ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 214

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. augusztus 4.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 1183/2006/EK rendelete (2006. július 24.) a hasított kifejlett marhák közösségi osztályozási rendszeréről (kodifikált változat)

1

 

*

A Tanács 1184/2006/EK rendelete (2006. július 24.) az egyes versenyszabályok mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére történő alkalmazásáról (kodifikált változat)

7

 

*

A Tanács 1185/2006/EK rendelete (2006. július 24.) az Európai Gazdasági Közösség és az Angolai Népköztársaság kormánya között létrejött, az Angola partjainál folytatott halászatról szóló megállapodás felmondásáról és a 2792/1999/EK rendelettől való eltérésről

10

 

 

A Bizottság 1186/2006/EK rendelete (2006. augusztus 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

12

 

*

A Bizottság 1187/2006/EK rendelete (2006. augusztus 3.) a 21. cikk egyes tagállamok esetében történő alkalmazása tekintetében a 796/2004/EK rendelettől való eltérésről

14

 

 

A Bizottság 1188/2006/EK rendelete (2006. augusztus 3.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

19

 

*

A Bizottság 1189/2006/EK rendelete (2006. augusztus 3.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 66. alkalommal történő módosításáról

21

 

*

A Bizottság 2006/70/EK irányelve (2006. augusztus 1.) a politikai közszereplők fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások és az alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai követelményeit illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról

29

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2006. április 11.) a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a Közösségen belül 2006-ban nem helyettesíthető felhasználásra engedélyezett szabályozott anyagok mennyiségi felosztásáról (az értesítés a C(2006) 1483. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

35

 

*

A Bizottság határozata (2006. július 20.) a Bizottság által az 1292/96/EK tanácsi rendelet alapján juttatandó termékek vásárlására és mobilizálására feljogosított nem kormányzati szervezetek élelmiszersegély-beszerzési szabályainak megállapításáról szóló 2005/769/EK határozat mellékletének helyettesítéséről

50

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 2.) a lóverseny, lovassport-rendezvények vagy kulturális események céljára szánt törzskönyvezett lovak ideiglenes kivitele utáni újrabehozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványokról szóló 93/195/EGK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 3400. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

59

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról szóló, 2000. április 19-i 824/2000/EK bizottsági rendelethez (HL L 100., 2000.4.20.) (Magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 29. kötet, 27. o.)

60

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

4.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/1


A TANÁCS 1183/2006/EK RENDELETE

(2006. július 24.)

a hasított kifejlett marhák közösségi osztályozási rendszeréről

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1)

Az 1981. április 28-i, a hasított kifejlett marhák közösségi osztályozási rendszerének meghatározásáról szóló 1208/81/EGK tanácsi rendeletet (3) jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

A hasított kifejlett marhák közösségi osztályozási rendszerét kell alkalmazni az árak jegyzésére, illetve a marha- és borjúhúságazaton belüli intervencióra.

(3)

A hasított kifejlett marhák osztályozásnak a húsosságon és a faggyússágon kell alapulnia; mivel e két feltétel együttes figyelembevétele lehetővé teszi a hasított testek osztályozását; mivel az ily módon minősített hasított testeket azonosítani kell.

(4)

Annak érdekében, hogy ezt a rendeletet a Közösségen belül mindenütt egységesen lehessen alkalmazni, rendelkezni kell a helyszíni ellenőrző vizsgálatokról, amelyeket egy közösségi ellenőrző bizottság végez,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet a kifejlett marhák hasított testére vonatkozó közösségi osztályozási rendszert határozza meg.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

a)   hasított test: az egész levágott állat teste kivéreztetve, kizsigerelve és megnyúzva a következőképpen előkészítve:

fej és lábvégek nélkül; a fejet a tarkóizületnél kell a hasított testről leválasztani, míg a lábvégeket kéztő-kézközép, illetve lábtő-lábközép csontok közötti izületeknél leválasztva kell eltávolítani,

a mellüregi és hasüregi szervek nélkül, vesével, vesefaggyúval, illetve medencei zsírszövettel együtt vagy azok nélkül,

a nemi szervek és a hozzájuk tartozó izmok nélkül, valamint – nőivarú állatok esetében – a tőgy, illetve a tőgy zsírszövete nélkül;

b)   hasított féltes: az a) pontban hivatkozott hasított testnek a gerincoszlop mentén, a nyak-, hát-, ágyéki, illetve keresztcsonti csigolyák, valamint a szegycsont és a szeméremcsonti összenövés közepén végzett szimmetrikus szétválasztásával nyert termék.

3. cikk

A piaci árak meghatározásának érdekében a hasított marhát a külső faggyú eltávolítása nélkül kell előkészíteni, a nyakat az állatorvosi követelményeknek megfelelően kell vágni, és:

vese, vesezsír, illetve medencei zsírszövet nélkül,

vékony, illetve vastag dagadó nélkül,

farok nélkül,

gerincoszlop nélkül,

a herezacskó faggyúja nélkül,

a lágyhús belső részének faggyúja nélkül,

a torkolati véna és a körülötte található zsír nélkül.

A tagállamok ugyanakkor engedélyt kapnak, hogy ettől eltérő előkészítési módokat is elfogadjanak, ha ezt a referencia előkészítési mintát nem alkalmazzák.

Ilyen esetekben az eltérő előkészítéstől a referencia előkészítés eléréséhez szükséges kiigazításokat a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendelet (5) 43. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott eljárás alapján kell meghatározni.

4. cikk

(1)   A vonatkozó intervenciós szabályok sérelme nélkül a kifejlett hasított szarvasmarhákat az alábbi kategóriákba kell sorolni:

A.

nem ivartalanított és kétévesnél fiatalabb növendék bikák hasított teste;

B.

egyéb nem ivartalanított hím állatok hasított teste;

C.

ivartalanított hím állatok hasított teste;

D.

olyan nőivarú szarvasmarhák hasított teste, amelyek már ellettek;

E.

egyéb nőivarú állatok hasított teste.

A hasított testek kategóriáinak elkülönítésére alkalmazott szempontokat az 1254/1999/EK rendelet 43. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott eljárás alapján kell meghatározni.

(2)   A kifejlett szarvasmarhák hasított testének minősítését a következő tulajdonságok egymást követő felmérése alapján kell elvégezni:

a)

húsosság, az I. mellékletben meghatározottak szerint;

b)

faggyússág, a II. mellékletben meghatározottak szerint.

(3)   Az I. mellékletben S betűvel jelölt húsossági osztályt a tagállamok – a már meglévő osztályoknál jobb minőségű húsossági osztály szabadon választható bevezetése révén (dupla izmú hasított testek) – egy bizonyos termelési forma jellemzőinek, illetve várt fejlődésének figyelembe vételére használhatják.

Azok a tagállamok, amelyek élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, erről értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot.

(4)   A tagállamok jogosultak az I., illetve a II. mellékletben előirányzott minden osztályt legfeljebb három további alosztályra felosztani.

5. cikk

(1)   A hasított testeket és féltesteket a vágást követően a lehető leghamarabb osztályozzák, és az ilyen osztályozást magán a vágóhídon végzik el.

(2)   Az osztályozott hasított testeket, illetve féltesteket azonosítani kell.

(3)   A jelöléssel való azonosítást megelőzően a tagállamoknak lehetőségük van a hasított testekről, illetve féltestekről a külső faggyú, eltávolíttatására, ha ezt a faggyússág indokolja.

A külső faggyú eltávolítási feltételeinek alkalmazását az 1254/1999/EK rendelet 43. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott eljárás alapján kell meghatározni.

6. cikk

(1)   A helyszíni ellenőrző vizsgálatokat egy közösségi ellenőrző bizottság végzi, amely a Bizottság szakértőiből és a tagállamok által kinevezett szakértőkből áll. Ez a bizottság jelentést tesz a Bizottságnak az elvégzett ellenőrzésekről.

A Bizottság adott esetben megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a minősítést egyforma módon végezzék.

Ezeket az ellenőrző vizsgálatokat a Közösség nevében végzik, amely egyúttal azok költségeit is viseli.

(2)   Az első bekezdés alkalmazásáról szóló részletes szabályokat az 1254/1999/EK rendelet 43. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott eljárás alapján kell meghatározni.

7. cikk

A húsossági és faggyússági osztályok meghatározására vonatkozó kiegészítő rendelkezéseket az 1254/199/EK rendelet 43. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott eljárás alapján kell meghatározni.

8. cikk

Az 1208/81/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre a rendeletre vonatkoznának és a IV. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. PEKKARINEN


(1)  Az Európai Parlament 2006. április 27-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL C 65., 2006.3.17., 50. o.

(3)  HL L 123., 1981.5.7., 3. o. Az 1026/91/EGK rendelettel (HL L 106., 1991.4.26., 2. o.) módosított rendelet.

(4)  Lásd a III. mellékletet.

(5)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

HÚSOSSÁG

A hasított marha húsvonalainak fejlettsége, különösen a lényeges részeken (fartő, hát, lapocka)

Húsossági osztály

Leírás

S

kiváló

Minden húsvonal rendkívül domború; kivételesen jó izmoltság (dupla izmú hasított test)

E

kitűnő

Minden húsvonal domború vagy erősen domború; kivételesen jó izmoltság

U

nagyon jó

A húsvonalak egészében domborúak; igen jó izmoltság

R

A húsvonalak egészében egyenesek; jó izmoltság

O

közepes

A húsvonalak egyenesek vagy homorúak; átlagos izmoltság

P

gyenge

Minden húsvonal homorú vagy egészen homorú; gyenge izmoltság


II. MELLÉKLET

A FAGGYÚSSÁG MÉRTÉKE

A hasított test külsején és a mellüregben található faggyú mennyisége

Faggyússági osztály

Leírás

1

nagyon csekély

Faggyúval borítottság nincs vagy csekély

2

csekély

Enyhe faggyúsodás, a hús majdnem mindenütt látható

3

közepes

A hús a fartő és lapocka kivételével majdnem mindenütt faggyúval borított, a mellüregben kevés faggyúlerakódás

4

erős

A hús mindenütt faggyúval borított, a fartő és lapocka részben még mindig látható, a mellüregben kifejezett faggyúlerakódás

5

nagyon erős

A teljes hasított test faggyúval borított, a mellüregben is vastag faggyúlerakódás


III. MELLÉKLET

Hatályon kívül helyezett rendelet és annak módosításai

1208/81/EGK tanácsi rendelet

(HL L 123., 1981.5.7., 3. o.)

1026/91/EGK tanácsi rendelet

(HL L 106., 1991.4.26., 2. o.)


IV. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

1208/81/EGK rendelet

Ezen rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk (1) bekezdés

2. cikk

2. cikk (1) bekezdés

3. cikk

3. cikk (1) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés

3. cikk (2) bekezdés, első albekezdés

4. cikk (2) bekezdés

3. cikk (2) bekezdés, második és harmadik albekezdések

4. cikk (3) bekezdés, első és második albekezdések

3. cikk (3) bekezdés

4. cikk (4) bekezdés

4. cikk

5. cikk

5. cikk, első, második és harmadik albekezdések

6. cikk (1) bekezdés, első, második és harmadik bekezdések

5. cikk negyedik albekezdés

6. cikk (2) bekezdés

6. cikk első albekezdés

7. cikk

6. cikk, második, harmadik és negyedik albekezdések

8. cikk

7. cikk

9. cikk

I. és II. melléklet

I. és II. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet


4.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/7


A TANÁCS 1184/2006/EK RENDELETE

(2006. július 24.)

az egyes versenyszabályok mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére történő alkalmazásáról

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 36. és 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az egyes versenyszabályok mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére történő alkalmazásáról szóló, 1962. április 4-i 26. tanácsi rendeletet (2) tartalmában módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

A Szerződés 36. cikke alapján a Szerződésben meghatározott versenyszabályoknak a mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére való alkalmazása a közös agrárpolitika kérdéskörébe tartozik, és ennek megfelelően ezen rendelet rendelkezését az említett politika fejlődésének figyelembevételével kell kiegészíteni.

(3)

A Szerződés 81. cikkében szabályozott, a megállapodás, döntés és összehangolt magatartás, valamint az erőfölénnyel való visszaélés versenyszabályait alkalmazni kell a mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére is olyan mértékben, hogy azok alkalmazása ne akadályozza a nemzeti agrárpiaci rendtartás működését és ne veszélyeztesse a közös agrárpolitika célkitűzéseinek elérését.

(4)

Különös tekintettel kell lenni az együttes mezőgazdasági termelésben vagy kereskedelemben, illetve együttes létesítményhasználatban különösen érdekelt termelői szervezetekre, amennyiben az ilyen együttes fellépés nem zárja ki a verseny lehetőségét vagy nem veszélyezteti a Szerződés 33. cikke célkitűzéseinek elérését.

(5)

Mind a közös agrárpolitika helytelen irányú fejlődésének elkerülése, mind a jogbiztonság és az érintett vállalkozásokkal való hátrányos megkülönböztetéstől mentes bánásmód érvényesülése érdekében a Bizottság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik – a bírósági felülvizsgálat fenntartásával – annak eldöntésére, hogy az előző két preambulumbekezdésben előírt feltételek teljesülnek-e a Szerződés 81. cikke szerinti megállapodások, döntések és összehangolt magatartások tekintetében.

(6)

A közös agrárpolitika fejlődésének részeként a mezőgazdasági termékek termelésének és kereskedelmének támogatására vonatkozó szabályok megvalósítása érdekében a Bizottságnak lehetőséget kell adni egy új vagy tervezett támogatásjegyzék összeállítására, a tagállamok felé hasznos megjegyzések intézésére és arra, hogy a tagállamok számára megfelelő intézkedéseket javasoljon,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Szerződés 81–86. cikkét, valamint az azok végrehajtásáról szóló rendelkezéseket kell – ezen rendelet 2. cikke rendelkezéseinek fenntartásával – alkalmazni minden olyan, a Szerződés 81. cikkének (1) bekezdése és 82. cikke szerinti megállapodásra, döntésre és összehangolt magatartásra, amely a Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek termeléséhez vagy kereskedelméhez kapcsolódik.

2. cikk

(1)   A Szerződés 81. cikkének (1) bekezdését nem kell alkalmazni az ezen rendelet első cikkében említett, olyan megállapodásra, döntésre és összehangolt magatartásra, amely a nemzeti piaci rendtartás lényeges részét képezi vagy szükséges a Szerződés 33. cikke célkitűzésének eléréséhez.

Különösen nem kell alkalmazni termelők, termelői szervezetek megállapodására, döntéseire és összehangolt magatartására vagy egyetlen tagállam termelői szervezeteire sem, ha azok a termelésben vagy az értékesítésben, vagy a mezőgazdasági termékek tárolása, kezelése vagy feldolgozása célját szolgáló közös létesítmények használatában érintettek, amennyiben nem kötik ki azonos árak alkalmazását, és amennyiben a Bizottság megítélése szerint azok nem zárják ki a versenyt vagy nem veszélyeztetik a Szerződés 33. cikke célkitűzéseinek elérését.

(2)   A tagállamokkal folytatott konzultációt követően és a vállalkozások vagy a vállalkozások társulásai, valamint minden természetes vagy jogi személy szükség szerinti meghallgatása után – a Bíróság általi felülvizsgálat fenntartásával – a Bizottság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik arra, hogy közzétételre kötelezett határozatában meghatározza, mely megállapodás, döntés és összehangolt magatartás elégíti ki az (1) bekezdés feltételeit.

A Bizottság saját hatáskörében, vagy egy tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának, illetve egy érdekelt vállalkozásnak vagy vállalkozások társulásainak felkérésére végzi el ezt a megállapítást.

(3)   A közzététel tartalmazza az érintett felek nevét és a határozat tartalmának főbb elemeit. A közzététel során tekintettel kell lenni a vállalkozások jogos érdekeire és üzleti titkaik védelmére.

3. cikk

A Szerződés 88. cikke (1) bekezdésének és (3) bekezdése első mondatának rendelkezéseit alkalmazni kell a Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek termelésére és kereskedelmére vonatkozó támogatásokra.

4. cikk

A 26. rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre a rendeletre vonatkoznának és a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. PEKKARINEN


(1)  Az Európai Parlament 2006. április 27-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL 30., 1962.4.20., 993/62. o. A 49. rendelettel (HL 53., 1962.7.1., 1571/62. o.) módosított rendelet.

(3)  Lásd az I. mellékletet.


I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és annak módosításai

A Tanács 26. rendelete

(HL 30., 1962.4.20., 993. o.)

A Tanács 49. rendelete

(HL 53., 1962.7.1., 1571. o.)

kizárólag az 1. cikk 1. bekezdésének g) pontja


II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

26. rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

2. cikk, (3) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

2. cikk, (4) bekezdés

2. cikk, (3) bekezdés

3. cikk

4. cikk

3. cikk

4. cikk

5. cikk

5. cikk

I. melléklet

II. melléklet


4.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/10


A TANÁCS 1185/2006/EK RENDELETE

(2006. július 24.)

az Európai Gazdasági Közösség és az Angolai Népköztársaság kormánya között létrejött, az Angola partjainál folytatott halászatról szóló megállapodás felmondásáról és a 2792/1999/EK rendelettől való eltérésről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 36. és 37. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdésével és a 300. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Közösség és az Angolai Népköztársaság kormánya között létrejött, az Angola partjainál folytatott halászatról szóló megállapodást (2) (a továbbiakban: a megállapodás) 1989. február 1-jén írták alá Luandában, és az a megállapodás 15. cikke értelmében ugyanazon a napon hatályba lépett.

(2)

A megállapodáshoz csatolt legutóbbi jegyzőkönyvet (3) – amely a 2002. augusztus 3-tól2004. augusztus 2-ig tartó időszakra megállapította a megállapodásban előírt halászati lehetőségeket és pénzügyi hozzájárulást – nem újították meg, mivel az Angolai Köztársaság kormánya által 2004 októberében elfogadott, a vízi biológiai erőforrásokról szóló új jogszabályi keretben megállapított egyes feltételek nincsenek összhangban a közösségi halászhajók Angola vizein folytatott halászatára vonatkozó közösségi előírásokkal.

