ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 180

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. július 4.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 1009/2006/EK rendelete (2006. július 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1010/2006/EK rendelete (2006. július 3.) egyes tagállamok tojás- és baromfiágazatában végrehajtott bizonyos rendkívüli piactámogatási intézkedésekről

3

 

 

A Bizottság 1011/2006/EK rendelete (2006. július 3.) a gabonaágazatban alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1008/2006/EK rendelet helyesbítéséről

13

 

 

A Bizottság 1012/2006/EK rendelete (2006. július 3.) a gabonaágazatban 2006. július 4-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

16

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

Feljegyzés az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat hatálybalépéséről

19

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2002. december 17.) az EK-Szerződés 81. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti, az SGL Carbon AG, a Le Carbone-Lorraine SA, az Ibiden Co., Ltd, a Tokai Carbon Co., Ltd, a Toyo Tanso Co., Ltd, a GrafTech International, Ltd, az NSCC Techno Carbon Co., Ltd, a Nippon Steel Chemical Co., Ltd, az Intech EDM BV és az Intech EDM AG ellen folyó eljárásról (a C.37.667 számú ügy – Speciális grafitból készült termékek) (az értesítés a C(2002) 5083. számú dokumentummal történt)

20

 

*

A Bizottság határozata (2006. június 26.) az Egyesült Királyság számára a VIIe. ICES-körzetben halászattal eltölthető többletnapok biztosításáról (az értesítés a C(2006) 2438. számú dokumentummal történt)

25

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

4.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 180/1


A BIZOTTSÁG 1009/2006/EK RENDELETE

(2006. július 3.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 4-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 3-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. július 3-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

60,2

204

35,2

999

47,7

0707 00 05

052

84,0

999

84,0

0709 90 70

052

84,5

999

84,5

0805 50 10

388

57,5

528

58,3

999

57,9

0808 10 80

388

85,4

400

112,7

404

102,9

508

82,2

512

87,1

524

54,3

528

86,0

720

113,3

804

105,3

999

92,1

0809 10 00

052

206,7

999

206,7

0809 20 95

052

316,6

068

82,7

608

218,2

999

205,8


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


4.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 180/3


A BIZOTTSÁG 1010/2006/EK RENDELETE

(2006. július 3.)

egyes tagállamok tojás- és baromfiágazatában végrehajtott bizonyos rendkívüli piactámogatási intézkedésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tojás piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2771/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) pontjára,

tekintettel a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

Amiatt, hogy a magas patogenitású madárinfluenza (H5N1) 2005 ősze óta előfordul a Közösség területéhez közeli térségekben és 2006 februárja óta több tagállamban, a baromfihús-fogyasztás – és jóval kevesebb esetben a tojásfogyasztás – jelentős mértékben visszaesett egyes tagállamokban.

(2)

A baromfihús-fogyasztás szintjének jelentős és gyors visszaesése árszínvonal-csökkenést eredményezett. A baromfihús piacán emiatt súlyos zavarok jelentkeznek.

(3)

Lévén, hogy ezek a súlyos piaci zavarok közvetlenül kapcsolódnak a fogyasztói bizalom állat-egészségügyi kockázatok felmerülése miatti elvesztéséhez, ezért az érintett tagállamok kérésére indokolt meghozni a 2771/75/EGK rendelet 14. cikke, valamint a 2777/75/EGK rendelet 14. cikke szerinti rendkívüli piactámogatási intézkedéseket, és odaítélni azokat a támogatásokat, amelyek lehetővé teszik azon gazdasági veszteségek egy részének kompenzálását, amelyeket a keltetőtojások megsemmisítése vagy a csibék elpusztítása, a tenyészbaromfi-állomány egy részének korai levágása, a termelés ideiglenes visszaesése, vagy a tojójércék levágása okoz az egyes tagállamok által előírt biológiai biztonsági intézkedések miatt.

(4)

A tojástermékekké feldolgozott keltetőtojásokra kevesebb kompenzációt kell nyújtani, mint a megsemmisített keltetőtojásokra.

(5)

A pénzügyi kompenzációra jogosító maximális mennyiségeket mindegyik rendkívüli piactámogatási intézkedés esetében a Bizottság határozza meg a tagállamok kérelmeinek kivizsgálása után.

(6)

A szóban forgó intézkedések elfogadását előíró 2771/75/EGK rendelet 14. cikkének és 2777/75/EGK rendelet 14. cikkének rendelkezései 2006. május 11. óta hatályosak. Ezért indokolt előírni, hogy ez a rendelet is ettől az időponttól kezdődően legyen hatályos.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 0407 00 11 és a 0407 00 19 KN-kód alá tartozó keltetőtojások megsemmisítése a 2771/75/EGK rendelet 14. cikke értelmében rendkívüli piactámogatási intézkedésnek minősül.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt megsemmisítésért mindegyik érintett tagállam kompenzációban részesül, az I. mellékletben meghatározott maximális darabszám erejéig, és az említett mellékletben meghatározott időszakra.

A kompenzáció átalányalapon meghatározott maximális szintje:

a)

0,15 euro/darab a 0407 00 19 KN-kód alá tartozó előírásnak megfelelő csirke keltetőtojásai esetében;

b)

0,23 euro/darab a 0407 00 19 KN-kód alá tartozó szabadban tartott csirke keltetőtojásai esetében;

c)

0,23 euro/darab a 0407 00 19 KN-kód alá tartozó gyöngytyúk keltetőtojásai esetében;

d)

0,35 euro/darab a 0407 00 19 KN-kód alá tartozó kacsa keltetőtojásai esetében;

e)

0,66 euro/darab a 0407 00 11 KN-kód alá tartozó pulyka keltetőtojásai esetében;

f)

1,20 euro/darab a 0407 00 11 KN-kód alá tartozó liba keltetőtojásai esetében.

2. cikk

(1)   A 0407 00 19 KN-kód alá tartozó keltetőtojások feldolgozása a 2771/75/EGK rendelet 14. cikke értelmében rendkívüli piactámogatási intézkedésnek minősül.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt feldolgozásért mindegyik érintett tagállam kompenzációban részesül, a II. mellékletben meghatározott maximális darabszám erejéig, és az említett mellékletben meghatározott időszakra.

