ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 166

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. június 19.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Bizottság 865/2006/EK rendelete (2006. május 4.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

1

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

19.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 166/1


A BIZOTTSÁG 865/2006/EK RENDELETE

(2006. május 4.)

a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikke (1), (2) és (4) bekezdéseire,

mivel:

(1)

Rendelkezések szükségesek a 338/97/EK rendelet végrehajtásához és a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) (a továbbiakban: az Egyezmény) rendelkezései teljes betartásának biztosításához.

(2)

A 338/97/EK rendelet egységes végrehajtásának biztosítása céljából meg kell határozni az engedély, a bizonyítvány és a bizonylat iránti kérelmek értékelésére, valamint e dokumentumok kiadására, érvényességére és felhasználására vonatkozó részletes feltételeket és kritériumokat; ennek megfelelően meg kell határozni azokat a mintákat, amelyekkel e dokumentumoknak meg kell egyezniük.

(3)

Továbbá meg kell határozni az állatfajok fogságban született, illetve szaporított példányainak és a növényfajok mesterségesen szaporított példányainak kezelési feltételeire és kritériumaira vonatkozó részletes rendelkezéseket az ezen példányok esetében alkalmazandó eltérések közös végrehajtása érdekében.

(4)

A 338/97/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében a személyi és háztartáshoz tartozó ingóságnak minősülő példányokra vonatkozóan előírt eltérések előírják azt, hogy rendelkezéseket kell meghatározni az Egyezmény VII. melléklete 3. bekezdése betartásának biztosítása céljából.

(5)

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében szereplő, a belső kereskedelmi tilalmaktól való általános eltérések egységes alkalmazásának biztosítása céljából meg kell határozni az ezen eltérések meghatározására vonatkozó feltételeket és kritériumokat.

(6)

Meg kell határozni e fajok bizonyos egyedeinek jelölési eljárásait, elősegítendő ezek azonosítását és biztosítandó a 338/97/EK rendelet végrehajtását.

(7)

Meg kell határozni a 338/97/EK rendeletben előírt rendszeres jelentések tartalmára, formájára és benyújtására vonatkozó rendelkezéseket.

(8)

A 338/97/EK rendelet mellékletei jövőbeni módosításainak értékelése céljából az összes vonatkozó információnak rendelkezésre kell állnia, különösen a fajok biológiai és kereskedelmi státuszáról, ezek felhasználásáról és a kereskedelmük ellenőrzésére szolgáló módszerekről.

(9)

Az Egyezmény részes feleinek 2002. november 3. és 15. között Santiagóban (Chile) tartott konferenciájának tizenkettedik ülésszakán számos határozatot fogadtak el, amelyek többek között az engedélyek és bizonyítványok egyszerűsített kiadására, egy a vándorbemutatók részét képező példányok bizonyos kategóriáinak mozgását elősegítő speciális bizonyítványra, a személyekhez tartozó példányokra vonatkozó további eltérésekre, a kaviártárolók címkézésére vonatkozó módosított rendelkezésekre és rutin‐ és technikai jellegű egyéb intézkedésekre vonatkoznak, beleértve az engedélyekben, bizonyítványokban és bizonylatokban használt kódok megváltoztatását és az Egyezmény függelékeiben felsorolt fajok neveinek meghatározására használt szabvány referenciák listájának módosításait.

(10)

Tekintettel a fogságban született, illetve szaporított és személyi tulajdonban lévő élő állatok és a 338/97/EK tanácsi rendelet előtt a Közösségbe behozott személyi tulajdonban lévő állatok kivitelének és behozatalának szabályozása által előidézett adminisztratív teherre, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény Közösségen belüli végrehajtásáról szóló, 1982. december 3-i 3626/82/EGK tanácsi rendeletre (2) vagy a tagállam érvényes nemzeti CITES jogszabályaira, és arra a tényre, hogy az ilyen kivitel és behozatal nem képez akadályt a vadon élő állat- és növényfajok védelmére vonatkozóan, egy speciális bizonyítványt kell létrehozni erre a célra.

(11)

A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. augusztus 30-i 1808/2001/EK bizottsági rendeletet (3) emiatt alapvetően módosítani kell. Tekintettel e változtatások alkalmazási körére, az átláthatóság érdekében az említett rendeletet teljes egészében fel kell váltani egy másik rendelettel.

(12)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában – a 338/97/EK rendelet 2. cikkének meghatározásain túlmenően – a következő meghatározások érvényesek:

1.

„megszerzés időpontja”: az az időpont, amikor az egyedet a vadonból befogták, fogságban megszületett vagy mesterségesen szaporították;

2.

„második generációs utód (F2)” és „többedik generációs utód (F3, F4 stb.)”: ellenőrzött környezetben szaporított olyan szülőktől származó utódok, amelyek szülei szintén ellenőrzött környezetben jöttek létre (az olyan első generációs utód (F1) példányokra, amelyeket ellenőrzött környezetben szaporítottak olyan szülőktől, amelyek közül, legalább az egyik a vadonban fogant meg vagy onnan fogták be, nem vonatkozik ez a meghatározás);

3.

„tenyészállomány”: tenyészetben szaporításra használt állatok;

4.

„ellenőrzött környezet” az a környezet, amelyet egy bizonyos állatfaj szaporítása céljából alakítottak ki, amelynek határait az adott faj példányainak, tojásainak vagy ivarsejtjeinek az ellenőrzött környezetbe történő be- vagy onnan történő kilépésének megakadályozására tervezték, és amelynek általános, szükséges, de nem elégséges feltételei a mesterséges búvóhely biztosítása, a hulladék eltávolítása, az egészségügyi felügyelet, a ragadozók elleni védelem és a mesterséges takarmányozás;

5.

