ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 215

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. augusztus 5.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1190/2006/EK rendelete (2006. augusztus 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1191/2006/EK rendelete (2006. augusztus 4.) a sertéshúságazatra vonatkozóan vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló 1458/2003/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1192/2006/EK rendelete (2006. augusztus 4.) az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tagállamokban engedélyezett üzemek jegyzékeinek tekintetében történő végrehajtásáról ( 1 )

10

 

*

A Bizottság 1193/2006/EK rendelete (2006. augusztus 4.) a Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása következtében a borágazatban alkalmazandó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 1990/2004/EK rendelet módosításáról

12

 

 

A Bizottság 1194/2006/EK rendelete (2006. augusztus 4.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 30. cikkében előírt krízislepárlásnak a portugáliai asztali borokra vonatkozóan történő megindításáról

13

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2005. november 8.) az Európai Közösség és a Libanoni Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

15

Megállapodás Az Európai Közösség és a Libanoni Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről

17

 

*

A Tanács határozata (2006. július 18.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról

26

 

*

A Tanács határozata (2006. július 18.) a növényfajták Horvátországban elvégzett hatósági vizsgálatának egyenértékűségéről ( 1 )

28

 

 

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

 

*

A Tagállamok kormányképviselőinek határozata (2006. július 6.) az Európai Közösségek Bírósága egy bírájának kinevezéséről

30

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 1.) a közösségi légifuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló 2408/92 tanácsi rendelet 4. cikke (3) bekezdésében meghatározott vizsgálat megindításáról (az értesítés a C(2006) 3516. számú dokumentummal történt)

31

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 2.) a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozat módosításáról

38

 

 

Európai Központi Bank

 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2006. július 24.) az euro bevezetésével kapcsolatban a bankjegyek átváltási árfolyamok visszavonhatatlan rögzítését követő cseréjéről (EKB/2006/10)

44

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a közösségi ökocímke kérelmezésének és éves díjainak meghatározásáról szóló, 2000. november 10-i 2000/728/EK bizottsági határozathoz (HL L 293., 2000.11.22.) (Magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 05. kötet, 243. o.)

47

 

*

Helyesbítés a strukturális alapok keretében nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszerei tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március 2-i 438/2001/EK bizottsági rendelethez (Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 63., 2001.3.3.) (Magyar nyelvű különkiadás 14. fejezet, 01. kötet, 132. o.)

47

 

*

Helyesbítés a Kohéziós Alapból nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszere, valamint a pénzügyi korrekciós eljárás tekintetében az 1164/94/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. július 29-i 1386/2002/EK bizottsági rendelethez (Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 201., 2002.7.31.) (Magyar nyelvű különkiadás 14. fejezet, 01. kötet, 162. o.)

47

 

*

Helyesbítés a turistaszállás-szolgáltatásra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok megállapításáról szóló, 2003. április 14-i 2003/287/EK bizottsági határozathoz (HL L 102., 2003.4.24.) (Magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 07. kötet, 437. o.)

48

 

*

Helyesbítés egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. szeptember 2-i 1560/2003/EK bizottsági rendelethez (HL L 222., 2003.9.5.) (Magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 06. kötet, 200. o.)

48

 

*

Helyesbítés a pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS) és a pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN) nevű halbetegségek közül egy vagy több tekintetében mentes övezetek és engedélyezett gazdaságok jegyzékének létrehozásáról szóló 2002/308/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról szóló, 2003. november 21-i 2003/839/EK bizottsági határozathoz (HL L 319., 2003.12.4.) (Magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 41. kötet, 251. o.)

48

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

5.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 215/1


A BIZOTTSÁG 1190/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 4.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. augusztus 5-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 4-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. augusztus 4-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

65,5

999

65,5

0709 90 70

052

48,9

999

48,9

0805 50 10

388

70,6

524

50,3

528

56,3

999

59,1

0806 10 10

052

109,1

204

174,2

220

190,2

508

31,3

999

126,2

0808 10 80

388

87,1

400

104,7

508

86,3

512

89,0

524

66,4

528

124,2

720

81,3

804

98,1

999

92,1

0808 20 50

052

125,6

388

98,3

512

83,4

528

73,7

720

31,1

804

186,4

999

99,8

0809 20 95

052

246,5

400

293,8

404

365,2

999

301,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

133,4

999

133,4

0809 40 05

068

110,8

093

50,3

098

56,5

624

124,4

999

85,5


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


5.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 215/3


A BIZOTTSÁG 1191/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 4.)

a sertéshúságazatra vonatkozóan vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló 1458/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2759/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére és 11. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1458/2003/EK bizottsági rendelet (2) rendelkezik vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről a sertéshús-ágazatban.

(2)

A 2006/333/EK tanácsi határozattal (3) jóváhagyott, az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében levélváltás formájában létrejött megállapodás (4) előírja, hogy a sertéshúsra vonatkozó éves behozatali vámkontingenst erga omnes alapon 1 430 tonnával növelni kell.

(3)

Azokat a hivatkozásokat, amelyeknek szerepelniük kell a behozatali engedély iránti kérelmekben, a Közösség hivatalos nyelveinek valamelyikén kell feltüntetni.

(4)

Az Európai Unió 2007. január 1-jei, Bulgáriával és Romániával történő esetleges kibővülésére figyelemmel célszerű egy, a jelenleg érvényben lévőtől különböző időszakot előírni a 2007. év első negyedévére vonatkozó engedélykérelmek benyújtása tekintetében.

(5)

Az 1458/2003/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Sertéshúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1458/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk d) és e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)

Az engedélykérelmek és az engedélyek 20. rovatában fel kell tüntetni az Ia. mellékletben szereplő bejegyzések egyikét;

e)

Az engedélyek 24. rovatában fel kell tüntetni az Ib. mellékletben szereplő bejegyzések egyikét.”

2.

Az 5. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„A 2007. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő időszakra vonatkozó engedélykérelmeket azonban 2007 januárjának első tizenöt napja során kell benyújtani.”

3.

Az I–IV. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 4-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 1. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 208., 2003.8.19., 3. o. A legutóbb a 341/2005/EK rendelettel (HL L 53., 2005.2.26., 28. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 124., 2006.5.11., 13. o.

(4)  HL L 124., 2006.5.11., 15. o.


MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

Tételszám

Csoportszám

KN-kód

Árumegnevezés

Vám

(EUR/tonna)

Mennyiség tonnában 2006. július 1-jétől

09.4038

G2

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Karaj és sonka csont nélkül, frissen, hűtve vagy fagyasztva

250

35 265

09.4039

G3

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Szűzpecsenye, frissen, hűtve vagy fagyasztva

300

5 000

09.4071

G4

1601 00 91

Kolbász, száraz vagy kenhető, főzés nélkül

747

3 002

1601 00 99

Egyéb

502

09.4072

G5

1602 41 10

Egyéb sertéshúsból, belsőségből vagy vérből készült élelmiszer-készítmények és konzervek

784

6 161

1602 42 10

646

1602 49 11

784

1602 49 13

646

1602 49 15

646

1602 49 19

428

1602 49 30

375

1602 49 50

271

09.4073

G6

0203 11 10

0203 21 10

Hasított test vagy hasított féltest frissen, hűtve vagy fagyasztva

268

15 067

09.4074

G7

0203 12 11

Házi sertés részei frissen, hűtve vagy fagyasztva, csonttal vagy csont nélkül, kivéve a külön csomagolt szűzpecsenyét

389

5 535

0203 12 19

300

0203 19 11

300

0203 19 13

434

0203 19 15

233

ex 0203 19 55

434

0203 19 59

434

0203 22 11

389

0203 22 19

300

0203 29 11

300

0203 29 13

434

0203 29 15

233

ex 0203 29 55

434

0203 29 59

434

IA. MELLÉKLET

A 4. cikk d) pontjában említett bejegyzések

Reglamento (CE) no 1458/2003

Nařízení (ES) č. 1458/2003

Forordning (EF) nr. 1458/2003

Verordnung (EG) Nr. 1458/2003

Määrus (EÜ) nr 1458/2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1458/2003

Regulation (EC) No 1458/2003

Règlement (CE) no 1458/2003

Regolamento (CE) n. 1458/2003

Regula (EK) Nr. 1458/2003

Reglamentas (EB) Nr. 1458/2003

1458/2003/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 1458/2003

Verordening (EG) nr. 1458/2003

Rozporządzenie (WE) nr 1458/2003

Regulamento (CE) n.o 1458/2003

Nariadenie (ES) č. 1458/2003

Uredba (ES) št. 1458/2003

Asetus (EY) N:o 1458/2003

Förordning (EG) nr 1458/2003

IB. MELLÉKLET

A 4. cikk e) pontjában említett bejegyzések

Derecho de aduana fijado en … en aplicación del Reglamento (CE) no 1458/2003

clo ve výši … podle Nařízení (ES) č. 1458/2003

toldsats fastsat til … i henhold til Forordning (EF) nr. 1458/2003

Zollsatz, festgesetzt auf … in Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1458/2003

Tollimaks … vastavalt määrusele (EÜ) nr 1458/2003

δασμός καθοριζόμενος σε … κατ'εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1458/2003

Duty of … pursuant to Regulation (EC) No 1458/2003

droit de douane fixé à … en application du Règlement (CE) no 1458/2003

Dazio doganale fissato in … in applicazione del Regolamento (CE) n. 1458/2003

Nodoklis … pamatojoties uz Regula (EK) Nr. 1458/2003

… muitas pagal Reglamentas (EB) Nr. 1458/2003

… összegű vám a következő jogszabály értelmében 1458/2003/EK rendelet

Obbligu ta’ … konformi ma’ Regolament (KE) Nru 1458/2003

douanerecht … op grond van Verordening (EG) nr. 1458/2003

Stawka celna … zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1458/2003

direito aduaneiro fixado em … nos termos do Regulamento (CE) n.o 1458/2003

clo … podľa Nariadenie (ES) č. 1458/2003

Carina … v skladu z Uredba (ES) št. 1458/2003

tulliksi vahvistettu … seuraavan mukaisesti Asetus (EY) N:o 1458/2003

tullavgift fastställd i … med tillämpning samt något av följande Förordning (EG) nr 1458/2003

II. MELLÉKLET

Az 1458/2003/EK rendelet alkalmazása

Az Európai Közösségek Bizottsága – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság

D.2. osztály – Piaci intézkedések végrehajtása

Sertéshúságazat

Sertéshúságazat

GATT

Kelt:

Időszak:


 

Tagállam:

 

Feladó:

 

Kapcsolattartó személy:

 

Tel.:

 

Fax:

 

Címzett: AGRI.D.2.

 

Fax: +32 2 292 17 39

 

e-mail: AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu


Tételszám

Csoportszám

Kérelmezett mennyiség

(a termék súlya kg-ban)

09.4038

G2

 

09.4039

G3

 

09.4071

G4

 

09.4072

G5

 

09.4073

G6

 

09.4074

G7

 

III. MELLÉKLET

Az 1458/2003/EK rendelet alkalmazása

Az Európai Közösségek Bizottsága – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság

D.2. osztály – Piaci intézkedések végrehajtása

Sertéshúságazat

Csökkentett vámtétel melletti behozatalra vonatkozó engedélykérelem

GATT

Kelt:

Időszak:


Tagállam:


Tételszám

Csoportszám

KN-kód

Kérelmező

(név és cím)

Mennyiség

(a termék súlya kg-ban)

Származási ország

09.4038

G2

 

 

 

 

Összesen

 

 

09.4039

G3

 

 

 

 

Összesen

 

 

09.4071

G4

 

 

 

 

Összesen

 

 

09.4072

G5

 

 

 

 

Összesen

 

 

09.4073

G6

 

 

 

 

Összesen

 

 

09.4074

G7

 

 

 

 

Összesen

 

 

IV. MELLÉKLET

Az 1458/2003/EK rendelet alkalmazása

Az Európai Közösségek Bizottsága – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság

D.2. osztály – Piaci intézkedések végrehajtása

Sertéshúságazat

A TÉNYLEGES BEHOZATALRA VONATKOZÓ BEJELENTÉS

 

Tagállam:

 

Az 1458/2003/EK rendelet 5. cikke (11) bekezdésének alkalmazása

 

A ténylegesen behozott termékek mennyisége (a termék súlya kg-ban):

 

Címzett: AGRI.D.2.

 

Fax: +32 2 292 17 39

 

e-mail: AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu


Tételszám

Csoportszám

Ténylegesen szabad forgalomba bocsátott mennyiség

Származási ország

09.4038

G2

 

 

09.4039

G3

 

 

09.4071

G4

 

 

09.4072

G5

 

 

09.4073

G6

 

 

09.4074

G7

 

 


5.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 215/10


A BIZOTTSÁG 1192/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 4.)

az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tagállamokban engedélyezett üzemek jegyzékeinek tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1774/2002/EK rendelet egyedi követelményeket állapít meg a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó előírásokra.

(2)

A kórokozók elterjedése és/vagy a szermaradványok szétszórása veszélyének elkerülése érdekében az 1774/2002/EK rendelet úgy rendelkezik, hogy az állati melléktermékeket az érintett tagállam által kijelölt, engedélyezett és felügyelt üzemben kell feldolgozni, tárolni és elkülönítve tartani vagy megfelelő módon ártalmatlanítani. Az említett rendelet III. és IV. fejezete határozza meg az ilyen üzemek engedélyezésének követelményeit.

(3)

Az 1774/2002/EK rendelet 26. cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tagállamok jegyzéket állítanak össze a területükön a rendelettel összhangban engedélyezett üzemekről.

(4)

Ennek megfelelően szükséges ezeknek az üzemeknek a jegyzékeiről végrehajtási előírásokat meghatározni, ideértve a Bizottság és a nyilvánosság számára hozzáférhető nemzeti honlapokon lévő jegyzékekben található információk bemutatását is. Biztosítani kell továbbá ezeknek a jegyzékeknek egy, a Bizottság által karbantartott honlapot is.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ennek a rendeletnek a melléklete végrehajtási szabályokat határoz meg az 1774/2002/EK rendelet 26. cikkének (4) bekezdésében említett, engedélyezett üzemeket tartalmazó jegyzékek tekintetében.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 4-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb a 208/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 36., 2006.2.8., 25. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

AZ 1774/2002/EK RENDELET 26. CIKKÉNEK (4) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT, ENGEDÉLYEZETT ÜZEMEKET TARTALMAZÓ JEGYZÉKEK

1.   AZ ENGEDÉLYEZETT ÜZEMEK JEGYZÉKÉHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

A Bizottság – annak érdekében, hogy támogassa a tagállamokat az engedélyezett üzemeknek az 1774/2002/EK rendelet 26. cikkének (4) bekezdésében („engedélyezett üzemek”) említett, állandóan frissített jegyzékének létrehozásában, amely más tagállamok és a nyilvánosság számára is hozzáférhető – honlapot biztosít, amely linkeket tartalmaz az e melléklet 2.1. pontjának a) alpontjában említett, tagállamok által létrehozott honlapokra.

