ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 211

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. augusztus 1.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1166/2006/EK rendelete (2006. július 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 1167/2006/EK rendelete (2006. július 31.) a szarvasmarhafélék fagyasztott dagadójára szóló behozatali engedélyek kiadásáról

3

 

*

A Bizottság 1168/2006/EK rendelete (2006. július 31.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkokban lévő egyes szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló közösségi célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról, valamint az 1003/2005/EK rendelet módosításáról ( 1 )

4

 

 

A Bizottság 1169/2006/EK rendelete (2006. július 31.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

9

 

 

A Bizottság 1170/2006/EK rendelete (2006. július 31.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

11

 

 

A Bizottság 1171/2006/EK rendelete (2006. július 31.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

13

 

 

A Bizottság 1172/2006/EK rendelete (2006. július 31.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

15

 

 

A Bizottság 1173/2006/EK rendelete (2006. július 31.) a gabonaágazatban 2006. augusztus 1. alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

17

 

 

A Bizottság 1174/2006/EK rendelete (2006. július 31.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

20

 

 

A Bizottság 1175/2006/EK rendelete (2006. július 31.) a B rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (citrom)

22

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2005. november 29.) az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló megállapodás aláírásáról

23

Megállapodás az Európai Közösség és Ukrajna között a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről

24

 

*

A Tanács határozata (2006. június 9.) az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről

39

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

1.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 211/1


A BIZOTTSÁG 1166/2006/EK RENDELETE

(2006. július 31.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 31-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. július 31-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0707 00 05

052

81,5

388

52,4

524

46,9

999

60,3

0709 90 70

052

75,1

999

75,1

0805 50 10

388

73,4

524

49,4

528

55,4

999

59,4

0806 10 10

052

119,7

204

133,3

220

157,6

400

200,9

508

55,0

512

56,7

624

158,2

999

125,9

0808 10 80

388

93,7

400

103,4

508

75,1

512

86,3

524

66,4

528

82,8

720

88,9

800

152,2

804

100,1

999

94,3

0808 20 50

052

97,1

388

104,2

512

89,4

528

84,2

720

32,6

804

186,0

999

98,9

0809 20 95

052

308,2

400

387,6

999

347,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

137,5

999

137,5

0809 40 05

093

64,8

098

73,5

624

131,5

999

89,9


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


1.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 211/3


A BIZOTTSÁG 1167/2006/EK RENDELETE

(2006. július 31.)

a szarvasmarhafélék fagyasztott dagadójára szóló behozatali engedélyek kiadásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhúspiác közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a KN 0206 29 91 kódszámhoz (2) tartozó szarvasmarhafélék fagyasztott sovány dagadójának behozatalára vonatkozó vámkontingensek nyitásáról és működtetéséről szóló, 1997. június 3-i 996/97/EK bizottsági rendeletre és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 996/97/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének b) pontja 800 tonnában állapította meg a fagyasztott sovány dagadónak azt a mennyiségét, amely speciális feltételek mellett importálható a 2006/2007-os időszakban.

(2)

A 996/97/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése lehetővé teszi a kérelmezett mennyiségek csökkentését. A beadott kérelmek a rendelkezésre állónál nagyobb összmennyiségre szólnak. Ilyen körülmények között, és arra törekedve, hogy a rendelkezésre álló mennyiségek elosztása méltányos legyen, arányosan csökkenteni kell a kérelmezett mennyiségeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Minden, a 996/97/EK rendelet 8. cikke alapján benyújtott behozatali engedély iránti kérelem teljesítésre kerül a kérelmezett mennyiség 0,57372 %-os mértékéig.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 31-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 144., 1997.6.4., 6. o. A legutóbb az 1118/2004/EK rendelettel (HL L 217., 2004.6.17., 10. o.) módosított rendelet.


1.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 211/4


A BIZOTTSÁG 1168/2006/EK RENDELETE

(2006. július 31.)

a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkokban lévő egyes szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló közösségi célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról, valamint az 1003/2005/EK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről szóló, 2003. november 17-i 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére és 13. cikkére,

mivel:

(1)

A 2160/2003/EK rendelet megfelelő és hatékony intézkedések meghozatalának biztosítását célozza annak érdekében, hogy a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás valamennyi lényeges szintjén, különösen az elsődleges termelés szintjén, kimutassák és ellenőrizzék a szalmonellát és más zoonózis-kórokozókat annak érdekében, hogy csökkentsék előfordulási gyakoriságukat és a közegészségügyre gyakorolt kockázatukat.

(2)

A 2160/2003/EK rendelet egy közösségi célkitűzés létrehozását írja elő annak érdekében, hogy az elsődleges termelés szintjén csökkentsék a Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkokban lévő, közegészségügyi szempontból jelentős szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságát. A csökkentés a 2160/2003/EK rendelettel összhangban a 2009 decemberétől a fertőzött állományokban alkalmazandó szigorú intézkedések szempontjából fontossággal bír. A szalmonella-fertőzöttség tekintetében ismeretlen egészségügyi állapotú állományokból származó tojások, amelyek esetében fennáll a gyanú, hogy fertőzöttek vagy fertőzött állományból származnak, csak akkor használhatók fel emberi fogyasztásra, ha olyan módon kezelik őket, amely garantálja a közegészségügyi szempontból jelentős szalmonella-szerotípus ártalmatlanítását az élelmiszer-higiéniai vonatkozású közösségi jogszabályokkal összhangban.

(3)

A 2160/2003/EK rendelet előírja, hogy a közösségi célkitűzések tartalmazzák a változatlanul pozitív járványügyi egységek maximális százalékarányának és/vagy a változatlanul pozitív járványügyi egységek számában bekövetkező csökkenés minimális százalékarányának számszerű kifejezését, azt a legkésőbbi határidőt, amelyen belül a célkitűzést el kell érni, valamint a célkitűzés elérésének ellenőrzéséhez szükséges vizsgálati programok meghatározását. Szintén tartalmazniuk kell adott esetben a közegészségügyi szempontból jelentős szerotípusok meghatározását.

(4)

A közösségi célkitűzés meghatározása érdekében a Gallus gallus tojóállományokban a szalmonella-fertőzöttség előfordulására vonatkozó alaptanulmányról szóló, 2004. szeptember 22-i 2004/665/EK bizottsági határozattal (2) összhangban összehasonlítható adatokat gyűjtöttek a tagállamokban a Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkokban az érintett szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságára vonatkozóan.

(5)

A 2160/2003/EK rendelet előírja, hogy a Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkokra vonatkozó hároméves átmeneti időszakra megállapított közösségi célkitűzések a Salmonella enteritidisre és a Salmonella typhimuriumra terjednek ki.

(6)

A közösségi célkitűzés megvalósításának ellenőrzése érdekében meg kell szervezni az állományokból történő ismételt mintavételt.

(7)

A 2160/2003/EK rendelet 15. cikkével összhangban konzultációt folytattak az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósággal (EÉBH) a Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkokra vonatkozó közösségi célkitűzések megállapításáról.

(8)

A 2160/2003/EK rendeletnek a Gallus gallus fajba tartozó tenyészállományokban egyes szalmonella-szerotípusok gyakoriságának csökkentésére irányuló közösségi célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról és a 2160/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2005. június 30-i 1003/2005/EK bizottsági rendelet elfogadása óta alternatív vizsgálati módszereket fejlesztettek ki és validáltak. Emellett a tojótyúkokban kimutatott szalmonellatörzseket tárolni kell a jövőbeli fágtipizáláshoz és az antimikrobiális rezisztencia vizsgálatához. Az 1003/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Közösségi célkitűzés

(1)   A 2160/2003/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésében említett, a Gallus gallus fajba tartozó kifejlett tojótyúkokban előforduló Salmonella enteritidis és Salmonella typhimurium csökkentésére irányuló közösségi célkitűzés (a továbbiakban: közösségi célkitűzés) a következő:

a)

a kifejlett tojótyúkok fertőzött állományában bekövetkező csökkenés éves minimális százalékaránya legalább:

i.

