ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 219

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. augusztus 10.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1202/2006/EK rendelete (2006. augusztus 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1203/2006/EK rendelete (2006. augusztus 9.) az 1440/2005/EK tanácsi rendelet V. mellékletének az egyes acéltermékek keretmennyiségére vonatkozó módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1204/2006/EK rendelete (2006. augusztus 9.) az 1899/2005/EK tanácsi rendelet V. mellékletének az egyes acéltermékek keretmennyiségére vonatkozó módosításáról

5

 

*

A Bizottság 1205/2006/EK rendelete (2006. augusztus 9.) a termelőknek fizetendő minimumár megállapításáról az aszalt szilva esetében, valamint az aszalt szilvára vonatkozó termelési támogatás összegének meghatározásáról, a 2006/2007 értékesítési kampányra vonatkozóan

7

 

*

A Bizottság 1206/2006/EK rendelete (2006. augusztus 9.) a feldolgozatlan szárított szőlő és szárított füge raktározásához nyújtott támogatás összegének a 2005/2006-os gazdasági évre történő meghatározásáról

8

 

*

A Bizottság 1207/2006/EK rendelete (2006. augusztus 9.) a feldolgozatlan szárított szőlő és szárított füge raktározási ügynökségek által alkalmazandó felvásárlási árának a 2006/2007 gazdasági évre történő meghatározásáról

9

 

*

A Bizottság 1208/2006/EK rendelete (2006. augusztus 8.) az Egyesült Királyság lobogója alatt a IIa (közösségi vizek), IIIa, IIIb, c, d (közösségi vizek) és IV ICES-övezetben közlekedő hajóknak a makrélára vonatkozó halászati tilalmáról

10

 

*

A Bizottság 1209/2006/EK rendelete (2006. augusztus 9.) az Egyesült Királyság lobogója alatt a VI és VII ICES-övezetben (közösségi és nemzetközi vizek) közlekedő hajóknak a kék menyhalra vonatkozó halászati tilalmáról

12

 

*

A Bizottság 1210/2006/EK rendelete (2006. augusztus 9.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 67. alkalommal történő módosításáról

14

 

 

A Bizottság 1211/2006/EK rendelete (2006. augusztus 9.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

20

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Izrael Állam közötti euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének hatálybalépésére vonatkozó tájékoztatás

22

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 2.) az Európai Közösség nevében a Francia Köztársaság kormánya és Ő Főméltósága a Monacói Herceg kormánya közötti monetáris egyezmény mellékleteinek aktualizálásáról

23

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 8.) a 2002/300/EK határozatnak a Bonamia ostreae és/vagy Marteilia refringens vonatkozásában mentes övezetek jegyzékéből kizárt területek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 3518. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

28

 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 

*

A Tanács 2006/560/IB határozata (2006. július 24.) a tagállamok bűnüldöző szervei által külföldre kiküldött összekötő tisztviselők közös alkalmazásáról szóló 2003/170/IB határozat módosításáról

31

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

10.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 219/1


A BIZOTTSÁG 1202/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 9.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. augusztus 10-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 9-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. augusztus 9-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

103,9

999

103,9

0709 90 70

052

79,6

999

79,6

0805 50 10

052

63,2

388

55,8

512

41,8

524

47,5

528

53,2

999

52,3

0806 10 10

052

113,2

204

143,0

220

123,6

508

23,9

999

100,9

0808 10 80

388

86,5

400

87,3

508

88,0

512

87,9

524

43,0

528

125,0

720

81,3

800

141,0

804

95,4

999

92,8

0808 20 50

052

118,4

388

92,4

512

83,4

528

54,2

804

78,4

999

85,4

0809 20 95

052

235,0

400

361,0

404

399,0

999

331,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

137,6

999

137,6

0809 40 05

068

110,8

093

50,3

098

53,2

624

133,6

999

87,0


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


10.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 219/3


A BIZOTTSÁG 1203/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 9.)

az 1440/2005/EK tanácsi rendelet V. mellékletének az egyes acéltermékek keretmennyiségére vonatkozó módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Ukrajnából származó egyes acéltermékek importjára vonatkozó egyes korlátozások kezeléséről és a 2266/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. július 12-i 1440/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség és Ukrajna kormánya 2005. július 29-én megállapodást (2) kötött az egyes acéltermékek kereskedelméről (a továbbiakban: a megállapodás).

(2)

A megállapodás 3. cikkének (3) bekezdése szerint a bármely naptári év során fel nem használt keretmennyiségeknek a következő naptári év megfelelő keretmennyiségeibe történő átvitele a III. mellékletben meghatározott megfelelő keretmennyiség 10 %-áig engedélyezett arra az évre vonatkozóan, amelyben nem használták fel a keretmennyiséget.

(3)

A megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése értelmében az adott termékcsoport keretmennyiségének legfeljebb 15 %-át lehet egy vagy több más csoportba átvinni.

(4)

Ukrajna értesítette a Közösséget, hogy a megállapodás korlátozásainak megfelelően alkalmazni kívánja a 3. cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket. Ukrajna kérelme miatt indokolt a 2006-os évre vonatkozó keretmennyiségek megfelelő módosítása.

(5)

Az 1440/2005/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006. évre vonatkozó, az 1440/2005/EK rendelet V. mellékletében meghatározott keretmennyiségeket az ezen rendelet mellékletében meghatározott keretmennyiségek váltják fel.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő tizedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 9-én.

a Bizottság részéről

Peter MANDELSON

a Bizottság tagja


(1)  HL L 232., 2005.9.8., 1. o.

(2)  HL L 232., 2005.9.8., 42. o.


MELLÉKLET

A 2006-OS ÉVRE VONATKOZÓ KERETMENNYISÉGEK

(tonna)

Termékek

2006

SA. Síkhengerelt termékek

SA1. Tekercsek

168 750

SA2. Durvalemez

364 320

SA3. Egyéb síkhengerelt termékek

109 125

SB. Rúd, szögvas, idomvas, szelvény

SB1. Rudak

32 639

SB2. Huzal

138 592

SB3. Egyéb rúd, szögvas, idomvas, szelvény

251 554

Megjegyzés: Az SA és SB a termékkategóriákat jelöli.

Az SA1–SA3 és SB1–SB3 a termékcsoportokat jelöli.


10.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 219/5


A BIZOTTSÁG 1204/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 9.)

az 1899/2005/EK tanácsi rendelet V. mellékletének az egyes acéltermékek keretmennyiségére vonatkozó módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Orosz Föderációból származó egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó egyes korlátozások kezeléséről szóló, 2005. június 27-i 1899/2005/EK tanácsi rendeletre (1), különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség és az Orosz Föderáció 2005. november 3-án megállapodást (2) kötött az egyes acéltermékek kereskedelméről (a továbbiakban: a megállapodás).

(2)

A megállapodás 3. cikkének (3) bekezdése szerint a bármely naptári év során fel nem használt keretmennyiségeknek a következő naptári év megfelelő keretmennyiségeibe történő átvitele a II. mellékletben meghatározott megfelelő keretmennyiség 7 %-áig engedélyezett arra az évre vonatkozóan, amelyben nem használták fel a keretmennyiséget.

(3)

A megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése értelmében az adott termékcsoport keretmennyiségének legfeljebb 7 %-át lehet egy vagy több más csoportba átvinni, és a termékkategóriák közötti átvitel legfeljebb 25 000 tonnáig engedélyezett.

(4)

Oroszország értesítette a Közösséget, hogy a megállapodás korlátozásainak megfelelően alkalmazni kívánja a 3. cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket. Oroszország kérelme miatt indokolt a 2006. évre vonatkozó keretmennyiségek megfelelő módosítása.

