ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 221

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. augusztus 12.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1220/2006/EK rendelete (2006. augusztus 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1221/2006/EK rendelete (2006. augusztus 11.) a piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1623/2000/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1222/2006/EK rendelete (2006. augusztus 11.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 30. cikkében előírt krízislepárlásnak egyes olaszországi borokra vonatkozóan történő megindításáról szóló 944/2006/EK rendelet módosításáról

4

 

*

A Bizottság 1223/2006/EK rendelete (2006. augusztus 10.) a Spanyolország lobogója alatt a 3M. NAFO-övezetben közlekedő hajóknak az álsügérre vonatkozó halászati tilalmáról

5

 

 

A Bizottság 1224/2006/EK rendelete (2006. augusztus 11.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

7

 

*

A Tanács 2006/69/EK irányelve (2006. július 24.) a 77/388/EGK irányelvnek a hozzáadottérték-adó kivetésére vonatkozó eljárás egyszerűsítése, illetve az adókijátszás vagy adókikerülés megakadályozására szolgáló egyes intézkedések tekintetében történő módosításáról, valamint egyes, eltéréseket biztosító határozatok hatályon kívül helyezéséről

9

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

Az EK–Dánia/Feröer-szigetek vegyes bizottság 1/2006 határozata (2006. július 13.) az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer-szigetek helyi kormánya között létrejött megállapodás 1. jegyzőkönyve mellékletében szereplő I. és II. táblázat módosításáról

15

 

 

Európai Központi Bank

 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2006. augusztus 3.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszerről (TARGET) szóló, EKB/2005/16 iránymutatás módosításáról (EKB/2006/11)

17

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

12.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 221/1


A BIZOTTSÁG 1220/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 11.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. augusztus 12-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 11-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. augusztus 11-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

97,1

999

97,1

0709 90 70

052

93,7

999

93,7

0805 50 10

052

63,2

388

55,3

512

41,8

524

44,8

528

52,6

999

51,5

0806 10 10

052

153,7

204

143,0

220

129,0

508

23,9

999

112,4

0808 10 80

388

84,8

400

86,5

508

88,4

512

87,6

524

43,0

528

75,0

720

81,4

800

140,3

804

94,5

999

86,8

0808 20 50

052

134,4

388

86,9

512

83,4

528

54,2

804

78,4

999

87,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

139,5

999

139,5

0809 40 05

098

45,7

624

133,6

999

89,7


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


12.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 221/3


A BIZOTTSÁG 1221/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 11.)

a piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1623/2000/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1623/2000/EK bizottsági rendelet (2) 45., 59. és 61. cikke határidőket határoz meg a borkészítés melléktermékeinek lepárlásával kapcsolatban. Mivel a 2005/2006-os borászati év termése igen bőséges volt, ezért egyes tagállamokban gyakorlati nehézségekbe ütközik a lepárlásnak az előírt határidőn belüli befejezése. Következésképpen szükségessé vált e határidők meghosszabbítása.

(2)

Az 1623/2000/EK rendeletnek a bor élelmezési célú alkohollá történő lepárlásával kapcsolatos 63a. cikke meghatározza, hogy a bortermelés hány százalékának lepárlásában vehetnek részt a termelők. Szükséges a 2006/2007-es borászati évre meghatározni ezt a százalékos arányt.

(3)

Az 1623/2000/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Annak érdekében, hogy az érintett termelők szintjén biztosítani lehessen a műveletek folyamatosságát, ezt a rendeletet indokolt 2006. július 16-tól kezdve alkalmazni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Borpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1623/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 45. cikk (1) bekezdésének negyedik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az első albekezdéstől eltérően a 2004/2005-ös és a 2005/2006-os borászati év esetében az első albekezdésben említett időpont a következő borászati év augusztus 31-re tolódik.”

2.

Az 59. cikk harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az első albekezdéstől eltérően a 2004/2005-ös és a 2005/2006-os borászati év esetében az első albekezdésben említett időpont a következő borászati év szeptember 15-re tolódik.”

3.

A 61. cikk (3) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Mindazonáltal a 2004/2005-ös és a 2005/2006-os borászati év esetében az első albekezdésben említett időpont a következő borászati év szeptember 15-re tolódik.”

4.

A 63a. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében az utolsó mondat helyébe a következő szöveg lép:

„A 2004/2005-ös, a 2005/2006-os és a 2006/2007-es borászati évre a százalékos érték 25 %-ban került megállapításra.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. július 16-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 11-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb a 2165/2005/EK rendelettel (HL L 345., 2005.12.28., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 194., 2000.7.31., 45. o. A legutóbb az 1820/2005/EK rendelettel (HL L 293., 2005.11.9., 8. o.) módosított rendelet.


