ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 168

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. június 21.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 904/2006/EK rendelete (2006. június 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 905/2006/EK rendelete (2006. június 20.) a lengyel intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búzának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiség tekintetében a 835/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 906/2006/EK rendelete (2006. június 20.) a német intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búzának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 836/2006/EK rendelet módosításáról

4

 

*

A Bizottság 907/2006/EK rendelete (2006. június 20.) a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a rendelet III. és VII. mellékletének kiigazítását célzó módosításáról ( 1 )

5

 

*

A Bizottság 908/2006/EK rendelete (2006. június 20.) a közösségi reprezentatív sertéshúspiacok listájának megállapításáról

11

 

*

A Bizottság 909/2006/EK rendelete (2006. június 20.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről szóló 138/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. mellékletének módosításáról ( 1 )

14

 

*

A Bizottság 910/2006/EK rendelete (2006. június 20.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról ( 1 )

16

 

 

A Bizottság 911/2006/EK rendelete (2006. június 20.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

28

 

 

A Bizottság 912/2006/EK rendelete (2006. június 20.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

30

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2006. június 19.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke (1) bekezdése hatályának az Åland-szigetek kivételével a finnországi villamosenergia-előállításra és -értékesítésre való kiterjesztéséről (az értesítés a C(2006) 2337. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

33

 

*

A Bizottság határozata (2006. június 20.) a Romániából származó szilícium-karbid behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről

37

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv betartásának tagállami ellenőrzését és adatformáinak megállapítását célzó végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2005. május 3-i 2005/369/EK bizottsági határozathoz (HL L 119., 2005.5.11.)

39

 

*

Helyesbítés az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a műszaki haladáshoz való hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2005. október 21-i 2005/747/EK bizottsági határozathoz (HL L 280., 2005.10.25.)

39

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

21.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/1


A BIZOTTSÁG 904/2006/EK RENDELETE

(2006. június 20.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. június 21-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 20-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. június 20-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

73,6

204

44,5

999

59,1

0707 00 05

052

71,1

068

46,6

999

58,9

0709 90 70

052

82,3

999

82,3

0805 50 10

052

54,6

388

59,1

528

51,5

999

55,1

0808 10 80

388

99,3

400

102,2

404

101,4

508

81,6

512

87,6

524

88,5

528

81,6

720

112,6

804

104,9

999

95,5

0809 10 00

052

230,8

204

61,1

624

217,3

999

169,7

0809 20 95

052

315,9

068

127,8

999

221,9

0809 40 05

624

194,4

999

194,4


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


21.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/3


A BIZOTTSÁG 905/2006/EK RENDELETE

(2006. június 20.)

a lengyel intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búzának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiség tekintetében a 835/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 835/2006/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati felhívást nyitott meg a lengyel intervenciós hivatal birtokában lévő 150 000 tonna közönséges búza viszonteladására.

(2)

Tekintettel a piac jelenlegi helyzetére, a folyamatos pályázati eljárással érintett mennyiség 250 000 tonnára való változtatásával helyénvaló növelni a lengyel intervenciós hivatal által a belső piacon eladásra kínált közönséges búza mennyiségét.

(3)

Következésképpen helyénvaló a 835/2006/EK rendeletet módosítani.

(4)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 835/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikkben szereplő „150 000 tonna” helyébe „250 000 tonna” lép.

2.

A melléklet címében szereplő „150 000 tonna” helyébe „250 000 tonna” lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 20-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A legutóbb az 1154/2005/EK rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 152., 2006.6.7., 3. o.


21.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/4


A BIZOTTSÁG 906/2006/EK RENDELETE

(2006. június 20.)

a német intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búzának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 836/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 836/2006/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati felhívást nyitott meg a német intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza közösségi piacon történő viszonteladására.

(2)

A piaci szükségletre és a német intervenciós hivatal rendelkezésére álló mennyiségre tekintettel Németország tájékoztatta a Bizottságot intervenciós hivatalának azon szándékáról, hogy 50 000 tonnával növelni kívánja a pályázati eljáráson meghirdetett mennyiséget. A piaci helyzetre való tekintettel helyénvaló kedvező elbírálásban részesíteni Németország kérelmét.

(3)

Következésképpen a 836/2006/EK rendeletet módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 836/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikkben szereplő „100 000” tonna helyébe „150 000” tonna lép.

2.

A melléklet címében szereplő „100 000 tonna” helyébe „150 000 tonna” lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 20-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A legutóbb az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 152., 2006.6.7., 6. o.


21.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/5


A BIZOTTSÁG 907/2006/EK RENDELETE

(2006. június 20.)

a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a rendelet III. és VII. mellékletének kiigazítását célzó módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

A mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet biztosítja a belső piacon jelen levő mosó- és tisztítószerek szabad mozgását, és ugyanakkor a környezet és az emberi egészség magas fokú védelmét azáltal, hogy szabályokat állapít meg a mosó- és tisztítószerekhez használt felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságára és a mosó- és tisztítószerek összetevőinek címkézésére vonatkozóan.

(2)

A 648/2004/EK rendelet III. mellékletében megadott vizsgálati módszerek közül néhány, például az ISO 14593 szerinti referenciamódszer, alkalmas vízben rosszul oldódó anyagok vizsgálatára is, ha biztosítva van az anyag megfelelő diszperziója. Az ISO 10634 további útmutatást ad a rosszul oldódó anyagok vizsgálatára. A vízben rosszul oldódó felületaktív anyagok vizsgálatára ugyanakkor egy újabb vizsgálati módszert kell bevezetni. A javasolt új vizsgálati módszer az ISO 10708:1997 „Vízminőség. Szerves vegyületek teljes aerob biológiai lebonthatóságának meghatározása vizes közegben” szabvány szerinti eljárás. Az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottsága (EKKBT) megállapította, hogy az ISO 10708 vizsgálati módszere egyenértékű a III. mellékletben jelenleg felsorolt vizsgálati módszerekkel, és a módszer használata mellett foglalt állást.

(3)

Az egészségvédelem magas szintjének biztosítása érdekében a mosó- és tisztítószerek összetételére vonatkozó információkat a nagyközönség számára könnyebben hozzáférhetővé kell tenni. A mosó- és tisztítószerek csomagolásán ezért fel kell tüntetni annak a weboldalnak a címét, ahol az összetevőknek a 648/2004/EK rendelet VII. mellékletének D. szakaszában említett felsorolása könnyen elérhető.

(4)

A jelenlegi szabályozás szerint az allergén illatanyagokról tájékoztatást kell adni, ha azokat tiszta anyagként használják fel a termékben. Nem kell azonban tájékoztatást adni róluk, ha felhasználásuk bonyolult összetevők, például illóolajok vagy illatszerek alkotórészeként történik. A fogyasztók számára a jobb átláthatóság biztosítása érdekében a mosó- és tisztítószerekben lévő allergén illatanyagokról mindig tájékoztatást kell adni, függetlenül attól, hogy felhasználásuk milyen módon történt a termékben.

(5)

A 648/2004/EK rendelet VII. mellékletének D. szakaszában megadott, az összetevőknek a nagyközönség számára történő felsorolásához a jelenlegi szabályozás szerint a szakszerű tudományos nevezéktant kell használni, ami azonban inkább akadályt, mint segítséget jelent a nagyközönség számára. Van ezenfelül néhány kisebb következetlenség a nagyközönség számára elérhetővé tett, és az egészségügyi szakemberek számára ugyanennek a mellékletnek a C. szakasza szerint elérhetővé tett információk között. Az összetevőkről a nagyközönségnek szóló információkat célszerű a kozmetikai termékek összetevőire már használatos INCI nevezéktan segítségével érthetőbbé tenni, és a C. és D. szakaszt célszerű összhangba hozni egymással.

(6)

A rendeletben a „mosó- és tisztítószer” fogalommeghatározása alapján egyértelmű, hogy a címkézésre vonatkozó szabályok minden mosó- és tisztítószerre vonatkoznak, nem csak azokra, amelyek felületaktív anyagokat tartalmaznak. A 648/2004/EK rendelet VII. mellékletének D. szakasza azonban eltérő szabályokat állapít meg a felületaktív anyagokat tartalmazó, illetve nem tartalmazó ipari és közületi mosó- és tisztítószerekre. A címkézési előírások közötti ilyen különbségtétel nem célszerű, ezért meg kell szüntetni.

(7)

A 648/2004/EK rendelet III. és VII. mellékletét ezért megfelelően módosítani kell. Az egyértelműség értelmében indokolt, hogy e mellékletek helyébe újak lépjenek.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mosó- és tisztítószerekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 648/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A III. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

2.

A VII. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk (2) bekezdése e rendelet hatálybalépését követően hat hónappal alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 20-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 104., 2004.4.8., 1. o.


I. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

A MOSÓ- ÉS TISZTÍTÓSZEREKBEN LEVŐ FELÜLETAKTÍV ANYAGOK TELJES BIOLÓGIAI LEBONTHATÓSÁGÁRA (MINERALIZÁCIÓ) VONATKOZÓ VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

A.

Az e rendeletben szereplő, a felületaktív anyagok teljes biológiai lebonthatóságára vonatkozó laboratóriumi vizsgálatok referenciamódszere az EN ISO 14593:1999 szabványon (a gőztér CO2-tartalmának vizsgálatán) alapul.

A mosó- és tisztítószerekben található felületaktív anyagokat biológiailag lebonthatónak kell tekinteni, ha a biológiai lebonthatóság (mineralizáció) szintje a következő vizsgálatok (1) valamelyikével mérve 28 napon belül legalább 60 %:

1.

EN ISO 14593:1999 szabvány. Vízminőség. Szerves vegyületek teljes aerob biológiai lebonthatóságának vizsgálata vizes közegben. A lezárt edényzet szervetlen széntartalmának meghatározásán alapuló módszer (a gőztér CO2-tartalmának vizsgálata). Előadaptáció nem használandó. A tíznapos ablak elve nem alkalmazandó. (Referenciamódszer.)

2.

A 67/548/EGK irányelv V.C.4-C. mellékletében szereplő módszer (Szén-dioxid (CO2) felszabadulására vonatkozó módosított Sturm-teszt). Előadaptáció nem használandó. A tíznapos ablak elve nem alkalmazandó.

3.

A 67/548/EGK irányelv V.C.4-E. mellékletében szereplő módszer (lezárt üveg). Előadaptáció nem használandó. A tíznapos ablak elve nem alkalmazandó.

4.

A 67/548/EGK irányelv V.C.4-D. mellékletében szereplő módszer (manometrikus respirometria). Előadaptáció nem használandó. A tíznapos ablak elve nem alkalmazandó.

5.

A 67/548/EGK irányelv V.C.4-F. mellékletében szereplő módszer (MITI-teszt, Ministry of International Trade and Industry – Japán. Előadaptáció nem használandó. A tíznapos ablak elve nem alkalmazandó.

6.

