ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 209

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. július 31.


Tartalom

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Oldal

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2004. október 14.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezménynek az Európai Közösség részéről való megkötéséről

1

Stockholmi Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról

3

 

*

Az EU–Jordánia Társulási Tanács 1/2006 határozata (2006. június 15.) az euro-mediterrán megállapodásnak a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyvének módosításáról

30

3. jegyzőkönyv a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről

31

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

31.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 209/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. október 14.)

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezménynek az Európai Közösség részéről való megkötéséről

(2006/507/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére, annak 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával és 300. cikke (3) bekezdése első albekezdésével összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1)

A regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére irányuló intézkedések nemzetközi szinten való ösztönzése a Szerződés 174. cikkének megfelelően a Közösség környezetvédelmi politikájának egyik célkitűzése.

(2)

1998-ban a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy a Közösség nevében és az Egyesült Nemzetek Szervezete Környezetvédelmi Programjának égisze alatt részt vegyen a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló egyezménnyel kapcsolatos tárgyalásokon. A Bizottság e tárgyalásokon a tagállamokkal együtt részt vett.

(3)

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Egyezmény („Egyezmény”) elfogadására Stockholmban, 2001. május 22-én került sor.

(4)

Ez az Egyezmény – az elővigyázatosság elve alapján – keretet biztosít a kezdeti tizenkét kiemelt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyag gyártásának, felhasználásának, be- és kivitelének beszüntetéséhez, azok biztonságos kezeléséhez és ártalmatlanításához, valamint egyes, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyag szándékolatlan kibocsátásának beszüntetéséhez vagy csökkentéséhez. Az Egyezmény meghatározza továbbá azokat a szabályokat, amelyek alapján az Egyezmény alá új vegyi anyagok sorolhatók.

(5)

A Közösség, az akkori tizenöt tagállam és az új tagállamok közül nyolc a Stockholmban 2001. május 22–23-án megtartott meghatalmazotti konferencián aláírta az Egyezményt.

(6)

Az Egyezmény megerősítésre, elfogadásra vagy jóváhagyásra nyitva áll államok és regionális gazdasági integrációs szervezetek előtt.

(7)

Az Egyezmény értelmében a regionális gazdasági integrációs szervezetek megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozó okiratukban kinyilvánítják, hogy az Egyezményben szabályozott kérdésekben milyen mértékű hatáskörrel rendelkeznek.

(8)

A Közösség már elfogadott az Egyezményben szabályozott kérdésekre vonatkozó jogi eszközöket, köztük a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (3), a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2003. január 28-i 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (4), valamint a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek (PCB/PCT) ártalmatlanításáról szóló, 1996. szeptember 16-i 96/59/EK tanácsi irányelvet (5).

(9)

Az Egyezmény hozzájárul a Közösség környezetvédelmi politikája célkitűzéseinek eléréséhez. Következésképpen helyénvaló, hogy a Közösség a lehető legrövidebb időn belül jóváhagyja ezt az Egyezményt.

(10)

Amennyiben az Egyezmény A., B. vagy C., illetve további mellékleteinek módosítására kerül sor, annak végrehajtását a Bizottság a 850/2004/EK rendelet, illetve más vonatkozó közösségi jogszabályok keretei között irányozza elő. Amennyiben valamely módosítás végrehajtására a letétbe helyezőnek a módosítás elfogadásáról szóló értesítése időpontjától számított egy éven belül nem kerül sor, továbbá a rendelkezések be nem tartásának elkerülése érdekében a Bizottság erről a 22. cikknek megfelelően értesíti a letétbe helyezőt,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Közösség jóváhagyja a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezményt, a továbbiakban: „az Egyezmény”.

Az Egyezmény szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

(1)   Minden olyan esetben, amikor az Egyezmény A., B. vagy C. melléklete, illetve további mellékletei módosításának végrehajtására a 850/2004/EK rendelet mellékleteiben, vagy más vonatkozó közösségi jogszabályban a letétbe helyezőnek a módosítás elfogadásáról szóló értesítése időpontjától számított egy éven belül nem kerül sor, a Bizottság erről az Egyezmény 22. cikkének megfelelően értesíti a letétbe helyezőt.

(2)   Amennyiben az Egyezmény A., B. vagy C. melléklete, illetve további mellékletei módosításának végrehajtására az (1) bekezdésben említett értesítést követően sor kerül, a Bizottság az értesítést haladéktalanul visszavonja.

3. cikk

(1)   A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje azt a személyt vagy azokat a személyeket, aki vagy akik jogosultak a jóváhagyó okiratot – az Egyezmény 25. cikke (1) bekezdésének megfelelően – az Európai Közösség nevében az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkáránál letétbe helyezni.

(2)   A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje azt a személyt vagy azokat a személyeket, aki vagy akik jogosultak az e határozat mellékletében található hatásköri nyilatkozatot – az Egyezmény 25. cikke (3) bekezdésének megfelelően – az Európai Közösség nevében letétbe helyezni.

Kelt Luxembourgban, 2004. október 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. VAN GEEL


(1)  HL C 87. E, 2004.4.7., 495. o.

(2)  HL C 32., 2004.2.5., 45. o.

(3)  HL L 158., 2004.4.30., 7. o.

(4)  HL L 63., 2003.3.6., 1. o. A legutóbb a 777/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 136., 2006.5.24., 9. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 243., 1996.9.24., 31. o.


FORDÍTÁS

STOCKHOLMI EGYEZMÉNY A KÖRNYEZETBEN TARTÓSAN MEGMARADÓ SZERVES SZENNYEZŐ ANYAGOKRÓL

EZEN EGYEZMÉNY RÉSZES FELEI,

FELISMERVE, hogy a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok mérgező tulajdonságokkal rendelkeznek, ellenállóak a lebomlással szemben, biológiailag felhalmozódnak, valamint levegőn, vízen keresztül, illetve vándorló állatfajok segítségével országhatárokon átterjednek és kibocsátásuk helyétől távol rakódnak le, ahol a szárazföldi és vízi ökoszisztémákban felhalmozódnak,

ANNAK TUDATÁBAN, hogy – főként a fejlődő országokban – a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagoknak való helyi kitettség különösen a nőknek, és rajtuk keresztül a következő generációknak egészségi károkat okoz,

ELISMERVE, hogy az Északi sarkvidék ökoszisztémái és az ott élő közösségek különösen veszélyeztetettek a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok biológiai feldúsulása miatt, és hogy hagyományos táplálékuk szennyezettsége közegészségügyi kérdés,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok esetén globális lépésekre van szükség,

FIGYELEMBE VÉVE az Egyesült Nemzetek Környezeti Programját vezető Kormányozó Tanácsnak 19/13 C számú, 1997. február 7-i határozatát az emberi egészség és a környezet védelme érdekében teendő nemzetközi intézkedések kezdeményezéséről olyan lépések megtételére, melyek csökkentik és/vagy megszüntetik a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok kibocsátását,

EMLÉKEZTETVE a vonatkozó nemzetközi környezetvédelmi egyezmények, különösen a nemzetközi kereskedelemben részt vevő, meghatározott veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról (PIC) szóló Rotterdami Egyezmény, valamint a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra szállításának és elhelyezésének ellenőrzéséről szóló Bázeli Egyezmény – beleértve a 11. cikkének keretében meghozott regionális egyezményeket – vonatkozó rendelkezéseire,

TOVÁBBÁ EMLÉKEZTETVE a Környezetről és Fejlődésről szóló Riói Nyilatkozat és az Agenda 21 vonatkozó intézkedéseire,

ELISMERVE, hogy az elővigyázatosság minden Részes Fél alapvető érdeke, amely benne foglaltatik ezen Egyezményben,

FELISMERVE, hogy ezen Egyezmény és más, a kereskedelem és a környezetvédelem területére vonatkozó nemzetközi megállapodások kölcsönösen támogatják egymást,

MEGERŐSÍTVE, hogy az államoknak, az Egyesült Nemzetek Alapokmányával és a nemzetközi jog elveivel összhangban, szuverén joguk kiaknázni saját erőforrásaikat saját környezeti és fejlesztési politikájuknak megfelelően, és felelőséggel biztosítaniuk kell, hogy a hatáskörük vagy ellenőrzésük alatt álló tevékenységek ne okozzanak kárt más állam környezetében vagy olyan területen, amely kívül esik nemzeti fennhatóságuk határán,

FIGYELEMBE VÉVE a fejlődő országok – köztük is főleg a legfejletlenebbek – és az átmeneti gazdaságú országok körülményeit és egyedi igényeit, különösen a vegyi anyaggazdálkodásra vonatkozó nemzeti lehetőségek megerősítésének szükségességét, beleértve a technológia cserét, a gazdasági és műszaki segítség nyújtását és a Részes Felek közötti együttműködés ösztönzését,

EGÉSZÉBEN FIGYELEMBE VÉVE az 1994. május 6-án Barbadoson elfogadott, a Fejlődő Kis Szigetállamok Fenntartható Fejlődéséért létrehozott Akcióprogramot,

MEGJEGYEZVE a fejlett és fejlődő államok lehetőségeit, valamint az államoknak a Környezetről és Fejlődésről szóló Riói Nyilatkozat 7. elvében kifejezett közös, bár differenciált felelősségét,

FELISMERVE a magánszektor és a nem kormányzati szervezetek jelentős hozzájárulását a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok kibocsátásának csökkentéséhez és/vagy megszüntetéséhez,

KIEMELVE annak fontosságát, hogy a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok gyártói felelősséget vállaljanak a termékeik által okozott káros hatásokért, és tájékoztassák a felhasználókat, a kormányokat és a nyilvánosságot ezen vegyi anyagok veszélyes tulajdonságairól,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok által okozott káros hatások megelőzése érdekében életciklusuk minden szakaszában intézkedéseket kell tenni,

MEGERŐSÍTVE a Környezetről és Fejlődésről szóló Riói Nyilatkozat 16. elvét, mely kijelenti, hogy a nemzeti hatóságoknak törekedniük kell a környezeti költségek internalizációjának és gazdasági eszközök alkalmazásának ösztönzésére, figyelembe véve azt a megközelítést, hogy a szennyező – elvben – viseli a szennyezés költségeit, kellő tekintettel a közérdekre és a nemzetközi kereskedelem és beruházások torzítása nélkül,

ÖSZTÖNÖZVE azon államokat, melyek nem rendelkeznek növényvédő szerekre és ipari vegyi anyagokra vonatkozó szabályozó és értékelő tervekkel, ilyen tervek készítésére,

FELISMERVE a környezetbarát alternatív eljárások és vegyi anyagok fejlesztésének és felhasználásának jelentőségét,

ELTÖKÉLVE ARRA, hogy megóvják az emberi egészséget és a környezetet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok által okozott káros hatásoktól,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Célkitűzés

Figyelembe véve a Környezetről és Fejlődésről szóló Riói Nyilatkozat 15. elvében kifejezett elővigyázatossági megközelítést, ezen Egyezmény célja az emberi egészség és a környezet megóvása a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagoktól.

2. cikk

Meghatározások

Ezen Egyezmény alkalmazásában:

a)

„Részes Fél”: olyan állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet, mely hozzájárult ahhoz, hogy ezen Egyezmény kötelezze, és mely számára az Egyezmény hatályban van;

b)

„Regionális gazdasági integrációs szervezet”: egy adott régió szuverén államai által létesített olyan szervezet, amelyet a tagállamai hatáskörrel ruháztak fel az Egyezmény által szabályozott kérdésekre, és amely megfelelő felhatalmazást kapott arra, hogy, belső eljárási szabályaival összhangban, az Egyezményt aláírja, megerősítse, jóváhagyja vagy csatlakozzon ahhoz.

c)

„Jelen lévő és szavazó Részes Felek”: a jelen lévő és igennel vagy nemmel szavazó Részes Felek.

3. cikk

Szándékos gyártásból és felhasználásból származó kibocsátások csökkentésére vagy megszüntetésére szolgáló intézkedések

(1)   Minden Részes Fél:

a)

megtiltja és/vagy megteszi a szükséges jogi és közigazgatási intézkedéseket, hogy megszüntesse:

i.

az A. mellékletben felsorolt vegyi anyagokra vonatkozó gyártását és felhasználását a melléklet rendelkezései szerint; és

ii.

az A. mellékletben felsorolt vegyi anyagokra vonatkozó importját és exportját a (2) bekezdés rendelkezései szerint; és

b)

korlátozza a B. mellékletben felsorolt vegyi anyagokra vonatkozó gyártását és felhasználását a melléklet rendelkezései szerint.

(2)   Minden Részes Fél intézkedést tesz annak biztosítására, hogy:

a)

az A. vagy B. mellékletben felsorolt bármely vegyi anyagot importálja kizárólag:

i.

környezetkímélő ártalmatlanítás céljából; vagy

ii.

olyan felhasználásra vagy céllal, melyet a Részes Fél számára engedélyeztek az A. vagy a B. melléklet értelmében;

b)

az A. mellékletben felsorolt bármely vegyi anyagot, melynek gyártására vagy felhasználására speciális kivétel van hatályban, vagy a B. mellékletben felsorolt bármely vegyi anyag, melynek gyártására vagy felhasználására speciális kivétel vagy elfogadható cél van hatályban, számításba véve a meglévő nemzetközi, előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárás vonatkozó intézkedéseit, exportálja kizárólag:

i.

a 6. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott környezetkímélő ártalmatlanítás céljából; vagy

ii.

olyan Részes Félnek, mely számára engedélyezték ezen vegyi anyag felhasználását az A. vagy a B. melléklet értelmében; vagy

iii.

olyan államnak, mely nem Részes Fele ezen Egyezménynek, mely éves tanúsítványt adott az exportáló Részes Félnek. Az ilyen tanúsítvány részletesen leírja a vegyi anyag szándékos felhasználását, és tartalmaz egy nyilatkozatot, hogy, erre a vegyi anyagra vonatkozóan, az importáló állam elkötelezett:

a)

az emberi egészség és a környezet védelmére a kibocsátások minimalizálására vagy megakadályozására szolgáló szükséges intézkedések megtételével;

b)

a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott intézkedések teljesítésére; és

c)

a B. melléklet II. részének 2. bekezdésében leírt intézkedések teljesítésére, ahol alkalmazható.

A tanúsítványnak ugyancsak tartalmaznia kell bármely megfelelő támogató dokumentációt, mint például becikkezett törvények, szabályozó eszközök vagy közigazgatási vagy politikai útmutatások. Az exportáló Részes Félnek a tanúsítványt továbbítania kell a Titkárságnak a kézhezvételtől számított hatvan napon belül;

c)

az A. mellékletben felsorolt bármely vegyi anyagot, melynek gyártására vagy felhasználására már egyik Részes Fél számára sincs hatályban speciális kivétel, nem exportálnak ettől a Részes Féltől, kivéve környezetkímélő ártalmatlanítás céljából;

d)

ezen bekezdés céljából az „állam, mely nem Fele az Egyezménynek” magában foglal, egy konkrét vegyi anyagra vonatkozóan, egy államot vagy egy regionális gazdasági integrációs szervezetet, mely erre a vegyi anyagra vonatkozóan nem egyezett bele, hogy kösse az Egyezmény.

(3)   Minden Részes Fél, mely rendelkezik új növényvédő szerekre vagy új ipari vegyi anyagokra vonatkozó egy vagy több szabályozási és értékelési tervvel, szabályozási intézkedéseket foganatosít azon új növényvédő szerek és új ipari vegyi anyagok gyártásának és felhasználásának megelőzése céljából, melyek, a D. melléklet 1. bekezdésében leírt kritériumokat számításba véve, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok tulajdonságait mutatják.

(4)   Minden Részes Fél, mely rendelkezik növényvédő szerekre vagy ipari vegyi anyagokra vonatkozó egy vagy több szabályozási és értékelési tervvel, ahol lehetséges, figyelembe veszi ezen tervekben a D. melléklet 1. bekezdésében leírt kritériumokat a jelenleg használatban lévő növényvédő szerek vagy ipari vegyi anyagok felmérésekor.

(5)   Amennyiben az Egyezmény máshogy nem rendelkezik, az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik egy vegyi anyag laboratóriumi szintű kutatásban vagy referenciamintaként felhasználandó mennyiségeire.

(6)   Bármely Részes Fél, mely rendelkezik speciális kivétellel az A. mellékletnek megfelelően, vagy speciális kivétellel vagy elfogadható céllal a B. mellékletnek megfelelően, megfelelő intézkedéseket foganatosít annak biztosítására, hogy az ezen kivétellel vagy céllal végzett bármely gyártás vagy felhasználás kivitelezésekor úgy járnak el, hogy megelőzzék vagy minimalizálják az emberek kitettségét és a környezetbe történő kibocsátást. Kivételes felhasználáskor vagy elfogadható céllal, mely magában foglalja a környezetbe történő szándékos kibocsátást a normál működés körülményei között, az ilyen kibocsátást a szükséges minimumszintre kell szorítani, az alkalmazható szabványok és útmutatók figyelembevételével.

4. cikk

A speciális kivételek jegyzéke

(1)   Létrejön egy jegyzék az A. mellékletben vagy a B. mellékletben felsorolt speciális kivételekkel bíró Részes Felek azonosítására. Nem azonosítja azokat a Részes Feleket, amelyek az A melléklet vagy a B. melléklet bármely Részes Fél által alkalmazható cikkeit alkalmazzák. A jegyzék karbantartását a Titkárság végzi, és annak nyilvánosan elérhetőnek kell lennie.

(2)   A jegyzékben a következőknek kell szerepelnie:

a)

az A. mellékletből és a B. mellékletből vett speciális kivételtípusok listája;

b)

azon Részes Felek felsorolása, akik az A. melléklet vagy a B. melléklet speciális kivételeiben részesülnek; és

c)

minden egyes speciális kivétel lejárati időpontjának felsorolása;

(3)   Bármely Állam, Részes Féllé válását követően, a Titkársághoz eljuttatott írásbeli értesítés útján bejegyeztetheti magát az A. mellékletben vagy a B. mellékletben felsorolt egy vagy több speciális kivételre.

(4)   Minden, egy adott vegyi anyagra vonatkozó speciális kivétel bejegyzése elévül az Egyezmény hatálybalépésének időpontját követő ötödik évben, amennyiben nem szerepel az egyik Részes Fél által speciális korábbi időpont a jegyzékben, vagy a (7) bekezdés alapján hosszabbítás engedélyezése nem történt.

(5)   A Részes Felek konferenciája első ülésén dönt a jegyzékben lévő bejegyzések felülvizsgálati eljárásáról.

(6)   Egy jegyzékben lévő bejegyzés felülvizsgálatát megelőzően a vonatkozó Részes Félnek jelentést kell továbbítania a Titkárság felé annak igazolására, hogy továbbra is szüksége van ezen speciális kivételre. A Titkárságnak a jelentést el kell juttatnia minden Részes Félhez. A bejegyzések felülvizsgálatát az összes rendelkezésre álló adat alapján kell végrehajtani. Ezt követően a Részes Felek konferenciája, amennyiben megfelelőnek ítéli, javaslatot terjeszthet elő a vonatkozó Részes Félnek.

(7)   A Részes Felek konferenciája, a vonatkozó Részes Fél kérésére, döntést hozhat egy speciális kivétel lejárati idejének meghosszabbításról legfeljebb öt évig terjedő időszakra. Döntéshozatalában a Részes Felek konferenciája kellően figyelembe veszi a fejlődő és az átmeneti gazdaságú országok Részes Feleinek sajátságos körülményeit.

(8)   Bármely Részes Fél bármikor visszavonhatja bármely, speciális kivételre vonatkozó bejegyzését a jegyzékből a Titkársághoz eljuttatott írásos bejelentés útján. A visszavonás a bejelentésben meghatározott időben lép hatályba.

(9)   Amikor egy adott típusú speciális kivételre már egy Részes Fél sincs bejegyezve, erre vonatkozóan újabb bejegyzést a továbbiakban nem lehet tenni.

5. cikk

Nem szándékos gyártás és felhasználásból származó kibocsátások csökkentésére vagy megszüntetésére szolgáló intézkedések

Minden Részes Fél legalább a következő intézkedéseket foganatosítja a C. mellékletben felsorolt vegyi anyagok mindegyikének antropogén forrásokból származó összes kibocsátásának csökkentésére, a további minimalizálásuk, vagy, ahol megvalósítható, végleges kiküszöbölésük érdekében:

a)

akcióprogram vagy, ahol lehetséges, regionális vagy szubregionális akcióprogram kidolgozása az Egyezmény hatálybalépését követő két éven belül, és azt követően annak teljesítése a C. mellékletben felsorolt vegyi anyagok kibocsátásának azonosítására, jellemzésére és taglalására, valamint a b)–e) albekezdések megvalósításának elősegítésére, a 7. cikkben meghatározott megvalósítási terv részeként. Az akcióprogram tartalmazza a következő elemeket:

i.

a jelenlegi és az előrevetített kibocsátások értékelése, beleértve a forrás leltár és a kibocsátás becslések kidolgozását és karbantartását, figyelembe véve a C. mellékletben azonosított forráskategóriákat;

ii.

a Részes Félnek az ilyen kibocsátások kezelésére vonatkozó törvényeinek és politikájának hatékonyságértékelése;

iii.

az ezen bekezdésben megadott kötelezettségek kielégítését célzó stratégiák, figyelembe véve az i. és ii. bekezdésben lévő értékeléseket;

iv.

az ezen stratégiákkal kapcsolatos és azoknak tudatában végzett oktatás és képzés ösztönzésére tett lépések;

v.

az ezen stratégiákról és a bekezdésben leírt kötelezettségek kielégítésében elért sikereikről szóló áttekintések minden öt évben; az ilyen áttekintéseket a 15. cikknek megfelelően beadott jelentésekhez kell csatolni;

vi.

az akcióprogram, valamint a benne foglalt stratégiák és intézkedések megvalósításának ütemterve;

b)

azon elérhető, kivitelezhető és megvalósítható intézkedések alkalmazásának elősegítése, melyekkel eredményesen elérhető a kibocsátások csökkentésének vagy a források kiküszöbölésének egy valószerű és jelentőségteljes szintje;

c)

a C. mellékletben felsorolt vegyi anyagok kialakulásának és kibocsátásának megelőzésére az alternatív vagy módosított anyagok, termékek és eljárások fejlesztésének ösztönzése, és, ahol alkalmazhatónak ítélik, alkalmazásának megkövetelése, figyelembe véve a C. mellékletben megadott, megelőzési és kibocsátás csökkentési intézkedésekre vonatkozó általános útmutatást és a Részes Felek konferenciájának döntése alapján elfogadandó útmutatókat;

d)

azon forráskategóriákba eső új források esetén, melyek a Részes Fél szerint ilyen intézkedések megtételét indokolják az akcióprogramjában, az elérhető legjobb technikák alkalmazásának ösztönzése és, az akcióprogramjának megvalósítási ütemtervével összhangban, megkövetelése, különös kezdeti figyelemmel a C. melléklet II. részében azonosított forráskategóriákra. Az ezen melléklet II. részében felsorolt kategóriákba tartozó új forrásokra vonatkozó elérhető legjobb technikák alkalmazásának követelményeit a lehető leghamarabb be kell vezetni, de nem később mint négy évvel azt követően, hogy az Egyezmény ezen Részes Fél számára hatályba lép. Az azonosított kategóriák esetén a Részes Felek alkalmazhatják a legjobb környezeti gyakorlatot. Az elérhető legjobb technikák és legjobb környezeti gyakorlat alkalmazásakor a Részes Feleknek figyelembe kell venni az ezen mellékletben megadott, megelőzési és kibocsátás csökkentési intézkedésekre vonatkozó általános útmutatást és a Részes Felek konferenciájának döntése alapján elfogadandó, az elérhető legjobb technikákról és legjobb környezeti gyakorlatról szóló útmutatást;

e)

az akcióprogramjának megfelelően az elérhető legjobb technikák és legjobb környezeti gyakorlat alkalmazásának ösztönzése:

i.

meglévő forrásokra, a II. részben felsorolt forráskategóriákon belül és a C. melléklet III. részében felsorolt forráskategóriákon belül; és

ii.

új forrásokra, a C. melléklet III. részében felsorolt forráskategóriákon belül, melyet a Részes Fél a d) albekezdésben nem adott meg.

Az elérhető legjobb technikák és legjobb környezeti gyakorlat alkalmazásakor a Részes Feleknek figyelembe kell venni a C. mellékletben szereplő, megelőzési és kibocsátás csökkentési intézkedésekre vonatkozó általános útmutatást, és az elérhető legjobb technikákról és legjobb környezeti gyakorlatról szóló, a Részes Felek konferenciájának döntése alapján elfogadandó útmutatókat;

f)

ezen albekezdés és a C. melléklet vonatkozásában:

i.

„az elérhető legjobb technikák” jelentik a leghatékonyabb és fejlettebb szintjét azon tevékenységek és működési módjaik fejlődésének, melyek azon konkrét technikák gyakorlati alkalmasságát jelzik, melyek általában a C. melléklet I. részében felsorolt vegyi anyagok kibocsátásának és a környezetre mint egészre gyakorolt káros hatásaiknak megelőzésére, és, ahol ez nem megvalósítható, általánosságban a csökkentésére tervezett kibocsátási korlátok alapját képezik. Ebben a tekintetben:

ii.

„technikák” magukban foglalják az alkalmazott technológiákat és a berendezés tervezésének, megépítésének, karbantartásának, üzemeltetésének és lebontásának módját;

iii.

„elérhető” jelenti azokat a technikákat, melyek hozzáférhetőek az üzemeltető számára, és melyek olyan mértékben fejlettek, hogy a vonatkozó ipari szektorban megvalósíthatóak, gazdaságilag és műszakilag megvalósítható körülmények között, figyelembe véve a költség-haszon megfontolásokat; és

iv.

„legjobb” a leghatékonyabb a környezet mint egész védelmének magas általános szintjének elérésében;

v.

„legjobb környezeti gyakorlat” a környezeti szabályozó intézkedések és stratégiák kombinációjának legmegfelelőbb alkalmazása;

vi.

„új forrás” bármely forrás, melynek építése vagy alapvető átalakítása legalább egy évvel a következő időpontok előtt elkezdődött:

a)

ezen Egyezmény hatálybalépése az adott Részes Fél vonatkozásában; vagy

b)

a C. melléklet módosításának hatálybalépése a vonatkozó Részes Fél számára, ahol a forrás kizárólag ezen módosítás következtében került az Egyezmény rendelkezései alá.

g)

az ebbe az albekezdésbe tartozó elérhető legjobb technikákra vonatkozó kötelezettségeinek kielégítésére bármely Részes Fél alkalmazhat kibocsátási határértékeket vagy üzemi szabványokat.

6. cikk

Árukészletekből és hulladékokből származó kibocsátások csökkentésére vagy megszüntetésére szolgáló intézkedések

(1)   Annak biztosítására, hogy az A. vagy B. mellékletben felsorolt vegyi anyagokból álló vagy azt tartalmazó árukészleteket és a hulladékokat, beleértve a hulladékká váló azon termékeket és cikkeket, melyek az A., a B. vagy a C. mellékletben felsorolt vegyi anyagokból állnak, azokat tartalmazzák vagy azokkal szennyezettek, oly módon kezeljenek, hogy védjék az emberi egészséget és a környezetet, minden Részes Fél:

a)

megfelelő stratégiákat fejleszt ki a következők azonosítására:

i.

az A. vagy a B. mellékletben felsorolt vegyi anyagokból álló vagy azt tartalmazó árukészletek; és

ii.

használatban lévő termékek és cikkek, illetve hulladékok, melyek az A., a B. vagy a C. mellékletben felsorolt vegyi anyagokból állnak, azokat tartalmazzák vagy azokkal szennyezettek;

b)

az A. vagy a B. mellékletben felsorolt vegyi anyagokból álló vagy azokat tartalmazó árukészletek azonosítása, a megvalósítható mértékig, az a) albekezdésben említett stratégiák alapján;

c)

az árukészletek kezelése, ahol alkalmazható, biztonságos, hatékony és környezetbarát módon. Az A. vagy a B. mellékletben felsorolt vegyi anyagok árukészleteit, amelyek felhasználása az A. melléklet speciális kivételei, vagy a B. melléklet speciális kivételei vagy elfogadható céljai alapján már nem felhasználhatóak, kivéve a 3. cikk (2) bekezdésében kivitelre engedélyezett árukészleteket, hulladéknak kell tekinteni és a d) albekezdésben foglaltak szerint kell kezelni;

d)

megfelelő intézkedéseket kell végrehajtani, hogy az ilyen hulladékok, beleértve a hulladékká váló termékeket és árucikkeket:

i.

környezetbarát módon legyenek kezelve, összegyűjtve, szállítva és tárolva;

ii.

olyan módon kerüljenek lerakásra, hogy a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok megsemmisüljenek, vagy irreverzibilisen átalakuljanak oly módon, hogy ne mutassák a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok tulajdonságait, vagy más környezetbarát módon kerüljenek elhelyezésre, amikor a megsemmisítés vagy irreverzibilis átalakítás környezetvédelmi szempontból nem előnyös vagy a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőanyag-tartalom alacsony, figyelembe véve a nemzetközi szabályokat, szabványokat és útmutatókat, beleértve a (2) bekezdésnek megfelelően kialakíthatókat, illetve a vonatkozó, a veszélyes hulladékok kezeléséről szóló globális és regionális szabályozó rendszereket.

iii.

engedélyezése ne történjen meg olyan lerakási műveletekre, melyek a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok visszanyerésére, újrafeldolgozására, regenerálására, közvetlen újrafelhasználására vagy alternatív felhasználására vezethet; és

iv.

nemzetközi határokon át történő szállításuk a vonatkozó nemzetközi szabályok, szabványok és útmutatások figyelembevétele nélkül ne történhessen meg;

e)

erőfeszítéseket kell tenni azoknak a helyszíneknek az azonosítására, amelyek az A., a B. vagy a C. mellékletben felsorolt vegyi anyagokkal szennyezettek; amennyiben ezen területek megtisztítására sor kerül, azt környezetbarát módon kell végrehajtani.

