ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 283

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. október 14.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 1532/2006/EK rendelete (2006. október 12.) a kiváló minőségű marhahús egyes behozatali kontingenseire vonatkozó feltételekről

1

 

 

A Bizottság 1533/2006/EK rendelete (2006. október 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

 

A Bizottság 1534/2006/EK rendelete (2006. október 13.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 18. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

5

 

 

A Bizottság 1535/2006/EK rendelete (2006. október 13.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 18. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

7

 

 

A Bizottság 1536/2006/EK rendelete (2006. október 13.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 18. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

9

 

 

A Bizottság 1537/2006/EK rendelete (2006. október 13.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 50. egyenkénti pályázati felhívásra

10

 

 

A Bizottság 1538/2006/EK rendelete (2006. október 13.) a gabonaágazatban 2006. október 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

11

 

*

A Bizottság 1539/2006/EK rendelete (2006. október 13.) az intervenciós készletekből származó élelmiszerek a Közösség legrászorultabb személyei ellátását célzó, a 2007-es költségvetési év terhére a tagállamoknak nyújtott támogatási terv elfogadásáról

14

 

*

A Bizottság 1540/2006/EK rendelete (2006. október 13.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt egyes közvetlen kifizetésekre 2006-ban fizethető előleg engedélyezéséről

20

 

*

A Bizottság 1541/2006/EK rendelete (2006. október 13.) a 493/2006/EK rendelet 3. cikkében említett kivonási küszöbérték meghatározására szolgáló együttható rögzítéséről

22

 

*

A Bizottság 1542/2006/EK rendelete (2006. október 13.) a 493/2006/EK rendeletnek a cukorágazat piacának közös szervezését érintő reform keretébe tartozó átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról

24

 

*

A Bizottság 1543/2006/EK rendelete (2006. október 12.) a 910/2006/EK rendelet által módosított, a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról ( 1 )

27

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2006. október 5.) a menekültügy és bevándorlás területét érintő tagállami intézkedésekkel kapcsolatos kölcsönös tájékoztatási mechanizmus létrehozásáról

40

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2006. október 3.) a Romániában a magas patogenitású madárinfluenza gyanújával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2005/710/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 4321. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

44

 

*

A Bizottság határozata (2006. október 12.) a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a kristályüvegben található ólom alkalmazásai mentesítésének tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 4789. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

47

 

*

A Bizottság határozata (2006. október 12.) a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének az ólom és a kadmium alkalmazásai mentesítésének tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 4790. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

48

 

*

A Bizottság határozata (2006. október 12.) a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a hatvegyértékű króm alkalmazásai mentesítésének tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 4791. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

50

 

*

A Bizottság határozata (2006. október 13.) a 2005/393/EK határozat a kéknyelv-betegséggel kapcsolatos, korlátozás alá vont körzetekből vagy ezen körzeteken keresztül történő szállításokra alkalmazandó feltételek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 4813. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

52

 

*

A Bizottság határozata (2006. október 13.) az Egyesült Királyság egyik tejipari létesítményében előállított tehéntúró forgalomba hozatalának tilalmáról (az értesítés a C(2006) 4877. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

59

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

14.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/1


A TANÁCS 1532/2006/EK RENDELETE

(2006. október 12.)

a kiváló minőségű marhahús egyes behozatali kontingenseire vonatkozó feltételekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Célszerű olyan intézkedéseket elfogadni, amelyek biztosítják a kiváló minőségű marhahús Közösségbe történő behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensekhez kapcsolódó feltételek teljesülését.

(2)

Az EK 11 000 tonnás, 5 000 tonnás illetve 4 000 tonnás WTO-vámkontingense keretében kiváló minőségű marhahúst exportáló országokkal folytatott megbeszélések rávilágítottak arra, hogy szükség van az e kontingensek alapján történő behozatalra vonatkozó feltételek pontosítására.

(3)

A helyzet egyértelművé tétele érdekében helyénvaló a szóban forgó három vámkontingenst, amelyek mindegyikét egyetlen szállító (Argentína, Brazília illetve Uruguay) veszi igénybe, kiosztani a három ország számára.

(4)

A Bizottságnak a későbbiekben könnyebben ellenőrizhető és igazolható meghatározásokat kell elfogadnia a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendelet (1) 32. cikkének (1) bekezdésében említett eljárással összhangban, lehetővé téve a meghatározásban foglaltaknak való megfelelés utólagos vizsgálatát és ellenőrzését, az alapvető behozatali feltételek megváltoztatása nélkül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95, illetve 0206 29 91 KN-kód alá tartozó, kiváló minőségű marhahús Közösségbe történő behozatalára vonatkozóan megállapított 11 000 tonnás, 5 000 tonnás illetve 4 000 tonnás WTO-vámkontingensre az e rendelet mellékletében meghatározott feltételek vonatkoznak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2006. október 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. HUOVINEN


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o.


MELLÉKLET

A termék leírása

Vámtételszámok

Kontingens és kontingensen belüli vámtétel

Egyéb feltételek

Szarvasmarhafélék kiváló minőségű húsa csont nélkül, frissen vagy hűtve

ex 0201 30 00

11 000 t

20 %

Szarvasmarhafélék „kiváló minőségű” húsa, frissen vagy hűtve; szállító állam: Argentína

Szarvasmarhafélékből származó, élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség: sovány és zsíros dagadó, frissen vagy hűtve

ex 0206 10 95

 

A kontingens igénybevételére való jogosultság feltételei a vonatkozó közösségi rendelkezésekben szerepelnek

Szarvasmarhafélék kiváló minőségű húsa csont nélkül, frissen vagy hűtve

ex 0201 30 00

5 000 t

20 %

Szarvasmarhafélék „kiváló minőségű” húsa, frissen vagy hűtve; szállító állam: Brazília

Szarvasmarhafélék kiváló minőségű húsa fagyasztva:

 

 

A kontingens igénybevételére való jogosultság feltételei a vonatkozó közösségi rendelkezésekben szerepelnek

Más

ex 0202 30 90

 

 

Szarvasmarhafélékből származó, élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség:

 

 

 

Sovány és zsíros dagadó, frissen vagy hűtve

ex 0206 10 95

 

 

Sovány és zsíros dagadó, fagyasztva

ex 0206 29 91

 

 

Szarvasmarhafélék kiváló minőségű húsa csont nélkül, frissen vagy hűtve

ex 0201 30 00

4 000 t

20 %

Szarvasmarhafélék „kiváló minőségű” húsa, frissen vagy hűtve; szállító állam: Uruguay

Szarvasmarhafélék kiváló minőségű húsa csont nélkül, fagyasztva:

 

 

A kontingens igénybevételére való jogosultság feltételei a vonatkozó közösségi rendelkezésekben szerepelnek

Más

ex 0202 30 90

 

 

Szarvasmarhafélékből származó, élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség:

 

 

 

Sovány és zsíros dagadó, frissen vagy hűtve

ex 0206 10 95

 

 

Sovány és zsíros dagadó, fagyasztva

ex 0206 29 91

 

 


14.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/3


A BIZOTTSÁG 1533/2006/EK RENDELETE

(2006. október 13.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. október 14-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 13-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. október 13-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

74,4

096

36,2

204

40,9

999

50,5

0707 00 05

052

66,6

096

18,4

999

42,5

0709 90 70

052

88,9

999

88,9

0805 50 10

052

65,0

388

57,2

524

57,6

528

55,7

999

58,9

0806 10 10

052

85,0

066

59,1

092

44,8

096

48,4

400

191,3

999

85,7

0808 10 80

388

86,2

400

100,5

512

82,4

800

180,1

804

98,7

999

109,6

0808 20 50

052

113,9

999

113,9


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


14.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/5


A BIZOTTSÁG 1534/2006/EK RENDELETE

(2006. október 13.)

az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 18. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i 1898/2005/EK rendelettel (2) összhangban az intervenciós ügynökségek folyamatos pályázati eljárás útján eladhatnak bizonyos mennyiséget az általuk tárolt intervenciós készletekből és támogatást nyújthatnak tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra. A fenti rendelet 25. cikke előírja, hogy az egyes egyedi pályázati felhívásokra beérkező pályázatok figyelembevételével az intervenciós vajra minimális értékesítési árat, a tejszínre, vajra, vajkoncentrátumra pedig maximális támogatást kell megállapítani. Előírja továbbá, hogy az ár vagy a támogatás mértéke változhat a vaj tervezett felhasználása, annak zsírtartalma és a bedolgozási eljárás szerint. Az 1898/2005/EK rendelet 28. cikkében említett feldolgozási biztosíték összegét ennek megfelelően kell megállapítani.

(2)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 18. egyedi pályázati eljárás céljára az intervenciós készletekből származó vaj minimális értékesítési ára és a feldolgozási biztosíték összege a rendelet 25., illetve 28. cikke értelmében az e rendelet mellékletében foglalt táblázatnak megfelelően került megállapításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. október 14-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 13-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 308., 2005.11.25., 1. o. A legutóbb a 2107/2005/EK rendelettel (HL L 337., 2005.12.22., 20. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 18. egyedi pályázati eljárás céljára a vaj minimális értékesítési árai és a feldolgozási biztosíték

(EUR/100 kg)

Képlet

A

B

Bedolgozási eljárás

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Minimális értékesítési ár

Vaj ≥ 82 %

Változatlan

206

210

210

Koncentrátum

204,1

Feldolgozási biztosíték

Változatlan

45

45

45

Koncentrátum

45


14.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/7


A BIZOTTSÁG 1535/2006/EK RENDELETE

(2006. október 13.)

az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 18. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i 1898/2005/EK rendelettel (2) összhangban az intervenciós ügynökségek folyamatos pályázati eljárás útján eladhatnak bizonyos mennyiséget az általuk tárolt intervenciós vajkészletekből, és támogatást nyújthatnak tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra. A fenti rendelet 25. cikke előírja, hogy az egyes egyedi pályázati felhívásokra beérkező pályázatok figyelembevételével az intervenciós vajra minimális értékesítési árat, a tejszínre, vajra, vajkoncentrátumra pedig maximális támogatást kell megállapítani. A rendelet előírja továbbá, hogy az ár vagy a támogatás változhat a vaj tervezett felhasználása, zsírtartalma és a bedolgozási eljárás szerint. Az 1898/2005/EK rendelet 28. cikkében említett feldolgozási biztosíték összegét ennek megfelelően kell megállapítani.

(2)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 18. egyedi pályázati eljárás céljára az intervenciós készletekből származó tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra adható maximális támogatás és a feldolgozási biztosíték összege a rendelet 25., illetve 28. cikke értelmében az e rendelet mellékletében foglalt táblázatnak megfelelően került megállapításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. október 14-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 13-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 308., 2005.11.25., 1. o. A legutóbb a 2107/2005/EK rendelettel (HL L 337., 2005.12.22., 20. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 18. egyedi pályázati eljárás céljára a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra adható maximális támogatás és a feldolgozási biztosíték összege

(EUR/100 kg)

Képlet

A

B

Bedolgozási eljárás

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Maximális támogatás

Vaj ≥ 82 %

18,5

15

15

Vaj < 82 %

14,63

14,6

Vajkoncentrátum

22

18,5

22

18,5

Tejszín

10

6,3

Feldolgozási biztosíték

Vaj

20

Vajkoncentrátum

24

24

Tejszín

11


14.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/9


A BIZOTTSÁG 1536/2006/EK RENDELETE

(2006. október 13.)

az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 18. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i 1898/2005/EK bizottsági rendelet (2) 47. cikkével összhangban az intervenciós hivatalok a vajkoncentrátum támogatására vonatkozó folyamatos pályázati felhívást nyitnak meg. A rendelet 54. cikke előírja, hogy az egyedi pályázati felhívásra érkezett pályázatok alapján állapítják meg a legalább 96 %-os zsírtartalmú vajkoncentrátumra adható támogatás maximális összegét.

(2)

Az 1898/2005/EK rendelet 53. cikkének (4) bekezdése rendelkezik végfelhasználási biztosíték nyújtásáról, ami a vajkoncentrátumnak a kiskereskedelem által történő átvételét hivatott biztosítani.

(3)

A beérkezett pályázatok alapján meg kell állapítani a maximális támogatás összegét, valamint ennek megfelelően a végfelhasználási biztosíték összegét.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 18. egyedi pályázati eljárás céljára a rendelet 47. cikkének (1) bekezdése szerinti, legalább 96 %-os zsírtartalmú vajkoncentrátumra adható maximális támogatás összege 19,8 EUR/100 kg.

Az 1898/2005/EK rendelet 53. cikkének (4) bekezdésében előírt végfelhasználási biztosíték 22 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. október 14-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 13-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 308., 2005.11.25., 1. o. A legutóbb a 2107/2005/EK rendelettel (HL L 337., 2005.12.22., 20. o.) módosított rendelet.


14.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/10


A BIZOTTSÁG 1537/2006/EK RENDELETE

(2006. október 13.)

a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 50. egyenkénti pályázati felhívásra

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke c) bekezdésére,

mivel:

(1)

A vaj- és tejszínpiaci intervenciót szabályzó 1255/1999/EK tanácsi rendelet (2) alkalmazásának részletes szabályait meghatározó, 1999. december 16-i 2771/1999/EK bizottsági rendelet 21. cikkének megfelelően az intervenciós ügynökségek az általuk tárolt vaj bizonyos mennyiségét folyamatos pályáztatás keretében értékesítésre ajánlották fel.

(2)

Figyelemmel az egyenkénti pályázati felhívásokra beérkezett ajánlatokra, minimális értékesítési árat határoznak meg, vagy pedig döntés születik arra vonatkozóan, hogy a 2771/1999/EK rendelet 24a. cikke szerint nem történik szerződéskötés.

(3)

Figyelemmel a beérkezett pályázatokra, a minimum eladási árat meg kell állapítani.

(4)

A Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2771/1999/EK rendeletnek megfelelő 50. egyenkénti pályázati felhívás esetén, amelyet illetően az arra vonatkozó pályázati beadási határidő 2006. október 10-én lejárt, a vaj minimum értékesítési árát 233,00 EUR/100 kg-ban kell meghatározni.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. október 14-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 13-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 333., 1999.12.24., 11. o. A legutóbb az 1802/2005/EK rendelettel (HL L 290., 2005.11.4., 3. o.) módosított rendelet.


14.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/11


A BIZOTTSÁG 1538/2006/EK RENDELETE

(2006. október 13.)

a gabonaágazatban 2006. október 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek a gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámokra való alkalmazásának szabályairól szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikke előírja, hogy az ugyanezen rendelet 1. cikkében felsorolt termékek behozatalára a közös vámtarifa vámtételeit kell alkalmazni. Azonban az ugyanezen cikk (2) bekezdésében említett termékekre vonatkozó behozatali vám az e termékek behozatalának időpontjában érvényes és 55 %-kal növelt intervenciós árral egyenlő, levonva belőle az adott szállítmányra alkalmazandó cif-importárat. E vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa szerinti vámtételt.

(2)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése értelmében a cif-importárakat az adott termékek reprezentatív világpiaci árai alapján kell kiszámítani.

(3)

Az 1249/96/EK rendelet a gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámok tekintetében rögzítette az 1784/2003/EK rendelet alkalmazásának részletes szabályait.

(4)

A behozatali vámok mindaddig hatályban maradnak, amíg egy újabb vámtételeket rögzítő rendelkezés hatályba nem lép.

(5)

A behozatali vámok rendszerének megfelelő működése érdekében a vámok kiszámításához az egy adott referenciaidőszak során megállapított reprezentatív piaci árfolyamokat kell figyelembe venni.

(6)

Az 1249/96/EK rendelet értelmében a behozatali vámokat az e rendelet mellékletében foglaltak szerint kell rögzíteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett, gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg, a II. mellékletben ismertetett elemek alapján.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. október 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 13-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1110/2003/EK rendelettel (HL L 158., 2003.6.27., 12. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek 2006. október 16-tól alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kód

Árumegnevezés

Behozatali vám (1)

(EUR/tonnában)

1001 10 00

Durumbúza, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

Közönséges búza, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

Közönséges búza, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

Rozs

0,00

1005 10 90

Kukorica, vetőmag, a hibrid kivételével

28,02

1005 90 00

Kukorica, a vetőmag kivételével (2)

28,02

1007 00 90

Cirokmag, a hibrid vetőmag kivételével

0,00


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra (az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése) az importőr vámcsökkentésben részesülhet, amely:

3 EUR/t, ha a kirakodás kikötője a Földközi-tengeren van, vagy

2 EUR/t, ha a kirakodás kikötője Írországban, az Egyesült Királyságban, Dániában, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban vagy az Ibériai-félsziget atlanti partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

A vámtételek kiszámításának tényezői

(2006.9.29.–2006.10.12.)

