ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 178

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. július 1.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Bizottság 950/2006/EK rendelete (2006. június 28.) a 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 951/2006/EK rendelete (2006. június 30.) a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

24

 

*

A Bizottság 952/2006/EK rendelete (2006. június 29.) a cukor belső piaca és a kvótarendszer irányítása tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól

39

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

1.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 178/1


A BIZOTTSÁG 950/2006/EK RENDELETE

(2006. június 28.)

a 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 40. cikke (1) bekezdése e) pontjának iii. alpontjára és f) pontjára, valamint 44. cikkére,

mivel:

(1)

Az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti, 2000. június 23-án Cotonou-ban aláírt partnerségi megállapodás (2) (a továbbiakban: az AKCS-EK partnerségi megállapodás) V. mellékletéhez csatolt, az AKCS-cukorról szóló 3. jegyzőkönyv (a továbbiakban: AKCS-jegyzőkönyv) 1. cikkének (1) bekezdése és az Európai Gazdasági Közösség és az Indiai Köztársaság között létrejött, a nádcukorról szóló megállapodás (3) (a továbbiakban: az Indiával kötött megállapodás) 1. cikkének (1) bekezdése szerint a Közösség vállalja, hogy garantált árakon meghatározott mennyiségű nádcukrot vásárol és hoz be, amely az AKCS-államokból, illetve Indiából származik, és amelynek szállítását a Közösség részére ezek az államok vállalják.

(2)

A 318/2006/EK rendelet 29. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy a 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évre, valamint a közösségi finomítók megfelelő ellátása érdekében az 1701 11 10 KN-kód alá tartozó, finomításra szánt és a VI. mellékletben említett államokból származó nádcukorra a behozatali vámok alkalmazását a kiegészítő mennyiség vonatkozásában fel kell függeszteni.

(3)

Az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről, a 2820/98/EK rendeletet módosításáról, illetve az 1763/1999/EK és a 6/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000. szeptember 18-i 2007/2000/EK tanácsi rendelet (4) 4. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy az 1701 és 1702 KN-kód alá tartozó, Albániából, Bosznia és Hercegovinából, valamint Montenegró, Szerbia és Koszovó (5) vámterületéről származó cukorágazati termékek behozatalát nulla vámtételű éves vámkontingensek keretében kell megvalósítani. Az említett kontingensek megnyitásával és kezelésével kapcsolatos részletes szabályokat az Albániából, Bosznia és Hercegovinából, Szerbiából, Montenegróból és Koszovóból származó cukortermékeknek a 2007/2000/EK tanácsi rendeletben meghatározott vámkontingensei megnyitására és kezelésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2005. június 30-i 1004/2005/EK bizottsági rendelet (6) határozza meg. Az ésszerűség érdekében az 1004/2005/EK bizottsági rendeletet hatályon kívül kell helyezni és egyetlen szövegben kell összegyűjteni a cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok összességét.

(4)

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött, 2006. január 1-jén hatályba lépett stabilizációs és társulási megállapodás (7) 27. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Közösség a Kombinált Nómenklatúra 1701 és 1702 vámtarifaszámai alá tartozó, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó termékek Közösségbe való behozatala esetében behozatali vámmentességet alkalmaz az éves 7 000 tonnás (nettó tömeg) vámkontingens erejéig. A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó cukortermékeknek az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött Stabilizációs és Társulási Megállapodásban meghatározott vámkontingensei megnyitására és kezelésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2005. december 23-i 2151/2005/EK bizottsági rendelettel (8) az említett kontingenst 2006. január 1-jétől megnyitották. Az ésszerűség érdekében ebben a rendeletben meg kell határozni az említett kontingens megnyitására és kezelésére vonatkozó, 2007. január 1-jétől alkalmazandó részletes szabályokat. Ettől az időponttól tehát a 2151/2005/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(5)

A finomítóipar szokásos ellátási szükségleteinek a 318/2006/EK rendelet 29. cikkében előírt kezeléséhez a 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évre különös részletes alkalmazási szabályokat kell megállapítani. Ezért célszerű e rendelet alkalmazását az említett gazdasági évekre korlátozni.

(6)

Kivéve, ha ez a rendelet másképp rendelkezik, a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési bizonyítványok rendszerének alkalmazására kialakított közös részletes szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendeletet (9), valamint a harmadik országokkal folytatott cukorágazatbeli kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendelettel (10) meghatározott, a cukorágazatra alkalmazandó különös részletes szabályokat (új rendelet „harmadik országok kezelése”) kell alkalmazni az e rendelet keretében kibocsátott behozatali engedélyekre. Ezen túlmenően az e rendelet alapján történő behozatal kezelésének megkönnyítése és az éves keretek betartásának biztosítása érdekében részletes szabályokat kell megállapítani a fehércukor-egyenértékként kifejezett nyerscukorra vonatkozó behozatali engedélyekre.

(7)

A 318/2006/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a garantált árú cukorra vonatkozó behozatali engedély iránti kérelemhez a kivitel szerinti ország hatósága által kiadott kiviteli engedélyt kell csatolni, amely igazolja, hogy a cukor megfelel az érintett megállapodásokban előírt szabályoknak. Szerbia, Montenegró és Koszovó esetében az e területek cukorágazata fenntartható gazdasági fejlődésének biztosítása érdekében és tekintetbe véve a vámkontingens viszonylag magas volumenét, a cukor e kontingensek keretében történő behozatalát kiviteli engedély bemutatásához kell kötni. Meg kell tehát határozni az említett engedély mintáját és formáját, valamint a használatára vonatkozó eljárásokat.

(8)

Mivel a 318/2006/EK rendelet 28. cikkében említett átfogó vámkontingensek meghatározásakor nem rendelkeztek e mennyiségek túllépésére vonatkozó tűréshatárról, ezért a behozatali engedélyben szereplő mennyiségeken felül behozott, fehércukor-egyenértékre átváltott összes mennyiségre a közös vámtarifa szerinti teljes vámtételt kell alkalmazni.

(9)

A 318/2006/EK rendelet 29. cikkének (1) és (2) bekezdése tagállamonként meghatározza a finomítóipar szokásos ellátási szükségleteit. Annak érdekében, hogy az érintett tagállamok kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemei számára garantálni lehessen, hogy az említett bekezdésekben szereplő mennyiségek erejéig rendelkezésre áll finomításra szánt cukorra vonatkozó behozatali engedély, és annak elkerülése érdekében, hogy az engedélyekkel való kereskedelmet lehetővé tevő visszaélésekre kerüljön sor, elő kell írni, hogy a finomításra szánt cukorra vonatkozó behozatali engedélyek iránti kérelmeket az említett tagállam kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemeire kell korlátozni a kedvezményes cukor fajtája szerint megállapított ideig.

(10)

Tekintettel arra, hogy előre nem látható késedelem fordulhat elő egy cukorszállítmány berakodása és leszállítása között, az AKCS-jegyzőkönyvben és az Indiával kötött megállapodásban említett kedvezményes cukor esetében bizonyos tűréshatárt kell engedélyezni a szállítási időszakok vonatkozásában az ilyen késedelmek számításba vételéhez. Ezen kívül, tekintetbe véve, hogy ez a cukor az érintett megállapodások értelmében szállítási kötelezettségek, nem pedig vámkontingensek hatálya alá tartozik, a jelenlegi kereskedelmi gyakorlattal összhangban rendelkezni kell bizonyos tűréshatárról, amely az egy adott szállítási időszak során szállított összes mennyiségre, illetve a szóban forgó időszak első napjától alkalmazandó.

(11)

Az AKCS-jegyzőkönyv 7. cikke és az Indiával kötött megállapodás 7. cikke rendelkezéseket állapít meg arra az esetre, ha egy állam egy szállítási időszak során nem szállítja le az általa vállalt mennyiséget. E rendelkezések alkalmazása érdekében meg kell határozni a kedvezményes cukorszállítmányok szállítási határidejének megállapításához szükséges módszereket.

(12)

Az AKCS-EK Partnerségi Megállapodás V. mellékletéhez csatolt 1. jegyzőkönyv 14. cikkében, a 2007/2000/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében vagy a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (11) 47. cikkében szereplő származási igazolásra vonatkozó rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók az e rendelet keretében behozott termékekre.

(13)

Ausztria, Finnország, Svédország, majd a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz történő csatlakozását követően és a GATT XXIV. cikke értelmében folytatott tárgyalások lezárásának keretében a Közösség vállalta, hogy harmadik országokból bizonyos mennyiségű nyers nádcukrot hoz be finomítási céllal, tonnánként 98 euro vámtétellel.

(14)

A GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése alapján folytatott tárgyalások eredményeként összeállított CXL. jegyzékben meghatározott engedmények végrehajtásáról szóló, 1996. június 18-i 1095/96/EK tanácsi rendelet (12) 1. cikkében említett „CXL-Európai Közösségek” listán szereplő engedmények részét képező vámkontingens-mennyiségek hagyományos behozatali forgalmának tiszteletben tartása érdekében lépéseket kell tenni a 96 801 tonnás kontingens származási országok közötti, a korábbival megegyező elosztási kulcs szerinti felosztására 2006. július 1-jétől kezdődően.

(15)

A 2006/2007. gazdasági év 15 hónapos időtartamának figyelembe vétele érdekében ki kell igazítani az éves vámkontingenseket erre a gazdasági évre.

(16)

Az e rendelet szerinti kedvezményes behozatal hatékony kezelésének biztosításához intézkedéseket kell elfogadni, hogy ekképpen lehetővé váljon a tagállamok számára a kapcsolódó adatok nyilvántartása és azok közlése a Bizottsággal. Az ellenőrzések javítása érdekében elő kell írni az éves vámkontingens vagy egy kedvezményes megállapodás keretében behozott termékeknek a 2454/93/EGK rendelet 308d. cikkével összhangban történő nyomonkövetését.

(17)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

(1)   Ez a rendelet a 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évre megállapítja a következő cikkekben említett cukorágazati termékek behozatalával kapcsolatos részletes alkalmazási szabályokat:

a)

az AKCS-jegyzőkönyv 1. cikkének (1) bekezdése;

b)

az Indiával kötött megállapodás 1. cikkének (1) bekezdése;

c)

a 318/2006/EK rendelet 26. cikkének (2) és (3) bekezdése;

d)

a 318/2006/EK rendelet 29. cikkének (4) bekezdése;

e)

az 1095/96/EK rendelet 1. cikkében említett „CXL – Európai Közösségek” lista;

f)

a 2007/2000/EK tanácsi rendelet 4. cikkének (4) bekezdése;

g)

a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal kötött stabilizációs és társulási megállapodás 27. cikkének (2) bekezdése.

(2)   Az (1) bekezdés c)–g) pontjában említett rendelkezések értelmében behozott mennyiségekhez (a továbbiakban: vámkontingensek) és az említett bekezdés a) és b) pontjában említett rendelkezések (a továbbiakban: szállítási kötelezettségek) értelmében behozott mennyiségekhez a 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évre az I. mellékletben meghatározott tételszámok tartoznak.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)

„az AKCS-országokból/Indiából származó cukor”: az 1701 KN-kód alá tartozó, a 318/2006/EK rendelet VI. mellékletében említett államokból származó és a Közösségbe az AKCS-jegyzőkönyv vagy az Indiával kötött megállapodás értelmében behozott cukor;

b)

„kiegészítő cukor”: a 318/2006/EK rendelet 29. cikkének (4) bekezdésében említett kiegészítő mennyiség, amelynek vonatkozásában az 1701 11 10 KN-kód alá tartozó, finomításra szánt és a fenti rendelet VI. mellékletében említett államokból származó nádcukorra vonatkozó behozatali vámok alkalmazását fel kell függeszteni;

c)

„CXL engedményes cukor”: az 1095/96/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett „CXL – Európai Közösségek” listában szereplő nyers nádcukor;

d)

„balkáni cukor”: az 1701 és 1702 KN-kód alá tartozó, Albániából, Bosznia és Hercegovinából, Szerbiából, Montenegróból, Koszovóból vagy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó és a 2007/2000/EK tanácsi rendelet és a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal kötött stabilizációs és társulási megállapodás értelmében a Közösségbe behozott cukorágazati termékek;

e)

„kivételes behozatalból származó cukor”: a 318/2006/EK rendelet 26. cikkének (2) bekezdésében említett termékek;

f)

„ipari behozatalból származó cukor”: a 318/2006/EK rendelet 26. cikkének (3) bekezdésében említett termékek;

g)

„AKCS-jegyzőkönyv”: az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti, 2000. június 23-án Cotonou-ban aláírt partnerségi megállapodás V. mellékletéhez csatolt, az AKCS-cukorról szóló 3. jegyzőkönyv (a továbbiakban: AKCS-EK partnerségi megállapodás);

h)

„az Indiával kötött megállapodás”: az Európai Gazdasági Közösség és India között megkötött, nádcukorról szóló megállapodás;

i)

„szállítási időszak”: az AKCS-jegyzőkönyv 4. cikkében és az Indiával kötött megállapodás 4. cikkében meghatározott időszak;

j)

„szállítmány”: egy adott hajón levő cukormennyiség, amelyet egy, a Közösség területéhez tartozó európai kikötőben ténylegesen kirakodnak;

k)

tel quel súly”: a feldolgozatlan cukor súlya;

l)

„a polarizáció kimutatott mértéke”: a behozott nyerscukor tényleges polariméteres mérési eredménye, amelyet szükség szerint az illetékes nemzeti hatóságok a polarimetriás módszer alkalmazásával hitelesítettek, és amelyet hat tizedesjegy pontossággal fokokban adnak meg;

m)

„munkanap”: egy bizottsági munkanap az 1182/71/EGK, Euratom tanácsi rendelet (13) 2. cikkével összhangban;

n)

„finomítás”: a 318/2006/EK rendelet 2. cikkében meghatározottak szerint a nyerscukrok fehércukrokká való átalakítására irányuló transzformációs eljárás, valamint minden ezzel egyenértékű, ömlesztett fehércukorra alkalmazott technikai eljárás;

o)

„kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemek”: 318/2006/EK 2. cikkének 13. pontjában említett finomítók.

II. FEJEZET

BEHOZATALI ENGEDÉLYEK

3. cikk

Az 1. cikkben említett rendelkezések értelmében megvalósított behozatal feltétele egy, az 1291/2000/EK rendelettel és a 951/2006/EK rendelettel összhangban kibocsátott behozatali engedély bemutatása, e rendelet ellenkező értelmű rendelkezéseire is figyelemmel.

4. cikk

(1)   A behozatali engedély iránti kérelmeket az érdekeltek a tagállamok illetékes hatóságához nyújtják be.

(2)   A behozatali engedély iránti kérelmeket minden héten hétfőtől péntekig az e cikk (5) bekezdésében említett dátumtól kezdődően lehet benyújtani az 5. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében említett engedélykiadási szünetig.

A kérelmező az engedély iránti kérelmét azon tagállam illetékes hatóságánál nyújtja be, ahol a HÉA okán bejegyezték.

Egy kérelmező csak egy engedély iránti kérelmet nyújthat be hetente és tételszámonként. Amennyiben egy adott hét során egy kérelmező egynél több kérelmet nyújt be egy tételszámra, a szóban forgó hét során az erre a tételszámra benyújtott összes kérelmét elutasítják és a kérelmek benyújtásakor letétbe helyezett biztosítékokat az érintett tagállam javára vissza kell tartani.

(3)   A behozatali engedély iránti kérelem és az engedély a 20. rovatban a következő bejegyzések egyikét tartalmazza: „finomításra szánt cukor” vagy „nem finomításra szánt cukor”. A bejegyzés nem függ össze sem azzal a KN-kóddal, amelyre a kérelmet benyújtják, sem azzal, amelyik alatt a cukrot behozzák.

(4)   A behozatali engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a)

annak bizonyítékát, hogy a kérelmező az engedély 17. rovatában feltüntetett cukormennyiséghez tonnánként 20 euro biztosítékot helyezett letétbe;

b)

a finomításra szánt cukor esetében egy, a 318/2006/EK rendelet 17. cikkének megfelelően elismert cukortermelő arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy biztosítja a szóban forgó cukormennyiségek finomítását az érintett behozatali engedély érvényessége lejártát követő három hónap letelte előtt.

(5)   A vámkontingensek esetében a behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtásának első időszaka a szóban forgó kontingens megnyitásának napján kezdődik.

Az AKCS-országokból/Indiából származó cukor esetében a behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtásának első időszaka a megelőző szállítási időszakra eső június 10-ét megelőző hétfőn kezdődik. Amikor azonban az egy szállítási időszakba tartozó szállítási kötelezettség felső határát elérték valamelyik exportáló ország tekintetében, az erre az országra vonatkozó következő szállítási időszakra vonatkozó engedélyek iránti kérelmek első benyújtási időszaka a május 6-át megelőző hétfőn kezdődik.

5. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb minden hét első munkanapján közlik a Bizottsággal azokat a fehércukor- vagy adott esetben fehércukor-egyenértékben kifejezett nyerscukor-mennyiségeket, amelyek vonatkozásában adott esetben a 10. cikk (2) bekezdésében előírt elfogadási együttható alkalmazása után elfogadható behozatali engedély iránti kérelmeket nyújtottak be az előző hét során.

A kérelmezett mennyiségeket nyolc számjegyű KN-kódok alá osztják be, és megjelölik a szóban forgó gazdasági évet vagy szállítási időszakot, a származási országok szerinti mennyiségeket, valamint feltüntetik, hogy finomításra szánt cukor vagy nem finomításra szánt cukor vonatkozásában benyújtott engedély iránti kérelemről van-e szó. A tagállamok arról is tájékoztatják a Bizottságot, ha egyetlen behozatali engedély iránti kérelmet sem nyújtottak be.

(2)   A Bizottság hetente összesíti azokat a mennyiségeket, amelyekre behozatali engedély iránti kérelmet nyújtottak be.

(3)   Amikor az engedély iránti kérelmek elérik vagy meghaladják az AKCS-országokból/Indiából származó cukor esetében a 12. cikk értelmében országonként meghatározott valamelyik szállítási kötelezettség mennyiségét, vagy a többi cukor esetében az egyik vámkontingens mennyiségét, a Bizottság a rendelkezésre álló mennyiség arányában odaítélési együtthatót határoz meg, amelyet a tagállamok minden egyes kérelemre alkalmaznak.

A Bizottság arról is tájékoztatja a tagállamokat, hogy mivel az érintett határt elérték, már nem fogadnak el engedély iránti kérelmeket a szóban forgó szállítási kötelezettségre vagy vámkontingensre.

Ha az AKCS-országokból/Indiából származó cukor vonatkozásában a szállítási kötelezettség túllépése egy érintett ország esetében nem éri el vagy megegyezik a szállítási kötelezettsége 5 %-ával, és nem éri el vagy megegyezik 5 000 tonnával, az odaítélési együttható ennek az országnak az esetében 100 %.

(4)   Abban az esetben, amikor a Bizottság arról tájékoztatta a tagállamokat, hogy elérték az engedély iránti kérelmek elfogadható mértékének felső határát, és a (2) bekezdésben említett összesítésből az derül ki, hogy az AKCS-országokból/Indiából származó cukor esetében a szállítási kötelezettségekből vagy a többi cukor esetében a vámkontingensekből még vannak rendelkezésre álló mennyiségek, a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat arról, hogy az érintett határt már nem érik el.

6. cikk

(1)   Az engedélyeket az 5. cikk (1) bekezdésében említett közleményt követő harmadik munkanapon bocsátják ki. A szállítandó mennyiségek vonatkozásában a tagállamok figyelembe veszik az adott esetben ezen a határidőn belül a Bizottság által az említett cikk (3) bekezdésével összhangban meghatározott odaítélési együtthatót.

(2)   A vámkontingensek esetében az engedélyek annak a gazdasági évnek a végéig érvényesek, amelyre vonatkoznak.

(3)   A tagállamok minden hét első munkanapján közlik a Bizottsággal – az egyes vámkontingensek vagy szállítási kötelezettségek és a származási országok vonatkozásában külön-külön – azokat a cukormennyiségeket, amelyekre az előző hét során behozatali engedélyt bocsátottak ki, különbséget téve a finomításra szánt cukor és a nem finomításra szánt cukor között.

(4)   A behozatali engedélynek az 1291/2000/EK rendelet 9. cikkével összhangban történő átruházása esetén a kedvezményezett azonnal tájékoztatja az engedélyt kibocsátó tagállam illetékes hatóságát. A behozatali és finomítási kötelezettségek nem ruházhatók át.

(5)   A nem finomításra szánt cukor behozatali engedélyeinek esetében és az 1291/2000/EK rendelet 35. cikkének (2) bekezdésétől eltérve:

a)

ha az engedélyt az engedély érvényességének első hatvan napja alatt visszaadják a kibocsátó szervnek, a biztosíték visszatartott része 80 %-kal csökken;

b)

ha az engedélyt az engedély érvényességének hatvanegyedik napja után és az érvényessége lejárta előtt adják vissza a kibocsátó szervnek, a biztosíték visszatartott része 50 %-kal csökken.

(6)   A tagállamok legkésőbb minden hét első munkanapján közlik a Bizottsággal azokat a mennyiségeket, amelyekre az e cikk (5) bekezdésével összhangban engedélyeket adtak vissza a megelőző hét során. A 12. cikk értelmében meghatározott szállítási kötelezettségek mennyiségének és a 19., 24 és 28. cikkben említett vámkontingensek mennyiségének keretén belül az e cikk (5) bekezdése értelmében visszaadott engedélyekben szereplő mennyiségeket hozzá kell adni az érintett szállítási kötelezettségek vagy vámkontingensek mennyiségéhez.

7. cikk

(1)   Minden tagállam nyilvántartja a 6. cikk (1) bekezdésében említett behozatali engedélyek alapján ténylegesen behozott fehércukor- és nyerscukor-mennyiségeket, szükség szerint a nyerscukor-mennyiségeket a 318/2006/EK rendelet I. mellékletének III.3 pontjában meghatározott módszer alkalmazásával a megadott polarizáció mértéke alapján fehércukor-egyenértékre átszámítva.

(2)   Ha a szabad forgalomba bocsátásra nem abban a tagállamban kerül sor, amely a behozatali engedélyt kiadta, a szabad forgalomba bocsátó tagállam megőrzi az eredeti behozatali engedélyeket és adott esetben a 22. és 23. cikk rendelkezései szerint kitöltött kiegészítő okmányokat, és egy példányukat eljuttatja annak a tagállamnak, amely a behozatali engedélyt kiadta.

(3)   Az 1291/2000/EK rendelet 50. cikke (1) bekezdésével összhangban a szabad forgalomba bocsátás napján alkalmazandó, közös vámtarifa szerinti teljes vámtételt kell alkalmazni – kivéve az e rendelet 15. cikke (3) bekezdésében említett esetekben – minden tel quel súly szerinti fehércukor-mennyiségre, minden fehércukor-egyenértékre átváltott nyerscukor-mennyiségre vagy – a CXL engedményes cukor vonatkozásában – a tel quel súly szerinti nyerscukor-mennyiségre, amelyet a szóban forgó behozatali engedélyben szereplő mennyiségeken felül hoztak be.

8. cikk

A tagállamok minden egyes vámkontingens vagy szállítási kötelezettség és minden egyes származási ország vonatkozásában külön-külön közlik a Bizottsággal a következőket:

a)

minden hónap vége előtt azok a tel quel súlyban és fehércukor egyenértékben kifejezett cukormennyiségek, amelyeket a három hónappal korábbi időszak során ténylegesen behoztak;

b)

március 1-je előtt és esettől függően az előző gazdasági év címén vagy a megelőző szállítási időszak címén:

i.

a ténylegesen behozott teljes mennyiség:

tel quel súlyban és fehércukor-egyenértékben kifejezett finomításra szánt cukor formájában,

tel quel súlyban és fehércukor-egyenértékben kifejezett nem finomításra szánt cukor formájában;

ii.

tel quel súlyban és fehércukor egyenértékben kifejezett ténylegesen finomított cukormennyiség.

9. cikk

(1)   Az 5. cikk (1) bekezdésében, a 6. cikk (3) és (6) bekezdésében, valamint a 8. cikkben említett közleményeket elektronikus úton kell eljuttatni a Bizottság által a tagállamok rendelkezésére bocsátott formanyomtatványoknak megfelelően.

(2)   A Bizottság kérésére a tagállamok az egyes, a 2454/93/EGK rendelet 308d. cikkének megfelelően meghatározandó hónapok során a vámkontingensek és a kedvezményes megállapodások címén szabad forgalomba bocsátott termékmennyiségekkel kapcsolatban részleteket közölnek.

III. FEJEZET

SZOKÁSOS ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK

10. cikk

(1)   A 4. cikk (1) bekezdésétől eltérve, és a tagállamonkénti olyan mennyiségek keretein belül, amelyekre a finomítandó cukor esetében behozatali engedély adható a 318/2006/EK rendelet 29. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett szokásos ellátási szükségletek keretén belül, az érintett tagállam illetékes hatóságához a finomítandó cukorra vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmet csak a következők nyújthatnak be:

a)

az adott gazdasági évben június 30-ig az ebben a tagállamban székhellyel rendelkező, kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemek;

b)

június 30-tól a gazdasági év végéig a Közösség minden kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzeme.

(2)   Az érintett tagállamok a finomításra szánt cukorra vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmeket a behozatalra alkalmazandó teljes vámtétel csökkentése nélküli kérelmek kivételével minden héten összesítik.