A kompenzáció maximális szintje megegyezik az 1. cikk (2) bekezdésében előírt szintből keltetőtojásonként minden esetben 0,03 euro kivonásával keletkezett mennyiséggel, illetve – ha az eladási ár meghaladja a 0,03 eurót – az eladási ár kivonásával keletkezett mennyiséggel.

3. cikk

(1)   A 0105 11, a 0105 12 és a 0105 19 KN-kód alá tartozó csibék elpusztítása a 2777/75/EGK rendelet 14. cikke értelmében rendkívüli piactámogatási intézkedésnek minősül.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt elpusztításért mindegyik érintett tagállam kompenzációban részesül, a III. mellékletben meghatározott maximális darabszám erejéig, és az említett mellékletben meghatározott időszakra.

A kompenzáció átalányalapon meghatározott maximális szintje:

a)

a csibék esetében egyedenként 0,24 euro;

b)

gyöngyöspipék esetében egyedenként 0,40 euro;

c)

a kiskacsák esetében egyedenként 0,54 euro;

d)

a pulykapipék esetében egyedenként 0,85 euro;

e)

a kislibák esetében egyedenként 1,50 euro.

4. cikk

(1)   A tenyészbaromfi-állomány egy részének a 0105 92 00, a 0105 93 00, a 0105 99 10, a 0105 99 20, a 0105 99 30 és a 0105 99 50 KN-kód alá tartozó keltetőtojások termelésének csökkentése érdekében legalább hat héttel előrehozott levágása a 2777/75/EGK rendelet 14. cikke értelmében rendkívüli piactámogatási intézkedésnek minősül, feltéve azonban, hogy az érintett telephelyeken egyetlen állatot sem állítanak vissza a termelésbe ebben az időszakban.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt korai levágásért mindegyik érintett tagállam kompenzációban részesül, a IV. mellékletben meghatározott maximális darabszám erejéig, és az említett mellékletben meghatározott időszakra.

A kompenzáció átalányalapon meghatározott maximális szintje:

a)

3,2 euro/egyed a 0105 92 00 és a 0105 93 00 KN-kód alá tartozó tenyésztyúkok esetében;

b)

3,2 euro/egyed a 0105 99 00 KN-kód alá tartozó tenyészkacsák esetében;

c)

30 euro/egyed a 0105 99 20 KN-kód alá tartozó tenyészlibák esetében;

d)

15 euro/egyed a 0105 99 30 KN-kód alá tartozó tenyészpulykák esetében;

e)

5 euro/egyed a 0105 99 50 KN-kód alá tartozó tenyészgyöngytyúkok esetében.

5. cikk

(1)   A pihentetési időszak három hetet meghaladó szándékos meghosszabbítása a 2777/75/EGK rendelet 14. cikke értelmében rendkívüli piactámogatási intézkedésnek minősül, feltéve hogy az érintett telephelyeken egyetlen állatot sem állítanak vissza a termelésbe ebben az időszakban.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt hosszabbításért a baromfitenyésztő gazdaságok esetében m2-enként és a három hetet meghaladó pihentetési hetenként minden érintett tagállam kompenzációban részesül, az V. mellékletben szereplő maximális terület erejéig, és az említett mellékletben meghatározott időszakra.

A kompenzáció átalányalapon meghatározott maximális szintje:

a)

0,46 euro/m2/hét a brojlercsirke-tenyésztő gazdaságok esetében;

b)

0,41 euro/m2/hét a pulykatenyésztő gazdaságok esetében;

c)

0,62 euro/m2/hét a kacsatenyésztő gazdaságok esetében;

d)

0,41 euro/m2/hét a gyöngytyúktenyésztő gazdaságok esetében.

(3)   Azok a tagállamok, amelyek már nyújtottak esetleg kompenzációt az érintett területekre, gondoskodnak arról, hogy a nemzeti szinten már kifizetett összegeket levonják a (2) bekezdésben említett kompenzációból.

6. cikk

(1)   A termelés szándékos csökkentése, amelyet az állománysűrűség visszaszorítása érdekében kevesebb csibe telepítésével valósítanak meg, a 2777/75/EGK rendelet 14. cikke értelmében rendkívüli piactámogatási intézkedésnek minősül.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt termeléscsökkentésért az egyes telephelyeken a rendes termelési időszakhoz képest végrehajtott minden egyes egyedszámcsökkentés után mindegyik érintett tagállam kompenzációban részesül, a VI. mellékletben szereplő maximális állatszám erejéig, és az említett mellékletben meghatározott időszakra.

A kompenzáció átalányalapon meghatározott maximális szintje:

a)

a brojlercsirke-tenyésztő gazdaságok esetében egyedenként 0,20 euro;

b)

a pulykatenyésztő gazdaságok esetében egyedenként 1,24 euro;

c)

a kacsatenyésztő gazdaságok esetében egyedenként 0,75 euro;

d)

a gyöngytyúktenyésztő gazdaságok esetében egyedenként 0,40 euro.

7. cikk

(1)   A tojójércék korai levágása a 2777/75/EGK rendelet 14. cikke értelmében rendkívüli piactámogatási intézkedésnek minősül.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt korai levágásért mindegyik érintett tagállam kompenzációban részesül, a VII. mellékletben meghatározott maximális egyedszám erejéig, és az említett mellékletben meghatározott időszakra.

A kompenzáció átalányalapon meghatározott maximális szintje tojójércénként 3,2 euro.

8. cikk

Azon tagállamoknak, amelyek a részleges kompenzációk esetében az 1–7. cikkben előírt maximális összegeknél alacsonyabb összegeket közöltek a Bizottsággal, az általuk közölt összegekre kell szorítkozniuk.

9. cikk

Az e rendeletben említett támogatások esetében az átváltási árfolyamok meghatározó ügyleti ténye 2006 májusának első munkanapja.

Az alkalmazandó átváltási árfolyam a meghatározó ügyleti tény időpontja előtt az Európai Központi Bank által megállapított utolsó átváltási árfolyam.