12.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 221/4


A BIZOTTSÁG 1222/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 11.)

az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 30. cikkében előírt krízislepárlásnak egyes olaszországi borokra vonatkozóan történő megindításáról szóló 944/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (1) bekezdése második albekezdésének f) pontjára,

mivel:

(1)

Tekintettel arra, hogy egyszerre több lepárlási intézkedés van folyamatban, az olasz hatóságok azt állapították meg, hogy a lepárlóüzemek és a felügyelő hatóságok kapacitásai nem elegendőek a lepárlások zökkenőmentes lebonyolításának biztosításához. A 944/2006/EK bizottsági rendeletben (2) előírt intézkedés hatékonyságának biztosításához szükséges tehát az asztali boroknak a lepárlóüzembe történő beszállítására meghatározott időszakot 2007. február 28-ig, az alkoholnak az intervenciós hivatalba történő beszállítására meghatározott időszakot pedig 2007. május 31-ig meghosszabbítani. Az m. t. minőségi borok tekintetében a bornak a lepárlóüzembe történő beszállítására vonatkozóan megállapított időszakot 2006. szeptember 15-ig, az alkoholnak az intervenciós hivatalba történő beszállítására vonatkozóan engedélyezett időszakot pedig 2006. október 16-ig kell meghosszabbítani.

(2)

A 944/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Borpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 944/2006/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A jóváhagyott szerződések tárgyát képező bormennyiségeket az asztali borok esetében legkésőbb 2007. február 28-ig, az m. t. minőségi borok esetében pedig legkésőbb 2006. szeptember 15-ig a lepárlóüzembe kell szállítani. Az előállított alkoholt a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően az asztali borok esetében legkésőbb 2007. május 31-ig, az m. t. minőségi borok esetében legkésőbb 2006. október 16-ig be kell szállítani az intervenciós hivatalba.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 11-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb a 2165/2005/EK rendelettel (HL L 345., 2005.12.28., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 173., 2006.6.27., 10. o.


12.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 221/5


A BIZOTTSÁG 1223/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 10.)

a Spanyolország lobogója alatt a 3M. NAFO-övezetben közlekedő hajóknak az álsügérre vonatkozó halászati tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2006. évre történő meghatározásáról szóló, 2005. december 22-i 51/2006/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat ír elő a 2006. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett állományoknak a mellékletben szereplő tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban bejegyzett halászhajók általi halászata kimerítette a 2006-ra kitűzött kvótát.

(3)

Ezért szükséges megtiltani ezen állomány halászatát, valamint a fedélzeten való tárolását, átrakodását és kirakodását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében említett tagállam számára 2006-ra kitűzött, a mellékletben szereplő állományra vonatkozó halászati kvótát a mellékletben meghatározott időponttól számítva kimerítettnek kell tekinteni.

2. cikk

Tilalmak

A mellékletben említett tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban bejegyzett halászhajóknak az e rendelet mellékletében szereplő állományokra vonatkozó halászata a mellékletben meghatározott időponttól számítva tilos. Az e halászhajók által az ezen időpont után kifogott állományok fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 10-én.

a Bizottság részéről

Jörgen HOLMQUIST

halászati és tengerészeti főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31. 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 768/2005/EK rendelettel (HL L 128., 2005.5.21., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 16., 2006.1.20., 1. o. A legutóbb a 941/2006/EK rendelettel (HL L 173., 2006.6.27., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Szám

17

Tagállam

Spanyolország

Állomány

RED/N3M.

Faj

Álsügér (Sebastes spp.)

Övezet

NAFO 3M

Dátum

2006. június 26.


12.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 221/7


A BIZOTTSÁG 1224/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 11.)

a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikkére,

mivel:

(1)

A fehér cukor, a nyerscukor és egyes szirupok irányadó árát, valamint a behozatalukra vonatkozó kiegészítő vám összegét a 2006/2007-es gazdasági évre az 1002/2006/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette. Ezen árakat és vámokat legutóbb az 1211/2006/EK bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az említett összegeket a 951/2006/EK rendeletben foglalt általános és részletes rögzítési szabályoknak megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2006/2007-es gazdasági évre az 1002/2006/EK rendelet által rögzített, a 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok módosultak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. augusztus 12-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 11-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 55., 2006.2.28., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 178., 2006.7.1., 36. o.

(4)  HL L 219., 2006.8.10., 20. o.