(3)

Ezért indokolt e megállapodást felmondani, összhangban a megállapodás 14. cikkében megállapított eljárással.

(4)

A halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. december 17-i 2792/1999/EK tanácsi rendelet (4) értelmében a tagállamok támogatást nyújthatnak a halászok és a hajótulajdonosok részére tevékenységük átmeneti megszakításáért, amennyiben a megállapodástól függő közösségi halászati flották esetében az adott halászati megállapodást nem újítják meg vagy felfüggesztik. A támogatás odaítélése legfeljebb hat hónapra szólhat. A támogatás további hat hónappal meghosszabbítható, amennyiben a kérdéses halászati flotta tekintetében végrehajtják a Bizottság által jóváhagyott átalakítási tervet.

(5)

A Bizottság 2005. július 18-án elfogadott egy határozatot, amely a 2000–2006 közötti időszakban Spanyolországnak a strukturális politika 1. célkitűzése alá tartozó régióiban a halászati ágazat közösségi strukturális intervencióira vonatkozó Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) működési programja keretében jóváhagyja az Európai Közösség és az Angolai Köztársaság közötti halászati jegyzőkönyv megújításának elmaradásával érintett halászhajók átalakítási tervét.

(6)

Az átalakítási terv végrehajtásának megkönnyítése érdekében a tervben résztvevő közösségi halászhajók részére – amelyeknek a megállapodás felmondása következtében abba kell hagyniuk a megállapodás alapján végzett tevékenységüket – mentességet kell biztosítani a 2792/1999/EK rendelet egyes rendelkezései alól. E hajókra nem vonatkoznak különösen az alábbi kötelezettségek: a tevékenységek átmeneti megszüntetéséért, illetve a felújításra, korszerűsítésre vagy felszerelésre nyújtott állami támogatás megtérítése, valamint a közösségi hajólajstromból való törlést megelőző évben a tevékenységek folyamatos végzésének bizonyítása,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Európai Gazdasági Közösség és az Angolai Népköztársaság kormánya között létrejött, az Angola partjainál folytatott halászatról szóló, 1989. február 1-jén Luandában aláírt megállapodás a Közösség nevében felmondásra kerül.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodás felmondásáról az Angolai Köztársaság kormányát értesíteni jogosult személyeket.

3. cikk

(1)   A 2005. július 18-i bizottsági határozattal jóváhagyott átalakítási tervben felsorolt közösségi halászhajókra nem vonatkozik a 2792/1999/EK rendelet 10. cikke (3) bekezdése b) pontjának ii. alpontja, 10. cikkének (4) bekezdése és III. mellékletének 1.1. a) pontja.

(2)   A 2792/1999/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdésében foglalt mentességben részesülő halászhajók halászati kapacitását a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (5) 11. cikke (3) bekezdésének rendelkezéseinek hatálya alá tartozó, állami támogatással történő flottából kilépésnek kell tekinteni.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. PEKKARINEN


(1)  2006. május 16-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 268., 1987.9.19., 66. o.

(3)  HL L 351., 2002.12.28., 92. o.

(4)  HL L 337., 1999.12.30., 10. o. A legutóbb a 485/2005/EK rendelettel (HL L 81., 2005.3.30., 1. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.


4.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/12


A BIZOTTSÁG 1186/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 3.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. augusztus 4-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 3-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. augusztus 3-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0707 00 05

052

58,1

388

52,4

524

46,9

999

52,5

0709 90 70

052

52,0

999

52,0

0805 50 10

388

70,8

524

42,6

528

57,2

999

56,9

0806 10 10

052

95,9

204

173,8

220

190,1

508

55,0

999

128,7

0808 10 80

388

90,5

400

104,7

508

82,9

512

96,9

524

66,4

528

123,9

720

81,3

804

99,8

999

93,3

0808 20 50

052

138,2

388

98,2

512

77,8

528

73,7

720

31,1

804

186,4

999

100,9

0809 20 95

052

328,4

400

287,4

404

316,7

999

310,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

148,4

999

148,4

0809 40 05

068

110,8

093

52,7

098

59,4

624

124,4

999

86,8


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


4.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/14


A BIZOTTSÁG 1187/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 3.)

a 21. cikk egyes tagállamok esetében történő alkalmazása tekintetében a 796/2004/EK rendelettől való eltérésről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK rendeletre (1) és különösen annak 145n. cikkére,

mivel:

(1)

A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 796/2004/EK bizottsági rendelet (2) 21. cikke rendelkezik a későn benyújtott támogatási kérelmek esetében alkalmazott csökkentésekről.

(2)

Számos tagállam tapasztalt kivételes körülményeket a 2006-os egységes kérelem adminisztrációja során. Ez a helyzet viszont változó mértékben hatással volt az érintett tagállamok gazdálkodóinak abbéli esélyére, hogy egységes kérelmüket a 796/2004/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében előírt határidőn belül benyújtsák. Következésképp a helyzet valószínűleg indokolatlanul veszélyeztetheti egyes gazdálkodók abbéli jogát, hogy teljes egészében megkapják azt a támogatást, amelyre normális esetben jogosultak.

(3)

Az Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Portugália, Olaszország és Spanyolország váratlan problémákat tapasztalt az új egységes támogatási rendszer gyakorlati végrehajtásában, különösen a nem előrelátható műszaki és adminisztratív nehézségeknek köszönhetően. Továbbá az olajbogyó-ágazatnak a rendszerbe történő felvétele jelentősen növelte a rendszer összetettségét. A kérelmet benyújtó gazdálkodók nagy száma és a bejelentendő olajbogyó-területek összetett számítási módja tovább bonyolította a 2006-ra benyújtott kérelmek kezelését Franciaországban, Olaszországban, Portugáliában és Spanyolországban.

(4)

Magyarországon az árvizek által előidézett súlyos helyzet és Lengyelországban az első alkalommal kinyomtatandó vonatkozó grafikus információ kinyomtatása során bekövetkezett váratlan műszaki nehézségek következtében az illetékes hatóságok csak jelentős késéssel tudták terjeszteni a teljes igénylőlapokat a gazdálkodók között, ami hatással volt a gazdálkodók határidőn belüli kérelem benyújtására.

(5)

Tekintettel e helyzetre helyénvaló 2006-ra nem alkalmazni a munkanaponkénti 1 %-os csökkentést, továbbá a 796/2004/EK rendelet 21. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételt sem kell alkalmazni azon kérelmek tekintetében, amelyeket az egyes érintett tagállamok egyedi körülményeivel összhangban megállapított időponton belül nyújtottak be.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 796/2004/EK rendelet 21. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, az abban meghatározott munkanaponkénti 1 %-os csökkentés és kivétel nem alkalmazandó az illetékes hatóságokhoz a következő határidőig benyújtott egységes kérelmekre:

a)

2006. május 31-ig a következőkre vonatkozóan:

i.

Franciaország:

az e rendelet I. mellékletében felsorolt franciaországi megyékben működő gazdálkodók,

azok a gazdálkodók, akik kérelmüket 2006. május 15-e előtt kezdték elektronikus úton benyújtani, de nem állt módjukban befejezni a kérelem elektronikus úton történő benyújtását az említett időpontig;

ii.

Magyarország az e rendelet II. mellékletében felsorolt területek tekintetében;

iii.

Hollandia;

b)

2006. június 15-ig a következőkre vonatkozóan:

i.

Franciaország, az egységes támogatási rendszer igénybevételére jogosult olajbogyót termelő gazdálkodók;

ii.

Spanyolország az e rendelet III. mellékletében felsorolt autonóm közösségek tekintetében;

iii.

Olaszország;

iv.

Lengyelország;

v.

az Egyesült Királyság Anglia tekintetében;

vi.

Portugália, az egységes támogatási rendszer igénybevételére jogosult olajbogyót termelő gazdálkodók.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 3-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 953/2006/EK rendelettel (HL L 175., 2006.6.29., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 141., 2004.4.30., 18. o. A legutóbb a 659/2006/EK rendelettel (HL L 116., 2006.4.29., 20. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Az 1. cikk a) pontja i. alpontjának első francia bekezdésében említett franciaországi megyék

 

Alpes-de-Haute-Provence

 

Alpes-Maritimes

 

Bouches-du-Rhône

 

Haute-Corse

 

Corse du Sud

 

Var

 

Vaucluse

 

Guadeloupe

 

Martinique

 

Guyane

 

Réunion


II. MELLÉKLET

A 1. cikk a) pontjának ii. alpontjában említett magyarországi területek

 

Szeged

 

Kiszombor

 

Csongrád

 

Domaszék

 

Ópusztaszer

 

Dóc

 

Bordány

 

Békésszentandrás

 

Gyomaendrőd

 

Hunya

 

Szeghalom

 

Szarvas

 

Ágasegyháza

 

Akasztó

 

Bácsalmás

 

Bácsbokod

 

Bácsborsód

 

Bácsszentgyörgy

 

Bácsszőlős

 

Balotaszálás

 

Bátya

 

Borota

 

Bugac

 

Csengőd

 

Csólyospálya

 

Dusnok

 

Érsekcsanád

 

Fajsz

 

Fülöpháza

 

Harkakötöny

 

Harta

 

Hercegszántó

 

Izsák

 

Kalocsa

 

Kaskantyú

 

Katymár

 

Kecel

 

Kecskemét

 

Kecskemét-Szarkás

 

Kiskőrös

 

Kiskunfélegyháza

 

Kiskunhalas

 

Kisszálás

 

Kömpöc

 

Kunfehértó

 

Kunszállás

 

Lakitelek

 

Madaras

 

Mátételke

 

Orgovány

 

Páhi

 

Soltszentimre

 

Soltvadkert

 

Szentkirály

 

Tabdi

 

Tiszaalpár

 

Tiszakécske

 

Uszód

 

Városföld

 

Zsana


III. MELLÉKLET

A 1. cikk b) pontjának ii. alpontjában említett spanyol autonóm közösségek.

 

Andalucía

 

Aragón

 

Extremadura

 

Islas Baleares

 

Comunidad Autónoma del País Vasco

 

Castilla-La Mancha

 

Castilla y León

 

Cataluña

 

La Rioja

 

Madrid

 

Región de Murcia

 

Comunidad Foral de Navarra

 

Comunidad Valenciana


4.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/19


A BIZOTTSÁG 1188/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 3.)

a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikkére,

mivel:

(1)

A fehér cukor, a nyerscukor és egyes szirupok irányadó árát, valamint a behozatalukra vonatkozó kiegészítő vám összegét a 2006/2007-es gazdasági évre az 1002/2006/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette. Ezen árakat és vámokat legutóbb az 1174/2006/EK bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az említett összegeket a 951/2006/EK rendeletben foglalt általános és részletes rögzítési szabályoknak megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2006/2007-es gazdasági évre az 1002/2006/EK rendelet által rögzített, a 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok módosultak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. augusztus 4-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 3-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 55., 2006.2.28., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 178., 2006.7.1., 36. o.

(4)  HL L 211., 2006.8.1., 20. o.


MELLÉKLET

A fehércukor, a nyerscukor és az 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok 2006. augusztus 4-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

28,08

2,86

1701 11 90 (1)

28,08

7,49

1701 12 10 (1)

28,08

2,73

1701 12 90 (1)

28,08

7,06

1701 91 00 (2)

33,85

8,31

1701 99 10 (2)

33,85

4,18

1701 99 90 (2)

33,85

4,18

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  A 318/2006/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 58., 2006.2.28., 1. o.).

(2)  A 318/2006/EK rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén.

(3)  1 %-os szacharóztartalom esetén.


4.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/21


A BIZOTTSÁG 1189/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 3.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 66. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni tálibokat illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azokat a személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzkészletek és gazdasági források befagyasztása vonatkozik.

(2)

2006. július 25-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankciós bizottsága arról határozott, hogy módosítja azon személyek, csoportok és szervezetek listáját, amelyekre vonatkozóan alkalmazni kell a pénzügyi alapok és gazdasági források befagyasztását. Az I. mellékletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon kerül hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 3-án.

a Bizottság részéről

Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb a 674/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 116., 2006.4.29., 58. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” pontban az „Al Rashid Trust (más néven: Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karacsi, Pakisztán,

Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakisztán,

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karacsi, Pakisztán, tel. 668 33 01, tel. 0300-820 91 99; fax 662 38 14,

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakisztán, tel. 042-681 20 81,

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karacsi; tel. 497 92 63,

617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karacsi; tel. 587-25 45,

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karacsi, Pakisztán; tel. 262 38 18-19,

Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakisztán,

Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakisztán,

Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakisztán,

Office Dha'rbi-M'unin, legfelső emelet, Dr. Dawa Khan fogorvos, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakisztán,

Afganisztáni tevékenységek: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif,

További tevékenységek helye: Koszovó, Csecsenföld”

bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Aid Organisation of The Ulema (alias a) Al Rashid Trust; b) Al Rasheed Trust; c) Al-Rasheed Trust; d) Al-Rashid Trust). Címe:

a)

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karacsi, Pakisztán (tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; fax 662 38 14);

b)

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karacsi (tel. 497 92 63);

c)

617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karacsi (tel. 587 25 45);

d)

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karacsi, Pakisztán (tel. 262 38 18-19);

e)

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakisztán (tel. 042-681 20 81).

Egyéb információ: a) székhelyek Pakisztánban; b) számlaszámok a Habib Bank Ltd. devizarészlegénél: 05501741 és 06500138.”

2.

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” pontban az „Al-Nur Honey Press Shops (másképpen: Al-Nur Honey Center), Sanaa, Jemen” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Címe: Sanaa, Jemen. Egyéb információ: alapította Mohamed Mohamed A-Hamati (Hufash District, El Mahweet Governate, Jemen).”

3.

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” pontban az „Eastern Turkistan Islamic Movement vagy East Turkistan Islamic Movement (Kelet-türkisztáni Iszlám Mozgalom – ETIM) (más néven Eastern Turkistan Islamic Party [Kelet-türkisztáni Iszlám Párt] vagy Eastern Turkistan Islamic Party of Allah [Allah Kelet-türkisztáni Iszlám Pártja])” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Eastern Turkistan Islamic Movement (alias a) The Eastern Turkistan Islamic Party [Kelet-türkisztáni Iszlám Párt]; b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah [Allah Kelet-türkisztáni Iszlám Pártja]).”

4.

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” pontban a „Global Relief Foundation (alias a) GRF; b) Fondation Secours Mondial; c) Secours mondial de France; d) SEMONDE; e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l.; f) Fondation Secours Mondial v.z.w; g) FSM; h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w.; i) Fondation Secours Mondial – Kosova; j) Fondation Secours Mondial »World Relief«). Címe:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.;

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.;

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franciaország;

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium;

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brüsszel), Belgium;

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brüsszel), Belgium;

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina;

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina;

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Koszovó;

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Koszovó;

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánia;

l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Iszlamabad, Pakisztán.

Egyéb információ:

a)

Egyéb külföldi előfordulásai: Afganisztán, Azerbajdzsán, Bangladesh, Csecsenföld (Oroszország), Kína, Eritrea, Etiópia, Grúzia, India, Ingusföld (Oroszország), Irak, Jordánia, Kasmír, Libanon, Ciszjordánia és Gáza, Sierra Leone, Szomália és Szíria;

b)

nyilvántartási száma az USA Szövetségi Munkaügyi Hivatalában: 36-3804626;

c)

HÉA-azonosítója: BE 454 419 759;

d)

Belgiumi címei azonosak a Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l. és a Fondation Secours Mondial vzw. since 1998 címeivel.”

bejegyzés helyébe a következő kerül:

Global Relief Foundation (alias a) GRF; b) Fondation Secours Mondial; c) Secours mondial de France; d) SEMONDE; e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l.; f) Fondation Secours Mondial v.z.w; g) FSM; h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w.; i) Fondation Secours Mondial – Kosova; j) Fondation Secours Mondial „World Relief”). Címe:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.;

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA;

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franciaország;

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium;

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brüsszel), Belgium;

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brüsszel), Belgium;

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina;

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina;

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Koszovó;

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Koszovó;

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánia;

l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Iszlamabad, Pakisztán.

Egyéb információ:

a)

Egyéb külföldi előfordulásai: Afganisztán, Azerbajdzsán, Bangladesh, Csecsenföld (Oroszország), Kína, Eritrea, Etiópia, Grúzia, India, Ingusföld (Oroszország), Irak, Jordánia, Libanon, Ciszjordánia és Gáza, Sierra Leone, Szomália és Szíria;

b)

Nyilvántartási száma az USA Szövetségi Munkaügyi Hivatalában: 36-3804626;

c)

HÉA-azonosítója: BE 454 419 759;

d)

Belgiumi címei 1998 óta azonosak a Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. és a Fondation Secours Mondial vzw. címeivel.

5.

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” pontban a „Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), másképpen Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; irodák: Pakisztán és Afganisztán. Megjegyzés: kizárólag a szervezet pakisztáni és afganisztáni irodái” bejegyzés helyére a következő kerül:

„Revival of Islamic Heritage Society (alias a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya; b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent; c) Jamia Ihya Ul Turath; d) RIHS). Irodák: Pakisztán és Afganisztán. Egyéb információ: kizárólag a szervezet pakisztáni és afganisztáni irodái.”

6.

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” pontban a „Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (másképpen: Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin)” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion; b) Riyadh-as-Saliheen; c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs; d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin; e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids [Martyrs]; f) RSRSBCM).”

7.

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” pontban a Special Purpose Islamic Regiment (másképpen: the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment) bejegyzés helyébe a következő kerül:

»Special Purpose Islamic Regiment (alias a) The Islamic Special Purpose Regiment; b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment; c) Islamic Regiment of Special Meaning; d) SPIR).«

8.