10. cikk

Az 1–7. cikkben említett kifizetések miatt a tagállamokat terhelő kiadások a 2771/75/EGK rendelet 14. cikkében és a 2777/75/EGK rendelet 14. cikkében foglalt feltételek mellett csak akkor jogosultak közösségi finanszírozásra, ha a tagállamok a kedvezményezettek részére 2006. december 31. előtt teljesítik a kifizetéseket.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. május 11-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 3-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 49. o. A legutóbb a 679/2006/EK rendelettel (HL L 119., 2006.5.4., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 679/2006/EK rendelettel módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

A keltetőtojások maximális darabszáma tagállamonként

 

Előírásnak megfelelő csirke

Minőségi csirke

Gyöngytyúk

Pulyka

Kacsa

Liba

Alkalmazási időszak

BE

CZ

19 522 800

126 515

587 034

25 181

2006. február–2006. április

DK

DE

1 500 000

2006. január–2006. április

EE

EL

15 975 000

200 000

2005. október–2006. április

ES

7 800 000

2005. október–2006. április

FR

60 000 000

21 450 000

4 166 000

4 960 000

2 663 000

2005. december–2006. április

IE

400 000

170 000

2006. január–2006. április

IT

5 635 600

413 300

195 600

35 550

17 800

2005. szeptember–2006. április

CY

442 000

2005. október–2006. április

LV

LT

LU

HU

12 705 000

2005. november–2006. április

MT

NL

AT

2 500 000

2006. január–2006. április

PL

2 141 098

621 586

77 029

2005. október–2006. április

PT

6 000 000

2005. október–2006. március

SI

SK

FI

SE

UK


II. MELLÉKLET

A feldolgozott keltetőtojások maximális darabszáma tagállamonként

 

Csirke

Alkalmazási időszak

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

1 800 000

2005. október–2006. április

FR

IE

IT

16 364 500

2005. szeptember–2006. április

CY

LV

LT

LU

HU

8 390 000

2005. november–2006. április

MT

NL

25 000 000

2005. december–2006. április

AT

PL

64 594 006

2005. október–2006. április

PT

SI

SK

1 145 000

2005. október–2006. április

FI

SE

UK


III. MELLÉKLET

A csibék maximális száma tagállamonként

 

Csirke

Gyöngytyúk

Pulyka

Kacsa

Liba

Alkalmazási időszak

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

4 138 440

10 000

2005. október–2006. április

ES

FR

IE

IT

13 537 800

894 200

147 200

89 000

44 500

2005. szeptember–2006. április

CY

143 725

2005. október–2006. április

LV

LT

LU

HU

2 000 000

2005. november–2006. április

MT

NL

AT

PL

PT

4 000 000

2005. október–2006. március

SI

SK

FI

SE

UK


IV. MELLÉKLET

A levágott tenyészállatok maximális egyedszáma tagállamonként

 

Csirke

Gyöngytyúk

Pulyka

Kacsa

Liba

Alkalmazási időszak

BE

CZ

635 000

11 000

10 000

20 000

2006. február–2006. április

DK

DE

40 000

2006. január–2006. április

EE

EL

454 300

16 000

2005. október–2006. április

ES

151 000

2005. október–2005. november

FR

1 400 000

60 000

130 000

60 000

2006. január–2006. április

IE

94 500

9 100

2006. január–2006. április

IT

1 746 000

10 700

41 800

2 200

1 250

2005. szeptember–2006. április

CY

LV

LT

LU

HU

55 000

2005. november–2006. április

MT

NL

1 293 750

2005. november–2006. április

AT

PL

1 060 109

2005. október–2006. április

PT

300 000

2005. október–2006. március

SI

SK

22 000

2005. október–2006. április

FI

SE

UK


V. MELLÉKLET

A m2-ek és hetek maximális száma tagállamonként

 

Csirke

Gyöngytyúk

Pulyka

Kacsa

Alkalmazási időszak

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

2 350 000

 

7 hét 2005. október és 2006. április között

ES

FR

2 200 000

16 hét 2005. október és 2006. április között

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

203 178

30 000

15 000

16 hét 2005. november és 2006. április között

MT

NL

AT

PL

PT

489 130

4 hét 2005. október és 2006. március között

SI

SK

FI

SE

UK


VI. MELLÉKLET

Maximális állatszám tagállamonként

 

Csirke

Gyöngytyúk

Pulyka

Kacsa

Alkalmazási időszak

BE

 

CZ

9 180 000

70 000

300 000

2006. február–2006. április

DK

DE

EE

EL

ES

15 000 000

2005. október–2006. március

FR

IE

2 000 000

439 000

350 000

2006. január–2006. április

IT

CY

2 626 075

2005. november–2006. április

LV

LT

LU

HU

MT

NL

23 000 000

2005. december–2006. április

AT

4 500 000

2005. október–2006. április

PL

PT

SI

SK

4 734 800

2005. október–2006. április

FI

SE

UK


VII. MELLÉKLET

A tojójércék maximális egyedszáma tagállamonként

 

Tojójércék

Alkalmazási időszak

BE

CZ

DK

DE

1 000 000

2006. január–2006. április

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

 

 

MT

NL

AT

850 000

2005. október–2006. április

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK


4.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 180/13


A BIZOTTSÁG 1011/2006/EK RENDELETE

(2006. július 3.)

a gabonaágazatban alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1008/2006/EK rendelet helyesbítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek (2) a gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámokra való alkalmazásának szabályairól szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A behozatali vámokat a gabonaágazatban az 1008/2006/EK bizottsági rendelet rögzítette (3).

(2)

Egy ellenőrzés során kiderült, hogy számítási hiba csúszott az 1008/2006/EK rendelet mellékleteibe. Szükséges ezért az adott rendeletet helyesbíteni. Ennek a korrekciónak az alkalmazása visszamenő hatályú,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1008/2006/EK rendelet I. és II. mellékleteinek helyébe e rendelet mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 3-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1110/2003/EK rendelettel (HL L 158., 2003.6.27., 12. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 179., 2006.7.1., 48. o.


I. MELLÉKLET

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek 2006. július 1-jétől alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kód

Árumegnevezés

Behozatali vám (1)

(EUR/tonnában)

1001 10 00

Durumbúza, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

Közönséges búza, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

Közönséges búza, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

Rozs

32,64

1005 10 90

Kukorica, vetőmag, a hibrid kivételével

56,38

1005 90 00

Kukorica, a vetőmag kivételével (2)

56,38

1007 00 90

Cirokmag, a hibrid vetőmag kivételével

47,63


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra (az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése) az importőr vámcsökkentésben részesülhet, amely:

3 EUR/t, ha a kirakodás kikötője a Földközi-tengeren van, vagy

2 EUR/t, ha a kirakodás kikötője Írországban, az Egyesült Királyságban, Dániában, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban vagy az Ibériai-félsziget atlanti partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

A vámtételek kiszámításának tényezői

(2006.6.16.–2006.6.29.)