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Tőzsdei jegyzések

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Termékek (%-os fehérjetartalom 12 %-os nedvességtartalom mellett)

HRS2

YC3

HAD2

közepes minőségű (1)

gyenge minőségű (2)

US barley 2

Árfolyamjegyzés (EUR/t)

157,11 (3)

85,96

168,07

158,07

138,07

127,60

Felár az öbölbeli árhoz (EUR/t)

18,88

 

 

Felár a nagy-tavakbeli árhoz (EUR/t)

12,63

 

 

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Fuvardíjak/költségek: Mexikói-öböl–Rotterdam 24,18 EUR/t; Nagy-tavak–Rotterdam 32,81 EUR/t.

3.

Az 1249/96/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett támogatások:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  10 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(2)  30 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(3)  Beleértve 14 EUR/t hozzáadás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)


14.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/14


A BIZOTTSÁG 1539/2006/EK RENDELETE

(2006. október 13.)

az intervenciós készletekből származó élelmiszerek a Közösség legrászorultabb személyei ellátását célzó, a 2007-es költségvetési év terhére a tagállamoknak nyújtott támogatási terv elfogadásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kijelölt szervezeteknek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel a Közösség legrászorultabb személyei számára történő szétosztás céljából történő ellátására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1987. december 10-i 3730/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

tekintettel az euro bevezetésével kapcsolatos agromonetáris intézkedések megállapításáról szóló, 1998. december 15-i 2799/98/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. október 29-i 3149/92/EGK bizottsági rendelet (3) 2. cikkével összhangban, a bizottságnak el kell fogadnia egy, a 2007-es költségvetési év forrásaiból finanszírozandó szétosztási tervet. A tervnek különösen meg kell határoznia az intézkedést alkalmazó minden egyes tagállam számára, az általuk megvalósítandó terv részének végrehajtásához szükséges rendelkezésre álló maximális pénzügyi forrásokat, valamint minden, az intervenciós hivatalok birtokában lévő intervenciós készletekből kivonható terméktípus mennyiségét.

(2)

2007 tekintetében a tervben részt vevő tagállamok a 3149/92/EGK rendelet 1. cikkének megfelelően a szükséges információt megküldték.

(3)

Ami az erőforrások elosztását illeti, a tapasztalatokat és az erőforrások előző években a tagállamok által történt felhasználását figyelembe kell venni.

(4)

A 3149/92/EGK rendelet 2. cikke (3) bekezdése első albekezdésének c) pontja előírja, hogy az intervenciós készletekből átmenetileg rendelkezésre nem álló termékek esetén e termékek piacon történő beszerzésére támogatás jár. Mivel jelenleg az intervenciós hivatalok birtokában lévő rizs-, valamint soványtejpor-készlet rendkívül alacsony, és már megállapodások születtek e termékek piacon történő értékesítésére, illetve a 3149/92/EGK rendelet keretében történő szétosztásukra, továbbá mivel 2006-ra nincs tervbe véve beszerzés ezen élelmiszerekből, a támogatás összegét olyan mértékben kell meghatározni, hogy az lehetővé tegye a 2007. éves terv végrehajtásához szükséges sovány tejpor és rizs beszerzését a piacon. Továbbá különös rendelkezéseket kell hozni a szerződés megfelelő végrehajtása végett.

(5)

Figyelembe veendő bizonyos tagállamok egyedi szükségleteit, szükségesnek mutatkozik engedélyezni a gabonafélék rizsért vagy rizsalapú termékekért fizetségképpen történő kivonását, a 3149/92/EGK rendelet 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának harmadik albekezdésével összhangban.

(6)

A 3149/92/EGK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy egy adott tagállam intervenciós készletében hiányzó termék esetén ezen tagállamban az éves terv megvalósítása érdekében lehetőség nyílik egy másik tagállamból származó termék átszállítására. Következésképpen a 3149/92/EGK rendelet 7. cikkében előírt feltételeknek megfelelően a 2007. éves terv megvalósításához szükséges közösségen belüli átszállításokat engedélyezni kell.

(7)

A terv megvalósítása érdekében a 2799/98/EK rendelet 3. cikkének megfelelően az ügyleti tény dátumának azonosnak kell lennie az intervenciós raktározású készletek igazgatása pénzügyi évének kezdetével.

(8)

A 3149/92/EGK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban az éves terv elkészítésekor a Bizottság konzultált a Közösség legrászorultabb személyeinek problémáit ismerő legfőbb szervezetekkel.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az érintett irányítóbizottságok véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2007-re vonatkozóan a 3730/87/EGK rendeletnek megfelelően a Közösség legrászorultabb személyei számára történő élelmiszer-kiosztásnak az e rendelet 1. mellékletében meghatározott szétosztási terv szerint kell történnie.

2. cikk

(1)   Az 1. cikkben említett tervhez szükséges sovány tejpor és rizs piacon történő beszerzésére szóló, tagállamoknak szánt támogatást a II. melléklet határozza meg.

(2)   Az (1) bekezdésben említett, sovány tejpor és rizs szállítására vonatkozó szerződést elnyerő pályázóra az intervenciós hivatal nevében kiállított ajánlati ár összegével egyenértékű biztonsági rendelkezés vonatkozik.

3. cikk

E rendelet III. mellékletében felsorolt termékek közösségen belüli átszállítása engedélyezett a 3149/92/EGK rendelet 7. cikkében meghatározott feltételek szerint.

4. cikk

Az e rendelet 1. cikkében említett terv megvalósítása érdekében a 2799/98/EK rendelet 3. cikkében említett ügyleti tény dátuma 2006. október 1.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 13-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 352., 1987.12.15., 1. o. A 2535/95/EK rendelettel (HL L 260., 1995.10.31., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 349., 1998.12.24., 1. o.

(3)  HL L 313., 1992.10.30., 50. o. A legutóbb a 133/2006/EK rendelettel (HL L 23., 2006.1.27., 11. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

2007-re szóló szétosztási terv

a)

A terv megvalósítása céljából rendelkezésre álló források tagállamonként:

(euróban)

Tagállam

Támogatás

Belgique/België

5 817 428

Česká republika

144 453

Eesti

324 813

Elláda

6 267 329

España

54 836 559

France

48 890 266

Ireland

217 997

Italia

70 764 888

Latvija

348 962

Lietuva

3 273 261

Luxembourg

80 707

Magyarország

7 476 638

Malta

384 792

Polska

41 343 047

Portugal

14 086 552

Slovenija

1 272 606

Suomi/Finland

3 383 074

Összesen

258 913 372

b)

A Közösség intervenciós készleteiből tagállamok közötti szétosztás céljából kivonásra szánt minden egyes termék mennyisége az a) pontban meghatározott maximális összegek erejéig:

(tonna)

Tagállam

Gabonafélék

Rizs (hántolatlan)

Vaj

Cukor

Belgique/België

12 000

 

 

2 000

Česká republika

270

 

26

50

Eesti

3 000

 

 

 

Elláda

11 760

3 900

 

 

España

110 000

 

13 650

6 443

France

82 641

23 641

6 500

3 338

Ireland

 

 

80

 

Italia

122 465

20 000

3 570

6 847

Latvija

3 280

 

 

 

Lietuva

12 000

 

 

2 760

Magyarország

52 000

 

 

900

Malta

1 550

 

 

 

Polska

120 230

 

2 400

8 298

Portugal

20 000

14 000

3 300

1 435

Slovenija

2 610

 

 

653

Suomi/Finland

16 500

 

500

500

Összesen

570 306

61 541

30 026

33 224

c)

Az intervenciós készletekből az a) pontban meghatározott maximális összegek erejéig a piacon mobilizált rizsért vagy rizsalapú termékekért fizetségképpen kivonható gabonafélék mennyisége:

Tagállam

Tonna

Belgique/België

4 146

France

25 590

Lietuva

5 000

Összesen

34 736


II. MELLÉKLET

a)

A tagállamoknak a Közösség piacán történő soványtejpor-beszerzésére szóló támogatása az I. melléklet a) pontjában meghatározott maximális összegek erejéig:

Tagállam

Euro

Belgique/België

2 893 618

Česká republika

17 469

Eesti

5 190

Elláda

4 192 560

France

13 494 861

Italia

39 261 578

Luxembourg

76 864

Magyarország

1 397 520

Malta

118 789

Polska

16 770 240

Slovenija

527 564

Összesen

78 756 283

b)

A tagállamoknak a Közösség piacán történő rizsbeszerzésére szóló támogatása az I. melléklet a) pontjában meghatározott maximális összegek erejéig:

Tagállam

Euro

Eesti

300

España

2 400 000

Malta

90 750

Slovenija

90 000

Összesen

2 581 050


III. MELLÉKLET

A 2007-es terv keretében megengedett Közösségen belüli átszállítás

Termék

Mennyiség

tonnában

Jogosult

Címzett

1.

Közönséges búza

2 207

MMM, Suomi/Finland

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Eesti

2.

Közönséges búza

11 760

BLE, Deutschland

OPEKEPE, Elláda

3.

Közönséges búza

110 000

ONIGC, France

FEGA, España

4.

Közönséges búza

103 429

BLE, Deutschland

AGEA, Italia

5.

Közönséges búza

19 036

AMA, Österreich

AGEA, Italia

6.

Közönséges búza

5 637

MMM, Suomi/Finland

Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva

7.

Közönséges búza

1 550

ONIGC, France

National Research and Development Centre, Malta

8.

Közönséges búza

20 000

ONIGC, France

INGA, Portugal

9.

Közönséges búza és más gabonafélék

2 610

MVH, Magyarország

AAMRD, Slovenija

10.

Rizs

23 641

OPEKEPE, Elláda

ONIGC, France

11.

Rizs

20 000

OPEKEPE, Elláda

Ente Risi, Italia

12.

Rizs

14 000

OPEKEPE, Elláda

INGA, Portugal

13.

Vaj

3 511

Department of Agriculture and Food, Ireland

Office de l'Elevage, France

14.

Cukor

3 338

FEGA, España

ONIGC, France

15.

Cukor

2 760

ARR, Polska

Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva

16.

Cukor

1 435

FEGA, España

INGA, Portugal

17.

Cukor

500

ARR, Polska

MMM, Suomi/Finland


14.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/20


A BIZOTTSÁG 1540/2006/EK RENDELETE

(2006. október 13.)

az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt egyes közvetlen kifizetésekre 2006-ban fizethető előleg engedélyezéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 28. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1782/2003/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdése értelmében a rendelet I. mellékletében felsorolt támogatási rendszerek szerint történő kifizetésekre évente egyszer, a december 1. és a következő év június 30. közötti időszakban kerül sor.

(2)

A tagállamok sokrétű és időnként tartós problémával szembesülnek az 1782/2003/EK rendeletben leírt támogatási rendszerek alkalmazásához szükséges végleges intézkedések meghozatala terén. 2006-ban az olívaolajra és a cukorra vonatkozó rendszert az egységes támogatási rendszer keretébe vonták, ami további nehézséget okozott az egységes támogatási rendszert már az előző évben bevezetett tagállamok számára.

(3)

Ennek következtében 2006-ban kivételes intézkedésként indokolt felhatalmazni a tagállamokat arra, hogy az 1782/2003/EK rendelet 28. cikke (3) bekezdésének b) pontjával összhangban előleget fizessenek az 1782/2003/EK rendelet I. mellékletében felsorolt kifizetésekre. Az előleget kizárólag azután lehet kifizetni, hogy az adminisztratív és a helyszíni ellenőrzéseket elvégezték a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 796/2004/EK bizottsági rendelet (2) alapján, amit a kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet ír elő.

(4)

A mezőgazdasági termelőket 2006-ban, főként nyáron nehéz időjárási körülmények sújtották. Az időjáráshoz való alkalmazkodás, valamint a termeléshez kötődő támogatási rendszerről az egységes támogatási rendszerre való áttérés pénzügyi nehézségeket és/vagy készpénzforgalmi gondokat eredményezhet a gazdálkodók számára. Ezért az 1782/2003/EK rendelet 28. cikke (3) bekezdése c) pontjának megfelelően indokolt, hogy a tagállamok a termelők számára előleget fizethessenek. A mezőgazdasági termelőknek fizetendő előleg összegének és a kifizetés menetrendjének összhangban kell állnia a szabályozó pénzügyi rendelkezésekkel. Az előleget ezért 2006. október 16-tól kell kifizetni, és a 2006. december 1-je előtt kifzetendő előleg összege nem haladhatja meg a mezőgazdasági termelőknek járó kifizetések 50 %-át.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 2006-os évben a tagállamok 2006. október 16-tól előleget fizethetnek a mezőgazdasági termelők számára az 1782/2003/EK rendelet I. mellékletében felsorolt támogatási rendszerek szerinti kifizetésekre.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt előleg összege nem haladhatja meg azt az összeget, amelyre a 796/2004/EK rendeletnek megfelelően elvégzett ellenőrzés alapján a termelő jogosult, és a kifizetésre akkor kerülhet sor, amennyiben nem merül fel annak a kockázata, hogy a teljes kifizetés későbbiekben megállapított összege alacsonyabb lesz az előleg összegénél.

(3)   Az (1) bekezdésben előírt, 2006. december 1. előtt eszközölt kifizetések összege nem haladhatja meg a (2) bekezdésben említett összeg 50 %-át.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 13-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb az 1405/2006/EK rendelettel (HL L 265., 2006.9.26., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 141., 2004.4.30., 18. o. A legutóbb a 659/2006/EK rendelettel (HL L 116., 2006.4.29., 20. o.) módosított rendelet.


14.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/22


A BIZOTTSÁG 1541/2006/EK RENDELETE

(2006. október 13.)

a 493/2006/EK rendelet 3. cikkében említett kivonási küszöbérték meghatározására szolgáló együttható rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezését érintő reform keretében átmeneti intézkedések megállapításáról, valamint az 1265/2001/EK és a 314/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. március 27-i 493/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdése b) pontjára,

mivel:

(1)

A 493/2006/EK rendelet 3. cikke előírja, hogy minden vállalkozás esetében a 2006/2007-es gazdasági év keretében termelt cukor-, izoglükóz- és inulinszirup-termelés azon része, amelyet az említett rendelet IV. mellékletében rögzített kvóták címén termeltek, és amely meghalad bizonyos küszöbértéket, a 318/2006/EK rendelet 19. cikkének értelmében kivontnak tekintendő.

(2)

A kérdéses küszöbérték meghatározása érdekében legkésőbb 2006. október 15-ig rögzíteni kell egy együtthatót, amely megegyezik a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendelet (3) 3. cikke értelmében az érintett tagállamban a 2006/2007-es gazdasági évre lemondott kvóták összegének és a 493/2006/EK rendelet IV. mellékletében e tagállam tekintetében rögzített kvótának a hányadosával.

(3)

Ezen együttható megállapításakor figyelembe kell venni a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 27-i 968/2006/EK bizottsági rendelet (4) 10. cikke (2) bekezdésével összhangban elfogadott, a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet (5) végrehajtása keretében a 2006/2007-es gazdasági évre vonatkozó szerkezetátalakítási támogatások nyújtásához a becslések szerint rendelkezésre álló pénzügyi forrásokról szóló, 2006. szeptember 29-i bizottsági közleményt.

(4)

Helyénvaló tehát rögzíteni a 2006/2007-es gazdasági évre vonatkozó kivonási küszöbérték meghatározására szolgáló együtthatót,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 493/2006/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdése b) pontjában említett tagállamonkénti együtthatót a Bizottság a következőkben állapítja meg:

a)

Belgium: 0,1945;

b)

Spanyolország: 0,0863;

c)

Franciaország (anyaország): 0,0074;

d)

Írország: 1,0000;

e)

Olaszország: 0,4936;

f)

Hollandia: 0,0848;

g)

Portugália: 0,4422;

h)

Svédország: 0,1156;

i)

többi tagállam: 0,0000.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 13-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o.

(2)  HL L 89., 2006.3.28., 11. o. A 769/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 134., 2006.5.20., 19. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 58., 2006.2.28., 42. o.

(4)  HL L 176., 2006.6.30., 32. o.