(2)   A Részes Felek konferenciájának a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra szállításának és elhelyezésének ellenőrzéséről szóló Bázeli Egyezmény megfelelő testületeivel szoros kapcsolatot kell kialakítani, hogy, többek között:

a)

meghatározzák a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok megsemmisítésének vagy irreverzibilis átalakításának azokat a szintjeit, melyek szükségesek annak biztosítására, hogy a D. melléklet 1. bekezdésében meghatározott tulajdonságaik ne mutatkozzanak;

b)

a fentiek alapján meghatározzák azt az eljárást, amelyet környezetbarát elhelyezésnek ítélnek; és

c)

együttműködjenek, ahol alkalmazható, az A., a B. és a C. mellékletben felsorolt vegyi anyagok koncentrációszintjeinek kialakításában annak érdekében, hogy meghatározzák az 1. cikk d) bekezdésének ii. albekezdésében említett, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokra vonatkozó alacsony koncentrációt.

7. cikk

Végrehajtási terv

(1)   Minden Részes Fél köteles:

a)

kidolgozni egy végrehajtási tervet az Egyezményben vállalt kötelezettségeinek teljesítésére és törekedni annak végrehajtására;

b)

eljuttatni végrehajtási tervét a Részes Felek konferenciájának az Egyezmény erre vonatkozóan történő hatálybalépését követő két éven belül; és

c)

felülvizsgálni és, ahol alkalmazható, naprakész állapotba hozni végrehajtási tervét rendszeres időközönként és a Részes Felek konferenciájának döntésével meghatározott módon.

(2)   A Részes Feleknek, ahol alkalmazható, közvetlenül vagy globális, regionális és szubregionális szervezeteken keresztül kell együttműködniük, értekezniük kell a nemzeti érdekcsoportokkal, beleértve a női csoportosulásokat és azokat a csoportosulásokat, amelyek a gyermekek egészségével foglalkoznak, annak érdekében, hogy végrehajtási tervük fejlesztését, megvalósítását és napra késszé tételét elősegítsék.

(3)   A Részes Feleknek törekedniük kell olyan lehetőségek hasznosítására és, ahol szükséges, kialakítására, melyek segítségével a fenntartható fejlődésről szóló stratégiájukba integrálhatják a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokra vonatkozó nemzeti végrehajtási tervüket, ahol alkalmazható.

8. cikk

Vegyi anyagok felsorolása az A., B. és C. mellékletben

(1)   Bármely Részes Fél javaslatot terjeszthet elő a Titkárság felé egy vegyi anyag A., B. és/vagy C. mellékletben történő felsorolására. A javaslatnak tartalmaznia kell a D. mellékletben meghatározott adatokat. A javaslat elkészítése során a Részes Felet más Részes Felek és/vagy a Titkárság is segítheti.

(2)   A Titkárságnak igazolnia kell, hogy a javaslat tartalmazza a D. mellékletben meghatározott adatokat. Ha a Titkárság meggyőződött róla, hogy a javaslat az így meghatározott adatokat tartalmazza, továbbítja a javaslatot A Környezetben Tartósan Megmaradó Szerves Szennyező Anyagokat Felülvizsgáló Bizottság felé.

(3)   A Bizottságnak meg kell vizsgálnia a javaslatot, rugalmasan és átlátható módon kell alkalmaznia a D. mellékletben meghatározott kijelölési kritériumokat minden rendelkezésre bocsátott adat figyelembevételével, egységes és kiegyensúlyozott módon.

(4)   Amennyiben a Bizottság úgy határoz, hogy:

a)

meggyőződött arról, hogy a kijelölési kritériumok teljesülnek, a Titkárságon keresztül a javaslatot és a Bizottság értékelését minden Részes Fél és megfigyelő számára elérhetővé teszi és ösztönözni őket az E. mellékletben meghatározott adatok benyújtására; vagy

b)

meggyőződött arról, hogy a kijelölési kritériumok nem teljesülnek, a Titkárságon keresztül értesít minden Részes Felet és megfigyelőt, a javaslatot és a Bizottság értékelését minden Részes Fél számára elérhetővé teszi és a javaslatot elutasítja.

(5)   A (4) bekezdés alapján elutasított bármely javaslatot bármely Részes Fél újra előterjesztheti a Bizottság felé. Az előterjesztés tartalmazhatja a Részes Fél bármely megfontolását, valamint a Bizottság további megfontolásának indoklását. Ha az eljárást követően a Bizottság ismét elutasítja a javaslatot, a Részes Fél kifogásolhatja a döntést és a Részes Felek konferenciája következő ülésén a kérdést fontolóra veszi. A Részes Felek konferenciája a D. melléklet kijelölési kritériumainak, a Bizottság értékelésének, valamint minden, bármely Részes Fél vagy megfigyelő által szolgáltatott kiegészítő adat figyelembevételével dönthet úgy, hogy a javaslatnak tovább kell mennie.

(6)   Ahol a Bizottság úgy döntött, hogy a kijelölési kritériumok teljesülnek, vagy a Részes Felek konferenciája a javaslat továbbhaladása mellett döntött, a Bizottságnak folytatnia kell a javaslat felülvizsgálatát minden további beérkezett vonatkozó adat figyelembevételével, és az E. melléklet alapján el kell készítenie egy kockázati profil tervezetet. A tervezetet a Titkárságon keresztül el kell juttatnia minden Részes Félhez és megfigyelőhöz, be kell gyűjtenie azok műszaki megjegyzéseit, és a műszaki megjegyzések figyelembevételével el kell készítenie a kockázati profilt.

(7)   Ha az E. mellékletnek megfelelően kialakított kockázati profil alapján a Bizottság úgy dönt, hogy:

a)

a vegyi anyag, a nagy távolságra jutó környezeti szállítódása folytán, jelentős károkat okozhat az emberi egészségben és/vagy a környezetben úgy, hogy globális cselekvésre van szükség, a javaslatnak tovább kell mennie. A teljes tudományos bizonyosság hiánya nem akadályozhatja meg a javaslat továbbhaladását. A Bizottság a Titkárságon keresztül a döntéshez minden Részes Féltől és megfigyelőtől kérhet adatokat az F. mellékletben meghatározott megfontolásokhoz kapcsolódóan. Ezt követően el kell készítenie egy kockázatkezelési értékelést, amelynek tartalmaznia kell az adott vegyi anyagra vonatkozó lehetséges korlátozó rendszabályok elemzését ezen mellékletnek megfelelően; vagy

b)

a javaslat nem halad tovább, a kockázati profilt a Titkárságon keresztül el kell juttatni minden Részes Félhez és megfigyelőhöz, és a javaslatot elutasítja.

(8)   Bármely, a (7) bekezdés b) pontja alapján elutasított javaslathoz bármely Részes Fél kérheti a Részes Felek konferenciáját, hogy utasítsa a Bizottságot további adatok begyűjtésére a javasló Részes Féltől és más Részes Felektől egy évet meg nem haladó időtartamban. Ezen időszak végén és a beérkezett információk alapján a Bizottságnak újra meg kell vizsgálnia a javaslatot a (6) bekezdés alapján a Részes Felek konferenciája által meghatározandó prioritásokkal. Ha az eljárást követően a Bizottság ismét elutasítja a javaslatot, a Részes Fél kifogásolhatja a döntést és a Részes Felek konferenciája soron következő ülésén a kérdést fontolóra veszi. A Részes Felek konferenciája az E. melléklet alapján elkészült kockázati vázlat alapján, a Bizottság értékelésének, valamint minden, bármely Részes Fél vagy megfigyelő által szolgáltatott kiegészítő adat figyelembevételével dönthet úgy, hogy a javaslatnak tovább kell mennie. Ha a Részes Felek Konferenciája úgy dönt, hogy a javaslat tovább mehet, a Bizottságnak el kell készítenie a kockázatkezelési értékelést.

(9)   A Bizottságnak a (6) bekezdésben említett kockázati profil és a (7) bekezdés a) pontjában vagy a (8) bekezdésben említett kockázatkezelési értékelés alapján javaslatot kell tennie, hogy a Részes Felek konferenciája megfontolja-e a vegyi anyag felsorolását az A., a B. és/vagy a C. mellékletben. A Részes Felek konferenciájának, kellően figyelembe véve a Bizottság javaslatait, beleértve bármely tudományos bizonytalanságot, körültekintően döntenie kell a vegyi anyag felsorolásáról, meghatározva a vonatkozó szabályozó intézkedéseket, az A., a B. és/vagy a C. mellékletben.

9. cikk

Információcsere

(1)   Minden Részes Fél elősegíti vagy vállalja a következőkre vonatkozó információk cseréjét:

a)

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok gyártásának, felhasználásának és kibocsátásának csökkentése vagy megszüntetése; és

b)

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok alternatíváit, beleértve a kockázati tényezőikre, valamint a gazdasági és a szociális költségeikre vonatkozó információkat.

(2)   A Részes Felek az (1) bekezdésben említett információkat közvetlenül, vagy a Titkárságon keresztül cserélik ki.

(3)   Minden Részes Fél kijelöl egy nemzeti kapcsolattartó személyt ezen információk cseréjére.

(4)   A Titkárság a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokra vonatkozó információk tekintetében, beleértve a Részes Felek, kormányközi szervezetek és nem kormányzati szervezetek által szolgáltatott információkat, clearing-house mechanizmusként, információbankként szolgál.

(5)   Ezen Egyezmény vonatkozásában az emberek és a környezet egészségére és biztonságára vonatkozó információk nem tekintendők bizalmasnak. A Részes Felek, melyek ezen Egyezménynek megfelelően egyéb információt cserélnek, a kölcsönös megállapodás szerint védik a bizalmas információkat.

10. cikk

A nyilvánosság tájékoztatása, társadalmi tudatosság és képzés

(1)   Minden Részes Fél, lehetőségeihez mérten, elősegíti és támogatja:

a)

politikusai és döntéshozói körében a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőkre vonatkozó tudatosságot;

b)

a nyilvánosság tájékoztatását a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról elérhető minden információval, az 5. cikk (9) bekezdésének figyelembevételével;

c)

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról, valamint egészségre és környezetre gyakorolt hatásaikról és alternatíváikról szóló képzési és társadalmi tudatosságot növelő programok kidolgozását és megvalósítását, különösen nők, gyermekek és alacsony képzettségűek számára;

d)

a nyilvánosság részvételét a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokkal és azok egészségre és környezetre gyakorolt hatásával kapcsolatos kérdésekben, valamint az azokra teendő megfelelő válaszlépéseinek kidolgozásában, beleértve az országos szintű adatok szolgáltatásának lehetőségét ezen Egyezmény végrehajtására vonatkozóan;

e)

a munkások, tudósok, oktatók, valamint a műszaki személyzet és a vezetők képzését;

f)

az oktatásra és társadalmi tudatosságra vonatkozó anyagok nemzeti és nemzetközi szinten történő fejlesztését és cseréjét; és

g)

oktató és képzési programok kidolgozását és megvalósítását nemzeti és nemzetközi szinten.

(2)   Minden Részes Fél, lehetőségein belül, biztosítja a nyilvánosság hozzáférését az (1) bekezdésben részletezett információkhoz, valamint ezen információk aktualizálását.

(3)   Minden Részes Fél, lehetőségein belül, ösztönzi az ipart és a hivatásos felhasználókat az (1) bekezdésben részletezett információkkal való nemzeti, illetve, amennyiben lehetséges, szubregionális, regionális és globális biztosításának elősegítésére és támogatására.

(4)   A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és alternatíváikról szóló információk biztosítása érdekében a Részes Felek alkalmazhatnak biztonsági adatlapokat, jelentéseket, tömegtájékoztatási eszközöket és egyéb kommunikációs eszközöket, valamint felállíthatnak nemzeti vagy területi szintű információs központokat.

(5)   Minden Részes Fél megfontolás tárgyává teszi olyan mechanizmusok kidolgozását, mint például a szennyező anyagok kibocsátásának és szállításának jegyzéke, melyek az A., a B. vagy a C. mellékletekben felsorolt, kibocsátott vagy lerakott vegyi anyagok éves mennyiségének becslésére szolgáló információk összegyűjtésére és terjesztésére alkalmasak.

11. cikk

Kutatás, fejlesztés és monitoring

(1)   A Részes Felek, lehetőségeiken belül, országos és nemzetközi szinten ösztönzik és/vagy vállalják a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokkal, illetve, ahol idevágó, alternatíváikkal és az újonnan jelentkező, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokkal kapcsolatos kutatás, fejlesztés, monitoring és együttműködés végzését, beleértve:

a)

források és a környezetbe történő kibocsátások;

b)

jelenlét, szintek és trendek az emberekben és a környezetben;

c)

környezeti terjedés, sors és átalakulás;

d)

az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatások;

e)

társadalmi-gazdasági és kulturális hatások;

f)

a kibocsátások csökkentése és/vagy megszüntetése; és

g)

egyeztetett metodika a képző források leltárának és a kibocsátások mérésére alkalmas analitikai technikáknak a kialakítására.

(2)   Az (1) bekezdésben leírt tevékenységek vállalásakor a Részes Felek, lehetőségeiken belül:

a)

támogatják és, ahol lehetséges, továbbfejlesztik azokat a nemzetközi programokat, hálózatokat és szervezeteket, melyek célja meghatározni, vezetni, értékelni és finanszírozni a kutatásokat, adatgyűjtést és monitoringot, figyelembe véve, hogy szükség van az erőfeszítések megsokszorozásának minimalizálására;

b)

támogatják a hazai és nemzetközi erőfeszítéseket a nemzeti tudományos és műszaki kutatás erősítésére, különösen a fejlődő és az átmeneti gazdaságú országok esetén, valamint elősegítik az adatokhoz és elemzésekhez való hozzáférést, és ezek cseréjét;

c)

figyelembe veszik, különösen a pénzügyi és a műszaki erőforrások terén, a fejlődő és átmeneti gazdaságú országok szempontjait és szükségleteit, és együttműködnek lehetőségeik bővítésében, hogy az a) és a b) albekezdésben leírt erőfeszítésekben részt vehessenek;

d)

kutatómunkát vállalnak a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagoknak a szaporodásbiológiai egészségre gyakorolt hatásainak csökkentésére;

e)

az ebben a bekezdésben említett kutatási, fejlesztési és monitoring tevékenységük eredményeit időben és rendszeresen elérhetővé teszik a nyilvánosság számára; és

f)

ösztönzik és vállalják az együttműködést a kutatásból, fejlesztésből és monitoringból származó információk tárolásával és karbantartásával kapcsolatban.

12. cikk

Műszaki segítségnyújtás

(1)   A Részes Felek felismerik, hogy a fejlődő és átmeneti gazdaságú országok Részes Felei kérésének eleget tevő időszerű és megfelelő segítség nyújtása elengedhetetlen ezen Egyezmény sikeres végrehajtásához.

(2)   A Részes Felek együttműködnek és időszerű és megfelelő segítséget nyújtanak a fejlődő és átmeneti gazdaságú országok Részes Feleinek, támogatva azokat, figyelembe véve sajátságos szükségleteiket, az Egyezményben foglalt kötelezettségeik teljesítésére szolgáló lehetőségeik szélesítésében és megerősítésében.

(3)   Ebben a tekintetben a fejlett országok Részes Felei és lehetőségükhöz képest egyéb Részes Felek által nyújtandó műszaki segítség magába foglalja, ahogy alkalmas és ahogy kölcsönösen megegyeznek, az Egyezményben foglalt kötelezettségek végrehajtásával kapcsolatos képességek bővítésére szolgáló műszaki segítséget. E tekintetben további útmutatást a Részes Felek konferenciája nyújt.

(4)   A Részes Felek, ahol alkalmazható, megállapodásokat kötnek a fejlődő és átmeneti gazdaságú országok Részes Feleinek az Egyezményben foglalt kötelezettségeik kielégítésével kapcsolatos műszaki segítségnyújtás és a technológia csere elősegítésének céljából. Ezek a megállapodások magukban foglalnak olyan regionális és szubregionális központokat, melyek képesség fejlesztéssel és technológiacserével támogatják a fejlődő és átmeneti gazdaságú országok Részes Feleit az Egyezményben foglalt kötelezettségeik kielégítésében. E tekintetben további útmutatást a Részes Felek konferenciája nyújt.

(5)   A Részes Felek, ezzel a cikkel összefüggésben, maradéktalanul figyelembe veszik a legfejletlenebb országok és a fejlődő kis szigetállamok sajátságos szükségleteit és sajátságos helyzetét a műszaki segítségnyújtással kapcsolatos intézkedéseik során.

13. cikk

Pénzügyi források és mechanizmusok

(1)   Minden Részes Fél vállalja, lehetőségein belül, pénzügyi támogatás és ösztönzők nyújtását azon nemzeti tevékenységeinek tekintetében, melyek szándéka ezen Egyezmény céljainak elérése a nemzeti terveknek, prioritásoknak és programoknak megfelelően.

(2)   A fejlett országok Részes Felei új és további pénzügyi forrásokat nyújtanak a fejlődő és átmeneti gazdaságú országok Részes Felei számára, hogy képessé tegyék azokat azon végrehajtó intézkedések kölcsönösen megállapított teljes költségeinek térítésében, melyek az Egyezmény követelményeit elégítik ki, a fogadó Részes Fél és a (6) bekezdésben leírt mechanizmusban részt vevő entitás közötti megállapodás szerint. Önkéntes alapon és képességeinek megfelelően a többi Részes Fél is biztosíthat pénzügyi forrásokat. Az egyéb forrásokból származó hozzájárulásokat is ösztönzik. Ezen kötelezettségek teljesítésekor számításba kell venni a pontosság, a kiszámíthatóság, a támogatások folyósításának kellő időzítésének szükségességét és a terheknek a hozzájáruló Részes Felek közti megosztásának fontosságát.

(3)   A fejlett országok Részes Felei és egyéb Részes Felek, lehetőségeiknek megfelelően és nemzeti terveikkel, prioritásaikkal és programjaikkal összhangban, ugyancsak biztosíthatnak és a fejlődő és az átmeneti gazdaságú országok Részes Felei hasznosíthatnak saját maguk részére pénzügyi forrásokat ezen Egyezmény megvalósításában egyéb bilaterális, regionális és multilaterális forrásokon vagy csatornákon keresztül.

(4)   Hogy a fejlődő országok Részes Felei ezen Egyezményben vállalt kötelezettségeiket milyen mértékben valósítják meg hatékonyan, függ a fejlett országok Részes Feleinek az ezen Egyezményben vállalt, pénzügyi forrásokra, műszaki segítségnyújtásra és technológia átadásra vonatkozó kötelezettségeinek hatékony végrehajtásától. A tényt, hogy a fenntartható gazdasági és szociális fejlődés és a szegénység eltörlése az első és kiemelkedő prioritása a fejlődő országok Részes Feleinek, teljesen figyelembe veszik, megfelelő megfontolásokat adva az emberi egészség és a környezet védelmének szükségességének.

(5)   A Részes Feleknek tevékenységük során teljes mértékben figyelembe kell venniük a legkevésbé fejlett országok és a fejlődő kis szigetállamok különleges szükségleteit és meghatározott helyzetét tevékenységük során a támogatás szempontjából.

(6)   Az alábbiakban meghatározott mechanizmus szolgál a fejlődő és átmeneti gazdaságú országok Részes Feleinek az Egyezmény végrehajtásában segítő, segély vagy koncessziós alapú, megfelelő és fenntartható pénzügyi források ellátására. A mechanizmus a Részes Felek konferenciájának megbízásából, ahol alkalmazható, és útmutatásával működik, és annak tartozik felelősséggel ezen Egyezmény céljai szerint. Működését egy vagy több entitásra bízhatja, beleértve a meglévő nemzetközi entitásokat, ahogy a Részes Felek konferenciája határozhat. A mechanizmus további, multilaterális, regionális és bilaterális pénzügyi és műszaki segítséggel szolgáló entitásokat foglalhat magában. A mechanizmushoz való hozzájárulás a fejlődő és az átmeneti gazdaságú országok Részes Feleinek jutatott egyéb pénzügyi átutalások kiegészítése a (2) bekezdésben leírtak szerint, azoknak megfelelően.

(7)   Ezen Egyezmény céljainak és a (6) bekezdésnek megfelelően a Részes Felek konferenciája első ülésén megfelelő útmutatót fogad el a mechanizmushoz és megállapodik a pénzügyi mechanizmusban részt vevő entitással vagy entitásokkal a megállapodások rendezéséről. Az útmutatónak fel kell tüntetnie, többek között:

a)

a politikai, a stratégiai és a programprioritások meghatározását, valamint a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés alkalmasságának és a pénzügyi források felhasználásának, az ilyen felhasználások rendszeres ellenőrzésével és értékelésével kiegészített, világos és részletes kritériumait és útmutatóit;

b)

az entitás vagy entitások a Részes Felek konferenciájához intézett, ezen Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek támogatásának kielégítő voltáról és fenntarthatóságáról szóló rendszeres jelentésének készítését;

c)

a több forrású támogatások megközelítésének, mechanizmusainak és megállapodásainak elősegítését;

d)

az ezen Egyezmény végrehajtásához szükséges és rendelkezésre álló támogatás összegének előrelátható és azonosítható módon történő meghatározásának módozatait, szem előtt tartva, hogy a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok kivonásához folyamatos támogatásra lehet szükség, és azokat a körülményeket, melyek között ez az összeg időszakosan felülvizsgálatra kerül; és

e)

az érdekelt Részes Felek igényfelméréssel, a rendelkezésre álló támogatási forrásokra és a támogatás rendszerére vonatkozó információkkal történő ellátásának módozatait, a köztük lévő koordináció elősegítése végett.

(8)   A Részes Felek konferenciája nem később mint a második ülésén és azt követően rendszeres időközönként felülvizsgálja az ebben a cikkben létrehozott mechanizmusok hatékonyságát, a fejlődő és az átmeneti gazdaságú országok Részes Feleinek változó igényeinek való megfelelésének képességét, a (7) bekezdésben említett kritériumokat és útmutatót, a támogatások szintjét és a pénzügyi mechanizmusok működtetésével megbízott intézményes entitások teljesítményének hatékonyságát. Egy ilyen felülvizsgálat alapján megfelelő intézkedéseket tesz, amennyiben szükséges, a mechanizmus hatékonyságának növelésére, beleértve az azon intézkedésekre vonatkozó javaslatok és útmutatások adását, melyek biztosítják a Részes Felek szükségleteinek kielégítését szolgáló megfelelő és fenntartható támogatást.

14. cikk

Átmeneti pénzügyi rendelkezések

A Globális Környezeti Segélyalap intézeti szervezete, mely az Átszervezett Globális Környezeti Segélyalap alapító okiratának megfelelően működik, átmeneti jelleggel a 13. cikkben említett pénzügyi mechanizmusok működtetésével megbízott vezető entitás az Egyezmény hatálybalépése és a Részes Felek konferenciájának első ülése közötti időszakban, vagy addig az időpontig, amíg a Részes Felek konferenciája elhatározza, melyik intézményi szerkezetet jelöli ki a 13. cikknek megfelelően. A Globális Környezeti Segélyalap intézményes szerkezete ezt a szerepet a speciálisan a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokra vonatkozó működési intézkedéseken keresztül töltheti be, figyelembe véve, hogy ezen a területen új megállapodások lehetnek szükségesek.

15. cikk

Jelentések készítése

(1)   Minden Részes Fél beszámol a Részes Felek konferenciájának ezen Egyezmény rendelkezéseinek megvalósítására tett intézkedéseiről és arról, hogy azok mennyire voltak hatékonyak az Egyezmény céljainak elérésében.

(2)   Minden Részes Fél ellátja a Titkárságot:

a)

az A. és a B. mellékletben felsorolt mindegyik vegyi anyag gyártásának, importjának és exportjának összmennyiségére vonatkozó statisztikai adatokkal, vagy ezen adatok megbízható becslésével; és

b)

amennyire kivitelezhető, valamennyi vegyi anyagra azon országok listájával, melyekből ilyen vegyi anyagot importált, és azon országok listájával, melyekbe ilyen vegyi anyagot exportált.

(3)   A jelentéseket megfelelő időközökben és a Részes Felek konferenciájának első ülésén meghatározott formátumban kell benyújtani.

16. cikk

A hatékonyság értékelése

(1)   Négy évvel ezen Egyezmény hatálybalépése után, és azt követően a Részes Felek konferenciája által meghatározott időközönként időszakosan a konferencia felméri az Egyezmény hatékonyságát.

(2)   Az ilyen értékelés elősegítése végett a Részes Felek konferenciája első ülésén kezdeményezi olyan megállapodások megalakítását, melyek segítségével az A., a B. és a C. mellékletekben felsorolt vegyi anyagok jelenlétéről, illetve regionális és globális szállítódásáról szerezhet összehasonlítható adatokat. Ezeket a megállapodásokat:

a)

a Részes Felek, ahol lehetséges, területi alapon hajtják végre, műszaki és pénzügyi lehetőségeiknek megfelelően, a lehetséges mértékig a meglévő monitoring programokat és műszereket felhasználva és a megközelítések harmonizációját elősegítve;

b)

kiegészíthetik, ahol szükséges, figyelembe véve a régiók és monitoring tevékenység végzési lehetőségeik közti különbségeket; és

c)

a Részes Felek konferenciájának részére, a monitoring tevékenységek regionális és globális szintű eredményeiről szóló, a Részes Felek konferenciája által meghatározott időszakokban készített beszámolókkal kell kiegészíteni.

(3)   Az (1) bekezdésben leírt értékelést az elérhető tudományos, környezeti, műszaki és gazdasági információk alapján kell lefolytatni, melyek közt szerepel:

a)

a (2) bekezdés szerint megadott jelentés vagy egyéb monitoring információ;

b)

a 15. cikk szerint benyújtott nemzeti jelentések; és

c)

a 17. cikkben meghatározott eljárás szerint megadott, az összeférhetetlenségről szóló információk.

17. cikk

Összeférhetetlenség

A Részes Felek konferenciája a lehető leghamarabb eljárásokat és intézményi mechanizmusokat dolgoz ki és fogad el az Egyezmény rendelkezéseivel való összeférhetetlenség és az összeférhetetlenséggel elmarasztalható Részes Felekkel szembeni bánásmód meghatározására.

18. cikk

A viták rendezése

(1)   A Részes Felek a köztük az Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő vitákat tárgyalásokon vagy a maguk választotta egyéb békés módon rendezik.

(2)   Az Egyezmény ratifikálásakor, elfogadásakor, jóváhagyásakor, hozzá való csatlakozáskor vagy azt követően bármikor bármely Részes Fél, mely nem regionális gazdasági integrációs szervezet, írásos okiratot nyújthat be a Letéteményeshez, melyben nyilatkozhat, hogy az Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos viták esetén, bármely olyan Részes állam tekintetében, amely azonos kötelezettséget vállal, külön megállapodás nélkül kötelezőnek ismeri el a viták rendezésének következő módjait:

a)

a Részes Felek konferenciája által a lehető leghamarabb elfogadott, mellékletben megállapított eljárás szerint a vita döntőbíráskodásra bocsátása;

b)

a vita Nemzetközi Bíróság elé terjesztése.

(3)   Azon Részes Felek, melyek regionális gazdasági integrációs szervezetek, hasonló értelmű nyilatkozatot tehetnek a döntőbíráskodással kapcsolatban a fenti (2) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárás szerint.

(4)   A (2) vagy a (3) bekezdésben leírtak szerint készített nyilatkozat érvényben marad mindaddig, míg megfogalmazása szerint hatályát nem veszti, vagy három hónappal azt követően, hogy hatályon kívül helyezéséről a Letéteményest írásban értesítik.

(5)   A Nemzetközi Bíróságon vagy a döntőbíráskodáson folyó eljárást sem új nyilatkozat, sem hatályon kívül helyezésről szóló értesítés, sem valamely nyilatkozat érvényét vesztése nem befolyásolja semmilyen módon, amennyiben a vitában részt vevő Részes Felek másképp nem rendelkeznek.

(6)   Amennyiben a vitában részt vevő Részes Felek nem fordulnak a viták rendezésének (2) bekezdésben leírt módjaihoz, és tizenkét hónappal az után, hogy valamely Részes Fél bejelentette, hogy vitája van egy másikkal, az érintett Részes Felek nem tudták rendezni vitájukat, a vitát bármely Részes Fél kérésére békéltetésre kell bocsátani. A békéltető bizottság ajánlásokkal kiegészített jelentést készít. A békéltető bizottságra vonatkozó eljárásokat egy mellékletbe foglalják, melyet a Részes Felek konferenciája legkésőbb második ülésén elfogad.

