ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 199

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. július 21.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1113/2006/EK rendelete (2006. július 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1114/2006/EK rendelete (2006. július 20.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

3

 

*

A Bizottság 1115/2006/EK rendelete (2006. július 20.) az egyes friss vagy fagyasztott halféleségekre vonatkozó közös forgalmazási előírások alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 3703/85/EGK rendelet módosításáról

6

 

*

A Bizottság 1116/2006/EK rendelete (2006. július 20.) a VIII. ICES-alterületen a szardella halászatának megtiltásáról

8

 

*

A Bizottság 1117/2006/EK rendelete (2006. július 20.) a vágási támogatásnak és a kiegészítő kifizetéseknek az állatok levágását előíró hollandiai állat-egészségügyi intézkedések keretében történő folyósításáról

9

 

*

A Bizottság 1118/2006/EK rendelete (2006. július 20.) a vámkontingens keretében importált új-zélandi vajra vonatkozó importengedélyek kiadásának felfüggesztéséről

11

 

 

A Bizottság 1119/2006/EK rendelete (2006. július 20.) a kukoricára a 1058/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

13

 

 

A Bizottság 1120/2006/EK rendelete (2006. július 20.) a kukoricára a 1057/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

14

 

 

A Bizottság 1121/2006/EK rendelete (2006. július 20.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

15

 

 

A Bizottság 1122/2006/EK rendelete (2006. július 20.) az árpa exportjára a 935/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

17

 

 

A Bizottság 1123/2006/EK rendelete (2006. július 20.) a közönséges búza exportjára az 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

18

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2006. július 11.) a 2003/96/EK irányelv 19. cikkének megfelelően Svédország részére egyes háztartások és szolgáltató társaságok által felhasznált villamos energia esetében kedvezményes adómérték alkalmazását engedélyező 2005/231/EK határozat módosításáról

19

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2006. július 12.) egyes harmadik országokból behozott bizonyos élelmiszerekre az ezen termékek aflatoxinnal való fertőződésének kockázata miatt vonatkozó különleges feltételekről (az értesítés a C(2006) 3113. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

21

 

*

A Bizottság határozata (2006. július 14.) az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) véleményeinek objektivitását és semlegességét a Bizottság számára véleményező Standard Tanács Felülvizsgálati Csoport felállításáról

33

 

*

A Bizottság határozata (2006. július 19.) a Közösségben a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 3257. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

36

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

21.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/1


A BIZOTTSÁG 1113/2006/EK RENDELETE

(2006. július 20.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 21-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 20-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. július 20-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

096

42,0

999

42,0

0707 00 05

052

111,0

999

111,0

0709 90 70

052

82,4

999

82,4

0805 50 10

052

61,1

388

61,1

524

49,3

528

53,6

999

56,3

0808 10 80

388

87,1

400

113,1

404

125,7

508

93,4

512

82,7

524

48,3

528

71,3

720

103,7

800

153,9

804

106,8

999

98,6

0808 20 50

388

97,3

512

88,8

528

84,5

720

35,8

804

120,7

999

85,4

0809 10 00

052

114,8

999

114,8

0809 20 95

052

290,5

400

401,5

404

426,8

999

372,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

148,1

999

148,1

0809 40 05

052

60,3

624

135,9

999

98,1


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


21.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/3


A BIZOTTSÁG 1114/2006/EK RENDELETE

(2006. július 20.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelethez csatolt Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében szükséges az e rendelet mellékletében említett áruk besorolásáról szóló intézkedések elfogadása.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározta a Kombinált Nómenklatúra értelmezéséről szóló általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármely további albontással egészíti ki, és amelyet valamely más közösségi rendelkezéssel hoznak létre az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében az e rendelet mellékletében található táblázat 1. oszlopában leírt árukat, a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján, a táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-kódok alá kell besorolni.

(4)

Szükséges rendelkezni arról, hogy a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikkének (6) bekezdése értelmében a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, és az ezzel a rendelettel nem összhangban lévő, az áruk a Kombinált Nómenklatúrába történő besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult három hónapos időszakon belül továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-kódok alá kell besorolni.

2. cikk

A 2913/92/EGK rendelet 12. cikkének (6) bekezdése értelmében a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, az ezzel a rendelettel nem összhangban lévő, kötelező érvényű tarifális felvilágosítás három hónapos időszakon belül továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 20-án.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 996/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 179., 2006.7.1., 26. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 117., 2005.5.4., 13. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

1.

A kiskereskedelmi forgalom számára 50 ml térfogatú üvegben kiszerelt, 45 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalmú Árnikatinktúra-alapú (árnika/kivonat arány: 1:10) folyékony termék.

A csomagolás alapján a terméket emberi fogyasztásra szánták, a likőrgyártástól eltérő felhasználási célra.

Ajánlott adagolás: 30–50 csepp fél pohár vízben feloldva, naponta 2–3 alkalommal.

2208 90 69

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, a 13. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. d) pontja, valamint a 2208, 2208 90 és a 2208 90 69 KN-kódok szövege határozza meg.

Mivel a termék italnak minősül, nem sorolható be a 13. árucsoportba.

Nem tekinthető a 3004 vtsz. alá tartozó gyógyszernek, mivel nem felel meg a 30. árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 1. pontjában írt kritériumoknak.

A terméket szeszes italként a 2208 vtsz. alá kell besorolni (HR Magyarázat 2208 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázat, harmadik bekezdés, 16. pont).

2.

A kiskereskedelmi forgalom számára 30 ml térfogatú üvegben kiszerelt, 68 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalmú folyékony termék, amely az alábbi összetevőkből áll:

lándzsás útifű (Plantago lanceolata) levelei, kakukkfű (Thymus vulgaris) és olasz szalmagyopár (Helichrysum italicum) virágok:

2,1 g,

száraz propoliszkivonat:

84 mg,

gyantásgyom (Grindelia robusta) liofilizált kivonata:

45 mg,

eukaliptusz (Eucalyptus globulus) illóolaj:

10,5 mg,

erdeifenyő (Pinus sylvestris) illóolaj:

10,5 mg,

alkohol,

víz.

A csomagolás alapján a terméket emberi fogyasztásra szánták és légzés megkönnyítésére használható.

Ajánlott adagolás: 25 csepp kevés vízben feloldva, naponta 3 alkalommal.

2208 90 69

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, valamint a 2208, 2208 90 és 2208 90 69 KN-kódok szövege határozza meg.

A termék nem tekinthető a 3004 vtsz. alá tartozó gyógyszernek, mivel nem felel meg a 30. árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 1. pontjában írt kritériumoknak.

A terméket szeszes italként a 2208 vtsz. alá kell besorolni (HR Magyarázat 2208 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázat, harmadik bekezdés, 16. pont).

3.

A kiskereskedelmi forgalom számára 30 ml térfogatú üvegben kiszerelt, 70 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalmú folyékony termék, amely az alábbi összetevőkből áll:

propolisz (összes flavonoidtartalom galanginban kifejezve min. 38 mg/ml):

16 tömegszázalék,

alkohol,

víz.

A csomagolás alapján a terméket emberi fogyasztásra szánták, a torok természetes védekezésének javítására használható.

Ajánlott adagolás: naponta 40–60 csepp egy teáskanálnyi cukorban vagy mézben feloldva.

2208 90 69

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, a 30. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. a) pontja, valamint a 2208, 2208 90 és a 2208 90 69 KN-kódok szövege határozza meg.

A termék nem tekinthető a 30. árucsoportba tartozó gyógyszernek.

A terméket szeszes italként a 2208 vtsz. alá kell besorolni (HR Magyarázat 2208 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázat, harmadik bekezdés, 16. pont).

4.

A kiskereskedelmi forgalom számára 30 ml térfogatú üvegben kiszerelt, 70 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalmú folyékony termék, amely a következő összetevőkből áll:

víz- és alkoholtartalmú propoliszkivonat (természetes propoliszkivonattal szabványosítva):

0,6 g,

alkohol,

víz.

A csomagolás alapján a terméket emberi fogyasztásra szánták, ajánlott adagolása: naponta egyszer vagy kétszer 25 csepp, fél pohár vízben feloldva. Szájvízként is használható 25 csepp tetszés szerinti vízmennyiségben történő feloldásával.

2208 90 69

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, a 33. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontja, valamint a 2208, 2208 90 és a 2208 90 69 KN-kódok szövege határozza meg.

A termék nem tekinthető a 3306 vámtarifaszám alá tartozó szájvíznek, mert nem egyértelműen ilyen felhasználási célra szerelték ki (HR Magyarázat 33. árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezések, negyedik bekezdés, b) pont).

A terméket szeszes italként a 2208 vtsz. alá kell besorolni (HR Magyarázat 2208 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázat, harmadik bekezdés, 16. pont).

5.

A kiskereskedelmi forgalom számára 100 ml térfogatú üvegben kiszerelt, 38 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalmú, glicerinben áztatott feketeribizliszem- (Ribes Nigrum) alapú folyékony termék (gyógyszer/kivonat arány: 1:20).

A csomagolás alapján a terméket emberi fogyasztásra szánták, a likőrgyártástól eltérő felhasználási célra.

Ajánlott adagolás: naponta 50–150 csepp kevés vízben feloldva.

2208 90 69

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, a 13. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. d) pontja, valamint a 2208, 2208 90 és a 2208 90 69 KN-kódok szövege határozza meg.

Mivel a termék italnak minősül, nem sorolható be a 13. árucsoportba.

A terméket szeszes italként a 2208 vtsz. alá kell besorolni (HR Magyarázat 2208 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázat, harmadik bekezdés, 16. pont).

6.

A kiskereskedelmi forgalom számára 30 ml térfogatú permetezőfejes üvegben kiszerelt, 20 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalmú termék, amely a következő összetevőkből áll:

víz- és alkoholtartalmú propoliszkivonat:

86,75 %,

méz:

13 %,

természetes (citrom) aroma:

0,1 %,

xantángumi:

0,1 %,

citrom (Citrus limonum) illóolaj:

0,05 %.

