ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 207

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. július 28.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1141/2006/EK rendelete (2006. július 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 1142/2006/EK rendelete (2006. július 27.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

3

 

 

A Bizottság 1143/2006/EK rendelete (2006. július 27.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

5

 

 

A Bizottság 1144/2006/EK rendelete (2006. július 27.) a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

7

 

 

A Bizottság 1145/2006/EK rendelete (2006. július 27.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról

8

 

 

A Bizottság 1146/2006/EK rendelete (2006. július 27.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

12

 

 

A Bizottság 1147/2006/EK rendelete (2006. július 27.) az 582/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati felhívás keretében a sovány tejporra vonatkozó export-visszatérítés megtagadásáról

14

 

 

A Bizottság 1148/2006/EK rendelete (2006. július 27.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

15

 

 

A Bizottság 1149/2006/EK rendelete (2006. július 27.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

16

 

 

A Bizottság 1150/2006/EK rendelete (2006. július 27.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

19

 

 

A Bizottság 1151/2006/EK rendelete (2006. július 27.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

23

 

 

A Bizottság 1152/2006/EK rendelete (2006. július 27.) a kukoricára a 1058/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

25

 

 

A Bizottság 1153/2006/EK rendelete (2006. július 27.) a közönséges búza exportjára az 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

26

 

 

A Bizottság 1154/2006/EK rendelete (2006. július 27.) a 327/98/EK rendelet értelmében 2006 júliusának első tíz munkanapja során benyújtott, rizs behozatalára irányuló kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

27

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2006. július 11.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság cseh, német, észt, spanyol, francia, olasz, lett, litván, luxemburgi, magyar, máltai, osztrák, szlovén és szlovák tagjainak kinevezéséről

30

 

 

Európai Központi Bank

 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2006. július 14.) az euro-készpénzcserére való egyes előkészületekről és az eurobankjegyek és -érmék elő- és továbbszállításáról (EKB/2006/9)

39

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

28.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 207/1


A BIZOTTSÁG 1141/2006/EK RENDELETE

(2006. július 27.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 27-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. július 27-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

71,2

096

41,9

999

56,6

0707 00 05

052

77,3

388

52,4

524

46,9

999

58,9

0709 90 70

052

73,4

999

73,4

0805 50 10

388

57,3

524

54,3

528

55,5

999

55,7

0806 10 10

052

127,7

204

133,5

220

145,5

388

8,7

400

200,9

508

94,8

512

56,7

624

158,2

999

115,8

0808 10 80

388

95,0

400

104,3

508

77,3

512

92,5

524

67,7

528

84,7

720

78,9

800

152,2

804

102,0

999

95,0

0808 20 50

052

71,2

388

98,0

512

89,9

528

86,0

720

30,0

804

128,9

999

84,0

0809 10 00

052

148,9

999

148,9

0809 20 95

052

277,8

400

365,8

999

321,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

151,9

999

151,9

0809 40 05

093

67,2

098

88,9

624

131,7

999

95,9


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


28.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 207/3


A BIZOTTSÁG 1142/2006/EK RENDELETE

(2006. július 27.)

a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet 32. cikke előírja, hogy a rendelet 1. cikkének (1) bekezdése b) pontjában felsorolt termékek világpiaci ára és a Közösségen belüli ára közti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

A cukor piacának jelenlegi helyzetére tekintettel célszerű export-visszatérítést megállapítani a 318/2006/EK rendelet 32. és 33. cikkében meghatározott szabályokkal és egyes kritériumokkal összhangban.

(3)

A 318/2006/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének első albekezdése értelmében a visszatérítések a rendeltetési helynek megfelelően eltérőek lehetnek, ha a világpiaci helyzet vagy egyes piacok különleges körülményei ezt szükségessé teszik.

(4)

Visszatérítést csak olyan termékek után lehet fizetni, amelyek a Közösségben szabadon mozoghatnak, és amelyek megfelelnek a 318/2006/EK rendelet követelményeinek.

(5)

Az Európa-megállapodások keretében az Európai Közösség, valamint Románia és Bulgária között zajló tárgyalások egyik kiemelt célja az érintett piac közös szervezésének hatálya alá tartozó termékek kereskedelmének liberalizálása. Az export-visszatérítéseket ezért erre a két országra vonatkozóan el kell törölni.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 318/2006/EK rendelet 32. cikke szerinti export-visszatérítések nyújtandók az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre az ugyanott meghatározott összegek erejéig.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 27-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o.


MELLÉKLET

2006. július 28-tól a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések (1)

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2609

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2609

NB: A rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

:

minden rendeltetési hely, kivéve Albániát, Horvátországot, Bosznia és Hercegovinát, Bulgáriát, Romániát, Szerbiát, Montenegrót, Koszovót, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot.


(1)  Az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről szóló, 2004. december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozat (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.) értelmében az e mellékletben rögzített összegek 2005. február 1-jétől nem alkalmazandók.

(2)  Ez az összeg 92 %-os hozamú nyerscukorra alkalmazandó. Amennyiben az exportált nyerscukor hozama a 92 %-tól eltérő, az alkalmazandó visszatérítés összegét minden exportművelet esetében meg kell szorozni egy átváltási tényezővel, amelyet az exportált nyerscukornak a 318/2006/EK rendelet I. melléklete III. pontjának harmadik bekezdésével összhangban kiszámított hozamát 92-vel elosztva kapunk meg.


28.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 207/5


A BIZOTTSÁG 1143/2006/EK RENDELETE

(2006. július 27.)

a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet 32. cikke előírja, hogy a rendelet 1. cikkének (1) bekezdése c), d) és g) pontjában felsorolt termékek világpiaci ára és a Közösségen belüli ára közti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

A cukor piacának jelenlegi helyzetére tekintettel célszerű export-visszatérítést megállapítani a 318/2006/EK rendelet 32. és 33. cikkében meghatározott szabályokkal és egyes kritériumokkal összhangban.

(3)

A 318/2006/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének első albekezdése értelmében a visszatérítések a rendeltetési helynek megfelelően eltérőek lehetnek, ha a világpiaci helyzet vagy egyes piacok különleges körülményei ezt szükségessé teszik.

(4)

Visszatérítést csak olyan termékek után lehet fizetni, amelyek a Közösségben szabadon mozoghatnak, és amelyek megfelelnek a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendelet (2) követelményeinek.

(5)

Az Európa-megállapodások keretében az Európai Közösség, valamint Románia és Bulgária között zajló tárgyalások egyik kiemelt célja az érintett piac közös szervezésének hatálya alá tartozó termékek kereskedelmének liberalizálása. Az export-visszatérítéseket ezért erre a két országra vonatkozóan el kell törölni.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 318/2006/EK rendelet 32. cikke szerinti export-visszatérítések nyújtandók az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre és összegek erejéig az e cikk (2) bekezdésében előírt feltételek teljesülése esetén.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti visszatérítésre való jogosultság feltétele, hogy a termékek megfeleljenek a 951/2006/EK rendelet 3. és 4. cikkében foglalt követelményeknek.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 27-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.


MELLÉKLET

2006. július 28-tól a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések (1)

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

26,09

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

26,09

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2609

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

26,09

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2609

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2609

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2609 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

26,09

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2609

NB: A rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

:

minden rendeltetési hely, kivéve Albániát, Horvátországot, Bosznia és Hercegovinát, Bulgáriát, Romániát, Szerbiát, Montenegrót, Koszovót, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot.


(1)  Az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről szóló, 2004. december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozat (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.) értelmében az e mellékletben rögzített összegek 2005. február 1-jétől nem alkalmazandók.

(2)  A 3513/92/EGK bizottsági rendelet (HL L 355., 1992.12.5., 12. o.) mellékletének 2. pontjában meghatározott termékre az alapösszeg nem alkalmazandó.


28.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 207/7


A BIZOTTSÁG 1144/2006/EK RENDELETE

(2006. július 27.)

a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére valamint harmadik albekezdése b) pontjára,

mivel:

(1)

A fehér cukorra alkalmazandó export-visszatérítéseknek a 2006/2007. gazdasági év vonatkozásában történő megállapítására irányuló folyamatos pályázati felhívásról szóló, 2006. június 28-i 958/2006/EK bizottsági rendelet (2) rendelkezik részleges pályázati felhívásokról.

(2)

A 958/2006/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése értelmében, és a 2006. július 27-én véget érő részleges pályázati felhívásra beérkezett ajánlatok vizsgálatát követően célszerű megállapítani a szóban forgó részleges pályázati felhívás keretében alkalmazandó export-visszatérítés maximális összegét.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2006. július 27-én véget érő részleges pályázati felhívás keretében a 958/2006/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékre alkalmazandó maximális export-visszatérítés 31,090 100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 27-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o.

(2)  HL L 175., 2006.6.29., 49. o.


28.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 207/8


A BIZOTTSÁG 1145/2006/EK RENDELETE

(2006. július 27.)

a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikkének (1) bekezdése szerint az említett rendelet 1. cikkében felsorolt termékek világpiaci ára és közösségi piaci ára közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

A tej és tejtermékek piacának jelenlegi helyzetére tekintettel export-visszatérítést kell biztosítani az 1255/1999/EK rendelet 31. cikkében meghatározott szabályokkal és bizonyos kritériumokkal összhangban.

(3)

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében a visszatérítések mértéke rendeltetési helytől függően eltérő lehet, amennyiben a világpiaci helyzet vagy egyes piacok speciális követelményei ezt szükségessé teszik.

(4)

Az Európai Közösség és a Dominikai Köztársaság között létrejött, a Dominikai Köztársaságban a tejpor importvédelméről szóló és a 98/486/EK tanácsi határozattal (2) jóváhagyott egyetértési megállapodással (3) összhangban bizonyos mennyiségű, a Dominikai Köztársaságba exportált közösségi tejtermék csökkentett vámokra lehet jogosult. Ezért az e rendszerben exportált termékeknek nyújtott export-visszatérítéseket bizonyos százalékkal csökkenteni kell.

(5)

Bizonyos termékekre vonatkozó export-visszatérítések kihasználása jelentéktelennek bizonyul. E termékekre az export-visszatérítéseket a továbbiakban nem kell rögzíteni.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikkében meghatározottak szerint és a 174/1999/EK bizottsági rendelet (4) 1. cikkének (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelően export-visszatérítés nyújtandó az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre és mennyiségekre.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 27-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 218., 1998.8.6., 45. o.

(3)  HL L 218., 1998.8.6., 46. o.

(4)  HL L 20., 1999.1.27., 8. o.


MELLÉKLET

A tejre és tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítések 2006. július 28-tól

Termékkód

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések összege

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

37,59

L20

EUR/100 kg

53,70

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

49,50

L20

EUR/100 kg

63,53

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

51,32

L20

EUR/100 kg

65,91

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,71

L20

EUR/100 kg

22,46

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,40

L20

EUR/100 kg

13,44

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

39,13

L20

EUR/100 kg

50,22

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

76,50

L20

EUR/100 kg

103,15

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

67,51

L20

EUR/100 kg

91,01

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

70,20

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

92,11

L20

EUR/100 kg

124,18

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

73,66

L20

EUR/100 kg

99,32

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

26,72

L40

EUR/100 kg

33,40

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

22,27

L40

EUR/100 kg

27,84

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

8,27

L40

EUR/100 kg

10,32

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,01

L40

EUR/100 kg

12,52

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

19,83

L40

EUR/100 kg

24,78

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

26,92

L40

EUR/100 kg

33,65

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

28,62

L40

EUR/100 kg

35,76

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

31,96

L40

EUR/100 kg

39,96

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,87

L40

EUR/100 kg

13,75

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

31,42

L40

EUR/100 kg

39,26

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

32,27

L40

EUR/100 kg

40,33

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

35,93

L40

EUR/100 kg

51,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

31,59

L40

EUR/100 kg

45,22

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

28,60

L40

EUR/100 kg

40,96

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

40,71

L40

EUR/100 kg

58,91

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

40,11

L40

EUR/100 kg

57,85

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

38,55

L40

EUR/100 kg

55,87

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

39,12

L40

EUR/100 kg

56,69

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

32,91

L40

EUR/100 kg

47,15

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

29,81

L40

EUR/100 kg

42,66

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

30,91

L40

EUR/100 kg

43,87

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,76

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

32,38

L40

EUR/100 kg

46,25

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

26,74

L40

EUR/100 kg

38,44

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

32,45

L40

EUR/100 kg

48,11

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

34,77

L40

EUR/100 kg

50,84

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

30,22

L40

EUR/100 kg

44,65

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

30,85

L40

EUR/100 kg

45,09

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

32,19

L40

EUR/100 kg

46,08

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

49,14

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

34,19

L40

EUR/100 kg

48,31

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

26,69

L40

EUR/100 kg

39,30

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

39,32

A rendeltetési helyek meghatározása a következő:

L02

:

Andorra és Gibraltár.