10 %, amennyiben az előfordulási gyakoriság az előző évben 10 % alatt volt;

ii.

20 %, amennyiben az előfordulási gyakoriság az előző évben 10 % és 19 % között volt;

iii.

30 %, amennyiben az előfordulási gyakoriság az előző évben 20 % és 39 % között volt;

iv.

40 %, amennyiben az előfordulási gyakoriság az előző évben 40 % vagy 40 % fölött volt;

vagy

b)

a maximális százalékarány 2 %-ra vagy az alatti szintre csökken, azonban az 50-nél kevesebb kifejlett tojótyúkállománnyal rendelkező tagállamok esetében legfeljebb egy kifejlett állomány maradhat fertőzött.

A 2008 elején kezdődő monitoringvizsgálaton alapuló első célkitűzést legkésőbb 2008-ban meg kell valósítani. Tekintettel a 2008-as célkitűzésre, a 2004/665/EK határozat 1. cikke (1) bekezdése alapján végzett alaptanulmány eredményeit az e cikkben említett hivatkozásként kell használni.

(2)   A közösségi célkitűzés elérésének tekintetében történő előrehaladás ellenőrzésére szolgáló vizsgálati programot a melléklet tartalmazza.

A célkitűzések megvalósítását három egymást követő év eredményeinek figyelembevételével kell értékelni.

Amennyiben a mellékletben nem szerepel, a 2004/665/EK bizottsági határozat 5. cikkében említett műszaki előírások a nemzeti ellenőrzési programok e pontjának végrehajtására vonatkozó javaslatnak tekintendők.

(3)   A Bizottság tekintetbe veszi a mellékletben szereplő vizsgálati programnak a 2160/2003/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésében említett ellenőrzési program (a továbbiakban: a nemzeti ellenőrzési program) első évében szerzett tapasztalatok alapján történő felülvizsgálatát.

2. cikk

Az 1003/2005/EK rendelet módosítása

Az 1003/2005/EK rendelet melléklete a következő 3.4. és 3.5. pontokkal egészül ki:

„3.4.   Alternatív módszerek

A vállalkozó kezdeményezésére vett minták esetében az e melléklet 3. pontjában előírt mintaelőkészítési módszerek, kimutatási módszerek és szerotipizálás helyett használhatók a 882/2004/EK rendelet (3) 11. cikkében előírt vizsgálati módszerek, amennyiben azokat az EN/ISO 16140/2003 szabványnak megfelelően validálják.

3.5.   A törzsek tárolása

Legalább a hivatalos ellenőrzések keretében izolált törzseket kell a törzsek épségét legalább két évig biztosító szokásos tenyészettárolási módszert alkalmazva tárolni a jövőbeli fágtipizáláshoz és az antimikrobiális rezisztencia vizsgálatához.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 31-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 325., 2003.12.12., 1. o. Az 1003/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 170., 2005.7.1., 12. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 303., 2004.9.30., 30. o.

(3)  HL L 191., 2004.5.28., 1. o.”


MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésében említett, a Gallus gallus fajba tartozó kifejlett tojótyúkállományokban előforduló Salmonella enteritidis és Salmonella typhimurium csökkentésére irányuló közösségi célkitűzés elérésének ellenőrzéséhez szükséges vizsgálati módszer

1.   MINTAVÉTELI RENDSZER

A mintavételi rendszer tartalmazza a 2160/2003/EK rendelet 1. cikkében említett, a Gallus gallus fajba tartozó összes kifejlett tojótyúkállományt (a továbbiakban: tojóállományok).

2.   MONITORING A TOJÓÁLLOMÁNYOKBAN

2.1.   A mintavétel gyakorisága és státusa

Az illetékes hatóság az élelmiszer-ipari vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) kezdeményezésére mintát vesz a tojóállományokból.

A vállalkozó kezdeményezésére történő mintavételt legalább tizenöt hetente elvégzik. Az első mintavétel 24 +/– 2 hetes korban történik.

Az illetékes hatóság legalább az alábbi esetekben vesz mintát:

a)

évente gazdaságonként egy, legalább 1 000 madárból álló állományból;

b)

24 +/– 2 hetes tojóállományból, amelyet olyan épületekben tartanak, ahol az előző baromfiállományban kimutatták a szalmonellát;

c)

minden olyan esetben, amelyben a 2003/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 8. cikkének megfelelően végrehajtott élelmiszer-eredetű megbetegedések járványügyi vizsgálatának eredményeképpen fennáll a Salmonella enteritidis vagy a Salmonella typhimurium fertőzés gyanúja;

d)

a gazdaságban található összes többi tojóállományban, amennyiben a Salmonella enteritidist vagy a Salmonella typhimuriumot kimutatták a gazdaság egyik tojóállományában;

e)

azon esetekben, amikor az illetékes hatóság ezt indokoltnak tartja.

Az illetékes hatóság által elvégzett mintavétel helyettesítheti a vállalkozó kezdeményezésére történő egyik mintavételt.

2.2.   Mintavételi jegyzőkönyv

A mintavételezés érzékenységének maximalizálása céljából legalább az a) és b) pontban előírtak szerint, mind a bélsárból, mind a környezetből mintát kell venni:

a)

A ketrecben tartott állományból a trágyakihordó-rendszer működtetése után az épületben található valamennyi szalagról vagy kaparóról 2 × 150 gramm természetesen összegyűjtött bélsármintát kell venni; a kaparók vagy szalagok nélküli lépcsőketreces épületben azonban a ketrecek alatt található trágyaládából kell 60 különböző helyről 2 × 150 gramm friss keveredett bélsármintát venni.

b)

Az ólakban és a kifutókban két pár csizma- vagy zoknitampon-mintát kell venni, a csizmatampon közötti nejloncsizma cseréje nélkül.

Az illetékes hatóság által elvégzett mintavételkor különböző helyekről legalább 100 gramm port tartalmazó 250 ml mennyiségű mintát kell összegyűjteni az egész épület porban gazdag részeiről. Amennyiben nincs elegendő por, 150 gramm természetesen összegyűjtött bélsarat tartalmazó kiegészítő mintát vagy egy pár csizma- vagy zoknitamponnal vett kiegészítő mintát kell venni.

A 2.1. pont b), c) és d) alpontjában említett mintavétel esetén az illetékes hatóság szükség esetén további vizsgálatok elvégzése által megbizonyosodik arról, hogy a madarak szalmonellafertőzöttségére vonatkozó vizsgálatok eredményeit nem befolyásolja az antimikrobiális készítményeknek az állományokban történő alkalmazása.

Amennyiben a Salmonella enteritidis és Salmonella typhimurium jelenlétét nem mutatják ki, de az antimikrobális készítményeket vagy a baktériumok szaporodásának gátló hatását igen, az 1. cikk (2) bekezdésében említett közösségi célkitűzés elérésének érdekében az állományt fertőzött tojóállományként kell figyelembe venni.

3.   A MINTÁK VIZSGÁLATA

3.1.   A minták szállítása és előkészítése

A mintákat a mintavétel napján expressz küldeményként vagy futárszolgálattal kell elküldeni a 2160/2003/EK rendelet 11. cikkében említett laboratóriumokba. A laboratóriumban a mintákat hűtve kell tárolni a vizsgálatig, amelyet a beérkezéstől számított 48 órán belül el kell végezni.

3.1.1.   Csizmatampon-minták

a)

A két pár csizmatampon- (vagy „zoknitampon-”) mintát gondosan ki kell csomagolni, elkerülve a hozzátapadt bélsár leválását, egyesíteni kell, és szobahőmérsékletre előmelegített 225 ml pufferolt peptonvízbe (BPW) kell helyezni.

b)

A mintát meg kell keverni, hogy a víz teljesen átigya, és a 3.2. pontbeli kimutatási módszer használatával folytatni kell a minta kitenyésztését.