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” pontban a „Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Svájc” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Olaszország.”

9.

A „Természetes személyek” pontban az „Anafi, Nazirullah, Maulavi (kereskedelmi attasé, tálib »nagykövetség«, Iszlamabád)” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Nazirullah Aanafi. Rangja: maulavi. Tisztsége: kereskedelmi attasé, tálib »nagykövetség«, Iszlamabád, Pakisztán. Születési ideje: 1962. Születési helye: Kandahar, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevelének száma: D 000912 (kiadás kelte: 1998.6.30.).”

10.

A „Természetes személyek” pontban a „Qadeer, Abdul, General (katonai attasé, tálib »nagykövetség«, Iszlamabad)” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Abdul Qadeer. Rangja: tábornok. Tisztsége: katonai attasé, tálib »nagykövetség«, Iszlamabád, Pakisztán. Születési ideje: 1967. Születési helye: Nangarhar, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevelének száma: D 000974.”

11.

A „Természetes személyek” pontban a „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq; b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad; c) Aiadi, Ben Muhammad; d) Aiady, Ben Muhammad; e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig; g) Abou El Baraa). Cím: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Németország; b) 129 Park Road, NW8, London, Anglia; c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgium; d) Street of Provare 20, Szarajevo, Bosznia és Hercegovina (utolsó bejegyzett lakcíme Bosznia és Hercegovina). Születési ideje: a) 1963.3.21.; b) 1963.1.21. Születési helye: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: a) tunéziai; b) bosznia és hercegovinai. Útlevélszáma: a) E 423362 kiállítva Iszlamabadban, 1988.5.15.; b) bosznia és hercegovinai útlevelének száma 0841438, kiállítva 1998.12.30. lejárati ideje: 2003.12.30. Nemzeti személyi azonosítószáma: 1292931. Egyéb információ: a) belgiumi címe egy postafiókcím; b) apja neve Mohamed, anyja neve Medina Abid; c) értesülések szerint az írországi Dublinban él” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq; b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad; c) Aiadi, Ben Muhammad; d) Aiady, Ben Muhammad; e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig; g) Chafiq Ayadi; h) Chafik Ayadi; i) Ayadi Chafiq; j) Ayadi Chafik; k) Abou El Baraa). Címe: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Németország; b) 129 Park Road, London NW8, Anglia; c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgium; d) Street of Provare 20, Szarajevo, Bosznia és Hercegovina (utolsó bejegyzett lakcíme Bosznia és Hercegovina). Születési ideje: a) 1963.3.21.; b) 1963.1.21. Születési helye: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: a) tunéziai; b) bosznia és hercegovinai. Útlevelének száma: a) E 423362 (kiállítva Iszlamabadban, 1988.5.15-én; b) 0841438 (bosznia és hercegovinai útlevele kiállítva 1998.12.30-án, lejárati ideje: 2003.12.30.). Nemzeti személyi azonosítószáma: 1292931. Egyéb információ: a) belgiumi címe postafiókcím; b) apja neve Mohamed, anyja neve Medina Abid; c) értesülések szerint az írországi Dublinban él.”

12.

A „Természetes személyek” pontban az „Ahmed Mohammed Hamed Ali (másképpen: Abdurehman, Ahmed Mohammed; másképpen: Abu Fatima; másképpen: Abu Islam; másképpen: Abu Khadiijah; másképpen: Ahmed Hamed; másképpen: Ahmed The Egyptian; másképpen: Ahmed, Ahmed; másképpen: Al-Masri, Ahmad; másképpen: Al-Surir, Abu Islam; másképpen: Ali, Ahmed Mohammed; másképpen: Ali, Hamed; másképpen: Hemed, Ahmed; másképpen: Shieb, Ahmed; másképpen: Shuaib), Afganisztán; született: 1965, Egyiptom; egyiptomi állampolgár” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed; b) Ahmed Hamed; c) Ali, Ahmed Mohammed; d) Ali, Hamed; e) Hemed, Ahmed; f) Shieb, Ahmed; g) Abu Fatima; h) Abu Islam; i) Abu Khadiijah; j) Ahmed The Egyptian; k) Ahmed, Ahmed; l) Al-Masri, Ahmad; m) Al-Surir, Abu Islam; n) Shuaib. Születési ideje: 1965. Születési helye: Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi.”

13.

A „Természetes személyek” pontban az „Al-Jadawi, Saqar; született kb. 1965; feltehetőleg jemeni és szaúdi állampolgár; Oszáma Bin Láden szárnysegédje” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Saqar Al-Jadawi (alias Saqr Al-Jaddawi). Címe: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Születési ideje: 1965. Születési helye: Al-Mukalla, Jemen. Állampolgársága: jemeni. Útlevelének száma: 00385937. Egyéb információ: a) címe korábbi cím; b) Oszáma Bin Láden gépkocsivezetője és személyi testőre 1996-tól 2001-ig.”

14.

A „Természetes személyek” pontban a „Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI (más néven a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI). Születési idő: 1950. Születési hely: Jemen. Állampolgárság: jemeni. Útlevélszám: A005487 (Jemen), 1995. augusztus 13-án kiállítva.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani (alias a) Abdelmajid Al-Zindani; b) Abd Al-Majid Al-Zindani; c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Rangja: sejk. Címe: Sanaa, Jemen. Születési ideje: a) 1942; b) körülbelül 1950. Születési helye: Jemen. Állampolgársága: jemeni. Útlevelének száma: A005487 (kibocsátva 1995.8.13-án).”

15.

A „Természetes személyek” pontban az „Allamuddin, Syed (második titkár, tálib »főkonzulátus« Pesavár)” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Sayed Allamuddin Athear. Tisztsége: második titkár, tálib »főkonzulátus«, Pesavár, Pakisztán. Születési ideje: 1955. Születési helye: Badakshan. Állampolgársága: afgán. Útlevelének száma: D 000994.”

16.

A „Természetes személyek” pontban a Huda bin Abdul HAQ (másképpen: a) ali Gufron; b) Ali Ghufron; c) Ali Gufron al Mukhlas; d) Mukhlas; e) Muklas; f) Muchlas; g) Sofwan); Születési idő: a) 1960. február 9.; b) 1960. február 2.; születési hely: Solokuro alkörzet a Lamongan körzetben, Kelet-Jáva tartomány, Indonézia; állampolgárság: indonéz bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Huda bin Abdul Haq (alias a) Ali Gufron; b) Ali Ghufron; c) Ali Gufron al Mukhlas; d) Mukhlas; e) Muklas; f) Muchlas; g) Sofwan). Születési ideje: a) 1960.2.9.; b) 1960.2.2. Születési helye: Solokuro alkörzet a Lamongan körzetben, Kelet-Jáva tartomány, Indonézia. Állampolgársága: indonéz.”

17.

A „Természetes személyek” pontban a „Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; b) Bin al Shibh, Ramzi; c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Születési ideje: 1972.5.1. vagy 1973.9.16. Születési helye: a) Hadramawt, Jemen; b) Khartoum, Szudán. Állampolgársága: a) szudáni; b) jemeni. Jemeni útlevelének száma: 0 085 243, kiállították 1997.11.12-én a jemeni Sanaa-ban.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; b) Bin al Shibh, Ramzi; c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir; e) Ramzi Omar). Születési ideje: a) 1972.5.1.; b) 1973.9.16. Születési helye: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen; b) Khartoum, Szudán. Állampolgársága: a) jemeni; b) szudáni. Útlevelének száma: 00085243 (kiállítva 1997.11.17-én a jemeni Sanaa-ban). Egyéb információ: letartóztatva a pakisztáni Karacsiban 2002.9.30-án.”

18.

A „Természetes személyek” pontban a „Daud, Mohammad (adminisztratív attasé, tálib »nagykövetség«, Iszlamabad)” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Mohammad Daud. Tisztsége: adminisztratív attasé, tálib »nagykövetség«, Iszlamabád, Pakisztán. Születési ideje: 1956. Születési helye: Kabul, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevelének száma: D 00732.”

19.

A „Természetes személyek” pontban a „Fauzi, Habibullah (első titkár/kirendeltségvezető helyettes, tálib »nagykövetség«, Iszlamabad)” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Habibullah Faizi. Tisztsége: második titkár. Születési ideje: 1961. Születési helye: Ghazni, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevelének száma: D 010678 (kiadás kelte: 1993.12.19.).”

20.

A „Természetes személyek” pontban a „Murad, Abdullah, Maulavi (főkonzul, tálib »főkonzulátus«, Quetta)”bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Abdullah Hamad. Rangja: maulavi. Tisztsége: főkonzul, tálib »főkonzulátus«, Quetta, Pakisztán. Születési ideje: 1972. Születési helye: Helmand, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevelének száma: D 00857 (kiadás kelte: 1997.11.20.).”

21.

A „Természetes személyek” pontban az „Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (első titkár, tálib »főkonzulátus«, Quetta)” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Abdul Hai Hazem. Rangja: maulavi. Tisztsége: első titkár, tálib »főkonzulátus«, Quetta, Pakisztán. Születési ideje: 1971. Születési helye: Ghazni, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevelének száma: D 0001203.”

22.

A „Természetes személyek” pontban a „Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (más néven a) Abu Zubaida; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab; c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; e) Abu Zubaydah; f) Tariq); születési idő: 1971. március 12.; születési hely: Rijád, Szaúd-Arábia; állampolgárság: a feltételezés szerint szaúdi és palesztin állampolgár; útlevélszám: az 1984. január 18-án a rijádi Egyiptomi Nagykövetségen 484824 számon kiállított egyiptomi útlevél tulajdonosa; egyéb információ: Oszáma bin Láden közeli munkatársa és a terroristák utazásainak egyik szervezője” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab; c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; e) Abu Zubaydah; f) Tariq). Születési ideje: 1971.3.12. Születési helye: Rijád, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: palesztin. Útlevelének száma: 484824 (egyiptomi útlevél, kiállítva 1984.1.18-án a rijádi Egyiptomi Nagykövetségen). Egyéb információ: Oszáma bin Láden közeli munkatársa és a terroristák utazásainak egyik szervezője.”

23.

A „Természetes személyek” pontban a „Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (főkonzul, tálib »főkonzulátus«, Karacsi)” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Rahamatullah Kakazada. Rangja: maulavi. Tisztsége: főkonzul, tálib »főkonzulátus«, Karacsi, Pakisztán. Születési ideje: 1968. Születési helye: Ghazni, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevelének száma: D 000952 (kiadás kelte: 1999.1.7.).”

24.

A „Természetes személyek” pontban a „Dawood Ibrahim Kaskar (alias a) Dawood Ebrahim; b) Sheikh Dawood Hassan). Születési ideje: 1955. Születési helye: Ratnagiri, India. Állampolgársága: indiai. Útlevelének száma: A-333602, kiállítva: 1985. április 6., Bombay, India.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Dawood Ibrahim Kaskar (alias a) Dawood Ebrahim; b) Sheikh Dawood Hassan; c) Sheikh Ibrahim; d) Hizrat). Születési ideje: 1955.12.26. Születési helye: a) Bombay; b) Ratnagiri, India. Állampolgársága: indiai. Útlevelének száma: A-333602 (kiállítva: 1985.6.4., Bombay, India). Egyéb információ: a) útlevelét az indiai kormány visszavonta; b) India nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki ellene.”

25.

A „Természetes személyek” pontban a „Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias a) Mustafa Kamel Mustafa; b) Adam Ramsey Eaman; c) Kamel Mustapha Mustapha; d) Mustapha Kamel Mustapha; e) Abu Hamza; f) Abu Hamza Al-Masri; g) Al-Masri, Abu Hamza; h) Al-Misri, Abu Hamza). Címe: a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Egyesült Királyság; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1958.4.15. Születési helye: Alexandria, Egyiptom. Egyéb információ: Az Egyesült Királyságban nyomozás folyik ellene.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias a) Mustafa Kamel Mustafa; b) Adam Ramsey Eaman; c) Kamel Mustapha Mustapha; d) Mustapha Kamel Mustapha; e) Abu Hamza; f) Mostafa Kamel Mostafa; g) Abu Hamza Al-Masri; h) Al-Masri, Abu Hamza; i) Al-Misri, Abu Hamza). Címe: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Egyesült Királyság; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1958.4.15. Születési helye: Alexandria, Egyiptom. Állampolgársága: brit. Egyéb információ: Az Egyesült Királyságban nyomozás folyik ellene.”

26.

A „Természetes személyek” pontban a „Mohammad, Akhtar, Maulavi (oktatásügyi attasé, tálib »főkonzulátus«, Pesavár)” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Akhtar Mohammad Maz-Hari. Rangja: maulavi. Tisztsége: oktatásügyi attasé, tálib »főkonzulátus«, Pesavár, Pakisztán. Születési ideje: 1970. Születési helye: Kunduz, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevelének száma: SE 012820 (kiadás kelte: 2000.11.4.).”

27.

A „Természetes személyek” pontban a „Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (kereskedelmi képviselő, tálib »főkonzulátus«, Pesavár)” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Mohammad Sadiq (alias Maulavi Amir Mohammad). Rangja: a) alhaj; b) maulavi. Tisztsége: az afgán kereskedelmi ügynökség vezetője, Pesavár, Pakisztán. Születési ideje: 1934. Születési helye: Ghazni, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevelének száma: SE 011252.”

28.

A „Természetes személyek” pontban a „Nedal Mahmoud Saleh (alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh; b) Hitem). Címe: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Olaszország; b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési helye: Taiz (Jemen). Születési ideje: 1970. március 1. Egyéb információ: 2003.8.19-én Olaszországban letartóztatták” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Nedal Mahmoud Saleh (alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh; b) Salah Nedal; c) Hitem). Címe: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Olaszország; b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési ideje: a) 1970.3.1.; b) 1972.3.26. Születési helye: Taiz, Jemen. Állampolgársága: jemeni. Egyéb információ: 2003.8.19-én Olaszországban letartóztatták.”

29.

A „Természetes személyek” pontban a „Wali, Qari Abdul (első titkár, tálib »főkonzulátus«, Pesavár)” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Qari Abdul Wali Seddiqi. Tisztsége: harmadik titkár. Születési ideje: 1974. Születési helye: Ghazni, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevelének száma: D 000769 (kiadás kelte: 1997.2.2.).”

30.

A „Természetes személyek” pontban a „Shenwary, Haji Abdul Ghafar (harmadik titkár, tálib »főkonzulátus«, Karacsi)” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Abdul Ghafar Shinwari. Rangja: haji. Tisztsége: harmadik titkár, tálib »főkonzulátus«, Karacsi, Pakisztán. Születési ideje: 1965.3.29. Születési helye: Kandahar, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevelének száma: D 000763 (kiadás kelte: 1997.1.9.).”

31.

A „Természetes személyek” pontban a „Najibullah, Maulavi (főkonzul, tálib »főkonzulátus«, Pesavár)” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Najib Ullah (alias Maulvi Muhammad Juma). Rangja: maulavi. Tisztsége: főkonzul, tálib »főkonzulátus«, Pesavár, Pakisztán. Születési ideje: 1954. Születési helye: Farah. Állampolgársága: afgán. Útlevelének száma: 00737 (kiadás kelte: 1996.10.20.).”

32.

A „Természetes személyek” pontban a „Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Születési hely: Vydriha falu, Kelet-Kazahsztán, SZSZSZK. Születési idő: 1952. szeptember 12. Az Orosz Föderáció állampolgára. Útlevél: orosz útlevél száma 1600453.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Címe: Derzhavina utca 281-59, Groznij, Csecsen Köztársaság, Orosz Föderáció. Születési idő: 1952.9.12. Születési hely: Vydrikh falu, Shemonaikhinsk (Verkhubinsk) kerület, Kazahsztán (Szovjet Szocialista Köztársaság). Állampolgársága: orosz. Útlevelének száma: a) 43 No 1600453; b) 535884942 (orosz külföldi útlevél); c) 35388849 (orosz külföldi útlevél). Egyéb információ: a) címe korábbi cím; b) meggyilkolták 2004.2.19-én.”

33.

A „Természetes személyek” pontban a „Zaeef, Abdul Salam, Mullah (különleges és meghatalmazott nagykövet, tálib »nagykövetség«, Iszlamabad)”, a „Zaeef, Abdul Salam (pakisztáni tálib nagykövet)”és a „Zaief, Abdul Salam, Mullah (bányászati és ipari miniszterhelyettes)” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Abdul Salam Zaeef. Rangja: molla. Tisztsége: a) bányászati és ipari miniszterhelyettes; b) különleges és meghatalmazott nagykövet, tálib »nagykövetség«, Iszlamabad, Pakisztán. Születési idő: 1968. Születési hely: Kandahar, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevelének száma: D 001215 (kiadás kelte: 2000.8.29.).”

34.

A „Természetes személyek” pontban a „Zahid, Mohammad, Mullah (harmadik titkár, tálib »nagykövetség«, Iszlamabad)” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Mohammad Zahid. Rangja: molla. Tisztsége: harmadik titkár, tálib »nagykövetség«, Iszlamabad, Pakisztán. Születési idő: 1971. Születési hely: Logar, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevelének száma: D 001206 (kiadás kelte: 2000.7.17.).”