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Tőzsdei jegyzések

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Termékek (%-os fehérjetartalom 12 %-os nedvességtartalom mellett)

HRS2

YC3

HAD2

közepes minőségű (1)

gyenge minőségű (2)

US barley 2

Árfolyamjegyzés (EUR/t)

149,09 (3)

71,68

153,25

143,25

123,25

89,83

Felár az öbölbeli árhoz (EUR/t)

14,42

 

 

Felár a nagy-tavakbeli árhoz (EUR/t)

26,67

 

 

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Fuvardíjak/költségek: Mexikói-öböl–Rotterdam 19,55 EUR/t; Nagy-tavak–Rotterdam 24,56 EUR/t.

3.

Az 1249/96/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett támogatások:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  10 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(2)  30 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(3)  Beleértve 14 EUR/t hozzáadás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)


4.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 180/16


A BIZOTTSÁG 1012/2006/EK RENDELETE

(2006. július 3.)

a gabonaágazatban 2006. július 4-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek a gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámokkal kapcsolatos alkalmazási szabályairól szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A behozatali vámokat a gabonaágazatban a 1008/2006/EK bizottsági rendelet rögzítette (3).

(2)

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy amennyiben alkalmazásuk időszakában a behozatali vámok számított átlaga 5 EUR/t-val eltér a vám rögzített mértékétől, megfelelő kiigazítást kell végrehajtani. A jelzett eltérés bekövetkezett. Szükséges tehát a 1008/2006/EK rendeletben rögzített behozatali vámok kiigazítása,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1008/2006/EK rendelet I. és II. mellékletének helyébe e rendelet I. és II. melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 4-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 3-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.9.29., 78. o. Az 1154/2005/EK rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1110/2003/EK rendelettel (HL L 158., 2003.6.27., 12. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 179., 2006.7.1., 48. o.


I. MELLÉKLET

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek 2006. július 4-től alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kód

Árumegnevezés

Behozatali vám (1)

(EUR/tonnában)

1001 10 00

Durumbúza, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

5,95

1001 90 91

Közönséges búza, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

Közönséges búza, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

Rozs

34,94

1005 10 90

Kukorica, vetőmag, a hibrid kivételével

56,38

1005 90 00

Kukorica, a vetőmag kivételével (2)

56,38

1007 00 90

Cirokmag, a hibrid vetőmag kivételével

49,93


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra (az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése) az importőr vámcsökkentésben részesülhet, amely:

3 EUR/t, ha a kirakodás kikötője a Földközi-tengeren van, vagy

2 EUR/t, ha a kirakodás kikötője Írországban, az Egyesült Királyságban, Dániában, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban vagy az Ibériai-félsziget atlanti partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

A vámtételek kiszámításának tényezői

(a 2006.6.30.)

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Tőzsdei jegyzések

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Termékek (%-os fehérjetartalom 12 %-os nedvességtartalom mellett)

HRS2

YC3

HAD2

közepes minőségű (1)

gyenge minőségű (2)

US barley 2

Árfolyamjegyzés (EUR/t)

149,09 (3)

71,68

145,52

135,52

115,52

86,53

Felár az öbölbeli árhoz

14,42

 

 

Felár a nagy-tavakbeli árhoz

26,67

 

 

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Fuvardíjak/költségek: Mexikói-öböl–Rotterdam 19,55 EUR/t; Nagy-tavak–Rotterdam 24,56 EUR/t.

3.

Az 1249/96/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett támogatások:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  10 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(2)  30 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(3)  beleértve 14 EUR/t hozzáadás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

4.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 180/19


Feljegyzés az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat hatálybalépéséről

Mivel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló, 2002. június 17-én Luxembourgban aláírt euro-mediterrán megállapodás (1) hatálybalépéséhez szükséges eljárás befejezését jelentő értesítésváltás 2006. február 14-én megtörtént, a megállapodás – annak 92. cikkével összhangban – 2006. április 1-jén hatályba lépett.


(1)  HL L 143., 2006.5.30., 2. o.


Bizottság

4.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 180/20


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2002. december 17.)

az EK-Szerződés 81. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti, az SGL Carbon AG, a Le Carbone-Lorraine SA, az Ibiden Co., Ltd, a Tokai Carbon Co., Ltd, a Toyo Tanso Co., Ltd, a GrafTech International, Ltd, az NSCC Techno Carbon Co., Ltd, a Nippon Steel Chemical Co., Ltd, az Intech EDM BV és az Intech EDM AG ellen folyó eljárásról

(a C.37.667 számú ügy – Speciális grafitból készült termékek)

(az értesítés a C(2002) 5083. számú dokumentummal történt)

(csak az angol, francia, német és holland szöveg hiteles)

(2006/460/EK)

2002. december 17-én a Bizottság az EK-Szerződés 81. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárással kapcsolatban határozatot fogadott el. Az 1/2003/EK rendelet (1) 30. cikkének rendelkezéseivel összhangban a Bizottság közzéteszi a felek nevét és a határozat fő tartalmát, tekintetbe véve a vállalkozások üzleti érdekeinek védelmére vonatkozó jogos érdekét. A határozat teljes szövegének nem bizalmas változata az ügy hiteles nyelvein és a Bizottság munkanyelvein megtalálható a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján (http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html).

1.   A JOGSÉRTÉS ÖSSZEFOGLALÁSA

1.1.   Címzettek

(1)

Ennek a határozatnak a következő vállalatok a címzettjei:

 

Az izosztatikus speciális grafitból készült termékek piacát érintő kartell:

GrafTech International, Ltd,

SGL Carbon AG,

Le Carbone-Lorraine SA,

Ibiden Co., Ltd,

Tokai Carbon Co., Ltd,

Toyo Tanso Co., Ltd.,

Nippon Steel Chemical Co., Ltd/NSCC Techno Carbon Co., Ltd,

Intech EDM BV/Intech EDM AG.

