ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 247

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. szeptember 9.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1328/2006/EK rendelete (2006. szeptember 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1329/2006/EK rendelete (2006. szeptember 8.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendeletnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 8 és IFRIC 9 értelmezése tekintetében történő módosításáról ( 1 )

3

 

*

A Bizottság 1330/2006/EK rendelete (2006. szeptember 8.) a banánágazatban a 2006. évre kiegészítő kompenzációs támogatási előleg nyújtásáról

9

 

 

A Bizottság 1331/2006/EK rendelete (2006. szeptember 8.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

10

 

 

A Bizottság 1332/2006/EK rendelete (2006. szeptember 8.) a gabonaágazatban 2006. szeptember 9-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

12

 

 

A Bizottság 1333/2006/EK rendelete (2006. szeptember 8.) a további feldolgozás nélkül exportált fehércukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről szóló 1298/2006/EK rendelet módosításáról

15

 

 

A Bizottság 1334/2006/EK rendelete (2006. szeptember 8.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról szóló 1299/2006/EK rendelet módosításáról

17

 

 

A Bizottság 1335/2006/EK rendelete (2006. szeptember 8.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

19

 

 

A Bizottság 1336/2006/EK rendelete (2006. szeptember 8.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

20

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának 1/2006 határozata (2006. június 2.) a 2008–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret meghatározásáról és a felülvizsgált AKCS–EK partnerségi megállapodás módosításáról

22

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 4.) az európai területi együttműködés célkitűzés keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív felosztásának a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő rögzítéséről (az értesítés a C(2006) 3473. számú dokumentummal történt)

26

 

 

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

 

*

A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozata (2006. július 17.) a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között létrejött, az AKCS–EK partnerségi megállapodással összhangban a 2008–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó közösségi támogatás finanszírozásáról és az EK-Szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló belső megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

30

Belső megállapodás a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS–EK partnerségi megállapodással összhangban a 2008–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó közösségi támogatás finanszírozásáról és az EK-Szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról

32

 

*

Az Európai Közösség tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek határozata (2006. április 10.) az AKCS–EK partnerségi megállapodás végrehajtása érdekében meghozandó intézkedésekről és követendő eljárásokról szóló, 2000. szeptember 18-i belső megállapodás módosításáról szóló megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

46

Belső megállapodás a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között létrejött, az AKCS–EK partnerségi megállapodás végrehajtása érdekében meghozandó intézkedésekről és követendő eljárásokról szóló, 2000. szeptember 18-i belső megállapodás módosításáról

48

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

9.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 247/1


A BIZOTTSÁG 1328/2006/EK RENDELETE

(2006. szeptember 8.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. szeptember 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 8-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. szeptember 8-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

86,4

999

86,4

0707 00 05

052

101,8

999

101,8

0709 90 70

052

94,6

999

94,6

0805 50 10

388

58,6

524

53,1

528

57,3

999

56,3

0806 10 10

052

77,9

220

135,2

400

177,1

624

118,8

804

95,7

999

120,9

0808 10 80

388

90,6

400

91,2

508

83,5

512

90,9

528

59,3

720

81,1

800

148,9

804

93,6

999

92,4

0808 20 50

052

114,7

388

101,1

720

60,3

999

92,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

115,1

999

115,1

0809 40 05

052

102,6

066

61,0

098

41,6

624

149,5

999

88,7


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


9.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 247/3


A BIZOTTSÁG 1329/2006/EK RENDELETE

(2006. szeptember 8.)

az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendeletnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 8 és IFRIC 9 értelmezése tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1725/2003/EK bizottsági rendelettel (2) egyes, 2002. szeptember 14-én érvényben lévő nemzetközi standardok és értelmezések elfogadásra kerültek.

(2)

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság (IFRIC) 2006. január 12-énAz IFRS 2 hatóköre címmel közzétette az IFRIC 8 értelmezést. Az IFRIC 8 tisztázza, hogy a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard (IFRS) 2 Részvényalapú kifizetés számviteli standard vonatkozik azokra az ügyletekre, amelyekben a gazdálkodó egység részvényalapú kifizetéseket teljesít látszólag nulla vagy nem kielégítő ellenszolgáltatás fejében.

(3)

Az IFRIC 2006. március 1-jénA beágyazott származékos termékek újbóli felmérése címmel közzétette az IFRIC 9 értelmezést. Az IFRIC 9 tisztázza a beágyazott származékos termékek IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: Megjelenítés és értékelés szerinti kezelésének egyes szempontjait.

(4)

Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) Szakértői Munkacsoportjával (Technical Expert Group, TEG) folytatott konzultáció során bebizonyosodott, hogy az IFRIC 8 és az IFRIC 9 megfelel az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében az elfogadáshoz megállapított szakmai kritériumoknak.

(5)

Az 1725/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Számviteli Szabályozó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1725/2003/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 8 Az IFRS 2 hatóköre értelmezése az e rendelet Mellékletében foglaltaknak megfelelően beillesztésre kerül;

2.

Az IFRIC A beágyazott származékos termékek újbóli felmérése című IFRIC 9 értelmezése az e rendelet Mellékletében foglaltaknak megfelelően beillesztésre kerül.

2. cikk

(1)   Az IFRIC 8-at az e rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően valamennyi vállalatnak legkésőbb a 2006-os pénzügyi éve kezdőnapjától alkalmaznia kell, kivéve a januári, februári, márciusi vagy áprilisi kezdőnappal rendelkező vállalatokat, amelyeknek legkésőbb a 2007-es pénzügyi év kezdőnapjától kell alkalmazniuk az IFRIC 8-at.

(2)   Az IFRIC 9-et az e rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően valamennyi vállalatnak legkésőbb a 2006-os pénzügyi éve kezdőnapjától alkalmaznia kell, kivéve a januári, februári, márciusi áprilisi vagy májusi kezdőnappal rendelkező vállalatokat, amelyeknek legkésőbb a 2007-es pénzügyi év kezdőnapjától kell alkalmazniuk az IFRIC 9-et.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 8-án.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 243., 2002.9.11., 1. o.

(2)  HL L 261., 2003.10.13., 1. o. A legutóbb a 708/2006/EK rendelettel (HL L 122., 2006.5.9., 19. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

IFRIC 8

IFRIC 8 értelmezés: Az IFRS 2 hatóköre

IFRIC 9

IFRIC 9 értelmezés: A beágyazott származékos termékek újbóli felmérése

Sokszorosítása az Európai Gazdasági Térségben megengedett. Minden meglévő jog fenntartva az EGT-n kívül, kivéve a személyes felhasználás vagy más jogszerű eljárás céljából történő sokszorosítás jogát. További információ az IASB-től szerezhető be a www.iasb.org címen

IFRIC 8 ÉRTELMEZÉS

Az IFRS 2 hatóköre

Hivatkozások

IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák

IFRS 2 Részvényalapú kifizetés

Háttér

1.

Az IFRS 2 vonatkozik azokra a részvényalapú kifizetési ügyletekre, amelyek keretében a gazdálkodóegység javakat vagy szolgáltatásokat kap vagy szerez meg. A „javak” magukban foglalják a készleteket, a fogyó eszközöket, az ingatlanokat, gépeket és berendezéseket, az immateriális javakat és az egyéb nem pénzügyi eszközöket (IFRS 2, 5. bekezdés). Következésképpen, a hatóköréből kizárt egyes ügyletek kivételével az IFRS 2 vonatkozik valamennyi olyan ügyletre, amelynek keretében a gazdálkodóegység nem pénzügyi eszközöket vagy szolgáltatásokat kap a tőkeinstrumentumai kibocsátásának ellenértékeként. Az IFRS 2 azokra az ügyletekre is vonatkozik, amelyekben a gazdálkodóegységnek olyan kötelezettségei keletkeznek a kapott javak vagy szolgáltatások tekintetében, amelyek a gazdálkodóegység részvényeinek vagy a gazdálkodóegység egyéb tőkeinstrumentumainak árán (vagy értékén) alapulnak.

2.

Egyes esetekben azonban nehéz lehet bizonyítani, hogy a javakat vagy szolgáltatásokat megkapták (vagy meg fogják kapni). A gazdálkodóegység például ellenszolgáltatás nélkül részvényeket adományozhat egy jótékonysági szervezetnek. Az ilyen ügyletért cserébe kapott egyedi javak vagy szolgáltatások azonosítása rendszerint nem lehetséges. Hasonló helyzet adódhat egyéb felekkel folytatott ügyletek során is.

3.

Az IFRS 2 előírja, hogy azokat az ügyleteket, amelyekben az alkalmazottaknak részvényalapú kifizetéseket teljesítenek, a részvényalapú kifizetések nyújtás időpontjára vonatkozó valós értékének alkalmazásával kell értékelni (IFRS 2, 11. bekezdés). (1) Ennélfogva a gazdálkodóegység nem köteles közvetlenül értékelni a kapott munkavállalói szolgáltatások valós értékét.

4.

Azon ügyletekre nézve, amelyekben a munkavállalóktól eltérő feleknek teljesítenek részvényalapú kifizetéseket, az IFRS 2 azt a megcáfolható feltételezést fogalmazza meg, hogy a kapott javak vagy szolgáltatások valós értéke megbízhatóan becsülhető. Ezekben a helyzetekben az IFRS 2 előírja, hogy az ügyletet a javak vagy szolgáltatások abban az időpontban érvényes valós értékén kell értékelni, amikor a gazdálkodóegység a javakat megszerzi vagy a másik fél a szolgáltatást nyújtja (IFRS 2, 13. bekezdés). Tehát van egy mögöttes feltételezés, amely szerint a gazdálkodóegység képes azonosítani azokat a javakat vagy szolgáltatásokat, amelyeket a munkavállalóktól eltérő felektől kapott. Ez felveti azt a kérdést, hogy azonosítható javak vagy szolgáltatások hiányában alkalmazni kell-e az IFRS-t. Ez viszont még egy további kérdést felvet: ha a gazdálkodóegység részvényalapú kifizetést teljesített és az azonosítható kapott ellenérték (amennyiben van ilyen) kisebbnek tűnik mint a részvényalapú kifizetés valós értéke, akkor ez a helyzet azt jelzi-e, hogy javakat vagy szolgáltatásokat kaptak, jóllehet azok nem kerültek egyedileg azonosításra, és hogy emiatt az IFRS 2-t kell alkalmazni?

5.

Megjegyzendő, hogy „a részvényalapú kifizetés valós értéke” kifejezés a szóban forgó egyedi részvényalapú kifizetés valós értékét jelenti. Állami jogszabályok például előírhatják a gazdálkodóegységnek, hogy részvényeinek bizonyos hányadát egy adott ország állampolgárai részére bocsássa ki, amelyeket csak ezen ország egyéb állampolgárainak lehet átadni. Az ilyen átadási korlátozás hatást gyakorolhat az érintett részvények valós értékére, így ezen részvények valós értéke alacsonyabb lehet az ilyen korlátozást nem tartalmazó, egyébként ugyanolyan részvények valós értékénél. Ha a 4. bekezdésben említett kérdés korlátozásban részesülő részvényekkel kapcsolatban merül fel, akkor ebben a helyzetben „a részvényalapú kifizetés valós értéke” kifejezés a korlátozásban részesülő részvények valós értékét jelentené, nem pedig a korlátozástól mentes egyéb részvények valós értékét.

Hatókör

6.

Az IFRS 2 vonatkozik az olyan ügyletekre, amelyekben a gazdálkodóegység vagy a gazdálkodóegység részvénytulajdonosai tőkeinstrumentumokat nyújtottak (2), vagy a gazdálkodóegységnek vagy a gazdálkodóegység részvénytulajdonosainak készpénz- vagy egyéb eszköz átadására irányuló kötelezettsége keletkezett olyan összegekben, amelyek a gazdálkodóegység részvényeinek vagy a gazdálkodóegység egyéb tőkeinstrumentumainak árán (vagy értékén) alapulnak. Ez az Értelmezés vonatkozik az ilyen ügyletekre akkor, amikor a gazdálkodóegység által kapott (vagy a járó) azonosítható ellenérték, ideértve a készpénzt és az azonosítható nem készpénz ellenérték (amennyiben van ilyen) valós értékét is, kisebbnek tűnik a nyújtott tőkeinstrumentumok vagy a felmerült kötelezettség valós értékénél. Nem vonatkozik azonban ez az Értelmezés az olyan ügyletekre, amelyeket az IFRS 2 3–6. bekezdése kizár az IFRS 2 hatóköréből.

Kérdés

7.

Az Értelmezés azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy az IFRS 2 vonatkozik-e azokra az ügyletekre, amelyekben a gazdálkodóegység nem tudja egyedileg azonosítani az összes kapott jószágot és szolgáltatást, vagy azok közül néhányat.

Konszenzus

8.

Az IFRS 2 azokra az egyedi ügyletekre vonatkozik, amelyekben javakat vagy szolgáltatásokat kapnak: ilyenek például az olyan ügyletek, amelyekben a gazdálkodóegység javakat vagy szolgáltatásokat kap tőkeinstrumentumai ellenértékeként. Beletartoznak ebbe az olyan ügyletek is, amelyekben a gazdálkodóegység nem tudja egyedileg azonosítani az összes kapott jószágot és szolgáltatást, vagy azok közül néhányat.

