdekében, hogy a visszatérítések kifizetése révén a készletek rendellenes mértékben növekedhessenek.

(6)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése biztosítja a visszatérítés rendeltetési hely szerinti megkülönböztetésének lehetőségét. Ezért olyan objektív kritériumokat kell meghatározni, amelyek egyes rendeltetési helyek esetében a visszatérítés megszüntetéséhez vezetnek.

(7)

Rögzíteni kell a visszatérítés alkalmazandó mértékét meghatározó napot. Ezt a napot első alkalommal a gabonafélék ellenőrzés alá vételének időpontjához, ezt követően a lepárolt mennyiségek esetében pedig az egyes lepárlási-adózási időszakokhoz kell kötni. A visszatérítés kifizetését megelőzően lepárlási nyilatkozat formájában bizonyítani kell, hogy a gabona lepárlásra került. Az ilyen nyilatkozatnak tartalmaznia kell a visszatérítés kiszámításához szükséges adatokat. Minden egyes lepárlási-adózási időszak első napja egyben a mezőgazdasági átváltási árfolyamokat a 2799/98/EK rendelet 3. cikke szerint meghatározó ügyleti tény is lehet.

(8)

E rendelet alkalmazásában szükséges nyilvántartani azt, hogy a termékeket a Közösség területéről kiszállították, és bizonyos esetekben szükség van a rendeltetési hely meghatározására. Ezért alkalmazni kell a kivitelnek a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletben (5) meghatározott fogalmát, valamint fel kell használni a mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1999. április 15-i 800/1999/EK bizottsági rendeletben (6) foglalt igazolást.

(9)

Az együttható megállapítása céljából kötelező igazolni a szeszes ital exportált mennyiségét. Helyénvaló rendelkezést hozni arról, hogy a különleges feltételek teljesülése esetén, a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési bizonyítványok rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendelet (7) 43. cikke kerüljön alkalmazásra a Közösség területére visszaszállításra kerülő áruk tekintetében.

(10)

A tagállamokat fel kell hívni arra, hogy továbbítsák a szükséges információkat a Bizottság részére.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Ez a rendelet részletes szabályokat állapít meg az 1784/2003/EK rendelet 16. cikkében említett, gyártási folyamatuk részeként legalább hároméves kötelező érlelési időszaknak alávetett szeszes italok formájában exportált gabonafélékre vonatkozó export-visszatérítések rögzítésére és odaítélésére vonatkozóan.

(2)   Az ezen rendelet 6. cikk (1) bekezdése kivételével, az 1043/2005/EK bizottsági rendelet (8) nem alkalmazható az (1) bekezdésben említett szeszes italokra vonatkozóan.

2. cikk

Az 1. cikkben említett visszatérítést olyan gabonafélékre vonatkozóan lehet odaítélni, amelyek megfelelnek a Szerződés 23. cikkének (2) bekezdésében megállapított feltételeknek, és az 1576/89/EGK tanácsi rendelettel (9) összhangban gyártott, a 2208 30 32, 2208 30 38, 2208 30 52, 2208 30 58, 2208 30 72, 2208 30 78, 2208 30 82 és 2208 30 88 KN-kód alá tartozó szeszes italok előállítása során kerülnek felhasználásra.

3. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)

„adott lepárlási időszak”: az az időszak, amely megfelel a kedvezményezett és a vámhatóság vagy egyéb hatáskörrel rendelkező hatóság közötti megegyezés szerint a jövedéki adó ellenőrzésének céljából megállapított lepárlási időszaknak (adózási időszak);

b)

„exportált összmennyiség”: az a szeszes ital mennyiség, amely megfelel a Szerződés 23. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, és amelyet olyan rendeltetési helyre exportálnak, amely tekintetében visszatérítés alkalmazandó;

c)

„forgalmazott összmennyiség”: az a szeszes ital mennyiség, amely megfelel a Szerződés 23. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, és amelyet emberi fogyasztás céljára történő értékesítés szándékával az előállítás vagy raktározás helyéről véglegesen elszállítottak;

d)

„felügyelet alá helyezés”: a 2. cikkben említett szeszes italok gyártására szánt gabonafélék vámellenőrzési vagy azzal egyenértékű biztosítékot jelentő közigazgatási eljárás alá vonása.

4. cikk

(1)   A visszatérítésre jogosultságot biztosító gabonamennyiség az a mennyiség, amelyet felügyelet alá helyeztek és amelyet a visszatérítésre jogosultak egy adott lepárlási időszakban lepároltak, továbbá amelyet a minden érintett tagállam számára évente rögzített és minden egyes érintett jogosult fél esetében alkalmazandó együtthatóval súlyoznak. Az együttható a kérdéses szeszes italok exportált összmennyisége és forgalmazott összmennyisége közötti arányt fejezi ki, a kérdéses szeszes ital átlagos érlelési idejének megfelelő, években kifejezett időtartam alatt e mennyiségek nyilvántartott alakulása alapján.

A lepárolt gabonafélék és az együttható meghatározása céljából azokat a mennyiségeket, amelyek aktív feldolgozás tárgyát képezték, nem lehet figyelembe venni.

Az együttható kiszámításakor figyelembe kell venni a kérdéses szeszes italok valamelyikének készleteiben bekövetkező változásokat.

Az együttható a felhasznált gabonától függően eltérő lehet.

(2)   A hatáskörrel rendelkező szervek rendszeres időközönként ellenőrzik a ténylegesen exportált mennyiséget és a raktárkészletek nagyságát.

5. cikk

A 4. cikk (1) bekezdésében említett együtthatót minden évben július 1-je előtt rögzíteni kell.

Az együtthatót október 1-jétől a következő év szeptember 30-ig kell alkalmazni.

Az együtthatót a rögzítésének évét megelőző évek tekintetében a tagállamok által a január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan nyújtott információk alapján kell rögzíteni.

6. cikk

(1)   A visszatérítés alkalmazandó mértéke az 1043/2005/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében megfelelően rögzített összeg.

(2)   A visszatérítés mértéke és a mezőgazdasági átváltási árfolyam a gabonafélék felügyelet alá helyezésének napján érvényes mérték.

Ugyanakkor a felügyelet alá helyezést követő egyes lepárlási adózási időszakokban lepárolt mennyiségek tekintetében a kérdéses lepárlási adózási időszak első napján érvényben lévő mértéket kell alkalmazni.

7. cikk

(1)   Ha a világpiaci helyzet vagy bizonyos piacok különleges követelményei megkívánják, a visszatérítést egyes rendeltetési helyek tekintetében meg kell szüntetni.

(2)   Amennyiben a visszatérítést az (1) bekezdésnek megfelelően eltörlik, vagy azt újból bevezetik, és amennyiben valamely csatlakozási szerződés vagy harmadik országgal kötött megállapodás értelmében egyes piacok az export-visszatérítésre jogosulatlanná válnak, a 4. cikk (1) bekezdésében említett együtthatót ki kell igazítani. A kiigazításnak adott esetben számításba kell vennie az azon piacokra exportált mennyiségeknek az együttható kiszámítására alkalmazott teljes exportált mennyiségből való kizárását, illetve abba való belefoglalását, amelyek tekintetében a visszatérítést eltörölték vagy újból bevezették. A kiigazított együtthatót az érintett piacok jogosultságában bekövetkező változást követő lepárlás pénzügyi időszakának első napjától kezdődően kell alkalmazni.

8. cikk

E rendelet alkalmazásában a gabonaféléket helyettesítheti a maláta.

A fent említett esetben a maláta árpára történő átváltása kiszámításához használt együttható 1,30.

Amennyiben azonban a felügyelet alá helyezett maláta 43–47 % közötti nedvességtartalmú zöld maláta, az ennek megfelelő 7 %-os nedvességtartalmú maláta tömegének kiszámításához használt együttható 0,57.

9. cikk

(1)   Kizárólag a Közösség területén bejegyzett lepárlók jogosultak a visszatérítésre.

(2)   A lepárló minden egyes lepárlási adózási időszak kezdetét megelőzően nyilatkozatot nyújt be a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak, amely a visszatérítés megállapításához szükséges valamennyi adatot tartalmazza, így különösen:

a)

a gabonaféléknek, illetve a malátának a közös vámtarifa nómenklatúrája szerinti megnevezését, szükség esetén homogén tételekre lebontva;

b)

a termékek nettó tömegét és a nedvességtartalmat, az a) pontban hivatkozott tételenként lebontva;

c)

annak megerősítését, hogy a gabonafélék megfelelnek a Szerződés 23. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;

d)

a raktározás és a lepárlás helyét.

A lepárlási adózási időszak alatt, a lepárlási folyamat előrehaladásával a nyilatkozat frissíthető abból a célból, hogy a ténylegesen lepárolt kisebb vagy nagyobb mennyiségeket figyelembe lehessen venni.

(3)   Minden egyes lepárlási adózási időszakot követően a lepárló nyilatkozatot nyújt be a hatáskörrel rendelkező hatósághoz (a továbbiakban: lepárlási nyilatkozat), amelyben megerősíti azt, hogy a kérdéses lepárlási időszakban a (2) bekezdésben említett nyilatkozatban meghatározott gabonaféléket a kérdéses szeszes italok valamelyikének előállítása céljából lepárolta; a lepárló feltünteti az így keletkezett lepárolt termékek mennyiségét. Ezt a nyilatkozatot a felügyelet alá helyezést végző hatóság hitelesíti.

(4)   Amint igazolást mutatnak be arról, hogy a gabonafélék felügyelet alá helyezése és lepárlása megtörtént, a visszatérítést ki kell fizetni.

(5)   A gabonaféléknek a kifizetés kiszámításakor figyelembe veendő tömege a nettó tömeg, ha nedvességtartalmuk nem haladja meg a 15 %-ot. Amennyiben a felhasznált gabonafélék nedvességtartalma meghaladja a 15 %-ot, de nem haladja meg a 16 %-ot, a figyelembe veendő tömeg a nettó tömeg 1 %-kal csökkentett értéke. Amennyiben a felhasznált gabonafélék nedvességtartalma meghaladja a 16 %-ot, de nem haladja meg a 17 %-ot, a csökkentés mértéke 2 %. Amennyiben a felhasznált gabonafélék nedvességtartalma meghaladja a 17 %-ot, a csökkentés mértéke a 15 % fölötti nedvességtartalom minden százalékpontja után két százalékpont.

A 8. cikkben említett, zöld malátán kívüli malátának a kifizetés kiszámításakor figyelembe veendő tömege a nettó tömeg, ha nedvességtartalma nem haladja meg a 7 %-ot. Amennyiben a felhasznált maláta nedvességtartalma meghaladja a 7 %-ot, de nem haladja meg a 8 %-ot, a figyelembe veendő tömeg a nettó tömeg 1 %-kal csökkentett értéke. Amennyiben a felhasznált maláta nedvességtartalma meghaladja a 8 %-ot, a csökkentés mértéke a 7 % fölötti nedvességtartalom minden százalékpontja után két százalékpont.

Az e rendeletben említett szeszes italok előállítására szánt gabonafélék és maláta nedvességtartalmának meghatározására szolgáló közösségi referenciamódszer a 824/2000/EK bizottsági rendelet (10).

10. cikk

A tagállamok megteszik a 9. cikkben említett nyilatkozatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges intézkedéseket, valamint a gabonafélék, a lepárlási folyamat és a keletkezett lepárlási termék felhasználásának fizikai ellenőrzésére irányuló intézkedéseket.

11. cikk

(1)   A feldolgozás melléktermékei tekintetében a felügyelet alól mentességet kell biztosítani abban az esetben, ha megállapítást nyer, hogy mennyiségük nem haladja meg a szokásosan keletkező melléktermékek mennyiségét.

(2)   Nem nyújtható visszatérítés abban az esetben, ha a gabonaféle vagy a maláta nem ép és nem átlagosan jó minőségű.

12. cikk

(1)   A visszatérítést az a tagállam fizeti, amelyben a 9. cikkben említett nyilatkozatokat elfogadják.

(2)   A visszatérítést csak a kereskedő írásbeli kérelme alapján lehet kifizetni. A tagállamok erre a célra külön űrlap használatát írhatják elő.

(3)   Vis maior esetének kivételével, a visszatérítés odaítéléséhez szükséges iratokat a lepárlási nyilatkozatnak a felügyelet alá helyezést végző hatóságok általi elfogadása napjától számított 12 hónapon belül kell benyújtani, ellenkező esetben a visszatérítésre való jogosultság megszűnik.

(4)   Amennyiben az együtthatót a 7. cikk (2) bekezdésének megfelelően igazították ki, a kiigazított együttható alkalmazásának időpontjától tévesen kifizetett visszatérítéseket a kedvezményezetteknek vissza kell fizetniük.

13. cikk

(1)   A 4. cikk alkalmazása céljából igazolni kell azt, hogy a szeszes italoknak a Szerződés 23. cikke (2) bekezdésében foglalt feltételeket kielégítő mennyiségei exportálásra kerültek.

(2)   A 800/1999/EK rendeletben említett igazolás alkalmazandó.

(3)   E rendelet alkalmazásában „kivitel”:

a)

a 2913/92/EGK rendelet 161. és 162. cikke szerinti kivitel,

és

b)

a 800/1999/EK rendelet 36. cikkében szereplő rendeltetési helyekre történt szállítás.