 

Az extrudált speciális grafitból készült termékek piacát érintő kartell:

SGL Carbon AG,

GrafTech International, Ltd.

1.2.   A jogsértés természete

(2)

Az ügyben az izosztatikus és az extrudált speciális grafitból készült termékek előállítói közül két kartell érintett. A Bizottság bizonyítékokat gyűjtött össze arról, hogy 1993 júliusától 1998 februárjáig az izosztatikus termékeket előállító kartellben, illetve 1993 februárjától 1996 novemberéig az extrudált termékeket előállító kartellben az érintettek megállapodtak a termékekre vonatkozó irányárakról, továbbá információt cseréltek az értékesített mennyiséget és egyéb kereskedelmi kérdéseket illetően. A két kartell tevékenysége az egész világra kiterjedt. A határozat a Közösségen, illetve 1994. január 1-je óta az EGT-n belüli jogsértésekkel foglalkozik.

(3)

Mindkét jogsértés a fent említett címzetteknek az EK-Szerződés 81. cikke (1) bekezdésével (1986. februártól), illetve az EGT-megállapodás 53. cikkével (1994. januártól) ellentétes, az egész EGT-re kiterjedő olyan megállapodásokban és/vagy összehangolt magatartásban való részvételére vonatkozik, melyek segítségével a termékek tekintetében irányárakban, áremelésekben állapodtak meg; információt cseréltek az értékesített mennyiséget és egyéb kereskedelmi kérdéseket illetően, továbbá felügyelték és végrehajtották megállapodásaikat. Az izosztatikus termékek piacát érintő megállapodások a kereskedelmi feltételekre és – főként helyi szinten – a vásárlók alkalmi felosztására vonatkoztak.

1.3.   Termék

(4)

A „speciális grafit” olyan általános kifejezés, melyet az iparban széles körben használnak különféle alkalmazásokra készített grafittermékek csoportjának megnevezésére. A speciális grafitból készült termékeket gyakran előállításuk módja szerint csoportosítják: izosztatikus sajtolás útján előállított izosztatikus grafit, amelyet szikraforgácsoló (EDM) elektródákban, folyamatos öntéshez használt kokillákban, melegsajtoláshoz használt szerszámokban, félvezetőkben használnak; és extrudálás útján előállított extrudált grafit, amelyet elektrolitoknál alkalmazott anódokban és katódokban, grafittégelyekben, és szinterelő tálcák, valamint tégelyek gyártásában használnak. Az eljárás tárgya a tömbként és darabolt tömbként készített izosztatikus és extrudált speciális grafit.

1.4.   Előzmények és az eljárás eddigi lépései

(5)

1997 júniusában a Bizottság a grafitelektróda-piacot érintő vizsgálatot kezdeményezett. A vizsgálat során az UCAR a Bizottsághoz fordult abból a célból, hogy a bírság kiszabásának mellőzéséről vagy a bírság összegének csökkentéséről szóló közlemény (továbbiakban: engedékenységi közlemény) értelmében kérelmet nyújtson be. A kérelem, melyet 1999. április 13-án nyújtottak be, a grafit elektródák piacával összefüggő speciális grafitból készült termékek piacán folyó állítólagos versenyellenes tevékenységekre vonatkozott.

(6)

Az UCAR által kibocsátott dokumentumok alapján a Bizottság a 17. rendelet (2) 11. cikke értelmében további információkra vonatkozó kérelmeket nyújtott be. A 2000 márciusában elküldött kérelmek címzettjei az SGL, az Intech, a POCO, az LCL, a Nippon Steel Corporation, az Ibiden, a Tokai és a Toyo Tanso. A kérelmek a versenytársakkal való kapcsolat, az árak alakulása és a forgalommal kapcsolatos számadatok tekintetében részletes magyarázatot kértek. Egy második levélsorozatot 2000 júliusában küldtek ki a Nippon Carbon-nak, az NSCC-nek és a Schunk-nak. A vállalatok 2000. május és november között válaszoltak a tájékoztatást kérő levelekre.

(7)

A Bizottság 2001 szeptemberében és októberében további információkérést intézett a kifogás címzettjeihez. A válaszokat a 2001. október vége és 2001. december eleje közti időszak folyamán kapta meg.

(8)

A válaszok kézhezvételét követően a Bizottság 2001. november 22-én elküldte végső információkérését a fenti vállalkozásoknak, melyre 2001 decemberében kapott választ.

(9)

A Bizottság 2002. május 17-én kifogást küldött e határozat címzettjeinek. A Bizottság kifogására a felek elküldték írásos észrevételeiket. A Nippon Steel Chemical Co., Ltd és az NSCC Techno Carbon Co., Ltd közös választ küldött. Az Intech EDM BV és az Intech EDM AG hasonlóképpen közös választ küldött a Bizottság észrevételeire.

(10)

A kifogásra küldött válaszok 2002. július 19. és 25. között érkeztek meg. Az Intech EDM AG-t és az Intech EDM BV-t kivéve minden vállalkozás elismerte a jogsértést. Alapjában véve a vállalkozások egyike sem vonta kétségbe a tényeket. 2002. szeptember 10-én szóbeli meghallgatásra került sor, mely során minden félnek lehetősége nyílt elmondani álláspontját.

2.   BÍRSÁGOK

2.1.   Alapösszeg

(11)

Bármely bírság összegének megállapításakor a Bizottságnak figyelembe kell venni minden kapcsolódó körülményt és különösen a jogsértés súlyosságát és időtartamát, mely két tényező konkrétan meghatározásra kerül a 17. rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében.

2.1.1.   Súlyosság

(12)

Az iránymutatás értelmében a Bizottságnak számításba kell vennie i. a jogsértés természetét, ii. a piacra gyakorolt tényleges hatását és iii. az érintett földrajzi piac méretét.

(13)

Ezek a jogsértések főként árrögzítésből és a kereskedelmi információk cseréjéből álltak, amelyek jellegüknél fogva az EK-Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének és az EGT-megállapodás 53. cikke (1) bekezdésének súlyos megszegését jelentik.

(14)

A gyártók, akik a szóban forgó időszak alatt az izosztatikus és extrudált speciális grafit világpiacának túlnyomó részét lefedték, nagy gonddal hajtották végre a kartell-megállapodásokat. Ezért azok tényleges hatása az EGT mindkét piacán érezhető.