ISO 10708:1997. Vízminőség. Szerves vegyületek teljes aerob biológiai lebonthatóságának kiértékelése vizes közegben. A biokémiai oxigénigény (BOI) meghatározása kétfázisú zárt palackos teszttel. Előadaptáció nem használandó. A tíznapos ablak elve nem alkalmazandó.

B.

A felületaktív anyag fizikai jellemzőitől függően megfelelően indokolt esetben az alább felsorolt módszerek egyikét lehet használni (2). Meg kell jegyezni, hogy az e módszerekben alkalmazott megfelelési kritériumot (legalább 70 %) egyenértékűnek kell tekinteni az A. pontban felsorolt módszerekben alkalmazott megfelelési kritériummal (legalább 60 %). Az alább felsorolt módszerek kiválasztásának helyénvaló voltát e rendelet 5. cikkével összhangban eseti megerősítésekkel kell meghatározni.

1.

A 67/548/EGK irányelv V.C.4-A. mellékletében szereplő módszer (Oldott szerves szén (DOC) csökkenése). Előadaptáció nem használandó. A tíznapos ablak elve nem alkalmazandó. A biológiai lebonthatóság megfelelőségi kritériuma a vizsgálatnak megfelelő mérések szerint 28 napon belül legalább 70 %.

2.

A 67/548/EGK irányelv V.C.4-B. mellékletében szereplő módszer (módosított OECD-vizsgálat – DOC-csökkenés). Előadaptáció nem használandó. A tíznapos ablak elve nem alkalmazandó. A biológiai lebonthatóság megfelelőségi kritériuma a vizsgálatnak megfelelő mérések szerint 28 napon belül legalább 70 %.

Megjegyzés: A fent említett módszerek közül azok, melyek átvétele a 67/548/EGK tanácsi irányelvből történt, megtalálhatók a »Veszélyes anyagok osztályozása, csomagolása és címkézése az Európai Unióban« című kiadvány »Vizsgálati módszerek« című 2. részében is. Európai Bizottság 1997. ISBN 92-828-0076-8.


(1)  Ezeket a vizsgálatokat tartják a felületaktív anyagokra nézve a leginkább megfelelőnek.

(2)  Előfordulhat, hogy a DOC-módszerek eredményei csak a koncentrációcsökkenést mutatják, nem pedig a teljes biológiai lebonthatóságot. Előfordulhat, hogy a manometrikus respirometria, a MITI-teszt és a kétfázisú BOI módszer egyes esetekben nem megfelelő, mivel a nagy kiindulási vizsgálati koncentrációk gátló hatásúak lehetnek.”


II. MELLÉKLET

„VII. MELLÉKLET

CÍMKÉZÉS ÉS AZ ÖSSZETEVŐKET ISMERTETŐ ADATLAP

A.   A tartalomra vonatkozó címkézés

A címkézésre vonatkozóan a következő rendelkezéseket kell alkalmazni a nagyközönség számára árusított mosó- és tisztítószerek csomagolását illetően.

A következő tömegszázalék-osztályokat

5 %-nál kevesebb,

5 % vagy ennél több, de 15 %-nál kevesebb,

15 % vagy ennél több, de 30 %-nál kevesebb,

30 % és ennél több,

kell használni az alább felsorolt alkotórészek részarányára, amennyiben azokat 0,2 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban használják fel a mosó- és tisztítószerekben:

foszfátok,

foszfonátok,

anionos felületaktív anyagok,

kationos felületaktív anyagok,

amfoter felületaktív anyagok,

nem ionos felületaktív anyagok,

oxigénalapú fehérítőszerek,

klóralapú fehérítőszerek,

EDTA és annak sói,

NTA (nitrilo-triecetsav) és annak sói,

fenolok és halogénezett fenolok,

para-diklórbenzol,

aromás szénhidrogének,

alifás szénhidrogének,

halogénezett szénhidrogének,

szappan,

zeolitok,

polikarboxilátok.

Koncentrációjuktól függetlenül fel kell sorolni az alábbi osztályokba tartozó alkotórészeket, ha azokat felhasználják a mosó- és tisztítószerben:

enzimek,

fertőtlenítőszerek,

optikai fehérítők,

illatszerek.

Az esetleg felhasznált tartósítószereket koncentrációjuktól függetlenül fel kell sorolni, a megnevezésükhöz a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelv (1) 8. cikkében megállapított közös nevezéktant használva.

Amennyiben 0,01 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban használnak fel a mosó- és tisztítószerhez olyan allergén illatanyagokat, melyek szerepelnek a 76/768/EGK irányelv III. mellékletének 1. részében felsorolt anyagok között – a Kozmetikai Termékek és Nem Élelmiszer Termékek Tudományos Bizottsága (SCCNFP) által először az SCCNFP/0017/98 számú véleményben összeállított jegyzéken szereplő allergén illatszer-összetevők felvételét célzó 2003/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (2) történt módosítás eredményeként –, akkor ezeket az említett irányelv nevezéktanát használva kell felsorolni, minden további olyan allergén illatanyaggal együtt, melyet később vesznek fel a 76/768/EGK irányelv III. mellékletének 1. részébe, az említett melléklet műszaki fejlődéshez való igazítása keretében.

Amennyiben később az SCCNFP az illatanyagokban levő allergén anyagokra kockázaton alapuló egyedi koncentrációhatárokat állapít meg, a Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésével összhangban javasolja e határértékeknek az elfogadását a fent említett 0,01 %-os határérték helyett.

A csomagoláson fel kell tüntetni annak a weboldalnak a címét, ahol a VII. melléklet D. szakaszában említett összetevőjegyzék elérhető.

Az ipari és közületi ágazatban történő felhasználásra szánt és a nagyközönség számára nem elérhető mosó- és tisztítószerekre vonatkozóan a fenti követelményeket nem kell betartani, ha műszaki adatlapok vagy biztonsági adatlapok révén, vagy ezekhez hasonló más megfelelő módon a fentiekkel egyenértékű információt szolgáltatnak.

B.   Az adagolásra vonatkozó információ feltüntetése

A 11. cikk (4) bekezdésében előírtak szerint a címkézésre vonatkozó következő rendelkezéseket kell alkalmazni a nagyközönség számára árusított mosó- és tisztítószerek csomagolására. A nagyközönség számára árusított, mosószerként történő felhasználásra szánt mosó- és tisztítószerek csomagolásán a következő információnak kell szerepelnie:

Normál mosógéptöltethez megfelelő ajánlott mennyiségek és/vagy adagolási útmutatás, milliliterben vagy grammban, lágy, közepes és kemény vízkeménységi osztályokhoz, és egy- vagy kétciklusos mosási folyamatokra vonatkozó előírásokkal.

Nagy teljesítményű mosó- és tisztítószerekhez azoknak a »normál mértékben szennyezett« textiliából álló normál mosógéptölteteknek a száma, és a kényes textiliákhoz használandó mosó- és tisztítószerek esetében azoknak az enyhén szennyezett textiliábóll álló normál mosógéptölteteknek a száma, melyeket a csomag tartalmával 2,5 millimól CaCO3/l értéknek megfelelő, közepes keménységű víz használatával ki lehet mosni.

Amennyiben a mosószerhez tartozik mérőpohár, annak befogadóképességét milliliterben vagy grammban meg kell adni, és jelöléssel kell ellátni a mosó- és tisztítószer normál mosógéptöltethez lágy, közepes és kemény vízkeménységi osztályok esetében megfelelő adagjának megadásához.

A normál mosógéptöltet a mosószerekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló, 1999. június 10-i 1999/476/EK bizottsági határozat (3) meghatározásainak megfelelően 4,5 kg száraz textilia a nagy teljesítményű mosó- és tisztítószerek, és 2,5 kg száraz textilia a kis teljesítményű mosó- és tisztítószerek esetében. A mosó- és tisztítószert általában nagy teljesítményű mosó- és tisztítószernek kell tekinteni, kivéve akkor, ha a gyártó kifejezetten utal a textiliák kíméletes kezelésére, azaz kis hőmérsékletű mosásra, kényes textiliákra és színekre.

C.   Az összetevőket ismertető adatlap

A következő rendelkezéseket kell alkalmazni a 9. cikk (3) bekezdésében említett adatlapon szereplő összetevők felsorolására.

Az adatlapon szerepel a mosó- és tisztítószer, valamint a gyártó neve.

Valamennyi összetevőt fel kell sorolni, a tömeg szerinti mennyiségnek megfelelően csökkenő sorrendben, és a felsorolást a következő tömegszázalék-osztályokra kell tovább bontani:

10 % vagy ennél több,

1 % vagy ennél több, de 10 %-nál kevesebb,

0,1 % vagy ennél több, de 1 %-nál kevesebb,

0,1 %-nál kevesebb.

A szennyeződéseket nem kell összetevőnek tekinteni.

Az »összetevő« olyan mesterséges vagy természetes eredetű kémiai anyagot jelent, amelyet szándékosan használtak fel a mosó- és tisztítószer összeállításához. E melléklet értelmében az illatszer, az illóolaj, illetve a színezék önálló összetevőnek tekintendő és a bennük lévő anyagokat nem kell felsorolni, kivéve a 76/768/EGK irányelv III. mellékletének 1. részében szereplő jegyzéken felsorolt allergén illatanyagokat, ha a mosó- vagy tisztítószerben található allergén illatanyagok összkoncentrációja meghaladja az A. szakaszban megadott határértéket.

Minden összetevőre meg kell adni a közhasználatú kémiai elnevezést vagy IUPAC (4)-nevet, továbbá – ha van – az INCI (5)-nevet, a CAS-számot, valamint az Európai gyógyszerkönyvben szereplő nevet.

D.   Az összetevők jegyzékének közzététele

A gyártók a következő információk kivételével egy weboldalon elérhetővé teszik az összetevőket ismertető, fent említett adatlapot:

Nem szükséges megadni a tömegszázalék-osztályokat.

Nem szükséges megadni a CAS-számokat.

Az összetevők megnevezését az INCI nevezéktan szerint kell megadni, vagy ha nincs INCI-név, akkor az Európai gyógyszerkönyvben szereplő nevet kell megadni. Ha az anyag nem szerepel sem az INCI-nevezéktanban, sem az Európai gyógyszerkönyvben, akkor ezek helyett a közhasználatú kémiai nevet vagy az IUPAC-nevet kell használni. Az illatszerre a »parfum« szót kell használni, a színezékre pedig a »colorant« szót. Az illatszer, az illóolaj, illetve a színezék egyetlen összetevőnek tekintendő, és a bennük lévő anyagokat nem kell felsorolni, kivéve a 76/768/EGK irányelv III. mellékletének 1. részében szereplő jegyzéken felsorolt allergén illatanyagokat, ha a mosó- vagy tisztítószerben található allergén illatanyagok összkoncentrációja meghaladja az A. szakaszban megadott határértéket.

A weboldal elérése nem korlátozható és nem köthető feltételhez, és a tartalmát folyamatosan frissíteni kell. A weboldalnak tartalmaznia kell a Bizottság Pharmacos weboldalára vagy más megfelelő weboldalra mutató hivatkozást, amelyen keresztül elérhető egy táblázat, amely megadja az INCI-megnevezések, az Európai gyógyszerkönyvben szereplő elnevezések és a CAS-számok közötti megfeleléseket.

