ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 170

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. június 23.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 922/2006/EK rendelete (2006. június 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 923/2006/EK rendelete (2006. június 22.) a lengyel, a magyar, az osztrák, a szlovák, illetőleg a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívások megnyitásáról szóló 1164/2005/EK, 1165/2005/EK, 1168/2005/EK, 1700/2005/EK és 1845/2005/EK rendelet módosításáról

3

 

 

A Bizottság 924/2006/EK rendelete (2006. június 22.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyers cukor után járó, 874/2006/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

5

 

 

A Bizottság 925/2006/EK rendelete (2006. június 22.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 30. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

7

 

*

A Bizottság 926/2006/EK rendelete (2006. június 22.) a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2535/2001/EK rendelet módosításáról

8

 

*

A Bizottság 927/2006/EK rendelete (2006. június 22.) az 1788/2003/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdésében előírt különleges szerkezetátalakítási tartalék felszabadításáról

12

 

*

A Bizottság 928/2006/EK rendelete (2006. június 22.) a 32/2000/EK tanácsi rendeletnek egyes új, a GATT-egyezményben előírt közösségi vámkontingensek tekintetében történő módosításáról

14

 

 

A Bizottság 929/2006/EK rendelete (2006. június 22.) az 593/2004/EK és az 1251/96/EK rendeletben foglalt keretek között, a tojás- és a baromfihús-ágazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2006 júniusában benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

17

 

 

A Bizottság 930/2006/EK rendelete (2006. június 22.) a baromfihúsra és egyéb mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló 774/94/EK tanácsi rendeletben foglalt keretek között, egyes baromfihús-alapú termékekre vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2006 júniusában benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

19

 

 

A Bizottság 931/2006/EK rendelete (2006. június 22.) a 2497/96/EK rendelet keretében a baromfihús-ágazat egyes termékeiből 2006 júniusában rendelkezésre álló mennyiség meghatározásáról

21

 

 

A Bizottság 932/2006/EK rendelete (2006. június 22.) a cukorágazatban 2006. június 23-tól a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

23

 

 

A Bizottság 933/2006/EK rendelete (2006. június 22.) a közönséges búza exportjára az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

25

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

23.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/1


A BIZOTTSÁG 922/2006/EK RENDELETE

(2006. június 22.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. június 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 22-én.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. június 22-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

65,7

204

44,1

999

54,9

0707 00 05

052

122,5

999

122,5

0709 90 70

052

96,3

999

96,3

0805 50 10

388

67,1

528

59,8

999

63,5

0808 10 80

388

95,2

400

97,8

404

101,4

508

84,3

512

84,1

524

55,6

528

78,8

720

97,1

804

107,0

999

89,0

0809 10 00

052

220,6

204

61,1

624

217,3

999

166,3

0809 20 95

052

316,2

068

111,4

999

213,8

0809 40 05

624

194,6

999

194,6


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


23.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/3


A BIZOTTSÁG 923/2006/EK RENDELETE

(2006. június 22.)

a lengyel, a magyar, az osztrák, a szlovák, illetőleg a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívások megnyitásáról szóló 1164/2005/EK, 1165/2005/EK, 1168/2005/EK, 1700/2005/EK és 1845/2005/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1164/2005/EK (2), az 1165/2005/EK (3), az 1168/2005/EK (4), az 1700/2005/EK (5) és az 1845/2005/EK (6) rendelettel folyamatos pályázati felhívásokat írtak ki a lengyel, magyar, osztrák, szlovák és cseh intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladása céljából. Az említett pályázati felhívások 2006. június 28-án járnak le.

(2)

Abból a célból, hogy a 2006/2007. gazdasági év elejére versenyképes áron lehessen készlettel ellátni az állattenyésztőket és a takarmányipart, továbbra is indokolt a lengyel, a magyar, az osztrák, a szlovák és a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricakészletek rendelkezésre bocsátása a gabonapiacon.

(3)

E meghosszabbítás keretében nem pontosították, hogy a 2006. június 28-át követő hetekben nem kerül sor pályázati felhívásra. Ekképpen a gazdasági szereplők a fent említett hetek során jóhiszeműen benyújthatnának ajánlatokat, holott nem kerül sor irányítóbizottsági ülésre.