(15)

A kartellek az egész közös piacra, illetve az EGT létrejöttét követően az egész EGT-re kiterjedtek. A közös piac minden része, később pedig az EGT területe is a befolyásuk alatt állt.

(16)

Tekintettel a vizsgálat tárgyát képező magatartás jellegére, az izosztatikus és extrudált termékek piacán kifejtett tényleges hatására és arra, hogy a jelenség a teljes közös piacra – majd létrehozását követően az EGT egészére – kiterjedt, a Bizottság megállapítja, hogy e határozattervezet címzettjei mindkét esetben igen súlyosan megsértették az EK-Szerződés 81. cikkének (1) bekezdését és az EGT-megállapodás 53. cikkének (1) bekezdését.

2.1.2.   Megkülönböztetett bánásmód

(17)

Az igen súlyos jogsértés kategóriáján belül a lehetséges bírságok javasolt skálája lehetővé teszi, hogy különbözőképpen kezeljék a vállalatokat – figyelembe véve a jogsértő tényleges gazdasági képességét a verseny jelentős torzítására, valamint annak érdekében, hogy kellően elrettentő hatással járó mértékű bírságot szabjanak ki.

(18)

Mivel az ügy számos vállalatot érint, a bírság alapösszegeinek megállapításakor szükséges az egyes vállalkozások piaci súlyának, és ezzel kifejezve az egyes vállalkozások versenysértő magatartása tényleges hatásának figyelembevétele.

(19)

Az izosztatikus kartellre kivetendő bírság kiszámítása céljából a vállalatok öt kategóriára bontását javasoljuk világszintű termelési forgalmuk alapján. Az első kategóriába az SGL, a második kategóriába a Toyo Tanso, a harmadik kategóriába az LCL és a Tokai, a negyedik kategóriába az Ibiden és az NSC/NSCC, az ötödik kategóriába az UCAR és az Intech került.

(20)

Ami az extrudált speciális termékek piacán működő kartellt illeti, az UCAR és az SGL e termék tekintetében hasonló mértékben van jelen a világpiacon. Ezért egyetlen közös kategóriába kerültek.

2.1.3.   Időtartam

2.1.3.1.   Izosztatikus speciális grafit termékek

(21)

Az SGL, az LCL, az Ibiden, a Tokai, a Toyo Tanso és az NSC/NSCC tevékenysége a Szerződés 81. cikkének (1) bekezdését 1993 júliusától 1998 februárjáig, az EGT-megállapodás 53. cikkének (1) bekezdését pedig 1994. január 1-től 1998 februárjáig sértette. Az UCAR ugyanazt a jogsértést 1996 februárjától 1997 májusáig követte el, az Intech pedig 1994 februárjától 1997 májusáig.

(22)

Következésképpen az SGL, az LCL, az Ibiden, a Tokai, a Toyo Tanso és az NSC/NSCC által elkövetett jogsértés négy éven és hat hónapon keresztül tartott, vagyis közepes időtartamúnak számít. A jogsértés súlyosságának függvényében meghatározott bírságok kezdő összege ezért 45 %-kal növekszik.

(23)

Az Intech által elkövetett közepes időtartamú jogsértés három éven és két hónapon keresztül tartott. A jogsértés súlyosságának függvényében meghatározott bírság kezdő összege ezért 30 %-kal növekszik.

(24)

Az UCAR által elkövetett közepes időtartamú jogsértés egy éven és két hónapon keresztül tartott. A jogsértés súlyosságának függvényében meghatározott bírság kezdő összege ezért 10 %-kal növekszik.

2.1.3.2.   Extrudált speciális grafit termékek

(25)

Az SGL és az UCAR 1993 februárjától 1996 novemberéig sértette meg a Szerződés 81. cikkének (1) bekezdését, az EGT-megállapodás 53. cikkének (1) bekezdését pedig 1994. január 1-től 1996 novemberéig, a jogsértés időtartama tehát három év és nyolc hónap – azaz közepes. A jogsértés súlyosságának függvényében meghatározott bírságok kezdő összege ezért mindkét vállalat esetében 35 %-kal növekszik.

2.2.   Súlyosbító körülmények (A jogsértés irányítóként történő elkövetése)

(26)

Az SGL irányítóként és felbujtóként követte el a jogsértést az izosztatikus speciális termékek piacán. Az SGL nem vitatta a Bizottság erre vonatkozó megállapítását. Ez a súlyosbító körülmény indokolja az SGL-re az izosztatikus speciális termékek piacán elkövetett jogsértésekért kirótt bírság alapösszegének 50 %-kal történő növelését.

(27)

A Bizottság megállapítja továbbá, hogy az extrudált speciális termékek piacán nem azonosítható a jogsértés elkövetésében vezető szerep.

2.3.   Enyhítő körülmények

(28)

A Bizottság úgy találja, hogy az izosztatikus termékek kartellében egyetlen enyhítő körülmény vehető figyelembe az Intech esetében, a kizárólag ezt a vállalkozást érintő speciális körülmények alapján. Az Intech izosztatikus kartellbe történő bevonása egyedülálló volt annyiban, hogy az többnyire az Ibiden utasítására történt abból a célból, hogy az európai és a helyi üléseken az Intech az Ibiden forgalmazójaként végrehajtsa a felsőbb szintű tárgyalásokon (melyeken az Ibiden részt vett, az Intech pedig nem) meghozott alapvető döntéseket. A Bizottság úgy látja, hogy ezek a különleges körülmények indokolják az Intech-re az izosztatikus speciális termékek piacán elkövetett jogsértésekért kirótt bírság alapösszegének 40 %-kal történő csökkentését.