4.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/29


A BIZOTTSÁG 2006/70/EK IRÁNYELVE

(2006. augusztus 1.)

a „politikai közszereplők” fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások és az alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai követelményeit illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 40. cikke (1) bekezdésének a), b) és d) pontjára,

mivel:

(1)

A 2005/60/EK irányelv értelmében a hatálya alá tartozó intézmények és személyek kötelesek egy másik tagállamban vagy harmadik országban lakóhellyel rendelkező, politikai közszereplőkkel folytatott ügyletek vagy üzleti kapcsolatok esetén – kockázatérzékenységi alapon – fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket hozni. A kockázatelemzés keretében helyénvaló lenne, ha az irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek forrásai különösen azokra a termékekre és ügyletekre összpontosítanának, amelyek esetében magas pénzmosási kockázat áll fenn. A politikai közszereplők olyan személyek, akik fontos közfeladatokat látnak el, továbbá az ilyen személyek közvetlen hozzátartozói vagy akikkel közismerten közeli kapcsolatban állnak. Annak érdekében, hogy az ide tartozó személyek csoportjának meghatározásánál koherens legyen a politikai közszereplők fogalmának alkalmazása, elengedhetetlen az érintett országok közötti társadalmi, politikai és gazdasági eltérések figyelembe vétele.

(2)

A 2005/60/EK irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek esetlegesen nem sorolják be az ügyfelet a politikai közszereplők egyik kategóriájába tartozóként sem, annak ellenére, hogy e tekintetben indokolt és megfelelő intézkedéseket hoztak. Ilyen körülmények között a tagállamoknak hatásköreik alkalmazása során a fenti irányelv vonatkozásában kellő figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy elkerüljék e személyek ilyen jellegű mulasztásért történő automatikus felelősségre vonását. A tagállamoknak figyelembe kell venniük az irányelvnek való megfelelés könnyítését egyaránt, azáltal hogy az érintett intézményeknek és személyeknek biztosítják a szükséges iránymutatásokat.

(3)

A nemzeti szintnél alacsonyabb szintű közfeladatokat rendszerint nem kell fontosnak tekinteni. Amennyiben azonban politikai közszereplésük a hasonló nemzeti szintű pozícióhoz kötött közszerepléshez hasonlítható, az irányelv hatálya alá tartozó intézményeknek és személyeknek – kockázatérzékenységi alapon – meg kell vizsgálniuk, hogy az ilyen közfeladatokat ellátó személyeket politikai közszereplőknek kell-e tekintetni.

(4)

A 2005/60/EK irányelv követelménye, amely szerint az irányelv hatálya alá tartozó intézményeknek és személyeknek azonosítaniuk kell a fontos közfeladatokat ellátó természetes személyekkel közeli kapcsolatban állókat, akkor alkalmazandó ha, nyilvánosan ismert a személlyel való viszony vagy az intézménynek, illetve a személynek oka van feltételezni a kapcsolat fennállását. Ennélfogva e feltétel ismerete nem feltételezi, hogy az irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek aktív kutatást végeznek.

(5)

A politikai közszereplők fogalma alá tartozó személyeket a fontos közfeladatok ellátásának beszüntetését követően – egy minimális időszak közbeiktatásával – a továbbiakban nem kell ebbe a kategóriába sorolni.

(6)

Míg az általános ügyfél-átvilágítási eljárások alacsony kockázattal bíró helyzetekhez – kockázatérzékenységi alapon – történő hozzáigazítása megfelelő eszköznek bizonyul a 2005/60/EK irányelv értelmében, és tekintettel arra, hogy az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások másutt megfelelő ellenőrzéseket és egyensúlyokat követelnek a pénzmosásnak és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására irányuló rendszerben, az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások alkalmazását meghatározott számú esetre kell korlátozni. Ezen esetekben továbbra is fennállnak az irányelv hatálya alá tartozó intézményekre és személyekre vonatkozó követelmények, amelyektől többek között az üzleti kapcsolatok folyamatos figyelemmel kísérését várják annak érdekében, hogy felderíthetők legyenek az olyan bonyolult vagy szokatlanul nagy ügyletek, amelyeknek nincs nyilvánvaló gazdasági vagy egyértelműen jogszerű céljuk.

(7)

A belföldi hatóságokat saját tagállamukban rendszerint alacsony kockázattal bíró ügyfélnek tekintik és a 2005/60/EK irányelv értelmében egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások tárgyát képezik. Mindamellett a közösségei intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek, beleértve az Európai Központi Bankot (EKB), egyike sem igényelhet közvetlenül az irányelv alapján egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárást a „belföldi hatóság” kategória vagy az EKB esetén a „hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató” kategória keretében. Úgy tűnik viszont, hogy e jogalanyok a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása tekintetében nem jelentenek magas kockázatot, és ennélfogva alacsony kockázattal bíró ügyfélnek tekinthetők és – feltéve, hogy teljesülnek a megfelelő feltételek – egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárásban részesülhetnek.

(8)

Ezen túlmenően alkalmazhatónak kell lenni az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárásoknak a 2005/60/EK irányelv szerinti pénzügyi szolgáltató fogalma alá nem tartozó pénzügyi tevékenységeket folytató jogalanyok esetében, akik azonban az irányelvnek megfelelően a nemzeti jog hatálya alá tartoznak és az azonosságukat, illetve a megfelelő ellenőrzési mechanizmusokat, különösen a fokozott felügyeletet illetően megfelelnek az elegendő átláthatóság követelményének. Ide tartozhatnak az általános biztosítási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások.

(9)

Lehetőséget kell adni az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások alkalmazására meghatározott körülmények esetén az olyan termékeknél és kapcsolódó ügyleteknél, ahol például az adott pénzügyi termék haszna rendszerint nem harmadik felek javára és csak hosszú távon realizálható, mint például bizonyos befektetési célú biztosítási kötvények vagy takarékszámlák, vagy ahol a pénzügyi termék tárgyi eszközök finanszírozására irányul: olyan lízing-megállapodás formájában, amelyben az alapul szolgáló eszköz jogcíme és a hasznok szedésének joga a lízingcégnél marad, vagy kisösszegű fogyasztói hitel formájában, feltéve, hogy az ügyleteket bankszámlákon bonyolítják és megfelelő küszöbérték alatt vannak. Az államilag ellenőrzött termékek, amelyek rendszerint egy meghatározott ügyféltípusra vonatkoznak, mint például a gyermekek javára szóló takarékszámlák, egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások alá kerülnek, még az összes feltétel nem teljesülése esetén is. Állami ellenőrzés alatt a pénzügyi piacok szokásos felügyeletét meghaladó tevékenység értendő, és nem értelmezhető az állam által közvetlenül kibocsátott fedezett termékekre, például az államkötvényre.

(10)

A tagállamoknak az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások alkalmazásának engedélyezése előtt értékelniük kell, hogy az érintett ügyfelek vagy termékek és kapcsolódó ügyletek a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása tekintetében alacsony kockázatot jelentenek-e, különös figyelmet fordítva ezen ügyfelek valamennyi tevékenységére, illetve valamennyi olyan termék- vagy ügylettípusra, amelyek – természetüknél fogva – különösen alkalmasak arra, hogy a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása céljára felhasználják őket vagy visszaéljenek velük. Kockázati tényezőként és potenciálisan gyanúsnak kell különösen tekinteni az ügyfelek által tett valamennyi olyan kísérletet, ahol az alacsony kockázattal bíró termékek esetében megpróbálnak névtelenül vagy azonosságukat elrejtve fellépni.

(11)

A természetes vagy jogi személyek bizonyos körülmények között eseti vagy nagyon korlátozott alapon, egyéb nem pénzügyi tevékenységek kiegészítéseként folytathatnak pénzügyi tevékenységet, mint például a vendégeik számára valutaváltási szolgáltatást nyújtó szállodák. A 2005/60/EK irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára annak eldöntését, hogy az ilyen jellegű pénzügyi tevékenységek az irányelv hatálya alá tartoznak-e. A tevékenység eseti vagy nagyon korlátozott természetének értékelését az érintett vállalkozás ügyleteivel és árbevételével összefüggésben a mennyiségi küszöbértékre hivatkozva kell elvégezni. E küszöbértékeket az országok közötti különbségek figyelembe vétele érdekében nemzeti szinten, a pénzügyi tevékenység típusától függően kell meghatározni.

(12)

Ezen túlmenően pénzügyi tevékenységet eseti vagy nagyon korlátozott alapon folytató személy nem nyújthat a nyilvánosság számára teljes körű pénzügyi szolgáltatást, csak olyan szolgáltatásokat, amelyek fő üzleti tevékenysége teljesítményének javításához szükségesek. Amennyiben a 2005/60/EK irányelv hatálya alatti tevékenység a személy fő tevékenysége, nem nyújtható mentesség az eseti vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenységekre, kivéve az árukereskedőket illetően.

(13)

Néhány pénzügyi tevékenység, mint például a pénzváltás vagy készpénzátutalás, alkalmasabbak arra, hogy a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása céljára felhasználják őket vagy visszaéljenek velük. Ennélfogva szükséges annak biztosítása, hogy az ilyen vagy hasonló pénzügyi tevékenységek ne mentesüljenek a 2005/60/EK irányelv hatálya alól.

(14)

Rendelkezni kell arról, hogy a 2005/60/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdése szerinti határozatokat szükség esetén a lehető leggyorsabban vissza lehessen vonni.

(15)

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a mentességről szóló határozatokkal nem élnek vissza a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása céljaiból. Különösen azon esetekben kell elkerülniük a 2005/60/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdése szerinti határozatok elfogadását, amikor a nemzeti hatóságok az üzleti kapcsolat figyelemmel kísérését biztosító (monitoring) vagy végrehajtó tevékenysége több tagállam közötti hatásköri átfedés eredményeként különleges nehézségeket okoz, mint például a pénzügyi szolgáltatások nyújtása a különböző tagállamokban lévő kikötők közötti szállítási szolgáltatást biztosító hajók fedélzetén.

(16)

Ezen irányelv alkalmazása nem sérti a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendelet (2) és az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendelet (3) alkalmazását.

(17)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Tárgy

Ezen irányelv a 2005/60/EK irányelvhez végrehajtási intézkedéseket állapít meg az alábbiakat illetően:

1.

a 2005/60/EK irányelv 3. cikkének (8) bekezdésében meghatározott politikai közszereplők kategóriájának technikai szempontjai;

2.

a fenti irányelv 11. cikkének (2) és (5) bekezdésében említettek értelmében technikai követelmények annak értékeléséhez, hogy az adott eset mennyiben jár alacsony kockázattal a pénzmosást vagy a terrorizmus finanszírozását illetően;

3.

technikai követelmények annak értékeléséhez, hogy a 2005/60/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdése szerint igazolt-e, hogy a pénzügyi tevékenységgel alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon foglalkozó természetes vagy jogi személyekre nem alkalmazzák a fenti irányelvet.

2. cikk

Politikai közszereplők

(1)   A 2005/60/EK irányelv 3. cikkének (8) bekezdése alkalmazásában „természetes személyek, akik fontos közfeladatokat látnak vagy láttak el” a következő személyek:

a)

államfők, kormányfők, miniszterek és miniszterhelyettesek vagy államtitkárok;

b)

országgyűlési képviselők;

c)

a legfelsőbb bíróságok, alkotmánybíróságok és magas rangú bírói testületek tagjai, akik döntései ellen – kivételes körülményektől eltekintve – rendszerint nem lehet fellebbezni;

d)

a számvevőszékek és a központi bankok igazgatósági tagjai;

e)

nagykövetek, ügyvivők és a fegyveres erők magas rangú tisztviselői;

f)

állami vállalkozások ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagjai.

Az első albekezdése a)–f) pontjában megszabott kategóriák nem érvényesek a középvezetőkre vagy a beosztottakra.

Az első albekezdés a)–e) pontjában meghatározott kategóriák adott esetben közösségi vagy nemzetközi szintű pozíciókra is kiterjednek.

(2)   A 2005/60/EK irányelv 3. cikkének (8) bekezdése alkalmazásában „közvetlen hozzátartozóinak” számít:

a)

a házastárs;

b)

a nemzeti jogszabály alapján a házastárssal egyenrangú élettárs;

c)

a gyermekek és azok házastársai vagy élettársai;

d)

a szülők.

(3)   A 2005/60/EK irányelv 3. cikkének (8) bekezdése alkalmazásában „közeli kapcsolatban álló személynek” számítanak az alábbi személyek:

a)

bármely természetes személy, aki az (1) bekezdésben említett személlyel közösen jogalanyok és társulás jellegű jogi megállapodások tényleges tulajdonosaként ismert vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;

b)

bármely természetes személy, aki egyedüli tényleges tulajdonosa egy jogalanynak vagy társulás jellegű jogi megállapodásnak, amelyről tudott, hogy gyakorlatilag az (1) bekezdésben említett személy javára hozták létre.

(4)   A fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések – kockázatérzékenységi alapon – történő alkalmazásának sérelme nélkül amennyiben a személy legalább egy éve felhagyott az e cikk (1) bekezdése szerinti fontos közfeladatok ellátásával, a 2005/60/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében említett intézmények és személyek nem kötelesek őt a továbbiakban politikai közszereplőnek tekinteni.

3. cikk

Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás

(1)   A tagállamok a 2005/60/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában és e cikk (4) bekezdésének fenntartásával azokat az ügyfeleket, amelyek hatóságok vagy állami szervek és az alábbi feltételek mindegyikét teljesítik, a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása tekintetében alacsony kockázatot jelentőnek tekinthetik:

a)

az ügyfél közfeladatokat lát el az Európai Unióról szóló szerződés, a Közösségekről szóló szerződések vagy a Közösségek másodlagos joga értelmében;

b)

az ügyfél azonossága nyilvánosan hozzáférhető, átlátható és bizonyos;

c)

az ügyfél tevékenységei, valamint számviteli gyakorlatai átláthatók;

d)

vagy elszámoltatható az ügyfél a közösségi intézmények, illetve egy tagállam hatóságai felé, vagy olyan egyéb megfelelő ellenőrzési és kiegyensúlyozó eljárások léteznek, amelyek biztosítják az ügyfél tevékenységének ellenőrzését.

(2)   A tagállamok a 2005/60/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában és e cikk (4) bekezdésének fenntartásával azokat az ügyfeleket, amelyek nem minősülnek hatóságnak vagy állami szervnek azonban az alábbi feltételek mindegyikét teljesítik, a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása tekintetében alacsony kockázatot jelentőnek tekinthetik:

a)

az ügyfél olyan jogi személy, aki olyan pénzügyi tevékenységeket folytat, amelyek nem esnek a 2005/60/EK irányelv 2. cikkének hatálya alá, viszont a fenti irányelv 4. cikke szerint a nemzeti jogban kiterjesztették rájuk a fenti irányelvből eredő kötelezettségeket;

b)

az ügyfél azonossága nyilvánosan hozzáférhető, átlátható és bizonyos;

c)

az ügyfélnek a pénzügyi tevékenységek vállalásához kötelező engedélyre van szüksége a nemzeti jogszabályok szerint, ami elutasítható, amennyiben az illetékes hatóságok nem győződtek meg arról, hogy az ilyen jogalany üzleti tevékenységét ténylegesen vezető vagy a jövőben vezetővé váló személyek vagy a tényleges tulajdonos alkalmas és megfelelő személyek;

d)

az ügyfél a 2005/60/EK irányelv 37. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes hatóságok felügyeletének tárgyát képezi az említett irányelvet átültető nemzeti jogszabályoknak és adott esetben a nemzeti jogszabályok értelmében további kötelezettségeknek való megfelelést illetően;

e)

az ügyfél részéről az a) pont szerinti kötelezettségeknek való meg nem felelés hatékony, arányos és visszatartó szankciókat von maga után, beleértve a megfelelő igazgatási intézkedések meghozásának vagy igazgatási szankciók alkalmazásának lehetőségét.

Az első albekezdés a) pontjában említett jogi személy fogalma abban az esetben foglalja magában a leányvállalatokat, amennyiben azokra is kiterjesztették a 2005/60/EK irányelvben rögzített feltételeket.

Az első albekezdés c) pontjának alkalmazásában az ügyfél tevékenységét az illetékes hatóságok felügyelik. Ezen összefüggésben felügyelet alatt a legnagyobb felügyeleti hatáskörrel bíró felügyeleti tevékenységtípus értendő, beleértve a helyszíni ellenőrzés végrehajtásának lehetőségét. Az ilyen vizsgálatok magukban kell, hogy foglalják a stratégiák, eljárások, könyvek és nyilvántartások áttekintését, továbbá a szúrópróbára is ki kell terjedniük.

(3)   A tagállamok a 2005/60/EK irányelv 11. cikkének (5) bekezdése alkalmazásában és e cikk (4) bekezdésének fenntartásával lehetővé tehetik az irányelv hatálya alá tartózó intézmények és személyek számára, hogy az alábbi feltételek mindegyikét teljesítő termékeket és az ilyen termékekre vonatkozó ügyleteket a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása tekintetében alacsony kockázatot jelentőnek tekintsenek:

a)

a terméket írásba foglalt szerződés alapján állítják elő;

b)

a vonatkozó ügyleteket az ügyfélnek a 2005/60/EK irányelv hatálya alá tartozó hitelintézetnél vagy az irányelvben meghatározottaknak megfelelő feltételeket kiszabó harmadik országban lévő hitelintézetnél vezetett számláján keresztül hajtják végre;

c)

az érintett termék vagy arra vonatkozó ügylet névre szóló és természeténél fogva lehetővé teszi a 2005/60/EK irányelv 7. cikkének c) pontja kellő időben történő alkalmazását;

d)

előre meghatározott korlátot szabtak meg a termék maximális értékösszegét illetően;

e)

az érintett termékből vagy arra vonatkozó ügyletből nem származhat előny harmadik fél javára, kivéve halálozás, rokkantság, előre meghatározott előrehaladott kor elérése vagy hasonlók események alkalmával;

f)

az érintett termékek vagy arra vonatkozó ügyletek lehetővé teszik az eszközök pénzügyi eszközökbe vagy követelésekbe történő befektetését, beleértve a biztosításokat vagy egyéb feltételes követeléseket:

i.

az érintett termékből vagy arra vonatkozó ügyletből eredő haszon csak hosszútávon realizálható;

ii.

az érintett termék vagy arra vonatkozó ügylet nem használható fel biztosítékként;

iii.

a szerződéses kapcsolat tartama alatt nem kerül sor gyorsított kifizetésre, a joglemondási záradék alkalmazására vagy lejárat előtti visszaváltásra.

