ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 269

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. szeptember 28.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 1419/2006/EK rendelete (2006. szeptember 25.) a Szerződés 85. és 86. cikkének a tengeri szállításra történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 4056/86/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről és az 1/2003/EK rendelet hatályának a kabotázsra és a nemzetközi tramphajózási szolgáltatásokra való kiterjesztéséről ( 1 )

1

 

 

A Bizottság 1420/2006/EK rendelete (2006. szeptember 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 1421/2006/EK rendelete (2006. szeptember 27.) a kukorica harmadik országokból Spanyolországba történő importjára adható behozatali vámkedvezményre vonatkozó pályázat meghirdetéséről

6

 

 

A Bizottság 1422/2006/EK rendelete (2006. szeptember 27.) a 327/98/EK rendelet értelmében 2006 szeptemberének első tíz munkanapja során benyújtott, rizs behozatalára irányuló kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

7

 

*

A Bizottság 1423/2006/EK rendelete (2006. szeptember 26.) Bulgária és Románia vonatkozásában a mezőgazdasági kiadások terén a megfelelő intézkedések mechanizmusának létrehozásáról

10

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2006. szeptember 15.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság belga, görög, ír, ciprusi, holland, lengyel, portugál, finn, svéd és brit tagjainak, valamint két olasz tagjának kinevezéséről

13

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

28.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 269/1


A TANÁCS 1419/2006/EK RENDELETE

(2006. szeptember 25.)

a Szerződés 85. és 86. cikkének a tengeri szállításra történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 4056/86/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről és az 1/2003/EK rendelet hatályának a kabotázsra és a nemzetközi tramphajózási szolgáltatásokra való kiterjesztéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 83. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A tengeri szállítási ágazatban 1987 óta a 4056/86/EGK rendelet (3) rendelkezései határozták meg a versenyszabályok alkalmazását. Annak a rendeletnek eredetileg két funkciója volt. Először, eljárási rendelkezéseket tartalmazott a Közösség versenyszabályainak a tengeri szállítási ágazatban történő végrehajtására. Másodszor bizonyos anyagi jogi versenyrendelkezéseket határozott meg a tengerhajózási ágazatra, mégpedig a vonalhajózási konferenciáknak – bizonyos feltételek mellett lehetővé téve számukra az árrögzítést és a kapacitásszabályozást – csoportmentességet nyújtott, a tisztán műszaki megállapodásokat kivonta a Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének hatálya alól és meghatározta a nemzetközi jogi kollízió esetén alkalmazandó eljárást. Nem vonatkozott az ugyanazon tagállamon belüli kikötők közötti tengeri szállítási szolgáltatásokra (kabotázs) és a nemzetközi tramphajózási szolgáltatásokra.

(2)

A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (4) úgy módosította a 4056/86/EGK rendeletet, hogy a tengeri szállítást a 2004. május 1-től minden ágazatra érvényes közös versenyjogi végrehajtási szabályok hatálya alá vonta, a kabotázs és a nemzetközi tramphajózási szolgáltatások kivételével. Mindazonáltal a tengerhajózási ágazatra vonatkozó egyedi anyagi jogi versenyrendelkezések továbbra is a 4056/86/EGK határozat hatálya alá tartoznak.

(3)

A vonalhajózási konferenciák részére a 4056/86/EGK rendeletben meghatározott csoportmentesség kivonja a Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének hatálya alól a bizonyos feltételeknek megfelelő egy vagy több vonalhajózási konferencia összes vagy néhány tagjának megállapodásait, döntéseit, vagy összehangolt magatartását. A csoportmentesség lényegében feltételezi, hogy a konferenciák stabilitást hoznak, valamint az exportőröknek olyan megbízható szolgáltatásokat biztosítanak, amelyek kevésbé korlátozó módon elérhetetlenek lennének. Mindazonáltal egy, a Bizottság által végzett, az iparágra vonatkozó alapos felülvizsgálat kimutatta, hogy a vonalhajózás nem egyedülálló, mivel költségszerkezete nem különbözik alapvetően más iparágakétól. Ezért semmi sem indokolja, hogy az iparágat védeni kellene a versenytől.

(4)

A Szerződés 81. cikkének (3) bekezdésében található mentesség első feltétele azt követeli meg, hogy a korlátozó megállapodás hozzájáruljon az áruk termelésének vagy forgalmazásának javításához, illetve a műszaki vagy gazdasági fejlődés előmozdításához. A konferenciáknak köszönhető hatékonyság tekintetében a vonalhajózási konferenciák – jóllehet továbbra is megszabnak díjakat és pótdíjakat, amelyek a szállítási ár részét képezik – már nem tudják érvényesíteni a konferencia-díjszabást. Azt sem támasztja alá semmi, hogy a konferencia-rendszer egy teljesen versenyközpontú piacnál stabilabb fuvardíjakat vagy megbízhatóbb hajózási szolgáltatásokat nyújtana. A konferenciatagok egyre inkább egyéni exportőrökkel kötött egyéni szolgáltatási megállapodások alapján nyújtják szolgáltatásaikat. Ráadásul a konferenciák nem használják ki a teljes lehetséges fuvarozási kapacitást, mivel ez az egyes fuvarozótársaságok egyéni döntése. A jelenlegi piaci körülmények között az árstabilitás és a szolgáltatások megbízhatósága az egyéni szolgáltatási megállapodásoknak köszönhető. A korlátozások (árrögzítés és kínálatszabályozás) és az ezeknek tulajdonított hatékonyság (megbízható szolgáltatások) közötti állítólagos kapcsolat ezért túlságosan törékenynek tűnik ahhoz, hogy megfeleljen a Szerződés 81. cikkének (3) bekezdésében meghatározott első feltételnek.