(4)   A 800/1999/EK rendelet 40. cikke alapján jóváhagyott élelmiszer-vámraktárakban elhelyezett termékeket szintén exportált termékeknek kell tekinteni. Amennyiben a termékeket ilyen raktárakban helyezték el, a fent említett rendelet 40–43. cikkét kell értelemszerűen alkalmazni.

14. cikk

(1)   A szeszes italok kivitelének időpontjaként az exportvámkezelés elvégzésének napját kell tekinteni.

(2)   Az exportvámkezelés elvégzésekor benyújtott nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

a)

a kérdéses szeszes italok Kombinált Nómenklatúra szerinti megnevezését;

b)

az exportált szeszes italok mennyiségét tiszta alkohol literében kifejezve;

c)

a szeszes italok összetételének olyan leírását vagy összetételére vonatkozó olyan egyéb utalást, amely alapján a felhasznált gabonafélék meghatározhatók;

d)

az előállítás szerinti tagállam nevét.

(3)   A (2) bekezdés c) pontjának alkalmazása céljából, amennyiben a szeszes italt különböző gabonafélékből nyerik és azt későbbi házasítás útján állítják elő, a nyilatkozatban elegendő azt feltüntetni.

15. cikk

(1)   Ahhoz, hogy adott mennyiségű szeszes italt exportáltnak lehessen tekinteni, a 13. cikkben említett igazolást az exportvámkezelés elvégzésének napjától számított hat hónapon belül kell benyújtani a kijelölt hatóságok részére.

(2)   Ha annak ellenére, hogy az exportőr mindent megtett az igazolás határidőn belül történő beszerzése érdekében, annak az előírt határidőn belüli bemutatása nem történik meg, a határidőt több alkalommal, de összesen hat hónapot meg nem haladó időtartammal meg lehet hosszabbítani.

Ha azonban a kivitel igazolását azon a határidőn túl szolgáltatják, amelynek betartása mellett a kiviteli ügyletet a folyó naptári évben végrehajtottnak kellene tekinteni, akkor a kérdéses kiviteli ügyletet a következő naptári év során végrehajtott kiviteli ügyletek közé kell sorolni.

16. cikk

(1)   A közösségi árutovábbítási eljárás alkalmazása esetén a 13. cikk (1) bekezdésében említett italokat közösségi külső árutovábbítási eljárás alá kell vonni.

(2)   A 2913/92/EGK rendelet alkalmazásában az ezen rendelet 13. cikke (1) bekezdésében említett szeszes italokat olyan áruknak kell tekinteni, amelyek tekintetében az export-visszatérítés odaítéléséhez megkívánt exportvámkezelést elvégezték. Az ilyen italok nem bocsáthatók szabad forgalomba, kivéve ha a kifizetett export-visszatérítésnek megfelelő összeg megtérítésére kerül sor.

17. cikk

A 7. cikk alkalmazása esetében azt is igazolni kell, hogy a kérdéses szeszes italok elérték azt a rendeltetési helyet, amelyre vonatkozóan a visszatérítés rögzítésére sor került.

Ilyen esetben az azon harmadik országba történő behozatalt, amelynek tekintetében a visszatérítés alkalmazandó, a 800/1999/EK rendelet 15. és 16. cikkében előírt igazolással kell alátámasztani.

18. cikk

(1)   Az érintett tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azon szervek nevéről és címéről, amelyek e rendelet alkalmazására hatáskörrel rendelkeznek.

(2)   Az érintett tagállamok minden év július 16-a előtt a következő adatokat szolgáltatják a Bizottság részére:

a)

a Kombinált Nómenklatúra szerinti bontásban a gabonaféléknek és malátának olyan mennyiségei, amelyek a Szerződés 23. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek, és amelyek lepárlása az előző év január 1-je és december 31-e közötti időszakban történt;

b)

a Kombinált Nómenklatúra szerinti bontásban a gabonaféléknek és malátának olyan mennyiségei, amelyek ugyanabban az időszakban aktív feldolgozáson mentek keresztül;

c)

a 19. cikkben megadott kategóriák szerinti bontásban a 2. cikkben szereplő szeszes italok mennyiségei, egyaránt beleértve az ugyanabban az időszakban exportált, illetőleg forgalmazott mennyiségeket;

d)

a 19. cikkben megadott kategóriák szerinti bontásban az ugyanabban az időszakban aktív feldolgozás útján előállított és harmadik országokba exportált szeszes ital mennyiségek;

e)

az előző év december 31-én raktáron lévő szeszes ital mennyiségek, valamint az ugyanabban az időszakban előállított mennyiségek.

(3)   Az érintett tagállamok az a)–d) pontban felsorolt adatokat, ha rendelkezésre állnak, minden naptári negyedévre vonatkozóan is eljuttatják a Bizottsághoz október 16-a, január 16-a és április 16-a előtt.

(4)   A Bizottság kérelmére az adott tagállam szintén köteles mindazon tájékoztatást megadni, amely a 7. cikk (2) bekezdésében említett együttható kiigazításához szükséges.

19. cikk

A 18. cikk alkalmazásában:

a)

„gabona whisky” a malátából és gabonafélékből készült whisky;

b)

„maláta whisky” a kizárólag malátából készült whisky;

c)

„A” kategóriájú „ír whiskey” a malátából és gabonafélékből készült, kevesebb, mint 30 % malátatartalmú whiskey;

d)

„B” kategóriájú „ír whiskey” az árpából és malátából készült, legalább 30 % malátatartalmú whiskey;

e)

a 14. cikk (3) bekezdésében említett szeszes italok gyártása során felhasznált különböző gabonafélék százalékos arányát a 2. cikkben említett szeszes italok gyártása során felhasznált különböző gabonafélék összmennyisége alapján kell meghatározni.

20. cikk

A 2825/93/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre a rendeletre vonatkoznának és a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

21. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A legutóbb az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 349., 1998.12.24., 1. o.

(3)  HL L 258., 1993.10.16., 6. o. A legutóbb az 1633/2000/EK rendelettel (HL L 187., 2000.7.26., 29. o.) módosított rendelet.

(4)  Lásd az I. mellékletet.

(5)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 117., 2005.5.4., 13. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 102., 1999.4.17., 11. o. A legutóbb a 671/2004/EK rendelettel (HL L 105., 2004.4.14., 5. o.) módosított rendelelet.

(7)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb a 410/2006/EK rendelettel (HL L 71., 2006.3.10., 7. o.) módosított rendelelet.

(8)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o.

(9)  HL L 160., 1989.6.12., 1. o.

(10)  HL L 100., 2000.4.20., 31. o.


I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és annak módosításai

A Bizottság 2825/93/EGK rendelete

(HL L 258., 1993.10.16., 6. o.)

A Bizottság 3098/94/EK rendelete

(HL L 328., 1994.12.20., 12. o.)

A Bizottság 1633/2000/EK rendelete

(HL L 187., 2000.7.26., 29. o.)


II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

2825/93/EGK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

4. cikk (1) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, első és második albekezdés

4. cikk (2) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés

4. cikk (3) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés

4. cikk (4) bekezdés

4. cikk, (2) bekezdés

5. cikk

5. cikk

6. cikk

6. cikk

7. cikk

7. cikk

8. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk

10. cikk

10. cikk

11. cikk

11. cikk

12. cikk

12. cikk

13. cikk, (1) és (2) bekezdés

13. cikk, (1) és (2) bekezdés

13. cikk, (3) bekezdés, bevezető mondat

13. cikk, (3) bekezdés, bevezető mondat

13. cikk, (3) bekezdés, első francia bekezdés

13. cikk, (3) bekezdés, a) pont

13. cikk, (3) bekezdés, második francia bekezdés

13. cikk, (3) bekezdés, b) pont

13. cikk (4) bekezdés

13. cikk (4) bekezdés

14. cikk

14. cikk

15. cikk

15. cikk

16. cikk

16. cikk

17. cikk

17. cikk

18. cikk

18. cikk

19. cikk

19. cikk

20. cikk

20. cikk

21. cikk, első bekezdés

21. cikk

21. cikk, második bekezdés

I. Melléklet

II. Melléklet


11.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 312/41


A BIZOTTSÁG 1671/2006/EK RENDELETE

(2006. november 10.)

a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (12) bekezdésére,

tekintettel a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra és a fagyasztott bölényhúsra megállapított vámkontingensek megnyitásáról és működtetéséről szóló, 1997. május 27-én kelt 936/97/EK bizottsági rendeletre (2),

mivel:

(1)

A 936/97/EK rendelet 4. és 5. cikke meghatározza a 2. cikk f) pontjában megnevezett húsokra vonatkozó behozatali engedélyek igénylésére és kiadására vonatkozó szabályokat.

(2)

A 936/97/EK rendelet 2. cikkének f) pontja az ugyanezen rendelkezésben foglalt meghatározásnak megfelelő, jó minőségű, friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhús speciális feltételek mellett importálható mennyiségét a 2006. július 1-jétől2007. június 30-ig terjedő időszak vonatkozásában 11 500 tonnában állapította meg.

(3)

Szükségesnek mutatkozik emlékeztetni arra, hogy a jelen rendeletben meghatározott engedélyek érvényességük teljes időtartama alatt csak annyiban használhatók fel, amennyiben azt a hatályos állat-egészségügyi szabályozás lehetővé teszi,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Minden, a 936/97/EK rendelet 2. cikkének f) pontja szerinti jó minőségű, friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozóan 2006. november 1. és 5. között beadott behozatali engedély iránti kérelem teljes egészében elfogadásra kerül.

(2)   Az engedély iránti kérelmek a 936/97/EK rendelet 5. cikkének értelmében, 2006. december hónapjának első öt napja folyamán nyújthatók be, 4 832,45 t-ra.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. november 11-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 10-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 137., 1997.5.28., 10. o. A legutóbb a 408/2006/EK rendelettel (HL L 71., 2006.3.10., 3. o.) módosított rendelet.


11.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 312/42


A TANÁCS 2006/91/EK IRÁNYELVE

(2006. november 7.)

a kaliforniai pajzstetű elleni védekezésről

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 37. és 94. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1)

A kaliforniai pajzstetű elleni védekezésről szóló, 1969. december 8-i 69/466/EGK tanácsi irányelvet (3) jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2)

A kétszikű fás szárú növények és azok termése fontos szerepet játszanak a Közösség mezőgazdaságában.

(3)

E termelés hozamát a károsító szervezetek folyamatosan veszélyeztetik.

(4)

E növények ilyen károsító szervezetek elleni védelme révén nemcsak szinten lehet tartani a termőképességet, hanem a mezőgazdasági termelékenység is növelhető.

(5)

A károsító szervezeteknek az egyes tagállamokba történő behurcolását megakadályozó növényvédelmi intézkedéseknek csak korlátozott hatása lenne, ha e szervezetek ellen nem védekeznének egyidejűleg és módszeresen az egész Közösség területén, és nem akadályoznák meg e károsító szervezetek elterjedését.

(6)

A kaliforniai pajzstetű (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) a kétszikű fás szárú növények egyik legjelentősebb kártevője.

(7)

Ez a kártevő már számos tagállamban előfordul, és a Közösségen belül vannak fertőzött területek.

(8)

A kétszikű fás szárú növények termesztése állandó veszélynek van kitéve az egész Közösségben, hacsak nem hoznak hatékony intézkedéseket e kártevő elleni védekezésre és terjedése megakadályozására.

(9)

E károsító szervezet kiirtására a Közösségre vonatkozó minimumszabályokat kell elfogadni. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy szükség esetén további vagy szigorúbb rendelkezéseket fogadjanak el.

(10)

Ez az irányelv nem érinti az I. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv azon intézkedési minimumokra vonatkozik, amelyeket a tagállamokon belül kell foganatosítani a kaliforniai pajzstetű (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) elleni védekezésre és terjedésének megakadályozására.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

a)

„növény”: élő növények és élő növényi részek, a termés és a vetőmag kivételével;

b)

„fertőzött növények vagy termés”: olyan növények vagy termések, amelyeken egy vagy több kaliforniai pajzstetű egyed található, kivéve ha azok bizonyítottan halottak;

c)

a „kaliforniai pajzstetű gazdanövényei”: az Acer L., a Cotoneaster Ehrh., a Crataegus L., a Cydonia Mill., az Euonymus L., a Fagus L., a Juglans L., a Ligustrum L., a Malus Mill., a Populus L., a Prunus L., a Pyrus L., a Ribes L., a Rosa L., a Salix L., a Sorbus L., a Syringa L., a Tilia L., az Ulmus L., a Vitis L. nemzetséghez tartozó növények;

d)

„faiskola”: ültetvény, amelyben áttelepítésre, szaporításra vagy gyökeres növény egyedkénti forgalmazásra szánt növényeket nevelnek.

3. cikk

Ha kaliforniai pajzstetű előfordulását állapítják meg, a tagállamok körülhatárolják a fertőzött területet, valamint egy, a környező területek védelmének biztosításához elégséges nagyságú biztonsági övezetet.

4. cikk

A tagállamok rendelkeznek arról, hogy a kaliforniai pajzstetű gazdanövényeit a fertőzött területeken és a biztonsági övezetekben megfelelően kezelni kell a kártevő irtása és elterjedésének megakadályozása érdekében.