2.   A NEMZETI INTERNETES HONLAPOK FORMÁTUMA

2.1.   Összesített jegyzékek a nemzeti honlapokon

a)

Minden tagállam átadja a Bizottságnak azt az internetes címet, amely a területén engedélyezett összes üzem jegyzékeinek összesített jegyzékét („összesített jegyzék”) tartalmazó egyetlen nemzeti honlapra mutat.

b)

Minden összesített jegyzék egyetlen lapból áll, és azt a Közösség egy vagy több hivatalos nyelvén töltik ki.

2.2.   Működtetési táblázat a nemzeti honlapokhoz

a)

Az e melléklet 2.1. pontjának a) alpontjában említett nemzeti honlapokat az illetékes központi hatóság hozza létre, vagy adott esetben egy, az 1774/2002/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének i. pontjában említett másik hatóság.

b)

A 2.1. pont a) alpontjában említett összesített jegyzékek linkeket tartalmaznak az ugyanazon a honlapon található más weboldalakra is, amelyek az engedélyezett üzemek listáit tartalmazzák.

Ha azonban az engedélyezett üzemek bizonyos jegyzékeit nem a 2.2. pont a) alpontjában említett illetékes központi hatóság tartja karban, akkor az összesített jegyzék linket tartalmaz olyan más honlapokra is, amelyek tartalmazzák ezeket a listákat, és amelyeket bármilyen más illetékes hatóság, csoport vagy adott esetben szerv tart karban.

3.   AZ ENGEDÉLYEZETT ÜZEMEK JEGYZÉKEINEK KÜLALAKJA ÉS KÓDJAI

A vonatkozó információkat és kódokat tartalmazó külalakot úgy alakítják ki, hogy az engedélyezett üzemekre vonatkozó információk széles körben hozzáférhetőek legyenek, és a nemzeti jegyzékek olvashatósága javuljon.

4.   RÉSZLETES TECHNIKAI LEÍRÁS

A 2. és 3. pontban említett feladatokat és tevékenységeket a Bizottság által az interneten közzétett részletes technikai leírással összhangban kell elvégezni.


5.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 215/12


A BIZOTTSÁG 1193/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 4.)

a Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása következtében a borágazatban alkalmazandó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 1990/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási szerződésére,

tekintettel a Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányára és különösen annak 41. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

A borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet (1) 27. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy bármely olyan természetes vagy jogi személy vagy személyek csoportja, aki, illetve amely bort készített, köteles az ebből a borkészítésből származó összes mellékterméket lepárlásra leadni.

(2)

A piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2000. július 25-i 1623/2000/EK bizottsági rendelet (2) előírja a kötelező lepárlás alkalmazásának szabályait, továbbá 49. cikkében esetenként megengedi az ettől való eltérést.

(3)

Magyarország meghozta a lepárlási kötelezettség végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Mindazonáltal a lepárlók kapacitása jelenleg nem elégséges Magyarországon az összes melléktermék lepárlására.

(4)

Az 1990/2004/EK bizottsági rendelet (3) engedélyezte Magyarországnak, hogy a termelők bizonyos kategóriáit a 2004/2005. borászati évre kizárja a borkészítés melléktermékeinek lepárlására kötelezettek közül. Ezt az engedélyt meghosszabbították a 2005/2006. borászati évre. A fent leírt tényállás fényében indokolt ezt az engedélyt a 2006/2007. borászati évre újból meghosszabbítani.

(5)

Következésképpen helyénvaló módosítani az 1990/2004/EK rendeletet.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Borpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1990/2004/EK rendelet 1. cikkében „a 2004/2005. és 2005/2006. borászati évre” szövegrész helyébe „a 2004/2005., 2005/2006. és 2006/2007. borászati évre” szövegrész lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 4-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb a 2165/2005/EK rendelettel (HL L 345., 2005.12.28., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 194., 2000.7.31., 45. o. A legutóbb az 1820/2005/EK rendelettel (HL L 293., 2005.11.9., 8. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 344., 2004.11.20., 8. o. Az 1215/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 199., 2005.7.29., 31. o.) módosított rendelet.


5.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 215/13


A BIZOTTSÁG 1194/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 4.)

az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 30. cikkében előírt krízislepárlásnak a portugáliai asztali borokra vonatkozóan történő megindításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (1) bekezdése második albekezdésének f) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1493/1999/EK rendelet 30. cikke előírja, hogy krízislepárlási intézkedést lehet bevezetni a jelentős termékfelesleg következtében kialakult kivételes piaci zavar esetében. Az intézkedést korlátozni lehet bizonyos borkategóriákra vagy termőterületekre, és az érintett tagállam kérésére a meghatározott termőhelyről származó minőségi borokra (m.t. minőségi borok) is lehet alkalmazni.

(2)

Portugália krízislepárlás megindítását kérte a területén termelt asztali borokra vonatkozóan.

(3)

Portugáliában jelentős termékfelesleg van az asztali borok piacán, amit az árak csökkenése és a készleteknek a 2005/2006-os borászati év vége felé haladva megfigyelhető aggasztó mértékű növekedése is tükröz. E negatív tendencia megfordítása és ezáltal a nehéz piaci helyzet javítása érdekében az asztalibor-készletet a piaci szükséglet kielégítéséhez normálisnak tartott szintre kell csökkenteni.

(4)

Tekintve, hogy az 1493/1999/EK rendelet 30. cikke (5) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, helyénvaló krízislepárlási intézkedést bevezetni legfeljebb 200 000 hektoliter mennyiségű asztali bor vonatkozásában.

(5)

Az e rendelettel megindított krízislepárlásnak meg kell felelnie a piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2000. július 25-i 1623/2000/EK bizottsági rendeletben (2) az 1493/1999/EK rendelet 30. cikkében előírt lepárlási intézkedés tekintetében meghatározott feltételeknek. Az 1623/2000/EK rendelet egyéb rendelkezéseit is alkalmazni kell, különösen az alkohol intervenciós hivatalnak történő beszállítása és az előlegfizetés tekintetében.

(6)

Olyan szinten kell meghatározni a lepárló által a termelőnek fizetendő felvásárlási árat, hogy az meg tudja szüntetni a piaci zavart, lehetővé téve a termelők számára az intézkedésből származó előnyök kihasználását.

(7)

A krízislepárlásból származó termék kizárólag nyersalkohol vagy semleges alkohol lehet, amelyet kötelezően be kell szállítani az intervenciós hivatalnak annak érdekében, hogy ne alakuljanak ki zavarok az élelmezési célú alkoholnak az elsősorban az 1493/1999/EK rendelet 29. cikkében előírt lepárlás által ellátott piacán.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Borpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1493/1999/EK rendelet 30. cikkében előírt krízislepárlás – legfeljebb 200 000 hektoliter mennyiségű asztali borra vonatkozóan – megnyitásra kerül Portugáliában az 1623/2000/EK rendelet ilyen típusú lepárlással kapcsolatos rendelkezéseivel összhangban.

2. cikk

Minden termelő az 1623/2000/EK rendelet 65. cikke szerinti szállítási szerződést (a továbbiakban: szerződés) köthet 2006. augusztus 16. és szeptember 15. között.

A szerződéshez mellékelni kell a hektoliterenként 5 euro összegű biztosíték letétbe helyezéséről szóló igazolást.

A szerződéseket nem lehet átruházni.

3. cikk

(1)   Ha az intervenciós hivatalnak benyújtott szerződésekben meghatározott összmennyiség meghaladja az 1. cikkben megjelölt mennyiséget, a tagállam meghatározza a szóban forgó szerződésekre alkalmazandó csökkentési rátát.

(2)   A tagállam megteszi a szerződések legkésőbb 2006. október 31-ig történő jóváhagyásához szükséges adminisztratív intézkedéseket. A jóváhagyásban fel kell tüntetni az esetleg alkalmazott csökkentési rátát és a szerződésenként elfogadott bor mennyiségét, valamint azt, hogy a termelőnek lehetősége van felmondani a szerződést a csökkentési ráta alkalmazása esetén.

A tagállam 2006. november 15. előtt a Bizottság tudomására hozza a jóváhagyott szerződésekben szereplő bormennyiségeket.

(3)   A tagállam korlátozhatja az egy termelő által e rendelet alapján megköthető szerződések számát.

4. cikk

(1)   A jóváhagyott szerződések tárgyát képező bormennyiségeket legkésőbb 2007. február 15-ig a lepárlóüzembe kell szállítani. Az előállított alkoholt a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően legkésőbb 2007. május 15-ig be kell szállítani az intervenciós hivatalba.

(2)   A biztosítékot a beszállított mennyiségek arányában szabadítják fel, amikor a termelő benyújtja a lepárlóüzembe szállításról szóló igazolást.

A biztosíték elvész, ha az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül semmilyen szállítás nem történik.

5. cikk

Az e rendelet szerinti lepárlásra beszállított bor minimális felvásárlási ára 1,914 euro/térfogatszázalék/hektoliter.

6. cikk

(1)   A lepárlók beszállítják az intervenciós hivatalnak a lepárlás során nyert terméket. A terméknek legalább 92 térfogatszázalék alkoholtartalmúnak kell lennie.

(2)   Az intervenciós hivatal által a lepárlóknak a beszállított nyersalkoholért fizetendő ár 2,281 euro/térfogatszázalék/hektoliter. A kifizetés az 1623/2000/EK rendelet 62. cikkének (5) bekezdésével összhangban történik.

A lepárlók ezen összegből térfogatszázalék/hektoliterenként 1,122 euro előleget kaphatnak. Ebben az esetben a ténylegesen kifizetett árból le kell vonni az előleg összegét. Az 1623/2000/EK rendelet 66. és 67. cikke alkalmazandó.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. augusztus 16-tól kell alkalmazni.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 4-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb a 2165/2005/EK rendelettel (HL L 345., 2005.12.28., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 194., 2000.7.31., 45. o. A legutóbb az 1820/2005/EK rendelettel (HL L 293., 2005.11.9., 8. o.) módosított rendelet.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

5.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 215/15


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. november 8.)

az Európai Közösség és a Libanoni Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2006/543/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére, a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2003. június 5-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen harmadik országokkal a meglévő kétoldalú megállapodások bizonyos rendelkezéseinek közösségi megállapodással történő felváltásáról.

(2)

A Bizottság a Közösség nevében tárgyalásokat folytatott a Libanoni Köztársasággal a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről, a Bizottságot a meglévő kétoldalú megállapodások egyes rendelkezéseinek közösségi megállapodással történő felváltása céljából a harmadik országokkal folytatandó tárgyalások megkezdésére felhatalmazó tanácsi határozat mellékletében foglalt mechanizmusokkal és irányelvekkel összhangban.

(3)

A megállapodás későbbi időpontban történő lehetséges megkötésére figyelemmel, a Bizottság által megtárgyalt megállapodást alá kell írni, és azt ideiglenesen alkalmazni kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Libanoni Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírása – figyelemmel annak későbbi időpontban való megkötéséről szóló tanácsi határozatra – a Közösség részéről jóváhagyásra kerül.

A megállapodás szövege e határozat mellékletét képezi.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak a Közösség nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

A megállapodást annak hatálybalépéséig az azon napot követő hónap első napjától kell ideiglenesen alkalmazni, amelyen a szerződő felek írásban értesítették egymást arról, hogy az ehhez szükséges eljárásoknak eleget tettek.

4. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy a megállapodás 8. cikke (2) bekezdésében előírt értesítést megtegye.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. BROWN


MEGÁLLAPODÁS

Az Európai Közösség és a Libanoni Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

egyrészről,

A LIBANONI KÖZTÁRSASÁG

másrészről,

(a továbbiakban: a szerződő felek)

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az Európai Közösség több tagállama és a Libanoni Köztársaság között kétoldalú légiszolgáltatási megállapodások jöttek létre, amelyek az Európai Közösség jogszabályaival ellentétes rendelkezéseket tartalmaznak,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az Európai Közösség kizárólagos hatáskörrel rendelkezik számos olyan kérdést illetően, amelyre az Európai Közösség tagállamai és harmadik országok között létrejött kétoldalú légiszolgáltatási megállapodások kiterjedhetnek,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az európai közösségi jog szerint a valamely tagállamban székhellyel rendelkező közösségi légifuvarozóknak joguk van megkülönböztetéstől mentesen hozzáférni az Európai Közösség tagállamai és harmadik országok közötti légi útvonalakhoz,

TEKINTETTEL az Európai Közösség és egyes harmadik országok között létrejött megállapodásokra, amelyek az ilyen harmadik országok állampolgárai számára lehetővé teszik, hogy az európai közösségi jognak megfelelően engedélyezett légifuvarozási vállalatokban tulajdonjogot szerezzenek,

FELISMERVE, hogy az Európai Közösség tagállamai és a Libanoni Köztársaság között létrejött kétoldalú légiszolgáltatási megállapodások azon rendelkezéseit, amelyek ellentétesek az Európai Közösség jogszabályaival, teljes összhangba kell hozni azokkal, az Európai Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti légi szolgáltatások megbízható jogalapjának létrehozása és az ilyen légi szolgáltatások folytonosságának fenntartása érdekében,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az Európai Közösségnek e tárgyalások keretében nem célja az Európai Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti légi forgalom mértékének növelése, a közösségi légifuvarozók és a Libanoni Köztársaság légifuvarozói közti egyensúly befolyásolása, vagy a meglévő kétoldalú légiközlekedési megállapodások rendelkezéseinek a forgalmi jogok tekintetében történő módosítása,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODNAK MEG:

1. cikk

Általános rendelkezések

(1)   E megállapodás alkalmazásában a „tagállamok”: az Európai Közösség tagállamai.