(5)

A Szerződés 81. cikkének (3) bekezdésében megfogalmazott második mentességi feltétel szerint a fogyasztókat ellentételezni kell a verseny korlátozásából eredő negatív hatásokért. A negatív hatások rendkívül súlyosak lehetnek az olyan lényegi korlátozások esetén, mint a horizontális árrögzítés, amikor az előre megszabott konferencia-díjszabás mellett a díjak és a pótdíjak együttesen is rögzítve vannak. Ellenben semmilyen egyértelműen pozitív hatást nem sikerült megállapítani. A szállítási szolgáltatások felhasználói a konferenciák eltörlését követelik, mert úgy vélik, hogy működésükből a legkevésbé hatékony tagok húznak hasznot. A konferenciák ma nem teljesítik a Szerződés 81. cikkének (3) bekezdésében található második feltételt.

(6)

A Szerződés 81. cikkének (3) bekezdésében megfogalmazott harmadik mentességi feltétel szerint ez a magatartás az érintett vállalkozásokra nem róhat olyan korlátozásokat, amelyek e célok eléréséhez nem nélkülözhetetlenek. A konzorciumok olyan, vonalhajózási társaságok közötti együttműködési megállapodások, amelyek nem foglalják magukba az árrögzítést, és ezért a konferenciáknál kevésbé korlátozóak. A szállítási szolgáltatások felhasználói úgy vélik, ezek megfelelő, megbízható és hatékony menetrendszerű tengerhajózási szolgáltatást biztosítanak. Ráadásul az egyéni szolgáltatási megállapodások használata jelentősen megnövekedett az utóbbi években. Az ilyen egyéni szolgáltatási szolgáltatások természetüknél fogva nem korlátozzák a versenyt, és az exportőröknek azt az előnyt nyújtják, hogy lehetőségük lesz speciális, személyre szabott szolgáltatások igénybevételére. A szolgáltatási szerződések továbbá hozzájárulhatnak az árstabilitáshoz is, mivel az előzetesen megállapított ár egy előre meghatározott időtartamon belül (általában egy év) nem ingadozik. Így tehát megállapítást nyert, hogy a 4056/86/EGK rendeletben engedélyezett versenykorlátozások (árrögzítés és kapacitásszabályozás) nem nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy megbízható hajózási szolgáltatásokat lehessen nyújtani a szállítási szolgáltatások felhasználóinak, hiszen ezek a szolgáltatások kevésbé korlátozó eszközökkel is elérhetők. A Szerződés 81. cikkének (3) bekezdésében meghatározott feltétel tehát nem teljesül.

(7)

Végül, a Szerződés 81. cikkének (3) bekezdésében található negyedik feltétel szerint a konferenciára továbbra is jelentős versenynyomásnak kell nehezednie. A jelenlegi piaci körülmények között a konferenciák szinte minden jelentős kereskedelmi útvonalon jelen vannak, és konzorciumokba tömörült fuvarozótársaságokkal, valamint független társaságokkal versenyeznek. Miközben a konferencia-rendszer gyöngülésének következtében az óceáni fuvardíjak esetében fennállhat árverseny, a pótdíjak és kiegészítő díjak tekintetében alig van ilyen. Ezeket a konferenciák állapítják meg, és gyakran ugyanazt az árszintet alkalmazzák a konferencián kívüli fuvarozótársaságokra is. A fuvarozótársaságok ráadásul egyazon kereskedelmi útvonalon részesek konferenciákban és konzorciumokban is, így üzletileg érzékeny információkat cserélnek, és halmozzák a konferencia és a konzorciumok csoportmentességének előnyeit (előbbinél árrögzítés és kapacitásszabályozás, utóbbinál közös szolgáltatások nyújtása céljából történő működési együttműködés). Minthogy az azonos kereskedelmi útvonalon tevékenykedő fuvarozótársaságok közötti kapcsolatok száma egyre növekszik, rendkívül összetett feladat annak megállapítása, hogy a konferenciák milyen mértékben vannak kitéve a valós belső és külső versenynek, és így kizárólag eseti alapon végezhető el.

(8)

A vonalhajózási konferenciák ezért nem teljesítik többé a Szerződés 81. cikkének (3) bekezdésében található négy kumulatív mentességi feltételt, így az ilyen konferenciákra vonatkozó csoportmentesség eltörlendő.

(9)

Fölösleges a tisztán műszaki megállapodások kivonása a Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének hatálya alól, valamint a nemzetközi jogi kollízió esetén alkalmazandó eljárás is. Ezeket a rendelkezéseket ezért el kell hagyni.

(10)

A fentiek fényében a 4056/86/EGK rendeletet teljes egészében hatályon kívül kell helyezni.

(11)

A vonalhajózási konferenciákat számos joggyakorlat eltűri. Más ágazatokhoz hasonlóan a versenyjogot itt sem azonos módon alkalmazzák világszerte. A vonalhajózási iparág globális jellegéből kifolyólag a Bizottság minden megfelelő lépést meg fog tenni, hogy – az OECD titkárságának 2002-es ajánlásaival összhangban – előmozdítsa a vonalhajózási konferenciák másutt még létező árrögzítési mentességét, egyúttal pedig megtartsa a konzorciumokba és szövetségekbe tömörült hajózási társaságok közötti működési együttműködések mentességét.

(12)

A kabotázs és a nemzetközi tramphajózási szolgáltatások nem tartoznak a Szerződés 81. és 82. cikkének végrehajtásáról rendelkező, eredetileg a 4056/86/EGK rendeletben, később az 1/2003/EK rendeletben meghatározott szabályok hatálya alá. Pillanatnyilag ezek az egyedüli olyan ágazatok, amelyek nem tartoznak a közösségi versenyjogi végrehajtási szabályok alá. A hatékony végrehajtó jogkör hiánya ezekben az ágazatokban szabályozási szempontból anomália.