L20

:

Minden rendeltetési hely, kivéve: L02, Ceuta, Melilla, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), az Amerikai Egyesült Államok, Bulgária, Románia és a Ciprusi Köztársaság azon részei, amelyeken a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.

L04

:

Albánia, Bosznia és Hercegovina, Koszovó, Szerbia, Montenegró és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.

L40

:

Minden rendeltetési hely, kivéve: L02, L04, Ceuta, Melilla, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), az Amerikai Egyesült Államok, Bulgária, Románia, Horvátország, Törökország, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és a Ciprusi Köztársaság azon részei, amelyeken a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.


(1)  A 98/486/EK határozatban említett, a 2006/2007-es kontingens alapján dominikai köztársasági exportra szánt megfelelő termékek tekintetében és a 174/1999/EK rendelet 20a. cikkében meghatározott feltételekkel összhangban a következő vámtételek alkalmazandók:

a)

a 0402 10 11 9000 és a 0402 10 19 9000 KN-kód alá tartozó termékek

0,00 EUR/100 kg

b)

a 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 és a 0402 21 99 9200 KN-kód alá tartozó termékek

28,00 EUR/100 kg

A rendeltetési helyek meghatározása a következő:

L02

:

Andorra és Gibraltár.

L20

:

Minden rendeltetési hely, kivéve: L02, Ceuta, Melilla, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), az Amerikai Egyesült Államok, Bulgária, Románia és a Ciprusi Köztársaság azon részei, amelyeken a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.

L04

:

Albánia, Bosznia és Hercegovina, Koszovó, Szerbia, Montenegró és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.

L40

:

Minden rendeltetési hely, kivéve: L02, L04, Ceuta, Melilla, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), az Amerikai Egyesült Államok, Bulgária, Románia, Horvátország, Törökország, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és a Ciprusi Köztársaság azon részei, amelyeken a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.


28.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 207/12


A BIZOTTSÁG 1146/2006/EK RENDELETE

(2006. július 27.)

a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos vajtípusokra vonatkozó export-visszatérítésekkel kapcsolatos állandó pályázati felhívás közzétételéről szóló, 2004. március 26-i 581/2004/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati eljárásról rendelkezik.

(2)

A bizonyos tejtermékek export-visszatérítésére vonatkozó pályázati eljárás megállapításáról szóló, 2004. március 26-i 580/2004/EK bizottsági rendelet (3) 5. cikkének értelmében és a pályázati felhívásra beérkezett pályázatok megvizsgálását követően helyénvaló rögzíteni az export-visszatérítések felső értékét a 2006. július 25-én záruló pályázati időszakra.

(3)

A Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 581/2004/EK rendelettel megnyitott állandó pályázat 2006. július 25-én záruló pályázati időszakára a visszatérítés maximális összegét az említett rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékekre u ezen rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 27-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 90., 2004.3.27., 64. o. A legutóbb a 409/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 71., 2006.3.10., 5. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 90., 2004.3.27., 58. o. Az 1814/2005/EK rendelettel (HL L 292., 2005.11.8., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

(EUR/100 kg)

Termék

Export-visszatérítés nómenklatúrakód

Az export-visszatérítés maximális összege az 581/2004/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett célállomású export esetén

Vaj

ex ex 0405 10 19 9500

101,00

Vaj

ex ex 0405 10 19 9700

108,00

Vajolaj

ex ex 0405 90 10 9000

130,00


28.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 207/14


A BIZOTTSÁG 1147/2006/EK RENDELETE

(2006. július 27.)

az 582/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati felhívás keretében a sovány tejporra vonatkozó export-visszatérítés megtagadásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A sovány tejporra vonatkozó export-visszatérítésekre kiírt folyamatos pályázati felhívás megkezdéséről szóló, 2004. március 26-i 582/2004/EK bizottsági rendelet (2) biztosítja az állandó pályázat lehetőségét.

(2)

A bizonyos tejtermékeket érintő export-visszatérítések pályázati felhívását megállapító 2004. március 26-i 580/2004/EK bizottsági rendelet (3) 5. cikke értelmében, valamint a pályázati felhívásnak megfelelően benyújtott pályázatok elbírálását követően, helyénvaló megtagadni bármiféle visszatérítést a 2006. július 25-én végződő versenytárgyalási időszakra.

(3)

A jelen rendelet által meghatározott intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 582/2004/EK rendeletben kiírt állandó pályázatok esetében, a rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott termékekre és rendeltetési helyekre a visszatérítés a 2006. július 25-én végződő versenytárgyalási időszakra nem lesz engedélyezve.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 27-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 90., 2004.3.27., 67. o. A legutóbb a 409/2006/EK rendelettel (HL L 71., 2006.3.10., 5. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 90., 2004.3.27., 58. o. A legutóbb az 1814/2005/EK rendelettel (HL L 292., 2005.11.8., 3. o.).


28.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 207/15


A BIZOTTSÁG 1148/2006/EK RENDELETE

(2006. július 27.)

a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1766/92/EGK, illetőleg az 1418/79/EGK tanácsi rendeletnek a gabona-, illetőleg rizságazatban alkalmazott termelési visszatérítésekre való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1993. június 30-i 1722/93/EGK bizottsági rendelet (2) meghatározta a termelési visszatérítések engedélyezésének feltételeit. A kiszámítás alapját ugyanezen rendelet 3. cikke határozta meg. Az így kiszámított visszatérítést havonta egyszer kell rögzíteni, és módosítható, ha a kukorica és/vagy a búza árai jelentősen megváltoznak.

(2)

A pontos fizetendő összeg megállapítása érdekében az e rendelet által rögzítendő termelési visszatérítéseket súlyozni szükséges az 1722/93/EGK rendelet II. mellékletében meghatározott együtthatókkal.

(3)

A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1722/93/EGK rendelet 3. cikke (2) bekezdésében meghatározott termelési visszatérítés:

a)

10,86 EUR/t a kukoricában, a búzában, az árpában és a zabban lévő keményítő tonnájára vonatkoztatva;

b)

15,33 EUR/t a burgonyában lévő keményítő tonnájára vonatkoztatva.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 27-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187, 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 159., 1993.7.1., 112. o. A legutóbb az 1548/2004/EK rendelettel (HL L 280., 2004.8.31., 11. o.) módosított rendelet.


28.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 207/16


A BIZOTTSÁG 1149/2006/EK RENDELETE

(2006. július 27.)

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej és tejtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 15-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikkének (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az e rendelet 1. cikkének a), b), c), d), e), és g) pontjában felsorolt termékek világpiaci és közösségi árai közötti különbség export-visszatérítésből fedezhető.

(2)

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza azokat a termékeket, amelyekre visszatérítési rátát kell rögzíteni abban az esetben alkalmazva, ha ezek a termékek az 1255/1999/EK rendelet II. mellékletében felsorolt áruk formájában kerülnek kivitelre.

(3)

Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésével összhangban minden egyes szóban forgó alaptermék 100 kg-jára minden hónapban rögzíteni kell a visszatérítési rátát.

(4)

Mindazonáltal a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékek esetében magas visszatérítési ráták előzetes rögzítésével a visszatérítésekkel kapcsolatosan vállalt kötelezettségek veszélybe kerülhetnek. Szükséges megfelelő óvintézkedéseket tenni a veszély elkerülése érdekében, mindazonáltal a hosszú lejáratú szerződések megkötésének elkerülése nélkül. Az egyedi visszatérítési ráták rögzítése az ezen termékekkel kapcsolatos visszatérítések előzetes megállapítására módot ad e két cél teljesítésére.

(5)

Az 1043/2005/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a visszatérítési ráták rögzítésekor adott esetben figyelembe veendők a szóban forgó termék közös piacszervezéséről szóló rendeletnek megfelelően az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében feltüntetett alaptermékekre vagy a megfeleltetett termékekre vonatkozó, minden tagállamban alkalmazandó termelési visszatérítések, támogatások vagy azonos hatású intézkedések.

(6)

Az 1255/1999/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy támogatás nyújtható a Közösségben előállított és kazeinné feldolgozott fölözött tejre, ha ez a tej és az abból előállított kazein megfelel bizonyos feltételeknek.

(7)

A tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i 1898/2005/EK bizottsági rendelet (3) meghatározza, hogy a csökkentett árú vajat és tejszínt a bizonyos termékek előállításával foglakozó iparágak számára hozzáférhetővé kell tenni.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében és az 1255/1999/EK rendelet 1. cikkében feltüntetett, illetve az 1255/1999/EK rendelet II. mellékletében felsorolt áruk formájában exportált alaptermékekre vonatkozó visszatérítési ráták az e rendelet mellékletében foglalt termékek tekintetében a jelen melléklet szerint kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 28-án. lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 27-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o.

(3)  HL L 308., 2005.11.25., 1. o. A 2107/2005/EK rendelettel (HL L 337., 2005.12.22., 20. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre 2006. július 28-tól vonatkozó visszatérítési ráták (1)

(EUR/100 kg)

KN-kód

Leírás

Visszatérítési ráta

A visszatérítési ráta előzetes rögzítése esetén

Egyéb

ex 0402 10 19

Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint az 1,5 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 2):

 

 

a)

3501-es KN-kóddal jelölt termékek kivitelekor

b)

Egyéb termékek kivitelekor

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint a 26 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 3):

 

 

a)

A 1898/2005/EK rendelet szerint előállított, csökkentett árú, a PG 3-nak megfeleltetett termékek formájában vajat vagy tejszínt tartalmazó áruk kivitelekor

20,93

20,93

b)

Egyéb termékek kivitelekor

54,00

54,00

ex 0405 10

Súly szerint 82 % (PG 6) zsírtartalmú vaj:

 

 

a)

A 1898/2005/EK rendeletben meghatározott szabványokkal összhangban előállított, csökkentett árú vajat vagy tejszínt tartalmazó áruk kivitelekor

66,00

66,00

b)

2106 90 98 KN-kóddal jelölt, 40 % vagy nagyobb súlyú tejzsírt tartalmazó termékek kivitelekor

106,75

106,75

c)

Egyéb termékek kivitelekor

99,50

99,50


(1)  Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat 2004. október 1-jei hatállyal kezdődően nem kell alkalmazni a Bulgáriába irányuló export esetén, 2005. december 1-jei hatúllyal a Romániába irányuló export esetén és azon áruk esetén, amelyeket az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázata felsorol, és 2005. február 1-jei hatállyal kezdődően a Svájci Államszövetségbe vagy a Lichtensteini Hercegségbe exportáltak.


28.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 207/19


A BIZOTTSÁG 1150/2006/EK RENDELETE

(2006. július 27.)

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdése és az 1785/2003/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdése a mindkét rendelet 1. cikkében felsorolt termékek esetén export-visszatérítést biztosít a világpiacon tapasztalható árfolyamok és árak és a Közösségen belüli árak közti különbségek fedezésére.

(2)

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet (3) határozza meg azokat a termékeket, amelyek esetén meg kell szabni a visszatérítési rátát; amelyet akkor kell alkalmazni, ha a termékeket az 1784/2003/EK rendelet III. mellékletében vagy az 1785/2003/EK rendelet IV. mellékletében felsorolt termékek formájában exportálják.

(3)

Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésével összhangban a 100 kilogrammra vonatkozó visszatérítési rátát minden egyes érintett alaptermék esetén minden hónapra meg kell határozni.

(4)

Az azokra a visszatérítésekre bevezetett kötelezettségvállalások, amelyeket a Szerződés I. mellékletében nem szereplő mezőgazdasági termékek exportjára kívánnak nyújtani, kockázatossá válhatnak a magas visszatérítési ráta előzetes rögzítése miatt. Emiatt az ilyen jellegű helyzetekre tekintettel óvintézkedések bevezetésére van szükség, anélkül azonban, hogy a hosszú időtartamú szerződések megkötését ezzel meghiúsítanák. A visszatérítések előzetes rögzítése esetére meghatározott különleges visszatérítési ráták meghatározása olyan intézkedés, amely lehetővé teszi, hogy ezek a különféle célkitűzések egyidejűleg teljesülhessenek.

(5)

Figyelemmel az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a tésztakészítményeknek a Közösségből az Egyesült Államokba történő kiviteléről szóló, a 87/482/EGK tanácsi rendelettel (4) jóváhagyott egyezségre, a rendeltetési hely alapján különbséget kell tenni az 1902 11 00 és 1902 19 KN-kód alá tartozó termékek visszatérítése esetén.