(5)

Az 1899/2005/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006. évre vonatkozó, az 1899/2005/EK rendelet V. mellékletében meghatározott keretmennyiségeket az ezen rendelet mellékletében meghatározott keretmennyiségek váltják fel.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 9-én.

a Bizottság részéről

Peter MANDELSON

a Bizottság tagja


(1)  HL L 303., 2005.11.22., 1. o.

(2)  HL L 303., 2005.11.22., 39. o.


MELLÉKLET

A 2006. ÉVRE VONATKOZÓ KERETMENNYISÉGEK

(tonna)

Termékek

2006

SA. Síkhengerelt termékek

SA1. Tekercsek

995 554

SA2. Durvalemez

201 025

SA3. Egyéb síkhengerelt termékek

462 118

SA4. Ötvözött termékek

103 015

SA5. Ötvözött kvartó lemezek

22 010

SA6. Ötvözött hideghengerelt és bevont lemezek

109 604

SB. Rúd, szögvas, idomvas, szelvény

SB1. Rudak

50 373

SB2. Huzal

195 080

SB3. Egyéb rúd, szögvas, idomvas, szelvény

289 151

Megjegyzés: Az SA és SB a termékkategóriákat jelöli.

Az SA1–SA6 és SB1–SB3 a termékcsoportokat jelöli.


10.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 219/7


A BIZOTTSÁG 1205/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 9.)

a termelőknek fizetendő minimumár megállapításáról az aszalt szilva esetében, valamint az aszalt szilvára vonatkozó termelési támogatás összegének meghatározásáról, a 2006/2007 értékesítési kampányra vonatkozóan

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek közös piaci szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 6b. cikke (3) bekezdésére és 6c. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2201/96/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. augusztus 29-i feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek támogatási rendszerére vonatkozó 1535/2003/EK bizottsági rendelet (2) 3. cikke (1) bekezdésének d) pontja tartalmazza az aszalt szilva kereskedelmi kampányainak időpontjait.

(2)

Azokat a termékeket, amelyekre vonatkozóan megállapításra került a minimumár és a támogatás, az aszalt szilva támogatási rendszerére vonatkozó 2201/96/EK tanácsi rendelet (3) alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 1999. március 3-i 464/1999/EK bizottsági rendelet 3. cikkében határozták meg, a tulajdonságok pedig, amelyeknek ezek a termékek meg kell, hogy feleljenek, az említett rendelet 2. cikkében szerepelnek.

(3)

Következésképpen javasolt az aszalt szilva minimumárának és az aszalt szilva termelési támogatásának megállapítása a 2006/2007 kampányra vonatkozóan, a 2201/96/EK rendelet 6c. és 6d. cikkeiben meghatározott kritériumoknak megfelelően.

(4)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2006/2007 kereskedelmi kampányra vonatkozóan, a 2201/96/EK rendelet 6a. cikkének (2) bekezdésében meghatározott nettó termelői minimumár, „prune d’Ente” szilvafajtából készített aszalt szilva estében 1 935,23 euro/tonna.

A 2006/2007 kereskedelmi kampányra vonatkozóan, a 2201/96/EK rendelet 6a. cikkének (1) bekezdése értelmében, az aszalt szilva estében meghatározott termelési támogatás összege nettó 652,66 euro/tonna.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 9-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 29. o. A legutóbb a 386/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 64., 2004.3.2., 25. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 218., 2003.8.30., 14. o. A legutóbb az 1663/2005/EK rendelettel (HL L 267., 2005.10.12., 22. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 56., 1999.3.4., 8. o. A legutóbb a 2198/2003/EK rendelettel (HL L 328., 2003.12.17., 20. o.) módosított rendelet.


10.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 219/8


A BIZOTTSÁG 1206/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 9.)

a feldolgozatlan szárított szőlő és szárított füge raktározásához nyújtott támogatás összegének a 2005/2006-os gazdasági évre történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2201/96/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdése írja elő, hogy a raktározási támogatást a raktározási ügynökségeknek a felvásárolt malagaszőlő, mazsola és szárított füge mennyisége, valamint a raktározás tényleges időtartama után ítélik meg.

(2)

Célszerű ezért meghatározni a 2005/2006-os gazdasági évre a feldolgozatlan szárított szőlő és szárított füge raktározási támogatását a feldolgozatlan szárított szőlő és szárított füge raktározási rendje tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 1999. július 23-i 1622/1999/EK bizottsági rendelet (2) 7. cikke alapján.

(3)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a feldolgozottzöldség- és feldolgozottgyümölcs-termékek irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2005/2006-os gazdasági év termékeire a 2201/96/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdése alapján a raktározási támogatás:

a)

a szárított szőlő esetében:

i.

2007. február 28-ig napi 0,1108 euro nettó tonnánként;

ii.

2007. március 1-jétől napi 0,0848 euro nettó tonnánként;

b)

a szárított füge esetében napi 0,0934 euro nettó tonnánként.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 9-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 29. o. A legutóbb a 386/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 64., 2004.3.2., 25. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 192., 1999.7.24., 33. o. Az 1051/2005/EK rendelettel (HL L 173., 2005.7.6., 5. o.) módosított rendelet.


10.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 219/9


A BIZOTTSÁG 1207/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 9.)

a feldolgozatlan szárított szőlő és szárított füge raktározási ügynökségek által alkalmazandó felvásárlási árának a 2006/2007 gazdasági évre történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2201/96/EK rendelet 9. cikkének (2) bekezdése írja elő azon árak meghatározásának követelményeit, amelyeken a raktározási ügynökségek a feldolgozatlan szárított szőlőt és szárított fügét vásárolják, és a vásárlási feltételeket, valamint e termékek raktározási ügynökségek által történő kezelését a feldolgozatlan mazsolaszőlő és a feldolgozatlan aszalt füge tárolási rendszere tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 1999. július 23-i 1622/1999/EK bizottsági rendelet (2) határozza meg.

(2)

Célszerű ezért meghatározni a 2006/2007 gazdasági év felvásárlási árait, a szárított szőlő esetében a világpiaci árak változása alapján, a szárított füge esetében pedig a feldolgozatlan szárított füge termelőinek fizetendő minimálár, valamint a szárított füge termelési támogatása összegének a 2005/2006 gazdasági évre történő meghatározásáról szóló, 2005. július 13-i 1100/2005/EK bizottsági rendeletben (3) meghatározott minimálár alapján.

(3)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2006/2007 gazdasági évben a 2201/96/EK rendelet 9. cikkének (2) bekezdése alapján a felvásárlási ár:

a)

444,81 euro nettó tonnánként a feldolgozatlan szárított szőlő esetében;

b)

542,70 euro nettó tonnánként a feldolgozatlan szárított füge esetében.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 9-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 29. o. A legutóbb a 386/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 64., 2004.3.2., 25. o.) módosított rendelet

(2)  HL L 192., 1999.7.24., 33. o. Az 1051/2005/EK rendelettel (HL L 173., 2005.7.6., 5. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 183.,2005.7.14., 63. o.


10.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 219/10


A BIZOTTSÁG 1208/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 8.)

az Egyesült Királyság lobogója alatt a IIa (közösségi vizek), IIIa, IIIb, c, d (közösségi vizek) és IV ICES-övezetben közlekedő hajóknak a makrélára vonatkozó halászati tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2006. évre történő meghatározásáról szóló, 2005. december 22-i 51/2006/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat ír elő a 2006. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett állományoknak a mellékletben szereplő tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban bejegyzett halászhajók általi halászata kimerítette a 2006-ra kitűzött kvótát.

(3)

Ezért szükséges megtiltani ezen állomány halászatát, valamint a fedélzeten való tárolását, átrakodását és kirakodását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében említett tagállam számára 2006-ra kitűzött, a mellékletben szereplő állományra vonatkozó halászati kvótát a mellékletben meghatározott időponttól számítva kimerítettnek kell tekinteni.