Ezt az előírást nem kell alkalmazni azokra az ipari vagy közületi mosó- és tisztítószerekre, illetve ipari vagy közületi mosó- és tisztítószerekben használandó felületaktív anyagokra, melyekre vonatkozóan műszaki adatlap vagy biztonsági adatlap rendelkezésre áll.


(1)  HL L 262., 1976.9.27., 169. o. A legutóbb a 2005/80/EK bizottsági irányelvvel (HL L 303., 2005.11.22., 32. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 66., 2003.3.11., 26. o.

(3)  HL L 187., 1999.7.20., 52. o. A legutóbb a 2003/200/EK határozattal (HL L 76., 2003.3.22., 25. o.) módosított határozat.

(4)  Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója.

(5)  Kozmetikai összetevők nemzetközi nevezéktana.”


21.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/11


A BIZOTTSÁG 908/2006/EK RENDELETE

(2006. június 20.)

a közösségi reprezentatív sertéshúspiacok listájának megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2759/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A közösségi reprezentatív sertéshúspiacok listájának megállapításáról szóló, 1989. július 14-i 2123/89/EGK bizottsági rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

A 2759/75/EGK rendelet rendelkezik arról, hogy a hasított sertések Közösségen belüli piaci árát a reprezentatív piacokon jegyzett árak alapján kell meghatározni.

(3)

Ahhoz, hogy e rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alkalmazható legyen, a reprezentatív piacok listáját össze kell állítani. A hasított sertések árának rögzítése során közvetlenül a piacokról vagy vágóhidakról, illetve az árfolyamjegyzési központokból beszerezhető árfolyamokra kell hivatkozni, amelyek összessége alkotja egy-egy tagállam reprezentatív piacát.

(4)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések megegyeznek a Sertéshúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2759/75/EGK rendelet 4. cikke (2) bekezdése értelmében reprezentatív piacok az e rendelet I. mellékletében felsorolt piacok.

2. cikk

A 2123/89/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre a rendeletre vonatkoznának és a III. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 1. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 203., 1989.7.15., 23. o. A legutóbb az 1901/2004/EK rendelettel (HL L 328., 2004.10.30., 71. o.) módosított rendelet.

(3)  Lásd a II. mellékletet.


I. MELLÉKLET

Tagállam

Reprezentatív piac típusa

Piac/árfolyamjegyző központ

Belgium

A következő árfolyamjegyző központ

Brussel/Bruxelles

Cseh Köztársaság

A következő piac

Praha

Dánia

A következő árfolyamjegyző központ

København

Németország

A következő árfolyamjegyző központok

Kiel, Hamburg, Oldenburg, Münster, Düsseldorf, Trier, Gießen, Stuttgart, München, Bützow, Potsdam, Magdeburg, Erfurt és Dresden

Észtország

A következő árfolyamjegyző központ

Tallinn

Görögország

A következő árfolyamjegyző központok

Preveza, Chalkida, Korinthos, Agrinio, Drama, Larissa és Verria

Spanyolország

A következő árfolyamjegyző központok

Ebro, Mercolleida, Campillos, Segovia, Segura, Silleda

és a következő piaccsoportok

Murcia, Malaga, Barcelona, Huesca, Burgos, Lleida, Navarra, Pontevedra, Segovia és Ciudad Real

Franciaország

A következő árfolyamjegyző központok

Rennes, Nantes, Metz, Lyon és Toulouse

Irország

A következő piaccsoportok

Waterford és Edenderry

Olaszország

A következő piaccsoportok

Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia és Perugia

Ciprus

A következő piac

Nicosia

Lettország

A következő piac

Rīga

Litvánia

A következő árfolyamjegyző központ

Vilnius

Luxemburg

A következő piaccsoportok

Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Mersch és Wecker

Magyarország

A következő árfolyamjegyző központ

Budapest

Málta

A következő árfolyamjegyző központ

Marsa

Hollandia

A következő árfolyamjegyző központ

Zoetermeer

Ausztria

A következő árfolyamjegyző központ

Wien

Lengyelország

A következő árfolyamjegyző központ

Warszawa

Portugália

A következő piaccsoportok

Famalicão, Coimbra, Leiria, Montijo, Póvoa da Galega és Rio Maior

Szlovénia

A következő árfolyamjegyző központ

Ljubljana

Szlovákia

A következő árfolyamjegyző központ

Bratislava

Finnország

A következő árfolyamjegyző központ

Helsinki

Svédország

A következő piaccsoportok

Helsingborg, Trelleborg, Skövde, Skara, Kalmar, Uppsala, Visby és Kristianstad

Egyesült Királyság

Milton Keynes árfolyamjegyző központ a következő régiós csoportokhoz

Scotland, Northern Ireland, Northern England és Eastern England


II. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és annak módosításai

A Bizottság 2123/89/EGK rendelete

(HL L 203., 1989.7.15., 23. o.)

A Bizottság 1786/90/EGK rendelete

(HL L 163., 1990.6.29., 54. o.)

A Bizottság 3787/90/EGK rendelete

(HL L 364., 1990.12.28., 26. o.)

A Bizottság 3236/94/EK rendelete

(HL L 338., 1994.12.28., 18. o.)

A Bizottság 1448/95/EK rendelete

(HL L 143., 1995.6.27., 47. o.)

A Bizottság 426/96/EK rendelete

(HL L 60., 1996.3.9., 3. o.)

A Bizottság 532/96/EK rendelete

(HL L 78., 1996.3.28., 14. o.)

A Bizottság 1258/98/EK rendelete

(HL L 178., 1998.6.23., 5. o.)

A Bizottság 2712/2000/EK rendelete

(HL L 313., 2000.12.13., 4. o.)

A Bizottság 1901/2004/EK rendelete

(HL L 328., 2004.10.30., 71. o.)


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

2123/89/EGK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

Melléklet

I. melléklet

II. melléklet

III. melléklet


21.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/14


A BIZOTTSÁG 909/2006/EK RENDELETE

(2006. június 20.)

a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről szóló 138/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. mellékletének módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről szóló, 2003. december 5-i 138/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A közösségi mezőgazdasági számlarendszerről szóló 138/2004/EK rendelet I. és II. melléklete meghatározza a mezőgazdasági számlarendszerre vonatkozó módszertant és adatszolgáltatási programot a Közösségben (EAA-ban). Az európai számlarendszerben (ESA 95) beállt, a pénzközvetítői szolgáltatás közvetett módon mért díját (FISIM) érintő változások következtében az EAA-módszertant oly módon kell aktualizálni, hogy az továbbra is összhangban legyen az ESA-val, a nemzeti számlák központi keretrendszerével.

(2)

A 138/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 72/279/EGK tanácsi határozattal (2) létrehozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 138/2004/EK rendelet I. melléklete az e rendelet I. mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

A 138/2004/EK rendelet II. melléklete az e rendelet II. mellékletében foglaltak szerint módosul.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 20-án.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 33., 2004.2.5., 1. o. A legutóbb a 306/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 52., 2005.2.25., 9. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 179., 1972.8.7., 1. o.


I. MELLÉKLET

A 138/2004/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 2.096. bekezdést el kell hagyni.

2.

A 2.107. bekezdés után a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„j)   Pénzközvetítői szolgáltatás közvetett módon mért díja (FISIM)

2.107.1.

Az ESA 95 megállapodás értelmében a mezőgazdasági nemzetgazdasági iparág által felhasznált FISIM-értéket a mezőgazdasági ágazat folyó termelőfelhasználásaként kell elszámolni (vö. ESA 95, I. melléklet).”

3.

A 2.108. bekezdés címének helyébe a következő szöveg lép:

„k)   Egyéb áruk és szolgáltatások”.

4.

A 2.108. bekezdés i) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„i)

A számlázott banki díjak (de a bankkölcsönök kamata nem tartozik ide)”.

5.

A 3.079. bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„3.079.

Mivel a pénzügyi közvetítői szolgáltatások értékét különböző ügyfelek számára utalják ki, a pénzügyi közvetítők által teljesített vagy kapott tényleges kamatkifizetéseket korrigálni kell a pénzügyi közvetítők által felszámított implicit szolgáltatási díjat tartalmazó kamatrés kiküszöbölése érdekében. E költségek becsült értékét le kell vonni a pénzügyi közvetítőktől hitelt felvevők által fizetett kamatból, és hozzá kell adni a számlatulajdonosok kamatbevételeihez. A költségeket a pénzügyi közvetítők által az ügyfeleik számára nyújtott szolgáltatások díjazásának, és nem kamatfizetésnek kell tekinteni (vö. 2.107. bekezdés és a 2.108. bekezdés i) pontja; ESA 95, I. függelék, 4.51).”


II. MELLÉKLET

A 138/2004/EK rendelet II. mellékletében a 19.10. kategória (Egyéb áruk és szolgáltatások) helyébe a következő kategóriák lépnek:

Kategória

Változók jegyzéke

n. referenciaévre vonatkozó adatszolgáltatás

n. év

november

(becslések)

n + 1. év

január

(becslések)

n + 1. év

szeptember

„19.10

Pénzközvetítői szolgáltatás közvetett módon mért díja (FISIM)

X

X

X

19.11

Egyéb áruk és szolgáltatások

X

X

X”


21.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/16


A BIZOTTSÁG 910/2006/EK RENDELETE

(2006. június 20.)

a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 14-i 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: az alaprendelet) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

A Bizottság elfogadta a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról szóló, 2006. március 22-i 474/2006/EK bizottsági rendeletet (2).

(2)

Az alaprendelet 4. cikkének (2) bekezdésével és a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listája végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. március 22-i 473/2006/EK rendelet (3) 2. cikkével összhangban bizonyos tagállamok további, a területükön tilalom alá tartozó légi fuvarozókról, illetve a tilalmakhoz vezető okokról és egyéb vonatkozó információkról tájékoztatták a Bizottságot.

(3)

Az alaprendelet 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban bizonyos tagállamok a közösségi lista frissítésének összefüggésében fontos információkról tájékoztatták a Bizottságot. Ennek alapján a Bizottságnak saját kezdeményezésére vagy a tagállamok kérésére döntést kell hoznia a közösségi lista frissítéséről.

(4)

Az alaprendelet 7. cikkével és a 473/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban a Bizottság közvetlenül – vagy ha ez nem bizonyult lehetségesnek, a szabályozási felügyeletükért felelős hatóságokon keresztül – értesítette az összes érintett légi fuvarozót, megjelölve azon legfőbb tényeket és megfontolásokat, amelyek a rájuk vonatkozó Közösségen belüli működési tilalom alkalmazásáról szóló döntés alapjául szolgálnak.

(5)

Az alaprendelet 7. cikkével és a 473/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban a Bizottság lehetőséget biztosított az érintett légi fuvarozóknak, hogy betekintést nyerjenek a tagállamok által átadott dokumentációkba, hogy írásos megjegyzéseket nyújtsanak be, és hogy tíz munkanapon belül szóbeli beszámolót tartsanak a Bizottság és a repülésbiztonsági bizottság (4) számára.