(5)  HL C 234., 2006.9.29., 9. o.


14.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/24


A BIZOTTSÁG 1542/2006/EK RENDELETE

(2006. október 13.)

a 493/2006/EK rendeletnek a cukorágazat piacának közös szervezését érintő reform keretébe tartozó átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 44. cikkére,

mivel:

(1)

Annak érdekében, hogy a Közösségen belül anélkül javuljon a piaci egyensúly, hogy újabb cukorkészletek jönnének létre a 2006/2007-es gazdasági év során, a cukorágazat piacának közös szervezését érintő reform keretében átmeneti intézkedések megállapításáról, valamint az 1265/2001/EK és a 314/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. március 27-i 493/2006/EK bizottsági rendelet (2) 3. cikke megelőző kivonást ír elő a kvóta szerint, az említett gazdasági évben támogatásra jogosult termelés csökkentésére. Ennek megfelelően egy bizonyos küszöbértéken felül minden vállalkozás kvóta szerinti termelése kivontnak, vagy a vállalkozás kérésére, kvótán felül termeltnek tekintendő. A küszöbértékeket a 318/2006/EK rendelet III. mellékletében említett, a rendelet elfogadásakor meghatározott kvóták alapján kell kiszámítani. A fenti rendelet 10. cikke előírja, hogy a Bizottság legkésőbb 2006. szeptember 30-ig kiigazítja az említett III. mellékletben meghatározott kvótákat. Ennek a kiigazításnak a következtében a kvóták módosulnak és csökken a kvóta szerint támogatható termelés. Annak érdekében, hogy a megelőző kivonásnak csak a kívánt hatása valósuljon meg, és elkerülhető legyen ennek az intézkedésnek az alkalmazásával kapcsolatos bárminemű félreértés, a 318/2006/EK rendelet III. mellékletében meghatározott kvótákra való hivatkozás helyébe a 493/2006/EK rendelet mellékletében szereplő kvótákra való hivatkozás lép.

(2)

A 493/2006/EK rendelet 4. cikke értelmében a francia tengerentúli megyékben termelt cukorra vonatkozó átmeneti támogatás nyújtására a Franciaország tengerentúli megyéiben termelt cukor értékesítése, valamint a kedvezményes nyerscukor árviszonyainak kiegyenlítése tekintetében az 1260/2001/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. július 30-i 1554/2001/EK bizottsági rendelet (3) alkalmazandó. Az 1554/2001/EK rendelet 2. cikkében a tengeri szállítás költségeit fedező átalányösszeg meghatározásához előírt részletes szabályok azonban 2006. július 1-jétől már nem hatályosak, miután a „United Terminal Sugar Market Association of London” úgy döntött, hogy többé nem határozza meg a „London Daily Price”-t. A 2006 áprilisa és júniusa közötti hónapok átlagértéke alapján meg kell tehát határozni egy átalányösszeget, amely a 493/2006/EK rendelet 4. cikkében előírt támogatás alkalmazási időszaka alatt alkalmazandó.

(3)

A 493/2006/EK rendelet 9. cikke alapján a 2006/2007-es gazdasági évre kiosztott átmeneti kvóták csak akkor vehetők igénybe, ha az érintett vállalkozás időben meg tudta változtatni a beruházásokkal kapcsolatban már meghozott döntéseket, amire azonban bizonyos vállalkozások esetében nem volt lehetőség. Lehetővé kell tehát tenni a tagállamok számára a fennmaradó átmeneti kvótáknak az érintett vállalkozások közötti átmeneti kvótaként való szétosztását a 2007/2008-as gazdasági évre.

(4)

A 318/2006/EK rendelet V. melléklete meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett a tagállamok a vállalkozások egyesüléséből vagy átruházásából származó kvótákat szétoszthatják a többi vállalkozás között. Az egyesülés vagy átruházás időpontjától függően az intézkedések a folyamatban lévő gazdasági évre vagy a következő gazdasági évre lépnek hatályba. Elő kell írni, hogy abban az esetben, ha egy egyesülés vagy átruházás 2006. július 1. és szeptember 30. között valósul meg, az intézkedések az érintett vállalkozások kérésére és az említett melléklet V. pontjában előírtaktól eltérően hatályba léphetnek a 2006/2007-es gazdasági évre és nem az ezt követő gazdasági évre, annak figyelembevétele érdekében, hogy a 2006/2007-es gazdasági év az ezután következő gazdasági évektől eltérően július 1-jén és nem október 1-jén kezdődik.

(5)

A 493/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Cukoripari Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 493/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Minden vállalkozás esetében a 2006/2007-es gazdasági év keretében termelt cukor-, izoglükóz- és inulinszirup-termelés azon része, amelyet a IV. mellékletben meghatározott kvóták szerint kiosztott kvóta szerint termeltek, és amely meghaladja az e cikk (2) bekezdésének megfelelően megállapított küszöbértéket, a 318/2006/EK rendelet 19. cikkének értelmében kivontnak tekintendő, vagy a vállalkozás 2007. január 31-e előtt benyújtott kérelmére részben vagy egészben az említett rendelet 12. cikke értelmében kvótán felüli mennyiségnek tekintendő.

(2)   Minden vállalkozás esetében az (1) bekezdésben említett küszöbérték a vállalkozás (1) bekezdésben említett kvótájának és a következő együtthatók összegének szorzata:

a)

az I. mellékletben az érintett tagállam számára megállapított együttható;

b)

az az együttható, amelyet azon kvóták összességének, amelyről a 2006/2007-es gazdasági év javára a 320/2006/EK rendelet 3. cikke címén az adott tagországban lemondtak, az e rendelet IV. mellékletében az ugyanezen tagállamra megállapított kvótával való osztása eredményeként nyernek. A Bizottság 2006. október 15-ig megállapítja ezt az együtthatót.

Ha azonban az együtthatók összege meghaladja az 1,0000-t, a küszöbérték megegyezik az (1) bekezdésben említett kvótával.”

2.

A 4. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az 1554/2001/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett átalányösszeg a 2006. július 1-jétőloktóber 30-ig tartó időszakra tonnánként 34,19 euro.”

3.

A 9. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Ha egy adott vállalkozás esetében az e bekezdésnek megfelelően kiosztott átmeneti kvóták meghaladják a 2006/2007-es gazdasági évre vonatkozó termelést, a tagállam kioszthatja az érintett vállalkozásnak a 2007/2008-as gazdasági évre a kvóták fennmaradó részét.”

4.

Az I. fejezet vége a következő 10a. cikkel egészül ki:

„10a. cikk

Vállalkozások egyesülése vagy átruházása

Az érintett vállalkozások kérésére és a 318/2006/EK rendelet V. mellékletének V. pontjától eltérve, amikor az egyesülés vagy az átruházás 2006. július 1. és szeptember 30. között valósul meg, az említett melléklet II. és III. pontjában említett intézkedések a 2006/2007-es gazdasági évre lépnek hatályba.”

5.

A rendelet IV. mellékletként az e rendelet mellékletének szövegével egészül ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 13-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o.

(2)  HL L 89., 2006.3.28., 11. o. A 769/2006/EK rendelettel (HL L 134., 2006.5.20., 19. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 205., 2001.7.31., 18. o. Az 1442/2002/EK rendelettel (HL L 212., 2002.8.8., 5. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

(A 3. cikkben említett kvóták)

Tagállam vagy régió

Cukor

Izoglukóz

Inulinszirup

(1)

(2)

(3)

(4)

Belgium

819 812

71 592

215 247

Cseh Köztársaság

454 862

Dánia

420 746

Németország

3 416 896

35 389

Görögország

317 502

12 893

Spanyolország

996 961

82 579

Franciaország (tengerentúli területek nélkül)

3 288 747

19 846

24 521

Franciaország (tengerentúli területek)

480 245

Írország

199 260

Olaszország

1 557 443

20 302

Lettország

66 505

Litvánia

103 010

Magyarország

401 684

137 627

Hollandia

864 560

9 099

80 950

Ausztria

387 326

Lengyelország

1 671 926

26 781

Portugália (kontinentális)

69 718

9 917

Portugália (Azori-szigetek)

9 953

Szlovénia

52 973

Szlovákia

207 432

42 547

Finnország

146 087

11 872

Svédország

368 262

Egyesült Királyság

1 138 627

27 237

—”


14.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/27


A BIZOTTSÁG 1543/2006/EK RENDELETE

(2006. október 12.)

a 910/2006/EK rendelet által módosított, a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 14-i 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: az alaprendelet) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

A Bizottság elfogadta a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról szóló, 2006. március 22-i 474/2006/EK bizottsági rendeletet (2).

(2)

A Bizottság elfogadta a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. június 20-i 910/2006/EK rendeletet (3).

(3)

Az alaprendelet 4. cikkének (2) bekezdésével és a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listája végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. március 22-i 473/2006/EK bizottsági rendelet (4) 2. cikkével összhangban egy tagállam a közösségi lista frissítését kérte.

(4)

Az alaprendelet 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban bizonyos tagállamok a közösségi lista frissítésének összefüggésében fontos információkról tájékoztatták a Bizottságot. Ennek alapján a Bizottságnak saját kezdeményezésére vagy a tagállamok kérésére döntést kell hoznia a közösségi lista frissítéséről.

(5)

Az alaprendelet 7. cikkével és a 473/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban a Bizottság közvetlenül – vagy ha ez nem bizonyult lehetségesnek, a szabályozási felügyeletükért felelős hatóságokon keresztül – értesítette az összes érintett légi fuvarozót, megjelölve azon legfőbb tényeket és megfontolásokat, amelyek a rájuk vonatkozó Közösségen belüli működési tilalom alkalmazásáról vagy egy, a közösségi listában szereplő légi fuvarozóra alkalmazott működési tilalom módosításáról szóló döntés alapjául szolgálnak.

(6)

Az alaprendelet 7. cikkével és a 473/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban a Bizottság lehetőséget biztosított az érintett légi fuvarozóknak, hogy betekintést nyerjenek a tagállamok által átadott dokumentációkba, hogy írásos megjegyzéseket nyújtsanak be, és hogy tíz munkanapon belül szóbeli beszámolót tartsanak a Bizottság és a repülésbiztonsági bizottság (5) számára.

(7)

A 473/2006/EK rendelet 3. cikkével összhangban a Bizottság és különleges esetekben bizonyos tagállamok megbeszélést folytattak az érintett légi fuvarozók szabályozási felügyeletéért felelős illetékes hatóságokkal.

(8)

Bizonyítékok állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a Kenyában kiadott engedéllyel rendelkező DAS Air Cargo (DAZ) üzemeltetője az Ugandában kiadott engedéllyel rendelkező Dairo Air Services (DSR) leányvállalata. A két fuvarozó ugyanazt a járművet üzemelteti. Ezért a DSR tekintetében meghozott intézkedések mindegyike a DAZ-re is alkalmazandó.

(9)

Komoly biztonsági hiányosságok igazolt bizonyítékai állnak rendelkezésre a Dairo Air Services tekintetében. A hiányosságokat Hollandia, az Egyesült Királyság, Belgium, Franciaország, Németország és Spanyolország azonosította a SAFA-program alapján folytatott földi ellenőrzések (6) során. A vizsgálatok ténymegállapításainak ismétlődése rendszerbeli biztonsági hiányosságokat mutat. A tagállamokkal való együttműködés, illetve az ugandai hatóságok és a Dairo Air Services korrigáló intézkedései ellenére e ténymegállapítások ismétlődése rendszerbeli biztonsági hiányosságokat mutat.

(10)

Az Egyesült Királyságbeli polgári légiközlekedési hatóság vizsgálatot végzett a Dairo Air Services és a DAS Air Cargo vonatkozásában, és kimutatták, hogy a két légi fuvarozó által üzemeltetett légi jármű karbantartását 2006. április 21. és július 25. között megfelelő engedély nélküli karbantartó szerv végezte, így komoly biztonsági hiányosság merült fel.

(11)

A DSR az átláthatóság, valamint a megfelelő és időben történő kommunikáció hiányára tett tanúbizonyságot, amikor a holland polgári repülési hatóság az üzemeltetésének biztonsági kérdései tekintetében vizsgálatot folytatott, mint azt jól mutatja a tagállam kapcsolatfelvételére történő megfelelő és időben megvalósuló válaszadás elmaradása.

(12)

A közös követelmények alapján megállapításra került, hogy a Dairo Air Services és a DAS Air Cargo nem felel meg teljes mértékben a vonatkozó biztonsági előírásoknak, így az A. mellékletbe kell sorolni.

(13)

A Kirgiz Köztársaság polgári légiközlekedési hatóságának meghívására európai szakértők csoportja 2006. szeptember 10. és 15. között tényfeltáró kiküldetésen vett részt a Kirgiz Köztársaságban. A csoport jelentéséből kiderül, hogy a kirgizisztáni polgári légiközlekedési hatóság elégtelen képességről tett tanúbizonyságot a Chicagói Egyezmény alapján rá vonatkozó kötelezettségekből adódó megfelelő biztonsági követelmények alkalmazását és végrehajtását illetően.

(14)

Ráadásul az európai szakértők által meglátogatott fuvarozók nagy része elsődleges üzleti tevékenységének helye a Chicagói Egyezmény 6. mellékletében foglalt követelmények ellenére nem Kirgizisztánban található, noha a Kirgiz Köztársaság által kibocsátott működési engedély birtokosai.

(15)

A közös követelmények alapján megállapításra került, hogy egyetlen, Kirgiz Köztársaságban engedélyezett légi fuvarozó sem felel meg a szükséges biztonsági követelményeknek, így mindegyikük működési tilalom tárgyát képezi és az A. mellékletbe sorolandó.

(16)

A Kirgiz Köztársaság hatóságai eljuttatták a Bizottsághoz a következő két légi fuvarozó működési engedélyének visszavonására vonatkozó bizonyítékokat: Phoenix Aviation és Star Jet. Mivel ennek következtében e két, Kirgiz Köztársaságban engedélyezett légi fuvarozó beszüntette tevékenységét, nem kell az A. mellékletbe sorolni őket.

(17)

A Kongói Demokratikus Köztársaság hatóságai a következő légi fuvarozók működési engedélyének kibocsátásáról értesítették a Bizottságot: Air Beni, Air Infini, Bel Glob Airlines, Bravo Air Congo, Gomair, Katanga Airways, Sun Air Services, Zaabu International. Mivel ezen új légi fuvarozók engedélyét a Kongói Demokratikus Köztársaság hatóságai bocsátották ki, és e hatóságok képességbeli hiányról tettek tanúbizonyságot a megfelelő biztonsági felügyelet kapcsán, a légi fuvarozókat az A. mellékletbe kell sorolni.

(18)

A Kongói Demokratikus Köztársaság hatóságai a következő légi fuvarozók működési engedélyének visszavonására vonatkozó bizonyítékokat juttattak el a Bizottsághoz: African Business and Transportations, Air Charter Services, Air Plan International, Air Transport Service, ATO – Air Transport Office, Congo Air, Dahla Airlines, DAS Airlines, Espace Aviation Services, Funtshi Aviation Service, GR Aviation, JETAIR – Jet Aero Services, Kinshasa Airways, Okapi Airways, Scibe Airlift, Shabair, Trans Service Airlift, Waltair Aviation, Zaire Aero Service (ZAS). Mivel ennek következtében a Kongói Demokratikus Köztársaságban engedélyezett, fent említett légi fuvarozók beszüntették tevékenységüket, törölni kell őket az A. mellékletből.

(19)

A libériai hatóságok a következő légi fuvarozók működési engedélyének visszavonására vonatkozó bizonyítékokat juttattak el a Bizottsághoz: Air Cargo Plus, Air Cess (Libéria), Air Liberia, Atlantic Aviation Services, Bridge Airlines, Excel Air Services, International Air Services, Jet Cargo-Liberia, Liberia Airways, Liberian World Airlines, Lonestar Airways, Midair Limited, Occidental Airlines, Occidental Airlines (Libéria), Santa Cruise Imperial Airlines, Satgur Air Transport, Simon Air, Sosoliso Airlines, Trans-African Airways, Transway Air Services, United Africa Airlines (Libéria). Mivel ennek következtében ezek a Libériában engedélyezett légi fuvarozók beszüntették tevékenységüket, törölni kell őket az A. mellékletből.