5. cikk

A tagállamok rendelkeznek arról, hogy

a)

a faiskolákban minden fertőzött növényt meg kell semmisíteni;

b)

minden más fertőzött vagy fertőzött területen termesztett, fertőzésgyanús növényt úgy kell kezelni, hogy ezek a növények és a róluk származó friss termés a forgalomba hozatalkor már ne legyenek fertőzöttek;

c)

a kaliforniai pajzstetű minden, a fertőzött területen termesztett gyökeres gazdanövényét és e növények szaporításra szánt és az adott területen előállított részét csak akkor lehet a fertőzött területen elültetni vagy onnan elszállítani, ha azokat nem találták fertőzöttnek, vagy pedig úgy kezelték, hogy valamennyi esetlegesen jelen levő kaliforniai pajzstetű egyed elpusztuljon.

6. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a biztonsági övezetekben a kaliforniai pajzstetű gazdanövényeit hatósági felügyelet alatt tartják, és évente legalább egyszer ellenőrzik a kaliforniai pajzstetű jelenlétét.

7. cikk

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy az árutételben lévő minden fertőzött növényt (kivéve a földben gyökerező növényeket) és friss termést megsemmisítenek, az árutételben lévő többi növényt vagy termést pedig úgy kezelik vagy úgy dolgozzák fel, hogy valamennyi esetlegesen továbbra is jelen levő kaliforniai pajzstetű egyed elpusztuljon.

(2)   Az árutételben lévő enyhén fertőzött friss termésre az (1) bekezdés nem alkalmazandó.

8. cikk

A tagállamok a kaliforniai pajzstetű irtására és terjedésének megakadályozására tett intézkedéseiket csak akkor vonják vissza, ha a kaliforniai pajzstetű már nem fordul elő.

9. cikk

A tagállamok megtiltják a kaliforniai pajzstetű tartását.

10. cikk

(1)   A tagállamok engedélyezhetik

a)

a 4. és 5. cikkben, a 7. cikk (1) bekezdésében és a 9. cikkben meghatározott intézkedésektől való eltéréseket tudományos és növény-egészségügyi célokból, teszteléseknél és nemesítési munkánál;

b)

az 5. cikk b) pontjától és a 7. cikk (1) bekezdésétől eltérően a fertőzött friss termés azonnali feldolgozását;

c)

az 5. cikk b) pontjától és a 7. cikk (1) bekezdésétől eltérően a friss termés forgalomba hozatalát a fertőzött területen belül.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben hivatkozott engedélyeket csak akkor adják ki, ha megfelelő ellenőrzés biztosítja, hogy azok nem hatnak károsan a kaliforniai pajzstetű elleni védekezésre és nem idézik elő e kártevő terjedésének veszélyét.

11. cikk

A tagállamok elfogadhatnak olyan kiegészítő vagy szigorító rendelkezéseket, amelyek a kaliforniai pajzstetű elleni védekezéshez vagy e kártevő elterjedésének megakadályozásához szükségesek lehetnek.

12. cikk

A 69/466/EGK irányelv hatályát veszti, a I. melléklet B. részében felsorolt irányelvek nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat erre az irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni, a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban.

13. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

14. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. HEINÄLUOMA


(1)  2006. október 12-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  2006. július 5-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 323., 1969.12.24., 5. o. A 77/93/EGK irányelvvel (HL L 26., 1977.1.31., 20. o.) módosított irányelv.

(4)  Lásd az I. melléklet A. részét.


I. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és annak módosításai

A Tanács 69/466/EGK irányelve

(HL L 323., 1969.12.24., 5. o.)

 

A Tanács 77/93/EGK irányelve

(HL L 26., 1977.1.31., 20. o.)

Kizárólag a 19. cikk


B.   RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők listája

(a 12. cikkben említetteknek megfelelően)

Irányelv

Átültetés határideje

69/466/EGK (1)

1971. december 9.

77/93/EGK (2)  (3)  (4)

1980. május 1.


(1)  Írország és az Egyesült Királyság számára: 1973. július 1.

(2)  A 77/93/EGK irányelv 16. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően a tagállamoknak, kérelemre, engedélyezhető, hogy az irányelv egyes rendelkezéseit csak 1980. május 1-je után, legkésőbb 1981. január 1-jéig teljesítsék.

(3)  Görögország számára: 1983. január 1.

(4)  Spanyolország és Portugália számára: 1987. március 1.


II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

69/466/EGK irányelv

Ezen irányelv

1–11. cikk

1–11. cikk

12. cikk

12. cikk

13. cikk

13. cikk

14. cikk

I. melléklet

II. melléklet


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

11.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 312/45


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. november 7.)

az Európai Beruházási Bank által, a második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik EFA keretében a Kongói Demokratikus Köztársaságban végrehajtott műveletek számára kapott pénzeszközök újraelosztásáról szóló 2003/583/EK határozat módosításáról

(2006/768/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött, 2000. június 23-án Cotonou-ban aláírt partnerségi megállapodásra (1),

tekintettel a 2000. június 23-án Cotonou-ban (Benin) aláírt, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, illetve az Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodás pénzügyi jegyzőkönyvén alapuló közösségi támogatás finanszírozásáról és igazgatásáról, illetve az EK-Szerződés negyedik részében foglalt tengerentúli országok és területek számára nyújtott támogatás elosztásáról a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között 2000. szeptember 12-én létrejött belső megállapodásra (2), valamint különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Beruházási Bankkal (EBB) egyetértésben megfogalmazott javaslatára,

mivel:

(1)

A 2003/583/EK tanácsi határozat (3) kiköti, hogy a kiegészítő juttatás főösszege a számlanyitás időpontjától kezdődően négyéves időszakra áll rendelkezésre.

(2)

A tagállamok kormányai 2005. május 30-i Tanács keretében összeült képviselőinek 2005/446/EK határozata (4)2007. december 31-ben határozza meg a kilencedik Európai Fejlesztési Alap (EFA) támogatásának határidejét.

(3)

Az átmeneti szakasz befejezésének a választási folyamat előkészítésben bekövetkezett késedelem, valamint a tizedik EFA pénzeszközeinek tényleges rendelkezésre állásában bekövetkezett késedelem miatti meghosszabbítása a Kongói Demokratikus Köztársaságban szükségessé teszi a kiegészítő juttatásokra vonatkozó kötelezettségvállalás 2003/583/EK határozatban megcélzott határidejének meghosszabbítását.

(4)

Indokolt összehangolni a 2003/583/EK határozatban megállapított kiegészítő juttatásokra vonatkozó kötelezettségvállalás határidejét a 2005/446/EK határozatban megjelölt határidővel,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/583/EK határozat 4. cikkének harmadik mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Ezen a számlán elhelyezett pénzeszközök kötelezettségvállalási határideje 2007. december 31., a 2005/446/EK határozatnak megfelelően. A juttatásból finanszírozott valamennyi művelet befejezését követően a számlát le kell zárni, és a maradványösszeget vissza kell téríteni a tagállamoknak. A számlát legkésőbb 2011. december 31-ig le kell zárni.”

2. cikk

Ez a határozat elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. HEINÄLUOMA


(1)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o. A 2005. június 25-én Luxembourgban aláírt megállapodással (HL L 287., 2005.10.28., 4. o.) módosított megállapodás.

(2)  HL L 317., 2000.12.15., 355. o.

(3)  HL L 198., 2003.8.6., 9. o.

(4)  HL L 156., 2005.6.18., 19. o.


Bizottság

11.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 312/47


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. október 31.)

az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az „európai területi együttműködés” célkitűzés határokon átnyúló és transznacionális alkotóeleme alapján a 2007–2013-as időszakra nyújtott támogatásra jogosult régiók és területek jegyzékének felállításáról

(az értesítés a C(2006) 5144. számú dokumentummal történt)

(2006/769/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére,

az 1083/2006/EK rendelet 103. cikkében említett alapok koordinációs bizottságával történő konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az 1083/2006/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében az „európai területi együttműködés” célkitűzés arra irányul, hogy közös helyi és regionális kezdeményezéseken keresztül erősítse a határokon átnyúló együttműködést, az integrált területi fejlődéshez vezető, a közösségi prioritásokhoz kapcsolódó eszközök alkalmazásával pedig a transznacionális együttműködést.

(2)

Az 1083/2006/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének első albekezdése értelmében az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az „európai területi együttműködés” célkitűzés alapján nyújtott támogatásra jogosult területek a Közösség NUTS III. szintű, valamennyi belső és egyes külső szárazföldi határok mentén fekvő régiója, és a Közösség NUTS III. szintű, a tengeri határok mentén fekvő, egymástól legfeljebb 150 km távolságra található valamennyi régiója, figyelembe véve az együttműködési intézkedések során biztosítandó összhang és folyamatosság érdekében esetlegesen szükséges kiigazításokat.

(3)

Az 1083/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése értelmében a transznacionális térségek is támogatásra jogosultak.

(4)

Szükségszerű tehát ennek megfelelően felállítani a támogatható régiók és területek jegyzékét.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az alapok koordinációs bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1083/2006/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett határokon átnyúló együttműködés alkalmazásában az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az „európai területi együttműködés” célkitűzés alapján nyújtott támogatásra jogosult régiókat az I. melléklet sorolja fel.

2. cikk

Az 1083/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett transznacionális együttműködés alkalmazásában az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az „európai területi együttműködés” célkitűzés alapján nyújtott támogatásra jogosult területeket a II. melléklet sorolja fel.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 31-én.

a Bizottság részéről

Danuta HÜBNER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 210., 2006.7.31., 25. o.


I. MELLÉKLET

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az „európai területi együttműködés” célkitűzés határokon átnyúló alkotóelemének keretében a 2007. január 1-jétől2013. december 31-ig tartó időszakban támogatásra jogosult NUTS III. szintű régiók jegyzéke

BE211

Arr. Antwerpen

BE213

Arr. Turnhout

BE221

Arr. Hasselt

BE222

Arr. Maaseik

BE223

Arr. Tongeren

BE233

Arr. Eeklo

BE234

Arr. Gent

BE236

Arr. Sint-Niklaas

BE251

Arr. Brugge

BE253

Arr. Ieper

BE254

Arr. Kortrijk

BE255

Arr. Oostende

BE258

Arr. Veurne

BE321

Arr. Ath

BE323

Arr. Mons

BE324

Arr. Mouscron

BE326

Arr. Thuin

BE327

Arr. Tournai

BE332

Arr. Liège

BE333

Arr. Verviers

BE341

Arr. Arlon

BE342

Arr. Bastogne

BE344

Arr. Neufchâteau

BE345

Arr. Virton

BE351

Arr. Dinant

BE353

Arr. Philippeville

CZ031

Jihočeský kraj

CZ032

Plzeňský kraj

CZ041

Karlovarský kraj

CZ042

Ústecký kraj

CZ051

Liberecký kraj

CZ052

Královéhradecký kraj

CZ053

Pardubický kraj

CZ061

Kraj Vysočina

CZ062

Jihomoravský kraj

CZ071

Olomoucký kraj

CZ072

Zlínský kraj

CZ080

Moravskoslezský kraj

DK001

Københavns og Frederiksberg kommuner

DK002

Københavns Amt

DK003

Frederiksborg Amt

DK004

Roskilde Amt

DK005

Vestsjællands Amt

DK006

Storstrøms Amt

DK007

Bornholms Regionskommune

DK008

Fyns Amt

DK009

Sønderjyllands Amt

DK00A

Ribe Amt

DK00D

Århus Amt

DK00E

Viborg Amt

DK00F

Nordjyllands Amt

DE121

Baden-Baden, Stadtkreis

DE122

Karlsruhe, Stadtkreis

DE123

Karlsruhe, Landkreis

DE124

Rastatt

DE131

Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

DE132

Breisgau-Hochschwarzwald

DE133

Emmendingen

DE134

Ortenaukreis

DE136

Schwarzwald-Baar-Kreis

DE138

Konstanz

DE139

Lörrach

DE13A

Waldshut

DE147

Bodenseekreis

DE213

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

DE214

Altötting

DE215

Berchtesgadener Land

DE216

Bad Tölz-Wolfratshausen

DE21D

Garmisch-Partenkirchen

DE21F

Miesbach

DE21K

Rosenheim, Landkreis

DE21M

Traunstein

DE222

Passau, Kreisfreie Stadt

DE225

Freyung-Grafenau

DE228

Passau, Landkreis

DE229

Regen

DE22A

Rottal-Inn

DE233

Weiden i. d. OPf., Kreisfreie Stadt

DE235

Cham

DE237

Neustadt a. d. Waldnaab

DE239

Schwandorf

DE23A

Tirschenreuth

DE244

Hof, Kreisfreie Stadt

DE249

Hof, Landkreis

DE24D

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

DE272

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

DE273

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

DE27A

Lindau (Bodensee)