(6)

Az 1043/2005/EK rendelet 15. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján csökkentett export-visszatérítési rátát kell meghatározni, figyelembe véve az alkalmazandó termelési visszatérítés mennyiségét, az 1722/93/EGK bizottsági rendeletnek (5) megfelelően a termékek előállításának feltételezett időszaka alatt felhasznált érintett alaptermékek esetére.

(7)

A szeszesitalok esetén az előállítás során felhasznált gabonafélék ára csekély hatást gyakorol. Mindazonáltal az Egyesült Királyság, Írország és Dánia csatlakozási szerződésének 19. jegyzőkönyve biztosítja a közösségi gabonaféléknek a gabonaalapú szeszesitalok gyártásában történő felhasználásának elősegítését célzó, szükséges intézkedések meghozatalát. Következésképpen szükség van a szeszesitalok formájában exportált gabonafélékre vonatkozó visszatérítési ráták megfelelő módosítására.

(8)

A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében és az 1784/2003/EK rendelet 1. cikkében vagy az 1785/2003/EK rendelet 1. cikkében felsorolt és az 1784/2003/EK rendelet III. mellékletében, illetőleg az 1785/2003/EK rendelet IV. mellékletében meghatározott termékek formájában exportált alaptermékekre alkalmazandó visszatérítési ráták e rendelet mellékletében kerülnek meghatározásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 27-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o.

(3)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o.

(4)  HL L 275., 1987.9.29., 36. o.

(5)  HL L 159., 1993.7.1., 112. o. A legutóbb az 1584/2004/EK rendelettel (HL L 280., 2004.8.31., 11. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékek esetén 2006. július 28-tól alkalmazandó visszatérítési ráták (1)

(EUR/100 kg)

KN-kód

A termék megnevezése (2)

Az alaptermék 100 kg-jára számított visszatérítési ráta

A visszatérítés előzetes rögzítése esetén

Egyéb

1001 10 00

Durumbúza:

 

 

– az Amerikai Egyesült Államokba szállított, 1902 11 és 1902 19 KN-kód alá tartozó termékek exportja esetén

– egyéb esetekben

1001 90 99

Közönséges búza és a kétszeres:

 

 

– az Amerikai Egyesült Államokba szállított, 1902 11 és 1902 19 KN-kód alá tartozó termékek exportja esetén

– egyéb esetekben

 

 

– – amikor az 1043/2005/EK rendelet (3) 15. cikke (3) bekezdése alkalmazandó

– – amikor a 2208 alszám (4) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

– – egyéb esetekben

1002 00 00

Rozs

1003 00 90

Árpa:

 

 

– amikor a 2208 alszám (4) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

– egyéb esetekben

1004 00 00

Zab

1005 90 00

Kukorica (csemegekukorica) a következő formában felhasználva

 

 

– keményítő:

 

 

– – amikor az 1043/2005/EK rendelet (3) 15. cikke (3) bekezdése alkalmazandó

2,742

2,742

– – amikor a 2208 alszám (4) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

1,251

1,251

– – egyéb esetekben

3,236

3,236

– az 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79 és 2106 90 55 KN-kód alá tartozó (5) glükóz, glükózszirup, maltodextrin, maltodextrinszirup

 

 

– – amikor az 1043/2005/EK rendelet (3) 15. cikke (3) bekezdése alkalmazandó

1,933

1,933

– – amikor a 2208 alszám (4) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

0,938

0,938

– – egyéb esetekben

2,427

2,427

– amikor a 2208 alszám (4) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

1,251

1,251

– egyéb (ideértve a feldolgozatlan kukoricát)

3,236

3,236

Az 1108 13 00 KN-kód alá tartozó burgonyakeményítő, hasonlóan a feldolgozott kukoricából nyerhető termékekhez

 

 

– amikor az 1043/2005/EK rendelet (3) 15. cikke (3) bekezdése alkalmazandó

2,171

2,171

– amikor a 2208 alszám (4) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

1,251

1,251

– egyéb esetekben

3,236

3,236

ex 1006 30

Teljesen hántolt rizs:

 

 

– kerekszemű

– közepesszemű

– hosszúszemű

1006 40 00

Tört rizs

1007 00 90

Nem hibrid, vetésre szánt cirokmag


(1)  Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat 2004. október 1-jén kezdődő hatállyal nem kell alkalmazni Bulgáriába irányuló export esetén, 2005. december 1-jei hatállyal a Romániába irányuló export esetén és azon áruk esetén, amelyeket az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázata felsorol, és 2005. február 1-jén kezdődő hatállyal a Svájci Államszövetségbe vagy a Liechtensteini Hercegségbe exportáltak.

(2)  Amennyiben alaptermék, illetve megfeleltetett termékek feldolgozásával előállított mezőgazdasági termékekről van szó, az 1043/2005/EK bizottsági rendelet V. mellékletében meghatározott együtthatók alkalmazandók.

(3)  Az érintett termékek a 3505 10 50 KN-kód alá tartoznak.

(4)  Az 1784/2003/EK rendelet III. mellékletében felsorolt vagy a 2825/93/EGK rendelet 2. cikkében említett termékek (HL L 258., 1993.10.16., 6. o.).

(5)  Az NC 1702 30 99, 1702 40 90 és 1702 60 90 KN-kód alá tartozó, glükóz- és fruktózszirup összekeveréséből származó szirupok esetén az export-visszatérítés csak a glükózszirupra nyújtható.


28.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 207/23


A BIZOTTSÁG 1151/2006/EK RENDELETE

(2006. július 27.)

a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazati piac közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet 32. cikkének (1) és (2) bekezdése előírja, hogy az e rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és g) pontjában felsorolt termékek világpiaci és közösségi árai közötti különbség az esetben fedezhető export-visszatérítésből, ha ezeket a termékeket e rendelet VII. mellékletében felsorolt áruk formájában exportálják.

(2)

A Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ezen visszatérítések összegének rögzítési feltételei tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza azokat a termékeket, amelyekre visszatérítési rátát kell rögzíteni, abban az esetben alkalmazva, ha ezek a termékek a 318/2006/EK rendelet VII. mellékletében felsorolt áruk formájában kerülnek kivitelre.

(3)

Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban minden egyes kérdéses alaptermékre minden hónapban 100 kg-onként rögzíteni kell a visszatérítési rátát.

(4)

A 318/2006/EK rendelet 27. cikkének (3) bekezdése meghatározza, hogy egy bizonyos terméket tartalmazó árura vonatkozó export-visszatérítés nem haladhatja meg az abban az esetben alkalmazandó visszatérítést, ha a termék további feldolgozás nélkül kerül kivitelre.

(5)

Az ebben a rendeletben rögzített visszatérítéseket előre meg lehet állapítani, mivel a piac helyzete az elkövetkezendő pár hónapban pillanatnyilag nem meghatározható.

(6)

A vállalt kötelezettségek veszélybe kerülhetnek a magas visszatérítési ráták előzetes rögzítésével, tekintettel azokra a visszatérítésekre, amelyek a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, mezőgazdasági termékeket tartalmazó áruk kivitelére nyújthatók. Ezért ilyen helyzetben szükség van óvintézkedésekre, mindazonáltal a hosszú lejáratú szerződések megkötésének elkerülése nélkül. Az egyedi visszatérítési ráta rögzítése a visszatérítések előzetes megállapítására módot ad ezeknek az eltérő céloknak a teljesítésére.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében és a 318/2006/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében és 2. cikkének 1. portjában feltüntetett, illetve a 318/2006/EK rendelet VII. mellékletében felsorolt, áru formában exportált alaptermékekre vonatkozó visszatérítési ráták ennek a rendeletnek a melléklete szerint kerültek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 27-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o.

(2)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o. A legutóbb az 544/2006/EK rendelettel (HL L 94., 2006.4.1., 24. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre 2006. július 28-tól vonatkozó visszatérítési ráták (1)

KN-kód

Leírás

Visszatérítési ráta EUR/100 kg-ban

A visszatérítési ráta előzetes rögzítése esetén

Egyéb

1701 99 10

fehér cukor

26,09

26,09


(1)  Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat 2004. október 1-jei hatállyal kezdődően nem kell alkalmazni a Bulgáriába, 2005. december 1-jei hatállyal kezdödöen a Romániába irányuló export esetén és azon áruk esetén, amelyeket az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázata felsorol, és 2005. február 1-jei hatállyal kezdődően a Svájci Államszövetségbe vagy a Lichtensteini Hercegségbe exportáltak.


28.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 207/25


A BIZOTTSÁG 1152/2006/EK RENDELETE

(2006. július 27.)

a kukoricára a 1058/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikk (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 1058/2006/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg a kukorica harmadik országokból Spanyolországba történő importálásakor igénybe vehető maximális behozatali vámkedvezményre.

(2)

Az 1839/95/EK bizottsági rendelet (3) 7. cikke szerint a Bizottság az 1784/2003/EK rendelet 25. cikkében szabályozott eljárás szerint dönthet úgy, hogy rögzíti a behozatali vámra adható maximális kedvezményt. Az említett vámkedvezmény rögzítésekor különösen az 1839/95/EK rendelet 6. és 7. cikkében foglalt kritériumokat kell figyelembe venni. A pályázat alapján szerződés kötendő valamennyi olyan ajánlattevővel, akinek az ajánlata a maximális vámkedvezménnyel azonos, vagy annál alacsonyabb összegű.

(3)

A fent említett kritériumok alkalmazása a szóban forgó gabonaféle piacainak jelenlegi helyzetére az 1. cikkben ismertetett összeg szerinti maximális behozatali vámkedvezmény rögzítését eredményezi.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2093/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében 2006. július 21. és 27. között benyújttott ajánlatok tekintetében a kukoricára adható maximális behotzatali vámkedvezmény 30,75 EUR/t-ban került rögzítésre, 169 089 t-ban maximált globális mennyiségre.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 27-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 192., 2006.7.13., 10. o.

(3)  HL L 177., 1995.7.28., 4. o. A legutóbb az 1558/2005/EK rendelettel (HL L 249., 2005.9.24., 6. o.) módosított rendelet.


28.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 207/26


A BIZOTTSÁG 1153/2006/EK RENDELETE

(2006. július 27.)

a közönséges búza exportjára az 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésének elsö albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 936/2006/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg közönséges búza exportjára szóló export-visszatérítésekre egyes harmadik országokba irányuló kivitel tekintetében.

(2)

A gabonák export-visszatérítésének odaítéléséről és a gabonapiacon kialakuló zavarok esetén hozandó intézkedésekről szóló 1766/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó bizonyos részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendele (3) 7. cikke alapján a Bizottság úgy dönt, hogy – a meghirdetett pályázatok alapján – nem hirdet ki nyertest.

(3)

Figyelembe véve mindenekelőtt az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében meghatározott szempontokat, maximális export-visszatérítés rögzítése nem indokolt.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 936/2006/EK rendeletben közzétett, a közönséges búza export-visszatérítésére vonatkozó pályázati felhívásra válaszul beérkezett, 2006. július 21. és 27. között értesített pályázatokkal kapcsolatban semmilyen intézkedést nem kell tenni.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 28-án lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 27-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 172., 2006.6.24., 6. o.

(3)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


28.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 207/27


A BIZOTTSÁG 1154/2006/EK RENDELETE

(2006. július 27.)

a 327/98/EK rendelet értelmében 2006 júliusának első tíz munkanapja során benyújtott, rizs behozatalára irányuló kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a rizs és a törmelékrizs behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 1998. február 10-i 327/98/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

Azon mennyiségek vizsgálata szerint, amelyekre rizs tekintetében behozatali engedélyek iránti kérelmeket adtak be a 2006. júliusi részlet keretében, helyénvaló a szóban forgó kérelmekben szereplő mennyiségekre – adott esetben csökkentési együttható alkalmazásával – behozatali engedélyek kibocsátását előírni, valamint a rendelkezésre álló, illetve a következő részletre átvezetendő mennyiségeket és a különböző kontingensek keretében rendelkezésre álló teljes mennyiségeket meghatározni.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A rizsre vonatkozóan a 327/98/EK rendelet által megnyitott vámkontingens keretében 2006 júliusának első tíz munkanapja során benyújtott és a Bizottságnak bejelentett kérelmek tekintetében csökkentési együtthatót kell alkalmazni a rendelet mellékletében meghatározott százalékos arányok szerint.

