ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 301

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. október 31.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Bizottság 1549/2006/EK rendelete (2006. október 17) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

1

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

31.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 301/1


A BIZOTTSÁG 1549/2006/EK RENDELETE

(2006. október 17)

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. és 12. cikkére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet létrehozott egy árunómenklatúrát (a továbbiakban: Kombinált Nómenklatúra) azzal a céllal, hogy egyidejűleg eleget tegyen a Közös Vámtarifa, a közösségi külkereskedelmi statisztika és az árubehozatalra vagy árukivitelre vonatkozó, más közösségi politikák által megkívánt követelményeknek.

(2)

A jogi szabályozás egyszerűsítése érdekében indokolt a Kombinált Nómenklatúra modernizálása és szerkezetének kiigazítása.

(3)

Szükséges a Kombinált Nómenklatúra módosítása a következők figyelembevétele céljából: a statisztikával és a kereskedelmi politikával kapcsolatos követelményekben, vagy a nemzetközi kötelezettségvállalások teljesítése érdekében bekövetkezett változások, technológiai és kereskedelmi fejlődés, a szövegek összehangolásának vagy egyértelművé tételének igénye, és a Vám-együttműködési Tanács 2004. június 26-i ajánlásának megfelelő változtatások a harmonizált rendszer nómenklatúrában és ennek következményei.

(4)

A 2658/87/EGK rendelet 12. cikkével összhangban a rendelet I. mellékletét a Kombinált Nómenklatúra 2007. január 1-jétől hatályos egységes szerkezetű változatával kell fel váltani, a Tanács vagy a Bizottság által elfogadott intézkedésekből következő autonóm és szerződéses vámtételekkel együtt.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 17-én/án.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 996/2006/EK rendelettel (HL L 179., 2006.7.1., 26. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

KOMBINÁLT NÓMENKLATÚRA

TARTALOMJEGYZÉK

ELSŐ RÉSZ – BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. szakasz – Általános szabályok

A.

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályok

B.

A vámtételekre vonatkozó általános szabályok

C.

A nómenklatúrára és a vámtételekre egyaránt vonatkozó általános szabályok

II. szakasz – Különös rendelkezések

A.

Egyes hajókhoz vagy más vízi járművekhez, illetve tengeri fúró- vagy termelési platformokhoz használt áruk

B.

Polgári légi járművek és azokhoz használt áruk

C.

Gyógyszeripari termékek

D.

Átalányvámtétel

E.

Csomagolótartályok és csomagolóanyagok

F.

Kedvezményes tarifális elbánás az áru jellege alapján

Jelek, rövidítések és szimbólumok

Kiegészítő mértékegységek

MÁSODIK RÉSZ – VÁMTARIFA

Árucsoport

I. áruosztály

Élő állatok, állati termékek

1.

Élő állatok

2.

Hús és élelmezési célra alkalmas belsőségek

3.

Halak és rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatok

4.

Tejtermékek; madártojás; természetes méz; másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer

5.

Másutt nem említett állati eredetű termékek

II. áruosztály

Növényi termékek

6.

Élő fák és egyéb növények; hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók; vágott virágok és díszítőlombozat

7.

Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók

8.

Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék; citrusfélék vagy a dinnyefélék héja

9.

Kávé, tea, matétea és fűszerek

10.

Gabonafélék

11.

Malomipari termékek; maláta; keményítők; inulin; búzasikér

12.

Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari és gyógynövények; szalma és takarmány

13.

Sellak; mézga, gyanta és más növényi nedv és kivonat

14.

Növényi eredetű nyersanyag fonásra; másutt nem említett növényi termékek

III. áruosztály

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek bontási termékei; elkészített ételzsír; állati vagy növényi eredetű viasz

15.

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek bontási termékei; elkészített ételzsír; állati vagy növényi eredetű viasz

IV. áruosztály

Élelmiszer-készítmények; italok, alkoholtartalmú folyadékok és ecet; dohány és elkészített dohánypótlók

16.

Húsból, halból vagy rákból, puhatestűből, valamint más gerinctelen víziállatból készült termékek

17.

Cukor és cukoráruk

18.

Kakaó és kakaókészítmények

19.

Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek; cukrászati termékek

20.

Zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények

21.

Különféle ehető készítmények

22.

Italok, alkoholtartalmú folyadékok és ecet

23.

Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; elkészített állati takarmány

24.

Dohány és feldolgozott dohánypótló

V. áruosztály

Ásványi termékek

25.

Só; kén; földek és kövek; gipsz, mész és cement

26.

Ércek, salakok és hamu

27.

Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei; bitumenes anyagok; ásványi viaszok

VI. áruosztály

A vegyipar és vele rokon iparok termékei

28.

Szervetlen vegyi anyagok, szervetlen vagy szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radioaktív elemekből vagy izotópokból

29.

Szerves vegyi anyagok

30.

Gyógyszeripari termékek

31.

Trágyázószerek

32.

Cserző- vagy színezőkivonatok; tanninok és származékaik; festőanyagok, pigmentek és más színezékek; festékek, lakkok; gitt és masztix (simító- és tömítőanyagok); tinták

33.

Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- és testápoló készítmények

34.

Szappan, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok, fényesítő- vagy polírozóanyagok, gyertyák és hasonló termékek, mintázópaszta, „fogászati viasz” és gipszalapú fogászati készítmények

35.

Fehérjeanyagok; átalakított keményítők; enyvek; enzimek

36.

Robbanóanyagok; pirotechnikai készítmények; gyufák; piroforos ötvözetek; gyúlékony anyagok

37.

Fényképészeti vagy mozgófényképészeti termékek

38.

A vegyipar különféle termékei

VII. áruosztály

Műanyagok és ezekből készült áruk; gumi és ebből készült áruk

39.

Műanyagok és ezekből készült áruk

40.

Gumi és ebből készült áruk

VIII. áruosztály

Nyersbőr, kikészített bőr, szőrme és ezekből készült áruk; nyerges- és szíjgyártóáruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók; bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével)

41.

Nyersbőr (a szőrme kivételével) és kikészített bőr

42.

Bőráruk; nyerges- és szíjgyártóáruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók; állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével)

43.

Szőrme és műszőrme; ezekből készült áruk

IX. áruosztály

Fa és faipari termékek; faszén; parafa és parafa áruk; szalmából, eszpartófűből vagy más fonásanyagokból készült áruk; kosárkötő- és fonásáruk

44.

Fa és faipari termékek; faszén

45.

Parafa és parafa áruk

46.

Szalmából, eszpartófűből vagy más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonásáruk

X. áruosztály

Papíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyagból; visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton; papír, karton és ezekből készült áruk

47.

Papíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyagból; visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton

48.

Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk

49.

Könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek; kéziratok, gépírásos szövegek és tervrajzok

XI. áruosztály

Textilipari alapanyagok és textiláruk

50.

Selyem

51.

Gyapjú, finom és durva állati szőr; lószőrfonal és szövet

52.

Pamut

53.

Más növényi textilszálak; papírfonal és papírszövet

54.

Szintetikus vagy mesterséges végtelen szálak (végtelen műszálak); szintetikus vagy mesterséges textilanyagból készült szalag és hasonlók

55.

Szintetikus vagy mesterséges vágott szálak (vágott műszálak)

56.

Vatta, nemez és nem szőtt textília; különleges fonalak; zsineg, kötél és hajókötél és ezekből készült áruk

57.

Szőnyegek és más textil padlóborítók

58.

Különleges szövetek; bolyhos szövetek; csipke; kárpit; paszomány; hímzés

59.

Impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt szövetek; műszaki textiláru

60.

Kötött vagy hurkolt kelmék

61.

Kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok

62.

Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötött vagy hurkolt áruk kivételével

63.

Más készáru textilanyagból; készletek; használt ruha és egyéb használt textiláru; rongy

XII. áruosztály

Lábbeli; kalap és más fejfedő; esernyők, napernyők, sétabotok, botszékek, ostorok, lovaglókorbácsok, valamint ezek részei; kikészített tollak és ebből készült áruk; művirágok; emberhajból készült áruk

64.

Lábbeli, lábszárvédő és hasonló áruk; ezek részei

65.

Kalap és más fejfedők, valamint ezek részei

66.

Esernyők, napernyők, sétabotok, botszékek, ostorok, lovaglókorbácsok és ezek részei

67.

Kikészített tollak és pehely, valamint ezekből készült áruk; művirágok; valamint emberhajból készült áruk

XIII. áruosztály

Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból vagy hasonló anyagokból készült áruk; kerámiacikkek; üvegek és üvegáruk

68.

Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból vagy hasonló anyagokból készült áruk

69.

Kerámiatermékek

70.

Üveg és üvegáruk

XIV. áruosztály

Természetes vagy tenyésztett gyöngyök, drágakövek vagy féldrágakövek, nemesfémek, nemesfémmel plattírozott fémek és ezekből készült áruk; ékszerutánzatok; érmék

71.

Természetes vagy tenyésztett gyöngyök, drágakövek vagy féldrágakövek, nemesfémek, nemesfémmel plattírozott fémek és ezekből készült áruk; ékszerutánzatok; érmék

XV. áruosztály

Nem nemesfémek és ezekből készült áruk

72.

Vas és acél

73.

Vas- és acéláruk

74.

Réz és ebből készült áruk

75.

Nikkel és ebből készült áruk

76.

Alumínium és ebból készült áruk

77.

(A harmonizált rendszerben történő későbbi felhasználásra fenntartva)

78.

Ólom és ebből készült áruk

79.

Cink és ebből készült áruk

80.

Ón és ebből készült áruk

81.

Más nem nemesfém; cermet; és ezekből készült áruk

82.

Szerszámok, késművesáruk, evőeszközök nem nemesfémből; mindezek részei nem nemesfémből

83.

Másutt nem említett különféle áruk nem nemesfémből

XVI. áruosztály

Gépek és mechanikus berendezések; villamossági cikkek; ezek alkatrészei; hangfelvevő és -lejátszó készülékek, kép- és hangfelvevő és -lejátszó készülékek televízióhoz; ezek alkatrészei és tartozékai

84.

Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészei

85.

Elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és -visszaadó, televíziós kép- és hangfelvevő és -visszaadó készülékek és ezek alkatrészei és tartozékai

XVII. áruosztály

Járművek, légi járművek, vízi járművek és szállítás céljára szolgáló felszerelések

86.

Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, más, sínhez kötött járművek és alkatrészeik; vasúti és villamosvágány-tartozékok, -felszerelések és alkatrészeik; mindenféle mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) közlekedési jelzőberendezés

87.

Járművek és ezek alkatrészei, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével

88.

Légi járművek, űrhajók és ezek részei

89.

Hajó, csónak és más úszószerkezetek

XVIII. áruosztály

Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; órák és kisórák; hangszerek; mindezek alkatrészei és tartozékai

90.

Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai

91.

Órák és ezek alkatrészei

92.

Hangszerek, mindezek alkatrészei és tartozékai

XIX. áruosztály

Fegyverek és lőszerek; ezek alkatrészei és tartozékai

93.

Fegyverek és lőszerek; ezek alkatrészei és tartozékai

XX. áruosztály

Különféle áruk

94.

Bútor; ágyfelszerelés, matracok, ágybetétek, párnák és más párnázott lakberendezési cikkek; másutt nem említett lámpák és világítófelszerelések; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, névtáblák és hasonlók; előre gyártott épületek

95.

Játékok, játékszerek és sporteszközök; mindezek alkatrészei és tartozékai

96.

Különböző áruk

XXI. áruosztály

Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek

97.

Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek

98.

Komplett ipari létesítmények

99.

(A hatáskörrel rendelkező közösségi hatóságok által meghatározott külön felhasználásra fenntartva)

HARMADIK RÉSZ – VÁMTARIFA-MELLÉKLETEK

I. szakasz – Mezőgazdasági mellékletek

1. melléklet

Mezőgazdasági alkotóelemek (EA), kiegészítő vámtételek cukorra (AD S/Z) és kiegészítő vámtételek lisztre (AD F/M)

2. melléklet

Azok a termékek, amelyekre belépési ár alkalmazandó

II. szakasz – Vámmentességet élvező gyógyszeripari anyagok jegyzéke

3. melléklet

A vámmentességet élvező, az egészségügyi világszervezet (WHO) által a gyógyszeripari anyagok tekintetében előírt nemzetközi szabadnevek (INN-termékek) jegyzéke

4. melléklet

Azoknak az elő- és utótagoknak a jegyzéke, amelyek a 3. mellékletben felsorolt INN-termékekkel együtt az INN-termékek megfelelő sói, észterei, illetve hidrátjai jelölésére használatosak; ezek a sók, észterek, illetve hidrátok abban az esetben élveznek vámmentességet, ha ugyanazon hat számjegyű HR-alszám alá sorolhatók be, mint a megfelelő INN-termék

5. melléklet

INN-termékek sói, észterei, illetve hidrátjai, amelyek nem sorolhatók be a megfelelő, vámmentességet élvező INN-termékkel megegyező HR-vámtarifaszám alá

6. melléklet

A vámmentességet élvező köztes vegyületek, azaz a vámmentes gyógyszeripari késztermék gyártása során felhasznált vegyületek jegyzéke

III. szakasz – Vámkontingensek

7. melléklet

A hatáskörrel rendelkező közösségi hatóságok által megnyitandó WTO-vámkontingensek

IV. szakasz – Kedvezményes tarifális elbánás az áruk jellege alapján

8. melléklet

Fogyasztásra alkalmatlan áruk

9. melléklet

Igazolások és bizonyítványok

ELSŐ RÉSZ

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A.   A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályok

Az áruknak a Kombinált Nómenklatúrába történő besorolására a következő elvek az irányadók.

1.

Az áruosztályok, árucsoportok és árualcsoportok címe csak a hivatkozások megkönnyítésére szolgál; jogi szempontból az áruk besorolását a vámtarifaszámokban szereplő árumegnevezések és az azokhoz kapcsolódó, az áruosztályokhoz, illetve az árucsoportokhoz tartozó Megjegyzések alapján, valamint – ha az adott vámtarifaszám vagy megjegyzés eltérően nem rendelkezik – a következő rendelkezések alapján kell meghatározni.

2.

a)

A vámtarifaszámok szövegében valamely árura történő minden hivatkozást úgy kell érteni, hogy az a nem teljesen kész vagy befejezetlen árura is vonatkozik, amennyiben a nem teljesen kész vagy befejezetlen áru a bemutatásakor rendelkezik a kész- vagy befejezett áru lényeges jellemzőivel. Az ilyen hivatkozást továbbá úgy kell érteni, hogy arra a kész-, illetve befejezett árura vagy az e szabály alapján késznek, illetve befejezettnek minősítendő árura is vonatkozik, amelyet összeszereletlen vagy szétszerelt állapotban hoznak be vagy mutatnak be.

b)

A vámtarifaszámok szövegében valamely alapanyagra vagy anyagra történő minden hivatkozást úgy kell érteni, hogy az alapanyagnak vagy anyagnak más alapanyaggal vagy anyaggal való keverékére vagy összetételére is vonatkozik. Az egy adott alapanyagból vagy anyagból előállított árura történő minden hivatkozást úgy kell érteni, hogy az a teljes egészében vagy részben ilyen alapanyagból vagy anyagból készült árura is vonatkozik. Az egynél több alapanyagból vagy anyagból álló áruk besorolásánál a 3. szabályban foglalt elvek szerint kell eljárni.

3.

Ha a 2. b) szabály alkalmazásából vagy bármely más okból kifolyólag az árut első látásra két vagy több vámtarifaszám alá lehetne besorolni, a besorolást az alábbiak szerint kell elvégezni:

a)

Azt a vámtarifaszámot, amely az árut legpontosabban határozza meg, előnyben kell részesíteni azokkal a vámtarifaszámokkal szemben, amelyek általánosabb meghatározást tartalmaznak. Ha azonban a két vagy több vámtarifaszám mindegyike csak a kevert vagy összetett árukat alkotó alapanyagok vagy anyagok valamelyikére, illetve a kiskereskedelmi forgalom számára készletben kiszerelt áruk egyes darabjaira vonatkozik, akkor ezeket a vámtarifaszámokat a kérdéses árukra vonatkozóan egyformán pontosnak kell tekinteni még akkor is, ha valamelyik vámtarifaszám teljesebb és pontosabb leírást ad, mint a szóba jöhető többi.

b)

Az áruk keverékét és azokat a különböző alapanyagokból álló, illetve különböző alkotórészekből előállított összetett árukat, valamint azokat a kiskereskedelmi forgalom számára készletben kiszerelt árukat, amelyek a 3. a) szabály alkalmazásával nem sorolhatók be, aszerint az alapanyag, illetve alkotórész szerint kell besorolni, amelyik az ilyen áru lényeges jellemzőjét meghatározza, ha ez az anyag vagy alkotórész megállapítható.

c)

Ha az árukat a 3. a) vagy a 3. b) szabály szerint nem lehet besorolni, akkor azokat az egyaránt szóba jöhető vámtarifaszámok közül számsorrendben az utolsó alá kell besorolni.

4.

Azt az árut, amelyet az előző szabályok szerint nem lehet besorolni, a hozzá legjobban hasonlító árura vonatkozó vámtarifaszám alá kell besorolni.

5.