(6)

A 473/2006/EK rendelet 3. cikkével összhangban a Bizottság és különleges esetekben bizonyos tagállamok megbeszélést folytattak az érintett légi fuvarozók szabályozási felügyeletéért felelős illetékes hatóságokkal.

(7)

A Buraq Air bizonyítékot nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a 474/2006/EK rendelet B. mellékletébe sorolására alapot nyújtó árufuvarozói működése befejeződött.

(8)

A Buraq Air szabályozási felügyeletéért felelős líbiai hatóságok garantálták, hogy a Buraq Air működése megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

(9)

Ezért a közös követelmények alapján és a tényleges megfelelés megfelelő földi ellenőrzéseken keresztüli megvizsgálásának sérelme nélkül megállapításra került, hogy a Buraq Air számára engedélyezhető a Közösségen belüli működés, tehát el kell távolítani a B. mellékletből.

(10)

Az ICAO kódnyilvántartásának legutóbbi változata olyan, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Egyenlítői-Guinea, Libéria, Sierra Leone és Szváziföld szabályozási felügyeletért felelős hatóságai által engedélyezett légi fuvarozókra utal, amelyek nem szerepelnek egyenként a közösségi listán.

(11)

Az e légi fuvarozók szabályozási felügyeletéért felelős kongói demokratikus köztársasági, libériai, Sierra Leone-i és szváziföldi hatóságok a Bizottság kérését követően nem nyújtottak be arra vonatkozó bizonyítékot, hogy e fuvarozók beszüntették volna tevékenységüket.

(12)

Az egyenlítői-guineai hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy a megfelelő biztonsági követelményeknek nem megfelelő légi fuvarozók működési engedélyeinek bevonása gyorsan halad. Ugyanakkor az egyenlítői-guineai hatóságoknak kiegészítő technikai eszközöket kell biztosítaniuk annak érdekében, hogy a Közösség e légitársaságokat eltávolíthassa az A. mellékletből.

(13)

Egyenlítői-Guinea hatóságai arról is tájékoztatták a Bizottságot, hogy javításra irányuló cselekvési tervet dolgoztak ki annak érdekében, hogy a Chicagói Egyezmény alapján rájuk vonatkozó kötelezettségeikkel összhangban alkalmazzák és végrehajtsák a vonatkozó biztonsági előírásokat, és megfelelő biztonsági felülvizsgálatnak vethessék alá az Egyenlítői-Guineában engedélyezett fuvarozókat. Ugyanakkor Egyenlítői-Guinea hatóságai jelezték, hogy a javításra irányuló cselekvési terv végrehajtásához több időre van szükségük.

(14)

Ezért az átláthatóság és az egységesség érdekében minden, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Egyenlítői-Guineában, Libériában, Sierra Leone-ban és Szváziföldön engedélyezett és az ICAO kódnyilvántartásába bejegyzett légi fuvarozót az A. mellékletbe kell sorolni.

(15)

Komoly biztonsági hiányosságok igazolt bizonyítékai állnak rendelkezésre a Szudánban engedélyezett Air West Co. Ltd. légi fuvarozó bizonyos tevékenységei tekintetében. A hiányosságokat Németország a SAFA-program alapján végzett földi ellenőrzései során azonosította (5).

(16)

Az Air West Co. Ltd-nek a németországi polgári légiközlekedési hatóság vizsgálatára adott válasza szerint cselekvési terv jött létre a földi ellenőrzés során azonosított biztonsági hiányosságok orvoslására. Ugyanakkor továbbra sem állnak rendelkezésre bizonyítékok az azon tevékenységekre vonatkozó megfelelő cselekvési terv végrehajtására, amelyek kapcsán a biztonsági hiányosságokat megállapították.

(17)

Az Air West Co. Ltd. szabályozási felügyeletéért felelős szudáni hatóságok nem nyújtottak be elegendő információt az Air West Co. e tevékenységeinek biztonságát illetően, amikor kétségek merültek fel Németország és a Bizottság részéről.

(18)

Németország nemrégiben végzett vizsgálata az Il–76-os légi jármű (lajstromjel: ST-EWX) tekintetében nem eredményezett jelentős ténymegállapításokat (6).

(19)

Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy az Air West Co. Ltd. az Il–76-os légi jármű (lajstromjel: ST-EWX) által biztosított járatok kivételével nem felel meg a vonatkozó biztonsági előírásoknak, így minden más tevékenységét illetően a B. mellékletbe sorolandó.

(20)

Igazolt bizonyítékok állnak rendelkezésre a Chicagói Egyezmény alapján létrejött különleges biztonsági követelményeknek való meg nem felelést illetően. A hiányosságokat Franciaország a SAFA-program alapján végzett földi ellenőrzései (7) során azonosította.

(21)

A Blue Wing Airlines a tevékenysége biztonsági kérdéseire irányuló vizsgálat során nem válaszolt megfelelően a franciaországi polgári légiközlekedési hatóságnak és a Bizottságnak.

(22)

Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy a Blue Wing Airlines nem felel meg a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

(23)

Miközben a Sky Gate International Aviation működési engedélyét a Kirgiz Köztársaság bocsátotta ki, bizonyítékok állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a légitársaság elsődleges üzleti tevékenységének helye a Chicagói Egyezmény 6. mellékletében foglalt követelmények és a kirgiz polgári légiközlekedési hatóság által megjelölt tevékenységi hely ellenére nem Kirgizisztánban található.

(24)

A Sky Gate International Aviation nem válaszolt megfelelően az elsődleges üzleti tevékenységének helyére vonatkozóan az Egyesült Királyság polgári légiközlekedési hatósága és a Bizottság által folytatott vizsgálat során.

(25)

A Sky Gate International szabályozási felügyeletéért felelős kirgiz köztársasági hatóságok nem nyújtottak be bizonyítékot arról, hogy képesek a fuvarozó biztonsági felügyeleti tevékenységének elvégzésére.

(26)

Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy a Sky Gate International Aviation nem felel meg a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

(27)

Miközben a Star Jet működési engedélyét a Kirgiz Köztársaság bocsátotta ki, bizonyítékok állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a légitársaság elsődleges üzleti tevékenységének helye a Chicagói Egyezmény 6. mellékletében foglalt követelmények ellenére nem Kirgizisztánban található.

(28)

A Star Jet három olyan Lockheed L–1011-es Tristar légi járművet üzemeltet, amelyek gyártási száma megegyezik a szabályozási felügyeletért felelős Sierra Leone-i hatóságok által engedélyezett, a Star Air által üzemeltetett és a Közösségben tilalom tárgyát képező három légi jármű gyártási számával.

(29)

A Star Jet nem válaszolt megfelelően az elsődleges üzleti tevékenységének helyére vonatkozóan az Egyesült Királyság polgári légiközlekedési hatósága és a Bizottság által folytatott vizsgálat során.

(30)

A Star Jet szabályozási felügyeletéért felelős kirgiz köztársasági hatóságok nem nyújtottak be bizonyítékot arról, hogy képesek a fuvarozó biztonsági felülvizsgálati tevékenységének elvégzésére.

(31)

Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy a Star Jet nem felel meg a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

(32)

A GST Aero Air Company szabályozási felügyeletéért felelős kazahsztáni hatóságok érvényes légialkalmassági engedéllyel rendelkező és a szükséges biztonsági berendezésekkel felszerelt három légi járművet tartalmazó listát nyújtott be Olaszország részére. Ezenkívül értesítették Olaszországot, hogy javításra irányuló cselekvési tervet dolgoztak ki az Olaszország által a GST Aero Companyn végzett földi ellenőrzések során megállapított biztonsági hiányosságok orvoslására (8).

(33)

Ugyanakkor továbbra sem állnak rendelkezésre bizonyítékok azzal kapcsolatban, hogy megfelelő cselekvési tervet hajtanak végre azon hiányosságok vonatkozásában, amelyeket a GST Aero Air Company működési eljárásai során megállapítottak.

(34)

Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy a GST Aero Air Company nem felel meg a vonatkozó biztonsági előírásoknak, így azt továbbra is az A. mellékletbe kell sorolni.

(35)

Mint azt a 474/2006/EK rendelet 99. preambulumbekezdése vázolja, az Air Mauritanie szabályozási felügyeletéért felelős mauritániai hatóságoknak és a felelősségi körükbe tartozó vállalkozásoknak 2006. május 23-a előtt értékelést kellett volna készíteniük. Értékelési látogatás keretében 2006. május 22-én európai szakértők egy csoportja utazott Mauritániába. Jelentésük azt bizonyítja, hogy az alaprendelet mellékletében található közös kritériumok nem teljesülnek. Ezért az Air Mauritanie-t a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légitársaságok listájába kell sorolni.

(36)

Mauritánia polgári légiközlekedési ágazata jelentős változásokon ment keresztül, különösen egy sor új polgári légiközlekedési jogszabály elfogadásának köszönhetően. 2007 első felében további értékelést kell elvégezni az új jogszabályok, követelmények és eljárások végrehajtása tekintetében.

(37)

A Bizottsághoz mindeddig és az általa küldött kifejezett kérések ellenére nem érkezett bizonyíték megfelelő orvosló intézkedés teljes körű végrehajtására a 2006. március 24-én felállított listán szereplő más légi fuvarozók vagy e fuvarozók szabályozási felügyeletéért felelős hatóságok részéről. Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy e légi fuvarozók továbbra is működési tilalom tárgyát képezik.

(38)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a repülésbiztonsági bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 474/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A. melléklete helyébe e rendelet A. melléklete lép.

2.

B. melléklete helyébe e rendelet B. melléklete lép.

2. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 20-án.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 344., 2005.12.27., 15. o.

(2)  HL L 84., 2006.3.23., 14. o.

(3)  HL L 84., 2006.3.23., 8. o.

(4)  A bizottságot a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló, 1991. december 16-i 3922/91/EGK tanácsi rendelet (HL L 373., 1991.12.31., 4. o.) 12. cikke hozta létre.

(5)  LBA/D-2006-94, LBA/D-2006-97.

(6)  LBA-D-2006-294.

(7)  0367-06-DAC AG.

(8)  ENAC-IT-2005-166, ENAC-IT-2005-370.