9.

Egyedileg azonosítható javak vagy szolgáltatások hiányában egyéb körülmények jelezhetik azt, hogy javakat vagy szolgáltatásokat kaptak (vagy kapni fognak), amely esetben az IFRS 2-t kell alkalmazni. Ugyanis ha az azonosítható kapott ellenérték (amennyiben van ilyen) kisebbnek tűnik a nyújtott tőkeinstrumentumok vagy a felmerült kötelezettség valós értékénél, akkor az jellemzően azt mutatja, hogy egyéb ellenértéket (vagyis nem azonosítható javakat vagy szolgáltatásokat) kaptak (vagy fognak majd kapni).

10.

A gazdálkodóegységnek az IFRS 2-vel összhangban kell értékelnie az azonosítható kapott javakat vagy szolgáltatásokat.

11.

A gazdálkodóegységnek a nem azonosítható kapott (vagy a járó) javakat vagy szolgáltatásokat a részvényalapú kifizetés valós értéke és az esetleges azonosítható kapott (vagy a járó) javak vagy szolgáltatások valós értéke közötti különbözetként kell értékelnie.

12.

A gazdálkodóegységnek a nyújtás időpontjára vonatkozóan kell értékelnie a nem azonosítható kapott javakat vagy szolgáltatásokat. A pénzeszközben teljesített ügyletek esetében azonban a kötelezettség teljesítéséig valamennyi mérlegfordulónapra vonatkozóan újra kell értékelni a kötelezettséget.

Hatálybalépés napja

13.

A gazdálkodóegységnek ezen Értelmezést a 2006. május 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmaznia. A korábbi alkalmazás javasolt. Amennyiben valamely gazdálkodóegység egy 2006. május 1-je előtt kezdődő időszakra alkalmazza ezt az Értelmezést, ezt a tényt közzé kell tennie.

Átmenet

14.

A gazdálkodóegységnek visszamenőleg kell alkalmaznia ezt az Értelmezést az IAS 8 előírásaival összhangban, az IFRS 2 átmeneti rendelkezéseire is figyelemmel.

IFRIC 9 ÉRTELMEZÉS

A beágyazott származékos termékek újbóli felmérése

Hivatkozások

IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: Megjelenítés és értékelés

IFRS 1 A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása

IFRS 3 Üzleti kombinációk

Háttér

1.

Az IAS 39 10. bekezdése szerint a beágyazott származékos termék „egy olyan hibrid (kombinált) instrumentum alkotórésze, amely ezenkívül egy nem származékos alapszerződést is magában foglal – aminek hatására a kombinált instrumentum néhány cash flow-ja egy önálló származékos termékhez hasonló módon változik.”

2.

Az IAS 39 11. bekezdése előírja, hogy a beágyazott származékos terméket akkor és csak akkor kell elkülöníteni az alapszerződéstől, és származékos termékként elszámolni, ha:

a)

a beágyazott származékos termék gazdasági jellemzői és kockázatai nincsenek szoros kapcsolatban az alapszerződés gazdasági jellemzőivel és kockázataival;

b)

egy különálló instrumentum, ugyanolyan feltételekkel, mint a beágyazott származékos termék, megfelelne a származékos termék fogalmának; és

c)

a hibrid (kombinált) instrumentumot nem a valós értékén értékelik, úgy, hogy a valós érték változásai a nyereségben vagy veszteségben kerülnek elszámolásra (azaz a nyereséggel vagy veszteséggel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközbe vagy pénzügyi kötelezettségbe beágyazott származékos termék nem kerül elkülönítésre).

Hatókör

3.

Az alábbi, 4. és 5. bekezdésekre is figyelemmel ez az Értelmezés az IAS 39 hatókörébe tartozó valamennyi beágyazott származékos termékre vonatkozik.

4.

Ez az Értelmezés nem foglalkozik a beágyazott származékos termékek újbóli felméréséből származó újraértékelési kérdésekkel.

5.

Ez az Értelmezés nem foglalkozik sem az olyan szerződések üzleti kombinációban való akvizíciójával, amelyek beágyazott származékos termékeket tartalmaznak, sem e szerződéseknek az akvizíció időpontjában történő lehetséges újbóli felmérésével.

Kérdés

6.

Az IAS 39 előírja a gazdálkodóegység számára, hogy amikor első ízben szerződő féllé válik, akkor mérje fel, hogy vannak-e a szerződésben olyan beágyazott származékos termékek, amelyeket a Standard szerint az alapszerződéstől el kell különíteni, és származékos termékként kell elszámolni. Ez az Értelmezés a következő kérdésekkel foglalkozik:

a)

Az IAS 39 szerint csak akkor kell elvégezni ezt a felmérést, amikor a gazdálkodóegység első ízben válik szerződő féllé, vagy pedig újra fontolóra kell-e venni a felmérést a szerződés élettartama során?

b)

Az első alkalmazóknak azon feltételek alapján kell elvégezniük a felmérést, amelyek akkor álltak fenn, amikor a gazdálkodóegység először vált szerződő féllé, vagy azon feltételek alapján, amelyek akkor álltak fenn, amikor a gazdálkodóegység első ízben alkalmazza az IFRS-eket?

Konszenzus

7.

Amikor a gazdálkodóegység először válik szerződő féllé, fel kell mérnie, hogy van-e olyan beágyazott származékos termék, amelyet az alapszerződéstől el kell különíteni, és származékos termékként kell elszámolni. Újbóli felmérést tilos a későbbiekben elvégezni, kivéve ha a szerződés feltételeiben olyan változás következik be, amely jelentősen módosítja azokat a cash flow-kat, amelyekre a szerződés szerint egyébként sor kerülne: ilyenkor újbóli felmérés szükséges. Azt, hogy a cash flow-k módosulása jelentős-e vagy sem, úgy állapítja meg a gazdálkodóegység, hogy mérlegeli a beágyazott származékos termékkel, az alapszerződéssel vagy a mindkettővel kapcsolatos várható jövőbeli cash flow-k változásának mértékét, valamint azt, hogy a változás jelentős-e a szerződés korábban várt cash flow-ihoz képest.

8.

Az első alkalmazóknak azon feltételek alapján kell felmérniük, hogy van-e olyan beágyazott származékos termék, amelyet az alapszerződéstől el kell különíteni, és származékos termékként kell elszámolni, amelyek az első ízben szerződő féllé való válás időpontja és a 7. bekezdésben előírt újbóli felmérés időpontja közül a későbbi időpontban álltak fenn.

Hatálybalépés napja és átmenet

9.

A gazdálkodóegységnek ezen Értelmezést a 2006. június 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmaznia. A korábbi alkalmazás javasolt. Amennyiben valamely gazdálkodóegység egy 2006. június 1-je előtt kezdődő időszakra alkalmazza az Értelmezést, ezt a tényt közzé kell tennie. Ezt az Értelmezést visszamenőleg kell alkalmazni.


(1)  Az IFRS 2-ben a munkavállalókra történő hivatkozások magukban foglalják a hasonló szolgáltatásokat nyújtó egyéb feleket is.

(2)  Idetartoznak a gazdálkodóegységnek, a gazdálkodóegység anyavállalatának, valamint azon csoport egyéb vállalatainak a tőkeinstrumentumai, amelyhez a gazdálkodóegység is tartozik.


9.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 247/9


A BIZOTTSÁG 1330/2006/EK RENDELETE

(2006. szeptember 8.)

a banánágazatban a 2006. évre kiegészítő kompenzációs támogatási előleg nyújtásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a banánpiac közös szervezéséről szóló, 1993. február 13-i 404/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1)

A banánágazatban az értékesítésből származó jövedelemveszteség ellentételezését szolgáló támogatási program tekintetében a 404/93/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1993. július 9-i 1858/93/EGK bizottsági rendelet (2) 4. cikke meghatározza a kompenzációs támogatási előleg kifizetésének feltételeit.

(2)

A 2005-ben a Közösségben termelt és forgalomba hozott banánra vonatkozó kompenzációs támogatás, valamint az előlegek egységértékének 2006-ra történő megállapításáról szóló, 2006. június 2-i 833/2006/EK bizottsági rendelet (3) 2. cikke megállapítja, hogy a 2006-ban forgalomba hozott banán esetében minden egyes előleg összege 100 kilogrammonként 4,13 euro.

(3)

A közösségi piaci árak 2005-höz képest bekövetkezett változása, és ennek a közösségi banántermelők pénzügyi helyzetére gyakorolt következménye figyelembevétele érdekében indokolt kiegészítő előleget fizetni a 2006-ban a Közösségben forgalomba hozott mennyiségekre, ami nincs kihatással a kompenzációs támogatásnak a 404/93/EGK rendelet 12. cikke és az 1858/93/EGK rendelet rendelkezései alkalmazásában utólag megállapítandó összegére. Célszerű előírni, hogy a kiegészítő előleg kifizetésének feltétele az 1858/93/EGK rendelet 4. cikke szerinti biztosíték letétele legyen.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Banánpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 404/93/EGK rendelet 12. cikkének megfelelően a banántermelő tagállamok a 2006. év során a Közösségben forgalomba hozott banánra 100 kilogrammonként 7,13 euro összegű kiegészítő kompenzációs támogatási előleget fizetnek a 2006. évre.

A kiegészítő előleget azon forgalomba hozott mennyiségek után lehet kifizetni, amelyek tekintetében előleg kifizetésére vonatkozó kérelmet nyújtottak be a 2006. év terhére.

A kiegészítő előleg kifizetése iránti kérelemhez csatolni kell a 100 kilogrammonként 3,57 euro összegű biztosíték letételét igazoló iratot.

A 2006 első féléve során forgalomba hozott banánok után járó kifizetésre e rendelet hatálybalépésének időpontjától számítva két hónapon belül kerül sor.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 8-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 47., 1993.2.25., 1. o. A legutóbb a 2004. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(2)  HL L 170., 1993.7.13., 5. o. A legutóbb a 789/2005/EK rendelettel (HL L 132., 2005.5.26., 13. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 150., 2006.6.3., 9. o.


9.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 247/10


A BIZOTTSÁG 1331/2006/EK RENDELETE

(2006. szeptember 8.)

a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikkére,

mivel:

(1)

A fehér cukor, a nyerscukor és egyes szirupok irányadó árát, valamint a behozatalukra vonatkozó kiegészítő vám összegét a 2006/2007-es gazdasági évre az 1002/2006/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette. Ezen árakat és vámokat legutóbb az 1297/2006/EK bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az említett összegeket a 951/2006/EK rendeletben foglalt általános és részletes rögzítési szabályoknak megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2006/2007-es gazdasági évre az 1002/2006/EK rendelet által rögzített, a 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok módosultak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. szeptember 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 8-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 55., 2006.2.28., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 178., 2006.7.1., 36. o.

(4)  HL L 238., 2006.9.1., 6. o.


MELLÉKLET

A fehércukor, a nyerscukor és az 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok 2006. szeptember 9-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

22,86

4,87

1701 11 90 (1)

22,86

10,10

1701 12 10 (1)

22,86

4,68

1701 12 90 (1)

22,86

9,67

1701 91 00 (2)

31,62

9,42

1701 99 10 (2)

31,62

4,90

1701 99 90 (2)

31,62

4,90

1702 90 99 (3)

0,32

0,34


(1)  A 318/2006/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 58., 2006.2.28., 1. o.).

(2)  A 318/2006/EK rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén.

(3)  1 %-os szacharóztartalom esetén.


9.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 247/12


A BIZOTTSÁG 1332/2006/EK RENDELETE

(2006. szeptember 8.)

a gabonaágazatban 2006. szeptember 9-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek a gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámokkal kapcsolatos alkalmazási szabályairól szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A behozatali vámokat a gabonaágazatban az 1296/2006/EK bizottsági rendelet rögzítette (3).