(20)

A Sierra Leone-i hatóságok a következő légi fuvarozók működési engedélyének visszavonására vonatkozó bizonyítékokat juttattak el a Bizottsághoz: Aerolift, Afrik Air Links, Air Leone, Air Salone, Air Sultan Limited, Air Universal, Central Airways Limited, First Line Air, Inter Tropic Airlines, Mountain Air Company, Orange Air Services, Pan African Air Services, Sierra National Airlines, Sky Aviation, Star Air, Transport Africa, Trans Atlantic Airlines, West Coast Airways. Mivel ennek következtében e Sierra Leonéban engedélyezett légi fuvarozók beszüntették tevékenységüket, törölni kell őket az A. mellékletből.

(21)

A szváziföldi hatóságok a következő légi fuvarozók működési engedélyének visszavonására vonatkozó bizonyítékokat juttattak el a Bizottsághoz: African International Airways, Air Swazi Cargo, East Western Airways, Galaxy Avion, Interflight, Northeast Airlines, Ocean Air, Skygate International, Swazi Air Charter, Volga Atlantic Airlines. Mivel ennek következtében e Szváziföldön engedélyezett légi fuvarozók beszüntették tevékenységüket, törölni kell őket az A. mellékletből.

(22)

Szváziföld és Dél-Afrika hatóságai kielégítő bizonyítékokat szolgáltattak annak tekintetében, hogy a Szváziföld polgári légiközlekedési hatóságai által az African International Airwaysnek kibocsátott működési engedélyt visszavonták, és hogy e légi fuvarozó a továbbiakban új, a biztonsági felügyeletéért felelősséget vállaló Dél-Afrika polgári légiközlekedési hatósága által kibocsátott működési engedéllyel folytatja tevékenységét. Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy – a megfelelő földi ellenőrzéseken keresztül a szükséges biztonsági követelményeknek való megfelelés ellenőrzésének sérelme nélkül – az African International Airwayst törölni kell az A. mellékletből.

(23)

Az Air Service Comores-nak a franciaországi polgári légiközlekedési hatóság vizsgálatára adott válasza szerint cselekvési terv jött létre a földi ellenőrzés során azonosított biztonsági hiányosságok orvoslására. Ugyanakkor továbbra sem áll rendelkezésünkre olyan bizonyíték, amely igazolná az Air Service Comores összes tevékenységére vonatkozó megfelelő cselekvési terv végrehajtását.

(24)

Az Air Service Comores szabályozási felügyeletéért felelős Comore-szigeteki hatóságok kielégítő információkat szolgáltattak Franciaország polgári légiközlekedési hatóságainak a D6-CAM lajstromjellel ellátott LET 410 UVP típusú légi jármű működési biztonsága tekintetében.

(25)

Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy az Air Service Comores csak a D6-CAM lajstromjellel ellátott LET 410 UVP típusú légi járművel folytatott tevékenység tekintetében felel meg a szükséges biztonsági követelményeknek. Ennek megfelelően az Air Service Comores-t működési korlátozás alá kell helyezni, és át kell sorolni az A. mellékletből a B. mellékletbe.

(26)

Az Ariana Afghan Airlines kérelmet nyújtott be a közösségi listából való törlésére vonatkozóan, dokumentációt nyújtott be kérése alátámasztására és határozott hajlandóságot tanúsított a Bizottsággal és a tagállamokkal való együttműködésre. Ugyanakkor, mivel a fuvarozó megfelelő, javításra irányuló cselekvési tervét teljes mértékben nem hajtották végre, a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az Ariana Afghan Airlinest továbbra is a közösségi listán kell tartani.

(27)

Az Ariana Afghan Airlines arra vonatkozó információt szolgáltatott, hogy megszüntette a Franciaországban F-GYYY lajstromszámmal jegyzékbe vett Airbus A-310 típusú légi járművével folytatott tevékenységét, mert azt értékesítette.

(28)

Ezért az Ariana Afghan Airlinesra vonatkozó közösségi tilalomra alkalmazandó feltételek megváltoztak. A légi fuvarozó teljes működésére tilalom vonatkozik, ezért továbbra is az A. mellékletbe sorolandó.

(29)

Az Air Koryo és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) polgári légiközlekedési hatóságai által benyújtott dokumentáció szerint a fuvarozó javító intézkedésekbe kezdett annak érdekében, hogy kellő időben teljes mértékben megfeleljen a vonatkozó biztonsági követelményeknek.

(30)

Ezenkívül a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) polgári légiközlekedési hatóságai megállapították, hogy jelenleg az Air Koryo számára nem engedélyezett, hogy európai úticélú járatokat működtessen, hacsak a fuvarozó nem szerez be olyan új légi járművet, amely megfelel a vonatkozó nemzetközi biztonsági követelményeknek.

(31)

A közös követelmények alapján megállapításra került, hogy a Air Koryo még mindig nem felel meg teljes mértékben a vonatkozó biztonsági előírásoknak, így továbbra is az A. mellékletbe kell sorolni.

(32)

A Phuket Air légi fuvarozó meghívását követően európai szakértők csoportja 2006. szeptember 11. és 15. között tényfeltáró küldetést vitt véghez a légi fuvarozónál Bangkokban (Thaiföld). A küldetésről szóló jelentésből kiderül, hogy bár a légi fuvarozó jelentős fejlődést ért el a közösségi listába sorolása óta, továbbra is orvosolnia kell bizonyos alapvető biztonsági hiányosságokat.

(33)

Noha el kell ismerni a fuvarozó erőfeszítéseit a jelentésben megállapított fejlődés szintjét illetően, csakúgy mint a határozott együttműködési szándékot mind a fuvarozó, mind a thaiföldi polgári légiközlekedési minisztérium részéről, a Phuket Air törlése a közösségi listából mindaddig korai, amíg olyan megfelelő bizonyíték nem érkezik és nem kerül átvizsgálásra, amely megerősíti, hogy a fuvarozó jelenleg befejezésre váró, javításra irányuló cselekvési tervét teljes mértékben végrehajtották.

(34)

A közös követelmények alapján megállapításra került, hogy a Phuket Air még mindig nem felel meg teljes mértékben a vonatkozó biztonsági előírásoknak, így továbbra is az A. mellékletbe kell sorolni.

(35)

A korábban Helios Airwaysként ismert légi fuvarozó jelenleg A Jet Aviation néven üzemel. A Helios Airways működési engedélye módosításon esett át, amely a névnek az A Jet Aviation névre való változtatásában áll (7).

(36)

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnek (EASA) az 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) 45. cikke értelmében, illetve az Egyesített Légügyi Hatóságok (JAA) 2005. október és 2006. augusztus közötti három közös látogatása (9) során végzett vizsgálata komoly biztonsági hiányosságokat azonosított az A Jet Aviation/Helios Airways üzemeltetésével kapcsolatban.

(37)

Az EASA-val, a JAA-val és a Bizottsággal folytatott megbeszéléseket követően a fuvarozó szabályozási felügyeletéért felelős ciprusi polgári légiközlekedési hatóságok bizonyítékot szolgáltattak az azonosított biztonsági hiányosságok javítására irányuló átmeneti intézkedések elfogadásáról.

(38)

A fentiek tükrében a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az A Jet Aviation/Helios Airwayst jelenleg nem kell a közösségi listába sorolni. Ugyanakkor az elkövetkezendő hónapokban a Bizottság az EASA és a JAA segítségével szigorúan figyelemmel fogja kísérni a fuvarozó helyzetét és a ciprusi légiközlekedési hatóságok felügyeleti tevékenységét.

(39)

A több tagállam által azonosított hiányosságokat követően e tagállamok és a Bizottság megbeszéléseket kezdeményezett a Johnsons Airrel és a fuvarozó szabályozási felügyeletéért felelős ghánai polgári légiközlekedési hatóságokkal.

(40)

A Johnsons Air bizonyítékokat szolgáltatott az azonosított biztonsági hiányosságok orvoslására irányuló cselekvési tervvel kapcsolatban. Mindemellett a ghánai illetékes hatóságoknak szigorú határidőn belül be kell nyújtaniuk a Johnsons Airnek a Ghánán kívül végzett működésére vonatkozó felügyeleti programját.

(41)

A fentiek tükrében a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a Johnsons Airt jelenleg nem kell a közösségi listába sorolni. A megfelelő földi ellenőrzéseken keresztül végzett vonatkozó biztonsági követelményeknek való tényleges megfelelés további ellenőrzésének sérelme nélkül a Bizottság szándékában áll, hogy három hónapon belül felülvizsgálja a Johnsons Air helyzetét a ghánai polgári légiközlekedési hatóságok által benyújtandó felügyeleti program alapján.

(42)

A több tagállam által azonosított komoly, rendszerbeli biztonsági problémákra utaló hiányosságokat követően e tagállamok és a Bizottság megbeszéléseket kezdeményezett a Pakistan International Airlines-szal és a fuvarozó szabályozási felügyeletéért felelős pakisztáni polgári légiközlekedési hatóságokkal.

(43)

A Bizottság felkérte a Pakistan International Airlinest, hogy szigorú határidőn belül szolgáltasson bizonyítékot a rendszerbeli biztonsági hiányosságok orvoslására irányuló megfelelő cselekvési tervről. Ezenkívül az illetékes pakisztáni hatóságok bejelentést tettek a fuvarozót illető felügyeleti tevékenységük szigorítására vonatkozó cselekvési terv létrejöttéről, amelyet sürgősen be kell nyújtaniuk a Bizottságnak.

(44)

A fent említett terv meghatározott határidőn belüli benyújtásáig és a pakisztáni hatóságok általi hivatalos jóváhagyásáig a Bizottság úgy ítéli meg, hogy jelenleg nem kell a közösségi listába sorolni a Pakistan International Airlinest. Ugyanakkor a Bizottság – amennyiben szükséges, az alaprendelet 5. cikkének (1) bekezdése értelmében – megfelelő intézkedéseket fog tenni, ha a fent említett tervet nem nyújtják be időben, vagy az elégtelennek bizonyul. Ráadásul a tagállamok szándékában áll a fuvarozóval kapcsolatban a vonatkozó biztonsági követelményeknek való tényleges megfelelés rendszeres földi ellenőrzéseken keresztüli további ellenőrzése.

(45)

A több tagállam által azonosított hiányosságokat követően a Bizottság megbeszéléseket kezdeményezett a légi fuvarozó szabályozási felügyeletéért felelős oroszországi hatóságokkal, és meghallgatta az érintett fuvarozót.

(46)

A Pulkovo bizonyítékot szolgáltatott a rendszerbeli biztonsági hiányosságok meghatározott határidőn belüli orvoslására irányuló cselekvési tervre és a biztonság hatékony irányításának céljából a szervezési módjuk további javítására. Az illetékes oroszországi hatóságok hivatalosan jóváhagyták a cselekvési tervet. Ezenkívül az illetékes oroszországi hatóságok cselekvési tervet nyújtottak be a légi fuvarozóra irányuló felügyeleti tevékenységek fokozására.

(47)

A fentiek tükrében a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a Pulkovót jelenleg nem kell a közösségi listába sorolni. A többek között megfelelő földi ellenőrzéseken keresztül végzett vonatkozó biztonsági követelményeknek való tényleges megfelelés további ellenőrzésének sérelme nélkül a Bizottság szándékában áll, hogy az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség és bármely más, érdeklődést tanúsító tagállam hatóságainak segítségével három hónapon belül felülvizsgálja a Pulkovo vagy annak egy másik oroszországi fuvarozóval történő, már bejelentett jövőbeli egyesüléséből létrejövő fuvarozó helyzetét, valamint az e fuvarozó szabályozási felügyeletéért felelős hatóságot. Mind a fuvarozó, mind az illetékes oroszországi hatóságok elfogadták ezt az eljárást.

(48)

A Bizottsághoz mindeddig és az általa küldött kifejezett kérések ellenére nem érkezett bizonyíték megfelelő orvosló intézkedés teljes körű végrehajtására a 2006. június 20-án frissített listán szereplő más légi fuvarozók vagy e fuvarozók szabályozási felügyeletéért felelős hatóságok részéről. Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy e légi fuvarozók továbbra is működési tilalom tárgyát képezik.

(49)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a repülésbiztonsági bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 910/2006/EK rendelettel módosított 474/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A rendelet A. melléklete helyébe e rendelet A. melléklete lép.

2.

A rendelet B. melléklete helyébe e rendelet B. melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 12-én.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 344., 2005.12.27., 15. o.

(2)  HL L 84., 2006.3.23., 14. o.

(3)  HL L 168., 2006.6.21., 16. o.

(4)  HL L 84., 2006.3.23., 8. o.

(5)  A bizottságot a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló, 1991. december 16-i 3922/91/EGK tanácsi rendelet (HL L 373., 1991.12.31., 4. o.) 12. cikke hozta létre.

(6)  CAA-NL-2000-47, CAA-NL-2003-50, CAA-NL-2004-13, CAA-NL-2004-39, CAA-NL-2004-132, CAA-NL-2004-150, CAA-NL-2005-8, CAA-NL-2005-65, CAA-NL-2005-141, CAA-NL-2005-159, CAA-NL-2005-161, CAA-NL-2005-200, CAA-NL-2005-205, CAA-NL-2005-220, CAA-NL-2005-225, CAA-NL-2006-1, CAA-NL-2006-11, CAA-NL-2006-53, CAA-NL-2006-54, CAA-NL-2006-55, CAA-NL-2006-56, CAA-NL-2006-57, CAA-UK-2005-24, CAA-UK-2006-97, CAA-UK-2006-117, DGAC-E-2005-268, LBA/D-2005-511, LBA/D-2006-483, BCAA-2000-1, BCAA-2006-38, DGAC/F-2003-397.

(7)  Eredetileg a Helios Airways új jogalanyt kívánt létrehozni A Jet néven, és vagyonát az új társasághoz kívánta átcsoportosítani. Az A Jet a Helios számára a polgári légiközlekedési minisztérium által már elfogadott eljárásokkal, légi járművekkel, berendezésekkel, személyzettel és igazgatási struktúrával kívánt üzemelni. Ennek következtében teljes műszakiengedély-kibocsátási folyamat kezdődött. Mindemellett a Helios a cégjegyzékben A Jetre változtatta nevét. A működési engedélyt és az egyéb vonatkozó engedélyezési dokumentumokat az új névre módosították.

(8)  HL L 240., 2002.9.7., 1. o. A legutóbb az 1701/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 243., 2003.9.27., 5. o.) módosított rendelet.

(9)  A JAA-EASA közös hitelesítési látogatása Cipruson 2005 októberében zajlott. 2006. május 22–24. között első alkalommal nyomonkövetési látogatást szerveztek annak felülvizsgálatára, hogy a DCA által megkezdett fellépéseket a kifogásolt tények figyelembevételével valósították-e meg. Az előző látogatás során tett ténymegállapítások jelentőségére tekintettel, és mivel bizonyos fellépéseket még nem végeztek el vagy nem zártak le, második nyomonkövetési vizsgálatot szerveztek 2006. augusztus 7–9. között. Az üzemeltetési követelmények (JAR-OPS és JAR-FCL) területén felmerült különleges kérdések tekintetében a JAA 2006. július 6-án is látogatást tett. Ezenkívül az illetékes ciprusi hatóság az Egyesült Királyság polgári légiközlekedési hatósága kíséretében 2006. szeptember 12–15. között is vizsgálati látogatást tett.