2. cikk

Tilalmak

A mellékletben említett tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban bejegyzett halászhajóknak az e rendelet mellékletében szereplő állományokra vonatkozó halászata a mellékletben meghatározott időponttól számítva tilos. Az e halászhajók által az ezen időpont után kifogott állományok fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 8-án.

a Bizottság részéről

Jörgen HOLMQUIST

halászati és tengerészeti főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 768/2005/EK rendelettel (HL L 128., 2005.5.21., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 16., 2006.1.20., 1. o. A legutóbb a 941/2006/EK rendelettel (HL L 173., 2006.6.27., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Sz.

16

Tagállam

Egyesült Királyság

Állomány

MAC/2A34.

Faj

Makréla (Scomber scombrus)

Övezet

IIa (közösségi vizek), IIIa, IIIb, c, d (közösségi vizek), IV

Időpont

2006. július 19.


10.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 219/12


A BIZOTTSÁG 1209/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 9.)

az Egyesült Királyság lobogója alatt a VI és VII ICES-övezetben (közösségi és nemzetközi vizek) közlekedő hajóknak a kék menyhalra vonatkozó halászati tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A közösségi halászhajók számára egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó 2005-ös és 2006-os halászati lehetőségek rögzítéséről szóló, 2004. december 22-i 2270/2004/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat ír elő 2005-re és 2006-ra.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett állományoknak a mellékletben szereplő tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban bejegyzett halászhajók általi halászata kimerítette a 2006-ra kitűzött kvótát.

(3)

Ezért szükséges megtiltani ezen állomány halászatát, valamint a fedélzeten való tárolását, átrakodását és kirakodását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében említett tagállam számára 2006-ra kitűzött, a mellékletben szereplő állományra vonatkozó halászati kvótát a mellékletben meghatározott időponttól számítva kimerítettnek kell tekinteni.

2. cikk

Tilalmak

A mellékletben említett tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban bejegyzett halászhajóknak az e rendelet mellékletében szereplő állományokra vonatkozó halászata a mellékletben meghatározott időponttól számítva tilos. Az e halászhajók által az ezen időpont után kifogott állományok fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 9-én.

a Bizottság részéről

Jörgen HOLMQUIST

halászati és tengerészeti főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 768/2005/EK rendelettel (HL L 128., 2005.5.21., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 396., 2004.12.31., 4. o. A legutóbb a 742/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 130., 2006.5.18., 7. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Sz.

14

Tagállam

Egyesült Királyság

Állomány

BLI/67-

Faj

Kék menyhal (Molva dypterygia)

Övezet

VI., VII. (közösségi és nemzetközi vizek)

Időpont

2006. június 24.


10.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 219/14


A BIZOTTSÁG 1210/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 9.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 67. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni tálibokat illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azokat a személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzkészletek és gazdasági források befagyasztása vonatkozik.

(2)

2006. július 31-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankciós bizottsága arról határozott, hogy módosítja azon személyek, csoportok és szervezetek listáját, amelyekre vonatkozóan alkalmazni kell a pénzügyi alapok és gazdasági források befagyasztását. Az I. mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

E rendelet intézkedései hatékonyságának biztosítása érdekében a rendeletnek azonnal hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 9-én.

a Bizottság részéről

Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb a 1189/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 214., 2006.8.4., 21. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

A „Természetes személyek” pont a következő új bejegyzéssel egészül ki:

„Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed Abd Al-Razziq (alias a) Abu Sufian Abd Al Razeq; b) Abousofian Abdelrazek; c) Abousfian Salman Abdelrazik; d) Abousofian Abdelrazik; e) Abousofiane Abdelrazik; f) Sofian Abdelrazik; g) Abou El Layth; h) Aboulail; i) Abu Juiriah; j) Abu Sufian; k) Abulail; l) Djolaiba the Sudanese; m) Jolaiba; n) Ould El Sayeigh). Címe: Születési ideje: 1962.8.6. Születési helye: a) Al-Bawgah, Szudán; b) Albaouga, Szudán. Állampolgársága: kanadai, szudáni. Útlevelének száma: BC166787 (kanadai útlevél).”

(2)

A „Természetes személyek” pontban a „Monib, Abdul Hakim, Maulavi (határügyi miniszterhelyettes)” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Abdul Hakim Monib. Rangja: maulavi. Tisztsége: határügyi miniszterhelyettes. Születési ideje: 1973 és 1976 között. Születési helye: Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: megtagadta a tálibot, és a Zurmat körzetet a Loya Jirgában képviselő kormányzathoz csatlakozott.”

(3)

A „Természetes személyek” pontban a „Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Címe: via Catalani 1, Varese, Olaszország. Születési ideje: 1965.8.10. Születési helye: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Egyéb információ: Olasz adószáma: BDL MMD 65M10 Z352S.” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Címe: via Catalani 1, Varese, Olaszország. Születési ideje: 1965.8.10. Születési helye: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L965734 (1999.2.6-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.2.5-én lejárt). Egyéb információ: Olasz adószáma: BDL MMD 65M10 Z352S.”

(4)

A „Természetes személyek” pontban a „Kawa Hamawandi (alias Kaua Omar Achmed). Születési ideje: 1971.7.1. Születési helye: Arbil, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevelének száma: A 0139243 számú német útiokmány (»Reiseausweis«). Egyéb információ: Őrizetben tartják Kemptenben (Németország).” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Kawa Farhad Hamawandi Kanabi Ahmad (alias a) Kaua Omar Achmed; b) Kawa Hamawandi). Születési ideje: 1971.7.1. Születési helye: Arbil, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevelének száma: A 0139243 számú német útiokmány (»Reiseausweis«). Egyéb információ: Őrizetben tartják a kempteni börtönben (Németország).”

(5)

A „Természetes személyek” pontban a „Mustapha Nasri Ait El Hadi. Születési ideje: 1962.3.5. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: a) algériai; b) német. Egyéb információ: Abdelkader és Amina Aissaoui fia.” bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Mustapha Nasri Ait El Hadi Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Születési ideje: 1962.3.5. Születési helye: Tunisz. Állampolgársága: a) algériai; b) német. Egyéb információ: Abdelkader és Amina Aissaoui fia.”

(6)

A „Természetes személyek” pontban a „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Címe: a) Via A. Masina 7, Milánó, Olaszország; b) Via Dopini 3, Gallarate, Olaszország. Születési ideje: 1974.12.11. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L191609 (Kiállítás kelte: 1996.2.28., 2001.2.27-én lejárt). Nemzeti személyi azonosítószáma: 04643632, kiadás kelte: 1999.6.18. Egyéb információ: a) olasz adószáma: DAOMMD74T11Z352Z; b) anyja neve: Bent Ahmed Ourida; c) 2002.12.11-én Olaszországban három és fél év szabadságvesztésre ítélték.” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Mohamed Ben Belkacem Aouadi). Címe: a) Via A. Masina 7, Milánó, Olaszország; b) Via Dopini 3, Gallarate, Olaszország. Születési ideje: 1974.12.11. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L191609 (tunéziai útlevél, kiállítás kelte: 1996.2.28., 2001.2.27-én lejárt). Nemzeti személyi azonosítószáma: 04643632, kiadás kelte: 1999.6.18. Egyéb információ: a) olasz adószáma: DAOMMD74T11Z352Z; b) anyja neve: Bent Ahmed Ourida; c) 2002.12.11-én Olaszországban három és fél év szabadságvesztésre ítélték.”