DE27B

Ostallgäu

DE27E

Oberallgäu

DE411

Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

DE412

Barnim

DE413

Märkisch-Oderland

DE415

Oder-Spree

DE418

Uckermark

DE422

Cottbus, Kreisfreie Stadt

DE429

Spree-Neiße

DE801

Greifswald, Kreisfreie Stadt

DE803

Rostock, Kreisfreie Stadt

DE805

Stralsund, Kreisfreie Stadt

DE806

Wismar, Kreisfreie Stadt

DE807

Bad Doberan

DE80D

Nordvorpommern

DE80E

Nordwestmecklenburg

DE80F

Ostvorpommern

DE80H

Rügen

DE80I

Uecker-Randow

DE942

Emden, Kreisfreie Stadt

DE947

Aurich

DE949

Emsland

DE94B

Grafschaft Bentheim

DE94C

Leer

DEA15

Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt

DEA1B

Kleve

DEA1E

Viersen

DEA1F

Wesel

DEA14

Krefeld, Kreisfreie Stadt

DEA21

Aachen, Kreisfreie Stadt

DEA25

Aachen, Kreis

DEA26

Düren

DEA28

Euskirchen

DEA29

Heinsberg

DEA34

Borken

DEA37

Steinfurt

DEB21

Trier, Kreisfreie Stadt

DEB23

Bitburg-Prüm

DEB24

Daun

DEB25

Trier-Saarburg

DEB33

Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt

DEB37

Pirmasens, Kreisfreie Stadt

DEB3A

Zweibrücken, Kreisfreie Stadt

DEB3E

Germersheim

DEB3H

Südliche Weinstraße

DEB3K

Südwestpfalz

DEC01

Stadtverband Saarbrücken

DEC02

Merzig-Wadern

DEC04

Saarlouis

DEC05

Saarpfalz-Kreis

DED12

Plauen, Kreisfreie Stadt

DED14

Annaberg

DED16

Freiberg

DED17

Vogtlandkreis

DED18

Mittlerer Erzgebirgskreis

DED1B

Aue-Schwarzenberg

DED22

Görlitz, Kreisfreie Stadt

DED24

Bautzen

DED26

Niederschlesischer Oberlausitzkreis

DED28

Löbau-Zittau

DED29

Sächsische Schweiz

DED2A

Weißeritzkreis

DEF01

Flensburg, Kreisfreie Stadt

DEF02

Kiel, Kreisfreie Stadt

DEF03

Lübeck, Kreisfreie Stadt

DEF07

Nordfriesland

DEF08

Ostholstein

DEF09

Pinneberg (only Helgoland)

DEF0A

Plön

DEF0B

Rendsburg-Eckernförde

DEF0C

Schleswig-Flensburg

EE001

Põhja-Eesti

EE004

Lääne-Eesti

EE006

Kesk-Eesti

EE007

Kirde-Eesti

EE008

Lõuna-Eesti

GR111

Evros

GR112

Xanthi

GR113

Rodopi

GR114

Drama

GR122

Thessaloniki

GR126

Serres

GR212

Thesprotia

GR213

Ioannina

GR214

Preveza

GR221

Zakynthos

GR222

Kerkyra

GR223

Kefallinia

GR224

Lefkada

GR231

Aitoloakarnania

GR232

Achaia

GR411

Lesvos

GR412

Samos

GR413

Chios

GR421

Dodekanisos

GR431

Irakleio

GR432

Lasithi

GR433

Rethymni

GR434

Chania

ES113

Ourense

ES114

Pontevedra

ES212

Guipúzcoa

ES220

Navarra

ES241

Huesca

ES415

Salamanca

ES419

Zamora

ES431

Badajoz

ES432

Cáceres

ES512

Girona

ES513

Lleida

ES612

Cádiz

ES615

Huelva

ES630

Ceuta

FR211

Ardennes

FR221

Aisne

FR223

Somme

FR232

Seine-Maritime

FR251

Calvados

FR252

Manche

FR301

Nord

FR302

Pas-de-Calais

FR411

Meurthe-et-Moselle

FR412

Meuse

FR413

Moselle

FR421

Bas-Rhin

FR422

Haut-Rhin

FR431

Doubs

FR432

Jura

FR434

Territoire de Belfort

FR521

Côtes-d'Armor

FR522

Finistère

FR523

Îlle-et-Vilaine

FR615

Pyrénées-Atlantiques

FR621

Ariège

FR623

Haute-Garonne

FR626

Hautes-Pyrénées

FR711

Ain

FR717

Savoie

FR718

Haute-Savoie

FR815

Pyrénées-Orientales

FR821

Alpes-de-Haute-Provence

FR822

Hautes-Alpes

FR823

Alpes-Maritimes

FR831

Corse-du-Sud

FR832

Haute-Corse

FR910

Guadeloupe

FR920

Martinique

FR930

Guyane

FR940

Réunion

IE011

Border

IE021

Dublin

IE022

Mid-East

IE024

South-East (IE)

ITC11

Torino

ITC12

Vercelli

ITC13

Biella

ITC14

Verbano Cusio Ossola

ITC15

Novara

ITC16

Cuneo

ITC20

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC31

Imperia

ITC32

Savona

ITC33

Genova

ITC34

La Spezia

ITC41

Varese

ITC42

Como

ITC43

Lecco

ITC44

Sondrio

ITD10

Bolzano/Bozen

ITD33

Belluno

ITD35

Venezia

ITD36

Padova

ITD37

Rovigo

ITD42

Udine

ITD43

Gorizia

ITD44

Trieste

ITD56

Ferrara

ITD57

Ravenna

ITE11

Massa-Carrara

ITE12

Lucca

ITE16

Livorno

ITE17

Pisa

ITE1A

Grosseto

ITF42

Bari

ITF44

Brindisi

ITF45

Lecce

ITG11

Trapani

ITG14

Agrigento

ITG15

Caltanissetta

ITG18

Ragusa

ITG19

Siracusa

ITG21

Sassari

ITG22

Nuoro

ITG23

Oristano

ITG24

Cagliari

CY000

Kypros/Kıbrıs

LV003

Kurzeme

LV005

Latgale

LV006

Rīga

LV007

Pierīga

LV008

Vidzeme

LV009

Zemgale

LT001

Alytaus

LT003

Klaipėdos

LT004

Marijampolės

LT005

Panevėžio

LT006

Šiaulių

LT008

Telšių

LT009

Utenos

LU000

Luxembourg (Grand-Duché)

HU101

Budapest

HU102

Pest

HU212

Komárom-Esztergom

HU221

Györ-Moson-Sopron

HU222

Vas

HU223

Zala

HU311

Borsod-Abaúj-Zemplén

HU312

Heves

HU313

Nógrád

HU321

Hajdú-Bihar

HU323

Szabolcs-Szatmár-Bereg

HU332

Békés

HU333

Csongrád

MT001

Malta

MT002

Gozo and Comino/Ghawdex u Kemmuna

NL111

Oost-Groningen

NL112

Delfzijl en omgeving

NL113

Overig Groningen

NL121

Noord-Friesland

NL132

Zuidoost-Drenthe

NL211

Noord-Overijssel

NL213

Twente

NL222

Achterhoek

NL223

Arnhem/Nijmegen

NL333

Delft en Westland

NL335

Groot-Rijnmond

NL341

Zeeuwsch-Vlaanderen

NL342

Overig Zeeland

NL411

West-Noord-Brabant

NL412

Midden-Noord-Brabant

NL413

Noordoost-Noord-Brabant

NL414

Zuidoost-Noord-Brabant

NL421

Noord-Limburg

NL422

Midden-Limburg

NL423

Zuid-Limburg

AT111

Mittelburgenland

AT112

Nordburgenland

AT113

Südburgenland

AT124

Waldviertel

AT125

Weinviertel

AT126

Wiener Umland/Nordteil

AT127

Wiener Umland/Südteil

AT130

Wien

AT211

Klagenfurt-Villach

AT212

Oberkärnten

AT213

Unterkärnten

AT224

Oststeiermark

AT225

West- und Südsteiermark

AT311

Innviertel

AT313

Mühlviertel

AT322

Pinzgau-Pongau

AT323

Salzburg und Umgebung

AT331

Außerfern

AT332

Innsbruck

AT333

Osttirol

AT334

Tiroler Oberland

AT335

Tiroler Unterland

AT341

Bludenz-Bregenzer Wald

AT342

Rheintal-Bodenseegebiet

PL212

Nowosądecki

PL225

Bielsko-bialski

PL227

Rybnicko-jastrzębski

PL322

Krośnieńsko-przemyski

PL341

Białostocko-suwalski

PL342

Łomżyński

PL421

Szczeciński

PL422

Koszaliński

PL431

Gorzowski

PL432

Zielonogórski

PL511

Jeleniogórsko-wałbrzyski

PL520

Opolski

PL623

Ełcki

PL631

Słupski

PL632

Gdański

PL633

Gdańsk, Gdynia, Sopot

PT111

Minho-Lima

PT112

Cávado

PT117

Douro

PT118

Alto Trás-os-Montes

PT150

Algarve

PT168

Beira Interior Norte

PT169

Beira Interior Sul

PT182

Alto Alentejo

PT183

Alentejo Central

PT184

Baixo Alentejo

SI001

Pomurska

SI002

Podravska

SI003

Koroška

SI004

Savinjska

SI009

Gorenjska

SI00B

Goriška

SI00C

Obalno-kraška

SI00E

Osrednjeslovenska

SK010

Bratislavský kraj

SK021

Trnavský kraj

SK022

Trenčiansky kraj

SK023

Nitriansky kraj

SK031

Žilinský kraj

SK032

Banskobystrický kraj

SK041

Prešovský kraj

SK042

Košický kraj

FI181

Uusimaa

FI182

Itä-Uusimaa

FI183

Varsinais-Suomi

FI186

Kymenlaakso

FI191

Satakunta

FI195

Pohjanmaa

FI1A1

Keski-Pohjanmaa

FI1A2

Pohjois-Pohjanmaa

FI1A3

Lappi

FI200

Åland

SE010

Stockholms län

SE021

Uppsala län

SE022

Södermanlands län

SE023

Östergötlands län

SE041

Blekinge län

SE044

Skåne län

SE061

Värmlands län

SE062

Dalarnas län

SE063

Gävleborgs län

SE071

Västernorrlands län

SE072

Jämtlands län

SE081

Västerbottens län

SE082

Norrbottens län

SE093

Kalmar län

SE094

Gotlands län

SE0A1

Hallands län

SE0A2

Västra Götalands län

UKH13

Norfolk

UKH14

Suffolk

UKH31

Southend-on-Sea

UKH32

Thurrock

UKH33

Essex CC

UKJ21

Brighton and Hove

UKJ22

East Sussex CC

UKJ24

West Sussex

UKJ31

Portsmouth

UKJ32

Southampton

UKJ33

Hampshire CC

UKJ34

Isle of Wight

UKJ41

Medway

UKJ42

Kent CC

UKK21

Bournemouth and Poole

UKK22

Dorset CC

UKK30

Cornwall and Isles of Scilly

UKK41

Plymouth

UKK42

Torbay

UKK43

Devon CC

UKL11

Isle of Anglesey

UKL12

Gwynedd

UKL13

Conwy and Denbighshire

UKL14

South West Wales

UKM32

Dumfries and Galloway

UKM33

East Ayrshire and North Ayrshire Mainland

UKM37

South Ayrshire

UKM43

Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands

UKN03

East of Northern Ireland

UKN04

North of Northern Ireland

UKN05

West and South of Northern Ireland

Gibraltar


II. MELLÉKLET

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az „európai területi együttműködés” célkitűzés határokon átnyúló alkotóelemének keretében a 2007. január 1-jétől2013. december 31-ig tartó időszakban támogatásra jogosult NUTS II. régiók jegyzéke

AZORI-SZIGETEK-MADEIRA-KANÁRI-SZIGETEK (MAKARONÉZIA)

ES70

Canarias

PT20

Região Autónoma dos Açores

PT30

Região Autónoma da Madeira

ALPESI TÉRSÉG

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE21

Oberbayern

DE27

Schwaben

FR42

Alsace

FR43

Franche-Comté

FR71

Rhône-Alpes

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

ITC1

Piemonte

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

SI00

Slovenija

ATLANTI-ÓCEÁN PART MENTI SZAKASZA

ES11

Galicia

ES12

Principado de Asturias

ES13

Cantabria

ES21

País Vasco

ES22

Comunidad Foral de Navarra

ES61

Andalucía (csak az alábbi NUTS III. régiók)

ES612

Cádiz

ES615

Huelva

ES618

Sevilla

FR23

Haute-Normandie

FR25

Basse-Normandie

FR51

Pays de la Loire

FR52

Bretagne

FR53

Poitou-Charentes

FR61

Aquitaine

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

PT11

Norte

PT15

Algarve

PT16

Centro (PT)

PT17

Lisboa

PT18

Alentejo

UKD1

Cumbria

UKD2

Cheshire

UKD3

Greater Manchester

UKD4

Lancashire

UKD5

Merseyside

UKK1

Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

UKK2

Dorset and Somerset

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

Devon

UKL1

West Wales and The Valleys

UKL2

East Wales

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

BALTI-TENGER

DK00

Danmark

DE30

Berlin

DE41

Brandenburg-Nordost

DE42

Brandenburg-Südwest

DE50

Bremen

DE60

Hamburg

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DE93

Lüneburg

DEF0

Schleswig-Holstein

EE00

Eesti

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

FI13

Itä-Suomi

FI18

Etelä-Suomi

FI19

Länsi-Suomi

FI1A

Pohjois-Suomi

FI20

Åland

SE01

Stockholm

SE02

Östra Mellansverige

SE04

Sydsverige

SE06

Norra Mellansverige

SE07

Mellersta Norrland

SE08

Övre Norrland

SE09

Småland med öarna

SE0A

Västsverige

KARIB-TÉRSÉG

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

KELET-KÖZÉP-EURÓPA

CZ01

Praha

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE11

Stuttgart

DE12

Karlsruhe

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE21

Oberbayern

DE22

Niederbayern

DE23

Oberpfalz

DE24

Oberfranken

DE25

Mittelfranken

DE26

Unterfranken

DE27

Schwaben

DE30

Berlin

DE41

Brandenburg-Nordost

DE42

Brandenburg-Südwest

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DED3

Leipzig

DEE1

Dessau

DEE2

Halle

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

ITC1

Piemonte

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

HU10

Közép-Magyarország

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

SI00

Slovenija

SK01

Bratislavský kraj

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

INDIAI-ÓCEÁNI TERÜLET

FR94

Réunion

FÖLDKÖZI-TENGER (1)