Az első albekezdés d) pontjának alkalmazásában a 2005/60/EK irányelv 11. cikke (5) bekezdésének a) pontjában megszabott küszöbértékek hasonló jellegű biztosítási kötvények vagy megtakarítási termékek esetén alkalmazandók. A következő albekezdése sérelme nélkül a többi termék esetében a maximális összeg 15 000 EUR. A tagállamok azon termékek esetében alkalmazhatnak eltérést e küszöbértéktől, amelyek tárgyi eszközök finanszírozásához kötődnek, továbbá az eszköz jogcíme és haszna nem illeti meg az ügyfelet a szerződéses kapcsolat végéig, feltéve, hogy a tagállamok által az e típusú termékeket érintő ügyletekhez meghatározott küszöbértékek, függetlenül attól, hogy az ügyletet egyetlen műveletben vagy több – látszólag egymáshoz kapcsolódó – műveletben hajtják végre, éves szinten nem haladják meg a 15 000 EUR-t.

A tagállamok eltérést alkalmazhatnak az első albekezdés e) és f) pontjától azon termékek esetében, amelyek sajátosságait közérdekű okból az illetékes nemzeti hatóságok határozzák meg, amelyeket közvetlen támogatás, vagy adókedvezmény formájában az állam meghatározott kedvezményben részesít, továbbá amelyek használatát e hatóságok ellenőrzik, feltéve, hogy a termékből eredő haszon csak hosszú távon realizálható, és hogy az első albekezdés d) pontjának alkalmazásában meghatározott küszöbérték kellően alacsony. Szükség esetén ezt a maximális összeget éves szinten is meg lehet határozni.

(4)   Annak értékelése során, hogy az (1), (2) és (3) bekezdésben említett ügyfelek, illetve termékek és ügyletek alacsony kockázattal járnak-e a pénzmosást vagy a terrorizmus finanszírozását illetően, a tagállamok kötelesek különös figyelmet fordítani ezen ügyfelek valamennyi tevékenységére, illetve valamennyi olyan termék- vagy ügylettípusra, amelyek – természetüknél fogva – különösen alkalmasak arra, hogy a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása céljából felhasználják őket vagy visszaéljenek velük.

A tagállamok nem tekinthetik úgy, hogy az (1), (2) és (3) bekezdésben említett ügyfelek, illetve termékek és ügyletek alacsony kockázattal járnak a pénzmosást vagy a terrorizmus finanszírozását illetően, amennyiben olyan információ áll rendelkezésre, amely arra enged következetni, hogy nem alacsony a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának kockázata.

4. cikk

Alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység

(1)   A tagállamok a 2005/60/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában és e cikk (2) bekezdésének fenntartásával a pénzügyi tevékenységet folytató és az alábbi feltételek mindegyikét teljesítő természetes és jogi személyeket ezen irányelv 3. cikkének (1) vagy (2) bekezdése hatálya alá nem tartozónak tekinthetik:

a)

a pénzügyi tevékenység abszolút értékben korlátozott;

b)

a pénzügyi tevékenység ügyletenkénti alapon korlátozott;

c)

a pénzügyi tevékenység nem képez főtevékenységet;

d)

a pénzügyi tevékenység kiegészíti a főtevékenységet és közvetlenül kapcsolódik hozzá;

e)

a 2005/60/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdése 3. pontjának e) alpontjában említett tevékenységek kivételével a főtevékenység nem tartozik az ezen irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében említett tevékenységek közé;

f)

a pénzügyi szolgáltatást csak a főtevékenység ügyfeleinek nyújtják és nem a nyilvánosságnak.

Az első albekezdés a) pontjának alkalmazásában a pénzügyi tevékenység teljes árbevétele nem haladhat meg egy megfelelően alacsony küszöbértéket. E küszöbértéket a pénzügyi tevékenység típusától függően nemzeti szinten határozzák meg.

A tagállamok az első albekezdés b) pontjának alkalmazásában ügyfelenként és egyedi ügyletenként maximális küszöbértéket alkalmaznak, függetlenül attól, hogy az ügyletet egyetlen műveletben vagy több – látszólag egymáshoz kapcsolódó – műveletben hajtják végre. E küszöbértéket a pénzügyi tevékenység típusától függően nemzeti szinten határozzák meg, mely elégségesen alacsony annak biztosítása érdekében, hogy a kérdéses ügylettípusok gyakorlati szempontból megvalósíthatatlan és hatástalan módszert jelentsenek a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása tekintetében, továbbá nem haladja meg az 1 000 EUR-t.

A tagállamok az első albekezdés c) pontjának alkalmazásában kötelesek előírni, hogy a pénzügyi tevékenység árbevétele nem haladhatja meg az érintett természetes vagy jogi személy teljes árbevételének 5 %-át.

(2)   A pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása kockázatának a 2005/60/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában történő értékelése során a tagállamok különös figyelmet fordítanak valamennyi olyan pénzügyi tevékenységre, amely – természeténél fogva – különösen alkalmas arra, hogy a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása céljából felhasználják vagy visszaéljenek vele.

A tagállamok nem tekinthetik úgy, hogy az (1) bekezdésben említett pénzügyi tevékenységek alacsony kockázattal járnak a pénzmosást vagy a terrorizmus finanszírozását illetően, amennyiben olyan információ áll rendelkezésre, amely arra enged következetni, hogy nem alacsony a pénzmosást vagy a terrorizmus finanszírozását illető kockázat.

(3)   A 2005/60/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdése szerinti valamennyi határozatnak indokolást kell tartalmaznia. A tagállamoknak rendelkezniük kell e határozat visszavonásának lehetőségéről, amennyiben megváltoznának a körülmények.

(4)   A tagállamok kockázatalapúan figyelemmel kísérik vagy minden egyéb megfelelő intézkedést meghoznak annak biztosításához, hogy a 2005/60/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdése által nyújtott mentességgel nem élnek vissza pénzmosást és terrorizmus finanszírozást esetlegesen elkövetők.

5. cikk

Átültetés

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2007. december 15-ig megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelést leíró táblázatot.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek szövegükben hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük, amikor hivatalosan kihirdetik őket. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

6. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 1-jén.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 309., 2005.11.25., 15. o.

(2)  HL L 344., 2001.12.28., 70. o. A legutóbb a 2006/379/EK határozattal (HL L 144., 2006.5.31., 21. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb a 674/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 116., 2006.4.29., 58. o.) módosított rendelet.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

4.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/35


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. április 11.)

a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a Közösségen belül 2006-ban nem helyettesíthető felhasználásra engedélyezett szabályozott anyagok mennyiségi felosztásáról

(az értesítés a C(2006) 1483. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, dán, holland, észt, finn, francia, német, olasz, spanyol, svéd és szlovén nyelvű szöveg hiteles)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/540/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2000. június 29-i 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Közösség már fokozatosan megszüntette a fluorozott-klórozott szénhidrogének, az egyéb teljesen halogénezett fluorozott-klórozott szénhidrogének, a halonok, a szén-tetraklorid, az 1,1,1-triklór-etán, a részlegesen halogénezett fluorozott-brómozott szénhidrogének és a bróm-klór-metán előállítását és fogyasztását.

(2)

Minden évben a Bizottságnak meg kell határoznia e szabályozott anyagok nem helyettesíthető felhasználását, a felhasználható mennyiségeket és az ezen anyagok alkalmazására engedélyezett vállalatokat.

(3)

Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Montreali Jegyzőkönyv) részes feleinek IV/25. határozata meghatározza a Bizottság által a nem helyettesíthető felhasználások meghatározására használandó kritériumokat, és az összes részes fél számára engedélyezi a szabályozott anyagok nem helyettesíthető felhasználásához szükséges előállítást és fogyasztást.

(4)

A Montreali Jegyzőkönyv részes feleinek XV/8. határozata a részes felek hetedik üléséről készült jelentés IV. mellékletében felsorolt laboratóriumi és analitikai felhasználás céljára engedélyezi a Montreali Jegyzőkönyv A., B. és C. mellékleteiben (II. és III. csoportba tartozó anyagok) felsorolt szabályozott anyagok használatát a részes felek hatodik üléséről készült jelentés II. mellékletében, valamint a Montreali Jegyzőkönyv részes feleinek VII/11., XI/15. és XV/5. határozataiban meghatározott feltételek mellett. A Montreali Jegyzőkönyv részes feleinek XVII/10. határozata engedélyezi a Montreali Jegyzőkönyv E. mellékletében felsorolt azon szabályozott anyag előállítását és fogyasztását, amely szükséges a metil-bromid laboratóriumi és analitikai célú felhasználásához.

(5)

A Montreali Jegyzőkönyv részes feleinek a fluorozott-klórozott szénhidrogénektől mentes adagolószelepes inhalációs készülékek (MDI-k) használatára való áttérést elősegítő intézkedésekről szóló XII/2. számú határozatának 3. bekezdése szerint az összes tagállam értesítette (2) az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programját arról, hogy a fluorozott-klórozott szénhidrogének (CFC-k) többé nem minősülnek nem helyettesíthetőnek az Európai Közösségben forgalomba hozandó salbutamol CFC–MDI-k gyártásában.

Ausztria, Belgium, a Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Görögország, Hollandia, Lettország, Litvánia, Magyarország, Németország, Norvégia, Portugália, a Szlovák Köztársaság és Szlovénia értesítette az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programját arról, hogy a CFC-k többé már nem tekintendők nem helyettesíthetőnek az Európai Közösségben forgalomba hozandó olyan MDI-k előállításában, amelyek a „gyorshatású béta-agonista légúttágítók” gyógyászati kategóriába tartozó hatóanyagot (azaz terbutalint (3), fenoterolt, orciprenalint, reproterolt, carbuterolt, hexoprenalint, pirbuterolt, clenbuterolt, bitolterolt és procaterolt) tartalmaznak.

Belgium, a Cseh Köztársaság, Észtország, Hollandia, Lettország, Magyarország, Németország, Svédország, a Szlovák Köztársaság és Szlovénia értesítette az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programját arról, hogy a CFC-k többé már nem tekintendők nem helyettesíthetőnek az Európai Közösségben forgalomba hozandó olyan MDI-k előállításában, amelyek az „inhalációs szteroidok” gyógyászati kategóriába tartozó hatóanyagot (azaz beclomethasont, dexamethasont, flunisolidot, fluticasont, budesonidot (4) és triamcinolont) tartalmaznak.

Dánia (beclomethason, fluticason), az Egyesült Királyság (fluticason), Finnország (beclomethason, fluticason) Franciaország (beclomethason, fluticason), Írország (beclomethason, fluticason), Olaszország (beclomethason, fluticason, budesonid), Málta (fluticason, budesonid), Portugália (flucticason, budesonid), Spanyolország (beclomethason, fluticason) és Szlovénia (beclomethason, flucticason, budesonid) értesítette az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programját arról, hogy a CFC-k használata többé már nem tekintendő nem helyettesíthetőnek az Európai Közösségben forgalomba hozandó olyan MDI-k előállításában, amelyek a tagállamok nevei után zárójelben feltüntetett, az „inhalációs szteroidok” gyógyászati kategóriába tartozó hatóanyagokat tartalmazzák.

Belgium, a Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lettország, Németország, a Szlovák Köztársaság és Szlovénia értesítette az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programját arról, hogy a CFC-k használata többé már nem tekintendő nem helyettesíthetőnek az Európai Közösségben forgalomba hozandó olyan MDI-k előállításában, amelyek a „nem szteroid gyulladáscsökkentők” gyógyászati kategóriába tartozó hatóanyagokat (azaz kromoglicinsavat és nedocromilt) tartalmaznak.

Portugália értesítette az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programját arról, hogy a CFC-k használata többé már nem tekintendő nem helyettesíthetőnek az Európai Közösségben forgalomba hozandó olyan MDI-k előállításában, amelyek kromoglicinsav hatóanyagot tartalmaznak. Spanyolország értesítette az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programját arról, hogy a CFC-k használata többé már nem tekintendő nem helyettesíthetőnek az Európai Közösségben forgalomba hozandó olyan MDI-k előállításában, amelyek nedocromil hatóanyagot tartalmaznak.

Belgium, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Görögország, Hollandia, Írország, Lettország, Magyarország, Málta, Németország, Spanyolország, Svédország és a Szlovák Köztársaság értesítette az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programját arról, hogy a CFC-k használata többé már nem tekintendő nem helyettesíthetőnek az Európai Közösségben forgalomba hozandó olyan MDI-k előállításában, amelyek az „anticholinergikus légúttágítók” gyógyászati kategóriába tartozó hatóanyagokat (azaz ipatropium-bromidot és oxitropium-bromidot) tartalmaznak.

Portugália értesítette az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programját arról, hogy a CFC-k használata többé már nem tekintendő nem helyettesíthetőnek az Európai Közösségben forgalomba hozandó olyan MDI-k előállításában, amelyek ipatropium-bromid hatóanyagot tartalmaznak.

Németország értesítette az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programját arról, hogy a CFC-k használata többé már nem tekintendő nem helyettesíthetőnek az Európai Közösségben forgalomba hozandó olyan MDI-k előállításában, amelyek a „tartós hatású béta-agonista légúttágítók” gyógyászati kategóriába tartozó hatóanyagot (azaz formoterolt és salmeterolt) tartalmaznak.

Olaszország értesítette az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programját arról, hogy a CFC-k használata többé már nem tekintendő nem helyettesíthetőnek az Európai Közösségben forgalomba hozandó olyan MDI-k előállításában, amelyek formoterol hatóanyagot tartalmaznak.

Hollandia és Németország értesítette az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programját arról, hogy a CFC-k használata többé már nem tekintendő nem helyettesíthetőnek az Európai Közösségben forgalomba hozandó olyan MDI-k előállításában, amelyek hatóanyag-kombinációkat tartalmaznak.

A 2037/2000/EK rendelet 4. cikke (4) bekezdése (i) albekezdésének b) pontja tiltja a CFC-k felhasználását és forgalmazását, kivéve ha azokat a rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében leírt feltételek szerint nélkülözhetetlennek tekintik. Ezek a helyettesíthetőségi meghatározások csökkentették az Európai Közösségben forgalomba hozandó MDI-kben használt CFC-k iránti keresletet. A 2037/2000/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdése megtiltja továbbá a CFC-MDI termékek importját és forgalmazását, kivéve ha az e termékekben lévő CFC-ket a 3. cikk (1) bekezdésében leírt feltételek szerint nem helyettesíthetőnek tekintik.

(6)

A Bizottság 2005. július 8-án egy közleményt (5) tett közzé a Közösség 25 tagállamában működő azon vállalatok számára, amelyek a Bizottság döntését kérték a szabályozott anyagoknak 2006 során a Közösségen belüli nem helyettesíthető felhasználásáról, és megkapta a szabályozott anyagok 2006 során szándékolt, nem helyettesíthető felhasználására vonatkozó nyilatkozatokat.

(7)

Annak érdekében, hogy az érdekelt vállalatok és üzemeltetők továbbra is kellő időben élvezhessék az engedélyezési rendszer előnyeit, szükséges, hogy ez a határozat 2006. január 1-jétől alkalmazható legyen.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2037/2000/EK rendelet 18. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott irányítóbizottság véleményével.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Figyelemmel a 2037/2000/EK rendeletre, a Közösségben 2006 során nem helyettesíthető egészségügyi célra felhasználható, az I. csoportba tartozó szabályozott anyagok (11., 12., 113., 114. és 115. fluorozott-klórozott szénhidrogének) mennyisége 539 000,00 kilogramm ODP (6).

(2)   Figyelemmel a 2037/2000/EK rendeletre, a Közösségben 2006 során nem helyettesíthető laboratóriumi célra felhasználható, az I. csoportba tartozó szabályozott anyagok (11., 12., 113., 114. és 115. fluorozott-klórozott szénhidrogének) és a II. csoportba (egyéb, teljesen halogénezett fluorozott-klórozott szénhidrogének) tartozó szabályozott anyagok mennyisége 256 761,86 kilogramm ODP.

(3)   Figyelemmel a 2037/2000/EK rendeletre, a Közösségben 2006 során nem helyettesíthető laboratóriumi célra felhasználható, a III. csoportba tartozó szabályozott anyagok (halonok) mennyisége 482,70 kilogramm ODP.

(4)   Figyelemmel a 2037/2000/EK rendeletre, a Közösségben 2006 során nem helyettesíthető laboratóriumi célra felhasználható, a IV. csoportba tartozó szabályozott anyagok (szén-tetraklorid) mennyisége 149 641,536 kilogramm ODP.

(5)   Figyelemmel a 2037/2000/EK rendeletre, a Közösségben 2006 során nem helyettesíthető laboratóriumi célra felhasználható, az V. csoportba tartozó szabályozott anyagok (1,1,1-triklór-etán) mennyisége 754,00 kilogramm ODP.

(6)   Figyelemmel a 2037/2000/EK rendeletre, a Közösségben 2006 során laboratóriumi célra felhasználható, a VI. csoportba tartozó szabályozott anyagok (metil-bromid) mennyisége 300,00 kilogramm ODP.

(7)   Figyelemmel a 2037/2000/EK rendeletre, a Közösségben 2006 során nem helyettesíthető laboratóriumi célra felhasználható, a VII. csoportba tartozó szabályozott anyagok (részlegesen halogénezett fluorozott-brómozott szénhidrogének) mennyisége 4,49 kilogramm ODP.

(8)   Figyelemmel a 2037/2000/EK rendeletre, a Közösségben 2006 során nem helyettesíthető laboratóriumi célra felhasználható, a IX. csoportba tartozó szabályozott anyagok (bróm-klór-metán) mennyisége 13,308 kilogramm ODP.