(7)

A „Természetes személyek” pontban a „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq; b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad; c) Aiadi, Ben Muhammad; d) Aiady, Ben Muhammad; e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig; g) Abou El Baraa). Címe: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Németország; b) 129 Park Road, London NW8, Anglia; c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgium; d) Street of Provare 20, Szarajevo, Bosznia és Hercegovina (utolsó bejegyzett lakcíme Bosznia és Hercegovina). Születési ideje: a) 1963.3.21.; b) 1963.1.21. Születési helye: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: a) tunéziai; b) bosznia és hercegovinai. Útlevelének száma: a) E 423362 kiállítva Iszlamabadban, 1988.5.15.; b) bosznia és hercegovinai útlevelének száma 0841438, kiállítva 1998.12.30. lejárati ideje: 2003.12.30. Nemzeti személyi azonosítószáma: 1292931. Egyéb információ: a) belgiumi címe postafiókcím; b) apja neve Mohamed, anyja neve Medina Abid; c) értesülések szerint az írországi Dublinban él” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; b) Ben Muhammad Ayadi Chafik; c) Ben Muhammad Aiadi; d) Ben Muhammad Aiady; e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; f) Ayadi Chafig Ben Mohamed; g) Chafiq Ayadi; h) Chafik Ayadi; i) Ayadi Chafiq; j) Ayadi Chafik; j) Abou El Baraa). Címe: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Németország; b) 129 Park Road, London NW8, Anglia; c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgium; d) Street of Provare 20, Szarajevo, Bosznia és Hercegovina (utolsó bejegyzett lakcíme Bosznia és Hercegovina). Születési ideje: a) 1963.3.21.; b) 1963.1.21. Születési helye: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: a) tunéziai; b) boszniai. Útlevelének száma: a) E423362 (tunéziai útlevél, kiállítva Iszlamabadban, 1988.5.15., lejárt 1993.5.14.); b) 0841438 (boszniai útlevél, kiállítva 1998.12.30., lejárt: 2003.12.30). Nemzeti személyi azonosítószáma: 1292931. Egyéb információ: a) fenti belgiumi címe postafiókcím. A belga hatóságok állítása szerint ez a személy sosem rendelkezett lakóhellyel Belgiumban; b) értesülések szerint az írországi Dublinban él; c) apja neve Mohamed, anyja neve Medina Abid.”

(8)

A „Természetes személyek” pontban a „Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Sharaabi, Tarek b) Haroun, c) Frank). Címe: Viale Bligny 42, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1970.3.31. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L 579603 (Kiállították 1997.11.19-én Milánóban, lejárt 2002.11.18-án). Nemzeti személyi azonosítószáma: 007-99090. Egyéb információk: a) Olasz adószáma: CHRTRK70C31Z352U; b) anyja neve Charaabi Hedia.” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Tarek Sharaabi; b) Haroun; c) Frank). Címe: Viale Bligny 42, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1970.3.31. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L579603 (tunéziai útlevélszám, kiállították 1997.11.19-én Milánóban, lejárt 2002.11.18-án). Nemzeti személyi azonosítószáma: 007-99090. Egyéb információ: a) olasz adószáma: CHRTRK70C31Z352U; b) anyja neve Charaabi Hedia.”

(9)

A „Természetes személyek” pontban a „Noureddine Al-Drissi. Címe: Via Plebiscito 3, Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1964.4.30. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L851940 (1998.9.9-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2003.9.8-án lejárt).” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Noureddine Al-Drissi Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi. Címe: Via Plebiscito 3, Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1964.4.30. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L851940 (1998.9.9-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2003.9.8-án lejárt).”

(10)

A „Természetes személyek” pontban az „Ibn Al-Shaykh Al-Libi” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Ibn Al-Shaykh Ali Mohamed Al-Libi Abdul Aziz Al Zar’ani Al Fakhiri (alias Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Címe: Ajdabiya. Születési ideje: 1963. Egyéb információ: felesége Aliya al Adnan (szíriai állampolgár).”

(11)

A „Természetes személyek” pontban az „Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami. Címe: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Olaszország. Születési ideje: 1971.11.20. Születési helye: Koubellat, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: Z106861 (2004.2.18-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2009.2.17-én lejár).” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami Ben Mohamed Al-Hamami. Címe: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Olaszország. Születési ideje: 1971.11.20. Születési helye: Koubellat, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: Z106861 (2004.2.18-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2009.2.17-én lejár).”

(12)

A „Természetes személyek” pontban a „Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui (alias a) Kamel; b) Kimo). Címe: a) Via Bertesi 27, Cremona, Olaszország; b) Via Plebiscito 3, Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1977.10.21. Születési helye: Beja, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: P229856 (2002.11.1-jén kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2007.10.31-én lejár).” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui Ben Hassan Al-Hamraoui (alias a) Kamel; b) Kimo). Címe: a) Via Bertesi 27, Cremona, Olaszország; b) Via Plebiscito 3, Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1977.10.21. Születési helye: Beja, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: P229856 (2002.11.1-jén kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2007.10.31-én lejár).”

(13)

A „Természetes személyek” pontban az „Imad Ben Bechir Al-Jammali. Címe: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Olaszország. Születési ideje: 1968.1.25. Születési helye: Menzel Temine, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: K693812 (1999.4.23-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.4.22-én lejárt). Egyéb információ: Olasz adószáma: JMM MDI 68A25 Z352D.” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Imad Ben Bechir Al-Jammali Ben Hamda Al-Jammali. Címe: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Olaszország. Születési ideje: 1968.1.25. Születési helye: Menzel Temine, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: K693812 (1999.4.23-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.4.22-én lejárt). Egyéb információ: a) olasz adószáma: JMM MDI 68A25 Z352D; b) jelenleg börtönben van Tunéziában.”

(14)

A „Természetes személyek” pontban a „Riadh Al-Jelassi. Születési ideje: 1970.12.15. Születési helye: Al-Mohamedia, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L276046 (1996.7.1-jén kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.6.30-án lejárt).” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Riadh Al-Jelassi Ben Belkassem Ben Mohamed Al-Jelassi. Születési ideje: 1970.12.15. Születési helye: Al-Mohamedia, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L276046 (1996.7.1-jén kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.6.30-án lejárt).”

(15)

A „Természetes személyek” pontban a „Faouzi Al-Jendoubi (alias a) Said; b) Samir). Címe: a) Via Agucchi 250, Bologna, Olaszország; b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1966.1.30. Születési helye: Beja, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: K459698 (1999.3.6-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.3.5-én lejárt).” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Faouzi Al-Jendoubi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi (alias a) Said; b) Samir). Címe: a) Via Agucchi 250, Bologna, Olaszország; b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1966.1.30. Születési helye: Beja, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: K459698 (1999.3.6-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.3.5-én lejárt).”

(16)

A „Természetes személyek” pontban a „Tarek Ben Habib Al-Maaroufi (aliasAbu Ismail). Címe: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Brüsszel), Belgium. Születési ideje: 1965.11.23. Születési helye: Ghar el-dimaa, Tunézia. Állampolgársága: a) tunéziai; b) belga (1993.11.8-a óta). Útlevélszáma: E590976 (1987.6.19-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 1992.6.18-án lejárt).” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Tarek Ben Habib Al-Maaroufi Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias Abu Ismail). Címe: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brüsszel, Belgium. Születési ideje: 1965.11.23. Születési helye: Ghar el-dimaa, Tunézia. Állampolgársága: a) tunéziai; b) belga (1993.11.8-a óta). Útlevelének száma: E590976 (1987.6.19-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 1992.6.18-án lejárt).”

(17)

A „Természetes személyek” pontban a „Lofti Al-Rihani (alias Abderrahmane). Címe: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Olaszország. Születési ideje: 1977.7.1. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L886177 (1998.12.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2003.12.13-án lejárt).” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Lofti Al-Rihani Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (alias Abderrahmane). Címe: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Olaszország. Születési ideje: 1977.7.1. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L886177 (1998.12.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2003.12.13-án lejárt).”