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR24

Sterea Ellada

GR25

Peloponnisos

GR30

Attiki

GR41

Voreio Aigaio

GR42

Notio Aigaio

GR43

Kriti

ES24

Aragón

ES51

Cataluña

ES52

Comunidad Valenciana

ES53

Illes Balears

ES61

Andalucía

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

FR71

Rhône-Alpes

FR81

Languedoc-Roussillon

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

FR83

Corse

ITC1

Piemonte

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

ITE1

Toscana

ITE2

Umbria

ITE3

Marche

ITE4

Lazio

ITF1

Abruzzo

ITF2

Molise

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF5

Basilicata

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

ITG2

Sardegna

CY00

Kypros/Kıbrıs

MT00

Malta

PT15

Algarve

PT18

Alentejo

SI00

Slovenija

ÉSZAKI-TENGER

BE21

Prov. Antwerpen

BE23

Prov. Oost-Vlaanderen

BE25

Prov. West-Vlaanderen

DK00

Danmark

DE50

Bremen

DE60

Hamburg

DE91

Braunschweig

DE92

Hannover

DE93

Lüneburg

DE94

Weser-Ems

DEF0

Schleswig-Holstein

NL11

Groningen

NL12

Friesland

NL13

Drenthe

NL21

Overijssel

NL23

Flevoland

NL32

Noord-Holland

NL33

Zuid-Holland

NL34

Zeeland

SE04

Sydsverige (csak az alábbi NUTS III. régió)

SE044

Skåne län

SE06

Norra Mellansverige (csak az alábbi NUTS III. régió)

SE061

Värmlands län

SE09

Småland med öarna (csak az alábbi NUTS III. régió)

SE092

Kronobergs län

SE0A

Västsverige

UKC1

Tees Valley and Durham

UKC2

Northumberland and Tyne and Wear

UKE1

East Riding and North Lincolnshire

UKE2

North Yorkshire

UKE3

South Yorkshire

UKE4

West Yorkshire

UKF1

Derbyshire and Nottinghamshire

UKF2

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

UKF3

Lincolnshire

UKH1

East Anglia

UKH3

Essex

UKJ4

Kent

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM4

Highlands and Islands (csak az alábbi NUTS III. régió)

UKM41

Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty

UKM42

Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey

UKM45

Orkney Islands

UKM46

Shetland Islands

ÉSZAKNYUGAT-EURÓPA

BE10

Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BE21

Prov. Antwerpen

BE22

Prov. Limburg (BE)

BE23

Prov. Oost-Vlaanderen

BE24

Prov. Vlaams-Brabant

BE25

Prov. West-Vlaanderen

BE31

Prov. Brabant Wallon

BE32

Prov. Hainaut

BE33

Prov. Liège

BE34

Prov. Luxembourg (BE)

BE35

Prov. Namur

DE11

Stuttgart

DE12

Karlsruhe

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE24

Oberfranken

DE25

Mittelfranken

DE26

Unterfranken

DE27

Schwaben

DE71

Darmstadt

DE72

Gießen

DE73

Kassel

DEA1

Düsseldorf

DEA2

Köln

DEA3

Münster

DEA4

Detmold

DEA5

Arnsberg

DEB1

Koblenz

DEB2

Trier

DEB3

Rheinhessen-Pfalz

DEC0

Saarland

FR10

Île de France

FR21

Champagne-Ardenne

FR22

Picardie

FR23

Haute-Normandie

FR24

Centre

FR25

Basse-Normandie

FR26

Bourgogne

FR30

Nord-Pas-de-Calais

FR41

Lorraine

FR42

Alsace

FR43

Franche-Comté

FR51

Pays de la Loire

FR52

Bretagne

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

LU00

Luxembourg (Grand-Duché)

NL21

Overijssel

NL22

Gelderland

NL23

Flevoland

NL31

Utrecht

NL32

Noord-Holland

NL33

Zuid-Holland

NL34

Zeeland

NL41

Noord-Brabant

NL42

Limburg (NL)

UKC1

Tees Valley and Durham

UKC2

Northumberland and Tyne and Wear

UKD1

Cumbria

UKD2

Cheshire

UKD3

Greater Manchester

UKD4

Lancashire

UKD5

Merseyside

UKE1

East Riding and North Lincolnshire

UKE2

North Yorkshire

UKE3

South Yorkshire

UKE4

West Yorkshire

UKF1

Derbyshire and Nottinghamshire

UKF2

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

UKF3

Lincolnshire

UKG1

Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

UKG2

Shropshire and Staffordshire

UKG3

West Midlands

UKH1

East Anglia

UKH2

Bedfordshire and Hertfordshire

UKH3

Essex

UKI1

Inner London

UKI2

Outer London

UKJ1

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

UKJ2

Surrey, East and West Sussex

UKJ3

Hampshire and Isle of Wight

UKJ4

Kent

UKK1

Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

UKK2

Dorset and Somerset

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

Devon

UKL1

West Wales and The Valleys

UKL2

East Wales

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

ÉSZAKI PERIFÉRIA

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

FI13

Itä-Suomi

FI19

Länsi-Suomi (csak az alábbi NUTS III. régió)

FI193

Keski-Suomi

FI1A

Pohjois-Suomi

SE07

Mellersta Norrland

SE08

Övre Norrland

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

DÉLKELET-EURÓPA

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR24

Sterea Ellada

GR25

Peloponnisos

GR30

Attiki

GR41

Voreio Aigaio

GR42

Notio Aigaio

GR43

Kriti

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

ITE2

Umbria

ITE3

Marche

ITF1

Abruzzo

ITF2

Molise

ITF4

Puglia

ITF5

Basilicata

HU10

Közép-Magyarország

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

SI00

Slovenija

SK01

Bratislavský kraj

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

DÉLNYUGAT-EURÓPA (2)

ES11

Galicia

ES12

Principado de Asturias

ES13

Cantabria

ES21

País Vasco

ES22

Comunidad Foral de Navarra

ES23

La Rioja

ES24

Aragón

ES30

Comunidad de Madrid

ES41

Castilla y León

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES51

Cataluña

ES52

Comunidad Valenciana

ES53

Illes Balears

ES61

Andalucía

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

FR53

Poitou-Charentes

FR61

Aquitaine

FR62

Midi-Pyrénées

FR63

Limousin

FR72

Auvergne

FR81

Languedoc-Roussillon

PT11

Norte

PT15

Algarve

PT16

Centro (PT)

PT17

Lisboa

PT18

Alentejo


(1)  A terület magában foglalja Gibraltárt is.

(2)  A terület magában foglalja Gibraltárt is.


11.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 312/59


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. november 9.)

a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló 1228/2003/EK rendelet mellékletének módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/770/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló, 2003. június 26-i 1228/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1228/2003/EK rendelet iránymutatásokat határozott meg a nemzeti hálózatok közötti rendszerösszekötők rendelkezésre álló átviteli kapacitásának felosztására és kezelésére vonatkozóan.

(2)

Ezekbe az iránymutatásokba hatékony módszereket kellene bevezetni a határkeresztező villamos energia rendszerösszekötő kapacitásaiban észlelhető szűk keresztmetszet kezelésére, annak érdekében, hogy a határokon átnyúló ügyletek esetén tényleges hozzáférést lehessen biztosítani az átviteli hálózatokhoz.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1228/2003/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az 1228/2003/EK rendelet melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 9-én.

a Bizottság részéről

Andris PIEBALGS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 176., 2003.7.15., 1. o.


MELLÉKLET

Iránymutatások a nemzeti hálózatok közötti rendszerösszekötők rendelkezésre álló átviteli kapacitásának kezelésére és felosztására vonatkozóan

1.   Általános rendelkezések

1.1.

Az átviteli rendszerüzemeltetőknek törekedniük kell minden kereskedelmi ügylet elfogadására, beleértve a határokon keresztül történő kereskedelmet magukban foglaló ügyleteket.

1.2.

Amennyiben nincs szűk keresztmetszet, nem szabad korlátozni a rendszerösszekötőhöz való hozzáférést. Ott, ahol rendszerint ez az eset áll fenn, nincs szükség a határkeresztező átviteli szolgáltatáshoz való hozzáféréshez állandó általános felosztási eljárásra.

1.3.

Amennyiben a bejelentett menetrend alapú kereskedelmi ügyletek nem egyeztethetők össze a biztonságos hálózatüzemeltetéssel, az átviteli rendszerüzemeltetőknek a hálózatüzemeltetési biztonság követelményeivel összhangban csökkenteniük kell a szűk keresztmetszetet, miközben törekednek annak biztosítására, hogy a kapcsolódó költségek gazdasági szempontból hatékony szinten maradjanak. Enyhítő célú újra-teherelosztást vagy ellenkereskedelmet abban az esetben kell előirányozni, ha az alacsonyabb költségű intézkedések nem alkalmazhatók.

1.4.

Ha a hálózati szűk keresztmetszet állandó jellegű, az átviteli rendszerüzemeltetőknek azonnal alkalmazniuk kell a szűk keresztmetszet kezelésére vonatkozó, előre meghatározott és közös megállapodással elfogadott megfelelő szabályokat és intézkedéseket. A szűkkeresztmetszet-kezelési módszereknek biztosítaniuk kell, hogy az összes kiosztott átviteli kapacitással összefüggő fizikai energiaáramlás megfeleljen a hálózat biztonsági előírásainak.

1.5.

A szűk keresztmetszet kezelésére elfogadott módszereknek hatékony gazdasági jelzéseket kell nyújtaniuk a piaci résztvevők és az átviteli rendszerüzemeltetők számára, ösztönözniük kell a versenyt és alkalmasnak kell lenniük regionális és közösségi szintű alkalmazásra.

1.6.

Nem szabad a szűk keresztmetszetek kezelésében ügyletalapú megkülönböztetést alkalmazni. Átviteli szolgáltatás iránti kérelmet csak akkor lehet visszautasítani, ha a következő feltételek egyidejűleg teljesülnek:

a)

a kérelem elfogadásából eredő növekvő fizikai energiaáramlások miatt a villamosenergia-rendszer biztonságos üzemeltetése nem biztosítható és

b)

a szűkkeresztmetszet-kezelési eljárásban a kérelemhez kapcsolódó pénzbeli érték kisebb, mint az ugyanarra a szolgáltatásra irányuló, ugyanolyan feltételek melletti elfogadásra szánt összes többi kérelemhez kapcsolódó érték.

1.7.

A megfelelő hálózati területek meghatározásakor, amelyeken belül és amelyek között a szűk keresztmetszet kezelése alkalmazandó, az átviteli rendszerüzemeltetőknek a költséghatékonyság és a belső villamosenergia-piacot érő kedvezőtlen hatások minimalizálásának elvét kell követniük. Konkrétabban az átviteli rendszerüzemeltetők nem korlátozhatják a rendszerösszekötő kapacitást azért, hogy saját szabályozási területükön belül feloldják a hálózati szűk keresztmetszetet, kivéve a fenti okok vagy üzemeltetésbiztonsági okok (1) fennállása esetén. Amennyiben ilyen helyzet felmerül, azt az átviteli rendszerüzemeltetőknek le kell írniuk és átláthatóan be kell mutatniuk minden felhasználó számára. Egy ilyen helyzet csak addig tűrhető meg, amíg hosszú távú megoldás nem születik. A hosszú távú megoldás elérésének módszertanát és projektjeit az átviteli rendszerüzemeltetők leírják és átláthatóan bemutatják minden felhasználó számára.

1.8.

A hálózat szabályozási területen belüli, operatív intézkedésekkel és újra-teherelosztással történő kiegyenlítésekor az átviteli rendszerüzemeltetőnek figyelembe kell vennie az intézkedések szomszédos szabályozási területekre gyakorolt hatását.

1.9.

Legkésőbb 2008. január 1-jén, összehangoltan és biztonságos üzemeltetési feltételek mellett be kell vezetni a rendszerösszekötő kapacitások napon belüli szűkkeresztmetszet-kezelési mechanizmusait, a kereskedelmi lehetőségek maximális kihasználása és a határkeresztező mennyiségek kiegyenlítettségének biztosítása érdekében.

1.10.

A nemzeti szabályozó hatóságok rendszeresen értékelik a szűkkeresztmetszet-kezelési módszereket, különös figyelmet fordítva az e rendeletben és iránymutatásokban megállapított elveknek és szabályoknak, valamint az ezen elvek és szabályok szerint a szabályozó hatóságok által meghatározott feltételeknek és kikötéseknek való megfelelésre. Az ilyen értékelések során konzultálni kell az összes piaci szereplővel és szaktanulmányokat kell készíteni.