(4)

Az 1164/2005/EK, az 1165/2005/EK, az 1168/2005/EK, az 1700/2005/EK és az 1845/2005/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1164/2005/EK, az 1165/2005/EK, az 1168/2005/EK, az 1700/2005/EK és az 1845/2005/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az ezután következő részleges pályázati felhívásoknál az ajánlatok benyújtásának határideje szerdánként 15 óra (brüsszeli idő szerint), kivéve 2006. augusztus 2-át, 2006. augusztus 16-át és 2006. augusztus 23-át, e heteken ugyanis nincs pályázati eljárás.”

(2)   Az 1164/2005/EK, az 1165/2005/EK, az 1168/2005/EK, az 1700/2005/EK és az 1845/2005/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében „2006. június 28-án” helyébe „2006. szeptember 13-án” lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A legutóbb az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 188., 2005.7.20., 4. o. A legutóbb a 714/2006/EK rendelettel (HL L 124., 2006.5.11., 11. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 188., 2005.7.20., 7. o. A legutóbb az 1990/2005/EK rendelettel (HL L 320., 2005.12.8., 23. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 188., 2005.7.20., 16. o. A legutóbb a 800/2006/EK rendelettel (HL L 144., 2006.5.31., 7. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 273., 2005.10.19., 3. o.

(6)  HL L 296., 2005.11.12., 3. o. A legutóbb a 703/2006/EK rendelettel (HL L 122., 2006.5.9., 7. o.) módosított rendelet.


23.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/5


A BIZOTTSÁG 924/2006/EK RENDELETE

(2006. június 22.)

a feldolgozatlan fehér cukor és nyers cukor után járó, 874/2006/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A feldolgozatlan fehér cukorra és nyers cukorra vonatkozó export-visszatérítést az 874/2006/EK bizottsági rendelet (2) állapította meg.

(2)

Tekintettel arra, hogy a jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló adatok eltérnek az 874/2006/EK rendelet elfogadásakor meglévő adatoktól, módosítani szükséges ezeket a visszatérítéseket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1260/2001/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, feldolgozás nélkül exportált, nem denaturált termékekre vonatkozó, 874/2006/EK rendeletben rögzített export-visszatérítések módosulnak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. június 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 22-én.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 164., 2006.6.16., 10. o.


MELLÉKLET

A 2006. JÚNIUS 23-I FELDOLGOZATLAN FEHÉR CUKOR ÉS NYERSCUKOR UTÁN JÁRÓ EXPORT-VISSZATÉRÍTÉSEK (1)

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,41 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,41 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,2652

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,52

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

24,36

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

24,36

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,2652

NB: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a Bizottság módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelete (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

A numerikus rendeltetésihely-kódok a 2081/2003/EK bizottsági rendeletben (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) kerültek meghatározásra.

Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

:

minden rendeltetési hely (harmadik országok, egyéb területek, az élelmiszer-ellátás és a Közösségből történő kivitelként kezelt más rendeltetési helyek) Albánia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró (beleértve az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozata alapján meghatározott Koszovót) és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kivételével, kivéve a 2201/96/EK tanácsi rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett termékekbe bedolgozott cukor vonatkozásában (HL L 297., 1996.11.21., 29. o.).


(1)  Az ebben a mellékletben meghatározott vámtételek 2005. februar 1-től nem alkalmazandóak, összhangban az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről sźoló, 2004. december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozattal (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.).

(2)  Ezt az összeget a 92 %-os hozamú nyerscukorra kell alkalmazni. Ha az exportált nyerscukor hozama eltér a 92 %-tól, akkor az alkalmazandó visszatérítés összegét az 1260/2001/EK rendelet 28. cikke (4) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően kell kiszámítani.


23.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/7


A BIZOTTSÁG 925/2006/EK RENDELETE

(2006. június 22.)

az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 30. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2005/2006-os gazdasági évben a fehér cukorra vonatkozó exportlefölözés és/vagy -visszatérítés meghatározására irányuló folyamatos pályázati eljárásról szóló, 2005. július 15-i 1138/2005/EK bizottsági rendelet (2) értelmében e cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére vonatkozóan részleges pályázati eljárásokat kell kiírni.