2. cikk

Az I. mellékletben felsorolt fluorozott-klórozott szénhidrogén adagolószelepes inhalációs készülékek nem forgalmazhatók azokon a piacokon, ahol az illetékes hatóság az e készülékekhez tartozó fluorozott-klórozott szénhidrogéneket helyettesíthetőnek határozták meg.

3. cikk

A 2006. január 1. és december 31. közötti időszakban a következő szabályokat kell alkalmazni:

1.

A 11., 12., 113., 114. és 115. fluorozott-klórozott szénhidrogének nem helyettesíthető egészségügyi felhasználási kontingenseit a II. mellékletben megadott vállalatok között kell felosztani.

2.

A 11., 12., 113., 114. és 115. fluorozott-klórozott szénhidrogének és az egyéb teljesen halogénezett fluorozott-klórozott szénhidrogének nem helyettesíthető laboratóriumi felhasználási kontingenseit a III. mellékletben megadott vállalatok között kell felosztani.

3.

A halonok nem helyettesíthető laboratóriumi felhasználási kontingenseit a IV. mellékletben megadott vállalatok között kell felosztani.

4.

A szén-tetraklorid nem helyettesíthető laboratóriumi felhasználási kontingenseit az V. mellékletben megadott vállalatok között kell felosztani.

5.

Az 1,1,1-triklór-etán nem helyettesíthető laboratóriumi felhasználási kontingenseit a VI. mellékletben megadott vállalatok között kell felosztani.

6.

A metil-bromid laboratóriumi és analitikai kritikus felhasználási kontingenseit a VII. mellékletben megadott vállalatok között kell felosztani.

7.

A részlegesen halogénezett fluorozott-brómozott szénhidrogének nem helyettesíthető laboratóriumi felhasználási kontingenseit a VIII. mellékletben megadott vállalatok között kell felosztani.

8.

A bróm-klór-metán nem helyettesíthető laboratóriumi felhasználási kontingenseit a IX. mellékletben megadott vállalatok között kell felosztani.

9.

A 11., 12., 113., 114. és 115. fluorozott-klórozott szénhidrogének, az egyéb teljesen halogénezett fluorozott-klórozott szénhidrogének, a szén-tetraklorid, az 1,1,1-triklór-etán, a részlegesen halogénezett fluorozott-brómozott szénhidrogének és a bróm-klór-metán nem helyettesíthető felhasználási kontingenseit a X. mellékletben határozták meg.

4. cikk

Ez a határozat 2006. január 1-jétől alkalmazandó, és 2006. december 31-én veszti hatályát.

5. cikk

Ennek a határozatnak a következő vállalkozások a címzettjei:

 

3M Health Care Ltd

3M House Morley Street

Loughborough

Leicestershire LE11 1EP

United Kingdom

 

Bespak PLC

North Lynn Industrial Estate

King's Lynn

PE30 2JJ — Norfolk

United Kingdom

 

Boehringer Ingelheim GmbH

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

a Boehringer Ingelheim (Franciaország)

 

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo, 26/A

I-43100 Parma

 

IVAX Ltd

Unit 301 Industrial Park

Waterford

Ireland

 

Laboratorio Aldo Union SA

Baronesa de Maldá, 73

Espluges de Llobregat

E-08950 Barcelona

 

SICOR SpA

Via Terrazzano, 77

I-20017 Rho (MI)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals

Via Vallisneri, 10

I-20133 Milano

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)

Spa — LINDAL Group Italia

Via del Pino, 10

I-23854 Olginate (LC)

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3o

B-2440 Geel

 

Airbus France

route de Bayonne 316

F-31300 Toulouse

 

Biosolove B.V.

Waalreseweg 17

5554 HA Valkenswaard

Nederland

 

Bie & Berntsen

Sandbækvej 7

DK-2610 Roedovre

 

Carlo Erba Reactifs-SDS

Z.I. de Valdonne, BP 4

F-13124 Peypin

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides

Université Paris, 7 Denis Diderot & Paris

6 Pierre et Marie Curie

F-75251 Paris Cedex 5

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories

Paldiski mnt 81

EE-10617 Tallinn

 

Honeywell Fluorine Products Europe

Kempenweg 90

P.O. Box 264

6000 AG Weert

Nederland

 

Honeywell Specialty Chemicals

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP)

Rue du Chéra, 200

B-4000 Liège

 

Katholieke Universiteit Leuven

Krakenstraat 3

B-3000 Leuven

 

LGC Promochem GmbH

Mercatorstraße 51

D-46485 Wesel

 

Mallinckrodt Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederland

 

Merck KgaA

Frankfurter Straße 250

D-64271 Darmstadt

 

Mikro+Polo d.o.o.

Lackova 78

SLO-2000 Maribor

 

Ministry of Defense

Directorate Material RNL Navy

PO Box 2070

2500 ES The Hague

Nederland

 

Panreac Química SA

Riera de Sant Cugat 1

E-08110 Montcada I Reixac (Barcelona)

 

Sanolabor d.d.

Leskovškova 4

SLO-1000 Ljubljana

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'isle-d'abeau Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Tazzetti Fluids S.r.l.

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

University of Technology Vienna

Institut of Industrial Electronics&Material Science

Gusshausstraße 27-29

A-1040 Wien

 

VWR I.S.A.S.

201, rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

 

YA-Kemia Oy — Sigma Aldrich Finland

Teerisuonkuja 4

FI-00700 Helsinki

Kelt Brüsszelben, 2006. április 11-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 244., 2000.9.29., 1. o. A legutóbb a 29/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2006.1.11., 27. o) módosított rendelet.

(2)  www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

(3)  Dánia kivételével.

(4)  Svédország kivételével.

(5)  HL C 168., 2005.7.8., 20. o.

(6)  Ózonlebontó potenciál.


I. MELLÉKLET

A Montreali Jegyzőkönyv részes feleinek a fluorozott-klórozott szénhidrogénektől mentes adagolószelepes inhalációs készülékek (MDI-k) használatára való áttérést elősegítő intézkedésekről szóló tizenkettedik ülése XII/2. számú határozatának 3. bekezdése szerint a következő államok elhatározták azt, hogy mivel rendelkezésre állnak nem CFC alapú MDI-k, a CFC-k többé nem minősülnek „nem helyettesíthetőnek” a jegyzőkönyv szerint, ha a következő hatóanyagokkal együtt használják fel őket:

1.   táblázat

Ország

Gyors hatású béta-agonista légúttágítók

Salbutamol

Terbutalin

Fenoterol

Orciprenalin

Reproterol

Carbuterol

Hexoprenalin

Pirbuterol

Clenbuterol

Bitolterol

Procaterol

Ausztria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Belgium

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ciprus

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cseh Köztársaság

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dánia

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Észtország

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Finnország

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franciaország

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Németország

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Görögország

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Magyarország

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Írország

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olaszország

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettország

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Litvánia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Luxemburg

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Málta

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hollandia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lengyelország

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugália

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Norvégia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Szlovák Köztársaság

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Szlovénia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spanyolország

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svédország

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyesült Királyság

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


2.   táblázat

Ország

Inhalációs szteroidok

Beclomethason

Dexamethason

Flunisolid

Fluticason

Budesonid

Triamcinolon

Ausztria

 

 

 

 

 

 

Belgium

X

X

X

X

X

X

Ciprus

 

 

 

 

 

 

Cseh Közt.

X

X

X

X

X

X

Dánia

X

 

 

X

 

 

Észtország

X

X

X

X

X

X

Finnország

X

 

 

X

 

 

Franciaország

X

 

 

X

 

 

Németország

X

X

X

X

X

X

Görögország

 

 

 

 

 

 

Magyarország

X

X

X

X

X

X

Írország

X

 

 

X

 

 

Olaszország

X

 

 

X

X

 

Lettország

X

X

X

X

X

X

Litvánia

 

 

 

 

 

 

Luxemburg

 

 

 

 

 

 

Málta

 

 

 

X

X

 

Lengyelország

 

 

 

 

 

 

Portugália

 

 

 

X

X

 

Hollandia

X

X

X

X

X

X

Norvégia

 

 

 

 

 

 

Szlovák Közt.

X

X

X

X

X

X

Szlovénia

X

X

X

X

X

X

Spanyolország

X

 

 

X

 

 

Svédország

X

X

X

X

 

X

Egyesült Királyság

 

 

 

X

 

 

Forrás: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


3.   táblázat

Ország

Nem szteroid gyulladáscsökkentők

Kromoglicinsav

Nedocromil

 

 

 

 

Ausztria

 

 

 

 

 

 

Belgium

X

X

 

 

 

 

Ciprus

 

 

 

 

 

 

Cseh Közt.

X

X

 

 

 

 

Dánia

X

X

 

 

 

 

Észtország

X

X

 

 

 

 

Finnország

X

X

 

 

 

 

Franciaország

X

X

 

 

 

 

Németország

X

X

 

 

 

 

Görögország

X

X

 

 

 

 

Magyarország

 

 

 

 

 

 

Írország

 

 

 

 

 

 

Olaszország

 

 

 

 

 

 

Lettország

X

X

 

 

 

 

Litvánia

 

 

 

 

 

 

Luxemburg

 

 

 

 

 

 

Málta

 

 

 

 

 

 

Lengyelország

 

 

 

 

 

 

Portugália

X

 

 

 

 

 

Hollandia

X

X

 

 

 

 

Norvégia

 

 

 

 

 

 

Szlovák Közt.

X

X

 

 

 

 

Szlovénia

X

X

 

 

 

 

Spanyolország

 

X

 

 

 

 

Svédország

 

 

 

 

 

 

Egyesült Királyság

 

 

 

 

 

 

Forrás: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


4.   táblázat

Ország

Anticholinergikus légúttágítók

Ipratropium-bromid

Oxitropium-bromid

 

 

 

 

Ausztria

 

 

 

 

 

 

Belgium

X

X

 

 

 

 

Ciprus

X

X

 

 

 

 

Cseh Közt.

X

X

 

 

 

 

Dánia

X

X

 

 

 

 

Észtország

X

X

 

 

 

 

Finnország

X

X

 

 

 

 

Franciaország

 

 

 

 

 

 

Németország

X

X

 

 

 

 

Görögország

X

X

 

 

 

 

Magyarország

X

X

 

 

 

 

Írország

X

X

 

 

 

 

Olaszország

 

 

 

 

 

 

Lettország

 

 

 

 

 

 

Litvánia

 

 

 

 

 

 

Luxemburg

 

 

 

 

 

 

Málta

X

X

 

 

 

 

Hollandia

X

X

 

 

 

 

Lengyelország

 

 

 

 

 

 

Portugália

X

 

 

 

 

 

Norvégia

 

 

 

 

 

 

Szlovák Közt.

X

X

 

 

 

 

Szlovénia

 

 

 

 

 

 

Spanyolország

X

X

 

 

 

 

Svédország

X

X

 

 

 

 

Egyesült Királyság

X

X

 

 

 

 

Forrás: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


5.   táblázat

Ország

Tartós hatású béta-agonista légúttágítók

Formoterol

Salmeterol

 

 

 

 

Ausztria

 

 

 

 

 

 

Belgium

 

 

 

 

 

 

Ciprus

 

 

 

 

 

 

Cseh Közt.

 

 

 

 

 

 

Dánia

 

 

 

 

 

 

Észtország

 

 

 

 

 

 

Finnország

 

 

 

 

 

 

Franciaország

 

 

 

 

 

 

Németország

X

X

 

 

 

 

Görögország

 

 

 

 

 

 

Magyarország

 

 

 

 

 

 

Írország

 

 

 

 

 

 

Olaszország

X

 

 

 

 

 

Lettország

 

 

 

 

 

 

Litvánia

 

 

 

 

 

 

Luxemburg

 

 

 

 

 

 

Málta

 

 

 

 

 

 

Hollandia

 

 

 

 

 

 

Lengyelország

 

 

 

 

 

 

Portugália

 

 

 

 

 

 

Norvégia

 

 

 

 

 

 

Szlovák Közt.

 

 

 

 

 

 

Szlovénia

 

 

 

 

 

 

Spanyolország

 

 

 

 

 

 

Svédország

 

 

 

 

 

 

Egyesült Királyság

 

 

 

 

 

 

Forrás: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


6.   táblázat

Ország

Hatóanyag-kombinációk egy MDI-n belül

Ausztria

 

 

 

 

 

 

Belgium

 

 

 

 

 

 

Ciprus

 

 

 

 

 

 

Cseh Közt.

 

 

 

 

 

 

Dánia

 

 

 

 

 

 

Észtország

 

 

 

 

 

 

Finnország

 

 

 

 

 

 

Franciaország

 

 

 

 

 

 

Németország

X

 

 

 

 

 

Görögország

 

 

 

 

 

 

Magyarország

 

 

 

 

 

 

Írország

 

 

 

 

 

 

Olaszország

 

 

 

 

 

 

Lettország

 

 

 

 

 

 

Litvánia

 

 

 

 

 

 

Luxemburg

 

 

 

 

 

 

Málta

 

 

 

 

 

 

Hollandia

 

 

 

 

 

 

Lengyelország

 

 

 

 

 

 

Portugália

 

 

 

 

 

 

Norvégia

 

 

 

 

 

 

Szlovák Közt.

 

 

 

 

 

 

Szlovénia

 

 

 

 

 

 

Spanyolország

 

 

 

 

 

 

Svédország

 

 

 

 

 

 

Egyesült Királyság

 

 

 

 

 

 

Forrás: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


II. MELLÉKLET

NEM HELYETTESÍTHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI FELHASZNÁLÁS

Az I. csoportba tartozó, az asztma és egyéb krónikus obstruktív légúti betegségek (COPD-k) kezelésére szolgáló adagolószelepes inhalációs készülékek (MDI-k) előállításához használható szabályozott anyagok kontingensét a következő vállalatok között kell felosztani:

 

3M Health Care (UK)

 

Bespak (UK)

 

Boehringer Ingelheim (DE) a Boehringer Ingelheim France nevében

 

Chiesi (IT)

 

IVAX (IE)

 

Lab Aldo-Union (ES)

 

Sicor (IT)

 

Valeas (IT)

 

V.A.R.I. (IT)


III. MELLÉKLET

NEM HELYETTESÍTHETŐ LABORATÓRIUMI FELHASZNÁLÁS

A laboratóriumi és analitikai célra felhasználható, I. és II. csoportba tartozó szabályozott anyagok kontingensét a következő vállalatok között kell felosztani:

 

Acros organics bvba (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides (FR)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

LGC Promochem (DE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

University of Technology Vienna (AT)


IV. MELLÉKLET

NEM HELYETTESÍTHETŐ LABORATÓRIUMI FELHASZNÁLÁS

A laboratóriumi és analitikai célra felhasználható, III. csoportba tartozó szabályozott anyagok kontingensét a következő vállalatok között kell felosztani:

 

Airbus France (FR)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Ministry of Defense (NL)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)


V. MELLÉKLET

NEM HELYETTESÍTHETŐ LABORATÓRIUMI FELHASZNÁLÁS

A laboratóriumi és analitikai célra felhasználható, IV. csoportba tartozó szabályozott anyagok kontingensét a következő vállalatok között kell felosztani:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories (EE)

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) (BE)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

VWR I.S.A.S. (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


VI. MELLÉKLET

NEM HELYETTESÍTHETŐ LABORATÓRIUMI FELHASZNÁLÁS

A laboratóriumi és analitikai célra felhasználható, V. csoportba tartozó szabályozott anyagok kontingensét a következő vállalatok között kell felosztani:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

YA-Kemia Oy (FI)


VII. MELLÉKLET

LABORATÓRIUMI ÉS ANALITIKAI KRITIKUS FELHASZNÁLÁS

A laboratóriumi és analitikai kritikus felhasználhatóságú, VI. csoportba tartozó szabályozott anyagok kontingensét a következő vállalatok között kell felosztani:

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


VIII. MELLÉKLET

NEM HELYETTESÍTHETŐ LABORATÓRIUMI FELHASZNÁLÁS

A laboratóriumi és analitikai célra felhasználható, VII. csoportba tartozó szabályozott anyagok kontingensét a következő vállalatok között kell felosztani:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)


IX. MELLÉKLET

NEM HELYETTESÍTHETŐ LABORATÓRIUMI FELHASZNÁLÁS

A laboratóriumi és analitikai célra felhasználható, IX. csoportba tartozó szabályozott anyagok kontingensét a következő vállalatok között kell felosztani:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


X. MELLÉKLET

[Ezt a mellékletet nem teszik közzé, mert bizalmas kereskedelmi információt tartalmaz.]


4.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/50


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. július 20.)

a Bizottság által az 1292/96/EK tanácsi rendelet alapján juttatandó termékek vásárlására és mobilizálására feljogosított nem kormányzati szervezetek élelmiszersegély-beszerzési szabályainak megállapításáról szóló 2005/769/EK határozat mellékletének helyettesítéséről

(2006/541/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-segélyezési politikáról, az élelmiszersegélyek kezeléséről és az élelmezésbiztonság elősegítésére szolgáló különleges műveletekről szóló, 1996. június 27-i 1292/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság által az 1292/96/EK tanácsi rendelet alapján juttatandó termékek vásárlására és mobilizálására feljogosított nem kormányzati szervezetek élelmiszersegély-beszerzési szabályainak megállapításáról szóló, 2005. október 27-i 2005/769/EK bizottsági rendelettel és az 1998. szeptember 3-i határozatának (2) hatályon kívül helyezésével, az 1292/96/EK rendelet alapján juttatandó termékek vásárlására és mobilizálására feljogosított nem kormányzati szervezetek élelmiszersegély-beszerzési szabályait.

(2)

A 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírja a segélyek feltételekhez való kötésének megszüntetését a közösségi külső támogatások keretében, és következésképpen módosítja az 1292/96/EK rendeletet a beszerzendő áruk eredetére, valamint a közbeszerzési eljárásban résztvevők nemzetiségére vonatkozó szabályok tekintetében.