A fenti rendelkezéseken túlmenően az itt felsorolt árukra a következő szabályokat kell alkalmazni:

a)

A fényképezőgép-táska, hangszer-, fegyvertok, rajzeszköz-, nyakék- és hasonló tartók (dobozok), amelyeket kifejezetten egy bizonyos áru vagy árukészlet tartós tárolására alakították ki vagy szereltek, azokkal az árukkal azonos vámtarifaszám alá tartoznak, amely áruk tartására ezeket rendeltetésszerűen szánták, ha ezeket a szóban forgó áruval együtt mutatják be és rendszerint ezekkel az árukkal együtt adják el. Ez a szabály azonban az általános rendeltetésű tartókra (tokokra) nem alkalmazható.

b)

A fenti 5. a) szabály rendelkezéseire is figyelemmel, azokat a csomagolóanyagokat és csomagolótartályokat (1), amelyekben az árut behozták, az áruval együtt kell osztályozni, ha azok rendszerint a szóban forgó áruknak a csomagolására szolgálnak. Ez a rendelkezés azonban a nyilvánvalóan ismételt használatra alkalmas csomagolóanyagokra és csomagolótartályokra nem alkalmazható.

6.

A vámtarifaszámok alszámai alá történő árubesorolást a vámtarifa-alszámok szövegében foglalt árumegnevezések, az azokhoz kapcsolódó esetleges alszámos megjegyzések, valamint a fenti általános szabályok megfelelő alkalmazásával kell meghatározni azzal, hogy csak azonos szintű vámtarifa-alszámok hasonlíthatók össze. E szabály értelmében a vonatkozó áruosztályhoz és árucsoporthoz tartozó megjegyzéseket is alkalmazni kell, feltéve hogy azok ellentétes rendelkezést nem tartalmaznak.

B.   A vámtételekre vonatkozó általános szabályok

1.

A általános vám- és kereskedelmi egyezmény szerződő államaiból vagy az Európai Közösséggel a legnagyobb kedvezményes tarifális elbánásról szóló záradékot tartalmazó megállapodást kötő államokból származó importált árukra a vámtarifa 3. oszlopában megjelölt szerződéses vámtételt kell alkalmazni. Eltérő rendelkezés hiányában a fentiektől eltérő, minden harmadik országból származó árura ugyanezeket a szerződéses vámtételeket kell alkalmazni.

A 3. oszlopban szereplő szerződéses vámtételeket 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Amennyiben az autonóm vámtétel alacsonyabb, mint a szerződéses vámtétel, akkor a lábjegyzetben megjelenő autonóm vámtételt kell alkalmazni.

2.

Az 1. pont nem alkalmazható, ha meghatározott harmadik országokból származó árukra különleges autonóm vámtétel alkalmazása van előírva, illetve ha megállapodások alapján preferenciális vámokat kell alkalmazni.

3.

Az 1. és 2. pontban foglaltak nem akadályozzák meg a tagállamokat abban, hogy a Közös Vámtarifában előírtaktól eltérő vámtételeket alkalmazzanak abban az esetben, amennyiben az ilyen eltérő vámtételek alkalmazását a közösségi jog indokolja.

4.

A százalékos mértékben kifejezett vámtételek értékalapú, ad valorem vámtételek.

5.

Az „EA” jelölés arra utal, hogy a szóban forgó árukra az 1. melléklet szerint meghatározott „mezőgazdasági alkotóelem” vethető ki.

6.

A 17–19. árucsoportban az „AD S/Z”, illetve az „AD F/M” jelölések arra utalnak, hogy a maximális vámtételt az értékvám és a cukor egyes formáira, illetve a lisztre vonatkozó kiegészítő vámtétel összege alkotja. E kiegészítő vámtétel mértékét az 1. mellékletben foglalt rendelkezések szerint kell meghatározni.

7.

A 22. árucsoportban az „€/% vol/hl” jelzés annak jelölésére szolgál, hogy a termék térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalmának minden egyes hektoliterére egy euróban kifejezett külön vámtétel vonatkozik. Azaz egy 40 térfogatszázalékos alkoholtartalmú szeszes italt terhelő vám megállapítása az alábbiak szerint történik:

„1 €/% vol/hl” = 1 × 40 € hektoliterenként vagy

„1 €/% vol/hl + 5 €/hl” = 1 × 40 € + 5 €, azaz 45 € hektoliterenként

Ha a minimum („MIN”) megjegyzés is szerepel (pl. „1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl”), akkor a fenti szabály szerint számított vámot össze kell hasonlítani a megadott minimális vámmal és a kettő közül a nagyobbat kell figyelembe venni.

C.   A nómenklatúrára és a vámtételekre egyaránt vonatkozó általános szabályok

1.

Eltérő rendelkezés hiányában az értékvámok alapjának megállapítása mellett a vámérték meghatározására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az egyes vámtarifaszámok vagy alszámok hatókörének megállapításához szükséges referenciaértékeknek a meghatározására is.

2.

A tömegük alapján vámkezelt áruk esetén a vámkivetés alapjául szolgáló tömeg, illetve az egyes vámtarifaszámok vagy alszámok hatókörének megállapításához szükséges referenciatömeg meghatározásakor a vám kivetésének alapjául szolgáló tömeg a következő:

a)

„bruttó tömeg” esetén: az áru össztömege valamennyi csomagolóanyaggal vagy csomagolótartállyal együtt;

b)

„nettó tömeg” vagy egyszerűen, jelző nélkül használt „tömeg” esetén: magának a terméknek a tömege bárminemű csomagolóanyag vagy csomagolótartály nélkül.

3.

Az eurónak a 974/98/EK tanácsi rendeletben (2) meghatározott részt vevő tagállamoktól eltérő tagállamok (a továbbiakban: euróövezeten kívüli tagállamok) nemzeti valutájában kifejezett értékét a 2913/92/EGK rendelet (3) 18. cikkében meghatározottak szerint kell rögzíteni.

4.

Meghatározott célú felhasználásuk alapján kedvezményes tarifális elbánásban részesülő áruk:

Amennyiben a meghatározott célú felhasználásra szánt árukra a meghatározott célú felhasználásra vonatkozó szabályok alapján alkalmazandó vámtétel nem kevesebb, mint az árukra egyébként alkalmazandó vámtétel, a szóban forgó árukat a meghatározott célú felhasználásra utaló kód alá kell besorolni, és a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.) 291–300. cikke nem alkalmazható.

II. SZAKASZ

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

A.   Egyes hajókhoz vagy más vízi járművekhez, illetve tengeri fúró- vagy termelési platformokhoz használt áruk

1.

Fel kell függeszteni a vámokat az alább felsorolt hajókba vagy más vízi járművekbe építési, javítási, karbantartási vagy átalakítási célból beépítésre, illetve ezen járművek berendezésére vagy felszerelésére szánt áruk esetében.

2.

Fel kell függeszteni a vámokat:

a)

azon áruk esetében, amelyeket

1)

a 8430 49 alszám alá tartozó rögzített, a tagállamok felségvizein vagy azon kívül üzemeltetett; vagy

2)

a 8905 20 alszám alá tartozó úszó vagy víz alá süllyeszthető

fúró- vagy termelési platformokba azok építésére, javítására, karbantartására, vagy átalakítására beépített, illetve ezek berendezésére vagy felszerelésére szánnak.

Szintén a platformokba azok építésére, javítására, karbantartására vagy átalakítására beépített, illetve ezen járművek berendezésére vagy felszerelésére szánt áruknak kell tekinteni az olyan gépek és berendezések üzemeltetéséhez szükséges árukat, pl. üzemanyagokat, kenőanyagokat és gázokat, amelyek a platformon nincsenek jelen állandó jelleggel, és annak nem alkotórészei, és amelyeket e platformok építéséhez, javításához, karbantartásához, vagy átalakításához, illetve felszereléséhez használnak;

b)

az ilyen fúró- vagy termelési platformokat a szárazfölddel összekötő csövek, csővezetékek, kábelek és ezek kötőelemei esetében.

KN-kód

Árumegnevezés

(1)

(2)

8901

Tengeri személyszállító hajó, kirándulóhajó, komphajó, teherszállító hajó, uszály és személy- vagy áruszállításra alkalmas hasonló vízi jármű

8901 10

–  Tengeri személyszállító hajó, kirándulóhajó és hasonló vízi jármű, elsősorban személyszállításra; mindenféle komphajó

8901 10 10

– –  Tengerjáró

8901 20

–  Tartályhajó

8901 20 10

– –  Tengerjáró

8901 30

–  Hűtőhajó a 8901 20 alszám alá tartozók kivételével

8901 30 10

– –  Tengerjáró

8901 90

–  Más vízi jármű kizárólag áruszállításra, valamint áru- és személyszállításra egyaránt használatos vízi jármű

8901 90 10

– –  Tengerjáró

8902 00

Halászhajó; halászati terméket feldolgozó vagy ezek tartósítására, üzemi feldolgozására szolgáló más hajó

 

–  Tengerjáró

8902 00 12

– –  250 bruttó tonnatartalmat meghaladó

8902 00 18

– –  Legfeljebb 250 bruttó tonnatartalmú

8903

Jacht és sport- vagy szórakozási célú más hajó; evezős csónak és kenu

 

–  Más

8903 91

– –  Vitorlás hajó, kisegítőmotorral is

8903 91 10

– – –  Tengerjáró

8903 92

– –  Motorcsónak, a csónak külső oldalára felszerelt motorral működő motorcsónak kivételével

8903 92 10

– – –  Tengerjáró

8904 00

Vontató- és tolóhajó

8904 00 10

–  Vontatóhajó

 

–  Tolóhajó

8904 00 91

– –  Tengerjáró

8905

Világítóhajó, tűzoltóhajó, kotróhajó, úszódaru és más úszószerkezet, ha elsődleges használati célja nem a közlekedés, hanem attól eltérő főfeladatok ellátása; úszódokk; úszó vagy víz alá süllyeszthető fúró- vagy termelési platform

8905 10

–  Kotróhajó

8905 10 10

– –  Tengerjáró

8905 90

–  Más

8905 90 10

– –  Tengerjáró

8906

Más hajó, a hadihajó és mentőcsónak is, az evezős csónak kivételével

8906 10 00

–  Hadihajó

 

–  Más

8906 90 10

– –  Tengerjáró

3.

A felfüggesztés alkalmazása a vonatkozó közösségi rendelkezésekben az ilyen áruk felhasználásának vámellenőrzése tekintetében megállapított feltételektől függ.

B.   Polgári légi járművek és azokhoz használt áruk

1.

Mentesek a vámok alól:

a polgári légi járművek,

egyes polgári légi járművekben való használatra szánt és azokba építési, javítási, karbantartási, átépítési, módosítási vagy átalakítási célból beépített áruk,

a polgári használatra szolgáló földi repülésszimulátorok és azok alkatrészei.

Ezek a termékek az 5. pont alatti táblázatokban felsorolt vámtarifaszámok és alszámok alá tartoznak.

2.

Az 1. pont első és második francia bekezdésének alkalmazásában „polgári légi jármű” a tagállamok katonai vagy egyéb hasonló szolgálatainál használt katonai vagy nem polgári bejegyzéssel lajstromozott légi járművektől eltérő légi jármű.

3.

Az 1. pont második francia bekezdésének alkalmazásában a „polgári légi járművekben használt” kifejezés magában foglalja a polgári használatra szolgáló földi repülésszimulátorokhoz használt termékeket is.

4.

A vámmentesség a vonatkozó közösségi rendelkezésekben meghatározott feltételektől függ, melyeket ezen áruk használata vámellenőrzésének céljából fektettek le (lásd a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.) 291–300. cikkének hatályos szövegét).

5.

E vámmentességre jogosult áruk az alábbi vámtarifaszámok vagy alszámok alatt találhatók:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

Az alábbi alszámok esetén a polgári légi járművekhez használt árura vonatkozó vámmentesség csak a 2. oszlopban megjelölt árukra vonatkozik:

Alszám

Árumegnevezés

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307 90

Szerelvényekkel ellátva

4008 29

Profilok méretre szabva

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Gázok és folyadékok továbbítására alkalmas

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

Műszaki célra

4504 90, 4823 90

Tömítés, alátétgyűrű és más tömítés

6812 80

Kivéve a ruházati cikkeket, ruházati kellékeket, lábbeliket, fejfedőket, papírt, kartont, nemezt, vagy összesajtolt azbesztrost illesztést, lemezekben vagy tekercsekben

6813 20

Azbeszt- vagy más ásványianyag-alapú

7007 21

Szélvédő, keret nélkül

7312 10, 7312 90

Ráerősített szerelvényekkel, vagy áruvá feldolgozva

7322 90

Léghevítő és meleglevegő-elosztó (a részei kivételével)

7324 90

Egészségügyi cikk (a részei kivételével)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20

Ráerősített szerelvényekkel, gázok és folyadékok vezetésére alkalmasan

8108 90

Cső, ráerősített szerelvényekkel, gázok és folyadékok vezetésére alkalmasan

8415 90

A 8415 81, 8415 82 vagy 8415 83 alszám alá tartozó légkondicionáló berendezésekhez

8419 90

Cserélhető fűtőegység alkatrészei

8479 89

Hidropneumatikus akkumulátor; mechanikus indítókar tolóerő-megfordító szerkezethez különlegesen kialakított WC egység; légnedvesítő és -szárító; nem elektromos szervomechanizmus; nem elektromos indítómotor; pneumatikus indítóberendezés sugárhajtású géphez, sugárhajtóműhöz, turbólégcsavaros turbóhajtóműhöz és más gázturbinához; nem elektromos ablaktörlő; nem elektromos légcsavar-szabályozó

8501 20, 8501 40

735 W-nál nagyobb, de legfeljebb 150 kW kimenő teljesítményű

8501 31

735 W-nál nagyobb kimenő teljesítményű motor, egyenáramú (DC) generátor

8501 33

Legfeljebb 150 kW kimenő teljesítményű motor és generátor

8501 34 92, 8501 34 98

Generátor

8501 51

Több mint 735 W kimenő teljesítményű

8501 53

Legfeljebb 150 kW kimenő teljesítményű

8516 80 20

Egyetlen szigetelt testtel és elektromos csatlakozóval szerelt, a jegesedés megelőzésére és jégtelenítésre

8517 69 31, 8517 69 39

Rádiótelefonhoz vagy rádiótávíróhoz

8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90

Rádiótávíró- vagy rádiótelefon-készülék

8522 90

Olyan szerelt egység és alegység, amelyet a 8520 90 vámtarifaszám alá tartozó készülékhez használnak és egymáshoz erősített vagy illesztett két vagy több alkatrészből vagy darabból áll

8529 90

Olyan szerelt egység és alegység, amelyet a 8526 vámtarifaszám alá tartozó készülékhez használnak és egymáshoz erősített vagy illesztett két vagy több alkatrészből vagy darabból áll

8543 70 90

Repülésregisztráló, elektromos szervoelem és -átalakító, olvasztók és párátlanítók elektromos ellenállással

8543 90

Olyan szerelt egység és alegység, amelyet a repülésregisztrálóhoz használnak és egymáshoz erősített vagy illesztett két vagy több alkatrészből vagy darabból áll

8803 90 90

Vitorlázórepülőhöz is

9014 90

A 9014 10 vagy 9014 20 alszám alá tartozó műszerekhez

9020 00

Alkatrész nélkül

9029 10

Elektromos és elektronikus fordulatszámláló

9029 90

Fordulatszámlálóhoz, sebességmérőhöz és tachométerhez

9031 90

A 9031 80 alszám alá tartozó

9109 19, 9109 90

Szélessége vagy átmérője nem haladja meg az 50 mm-t

9401 10

Nem bőrrel borított

9405 10, 9405 60

Nem nemesfémből vagy műanyagból

9405 92, 9405 99

A 9405 10 vagy 9405 60 alszámok alá tartozó áruk

6.

Az 5. pontban említett áruk a TARIC-ban az alábbi lábjegyzet-hivatkozásokkal ellátott alszámok alatt szerepelnek: „Az ezen alszám alá történő besorolás a vonatkozó közösségi rendelkezésekben meghatározott feltételektől függ [lásd a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.) 291–300. cikkének hatályos szövegét].”

C.   Gyógyszeripari termékek

1.

A következő típusú gyógyszeripari termékek vámmentességet élveznek:

1)

A 3. mellékletben felsorolt CAS RN-nel (Chemical Abstracts Service Registry Number) és nemzetközi szabadnevekkel (INN-termék) azonosított gyógyszervegyészeti anyagok;

2)

az INN-termékeknek a 3. mellékletében felsorolt INN-termékek és a 4. mellékletében felsorolt elő- és utótagok kombinációival jelölt sói, észterei és hidrátjai, feltéve hogy ezek a termékek ugyanazon hat számjegyű HR-alszám alá sorolandók, mint a megfelelő INN-termékek;

3)

az INN-termékeknek az 5. mellékletében felsorolt sói, észterei és hidrátjai, amelyek nem sorolhatók be ugyanazon hat számjegyű HR-alszám alá, mint a megfelelő INN-termék;

4)

a 6. mellékletben felsorolt, a CAS RN-nel és kémiai megnevezéssel azonosított gyógyszervegyészeti köztes vegyületek (intermedierek), azaz a gyógyszeripari késztermékek gyártása során felhasznált vegyületek.

2.