A. MELLÉKLET

AZON LÉGI FUVAROZÓK LISTÁJA, AMELYEK TELJES MŰKÖDÉSE TILALOM TÁRGYÁT KÉPEZI A KÖZÖSSÉGEN BELÜL (1)

A légi fuvarozó jogalanyának működési engedélyben feltüntetett megnevezése (és kereskedelmi neve, amennyiben különbözik)

Működési engedély (AOC) száma vagy üzemeltetési engedély száma

ICAO-kód szerinti meghatározás

Az üzemeltető állama

Air Koryo

Ismeretlen

KOR

Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK)

Ariana Afghan Airlines

009

AFG

Afganisztán

BGB Air

AK-0194-04

POI

Kazahsztán

Blue Wing Airlines

SRSH-01/2002

BWI

Suriname

Dairo Air Services

005

DSR

Uganda

DAS Air Cargo

Ismeretlen

DAZ

Kenya

GST Aero Air Company

AK-020304

BMK

Kazahsztán

Phuket Airlines

07/2544

VAP

Thaiföld

Silverback Cargo Freighters

Ismeretlen

VRB

Ruanda

A Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó a Hewa Bora Airways (2)

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Africa One

409/CAB/MIN/TC/017/2005

CFR

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

African Company Airlines

409/CAB/MIN/TC/009/2005

FPY

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Aigle Aviation

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Air Beni

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Air Boyoma

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Air Infini

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Air Kasai

409/CAB/MIN/TC/010/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Air Navette

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Air Tropiques SPRL

409/CAB/MIN/TC/007/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Bel Glob Airlines

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Blue Airlines

409/CAB/MIN/TC/038/2005

BUL

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Bravo Air Congo

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Business Aviation SPRL

409/CAB/MIN/TC/012/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Butembo Airlines

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Cargo Bull Aviation

409/CAB/MIN/TC/032/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Central Air Express

409/CAB/MIN/TC/011/2005

CAX

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Cetraca Aviation Service

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

CHC Stellavia

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Comair

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Compagnie Africaine d’Aviation (CAA)

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

CO-ZA Airways

409/CAB/MIN/TC/0053/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Doren Air Congo

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Enterprise World Airways

409/CAB/MIN/TC/031/2005

EWS

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Filair

409/CAB/MIN/TC/014/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Free Airlines

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Galaxy Incorporation

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Global Airways

409/CAB/MIN/TC/029/2005

BSP

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Goma Express

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Gomair

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Great Lake Business Company

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

ITAB – International Trans Air Business

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Katanga Airways

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Kivu Air

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Lignes Aériennes Congolaises

Ministerial signature (ordonnance 78/205)

LCG

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Malu Aviation

409/CAB/MIN/TC/013/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/008/2005

MLC

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Mango Airlines

409/CAB/MIN/TC/0045/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Rwakabika „Bushi Express”

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Safari Logistics SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Services Air

409/CAB/MIN/TC/0033/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Sun Air Services

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Tembo Air Services

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Thom’s Airways

409/CAB/MIN/TC/030/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TMK Air Commuter

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Tracep

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Trans Air Cargo Service

409/CAB/MIN/TC/035/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Transports Aériens Congolais (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Uhuru Airlines

409/CAB/MIN/TC/039/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Virunga Air Charter

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Wimbi dira Airways

409/CAB/MIN/TC/005/2005

WDA

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Zaabu International

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Egyenlítői-Guinea szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve

Egyenlítői-Guinea

Air Bas

Ismeretlen

RBS

Egyenlítői-Guinea

Air Consul SA

Ismeretlen

RCS

Egyenlítői-Guinea

Air Maken

Ismeretlen

AKE

Egyenlítői-Guinea

Air Services Guinea Ecuatorial

Ismeretlen

SVG

Egyenlítői-Guinea

Aviage

Ismeretlen

VGG

Egyenlítői-Guinea

Avirex Guinée Équatoriale

Ismeretlen

AXG

Egyenlítői-Guinea

Cargo Plus Aviation

Ismeretlen

CGP

Egyenlítői-Guinea

Cess

Ismeretlen

CSS

Egyenlítői-Guinea

Cet Aviation

Ismeretlen

CVN

Egyenlítői-Guinea

COAGE – Compagnie Aeree De Guinee Equatorial

Ismeretlen

COG

Egyenlítői-Guinea

Compania Aerea Lineas Ecuatoguineanas de Aviacion S.A. (LEASA)

Ismeretlen

LAS

Egyenlítői-Guinea

Ducor World Airlines

Ismeretlen

DWA

Egyenlítői-Guinea

Ecuato Guineana de Aviacion

Ismeretlen

ECV

Egyenlítői-Guinea

Ecuatorial Express Airlines

Ismeretlen

EEB

Egyenlítői-Guinea

Ecuatorial Cargo

Ismeretlen

EQC

Egyenlítői-Guinea

Equatair

Ismeretlen

EQR

Egyenlítői-Guinea

Equatorial Airlines SA

Ismeretlen

EQT

Egyenlítői-Guinea

Euroguineana de Aviacion

Ismeretlen

EUG

Egyenlítői-Guinea

Federal Air GE Airlines

Ismeretlen

FGE

Egyenlítői-Guinea

GEASA — Guinea Ecuatorial Airlines SA

Ismeretlen

GEA

Egyenlítői-Guinea

GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos

Ismeretlen

GET

Egyenlítői-Guinea

Guinea Cargo

Ismeretlen

GNC

Egyenlítői-Guinea

Jetline Inc.

Ismeretlen

JLE

Egyenlítői-Guinea

Kng Transavia Cargo

Ismeretlen

VCG

Egyenlítői-Guinea

Litoral Airlines, Compania, (Colair)

Ismeretlen

CLO

Egyenlítői-Guinea

Lotus International Air

Ismeretlen

LUS

Egyenlítői-Guinea

Nagesa, Compania Aerea

Ismeretlen

NGS

Egyenlítői-Guinea

Presidencia de la Republica de Guinea Ecuatorial

Ismeretlen

ONM

Egyenlítői-Guinea

Prompt Air GE SA

Ismeretlen

POM

Egyenlítői-Guinea

Skimaster Guinea Ecuatorial

Ismeretlen

KIM

Egyenlítői-Guinea

Skymasters

Ismeretlen

SYM

Egyenlítői-Guinea

Southern Gateway

Ismeretlen

SGE

Egyenlítői-Guinea

Space Cargo Inc.

Ismeretlen

SGO

Egyenlítői-Guinea

Trans Africa Airways G.E.S.A.

Ismeretlen

TFR

Egyenlítői-Guinea

Unifly

Ismeretlen

UFL

Egyenlítői-Guinea

UTAGE — Union de Transport Aereo de Guinea Ecuatorial

Ismeretlen

UTG

Egyenlítői-Guinea

Victoria Air

Ismeretlen

VIT

Egyenlítői-Guinea

A Kirgiz Köztársaság szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve

Kirgiz Köztársaság

Anikay Air

16

AKF

Kirgiz Köztársaság

Asia Alpha

31

SAL

Kirgiz Köztársaság

Avia Traffic Company

23

AVJ

Kirgiz Köztársaság

Bistair-Fez Bishkek

08

BSC

Kirgiz Köztársaság

Botir Avia

10

BTR

Kirgiz Köztársaság

British Gulf International Airlines Fez

18

BGK

Kirgiz Köztársaság

Click Airways

11

CGK

Kirgiz Köztársaság

Country International Airlines

19

CIK

Kirgiz Köztársaság

Dames

20

DAM

Kirgiz Köztársaság

Fab — Air

29

FBA

Kirgiz Köztársaság

Galaxy Air

12

GAL

Kirgiz Köztársaság

Golden Rule Airlines

22

GRS

Kirgiz Köztársaság

Intal Avia

27

INL

Kirgiz Köztársaság

Itek Air

04

IKA

Kirgiz Köztársaság

Kyrgyz Airways

06

KGZ

Kirgiz Köztársaság

Kyrgyz General Aviation

24

KGB

Kirgiz Köztársaság

Kyrgyz Trans Avia

31

KTC

Kirgiz Köztársaság

Kyrgyzstan Altyn

03

LYN

Kirgiz Köztársaság

Kyrgyzstan Airlines

01

KGA

Kirgiz Köztársaság

Max Avia

33

MAI

Kirgiz Köztársaság

OHS Avia

09

OSH

Kirgiz Köztársaság

Reem Air

07

REK

Kirgiz Köztársaság

Sky Gate International Aviation

14

SGD

Kirgiz Köztársaság

Sky Way

21

SAB

Kirgiz Köztársaság

Sun Light

25

SUH

Kirgiz Köztársaság

Tenir Airlines

26

TEB

Kirgiz Köztársaság

Trast Aero

05

TSJ

Kirgiz Köztársaság

Libéria szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve

Libéria

Weasua Air Transport Co., Ltd

Ismeretlen

WTC

Libéria

Sierra Leone szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve

Sierra Leone

Air Rum Ltd

Ismeretlen

RUM

Sierra Leone

Bellview Airlines (S/L) Ltd

Ismeretlen

BVU

Sierra Leone

Destiny Air Services Ltd

Ismeretlen

DTY

Sierra Leone

Heavylift Cargo

Ismeretlen

Ismeretlen

Sierra Leone

Orange Air Sierra Leone Ltd

Ismeretlen

ORJ

Sierra Leone

Paramount Airlines Ltd

Ismeretlen

PRR

Sierra Leone

Seven Four Eight Air Services Ltd

Ismeretlen

SVT

Sierra Leone

Teebah Airways

Ismeretlen

Ismeretlen

Sierra Leone

Szváziföld szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve

Szváziföld

Aero Africa (Pty) Ltd

Ismeretlen

RFC

Szváziföld

Jet Africa Szváziföld

Ismeretlen

OSW

Szváziföld

Royal Swazi National Airways Corporation

Ismeretlen

RSN

Szváziföld

Scan Air Charter Ltd

Ismeretlen

Ismeretlen

Szváziföld

Swazi Express Airways

Ismeretlen

SWX

Szváziföld

Szváziföld Airlink

Ismeretlen

SZL

Szváziföld


(1)  Az A. mellékletben található légi fuvarozók számára a biztonság veszélyeztetése nélkül engedélyezhető a forgalmi jogaik gyakorlása, amennyiben egy, a működési tilalom tárgyát nem képező légi fuvarozó járművét annak teljes személyzetével együtt használják, feltéve hogy annak kapcsolódó biztonsági előírásait betartják.

(2)  A Hewa Bora Airways működése az Európai Közösségen belül a jelenlegi működéseivel kapcsolatosan a B. mellékletben említett légi jármű használatával engedélyezett.


B. MELLÉKLET

AZON LÉGI FUVAROZÓK JEGYZÉKE, AMELYEK MŰKÖDÉSE MŰKÖDÉSI KORLÁTOZÁS TÁRGYÁT KÉPEZI A KÖZÖSSÉGEN BELÜL (1)

A légi fuvarozó jogalanyának működési engedélyben feltüntetett megnevezése (és kereskedelmi neve, amennyiben különbözik)

Működési engedély (AOC) száma

ICAO-kód szerinti meghatározás

Az üzemeltető állama

Légi jármű típusa

Lajstromjel(ek) és, ha hozzáférhető, gyártási szám(ok)

Nyilvántartó állam

Air Bangladesh

17

BGD

Banglades

B747-269B

S2-ADT

Banglades

Air Service Comores

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comore-szigetek

Teljes flotta, kivéve:

LET 410 UVP

Teljes flotta, kivéve:

D6-CAM (851336)

Comore-szigetek

Air West Co. Ltd

004/A

AWZ

Szudán

Teljes flotta, kivéve:

IL-76

Teljes flotta, kivéve:

ST-EWX (gy. sz.: 1013409282)

Szudán

Hewa Bora Airways (HBA) (2)

416/dac/tc/sec/087/2005

ALX

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Teljes flotta, kivéve:

L-1011

Teljes flotta, kivéve:

9Q-CHC (gy. sz.: 193H-1209)

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)


(1)  A B. mellékletben található légi fuvarozók számára a biztonság veszélyeztetése nélkül engedélyezhető a forgalmi jogaik gyakorlása, amennyiben egy, működési tilalom tárgyát nem képező légi fuvarozó járművét annak teljes személyzetével együtt használják, feltéve hogy annak kapcsolódó biztonsági előírásait betartják.

(2)  A Hewa Bora Airways működése az Európai Közösségen belül kizárólag a jelenlegi tevékenységeivel kapcsolatosan említett légi jármű használatával engedélyezett.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

14.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/40


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. október 5.)

a menekültügy és bevándorlás területét érintő tagállami intézkedésekkel kapcsolatos kölcsönös tájékoztatási mechanizmus létrehozásáról

(2006/688/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 66. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az Európai Tanács 2004. november 4-én a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megerősítését célzó, többéves programot hagyott jóvá Hágai Program néven, amely a menekültügy, a migráció, a vízumok és a határőrizet terén folytatott közös politika 2004. május 1-jétől kezdődő második szakaszának kialakítására szólít fel, amelynek alapja többek között a tagállamok közti szorosabb gyakorlati együttműködés és a jobb információcsere.

(2)

Az Amszterdami Szerződés hatálybalépése óta a közös menekültügyi és bevándorlási politikák alakulása az e területekre vonatkozó tagállami politikák szorosabb kölcsönös függését eredményezte, szükségessé téve a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megerősítéséhez elengedhetetlen nemzeti politikák összehangoltabb megközelítését.

(3)

A Bel- és Igazságügyi Tanács 2005. április 14-i ülésén elfogadott következtetéseiben a migrációs és menekültügyi politika tagállami felelősei közötti kölcsönös tájékoztatási rendszer létrehozására szólított fel, amelynek alapja a várhatóan több tagállamra vagy az Európai Unió egészére jelentős hatást gyakorló intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatási igény, és amely – valamelyik tagállam vagy a Bizottság kérésére – lehetővé teszi az egyes tagállamok és a Bizottság közti véleménycserét.

(4)

A tájékoztatási mechanizmusnak a szolidaritáson, az átláthatóságon és a kölcsönös bizalmon kell alapulnia, valamint rugalmas, gyors és bürokráciamentes csatornát kell biztosítania a nemzeti menekültügyi és bevándorlási intézkedésekkel kapcsolatos uniós szintű információ- és véleménycsere számára.

(5)

E határozat alkalmazásában a várhatóan több tagállamra vagy az Európai Unió egészére jelentős hatást gyakorló, nemzeti menekültügyi és bevándorlási intézkedések közé tartozhatnak a politikai szándékok, a hosszú távú programozás, a jogszabálytervezetek és elfogadott jogszabályok, a legfelsőbb bíróságoknak a nemzeti jog intézkedéseit alkalmazó vagy értelmező jogerős határozatai, valamint a jelentős számú személyt érintő adminisztratív határozatok.

(6)

A vonatkozó információt legkésőbb az érintett intézkedés nyilvánosan hozzáférhetővé válásának időpontjában közölni kell. Célszerű azonban, hogy a tagállamok a lehető leghamarabb továbbítsák az információt.

(7)

A hatékonyság és a hozzáférhetőség érdekében a menekültügy és bevándorlás területét érintő nemzeti intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatási mechanizmus lényegi elemét egy internetalapú hálózatnak kell alkotnia.

(8)

A nemzeti intézkedésekre vonatkozó, az internetalapú hálózaton keresztül végzett információcserét ki kell egészíteni az említett intézkedésekkel kapcsolatos véleménycsere lehetőségével.

(9)

Az e határozattal létrehozott tájékoztatási mechanizmus nem sérti a tagállamok azon jogát, hogy a nemzeti intézkedésekről a Tanács eljárási szabályzatával összhangban bármikor a Tanács keretében folytatandó ad hoc megbeszélést kérjenek.

(10)

Mivel e határozat céljait, nevezetesen a tagállamok közötti információcsere és konzultáció biztosítását, a tagállamok nem tudják kielégítő módon megvalósítani, és ezért e határozat hatásai miatt azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez a határozat nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(11)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikkével összhangban az Egyesült Királyság és Írország értesítést küldött arról, hogy részt kívánnak venni e határozat elfogadásában és alkalmazásában.

(12)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt e határozat elfogadásában, így az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazható,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a határozat a menekültügy és bevándorlás területét érintő olyan tagállami intézkedésekkel kapcsolatos kölcsönös információcserét szolgáló mechanizmust hoz létre, amely intézkedések várhatóan több tagállamra vagy az Európai Unió egészére jelentős hatást gyakorolnak.

(2)   Az (1) bekezdésben említett mechanizmus lehetővé teszi az intézkedésekről szóló véleménycserék és viták előkészítését.

2. cikk

Információnyújtás

(1)   A tagállamok közlik a Bizottsággal és a többi tagállammal az olyan intézkedésekre vonatkozó információkat, amelyeket a menekültügy és a bevándorlás területén meghozni szándékoznak, vagy a közelmúltban meghoztak, amennyiben ezek az intézkedések nyilvánosan hozzáférhetők, és várhatóan több tagállamra vagy az Európai Unió egészére jelentős hatást gyakorolnak.

Az információt a lehető leghamarabb, de legkésőbb a nyilvánosan hozzáférhetővé válásának időpontjában közlik. Az adott intézkedésre esetlegesen alkalmazandó titoktartási és adatvédelmi követelmények vonatkoznak erre a bekezdésre.

Az egyes tagállamok feladata annak értékelése, hogy saját nemzeti intézkedéseik várhatóan több tagállamra vagy az Európai Unió egészére jelentős hatást gyakorolnak-e.