Az e cikk (3) bekezdése és az 5. cikk (3) bekezdése alkalmazásának sérelme nélkül, amikor egy tagállamban az egy gazdasági év címén finomításra szánt cukorra benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek – a behozatalra alkalmazandó teljes vámtétel csökkentése nélküli kérelmek kivételével – megegyeznek vagy meghaladják az e cikk (1) bekezdésében említett mennyiséget, a tagállam tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy a behozandó szokásos ellátási szükségleteinek határát elérte, és adott esetben a rendelkezésre álló mennyiség arányában elfogadási együtthatót határoz meg, amelyet a finomításra szánt cukorra vonatkozó engedély iránti kérelmek mindegyikére alkalmazni kell az adott hét során.

(3)   Az 5. cikk (3) bekezdése alkalmazásának sérelme nélkül, ha egy gazdasági évre vonatkozóan a finomításra szánt cukorra vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmek – a behozatalra alkalmazandó teljes vámtétel csökkentése nélküli kérelmek kivételével – megegyeznek az e cikk (2) bekezdésében említett mennyiségek összegével, a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat arról, hogy a behozandó szokásos ellátási szükségletek határát közösségi szinten elérték.

Az első albekezdésben említett információ elküldésének időpontjától az érintett gazdasági év végéig minden érdekelt kérhet a finomításra szánt cukorra vonatkozó engedélyt, kivéve a gazdasági év során kezdődő szállítási időszakba tartozó AKCS-országokból/Indiából származó cukorra vonatkozóan. Ebben az esetben az AKCS-országokból/Indiából származó, finomításra szánt cukorra vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmeket az (1) bekezdés a) pontjának megfelelően kell benyújtani, és összesítésük a következő gazdasági év szokásos ellátási szükségleteinek terhére történik.

11. cikk

(1)   Minden finomításra szánt cukorra vonatkozó behozatali engedély jogosultja az érintett engedély érvényességének lejártát követő hat hónapon belül az engedélyt kibocsátó tagállamnak benyújt egy, a tagállam számára elfogadható bizonyítékot arról, hogy a finomítás megtörtént. Ha a cukor finomítására a 4. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott határidőn belül nem kerül sor, a kérelmező az érintett gazdasági évet követő június 1-jéig a nem finomított cukormennyiségre tonnánként 500 eurót fizet, kivéve a vis maior esetét és a kivételes műszaki okokat.

(2)   Minden, a 318/2006/EK rendelet 17. cikkének megfelelően elismert cukortermelő az érintett gazdasági évet követő március 1-jéig bejelenti a tagállam illetékes hatóságának az adott gazdasági év során általa finomított cukormennyiséget, megjelölve a következőket:

a)

a finomításra szánt cukorra vonatkozóan kiadott behozatali engedélyeknek megfelelő cukormennyiségek, feltüntetve az érintett engedélyek hivatkozásait;

b)

a Közösségben előállított cukormennyiségeket, az arra az elismert vállalkozásra való hivatkozással, amely ezt a cukrot előállította;

c)

egyéb cukormennyiségek, feltüntetve azok származását.

(3)   Minden elismert cukortermelő az érintett gazdasági évet követő június 1-jéig tonnánként 500 eurót fizet a következő cukormennyiségekre, ha:

a)

a 4. cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett határidőt nem tartották be;

b)

ha az illetékes hatóság számára elfogadható módon nem tudja bizonyítani, hogy az e cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett cukor nem tartozik a nem finomításra szánt behozott cukor kategóriájába, vagy – amennyiben finomításra szánt cukorról van szó – hogy a cukrot kivételes műszaki okok vagy vis maior esete miatt nem finomították.

IV. FEJEZET

AKCS/INDIAI CUKOR

12. cikk

(1)   Az egyes érintett exportáló országok szállítási kötelezettségeit a 318/2006/EK rendelet 39. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghatározni az AKCS-jegyzőkönyv 3. és 7. cikkének, az Indiával kötött megállapodás 3. és 7. cikkének, valamint az e rendelet 14. és 15. cikkének megfelelően.

(2)   Az egy szállítási időszakra vonatkozó szállítási kötelezettségek mennyiségének meghatározását:

a)

a szóban forgó időszakot megelőző május 1-jéig előzetesen elkészítik;

b)

a szóban forgó időszak február 1-jéig elfogadják;

c)

a szóban forgó időszak alatt esetenként kiigazítják, amennyiben azt az újabb információk szükségessé teszik és különösen a megfelelően igazolt különleges esetek megoldása érdekében.

Az 5. cikkben említett engedélyek kiadásához figyelembe vett szállítási kötelezettségek megegyeznek az e cikk (1) bekezdése értelmében meghatározott mennyiségekkel, amelyeket adott esetben az AKCS-jegyzőkönyv 3. és 7. cikke és az Indiával kötött megállapodás 3. és 7. cikke alapján meghozott határozatoknak megfelelően kiigazítanak.

(3)   A szállítási kötelezettségek mennyiségeit a következők figyelembevételével határozzák meg:

a)

a korábbi szállítási időszakok során ténylegesen leszállított mennyiségek;

b)

az AKCS-jegyzőkönyv 7. cikkének és az Indiával kötött megállapodás 7. cikkének megfelelően ki nem szállíthatónak nyilvánított mennyiségek.

Abban az esetben, ha azok a mennyiségek, amelyekre behozatali engedélyt bocsátottak ki, meghaladják a korábbi szállítási időszakokra vonatkozóan ténylegesen leszállított mennyiségeket, az illetékes hatóságok által végzendő vizsgálat eredményeinek sérelme nélkül azon engedélyek névleges mennyiségeit, amelyeknek a Közösségbe történő tényleges behozatala nem történt meg, hozzá kell adni az első albekezdés a) pontjában említett mennyiségekhez.

(4)   A (2) bekezdés c) pontjában említett kiigazítások kiterjedhetnek a mennyiségek két egymást követő szállítási időszak közötti átvitelére, feltéve, hogy ez nem zavarja meg a 318/2006/EK rendelet 29. cikkében említett ellátási intézkedéseket.

(5)   A különböző érintett exportáló országokra vonatkozó szállítási kötelezettségek mennyiségeinek összességét minden egyes szállítási időszak tekintetében AKCS-országokból/Indiából származó cukorként kell behozni a szállítási kötelezettségek szerint, nulla vámtétellel.

13. cikk

(1)   Egy AKCS-országokból/Indiából származó cukorszállítmány leszállításának hivatalos időpontja az a nap, amelyen a 2913/92/EK tanácsi rendelet (14) 40. cikkében említett szállítmányt vámkezelésre bemutatják.

A leszállítás hivatalos napjáról szóló nyilatkozatot a körülményektől függően az e rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében vagy 18. cikkének (2) bekezdésében említett kiegészítő okmány másolatának bemutatásával lehet megtenni.

(2)   Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérve, ha az importőr átadja a hajó kapitányának nyilatkozatát, amelyet az illetékes kikötői hatóság tanúsított, és amely igazolja, hogy a szállítmány a szóban forgó kikötőben kirakodásra kész, akkor a leszállítás hivatalos napja az a nap lesz, amelyen a nyilatkozat alapján a szállítmány kirakodásra kész.

14. cikk

(1)   Ha az AKCS-országokból/Indiából származó cukor szállítási kötelezettségnek részben vagy egészben megfelelő mennyiségét az illető szállítási időszak lejárta után szállítják, a szállítást mindazonáltal a kérdéses időszakra kell elszámolni, ha az érintett mennyiséget az exportáló kikötőben kellő időben rakodták be, figyelembe véve a szállítás szokásos időtartamát.

A szállítás szokásos időtartama annyi nap, mint a szóban forgó két kikötőt összekötő szokásos útvonal tengeri mérföldben kifejezett hossza osztva 480-nal.

(2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazható olyan mennyiségre, amelyre az AKCS-jegyzőkönyv 7. cikkének (1) vagy (2) bekezdése vagy az Indiával kötött megállapodás 7. cikkének (1) vagy (2) bekezdése szerinti bizottsági határozat vonatkozik.

15. cikk

(1)   Ha egy adott exportáló ország tekintetében az AKCS-országokból/Indiából származó cukornak egy adott szállítási időszakra elszámolt mennyisége kevesebb, mint a szállítási kötelezettség, akkor az AKCS-jegyzőkönyv 7. cikkének vagy az Indiával kötött megállapodás 7. cikkének rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, ha a szállítási kötelezettség mennyisége és az AKCS-országokból/Indiából származó cukor teljes mennyisége közötti elszámolt különbség a szállítási kötelezettségnek legfeljebb az 5 %-a, és fehércukorban kifejezve legfeljebb 5 000 tonnával egyenlő.

(3)   Az 1291/2000/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdésében előírt pozitív tűréshatáron belül behozott mennyiségek az 1291/2000/EK rendelet 50. cikke (1) bekezdésétől eltérve és feltéve, hogy megfelelő esetben ezekre az e rendelet 16. cikkében vagy 17. cikkében említett származási bizonyítvány vonatkozik, jogosultnak minősülnek az AKCS-országokból/Indiából származó cukorral kapcsolatos megállapodások szerint.

(4)   Ha a (2) és (3) bekezdést kell alkalmazni, a különbségek egyenlegét a Bizottság az esettől függően hozzáadja a következő szállítási időszakra vonatkozó szállítási kötelezettségek mennyiségéhez, vagy levonja ezt a mennyiséget.

16. cikk

(1)   A behozatali engedély iránti kérelmekben és az engedélyekben az alábbi bejegyzéseknek kell szerepelniük:

a)

a 8. rovatban: származási ország (az AKCS-jegyzőkönyvben szereplő ország vagy India);

b)

a 17. és 18. rovatban: a fehércukor-egyenértékben kifejezett cukormennyiség, amely nem haladhatja meg a 12. cikk értelmében országonként meghatározott szállítási kötelezettséget;

c)

a 20. rovatban: a szállítási időszak, amelyre vonatkoznak és a III. melléklet A. részében szereplő bejegyzések közül legalább egy.

(2)   A behozatali engedély iránti kérelemhez csatolni kell az exportáló ország illetékes hatóságai által kiállított kiviteli engedély eredeti példányát, amely megfelel a II. mellékletben szereplő mintának, és megfelel az engedély iránti kérelemben szereplő mennyiségnek. Ez a kiviteli engedély helyettesíthető az AKCS-jegyzőkönyv hatálya alá tartozó országok esetében a 17. cikkben, illetve India esetében a 18. cikkben előírt származási igazolásnak az exportáló ország illetékes hatóságai által hitelesített másolatával.

(3)   Az engedélyek a nem finomításra szánt, az AKCS-országokból/Indiából származó cukor esetében a tényleges kiállítást követő harmadik hónap végéig érvényesek. A finomításra szánt, az AKCS-országokból/Indiából származó cukor esetében az engedélyek a vonatkozó szállítási időszak végéig érvényesek, vagy az április 1-jét követően kiállított engedélyek esetében, a tényleges kiállítást követő harmadik hónap végéig.

(4)   Az 1291/2000/EK rendelet 18. cikke (1) bekezdésétől eltérve a 15. és 16. rovatban a megnevezést és az 1701 99 10 KN-kódot tartalmazó behozatali engedélyek felhasználhatók a következők behozatalához,

a)

az 1701 11 10 KN-kód alá tartozó cukor, ha finomításra szánt cukorra vonatkozó engedélyről van szó;

b)

az 1701 11 90 KN-kód alá tartozó cukor, ha nem finomításra szánt cukorra vonatkozó engedélyről van szó.

17. cikk

(1)   Az AKCS-EK partnerségi megállapodás V. mellékletéhez csatolt 1. jegyzőkönyv 14. cikkében említett származási igazolás mellett a behozatalkor olyan kiegészítő okmányt kell benyújtani a vámhatóságoknak, amelyben szerepel:

a)

az e rendelet III. mellékletének A. részében szereplő bejegyzések közül legalább egy;

b)

az áru feladásának dátuma és az érintett szállítási időszak;

c)

a szóban forgó termék Kombinált Nómenklatúra szerinti alszáma.

A származási igazolás a b) pontban feltüntetett szállítási időszaktól függetlenül érvényes.

(2)   A származási igazolás és az 1701 99 KN-kódhoz sorolt cukor megnevezését tartalmazó kiegészítő okmány megfelelő esetben felhasználható az 1701 11 KN-kódhoz sorolt cukor behozatalához.

(3)   Az érintett fél a szabad forgalomba bocsátás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának többek között a szállítási időszak és a mennyiségek ellenőrzésére átadja az (1) bekezdésben említett kiegészítő okmány egy példányát, amely a következőket tartalmazza:

a)

a szállítási okmány alapján megállapított nap, amelyen a kiviteli kikötőben a cukor berakodása befejeződött;

b)

a 13. cikk (1) bekezdésében említett dátum;

c)

a behozatali művelettel kapcsolatos információ, különösen a feltüntetett polarizáció mértéke, és a ténylegesen behozott mennyiség tel quel súlya.

18. cikk

(1)   Ennek a fejezetnek az alkalmazásában a cukor, amelynek származását a Közösségben hatályos rendelkezésekkel összhangban állapították meg, és amelyhez a 2454/93/EGK rendelet 47. cikkével összhangban kiadott származási bizonyítvány formájában származási igazolást biztosítottak, Indiából származónak tekintendő.

(2)   A behozatalkor egy kiegészítő dokumentumot kell bemutatni a vámhatóságoknak, amely tartalmazza a következőket:

a)

a III. melléklet A. részében szereplő bejegyzések közül legalább egy;

b)

az áru feladásának dátuma és a szóban forgó szállítási időszak, amelynek feltüntetése nem befolyásolja a behozatal során a származási bizonyítvány érvényességét;

c)

a szóban forgó termék Kombinált Nómenklatúra szerinti alszáma.

(3)   A származási igazolás és az 1701 99 KN-kódhoz sorolt cukor megnevezését tartalmazó kiegészítő okmány megfelelő esetben felhasználható az 1701 11 KN-kódhoz sorolt cukor behozatalánál.

(4)   Az érintett fél a szabad forgalomba bocsátás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának többek között a szállítási időszak és a mennyiségek ellenőrzésére átadja a (2) bekezdésben említett kiegészítő okmány egy példányát, amely a következőket tartalmazza:

a)

a szállítási okmány alapján megállapított nap, amelyen Indiában, a kiviteli kikötőben a cukor berakodása befejeződött;

b)

a 13. cikk (1) bekezdésében említett dátum;

c)

a behozatali művelettel kapcsolatos információ, különösen a feltüntetett polarizáció mértéke, és a ténylegesen behozott nyerscukor mennyiségek.

V. FEJEZET

KIEGÉSZÍTŐ CUKOR

19. cikk

(1)   A 318/2006/EK rendelet 29. cikkének (4) bekezdésében említett hiányzó mennyiségeket a 318/2006/EK rendelet 39. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően állapítják meg a gazdasági évre vagy a gazdasági év egy részére egy átfogó közösségi nyerscukor-ellátási mérleg-előrejelzés alapján. Ezeket a mennyiségeket kiegészítő cukorként kell behozni.

E meghatározás alkalmazásában a francia tengeren túli megyékből származó és a közvetlen fogyasztásra szánt kedvezményes cukormennyiségeket – amelyeket minden mérlegben figyelembe kell venni – minden évben a tagállamok által a Bizottságnak a legutóbbi gazdasági évekkel kapcsolatban elküldött adatok alapján kell felmérni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett mennyiségek első meghatározására október 31-ig, felülvizsgálatára pedig május 31-ig sor kerül. Amennyiben új információk azt szükségessé teszik, az első meghatározást a gazdasági év során ettől eltérő időpontban is felül lehet vizsgálni.

20. cikk

(1)   A finomíttatók által a szabványminőségű nyerscukorért fizetendő minimális beszerzési ár (CIF költségmentesen a Közösség európai kikötőjében) alkalmazandó a 19. cikkben említett mennyiségek alapján történő behozatalra.

(2)   A minimális beszerzési ár minden egyes gazdasági évre megfelel a 318/2006/EK rendelet 30. cikkében említett garantált árnak.

21. cikk

(1)   A behozatali engedély iránti kérelmekben és az engedélyekben az alábbi bejegyzéseknek kell szerepelniük:

a)

a 8. rovatban: a származási ország vagy országok (a 318/2006/EK rendelet VI. mellékletében említett országok);

b)

a 17. és 18. rovatban: a nyerscukor fehércukor-egyenértékben kifejezett mennyisége, amely nem haladhatja meg a 19. cikk alapján meghatározott kezdeti mennyiséget;

c)

a 20. rovatban: a gazdasági év, amelyre vonatkoznak és a III. melléklet B. részében szereplő bejegyzések közül legalább egy.

(2)   A behozatali engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a)

az exportáló ország vagy az exportáló országok egyikének illetékes hatóságai által kiállított kiviteli engedély eredeti példánya, amely megfelel a II. mellékletben szereplő mintának, és megfelel az engedély iránti kérelemben szereplő mennyiségnek. Ez a kiviteli engedély helyettesíthető az AKCS-jegyzőkönyv hatálya alá tartozó országok esetében a 22. cikkben, illetve India esetében a 23. cikkben előírt származási igazolásnak az exportáló ország illetékes hatóságai által hitelesített másolatával.

b)

a 318/2006/EK rendelet 17. cikkének megfelelően elismert finomító arra vonatkozó kötelezettségvállalása, hogy a kifizetett ár eléri legalább az e rendelet 20. cikkében említett minimális beszerzési árat.

22. cikk

(1)   Az AKCS-EK partnerségi megállapodás V. mellékletéhez csatolt 1. jegyzőkönyv 14. cikkében említett származási igazolás mellett a behozatalkor egy kiegészítő okmányt kell benyújtani a vámhatóságoknak, amelyben szerepel:

a)

az e rendelet III. mellékletének C. részében szereplő bejegyzések közül legalább egy;

b)

az 1701 11 10 KN-kód.

(2)   Az érintett fél az importáló tagállamban az illetékes hatóságnak többek között a mennyiség ellenőrzése céljából átadja az (1) bekezdésben említett kiegészítő okmány egy példányát, amely tartalmazza a behozatali tevékenységgel kapcsolatos információkat és különösen a polarizáció megjelölt mértékét, valamint súly szerint a ténylegesen szabad forgalomba bocsátott tel quel mennyiségeket.

23. cikk

(1)   Ennek a fejezetnek az alkalmazásában a kiegészítő cukor, amelynek származását a Közösségben hatályos rendelkezésekkel összhangban állapították meg, és amelyhez a 2454/93/EGK rendelet 47. cikkével összhangban kiadott származási bizonyítvány formájában származási igazolást biztosítottak, Indiából származónak tekintendő.

(2)   A behozatalkor egy kiegészítő dokumentumot kell bemutatni a vámhatóságoknak, amely tartalmazza az e rendelet III. mellékletének C. részében szereplő bejegyzések legalább egyikét.

(3)   Az érintett fél az importáló tagállamban az illetékes hatóságnak többek között a mennyiségellenőrzés céljából szükség esetén átadja a (2) bekezdésben említett kiegészítő okmány egy példányát, amely tartalmazza a behozatali tevékenységgel kapcsolatos információkat és különösen a polarizáció megjelölt mértékét, valamint súly szerint a ténylegesen behozott nyerscukor mennyiségeket.

VI. FEJEZET

CXL ENGEDMÉNYES CUKOR

24. cikk

(1)   Minden gazdasági évben összesen 96 801 tonna, az 1701 11 10 KN-kód alá sorolt finomításra szánt nyers nádcukorra kell CXL engedményes cukorként vámkontingenst nyitni tonnánként 98 euro vámtétellel.

A 2006/2007. gazdasági évre azonban a mennyiség 126 671 tonna nyers nádcukor.

(2)   Az (1) bekezdésben említett mennyiségeket a származási országok között a következők szerint kell elosztani:

Kuba

58 969 tonna,

Brazília

23 930 tonna,

Ausztrália

9 925 tonna,

Egyéb harmadik országok

3 977 tonna.

A 2006/2007. gazdasági évre azonban a származási országok között a következő elosztást kell alkalmazni:

Kuba

73 711 tonna,

Brazília

29 913 tonna,

Ausztrália

17 369 tonna,

Egyéb harmadik országok

5 678 tonna.

(3)   A tonnánkénti 98 eurós vámtételt a 318/2006/EK rendelet I. melléklete III. pontjának meghatározása szerint a szabványminőségű nyerscukorra kell alkalmazni.

Ha a behozott nyerscukor polarizációs értéke 96 foktól eltér, akkor a körülményektől függően a 98 eurós tonnánkénti vámtételt a megállapított eltérés minden tizedfoka után 0,14 %-kal növelni vagy csökkenteni kell.

25. cikk

A behozatali engedély iránti kérelmekben és az engedélyekben az alábbi bejegyzéseknek kell szerepelniük:

a)

a 8. rovatban: a származási ország (a 24. cikk (2) bekezdésében említett országok egyike);

b)

a 17. és 18. rovatban: a nyerscukor mennyisége tel quel súly szerint, amely nem haladhatja meg a 24. cikk (2) bekezdésében előírt kezdeti mennyiséget;

c)

a 20. rovatban: a gazdasági év, amelyre vonatkoznak, és a III. melléklet D. részében szereplő bejegyzések közül legalább egy;

d)

a 24. rovatban: a III. melléklet E. részében szereplő bejegyzések közül legalább egy.

26. cikk

(1)   E fejezet alkalmazásában minden CXL engedményes cukor, amelynek származását a Közösségben hatályos rendelkezések szerint határozzák meg, és amelyhez a 2454/93/EGK rendelet 47. cikkével összhangban kiadott származási bizonyítvány formájában származási igazolást biztosítanak, úgy tekintendő, hogy Ausztráliából, Kubából vagy Brazíliából származik.

(2)   A behozatalkor olyan kiegészítő dokumentumot kell bemutatni a vámhatóságoknak, amely tartalmazza a III. melléklet F. részében szereplő bejegyzések legalább egyikét.

(3)   Az érintett fél az importáló tagállamban az illetékes hatóságnak többek között a mennyiségellenőrzés céljából szükség esetén átadja a (2) bekezdésben említett kiegészítő okmány egy példányát, amely tartalmazza a behozatali tevékenységgel kapcsolatos információkat és különösen a polarizáció megjelölt mértékét, valamint súly szerint a ténylegesen behozott nyerscukor mennyiségeket.

27. cikk

A Kuba esetében megadott, a 24. cikk (2) bekezdésében szereplő mennyiségek esetében, és egy 23 930 tonnás Brazíliából származó mennyiség esetében, ha a folyamatban lévő gazdasági évben április 1-jéig még nem adtak ki behozatali engedélyeket, a szállítási programok figyelembe vételével a Bizottság határozhat arról, hogy az említett mennyiségek erejéig engedélyek oszthatók ki az abban a cikkben említett más harmadik országoknak.

VII. FEJEZET

BALKÁNI CUKOR

28. cikk

(1)   Minden egyes gazdasági évre összesen 200 000 tonna, az 1701 és az 1702 KN-kód alá sorolt cukorágazati termékre kell nulla vámtételű balkánicukor-vámkontingenst megnyitni.

A 2006/2007. gazdasági évre azonban az 1701 és 1702 KN-kód alá tartozó cukoripari termékek esetében a mennyiség 246 500 tonna.

(2)   Az (1) bekezdésben említett mennyiségeket a származási országok között a következők szerint kell elosztani:

Albánia

1 000 tonna,

Bosznia és Hercegovina

12 000 tonna,

Szerbia és Montenegró

180 000 tonna,

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

7 000 tonna.

A 2006/2007. gazdasági évre azonban a származási országok között a következő elosztást kell alkalmazni:

Albánia

1 250 tonna,

Bosznia és Hercegovina

15 000 tonna,

Szerbia és Montenegró

225 000 tonna,

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

5 250 tonna.

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság esetében a 2006/2007. gazdasági évre vonatkozó kvótát csak 2007. január 1-jével kell megnyitni.

29. cikk

(1)   A behozatali engedély iránti kérelmekben és az engedélyekben az alábbi bejegyzéseknek kell szerepelniük:

a)

a 8. rovatban: a származási ország (a 28. cikk (2) bekezdésében említett országok egyike);

b)

a 17. és 18. rovatban: a mennyiség tel quel súly szerint, amely nem haladhatja meg a 28. cikk (2) bekezdésében előírt kezdeti mennyiséget;

c)

a 20. rovatban: a gazdasági év, amelyre vonatkoznak és a III. melléklet G. részében szereplő bejegyzések közül legalább egy.

(2)   A behozatali engedély iránti kérelemhez a Montenegró, Szerbia vagy Koszovó vámterületéről származó balkáni cukor esetében csatolni kell a Montenegró, Szerbia vagy Koszovó vámterületén illetékes hatóságok által kiállított kiviteli engedély eredeti példányát, amely megfelel a II. mellékletben szereplő mintának és az engedély iránti kérelemben szereplő mennyiségnek.

VIII. FEJEZET

KIVÉTELES ÉS IPARI BEHOZATALBÓL SZÁRMAZÓ CUKOR

30. cikk

(1)   A kivételes behozatalból származó és/vagy ipari behozatalból származó cukormennyiségeket, amelyek vonatkozásában a behozatali vámok egy részét vagy egészét felfüggesztik, a 318/2006/EK rendelet 39. cikke (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban kell meghatározni gazdasági évenként vagy a gazdasági év egy részére vonatkozóan.