A terméket szájhigiéniai célra szánt szájpermetként csomagolják. Közvetlenül a szájüregbe kell permetezni.

3306 90 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, a VI. áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. pontja, a 33. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontja, valamint a 3306 és a 3306 90 00 KN-kódok szövege határozza meg.

A terméket egyértelműen szájhigiéniai célra történő felhasználásra szerelték ki (HR Magyarázat 33. árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezések, negyedik bekezdés, b) pont).


21.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/6


A BIZOTTSÁG 1115/2006/EK RENDELETE

(2006. július 20.)

az egyes friss vagy fagyasztott halféleségekre vonatkozó közös forgalmazási előírások alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 3703/85/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére és 3. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes halászati termékek forgalmazására vonatkozó közös előírások megállapításáról szóló, 1996. november 26-i 2406/96/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 8. cikke (4) bekezdésére és 9. cikkére,

mivel:

(1)

A 2406/96/EK rendelet közös forgalmazási előírásokat állapít meg egyes halászati termékekre. Az említett előírások alkalmazásának részletes szabályait a 3703/85/EGK bizottsági rendelet (3) állapítja meg.

(2)

A 2406/96/EK rendelet 9. cikke rendelkezik arról, hogy a nyílt tengeri fajok egy mintavételi rendszer alapján különböző kategóriákba sorolhatók be az e fajokra vonatkozó közös forgalmazási előírásoknak való megfelelés biztosítására.

(3)

A 2406/96/EK rendelet 790/2005/EK bizottsági rendelettel (4) történő módosítása után a sprattra vonatkozóan is meghatároztak közös forgalmazási előírásokat.

(4)

A nyílt tengeri fajok osztályozására és tömegének megállapítására vonatkozó, a 3703/85/EGK rendelettel megállapított szabályok jelenleg nem alkalmazandók a sprattra. Az említett rendeletet ezért módosítani kell annak érdekében, hogy e szabályok erre a fajra is vonatkozzanak.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3703/85/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet az e rendelet mellékletében meghatározott bejegyzéssel egészül ki.

2.

A II. melléklet a következő bejegyzéssel egészül ki:

„8.

A Sprattus sprattus fajba tartozó spratt”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 20-án.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(2)  HL L 334., 1996.12.23., 1. o. A legutóbb a 790/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 132., 2005.5.26., 15. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 351., 1985.12.28., 63. o. A 3506/89/EGK rendelettel (HL L 342., 1989.11.24., 11. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 132., 2005.5.26., 15. o.


MELLÉKLET

Faj

Méret

Térfogat m3

Tényezők

„Spratt

1

1

0,92”


21.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/8


A BIZOTTSÁG 1116/2006/EK RENDELETE

(2006. július 20.)

a VIII. ICES-alterületen a szardella halászatának megtiltásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2006. évre történő meghatározásáról szóló, 2005. december 22-i 51/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 51/2006/EK rendelet IA. melléklete ideiglenesen meghatározza a Vizcayai-öbölben, azaz a VIII. ICES-alterületen (Vizcayai-öböl) a szardellára halászó hajók közösségi halászati erőkifejtését.

(2)

A rendelet 5. cikkének (3) bekezdése értelmében a Bizottság a VIII. ICES alterületen haladéktalanul beszünteti a szardellával kapcsolatos halászati tevékenységeket, amennyiben a HTMGB tájékoztatása szerint 2006-ban ívás idején az állomány szaporodóképes biomasszája 28 000 tonnánál kevesebb.

(3)

A HTMGB a 2006-os ívási idényben 18 640 tonnára becsülte az állomány szaporodóképes biomasszáját.

(4)

Mivel a szardellaállomány szaporodóképes biomasszája a 2006-os ívás idején nem éri el a 28 000 tonnás küszöböt, a 2006-os év hátralevő részére meg kell tiltani annak halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A VIII. ICES-alterületen a 2. cikkben meghatározott hatálybalépés időpontjától 2006. december 31-ig tilos a szardella halászata. E rendelet hatálybalépésének időpontja után a VIII. ICES-alterületen tilos továbbá a szardella fedélzeten való tárolása, átrakodása vagy kirakodása.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 20-án.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 16., 2006.1.20., 1. o. A legutóbb a 941/2006/EK rendelettel (HL L 173., 2006.6.27., 1. o.) módosított rendelet.


21.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/9


A BIZOTTSÁG 1117/2006/EK RENDELETE

(2006. július 20.)

a vágási támogatásnak és a kiegészítő kifizetéseknek az állatok levágását előíró hollandiai állat-egészségügyi intézkedések keretében történő folyósításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 50. cikke második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

Hollandiában a 2001-es ragadós száj- és körömfájás, valamint 2000 és 2003 között a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma formájában jelentkező járvány idején vágási céllal szarvasmarhákat szállítottak a vágóhídra.

(2)

Az 1254/1999/EK rendelet 11. cikkében előírt vágási támogatást és azokhoz kapcsolódóan az említett rendelet 14. cikkében előírt kiegészítő kifizetéseket a holland hatóságok a vágóhídon levágott állatok esetében felfüggesztették. Az állattartók azonban jogosultak lehettek volna ezekre a közvetlen kifizetésekre, amennyiben az érintett állatok vonatkozásában teljesültek a támogathatóság feltételei.

(3)

Az állattartók jogos elvárásainak kezelése érdekében indokolt megfontolni, hogy 2006. október 15-ig lehetőség van a vágási támogatás és a kiegészítő kifizetések folyósítására a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1985. november 18-i 85/511/EGK tanácsi irányelv (2) alkalmazásában 2001-ben a ragadós száj- és körömfájás járványa miatt vágóhídon levágott állatok esetében.

(4)

Ugyanezen okból kifolyólag az egyes élő állatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelv (3), valamint az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) értelmében a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma elleni védekezés érdekében elfogadott intézkedések keretében 2000-ben, 2001-ben, 2002-ben és 2003-ban vágóhídon levágott állatok esetében is indokolt előírni ezt a lehetőséget.

(5)

A közvetlen kifizetéseket szabályozó 1254/1999/EK rendelet rendelkezéseit az 1782/2003/EK tanácsi rendelet (5)2005. január 1-jétől kezdődően eltörölte. Következésképp az e rendeletben említett intézkedések a továbbiakban már nem engedélyezhetők a szóban forgó rendelkezések alapján, ami konkrét gyakorlati problémát idéz elő.

(6)

Elő kell írni, hogy az e rendelet szerinti kifizetéseket felső határok és teljes összegek erejéig nyújtsák.

(7)

Előfordulhat, hogy a vágási támogatás és a kiegészítő kifizetések összegét beszámították az állatok értékébe, amelyet az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozat (6) és a ragadós száj- és körömfájás felszámolásához 2001-ben Hollandiának nyújtandó pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2001. augusztus 16-i 2001/652/EK bizottsági határozat (7) értelmében nyújtott kártalanítás megállapításához figyelembe vettek. A vágási támogatás kifizetése és a kiegészítő kifizetések folyósítása ebben az esetben a kedvezményezettek túlkompenzálását eredményezné. Indokolt előírni, hogy Hollandia illetékes hatóságai gondoskodjanak arról, hogy a vágási támogatás és a kiegészítő kifizetés odaítélése előtt ilyen helyzet ne álljon elő.

(8)

Mivel ez a rendelet a 2000 és 2003 közötti időszakra vonatkozó helyzet rendezésére irányul, indokolt előírni azonnali hatálybalépését.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A vágási támogatásra és a kiegészítő kifizetésekre Hollandia 2006. október 15-ig jogosult a 85/511/EGK irányelv értelmében a ragadós száj- és körömfájás járványa miatt 2001-ben vágóhídon levágott állatok esetében.

(2)   A vágási támogatás és a kiegészítő kifizetések a 90/425/EGK irányelv és a 999/2001/EK rendelet alapján az említett jogszabályok alkalmazási időszakában – legkorábban 2000. január 1-jétől és legkésőbb 2003. december 31-ig – a szarvasmarhák fertőző szivacsos agyvelőbántalma elleni védekezési intézkedések keretében vágóhídon levágott állatok után is nyújthatók.

2. cikk

(1)   A vágási támogatás nyújtásához Hollandia illetékes hatósága meggyőződik arról, hogy az állatok a levágáskor megfeleltek a következő támogathatósági feltételeknek:

a)

a bikák, tinók, tehenek és üszők legalább nyolc hónaposak voltak;

b)

a borjak egy hónaposnál idősebbek, de hét hónaposnál fiatalabbak voltak.

A támogatást annak a gazdálkodónak folyósítják, aki az állatokat a vágás előtt legfeljebb egy hónappal végződő, legalább két hónapos birtokon tartási időszak alatt tartotta.

(2)   A vágási támogatást a felnőtt szarvasmarhafélék esetében évente 1 207 849, a borjak esetében pedig évente 1 198 113 egyedet jelentő nemzeti felső határ ki nem használt része erejéig nyújtják.

Az (1) bekezdés a) pontjában említett támogatható állatok után a támogatás összege a 2000. naptári évre 27 euro, a 2001. naptári évre 53 euro, a 2002. és a 2003. naptári évre pedig 80 euro.

Az (1) bekezdés b) pontjában említett támogatható állatok után a támogatás összege a 2000. naptári évre 17 euro, a 2001. naptári évre 33 euro, a 2002. és a 2003. naptári évre pedig 50 euro.

3. cikk

Hollandia illetékes hatósága egyedenként, valamint a vágási támogatás egysége után, objektív kritériumok – különösen az egyedi termelési struktúrák és feltételek – alapján teljesíti a kiegészítő kifizetéseket, biztosítva a gazdálkodók egyenlő elbírálását és elkerülve a piac, illetve a verseny bármilyen torzulását. Ezek a támogatások nem kapcsolódnak a piaci árak ingadozásaihoz.