(2)   A 2006. júliusi részlet keretében rendelkezésre álló, illetve a következő részletre átvezetendő mennyiségeket, valamint a 2006. szeptemberi részlet keretében rendelkezésre álló teljes mennyiségeket a melléklet rögzíti.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 27-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 96.o. A 247/2006/EK rendelettel (HL L 42., 2006.2.14., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 37., 1998.2.11., 5. o. A legutóbb a 965/2006/EK rendelettel (HL L 176., 2006.6.30., 12. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 2006. júliusi részlet keretében igényelt mennyiségekre alkalmazandó százalékos csökkentések mértéke és a következő részletre átvitt mennyiségek:

a)

A 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában a 1006 30 KN-kód alá tartozó hántolt vagy félig hántolt rizsre előírt kontingens

Származás

Tételszám

A 2006. júliusi részlet keretében alkalmazott százalékos csökkentés

A 2006. szeptemberi részletre átvitt mennyiség

(tonnában)

A 2006. szeptemberi részlet keretében rendelkezésre álló teljes mennyiség

(tonnában)

Amerikai Egyesült Államok

09.4127

0 (1)

7 650,306

7 650,306

Thaiföld

09.4128

0 (1)

708,210

708,210

Ausztrália

09.4129

0 (1)

451,5

451,5

Más országok

09.4130

b)

A 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában a 1006 20 KN-kód alá tartozó hántolt rizsre előírt kontingens

Származás

Tételszám

A 2006. júliusi részlet keretében alkalmazott százalékos csökkentés

A 2006. októberi részletre átvitt mennyiség

(tonnában)

A 2006. októberi részlet keretében rendelkezésre álló teljes mennyiség

(tonnában)

Az összes ország

09.4148

66,8156

0

0

c)

A 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének c) pontjában a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizsre előírt kontingens

Származás

Tételszám

A 2006. júliusi részlet keretében alkalmazott százalékos csökkentés

Thaiföld

09.4149

0 (2)

Ausztrália

09.4150

0 (2)

Guyana

09.4152

0 (2)

Amerikai Egyesült Államok

09.4153

0 (2)

Más országok

09.4154

98,2456

d)

A 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének d) pontjában a 1006 30 KN-kód alá tartozó hántolt vagy félig hántolt rizsre előírt kontingens

Származás

Tételszám

A 2006. júliusi részlet keretében alkalmazott százalékos csökkentés

A 2006. szeptemberi részletre átvitt mennyiség

(tonnában)

A 2006. szeptemberi részlet keretében rendelkezésre álló teljes mennyiség

(tonnában)

Thaiföld

09.4112

98,4928

0

0

Amerikai Egyesült Államok

09.4116

India

09.4117

Pakisztán

09.4118

Más országok

09.4119

Az összes ország

09.4166

98,6067

0

0


(1)  A kérelemben feltüntetett mennyiségre kiadott engedély.

(2)  A kérelemben feltüntetett mennyiségre kiadott engedély.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

28.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 207/30


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. július 11.)

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság cseh, német, észt, spanyol, francia, olasz, lett, litván, luxemburgi, magyar, máltai, osztrák, szlovén és szlovák tagjainak kinevezéséről

(2006/524/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 259. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 167. cikkére,

tekintettel a Bizottság véleményére,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság jelenlegi tagjainak hivatali ideje 2006. szeptember 20-án lejár. Ezért ki kell nevezni a bizottság tagjait a 2006. szeptember 21-től kezdődő újabb négyéves időszakra.

(2)

A cseh, német, észt, spanyol, francia, lett, litván, luxemburgi, magyar, máltai, osztrák, szlovén és szlovák kormány benyújtotta listáit, amelyek annyi jelöltet tartalmaznak, ahány helyet számukra a szerződések biztosítanak.

(3)

Az olasz kormány egy huszonkét jelöltet tartalmazó listát nyújtott be. Egy későbbi szakaszban javaslatot tesz további két jelöltre a lista kiegészítése és a szerződésekben számára biztosított helyekkel megegyező számú jelölt állítása céljából,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács a 2006. szeptember 21-től2010. szeptember 20-ig terjedő időszakra az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjaivá nevezi ki azokat a személyeket, akiknek a neve az e határozat mellékletében található listán szerepel.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. HEINÄLUOMA


MELLÉKLET

Cseh Köztársaság

 

Ms Helena ČORNEJOVÁ

Head of the Socio-Economic Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Ms Vladimíra DRBALOVÁ

Director of the Department of International Organisations and EU Affairs, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP)

 

Mr Roman HAKEN

Executive Director of the Center for Community Organizing (CCO)

 

Mr Ludvík JÍROVEC

Director of Corporate Company STAŇKOV Inc. (Společný podnik STAŇKOV a.s.), member of the Czech Agrarian Chamber

 

Mr Vladimír MATOUŠEK

Advisor in the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Jaroslav NĚMEC

Director of the Archdiocesan Charity Prague, Chair of the Board of the Central Bohemian Regional Council of Humanitarian Organisations

 

Ms Dana ŠTECHOVÁ

Advisor of the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Josef SUCHEL

Advisor in social affairs, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Pavel TRANTINA

Director of the Secretariat and Chair of the Board of the Czech Council for Children and Youth

 

Mr Ivan VOLEŠ

Deputy Secretary, Economic Chamber of the Czech Republic (HK ČR)

 

Mr Josef ZBOŘIL

Member of the Board of Directors, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP)

 

Ms Marie ZVOLSKÁ

Member of the Confederation of Employers’ and Entrepreneurs’ Associations of the Czech Republic

Németország

 

Frau Karin ALLEWELDT

Referatsleiterin internationale Gewerkschaftspolitik beim Bundesvorstand des DGB

 

Frau Annelie BUNTENBACH

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB

 

Diplom-Volkswirt Peter CLEVER

Mitglied der Hauptgeschäftsführung Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

 

Dr. Göke FRERICHS

Präsidiumsmitglied Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels

 

Dr. Renate HEINISCH

Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) e.V.

 

Herr Adalbert KIENLE

Stellvertretender Generalsekretär Deutscher Bauernverband e.V.

 

Diplom-Volkswirt Peter KORN

Leiter des Bereichs Umwelt und Energie und Leiter des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) in Brüssel

 

Herr Jochen LEHNHOFF

Mitglied des Vorstandes Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.

 

Herr Claus MATECKI

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB

 

Herr Arno METZLER

Hauptgeschäftsführer Bundesverband der Freien Berufe

 

Herr Erhard OTT

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes von Ver.di

 

Dr. Volker J. PETERSEN

Stellvertretender Generalsekretär Deutscher Raiffeisenverband e.V.

 

Herr Lutz RIBBE

Direktor bei der Stiftung Europäisches Naturerbe und Mitglied des Bundesvorstandes BUND

 

Herr Jörg RUSCHE

Geschäftsführer Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V.

 

Herr Manfred SCHALLMEYER

Beauftragter des 1. Vorsitzenden der IG Metall

 

Herr Hanns-Eberhard SCHLEYER

Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH)

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Heiko STEFFENS

Verbraucherzentrale Bundesverband

 

Herr Frank STÖHR

Stellvertretender Bundesvorsitzender dbb Beamtenbund und Tarifunion

 

Graf Alexander von SCHWERIN

Betriebsrat DVG

 

Dr. Ludolf von WARTENBERG

Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Präsidiums Bundesverband der Deutschen Industrie

 

Herr Hans-Joachim WILMS

Stellvertretender Bundesvorsitzender Bundesvorstand IG Bauen-Agrar-Umwelt Büro Berlin, VB III

 

Prof. Dr. Gerd WOLF

Direktor a.D. am Institut für Plasmaphysik des Forschungszentrums Jülich

 

Herr Wilfried WOLLER

Mitglied des Geschäftsführenden Hauptvorstandes der IG Bergbau, Chemie, Energie

 

Gräfin Soscha zu EULENBURG

Vizepräsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes DRK-Generalsekretariat

Észtország

 

Ms Eve PÄÄRENDSON

Estonian Employers’ Confederation

 

Ms Kristina TSHISTOVA

Estonian Chamber of Commerce and Industry

 

Ms Liina CARR

Confederation of Estonian Trade Unions

 

Ms Mare VIIES

Estonian Employees' Unions' Confederation

 

Ms Mall HELLAM

Network of the Estonian Nonprofit Organiszations (NENO)

 

Mr Meelis JOOST

The Estonian Chamber of Disabled People

 

Mr Kaul NURM

Estonian Farmers' Federation

Spanyolország

 

D. Pedro BARATO TRIGUERO

Presidente Nacional de ASAJA

 

D. Rafael BARBADILLO LÓPEZ

Subdirector General de la Federación Española de Empresas de Transportes de Viajeros (ASINTRA)

 

D. Miguel Ángel CABRA DE LUNA

Vocal de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social

 

Da Lourdes CAVERO MESTRE

Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Francisco CEBALLO HERRERO

Asociación General de Consumidores (Asgeco)

 

Da Ma Carmen COBANO SUÁREZ

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

 

D. José María ESPUNY MOYANO

Consejero de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)

 

D. José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO

Director para la Unión Europea de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

Da Laura GONZÁLEZ DE TXABARRI ETXANIZ

Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical ELA, Responsable del Departamento Internacional

 

D. Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER

Asociación de Usuarios de Comunicación (AUC)

 

Da Margarita LÓPEZ ALMENDARIZ

Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Juán MENDOZA CASTRO

Colaborador de UGT para asuntos internacionales

 

D. Juan MORENO PRECIADOS

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Ángel PANERO FLORES

Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Javier SÁNCHEZ ANSÓ

Miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG, Responsable de Relaciones Internacionales, Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural

 

Da María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Sergio SANTILLÁN CABEZA

Abogado, Unión General de Trabajadores (UGT)

 

D. Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE

Gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congelados (OPAGAC)

 

D. José SARTORIUS ÁLVAREZ DE BOHÓRQUEZ

Consejero del Banco Popular Español

 

D. José Maria ZUFIAUR NARVAIZA

Director del grupo de análisis sociolaborales LABOUR

Franciaország

 

M. Jean-Paul BASTIAN

Vice-président, FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles)

 

Mme Laure BATUT

Assistante confédérale au secteur international et Europe (Force ouvrière)

 

M. Jean-Michel BLOCH-LAINE

Président, UNIOPSS (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux)

 

M. Lucien BOUIS

Conseiller du président de l’UNAF, UNAF (Union nationale des associations familiales)

 

M. Gilbert BROS

Vice-président, APCA (Assemblée permanente des chambres d’agriculture)

 

M. Stéphane BUFFETAUT

Chargé de mission Europe, UTP (Union des transports publics)

 

M. Bruno CLERGEOT

Membre du conseil confédéral, CNMCCA (Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles)

 

M. Hervé COUPEAU

Membre du bureau, CNJA (Centre national des jeunes agriculteurs)

 

M. Gérard DANTIN

Chargé de mission au sein du secteur Europe et international, CFDT (Confédération française démocratique du travail)

 

Francis DAVOUST

Vice-président du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA), UPA (Union professionnelle artisanale) et APCMA

 

M. Pierre GENDRE

Assistant confédéral au secteur international et Europe, FO (Force ouvrière)

 

M. Hubert GHIGONIS

Vice-président, CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises)

 

M. Bernard HUVELIN

Vice-président de la Fédération française du bâtiment, MEDEF (Mouvement des entreprises de France)

 

Mme An LENOUAIL-MARLIERE

Membre de la Confédération exécutive confédérale, CGT (Confédération générale du travail)

 

M. Georges LIAROKAPIS

Délégué national, pôle service — cadre de vie — Europe et international, CGC/CFE (Confédération générale des cadres)

 

Mme Reine-Claude MADER-SAUSSAYE

Secrétaire générale de la confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie, membre du conseil de la concurrence, CLVC (Association consommation, logement et cadre de vie)

 

M. Henri MALOSSE

Directeur, conseiller pour les affaires européennes auprès de la présidence de l’ACFCI, ACFCI (Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie)

 

M. André-Luc MOLINIER

Directeur adjoint — coordination Europe, MEDEF (Mouvement des entreprises de France)

 

Mme Béatrice OUIN

Chargée de mission au sein du secteur Europe et international, CFDT (Confédération française démocratique du travail)

 

M. Jean-Paul PANZANI

Membre du comité exécutif, président des mutuelles de France, FNMF (Fédération nationale de la mutualité française)

 

Mme Evelyne PICHENOT

Présidente de la délégation pour l’Union européenne du Conseil économique et social, CES (Conseil économique et social)

 

Mme Nicole PRUD’HOMME

Vice-présidente, CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens)

 

M. Jacques REIGNAULT

Vice-président délégué, président de la commission des affaires européennes et internationales, UNAPL (Union nationale des professions libérales)

 

M. Daniel RETUREAU

Conseiller à l’espace confédéral Europe-international, CGT (Confédération générale du travail)

Olaszország

 

Sig. Maurizio ANGELO

in rappresentanza CIDA

 

