ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 255

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. szeptember 19.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1376/2006/EK rendelete (2006. szeptember 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1377/2006/EK rendelete (2006. szeptember 18.) az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 1236/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

3

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 15.) az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 83. cikke alapján. A határozat legfontosabb rendelkezéseinek összefoglalása alább következik, a határozat teljes érvényének sérelme nélkül (az értesítés a C(2006) 412. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

5

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendelethez (HL L 178., 2006.7.1.)

7

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

19.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 255/1


A BIZOTTSÁG 1376/2006/EK RENDELETE

(2006. szeptember 18.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. szeptember 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 18-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. szeptember 18-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

76,9

096

39,6

999

58,3

0707 00 05

052

94,7

999

94,7

0709 90 70

052

96,4

999

96,4

0805 50 10

388

58,4

524

53,3

528

56,1

999

55,9

0806 10 10

052

75,3

220

32,1

624

105,3

999

70,9

0808 10 80

388

87,2

400

92,4

508

57,4

512

92,7

528

74,1

720

82,6

800

164,6

804

92,0

999

92,9

0808 20 50

052

118,9

388

89,8

999

104,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

121,3

999

121,3

0809 40 05

052

86,8

066

66,2

098

33,4

624

128,7

999

78,8


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


19.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 255/3


A BIZOTTSÁG 1377/2006/EK RENDELETE

(2006. szeptember 18.)

az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 1236/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1236/2005/EK rendelet I. melléklete felsorolja a rendelet végrehajtásához kapcsolódó konkrét feladatok ellátásával megbízott illetékes hatóságokat.

(2)

Hollandia és az Egyesült Királyság kérelmezte az illetékes hatóságainak címét feltüntető adatok módosítását. A Bizottság címét is módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1236/2005/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 18-án.

a Bizottság részéről

Benita FERRERO-WALDNER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 200., 2005.7.30., 1. o.


MELLÉKLET

Az 1236/2005/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A „HOLLANDIA” pont a következő címmel egészül ki:

„Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 153

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

The Netherlands

Telefon: (31-70) 379 64 85, 379 62 50”.

2.

Az „EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” pontban feltüntetett cím helyébe a következő cím lép:

A II. mellékletben felsorolt áruk behozatala:

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Telefon: (44-1642) 36 43 33

Fax: (44-1642) 36 42 69

E-mail: enquiries.ilb@dti.gsi.gov.uk

A II. és III. mellékletben felsorolt áruk, valamint a 3. cikk (1) bekezdésében és a 4. cikk (1) bekezdésében hivatkozott, a II. mellékletben felsorolt áruk kivitele:

Department of Trade and Industry

Export Control Organisation

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

United Kingdom

Telefon: (44-20) 72 15 80 70

Fax: (44-20) 72 15 05 31

E-mail: lu3.eca@dti.gsi.gov.uk”.

3.

A „B. A Bizottság címe az értesítésekhez” pontban feltüntetett cím helyébe a következő cím lép:

„Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/45

B-1049 Brussels

Telefon: (32-2) 295 55 85, 299 11 76

Fax: (32-2) 299 08 73

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu”.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

19.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 255/5


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. február 15.)

az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 83. cikke alapján. A határozat legfontosabb rendelkezéseinek összefoglalása alább következik, a határozat teljes érvényének sérelme nélkül

(az értesítés a C(2006) 412. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/626/Euratom)

A határozat címzettje a British Nuclear Group Sellafield (BNG SL), Seascale, Cumbria, és 2006. február 17-én értesítették róla a BNG SL-t.

A határozat a Sellafieldben jelenleg alkalmazott nyilvántartási és jelentéstételi eljárások megfelelőségének kérdéseire korlátozódik, beleértve – de nem kizárólagosan – a THORP üzemet. Nem állapítja meg, hogy nukleáris anyagot ténylegesen elveszítettek vagy eredeti rendeltetésétől eltérő módon használtak volna.

1. cikk (kivonat)

A BNG SL megsértette az Euratom-Szerződés 79. cikkét, a 3227/76/Euratom bizottsági rendelet (1) 7., 9. és 12. cikkével (2005. március 20. óta a 302/2005/Euratom bizottsági rendelet (2) 6., 9. és 7. cikke) összefüggésben, és a különleges biztosítéki rendelkezéseket, amelyeket a biztosítéki rendelkezések alkalmazásáról szóló 302/2005/Euratom rendelet 6. cikke alapján fogadott el a Bizottság, az Euratom-Szerződés 81. cikkét és a 3227/76/Euratom bizottsági rendelet 3. cikkét (2005. március 20. óta a 302/2005/Euratom rendelet 4. cikke).

2. cikk

(1)

A Bizottság a BNG SL-t figyelmeztetésben részesíti.

(2)

A figyelmeztetés értelmében a BNG SL e bizottsági határozat közzétételét követő meghatározott időtartamon belül igazolja, hogy megfelelő és erőteljes intézkedéseket hajtott végre a megállapított jogsértési források és mulasztások orvoslására, és hogy megfelelő intézkedéseket vezetett be a nukleáris anyagokra vonatkozó nyilvántartási és ellenőrzési rendszere minőségének és teljesítményének folyamatos javítására.

(3)

A figyelmeztetés értelmében a BNG SL egy további meghatározott időtartamon belül igazolja, hogy a végrehajtott korrekciós intézkedések elérték a kívánt hatást.

3. cikk

(1)

A BNG SL a bizottsági határozat közzétételével kezdődő meghatározott időtartam végén jelentést nyújt be a Bizottságnak a fenti 2. cikk (2) bekezdése szerint végrehajtott korrekciós intézkedések részleteiről.

(2)

A BNG SL a további meghatározott időtartam végén jelentést nyújt be a Bizottsághoz a 2. cikk (2) bekezdése szerint végrehajtott korrekciós intézkedések eredményeinek részleteiről.

4. cikk

Amennyiben elmulasztják megfelelően igazolni valamely előírt, az e határozat 2. cikkének (2) és (3) bekezdésében összefoglalt intézkedés megtételét és az e határozat 3. cikkének (1) és (2) bekezdésében összefoglalt meghatározott részleteket benyújtani, a Bizottság további jogi lépéseket tehet.

5. cikk

(1)

A határozat címzettje a British Nuclear Group, Sellafield, Seascale, Cumbria CA20 1PG UK.

(2)

Ezt a határozatot közlik a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 15-én.


(1)  HL L 363., 1976.12.31., 1. o.

(2)  HL L 54., 2005.2.28., 1. o.


Helyesbítések

19.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 255/7


Helyesbítés a a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 178., 2006. július 1. )

A 34. oldalon, a 39. cikk első bekezdésében:

a következő szövegrész:

„Amennyiben a 34. cikkben a melaszra vonatkozóan említett küszöbár és a 36. cikkben a cukortermékekre vonatkozóan említett küszöbár közötti különbség:”

helyesen:

„Amennyiben a 34. cikkben a melaszra vonatkozóan említett vagy a 37. cikkben a cukortermékekre vonatkozóan említett küszöbár és a kérdéses szállítmány CIF-importára közötti különbség:”