(18)

A „Természetes személyek” pontban az „Anas al-Liby (másképpen: Al-Libi, Anas; másképpen: Al-Raghie, Nazih; másképpen: Alraghie, Nazih Abdul Hamed; másképpen: Al-Sabai, Anas), Afganisztán; született: 1964.3.30, vagy 1964.5.14, Tripoli, Líbia, líbiai állampolgár.” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Nazih Abdul Hamed Al-Raghie Nabih Al-Ruqai’i (alias a) Anas Al-Liby; b) Anas Al-Sibai Al-Libi; c) Nazih Al-Raghie; d) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie; e) Anas Al-Sabai). Címe: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganisztán. Születési ideje: a) 1964.3.30.; b) 1964.5.14. Születési helye: Líbia, Tripoli. Állampolgársága: líbiai. Útlevelének száma: 621570. Nemzeti személyi azonosítószáma: T/200310.”

(19)

A „Természetes személyek” pontban a „Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milánó, Olaszország. Születési hely: Líbia. Születési idő: 1980. november 28. (másképp: a) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Születési hely: Gaza. Születési idő: 1980. november 28.; b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Születési hely: Jordánia. Születési idő: 1980. november 28.; c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Születési hely: Palesztina. Születési idő: 1980. november 28.; d) HAMZA »a Líbiai«).” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Faraj Farj Faraj Hassan Hussein Al Saadi Al-Sa’idi (alias a) Mohamed Abdulla Imad; b) Muhamad Abdullah Imad; c) Imad Mouhamed Abdellah; d) Faraj Farj Hassan Al Saadi; e) Hamza »a Líbiai«; Al Libi; f) Abdallah Abd al-Rahim). Címe: Viale Bligny 42, Milánó, Olaszország (Imad Mouhamed Abdellah). Születési ideje: 1980.11.28. Születési helye: a) Líbia; b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad); c) Jordánia (Mohamed Abdullah Imad); d) Palesztina (Imad Mouhamed Abdellah). Állampolgársága: líbiai.”

(20)

A „Természetes személyek” pontban az „Al-Azhar Ben Mohammed Al-Tlili. Címe: Via Carlo Porta 97, Legnano, Olaszország. Születési ideje: 1971.11.1. Születési helye: Ben Aoun, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: Z417830 (2004.10.4-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2009.10.3-én lejár). Egyéb információ: Olasz adószáma: TLLLHR69C26Z352G.” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Al-Azhar Ben Mohammed Ben Mmar Al-Tlili Ben Abdallah Al-Tlili. Címe: Via Carlo Porta 97, Legnano, Olaszország. Születési ideje: 1971.11.1. Születési helye: Ben Aoun, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: Z417830 (2004.10.4-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2009.10.3-én lejár). Egyéb információ: olasz adószáma: TLLLHR69C26Z352G.”

(21)

A „Természetes személyek” pontban a „Habib Al-Wadhani. Címe: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Olaszország. Születési ideje: 1970.6.1. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L550681 (1997.9.23-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2002.9.22-én lejárt). Egyéb információ: olasz adószáma: WDDHBB70H10Z352O.” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Habib Al-Wadhani Ben Ali Ben Said Al-Wadhani. Címe: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Olaszország. Születési ideje: 1970.6.1. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L550681 (1997.9.23-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2002.9.22-én lejárt). Egyéb információ: olasz adószáma: WDDHBB70H10Z352O.”

(22)

A „Természetes személyek” pontban az „Imad Ben al-Mekki Al-Zarkaoui (alias a) Zarga; b) Nadra). Címe: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Olaszország. Születési ideje: 1973.1.15. Születési helye: Tunisz (Tunézia). Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M174950 (1999.4.27-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.4.26-án lejárt).” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Imad Ben Al-Mekki Al-Zarkaoui Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (alias a) Zarga; b) Nadra). Címe: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Olaszország. Születési ideje: 1973.1.15. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: M174950 (1999.4.27-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.4.26-án lejárt).”

(23)

A „Természetes személyek” pontban a „Nabil Ben Attia. Születési ideje: 1966.5.11. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L289032 (2001.8.22-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2006.8.21-én lejár).” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Nabil Ben Attia Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia. Címe: Tunisz, Tunézia. Születési ideje: 1966.5.11. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L289032 (2001.8.22-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2006.8.21-én lejár).”

(24)

A „Természetes személyek” pontban a „Lased Ben Heni. Születési ideje: 1969.2.5. Születési helye: Líbia. Egyéb információ: Olaszországban elítélték (hat évi szabadságvesztésre).” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Lased Al As’ad Ben Heni Hani (alias a) Lased Ben Heni Low; b) Mohamed Abu Abda). Születési ideje: 1969.2.5. Születési helye: Tripoli, Líbia. Egyéb információ: a) az ellene Németországban indított eljárást megszüntették; b) Olaszországban 2002.11.11-én hat évi szabadságvesztésre ítélték; c) kémiaprofesszor.”

(25)

A „Természetes személyek” pontban a „Hamadi Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohmed). Címe: Corso XXII Marzo 39, Milánó, Olaszország. Születési ideje: a) 1966.5.29.; b) 1966.5.25. (Gamel Mohmed). Születési helye: a) Tunézia; b) Marokkó (Gamel Mohmed). Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L723315 (1998.5.5-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2003.5.4-én lejárt).” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Hamadi Ben Ali Ben Abdul Aziz Bouyehia Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohamed). Születési ideje: a) 1966.5.29.; b) 1966.5.25. (Gamel Mohamed). Címe: Corso XXII Marzo 39, Milánó, Olaszország. Születési helye: a) Tunézia; b) Marokkó (Gamel Mohamed). Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L723315 (1998.5.5-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2003.5.4-én lejárt).”

(26)

A „Természetes személyek” pontban a „Fethi Ben Al-Rabei Mnasri (alias a) Fethi Alic; b) Amor; c) Omar Abu). Címe: a) Via Toscana 46, Bologna, Olaszország; b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1969.3.6. Születési helye: Nefza, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai.” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Fethi Ben Al-Rabei Mnasri Ben Absha Mnasri (alias a) Fethi Alic; b) Amor; c) Omar Abu). Címe: a) Via Toscana 46, Bologna, Olaszország; b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1969.3.6. Születési helye: Nefza, Baja, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L497470 (1997.6.3-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2002.6.2-án lejárt).”

(27)

A „Természetes személyek” pontban a „Saadi Nassim (alias Abou Anis). Címe: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milánó), Olaszország; b) Via Cefalonia 11, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1974.11.30. Születési helye: Haidra Al-Qasreen (Tunézia). Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M788331 (2001.9.28-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2006.9.27-én lejár).” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Saadi Nessim Nassim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias Abou Anis). Címe: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milánó), Olaszország; b) Via Cefalonia 11, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1974.11.30. Születési helye: Haidra Al-Qasreen, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: M788331 (2001.9.28-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2006.9.27-én lejár).”

(28)

A „Természetes személyek” pontban az „Al-Libi Abd Al Mushin, másképpen: Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr – együttműködik az Afghan Support Committee és a Revival of Islamic Heritage Society szervezetekkel” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr Abu Bakr Tantoush (alias a) Al-Libi; b) Abd al-Muhsin; c) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; d) Abdul Rahman; e) Abu Anas Al-Libi). Címe: Ganzour Sayad Mehala Al Far kerület. Születési ideje: 1966. Születési helye: al Aziziyya. Állampolgársága: líbiai. Útlevelének száma: 203037 (Tripoliban kibocsátott líbiai útlevél). Egyéb információ: a) együttműködik az Afghan Support Committee (ASC) és a Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) szervezettel; b) családi állapota: elvált (algériai volt felesége Manuba Bukifa).”


10.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 219/20


A BIZOTTSÁG 1211/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 9.)

a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikkére,

mivel:

(1)

A fehér cukor, a nyerscukor és egyes szirupok irányadó árát, valamint a behozatalukra vonatkozó kiegészítő vám összegét a 2006/2007-es gazdasági évre az 1002/2006/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette. Ezen árakat és vámokat legutóbb az 1188/2006/EK bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az említett összegeket a 951/2006/EK rendeletben foglalt általános és részletes rögzítési szabályoknak megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2006/2007-es gazdasági évre az 1002/2006/EK rendelet által rögzített, a 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok módosultak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. augusztus 10-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 9-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 55., 2006.2.28., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 178., 2006.7.1., 36. o.