2.   A szűk keresztmetszet kezelési módszerei

2.1.

A szűk keresztmetszet kezelési módszereinek piaci alapúaknak kell lenniük a határokon keresztül történő hatékony kereskedelem megkönnyítése érdekében. E célból a kapacitást csak explicit (kapacitás) vagy implicit (kapacitás és energia) aukciók keretében lehet felosztani. A két módszer együtt is alkalmazható ugyanazon rendszerösszekötőn. Napon belüli ügyleteknél folytonos kereskedés is alkalmazható.

2.2.

A versenyfeltételektől függően a szűkkeresztmetszet-kezelési mechanizmusoknak esetlegesen biztosítaniuk kell hosszú és rövid távú átvitelikapacitás-felosztást is.

2.3.

Minden egyes kapacitásfelosztási eljárás során a rendelkezésre álló rendszerösszekötő kapacitás egy előre meghatározott hányadát, ezen felül pedig az előző felosztások során fennmaradt és az előző felosztások során kiosztott kapacitások jogosultjai által felszabadított kapacitásokat kell elosztani.

2.4.

Az átviteli rendszerüzemeltetőknek optimalizálniuk kell a garantált kapacitások mértékét, figyelembe véve az érintett átviteli rendszerüzemeltetők és a piaci résztvevők kötelezettségeit és jogait, az eredményes és hatékony verseny megkönnyítése érdekében. A kapacitás elfogadható hányadát kisebb megbízhatósági fokon is fel lehet ajánlani a piacon, de a piaci szereplőket mindig tájékoztatni kell a határkeresztező vezetékeken történő szállítás pontos feltételeiről.

2.5.

A hosszú és középtávú felosztások hozzáférési jogainak garantált átviteli kapacitási jogoknak kell lenniük. E jogokra a nominálás során a „használd, vagy elveszíted” vagy a „használd, vagy add el” elvek érvényesek.

2.6.

Az átviteli rendszerüzemeltetőknek megfelelő struktúrát kell meghatározniuk a különböző időtartamokra vonatkozó kapacitáskiosztáshoz. Ez magában foglalhatja a rendszerösszekötő kapacitás egy minimumszázalékának a napi, vagy napon belüli felosztás számára való tartalékolásának lehetőségét. Ezt a felosztási struktúrát az illetékes szabályozó hatóság felülvizsgálja. Javaslataik megfogalmazásakor az átviteli rendszerüzemeltetők figyelembe veszik:

a)

a piacok sajátosságait,

b)

az üzemeltetési feltételeket, úgy mint az elfogadott menetrendekből eredő ellentétes irányú áramlások egymást kioltó hatásának (nettósítás) következményeit,

c)

a fennálló különböző kapacitásfelosztási mechanizmusokra elfogadott százalékok és időtartamok összehangolásának szintjét.

2.7.

A kapacitásfelosztás során nem alkalmazható megkülönböztetés a piac azon résztvevői között, akik gyakorolni kívánják kétoldalú ellátási szerződések kihasználására vagy energiatőzsdéken ajánlatok tételére való jogaikat. Adott időtartamra vonatkozóan a legmagasabb értékű ajánlat nyer, függetlenül attól, hogy implicit vagy explicit.

2.8.

Azokban a régiókban, ahol a határidős pénzügyi villamosenergia-piacok fejlettek és hatékonyak, a teljes rendszerösszekötő kapacitás felosztható implicit aukcióval.

2.9.

A rendelet 7. cikke szerint mentességet élvező új rendszerösszekötők esetén kívül tilos a kapacitásfelosztási módszereknél lekötési díjat megállapítani.

2.10.

Elvben minden potenciális piaci résztvevő számára korlátozás nélkül engedélyezni kell a részvételt a felosztási eljárásban. Valamely piaci szereplő erőfölényének esetleges kihasználásából adódó problémák felmerülésének vagy súlyosbodásának elkerülése érdekében az érintett szabályozó és/vagy versenyhatóságok szükség szerint korlátozásokat vezethetnek be általánosságban vagy egyetlen vállalkozást érintően piaci erőfölény miatt.

2.11.

A piac résztvevőinek minden egyes időtartamra, adott határidőn belül pontosan nominálniuk kell kapacitáshasználatukat az átviteli rendszerüzemeltető felé. A határidőt úgy kell meghatározni, hogy az átviteli rendszerüzemeltetők újra feloszthassák a felhasználatlan kapacitást a következő releváns időtartamban – beleértve a napon belüli eljárásokat is.

2.12.

A kapacitással szabadon lehet kereskedni másodlagos alapon, ha az átviteli rendszerüzemeltetőt időben előre tájékoztatták. Ha az átviteli rendszerüzemeltető egy másodlagos kereskedelmet (ügyletet) elutasít, ezt egyértelműen és átláthatóan közölnie kell az összes piaci résztvevővel és döntéséről magyarázatot kell adnia, valamint értesítenie kell a szabályozó hatóságot.

2.13.

A kapacitás felosztásával járó kötelezettségek teljesítésének elmulasztásából adódó pénzügyi következmények a mulasztásért felelősöket terhelik. Ha a piaci résztvevők elmulasztják a kapacitás felhasználását, amelynek felhasználására kötelezték magukat, vagy explicit aukcióval felosztott kapacitás esetén elmulasztják a másodlagos alapú értékesítést vagy nem adják vissza a kapacitást időben, elveszítik a kapacitáshoz való jogukat és a költségeket tükröző díjat fizetnek. A kapacitás fel nem használása miatt fizetendő, a költségeket tükröző díjaknak indokoltnak és arányosnak kell lenniük. Ugyanígy, ha egy átviteli rendszerüzemeltető nem teljesíti kötelességét, a piaci résztvevő kompenzálására kötelezhető a kapacitási jogok elvesztése miatt. E célból nem vehetők figyelembe az ebből következő további veszteségek. A pénzügyi következmények tekintetében a kötelességek teljesítésének elmulasztásából eredő kötelezettségek meghatározásának kulcsfontosságú elveit és módszereit előre meg kell határozni, majd az érintett nemzeti szabályozó hatóság(ok) általi felülvizsgálatnak kell alávetni.

3.   Koordináció

3.1.

Az egy rendszerösszekötőre vonatkozó kapacitásfelosztást az érintett átviteli rendszerüzemeltetők koordinálják és közös felosztási eljárások alkalmazásával hajtják végre. Azokban az esetekben, amikor két ország (átviteli rendszerüzemeltető) közötti kereskedelem várhatóan jelentősen befolyásolja egy harmadik országban (átviteli rendszerüzemeltetőnél) a fizikai áramlás feltételeit, az ily módon érintett átviteli rendszerüzemeltetők közös szűkkeresztmetszet-kezelési eljárás útján koordinálják a szűkkeresztmetszet-kezelési módszereket. A nemzeti szabályozó hatóságoknak és az átviteli rendszerüzemeltetőknek biztosítaniuk kell, hogy ne alakulhasson ki olyan egyoldalú szűkkeresztmetszet-kezelési eljárás, amelynek jelentős hatása van más hálózatok fizikai villamosenergia-áramlására.

3.2.

A következő régiók országai között legkésőbb 2007. január 1-jétől a kapacitás felosztására legalább éves, havi és napi közös, koordinált szűkkeresztmetszet-kezelési módszert és eljárást alkalmaznak:

a)

Észak-Európa (azaz Dánia, Svédország, Finnország, Németország és Lengyelország),

b)

Északnyugat-Európa (azaz Benelux államok, Németország és Franciaország),

c)

Olaszország (azaz Olaszország, Franciaország, Németország, Ausztria, Szlovénia és Görögország),

d)

Közép-Kelet-Európa (azaz Németország, Lengyelország, Cseh Köztársaság, Szlovákia, Magyarország, Ausztria és Szlovénia),

e)

Délnyugat-Európa (azaz Spanyolország, Portugália és Franciaország),

f)

az Egyesült Királyság, Írország és Franciaország,

g)

a Balti államok (azaz Észtország, Lettország és Litvánia).

Az egyszerre több régióhoz tartozó országokat érintő rendszerösszekötő esetében alkalmazható más szűkkeresztmetszet-kezelési módszer is a többi olyan régióban alkalmazott módszerrel való összeegyeztethetőség biztosítása érdekében, amely régióhoz ezen országok tartoznak. Ebben az esetben az érintett átviteli rendszerüzemeltetőknek kell a módszert javasolniuk, amelyet majd az érintett szabályozó hatóságoknak felül kell vizsgálniuk.

3.3.

A 2.8. pontban említett régiók a teljes rendszerösszekötő kapacitást feloszthatják következő napra vonatkozó felosztással.

3.4.

Egymással összeegyeztethető szűkkeresztmetszet-kezelési eljárásokat kell meghatározni e hét régióban egy valóban integrált belső európai villamosenergia-piac kialakítása céljából. A piaci szereplők nem szembesülhetnek egymással nem összeegyeztethető regionális rendszerekkel.

3.5.

A tisztességes és hatékony verseny és a határkeresztező kereskedelem ösztönzése érdekében a fenti 3.2. pontban felsorolt régiókon belüli átviteli rendszerüzemeltetők közti koordináció magában foglalja az összes lépcsőfokot a kapacitás kiszámításától és a felosztás optimalizálásától a hálózat biztonságos üzemeltetéséig, a felelősségek egyértelmű kijelölésével. A koordináció elsősorban a következőket foglalja magában:

a)

közös átviteli modell alkalmazása, amely hatékonyan kezeli az egymással összefüggő fizikai hurokáramlásokat és figyelembe veszi a fizikai és kereskedelmi áramlások közötti eltéréseket,

b)

kapacitás felosztása és nominálása az egymással összefüggő fizikai hurokáramlások kezelésére,

c)

a kapacitás használatára jogosultak azonos információszolgáltatási kötelessége a kapacitásfelhasználási szándékukról, azaz a kapacitás nominálása tekintetében (explicit aukcióknál),

d)

azonos időtartamok és zárási idők,

e)

azonos struktúra a különböző időtartamok közötti kapacitásfelosztás (pl. 1 nap, 3 óra, 1 hét stb.) és az eladott kapacitásegységek (az energia mennyisége MW-ban, MWh-ban, stb.) tekintetében,

f)

egységes szerződéses keret a piaci résztvevőkkel,

g)

az áramlások ellenőrzése az üzemeltetési tervezésre és a valós idejű üzemeltetésre vonatkozó hálózatbiztonsági követelmények betartása érdekében,

h)

a szűkkeresztmetszet-kezelési tevékenységek elszámolása és kiegyenlítése.

3.6.

A koordináció az átviteli rendszerüzemeltetők közti információcserét is tartalmazza. Az információcsere természetének, idejének és gyakoriságának összeegyeztethetőnek kell lennie a 3.5. pontban leírt tevékenységekkel és a villamosenergia-piacok működésével. Ennek az információcserének lehetővé kell tennie az átviteli rendszerüzemeltetők számára a globális áramhálózati helyzet lehető legjobb előrejelzését, annak érdekében, hogy fel tudják mérni saját hálózatukban az áramlásokat és a rendelkezésre álló rendszerösszekötő kapacitásokat. A más átviteli rendszerüzemeltetők nevében információt gyűjtő átviteli rendszerüzemeltetőnek vissza kell juttatnia az adatgyűjtés eredményét a részt vevő átviteli rendszerüzemeltetőkhöz.

4.   Piaci műveletek ütemterve

4.1.

A rendelkezésre álló átviteli kapacitást kellő időben, előre fel kell osztani. Minden egyes felosztást megelőzően az érintett átviteli rendszerüzemeltetők együtt közzéteszik a felosztandó kapacitást, adott esetben figyelembe véve a garantált átviteli jogok alól felszabadult kapacitást, és ahol lehetséges, a kapcsolódó nettósított nominálásokat, azon időszakokkal együtt, amelyek alatt kevés a kapacitás vagy nem hozzáférhető (például karbantartás miatt).

4.2.

A hálózat biztonságára való tekintettel az átviteli jogok nominálásának kellő időben, előre kell megtörténnie, az érintett szervezett piacok következő napra vonatkozó ügyleteit megelőzően és a következő napra vonatkozó vagy napon belüli felosztási mechanizmusok szerint felosztandó kapacitás közzététele előtt. Az ellenkező irányú átviteli jogok nominálását nettósítani kell a rendszerösszekötő hatékony használata érdekében.

4.3.

A rendelkezésre álló átviteli kapacitásnak az egymást követő, napon belüli felosztása a D napra vonatkozóan a D-1 és a D napon történik, az előrejelzett vagy a tényleges, a következő napra vonatkozó termelői menetrend közzététele után.

4.4.

A következő napra vonatkozó hálózatüzemeltetés előkészítésekor az átviteli rendszerüzemeltetők információt cserélnek a szomszédos átviteli rendszerüzemeltetőkkel, beleértve a hálózati topológiát, a termelőegységek rendelkezésre állását és ezek előrejelzett termelését, valamint az energiaáramlásokat, hogy operatív intézkedésekkel lehessen optimalizálni a teljes hálózat használatát, a biztonságos hálózatüzemeltetés szabályainak megfelelően.