A kiegészítő kifizetéseket a 2000-re elkülönített 8,4 millió eurós, a 2001-re elkülönített 16,9 millió eurós, valamint a 2002-re és 2003-ra elkülönített 25,3 millió eurós teljes összeg fel nem használt hányada erejéig nyújtják.

4. cikk

A vágási támogatás és a kiegészítő kifizetések összegét abban az esetben ítélik oda, ha az nem szerepelt a 90/424/EGK határozat és a 2001/652/EK határozat értelmében az érintett állatok után fizetett kártalanítás megállapításához kiszámított értékben.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 20-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 315., 1985.11.26., 11. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 147., 2001.5.31., 1. o. A legutóbb az 1041/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2006.7.8., 10. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 953/2006/EK rendelettel (HL L 175., 2006.6.29., 1. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 2006/53/EK határozattal (HL L 29., 2006.2.2., 37. o.) módosított határozat.

(7)  HL L 230., 2001.8.28., 8. o.


21.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/11


A BIZOTTSÁG 1118/2006/EK RENDELETE

(2006. július 20.)

a vámkontingens keretében importált új-zélandi vajra vonatkozó importengedélyek kiadásának felfüggesztéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 29. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. december 14-i 2535/2001/EK bizottsági rendelet (2) 25. cikkének (1) bekezdése különösen az új-zélandi vajra vonatkozóan állapít meg szabályokat.

(2)

Az Európai Közösségek Bírósága a C-313/04. sz. Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk v. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung ügyben 2006. július 11-én hozott ítéletében megállapította, hogy: „a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. december 14-i 2535/2001/EK bizottsági rendelet 35. cikkének (2) bekezdése érvénytelen azon rendelkezése tekintetében, hogy a csökkentett vámtételű új-zélandi vajra vonatkozó importengedély-kérelmet kizárólag az Egyesült Királyság illetékes hatóságainál lehet benyújtani”; és hogy „a 2535/2001/EK rendelet 25. és 32. cikke az említett rendelet III., IV. és XII. mellékletével összefüggésben érvénytelen, mivel diszkriminációt tesz lehetővé a csökkentett vámtételű új-zélandi vajra vonatkozó importengedély kiadása során.”

(3)

A Bíróság ezen ítélete alapján lehetetlen az érintett vámkontingens alá tartozó új-zélandi vaj importjára vonatkozó szabályokat hatékonyan működtetni, különösen mivel a 2535/2001/EK rendelet ítélet által nem érintett rendelkezései nem elegendőek annak biztosításához, hogy a vámkontingens keretében behozatalra szánt termékek származása és minősége valóban megfeleljen a vámkontingens követelményeinek, és nem elegendőek a vámkontingens megfelelő – különösen a vámkontingens felhasználásának ellenőrzésén keresztül történő – igazgatásának biztosításához sem.

(4)

A Bíróság ítéletében meghatározott követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében szükséges a 2535/2001/EK rendeletet módosítani, és ilyen követelményeket meghatározni. E módosításokat nem lehet azonnal elfogadni, különösen mivel konzultációt kell folytatni az érdekelt felekkel.

(5)

A spekuláció elkerülése, a bírósági ítéletben említett diszkrimináció folytatásának megakadályozása, a vámkontingens ellenőrizetlen felhasználása kockázatának elkerülése, valamint a vámkontingens keretében előírt származási és minőségi követelményeknek nem megfelelő termékek importjának elkerülése céljából a 2535/2001/EK rendelet módosításainak elfogadásáig helyénvaló felfüggeszteni az új-zélandi vajra vonatkozó importengedélyek kiadását. Ugyanezen okból ennek a bírósági ítéletet követő naptól, vagyis 2006. július 12-i hatállyal kezdődően kell megtörténnie.

(6)

Azonban azon új-zélandi vaj tekintetében, amelyre 2006. július 12-e előtt adtak ki IMA 1 bizonyítványt, és ezen időpont előtt ténylegesen elhagyta Új-Zéland területét, továbbra is ki kell adni az importengedélyeket az érintett gazdasági szereplők jogos elvárásainak védelme és a bírósági ítélet figyelembevételével a zavartalan kereskedelmi forgalom biztosítása érdekében.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2535/2001/EK rendelet rendelkezéseitől eltérve a tagállamok felüggesztik az új-zélandi vajra vonatkozó, az említett rendelet 25. cikke (1) bekezdésében említett importengedélyek kiadását. Ezen eltérés nem alkalmazandó azon új-zélandi vajra, amelyre 2006. július 12-e előtt adtak ki IMA 1 bizonyítványt, és amely ténylegesen elhagyta Új-Zéland területét ezen időpont előtt.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. július 12-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 20-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 341., 2001.12.22., 29. o. A legutóbb a 926/2006/EK rendelettel (HL L 170., 2006.6.23., 8. o.) módosított rendelet.


21.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/13


A BIZOTTSÁG 1119/2006/EK RENDELETE

(2006. július 20.)

a kukoricára a 1058/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikk (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 1058/2006/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg a kukorica harmadik országokból Spanyolországba történő importálásakor igénybe vehető maximális behozatali vámkedvezményre.

(2)

Az 1839/95/EK bizottsági rendelet (3) 7. cikke szerint a Bizottság az 1784/2003/EK rendelet 25. cikkében szabályozott eljárás szerint dönthet úgy, hogy rögzíti a behozatali vámra adható maximális kedvezményt. Az említett vámkedvezmény rögzítésekor különösen az 1839/95/EK rendelet 6. és 7. cikkében foglalt kritériumokat kell figyelembe venni. A pályázat alapján szerződés kötendő valamennyi olyan ajánlattevővel, akinek az ajánlata a maximális vámkedvezménnyel azonos, vagy annál alacsonyabb összegű.

(3)

A fent említett kritériumok alkalmazása a szóban forgó gabonaféle piacainak jelenlegi helyzetére az 1. cikkben ismertetett összeg szerinti maximális behozatali vámkedvezmény rögzítését eredményezi.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2093/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében 2006. július 14. és 20. között benyújttott ajánlatok tekintetében a kukoricára adható maximális behotzatali vámkedvezmény 30,87 EUR/t-ban került rögzítésre, 80 911 t-ban maximált globális mennyiségre.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 21-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 20-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 192., 2006.7.13., 10. o.

(3)  HL L 177., 1995.7.28., 4. o. A legutóbb az 1558/2005/EK rendelettel (HL L 249., 2005.9.24., 6. o.) módosított rendelet.


21.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/14


A BIZOTTSÁG 1120/2006/EK RENDELETE

(2006. július 20.)

a kukoricára a 1057/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 1057/2006/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg a kukorica harmadik országokból Portugáliába történő importálásakor igénybe vehető maximális behozatali vámkedvezményre.

(2)

A bizottsági rendelet (3) 7. cikke szerint a Bizottság az 1784/2003/EK rendelet 25. cikkében szabályozott eljárás szerint dönthet úgy, hogy rögzíti a behozatali vámra adható maximális kedvezményt. Az említett vámkedvezmény rögzítésekor különösen az 1839/95/EK rendelet 6. és 7. cikkében foglalt kritériumokat kell figyelembe venni. A pályázat alapján szerződés kötendő valamennyi olyan ajánlattevővel, akinek az ajánlata a maximális vámkedvezménnyel azonos, vagy annál alacsonyabb összegű.

(3)

A fent említett kritériumok alkalmazása a szóban forgó gabonaféle piacainak jelenlegi helyzetére az 1. cikkben ismertetett összeg szerinti maximális behozatali vámkedvezmény rögzítését eredményezi.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1057/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében 2006. július 14. és 20. között benyújtott ajánlatok tekintetében a kukoricára adható maximális behozatali vámkedvezmény 31,97 EUR/t-ban került rögzítésre, 100 000 t-ban maximált globális mennyiségre.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 21-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 20-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 192., 2006.7.13., 9. o.

(3)  HL L 177., 1995.7.28., 4. o. A legutóbb az 1558/2005/EK rendelettel (HL L 249., 2005.9.24., 6. o.) módosíttot rendelet.


21.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/15


A BIZOTTSÁG 1121/2006/EK RENDELETE

(2006. július 20.)

a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkének rendelkezései szerint az ugyanezen rendelet 1. cikkében szereplő termékeknek a világpiaci jegyzései és árai, valamint ugyanezen termékeknek a Közösségen belüli árai közötti különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2)

A visszatérítéseket azoknak az összetevőknek a figyelembevételével kell rögzíteni, amelyeket az 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet (2) egyes szabályait megállapító 1. cikke említ, az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek az export-visszatérítések megadása, valamint a gabonaágazatban zavar esetén foganatosítandó intézkedések tekintetében való alkalmazásának.

(3)

A liszteket, a búzából vagy rozsból készült darát és durva őrleményt illetően az ezekre a termékekre alkalmazandó visszatérítést a szóban forgó termékek előállításához szükséges gabonamennyiség figyelembevételével kell kiszámítani. Ezek a mennyiségek az 1501/95/EK rendeletben kerültek rögzítésre.

(4)

A világpiaci helyzet vagy egyes piacok sajátos követelményei szükségessé tehetik a visszatérítés differenciálását egyes termékek tekintetében, rendeltetési helyük szerint.

(5)

A visszatérítést havonta egyszer kell rögzíteni. A visszatérítés időszakon belül módosítható.

(6)

Ezeknek a szabályoknak a gabonafélék piacának mindenkori helyzetére és különösen e termékek Közösségen belüli és világpiaci jegyzéseire, illetve áraira való alkalmazása a mellékletben ismertetett összegek szerinti visszatérítés rögzítését eredményezi.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet 1. cikkének a), b) és c) pontjában említett, változatlan állapotú termékek – a maláta kivételével – export-visszatérítései a mellékletben ismertetett összegekben kerültek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 21-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 20-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a Bizottság 2006. július 20-i, a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről szóló rendeletéhez

A termékek kódja

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések összege

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Megj: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a Bizottság módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelete (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

C01

:

Minden harmadik ország Albánia, Bulgária, Románia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Szerbia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Liechenstein és Svájc kivételével.