MELLÉKLET

A fehércukor, a nyerscukor és az 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok 2006. augusztus 12-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

26,68

3,28

1701 11 90 (1)

26,68

8,19

1701 12 10 (1)

26,68

3,15

1701 12 90 (1)

26,68

7,76

1701 91 00 (2)

32,64

8,91

1701 99 10 (2)

32,64

4,55

1701 99 90 (2)

32,64

4,55

1702 90 99 (3)

0,33

0,33


(1)  A 318/2006/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 58., 2006.2.28., 1. o.).

(2)  A 318/2006/EK rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén.

(3)  1 %-os szacharóztartalom esetén.


12.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 221/9


A TANÁCS 2006/69/EK IRÁNYELVE

(2006. július 24.)

a 77/388/EGK irányelvnek a hozzáadottérték-adó kivetésére vonatkozó eljárás egyszerűsítése, illetve az adókijátszás vagy adókikerülés megakadályozására szolgáló egyes intézkedések tekintetében történő módosításáról, valamint egyes, eltéréseket biztosító határozatok hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 93. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1)

A Tanács – az adókijátszás vagy adókikerülés leküzdése, illetve a hozzáadottérték-adó kivetésére vonatkozó eljárás egyszerűsítése érdekében, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolása – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap megállapítás című, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (3) 27. cikkének (1) bekezdése alapján – az egyes tagállamok számára különböző feltételekkel az ezen irányelvtől eltérő, hasonló problémák kezelését célzó különös intézkedéseket engedélyezett. Az említett problémák megoldását valamennyi tagállam számára elérhetővé kell tenni a megfelelő rendelkezések irányelvbe történő beillesztése révén. Ezen intézkedéseknek arányosnak kell lenniük és a probléma megoldására kell korlátozódniuk. Tekintve, hogy a tagállamok eltérő szükségletekkel rendelkeznek, a beillesztésnek arra kell korlátozódnia, hogy szükség esetén minden tagállamra kiterjessze a kérdéses szabályok elfogadásának lehetőségét.

(2)

A tagállamoknak képesnek kell lenniük intézkedések meghozatalára annak biztosítása érdekében, hogy a 77/388/EGK irányelvben előírt, az adóalanyra és az adóalany vagyonának átruházására vonatkozó intézkedéseket ne adókijátszásra és adókikerülésre használják fel.

(3)

A tagállamok számára lehetővé kell tenni meghatározott, korlátozott esetekben a beavatkozást a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás és beszerzés értékét illetően annak biztosítására, hogy a kapcsolt felek közötti, adóelőny elérését célzó ügyletek miatt ne keletkezzen adókiesés.

(4)

A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a befektetési arany feldolgozásával járó ügylet adóalapjába beszámíthassák a fogyasztó által biztosított befektetési arany értékét, amennyiben a feldolgozás következtében az arany elveszti beruházási arany státuszát.

(5)

Hangsúlyozni kell, hogy egyes, tárgyi eszköz jellegű szolgáltatásokat be lehet illeszteni abba a rendszerbe, amely lehetővé teszi a tárgyi eszközökre vonatkozó levonások kiigazítását a vagyon élettartama során, tényleges használatának megfelelően.

(6)

A tagállamoknak meghatározott esetekben képesnek kell lenniük arra, hogy az értékesítések kedvezményezettjét jelöljék meg a hozzáadottérték-adó megfizetéséért és elszámolásáért felelős személyként. Ez segíti a tagállamokat abban, hogy meghatározott ágazatokban és bizonyos ügyletfajták esetében egyszerűsítsék a szabályokat, valamint megakadályozzák az adókijátszást és adókikerülést.

(7)

A 77/388/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Ennek következtében a tagállamok többé nem alkalmazhatnak olyan, a 77/388/EGK irányelv 27. cikkének (1) bekezdése szerint meghozott egyes tanácsi határozatok által számukra engedélyezett egyéni eltéréseket, amelyekre ez az irányelv kiterjed. Az érintett határozatokat ezért hivatalosan hatályon kívül kell helyezni. Ez az irányelv nem érinti sem a tagállamok által a 77/388/EGK irányelv 27. cikkének (5) bekezdése alapján alkalmazott intézkedéseket, sem a 27. cikk (1) bekezdése alapján engedélyezett, és ezen irányelv által hatályon kívül nem helyezett eltéréseket.