(2)   Az (1) bekezdésben megállapított információt a 3. cikkben említett hálózaton keresztül, az e határozathoz mellékelt adatlap felhasználásával kell közölni.

(3)   A Bizottság vagy valamely tagállam a más tagállam által a hálózaton keresztül közölt információval kapcsolatban kiegészítő információt kérhet. Ilyen esetben az érintett tagállam egy hónapon belül megadja a kiegészítő információt.

A legfelsőbb bíróságoknak a nemzeti jog intézkedéseit alkalmazó vagy értelmező jogerős határozataira vonatkozó információ nem képezi az e bekezdés alapján kérhető kiegészítő információ tárgyát.

(4)   A (3) bekezdésben említett pótlólagos információnyújtási lehetőséggel a tagállamok – saját kezdeményezésükre vagy a Bizottság vagy más tagállam kérésére – olyan intézkedésekkel kapcsolatos információnyújtás esetében is élhetnek, amelyekre nem vonatkozik az (1) bekezdésben említett kötelezettség.

3. cikk

A hálózat

(1)   Az e határozattal összhangban végzett információcserét szolgáló hálózat webalapú.

(2)   A Bizottság felelős a hálózat kialakításáért és fenntartásáért, beleértve annak szerkezetét és tartalmát, valamint a hálózathoz való hozzáférést. A hálózaton található információ egészének vagy egy részének bizalmas jellegének megőrzéséről megfelelő intézkedésekkel kell gondoskodni.

(3)   A hálózat gyakorlati létrehozásakor a Bizottság felhasználja a tagállamok hatóságai közötti információcsere transzeurópai telematikai hálózatának közösségi keretei között meglévő technikai platformot.

(4)   A rendszer olyan egyedi alkalmazási móddal rendelkezik, amely lehetővé teszi a Bizottság és a tagállamok számára, hogy a 2. cikk (3) bekezdésének megfelelően a közölt intézkedésekre vonatkozó kiegészítő információt és a 2. cikk (4) bekezdésének megfelelően egyéb információt kérjenek egy vagy több tagállamtól.

(5)   A tagállamok a hálózathoz hozzáféréssel rendelkező nemzeti kapcsolattartókat jelölnek ki, és erről értesítik a Bizottságot.

(6)   Amennyiben a hálózat fejlesztéséhez szükséges, a Bizottság megállapodásokat köthet az Európai Közösség intézményeivel, valamint az Európai Közösségeket létrehozó szerződések alapján vagy az Európai Unió keretében létrehozott közjogi szervezetekkel.

A Bizottság tájékoztatja a Tanácsot az ilyen hozzáférés iránti kérelem beérkezéséről, valamint az említett intézményekhez és/vagy szervezetekhez való hozzáférés engedélyezéséről.

4. cikk

Véleménycserék, általános jelentés és miniszteri szinten folytatott megbeszélések

(1)   A Bizottság évente a tagállamok által közölt leglényegesebb információkat összefoglaló átfogó jelentést készít. A jelentés elkészítése és a közös érdekű kérdések meghatározása céljából a tagállamok részt vesznek a Bizottság által végzett előkészítő munkában, amelynek keretében a jelentési időszak alatt a tagállami szakértők közötti, a 2. cikk értelmében közölt információkkal kapcsolatos véleménycserét biztosító szakértői ülésekre kerülhet sor.

A jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak meg kell küldeni.

(2)   A Tanács keretében folytatandó ad hoc konzultációk lehetőségének sérelme nélkül, a Bizottság által készített általános jelentés képezi a nemzeti menekültügyi és bevándorlási politikákról szóló, miniszteri szintű viták alapját.

5. cikk

Értékelés és felülvizsgálat

A Bizottság e határozat hatálybalépése után két évvel, majd azt követően rendszeresen értékeli a mechanizmus működését. A Bizottság szükség esetén módosításokat javasol.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

7. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei, az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően.

Kelt Luxembourgban, 2006. október 5-én.

A Tanács részéről

az elnök

K. RAJAMÄKI


(1)  2006. május 3-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).


MELLÉKLET

Image


Bizottság

14.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/44


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. október 3.)

a Romániában a magas patogenitású madárinfluenza gyanújával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2005/710/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2006) 4321. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/689/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, a 90/425/EGK és a 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 18. cikke (7) bekezdésére,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe érkező termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 22. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Délkelet-Ázsiában 2003 decemberében felbukkant magas patogenitású H5N1 vírustörzs által okozott madárinfluenza kitörését követően a Bizottság e betegséggel kapcsolatban számos védekezési intézkedést fogadott el, különösen a Romániában a magas patogenitású madárinfluenza gyanújával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2005. október 13-i 2005/710/EK bizottsági határozatot (3).

(2)

A 2005/710/EK határozat előírja, hogy a tagállamok felfüggesztik az élő baromfi, a laposmellű futómadár, a vadon élő és tenyésztett vadszárnyas, valamint e fajok keltetőtojásai, illetve a madarakból készült egyes egyéb termékek Románia egész területéről történő behozatalát.

(3)

Románia most további információkat közölt a Bizottsággal az országban lévő madárinfluenza-helyzetről, amelyek azt mutatják, hogy 2006. június 7. óta már nem észlelték a betegség újabb kitörését.

(4)

Ezen információk fényében helyénvaló a 2005/710/EK határozatban előírt behozatali felfüggesztést Románia azon területeire korlátozni, amelyeket a betegség még mindig közvetlenül veszélyeztet.

(5)

A 2005/710/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/710/EK határozat melléklete helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

A tagállamok az e határozatnak való megfelelés érdekében haladéktalanul meghozzák a szükséges intézkedéseket, és kihirdetik azokat. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 3-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(2)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o. A legutóbb a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.) módosított irányelv; helyesbített változat (HL L 191., 2004.5.28., 1. o.).

(3)  HL L 269., 2005.10.14., 42. o. A legutóbb a 2006/435/EK határozattal (HL L 173., 2006.6.27. 31. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

Romániának az 1. cikk a) és b) pontjában említett területrészei:

A.   RÉSZ

ISO országkód

Az ország neve

A területrész leírása

RO

Románia

Románia egész területe


B.   RÉSZ

ISO országkód

Az ország neve

A területrész leírása

RO

Románia

Romániában a következő megyék:

Argeş

Bákó (Bacău)

Botosány (Botoşani)

Brajla (Brăila)

Bukarest (Bucureşti)

Bodza (Buzău)

Kalarász (Călăraşi)

Konstanca (Constanţa)

Dombovica (Dâmboviţa)

Dolzs (Dolj)

Galac (Galaţi)

Gyurgyevó (Giurgiu)

Gorzs (Gorj)

Jalomica (Ialomiţa)

Jászvásár (Iaşi)

Jilfó (Ilfov)

Mehedinc (Mehedinţi)

Németvásár (Neamţ)

Olt

Prahova

Szucsáva (Suceava)

Teleorman

Tulcsa (Tulcea)

Vászló (Vaslui)

Valcsa (Vâlcea)

Vráncsa (Vrancea)”


14.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/47


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. október 12.)

a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a kristályüvegben található ólom alkalmazásai mentesítésének tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 4789. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/690/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

A 2002/95/EK irányelv értelmében a Bizottságnak értékelnie kell egyes, az irányelv 4. cikkének (1) bekezdése alapján betiltott veszélyes anyagokat.

(2)

A kristályüveget egyre nagyobb rendszerességgel használták elektromos és elektronikus berendezések díszítésére. Mivel a kristályüvegre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1969. december 15-i 69/493/EGK tanácsi irányelv (2) előírja a kristályüveg ólomtartalmát, és emiatt a kristályüvegben található ólom helyettesítése technikailag lehetetlen, elkerülhetetlen e veszélyes anyagnak az ugyanezen irányelv tárgyát képező különleges anyagokban és összetevőkben való használata. Ezen eszközöket és összetevőket ezért mentesíteni kell a tilalom alól.

(3)

Egyes konkrét anyagok és alkatrészek tilalma esetében bizonyos mentesítések alkalmazási körét korlátozni kell annak érdekében, hogy a veszélyes anyagok az elektromos és az elektronikus berendezésekből fokozatosan kiszoruljanak, mivel idővel elkerülhetővé válik majd ezen anyagoknak az ilyen berendezésekben való felhasználása.

(4)

A 2002/95/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint az irányelv mellékletében felsorolt mentesítéseket felül kell vizsgálni legalább négyévente, illetve négy évvel azután, hogy a lista egy új ponttal egészült ki.

(5)

A 2002/95/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

A 2002/95/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdése értelmében a Bizottság konzultált az érintett felekkel.

(7)

Az ebben a határozatban foglalt rendelkezések összhangban vannak a 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 18. cikke által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/95/EK irányelv melléklete a következő 29. ponttal egészül ki:

„29.

A 69/493/EGK tanácsi irányelv (4) I. mellékletében (1., 2., 3. és 4. kategória) meghatározott, kristályüvegben található ólom.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 12-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 37., 2003.2.13., 19. o. A legutóbb a 2006/310/EK bizottsági határozattal (HL L 115., 2006.4.28., 38. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 326., 1969.12.29., 36. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(3)  HL L 114., 2006.4.27., 9. o.

(4)  HL L 326., 1969.12.29., 36. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.”


14.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/48


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. október 12.)

a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének az ólom és a kadmium alkalmazásai mentesítésének tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 4790. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/691/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

A 2002/95/EK irányelv értelmében a Bizottságnak értékelnie kell egyes, az irányelv 4. cikkének (1) bekezdése alapján betiltott veszélyes anyagokat.

(2)

Egyes, ólmot és kadmiumot tartalmazó anyagokat és alkatrészeket mentesíteni kell a tiltás alól, mert e veszélyes anyagok használata ezekben a konkrét anyagokban és alkatrészekben továbbra is elkerülhetetlen, vagy mert a helyettesítés által okozott káros környezeti, egészségügyi vagy a fogyasztói biztonságot érintő hatások valószínűsíthetően meghaladják az így elérhető környezeti, egészségügyi vagy a fogyasztói biztonságot érintő előnyöket. Az e határozat mellékletében felsorolt mentesítések engedélyezése tanulmányokból, az érdekelt felektől vagy egyéb műszaki/tudományos forrásokból hozzáférhető tények figyelembevételével a műszaki szakértők által elvégzett felülvizsgálati folyamat eredményei alapján történik. Ez a felülvizsgálat arra a következtetésre vezetett, hogy az anyagok kivonása vagy helyettesítése műszaki vagy tudományos szempontból továbbra sem kivitelezhető.

(3)

Egyes konkrét anyagok és alkatrészek tilalma esetében bizonyos mentesítések alkalmazási körét korlátozni kell annak érdekében, hogy a veszélyes anyagok az elektromos és az elektronikus berendezésekből fokozatosan kiszoruljanak, mivel elkerülhetővé válik majd ezen anyagoknak ilyen berendezésekben való felhasználása.

(4)

A 2002/95/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint az irányelv mellékletében felsorolt mentesítéseket felül kell vizsgálni legalább négy évente, illetve négy évvel azután, hogy a lista egy új ponttal egészült ki.

(5)

A 2002/95/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

A 2002/95/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdése értelmében a Bizottság konzultált az érintett felekkel.

(7)

Az ebben a határozatban foglalt rendelkezések összhangban vannak a 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 18. cikke által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/95/EK irányelv melléklete az e határozat mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 12-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 37., 2003.2.13., 19. o. A legutóbb a 2006/310/EK bizottsági határozattal (HL L 115., 2006.4.28., 38. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 114., 2006.4.27., 9. o.


MELLÉKLET

A 2002/95/EK határozat melléklete a következő 21–27. pontokkal egészül ki:

„21.

Ólom és kadmium a zománc boroszilikát üvegre való felviteléhez használt nyomdafestékekben.

22.

Ólom, mint szennyeződés a száloptikai kommunikációs rendszerekben használt ritkaföldfém-vas-gránát (RIG) Faraday-rotátorokban.

23.

Ólom a csatlakozók kivételével a NiFe vezetőkoszorúval rendelkező 0,65 mm vagy kisebb osztóközű, finom osztású (fine-pitch) komponensek felületén, és ólom a csatlakozók kivételével a réz vezetőkoszorúval rendelkező 0,65 mm vagy kisebb osztóközű, finom osztású (fine-pitch) komponensek felületén.

24.

Korong- és síkmátrix alakú többrétegű kerámiakondenzátorok géppel készített átmenőfuratokba történő forrasztásához használt forrasztóanyagokban lévő ólom.

25.

Ólomoxid a plazma képmegjelenítőkben (PDP) és felületvezető elektronkibocsátó kijelzőkben (SED) használt szerkezeti elemekben; nevezetesen az első és hátsó üveg dielektromos rétegben, az adatelektródában, a fekete sávban, a címezhető elektródában, a határoló bordákban, lezáró frittben és frittgyűrűben valamint nyomópasztákban.

26.

Ólomoxid a »Black Light Blue« (BLB) lámpák üveg védőburkolatában.

27.

Nagyteljesítményű (több órán keresztül 125 dB SPL és a feletti hangteljesítményszinten működő) hangszórókban használt átalakítóknál forrasztóanyagként alkalmazott ólomötvözetek.”


14.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/50


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. október 12.)

a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a hatvegyértékű króm alkalmazásai mentesítésének tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 4791. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/692/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

A 2002/95/EK irányelv értelmében a Bizottságnak értékelnie kell egyes, az irányelv 4. cikkének (1) bekezdése alapján betiltott veszélyes anyagokat.

(2)

Egyes, hatvegyértékű krómot tartalmazó anyagokat és alkatrészeket mentesíteni kell a tilalom alól, mert e veszélyes anyagok használata ezekben a konkrét anyagokban és alkatrészekben továbbra is elkerülhetetlen, vagy mert a helyettesítés által okozott környezeti, egészségügyi vagy a fogyasztói biztonságot érintő káros hatások valószínűsíthetően súlyosabbak az így elérhető környezeti, egészségügyi vagy a fogyasztói biztonságot érintő előnyöknél. A mentesítés engedélyezése tanulmányokból, az érdekelt felektől vagy egyéb műszaki/tudományos forrásokból hozzáférhető tények figyelembevételével a műszaki szakértők által elvégzett felülvizsgálati folyamat eredményei alapján történik. Ez a felülvizsgálat arra a következtetésre vezetett, hogy az anyag kivonása vagy helyettesítése műszaki vagy tudományos szempontból továbbra sem kivitelezhető 2007. július 1. előtt. Hasonló mentesítést ír elő az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv.

(3)

Egyes konkrét anyagok és alkatrészek tilalma esetében bizonyos mentesítések alkalmazási körét korlátozni kell annak érdekében, hogy a veszélyes anyagok az elektromos és az elektronikus berendezésekből fokozatosan kiszoruljanak, mivel idővel elkerülhetővé válik majd ezen anyagoknak az ilyen berendezésekben való felhasználása.

(4)

A 2002/95/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint az irányelv mellékletében felsorolt mentesítéseket felül kell vizsgálni legalább négy évente, illetve négy évvel azután, hogy a lista egy új ponttal egészült ki.

(5)

A 2002/95/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

A 2002/95/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdése értelmében a Bizottság konzultált az érintett felekkel.

(7)

Az ebben a határozatban foglalt rendelkezések összhangban vannak a 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 18. cikke által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/95/EK irányelv melléklete a következő 28. ponttal egészül ki:

„28.

A 2002/96/EK irányelv 3. kategóriájába (IT és távközlési berendezések) tartozó berendezésekben a korrózió elleni védelemre és az elektromágneses interferencia elleni védelmre szolgáló, festetlen fémlemezek és kapcsok korróziót megelőző bevonataiban található hatvegyértékű króm. 2007. július 1-jéig engedélyezett mentesítés.”

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 12-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 37., 2003.2.13., 19. o. A legutóbb a 2006/310/EK bizottsági határozattal (HL L 115., 2006.4.28., 38. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 114., 2006.4.27., 9. o.


14.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/52


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. október 13.)

a 2005/393/EK határozat a kéknyelv-betegséggel kapcsolatos, korlátozás alá vont körzetekből vagy ezen körzeteken keresztül történő szállításokra alkalmazandó feltételek tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 4813. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/693/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kéknyelv-betegség elleni védekezésre és felszámolására vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról szóló, 2000. november 20-i 2000/75/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére, 8. cikke (3) bekezdésére, 11. és 12. cikkére, valamint 19. cikke második bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2000/75/EK irányelv megállapítja a kéknyelv-betegség elleni védekezésre és felszámolására vonatkozó szabályokat és intézkedéseket, ideértve védő- és megfigyelési körzetek létrehozását, és elrendeli annak tilalmát, hogy az állatok elhagyják e körzeteket.