19. cikk

A Részes Felek konferenciája

(1)   A Részes Felek konferenciája ezennel megalakul.

(2)   A Részes Felek konferenciájának első ülését az Egyesült Nemzetek Környezeti Programjának főigazgatója hívja össze, legkésőbb az Egyezmény hatálybalépése után egy évvel. Azt követően a Részes Felek konferenciájának rendes ülései a konferencia első ülésén meghatározott rendszeres időközönként tartandók meg.

(3)   A Részes Felek konferenciájának rendkívüli ülései a konferencia által szükségesnek tartott egyéb időpontokban tartandók meg, vagy bármely Részes Fél írásbeli kérelme alapján, feltéve, hogy a kérelmet a Részes Felek legalább egyharmada támogatja.

(4)   A Részes Felek konferenciája első ülésén konszenzussal fogadja el a maga és az általa létrehozott bármely kisegítő testület eljárási rendjét és pénzügyi szabályait, valamint a Titkárság működését szabályzó pénzügyi rendelkezéseket.

(5)   A Részes Felek konferenciája folyamatosan áttekinti és értékeli ezen Egyezmény tényleges végrehajtását. Ellátja az Egyezmény által ráruházott feladatokat, s e célból:

a)

a (6) bekezdésben meghatározottakon túl, megalapítja azokat a testületeket, melyek szükségesek az Egyezmény végrehajtásához;

b)

együttműködik a megfelelő szakértő nemzetközi szervezetekkel és kormányközi, valamint nem kormányzati testületekkel; és

c)

rendszeresen áttekinti a 15. cikk szerint a Részes Felek számára hozzáférhetővé tett információkat, beleértve a 3. cikk b) bekezdése iii. pontjában foglalt hatékonyság megfontolását;

d)

megfontol és vállal minden olyan további tevékenységet, mely szükséges lehet az Egyezmény céljainak eléréséhez.

(6)   A Részes Felek konferenciája első ülésén felállít egy kisegítő testületet A Környezetben Tartósan Megmaradó Szerves Szennyező Anyagokat Felülvizsgáló Bizottság néven az Egyezmény által ezen Bizottságra ruházott feladatok ellátásának céljából. Ebben a vonatkozásban:

a)

A Környezetben Tartósan Megmaradó Szerves Szennyező Anyagokat Felülvizsgáló Bizottság tagjait a Részes Felek konferenciája jelöli ki. A Bizottság tagjai a kormányok által kijelölt, a kémiai felmérés vagy vegyipari irányítás szakértői. A Bizottság tagjait egyenlő földrajzi eloszlás szerint kell kijelölni;

b)

a Bizottság hatásköréről, szervezetéről és működéséről a Részes Felek konferenciája dönt; és

c)

a Bizottság minden erőfeszítést megtesz, hogy ajánlásait konszenzusos alapon fogadja el. Amennyiben a konszenzusra való minden igyekezet ellenére sem sikerül konszenzusra jutniuk, az ilyen ajánlást végső megoldásként a jelen lévő és szavazó Részes Felek kétharmados többségével fogadják el.

(7)   A Részes Felek konferenciája a harmadik ülésén felméri a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott eljárásra vonatkozó folyamatos szükségletet, beleértve az annak hatékonyságára vonatkozó megfontolásokat.

(8)   Az Egyesült Nemzetek, annak szakosított intézményei és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, csakúgy, mint bármely állam, amely az Egyezménynek nem Fele, megfigyelőkkel képviseltetheti magát a Részes Felek konferenciájának ülésein. Bármely nemzeti vagy nemzetközi, kormányzati vagy nem kormányzati testület vagy hivatal, amely az Egyezmény által fedett témákban illetékes, és amely értesítette a Titkárságot arról, hogy a Részes Felek konferenciájának ülésein megfigyelőként részt szándékozik venni, jelen lehet, kivéve, ha a jelen lévő Részes Felek legalább egyharmada ellenzi. A megfigyelők beengedése és részvétele a Részes Felek konferenciája által elfogadott eljárási szabályzatnak megfelelően történik.

20. cikk

A Titkárság

(1)   A Titkárság ezennel megalakul.

(2)   A Titkárság feladatai a következők:

a)

megszervezi és biztosítja a feltételeket a Részes Felek konferenciájához és kisegítő testületei részére, és ellátja azokat a kívánt szolgáltatásokkal;

b)

segíti a Részes Feleket, különösen a fejletlen és az átmeneti gazdaságú országok Részes Feleit, kérésükre az Egyezmény végrehajtásában;

c)

biztosítja a szükséges koordinálást az egyéb vonatkozó nemzetközi testületek titkárságaival;

d)

a Részes Felek számára rendszeresen beszámolókat készít és küld az 15. cikknek megfelelően kapott vagy egyéb hozzáférhető információk alapján;

e)

a Részes Felek konferenciájának átfogó iránymutatása mellett indítványozhat olyan közigazgatási és szerződésbe foglalt megegyezéseket, melyek szükségesek feladatainak hatékony végrehajtásához; és

f)

ellátja az ezen Egyezményben előírt egyéb titkársági feladatokat, illetve a Részes Felek konferenciája által meghatározhatott egyéb feladatokat.

(3)   Az ezen Egyezményhez kapcsolódó titkársági feladatokat az Egyesült Nemzetek Környezeti Programjának főigazgatója látja el, amennyiben a Részes Felek konferenciája, a jelen lévő és szavazó Részes Felek háromnegyedes többségével úgy nem határoz, hogy a titkársági feladatokat egy vagy több nemzetközi szervezetre bízza.

21. cikk

Az Egyezmény módosításai

(1)   Jelen Egyezmény módosítását bármely Részes Fél kezdeményezheti.

(2)   Az Egyezmény módosításait a Részes Felek konferenciájának valamelyik ülésén fogadják el. A módosítási indítványok szövegét a Titkárság megküldi a Részes Feleknek legalább hat hónappal azon ülés előtt, amelyen a javaslat elfogadására sor kerülhet. A Titkárság a javasolt módosításokat megküldi az Egyezmény aláíróinak és, tájékoztatásul, a Letéteményesnek.

(3)   A Részes Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy az Egyezmény bármely módosítására tett javaslatot illetően konszenzust érjenek el. Amennyiben a konszenzust célzó minden erőfeszítés ellenére sem sikerül megállapodásra jutni, a módosítást, végső esetben, a jelen lévő és szavazó Részes Felek háromnegyedes szavazati többségével fogadják el.

(4)   A módosítást a Letéteményes valamennyi Részes Félnek megküldi megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás végett.

(5)   A módosítás megerősítését, elfogadását vagy jóváhagyását írásban kell a Letéteményessel közölni. A (3) bekezdésben leírtaknak megfelelően elfogadott módosítás azon Részes Felek esetén, amelyek elfogadták, kilencven nappal azt követően lép hatályba, hogy a Részes Felek legalább kétharmada elhelyezte megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó nyilatkozatát a Letéteményesnél. Ezt követően a többi Részes Fél esetében a kiegészítés kilencven nappal azt követően lép hatályba, hogy az adott Részes Fél benyújtja megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó nyilatkozatát.

22. cikk

A mellékletek elfogadása és módosítása

(1)   Az Egyezmény mellékletei az Egyezmény szerves részét képezik, és hacsak kifejezetten másként nem rendelkeznek, az Egyezményre való hivatkozás egyben annak bármely mellékletére való hivatkozást is jelenti.

(2)   Bármely további melléklet eljárásbeli, tudományos, műszaki vagy adminisztratív kérdésekre korlátozódik.

(3)   A Egyezmény további mellékleteinek javaslatára, elfogadására és hatálybalépésére vonatkozóan a következő eljárást kell alkalmazni:

a)

a további mellékletek javaslata és elfogadása a 21. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott eljárás szerint történik;

b)

bármely olyan Részes Fél, amely az Egyezményhez kapcsolódó további mellékleteket nem tudja elfogadni, arról írásban értesíti a Letéteményest egy éven belül attól az időponttól számítva, mikor a Letéteményestől az elfogadásról szóló értesítést megkapta. A Letéteményes valamennyi Részes Felet késedelem nélkül értesít bármely ilyen bejelentés kézhezvételéről. Bármely Részes Fél bármikor elfogadással helyettesítheti valamely további mellékletre vonatkozó korábbi kifogásoló nyilatkozatát, és azzal számára a mellékletek hatályba lépnek a c) albekezdés értelmében; és

c)

a további mellékletek egy évvel azt követően, hogy a Letéteményes az arról szóló értesítést közreadta, minden olyan Részes Fél számára hatályba lép, amely nem nyújtott be a fenti b) albekezdés rendelkezései szerinti értesítést.

(4)   Az A., a B. és a C. mellékletek módosításainak javaslatára, elfogadására és hatálybalépésére ugyanaz az eljárás vonatkozik, mint amely az Egyezményhez kapcsolódó további mellékletek javaslatára, elfogadására és hatálybalépésére, kivéve, hogy az A., a B. és a C. mellékletek nem lépnek hatályba azon Részes Felek számára, amelyek a 25. cikk (4) bekezdése szerint ezen mellékletek módosításával kapcsolatban nyilatkozatot tettek, ebben az esetben az ilyen módosítások ezen Részes Felek esetén kilencven nappal azt követően lépnek hatályba, hogy a Részes Fél a Letéteményesnél letétbe helyezte az ilyen módosításra vonatkozó megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratát.

(5)   A D., az E. vagy az F. mellékletek módosításainak javaslatára, elfogadására és hatálybalépésére a következő eljárás vonatkozik:

a)

a módosításokat a 21. cikk (1) és (2) bekezdésében leírt eljárás szerint kell javasolni;

b)

a Részes Felek a D., az E. és az F. mellékletek módosításáról konszenzusos alapon határoznak; és

c)

a D., az E. és az F. mellékletek módosításáról a Letéteményes haladéktalanul értesíti a Részes Feleket. A módosítás a határozatban megjelölt időpontban lép hatályba valamennyi Részes Fél számára.

(6)   Amennyiben egy további melléklet vagy mellékletmódosítás ezen Egyezmény módosításával jár együtt, úgy a további melléklet vagy a melléklet módosítása mindaddig nem lép hatályba, míg az Egyezmény módosítása hatályba nem lép.

23. cikk

Szavazati jog

(1)   Az alábbi (2) bekezdésben előírtakat kivéve az Egyezmény valamennyi Fele egy szavazattal rendelkezik.

(2)   A regionális gazdasági integrációs szervezetek az illetékességükbe tartozó ügyekben szavazati jogukat az Egyezményhez csatlakozott tagállamaik számával megegyező számú szavazattal gyakorolják. Az ilyen szervezetek nem gyakorolják szavazati jogukat, amennyiben tagállamaik gyakorolják a sajátjukat, és fordítva.

24. cikk

Aláírás

Ezen Egyezményt az államok és a regionális gazdasági integrációs szervezetek 2001. május 23-án Stockholmban, 2001. május 24-től2002. május 22-ig az ENSZ New York-i székházában írhatják alá.

25. cikk

Ratifikálás, elfogadás, jóváhagyás és csatlakozás

(1)   Jelen Egyezményt az államoknak és a regionális gazdasági integrációs szervezeteknek meg kell erősíteniük, el kell fogadniuk vagy jóvá kell hagyniuk. Az Egyezmény aláírásának lezárta utáni naptól nyitva áll a csatlakozni kívánó államok és regionális gazdasági integrációs szervezetek előtt. A megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratokat letétbe kell helyezni a Letéteményesnél.

(2)   Bármely regionális gazdasági integrációs szervezetet, amely anélkül válik részesévé ennek az Egyezménynek, hogy tagállamai részesévé válnának, az Egyezményből folyó valamennyi kötelezettség köti. Az olyan szervezetek esetében, amelyeknek egy vagy több tagállama részese az Egyezménynek, a szervezetnek és tagállamainak el kell dönteniük az Egyezményből fakadó kötelezettségeik ellátásáért viselt felelősségük megoszlását. Ilyen esetekben a szervezet és a tagállamok nem jogosultak egyidejűleg gyakorolni az Egyezmény adta jogosultságokat.

(3)   A regionális gazdasági integrációs szervezet megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratában meg kell jelölnie az Egyezmény által szabályozott kérdésekre vonatkozó hatáskörének terjedelmét. E szervezetnek a hatásköre terjedelmében bekövetkezett bármely lényeges változásról ugyancsak tájékoztatnia kell a Letéteményest, aki erről tájékoztatja a Részes Feleket.

(4)   Megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratában bármely Részes Fél kinyilváníthatja, hogy az A., a B. vagy a C. mellékletek módosítása csak azt követően lép hatályba, hogy az erre vonatkozó megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratot letétbe helyezték.

26. cikk

Hatálybalépés

(1)   Az Egyezmény az ötvenedik ratifikációs, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmány letétbe helyezésétől számított kilencvenedik napon lép hatályba.

(2)   Bármely olyan állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet esetében, amely az ötvenedik ratifikálási, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmány letétbe helyezése után ratifikálják, fogadják el vagy hagyják jóvá az Egyezményt, illetve csatlakoznak hozzá, az Egyezmény az ilyen ország vagy regionális gazdasági integrációs szervezet saját ratifikálási, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmányának letétbe helyezése utáni kilencvenedik napon lép hatályba.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés céljaira bármely regionális gazdasági integrációs szervezet által benyújtott okmány nem számít hozzáadandónak a szervezet Tagállama által benyújtott dokumentumhoz.

27. cikk

Fenntartások

Ezen Egyezményhez fenntartások nem tehetők.

28. cikk

Felmondás

(1)   Négy évvel azt követően, hogy az Egyezmény valamely Részes Fél tekintetében hatályba lépett, e Részes Fél a letéteményeshez intézett írásbeli értesítéssel bármikor felmondhatja az Egyezményt.

(2)   A felmondás egy évvel azután válik hatályossá, hogy a letéteményes a felmondást kézhez vette, vagy abban a későbbi időpontban, amelyet a felmondásról szóló értesítés meghatároz.

29. cikk

Letéteményes

Ezen Egyezmény letéteményese az Egyesült Nemzetek főtitkára.

30. cikk

Hiteles szövegek

Ezen Egyezmény eredeti példánya, amelynek arab, kínai, angol, francia, orosz és spanyol nyelvű szövege egyaránt hiteles, az Egyesült Nemzetek főtitkáránál kerül letétbe helyezésre.

FENTIEK HITELÉÜL, az alulírott, erre kellően feljogosított meghatalmazottak aláírták ezt az Egyezményt.

Készült Stockholmban, a kétezer-egyedik év májusának huszonkettedik napján.

A. MELLÉKLET

KIKÜSZÖBÖLÉS

I. rész

Vegyi anyag

Tevékenység

Speciális kivételek

Aldrin*

CAS No: 309-00-2

Gyártás

Nincs

 

Felhasználás

Helyi ektoparazita-irtó szer

Rovarirtó szer

Klórdán*

CAS No: 57-74-9

Gyártás

Ahogy a jegyzékben felsorolt Részes Feleknek engedélyezett

 

Felhasználás

Helyi ektoparazita-irtó szer

Rovarirtó szer

Hangyairtó szer

Hangyairtó szer épületekben és gátakon

Hangyairtó szer az utakra

Furnérlemez ragasztók adalékanyaga

Dieldrin*

CAS No: 60-57-1

Gyártás

Nincs

 

Felhasználás

Mezőgazdasági műveletekben

Endrin*

CAS No: 72-20-8

Gyártás

Nincs

 

Felhasználás

Nincs

Heptaklór*

CAS No: 76-44-8

Gyártás

Nincs

 

Felhasználás

Termesz-/hangyairtó szer

Termesz-/hangyairtó szer épület szerkezetekben

Termesz-/hangyairtó szer (föld alatti)

Fakezelés

Föld alatti kábeldobozokban történő felhasználás

Hexaklór-benzol

CAS No: 118-74-1

Gyártás

Ahogy a jegyzékben felsorolt Részes Feleknek engedélyezett

 

Felhasználás

Átmeneti termék

Oldószer növényvédő szerekben

Zárt rendszerű helykorlátos köztitermék

Mirex*

CAS No: 2385-85-5

Gyártás

Ahogy a jegyzékben felsorolt Részes Feleknek engedélyezett

 

Felhasználás

Termesz-/hangyairtó szer

Toxafén*

CAS No: 8001-35-2

Gyártás

Nincs

 

Felhasználás

Nincs

Poliklórozott-bifenilek (PCB)*

Gyártás

Nincs

 

Felhasználás

Az ezen melléklet II. részében megadott rendelkezések szerint felhasznált cikkek

Megjegyzések:

i.

Amennyiben ezen Egyezmény máshogy nem rendelkezik, a termékekben és cikkekben nem szándékosan, elenyésző mennyiségű szennyező anyagként előforduló vegyi anyagok mennyiségei nem tekintendők ebben a mellékletben listázottnak.

ii.

Ez a megjegyzés nem tekintendő a 3. cikk (2) bekezdésének céljai szerinti speciális termelési és felhasználási kivételnek. Azon vegyi anyag mennyiségei, mely az erre a vegyi anyagra vonatkozó kötelezettségek hatálybalépésének napján vagy azt megelőzően gyártott vagy használatba került cikkekben fordul elő, nem tekintendő ebben a mellékletben listázottnak, feltéve, hogy a Részes Fél értesítette a Titkárságot arról, hogy a cikk egy típusa használatban marad a Részes Fél területén belül. A Titkárság az ilyen nyilatkozatokat nyilvánosan elérhetővé teszi.

iii.

Ez a megjegyzés, mely nem vonatkozik a melléklet I. részében található táblázat Vegyi anyag oszlopában található, nevük után csillaggal ellátott vegyi anyagokra, nem tekintendő a 3. cikk 2. bekezdésének céljai szerinti speciális termelési és felhasználási kivételnek. Feltéve, hogy egy zárt rendszerű, helykorlátos köztitermék gyártása és felhasználása során várhatóan nem éri jelentős mennyiségű vegyi anyag az embereket és a környezetet, a Részes Felek, a Titkárság értesítésekor engedélyezhetik az ebben a mellékletben felsorolt vegyi anyag gyártását és felhasználását zárt rendszerű, helykorlátos köztitermékként, mely egyéb anyagok gyártása során kémiailag átalakul olyan anyaggá, mely, megfontolva a D. melléklet 1. bekezdésének kritériumait, nem mutatja a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok tulajdonságait. Az értesítésnek tartalmaznia kell az ezen vegyi anyagok össztermelésére és felhasználására vonatkozó adatokat, vagy ezen adatok megbízható becslését, a zárt rendszerű, helykorlátos eljárás természetére vonatkozó információkat, beleértve a végtermékben átalakulatlanul vagy nem szándékosan, elenyésző mennyiségben szennyező anyagként jelen lévő, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyag kiindulási anyagát jelentő vegyi anyag mennyiségét. Ezt az eljárást kell alkalmazni, kivéve, ha a melléklet másként rendelkezik. A Titkárság az ilyen nyilatkozatokat a Részes Felek konferenciája és a nyilvánosság számára elérhetővé teszi. Az ilyen termelés és felhasználás nem tekintendő speciális termelési és felhasználási kivételnek. Az ilyen termelés és felhasználás egy tízéves időszakot követően be kell szüntetni, kivéve, ha a vonatkozó Részes Fél a Titkárságnak új értesítést küld, mely esetben az időszakot újabb tíz évvel meghosszabbítják, amennyiben a Részes Felek konferenciája, a termelés és felhasználás áttekintése után, másként nem határoz. Az értesítési eljárás ismételhető.

iv.

A mellékletben található speciális kivételeket mindazon Részes Felek gyakorolhatják, melyek a 4. cikknek megfelelően velük kapcsolatban bejegyzett kivétellel rendelkeznek, kivéve a poliklórozott bifenilek felhasználását használatban lévő cikkekben a melléklet II. részében megadott rendelkezéseknek megfelelően, melyet minden Részes Fél gyakorolhat.

II. rész

Poliklórozott bifenilek

Minden egyes Részes Fél:

a)

tekintettel a poliklórozott bifenilek készülékekben (pl. transzformátorokban, kondenzátorokban vagy egyéb folyékony készleteket tartalmazó tartályokban) történő felhasználásának megszüntetésére 2005-ig, a Részes Felek konferenciája által készített felülvizsgálattól függően, a következő prioritások szerint tesz lépéseket:

i.

határozott erőfeszítést tesz a 10 százaléknál magasabb poliklórozott bifenil tartalmú vagy 5 liternél nagyobb térfogatú készülékek azonosítására, címkézésére és használatból való kivonására;

ii.

határozott erőfeszítést tesz a 0,05 százaléknál magasabb poliklórozott bifenil tartalmú vagy 5 liternél nagyobb térfogatú készülékek azonosítására, címkézésére és használatból való kivonására;

iii.

határozott erőfeszítést tesz a 0,005 százaléknál magasabb poliklórozott bifenil tartalmú vagy 0,05 liternél nagyobb térfogatú készülékek azonosítására és használatból való kivonására;

b)

az a) albekezdésben lévő prioritásokkal összhangban elősegíti a következő, a poliklórozott bifenilek felhasználását a kitétel és a kockázat csökkentése végett szabályozó intézkedéseket:

i.

csak zárt és nem eresztő berendezésekben és olyan területeken való felhasználás, ahol a környezeti kibocsátásoknak kockázata minimalizálható és gyorsan orvosolható;

ii.

az élelmiszer- vagy takarmánygyártással és -feldolgozással kapcsolatos területeken lévő berendezésekben való nem alkalmazásuk;

iii.

lakott területeken való alkalmazás esetén, beleértve az iskolákat és kórházakat, minden lehetséges intézkedés megtétele a tüzet okozó elektromos hiba megelőzésére és a berendezés szivárgásmentességének rendszeres ellenőrzése;

c)

a 3. cikk (2) bekezdése ellenére biztosítja, hogy az a) albekezdésben leírt, poliklórozott bifenilt tartalmazó berendezéseket csak környezetbarát hulladékkezelés céljából importál vagy exportál;

d)

a karbantartás vagy szervizelés kivételével nem engedi olyan folyadékok visszanyerését másik berendezésben történő újrafelhasználás céljaira, melyek poliklórozott bifenil tartalma nagyobb 0,005 százaléknál;

e)

határozott erőfeszítést tesz a poliklórozott bifenil tartalmú folyadékok és poliklórozott bifenillel szennyezett berendezések, melyek poliklórozott bifenil tartalma 0,005 százaléknál magasabb, környezetbarát hulladékkezelésére, a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően, a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2028-ig, a Részes Felek konferenciája által készített felülvizsgálattól függően;

f)

ezen melléklet I. részének ii. megjegyzése helyett arra törekszik, hogy azonosítsa a 0,005 százaléknál magasabb poliklórozott bifenil tartalmú cikkeket (pl. kábelköpeny, vulkanizált tömítés és festett tárgyak), és a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően kezelje azokat;

g)

minden öt évben beszámolót készít a poliklórozott bifenilek kivonásában elért haladásról, és benyújtja azt a Részes Felek konferenciájának a 15. cikknek megfelelően;

h)

a g) albekezdésben leírt beszámolót a Részes Felek konferenciája, ahol alkalmazható, a poliklórozott bifenilekre vonatkozó felülvizsgálataiban megfontolás tárgyává teszi. A Részes Felek konferenciája felülvizsgálja a poliklórozott bifenilek kivonásában elért haladást ötévenként, vagy, ahol alkalmazható, egyéb időszakokban ezen beszámolók figyelembevételével.

B. MELLÉKLET

KORLÁTOZÁS

I. rész

Vegyi anyag

Tevékenység

Elfogadható cél vagy speciális kivétel

DDT

(1,1-bisz(4-klór-fenil)-2,2,2-triklór-etán)

CAS No: 50-29-3

Gyártás

Elfogadható cél:

Betegségközvetítő állatok (vektorok) elleni küzdelem céljára történő felhasználás ezen melléklet II. részének megfelelően

Speciális kivételek:

Dicofolgyártásban köztitermék

Köztitermék

 

Felhasználás

Elfogadható cél:

Betegségközvetítő állatok (vektorok) elleni küzdelem céljára történő felhasználás ezen melléklet II. részének megfelelően

Speciális kivételek:

Dicofolgyártás

Köztitermék

Megjegyzések:

i.

Amennyiben ezen Egyezmény máshogy nem rendelkezik, a termékekben és cikkekben szándékolatlanul, elenyésző mennyiségű szennyező anyagként előforduló vegyi anyagok mennyiségei nem tekintendők ebben a mellékletben listázottnak.

ii.

Ez a megjegyzés nem tekintendő a 3. cikk (2) bekezdésének céljai szerinti speciális termelési és felhasználási kivételnek. Azon vegyi anyag mennyiségei, mely az erre a vegyi anyagra vonatkozó kötelezettségek hatálybalépésének napján vagy azt megelőzően gyártott vagy használatba került cikkekben fordul elő, nem tekintendő ebben a mellékletben listázottnak, feltéve, hogy a Részes Fél értesítette a Titkárságot arról, hogy a cikk egy típusa használatban marad a Részes Fél területén belül. A Titkárság az ilyen nyilatkozatokat nyilvánosan elérhetővé teszi.

iii.

Ez a megjegyzés, mely nem vonatkozik a melléklet I. részében található táblázat Vegyi anyag oszlopában található, nevük után csillaggal ellátott vegyi anyagokra, nem tekintendő a 3. cikk (2) bekezdésének céljai szerinti speciális termelési és felhasználási kivételnek. Feltéve, hogy egy zárt rendszerű, helykorlátos köztitermék gyártása és felhasználása során várhatóan nem éri jelentős mennyiségű vegyi anyag az embereket és a környezetet, a Részes Felek, a Titkárság értesítésekor engedélyezhetik az ebben a mellékletben felsorolt vegyi anyag gyártását és felhasználását zárt rendszerű, helykorlátos köztitermékként, mely egyéb anyagok gyártása során kémiailag átalakul olyan anyaggá, mely, megfontolva a D. melléklet 1. bekezdésének kritériumait, nem mutatja a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok tulajdonságait. Az értesítésnek tartalmaznia kell az ezen vegyi anyagok össztermelésére és felhasználására vonatkozó adatokat, vagy ezen adatok megbízható becslését, a zárt rendszerű, helykorlátos eljárás természetére vonatkozó információkat, beleértve a végtermékben átalakulatlanul vagy szándékolatlan, elenyésző mennyiségben szennyező anyagként jelen lévő, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyag kiindulási anyagát jelentő vegyi anyag mennyiségét. Ezt az eljárást kell alkalmazni, kivéve, ha a melléklet másként rendelkezik. A Titkárság az ilyen nyilatkozatokat a Részes Felek konferenciája és a nyilvánosság számára elérhetővé teszi. Az ilyen termelés és felhasználás nem tekintendő speciális termelési és felhasználási kivételnek. Az ilyen termelés és felhasználás egy tízéves időszakot követően be kell szüntetni, kivéve, ha a vonatkozó Részes Fél a Titkárságnak új értesítést küld, mely esetben az időszakot újabb tíz évvel meghosszabbítják, amennyiben a Részes Felek konferenciája, a termelés és felhasználás áttekintése után, másként nem határoz. Az értesítési eljárás ismételhető.

iv.

A mellékletben található speciális kivételeket mindazon Részes Felek gyakorolhatják, melyek a 4. cikknek megfelelően velük kapcsolatban bejegyzett kivétellel rendelkeznek.

II. rész

DDT (1,1-bisz(4-klór-fenil)-2,2,2-triklór-etán)

1.

DDT gyártását és felhasználását be kell szüntetni, kivéve azokat a Részes Feleket, melyek a Titkárságot értesítették ennek gyártására és/vagy felhasználására irányuló szándékukról. Ezennel megalakul egy DDT jegyzék, mely a nyilvánosság számára hozzáférhető. A DDT jegyzék karbantartását a Titkárság végzi.

2.

Minden DDT-t gyártó és/vagy felhasználó Részes Fél korlátozza DDT gyártását és betegségközvetítő állatok (vektorok) elleni küzdelem céljára történő felhasználását az Egészségügyi Világszervezet DDT felhasználásra vonatkozó ajánlásainak és útmutatóinak megfelelően, és amikor helyben biztonságos, hatékony és megengedhető alternatívák nem állnak rendelkezésre a kérdéses Részes Fél számára.

3.

Amennyiben egy, a DDT jegyzékben nem szereplő Részes Fél elhatározza, hogy betegségközvetítő állatok elleni küzdelem céljából szüksége van DDT-re, a lehető leghamarabb értesíti a Titkárságot, hogy neve felkerülhessen a DDT jegyzékbe. Ezzel egy időben értesíti az Egészségügyi Világszervezetet.

4.

Háromévente valamennyi Részes Fél, mely DDT-t használ fel, ellátja a Titkárságot és az Egészségügyi Világszervezetet a felhasznált mennyiségekre, az ilyen felhasználás körülményeire, valamint a Részes Fél betegségkezelési stratégiájában betöltött jelentőségére vonatkozó információkkal a Részes Felek konferenciája által, az Egészségügyi Világszervezettel konzultálva meghatározott formában.