3.1.2.   Egyéb bélsár- és porminták

a)

A bélsármintákat egyesíteni kell, alaposan meg kell keverni, és a tenyésztéshez egy 25 grammos részmintát kell venni.

b)

A 25 grammos részmintát hozzá kell adni a szobahőmérsékletre előmelegített 225 ml pufferolt peptonvízhez.

c)

A 3.2. pontbeli kimutatási módszer használatával folytatni kell a minta kitenyésztését.

Amennyiben megegyezés születik a szalmonella kimutatására szolgáló bélsár előkészítésére vonatkozó ISO szabványokról, alkalmazni kell azokat, és fel kell váltani a minták előkészítésével kapcsolatos fenti rendelkezéseket.

3.2.   Kimutatási módszer

A hollandiai bilthoveni Közösségi Szalmonella Referencialaboratórium (CRL) által ajánlott kimutatási módszert kell használni. E módszert az ISO 6579 (2002) D. melléklete tervezetének jelenlegi változata ismerteti: „A Salmonella spp.-nek az állati bélsárban, valamint az elsődleges termelés szintjén vett mintákban történő kimutatása.” E módszerben egy félfolyékony közeget (módosított félfolyékony Rappaport-Vassiladis közeg, MSRV) használnak egyedi szelektív táptalajként.

3.3.   Szerotipizálás

Minden pozitív mintából legalább egy izolátumot szerotipizálni kell a Kaufmann-White módszer szerint.

3.4.   Alternatív módszerek

A vállalkozó kezdeményezésére vett minták esetében az e melléklet 3. pontjában előírt mintaelőkészítési módszerek, kimutatási módszerek és szerotipizálás helyett használhatók a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 11. cikkében előírt vizsgálati módszerek, amennyiben azokat az EN/ISO 16140/2003 szabványnak megfelelően validálják.

3.5.   A törzsek tárolása

Legalább az illetékes hatóság által vett mintákból izolált törzseket kell a törzsek épségét legalább két évig biztosító szokásos tenyészettárolási módszert alkalmazva tárolni a jövőbeli fágtipizáláshoz és az antimikrobiális rezisztencia vizsgálatához.

4.   EREDMÉNYEK ÉS JELENTÉS

A közösségi célkitűzés elérésének igazolása céljából egy tojóállományt fertőzöttnek kell tekinteni, ha a (vakcinatörzstől eltérő) vizsgált Salmonella enteritidist és Salmonella typhimuriumot a tojóállományból vett egy vagy több mintában kimutatták. Függetlenül a mintavételi és vizsgálati műveletek számától, a fertőzött állományokat csak egyszer kell számításba venni, és csak a kimutatás első évében kell jelentést készíteni róluk.

A jelentés a következőket tartalmazza:

a)

a vizsgált tojótyúkállományok teljes száma, valamint a mintavétel 2.1. pontban említett egyes státusaira vonatkozóan vizsgált tojóállományok száma;

b)

a fertőzött állományok teljes száma, valamint a mintavétel 2.1. pontban említett egyes státusaira vonatkozó vizsgálatok eredményei;

c)

az eredmények magyarázata, különösen a kivételes esetek tekintetében.

Az e pontban említett eredményeket és a további vonatkozó információkat a 2003/99/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésében előírt, a rezisztencia tendenciáiról és forrásairól szóló jelentés részeként jelenteni kell a Bizottságnak.


(1)  HL L 325., 2003.12.12., 31. o.

(2)  HL L 191., 2004.5.28., 1. o.


1.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 211/9


A BIZOTTSÁG 1169/2006/EK RENDELETE

(2006. július 31.)

a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdése értelmében a gabonafélék exportjára az engedély iránti kérelem benyújtásának napján alkalmazandó visszatérítést kell alkalmazni, erre irányuló kérelem esetén, az olyan exportra, amelyet az engedély érvényességi időtartama alatt bonyolítanak le. Ebben az esetben a visszatérítésre korrekciós tényező alkalmazható.

(2)

Az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek az export-visszatérítések megadása, valamint a gabonaágazatban zavar esetén foganatosítandó intézkedések tekintetében való alkalmazásának egyes szabályait megállapító, 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet (2) lehetővé teszi egy korrekciós tényező alkalmazását az 1784/2003/EK rendelet 1. cikkének a), b) és c) pontjában meghatározott termékek vonatkozásában. Ezt a korrekciós tényezőt az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében szereplő tényezők figyelembevételével kell kiszámítani.

(3)

A világpiaci helyzet vagy egyes piacok sajátos követelményei szükségessé tehetik a korrekciós tényező differenciálását egyes termékek tekintetében, rendeltetési helyük szerint.

(4)

A korrekciós tényezőt ugyanakkor kell rögzíteni, amikor a visszatérítést, és ugyanazon eljárás szerint. A korrekciós tényező a két rögzítés közötti időszakban módosítható.

(5)

A fent említett rendelkezésekből adódóan a korrekciós tényező e rendelet mellékletének megfelelően került rögzítésre.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet 1. cikke a), b) és c) pontjában említett termékek – a maláta kivételével – előzetesen rögzített mértékű export-visszatérítéseire alkalmazandó korrekciós tényező a mellékletben került rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 31-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a Bizottság 2006. július 31-i rendeletéhez, a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

(EUR/t)

Termékkód

Viszonylat

Jelenleg

8

1. időszak

9

2. időszak

10

3. időszak

11

4. időszak

12

5. időszak

1

6. időszak

2

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

MEGJEGYZÉS: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

A viszonylatok numerikus kódjait a 2081/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) határozza meg.

C01

:

Minden harmadik ország Albánia, Bulgária, Románia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Szerbia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Liechenstein és Svájc kivételével.

C02

:

Algéria, Szaúd-Arábia, Bahrein, Egyiptom, Egyesült Arab Emírségek, Irán, Irak, Izrael, Jordánia, Kuvait, Libanon, Líbia, Marokkó, Mauritánia, Omán, Quatar, Szíria, Tunézia és Jemen.

C03

:

Minden harmadik ország Bulgária, Norvégia, Románia, Svájc és Liechenstein kivételével.


1.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 211/11


A BIZOTTSÁG 1170/2006/EK RENDELETE

(2006. július 31.)

a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkének rendelkezései szerint az ugyanezen rendelet 1. cikkében szereplő termékeknek a világpiaci árai, illetve árfolyamjegyzései és ugyanezen termékek Közösségen belüli árai közötti különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2)

A visszatérítéseket azoknak az összetevőknek a figyelembevételével kell rögzíteni, amelyeket az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek az export-visszatérítések megadása, valamint a gabonaágazatban zavar esetén foganatosítandó intézkedések tekintetében való alkalmazásának egyes szabályait megállapító, 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet (2) 1. cikke említ.

(3)

A malátára vonatkozó visszatérítést a szóban forgó termékek előállításához szükséges gabonamennyiség figyelembevételével kell kiszámítani. Ezek a mennyiségek az 1501/95/EK rendeletben kerültek rögzítésre.

(4)

A világpiaci helyzet vagy egyes piacok sajátos követelményei szükségessé tehetik a visszatérítés differenciálását egyes termékekre, rendeltetési helyük szerint.

(5)

A visszatérítést havonta egyszer kell rögzíteni. A visszatérítés időszakon belül módosítható.

(6)

E szabályok alkalmazása a gabonaágazat piacainak jelenlegi helyzetére és különösen e termékeknek a Közösségen belüli és a világpiaci jegyzéseire, illetve áraira, a mellékletben ismertetett összegek szerinti visszatérítés rögzítését eredményezi.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A malátára irányadó, az 1784/2003/EK rendelet 1. cikk bekezdés c) pontjában említett export-visszatérítések a mellékletben ismertetett összegekben kerültek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 31-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a Bizottság 2006. július 31-i rendeletéhez, a maláta exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

A termékek kódja

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések összege

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

MEGJ.: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

A viszonylatok numerikus kódjait a 2081/2003/EK rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) határozza meg.