(2)

Az 1138/2005/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, adott esetben, a szóban forgó részleges pályázati eljárás tekintetében maximális export-visszatérítés állapítandó meg, aminek során különösképpen figyelembe kell venni a Közösség és a világ cukorpiacának jelenlegi helyzetét és várható fejlődését.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1138/2005/EK rendelet alapján lefolytatott, fehér cukor kivitelére vonatkozó 30. részleges pályázati eljárás esetében alkalmazandó maximális export-visszatérítés 29,359 EUR/100 kg-ban kerül meghatározásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. június 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 22-én.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 185., 2005.7.16., 3. o.


23.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/8


A BIZOTTSÁG 926/2006/EK RENDELETE

(2006. június 22.)

a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2535/2001/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 29. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2535/2001/EK bizottsági rendelet (2) I.A. melléklete megállapítja a kontingensidőszakonként importálható, származási országok szerint le nem bontott vámkontingenseket.

(2)

Az Európai Közösség és Ausztrália közötti, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása során történt visszavonásával kapcsolatban egyes, meghatározott engedmények visszavonása tekintetében folytatott tárgyalásokat követő, levélváltás formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról, és a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2006. január 30-i 267/2006/EK tanácsi rendelet (3) az éves behozatali vámkontingens keretében további mennyiségek elosztásáról rendelkezik a vaj és a tejből nyert más zsír és olaj tekintetében.

(3)

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása során történt módosításával kapcsolatban levélváltás formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról, továbbá a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről szóló, 2006. március 20-i 711/2006/EK tanácsi rendelet (4) az éves behozatali vámkontingens keretében további mennyiségek elosztásáról rendelkezik számos, sajtokra vonatkozó vámkontingens tekintetében.

(4)

Ezért indokolt kiigazítani a 2535/2001/EK rendelet I.A. mellékletében szereplő érintett kontingensmennyiségeket.

(5)

Ezért a 2535/2001/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2535/2001/EK rendelet I.A. mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 341., 2001.12.22., 29. o. A legutóbb az 591/2006/EK rendelettel (HL L 104., 2006.4.13., 11. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 47., 2006.2.17., 1. o.

(4)  HL L 124., 2006.5.11., 1. o.


MELLÉKLET

„I.A.

SZÁRMAZÁSI ORSZÁGOK SZERINT LE NEM BONTOTT VÁMKONTINGENSEK

Kontingensszám

KN-kód

Megnevezés (2)

Származási ország

Éves kontingens

Hathavi kontingens

Behozatali vám

(EUR/100 kg nettó tömeg)

09.4590

0402 10 19

Sovány tejpor

Valamennyi harmadik ország

68 000

34 000

47,50

09.4599

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 90 10 (1)

0405 90 90 (1)

Vaj és tejből nyert más zsír és olaj

Valamennyi harmadik ország

11 360

5 680

94,80

vajegyenértékben

09.4591

ex 0406 10 20

ex 0406 10 80

Pizzasajt, fagyasztva, egyenként 1 grammnál nem nagyobb tömegű darabokra felvágva, 5 kg vagy annál nagyobb nettó tartalmú tartályban, legalább 52 tömegszázalék víztartalommal, és szárazanyagra számítva legalább 38 tömegszázalék zsírtartalommal

Valamennyi harmadik ország

5 360

2 680

13,00

09.4592

ex 0406 30 10

Ömlesztett ementáli

Valamennyi harmadik ország

18 438

9 219

71,90

0406 90 13

Ementáli

85,80

09.4593

ex 0406 30 10

Ömlesztett gruyère

Valamennyi harmadik ország

5 413

2 706,5

71,90

0406 90 15

Gruyère, sbrinz

85,80

09.4594

0406 90 01

Feldolgozásra szánt sajt (3)

Valamennyi harmadik ország

20 007

10 003,5

83,50

09.4595

0406 90 21

Cheddar

Valamennyi harmadik ország

15 005

7 502,5

21,00

09.4596

ex 0406 10 20

Friss (érleletlen vagy kezeletlen) sajt, beleértve a savósajtot és túrót, a 09.4591. számú kontingensbe tartozó pizzasajton kívül