(13)

A tramphajózási szolgáltatások kivonása az 1/2003/EK rendelet hatálya alól azon a tényen alapult, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a díjait eseti alapon szabadon egyeztetik a kereslet és a kínálat viszonyai szerint. Mindazonáltal más ágazatokban is fellelhetők ilyen piaci feltételek, és a Szerződés 81. és 82. cikkének anyagi jogi rendelkezései már vonatkoznak azokra a szolgáltatásokra. Semmilyen meggyőző indok nem merült fel amellett, hogy ezek a szolgáltatások továbbra se tartozzanak a 81. és 82. cikk végrehajtási szabályainak hatálya alá. Ehhez hasonlóan jóllehet a kabotázs-szolgáltatásoknak gyakran semmilyen hatása sincs a Közösségen belüli kereskedelemre, ez nem jelenti azt, hogy már az elejétől fogva ki kell őket vonni az 1/2003/EK határozat hatálya alól.

(14)

Mivel az 1/2003/EK rendeletben található mechanizmusok alkalmasak arra, hogy minden ágazat versenyszabályaira alkalmazzák őket, ezért a rendelet hatályát módosítani kell oly módon, hogy beletartozzanak a kabotázs és a tramphajózási szolgáltatások is.

(15)

Az 1/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(16)

Mivel a tagállamoknak a konferenciarendszer eltörlésének fényében esetleg módosítaniuk kell nemzetközi kötelezettségvállalásaikat, a 4056/86/EGK rendeletnek a vonalhajózási konferenciák csoportmentességére vonatkozó rendelkezései egy átmeneti időszakban továbbra is vonatkoznak a konferenciákra, így elégítve ki a 4056/86/EGK rendelet követelményeit ennek a rendeletnek a hatályba lépésekor,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 4056/86/EGK rendelet hatályát veszti.

Mindazonáltal azokra a vonalhajózási konferenciákra, amelyek 2006. október 18-án megfelelnek a 4056/86/EGK rendelet követelményeinek, a 4056/86/EGK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének b) és c) pontja, 3–7. cikke, 8. cikkének (2) bekezdése és 26. cikke továbbra is alkalmazandó az említett időponttól kezdődő kétéves átmeneti időszakra.

2. cikk

Az 1/2003/EK rendelet 32. cikkét el kell hagyni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. PEKKARINEN


(1)  2006. július 4-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  2006. július 5-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 378., 1986.12.31., 4. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(4)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o. A 411/2004/EK rendelettel (HL L 68., 2004.3.6., 1. o.) módosított rendelet.


28.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 269/4


A BIZOTTSÁG 1420/2006/EK RENDELETE

(2006. szeptember 27.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. szeptember 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 27-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. szeptember 27-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

62,4

096

42,0

999

52,2

0707 00 05

052

98,8

999

98,8

0709 90 70

052

85,2

999

85,2

0805 50 10

052

56,6

388

63,8

524

55,3

528

49,7

999

56,4

0806 10 10

052

83,2

400

152,5

624

139,2

999

125,0

0808 10 80

388

89,2

400

91,4

508

80,0

512

80,5

528

74,1

720

80,0

800

140,5

804

93,7

999

91,2

0808 20 50

052

117,2

388

91,4

720

74,4

999

94,3

0809 30 10, 0809 30 90

052

108,4

999

108,4

0809 40 05

052

111,4

066

68,8

624

114,6

999

98,3


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


28.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 269/6


A BIZOTTSÁG 1421/2006/EK RENDELETE

(2006. szeptember 27.)

a kukorica harmadik országokból Spanyolországba történő importjára adható behozatali vámkedvezményre vonatkozó pályázat meghirdetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Közösségnek az Uruguayi Forduló (2) többoldalú tárgyalásaiból eredő nemzetközi kötelezettségeire tekintettel szükséges megteremteni a feltételeket bizonyos mennyiségű kukorica Spanyolországba történő behozatalához.

(2)

A Spanyolországba történő kukorica- és cirokimport és a Portugáliába történő kukoricaimport vámkontingenseinek alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. július 26-i 1839/95/EK bizottsági rendelet (3) meghatározta a pályázati eljárás lebonyolításához szükséges sajátos szabályokat.

(3)

Tekintettel a spanyol piac jelenlegi szükségleteire szükségesnek mutatkozik pályázatot hirdetni a kukorica behozatali vámkedvezményére vonatkozóan.

(4)

A jelen rendeletben foglalt rendelkezések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság álláspontjával,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Pályázat meghirdetésére kerül sor a Spanyolországba importált kukoricára vonatkozó, az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében szabályozott behozatali vámkedvezmény tekintetében.

(2)   Az 1839/95/EK rendelet rendelkezései alkalmazandók, amennyiben e rendelet eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

2. cikk

A pályázati eljárás 2006. október 26-ig nyitott. Ezen időtartam alatt heti rendszerességű pályázati felhívások kerülnek közzétételre, amelyek tekintetében a mennyiségeket és az ajánlattételi határidőt az adott pályázati felhívást tartalmazó hirdetmény határozza meg.

3. cikk

A jelen pályázati eljárás keretében kiadott behozatali engedélyek a kibocsátásuk napjától számított ötven napig érvényesek, az 1839/95/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdése értelmében.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 336., 1994.12.23., 22. o.

(3)  HL L 177., 1995.7.28., 4. o. A legutóbb az 1558/2005/EK rendelettel (HL L 249., 2005.9.24., 6. o.) módosított rendelet.