(9)

Ezen irányelv bizonyos rendelkezéseinek alkalmazása nem kötelező, és ezek a rendelkezések a tagállamok számára bizonyos szintű mérlegelési jogkört tesznek lehetővé. Amennyiben az az átláthatóság érdekében helyénvaló, elő kell írni, hogy a tagállamok a 77/388/EGK irányelv 29. cikke szerint létrehozott, hozzáadottérték-adóval foglalkozó tanácsadó bizottságon keresztül értesítsék a többi tagállamot az említett rendelkezések alapján elfogadott nemzeti jogszabályaikról. Nincs szükség tájékoztatásra olyan nemzeti intézkedések esetében, amelyek az ezen irányelv által hatályon kívül helyezett határozatokon alapulnak, vagy amely ezen irányelv hatálybalépésének időpontjában lejár, de a tagállam ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelően továbbra is alkalmazza,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 77/388/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk (4) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„A második albekezdésben meghatározott választási lehetőséggel élő tagállam intézkedéseket fogadhat el az adókijátszás vagy adókikerülés ezen rendelkezés alkalmazásán keresztül történő megelőzésére.”

2.

Az 5. cikk (8) bekezdésének második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok adott esetben megteszik a szükséges intézkedéseket a verseny torzulásainak elkerülése érdekében azon esetekben, amikor a kedvezményezett adólevonási joga nem teljes. Bármely olyan intézkedést elfogadhatnak továbbá, amely szükséges az adókijátszás vagy adókikerülés ezen rendelkezés alkalmazásán keresztül történő megelőzésére.”

3.

A 11. cikk A. pontja a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés d) pontjában a második albekezdést el kell hagyni.

b)

A szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(5)   A tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás adóalapjába bevonják az olyan, a 26b. cikk értelmében adómentes befektetési arany értékét, amelyet a fogyasztó feldolgozás alapjául bocsátott rendelkezésre, és amely ennek megfelelően ezen termékek értékesítésekor és szolgáltatások nyújtásakor elveszíti a HÉA-mentes befektetési arany státuszát. Az alkalmazandó érték a befektetési aranynak az említett termékek értékesítésekor és szolgáltatások nyújtásakor érvényes szabadpiaci forgalmi értéke.

(6)   Az adókijátszás vagy adókikerülés megelőzése céljából a tagállamok intézkedéseket hozhatnak annak biztosítása érdekében, hogy a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás adóalapja a szabadpiaci forgalmi érték legyen. Ezt a lehetőséget kizárólag az olyan kedvezményezetteknek értékesített termékek vagy nyújtott szolgáltatások tekintetében lehet alkalmazni, akikhez /amelyekhez az értékesítőt/szolgáltatót – a tagállam meghatározása szerinti – családi vagy más szoros személyes kapcsolat, vezetői pozíció vagy tagság szerinti kapcsolat, valamint tulajdonjogi, pénzügyi vagy jogi kapcsolat fűzi. E rendelkezés alkalmazásában a szoros kapcsolat magában foglalhatja a munkáltató és a munkavállaló, a munkavállaló családja vagy más, a munkavállalóhoz közel álló személyek közötti kapcsolatot.

Az első albekezdés alkalmazási köre a következő esetekre korlátozódik:

a)

amennyiben az ellenérték alacsonyabb, mint a szabadpiaci forgalmi érték és termék beszerzője vagy a szolgáltatás igénybevevője nem teljes mértékben jogosult a 17. cikk szerinti adólevonásra;

b)

amennyiben az ellenérték alacsonyabb, mint a szabadpiaci forgalmi érték és az értékesítő vagy a szolgáltatást nyújtó nem teljes mértékben jogosult a 17. cikk szerinti adólevonásra, valamint a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás a 13. cikk vagy a 28. cikk (3) bekezdésének b) pontja értelmében adómentes;

c)

amennyiben az ellenérték magasabb, mint a szabadpiaci forgalmi érték és az értékesítő vagy a szolgáltatást nyújtó nem teljes mértékben jogosult a 17. cikk szerinti adólevonásra.

A tagállamok korlátozhatják az értékesítők, szolgáltatást nyújtók vagy terméket beszerzők, szolgáltatást igénybevevők azon kategóriáit, amelyekre az első és a második albekezdésben szereplő intézkedések alkalmazandók.

A tagállamok valamennyi, az e bekezdés rendelkezései alapján elfogadott nemzeti jogszabályaikról tájékoztatják a 29. cikkel összhangban létrehozott bizottságot.

(7)   Ezen irányelv alkalmazásában a »szabadpiaci forgalmi érték« az a teljes összeg, amelyet tisztességes versenyfeltételek mellett a fogyasztónak az adott időpontban, ugyanazon értékesítési szinten, amelyen a termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra sor kerül, független értékesítőnek vagy szolgáltatónak kellene fizetnie a kérdéses termékekért vagy szolgáltatásért azon tagállamban, amelyben az értékesítés vagy szolgáltatás adóköteles.