Sig. Paolo BEDONI

in rappresentanza di COLDIRETTI

 

Sig. Umberto BURANI

in rappresentanza di ABI

 

Sig. Mario CAMPLI

in rappresentanza LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE

 

Sig. Claudio CAPPELLINI

in rappresentanza di CONFARTIGIANATO

 

Sig. Francesco CAVALARO

in rappresentanza CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)

 

Sig. Carmelo CEDRONE

in rappresentanza UIL

 

Sig. Franco CHIRIACO

in rappresentanza CGIL

 

Sig. Roberto CONFALONIERI

in rappresentanza CONFEDIR

 

Sig.ra Susanna FLORIO

in rappresentanza CGIL

 

Sig. Angelo GRASSO

in rappresentanza Confcooperative

 

Sig. Edgardo Maria IOZIA

in rappresentanza UIL

 

Sig. Luca JAHIER

in rappresentanza ACLI

 

Sig. Sandro MASCIA

in rappresentanza di CONFAGRICOLTURA

 

Sig.ra Rosa Angela MAURO

in rappresentanza SIN.PA

 

Sig. Paolo NICOLETTI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig. Antonio PEZZINI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig.ra Renata POLVERINI

in rappresentanza UGL

 

Sig. Virgilio RANOCCHIARI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig. Corrado ROSSITTO

in rappresentanza CIU

 

Sig. Claudio ROTTI

in rappresentanza di CONFCOMMERCIO

 

Sig. Valerio SALVATORE

in rappresentanza CONFSAL

Lettország

 

Ms Gunta ANČA

The Latvian Umbrella Body for Disability Organisations SUSTENTO, Chairperson

 

Mr Andris BĒRZIŅŠ

Parex Bank, member of the Board; AB konsultants, owner

 

Mr Vitālijs GAVRILOVS

20 Ice-Balt Invest ehf, Vice-chairman; LTD “Vitalian”, Chairman of the Board; JSC Grindex, Vice-chairman of the Board

 

Ms Irina HOMKO

Free Trade Union Confederation of Latvia, Expert in social and economic and health care matters

 

Mr Viesturs KOCIŅŠ

Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI), Head of the Foreign Trade Document Department

 

Mr Armands KRAUZE

Latvian Beekeepers Association, Board Chairman, project manager

 

Mr Pēteris KRĪGERS

Free Trade Union Confederation of Latvia, President; Member of Consultative board of Latvian Social insurance government agency

Litvánia

 

Mr Danukas ARLAUSKAS

Director General, Lithuanian Confederation of Business Employers

 

Mr Linas LASIAUSKAS

Deputy Director General, Lithuanian Apparel and Textile Industry Association

 

Mr Vitas MAČIULIS

Director General, Association of Lithuanian Chambers of Commerce, Industry and Crafts

 

Mr Gintaras MORKIS

Deputy Director General, Lithuanian Confederation of Industrialists

 

Ms Daiva KVEDARAITĖ

Director, Information and external relations centre of Lithuanian Trade Union „Solidarumas”

 

Mr Algirdas Aleksandras KVEDARAVIČIUS

Vice-chairperson, Lithuanian Trade Union Confederation

 

Ms Inga PREIDIENĖ

Vice-chairperson, Lithuanian Labour Federation Youth Organization

 

Mr Zenonas Rokus RUDZIKAS

President, Lithuanian Academy of Sciences

 

Mr Algirdas ŠIUPŠINSKAS

Member of the Board, Lithuanian Consumer Association

Luxemburg

 

M. Paul JUNCK

Secrétaire général Arcelor

 

M. Raymond HENCKS

Membre du comité exécutif de la Confédération générale de la fonction publique (CGFP)

 

M. Jean-Claude REDING

Président de la Confédération générale du travail — Luxembourg (CGT-L/OGBL)

 

Mme Josiane WILLEMS

Directeur de la Centrale paysanne luxembourgeoise (CPL)

 

M. Paul RECKINGER

Président de la chambre des métiers du Grand-Duché de Luxembourg

 

M. Robert SCHADECK

Coordinateur de mesures sociales de réinsertion (Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens — LCGB)

Magyarország

 

Mr Miklós BARABÁS

Director, European House Society

 

Ms Ágnes CSER

Vice-chairman, Forum for the Co-Operation of Trade Unions, Confederation of Unions of Professionals

 

Mr Antal CSUPORT

Acting Director, National Association of Strategic and Public Utility Companies

 

Mr István GARAI

Acting chairman, National Association for Consumer Protection

 

Dr Mária HERCZOG

Technical leader, Family, Youth, Children Public Benefit Organisation

 

Mr József KAPUVÁRI

Member of the Board, National Confederation of Hungarian Trade Unions

 

Ms Erika KOLLER

Head of International Department, Democratic League of Free Trade Unions

 

Mr Tamás NAGY

Chairman, National Federation of Agricultural Cooperatives and Producers

 

Dr Miklós PÁSZTOR

Expert, National Federation of Worker's Councils

 

Dr János TÓTH

Chairman responsible for International Affairs, Association of the Hungarian Industrial Parks

 

Dr Péter VADÁSZ

Co-chairman, Federation of Hungarian Employers and Industrialists

 

Mr János VÉRTES

Director of International Relations, National Federation of Traders and Caterers

Málta

 

Ms Grace ATTARD

President of the National Council of Women

 

Mr Edwin CALLEJA

Federation of Industries (FOI)

 

Ms Anna Maria DARMANIN

Union Ħaddiema Magħqudin

 

Mr Michael PARNIS

General Workers Union

 

Ms Sylvia SCIBERRAS

Malta Chamber of Small and Medium Enterprises (GRTU)

Ausztria

 

Frau Mag. Eva BELABED

Leiterin der Stabstelle EWSA und Internationale Angelegenheiten, Arbeiterkammer Oberösterreich

 

Herr Mag. Thomas DELAPINA

Mitglied der wissenschaftlichen Abteilung, Arbeiterkammer Wien; Geschäftsführer des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen

 

Herr Mag. Wolfgang GREIF

Bereichsleiter der Abteilung Europa, Konzerne und internationale Beziehungen in der Gewerkschaft der Privatangestellten

 

Frau Waltraud KLASNIC

Landeshauptmann a.D.

 

Herr Dr. Johannes KLEEMANN

„Konsulent der Industriellenvereinigung, ehem. Vorstandsmitglied der Industriellenvereinigung“

 

Herr Mag. Hans KLETZMAYR

Vorsitzender des „Nationalkomitees der Österreichischen Land- und Forstwirtschaft“

 

Herr Dipl.-Ing. Johann KÖLTRINGER

Hauptabteilungsleiter des Österreichischen Raiffeisenverbandes

 

Herr Mag. Heinz PETER

Direktor der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Vorarlberg

 

Frau Mag. Evelyn REGNER

Leiterin des ÖGB Europabüros in Brüssel

 

Frau Mag. Christa SCHWENG

Referentin — Wirtschaftskammer Österreich, Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit

 

Frau Dr. Anne-Marie SIGMUND

Europabeauftragte des Bundeskomitees der freien Berufe Österreichs

 

Herr Gustav ZÖHRER

Internationaler Sekretär der Gewerkschaft Metall-Textil

Szlovénia

 

G. Bojan HRIBAR

sekretar Sindikata vzgoje, izobraževanja in raziskovalne dejavnosti

 

G. Martin NOSE

član upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in direktor Zadružne zveze Slovenije

 

G. Dušan REBOLJ

predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Slovenije

 

Ga. Metka ROKSANDIĆ

izvršna sekretarka Predsedstva Zveze svobodnih sindikatov Slovenije

 

G. Primož ŠPORAR

direktor Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij

 

G. Mag. Cveto STANTIČ

podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije

 

G. Dare STOJAN

član upravnega odbora Obrtne zbornice Slovenije in predsednik Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije

Szlovákia

 

Vladimír BÁLEŠ

prezident, Slovenská rektorská konferencia

 

Martin CHREN

riaditeľ, Nadácia F. A. Hayeka

 

Martin KREKÁČ

prezident, Centrum pre hospodársky rozvoj – Podnikateľská aliancia Slovenska

 

Vladimír MOJŠ

viceprezident, Konfederácia odborových zväzov

 

Ján ORAVEC

člen prezídia, Republiková únia zamestnávateľov

 

Naile PROKEŠOVÁ

poradca, Konfederácia odborových zväzov

 

Eugen ŠKULTÉTY

viceprezident, Konfederácia odborových zväzov

 

Juraj STERN

predseda správnej rady, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

 

Patrik ZOLTVÁNY

člen, Republiková únia zamestnávateľov


Európai Központi Bank

28.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 207/39


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2006. július 14.)

az euro-készpénzcserére való egyes előkészületekről és az eurobankjegyek és -érmék elő- és továbbszállításáról

(EKB/2006/9)

(2006/525/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 16. és 26.4. cikkére,

mivel:

(1)

Az euro bevezetéséről szóló, 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendelet (1) 10. cikke alapján „az egyes tagállamokban végrehajtott készpénzcsere dátumától kezdődően az EKB és a részt vevő tagállamok központi bankjai euróban denominált eurobankjegyeket hoznak forgalomba a részt vevő tagállamokban”.

(2)

Az euro jövőben részt vevő tagállamokban való zavartalan bevezetésének biztosítása érdekében a különböző lehetséges nemzeti készpénzcsere-forgatókönyvek figyelembevételével jogi keretrendszert kell kialakítani annak érdekében, hogy lehetővé tegyék e tagállamok nemzeti központi bankjai (NKB-k) számára eurobankjegyek és -érmék kölcsönvételét az eurorendszertől, azoknak a készpénzcsere időpontja előtti elő- és továbbszállítása céljából.

(3)

Az eurobankjegyek és -érmék jogosult szerződő felek számára való előszállítása és a készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személyek számára való továbbszállítása hozzá fog járulni a készpénzcsere zavartalan végrehajtásához, az euro bevezetésével kapcsolatos logisztikai terhek enyhítéséhez, és a kettős készpénzforgalommal kapcsolatos költségek csökkentéséhez.

(4)

Az eurobankjegyek és -érmék elő- és továbbszállítása nem vezethet az ilyen eurobankjegyek és -érmék forgalomba hozatalához, mivel azok a készpénzcsere időpontját megelőzően nem rendelkeznek a törvényes fizetőeszköz minőségével a jövőben részt vevő tagállamokban; ennek megelőzése érdekében tehát az eurobankjegyek és -érmék kölcsönadására vonatkozó szerződéses megállapodásoknak olyan kötelezettségeket kell tartalmazniuk, amelyek meghatározott korlátozásokat írnak elő a jogosult szerződő felek és a készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személyek számára.

(5)

A jogosult szerződő felek számára történő előszállítás és a készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személyek számára történő továbbszállítás csak akkor történhet meg, ha a jövőben részt vevő tagállam jogszabályi rendelkezései megfelelő védelmet nyújtanak, vagy az érintett felek között szerződéses megállapodások jöttek létre a következőkre vonatkozóan: i. eurobankjegyek és -érmék kölcsönadása előszállítás céljára; ii. az előszállítás; és iii. a továbbszállítás.

(6)

Ennek az iránymutatásnak a következőket kell megállapítania: i. az elő- és a továbbszállításra vonatkozó szerződéses keretrendszer és feltételek meghatározására vonatkozó szabályok; ii. az elő- és a továbbszállítással kapcsolatban betartandó számviteli és pénzügyi jelentési követelmények; és iii. az elő- és a továbbszállított eurobankjegyek és -érmék biztosítására vonatkozó megfelelő rendelkezések.

(7)

Míg az euroérmék kibocsátását szabályozó rendszer kialakítása a részt vevő tagállamok elsődleges hatásköre, az eurorendszerhez csatlakozó NKB-k alapvető szerepet játszanak az euroérmék elosztásában. Ezért az iránymutatás euroérmékre vonatkozó rendelkezéseit olyan ajánlásoknak kell tekinteni, amelyeket az NKB-knak a jövőben részt vevő tagállamok hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságai által az euroérmék kibocsátására létrehozandó keretrendszeren belül kell alkalmazniuk.

(8)

Az eurorendszerhez csatlakozó NKB-k eurobankjegyekkel és -érmékkel előszállítás céljából történő ellátása bizonyos pénzügyi kockázatokkal jár. E kockázatok fedezésére az eurorendszerhez csatlakozó NKB-knak kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy visszafizetik az eurorendszertől kölcsönvett eurobankjegyeket a jövőben rájuk megállapítandó bankjegy-előállításban való részesedési előírások teljesítésével. Az előszállítás továbbá csak akkor engedélyezhető, ha a jogosult szerződő felek megfelelő, elfogadható fedezetet bocsátanak az érintett, eurorendszerhez csatlakozó NKB rendelkezésére.