(2)

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy amennyiben alkalmazásuk időszakában a behozatali vámok számított átlaga 5 EUR/t-val eltér a vám rögzített mértékétől, megfelelő kiigazítást kell végrehajtani. A jelzett eltérés bekövetkezett. Szükséges tehát az 1296/2006/EK rendeletben rögzített behozatali vámok kiigazítása,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1296/2006/EK rendelet I. és II. mellékletének helyébe e rendelet I. és II. melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. szeptember 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 8-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.9.29., 78. o. Az 1154/2005/EK rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1110/2003/EK rendelettel (HL L 158., 2003.6.27., 12. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 238., 2006.9.1., 3. o. Az 1315/2006/EK rendelettel (HL L 240., 2006.9.2., 3. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek 2006. szeptember 9-től alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kód

Árumegnevezés

Behozatali vám (1)

(EUR/tonnában)

1001 10 00

Durumbúza, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

Közönséges búza, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

Közönséges búza, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

Rozs

12,96

1005 10 90

Kukorica, vetőmag, a hibrid kivételével

47,36

1005 90 00

Kukorica, a vetőmag kivételével (2)

47,36

1007 00 90

Cirokmag, a hibrid vetőmag kivételével

17,95


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra (az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése) az importőr vámcsökkentésben részesülhet, amely:

3 EUR/t, ha a kirakodás kikötője a Földközi-tengeren van, vagy

2 EUR/t, ha a kirakodás kikötője Írországban, az Egyesült Királyságban, Dániában, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban vagy az Ibériai-félsziget atlanti partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

A vámtételek kiszámításának tényezői

(31.8.2006–7.9.2006)

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Tőzsdei jegyzések

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Termékek (%-os fehérjetartalom 12 %-os nedvességtartalom mellett)

HRS2

YC3

HAD2

közepes minőségű (1)

gyenge minőségű (2)

US barley 2

Árfolyamjegyzés (EUR/t)

141,69 (3)

68,49

158,20

148,20

128,20

113,76

Felár az öbölbeli árhoz (EUR/t)

22,34

 

 

Felár a nagy-tavakbeli árhoz (EUR/t)

21,76

 

 

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Fuvardíjak/költségek: Mexikói-öböl–Rotterdam 24,61 EUR/t; Nagy-tavak–Rotterdam 30,31 EUR/t.

3.

Az 1249/96/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett támogatások:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  10 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(2)  30 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(3)  Beleértve 14 EUR/t hozzáadás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)


9.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 247/15


A BIZOTTSÁG 1333/2006/EK RENDELETE

(2006. szeptember 8.)

a további feldolgozás nélkül exportált fehércukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről szóló 1298/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt termékek után járó export-visszatérítéseket az 1298/2006/EK bizottsági rendelet (2)2006. szeptember 1-től rögzítette.

(2)

A különösen a belső piaci és a világpiaci árak viszonyának változásával összefüggésben a Bizottság rendelkezésére álló további információk fényében szükséges a jelenleg érvényes export-visszatérítések kiigazítása.

(3)

Ezért az 1298/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1298/2006/EK rendelet mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. szeptember 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 8-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 8. o. A(z) 1325/2006/EK rendelettel (HL L 246., 2006.9.8., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

2006. szeptember 9-től a feldolgozatlan fehércukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések (1)

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,14 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,14 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,14 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,14 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2842

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,42

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,42

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,42

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2842

NB: A rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

:

minden rendeltetési hely, kivéve Albániát, Horvátországot, Bosznia és Hercegovinát, Bulgáriát, Romániát, Szerbiát, Montenegrót, Koszovót, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot.


(1)  Az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről szóló, 2004. december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozat (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.) értelmében az e mellékletben rögzített összegek 2005. február 1-jétől nem alkalmazandók.

(2)  Ez az összeg 92 %-os hozamú nyerscukorra alkalmazandó. Amennyiben az exportált nyerscukor hozama a 92 %-tól eltérő, az alkalmazandó visszatérítés összegét minden exportművelet esetében meg kell szorozni egy átváltási tényezővel, amelyet az exportált nyerscukornak a 318/2006/EK rendelet I. melléklete III. pontjának harmadik bekezdésével összhangban kiszámított hozamát 92-vel elosztva kapunk meg.


9.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 247/17


A BIZOTTSÁG 1334/2006/EK RENDELETE

(2006. szeptember 8.)

a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról szóló 1299/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének c), d) és g) pontjában felsorolt termékekre 2006. szeptember 1-jétől alkalmazandó export-visszatérítés összegét az 1299/2006/EK bizottsági rendelet (2) állapítja meg.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló további információk fényében, különösen a belső piaci és a világpiaci árviszonyok változásával összefüggésben ki kell igazítani a jelenleg alkalmazandó export-visszatérítéseket.

(3)

Ezért az 1299/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1299/2006/EK rendelet mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. szeptember 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 8-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 10. o.


MELLÉKLET

2006. szeptember 9-től a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések (1)

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

28,42

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

28,42

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2842

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

28,42

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2842

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2842

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2842 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

28,42

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2842

NB: A rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

:

minden rendeltetési hely, kivéve Albániát, Horvátországot, Bosznia és Hercegovinát, Bulgáriát, Romániát, Szerbiát, Montenegrót, Koszovót, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot.


(1)  Az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről szóló, 2004. december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozat (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.) értelmében az e mellékletben rögzített összegek 2005. február 1-jétől nem alkalmazandók.

(2)  A 3513/92/EGK bizottsági rendelet (HL L 355., 1992.12.5., 12. o.) mellékletének 2. pontjában meghatározott termékre az alapösszeg nem alkalmazandó.


9.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 247/19


A BIZOTTSÁG 1335/2006/EK RENDELETE

(2006. szeptember 8.)

a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (12) bekezdésére,

tekintettel a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra és a fagyasztott bölényhúsra megállapított vámkontingensek megnyitásáról és működtetéséről szóló, 1997. május 27-én kelt 936/97/EK bizottsági rendeletre (2),

mivel:

(1)

A 936/97/EK rendelet 4. és 5. cikke meghatározza a 2. cikk f) pontjában megnevezett húsokra vonatkozó behozatali engedélyek igénylésére és kiadására vonatkozó szabályokat.

(2)

A 936/97/EK rendelet 2. cikkének f) pontja az ugyanezen rendelkezésben foglalt meghatározásnak megfelelő, jó minőségű, friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhús speciális feltételek mellett importálható mennyiségét a 2006. július 1-jétől2007. június 30-ig terjedő időszak vonatkozásában 11 500 tonnában állapította meg.

(3)

Szükségesnek mutatkozik emlékeztetni arra, hogy a jelen rendeletben meghatározott engedélyek érvényességük teljes időtartama alatt csak annyiban használhatók fel, amennyiben azt a hatályos állat-egészségügyi szabályozás lehetővé teszi,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Minden, a 936/97/EK rendelet 2. cikkének f) pontja szerinti jó minőségű, friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozóan 2006. szeptember 1. és 5. között beadott behozatali engedély iránti kérelem teljes egészében elfogadásra kerül.

(2)   Az engedély iránti kérelmek a 936/97/EK rendelet 5. cikkének értelmében, 2006. október hónapjának első öt napja folyamán nyújthatók be, 3 310,168 t-ra.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. szeptember 11-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 8-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 137., 1997.5.28., 10. o. A legutóbb a 408/2006/EK rendelettel (HL L 71., 2006.3.10., 3. o.) módosított rendelet.


9.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 247/20


A BIZOTTSÁG 1336/2006/EK RENDELETE

(2006. szeptember 8.)

a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazati piac közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2006. szeptember 1-jétől alkalmazandó, a mellékletben felsorolt, és a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált termékekre vonatkozó visszatérítési rátákat a Bizottság 1303/2006/EK rendelete (2) rögzíti.

(2)

Az 1303/2006/EK rendeletben foglalt szabályoknak és feltételeknek a Bizottság számára hozzáférhető jelenlegi információkra történő alkalmazásából következik, hogy a jelenleg alkalmazandó visszatérítési ráták a mellékletben feltüntetett módon változnak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1303/2006/EK rendeletben rögzített visszatérítési ráták a mellékletben feltüntetett módon változnak.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. szeptember 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 8-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 25. o.


MELLÉKLET

a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre 2006. szeptember 9-től vonatkozó visszatérítési ráták (1)

KN-kód

Leírás

Visszatérítési ráta EUR/100 kg-ban

A visszatérítési ráta előzetes rögzítése esetén

Egyéb

1701 99 10

fehér cukor

28,42

28,42


(1)  Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat 2004. október 1-jei hatállyal kezdődően nem kell alkalmazni a Bulgáriába, 2005. december 1-jei hatállyal kezdödöen a Romániába irányuló export esetén és azon áruk esetén, amelyeket az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázata felsorol, és 2005. február 1-jei hatállyal kezdődően a Svájci Államszövetségbe vagy a Lichtensteini Hercegségbe exportáltak.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

9.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 247/22


AZ AKCS–EK MINISZTEREK TANÁCSÁNAK 1/2006 HATÁROZATA

(2006. június 2.)

a 2008–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret meghatározásáról és a felülvizsgált AKCS–EK partnerségi megállapodás módosításáról

(2006/608/EK)

AZ AKCS–EK MINISZTEREK TANÁCSA,

tekintettel a Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt partnerségi megállapodásra (1), a Luxembourgban 2005. június 25-én történt felülvizsgálat eredményeként létrejött szöveggel (2) (a továbbiakban: az AKCS–EK partnerségi megállapodás), és különösen annak Ia. melléklete (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az AKCS–EK partnerségi megállapodáshoz csatolt, az AKCS–EK partnerségi megállapodás szerinti együttműködés többéves, a 9. Európai Fejlesztési Alap (EFA) utáni időszakra szóló pénzügyi keretéről szóló Ia. melléklete megállapítja, hogy az Európai Unió az AKCS–EK partnerségi megállapodás keretében az AKCS-országoknak nyújtott támogatást legalább a 9. EFA keretében megvalósuló támogatással megegyező szinten tartja, kiigazítva azt az infláció, az Unión belüli növekedés, valamint a tíz új tagállam 2004-ben történt csatlakozásának hatásával, nem határozza meg azonban azt a pontos időtartamot, amelyre vonatkozik (öt vagy hat év), a pénzügyi keret összegét és a finanszírozási eszközt (általános költségvetés vagy új EFA).

(2)

Az AKCS–EK partnerségi megállapodás felülvizsgálatáról szóló, 2005. február 23-i brüsszeli tárgyalások lezárásakor az EU vállalta, hogy a lehető leghamarabb javaslatot tesz egy konkrét összegre, valamint az alkalmazási időszakra vonatkozóan.

(3)

Az Európai Tanács 2005. december 16-i ülésén határozott a pontos időtartamról (hat év), az összegről (folyó árakon 22 682 millió EUR) és a finanszírozási eszközről (10. EFA).

(4)

Az AKCS Államok Csoportja az AKCS–EK partnerségi megállapodáshoz mellékelt XV. nyilatkozattal összhangban továbbra is jogosultak kiegészítő források igénybevételére a vonatkozó eszközökben megállapítottaktól eltérő egyéb pénzügyi eszközök keretében. Amennyiben az AKCS Államok Csoportja az EFA-n keresztül hozzájárulnak az EFA támogatásából részesülő nemzetközi vagy régiók közötti kezdeményezésekhez, biztosítani kell e hozzájárulás átláthatóságát,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt partnerségi megállapodás Luxembourgban 2005. június 25-én történt felülvizsgálat eredményeként létrejött szövegének az e határozat mellékletében szereplő módosításai az AKCS–EK Miniszterek Tanácsa részéről jóváhagyásra kerülnek.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Port Moresbyben, 2006. június 2-án.

az AKCS–EK Miniszterek Tanácsa részéről

az elnök

O. ROJAS


(1)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

(2)  HL L 209., 2005.8.11., 26. o.


MELLÉKLET

Az AKCS–EK partnerségi megállapodás az alábbi melléklettel egészül ki:

„Ib. MELLÉKLET

A 2008–2013 időszakra szóló többéves pénzügyi keret

1.

Az e megállapodásban meghatározott célokra a 2008. január 1-jétől kezdődő időszakra a többéves pénzügyi keretben az AKCS Államok Csoportjának nyújtott pénzügyi támogatás teljes összege 23 966 millió EUR, a 2. és 3. pontban meghatározott módon.

2.

A 10. Európai Fejlesztési Alap (EFA) keretében biztosított 21 966 millió EUR-t a többéves pénzügyi keret hatálybalépésekor rendelkezésre kell bocsátani. Az összeg az együttműködési eszközök között a következő módon kerül felosztásra:

a)

17 766 millió EUR-t a nemzeti és regionális indikatív programok finanszírozására fordítanak. Ez az összeg a következők finanszírozására szolgál:

i.

e megállapodás végrehajtási és irányítási eljárásokra vonatkozó IV. mellékletének 1–5. cikkével összhangban az AKCS Államok Csoportja nemzeti indikatív programjai;

ii.

e megállapodás végrehajtási és irányítási eljárásokra vonatkozó IV. mellékletének 6–11. cikkével, 13. cikkének (1) bekezdésével és 14. cikkével összhangban az AKCS Államok Csoportja regionális és régiók közötti együttműködését és integrációját támogató regionális indikatív programok;

b)

2 700 millió EUR-t fordítanak az AKCS Államok Csoportja számos vagy valamennyi tagja tekintetében az AKCS-országok közötti és a régiók közötti együttműködés finanszírozására, az e megállapodás végrehajtási és irányítási eljárásokra vonatkozó IV. mellékletének 12. cikkével, 13. cikke (2) bekezdésével és 14. cikkével összhangban. Ez a keret tartalmazza a közös intézményeknek, azaz az e megállapodás III. mellékletében említett és az abban megállapított szabályokkal és eljárásokkal összhangban felügyelt Vállalkozásfejlesztési Központnak (CDE) és a Mezőgazdasági Fejlesztési Központnak (CTA) és az e megállapodás 17. cikkében említett Közös Parlamenti Közgyűlésnek szánt strukturális támogatást. Ez a keret tartalmazza továbbá az e megállapodáshoz csatolt 1. jegyzőkönyv 1. és 2. pontjában említett AKCS-titkárság működési kiadásaira szánt támogatást is;

c)

1 500 millió EUR-t az e megállapodás II. mellékletében („A finanszírozás feltételei”) megállapított feltételek szerint a beruházási konstrukció finanszírozására fordítanak, melyből 1 100 millió EUR – feltöltődő alapként kezelt – kiegészítő hozzájárulás jut a beruházási konstrukció forrásaira, 400 millió EUR pedig – támogatás formájában – az említett melléklet 2. és 4. cikkében előírt kamattámogatások finanszírozására a 10. EFA időszaka folyamán.