Valamennyi harmadik ország

19 525

9 762,5

92,60

ex 0406 10 80

106,40

0406 20 90

Egyéb reszelt vagy őrölt sajt

94,10

0406 30 31

Egyéb ömlesztett sajt

69,00

0406 30 39

71,90

0406 30 90

102,90

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

Kék erezetű sajt

70,40

0406 90 17

Bergkäse és Appenzell

85,80

09.4596

0406 90 18

Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d’Or és Tête de Moine

 

 

 

75,50

0406 90 23

Edam

0406 90 25

Tilsit

0406 90 27

Butterkäse

0406 90 29

Kashkaval

0406 90 31

Feta, juh- vagy bivalytejből

0406 90 33

Feta, másféle

0406 90 35

Kefalo-Tyri

0406 90 37

Finlandia

0406 90 39

Jarlsberg

0406 90 50

Juh- vagy bivalytejből készült sajt

ex 0406 90 63

Pecorino

94,10

0406 90 69

Másféle

0406 90 73

Provolone

75,50

ex 0406 90 75

Caciocavallo

ex 0406 90 76

Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

0406 90 78

Gouda

ex 0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin

ex 0406 90 81

Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82

Camembert

0406 90 84

Brie

0406 90 86

47 %-ot meghaladó, de 52 %-ot meg nem haladó

0406 90 87

52 %-ot meghaladó, de 62 %-ot meg nem haladó

0406 90 88

62 %-ot meghaladó, de 72 %-ot meg nem haladó

0406 90 93

72 %-ot meghaladó

92,60

0406 90 99

Egyéb

106,40


(1)  1 kg termék = 1,22 kg vaj.

(2)  A Kombinált Nómenklatúra értelmezési szabályaitól függetlenül a termék megnevezésénél használt kifejezések csupán jelzésértékűnek tekintendők, mivel a kedvezményes feltételek alkalmazhatóságát e melléklettel összefüggésben a KN-kód alkalmazási tartománya határozza meg. Ahol a KN-kód előtt az »ex« jelzés szerepel, a kedvezményes rendszer alkalmazhatóságát a KN-kód és a megfelelő megnevezés együttesen határozza meg.

(3)  Az említett sajtok akkor minősülnek ömlesztettnek, ha a Kombinált Nómenklatúra 0406 30. alszáma alá tartozó termékké dolgozták fel őket. A 2454/93/EGK rendelet 291–300. cikkét kell alkalmazni.”


23.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/12


A BIZOTTSÁG 927/2006/EK RENDELETE

(2006. június 22.)

az 1788/2003/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdésében előírt különleges szerkezetátalakítási tartalék felszabadításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1788/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1788/2003/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdése a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia számára különleges szerkezetátalakítási tartalékot ír elő, amelyet 2006. április 1-jén kell felszabadítani, amennyiben az említett országokban a tej- és tejtermékek gazdaságokban történő fogyasztása – országtól függően – 1998-tól, illetőleg 2000-től kezdve csökkent.

(2)

Az 1788/2003/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdésével összhangban a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia továbbította a Bizottságnak az országuk tejágazatában végbemenő szerkezetátalakítási folyamat – és különösen a saját fogyasztásra való termelésről a piaci termelésre való átállás – eredményeit és tendeciáit részletező jelentést.

(3)

A jelentések alapján valamennyi tagállamban csökkent a tej- és tejtermékek gazdaságokban történő fogyasztása.

(4)

A rendelkezésre álló termelési statisztikák azt mutatják, hogy a tejtermelés egyre növekvő részét értékesítik szállítás keretében, és egyre kisebb részét közvetlen eladás keretében.