A. MELLÉKLET

AZON LÉGI FUVAROZÓK LISTÁJA, AMELYEK TELJES MŰKÖDÉSE TILALOM TÁRGYÁT KÉPEZI A KÖZÖSSÉGEN BELÜL (1)

A légi fuvarozó jogalanyának az AOC-ban feltüntetett megnevezése (és kereskedelmi neve, amennyiben különbözik)

Működési engedély (AOC) száma vagy üzemeltetési engedély száma

ICAO-kód szerinti meghatározás

Az üzemeltető állama

Air Koryo

Ismeretlen

KOR

Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KDN)

Air Service Comores

Ismeretlen

Ismeretlen

Comore-szigetek

Ariana Afghan Airlines (2)

009

AFG

Afganisztán

BGB Air

AK-0194-04

POI

Kazahsztán

Blue Wing Airlines

SRSH-01/2002

BWI

Surinam

GST Aero Air Company

AK-020304

BMK

Kazahsztán

Phoenix Aviation

02

PHG

Kirgizisztán

Phuket Airlines

07/2544

VAP

Thaiföld

Reem Air

07

REK

Kirgizisztán

Silverback Cargo Freighters

Ismeretlen

VRB

Ruanda

Sky Gate International Aviation

14

SGD

Kirgizisztán

Star Jet

30

SJB

Kirgizisztán

A Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve

 

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Africa One

409/CAB/MIN/TC/017/2005

CFR

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AFRICAN BUSINESS AND TRANSPORTATIONS

Ismeretlen

ABB

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AFRICAN COMPANY AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/017/2005

FPY

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIGLE AVIATION

Minisztériumi engedélyezés

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR BOYOMA

Minisztériumi engedélyezés

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR CHARTER SERVICES (ACS)

Ismeretlen

CHR

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/010/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR PLAN INTERNATIONAL

Ismeretlen

APV

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR TRANSPORT SERVICE

Ismeretlen

ATS

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR TROPIQUES SPRL

409/CAB/MIN/TC/007/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

ATO — Air Transport Office

Ismeretlen

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/038/2005

BUL

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BUSINESS AVIATION SPRL

409/CAB/MIN/TC/012/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BUTEMBO AIRLINES

Minisztériumi engedélyezés

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

CAA — Compagnie Africaine d’Aviation

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/032/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

CENTRAL AIR EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/011/2005

CAX

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

CHC STELAVIA

Minisztériumi engedélyezés

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

COMAIR

Minisztériumi engedélyezés

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

CONGO AIR

Ismeretlen

CAK

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

C0-ZA AIRWAYS

Minisztériumi engedélyezés

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

DAHLA AIRLINES

Ismeretlen

DHA

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

DAS AIRLINES

Ismeretlen

RKC

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

DOREN AIRCARGO

409/CAB/MIN/TC/0168/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

ENTERPRISE WORLD AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/031/2005

EWS

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

ESPACE AVIATION SERVICES

Ismeretlen

EPC

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/014/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/MNL/CM/014/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

FUNTSHI AVIATION SERVICE

Ismeretlen

FUN

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GALAXY CORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0002/MNL/CM/014/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0403/TW/TK/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GLOBAL AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/029/2005

BSP

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GOMA EXPRESS

Minisztériumi engedélyezés

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

Minisztériumi engedélyezés

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

ITAB — International Trans Air Business

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Jetair — Jet Aero Services, SPRL

Ismeretlen

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

KINSHASA AIRWAYS, SPRL

Ismeretlen

KNS

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

KIVU AIR

Minisztériumi engedélyezés

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

LAC — Lignes Aériennes Congolaises

Ismeretlen

LCG

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/013/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/008/2005

MLC

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

MANGO MAT

Minisztériumi engedélyezés

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

OKAPI AIRWAYS

Ismeretlen

OKP

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

RWABIKA „BUSHI EXPRESS”

Ismeretlen

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SAFARI LOGISTICS

409/CAB/MIN/TC/0760/V/KK/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SCIBE AIRLIFT

Ismeretlen

SBZ

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SHABAIR

Ismeretlen

SHB

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/VC-MIN/TC/0405/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

THOM’S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0033/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TRACEP

Ismeretlen

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TC/035/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TRANSPORTS AERIENNES CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TRANS SERVICE AIRLIFT

Ismeretlen

TSR

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

UHURU AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/039/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

WALTAIR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/036/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

WIMBI DIRI AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/005/2005

WDA

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

ZAIRE AERO SERVICE

Ismeretlen

ZAI

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Egyenlítői-Guinea szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve

 

 

Egyenlítői-Guinea

AIR BAS

Ismeretlen

RBS

Egyenlítői-Guinea

Air Consul SA

Ismeretlen

RCS

Egyenlítői-Guinea

AIR MAKEN

Ismeretlen

AKE

Egyenlítői-Guinea

AIR SERVICES GUINEA ECUATORIAL

Ismeretlen

SVG

Egyenlítői-Guinea

AVIAGE

Ismeretlen

VGG

Egyenlítői-Guinea

Avirex Guinee Equatoriale

Ismeretlen

AXG

Egyenlítői-Guinea

CARGO PLUS AVIATION

Ismeretlen

CGP

Egyenlítői-Guinea

CESS

Ismeretlen

CSS

Egyenlítői-Guinea

CET AVIATION

Ismeretlen

CVN

Egyenlítői-Guinea

COAGE — Compagnie Aeree de Guinee Equatorial

Ismeretlen

COG

Egyenlítői-Guinea

COMPANIA AEREA LINEAS ECUATOGUINEANAS DE AVIACION SA (LEASA)

Ismeretlen

LAS

Egyenlítői-Guinea

DUCOR WORLD AIRLINES

Ismeretlen

DWA

Egyenlítői-Guinea

Ecuato Guineana de Aviacion

Ismeretlen

ECV

Egyenlítői-Guinea

ECUATORIAL EXPRESS AIRLINES

Ismeretlen

EEB

Egyenlítői-Guinea

Ecuatorial Cargo

Ismeretlen

EQC

Egyenlítői-Guinea

EQUATAIR

Ismeretlen

EQR

Egyenlítői-Guinea

EQUATORIAL AIRLINES, SA

Ismeretlen

EQT

Egyenlítői-Guinea

EUROGUINEANA DE AVIACION

Ismeretlen

EUG

Egyenlítői-Guinea

FEDERAL AIR GE AIRLINES

Ismeretlen

FGE

Egyenlítői-Guinea

GEASA — Guinea Ecuatorial Airlines SA

Ismeretlen

GEA

Egyenlítői-Guinea

GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos

Ismeretlen

GET

Egyenlítői-Guinea

GUINEA CARGO

Ismeretlen

GNC

Egyenlítői-Guinea

Jetline Inc.

Ismeretlen

JLE

Egyenlítői-Guinea

KNG Transavia Cargo

Ismeretlen

VCG

Egyenlítői-Guinea

LITORAL AIRLINES, COMPANIA, (COLAIR)

Ismeretlen

CLO

Egyenlítői-Guinea

LOTUS INTERNATIONAL AIR

Ismeretlen

LUS

Egyenlítői-Guinea

NAGESA, COMPANIA AEREA

Ismeretlen

NGS

Egyenlítői-Guinea

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

Ismeretlen

ONM

Egyenlítői-Guinea

PROMPT AIR GE SA

Ismeretlen

POM

Egyenlítői-Guinea

SKIMASTER GUINEA ECUATORIAL

Ismeretlen

KIM

Egyenlítői-Guinea

Skymasters

Ismeretlen

SYM

Egyenlítői-Guinea

SOUTHERN GATEWAY

Ismeretlen

SGE

Egyenlítői-Guinea

SPACE CARGO INC.

Ismeretlen

SGO

Egyenlítői-Guinea

TRANS AFRICA AIRWAYS GESA

Ismeretlen

TFR

Egyenlítői-Guinea

UNIFLY

Ismeretlen

UFL

Egyenlítői-Guinea

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

Ismeretlen

UTG

Egyenlítői-Guinea

VICTORIA AIR

Ismeretlen

VIT

Egyenlítői-Guinea

Libéria szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve

 

Libéria

AIR CARGO PLUS

Ismeretlen

ACH

Libéria

AIR CESS (Libéria), INC.

Ismeretlen

ACS

Libéria

AIR Libéria

Ismeretlen

ALI

Libéria

ATLANTIC AVIATION SERVICES

Ismeretlen

AAN

Libéria

BRIDGE AIRLINES

Ismeretlen

BGE

Libéria

EXCEL AIR SERVICES, INC.

Ismeretlen

EXI

Libéria

INTERNATIONAL AIR SERVICES

Ismeretlen

IAX

Libéria

JET CARGO-Libéria

Ismeretlen

JCL

Libéria

Libéria AIRWAYS, INC.

Ismeretlen

LBA

Libéria

LibériaN WORLD AIRLINES INC.

Ismeretlen

LWA

Libéria

LONESTAR AIRWAYS

Ismeretlen

LOA

Libéria

MIDAIR LIMITED INC.

Ismeretlen

MLR

Libéria

OCCIDENTAL AIRLINES

Ismeretlen

OCC

Libéria

OCCIDENTAL AIRLINES (Libéria) INC.

Ismeretlen

OCT

Libéria

SANTA CRUISE IMPERIAL AIRLINES

Ismeretlen

SNZ

Libéria

SATGUR AIR TRANSPORT, CORP.

Ismeretlen

TGR

Libéria

SIMON AIR

Ismeretlen

SIQ

Libéria

SOSOLISO AIRLINES

Ismeretlen

SSA

Libéria

TRANS-AFRICAN AIRWAYS INC.

Ismeretlen

TSF

Libéria

TRANSWAY AIR SERVICES, INC.

Ismeretlen

TAW

Libéria

UNITED AFRICA AIRLINE (Libéria), INC.