3.

A beruházási konstrukció keretében finanszírozott műveleteket – beleértve a vonatkozó kamattámogatásokat – az Európai Beruházási Bank (EBB) irányítja. Az EBB a 10. EFA kiegészítéseként saját forrásokból biztosított hitelek formájában legfeljebb 2 000 millió EUR-t tesz elérhetővé. E forrásokat az e megállapodás II. mellékletében megállapított célokra ítélik meg, az EBB alapokmányaiban meghatározott feltételekkel és a beruházások finanszírozási feltételeinek az említett mellékletben foglalt, vonatkozó rendelkezéseivel összhangban. E többéves pénzügyi keret szerinti minden egyéb pénzügyi forrást a Bizottság kezel.

4.

2007. december 31-e után vagy – amennyiben az későbbre esik – e többéves pénzügyi keret hatálybalépésének időpontja után, ha az Európai Unió Tanácsa egyhangúsággal eltérően nem határoz, a 9. EFA-ból vagy az azt megelőző EFA-kból fennmaradó egyenlegek, valamint az ezen alapok keretén belüli projektektől visszavont összegek nem használhatók fel, kivéve azokat a fennmaradó egyenlegeket és visszavont összegeket, amelyek a 9. EFA előtti EFA-k keretén belül a mezőgazdasági nyersanyagokból származó exportbevételek stabilizációját biztosító rendszerből (STABEX) a hatálybalépést követően származnak, valamint a beruházási konstrukció finanszírozására szánt összegek fel nem használt egyenlegét és visszatérítéseit a kapcsolódó kamattámogatások kivételével. A fent említett módon 2007. december 31-ét követően az e megállapodás hatálybalépéséig felhasznált összegek kizárólag a az EU igazgatás működési képességének fenntartására és a 10. EFA hatálybalépéséig működő programok fenntartásának folyamatban lévő költségeire fordítják.

5.

E többéves pénzügyi keret teljes összege a 2008. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozik. A 10. EFA pénzeszközei – eltekintve a beruházási konstrukcióra szánt összegektől, a kapcsolódó kamattámogatások kivételével – 2013. december 31-ét követően nem használhatók fel, kivéve, ha az Európai Unió Tanácsa a Bizottság javaslatára egyhangúlag másképp határoz.

6.

Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának nevében eljáró AKCS–EK Nagykövetek Bizottsága megfelelő intézkedéseket hozhat – a többéves pénzügyi keret teljes összegének határain belül – a 2. pontban előírt valamely allokációhoz kapcsolódó programozási igények teljesítése céljából, beleértve az allokációk közötti forrás-újrafelosztást.

7.

A felek elvégzik a kötelezettségvállalások és kifizetések teljesítésének mértékét, valamint a biztosított támogatás eredményeinek és hatásának teljesítményértékelését. Az értékelést a Bizottság által 2010-ben elkészített javaslat alapján végzik el. Az értékelés hozzájárul a 2013 utáni időszakra vonatkozó pénzügyi együttműködés összegéről szóló határozathoz.

8.

Bármely uniós tagállam önkéntes külső hozzájárulást nyújthat a Bizottság vagy az EBB számára az AKCS–EK partnerségi megállapodás célkitűzéseinek támogatására. A tagállamok közösen is támogathatnak projekteket vagy programokat, például a Bizottság vagy az EBB által igazgatott külön kezdeményezések keretein belül. A kezdeményezések tekintetében nemzeti szinten az AKCS tulajdonjogát biztosítani kell.”


NYILATKOZATOK

Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának a 2006. június 1.–2-án Port Moresbyben (Pápua Új-Guinea) tartott 31. ülésén a 2008–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerettel kapcsolatosan elfogadott nyilatkozatok

1.   EPA-k: Az EU nyilatkozata:

A fejlesztési eszközökként működő gazdasági partnerségi megállapodások célja, hogy elősegítsék az AKCS-államok zökkenőmentes és fokozatos beépülését a világgazdaságba, különösen azáltal, hogy teljes mértékben kihasználják a regionális integráció és a Dél-Dél közötti kereskedelem nyújtotta lehetőségeket.

A Bizottság újólag megerősíti, hogy lépéseket kell tenni a koherens regionális integráció és az ágazati politika reformja irányába, és hogy az EPA-k végrehajtása révén fokozatosan felmerülő szükségleteket figyelembe kell venni az AKCS-partnerekkel a 9. EFA záró értékelésével és a hatálybalépéstől 2008. január 1-jéig terjedő időszakot lefedő 10. EFA forrásaival kapcsolatos programozásról folytatott párbeszéd során.

Az Európai Unió emlékeztet továbbá az EFA forrásain túlmenően a kereskedelem számára nyújtott támogatások 2010-ig való jelentős növelése iránti kötelezettségvállalására.

2.   Visszavont alapok: A Közösség nyilatkozata:

A 2010. évi teljesítményértékelés, valamint a Bizottság javaslata alapján az Európai Unió Tanácsa mérlegelni fogja a 9. és azt megelőző EFA-k keretében finanszírozott AKCS-projektekből visszavont bármely pénzeszköznek a 10. EFA tartalékaiba való átcsoportosítására vonatkozó, egyhangú határozat meghozatalát. Tekintettel az EPA-k által képviselt fontos fejlesztési célkitűzésekre, az Európai Unió Tanácsa kellő figyelmet fordít a strukturális kiigazítások költségeinek, valamint az EPA-k végrehajtása során felmerülő más fejlesztési szükségleteknek a további támogatására.

3.   Kamattámogatások: A Közösség nyilatkozata:

Tudomásul véve az alkalmazkodás magas költségeit, amelyekkel a cukorról szóló jegyzőkönyvet aláíró országoknak a közösségi cukorágazati reformok következtében szembe kell nézniük, az EBB-nek törekednie kell arra, hogy a beruházási hitelkeret, valamint saját forrásainak egy részét a cukorról szóló jegyzőkönyvet aláíró AKCS-országok cukorágazati beruházásaira fordítsák. Szükség esetén és a Cotonou-i megállapodás II. mellékletében szereplő jogosultsági feltételek alapján 100 millió EUR összeget kell mozgósítani a támogatásra elkülönített pénzügyi keretből a Cotonou-i megállapodás Ib. mellékletének 2. pontja c) alpontjában előirányzott kamattámogatások finanszírozására.


Bizottság

9.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 247/26


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. augusztus 4.)

az „európai területi együttműködés” célkitűzés keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív felosztásának a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő rögzítéséről

(az értesítés a C(2006) 3473. számú dokumentummal történt)

(2006/609/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 18. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1083/2006/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében az európai területi együttműködési célkitűzés egyfelől arra irányul, hogy közös helyi és regionális kezdeményezések és transznacionális együttműködések révén erősítse a határokon átnyúló együttműködést, másfelől arra, hogy a közösségi prioritásokhoz kapcsolódó, az integrált területi fejlődést támogató intézkedésekkel fejlessze a transznacionális együttműködést.

(2)

Az 1083/2006/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében az Európai Regionális Fejlesztési Alap hozzájárul az említett rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett célkitűzések megvalósításához.

(3)

Az 1083/2006/EK rendelet 21. cikkének (1) bekezdése értelmében a 2007-től 2013-ig terjedő időszakban a kötelezettségvállaláshoz az Alapokból rendelkezésre álló források 2,52 %-át az európai területi együttműködés célkitűzésre kell előirányozni, melynek 73,86 %-át a határokon átnyúló, míg 20,95 %-át transznacionális együttműködés finanszírozására kell fordítani.

(4)

Szükséges az európai területi együttműködés célkitűzésre fordítandó források tagállamonkénti indikatív lebontását elkészíteni. Az 1083/2006/EK rendelet 18. cikkének (2) bekezdése értelmében ezt a lebontást az 1083/2006/EK rendelet II. mellékletében meghatározott kritériumok és módszerek szerint kell elvégezni.

(5)

Az 1083/2006/EK rendelet II. mellékletének (5) bekezdése meghatározza a rendelkezésre álló források tagállamonkénti elosztásának módszerét és azon régiók listáját, melyek e rendelet 7. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében támogatásra jogosultak.

(6)

Az 1083/2006/EK rendelet II. mellékletének (7) bekezdése meghatározza az alapból az egyes tagállamok felé történő átcsoportosítás maximális mértékét.

(7)

Az 1083/2006/EK rendelet II. mellékletének (12)–(31) bekezdése rögzíti az egyes különleges esetekre vonatkozó összegeket a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra, ideértve a PEACE–programra vonatkozó speciális támogatásokat, melyet határokon átnyúló programként kell végrehajtani.

(8)

Az 1083/2006/EK rendelet 24. cikke értelmében a 2007-től 2013-ig terjedő időszakban a kötelezettségvállaláshoz az Alapokból rendelkezésre álló források 0,25 %-át a Bizottság kezdeményezésére a technikai segítségnyújtás finanszírozására kell fordítani, a tagállamonkénti indikatív lebontásból ennélfogva ki kell zárni a technikai segítségnyújtásra szánt összeget,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1083/2006/EK rendelet 7. cikke (1) és (2) bekezdésében említett európai területi együttműködés célkitűzése keretében a Strukturális Alapokból támogatásra jogosult régiók kötelezettségvállalási előirányzatainak tagállamonkénti indikatív összegei, beleértve az említett rendelet II. mellékletében meghatározott pótlólagos összegeket, e határozat mellékletének 1. táblázatában szerepelnek.

Az előző bekezdésben említett kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti éves lebontásai e határozat mellékletének 2. táblázatában szerepelnek.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 4-én.

a Bizottság részéről

Danuta HÜBNER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 210., 2006.7.31., 25. o.


MELLÉKLET

az európai területi együttműködés célkitűzése keretében a Strukturális Alapokból támogatásra jogosult tagállamok és régiók kötelezettségvállalási előirányzatainak tagállamonkénti indikatív összege a 2007. január 1-től2013. december 31-ig terjedő időszakra

Tagállam

1. TÁBLÁZAT –

Az előirányzatok összege (euróban megadva 2004-es áron)

Az európai területi együttműködés célkitűzés keretében támogatásra jogosult régiók

Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet II. mellékletének… bekezdésében említett kiegészítő támogatások

Határon átnyúló

Transznacionális

§21

§22

Belső

ENPI átcsoportosítás

IPA átcsoportosítás

Összesen

België/Belgique

138 683 798

 

 

138 683 798

33 648 858

 

 

Česká republika

244 455 613

 

 

244 455 613

33 227 937

67 403 698

 

Danmark

74 215 963

 

 

74 215 963

17 511 738

 

 

Deutschland

439 092 177

 

 

439 092 177

268 676 193

46 552 473

 

Eesti

33 718 404

8 311 000

 

42 029 404

4 433 962

 

 

Ellada

88 684 278

7 027 000

38 296 000

134 007 278

35 790 788

15 983 389

 

España

265 276 016

98 434 000

 

363 710 016

132 074 861

 

 

France

562 425 071

10 833 000

 

573 258 071

199 472 091

 

 

Ireland

62 519 179

 

 

62 519 179

12 789 400

 

58 300 347

Italia

397 945 802

54 402 000

103 486 000

555 833 802

186 182 745

8 414 488

 

Kypros

19 762 948

317 000

2 000 000

22 079 948

2 329 361

 

 

Latvija

46 828 319

25 380 000

 

72 208 319

7 617 737

 

 

Lietuva

64 395 203

21 417 000

 

85 812 203

11 299 892

 

 

Luxembourg

11 665 819

 

 

11 665 819

1 453 448

 

 

Magyarország

197 927 680

20 630 000

60 570 000

279 127 680

33 090 573

30 382 588

 

Malta

11 525 022

700 000

 

12 225 022

1 289 699

 

 

Nederland

166 380 429

 

 

166 380 429

52 597 106

 

 

Österreich

151 118 200

 

 

151 118 200

26 332 104

50 195 673

 

Polska

332 415 492

153 113 000

 

485 528 492

124 530 090

38 216 394

 

Portugal

53 368 153

586 000

 

53 954 153

33 773 941

 

 

Slovenija

43 336 138

 

23 862 000

67 198 138

6 498 594

18 786 168

 

Slovensko

159 645 924

7 335 000

 

166 980 924

17 560 404

17 065 458

 

Suomi-Finland

54 696 740

35 000 000

 

89 696 740

16 941 695

 

 

Sverige

198 144 807

8 000 000

 

206 144 807

29 072 222

 