2.4.   Az engedékenységi közlemény alkalmazása

(29)

E határozat címzettjei együttműködtek a Bizottsággal a vizsgálat különböző szakaszaiban azért, hogy a Bizottság engedékenységi közleménye alapján kedvező elbánásban részesüljenek. A határozattervezetben az engedékenységi közlemény alkalmazására az alábbi javaslatok születtek:

2.4.1.   A bírság kiszabásának mellőzése, illetve összegének igen jelentős csökkentése („B szakasz”: 75 %-tól 100 %-ig terjedő csökkentés)

(30)

A Bizottság elismeri, hogy az UCAR volt az első olyan vállalkozás, mely döntő bizonyítékkal szolgált az EGT-n belül az izosztatikus és extrudált speciális grafitból készült termékek iparát érintő nemzetközi kartell létezésére. A Bizottság azt is elismeri, hogy amikor az UCAR megkereste, nem indított vizsgálatot, és nem is rendelkezett elégséges információval ahhoz, hogy a jogsértések létezését megerősítse. Az UCAR, amikor a kartelleket leleplezte, ki is lépett azokból, és nem késztetett arra más vállalatokat, hogy részt vegyenek az említett kartellekben. Az UCAR ezért mindkét jogsértés esetén eleget tesz azoknak a feltételeknek, amelyek az engedékenységi közlemény B szakaszában kerültek meghatározásra. Ennek megfelelően a Bizottság az UCAR esetében 100 %-kal csökkentette azt a bírságot, amelyet máskülönben az egyes jogsértésekért kiszabtak volna rá.

2.4.2.   A pénzbírság lényeges csökkentése („C szakasz”: 50 %-tól 75 %-ig terjedő csökkentés)

(31)

Az izosztatikus vagy extrudált speciális termékek karteljeiről szóló döntő információt a Bizottsághoz – az engedékenységi közlemény C szakaszának megfelelően – elsőként nem az SGL, az LCL, a Toyo Tanso, a Tokai, az Ibiden, az NSC/NSCC vagy az Intech nyújtotta be. Ezért a fenti vállalkozások egyike sem teljesíti a fent említett C szakaszban meghatározott feltételeket.

2.4.3.   A pénzbírság jelentős csökkentése („D szakasz”: 10 %-tól 50 %-ig terjedő csökkentés)

(32)

Mielőtt a Bizottság elfogadta volna kifogását, az SGL, az LCL, az Ibiden, a Tokai, a Toyo Tanso és az NSC/NSCC olyan információkkal és dokumentumokkal látta el a Bizottságot, melyek jelentős mértékben hozzájárultak a jogsértések létezésének megerősítéséhez. Egyikük sem vitatta továbbá alapjában véve azokat a tényeket, amelyekre a Bizottság a kifogásokkal kapcsolatos nyilatkozatát alapozta. A benyújtott információk és dokumentumok lehetővé tették a Bizottság számára a kartellek és bizonyos elemeik működésének alátámasztását és azonosítását.

(33)

Mivel az engedékenységi közlemény értelmében minden együttműködésnek önkéntesnek kell lennie és különösképpen bármely nyomozói hatóság tevékenységi körén kívül kell esnie, a Bizottság megállapítja, hogy a vállalkozások által benyújtott információk egy része valójában szerves részét képezte a Bizottság hivatalos információkérésére adott válaszaiknak. Ezért az engedékenységi közlemény értelmében a vállalkozások által rendelkezésre bocsátott információ csak annyiban tekinthető önkéntes együttműködésnek, amennyiben túllépi a 17. rendelet 11. cikke szerinti kötelezően nyújtandó információ kategóriáját.

(34)

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a fent említett dokumentumok a két piacot érintő kartell-megállapodások szervezeti struktúrájára vonatkozó részletes bizonyítékokat tartalmaztak és döntően hozzájárultak e jogsértések alapvető jellegének megállapításához és/vagy alátámasztásához. Az UCAR nyilatkozatával együtt ezek a dokumentumok alkotják azokat a fő forrásokat, melyeket a Bizottság bizonyítékként használt e határozat elkészítésekor.

(35)

Továbbá a Bizottság megállapítja, hogy nem lehet különbséget tenni hozzáadott érték szempontjából a fent említett, az izosztatikus piacon végzett vizsgálatok során rendelkezésre bocsátott információk között, mivel minden információt a Bizottság hivatalos információkérésére, időben egymáshoz közel nyújtottak be, és mind ugyanolyan minőségű bizonyítékkal szolgált. Ezenfelül önmagában az információk egyike sem volt nélkülözhetetlen a Bizottság számára ahhoz, hogy megalapozza a jogsértéssel kapcsolatos kifogását a benyújtott bizonyítékok közötti alapvető átfedések miatt.

(36)

Az Intech nem nyújtott be gyűlésekről szóló bizonyító jellegű dokumentumot a Bizottság információkérésére adott válaszában. Azonban alapvetően nem vitatta azokat a tényeket, amelyekre a Bizottság kifogásában található állításait alapozta.

(37)

Az SGL, az LCL, az Ibiden, a Tokai, a Toyo Tanso és az NSC/NSCC ezért teljesíti az engedékenységi közlemény D szakasza (2) bekezdésének első és második franciabekezdésében meghatározott feltételeket, így bírságuk 35 %-kal csökken. Az Intech teljesíti az engedékenységi közlemény D szakasza (2) bekezdésének második franciabekezdésében meghatározott feltételeket, így bírsága 10 %-kal csökken.

2.5.   A bírságkiszabási iránymutatás 5. bekezdése b) pontja

(38)

A bírságkiszabási iránymutatás 5. bekezdése b) pontjának megfelelően a Bizottság a bírságok megállapításakor köteles az adott eset körülményeitől függően bizonyos objektív tényezőket figyelembe venni.

2.5.1.   Fizetési képesség

(39)

Az SGL és az NSC bizonyítékokkal támasztotta alá fizetési képességét. Mindkét vállalat különösen hangsúlyozta, hogy (3).

(40)

A bizonyíték megítélése érdekében a Bizottság részletes információkat kért a vállalatok pénzügyi helyzetéről. Miután megvizsgálta a vállalatok által 2002. november 20-án adott válaszokat, illetve az SGL további, 2002. november 8-án benyújtott anyagát, a Bizottság megállapítja, hogy ebben az esetben nem helyénvaló a bírságok összegének módosítása. Bár a két vállalat által rendelkezésre bocsátott pénzügyi adatok azt mutatják, hogy az SGL és az NSC […], a vállalkozások […] – mely főként az általános piaci helyzetnek tudható be – puszta tényének figyelembe vétele, egyenértékű lenne jogosulatlan versenyelőny biztosításával számukra.

2.5.2.   Egyéb tényezők

(41)

Az SGL […].