Összehasonlítható termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás hiányában a szabadpiaci forgalmi érték a termékek esetében azt az összeget jelenti, amely nem alacsonyabb a termék vagy a hasonló termék vételáránál, vagy vételár hiányában az értékesítés időpontjában meghatározott önköltségi áránál; a szolgáltatások esetében pedig az adóalanynak a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerülő teljes költségét jelenti.”

4.

A 17. cikk (4) bekezdésének a 28f. cikk (1) bekezdése szerinti változata a következőképpen módosul:

a)

A második albekezdés a) pontjában a „21. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontja” szövegrész helyébe a „21. cikk (1) bekezdésének a) pontja, (1) bekezdésének c) pontja vagy (1) bekezdésének f) pontja vagy a 21. cikk (2) bekezdésének c) pontja” szövegrész lép;

b)

A második albekezdés b) pontjában a „21. cikk (1) bekezdésének a) pontja” szövegrész helyébe a „21. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy (1) bekezdésének f) pontja vagy a 21. cikk (2) bekezdésének c) pontja” szövegrész lép;

5.

A 18. cikk (1) bekezdésének d) pontja a 28f. cikk (2) bekezdése szerinti változatában a „21. cikk (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „21. cikk (1) bekezdése vagy a 21. cikk (2) bekezdésének c) pontja” szövegrész lép;

6.

A 20. cikk (4) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„A tagállamok a (2) és (3) bekezdést azokra a szolgáltatásokra is alkalmazhatják, amelyek jellemzői hasonlóak, mint amelyeket szokásosan a tárgyi eszközöknek tulajdonítanak.”

7.

A 21. cikk (2) bekezdésének a 28g. cikk szerinti változata a következő ponttal egészül ki:

„c)

Az alábbi termékértékesítések vagy szolgáltatásnyújtások esetén a tagállamok előírthatják, hogy az adó fizetésére azon adóalany kötelezett, akinek vagy amelynek a részére a terméket értékesítették vagy szolgáltatást nyújtották:

i.

építési szolgáltatások, ideértve az ingatlanhoz kapcsolódó javítási, tisztítási, karbantartási, átalakítási és bontási szolgáltatásokat, valamint az 5. cikk (5) bekezdése értelmében termékértékesítésnek minősülő építési munkák átadása;

ii.

az i. pontban szereplő tevékenységeket végző munkaerő biztosítása;

iii.

a 13. cikk B. pontjának g) és h) alpontjában említett ingatlan értékesítése, amennyiben az értékesítő a 13. cikk C. pontjának b) alpontja értelmében az értékesítésre vonatkozó adófizetési kötelezettséget választotta;

iv.

az M. mellékletben felsoroltak szerinti használt anyagok, adott állapotukban újrafelhasználásra alkalmatlan használt anyagok, törmelék, ipari és nem ipari hulladék, anyagában hasznosítható hulladék, részben feldolgozott hulladék, fémhulladék és törmelékanyag értékesítése, és egyes termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása;

v.

biztosítékként átadott termékek átadása az egyik adóalany által egy másik adóalany részére, a biztosíték érvényesítéseként;

vi.

az engedményes részére történő tulajdonjog fenntartás átengedését és ezen jog engedményes általi gyakorlását követő termékértékesítés;

vii.

ingatlanvagyonnak a végrehajtás alá vont személy által kényszereladási eljárás keretében egy másik személy részére történő értékesítése.

E pont alkalmazásában a tagállamok rendelkezhetnek arról, hogy azon adóalanyt, aki olyan tevékenységeket vagy ügyleteket is végez, amelyek a 2. cikk szerint nem adóköteles termékértékesítések vagy szolgáltatásnyújtások, az első albekezdés szerinti termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás igénybevétele tekintetében adóalanynak kell tekinteni. A nem adóalany közjogi intézmények a v., vi. és vii. alpontban említettek szerint igénybe vett értékesítések vagy szolgáltatások tekintetében adóalanynak tekinthetők.

E pont alkalmazásában a tagállamok meghatározhatják a bekezdés hatálya alá tartozó termékeket és szolgáltatásokat, valamint az értékesítők, szolgáltatók vagy terméket beszerzők, szolgáltatást igénybevevők azon kategóriáit, amelyekre ezen intézkedések alkalmazhatók. Ezen intézkedés alkalmazását az M. mellékletben felsorolt egyes termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra is korlátozhatják.

A tagállamok valamennyi, az e pont rendelkezései alapján elfogadott nemzeti jogszabályaikról tájékoztatják a 29. cikkel összhangban létrehozott bizottságot.”