 

United Kingdom

306 039 072

 

 

306 039 072

192 941 833

 

141 199 653

Összesen

4 124 266 247

451 485 000

228 214 000

4 803 965 247

1 481 137 272

293 000 329

199 500 000


Tagállam

2. TÁBLÁZAT –

Az előirányzatok éves lebontása (euróban megadva 2004-es áron)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

24 096 228

24 181 322

24 351 512

24 606 795

24 862 078

25 032 266

25 202 455

Česká republika

48 781 994

48 866 024

49 034 084

49 286 174

49 538 264

49 706 324

49 874 384

Danmark

12 831 919

12 876 204

12 964 775

13 097 631

13 230 487

13 319 057

13 407 628

Deutschland

103 586 333

104 265 787

105 624 694

107 663 056

109 701 417

111 060 324

112 419 232

Eesti

6 568 744

6 579 957

6 602 383

6 636 021

6 669 661

6 692 087

6 714 513

Ellada

25 984 211

26 074 722

26 255 744

26 527 278

26 798 811

26 979 833

27 160 856

España

68 774 676

69 108 679

69 776 686

70 778 697

71 780 706

72 448 713

73 116 720

France

107 291 297

107 795 740

108 804 628

110 317 960

111 831 291

112 840 179

113 849 067

Ireland

18 888 311

18 920 654

18 985 340

19 082 369

19 179 398

19 244 084

19 308 770

Italia

104 312 152

104 782 989

105 724 662

107 137 171

108 549 681

109 491 354

110 433 026

Kypros

3 450 858

3 456 749

3 468 531

3 486 203

3 503 875

3 515 656

3 527 437

Latvija

11 285 384

11 304 648

11 343 177

11 400 970

11 458 763

11 497 293

11 535 821

Lietuva

13 697 617

13 726 193

13 783 345

13 869 074

13 954 803

14 011 955

14 069 108

Luxembourg

1 851 602

1 855 278

1 862 629

1 873 656

1 884 682

1 892 034

1 899 386

Magyarország

48 428 927

48 512 610

48 679 975

48 931 023

49 182 070

49 349 435

49 516 801

Malta

1 910 639

1 913 901

1 920 424

1 930 208

1 939 993

1 946 517

1 953 039

Nederland

30 465 429

30 598 440

30 864 465

31 263 503

31 662 541

31 928 566

32 194 591

Österreich

32 111 794

32 178 385

32 311 568

32 511 341

32 711 114

32 844 296

32 977 479

Polska

90 676 181

90 991 104

91 620 952

92 565 722

93 510 492

94 140 339

94 770 186

Portugal

12 007 919

12 093 330

12 264 151

12 520 384

12 776 615

12 947 437

13 118 258

Slovenija

13 110 890

13 127 323

13 160 192

13 209 495

13 258 798

13 291 667

13 324 535

Slovensko

28 528 175

28 572 584

28 661 400

28 794 625

28 927 850

29 016 668

29 105 484

Suomi-Finland

14 970 879

15 013 723

15 099 410

15 227 942

15 356 473

15 442 160

15 527 848

Sverige

33 150 806

33 224 327

33 371 368

33 591 930

33 812 492

33 959 532

34 106 574

United Kingdom

88 457 084

88 945 013

89 920 872

91 384 662

92 848 450

93 824 309

94 800 168

Összesen

945 220 049

948 965 686

956 456 967

967 693 890

978 930 805

986 422 085

993 913 366


A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

9.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 247/30


A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI ÁLTAL ELFOGADOTT HATÁROZATA

(2006. július 17.)

a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között létrejött, az AKCS–EK partnerségi megállapodással összhangban a 2008–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó közösségi támogatás finanszírozásáról és az EK-Szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló belső megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

(2006/610/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TAGÁLLAMAI KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 2000. június 23-án Cotonouban aláírt, az egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Országok Csoportja, és másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti partnerségi megállapodásra (1) (a továbbiakban: az AKCS–EK partnerségi megállapodás), és az ezt a megállapodást módosító, Luxembourgban 2005. június 25-én aláírt megállapodásra (2) (a továbbiakban: az AKCS–EK partnerségi megállapodást módosító megállapodás),

tekintettel az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek (a továbbiakban: TOT) társulásáról szóló, 2001/822/EK tanácsi határozatra (3),

tekintettel a Bizottság által benyújtott tervezetre,

mivel:

(1)

Az AKCS–EK partnerségi megállapodást módosító megállapodás addig nem lép hatályba, amíg valamennyi tagállam nem teljesítette az alkotmányos követelményeket a megállapodás 93. cikkével összhangban.

(2)

Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsa az 5/2005 határozattal (4) átmeneti intézkedéseket fogadott el az AKCS–EK partnerségi megállapodást módosító megállapodás aláírásának időpontjától annak hatálybalépésének időpontjáig terjedő időszakra.

(3)

Az 5/2005 határozat 2. cikkével összhangban a tagállamok és a Közösség megteszik az átmeneti intézkedések végrehajtásához szükséges megfelelő lépéseket.

(4)

2006. június 2-án az AKCS–EK Miniszterek Tanácsa az AKCS–EK partnerségi megállapodás Ib. mellékleteként elfogadta a 2008–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretet.

(5)

A Tanács keretében ülésező tagállamok egyetértésre jutottak egy belső megállapodással kapcsolatban a 2008–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret értelmében az AKCS-államok és a TOT számára nyújtandó közösségi támogatás finanszírozásáról. E megállapodás addig nem lép hatályba, amíg minden egyes tagállam a saját alkotmányos követelményeivel összhangban azt el nem fogadja.

(6)

A belső megállapodás hatálybalépésig annak bizonyos rendelkezései ideiglenesen alkalmazandók,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A belső megállapodásnak a 10. Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos alábbi rendelkezései e határozat elfogadásának napjától ideiglenesen alkalmazandók:

1.

Az 1. cikk (7) bekezdése a 8. és a 9. cikkel összefüggésben, amennyiben a Tanács Románia és Bulgária EU-hoz történő csatlakozása után és a belső megállapodással összhangban elfogadja az általuk fizetendő hozzájárulás végleges mértékét, valamint szavazataik végleges súlyozását, továbbá az új minősített többségre és a blokkoló kisebbségre vonatkozó szabályokat.

2.

A 10. cikk a végrehajtási rendelet és a költségvetési rendelet elfogadása, valamint többek között az EFA-bizottság és a Beruházási Hitelkeret Bizottság létrehozása céljából, a 8. és a 9. cikkel összefüggésben.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a határozat a belső megállapodás hatálybalépéséig marad hatályban, a tagállamok kormányai képviselőinek további határozatára figyelemmel.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 17-én.

a tagállamok kormányainak nevében

az elnök

E. TUOMIOJA


(1)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

(2)  HL L 209., 2005.8.11., 27. o.

(3)  HL L 314., 2001.11.30., 1. o.

(4)  HL L 287., 2005.10.28., 1. o.


BELSŐ MEGÁLLAPODÁS

a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS–EK partnerségi megállapodással összhangban a 2008–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó közösségi támogatás finanszírozásáról és az EK-Szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TAGÁLLAMAI KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

a Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

az Európai Beruházási Bankkal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2000. június 23-án Cotonouban aláírt, az egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Országok Csoportja, és másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti partnerségi megállapodás (1) (a továbbiakban: az AKCS–EK partnerségi megállapodás) kimondja, hogy „e megállapodás 95. cikkétől eltérve, a többéves pénzügyi kerettel vagy a megállapodás vonatkozó részeivel kapcsolatos szükséges módosításokról a Miniszterek Tanácsa határoz”.

(2)

A 2006. június 1-jén és 2-án Port Moresbyben (Pápua Új-Guinea) ülésező AKCS–EK Miniszterek Tanácsa elfogadta az AKCS–EK partnerségi megállapodás Ib. mellékletét, és ennek keretében megállapodott arról, hogy az AKCS–EK partnerségi megállapodás keretében az AKCS-államoknak a 2008–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó közösségi támogatás teljes összegét a tagállamok hozzájárulásaiból álló 10. Európai Fejlesztési Alapból (a továbbiakban: a 10. EFA) 21 966 millió EUR-ban határozza meg.

(3)

Az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2001. november 27-i 2001/822/EK tanácsi határozatot (2) (a továbbiakban: a társulási határozat) 2011. december 31-ig kell alkalmazni. Ezen időpontot megelőzően a Szerződés 187. cikke alapján új határozatot kell elfogadni. A Tanács 2007. december 31-e előtt, a Bizottság javaslata alapján egyhangúlag eljárva a 10. EFA-ból a 2008–2013 közötti időszakra 286 millió EUR-ban állapítja meg a tengerentúli országok és területek pénzügyi támogatására irányuló összeget, amely a Szerződés negyedik részének hatálya alá tartozik.

(4)

A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek a 9. Európai Fejlesztési Alap (EFA) pénzeszközei terhére történő kötelezettségvállalások határidejének meghatározásáról szóló, 2005. május 30-i 2005/446/EK határozata (3) azt az időpontot, amelyet követően a Bizottság által kezelt 9. EFA, az Európai Beruházási Bank (EBB) által kezelt kamattámogatások és az ezen előirányzatok kamataiból felhalmozódó bevétel már nem köthetők le, 2007. december 31-ében határozza meg. Ez a dátum szükség esetén felülvizsgálható.

(5)

Az AKCS–EK partnerségi megállapodás és a társulási határozat végrehajtása érdekében létre kell hozni a 10. EFA-t, és ki kell alakítani egy eljárást az alapok elosztására és a tagállamok ezen alapokhoz történő hozzájárulására.

(6)

A Bizottság jelentése alapján 2008–2009-ben az Európai Unió kiadásainak és forrásainak valamennyi aspektusát lefedő felülvizsgálatot kell elvégezni.

(7)

A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői megállapodtak 430 millió EUR elkülönítéséről a 10. EFA-ból, az EFA programozásából és végrehajtásából adódóan a Bizottságra háruló támogatási kiadások fedezésére.

(8)

A pénzügyi együttműködés igazgatásának szabályait meg kell határozni.

(9)

A tagállamok kormányainak a tanács keretében ülésező képviselői 2000. szeptember 12-én belső megállapodást fogadott el az AKCS–EK partnerségi megállapodás pénzügyi jegyzőkönyve szerinti közösségi támogatás finanszírozásáról és igazgatásáról, valamint a tengerentúli országok és területek vonatkozásában a pénzügyi támogatás elosztásáról, amely az EK-Szerződés negyedik részének hatálya alá tartozik (4) (a továbbiakban: a 9. EFA-ra vonatkozó belső megállapodás).

(10)

A Bizottságon belül létre kell hozni a tagállamok kormányzati képviselőinek bizottságát (a továbbiakban: az EFA-bizottság), és az EBB-n belül is hasonló bizottságot kell létrehozni. A Bizottságnak és az EBB-nek az AKCS–EK partnerségi megállapodás és a társulási határozat vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása érdekében végzett munkáját össze kell hangolni.

(11)

Előreláthatóan 2008. január 1-jére Bulgária és Románia már csatlakozott az Európai Unióhoz, valamint az AKCS–EK partnerségi megállapodáshoz, és ezen belső megállapodáshoz, a Bulgária és Románia csatlakozásáról szóló szerződés és annak jegyzőkönyve alapján vállalt kötelezettségeiknek megfelelően.

(12)

A tagállamok kormányainak a tanács keretében ülésező képviselői a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása felé való haladás felgyorsításáról szóló, 2005. május 24-i következtetéseikben kötelezettséget vállaltak a 2005. március 2-i magas szintű párizsi fórumon elfogadott, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (OECD) a támogatások hatékonyságáról szóló párizsi nyilatkozat időben történő végrehajtására és ellenőrzésére.

(13)

Emlékeztetni kell a fenti következtetésekben említett hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) célkitűzéseire. A tagállamok és az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága számára az EFA keretében történt kiadások jelentésekor a Bizottság különbséget tesz az ODA és a nem ODA tevékenységek között.

(14)

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai Parlament és a Bizottság 2005. december 22-én elfogadta az Európai Unió fejlesztési politikája: az európai konszenzusról szóló együttes nyilatkozatot (5).

(15)

Az EFA prioritásként továbbra is a legkevésbé fejlett és más, alacsony jövedelmű országokat támogat.

(16)

A Tanács 2006. április 11-én jóváhagyta azon alapelvet, amelynek értelmében az afrikai békeprogram finanszírozása 300 millió EUR összegig az AKCS-országokon belüli alapokból történik a 2008–2010 kezdeti időszakban. A harmadik év folyamán a támogatás módjait, valamint a jövőbeni finanszírozás lehetséges alternatív forrásait – beleértve a KKBP finanszírozását is – áttekintő, átfogó értékelésre kerül sor,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

I.   FEJEZET

PÉNZÜGYI FORRÁSOK

1. cikk

A 10. EFA forrásai

(1)   A tagállamok ezennel létrehozzák a tizedik Európai Fejlesztési Alapot (a továbbiakban: a 10. EFA).