Különleges esetek:

1)

az INN-termékek kizárólag az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által közzétett ajánlott és javasolt INN-termékek jegyzékében szereplő anyagokat foglalják magukban. Amennyiben az INN-termék kevesebb anyagot foglal magában, mint a CAS RN, a vámmentesség kizárólag az INN-termékben foglalt anyagokra terjed ki;

2)

amennyiben a 3. vagy a 6. mellékletben szereplő valamely anyagot egy meghatározott izomernek megfelelő CAS RN azonosít, a vámmentesség kizárólag az adott izomerre terjed ki;

3)

az INN-termékek dupla származékai (sók, észterek és hidrátok), amelyeket a 3. mellékletében felsorolt INN-termékek és a 4. mellékletében felsorolt elő- és utótagok kombinációi jelölnek, abban az esetben élveznek vámmentességet, amennyiben ezek a termékek ugyanazon hat számjegyű HR-alszám alá sorolandók, mint a megfelelő INN-termékek;

például: alanin-metilészter, hidroklorid

4)

ha egy 3. mellékletben felsorolt INN-termék egy só (vagy egy észter), az INN-terméknek megfelelő sav más sói (vagy észterei) nem élveznek vámmentességet.

például: oxprenoát-kálium (INN-termék) – vámmentes

oxprenoát-nátrium – nem vámmentes

D.   Átalányvámtétel

1.

Egységesen 3,5 %-os ad valorem átalányvámtételt kell alkalmazni azokra az árukra, amelyek:

a magánszemély által magánszemélynek küldött csomagküldeményekben találhatók, vagy

az utas személyi poggyászában hoz be,

amennyiben az ilyen behozatal nem kereskedelmi céllal történik.

Ez a 3,5 %-os átalányvámtétel akkor alkalmazható, ha a behozatalivám-köteles áru értéke küldeményenként, illetve utasonként nem haladja meg a 350 eurót.

Az ilyen átalányvám-kiszabás nem alkalmazható azokra a 24. árucsoportba tartozó, csomagküldeményben vagy az utasok személyi poggyászában található árukra, amelyek mennyisége meghaladja a 918/83/EGK tanácsi rendelet 31., illetve (4) 46. cikkében meghatározott mennyiségeket.

2.

A behozatal nem minősül kereskedelmi célúnak, amennyiben:

a)

a magánszemély által magánszemélynek csomagküldemény formájában küldött áru esetében a küldemény:

alkalmi jellegű,

kizárólag a címzett, illetve annak háztartásában élő családja által felhasználható árukat tartalmaz, és az áruk jellegüknél és mennyiségüknél fogva nem adnak okot annak feltevésére, hogy behozataluk kereskedelmi céllal történik,

a feladó semmilyen pénzbeli ellenszolgáltatást nem kap érte a címzettől;

b)

utasok személyi poggyászában szállított áru esetében a szállítmány:

alkalmi jellegű,

kizárólag az utas, vagy annak háztartásában élő családja személyes használatára szolgáló, vagy ajándéknak szánt árukat tartalmaz; az áruk jellegüknél és mennyiségüknél fogva nem adnak okot annak feltevésére, hogy behozataluk kereskedelmi céllal történik.

3.

Az 1. és 2. bekezdésben meghatározott feltételek mellett behozott árukra nem alkalmazható az átalányvámtétel, ha az érintett személy az átalányvámtétel alkalmazását megelőzően az árukra alkalmazandó behozatali vámok kiszabását kérte. Ebben az esetben valamennyi behozott árura a 918/83/EGK rendelet 29–31., illetve 45–49. cikkében említett vámmentes behozatalra tekintet nélkül ki kell szabni a rájuk alkalmazandó behozatali vámokat.

Az első albekezdés alkalmazásában behozatali vámnak minősülnek mind a vámok és az azzal egyenértékű díjak, mind a mezőgazdasági lefölözések és a közös agrárpolitika vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó árukra vonatkozó egyéb külön intézkedések keretében meghatározott más importterhek.

4.

Az euro-övezeten kívüli tagállamok a 350 € nemzeti valutájukra történő átváltásából adódó összeget le-, illetve felkerekíthetik.

5.

Az euro-övezeten kívüli tagállamok változatlanul hagyhatják a 350 €-nak megfelelő, nemzeti valutájukban kifejezett összeget, amennyiben a 2913/92/EGK rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében elrendelt éves kiigazítás a nemzeti valutában kifejezett összegben a 4. pontban szabályozott le-, illetve felkerekítés előtt a kevesebb mint 5 %-os változást vagy annak csökkenését okozza.

E.   Csomagolótartályok és csomagolóanyagok

Az alábbi rendelkezéseket az általános értelmezési szabályok 5. a) és b) pontjában említett, és az azokban tartalmazott vagy azokkal együtt bemutatott árukkal egyidejűleg szabad forgalomba bocsátott csomagolótartályokkal, illetve csomagolóanyagokra kell alkalmazni.

1.

Ha az általános értelmezési szabályok 5. pontja szerinti csomagolótartályokat és csomagolóanyagokat az azokban tartalmazott vagy azokkal bemutatott árukkal együtt sorolják be, akkor:

a)

ezekre az áru vámtarifaszáma szerinti vámtételt kell alkalmazni,

ha az adott árura értékvám vonatkozik, vagy

ha tömegüket be kell számítani az árunak a vámkiszabás alapjául szolgáló tömegébe;

b)

ezek vámmentességet élveznek,

ha az adott áru vámmentes, vagy

ha az áru esetében a vámkiszabás alapja nem az áru értéke vagy a tömege, vagy

ha a csomagolótartályok és csomagolóanyagok tömegét nem kell beszámítani az árunak a vámkiszabás alapjául szolgáló tömegébe.

2.

Ha fenti 1. a) és b) pontban megadott előírásoknak megfelelő csomagolótartályok és csomagolóanyagok több különböző vámtarifaszám alá tartozó árut tartalmaznak, vagy ilyen árukkal együtt mutatják be azokat, a csomagolótartályok és csomagolóanyagok tömegét és értékét a hozzájuk tartozó áruk tömegének arányában kell megosztani a vámkiszabás alapjául szolgáló tömeg vagy érték meghatározásakor.

F.   Kedvezményes tarifális elbánás az áru jellege alapján

1.

Meghatározott körülmények esetén az áruk jelegük alapján kedvezményes tarifális elbánásban részesülnek:

fogyasztásra alkalmatlan áruk,

magvak,

szitaszövet, nem konfekcionálva,

bizonyos fajta friss csemegeszőlők, dohány és nitrátok.

Ezek a termékek az alábbi lábjegyzettel ellátott alszámok (5) alá tartoznak: „Az ezen alszám alá történő besorolás a Bevezető rendelkezések II. szakaszának F. pontjában meghatározott feltételektől függ.”

2.

A jellegüknél fogva kedvezményes tarifális elbánásban részesülő, fogyasztásra alkalmatlan árukat a 8. melléklet sorolja fel a rájuk vonatkozó vámtarifaszám, az árumegnevezés és az alkalmazott denaturálószer-mennyiségek megjelölésével. Az ilyen áruk esetén vélelmezni kell a fogyasztásra alkalmatlanságot, ha a denaturálásra kerülő terméket és a denaturálószert homogén módon összekeverték oly módon, hogy ezeket gazdaságos módon ne lehessen különválasztani.

3.

Az alább felsorolt árukat a magra vagy vetőmagra vonatkozó megfelelő vámtarifaszám alá kell besorolni, feltéve hogy azok megfelelnek a vonatkozó közösségi rendelkezéseknek:

csemegekukorica, tönköly, hibridkukorica, rizs és cirok (sorghum) (a Tanács 66/402/EGK irányelve (6)),

vetőburgonya (a Tanács 2002. június 13-i 2002/56/EK irányelve (7)),

olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök (a Tanács 2002. június 13-i 2002/57/EK irányelve (8)).

Hibrid csemegekukorica, tönköly, hibridkukorica, rizs, hibrid cirok (sorghum), illetve olajos magvak vagy olajtartalmú gyümölcsök olyan fajtákba tartoznak, amelyekre a mezőgazdasági rendelkezések nem alkalmazandók, csak akkor részesülhetnek az áru jellegén alapuló kedvezményes tarifális elbánásban, ha ezeket az árukat ténylegesen vetési célra szánják.

4.

A nem konfekcionált szitaszövet csak akkor részesülhet kedvezményes tarifális elbánásban, ha azokat kitörölhetetlenül olyan értelmű jelzéssel jelölték meg, hogy azokat szitálásra, rostálásra vagy más ipari célú felhasználásra szánják.

5.

A friss csemegeszőlő, dohány és nitrát kedvezményes tarifális elbánásban részesítésének feltétele egy megfelelően záradékolt igazolás, illetve bizonyítvány bemutatása. Az egyes különös rendelkezéseket, valamint az igazolások, illetve bizonyítványok mintáját a 9. melléklet tartalmazza.

JELEK, RÖVIDÍTÉSEK ÉS SZIMBÓLUMOK

új kódszám jelölése

az előző években is szereplő, megváltozott tartalmú kódszám jelölése

AD F/M

kiegészítő vámtétel lisztre

AD S/Z

kiegészítő vámtétel cukorra

b/f

palack

cm/s

centiméter/másodperc

EA

mezőgazdasági alkotóelem

euro

INN

(International non-proprietary name) nemzetközi szabadnév

INNM

(International non-proprietary name modified) módosított nemzetközi szabadnév

ISO

Nemzetközi Szabványügyi Szervezet

Kbit

1 024 bit

kg/br

kilogramm, bruttó tömeg

kg/net

kilogramm, nettó tömeg

kg/net eda

kilogramm, nettó lecsöpögtetett tömeg (töltőtömeg)

kg/net mas

kilogramm nettó szárazanyag-tartalom

MAX

maximum

Mbit

1 048 576 bit

MIN

minimum

ml/g

milliliter/gramm

mm/s

milliméter/másodperc

RON

kísérleti oktánszám

Megjegyzés:

A nómenklatúra 1. oszlopában szögletes zárójelben szereplő vámtarifaszámok az adott vámtarifaszám törlését jelölik. (Például: [1519] vtsz.)

KIEGÉSZÍTŐ MÉRTÉKEGYSÉGEK

c/k

karát (1 metrikus karát = 2 × 10–4 kg)

ce/el

cellák száma

ct/l

hordképesség/tonna (9)

g

gramm

gi F/S

hasadóanyag izotópgramm

GT

bruttó űrtartalom

kg C5H14ClNO

kilogramm, 100 % kolinklorid-tartalomra számítva

kg H2O2

kilogramm, 100 % difoszfor-pentoxid-tartalomra számítva

kg K2O

kilogramm, 100 % kálium-oxid-tartalomra számítva (maró kálium)

kg KOH

kilogramm, 100 % kálium-hidroxid-tartalomra számítva

kg met.am.

kilogramm, 100 % metilamin-tartalomra számítva

kg N

kilogramm, 100 % nitrogéntartalomra számítva

kg NaOH

kilogramm, 100 % nátrium-hidroxid-tartalomra számítva (maró nátron)

kg/net eda

kilogramm, nettó lecsöpögtetett tömeg (töltőtömeg)

kg P2O5

kilogramm, 100 % difoszfor-pentoxid-tartalomra számítva

kg 90 % sdt

kilogramm, 90 % szárazanyag-tartalomra számítva

kg U

kilogramm, 100 % urániumtartalomra számítva

1 000 kWh

ezer kilowatt óra

l

liter

1 000 l

ezer liter

l alc. 100 %

liter, tiszta (100 %-os) alkoholtartalomra számítva

m

méter

m2

négyzetméter

m3

köbméter

1 000 m3

ezer köbméter

pa

párok száma

p/st

darabok száma

100 p/st

100 darab

1 000 p/st

1 000 darab

TJ

terajoule (bruttó kalóriaérték)

MÁSODIK RÉSZ

VÁMTARIFA

I. ÁRUOSZTÁLY

ÉLŐ ÁLLATOK; ÁLLATI TERMÉKEK

Megjegyzések

1.

Eltérő rendelkezés hiányában ebben az áruosztályban az egyes állatnemekre vagy -fajokra történő bármilyen utalás annak a nemnek vagy fajnak a fiatal állataira is vonatkozik.

2.

Eltérő rendelkezés hiányában a nómenklatúrában a „szárított” termékekre való bármilyen utalás a víztelenített, elpárologtatott vagy liofilizált termékekre is vonatkozik.

1. ÁRUCSOPORT

ÉLŐ ÁLLATOK

Megjegyzés

1.

Ebbe az árucsoportba kell besorolni minden élő állatot az alábbiak kivételével:

a)

a 0301, 0306 vagy a 0307 vtsz. alá tartozó halak és rákok, puhatestűek és más gerinctelen víziállatok;

b)

a 3002 vtsz. alá tartozó mikroorganizmus-tenyészetek és más termékek; és

c)

a 9508 vtsz. alá tartozó állatok.

KN-kód

Árumegnevezés

Szerződéses vámtétel (%)

Kieg. mértékegység

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Élő ló, szamár, lóöszvér (muli) és szamáröszvér

 

 

0101 10

–  Fajtatiszta tenyészállat

 

 

0101 10 10

– –  Ló (10)

mentes

p/st

0101 10 90

– –  Más

7,7

p/st

0101 90

–  Más

 

 

 

– –  Ló

 

 

0101 90 11

– – –  Vágásra (11)

mentes

p/st

0101 90 19

– – –  Más

11,5

p/st

0101 90 30

– –  Szamár

7,7

p/st

0101 90 90

– –  Lóöszvér (muli) és szamáröszvér

10,9

p/st

0102

Élő szarvasmarhafélék

 

 

0102 10

–  Fajtatiszta tenyészállat (12)

 

 

0102 10 10

– –  Üsző (még nem borjazott nőivarú)

mentes

p/st

0102 10 30

– –  Tehén

mentes

p/st

0102 10 90

– –  Más

mentes

p/st

0102 90

–  Más

 

 

 

– –  Háziasított fajták

 

 

0102 90 05

– – –  Legfeljebb 80 kg tömegű

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  80 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 160 kg tömegű

 

 

0102 90 21

– – – –  Vágásra

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 29

– – – –  Más

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  160 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 300 kg tömegű

 

 

0102 90 41

– – – –  Vágásra

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 49

– – – –  Más

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  300 kg-ot meghaladó tömegű

 

 

 

– – – –  Üsző (még nem borjazott nőivarú)

 

 

0102 90 51

– – – – –  Vágásra

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 59

– – – – –  Más

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – – –  Tehén

 

 

0102 90 61

– – – – –  Vágásra

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 69

– – – – –  Más

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – – –  Más

 

 

0102 90 71

– – – – –  Vágásra

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 79

– – – – –  Más

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

0102 90 90

– –  Más

mentes

p/st

0103

Élő sertés

 

 

0103 10 00

–  Fajtatiszta tenyészállat (14)

mentes

p/st

 

–  Más

 

 

0103 91

– –  50 kg-nál kisebb tömegű

 

 

0103 91 10

– – –  Háziasított fajták

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  Más

mentes

p/st

0103 92

– –  Legalább 50 kg tömegű

 

 

 

– – –  Háziasított fajták

 

 

0103 92 11

– – – –  Legalább egyszer ellett, legalább 160 kg tömegű kocák

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  Más

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  Más

mentes

p/st

0104

Élő juh és kecske

 

 

0104 10

–  Juh

 

 

0104 10 10

– –  Fajtatiszta tenyészállat (15)

mentes

p/st

 

– –  Más

 

 

0104 10 30

– – –  Bárány (1 éves korig)

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 10 80

– – –  Más

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 20

–  Kecske

 

 

0104 20 10

– –  Fajtatiszta tenyészállat (15)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  Más

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0105

Élő baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk

 

 

 

–  Legfeljebb 185 g tömegű

 

 

0105 11

– –  Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok

 

 

 

– – –  Nőivarú nagyszülő és szülő csibe

 

 

0105 11 11

– – – –  Tojóhibrid

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  Más

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  Más

 

 

0105 11 91

– – – –  Tojóhibrid

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  Más

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  Pulyka

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

– –  Más

 

 

0105 19 20

– – –  Liba

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

– – –  Kacsa és gyöngytyúk

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  Más

 

 

0105 94 00

– –  A Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  Más

 

 

0105 99 10

– – –  Kacsa

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  Liba

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  Pulyka

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  Gyöngytyúk

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Más élő állat

 

 

 

–  Emlősök

 

 

0106 11 00

– –  Főemlősök

mentes

p/st

0106 12 00

– –  Bálnák, delfinek és barnadelfin [a cetfélék (Cetacea) rendjébe tartozó emlősök]; lamantin és dugong [a szirének (Sirenia) rendjébe tartozó emlősök]

mentes

p/st

0106 19

– –  Más

 

 

0106 19 10

– – –  Házinyúl

3,8

p/st

0106 19 90

– – –  Más

mentes

0106 20 00

–  Hüllők (kígyók és teknősbékák is)

mentes

p/st

 

–  Madarak

 

 

0106 31 00

– –  Ragadozó madarak

mentes

p/st

0106 32 00

– –  Papagájalkatúak (papagájok, törpepapagáj, arapapagáj és kakadu is)

mentes

p/st

0106 39

– –  Más

 

 

0106 39 10

– – –  Galamb

6,4

p/st

0106 39 90

– – –  Más

mentes

0106 90 00

–  Más

mentes

2. ÁRUCSOPORT

HÚS ÉS ÉLELMEZÉSI CÉLRA ALKALMAS VÁGÁSI MELLÉKTERMÉKEK ÉS BELSŐSÉGEK

Megjegyzés

1.

Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a)

a 0201–0208 vagy a 0210 vtsz. alá tartozó, de élelmezési célra alkalmatlan vagy nem megfelelő termékek;

b)

az állati bél, hólyag és gyomor (0504 vtsz.) vagy az állati vér (0511 vagy 3002 vtsz.); vagy

c)

a 0209 vtsz. alá nem tartozó állati zsiradék (15. árucsoport).

Kiegészítő megjegyzések

1.

A.

Az alábbi kifejezések értelmezése a következő:

a)

„Egész szarvasmarha” a 0201 10 és a 0202 10 alszámok alkalmazásában: az egész levágott állatot jelenti kivéreztetés, kibelezés és megnyúzás után, fejjel együtt vagy anélkül, lábakkal együtt vagy azok nélkül, valamint a kapcsolódó vágási melléktermékeivel és belsőségeivel együtt vagy ezek nélkül. Ha az egész levágott állatot fej nélkül hozzák be, azt az atlaszcsigolya mentén kell leválasztani. Ha lábak nélkül hozzák be, az első, ill. a hátsó lábtőízületnél kell azokat levágni; az „egész test” a levágott állat szügyi részét tartalmazza az összes csonttal, a hátrészt, a nyakat és a lapockát több mint 10 pár bordával együtt.

b)

„Fél szarvasmarha” a 0201 10 és 0202 10 alszámok alkalmazásában: az a termék, amely a test szimmetrikus kettévágásával keletkezik, az összes nyaki, háti, ágyéki és keresztcsigolya középpontján keresztül, valamint a szegycsont és az ülőfancsonti összeköttetés középvonalán keresztül; a „féltest”-nek tartalmaznia kell a test elülső (szügyi) részét a csontokkal, és a tarjával, a nyakkal és a lapockával, valamint több mint 10 pár bordával együtt.

c)

Egymást kiegészítő szarvasmarha-testnegyedek („kompenzált negyedek”) a 0201 20 20 és a 0202 20 10 alszámok alkalmazásában: olyan testdarabok, amelyek tartalmazzák az alábbiak valamelyikét:

olyan elülső testnegyedek, amelyek az összes csontot tartalmazzák, a tarját, a nyakat és a lapockát, valamint a 10. bordánál vannak elvágva; vagy olyan hátulsó testnegyedek, amelyek az összes csontot tartalmazzák, a combot és a hátszínt, valamint a 3. bordánál vannak elvágva, vagy

olyan elülső testnegyedek, amelyek az összes csontot tartalmazzák, a tarját, a nyakat és a lapockát, valamint az 5. bordánál vannak elvágva, és kapcsolódik hozzájuk a teljes ágyék és a mell; vagy olyan hátulsó testnegyedek, amelyek tartalmazzák az összes csontot, a combot és a hátszínt, valamint a 8. bordánál vannak elvágva.

A „kompenzált negyedeket” alkotó elülső és hátulsó testnegyedeket, amelyeket egymást kiegészítő negyedelt szarvasmarha-testnegyedekként neveztek meg, egyszerre és azonos számban kell a vámhatóság előtt bemutatni, és az elülső negyedek teljes tömege meg kell egyezzen a hátulsó negyedek tömegével; a tömegbeli különbség a két rész között ugyanakkor megengedett, amennyiben ez nem haladja meg a nehezebb rész (az elülső vagy a hátulsó negyedek) tömegének 5 %-át.

d)

„Bontatlan elülső testnegyedek” a 0201 20 30 és a 0202 20 30 alszámok alkalmazásában: a test elülső részét jelentik, amely az összes csontot tartalmazza, a tarját, a nyakat és a lapockát, valamint legalább négy, legfeljebb 10 pár bordát (az első négy pár bordának teljesnek kell lennie, a többit el lehet vágni) a puha hátszínnel együtt vagy anélkül.

e)

„Bontott elülső testnegyedek” a 0201 20 30 és a 0202 20 30 alszámok alkalmazásában: a féltest elülső részét jelentik, amely az összes csontot tartalmazza, a tarját, a nyakat és a lapockát, valamint legalább négy, legfeljebb 10 pár bordát (az első négy pár bordának teljesnek kell lennie, a többit el lehet vágni) a puha hátszínnel együtt vagy anélkül.

f)

„Bontatlan hátulsó testnegyedek” a 0201 20 50 és a 0202 20 50 alszámok alkalmazásában: a test hátulsó részét jelentik, amely az összes csontot tartalmazza, a combot és a hátszínt (bélszínt is), valamint legalább három pár teljes vagy részbordát, a lábszárral vagy anélkül, illetve a puha hátszínnel vagy anélkül.

g)

„Bontott hátulsó testnegyedek” a 0201 20 50 és a 0202 20 50 alszámok alkalmazásában: a féltest hátulsó részét jelentik, amely az összes csontot tartalmazza, a combot és a hátszínt, ideértve a bélszínt is, valamint legalább három teljes vagy részbordát, a lábszárral vagy anélkül, illetve a puha hátszínnel vagy anélkül.

h)

1.

„Lapocka” a 0202 30 50 alszám alkalmazásában: az elülső testnegyed háti részét jelenti, amely az oldallapockát tartalmazza, és amelyet olyan elülső testnegyedből nyertek, amely legalább 4, legfeljebb 10 bordát tartalmaz, valamint amelyet egyenesen vágtak el olyan vonal mentén, amely keresztülmegy az első borda és a szegycsont ízületén és addig a pontig tart, ahol a 10. bordára a rekesz ráhajlik.

2.

„Szegy” a 0202 30 50 alszám alkalmazásában: az elülső negyed alsó részét jelenti, amely tartalmazza a szegy mindkét részét (vékony szegy és szegykötés).

B.

A kiegészítő megjegyzések 1. A) pontjának a)–g) alpontjában említett termékek a gerincoszloppal együtt és anélkül is behozhatók.

C.

A kiegészítő megjegyzések 1. A) pontjában említett teljes vagy levágott bordák számának meghatározásánál csak azokat kell figyelembe venni, amelyek csatlakoznak a gerincoszlophoz. Ha a gerincoszlopot eltávolították, csak azokat a teljes vagy levágott bordákat kell figyelembe venni, amelyek egyébként közvetlenül csatlakoznak a gerinchez.

2.

A.

Az alábbi kifejezések a következőket jelentik:

a)

„Egész vagy félsertés”, a 0203 11 10 és a 0203 21 10 alszámok alkalmazásában: a levágott egész házisertést jelenti, amelyet kivéreztettek és kizsigereltek, és amelyről a szőrt és a körmöket eltávolították. A félsertést az egész sertésből nyerik minden egyes nyaki, háti, ágyéki és keresztcsigolyán keresztül, a szegycsonton keresztül vagy annak mentén, illetve az ülőfarcsonti ízesülésen keresztül történő kettéválasztással. Az egész és félsertések fejjel, lábakkal, szalonnával, vesékkel, farokkal vagy rekeszizommal együtt vagy azok nélkül is állhatnak. A félsertések a gerincvelővel, az aggyal vagy a nyelvvel együtt vagy azok nélkül állhatnak. Kocák vágott teste és félteste csecsekkel (tejmirigyekkel) vagy azok nélkül is állhat.

b)

„Comb” a 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 és a 0210 11 31 alszámok alkalmazásában: a félsertés hátulsó (farki) részét jelenti, amely tartalmazza a csontokat, körömmel, csülökkel, szalonnabőrrel vagy fedőszalonnával együtt vagy azok nélkül is.

A combot (lábat) a félsertés többi részéről leválasztják, legfeljebb az utolsó ágyéki csigolyát tartalmazhatja.

c)

„Elülső részek”, a 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 és a 0210 19 60 alszámok alkalmazásában: a félsertés elülső (feji) részét jelenti, fej nélkül, állkapoccsal vagy anélkül amely tartalmazza a csontokat, körömmel, csülökkel, szalonnabőrrel vagy fedőszalonnával együtt vagy azok nélkül is.

Az elülső részt a félsertés többi részéről leválasztják, legfeljebb az 5. háti csigolyát tartalmazhatja.

Az elülső rész felső (háti) része, amely tartalmazhatja a lapockacsontot és az ahhoz csatlakozó izmokat (nyakhús frissen vagy fejhús sózva) a karaj részének tekintendő, amennyiben leválasztják az elülső rész alsó (hasi) részéről, pontosan a gerincoszlop alatt elvágva.

d)

„Lapocka” a 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 és a 0210 11 39 alszámok alkalmazásában: az elülső rész alsó részét jelenti, amely tartalmazhatja a lapockacsontot és a rátapadó izmokat, tartalmazza a csontokat, körmökkel, csülökkel, szalonnabőrrel vagy fedőszalonnával együtt vagy azok nélkül is.

A lapockától elválasztott lapockacsontot és a rátapadó izmokat ezen alszám alatt, a lapocka részeként kell besorolni.

e)

„Tarja és karaj” a 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 és a 0210 19 70 alszámok alkalmazásában: a félsertés felső részét jelenti, amely az első nyakcsigolyától a farokcsigolyákig terjed, tartalmazza a csontokat, a szűzpecsenyével, a lapockacsonttal, a szalonnabőrrel vagy a fedőszalonnával együtt vagy azok nélkül.

A karajt a félsertés alsó részétől el kell különíteni, pontosan a gerincoszlop menti vágással.

f)

„Oldalas és dagadó” a 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 és 0210 12 19 alszámok alkalmazásában: a félsertés alsó részét jelenti, amely a comb és a lapocka között helyezkedik el, csontokkal együtt vagy kicsontozva, de a szalonnabőrrel és a fedőszalonnával együtt.

g)

„Szalonnás oldal” a 0210 19 10 alszám alkalmazásában: a sertés félteste fej, toka, fejhús, csülök, farok, szalonna, vese, szűzpecsenye, lapockacsont, szegycsont, gerincoszlop, medencecsont és rekesz nélkül.

h)

„Spencer” a 0210 19 10 alszám alkalmazásában: a szalonnás oldal a comb nélkül, csonttal együtt vagy kicsontozva.

ij)

„Háromnegyed oldal” a 0210 19 20 alszám alkalmazásában: a szalonnás oldal az elülső rész nélkül, csonttal együtt vagy kicsontozva.

k)

„Középtest” a 0210 19 20 alszám alkalmazásában: a szalonnás oldal a comb és az elülső rész nélkül, csonttal együtt vagy kicsontozva.

Ez az alszám tartalmazza a középtest részeit, ideértve a karaj-, tarja-, oldalas- és dagadószeleteket is.

B.

A kiegészítő megjegyzések 2. A) pontjának f) alpontjában említett részből nyert nyesedék csak akkor tartozik ugyanezen alszám alá, ha tartalmazza a szalonnabőrt és a fedőszalonnát.

Amennyiben a 0210 11 11 és a 0210 11 19, a 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 és 0210 19 60 alszámok alá tartozó részek szalonnás oldalból származnak, amelyből a kiegészítő megjegyzések 2. A) pontjának g) alpontjában említett csontokat eltávolították, a vágás vonalának követnie kell azokat a vonalakat, amelyeket a kiegészítő megjegyzések 2. A) pontjának b), c) és d) alpontjai határoznak meg; ezen részeknek minden esetben tartalmazni kell a csontokat.

C.

A 0206 49 20 és 0210 99 49 alszámok tartalmazzák különösen a házisertés fejét vagy fél fejét, aggyal, tokával vagy nyelvvel és ezek részeivel együtt vagy azok nélkül.

A fejet a félsertés többi részéről a következők szerint kell eltávolítani:

egy egyenes, a koponyával párhuzamos vágással, vagy

egy, a szemmagasságban a koponyával párhuzamos, és aztán ferdén a fej elülső része felé futó vágással, amelynek során a pofacsont a félsertéshez csatlakozik továbbra is.

A pofák, az orrkorong és a fülek, csakúgy, mint a fejhús – különösen a fej hátulsó részén található –, a fej részének tekintendők. Az elülső rész kicsontozott húsa (amely tartalmazza a tokát) jellemzői alapján a 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 vagy 0210 19 81 alszámok alá tartozhat.

D.

A 0209 00 11 és a 0209 00 19 alszámok alá tartozó „fedőszalonna” azt a zsírszövetet jelenti, amely a sertés bőre alatt halmozódik fel és ahhoz kapcsolódik, függetlenül attól, hogy az állat mely részéről származik; a zsírszövet tömegének minden esetben meg kell haladnia a bőr tömegét.

Ezen alszámok alá tartozik az a fedőszalonna is, amelyről a bőrt eltávolították.

E.

A 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 és 0210 19 60–0210 19 89 alszámok alatt azon termékeket, amelyekben a hús víz/fehérje aránya (nitrogéntartalom × 6,25) 2,8 vagy kevesebb, „szárítottnak vagy füstöltnek” kell tekinteni. A nitrogéntartalmat a 937–1987 ISO módszerrel kell megállapítani.

3.

A.

A 0204 vtsz. alkalmazásában a következő kifejezések az alábbiakat jelentik:

a)

„Egész juh vagy kecske” a 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 és 0204 50 51 alszámok alkalmazásában: az egész levágott állat testét jelenti kivéreztetve, kizsigerelve (kibelezve), és megnyúzva, amelyet fejjel vagy anélkül, lábbal vagy anélkül és más belsőségekkel vagy azok nélkül hoznak be. Ha fej nélkül hozzák be ezeket, a fejet a testtől a fejgyám-nyakszirti ízületnél kell elválasztani. Láb nélkül behozva a lábat az első, illetve a hátsó lábtőízületnél kell levágni.

b)

„Féljuh vagy -kecske” a 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 és 0204 50 51 alszámok alkalmazásában: olyan terméket jelent, amely a test szimmetrikus kettévágásával keletkezik, az összes nyaki, háti, ágyéki és keresztcsigolya középpontján keresztül, valamint a szegycsont és az ülőfancsonti összeköttetés középvonalán keresztül.

c)

„Rövid elülső negyed juh vagy kecske” a 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 és a 0204 50 53 alszámok alkalmazásában: az egész állat elülső részét jelenti a mellel együtt vagy anélkül, amely tartalmazza a csontokat, a lapockát, a tarját és a középnyakat, a gerincoszlopra merőlegesen elvágva, legalább öt, de legfeljebb hét pár teljes vagy részbordával.

d)

„Rövid elülső negyedek” a 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 és a 0204 50 53 alszámok alkalmazásában: a féltest elülső része értendő a mellel együtt vagy anélkül, amely tartalmazza a csontokat, a lapockát, a tarját és a középnyakat, a gerincoszlopra merőlegesen elvágva, legalább öt, de legfeljebb hét teljes vagy részbordával.

e)

„Bélszín és/vagy bestend” a 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 és a 0204 50 55 alszámok alkalmazásában: az egész állat testének megmaradó részét jelenti, miután a lábakat és a rövid elülső részeket eltávolították a vesékkel együtt vagy azok nélkül; a bélszínnek, miután leválasztották a bestendről, legalább öt ágyéki csigolyát kell tartalmaznia; a bestendnek, miután leválasztották a bélszínről, legalább öt pár teljes vagy részbordát kell tartalmaznia.

f)

„Bélszín és/vagy bestend” a 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 és a 0204 50 55 alszámok alkalmazásában: a féltest megmaradó része, miután a lábakat és a rövid elülső negyedeket eltávolították a vesével együtt vagy anélkül; a bélszínnek, miután leválasztották a bestendről, legalább öt ágyéki csigolyát kell tartalmaznia; a bestendnek, miután leválasztották a bélszínről, legalább öt teljes vagy részbordát kell tartalmaznia.

g)

„Lábak” a 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 és a 0204 50 59 alszámok alkalmazásában: az egész állat hátulsó része, amely tartalmazza az összes csontot és a lábakat és a gerincoszlopra merőlegesen van elvágva a hatodik ágyéki csigolyánál pont a csípő alatt, vagy a negyedik keresztcsigolyánál van elvágva a csípőn keresztül az ülőfancsonti összeköttetés előtt.

h)

„Lábak” a 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 és a 0204 50 59 alszámok alkalmazásában: a féltest hátulsó része, amely az összes csontot tartalmazza, és a láb a gerincoszlopra merőlegesen van elvágva a hatodik ágyéki csigolyánál pontosan a csípő alatt, vagy a negyedik keresztcsigolyánál van elvágva a csípőn keresztül az ülőfancsonti összeköttetés előtt.

B.

A kiegészítő megjegyzések 3. A) pontjában szereplő teljes vagy elvágott bordák számának meghatározásánál csak azokat kell figyelembe venni, amelyek csatlakoznak a gerinchez.

4.

Az alábbi kifejezések a következőket jelentik:

a)

A „baromfirészek csonttal” a 0207 13 20–0207 13 60, a 0207 14 20–0207 14 60, a 0207 26 20–0207 26 70, a 0207 27 20–0207 27 70, a 0207 35 21–0207 35 63 és a 0207 36 21–0207 36 63 alszámok alkalmazásában: az azokban meghatározott baromfirész, az összes csontot beleértve.