(4)  HL L 214., 2006.8.4., 19. o.


MELLÉKLET

A fehércukor, a nyerscukor és az 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok 2006. augusztus 10-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

26,68

3,28

1701 11 90 (1)

26,68

8,19

1701 12 10 (1)

26,68

3,15

1701 12 90 (1)

26,68

7,76

1701 91 00 (2)

33,85

8,31

1701 99 10 (2)

33,85

4,18

1701 99 90 (2)

33,85

4,18

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  A 318/2006/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 58., 2006.2.28., 1. o.).

(2)  A 318/2006/EK rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén.

(3)  1 %-os szacharóztartalom esetén.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

10.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 219/22


A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Izrael Állam közötti euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének hatálybalépésére vonatkozó tájékoztatás

Mivel valamennyi fél teljesítette a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Izrael Állam közötti euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének hatálybalépéséhez szükséges eljárásokat, a 2006. február 23-án Brüsszelben aláírt jegyzőkönyv 2006. május 1-jén hatályba lépett.

A jegyzőkönyvet 2004. május 1-jétől ideiglenesen alkalmazták. A jegyzőkönyv szövegét a Hivatalos Lap következő oldalán hirdették ki: HL L 149., 2006.6.2., 2. o.


Bizottság

10.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 219/23


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. augusztus 2.)

az Európai Közösség nevében a Francia Köztársaság kormánya és Ő Főméltósága a Monacói Herceg kormánya közötti monetáris egyezmény mellékleteinek aktualizálásáról

(2006/558/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 111. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösség nevében a Francia Köztársaság kormánya és Ő Főméltósága a Monacói Herceg kormánya közötti 2001. december 24-i monetáris egyezményre (1) és különösen annak 11. cikke (3) és (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség nevében a Francia Köztársaság kormánya és Ő Főméltósága a Monacói Herceg kormánya közötti monetáris egyezmény (a továbbiakban: a monetáris egyezmény) 11. cikkének (2) bekezdése megköveteli a Monacói Hercegségtől a Franciaország által elfogadott, a hitelintézetek tevékenységére és prudenciális felügyeletére, valamint a fizetési és elszámolási rendszerrel kapcsolatos szisztematikus kockázatok megelőzésére vonatkozó egyes közösségi jogi aktusok végrehajtását előíró intézkedések alkalmazását. Ezeket a jogi aktusokat a megállapodás A. melléklete sorolja fel. Az A. mellékletben felsorolt számos jogi aktus módosításra került, és a módosító jogi aktusokat e mellékletben fel kell tüntetni. A monetáris megállapodás 11. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozó számos közösségi jogi aktus is elfogadásra került, és ezeket az A. mellékletben fel kell tüntetni.

(2)

A 78/660/EGK, a 83/349/EGK és a 86/635/EGK irányelvnek az egyes társaságok, illetve a bankok, valamint egyéb pénzügyi intézmények éves és összevont (konszolidált) beszámolójára vonatkozó értékelési szabályok tekintetében történő módosításáról szóló, 2001. szeptember 27-i 2001/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) a hitelintézetek tevékenységére és felügyeletére vonatkozik, valamint az A. mellékletben már megtalálható 86/635/EGK tanácsi irányelvet (3) módosítja. Ezért a monetáris megállapodás 11. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozik, és fel kell tüntetni az A. mellékletben.

(3)

A meghatározott jogi formájú társaságok, a bankok és más pénzügyi intézmények, illetve biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló 78/660/EGK, 83/349/EGK, 86/635/EGK és 91/674/EGK irányelvek módosításáról szóló, 2003. június 18-i 2003/51/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) a hitelintézetek tevékenységére és felügyeletére vonatkozik, valamint szintén módosítja a 86/635/EGK irányelvet. Ezért a monetáris megállapodás 11. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozik, és fel kell tüntetni az A. mellékletben.

(4)

A pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokra vonatkozó, 2002. június 6-i 2002/47/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) az elszámolási rendszerekkel kapcsolatos szisztémás kockázatok megelőzésére vonatkozik. Ezért a monetáris megállapodás 11. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozik, és fel kell tüntetni az A. mellékletben.

(5)

A pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, 79/267/EGK, 92/49/EGK, 92/96/EGK, 93/6/EGK és 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) a hitelintézetek tevékenységére és felügyeletére vonatkozik. Ezért a monetáris megállapodás 11. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozik, és fel kell tüntetni az A. mellékletben.

(6)

A pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, valamint a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, és a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) a hitelintézetek tevékenységére és felügyeletére vonatkozik. Ezért a monetáris megállapodás 11. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozik, és fel kell tüntetni az A. mellékletben.

(7)

A pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvbe foglalt egyes határidők módosításáról szóló, 2006. április 5-i 2006/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8). Ezért szintén fel kell tüntetni az A. mellékletben.

(8)

Az A. mellékletben jelenleg feltüntetetett egyik jogi aktus törlendő e mellékletből. A határokon átnyúló átutalásokról szóló, 1997. január 27-i 97/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) főként a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos aggályokra vonatkozik, és ezért nem tartozik a monetáris megállapodás 11. cikke (2) bekezdésének hatálya alá.

(9)

A monetáris megállapodás 11. cikkének (4) bekezdése előírja a Monacói Hercegség számára, hogy a tagállamok intézkedéseivel egyenértékű intézkedéseket hozzon a monetáris megállapodás végrehajtásához szükséges közösségi jogi aktusok alkalmazása érdekében. Ezeket a jogi aktusokat a megállapodás B. melléklete sorolja fel. A nem készpénzes fizetőeszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről szóló, 2001. május 28-i 2001/413/IB tanácsi kerethatározat (10) célja, hogy kiegészítse és biztosítsa az euróban meghatározott valamennyi fizetőeszköz védelmére vonatkozó rendelkezések összhangját. A monetáris megállapodás – különösképpen a korszerű bankrendszerekre vonatkozó, a csalás és hamisítás elleni küzdelemről szóló – 9. cikkének hatálya alá tartozik. Különösen a 2001/413/IB tanácsi kerethatározatot szükséges bevonni a mellékletben található felsorolásba az euro bevezetésével kapcsolatos pénzhamisítás elleni, büntetőjogi és egyéb szankciókkal megvalósuló védelem megerősítéséről szóló, a monetáris megállapodás 9. cikke által említett 2000. május 29-i 2000/383/IB tanácsi kerethatározat (11) által biztosított védelem kiegészítése érdekében. Ezért szükséges a monetáris megállapodás végrehajtása érdekében, és fel kell venni a megállapodás B. mellékletébe.

(10)

Az euro-érmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről szóló, 2004. december 6-i 2182/2004/EK tanácsi rendelet (12) célja, hogy megakadályozza az emlékérmek és érmék euró-fizetőeszköként való használatát, és szintén a monetáris megállapodás 9. cikkének hatálya alá tartozik. Ezért az említett rendelet szükséges a monetáris megállapodás végrehajtásához, és azt szintén fel kell venni a megállapodás B. mellékletébe.

(11)

Következésképpen a monetáris megállapodás mellékleteit ennek megfelelően módosítani kell. Az egyértelműség érdekében a mellékleteket teljes egészükben fel kell váltani.

(12)

A monacói hatóságok nem kérték a monetáris megállapodás 14. cikke által felállított vegyes bizottságnak – a megállapodás 11. cikke (5) bekezdése értelmében történő –, a 2182/2004/EK rendelet elfogadását követő két héten belüli összehívását a monetáris egyezmény B. mellékletének aktualizálása érdekében. Következésképpen a Bizottságnak módosítania kell a monetáris megállapodás A. és B. mellékletét is.