(2)   Az I. mellékletben felsorolt valamennyi megállapodásban az adott megállapodásban szerződő félként szereplő tagállam állampolgáraira való hivatkozásokat az Európai Közösség tagállamainak állampolgáraira való hivatkozásként kell értelmezni.

(3)   Az I. mellékletben felsorolt valamennyi megállapodásban az adott megállapodásban szerződő félként szereplő tagállam légifuvarozóira vagy légitársaságaira való hivatkozásokat az adott tagállam által kijelölt légifuvarozókra vagy légitársaságokra való hivatkozásként kell értelmezni.

2. cikk

Tagállam általi kijelölés

(1)   A II. melléklet a) és b) pontjában felsorolt cikkek vonatkozó rendelkezései helyébe az e cikk (2) és (3) bekezdésének rendelkezései lépnek az érintett tagállam légifuvarozójának kijelölése, a légifuvarozó részére a Libanoni Köztársaság által megadott engedélyek és jogosítványok, valamint a légifuvarozó ilyen engedélyeinek vagy jogosítványainak megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása tekintetében.

(2)   A tagállam általi kijelölés kézhezvételét követően a Libanoni Köztársaság a legrövidebb eljárási időn belül megadja a megfelelő engedélyeket és jogosítványokat, feltéve, hogy:

i.

a légifuvarozó az Európai Közösséget létrehozó szerződés értelmében a kijelölő tagállamban rendelkezik székhellyel, és az európai közösségi jogszabályoknak megfelelő érvényes üzemeltetési engedéllyel rendelkezik;

ii.

a működési engedély kiadásáért felelős tagállam gyakorolja és fenntartja a légifuvarozó hatékony szabályozási ellenőrzését, valamint az illetékes légiforgalmi hatóságot a kijelölésben egyértelműen meghatározza; és

iii.

a légifuvarozó jelenleg és a továbbiakban is közvetlenül vagy többségi tulajdon révén a tagállamok és/vagy a tagállamok állampolgárai, vagy a 3. mellékletben felsorolt egyéb államok és/vagy azok állampolgárai tulajdonában van, és az ilyen államok és/vagy ilyen állampolgárok tényleges ellenőrzése alatt áll.

(3)   A Libanoni Köztársaságnak jogában áll a tagállam által kijelölt légifuvarozó engedélyeit vagy jogosítványait megtagadni, visszavonni, felfüggeszteni vagy korlátozni, amennyiben:

i.

a légifuvarozó az Európai Közösséget létrehozó szerződés értelmében nem a kijelölő tagállamban rendelkezik székhellyel, vagy nem rendelkezik az európai közösségi jogszabályoknak megfelelő érvényes üzemeltetési engedéllyel;

ii.

nem a működési engedély kiadásáért felelős tagállam gyakorolja vagy tartja fenn a légifuvarozó hatékony szabályozási ellenőrzését, vagy az illetékes légiforgalmi hatóság a kijelölésben nincs egyértelműen meghatározva; vagy

iii.

a légifuvarozó jelenleg közvetlenül vagy többségi tulajdon révén nem a tagállamok és/vagy a tagállamok állampolgárai, vagy a III. mellékletben felsorolt egyéb államok és/vagy azok állampolgárai tulajdonában van, és nem az ilyen államok és/vagy ilyen állampolgárok tényleges ellenőrzése alatt áll.

Az e bekezdés szerinti jogának gyakorlása során a Libanoni Köztársaság nem alkalmazhat az állampolgárság alapján megkülönböztetést a közösségi légifuvarozók között.

3. cikk

A szabályozási ellenőrzéshez kapcsolódó jogok

(1)   A II. melléklet c) pontjában felsorolt cikkek kiegészülnek az e cikk (2) bekezdésének rendelkezéseivel.

(2)   Ha egy tagállam olyan légifuvarozót jelöl ki, amelynek szabályozási ellenőrzését egy másik tagállam gyakorolja és tartja fenn, a Libanoni Köztársaságnak a légifuvarozót kijelölő tagállam és a Libanoni Köztársaság között létrejött megállapodásban foglalt biztonsági rendelkezések szerinti jogai a biztonsági előírásoknak az adott másik tagállam általi elfogadása, végrehajtása és betartása során, valamint az adott légifuvarozó üzemeltetési engedélye tekintetében ugyanúgy érvényesülnek.

4. cikk

A repülőgép-üzemanyagra kivetett illetékek

(1)   A II. melléklet d) pontjában felsorolt cikkek vonatkozó rendelkezései kiegészülnek az e cikk (2) bekezdésének rendelkezéseivel.

(2)   Bármely ellenkező értelmű rendelkezés ellenére, a II. melléklet d) pontjában felsorolt megállapodások bármelyikében foglaltak nem akadályozhatják meg a tagállamokat abban, hogy megkülönböztetéstől mentesen adókat, illetékeket, vámokat vagy díjakat vessenek ki a területükön a Libanoni Köztársaság által kijelölt légifuvarozó azon légi járműve által felhasznált üzemanyagra, amely az adott tagállam területének egy pontja és az adott tagállam területének egy másik pontja vagy egy másik tagállam területe között közlekedik.

5. cikk

Az Európai Közösségen belüli viteldíjak

(1)   A II. melléklet e) pontjában felsorolt cikkek kiegészülnek az e cikk (2) bekezdésének rendelkezéseivel.

(2)   Az I. mellékletben felsorolt és a II. melléklet e) pontjában foglalt rendelkezést tartalmazó megállapodás alapján a Libanoni Köztársaság által kijelölt légi fuvarozó(k)nak az Európai Közösségen belüli légi útvonalakon közlekedő járataira vonatkozóan kiszabott viteldíjak az európai közösségi jog hatálya alá tartoznak.

6. cikk

A megállapodás mellékletei

E megállapodás mellékletei a megállapodás szerves részét képezik.

7. cikk

Felülvizsgálat vagy módosítás

A szerződő felek kölcsönös megegyezés alapján bármikor felülvizsgálhatják vagy módosíthatják ezt a megállapodást.

8. cikk

Hatálybalépés és ideiglenes alkalmazás

(1)   Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a szerződő felek írásban értesítették egymást arról, hogy a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásoknak eleget tettek.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a szerződő felek megállapodnak abban, hogy ezt a megállapodást ideiglenesen alkalmazzák az azon napot követő hónap első napjától, amelyen a szerződő felek írásban értesítették egymást arról, hogy az ehhez szükséges eljárásoknak eleget tettek.

(3)   A tagállamok és a Libanoni Köztársaság között létrejött azon megállapodásokat és egyéb szerződéseket, amelyek e megállapodás aláírásának napján még nem léptek hatályba és amelyeket nem alkalmaznak ideiglenesen, az I. melléklet b) pontja sorolja fel. Ezt a megállapodást minden ilyen megállapodásra és szerződésre azok hatálybalépésének vagy ideiglenes alkalmazásának napjától alkalmazni kell.

9. cikk

A megállapodás megszűnése

(1)   Ha az I. mellékletben felsorolt valamelyik megállapodás megszűnik, e megállapodás minden olyan rendelkezése, amely az I. mellékletben felsorolt érintett megállapodásra vonatkozik, szintén megszűnik.

(2)   Abban az esetben, ha az I. mellékletben felsorolt összes megállapodás megszűnik, ez a megállapodás szintén megszűnik.

FENTIEK HITELÉÜL, az alulírott, erre kellően feljogosított meghatalmazottak aláírták ezt a megállapodást.

Kelt Bejrútban, a kettőezerhatodik év július havának hetedik napján, két-két eredeti példányban angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és arab nyelven.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Republic of Lebanon

Pour la République libanaise

Per la Repubblica del Libano

Libānas Republikas vārdā

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-repubblika tal-Libanu

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República do Líbano

Za Libanonskú republiku

Za Republiko Libanon

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

Image

Image

I. MELLÉKLET

A megállapodás 1. cikkében említett megállapodások jegyzéke

a)

A Libanoni Köztársaság és az Európai Közösség tagállamai között létrejött kétoldalú légiszolgáltatási megállapodások, amelyeket e megállapodás aláírásának napján már megkötöttek, aláírtak és/vagy ideiglenes alkalmaznak

Módosított megállapodás az Osztrák Köztársaság kormánya és a Libanoni Köztársaság kormánya között a területeik közötti és azokon túli légi szolgáltatásokról, kelt Bejrútban, 1969. április 2-án (a továbbiakban: a Libanon–Ausztria megállapodás);

Módosított megállapodás Belgium kormánya és Libanon kormánya között a területeik közötti és azokon túli légi szolgáltatásokról, kelt Bejrútban, 1953. december 24-én (a továbbiakban: a Libanon–Belgium megállapodás);

Légiszolgáltatási megállapodás a Ciprusi Köztársaság kormánya és a Libanoni Köztársaság kormánya között, amelyet 1996. május 23-án parafáltak (a továbbiakban: a Libanon–Ciprus megállapodás-tervezet);

Légiközlekedési megállapodás a Cseh Köztársaság kormánya és a Libanoni Köztársaság kormánya között, kelt Bejrútban, 2003. szeptember 22-én (a továbbiakban: a Libanon–Cseh Köztársaság megállapodás);

Légiközlekedési megállapodás Dánia és Libanon között, kelt Bejrútban, 1955. október 21-én (a továbbiakban: a Libanon–Dánia megállapodás);

Légiközlekedési megállapodás-tervezet a Francia Köztársaság kormánya és a Libanoni Köztársaság kormánya között, amelyet a Francia Köztársaság és a Libanoni Köztársaság kormányait képviselő delegációk közötti megbeszéléseknek a Párizsban, 1998. június 24-én aláírt, kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyvéhez mellékeltek és parafáltak (a továbbiakban: a Libanon–Franciaország megállapodás-tervezet);

Módosított légiközlekedési megállapodás a Német Szövetségi Köztársaság és a Libanoni Köztársaság között, kelt Bejrútban, 1961. március 15-én (a továbbiakban: a Libanon–Németország megállapodás);

Légiszolgáltatási megállapodás-tervezet a Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya és a Libanoni Köztársaság kormánya között, amelyet a Bonnban, 2002. január 16-án aláírt, kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyvhöz mellékeltek és parafáltak (a továbbiakban: a felülvizsgált Libanon–Németország megállapodás-tervezet);

Megállapodás a Görög Királyság kormánya és a Libanoni Köztársaság kormánya között a területeik közötti légi szolgáltatások létrehozásáról, kelt Bejrútban, 1948. szeptember 6-án (a továbbiakban: a Libanon–Görögország megállapodás);

Megállapodás a Magyar Népköztársaság kormánya és a Libanoni Köztársaság kormánya között a polgári légi közlekedésről, kelt Bejrútban, 1966. január 15-én (a továbbiakban: a Libanon–Magyarország megállapodás);

Módosított légiközlekedési megállapodás Olaszország kormánya és a Libanoni Köztársaság kormánya között, kelt Bejrútban, 1949. január 24-én (a továbbiakban: a Libanon–Olaszország megállapodás);

Légiszolgáltatási megállapodás a Libanoni Köztársaság kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség kormánya között, amelyet a Bejrútban, 1998. október 23-án aláírt bizalmas egyetértési nyilatkozat B. mellékleteként csatoltak és parafáltak (a továbbiakban: a Libanon–Luxemburg megállapodás-tervezet);

Légiszolgáltatási megállapodás-tervezet Málta kormánya és a Libanoni Köztársaság kormánya között, amelyet a Bejrútban, 1999. április 30-án aláírt, kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyv B. függelékeként csatoltak és parafáltak (a továbbiakban: a Libanon–Málta megállapodás-tervezet);

Légiközlekedési megállapodás a Holland Királyság kormánya és a Libanoni Köztársaság között, kelt Bejrútban, 1949. szeptember 20-án (a továbbiakban: a Libanon–Hollandia megállapodás);

Légiszolgáltatási megállapodás a Lengyel Népköztársaság kormánya és a Libanoni Köztársaság kormánya között, kelt Bejrútban, 1966. április 25-én (a továbbiakban: a Libanon–Lengyelország megállapodás);

Légiközlekedési megállapodás Svédország és Libanon között, kelt Bejrútban, 1953. március 23-án (a továbbiakban: a Libanon–Svédország megállapodás);

Módosított megállapodás Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya és a Libanoni Köztársaság kormánya között a területeik közötti és azokon túli légi szolgáltatásokról, kelt Bejrútban, 1951. augusztus 15-én (a továbbiakban: a Libanon–Egyesült Királyság megállapodás);

b)

Légiszolgáltatási megállapodások és egyéb szerződések, amelyeket a Libanoni Köztársaság és az Európai Közösség tagállamai parafáltak vagy aláírtak, és amelyek e megállapodás aláírásának napján még nem léptek hatályba és amelyeket nem alkalmaznak ideiglenesen

Légiközlekedési megállapodás-tervezet a Spanyol Királyság és a Libanoni Köztársaság között, amelyet Madridban, 1997. augusztus 21-én parafáltak (a továbbiakban: a Libanon–Spanyolország megállapodás-tervezet)

II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben felsorolt megállapodásokban szereplő és a megállapodás 2–5. cikkében említett cikkek jegyzéke

(a)

Tagállam általi kijelölés:

a Libanon–Ausztria megállapodás 3. cikke;

a Libanon–Belgium megállapodás 3. cikke;

a Libanon–Ciprus megállapodás-tervezet 4. cikke;

a Libanon–Cseh Köztársaság megállapodás 3. cikke;

a Libanon–Franciaország megállapodás-tervezet 3. cikke;

a Libanon–Németország megállapodás 3. cikke;

a Libanon–Magyarország megállapodás 3. cikke;

a Libanon–Luxemburg megállapodás-tervezet 3. cikke;

a Libanon–Málta megállapodás-tervezet 6. cikke;

a Libanon–Lengyelország megállapodás 3. cikke;

a Libanon–Spanyolország megállapodás-tervezet 3. cikke;

a Libanon–Egyesült Királyság megállapodás 4. cikke;

(b)