28.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 269/7


A BIZOTTSÁG 1422/2006/EK RENDELETE

(2006. szeptember 27.)

a 327/98/EK rendelet értelmében 2006 szeptemberének első tíz munkanapja során benyújtott, rizs behozatalára irányuló kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a rizs és a törmelékrizs behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 1998. február 10-i 327/98/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

Azon mennyiségek vizsgálata szerint, amelyekre rizs tekintetében behozatali engedélyek iránti kérelmeket adtak be a 2006. szeptembri részlet keretében, helyénvaló a szóban forgó kérelmekben szereplő mennyiségekre – adott esetben csökkentési együttható alkalmazásával – behozatali engedélyek kibocsátását előírni, valamint a rendelkezésre álló, illetve a következő részletre átvezetendő mennyiségeket és a különböző kontingensek keretében rendelkezésre álló teljes mennyiségeket meghatározni.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A rizsre vonatkozóan a 327/98/EK rendelet által megnyitott vámkontingens keretében 2006 szeptember első tíz munkanapja során benyújtott és a Bizottságnak bejelentett kérelmek tekintetében csökkentési együtthatót kell alkalmazni a rendelet mellékletében meghatározott százalékos arányok szerint.

(2)   A 2006. szeptembri részlet keretében rendelkezésre álló, illetve a következő részletre átvezetendő mennyiségeket, valamint a 2006. októberi részlet keretében rendelkezésre álló teljes mennyiségeket a melléklet rögzíti.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. szeptember 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 27-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o. A 247/2006/EK rendelettel (HL L 42., 2006.2.14., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 37., 1998.2.11., 5. o. A legutóbb a 965/2006/EK rendelettel (HL L 176., 2006.6.30., 12. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 2006. szeptemberi részlet keretében igényelt mennyiségekre alkalmazandó százalékos csökkentések mértéke és a következő részletre átvitt mennyiségek:

a)

A 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában a 1006 30 KN-kód alá tartozó hántolt vagy félig hántolt rizsre előírt kontingens

Származás

Tételszám

A 2006. szeptemberi részlet keretében alkalmazott százalékos csökkentés

A 2006. októberi részletre átvitt mennyiség

(tonnában)

A 2006. októberi részlet keretében rendelkezésre álló teljes mennyiség

(tonnában)

Amerikai Egyesült Államok

09.4127

0 (1)

4 835,306

Thaiföld

09.4128

0 (1)

260,923

Ausztrália

09.4129

0 (1)

15

Más országok

09.4130

Az összes ország

09.4138

5 111,229

b)

A 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének d) pontjában a 1006 30 KN-kód alá tartozó hántolt vagy félig hántolt rizsre előírt kontingens

Származás

Tételszám

A 2006. szeptemberi részlet keretében alkalmazott százalékos csökkentés

Thaiföld

09.4112

Amerikai Egyesült Államok

09.4116

India

09.4117

Pakisztán

09.4118

Más országok

09.4119

Az összes ország

09.4166

c)

A 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének e) pontjában a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizsre előírt kontingens

Származás

Tételszám

A 2006. szeptemberi részlet keretében alkalmazott százalékos csökkentés

A 2006. októberi részletre átvitt mennyiség

(tonnában)

A 2006. októberi részlet keretében rendelkezésre álló teljes mennyiség

(tonnában)

Az összes ország

09.4168

98,59151

0

0


(1)  A kérelemben feltüntetett mennyiségre kiadott engedély.


28.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 269/10


A BIZOTTSÁG 1423/2006/EK RENDELETE

(2006. szeptember 26.)

Bulgária és Románia vonatkozásában a mezőgazdasági kiadások terén a megfelelő intézkedések mechanizmusának létrehozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 37. cikkére,

mivel:

(1)

A csatlakozási okmány 2. cikke értelmében az intézmények által a csatlakozás előtt elfogadott jogi aktusok rendelkezései Bulgáriára és Romániára nézve kötelezőek, továbbá az alapszerződésekben és az említett okmányban megállapított feltételekkel alkalmazandók ezekben az államokban.

(2)

A csatlakozási okmány 37. cikke felhatalmazza a Bizottságot, hogy megfelelő intézkedéseket hozzon abban az esetben, ha Bulgária vagy Románia nem teljesíti a csatlakozási tárgyalások keretében vállalt kötelezettségeit, és ez a belső piac működését súlyosan sérti vagy ilyen sérelem közvetlen veszélyével fenyeget.

(3)

A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet (1) 17. cikke a tagállamok számára integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer (a továbbiakban: IIER) létrehozását írja elő.

(4)

Csatlakozásuk időpontjától kezdődően Bulgáriával és Romániával szemben elvárás, hogy legyen IIER-ük az ezen államoknak juttatott közösségi mezőgazdasági támogatás jelentős részének ellenőrzése érdekében. A Bizottság a Bulgária és Románia által az e rendelet elfogadásának időpontjáig szolgáltatott információk alapján, valamint saját ellenőrzései alapján azt a következtetést vonta le, hogy ezekben az államokban valós kockázatok merültek fel az IIER létezését és működését illetően.