(13)

A 2004. június 17-i és a 2005. június 16-i ülésén a Bizottság tájékoztatta a vegyes bizottságot arról, hogy a monetáris megállapodás A. és B. mellékletének módosítása szükséges. A vegyes bizottság tudomásul vette a Bizottság álláspontját,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

Az Európai Közösség nevében a Francia Köztársaság kormánya és Ő Főméltósága a Monacói Herceg kormánya közötti monetáris egyezmény mellékleteinek helyébe az e határozat mellékleteiben szereplő szöveg lép.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 2-án.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 142., 2002.5.31., 59. o.

(2)  HL L 283., 2001.10.27., 28. o.

(3)  HL L 372., 1986.12.31., 1. o.

(4)  HL L 178., 2003.7.17., 16. o.

(5)  HL L 168., 2002.6.27., 43. o.

(6)  HL L 35., 2003.2.11., 1. o.

(7)  HL L 145., 2004.4.30., 1. o.

(8)  HL L 114., 2006.4.27., 60. o.

(9)  HL L 43., 1997.2.14., 25. o.

(10)  HL L 149., 2001.6.2., 1. o.

(11)  HL L 140., 2000.6.14., 1. o.

(12)  HL L 373., 2004.12.21., 1. o.


A. MELLÉKLET

1.   86/635/EGK

A bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról szóló, 1986. december 8-i tanácsi irányelv (a hitelintézetekre vonatkozó rendelkezések tekintetében)

(HL L 372., 1986.12.31., 1. o.)

módosította:

2001/65/EK

A 78/660/EGK, a 83/349/EGK és a 86/635/EGK irányelvnek az egyes társaságok, illetve a bankok, valamint egyéb pénzügyi intézmények éves és összevont (konszolidált) beszámolójára vonatkozó értékelési szabályok tekintetében történő módosításáról szóló, 2001. szeptember 27-i európai parlamenti és tanácsi irányelv

(HL L 283., 2001.10.27., 28. o.)

2003/51/EK

A meghatározott jogi formájú társaságok, a bankok és más pénzügyi intézmények, illetve biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló 78/660/EGK, 83/349/EGK, 86/635/EGK és 91/674/EGK tanácsi irányelvek módosításáról szóló, 2003. június 18-i európai parlamenti és tanácsi irányelv

(HL L 178., 2003.7.17., 16. o.)

2.   89/117/EGK

A hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek nem a székhelyük szerinti tagállamban létesített fiókjai éves beszámolójának közzétételére vonatkozó, a fiókokat terhelő kötelezettségekről szóló, 1989. február 13-i tanácsi irányelv

(HL L 44., 1989.2.16., 40. o.)

3.   93/6/EGK

A befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló, 1993. március 15-i tanácsi irányelv (a hitelintézetekre vonatkozó rendelkezések tekintetében)

(HL L 141., 1993.6.11., 1. o.)

módosította:

2002/87/EK

A pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, 79/267/EGK, 92/49/EGK, 92/96/EGK, 93/6/EGK és 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról szóló, 2002. december 16-i európai parlamenti és tanácsi irányelv

(HL L 35., 2003.2.11., 1. o.)

2004/39/EK

A pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, valamint a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, és a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i európai parlamenti és tanácsi irányelv

(HL L 145., 2004.4.30., 1. o.)

4.   93/22/EGK

Az értékpapír befektetési szolgáltatásokról szóló, 1993. május 10-i tanácsi irányelv (a hitelintézetekre vonatkozó rendelkezések tekintetében), a III. és IV. cím kivételével – 2007. november 1-jétől a 2006/31/EK irányelv által módosított 2004/39/EK irányelv által hatályon kívül helyezve (lásd később)

(HL L 141., 1993.6.11., 27. o.)

5.   94/19/EK

A betétbiztosítási rendszerekről szóló, 1994. május 30-i európai parlamenti és tanácsi irányelv

(HL L 135., 1994.5.31., 5. o.)

6.   98/26/EK

A fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló, 1998. május 19-i európai parlamenti és tanácsi irányelv

(HL L 166., 1998.6.11., 45. o.)

7.   2000/12/EK

A hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2000. március 20-i európai parlamenti és tanácsi irányelv

(HL L 126., 2000.5.26., 1. o.)

módosította:

2000/28/EK

A hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló 2000/12/EK irányelv módosításáról szóló, 2000. szeptember 18-i európai parlamenti és tanácsi irányelv

(HL L 275., 2000.10.27., 37. o.)

2000/46/EK

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről szóló, 2000. szeptember 18-i európai parlamenti és tanácsi irányelv

(HL L 275., 2000.10.27., 39. o.)

2002/87/EK

A pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, 79/267/EGK, 92/49/EGK, 92/96/EGK, 93/6/EGK és 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról szóló, 2002. december 16-i európai parlamenti és tanácsi irányelv

(HL L 35., 2003.2.11., 1. o.)

2004/39/EK

A pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, valamint a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, és a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i európai parlamenti és tanácsi irányelv

(HL L 145., 2004.4.30., 1. o.)

8.   2001/24/EK

A hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló, 2001. április 4-i európai parlamenti és tanácsi irányelv

(HL L 125., 2001.5.5., 15. o.)

9.   2002/47/EK

A pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokra vonatkozó, 2002. június 6-i európai parlamenti és tanácsi irányelv

(HL L 168., 2002.6.27., 43. o.)

10.   2002/87/EK

A pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, 79/267/EGK, 92/49/EGK, 92/96/EGK, 93/6/EGK és 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról szóló, 2002. december 16-i európai parlamenti és tanácsi irányelv

(HL L 35., 2003.2.11., 1. o.)

11.   2004/39/EK

A pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, valamint a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, és a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i európai parlamenti és tanácsi irányelv – hitelintézetekre vonatkozó rendelkezések tekintetében és a 15. cikk, a 31–33. cikk, valamint a III. cím kivételével

(HL L 145., 2004.4.30., 1. o.)

módosította:

2006/31/EK

A pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvbe foglalt egyes határidők módosításáról szóló, 2006. április 5-i európai parlamenti és tanácsi irányelv

(HL L 114., 2006.4.27., 60. o.)


B. MELLÉKLET

1.   97/9/EK

A befektetőkártalanítási rendszerekről szóló, 1997. március 3-i parlamenti és tanácsi irányelv

(HL L 84., 1997.3.26., 22. o.)

2.   2001/413/IB

A nem készpénzes fizetőeszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről szóló, 2001. május 28-i tanácsi kerethatározat

(HL L 149., 2001.6.2., 1. o.)

3.   2182/2004/EK

Az euro-érmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről szóló, 2004. december 6-i tanácsi rendelet

(HL L 373., 2004.12.21., 1. o.)


10.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 219/28


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. augusztus 8.)

a 2002/300/EK határozatnak a Bonamia ostreae és/vagy Marteilia refringens vonatkozásában mentes övezetek jegyzékéből kizárt területek tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 3518. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/559/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tenyésztett víziállatok és az akvakultúra-termékek forgalomba hozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/67/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bonamia ostreae és/vagy Marteilia refringens vonatkozásában mentes övezetek jegyzékének megállapításáról szóló, 2002. április 18-i 2002/300/EK bizottsági határozat (2) meghatározza azokat a területeket a Közösségben, amelyek a Bonamia ostreae és/vagy Marteilia refringens puhatestű-betegségektől mentesnek tekinthetők.

(2)

2006 májusában az Egyesült Királyság levélben értesítette a Bizottságot, hogy a walesi Cleddau folyóban a Bonamia ostreae betegséget észlelték. Az érintett terület körül az Egyesült Királyság ellenőrzési és megfigyelési körzetet létesített. E területet korábban Bonamia ostreae-tól mentes területnek találták, ezentúl azonban nem lehet e betegségtől mentesnek tekinteni.