(2)

A kéknyelv-betegséggel kapcsolatos védő- és megfigyelő körzetekről, illetve az ezen körzetekből vagy ezen körzeteken keresztül történő szállításokra alkalmazandó feltételekről szóló, 2005. május 23-i 2005/393/EK bizottsági határozat (2) rendelkezik az olyan globális földrajzi területek kijelöléséről, ahol a tagállamoknak a kéknyelv-betegséggel kapcsolatos védő- és megfigyelési körzeteket (a továbbiakban: korlátozás alá vont körzetek) kell létrehozniuk.

(3)

A 2005/75/EK irányelv előírja, hogy amint a kéknyelv-betegség vírusának előfordulását hatóságilag is megállapítják egy gazdaságban, a fertőzött gazdaság körüli 20 kilométer sugarú körben elhelyezkedő körzetben bizonyos korlátozásokat kell bevezetni. E korlátozások közé tartozik a fogékony állatfajok 20 km-es körzetben elhelyezkedő gazdaságokból, illetve gazdaságokba történő szállításának tilalma (a továbbiakban: szállítási tilalom). Az irányelv lehetővé tesz eltéréseket az állatok védőkörzeten belüli szállítására vonatkozó tilalomtól.

(4)

Ennélfogva helyénvaló engedélyezni a szállítási tilalom által érintett gazdaságokból származó állatok korlátozás alá vont körzeten belüli, közvetlenül a vágóhídra történő szállítását. Következésképpen az ilyen szállítás lehetővé tétele érdekében a 2005/395/EK határozatot módosítani kell.

(5)

Bizonyos gazdálkodási gyakorlatokat figyelembe véve ugyancsak helyénvaló olyan különleges feltételek biztosítása, amelyek a lehető legkisebbre csökkentik a vírusátadás kockázatát akkor, amikor a szállítási tilalom által érintett gazdaságokból származó állatokat a korlátozás alá vont körzeten belüli, meghatározott gazdaságokba szállítanak át, ahonnan azokat már csak vágásra szállítják el. E feltételek biztosítása érdekében szintén helyénvaló a 2005/393/EK határozat módosítása.

(6)

A 2005/393/EK határozat 4. cikke jelenleg előírja, hogy állatok szállítása azonnali vágásra a korlátozás alá vont körzetből ugyanazon a tagállamon belül az illetékes hatóság által mentesíthető a kiviteli tilalom alól, ha eseti kockázatértékelést készítenek, és megfelelnek bizonyos feltételeknek. E rendelkezés azonban jelenleg nem garantálja, hogy a kiviteli tilalom alóli mentesítésnek feltétele legyen a kockázatértékelés kedvező eredménye. Helyénvaló és átláthatóbb megkövetelni, hogy e mentességet a kockázatértékelés kedvező eredményének függvényében lehessen megadni.

(7)

A 2005/393/EK határozat 5. cikke (1) bekezdése értelmében állatok szállítását a korlátozás alá vont körzetekből Közösségen belüli kereskedelem céljából jelenleg mentesíteni lehet a kiviteli tilalom alól, ha az állatok megfelelnek a határozat 3. cikkében előírt állat-egészségügyi feltételeknek, és a rendeltetési tagállam előzetes jóváhagyását adta a szállításhoz.

(8)

Az összeegyeztethetőség érdekében helyénvaló, hogy a 2005/393/EK határozat 4. cikkében előírt, vágásra szánt belföldi szállítmányok kiviteli tilalom alóli mentességének állat-egészségügyi feltételei, valamint a rendeltetési tagállam előzetes jóváhagyására vonatkozó kötelezettség a másik tagállamban közvetlenül vágásra szánt állatok kiviteli tilalma alóli mentességre is vonatkozzanak.

(9)

A 2005/393/EK határozat II. mellékletében szereplő, a kéknyelv-betegségre fogékony állatfajok élő egyedeinek és azok spermájának, petesejtjeinek és embrióinak a korlátozás alá vont területekről történő szállítására vonatkozó előírásoknak összhangban kell lenniük a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) Szárazföldi állatok egészségügyi kódexének 2.2.13. fejezetével.

(10)

A fagyasztott sperma a 2005/393/EK határozat II. mellékletében szereplő feltételeknek megfelelő, Közösségen belüli kereskedelméhez nem szükséges a rendeltetési tagállam előzetes szállítási jóváhagyása, amennyiben a begyűjtés utáni vizsgálat minden kétséget kizáróan igazolja, hogy a donorállat betegségtől mentes.

(11)

Franciaország és Németország arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy az e két tagállamra vonatkozó, korlátozás alá vont körzetet ki kell igazítani. Következésképpen helyénvaló módosítani a 2005/393/EK határozat I. mellékletét.

(12)

A 2005/393/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/393/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A 2a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2a. cikk

A szállítási tilalomtól való eltérés

A 2000/75/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének c) pontjától eltérve az alábbi állatok mentesülnek a szállítási tilalom alól:

a)

a küldő gazdaság körüli, korlátozás alá vont körzet területén található vágóhídra történő közvetlen szállításra szánt állatok;

b)

a küldő gazdaság körüli, korlátozás alá vont körzet területén található gazdaságba szánt állatok; valamint

i.

a fertőzött gazdaság körüli 20 kilométer sugarú körben elhelyezkedő körzeten belüli állatok; vagy

ii.

a fertőzött gazdaság körüli 20 kilométer sugarú körön kívül elhelyezkedő körzetben található állatok, a következő feltételekkel:

a küldő és rendeltetési gazdaságok országának illetékes hatóságai által előírt, a kéknyelv-betegség vírusának terjedése és a kórokozó-átvivők támadása elleni intézkedésekre vonatkozó állat-egészségügyi biztosítékok előzetes jóváhagyása és az azoknak való megfelelés, vagy

a II. melléklet A. szakasza (1) bekezdésének c) pontjában előírt, az érintett állattól a küldéstől számított 48 órán belül vett mintán alapuló, kórokozó kimutatását szolgáló, negatív eredménnyel zárult laboratóriumi vizsgálat: az érintett állatot védeni kell a kórokozó-átvivők bármilyen támadásától legalább a mintavétel idején, és az nem hagyhatja el a rendeltetési gazdaságot, kivéve közvetlen vágás céljából.”

2.

A 3. cikkben a (3) bekezdés bevezető szövege helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben a korlátozás alá vont körzetek valamely, járványügyi szempontból fontos területén több mint 40 nap telt el attól az időponttól, hogy a kórokozó-átvivő aktivitása megszűnt, az illetékes hatóság mentességet ad a kiviteli tilalom alól a következők belföldi szállítására:”

3.

A 4. cikkben a bevezető mondat és az a) pont bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Állatok szállítását azonnali vágásra a korlátozás alá vont körzetből ugyanazon a tagállamon belül az illetékes hatóság mentesíti a kiviteli tilalom alól, ha:

a)

kedvező eredménnyel zárult az eseti kockázatértékelés annak lehetőségéről, hogy az állatok a vágóhídra történő szállítás során érintkezhetnek-e a kórokozó-átvivőkkel, a következőket figyelembe véve:”

4.

Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Állatoknak, azok spermájának, petesejtjeinek és embrióinak szállítását a korlátozás alá vont körzetekből Közösségen belüli kereskedelem céljából az illetékes hatóság mentesíti a kiviteli tilalom alól, ha:

a)

az állatok és azok spermája, petesejtjei és embriói megfelelnek a 3. vagy 4. cikkben megállapított feltételeknek; valamint

b)

a fagyasztott sperma kivételével a rendeltetési tagállam előzetesen jóváhagyja a szállítást.”

b)

A rendelet a következő, (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   E cikk nem alkalmazandó az állatok szállítására a 2a. cikkben előírt eltéréssel összhangban.”

5.

Az I. és II. melléklet e határozat mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 13-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 327., 2000.12.22., 74. o. A 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(2)  HL L 130., 2005.5.24., 22. o. A legutóbb a 2006/633/EK határozattal (HL L 258., 2006.9.21., 7. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

I.   A 2005/393/EK határozat I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A Németországra vonatkozó, az F. körzetben (8-as szerotípus) lévő, korlátozás alá vont körzetek jegyzéke helyébe a következő szöveg lép:

„Németország:

Hessen

a tartomány egész területe

Alsó-Szászország

Ammerland járásban (Landkreis) Apen, Edewecht, Westerstede, Bad Zwischenahn

Aurich járásban: Krummhörn, Hinte, Ihlow

Cloppenburg járás

Diepholz járásban: Stemshorn, Quernheim, Brockum, Marl, Hüde, Lembruch, Diepholz, Wetschen, Rehden, Hemsloh, Wagenfeld, Bahrenborstel, Kirchdorf, Varrel, Barver, Drebber, Dickel, Freistatt, Wehrlbleck, Barenburg, Maasen, Borstel, Sulingen, Eydelstedt, Barnstorf, Drentwede, Ehrenburg, Scholen, Schwaförden, Mellinghausen, Siedenburg, Staffhorst, Asendorf, Engeln, Affinghausen, Sudwalde, Neuenkirchen, Twistringen, Bassum, Lemförde

Emden város

Emsland járás

Göttingen járásban: Staufenberg, Hannoversch-Münden, Bühren, Scheden, Jühnde, Friedland, Gleichen, Rosdorf, Niemetal, Dransfeld, Landolfshausen, Waake, Ebergötzen, Wollbrandshausen, Krebeck, Bovenden, Göttingen, Adelebsen

Grafschaft Bentheim járás

Hameln-Pyrmont járás

Hannover régióban Springe, Pattensen, Wenningen, Hemmingen, Laatzen, Ronnenberg, Gehrden, Barsinghausen, Seelze, Stadt Hannover, Garbsen, Wunstorf, Neustadt am Rübenberge

Hildesheim járásban: Landwehr, Freden, Winzenburg, Everode, Lamspringe, Neuhof, Woltershausen, Harbarnsen, Selem, Adenstedt, Alfeld, Coppengrave, Duingen, Weenzen, Hoyershausen, Brüggen, Eberholzen, Westfeld, Almstedt, Bad Salzdetfurth, Sibbesse, Rheden, Banteln, Eime, Marienhagen, Elze, Gronau an der Leine, Despetal, Diekholzen, Stadt Hildesheim, Betheln, Nordstemmen, Giesen, Sarstedt

Holzminden járás

Leer járásban: Moormerland; Hesel, Uplengen, Jemgum; Leer, Holtland; Brinkum, Nortmoor, Filsum; Detern, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Westoverledingen, Weener, Bunde

Nienburg (Weser) járásban: Diepenau, Warmsen, Raddestorf, Uchte, Stolzenau, Steyerberg, Leese, Rehburg-Loccum, Landesbergen, Husum, Linsburg, Estorf, Binnen, Pennigsehl, Wietzen, Marklohe, Nienburg, Stöckse, Drakenburg, Balge, Warpe, Liebenau

Northeim járásban: Bodenfelde, Uslar, Hardegsen, Nörten-Hardenberg, Katlenburg-Lindau, Northeim, Moringen, Solling, Dassel, Einbeck, Kreiensen, Kalefeld, Bad Gandersheim

Oldenburg járásban: Großenkneten, Wildeshausen, Dötlingen, Colnrade, Winkelsett, Beckeln, Harpstedt, Wardenburg, Hatten, Dünsen

Osnabrück járás

Osnabrück város

Schaumburg járás

Vechta járás

Észak-Rajna-Vesztfália

a tartomány egész területe

Rajna-vidék-Pfalz

a tartomány egész területe

Saar-vidék

a tartomány egész területe.”

2.

A Franciaországra vonatkozó, az F. körzetben (8-as szerotípus) lévő, korlátozás alá vont körzetek jegyzéke helyébe a következő szöveg lép:

„Franciaország:

Védőkörzet:

Ardennes megye

Aisne megye: Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins kerületek (arrondissements)

Marne megye: Reims, Châlons-en-Champagne, Sainte-Menehould, Vitry-le-François kerületek

Meurthe-et-Moselle megye: Briey kerület

Meuse megye

Moselle megye: Metz-ville, Metz-campagne, Thionville-est, Thionville-ouest kerületek

Nord megye

Pas-de-Calais megye

Somme megye: Péronne kerület

Megfigyelési körzet:

Aube megye

Aisne megye: Château-Thierry kerület

Marne megye: Epernay kerület

Haute-Marne megye: Saint-Dizier, Chaumont kerületek

Meurthe-et-Moselle megye: Toul, Nancy, Lunéville kerületek

Moselle megye: Boulay-Moselle, Château-Salins, Forbach kerületek

Oise megye: Clermont, Compiègne, Senlis kerületek

Seine-et-Marne megye: Meaux, Provins kerületek

Somme megye: d’Abbeville, d’Amiens, de Montdidier kerületek

Vosges megye: Neufchâteau kerület”.

II.   A 2005/393/EK határozat II. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„II. MELLÉKLET

a 3. cikk (1) bekezdése alapján

A.   Élő kérődzők

1.   A szállítást megelőzően az élő kérődzőknek a kéknyelv-betegség feltételezhető kórokozó-átvivőjének minősülő Culicoides támadással szembeni védelemben kellett részesülniük legalább

a)

60 napig; vagy

b)

28 napig, és ezen időszak alatt az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyvének megfelelően a kéknyelv-víruscsoport ellenanyagának kimutatása céljából legalább 28 nappal a kórokozó-átvivő támadással szembeni védelem időszakát követően elvégzett, negatív eredménnyel zárult szerológiai vizsgálaton estek át; vagy

c)

14 napig, és ezen időszak alatt az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyvének megfelelően legalább 14 nappal a kórokozó-átvivő támadással szembeni védelem időszakának kezdetét követően elvégzett, kórokozó kimutatására szolgáló, negatív eredménnyel zárult laboratóriumi vizsgálaton estek át.

2.   Az élő kérődzőknek a rendeltetési helyre történő szállítás ideje alatt Culicoides támadással szembeni védelemben kellett részesülniük.

B.   Kérődzők spermája

1.   A spermának olyan donorállatoktól kellett származnia, amelyek:

a)

a kéknyelv-betegség feltételezhető kórokozó-átvivőjének minősülő Culicoides támadással szembeni védelemben részesültek a spermagyűjtés megkezdésének napját megelőzően legalább 60 napig, illetve annak ideje alatt; vagy

b)

az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyvének megfelelően a kéknyelv-víruscsoport ellenanyagának kimutatása céljából a gyűjtési időszak alatt legalább 60 naponta, az utolsó gyűjtést követően pedig 21–60 nap közötti időközönként végzett, negatív eredménnyel zárult szerológiai vizsgálaton estek át; vagy

c)

az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyvének megfelelően kórokozó kimutatására szolgáló, negatív eredménnyel zárult laboratóriumi vizsgálaton estek át, amelyet a következő időpontokban vett vérmintákon végeztek:

i.

az első és utolsó gyűjtés; valamint

ii.

a spermagyűjtés ideje alatt:

vírusizolációs próba esetén legalább hétnaponta; vagy

polimeráz láncreakciós próba esetén legalább 28 naponta.

2.   Friss sperma begyűjthető olyan hímivarú donorállatoktól, amelyek Culicoides támadással szembeni védelemben részesültek a spermagyűjtés megkezdésének napját megelőzően legalább 30 napig, illetve annak ideje alatt; és a következő vizsgálatokon estek át:

a)

az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyvének megfelelően a kéknyelv-víruscsoport ellenanyagának kimutatása céljából az első gyűjtés előtt, a gyűjtési időszak alatt legalább 28 naponta, az utolsó gyűjtést követően pedig 28 nappal elvégzett, negatív eredménnyel záruló szerológiai vizsgálaton; vagy

b)

az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyvének megfelelően elvégzett, kórokozó kimutatására szolgáló, negatív eredménnyel zárult laboratóriumi vizsgálaton, amelyet a következő időpontokban vett vérmintákon végeztek:

i.

az első gyűjtéskor, az utolsó gyűjtéskor és hét nappal az utolsó gyűjtést követően; valamint

ii.

a spermagyűjtés ideje alatt:

vírusizolációs próba esetén legalább hétnaponta, vagy

polimeráz láncreakciós próba esetén legalább 28 naponta.