(5)

Bulgáriában vagy Romániában az IIER súlyos hiányosságai olyan helyzetet idéznének elő, amelyben az e rendszer keretében ellenőrizendő mezőgazdasági támogatások kifizetése nem, vagy nem megfelelően lenne ellenőrizhető. Ezért komoly kockázatot jelentene, ha a mezőgazdasági támogatásra akár részben, akár egyáltalán nem jogosult termelők így a közösségi jogszabályokban előírtakhoz képest előnyösebb helyzetbe kerülnének. Az IIER keretében ellenőrzött, a közvetlen kifizetésekre és vidékfejlesztésre fordított kiadások összege mindkét állam esetében a mezőgazdasági összkiadások hozzávetőleg 80 %-át fogja kitenni, vagyis többszáz millió eurót, ami jól mutatja, hogy a közös agrárpolitika e két országban való bevezetése és a Közösség belső piacának megfelelő működése érdekében mennyire fontos a jól működő IIER megléte. Mivel az előnyösebb helyzet és a szóban forgó összegek valószínűsíthetően hatással vannak a mezőgazdasági termékek belső piacon folytatott kereskedelmére, e piac működésének súlyos megsértését jelentő közvetlen kockázatot idéznének elő.

(6)

Ezt a kockázatot nem lehet megfelelően kezelni kizárólag a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (2) 17. és 27. cikkének alkalmazásával, figyelembe véve az e rendelkezésekben előírt rendszerek és eljárások jellegét. Ezért szükséges a csatlakozási okmány 37. cikkében foglaltakhoz folyamodni, amely lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy meghozza a kockázat felszámolását célzó megfelelő intézkedéseket.

(7)

A csatlakozás után mind Bulgáriának, mind Romániának független szerv jelentése alapján kell nyilatkozatot tennie a Bizottságnak arról, hogy IIER-rendszerük létezik-e és működik-e. Hiányosságok esetén a szóban forgó államoknak haladéktalanul pótolniuk kell azokat.

(8)

Amennyiben Bulgária és Románia nyilatkozata, illetve a független szerv jelentése vagy saját ellenőrzései során tett megállapításai alapján a Bizottság azt a következtetést vonja le, hogy a hiányosságok olyan súlyosak, hogy káros hatással vannak az IIER alá tartozó mezőgazdasági kiadások kezelésére és ellenőrzésére szolgáló átfogó rendszer megfelelő működésére, és ennélfogva megmarad a belső piac működésének súlyos megsértését jelentő közvetlen kockázat, egyéves időtartamra átmenetileg csökkentenie kell az 1290/2005/EK rendelet 14. és 26. cikke értelmében Bulgáriának és Romániának folyósítandó havi és időközi kifizetéseket. Az átmeneti csökkentésnek meg kell felelnie annak a százalékos aránynak, amelyet a Bizottság saját iránymutatásaival összhangban a megfelelelőségi vizsgálattal összefüggésben szokott alkalmazni abban az esetben, ha valamely tagállam ellenőrzési rendszere súlyos hiányosságokat mutat, és bizonyítékok vannak széles körben elterjedt szabálytalanságokra. Az átmeneti csökkentés ahhoz szükséges, hogy az érintett államot rábírják IIER-rendszere hiányosságainak pótlására a szabálytalan kifizetések és csalárd gyakorlatok megelőzése vagy felderítése, a jogosulatlanul elköltött összegek visszafizetése, és ezáltal a közösségi belső piac működésének súlyos megsértését jelentő közvetlen kockázat felszámolása érdekében.

(9)

A Bizottságnak tizenkét hónap elteltével felül kell vizsgálnia, hogy továbbra is alkalmazza-e a havi és az időközi kifizetések átmeneti csökkentését.

(10)

Az átmeneti csökkentést csak az olyan támogatási intézkedések tekintetében kell alkalmazni, amelyek irányítása és ellenőrzése az IIER-en keresztül történik.

(11)

Az átmeneti csökkentést az 1290/2005/EK rendelet 31. cikkében említett megfelelőségi vizsgálattal összefüggésben kell nyomon követni, és az nem sértheti az ebben az összefüggésben meghozandó határozatokat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A csatlakozást követő harmadik hónap végéig Bulgáriának és Romániának miniszteri szinten kell nyilatkoznia a Bizottságnak arról, hogy:

a)

az 1782/2003/EK rendelet 18. cikkében említett integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer (a továbbiakban: IIER) elemeit létrehozták-e a területükön a vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban, a Bulgáriában és Romániában alkalmazandó támogatási rendszerek irányításának és ellenőrzésének megfelelő mértékben;

b)

az IIER és az e rendelet 3. cikkben említett támogatások pontos kifizetésének biztosításához szükséges többi elem működik-e a területükön.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt nyilatkozatot a szükséges szakértelemmel rendelkező, valamint az 1290/2005/EK rendelet 6. cikkének (1) és (3) bekezdésében említett kifizető ügynökségtől és koordináló szervtől független szerv által összeállított jelentés alapján kell elkészíteni. Bulgáriának és Romániának is ki kell jelölnie a jelentést átadó szervet.

A jelentésnek az (1) bekezdésben előírt feltételek teljesítésére vonatkozó véleményt kell tartalmaznia. A jelentést a Bizottság számára hozzáférhetővé kell tenni.

2. cikk

(1)   A Bizottság határozatot hoz az 1290/2005/EK rendelet 14. és 26. cikkében említett havi és időközi kifizetések 25 %-os átmeneti csökkentéséről, ha az e rendelet 1. cikkében említett nyilatkozat vagy jelentés, illetve a saját ellenőrzései során tett megállapítások alapján – és azt követően, hogy az érintett tagállamnak ésszerű határidőt adott észrevételei megtételére – arra a következtetésre jut, hogy:

a)

Bulgária és Románia az 1. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kötelezettségeinek nem tesz eleget;

b)

az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett elemek létrehozása elmaradt;

c)

az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett elemek létrehozása ellenére az IIER vagy a 3. cikkben említett támogatások pontos kifizetésének biztosításához szükséges többi elem olyan súlyos hiányosságokat mutat, hogy káros hatással van az egész rendszer megfelelő működésére.