1.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 211/13


A BIZOTTSÁG 1171/2006/EK RENDELETE

(2006. július 31.)

a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK (1) tanácsi rendeletre és különösen annak 15. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdése értelmében a gabonafélék exportjára az engedély iránti kérelem beadásának napján alkalmazandó visszatérítést kell alkalmazni, erre irányuló kérelem esetén, az olyan exportra, amelyet az engedély érvényességi időtartama alatt bonyolítanak le. Ebben az esetben a visszatérítésre korrekciós tényező alkalmazható.

(2)

Az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek az export-visszatérítések megadása, valamint a gabonaágazatban zavar esetén foganatosítandó intézkedések tekintetében való alkalmazásának egyes szabályait megállapító 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet (2) lehetővé teszi egy korrekciós tényező alkalmazását az 1784/2003/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott maláta vonatkozásában. Ezt a korrekciós tényezőt az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében szereplő tényezők figyelembevételével kell kiszámítani.

(3)

A fentiekben hivatkozott rendelkezésekből következik, hogy a korrekciós tényezőt e rendelet mellékletének megfelelően kell rögzíteni.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdésében említett, a maláta exportjára vonatkozó, előzetesen rögzített visszatérítésekre alkalmazandó korrekciós tényező a mellékletben került rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 31-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A Bizottság 2006. július 31-i rendeletéhez a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

MEGJ.: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).

A viszonylatok numerikus kódjait a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg bizottsági (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.).

(EUR/t)

A termékek kódja

Viszonylat

Folyó

8

1. időszak

9

2. időszak

10

3. időszak

11

4. időszak

12

5. időszak

1

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

A termékek kódja

Viszonylat

6. időszak

2

7. időszak

3

8. időszak

4

9. időszak

5

10. időszak

6

11. időszak

7

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 211/15


A BIZOTTSÁG 1172/2006/EK RENDELETE

(2006. július 31.)

a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (2), és különösen annak 14. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A mezőgazdasági termékek élelmiszersegélyként való juttatásával kapcsolatban felmerülő kiadások közösségi finanszírozásáról szóló, 1974. október 21-i 2681/74/EGK tanácsi rendelet (3) 2. cikke úgy rendelkezik, hogy a felmerült ráfordításoknak az a hányada, amely a közösségi szabályokkal összhangban rögzített, kérdéses termékexport-visszatérítésekre vonatkozik, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegét terheli.

(2)

A közösségi élelmiszersegély-akciók költségvetésének megállapítását és kezelését megkönnyítendő, valamint annak érdekében, hogy a tagállamok megismerhessék a közösségi részvétel mértékét a nemzeti élelmiszersegély-akciók finanszírozásában, szükségesnek mutatkozik meghatározni az ilyen akciókra adott visszatérítések szintjét.

(3)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkében és a 1785/2003/EK rendelet 13. cikkében az export-visszatérítésekre meghatározott általános szabályok és alkalmazási feltételek, a szükséges változtatásokkal, alkalmazandók az előbb említett műveletekre.

(4)

A rizs export-visszatérítésének kiszámításához figyelembe veendő sajátos kritériumok a 1785/2003/EK rendelet 14. cikkében kerültek meghatározásra.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A nemzetközi egyezmények és más kiegészítő programok keretében megvalósuló közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók, valamint egyéb, ingyenes ellátást jelentő közösségi akciók keretében a gabonaágazat termékei, valamint a rizs tekintetében alkalmazandó visszatérítések a mellékletnek megfelelően kerültek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 31-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o. A legutóbb a 797/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 144., 2006.5.31., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 288., 1974.10.25., 1. o.


MELLÉKLET

a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről szóló 2006. július 31-i bizottsági rendelethez

(EUR/t-ban)

Termékkód

A visszatérítés összege

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

45,30

1102 20 10 9400

38,83

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

58,25

1104 12 90 9100

0,00

Megj.: A termékkódokat a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).


1.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 211/17


A BIZOTTSÁG 1173/2006/EK RENDELETE

(2006. július 31.)

a gabonaágazatban 2006. augusztus 1. alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek a gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámokra való alkalmazásának szabályairól szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikke előírja, hogy az ugyanezen rendelet 1. cikkében felsorolt termékek behozatalára a közös vámtarifa vámtételeit kell alkalmazni. Azonban az ugyanezen cikk (2) bekezdésében említett termékekre vonatkozó behozatali vám az e termékek behozatalának időpontjában érvényes és 55 %-kal növelt intervenciós árral egyenlő, levonva belőle az adott szállítmányra alkalmazandó cif-importárat. E vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa szerinti vámtételt.

(2)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése értelmében a cif-importárakat az adott termékek reprezentatív világpiaci árai alapján kell kiszámítani.

(3)

Az 1249/96/EK rendelet a gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámok tekintetében rögzítette az 1784/2003/EK rendelet alkalmazásának részletes szabályait.

(4)

A behozatali vámok mindaddig hatályban maradnak, amíg egy újabb vámtételeket rögzítő rendelkezés hatályba nem lép.

(5)

A behozatali vámok rendszerének megfelelő működése érdekében a vámok kiszámításához az egy adott referenciaidőszak során megállapított reprezentatív piaci árfolyamokat kell figyelembe venni.

(6)

Az 1249/96/EK rendelet értelmében a behozatali vámokat az e rendelet mellékletében foglaltak szerint kell rögzíteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett, gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg, a II. mellékletben ismertetett elemek alapján.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 31-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1110/2003/EK rendelettel (HL L 158., 2003.6.27., 12. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek 2006. augusztus 1-jétől alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kód

Árumegnevezés

Behozatali vám (1)

(EUR/tonnában)

1001 10 00

Durumbúza, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

5,93

1001 90 91

Közönséges búza, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

Közönséges búza, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

Rozs

37,23

1005 10 90

Kukorica, vetőmag, a hibrid kivételével

50,27

1005 90 00

Kukorica, a vetőmag kivételével (2)

50,27

1007 00 90

Cirokmag, a hibrid vetőmag kivételével

42,22


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra (az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése) az importőr vámcsökkentésben részesülhet, amely:

3 EUR/t, ha a kirakodás kikötője a Földközi-tengeren van, vagy

2 EUR/t, ha a kirakodás kikötője Írországban, az Egyesült Királyságban, Dániában, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban vagy az Ibériai-félsziget atlanti partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

A vámtételek kiszámításának tényezői

(14.7.2006–28.7.2006)

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Tőzsdei jegyzések

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Termékek (%-os fehérjetartalom 12 %-os nedvességtartalom mellett)

HRS2

YC3

HAD2

közepes minőségű (1)

gyenge minőségű (2)

US barley 2

Árfolyamjegyzés (EUR/t)

157,48 (3)

75,86

154,25

144,25

124,25

92,95

Felár az öbölbeli árhoz (EUR/t)

15,09

 

 

Felár a nagy-tavakbeli árhoz (EUR/t)

19,96

 

 

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Fuvardíjak/költségek: Mexikói-öböl–Rotterdam 20,81 EUR/t; Nagy-tavak–Rotterdam 26,85 EUR/t.

3.

Az 1249/96/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett támogatások:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  10 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(2)  30 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(3)  Beleértve 14 EUR/t hozzáadás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)


1.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 211/20


A BIZOTTSÁG 1174/2006/EK RENDELETE

(2006. július 31.)

a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikkére,

mivel:

(1)

A fehér cukor, a nyerscukor és egyes szirupok irányadó árát, valamint a behozatalukra vonatkozó kiegészítő vám összegét a 2006/2007-es gazdasági évre az 1002/2006/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette. Ezen árakat és vámokat legutóbb az 1131/2006/EK bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az említett összegeket a 951/2006/EK rendeletben foglalt általános és részletes rögzítési szabályoknak megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2006/2007-es gazdasági évre az 1002/2006/EK rendelet által rögzített, a 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok módosultak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 31-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 55., 2006.2.28., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 178., 2006.7.1., 36. o.