Az engedélyek vagy jogosítványok megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása:

a Libanon–Ausztria megállapodás 4. cikke;

a Libanon–Belgium megállapodás 3. cikke;

a Libanon–Ciprus megállapodás-tervezet 5. cikke;

a Libanon–Cseh Köztársaság megállapodás 4. cikke;

a Libanon–Dánia megállapodás 5. cikke;

a Libanon–Franciaország megállapodás-tervezet 4. cikke;

a Libanon–Németország megállapodás 4. cikke;

a Libanon–Görögország megállapodás 6. cikke;

a Libanon–Magyarország megállapodás 4. cikke;

a Libanon–Olaszország megállapodás 6. cikke;

a Libanon–Luxemburg megállapodás-tervezet 4. cikke;

a Libanon–Málta megállapodás-tervezet 7. cikke;

a Libanon–Hollandia megállapodás 6. cikke;

a Libanon–Lengyelország megállapodás 3. cikke;

a Libanon–Spanyolország megállapodás-tervezet 4. cikke;

a Libanon–Svédország megállapodás 5. cikke;

a Libanon–Egyesült Királyság megállapodás 4. cikke;

(c)

Szabályozási ellenőrzés:

a Libanon–Ausztria megállapodás 7a. cikke;

a Libanon–Cseh Köztársaság megállapodás 7. cikke;

a Libanon–Franciaország megállapodás-tervezet 8. cikke;

a Libanon–Luxemburg megállapodás-tervezet 7. cikke;

a felülvizsgált Libanon–Németország megállapodás-tervezet 6. cikke;

(d)

A repülőgép-üzemanyagra kivetett illetékek:

a Libanon–Ausztria megállapodás 5. cikke;

a Libanon–Belgium megállapodás 4. cikke;

a Libanon–Ciprus megállapodás-tervezet 7. cikke;

a Libanon–Cseh Köztársaság megállapodás 8. cikke;

a Libanon–Dánia megállapodás 9. cikke;

a Libanon–Franciaország megállapodás-tervezet 10. cikke;

a Libanon–Németország megállapodás 6. cikke;

a felülvizsgált Libanon–Németország megállapodás-tervezet 10. cikke;

a Libanon–Görögország megállapodás 3. cikke;

a Libanon–Magyarország megállapodás 14. cikke;

a Libanon–Olaszország megállapodás 3. cikke;

a Libanon–Luxemburg megállapodás-tervezet 8. cikke;

a Libanon–Málta megállapodás-tervezet 9. cikke;

a Libanon–Lengyelország megállapodás 6. cikke;

a Libanon–Spanyolország megállapodás-tervezet 5. cikke;

a Libanon–Svédország megállapodás 9. cikke;

a Libanon–Egyesült Királyság megállapodás 5. cikke;

(e)

Az Európai Közösségen belüli viteldíjak:

a Libanon–Ausztria megállapodás 9. cikke;

a Libanon–Belgium megállapodás 7. cikke;

a Libanon–Ciprus megállapodás-tervezet 16. cikke;

a Libanon–Cseh Köztársaság megállapodás 12. cikke;

a Libanon–Dánia megállapodás 7. cikke;

a Libanon–Franciaország megállapodás-tervezet 14. cikke;

a Libanon–Németország megállapodás 9. cikke;

a felülvizsgált Libanon–Németország megállapodás-tervezet 14. cikke;

a Libanon–Magyarország megállapodás 7. cikke;

a Libanon–Luxemburg megállapodás-tervezet 13. cikke;

a Libanon–Málta megállapodás-tervezet 14. cikke;

a Libanon–Lengyelország megállapodás 10. cikke;

a Libanon–Spanyolország megállapodás-tervezet 7. cikke;

a Libanon–Svédország megállapodás 7. cikke;

a Libanon–Egyesült Királyság megállapodás 7. cikke;

III. MELLÉKLET

A megállapodás 2. cikkében említett egyéb államok jegyzéke

(a)

Az Izlandi Köztársaság (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás alapján);

(b)

A Liechtensteini Hercegség (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás alapján);

(c)

A Norvég Királyság (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás alapján);

(d)

A Svájci Államszövetség (az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légiközlekedési megállapodás alapján).


5.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 215/26


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. július 18.)

a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról

(2006/544/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 128. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

tekintettel a Foglalkoztatási Bizottság véleményére (3),

mivel:

(1)

A lisszaboni stratégia 2005-ös reformja a növekedésre és foglalkoztatásra helyezte a hangsúlyt. A Tanács a foglalkoztatási stratégiában szereplő foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokat (4) és az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatást (5) integrált csomagként fogadta el, aminek révén az európai foglalkoztatási stratégia vezető szerepet játszik a lisszaboni stratégia foglalkoztatással és munkaerőpiaccal kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósításában.

(2)

Az Európai Uniónak a lisszaboni stratégia három (gazdasági, szociális és környezetvédelmi) területén mozgósítania kell valamennyi megfelelő nemzeti és közösségi eszközt – beleértve a kohéziós politikát –, hogy jobban kihasználhassa e területek szinergiáit a fenntartható fejlődés általános keretein belül.

(3)

A foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokat és az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokat csak háromévenként kell teljesen felülvizsgálni, a közbeeső évek során 2008-ig a frissítéseket szigorúan a hatékony végrehajtáshoz szükséges mértékű stabilitás biztosítására kell korlátozni.

(4)

A tagállamok nemzeti reformprogramjainak a Bizottság elért eredményekről szóló éves jelentésében és a közös foglalkoztatási jelentésben szereplő vizsgálata azt tükrözi, hogy a tagállamoknak továbbra is minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenniük az alábbi, prioritást élvező kérdések megoldására:

több ember bevonása a foglalkoztatottak körébe és a foglalkoztatottak megtartása, továbbá a munkaerőkínálat növelése és a szociális védelmi rendszerek korszerűsítése,

a munkavállalók és a vállalatok alkalmazkodóképességének javítása, és

az emberi erőforrásba való beruházás növelése az oktatás és a különböző készségek javítása révén.

(5)

A 2006. március 23–24-i Európai Tanács hangsúlyozta a foglalkoztatáspolitikáknak a lisszaboni stratégia keretében játszott központi szerepét, valamint a foglalkoztatási lehetőségek kiemelt kategóriákban történő, életciklus-megközelítésen alapuló növelésének szükségességét. Ezzel összefüggésben jóváhagyta a nemek közötti egyenlőségről szóló európai paktumot, amely arra irányul, hogy tovább fokozza a „gender mainstreaming”-et (nemek közötti egyenlőség elvének érvényesítése a szakpolitikákban), és lendületet adjon a nők kilátásainak és lehetőségeinek széles körben történő javításához.

(6)

A munkavállalói mobilitás akadályainak a Szerződésben – a csatlakozási szerződéseket is beleértve – kidolgozott eltávolításával a belső piac működésének erősödnie, növekedési és foglalkoztatási potenciáljának pedig növekednie kell.

(7)

A nemzeti reformprogramok Bizottság általi vizsgálatának és az Európai Tanács következtetéseinek fényében most a hatékony és időben történő végrehajtásra kell összpontosítani, különös figyelmet fordítva a 2005–2008-as iránymutatásokban közösen megállapított mennyiségi célokra, valamint összhangban az Európai Tanács következtetéseivel.

(8)

A közösségi finanszírozás – különösen az Európai Szociális Alap – felhasználásának programozásakor a tagállamoknak figyelembe kell venniük a foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokat.

(9)

Tekintettel az iránymutatás-csomag átfogó jellegére, a tagállamoknak teljes körűen végre kell hajtaniuk az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokat,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/600/EK határozat mellékletében szereplő, a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások érvényesek maradnak 2006-ban, és azokat a tagállamoknak foglalkoztatáspolitikáik alakítása során figyelembe kell venniük.

2. cikk

E határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA


(1)  2006. április 4-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  2006. május 17-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  2006. április 27-i vélemény.

(4)  A Tanács 2005. július 12-i 2005/600/EK határozata a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról (HL L 205., 2005.8.6., 21. o.).

(5)  A Tanács 2005. július 12-i 2005/601/EK ajánlása a tagállamok és a Közösség gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó iránymutatásokról (2005–2008) (HL L 205., 2005.8.6., 28. o.).


5.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 215/28


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. július 18.)

a növényfajták Horvátországban elvégzett hatósági vizsgálatának egyenértékűségéről

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/545/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről szóló, 2002. június 13-i 2002/53/EK tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 22. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2002/53/EK irányelv lehetővé teszi a Tanács részére annak meghatározását, hogy egy harmadik országban végzett hatósági vizsgálatok ugyanazokat a biztosítékokat nyújtják-e, mint a tagállamokban lefolytatottak.

(2)

A növényfajták Horvátországban végzett hatósági vizsgálatainak szabályai a búza, árpa és kukorica vonatkozásában előírják, hogy a növényfajták elismerése megkülönböztethetőségüket, állandóságukat és egyneműségüket tekintve a leírandó fajta szempontjából elegendő számú jellemzőre kiterjedő hatósági vizsgálatok, különösen a fajtakísérletek eredményein alapul.

(3)

E szabályok kivizsgálása és az a mód, ahogyan Horvátországban ezeket a három fent említett fajta tekintetében végrehajtják, azt mutatta, hogy a tagállamokban végzett vizsgálatokkal egyenértékű biztosítékokat nyújtanak, feltéve, hogy a további feltételeknek eleget tesznek.

(4)

Ez a határozat nem gátolja a Bizottságot az egyenértékűségi közösségi ténymegállapítások visszavonásában, amennyiben az alapjukat szolgáló feltételek már nem állnak fenn.

(5)

Mivel a mellékletekben foglalt technikai rendelkezések gyakori módosítást igényelhetnek, a mellékleteket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat (2) 4. cikkében megállapított eljárással összhangban kell módosítani,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Horvátországban az I. mellékletben meghatározott hatóság által az I. mellékletben felsorolt növényfajták megkülönböztethetősége, állandósága és egyneműsége tekintetében végzett hatósági vizsgálatokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a tagállamokban végzett vizsgálatokkal egyenértékű biztosítékokat nyújtanak, amennyiben eleget tesznek a II. mellékletben megállapított feltételeknek.

2. cikk

A mellékletek módosításait a 3. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

3. cikk

(1)   A Bizottságot a 66/399/EGK tanácsi határozat (3) 1. cikkével létrehozott, a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2)   Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

(3)   Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében előírt határidő egy hónap.

(4)   A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA


(1)  HL L 193., 2002.7.20., 1. o. A legutóbb az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 268., 2003.10.18., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A legutóbb a 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11 o.).

(3)  HL 125., 1966.7.11., 2289/66. o.


I. MELLÉKLET

Hatóság

Fajták

Vetőmagok és Palánták Intézete, Eszék

Hordeum vulgare L.

Triticum aestivum L.

Zea Mays L.


II. MELLÉKLET

FELTÉTELEK

1.

A növényfajták elismerésének megkülönböztethetőségük, állandóságuk és egyneműségük minősítésének a hatósági vizsgálatok eredményein kell alapulnia.

2.

A megkülönböztethetőség megállapítása érdekében a fajtakísérletek kiterjednek legalább azokra az elérhető összehasonlítható fajtaváltozatokra:

amelyek szerepelnek a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékében; vagy

amelyeket – anélkül, hogy a fent említett fajtajegyzékben szerepelnének – minősítés és forgalmazás vagy más országban való minősítés érdekében elismertek vagy elismerés céljából benyújtottak az érintett tagállamban vagy egy másik tagállamban.

3.

A vizsgálat által a minimálisan vizsgálandó jellemzőket és a vizsgálat minimumfeltételeit a kérdéses fajták vonatkozásában a 2003/90/EK bizottsági irányelv (1) állapítja meg.


(1)  HL L 254., 2003.10.8., 7. o. A 2005/91/EK bizottsági irányelvvel (HL L 331., 2005.12.17., 24. o.) módosított irányelv.


A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

5.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 215/30


A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK HATÁROZATA

(2006. július 6.)

az Európai Közösségek Bírósága egy bírájának kinevezéséről

(2006/546/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TAGÁLLAMAINAK KORMÁNYKÉPVISELŐI,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 223. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 139. cikkére,

mivel:

A szerződések rendelkezéseinek megfelelően háromévenként sor kerül az Európai Közösségek Bírósága bíráinak részleges megújítására hatéves hivatali időtartamra. A tizenkét bíró és négy főtanácsnok 2006. április 6-i kinevezésének kiegészítéseként a tagállamok kormányainak további egy bírát kell kinevezniük a 2006. október 7. és 2012. október 6. közötti időtartamra,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZTAK:

1. cikk

Az Európai Közösségek Bíróságának bírájává a 2006. október 7. és 2012. október 6. közötti időtartamra Thomas VON DANWITZ kerül kinevezésre.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 6-án.

az elnök

E. KOSONEN


Bizottság

5.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 215/31


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. augusztus 1.)

a közösségi légifuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló 2408/92 tanácsi rendelet 4. cikke (3) bekezdésében meghatározott vizsgálat megindításáról

(az értesítés a C(2006) 3516. számú dokumentummal történt)

(2006/547/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi légifuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló 1992. július 23-i 2408/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére és 12. cikkére,

mivel:

I.   Tények

(1)

2006. január 27-én és február 28-án az Olasz Köztársaság eljuttatta a Bizottsághoz az Infrastruktúra és Közlekedési Minisztérium 2005. december 29-i (a Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-ban 2006. január 11-én közzétett) 35. és 36. számú rendeletét, amelyek Szardínia és a főbb olaszországi nemzeti repülőterek között összesen 16 útvonalra vonatkozóan közszolgáltatási kötelezettségeket írtak elő, és arra kérte a Bizottságot, hogy a 2408/92/EGK rendelet 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően tegyen közzé közleményt az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(2)

2006. március 24-én a Bizottság a 35. számú rendelet által bevezetett közszolgáltatási kötelezettségekről szóló közleményt tett közzé („2006. március 24-i közlemény”) (2) a következő hat útvonalra vonatkozóan:

Alghero–Róma és Róma–Alghero

Alghero–Milánó és Milánó–Alghero

Cagliari–Róma és Róma–Cagliari

Cagliari–Milánó és Milánó–Cagliari

Olbia–Róma és Róma–Olbia

Olbia–Milánó és Milánó–Olbia.

(3)

2006. április 21-én a Bizottság a 36. számú rendelet által bevezetett közszolgáltatási kötelezettségekről szóló közleményt tett közzé („2006. április 21-i közlemény”) (3) a következő 10 útvonalra vonatkozóan:

Alghero–Bologna és Bologna–Alghero

Alghero–Torino és Torino–Alghero

Cagliari–Bologna és Bologna–Cagliari

Cagliari–Torino és Torino–Cagliari

Cagliari–Firenze és Firenze–Cagliari

Cagliari–Verona és Verona–Cagliari

Cagliari–Nápoly és Nápoly–Cagliari

Cagliari–Palermo és Palermo–Cagliari

Olbia–Bologna és Bologna–Olbia

Olbia–Verona és Verona–Olbia.