(3)

A helyi és regionális piacokon történő vásárlás elősegítése céljából tisztázni kell, hogy csak a Közösség területén beszerzett áruk felelnek meg a Közösségi élelmiszersegélyben részesülő áruk jellemzőire (3) és csomagolására (4) vonatkozó, a bizottsági közleményekben meghatározott követelményeknek, mivel a helyi és a regionális piacon beszerzett áruk valószínűleg megfelelnek a helyi normáknak, illetve ha ilyen nincs, akkor a nemzetközileg elismert normáknak.

(4)

A segélyek feltételekhez való kötésének megszüntetése további rugalmasságot igényel a szerződéses szállítások feltételei vonatkozásában, ezért helyénvaló előírni, hogy az élelmiszer-segélyként juttatandó árukra vonatkozó, nem kormányzati szervezetek által kötött pályázati felhívások és beszerzési szerződések szállítási feltételeket határozzanak meg, a Nemzetközi Kereskedelmi Feltételek (Incoterms) legutóbbi kiadványával összhangban, amit a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (5) adott ki.

(5)

Következésképpen helyénvaló rendelkezni az áruk és a szállítás nemzetközileg elismert felügyeleti iroda által történő ellenőrzéséről.

(6)

A 2005/769/EK bizottsági határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az 1292/96/EK rendelet 29. cikke alapján az Élelmiszer-segélyezési és Élelmezésbiztonsági Bizottságot értesítik ezen intézkedésekről,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2005/769/EK határozat melléklete helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép érvénybe.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 20-án.

a Bizottság részéről

Louis MICHEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 166., 1996.7.5., 1. o. A legutóbb a 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 291., 2005.11.5., 24. o.

(3)  HL C 312., 2000.10.31., 1. o.

(4)  HL C 267., 1996.9.13., 1. o.

(5)  http://www.iccwbo.org


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A közösségi segélyben részesített nem kormányzati szervezetnek (továbbiakban NGO) be kell tartani az 1292/96/EK rendelet keretében élelmiszersegélyként szállítandó termékek következő beszerzési szabályait, a kedvezményezettel az élelmiszer-segélyezési politika végrehajtására kötött szerződésben foglalt bármely további pénzgazdálkodási követelmény sérelme nélkül.

1.   AZ ÁRUBESZERZÉS HELYE

A termékeket – az adott beszerzés esetében megállapított feltételektől függően – a kedvezményezett országban, vagy az 1292/96/EK rendelet mellékletében feltüntetett fejlődő országok egyikében, lehetőleg a kedvezményezett országgal azonos földrajzi régióban fekvő országban, vagy az Európai Közösség egyik tagállamában kell beszerezni.

A megvásárolt áruk és anyagok származását a származási szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (1) megállapítottak szerint.

Kivételes körülmények esetén, és az 1292/96/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásoknak megfelelően, a Bizottság engedélyezheti az áruk beszerzését az 1292/96/EK rendelet mellékletében felsorolt országok között nem szereplő országok piacán is, illetve az Európai Közösség valamelyik tagállamában.

2.   A TERMÉKEK JELLEMZŐI

A termékek, amennyire csak lehet, megfelelnek a kedvezményezett lakosság táplálkozási szokásainak. A lehetőségekhez képest, a fogadó országban, illetve annak szomszédos országaiban történő beszerzések élveznek elsőbbséget.

A termékek jellemzői és csomagolása megfelelnek a származási és/vagy célország nemzeti szabályozásának, attól függően, hogy a két ország közül melyik rendelkezik magasabb követelményeket előíró szabályozással. Ahol helyi szabályozás nem létezik, ott a lehető legnagyobb mértékben a nemzetközileg elismert – mint például a Codex Alimentarius – szabványokat tartják be.

Abban az esetben, ha az árukat az Európai Közösségben szerzik be, akkor azok jellemzői megfelelnek a Bizottság közösségi élelmiszersegélyként juttatandó termékek jellemzőire vonatkozó közleményében (2) meghatározott követelményeknek. A csomagolás továbbá megfelel az élelmiszersegélyként juttatandó termékek csomagolására vonatkozó bizottsági közleményben (3) foglalt követelményeknek.

3.   A NEMZETI HOVATARTOZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a támogathatósági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.

Az ajánlattevőnek jogszerűen bejegyzettnek kell lennie, és kérésre ezt igazolni is tudnia kell.

4.   A BESZERZÉSI ELJÁRÁSBÓL ÉS A SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉBŐL VALÓ KIZÁRÁS OKAI

4.1.   A beszerzési eljárásból való kizárás okai

Az ajánlattevőket kizárják a beszerzési eljárásban való részvételből, amennyiben:

a)

csődeljárás, felszámolási eljárás vagy bírósági felügyelet alatti, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás alatt állnak, vagy gazdasági tevékenységüket felfüggesztették, vagy a tagállamok jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezései szerinti hasonló eljárás következtében bármely ezekhez hasonló helyzetben vannak;

b)

jogerősen olyan jogalapon elítélték őket, amely a szakmai hitelüket megkérdőjelezi;

c)

súlyos szakmai kötelességszegést követtek el, amit a támogatás kedvezményezettje bármely eszközzel bizonyíthat;

d)

nem teljesítették a társadalombiztosítási hozzájárulási- vagy adófizetési kötelezettségüket azon ország jogi rendelkezéseivel összhangban, ahol székhellyel rendelkeznek, vagy a támogatás kedvezményezettjének országában, illetve abban az országban, ahol a szerződést teljesíteni kell;

e)

csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel vagy bármely más, a Közösségek pénzügyi érdekét sértő jogellenes tevékenység miatt jogerős ítélet született velük szemben;

f)

a Közösség költségvetéséből finanszírozott korábbi közbeszerzési eljárást vagy támogatás-odaítélési eljárást követően azt állapították meg, hogy szerződéses kötelezettségeik teljesítésének elmulasztásával súlyos szerződésszegést követtek el.

Az ajánlattevőknek bizonyítaniuk kell, hogy nincsenek a fent felsorolt helyzetek egyikében sem.

4.2.   A szerződések odaítéléséből való kizárás

A szerződés nem ítélhető oda azon ajánlattevőknek, akik esetében a beszerzési eljárás során:

a)

összeférhetetlenség áll fenn;

b)

és akik a támogatás kedvezményezettje által kért – a szerződéses eljárásban való részvétel feltételét jelentő – információk nyújtása terén hamis nyilatkozatot tettek, vagy elmulasztják ezen információk nyújtását.

5.   ODAÍTÉLÉSI ELJÁRÁSOK

5.1.   Általános rendelkezések

Az NGO nemzetközi nyílt pályázati eljárást indít a legalább 150 000 EUR értékű áru beszerzésére irányuló szerződések esetében. Nemzetközi nyílt pályázati eljárás esetén az NGO pályázati felhívási értesítőt tesz közzé minden megfelelő tömegkommunikációs eszköz útján, mindenekelőtt az NGO honlapján, a nemzetközi sajtóban és azon ország sajtójában, amelyben a műveletre sor kerül, illetve egyéb szaklapokban.

A legalább 30 000 EUR összegű, de a 150 000 EUR értéket el nem érő áru beszerzésére irányuló szerződéseket helyi szinten közzétett nyílt pályázati eljárás révén ítélik oda. Helyi nyílt pályázati eljárás esetében a pályázati felhívási értesítőt minden megfelelő tömegkommunikációs eszköz útján közzé kell tenni, de kizárólag abban az országban, amelyben a műveletre sor kerül. Ugyanakkor, az egyéb, pályázni jogosult szállítóknak a helyi vállalatokkal azonos lehetőségeket kell biztosítani.

A 30 000 EUR értéket el nem érő áru beszerzésére irányuló szerződéseket közzététel nélküli versenytárgyalásos eljárás révén kell odaítélni; az eljárás során az NGO legalább három, választása szerinti szállítóval tárgyal, és legalább egyikükkel megállapodik a szerződés feltételeiről.

Az 5 000 eurónál kisebb értékű áru beszerzésére irányuló szerződés tárgyalásos eljárás révén egyetlen ajánlat alapján is odaítélhető.

Az ajánlatok és a részvétel iránti kérelmek beérkezésére megállapított határidőknek elég hosszúnak kell lenniük ahhoz, hogy az érdekelt feleknek méltányos és megfelelő idő álljon rendelkezésre az ajánlatok előkészítéséhez és benyújtásához.

Amennyiben az NGO, mint szolgáltatásnyújtó egy központi bevásárló irodát használ a IV. melléklet 8.4. pontjával összhangban »Beszerzés a kedvezményezettek támogatására az Európai Közösség külső fellépéseinek keretében«, az említett NGO a 4.1., és 4.2. pontja szerint a szolgáltatási szerződések eljárásaival összhangban választja ki az említett irodát. A központi bevásárló iroda köteles e határozatban és annak mellékletében meghatározott szabályokat és feltételeket elfogadni, ha a piacon élelmiszersegélyként szolgáló termékeket vásárol.

5.2.   Egyetlen ajánlatra épülő tárgyalásos eljárás

A kedvezményezett a következő esetekben alkalmazhat egyetlen ajánlatra épülő tárgyalásos eljárást:

a)

amennyiben a kedvezményezett által előre nem látható és tőle teljes mértékben független események következtében előállt rendkívüli sürgősség miatt az 5.1. szakaszban fent említett eljárásokra megállapított határidők nem tarthatók be. A rendkívüli sürgősség indokolására felhozott körülményeknek a kedvezményezettől teljes mértékben függetlennek kell lenniük.

A Bizottság által válságosnak minősített helyzetben végzett műveletek is kielégítik a rendkívüli sürgősség fogalmát. A Bizottság tájékoztatja a kedvezményezettet válsághelyzet kialakulásáról és megszűnéséről;

b)

az eredeti beszállító általi olyan kiegészítő szállítások esetén, amelyeknek célja a rendes áruk, illetve felszerelések részleges cseréje, vagy a meglévő áruk, illetve felszerelések kibővítése, amennyiben a szállító megváltozása esetén a kedvezményezett arra kényszerülne, hogy olyan eltérő műszaki jellemzőkkel rendelkező felszerelést szerezzen be, amely összeegyeztethetetlenséget, illetve az üzemeltetésben és a karbantartásban aránytalanul nagy műszaki nehézségeket eredményezne;

c)

amennyiben a pályázati eljárás sikertelen volt, azaz minőségileg és/vagy pénzügyileg értékelhető ajánlatot nem nyújtottak be. Ilyen esetben a pályázati eljárás megszüntetését követően a kedvezményezett a pályázati eljárás résztvevői közül az általa kiválasztott egy vagy több ajánlattevővel tárgyalhat, feltéve hogy a pályázati eljárás eredeti feltételeit nem változtatják meg lényegesen;

d)

amennyiben a szóban forgó szerződést jogilag vagy ténylegesen monopóliummal rendelkező szerveknek ítélik oda, akkor azt az odaítélésről hozott döntésben kellőképpen kell megindokolni;

e)

szabadkézi vételre abban az esetben kerülhet sor, ha azt a beszerzés különleges körülményei indokolják, mindenekelőtt próbabeszerzés esetén.

5.3.   Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos kötelezettségek

A pályázati felhívási értesítő meghatározza azokat a formai követelményeket és határidőket, amelyeket az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor tiszteletben kell tartania.

A követelményeknek megfelelő valamennyi részvételi jelentkezést és ajánlatot egy értékelő bizottságnak kell értékelni és rangsorolni az előzetesen közzétett kizárási, kiválasztási és odaítélési szempontok alapján. E bizottság tagjainak száma páratlan, de legalább három fő, akik mind technikai, mind adminisztratív szempontból maradéktalanul képesek az ajánlatok megalapozott véleményezésére.

Az egyes tételekre csak egy ajánlatot lehet benyújtani. Az ajánlat csak abban az esetben érvényes, ha teljes tételre vonatkozik. Amennyiben valamely tétel résztételekre van osztva, az ajánlatot a résztételek átlaga alapján kell elkészíteni. Amennyiben a pályázati felhívás egynél több tétel szállítására vonatkozik, tételenként külön ajánlatot kell benyújtani. Az ajánlattevő nem köteles minden tételre ajánlatot tenni.

Az ajánlatoknak a következőket kell tartalmazniuk:

az ajánlattevő neve és címe,

a pályázati felhívás, tétel és intézkedés hivatkozási száma,

a tétel nettó súlya vagy a meghatározott monetáris összeg, amelyre az ajánlat vonatkozik,

a termék nettó metrikus tonnánkénti ajánlott ára a meghatározott rendeltetési helyen, összhangban a pályázatokra vonatkozó kérelemben foglalt feltételekkel; vagy, amennyiben a pályázati felhívás egy adott termék maximált mennyiségű beszerzéséről szóló szerződésre vonatkozik, egy adott átalányösszegért a kínált termékek nettó mennyiségére vonatkozóan,

szállítási költségek a rakodási helytől a rendeltetési helyig a meghatározott teljesítési szakaszra,

szállítási határidő és szállítási ütemterv.

Az ajánlat csak abban az esetben érvényes, ha vele együtt ajánlati biztosíték letétbe helyezését igazoló bizonyítékot nyújtanak be. Az ajánlati biztosítéknak a kifizetés pénznemében meghatározott összegét, valamint a biztosíték érvényességi idejét a pályázati felhívásban kell meghatározni. A biztosíték az ajánlati ár teljes összegének legalább 1 %-át teszi ki, érvényességi ideje pedig legalább egy hónap.

Az NGO javára szóló ajánlati biztosítékot egy tagállam által elismert, vagy az NGO által elfogadott hitelintézettől származó kezességi forma szerint állítják ki. A biztosíték visszavonhatatlan és az első kérésre lehívható.

Ha a beszerzés abban az országban történik, amely az élelmiszersegély kedvezményezettje, az NGO a pályázati felhívásban az ország kereskedelmi gyakorlatát figyelembe véve más feltételeket is meghatározhat a biztosíték tekintetében.

A biztosítékot a következő esetekben oldják fel:

az NGO által elküldött levélben vagy faxon közölt értesítés esetén, amennyiben az ajánlatot nem fogadták el vagy elutasították, illetve ha nem ítéltek oda szerződést az ajánlattevőnek,

amennyiben a nyertes ajánlattevő letétbe helyezte a teljesítési biztosítékot.

A biztosíték elvész, ha a nyertes ajánlattevő a szerződés odaítélését követően ésszerű határidőn belül nem helyezi letétbe a teljesítési biztosítékot, valamint akkor, ha az ajánlattevő visszavonja pályázatát annak beérkezése után.

Elutasítják azon ajánlatot, amelyet nem e rendelkezéseknek megfelelően nyújtottak be, vagy amely a pályázati felhívásban meghatározottaktól eltérő fenntartásokat vagy feltételeket tartalmaz.

A beérkezést követően az ajánlatok nem módosíthatók és nem vonhatók vissza.

Az áru beszerzésére irányuló megbízást azon ajánlattevőnek ítélik oda, aki megfelelt a pályázati felhívás összes feltételének – különös tekintettel a beszerzendő áru jellemzőire – és a legalacsonyabb árajánlatot tartalmazó pályázatot nyújtotta be. Amennyiben több ajánlattevő nyújt be egyidejűleg pályázatot a legalacsonyabb árajánlat szintjén, a szerződést sorsolással ítélik oda.

A szerződés odaítélésekor mind a nyertes ajánlattevőt, mind a sikertelen ajánlattevőket levélben vagy faxon megfelelően értesítik.

Az NGO dönthet úgy, hogy nem ítéli oda a szerződést az első vagy a második határidő lejártával, különösen akkor, ha a benyújtott ajánlatok a rendes piaci árakon kívül esnek. Az NGO nem köteles döntését megindokolni. Az ajánlattevőket három munkanapon belül írásban kell értesíteni a szerződés odaítélésének elmaradásáról szóló döntésről.

6.   A SZÁLLÍTÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS A SZÁLLÍTÁS FELTÉTELEI

A pályázati felhívás meghatározza a szállítási szerződéssel kapcsolatos, az Incoterms szabványainak megfelelő szállítási feltételeket, és csatolja az alkalmazandó Incoterms kiadványt. A nyertes ajánlattevő eleget tesz kötelezettségeinek, összhangban a pályázati felhívásban meghatározott minden feltétellel, beleértve azokat is, amelyek az Incoterms előírásaiból, illetve a saját pályázatából erednek.

Ha a pályázati felhívás vagy a szerződés másképpen nem rendelkezik, a beszállító (eladó) és az NGO (vevő) az Incoterms-ben meghatározott kötelezettségeknek tesznek eleget.

Abban az esetben, ha a pályázati felhívásban az Incoterms előírásai vannak meghatározva, a beszállító köteles a szállításra biztosítást kötni, amelynek összege legalább a nyertes pályázat összegére szól és a szállításhoz és az ahhoz tartozó tevékenységhez kapcsolódó összes kockázatra kiterjed a meghatározott szállítási szakaszig. Az említett biztosítás kiterjed emellett a megsérült áruk kiválogatására, bevonására vagy megsemmisítésére, valamint azon áruk újracsomagolására és vizsgálatára, amelyeket a kedvezményezett a károsodásuk ellenére elfogadhatónak tart.

Tengeri úton történő szállítás esetén az árukat csak akkor szállíthatják egynél több hajón, felosztott szállítmányokban, ha azzal az NGO egyetért.

Szárazföldi úton történő szállítás esetén, az áruk szállítása csak akkor történhet a szerződésben meghatározott módtól eltérően, ha azzal az NGO egyetért.

Azokban az esetekben, amikor a szállító az NGO-tól engedélyt kér a szállítás módjának vagy határidejének megváltoztatására, az NGO az engedélyezés feltételeként szabja meg a további költségek vállalását és különösen a további ellenőrzés és vizsgálatok költségeit.