5.

A DDT felhasználás csökkentésének és végül megszüntetésének céljával a Részes Felek konferenciája ösztönzi:

a)

mindazokat a Részes Feleket, melyek a 7. cikkben meghatározott végrehajtási tervük részét képező akcióprogramuk kidolgozása és végrehajtása céljából használnak DDT-t. Az akcióprogramnak tartalmaznia kell:

i.

olyan szabályozó és egyéb mechanizmusok kidolgozását, melyek biztosítják a DDT felhasználás korlátozását a betegségközvetítő állatok elleni küzdelem céljára;

ii.

alkalmas alternatív termékek, módszerek és stratégiák megvalósítását, beleértve az ezen alternatívák folyamatos hatékonyságát biztosító ellenállás-kezelési stratégiákat;

iii.

az egészségügyi ellátás javítását célzó intézkedéseket és a megbetegedések előfordulásának csökkentését;

b)

a Részes Feleket, lehetőségeiken belül, a biztonságos alternatív vegyi vagy nem vegyi termékek, módszerek és stratégiák kutatásának és fejlesztésének támogatására a DDT-t felhasználó Részes Felek számára, ezen országok lehetőségeire vonatkoztatva és a betegségek emberi és gazdasági megterhelésének csökkentése céljából. Az alternatívák vagy alternatívák kombinációinak megfontolásakor ösztönzendő tényezők közé tartoznak az emberi egészség kockázatai és ezen alternatívák hatásai a környezetre. A DDT megvalósítható alternatívái kisebb kockázattal járnak az emberi egészségre és a környezetre nézve, alkalmasak a betegségek elleni védekezésre a kérdéses Részes Felek feltételein alapulva, és monitoring adatokkal vannak alátámasztva.

6.

A Részes Felek konferenciája első ülésétől kezdve és legalább három évenként azt követőn, az Egészségügyi Világszervezettel konzultálva értékeli a DDT betegségközvetítő állatok elleni küzdelem céljára történő további szükségletét az elérhető tudományos, műszaki, környezeti és gazdasági információk alapján, beleértve:

a)

a DDT gyártását és felhasználását és a 2. bekezdésben megadott feltételeket;

b)

a DDT alternatíváinak elérhetőségét, alkalmasságát és megvalósítását; és

c)

a nemzetek azon képességeinek erősítésében elért fejlődést, amely segítségével biztonságos átállással ezen alternatívákra támaszkodnak.

7.

A Részes Felek bármikor visszavonhatják nevüket a DDT jegyzékből a Titkársághoz benyújtott írásbeli nyilatkozattal. A visszavonás a nyilatkozatban meghatározott időpontban lép érvénybe.

C. MELLÉKLET

NEM SZÁNDÉKOS GYÁRTÁS

I. rész: Az 5. cikk követelményeinek hatálya alá tartozó tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok

Ez a melléklet azokra a következő, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokra vonatkozik, melyek képződése és antropogén forrásokból történő kibocsátása nem szándékos:

Vegyi anyag

Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzo-furánok (PCDD/PCDF)

Hexaklór-benzol (HCB) (CAS No: 118-74-1)

Poliklórozott bifenilek (PCB)

II. rész: Forráskategóriák

Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzo-furánok, hexaklór-benzol és poliklórozott bifenilek olyan termikus eljárások során keletkeznek és bocsátódnak ki nem szándékosan, tökéletlen égés vagy kémiai reakciók eredményeként, melyekben szerves anyag és klór is részt vesz. A következő ipari forráskategóriákból ezen anyagoknak viszonylag nagy mennyisége képződik és bocsátódik a környezetbe:

a)

hulladékégetők, beleértve a kommunális, a veszélyes vagy a kórházi hulladékok együtt égetését, illetve a szennyvíziszap égetését;

b)

veszélyes hulladékot égető cementégető kemencék;

c)

cellulózgyártás, melynek során elemi klórt vagy elemi klórt képző vegyi anyagokat használnak fehérítésre;

d)

a kohászati ipar következő termikus eljárásaiban:

i.

másodlagos rézgyártás;

ii.

szinter üzemek a vas- és acéliparban;

iii.

másodlagos alumíniumgyártás;

iv.

másodlagos cinkgyártás.

III. rész: Forráskategóriák

Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzo-furánok, hexaklór-benzol és poliklórozott bifenilek a következőket magukban foglaló forráskategóriákból is keletkezhetnek és bocsátódhatnak ki nem szándékosan a környezetbe:

a)

hulladék nyílt színi égetése, beleértve a hulladéklerakók égetését;

b)

a II. részben nem tárgyalt kohászati ipari termikus eljárások;

c)

lakossági tüzelési források;

d)

fosszilis tüzelőanyagot égető közüzemi és ipari kazánok;

e)

fát vagy egyéb biomassza tüzelőanyagot égető berendezések;

f)

speciális vegyi anyagok gyártási eljárásai, melyek során szándékolatlanul keletkezett, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok kibocsátása történik, különösen a klór-fenolok és a klóranil gyártása;

g)

krematóriumok;

h)

motor gépjárművek, különösen az ólmozott benzint égetők;

i)

állati tetemek ártalmatlanítása;

j)

textilipari termékek és bőr (klóranillal történő) festése és kikészítése (lúgos extrakcióval);

k)

kiöregedett autók kezelését végző zúzóüzemek;

l)

rézkábelek láng nélküli füstös égése;

m)

használt olajfinomítók.

IV. rész: Meghatározások

1.

E melléklet vonatkozásában:

a)

„poliklórozott bifenilek” azok az aromás vegyületek, melyek úgy képződnek, hogy a bifenil molekulán (két benzol molekula kapcsolódik össze egy egyszeres szén-szén kötéssel) lévő hidrogénatomok közül legfeljebb tizet klóratommal cserélhetnek ki; és

b)

„poliklórozott dibenzo-p-dioxinok” és „poliklórozott dibenzo-furánok” olyan háromgyűrűs, aromás vegyületek, melyekben két benzolgyűrű kapcsolódik a poliklórozott dibenzo-p-dioxinok esetén két oxigénatomon keresztül, a poliklórozott dibenzo-furánok esetén egy oxigénatomon és egy egyszeres szén-szén kötésen keresztül, és melyek hidrogénjei közül legfeljebb nyolcat klóratomok helyettesíthetnek.

2.

Ezen mellékletben a poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és furánok mérgezőképességét a mérgezési egyenérték fogalmának alkalmazásával fejezik ki, mely megadja a különböző poliklórozott dibenzo-p-dioxin és dibenzo-furán Részes Féleségek/fajták és koplanáris poliklórozott bifenilek 2,3,7,8-tetraklór-dibenzo-p-dioxinhoz viszonyított relatív dioxinszerű mérgezési aktivitását. Az ezen Egyezmény céljaira használatos mérgezési egyenérték együttható értéknek összhangban kell lennie az elfogadott nemzetközi szabványokkal, kezdve az Egészségügyi Világszervezet 1998-as, poliklórozott dibenzo-p-dioxinokra és dibenzo-furánokra, valamint koplanáris poliklórozott bifenilekre vonatkozó emlős toxikus egyenérték együttható értékekkel. A koncentrációk mérgezési egyenértékben vannak kifejezve.

V. rész: Általános útmutatás az elérhető legjobb technikákhoz és a legjobb környezeti gyakorlathoz

Ez a rész általános útmutatást nyújt a Részes Feleknek az I. részben felsorolt vegyi anyagok kibocsátásának megelőzésére és csökkentésére.

A.   Az elérhető legjobb technikákra és a legjobb környezeti gyakorlatra vonatkozó általános megelőző intézkedések

Elsőbbséget kell élvezniük az I. részben felsorolt vegyi anyagok előállításának és kibocsátásának megelőzését szolgáló elgondolásoknak. A hasznos intézkedések közé tartozik:

a)

alacsony hulladékképződéssel járó technológiák alkalmazása;

b)

kevésbé veszélyes anyagok alkalmazása;

c)

a hulladék és az eljárás során képződött és felhasznált anyagok visszanyerésének és újrafeldolgozásának elősegítése;

d)

azon alapanyagok helyettesítése, melyek a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok, vagy ahol az anyagok és a forrásból történő, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok kibocsátása között közvetlen kapcsolat van;

e)

jó háztartás és megelőző karbantartási programok;

f)

a hulladékgazdálkodás fejlesztése azzal a céllal, hogy megszüntessék a hulladék nyílt színi és egyéb szabályozatlan égetését, beleértve a hulladéklerakók égetését. Új hulladéklerakó létesítmények építésének kérelme során megfontolás tárgyává kell tenni az olyan alternatív megoldásokat, mint a kommunális vagy kórházi hulladékok képződésének minimalizálását célzó tevékenységek, beleértve a források feltárását, a hulladékok újbóli felhasználását, újrafeldolgozását, a hulladékválogatást és a kevesebb hulladékot képző termékek támogatását. Ebben a megközelítésben a közegészségügyi vonatkozásokat gondosan meg kell fontolni;

g)

ezen vegyi anyagoknak mint szennyező anyagoknak a termékekben való jelenlétének minimalizálása;

h)

az elemi klór vagy az elemi klórt képző vegyi anyagok kiküszöbölése a fehérítés folyamatából.

B.   Az alkalmazható legjobb technikák

Az alkalmazható legjobb technikák fogalma nem célozza speciális technikák vagy technológiák előírását, hanem a vonatkozó berendezés műszaki jellemzőit, földrajzi elhelyezkedését és a helyi környezeti körülményeket veszi számításba. Az I. részben felsorolt vegyi anyagok kibocsátásának csökkentésére alkalmas ellenőrző technikák alapvetően ugyanazok. Szem előtt tartva az intézkedések valószínű költségeit és hozamát, illetve az elővigyázatosságra és a megelőzésre vonatkozó megfontolásokat, az elérhető legjobb technikák meghatározásakor külön megfontolás tárgyává kell tenni, általánosságban vagy speciális esetekben, a következő tényezőket:

a)

általános megfontolások:

i.

a vonatkozó kibocsátások természete, hatásai és mennyisége; a technikák a forrás mérettől függően változhatnak;

ii.

az új vagy meglévő berendezések üzembe helyezési dátumai;

iii.

az elérhető legjobb technika bevezetésére szükséges idő;

iv.

az eljárásban használt nyersanyagok fogyasztása és természete és az eljárás energiahatékonysága;

v.

annak szükségessége, hogy a környezetbe történő kibocsátások együttes hatását, illetve ennek veszélyét megelőzzék vagy minimumra csökkentsék;

vi.

annak szükségessége, hogy megelőzzék a baleseteket, és minimalizálják a környezetre gyakorolt következményeiket;

vii.

a foglalkozási egészség és a munkahelyi biztonság biztosításának szükségessége;

viii.

összehasonlítható eljárások, berendezések vagy működési módszerek, melyeket ipari méretekben már sikerrel próbáltak ki;

ix.

technológiai előnyök, és a tudományos ismeretek és megértés változása;

b)

általános kibocsátáscsökkentési intézkedések:

Kérelmek vizsgálatakor új berendezések építésére vagy meglévő berendezések jelentős módosítására olyan eljárások felhasználásával, melyek ezen mellékletben felsorolt vegyi anyagokat bocsátanak ki, elsőbbséget kell élvezniük az alternatív eljárásoknak, technikáknak és gyakorlatnak, melyek hasonló hasznosságúak, de elkerülik ilyen vegyi anyagok képzését és kibocsátását. Azokban az esetekben, mikor ilyen berendezést építenek vagy módosítanak jelentősen, az V. rész A. szakaszában vázolt megelőző intézkedéseken kívül az elérhető legjobb technikák meghatározásakor a következő csökkentési intézkedéseket is meg kell fontolni:

i.

fejlett eljárások alkalmazása a füstgáz tisztítására, mint a termikus vagy katalitikus oxidáció, porleválasztás vagy adszorpció;

ii.

a maradékok, szennyvíz, hulladékok és szennyvíziszap kezelése például hőkezeléssel vagy inertté tételükkel, vagy olyan kémiai eljárással, amely méregteleníti azokat;

iii.

az eljárások változtatása, mely a kibocsátások csökkenéséhez vagy megszüntetéséhez vezet, például zárt rendszerré alakítás;

iv.

az eljárás tervének módosítása az égés javítására és az ebben a mellékletben felsorolt vegyi anyagok képződésének megelőzésére olyan paraméterek szabályozásával, mint az égési hőmérséklet vagy a tartózkodási idő.

C.   Legjobb környezeti gyakorlat

A legjobb környezeti gyakorlattal kapcsolatban a Részes Felek konferenciája fejleszthet ki útmutatót.

D. MELLÉKLET

INFORMÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK ÉS KIJELÖLÉSI KRITÉRIUMOK

1.

Egy Részes Fél azon indítványának benyújtásakor, hogy egy vegyi anyagot az A., B. és/vagy C. mellékletekbe felsoroljanak, az a) albekezdésnek megfelelően azonosítania kell a vegyi anyagot, és be kell nyújtania a vegyi anyagra és annak átalakulási termékeire vonatkozó információkat, ahol lényeges, a b)–e) albekezdésekben szereplő kijelölési kritériumokra vonatkoztatva:

a)

a vegyi anyag azonosítása:

i.

nevek, beleértve a márkanevet vagy neveket, a kereskedelmi nevet vagy neveket és szinonimákat, a Kémiai Kivonatok Szolgálatának (Chemical Abstracts Service – CAS) Regisztrációs száma, az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Szövetsége (International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC) által adott név; és

ii.

szerkezet, beleértve az izomerek részletes leírását, ahol alkalmazható, és a kémiai osztály szerkezetét;

b)

környezetben való tartós megmaradás:

i.

bizonyított, hogy a vegyi anyag felezési ideje vízben nagyobb két hónapnál, vagy felezési ideje a talajban nagyobb hat hónapnál, vagy felezési ideje üledékben nagyobb hat hónapnál; vagy

ii.

bizonyított, hogy a vegyi anyag más tekintetben eléggé tartósan megmaradó, hogy ezen Egyezmény keretében megfontolása indokolt legyen;

c)

biológiai feldúsulás:

i.

bizonyított, hogy a biokoncentrációs tényező vagy biológiai feldúsulási tényező a vízi fajtákban a vegyi anyagra nézve nagyobb 5 000-nél, vagy, ilyen adat hiányában, a log Ko/w nagyobb 5-nél;

ii.

bizonyított, hogy egy vegyi anyag egyéb vonatkozó okokból van jelen, például más fajokban nagy a biológiai feldúsulása, magas a mérgezőképessége vagy az ökotoxicitása; vagy

iii.

a flórában és faunában végzett monitoring adatai azt jelzik, hogy a vegyi anyag biológiai feldúsulási képessége elég magas ahhoz, hogy ezen Egyezmény keretében megfontolása indokolt legyen;

d)

a nagy távolságra történő környezeti elszállítódásra vonatkozó képesség:

i.

a vegyi anyag mért szintjei a kibocsátási forrástól távoli helyszíneken, melyek potenciális fontosságúak;

ii.

monitoring adatok, melyek mutatják, hogy a vegyi anyag nagy távolságra történő környezeti elszállítódása, egy befogadó környezetbe való áthelyeződés lehetőségével, bekövetkezhetett levegőn, vízen keresztül vagy vándorló állatfajok segítségével; vagy

iii.

a környezeti életút tulajdonságok és/vagy modelleredmények, melyek azt mutatják, hogy a vegyi anyag rendelkezik a nagy távolságra történő környezeti elszállítódás lehetőségével levegőn, vízen keresztül vagy vándorló állatfajok segítségével egy befogadó környezetbe való áthelyeződés lehetőségével a kibocsátási forrástól távoli helyszíneken. Azon vegyi anyagra, mely jellemzően a levegőben vándorol, a levegőre vonatkozó felezési ideje nagyobb két napnál; és

e)

káros hatások:

i.

bizonyított, hogy káros hatása van az emberi egészségre vagy a környezetre, mely a vegyi anyagnak ezen Egyezmény keretében történő megfontolását indokolja; vagy

ii.

a mérgezőképességre vagy az ökotoxicitásra vonatkozó adatok azt jelzik, hogy képessége van az emberi egészség vagy a környezet károsítására.

2.

Az ajánló Részes Félnek a megfontolás okairól nyilatkozatot be kell nyújtania, mely magában foglalja, ahol lehetséges, a toxicitásra vagy az ökotoxicitásra vonatkozó adatok összehasonlítását a vegyi anyag nagy távolságra történő környezeti elszállítódásából eredményezett vagy számított, mért vagy előre jelzett szintjeivel, és egy rövid ismertetést annak jelzésére, miért szükséges a világszintű szabályozás.

3.

Az ajánló Részes Félnek, a lehetséges mértékig és lehetőségeinek figyelembevételével, további információkat kell nyújtania a 6. cikk (8) bekezdésében említett, az ajánlatra vonatkozó bírálat támogatására. Ilyen javaslat készítésénél a Részes Fél bármely forrásból származó műszaki szakvéleményt igénybe vehet.

E. MELLÉKLET

A KOCKÁZATI PROFILRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK

A felülvizsgálat célja annak értékelése, hogy a vegyi anyag, a nagy távolságra történő környezeti elszállítódás eredményeként, vezethet-e annyira jelentősen káros hatásra az emberi egészséget és/vagy a környezetet illetően, hogy világméretű intézkedésre legyen szükség. Ezen célból kockázati profilt kell kidolgozni, amely tovább elemzi és értékeli a D. mellékletben említett információkat és magában foglalja, amennyire lehetséges, a következő típusú információkat:

a)

források, beleértve, ahol alkalmazható:

i.

gyártási adatok, beleértve a mennyiséget és a helyszínt;

ii.

felhasználásokat; és

iii.

kibocsátásokat, mint a különböző közegekbe történő kibocsátások és veszteségek;

b)

veszélyességi értékelés a vonatkozó végpontra vagy végpontokra, beleértve az összetett vegyi anyagokat is magukba foglaló toxikológiai kölcsönhatások számításba vételét;

c)

környezeti életút, beleértve a vegyi anyag kémiai és fizikai jellemzőire, valamint stabilitására vonatkozó adatokat és információkat és azok kapcsolatát a környezeti szállítódásával, a környezet részeiben és között történő átvitelével, lebomlásával és más anyagokká történő átalakulásával. A biokoncentrációs tényező vagy biológiai feldúsulási tényező, mért értékeken alapuló meghatározását elérhetővé kell tenni, kivéve, mikor monitoring adatokat használnak erre a célra;

d)

monitoring adatok;

e)

a helyi területeken való kitettség, és, különösen a nagy távolságra történő környezeti elszállítódás eredményeként, beleértve a biológiai hozzáférhetőségre vonatkozó információkat;

f)

nemzeti és nemzetközi kockázati értékelések, felmérések és profilok, címkézési információk és veszélyességi osztályozások, ahol hozzáférhetőek; és

g)

a vegyi anyag helyzete nemzetközi egyezményekben.

F. MELLÉKLET

A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI MEGFONTOLÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Az Egyezménybe történő becsatolás megfontolása alá eső, a vegyi anyagok lehetséges szabályozási intézkedéseire vonatkozó értékelést kell végezni, mely tartalmazza a lehetőségek teljes tárát, beleértve a kezelést és az kiküszöbölést. Ebből a célból meg kell adni a lehetséges szabályozási intézkedésekkel kapcsolatos társadalmi-gazdasági megfontolásokra vonatkozó, ide tartozó információkat, hogy lehetővé tegyék a Részes Felek konferenciájának döntéshozatalát. Az ilyen információknak kellően tekintetbe kell venniük a Részes Felek különböző lehetőségeit és körülményeit, és tartalmaznia kell a következő tartalmi követelmények megfontolását:

a)

a kockázat csökkentését célzó lehetséges szabályzó intézkedések hathatósága és hatékonysága:

i.

műszaki megvalósíthatóság; és

ii.

költségek, beleértve a környezeti és egészségügyi költségeket;

b)

alternatívák (termékek és eljárások):

i.

műszaki megvalósíthatóság;

ii.

költségek, beleértve a környezeti és egészségügyi költségeket;

iii.

eredményesség;

iv.

kockázat;

v.

elérhetőség; és

vi.

hozzáférhetőség;

c)

a lehetséges szabályzó intézkedéseknek a társadalomra gyakorolt pozitív és/vagy negatív hatásai:

i.

egészség, beleértve a közegészséget, a környezeti és a munkahelyi egészséget;

ii.

mezőgazdaság, beleértve az akvakultúrát és az erdészetet;

iii.

a flóra és fauna (biodiverzitás);

iv.

gazdasági szempontok;

v.

a fenntartható fejlődés irányába tett haladás; és

vi.

társadalmi költségek;

d)

hulladék és lerakásának következményei (különösen felhasználatlan növényvédőszer-készletek és a szennyezett területek megtisztítása):

i.

műszaki megvalósíthatóság; és

ii.

költségek;

e)

az információk elérhetősége és közoktatás;

f)

a szabályzó és monitoring lehetőségek helyezte; és

g)

bármely foganatosított nemzeti vagy regionális szabályzó tevékenység, beleértve az alternatívákra vonatkozó információkat és egyéb vonatkozó kockázatkezelési információkat.

MELLÉKLET

A Közösségnek Az Egyezmény 25. cikke (3) bekezdésének megfelelően tett nyilatkozata

A Közösség kijelenti, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződéssel, és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésével összhangban a Közösség hatáskörrel rendelkezik olyan nemzetközi környezetvédelmi megállapodások megkötésére és az azokból eredő olyan kötelezettségek végrehajtására, amelyek hozzájárulnak a következő célkitűzések eléréséhez:

a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása,

az emberi egészség védelme,

a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása,

a regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére irányuló intézkedések ösztönzése nemzetközi szinten.

A Közösség kijelenti továbbá, hogy már elfogadott az ezen egyezmény által szabályozott területekre vonatkozó, a tagállamokra nézve kötelező jogi eszközöket, amely jogi eszközök listáját – az egyezmény 15. cikke (1) bekezdésének megfelelően – szükség szerint benyújtja, illetve naprakésszé teszi a felek konferenciája számára.

A Közösség felelős az egyezményből eredő azon kötelezettségek teljesítéséért, amelyek a hatályos közösségi jog szabályozása alá esnek.

A közösségi hatáskör gyakorlása – természetéből adódóan – folyamatos fejlődés tárgyát képezi.


31.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 209/30


AZ EU–JORDÁNIA TÁRSULÁSI TANÁCS 1/2006 HATÁROZATA

(2006. június 15.)

az euro-mediterrán megállapodásnak a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyvének módosításáról

(2006/508/EK)

A TÁRSULÁSI TANÁCS,

tekintettel az 1997. november 24-én Brüsszelben aláírt, egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodásra (1) (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 3. jegyzőkönyve 37. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás 3. jegyzőkönyve biztosítja a Közösség és Jordánia között a kétoldalú származási kumulációt.

(2)

A megállapodás 28. cikkére vonatkozó egyöttes nyilatkozattal összhangban a kumulációs rendszer kiterjesztése azért kívánatos, mivel lehetővé tenné a Közösségből, Bulgáriából, Romániából, Izlandról, Norvégiából, Svájcból (ideértve Liechtensteint is), a Feröer-szigetekről, Törökországból vagy bármely más, a kereskedelem fejlesztése és a regionális integráció előmozdítása céljából 1995. november 27-én és 28-án az euro-mediterrán konferencián elfogadott barcelonai nyilatkozaton alapuló euro-mediterrán partnerségben részt vevő országból származó anyag felhasználását.

(3)

Annak érdekében, hogy a kiterjesztett kumulációs rendszert csak azon országok között hajtsák végre, amelyek eleget tettek a szükséges feltételeknek, továbbá a vámok kijátszásának elkerülése végett, a származás igazolására új rendelkezéseket szükséges bevezetni.

(4)

A kiterjesztett kumulációs rendszer végrehajtása és a vámok kijátszásának elkerülése érdekében a vámvisszatérítés és vámmentesség tilalmát érintő rendelkezéseket, továbbá a nem származó anyagok számára a származó helyzet megszerzésére vonatkozó 3. jegyzőkönyvben található eljárási követelményeket harmonizálni szükséges.

(5)

A származási kumuláció kiterjesztett rendszere magában foglalja, hogy a származási szabályokra vonatkozó ugyanazon rendelkezéseket kell alkalmazni az érintett országok között létrejött preferenciális megállapodások tekintetében.

(6)

Azon áruk, amelyek árutovábbítási eljárásban vagy átmeneti megőrzésben vannak azon a napon, amelytől e határozatot alkalmazni kell, átmeneti rendelkezések hatálya alá esnek, amelyek esetükben lehetővé teszik, hogy a kiterjesztett kumulációs rendszer előnyeiből részesülhessenek.

(7)

Néhány technikai módosítás elengedhetetlen a szöveg különböző nyelvi változataiban és a köztük lévő eltérések kijavítása érdekében.

(8)

Helyénvaló tehát a megállapodás megfelelő működése érdekében, továbbá a felhasználók és vámhatóságok munkájának megkönnyítésére tekintettel az összes kérdéses rendelkezést a 3. jegyzőkönyv új szövegébe beépíteni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodásnak a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyve helyébe a mellékelt szöveg lép, a megfelelő együttes nyilatkozatokkal együtt.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Ezt a határozatot az elfogadása napját követő hónap első napjától kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 15-én.

a Társulási Tanács részéről

az elnök

U. PLASSNIK


(1)  HL L 129., 2002.5.15., 3. o.


3. JEGYZŐKÖNYV

a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről

TARTALOMJEGYZÉK

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

II. CÍM

A SZÁRMAZÓ TERMÉK FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

2. cikk

Általános követelmények

3. cikk

Kumuláció a Közösségben

4. cikk

Kumuláció Jordániában

5. cikk

Teljes egészében létrejött vagy előállított termékek

6. cikk

Kielégítően megmunkált vagy feldolgozott termékek

7. cikk

Nem kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás

8. cikk

A minősítés egysége

9. cikk

Tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok

10. cikk

Készletek

11. cikk

Semleges elemek

III. CÍM

TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK

12. cikk

A területiség elve

13. cikk

Közvetlen szállítás

14. cikk

Kiállítások

IV. CÍM

VISSZATÉRÍTÉS VAGY MENTESSÉG

15. cikk

Vámvisszatérítés vagy vámmentesség tilalma

V. CÍM

SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS

16. cikk

Általános követelmények

17. cikk

Az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítvány kiadására vonatkozó eljárás

18. cikk

Utólag kiadott EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány

19. cikk

Az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítvány másodlatának kiadása

20. cikk

EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány kiadása korábban kiállított vagy kiadott származási igazolás alapján

21. cikk

Könyvelés szerinti elkülönítés

22. cikk

A számlanyilatkozat kiállításának vagy az EUR-MED számlanyilatkozat kiállításának feltételei

23. cikk

Elfogadott exportőr

24. cikk

A származási igazolás érvényessége

25. cikk

A származási igazolás benyújtása

26. cikk

Részletekben történő behozatal

27. cikk

A származási igazolás alóli mentességek

28. cikk

Igazoló okmányok

29. cikk

A származási igazolás és az igazoló okmányok megőrzése

30. cikk

Eltérések és alaki hibák

31. cikk

Euróban kifejezett összegek

VI. CÍM

IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

32. cikk

Kölcsönös segítségnyújtás

33. cikk

A származási igazolások ellenőrzése

34. cikk

A viták rendezése

35. cikk

Szankciók

36. cikk

Vámszabad területek

VII. CÍM

CEUTA ÉS MELILLA

37. cikk

A jegyzőkönyv alkalmazása

38. cikk

Különleges feltételek

VIII. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. cikk

A jegyzőkönyv módosításai

40. cikk

Az árutovábbítási eljárásban vagy átmeneti megőrzésben levő árukra vonatkozó átmeneti rendelkezések

Mellékletek felsorolása

I. melléklet:

Bevezető megjegyzések a II. mellékletben foglalt listához

II. melléklet:

Az előállított termék származó helyzetének megszerzése érdekében a nem származó anyagokon elvégzendő megmunkálások vagy feldolgozások listája

IIIa. melléklet:

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány és az EUR.1 szállítási bizonyítvány iránti kérelem mintája

IIIb. melléklet:

Az EUR-MED szállítási bizonyítvány és az EUR-MED szállítási bizonyítvány iránti kérelem mintája

IVa. melléklet:

A számlanyilatkozat szövege

IVb. melléklet:

Az EUR-MED számlanyilatkozat szövege

Együttes nyilatkozatok

Az Andorrai Hercegségre vonatkozó együttes nyilatkozat

A San Marino Köztársaságra vonatkozó együttes nyilatkozat

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E jegyzőkönyv alkalmazásában:

a)

„előállítás”: bármiféle megmunkálás vagy feldolgozás, beleértve az összeszerelést vagy az egyedi műveleteket is;

b)

„anyag”: a termék előállítása során felhasznált bármilyen összetevő, nyersanyag, alkatrész vagy rész stb.;

c)

„termék”: az előállított termék, akkor is, ha egy másik előállítási műveletben történő későbbi felhasználásra szánják;

d)

„áruk”: mind az anyagok, mind a termékek;

e)

„vámérték”: az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (WTO Egyezmény a vámérték megállapításáról) VII. cikkének végrehajtásáról szóló 1994. évi megállapodás szerint megállapított érték;

f)

„gyártelepi ár”: a termékért a Közösségben vagy Jordániában annak a gyártónak a gyártelepen fizetett ár, akinek a vállalkozásában az utolsó megmunkálást vagy feldolgozást elvégezték, feltéve, hogy az ár magában foglalja az összes felhasznált anyag értékét, levonva abból az előállított termék kivitelekor visszatérítendő vagy visszatéríthető belső adókat;

g)

„anyagok értéke”: a felhasznált nem származó anyagok behozatalkori vámértéke, illetve, ha ez nem ismert, és nem határozható meg, az anyagokért a Közösségben vagy Jordániában fizetett első megállapítható ár;

h)

„származó anyagok értéke”: a g) pontban meghatározott ilyen anyagok értéke, értelemszerűen alkalmazva;

i)

„hozzáadott érték”: a gyártelepi ár, melyből levonásra kerül minden egyes beépített anyag vámértéke, amelyek a 3. és 4. cikkben említett, kumulációt alkalmazó egyéb országokból származnak, illetve, amennyiben a vámérték nem ismert vagy nem állapítható meg, az anyagokért a Közösségben vagy Jordániában fizetett első megállapítható ár;

j)

„árucsoport” és „vámtarifaszám”: az Összehangolt Áruleíró és Kódrendszer (a továbbiakban e jegyzőkönyvben: a Harmonizált Rendszer vagy a HR) szerinti nómenklatúrában használt árucsoportok és vámtarifaszámok (négy számjegyű kódok);

k)

„besorolt”: valamely termék vagy anyag adott vámtarifaszám alá történő besorolására vonatkozik;

l)

„szállítmány”: olyan termékek, amelyeket egy exportőrtől egy címzett részére egyidejűleg szállítanak, vagy amelynek az exportőrtől a címzetthez történő szállítása egyetlen fuvarokmánnyal, illetve ilyen okmány hiányában egyetlen számlával történik;

m)

„területek”: a felségvizeket tartalmazza.