(5)

Ezért helyénvaló a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia számára előírt különleges szerkezetátalakítási tartalékot felszabadítani, és az így keletkezett mennyiségeket a nemzeti referenciamennyiségük „szállítások” részeként kiosztani.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1788/2003/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdésében előírt különleges szerkezetátalakítási tartalékot a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia esetében fel kell szabadítani. A felszabadított mennyiségek e rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

A mellékletben megállapított mennyiségeket az 1788/2003/EK rendelet 14. cikkében foglaltaknak megfelelően a nemzeti tartalékba kell helyezni és szállítások céljára kell felhasználni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 123. o. A 2217/2004/EK rendelettel (HL L 375., 2004.12.23., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

(tonna)

Tagállam

Különleges szerkezetátalakítási tartalék mennyiségei

Cseh Köztársaság

55 788

Észtország

21 885

Lettország

33 253

Litvánia

57 900

Magyarország

42 780

Lengyelország

416 126

Szlovénia

16 214

Szlovákia

27 472


23.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/14


A BIZOTTSÁG 928/2006/EK RENDELETE

(2006. június 22.)

a 32/2000/EK tanácsi rendeletnek egyes új, a GATT-egyezményben előírt közösségi vámkontingensek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a GATT-Egyezményben előírt közösségi vámkontingensek és egyes egyéb közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, és a kontingensek kiigazítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1808/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. december 17-i 32/2000/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

A Tanács a 2006/333/EK határozattal elfogadta az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosításáról az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV:6 és XXVIII. cikke alapján levélváltás formájában létrejött megállapodást (2).

(2)

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között levélváltás formájában létrejött megállapodás új éves vámkontingenseket ír elő egyes áruk tekintetében.

(3)

A 32/2000/EK rendelet a GATT-Egyezményben előírt közösségi vámkontingenseknek a vámáru-nyilatkozatok időrendi sorrendje szerinti megnyitását és kezelését írta elő.

(4)

A levélváltás formájában létrejött megállapodásban előírt egyes új éves vámkontingensek alkalmazása céljából módosítani kell a 32/2000/EK rendeletet.

(5)

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása során történt módosításával kapcsolatban levélváltás formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról, továbbá a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről szóló, 2006. március 20-i 711/2006/EK tanácsi rendelet (3) az új vámkontingensek alkalmazását az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének időpontjától számított hat hét elteltével írja elő, ezért e bizottsági végrehajtási rendelet ugyanettől az időponttól kezdve alkalmazandó.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 32/2000/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

A rendeletet 2006. június 22-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 22-én.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 5., 2000.1.8., 1. o. A legutóbb a 2158/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 342., 2005.12.24., 61. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 124., 2006.5.11., 13. o.

(3)  HL L 124., 2006.5.11., 1. o.


MELLÉKLET

Az I. melléklet táblázata a következő sorokkal egészül ki:

„09.0084

1702 50 00

 

Vegytiszta gyümölcscukor

január 1.–december 31.

1 253 tonna

20

09.0085

1806

 

Csokoládé- és más kakaótartalmú élelmiszer-készítmények

január 1.–december 31.

107 tonna

43

09.0086

1902 11 00

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

 

Tészta, főzve és töltve vagy másképp elkészítve is, az 1902 20 10 és 1902 20 30 KN-alszámok alá tartozó töltött tészták kivételével; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is

január 1.–december 31.

532 tonna

11

09.0087

1901 90 99

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

 

Gabonatartalmú élelmiszer-készítmények

január 1.–december 31.

191 tonna

33

09.0088

2106 90 98

 

Másutt nem említett, más élelmiszer-készítmények

január 1.–december 31.

921 tonna

18”


23.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/17


A BIZOTTSÁG 929/2006/EK RENDELETE

(2006. június 22.)

az 593/2004/EK és az 1251/96/EK rendeletben foglalt keretek között, a tojás- és a baromfihús-ágazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2006 júniusában benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tojáságazatra és a tojásfehérjére vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2004. március 30-i 593/2004/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel a baromfihús-ágazatbeli vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 1996. június 28-i 1251/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

A 2006. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő időszakra benyújtott behozatali engedély iránti kérelmekben feltüntetett mennyiségek néhány terméket illetően a rendelkezésre álló mennyiségeknél kevesebbek vagy azokkal egyenlők, következésképpen a rájuk vonatkozó kérelmek teljes egészében teljesíthetők. Más termékek esetében ezek a mennyiségek meghaladják a rendelkezésre álló mennyiségeket, ezért azokat a méltányos elosztás biztosítása érdekében egy rögzített százalékos mértékben csökkenteni kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 2006. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő időszakra az 593/2004/EK és az 1251/96/EK rendelet értelmében benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek az e rendelet mellékletében feltüntetett mértékben kerülnek elfogadásra.