Bulgária és Románia minden szükséges intézkedést meghoz bármely feltárt hiányosság azonnali pótlására.

(2)   Az átmeneti csökkentést a 2007. december 1. és 2008. november 30. között teljesített havi és időközi kifizetések tekintetében kell alkalmazni.

(3)   A Bizottság az átmeneti csökkentést további tizenkét hónapos időszakokra hosszabbítja meg, ha az (1) bekezdésben említett feltételek közül egy vagy több továbbra is fennáll.

(4)   Az átmeneti csökkentés nem sértheti az 1290/2005/EK rendelet 17. és 27. cikke szerinti csökkentéseket vagy felfüggesztéseket.

3. cikk

A 2. cikkben előírt átmeneti csökkentést a következő intézkedések alapján nyújtott támogatásra vonatkozóan kell alkalmazni:

a)

az 1782/2003/EK rendelet 143b. cikkében az új tagállamok gazdálkodói számára előírt átmeneti egyszerűsített jövedelemtámogatás, vagy az említett rendelet III. és IV. címében említett támogatási rendszerek;

b)

az 1782/2003/EK rendelet 143c. cikkében előírt kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések, amennyiben azokat a csatlakozási okmány VIII. melléklete I. szakaszának E. alszakasza alapján finanszírozzák;

c)

az 1698/2005/EK tanácsi rendelet (3) 36. cikke a) pontjának i–v. alpontjában és 36. cikke b) pontjának i–v. alpontjában előírt kifizetések, kivéve az ugyanezen rendelet 39. cikkének (5) bekezdésében, valamint 36. cikke b) pontjának i. és iii. alpontjában a létesítési költségekkel összefüggésben említett intézkedésekhez kapcsolódó kifizetéseket.

4. cikk

Az e rendelet alapján hozott bármely határozat, illetve az ilyen határozat hiánya nem sértheti az 1290/2005/EK rendelet 31. cikkében említett megfelelőségi vizsgálatot.

5. cikk

Ez a rendelet kizárólag a Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló csatlakozási szerződéssel együtt, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 26-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb az 1156/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 208., 2006.7.29., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A 320/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

28.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 269/13


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. szeptember 15.)

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság belga, görög, ír, ciprusi, holland, lengyel, portugál, finn, svéd és brit tagjainak, valamint két olasz tagjának kinevezéséről

(2006/651/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 259. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 167. cikkére,

tekintettel a Bizottság véleményére,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság jelenlegi tagjainak hivatali ideje 2006. szeptember 20-án lejár (1). Ezért ki kell nevezni a bizottság tagjait a 2006. szeptember 21-től kezdődő újabb négyéves időszakra.

(2)

A belga, görög, ír, ciprusi, holland, lengyel, portugál, finn, svéd és brit kormány benyújtotta listáit, amelyek annyi jelöltet tartalmaznak, ahány helyet számukra a szerződések biztosítanak.

(3)

Az olasz kormány egy két jelöltet tartalmazó listát nyújtott be a már korábban benyújtott huszonkét jelöltet tartalmazó lista kiegészítése és a szerződésekben számára biztosított jelöltszámmal megegyező létszám elérése céljából.

(4)

A Tanács 2006. július 11-én már elfogadta a cseh, német, észt, spanyol, francia, lett, litván, luxemburgi, magyar, máltai, osztrák, szlovén és szlovák kormány által benyújtott listákat, valamint az olasz kormány által benyújtott, huszonkét jelöltet tartalmazó listákat (2),

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács a 2006. szeptember 21-től2010. szeptember 20-ig terjedő időszakra az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjaivá nevezi ki azokat a személyeket, akiknek a neve az e határozat mellékletében található listán szerepel.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. TUOMIOJA


(1)  HL L 253., 2002.9.21., 9. o.

(2)  HL L 207., 2006.7.28., 30. o.


MELLÉKLET

Belgium

 

De Heer Jean-Marie BIOT

Afgevaardigd Beheerder, FEDICHEM

 

Monsieur Robert DE MUELENAERE

Administrateur délégué, Confédération Construction

 

Monsieur Olivier DERRUINE

Collaborateur au service d'études CSC de Belgique

 

Mevrouw Christine FAES

Directeur UNIZO Internationaal

 

De Heer Guy HAAZE

Nationaal Voorzitter van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

 

Monsieur Jean-François HOFFELT

Secrétaire général de la Fédération belge des coopératives «Febecoop»

 

Monsieur JOSLY PIETTE

Secrétaire général honoraire de la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique

 

Monsieur André MORDANT

Président FGTB

 

De Heer Wauthier ROBYNS DE SCHNEIDAUER

Directeur Communicatie, Informatie & Internationale Relaties

 

Monsieur Yves SOMVILLE

Directeur du service d'études de la Fédération wallonne de l'agriculture

 

De Heer Tony VANDEPUTTE

Ere-Gedelegeerd Bestuurder en Algemeen Adviseur van het VBO

 

De Heer Xavier VERBOVEN

Algemeen Secretaris van het ABVV

Görögország

 

Mme Anna BREDIMA-SAVOPOULOU

Association des armateurs grecs (E.E.E.)