II. CÍM

A SZÁRMAZÓ TERMÉK FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

2. cikk

Általános követelmények

(1)   A megállapodás végrehajtása céljából az alábbi termékek minősülnek a Közösségből származónak:

a)

teljes egészében a Közösségben létrejött vagy előállított termékek az 5. cikk értelmében;

b)

a Közösségben létrejött vagy előállított olyan termékek, amelyek olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek nem teljes egészében ott létrejöttek vagy előállítottak, feltéve, hogy ezek az anyagok a 6. cikk értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül a Közösségben;

c)

az Európai Gazdasági Térségből (EGT) származó áruk az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 4. jegyzőkönyve értelmében.

(2)   A megállapodás végrehajtása céljából az alábbi termékek minősülnek Jordániából származónak:

a)

az 5. cikk értelmében teljes egészében Jordániában létrejött vagy előállított termékek;

b)

Jordániában létrejött vagy előállított termékek, amelyek olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek nem teljes egészében ott létrejöttek vagy előállítottak, feltéve, hogy ezek az anyagok a 6. cikk értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül Jordániában.

(3)   Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezések csak akkor alkalmazandók, amennyiben szabadkereskedelmi megállapodás van hatályban egyrészről Jordánia, másrészről pedig az EGT-EFTA államok (Izland, Liechtenstein és Norvégia) között.

3. cikk

Kumuláció a Közösségben

(1)   A 2. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül a termékek a Közösségből származónak minősülnek, amennyiben ott létrejöttek vagy előállítottak, és azok Bulgáriából, Svájcból (ideértve Liechtensteint is) (1), Izlandról, Norvégiából, Romániából, Törökországból vagy a Közösségből származó anyagokat tartalmaznak, feltéve, hogy a Közösségben végzett megmunkálás vagy feldolgozás meghaladja a 7. cikkben említett műveleteket. Nem szükséges, hogy a fenti anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül.

(2)   A 2. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül a termékek a Közösségből származónak minősülnek, amennyiben ott létrejöttek vagy előállítottak, és azok a Feröer-szigetekről vagy bármely olyan országból származó anyagokat tartalmaznak, amely az euro-mediterrán partnerség résztvevője az 1995. november 27–28-án tartott euro-mediterrán konferencián elfogadott barcelonai nyilatkozat alapján – kivéve Törökországot –, feltéve, hogy a Közösségben végzett megmunkálás vagy feldolgozás meghaladja a 7. cikkben említett műveleteket. Nem szükséges, hogy a fenti anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül.

(3)   Amennyiben a Közösségben végzett megmunkálás vagy feldolgozás nem haladja meg a 7. cikkben említett műveleteket, a létrejött vagy előállított termék kizárólag akkor minősül a Közösségből származónak, amennyiben az ott hozzáadott érték nagyobb, mint az (1) és (2) bekezdésben említett bármely egyéb országból származó anyagok értéke. Amennyiben ez nem így van, a létrejött vagy előállított termék abból az országból származónak tekintendő, amely esetében a legmagasabb a Közösségben történő előállításhoz felhasznált származó anyagok értéke.

(4)   Az (1) és (2) bekezdésben említett országok valamelyikéből származó olyan termékek, amelyek nem mennek keresztül semmilyen megmunkáláson vagy feldolgozáson a Közösségben, megtartják származásukat, amennyiben ezeknek az országoknak valamelyikébe kiviszik azokat.

(5)   Az ebben a cikkben foglalt kumuláció kizárólag akkor alkalmazható, ha:

a)

az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke szerinti kedvezményes kereskedelmi megállapodás alkalmazandó a származó helyzet megszerzésében érintett országok és a rendeltetési ország között;

b)

az anyagok és a termékek az ebben a jegyzőkönyvben meghatározott származási szabályokkal azonos szabályok alkalmazásával szerezték meg a származó helyzetet;

továbbá

c)

a kumuláció alkalmazásához szükséges követelmények teljesítéséről szóló értesítéseket közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat), Jordániában pedig az ország saját eljárásai szerint.

Az ebben a cikkben foglalt kumulációt az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat) közzétett értesítésben megadott naptól kell alkalmazni.

A Közösség az Európai Közösségek Bizottságán keresztül tájékoztatja Jordániát a megállapodások részleteiről, ideértve azok hatálybalépésének idejét és a vonatkozó származási szabályokat is, amelyeket az (1) és (2) bekezdésben említett egyéb országokkal kapcsolatosan alkalmaznak.

4. cikk

Kumuláció Jordániában

(1)   A 2. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül a termékek Jordániából származónak minősülnek, amennyiben ott létrejöttek vagy előállítottak, és azok Bulgáriából, Svájcból (ideértve Liechtensteint is) (2), Izlandról, Norvégiából, Romániából, Törökországból vagy a Közösségből származó anyagokat tartalmaznak, feltéve, hogy a Jordániában végzett megmunkálás vagy feldolgozás meghaladja a 7. cikkben említett műveleteket. Nem szükséges, hogy a fenti anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül.

(2)   A 2. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül a termékek Jordániából származónak minősülnek, amennyiben ott létrejöttek vagy előállítottak, és azok a Feröer-szigetekről vagy bármely olyan országból származó anyagokat tartalmaznak, amely az euro-mediterrán partnerség résztvevője az 1995. november 27–28-án tartott euro-mediterrán konferencián elfogadott barcelonai nyilatkozat alapján – kivéve Törökországot –, feltéve, hogy a Jordániában végzett megmunkálás vagy feldolgozás meghaladja a 7. cikkben említett műveleteket. Nem szükséges, hogy a fenti anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül.

(3)   Amennyiben a Jordániában végzett megmunkálás vagy feldolgozás nem haladja meg a 7. cikkben említett műveleteket, a létrejött vagy előállított termék kizárólag akkor minősül Jordániából származónak, amennyiben a hozzáadott érték nagyobb, mint az (1) és (2) bekezdésben említett egyéb országok bármelyikéből származó anyagok értéke. Amennyiben ez nem így van, a létrejött vagy előállított termék abból az országból származónak tekintendő, amelynél a legmagasabb a Jordániában történő előállításhoz felhasznált származó anyagok értéke.

(4)   Az (1) és (2) bekezdésben említett országok egyikéből származó termékek, amelyek nem mennek keresztül Jordániában megmunkáláson vagy feldolgozáson, megtartják származásukat, amennyiben ezeknek az országoknak valamelyikébe kiviszik azokat.

(5)   Az ebben a cikkben foglalt kumuláció kizárólag akkor alkalmazható, amennyiben:

a)

az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke szerinti kedvezményes kereskedelmi megállapodás alkalmazandó a származó helyzet megszerzésében érintett országok és a rendeltetési ország között;

b)

az anyagok és a termékek az ebben a jegyzőkönyvben meghatározott származási szabályokkal azonos szabályok alkalmazásával szerezték meg a származó helyzetet;

továbbá

c)

a kumuláció alkalmazásához szükséges követelmények teljesítéséről szóló értesítéseket közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat), Jordániában pedig az ország saját eljárásai szerint.

Az ebben a cikkben foglalt kumulációt az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat) közzétett értesítésben megadott naptól kell alkalmazni.

Jordánia az Európai Közösségek Bizottságán keresztül tájékoztatja a Közöséget a megállapodások részleteiről, ideértve azok hatálybalépésének idejét és vonatkozó származási szabályokat is, amelyeket az (1) és (2) bekezdésben említett egyéb országokkal kapcsolatosan alkalmaznak.

5. cikk

Teljes egészében létrejött vagy előállított termékek

(1)   Az alábbiakat kell teljes egészében a Közösségben vagy Jordániában létrejöttnek vagy előállítottnak tekinteni:

a)

a földjének mélyéből vagy a területéhez tartozó tengerfenékről kitermelt ásványi termékek;

b)

az ott betakarított növényi termények;

c)

az ott született és nevelt élő állatok;

d)

az ott nevelt élő állatokból nyert termékek;

e)

az ott folytatott vadászatból vagy halászatból nyert termékek;

f)

a Közösség vagy Jordánia hajóival, azok felségvizein kívül a tengerből kinyert tengeri halászati termékek, illetve más, tengerből származó termékek;

g)

a kizárólag az f) pontban említett termékekből a feldolgozóhajók fedélzetén készült termékek;

h)

a kizárólag a nyersanyagok visszanyerésére alkalmas, ott összegyűjtött használt cikkek, ideértve a kizárólag újrafutózásra vagy hulladékként való felhasználásra alkalmas használt gumiabroncsokat;

i)

az ott folytatott előállítási műveletekből származó hulladék és maradék;

j)

a felségvizeiken kívül eső területek tengerfenekéből vagy altalajából kinyert termékek, feltéve, hogy kizárólagos jogokkal rendelkeznek a kérdéses talaj vagy altalaj kiaknázására;

k)

a kizárólag az a)–j) pontban meghatározott termékekből ott előállított termékek.

(2)   Az (1) bekezdés f) és g) pontjában szereplő „hajóik” és „feldolgozóhajóik” kifejezés kizárólag az alábbi hajókra és feldolgozóhajókra vonatkozik:

a)

amelyeket a Közösség valamely tagállamában vagy Jordániában lajstromoztak, illetve vettek nyilvántartásba;

b)

amelyek a Közösség valamely tagállama vagy Jordánia zászlója alatt hajóznak;

c)

amelyek legalább 50 %-ban a Közösség valamely tagállama vagy Jordánia állampolgárainak, vagy egy olyan társaság tulajdonát képezik, amelynek székhelye ezeknek az államoknak az egyikében található, és amelynek vezetője vagy vezetői, igazgatótanácsának vagy felügyelőbizottságának elnöke, valamint e testületek tagjainak többsége a Közösség valamely tagállama vagy Jordánia állampolgára, és továbbá amelyek alaptőkéjének legalább fele – betéti vagy korlátolt felelősségű társaságok esetében – az adott államnak vagy annak közjogi szerveinek vagy állampolgárainak a rendelkezési joga alá tartozik;

d)

amelyeknek kapitánya és tisztjei a Közösség valamely tagállama vagy Jordánia állampolgárai;

továbbá

e)

amely legénységének legalább 75 %-a a Közösség valamely tagállama vagy Jordánia állampolgáraiból áll.

6. cikk

Kielégítően megmunkált vagy feldolgozott termékek

(1)   A 2. cikk alkalmazásában a nem teljes egészében létrejött vagy előállított termékek akkor minősülnek kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak, amennyiben a II. melléklet listájában megállapított feltételek teljesülnek.

A fent említett feltételek a megállapodás hatálya alá tartozó minden termékre vonatkozóan meghatározzák azt a megmunkálást vagy feldolgozást, amelyet az előállításkor használt nem származó anyagokon végre kell hajtani, és ezek a feltételek kizárólag a fenti anyagokra vonatkoznak. Ebből az következik, hogy ha egy olyan terméket, amely megszerezte a származó helyzetet azáltal, hogy eleget tett a listában megállapított feltételeknek, egy másik termék előállításában használnak fel, nem vonatkoznak rá az azt tartalmazó termékre vonatkozó feltételek, és nem veendők figyelembe azok a nem származó anyagok, amelyeket előállítása során esetleg felhasználtak.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, azok a nem származó anyagok, amelyeket – a II. mellékletben szereplő listában megállapított feltételeknek megfelelően – nem lehet felhasználni valamely termék előállítása során, mégis felhasználhatók, feltéve, hogy:

a)

összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át;

b)

e bekezdés alkalmazása során nem haladják meg a listában meghatározott, a nem származó anyagokra vonatkozó legmagasabb százalékos értéket.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportja alá tartozó termékekre.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdést a 7. cikk rendelkezéseire figyelemmel kell alkalmazni.

7. cikk

Nem kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás

(1)   A (2) bekezdés sérelme nélkül, a származó helyzet megszerzéséhez nem kielégítő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak kell tekinteni a következő műveleteket, függetlenül attól, hogy a 6. cikkben foglalt követelmények teljesülnek-e:

a)

a szállítás és a tárolás során a termékek jó állapotának megőrzését biztosító műveletek;

b)

a csomagok megosztása és összeállítása;

c)

mosás, tisztítás; por, oxidáció, olaj, festék vagy más külső réteg eltávolítása;

d)

textíliák vasalása vagy mángorlása;

e)

egyszerű festési vagy fényezési műveletek;

f)

a gabonafélék és a rizs hántolása, részleges vagy teljes őrlése, fényezése vagy glazúrozása;

g)

a cukor színezésére vagy formázott cukor készítésére irányuló műveletek;

h)

gyümölcsök, diófélék és zöldségek hámozása, magozása és héjtalanítása;

i)

élezés, egyszerű köszörülés vagy egyszerű vágás;

j)

szitálás, rostálás, válogatás, osztályozás, méret szerinti osztályozás, összepárosítás; (ideértve a készletek összeállítását is);

k)

egyszerű palackba, konzervdobozba, üvegbe, flakonba, zsákba, ládába, dobozba való helyezés, kartonra vagy táblára való rögzítés és minden egyéb egyszerű csomagolási művelet;

l)

jelzések, címkék, logók és egyéb hasonló megkülönböztető jelek elhelyezése a termékeken vagy csomagolásukon, vagy azokra való rányomtatása;

m)

különböző vagy azonos fajtájú termékek egyszerű összekeverése;

n)

árucikkek alkatrészeinek egyszerű összeszerelése teljes árucikk létrehozása érdekében, vagy a termékek részekre való szétszerelése;

o)

az a)–n) pontokban meghatározott kettő vagy több művelet kombinációja;

p)

állatok levágása.

(2)   Akár a Közösségben, akár Jordániában egy adott termékkel kapcsolatban végzett összes művelet figyelembevételével történik annak meghatározása, hogy a terméken végzett megmunkálás vagy feldolgozás nem kielégítőnek minősül-e az (1) bekezdés értelmében.

8. cikk

Minősítési egység

(1)   E jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazásában a minősítési egység az az adott termék, amelyet a Harmonizált Rendszer nómenklatúrája szerinti besorolás meghatározásakor alapegységnek kell tekinteni.

Ebből az következik, hogy:

a)

amikor egy terméket a Harmonizált Rendszer alapján egyetlen vámtarifaszám alá besorolt áruk csoportja vagy halmaza alkot, akkor az egész együtt alkotja a minősítési egységet;

b)

amikor egy szállítmány a Harmonizált Rendszer azonos vámtarifaszáma alá sorolt több azonos termékből áll, e jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazásakor minden egyes terméket egyedileg kell figyelembe venni.

(2)   Amennyiben – a Harmonizált Rendszer 5. általános szabálya alapján – besorolási szempontból a csomagolás a termék részét képezi, akkor azt a származás meghatározásakor is figyelembe kell venni.

9. cikk

Tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok

Azokat a berendezéssel, géppel, készülékkel vagy járművel együtt szállított tartozékokat, pótalkatrészeket és szerszámokat, amelyek a normál felszerelés részét képezik, és annak árában benne foglaltatnak, vagy amelyek nem kerülnek külön számlázásra, úgy kell tekinteni, mint amelyek a kérdéses berendezés, gép, készülék vagy jármű részei.

10. cikk

Készletek

A Harmonizált Rendszer 3. általános szabálya szerint meghatározott készleteket származónak kell tekinteni, ha az azokat alkotó összes termék is származó. Mindazonáltal, ha egy készlet származó és nem származó termékekből áll, a készletet, mint egészet származónak kell tekinteni, feltéve, hogy a nem származó termékek értéke nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át.

11. cikk

Semleges elemek

Annak meghatározásához, hogy a termék származó termék-e, nem szükséges meghatározni az alábbi, az előállítás során esetlegesen felhasznált áruk származását:

a)

energia és tüzelőanyag;

b)

felszerelések és berendezések;

c)

gépek és szerszámok;

d)

olyan áruk, amelyek nem épülnek be, és amelyeket nem is terveznek beépíteni a termék végső összetételébe.

III. CÍM

TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK

12. cikk

A területiség elve

(1)   A 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában, a 3. és 4. cikkben valamint ennek a cikknek a (3) bekezdésében foglalt rendelkezések kivételével a II. címben meghatározott, a származó helyzet megszerzésére vonatkozó feltételeknek megszakítás nélkül teljesülniük kell a Közösségben és Jordániában.

(2)   A 3. és 4. cikkben foglaltak kivételével, amennyiben a Közösségből vagy Jordániából más országba exportált származó áruk visszavitelre kerülnek, azokat nem származónak kell tekinteni, kivéve, ha a vámhatóságok számára hitelt érdemlően bizonyítják, hogy:

a)

az újra behozott áruk azonosak a kivitt árukkal;

és

b)

az adott országbeli tartózkodásuk vagy kivitelük alatt a jó állapotban való megőrzéshez szükségeseken kívül semmilyen műveleten nem estek át.

(3)   A származó helyzetnek a II. címben meghatározott feltételeknek megfelelő megszerzését nem érinti a Közösségből vagy Jordániából kivitt és oda később újra behozott anyagokon a Közösségen vagy Jordánián kívül végzett megmunkálás vagy feldolgozás, feltéve, hogy:

a)

a fenti anyagok teljes egészében a Közösségben vagy Jordániában létrejöttnek vagy előállítottnak minősülnek, illetve a 7. cikkben említett műveleteket meghaladó megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül a kivitelt megelőzően;

és

b)

a vámhatóságok számára hitelt érdemlően igazolják, hogy

i.

az újrabehozott áruk a kivitt anyagok megmunkálásával vagy feldolgozásával létrejöttek vagy előállítottak;

és

ii.

az ebben a cikkben foglalt rendelkezések alkalmazása során a teljes, a Közösségen vagy Jordánián kívül hozzáadott érték nem haladja meg azon végső termék gyártelepi árának 10 %-át, amelyre a származó helyzetet igénylik.

(4)   A (3) bekezdés alkalmazásában a II. címben felsorolt, a származó helyzet megszerzésére vonatkozó feltételek nem vonatkoznak a Közösségen vagy Jordánián kívül végzett megmunkálásra vagy feldolgozásra. Amennyiben azonban a II. melléklet listájában az érintett végső termék származó helyzetének meghatározására a beépített nem származó anyagok maximális értékét meghatározó szabályt kell alkalmazni, az érintett fél területén beépített nem származó termékek teljes értéke és az e cikk rendelkezéseinek alkalmazása során létrejött teljes, a Közösségen vagy Jordánián kívül hozzáadott érték együttesen nem haladhatja meg a meghatározott százalékos értéket.

(5)   A (3) és (4) bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazásának céljából a „teljes hozzáadott érték” valamennyi, a Közösségen vagy Jordánián kívül felmerült összes költség, beleértve az ott beépített anyagok értékét is.

(6)   A (3) és (4) bekezdésben foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók azokra a termékekre, amelyek nem felelnek meg a II. melléklet listájában szereplő feltételeknek, vagy amelyek csak a 6. cikk (2) bekezdésében megadott általános tűréshatár alkalmazásával tekinthetők megfelelően kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak.

(7)   A (3) és (4) bekezdésben foglalt rendelkezések nem alkalmazandók a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportjába tartozó termékekre.

(8)   Az e cikk hatálya alá tartozó, a Közösségen vagy Jordánián kívül végzett bármely megmunkálást vagy feldolgozást a passzív feldolgozásra vonatkozó vagy hasonló eljárások szerint kell elvégezni.

13. cikk

Közvetlen szállítás

(1)   A megállapodásban előírt preferenciális elbánás kizárólag olyan termékekre vonatkozik, amelyek megfelelnek e jegyzőkönyv követelményeinek, és amelyeket közvetlen szállítanak a Közösség és Jordánia között vagy a 3. és 4. cikkben említett, kumulációt alkalmazó egyéb országok területén keresztül. Az egyetlen szállítmányt alkotó termékek átszállíthatók más területeken keresztül is – adott esetben átrakodással vagy ideiglenes raktározással az adott területeken –, feltéve, hogy a tranzitország vagy raktározás szerinti ország vámhatóságának felügyelete alatt maradnak, és a kirakodáson, újbóli berakodáson és a jó állapotuk megőrzésére irányuló bármilyen műveleten kívül semmilyen más műveleten nem esnek át.

A származó áruk csővezetéken más, a Közösséghez vagy Jordániához nem tartozó területen keresztül is szállíthatóak.

(2)   Az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesítését az alábbi okmányok benyújtásával kell bizonyítani az importáló ország vámhatóságainak:

a)

az exportáló országból a tranzitországon keresztüli áthaladásra vonatkozó egyetlen fuvarokmány; vagy

b)

a tranzitország vámhatóságai által kiállított igazolás, amely:

i.

pontos leírást ad a termékekről;

ii.

tartalmazza a termékek kirakodásának és újbóli berakodásának napját, a hajó vagy egyéb felhasznált szállítóeszköz nevét;

és

iii.

tanúsítja a termékek tranzitországban való tartózkodásának feltételeit; vagy

c)

a fentiek hiányában bármilyen bizonyító erejű okmány.

14. cikk

Kiállítások

(1)   Azok a származó termékek, amelyeket kiállítás céljából a 3. és 4. cikkben említett, kumulációt alkalmazó országoktól eltérő országba küldtek, majd a kiállítást követően a Közösségbe vagy Jordániába irányuló behozatal céljából értékesítettek, behozataluk alkalmával jogosultak e megállapodás rendelkezései szerinti kedvezményekre, amennyiben a vámhatóságok számára hitelt érdemlően igazolják, hogy:

a)

az exportőr a Közösségből vagy Jordániából küldte ezeket a termékeket abba az országba, ahol a kiállítást rendezik, és ott ki is állította azokat;

b)

a termékeket az exportőr értékesítette, vagy más módon bocsátotta egy, a Közösségben vagy Jordániában lévő személynek;

c)

a termékeket a kiállítás folyamán vagy azt követően haladéktalanul elküldték abban az állapotban, amelyben azokat a kiállításra küldték;

és

d)

a termékeket a kiállításra történt elküldésük óta nem használták fel más célra, mint a kiállításon történő bemutatásra.

(2)   A származási igazolást az V. címben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell kiállítani vagy kiadni, és azt a szokásos módon kell benyújtani az importáló ország vámhatóságainak. Ezen fel kell tüntetni a kiállítás nevét és címét. Amennyiben szükséges, a termékek jellegével és a kiállításuk körülményeivel kapcsolatos további okmányszerű bizonyíték is megkövetelhető.

(3)   Az (1) bekezdést kell alkalmazni minden olyan kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági vagy kézműves kiállításra, vásárra vagy hasonló nyilvános rendezvényre vagy bemutatóra, amelyet nem eladóhelyeken vagy üzlethelyiségekben magáncélra, külföldi termékek értékesítése céljából szerveznek, és amelynek során a termékek vámfelügyelet alatt maradnak.

IV. CÍM

VISSZATÉRÍTÉS VAGY MENTESSÉG

15. cikk

A vámvisszatérítés vagy vámmentesség tilalma

(1)

a)

A Közösségből, Jordániából vagy a 3. és 4. cikkben említett országok valamelyikéből származó termékek előállítása során felhasznált olyan nem származó anyagok, amelyekre az V. címben foglalt rendelkezéseknek megfelelően származási igazolást állítanak vagy adnak ki, semmiféle vámvisszatérítést vagy vámmentességet nem élveznek a Közösségben vagy Jordániában.

b)

A Harmonizált Rendszer 3. árucsoportjába, illetve 1604 és 1605 vámtarifaszámai alá tartozó és a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában előírtak szerint a Közösségből származó termékek, amelyekre az V. címnek megfelelően származási igazolást állítanak vagy adnak ki, semmiféle vámvisszatérítést vagy vámmentességet nem élveznek a Közösségben.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti tilalom vonatkozik minden, a Közösségben vagy Jordániában az előállítás során felhasznált anyagokra és az (1) bekezdés b) pontja szerinti termékekre alkalmazandó vámok vagy azzal azonos hatású díjak részleges vagy teljes visszatérítésére, elengedésére, meg nem fizetésére irányuló rendelkezésre, amennyiben a fenti visszatérítés, elengedés vagy meg nem fizetés kifejezetten vagy ténylegesen akkor alkalmazandó, ha az említett anyagokból nyert termékeket kiviszik, és nem akkor, ha belföldi forgalomra szánják azokat.

(3)   A származási igazolás fedezete alá tartozó termékek exportőrének a vámhatóság kérésére bármikor be kell nyújtania minden olyan megfelelő okmányt, amely bizonyítja, hogy az adott termékek előállítása során a felhasznált nem származó anyagok tekintetében nem történt vámvisszatérítés, valamint hogy az ilyen anyagokra alkalmazandó minden vám vagy azzal azonos hatású díj ténylegesen megfizetésre került.

(4)   Az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a 8. cikk (2) bekezdése szerinti csomagolásra, a 9. cikk szerinti tartozékokra, pótalkatrészekre és szerszámokra, valamint a 10. cikk szerinti készletben lévő termékekre, amennyiben e termékek nem származóak.

(5)   Az (1)–(4) bekezdés rendelkezései kizárólag olyan fajta anyagok tekintetében alkalmazandók, amelyekre a megállapodás vonatkozik. Továbbá nem zárják ki a mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer alkalmazását, amely az e megállapodás rendelkezéseivel összhangban történő kivitel esetében alkalmazandó.

(6)   Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem vonatkozik arra az esetre, ha a termékek a Közösségből vagy Jordániából származónak minősülnek, és nem alkalmaznak kumulációt a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok valamelyikéből származó anyagokkal.

(7)   Az (1) bekezdéstől eltérve Jordánia jogosult arra, hogy – a Harmonizált Rendszer 1–24. árucsoportjába tartozó termékek kivételével – vámvisszatérítést vagy vámmentességet alkalmazzon származó termékek előállítása során felhasznált nem származó anyagokra vonatkozó vámok vagy azzal azonos hatású díjak esetében, a következő rendelkezések szerint:

a)

5 % – vagy a Jordániában hatályos, ennél alacsonyabb – vámtétellel számított vámot visszatartják a Harmonizált Rendszer 25–49. és 64–97. árucsoportjai alá tartozó termékek esetében;

b)

10 % – vagy a Jordániában hatályos, ennél alacsonyabb – vámtétellel számított vámot visszatartják a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportjai alá tartozó termékek esetében.

Az ebben a bekezdésben foglalt rendelkezéseket 2009. december 31-ig kell alkalmazni, és közös megegyezéssel felülvizsgálhatóak.

V. CÍM

SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS

16. cikk

Általános követelmények

(1)   A megállapodás rendelkezéseiben szereplő kedvezményekre a Közösségből származó termékek a Jordániába irányuló behozatal esetén, illetve a Jordániából származó termékek a Közösségbe irányuló behozatal esetén jogosultak, amennyiben benyújtják az alábbi származási igazolások valamelyikét:

a)

EUR.1 szállítási bizonyítvány, amelynek mintája a IIIa. mellékletben található;

b)

EUR-MED szállítási bizonyítvány, amelynek mintája a IIIb. mellékletben található;

c)

a 22. cikk (1) bekezdésében meghatározott esetekben egy, az exportőr által számlán, szállítólevélen vagy bármilyen más kereskedelmi okmányon tett nyilatkozat (a továbbiakban: „számlanyilatkozat” vagy „EUR-MED számlanyilatkozat”), amely kellő részletességgel írja le az adott termékeket ahhoz, hogy lehetővé váljon azok azonosítása; a számlanyilatkozatok szövegeit a IVa. és a IVb. melléklet tartalmazza.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve a 27. cikkben meghatározott esetekben a jegyzőkönyv szerinti származó termékek anélkül jogosultak a megállapodás rendelkezéseiben szereplő kedvezményekre, hogy szükséges volna az (1) bekezdésben említett származási igazolások bármelyikének benyújtása.