Ismeretlen

UFR

Libéria

WEASUA AIR TRANSPORT, CO. LTD

Ismeretlen

WTC

Libéria

Sierra Leone szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve

Sierra Leone

AEROLIFT, CO. LTD

Ismeretlen

LFT

Sierra Leone

AFRIK AIR LINKS

Ismeretlen

AFK

Sierra Leone

AIR LEONE, LTD

Ismeretlen

RLL

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Ismeretlen

RUM

Sierra Leone

AIR SALONE, LTD

Ismeretlen

RNE

Sierra Leone

AIR SULTAN LIMITED

Ismeretlen

SSL

Sierra Leone

AIR UNIVERSAL, LTD

00007

UVS

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Ismeretlen

BVU

Sierra Leone

CENTRAL AIRWAYS LIMITED

Ismeretlen

CNY

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Ismeretlen

DTY

Sierra Leone

FIRST LINE AIR (SL), LTD

Ismeretlen

FIR

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Ismeretlen

Ismeretlen

Sierra Leone

INTER TROPIC AIRLINES (SL) LTD

Ismeretlen

NTT

Sierra Leone

MOUNTAIN AIR COMPANY LTD

Ismeretlen

MTC

Sierra Leone

ORANGE AIR SERVICES LIMITED

Ismeretlen

ORD

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Ismeretlen

ORJ

Sierra Leone

PAN AFRICAN AIR SERVICES LIMITED

Ismeretlen

PFN

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Ismeretlen

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Ismeretlen

SVT

Sierra Leone

SIERRA NATIONAL AIRLINES

Ismeretlen

SLA

Sierra Leone

SKY AVIATION LTD

Ismeretlen

SSY

Sierra Leone

STAR AIR, LTD

Ismeretlen

SIM

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Ismeretlen

Ismeretlen

Sierra Leone

TRANSPORT AFRICA LIMITED

Ismeretlen

TLF

Sierra Leone

TRANS ATLANTIC AIRLINES LTD

Ismeretlen

TLL

Rwanda

WEST COAST AIRWAYS LTD

Ismeretlen

WCA

Sierra Leone

Szváziföld szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve

Szváziföld

AERO AFRICA (PTY) LTD

Ismeretlen

RFC

Szváziföld

AFRICAN INTERNATIONAL AIRWAYS, (PTY) LTD

Ismeretlen

Ismeretlen

Szváziföld

AIRLINK Szváziföld, LTD

Ismeretlen

SZL

Szváziföld

AIR SWAZI CARGO (PTY) LTD

Ismeretlen

CWS

Szváziföld

EAST WESTERN AIRWAYS (PTY) LTD

Ismeretlen

Ismeretlen

Szváziföld

GALAXY AVION (PTY) LTD

Ismeretlen

Ismeretlen

Szváziföld

INTERFLIGHT (PTY) LTD

Ismeretlen

JMV

Szváziföld

JET AFRICA Szváziföld

Ismeretlen

OSW

Szváziföld

NORTHEAST AIRLINES, (PTY) LTD

Ismeretlen

NEY

Szváziföld

OCEAN AIR (PTY) LTD

Ismeretlen

JFZ

Szváziföld

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Ismeretlen

RSN

Szváziföld

SCAN AIR CHARTER, LTD

Ismeretlen

Ismeretlen

Szváziföld

SKYGATE INTERNATIONAL (PTY) LTD

Ismeretlen

SGJ

Szváziföld

SWAZI AIR CHARTER (PTY) LTD

Ismeretlen

HWK

Szváziföld

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Ismeretlen

SWX

Szváziföld

VOLGA ATLANTIC AIRLINES

Ismeretlen

VAA

Szváziföld


(1)  Az A. mellékletben található légi fuvarozók számára a biztonság veszélyeztetése nélkül engedélyezhető a forgalmi jogaik gyakorlása, amennyiben egy, a működési tilalom tárgyát nem képező légi fuvarozó járművét annak teljes személyzetével együtt használják, feltéve hogy annak kapcsolódó biztonsági előírásai megfelelőek.

(2)  Az Ariana Afghan Airlinesra vonatkozó működési tilalom a légi fuvarozó minden légi járművére vonatkozik, a következő kivételével: A310, lajstromjel: F-GYYY.


B. MELLÉKLET

AZON LÉGI FUVAROZÓK JEGYZÉKE, AMELYEK MŰKÖDÉSE MŰKÖDÉSI KORLÁTOZÁS TÁRGYÁT KÉPEZI A KÖZÖSSÉGEN BELÜL (1)

A légi fuvarozó jogalanyának az AOC-ban feltüntetett megnevezése (és kereskedelmi neve, amennyiben különbözik)

Működési engedély (AOC) száma

ICAO-kód szerinti meghatározás

Az üzemeltető állama

Légi jármű típusa

Lajstromjel(ek) és, ha hozzáférhető, gyártási szám(ok)

Nyilvántartó állam

Air Bangladesh

17

BGD

Banglades

B–747-269B

S2-ADT

Banglades

Air West Co. Ltd

004/A

AWZ

Szudán

Teljes flotta, kivéve: Il–76

Teljes flotta, kivéve: ST-EWX (gy. sz.: 1013409282)

Szudán

Hewa Bora Airways (HBA) (2)

416/dac/tc/sec/087/2005

ALX

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Teljes flotta, kivéve: L–101

Teljes flotta, kivéve: 9Q-CHC (gy. sz.: 193H-1209)

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)


(1)  A B. mellékletben található légi fuvarozók számára a biztonság veszélyeztetése nélkül engedélyezhető forgalmi jogaik gyakorlása, amennyiben egy, működési tilalom tárgyát nem képező légi fuvarozó járművét annak teljes személyzetével együtt használják, feltéve hogy annak kapcsolódó biztonsági előírásai megfelelőek.

(2)  A Hewa Bora Airways működése az Európai Közösségen belül kizárólag a jelenlegi tevékenységeivel kapcsolatosan említett adott légi jármű használatával engedélyezett.


21.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/28


A BIZOTTSÁG 911/2006/EK RENDELETE

(2006. június 20.)

a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) országokból származó mezőgazdasági termékekre és a feldolgozásukkal nyert árukra alkalmazandó szabályokról, valamint az 1706/98/EK rendelet (2) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. december 10-i 2286/2002/EK tanácsi rendeletre,

tekintettel az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) országokból származó mezőgazdasági termékekre és a feldolgozásukkal nyert árukra alkalmazandó szabályokról, valamint a 2286/2002/EK tanácsi rendeletnek a marhahúságazatban való alkalmazási szabályait megállapító, 2003. december 19-i 2247/2003/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

A 2247/2003/EK rendelet 1. cikke lehetővé teszi behozatali engedélyek kiadását a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre. Ugyanakkor a behozatal nem haladhatja meg az exportáló harmadik országokra meghatározott mennyiségi korlátokat.

(2)

A 2006. június 1. és 10. között beadott behozatali engedély iránti kérelmek, a 2247/2003/EK rendelet értelmében kicsontozott húsban kifejezve, a Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékek esetében nem haladják meg az ezen államok viszonylatában rendelkezésre álló mennyiségeket. Erre tekintettel a behozatali engedélyek kiadhatók a kért mennyiségekre.

(3)

Rögzítendők azok a mennyiségek, amelyekre 2006. július 1-jétől az engedélyeket kérelmezni lehet, 52 100 t összmennyiségen belül.

(4)

Kívánatos emlékeztetni arra, hogy ez a rendelet nem érinti az egészségügyi és állat-egészségügyi ellenőrzések szarvasmarha-, juh-, kecske- és sertésfélék, valamint friss hús és húsalapú termékek harmadik országokból történő importja esetén felmerülő problémáiról szóló, 1972. december 12-i 72/462/EGK tanácsi irányelv (4) alkalmazását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az alábbi tagállamok bocsátanak ki 2006. június 21-én behozatali engedélyeket egyes afrikai, karibi és csendes-óceáni országokból származó, kicsontozott húsban kifejezett, a marhahúságazathoz tartozó termékek vonatkozásában, az alábbi mennyiségekre és származási országokra:

 

Németország:

120 t Botswanából származó termék,

450 t Namíbiából származó termék,

 

Egyesült Királyság:

422 t Namíbiából származó termék.

2. cikk

Az engedély iránti kérelmek, a 2247/2003/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében, 2006. július hónap első tíz napja folyamán nyújthatók be a következő kicsontozottmarhahús-mennyiségekre:

Botswana:

17 609 t,

Kenya:

142 t,

Madagaszkár:

7 579 t,

Szváziföld:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namíbia:

9 807 t.

3. cikk

Ez a rendelet 2006. június 21-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 20-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1899/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 328., 2004.10.30., 67. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 348., 2002.12.21., 5. o.

(3)  HL L 333., 2003.12.20., 37. o. A legutóbb az 1118/2004/EK rendelettel (HL L 217., 2004.6.17., 10. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 302., 1972.12.31., 28. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.


21.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/30


A BIZOTTSÁG 912/2006/EK RENDELETE

(2006. június 20.)

a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése alapján folytatott tárgyalások eredményeként összeállított CXL. jegyzékben meghatározott engedmények végrehajtásáról szóló, 1996. június 18-i 1095/96/EK tanácsi rendeletre (2),

tekintettel a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások keretében történő nádcukor-behozatalra vonatkozó részletes alkalmazási szabályok 2003/2004., 2004/2005. és 2005/2006. gazdasági évre való megállapításáról, valamint az 1464/95/EK és a 779/96/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. június 30-i 1159/2003/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikk (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1159/2003/EK rendelet 9. cikke rendelkezik az 1701 KN-kódú, fehércukor-egyenértékben kifejezett termékek nulla százalékos vámtételű szállítási kötelezettségeinek megállapításáról szóló szabályokról az AKCS-jegyzőkönyvet és az indiai megállapodást aláíró országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(2)

Az 1159/2003/EK rendelet 16. cikke rendelkezik az 1701 11 10 KN-kódú, fehércukor-egyenértékben kifejezett termékek nulla százalékos vámtételű vámkontingenseinek megállapításáról szóló szabályokról az AKCS-jegyzőkönyvet és az indiai megállapodást aláíró országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(3)

Az 1159/2003/EK rendelet 22. cikke tonnánként 98 euro vámtételű vámkontingenst nyit meg az 1701 11 10 KN-kódú termékekre a Brazíliából, Kubából és egyéb harmadik országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(4)

A 2006 június 12-től16-ig tartó hét folyamán az 1159/2003/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően behozatali engedélyek kiállítása iránti kérelmeket nyújtottak be az illetékes hatóságokhoz az 1159/2003/EK rendelet 9. cikke értelmében az AKCS-India preferenciális cukorra az egyes érintett országokra vonatkozóan megállapított szállítási kötelezettséget meghaladó összmennyiségre.

(5)

Az adott körülmények között a Bizottságnak csökkentési együtthatót kell megállapítania, ami lehetővé teszi az engedélyek kiállítását a rendelkezésre álló mennyiség arányában, és jeleznie kell, ha a kérdéses határértéket elérték,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2006 június 12-től16-ig tartó héten az 1159/2003/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése értelmében behozatali engedély iránt benyújtott kérelmeket illetően az engedélyek az ezen rendelet mellékletében megjelölt mennyiségi határokon belül kerülnek kiállításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. június 22-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 20-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 987/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 167., 2005.6.29., 12. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 146., 1996.6.20., 1. o.