Az a) pont alatt meghatározott olyan baromfirészek, melyeket részlegesen kicsontoztak, a 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 vagy a 0207 36 79 alszám alá tartoznak.

b)

A „felezve” a 0207 13 20, 0207 14 20, a 0207 26 20, 0207 27 20, a 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 és 0207 36 25 alszámok alkalmazásában: baromfi teste hosszában, a szegycsont és a hátgerinc közötti síkban félbevágva.

c)

A „negyedelve” a 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 és 0207 36 25 alszámok alkalmazásában: a félbevágott baromfitestből keresztirányú vágással nyert combnegyed vagy mellnegyed.

d)

Az „egész szárny, a szárnyvéggel együtt is” a 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 35 31 és a 0207 36 31 alszámok alkalmazásában: a felkarcsontot, a sing- és az orsócsontot, valamint az ezeket körülvevő izomszövetet tartalmazó baromfidarab. A szárnyvéget, a kéztőcsontokat is beleértve, el is távolíthatják róla. A vágásokat az ízületeknél kell végrehajtani.

e)

A „mell” a 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 és a 0207 36 53 alszámok alkalmazásában: a szegycsontot és az annak két oldalán lévő bordákat, a mindezeket körülvevő izomszövetet tartalmazó baromfidarab.

f)

A „láb (comb)” a 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 és 0207 36 63 alszámok alkalmazásában: a combcsontot, a síp- és szárkapocscsontokat, valamint az ezeket körülvevő izomszövetet tartalmazó baromfirész. A két vágást az ízületeknél kell elvégezni.

g)

A „pulyka alsócomb” a 0207 26 60 és a 0207 27 60 alszámok alkalmazásában: a síp- és szárkapocscsontokat, valamint az ezeket körülvevő izomszövetet tartalmazó pulykadarab. A két vágást az ízületeknél kell végrehajtani.

h)

A „pulykaláb az alsócomb kivételével” a 0207 26 70 és a 0207 27 70 alszámok alkalmazásában: a combcsontot és az azt körülvevő izomszövetet vagy a combcsontot, a síp- és szárkapocscsontokat, valamint az ezeket körülvevő izomszövetet tartalmazó pulykadarab. A két vágást az ízületeknél kell végrehajtani.

ij)

A „kacsa- vagy libakabát” a 0207 35 71 és a 0207 36 71 alszámok alkalmazásában: a megkopasztott és teljesen kivéreztetett kacsa vagy liba fej vagy lábak nélkül, a testi csontok (mellcsontok, bordák, gerinc és keresztcsont) nélkül, de a combcsonttal, a sípcsonttal és a felkarcsonttal együtt.

5.

Az ezen árucsoport alá tartozó keverékekre alkalmazandó vámtétel a következő:

a)

azoknál a keverékeknél, amelyekben valamelyik alkotórész legalább 90 tömegszázalékban van jelen, az erre az alkotórészre alkalmazandó vámtétel alkalmazandó.

b)

más keverékeknél az azon alkotórészre vonatkozó vámtétel alkalmazandó, amelynek vámtétele a legmagasabb összegű.

6.

a)

A nyers, fűszerezett hús a 16. árucsoportba tartozik. A „fűszerezett húsnak” nyers húsnak kell lennie, amelyet a teljes felületén vagy belsejében fűszerrel kezeltek, a fűszerezés lehet szabad szemmel látható vagy ízlelés útján egyértelműen megállapítható.

b)

A 0210 vtsz. alá tartozó termékek esetében a feldolgozás folyamán fűszerezett termék ugyanide sorolandó, feltéve hogy a fűszerezés nem változtatta meg a termék jellegét.

7.

A 0210 11–0210 93 alszámok alkalmazásában az „élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, sózva vagy sós lében tartósítva” kifejezés olyan ehető húst, vágási mellékterméket és belsőséget jelent, amelynek minden része mélyen és egyenletesen sóval átitatott, és amelynek teljes sótartalma legalább 1,2 tömegszázalék, feltéve hogy a termék hosszú távú tartósítását a sózás biztosítja. A 0210 99 alszám alkalmazásában az „élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, sózva vagy sós lében tartósítva” kifejezés olyan ehető húst, vágási mellékterméket és belsőséget jelent amelynek minden része mélyen és egyenletesen sóval átitatott, és amelynek teljes sótartalma legalább 1,2 tömegszázalék.

KN-kód

Árumegnevezés

Szerződéses vámtétel (%)

Kieg. mértékegység

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve

 

 

0201 10 00

–  Egész és fél

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0201 20

–  Másképpen darabolt, csonttal

 

 

0201 20 20

– –  „Kompenzált” negyedek

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0201 20 30

– –  Bontatlan vagy bontott elülső testnegyed

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

0201 20 50

– –  Bontatlan vagy bontott hátulsó testnegyed

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (13)

0201 20 90

– –  Más

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (13)

0201 30 00

–  Csont nélkül

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

0202

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva

 

 

0202 10 00

–  Egész és fél

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0202 20

–  Másképpen darabolt, csonttal

 

 

0202 20 10

– –  „Kompenzált” negyedek

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0202 20 30

– –  Elülső negyedek egyben vagy darabolva

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

0202 20 50

– –  Hátulsó negyedek egyben vagy darabolva

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 20 90

– –  Más

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (13)

0202 30

–  Csont nélkül

 

 

0202 30 10

– –  Elülső negyedek, egyben vagy legfeljebb öt részre vágva, minden negyed külön csomagolva; „kompenzált” negyedek két részben, amelyből az egyik az elülső negyedet tartalmazza egyben, vagy legfeljebb öt darabra vágva, a másik pedig a hátulsó negyedet a bélszín nélkül, egy darabban

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 30 50

– –  Lapocka és szegy (16)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 30 90

– –  Más

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

0203

Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva

 

 

 

–  Friss vagy hűtött

 

 

0203 11

– –  Egész és fél

 

 

0203 11 10

– – –  Házi sertésből

53,6 €/100 kg/net (13)

0203 11 90

– – –  Más

mentes

0203 12

– –  Comb, lapocka és részei csonttal

 

 

 

– – –  Házi sertésből

 

 

0203 12 11

– – – –  Comb és részei

77,8 €/100 kg/net (13)

0203 12 19

– – – –  Lapocka és részei

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 12 90

– – –  Más

mentes

0203 19

– –  Más

 

 

 

– – –  Házi sertésből

 

 

0203 19 11

– – – –  Elülső részek

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 19 13

– – – –  Tarja, karaj és részei, csonttal

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 15

– – – –  Oldalas és dagadó és részei

46,7 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Más részek

 

 

0203 19 55

– – – – –  Csont nélkül

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 59

– – – – –  Más

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 90

– – –  Más

mentes

 

–  Fagyasztva

 

 

0203 21

– –  Egész és fél

 

 

0203 21 10

– – –  Házi sertésből

53,6 €/100 kg/net (13)

0203 21 90

– – –  Más

mentes

0203 22

– –  Comb, lapocka és részei, csonttal

 

 

 

– – –  Házi sertésből

 

 

0203 22 11

– – – –  Comb és részei

77,8 €/100 kg/net (13)

0203 22 19

– – – –  Lapocka és részei

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 22 90

– – –  Más

mentes

0203 29

– –  Más

 

 

 

– – –  Házi sertésből

 

 

0203 29 11

– – – –  Elülső részek

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 29 13

– – – –  Tarja, karaj és részei, csonttal

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 15

– – – –  Oldalas és dagadó és részei

46,7 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Más

 

 

0203 29 55

– – – – –  Csont nélkül

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 59

– – – – –  Más

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 90

– – –  Más

mentes

0204

Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

 

 

0204 10 00

–  Egész és félbárány frissen vagy hűtve

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

 

–  Más juhhús frissen vagy hűtve

 

 

0204 21 00

– –  Egész és fél

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

0204 22

– –  Másképpen darabolt, csonttal

 

 

0204 22 10

– – –  Rövid elülső negyed

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

0204 22 30

– – –  Bélszín és/vagy bestend

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

0204 22 50

– – –  Láb

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 22 90

– – –  Más

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 23 00

– –  Csont nélkül

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

0204 30 00

–  Egész és félbárány fagyasztva

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

 

–  Más juhhús fagyasztva

 

 

0204 41 00

– –  Egész és fél

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

0204 42

– –  Másképpen darabolt, csonttal

 

 

0204 42 10

– – –  Rövid elülső negyed

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

0204 42 30

– – –  Bélszín és/vagy bestend

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

0204 42 50

– – –  Láb

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 42 90

– – –  Más

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 43

– –  Csont nélkül

 

 

0204 43 10

– – –  Bárányból

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0204 43 90

– – –  Más

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0204 50

–  Kecskehús

 

 

 

– –  Frissen vagy hűtve

 

 

0204 50 11

– – –  Egész és fél

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

0204 50 13

– – –  Rövid elülső negyed

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

0204 50 15

– – –  Bélszín és/vagy bestend

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

0204 50 19

– – –  Láb

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Más

 

 

0204 50 31

– – – –  Csonttal, darabolva

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 50 39

– – – –  Csont nélkül, darabolva

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

 

– –  Fagyasztva

 

 

0204 50 51

– – –  Egész és fél

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

0204 50 53

– – –  Rövid elülső negyed

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

0204 50 55

– – –  Bélszín és/vagy bestend

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

0204 50 59

– – –  Láb

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Más

 

 

0204 50 71

– – – –  Csonttal, darabolva

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 50 79

– – – –  Csont nélkül, darabolva

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0205 00

Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva

 

 

0205 00 20

–  Frissen vagy hűtve

5,1

0205 00 80

–  Fagyasztva

5,1

0206

Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva

 

 

0206 10

–  Szarvasmarhafélékből frissen vagy hűtve

 

 

0206 10 10

– –  Gyógyászati termékek gyártására (11)

mentes

 

– –  Más

 

 

0206 10 91

– – –  Máj

mentes

0206 10 95

– – –  Sovány és zsíros dagadó

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

0206 10 99

– – –  Más

mentes

 

–  Szarvasmarhafélékből fagyasztva

 

 

0206 21 00

– –  Nyelv

mentes

0206 22 00

– –  Máj

mentes

0206 29

– –  Más

 

 

0206 29 10

– – –  Gyógyászati termékek gyártására (11)

mentes

 

– – –  Más

 

 

0206 29 91

– – – –  Sovány és zsíros dagadó

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

0206 29 99

– – – –  Más

mentes

0206 30 00

–  Sertésből frissen vagy hűtve

mentes

 

–  Sertésből fagyasztva

 

 

0206 41 00

– –  Máj

mentes

0206 49

– –  Más

 

 

0206 49 20

– – –  Házi sertésből

mentes

0206 49 80

– – –  Más

mentes

0206 80

–  Más frissen vagy hűtve

 

 

0206 80 10

– –  Gyógyászati termékek gyártására (11)

mentes

 

– –  Más

 

 

0206 80 91

– – –  Lóból, szamárból, lóöszvérből (muliból) és szamáröszvérből

6,4

0206 80 99

– – –  Juhból és kecskéből

mentes

0206 90

–  Más fagyasztva

 

 

0206 90 10

– –  Gyógyászati termékek gyártására (11)

mentes

 

– –  Más

 

 

0206 90 91

– – –  Lóból, szamárból, lóöszvérből (muliból) és szamáröszvérből

6,4

0206 90 99

– – –  Juhból és kecskéből

mentes

0207

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva

 

 

 

–  Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasokból

 

 

0207 11

– –  Nem darabolt, frissen vagy hűtve

 

 

0207 11 10

– – –  Tisztított és belezett, fejjel és lábbal, ún. „83 %-os csirke”

26,2 €/100 kg/net (13)

0207 11 30

– – –  Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „70 %-os csirke”

29,9 €/100 kg/net (13)

0207 11 90

– – –  Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „65 %-os csirke”, vagy más módon bemutatva

32,5 €/100 kg/net (13)

0207 12

– –  Nem darabolt, fagyasztva

 

 

0207 12 10

– – –  Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „70 %-os csirke”

29,9 €/100 kg/net (13)

0207 12 90

– – –  Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „65 %-os csirke”, vagy más módon bemutatva

32,5 €/100 kg/net (13)

0207 13

– –  Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek frissen vagy hűtve

 

 

 

– – –  Darabok

 

 

0207 13 10

– – – –  Csont nélkül

102,4 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Csonttal

 

 

0207 13 20

– – – – –  Felezve vagy negyedelve

35,8 €/100 kg/net (13)

0207 13 30

– – – – –  Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 13 40

– – – – –  Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 13 50

– – – – –  Mell és részei

60,2 €/100 kg/net (13)

0207 13 60

– – – – –  Láb és részei

46,3 €/100 kg/net (13)

0207 13 70

– – – – –  Más

100,8 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Vágási melléktermékek és belsőségek

 

 

0207 13 91

– – – –  Máj

6,4

0207 13 99

– – – –  Más

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek fagyasztva

 

 

 

– – –  Darabok

 

 

0207 14 10

– – – –  Csont nélkül

102,4 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Csonttal

 

 

0207 14 20

– – – – –  Felezve vagy negyedelve

35,8 €/100 kg/net (13)

0207 14 30

– – – – –  Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 14 40

– – – – –  Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 14 50

– – – – –  Mell és részei

60,2 €/100 kg/net (13)

0207 14 60

– – – – –  Láb és részei

46,3 €/100 kg/net (13)

0207 14 70

– – – – –  Más

100,8 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Vágási melléktermékek és belsőségek

 

 

0207 14 91

– – – –  Máj

6,4

0207 14 99

– – – –  Más

18,7 €/100 kg/net

 

–  Pulykából

 

 

0207 24

– –  Nem darabolva, frissen vagy hűtve

 

 

0207 24 10

– – –  Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „80 %-os pulyka”

34 €/100 kg/net (13)

0207 24 90

– – –  Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „73 %-os pulyka”, vagy más módon bemutatva

37,3 €/100 kg/net (13)

0207 25

– –  Nem darabolva, fagyasztva

 

 

0207 25 10

– – –  Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, az ún. „80 %-os pulyka”

34 €/100 kg/net (13)

0207 25 90

– – –  Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, az ún. „73 %-os pulyka”, vagy más módon bemutatva

37,3 €/100 kg/net (13)

0207 26

– –  Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek frissen vagy hűtve

 

 

 

– – –  Darabok

 

 

0207 26 10

– – – –  Csont nélkül

85,1 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Csonttal

 

 

0207 26 20

– – – – –  Felezve vagy negyedelve

41 €/100 kg/net (13)

0207 26 30

– – – – –  Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 26 40

– – – – –  Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 26 50

– – – – –  Mell és részei

67,9 €/100 kg/net (13)

 

– – – – –  Láb és részei

 

 

0207 26 60

– – – – – –  Alsócomb és részei

25,5 €/100 kg/net (13)

0207 26 70

– – – – – –  Más

46 €/100 kg/net (13)

0207 26 80

– – – – –  Más

83 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Vágási melléktermékek, belsőségek

 

 

0207 26 91

– – – –  Máj

6,4

0207 26 99

– – – –  Más

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek fagyasztva

 

 

 

– – –  Darabok

 

 

0207 27 10

– – – –  Csont nélkül

85,1 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Csonttal

 

 

0207 27 20

– – – – –  Felezve vagy negyedelve

41 €/100 kg/net (13)

0207 27 30

– – – – –  Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 27 40

– – – – –  Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 27 50

– – – – –  Mell és részei

67,9 €/100 kg/net (13)

 

– – – – –  Láb és részei

 

 

0207 27 60

– – – – – –  Comb és részei

25,5 €/100 kg/net (13)

0207 27 70

– – – – – –  Más

46 €/100 kg/net (13)

0207 27 80

– – – – –  Más

83 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Vágási melléktermékek, belsőségek

 

 

0207 27 91

– – – –  Máj

6,4

0207 27 99

– – – –  Más

18,7 €/100 kg/net

 

–  Kacsából, libából vagy gyöngytyúkból

 

 

0207 32

– –  Nem darabolva, frissen vagy hűtve

 

 

 

– – –  Kacsából

 

 

0207 32 11

– – – –  Tisztított, kivérzett, belezett, de nem bontott, fejjel és lábbal, ún. „85 %-os kacsa”

38 €/100 kg/net

0207 32 15

– – – –  Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „70 %-os kacsa”

46,2 €/100 kg/net

0207 32 19

– – – –  Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „63 %-os kacsa”, vagy más módon bemutatva

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  Libából

 

 

0207 32 51

– – – –  Tisztított, kivérzett, nem bontott, fejjel és lábbal, ún. „82 %-os liba”

45,1 €/100 kg/net

0207 32 59

– – – –  Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, szívvel és zúzával, vagy anélkül, ún. „75 %-os liba”, vagy más módon bemutatva

48,1 €/100 kg/net

0207 32 90

– – –  Gyöngytyúkból

49,3 €/100 kg/net

0207 33

– –  Nem darabolva, fagyasztva

 

 

 

– – –  Kacsából

 

 

0207 33 11

– – – –  Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „70 %-os kacsa”

46,2 €/100 kg/net

0207 33 19

– – – –  Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „63 %-os kacsa”, vagy más módon bemutatva

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  Libából

 

 

0207 33 51

– – – –  Tisztított, kivérzett, nem bontott, fejjel és lábbal, ún. „82 %-os liba”