17. cikk

Az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítvány kiadására vonatkozó eljárás

(1)   Az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítványt az exportáló ország vámhatóságai adják ki az exportőr vagy – az exportőr felelősségére – meghatalmazott képviselője által írásban benyújtott kérelmére.

(2)   E célból az exportőr vagy meghatalmazott képviselője kitölti mind az EUR.1 avagy az EUR-MED szállítási bizonyítványt, mind a kérelmet, melyeknek mintái a IIIa. illetve IIIb. mellékletben találhatók. Ezeket a formanyomtatványokat a megállapodás egyik hivatalos nyelvén és az exportáló ország nemzeti joga rendelkezéseinek megfelelően kell kitölteni. Kézírással történő kitöltés esetén a formanyomtatványokat tintával és nyomtatott betűkkel kell kitölteni. Az árumegnevezést az erre a célra fenntartott rovatban úgy kell megadni, hogy üres sorok ne maradjanak. Amennyiben a rovat nincs teljesen kitöltve, egy vízszintes vonalat kell húzni a megnevezés utolsó sora alatt, az üresen hagyott helyet pedig átlós vonallal kell áthúzni.

(3)   Az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítvány kiadását kérelmező exportőrnek az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítványt kiadó exportáló ország vámhatóságainak kérésére, bármikor be kell nyújtania minden olyan megfelelő okmányt, amely az adott termékek származó helyzetét, valamint a jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesülését igazolja.

(4)   Az (5) bekezdés sérelme nélkül az EUR.1 szállítási bizonyítványt a Közösség egy tagállamának vagy Jordániának a vámhatóságai adják ki az alábbi esetekben:

amennyiben az adott termékek a Közösségből vagy Jordániából származó termékeknek tekinthetők a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok egyikéből származó anyagokkal való kumuláció alkalmazása nélkül, és teljesítik a jegyzőkönyv egyéb követelményeit,

amennyiben az adott termékek a 3. és 4. cikkben említett, kumulációt alkalmazó egyéb országok egyikéből származó termékeknek tekinthetők a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok valamelyikéből származó anyagokkal való kumuláció alkalmazása nélkül, és teljesítik a jegyzőkönyv egyéb követelményeit, feltéve, hogy EUR-MED bizonyítványt adtak ki, vagy EUR-MED számlanyilatkozatot állítottak ki a származási országban.

(5)   Az EUR-MED szállítási bizonyítványt a Közösség egy tagállamának vagy Jordániának a vámhatósága adja ki, amennyiben az adott termékek a Közösségből vagy Jordániából, vagy a 3. és 4. cikkben említett, kumulációt alkalmazó egyéb országok valamelyikéből származó termékeknek tekinthetők, és teljesítik a jegyzőkönyv egyéb követelményeit, valamint:

kumulációt alkalmaztak a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok egyikéből származó anyagokkal, vagy

a termékek a kumulációval összefüggésben anyagként felhasználhatók a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok egyikébe irányuló exporttermékek előállítása során, vagy

a termékek újra kivihetők a rendeltetési országból a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok valamelyikébe.

(6)   Az EUR-MED szállítási bizonyítvány a 7. rovatban a következő nyilatkozatok egyikét tartalmazza angol nyelven:

amennyiben a származó helyzet megszerzése a 3. és 4. cikkben említett egy vagy több egyéb országból származó anyagokkal való kumuláció alkalmazásával történt:

„CUMULATION APPLIED WITH……” (name of the country/countries)

amennyiben származó helyzet megszerzése a 3. és 4. cikkben említett egy vagy több egyéb országból származó anyagokkal való kumuláció alkalmazása nélkül történt:

„NO CUMULATION APPLIED”

(7)   Az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítványokat kiadó vámhatóságok minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy ellenőrizzék a termékek származó helyzetét és a jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítését. E célból jogukban áll bármilyen bizonyítékot bekérni és az exportőr könyvelését megvizsgálni, vagy bármilyen egyéb megfelelőnek tartott ellenőrzést végezni. Továbbá biztosítják, hogy a (2) bekezdésben említett formanyomtatványok megfelelően legyenek kitöltve. Külön ellenőrzik, hogy az árumegnevezésre fenntartott helyet mindenfajta csalárd kiegészítés lehetőségét kizárva töltötték-e ki.

(8)   Az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítvány kiadásának keltét a bizonyítvány 11. rovatában kell megjelölni.

(9)   Az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítványt a vámhatóságok adják ki és a tényleges kivitel lebonyolítását vagy biztosítását követően azonnal az exportőr rendelkezésére bocsátják.

18. cikk

Utólag kiadott EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány

(1)   A 17. cikk (9) bekezdésétől eltérve az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítvány kivételes esetben azoknak a termékeknek a kivitelét követően is kiadható, amelyekre vonatkozik, ha:

a)

a kivitelkor tévedés, nem szándékos mulasztás vagy különleges körülmények miatt nem adták ki;

vagy

b)

a vámhatóságok megelégedésére bizonyítást nyer, hogy az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítvány kiadták, de behozatalkor technikai okok miatt nem fogadták el azt.

(2)   A 17. cikk (9) bekezdésétől eltérően az EUR-MED szállítási bizonyítvány azoknak a termékeknek a kivitelét követően is kiadható, amelyekre vonatkozik, és amelyekre a kivitel idején EUR.1 szállítási bizonyítványt adtak ki, amennyiben a vámhatóságok számára hitelt érdemlően bizonyítják, hogy a 17. cikk (5) bekezdésében említett feltételek teljesülnek.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés alkalmazása céljából az exportőr köteles kérelmében jelezni azon termékek kivitelének helyét és idejét, amelyekre az EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány vonatkozik, továbbá elő kell adnia kérelmének okait.

(4)   A vámhatóságok kizárólag akkor adhatnak ki utólag EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványt, ha ellenőrizték, hogy az exportőr kérelmében megadott adatok megfelelnek a megfelelő ügyiratban foglaltaknak.

(5)   Az utólag kiadott EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványokat a következő angol nyelvű záradékkal kell ellátni:

„ISSUED RETROSPECTIVELY”

A (2) bekezdés alkalmazásával utólag kiadott EUR-MED szállítási bizonyítványokat a következő angol nyelvű záradékkal kell ellátni:

„ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No………. [date and place of issue]”

(6)   Az (5) bekezdésben említett záradékot az EUR.1 szállítási bizonyítvány 7. rovatába kell beilleszteni.

19. cikk

Az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítvány másodlatának kiadása

(1)   Az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítvány ellopása, elvesztése vagy megsemmisülése esetén, az exportőr a kiadó vámhatóságoknál – az azok birtokában levő kiviteli okmányok alapján – másodlat kiadását kérheti.

(2)   Az ily módon kiadott másodlatot az alábbi angol nyelvű szóból álló záradékkal kell ellátni:

„DUPLICATE”

(3)   A (2) bekezdésben említett záradékot az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítvány másodlatának 7. rovatába kell beilleszteni.

(4)   A másodlaton fel kell tüntetni az eredeti EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány kiadásának napját, és a másodlat ettől a naptól hatályos.

20. cikk

EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány kiadása előzőleg kiállított vagy kiadott származási igazolás alapján

Amennyiben származó termékeket a Közösségben vagy Jordániában valamely vámhivatal felügyelete alá helyeznek, az eredeti származási igazolás egy vagy több EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvánnyal helyettesíthető a termékek összességének vagy egy részének a Közösségen vagy Jordánián belül máshová küldése céljából. A helyettesítő EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványokat az a vámhivatal adja ki, amelynek felügyelete alá a termékeket helyezték.

21. cikk

Könyvelés szerinti elkülönítés

(1)   Amennyiben az azonos és felcserélhető származó és nem származó anyagok elkülönített raktározása jelentős költségekkel vagy tényleges nehézségekkel járna, a vámhatóságok az érintettek írásbeli kérelmére engedélyezhetik az úgynevezett „könyvelés szerinti elkülönítés” módszerének (a továbbiakban: a módszer) alkalmazását az ilyen raktározás során.

(2)   A módszernek egy bizonyos referencia-időszak folyamán biztosítania kell, hogy a „származónak” tekinthető, létrejött vagy előállított termékek száma ugyanannyi legyen, mint amely szám a készletek fizikai elkülönítésével adódott volna.

(3)   A vámhatóságok a szükségesnek tartott feltételek mellett megadhatják az (1) bekezdésben említett engedélyt.

(4)   A módszer alkalmazása és az alkalmazásának nyilvántartása az abban az országban alkalmazandó általános számviteli elvek alapján történik, ahol a terméket előállították.

(5)   A módszer kedvezményezettje származási igazolásokat állíthat ki, vagy kérelmezhet a származónak tekinthető termékmennyiségre vonatkozóan. A vámhatóságok kérésére a kedvezményezettnek nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a készleteket hogyan kezelték.

(6)   A vámhatóságok felügyelik az engedély felhasználását, és visszavonhatják azt, amennyiben a kedvezményezett bármilyen módon nem megfelelően használja fel az engedélyt, vagy elmulasztja az e jegyzőkönyvben előírt egyéb bármely más feltétel teljesítését.

22. cikk

A számlanyilatkozat kiállításának vagy az EUR-MED számlanyilatkozat kiállításának feltételei

(1)   A 16. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett számlanyilatkozatot vagy EUR-MED számlanyilatkozatot kiállíthatja:

a)

a 23. cikk szerinti elfogadott exportőr;

vagy

b)

egy vagy több csomagból álló és 6 000 EUR összértéket meg nem haladó, származó terméket tartalmazó szállítmány exportőre.

(2)   A (3) bekezdés sérelme nélkül számlanyilatkozat állítható ki az alábbi esetekben:

amennyiben az adott termékek a Közösségből vagy Jordániából származó termékeknek tekinthetők a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok valamelyikéből származó anyagokkal való kumuláció alkalmazása nélkül, és teljesítik e jegyzőkönyv egyéb követelményeit,

amennyiben az adott termékek a 3. és 4. cikkben említett, kumulációt alkalmazó egyéb országok valamelyikéből származó termékeknek tekinthetők a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok valamelyikéből származó anyagokkal való kumuláció alkalmazása nélkül, és teljesítik e jegyzőkönyv egyéb követelményeit, feltéve, hogy EUR-MED bizonyítványt vagy EUR-MED számlanyilatkozatot állítottak ki a származási országban.

(3)   EUR-MED számlanyilatkozat állítható ki, amennyiben az adott termékek a Közösségből vagy Jordániából vagy a 3. és 4. cikkben említett, kumulációt alkalmazó egyéb országok valamelyikéből származó termékeknek tekinthetők, és teljesítik e jegyzőkönyv egyéb követelményeit, valamint:

kumulációt alkalmaztak a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok valamelyikéből származó anyagokkal, vagy

a termékek a kumulációval összefüggésben anyagként felhasználhatók a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok valamelyikébe irányuló exporttermékek előállításához, vagy

a termékek újra kivihetők a rendeltetési országból a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok valamelyikébe.

(4)   Az EUR-MED számlanyilatkozat a következő nyilatkozatok egyikét tartalmazza angol nyelven:

amennyiben a származó helyzet megszerzése a 3. és 4. cikkben említett egy vagy több egyéb országból származó anyagokkal való kumuláció alkalmazásával történt:

„CUMULATION APPLIED WITH…….” (name of the country/countries)

amennyiben a származó helyzet megszerzése a 3. és 4. cikkben említett egy vagy több egyéb országból származó anyagokkal való kumuláció alkalmazása nélkül történt:

„NO CUMULATION APPLIED”.

(5)   A számlanyilatkozatot vagy az EUR-MED számlanyilatkozatot kibocsátó exportőr az exportáló ország vámhatóságának kérésére bármikor be kell, hogy mutasson minden olyan megfelelő okmányt, amely az adott termékek származó helyzetét, valamint a jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesülését igazolja.

(6)   A számlanyilatkozatot vagy EUR-MED számlanyilatkozatot az exportőr a nyilatkozatnak a számlára, a szállítólevélre vagy egyéb kereskedelmi okmányra történő gépelésével, bélyegzésével vagy nyomtatásával készíti el; a nyilatkozatok szövege a IVa. és a IVb. mellékletben található, megírásuknál a mellékletben található valamelyik nyelvi változatot kell alkalmazni, az exportáló ország nemzeti joga rendelkezéseinek megfelelően. Amennyiben a nyilatkozat kézzel írott, tintával, nyomtatott betűvel kell kitölteni.

(7)   A számlanyilatkozaton vagy EUR-MED számlanyilatkozaton az exportőr eredeti saját kezű aláírása szerepel. Mindazonáltal a 23. cikk szerinti elfogadott exportőr nem szükséges, hogy aláírja a fenti nyilatkozatokat, amennyiben írásban kötelezettséget vállal az exportáló ország vámhatóságai felé arra, hogy teljes körű felelősséget vállal minden olyan számlanyilatkozatért, amely személyét úgy azonosítja, mintha azt saját kezűleg írta volna alá.

(8)   A számlanyilatkozatot vagy EUR-MED számlanyilatkozatot az exportőr elkészíti, amikor a termékeket, amelyekre vonatkozik, kiviszik, illetve a kivitelt követően azzal a feltétellel, hogy azoknak a termékeknek a behozatalát követően legkésőbb két éven belül, amelyekre vonatkozik, azt bemutatják az importáló országban.

23. cikk

Elfogadott exportőr

(1)   Az exportáló ország vámhatóságai bármely, a megállapodás hatálya alá tartozó termékeket rendszeresen szállító exportőr (a továbbiakban: az elfogadott exportőr) számára engedélyezhetik, hogy számlanyilatkozatokat vagy EUR-MED számlanyilatkozatokat állítson ki az érintett termékek értékére való tekintet nélkül. Az ilyen engedélyt kérelmező exportőrnek a vámhatóságok megelégedésére meg kell adnia a termékek származó helyzetének, valamint a jegyzőkönyv egyéb követelményei teljesítésének igazolásához szükséges minden garanciát.

(2)   A vámhatóságok az általuk szükségesnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik az elfogadott exportőri státust.

(3)   A vámhatóság az elfogadott exportőr részére vámfelhatalmazási számot ad, ami meg kell, hogy jelenjen a számlanyilatkozaton vagy az EUR-MED számlanyilatkozaton.

(4)   A vámhatóság figyelemmel kíséri az engedélynek az elfogadott exportőr általi felhasználását.

(5)   A vámhatóság bármikor visszavonhatja az engedélyt. Az engedélyt vissza kell vonni, ha az elfogadott exportőr a továbbiakban már nem biztosítja az (1) bekezdésben említett garanciákat, már nem tesz eleget a (2) bekezdésben említett feltételeknek, vagy ha egyébként nem megengedett módon használja fel az engedélyt.

24. cikk

A származási igazolás érvényessége

(1)   A származási igazolás az exportáló országban történt kiállításának keltétől számított négy hónapig érvényes, és azt a fenti időszak alatt be kell nyújtani az importáló ország vámhatóságának.

(2)   Az importáló ország vámhatóságai részére az (1) bekezdésben meghatározott bemutatási határidő után benyújtott származási igazolások preferenciális elbánás alkalmazása céljából elfogadhatók, amennyiben a fenti okmányok végső határidő előtti benyújtásának elmulasztása rendkívüli körülmények miatt történt.

(3)   A késedelmes benyújtás egyéb eseteinél az importáló ország vámhatóságai elfogadhatják a származási igazolásokat, amennyiben a termékeket a fenti végső határidő letelte előtt bemutatták.

25. cikk

A származási igazolás benyújtása

A származási igazolásokat az importáló ország vámhatóságai részére az ezen országban alkalmazandó eljárásoknak megfelelően kell benyújtani. Az említett hatóságok megkövetelhetik a származási igazolás lefordítását, és azt is, hogy a behozatali nyilatkozatot az importőr arra vonatkozó nyilatkozata kísérje, hogy a termékek megfelelnek a megállapodás végrehajtásához szükséges feltételeknek.

26. cikk

Részletekben történő behozatal

Amennyiben az importőr kérésére és az importáló ország vámhatóságai által megállapított feltételek mellett – a Harmonizált Rendszer XVI. és XVII. áruosztályába vagy 7308 és 9406 vámtarifaszáma alá tartozó, a Harmonizált Rendszer 2. (a) általános szabályának értelmében vett össze nem állított vagy szétszerelt termékeket részletekben hoznak be, ezekre a termékekre egyetlen származási igazolást kell benyújtani a vámhatóság részére az első részlet behozatalának alkalmával.

27. cikk

A származási igazolás alóli mentességek

(1)   A magánszemélytől magánszemélynek kiscsomagként küldött vagy az utasok személyes poggyászának részét képező termékeket származó termékként kell kezelni anélkül, hogy származási igazolást kellene benyújtani, amennyiben ezeket a termékeket nem kereskedelmi jelleggel hozzák be, és nyilatkozatot tettek arról, hogy teljesítik ennek a jegyzőkönyvnek a követelményeit, és amennyiben nem kétséges az ilyen nyilatkozat valóságtartalma. A postán küldött termékek esetében ezt a nyilatkozatot a CN22/CN23 vámáru-nyilatkozaton vagy az ezen okmányhoz csatolt papírlapon lehet megtenni.

(2)   Az alkalmi jelleggel és kizárólag a címzett vagy utas vagy családjuk személyes használatára szánt termékekből álló behozatal nem minősül kereskedelmi célú behozatalnak, amennyiben a termékek jellegéből és mennyiségéből fakadóan nyilvánvaló, hogy nem áll fenn kereskedelmi célzat.

(3)   Továbbá ezeknek a termékeknek az összértéke nem haladhatja meg az 500 EUR összeget kiscsomagok esetében vagy az 1 200 EUR összeget az utasok személyes poggyászának részét képező termékek esetében.

28. cikk

Igazoló okmányok

A 17. cikk (3) bekezdésében és a 22. cikk (5) bekezdésében említett okmányok, amelyeket annak bizonyítására használnak, hogy az EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány, számlanyilatkozat vagy EUR-MED számlanyilatkozat fedezete alá tartozó termékek a Közösségből, Jordániából vagy a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok valamelyikéből származónak tekinthetők, teljesítik a jegyzőkönyv egyéb követelményeit, többek között az alábbiakból állhatnak:

a)

az exportőr vagy a beszállító által az adott áruk létrejötte vagy előállítása érdekében elvégzett folyamatok közvetlen tanúsítása, amely például elszámolásaiban vagy belső könyvelésében szerepel;

b)

a felhasznált anyagok származó helyzetét igazoló, a Közösségben vagy Jordániában kiállított vagy kibocsátott okmányok, amennyiben ezeket az okmányokat a nemzeti joggal összhangban használják;

c)

a Közösségben vagy Jordániában kiállított vagy kibocsátott okmányok, amelyek igazolják, hogy az anyagok megmunkálását vagy feldolgozását a Közösségben vagy Jordániában végezték, amennyiben ezeket az okmányokat a nemzeti joggal összhangban használják;

d)

a Közösségben vagy Jordániában ennek a jegyzőkönyvnek megfelelően – vagy a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok valamelyikében az ebben a jegyzőkönyvben foglaltakkal azonos származási szabályoknak megfelelően – kiállított vagy kibocsátott EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány, számlanyilatkozat vagy EUR-MED számlanyilatkozat, amely igazolja a felhasznált anyagok származó helyzetét;

e)

a Közösségen vagy Jordánián kívül végzett megmunkálásra vagy feldolgozásra vonatkozó megfelelő bizonyíték a 12. cikk alkalmazásakor, amely igazolja, hogy az abban a cikkben foglalt követelmények teljesültek.

29. cikk

A származási igazolás és az igazoló okmányok megőrzése

(1)   Az EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány kiadását kérő exportőr legalább három évig köteles a 17. cikk (3) bekezdésében említett okmányokat megőrizni.

(2)   A számlanyilatkozatot vagy EUR-MED számlanyilatkozatot kiállító exportőr köteles legalább három évig megőrizni e számlanyilatkozat másolatát, valamint a 22. cikk (5) bekezdésben említett okmányokat.

(3)   Az exportáló ország vámhatósága, amely EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványt ad ki, köteles legalább három évig megőrizni a 17. cikk (2) bekezdésében említett kérelmet.

(4)   Az importáló ország vámhatósága köteles legalább három évig megőrizni a hozzá benyújtott EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványokat, számlanyilatkozatokat és EUR-MED számlanyilatkozatokat.

30. cikk

Eltérések és alaki hibák

(1)   A származási igazoláson és a vámhivatalnak a termékek behozatalához szükséges formalitások elvégzése érdekében benyújtott okmányokon tett nyilatkozatok közötti kisebb eltérések felfedezése önmagában nem teszi érvénytelenné a származási igazolást, amennyiben kétséget kizáróan megállapítást nyer, hogy ez az okmány a benyújtott termékekre vonatkozik.

(2)   A nyilvánvaló alaki hibák, mint például a származási igazoláson szereplő gépelési hibák nem eredményezhetik az okmány visszautasítását, amennyiben ezek a hibák nem teszik kétségessé az ezen okmányban tett nyilatkozatok helyességét.

31. cikk

Euróban kifejezett összegek

(1)   A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a 27. cikk (3) bekezdésében foglalt rendelkezések olyan esetekben történő alkalmazásában, amikor a termékeket az eurótól eltérő pénznemben számlázzák, a Közösség tagállamai, Jordánia és a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok nemzeti valutájában megadott, az euróban kifejezett összegekkel egyenértékű összegeket az érintett országok mindegyike évente határozza meg.

(2)   Egy szállítmány a 22. cikk (1) bekezdése b) pontjának vagy a 27. cikk (3) bekezdésének rendelkezései szerinti kedvezményben a kiállított számla pénzneme alapján részesülhet, az érintett ország által meghatározott összegeknek megfelelően.

(3)   A bármely nemzeti valutában alkalmazandó összegek egyenértékűek az adott valuta október első munkanapján euróban kifejezett összegével. Az összegeket minden év október 15-ig közlik az Európai Közösségek Bizottságával, és azok a következő év január 1-jétől alkalmazandóak. Az Európai Közösségek Bizottsága valamennyi érintett országot értesíti a vonatkozó összegekről.

(4)   Az adott ország fel- vagy lefele kerekítheti az euróban kifejezett összegnek a nemzeti valutájára történő átváltásából származó összeget. A kerekített összeg 5 %-nál nagyobb mértékben nem térhet el az átváltásból származó összegtől. Az adott ország változatlanul fenntarthatja az euróban kifejezett összeggel egyenértékű nemzeti valuta összeget, amennyiben a (3) bekezdésben előírt éves kiigazításkor ezen összeg átváltása a kerekítés előtt 15 %-nál alacsonyabb növekedést eredményezne a nemzetivaluta-egyenértékben. A nemzetivaluta-egyenérték változatlanul fenntartható, amennyiben az átváltás az egyenérték csökkenését eredményezné.

(5)   Az euróban kifejezett összegeket a Társulási Bizottság a Közösség vagy Jordánia kérésére felülvizsgálhatja. A felülvizsgálat elvégzésekor a Társulási Bizottság azt vizsgálja, hogy kívánatos-e az illető korlátozások hatásainak reálértéken történő fenntartása. Ebből a célból úgy határozhat, hogy módosítja az euróban kifejezett összegeket.

VI. CÍM

IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

32. cikk

Kölcsönös segítségnyújtás

(1)   A Közösség tagállamai és Jordánia vámhatóságai – az Európai Közösségek Bizottságán keresztül – megadják egymás részére a vámhivatalaikban az EUR.1 és az EUR-MED szállítási bizonyítványok kiadásához használt bélyegzők lenyomatmintáit, továbbá az ezeknek a bizonyítványoknak, számlanyilatkozatoknak és EUR-MED számlanyilatkozatoknak az ellenőrzéséért felelős vámhatóságoknak a címét.

(2)   A jegyzőkönyv megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a Közösség és Jordánia kölcsönösen segítséget nyújt egymásnak illetékes vámigazgatásain keresztül az EUR.1 és az EUR-MED szállítási bizonyítványok, a számlanyilatkozatok és az EUR-MED számlanyilatkozatok valódiságának, illetve az ezekbe az okmányokban foglalt adatok helyességének ellenőrzésében.

33. cikk

A származási igazolások ellenőrzése

(1)   A származási igazolások utólagos ellenőrzését szúrópróbaszerűen, valamint akkor kell elvégezni, ha az importáló ország vámhatóságának alapos kétségei merülnek fel a fenti okmányok valódiságát, az adott termékek származó helyzetét vagy a jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítését illetően.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazása céljából az importáló ország vámhatósága visszaküldi az exportáló ország vámhatóságának az EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványokat, és – ha benyújtásra került – a számlát, a számlanyilatkozatot vagy az EUR-MED számlanyilatkozatot, illetve ezeknek az okmányoknak a másolatát, és amennyiben szükséges, megadva az ellenőrzés kérésének okát. Az ellenőrzésre irányuló megkeresés alátámasztására továbbításra kerül minden megszerzett és a származási igazolás szabálytalanságára utaló okmány vagy adat.

(3)   Az ellenőrzést az exportáló ország vámhatóságai végzik el. E célból jogukban áll bármely bizonyítékot bekérni, az exportőr könyvelését ellenőrizni vagy bármilyen egyéb, megfelelőnek tartott ellenőrzést elvégezni.

(4)   Amennyiben az importáló ország vámhatóságai úgy határoznak, hogy felfüggesztik az illető termékekre vonatkozó preferenciális elbánást mindaddig, amíg meg nem kapják az ellenőrzés eredményeit, a szükségesnek tartott óvintézkedések mellett ajánlja fel az importőrnek a termékek kiadását.

(5)   Az ellenőrzést kérő vámhatóságokat a lehető leghamarabb értesítik annak eredményeiről. Az eredményeknek világosan jelezniük kell, hogy az okmányok valódiak-e, valamint hogy az adott termékek a Közösségből, Jordániából vagy a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok valamelyikéből származónak tekinthetők-e, és hogy teljesítik-e a jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

(6)   Amennyiben megalapozott kétség merül fel, és nem érkezik válasz az ellenőrzésre irányuló kérelem keltétől számított tíz hónapon belül, illetve ha a válasz nem tartalmaz elegendő információt a kérdéses dokumentum valódiságának vagy a termékek tényleges származásának megállapításához, a kérelmező vámhatóságok – a kivételes körülmények esetétől eltekintve – elutasítják a preferenciális elbánásra való jogosultságot.

34. cikk

A viták rendezése

Amennyiben viták merülnek fel a 33. cikkben foglalt ellenőrzési eljárásokkal kapcsolatban, amelyeket az ellenőrzést kérő és az annak lebonyolításáért felelős vámhatóságok közt nem lehet rendezni, vagy amennyiben kérdés merül fel ennek a jegyzőkönyvnek az értelmezésére vonatkozóan, a Társulási Bizottságnak nyújtják be azokat.

Az importőr és az importáló ország vámhatóságai közötti viták rendezésére vonatkozóan minden esetben az említett ország jogszabályai az irányadók.

35. cikk

Szankciók

Szankciót kell alkalmazni minden olyan személlyel szemben, aki termékek preferenciális elbánásának megszerzése céljából olyan okmányt készít, vagy készíttet, amely valótlan adatokat tartalmaz.

36. cikk

Vámszabad területek

(1)   A Közösség és Jordánia minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a származási igazolás fedezete alá tartozó kereskedelmi termékeket, amelyek szállítás közben átmenetileg saját területükön lévő vámszabad területen maradnak, ne cseréljék fel más termékekkel, és ne menjenek keresztül az állaguk megőrzésére irányuló szokásos műveletektől eltérő műveleteken.

(2)   Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezésektől eltérve, amikor a Közösségből vagy Jordániából származó, származási igazolás fedezete alá tartozó termékeket vámszabad területre hoznak be és kezelésen vagy feldolgozáson mennek keresztül, az érintett hatóságok új EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványt adnak ki az exportőr kérésére, amennyiben a rajtuk végzett kezelés vagy feldolgozás megfelel e jegyzőkönyv rendelkezéseinek.

VII. CÍM

CEUTA ÉS MELILLA

37. cikk

A jegyzőkönyv alkalmazása

(1)   A 2. cikkben alkalmazott „Közösség” kifejezés nem vonatkozik Ceutára és Melillára.

(2)   A Jordániából származó termékek a Ceutára vagy Melillára történő behozatalkor minden tekintetben ugyanazt a vámelbánást élvezik, amelyet a Közösség vámterületéről származó termékekre alkalmaznak a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság Európai Közösségekhez való csatlakozási okmánya 2. jegyzőkönyvében foglaltak szerint. Jordánia a Ceutáról és Melilláról származó, a megállapodás hatálya alá tartozó termékek behozatala esetében ugyanazt a vámelbánást biztosítja, amely a Közösségből származó és onnan behozott termékekre vonatkozik.