(2)   Az 593/2004/EK és az 1251/96/EK rendeletek rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. október 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmeket az e rendelet mellékletében feltüntetett teljes mennyiségre lehet benyújtani.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 22-én.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 94., 2004.3.31., 10. o.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 136. o. A legutóbb az 1043/2001/EK rendelettel (HL L 145., 2001.5.31., 24. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Csoport

A 2006. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő időszakra benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadásának százalékos mértéke

A 2006. október 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra rendelkezésre álló teljes mennyiség

(t)

E1

67 500,000

E2

42,686820

1 750,000

E3

100,0

5 593,513

P1

63,681183

1 550,000

P2

100,0

1 970,750

P3

1,488031

175,000

P4

11,125945

250,000

„—”

:

A Bizottsághoz egyetlen engedélykérelmet sem továbbítottak.


23.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/19


A BIZOTTSÁG 930/2006/EK RENDELETE

(2006. június 22.)

a baromfihúsra és egyéb mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló 774/94/EK tanácsi rendeletben foglalt keretek között, egyes baromfihús-alapú termékekre vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2006 júniusában benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfihúsra és egyes más mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló 774/94/EK tanácsi rendeletben előírt behozatali szabályoknak a baromfihús-ágazatban történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. június 22-i 1431/94/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

A 2006. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő időszakra benyújtott behozatali engedély iránti kérelmekben feltüntetett mennyiségek meghaladják a rendelkezésre álló mennyiségeket, ezért azokat a méltányos elosztás biztosítása érdekében egy rögzített százalékos mértékben csökkenteni kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 2006. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő időszakra az 1431/94/EK rendelet értelmében benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek az e rendelet mellékletében feltüntetett mértékben kerülnek elfogadásra.

(2)   Az 1431/94/EK rendelet rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. október 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmeket az e rendelet mellékletében feltüntetett teljes mennyiségre lehet benyújtani.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 22-én.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 156., 1994.6.23., 9. o. A legutóbb az 1043/2001/EK rendelettel (HL L 145., 2001.5.31., 24. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Csoport

A 2006. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő időszakra benyújtott behozatali engedély iránt kérelmek elfogadásának százalékos mértéke

A 2006. október 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra rendelkezésre álló teljes mennyiség (tonna)

1

1,030927

1 775,001

2

5 100,000

3

1,076426

825,000

4

1,555209

450,000

5

3,086419

175,000

„—”

:

A Bizottsághoz egyetlen engedélykérelmet sem továbbítottak.


23.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/21


A BIZOTTSÁG 931/2006/EK RENDELETE

(2006. június 22.)

a 2497/96/EK rendelet keretében a baromfihús-ágazat egyes termékeiből 2006 júniusában rendelkezésre álló mennyiség meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség és Izrael állam között létrejött társulási megállapodásban és ideiglenes megállapodásban meghatározott rendelkezéseknek a baromfihús-ágazatban történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1996. december 18-i 2497/96/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

A 2006. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő időszakra benyújtott behozatali engedély iránti kérelmekben feltüntetett mennyiségek kisebbek a rendelkezésre álló mennyiségeknél, következésképpen e kérelmek teljes egészében teljesíthetők,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 2006. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő időszakra a 2497/96/EK rendelet értelmében benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek az e rendelet I. mellékletében feltüntetett mértékben kerülnek elfogadásra.

(2)   A 2497/96/EK rendelet rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. október 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmeket az e rendelet mellékletében feltüntetett teljes mennyiségre lehet benyújtani.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 22-én.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 338., 1996.12.28., 48. o. A legutóbb a 361/2004/EK rendelettel (HL L 63., 2004.2.28., 15. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Csoport

A 2006. július 1-jétől és szeptember 30-ig terjedő időszakra benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadásának százalékos mértéke

A 2006. október 1-jétől és december 31-ig terjedő időszakra rendelkezésre álló teljes mennyiség

(tonna)

I1

100,0

381,50

I2

136,25

„—”

:

A Bizottsághoz egyetlen engedélykérelmet sem továbbítottak.