(4)

A két közleményben közzétett közszolgáltatási kötelezettségek főbb összetevői a következők:

A 2006. április 21-i közleményben közzétett 10 útvonal mindegyikét és az ezekre bevezetett közszolgáltatási kötelezettségeket egyesével, teljes egészében kell elfogadnia az érintett légifuvarozónak.

Az Algehro–Róma és Alghero–Milánó közötti útvonalpár (együtt) és az Olbia–Róma és Olbia–Milánó útvonalpár (együtt) mindegyike egyetlen csomagot alkot, amelyet bármilyen természetű vagy eredetű pénzügyi ellentételezés nélkül, teljes egészében kell elfogadnia az érdekelt légifuvarozóknak. Ezzel szemben a Cagliari–Róma és Cagliari–Milánó útvonalakat egyesével, teljes egészében, bármilyen természetű vagy eredetű pénzügyi ellentételezés nélkül kell elfogadnia az érdekelt légifuvarozóknak.

A közszolgáltatási kötelezettségek teljesítését vállaló minden egyes egyéni légifuvarozónak (vagy nagyobb légifuvarozónak) teljesítési biztosítékot kell letétbe helyeznie a szolgáltatás megfelelő megvalósulásának és folyamatosságának garantálása érdekében. Az ilyen biztosítéknak az ENAC (Olasz Nemzeti Polgári Légiközlekedési Hatóság) által megállapított becsült teljes forgalom legalább 5 %-át el kell érnie a szóban forgó útvonalak egyes csomagjaira vonatkozó menetrendszerű légijáratokat illetően. A biztosítékot az ENAC javára kell letétbe helyezni, amely azt igazolatlan elmaradás esetén a szolgáltatások folytatásának biztosítására fordítja, és amely 50 %-ban készfizető banki kezességből, a fennmaradó 50 %-ban pedig biztosítási kezességből áll. A többletkapacitás elkerülése érdekében – amellyel a közszolgáltatási kötelezettségek alá tartozó útvonal több légifuvarozó által történő elfogadása esetében kellene számolni – az érintett repülőterek infrastrukturális korlátait és adottságait figyelembe véve az ENAC Szardínia Autonóm Tartomány rendelkezése alapján azt a feladatot kapta, hogy a közérdeket képviselve vegyen részt a kötelezettségeket elfogadó légifuvarozók működési programjainak ellenőrzésében annak biztosítása érdekében, hogy azok teljes mértékben megfeleljenek a kötelezettségek előírásakor megcélzott közlekedési követelményeknek. A hatóság közreműködésének célja az útvonalaknak és a járatsűrűségnek a kötelezettségeket elfogadó légifuvarozók közötti igazságos újraosztása a szóban forgó útvonalakon (vagy útvonalcsomagokon) az egyes fuvarozók által az előző két évben lebonyolított forgalom volumene alapján.

Az egyes útvonalak esetében a minimális járatsűrűséggel, a menetrendekkel és a kapacitással kapcsolatos elvárások a 2006. március 24-i és 2006. április 21-i közlemények „2. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETES LEÍRÁSA” című részében találhatók.

A használt légijárművek minimális befogadóképességével kapcsolatos elvárások a 2006. március 24-i és 2006. április 21-i közlemények „3. AZ EGYES ÚTVONALAKON HASZNÁLANDÓ LÉGIJÁRMŰTÍPUSOK” című részében találhatók.

Minden érintett útvonal esetében a díjszabás szerkezetének leírása a 2006. március 24-i és 2006. április 21-i közlemények „4. MENETDÍJAK” című részében található. Különösen a kedvezményes menetdíjakat illetően mindkét közlemény 4.8. pontja meghatározza, hogy az érintett útvonalakat üzemeltető fuvarozóknak jogszabályban foglalt kötelezettsége a („4. MENETDÍJAK” cím alatt meghatározott) kedvezményes menetdíjak alkalmazása legalább a Szardínián született utasok esetében még akkor is, ha ez utóbbiak nem élnek Szardínián.

A Bizottságnak 2005. december 29-én megküldött és a Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-ban 2006. január 11-én, illetve az Európai Unió Hivatalos Lapjában2006. március 24-én közzétett 35. számú rendelet értelmében az érintett útvonalakra a közszolgáltatási kötelezettség előírásának kezdete 2006. március 31., vége pedig 2009. március 30.2006. február 28-án az olasz hatóságok azonban arról tájékoztatták a Bizottságot (az Állandó Képviselet 2321. hivatkozási számú levele), hogy 2006. február 23-án az említett dátumokat 2006. május 2-ára és 2009. május 1-jére módosító rendeletet fogadtak el. Később e dátumokat közzétették a Hivatalos Lapban.

A 2005. december 29-én a Bizottság részére megküldött és a Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-ban 2006. január 11-én, illetve az Európai Unió Hivatalos Lapjában2006. április 21-én közzétett 36. számú rendelet értelmében az érintett útvonalakra a közszolgáltatási kötelezettség előírásának kezdetét és végét egy későbbi időpontban kell meghatározni. Következésképpen a Hivatalos Lapban való közzététel nem tartalmazta a közszolgáltatási kötelezettség előírásának végleges kezdő és befejező dátumát.

Azoknak a fuvarozóknak, akiknek szándékában áll elfogadni a közszolgáltatási kötelezettségeket, a közleménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 30 napon belül hivatalos elfogadó nyilatkozatot kell benyújtaniuk az illetékes olasz hatósághoz.

(5)

Meg kell jegyezni, hogy az e határozatban említett közszolgáltatási kötelezettségek előírását megelőzően az Olasz Köztársaság a 2000. augusztus 1-jei és a 2000. december 21-i rendeletekkel már előírt közszolgáltatási kötelezettségeket a szardíniai repülőterek, illetve a Róma és Milánó közötti hat útvonalra vonatkozóan. E kötelezettségeket 2000. október 7-én (4) tették közzé az Európai Közösségek Hivatalos Lapja („2000. október 7-i közlemény”). A 2408/92/EGK rendelet 4. cikke (1) bekezdése d) pontjának megfelelően az érintett útvonalak ajánlattételi felhívás tárgyát képezték az olyan fuvarozók kiválasztására, akik pénzügyi ellentételezés fejében kizárólagosan üzemeltethetik az útvonalakat (5).

(6)

Akkor a következő fuvarozók voltak jogosultak a közszolgáltatási kötelezettségek ellátására:

Alitalia: Cagliari–Róma.

Air One: Cagliari–Milánó, Alghero–Milánó és Alghero–Róma.

Meridiana: Olbia–Róma és Olbia–Milánó.

(7)

Ennek a felosztásnak a helyébe a 2004. november 8-i olasz rendelet által előírt közszolgáltatási kötelezettségek léptek, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjában2004. december 10-én tettek közzé („2004. december 10-i közlemény”) (6). A Laziói Regionális Közigazgatási Bíróság 2005. március 17-i ítéletét követően, amely részben megsemmisítette a 2004. november 8-i rendeletet, az olasz hatóságok arról értesítették a Bizottságot, hogy az említett kötelezettségeket „felfüggesztették”. Ezzel kapcsolatban 2005. július 1-jén közleményt tettek közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (7). 2005. december 6-án az olasz hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy a 2004. november 8-i rendelet 2004. november 15-től hatályát vesztette.

(8)

2006. február 28-án az olasz hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy 2006. február 23-án a 2005. december 29-i 35. számú rendeletet módosító rendeletet fogadtak el, amellyel a 2000. augusztus 1-jei és a 2000. december 21-i rendeletek 2006. május 2-tól hatályukat vesztik.

(9)

Egy 2005. március 22-i keltezéssel ellátott, a Bizottságnak küldött közleményben az olasz hatóságok azt állították, hogy a 2000. október 7-i közleményben közzétett közszolgáltatási kötelezettségeket „önkéntes alapon” alkalmazták. Ez volt az első alkalom, amikor az olasz hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy az említett közszolgáltatási kötelezettségeket még mindig alkalmazzák.

II.   A közszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó jogi szabályozási rendszer lényegesebb elemei

(10)

A légiközlekedési ágazatban a szolgáltatásnyújtás szabadságának alkalmazására vonatkozó feltételeket meghatározó 2408/92/EGK rendelet („a rendelet”) írja elő a közszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó jogi szabályozási rendszert.

(11)

A közszolgáltatási kötelezettségek kivételt képeznek a rendeletben meghatározott azon alapelv szempontjából, amely szerint „e rendeletre is figyelemmel, a tagállamok engedélyezik a közösségi légifuvarozók számára a Közösségen belüli útvonalakon a szabadságjogok gyakorlását” (8).

(12)

E kötelezettségek előírásának feltételeit a 4. cikk határozza meg. E kötelezettségek szigorúan értelmezendők, tiszteletben tartva a megkülönböztetés tilalmára és az arányosságra vonatkozó elveket. E kötelezettségeket megfelelően indokolni kell az említett cikkben meghatározott kritériumok alapján.

(13)

Pontosabban, a közszolgáltatási kötelezettségek jogi szabályozási rendszere szerint e kötelezettségeket egy tagállam írhatja elő olyan repülőtérre irányuló menetrendszerű légijáratokra, amely repülőtér az adott tagállam területén lévő peremterületet vagy fejlődő régiót szolgál ki, vagy a területén található regionális repülőtérre irányuló gyenge forgalmú útvonalra, feltéve hogy ezek az útvonalak abban a régióban, ahol a repülőtér is található, a gazdasági fejlődés szempontjából alapvető fontosságúak; a közszolgáltatási kötelezettségeket a tagállam olyan mértékben írhatja elő, hogy biztosítsa az adott útvonalon kielégítő szolgáltatás nyújtását, amely megfelel a folyamatosság, rendszeresség, kapacitás és árképzés rögzített előírásainak, amely előírásoknak a légifuvarozó nem felelne meg, ha kizárólag a saját üzleti érdekeit tartaná szem előtt.

(14)

A menetrendszerű légi járatok kielégítő jellegét a tagállamok a következőket figyelembe véve értékelik: a közérdek; egyéb közlekedési módok igénybevételének a lehetősége; a megállapított közlekedési igényeket kielégíteni képes egyéb közlekedési módok igénybevételének lehetősége; valamint az útvonalon működő vagy működni szándékozó valamennyi légifuvarozó együttes hatása az adott útvonalra.

(15)

A 4. cikk két szakaszból álló rendszert ír elő: az első szakaszban (a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontja) az érintett tagállam egy vagy több útvonalra közszolgáltatási kötelezettségeket ír elő, amely minden közösségi légifuvarozó számára adott, az említett kötelezettségek teljesítésére vonatkozó kizárólagos megkötéssel. Abban az esetben, ha egyetlen légifuvarozó sem jelzi az adott útvonal közszolgáltatási kötelezettségek melletti üzemeltetésére vonatkozó szándékát, a tagállam átléphet egy következő szakaszba (a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja), amely feljogosítja arra, hogy egyetlen légifuvarozóra korlátozza az ezen útvonalhoz történő hozzáférést legfeljebb hároméves, megújítható időtartamra. Ezt a légifuvarozót közösségi ajánlattételi felhívás útján választják ki. A kijelölt légifuvarozó ekkor már részesülhet pénzügyi ellentételezésben a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért.

(16)

A 4. cikk (3) bekezdése értelmében a Bizottság – egy tagállam kérésére vagy a saját kezdeményezésére lefolytatott vizsgálatot követően – jogosult döntést hozni arról, hogy a közszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozóan kihirdetett előírás továbbra is alkalmazható-e. A Bizottság a döntéséről tájékoztatja a Tanácsot és a tagállamokat. Abban az esetben, ha bármely tagállam a Tanácshoz fordul, a Tanács minősített többségi szavazással hozhat az előzőtől eltérő döntést.

III.   Szardínia és a főbb olaszországi nemzeti repülőterek között előírt közszolgáltatási kötelezettségeknek a 2408/92/EGK rendelet 4. cikkének való megfelelését illetően komoly kétségeket támasztó tényezők

(17)

A rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja meghatároz bizonyos számú halmozott kritériumot, amelyeknek eleget kell tenniük a közszolgáltatási kötelezettségeknek:

Támogatható útvonaltípusok: olyan repülőtérre irányuló útvonalak, amely repülőtér az adott tagállam területén lévő peremterületet vagy fejlődő régiót szolgálja ki, vagy a területén lévő regionális repülőtérhez kapcsolódó gyenge forgalmú útvonalak.

Mindegyik útvonal abban a régióban, ahol a repülőtér található, a gazdasági fejlődés szempontjából igazoltan alapvető fontosságú kell, hogy legyen.

A kielégítőség elvét – különösen a más közlekedési módok vagy helyettesítő útvonalak igénybevételének lehetősége tekintetében értékelve – tiszteletben kell tartani.

(18)

Ezenkívül a közszolgáltatási kötelezettségeknek meg kell felelniük az arányosság és a megkülönböztetés tilalmára vonatkozó alapelveknek (lásd például a Bíróság által a C-205/99. sz. Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) és társai kontra Administración General del Estado ügyben 2001. február 20-án hozott ítéletet [EBHT 2001., I-01271. o.]).

(19)

A jelen esetben az Olasz Köztársaság kérésére a Hivatalos Lapban közzétett közszolgáltatási kötelezettségek bevezetéséről szóló közlemények több olyan rendelkezést tartalmaznak, amelyek komoly kétségeket vetnek fel a rendelet 4. cikkének való megfelelőségükkel kapcsolatban. Ezen belül:

Nem tudták megfelelő módon alátámasztani azt, hogy a közszolgáltatási kötelezettségek a kitűzött célhoz mérten megfelelőek és arányosak.

Nem egyértelmű, hogy azok az útvonalak, amelyekre közszolgáltatási kötelezettségeket írtak elő, alapvető fontosságúak Szardínia azon régióinak gazdasági fejlődése szempontjából, ahol a repülőterek találhatók; figyelembe véve különösen:

az érintett útvonalak jellegét és számát;

a helyettesítő légi útvonalak meglétét, amelyek lehetővé teszik az érintett repülőterek kielégítő és folyamatos kiszolgálását, azon főbb olaszországi csomópontokon keresztül, amelyek Szardíniával megfelelő összeköttetést biztosítanak;

a közszolgáltatási kötelezettségek és az új útvonalak által érintett különböző repülőterek közötti forgalom közötti kapcsolatot.