(3)   A (2) bekezdés alkalmazása céljából a Ceutáról és Melilláról származó termékekre a 38. cikkben meghatározott külön feltételek mellett értelemszerűen vonatkozik e jegyzőkönyv.

38. cikk

Különleges feltételek

(1)   Amennyiben a szállításuk közvetlenül történt a 13. cikknek megfelelően, az alábbiak minősülnek:

1.

Ceutáról és Melilláról származó termékeknek:

a)

a teljes egészében Ceután és Melillán létrejött vagy előállított termékek;

b)

azok a Ceután és Melillán létrejött vagy előállított termékek, amelyek előállításában az a) pontban említettektől eltérő termékeket használnak fel, feltéve, hogy:

i.

az említett termékek a 6. cikk értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül;

vagy

ii.

azok a termékek, amelyek Jordániából vagy a Közösségből származóak, feltéve, hogy a rajtuk végzett megmunkálás vagy feldolgozás meghaladja a 7. cikkben említett műveleteket;

2.

Jordániából származó termékeknek:

a)

a teljes egészében Jordániában létrejött vagy előállított termékek;

b)

azok a Jordániában létrejött vagy előállított termékek, amelyek előállításában az a) pontban említettektől eltérő termékeket használnak fel, feltéve, hogy:

i.

az említett termékek 6. cikk értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül;

vagy

ii.

azok a termékek, amelyek Ceutáról és Melilláról vagy a Közösségből származóak, feltéve, hogy a rajtuk végzett megmunkálás vagy feldolgozás meghaladja a 7. cikkben említett műveleteket.

(2)   Ceuta és Melilla egységes területnek minősül.

(3)   Az exportőr vagy meghatalmazott képviselője a „Jordánia” illetve „Ceuta és Melilla” szavakat írja be az EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány 2. rovatába, a számlanyilatkozatra vagy az EUR-MED számlanyilatkozatra. Továbbá a Ceutáról és Melilláról származó termékek esetében ezt jelölik az EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány 4. rovatában vagy a számlanyilatkozaton vagy az EUR-MED számlanyilatkozaton.

(4)   A spanyol vámhatóságok felelősek ennek a jegyzőkönyvnek Ceután és Melillán történő alkalmazásáért.

VIII. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. cikk

A jegyzőkönyv módosításai

A Társulási Tanács dönthet a jegyzőkönyv rendelkezéseinek módosításáról.

40. cikk

Az árutovábbításban vagy átmeneti megőrzésben lévő árukra vonatkozó átmeneti rendelkezések

A megállapodás rendelkezései olyan árukra alkalmazhatók, amelyek megfelelnek a jegyzőkönyv rendelkezéseinek, és amelyek a jegyzőkönyv hatálybalépésének napján vagy árutovábbításban, vagy a Közösség vagy Jordánia területén átmeneti megőrzésben vámraktárban vagy vámszabad területen vannak, és rájuk vonatkozóan az exportáló ország vámhatósága által utólag kiállított EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány nyújtandó be az importáló ország vámhatósága részére a fenti időponttól számított négy hónapon belül, azokkal az okmányokkal együtt, amelyek igazolják, hogy az árukat közvetlenül szállították a 13. cikknek megfelelően.


(1)  A Liechtensteini Hercegség vámunióban van Svájccal, és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyik szerződő fele.

(2)  A Liechtensteini Hercegség vámunióban van Svájccal, és az Európai Gazdasági Térségre vonatkozó megállapodás egyik szerződő fele.

I. MELLÉKLET

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK A II. MELLÉKLETBEN FOGLALT LISTÁHOZ

1. megjegyzés:

A lista megállapítja azokat a szükséges feltételeket, amelyek alapján a termékek a jegyzőkönyv 6. cikke értelmében kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak tekinthetők.

2. megjegyzés:

2.1.

A lista első két oszlopa a létrejött vagy előállított terméket ismerteti. Az első oszlop tartalmazza a Harmonizált Rendszerben használt vámtarifaszámot vagy árucsoportszámot, a második oszlop pedig megadja az ebben a rendszerben az adott vámtarifaszámhoz vagy árucsoporthoz tartozó árumegnevezést. Az első két oszlopban szereplő minden egyes tételre egy, a 3. vagy a 4. oszlopban megállapított szabály vonatkozik. Ahol néhány esetben az első oszlopban lévő számot egy „ex” szó előzi meg, ez azt jelenti, hogy a 3. vagy 4. oszlopban szereplő szabály csak a vámtarifaszámnak a 2. oszlopban meghatározott részére vonatkozik.

2.2.

Ahol az 1. oszlopban vámtarifaszámok csoportja vagy egy árucsoport száma szerepel, és ezért a 2. oszlop árumegnevezése általános jellegű, a 3. vagy 4. oszlopban hozzájuk tartozó szabályok az összes olyan termékekre vonatkoznak, amelyek a Harmonizált Rendszer szerint az adott árucsoport vámtarifaszámai vagy az 1. oszlopban összevont vámtarifaszámok valamelyike alá kerültek besorolásra.

2.3.

Ahol a listában egy vámtarifaszámon belüli különböző termékekre különböző szabályok vonatkoznak, minden egyes francia bekezdés a vámtarifaszám adott részének leírását tartalmazza, a 3. vagy 4. oszlopban hozzájuk tartozó szabályokkal együtt.

2.4.

Ahol az első két oszlopban szereplő tételre mind a 3. mind a 4. oszlop meghatároz egy szabályt, az exportőr választhat, hogy a 3. vagy a 4. oszlopban ismertetett szabályt alkalmazza. Ha a 4. oszlopban nem szerepel származási szabály, a 3. oszlopban ismertetett szabályt kell alkalmazni.

3. megjegyzés:

3.1.

A jegyzőkönyv 6. cikkének a származó helyzetet szerzett, más termékek előállításához felhasznált termékekre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell tekintet nélkül arra, hogy a származó helyzetet abban a gyárban nyerték el, ahol e termékeket felhasználják vagy az egyik szerződő fél területén lévő másik gyárban.

Példa:

Egy, a 8407 vámtarifaszám alá tartozó motor – amelyre vonatkozóan a szabály úgy szól, hogy a beépíthető nem származó anyagok értéke nem haladhatja meg a gyártelepi ár 40 %-át – az ex ex 7224 vámtarifaszám alá tartozó „kovácsolással durván alakított más ötvözött acél” -ból készül.

Ha ezt a kovácsolást a Közösségben végezték el nem származó ingotból, akkor a kovácsolt termék már megszerezte a származó helyzetet a listában az ex ex 7224 vámtarifaszámra vonatkozó szabály értelmében. A kovácsolás ekkor származónak számíthat a motor értékkalkulációjában, függetlenül attól, hogy ugyanabban a gyárban vagy a Közösségben egy másik gyárban állították-e elő. A nem származó ingot értékét így nem veszik figyelembe a felhasznált nem származó anyagok értékének összegzésekor.

3.2.

A listában szereplő szabály a megkövetelt legkisebb mennyiségű megmunkálást vagy feldolgozást jelöli, több megmunkálás vagy feldolgozás elvégzése szintén a származó helyzet megszerzését eredményezheti; ellenben kevesebb megmunkálás vagy feldolgozás elvégzése nem eredményez származó helyzetet. Így, ha egy szabály azt írja elő, hogy az előállítás bizonyos szintjén nem származó anyag felhasználható, az előállítás korábbi szakaszában az ilyen anyag felhasználása megengedett, de a későbbi szakaszban már nem.

3.3.

A 3.2. megjegyzés sérelme nélkül, ha egy szabályban az „Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból” kifejezés szerepel, akkor bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagot (a termékkel azonos vámtarifaszám és árumegnevezés alá tartozó anyagot is) fel lehet használni, figyelemmel azonban azokra a különös korlátozásokra, amelyeket a szabály ezeken túl tartalmazhat.

Az „Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve”, illetve az „Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termékkel megegyező vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve” kifejezés azonban azt jelenti, hogy bármely vámtarifaszám alá tartozó termék felhasználható, kivéve azokat, amelyek megnevezése megegyezik a terméknek a 2. oszlopban szereplő megnevezésével.

3.4.

Ha a lista valamely szabálya meghatározza, hogy egy termék egynél több anyagból is előállítható, ez azt jelenti, hogy az anyagok bármelyike vagy több ilyen anyag is felhasználható. Ez nem jelenti azt, hogy mindegyiket fel kell használni.

Példa:

Az 5208–5212 vámtarifaszám alá tartozó szövetekre vonatkozó szabály úgy rendelkezik, hogy természetes szálak használhatók, és hogy egyéb anyagok mellett vegyi anyagok is felhasználhatók. Ez nem jelenti azt, hogy mindkettőt fel is kell használni; lehet az egyiket, a másikat vagy mindkettőt.

3.5.

Ha a lista valamely szabálya meghatározza, hogy egy terméket egy bizonyos anyagból kell előállítani, a feltétel nem gátolja más olyan anyagok felhasználását, amelyek belső tulajdonságaiknál fogva nem tudnak eleget tenni a szabályban foglaltaknak (lásd még az alábbi 6.2. megjegyzést a textíliákkal kapcsolatban).

Példa:

A 1904 vámtarifaszám alá tartozó elkészített élelmiszerre vonatkozó szabály, amely kifejezetten kizárja a gabonafélék és származékaik felhasználását, nem tiltja a nem gabonafélékből nyert ásványi sók, vegyi anyagok és egyéb olyan adalékanyagok használatát.

Ez azonban nem vonatkozik olyan termékekre, amelyek – bár nem állíthatók elő a listában szereplő adott anyagból – az előállítás korábbi szakaszában ugyanolyan jellegű anyagból is előállíthatók.

Példa:

Az ex 62. árucsoportba tartozó, nem szőtt anyagokból készült ruházati cikkek esetében, ha e áruosztályra vonatkozóan csupán nem származó fonal felhasználása megengedett, nem lehet a nem szőtt szövetből kiindulni, még akkor sem, ha a nem szövött szövetet általában nem is lehet fonalból készíteni. Ilyen esetekben a kiinduló anyag általában a fonal előtti fázis – azaz a szál fázis lesz.

3.6.

Ha a lista valamely szabályában két százalékértéket is megadnak a felhasználható nem származó anyagok maximális értékére, akkor e százalékértékeket nem lehet összeadni. Más szavakkal a felhasznált nem származó anyagok maximális értéke semmiképpen nem haladhatja meg a megadott legmagasabb százalékértéket. Nem lehet továbbá túllépni az egyes adott anyagok vonatkozásában alkalmazandó egyes százalékos arányokat sem.

4. megjegyzés:

4.1.

A listában használt „természetes szálak” kifejezés a nem mesterséges vagy szintetikus egyéb szálakra vonatkozik. A fonást megelőző fázisokra korlátozódik, beleértve a hulladékot is, és – amennyiben másként nem határozzák meg – tartalmazza a kártolt, fésült, vagy másként feldolgozott, de nem fonott szálakat.

4.2.

A „természetes szálak” kifejezés magában foglalja a 0503 vámtarifaszám alá tartozó lószőrt, az 5002 és az 5003 vámtarifaszám alá tartozó selymet, valamint az 5101–5105 vámtarifaszám alá tartozó gyapjúszálakat, a finom vagy durva állati szőrt, az 5201–5203 vámtarifaszám alá tartozó pamutszálakat és az 5301–5305 vámtarifaszám alá tartozó más növényi szálakat is.

4.3.

A listában használt „textilpép”, „vegyi anyagok” és „papír előállítására szolgáló anyagok” kifejezések a mesterséges, szintetikus vagy papírszálak vagy -fonalak előállítására felhasználható, az 50–63. árucsoportba nem sorolt anyagok megnevezésére szolgálnak.

4.4.

A listában használt „vágott műszál” kifejezés az 5501–5507 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vagy mesterséges fonókábel, vágott szál vagy hulladék megjelölésére szolgál.

5. megjegyzés:

5.1.

Ha a lista egy adott termékével kapcsolatban erre a megjegyzésre hivatkoznak, a 3. oszlopban meghatározott feltételek nem alkalmazandók e termék előállítása során felhasznált textil alapanyagokra, amelyek együttesen a felhasznált textil alapanyagok teljes tömegének legfeljebb 10 százalékát teszik ki (lásd még az 5.3. és 5.4. megjegyzést is).

5.2.

Az 5.1. megjegyzésben említett tűréshatárt azonban csak a kevert, két vagy több textil alapanyagból készült termékekre lehet alkalmazni.

A textil alapanyagok a következők:

selyem,

gyapjú,

durva állati szőr,

finom állati szőr,

lószőr,

pamut,

papír előállítására szolgáló anyagok és papír,

len,

valódi kender,

juta és más textilrost szál,

szizál és az Agave nemhez tartozó más növények rostjai,

kókuszdiórost, abaka (manilakender), rami és más növényi eredetű rost,

szintetikus végtelen szál,

mesterséges végtelen szál,

áramvezető végtelen szál,

szintetikus vágott műszál polipropilénből,

szintetikus vágott műszál poliészterből,

szintetikus vágott műszál poliamidból,

szintetikus vágott műszál poliakrilnitrilből,

szintetikus vágott műszál poliimidből,

szintetikus vágott műszál politetrafluor-etilénből,

szintetikus vágott műszál polifenilén-szulfidből,

szintetikus vágott szál polivinil-kloridból,

egyéb szintetikus vágott műszál,

mesterséges vágott műszál viszkózból,

egyéb mesterséges vágott műszál,

rugalmas poliéter szegmensekkel szegmentált poliuretán fonal, paszományozott is,

rugalmas poliészter szegmensekkel szegmentált poliuretán fonal, paszományozott is,

az 5605 vámtarifaszám alá tartozó termékek (fémezett fonal), amelyek egy legfeljebb 5 mm széles, alumíniumfólia-magból vagy műanyagfilm-magból – alumíniumporral bevonva is – álló, két műanyagfilm-réteg között átlátszó vagy színezett ragasztóval összeillesztett szalagot tartalmaznak,

az 5605 vámtarifaszám alá tartozó más termékek.

Példa:

Egy, az 5205 vámtarifaszám alá tartozó fonal, amelyet az 5203 vámtarifaszám alá tartozó pamutszálból és az 5206 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott műszálból készítenek, kevert fonal. Ezért a nem származó szintetikus vágott műszálak, amelyek nem felelnek meg a származási szabályoknak (amelyek a vegyi anyagból vagy textilpépből történő előállítást írják elő), felhasználhatók, feltéve, hogy össztömegük nem haladja meg a fonal tömegének 10 %-át.

Példa:

Egy, az 5112 vámtarifaszám alá tartozó gyapjúszövet, amelyet az 5107 vámtarifaszám alá tartozó gyapjú fonalból és az 5509 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott műszálból készítenek, kevert szövet. Következésképpen a származási szabályokat (amelyek a vegyi anyagokból vagy textilpépből történő előállítást írják elő) nem kielégítő szintetikus fonal, vagy a származási szabályokat (amelyek előírják a nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon nem előkészített természetes szálakból történő előállítást) nem kielégítő gyapjú fonal, vagy a kettő keveréke akkor használható fel, ha e fonalak össztömege nem haladja meg a szövet tömegének 10 %-át.

Példa:

Az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5210 vámtarifaszám alá tartozó pamutszövetből készített, az 5802 vámtarifaszám alá tartozó tűzött szövet, csak akkor kevert termék, ha a pamutszövet maga két különböző vámtarifaszám alá tartozó fonalból készült kevert szövet, vagy ha a felhasznált pamutfonalak önmagukban keverékek.

Példa:

Ha a szóban forgó tűzött szövetet az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5407 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus szövetből készült, a felhasznált két fonal nyilvánvalóan két különböző textil alapanyag, így a tűzött szövet ennek megfelelően kevert termék.

5.3.

A „rugalmas poliéter szegmensekkel szegmentált poliuretán fonal, paszományozott is” megnevezésű fonalat tartalmazó termék esetében ez a tűréshatár e fonal tekintetében 20 %.

5.4.

A „legfeljebb 5 mm széles, alumíniumfólia-magból vagy műanyagfilm-magból – alumíniumporral bevonva is – álló, két műanyagfilm-réteg között átlátszó vagy színezett ragasztóval összeillesztett szalagot tartalmazó szalag” – ot tartalmazó termékek tekintetében ez a tűréshatár 30 %.

6. megjegyzés:

6.1.

Ahol e listában erre a megjegyzésre történik utalás, az érintett konfekcionált termékre a lista 3. oszlopában meghatározott szabálynak nem megfelelő textilanyagok (a bélések és közbélések kivételével) felhasználhatók, feltéve, hogy a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartoznak, és hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 8 %-át.

6.2.

A 6.3. megjegyzés sérelme nélkül, az 50–63. árucsoportba nem sorolható anyagok korlátlanul felhasználhatók a textiltermékek előállítása során, textiltartalmuktól függetlenül.

Példa:

Ha a lista valamely szabálya azt írja elő, hogy egy bizonyos textiltermék (például nadrág) előállításához fonalat kell használni, ez nem akadályozza meg a fém részek – például gombok – használatát, mivel a gombok nem sorolandók az 50–63. árucsoportba. Ugyanebből az okból kifolyólag a húzózár használatát sem akadályozza, annak ellenére, hogy a húzózárak rendszerint textilt is tartalmaznak.

6.3.

Amennyiben a százalékos szabály alkalmazandó, a nem az 50–63. árucsoportba tartozó anyagok értékét figyelembe kell venni a felhasznált nem származó anyagok értékének kiszámításakor.

7. megjegyzés:

7.1.

Az ex ex 2707, 2713–2715, ex ex 2901, ex ex 2902 és ex ex 3403 vámtarifaszám alkalmazásában a „meghatározott eljárások” céljára a következők szolgának:

a)

vákuumdesztilláció;

b)

átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval;

c)

krakkolás;

d)

reformálás;

e)

extrakció szelektív oldószerrel;

f)

a következő műveleteket magukban foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsav-anhidriddel; semlegesítés alkáli reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

g)

polimerizáció;

h)

alkilezés;

i)

izomerizálás.

7.2.

A 2710, 2711 és 2712 vámtarifaszám alkalmazásában a „meghatározott eljárások” céljára a következők szolgának:

a)

vákuumdesztilláció;

b)

átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval;

c)

krakkolás;

d)

reformálás;

e)

extrakció szelektív oldószerrel;

f)

a következő műveleteket magukban foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsav anhidriddel; semlegesítés alkáli reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

g)

polimerizáció;

h)

alkilezés;

ij)

izomerizálás;

k)

kizárólag az ex ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó nehézolajok tekintetében olyan, hidrogénnel történő kéntelenítés, amelynek eredményeképpen a kezelt termék kéntartalmának legalább 85 térfogatszázaléka redukálódik (ASTM D 1266-59 T módszer);

l)

kizárólag a 2710 vámtarifaszám alá tartozó termékek tekintetében parafinmentesítés a szűrés kivételével;

m)

kizárólag az ex ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó nehézolajok esetén hidrogénnel legalább 20 bar nyomáson és legalább 250 oC hőmérsékleten végzett katalitikus kezelés, a kéntelenítési eljáráson kívül, ha a hidrogén a vegyi folyamat aktív szereplője. Az ex ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó kenőolajok további, különösen a szín vagy stabilitás javítása céljából végzett hidrogénes kezelését (pl. hidrofiniselés vagy színtelenítés) azonban nem lehet „meghatározott eljárásnak” tekinteni;

n)

kizárólag az ex ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó fűtőolajok esetében atmoszférikus desztilláció, azzal a feltétellel, hogy ezeknek a termékeknek az ASTM D 86 módszerrel, a veszteségeket is beleértve kevesebb mint 30 térfogatszázaléka desztillál át 300 oC-on;

o)

kizárólag az ex ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó egyéb nehézolajok – a gázolaj és fűtőolaj kivételével – esetében kezelés nagyfrekvenciás elektromos koronakisülésekkel;

p)

kizárólag az ex ex 2712 vámtarifaszám alá tartozó nyers termékek tekintetében (a 0,75 tömegszázaléknál kevesebb olajat tartalmazó vazelin, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, paraffinviasz kivételével) olajmentesítés frakcionált kristályosítással.

7.3.

Az ex ex 2707, 2713–2715, ex ex 2901, ex ex 2902 és az ex ex 3403 vámtarifaszám alkalmazásában az olyan egyszerű műveletek, mint a tisztítás, ülepítés, sótalanítás, víztelenítés, szűrés, színezés, jelölés, kéntartalom-beállítás különböző kéntartalmú termékek keverése révén, vagy e műveletek bármilyen kombinációja, illetve hasonló műveletek nem elegendőek a származó helyzet megszerzéséhez.

II. MELLÉKLET

AZ ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK SZÁRMAZÓ HELYZETÉNEK MEGSZERZÉSE ÉRDEKÉBEN A NEM SZÁRMAZÓ ANYAGOKON VÉGZENDŐ MEGMUNKÁLÁSOK VAGY FELDOLGOZÁSOK LISTÁJA

Előfordulhat, hogy a megállapodás nem terjed ki a listában szereplő valamennyi termékre. Ezért a megállapodás más részeit is meg kell nézni.

HR-vámtarifaszám

Árumegnevezés

A nem származó anyagokon végzett, a származó helyzet megszerzését biztosító, megmunkálás vagy feldolgozás

(1)

(2)

(3) vagy (4)

1. árucsoport

Élő állatok

Az 1. árucsoportba tartozó valamennyi állatnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie

 

2. árucsoport

Hús és élelmezési célra alkalmas belsőségek

Előállítás, amelynek során az 1. és 2. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

 

3. árucsoport

Halak és rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatok

Előállítás, amelynek során a 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

 

ex ex 4. árucsoport

Tejtermékek; madártojás; természetes méz; másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer; kivéve:

Előállítás, amelynek során a 4. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

 

0403

Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával, ízesítve, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is

Előállítás, amelynek során:

a 4. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

a 2009 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi gyümölcslé (az ananász-, lime- vagy grépfrútlé kivételével) származó,

és

a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

ex ex 5. árucsoport

Másutt nem említett állati eredetű termékek; kivéve:

Előállítás, amelynek során a 5. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

 

ex ex 0502

Kikészített sertés- és vaddisznószőr, sörte

Tisztítás, fertőtlenítés, válogatás és a sörte és szőr kiegyenesítése

 

6. árucsoport

Élő fák és egyéb növények; hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók; vágott virágok és díszítő lombozat

Előállítás, amelynek során:

a 6. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

7. árucsoport

Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók

Előállítás, amelynek során a 7. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

 

8. árucsoport

Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék, citrusfélék vagy a dinnyefélék héja

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált gyümölcs és dióféle teljes egészében létrejött vagy előállított,

és

a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

ex ex 9. árucsoport

Kávé, tea, matétea és fűszerek, kivéve:

Előállítás, amelynek során a 9. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

 

0901

Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

0902

Tea, aromásítva is

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex ex 0910

Fűszerkeverékek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

10. árucsoport

Gabonafélék

Előállítás, amelynek során a 10. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

 

ex ex 11. árucsoport

Malomipari termékek; maláta; keményítők; inulin; búzasikér; kivéve:

Előállítás, amelynek során valamennyi, a 0714 vámtarifaszám alá tartozó gabonaféle, élelmezési célra alkalmas zöldség, gyökér és gumó vagy gyümölcs teljes egészében létrejött vagy előállított

 

ex ex 1106

Liszt, dara és por a 0713 vámtarifaszám alá tartozó szárított, kifejtett hüvelyes zöldségből

A 0708 vámtarifaszám alá tartozó hüvelyes zöldségek szárítása és őrlése

 

12. árucsoport

Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari és gyógynövények, szalma és takarmány

Előállítás, amelynek során a 12. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

 

1301

Sellak; természetes mézga, gyanta, mézgagyanta és oleorezin (például balzsam)

Előállítás, amelynek során a 1301 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

1302

Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

 

 

 

Növényi anyagokból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is

Előállítás nem modifikált (átalakított) nyálkából és dúsítóból

 

 

Más

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

14. árucsoport

Növényi eredetű nyersanyag fonásra; másutt nem említett növényi termékek

Előállítás, amelynek során a 14. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

 

ex ex 15. árucsoport

Állati vagy növényi zsír és olaj, és ezek bontási termékei; elkészített ételzsír; állati vagy növényi eredetű viasz; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

1501

Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír a 0209 és a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

 

 

 

Zsír csontokból vagy hulladékból

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 0203, 0206 vagy 0207 vámtarifaszám alá tartozó anyagból vagy a 0506 vámtarifaszám alá tartozó csontból

 

 

Más

Előállítás a 0203 vagy 0206 vámtarifaszám alá tartozó sertéshúsból vagy élelmezési célra alkalmas belsőségből, vagy a 0207 vámtarifaszám alá tartozó baromfihúsból és élelmezési célra alkalmas belsőségből

 

1502

Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, az 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

 

 

 

Zsír csontokból vagy hulladékból

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 0201, 0202, 0204 vagy 0206 vámtarifaszám alá tartozó anyagból vagy a 0506 vámtarifaszám alá tartozó csontból

 

 

Más

Előállítás, amelynek során a 2. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

 

1504

Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:

 

 

 

Szilárd frakciók

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból az 1504 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve

 

 

Más

Előállítás, amelynek során a 2. és 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

 

ex ex 1505

Finomított lanolin

Előállítás a 1505 vámtarifaszám alá tartozó nyers gyapjúzsírból

 

1506

Más állati zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:

 

 

 

Szilárd frakciók

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból az 1506 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve

 

 

Más

Előállítás, amelynek során a 2. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

 

1507–1515

Növényi olajok és ezek frakciói

 

 

 

Szójabab-, földimogyoró-, pálma-, kókuszdió- (kopra-), pálmamag-, babassu-, tung- (kínaifa-) és oiticicaolaj, mirtuszviasz és japánviasz, jojobaolaj frakciói és olajok műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

 

Szilárd frakciók, a jojobaolaj szilárd frakcióinakl kivételével

Előállítás az 1507–1515 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagból

 

 

Más

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált növényi anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

 

1516

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően vagy újraészterezve és elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve

Előállítás, amelynek során:

a 2. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

valamennyi felhasznált növényi anyag teljes egészében létrejött vagy előállított. A 1507, 1508, 1511 és 1513 vámtarifaszám alá tartozó anyag azonban felhasználható

 

1517

Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vámtarifaszám alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével:

Előállítás, amelynek során:

2. és a 4. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított,

és

valamennyi felhasznált növényi anyag teljes egészében létrejött vagy előállított. A 1507, 1508, 1511 és 1513 vámtarifaszám alá tartozó anyag azonban felhasználható

 

16. árucsoport

Húsból, halból, vagy rákból, puhatestűből, valamint más gerinctelen víziállatból készült termékek

Előállítás:

az 1. árucsoportba tartozó állatokból,

és/vagy

amelynek során a 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított.