(2)   Az (1) bekezdésben említett ipari behozatalból származó, a 318/2006/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében említett termékek gyártásához szükséges cukor mennyiségének meghatározásához átfogó közösségi cukorellátási mérleg-előrejelzést készítenek. Ebben a mérlegben többek között figyelembe veszik a közösségi piacon rendelkezésre álló kvótán kívüli cukor mennyiségét és árát és az említett rendelet 19. cikkének (3) bekezdésében előírt lehetőséget a piacról többletcukorként kivont cukor ipari cukorrá való átminősítésére.

31. cikk

A behozatali engedély iránti kérelmekben és az engedélyekben az alábbi bejegyzéseknek kell szerepelniük:

a)

a 8. rovatban: a származási ország vagy a származási országok;

b)

a 17. és 18. rovatban: a mennyiség tel quel súly szerint, amely nem haladhatja meg a 30. cikk értelmében meghatározott kezdeti mennyiséget;

c)

a 20. rovatban:

i.

a gazdasági év, amelyre vonatkoznak;

ii.

a következő helyen szereplő bejegyzések legalább egyike:

a III. melléklet H. része a kivételes behozatalból származó cukor esetében,

a III. melléklet I. része az ipari behozatalból származó cukor esetében.

IX. FEJEZET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. cikk

Az 1004/2005/EK bizottsági rendelet 2006. július 1-jétől kezdődően hatályát veszti.

A 2151/2005/EK rendelet 2007. január 1-jétől kezdődően hatályát veszti.

33. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.

Az 1. cikk g) pontjában említett kontingensre azonban csak 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 28-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o.

(2)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

(3)  HL L 190., 1975.7.23., 36. o.

(4)  HL L 240., 2000.9.23., 1. o. A legutóbb az 1946/2005/EK rendelettel (HL L 312., 2005.11.29., 1. o.) módosított rendelet.

(5)  Az ENSZ Biztonsági Tanács 1244. sz. határozatában meghatározottak szerint.

(6)  HL L 170., 2005.7.1., 18. o.

(7)  HL L 84., 2004.3.20., 13. o.

(8)  HL L 342., 2005.12.24., 26. o.

(9)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb a 800/2006/EK rendelettel (HL L 144., 2006.5.31., 7. o.) módosított rendelet.

(10)  Lásd e Hivatalos Lap 24. oldalát.

(11)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 402/2006/EK rendelettel (HL L 70., 2006.3.9., 35. o.) módosított rendelet.

(12)  HL L 146., 1996.6.20., 1. o.

(13)  HL L 124., 1971.6.8., 1. o.

(14)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


I. MELLÉKLET

Az AKCS-országokból/Indiából származó cukor esetében alkalmazott tételszámok

Harmadik ország

Tételszám

Barbados

09.4331

Belize

09.4332

Elefántcsontpart

09.4333

Kongói Köztársaság

09.4334

Fidzsi-szigetek

09.4335

Guyana

09.4336

India

09.4337

Jamaica

09.4338

Kenya

09.4339

Madagaszkár

09.4340

Malawi

09.4341

Mauritius

09.4342

Mozambik

09.4343

Saint Kitts és Nevis Anguilla

09.4344

Suriname

09.4345

Szváziföld

09.4346

Tanzánia

09.4347

Trinidad és Tobago

09.4348

Uganda

09.4349

Zambia

09.4350

Zimbabwe

09.4351

A kiegészítő cukor esetében alkalmazott tételszámok

Harmadik ország

Tételszám

India

09.4315

Az AKCS-jegyzőkönyvet aláíró országok

09.4316

CXL engedményes cukor esetében alkalmazott tételszámok

Harmadik ország

Tételszám

Ausztrália

09.4317

Brazília

09.4318

Kuba

09.4319

Egyéb harmadik országok

09.4320

A balkáni cukor esetében alkalmazott tételszámok

Harmadik ország

Tételszám

Albánia

09.4324

Bosznia és Hercegovina

09.4325

Szerbia, Montenegró és Koszovó

09.4326

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

09.4327

A kivételes és ipari behozatalból származó cukor esetében alkalmazott tételszámok

A cukor behozatala

Tételszám

Kivételes

09.4380

Ipari

09.4390


II. MELLÉKLET

A 16. cikk (2) bekezdésében, a 21. cikk (2) bekezdésének a) pontjában és a 29. cikk (2) bekezdésében említett kiviteliengedély-minta

Image


III. MELLÉKLET

A.

A 16. cikk (1) bekezdésének c) pontjában, a 17. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a 18. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett bejegyzések:

—   spanyolul: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar ACP-India. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   csehül: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr ze zemí AKT/Indie. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dánul: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, AVS-/indisk sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   németül: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, AKP-/indischer Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   észtül: Kohaldatakse määrust 950/2006, AKV/India suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   görögül: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη ΑΚΕ/Ινδίας. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   angolul: Application of Regulation (EC) No 950/2006, ACP/India sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   franciául: application du règlement (CE) no 950/2006, sucre ACP/Inde. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   olaszul: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero ACP/India. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   lettül: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, ĀKK un Indijas cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   litvánul: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), AKR ir Indijos cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   magyarul: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, AKCS-országokból/Indiából származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   máltaiul: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor AKP/Indja. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   hollandul: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, ACS-/Indiase suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   lengyelül: Zastosowanie rozporządzenia (WE) 950/2006, cukier z AKP/Indii. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugálul: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar ACP/da Índia. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   szlovákul: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor AKT-India. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   szlovénül: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), sladkor iz držav AKP/Indije. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   finnül: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   svédül: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, AVS/Indien-socker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.

A 21. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett bejegyzések:

—   spanyolul: Azúcar adicional, azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CE) no 318/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   csehül: Doplňkový cukr, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dánul: Supplerende sukker; råsukker til raffinering importeret i henhold til artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   németül: Zusätzlicher Zucker, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   észtül: Lisasuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikele 4 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   görögül: Συμπληρωματική ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   angolul: Complementary sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 29(4) of Regulation (EC) No 318/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   franciául: Sucre complémentaire, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   olaszul: Zucchero complementare, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   lettül: Papildu cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   litvánul: Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalį importuotas papildomas cukrus, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   magyarul: A 318/2006/EK rendelet 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően behozott kiegészítő cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   máltaiul: Zokkor komplimentarju, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   hollandul: Aanvullende suiker, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 29, lid 4, van Verordening (EG) nr. 318/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   lengyelül: Cukier uzupełniający, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugálul: Açúcar complementar, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 4 do artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 318/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   szlovákul: Doplnkový cukor, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   szlovénül: Dopolnilni sladkor, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   finnül: Täydentävä sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   svédül: Tilläggssocker, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 29.4 i förordning (EG) nr 318/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

C.

A 22. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a 23. cikk (2) bekezdésében említett bejegyzések:

—   spanyolul: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar complementario. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   csehül: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, doplňkový cukr. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dánul: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, supplerende sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   németül: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, zusätzlicher Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   észtül: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, lisasuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   görögül: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

—   angolul: Application of Regulation (EC) No 950/2006, complementary sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   franciául: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre complémentaire. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   olaszul: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero complementare. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   lettül: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, papildu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   litvánul: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), papildomas cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   magyarul: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kiegészítő cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   máltaiul: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor komplimentarju. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   hollandul: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, aanvullende suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   lengyelül: Zastosowanie rozporządzenia (WE) 950/2006, cukier uzupełniający. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugálul: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar complementar. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   szlovákul: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, doplnkový cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   szlovénül: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), dopolnilni sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   finnül: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, täydentävä sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   svédül: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, tilläggssocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

D.

A 25. cikk c) pontjában említett bejegyzések:

—   spanyolul: Azúcar «concesiones CXL», azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   csehül: Koncesní cukr CXL, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dánul: CXL-indrømmelsessukker; råsukker til raffinering, importeret i henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   németül: „Zucker Zugeständnisse CXL“, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   észtül: Kontsessioonisuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   görögül: Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

—   angolul: CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   franciául: Sucre concessions CXL, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   olaszul: Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione, importato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   lettül: CXL koncesiju cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   litvánul: „CXL lengvatinis cukrus“, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, importuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   magyarul: A(z) 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban behozott CXL engedményes cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   máltaiul: Zokkor tal-konċessjonijiet CXL, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   hollandul: Suiker CXL-concessies, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   lengyelül: Cukier wymieniony w koncesji CXL, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugálul: Açúcar «concessões CXL», açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   szlovákul: Koncesný cukor CXL, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   szlovénül: Sladkor iz koncesij CXL, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   finnül: CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   svédül: Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

E.

A 25. cikk d) pontjában említett bejegyzések:

—   spanyolul: Importación sujeta a un derecho de 98 EUR por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   csehül: Dovoz s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dánul: Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   németül: Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   észtül: Vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   görögül: Εισαγωγή με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   angolul: Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   franciául: Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   olaszul: Importazione al dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell' articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   lettül: Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   litvánul: Už 98 eurų muitą už toną pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį importuotas standartinis žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   magyarul: A(z) 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján tonnánként 98 eurós vámtétellel behozott szabványminőségű nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   máltaiul: Importazzjoni b'dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata metrika ta' zokkor mhux ipproċessat ta' kwalità standard skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   hollandul: Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van standaardkwaliteit overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   lengyelül: Przywóz objęty stawką celną 98 EUR za tonę cukru surowego jakości standardowej, zgodnie z zastosowaniem art. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugálul: Importação a direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   szlovákul: Dovoz s clom 98 EUR za tonu surového cukru štandardnej kvality v zmysle článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   szlovénül: Uvozna dajatev 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti na podlagi člena 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   finnül: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 98 euron tullilla tonnia kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   svédül: Import till en tullsats av 98 euro per ton råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

F.

A 26. cikk (2) bekezdésében említett bejegyzések:

—   spanyolul: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «concesiones CXL». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   csehül: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, koncesní cukr CXL. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dánul: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, CXL-indrømmelsessukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   németül: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker Zugeständnisse CXL“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   észtül: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, CXL kontsessioonisuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   görögül: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   angolul: Application of Regulation (EC) No 950/2006, CXL concessions sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   franciául: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre concessions CXL. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   olaszul: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero concessioni CXL. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   lettül: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, CXL koncesiju cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   litvánul: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), CXL lengvatinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   magyarul: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, CXL engedményes cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   máltaiul: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-konċessjonijiet CXL. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   hollandul: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker CXL-concessies. Volgnummer (zie bijlage I)

—   lengyelül: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier wymieniony w koncesji CXL. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   portugálul: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar «concessões CXL». Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   szlovákul: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, koncesný cukor CXL. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   szlovénül: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz koncesij CXL. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   finnül: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   svédül: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker enligt CXL-medgivande. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

G.

A 29. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett bejegyzések:

—   spanyolul: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «Balcanes». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   csehül: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dánul: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, Balkan-sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I).

—   németül: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, Balkan-Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   észtül: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, Balkani suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   görögül: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη Βαλκανίων. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   angolul: Application of Regulation (EC) No 950/2006, Balkans sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   franciául: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre Balkans. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   olaszul: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   lettül: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, Balkānu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   litvánul: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, Balkanų cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   magyarul: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, balkáni cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   máltaiul: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-Balkani. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   hollandul: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   lengyelül: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z krajów Bałkańskich. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugálul: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar dos Balcãs. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   szlovákul: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor z Balkánu. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   szlovénül: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, balkanski sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   finnül: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   svédül: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, Balkansocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

H.

A 31. cikk c) pontja ii. alpontjának első francia bekezdésében említett bejegyzések:

—   spanyolul: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación excepcional». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   csehül: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr výjimečného dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dánul: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — undtagelsesvis import. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   németül: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — außerordentliche Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   észtül: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, erakorraline importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   görögül: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   angolul: Application of Regulation (EC) No 950/2006, exceptional import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   franciául: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation exceptionnelle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   olaszul: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione eccezionale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   lettül: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, īpaša ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   litvánul: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, išskirtinio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą)

—   magyarul: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   máltaiul: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni eċċezzjonali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   hollandul: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

—   lengyelül: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier pozakwotowy z przywozu. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   portugálul: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado a título excepcional. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   szlovákul: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, mimoriadne dovezený cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   szlovénül: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz posebnega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   finnül: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, poikkeustuonnin alainen sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   svédül: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för exceptionell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

I.

A 31. cikk c) pontja ii. alpontjának második francia bekezdésében említett bejegyzések:

—   spanyolul: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación industrial». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   csehül: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr průmyslového dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dánul: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — import til industrien. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I).

—   németül: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — industrielle Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   észtül: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, tööstuslik importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   görögül: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη βιομηχανικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   angolul: Application of Regulation (EC) No 950/2006, industrial import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   franciául: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation industrielle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   olaszul: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione industriale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   lettül: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, rūpnieciska ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   litvánul: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), pramoninio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   magyarul: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, ipari behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   máltaiul: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni industrijali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   hollandul: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor industriële invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

—   lengyelül: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier przemysłowy z przywozu. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   portugálul: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado para fins industriais. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   szlovákul: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor na priemyselné spracovanie. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   szlovénül: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), sladkor iz industrijskega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   finnül: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   svédül: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för industriell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


1.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 178/24


A BIZOTTSÁG 951/2006/EK RENDELETE

(2006. június 30.)

a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 23. cikke (4) bekezdésére és 40. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó rendelkezéseket állapít meg a cukorágazatban az export-visszatérítések megítélésére és a behozatal irányítására vonatkozóan. A harmadik országokkal a cukorágazatban folytatott kereskedelem tekintetében alkalmazandó szabályok átláthatóságának javítása érdekében helyénvaló egyetlen rendeletben egységesíteni az említett rendelkezések végrehajtására vonatkozó részleges szabályokat.

(2)

A 318/2006/EK rendelet 32. cikke rendelkezik a harmadik országokba irányuló export tekintetében visszatérítés megítélésének lehetőségéről a világpiaci és a Közösségen belüli árak közötti különbség fedezése érdekében.

(3)

Az egyenlő elbánásnak az export-visszatérítés összegének meghatározása tekintetében történő biztosítása érdekében, szabványos módszert kell megállapítani egyes termékek szacharóztartalmának meghatározására vonatkozóan. Egyedi kritériumokat szükséges létrehozni az olyan esetekre, amikor a szabványos módszer nem teszi lehetővé a teljes szacharóztartalom meghatározását. A viszonylag kismértékű tisztasággal rendelkező szirupok esetében a szacharóztartalmat a kinyerhető cukortartalom alapján átalányban kell megállapítani.

(4)

A kandiscukor, melyet fehér cukorból vagy finomított nyerscukorból állítanak elő, gyakran 99,5 %-nál kisebb mértékű polarizációt mutat. A felhasznált nyersanyag nagymértékű tisztaságára tekintettel a kandiscukor tekintetében a visszatérítésnek a lehető legközelebbinek kell lennie a fehér cukorra vonatkozó visszatérítéshez. Ezért meg kell állapítani a kandiscukor pontos fogalommeghatározását.

(5)

Amennyiben az izoglükóz tekintetében export-visszatérítést ítélnek meg, határértékeket kell megállapítani a fruktóz- és poliszacharidtartalomra annak biztosítása érdekében, hogy a visszatérítést csak a valódi termékre adják meg.

(6)

A 318/2006/EK rendelet 23. cikkének (1) bekezdése megállapítja, hogy az 1. cikk (1) bekezdésében – a h) pont kivételével – felsorolt termékeknek a Közösségbe irányuló behozatala, illetve a Közösségből történő kivitele behozatali, illetve kiviteli engedély bemutatásához kötött. Részletes szabályokat kell ezért megállapítani, többek között az engedélyek iránti kérelmek, az engedélyek kibocsátása, az engedélyek érvényessége és a biztosíték nyújtása tekintetében.

(7)

A 318/2006/EK rendelet 34. cikkének megfelelően a Szerződés 300. cikkével összhangban kötött megállapodásokból eredő kiviteli mennyiségi kötelezettségvállalások betartását a kiviteli engedélyek rendszere alapján kell biztosítani. E célból a kért engedélyeket egy mérlegelési időszakot követően lehet kiadni, melynek során a Bizottság megteheti az olyan esetekben szükséges esetleges intézkedéseket, melyeknél a kérdéses kérelmek elfogadása mezőgazdasági megállapodásban megállapított mennyiség és/vagy előirányzatok túllépését, vagy annak kockázatát jelentené a kérdéses gazdasági évben. E célból a tagállamoknak késedelem nélkül értesítést kell küldeniük valamennyi, időszakos visszatérítésre vonatkozó engedély iránti kérelemről. Az export-visszatérítést kérelmezők számára lehetővé kell tenni, hogy meghatározott feltételek mellett visszavonhassák kérelmüket, ha elfogadási arányszámot állapítottak meg.

(8)

A harmadik országokkal folytatott kereskedelem pontos és rendszeres ellenőrzése az egyetlen lehetőség arra, hogy a fejleményeket közelről nyomon lehessen követni a Közösségnek a Szerződés 300. cikkével összhangban kötött megállapodások értelmében kötelezettségvállalásaiból adódó korlátozások alapján, és hogy meg lehessen tenni megfelelő módon a szükséges intézkedéseket, különösen a 318/2006/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdése alkalmazása céljából. Ezért a Bizottságnak rendszeresen meg kell kapnia a vonatkozó információkat nemcsak azon termékek behozataláról és kiviteléről, melyek tekintetében visszatérítést állapítottak meg a 318/2006/EK rendelet 32. és 33. cikkével összhangban, hanem a visszatérítés nélkül, engedéllyel vagy engedély nélkül exportált, a Közösség piacán szabad forgalomban lévő, illetve aktív feldolgozási megállapodások hatálya alá tartozó termékek behozataláról és kiviteléről is.

(9)

A közösségi cukorpiacok stabilitásának biztosítása és annak elkerülése érdekében, hogy a piaci árak a cukor referenciaára alá essenek, kiegészítő behozatali vámok alkalmazása tűnik szükségesnek.

(10)

A 318/2006/EK rendelet 27. cikkének (2) bekezdése szerint a Kereskedelmi Világszervezettel közölt küszöbár alatti áron történő behozatalra kiegészítő behozatali vám vethető ki.

(11)

A kiegészítő behozatali vám alkalmazására a kérdéses szállítmány CIF behozatali árát kell figyelembe venni. A CIF-importárakat e célból össze kell vetni a termék reprezentatív világpiaci, illetve az említett termék közösségi importpiaci áraival. E célból szükséges létrehozni a reprezentatív CIF-importárak megállapítási kritériumait azon termékek tekintetében, amelyekre kiegészítő behozatali vám vethető ki. A reprezentatív CIF-importárak meghatározásához a Bizottságnak figyelembe kell vennie valamennyi, számára közvetlenül rendelkezésre álló információt vagy ilyen releváns információknak a tagállamok által történő közlését.

(12)

Az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból (AKCS-államok) származó mezőgazdasági termékek feldolgozásával készült mezőgazdasági termékekre és árukra alkalmazandó szabályokról, valamint az 1706/98/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. december 10-i 2286/2002/EK tanácsi rendelet (2) az AKCS-államokból származó melasz 600 000 tonnányi éves vámkontingensét nyitja meg, melynek során a behozatali vámtételeket 100 %-kal csökkenti. E tekintetben és figyelembe véve, hogy a melasz mennyiségi korláton belüli behozatalai vélhetően nem vezetnek a közösségi piac zavarához, nem tűnik helyénvalónak kiegészítő vámok kivetése az ilyen behozatalokra, mert az ellentétes lenne az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból (AKCS-államok) származó mezőgazdasági termékek Közösségbe történő behozatalának serkentését jelentő alapvető célkitűzéssel. Az ezen államokból származó nádmelaszra alkalmazandó teljes behozatali vámot ezért nullára kell csökkenteni.

(13)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) egységes szerkezetbe foglalta a vámáru-nyilatkozatok elfogadásának időpontja szerinti időrendet követően használandó vámkontingensek irányítási szabályait.

(14)

Az e rendeletben megállapított részletes szabályok a fehér cukor és a nyerscukor CIF-árának kiszámítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1968. június 26-i 784/68/EGK (4), a melasz szabványminősének meghatározásáról és CIF-árának kiszámítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1968. június 26-i 785/68/EGK (5), az 1422/95/EK (6), a cukorágazatban a melasztól eltérő termékek behozatalára vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 23-i 1423/95/EK (7), a cukorágazatban a behozatali és a kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályokról szóló, 1995. június 27-i 1464/95/EK (8), illetve a cukorágazatban az export-visszatérítések alkalmazásának részletes szabályai megállapításáról szóló, 1995. szeptember 7-i 2135/95/EK (9) bizottsági rendeletekben megállapítottak helyébe lépnek. Az említett rendeleteket ezért az átláthatóság és a jogi egyértelműség érdekében hatályon kívül kell helyezni.

(15)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet, összhangban a 318/2006/EK rendelet III. címével, meghatározza a cukorágazatban a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazására, az export-visszatérítések megadására és – a kiegészítő behozatali vámok alkalmazását is ideértve – az import irányítására vonatkozó külön részletes szabályokat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„időszakos visszatérítés”: a 318/2006/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján a rendszeres időközönként megállapított export-visszatérítés;

2.

„kandiscukor”: olyan cukor, amely

a)

legalább 5 mm hosszú nagy kristályokból áll, és melyet megfelelő mértékben koncentrált cukoroldat hűtésével és lassú kristályosításával nyernek; és

b)

száraz állapotban 96 vagy annál több tömegszázaléka szacharóz, melyet a polarimetriás módszerrel összhangban határoznak meg.

II. FEJEZET

EXPORT-VISSZATÉRÍTÉSEK

3. cikk

Az export-visszatérítéssel támogatható különféle cukorszirupok szacharóztartalmának meghatározása

(1)   A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének c) pontjában felsorolt termékek 100 kilogrammonkénti export-visszatérítése megfelel egy, a kérdéses termék megállapított szacharóztartalmával megszorzott alapösszeg és adott esetben a szacharóz-egyenértékben számított egyéb cukortartalom összegének.

(2)   A (3) és (4) bekezdés sérelme nélkül a szacharóztartalom és adott esetben a szacharózban kifejezett egyéb cukortartalom a Clerget–Herzfeldnek megfelelően a Lane–Eynon-módszer (rézredukciós módszer) inverz oldatra történő alkalmazása szerinti teljes cukortartalom. Az említett módszerrel összhangban meghatározott teljes cukortartalmat ennek egy 0,95 együtthatóval való megszorzása révén lehet szacharózzá alakítani.

(3)   A legalább 85 % és 94,5 %-nál kevesebb tisztaságú szirupok esetében a szacharóztartalom és adott esetben a szacharózban kifejezett egyéb cukortartalom tömegszázaléka 73 % átalányban kerül megállapításra száraz állapotban. A szirupok százalékos tisztaságát a teljes cukortartalomnak a szárazanyag-tartalommal való elosztásával és az eredmény 100-zal történő szorzásával számítják. A teljes cukortartalmat a (2) bekezdésben említett módszerrel összhangban határozzák meg, és a szárazanyag-tartalmat pedig az areometrikus módszerrel.

(4)   A kizárólag a 1701 KN-kód alá tartozó és nem denaturált cukorból nyert karamell esetében a szacharóztartalom és adott esetben a szacharózban kifejezett egyéb cukortartalom a szárazanyag-tartalom alapján kerül meghatározásra. A szárazanyag-tartalmat a hígított oldat sűrűsége alapján 1:1 súlyozott arányban határozzák meg. A szárazanyag-tartalom meghatározásának eredményét szacharózban fejezik ki, 1-es együtthatóval megszorozva.

Az első albekezdésben említettek szerinti karamell tekintetében azonban kérésre a felhasznált tényleges szacharózmennyiséget és adott esetben, a szacharózban kifejezett egyéb cukrok mennyiségét meghatározhatják, amennyiben az édességet vámraktár- vagy vámszabadterület-eljárás szerint gyártották egyenértékű garanciák biztosításával.

(5)   Az (1) bekezdésben említett alapösszeg nem vonatkozik a 85 %-nál kisebb tisztaságú szirupokra.

4. cikk

Export-visszatérítés az izoglükóz tekintetében

Export-visszatérítést a 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének d) és g) pontjában felsorolt termékek tekintetében csak akkor lehet adni, amennyiben:

a)

a termékeket glükóz izomerizációjával nyerték;

b)

a termékek fruktóz-szárazanyagtartalma száraz állapotban legalább 41 %; és

c)

a termékek teljes poliszacharid- és oligoszacharid-szárazanyagtartalma – ideértve a di- és triszacharidokat is – száraz állapotban nem haladja meg a 8,5 %-ot.

Az izoglükóz szárazanyagtartalmát a hígított oldat sűrűsége alapján határozzák meg 1:1 súlyarányban, vagy nagy sűrűségű termékek esetében szárítással.

III. FEJEZET

KIVITELI ENGEDÉLYEK

5. cikk

Az engedélyek követelményei

(1)   A 318/2006/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében felsorolt termékek – kivéve az említett cikk h) pontjában szereplőket – kiviteléhez kiviteli engedély kibocsátása szükséges.

(2)   A 800/1999/EK bizottsági rendelet (10) 4. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a következő termékcsoportokat hozták létre:

a)

I. termékcsoport: a 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett termékek;

b)

II. termékcsoport: a 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett termékek;

c)

III. termékcsoport: a 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének d) és g) pontjában említett termékek.

6. cikk

Kiviteli engedély visszatérítéssel

(1)   Amennyiben a visszatérítést egy Közösségen belüli pályázati felhívás szerint rögzítik, a kiviteli engedély iránti kérelmet azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságánál kell benyújtani, melyben a pályázatot elbírálták.