(2)   A 10. EFA az alábbiakból áll:

a)

Legfeljebb 22 682 millió eurós összeg, amely a tagállamok hozzájárulásaiból származik, az alábbiak szerint:

Tagállam

Hozzájárulási kulcs

Hozzájárulás EUR-ban

Belgium

3,53

800 674 600

Bulgária (6)

0,14

31 754 800

Cseh Köztársaság

0,51

115 678 200

Dánia

2,00

453 640 000

Németország

20,50

4 649 810 000

Észtország

0,05

11 341 000

Görögország

1,47

333 425 400

Spanyolország

7,85

1 780 537 000

Franciaország

19,55

4 434 331 000

Írország

0,91

206 406 200

Olaszország

12,86

2 916 905 200

Ciprus

0,09

20 413 800

Lettország

0,07

15 877 400

Litvánia

0,12

27 218 400

Luxemburg

0,27

61 241 400

Magyarország

0,55

124 751 000

Málta

0,03

6 804 600

Hollandia

4,85

1 100 077 000

Ausztria

2,41

546 636 200

Lengyelország

1,30

294 866 000

Portugália

1,15

260 843 000

Románia (6)

0,37

83 923 400

Szlovénia

0,18

40 827 600

Szlovákia

0,21

47 632 200

Finnország

1,47

333 425 400

Svédország

2,74

621 486 800

Egyesült Királyság

14,82

3 361 472 400

 

 

22 682 000 000

A 22 682 millió EUR a többéves pénzügyi keret hatálybalépésétől kezdődően áll rendelkezésre, az alábbi elkülönítés szerint:

i.

21 966 millió EUR az AKCS-országok csoportja számára;

ii.

286 millió EUR a tengerentúli országok társulása (TOT) számára;

iii.

430 millió EUR a Bizottság számára a 6. cikkben említett, az EFA programozásával és végrehajtásával kapcsolatos támogatási kiadásai fedezésére.

b)

Az AKCS–EK partnerségi megállapodás I. mellékletében és a társulási határozat II.A. mellékletében említett és a 9. EFA szerint a társulási határozat II C. mellékletében meghatározott beruházási hitelkeret (a továbbiakban: a beruházási hitelkeret) forrásainak finanszírozására felhasználható alapokra a 9. EFA alapok felhasználhatóságának utolsó napját meghatározó 2005/446/EK határozat nincs hatással. Ezen alapokat átcsoportosítják a 10. EFA-ba, és az AKCS–EK partnerségi megállapodás értelmében a 2008–2013 időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret, valamint a 2008–2013 időszakra a tengerentúli országokra és területekre irányuló pénzügyi támogatásról szóló tanácsi határozatok hatálybalépését követően a 10. EFA-ra vonatkozó végrehajtási intézkedések szerint kezelik.

(3)   2007. december 31-ét vagy – amennyiben az későbbre esik – a 2008 és 2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret hatálybalépését követően a 9. EFA-ból vagy korábbi EFA-kból egyenlegek már nem köthetők le, kivéve a hatálybelépést követően visszavont azon alapokat és egyenlegeket, amelyek a 9. EFA előtti EFA-k keretén belül a mezőgazdasági nyersanyagokból származó exportbevételek stabilizációját biztosító rendszerből (STABEX) és a (2) bekezdés b) pontjában említett alapokból származnak. A fentieknek megfelelően, a 2007. december 31-ét követően e megállapodás hatálybalépéséig esetleg felhasznált alapokat kizárólag az uniós közigazgatás munkafeltételeinek biztosítására és a folyamatban lévő projektek fenntartásához szükséges költségeknek a 10. EFA hatálybalépéséig való fedezésére lehet használni.

(4)   A 9. vagy azt megelőző EFA-k keretén belüli projektekből visszavont alapok 2007. december 31-e után nem köthetők le – amennyiben a Tanács a Bizottság javaslata alapján arról egyhangúlag másképp nem határoz –, kivéve a hatálybelépést követően visszavont azon alapokat, amelyek a 9. EFA előtti EFA-k keretén belül a mezőgazdasági nyersanyagokból származó exportbevételek stabilizációját biztosító rendszerből (STABEX) származnak és amelyeket automatikusan át kell csoportosítani a 2. cikk a) pontjának i. alpontja és a 3. cikk (1) bekezdése szerinti megfelelő nemzeti indikatív programokba, valamint azon alapokat, amelyek a (2) bekezdés b) pontjának említett alapokból származnak.

(5)   A 10. EFA-ból származó források teljes összege a 2008. január 1-jétől2013. december 31-ig terjedő időszakot érinti. A 10. EFA alapjai 2013. december 31-e után nem köthetőek le, kivéve ha a Tanács a Bizottság javaslata alapján egyhangúlag másképpen nem határoz.

(6)   A korábbi EFA-k keretén belüli kötelezettségvállalások alapján finanszírozott műveletekből, valamint a 10. EFA-nak a Bizottság által kezelt és az AKCS–EK partnerségi megállapodás IV. melléklete 37. cikkének (1) bekezdésében említett európai fizetőhelyeknél letétbe helyezett alapjaiból származó kamatbevétel a Bizottság nevében nyitott egy vagy több bankszámlán kerül jóváírásra, és azokat a 6. cikk feltételeivel összhangban kell felhasználni. A 10. EFA EBB által kezelt alapjainak a kamataiból származó bevételek felhasználásáról a 10. cikk (2) bekezdésében említett költségvetési rendelet keretén belül kell rendelkezni.

(7)   Amennyiben új állam csatlakozik az Unióhoz, a (2) bekezdés a) pontjában említett hozzájárulások elosztását a Tanács a Bizottság javaslata alapján egyhangú határozattal módosítja.

(8)   A pénzügyi forrásokat a Tanács – az AKCS–EK partnerségi megállapodás 62. cikke (2) bekezdésének megfelelően – egyhangúlag hozott határozattal kiigazíthatja.

(9)   Az AKCS–EK partnerségi megállapodás célkitűzéseinek támogatása céljából bármely tagállamnak lehetősége van – a 8. cikkben meghatározott döntéshozatali szabályok és eljárások sérelme nélkül – önkéntes támogatásokat biztosítani a Bizottság vagy az EBB részére. A tagállamok társfinanszírozhatnak is a Bizottság vagy a Bank által kezelendő projekteket vagy programokat, például egyedi kezdeményezések keretében. A kezdeményezések tekintetében nemzeti szinten az AKCS tulajdonjogát biztosítani kell.

A 10. cikkben említett végrehajtási és költségvetési rendelet magában foglalja az EFA általi társfinanszírozás, valamint a tagállamok által végrehajtott társfinanszírozási tevékenységek szükséges rendelkezéseit. A tagállamok önkéntes hozzájárulásaikról előre tájékoztatják a Tanácsot.

(10)   A Tanács – az AKCS–EK partnerségi megállapodás pénzügyi jegyzőkönyvének (7) bekezdésével összhangban –, az AKCS-országokkal együtt teljesítményértékelést hajt végre, amely során értékeli a kötelezettségvállalások és kifizetések megvalósításának mértékét, valamint a biztosított támogatás eredményeit és hatását. Az értékelésre a Bizottság által 2010-ben készítendő javaslat alapján kerül sor. E teljesítményértékelés hozzájárul a 2013 utáni pénzügyi együttműködés összegéről szóló határozathoz.

2. cikk

Az AKCS-államok számára elkülönített források

Az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említett 21 966 millió EUR az együttműködési eszközök között a következőképpen kerül elosztásra:

a)

17 766 millió EUR a nemzeti és regionális indikatív programok finanszírozására. E csomag az alábbiakat finanszírozza:

i.

az AKCS-államoknak az AKCS–EK partnerségi megállapodás IV. melléklete 1–5. cikke szerinti nemzeti indikatív programjai;

ii.

az AKCS-államoknak az AKCS–EK partnerségi megállapodás IV. mellékletének 6–11. cikke, 13. cikke (1) bekezdése és 14. cikke szerinti, a regionális és interregionális együttműködést és integrációt támogató regionális indikatív programjai.

b)

2 700 millió EUR az AKCS-országok közötti, és a több vagy valamennyi AKCS-ország közötti interregionális együttműködés finanszírozására, az AKCS–EK partnerségi megállapodás végrehajtási és igazgatási eljárásokról szóló IV. melléklete 12. cikkének, 13. cikke (2) bekezdésének és 14. cikkének megfelelően. Ez a keret strukturális támogatást tartalmaz a közös intézmények tekintetében: az AKCS–EK partnerségi megállapodás III. mellékletében említett és az abban meghatározott szabályoknak és eljárásoknak megfelelően felügyelt CDE és CTA tekintetében, valamint az AKCS–EK partnerségi megállapodás 17. cikkében említett együttes Parlamenti Közgyűlés tekintetében. Ez a keret fedezi továbbá az AKCS–EK megállapodáshoz csatolt 1. jegyzőkönyv 1. és 2. pontjában említett AKCS-titkárság működési költségeinek támogatását.

c)

Az a) és b) pontban említett források egy része felhasználható külső csapásokra és váratlan szükségletekre való válaszként, ideértve adott esetben a kiegészítő rövid távú humanitárius segítségnyújtást és gyorssegélyt olyan esetekben, amikor az ilyen jellegű támogatás a közösségi költségvetésből nem finanszírozható, az exportjövedelmek rövid távú ingadozásából származó hatások enyhítésére.

d)

1 500 millió EUR az EBB számára elkülönített összegként az AKCS–EK partnerségi megállapodás II. mellékletében meghatározott feltételek mellett a beruházási hitelkeret finanszírozására, amely forgóalapként további 1 100 millió EUR összegű hozzájárulást biztosít a beruházási hitelkeret forrásaihoz, valamint 400 millió EUR összegű támogatás, amely az AKCS–EK partnerségi megállapodás II. mellékletének 2. és 4. cikkében előírt kamattámogatások finanszírozását támogatja a 10. EFA teljes időszaka alatt.

3. cikk

A tengerentúli országok és területek számára elkülönített források

(1)   Az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában említett 286 millió EUR elkülönítése a Szerződés 187. cikke szerint létrejött társulási határozatot módosító, 2007. december 31. előtt hozott tanácsi határozattal összhangban történik, és abból 256 millió EUR a nemzeti és regionális indikatív programokat finanszíroz, 30 millió EUR pedig az EBB részére kerül elkülönítésre a beruházási hitelkeretnek a társulási határozat szerinti finanszírozása céljából.

(2)   Ha egy tengerentúli ország vagy terület függetlenné válik, és csatlakozik az AKCS–EK partnerségi megállapodáshoz, a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján hozott egyhangú döntése alapján az (1) bekezdésben megjelölt összeget csökkenteni, a 2. cikk a) pontjának i. alpontjában megjelölt összegeket pedig ennek megfelelő mértékben növelni kell.

4. cikk

Az EBB saját forrásaiból folyósított kölcsönök

(1)   Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett 9. EFA keretén belüli beruházási hitelkeretre elkülönített összeghez és a 2. cikk d) pontjában említett összeghez egy legfeljebb 2 030 millió eurós indikatív összeg adódik az EBB által folyósított, saját forrásaiból származó kölcsönök formájában. Ezeket a forrásokat legfeljebb 2 000 millió EUR összegig az AKCS–EK partnerségi megállapodás II. mellékletében megállapított célokra, valamint 30 millió EUR összegig a társulási határozatban meghatározott célokra különítik el, a Bank alapokmányában meghatározott feltételekkel, valamint az AKCS–EK partnerségi megállapodás II. mellékletében és a társulási határozatban a beruházásfinanszírozás feltételeire vonatkozóan megállapított rendelkezésekkel összhangban.

(2)   A tagállamok lemondva kifogásolási jogukról és az EBB tőkéjéhez való hozzájárulásaik arányában jótállási kötelezettséget vállalnak az EBB felé a hitelfelvevőknek a Bankkal a saját forrásból nyújtott hitelekről kötött szerződéseikből az AKCS–EK partnerségi megállapodás II. mellékletének 1. cikke, valamint a társulási határozat vonatkozó rendelkezései szerint felmerülő összes pénzügyi kötelezettségeire vonatkozóan.

(3)   A (2) bekezdésben említett jótállás az EBB által az összes kölcsönszerződésben foglalt hitelek összegének 75 %-ára korlátozódik, azonban valamennyi kockázatra kiterjed.

(4)   A (2) bekezdésben említett kötelezettségvállalások az egyes tagállamok és az EBB között kötött jótállási szerződések tárgyát képezik.

5. cikk

Az EBB által kezelt műveletek

(1)   Az AKCS-államoknak, a tengerentúli országoknak vagy területeknek és Franciaország tengerentúli megyéinek nyújtott, különleges kölcsönökkel kapcsolatos EBB részére történő befizetéseket, valamint a 9. EFA előtti EFA-k keretén belül indított, kockázati tőkeműveletekből származó hozamokat és bevételeket jóváírják a tagállamoknak azon EFA-hoz való hozzájárulásaik arányában, amelyekből az összegek származnak, feltéve, hogy a Bizottság javaslatára a Tanács nem dönt egyhangúlag úgy, hogy ezeket az összegeket tartalékolja, vagy más célokra elkülöníti.