A pályázati felhívás szükség esetén meghatározhatja azt az időpontot, amely előtt a teljesítés idő előttinek minősül.

A beszállító viseli a szállítás lezárulásáig az összes kockázatot – ideértve az áruknak a szállítás során történt elvesztését vagy megrongálódását –, valamint azért is felelős, hogy a felügyelő az említett eseményeket a végleges megfelelőségi igazolásban feljegyezze (lásd 7. pont).

Ha a pályázati felhívás másképpen nem rendelkezik, a nyertes ajánlattevő haladéktalanul írásban értesíti a kedvezményezettet és a felügyelőt a szerződésben meghatározott alkalmazott szállítási módról, a berakodási időpontokról, a rendeltetési helyre való várható megérkezés időpontjáról és az áruk fuvarozása során felmerülő bármely váratlan eseményről.

Ha a pályázati felhívás másképp nem rendelkezik és a szerződésre vonatkozó Incoterms feltételek alapján a szállító elintézi az exportengedéllyel, az áruk továbbításával és vámkezelésével kapcsolatos formaságokat, valamint viseli az ezzel kapcsolatos költségeket és terheket.

Kötelezettségei teljesítésének biztosítása érdekében a nyertes ajánlattevő a szerződés odaítélését követő ésszerű határidőn belül teljesítési biztosítékot helyez letétbe. A fizetés pénznemében kifejezett biztosíték az ajánlat teljes összegének 5–10 %-a. Az érvényesség ideje a végső teljesítés után egy hónappal jár le. A teljesítési biztosítékot az ajánlati biztosítékkal azonos módon kell letétbe helyezni.

A teljesítési biztosítékot az NGO levélben vagy faxon teljes összegben felszabadítja, amennyiben a nyertes ajánlattevő:

valamennyi kötelezettségét a szerződésben foglaltak szerint teljesítette, vagy

mentesült kötelezettségei alól,

vagy

az NGO által elismert vis maior miatt nem teljesítette a szállítást.

7.   FELÜGYELET

Az NGO szerződést köt egy »felügyeleti irodával« (egy nemzetközileg elismert ellenőrző cég vagy nemzetközileg elismert cégekből álló csoport, amelyet/amelyeket lehetőség szerint az élelmiszer-ágazatban az ISO 45 004–ISO/IEC 17020 standard normái szerint akkreditáltak. Az NGO a szerződés odaítélésétől számított legrövidebb időn belül, írásban tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt a felügyeletet ellátó iroda kiválasztásáról. A pályázati felhívási értesítő rendelkezik a nyertes ajánlattevő kötelezettségéről arra vonatkozóan, hogy ez utóbbi írásban tájékoztatja a felügyeleti irodát a szállítandó áru gyártójának, csomagolójának, raktározójának nevéről és címéről, a gyártás vagy csomagolás hozzávetőleges időpontjáról, valamint az áru rendeltetési helyén levő képviselőjének nevéről.

A felügyeleti iroda felelőssége a szállításra kerülő áruk minőségével, mennyiségével, csomagolásával és címkézésével kapcsolatos ellenőrzés és tanúsítás elvégzése a szállítás minden szakaszára vonatkozóan, valamint az előzetes megfelelőségi igazolás kiadása és megfelelőségi igazolás kiadása a rendeltetési helyen. A felügyeleti iroda az elmondottakra való tekintettel figyelembe veszi az áruk eltérő tulajdonságait az e melléklet 2. pontjában megállapítottak alapján.

Az NGO a szerződésben biztosítja, hogy a felügyeleti iroda vállalja az alábbi kötelezettségek teljesítését:

teljes függetlenségének megtartása,

az NGO, illetve annak képviselője kivételével senkitől, különösen a nyertes ajánlattevőtől, az átvevőtől vagy azok bármely képviselőjétől nem fogad el utasítást, illetve sem az adományozó képviselőjétől vagy egyéb, a vizsgált műveletben érdekelt képviselőtől sem,

elkerüli az összeférhetetlenséget az NGO-val kötött szerződésével kapcsolatos tevékenysége, valamint a vizsgált műveletekben érintett felekkel kapcsolatos minden más tevékenységek folyamán.

A felügyeleti iroda legalább két ellenőrzést végez a nemzetközi ellenőrzési szabványokban foglalt meghatározások alapján a következők szerint:

a)

Előzetes minőségi ellenőrzést kell végezni az áruk berakodása előtt és mennyiségi ellenőrzést az áruk berakodása után. Az áruk végleges ellenőrzését a szállítási szerződésben megjelölt rendeltetési helyen, a lerakodást követően kell végezni.

b)

Az előzetes ellenőrzés befejezését követően a felügyeleti iroda a nyertes ajánlattevő részére előzetes megfelelőségi igazolást állít ki, amely szükség esetén fenntartásokkal kezelendő. A rakodási helyről az áru szállítása csak az előzetes megfelelőségi igazolás kiállítása után kezdhető el.

c)

A rendeltetési helyen történő végleges ellenőrzést követően a felügyeleti iroda a nyertes ajánlattevő részére végleges megfelelőségi igazolást állít ki, amely mindenekelőtt a teljesítés időpontját és a teljesített nettó mennyiséget állapítja meg; ez az igazolás szükség esetén fenntartásokkal kezelendő.

d)

Amennyiben a felügyeleti iroda, a rendeltetési helyen, a végleges ellenőrzést követően indokolással ellátott »fenntartási értesítést« állít ki, erről a lehető leghamarabb időn belül írásban értesíti a szállítót és a beszerzést végző NGO-t. Amennyiben a nyertes ajánlattevő meg kívánja támadni a megállapításokat a felügyeleti irodánál és az NGO-nál, azt az értesítés elküldésétől számított két munkanapon belül kell megtennie.

A szóban forgó ellenőrzések költségeit az NGO részére számlázzák ki fizetésre, az említett kiadások azonban a Közösség támogatható költségeihez tartoznak, feltéve, ha a hozzájárulási szerződés részeit képezik. A nyertes ajánlattevő viseli a minőségi hibákból vagy az áruknak az ellenőrzésen való késői bemutatásából származó anyagi következményeket.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő vagy a kedvezményezett kifogásolja az ellenőrzés megállapításait, az NGO felhatalmazásának birtokában a felügyeleti hatóság felülvizsgálatról intézkedik; a felülvizsgálat – a kifogás természetének megfelelően – ellenpróba vételét és elemzését és/vagy a csomagolás újramérését vagy újraellenőrzését foglalja magában. A felülvizsgálatot a nyertes ajánlattevő, a végső kedvezményezett és a felügyeleti iroda megállapodásának eredményeként kijelölt ügynökség vagy laboratórium végzi el.

A felülvizsgálat költségeit a vesztes fél viseli.

Amennyiben sem az ellenőrzés, sem a felülvizsgálat után nem állítanak ki végleges megfelelőségi igazolást, a nyertes ajánlattevő köteles az árukat kicserélni.

Az árucsere, valamint az azzal járó ellenőrzés költségeit a nyertes ajánlattevő viseli.

A felügyeleti iroda írásban meghívja a nyertes ajánlattevő és a végső kedvezményezett képviselőjét az ellenőrzési műveletekre, mindenekelőtt a vizsgálat céljára történő mintavételre. A mintavételt a szakmai gyakorlatnak megfelelően kell elvégezni. A mintavétel során a felügyeleti iroda két további mintát is vesz, amelyeket az NGO rendelkezésére lepecsételve tart bármely további ellenőrzés céljaira, illetve arra az esetre, ha a kedvezményezett vagy a nyertes ajánlattevő kifogást emel.

A mintaként vett áruk költségét a nyertes ajánlattevő viseli.

Az áruk átvevője/fogadója a rendeltetési helyen aláírja a leszállított árukra vonatkozó fuvarlevelet és megteszi megjegyzéseit az áruk szemmel látható fizikai állapotára és csomagolására vonatkozóan. A vásárlást végző NGO vagy annak képviselője az áruk átvétele után, a rendeltetési helyen késedelem nélkül átvételi elismervényt állít ki a nyertes ajánlattevő részére, a nyertes ajánlattevő pedig az NGO részére átadja a végleges megfelelőségi igazolás eredeti példányát, amit a felügyelettel megbízott iroda állít ki, valamint az áruk értékét és azoknak a kedvezményezett részére való költségmentes szállítását megállapító proforma számlát.

Az áruk rendeltetési helyén az áruk súlyára, illetve mennyiségére vonatkozó megengedett eltérés a szerződési feltételekben vannak megjelölve.

A nyertes ajánlattevő nem kérheti a szerződésben meghatározott árumennyiségen felül leszállított áruk pénzügyi elszámolását.

8.   SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az áruk szállítása az alábbi Nemzetközi Kereskedelmi Feltételek (Incoterms) egyikével összhangban történik:

EXW: Ex Works (… megnevezett hely)

FCA: Free Carrier (… megnevezett hely)

FAS: Free Along Side Ship (… a berakodási kikötő megnevezése)

FOB: Free On Board (… a berakodási kikötő megnevezése)

CFR: Cost and Freight (… a rendeltetési kikötő megnevezése)

CIF: Cost, Insurance and Freight (… a rendeltetési kikötő megnevezése)

CPT: Carriage Paid To (… a rendeltetési hely megnevezése)

CIP: Carriage and Insurance Paid To (… a rendeltetési hely megnevezése)

DAF: Delivered at Frontier (… megnevezett hely)

DES: Deliverd ex Ship (… a rendeltetési kikötő megnevezése)

DEQ: Deliverd ex Quay (… a rendeltetési rakpart megnevezése)

DDU: Delivered Duty Unpaid (… a rendeltetési hely megnevezése)

DDP: Delivered Duty Unpaid (… a rendeltetési hely megnevezése)

Az NGO által a nyertes ajánlattevőnek fizetendő összeg nem haladhatja meg a pályázatban szereplő összegnek az esetleges költségekkel növelt, és az alább meghatározott esetleges levonásokkal csökkentett összegét.

Ha az áruk minősége, csomagolása vagy címkézése nem felel meg a rakodási helyen, valamint a pályázati felhívásban megjelölt rendeltetési hely nem felel meg a szerződésben foglaltaknak, az eltérés azonban nem olyan természetű, hogy akadálya legyen a teljesítési igazolás kiállításának, az NGO a fizetendő összeg számításánál levonásokat alkalmazhat.

A szerződés feltételei meghatározzák a minőségi eltérésből, valamint a szerződési határidőn túli szállításból adódó levonásokat.

A nyertes ajánlattevő részére azt a nettó összeget fizetik ki, ami a számára már korábban kifizetett összeg levonása után marad. Abban az esetben, ha ilyen levonások nem alkalmazhatók, akkor azokat egy összegben, illetve részletekben a teljesítési biztosítékból vonják le.

Az NGO a nyertes ajánlattevő írásbeli kérelmére kifizethet bizonyos járulékos költségeket, például a nyertes ajánlattevő által ténylegesen kifizetett raktározási és biztosítási költségeket, adminisztratív költségeket azonban nem; ezeket a költségeket az NGO megfelelő igazoló iratokra alapozva határozza meg, feltéve hogy az átvételi igazolást vagy a teljesítési igazolást az igényelt költségek jellegére vonatkozó fenntartások nélkül állították ki, valamint a következő esetekben:

a teljesítési időtartamnak a fogadó fél kérelmére történő meghosszabbítása esetén, vagy

a teljesítés időpontja és az átvételi igazolás vagy a végleges megfelelőségi igazolás kiállítása között fellépő, 30 napnál hosszabb késedelem esetén.

A kifizetendő összeget a nyertes ajánlattevő két példányban benyújtott kérelmére kifizetik ki.

A teljes pályázati összeg vagy a még hátralévő részlet kifizetésére irányuló kérelmet a következő dokumentumokkal együtt kell benyújtani:

számla az igényelt összegről,

az átvételi igazolás eredeti példánya,

a végleges megfelelőségi igazolásnak a nyertes ajánlattevő által aláírt és hitelesített másolata.

A pályázati felhívásban meghatározott teljes mennyiség 50 %-ának leszállítása után a nyertes ajánlattevő előleg fizetésére irányuló kérelmet nyújthat be, amelyhez csatolnia kell az igényelt összegről kiállított számlát és az előzetes megfelelőségi igazolás másolatát.

A pályázat teljes összegére vagy a még hátralévő részlet kifizetésére irányuló valamennyi fizetési kérelmet az átvételi igazolás kiállítását követően kell benyújtani az NGO-nak. Minden kifizetést a kifizetésre irányuló, teljes és pontos kérelemnek az NGO-hoz való beérkezését követő 60 napon belül teljesíteni kell. Az indokolatlan késedelem késedelmi kamat fizetését vonja maga után; ez a kamat az Európai Központi Bank által alkalmazott havi kamatlábnak felel meg (ami az Európai Központi Bank által a fő finanszírozási tevékenységei során alkalmazott kamatláb).

9.   ZÁRÓ RENDELKEZÉS

Az NGO dönti el, hogy a nyertes ajánlattevő részéről az áruk leszállításának vagy valamely kötelezettség teljesítésének elmulasztása vis maior következménye-e. Az NGO által vis maiornak elismert eset következményeként felmerülő költségeket az NGO viseli. A Bizottságot értesíteni kell az okokról, amelyek alapján az NGO vis maiornak ismeri el az esetet. Az NGO és/vagy alvállalkozójának tulajdonítható hiányosságok előfordulása nem teszi lehetővé azok vis maior esetként történő kérelmezését.

A Bizottság által elfogadott kellően indokolt esetekben vis maior esetén felmerülő költségek tekinthetők közvetlen támogatott költségeknek és visszafizetni csak a költségvetésben az előre nem látható kiadásokra előirányzott összegeken belül lehet.”


(1)  HL L 344., 2005.12.27., 1. o.

(2)  HL C 312., 2000.10.31., 1. o.

(3)  HL C 267., 1996.9.13., 1. o.


4.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/59


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. augusztus 2.)

a lóverseny, lovassport-rendezvények vagy kulturális események céljára szánt törzskönyvezett lovak ideiglenes kivitele utáni újrabehozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványokról szóló 93/195/EGK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2006) 3400. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/542/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. június 26-i 90/426/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 19. cikke ii. pontjára,

mivel:

(1)

A 93/195/EGK bizottsági határozat (2) II. mellékletében megállapított általános szabályokkal összhangban az ideiglenesen kivitt, törzskönyvezett lovak lóverseny, lovassport-rendezvények és kulturális események céljából történő újrabehozatala az említett határozat I. mellékletében az azonos csoportba tartozó harmadik országokban 30 napnál rövidebb ideig tartózkodó lovakra korlátozódik.

(2)

2006-ban az Ázsiai Játékok lovassport-rendezvényeinek Katar ad otthont.

(3)

Figyelembe véve az állatorvosi felügyelet mértékét, valamint a tényt, hogy az érintett lovakat az alacsonyabb egészségügyi állapotú lovaktól elkülönítve tartják, az ideiglenes kivitel időszakát 60 napnál rövidebb időtartamra meg kell hosszabbítani. A 93/195/EGK határozat VII. mellékletében meghatározott egészségügyi feltételeket és a szükséges állatorvosi bizonyítványokat ennek megfelelően ki kell terjeszteni a Nemzetközi Lovassport-szövetség (FEI) védnöksége alatt megrendezésre kerülő Ázsiai Játékok lovassport-rendezvényeire is.

(4)

A 93/195/EGK határozat VII. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 93/195/EGK határozat VII. melléklete címének helyébe a következő szöveg lép:

„Egészségügyi bizonyítvány

az Endurance World Cup versenyen vagy az Ázsiai Játékokon részt vett törzskönyvezett lovak 60 napnál rövidebb időtartamú ideiglenes kivitele utáni újrabehozatalához”.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 2-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 42. o. A legutóbb a 2004/68/EK irányelvvel (HL L 139., 2004.4.30., 321. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 86., 1993.4.6., 1. o. A legutóbb a 2005/943/EK határozattal (HL L 342., 2005.12.24., 94. o.) módosított határozat.


Helyesbítések

4.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/60


Helyesbítés a gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról szóló, 2000. április 19-i 824/2000/EK bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 100., 2000. április 20. )

(Magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 29. kötet, 27. o.)

1.

A VII. melléklet III. táblázatában

a következő szövegrész:

„III.   TÁBLÁZAT

Gabona

Fajsúly

(kg/hl)

Árcsökkentés

(EUR/t)

Közönséges búza

76–75

0,5

75–74

1,0

74–73

1,5

Árpa

64,0–62,0

1,0”

helyesen:

„III.   TÁBLÁZAT

Gabona

Fajsúly

(kg/hl)

Árcsökkentés

(EUR/t)

Közönséges búza

kevesebb mint 76–75

0,5

kevesebb mint 75–74

1,0

kevesebb mint 74–73

1,5

Árpa

kevesebb mint 64,0–62,0

1,0”

2.

a VII. melléklet IV. táblázatában

a következő szövegrész:

„IV.   TÁBLÁZAT

(EUR/t)

Fehérjetartalom (1)

(N × 5,7)

Gazdasági év 2000/2001

Gazdasági év 2001/2002

Gazdasági év 2002/2003 után

11,5–11,0

1,5

2,0

2,5

11,0–10,5

3,0

4,0

5

10,5–10,3

5,0

5,0

 

10,3–10,0

5,0

 

 

helyesen:

„IV.   TÁBLÁZAT

(EUR/t)

Fehérjetartalom (2)

(N × 5,7)

Gazdasági év 2000/2001

Gazdasági év 2001/2002

Gazdasági év 2002/2003 után

kevesebb mint 11,5–11,0

1,5

2,0

2,5

kevesebb mint 11,0–10,5

3,0

4,0

5

kevesebb mint 10,5–10,3

5,0

5,0

 

kevesebb mint 10,3–10,0

5,0

 

 


(1)  A szárazanyag %-ában.”

(2)  A szárazanyag %-ában.”