 

M. Dimitrios DIMITRIADIS

Confédération nationale de commerce hellénique (ESEE)

 

M. Panagiotis GKOFAS

Confédération générale grecque des commerçants et artisans (GSBEE)

 

M. Gerasimos KALLIGEROS

Fédération hellénique des hôteliers (POX)

 

M. Nikolaos LIOLIOS

Confédération hellénique de coopératives agricoles (PASEGES)

 

M. Georgios NTASIS

Confédération générale grecque des ouvriers (GSEE)

 

M. Spiros PAPASPIROS

Fédération des fonctionnaires (ADEDY)

 

Mme Irini PARI

Fédération des industries grecques (SEB)

 

M. Christos POLIZOGOPOULOS

Confédération générale grecque des ouvriers (GSEE)

 

M. Konstantinos POUPAKIS

Confédération générale grecque des ouvriers (GSEE)

 

M. Stylianos STAIKOS

Conseil national des consommateurs (ESK)

 

M. Christos ZEREFOS

Professeur à l'Université d'Athènes, Ecole des sciences, Faculté de géologie, département de géographie et climatologie

Írország

 

Mr Frank ALLEN

National Council Member, Irish Creamery Milk Suppliers’ Association

 

Mr William A. ATTLEY

Retired, Services, Industrial, Professional and Technical Union (SIPTU)

 

Mr Brian CALLANAN

Member, Irish Business and Employers’ Confederation (IBEC)

 

Mr John DILLON

Ex-President, Irish Farmers’ Association

 

Mr Arthur FORBES

Assistant Director of European Affairs, Irish Business and Employers’ Confederation (IBEC)

 

Ms Sally Anne KINAHAN

Assistant General Secretary, Irish Congress of Trade Unions (ICTU)

 

Mr Jim McCUSKER

Retired, Northern Ireland Public Service Alliance

 

Mr Thomas McDONOGH

Member, Chambers Ireland

 

Ms Jillian VAN TURNHOUT

CEO, Children's Rights Alliance

Olaszország

 

Sig. Giuseppe Antonio Marino IULIANO

Funzione esercitata in rappresentanza CISL

 

Sig. Mario SEPI

Funzione esercitata in rappresentanza CISL

Ciprus

 

Mr Michalis ANTONIOU

Cyprus Employers’ and Industrialists’ Federation

 

Mr Costakis CONSTANTINIDES

Union of Cypriot Farmers

 

Mr Demetris KITTENIS

Cyprus Workers’ Confederation

 

Mr Charalambos KOLOKOTRONIS

Consumers’ Association

 

Mr Andreas LOUROUTZIATIS

Cyprus Chamber of Commerce and Industry

 

Mr Andreas PAVLIKKAS

Pancyprian Federation of Labour

Hollandia

 

Mevrouw mr. dr. M. BULK

Beleidsmedewerker Europese Zaken FNV

 

mr. J.W. VAN DEN BRAAK

Directeur VNO-NCW Brussel

 

drs. T. ETTY

Beleidsmedewerker Internationale Zaken FNV

 

mr. J.P. VAN IERSEL

Voormalig secretaris buitenland NCW, Tweede Kamerlid, voorzitter KVK Haaglanden

 

prof. dr. L.F. VAN MUISWINKEL

Hoogleraar Algemene en Ontwikkelingseconomie

 

W.W. MULLER

Bestuurslid MHP

 

drs. ir. J.J.M. VAN OORSCHOT

Senior specialist Internationale Zaken LTO-Nederland

 

drs. K.B. VAN POPTA

Directeur Internationale Zaken MKB-Nederland

 

M. SIECKER

Bestuurder FNV Bondgenoten

 

prof. dr. mr. J.G.W. SIMONS

Voorzitter Nederlands Vervoersoverleg

 

drs. E.J. SLOOTWEG

Beleidsadviseur CNV

 

D.M. WESTENDORP

Voormalig algemeen directeur Consumentenbond, diverse bestuurlijke functies

Lengyelország

 

Mr Andrzej ADAMCZYK

Secretary of international affairs, Independent and Self-Governing Trade Union Solidarność

 

Ms Katarzyna BARTKIEWICZ

Coordinator of European integration, Independent and Self-Governing Trade Union Solidarność

 

Mr Tomasz CZAJKOWSKI

Specialist in international affairs, Students’ Parliament of the Republic of Poland

 

Mr Tadeusz DORDA

Vice-president, Confederation of Polish Employers

 

Mr Tomasz Dariusz JASIŃSKI

Specialist in international affairs, All-Poland Alliance of Trade Unions

 

Mr Krzysztof KAMIENIECKI

Vice-president, Institute for Sustainable Development Foundation

 

Mr Jan KLIMEK

Vice-president, Polish Craft Association

 

Mr Marek KOMOROWSKI

Counsellor, Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

 

Mr Zbigniew KOTOWSKI

Counsellor, Independent and Self-Governing Trade Union of Individual Farmers in Poland

 

Mr Jacek Piotr KRAWCZYK

Vice-president, Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

 

Mr Marian KRZAKLEWSKI

Member of the National Commission, Independent and Self-Governing Trade Union Solidarność

 

Mr Andrzej MALINOWSKI

President, Confederation of Polish Employers

 

Ms Marzena MENDZA-DROZD

Member of the Board, Forum of Non-Government Initiatives Association/All-Poland Federation of Non-Governmental Organisations

 

Mr Jarosław MULEWICZ

Member of the Organisers’ Council, Business Centre Club – Association of Employers

 

Mr Krzysztof OSTROWSKI

Consultant, Business Centre Club – Association of Employers

 

Mr Krzysztof PATER

Member of the Scout Court, Polish Scouting and Guiding Association

 

Mr Stanisław Józef RÓŻYCKI

Vice-president of the Council of Education and Science of the Polish Teachers’ Union/All-Poland President, Trade Union Forum

 

Mr Władysław SERAFIN

President, National Union of Farmers’ Circles and Agricultural Organisations

 

Mr Wiesław SIEWIERSKI

President, Trade Union Forum

 

Ms Elżbieta Maria SZADZIŃSKA

Specialist in international affairs, Polish Consumer Federations

 