23.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/23


A BIZOTTSÁG 932/2006/EK RENDELETE

(2006. június 22.)

a cukorágazatban 2006. június 23-tól a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 24. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A cukorágazatban a melasz behozatalára vonatkozó végrehajtási rendelkezések megállapításáról és a 785/68/EGK rendelet (2) módosításáról szóló, 1995. június 23-i 1422/95/EK bizottsági rendelet (3) előírja, hogy a melasznak a 785/68/EGK bizottsági rendeletnek megfelelően megállapított CIF-importára „irányadó árnak” minősül. Ezt az árat a 785/68/EGK rendelet 1. cikkében meghatározott szabványminőségre kell megállapítani.

(2)

Az irányadó árak meghatározásakor figyelembe kell venni a 785/68/EGK rendelet 3. cikkében meghatározott minden információt, kivéve az említett rendelet 4. cikkében meghatározott esetekben, valamint adott esetben a rögzítés a 785/68/EGK rendelet 7. cikkében meghatározott módszer alapján történhet.

(3)

A nem szabványminőségre vonatkozó árkiigazítás esetén a kínált melasz minőségétől függően a 785/68/EGK rendelet 6. cikke alapján növelni vagy csökkenteni kell az árakat.

(4)

Amennyiben eltérés van az adott termék küszöbára és irányadó ára között, kiegészítő importvámot kell meghatározni az 1422/95/EK rendelet 3. cikkében meghatározott feltételek szerint. Amennyiben az importvámokat az 1422/95/EK rendelet 5. cikke értelmében felfüggesztik, e vámok egyedi összegét rögzíteni kell.

(5)

Rögzíteni kell az érintett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árakat és kiegészítő vámokat, az 1422/95/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésével, valamint 3. cikke (1) bekezdésével összhangban.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1422/95/EK rendelet 1. cikkében meghatározott termékek behozatalára alkalmazandó irányadó árakat és a kiegészítő vámokat a melléklet állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. június 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 22-én.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK módosított rendelet (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.).

(2)  HL L 141., 1995.6.24., 12. o. A rendeletet legutóbb a 79/2003/EK rendelet módosította (HL L 13., 2003.1.18., 4. o.).

(3)  HL L 145., 1968.6.27., 12. o. A legutóbb az 1422/95/EK rendelettel.


MELLÉKLET

A cukorágazatban 2006. június 23-tól a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

Az 1422/95/EK rendelet 5. cikkében említett felfüggesztés miatt az adott termék nettó 100 kg-jára alkalmazandó importvám összege (1)

1703 10 00 (2)

10,92

0

1703 90 00 (2)

11,08

0


(1)  Az 1422/95/EK rendelet 5. cikkével összhangban ez az összeg lép a közös vámtarifában e termékekre meghatározott vámtétel helyébe.

(2)  A módosított 785/68/EGK rendelet 1. cikkében meghatározott szabványminőségre vonatkozik.


23.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/25


A BIZOTTSÁG 933/2006/EK RENDELETE

(2006. június 22.)

a közönséges búza exportjára az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésének elsö albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1059/2005/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg közönséges búza exportjára szóló export-visszatérítésekre egyes harmadik országokba irányuló kivitel tekintetében.

(2)

A gabonák export-visszatérítésének odaítéléséről és a gabonapiacon kialakuló zavarok esetén hozandó intézkedésekről szóló 1766/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó bizonyos részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendele (3) 7. cikke alapján a Bizottság úgy dönt, hogy – a meghirdetett pályázatok alapján – nem hirdet ki nyertest.

(3)

Figyelembe véve mindenekelőtt az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében meghatározott szempontokat, maximális export-visszatérítés rögzítése nem indokolt.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1059/2005/EK rendeletben közzétett, a közönséges búza export-visszatérítésére vonatkozó pályázati felhívásra válaszul beérkezett, 2006. június 16. és 22. között értesített pályázatokkal kapcsolatban semmilyen intézkedést nem kell tenni.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. június 23-án lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 22-én.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 174., 2005.7.7., 15. o.

(3)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.