 

ex ex 17. árucsoport

Cukor és cukoráruk, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex ex 1701

Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban, ízesítőanyag vagy színezőanyag hozzáadásával

Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

1702

Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül, műméz, természetes mézzel keverve is, égetett cukor:

 

 

 

Vegytiszta malátacukor és gyümölcscukor

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1702 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve

 

 

Más cukor szilárd állapotban, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával

Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

 

Más

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag származó

 

ex ex 1703

Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával

Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

1704

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,

és

amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

18. árucsoport

Kakaó és kakaókészítmények

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

1901

Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vámtarifaszám alá tartozó árukból készített, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz

 

 

 

Malátakivonat

Előállítás a 10. árucsoportba tartozó gabonafélékből

 

 

Más

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,

és

amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

1902

Tészta, főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:

 

 

 

20 tömegszázalék vagy kevesebb hússal, belsőséggel, hallal, rákkal, vagy puhatestűvel

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gabonaféle és származékaik (a durumbúza és származékai kivételével) teljes egészében létrejött vagy előállított

 

 

20 tömegszázalékot meghaladó hússal, belsőséggel, hallal, rákkal, vagy puhatestűvel

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált gabonaféle és származékaik (a durumbúza és származékai kivételével) teljes egészében létrejött vagy előállított,

és

2. és a 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

 

1903

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, és hasonló formában

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, az 1108 vámtarifaszám alá tartozó burgonyakeményítő kivételével

 

1904

Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában (a liszt a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve

Előállítás:

bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 1806 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

a felhasznált gabonaféléknek és lisztnek (a durumbúza és származékai, illetve a Zea indurata/gömbölyű/ kukorica és származékai kivételével) teljes egészében létrejött vagy előállított,

és

amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

1905

Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termék

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 11. árucsoportba tartozók kivételével

 

ex ex 20. árucsoport

Zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények, kivéve:

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gyümölcs, dióféle vagy zöldség teljes egészében létrejött vagy előállított

 

2001

Yamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex ex 2004 és 2005

Burgonya liszt, dara vagy pehely formájában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

2006

Zöldség, gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott):

Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

2007

Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré vagy krém gyümölcsből vagy diófélékből (mogyoróból), főzéssel készítve cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból,

és

amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

ex ex 2008

Diófélék, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül

Előállítás, amelynek során a 0801, 0802 és 1202–1207 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált származó diófélék és olajos magvak értéke meghaladja a termék gyártelepi árának 60 %-át

 

 

Amerikai mogyoróvaj, gabonaféléken alapuló keverékek; pálmafacsúcsrügy; kukorica

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

 

Más, kivéve a más módon főzött, nem gőzölt vagy vízben nem forrázott gyümölcsök és diófélék, cukor hozzáadása nélkül, fagyasztva

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,

és

amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

2009

Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve, hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,

és

amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

ex ex 21. árucsoport

Különféle ehető készítmények, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

2101

Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezeken a termékeken vagy kávén, teán, matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,

és

amelynek során valamennyi felhasznált cikória teljes egészében létrejött vagy előállított

 

2103

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár:

 

 

 

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A mustárliszt vagy -dara, vagy elkészített mustár azonban felhasználható

 

 

Mustárliszt és -dara, elkészített mustár:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex ex 2104

Levesek és erőlevesek és ezek előállítására szolgáló készítmény

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 2002–2005 vámtarifaszám alá tartozó elkészített vagy tartósított zöldség kivételével

 

2106

Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,

és

amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

ex ex 22. árucsoport

Italok, alkoholtartalmú folyadékok és ecet, kivéve:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,

és

amelynek során valamennyi felhasznált szőlő vagy szőlőszármazék teljes egészében létrejött vagy előállított

 

2202

Víz (beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is) cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve, és más alkoholmentes ital, a 2009 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,

amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át,

és

minden felhasznált gyümölcslé (az ananász-, a lime- és a grépfrútlé kivételével) származó

 

2207

Nem denaturált etil-alkohol, legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etil-alkohol és más szesz, denaturált, bármilyen alkoholtartalommal:

Előállítás:

bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 2207 vagy 2008 vámtarifaszám alá tartozók kivételével,

és

amelynek során minden felhasznált szőlő és szőlőszármazék teljes egészében létrejött vagy előállított, vagy – ha valamennyi felhasznált egyéb anyag már származó – a rizspálinka legfeljebb 5 térfogatszázalékban felhasználható

 

2208

Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital:

Előállítás:

bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 2207 vagy 2008 vámtarifaszám alá tartozók kivételével,

és

amelynek során minden felhasznált szőlő és szőlőszármazék teljes egészében létrejött vagy előállított, vagy – ha valamennyi felhasznált egyéb anyag már származó – a rizspálinka legfeljebb 5 térfogatszázalékban felhasználható

 

ex ex 23. árucsoport

Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; elkészített állati takarmány, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex ex 2301

Bálnadara, emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) halból vagy rákból és rákfélékből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatokból

Előállítás, amelynek során a 2. és 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

 

ex ex 2303

Kukoricakeményítő előállításánál keletkező maradék (kivéve az áztatólé-koncentrátumot), amelynek szárazanyagra számított fehérjetartalma meghaladja a 40 tömegszázalékot

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált kukorica teljes egészében létrejött vagy előállított

 

ex ex 2306

Olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, 3 %-ot meghaladó olívaolaj-tartalommal

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált olajbogyó teljes egészében létrejött vagy előállított

 

2309

Állatok etetésére szolgáló készítmények

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált gabonaféle, cukor vagy melasz, hús vagy tej származó,

és

a 3. árucsoportba tartozó valamennyi anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

 

ex ex 24. árucsoport

Dohány és feldolgozott dohánypótló, kivéve:

Előállítás, amelynek során a 24. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított.

 

2402

Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos), cigarettadohányból vagy dohánypótlóból

Előállítás, amelynek során a feldolgozatlan dohány vagy a 2401 vámtarifaszám alá tartozó dohányhulladék legalább 70 tömegszázaléka származó

 

ex ex 2403

Fogyasztási dohány (elszívásra)

Előállítás, amelynek során a feldolgozatlan dohány vagy a 2401 vámtarifaszám alá tartozó dohányhulladék legalább 70 tömegszázaléka származó

 

ex ex 25. árucsoport

Só; kén; földek és kövek; gipsz, mész és cement, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex ex 2504

Természetes kristályos grafit, dúsított széntartalommal, tisztítva és őrölve

A nyers kristályos grafit széntartalmának dúsítása, tisztítása és őrlése

 

ex ex 2515

Márvány, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy négyszögletes (ezen belül négyzetes) formában, legfeljebb 25 cm vastagságú

A 25 cm-t meghaladó vastagságú márvány (a fűrészelt is) vágása fűrésszel vagy más módon

 

ex ex 2516

Gránit, porfír, bazalt, homokkő és más emlékművi vagy építőkő, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy négyszögletes (ezen belül négyzetes) formában, legfeljebb 25 cm vastagságú

A 25 cm-t meghaladó vastagságú kő (a fűrészelt is) vágása fűrésszel vagy más módon

 

ex ex 2518

Kalcinált dolomit

A nem kalcinált dolomit kalcinálása

 

ex ex 2519

Aprított természetes magnézium-karbonát (magnezit), légmentesen lezárt konténerekben, és magnézium-oxid, vegyileg tisztán is, az olvasztott magnézián és a kiégetett (szinterezett) magnézián kívül

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Természetes magnézium-karbonát (magnezit) azonban felhasználható

 

ex ex 2520

Fogászati célra készített kötőanyag

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex ex 2524

Természetes azbesztszálak

Előállítás azbesztkoncentrátumból

 

ex ex 2525

Csillámpor

A csillám vagy csillámhulladék őrlése

 

ex ex 2530

Földfestékek, kalcinálva vagy por alakban

A földfestékek kalcinálása vagy őrlése

 

26. árucsoport

Ércek, salakok és hamu

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex ex 27. árucsoport

Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei, bitumenes anyagok, ásványi viaszok, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex ex 2707

Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert ásványolajhoz hasonló olajok, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét, ha legalább 65 térfogatszázalékuk 250 oC hőmérsékleten átdesztillál (beleértve a benzinkeverékeket és a benzolt is), energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárások (1)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex ex 2709

Bitumenes ásványokból előállított nyersolaj

A bitumenes anyagok roncsoló lepárlása

 

2710

Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és amelynek ez az olaj lényeges alkotórésze; olajhulladék

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárások (2)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

2711

Földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárások (2)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

2712

Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárások (2)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

2713

Ásványolaj-koksz, ásványolaj-bitumen, kőolaj, vagy bitumenes ásványból előállított olaj egyéb maradékai

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárások (1)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

2714

Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárások (1)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

2715

Természetes aszfaltot vagy természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány)

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárások (1)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex ex 28. árucsoport

Szervetlen vegyi anyagok, szervetlen vagy szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radioaktív elemekből vagy izotópokból, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex ex 2805

Kevert fém („Mischmetall”)

Előállítás elektrolízissel vagy hőkezeléssel, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex ex 2811

Kén-trioxid

Előállítás kén-dioxidból

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex ex 2833

Alumínium-szulfát

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex ex 2840

Nátriumperborát

Előállítás dinátrium tetraborát pentahidrátból

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex ex 29. árucsoport

Szerves vegyi anyagok, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex ex 2901

Aciklikus szénhidrogének, energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárások (1)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex ex 2902

Ciklánok, ciklének (az azuléneken kívül), benzol, toluol, xilolok, energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárások (1)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex ex 2905

Fém-alkoholátok, az ebbe a vámtarifaszám alá tartozó alkoholokból és etanolból

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 2905 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Az e vámtarifaszám alá tartozó fémalkoholátok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

2915

Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2915 és a 2916 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex ex 2932

Belső éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2909 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

Ciklikus acetálok és belső félacetálok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

2933

Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2932 és a 2933 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált angyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

2934

Nukleinsavak és sóik; vegyileg nem meghatározottak is; más heterociklikus vegyületek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2932, a 2933 és a 2934 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex ex 2939

Mákszalma-koncentrátumok, legalább 50 tömegszázalék alkaloidatartalommal

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex ex 30. árucsoport

Gyógyszeripari termékek; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

3002

Emberi vér; állati vér terápiás, megelőzési vagy diagnosztikai célra előkészítve; ellenszérumok és más vérfrakciók, valamint módosult immunológiai termékek biotechnológiai eljárással előállítva is; vakcinák, toxinok, mikrobiológiai kultúrák (az élesztők kivételével) és hasonló termékek:

 

 

 

Két vagy több alkotórész összekeveréséből készült termékek terápiás vagy megelőzési célra, vagy nem kevert termékek e célra, kimért adagokban vagy formában, vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

 

Más

 

 

 

– –

Emberi vér

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

 

– –

Állati vérkészítmény terapeutikus vagy profilaktikus célra

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

 

– –

Vérfrakciók az ellenszérumok, a hemoglobin és a szérumglobulin kivételével

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

 

– –

Hemoglobin, vérglobulin és szérumglobulin

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

 

– –

Más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

3003 és 3004

Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy 3006 vámtarifaszám alá tartozó áruk kivételével):

 

 

 

A 2941 vámtarifaszám alá tartozó amikacinból előállítva

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A 3003 és a 3004 vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

 

Más

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 3003 és a 3004 vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át,

és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex ex 3006

Ennek az árucsoportnak a 4 (k) megjegyzésében meghatározott gyógyszerhulladék

A termék eredeti besorolása szerinti származását meg kell tartani

 

ex ex 31. árucsoport

Trágyázószerek; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználható, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex ex 3105

Két vagy három trágyázóelemet (a nitrogén, a foszfor és a kálium közül) tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer; más trágyázószer; ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, illetve legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban, kivéve:

nátrium-nitrát

kalcium-cianamid

kálium-szulfát

magnézium kálium szulfát

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatóak, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át,

és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex ex 32. árucsoport

Cserző- és színezőkivonatok; tanninok és származékaik; festőanyagok, pigmentek és más színezékek; festékek, lakkok, gitt és masztix (simító- és tömítőanyagok); tinták; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatóak, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex ex 3201

Tanninok és sóik, étereik, észtereik és más származékaik

Előállítás növényi eredetű cserzőkivonatból

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3205

Színes lakkfesték; az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 3. pontjában meghatározott színes lakkfesték alapú készítmények (3)

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3203, 3204 és 3205 vámtarifaszám kivételével. A 3205 vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatóak, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex ex 33. árucsoport

Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- és testápoló készítmények, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatóak, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3301

Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum szilárd és vízmentes is, zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból az e vámtarifaszám alá tartozó anyagok eltérő „csoportját” (4) is beleértve. A termékével azonos csoportba tartozó anyagok azonban felhasználhatóak, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex ex 34. árucsoport

Szappan, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok, fényesítő- és polírozóanyagok, gyertyák és hasonló termékek, mintázópaszta, „fogászati viasz” és gipsz alapú fogászati készítmények, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex ex 3403

Kenőanyag-készítmények 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványból nyert olajtartalommal

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárások (1)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználható, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3404

Műviaszok és elkészített viaszok:

 

 

 

Paraffin, ásványolajviasz, bitumenes ásványi anyagból nyert viasz, paraffingacs, izzasztott préselt paraffinviasz alapú

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

 

Más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve:

a 1516 vámtarifaszám alá tartozó viasz jellegű hidrogénezett olajok

vegyileg nem meghatározott zsírsavak vagy ipari zsíralkoholok, amelyek hasonlóak a 3823 vámtarifaszám alá tartozó viaszokhoz, és

a 3404 vámtarifaszám alá tartozó anyagok.

Ezek az anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex ex 35. árucsoport

Fehérjeanyagok; átalakított keményítők; enyvek; enzimek; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3505

Dextrin és más átalakított keményítők (pl.: előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, dextrin- vagy átalakított más keményítő alappal készített enyvek:

 

 

 

Éterezett vagy észterezett keményítők

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból az 3505 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

Más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 1108 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex ex 3507

Másutt nem említett elkészített enzimek

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

36. árucsoport

Robbanóanyagok; pirotechnikai készítmények; gyufák; piroforos ötvözetek; gyúlékony anyagok

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex ex 37. árucsoport

Fényképészeti vagy mozgófényképészeti termékek; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3701

Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti lemez és síkfilm bármilyen anyagból, a papír, a karton és textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó síkfilm, csomagolva is:

 

 

 

Azonnal előhívó film színes fényképezéshez, csomagolva

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3701 és 3702 vámtarifaszám alá tartozók kivételével. A 3702 vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

Más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3701 és 3702 vámtarifaszám alá tartozók kivételével. A 3701 és 3702 vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3702

Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból a papír, a karton és a textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó film tekercsben:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3701 és 3702 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3704

Megvilágított, de nem előhívott fényképészeti lemez, film, papír, karton és textil

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3701 – 3704 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex ex 38. árucsoport

A vegyipar különböző termékei; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex ex 3801

Kolloid grafit olajos szuszpenzióban és szemikolloid grafit; szénmassza elektródokhoz

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

 

Legalább 30 tömegszázalékban grafit és kőolaj keverékéből álló grafit, paszta formában

Előállítás, amelynek során a 3403 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex ex 3803

Finomított tallolaj

Nyers tallolaj finomítása

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex ex 3805

Tisztított szulfátterpentin alkohol

Nyers szulfátterpentinalkohol tisztítása desztillálással vagy finomítással

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex ex 3806

Észtergyanta

Előállítás gyantasavból

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex ex 3807

Fakátrány (fakátrányszurok)

Fakátrány desztillációja

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3808

Rovarölők, gombaölők, gyomirtók, patkányirtók, csírázásgátló termékek, növénynövekedés-szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló készítmények, kimért adagokban és formákban a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve vagy mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, kéngyertya, légyfogó papír)

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3809

Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok)

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3810

Fémfelületet marató szerek; folyósítószerek és más segédanyagok hegesztéshez vagy forrasztáshoz; forrasztó-, hegesztőporok és -paszták, fém- vagy más anyagtartalommal; hegesztőelektródák és -pálcák mag és bevonóanyagai

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3811

Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, rozsdagátlók és egyéb hasonló adalékanyagok ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót is) vagy egyéb, hasonló céllal használt oldatokhoz:

 

 

 

Kenőolaj-adalékok kőolaj- vagy bitumenes ásványokból nyert olajtartalommal

Előállítás, amelynek során a 3811 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

 

Más

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3812

Elkészített vulkanizálást gyorsítók; másutt nem említett gumi- vagy műanyaglágyítók; antioxidánsok és egyéb gumi- vagy műanyag-stabilizátorok

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3813

Készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez; töltött tűzoltógránátok

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3814

Másutt nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; lakk- és festékeltávolítók

Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3818

Elektronikai célokra kémiai elemekkel átitatott korong, ostya vagy hasonló forma; kémiai vegyületekkel átitatott anyagok elektronikai célokra

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3819

Hidraulikusfék-folyadék és más folyadék hidraulikus célra, amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat nem, vagy 70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3820

Fagyásgátló és jégoldó készítmények

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3822

Hordozóra felvitt diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek, elkészített diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek hordozón is, a 3002 vagy 3006 vámtarifaszám alá tartozók kivételével; tanúsítvánnyal ellátott referenciaanyagok

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3823

Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav: ipari zsíralkohol:

 

 

 

Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

 

Ipari zsíralkoholok

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból az 3823 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve

 

3824

Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is)

 

 

 

Az e vámtarifaszám alá tartozók közül a következők:

– –

Természetes gumi alapú elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz

– –

Nafténsavak, vízben oldhatatlan sóik és észtereik

– –

Szorbit, a 2905 vámtarifaszám alá tartozó kivételével

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

– –

Kőolaj-szulfonátok (az alkálifémek, az ammónium vagy az etanol-aminok kőolaj-szulfonátjai kivételével); bitumenes ásványokból nyert olajok tiofénezett szulfonsavai és sói

– –

Ioncserélők

– –

Getterek vákuumcsövekhez

– –

Alkáli vas-oxidok gáztisztításhoz

– –

Ammóniákvíz és a gáztisztítás folyamán kimerült oxid

– –

Szulfonafténsavak, vízben oldhatatlan sóik és észtereik

– –

Kozma- és Dippel-olaj

– –

Különböző anionokat tartalmazó sókeverékek

– –

Zselatin alapú másolópaszták, papír vagy textil alapra is

 

 

 

Más

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3901–3915

Műanyagok alapanyag formájában, hulladék, forgács és törmelék; kivéve az ex ex 3907 és 3912 vámtarifaszám alá tartozókat, amelyekre az alább meghatározott szabályok vonatkoznak:

 

 

 

Addíciós homopolimerizációs termékek, amelyekben egyetlen monomer a teljes polimertartalom több mint 99 tömegszázalékát teszi ki

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át,

és

a fenti korlátozáson belül, a 39. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át (5)

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

 

Más

Előállítás, amelynek során a 39. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át (5)

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

ex ex 3907

Polikarbonátból és akrilnitril-butadiénsztirol kopolimerből (ABS) készült kopolimer

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át (5)

 

 

Poliészter

Előállítás, amelynek során az összes, a 39. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át és/vagy a előállítás tetrabromo-(biszfenol A)-polikarbonátból történik

 

3912

Másutt nem említett cellulóz és kémiai származékai, alapanyag formájában

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált, a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

3916–3921

Műanyag félgyártmányok és árucikkek; kivéve az ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 és ex ex 3921 vámtarifaszám alá tartozókat, amelyekre az alább meghatározott szabályok vonatkoznak:

 

 

 

Sík termékek, a felületi megmunkáláson túlmenően megmunkálva vagy a négyszögletestől (ezen belül négyzettől) eltérő alakra vágva; más termékek, a felületi megmunkáláson túlmenően megmunkálva

Előállítás, amelynek során a 39. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

 

Más

 

 

 

– –

Addíciós homopolimerizációs termékek, amelyekben egyetlen monomer a teljes polimertartalom több mint 99 tömegszázalékát teszi ki

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át,

és

a fenti korlátozáson belül, a 39. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át (5)

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

 

– –

Más

Előállítás, amelynek során a 39. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át (5)

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

ex ex 3916 és 3917

Profilok és csövek

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át,

és

a fenti korlátozáson belül a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

ex ex 3920

Ionomer lap vagy film

Előállítás hőre lágyuló parciális sóból, amely fémionokkal, főleg cink- és nátriumionokkal részben semlegesített etilén és metakrilsav kopolimere

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

 

Regenerált cellulóz, poliamid vagy polietilén lap

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált, a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

ex ex 3921

Fémezett műanyag fólia

Előállítás kevesebb mint 23 mikron vastagságú víztiszta poliészter fóliából (6)

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

3922–3926

Műanyagárucikkek

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex ex 40. árucsoport

Gumi és ebből készült áruk; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex ex 4001

Rétegelt kreppgumi lap lábbelihez

Természetes gumilemezek laminálása

 

4005

Vulkanizálatlan gumikeverék alapanyag formában vagy lap, lemez és szalag alakban

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke, a természetes gumi kivételével, nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

4012

Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag:

 

 

 

Újrafutózott gumi légabroncs, tömör vagy kisnyomású gumiabroncs

A használt gumiabroncsok újrafutózása

 

 

Más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 4011 és 4012 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

 

ex ex 4017

Keménygumiból készült áruk

Előállítás keménygumiból

 

ex ex 41. árucsoport

Nyersbőr (a szőrme kivételével) és kikészített bőr; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex ex 4102

Juh- és báránybőr nyersen, gyapjú nélkül

A gyapjú eltávolítása a gyapjas juh- és báránybőrről

 

4104–4106

Szőrtelenül cserzett vagy crust bőr, hasítva is, de tovább nem megmunkálva

Az előcserzett bőr ismételt cserzése

vagy

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

4107, 4112 és 4113

Szőrtelen, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bőr, beleértve a pergamentált bőrt, hasítva is, a 4114 vámtarifaszám alá tartozó bőr kivételével

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 4104–4113 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

 

ex ex 4114

Lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr

Előállítás a 4104–4106, a 4107, a 4112 vagy a 4113 vámtarifaszám alá tartozó anyagból, feltéve, hogy összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

42. árucsoport

Bőráruk; nyerges- és szíjgyártóáruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók; állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével)

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex ex 43. árucsoport

Szőrme, műszőrme; ezekből készült áruk; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex ex 4302

Cserzett vagy kikészített szőrme, összeállítva:

 

 

 

Összevarrt lap, kereszt és hasonló formák

A nem összeállított cserzett vagy kikészített szőrme fehérítése vagy festése a vágáson és összeállításon felül

 

 

Más

Előállítás nem összeállított, cserzett vagy kikészített szőrméből

 

4303

Ruházati cikk, ruházati tartozék és más szőrmeáru

Előállítás a 4302 vámtarifaszám alá tartozó, nem összeállított, cserzett vagy kikészített szőrméből

 

ex ex 44. árucsoport

Fa és faipari termékek; faszén; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex ex 4403

Gömbfa, négy oldalán durván faragva

Előállítás farönkből, kérgezettből is, vagy pusztán durvára faragra

 

ex ex 4407

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva

Gyalulás, csiszolás vagy végillesztés

 

ex ex 4408

Furnérlap (beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is), és rétegelt lemez legfeljebb 6 mm vastagságban, lapolva, és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez, legfeljebb 6 mm vastagságban, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva,

Részekből összeragasztás, csiszolás, gyalulás vagy végillesztés

 

ex ex 4409

Fa, bármelyik széle vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is.

 

 

 

Csiszolt vagy végillesztéssel összeállított

Csiszolás vagy végillesztés

 

 

Peremezett fa és mintázott fa

Peremezés vagy mintázás

 

ex ex 4410–ex ex 4413

Szegélyléc és díszléc, beleértve a padló szegélylécet és más szegélylemezt is

Formázás vagy profilírozás

 

ex ex 4415

Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag

Előállítás méretre nem vágott falemezből

 

ex ex 4416

Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok részei

Előállítás hasított dongákból, a két főfelület fűrészelésén túl nem megmunkálva

 

ex ex 4418

Ács- és épületasztalos-ipari termék fából

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A parkettalécek, zsindelyek és hasítékok azonban felhasználhatók

 

 

Szegélyléc és gyöngyléc

Formázás vagy profilírozás

 

ex ex 4421

Gyufaszál, cipész faszeg vagy facsap

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó fából a 4409 vámtarifaszám alá tartozó fadrót kivételével

 

ex ex 45. árucsoport

Parafa és parafa áruk; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

4503

Természetes parafából készült áruk

Előállítás a 4501 vámtarifaszám alá tartozó parafából.

 

46. árucsoport

Szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonásáruk

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

47. árucsoport

Papíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyagból; visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex ex 48. árucsoport

Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex ex 4811

Vonalazott, margózott vagy négyzethálós papír és karton

Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból

 

4816

Karbonpapír, önmásolópapír, másoló vagy átíró más papír (a 4809 vámtarifaszám alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír dobozba kiszerelve is

Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból

 

4817

Boríték, zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból; levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappa

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,

és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex ex 4818

Toalett (WC-) papír

Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból

 

ex ex 4819

Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,

és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex ex 4820

Írótömb

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex ex 4823

Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva

Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból

 

ex ex 49. árucsoport

Könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek; kéziratok, gépírásos szövegek és tervrajzok; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

4909

Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 4909 és 4911 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

 

4910

Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is:

 

 

 

Nem papír vagy karton alapú öröknaptár vagy cserélhető lapos naptár

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,

és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

 

Más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 4909 és 4911 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

 

ex ex 50. árucsoport

Selyem, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex ex 5003

Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót, fonalhulladékot, a foszlatott anyagot is), kártolt vagy fésült

Selyemhulladék kártolása vagy fésülése

 

5004–ex ex 5006

Fonal selyemből és selyemhulladékból

Előállítás (7):

kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből

vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

 

5007

Szövet selyemből vagy selyemhulladékból:

 

 

 

Gumifonalat tartalmazó

Előállítás egyágú fonalból (7)

 

 

Más

Előállítás (7):

kókuszrostfonalból,

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből

vagy

papírból

vagy

 

 

 

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

 

ex ex 51. árucsoport

Gyapjú, finom és durva állati szőr; lószőrfonal és szövet; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

5106–5110

Fonal gyapjúból, finom és durva állati szőrből vagy lószőrből

Előállítás (7):

kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből

vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

 

5111–5113

Szövet gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből vagy lószőrből:

 

 

 

Gumifonalat tartalmazó

Előállítás egyágú fonalból (7)

 

 

Más

Előállítás (7):

kókuszrostfonalból,

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből

vagy

papírból

vagy

 

 

 

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

 

ex ex 52. árucsoport

Pamut; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

5204–5207

Pamutfonal és cérna

Előállítás (7):

kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből

vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

 

5208–5212

Pamutszövet:

 

 

 

Gumifonalat tartalmazó

Más

Előállítás egyágú fonalból (7)

Előállítás (7):

 

 

 

kókuszrostfonalból,

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből

vagy

papírból

vagy

 

 

 

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

 

ex ex 53. árucsoport

Más növényi textilszálak, papírfonal és papírszövet; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

5306–5308

Fonal más növényi textilszálból; papírfonal

Előállítás (7):

kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből

vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

 

5309–5311

Szövet más növényi rostból; szövet papírfonalból:

 

 

 

Gumifonalat tartalmazó

Előállítás egyágú fonalból (7)

 

 

Más

Előállítás (7):

kókuszrostfonalból,

jutafonalból,

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből

vagy

papírból

vagy

 

 

 

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

 

5401–5406

Fonal, szál és cérna műszálból

Előállítás (7):

kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből

vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

 

5407 és 5408

Szövet végtelen műszálból

 

 

 

Gumifonalat tartalmazó

Előállítás egyágú fonalból (7)

 

 

Más

Előállítás (7):

kókuszrostfonalból,

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből

vagy

papírból

vagy

 

 

 

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

 

5501–5507

Vágott műszálak

Előállítás vegyi anyagokból vagy textilpépből

 

5508–5511

Fonal és varrócérna vágott műszálból

Előállítás (7):

kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből

vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

 

5512–5516

Szövet vágott műszálból

 

 

 

Gumifonalat tartalmazó

Előállítás egyágú fonalból (7)

 

 

Más

Előállítás (7):

kókuszrostfonalból,

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből

vagy

papírból

vagy

 

 

 

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

 

ex ex 56. árucsoport

Vatta, nemez és nem szőtt textília; különleges fonalak; zsineg, kötél és hajókötél és ezekből készült áruk; kivéve:

Előállítás (7):

kókuszrostfonalból,

természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből

vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

 

5602

Nemez, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is:

 

 

 

Tűnemezből

Előállítás (7):

természetes szálakból,

vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből.

Azonban:

az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,

az 5503 vagy 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonalak,

vagy

az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonókábel,

amelyek esetében az egyes végtelen szálak vagy vágott szálak finomsági száma minden esetben kisebb 9 decitexnél, felhasználható, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

 

Más

Előállítás (7):

természetes szálakból,

kazeinből készített vágott műszálból,

vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

 

5604

Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevonva; az 5404 vagy az 5405 vámtarifaszám alá tartozó textilszál, -szalag és hasonlók gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy ezekbe az anyagokba bemártva:

 

 

 

Gumifonal és zsineg, textilanyaggal bevonva

Előállítás textilanyaggal be nem vont gumifonalból és zsinegből

 

 

Más

Előállítás (7):

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből

vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

 

5605

Fonal fémszálból, paszományozott is, az 5404 vagy az 5405 vámtarifaszám alá tartozó olyan szálból, szalagból vagy hasonló termékből is, amelyet fémszállal, fémcsíkkal vagy fémporral egyesítettek

Előállítás (7):

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből

vagy

papír Előállítására szolgáló anyagból

 

5606

Paszományozott fonal, az 5404 vagy az 5405 vámtarifaszám alá tartozó szalag és hasonló áru paszományozva (az 5605 vámtarifaszám alá tartozó fonal és paszományozott lószőrfonal kivételével); zseníliafonal (beleértve a zseníliapehelyből készült zseníliafonalat is); hurkolt, bordázott fonal

Előállítás (7):

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből

vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

 

57. árucsoport

Szőnyegek és más textil padlóborítók:

 

 

 

Tűnemezből

Előállítás (7):

természetes szálakból,

vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

Azonban:

az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,

az 5503 vagy 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonalak,

vagy

az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,

amelyek esetében az egyes végtelen szálak vagy vágott szálak finomsági száma minden esetben kisebb 9 decitexnél, felhasználható, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Jutaszövet hátoldalként felhasználható

 

 

Más nemezből

Előállítás (7):

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből

 

 

Más

Előállítás (7):

kókuszrostfonal vagy jutafonal,

szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból készült fonalból,

természetes szálakból,

vagy

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból

Jutaszövet hátoldalként felhasználható

 

ex ex 58. árucsoport

Különleges szövetek; bolyhos szövetek; csipke; kárpit; paszomány; hímzés; kivéve:

 

 

 

Gumifonallal kombinált

Előállítás egyágú fonalból (7)

 

 

Más

Előállítás (7):

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből

vagy

 

 

 

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

 

5805

Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl. Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl. pontöltéssel és keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

5810

Hímzés méteráruban, szalagban, vagy mintázott darabokban

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,

és