(42)

2001. július 18-án a Bizottság az SGL-re 80,2 millió eurós bírságot szabott ki, amiért a vállalat részt vett a grafit elektródák területén létrejött kartellben, megszegve ezzel a Szerződés 81. cikkét.

(43)

Ebből következik, hogy az SGL egyrészt […], másrészt a közelmúltban jelentős bírságot rótt rá a Bizottság. A Bizottság ezen különleges körülmények közt nem tartja szükségesnek a bírság teljes összegének kiszabását a hatékony elrettentés biztosításához.

(44)

A fenti két tényező fényében a Bizottság kijelenti, hogy ebben a különleges esetben a bírságot 33 %-kal csökkenti.

3.   HATÁROZAT

(45)

Az alábbi vállalkozások megszegték a Szerződés 81. cikkének (1) bekezdését és az EGT-megállapodás 53. cikkének (1) bekezdését azáltal, hogy részt vettek a fent megjelölt időszakokban megállapodásokból és összehangolt magatartásból álló, a Közösség és az EGT piacainak izosztatikus speciális grafitból készült termékeire irányuló összetett tevékenységben:

1.

A GrafTech International, Ltd, 1996. február – 1997. május;

2.

Az SGL Carbon AG, 1993. július – 1998. február;

3.

A Le Carbone-Lorraine SA, 1993. július – 1998. február;

4.

Az Ibiden Co., Ltd, 1993. július – 1998. február;

5.

A Tokai Carbon Co., Ltd, 1993. július – 1998. február;

6.

A Toyo Tanso Co., Ltd, 1993. július – 1998. február;

7.

A Nippon Steel Chemical Co., Ltd és az NSCC Techno Carbon Co., Ltd, egyetemlegesen és külön-külön felelős, 1993. július – 1998. február;

8.

Az Intech EDM BV és az Intech EDM AG, egyetemlegesen és külön-külön felelős, 1994. február – 1997. május.

(46)

Az alábbi vállalkozások megszegték a Szerződés 81. cikkének (1) bekezdését és az EGT-megállapodás 53. cikkének (1) bekezdését azáltal, hogy részt vettek a fent megjelölt ideig megállapodásokból és összehangolt magatartásból álló, a Közösség és az EGT piacainak extrudált speciális grafitból készült termékeire irányuló összetett tevékenységben:

1.

Az SGL Carbon AG, 1993. július – 1996. november;

2.

A GrafTech International, Ltd, 1993. február – 1996. november.

(47)

A fent felsorolt vállalkozások, amennyiben ezt még nem tették meg, kötelesek azonnal beszüntetni a jogsértést. Tartózkodniuk kell a fent említett bármilyen cselekedet vagy magatartás megismétlésétől, továbbá az olyan cselekedetektől és magatartástól, amelyeknek azonos vagy hasonló célja vagy hatása van.

(48)

A fent említett jogsértések az alábbi vállalatokra nézve a következő bírságokat vonják maguk után:

a)

GrafTech International, Ltd

Izosztatikus speciális grafit termékek: 0 euro,

Extrudált speciális grafit termékek: 0 euro;

b)

SGL Carbon AG

Izosztatikus speciális grafit termékek: 18 940 000 euro,

Extrudált speciális grafit termékek: 8 810 000 euro;

c)

Le Carbone-Lorraine SA: 6 970 000 euro;

d)

Ibiden Co., Ltd.: 3 580 000 euro;

e)

Tokai Carbon Co., Ltd.: 6 970 000 euro;

f)

Toyo Tanso Co., Ltd: 10 790 000 euro;

g)

Nippon Steel Chemical Co., Ltd és NSCC Techno Carbon Co., Ltd, egyetemlegesen és külön-külön felelős: 3 580 000 euro;

h)

Intech EDM BV és Intech EDM AG, egyetemlegesen és külön-külön felelős: 980 000 euro.


(1)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o. A 411/2004/EK rendelettel (HL L 68., 2004.3.6., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL 13., 1962.2.21., 204/62. o.

(3)  Ennek a szövegnek egyes részeit megszerkesztették annak biztosítására, hogy bizalmas információ ne kerüljön közzétételre; ezek a részek szögletes zárójelben szerepelnek, csillaggal megjelölve.


4.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 180/25


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. június 26.)

az Egyesült Királyság számára a VIIe. ICES-körzetben halászattal eltölthető többletnapok biztosításáról

(az értesítés a C(2006) 2438. számú dokumentummal történt)

(csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2006/461/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2006. évre történő meghatározásáról szóló, 2005. december 22-i 51/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak IIC. melléklete 9. pontjára,

mivel:

(1)

Az 51/2006/EK rendelet IIC. mellékletének 7. pontja meghatározza azon napok maximális számát (216), amelyek során a 80 mm-nél nagyobb szembőségű merevítőrudas zsákhálókat vagy 220 mm-nél kisebb szembőségű rögzített hálókat szállító, 10 méter teljes hosszúságú vagy annál hosszabb hajók 2006. február 1-jétől2007. január 31-ig a VIIe. ICES-körzetben tartózkodhatnak.

(2)

Az említett melléklet 9. pontja értelmében a Bizottság a 2004. január 1-je óta történt végleges tevékenység-beszüntetések alapján kioszthat olyan többletnapokat, amelyek során az ilyen merevítőrudas zsákhálókat vagy rögzített hálókat szállító hajó az adott területen tartózkodhat.

(3)

Az Egyesült Királyság adatokat szolgáltatott, amelyek bizonyítják, hogy a szóban forgó területen tartózkodó, 80 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű merevítőrudas zsákhálókat szállító hajók flottakapacitását 2006-ban 5 %-kal csökkentette.

(4)

A benyújtott adatok alapján a 2006. február 1-je és 2007. január 31-e közötti időszakban az Egyesült Királyság számára 12 többletnapot kell biztosítani az ilyen merevítőrudas zsákhálókat szállító hajókra vonatkozóan.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúra-ágazati Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Egyesült Királyság lobogója alatt hajózó, 80 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű merevítőrudas zsákhálókat szállító hajók által a VIIe. ICES-körzetben eltölthető napoknak az 51/2006/EK rendelet IIC. mellékletének I. táblázatában megállapított maximális száma évi 228 napra módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 26-án.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 16., 2006.1.20., 1. o. A legutóbb a 898/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 167., 2006.6.20., 16. o.) módosított rendelet.