(4)  HL L 201., 2006.7.25., 13. o.


MELLÉKLET

A fehércukor, a nyerscukor és az 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok 2006. augusztus 1-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

28,08

2,86

1701 11 90 (1)

28,08

7,49

1701 12 10 (1)

28,08

2,73

1701 12 90 (1)

28,08

7,06

1701 91 00 (2)

35,62

7,42

1701 99 10 (2)

35,62

3,65

1701 99 90 (2)

35,62

3,65

1702 90 99 (3)

0,36

0,31


(1)  A 318/2006/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 58., 2006.2.28., 1. o.).

(2)  A 318/2006/EK rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén.

(3)  1 %-os szacharóztartalom esetén.


1.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 211/22


A BIZOTTSÁG 1175/2006/EK RENDELETE

(2006. július 31.)

a B rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (citrom)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 2200/96/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldségféléket érintő export-visszatérítések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. október 8-i 1961/2001/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 6. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 858/2006/EK bizottsági rendelet (3) meghatározza azokat az indikatív mennyiségeket, amelyekre B rendszerű kiviteli engedélyeket lehet kibocsátani.

(2)

Figyelembe véve a mai napon a Bizottság rendelkezésére álló információkat, a citrom esetében fennáll a folyó kiviteli időszakra előírt indikatív mennyiségek meghaladásának veszélye. Ez a túllépés károsan érintené a gyümölcs- és zöldségágazat export-visszatérítési rendszerének jó működését.

(3)

E helyzet enyhítése érdekében a folyó kiviteli időszak végéig el kell utasítani a 2006. július 31. után exportálandó citrom kivitelére vonatkozó B rendszerű engedélyek iránt benyújtott kérelmeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A citromra vonatkozóan a 858/2006/EK rendelet 1. cikke alapján benyújtott, B rendszerű kiviteli engedély iránti kérelmek, amelyek tekintetében a kiviteli nyilatkozat elfogadására 2006. július 31. után és november 1. előtt kerül sor, elutasításra kerülnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 31-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 268., 2001.10.9., 8. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 159., 2006.6.19., 5. o.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

1.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 211/23


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. november 29.)

az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló megállapodás aláírásáról

(2006/529/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben annak 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2003. június 5-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy kezdjen tárgyalásokat harmadik országokkal a meglévő kétoldalú megállapodások egyes rendelkezéseinek közösségi megállapodással történő felváltásáról.

(2)

A Bizottság a Tanács 2003. június 5-i felhatalmazó határozat mellékletében foglalt mechanizmusokkal és irányelvekkel összhangban a Közösség nevében tárgyalásokat folytatott Ukrajnával a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló megállapodásról.

(3)

Egy későbbi időpontban történő lehetséges megkötésére figyelemmel, a Bizottság által megtárgyalt megállapodást alá kell írni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

(1)   A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló megállapodásnak a Közösség nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t, figyelemmel annak egy későbbi időpontban történő megkötésére.

(2)   A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. JOHNSON


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és Ukrajna között a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

egyrészről, és

UKRAJNA

másrészről

(a továbbiakban: a Felek)

MEGÁLLAPÍTVA, hogy az Európai Közösség minden tagállama és Ukrajna között kétoldalú légiközlekedési szolgáltatási megállapodások jöttek létre, amelyek a közösségi joggal ellentétes rendelkezéseket tartalmaznak,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy az Európai Közösség kizárólagos hatáskörrel rendelkezik számos olyan kérdést illetően, amelyre az Európai Közösség tagállamai és harmadik országok között létrejött kétoldalú légiközlekedési szolgáltatási megállapodások kiterjedhetnek,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy az európai közösségi jog szerint a valamely tagállamban letelepedett közösségi légifuvarozóknak joguk van arra, hogy megkülönböztetéstől mentesen hozzáférjenek az Európai Közösség tagállamai és harmadik országok közötti légi útvonalakhoz,

TEKINTETTEL az Európai Közösség és egyes harmadik országok között létrejött megállapodásokra, amelyek az ilyen harmadik országok állampolgárai számára lehetővé teszik, hogy az európai közösségi joggal összhangban engedélyezett légifuvarozókban tulajdonjogot szerezzenek,

FELISMERVE, hogy az Európai Közösség tagállamai és Ukrajna között létrejött kétoldalú légiközlekedési szolgáltatási megállapodások azon rendelkezéseit, amelyek a közösségi joggal ellentétesek, teljes összhangba kell hozni a közösségi joggal az Európai Közösség tagállamai és az Ukrajna közötti légiközlekedési szolgáltatások megbízható jogalapjának megteremtése és az ilyen légiközlekedési szolgáltatások folytonosságának fenntartása érdekében,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy az Európai Közösségnek e tárgyalások keretében nem célja az Európai Közösség tagállamai és az Ukrajna közötti légi forgalom mértékének a növelése, a közösségi légifuvarozók és Ukrajna légifuvarozói közti egyensúlynak a befolyásolása, vagy a meglévő kétoldalú légiközlekedési szolgáltatási megállapodások rendelkezéseinek a forgalmi jogok tekintetében történő módosítása,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Általános rendelkezések

(1)   E megállapodás alkalmazásában – kivéve ha a szövegösszefüggés másként kívánja meg – a fogalommeghatározásokat a IV. melléklet tartalmazza.

(2)   Az I. mellékletben felsorolt valamennyi megállapodásban az adott megállapodásban szerződő félként szereplő tagállam állampolgáraira való hivatkozásokat az Európai Közösség tagállamainak állampolgáraira való hivatkozásként kell értelmezni.

(3)   Az I. mellékletben felsorolt valamennyi megállapodásban az adott megállapodásban szerződő félként szereplő tagállam légifuvarozóira való hivatkozásokat az adott tagállam által kijelölt légifuvarozókra való hivatkozásként kell értelmezni.

2. cikk

Tagállam általi kijelölés

(1)   A II. melléklet a) pontjában felsorolt cikkek vonatkozó rendelkezései helyébe a (2) bekezdés rendelkezései lépnek az érintett tagállam légifuvarozójának kijelölése, valamint a légifuvarozó részére Ukrajna által megadott engedélyek és jogosítványok tekintetében.

(2)   A tagállam általi kijelölés kézhezvételét követően Ukrajna a legrövidebb eljárási időn belül megadja a megfelelő engedélyeket és jogosítványokat, feltéve hogy:

i.

a légifuvarozó az Európai Közösséget létrehozó szerződés értelmében a kijelölő tagállamban telepedett le, és az európai közösségi jognak megfelelő érvényes üzemeltetési engedéllyel rendelkezik;

ii.

a működési engedély kiadásáért felelős tagállam gyakorolja és fenntartja a légifuvarozó hatékony szabályozási ellenőrzését, valamint az illetékes légiforgalmi hatóságot a kijelölésben egyértelműen meghatározza; és

iii.

a légifuvarozó közvetlenül vagy többségi tulajdon révén a tagállamok és/vagy a tagállamok állampolgárai, vagy a III. mellékletben felsorolt egyéb államok és/vagy azok állampolgárai tulajdonában van, és azok tényleges ellenőrzése alatt áll.

3. cikk

Az engedélyek vagy jogosítványok megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása

(1)   A II. melléklet b) pontjában felsorolt cikkek vonatkozó rendelkezései helyébe a (2) bekezdés rendelkezései lépnek a tagállam által kijelölt légifuvarozó engedélyeinek vagy jogosítványainak megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása tekintetében.