21.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/17


A BIZOTTSÁG 1122/2006/EK RENDELETE

(2006. július 20.)

az árpa exportjára a 935/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 935/2006/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg árpa exportjára szóló export-visszatérítésekre egyes harmadik országokba irányuló kivitel tekintetében.

(2)

A gabonák export-visszatérítésének odaítéléséről és a gabonapiacon kialakuló zavarok esetén hozandó intézkedésekről szóló 1766/92/EGK (3) tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó bizonyos részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet 7. cikke alapján a Bizottság úgy dönt, hogy – a meghirdetett pályázatok alapján – nem hirdet ki nyertest.

(3)

Figyelembe véve mindenekelőtt az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében meghatározott szempontokat, maximális export-visszatérítés rögzítése nem indokolt.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 935/2006/EK rendeletben közzétett, az árpa export-visszatérítésére vonatkozó pályázati felhívásra válaszul beérkezett, 2006. július 14. és július 20. között értesített pályázatokkal kapcsolatban semmilyen intézkedést nem kell tenni.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 21-én lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 20-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 172., 2006.6.24., 3. o.

(3)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


21.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/18


A BIZOTTSÁG 1123/2006/EK RENDELETE

(2006. július 20.)

a közönséges búza exportjára az 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésének elsö albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 936/2006/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg közönséges búza exportjára szóló export-visszatérítésekre egyes harmadik országokba irányuló kivitel tekintetében.

(2)

A gabonák export-visszatérítésének odaítéléséről és a gabonapiacon kialakuló zavarok esetén hozandó intézkedésekről szóló 1766/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó bizonyos részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendele (3) 7. cikke alapján a Bizottság úgy dönt, hogy – a meghirdetett pályázatok alapján – nem hirdet ki nyertest.

(3)

Figyelembe véve mindenekelőtt az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében meghatározott szempontokat, maximális export-visszatérítés rögzítése nem indokolt.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 936/2006/EK rendeletben közzétett, a közönséges búza export-visszatérítésére vonatkozó pályázati felhívásra válaszul beérkezett, 2006. július 14. és 20. között értesített pályázatokkal kapcsolatban semmilyen intézkedést nem kell tenni.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 21-én lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 20-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 172., 2006.6.24., 6. o.

(3)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

21.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/19


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. július 11.)

a 2003/96/EK irányelv 19. cikkének megfelelően Svédország részére egyes háztartások és szolgáltató társaságok által felhasznált villamos energia esetében kedvezményes adómérték alkalmazását engedélyező 2005/231/EK határozat módosításáról

(2006/503/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 19. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2005/231/EK tanácsi határozat (2) a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban Svédország számára az egyes háztartások és szolgáltató társaságok által felhasznált villamos energia vonatkozásában kedvezményes adómérték alkalmazását engedélyezte. Az engedélyezés 2005. december 31-ig szólt. 2005. december 9-én kelt levelükben a svéd hatóságok az engedély 2011-ig történő meghosszabbításával kapcsolatos kérelemmel fordultak a Bizottsághoz.

(2)

Az ország északi részén a fűtésre használt villamosáram-fogyasztás magasabb, mint az ország más részén: a jelenlegi különbség 25 %. Ezért 1981 júliusa óta Svédország északi részén kedvezményes energiaadó-mértéket alkalmaznak. A fenti időpont óta azonban a kedvezménynek a rendes mértékhez viszonyított százalékos aránya csökkent.

(3)

Az észak-svédországi háztartások és szolgáltató társaságok villamos energiára fordított költségeinek csökkentésével a svéd állam e fogyasztók számára azonos feltételeket teremt, mint a déli országrész fogyasztói számára. Az intézkedés tehát regionális és kohéziós szakpolitikai célkitűzésekre irányul.

(4)

Az észak-svédországi villamosenergia-fogyasztás tekintetében a kedvezményes adómérték – amely jelenleg 22 EUR/MWh – sokkal magasabb marad, mint a 2003/96/EK irányelvben rögzített közösségi minimumérték. Ezenkívül a kedvezményes adómértéknek továbbra is arányban kell állnia az észak-svédországi háztartások és szolgáltató társaságok által kifizetett fűtési többletköltségekkel. Ezen adómértéknek biztosítania kell, hogy az adózás energiahatékonyságot növelő ösztönző hatása megmaradjon.

(5)

A Bizottság áttekintette a rendszert, és megállapította, hogy az nem torzítja a versenyt, illetve nem akadályozza a belső piac működését, valamint nem összeegyeztethetetlen a Közösség környezetvédelmi, energia- és közlekedési politikájával.

(6)

Ezért az állami támogatásról szóló 593/2005. számú, „A szolgáltatási ágazatban régiónként megkülönböztetett, villamos energiára kivetett energiaadó meghosszabbításáról” Svédország-ügy sérelme nélkül helyénvaló a Svédország számára a villamos energiára kivetett kedvezményes adómérték észak-svédországi felhasználásra való alkalmazására megadott engedély 2011. december 31-ig történő meghosszabbítása a 2003/96/EK irányelv 19. cikke (2) bekezdésének feltételeivel összhangban.

(7)

Biztosítani kell, hogy a 2005/231/EK határozat értelmében, hasonló okokból kifolyólag, de rövidebb időtartamra kiadott engedély továbbra is érvényes legyen anélkül, hogy az említett határozat hatályának lejárta és e határozat hatálybalépése között időbeli szakadás támadna.

(8)

A 2005/231/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/231/EK határozat 2. cikkében a „2005. december 31.” dátum helyébe a „2011. december 31.” dátum lép.

2. cikk

Ezt a határozatot 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Svéd Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. HEINÄLUOMA


(1)  HL L 283., 2003.10.31., 51. o. A legutóbb a 2004/75/EK irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 100. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 72., 2005.3.18., 27. o.


Bizottság

21.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/21


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. július 12.)

egyes harmadik országokból behozott bizonyos élelmiszerekre az ezen termékek aflatoxinnal való fertőződésének kockázata miatt vonatkozó különleges feltételekről

(az értesítés a C(2006) 3113. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/504/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 53. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjára,

mivel:

(1)

Az élelmiszerügyi tudományos bizottság jelezte, hogy az aflatoxin B1 erős genotoxikus rákkeltő hatású anyag, és még rendkívül kis mennyiségben is hozzájárul a májrák kialakulásának kockázatához.

(2)

Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok legmagasabb értékének meghatározásáról szóló, 2001. március 8-i 466/2001/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza az egyes szennyező anyagok határértékét és különösen az élelmiszerekben előforduló aflatoxin határértékét. Egyes harmadik országokból származó bizonyos élelmiszerek aflatoxintartalma rendszeresen meghaladja ezeket a határértékeket.

(3)

E szennyeződés súlyos veszélyt jelent a Közösségen belüli közegészségre, ezért közösségi szintű különleges feltételeket kell elfogadni.

(4)

Az 1999/356/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint az Egyiptomból származó vagy ott feladott földimogyoró és földimogyoróból készült egyes termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló, 1999. december 6-i 2000/49/EK bizottsági határozat (3) különleges feltételeket ír elő az Egyiptomból származó vagy ott feladott földimogyoró és földimogyoróból készült egyes termékek behozatalára.

(5)

A Kínából származó vagy ott feladott földimogyoró és földimogyoróból készült egyes termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló, 2002. február 4-i 2002/79/EK bizottsági határozat (4) különleges feltételeket ír elő a Kínából származó vagy ott feladott földimogyoró és földimogyoróból készült egyes termékek behozatalára.

(6)

A Törökországból származó vagy ott feladott füge, mogyoró és pisztácia, valamint az azokból készített egyes termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló, 2002. február 4-i 2002/80/EK bizottsági határozat (5) különleges feltételeket ír elő a Törökországból származó vagy ott feladott füge, mogyoró és pisztácia és a belőlük készült egyes termékek behozatalára.

(7)

A Brazíliából származó vagy ott feladott héjas brazil dió behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló, 2003. július 4-i 2003/493/EK bizottsági határozat (6) különleges feltételeket ír elő a Brazíliából származó vagy ott feladott héjas brazil dió behozatalára.

(8)

Az Iránból származó vagy ott feladott pisztácia és pisztáciából készült egyes termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló, 2005. január 26-i 2005/85/EK bizottsági határozat (7) különleges feltételeket ír elő az Iránból származó vagy ott feladott pisztácia és pisztáciából készült egyes termékek behozatalára.

(9)

A Brazíliából, Kínából, Egyiptomból, Iránból és Törökországból származó élelmiszer behozatalára vonatkozó 2000/49/EK, 2002/79/EK, 2002/80/EK, 2003/493/EK és 2005/85/EK határozat számos különleges feltétele azonos. Ennek következtében a közösségi jogalkotás egyértelműségének érdekében helyénvaló, hogy az ezen harmadik országokból származó élelmiszerek behozatalára vonatkozó különleges feltételeket egyetlen határozatban állapítsák meg ezen termékek aflatoxinnal való szennyezettsége miatt.

(10)

A takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) közösségi szinten határozza meg a hivatalos ellenőrzések megszervezésének általános szabályainak összehangolt kereteit.

(11)

Egyes harmadik országokból származó bizonyos élelmiszerek esetében különleges kiegészítő intézkedésekre is szükség van.

(12)

Az e határozatban előírt intézkedések – különösen az Iránból és Brazíliából származó élelmiszerek tekintetében – jelentősen befolyásolják a tagállamok ellenőrzésre fordítható erőforrásait. Ezért helyénvaló megkövetelni, hogy a határozat értelmében az Iránból és Brazíliából származó élelmiszerek hivatalos ellenőrzésével összefüggésben a nem megfelelő szállítmányokkal kapcsolatos mintavétel, vizsgálat, tárolás és valamennyi hivatalos intézkedés költségét az importőrök vagy az érintett élelmiszeripari vállalkozók viseljék.