(20)

A szolgáltatásnyújtás szabadsága vonatkozásában különösen nagy megszorítást eredményez az a követelmény, hogy az érdeklődő fuvarozóknak azon útvonalak közül, amelyekre a közszolgáltatási kötelezettségek csomagként alkalmazandók, hatot kell üzemeltetniük. Úgy tűnik, ennek nincs alapja a rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében, és az arányosságra és a megkülönböztetés tilalmára vonatkozó elvnek is ellentmond; figyelembe véve különösen:

azt a tényt, hogy nem bizonyított ezen útvonalak egymáshoz kötésének alapvető fontossága Szardínia azon régióinak gazdasági fejlődése szempontjából, ahol az érintett repülőterek találhatók;

azt, hogy az említett útvonalak egymáshoz kötésének, úgy tűnik, nincs nyilvánvaló jogalapja vagy működési indoka (pl. az érintett repülőterek földrajzi elhelyezkedése), mivel a közszolgáltatási kötelezettség ellentételezés nélküli;

a légifuvarozók közötti indokolatlan megkülönböztetés veszélyét, mivel közülük csak a legnagyobbak rendelkeznek az ilyen feltételek melletti működéshez szükséges eszközökkel.

(21)

Annak a mindkét közlemény 1.6. pontjában megemlített lehetőségnek, hogy ha több légifuvarozó is elfogadja a közszolgáltatási kötelezettségek alá tartozó útvonal üzemeltetését, akkor az ENAC-nak kell „beavatkoznia” a „többletkapacitás” elkerülése érdekében az „útvonalaknak és a járatsűrűségnek az érintett légifuvarozók közötti újraosztásával”, úgy tűnik, nincs alapja a rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében, és ellentétes lehet a 3. cikk (1) bekezdésével, amennyiben ezek az intézkedések korlátozzák a légifuvarozók annak megválasztására vonatkozó szabadságát, hogy mely útvonalakat kívánják üzemeltetni és milyen járatsűrűséggel. Továbbá a „többletkapacitás” megléte arra utalhat, hogy nincs szükség törvényi beavatkozásra annak biztosítása érdekében, hogy a közlekedési szereplők az alapvető keresletet kielégítsék.

(22)

Az a mindkét közlemény 4.8. pontjában meghatározott kötelezettség, hogy az utasoknak a születési helyük (ez esetben Szardínia) miatt nyújtsanak kedvezményes menetdíjakat, jogos indokokkal nem támasztható alá, és valójában az állampolgárságon alapuló tiltott közvetett megkülönböztetés lehet (lásd például a C-338/01 sz. Bizottság kontra Olaszország ügyet, [EBHT 2003., I-00721. o.])

(23)

Nem adtak megfelelő magyarázatot, amely indokolná, hogy:

a díjszabás szerkezete a 2004. december 10-i közleményben közzétett közszolgáltatási kötelezettséghez képest annyira eltérő. Mostanra meghatározták, hogy a Rómára és Milánóra történő hivatkozást úgy kell érteni, mint azok repülőtérrendszereire történő hivatkozást, amely azt jelenti, hogy azok a légifuvarozók, amelyek nem fogadják el a közszolgáltatási kötelezettségeket, nem működtethetnek járatokat az ezen rendszerekbe tartozó repülőterekről.

A szardíniai repülőterek, illetve Róma és Milánó közötti összeköttetések 50 %-át miért kell Fiumicino-ból való indulással és oda érkezéssel és Milánóból való indulással és oda érkezéssel üzemeltetni.

IV.   Eljárás

(24)

Annak ellenére, hogy a Bizottság több alkalommal felhívta az olasz hatóságok figyelmét az említett problémákra, és kifejezte kétségeit azt illetően, hogy a közszolgáltatási kötelezettségeket bevezető közlemények megfelelnek a rendeletnek, az Olasz Köztársaság a közzététel mellett döntött.

(25)

A közlemények közzététele óta több érdekelt fél fordult a Bizottsághoz, hogy nem hivatalosan ismertesse a közszolgáltatási kötelezettségek aránytalan és diszkriminatív jellegével kapcsolatos aggályait.

(26)

A fentiekre tekintettel és a rendelet 4. cikkének (3) bekezdése értelmében a Bizottság jogosult vizsgálatot indítani annak megállapítására, hogy a közszolgáltatási kötelezettségek előírása megengedhetetlen mértékben korlátozza-e egy vagy több légi útvonal fejlődését, annak érdekében, hogy eldönthesse, hogy az említett kötelezettségek továbbra is alkalmazandóak-e a szóban forgó útvonalakon.

(27)

2006. március 9-én a Bizottság a rendelet 12. cikke rendelkezéseivel összhangban arra kérte az olasz hatóságokat, hogy a szóban forgó közszolgáltatási kötelezettségekkel kapcsolatban bocsássanak rendelkezésére bizonyos információkat. Az olasz hatóságok által 2006. március 22-én megküldött válasz hiányos volt.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság a 2408/92/EGK rendelet 4. cikke (3) bekezdésében meghatározott vizsgálat indításáról határozott annak eldöntése érdekében, hogy Szardínia repülőterei és a főbb olaszországi nemzeti repülőterek közötti közszolgáltatási kötelezettségek, amelyeket az Olasz Köztársaság kérésére az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatának 72. számában 2006. március 24-én és 93. számában 2006. április 21-én tettek közzé, továbbra is alkalmazandók-e ezekre az útvonalakra.

2. cikk

(1)   Az Olasz Köztársaság az e határozatról szóló értesítést követő egy hónapon belül köteles a Bizottságnak eljuttatni minden szükséges információt annak vizsgálatához, hogy az 1. cikkben meghatározott közszolgáltatási kötelezettségek megfelelnek-e a 2408/92/EGK rendelet 4. cikkének.

(2)   Különösen a következőket kell eljuttatni:

Az 1. cikkben említett közszolgáltatási kötelezettségek bevezetésével elérni kívánt társadalmi-gazdasági célok részletes magyarázata és annak indoklása, hogy az ilyen kötelezettségek miért megfelelőek és arányosak e célok elérésére, figyelembe véve különösen a 2000. október 7-i közlemény hatálya alá nem tartozó tíz új útvonalat.

Annak részletes magyarázata, hogy az 1. cikkben említett két közlemény 1.6. pontjában kilátásba helyezett intézkedések, amelyek célja a „többletkapacitás” elkerülése abban az esetben, ha több légifuvarozó is elfogadja a közszolgáltatási kötelezettségek alá tartozó útvonal működtetését, hogyan fognak a gyakorlatban működni, és azoknak a 2408/92/EGK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti indokolása.

A közösségi jog figyelembevételével elvégzett jogi elemzés, amely indokolja az 1. cikkben említett közszolgáltatási kötelezettségekben szereplő különböző feltételeket, és különösen:

annak indokolása, hogy kedvezményes menetdíjakat alkalmazzanak a Szardínián született utasok esetében még akkor is, ha ez utóbbiak nem élnek Szardínián, különösen arra való tekintettel, hogy az ebbe az utaskategóriába tartozó diákok részére már léteznek kedvezmények;

annak magyarázata, hogy a kedvezményes menetdíj igénybevételéhez szükséges szardíniai születési helyre vonatkozó követelményt a gyakorlatban hogyan juttatják érvényre;

a teljesítési biztosíték letétbe helyezésére vonatkozó követelmény indokolása és az összegének a kiszámítási módja;

az új díjszabás szerkezete és a 2004. december 10-én közzétett közszolgáltatási kötelezettségek által bevezetett díjszabás szerkezete közötti különbségek indokolása;

annak magyarázata, hogy a közszolgáltatási kötelezettségek miért a római és milánói repülőtérrendszerekre vonatkoznak, nem pedig az említett rendszereken belüli egyes repülőterekre, illetve annak magyarázata, hogy a szardíniai repülőtereket és Rómát és Milánót összekötő járatok 50 %-át miért kell Fiumicino-ból való indulással és oda érkezéssel, illetve Milánóból (Linate) való indulással és oda érkezéssel üzemeltetni.

A következő két útvonalpár csomagban való egymáshoz kötésének jogalapja és indokolása.

Alghero–Róma, Róma–Alghero, Alghero–Milánó és Milánó–Alghero; valamint

Olbia–Róma, Róma–Olbia, Olbia–Milánó és Milánó–Olbia.

A szardíniai régiók és Olaszország többi részének azon régiói közötti gazdasági kapcsolatok részletes elemzése, amelyek az 1. cikkben említett közszolgáltatási kötelezettségek hatálya alá tartoznak.

A szardíniai repülőterek és az 1. cikkben említett közszolgáltatási kötelezettségek alá tartozó többi olaszországi repülőtér között jelenleg elérhető légiközlekedési szolgáltatások részletes elemzése, beleértve a nem közvetlen járatokat, és annak feltüntetését, hogy a 36. számú rendelet mikor lépett hatályba.

Más közlekedési módok használatára, valamint e közlekedési módoknak a vizsgált igényeknek való megfelelésére vonatkozó részletes elemzés.

A légiközlekedési szolgáltatások iránt a kötelezettségek alá tartozó egyes útvonalakon jelenleg meglévő kereslet elemzése, beleértve a légifuvarozó(k) által közölt üzemeltetési előrejelzéseket is (utasforgalom, fuvardíj, pénzügyi előrejelzések stb.)

Az e kötelezettségek hatálya alá tartozó különböző szardíniai repülőterek közúti összeköttetéséhez szükséges utazási idők és járatsűrűségi feltételek pontos ismertetése.

Az e közszolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyzet az e határozatról szóló értesítés napján és az e járatokat a közszolgáltatási kötelezettségek szerint üzemeltető légifuvarozó(k) kilétének ismertetése.

Az e határozatról szóló értesítés napjáig a nemzeti bíróságokhoz benyújtott esetleges keresetek és a közszolgáltatási kötelezettségeket bevezető közlemény jogi helyzete.

Annak megválaszolása, hogy a 2000. október 7-i közleményben közzétett közszolgáltatási kötelezettségeket továbbra is alkalmazták-e a kötelezettségek felfüggesztéséről és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. december 10-i közlemény közzétételét követően, és ha igen, milyen jogalappal, illetve annak magyarázata, hogy az olasz hatóságok erről miért nem tájékoztatták haladéktalanul a Bizottságot.

3. cikk

(1)   Ennek a határozatnak az Olasz Köztársaság a címzettje.

(2)   Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 1-jén.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 240., 1992.8.24., 8. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL C 72., 2006.3.24., 4. o.

(3)  HL C 93., 2006.4.21., 13. o.

(4)  HL C 284., 2000.10.7., 16. o.

(5)  HL C 51., 2001.2.16., 22. o.

(6)  HL C 306., 2004.12.10., 6. o.

(7)  HL C 161., 2005.7.1., 10. o.

(8)  A 2408/92/EGK rendelet 3. cikke (1) bekezdése.


5.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 215/38


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. augusztus 2.)

a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozat módosításáról

(2006/548/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 218. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 131. cikkére,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 41. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat (1) mellékletében meghatározott bizottsági biztonsági rendelkezések 2. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottságnak a biztonsági ügyekért felelős tagja meghozza a megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az EU minősített információk kezelése során a biztonsági szabályokat a Bizottságon belül és többek között a Bizottság külső szerződéses megbízottai tiszteletben tartsák.

(2)

A bizottsági biztonsági rendelkezések 2. cikkének (2) bekezdése megállapítja, hogy a tagállamok, valamint a Szerződések által vagy alapján létrehozott egyéb intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek azzal a feltétellel juthatnak hozzá az EU minősített információkhoz, ha biztosítják, hogy szolgálataikon belül és azok helyiségeikben, többek között a tagállamok külső szerződéses megbízottai hasonlóan szigorú szabályokat tartanak be.

(3)

A Bizottság biztonsági rendelkezései jelenleg nem tartalmaznak arra vonatkozó részleteket, hogyan kell alkalmazni azok alapvető elveit és minimumszabályait, amikor a Bizottság – szerződés vagy támogatási megállapodás útján – EU minősített információt magában foglaló, azzal járó és/vagy azt tartalmazó feladatokat ruház át külső szervezetekre.

(4)

Ennélfogva szükséges erre vonatkozó, meghatározott közös minimumszabályokat illeszteni a Bizottság biztonsági rendelkezéseibe és az ahhoz csatolt biztonsági szabályokba.

(5)

E közös minimumszabályokat a tagállamoknak be kell tartaniuk a nemzeti megállapodások értelmében hozott intézkedések esetében, amennyiben – szerződés vagy támogatási megállapodás útján – EU minősített információt magában foglaló, azzal járó és/vagy azt tartalmazó feladatokat ruháznak át a bizottsági biztonsági rendelkezések 2. cikkének (2) bekezdésében említett külső szervezetekre.

(6)

E közös minimumszabályokat egyéb vonatkozó jogi aktusok, különösen az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2), az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (3) és az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2342/2002 bizottsági rendelet (4) sérelme nélkül kell alkalmazni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozat mellékletében meghatározott bizottsági biztonsági rendelkezések a következőképpen módosulnak:

1.

A 2. cikk (1) bekezdése a következő bekezdéssel egészül ki:

„Amennyiben a Bizottság és egy külső szerződéses megbízott vagy kedvezményezett közötti szerződés vagy támogatási megállapodás a külső szerződéses megbízott vagy a kedvezményezett helyiségeiben EU minősített információk kezelésével jár, az EU minősített információk kezelése során a fent említett külső szerződéses megbízott vagy kedvezményezett által az 1. cikkben említett szabályoknak való megfelelés biztosítás érdekében meghozandó megfelelő intézkedések szerves részét képezik a szerződésnek vagy támogatási megállapodásnak.”

2.