45,1 €/100 kg/net

0207 33 59

– – – –  Tisztított és bontott, fej, és láb nélkül, szívvel és zúzával, vagy anélkül, ún. „75 %-os liba”, vagy más módon bemutatva

48,1 €/100 kg/net

0207 33 90

– – –  Gyöngytyúkból

49,3 €/100 kg/net

0207 34

– –  Hízott máj frissen vagy hűtve

 

 

0207 34 10

– – –  Libamáj

mentes

0207 34 90

– – –  Kacsamáj

mentes

0207 35

– –  Más frissen vagy hűtve

 

 

 

– – –  Darabok

 

 

 

– – – –  Csont nélkül

 

 

0207 35 11

– – – – –  Libából

110,5 €/100 kg/net

0207 35 15

– – – – –  Kacsából vagy gyöngytyúkból

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Csonttal

 

 

 

– – – – –  Felezve vagy negyedelve

 

 

0207 35 21

– – – – – –  Kacsából

56,4 €/100 kg/net

0207 35 23

– – – – – –  Libából

52,9 €/100 kg/net

0207 35 25

– – – – – –  Gyöngytyúkból

54,2 €/100 kg/net

0207 35 31

– – – – –  Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül

26,9 €/100 kg/net

0207 35 41

– – – – –  Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  Mell és részei

 

 

0207 35 51

– – – – – –  Libából

86,5 €/100 kg/net

0207 35 53

– – – – – –  Kacsából vagy gyöngytyúkból

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  Láb és részei

 

 

0207 35 61

– – – – – –  Libából

69,7 €/100 kg/net

0207 35 63

– – – – – –  Kacsából vagy gyöngytyúkból

46,3 €/100 kg/net

0207 35 71

– – – – –  Liba- vagy kacsakabát

66 €/100 kg/net

0207 35 79

– – – – –  Más

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Vágási melléktermékek, belsőségek

 

 

0207 35 91

– – – –  Máj, a hízott máj kivételével

6,4

0207 35 99

– – – –  Más

18,7 €/100 kg/net

0207 36

– –  Más fagyasztva

 

 

 

– – –  Darabok

 

 

 

– – – –  Csont nélkül

 

 

0207 36 11

– – – – –  Libából

110,5 €/100 kg/net

0207 36 15

– – – – –  Kacsából vagy gyöngytyúkból

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Csonttal

 

 

 

– – – – –  Felezve vagy negyedelve

 

 

0207 36 21

– – – – – –  Kacsából

56,4 €/100 kg/net

0207 36 23

– – – – – –  Libából

52,9 €/100 kg/net

0207 36 25

– – – – – –  Gyöngytyúkból

54,2 €/100 kg/net

0207 36 31

– – – – –  Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül

26,9 €/100 kg/net

0207 36 41

– – – – –  Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  Mell és részei

 

 

0207 36 51

– – – – – –  Libából

86,5 €/100 kg/net

0207 36 53

– – – – – –  Kacsából vagy gyöngytyúkból

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  Láb és részei

 

 

0207 36 61

– – – – – –  Libából

69,7 €/100 kg/net

0207 36 63

– – – – – –  Kacsából vagy gyöngytyúkból

46,3 €/100 kg/net

0207 36 71

– – – – –  Liba- vagy kacsakabát

66 €/100 kg/net

0207 36 79

– – – – –  Más

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Vágási melléktermékek, belsőségek

 

 

 

– – – –  Máj

 

 

0207 36 81

– – – – –  Hízott libamáj

mentes

0207 36 85

– – – – –  Hízott kacsamáj

mentes

0207 36 89

– – – – –  Más

6,4

0207 36 90

– – – –  Más

18,7 €/100 kg/net

0208

Élelmezési célra alkalmas más hús, vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva

 

 

0208 10

–  Házi, üregi vagy mezei nyúlból

 

 

 

– –  Házi nyúlból

 

 

0208 10 11

– – –  Frissen vagy hűtve

6,4

0208 10 19

– – –  Fagyasztva

6,4

0208 10 90

– –  Más

mentes

0208 30 00

–  Főemlősökből

9

0208 40

–  Bálnából, delfinből és barna delfinből [a cetfélék (Cetacea) rendjébe tartozó emlősből]; lamantinból és dugongból [a szirének (Sirenia) rendjébe tartozó emlősből]

 

 

0208 40 10

– –  Bálnahús

6,4

0208 40 90

– –  Más

9

0208 50 00

–  Hüllőből (kígyóból és teknősbékából is)

9

0208 90

–  Más

 

 

0208 90 10

– –  Házi galambból

6,4

 

– –  Vadból, kivéve az üregi vagy mezei nyulat

 

 

0208 90 20

– – –  Fürj

mentes

0208 90 40

– – –  Más

mentes

0208 90 55

– –  Fókahús

6,4

0208 90 60

– –  Rénszarvasból

9

0208 90 70

– –  Békacomb

6,4

0208 90 95

– –  Más

9

0209 00

Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna) és baromfizsiradék, nem olvasztott vagy másképpen nem kivont, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

 

 

 

–  Bőr alatti sertészsiradék (fedőszalonna)

 

 

0209 00 11

– –  Frissen, hűtve, fagyasztva, sózva vagy sós lében tartósítva

21,4 €/100 kg/net

0209 00 19

– –  Szárítva vagy füstölve

23,6 €/100 kg/net

0209 00 30

–  Sertészsiradék, a 0209 00 11 vagy a 0209 00 19 alszám alá tartozó kivételével

12,9 €/100 kg/net

0209 00 90

–  Baromfizsiradék

41,5 €/100 kg/net

0210

Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből

 

 

 

–  Sertéshús

 

 

0210 11

– –  Sonka, lapocka és részei csonttal

 

 

 

– – –  Házi sertésből

 

 

 

– – – –  Sózva vagy sós lében tartósítva

 

 

0210 11 11

– – – – –  Sonka és részei

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  Lapocka és részei

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  Szárítva vagy füstölve

 

 

0210 11 31

– – – – –  Sonka és részei

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  Lapocka és részei

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  Más

15,4

0210 12

– –  Oldalas és dagadó és részei

 

 

 

– – –  Házi sertésből

 

 

0210 12 11

– – – –  Sózva vagy sós lében tartósítva

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  Szárítva vagy füstölve

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  Más

15,4

0210 19

– –  Más

 

 

 

– – –  Házi sertésből

 

 

 

– – – –  Sózva vagy sós lében tartósítva

 

 

0210 19 10

– – – – –  Szalonnás oldal vagy spencer

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  Háromnegyed oldal vagy középtest

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  Elülső részek

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  Tarja, karaj és részei

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  Más

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  Szárítva vagy füstölve

 

 

0210 19 60

– – – – –  Elülső részek

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  Tarja, karaj és részei

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  Más

 

 

0210 19 81

– – – – – –  Csont nélkül

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  Más

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  Más

15,4

0210 20

–  Szarvasmarhafélék húsa

 

 

0210 20 10

– –  Csonttal

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  Csont nélkül

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  Más, beleértve a húsból, vágási melléktermékből és belsőségből készült, élelmezési célra alkalmas lisztet és őrleményt is

 

 

0210 91 00

– –  Főemlősökből

15,4

0210 92 00

– –  Bálnából, delfinből és barna delfinből [a cetfélék (Cetacea) rendjébe tartozó emlősből]; lamantinból és dugongból [a szirének (Sirenia) rendjébe tartozó emlősből]

15,4

0210 93 00

– –  Hüllőből (kígyóból és teknősbékából is)

15,4

0210 99

– –  Más

 

 

 

– – –  Hús

 

 

0210 99 10

– – – –  Lóhús, sózva, sós lében tartósítva vagy szárítva

6,4

 

– – – –  Juhból és kecskéből

 

 

0210 99 21

– – – – –  Csonttal

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  Csont nélkül

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  Rénszarvasból

15,4

0210 99 39

– – – –  Más

15,4

 

– – –  Vágási melléktermék és belsőség

 

 

 

– – – –  Házisertésből

 

 

0210 99 41

– – – – –  Máj

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  Más

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Szarvasmarhafélékből

 

 

0210 99 51

– – – – –  Sovány és zsíros dagadó

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  Más

12,8

0210 99 60

– – – –  Juhból és kecskéből

15,4

 

– – – –  Más

 

 

 

– – – – –  Baromfimáj

 

 

0210 99 71

– – – – – –  Hízott liba- vagy kacsamáj, sózva vagy sós lében tartósítva

mentes

0210 99 79

– – – – – –  Más

6,4

0210 99 80

– – – – –  Más

15,4

0210 99 90

– – –  Húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből készült élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

3. ÁRUCSOPORT

HALAK ÉS RÁKOK, PUHATESTŰ ÉS MÁS GERINCTELEN VÍZIÁLLATOK

Megjegyzések

1.

Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a)

a 0106 vtsz. alá tartozó emlősök.

b)

a 0106 vtsz. alá tartozó emlősök húsa (0208 vagy 0210 vtsz.).

c)

fajtája vagy állapota miatt emberi fogyasztásra nem szokásos vagy alkalmatlan nem élő hal (beleértve a halmájat és halikrát is) vagy rákféle, puhatestű vagy más gerinctelen víziállat (5. árucsoport); emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, őrlemény vagy labdacs halból vagy rákféle, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból (2301 vtsz.); vagy

d)

kaviár vagy a haltojásból készített kaviárpótló (1604 vtsz.).

2.

Ebben az árucsoportban a „labdacs (pellet)” meghatározás olyan terméket jelent, amelyet kötőanyag nélkül vagy kis mennyiségű kötőanyag hozzáadásával sajtoltak össze.

KN-kód

Árumegnevezés

Szerződéses vámtétel (%)

Kieg. mértékegység

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Élő hal

 

 

0301 10

–  Díszhal

 

 

0301 10 10

– –  Édesvízi hal

mentes

0301 10 90

– –  Tengeri hal

7,5

 

–  Más élő hal

 

 

0301 91

– –  Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  Oncorhynchus apache vagy Oncorhynchus chrysogaster fajból

8

0301 91 90

– – –  Más

12

0301 92 00

– –  Angolna (Anguilla spp.)

mentes

0301 93 00

– –  Ponty

8

0301 94 00

– –  Kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus)

16

0301 95 00

– –  Déli kékúszójú tonhal (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  Más

 

 

 

– – –  Édesvízi hal

 

 

0301 99 11

– – – –  Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Ocorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)

2

0301 99 19

– – – –  Más

8

0301 99 80

– – –  Tengeri hal

16

0302

Hal frissen vagy hűtve a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével

 

 

 

–  Szalmonidák, a máj és az ikra kivételével

 

 

0302 11

– –  Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  Oncorhynchus apache vagy Oncorhynchus chrysogaster fajból

8

0302 11 20

– – –  Oncorhynchus mykiss fajból kibelezve, fejjel és kopoltyúval együtt több mint 1,2 kg tömegű vagy kibelezve, fej és kopoltyú nélkül több mint 1 kg tömegű

12

0302 11 80

– – –  Más

12

0302 12 00

– –  Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  Más

8

 

–  Lepényhalfélék (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae és Citharidae), a máj és az ikra kivételével

 

 

0302 21

– –  Laposhal (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  Fekete vagy grönlandi óriási laposhal (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  Atlanti-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  Csendes-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  Sima lepényhal (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  Nyelvhal (Solea spp.)

15

0302 29

– –  Más

 

 

0302 29 10

– – –  Rombuszhal (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 90

– – –  Más

15

 

–  Tonhal (a Thunnus nemből), skipjack vagy csíkos bonitó (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), a máj és az ikra kivételével

 

 

0302 31

– –  Germon vagy hosszúúszójú tonhal (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (11) alá tartozó termékek gyártásához

22 (17)  (13)

0302 31 90

– – –  Más

22 (13)

0302 32

– –  Sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (11) alá tartozó termékek gyártásához

22 (17)  (13)

0302 32 90

– – –  Más

22 (13)

0302 33

– –  Skipjack vagy csíkos bonitó

 

 

0302 33 10

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (11) alá tartozó termékek gyártásához

22 (17)  (13)

0302 33 90

– – –  Más

22 (13)

0302 34

– –  Nagyszemű tonhal (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (11) alá tartozó termékek gyártásához

22 (17)  (13)

0302 34 90

– – –  Más

22 (13)

0302 35

– –  Kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (11) alá tartozó termékek gyártásához

22 (17)  (13)

0302 35 90

– – –  Más

22 (13)

0302 36

– –  Déli kékúszójú tonhal (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (11) alá tartozó termékek gyártásához

22 (17)  (13)

0302 36 90

– – –  Más

22 (13)

0302 39

– –  Más

 

 

0302 39 10

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (11) alá tartozó termékek gyártásához

22 (17)  (13)

0302 39 90

– – –  Más

22 (13)

0302 40 00

–  Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii), a máj és az ikra kivételével

 (18)

0302 50

–  Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), a máj és az ikra kivételével

 

 

0302 50 10

– –  A Gadus morhua fajból

12

0302 50 90

– –  Más

12

 

–  Más hal, a máj és az ikra kivételével

 

 

0302 61

– –  Szardínia (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), szardella (Sardinella spp.), kisméretű hering, brisling vagy spratt (sprotni) (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – –  Szardínia a Sardina pilchardus fajból

23

0302 61 30

– – –  Szardínia a Sardinops nemből; szardella (Sardinella spp.)

15

0302 61 80

– – –  Kisméretű hering, brisling vagy spratt (sprotni) (Sprattus sprattus)

 (19)

0302 62 00

– –  Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 63 00

– –  Fekete tőkehal (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

– –  Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (20)

0302 65

– –  Macskacápa és más cápa

 

 

0302 65 20

– – –  Macskacápa a Squalus acanthias fajból

6

0302 65 50

– – –  Macskacápa a Scyliorhinus spp. fajból

6

0302 65 90

– – –  Más

8

0302 66 00

– –  Angolna (Anguilla spp.)

mentes

0302 67 00

– –  Kardhal (Xiphias gladius)

15

0302 68 00

– –  Atlanti jéghal (Dissostichus spp.)

15

0302 69

– –  Más

 

 

 

– – –  Édesvízi hal

 

 

0302 69 11

– – – –  Ponty

8

0302 69 19

– – – –  Más

8

 

– – –  Tengeri hal

 

 

 

– – – –  Az Euthynnus nemhez tartozó halak a 0302 33 alszám alá tartozó skipjack vagy csíkos bonitó [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] kivételével

 

 

0302 69 21

– – – – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (11) alá tartozó termékek gyártásához

22 (17)  (13)

0302 69 25

– – – – –  Más

22 (13)

 

– – – –  Vörös álsügérek (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

– – – – –  A Sebastes marinus fajból

7,5

0302 69 33

– – – – –  Más

7,5

0302 69 35

– – – –  A Boreogadus saida fajhoz tartozó hal

12

0302 69 41

– – – –  Vékonybajszú tőkehal (Merlangus merlangus)

7,5

0302 69 45

– – – –  Gadóchal (Molva spp.)

7,5

0302 69 51

– – – –  Alaszkai tőkehal (Theragra chalcogramma) és sárga tőkehal (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

– – – –  Ajóka (Engraulis spp.)

15

0302 69 61

– – – –  Durbincs (Dentex dentex és Pagellus spp.)

15

 

– – – –  Szürke tőkehal (Merluccius spp., Urophycis spp.), azaz hekk

 

 

 

– – – – –  Merluccius nemhez tartozó szürke tőkehal

 

 

0302 69 66

– – – – – –  Fokföldi (sekélyvízi) szürke tőkehal (Merluccius capensis) és mélytengeri (mélytengeri fokföldi) szürke tőkehal (Merluccius paradoxus)

15

0302 69 67

– – – – – –  Déltengeri szürke tőkehal (Merluccius australis)

15

0302 69 68

– – – – – –  Más

15 (13)

0302 69 69

– – – – –  Urophycis nemhez tartozó szürke tőkehal

15

0302 69 75

– – – –  Aranyosfejű hal (Brama spp.)

15

0302 69 81

– – – –  Ördöghal (Lophius spp.)

15

0302 69 85

– – – –  Kék puha tőkehal (Micromesistius poutassou vagy Gadus poutassou)

7,5

0302 69 86

– – – –  Déli kék tőkehal (Micromesistius australis)

7,5

0302 69 91

– – – –  Fattyúmakréla (scad) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0302 69 92

– – – –  Tengeri angolna (Genypterus blacodes)

7,5

0302 69 94

– – – –  Tengeri sügér (Dicentrarchus labrax)

15

0302 69 95

– – – –  Aranydurbincs (Sparus aurata)

15

0302 69 99

– – – –  Más

15

0302 70 00

–  Halmáj és ikra

10

0303

Fagyasztott hal, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével

 

 

 

–  Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), a máj és az ikra kivételével

 

 

0303 11 00

– –  Vörös lazac (Oncorhynchus nerka)

2

0303 19 00

– –  Más

2

 

–  Más szalmonidák a máj és az ikra kivételével

 

 

0303 21

– –  Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – –  Oncorhynchus apache vagy Oncorhynchus chrysogaster fajból

9

0303 21 20

– – –  Oncorhynchus mykiss fajból kibelezve, fejjel és kopoltyúval együtt több mint 1,2 kg tömegű, vagy kibelezve, fej és kopoltyú nélkül több mint 1 kg tömegű

12

0303 21 80

– – –  Más

12

0303 22 00

– –  Atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)

2

0303 29 00

– –  Más

9 (13)

 

–  Lepényhalfélék (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae és Citharidae), a máj és az ikra kivételével

 

 

0303 31

– –  Laposhal (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  Fekete vagy grönlandi óriási laposhal (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  Atlanti-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  Csendes-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  Sima lepényhal (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  Nyelvhal (Solea spp.)