Mr Edmund SZYNAKA

Secretary General, Trade Union Forum Alliance of Trade Unions

Portugália

 

Dr. Paulo BARROS VALE

AEP — Associação Empresarial De Portugal

 

Eng.o Francisco João BERNARDINO DA SILVA

CONFAGRI — Confederação Nacional Das Cooperativas Agrícolas E Do Crédito Agrícola De Portugal, CCRL

 

Eng.o Luís Miguel CORREIA MIRA

CAP — Confederação Dos Agricultores De Portugal

 

Dr. Pedro D'ALMEIDA FREIRE

CCP — Confederação Do Comércio E Serviços De Portugal

 

Dr.a Maria Teresa DA COSTA MACEDO

CNAF — Confederação Nacional Das Associações De Família

 

Sr. Victor Hugo DE JESUS SEQUEIRA

UGT — União Geral De Trabalhadores

 

Dr. Mário David FERREIRINHA SOARES

CGTP — Confederação Geral Dos Trabalhadores Portugueses

 

Sr. Eduardo Manuel NOGUEIRA CHAGAS

CGTP — Confederação Geral Dos Trabalhadores Portugueses

 

Dr. Jorge PEGADO LIZ

DECO — Associação Portuguesa Para A Defesa Do Consumidor

 

Dr. Carlos Alberto PEREIRA MARTINS

CNPL — Conselho Nacional De Profissões Liberais

 

Dr. Manuel Eugénio PIMENTEL CAVALEIRO BRANDÃO

CIP — Confederação Da Indústria Portuguesa

 

Sr. Alfredo Manuel VIEIRA CORREIA

UGT — União Geral De Trabalhadores

Finnország

 

Hra Filip HAMRO-DROTZ

Kansainvälisten asioiden tiedottaja, Elinkeinoelämän keskusliitto

 

Hra Seppo KALLIO

Johtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

 

Rva Leila KURKI

Työllisyyspoliittinen asiantuntija, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

 

Hra Eero LEHTI

Puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät ry

 

Hra Janne METSÄMÄKI

Lakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

 

Rva Marja-Liisa PELTOLA

Osastopäällikkö, Keskuskauppakamari

 

Hra Markus PENTTINEN

Kansainvälisten asioiden päällikkö, Akava ry

 

Rva Pirkko RAUNEMAA

Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, Kotitalous- ja kuluttaja-asiain neuvottelukunta/Kuluttajat – konsumenterna ry

 

Rva Ulla SIRKEINEN

Johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto

Svédország

 

Mr Christian ARDHE

Svenskt Näringsliv, Direktör, EU-frågor

 

Mr Ernst Erik EHNMARK

Svenska akademikers centralorganisation, Ansvarig (direktör) för internationellt samarbete

 

Mr Hans EKDAHL

Svenskt Näringsliv, Direktör, Handelsfrågor

 

Mr Thomas JANSON

Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Internationell Sekreterare

 

Ms Maud JANSSON

Landsorganisationen i Sverige (LO), Ombudsman

 

Mr Magnus KENDEL

ALMEGA, Förhandlare/Rådgivare

 

Ms Ingrid KÖSSLER

Handikappförbundens Samarbetsorgan, Förbundsordföranden i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation

 

Mr Lars NYBERG

Landsorganisationen i Sverige (LO), Samordnar och utreder EU-frågor och EU, Landsorganisationen i Sverige (LO)

 

Ms Maria NYGREN

Transportgruppen, Branschchef Förbundet Sveriges Hamnar

 

Mr Jan OLSSON

Kooperativa institut (Koopi), Senior rådgivare Kooperativa Institutet (KOOPI), Vice ordförande Förening för kooperativ utveckling (FKU)

 

Ms Inger PERSSON

Sveriges konsumentråd, Ordförande

 

Ms Mary-Ann SÖRENSEN

Lantbrukarnas riksförbund (LRF)

Egyesült Királyság

 

Mr Richard ADAMS

Consultant in social, environmental and ethical business and project development

 

Ms Christine BLOWER

Teacher

 

Ms Sandy BOYLE

Retired

 

Ms Brendan BURNS

Consultant and Director

 

Ms Marge CAREY

President of the Union of Shop, Distributive and Allied Workers

 

Mr Bryan CASSIDY

Consultant

 

Mr Peter COLDRICK

Head of Brussels Office, Trade Union Congress

 

Mr Nicolas CROOK

International Officer UNISON

 

Mr Brian CURTIS

Regional Organiser South Wales and West of England

 

Ms Rose D’SA

Consultant in EU, Commonwealth and International Law

 

Mr Kenneth FRASER

Chartered Secretary and Management Accountant

 

Mr Tom JONES

Self-employed farmer

 

Ms Brenda KING

Commissioner — Women’s National Commission/Consultant

 

Ms Judy McKNIGHT

Napo/General Secretary

 

Mr Peter MORGAN

Elected Member, Council of Lloyd’s (of London)

 

Ms Jane MORRICE

Self-employed — owns a photographic and media production company

 

Ms Maureen O’NEILL

Director — Royal Bank of Scotland Centre for the Older Person’s Agenda

 

Mr Derek OSBORN

Member of UK Sustainable Development Commission. Chairman of an NGO coordinating relations with United Nations environmental activities

 

Mr Jonathan PEEL

Food and Drink Federation — Director EU and International Policy

 

Mr David SEARS

Consultant

 

Ms Madi SHARMA

Entrepreneur

 

Mr Sukhdev SHARMA

Chairman of the West Yorkshire Mental Health Trust

 

Mr Michael SMYTH

Economist — University of Ulster

 

Ms Monica TAYLOR

Denso Assembler Operator