(9)

Az eurorendszerhez tartozó és az eurobankjegyeket és -érméket előszállítás céljára átadó NKB-nak, valamint az eurorendszerhez csatlakozó NKB-knak egyedi szerződéses megállapodásokat kell kötniük az ezen iránymutatásban meghatározott szabályok és eljárások betartására.

(10)

Amennyiben a jövőben részt vevő tagállamokban hatályos nemzeti jogszabályi rendelkezések nem biztosítják az egyenértékű szabályok és eljárások alkalmazását, az elő- és a továbbszállítás tekintetében ebben az iránymutatásban meghatározott feltételeket bele kell foglalni az eurorendszerhez csatlakozó NKB-k, a jogosult szerződő felek és a készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személyek közötti szerződéses megállapodásokba.

(11)

Az EKB-t – mint az előszállítás koordinátorát – előzetesen értesíteni kell az előszállítás iránti kérelmekről, valamint az eurorendszerhez csatlakozó NKB-knak értesíteniük kell az EKB-t az előszállításra vonatkozó bármely döntésről,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen iránymutatás alkalmazásában:

„előszállítás” az eurobankjegyek és -érmék fizikai szállítása az eurorendszerhez csatlakozó valamely NKB által a jogosult szerződő felek részére, a jövőben részt vevő tagállam területén, az előszállítási/továbbszállítási időszak alatt;

„előszállítási/továbbszállítási időszak” az az időszak, amely alatt az előszállítás/továbbszállítás történik, ami nem kezdődik meg korábban, mint a készpénzcsere dátuma előtt számított négy hónap, és ami a készpénzcsere dátumán helyi idő szerint 0 óra 0 perckor végződik;

„továbbszállítás” az előszállított eurobankjegyek és -érmék valamely jogosult szerződő fél által a készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személyek részére történő szállítása, a jövőben részt vevő tagállam területén, az előszállítási/továbbszállítási időszak alatt;

„euroövezet” a részt vevő tagállamok területe;

„készpénzcsere dátuma” az a nap, amelyen az eurobankjegyek és -érmék valamely adott, jövőben részt vevő tagállamban törvényes fizetőeszközzé válnak;

„részt vevő tagállam” azok a tagállamok, amelyek bevezették az eurót;

„jövőben részt vevő tagállam” valamely olyan nem részt vevő tagállam, amely megfelel az euro bevezetéséhez szükséges feltételeknek, és amellyel kapcsolatban (a Szerződés 122. cikkének (2) bekezdése szerint) határozatot hoztak az eltérés megszüntetéséről;

„nem részt vevő tagállam” azok a tagállamok, amelyek nem vezették be az eurót;

„eurorendszer” a részt vevő tagállamok NKB-i és az EKB;

„jogosult szerződő fél” az 5. cikkben meghatározott jogalany, amely megfelel az eurobankjegyek és -érmék előszállítás céljára történő átvételére vonatkozó előírásoknak;

„készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személyek” olyan meghatározott kereskedelmi célcsoportok (mint például a kiskereskedők, a készpénzzel működő automatákat üzemeltető szervezetek és a pénzfeldolgozó és -szállító szervezetek), amelyek ugyanabban a jövőben részt vevő tagállamban találhatók, mint a jogosult szerződő fél, valamint amelyeknek – a jogosult szerződő fél álláspontja szerint – fennáll jogos szükségletük a továbbszállításra, és képesek a továbbszállítással kapcsolatos követelmények betartására;

„pénzfeldolgozó és -szállító szervezet” a hitelintézetek számára bankjegy- és érmeszállítási, tárolási és kezelési szolgáltatást nyújtó jogalany;

„eurorendszerhez tartozó NKB” valamely részt vevő tagállam NKB-ja;

„eurorendszerhez csatlakozó NKB” valamely jövőben részt vevő tagállam NKB-ja;

„elfogadható fedezet” a 8. cikkben meghatározott fedezet;

„az eurorendszerhez tartozó, szállító NKB” az eurorendszerhez tartozó olyan NKB, amely az eurorendszerhez csatlakozó valamely NKB számára előszállítás céljából eurobankjegyeket és -érméket szállít, függetlenül attól, hogy jogi értelemben az eurorendszerhez tartozó mely NKB e bankjegyek és érmék tulajdonosa;

„készpénzcseréhez szükséges mennyiség” az eurobankjegyek és -érmék azon mennyisége, amelyre valamely jövőben részt vevő tagállamnak várhatóan szüksége lesz a készpénzcsere dátumán az egyéves időszakra vonatkozó igények kielégítéséhez;

„eurorendszer üzleti nap” olyan nap, amelyen az EKB, illetve egy vagy több NKB nyitva tart, amelyen a TARGET vagy azt helyettesítő rendszer nyitva tart, és ami elszámolási nap az euro pénzpiaci műveletek és az eurót érintő devizaműveletek vonatkozásában;

„TARGET” a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszer;

„hitelintézet” a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2000. március 20-i 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott vállalkozás;

„megszűnő pénznem” a jövőben részt vevő tagállamnak a készpénzcsere dátuma előtti nemzeti fizetőeszköze.

2. cikk

Az iránymutatás rendelkezéseinek alkalmazhatósága

(1)   Az ezen iránymutatásban az elő- és a továbbszállításra meghatározott szabályokat és eljárásokat az elő- és a továbbszállítási megállapodások tekintetében alkalmazni kell tekintet nélkül arra, hogy az eurorendszerhez csatlakozó NKB: i. kölcsönbe veszi-e az előszállítandó bankjegyeket és érméket; vagy ii. előállítja, illetve beszerzi-e azokat.

(2)   Ez az iránymutatás nem vonatkozik az eurobankjegyek vagy -érmék eurorendszerhez tartozó NKB-k által a nem részt vevő tagállamok NKB-jai számára való fizikai szállítására, amíg az utóbbiak nem rendelkeznek az eurorendszerhez csatlakozó NKB jogállásával.

II.   FEJEZET

EUROBANKJEGYEK ÉS -ÉRMÉK KÖLCSÖNADÁSA ELŐSZÁLLÍTÁS CÉLJÁRA

3. cikk

Szállítás

(1)   Esettől függően egy vagy több, eurorendszerhez tartozó NKB szállíthat eurobankjegyeket és -érméket, az előszállítás végrehajtásához és a készpénzcseréhez szükséges mennyiség fedezése céljára az eurorendszerhez csatlakozó NKB részére.

(2)   Az eurorendszerhez tartozó szállító NKB nem kérhet fedezetet az eurorendszerhez csatlakozó, átvevő NKB-tól.

(3)   Az eurorendszerhez tartozó valamely NKB mindaddig nem szállít eurobankjegyeket és -érméket az eurorendszerhez csatlakozó valamely NKB részére, amíg az eurorendszerhez tartozó szállító NKB és az eurorendszerhez csatlakozó, átvevő NKB nem kötött olyan szerződéses megállapodást, amelynek alapján alkalmazni kell az ebben az iránymutatásban meghatározott feltételeket az eurobankjegyek és -érmék az eurorendszerhez csatlakozó NKB-nak való kölcsönadására, és ennélfogva azokat az elő- és a továbbszállításról szóló megállapodások megkötésekor is alkalmazni kell.

(4)   Az eurobankjegyek és -érmék szállítása nem kezdődik meg a nem részt vevő tagállam eltérésének megszüntetéséről a Szerződés 122. cikke (2) bekezdésének megfelelő határozat meghozatala előtt.

(5)   Az EKB – az eurorendszerhez tartozó szállító NKB-val folytatott konzultációt követően – egyértelműen meghatározza az eurobankjegyek és -érmék szállítására igénybe vehető készleteket, valamint az eurorendszerhez tartozó szállító NKB nevét. Az eurorendszerhez tartozó szállító NKB-nak biztosítania kell azt, hogy döntés szülessen az ilyen készletek visszapótlásáról.

4. cikk

Az eurobankjegyek és -érmék kölcsönadására vonatkozó feltételek

(1)   Az e cikkben meghatározott feltételek a 3. cikk (3) bekezdésében említett szerződéses megállapodásokban kerülnek előírásra.

(2)   Minden szerződéses megállapodásban meg kell határozni a pontos mennyiséget (a szállítandó eurobankjegyek és -érmék címletei szerinti bontásban) és a szállítás időpontját.

(3)   Az előszállítás végrehajtásához és a készpénzcseréhez szükséges mennyiség fedezése céljából azon biztonsági és biztosítási szabályokkal összhangban szállítják az eurobankjegyeket és -érméket az eurorendszerhez csatlakozó valamely NKB számára, amelyek általában vonatkoznak az eurobankjegyek és -érmék NKB-k között nagy tételben történő továbbítására. A szállított eurobankjegyek és -érmék megsemmisülésének, elveszésének, ellopásának és elrablásának kockázata attól a pillanattól száll át az eurorendszerhez csatlakozó NKB-ra, amikor az eurobankjegyek és -érmék elhagyják az eurorendszerhez tartozó szállító NKB értéktárát.

(4)   Az eurorendszerhez csatlakozó NKB fizeti az eurobankjegyek és -érmék szállítási költségeit, amelyek az eurorendszerhez tartozó NKB-tól a csatlakozó NKB-hoz történő szállítása során merülnek fel. Az eurorendszerhez tartozó szállító NKB biztosítja, hogy a szállítást hatékonyan végezzék.

(5)   Ha az eurorendszerhez csatlakozó NKB-nak a készpénzcsere dátumától számított tizenkét hónapon belül nagy tételben van szüksége eurobankjegyekre és -érmékre az eurorendszertől, ezek az igények a készpénzcseréhez szükséges mennyiség részének minősülnek, és azok kezelése a visszafizetés tekintetében az előszállított eurobankjegyekhez és -érmékhez hasonló módon történik a (6)–(8) bekezdésben előírtak szerint. Minden más vonatkozásban az ilyen igények teljesítésének kezelése a nagy tételben való szállítással azonos módon történik.

(6)   Az eurorendszerhez csatlakozó NKB-t a következő számviteli és pénzügyi jelentési kötelezettségek terhelik az eurorendszerhez tartozó szállító NKB(-k) tekintetében:

a)

az előszállítási/továbbszállítási időszak alatt az eurorendszerhez csatlakozó NKB mérlegen kívül, névértéken tartja nyilván az előszállítás (és a készpénzcseréhez szükséges mennyiség fedezése) céljából szállított eurobankjegyek és -érmék összegét;

b)

az eurorendszerhez csatlakozó NKB jelenti az eurorendszerhez tartozó szállító NKB(-k)nak az elő- és a továbbszállított eurobankjegyek és -érmék összegét;

c)

az eurorendszerhez csatlakozó NKB jelenti az olyan elő- vagy továbbszállított eurobankjegyek teljes összegét (címletek szerinti bontásban), amelyek a készpénzcsere dátumát megelőzően forgalomba kerültek, valamint azt az időpontot, amikor tudomására jutott e bankjegyek forgalomba kerülése.

(7)   A készpénzcsere dátumától az eurorendszerhez csatlakozó NKB-t a következő számviteli és pénzügyi jelentési kötelezettségek terhelik:

a)

az előszállított eurobankjegyeket mérlegtételnek kell minősíteni a készpénzcsere dátumától kezdődően, amennyiben azokat nem vették nyilvántartásba a (10) bekezdésnek megfelelően;

b)

az előszállított eurobankjegyek teljes összegét – a (6) bekezdés c) pontja alapján jelentett, a készpénzcsere időpontját megelőzően forgalomba került bankjegyek kivételével – az eurorendszerhez csatlakozó NKB mérlegében a „forgalomban lévő bankjegyek” között tartják nyilván;

c)

az előszállított eurobankjegyek teljes összege és az előszállított eurobankjegyek azon összege közötti különbséget, amellyel az előszállításban részesült, jogosult szerződő felek a 15. cikk alapján az eurorendszerhez csatlakozó NKB-nál tartott számlája megterhelésre került, a jogosult szerződő félnek nyújtott, biztosítékkal fedezett, nem kamatozó olyan hitelként kezelik, amit az említett szerződő felek a 15. cikkel összhangban fizetnek vissza.