8.

Az irányelv szövege az I. melléklet szerinti M. melléklettel egészül ki.

2. cikk

Az ezen irányelv II. mellékletében felsorolt határozatok 2008. január 1-jétől hatályukat vesztik.

3. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

Legkésőbb 2008. január 1-jétől alkalmazzák azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek a 77/388/EGK irányelv új 11. cikke A. részének (7) bekezdése tekintetében az 1. cikk (3) bekezdésének, valamint a 17. cikk (4) bekezdése a) és b) pontjában a 28f. cikk 1. pontja szerinti szövegben a 77/388/EGK irányelv 21. cikke (1) bekezdésének f) pontjára való hivatkozás tekintetében az 1. cikk (4) bekezdésének.

Amikor a tagállamok elfogadják az ezen irányelv szerinti rendelkezéseket, azok szövegéről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot, és azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 24-én.

A Tanács részéről

az elnök

K. RAJAMÄKI


(1)  2006. július 6-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL C 65., 2006.3.17., 103. o.

(3)  HL L 145., 1977.6.13., 1. o. A legutóbb a 2006/18/EK irányelvvel (HL L 51., 2006.2.22., 12. o.) módosított irányelv.


I. MELLÉKLET

„M. MELLÉKLET

A 21. cikk (2) bekezdése c) pontjának iv. alpontjában említett termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások értékesítésének jegyzéke

a)

vas- és nem vashulladék, fémhulladék és törmelék, valamint használt anyagok értékesítése, ideértve a vas vagy nemvasfémek vagy azok ötvözeteinek feldolgozásából, gyártásából vagy olvasztásából származó félkész termékeket;

b)

vas és nemvasfém félkész termékek értékesítése, valamint meghatározott, ezek feldolgozásával összefüggő szolgáltatások;

c)

vasfémeket és nemvasfémeket tartalmazó maradványok és egyéb, anyagukban hasznosítható anyagok, valamint ezek ötvözeteinek, salakjának, hamujának, pernyéjének és fémeket tartalmazó ipari maradványainak vagy ezek ötvözeteinek értékesítése, valamint az ezekhez a termékekhez kapcsolódó válogatási, vágási, aprózási és préselési szolgáltatások;

d)

vashulladék és nemvasfémhulladék, hulladék, törmelék, forgács, valamint üvegcserepet, üveget, papírt, kartont, papírlemezt, rongyot, csontot, bőrt, műbőrt, pergament, nyersbőrt és irhát, ínt és ínhüvelyt, zsinórt, kötelet, fonatot, sodronykötelet, gumit és műanyagot tartalmazó használt és újrahasznosítható anyagok értékesítése, valamint az ezekhez kapcsolódó, feldolgozással összefüggő egyes szolgáltatások;

e)

az e mellékletben említett anyagok tisztítás, fényezés, válogatás, vágás, aprítás, préselés vagy tömbbe öntés formájában történő feldolgozását követő értékesítése;

f)

az alapanyagok megmunkálásából származó törmelék és hulladék értékesítése.”


II. MELLÉKLET

A 77/388/EGK irányelv 27. cikke szerinti, ezen irányelv által hatályon kívül helyezett határozatok jegyzéke

 

A Tanács 1984. április 15-én elfogadottnak tekintett határozata (1), amely engedélyezi az Egyesült Királyság részére, hogy a hatodik irányelvtől eltérő intézkedést alkalmazzon, amelynek célja, hogy egy különleges adókivetési rendszer bevezetése révén az adóalanyok körében megakadályozza az arany, aranyérmék és aranyhulladék értékesítésével összefüggő csalás és adókijátszás meghatározott formáit.

 

A Tanács 1987. április 11-én elfogadottnak tekintett határozata (2), amely engedélyezi az Egyesült Királyság részére, hogy a 77/388/EGK irányelv 11. cikkétől eltérő intézkedést alkalmazzon.

 

A Tanács 88/498/EGK határozata (3) a 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 21. cikke (1) bekezdésének a) pontjától eltérő intézkedés alkalmazásának a Holland Királyság részére történő engedélyezéséről.

 

A Tanácsnak a 77/388/EGK irányelv 1977. május 17-i változatának 27. cikke (4) bekezdésében szereplő eljárás keretében 1997. február 18-án elfogadottnak tekintett határozata, amely engedélyezi a Francia Köztársaság részére, hogy a 77/388/EGK irányelv 2. és 10. cikkétől eltérő intézkedést alkalmazzon. E határozat a tagállamokhoz intézett kérelem 1996. december 18-i bejelentését követi.