7,5

0303 39

– –  Más

 

 

0303 39 10

– – –  Érdes lepényhal (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  A Rhombosolea nemhez tartozó hal

7,5

0303 39 70

– – –  Más

15

 

–  Tonhal (a Thunnus nemből), skipjack vagy csíkos bonitó (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) a máj és az ikra kivételével

 

 

0303 41

– –  Germon vagy hosszúúszójú tonhal (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (11) alá tartozó termékek gyártásához

 

 

0303 41 11

– – – –  Egészben

22 (17)  (13)

0303 41 13

– – – –  Kopoltyúzva és kibelezve

22 (17)  (13)

0303 41 19

– – – –  Más (pl. „fej nélkül”)

22 (17)  (13)

0303 41 90

– – –  Más

22 (13)

0303 42

– –  Sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares)

 

 

 

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (11) alá tartozó termékek gyártásához

 

 

 

– – – –  Egészben

 

 

0303 42 12

– – – – –  Egyenként több mint 10 kg tömegű

20 (17)  (13)

0303 42 18

– – – – –  Más

20 (17)  (13)

 

– – – –  Kopoltyúzva és kibelezve

 

 

0303 42 32

– – – – –  Egyenként több mint 10 kg tömegű

22 (17)  (13)

0303 42 38

– – – – –  Más

22 (17)  (13)

 

– – – –  Más (pl. „fej nélkül”)

 

 

0303 42 52

– – – – –  Egyenként több mint 10 kg tömegű

22 (17)  (13)

0303 42 58

– – – – –  Más

22 (17)  (13)

0303 42 90

– – –  Más

22 (13)

0303 43

– –  Skipjack vagy csíkos bonitó

 

 

 

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (11) alá tartozó termékek gyártásához

 

 

0303 43 11

– – – –  Egészben

22 (17)  (13)

0303 43 13

– – – –  Kopoltyúzva és kibelezve

22 (17)  (13)

0303 43 19

– – – –  Más (pl. „fej nélkül”)

22 (17)  (13)

0303 43 90

– – –  Más

22 (13)

0303 44

– –  Nagyszemű tonhal (Thunnus obesus)

 

 

 

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (11) alá tartozó termékek gyártásához

 

 

0303 44 11

– – – –  Egészben

22 (17)  (13)

0303 44 13

– – – –  Kopoltyúzva és kibelezve

22 (17)  (13)

0303 44 19

– – – –  Más (pl. „fej nélkül”)

22 (17)  (13)

0303 44 90

– – –  Más

22 (13)

0303 45

– –  Kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (11) alá tartozó termékek gyártásához

 

 

0303 45 11

– – – –  Egészben

22 (17)  (13)

0303 45 13

– – – –  Kopoltyúzva és kibelezve

22 (17)  (13)

0303 45 19

– – – –  Más (pl. „fej nélkül”)

22 (17)  (13)

0303 45 90

– – –  Más

22 (13)

0303 46

– –  Déli kékúszójú tonhal (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (11) alá tartozó termékek gyártásához

 

 

0303 46 11

– – – –  Egészben

22 (17)  (13)

0303 46 13

– – – –  Kopoltyúzva és kibelezve

22 (17)  (13)

0303 46 19

– – – –  Más (pl. „fej nélkül”)

22 (17)  (13)

0303 46 90

– – –  Más

22 (13)

0303 49

– –  Más

 

 

 

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (11) alá tartozó termékek gyártásához

 

 

0303 49 31

– – – –  Egészben

22 (17)  (13)

0303 49 33

– – – –  Kopoltyúzva és kibelezve

22 (17)  (13)

0303 49 39

– – – –  Más (pl. „fej nélkül”)

22 (17)  (13)

0303 49 80

– – –  Más

22 (13)

 

–  Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii) és tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), máj és ikra kivételével

 

 

0303 51 00

– –  Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (18)

0303 52

– –  Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – –  A Gadus morhua fajból

12

0303 52 30

– – –  A Gadus ogac fajból

12

0303 52 90

– – –  A Gadus macrocephalus fajból

12

 

–  Kardhal (Xiphias gladius) és atlanti jéghal (Dissostichus spp.), a máj és az ikra kivételével

 

 

0303 61 00

– –  Kardhal (Xiphias gladius)

7,5

0303 62 00

– –  Atlanti jéghal (Dissostichus spp.)

15

 

–  Más hal, a máj és az ikra kivételével

 

 

0303 71

– –  Szardínia (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), szardella (Sardinella spp.), kisméretű hering, brisling vagy spratt (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – –  A Sardina pilchardus fajhoz tartozó szardínia

23

0303 71 30

– – –  A Sardinops nemhez tartozó szardínia; szardella (Sardinella spp.)

15

0303 71 80

– – –  Kisméretű hering, brisling vagy spratt (Sprattus sprattus)

 (19)

0303 72 00

– –  Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

– –  Fekete tőkehal (Pollachius virens)

7,5

0303 74

– –  Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – –  Scomber scombrus vagy Scomber japonicus fajból

 (20)

0303 74 90

– – –  Scomber australasicus fajból

15

0303 75

– –  Macskacápa és más cápa

 

 

0303 75 20

– – –  Macskacápa a Squalus acanthias fajból

6

0303 75 50

– – –  Macskacápa a Scyliorhinus spp. fajból

6

0303 75 90

– – –  Más

8

0303 76 00

– –  Angolna (Anguilla spp.)

mentes

0303 77 00

– –  Tengeri sügér (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0303 78

– –  Szürke tőkehal (Merluccius spp., Urophycis spp.), azaz hekk

 

 

 

– – –  Merluccius nemhez tartozó szürke tőkehal

 

 

0303 78 11

– – – –  Fokföldi (sekélyvízi) szürke tőkehal (Merluccius capensis) és mélytengeri (mélytengeri fokföldi) szürke tőkehal (Merluccius paradoxus)

15

0303 78 12

– – – –  Argentin (dél-nyugat atlanti) szürke tőkehal (Merluccius hubbsi)

15

0303 78 13

– – – –  Déltengeri szürke tőkehal (Merluccius australis)

15

0303 78 19

– – – –  Más

15 (13)

0303 78 90

– – –  Urophycis nemhez tartozó szürke tőkehall

15

0303 79

– –  Más

 

 

 

– – –  Édesvízi hal

 

 

0303 79 11

– – – –  Ponty

8

0303 79 19

– – – –  Más

8

 

– – –  Tengeri hal

 

 

 

– – – –  Az Euthynnus nemhez tartozó halak a 0303 43 alszám alá tartozó Skipjack vagy csíkos bonitó [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] kivételével

 

 

 

– – – – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (11) alá tartozó termékek gyártásához

 

 

0303 79 21

– – – – – –  Egészben

22 (17)  (13)

0303 79 23

– – – – – –  Kopoltyúzva és kibelezve

22 (17)  (13)

0303 79 29

– – – – – –  Más (pl. „fej nélkül”)

22 (17)  (13)

0303 79 31

– – – – –  Más

22 (13)

 

– – – –  Vörös álsügérek (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – –  A Sebastes marinus fajból

7,5

0303 79 37

– – – – –  Más

7,5

0303 79 41

– – – –  Boreogadus saida fajhoz tartozó hal

12

0303 79 45

– – – –  Vékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus)

7,5

0303 79 51

– – – –  Gadóchal (Molva spp.)

7,5

0303 79 55

– – – –  Alaszkai tőkehal (Theragra chalcogramma) és sárga tőkehal (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

– – – –  Az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó hal

 (21)

0303 79 65

– – – –  Ajóka (Engraulis spp.)

15

0303 79 71

– – – –  Durbincs (Dentex dentex és Pagellus spp.)

15

0303 79 75

– – – –  Aranyosfejű hal (Brama spp.)

15

0303 79 81

– – – –  Ördöghal (Lophius spp.)

15

0303 79 83

– – – –  Kék puha tőkehal (Micromesistius poutassou vagy Gadus poutassou)

7,5

0303 79 85

– – – –  Déli kék tőkehal (Micromesistius australis)

7,5

0303 79 91

– – – –  Fattyúmakréla (scad) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0303 79 92

– – – –  Kék gránátoshal (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 79 93

– – – –  Tengeri angolna (Genypterus blacodes)

7,5

0303 79 94

– – – –  A Pelotreis flavilatus vagy a Peltorhamphus novaezelandiae fajhoz tartozó hal

7,5

0303 79 98

– – – –  Más

15

0303 80

–  Halmáj és ikra

 

 

0303 80 10

– –  DNS vagy protamin-szulfát előállításához használt kemény és lágy ikra (11)

mentes

0303 80 90

– –  Más

10

0304

Halfilé és más halhús (aprított is), frissen, hűtve vagy fagyasztva

 

 

 

–  Frissen vagy hűtve

 

 

0304 11

– –  Kardhal (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – –  Halfilé

18

0304 11 90

– – –  Más halhús (aprított is)

15

0304 12

– –  Atlanti jéghal (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – –  Halfilé

18

0304 12 90

– – –  Más halhús (aprított is)

15

0304 19

– –  Más

 

 

 

– – –  Halfilé

 

 

 

– – – –  Édesvízi halból

 

 

0304 19 13

– – – – –  Csendes-óceáni lazacból (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazacból (Salmo salar) és dunai lazacból (Hucho hucho)

2

 

– – – – –  Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita és Oncorhynchus gilae fajhoz tartozó pisztrángból

 

 

0304 19 15

– – – – – –  Oncorhynchus mykiss fajból darabonként több mint 400 g tömegű

12

0304 19 17

– – – – – –  Más

12

0304 19 19

– – – – –  Más édesvízi halból

9

 

– – – –  Más

 

 

0304 19 31

– – – – –  Tőkehalból (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból

18

0304 19 33

– – – – –  Fekete tőkehalból (Pollachius virens)

18

0304 19 35

– – – – –  Vörös álsügérekből (Sebastes spp.)

18

0304 19 39

– – – – –  Más

18

 

– – –  Más halhús (aprított is)

 

 

0304 19 91

– – – –  Édesvízi halból

8

 

– – – –  Más

 

 

0304 19 97

– – – – –  Heringhús (pillangófilé)

 (18)

0304 19 99

– – – – –  Más

15 (13)

 

–  Fagyasztva, filé

 

 

0304 21 00

– –  Kardhal (Xiphias gladius)

7,5

0304 22 00

– –  Atlanti jéghal (Dissostichus spp.)

15

0304 29

– –  Más

 

 

 

– – –  Édesvízi halból

 

 

0304 29 13

– – – –  Csendes-óceáni lazacból (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazacból (Salmo salar) és dunai lazacból (Hucho hucho)

2

 

– – – –  Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Onchorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita és Oncorhynchus gilae fajhoz tartozó pisztrángból

 

 

0304 29 15

– – – – –  Oncorhynchus mykiss fajból darabonként több mint 400 g tömegű

12

0304 29 17

– – – – –  Más

12

0304 29 19

– – – –  Más édesvízi halból

9

 

– – –  Más

 

 

 

– – – –  Tőkehalból (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból

 

 

0304 29 21

– – – – –  A Gadus macrocephalus fajhoz tartozó tőkehalból

7,5

0304 29 29

– – – – –  Más

7,5

0304 29 31

– – – –  Fekete tőkehalból (Pollachius virens)

7,5

0304 29 33

– – – –  Foltos tőkehalból (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

 

– – – –  Vörös álsügérekből (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – –  Sebastes marinus fajból

7,5

0304 29 39

– – – – –  Más

7,5

0304 29 41

– – – –  Sárga tőkehalból (Merlangius merlangus)

7,5

0304 29 43

– – – –  Gadóchalból (Molva spp.)

7,5

0304 29 45

– – – –  Tonhalból (a Thunnus nemből) és az Euthynnus nemhez tartozó halból

18

 

– – – –  Makrélából (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) és Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó halból

 

 

0304 29 51

– – – – –  Scomber australasicus fajhoz tartozó makrélából

15

0304 29 53

– – – – –  Más

15

 

– – – –  Szürke tőkehalból (Merluccius spp., Urophycis spp.), azaz hekkből

 

 

 

– – – – –  Merluccius spp. nemhez tartozó szürke tőkehalból

 

 

0304 29 55

– – – – – –  Fokföldi (sekélyvízi) szürke tőkehalból (Merluccius capensis) és mélytengeri (mélytengeri fokföldi) szürke tőkehalból (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 29 56

– – – – – –  Argentin (dél-nyugat atlanti) szürke tőkehalból (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 29 58

– – – – – –  Más

6,1

0304 29 59

– – – – –  Urophycis nemhez tartozó szürke tőkehalból

7,5

 

– – – –  Macskacápából és más cápából

 

 

0304 29 61

– – – – –  Macskacápából (Squalus acanthias és Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 29 69

– – – – –  Más cápából

7,5

0304 29 71

– – – –  Sima lepényhalból (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 29 73

– – – –  Érdes lepényhalból (Platichthys flesus)

7,5

0304 29 75

– – – –  Heringből (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 29 79

– – – –  Rombuszhalból (Lepidorhombus spp.)

15

0304 29 83

– – – –  Ördöghalból (Lophius spp.)

15

0304 29 85

– – – –  Alaszkai tőkehalból (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 29 91

– – – –  Kék gránátoshalból (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 29 99

– – – –  Más

15 (13)

 

–  Más

 

 

0304 91 00

– –  Kardhal (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– –  Atlanti jéghal (Dissostichus spp.)

7,5

0304 99

– –  Más

 

 

0304 99 10

– – –  Halpaszta (surimi)

14,2

 

– – –  Más

 

 

0304 99 21

– – – –  Édesvízi halból

8

 

– – – –  Más

 

 

0304 99 23

– – – – –  Heringből (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (18)

0304 99 29

– – – – –  Vörös álsügérekből (Sebastes spp.)

8

 

– – – – –  Tőkehalból (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból

 

 

0304 99 31

– – – – – –  A Gadus macrocephalus fajhoz tartozó tőkehalból

7,5

0304 99 33

– – – – – –  A Gadus morhua fajhoz tartozó tőkehalból

7,5

0304 99 39

– – – – – –  Más

7,5

0304 99 41

– – – – –  Fekete tőkehalból (Pollachius virens)

7,5

0304 99 45

– – – – –  Foltos tőkehalból (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 99 51

– – – – –  Szürke tőkehalból (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0304 99 55

– – – – –  Rombuszhalból (Lepidorhombus spp.)

15

0304 99 61

– – – – –  Aranyosfejű hal (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – –  Ördöghalból (Lophius spp.)

7,5

0304 99 71

– – – – –  Kék puha tőkehalból (Micromesistius poutassou vagy Gadus poutassou)

7,5

0304 99 75

– – – – –  Alaszkai tőkehalból (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 99 99

– – – – –  Más

7,5

0305

Szárított, sózott vagy sós lében tartósított hal; füstölt hal, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzött is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból

 

 

0305 10 00

–  Emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból

13

0305 20 00

–  Halmáj és halikra szárítva, füstölve, sózva vagy sós lében tartósítva

11

0305 30

–  Halfilé szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve

 

 

 

– –  Tőkehalból (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból

 

 

0305 30 11

– – –  A Gadus macrocephalus fajhoz tartozó tőkehalból

16

0305 30 19

– – –  Más

20

0305 30 30

– –  Csendes-óceáni lazacból (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazacból (Salmo salar) és dunai lazacból (Hucho hucho) sózva vagy sós lében tartósítva

15

0305 30 50

– –  Fekete vagy grönlandi óriási laposhalból (Reinhardtius hippoglossoides), sózva vagy sós lében tartósítva

15

0305 30 90

– –  Más

16

 

–  Füstölt hal, beleértve a filét is

 

 

0305 41 00

– –  Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

– –  Más

 

 

0305 49 10

– – –  Fekete vagy grönlandi óriási laposhal (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  Atlanti-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomberjaponicus)

14

0305 49 45

– – –  Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Onchorhynchus chrysogaster)

14

0305 49 50

– – –  Angolna (Anguilla spp.)

14

0305 49 80

– – –  Más

14

 

–  Szárított hal sózva is, de nem füstölve

 

 

0305 51

– –  Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – –  Szárított, nem sózott

13 (13)

0305 51 90

– – –  Szárított, sózott

13 (13)

0305 59

– –  Más

 

 

 

– – –  A Boreogadus saida fajhoz tartozó hal

 

 

0305 59 11

– – – –  Szárított, nem sózott

13 (13)

0305 59 19

– – – –  Szárított, sózott

13 (13)

0305 59 30

– – –  Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

– – –  Ajóka (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

– – –  Atlanti-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

– – –  Más

12

 

–  Sózott és sós lében tartósított, de nem szárított vagy nem füstölt hal

 

 

0305 61 00

– –  Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– –  Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (13)

0305 63 00

– –  Ajóka (Engraulis spp.)