(2)   Az engedély iránti kérelem és az engedély 20. szakasza a következő hivatkozást tartalmazza:

„951/2006/EK rendelet (HL L 178., 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje: …”

(3)   A kiviteli engedélyt a vonatkozó pályázati döntésben szereplő mennyiségre vonatkozóan adják ki. Az engedély 22. szakasza feltünteti az export-visszatérítés mértékét a döntésben megállapítottak szerint, EUR-ban kifejezve. A következőt kell rajta feltüntetni:

„Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …”

(4)   Az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (11) 49. cikke nem alkalmazandó.

7. cikk

Kiviteli engedély cukor, izoglükóz vagy inulinszirup tekintetében, visszatérítés nélkül

Amennyiben a közösségi piacon szabad forgalomban lévő és „nem kvótán felülinek” tekintett cukor, izoglükóz vagy inulinszirup visszatérítés nélkül kerül kivitelre, az engedély iránti kérelem és az engedély 22. szakasza esettől függően a következőket tartalmazza a kérdéses terméknek megfelelően:

„A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik »kvótán felülinek« a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében.”

8. cikk

A kiviteli engedélyek érvényessége

(1)   A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában felsorolt termékek 10 tonnát meghaladó mennyiségére vonatkozó kiviteli engedélyek a kibocsátás tényleges napjától az azt követő harmadik hónap végéig érvényesek.

(2)   A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában felsorolt termékek 10 tonnát nem meghaladó mennyiségére vonatkozó kiviteli engedélyek az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkének (1) bekezdése értelmében a kibocsátás napjától az azt követő harmadik hónap végéig érvényesek.

Az első albekezdésben említett esetben az érintett fél ugyanazon kivitel tekintetében legfeljebb egy ilyen engedélyt használhat.

(3)   A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a), d), e), f) és g) pontjában felsorolt termékekre vonatkozó kiviteli engedélyek az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkének (1) bekezdése értelmében a kibocsátás napjától az azt követő harmadik hónap végéig érvényesek.

9. cikk

A kiviteli engedélyek kibocsátásának felfüggesztése

(1)   Amennyiben a kiviteli engedélyek kibocsátása annak kockázatával jár, hogy túllépik a rendelkezésre álló költségvetési összegeket vagy a WTO mezőgazdasági megállapodásában megállapított maximális mennyiségeket és/vagy kiadási kötelezettségvállalásokat (12), az érintett időszakra a Bizottság:

a)

százalékos elfogadási arányt állapíthat meg azon kérelmezett mennyiségekre, melyekre még nem adtak ki engedélyeket;

b)

visszautasíthatja azokat a kérelmeket, melyekre még nem adták meg a kiviteli engedélyeket;

c)

öt munkanapra felfüggesztheti az engedély iránti kérelmeket; hosszabb időszakra is megállapíthat felfüggesztést a 318/2006/EK rendelet 39. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt intézkedések akkor is elfogadhatók, ha a kiviteli engedély iránti kérelmek olyan mennyiségekre vonatkoznak, melyek valamely célpiac vagy több célpiac tekintetében a szokásos kereskedelmi rend szerinti mennyiségeket meghaladják, vagy ennek kockázata fennáll, és a kért engedélyek kiadása a spekuláció kockázatával, illetve a gazdasági szereplők közötti verseny torzításával járna, vagy az érintett kereskedelem vagy a közösségi piac megzavarásával.

(3)   Amennyiben a kért mennyiségeket csökkentik vagy elutasítják, az engedélyre vonatkozó biztosítékot haladéktalanul felszabadítják a meg nem ítélt mennyiségek tekintetében.

(4)   A kérelmezők az elfogadás (1) bekezdés a) pontjában jelzettek szerinti százalékos arányának az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét követő 10 munkanapon belül visszavonhatják engedély iránti kérelmüket, ha a tagállamoknak kevesebb mint 80 %-a szabadítja fel ezt követően a biztosítékokat.

IV. FEJEZET

BEHOZATALI ENGEDÉLYEK

10. cikk

Behozatali engedélyek és érvényességük

(1)   A 318/2006/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében felsorolt termékeknek – a h) pontban felsoroltak kivételével – a Közösségbe történő behozatala behozatali engedély beszerzéséhez kötött.

(2)   A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt termékek 10 tonnát meghaladó mennyiségére vonatkozó behozatali engedélyek a kibocsátás tényleges napjától az azt követő hónap végéig érvényesek.

A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt termékek 10 tonnát meg nem haladó mennyiségére vonatkozó behozatali engedélyek és az említett rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a), c), d), e), f) és g) pontjában felsorolt termékekre vonatkozó behozatali engedélyek az 1291/2000/EK rendelet 23. cikke (1) bekezdésének értelmében a kibocsátás napjától érvényesek az azt követő hónap végéig.

V. FEJEZET

A KIVITELI ÉS BEHOZATALI ENGEDÉLYEKRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

1. SZAKASZ

Engedélyek kibocsátása és biztosíték

11. cikk

Kiviteli és behozatali engedélyek kibocsátása iránti kérelem

(1)   A 1701 KN-kód alá tartozó cukor 10 tonnát meghaladó mennyiségeire vonatkozó engedélyek az alábbiak szerint kerülnek kibocsátásra:

a)

behozatali engedélyek esetében a kérelem benyújtását követő harmadik munkanapon;

b)

kiviteli engedélyek esetében a kérelem benyújtását követő ötödik munkanapon;

c)

olyan kiviteli engedélyek esetében, melyeknél a visszatérítést előzetesen rögzítették, a kérelem benyújtását követő ötödik munkanapon, feltéve hogy a Bizottság időközben nem tett egyedi intézkedést a 9. cikk (1) bekezdése szerint.

Az első albekezdést az alábbiakra nem kell alkalmazni:

a)

kandiscukor;

b)

ízesített cukor; színezőanyag hozzáadásával előállított cukor;

c)

a 950/2006/EK bizottsági rendelettel (13) összhangban a Közösségbe való behozatalra szánt preferenciális cukor.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdés első albekezdése szerinti termékekre vonatkozó engedély iránti kérelem 10 tonnát meg nem haladó mennyiségekre vonatkozik, az érintett fél egynél több kérelmet nem nyújthat be ugyanazon a napon és ugyanannál a hatáskörrel rendelkező hatóságnál.

12. cikk

Biztosíték

(1)   A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésében felsorolt termékekre – a h) pontban felsoroltak kivételével – vonatkozó engedélyek tekintetében a biztosítékot a nettó termék 100 kilogrammjára vagy a nettó izóglükóz-szárazanyagtartalom 100 kilogrammjára vagy a cukor- vagy izoglükóz-egyenértékben megállapított nettó inulinszirup-szárazanyagtartalom 100 kilogrammjára határozzák meg az alábbiak szerint:

a)

behozatali engedély esetében:

0,30 EUR a 1701, 1702 és 2106 KN-kód alá tartozó termékekre, a 1702 50 00 és 1702 90 10 KN-kódok és az inulinszirup kivételével,

0,06 EUR a 1212 91, 1212 99 20 és 1703 KN-kód alá tartozó termékekre,

0,60 EUR az ex 1702 60 80 és 1702 90 80 KN-kód alá tartozó inulinszirupra;

b)

kiviteli engedély esetében:

11,00 EUR a 1701 KN-kód alá tartozó termékekre,

0,09 EUR a 1212 91, 1212 99 20 és 1703 KN-kód alá tartozó termékekre,

4,20 EUR a 1702 20, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 90 és 2106 99 59 KN-kód alá tartozó termékekre, az inulinszirup kivételével,

4,20 EUR a 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 és 2106 90 30 KN-kód alá tartozó termékekre,

8,00 EUR a 1702 60 80 KN-kód alá tartozó inulinszirupra és 0,60 EUR a 1702 90 80 KN-kód alá tartozó inulinszirupra.

(2)   A 1701 KN-kód alá tartozó termékekre az engedély birtokosa kiegészítő biztosítékot nyújt be, amennyiben:

a)

a nem egy közösségi pályázati felhívás alapján kiadott kiviteli engedéllyel keletkeztetett kötelezettségnek a vis maior esetét kivéve nem tesznek eleget; és

b)

az (1) bekezdés b) pontjának első és második francia bekezdésében említett biztosíték összege kisebb az engedély utolsó érvényességi napján érvényes kiviteli visszatérítés összegénél, az engedélyen feltüntetett visszatérítés levonását követően.

A kiegészítő biztosíték mennyisége egyenlő az első albekezdés b) pontjában említett mennyiségek különbségével.

2. SZAKASZ

Egyedi („EX/IM”) finomítási műveletekre vonatkozó engedélyek

13. cikk

Általános szabályok

(1)   Az 1291/2000/EK rendelet 2. cikkétől eltérve, amennyiben a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (14) 116. cikke szerinti jóváhagyás alapján a 1701 99 10 KN-kód alá tartozó fehér cukor kivitelét a 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 és 1701 12 90 KN-kód alá tartozó nyerscukor behozatala követi, engedély szükséges a fehér cukor kivitelére és a nyerscukor behozatalára.

(2)   Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikkétől eltérve az (1) bekezdésben említett kiviteli és behozatali engedélyekből származó jogok nem átruházhatóak.

14. cikk

Engedélyek iránti kérelmek

(1)   A fehér cukor tekintetében a kiviteli engedély iránti kérelem nem kerül elfogadásra, ha a 13. cikk (1) bekezdésében említett engedélyt nem mutatják be, és ugyanakkor nem nyújtják be a nyerscukorra vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmet.

(2)   A behozatali engedély iránti kérelem szabványos minőségű nyerscukor akkora mennyiségére vonatkozik, amely hozamára tekintettel, megfelel a kiviteli engedély iránti kérelemben feltüntetett fehércukor-mennyiségnek. A nyerscukor hozamát a cukor polarizációs szintjének kettővel való szorzatából 100-at levonva számítják.

Amennyiben a behozott nyerscukor nem felel meg a szabványos minőségnek, az engedély szerint importálandó nyerscukor mennyiségét szabványos minőségű nyerscukor engedélyben említett mennyiségének egy korrekciós tényezővel való szorzásával számítják. A korrekciós tényezőt 92-nek a ténylegesen behozott nyerscukor százalékos hozamával való elosztásával kapják.

(3)   A fehér cukorra vonatkozó kiviteli engedélyre irányuló kérelem és a kiviteli engedély, továbbá a nyerscukorra vonatkozó behozatali engedélyre irányuló kérelem és a behozatali engedély 20. szakasza a következőket tartalmazza:

„EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke – az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes.”

A kiviteli engedély 20. szakasza tartalmazza továbbá a megfelelő behozatali engedély számát, illetve a behozatali engedély megfelelő szakaszában a megfelelő kiviteli engedély számát.

(4)   Az 1291/2000/EK rendelet 13. cikke (2) bekezdése értelmében történő megsemmisítés egyidejűleg alkalmazandó az (1) bekezdésben említett behozatali és kiviteli engedélyre.

15. cikk

Az engedélyek érvényessége

(1)   A 9. és 11. cikktől eltérve a fehér cukorra vonatkozó kiviteli engedély és a nyerscukorra vonatkozó behozatali engedély:

a)

június 30-ig érvényes, amennyiben a kérelmet az 1291/2000/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdése szerint a kérdéses gazdasági év október 1-jén, vagy azt követően nyújtották be;

b)

szeptember 30-ig érvényes, amennyiben a kérelmet az 1291/2000/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdése szerint a kérdéses gazdasági év július 1-jén, vagy azt követően nyújtották be.

(2)   A 2454/93/EGK rendelet 561. cikkének alkalmazásában az a határidő, melyen belül fehér cukor korábbi kivitelének megfelelő nyerscukor behozatalát el kell végezni, megegyezik a nyerscukorra vonatkozó behozatali engedély érvényességi idejével.

16. cikk

Biztosíték

(1)   A 12. cikk (1) bekezdésétől eltérve és az alábbi bekezdések sérelme nélkül a 13. cikk (1) bekezdésében említett behozatali engedélyre vonatkozó biztosíték 11,50 EUR nettó 100 kilogrammra.

(2)   Az 1291/2000/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése nem vonatkozik e rendelet 13. cikke (1) bekezdésében említett kiviteli engedélyekre. Az 1291/2000/EK rendelet 35. cikkének (4) bekezdése nem vonatkozik e rendelet 13. cikke (1) bekezdésében említett behozatali engedélyekre.

(3)   Az 1291/2000/EK rendelet 8. cikke (5) bekezdésétől és 35. cikkének (1) bekezdésétől eltérve:

a)

a behozatali engedély tekintetében az egész biztosítékot csak akkor szabadítják fel, ha a ténylegesen behozott nyerscukormennyiség a ténylegesen kivitt fehér cukor mennyiségével megegyezik, vagy azt meghaladja, figyelembe véve a nyerscukor hozamát;

b)

amennyiben a ténylegesen importált nyerscukor mennyisége kisebb, mint a ténylegesen exportált fehér cukor mennyisége, a biztosíték elvész a ténylegesen exportált fehér cukor és a ténylegesen importált nyerscukor mennyisége közötti különbségnek megfelelően.

Az első albekezdés b) pontját az érintett nyerscukor hozamára tekintettel kell alkalmazni.

VI. FEJEZET

A TAGÁLLAMOK ÉRTESÍTÉSE

17. cikk

A kibocsátott kiviteli engedélyekre vonatkozó értesítés

A harmadik országokba irányuló kivitel esetében minden egyes tagállam minden hónap 15. napjáig értesíti a Bizottságot a megelőző hónap tekintetében:

a)

azon mennyiségekről, melyekre ténylegesen kibocsátották az engedélyeket a 318/2006/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint megállapított kiviteli mennyiségekre, a következők szerint lebontva:

a 1701 91 00, 1701 99 10 és 1701 99 90 KN-kód alá tartozó fehér cukor,

a 1701 11 90 és 1701 12 90 KN-kód alá tartozó tel quel nyerscukor,

a 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 és 2106 90 59 KN-kód alá tartozó szacharózszirup, fehér cukorban kifejezve,

a 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 és 2106 90 30 KN-kód alá tartozó izoglükóz, szárazanyagban kifejezve,

az ex 1702 60 90 KN-kód alá tartozó inulinszirup, cukor- vagy izoglükóz-egyenértékes szárazanyagban kifejezve;

b)

a 1701 99 10 KN-kód alá tartozó fehér cukor azon mennyiségéről, melyekre ténylegesen kibocsátották az engedélyt, a 318/2006/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint megállapított kiviteli visszatérítési mennyiségekkel;

c)

a 318/2006/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint megállapított kiviteli visszatérítés megfelelő mennyiségével együtt a fehér cukor azon mennyiségéről, továbbá a nyerscukor és a szacharózszirup fehér cukorban kifejezett azon mennyiségéről, illetve az izoglükóz szárazanyagban kifejezett azon mennyiségéről, melyre ténylegesen kibocsátották a kiviteli engedélyt, a 2201/96/EK tanácsi rendelet (15) 1. cikkének (2) bekezdése b) pontjában említett termékek formájában történő kivitel tekintetében.

18. cikk

A kivitt mennyiségekre vonatkozó értesítés

Minden egyes tagállam értesíti a Bizottságot:

(1)

legkésőbb az egyes naptári hónapok végén a megelőző naptári hónap tekintetében az 1291/2000/EK rendelet 8. cikkének (4) és (5) bekezdésével összhangban kivitt, a 17. cikk b) pontjában említett fehér cukor mennyiségéről;

(2)

minden egyes naptári hónap tekintetében és legkésőbb a kérdéses naptári hónapot követő harmadik naptári hónap végén:

a)

a további feldolgozás nélkül és kiviteli engedély nélkül kivitt, 1291/2000/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének negyedik francia bekezdésében említett, fehér cukorban kifejezett mennyiségekről, a cukor és a szirup export-visszatérítésének megfelelő összegeivel;

b)

a fehér cukorként vagy feldolgozott termékként kivitt, kvóta szerinti cukor mennyiségéről fehér cukorban kifejezve, melynek tekintetében kiviteli engedélyt bocsátottak ki a nemzetközi egyezmények vagy más kiegészítő programok szerint közösségi és a nemzeti élelmiszersegély végrehajtására, illetve más ingyenes élelmiszer-ellátásra vonatkozó közösségi intézkedések végrehajtására;

c)

a 800/1999/EK rendelet 4. cikke második bekezdésében említett kivitel esetében a fehér cukorban kifejezett cukor- és szacharózszirup-mennyiségről, illetve a szárazanyagban kifejezett izoglükózmennyiségről, melyet további feldolgozás nélkül exportáltak, a megfelelő visszatérítés összegével együtt;

d)

a 318/2006/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint megállapított export-visszatérítések megfelelő összegével együtt a fehér cukor azon mennyiségéről, továbbá a nyerscukor és szacharózszirup fehér cukorban kifejezett azon mennyiségéről, illetve az izoglükóz szárazanyagban kifejezett azon mennyiségéről, melyet az 1255/99/EK tanácsi rendelet (16) II. mellékletében és a 1043/2005/EK bizottsági rendelet (17) II. mellékletében említett termékek formájában exportáltak;

e)

a 17. cikk c) pontjában és e cikk d) pontjában említett kivitel esetében a visszatérítés nélkül kivitt mennyiségekről.

A d) és e) pontokban említett értesítéseket külön kell benyújtani a Bizottságnak minden egyes, a kérdéses feldolgozott termékre alkalmazandó rendelet tekintetében.

19. cikk

A behozatali engedélyekre vonatkozó értesítés

Minden egyes tagállam értesíti a Bizottságot:

(1)

minden egyes hónapban a megelőző naptári hónap tekintetében a fehér cukor és a preferenciális cukortól vagy cukorsziruptól eltérő tel quel nyerscukor és inulinszirup mennyiségéről, melyre ténylegesen kibocsátottak behozatali engedélyt.

(2)

minden egyes héten az előző hét tekintetében a fehér cukor és a tel quel nyerscukor azon mennyiségéről, melyre a 13. cikkel összhangban behozatali vagy kiviteli engedélyt bocsátottak ki;

(3)

minden egyes negyedévre és külön-külön nem később, mint a kérdéses negyedévet követő második naptári hónap végén a harmadik országokból importált és a 2913/92/EGK rendelet 116. cikkében említett aktív feldolgozási rendszer szerint kompenzációs termékként exportált cukor mennyiségéről.

20. cikk

Visszatérítéses kiviteli engedélyekre vonatkozó eseti értesítés

A Bizottság kérésére és a megjelölt időszakra a tagállamok haladéktalanul megkezdik a Bizottság naponta történő értesítését:

a)

az időszakos visszatérítés alá tartozó termékekre vonatkozó kiviteli engedélyekre irányuló valamennyi kérelemről, 10 tonnát meghaladó mennyiségek esetében;

b)

a 9. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában tett intézkedésekkel érintett mennyiségekről.

21. cikk

Az értesítés módja

A tagállamoknak az e fejezetben előírt értesítését elektronikusan kell elküldeni, a Bizottság által a tagállamok részére rendelkezésre bocsátott űrlapokon.

VII. FEJEZET

A BEHOZATAL IRÁNYÍTÁSA

1. SZAKASZ

A CIF-árak kiszámítása a fehér cukor és a nyerscukor vonatkozásában

22. cikk

A CIF-árak meghatározása

A Bizottság a világpiacon rendelkezésre álló legkedvezőbb vásárlási lehetőségek alapján határozza meg a fehér cukor és a nyerscukor CIF-árát. Ezeket az árakat a 23–26. cikkel összhangban számítják ki.

23. cikk

Figyelembe veendő információk

A világpiacon rendelkezésre álló legkedvezőbb vásárlási lehetőségek megállapításakor figyelembe veszik az alábbiakra vonatkozó valamennyi információt, melyek közvetlenül vagy a tagállamok hatáskörrel rendelkező ügynökségei révén jutnak el a Bizottsághoz:

a)

világpiaci ajánlatok;

b)

a nemzetközi cukorkereskedelem tekintetében fontos tőzsdei jegyzések;

c)

harmadik országok fontos piacain jegyzett árak;

d)

a nemzetközi kereskedelemben megkötött eladások.

24. cikk

Figyelmen kívül hagyandó információk

A legkedvezőbb vásárlási lehetőségek megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni az információkat:

a)

ha az áruk nem megbízható és tisztességesen értékesíthető minőségűek; vagy

b)

ha az ajánlatban feltüntetett áron való beszerzési lehetőség csak egy kis mennyiségre vonatkozik, mely nem reprezentatív a piac vonatkozásában; vagy

c)

ha az árak általános alakulása vagy a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján a Bizottság arra következtethet, hogy az ajánlatban feltüntetett ár nem reprezentatív az aktuális piaci tendenciák vonatkozásában.

25. cikk

A rotterdami kikötőre vonatkozó kiigazítás

(1)   A tömeges szállításra nem érvényes rotterdami CIF-árak kiigazításra kerülnek.

A kiigazításkor figyelembe veszik különösen az áruknak a származási és a célkikötő közötti szállításának költségeiben, illetve a származási kikötő és Rotterdam közötti szállításának költségeiben fennálló különbséget.

(2)   Ha az ár zsákban szállított árukra vonatkozik, ezt 100 kilogrammonként 0,88 EUR-val csökkentik.

26. cikk

Kiigazítás szabványos minőségre

(1)   Amennyiben a szabványos minőségtől eltérő minőségre vonatkozó árakat kiigazítják:

a)

a 318/2006/EK rendelet 18. cikkével összhangban megállapított emeléseket vagy csökkentéseket fehér cukorra alkalmazzák;

b)

a nyerscukorra azon korrekciós tényezőt alkalmazzák, melyet 92-nek azon cukor százalékos hozamával való elosztásával kapják, melyre az ár vonatkozik.

(2)   A hozamot a 318/2006/EK rendelet I. melléklete III. pontjának (3) bekezdésében leírt módszerrel összhangban számítják.

2. SZAKASZ

Melasz tekintetében a szabványos minőség megállapítása és a CIF-ár kiszámítása

27. cikk

A melasz szabványos minősége

A melasz szabványos minősége:

a)

megbízható és tisztességesen értékesíthető minőségű;

b)

teljes cukortartalma 48 %.

28. cikk

A CIF-árak meghatározása

A Bizottság a melasz CIF-árát a világpiacon rendelkezésre álló legkedvezőbb vásárlási lehetőségek alapján állapítja meg. Ezeket az árakat a 29–33. cikkel összhangban számítják ki.

29. cikk

Figyelembe veendő információk

A világpiacon rendelkezésre álló legkedvezőbb vásárlási lehetőségek megállapításakor figyelembe veszik az alábbiakra vonatkozó valamennyi információt:

a)

világpiaci ajánlatok;

b)

harmadik országok fontos piacain jegyzett árak;

c)

a nemzetközi kereskedelemben megkötött eladások, melyek közvetlenül vagy a tagállamok határkörrel rendelkező ügynökségei révén jutnak a Bizottság tudomására.

30. cikk

Figyelmen kívül hagyandó információk

A legkedvezőbb vásárlási lehetőségek megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni az információkat:

a)

ha az áruk nem megbízható és tisztességesen értékesíthető minőségűek; vagy

b)

ha az ajánlatban feltüntetett áron való beszerzési lehetőség csak egy kis mennyiségre vonatkozik, mely nem reprezentatív a piac vonatkozásában; vagy

c)

ha az árak általános alakulása vagy a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján a Bizottság arra következtethet, hogy az ajánlatban feltüntetett ár nem reprezentatív az aktuális piaci tendenciák vonatkozásában.

31. cikk

Az amszterdami kikötőre vonatkozó kiigazítás

A tömeges szállításra nem érvényes amszterdami CIF-árak kiigazításra kerülnek.

A kiigazításkor figyelembe veszik különösen az áruknak a származási és a célkikötő közötti szállításának költségeiben, illetve a származási kikötő és Amszterdam közötti szállításának költségeiben fennálló különbséget.

32. cikk

Kiigazítás szabványos minőségre

A legkedvezőbb vásárlási lehetőségek megállapításakor meghatározott és nem szabványos minőségre vonatkozó árakat:

a)

a teljes cukortartalom minden egyes százalékpontja tekintetében egy negyvennyolcaddal emelik, ha az érintett melasz cukortartalma kevesebb mint 48 %;

b)

a teljes cukortartalom minden egyes százalékpontja tekintetében egy negyvennyolcaddal csökkentik, ha az érintett melasz cukortartalma több mint 48 %.

33. cikk

Átlagár

A világpiacon rendelkezésre álló legkedvezőbb vásárlási lehetőségek megállapításakor, a különféle árak átlagát veszik alapul, amennyiben ez az átlag reprezentatívnak tekinthető az aktuális piaci tendenciák vonatkozásában.

3. SZAKASZ

Kiegészítő behozatali vám

34. cikk

Kiegészítő vám a melasz tekintetében

(1)   A 318/2006/EK rendelet 27. cikkének (1) bekezdésében említett kiegészítő importvám a 1703 10 00 és a 1703 90 00 KN-kód alá tartozó melaszra vonatkozik.

(2)   E rendelet alkalmazásában a melasz világpiaci vagy közösségi behozatali piaci ára a 318/2006/EK rendelet 27. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint a Bizottság által a 2. szakasszal összhangban a termékekre meghatározott CIF-ár, a továbbiakban: „reprezentatív melaszár”.

Ezen árakat minden egyes gazdasági évre a 318/2006/EK rendelet 39. cikke (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban rögzítik. A Bizottság ezeket azon időszakban módosíthatja, amikor a rendelkezésre álló információk szerint a korábban 100 kilogrammonként legalább 0,5 EUR-ban megállapított reprezentatív ár változik.