3.   Fagyasztott sperma begyűjthető olyan hímivarú donorállatoktól, amelyek az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyvének megfelelően a kéknyelv-víruscsoport ellenanyagának kimutatása céljából elvégzett, negatív eredménnyel záruló szerológiai vizsgálaton estek át, amelyet olyan mintán végeztek, amelyet 21–30 nappal a spermagyűjtést követően, a kötelező tárolási időszak alatt vettek a 88/407/EGK tanácsi irányelv (1) C. melléklete 1. f) pontjával vagy a 92/65/EGK tanácsi irányelv (2) D. melléklete III. fejezetének g) pontjával összhangban.

4.   A nőivarú kérődzőket származási gazdaságukban megfigyelés alatt kell tartani az (1) és (2) bekezdésben említett friss spermával történő megtermékenyítésüket követően legalább 28 napig.

C.   Kérődzők petesejtjei és embriói

1.   Szarvasmarhafélék in vivo létrehozott embrióit a 89/556/EGK tanácsi irányelvvel (3) összhangban kell begyűjteni.

2.   Nem szarvasmarhaféle kérődzők in vivo létrehozott embrióit és szarvasmarhafélék in vitro létrehozott embrióit olyan nőivarú donorállatoktól kell begyűjteni, amelyek:

a)

a kéknyelv-betegség feltételezhető kórokozó-átvivőjének minősülő Culicoides támadással szembeni védelemben részesültek az embrió- vagy petesejtgyűjtés megkezdésének napját megelőzően legalább 60 napig, illetve annak ideje alatt; vagy

b)

az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyvének megfelelően a kéknyelv-víruscsoport ellenanyagának kimutatása céljából elvégzett, negatív eredménnyel záruló szerológiai vizsgálaton estek át az embrió- vagy petesejtgyűjtést 21–60 nappal követően; vagy

c)

az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó kézikönyvének megfelelően kórokozó kimutatására szolgáló, negatív eredménnyel zárult laboratóriumi vizsgálaton estek át, amelyet az embrió- vagy petesejtgyűjtés napján vett vérmintákon végeztek.


(1)  HL L 194., 1988.7.22., 10. o.

(2)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o.

(3)  HL L 302., 1989.10.19., 1. o.”


14.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/59


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. október 13.)

az Egyesült Királyság egyik tejipari létesítményében előállított tehéntúró forgalomba hozatalának tilalmáról

(az értesítés a C(2006) 4877. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/694/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 178/2002/EK rendelet 53. cikkének (1) bekezdése alapján a Bizottságnak fel kell függesztenie az olyan élelmiszerek forgalomba hozatalát vagy felhasználását, amelyek valószínűleg súlyos kockázatot jelentenek az emberi egészségre, vagy meg kell tennie bármely egyéb megfelelő ideiglenes intézkedést, amennyiben ezt a kockázatot az érintett tagállamok intézkedéseikkel nem tudják kielégítően kezelni.

(2)

Az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) megállapítja az élelmiszer-higiéniáról szóló általános szabályokat az élelmiszeripari vállalkozók számára. Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (3) megállapítja az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályait. Meghatározza a forgalomba hozható és következésképpen tejtermékek gyártásához felhasználható alapanyagokra vonatkozó szabályokat. E szabályok alkalmazásában a tejtermékek nyerstej feldolgozásából vagy az ilyen feldolgozott termékek további feldolgozásából származó feldolgozott termékek.

(3)

A 853/2004/EK rendelet III. melléklete IX. szakasza I. fejezete III. részének 4. pontja meghatározza azokat a feltételeket, amelyeknek a nyerstej gyártásakor és forgalomba hozatalakor eleget kell tenni. E rendelkezések értelmében a tejipari ágazatban dolgozó élelmiszeripari vállalkozók nem hozhatnak forgalomba az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló, 1990. június 26-i 2377/90/EGK tanácsi rendelet (4) I. és III. mellékletében meghatározott szinteket meghaladó antibiotikum-maradékokat tartalmazó nyerstejet.

(4)

Az e szabványoknak nem megfelelő tejet a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) szerinti 2. kategóriába tartozó melléktermékként kell ártalmatlanítani.

(5)

Az e követelményeknek való megfelelés érdekében a tejipari ágazatban dolgozó élelmiszeripari vállalkozók gyors szűrővizsgálatokat hajtanak végre a tejen annak forgalomba hozatala előtt. E vizsgálatok célja antibiotikum-maradékok meglétének megállapítása, és azokat úgy alakították ki, hogy pozitív eredményeket mutassanak, amennyiben e maradékok megközelítik a maximális maradékanyag-határértéket, de nem határozzák meg a jelen lévő maradékanyagok tényleges mennyiségét. Ilyen körülmények között csak az antibiotikum-maradékokat beazanosító és mennyiségileg meghatározó vizsgálat képes kimutatni, hogy a maximális maradékanyag-határérték túllépésére nem került sor. Amennyiben nem kerül sor ilyen igazoló vizsgálatra, a szűrővizsgálat során pozitív eredményt mutató tej nem tekinthető biztonságosnak.

(6)

Egy az Egyesült Királyságban a Bizottság Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatala (ÉÁH) által 2006. május 31. és június 13. között tett ellenőrző látogatás során több alkalommal találtak bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a higiéniai követelményeknek nem megfelelő nyerstejet hoztak forgalomba és szállítottak emberi fogyasztásra szánt tejtermékeket készítő, jóváhagyott élelmiszeripari létesítménybe.

(7)

2006. június 9-én az ÉÁH helyszíni látogatást tett a Bowland Dairy Products Limited-nél (Fulshaw Hoad Farm, Barrowford, Lancashire BB9 6RA („Bowland”)), melynek jóváhagyási száma UK PE 023. A Bizottság információi szerint ez az üzemeltető lényegében teljes tehéntúró-termelését a többi tagállamba exportálja.

(8)

A látogatás feltárta, hogy a tehéntúró előállításához felhasznált nyersanyagok tartalmazták az Egyesült Királyság fő tejbegyűjtői által küldött és az alábbi okokból leminősített nyerstejet is: szűrővizsgálat után kimutatott antibiotikum-maradékok jelenléte, a tejüzemek csöveinek tisztítószerekkel és fertőtlenítőkkel való tisztításából származó tej-víz keverék („érintkező tej”), festékekkel való szennyeződés, a kiskereskedelemben megmaradt és onnan begyűjtött, ivásra szánt hőkezelt dobozos tej. A vállalati dokumentáció szerint az ilyen tej változóan a „visszavett tej”, „selejtes tej”, „emberi fogyasztásra nem alkalmas tej” besorolásokat kapta, illetve a tejet elemzési tanúsítványok kísérték, tájékoztatást adva arról, hogy a tej milyen tekintetben nem megfelelő.

(9)

Az ellenőrzés továbbá feltárta, hogy egy másodlagos tevékenységet is folytatnak, penészes sajt vagy olyan sajt „nem megfelelő” sajtként történő vákuumos csomagolását, amelyben idegen tárgyakat, pl. gumikesztyűket találtak. A vállalati dokumentáció szerint az ilyen anyag változóan a „hulladék”, „szennyezett sajt” vagy „potyadék” besorolásokat kapta.

(10)

Az egyesült királyságbeli Élelmiszerszabvány-ügyi Hivatal 2006. június 20-án a Bowland létesítményeiben ellenőrzést hajtott végre. A létesítmény akkor nem üzemelt. A tehéntúró előállítása 2006. június 26-án folytatódott.

(11)

A 2006. június 9-i helyszíni látogatás óta a Bizottság ismételten tájékoztatta az Egyesült Királyság hatóságait a szóban forgó gyakorlat okozta emberi egészséget fenyegető kockázatokkal kapcsolatos aggályairól, és számos alkalommal megvitatta velük a helyzet értékeléséhez kapcsolódó műszaki kérdéseket. Konkrétan a Bizottság és az Egyesült Királyság hatóságai 2006. július 4-én találkoztak és 2006. július 18-án audiokonferenciát tartottak e kérdések megvitatása céljából. 2006. szeptember 14-én újabb audiokonferenciát tartottak, melyen az antibiotikum-maradékok közösségi referencialaboratóriumának képviselői is részt vettek. Ennek eredményeképpen az Egyesült Királyság hatóságai 2006. szeptember 15-i levélben arról értesítették a Bizottságot, hogy felülvizsgálták a vizsgálatokkal kapcsolatos álláspontjukat, és ennek alapján a Bizottság feltételezte, hogy haladéktalanul meg fogják tenni a szükséges lépéseket. Ezeket azonban nem tették meg.

(12)

Az ÉÁH 2006. szeptember 27-én újabb ellenőrző látogatást tett Bowland létesítményeiben, abból a célból, hogy megvizsgálja az első ÉÁH-ellenőrzés és az Élelmiszerszabvány-ügyi Hivatal (FSA) által végzett ellenőrzést követően alkalmazott új működési eljárásokat. Az ÉÁH ellenőrei megállapították, hogy 2006. június 26. óta az Egyesült Királyság illetékes hatóságai nem ellenőrizték a helyszínen, hogy eleget tettek-e a Bowlanddel közölt működési feltételeknek. Az olyan újabb típusú problémák mellett (mint pl. a tejesdobozok mechanikai okokból történő kiszakadása, ami higiéniai problémát jelent) a látogatás megerősítette még, hogy továbbra is folytatódik a közösségi jogszabályokban meghatározott higiéniai követelményeknek nem megfelelő tej felhasználása. Konkrétabban, a létesítmény továbbra is kap és felhasznál olyan tejet, amely a forgalomba hozatal előtt az antibiotikum maradványok megléte tekintetében pozitív eredményt mutatott, és amelyről nem mutatták ki, hogy az ilyen maradványok nem haladják meg a 2377/90/EGK rendeletben megállapított maximális maradékanyag-határértékeket.

(13)

A 178/2002/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdése értelmében a tagállamok betartatják az élelmiszerjogot, illetve felügyelik és ellenőrzik, hogy az élelmiszer- és takarmányipari vállalkozók a termelés, feldolgozás és forgalmazás minden szakaszában eleget tesznek-e az élelmiszerjog követelményeinek. Ennek érdekében a tagállamok létrehozzák a hivatalos ellenőrzések rendszerét és más, a körülményeknek megfelelő intézkedéseket hoznak, beleértve az élelmiszerek és takarmányok biztonságára és kockázataira vonatkozó információ nyilvánosságra hozatalát, az élelmiszer- és takarmánybiztonsági felügyeletet és más felügyeleti intézkedést a termelés, feldolgozás és forgalmazás minden szakaszára.

(14)

Ebben az esetben a tények alapján világosan kiderül, hogy az Egyesült Királyság hatóságai ismételten elmulasztottak eleget tenni ellenőrzési kötelezettségüknek. Ezért a Bizottság szándékában áll hamarosan jogsértési eljárást indítani a Szerződés 226. cikke értelmében. A Bizottságnak emellett szándékában áll olyan ideiglenes intézkedések alkalmazása, amelyek szükségesek lehetnek az Egyesült Királyság által a tejipari ágazatban végzett megfelelő ellenőrzések mielőbbi visszaállításához.

(15)

Időközben azonban a Bizottságnak szükségintézkedéseket kell elfogadnia az emberi egészséget fenyegető azonnali és komoly kockázat kezelése érdekében, melyet a Bowlandtól származó termékek közösségi piacon való jelenléte okoz.

(16)

Az antibiotikus anyagokat a közösségi jogszabályokban megállapított maximális maradékanyag-határértékeket meghaladó mértékben tartalmazó nyerstej alkalmatlan az emberi fogyasztásra és nem biztonságos, tekintettel arra, hogy ezek a maximális határértékek a kérdéses maradékanyagnak az emberi egészségre semmiféle toxikológiai veszélyt nem jelentő mennyiségén és típusán alapulnak. Az állatgyógyászati készítményekben alkalmazott hatóanyagok tulajdonságai miatt nem csak az anyagok szűkebb értelemben vett toxikológiai tulajdonságait kell figyelembe venni (mint pl. a teratogén, a mutagén vagy a karcinogén hatás), hanem a gyógyszerészeti tulajdonságaikat is. Ráadásul a lakosság jelentős hányada (1-10 %) túlérzékeny a penicillinre, az egyéb antibiotikumokra és azok metabolitjaira, és még egészen kis koncentrációk esetén is allergiás reakcióktól szenved (bőrkiütések, csalánkiütés asztma, vagy allergiás sokk).

(17)

Emellett egyre növekvő közegészségügyi problémát jelent az élelmiszerektől elszigetelt zoonózis-baktériumok antibiotikumokkal szembeni rezisztenciája. Egyértelműen bizonyítható, hogy az élelmiszertermelő állatokon alkalmazott antibiotikumok használata hatással van az állatokban és az élelmiszerben lévő rezisztens baktériumok előfordulására, és az e baktériumokkal szembeni emberi expozíció az emberi egészségre nézve kedvezőtlen következményekkel jár. Bizonyíték támasztja alá, hogy a rezisztens baktériumok számára az élelmiszer a fő átviteli útvonal az élelmiszertermelő állatok és az emberek között.

(18)

Az a Bowland létesítményében alkalmazott gyakorlat, hogy olyan tejet használnak fel, amely a forgalomba hozatal előtt az antibiotikum-maradékok jelenléte tekintetében pozitív eredményt mutatott, és amelyről nem mutatták ki, hogy az ilyen maradékok nem haladják meg a 2377/90/EGK rendeletben megállapított maximális maradékanyag-határértékeket, valószínűsíthetően komoly veszélyt jelenthet az emberi egészségre. Az olyan vegyi anyagok, mint az antibiotikumok és azok metabolitjai, semmilyen kezelés alkalmazásával nem pusztulnak el. Így a Bowland által az ilyen anyagokat tartalmazó tejből előállított termékek szükségszerűen tartalmazzák az ugyanilyen biztonsági problémát felvető mennyiségű maradékokat.

(19)

A kérdésre számos alkalommal felhívták a tagállamok figyelmét, különösen az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság 2006. július 18-i és 2006. szeptember 18-i ülésén, valamint a munkacsoport egy rendkívüli ülésén 2006. szeptember 7-én. Az Egyesült Királyság kivételével valamennyi tagállam támogatta a Bizottság értékelését.

(20)

A Bizottság 2006. október 4-i levélben értesítette a Bowlandet arról a szándékáról, hogy a 178/2002/EK rendelet 53. cikke alapján határozattervezetet nyújt be az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottságnak. A Bowland 2006. október 5-én levélben válaszolt a Bizottságnak, majd 2006. október 6-án elektronikus levélben. Megismételte a létesítménynek a tejben lévő antibiotikum-maradékok jelenlétével kapcsolatos álláspontját és nem szolgált új elemekkel azt bizonyítandó, hogy az érintett termékek által okozott közegészségügyi kockázat megszünt volna.

(21)

A Bizottság ezért úgy ítéli meg, különös tekintettel az ÉÁH legutóbbi, 2006. szeptember 26-i és 27-i ellenőrző látogatásának eredményére, továbbá figyelembe véve a termék jelenlétét számos tagállamban, hogy a kockázatot nem lehet kielégítő mértékben csökkenteni közösségi szintű intézkedések nélkül, mely intézkedések magukban foglalják az e termékek forgalomba hozatalának a tilalmát. Az emberi egészséget fenyegető veszély komolysága miatt ezek az intézkedések azonnal alkalmazandók.

(22)

Az e határozatban előírt intézkedéseket felülvizsgálják, amint új információ áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn az emberi egészséget fenyegető veszély, különösen az Egyesült Királyság hatóságai által meghozott intézkedések alapján.

(23)

A Bizottság további intézkedéseket vesz fontolóra, ha bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy más létesítményekben is hasonló gyakorlatokat alkalmaznak.

(24)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok megtiltják a UK PE 23 számon jóváhagyott Bowland Dairy Products Limited (Fulshaw Hoad Farm, Barrowford, Lancashire BB9 6RA) által gyártott tehéntúró forgalomba hozatalát, és nyomon követik, feltartóztatják és ártalmatlanítják az ilyen eredetű tehéntúró fennmaradó mennyiségét.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 13-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1.o. A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o. Helyesbített változat: HL L 226., 2004.6.25., 3. o.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o. Helyesbített változat: HL L 226., 2004.6.25., 22. o.

(4)  HL L 224., 1990.8.18., 1. o. A legutóbb az 1231/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 225., 2006.8.17., 3. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb a 208/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 36., 2006.2.8., 25. o.) módosított rendelet.