(8)   Az eurorendszerhez csatlakozó NKB a számára előszállítás céljából valamely, az eurorendszerhez tartozó NKB-tól kölcsönvett eurobankjegyeket olyan módon fizeti vissza, hogy egyenértékű mennyiséget és minőséget szállít az eurorendszer eurobankjegy-előállításában rá megállapítandó részesedés eredményeként általa előállítandó vagy beszerzendő eurobankjegyekből a készpénzcsere évét közvetlenül követő egy vagy több egymás követő évig, az érintett években az eurorendszer eurobankjegy-előállításának felosztásakor rá megállapítandó részesedésen kívül. A Kormányzótanács határoz a visszafizetendő bankjegyek egyenértékű mennyiségének és minőségének megállapításáról. Az eurobankjegyek második sorozata tekintetében a visszafizetendő bankjegyek egyenértékű mennyisége és minősége a Kormányzótanács által megfelelő időben meghatározott módon kerül megállapításra.

(9)   Az eurorendszerhez csatlakozó NKB az előszállítást a III. és IV. fejezetekben lefektetett feltételekkel összhangban végzi. Addig nem történik szállítás, amíg az eurorendszerhez csatlakozó NKB és a jogosult szerződő fél nem kötöttek olyan szerződéses megállapodást, amely tartalmazza az említett feltételeket, kivéve, ha az előszállításról szóló nemzeti jogszabályi rendelkezések biztosítják, hogy a III. és IV. fejezetekben meghatározottakkal egyenértékű szabályok vonatkozzanak valamennyi jogosult szerződő félre.

(10)   Amennyiben az előszállított eurobankjegyek a készpénzcsere dátumát megelőzően forgalomba kerülnek, az eurorendszerhez tartozó szállító NKB kibocsátottként és forgalomban lévőként tartja nyilván azokat. Az eurorendszerhez tartozó szállító NKB az eurorendszerhez csatlakozó NKB-val szemben olyan összegű követelést tart nyilván, ami megegyezik a készpénzcsere dátumát megelőzően forgalomba került eurobankjegyek névértékével. Az eurorendszerhez csatlakozó NKB e követelés után kamatot fizet az eurorendszerhez tartozó szállító NKB számára. A kamat attól a naptól jár, amelyen az eurorendszerhez csatlakozó NKB tudomást szerzett ezen eurobankjegyek forgalomba kerüléséről, és a készpénzcsere dátumát követő eurorendszeri első üzleti napig fizetendő. Az eurorendszerhez csatlakozó NKB tartozását és a kapcsolódó kamatokat azon a napon a TARGET vagy a TARGET helyébe lépő rendszer útján egyenlíti ki. A kamatfizetésre irányadó referencia-kamatláb az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2000. augusztus 31-i EKB/2000/7 iránymutatás (3) I. mellékletének 3.1.2. pontja értelmében az eurorendszer által az irányadó refinanszírozási műveletekre vonatkozó tenderekben használt, legutóbbi rendelkezésre álló kamatfolyosó-széli kamatláb. Abban az esetben, ha több, az eurorendszerhez tartozó NKB szállít eurobankjegyeket az eurorendszerhez csatlakozó NKB számára előszállítás céljából, a 3. cikk (3) bekezdésében említett szerződéses megállapodásoknak meg kell jelölniük azt a szállítást végző NKB-t, amelyik nyilvántartja a forgalomban lévő bankjegyeket és az eurorendszerhez csatlakozó NKB-val szembeni követelést.

(11)   Az eurorendszerhez csatlakozó NKB a következőket jelenti az EKB számára:

a)

az elő- és a továbbszállított eurobankjegyek végleges, teljes összege (címletek szerinti bontásban); és

b)

az elő- és a továbbszállított euroérmék végleges, teljes összege (címletek szerinti bontásban).

III.   FEJEZET

ELŐSZÁLLÍTÁS

5. cikk

Jogosult szerződő felek

A jövőben részt vevő tagállamban alapított hitelintézetek (beleértve a külföldi hitelintézeteknek a jövőben részt vevő tagállamban található fióktelepeit) és az eurorendszerhez csatlakozó NKB-nál számlával rendelkező nemzeti postahivatalok jogosultak eurobankjegyek és -érmék előszállítás céljából való átvételére, miután a 4. cikk (9) bekezdésében előírt szerződéses megállapodásokat megkötötték.

6. cikk

Szállítás előszállítás céljára

(1)   Az eurorendszerhez csatlakozó NKB az előszállítási/továbbszállítási időszak kezdete előtt nem kezdheti meg az eurobankjegyek és -érmék előszállítás céljából való szállítását.

(2)   Az eurorendszerhez csatlakozó NKB ezen iránymutatás rendelkezéseivel összhangban végezheti az eurobankjegyek és -érmék előszállítását. Az eurobankjegyek és -érmék előszállítása nem kezdhető meg azt megelőzően, hogy az eurorendszerhez csatlakozó NKB és az átvevő, jogosult szerződő fél megkötötte azokat a szerződéses megállapodásokat, amelyek tartalmazzák az ebben és a IV. fejezetben meghatározott feltételeket (kivéve, amennyiben a szóban forgó, jövőben részt vevő tagállamban a jogszabályi rendelkezések egyenértékű szabályokat és eljárásokat hoztak létre).

7. cikk

Fedezetnyújtás

(1)   Azok a jogosult szerződő felek, amelyek részére előszállítást teljesítenek, a 8. cikkben meghatározott módon elfogadható fedezetet nyújtanak az eurorendszerhez csatlakozó NKB-juk számára:

a)

az előszállított eurobankjegyek és -érmék teljes névértékének fedezetének; és

b)

az eurorendszerhez csatlakozó NKB és a jogosult szerződő fél közötti szerződéses megállapodásokba foglalandó, a 10. cikkben meghatározott kötelezettségek teljesítésének biztosítása céljából.

(2)   Amennyiben a fedezet felhasználásra kerül a 10. cikkben meghatározott kötelezettségek teljesítésének biztosítására, a jogosult szerződő fél az eurorendszerhez csatlakozó NKB számára további fedezetet nyújt az előszállított eurobankjegyek és -érmék teljes névértéke fedezetének céljából, az (1) bekezdés a) pontjában előírt módon.

(3)   A fedezetet az eurobankjegyek és -érmék előszállításának megkezdését megelőzően nyújtják az eurorendszerhez csatlakozó NKB számára, és az fedezi az előszállítás célját szolgáló szállítás megkezdéséből felmerülő kockázatokat.

(4)   Az eurorendszerhez csatlakozó NKB biztosítja, hogy a fedezet teljes mértékben érvényesíthető legyen. Ebből a célból megfelelő biztosítéknyújtási eljárások útján mobilizálnia kell az elfogadható fedezetet, az EKB/2000/7 iránymutatás I. mellékletében meghatározott módon.

(5)   Az eurorendszerhez csatlakozó NKB-nak megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket kell végrehajtania az előszállításhoz kapcsolódó kockázatok viseléséhez. Az eurorendszerhez csatlakozó NKB az előszállítást megelőzően konzultál az EKB-val az ebben a cikkben említett kockázatkezelési intézkedésekről. Amennyiben az elfogadható fedezet piaci értéke kiigazításra kerül az alkalmazott kockázatkezelési intézkedések figyelembe vételével, a fedezet összegét megfelelően módosítani kell annak érdekében, hogy az fedezze az előszállított eurobankjegyek és -érmék azon teljes névértékét, amelyekkel nem került megterhelésre a jogosult szerződő feleknek az előszállított eurobankjegyeket és -érméket biztosító, az eurorendszerhez csatlakozó NKB-nál vezetett számlája.

(6)   Az előszállítást megelőzően megkötendő szerződéses megállapodásoknak rendelkezniük kell arról, hogy a jogosult szerződő fél biztosítja az eurorendszerhez csatlakozó NKB számára a fedezet felhasználásának/érvényesítésének jogát, amennyiben az előszállításban részesült, jogosult szerződő fél megsérti az ebben az iránymutatásban az előszállítás előfeltételéül megszabott, a jogosult szerződő fél és az eurorendszerhez csatlakozó NKB megállapodásában kifejezetten szereplő bármely kötelezettséget, valamint az előszállításban részesült, jogosult szerződő fél nem fizeti meg a 10. cikkben előírt kötbért.

8. cikk

Elfogadható fedezet

(1)   Az előszállítás tekintetében elfogadható fedezetnek minősül valamennyi eszköz, amit az EKB/2000/7 iránymutatás I. melléklete, az eurorendszer monetáris politikai műveletei vonatkozásában elfogadhatóként tartalmaz.

(2)   Elfogadható fedezetnek minősülnek az előszállítás tekintetében az eurorendszerhez csatlakozó tagállamok megszűnő pénznemében vagy euróban denominált olyan eszközök, amelyek megfelelnek az EKB/2000/7 iránymutatás I. mellékletében meghatározott egységes követelményeknek, és elfogadhatók az eurorendszer monetáris politikai műveletei vonatkozásában (az elszámolás helyére és a megnevezés szerinti devizanemre vonatkozó követelmények kivételével). Az eszközöket az euroövezetben vagy a jövőben részt vevő tagállamban az EKB által meghatározott, „Az EU értékpapír-elszámolási rendszereinek a KBER hitelműveleteiben való alkalmazásának előírásai” alapján értékelt, belföldi értékpapír-elszámolási rendszernél (ÉER) tartják (számolják el).

(3)   A következők szintén nyújthatók elfogadható fedezetként: a) a megszűnő pénznemben denominált készpénzbetétek; b) elkülönített számlán euróban tartott készpénzbetétek, amelyek a kötelező tartalékokra irányadó kamatlábbal kamatoznak; vagy c) a megszűnő pénznemben vagy euróban denominált betétek, vagy bármely, olyan formában elhelyezett betét, amelyeket az eurorendszerhez csatlakozó NKB megfelelőnek ítélt.

9. cikk

Jelentés

(1)   Valamely jogosult szerződő fél a következőket jelenti az eurorendszerhez csatlakozó NKB-ja számára:

a)

a továbbszállított eurobankjegyek végleges, teljes összege (címletek szerinti bontásban); és

b)

a továbbszállított euroérmék végleges, teljes összege (címletek szerinti bontásban).

(2)   Az előszállításban részesült, jogosult szerződő fél a továbbszállításkor haladéktalanul információt szolgáltat az eurorendszerhez csatlakozó NKB-ja számára a továbbszállításban részesült, készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személyek nevéről, valamint a továbbszállított eurobankjegyek és -érmék összegéről ügyfelenként. Az eurorendszerhez csatlakozó NKB-nak az ilyen információkat bizalmasan kell kezelni, és azokat csak annak ellenőrzéséhez használhatja fel, hogy mennyiben teljesítik a készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személyek az eurobankjegyek és -érmék idő előtti forgalomba kerülésének elkerülésével kapcsolatos kötelezettségeiket, valamint ahhoz, hogy jelentést tegyen a 4. cikk (11) bekezdése szerint.

(3)   Az előszállításban részesült, jogosult szerződő fél haladéktalanul tájékoztatja azt az eurorendszerhez csatlakozó NKB-t, amelytől az előszállítás érkezett (és amely ezt követően tájékoztatja az EKB-t):

a)

arról, hogy fennáll-e bármely ok annak feltételezésére, hogy a készpénzcsere dátuma előtt előszállított eurobankjegy vagy -érme forgalomba került; és

b)

a készpénzcsere dátumát megelőzően forgalomba került előszállított eurobankjegyek teljes összegéről (címletek szerinti bontásban), ha ilyen volt.

10. cikk

A jogosult szerződő felek kötelezettségvállalásai a továbbszállítással kapcsolatban

A továbbszállítást megelőzően az előszállításban részesült, jogosult szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a továbbszállítást csak az ebben az iránymutatásban meghatározott szabályokkal és eljárásokkal összhangban végzik, amelyekről megállapodást kötnek a készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó azon harmadik személyekkel, akiknek részére a továbbszállítást teljesíteni fogják. Különösen a következő szabályokról kell megállapodni, mielőtt a jogosult szerződő fél megkezdheti a továbbszállítást:

a)

a jogosult szerződő fél biztosítja, hogy a továbbszállított eurobankjegyek és -érmék a továbbszállításban részesült, készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személy helyiségeiben maradjanak, és azokat a többi eurobankjegytől és -érmétől, egyéb fizetőeszköztől vagy vagyontárgytól elkülönítve tárolják, a készpénzcsere dátumát megelőző forgalomba kerülésük megakadályozása céljából. Az ilyen idő előtti forgalomba kerülés esetére megfelelő mértékű kötbért kell kikötni;

b)

a jogosult szerződő fél megállapodik azzal a készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személlyel, akinek részére a továbbszállítást teljesíteni fogja, hogy ez utóbbi lehetővé teszi az eurorendszerhez csatlakozó NKB számára azt, hogy a továbbszállított eurobankjegyek és -érmék meglétének ellenőrzése érdekében a továbbszállításban részesült, készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személyek helyiségeiben ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzen;

c)

a jogosult szerződő fél az okozott kárral arányos, de a továbbszállított összeg legalább 10 %-át elérő mértékű kötbért fizet az eurorendszerhez csatlakozó NKB számára, ha: i. az eurorendszerhez csatlakozó NKB nem kap szabad bejutást a b) pontban említett ellenőrzések és vizsgálatok elvégzésére; vagy ii. a továbbszállított eurobankjegyeket és -érméket nem a továbbszállításban részesült, készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személy helyiségében tárolják, az e cikkben meghatározott módon. Az eurorendszerhez csatlakozó NKB nem szab ki ilyen kötbért, i. amennyiben a jövőben részt vevő tagállam olyan szabályozói keretrendszert hozott létre, amely azonos szintű védelmet biztosít; vagy ii. addig a mértékig, ameddig a továbbszállításban részesült, készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik fél a 16. cikk (2) bekezdésének f) pontja értelmében már kötbért fizetett.