(2)   Ukrajnának jogában áll a tagállam által kijelölt légifuvarozó engedélyeit vagy jogosítványait megtagadni, visszavonni, felfüggeszteni vagy korlátozni, amennyiben:

i.

a légifuvarozó az Európai Közösséget létrehozó szerződés értelmében nem a kijelölő tagállamban telepedett le, vagy nem rendelkezik az európai közösségi jognak megfelelő érvényes üzemeltetési engedéllyel;

ii.

nem a működési engedély kiadásáért felelős tagállam gyakorolja vagy tartja fenn a légifuvarozó hatékony szabályozási ellenőrzését, vagy az illetékes légiforgalmi hatóság a kijelölésben nincs egyértelműen meghatározva; vagy

iii.

a légifuvarozó közvetlenül vagy többségi tulajdon révén nem a tagállamok és/vagy a tagállamok állampolgárai, vagy a III. mellékletben felsorolt egyéb államok és/vagy azok állampolgárai tulajdonában van, és nem azok tényleges ellenőrzése alatt áll.

Az e bekezdés szerinti jogának gyakorlása során Ukrajna nem alkalmazhat a nemzetiség alapján megkülönböztetést a közösségi légifuvarozók között.

4. cikk

Biztonság

(1)   A II. melléklet c) pontjában felsorolt cikkeket kiegészítik a (2) bekezdés rendelkezései.

(2)   Ha egy tagállam olyan légifuvarozót jelöl ki, amelynek szabályozási ellenőrzését egy másik tagállam gyakorolja és tartja fenn, Ukrajnának a légifuvarozót kijelölő tagállam és Ukrajna között létrejött megállapodásban foglalt biztonsági rendelkezések szerinti jogai a biztonsági előírásoknak az adott másik tagállam általi elfogadása, végrehajtása és betartása során, valamint az adott légifuvarozó üzemeltetési engedélye tekintetében ugyanúgy érvényesülnek.

5. cikk

A repülőgép-üzemanyag megadóztatása

(1)   A II. melléklet d) pontjában felsorolt cikkek rendelkezéseit kiegészítik a (2) bekezdés rendelkezései.

(2)   Bármely ellenkező értelmű rendelkezés ellenére, a II. melléklet d) pontjában felsorolt megállapodások bármelyikében foglaltak nem akadályozhatják meg a tagállamokat abban, hogy megkülönböztetéstől mentesen adókat, illetékeket, vámokat vagy díjakat vessenek ki a területükön az Ukrajna által kijelölt légifuvarozó azon légijárműve által felhasznált üzemanyagra, amely az adott tagállam területének egy pontja és az adott tagállam területének egy másik pontja vagy egy másik tagállam területe között üzemel.

6. cikk

Viteldíjak

(1)   A II. melléklet e) pontjában felsorolt cikkeket kiegészítik a (2) bekezdés rendelkezései.

(2)   Az 1. mellékletben felsorolt és a II. melléklet e) pontjában foglalt rendelkezést tartalmazó megállapodás alapján az Ukrajna által kijelölt légifuvarozó(k)nak a teljes mértékben az Európai Közösségen belüli légi útvonalakon üzemelő járataira vonatkozóan kiszabott viteldíjak az európai közösségi jog hatálya alá tartoznak.

7. cikk

A mellékletek

E megállapodás mellékletei a megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

8. cikk

Felülvizsgálat vagy módosítás

A Felek kölcsönös megegyezés alapján bármikor felülvizsgálhatják vagy módosíthatják ezt a megállapodást.

9. cikk

Hatálybalépés

(1)   Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a szerződő felek kézhez vették a legutolsó írásbeli értesítést arról, hogy a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásoknak eleget tettek.

(2)   Ezt a megállapodást minden, az I. melléklet b) pontjában felsorolt megállapodásra azok hatálybalépésének napjától alkalmazni kell.

10. cikk

Megszűnés

(1)   Amennyiben az 1. mellékletben felsorolt valamelyik megállapodás megszűnik, e megállapodás minden olyan rendelkezése, amely az I. mellékletben felsorolt érintett megállapodásra vonatkozik, ugyanebben az időben szintén megszűnik.

(2)   Abban az esetben, ha az I. mellékletben felsorolt valamennyi megállapodás megszűnik, ez a megállapodás ugyanebben az időben szintén megszűnik.

11. cikk

Bejegyzés

Ezt a megállapodást és ennek módosításait a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) nyilvántartásába be kell jegyezni.

FENTIEK HITELÉÜL, az alulírott, erre kellően feljogosított meghatalmazottak aláírták ezt a megállapodást.

Hecho en Kiev, el uno de diciembre de dos mil cinco.

V Kyjevě dne prvního prosince dva tisíce pět.

Udfærdiget i Kiev den første december to tusind og fem.

Geschehen zu Kiew am ersten Dezember zweitausendundfünf.

Kahe tuhande viienda aasta detsembrikuu esimesel päeval Kiievis.

Κίεβο, μiα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Kiev, on the first day of December, in the year two thousand and five.

Fait à Kiev, le premier décembre deux mille cinq.

Fatto a Kiev, addì primo dicembre duemilacinque.

Kijevā, divtūkstoš piektā gada pirmajā decembrī.

Priimta du tūstančiai penktų metų gruodžio pirmą dieną Kijeve.

Kelt Kievben, a kettőezerötödik év december első napján.

Magħmul f' Kiev, fl-ewwel jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Kiev, de eerste december tweeduizend vijf.

Sporządzono w Kijowie dnia pierwszego grudnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Kiev, em um de Dezembro de dois mil e cinco.

V Kyjeve dňa prvého decembra dvetisícpät'.

V Kijevu, prevega decembra leta dva tisoč pet.

Tehty Kiovassa ensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Kiev den första december tjugohundrafem.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image

I. MELLÉKLET

A megállapodás 1. cikkében említett megállapodások jegyzéke

a)

Ukrajna és az Európai Közösség tagállamai között létrejött légiközlekedési szolgáltatási megállapodások, amelyek e megállapodás aláírásának napján már hatályba léptek, vagy amelyeket már aláírtak; és egyéb, Ukrajna és a tagállamok között létrejött megállapodások, amelyeket ideiglenesen alkalmaznak:

az osztrák szövetségi kormány és Ukrajna kormánya között létrejött légiközlekedési megállapodás, amelyet Bécsben, 1994. június 15-én írtak alá, a továbbiakban a II. mellékletben: az Ukrajna–Ausztria megállapodás;

legutóbb a Bécsben, 2005. április 22-én kelt kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyvvel módosítva,

a Belga Királyság kormánya és Ukrajna kormánya között létrejött, a légiközlekedésről szóló megállapodás, amelyet Kijevben 1996. május 20-án írtak alá, a továbbiakban a II. mellékletben: az Ukrajna–Belgium megállapodás;

legutóbb a Brüsszelben, 2004. február 6-án kelt egyetértési nyilatkozattal módosítva,

a Cseh Köztársaság kormánya és Ukrajna kormánya között létrejött légiközlekedési megállapodás, amelyet Kijevben, 1997. július 1-jén írtak alá, a továbbiakban a II. mellékletben: az Ukrajna–Cseh Köztársaság megállapodás,

a Ciprusi Köztársaság kormánya és Ukrajna kormánya között létrejött légiközlekedési szolgáltatási megállapodás, amelyet Kijevben, 2000. február 21-én írtak alá, a továbbiakban a II. mellékletben: az Ukrajna–Ciprus megállapodás,

a Dán Királyság kormánya és Ukrajna kormánya között létrejött légiközlekedési szolgáltatási megállapodás, amelyet Kijevben, 2001. március 27-én írtak alá, a továbbiakban a II. mellékletben: az Ukrajna–Dánia megállapodás,

a Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya és Ukrajna kormánya között létrejött légiközlekedési megállapodás, amelyet Kijevben, 1993. június 10-én írtak alá, a továbbiakban a II. mellékletben: az Ukrajna–Németország megállapodás,

az Észt Köztársaság kormánya és Ukrajna kormánya között létrejött légiközlekedési szolgáltatási megállapodás, amelyet Tallinban, 1993. július 6-án írtak alá, a továbbiakban a II. mellékletben: az Ukrajna–Észtország megállapodás,