(3)   A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják minden egyes hónap 15. napjáig a 29. cikkben említett, rendelkezésükre álló információkat.

35. cikk

A melasz küszöbára

Az e rendelet 27. cikkében említett szabványos minőségű melasz 100 kilogrammjára a 318/2006/EK rendelet 27. cikkének (2) bekezdésében említett küszöbár:

a)

7,90 EUR a 1703 10 00 KN-kód alá tartozó melaszra;

b)

8,20 EUR a 1703 90 00 KN-kód alá tartozó melaszra.

36. cikk

A cukortermékekre vonatkozó kiegészítő vám

(1)   A 318/2006/EK rendelet 27. cikkének (1) bekezdésében említett kiegészítő importvámot a 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90 és 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozik.

(2)   E rendelet alkalmazásában a fehér cukor és a nyerscukor világpiaci vagy közösségi behozatali piaci reprezentatív ára a 318/2006/EK rendelet 27. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint az ezen termékekre az 1. szakasz szerint megállapított CIF-ár, a továbbiakban: „reprezentatív cukorár”.

Ezen árakat minden egyes gazdasági évre a 318/2006/EK rendelet 39. cikke (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban rögzítik. A Bizottság ezeket az említett időszakban módosíthatja, ha a számítás elemeiben bekövetkezett fluktuáció eredménye 100 kilogrammonként legalább 1,20 EUR emelkedés vagy csökkenés a cukorra vonatkozóan korábban megállapított reprezentatív ár tekintetében.

(3)   A 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékek reprezentatív cukorára a fehér cukorra megállapított reprezentatív ár a kérdéses termék nettó 100 kg-jaként 1 % szacharóztartalomra alkalmazva.

37. cikk

A cukortermékek küszöbárai

A nettó termék 100 kilogrammjára a 318/2006/EK rendelet 27. cikke (2) bekezdésében említett küszöbár az alábbiak szerint alakul:

a)

53,10 EUR a 318/2006/EK rendelet I. mellékletének II. pontjában említett szabványos minőségű, a 1701 99 10 és 1701 99 90 KN-kód alá tartozó fehér cukor tekintetében;

b)

64,7 EUR a 1701 91 00 KN-kód alá tartozó cukor tekintetében;

c)

54,10 EUR a 318/2006/EK rendelet I. mellékletének III. pontjában említett szabványos minőségű, a 1701 12 90 KN-kód alá tartozó nyers répacukor tekintetében;

d)

41,30 EUR a 318/2006/EK rendelet I. mellékletének III. pontjában említett szabványos minőségű, a 1701 12 10 KN-kód alá tartozó nyers répacukor tekintetében;

e)

55,20 EUR a 318/2006/EK rendelet I. mellékletének III. pontjában említett szabványos minőségű, a 1701 11 90 KN-kód alá tartozó nyers nádcukor tekintetében;

f)

41,80 EUR a 318/2006/EK rendelet I. mellékletének III. pontjában említett szabványos minőségű, a 1701 11 10 KN-kód alá tartozó nyers nádcukor tekintetében;

g)

1,184 EUR a 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében a szacharóztartalom 1 %-aként.

38. cikk

Bizonyítékok

(1)   A 34. cikk (1) bekezdésében említett minden egyes melasztípus és a 36. cikk (1) bekezdésében említett cukortermékek tekintetében a kiegészítő behozatali vám összegét a kérdéses szállítmány CIF-importára alapján állapítják meg, a 39. cikkel összhangban.

A melasz esetében a kérdéses szállítmány CIF-importárát szabványos minőségű melasz árává konvertálják a 32. cikk szerinti kiigazítással.

A fehér vagy a nyerscukor esetében a kérdéses szállítmány CIF-importárát a 318/2006/EK rendelet I. mellékletének II. és III. pontjában meghatározottak szerint szabványos minőségű cukor árává vagy adott esetben a 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termék árává alakítják.

(2)   Amennyiben egy szállítmány 100 kilogrammonkénti CIF-importára magasabb, mint a 34. cikk (2) bekezdésében említett, a melaszra vonatkozó reprezentatív ár vagy a 36. cikk (2) bekezdésében említett reprezentatív cukorár, az importőr legalább az alábbi bizonyítékokat nyújtja be az importáló tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak:

a)

az adásvételi szerződés vagy más ezzel egyenértékű dokumentum;

b)

a biztosítási szerződés;

c)

a számla;

d)

a származási bizonyítvány (adott esetben);

e)

a szállítási szerződés;

f)

tengeri szállítás esetén a hajóraklevél.

A kérdéses szállítmány CIF-importárának igazolásához az importáló tagállam hatóságai minden általuk szükségesnek ítélt információt és dokumentumot bekérhetnek.

(3)   A (2) bekezdésben említett esetben az importőrnek be kell nyújtania a 2454/93/EGK rendelet 248. cikkének (1) bekezdésében említett biztosítékot, mely megfelel a kérdéses termékre alkalmazandó reprezentatív ár alapján számított kiegészítő behozatali vám és a kérdéses szállítmány CIF-importára alapján számított kiegészítő behozatali vám összege közötti különbségnek.

(4)   A benyújtott biztosíték akkor szabadítható fel, ha a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára elfogadható módon benyújtják a szállítási feltételekről szóló bizonyítékot. Ettől eltérő esetben a biztosíték elvész a kiegészítő behozatali vámok megfizetésével.

(5)   Amennyiben az ellenőrzés során a hatáskörrel rendelkező hatóságok megállapítják, hogy e cikk előírásai nem teljesülnek, az esedékes vámot beszedik a 2913/92/EGK rendelet 220. cikkével összhangban. A beszedendő vagy továbbra is beszedendő vám mennyiségébe beleszámítandó az attól a naptól számított kamat, hogy az árukat szabad forgalomba bocsátják, a beszedés napjáig. Az alkalmazandó kamatláb mértéke a nemzeti jog szerint a beszedési műveletekre hatályos kamat mértéke.

39. cikk

A kiegészítő behozatali vám kiszámítása

Amennyiben a 34. cikkben a melaszra vonatkozóan említett küszöbár és a 36. cikkben a cukortermékekre vonatkozóan említett küszöbár közötti különbség:

a)

a küszöbár 10 %-a vagy annál kevesebb, a kiegészítő vám nulla;

b)

a küszöbár 10 %-ánál több, de annak 40 %-ánál kevesebb vagy azzal egyenlő, a kiegészítő vám a 10 % feletti rész összegének 30 %-a;

c)

a küszöbár 40 %-ánál több, de annak 60 %-ánál kevesebb vagy azzal egyenlő, a kiegészítő vám a 40 % feletti rész összegének 50 %-a, melyet a b) pontban említett kiegészítő vámhoz adnak hozzá;

d)

a küszöbár 60 %-ánál több, de annak 75 %-ánál kevesebb vagy azzal egyenlő, a kiegészítő vám a 60 % feletti rész összegének 70 %-a, melyet a b) és c) pontban említett kiegészítő vámhoz adnak hozzá;

e)

a küszöbár 75 %-ánál több, a kiegészítő vám a 75 % feletti rész összegének 90 %-a, melyet a b), c) és d) pontban említett kiegészítő vámhoz adnak hozzá.

4. SZAKASZ

A melaszra vonatkozó importvámok felfüggesztése vagy csökkentése

40. cikk

A behozatali vámok alkalmazásának felfüggesztése melasz tekintetében

Amennyiben a 34. cikk (2) bekezdésében említett reprezentatív melaszár és a 1703 10 00 KN-kód alá tartozó nádmelaszra vagy a 1703 90 00 KN-kód alá tartozó répamelaszra alkalmazandó behozatali vám meghaladja a kérdéses termék tekintetében a 8,21 EUR/100 kilogrammot, a behozatali vámokat felfüggesztik, és azok helyébe a Bizottság által megállapított különbség összege lép. Ezt az összeget a 34. cikk (2) bekezdésében említett reprezentatív árral egyidejűleg rögzítik.

Azonban amennyiben fennáll annak a kockázata, hogy a behozatali vámok felfüggesztése káros hatással van a közösségi melaszpiacra, rendelkezni lehet az említett felfüggesztés egy adott időszakon keresztül történő alkalmazásának megszüntetéséről, a 318/2006/EK rendelet 39. cikke (2) bekezdésében említett eljárással összhangban.

41. cikk

A melasz preferenciális behozatala

(1)   Az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS-államok) államokból származó, a 1703 10 00 KN-kód alá tartozó répamelaszra alkalmazandó vagy a 1703 90 00 KN-kód alá tartozó répamelaszra alkalmazandó teljes behozatali vám nullára csökken gazdasági évenként 600 000 tonna kvótáig. Azonban ez a kvóta a 2006/2007. gazdasági évben 750 000 tonna.

(2)   E cikk alkalmazásában a „származó termék” fogalma és az igazgatási együttműködési eljárások megegyeznek a Cotonou-i Egyezményhez csatolt 1. jegyzőkönyvben szereplőkkel.

(3)   Az első bekezdésben említett vámkontingenseket a Bizottság irányítja a 2454/93/EGK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikkével összhangban.

5. SZAKASZ

A nyerscukor és egyes szirupok szacharóztartalmának kiszámítása

42. cikk

Számítási módszerek

(1)   Amennyiben a 318/2006/EK rendelet I. melléklete III. pontjával összhangban meghatározott importált nyerscukorhozam eltér a szabványos minőségre megállapított hozamtól, a 1701 11 10 és 1701 12 10 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében az említett nyerscukor 100 kg-nyi mennyiségeként kivetendő vámtétel, illetve a 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 és 1701 12 90 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében az említett nyerscukor 100 kg-nyi mennyiségeként kivetendő kiegészítő vám kiszámítása a szabványos minőségű nyerscukorra megállapított megfelelő vámnak egy korrekciós együtthatóval való összeszorzásával történik. A korrekciós együtthatót 92-nek az importált nyerscukor hozama százalékos arányával történő elosztásával kapják.

(2)   A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett termékek esetén a szacharóztartalom, ideértve más szacharózban kifejezett cukrokat is, a Clerget–Herzfeldnek megfelelően a Lane–Eynon-módszer (rézredukciós módszer) inverz oldatra történő alkalmazásával kerül megállapításra. Az így meghatározott teljes tartalmat 0,95-tel megszorozva fejezik ki szacharózként.

Azonban a kevesebb mint 85 % szacharózt vagy szacharózban kifejezett más cukrot és szacharózban kifejezett inverzcukrot tartalmazó termékek szacharóztartalmát a szárazanyag-tartalom megállapításával határozzák meg. A szárazanyag-tartalmat 1:1 tömegszázalékos oldat fajsúlya alapján, szilárd termékeknél pedig szárítással határozzák meg. A szárazanyag-tartalmat 1 együtthatóval megszorozva szacharózként fejezik ki.

(3)   A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének d) és g) pontjában említett termékek tekintetében a szárazanyag-tartalmat az ezen cikk (2) bekezdése második albekezdésével összhangban fejezik ki.

(4)   A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett termékek esetében a szacharóz-egyenértékké történő átalakítás az e cikk (2) bekezdése második albekezdésével összhangban meghatározott szárazanyag 1,9 együtthatóval való megszorzásával történik.

VIII. FEJEZET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

43. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 784/68/EGK, 785/68/EGK, 1422/95/EK, 1423/95/EK, 1464/95/EK és 2135/95/EK rendelet hatályát veszti.

Az 1464/95/EK rendelet azonban hatályban marad a rendelkezései szerint 2006. július 1-jét megelőzően kiadott engedélyek tekintetében.

44. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

Ezt rendeletet 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 30-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o.

(2)  HL L 348., 2002.12.21., 5. o.

(3)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(4)  HL L 145., 1968.6.27., 10. o. A legutóbb a 260/96/EK rendelettel (HL L 34., 1996.2.13., 16. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 145., 1968.6.27., 12. o. A legutóbb az 1422/95/EK rendelettel módosított rendelet.

(6)  HL L 141., 1995.6.24., 12. o. A 79/2003/EK rendelettel (HL L 13., 2003.1.18., 4. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 141., 1995.6.24., 16. o. A legutóbb az 1951/2005/EK rendelettel (HL L 312., 2005.11.29., 45. o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 144., 1995.6.28., 14. o. A legutóbb a 96/2004/EK rendelettel (HL L 15., 2004.1.22., 3. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 214., 1995.9.8., 16. o.

(10)  HL L 102., 1992.4.17., 11. o.

(11)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.

(12)  HL L 336., 1994.12.23., 22. o.

(13)  Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.

(14)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(15)  HL L 297, 1996.11.21., 29. o.

(16)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o.

(17)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o.


MELLÉKLET

A.

A 6. cikk (2) bekezdésében említett elemek:

—   spanyolul: «Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de ofertas:…»,

—   csehül: „Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší:…“

—   dánul: »Forordning (EF) nr. 951/2006 (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24), frist for indgivelse af tilbud:…«

—   németül: „Verordnung (EG) Nr. 951/2006 (ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24), Ablauf der Angebotsfrist am:…“

—   észtül: “Määrus (EÜ) nr 951/2006 (ELT L 178, 1.7.2006, lk 24), pakkumiste esitamise tähtaeg:…”

—   görögül: «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24), προθεσμία για την υποβολή προσφορών:…»

—   angolul: ‘Regulation (EC) No 951/2006 (OJ L 178, 1.7.2006, p. 24), time limit for submission of tenders:…’

—   franciául: «Règlement (CE) no 951/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24), délai de présentation des offres:…»

—   olaszul: «Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione delle offerte:…»

—   lettül: “Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš:…”

—   litvánul: „Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 24), galutinis paraiškų pateikimo terminas:…“

—   magyarul: „951/2006/EK rendelet (HL L 178, 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje:…”

—   hollandul: „Verordening (EG) nr. 951/2006 (PB L 178 van 1.7.2006, p. 24), termijn voor het indienen van de aanbiedingen:…”

—   lengyelül: „Rozporządzenie (WE) nr 951/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24), termin składania ofert:…”

—   portugálul: «Regulamento (CE) n.o 951/2006 (JO L 178 de 1.7.2006, p. 24), prazo para apresentação de propostas:…»

—   szlovákul: „Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24), lehota na predkladanie ponúk:…“

—   szlovénül: „Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov:…“

—   finnül: ”Asetus (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy:…”

—   svédül: ”Förordning (EG) nr 951/2006 (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24), tidsgräns för inlämnande av anbudsinfordran:…”

B.

A 6. cikk (3) bekezdésében említett elemek:

—   spanyolul: «Tasa de la restitución aplicable: …»,

—   csehül: „sazba použitelné náhrady“

—   dánul: »Restitutionssats«

—   németül: „Anwendbarer Erstattungssatz“

—   észtül: “Kohaldatav toetuse määr”

—   görögül: «Ύψος της ισχύουσας επιστροφής»

—   angolul: ‘rate of applicable refund’

—   franciául: «Taux de la restitution applicable»

—   olaszul: «Tasso della restituzione applicabile: ...»

—   lettül: “Piemērojamā eksporta kompensācijas likme”

—   litvánul: „Taikoma grąžinamosios išmokos norma“

—   magyarul: „Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …”

—   hollandul: „Toe te passen restitutiebedrag: …”

—   lengyelül: „stawka stosowanej refundacji”

—   portugálul: «Taxa da restituição aplicável: …»

—   szlovákul: „výška uplatniteľnej náhrady“

—   szlovénül: „višina nadomestila“

—   finnül: ”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”.

—   svédül: ”Exportbidragssatsen: …”

C.

A 7. cikkben említett elemek:

—   spanyolul: «[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado “al margen de cuota” para la exportación sin restitución»,

—   csehül: „(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt ‚mimo rámec kvót‘, pro vývoz bez náhrady.“

—   dánul: »[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være »uden for kvote« til eksport uden restitution«

—   németül: „[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Zucker]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltende Isoglukose]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung“

—   észtül: “Kvoodivälisena mittekäsitatava [suhkru] või [isoglükoosi] või [inuliinisiirupi] eksportimiseks ilma toetuseta.”

—   görögül: «[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται “εκτός ποσόστωσης” προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή.»

—   angolul: ‘(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as “out-of-quota” for export without refund.’

—   franciául: «[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré “hors quota” pour les exportations sans restitution.»

—   olaszul: «[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato “fuori quota” per le esportazioni senza restituzione»

—   lettül: “[Cukurs] vai [izoglikoze] vai [inulīna sīrups], kas nav uzskatāms par “ārpuskvotu” produkciju eksportam bez kompensācijas.”

—   litvánul: „Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos.“

—   magyarul: „A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik »kvótán felülinek« a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében.”

—   hollandul: „[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als „buiten het quotum geproduceerd” wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie.”

—   lengyelül: „[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów »pozakwotowych«, przeznaczony/-a na wywóz bez refundacji.”

—   portugálul: «[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) “extra-quota” para exportação sem restituição.»

—   szlovákul: „[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za ‚nad rámec kvóty’ na vývoz bez náhrady.“

—   szlovénül: „[Sladkor] ali [izoglukoza] ali [inulinski sirup] se ne štejejo kot ‚izven kvote‘ za izvoz brez nadomestila.“

—   finnül: ”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”.

—   svédül: ”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter’ för export utan bidrag.”

D.

A 14. cikk (3) bekezdésében említett elem:

—   spanyolul: «EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión).»,

—   csehül: „EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 — licence platná v … (vydávající členský stát)“

—   dánul: »EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)«

—   németül: „EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)“

—   észtül: “EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 — litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik).”

—   görögül: «EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης).»

—   angolul: ‘EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)’,

—   franciául: «EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d'émission)»

—   olaszul: «EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in ... (Stato membro di rilascio)»

—   lettül: “EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants — licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)”

—   litvánul: „EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis — licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)“

—   magyarul: „EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke — az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes.”

—   hollandul: „EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)”

—   lengyelül: „EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 — pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie).”

—   portugálul: «EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado-Membro de emissão).»

—   szlovákul: „vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 — licencia platná v … ( vydávajúci členský štát)“

—   szlovénül: „IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 — dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica).“

—   finnül: ”EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla — Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio),”

—   svédül: ”EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 — licens giltig i … (utfärdande medlemsstat),”


1.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 178/39


A BIZOTTSÁG 952/2006/EK RENDELETE

(2006. június 29.)

a cukor belső piaca és a kvótarendszer irányítása tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 40. cikkére,

mivel:

(1)

A kvótarendszer cukorágazatban való alkalmazása szükségessé teszi annak meghatározását, hogy mit jelent egy vállalkozás cukor-, izoglükóz- illetve inulinszirup-termelése. Különleges esetekben lehetőség van valamely vállalkozás termelésének egy másik vállalkozáshoz történő átcsoportosítására, ha a cukor termelése bérmunkaszerződés keretében történt.

(2)

A 318/2006/EK rendelet 17. cikke rendelkezik arról, hogy a tagállamok a cukor-, izoglükóz- vagy inulinszirup-gyártó vállalkozásoknak, illetve azoknak a vállalkozásoknak, amelyek ezekből a termékekből a hivatkozott rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében említett termékeket állítják elő, kérelemre elismerést bocsátanak ki. Meg kell határozni a cukor-, izoglükóz-, illetve inulinszirup-gyártók, valamint a finomítók által a tagállamok illetékes hatóságaihoz benyújtandó, elismerés iránti kérelem tartalmát. Meg kell határozni azokat a kötelezettségeket, amelyeket a vállalkozásnak az elismerés ellentételezéseként vállalnia kell, különösen a bejövő, a feldolgozott és a késztermék formájában kimenő alapanyagok naprakész mennyiségi nyilvántartása vonatkozásában.

(3)

Rögzíteni kell a tagállamok kötelezettségeit az elismert vállalkozások ellenőrzése és a kellőképpen visszatartó erejű szankciók meghatározása vonatkozásában.

(4)

A 318/2006/EK rendelet 4. cikke előír egy, a cukorárakra vonatkozó információs rendszert. A hivatkozott rendelet 17. cikke rendelkezik az elismert vállalkozások tájékoztatási kötelezettségéről az eladott fehércukor-mennyiségekről és a vonatkozó árakról és feltételekről. Meg kell határozni a cukorgyártók és a finomítók által a Bizottság felé továbbítandó, az alkalmazott árakra vonatkozó információk tartalmát és gyakoriságát. A rövid távú kilátások meghatározásához célszerű, hogy a vállalkozások ezenkívül felállítsák és továbbítsák az előre jelzett eladási átlagárakat a következő három hónapra vonatkozóan. Azok az elismert vállalkozások, amelyek a 318/2006/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében meghatározott valamely termék előállításához használnak fel cukrot, a Bizottsághoz történő továbbításhoz szintén kötelesek a vásárolt cukor árának meghatározására a cukorgyártókéval megegyező gyakorisággal és formában.

(5)

A 318/2006/EK rendelet 4. cikkének megfelelően az árszint közzétételének biztosítására, az adatok bizalmas kezelésének biztosítása mellett meg kell határozni, hogy a Bizottság köteles évente kétszer tájékoztatni a Cukorpiaci Irányítóbizottságot az előző negyedévben a közösségi piacon forgalmazott fehér cukor átlagáráról, megkülönböztetve a cukorkvótát a kvótán felüli cukortól.

(6)

Jelentés készül az e rendeletben meghatározott, az árakra vonatkozó nyilvántartási és tájékoztatási rendszer működéséről a szükségesnek ítélt változtatásokra és az árak informatikai rendszerrel történő továbbítására vonatkozó javaslatok előterjesztése érdekében. Ezen változtatások bevezetéséig 2006-ra és 2007-re átmenetileg a vállalkozások által meghatározott árakat a Cukorpiaci Irányítóbizottság tájékoztatása céljából közvetlenül a Bizottsághoz kell továbbítani.

(7)

A 318/2006/EK rendelet 14. vagy 19. cikke alkalmazása esetén a gyártó e gazdasági év termelésének egy részét átviszi, hogy azt a következő gazdasági év termelésének részeként kezeljék. Következésképpen a cukorgyártó erre a gazdasági évre csak a még meg nem termelt, az alapkvótájába tartozó cukormennyiségre vonatkozóan köteles a szállítási szerződések cukorrépa minimumárán történő megkötésére.

(8)

A kvótarendszer megfelelő működéséhez pontosítani kell a 318/2006/EK rendelet 6. cikkének (5) bekezdésében említett „vetés előtti” és „minimumár” fogalmakat. Olaszország bizonyos régiói esetében a cukorrépa vonatkozásában figyelembe kell venni a különleges mezőgazdasági és klimatikus feltételeket, és a vetés befejezésére eltérő határidőt kell meghatározni.

(9)

A 318/2006/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdése meghatározza, hogy a minimumárat a cukorrépa szabványos minőségtől való eltérésének függvényében áremeléssel vagy árcsökkentéssel kell kiigazítani. A minőséget, és következésképpen a cukorrépa értékét annak cukortartalma határozza meg. A szabványos minőségtől eltérő cukorrépa értékének meghatározásához a legmegfelelőbb módszer a minimumár százalékában kifejezett áremelési és árcsökkentési tábla meghatározása.

(10)

A 318/2006/EK rendelet 8. cikke rendelkezik a kiegészítő cukorkvóták felosztásáról. Ebben a felosztásban, amely az előző kvótarendszerről a jelenlegi kvótarendszerre való áttérés megkönnyítését szolgálja, azok a vállalkozások részesülhetnek, amelyek 2005/2006-ban kvótával rendelkeztek. Meg kell határozni továbbá, hogy a 2006/2007-es gazdasági évtől milyen felosztási feltételek érvényesek.

(11)

A 318/2006/EK rendelet 9. cikkének (2) bekezdése rendelkezik a pótlólagos izoglükózkvóta felosztásáról. Az érintett tagállamok kötelesek a vállalkozásoknak ezeket a kvótákat a számukra kiosztott izoglükózkvóta arányában minden megkülönböztetés nélkül kiosztani. Meg kell határozni az említett rendelet 9. cikkének (3) bekezdésében előírt egyszeri összeg fizetési határidejét.

(12)

A 318/2006/EK rendelet 2. cikkének 5. pontja a cukorkvótát az érintett vállalkozás kvótája alapján egy adott gazdasági évnek tulajdonított cukortermelés mennyiségeként és a hivatkozott cikk 9. pontja a kvótacukorrépát kvótacukorrá feldolgozott répaként határozza meg. Meg kell tehát határozni az egy meghatározott gazdasági évre szóló, a cukortermelés kiosztására vonatkozó szabályt, egyidejűleg meghagyva a tagállamok számára az olyan különleges helyzetekre vonatkozó mozgásteret, mint az őszi cukorrépából és a nádcukorból való cukortermelés.

(13)

A kvótarendszer megfelelő kezelésének, a havi cukorfogyasztás meghatározásának és az ellátási mérleg felállításának biztosítására meg kell határozni egyrészt az elismert vállalkozások, másrészt a tagállamok és a Bizottság közötti tájékoztatás formáját. Ennek a tájékoztatásnak a készletekre, a termelési szintre és a vetésterületekre kell vonatkoznia.

(14)

A 318/2006/EK rendelet 18. cikkének (2) bekezdése rendelkezik a cukorfelvásárlással történő intervenciós intézkedésekről. A közösségi intervenciós intézkedések bevezetése nyomán az intervenciós hivataloknak a cukrot egy meghatározott helyen kell átvenniük. E célból elő kell írni, hogy az átvétel egy, az ajánlat időpontjában akkreditált tárolási helyen található cukorra vonatkozik.