(3)  HL L 162., 2003.7.1., 25. o. A legutóbb az 568/2005/EK rendelettel (HL L 97., 2005.4.15., 9. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Preferenciális cukor AKCS–INDIA

1159/2003/EK rendelet II. cím

2005/2006-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2006.6.12.–16. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

Barbados

100

 

Belize

100

elérte

Kongó

100

 

Fidzsi

100

elérte

Guyana

100

elérte

India

0

elérte

Elefántcsontpart

100

 

Jamaika

100

elérte

Kenya

99,6083

elérte

Madagaszkár

100

 

Malawi

100

 

Mauritius

93,6575

elérte

Mozambik

100

elérte

Saint Kitts és Nevis

0

elérte

Szváziföld

100

elérte

Tanzánia

100

 

Trinidad és Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

elérte


2006/2007-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2006.6.12.–16. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongó

100

 

Fidzsi

100

 

Guyana

100

 

India

100

 

Elefántcsontpart

100

 

Jamaika

100

 

Kenya

100

 

Madagaszkár

100

 

Malawi

100

 

Mauritius

100

 

Mozambik

100

 

Saint Kitts és Nevis

100

 

Szváziföld

100

 

Tanzánia

100

 

Trinidad és Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 

Különleges preferenciális cukor

1159/2003/EK rendelet III. cím

2005/2006-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2006.6.12.–16. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

India

0

elérte

AKCS

100

 


CXL engedményes cukor

1159/2003/EK rendelet IV. cím

2005/2006-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2006.6.12.–16. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

Brazília

0

elérte

Kuba

100

 

Egyéb harmadik országok

0

elérte


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

21.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/33


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. június 19.)

a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke (1) bekezdése hatályának az Åland-szigetek kivételével a finnországi villamosenergia-előállításra és -értékesítésre való kiterjesztéséről

(az értesítés a C(2006) 2337. számú dokumentummal történt)

(Csak a finn és a svéd nyelvű szöveg hiteles)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/422/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 30. cikke (4) és (6) bekezdésére,

tekintettel a Finn Köztársaság által 2006. február 20-án e-mailben benyújtott kérelemre, valamint a Bizottság szolgálata által 2006. március 10-én e-mailben kért, és a Finn Köztársaság által 2006. március 23-án e-mailben benyújtott kiegészítő információkra,

tekintettel a független nemzeti hatóság, a Kilpailuvirasto (Finn Versenyhatóság) következtetéseire, miszerint a 2004/17/EK irányelv 30. cikke (1) bekezdésének alkalmazhatóságára vonatkozó feltételek teljesülnek,

mivel:

(1)

A 2004/17/EK irányelv 30. cikke előírja, hogy az irányelvben említett bármely tevékenység folytatására irányuló szerződések nem tartozhatnak ezen irányelv hatálya alá, ha abban a tagállamban, ahol a szerződést teljesítik, a tevékenység közvetlen módon ki van téve a versenynek olyan piacokon, amelyekre a belépés nem korlátozott. A versenynek való közvetlen kitettséget objektív szempontok alapján kell értékelni, figyelembe véve az érintett ágazat egyedi jellemzőit. A piaci belépés akkor minősül szabadnak, ha a tagállam végrehajtotta és alkalmazta az adott ágazatot vagy annak egy részét megnyitó, megfelelő közösségi jogszabályokat. E jogszabályokat a 2004/17/EK irányelv XI. melléklete tartalmazza, amely irányelv a villamosenergia-ágazat tekintetében a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 1996. december 19-i 96/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) hivatkozik. A 96/92/EK irányelv helyébe a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. június 26-i 2003/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) lépett, amely még nyitottabbá teszi a piacot.

(2)

A 2004/17/EK irányelv 62. cikkének (2) bekezdése értelmében az említett irányelv szolgáltatásnyújtásra irányuló tervpályázatokra irányadó szabályokról szóló III. címe nem vonatkozik az érintett tagállamban olyan tevékenység végzésére szervezett tervpályázatokra, amelynél bizottsági határozat állapította meg a 30. cikk (1) bekezdésének alkalmazhatóságát, vagy amelynek vonatkozásában az említett bekezdés ugyanazon cikk (4) bekezdésének második vagy harmadik albekezdése, illetve (5) bekezdésének negyedik albekezdése értelmében alkalmazhatónak minősül.

(3)

A Finn Köztársaság által benyújtott kérelem az előállításra, beleértve a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelést, valamint a villamosenergia-értékesítésre (villamosenergia-nagykereskedelem és -kiskereskedelem) vonatkozik. A finnországi nagykereskedelmi piac nagy mértékben beágyazódott a skandináv árampiacba (Dánia, Norvégia, Svédország és Finnország). A skandináv árampiac egy, egyrészt a villamosenergia-termelők, másrészt a szállítók és az ipari vállalatok közötti bilaterális kereskedelmi piacból, illetve egy önkéntes északi áramtőzsdéből, a Nordpool-ból áll, amelynek tevékenysége kiterjed a spot árampiacra és a határidős kereskedésre. Egyértelmű fejlődés tapasztalható tehát egy regionális nagykereskedelmi piac irányába – bár az átviteli szűk keresztmetszetek miatt néha földrajzilag elhatárolódó piacok és területi árak alakulnak ki – amelyre többek között Finnország jó példa. Ilyenformán tehát a finn hatóságok és a Nordpool Finland adatai alapján Finnországban a 2005-ös év során a teljes időszak 9,3 %-a alatt alkalmaztak külön területi árat (4). Az előállítás tekintetében is egyértelmű előrelépés történt egy regionális piac irányába, ugyanakkor a finnországi rendszerek és a Közösség többi területén és Oroszországban működő rendszerek közötti összekapcsolásban meglévő átviteli szűk keresztmetszetek és kapacitásbeli korlátok (5) olyan hatást gyakorolhatnak, amelynek következtében a piac átmenetileg, az Åland-szigetek kivételével, Finnország területére korlátozódik. A kiskereskedelmi piac területe az Åland-szigetek kivételével megfelel Finnország területének, mivel, ahogy azt a finn hatóságok is megerősítették, a Finnországban székhellyel nem rendelkező, más skandináv országokból származó villamosenergia-kereskedők a fogyasztók vagy a kis- és közepes fogyasztók tekintetében még nem jelentenek igazi alternatívát.

(4)

Ez – és az e határozatban szereplő többi – értékelés kizárólag a 2004/71/EK irányelv alkalmazásában, és a versenyszabályok alkalmazásának sérelme nélkül készült.

(5)

Finnország nem csak a 96/92/EK irányelvet, hanem a 2003/54/EK irányelvet is végrehajtotta és alkalmazta, teljes tulajdonosi szétválasztást valósítva meg az átviteli rendszerek esetében, illetve jogi és funkcionális szétválasztást az elosztó rendszerek esetében a legkisebb vállalatok kivételével. Ebből következően – és a 30. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével összhangban – a piacra való belépés nem tekinthető korlátozottnak.

(6)

A versenynek való közvetlen kitettséget több mutató alapján kell értékelni, amelyek közül önmagában egyik sem döntő.

(7)

A Tanácsnak és az Európai Parlamentnek szóló bizottsági közleményben: A belső gáz- és villamosenergia-piac létrehozása terén elért haladásról (6) (a továbbiakban: a 2005-ös jelentés) szóló jelentésben a Bizottság kifejtette, hogy „több nemzeti piacon az ágazat jelentős koncentrációja figyelhető meg, amely megakadályozza a valós verseny kialakulását” (7). Következésképpen a villamosenergia-termelés tekintetében a „nemzeti piacokon folyó verseny egyik fokmérője a három legnagyobb termelő teljes piaci részesedése” (8). A „Technikai melléklet” (9) szerint a három legnagyobb termelőnek a skandináv piac teljes termeléséből való összesített piaci részesedése 40 % (10), amely kielégítően alacsony szint. A finn terület vonatkozásában a három legnagyobb termelő összesített piaci részesedése természetesen nagyobb (11). Azok az időszakok azonban korlátozottak, amelyek alatt a finn piac elszigetelt (12). Egy éven belül jelentős tehát azon időszakok hossza, amelyek alatt verseny-nyomás érvényesül abban a tekintetben, hogy a finn területen kívülről kell beszerezni a villamosenergiát, és ez annál is inkább így van, mert a skandináv országok között nem számítanak fel átviteli díjat. A torlódások időszakos jellege megakadályozza a finn területen belüli beruházásokat tekintet nélkül a skandináv piac egyéb termelőire. Ezeket a tényezőket a termelési piac vonatkozásában a versenynek való közvetlen kitettség mutatójaként kell értékelni, tekintet nélkül arra, hogy a finn nemzeti piacról vagy a fejlődő regionális piacról van-e szó.

(8)

A koncentráció és a likviditás mértéke szintén jó mutató a villamos energia nagykereskedelmi piacon tapasztalható verseny vonatkozásában. A Nord Pool Spot AS – a (3) preambulumbekezdésben leírt önkéntes északi áramtőzsde – piaci részesedése 2004-ben a skandináv országokban a fizikai szállítások 42 %-a volt (13). A regionális piac vonatkozásában ez kielégítő szint. Ezen túlmenően a villamosenergia-nagykereskedelem versenyfeltételeit a piac területén a villamos energia vonatkozásában megvalósuló pénzpiaci kereskedés is nagyban befolyásolja, amelynek a NordPool-on keresztül létrejövő volumene a skandináv államokban fogyasztott mennyiség másfélszeresét tette ki (14) (és ha az egyéb azonosított tranzakciókat is, például a tőzsdén kívüli piacot vagy a közvetlen értékesítést is beleszámítjuk, az előbbi mennyiség több mint négyszerese az eredmény (15)). A technikai melléklet (16) következtetései értelmében az ilyen mértékű likviditást kielégítőnek kell értékelni, azaz ez a mutató egy jól működő és versengő regionális piacra utal. Az előbbiekben feltüntetetteknek megfelelően a versenyhelyzetet is meg kell vizsgálni, mivel az kizárólag a finn területtel kapcsolatos. Először is még egyszer hangsúlyozni kell azt, hogy a fent említett szűk keresztmetszettel kapcsolatos problémák nem állandó jelleggel, hanem csak időlegesen vannak jelen. Állandó verseny-nyomás érvényesül abból eredően, hogy a finn területen kívülről kell beszerezni a villamos energiát, és ez annál is inkább így van, mert a skandináv országok között nem számítanak fel átviteli díjat. Ezenkívül a villamos energia nagykereskedelmi árát Finnországban a Nordpool határozza meg. Ezeket a tényezőket a nagykereskedelmi piac vonatkozásában a versenynek való közvetlen kitettség mutatójaként kell értékelni, tekintet nélkül arra, hogy a finn nemzeti piacról vagy a feltörekvő regionális piacról van-e szó.

(9)

Az ország méretét figyelembe véve a kiskereskedelmi piac piaci szereplőinek száma meglehetősen nagy (több mint 60, amelyek között jelentős számban vannak azok, akik szolgáltatásaikat az ország egész területén kínálják), csakúgy, mint a vállalatok száma, amelyek piaci részesedése meghaladja az 5 %-ot. A legutóbbi rendelkezésre álló információk szerint a három legnagyobb vállalat összesített piaci részesedése a kis- és középvállalkozásoknak, a nagyon kis kereskedelmi fogyasztóknak és a háztartásoknak való szállítás tekintetében kielégítően alacsony szinten van 35–40 % között (17). Ezeket a tényezőket tehát a versenynek való közvetlen kitettség mutatójaként kell értékelni.

(10)

Egy másik mutató a kiegyenlítő piacok mechanizmusa, nem csak a termelés, hanem a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi piacok vonatkozásában is. Valójában „minden olyan piaci résztvevő, akinek nehézségbe ütközik termelési portfólióját megrendelőjének arculatához igazítani, a kiegyenlítő energia átviteli rendszerüzemeltetők által meghatározott eladási ára és a túltermelés e piaci résztvevő által kifizetett visszavásárlási ára közötti különbség miatt költségekkel számolhat. Ezeket az árakat a szabályozó hatóság közvetlenül kiróhatja az átviteli rendszerüzemeltetőkre; illetve olyan piaci alapú mechanizmus által rögzülhetnek, amelynek keretében az árakat a termelésüket felfelé vagy lefelé szabályozni kívánó egyéb termelők ajánlatai határozzák meg. (…) A kisebb piaci szereplők számára a legnagyobb nehézséget az átviteli rendszerüzemeltetőktől való felvásárlási ár és az eladási ár közötti számottevő különbség fennállásának kockázata jelenti. Ez több tagállamban is előfordul, és várhatóan hátrányosan érinti a verseny alakulását. A nagy árkülönbség azt is jelentheti, hogy a csupán egy-két ipari termelő által uralt kiegyenlítő piacon nem kielégítő a verseny szintje. Ezeket a problémákat tovább súlyosbíthatja, ha a hálózati felhasználók helyzetüket nem tudják a valós időhöz igazítani” (18). A skandináv területen integrált kiegyenlítő piac működik a kiegyenlítő energiaellátásra és legfontosabb jellemzői (piaci alapú árképzés, óránkénti „kapuzárás” mellett és viszonylag kis árkülönbségek) alapján a versenynek való közvetlen kitettség mutatóival rendelkezik.