a Finn Köztársaság kormánya és Ukrajna kormánya között létrejött, a légiközlekedési szolgáltatásokról szóló megállapodás, amelyet Helsinkiben, 1995. június 5-én írtak alá, a továbbiakban a II. mellékletben: az Ukrajna–Finnország megállapodás,

a Francia Köztársaság kormánya és Ukrajna kormánya között létrejött, a légiközlekedési szolgáltatásokról szóló megállapodás, amelyet Kijevben, 1994. május 3-án írtak alá, a továbbiakban a II. mellékletben: az Ukrajna–Franciaország megállapodás,

a Görög Köztársaság kormánya és Ukrajna kormánya között létrejött légiközlekedési megállapodás, amelyet Kijevben, 1997. december 15-én írtak alá, a továbbiakban a II. mellékletben: az Ukrajna–Görögország megállapodás,

a Magyar Köztársaság kormánya és Ukrajna kormánya között létrejött légiközlekedési megállapodás, amelyet Kijevben, 1995. május 19-én írtak alá, a továbbiakban a II. mellékletben: az Ukrajna–Magyarország megállapodás,

az Olasz Köztársaság kormánya és Ukrajna kormánya között létrejött légiközlekedési szolgáltatási megállapodás, amelyet Rómában, 1995. május 2-án írtak alá, a továbbiakban a II. mellékletben: az Ukrajna–Olaszország megállapodás,

a Lett Köztársaság kormánya és Ukrajna kormánya között létrejött légiközlekedési megállapodás, amelyet Rigában, 1995. május 23-án írtak alá, a továbbiakban a II. mellékletben: az Ukrajna–Lettország megállapodás,

a Litván Köztársaság kormánya és Ukrajna kormánya között létrejött légiközlekedési szolgáltatási megállapodás, amelyet Vilniuszban, 1993. július 7-én írtak alá, a továbbiakban a II. mellékletben: az Ukrajna–Litvánia megállapodás;

legutóbb a Vilniuszban, 2003. május 26-án aláírt jegyzőkönyvvel módosítva,

a Luxemburgi Nagyhercegség kormánya és Ukrajna kormánya között létrejött, a légiközlekedési szolgáltatásokról szóló megállapodás, amelyet Luxembourgban, 1994. június 14-én írtak alá, a továbbiakban a II. mellékletben: az Ukrajna–Luxemburg megállapodás,

a Holland Királyság és Ukrajna között létrejött, a légiközlekedési szolgáltatásokról szóló megállapodás, amelyet Kijevben, 1993. szeptember 7-én írtak alá, a továbbiakban a II. mellékletben: az Ukrajna–Hollandia megállapodás,

a Lengyel Köztársaság kormánya és Ukrajna kormánya között létrejött, a légiközlekedési szolgáltatásokról szóló megállapodás, amelyet Varsóban, 1994. január 20-án írtak alá, a továbbiakban a II. mellékletben: az Ukrajna–Lengyelország megállapodás,

a Szlovák Köztársaság kormánya és Ukrajna kormánya között létrejött légiközlekedési szolgáltatási megállapodás, amelyet Pozsonyban, 1994. május 23-án írtak alá, a továbbiakban a II. mellékletben: az Ukrajna–Szlovák Köztársaság megállapodás,

a Szlovén Köztársaság kormánya és Ukrajna kormánya között létrejött légiközlekedési szolgáltatási megállapodás, amelyet Ljubljanában, 1999. március 30-án írtak alá, a továbbiakban a II. mellékletben: az Ukrajna–Szlovénia megállapodás,

a Spanyol Királyság kormánya és Ukrajna kormánya között létrejött légiközlekedési megállapodás, amelyet Madridban, 1996. október 7-én írtak alá, a továbbiakban a II. mellékletben: az Ukrajna–Spanyolország megállapodás,

a Svéd Királyság kormánya és Ukrajna kormánya között létrejött légiközlekedési szolgáltatási megállapodás, amelyet Kijevben, 2001. március 27-én írtak alá, a továbbiakban a II. mellékletben: az Ukrajna–Svédország megállapodás,

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kormánya és Ukrajna kormánya között létrejött, a légiközlekedési szolgáltatásokról szóló megállapodás, amelyet Londonban, 1993. február 10-én írtak alá, a továbbiakban a II. mellékletben: az Ukrajna–Egyesült Királyság megállapodás;

b)

Az Ukrajna és az Európai Közösség tagállamai között létrejött légiközlekedési szolgáltatási megállapodások, amelyeket e megállapodás aláírásának napján már parafáltak:

az Ír Köztársaság kormánya és Ukrajna kormánya között létrejött, a légiközlekedésről szóló megállapodás, amelyet Dublinban, 1992. december 10-én parafáltak, a továbbiakban a II. mellékletben: az Ukrajna–Írország megállapodás,

a Máltai Köztársaság kormánya és Ukrajna minisztertanácsa között létrejött, a légiközlekedési szolgáltatásokról szóló megállapodás, amelyet Luqában 1998. június 17-én parafáltak, a továbbiakban a II. mellékletben: az Ukrajna–Málta megállapodás,

a Portugál Köztársaság kormánya és Ukrajna minisztertanácsa között létrejött légiközlekedési megállapodás, amelyet Lisszabonban 2000. október 18-án parafáltak, a továbbiakban a II. mellékletben: az Ukrajna–Portugália megállapodás.

II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben felsorolt megállapodásokban szereplő és a megállapodás 2–6. cikkében említett cikkek jegyzéke

a)

Tagállam általi kijelölés:

az Ukrajna–Ausztria megállapodás 3. cikkének (5) bekezdése,

az Ukrajna–Cseh Köztársaság megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

az Ukrajna–Dánia megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

az Ukrajna–Németország megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

az Ukrajna–Észtország megállapodás 4. cikkének (4) bekezdése,

az Ukrajna–Finnország megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

az Ukrajna–Franciaország megállapodás 4. cikkének (3) bekezdése,

az Ukrajna–Görögország megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

az Ukrajna–Magyarország megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

az Ukrajna–Írország megállapodás 3. cikkének (3) bekezdése,

az Ukrajna–Olaszország megállapodás 4. cikkének (4) bekezdése,

az Ukrajna–Lettország megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

az Ukrajna–Litvánia megállapodás 4. cikkének (4) bekezdése,

az Ukrajna–Málta megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

az Ukrajna–Hollandia megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

az Ukrajna–Lengyelország megállapodás 4. cikkének (4) bekezdése,

az Ukrajna–Portugália megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

az Ukrajna–Szlovák Köztársaság megállapodás 4. cikkének (4) bekezdése,

az Ukrajna–Szlovénia megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

az Ukrajna–Spanyolország megállapodás III. cikkének (4) bekezdése,

az Ukrajna–Svédország megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

az Ukrajna–Egyesült Királyság megállapodás 4. cikkének (4) bekezdése;

b)

Az engedélyek vagy jogosítványok megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása:

az Ukrajna–Ausztria megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Ukrajna-Belgium megállapodás 5. cikke (1) bekezdésének d) pontja,

az Ukrajna–Cseh Köztársaság megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Ukrajna–Ciprus megállapodás 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Ukrajna–Dánia megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Ukrajna–Észtország megállapodás 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Ukrajna–Finnország megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Ukrajna–Franciaország megállapodás 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Ukrajna–Görögország megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja,

az Ukrajna–Magyarország megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Ukrajna–Olaszország megállapodás 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Ukrajna–Litvánia megállapodás 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Ukrajna–Luxemburg megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének c) pontja,

az Ukrajna–Málta megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Ukrajna–Hollandia megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének c) pontja,

az Ukrajna–Lengyelország megállapodás 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Ukrajna–Portugália megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Ukrajna–Szlovák Köztársaság megállapodás 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Ukrajna–Szlovénia megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Ukrajna–Spanyolország megállapodás IV. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Ukrajna–Svédország megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Ukrajna–Egyesült Királyság megállapodás 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja;

c)