(2)   A kölcsönök és az (1) bekezdésben említett műveletek kezeléséért az EBB-nek járó bármilyen jutalékot előzetesen le kell vonni a tagállamoknak jóváírandó összegből.

(3)   A 9. és 10. EFA keretén belül a beruházási hitelkeret műveleteiből az EBB-hez beérkező hozamokat és bevételeket az AKCS–EK partnerségi megállapodás II. mellékletének 3. cikkével összhangban és a beruházási hitelkerettel kapcsolatban felmerülő, kivételes költségek és tartozások levonása után a keret további műveleteihez kell felhasználni.

(4)   Az EBB-t a beruházási hitelkeret 3. cikkben említett műveleteinek kezeléséért a teljes kártalanítás elve szerint illeti meg a javadalmazás az AKCS–EK beruházási megállapodás II. melléklete 3. cikkének (1a) bekezdése szerint.

6. cikk

Az EFA-hoz kötődő támogatási kiadásokra fenntartott források

(1)   Az EFA forrásai fedezik a támogatási intézkedések költségeit. Az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában és az 1. cikk (5) bekezdésében említett források az EFA programozásához és végrehajtásához kapcsolódó azon költségeket fedezik, amelyeket a 10. cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási rendeletben hivatkozott stratégiai támogatási dokumentumok és többéves indikatív programok nem feltétlenül fedeznek.

(2)   A támogatási intézkedésekre irányuló források az alábbiakat fedezhetik:

a)

az EFA Bizottság által kezelt forrásainak programozásához és végrehajtásához közvetlenül szükséges előkészítési, nyomon követési, ellenőrzési, számviteli, pénzügyi ellenőrzési és értékelési tevékenységek;

b)

az e célkitűzések fejlesztéspolitikai kutatási tevékenységek, tanulmányok, ülések, információ, tudatosítás, képzési és közzétételi tevékenységek segítségével törtnő eléréséhez kapcsolódó költségek; és

c)

az információcserére alkalmazott számítógépes hálózatok, és minden olyan igazgatási vagy technikai támogatási költséget, amely az EFA kezelése során a Bizottságra hárulhat.

A források fedezik a Bizottság székhelyén és a delegációknál felmerülő, az AKCS–EK partnerségi megállapodás és a társulási határozat keretén belül finanszírozott műveletek kezeléséhez szükséges igazgatási támogatási költségeit is.

Ezeket nem lehet az európai közszolgálat központi feladataira, azaz a Bizottság állandó személyi állományára fordítani.

II.   FEJEZET

VÉGREHAJTÁS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. cikk

Hozzájárulások a 10. EFA-hoz

(1)   Figyelembe véve az EBB-nek a beruházási hitelkeret irányításával és működésével kapcsolatos előrejelzéseit, a Bizottság minden évben összeállítja és október 15-éig a Tanácsnak átadja a kötelezettségvállalásokról, a kifizetésekről, valamint a jelenlegi és a következő két költségvetési évben esedékes hozzájárulási felhívások éves összegéről szóló nyilatkozatot. Ezeket az összegeket úgy határozzák meg, hogy képesek legyenek a források javasolt szintjének hatékony teljesítésére.

(2)   A Bizottság javaslatát követően, a Bizottság és az EBB részének megállapításával, a Tanács a 8. cikk szerint minősített többséggel határozza meg a hozzájárulások éves összegének felső határát a Bizottság javaslatát követő második évre vonatkozóan (n+2), és az előző évben meghatározott felső összeghatáron belül a hozzájárulási felhívások éves összegét a Bizottság javaslatát követő első évre vonatkozóan (n+1).

(3)   Amennyiben a (2) bekezdés szerint meghatározott hozzájárulások eltérnek a szóban forgó költségvetési évben az EFA tényleges igényeitől, a Bizottság a hozzájárulási összegek módosítására irányuló javaslatokat nyújt be a (2) bekezdésben meghatározott felső összeghatáron belül a Tanácsnak, amely a 8. cikk szerint minősített többséggel határoz.

(4)   A hozzájárulási felhívások nem haladhatják meg a (2) bekezdésben meghatározott felső összeghatárt, és a felső összeghatár nem emelhető fel, kivéve akkor, ha kivételes vagy előre nem látható körülményekből – például válságok utáni helyzetek – eredő különleges szükségletek esetén a Tanács erről a 8. cikk szerint minősített többséggel határoz. Ez esetben a Bizottság és a Tanács biztosítja, hogy a hozzájárulások megfeleljenek a várt kifizetéseknek.

(5)   A Bizottság az EBB előrejelzéseit figyelembe véve, minden évben az (1) bekezdésben említett éveket követő három év mindegyikére vonatkozóan október 15-e előtt közli a Tanáccsal a kötelezettségvállalások, kifizetések és hozzájárulások általa becsült összegét.

(6)   A korábbi EFA-kból a 10. EFA-ba az 1. cikk (2) bekezdése b) pontjának és az 1. cikk (3) bekezdésének megfelelően átcsoportosított alapokat illetően minden egyes tagállam hozzájárulásait az egyes tagállamoknak az adott EFA-hoz történő hozzájárulásának arányában kell kiszámítani.

A 9. és korábbi EFA-k azon alapjainak, amelyek nem kerültek átcsoportosításra a 10. EFA-ba, az egyes tagállamok hozzájárulásaira való hatását az egyes tagállamok 9. EFA-hoz történő hozzájárulásának arányában kell kiszámítani.

(7)   A hozzájárulások tagállamok általi befizetésére vonatkozó részletes szabályokat a 10. cikk (2) bekezdésében említett költségvetési rendeletben kell meghatározni.

8. cikk

Az Európai Fejlesztési Alap bizottsága

(1)   A Bizottság keretein belül a 10. EFA azon forrásai vonatkozásában, amelyet a Bizottság kezel, a tagállamok kormányzati képviselőiből álló bizottságot (a továbbiakban: az EFA-bizottság) kell létrehozni. Az EFA-bizottság elnöke a Bizottság egy képviselője, és a titkárságot a Bizottság biztosítja. Az EBB egy képviselője részt vesz a bizottság munkájában.

(2)   A tagállamok szavazatait az EFA-bizottságban a következőképpen kell súlyozni:

Tagállam

Szavazat 27 tagállam esetén

Belgium

35

Bulgária (7)

[1]

Cseh Köztársaság

5

Dánia

20

Németország

205

Észtország

1

Görögország

15

Spanyolország

79

Franciaország

196

Írország

9

Olaszország

129

Ciprus

1

Lettország

1

Litvánia

1

Luxemburg

3

Magyarország

6

Málta

1

Hollandia

49

Ausztria

24

Lengyelország

13

Portugália

12

Románia (7)

[4]

Szlovénia

2

Szlovákia

2

Finnország

15

Svédország

27

Egyesült Királyság

148

EU-25 összesen

999

EU-27 összesen (7)

[1 004]

(3)   Az EFA-bizottság a 999 szavazatból 720 szavazatos minősített többséggel jár el, amely legalább 13 tagállam igen szavazatát fejezi ki. A blokkoló kisebbség 280 szavazatból áll.

(4)   tagállamnak az Unióhoz történő csatlakozása esetén a (2) bekezdésben meghatározott súlyozást és a (3) bekezdésében említett minősített többséget a Tanács egyhangúlag hozott határozattal módosítja.

(5)   A Tanács az EFA-bizottság eljárási szabályzatát egyhangúlag fogadja el.

9. cikk

A beruházási hitelkeret bizottság

(1)   Az EBB égisze alatt a tagállamok kormányainak képviselőiből és a Bizottság egy képviselőjéből álló bizottságot (a továbbiakban: a beruházási hitelkeret bizottság) kell létrehozni. Az EBB biztosítja a bizottság titkárságát és a támogató szolgáltatásokat. A beruházási hitelkeret bizottság elnökét saját tagjai közül a beruházási hitelkeret bizottság maga választja.

(2)   A Tanács a beruházási hitelkeret bizottság eljárási szabályzatát egyhangúlag fogadja el.

(3)   A beruházási hitelkeret bizottság minősített többséggel jár el, a 8. cikk (2) bekezdésében és a 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott módon.

10. cikk (8)

Végrehajtási rendelkezések

(1)   Ezen megállapodás 8. cikkének és a tagállamok 8. cikk szerinti szavazati jogának sérelme nélkül, a 9. EFA-ról szóló belső megállapodás 14–30. cikkének valamennyi vonatkozó rendelkezése hatályban marad a Tanácsnak a 10. EFA-ra vonatkozó végrehajtási rendeletéről szóló határozata meghozataláig. Erről a végrehajtási rendeletről a Tanács – a Bizottság javaslata alapján, az EBB-vel folytatott konzultációt követően – egyhangúlag határoz.

A végrehajtási rendelet tartalmazza a programozási és döntéshozatali eljárások megfelelő módosításait és javításait, valamint a lehető legnagyobb mértékben összehangolja a közösségi és az EFA-eljárásokat, a társfinanszírozás vonatkozásában is. Meghatározza továbbá a békeprogramra vonatkozó egyedi irányítási eljárásokat is. Emlékeztetve arra, hogy az AKCS–EK partnerségi megállapodás 11. cikke (6) bekezdésének, 11a. és 11b. cikkének végrehajtására vonatkozó pénzügyi és technikai támogatást az AKCS–EK együttműködés finanszírozására szántaktól eltérő, meghatározott eszközök által fogják finanszírozni, az e rendelkezések szerinti tevékenységeket előre meghatározott költségvetési eljárással jóvá kell hagyni.

(2)   A Tanács – a Bizottság javaslata alapján és a 8. cikk szerint minősített többséggel eljárva – a költségvetési rendeletet az AKCS–EK partnerségi megállapodás hatálybalépése előtt és azt követően fogadja el, hogy az EBB a rá vonatkozó rendelkezések tekintetében, és a Számvevőszék is véleményt nyilvánított.

(3)   A Bizottság az (1) és (2) bekezdésben említett rendeletre vonatkozó javaslatainak előterjesztésekor figyelembe veszi a végrehajtás feladatainak harmadik felekre történő átruházásának lehetőségét.

11. cikk

Pénzügyi végrehajtás, számvitel, pénzügyi ellenőrzés és felmentés

(1)   A Bizottság végzi az 1. cikk (8) bekezdése, a 2. cikk a), b) és c) pontja, a 3. cikk (1) bekezdése és a 6. cikk értelmében általa kezelt csomagok pénzügyi végrehajtását, valamint a 10. cikk (2) bekezdésében említett költségvetési rendelet értelmében a projektek és programok pénzügyi végrehajtását. Az indokolatlanul kifizetett összegek behajtása céljából az EK-Szerződés 256. cikkével összhangban a bizottsági határozatokat kell végrehajtani.

(2)   A Közösség nevében az EBB kezeli a beruházási hitelkeretet, és hajtja végre annak keretében a műveleteket a 10. cikk (2) bekezdésében említett költségvetési rendeletben meghatározott szabályokkal összhangban. Eközben az EBB a Közösség nevében és annak felelősségére cselekszik. Az ilyen műveletekből eredő bármely jog, különösen a hitelező vagy a tulajdonos jogai a tagállamokat illetik meg.

(3)   Alapokmányának és a legjobb banki gyakorlatnak megfelelően az EBB vállalja a saját forrásaiból származó kölcsönök révén elvégzett műveletek pénzügyi végrehajtását, a 4. cikkben említettek szerint, adott esetben az EFA támogatási forrásaiból lehívott kamattámogatással összekapcsolva.

(4)   Minden egyes költségvetési évben a Bizottság elkészíti és jóváhagyja az EFA elszámolását, és azt megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek.

(5)   A Bizottság a 10. cikkben említett információkat olyan módon bocsátja a Számvevőszék rendelkezésére, hogy ez utóbbi a dokumentált bizonyítékok alapján ellenőrzéseket hajthasson végre az EFA-forrásokból származó támogatásra vonatkozóan.

(6)   Az EBB minden évben megküldi a Bizottságnak és a Tanácsnak az EFA általa kezelt forrásaiból finanszírozott műveletek végrehajtásáról szóló éves jelentését.

(7)   E cikk (9) bekezdésére is figyelemmel, az EFA műveleteire vonatkozóan a Számvevőszék gyakorolja az EK-Szerződés 248. cikke által ráruházott hatásköröket. A Számvevőszék számára a 10. cikk (2) bekezdésében említett költségvetési rendelet határozza meg hatásköre gyakorlásának feltételeit.

(8)   Az EFA pénzügyi irányítása alóli felmentést, az EBB által kezelt műveleteket kivéve, az Európai Parlament adja meg a Bizottságnak a Tanács ajánlása alapján, amely a 8. cikkben meghatározott minősített többséggel jár el.

(9)   Az EFA forrásaiból finanszírozott, az EBB által kezelt műveletekre azon ellenőrzési és mentesítési eljárások vonatkoznak, amelyeket az EBB alapokmánya az EBB által végzett valamennyi műveletre megállapít.