(15)

Az intervencióhoz való hozzáférés megteremtése érdekében azokon a területeken, ahol tekintettel a termelés jelentőségére, az intervencióra különösen szükség van, a 318/2006/EK rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében rögzített maximális mennyiséget első körben a cukorgyártó tagállamok között cukortermelési kvótájuknak megfelelően kell felosztani. Ezt a felosztást egyrészt minden gazdasági évet megelőzően a tagállamok szerinti kvótafelosztásban bekövetkezett módosítások, másrészt az egyes gazdasági évek során a fel nem használt mennyiségek esetleges felosztásának figyelembevételével kell elvégezni.

(16)

A tárolási helyek elismerése vagy visszavonása feltételeinek meghatározása során figyelembe kell venni a cukor megfelelő megóvására és kivételére, valamint a kitárolási kapacitásra vonatkozó követelményeket.

(17)

Intervencióra alkalmatlannak kell tekinteni azt a cukrot, amelynek tulajdonságai akadályozhatják a későbbi forgalomba hozatalt és a raktározás során a cukor minőségromlását okozhatják, és rögzíteni kell a minimálisan megkövetelt minőséget. Meg kell határozni továbbá az intervenciós hivatal és a vevő között kötendő tárolási szerződést, amelynek függvénye az intervenciós cukor felvásárlása.

(18)

Az intervenció rendben történő kezelésének megkönnyítése érdekében a cukorra vonatkozó ajánlatot tétel formájában kell megadni, amelynek során többek között a tétel mennyiségét is meg kell határozni.

(19)

Az intervenciós hivatal köteles megvizsgálni, hogy az ajánlat megfelel-e az előírt követelményeknek. E célból az ajánlattevő köteles az intervenciós hivatalt minden szükséges adatról tájékoztatni.

(20)

A 318/2006/EK rendelet 18. cikke (2) bekezdése meghatározza, hogy ha a cukor minősége eltér a szabványos minőségtől, a vételár kiigazításra kerül. Rögzíteni kell tehát a felajánlott cukor minőségét figyelembe vevő és a vételárra alkalmazandó áremelési és árcsökkentési átszámítási kulcsokat. Ezeket az átszámítási kulcsokat és az abból adódó árváltoztatásokat a kereskedelmi árucsere során általában elfogadott objektív adatok alapján lehet meghatározni.

(21)

Az intervenciós hivatalok birtokában lévő cukor közösségi vevők felé történő eladásának megkülönböztetés nélkül és a lehető leggazdaságosabb feltételek között kell megtörténnie. A pályázati felhívás rendszere általában biztosítja e célok elérését. Annak érdekében, hogy a cukor forgalomba hozatala ne kedvezőtlen piaci helyzetben történjen, a pályázati felhívást előzetes engedélyhez kell kötni. Egyes különleges helyzetekben azonban a pályázati felhívástól eltérő egyéb eljárások használatára is sor kerülhet.

(22)

A Közösségen belül valamennyi érintett számára történő egyenlő elbánás biztosítása érdekében az intervenciós hivatalok által kiadott pályázati felhívásoknak meg kell felelniük ezeknek az egységes elveknek. Ebben az összefüggésben olyan feltételeket kell meghatározni, amelyek biztosítják a cukor kijelölt célokra történő felhasználását.

(23)

A fehér cukor kategóriájának és az eladott nyerscukor hozamának megállapításához szükséges az intervenciós hivatalok általi cukorfelvásárlás során használt kritériumok alkalmazása. Az érdekeltek egyenlő elbánásban való részesítése csak az eladási ár, vagy – esettől függően – az export-visszatérítések alkalmazásárat, valamint a pályázati felhívás elbírálásában meghatározott minőségtől eltérő minőség megállapítása esetén a kiviteli engedély helyesbítésére vonatkozó egységes és szigorú rendelkezések felállításával biztosítható.

(24)

Az egyértelműség érdekében hatályon kívül kell helyezni a cukorrépa-szállítási szerződések és a cukorrépa árára vonatkozó áremelések és árcsökkentések tekintetében az 1260/2001/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályai megállapításáról szóló, 2001. június 27-i 1261/2001/EK bizottsági rendeletet (2), a cukor intervenciós hivatalok által történő felvásárlása és értékesítése tekintetében az 1260/2001/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. június 27-i 1262/2001/EK bizottsági rendeletet (3) és a cukorágazatban a kvótarendszer alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. február 20-i 314/2002/EK bizottsági rendeletet (4), és ezek helyébe új rendeletet kell léptetni.

(25)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Cukoripari Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály

E rendelet a termelés meghatározása, a gyártók és a finomítók elismerése, az árak és a kvóták rendszere, valamint az intervenciós cukor felvásárlása és értékesítése tekintetében megállapítja a 318/2206/EK rendelet alkalmazásának részletes szabályait.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)

„alapanyag”: a cukorrépa, a cukornád, a cikória, a gabonafélék, a finomításra váró cukor vagy ezeknek a termékeknek bármilyen olyan köztes formája, amelyből késztermék készül;

b)

„késztermék”: a cukor, az inulinszirup vagy az izoglükóz;

c)

„gyártó”: a készterméket előállító vállalkozás, kivéve a 318/2006/EK rendelet 2. cikke 13. pontjában meghatározott finomítókat;

d)

„tárolási hely”: ömlesztettáru-tartály vagy raktár.

II. FEJEZET

A TERMELÉS MEGHATÁROZÁSA

3. cikk

Cukortermelés

(1)   A 318/2006/EK rendelet II. címének alkalmazásában „cukortermelés” alatt a következő termékek fehér cukorban kifejezett teljes mennyiségét értjük:

a)

fehér cukor;

b)

nyerscukor;

c)

invertcukor;

d)

a következő kategóriák valamelyikébe tartozó szirupok, a továbbiakban „szirupok”:

i.

cukorrépából előállított, legalább 70 %-os tisztaságú szacharóz- vagy invertcukorszirup,

ii.

cukornádból előállított, legalább 75 %-os tisztaságú szacharóz- vagy invertcukorszirup.

(2)   A cukortermelés nem tartalmazza a következőket:

a)

az olyan nyerscukorból vagy szirupból előállított fehércukor-mennyiségeket, amelyeket nem abban a vállalkozásban állítottak elő, amelyben a fehér cukrot;

b)

az olyan nyerscukorból, szirupból vagy cukormaradékból előállított fehércukor-mennyiségeket, amelyeket nem a fehér cukor gyártásának gazdasági évében állítottak elő;

c)

az olyan szirupokból előállított nyerscukormennyiségeket, amelyeket nem abban a vállalkozásban állítottak elő, mint amelyben a nyerscukrot;

d)

az olyan szirupokból előállított nyerscukormennyiségeket, amelyeket nem abban a gazdasági évben gyártottak, mint a nyerscukrot;

e)

az adott gazdasági év során a gyártó vállalkozás által fehér cukorrá feldolgozott nyerscukormennyiségeket;

f)

az adott gazdasági év során a gyártó vállalkozás által cukorrá vagy invertcukorrá feldolgozott szirupmennyiségeket;

g)

a feldolgozási eljárás keretében gyártott cukor-, invertcukor- és szirupmennyiségeket;

h)

az olyan szirupból előállított invertcukor-mennyiségeket, amelyeket nem az invertcukorgyártó vállalkozás állított elő;

i)

az olyan szirupból előállított invertcukor-mennyiségeket, amelyeket nem abban a gazdasági évben gyártottak, mint az invertcukrot.

(3)   A cukortermelés fehér cukorban kerül kifejezésre, a következő formában:

a)

fehér cukor esetében minőségi különbségekre való tekintet nélkül;

b)

nyerscukor esetében a 318/2006/EK rendelet I. melléklete III. pontja szerint meghatározott hozamnak megfelelően;

c)

invertcukor esetében az invertcukor-termelés 1-es együtthatóval való átszámításával;

d)

a köztes terméknek tekintendő szirupok esetében e cikk (5) bekezdésének megfelelően meghatározott, kivonható cukortartalom függvényében;

e)

a nem köztes terméknek tekinthető szirupok esetében a 2135/95/EK bizottsági rendelet (5) 3. cikkének (2) bekezdése szerint szaharózban kifejezett cukortartalom függvényében.

(4)   Egy korábbi gazdasági évből származó cukormaradékot a szaharóztartalom arányában fehér cukorban kell meghatározni.

(5)   A szirupok tisztaságát úgy kell meghatározni, hogy a teljes cukortartalmat osztjuk a szárazanyag-tartalommal.

A kivonható cukortartalmat úgy kell kiszámítani, hogy a szóban forgó szirup polariméterről leolvasott értékéből levonjuk a szárazanyag-tartalom és a szirup polariméterről leolvasott értéke közötti különbséget, és azt 1,70-dal beszorozzuk. A szárazanyag-tartalmat az aerometriai vagy a refraktometriai módszerrel kell megállapítani.

A kivonható cukortartalom azonban a teljes gazdasági évre vonatkozóan a szirupok tényleges hozama alapján is megállapítható.

4. cikk

Izoglükóz-termelés

(1)   A 318/2006/EK rendelet II. címe alkalmazásában „izoglükóz-termelés” a száraz állapotban legalább 10 tömegszázalékos fruktóztartalmú glükózból – tekintet nélkül a határértéken felüli fruktóztartalomra – vagy polimereiből nyert termék teljes mennyisége. Az izoglükóz-termelést szárazanyagban fejezik ki és a (2) bekezdésnek megfelelően állapítják meg.

(2)   Az izoglükózgyártást az izomerizációs folyamat végén, még a glükóz- és a fruktózösszetevők szétválasztása vagy termékkeverék készítése előtt, a termék térfogatának fizikai mérésével és a szárazanyag-tartalom refraktometriai meghatározásával azonnal meg kell állapítani.

(3)   Minden izoglükózgyártó köteles haladéktalanul bejelenteni a glükóz vagy polimerei izomerizációjára használatos berendezéseit.

A bejelentést azon tagállam felé kell megtenni, amelynek területén a berendezések találhatók. A tagállam e tekintetben további információkat kérhet az érdekelt féltől.

5. cikk

Inulinszirup-termelés

(1)   A 318/2006/EK rendelet II. címe alkalmazásában „inulinszirup-termelés” a legalább 70 %-os tisztaságú, száraz állapotban legalább 10 tömegszázalékos szabad formában vagy szaharózként létező fruktóztartalmú – a határértéken felüli fruktóztartalomra tekintet nélkül – inulin vagy oligofruktóz hidrolízise után nyert termék teljes mennyiségét jelenti. Az inulinszirup-termelést szárazanyag cukor/izoglükóz-egyenértékben fejezik ki.

„Tisztaság” alatt az International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis módszerrel, a továbbiakban Icumsa-módszer (ICUMSA method GS7/8/4-24) meghatározott, a szárazanyag-tartalomra vonatkozó monoszacharid- és diszacharidarányt értjük.

(2)   Az inulinszirup-termelést a következő műveletek összesítésével kell feljegyezni:

a)

a termék térfogatának fizikai mérésével, az első evaporátor elhagyása után, minden hidrolízist követően, még a glükóz és fruktóz összetevők szétválasztása vagy termékkeverék készítése előtt;

b)

a szárazanyag-tartalom refraktometriai meghatározásával és a fruktóztartalom száraz állapotban történő súly szerinti mérésével, napi reprezentatív mintavétel alapján;

c)

a száraz állapotban lévő fruktóztartalom 80 tömegszázalékosra történő átszámításával olyan módon, hogy a szárazanyagban meghatározott mennyiséget megszorozzák az adott szirupmennyiség mért fruktóztartalmának és 80 %-nak az arányát jelentő szorzószámmal;

d)

az 1,9 szorzószám alkalmazásával a cukor/izoglükóz egyenértékben történő kifejezéssel.

(3)   Minden inulingyártó haladéktalanul köteles bejelenteni az inulin hidrolízisére használható berendezéseit, valamint az éves mennyiséget és az (1) bekezdésben említett, 70 %-os tisztaságot el nem érő termékek használatát.

A bejelentést azon tagállam felé kell megtenni, amelynek területén a berendezések találhatók. Ez a tagállam az érdekelttől további információkat is kérhet, amelyek alapján többek között meggyőződhet arról, hogy az első albekezdésben említett termékek a közösségi piacon nem kerültek emberi fogyasztásra alkalmas édesítőszerként felhasználásra.

Az érintett tagállam minden évben legkésőbb január 31-én az előző évre vonatkozó adatokat tartalmazó részletes jelentést küld a Bizottságnak. Az első jelentés legkésőbb 2007. január 31-én esedékes.

6. cikk

A vállalkozás termelése

(1)   A 318/2006/EK rendelet II. címének alkalmazásában „valamely vállalkozás cukor-, izoglükóz- vagy inulinszirup-termelése” az adott vállalkozás által ténylegesen előállított, e rendelet 3., 4. és 5. cikkében meghatározott cukor-, izoglükóz- vagy inulinszirup-termelés.

(2)   Valamely vállalkozás adott gazdasági évre vonatkozó teljes cukor-, izoglükóz- vagy inulinszirup-termelése az (1) bekezdésben említett mennyiség,

amelyhez hozzá kell adni az adott gazdasági évre átvitt cukor, izoglükóz vagy inulinszirup mennyiségét, majd le kell vonni belőle a következő gazdasági évre átvitt cukor, izoglükóz vagy inulinszirup mennyiségét, a 318/2006/EK rendelet 14. és 19. cikkének megfelelően,

és amelyhez a (3) bekezdésnek megfelelően hozzá kell adni a feldolgozó által bérmunkaszerződés keretében előállított mennyiséget, majd a (3) bekezdésnek megfelelően le kell vonni belőle a vállalkozás által bérmunkaszerződés keretében a megbízó számára előállított mennyiséget.

(3)   Amennyiben két vállalkozás aláírt, írásbeli kérelmet nyújt be az érintett tagállamhoz, az egyik vállalkozás (a továbbiakban: „feldolgozó”) által, szerződés alapján rendelkezésére bocsátott anyagból előállított mennyiséget annak a vállalkozásnak (a továbbiakban: „megbízó”) a termeléseként kell kezelni, amely a szerződés alapján a cukrot gyártatta, feltéve hogy a következő feltételek valamelyike teljesül:

a)

a feldolgozó teljes cukortermelése nem éri el annak kvótáját;

b)

a feldolgozó és a megbízó teljes cukortermelése meghaladja kvótájuk összegét.

Az első albekezdés b) pontjában említett, a vállalkozás teljes cukortermelése az az (1) bekezdésben említett termelés, amelyhez hozzáadódik az előző gazdasági év átvitelre került mennyisége, valamint a bérmunkaszerződés keretében a feldolgozó által a hivatkozott vállalkozás számlájára előállított mennyiség, és amelyből levonásra kerül a bérmunkaszerződés keretében a megbízók számlájára a vállalkozó által előállított mennyiség.

A második albekezdésben említett, ténylegesen legyártott mennyiségek helyett, amennyiben az eredmény magasabb, a tagállamok illetékes hatóságai a vállalkozások által kötött szállítási szerződések alapján becsült termeléseket vehetik figyelembe.

(4)   Ha a megbízó és a feldolgozó gyára eltérő tagállamban található, a (3) bekezdésben említett kérelem mindkét érintett tagállamhoz benyújtásra kerül. Ebben az esetben az érintett tagállamok együttműködnek az adandó válasz tekintetében, és megteszik a szükséges lépéseket annak ellenőrzésére, hogy a hivatkozott bekezdésben említett feltételek teljesüljenek.

(5)   Vis maior esetén a feldolgozó által megtermelt, a tagállam által elismert cukormennyiség, amelyet a megbízó vállalkozásától eltérő vállalkozás dolgoz fel répacukorrá, nádcukorrá vagy melasszá, a megbízó által termelt mennyiségnek tekinthető.

III. FEJEZET

A GYÁRTÓK ÉS A FINOMÍTÓK MEGÁLLAPODÁSA

7. cikk

Elismerés iránti kérelem

(1)   Azok a vállalkozások, amelyek:

a)

cukorgyártóként;

b)

izoglükózgyártóként;

c)

inulinszirup-gyártóként;

d)

a 318/2006/EK rendelet 2. cikkének 13. pontja értelmében kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemként működnek, és elismerés iránti kérelmet nyújtanak be, elismerést kaphatnak.

Az első albekezdésben említett kérelmet az érintett vállalkozás azon tagállam vagy tagállamok illetékes hatóságához nyújtja be, ahol tevékenységét végzi.

A vállalkozás az első albekezdésben említett tevékenységek egyike vagy azok közül több alapján is kérheti az elismerést.

(2)   Az elismerés iránti kérelemben a vállalkozásnak meg kell adnia nevét, címét, cukor-, izoglükóz- vagy inulinszirup-termelési kapacitását, és adott esetben a tagállamokban található telephelyeinek számát, valamennyi telephely címének és termelési kapacitásának megjelölésével.

(3)   Az a vállalkozás, amely az (1) bekezdés első albekezdésének d) pontja szerint elismerés iránti kérelmet nyújt be, a 318/2006/EK rendelet 2. cikke 13. pontjának fogalommeghatározása szerinti igazolást nyújtja be.

8. cikk

Kötelezettségvállalások

(1)   Az elismerés elnyerése érdekében a vállalkozás írásos kötelezettséget vállal arra, hogy:

a)

a 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott adatok módosulásáról haladéktalanul értesíti a tagállam illetékes hatóságát;

b)

a 9. cikknek megfelelő nyilvántartásokat és a 13. cikknek megfelelően megállapított eladási árakat a tagállam illetékes hatóságának rendelkezésére bocsátja;

c)

a tagállamot a 21. cikknek megfelelően tájékoztatja;

d)

a tagállam illetékes hatóságának kérésére az irányításhoz és az ellenőrzéshez szükséges minden tájékoztatást vagy igazoló iratot rendelkezésre bocsát.

(2)   Az elismerés az illetékes hatóság által kibocsátott, az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségvállalásokat tartalmazó, a vállalkozás által aláírt dokumentumot tartalmazó okirat formájában történik.

(3)   Az elismerés visszavonásra kerül, ha megállapítást nyer, hogy az (1) bekezdésben említett feltételek már nem teljesülnek. A visszavonásra a gazdasági év során kerülhet sor. Nincs visszaható hatása.

9. cikk

Nyilvántartások

A tagállam illetékes hatósága meghatározza azokat a nyilvántartásokat, amelyekkel a 7. és 8. cikknek megfelelően minden elismert vállalkozásnak valamennyi termelési telephelyén rendelkeznie kell, valamint meghatározza a nyilvántartásba vétel gyakoriságát, aminek legalább havi gyakoriságnak kell lennie.

A nyilvántartásokat a vállalkozás köteles a folyó évet követő három évig megőrizni és ezek legalább a következőket tartalmazzák:

1.

az átvett alapanyag mennyisége, a cukorrépa és a cukornád esetében a vállalkozáshoz történő beszállításkor megállapított cukortartalom megjelölésével;

2.

adott esetben az átvett kész- vagy félkésztermékek;

3.

a kinyert késztermékek, valamint a melléktermékek mennyisége;

4.

a feldolgozás miatti veszteségek;

5.

a megsemmisített mennyiségek, a megsemmisítés indoklásával;

6.

az értékesített vagy átadott késztermékek mennyisége az adásvételi szerződés hivatkozásával.

10. cikk

Ellenőrzések

(1)   Az illetékes hatóság minden gazdasági évben minden elismert gyártónál és finomítónál ellenőrzést végez.

(2)   Az ellenőrzések célja a 9. cikkben említett nyilvántartások helyességének és teljességének, valamint a 21. cikkben említett tájékoztatásnak a vizsgálata, többek között a szállított alapanyagok és a kinyert késztermékek mennyiségei közötti megfelelőség elemzésével, valamint a kereskedelmi vagy más felhasználható okmányokkal való összehasonlítással.

Az ellenőrzések kiterjednek a mérőeszközök pontosságának, valamint a szállított alapanyagoknak és termelés során történő felhasználásuknak, a kinyert termékek és a készletmozgások meghatározására használt laboratóriumi analíziseknek a vizsgálatára is.

Az ellenőrzések kiterjednek a vállalkozás által, a 13. cikk (2) bekezdésében említett havi átlagárképzéshez használt adatok helyességének és teljességének vizsgálatára.

A cukorgyártók esetében az ellenőrzések a cukorrépa-termelők felé fennálló minimumár-fizetési kötelezettséget is magukban foglalják.

Kétévente legalább egy alkalommal a készletek fizikai ellenőrzésére is sor kerül.

(3)   Amennyiben a tagállam illetékes hatóságai az egyes ellenőrzéseket mintavétel alapján kívánják elvégezni, ennek olyannak kell lennie, ami biztosítja a megbízható és reprezentatív ellenőrzési szintet.

(4)   A tagállam megkövetelheti az elismert vállalkozásoktól, hogy a tagállam által elismert jogállású könyvvizsgálót vegyen igénybe a 13. cikkben említett áradatok hitelesítésére.

(5)   Minden ellenőrzést az ellenőr által aláírt ellenőrzési jelentés követ, amely pontosan beszámol a különféle elvégzett ellenőrzésekről. E jelentés többek között a következőket tartalmazza:

a)

az ellenőrzés időpontja és a jelen lévő személyek;

b)

az ellenőrzött időszak és az érintett mennyiségek;

c)

az ellenőrzés módszere, adott esetben beleértve a mintavételi módszerekre való utalást is;

d)

az ellenőrzés eredménye és az esetlegesen előírt helyesbítési intézkedések;

e)

az esetlegesen megállapított hibák és eltérések súlyosságának, kiterjedésének, tartóssági fokának és időtartamának értékelése, valamint mindazon elemek megjelölése, amelyek valamely szankció alkalmazásának figyelembevételéhez szükségesek.

Minden ellenőrzési jelentést az ellenőrzés évét követő legalább három évig meg kell őrizni oly módon, hogy az a Bizottság ellenőrző szolgálata által könnyen hozzáférhető legyen.

11. cikk

Szankciók

(1)   Amennyiben a tagállam illetékes hatósága a tényleges készlet és a 9. cikkben említett nyilvántartásokban szereplő adatok között eltérést, vagy az alapanyag és a kinyert késztermék mennyisége közötti, vagy az érdemleges okmányok és a bejelentett vagy nyilvántartott adatok vagy mennyiségek közötti összefüggésben ellentmondást állapít meg, meghatározza vagy adott esetben megbecsüli a folyó és esetlegesen a korábbi gazdasági évekre vonatkozó tényleges termelés és a készlet mennyiségeit.

Minden jogosulatlan anyagi előnyszerzést eredményező, helytelen nyilatkozatot tartalmazó bejelentés után a vonatkozó mennyiségre tonnánként 500 eurót kell fizetni.

(2)   Amennyiben a tagállam illetékes hatósága megállapítja, hogy egy vállalkozás nem tartotta be a 8. cikkben említett kötelezettségvállalásait, valamint a 10. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzés célkitűzéseinek elérésére alkalmas bizonylatok hiányában az illetékes hatóság a jogsértés súlyától függően a tagállam által meghatározott átalány mennyiségű késztermékre tonnánként 500 eurós szankciót szab ki.

(3)   Az (1) és (2) bekezdést nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a megállapított eltérések vagy összefüggésbeli ellentmondások a bejelentett vagy nyilvántartott és ellenőrzés tárgyát képező késztermék mennyiségének 5 %-át nem érik el, illetve adminisztratív mulasztásból vagy egyszerű adminisztratív hibából adódnak, feltéve hogy a helyesbítést célzó intézkedések megtörténtek annak érdekében, hogy ezek a mulasztások a jövőben ne ismétlődjenek meg.

(4)   Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szankciókat vis maior esetén nem kell alkalmazni.

12. cikk

A Bizottság tájékoztatása

(1)   A tagállam közli a Bizottsággal:

a)

az elismert vállalkozások listáját;

b)

az egyes elismert gyártóknak kiosztott kvótát.

A tájékoztatást minden gazdasági évben legkésőbb január 31-én meg kell tenni. A 2006/2007-es gazdasági évben az első tájékoztatás 2006. július 31-én történik.

Az elismerés visszavonása esetén a tagállam haladéktalanul értesíti a Bizottságot.

(2)   A tagállam az adott gazdasági évet követően legkésőbb március 31-én éves jelentést küld a Bizottságnak, amely tartalmazza a 10. cikk szerint elvégzett ellenőrzések számát, valamint minden ellenőrzésre vonatkozóan a megállapított jelentős és nem jelentős mulasztásokat, a következményeket és az alkalmazott szankciókat.

IV. FEJEZET

ÁRAK

13. cikk

Az átlagárak megállapítása

(1)   Az e rendelet 7. és 8. cikke szerint elismert vállalkozások és a 318/2006/EK rendelet 17. cikke szerint elismert feldolgozók a kvóta-fehércukorra és a kvótán kívüli fehér cukorra minden hónapban összeállítják:

a)

az előző hónapra vonatkozóan az átlagos eladási árat, a vonatkozó vételárat, valamint az eladott mennyiséget és az annak megfelelő vásárolt mennyiséget;

b)

a folyó hóra és a következő két hónapra vonatkozóan az előre jelzett átlagos eladási árat, a vonatkozó vételárat, valamint a szerződések vagy más ügyletek keretében előre jelzett, ehhez kapcsolódó mennyiséget;

Az ár ömlesztett, csomagolatlan, az üzemből kikerülő és a 318/2006/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványos minőségű fehér cukor árára vonatkozik.