(11)

Tekintettel az érintett termék (a villamos energia) tulajdonságaira, és a megfelelő kiváltó termék vagy szolgáltatás hiányára, a villamosenergia-piacon zajló verseny értékelése során az árverseny és az árképzés szerepe fokozatosan nő. A szállítót váltó fogyasztók száma jelzi az igazi árversenyt és így közvetetten „természetes mutatója a verseny hatékonyságának. Ha kevés fogyasztó vált, valószínűleg gond van a piac működésével, még ha a hagyományos szolgáltatóval folytatandó újratárgyalás lehetőségéből eredő hasznot nem is lenne szabad figyelmen kívül hagyni” (19). Emellett „a végfelhasználókra vonatkozó szabályozott árak kulcsszerepet játszanak a fogyasztói magatartás alakulásában (…) Noha az átmeneti időszakban indokolt az ellenőrzések fenntartása, ezek az ellenőrzések a befektetési igény mutatkozásával egyre nagyobb arányú torzulást okoznak” (20).

(12)

Finnországban a felhasználók három kategóriájának – a nagy és kiemelten nagy ipari felhasználók, az iparban és az üzletben tevékenykedő kis- és középvállalkozások, illetve a mikrovállalkozások és háztartási fogyasztók – váltási aránya az első két csoport esetében meghaladja a 75 %-ot, míg az utolsó kategóriában 30 % (21), és a végfelhasználókra vonatkozó árakat nem kontrollálják (22), azaz az árakat a gazdasági szereplők maguk határozzák meg és az árak alkalmazását megelőzően nem kell hatósági jóváhagyást beszerezni. A finnországi helyzet a váltás és a végfelhasználói árak ellenőrzése tekintetében kielégítő, és az a versenynek való közvetlen kitettség mutatójának tekintendő.

(13)

Tekintettel e szektor fent említett mutatóira és általános finnországi helyzetére – különösen arra, hogy a hálózatok függetlenné váltak a termeléstől/ellátástól és arra, hogy a hálózati csatlakozásra hatékony szabályozás vonatkozik – amely a Finnország által benyújott információkból, a 2005-ös jelentésből és annak technikai mellékletéből rajzolódik ki, a versenynek való közvetlen kitettségre vonatkozó, a 2004/17/EK irányelv 30. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltétel a finnországi – Åland-szigetek kivételével – villamosenergia-termelés és értékesítés tekintetében teljesítettnek tekintendő. A fenti (5) preambulumbekezdésben említettek szerint a piacra való korlátlan belépés másik feltétele teljesítettnek tekinthető. Következésképpen a 2004/17/EK irányelv nem alkalmazható abban az esetben, ha az ajánlatkérők a szerződést az e földrajzi területeken a villamosenergia-termelés vagy értékesítés lehetővé tétele céljából ítélik oda, illetve ha az ajánlatkérők ugyanezeken a területeken történő tevékenység elvégzésére tervpályázatot hirdetnek.

(14)

E határozat alapja a Finn Köztársaság által benyújtott információk, a 2005-ös jelentés és annak technikai mellékletében foglaltak szerint 2006 februárjában fennálló jogi és ténybeli helyzet. E határozat felülvizsgálható, amennyiben a jogi vagy ténybeli helyzetben beálló jelentős változások miatt a 2004/17/EK irányelv 30. cikke (1) bekezdésének alkalmazhatóságára vonatkozó feltételek nem teljesülnek.

(15)

Az e határozatban említett intézkedések összhangban vannak a közbeszerzési tanácsadó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/17/EK irányelv nem alkalmazható az ajánlatkérő felek által odaítélt, és Finnországban – az Åland-szigetek kivételével – villamosenergia-termelésre vagy -értékesítésre feljogosító szerződésekre.

2. cikk

E határozat alapja a Finn Köztársaság által benyújtott információk, a 2005-ös jelentés és annak technikai mellékletében foglaltak szerint 2006 februárjában fennálló jogi és ténybeli helyzet. E határozat felülvizsgálható, amennyiben a 2004/17/EK irányelv 30. cikke (1) bekezdésének alkalmazhatóságára vonatkozó feltételek már nem teljesülnek.

3. cikk

E határozat címzettje a Finn Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 19-én.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 134., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb a 2083/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 333., 2005.12.20., 28. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 27., 1997.1.30., 20. o.

(3)  HL L 176., 2003.7.15., 37. o. A 2004/85/EK tanácsi irányelvvel (HL L 236., 2004.7.7., 10. o.) módosított irányelv.

(4)  Ez megfelel a gáz- és villamosenergia-piacokon megvalósuló versenyre vonatkozó ágazati felmérésről szóló előzetes jelentés B. mellékletének 197. oldalán szereplő eredményeknek (a továbbiakban: előzetes jelentés), amelyek szerint a 2005-ös év első nyolc hónapja során a Svédország–Finnország vezetéken a szűk keresztmetszet okozta torlódás gyakorisága 8 % körül mozgott.

(5)  A csúcsterhelés hozzávetőlegesen 28 %-a.

(6)  COM(2005) 568 végleges.

(7)  A 2005-ös jelentés 2. o.

(8)  A 2005-ös jelentés 7. o.

(9)  A Bizottság személyzeti munkadokumentuma, a 2005-ös jelentés technikai melléklete, SEC(2005) 1448.

(10)  44. o., 4.1. táblázat.

(11)  Az előzetes jelentés C. mellékletének 201. oldalán található adatok szerint az összesített részesedés 2004-ben 73,6 % volt.

(12)  2005-ben az idő 9,3 %-ában, lásd (3) preambulumbekezdés.

(13)  Technikai melléklet, 124. o.

(14)  Előzetes jelentés, 112. o.

(15)  Lásd a finn hatóságok által rendelkezésre bocsátott tájékoztatást és a technikai mellékletet, 44. o., 4.1. táblázat.

(16)  Technikai melléklet, 44–45. o.

(17)  A finn alkalmazás és a technikai melléklet, 45. o.

(18)  Technikai melléklet, 67–68. o.

(19)  2005-ös jelentés 9. o.

(20)  Technikai melléklet, 17. o.

(21)  2005-ös jelentés 10. o.

(22)  Technikai melléklet, 124. o.


21.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/37


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. június 20.)

a Romániából származó szilícium-karbid behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről

(2006/423/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: az alaprendelet) és különösen annak 9. cikkére,

a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

A.   ELJÁRÁS

(1)

2005. május 17-én a Bizottsághoz panasz érkezett a Romániából származó szilícium-karbid behozatalának feltételezett kárt okozó dömpingjével kapcsolatban.

(2)

A panaszt az Európai Vegyipari Tanács (CEFIC) nyújtotta be a szilícium-karbid közösségi gyártásának 100 %-át képviselő közösségi gyártók nevében, az alaprendelet 4. cikkének (1) bekezdése és 5. cikkének (4) bekezdése alapján.

(3)

A panasz egyértelmű bizonyítékot szolgáltatott az említett termék dömpingelésére és az abból eredő jelentős kár meglétére, és ezt elegendőnek tekintették a dömpingellenes eljárás megindításának megindoklásához.

(4)

A Bizottság ennek megfelelően az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett értesítésben (2) („értesítés eljárás kezdeményezéséről”) dömpingellenes eljárást kezdeményezett a Romániából származó, jelenleg a 2849 20 00 KN-kód alá besorolt szilícium-karbid Közösségbe történő behozatalára vonatkozóan.

(5)

A Bizottság hivatalosan tájékoztatta az érintett exportáló gyártókat, importőröket, valamint az érintett importőrök vagy exportőrök szervezeteit, az exportáló ország képviselőit, a felhasználókat, a fogyasztói szervezeteket és a panaszos közösségi gyártókat a vizsgálat megindításáról. Az érdekelt felek lehetőséget kaptak arra, hogy álláspontjukat írásban ismertessék és szóbeli meghallgatást kérjenek az eljárás megindításáról szóló értesítésben meghatározott határidőn belül, és kérdőíveket küldtek valamennyi érdekelt fél számára.

B.   A PANASZ VISSZAVONÁSA ÉS AZ ELJÁRÁS MEGSZÜNTETÉSE

(6)

2006. március 1-jén a CEFIC hivatalosan visszavonta panaszát.

(7)

Az alaprendelet 9. cikke (1) bekezdésének megfelelően a panasz visszavonása esetén az eljárás megszüntethető, kivéve, ha a megszüntetés sérti a Közösség érdekeit.

(8)

A Bizottság úgy ítélte meg, hogy a jelenlegi eljárást meg kell szüntetni, mivel a vizsgálat során nem merült fel olyan megállapítás, amely azt mutatná, hogy az eljárás megszüntetése sértené a Közösség érdekeit. Az érdekelt feleket tájékoztatták erről, és lehetőséget kaptak észrevételeik megtételére. Nem érkezett olyan észrevétel, amely azt jelezte volna, hogy a megszüntetés sértené a Közösség érdekeit.

(9)

A Bizottság ezért arra a következtetésre jutott, hogy a Romániából származó szilícium-karbid Közösségbe történő behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárást meg kell szüntetni dömpingellenes intézkedések alkalmazása nélkül,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A Romániából származó, jelenleg a 2849 20 00 KN-kód alá besorolt szilícium-karbid behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszűnik.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 20-án.

a Bizottság részéről

Peter MANDELSON

a Bizottság tagja


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 2117/2005/EK rendelettel (HL L 340., 2005.12.23., 17. o.) módosított rendelet.

(2)  HL C 159., 2005.6.30., 4. o.


Helyesbítések

21.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/39


Helyesbítés az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv betartásának tagállami ellenőrzését és adatformáinak megállapítását célzó végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2005. május 3-i 2005/369/EK bizottsági határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119., 2005.5.11. )

A 13. oldalon, a preambulumbekezdéseket követően a rendelkező formulában:

a következő szövegrész:

„ELFOGADTA EZT A RENDELETET:”

helyesen:

„ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:”.


21.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/39


Helyesbítés az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a műszaki haladáshoz való hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2005. október 21-i 2005/747/EK bizottsági határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 280., 2005.10.25. )

A 19. oldalon, a melléklet 3. pontjában, a beillesztett 13. pontban:

a következő szövegrész:

„Az optikai üvegen és védőszemüvegen lévő ólom és kadmium”

helyesen:

„Az optikai üvegben és fényszűrőben lévő ólom és kadmium”.