5.   Átláthatóság

5.1.

Az átviteli rendszerüzemeltetőknek közzé kell tenniük a hálózat rendelkezésre állására, a hálózathoz való hozzáférésre és a hálózat használatára vonatkozó minden lényeges adatot, beleértve egy jelentést, mely tartalmazza, hogy hol és miért áll fenn hálózati szűk keresztmetszet, hogy milyen módszereket alkalmaznak a szűk keresztmetszet kezelésére, és hogy milyen tervek vannak a szűk keresztmetszetek jövőbeni kezelésére.

5.2.

Az átviteli rendszerüzemeltetőknek közzé kell tenniük egy általános leírást a különböző körülmények között a piacon elérhető kapacitás maximalizálása érdekében alkalmazott szűkkeresztmetszet-kezelési módszerről, valamint egy általános mintát a különböző időtartamokra vonatkozó rendszerösszekötő kapacitás kiszámítására, mely számítás a hálózat villamos és fizikai adottságain alapul. E mintát az érintett tagállamok szabályozó hatóságainak felül kell vizsgálniuk.

5.3.

Az átviteli rendszerüzemeltetőknek részletesen le kell írniuk és az összes potenciális hálózathasználó számára átláthatóan hozzáférhetővé kell tenniük az alkalmazott szűkkeresztmetszet-kezelési és kapacitásfelosztási eljárásokat a kapacitás iránti kérelmek benyújtásának időpontjaival és eljárásaival együtt, a felkínált termékek leírását valamint az átviteli rendszerüzemeltetők és a kapacitást megszerző fél kötelezettségeit és jogait, beleértve a kötelességek teljesítésének elmulasztásából eredő kötelezettségeket.

5.4.

Az üzemeltetés- és tervezésbiztonsági szabványok szerves részét kell, hogy képezzék az átviteli rendszerüzemeltetők által nyilvánosan hozzáférhető dokumentumban közzétett információnak. Ezt a dokumentumot a nemzeti szabályozó hatóságoknak szintén felül kell vizsgálniuk.

5.5.

Az átviteli rendszerüzemeltetőknek a lehető legjobb előrejelzés alapján közzé kell tenniük a határon keresztüli kereskedelmet érintő lényeges adatokat. Hogy e kötelességüket teljesíteni tudják, az átviteli rendszerüzemeltetőknek meg kell kapniuk az érintett piaci részvevőktől a vonatkozó adatokat. A szabályozó hatóságoknak felül kell vizsgálniuk ezen információ közzétételének módját. Az átviteli rendszerüzemeltetőknek legalább a következőket közzé kell tenniük:

a)

évente: információt az átviteli infrastruktúra hosszútávú fejlődéséről és a határkeresztező átviteli kapacitásra gyakorolt hatásáról;

b)

havonta: havi és éves előrejelzéseket a piac számára rendelkezésre álló átviteli kapacitásról, figyelembe véve az előrejelzés kiszámításakor az átviteli rendszerüzemeltető rendelkezésére álló összes releváns információt (pl. a nyári és a téli időszak hatása a vezetékek kapacitására, a hálózat karbantartása, a termelőegységek rendelkezésre állása, stb.);

c)

hetente: heti előrejelzéseket a piac számára rendelkezésre álló átviteli kapacitásról, figyelembe véve az előrejelzés kiszámításakor az átviteli rendszerüzemeltetők rendelkezésére álló összes releváns információt (pl. időjárás-előrejelzés, a hálózat tervezett karbantartási munkálatai, termelőegységek rendelkezésre állása, stb.);

d)

naponta: a piac számára piaci időegységenként a következő napra vonatkozó és napon belül rendelkezésre álló átviteli kapacitást, figyelembe véve az összes nettósított, következő napra vonatkozó nominálást és a másnapi termelői menetrendeket, igény-előrejelzéseket és a hálózat tervezett karbantartási munkálatait;

e)

piaci időegységenként a már felosztott teljes kapacitást, és az összes vonatkozó feltételt, amelyek mellett ez a kapacitás felhasználható (pl. aukciós elszámoló ár, a kapacitás használati módjára vonatkozó kötelezettségek, stb.), a fennmaradó kapacitás megállapítása érdekében;

f)

a felosztott kapacitást minden egyes felosztás után a lehető leghamarabb, valamint ezen kapacitások elszámoló árainak megjelölését;

g)

piaci időegységenként a teljes felhasznált kapacitást, közvetlenül a nominálás után;

h)

a valós időhöz a lehető legközelebb: aggregált tényleges kereskedelmi és fizikai áramlásokat piaci időegységenként, beleértve az átviteli rendszerüzemeltetők által hálózati vagy rendszerproblémák megoldása érdekében végrehajtott esetleges kisegítő intézkedések (pl. csökkentés) hatásának leírását;

i)

előzetes információt a tervezett üzemszünetekről és utólagos információt a 100 MW-nál nagyobb termelőegységek előző napi tervezett vagy nem tervezett üzemszünetéről.

5.6.

Minden lényeges információt az ügyletek megtárgyalása előtt kellő időben a piac rendelkezésére kell bocsátani (mint például az ipari fogyasztók számára az éves szállítási szerződések tárgyalásának időpontja vagy az az időpont, amikor az ajánlatokat el kell küldeni a szervezett piacokra).

5.7.

Az átviteli rendszerüzemeltetőnek közzé kell tennie az igény- és a termeléselőrejelzésre vonatkozó lényeges információkat az 5.5. és 5.6. pontban említett időtartamoknak megfelelően. Az átviteli rendszerüzemeltetőnek közzé kell tennie a határkeresztező kiegyenlítő energiapiachoz szükséges releváns információkat is.

5.8.

Az előrejelzések közzétételekor az előrejelzett információra vonatkozóan az utólag ténylegesen megvalósult értékeket is közzé kell tenni az előrejelzés időszakát követő időszakban, de legkésőbb a következő napon (D+1).

5.9.

Az átviteli rendszerüzemeltetők által közzétett minden információnak könnyen elérhető formában szabadon hozzáférhetőnek kell lennie. Ezen kívül minden adatnak elérhetőnek kell lennie az információcsere megfelelő és szabványosított útján, amelyet a piaci felekkel szoros együttműködésben kell meghatározni. Az adatoknak információt kell tartalmazniuk az elmúlt időszakokról legalább két évre visszamenőleg, hogy az új piaci belépők szintén hozzáférhessenek az ilyen adatokhoz.

5.10.

Az átviteli rendszerüzemeltetőknek rendszeresen kielégítően pontos adatokat kell kicserélniük a hálózatról és az energiaáramlásról, lehetővé téve az egyes átviteli rendszerüzemeltetők számára energiaáramlási számítások elvégzését saját érintett területükön. Ugyanezen adathalmazt kérésre a szabályozó hatóságok és az Európai Bizottság rendelkezésére kell bocsátani. A szabályozó hatóságok és az Európai Bizottság gondoskodnak arról, hogy ők maguk vagy bármely tanácsadó, aki számukra végez ezen adatok alapján elemzéseket, bizalmasan kezeljék az említett adathalmazt.

6.   A szűk keresztmetszetből származó bevétel felhasználása

6.1.

Az előre meghatározott időtartammal összefüggő szűkkeresztmetszet-kezelési eljárások csak az adott időtartamra létrejövő szűk keresztmetszet esetén eredményezhetnek bevételt, kivéve a rendelet 7. cikke alapján mentességet élvező új rendszerösszekötők esetében. E bevételek elosztásának eljárását a szabályozó hatóságoknak felül kell vizsgálniuk; az eljárás nem torzíthatja a felosztási eljárást valamely kapacitást vagy energiát igénylő fél javára, és nem képezhet visszatartó erőt a szűk keresztmetszet csökkentése tekintetében.

6.2.

A nemzeti szabályozó hatóságoknak átláthatónak kell lenniük a rendszerösszekötő kapacitás felosztásából származó bevételek felhasználása tekintetében.

6.3.

A szűk keresztmetszetből származó bevételt el kell osztani az érintett átviteli rendszerüzemeltetők között, az érintett rendszerüzemeltetők között egyeztetett és az illetékes szabályozó hatóságok által felülvizsgált kritériumok szerint.

6.4.

Az átviteli rendszerüzemeltetőknek egyértelműen, előre meg kell határozniuk, hogy mire használják fel az esetlegesen megszerzett, szűk keresztmetszetből származó bevételt és jelentést kell tenniük a bevétel tényleges felhasználásáról. A szabályozó hatóságoknak ellenőrizniük kell, hogy ez a felhasználás megfelel-e ezen rendeletnek és iránymutatásoknak, és hogy a rendszerösszekötő kapacitás felosztásából eredő szűk keresztmetszetből származó bevétel teljes összegét a rendelet 6. cikkének (6) bekezdésében leírt három cél közül egyre vagy többre fordítják-e.

6.5.

Minden év július 31-ig a szabályozó hatóságoknak közzé kell tenniük egy éves jelentést, amely bemutatja az ugyanazon év június 30-áig tartó 12 hónapos időszakra a gyűjtött bevétel összegét és a szóban forgó bevétel felhasználását, valamint tartalmazza annak felülvizsgálását, hogy ez a felhasználás megfelel-e ezen rendeletnek és iránymutatásoknak, és hogy a szűk keresztmetszetből származó bevétel teljes összegét a fent említett három cél közül egyre vagy többre fordítják-e.

6.6.

A szűk keresztmetszetből származó bevételnek rendszerösszekötő kapacitás fenntartására vagy növelésére irányuló beruházásra való felhasználását elsősorban olyan előre meghatározott projektekhez kell rendelni, amelyek hozzájárulnak a meglévő szűk keresztmetszet enyhítéséhez és amelyeket, különös tekintettel az engedélyezési eljárásra, ésszerű időn belül végre lehet hajtani.


(1)  Az üzemeltetési biztonság: az átviteli rendszer meghatározott biztonsági határértékeken belül tartása.


11.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 312/66


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. november 9.)

a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról

(az értesítés a C(2006) 5304. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/771/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra („Rádióspektrum-határozat”) (1), és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Tekintettel a kis hatótávolságú eszközök az Európai Közösségen belüli és világszerte történő széles körű használatára, azok különböző alkalmazásai pl. riasztóberendezések, helyi elektronikus hírközlő berendezések, ajtónyitó eszközök és orvosi implantátumok, egyre nagyobb szerepet játszanak a gazdaságban és az állampolgárok mindennapi életében. A kis hatótávolságú eszközök az Európai Közösségen belüli alkalmazásának fejlesztése hozzájárulhat bizonyos közösségi szakpolitikai célok eléréséhez, mint pl. a belső piac kiteljesítése, az innováció és kutatás előmozdítása, valamint az információs társadalom fejlesztése.

(2)

A kis hatótávolságú eszközök általában tömegpiaci és/vagy hordozható termékek, amelyek könnyen szállíthatók és használhatók a határokon keresztül; a frekvenciákhoz történő hozzáférés feltételeinek eltérései ezért akadályozzák a termékek szabad áramlását, növelik azok előállítási költségeit, és más rádióalkalmazások és szolgálatok káros zavarásának kockázatát okozzák. E termékek belső piacából fakadó előnyök kiaknázása, az EU gyártóipara méretgazdaságosságból adódó versenyképességének támogatása, valamint az alacsonyabb fogyasztói árak érdekében harmonizált műszaki feltételeken alapuló rádiófrekvenciákat kell elérhetővé tenni a Közösség területén.

(3)

Mivel ezek a típusú eszközök kis sugárzási teljesítménnyel és kis hatótávolsággal használják a rádiófrekvenciákat, ezért a más frekvenciahasználóknak okozott zavar lehetősége tipikusan korlátozott. Ezért az említett eszközök káros zavarás nélkül tudnak osztozni a frekvenciasávokon más, engedélyhez kötött vagy nem kötött rádiószolgálatokkal, és más kis hatótávolságú eszközökkel egyidejűleg. Azok használatát ezért nem kell a 2002/20/EK engedélyezési irányelv (2) szerinti egyedi engedélyezéshez kötni. Ezenkívül a Nemzetközi Távközlési Egyesület Rádiószabályzatában meghatározott rádiótávközlési szolgálatok prioritást élveznek a kis hatótávolságú eszközökkel szemben, és nem kell gondoskodniuk az egyes kis hatótávolságú eszköztípusok zavarás elleni védelméről. Mivel a kis hatótávolságú eszközök használói számára ezért nem lehet zavarás elleni védelmet nyújtani, a kis hatótávolságú eszközök gyártóinak felelőssége, hogy azokat védjék a rádiótávközlési szolgálatoktól, illetve a vonatkozó közösségi vagy nemzeti szabályozásnak megfelelően működő más kis hatótávolságú eszközöktől eredő káros zavarástól. A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) (az R&TTE irányelv) alapján a gyártóknak kell gondoskodniuk arról, hogy a kis hatótávolságú eszközök hatékonyan használják a rádiós frekvenciatartományt, a többi kis hatótávolságú eszköznek okozott káros zavarás nélkül.