(2)   A 10. cikkben említett ellenőrzések elvégzéséhez az elismert vállalkozások az e rendelet (1) bekezdésében említett árak és mennyiségek összeállításához felhasznált adatokat az azok felállításától számított legalább három évig megőrzik.

14. cikk

Tájékoztatás az árakról

A Bizottság minden év júniusában és decemberében tájékoztatja az irányítóbizottságot a folyó gazdasági év első félévének és az előző gazdasági év második félévének fehércukor-átlagárairól. Az első tájékoztatásra 2007 júniusában kerül sor és a 2006. július 1. és a 2007. március 31. közötti időszakra vonatkozik.

Az árak kvótacukorra és kvótán kívüli cukorra külön-külön szerepelnek.

A tájékoztatás a 13. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a vállalkozások által összeállított árak súlyozott átlagán alapszik, és közlésére a 15. cikknek megfelelően kerül sor.

15. cikk

Az áradatok továbbítására vonatkozó átmeneti szabályok

Az e rendelet 7. és 8. cikke értelmében elismert vállalkozások és a 318/2006/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdésének értelmében elismert feldolgozók legkésőbb 2006. október 20-án, 2007. január 20-án, 2007. április 20-án és 2007. július 20-án megküldik a Bizottságnak e rendelet 13. cikke (1) bekezdésének megfelelően az előző három hónapra vonatkozó összeállított árakat.

Az adatoknak a Bizottság által történő átvétele, kezelése és tárolása oly módon történik, ami biztosítja az adatok bizalmas kezelését.

A cukorágazat egyéb gazdasági szereplői – különösen a vevők – közölhetik a Bizottsággal a 13. cikk szerint megállapított átlagos cukorárat. A gazdasági szereplők közlik nevüket, címüket és cégnevüket.

16. cikk

Szállítási szerződés

(1)   A 318/2006/EK rendelet 6. cikkének (5) bekezdése alkalmazásában szállítási szerződés a cukorgyártó és az eladandó cukorrépát termelő cukorrépa eladója között kötött szerződés.

(2)   Abban az esetben, ha egy adott gyártó a 318/2006/EK rendelet 14. vagy 19. cikke alapján termelése egy részét átviszi a következő gazdasági évre, akkor a hivatkozott rendelet 6. cikkének (5) bekezdése alkalmazásában e gyártó kvótája az említett gazdasági évre az átvitt mennyiséggel csökken.

(3)   Vetés előtt megkötöttnek kizárólag a minden vetés előtt megkötött és minden esetben a következő feltételek szerinti szerződések tekinthetők:

Olaszország esetében az április 1-je előtti,

egyéb tagállamok esetében a május 1-je előtti

szerződések.

17. cikk

Áremelések és árcsökkentések

(1)   A 318/2006/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében meghatározott áremelések és árcsökkentések alkalmazásában az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a kvótacukorrépára vonatkozó minimumárat 0,1 % szacharóztartalomként:

a)

legalább a következő mértékben emelni kell:

i.

0,9 %-kal a 16 %-nál magasabb, de 18 %-nál alacsonyabb vagy azzal egyenlő mértékű szacharóztartalom esetén;

ii.

0,7 %-kal a 18 %-nál magasabb, de 19 %-nál alacsonyabb vagy azzal egyenlő mértékű szacharóztartalom esetén;

iii.

0,5 %-kal a 19 %-nál magasabb, de 20 %-nál alacsonyabb vagy azzal egyenlő mértékű szacharóztartalom esetén;

b)

legfeljebb a következő mértékben csökkenteni kell:

i.

0,9 %-kal a 16 %-nál alacsonyabb, de 15,5 %-nál magasabb vagy azzal egyenlő mértékű szacharóztartalom esetén;

ii.

1 %-kal a 15,5 %-nál alacsonyabb, de 14,5 %-nál magasabb vagy azzal egyenlő mértékű szacharóztartalom esetén.

A 20 %-nál magasabb szacharóztartalmú cukorrépára legalább az a) pont iii. alpontjának megfelelő minimumár-kiigazítás alkalmazandó.

(2)   A 318/2006/EK rendelet 6. cikkében említett szállítási szerződések és szakmaközi megállapodások az e cikk (1) bekezdésében említett árcsökkentésekhez és áremelésekhez képest:

a)

a 20 % feletti szacharóztartalom esetében pótlólagos áremeléseket;

b)

a 14,5 % alatti szacharóztartalom esetében pótlólagos árcsökkentéseket határozhatnak meg.

Ezek a szerződések és megállapodások a 14,5 % alatti szacharóztartalmú cukorrépára vonatkozóan előírhatják a cukorrá történő feldolgozásra való alkalmasság fogalommeghatározását, abban az esetben, ha a 14,5 % alatti és az ebben a fogalommeghatározásban előírt minimális szacharóztartalmat meghaladó vagy azzal egyenlő szacharóztartalomra vonatkozó pótlólagos árcsökkentések rögzítésre kerültek az említett szerződésekben és megállapodásokban.

Amennyiben a szerződések és a megállapodások nem határozzák meg a második albekezdésben említett fogalommeghatározást, az érintett tagállam kialakíthatja ezt a fogalommeghatározást. Ebben az esetben egyúttal rögzíti az említett albekezdés szerinti pótlólagos árcsökkentéseket is.

V. FEJEZET

KVÓTÁK

18. cikk

Kiegészítő cukorkvóták

(1)   A 318/2006/EK rendelet 8. cikkében említett kiegészítő cukorkvóták kizárólag a 2005/2006-ban kvótában részesülő cukorgyártók részére oszthatók ki.

(2)   A vállalkozás a kiegészítő cukorkvóta iránti kérelmében jelzi, hogy a 2006/2007-es vagy a 2007/2008-as gazdasági évtől kíván-e részesedni kiegészítő kvótában.

A kiegészítő kvóta kiosztása során a tagállam megjelöli, hogy a felosztás melyik gazdasági évtől lép hatályba. A 2007. január 1. utáni kiosztások azonban a 2007/2008-as gazdasági évtől lépnek hatályba.

19. cikk

Pótlólagos izoglükózkvóták

(1)   Olaszország, Litvánia és Svédország kiosztja a 318/2006/EK rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében említett kiegészítő kvótákat a 2006/2007-es és a 2009/2010-es közötti négy gazdasági év közül egy vagy több gazdasági évre vonatkozóan oly módon, hogy az érintett gazdasági szereplők bármilyen hátrányos megkülönböztetését kerüli.

(2)   A 318/2006/EK rendelet 9. cikkének (3) bekezdésében említett egyszeri összeget minden érintett vállalkozás a tagállam által meghatározandó határidőig megfizeti, amely nem lehet később, mint azon gazdasági év december 31-e, amelyben a pótlólagos izoglükózkvóta kiosztása elkezdődött.

Amennyiben az egyszeri összeg kifizetése legkésőbb az első albekezdésben említett határidőig nem történik meg, a pótlólagos izoglükózkvóták az érintett vállalkozás vonatkozásában ki nem osztottnak tekintendők.

20. cikk

A cukorrépa-betakarítás hozzárendelése

Egy adott gazdasági év során vetett cukorrépából kivont cukor a következő gazdasági évben kerül kiosztásra.

Spanyolország, Olaszország és Portugália azonban – figyelemmel a megfelelő ellenőrzési rendszerre – határozhatnak úgy, hogy egy adott gazdasági évben az ősszel elvetett cukorrépából kivont cukor a folyó gazdasági évben kerül kiosztásra.

Spanyolország, Olaszország és Portugália az e cikk keretében általuk hozott döntésekről a Bizottságot legkésőbb 2006. szeptember 30-ig tájékoztatják.

21. cikk

A termelésre és a készletekre vonatkozó tájékoztatás

(1)   Minden elismert cukorgyártó és finomító minden hónap 20-a előtt közli annak a tagállamnak az illetékes szervével, amelyben a gyártás vagy a finomítás történt, a 2. cikk (1) bekezdés a)–d) pontjában említett, fehér cukorban kifejezett azon teljes cukor- és szirupmennyiséget, amely:

a tulajdonában van vagy közraktárjegy tárgyát képezi;

az előző hónap végén a Közösség területén raktáron volt.

Ezek a mennyiségek tároló tagállamonként megosztásra kerülnek a következők szerint:

az említett vállalkozás által gyártott cukor, a kvótán belüli, a kvótán kívüli vagy a 318/2006/EK rendelet 14. vagy 19. cikke értelmében átvitt mennyiségek megjelölésével;

egyéb cukrok.

(2)   Az adott hónapot követő második hónap vége előtt minden tagállam közli a Bizottsággal az (1) bekezdésben említett vállalkozások által a hónap végén tárolt cukor mennyiségét, a hivatkozott bekezdés második albekezdésének megfelelően cukortípus szerinti bontásban.

Abban az esetben, ha a tárolás nem abban a tagállamban történik, mint amelyik a Bizottságot tájékoztatja, a Bizottság a következő hónap vége előtt közli az érintett tagállamokkal a területükön tárolt mennyiségeket és a tárolás helyét.

(3)   Minden elismert izoglükóz- vagy inulinszirup-gyártó november 30-a előtt közli a gyártás helye szerinti tagállam illetékes hatóságával a szárazanyagban kifejezett izoglükóz, illetve a fehércukor-egyenértékben kifejezett inulinszirup mennyiségét, amely az előző gazdasági év végén tulajdonában és szabad raktáron van a Közösség területén, a következő bontásban:

a)

az említett vállalkozás által gyártott izoglükóz vagy inulinszirup, a kvótán belüli és kvótán kívüli vagy a 318/2006/EK rendelet 14. vagy 19. cikke értelmében átvitt mennyiségek megjelölésével;

b)

egyebek.

December 31-e előtt minden tagállam közli a Bizottsággal az előző gazdasági év végén tárolt izoglükóz- és inulinszirup-mennyiségeket, az első albekezdés szerinti bontásban.

(4)   Az izoglükózgyártó vállalkozások minden hónap 15. napjáig tájékoztatják a gyártás helye szerinti tagállamot az előző hónapban ténylegesen előállított, szárazanyagban kifejezett izoglükóz-mennyiségről.

A tagállamok minden hónap tekintetében a tárgyhónapot követő második hónap vége előtt összeállítják és megküldik a Bizottságnak az érintett vállalkozások izoglükóz-termelését.

Az aktív feldolgozás alapján gyártott mennyiségek külön kerülnek közlésre.

22. cikk

Ellátási mérleg

(1)   Minden gazdasági évre vonatkozóan összeállításra kerül egy közösségi cukor-, izoglükóz- és inulinszirup-ellátási mérleg. Ezek a mérlegek a következő gazdasági év végén konszolidálásra kerülnek.

(2)   A tagállamok március 1-jéig a folyó gazdasági év és a területükön található minden vállalkozás tekintetében meghatározzák a cukorra és az inulinszirupra vonatkozó ideiglenes termelési adatokat, és ezt megküldik a Bizottságnak. A cukortermelés havi bontásban szerepel.

Guadeloupe és Martinique francia megyék és Spanyolország esetében a nádcukorral kapcsolatos ideiglenes termelés meghatározása és az erről szóló tájékoztatás július 1-jéig megtörténik.

(3)   A tagállamok a folyó gazdasági évre vonatkozóan és előrejelzésként a következő gazdasági évre vonatkozóan június 1-jéig tájékoztatják a Bizottságot egyrészt a cukorrá, bioetanollá vagy egyéb termékké történő feldolgozásra szánt cukorrépa, másrészt az inulinsziruppá történő feldolgozásra szánt cikória termésterületéről és termeléséről.

(4)   A tagállamok november 30-ig a folyó gazdasági év és a területükön található minden vállalkozás tekintetében meghatározzák a cukorra, izoglükózra és az inulinszirupra vonatkozó végleges termelési adatokat, és ezt megküldik a Bizottságnak. A teljes cukortermelés havi bontásban szerepel.

(5)   Amennyiben a (4) bekezdésben említett közölt adatok alapján szükségessé válik a végleges cukortermelés módosítása, az ebből adódó különbséget a végleges termelés meghatározásánál arra a gazdasági évre vonatkozóan kell figyelembe venni, amelyben ez a különbség megállapítást nyert.

VI. FEJEZET

ÁLLAMI BEAVATKOZÁS

1. SZAKASZ

Intervenciós felajánlás

23. cikk

Ajánlat

(1)   Az intervencióra való felajánlást annak a tagországnak az intervenciós hatósága nyújtja be írásban, amelynek a területén az ajánlat időpontjában a felajánlott cukor található.

(2)   Az intervenciós felajánlás csak akkor befogadható, ha azt a 7. és 8. cikknek megfelelően egy elismert gyártó nyújtja be folyó gazdasági évi kvótája alá tartozó cukortermelésére vonatkozóan, amelyet a 24. cikknek megfelelően az ajánlat időpontjában akkreditált tárolási helyen elkülönítve tárol.

(3)   Gazdasági évenként a tagállamok intervenció céljára legfeljebb a mellékletben számukra meghatározott mennyiséget fogadhatják el. Amennyiben az intervenciós ajánlatok meghaladják a maximális mennyiséget, a tagállam illetékes hatósága az ajánlatokra egyszeri csökkentési együtthatót alkalmaz, oly módon, hogy a teljes elfogadott mennyiség egyezzen meg a rendelkezésre álló mennyiséggel.

(4)   A Bizottság minden gazdasági évet megelőzően módosítja ez e rendelet mellékletében rögzített mennyiségeket: a 318/2006/EK rendelet 10. cikkében említett kiigazítások függvényében és az említett rendelet 18. cikke (2) bekezdésében rögzített teljes mennyiség figyelembevételével.

Az e rendelet mellékletében rögzített mennyiségek adott esetben minden gazdasági év utolsó negyedéve folyamán, a 318/2006/EK rendelet 39. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően fel nem használt mennyiségek függvényében és az említett rendelet 18. cikke (2) bekezdésében rögzített mennyiségek figyelembevételével módosításra kerülnek.

24. cikk

A tárolási hely akkreditálása

(1)   Az engedély a gyártó által az intervenciós hivatalhoz benyújtott kérelem alapján minden olyan tárolási hely esetében megadásra kerül, amely megfelel a következő feltételeknek:

a)

cukor tárolására alkalmas;

b)

a cukor kitárolásához szükséges szállítási lehetőségekkel rendelkező helyen található;

c)

megoldható az intervencióra felajánlott mennyiségek külön tárolására

Az intervenciós hivatalok kiegészítő feltételeket is szabhatnak.

(2)   A tárolási hely engedélye ömlesztett vagy védőcsomagolással ellátott termék tárolására kerül megadásra. Az engedély a kérelmező által az intervenciós hivatalnak felajánlott napi kitárolási kapacitás maximum ötvenszeresének megfelelő mennyiség tárolását határozza meg. Az engedély meghatározza a teljes és a napi kitárolási kapacitás mennyiségét.

(3)   A cukrot beazonosítható módon és hozzáférhetően kell tárolni. Amennyiben a cukor védőcsomagolással ellátott kiszerelésű, – a „big bag” csomagolás kivételével – raklapra kell helyezni.

(4)   Az engedélyt az intervenciós hivatal visszavonja, amennyiben megállapítja, hogy az (1), (2) és (3) bekezdésben említett valamely feltétel nem teljesül. Az engedély visszavonása a gazdasági év folyamán történhet. A visszavonásnak nincs visszaható hatálya.

25. cikk

Minimális cukorminőség

(1)   Az intervencióra ajánlott cukornak a következő feltételeknek kell megfelelnie:

a)

kvóta szerint ugyanabban a gazdasági évben gyártották, mint amelyben az ajánlatadásra sor került;

b)

kristálycukor.

(2)   Az intervencióra ajánlott fehér cukornak megbízható, kifogástalan kereskedelmi minőségűnek, 0,06 %-nál alacsonyabb vagy azzal megegyező nedvességtartalmúnak és szabadon folyónak kell lennie.

(3)   Az intervencióra ajánlott nyerscukornak megbízható, kifogástalan kereskedelmi minőségű cukornak kell lennie, amelyre vonatkozóan a 318/2006/EK rendelet I. melléklete III. pontjának megfelelően a számított hozam 89 % feletti értéket mutat.

A következő esetekben: nyers nádcukor vonatkozásában a cukor biztonsági tényezője nem haladja meg a 0,30-ot.

Nyers répacukor vonatkozásában a cukornak a következő értékeket kell mutatnia:

az ajánlat elfogadásának időpontjában a pH nem lehet 7,9 alatti,

az invertcukor-tartalom nem haladja meg a 0,07 %-ot,

a hőmérséklet nem veszélyezteti a megfelelő eltarthatóságot,

a biztonsági tényező nem haladja meg a 0,45-ot, miközben a polarizációs fok 97-tel egyenlő vagy annál magasabb, vagy a nedvességtartalom nem haladja meg az 1,4 %-ot, miközben a polarizációs fok kisebb, mint 97.

A biztonsági tényezőt úgy számítják ki, hogy az adott cukor százalékban kifejezett nedvességtartalmát elosztják a 100 és a cukor polarizációs foka közötti különbséggel.

26. cikk

Tétel

A cukorra vonatkozó intervenciós ajánlatra tétel formájában kerül sor.

E szakasz alkalmazásában „tétel” az egyforma minőségű és egyforma kiszerelésű, ugyanazon a tárolási helyen található, legalább 2 000 tonna cukor.

27. cikk

Az ajánlat tartalma

(1)   Az intervenciós hivatalnak címzett ajánlat a következőket tartalmazza:

a)

az ajánlattevő neve és címe;

b)

a tárolási hely, ahol a cukor az ajánlat időpontjában található;

c)

az ajánlott cukor elszállításához biztosított kitárolási kapacitás;

d)

az ajánlott cukor nettó mennyisége;

e)

az ajánlott cukor természete, minősége és az a gazdasági év, amelyben gyártották;

f)

a cukor kiszerelési módja.

(2)   Az intervenciós hivatal kiegészítő adatokat is kérhet.

(3)   Az ajánlathoz kapcsolódik az ajánlattevő nyilatkozata, amelyben igazolja, hogy a szóban forgó cukor korábban nem képezte vételi intervenció tárgyát, hogy az a tulajdonában áll, és hogy a cukor megfelel a 25. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feltételeknek.

28. cikk

Az ajánlatok vizsgálata

(1)   Az ajánlat a benyújtás napjától számított három hétig kötelező ajánlat. Az intervenciós hivatal beleegyezésével azonban az említett időszak alatt visszavonható.

(2)   Az intervenciós hivatal megvizsgálja az ajánlatot. Legkésőbb az (1) bekezdésben említett időszak végén elfogadja azt. Visszautasítja azonban az ajánlatot, amennyiben a vizsgálat során kiderül, hogy valamely előírt feltétel nem teljesül.

2. SZAKASZ

Tárolás

29. cikk

Tárolási szerződés

(1)   Az ajánlattevő és az érintett intervenciós hivatal között az ajánlat elfogadása előtt kötendő tárolási szerződés határozatlan időre szól.

A tárolási szerződés az ajánlat elfogadására vonatkozó időpontot követő öt hét elteltével lép hatályba, és annak a dekádnak a végén jár le, amikor a szóban forgó cukormennyiség elszállítása befejeződik.

E cikk alkalmazásában „dekád” alatt minden naptári hónapra az 1-jétől 10-ig, a 11-től 20-ig és a 21-től a hónap végéig terjedő időszakokat értjük.

(2)   A tárolási szerződés többek között a következőket tartalmazza:

a)

az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő, legalább tíznapos felmondási időt lehetővé tevő lejáratra vonatkozó záradék;

b)

a tárolási költségek összege, amely az intervenciós hivatalt terheli.

(3)   A tárolási költségeket az intervenciós hivatal annak a dekádnak a kezdetétől viseli, amely folyamán a (2) bekezdésben említett szerződés hatályba lép, és ez a költségviselés az említett szerződés lejáratáig tart.

(4)   A tárolási költségek tonnánként és dekádonként nem haladhatják meg a 0,48 eurót.

(5)   A tárolási szerződés az 50. cikkben említett kiszállítás végén jár le.

30. cikk

Tulajdonjog-átruházás

(1)   A tárolási szerződés tárgyát képező cukor tulajdonjogának átszállása a szóban forgó cukor kifizetésével történik meg.

(2)   Az eladó az elszállításig felel a cukor (1) bekezdésben említett minőségéért és azért a védőcsomagolásért, amelyben ezt a cukrot intervencióra alkalmasnak találták.

31. cikk

A minőség és a védőcsomagolás megfeleltetése

(1)   Az eladó köteles haladéktalanul helyettesíteni azt a szóban forgó mennyiségű cukrot, amelynek minősége nem felel meg a 25. cikkben említett feltételeknek az ezeknek a feltételeknek megfelelő és vagy ugyanazon a tárolási helyen, vagy a 24. cikknek megfelelően akkreditált más tárolási helyen található cukorral.

(2)   Ha a tárolt cukor védőcsomagolásban van, és megállapításra kerül, hogy a védőcsomagolás nem felel meg a meghatározott előírásoknak, az intervenciós hivatal az eladót a megfelelő védőcsomagolással történő helyettesítésre kötelezi.

3. SZAKASZ

Az intervenciós felvásárlás feltételei

32. cikk

A fehér cukor vételára és minősége

(1)   A fehér cukor intervenciós vételára:

a 2006/2007-es gazdasági évben tonnánként 505,52 euro;

a 2007/2008-as gazdasági évben tonnánként 433,20 euro;

a 2008/2009-es és a 2009/2010-es gazdasági évben tonnánként 323,52 euro.

(2)   A fehér cukrot négy kategóriába sorolják, a következő formában:

a)

1. kategória: a szabványos minőségű cukornál magasabb minőségű cukrok;

b)

2. kategória: a 318/2006/EK rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványos minőségű cukrok;

c)

3. és 4. kategória: a szabványos minőségű cukornál alacsonyabb minőségű cukrok.

(3)   Az 1. kategóriájú cukrok jellemzői a következők:

a)

megbízható, kifogástalan kereskedelmi minőség, száraz, homogén szemcsés kristályok, szabadon folyó;

b)

maximális nedvességtartalom: 0,06 %;

c)

maximális invertcukor-tartalom: 0,04 %;

d)

a pontszám összességében nem haladja meg a nyolcat, illetve a következő pontszámokat:

hatot a hamutartalom tekintetében,

négyet a színtípus tekintetében, amelyet a braunschweigi Agrártechnológiai és Cukoripari Intézet módszerének (továbbiakban „braunschweigi módszer”) alkalmazásával határoztak meg,

hármat az oldat színezése tekintetében, amelyet az Icumsa-módszer alkalmazásával határoztak meg.

Egy pont:

a)

a 28° Brix-en az ICUMSA-módszer alkalmazásával meghatározott hamutartalom 0,0018 %-ának;

b)

a braunschweigi módszer alkalmazásával meghatározott színtípus 0,5 egységének;

c)

az ICUMSA-módszer alkalmazásával meghatározott oldatszínezés 7,5 egységének felel meg.

(4)   A 3. kategóriájú cukrok jellemzői a következők:

a)

megbízható, kifogástalan kereskedelmi minőség, száraz, homogén szemcsés kristályok, szabadon folyó;

b)

minimális polarizáció: 99,7° S;

c)

maximális nedvességtartalom: 0,06 %:

d)

maximális invertcukor-tartalom: 0,04 %;

e)

színtípus: maximum 6, a braunschweigi módszer meghatározása szerint.

(5)   A 4. kategóriába azok a cukrok tartoznak, amelyek nem tartoznak az 1., 2. és3. kategóriába.

(6)   Az (1) bekezdésben meghatározott vételárra a következő árcsökkentéseket kell alkalmazni:

a)

tonnánként 7,30 euro, ha a cukor a 3. kategóriába tartozik;

b)

tonnánként 13,10 euro, ha a cukor a 4. kategóriába tartozik.

33. cikk

A nyerscukor vételára

(1)   A nyerscukor intervenciós vételára:

a 2006/2007-es gazdasági évben tonnánként 397,44 euro;

a 2007/2008-as gazdasági évben tonnánként 359,04 euro;

a 2008/2009-es és a 2009/2010-es gazdasági évben tonnánként 268,16 euro.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott vételárat a következőképp kell módosítani:

a)

áremelést kell érvényesíteni, ha az érintett cukor hozama magasabb, mint 92 %;

b)

árcsökkentést kell érvényesíteni, ha az érintett cukor hozama alacsonyabb, mint 92 %.

(3)   Az euro/tonnában kifejezett áremelés vagy árcsökkentés megegyezik a nyerscukor intervenciós árának és ugyanezen ár és egy együttható szorzatának különbségével. Ezt az együtthatót úgy kapjuk, hogy az érintett nyerscukor hozamát el kell osztani 92 %-kal.

(4)   A nyerscukor hozamát a 318/2006/EK rendelet I. melléklete III. pontjának megfelelően számítják ki.

34. cikk

Fizetési határidő

Az intervenciós hivatal a fizetést legkorábban az ajánlat elfogadásától számított százhuszadik napon teljesíti, amennyiben a 4. szakasznak megfelelően az ajánlott tételek súlyára és minőségi mutatóira vonatkozó vizsgálatok megtörténtek.

4. SZAKASZ

Ellenőrzések

35. cikk

Mintavétel minőség-ellenőrzés céljából

A 34. cikkben említett határidő alatt négy reprezentatív mintavételre kerül sor, amelyet vagy az érintett tagállam illetékes hatóságai által akkreditált szakértők, vagy az intervenciós hivatal és az eladó közös megegyezésével kijelölt szakértők végeznek el. Minden szerződő fél kap egy-egy mintát. A két másik mintát a szakértő vagy az illetékes hatóságok által akkreditált laboratórium őrzi meg.