 

A Tanács 98/23/EK határozata (4) a 77/388/EGK irányelv 28e. cikk (1) bekezdésétől eltérő intézkedés alkalmazása meghosszabbításának az Egyesült Királyság részére történő engedélyezéséről.

 

A Tanács 2002/439/EK határozata (5) a 77/388/EGK irányelv 21. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának Németország részére történő engedélyezéséről.

 

A Tanács 2002/880/EK határozata (6) a 77/388/EGK irányelv 21. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának Ausztria részére történő engedélyezéséről.

 

A Tanács 2004/290/EK határozata (7) a 77/388/EGK irányelv 21. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának Németország részére történő engedélyezéséről.

 

A Tanács 2004/736/EK határozata (8) a 77/388/EGK irányelv 11. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának az Egyesült Királyság részére történő engedélyezéséről.

 

A Tanács 2004/758/EK határozata (9) a 77/388/EGK irányelv 21. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának Ausztria részére történő engedélyezéséről.


(1)  HL L 264., 1984.10.5., 27. o.

(2)  HL L 132., 1987.5.21., 22. o.

(3)  HL L 269., 1988.9.29., 54. o.

(4)  HL L 8., 1998.1.14., 24. o. A legutóbb a 2003/909/EK határozattal (HL L 342., 2003.12.30., 49. o.) módosított határozat.

(5)  HL L 151., 2002.6.11., 12. o.

(6)  HL L 306., 2002.11.8., 24. o.

(7)  HL L 94., 2004.3.31., 59. o.

(8)  HL L 325., 2004.10.28., 58. o.

(9)  HL L 336., 2004.11.12., 38. o.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

12.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 221/15


AZ EK–DÁNIA/FERÖER-SZIGETEK VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA

(2006. július 13.)

az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer-szigetek helyi kormánya között létrejött megállapodás 1. jegyzőkönyve mellékletében szereplő I. és II. táblázat módosításáról

(2006/561/EK)

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer-szigetek helyi kormánya között létrejött megállapodásra (1) (a továbbiakban: a megállapodás), és különösen annak 34. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A megállapodás 1. jegyzőkönyvének melléklete a Feröer-szigetekről származó és onnan érkező egyes halak és halászati termékek Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámokat és egyéb feltételeket állapít meg.

(2)

E melléklet értelmében a Közösség vámengedményeket biztosított a Feröer-szigetekről származó elkészített vagy konzervált garnélarákra, fűrészes garnélarákra és norvég homárra, amelyekre 3 000 tonnás éves vámkontingens érvényes.

(3)

A Feröer-szigetek hatóságai kérelmezték, hogy a Közösség által az elkészített vagy konzervált garnélarákra, fűrészes garnélarákra és norvég homárra biztosított vámengedményeket 6 000 tonnára növeljék.

(4)

A vámengedmény növelésének engedélyezése a kontingens kihasználtsági mértékének függvényében meghatározandó időszakra ésszerű.

(5)

A melléklet értelmében a Közösség nem biztosított vámengedményt a Feröer-szigetekről érkező fagyasztott foltos tőkehal behozatalára.

(6)

A Feröer-szigetek hatóságai kérelmezték, hogy a fagyasztott foltos tőkehal is kerüljön fel az 1. jegyzőkönyv mellékletének I. táblázatában szereplő, a Közösségbe vámmentesen importálható halászati termékek listájára.

(7)

A fagyasztott foltos tőkehal e táblázatba való beillesztése ésszerű,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás 1. jegyzőkönyvének mellékletében szereplő I. táblázat a következő sor beillesztésével módosul:

„0303 72 00

Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus)

0”

 

2. cikk

A megállapodás 1. jegyzőkönyvének mellékletében szereplő II. táblázat a következőképpen módosul:

„1605

Elkészített vagy konzervált rákféle, puhatestű és más gerinctelen víziállat:

 

TQ 4 sz. (2)

4 000

1605 20

- Garnélarák és fűrészes garnélarák:

 

 

1605 20 10

- - Légmentes csomagolásban

0

 

 

- - Más:

 

 

1605 20 91

- - - Legfeljebb 2 kg nettó tömegű kiszerelésben

0

 

1605 20 99

- - - Más:

0

 

ex 1605 40 00

- Norvég homár (Nephrops norvegicus)

0

 

3. cikk

Ez a határozat az elfogadását követő hónap első napján lép hatályba.

Kelt Tórshavnban, 2006. július 13-án.

a vegyes bizottság részéről

Herluf SIGVALDSSON

az elnök


(1)  HL L 53., 1997.2.22., 2. o.