(3)

A 2002/300/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/300/EK határozat melléklete helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 8-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 46., 1991.2.19., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 103., 2002.4.19., 24. o. A legutóbb a 2005/748/EK határozattal (HL L 280, 2005.10.25., 20. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A BONAMIA OSTREAE ÉS MARTEILIA REFRINGENS PUHATESTŰ-BETEGSÉGEK KÖZÜL EGY VAGY TÖBB TEKINTETÉBEN MENTES ÖVEZETEK

1.A.   A B. ostreae tekintetében mentes írországi övezetek

Írország egész partvonala, kivéve az alábbi hét területet:

Cork Harbour,

Galway Bay,

Ballinakill Harbour,

Clew Bay,

Achill Sound,

Loughmore, Blacksod Bay,

Lough Foyle.

1.B.   Az M. refringens tekintetében mentes írországi övezetek

Írország egész partvonala.

2.A.   A B. ostreae tekintetében mentes övezetek az Egyesült Királyságban, a Csatorna-szigeteken és a Man-szigeten

Nagy-Britannia egész partvonala, kivéve az alábbi négy területet:

Cornwall déli partja Lizardtól a Start-fokig,

a Solent torkolata körüli terület Portland Billtől Selsey Billig,

Essex part menti területe Shoeburynesstől a Landguard-fokig,

Délnyugat-Wales part menti területe a Wooltack-foktól St. Govan’s Head-ig, beleértve Milford Haven-t, illetve a keleti és nyugati Cleddau folyó árapállyal érintett vizeit.

Észak-Írország egész partvonala, kivéve az alábbi területet:

Lough Foyle.

Guernsey és Herm egész partvonala.

Jersey állam övezete: az övezet a Jersey-szigeten mért legmagasabb vízállás átlagos szintje, illetve a Jersey-szigeten mért legalacsonyabb vízállás átlagos szintjétől három tengeri mérföldre meghúzott képzeletbeli vonal között elterülő, csak dagálykor elárasztott és közvetlen parti terület. Az övezet a Normann-Breton-öbölben, a La Manche-csatorna déli oldalán helyezkedik el.

A Man-sziget egész partvonala.

2.B.   Az M. refringens tekintetében mentes övezetek az Egyesült Királyságban, a Csatorna-szigeteken és a Man-szigeten

Nagy-Britannia egész partvonala.

Észak-Írország egész partvonala.

Guernsey és Herm egész partvonala

Jersey állam övezete: az övezet a Jersey-szigeten mért legmagasabb vízállás átlagos szintje, illetve a Jersey-szigeten mért legalacsonyabb vízállás átlagos szintjétől három tengeri mérföldre meghúzott képzeletbeli vonal között elterülő, csak dagálykor elárasztott és közvetlen parti terület. Az övezet a Normann-Breton-öbölben, a La Manche-csatorna déli oldalán helyezkedik el.

A Man-sziget egész partvonala.

3.   A B. ostreae és az M. refringens tekintetében mentes dániai övezetek

Limfjorden a nyugati Thyborøntól a keleti Halsig.”


Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

10.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 219/31


A TANÁCS 2006/560/IB HATÁROZATA

(2006. július 24.)

a tagállamok bűnüldöző szervei által külföldre kiküldött összekötő tisztviselők közös alkalmazásáról szóló 2003/170/IB határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 30. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjára, 30. cikke (2) bekezdésének c) pontjára és 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kezdeményezésére (1),

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1)

A tagállamok bűnüldöző szervei által külföldre kiküldött összekötő tisztviselők közös alkalmazásáról szóló, 2003. február 27-i 2003/170/IB tanácsi határozat (3) végrehajtásának értékelését követően a határozat egyes rendelkezéseit módosítani kell az információknak az Europol-egyezménnyel (4) összhangban történő továbbítása céljából, a külföldre kiküldött Europol összekötő tisztviselők tagállamok általi alkalmazásával kapcsolatos jelenlegi gyakorlat figyelembevétele érdekében.

(2)

E módosító határozat megfelelő lehetőséget nyújt az összekötő tisztek üléseiről szóló rendelkezés módosítására, azt a jelenlegi gyakorlattal összhangba hozva, amely értelmében egy gyakran „vezető nemzet”-ként említett tagállam feladata egy adott országban vagy régióban az uniós együttműködés koordinációja, amely magában foglalja az összekötő tisztek üléseinek összehívását is,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2003/170/IB határozat a következőképpen módosul:

1.

az 1. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„E határozatban az »Europol összekötő tisztviselő« az Europol olyan alkalmazottja, akit az Europol egy vagy több harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez küldött ki külföldre ezen országok hatóságai vagy e nemzetközi szervezetek és az Europol közötti együttműködés megerősítése céljából, a tagállamoknak, elsősorban a tagállamok bűnüldöző szervei által külföldre kiküldött összekötő tisztviselőknek, a nemzetközi bűnözés súlyos formái elleni küzdelem területén – különösen a közöttük zajló információcsere révén – megvalósuló támogatása érdekében.”

;

2.

az 1. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„E határozat nem sérti az Europolnak és összekötő tisztviselőinek az Europol-egyezmény keretében, az annak végrehajtása érdekében hozott rendelkezésekben, valamint az Europol és harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek között kötött együttműködési megállapodásokban meghatározott feladatait.”

;

3.

a 3. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A Főtitkárság a tagállamoknak, a Bizottságnak és az Europolnak megküldendő éves összefoglalót állít össze a tagállamok összekötő tisztviselőinek kiküldéséről, beleértve azok feladatait, valamint bármely, a tagállamok közötti, az összekötő tisztviselőkkel kapcsolatos együttműködési megállapodást. Ez az összefoglaló felsorolja azon tagállamokat, amelyek a tanácsi struktúrák koordinációjában a többi tagállam hozzájárulásával feladatul kapták a 4. cikk (1) bekezdésében említett uniós együttműködés összehangolását egy adott országban vagy régióban. Az összefoglaló a harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekhez kiküldött összekötő tisztviselők adatait is tartalmazza.”

;

4.

a 4. cikk (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„Ilyen ülések – a Tanács elnökségét betöltő tagállammal folytatott konzultációt követően – bármely más tagállam kezdeményezésére, de különösen azon tagállamok kezdeményezésére is tarthatók, amelyek feladata egy adott országban vagy régióban az uniós együttműködés összehangolása.”;

5.

a 8. cikk (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 2. cikk (2) bekezdésének megfelelően nyújtott információkat az Europol-egyezménnyel összhangban eljuttatják az Europolnak is.”;

6.

a 8. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(3)   A tagállamok, a nemzeti jogukkal és az Europol-egyezménnyel összhangban, a megfelelő információk cseréje érdekében harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekhez kiküldött Europol összekötő tisztek alkalmazására irányuló megkereséssel fordulhatnak az Europolhoz, az Europol és az érintett harmadik ország vagy szervezet közötti együttműködési megállapodásoknak megfelelően. A megkereséseket az Europol-egyezménnyel összhangban a tagállamok nemzeti egységein keresztül az Europolnak kell címezni.

(4)   Az Europol biztosítja, hogy harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekhez kiküldött összekötő tisztviselői tájékoztatják őt a tagállamokat érintő, bűncselekményekkel kapcsolatos súlyos fenyegetésekről azon bűncselekményekre vonatkozóan, amelyek az Europol-egyezmény szerint az Europol hatáskörébe tartoznak. Az ilyen információkat az Europol-egyezménnyel összhangban a nemzeti egységeken keresztül kell továbbítani az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak.”.

2. cikk

Ezt a határozatot alkalmazni kell Gibraltárra.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 24-én.

A Tanács részéről

az elnök

K. RAJAMÄKI


(1)  HL C 188., 2005.8.2., 19. o.

(2)  2006. március 17-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 67., 2003.3.12., 27. o.

(4)  HL C 316., 1995.11.27., 2. o.