Az egyes minták analízisét kétszer végzik el, és a két eredmény átlaga tekintendő a szóban forgó analízis eredményének.

36. cikk

A minőséggel kapcsolatos eltérések

(1)   A 35. cikknek megfelelően az eladó és a vevő által végzett analízisek eredményei között tapasztalt eltérés esetén a szóban forgó cukor kategóriájának megállapítása vonatkozásában a kapott két eredmény számtani átlaga a meghatározó, amennyiben az eltérés:

az 1. kategóriájú cukor esetében a 32. cikk (3) bekezdése d) pontjában említett mutatók vonatkozásában minden mutatóra legfeljebb 1 pont;

a 2. kategóriájú cukor esetében az erre a kategóriára előírt meghatározás mutatói vonatkozásában, amennyiben ezek pontokban meghatározottak, minden mutatóra legfeljebb 2 pont.

Valamely szerződő fél kérésére azonban a 35. cikk első albekezdésében említett laboratórium elvégzi a döntő analízist. Ebben az esetben a döntő analízis eredményének, valamint az eladó analízisének és a vevő analízisének eredménye közül a döntő analízis eredményéhez közelebb álló eredménynek a számtani közepét veszik.

A szóban forgó cukor kategóriájának megállapítása tekintetében ez az átlag a meghatározó. Amennyiben a döntő analízis eredménye egyforma távolságban van az eladó, illetve a vevő által végzett analízisek eredményétől, a szóban forgó cukor kategóriájának megállapítása tekintetében egyedül a döntő analízis a meghatározó.

(2)   Ha a 35. cikknek megfelelően az eladó és a vevő által elvégzett analízis eredményei között megállapított eltérés nagyobb az e cikk (1) bekezdésének első albekezdésének első vagy második francia bekezdésében említett eltérésnél, akkor az illetékes hatóságok által akkreditált laboratórium elvégzi a döntő analízist. Ebben az esetben az eljárás az e cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett rendelkezések szerint folyik.

(3)   A 3. kategóriájú cukor színtípusa, a polarizáció, a nedvességtartalom vagy az invertcukor-tartalom tekintetében a maximális határértékre vonatkozó vita esetében az (1) és (2) bekezdésben meghatározott eljárást kell alkalmazni.

Az (1) bekezdésben említett eltérések helyébe azonban a következők lépnek:

a 3. kategóriájú cukor tekintetében 1,0 színtípus egység,

a polarizáció tekintetében 0,2° S,

a nedvességtartalom tekintetében 0,02 %,

az invertcukor-tartalom tekintetében 0,01 %.

(4)   Ha a 35. cikk alkalmazását követően a vásárolt nyerscukor hozama tárgyában vita keletkezik a szerződő felek között, az említett cikk első albekezdésében említett laboratórium döntő analízist végez. Ebben az esetben a döntő analízis eredményének, valamint az eladó analízisének és a vevő analízisének eredménye közül a döntő analízis eredményéhez közelebb álló eredménynek a számtani közepét veszik.

A szóban forgó nyerscukor hozamának megállapítása tekintetében ez az átlag a meghatározó. Amennyiben a döntő analízis eredménye egyforma távolságban van az eladó, illetve a vevő által végzett analízisek eredményétől, a szóban forgó nyerscukor hozamának megállapítása tekintetében egyedül a döntő analízis a meghatározó.

(5)   Az (1) bekezdés második albekezdésében említett döntő analízis vonatkozó költségeit a kérelmet benyújtó szerződő fél viseli.

Az (2) bekezdésben említett döntő analízis vonatkozó költségeit az intervenciós hivatal és az eladó egyforma mértékben viselik.

A (3) bekezdésben említett döntő analízis vonatkozó költségeit az a szerződő fél viseli, amelyik vitatta a 35. cikk alkalmazásában végzett analízisek eredményét.

37. cikk

A tárolási helyek fizikai ellenőrzése

Az ellenőrzéssel megbízott illetékes szerv a 2148/96/EK bizottsági rendelet (6) 4. cikkének megfelelően előzetes bejelentés nélkül elvégzi a tárolási helyek ellenőrzését.

38. cikk

A súly ellenőrzése és a vonatkozó költségek

(1)   A 35. cikkben említett szakértők elvégzik az eladott cukor súlyának ellenőrzését.

Az eladó megtesz minden intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy a szakértők a súly ellenőrzését és a mintavételt el tudják végezni.

(2)   A súly ellenőrzésére vonatkozó költségeket az eladó viseli.

(3)   A súly ellenőrzését és a mintavételt végző szakértőkre vonatkozó költségeket az intervenciós hivatal viseli.

(4)   A mennyiség a szakmai, valamint az intervenciós hivatal által támasztott követelményeknek megfelelő készletnyilvántartás alapján kerülhet megállapításra, ahol:

a)

a készletnyilvántartás tartalmazza a mérés során megállapított súlyt és a mérés pillanatában tapasztalt fizikai minőségi mutatókat. A mérés tíz hónapnál nem lehet régebbi;

b)

a raktárkezelő kijelenti, hogy az ajánlott tétel minden elemében megfelel a készletnyilvántartásban rögzítetteknek;

c)

a mérés pillanatában megállapított mutatók egybeesnek a reprezentatív minták mutatóival.

5. SZAKASZ

Intervenciós értékesítés

39. cikk

Értékesítés

(1)   Az intervenciós hivatalok kizárólag a 318/2006/EK rendelet 39. cikkének (2) bekezdésében említett eljárás alapján az értékesítésről hozott döntést követően adhatnak el cukrot.

(2)   A cukor 318/2006/EK rendelet 18. cikkének (3) bekezdésében említett feltételeknek megfelelő értékesítésre bocsátása pályázati felhívás vagy más értékesítési eljárás útján történik.

(3)   A pályázati felhívás megindítására vonatkozó döntés során meg kell határozni a pályázati felhívás feltételeit, különösen a forgalmazni kívánt cukor rendeltetését.

E szakasz alkalmazásában „rendeltetés” alatt a következőket értjük:

a)

takarmányozás,

b)

export,

c)

egyéb célok, amelyek adott esetben meghatározandók.

A pályázati felhívás esettől függően az eladási árra, a denaturálási támogatásra vagy az export-visszatérítésre vonatkozik.

(4)   A pályázati felhívás feltételeinek minden érdekelt számára, a Közösségen belül bárhol is helyezkedjenek el, biztosítaniuk kell az egyenlő hozzáférést és az egyenlő elbánást.

40. cikk

A pályázati felhívás hirdetménye

(1)   A pályázati felhívást az érintett intervenciós hivatal teszi közzé az általa birtokolt szóban forgó cukor vonatkozásában.

(2)   Minden érintett intervenciós hivatal pályázati felhívási hirdetményt állít össze, amelyet az ajánlatok benyújtására meghatározott időszak kezdete előtt legalább nyolc nappal tesz közzé.

Az intervenciós hivatal a közzétételt megelőzően megküldi a Bizottságnak a pályázati felhívás hirdetményét és annak valamennyi módosítását.

(3)   A pályázati felhívás hirdetménye többek között a következőket tartalmazza:

a)

a pályázati felhívást közzé tevő intervenciós hivatal neve és címe;

b)

a pályázati felhívás feltételei;

c)

az ajánlatok benyújtásának határideje;

d)

a pályázati felhívásban érintett cukor mennyisége, és minden tételre:

a hivatkozási szám,

a mennyiség,

a szóban forgó cukor minőségének megnevezése,

a kiszerelés módja,

a hely, ahol a szóban forgó cukrot tárolják,

a szállítási fázis,

adott esetben folyami, tengeri vagy vasúti szállítóeszközre való rakodás lehetősége.

E fejezet alkalmazásában „tétel” az egyforma minőségi elnevezésű, egyforma kiszerelésű és ugyanazon a tárolási helyen található cukor. A részleges pályázati felhívás esetében a minimális ajánlat 250 tonna.

(4)   Az intervenciós hivatal meghozza azokat az általa hasznosnak ítélt rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik az érdekeltek számára, hogy kérésükre az értékesítésre bocsátott cukrot megvizsgálhassák.

41. cikk

Pályázati felhívás

(1)   Minden pályázat odaítélése a kiosztott cukormennyiségre vonatkozóan megkötött adásvételi szerződésnek számít. A pályázat odaítélése – esettől függően – az ajánlatban szereplő következő elemektől függ:

a)

a pályázó által fizetendő ár;

b)

a denaturálási támogatás;

c)

az export-visszatérítés összege.

(2)   A pályázat nyertese által fizetendő ár:

a)

az (1) bekezdés a) pontjában említett esetben az ajánlatban szereplő ár;

b)

az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett esetben a pályázati felhívás feltételei között szereplő ár.

42. cikk

A pályázati felhívás feltételei

(1)   A cukor pályázati felhívásra bocsátása esetén a pályázati felhívás megnyitására vonatkozó határozatban a következő pályázati felhívási feltételeket kell meghatározni:

a)

a teljes mennyiség vagy pályázati felhívásra bocsátott mennyiségek;

b)

a rendeltetés;

c)

az ajánlatok benyújtásának határideje;

d)

a pályázat nyertese által fizetendő ár abban az esetben, ha a cukor rendeltetése takarmányozás vagy export.

(2)   A pályázati felhívás megnyitására vonatkozó határozatban kiegészítő feltételek is meghatározhatók, többek között:

a)

a takarmányozástól vagy exporttól eltérő rendeltetéssel értékesítésre kínált cukor minimumára;

b)

a denaturálási támogatás vagy az export-visszatérítés maximális összege;

c)

a minimális mennyiség ajánlattevőnként vagy tételenként;

d)

a maximális mennyiség ajánlattevőnként vagy tételenként;

e)

a denaturálási támogatási okmány vagy az exportengedély különleges érvényességi ideje.

43. cikk

Folyamatos pályázati felhívás

(1)   Amennyiben a közösségi cukorpiacon fennálló helyzet szükségessé teszi, az értékesítésre bocsátáshoz folyamatos pályázati felhívást lehet nyitni.

A folyamatos pályázati felhívás érvényességi ideje alatt a részleges pályázati felhívások eljárási rendje alkalmazandó.

(2)   A folyamatos pályázati felhívás hirdetménye csak annak megindításakor kerül közzétételre. A hirdetmény a folyamatos pályázati felhívás érvényességi ideje alatt módosítható vagy helyettesíthető. Módosításra vagy helyettesítésre akkor kerül sor, ha ezen érvényességi idő alatt módosulnak a pályázati felhívás feltételei.

44. cikk

Az ajánlat benyújtása

(1)   Az ajánlatokat az intervenciós hivatalhoz elektronikus úton kell benyújtani.

(2)   Az ajánlat tartalmazza:

a)

a pályázati felhívás hivatkozási számát;

b)

az ajánlattevő nevét és címét;

c)

a tétel hivatkozási számát,

d)

azt a mennyiséget, amelyre az ajánlat vonatkozik;

e)

tonnánként, euróban kifejezve, két tizedes megjelölésével, esettől függően:

az ajánlati árat, belső adók nélkül,

az ajánlott denaturálási támogatás összegét;

az ajánlott export-visszatérítés összegét.

Az intervenciós hivatal kiegészítő adatokat is kérhet.

(3)   A több tételt is érintő ajánlat annyi ajánlatnak számít, ahány tételt érint.

(4)   Az ajánlat csak akkor érvényes, ha:

a)

az ajánlatok benyújtására megjelölt határidő lejárata előtt bemutatásra kerül a tonnánkénti 200 eurós pályázati biztosíték befizetését igazoló okmány;

b)

tartalmazza az ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben kötelezettséget vállal arra, hogy arra a cukormennyiségre vonatkozóan, amelyre adott esetben a pályázat nyertese lesz, a denaturálási támogatás vagy az export-visszatérítés tekintetében:

megkéri a denaturálási támogatást okmányt és befizeti az ezzel kapcsolatos előírt biztosítékot, amennyiben takarmányozási rendeltetésű cukor pályázati felhívásáról van szó,

megkéri az exportengedélyt és befizeti az ezzel kapcsolatos előírt biztosítékot, amennyiben export rendeltetésű cukor pályázati felhívásáról van szó.

(5)   Az ajánlatban megjegyezhető, hogy az csak akkor tekintendő benyújtottnak, ha a pályázat odaítélése:

a)

az ajánlatban megjelölt mennyiség egészét vagy annak egy meghatározott részét érinti;

b)

legkésőbb egy meghatározott időpontig és ideig megtörténik.

(6)   Amennyiben egy ajánlat nem az (1)–(5) bekezdésnek megfelelően kerül benyújtásra, vagy a pályázati felhívás hirdetményében előírt feltételektől eltérő feltételeket tartalmaz, abban az esetben nem kerül elfogadásra.

(7)   A benyújtott ajánlat nem vonható vissza.

45. cikk

Az ajánlatok felbontása

(1)   Az ajánlatok felbontását az intervenciós hivatal a nyilvánosság kizárásával végzi. Az ajánlatbontáson jelenlévő személyek neve titokban marad.

(2)   A Bizottság az ajánlatokról haladéktalanul tájékoztatást kap.

46. cikk

Az összegek rögzítése

Amennyiben a pályázati felhívás feltételei nem írják elő a minimumárat, illetve a denaturálási támogatásra vagy export-visszatérítésre vonatkozó maximális összeget, ezek meghatározására az ajánlatok vizsgálata után kerül sor, többek között a piaci feltételek és a forgalmazási lehetőségek figyelembevételével, a 318/2006/EK rendelet 39. cikkének (2) bekezdésében említett eljárás szerint. Olyan döntésre is sor kerülhet azonban, hogy a pályázati felhívás eredménytelen.

47. cikk

A pályázat elbírálása

(1)   Azt az esetet kivéve, ha a pályázat vagy a részleges pályázat eredménytelenségéről születik döntés, valamint a (2) és (3) bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül a pályázat odaítélése minden olyan ajánlattevő esetében megtörténik, akinek az ajánlata nem alacsonyabb, mint a minimumár, vagy akinek az ajánlata nem magasabb, mint a denaturálási támogatás vagy az export-visszatérítés maximális összege.

(2)   Ugyanarra a tételre az az ajánlattevő nyeri el a pályázatot, amelyik – esettől függően – a legmagasabb árat, illetve a denaturálási támogatás és az export-visszatérítés vonatkozásában a legalacsonyabb összeget jelöli meg.

Ha a tétel ezzel az ajánlattal nem merül ki, a maradék mennyiség a többi ajánlattevő között kerül kiosztásra, az általuk ajánlott árszinttől függően, a legmagasabb árral kezdve, illetve a denaturálási támogatásra és az export-visszatérítésre vonatkozó összeg szintjétől függően, a legalacsonyabb összeggel kezdve.

(3)   Amennyiben egy tételre vagy egy tétel egy részére több ajánlattevő ugyanazt az árat, illetve a denaturálási támogatás vagy az export-visszatérítés esetében ugyanazt az összeget ajánlja, az intervenciós hivatal a szóban forgó mennyiséget a következő módok valamelyike szerint osztja ki:

a)

az érintett ajánlatokban jelzett mennyiségek arányában;

b)

megállapodik az ajánlattevőkkel az említett mennyiségek elosztásáról;

c)

sorshúzással.

48. cikk

A pályázat odaítéléséből adódó jogok és kötelezettségek

(1)   Ha a cukor rendeltetése takarmányozás, a pályázat odaítélése nyomán létrejön:

a)

az odaítélt denaturálási támogatással érintett mennyiségre vonatkozóan egy olyan okmány kibocsátására szóló jog, amelyen többek között szerepel az ajánlatban megjelölt denaturálási támogatás;

b)

az erre a mennyiségre vonatkozó okmány iránti kérelem benyújtásának kötelezettsége ahhoz az intervenciós hivatalhoz, amelynél az ajánlat bemutatásra került.

(2)   Ha a cukor rendeltetése export, a pályázat odaítélése nyomán létrejön:

a)

az odaítélt export-visszatérítéssel érintett mennyiségre vonatkozóan egy olyan exportengedély kibocsátására szóló jog, amelyen többek között szerepel az ajánlatban megjelölt export-visszatérítés, valamint fehér cukor esetében a pályázati felhívás hirdetményében említett kategória;

b)

az erre a mennyiségre, valamint fehér cukor esetében az erre a kategóriára vonatkozó engedély iránti kérelem benyújtásának kötelezettsége ahhoz az intervenciós hivatalhoz, amelynél az ajánlat bemutatásra került.

(3)   A jog gyakorlásának és a kötelezettség teljesítésének az ajánlatok benyújtási határidejének lejáratától számított tizennyolc napon belül meg kell történnie.

(4)   A pályázat odaítéléséből eredő jogok és kötelezettségek nem ruházhatók át.

49. cikk

A pályázat elbírálásáról szóló közlemény

(1)   Az intervenciós hivatal a pályázat nyertesei részére haladéktalanul megküldi a pályázat elbírálásáról szóló közleményt, és minden ajánlattevőt tájékoztat a pályázaton való részvételük eredményéről.

(2)   A pályázat elbírálásáról szóló közlemény legalább a következőket tartalmazza:

a)

a pályázati felhívás hivatkozási számát;

b)

a tétel hivatkozási számát és az odaítélt mennyiséget;

c)

esettől függően az árat, a denaturálási támogatás vagy az export-visszatérítés összegét, amely az odaítélt mennyiségre elfogadásra került.

50. cikk

A vásárolt cukor elszállítása

(1)   A vis maior esetét kivéve a vásárolt cukor elszállításának legkésőbb a 49. cikkben említett, a pályázat elbírálásáról szóló közlemény kézhezvételétől számított négy héten belül kell megtörténnie. A pályázat nyertese és az intervenciós hivatal megállapodhatnak abban, hogy a pályázat nyertese és a szóban forgó cukrot tároló raktárkezelő között e határideig megkötött tárolási szerződés helyettesíti az elszállítást.

Az intervenciós hivatal azonban az adott tételekre a szükséges mértékig hosszabb elszállítási határidőt is megszabhat, ha a kitárolás technikai akadályokba ütközik.

(2)   Vis maior esetén az intervenciós hivatal meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyeket a pályázat nyertese által jelzett körülmények ismeretében szükségesnek ítél.

51. cikk

Kitárolási utalvány

(1)   A pályázat nyertese által vásárolt cukor elszállítására vagy az 50. cikk (1) bekezdése szerinti tárolási szerződés megkötésére csak az odaítélt mennyiségre vonatkozó kitárolási utalvány kiállítása után kerülhet sor.

A kitárolási utalványok azonban az említett mennyiség részmennyiségeire is kiállíthatók.

Minden kitárolási utalványt az érdekelt kérelme alapján az érintett intervenciós hivatal bocsát ki.

(2)   Az intervenciós hivatal csak akkor bocsátja ki a kitárolási utalványt, ha benyújtásra kerül az az igazolás, amely szerint a pályázat nyertese az odaítélt cukor árának kifizetését garantáló biztosítékot befizette, vagy ha kereskedelmi váltót bocsátott ki.

A biztosíték és a kereskedelmi váltó a pályázat nyertese által fizetendő árnak felel meg arra a cukormennyiségre vonatkozóan, amelyre a kitárolási utalványt kérte.

52. cikk

Fizetés

(1)   Az odaítélt cukor kifizetését az intervenciós hivatal számlájára legkésőbb a kitárolási utalvány kiállításától számított harmincadik napon kell teljesíteni.

(2)   A vis maior esetét kivéve az 51. cikk (2) bekezdésében említett biztosíték csak arra a mennyiségre szabadítható fel, amelyre vonatkozóan a pályázat nyertese az e cikk (1) bekezdésben említett határidőig befizette az említett szerv számlájára a vételárat. A felszabadításnak haladéktalanul meg kell történnie.

(3)   Vis maior esetén az intervenciós hivatal meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyeket a pályázat nyertese által jelzett körülmények ismeretében szükségesnek ítél.

53. cikk

Tulajdonjog-átruházás

(1)   A pályázat odaítélésének tárgyát képező cukor tulajdonjogának átruházása a cukor elszállításának pillanatában történik meg.

(2)   Az intervenciós hivatal és a pályázat nyertese azonban más időpontban is megállapodhat. Amennyiben az intervenciós hivatal és a pályázat nyertese között az 50. cikk (1) bekezdésének megfelelően megállapodásra kerül sor, úgy együttesen meghatározhatják a tulajdonjog átruházásának időpontját.

(3)   A tulajdonjog átruházásának időpontjára vonatkozó megállapodás csak írásos megállapodás esetén érvényes.

54. cikk

A kategória vagy a hozam megállapítása

A szóban forgó cukor kategóriájának vagy hozamának megállapítása tekintetében a 35. és 36. cikket kell alkalmazni.

A szerződő felek azonban a pályázat odaítélését követően megállapodhatnak abban, hogy az intervenciós hivatal által vásárolt cukorra a kategória vagy a hozam megállapítására vonatkozó eredmények a pályázati felhívás alapján eladott cukorra is érvényesek.

55. cikk

A cukor árának kiigazítása

(1)   Amennyiben a 35. és a 36. cikk alkalmazása nyomán a fehér cukor tekintetében megállapításra kerül, hogy a kategória alacsonyabb a pályázati felhívás hirdetményében meghatározott kategóriánál, a cukor ára a 39. cikk (3) bekezdése második albekezdésének b) és c) pontjában említett rendeltetések tekintetében a 32. cikk (6) bekezdésének megfelelően kiigazításra kerül.

(2)   Amennyiben az export rendeltetésű fehér cukor tekintetében megállapításra kerül, hogy a pályázati felhívás hirdetményében meghatározott kategóriától eltérő kategóriájú, az exportengedélyben szereplő kategória visszavonásra kerül.

(3)   Amennyiben a nyerscukor tekintetében a 35. és 36. cikk alkalmazása során megállapításra kerül, hogy a hozam eltér a pályázati felhívás hirdetményében meghatározott hozamtól:

a)

a cukor ára a 33. cikknek megfelelően kiigazításra kerül;

b)

a denaturálási támogatás összege vagy az export-visszatérítés összege a pályázati felhívás hirdetményében megjelölt hozammal elosztott megállapított hozammal egyenlő együttható többszörösével kerül kiegészítésre.

56. cikk

A biztosíték felszabadítása

(1)   A vis maior esetét kivéve a pályázati biztosíték csak arra a mennyiségre kerül felszabadításra, amelyre:

a)

vagy a pályázat nyertese:

az előírt feltételeknek való megfelelés után benyújtotta a denaturálási támogatási vagy az exportengedély iránti kérelmet,

az 51. cikk (2) bekezdésében említett biztosítékot letette vagy az ott említett kereskedelmi váltót kiállította,

a cukrot az előírt határidőn belül elszállította;

b)

vagy nem intézkedett az ajánlatra vonatkozóan.

(2)   A biztosíték felszabadításának haladéktalanul meg kell történnie.

(3)   Vis maior esetén az intervenciós hivatal meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyeket a pályázat nyertese által jelzett körülmények ismeretében szükségesnek ítél.

57. cikk

Tájékoztatás a mennyiségekről

A tagállamok azonnal tájékoztatják a Bizottságot, amint tudomást szereznek a fehér cukor és a nyerscukor tekintetében:

a felajánlott, de az intervenciós hivatal által még el nem fogadott mennyiségről,

az intervenciós hivatal által elfogadott mennyiségről,

az intervenciós hivatal által eladott mennyiségről.

VII. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

58. cikk

Tájékoztatások

Az e rendelet 12., 21., 22. és 57. cikkében említett tájékoztatásokat elektronikus úton, a Bizottság által a tagállamok rendelkezésére bocsátott formanyomtatványokon kell megküldeni a Bizottságnak.

59. cikk

Hatályon kívül helyezések

Az 1261/2001/EK, az 1262/2001/EK és a 314/2002/EK rendelet hatályát veszti.

A 2005/2006-os gazdasági év termelése tekintetében azonban továbbra is alkalmazandó a 1261/2001/EK és a 314/2002/EK rendelet, valamint a 2006. február 10. előtt intervencióra befogadott cukor tekintetében továbbra is alkalmazandó az 1262/2001/EK rendelet.

60. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

2006. július 1-jétől kell alkalmazni.

A 23–38. cikket 2010. szeptember 30-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 29-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o.

(2)  HL L 178., 2001.6.30., 46. o.

(3)  HL L 178., 2001.6.30., 48. o. A legutóbb a 218/2006/EK rendelettel (HL L 38., 2006.2.9., 19. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 50., 2002.1.21., 40. o. A legutóbb a 493/2006/EK rendelettel (HL L 89., 2006.3.28., 11. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 214., 1995.9.8., 16. o.

(6)  HL L 288., 1996.11.9., 6. o.


MELLÉKLET

A 23. CIKK (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT MENNYISÉGEK TAGÁLLAMONKÉNT

Tagállam

Mennyiség

(tonna)

Belgium

28 204

Cseh Köztársaság

15 648

Dánia

14 475

Németország

117 550

Görögország

10 923

Spanyolország

34 298

Franciaország (tengerentúli területek nélkül)

113 141

Franciaország (tengerentúli területek)

16 522

Írország

6 855

Olaszország

53 580

Lettország

2 288

Litvánia

3 544

Magyarország

13 819

Hollandia

29 743

Ausztria

13 325

Lengyelország

57 519

Portugália (kontinentális)

2 398

Portugália (Azori-szigetek)

342

Szlovénia

1 822

Szlovákia

7 136

Finnország

5 026

Svédország

12 669

Egyesült Királyság

39 172