(2)  2007-ben az éves mennyiség 4 000 tonna. 2008. január 1-jétől az éves mennyiség 1 000 tonnával, legfeljebb 6 000 tonnáig emelkedik, feltéve, ha a korábbi kontingens teljes mennyiségének legalább 80 %-át az év december 31-éig felhasználják.”


Európai Központi Bank

12.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 221/17


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2006. augusztus 3.)

a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszerről („TARGET”) szóló, EKB/2005/16 iránymutatás módosításáról

(EKB/2006/11)

(2006/562/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 105. cikke (2) bekezdésének első és negyedik francia bekezdésére, valamint a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 3.1., 12.1., 14.3., 17., 18. és 22. cikkeire,

mivel:

(1)

A Szerződés 105. cikke (2) bekezdésének negyedik francia bekezdése és az Alapokmány 3.1. cikkének negyedik francia bekezdése alapján a Központi Bankok Európai Rendszerén keresztül végrehajtandó alapvető feladatok egyike a fizetési rendszerek zavartalan működésének előmozdítása.

(2)

Az Alapokmány 22. cikke alapján az Európai Központi Bank („EKB”) és a nemzeti központi bankok („NKB-k”) megfelelő eszközöket bocsáthatnak rendelkezésre, hogy biztosítsák a Közösségen belüli és a más államokkal fenntartott elszámolási és fizetési rendszerek hatékony és megbízható működését.

(3)

Az összeköttetést biztosító rendszeren vagy kétoldalú kapcsolaton keresztül történő kapcsolódáson kívül, egy harmadik kapcsolódási formát kell lehetővé tenni átmeneti intézkedésként a TARGET2 jövőbeni létrehozására tekintettel. A saját RTGS-rendszerrel nem rendelkező NKB-k számára hozzáférést kell biztosítani a jelenlegi TARGET-infrastruktúrához egy másik NKB RTGS-rendszerében távolról történő részvétel útján.

(4)

A transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszerről („TARGET”) szóló, 2005. december 30-i EKB/2005/16 iránymutatást (1) módosítani kell annak érdekében, hogy az tartalmazza a távolról történő részvételt szabályozó különös rendelkezéseket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Az EKB/2005/16 iránymutatás a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk a következő fogalommeghatározásokkal egészül ki:

„—

»távolról részt vevő NKB« az olyan NKB, amely nem működtet saját RTGS-rendszert, de a 2. cikk (3) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban távolról részt vesz egy másik NKB RTGS-rendszerében,

»fogadó NKB« az az NKB, amely engedélyezi egy távolról részt vevő NKB számára azt, hogy RTGS-rendszerében részt vegyen a 2. cikk (3) bekezdésével összhangban;”.

2.

Az iránymutatás 2. cikke a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Amikor egy távolról részt vevő NKB vagy annak tagállamában található hitelintézetek és egyéb intézmények távolról vesznek részt egy fogadó NKB RTGS-rendszerében az adott RTGS-rendszer RTGS-szabályaival összhangban, a következő különös kiegészítő szabályokat alkalmazzák:

a fogadó NKB korlátlan és biztosíték nélküli hitelt nyújt a távolról részt vevő NKB-nak,

a fogadó NKB és a távolról részt vevő NKB megállapodhatnak olyan szabályokról, amelyek kiegészítik a fogadó NKB RTGS-rendszerének RTGS-szabályait,

a távolról részt vevő NKB napközbeni hitelt nyújt a tagállamában található azon intézményeknek, amelyek részt vesznek a fogadó NKB RTGS-rendszerében a 3. cikk f) pontjával összhangban,

a távolról részt vevő NKB tagállamában működő intézmények közötti, illetve az ilyen intézmények és a fogadó NKB RTGS-rendszerének egyéb résztvevői közötti fizetések belföldi fizetéseknek minősülnek a díjképzés és egyéb vonatkozó ügyek alkalmazásában, míg a távolról részt vevő NKB tagállamában működő intézmények és a fogadó NKB RTGS-rendszerén kívüli RTGS-rendszerben résztvevők közötti fizetések ilyen célból határon átnyúló fizetéseknek minősülnek,

a távolról részt vevő NKB kijelölheti képviselőit a 7. cikk (2) bekezdésében említett testületekben, valamint kijelölhet egy vagy több személyt a 7. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatok elvégzésére.”

2. cikk

Záró rendelkezések

(1)   Ennek az iránymutatásnak a részt vevő tagállamok NKB-jai a címzettjei.

(2)   Ez az iránymutatás 2006. augusztus 15-én lép hatályba. Azt 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2006. augusztus 3-án.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 18., 2006.1.23., 1. o.