A Bizottság biztonsági rendelkezéseinek mellékletében megszabott biztonsági szabályok a következőképpen módosulnak:

a)

Az I. rész 5.1. szakasza a következő mondattal egészül ki:

„Az ilyen minimumszabályok akkor is alkalmazandóak, amikor a Bizottság – szerződés vagy támogatási megállapodás útján – EU minősített információt magában foglaló, azzal járó és/vagy azt tartalmazó feladatokat ruház át ipari vagy egyéb szervezetekre: e közös minimumszabályok a II. rész 27. szakaszában találhatók.”

b)

E határozat mellékletének szövegét mint 27. szakaszt be kell illeszteni a II. részbe.

c)

A 6. függelék a következő rövidítésekkel egészül ki:

„DSA

:

kijelölt biztonsági hatóság

FSC

:

létesítménybiztonsági engedély

FSO

:

létesítménybiztonsági tisztviselő

PSC

:

személyzeti biztonsági ellenőrzés

SAL

:

biztonsági vonatkozások záradéka

SCG

:

biztonsági minősítési útmutató”

.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 2-án.

a Bizottság részéről

Siim KALLAS

alelnök


(1)  HL L 317., 2001.12.3., 1. o. A legutóbb a 2006/70/EK, Euratom határozattal (HL L 34., 2006.2.7., 32. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 134., 2004.4.30., 114. o. A legutóbb a 2083/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 333., 2005.12.20., 28. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o. A legutóbb az 1261/2005/EK, Euratom rendelettel (HL L 201., 2005.8.2., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„27.   AZ IPARI BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ KÖZÖS MINIMUMSZABÁLYOK

27.1.   Bevezetés

Ez a szakasz azon ipari tevékenységek biztonsági vonatkozásaival foglalkozik, amelyek elengedhetetlenek az EU minősített információt magukban foglaló, azzal járó és/vagy azt tartalmazó feladatok elvégzésére felhatalmazó szerződések vagy támogatási megállapodások tárgyalásához, illetve odaítéléséhez, valamint e feladatok ipari vagy egyéb szervezetek által történő elvégzéséhez, beleértve az EU minősített információ közbeszerzési vagy ajánlatkérési eljárás során történő kiadását, illetve az ahhoz való hozzáférést (ajánlattételi időszak és szerződéskötést megelőző tárgyalások).

27.2.   Fogalommeghatározások

E közös minimumszabályok alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározások alkalmazandók:

a)

»Minősített szerződés«: bármely áruellátásra, munkálatok elvégzésére, épületek rendelkezésre bocsátására, illetve szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés vagy támogatási megállapodás, ahol e feladatok elvégzése EU minősített információhoz való hozzáférést, vagy ilyen információ létrehozását teszi szükségessé vagy foglalja magában.

b)

»Minősített alvállalkozói szerződés«: olyan, áruellátásra, munkálatok elvégzésére, épületek, illetve szolgáltatásnyújtás biztosítására irányuló, valamely szerződéses megbízott vagy támogatás kedvezményezettje által egy másik szerződéses megbízottal (azaz alvállalkozóval) kötött szerződés, amelyben e feladatok elvégzése EU minősített információhoz való hozzáférést, vagy ilyen információ létrehozását teszi szükségessé vagy foglalja magában.

c)

»Szerződéses megbízott«: szerződéskötési képességgel rendelkező vagy támogatásban részesíthető gazdasági szereplő vagy jogalany.

d)

»Kijelölt biztonsági hatóság«: valamely EU tagállam nemzeti biztonsági hatóságának felelősséggel tartozó hatóság, amelynek feladata az ipari vagy egyéb szervezetek tájékoztatása az ipari biztonságot érintő ügyekre vonatkozó nemzeti politikáról, valamint iránymutatás és segítségnyújtás biztosítása e politikák végrehajtása során. A kijelölt biztonsági hatóság feladatait a nemzeti biztonsági hatóság is végezheti.

e)

»Létesítménybiztonsági engedély«: annak a nemzeti/kijelölt biztonsági hatóság által történő hivatalos meghatározása, hogy biztonsági szempontból egy létesítmény megfelelő biztonsági védelmet tud-e nyújtani a meghatározott biztonsági minősítési szintű EU minősített információnak, illetve hogy az EU minősített információhoz hozzáférést igénylő személyzetet megfelelő biztonsági ellenőrzésnek vetették-e alá, és tájékoztatták-e az EU minősített információhoz való hozzáféréshez, illetve az annak védelméhez szükséges biztonsági követelményekről.

f)

»Ipari vagy egyéb szervezetek«: áruellátással, munkálatok elvégzésével vagy szolgáltatásnyújtással foglalkozó szerződéses megbízott vagy alvállalkozó; ez magában foglalhat ipari, kereskedelmi, szolgáltatói, tudományos, kutatási, oktatási vagy fejlesztési tevékenységet végző szervezeteket.

g)

»Ipari biztonság«: védintézkedések és -eljárások alkalmazása, a szerződéses megbízott vagy alvállalkozó által kezelt EU minősített információ szerződéskötést megelőző/ahhoz kapcsolódó tárgyalás és minősített szerződés kötése során történő elvesztésének vagy veszélyeztetésének megelőzése, felderítése és visszaszerzése érdekében.

h)

»Nemzeti biztonsági hatóság«: valamely EU tagállam kormányának hatósága, amelynek alapvető felelőssége alá tartozik azon tagállamban az EU minősített információ védelme.

i)

»A szerződés biztonsági minősítésének általános szintje«: a teljes szerződés vagy támogatási megállapodás biztonsági minősítésének meghatározása, amely a teljes szerződés vagy támogatási megállapodás bármely része értelmében létrehozandó, kiadható vagy hozzáférhető információ és/vagy anyag minősítése alapján történik. A szerződés biztonsági minősítésének általános szintje nem lehet alacsonyabb bármely részének legmagasabb minősítési szintjénél, magasabb azonban az összesítés hatása miatt lehet.

j)

»Biztonsági szempontokra vonatkozó záradék«: az egyedi szerződéses feltételek szerződő hatóság által összeállított jegyzéke, amely szerves részét képezi az EU minősített információhoz való hozzáférést vagy ilyen információ létrehozását magában foglaló minősített szerződésnek, és amely meghatározza a biztonsági követelményeket vagy a minősített szerződés biztonsági védelmet igénylő elemeit.

k)

»Biztonsági minősítési útmutató«: olyan dokumentum, amely – az alkalmazandó biztonsági minősítési szinteket meghatározva – leírja egy program, szerződés vagy támogatási megállapodás minősített elemeit. A biztonsági minősítési útmutató kiterjeszthető a program, szerződés vagy támogatási megállapodás teljes időtartamára, az egyes információk pedig újraosztályozhatók, illetve alacsonyabb szintre sorolhatók. A biztonsági minősítési útmutató a biztonsági vonatkozások záradékának részét képezi.

27.3.   Szervezés

a)

A Bizottság minősített szerződés útján valamely tagállamban bejegyzett ipari vagy egyéb szervezetre átruházhat EU minősített információt magában foglaló, azzal járó és/vagy azt tartalmazó feladatokat.

b)

A Bizottság biztosítja, hogy a minősített szerződések odaítélésekor az ezen minimumszabályokból eredő valamennyi előírást betartják.

c)

A Bizottság bevonja az érintett nemzeti biztonsági hatóságot vagy hatóságokat ezen minimumszabályok ipari biztonságra történő alkalmazása érdekében. A nemzeti biztonsági hatóságok e feladatokkal egy vagy több kijelölt biztonsági hatósághoz fordulhatnak.

d)

Az EU minősített információ ipari vagy egyéb szervezeten belüli védelme alapvetően ezen szervezetek vezetőségének felelőssége marad.

e)

Az e minimumszabályok hatálya alá eső minősített szerződések vagy alvállalkozói szerződések odaítélésekor a Bizottság és/vagy a nemzeti/kijelölt biztonsági hatóság, a megfelelő módon azonnal értesíti annak a tagállamnak a nemzeti/kijelölt biztonsági hatóságát, amelyben az szerződéses megbízott vagy alvállalkozó be van jegyezve.

27.4.   Minősített szerződések és támogatásról szóló határozatok

a)

A minősített szerződések vagy támogatási megállapodások biztonsági minősítése az alábbi elvek figyelembevételével történik:

a Bizottság meghatározza, a megfelelő módon, a minősített szerződés védelmet igénylő vonatkozásait és az abból következő biztonsági minősítést; ennek során figyelembe veszi a minősített szerződés odaítélése előtt létrehozott információnak a kibocsátó általi, eredeti biztonsági minősítését,

a szerződés minősítésének általános szintje nem lehet alacsonyabb bármely elemének legmagasabb minősítési szintjénél,

a szerződéses tevékenységek során létrehozott EU minősített információ minősítése a biztonsági minősítési útmutatóval összhangban történik,

szükség estén a Bizottság felelős a szerződés általános minősítési szintjének vagy a szerződés bármely eleme biztonsági minősítésének – a kibocsátóval folytatott konzultációt követő – megváltoztatásáért és az érintett felek erre vonatkozó tájékoztatásáért,

a szerződéses megbízottnak vagy alvállalkozónak kiadott, illetve a szerződéses tevékenység során létrehozott minősített információ kizárólag a minősített szerződésben meghatározott célokra használható fel, és azt a kibocsátó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehet harmadik felek előtt felfedni.

b)

A Bizottság és az érintett tagállamok nemzeti/kijelölt biztonsági hatóságai felelnek annak biztosításáért, hogy a szerződéses megbízottak és alvállalkozók, akikkel CONFIDENTIEL UE vagy annál magasabb titkosítási fokozatú információt tartalmazó minősített szerződést kötnek, a nemzeti jogszabályaival és rendeleteivel összhangban meghozzanak minden megfelelő intézkedést a minősített szerződés teljesítése során általuk kiadott vagy létrehozott EU minősített információ védelme érdekében. A biztonsági követelmények be nem tartása a minősített szerződés felbontását eredményezheti.

c)

Valamennyi olyan ipari vagy egyéb szervezetnek, amely CONFIDENTIEL UE vagy annál magasabb titkosítási fokozatú információt tartalmazó minősített szerződés részese, nemzeti létesítménybiztonsági engedéllyel kell rendelkeznie. A létesítménybiztonsági engedélyt a tagállam nemzeti/kijelölt biztonsági hivatala nyújtja annak megerősítéseként, hogy az adott létesítmény az EU minősített információnak – minősítési szintjének – megfelelő biztonsági védelmet tud nyújtani és garantálni.

d)

Amikor minősített szerződést ítélnek oda, a szerződéses megbízott vagy alvállalkozó irányítása alatt kinevezett létesítménybiztonsági tisztviselő felel valamennyi, azon tagállamban bejegyzett ipari vagy egyéb szervezetben alkalmazott olyan személy személyzeti biztonsági ellenőrzéséért, akinek feladatai ellátása során hozzáférésre van szüksége a minősített szerződés alá tartozó, CONFIDENTIEL UE vagy annál magasabb minősítésű EU minősített információhoz, amit azon tagállam nemzeti rendelkezéseivel összhangban a tagállam nemzeti/kijelölt biztonsági hatóságai biztosítanak.

e)

A minősített szerződések magukban foglalják a 27.b. j) pont alatt meghatározott biztonsági szempontokra vonatkozó záradékot. A biztonsági szempontokra vonatkozó záradék tartalmazza a biztonsági minősítési útmutatót.

f)

A minősített szerződést illető tárgyalásos eljárás megkezdése előtt a Bizottság felveszi a kapcsolatot azon tagállam nemzeti/kijelölt biztonsági hatóságával, amelyben az érintett ipari vagy egyéb szervezetek be vannak jegyezve, annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, az említettek rendelkeznek a szerződés biztonsági minősítési szintjének megfelelő, érvényes létesítménybiztonsági engedéllyel.

g)

A szerződő hatóság az érvényes létesítménybiztonsági engedély beérkezését megelőzően nem köthet minősített szerződést a kiválasztott gazdasági szereplővel.

h)

A RESTREINT UE minősítésű információt magukban foglaló szerződések esetén a létesítménybiztonsági engedély nem kötelező, kivéve, ha a tagállam nemzeti törvényei és rendeletei megkövetelik.

i)

A minősített szerződésekre vonatkozó pályázati felhívásoknak tartalmazniuk kell egy olyan rendelkezést, amely szerint az gazdasági szereplő, amennyiben nem nyújt be ajánlatot, vagy nem nyeri el a pályázatot, köteles valamennyi dokumentumot meghatározott időn belül visszajuttatni.

j)

Szükség lehet arra, hogy a szerződéses megbízott különböző szakaszokban alvállalkozókkal minősített alvállalkozói szerződést kössön. A szerződéses megbízott felel annak biztosításáért, hogy az összes alvállalkozói tevékenység az ebben a szakaszban foglalt közös minimumszabályokkal összhangban történjen. A szerződéses megbízott azonban nem továbbíthat az alvállalkozónak EU minősített információt vagy anyagot a kibocsátó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

k)

A pályázati felhívás vagy az ajánlatkérés határozza meg azon feltételeket, amelyek szerint a szerződéses megbízott alvállalkozói szerződést köthet. A Bizottság határozott írásos engedélyezése nélkül alvállalkozói szerződés nem köthető olyan szervezetekkel, amelyek nem EU tagállamban vannak bejegyezve.

l)

A szerződés valamennyi biztonsági rendelkezésének tiszteletben tartását a minősített szerződés teljes időtartama alatt a Bizottság az érintett kijelölt/nemzeti biztonsági hatósággal együttműködve kíséri figyelemmel. Bármilyen biztonsági problémáról az ezen biztonsági szabályzat II. részének 24. szakaszában megállapított rendelkezésekkel összhangban kell jelentést tenni. A létesítménybiztonsági engedély megváltoztatásáról vagy visszavonásáról azonnal tájékoztatni kell a Bizottságot, illetve bármely egyéb nemzeti/kijelölt biztonsági hatóságot, amelynek azt bejelentették.

m)

A minősített szerződések vagy minősített alvállalkozói szerződések megszűnésekor a Bizottság és/vagy a nemzeti/kijelölt biztonsági hatóságok, a megfelelő módon, azonnal értesítik annak a tagállamnak a nemzeti/kijelölt biztonsági hatóságát, amelyben a szerződéses megbízott vagy alvállalkozó be van jegyezve.

n)

Az e szakaszban foglalt közös minimumszabályokat a minősített szerződés vagy minősített alvállalkozói szerződés megszüntetését vagy megkötését követően is tiszteletben kell tartani, és a szerződéses megbízottak és alvállalkozók ezt követően is megőrzik a bizalmas minősített információt.

o)

A biztonsági szempontokra vonatkozó záradék vagy egyéb, biztonsági követelményeket meghatározó vonatkozó rendelkezés egyedi rendelkezéseket tartalmaz a minősített információ minősített szerződés lejárata utáni kezelését illetően.

p)

Az e szakaszban említett kötelezettségek és feltételek értelemszerűen alkalmazandók azon eljárásokra, amelyeknél a támogatásokat határozat útján ítélik oda, és különösen ilyen jellegű támogatások kedvezményezettjeire. A támogatásról szóló határozat előírja a kedvezményezettek valamennyi kötelezettségét.