(4)

Ezek közül az eszközök közül jelentős számút már besoroltak vagy valószínűleg be fognak sorolni az R&TTE irányelv 4. cikkének (1) bekezdése szerint elfogadott, a rádióberendezések, a távközlő végberendezések és a vonatkozó azonosítók induló osztályozásának megállapításáról szóló, 2000. április 6-i 2000/299/EK bizottsági határozat (4) szerinti 1. osztályba. A 2000/299/EK határozat elismeri az 1. osztály feltételeit teljesítő rádiós interfészek egyenértékűségét, ezért ezeket a rádióberendezéseket a Közösség teljes területén korlátozás nélkül lehet forgalomba hozni és üzembe helyezni.

(5)

Mivel a harmonizált rádiófrekvenciák és a használat vonatkozó feltételeinek elérhetősége határozza meg az 1. osztályba történő sorolást, e határozat a már megkapott osztályba sorolás folytonosságát fogja jobban megszilárdítani.

(6)

2004. március 11-én a Bizottság a rádióspektrum-határozat 4. cikkének (2) bekezdése alapján megbízást (5) adott a CEPT számára a kis hatótávolságú eszközök frekvenciahasználatának harmonizációja érdekében. A megbízásra adott válaszként a CEPT 2004. november 15-i jelentésében (6) meghatározta az Európai Közösségben a kis hatótávolságú eszközökre vonatkozó, már meglévő önkéntes harmonizációs intézkedéseket, és kijelentette, hogy a tagállamok részéről nagyobb kötelező erővel bíró elkötelezettségre van szükség a CEPT-ben elért frekvenciaharmonizáció jogi stabilitásának biztosítása érdekében. Ezért mechanizmust kell létrehozni annak érdekében, hogy ezek a harmonizációs intézkedések jogilag kötelező érvényűek legyenek az Európai Közösségben.

(7)

A tagállamok nemzeti szinten engedélyezhetik a berendezések e határozatban meghatározottaknál kevésbé szigorú feltételek melletti üzemeltetését. Ebben az esetben azonban ezek a berendezések nem üzemeltethetők korlátozás nélkül a Közösség egészében, ezért azokat az R&TTE irányelv osztályozási rendszere szerinti 2. osztályba tartozó berendezéseknek kell tekinteni.

(8)

Az e határozat szerinti harmonizáció nem zárja ki, hogy a tagállamok indokolt esetben átmeneti időszakot, vagy a rádióspektrum-határozat 4. cikkének (5) bekezdése szerinti rádiófrekvencia-megosztási megállapodásokat alkalmazzanak. Ezek számát azonban minimálisra kell leszorítani, mivel korlátoznák az 1. osztályba sorolásból származó előnyöket.

(9)

Ez az általános műszaki harmonizációs határozat az Európai Közösség az egyes meghatározott frekvenciasávokra és eszköztípusokra vonatkozó műszaki harmonizációs intézkedéseinek, mint pl. a rádióspektrumnak a 79 GHz-es tartományban a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek közösségi harmonizálásáról szóló, 2004. július 8-i 2004/545/EK bizottsági határozat (7), a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról szóló, 2005. január 17-i 2005/50/EK bizottsági határozat (8), a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló 2005/513/EK bizottsági határozat (9), vagy a 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról szóló, 2005. december 20-i 2005/928/EK bizottsági határozat (10) sérelme nélkül alkalmazandó.

(10)

A frekvenciahasználatra a közösségi jog a közegészségügy védelmével kapcsolatos követelményei vonatkoznak, különösen a 2004/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (11) és az 1999/519/EK tanácsi ajánlás (12). A rádióberendezések egészségvédelmét a berendezések az R&TTE irányelv alapvető előírásoknak való megfelelése biztosítja.

(11)

A technológia és a társadalmi igények gyors változásával új alkalmazások jelennek meg a kis hatótávolságú eszközökre vonatkozóan, amelyek a frekvenciasávok harmonizációjára vonatkozó feltételek folyamatos vizsgálatát követelik meg, figyelembe véve az új alkalmazások gazdasági hasznait, valamint az ipar és a felhasználók által támasztott követelményeket. A tagállamoknak nyomon kell követniük ezeket a fejleményeket. Ezért e határozatot rendszeresen naprakésszé kell tenni, így reagálva a piac és a technológia terén bekövetkező új fejleményekre. A mellékletet legalább évente egyszer felülvizsgálják a tagállamok által összegyűjtött és a Bizottság által nyújtott információk alapján. Felülvizsgálatot akkor is lehet indítani, ha egy tagállam az R&TTE irányelv 9. cikke alapján megfelelő intézkedéseket hoz. Amennyiben a felülvizsgálat szükségessé teszi e határozat kiigazítását, a változtatásokról a rádióspektrum-határozatban a végrehajtó intézkedések elfogadásáról szóló eljárást követve határoznak. A naprakésszé tétel magában foglalhatja átmeneti időszakok előírását a már kialakult helyzet kezelése érdekében.

(12)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a rádiófrekvencia-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

E határozat célja, hogy összehangolja a frekvenciasávokat és a vonatkozó műszaki paramétereket a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum elérhetősége és a hatékony használata érdekében, hogy ezek az eszközök kihasználhassák a 2000/299/EK bizottsági határozat szerinti 1. osztályba tartozó minősítés előnyeit.

2. cikk

E határozat alkalmazásában:

1.

„kis hatótávolságú eszköz”: olyan kis teljesítményű és kis hatótávolságú rádióadó, ami egy- vagy kétirányú kommunikációt biztosít;

2.

„interferenciamentes és nem védett”: más rádiótávközlési szolgálat számára nem okozhat káros zavart, továbbá nem lehet követeléssel fellépni más rádiótávközlési szolgálatok által keltett káros zavarok elleni védelem érdekében.

3. cikk

(1)   A tagállamok az e határozat mellékletében meghatározott konkrét feltételekkel és végrehajtási határidőig nem kizárólagos, interferenciamentes és nem védett alapon kijelölik, és elérhetővé teszik a frekvenciasávokat a meghatározott típusú kis hatótávolságú eszközök számára.

(2)   Az (1) bekezdés ellenére a tagállamok átmeneti időszakot és/vagy a rádiófrekvencia-megosztási intézkedéseket igényelhetnek a rádióspektrum-határozat 4. cikkének (5) bekezdése szerint.

(3)   Ez a határozat nem sérti a tagállamok jogait arra nézve, hogy a frekvenciasávok használatát az e határozat mellékletében meghatározottaknál kevésbé szigorú feltételekkel engedélyezze.

4. cikk

A tagállamok ellenőrzik a meghatározott frekvenciasávok használatát, és megállapításaikat jelentik a Bizottság számára a határozat rendszeres és megfelelő időben történő felülvizsgálatának lehetővé tétele érdekében.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 9-én.

a Bizottság részéről

Viviane REDING

a Bizottság tagja


(1)  HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

(2)  HL L 108., 2002.4.24., 21. o.

(3)  HL L 91., 1999.4.7., 10. o.

(4)  HL L 97., 2000.4.19., 13. o.

(5)  Megbízás a CEPT számára a kis hatótávolságú eszközök által használt frekvenciasávok további harmonizációjára.

(6)  Az ECC végleges jelentése az EB által a CEPT-nek a kis hatótávolságú eszközök által használt rádiófrekvenciák harmonizálása tárgyában adott megbízásról.

(7)  HL L 241., 2004.7.13., 66. o.

(8)  HL L 21., 2005.1.25., 15. o.

(9)  HL L 187., 2005.7.19., 22. o.

(10)  HL L 344., 2005.12.27., 47. o.

(11)  HL L 159., 2004.4.30., 1. o.

(12)  HL L 199., 1999.7.30., 59. o.


MELLÉKLET

Kis hatótávolságú eszközök összehangolt frekvenciasávjai és technikai paraméterei

Kis hatótávolságú eszköz típusa

Frekvenciasáv(ok)/egyedi frekvenciák

Maximális teljesítmény/ mágneses térerősség

További szabályozási paraméterek/Zavarcsökkentési követelmények

Egyéb korlátozások

Végrehajtási határidő

Általános alkalmazású kis hatótávolságú eszközök (1)

26,957–27,283 MHz

10 mW effektív kisugárzott teljesítmény (ERP), ami 42 dBμA/m értéknek felel meg 10 m távolságban

 

Videóátvitel nem megengedett

2007. június 1.

40,660–40,700 MHz

10 mW ERP

 

Videóátvitel nem megengedett

2007. június 1.

433,05–434,79 MHz

10 mW ERP

Kitöltési tényező (2): maximum 10 %

A hangfrekvenciás, a beszéd- és a videóátvitel nem megengedett

2007. június 1.

868,0–868,6 MHz

25 mW ERP

Kitöltési tényező (2): maximum 1 %

Videóátvitel nem megengedett

2007. június 1.

868,7–869,2 MHz

25 mW ERP

Kitöltési tényező (2): maximum 0,1 %

Videóátvitel nem megengedett

2007. június 1.

869,4–869,65 MHz

500 mW ERP

Kitöltési tényező (2): maximum 10 %

Csatornaosztás: 25 kHz, kivéve, ha a teljes sávot egy csatornaként lehet használni nagysebességű adatátvitelhez

Videóátvitel nem megengedett

2007. június 1.

869,7–870 MHz

5 mW ERP

A beszédátvitel korszerű zavarcsökkentő technikákkal engedélyezett

A hangfrekvenciás és a videóátvitel nem megengedett

2007. június 1.

2 400–2 483,5 MHz

10 mW kisugárzott egyenértékű izotróp teljesítmény (EIRP)

 

 

2007. június 1.

5 725–5 875 MHz

25 mW EIRP

 

 

2007. június 1.

Riasztórendszerek

868,6–868,7 MHz

10 mW ERP

Csatornaosztás: 25 kHz

Nagysebességű adatátvitelhez a teljes frekvenciasávot egy csatornaként lehet használni

Kitöltési tényező (2): maximum 0,1 %

 

2007. június 1.

869,25–869,3 MHz

10 mW ERP

Csatornaosztás: 25 kHz

Kitöltési tényező (2): kisebb mint 0,1 %

 

2007. június 1.

869,65–869,7 MHz

25 mW ERP

Csatornaosztás: 25 kHz

Kitöltési tényező (2): kisebb mint 10 %

 

2007. június 1.

Szociális segélykérők (3)

869,20–869,25 MHz

10 mW ERP

Csatornaosztás: 25 kHz

Kitöltési tényező (2): kisebb mint 0,1 %

 

2007. június 1.

Induktív alkalmazások (4)

20,05–59,75 kHz

72 dBμA/m 10 m távolságban

 

 

2007. június 1.

59,75–60,25 kHz

42 dBμA/m 10 m távolságban

 

 

2007. június 1.

60,25–70 kHz

69 dBμA/m 10 m távolságban

 

 

2007. június 1.

70–119 kHz

42 dBμA/m 10 m távolságban

 

 

2007. június 1.

119–127 kHz

66 dBμA/m 10 m távolságban

 

 

2007. június 1.

127–135 kHz

42 dBμA/m 10 m távolságban

 

 

2007. június 1.

6 765–6 795 kHz

42 dBμA/m 10 m távolságban

 

 

2007. június 1.

13,553–13,567 MHz

42 dBμA/m 10 m távolságban

 

 

2007. június 1.

Aktív orvosi implantátumok (5)

402–405 MHz

25 μW ERP

Csatornaosztás: 25 kHz

Csatornára vonatkozó egyéb korlátozás: a megnövelt sávszélesség érdekében az egyes adókészülékek a szomszédos csatornákat egyesíthetik korszerű zavarcsökkentő technikák alkalmazásával

 

2007. június 1.

Vezeték nélküli hangfrekvenciás alkalmazások (6)

863–865 MHz

10 mW ERP

 

 

2007. június 1.


(1)  Ez a kategória olyan alkalmazási típusokhoz alkalmazható, amelyek teljesítik a műszaki követelményeket (tipikus felhasználási mód a távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és más hasonló alkalmazások).

(2)  Kitöltési tényező azt az egy órán belüli időtartamot jelöli, amíg a készülék aktív jelátvitelt végez.

(3)  A szociális vészjelző eszközök az otthon élő idős vagy fogyatékos személyek segítésére szolgálnak, ha veszélyben érzik magukat.

(4)  Ez a kategória magában foglalja például a gépjárművek indításgátlóját, állatazonosítást, riasztó rendszereket, kábelérzékelést, hulladékkezelést, személyazonosítást, vezeték nélküli beszédátviteli összeköttetést, beléptető rendszereket, megközelítésérzékelőket, lopásgátlókat (beleértve a rádiófrekvenciás lopásgátló indukciós rendszereket), kézi eszközökre történő adatátvitelt, automatikus áruazonosítást, vezeték nélküli vezérlőrendszereket és automatikus útdíjbeszedést.

(5)  Ez a kategória tartalmazza az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1990. június 20-i 90/385/EGK tanácsi irányelvben meghatározott aktív beültethető orvostechnikai eszközök rádiós részét.

(6)  Vezeték nélküli hangfrekvenciás rendszerek, beleértve: a vezeték nélküli hangszórókat; vezeték nélküli fejhallgatókat, hordozható vezeték nélküli fejhallgatókat, mint például személyen viselt hordozható CD, kazettás vagy rádiós eszközök; a járműben használt vezeték nélküli fejhallgatókat pl. rádióval vagy mobiltelefonnal történő használatra, stb.; fülbe helyezhető monitor koncerteken vagy más színpadi előadásokon történő használatra.