(13)

Az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal (FVO) küldöttségének megállapításaiból az a következtetés vonható le, hogy Brazília jelenleg nem tudja biztosítani a vizsgálati eredmények megbízhatóságát, és nem tudja garantálni a tételek sértetlenségét a héjas brazildió-szállítmányok tanúsítási eljárása tekintetében. Megállapítható továbbá, hogy a visszaküldött tételek jelenlegi hatósági ellenőrzése nem megfelelő. Ezért helyénvaló a vizsgálatok elvégzését hatósági laboratóriumra korlátozni, mivel az képes garanciát nyújtani a vizsgálati eredményeket illetően, és szigorú feltételeket érvényesíteni a nem megfelelő tételek visszaküldése esetén. Amennyiben még ezeket a szigorú feltételeket sem tartják be, a következő nem megfelelő szállítmányt meg kell semmisíteni.

(14)

Közegészségügyi érdekből a tagállamoknak negyedévi jelentéseikben folyamatosan tájékoztatniuk kell a Bizottságot az ezen határozat hatálya alá eső élelmiszertermékek szállítmányain elvégzett hivatalos ellenőrzések összes eredményéről. E jelentéseket a 178/2002/EK rendelettel létrehozott, élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztórendszer (RASFF) keretén belüli bejelentési kötelezettségeken felül kell megküldeni.

(15)

Lényeges annak biztosítása, hogy az ezen határozat hatálya alá eső élelmiszertermékek szállítmányaiból történő mintavétel és a minták vizsgálata a Közösségen belül összehangoltan történjen. Ennek megfelelően az ezen határozat értelmében elvégzendő mintavételt és a minták vizsgálatát a 2006. február 23-i 401/2006/EK bizottsági rendelet (9) rendelkezéseivel összhangban kell elvégezni, amely előírja az élelmiszerek mikotoxintartalmának hatósági ellenőrzésének a mintavételi és vizsgálati módszereit.

(16)

E határozat végrehajtását az érintett harmadik országok illetékes hatóságai által nyújtott garanciák, valamint a tagállamok által elvégzett hatósági ellenőrzések eredményeinek alapján rendszeresen felül kell vizsgálni annak megállapítása érdekében, hogy a különleges feltételek megfelelő szintű közegészségügyi védelmet biztosítanak-e a Közösségen belül, illetve hogy továbbra is szükség van-e rájuk.

(17)

A 2000/49/EK, a 2002/79/EK, a 2002/80/EK, a 2003/493/EK és a 2005/85/EK határozatok egyidejűleg hatályukat vesztik.

(18)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Alkalmazási kör

Ez a határozat az a)–e) pontban említett élelmiszerekre, illetve az a)–e) pontban említett élelmiszerekből származó vagy azokat tartalmazó feldolgozott és összetett élelmiszerekre vonatkozik.

Úgy kell tekinteni, hogy az élelmiszer tartalmazza a szóban forgó élelmiszereket, amennyiben az utóbbiak – az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (10) 6. cikkével összhangban – összetevőként szerepelnek a címkén vagy a csomagoláson.

a)

A Brazíliából behozott alábbi élelmiszerek:

i.

a 0801 21 00 KN-kód alá tartozó héjas brazil dió;

ii.

a 0813 50 KN-kód alá tartozó, diófélék vagy szárított gyümölcsök brazil diót tartalmazó keverékei.

b)

A Kínából behozott alábbi élelmiszerek:

i.

az 1202 10 90 vagy az 1202 20 00 KN-kód alá tartozó földimogyoró;

ii.

a 2008 11 94 KN-kód alá tartozó földimogyoró (1 kg nettó tömeget meghaladó közvetlen kiszerelés esetén), illetve a 2008 11 98 KN-kód alá tartozó földimogyoró (1 kg nettó tömeget meg nem haladó kiszerelés esetén);

iii.

a 2008 11 92 KN-kód alá sorolt pörkölt földimogyoró (1 kg nettó tömeget meghaladó közvetlen kiszerelés esetén), illetve a 2008 11 96 KN-kód alá sorolt pörkölt földimogyoró (1 kg nettó tömeget meg nem haladó kiszerelés esetén).

c)

Az Egyiptomból behozott alábbi élelmiszerek:

i.

az 1202 10 90 vagy az 1202 20 00 KN-kód alá tartozó földimogyoró;

ii.

a 2008 11 94 KN-kód alá tartozó földimogyoró (1 kg nettó tömeget meghaladó közvetlen kiszerelés esetén), illetve a 2008 11 98 KN-kód alá tartozó földimogyoró (1 kg nettó tömeget meg nem haladó kiszerelés esetén);

iii.

a 2008 11 92 KN-kód alá sorolt pörkölt földimogyoró (1 kg nettó tömeget meghaladó közvetlen kiszerelés esetén), illetve a 2008 11 96 KN-kód alá sorolt pörkölt földimogyoró (1 kg nettó tömeget meg nem haladó kiszerelés esetén).

d)

Az Iránból behozott alábbi élelmiszerek:

i.

a 0802 50 00 KN-kód alá tartozó pisztácia;

ii.

a 2008 19 13 KN-kód alá sorolt pörkölt pisztácia (1 kg nettó tömeget meghaladó közvetlen kiszerelés esetén), illetve a 2008 19 93 KN-kód alá sorolt pörkölt földimogyoró (1 kg nettó tömeget meg nem haladó kiszerelés esetén).

e)

A Törökországból behozott alábbi élelmiszerek:

i.

0804 20 90 KN-kód alá tartozó szárított füge;

ii.

a 0802 21 00, illetve a 0802 22 00 KN-kód alá tartozó héjas vagy héjatlan mogyoró (Corylus sp);

iii.

a 0802 50 00 KN-kód alá tartozó pisztácia;

iv.

a 0813 50 KN-kód alá tartozó, diófélék vagy szárított gyümölcsök fügét, mogyorót vagy pisztáciát tartalmazó keverékei;

v.

a 2007 99 98 KN-kód alá tartozó füge- és mogyorókrém;

vi.

a 2008 19 KN-kód alá sorolt, feldolgozott vagy tartósított mogyoró, füge és pisztácia, azok keverékeit is beleértve;

vii.

az 1106 30 90 KN-kód alá tartozó, mogyoróból, fügéből és pisztáciából készült liszt, dara és por;

viii.

darabolt, szeletelt és tört mogyoró.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a 178/2002/EK rendelet 2. és 3. cikkének, illetve a 882/2004/EK rendelet 2. cikkének meghatározásai irányadók.

„Kijelölt behozatali helyek”: azok a helyek, amelyeken keresztül az 1. cikkben említett élelmiszerek kizárólagosan behozhatók a Közösségbe. A kijelölt behozatali helyek részletes jegyzékét a II. melléklet tartalmazza.

3. cikk

A mintavétel és a vizsgálat eredményei és az egészségügyi bizonyítvány

(1)   A tagállamok az 1. cikkben említett élelmiszerek (a továbbiakban: az élelmiszerek) behozatalát csak akkor engedélyezhetik, amennyiben a szállítmányt az I. mellékletben szereplő minta szerint kiállított mintavételi és vizsgálati eredmények és az egészségügyi bizonyítvány kíséri (11), amelyet az alábbiak meghatalmazott képviselője állított ki, írt alá és hitelesített:

a)

a Brazíliából származó élelmiszerek esetén a Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA);

b)

a Kínából származó élelmiszerek esetében a Kínai Népköztársaság a Be- és Kiléptetési Ellenőrzések és a Karantén Állami Igazgatósága (State Administration for Entry-Exit inspection and Quarantine);

c)

az Egyiptomból származó élelmiszerek esetében az Egyiptomi Mezőgazdasági Minisztérium (Egyptian Ministry of Agriculture);

d)

az Iránból származó élelmiszerek esetében az Iráni Egészségügyi Minisztérium (Iranian Ministry of Health);

e)

a Török Köztársaságból származó élelmiszerek esetében a Mezőgazdasági és Vidékügyi Minisztérium Védekezési és Ellenőrzési Főigazgatósága (General Directorate of Protection and Control of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs);

(2)   Az (1) bekezdésben említett egészségügyi bizonyítvány az élelmiszerek közösségi behozatalának vonatkozásában az egészségügyi bizonyítvány kiállításától számított négy hónapon belül érvényes.

(3)   Valamennyi tagállam illetékes hatóságai gondoskodnak arról, hogy az élelmiszereket okmányellenőrzés alá vonják annak biztosítása érdekében, hogy azok az (1) bekezdésben előírt egészségügyi bizonyítványra, valamint a mintavételi és vizsgálati eredményekre vonatkozó előírásnak megfeleljenek. Az okmányellenőrzésre a Közösség területére történő első belépési helyen kerül sor.

(4)   Amennyiben az élelmiszer-szállítmányt nem kísérik az (1) bekezdésben előírt mintavételi és vizsgálati eredmények és az egészségügyi bizonyítvány, a szállítmány nem léphet be a Közösség területére sem a kijelölt behozatali helyig történő céltranzit, sem a Közösségbe történő behozatal céljából, és vissza kell küldeni a származási országba vagy meg kell semmisíteni.

(5)   Az (1) bekezdésben előírt mintavételt és a minták vizsgálatát a 401/2006/EK rendelet rendelkezéseivel összhangban kell elvégezni.

(6)   Minden egyes élelmiszer-szállítmányt kódszámmal kell azonosítani, amely megegyezik a hatósági mintavétel és a vizsgálat eredményein, valamint az (1) bekezdésben említett egészségügyi bizonyítványban feltüntetett kódszámmal. A szállítmányban lévő minden egyes zsákot (vagy egyéb csomagolási formát) ezzel a kódszámmal kell ellátni.