11. cikk

Statisztikai szempontok

A monetáris pénzügyi intézmények ágazati összevont mérlegéről szóló, 2001. november 22-i 2423/2001/EK (EKB/2001/13) európai központi banki rendelet (4) alkalmazásában az eurorendszerhez csatlakozó NKB biztosítja, hogy a tagállamában található monetáris pénzügyi intézmények az előszállítási/továbbszállítási időszak alatt ne tüntessék fel mérlegükben az előszállított eurobankjegyekkel és -érmékkel kapcsolatos tételeket és ügyleteket.

12. cikk

Szétosztás a fióktelepeknek

Az eurorendszerhez csatlakozó NKB lehetővé teszi, hogy a jogosult szerződő felek a jövőben részt vevő tagállamban található fióktelepeiknek szétoszthassák az előszállított bankjegyeket és -érméket.

13. cikk

Az idő előtti forgalomba hozatal tilalma

(1)   Amennyiben ez az iránymutatás másként nem rendelkezik, az eurorendszerhez csatlakozó NKB megtiltja a jogosult szerződő felek számára azt, hogy a készpénzcsere dátumán helyi idő szerint 0 óra 0 perc előtt forgalomba hozzák a számukra szállított eurobankjegyeket és -érméket. Az eurorendszerhez csatlakozó NKB különösen megköveteli azt, hogy a jogosult szerződő felek az előszállított eurobankjegyeket és -érméket értéktáraikban, bármely más eurobankjegytől és -érmétől, egyéb fizetőeszköztől vagy egyéb vagyontárgytól elkülönítve, valamint biztonságos módon tárolják annak érdekében, hogy megelőzzék a megsemmisülést, lopást, rablást vagy egyéb olyan okot, ami az idő előtti forgalomba kerüléshez vezetne.

(2)   A jogosult szerződő felek biztosítják, hogy a készpénzcsere dátumát megelőzően ne kerüljön sor az előszállított eurobankjegyek és -érmék forgalomba hozatalára.

(3)   A jogosult szerződő felek biztosítják az eurorendszerhez csatlakozó NKB-juk számára az ellenőrzéshez és helyiségeik átvizsgálásához való jogot az előszállított eurobankjegyek és -érmék meglétének, illetve azon megállapodásoknak ellenőrzése érdekében, amelyek alapján a jogosult szerződő felek továbbszállítást végeznek.

(4)   A jogosult szerződő felek kötelezettséget vállalnak kötbér fizetésére az eurorendszerhez csatlakozó NKB számára arra az esetre, ha megszegik az előszállítással kapcsolatos kötelezettségeket, beleértve többek között azt, ha az előszállított bankjegyeket a készpénzcsere dátumát megelőzően forgalomba hozzák vagy ahhoz bármilyen módon hozzájárulnak, illetve ha megtagadják az ellenőrzés vagy a vizsgálat lehetővé tételét. Az eurorendszerhez csatlakozó NKB biztosítja, hogy az ilyen kötelezettségszegések esetére adott esetben az okozott kárral arányos mértékű szerződéses vagy jogszabályi kötbér vonatkozzon. Az eurorendszerhez csatlakozó NKB nem szab ki ilyen kötbért, amennyiben a szóban forgó, jövőben részt vevő tagállam olyan szabályozói keretrendszert hozott létre, amely azonos szintű védelmet biztosít.

14. cikk

A megsemmisülés, elveszés, lopás és rablás kockázata

A jogosult szerződő felek attól a pillanattól viselik az előszállított eurobankjegyek és -érmék megsemmisülésének, elveszésének, lopásának és rablásának kockázatát, amikor ezek a bankjegyek és érmék elhagyják az eurorendszerhez csatlakozó NKB értéktárait. Az eurorendszerhez csatlakozó NKB előírhatja azt a jogosult szerződő felek számára, hogy ezeket a kockázatokat megfelelő biztosítás kötésével vagy bármely más megfelelő eszközzel fedezzék. Az eurorendszerhez csatlakozó NKB és a jogosult szerződő fél mindazonáltal megállapodhatnak abban, hogy az ilyen biztosítás ellenére alkalmazásra kerüljenek a 15. cikknek az idő előtt forgalomba került, előszállított eurobankjegyek vagy -érmék összegének azonnali megterhelésére és a kapcsolódó kamatfizetésre vonatkozó rendelkezései. A fentiek ellenére az eurorendszerhez csatlakozó NKB és a jogosult szerződő fél megállapodhatnak abban, hogy az eurorendszerhez csatlakozó NKB gondoskodik – a jogosult szerződő fél nevében és kockázatára, vagy ha azt a jövőben az eurorendszerhez csatlakozó NKB így kívánja, annak kockázatára – az eurobankjegyek és -érmék előszállítás céljára való szállítására vonatkozó gyakorlati intézkedésekről.

15. cikk

Terhelés és jóváírás

(1)   A jogosult szerződő felek számára előszállított eurobankjegyek és -érmék névértékének összegével e feleknek az eurorendszerhez csatlakozó NKB-nál vezetett számláját terhelik meg a következő „lineáris terhelési modell” alkalmazásával: az előszállított eurobankjegyek és -érmék terhelése három egyenlő részletben történik, az eurorendszer készpénzcsere dátumát követő első, negyedik és ötödik irányadó refinanszírozási műveletének elszámolási napján.

(2)   Amennyiben azon a számlán nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű pénzösszeg a számla (1) bekezdésben előírt megterheléséhez, amelyet az előszállításban részesült, jogosult szerződő fél számára az előszállítást teljesített, az eurorendszerhez csatlakozó NKB vezet, úgy kell tekinteni, hogy a jogosult szerződő fél megszegte az előszállított eurobankjegyekért és -érmékért való fizetési kötelezettségét.

(3)   A készpénzcsere dátumán vagy azt követően a jogosult szerződő feleknek szállított eurobankjegyekkel és -érmékkel az eurorendszer aktuális gyakorlatával összhangban kell az e szerződő feleknek az eurorendszerhez csatlakozó NKB-knál vezetett számláját megterhelni. A készpénzcsere dátumán vagy azt követően a jogosult szerződő felek által visszajutatott eurobankjegyeket és -érméket hasonlóan kell az e szerződő feleknek az eurorendszerhez csatlakozó NKB-knál vezetett számláján jóváírni.

(4)   Bármely megszűnő pénznemben denominált és a jogosult szerződő felek által visszajutatott bankjegyeket és -érméket az eurorendszer aktuális gyakorlatával összhangban kell az e szerződő feleknek az eurorendszerhez csatlakozó NKB-knál vezetett számláján jóváírni.

(5)   Ha eurobankjegyek vagy -érmék a készpénzcsere dátumát megelőzően forgalomba kerülnek, az ilyen bankjegyek és -érmék összegét haladéktalanul fel kell számítani devizaként az előszállításban részesült, jogosult szerződő fél felé. Bármely ilyen eurobankjegyet „forgalomban lévő”-ként tartanak nyilván azon eurorendszerhez tartozó NKB számláin, amely azokat előszállítás céljából az eurorendszerhez csatlakozó NKB számára szállította. A nyilvántartás a bankjegyek készpénzcsere dátuma előtti forgalomba kerülésének okaitól függetlenül megtörténik.

IV.   FEJEZET

TOVÁBBSZÁLLÍTÁS

16. cikk

Az eurobankjegyek és -érmék továbbszállítás céljára való szállítására vonatkozó szabályok

(1)   A készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személyeknek való továbbszállítás nem kezdődhet meg az előszállítási/továbbszállítási időszak kezdetét megelőzően.

(2)   Mielőtt a továbbszállítások megkezdődhetnek, a jogosult szerződő fél és a készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személyek olyan szerződéses megállapodásokat kötnek egymással, amelyek legalább a következőket tartalmazzák:

a)

a továbbszállítás a készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személy teljes kockázata és felelőssége mellett, valamint ez ezzel az iránymutatással összhangban meghatározott szabályok betartásával történik;

b)

a készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személy valamennyi továbbszállított eurobankjegyről és -érméről az eurorendszerhez csatlakozó NKB-ja útján tesz jelentést az EKB-nak;

c)

a készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személy a 10. cikk a) pontjában előírtaknak megfelelően tárolja a továbbszállított eurobankjegyeket és -érméket, és azokkal nem rendelkezhet a készpénzcsere dátumán helyi idő szerint 0 óra 0 percet megelőzően;

d)

a készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személy biztosítja az eurorendszerhez csatlakozó NKB-ja számára az ellenőrzés és helyiségei átvizsgálásának jogát a továbbszállított bankjegyek és érmék meglétének ellenőrzése céljából;

e)

a készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személy jelenti az eurorendszerhez csatlakozó NKB-nak azon továbbszállított eurobankjegyek teljes összegét (címletek szerinti bontásban) amelyek a készpénzcsere dátumát megelőzően forgalomba kerültek, ha ilyen volt;

f)

a készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személy kötelezettséget vállal kötbér fizetésére az eurorendszerhez csatlakozó NKB számára arra az esetre, ha a készpénzzel hivatásszerűen foglalkozó harmadik személy megszegi a továbbszállítással kapcsolatos kötelezettségeket, beleértve többek között a c) pontban meghatározott kötelezettség, vagy a d) pontban meghatározott ellenőrzés vagy vizsgálatok lehetővé tételének megtagadását. Az ilyen kötelezettségszegésekre adott esetben az okozott kárral arányos, de a továbbszállított összeg legalább 10 %-át elérő, szerződéses vagy jogszabályi kötbér vonatkozik. Az eurorendszerhez csatlakozó NKB nem alkalmazhat ilyen kötbért, amennyiben a szóban forgó, jövőben részt vevő tagállam olyan szabályozói keretrendszert hozott létre, amely azonos szintű védelmet biztosít.

17. cikk

A lakosság kizárása

(1)   Az eurorendszerhez csatlakozó NKB megtiltja, hogy a jogosult szerződő felek a lakosság számára továbbszállítsanak eurobankjegyeket és -érméket.

(2)   E cikk (1) bekezdése nem tiltja meg azt, hogy adott esetben, a lakosság számára kis összegű, különböző címletű euroérméket tartalmazó érme-kezdőkészleteket biztosítsanak, a jövőben részt vevő néhány tagállam hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságai által meghatározott módon.

V.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

Ellenőrzés

Az eurorendszerhez csatlakozó NKB-k továbbítják az EKB számára az ezen iránymutatással kapcsolatban tagállamukban elfogadott bármely jogi eszköz és intézkedés egy példányát, legkésőbb az előszállítási/továbbszállítási időszak megkezdése előtt három hónappal, azonban nem azt megelőzően, hogy az ilyen tagállammal kapcsolatban határozatot hoztak az eltérés megszüntetéséről.

19. cikk

Euroérmék

Ajánlott, hogy az eurorendszerhez csatlakozó NKB-k az euroérmék tekintetében is alkalmazzák ezen iránymutatás rendelkezéseit, amennyiben a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságaik által létrehozott keretrendszer másként nem rendelkezik.

20. cikk

Záró rendelkezések

(1)   Ez az iránymutatás 2006. július 19-én lép hatályba.

(2)   Ennek az iránymutatásnak a részt vevő tagállamok NKB-jai a címzettjei.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2006. július 14-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 139., 1998.5.11., 1. o. A legutóbb a 2169/2005/EK rendelettel (HL L 346., 2005.12.29., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 126., 2000.5.26., 1. o.

(3)  HL L 310., 2000.12.11., 1. o. A legutóbb az EKB/2005/17 iránymutatással (HL L 30., 2006.2.2., 26. o.) módosított iránymutatás.

(4)  HL L 333., 2001.12.17., 1. o. A legutóbb a 2181/2004/EK (EKB/2004/21) rendelettel (HL L 371., 2004.12.18., 42. o.) módosított rendelet.