Biztonság:

az Ukrajna–Ausztria megállapodás 9a. cikke,

az Ukrajna–Belgium megállapodás 7. cikke,

az Ukrajna–Cseh Köztársaság megállapodás 9. cikke,

az Ukrajna–Dánia megállapodás 14a. cikke,

az Ukrajna–Észtország megállapodás 6. cikke,

az Ukrajna–Franciaország megállapodás 9. cikke,

az Ukrajna–Görögország megállapodás 8. cikke,

az Ukrajna–Magyarország megállapodás 5. cikke,

az Ukrajna–Írország megállapodás 7. cikke,

az Ukrajna–Olaszország megállapodás 10. cikke,

az Ukrajna–Litvánia megállapodás 16a. cikke,

az Ukrajna–Luxemburg megállapodás 6. cikke,

az Ukrajna–Málta megállapodás 8. cikke,

az Ukrajna–Hollandia megállapodás 13. cikke,

az Ukrajna–Portugália megállapodás 15. cikke,

az Ukrajna–Szlovák Köztársaság megállapodás 6. cikke,

az Ukrajna–Szlovénia megállapodás 6. cikke,

az Ukrajna–Spanyolország megállapodás XI. cikke,

az Ukrajna–Svédország megállapodás 14a. cikke;

d)

A repülőgép-üzemanyag megadóztatása:

az Ukrajna–Ausztria megállapodás 7. cikke,

az Ukrajna–Belgium megállapodás 10. cikke,

az Ukrajna–Cseh Köztársaság megállapodás 10. cikke,

az Ukrajna–Ciprus megállapodás 7. cikke,

az Ukrajna–Dánia megállapodás 6. cikke,

az Ukrajna–Németország megállapodás 6. cikke,

az Ukrajna–Észtország megállapodás 12. cikke,

az Ukrajna–Finnország megállapodás 11. cikke,

az Ukrajna–Franciaország megállapodás 11. cikke,

az Ukrajna–Görögország megállapodás 11. cikke,

az Ukrajna–Magyarország megállapodás 11. cikke,

az Ukrajna–Írország megállapodás 11. cikke,

az Ukrajna–Olaszország megállapodás 6. cikke,

az Ukrajna–Lettország megállapodás 6. cikke,

az Ukrajna–Litvánia megállapodás 12. cikke,

az Ukrajna–Luxemburg megállapodás 8. cikke,

az Ukrajna–Málta megállapodás 5. cikke,

az Ukrajna–Hollandia megállapodás 9. cikke,

az Ukrajna–Lengyelország megállapodás 12. cikke,

az Ukrajna–Portugália megállapodás 6. cikke,

az Ukrajna–Szlovák Köztársaság megállapodás 12. cikke,

az Ukrajna–Szlovénia megállapodás 8. cikke,

az Ukrajna–Spanyolország megállapodás V. cikke,

az Ukrajna–Svédország megállapodás 6. cikke,

az Ukrajna–Egyesült Királyság megállapodás 8. cikke;

e)

Viteldíjak:

az Ukrajna–Ausztria megállapodás 11. cikke,

az Ukrajna–Belgium megállapodás 12. cikke,

az Ukrajna–Cseh Köztársaság megállapodás 14. cikke,

az Ukrajna–Ciprus megállapodás 14. cikke,

az Ukrajna–Dánia megállapodás 11. cikke,

az Ukrajna–Németország megállapodás 10. cikke,

az Ukrajna–Észtország megállapodás 11. cikke,

az Ukrajna–Finnország megállapodás 10. cikke,

az Ukrajna–Franciaország megállapodás 17. cikke,

az Ukrajna–Görögország megállapodás 14. cikke,

az Ukrajna–Magyarország megállapodás 10. cikke,

az Ukrajna–Írország megállapodás 6. cikke,

az Ukrajna–Olaszország megállapodás 8. cikke,

az Ukrajna–Lettország megállapodás 10. cikke,

az Ukrajna–Litvánia megállapodás 10. cikke,

az Ukrajna–Luxemburg megállapodás 10. cikke,

az Ukrajna–Málta megállapodás 11. cikke,

az Ukrajna–Hollandia megállapodás 5. cikke,

az Ukrajna–Lengyelország megállapodás 11. cikke,

az Ukrajna–Portugália megállapodás 18. cikke,

az Ukrajna–Szlovák Köztársaság megállapodás 11. cikke,

az Ukrajna–Szlovénia megállapodás 12. cikke,

az Ukrajna–Spanyolország megállapodás VII. cikke,

az Ukrajna–Svédország megállapodás 11. cikke,

az Ukrajna–Egyesült Királyság megállapodás 7. cikke.

III. MELLÉKLET

A megállapodás 2. cikkében említett egyéb államok jegyzéke

a)

Az Izlandi Köztársaság (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás értelmében);

b)

A Liechtensteini Hercegség (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás értelmében);

c)

A Norvég Királyság (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás értelmében);

d)

A Svájci Államszövetség (az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légiközlekedési megállapodás értelmében).

IV. MELLÉKLET

Fogalommeghatározások

„Tagállam”: az Európai Közösség bármely tagállama.

A „valamely tagállam területén letelepedett közösségi légifuvarozó (légitársaság)” kifejezés tartós szerződésekkel szabályozott, tényleges és valós légiközlekedési tevékenység végzésére utal. Az ilyen jellegű vállalkozás jogi formája, legyen az jogi személyiséggel rendelkező fióktelep vagy leányvállalat, ebben a vonatkozásban nem meghatározó.

„Üzemeltetési engedély”: az illetékes tagállam által egy vállalkozás számára megadott engedély, amely az üzemeltetési engedélyben rögzítettek szerint, díj és/vagy más térítés ellenében engedélyezi utasok, postai küldemények és/vagy áru légifuvarozását.

„Működési engedély”: az illetékes hatóságok által egy vállalkozás vagy vállalatcsoport számára kiadott okirat, amely igazolja azt, hogy a kérdéses üzemeltető rendelkezik azokkal a szakmai képességekkel és szervezettel, amelynek révén biztosítani tudja a légijármű biztonságos üzemeltetését az engedélyben meghatározott repülési tevékenységek során.

A „hatékony szabályozási ellenőrzés” bizonyítékai magukban foglalják a következőket, de nem korlátozódnak azokra: a légifuvarozó az illetékes hatóságok által kiállított érvényes üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, és megfelel az illetékes hatóságok által a nemzetközi légiközlekedési szolgáltatások működtetésére vonatkozóan meghatározott kritériumoknak, úgymint a megfelelő pénzügyi helyzet, – adott esetben – a közérdekű követelmények, a szolgáltatásbiztosítási kötelezettségek stb. teljesítésére való alkalmasság, valamint az engedélyező tagállam rendelkezik legalább a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet szabványainak megfelelő repülésvédelmi és -biztonsági felügyeleti programokkal, illetve azokat fenntartja.


1.8.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 211/39


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. június 9.)

az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről

(2006/530/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére, a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával és 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A Tanács 2003. június 5-i határozatával felhatalmazta a Bizottságot, hogy kezdjen tárgyalásokat harmadik országokkal a meglévő kétoldalú megállapodások egyes rendelkezéseinek közösségi megállapodással történő felváltásáról.

(2)

A Bizottság, az említett tanácsi határozattal összhangban, a Közösség nevében tárgyalásokat folytatott Ukrajnával a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló megállapodásról.

(3)

A megállapodást – annak egy későbbi időpontban történő lehetséges megkötésére figyelemmel – a 2005. november 28-i tanácsi határozatnak megfelelően 2005. december 1-jén a Közösség nevében aláírták.

(4)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1)   Az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló megállapodás a Közösség nevében jóváhagyásra kerül.

(2)   A megállapodás szövegét (2) csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodás 9. cikke (1) bekezdésében meghatározott írásbeli értesítés megtételére jogosult személy(eke)t.

Kelt Luxembourgban, 2006. június 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. GORBACH


(1)  2006. március 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 24 oldalát.