4. cikk

A Közösségbe történő behozatalra kijelölt helyek

(1)   Élelmiszer csak a II. mellékletben meghatározott kijelölt behozatali helyeken keresztül hozható be a Közösség területére.

(2)   Az illetékes hatóságok minden tagállamban gondoskodnak róla, hogy a II. mellékletben felsorolt kijelölt behozatali helyek (12) megfeleljenek az alábbi követelményeknek:

a)

rendelkezésre áll az élelmiszer-szállítmányok hatósági ellenőrzésére felkészített személyi állomány;

b)

részletes utasítások állnak rendelkezésre a mintavételről és a minták laboratóriumba küldéséről a 401/2006/EK rendelet I. mellékletével összhangban;

c)

megvan a lehetőség arra, hogy a kirakodást és a mintavételt fedett helyen lehessen elvégezni a kijelölt behozatali helyen; amikor a szállítmányt el kell szállítani a mintavétel elvégzéséhez a kijelölt behozatali helyről, biztosítani kell, hogy a szállítás az illetékes hatóság hatósági felügyelete alatt történjen;

d)

a feltartóztatás ideje alatt a vizsgálati eredmények beérkezéséig a feltartóztatott élelmiszer-szállítmány megfelelő állapotban való tárolására tárolóhelyiségek, illetve raktárak állnak rendelkezésre;

e)

rendelkezésre állnak a rakodóeszközök és a megfelelő mintavételi eszközök;

f)

az aflatoxinvizsgálathoz rendelkezésre áll az akkreditált hatósági laboratórium (13), amely olyan helyen található, ahová a mintákat rövid időn belül le lehet szállítani; a laboratóriumnak rendelkeznie kell a 10–30 kg-os minták homogenizálásához szükséges megfelelő őrlőeszközzel (14). A laboratóriumnak alkalmasnak kell lennie a minta ésszerű időn belül történő vizsgálatára, annak érdekében, hogy eleget tehessen a szállítmányok feltartóztatására engedélyezett legfeljebb 15 munkanapos időtartam követelményének.

(3)   A tagállamok gondoskodnak róla, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozók rendelkezésre bocsássák az élelmiszer-szállítmányok kirakodásához elegendő emberi erőforrásokat és logisztikai hátteret, lehetővé téve ezáltal a reprezentatív mintavételt.

A különleges szállítás és/vagy konkrétan meghatározott csomagolási formák esetében az üzemeltető/a felelős élelmiszeripari vállalkozó a hatósági ellenőr rendelkezésére bocsátja a megfelelő mintavételi eszközöket, amennyiben a reprezentatív mintavétel nem végezhető el a szokásos mintavételi eszközökkel.

5. cikk

Hatósági ellenőrzés

(1)   A 401/2006/EK rendelet I. mellékletében foglalt rendelkezésekkel összhangban valamennyi tagállam illetékes hatóságai az aflatoxin B1 és az összes aflatoxin- szennyezettség vizsgálatának céljára vizsgálati mintát vesznek az élelmiszer-szállítmányokból, mielőtt azokat a kijelölt behozatali helyen a közösségi szabad forgalomba bocsátanák.

(2)   Az (1) bekezdésben említett vizsgálathoz szükséges mintavételt a következő termékeken kell végrehajtani:

a)

a Brazíliából származó valamennyi élelmiszer-szállítmány;

b)

a Kínából származó élelmiszer-szállítmányok megközelítőleg 10 %-a;

c)

az Egyiptomból származó élelmiszer-szállítmányok megközelítőleg 20 %-a;

d)

az Iránból származó valamennyi élelmiszer-szállítmány;

e)

az 1. cikk e) pontja ii., iv. és vi. alpontjában említett, Törökországból származó valamennyi mogyorófajta és a belőlük készült termékek megközelítőleg 5 %- a és a Törökországból származó egyéb élelmiszerfajták megközelítőleg 10 %-a esetében.

(3)   Valamennyi mintavételre és vizsgálatra kötelezett élelmiszer-szállítmányt a kijelölt behozatali helyen történő közösségi szabad forgalomba bocsátás előtt a szállítmány behozatalra történő bejelentésétől és a mintavételhez való fizikai rendelkezésre állásától számított legfeljebb 15 munkanapig lehet feltartóztatni.

Az importáló tagállam illetékes hatóságai kibocsátanak egy hivatalos kísérő okmányt, amely tanúsítja, hogy az élelmiszer-szállítmányt mintavételnek, illetve vizsgálatnak vetették alá, valamint feltünteti a vizsgálat eredményeit.

(4)   A tagállamok háromhavonta jelentést nyújtanak be a Bizottsághoz az élelmiszer-szállítmányokon elvégzett hatósági ellenőrzések valamennyi vizsgálati eredményéről. Ezt a jelentést az egyes negyedéveket követő hónapban (áprilisban, júliusban, októberben és januárban) kell benyújtani.

6. cikk

Szállítmány felosztása

Amennyiben a szállítmányt felosztják, a 3. cikk (1) bekezdésében említett egészségügyi bizonyítvány és az 5. cikk (3) bekezdésében említett hivatalos okmányok másolatai a nagykereskedelmi szakasz befejeződéséig kísérik a felosztott szállítmány valamennyi részét. E másolatokat azon tagállam illetékes hatósága hitelesíti, amelynek területén a szállítmány felosztására sor került.

7. cikk

A Brazíliából behozott élelmiszerekre vonatkozó kiegészítő feltételek

(1)   A 3. cikk (1) bekezdésében előírt vizsgálatot a Laboratório de Controle de Qualidade de Segurança Alimentarnak (LACQSA), a brazíliai élelmiszerek aflatoxintartalmának vizsgálatára kijelölt, hatósági ellenőrző laboratóriumnak kell elvégeznie a brazíliai Belo Horizontéban.

(2)   Azokat a héjasbrazildió-szállítmányokat, amelyek nem felelnek meg a 466/2001/EK rendelettel megállapított aflatoxin B1- és összes aflatoxin határértékeknek, akkor lehet vissza küldeni a származási országba, ha a Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) írásban rendelkezik az érintett, nem megfelelő szállítmányok mindegyike esetében az alábbiakról:

a)

az érintett szállítmány visszafordításához adott egyértelmű beleegyezés és a szállítmány kódjának feltüntetése;

b)

kötelezettségvállalás a visszafordított szállítmánynak a megérkezés napjával kezdődő hivatalos ellenőrzés alá vételére vonatkozóan;

c)

Az alábbiak konkrét megjelölése:

i.

a visszafordított szállítmány rendeltetési helye;

ii.

a visszafordított szállítmány tervezett kezelése; valamint

iii.

a visszafordított szállítmányon elvégzendő tervezett mintavétel és vizsgálat.

Abban az esetben viszont, ha az a), b) és c) pontban előírt feltételeket nem teljesíti a Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), az importáló tagállam illetékes hatóságai megsemmisítik az összes további szállítmányt, amely meghaladja a 466/2001/EK rendeletben az aflatoxin B1-re és az összes aflotoxinra megállapított határértéket.

8. cikk

A Brazíliából és Iránból behozott élelmiszerekre vonatkozó kiegészítő feltételek

(1)   A 3. cikk (1) bekezdése és az 5. cikk (3) bekezdése értelmében az 1. cikk a) és d) albekezdésében említett, Brazíliából és Iránból származó élelmiszerek és ezekből az élelmiszerekből származó vagy azokat tartalmazó feldolgozott és összetett élelmiszerek mintavételének, vizsgálatának, tárolásának, a hivatalos kísérő okmányok, valamint az egészségügyi bizonyítvány és a kísérő okmányok másolatai kibocsátásának valamennyi költségét a szállítmányért felelős élelmiszeripari vállalkozó vagy annak képviselője viseli.

(2)   Az illetékes hatóságok által az 1. cikk a) és d) albekezdésében említett, Brazíliából és Iránból származott élelmiszer-szállítmányok és az ezekben az albekezdésekben említett élelmiszerekből származó vagy azokat tartalmazó feldolgozott és összetett élelmiszerek meg nem felelősége miatt foganatosított hivatalos intézkedések valamennyi költségét a szállítmányért felelős élelmiszeripari vállalkozó vagy annak képviselője viseli.

9. cikk

Felülvizsgálat

E határozatot az 5. cikk (4) bekezdésében előírt jelentések és az élelmiszereket exportáló országok illetékes hatóságai által nyújtott garanciák, valamint a tagállamok által elvégzett mintavételek és ellenőrzések eredményei alapján felül kell vizsgálni annak megállapítása érdekében, hogy a 3., 4., 5., 6., 7. és 8. cikkben megállapított feltételek megfelelő szintű védelmet biztosítanak-e a Közösségen belüli közegészségügy szempontjából, illetve hogy továbbra is szükség van-e rájuk.

10. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2000/49/EK, a 2002/79/EK, a 2002/80/EK, a 2003/493/EK és a 2005/85/EK határozatok egyidejűleg hatályukat vesztik.

11. cikk

Alkalmazhatóság

Ezt a határozatot 2006. október 1-jétől kell alkalmazni.

A tagállamok elfogadják és közzéteszik az e határozatnak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

12. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 12-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o. A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 77., 2001.3.16., 1. o. A legutóbb a 199/2006/EK rendelettel (HL L 32., 2006.2.4., 34. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 19., 2000.1.25., 46. o. A legutóbb a 2004/429/EK határozattal (HL L 154., 2004.4.30., 19. o.) módosított határozat.

(4)  HL L 34., 2002.2.5., 21. o. A legutóbb a 2004/429/EK határozattal módosított határozat.

(5)  HL L 34., 2002.2.5., 26. o. A legutóbb a 2004/429/EK határozattal módosított határozat.

(6)  HL L 168., 2003.7.5., 33. o. A 2004/428/EK határozattal (HL L 154., 2004.4.30., 14. o.) módosított határozat.

(7)  HL L 30., 2005.2.3., 12. o.

(8)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o. A 776/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 136., 2006.5.24., 3. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 70., 2006.3.9., 12. o.