27.5.   Látogatások

A tagállamokban EU minősített szerződést teljesítő ipari vagy egyéb szervezetnél a minősített szerződésekkel kapcsolatos bizottsági személyzeti látogatásokat az érintett nemzeti/kijelölt biztonsági hatóság szervezi meg. Az ipari vagy egyéb szervezetek alkalmazottai által az EU minősített szerződés keretében tett látogatásokat az érintett nemzeti/kijelölt biztonsági hatóságok szervezik meg egymás között. Az EU minősített szerződésben részt vevő nemzeti/kijelölt biztonsági hatóságok azonban megállapodhatnak egy olyan eljárásról, amely alapján az ipari vagy egyéb szervezetek alkalmazottai által tett látogatásokat lehetőség van közvetlenül megszervezni.

27.6.   Az EU minősített információ továbbítása és szállítása

a)

Az EU minősített információ továbbítására vonatkozóan a biztonsági szabályzat II. részének 21. szakasza alkalmazandó. Az ilyen rendelkezések kiegészítése érdekében a tagállamok között a meglévő, hatályos eljárásokat kell alkalmazni.

b)

A minősített szerződésekhez kapcsolódó EU minősített anyag nemzetközi szállítását a tagállamok nemzeti eljárásaival összhangban kell végezni. A nemzetközi szállítás biztonsági előírásainak megvizsgálása során az alább elveket kell alkalmazni:

a szállítás valamennyi szakasza alatt és minden körülmények között garantált a biztonság, a származási helytől a végcélig,

egy adott szállítmányra megállapított védelmi szintet az abban foglalt anyag legmagasabb minősítési szintje határozza meg,

szükség esetén a szállítást végző vállalatok létesítménybiztonsági engedélyt kapnak. Ilyen esetekben a szállítmányt kezelő személyzetet az e szakaszban foglalt közös minimumszabályoknak megfelelően biztonsági ellenőrzésnek kell alávetni,

az útvonalak lehetőség szerint közvetlenek, a szállítást pedig a körülményekhez mérten a lehető leggyorsabban hajtják végre,

az útvonalak lehetőség szerint kizárólag EU tagállamokon keresztül vezetnek. Nem EU tagállamokon keresztül vezető útvonalat kizárólag a küldő és az átvevő államok nemzeti/kijelölt biztonsági hatósága általi engedélyezést követően lehet követni,

az EU minősített anyag szállítását megelőzően a küldő szállítási tervet készít, amelyet az érintett nemzeti/kijelölt biztonsági hatóságok jóváhagynak.”


Európai Központi Bank

5.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 215/44


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2006. július 24.)

az euro bevezetésével kapcsolatban a bankjegyek átváltási árfolyamok visszavonhatatlan rögzítését követő cseréjéről

(EKB/2006/10)

(2006/549/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 52. cikkére,

mivel:

(1)

Az Alapokmány 52. cikke szerint a Kormányzótanács megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a visszavonhatatlanul rögzített árfolyamú pénznemben denominált bankjegyeket a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai („NKB-k”) névértéken váltsák be. Ezek az intézkedések az új részt vevő tagállamok bankjegyeinek az alábbiakra történő cseréjével járnak: a) euro-bankjegyekre és -érmékre; vagy b) pénzösszegek számlákon való jóváírására. Ezzel ellentétben: valahányszor egy új részt vevő tagállam átmeneti időszakot alkalmaz, ebben az időszakban az intézkedések ehelyett bankjegyeknek a következőkre történő cseréjével járnak: a) az adott új részt vevő tagállam nemzeti pénznemére; vagy b) pénzösszegek számlákon való jóváírására.

(2)

Az euro bevezetéséről szóló, 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendelet (1) különböző lehetséges készpénzcsere módokról rendelkezik az eurót bevezető tagállamok tekintetében. Ez az iránymutatás biztosítja, hogy az új részt vevő tagállamok bankjegyeinek cseréje a nemzeti készpénzcsere választott módjától függetlenül megtörténik.

(3)

A bankjegyek egyes kategóriái (nevezetesen az erősen sérült bankjegyek és azok a bankjegyek, amelyeket érvénytelenítettek a nemzeti bankjegy-érvénytelenítési rendszer keretében a nemzeti bankjegyek bevonásának elősegítése és biztosítása végett) általában nem cserélhetők és ezért azok kizártak az ezen iránymutatás alapján történő cseréből.

(4)

Amennyiben egy új részt vevő tagállamban átmeneti időszakot alkalmaznak, az ezen iránymutatás értelmében fennálló szabályozás időtartama hosszabb lesz, mivel tekintetbe veszik ezt az időszakot, azonban az ilyen átmeneti időszak nem hosszabbíthatja meg a készpénzcsere időszakát más új résztvevő tagállamok bankjegyei vonatkozásában,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen iránymutatás alkalmazásában:

„részt vevő tagállam” az a tagállam, amely bevezette az eurót,

„új részt vevő tagállam” olyan részt vevő tagállam, amely bevezette az eurót, de amelynek területén az euro-bankjegyek és -érmék nem jelentik az egyetlen törvényes fizetőeszközt,

„az euro bevezetésének napja” az a nap, amelyen az adott tagállam eltérésének a Szerződés 122. cikkének (2) bekezdése alapján történő megszűnése hatályba lép,

„kettős készpénzforgalmazási időszak” az adott tagállamban érvényes készpénzcsere dátuma és azon időszak utolsó napja közötti időszak, amely alatt az új részt vevő tagállam nemzeti pénznemét az euróval párhuzamosan lehet törvényes fizetőeszközként használni,

„készpénzcsere dátuma” az a nap, amikor az euro-bankjegyek és -érmék törvényes fizetőeszközzé válnak valamely adott, új részt vevő tagállamban,

„nemzeti pénznem” az új részt vevő tagállam azon bankjegyei és érméi, amelyeket a hatáskörrel rendelkező hatóság bocsátott ki abban a tagállamban, az euro bevezetésének napját megelőzően,

„új részt vevő tagállam bankjegyei” az új részt vevő tagállam NKB-ja által kibocsátott azon bankjegyek, amelyek az euro bevezetésének napja előtti napon törvényes fizetőeszközök voltak, és amelyeket cserére bemutattak egy másik NKB vagy annak meghatalmazottja számára,

„átmeneti időszak” az a legfeljebb hároméves időszak, amely az euro bevezetésének napján (helyi idő szerint) 0 óra 0 perckor kezdődik és a készpénzcsere dátumán (helyi idő szerint) 0 óra 0 perckor végződik,

„euro-rendszerhez tartozó NKB” valamely részt vevő tagállam NKB-ja (beleértve valamely új részt vevő tagállam NKB-ját),

„névérték” az EU Tanácsa által a Szerződés 123. cikkének (4) bekezdése alapján elfogadott átváltási arányból eredő érték, a vételi és eladási árfolyamok közötti szórás nélkül,

„érvénytelenítés” bankjegyek megkülönböztető jellel (például lyukasztással) való érvénytelenítése a nemzeti bankjegy-érvénytelenítési rendszer részeként, valamely új részt vevő tagállam olyan bankjegyei bevonásának elősegítése és biztosítása végett, amelyeket a hatáskörrel rendelkező hatóság az euro bevezetésének napját megelőzően bocsátott ki az adott tagállamban.

2. cikk

A névértéken való csere kötelezettsége

(1)   Az euro-rendszerhez tartozó NKB-k a nemzeti területük legalább egy helyszínén saját maguk vagy meghatalmazottak útján biztosítják, hogy valamely új részt vevő tagállam bankjegyeit: i. euro-bankjegyekre és -érmékre cseréljék; vagy ii. kérésre a cserét végrehajtó intézménynél tartott számlán jóváírják, amennyiben ezt lehetővé teszik annak a tagállamnak a nemzeti jogszabályai, amelyben a csere történik. A csere mindkét esetben névértéken történik.

(2)   Ha valamely új részt vevő tagállamban átmeneti időszakot alkalmaznak, ezen időszak alatt az (1) bekezdés rendelkezései vonatkoznak ezen új részt vevő tagállam NKB-jára azzal a kivétellel, hogy az i. pont szerinti csere az adott tagállam nemzeti pénznemére és nem euro-bankjegyekre és -érmékre történik.

(3)   Az euro-rendszerhez tartozó NKB korlátozhatja az új részt vevő tagállamok azon bankjegyeinek számát és/vagy összértékét, amelyet bárkitől hajlandó elfogadni:

i.

bármely tranzakcióra; vagy

ii.

bármely napon,

napi 500-tól 2 500 euróig terjedő összegig, a nemzeti gyakorlatnak megfelelően változó összeggel.

(4)   Az euro-rendszerhez tartozó NKB-k felelősek valamely új részt vevő tagállam ezen iránymutatás alapján általuk cserélt bankjegyeinek visszajuttatásáért azon tagállam NKB-ja számára, amelyben a szóban forgó bankjegyeket kibocsátották.

3. cikk

A nem cserélhető bankjegyek

Nem cserélhetők be ezen iránymutatás alapján valamely új részt vevő tagállam erősen sérült bankjegyei. Különösen nem cserélhető be olyan bankjegy, amely kettőnél több részből áll, vagy amelyet lopás elleni eszköz megrongált. Továbbá nem cserélhető be olyan bankjegy, amelyet érvénytelenítettek, vagy amely olyan módon sérült, ami lehetetlenné teszi az érvénytelenítés jelenlétének ellenőrzését.

4. cikk

Az iránymutatás alapján előírt szabályozás időtartama

(1)   Valamely új részt vevő tagállam becserélhető bankjegyei tekintetében a 2. és 3. cikkben előírt követelményeket kell alkalmazni:

a)

az euro azon új részt vevő tagállamban való bevezetésének napjától;

b)

ameddig az új részt vevő tagállam készpénzcsere dátumától számított két hónapos időszak lejárata előtt valamennyi, cserére bemutatott ilyen bankjegy cseréje meg nem történt.

(2)   Amennyiben az adott részt vevő tagállam két hónapnál hosszabb kettős készpénzforgalmazási időszakot alkalmaz, az (1) bekezdés b) pontjában említett időszak ehelyett azon valamennyi új részt vevő tagállam kettős készpénzforgalmazási időszakai közül a leghosszabb, amelyeknél az euro bevezetésének napja megegyezik az adott új részt vevő tagállaméval.

(3)   Az ezen iránymutatás értelmében érvényesülő szabályozás időtartama megegyezik valamennyi olyan új részt vevő tagállam esetében, amelyek esetében az euro bevezetésének napja megegyezik. Az időtartam megegyezik az (1) és a (2) bekezdés alkalmazásából eredő leghosszabb időtartammal. Valamely adott új tagállamban az átmeneti időszak létezése nem hosszabbítja meg más új részt vevő tagállamok bankjegyei készpénzcseréjének időszakát.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez az iránymutatás az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak a részt vevő tagállamok NKB-jai a címzettjei.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2006. július 24-én.

Az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 139., 1998.5.11., 1. o. A legutóbb a 2169/2005/EK rendelettel (HL L 346., 2005.12.29., 1. o.) módosított rendelet.


Helyesbítések

5.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 215/47


Helyesbítés a közösségi ökocímke kérelmezésének és éves díjainak meghatározásáról szóló, 2000. november 10-i 2000/728/EK bizottsági határozathoz

( Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 293., 2000. november 22. )

(Magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 05. kötet, 243. o.)

A címben:

a következő szövegrész:

„… kérelmezésének és éves díjainak …”

helyesen:

„… kérelmezési díjának és éves díjának …”.


5.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 215/47


Helyesbítés a strukturális alapok keretében nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszerei tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március 2-i 438/2001/EK bizottsági rendelethez

( Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 63., 2001. március 3. )

(Magyar nyelvű különkiadás 14. fejezet, 01. kötet, 132. o.)

A 15. cikk második bekezdésének első mondatában:

a következő szövegrész:

„… a nemzetközileg elfogadott könyvvizsgálati normák …”

helyesen:

„… a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési normák …”.


5.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 215/47


Helyesbítés a Kohéziós Alapból nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszere, valamint a pénzügyi korrekciós eljárás tekintetében az 1164/94/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. július 29-i 1386/2002/EK bizottsági rendelethez

( Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 201., 2002. július 31. )

(Magyar nyelvű különkiadás 14. fejezet, 01. kötet, 162. o.)

A 13. cikk második bekezdésének első mondatában:

a következő szövegrész:

„… a nemzetközileg elfogadott könyvvizsgálói normákkal …”

helyesen:

„… a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési normákkal …”.


5.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 215/48


Helyesbítés a turistaszállás-szolgáltatásra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok megállapításáról szóló, 2003. április 14-i 2003/287/EK bizottsági határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102., 2003. április 24. )

(Magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 07. kötet, 437. o.)

1.

A (4) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„… és éves díjainak meghatározásáról …”

helyesen:

„… és éves díjának meghatározásáról …”;

2.

a 3. cikk (2) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… esetében a kérelem benyújtásának díjat …”

helyesen:

„… esetében a kérelmezési díjat …”.


5.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 215/48


Helyesbítés egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. szeptember 2-i 1560/2003/EK bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222., 2003. szeptember 5. )

(Magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 06. kötet, 200. o.)

A címben:

a következő szövegrész:

„… vonatkozó szempontok és eljárási szabályok …”

helyesen:

„… vonatkozó feltételek és eljárási szabályok …”.


5.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 215/48


Helyesbítés a pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS) és a pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN) nevű halbetegségek közül egy vagy több tekintetében mentes övezetek és engedélyezett gazdaságok jegyzékének létrehozásáról szóló 2002/308/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról szóló, 2003. november 21-i 2003/839/EK bizottsági határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 319., 2003. december 4. )

(Magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 41. kötet, 251. o.)

A címben:

a következő szövegrész:

„… mentes övezetek és engedélyezett gazdaságok jegyzékének …”

helyesen:

„… mentes övezetek és mentes halgazdaságok jegyzékének …”.