12. cikk

Felülvizsgálati záradék

Az 1. cikk (3) bekezdését és a II. fejezet cikkeit – a 8. cikk módosításainak kivételével – a Tanács a Bizottság javaslata alapján egyhangúlag módosíthatja. Az EBB csatlakozik a Bizottság javaslatához a tevékenységével és a beruházási hitelkerettel kapcsolatos ügyekben.

13. cikk

Megerősítés, hatálybalépés és időtartam

(1)   Ezt a megállapodást az egyes tagállamok saját alkotmányos előírásaiknak megfelelően jóváhagyják. Az egyes tagállamok kormányai értesítik az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságát a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások lezárásáról.

(2)   Ez a megállapodás az utolsó tagállamnak a megállapodás jóváhagyásáról szóló értesítését követő második hónap első napján lép hatályba.

(3)   A megállapodás időbeli hatálya megegyezik az AKCS–EK partnerségi megállapodás Ib. melléklete többéves pénzügyi keretének időtartamával. Azonban az 1. cikk (4) bekezdésétől függetlenül ez a megállapodás annyi ideig marad hatályban, ami az AKCS–EK partnerségi megállapodás, a társulási határozat és az említett többéves pénzügyi keret értelmében finanszírozott valamennyi művelet teljes mértékű végrehajtásához szükséges.

14. cikk

Hiteles nyelvi változatok

E megállapodást, amely egy-egy eredeti példányban angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, szlovák, szlovén, portugál, spanyol és svéd nyelven készült, és amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles, az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának levéltárában kell letétbe helyezni, és a Főtitkárság minden aláíró állam kormánya részére eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de dos mil seis.

V Bruselu dne sedmnáctého července dva tisíce šest.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli to tusind og seks.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juulikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα επτά Ιουλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year two thousand and six.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet deux mille six.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio duemilasei.

Briselē, divtūkstoš sestā gada septiņpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų liepos septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer hatodik év július tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussel, fis-sbatax jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli tweeduizend zes.

Sporządzono w Brukseli, dnia siedemnastego lipca roku dwa tysiące szóstego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de dois mil e seis.

V Bruseli dňa sedemnásteho júla dvetisícšesť.

V Bruslju, sedemnajstega julija leta dva tisoč šest.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli tjugohundrasex.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


(1)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o. A Luxemburgban 2005. június 25-én aláírt megállapodással (HL L 287., 2005.10.28., 4. o.) módosított megállapodás.

(2)  HL L 314., 2001.11.30., 1. o.

(3)  HL L 156., 2005.6.18., 19. o.

(4)  HL L 317., 2000.12.15., 355. o.

(5)  HL C 46., 2006.2.24., 1. o.

(6)  Becsült összeg.

(7)  Becsült szavazat.

(8)  HU vizsgálati fenntartással élt.


9.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 247/46


AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TAGÁLLAMAI KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐINEK HATÁROZATA

(2006. április 10.)

az AKCS–EK partnerségi megállapodás végrehajtása érdekében meghozandó intézkedésekről és követendő eljárásokról szóló, 2000. szeptember 18-i belső megállapodás módosításáról szóló megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

(2006/611/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TAGÁLLAMAI KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 2005. június 25-én Luxembourgban aláírt megállapodással (a továbbiakban: az AKCS–EK megállapodást módosító megállapodás) módosított, 2000. június 23-án Cotonouban (Benin) aláírt AKCS–EK partnerségi megállapodásra (a továbbiakban: az AKCS–EK-megállapodás),

tekintettel a Bizottság tervezetére,

mivel:

(1)

Az AKCS–EK-megállapodás 95. cikkének (3) bekezdésével összhangban az AKCS–EK Miniszterek Tanácsa 2005. június 25-én elfogadta a felülvizsgált AKCS–EK partnerségi megállapodás aláírásának időpontjától annak hatálybalépésének időpontjáig terjedő időszak átmeneti intézkedéseiről szóló 5/2005 határozatot (1) fogadott el, amely az aláírásától, 2005. június 25-étől a módosított AKCS–EK-megállapodás hatálybalépéséig alkalmazható.

(2)

Ezen átmeneti intézkedések elfogadása maga után vonja az AKCS–EK-megállapodást módosító megállapodás rendelkezései többségének korai alkalmazását, kivételt képeznek a többéves pénzügyi keret előírt módosításai és a terrorizmus elleni harcra, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozására vonatkozó együttműködés, amelyek a pénzügyi források rendelkezésre állására vonatkozó tanácsi határozat alapján feltételhez kötöttek.

(3)

A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői megállapodtak az AKCS–EK partnerségi megállapodás végrehajtása érdekében meghozandó intézkedésekről és követendő eljárásokról szóló belső megállapodás módosításáról szóló, 2000. szeptember 18-i belső megállapodásról (a továbbiakban: a belső megállapodást módosító megállapodás). Ez a belső megállapodást módosító megállapodás addig nem léphet hatályba, amíg minden egyes tagállam a saját alkotmányos követelményeivel összhangban el nem fogadja.

(4)

Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsa 5/2005 határozatának 2. cikkével összhangban a tagállamoknak és a Közösségnek – mindegyiknek a saját nevében – meg kell tenniük a határozat végrehajtásához szükséges megfelelő lépéseket.

(5)

Ezért a tagállamok által az AKCS–EK-megállapodást módosító megállapodás korai alkalmazásának időszakában követendő eljárások megállapítása érdekében rendelkezést kell hozni a belső megállapodást módosító megállapodás ideiglenes alkalmazásáról,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között létrejött, az AKCS–EK partnerségi megállapodás végrehajtása érdekében meghozandó intézkedésekről és követendő eljárásokról szóló belső megállapodás módosításáról szóló, 2000. szeptember 18-i belső megállapodás (a továbbiakban: a belső megállapodást módosító megállapodás) rendelkezéseit 2005. június 25-től ideiglenesen alkalmazni kell.

A belső megállapodást módosító megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

E határozat az AKCS–EK-megállapodást módosító megállapodás korai alkalmazására irányuló átmeneti intézkedések hatálybalépésével egy időben lép hatályba.

A határozat a belső megállapodást módosító megállapodás hatálybalépéséig marad hatályban.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Kelt Luxembourgban, 2006. április 10-én.

a tagállamok kormányainak nevében

az elnök

U. PLASSNIK


(1)  HL L 287., 2005.10.28., 1. o.


BELSŐ MEGÁLLAPODÁS

a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között létrejött, az AKCS–EK partnerségi megállapodás végrehajtása érdekében meghozandó intézkedésekről és követendő eljárásokról szóló, 2000. szeptember 18-i belső megállapodás módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TAGÁLLAMAI KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 2000. június 23-án Cotonouban (Benin) aláírt AKCS–EK partnerségi megállapodásra (a továbbiakban: AKCS–EK-megállapodás),

tekintettel a Bizottság tervezetére,

MIVEL:

(1)

2004. április 27-i határozata értelmében a Tanács azzal bízta meg a Bizottságot, hogy az AKCS-államokkal tárgyalásokat kezdjen az AKCS–EK-megállapodás módosításának céljából. E tárgyalások 2005. február 23-án zárultak le Brüsszelben. Az AKCS–EK megállapodást módosító megállapodást 2005. június 25-én Luxembourgban írták alá.

(2)

Ennek eredményeképpen a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között létrejött, az AKCS–EK partnerségi megállapodás végrehajtása érdekében meghozandó intézkedésekről és követendő eljárásokról szóló, 2000. szeptember 18-i belső megállapodást (1) (a továbbiakban: a belső megállapodás) módosítani kell.

(3)

A belső megállapodás által létrehozott eljárást módosítani kell, hogy figyelembe vegye az AKCS–EK-megállapodást módosító megállapodásban meghatározottak szerint a 96. és a 97. cikkben történt változtatásokat. Ezt az eljárást azért is módosítani kell, hogy figyelembe vegye az új 11b. cikket, amelynek (1) bekezdése az AKCS–EK-megállapodást módosító megállapodás lényeges elemét képezi,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között létrejött, az AKCS–EK partnerségi megállapodás végrehajtása érdekében meghozandó intézkedésekről és követendő eljárásokról szóló, 2000. szeptember 18-i belső megállapodás a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

A tagállamoknak az AKCS–EK-megállapodás 11b., 96. és 97. cikkének végrehajtásával kapcsolatos és a tagállamok hatáskörébe tartozó kérdéseket érintő álláspontját a Tanács a mellékletben ismertetett eljárás szerint fogadja el.

Amennyiben a tervezett intézkedés a tagállamok hatáskörébe tartozó kérdéseket érint, a Tanács tagállami kezdeményezésre is eljárhat.”

2.

A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

E megállapodást, amely egyetlen eredeti példányban angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelveken készült, és amely e 20 nyelven készült szövegeinek mindegyike egyaránt hiteles, az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának irattárában helyezik letétbe, amely minden aláíró állam kormányának eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.”

3.

A melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„MELLÉKLET

1.

Az AKCS–EK-megállapodás 8. cikkének értelmében az AKCS–EK-megállapodás 96. cikkében meghatározott konzultációs folyamat megkezdését megelőzően a különösen sürgős szükség eseteinek kivételével a Közösségnek és a tagállamoknak ki kell meríteniük az adott AKCS-állammal folytatott politikai párbeszédre adódó valamennyi lehetőséget. A 8. cikk értelmében a párbeszéd az AKCS–EK-megállapodás VII. mellékletének 2. cikkében meghatározott módozatokkal összhangban szisztematikus és formális. A nemzeti, regionális és helyi szinten folytatott párbeszédet illetően, ha a Közös Parlamenti Közgyűlés is érintett, a hivatalban lévő társelnökök vagy egy általuk kijelölt személy képviseli azt.

2.

Amennyiben a Bizottság vagy valamely tagállam kezdeményezésére, miután az AKCS–EK-megállapodás 8. cikke által biztosított valamennyi párbeszédre adódó lehetőséget kimerítették, a Tanács úgy ítéli meg, hogy egy AKCS-állam elmulasztotta az AKCS–EK-megállapodás 9. vagy 11b. cikkében említett alapvető elvekkel kapcsolatos kötelezettsége teljesítését, vagy ha súlyos korrupció történt, az érintett AKCS-államot a különösen sürgős esetek kivételével konzultációkra kérik fel az AKCS–EK partnerségi megállapodás 11b., 96. és 97. cikkével összhangban.

A Tanács minősített többséggel határoz.

A konzultációk során a Közösséget a Tanács és a Bizottság elnöksége képviseli, és a képviselet szintjét illetően az egyenlőség biztosítására törekednek. A konzultációk az érintett fél által meghozandó intézkedésekre összpontosítanak, és az AKCS–EK megállapodás VII. mellékletében meghatározott módozatokkal összhangban folynak.

3.

Amennyiben az AKCS–EK-megállapodás 11b., 96., vagy 97. cikkében meghatározott, a konzultációkra biztosított határidők lejártával az összes erőfeszítés ellenére sem születik megoldás, illetve sürgős esetben vagy a konzultációk lebonyolításának elutasítása esetén haladéktalanul, a Tanács e cikkek alapján a Bizottság javaslatára minősített többséggel határozhat megfelelő intézkedések, köztük a részleges felfüggesztés meghozataláról. A Tanács egyhangúlag határoz az érintett AKCS-államra vonatkozóan az AKCS–EK partnerségi megállapodás alkalmazásának teljes felfüggesztéséről.

Ezen intézkedések addig az időpontig maradnak hatályban, amíg a Tanács az első albekezdésben meghatározott, a korábban elfogadott intézkedések módosítására vagy visszavonására vonatkozó határozat meghozatala érdekében alkalmazandó eljárást lefolytatja, vagy adott esetben a határozatban szereplő időtartamig.

E célból a Tanács rendszeresen, legalább hathavonként felülvizsgálja a fent említett intézkedéseket.

A Tanács elnöke az így elfogadott intézkedésekről azok hatálybalépését megelőzően értesíti az érintett AKCS-államot és az AKCS–EK Miniszterek Tanácsát.

A Tanács határozatát az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. Amennyiben az intézkedéseket haladéktalanul elfogadják, az erről szóló értesítést a konzultációkra való felkéréssel azonos időben kell az AKCS-állam és az AKCS–EK Miniszterek Tanácsa részére megküldeni.

4.

Az Európai Parlamentet haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatni kell a 2. és 3. pont alapján meghozott valamennyi határozatról.”

2. cikk

Az egyes tagállamok saját alkotmányos rendelkezéseinek megfelelően hagyják jóvá ezt a megállapodást. A tagállamok kormányai értesítik a Bíróság főtitkárságát az e megállapodás hatálybaléptetéséhez szükséges eljárások befejezéséről.

E megállapodás, az első bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén, az AKCS–EK-megállapodással (2) egyidejűleg lép hatályba. Ez a megállapodás az AKCS–EK-megállapodás időtartama alatt marad hatályban.

Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.

V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilasei.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxar jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwa tysiące szóstego.

Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.

V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


(1)  HL L 317., 2000.12.15., 376. o.

(2)  A megállapodás hatálybalépésének időpontját a Tanács főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában hirdeti ki.