(10)  HL L 109., 2000.5.6., 29. o. A legutóbb a 2003/89/EK irányelvvel (HL L 308., 2003.11.25., 15. o.) módosított irányelv.

(11)  Az egészségügyi bizonyítványt azon a nyelven kell kiállítani, amelyet a tanúsító tisztviselő megért és amely biztosítja, hogy a tanúsító tisztviselő teljes mértékben tisztában van az általa aláírt minden egyes tanúsítvány tartalmának jelentőségével, illetve azon a nyelven, amelyet a behozatal szerinti ország ellenőrzést végző tisztviselője is megért.

(12)  A követelmények a kijelölt behozatali helyekre vagy – azokban az esetekben, amikor a szállítmányt hatósági ellenőrzés alatt szállították a behozatali helyről a mintavétel helyére – arra a helyre vonatkoznak, ahol a mintavételre ténylegesen sor kerül.

(13)  Olyan laboratórium, amelyet akkreditáltak és amely hatósági laboratórium (az illetékes hatóság szervezetének része) vagy az illetékes hatóság által kijelölt laboratórium.

(14)  A mintaelőkészítés részét képező homogenizálást szolgáló őrlési fázist a laboratóriumon kívül is el lehet végezni, de annak a helyszínnek, ahol az őrlést elvégzik, a homogenizáláshoz megfelelő őrlőberendezéssel, környezettel és protokollal kell rendelkeznie.


I. MELLÉKLET

Image

Image


II. MELLÉKLET

Azon kijelölt behozatali helyek jegyzéke, amelyeken az 1. cikk hatálya alá eső élelmiszerek behozhatók a Közösségbe

Tagállam

Kijelölt behozatali helyek

Belgium

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Cseh Köztársaság

Celní úřad Praha D5

Dánia

Valamennyi dán kikötő és repülőtér

Németország

HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart – ZA Flughafen, HZA München – ZA München – Flughafen, HZA Berlin – ZA Dreilinden, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Frankfurt (Oder) Autobahn, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Forst–Autobahn, HZA Bremen – ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen – ZA Bremerhaven, HZA Hamburg–Hafen – ZA Waltershof, HZA Hamburg–Stadt, HZA Itzehoe – ZA Hamburg–Flughafen, HZA Frankfurt-am–Main-Flughafen, HZA Braunschweig – ZA Braunschweig–Broitzem, HZA Hannover – ZA Hamburger Allee, HZA Koblenz – ZA Hahn–Flughafen, HZA Oldenburg – ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld – ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt – ZA Eisenach, HZA Potsdam – ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam – ZA Berlin – Flughafen Schönefeld, HZA Potsdam – ZA Berlin – Flughafen Tegel, HZA Augsburg – ZA Memmingen, HZA Ulm – ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe – ZA Karlsruhe, HZA Gießen – ZA Gießen, HZA Gießen – ZA Marburg, HZA Singen – ZA Bahnhof, HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein – Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Düsseldorf – ZA Düsseldorf Nord, HZA Köln – ZA Köln Niehl

Észtország

Valamennyi észt vámhivatal

Görögország

Athina, Pireas, Elefsina, Athina International Airport, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion Kritis, Larisa, Katerini, Veria, Drama, Serres, Kavala, Xanthi, Alexadroupolis, Rodos

Spanyolország

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

Franciaország

Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Írország

Dublin – kikötő, Shannon – repülőtér

Olaszország

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova

Ufficio Sanità Marittima di Livorno

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli

Ufficio Sanità Marittima di Cagliari

Ufficio Sanità Marittima di Ravenna

Ufficio Sanità Marittima di Savona

Ufficio Sanità Marittima di Salerno

Ufficio Sanità Marittima e aerea di Trieste, compresa Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino

Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria

Ciprus

Limassol kikötő, Larnaca repülőtér

Lettország

Grebneva – Oroszországgal határos közúti beléptetési hely

Terehova – Oroszországgal határos közúti beléptetési hely

Pātarnieki – Belarusszal határos közúti beléptetési hely

Silene – Belarusszal határos közúti beléptetési hely

Daugavpils – teherpályaudvar Rēzekne – teherpályaudvar

Rēzekne – teherpályaudvar

Liepāja – tengeri kikötő

Ventspils – tengeri kikötő

Rīga – tengeri kikötő

Rīga – rigai repülőtér

Rīga – Lett Posta

Litvánia

Közút: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai

Repülőtér: Vilnius

Tengeri kikötő: Malkų įlankos, Molo, Pilies

Vasút: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Luxemburg

Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven

Magyarország

Ferihegy – Budapest – repülőtér

Záhony – Szabolcs-Szatmár-Bereg – közút

Eperjeske – Szabolcs-Szatmár-Bereg – vasút

Nagylak – Csongrád – közút

Lökösháza – Békés – vasút

Röszke – Csongrád – közút

Kelebia – Bács-Kiskun – vasút

Letenye – Zala – közút

Gyékényes – Somogy – vasút

Mohács – Baranya – kikötő

Valamennyi magyar fővámhivatal

Málta

Máltai szabad kikötő, Máltai nemzetközi repülőtér, Nagy kikötő

Hollandia

Valamennyi kikötő, repülőtér és határátkelőhely

Ausztria

Zollamt Feldkirch, Zollamt Graz, Zollstellen Nickelsdorf und Sopron/Bahnhof im Bereich des Zollamtes Eisenstadt, Zollamt Wien, Zollamt Wels, Zollamt Flughafen Wien, Zollamt Salzburg, Zollamt Villach

Lengyelország

Bezledy – Warmińsko – Mazurskie – közúti határátkelőhely

Kuźnica Białostocka – Podlaskie – közúti határátkelőhely

Bobrowniki – Podlaskie – közúti határátkelőhely

Koroszczyn – Lubelskie – közúti határátkelőhely

Dorohusk – Lubelskie – közúti és vasúti határátkelőhely

Gdynia – Pomorskie – tengeri kikötői határátkelőhely

Gdańsk – Pomorskie – tengeri kikötői határátkelőhely

Medyka – Przemyśl – Podkarpackie – vasúti határátkelőhely

Medyka – Podkarpackie – közúti határátkelőhely

Korczowa – Podkarpackie – közúti határátkelőhely

Jasionka – Podkarpackie – repülőtéri határátkelőhely

Szczecin – Zachodnio-Pomorskie – tengeri kikötői határátkelőhely

Świnoujście – Zachodnio-Pomorskie – tengeri kikötői határátkelőhely

Kołobrzeg – Zachodniopomorskie – tengeri kikötői határátkelőhely

Portugália

Lisboa, Leixőes

Sines, Alverca, Riachos, Setúbal, Bodadela, lisszaboni repülőtér, portoi repülőtér

Szlovénia

Obrežje – közúti határátkelőhely

Koper – kikötői határátkelőhely

Dobova – vasúti határátkelőhely

Brnik – repülőtéri határátkelőhely

Jelšane – közúti határátkelőhely

Ljubljana – vasúti közúti határátkelőhely

Gruškovje – közúti határátkelőhely

Sežana – vasúti közúti határátkelőhely

Szlovákia

Customs Offices: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina, Nitra, Prešov, Trnava, Trenčín, Čierna nad Tisou

Finnország

Valamennyi finn vámhivatal

Svédország

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda

Egyesült Királyság

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Ipswich, Liverpool, London (Tilbury, Thamesport és Sheerness is), Manchester repülőtér, Manchester konténerbázis, Manchester nemzetközi teheráru terminál, Manchester (csak Ellesmere Port), Southampton, Teesport.


21.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/33


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. július 14.)

az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) véleményeinek objektivitását és semlegességét a Bizottság számára véleményező Standard Tanács Felülvizsgálati Csoport felállításáról

(2006/505/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1)

A nyíltpiaci forgalomban levő közösségi vállalkozások által benyújtott pénzügyi beszámolóik átláthatóságának és összehasonlíthatóságának magas szintje szükséges a hatékonyan, zökkenőmentesen és eredményesen működő integrált tőkepiac kialakításához.

(2)

A belső piac jobb működése érdekében az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) úgy rendelkezik, hogy a szabályozott piacon jegyzett vállalatok kötelesek konszolidált beszámolójukat a globális számviteli standardok egységes rendszerével, általános megnevezés szerint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban elkészíteni. A rendelet (10) preambulumbekezdése egy számviteli technikai bizottság létrehozásáról rendelkezik, amely támogatást és szakértelmet nyújt a Bizottság számára a nemzetközi számviteli standardok értékelésében.

(3)

Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoportot (EFRAG) 2001 márciusában alapították a standardokat kidolgozókat, felhasználókat, és a pénzügyi beszámolási folyamatban érintett számviteli szakmákat képviselő szervezetek; az EFRAG nyújt szakvéleményt arról, hogy az elfogadandó standard vagy annak értelmezése megfelel-e a közösségi jognak, és különösen az 1606/2002/EK rendelet az érthetőségre, relevanciára, megbízhatóságra és összehasonlíthatóságra vonatkozó előírásainak, valamint a megbízhatóság és valóság a 78/660/EGK (2) és 83/349/EGK (3) tanácsi irányelvekben meghatározott elvének.

(4)

Mivel az EFRAG egy magánszervezet, ezért a döntéshozatali folyamat minősége, átláthatósága és hitelessége szempontjából fontos, hogy a tanácsadás objektív és kiegyensúlyozott jellegű legyen.

(5)

Ebben a kontextusban a Bizottság úgy véli, hogy létre kell hozni a független szakértőkből és a nemzeti standardok meghatározóinak magas szintű képviselőiből álló Standard Tanács Felülvizsgálati Csoportot, amely az EFRAG által benyújtott tanácsokat véleményező testületként működik majd, ellenőrizve a benyújtott tanácsok kiegyensúlyozottságát és objektivitását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Létrehoznak egy nem kormányzati számviteli szakértőkből álló csoportot (a továbbiakban „a csoport”).