10

0305 69

– –  Más

 

 

0305 69 10

– – –  A Boreogadus saida fajhoz tartozó hal

13 (13)

0305 69 30

– – –  Atlanti-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlani-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – –  Más

12

0306

Rákféle héjában is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; rákféle héjában gőzölve vagy vízben forrázva, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) rákféléből

 

 

 

–  Fagyasztva

 

 

0306 11

– –  Languszta és más tengeri rák (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – –  Rákfarok

12,5

0306 11 90

– – –  Más

12,5

0306 12

– –  Homár (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – –  Egészben

6

0306 12 90

– – –  Más

16

0306 13

– –  Garnélarák és fűrészes garnélarák

 

 

0306 13 10

– – –  A Pandalidae családból

12

0306 13 30

– – –  A Crangon nemhez tartozó garnélarák

18

0306 13 40

– – –  Mélytengeri rózsaszín garnélarák (Parapenaeus longirostris)

12

0306 13 50

– – –  A Penaeus nemhez tartozó garnélarák

12

0306 13 80

– – –  Más

12

0306 14

– –  Más tengeri rák

 

 

0306 14 10

– – –  Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. és Callinectes sapidus fajhoz tartozó rák

7,5

0306 14 30

– – –  Cancer pagurus fajhoz tartozó rák

7,5

0306 14 90

– – –  Más

7,5

0306 19

– –  Más, beleértve az emberi fogyasztásra alkalmas lisztet, darát és labdacsot (pelletet) rákféléből

 

 

0306 19 10

– – –  Folyami rák

7,5

0306 19 30

– – –  Norvég homár (Nephrops norvegicus)

12

0306 19 90

– – –  Más

12

 

–  Nem fagyasztva

 

 

0306 21 00

– –  Languszta és más tengeri rák (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 22

– –  Homár (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – –  Élő

8

 

– – –  Más

 

 

0306 22 91

– – – –  Egészben

8

0306 22 99

– – – –  Más

10

0306 23

– –  Garnélarák és fűrészes garnélarák

 

 

0306 23 10

– – –  A Pandalidae családból

12

 

– – –  A Crangon nemhez tartozó garnélarák

 

 

0306 23 31

– – – –  Frissen, hűtve, gőzölve vagy vízben forrázva

18

0306 23 39

– – – –  Más

18

0306 23 90

– – –  Más

12

0306 24

– –  Más tengeri rák

 

 

0306 24 30

– – –  Cancer pagurus fajhoz tartozó rák

7,5

0306 24 80

– – –  Más

7,5

0306 29

– –  Más, beleértve az emberi fogyasztásra alkalmas lisztet, darát és labdacsot (pelletet) rákféléből

 

 

0306 29 10

– – –  Folyami rák

7,5

0306 29 30

– – –  Norvég homár (Nephrops norvegicus)

12

0306 29 90

– – –  Más

12

0307

Puhatestű állat kagylóban is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; a gerinctelen víziállatok, a rákfélék és puhatestűek kivételével élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) gerinctelen víziállatból a rákfélék kivételével

 

 

0307 10

–  Osztriga

 

 

0307 10 10

– –  Lapos osztriga (az Ostrea nemből), élve, egyenként legfeljebb 40 g tömegű (kagylóval együtt)

mentes

0307 10 90

– –  Más

9

 

–  Fésűskagyló, ideértve a királynő-fésűskagylót is a Pecten, Chlamys vagy Placopecten nemből

 

 

0307 21 00

– –  Élve, frissen vagy hűtve

8

0307 29

– –  Más

 

 

0307 29 10

– – –  Szent Jakab kagyló (Pecten-maximus), fagyasztva

8

0307 29 90

– – –  Más

8

 

–  Éti kagyló (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– –  Élve, frissen vagy hűtve

 

 

0307 31 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 31 90

– – –  Perna spp.

8

0307 39

– –  Más

 

 

0307 39 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 39 90

– – –  Perna spp.

8

 

–  Tintahal (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp. és Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– –  Élve, frissen vagy hűtve

 

 

0307 41 10

– – –  Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.

8

 

– – –  Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.

 

 

0307 41 91

– – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 41 99

– – – –  Más

8

0307 49

– –  Más

 

 

 

– – –  Fagyasztva

 

 

 

– – – –  Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.

 

 

 

– – – – –  Sepiola nemből

 

 

0307 49 01

– – – – – –  Sepiola rondeleti

6

0307 49 11

– – – – – –  Más

8

0307 49 18

– – – – –  Más

8

 

– – – –  Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.

 

 

 

– – – – –  Loligo spp.

 

 

0307 49 31

– – – – – –  Loligo vulgaris

6

0307 49 33

– – – – – –  Loligo pealei

6

0307 49 35

– – – – – –  Loligo patagonica

6

0307 49 38

– – – – – –  Más

6

0307 49 51

– – – – –  Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 59

– – – – –  Más

8

 

– – –  Más

 

 

0307 49 71

– – – –  Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.

8

 

– – – –  Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.

 

 

0307 49 91

– – – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 99

– – – – –  Más

8

 

–  Polip (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– –  Élve, frissen vagy hűtve

8

0307 59

– –  Más

 

 

0307 59 10

– – –  Fagyasztva

8

0307 59 90

– – –  Más

8

0307 60 00

–  Csiga, a tengeri csiga kivételével

mentes

 

–  Más, beleértve az emberi fogyasztásra alkalmas lisztet, darát és labdacsot (pelletet) gerinctelen víziállatból a rákfélék kivételével

 

 

0307 91 00

– –  Élve, frissen vagy hűtve

11

0307 99

– –  Más

 

 

 

– – –  Fagyasztva

 

 

0307 99 11

– – – –  Illex spp.

8

0307 99 13

– – – –  Csíkos venus és a Veneridae család más fajai

8

0307 99 15

– – – –  Medúza (Rhopilema spp.)

mentes

0307 99 18

– – – –  Más

11

0307 99 90

– – –  Más

11

4. ÁRUCSOPORT

TEJTERMÉKEK; MADÁRTOJÁS; TERMÉSZETES MÉZ; MÁSUTT NEM EMLÍTETT, ÉLELMEZÉSI CÉLRA ALKALMAS ÁLLATI EREDETŰ ÉLELMISZER

Megjegyzések

1.

A „tej” megnevezés alatt a teljes tejet vagy a részben vagy teljesen lefölözött tejet kell érteni.

2.

A 0405 vtsz. alkalmazásában:

a)

a „vaj” kifejezés a természetes vajat, a savóvajat vagy a rekonstruált vajat jelenti (frissen, sózva vagy avasan, konzervdobozba csomagolva is), melyet kizárólag tejből nyernek, és tejzsírtartalma legalább 80, de nem több mint 95 tömegszázalék, legfeljebb 2 % (zsírmentes) tejszilárdanyag-tartalommal és legfeljebb 16 tömegszázalék víztartalommal. A vaj nem tartalmaz hozzáadott emulgálószereket, de tartalmazhat nátriumkloridot, ételszínezéket, semlegesítő sókat és ártalmatlan tejsavtermelő baktériumkultúrákat.

b)

a „kenhető tejkészítmények” (vajkrém) kifejezés olyan kenhető víz-olaj típusú emulziót jelent, amely csak tejzsírt tartalmaz legalább 39, de 80 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben.

3.

A tejsavó sűrítéséből (koncentrációjából) tej vagy tejzsír hozzáadásával nyert terméket, mint sajtot a 0406 vtsz. alá kell besorolni, feltéve hogy az alábbi három tulajdonsággal rendelkezik:

a)

tejzsírtartalma szárazanyagban kifejezve legalább 5 tömegszázalék.

b)

szárazanyag-tartalma tömegszázalékban legalább 70 %, de nem haladja meg a 85 %-ot; és

c)

formázott vagy formázható.

4.

Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a)

a savóból nyert termék, amely szárazanyagra számítva több mint 95 tömegszázalék laktózt tartalmaz (1702 vtsz.); vagy

b)

az albumin (két vagy több savófehérje koncentrátumát is beleértve, amely szárazanyagra számítva több mint 80 tömegszázalék savófehérjét tartalmaz) (3502 vtsz.) vagy a globulin (3504 vtsz.).

Alszámos megjegyzések

1.

A 0404 10 alszám alkalmazásában a „módosított savó” kifejezés olyan terméket jelent, amely savóalkotórészekből áll, vagyis olyan savót jelent, amelyből a laktózt, fehérjét vagy az ásványi anyagokat teljesen vagy részben kivonták, vagy olyan savót jelent, amelyhez természetes savóalkotórészeket adtak, és olyan terméket, amelyet természetes savóalkotórészekből kevertek össze.

2.

A 0405 10 alszám alkalmazásában a „vaj” kifejezés nem vonatkozik a víztelenített vajra vagy a ghee-re (0405 90 alszám).

Kiegészítő megjegyzés

1.

A 0401–0406 vámtarifaszámok alá tartozó keverékekre alkalmazandó vámtétel a következő:

a)

azoknál a keverékeknél, amelyekben valamelyik alkotórész legalább 90 tömegszázalékban van jelen, az erre az alkotórészre alkalmazandó vámtétel alkalmazandó.

b)

más keverékeknél az azon alkotórészre vonatkozó vámtétel alkalmazandó, amelynek vámtétele a legmagasabb összegű.

KN-kód

Árumegnevezés

Szerződéses vámtétel (%)

Kieg. mértékegység

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

 

 

0401 10

–  Legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

0401 10 10

– –  Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

– –  Más

12,9 €/100 kg/net

0401 20

–  1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

– –  Legfeljebb 3 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

0401 20 11

– – –  Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

– – –  Más

17,9 €/100 kg/net

 

– –  3 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal

 

 

0401 20 91

– – –  Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

– – –  Más

21,8 €/100 kg/net

0401 30

–  6 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal

 

 

 

– –  Legfeljebb 21 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

0401 30 11

– – –  Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben

57,5 €/100 kg/net

0401 30 19

– – –  Más

56,6 €/100 kg/net

 

– –  21 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 45 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

0401 30 31

– – –  Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben

110 €/100 kg/net

0401 30 39

– – –  Más

109,1 €/100 kg/net

 

– –  45 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal

 

 

0401 30 91

– – –  Legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben

183,7 €/100 kg/net

0401 30 99

– – –  Más

182,8 €/100 kg/net

0402

Tej és tejszín sűrítve vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával

 

 

0402 10

–  Por, granulátum vagy más szilárd alakban, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

– –  Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

 

 

0402 10 11

– – –  Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

– – –  Más

118,8 €/100 kg/net (13)

 

– –  Más

 

 

0402 10 91

– – –  Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (22)

0402 10 99

– – –  Más

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (22)

 

–  Por, granulátum vagy más szilárd alakban, 1,5 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal

 

 

0402 21

– –  Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

 

 

 

– – –  Legfeljebb 27 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

0402 21 11

– – – –  Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben

135,7 €/100 kg/net

 

– – – –  Más

 

 

0402 21 17

– – – – –  Legfeljebb 11 tömegszázalék zsírtartalommal

130,4 €/100 kg/net

0402 21 19

– – – – –  11 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék zsírtartalommal

130,4 €/100 kg/net

 

– – –  27 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal

 

 

0402 21 91

– – – –  Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

– – – –  Más

161,9 €/100 kg/net

0402 29

– –  Más

 

 

 

– – –  Legfeljebb 27 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

0402 29 11

– – – –  Speciális csecsemőtej, légmentesen zárt, legfeljebb 500 g nettó tömegű tartályban, 10 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  Más

 

 

0402 29 15

– – – – –  Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0402 29 19

– – – – –  Más

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (22)

 

– – –  27 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal

 

 

0402 29 91

– – – –  Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0402 29 99

– – – –  Más

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (22)

 

–  Más

 

 

0402 91

– –  Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

 

 

 

– – –  Legfeljebb 8 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

0402 91 11

– – – –  Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben

34,7 €/100 kg/net

0402 91 19

– – – –  Más

34,7 €/100 kg/net

 

– – –  8 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 10 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

0402 91 31

– – – –  Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben

43,4 €/100 kg/net

0402 91 39

– – – –  Más

43,4 €/100 kg/net

 

– – –  10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 45 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

0402 91 51

– – – –  Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben

110 €/100 kg/net

0402 91 59

– – – –  Más

109,1 €/100 kg/net

 

– – –  45 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal

 

 

0402 91 91

– – – –  Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

– – – –  Más

182,8 €/100 kg/net

0402 99

– –  Más

 

 

 

– – –  Legfeljebb 9,5 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

0402 99 11

– – – –  Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben

57,2 €/100 kg/net

0402 99 19

– – – –  Más

57,2 €/100 kg/net

 

– – –  9,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 45 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

0402 99 31

– – – –  Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (22)

0402 99 39

– – – –  Más

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (22)

 

– – –  45 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal

 

 

0402 99 91

– – – –  Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (22)

0402 99 99

– – – –  Más

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (22)

0403

Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is

 

 

0403 10

–  Joghurt

 

 

 

– –  Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül

 

 

 

– – –  Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, zsírtartalma

 

 

0403 10 11

– – – –  Legfeljebb 3 tömegszázalék

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

– – – –  3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

– – – –  6 tömegszázalékot meghaladó

59,2 €/100 kg/net

 

– – –  Más, zsírtartalma

 

 

0403 10 31

– – – –  Legfeljebb 3 tömegszázalék

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 10 33

– – – –  3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 10 39

– – – –  6 tömegszázalékot meghaladó

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

 

– –  Ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával

 

 

 

– – –  Por, granulátum vagy más szilárd alakban, tejzsírtartalma

 

 

0403 10 51

– – – –  Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

– – – –  1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

– – – –  27 tömegszázalékot meghaladó

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  Más, tejzsírtartalma

 

 

0403 10 91

– – – –  Legfeljebb 3 tömegszázalék

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

– – – –  3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

– – – –  6 tömegszázalékot meghaladó

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

–  Más

 

 

 

– –  Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül

 

 

 

– – –  Por, granulátum vagy más szilárd alakban

 

 

 

– – – –  Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, zsírtartalma

 

 

0403 90 11

– – – – –  Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

– – – – –  1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

– – – – –  27 tömegszázalékot meghaladó

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Más, zsírtartalma

 

 

0403 90 31

– – – – –  Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0403 90 33

– – – – –  1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0403 90 39

– – – – –  27 tömegszázalékot meghaladó

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – –  Más

 

 

 

– – – –  Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, zsírtartalma

 

 

0403 90 51

– – – – –  Legfeljebb 3 tömegszázalék

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

– – – – –  3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

– – – – –  6 tömegszázalékot meghaladó

59,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Más, zsírtartalma

 

 

0403 90 61

– – – – –  Legfeljebb 3 tömegszázalék

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 90 63

– – – – –  3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 90 69

– – – – –  6 tömegszázalékot meghaladó

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

 

– –  Ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is

 

 

 

– – –  Por, granulátum vagy más szilárd alakban, tejzsírtartalma

 

 

0403 90 71

– – – –  Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

– – – –  1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

– – – –  27 tömegszázalékot meghaladó

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  Más, tejzsírtartalma

 

 

0403 90 91

– – – –  Legfeljebb 3 tömegszázalék

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

– – – –  3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

– – – –  6 tömegszázalékot meghaladó

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Tejsavó sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; másutt nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó termék cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

 

 

0404 10

–  Tejsavó és módosított savó sűrítve is, vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

 

 

 

– –  Por, granulátum vagy más szilárd alakban

 

 

 

– – –  Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38)

 

 

 

– – – –  Legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma

 

 

0404 10 02

– – – – –  Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

7 €/100 kg/net

0404 10 04

– – – – –  1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

– – – – –  27 tömegszázalékot meghaladó

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  15 tömegszázalékot meghaladó és zsírtartalma

 

 

0404 10 12

– – – – –  Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

– – – – –  1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

– – – – –  27 tömegszázalékot meghaladó

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  Más, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38)

 

 

 

– – – –  Legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma

 

 

0404 10 26

– – – – –  Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (22)

0404 10 28

– – – – –  1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 32

– – – – –  27 tömegszázalékot meghaladó

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  15 tömegszázalékot meghaladó és zsírtartalma

 

 

0404 10 34

– – – – –  Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 36

– – – – –  1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 38

– – – – –  27 tömegszázalékot meghaladó

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– –  Más

 

 

 

– – –  Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38)

 

 

 

– – – –  Legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma

 

 

0404 10 48

– – – – –  Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0,07 €/kg/net (23)

0404 10 52

– – – – –  1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

– – – – –  27 tömegszázalékot meghaladó

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  15 tömegszázalékot meghaladó és zsírtartalma

 

 

0404 10 56

– – – – –  Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

– – – – –  1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

– – – – –  27 tömegszázalékot meghaladó

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  Más, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38)

 

 

 

– – – –  Legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma

 

 

0404 10 72

– – – – –  Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (22)

0404 10 74

– – – – –  1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 76

– – – – –  27 tömegszázalékot meghaladó

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  15 tömegszázalékot meghaladó és zsírtartalma

 

 

0404 10 78

– – – – –  Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 82

– – – – –  1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 84

– – – – –  27 tömegszázalékot meghaladó

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 90

–  Más

 

 

 

– –  Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül és zsírtartalma

 

 

0404 90 21

– – –  Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

– – –  1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

– – –  27 tömegszázalékot meghaladó

167,2 €/100 kg/net

 

– –  Más, zsírtartalma