2. cikk

Feladat

A csoport feladata, hogy tanácsot adjon a Bizottság számára mielőtt az döntést hozna a standard elfogadásáról, hogy az EFRAG véleménye a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) és a Pénzügyi Beszámolási Értelmező Bizottság (IFRIC) értelmezéseinek elfogadásáról kiegyensúlyozott és objektív-e.

3. cikk

Tagság – Jelölés

(1)   A csoport maximum hét tagból áll.

(2)   A Bizottság a csoport tagjait azon független szakértők közül választja ki, akiknek számviteli téren, különösen a pénzügyi beszámolás témakörében szerzett tapasztalatait és hozzáértését közösségi szinten széles körben elismerik. A tagokat a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság internetes oldalán közzétett jelentkezési felhívásra benyújtott, megfelelő jelentkezések alapján választják ki.

(3)   A Bizottság a következő kritériumokat veszi figyelembe a jelentkezések értékelésekor:

bizonyított hozzáértés és magas szintű szakmai tapasztalat, beleértve az európai és/vagy nemzetközi szinten szerzett tapasztalatot a számvitel, különösen a pénzügyi jelentések területén,

függetlenség,

a földrajzi eredet, nem (4), valamint az érintett gazdasági szervezetek és más testületek funkcióit és méretét figyelembe vevő kiegyensúlyozott összeállítás szükségessége.

(4)   A tagokat személyükben nevezik ki, és a Bizottságnak külső befolyástól függetlenül adnak tanácsot. A tagok sem a csoportba történő kinevezésük előtt, sem megbízási idejük alatt nem vehetnek részt az EFRAG munkájában.

(5)   A tagok minden évben írásbeli nyilatkozatot tesznek, amelyben kötelezik magukat arra, hogy a közérdek szolgálatában járnak el, illetve írásban nyilatkoznak arról is, hogy mentesek mindenfajta olyan érdektől, amely függetlenségüket és objektivitásukat károsan befolyásolná.

(6)   A csoport tagjainak megbízatása 3 éves, meghosszabbítható időtartamra szól. A csoport eljárási szabályzata rendelkezhet a tagok 2-3 fős csoportokban történő részleges megváltoztatásáról.

(7)   Amennyiben a csoport egy tagja megbízatási ideje alatt lemond megbízatásáról, illetve ha egy tag már nem képes eredményesen közreműködni a csoport munkájában vagy nem teljesíti a (3) és (4) bekezdésben, vagy a Szerződés 287. cikkében foglalt feltételeket, a Bizottság a (3) és (4) bekezdés szerint új tagot jelöl ki a csoportba a megbízatási időszak hátralevő részére.

(8)   A Bizottság által kinevezett tagok nevét a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság internetes oldalán teszi közzé. A tagok nevének összegyűjtését, feldolgozását és közzétételét a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (5) megfelelően kell végrehajtani.

4. cikk

Működés

(1)   A csoportot annak egyik tagja vezeti. Az elnököt egyszerű többséggel egyéves időtartamra választják meg.

(2)   A Bizottság képviselője segíti a csoport üléseit, és a vitákban is részt vehet. A csoport által tárgyalt ügyekben érintett más bizottsági tisztviselők is részt vehetnek az üléseken.

(3)   Az EFRAG az IFRS vagy IFRIC-k elfogadásával kapcsolatban benyújtott véleményének kézhezvétele után a csoport véleményezi, hogy az EFRAG véleménye objektív és kiegyensúlyozott-e.

(4)   A csoport a szakvéleményt rövid határidővel küldi meg a Bizottságnak, mely határidő nem haladhatja meg az EFRAG véleményének kézhezvételétől számított 3 hetet. Rendkívüli körülmények esetén, különösen amikor az ügy komplikált, a határidőt négy hétig lehet meghosszabbítani.

(5)   A csoport által kiadott végleges szakvéleményt a Bizottság internetes oldalán teszik közzé.

(6)   Amennyiben a csoport különös aggodalomra okot adó problémát azonosít, a szakvélemény kiadása előtt a csoport párbeszédet kezdeményez az EFRAG-gal az ügy megoldása érdekében. A Bizottság segítheti a csoport és az EFRAG közti tárgyalásokat a kiegyensúlyozott megoldás elérése érdekében.

(7)   Az EFRAG Szakértői Munkacsoportjának (TEG) elnöke megfigyelőként részt vehet a csoport ülésein. Az elnök vagy a Bizottság képviselője meghívhat a napirenden szereplő témában járatos más szakértőket vagy megfigyelőket a csoport tanácskozásaira, amennyiben ez hasznos és/vagy szükséges.

(8)   A csoport tanácskozásain való részvétel keretében szerzett információk nem terjeszthetők, amennyiben a Bizottság bizalmasnak nyilvánítja azokat.

(9)   A csoport a Bizottság által elfogadott szabványos eljárási szabályzat (6) alapján fogadja el eljárási szabályzatát.

(10)   Az e cikkben említett dokumentumokon kívül a Bizottság az érintett dokumentum eredeti nyelvén közzéteheti a csoport bármely összefoglalóját, következtetését, illetve annak részletét, vagy munkadokumentumát.

5. cikk

Az ülésekkel kapcsolatos kiadások

A csoport tevékenységeinek keretében a tagok, szakértők és megfigyelők utazási és adott esetben tartózkodási költségeit a Bizottság a külső szakértők költségtérítéséről szóló szabályainak megfelelően visszatéríti.

A tagok, szakértők és megfigyelők szolgálataikért nem részesülnek díjazásban.

Az ülésekkel kapcsolatos kiadások azon éves költségvetés keretein belül kerülnek megtérítésre, amelyet a Bizottság felelős szolgálatai utaltak ki a csoportnak.

6. cikk

Alkalmazhatóság

E határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

A határozatot 2009. július 13-ig kell alkalmazni. A Bizottság ezen időtartam lejárta előtt határoz esetleges meghosszabbításáról.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 14-én.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 243., 2002.9.11., 1. o.

(2)  HL L 222., 1978.8.14., 11. o. A legutóbb a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 157., 2006.6.9., 87. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 193., 1983.7.18., 1. o. A legutóbb a 2006/43/EK irányelvvel módosított irányelv.

(4)  A Bizottság által létrehozott bizottságokban és szakértői csoportokban a nemek egyensúlyáról szóló 2000. június 19-i 2000/407/EK bizottsági határozat (HL L 154., 2000.6.27., 34. o.).

(5)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(6)  A SEC(2005) 1004 dokumentum III. melléklete.


21.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 199/36


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. július 19.)

a Közösségben a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2006) 3257. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/506/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élő állatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 20-i 2005/94/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 66. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Magyarország a területén lévő baromfiállományban a H5N1 altípushoz tartozó magas patogenitású madárinfluenza kitörését követően meghozta a Közösségben a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a 2006/135/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. június 14-i 2006/415/EK bizottsági határozatban (4) előírt szükséges intézkedéseket.

(2)

A magyarországi járványügyi helyzet további alakulása fényében szükség van a 2006/415/EK határozat 4. cikke (4) bekezdése b) pontjának iii. alpontjával összhangban az A és B területeken bevezetett intézkedések meghosszabbítására.

(3)

Dánia tájékoztatta a Bizottságot, hogy 2006. június 30-ig beszüntette egy háztáji baromfigazdaságban előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusának kitörésével kapcsolatos összes ellenőrzési intézkedést, így a továbbiakban nincs szükség az említett határozat 4. cikke (2) bekezdésével összhangban az A és B területeken bevezetett intézkedésekre.

(4)

A 2006/415/EK határozat mellékletének A. és B. részét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/415/EK határozat melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 19-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o. A legutóbb a 2004/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 33. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 10., 2006.1.14., 16. o.

(4)  HL L 164., 2006.6.16., 51. o.


MELLÉKLET

A 2006/415/EK határozat mellékletének helyébe a következő melléklet lép:

„MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott A terület:

ISO-országkód

Tagállam

A terület

Alkalmazás határideje 4. cikk (4) bekezdés b) pont

Kód

(ha van)

Megnevezés

HU

MAGYARORSZÁG

 

Bács-Kiskun megyében az alábbi települések:

 

KISKŐRÖS

 

KECEL

 

IMREHEGY

 

ORGOVÁNY

 

KASKANTYÚ

 

BÓCSA

 

SOLTVADKERT

 

TÁZLÁR

 

PIRTÓ

 

KISKUNHALAS

 

JAKABSZÁLLÁS

 

BUGACPUSZTAHÁZA

 

BUGAC

 

SZANK

 

KISKUNMAJSA-BODOGLÁR

 

HARKAKÖTÖNY

 

FÜLÖPJAKAB

 

MÓRICGÁT

 

PETŐFISZÁLLÁS

 

JÁSZSZENTLÁSZLÓ

 

KISKUNMAJSA

 

KISKUNFÉLEGYHÁZA

 

GÁTÉR

 

PÁLMONOSTORA

 

KÖMPÖC

 

CSÓLYOSPÁLOS

2006.8.31.

 

Csongrád megyében az alábbi települések:

 

ÜLLÉS

 

BORDÁNY

 

ZSOMBÓ

 

SZATYMAZ

 

SÁNDORFALVA

 

FELGYŐ

 

FORRÁSKÚT

 

BALÁSTYA

 

DÓC

 

KISTELEK

 

ÓPUSZTASZER

 

CSONGRÁD

 

BAKS

 

CSENGELE

 

PUSZTASZER

 

CSANYTELEK

 

TÖMÖRKÉNY

2006.8.31.

B.   RÉSZ

A 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott B terület:

ISO-országkód

Tagállam

B terület

Alkalmazás határideje 4. cikk (4) bekezdés b) pont

Kód

(ha van)

Megnevezés

HU

MAGYARORSZÁG

ADNS

Az alábbi megyék:

2006.8.31.

00003

BÁCS-KISKUN

00006

CSONGRÁD”