„rendes körülmények között a Közösségben lakóhellyel rendelkező személy”: azon személy, aki foglalkozási kötöttségek miatt vagy – foglalkozási kötöttséggel nem rendelkező személy esetében – olyan személyes kötöttségek miatt, amelyek közeli kapcsolatot jelentenek e személy és a lakóhelye között, az egyes naptári években legalább 185 napig a Közösség területén tartózkodik;

6.

„vándorkiállítás”: mintagyűjtemény, vándorcirkusz, menazséria vagy növénykiállítás, amelyet a nyilvánosság számára történő kereskedelmi célú bemutatásra használnak;

7.

„tranzakció-specifikus bizonylatok”: a 48. cikk szerint kiadott bizonylatok, amelyek kizárólag a kibocsátó tagállam területén belül csak meghatározott tranzakciókra érvényesek;

8.

„egyedspecifikus bizonylatok”: a tranzakció-specifikus bizonylatokon kívüli azon bizonylatok, amelyeket a 48. cikk szerint adtak ki.

II. FEJEZET

FORMANYOMTATVÁNYOK ÉS TECHNIKAI ELŐÍRÁSOK

2. cikk

Formanyomtatványok

(1)   Az importengedélyeknek, exportengedélyeknek, re-export bizonyítványoknak, személyitulajdon-bizonyítványoknak és e dokumentumok iránti kérelmek céljára használt formanyomtatványoknak, a nemzeti használatra fenntartott helyek kivételével, az I. mellékletben megadott modellel kell megegyezniük.

(2)   Az importbejelentések céljára használt formanyomtatványoknak, a nemzeti használatra fenntartott helyek kivételével, a II. mellékletben megadott mintával kell megegyezniük. Ezen formanyomtatványok tartalmazhatnak sorozatszámot.

(3)   A vándorkiállítás-bizonyítványoknak és az ezek kérelmezése céljára használt formanyomtatványoknak, a nemzeti használatra fenntartott helyek kivételével, a III. mellékletben megadott mintával kell megegyezniük.

(4)   A személyitulajdon-bizonyítványok pótlapjainak és a vándorkiállítás-bizonyítványok céljára használt formanyomtatványoknak a IV. mellékletben megadott mintával kell megegyezniük.

(5)   A 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, (3) bekezdésében, (4) bekezdésében, a 8. cikk (3) bekezdésében, a 9. cikk (2) bekezdésének b) pontjában előírt bizonyítványok és bizonylatok és az ezek kérelmezésére használt formanyomtatványoknak, a nemzeti használatra fenntartott helyek kivételével, az e rendelet V. mellékletében megadott mintával kell megegyezniük.

A tagállamok előírhatják azonban azt, hogy az előrenyomtatott szövegek helyett a 18. és 19. rovatok csak a vonatkozó bizonyítványt és/vagy felhatalmazást tartalmazzák.

(6)   A 338/97/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdésében említett címkék formájának meg kell egyeznie az e rendelet VI. mellékletében megadott mintával.

3. cikk

A formanyomtatványokra vonatkozó műszaki előírások

(1)   A 2. cikkben említett formanyomtatványokhoz felhasznált papírnak famentesnek, írás céljára megfelelőnek és legalább 55 g/m2 négyzetméter-tömegűnek kell lennie.

(2)   A 2. cikk (1)–(5) bekezdéseiben említett formanyomtatványoknak 210 × 297 mm méretűnek (A4) kell lenniük, legfeljebb mínusz 18 mm és plusz 8 mm tűréshatárral.

(3)   A 2. cikk (1) bekezdésében említett formanyomtatványok színe a következő:

a)

az 1., eredeti példány esetében fehér, az előlapon szürkével nyomtatott gillosált alapnyomással, amely felfed minden mechanikai vagy kémiai eszközzel történő hamisítást;

b)

a 2., a tulajdonos példánya esetében sárgának kell lennie;

c)

a 3. példány esetében halványzöld, amely importengedély esetében az exportáló vagy újraexportáló ország példánya, vagy exportengedély vagy re-export bizonyítvány esetében a vámhatóság által a kibocsátó hatóság számára visszaküldendő példány;

d)

a 4., a kiállító hatóság példánya esetében rózsaszínű;

e)

az 5., a kérelem példánya esetében fehér.

(4)   A 2. cikk (2) bekezdésében említett formanyomtatványok papírjának színe a következő:

a)

az 1., eredeti példány esetében fehérnek kell lennie;

b)

a 2., az importőr példánya esetében sárgának kell lennie.

(5)   A 2. cikk (3) és (5) bekezdéseiben említett formanyomtatványok papírjának színe a következő:

a)

az 1., eredeti példány esetében sárga, az előlapon szürkével nyomtatott gillosált alapnyomással, amely felfed minden mechanikai vagy kémiai eszközzel történő hamisítást;

b)

a 2., a kiállító hatóság példánya esetében rózsaszínű;

c)

a 3., a kérelem példánya esetében fehér.

(6)   A 2. cikk (4) és (6) bekezdéseiben említett fenntartási lapok és címkék papírjának fehérnek kell lennie.

(7)   A 2. cikkben említett formanyomtatványokat a Közösség valamelyik hivatalos nyelvén kell kinyomtatni és kitölteni, amint azt az egyes tagállamok irányító hatóságai meghatározzák. Ezen formanyomtatványoknak szükség esetén tartalmazniuk kell a tartalmuk fordítását az Egyezmény valamelyik hivatalos munkanyelvén.

(8)   A tagállamok felelősek a 2. cikkben említett formanyomtatványok kinyomtatásáért, amelyek a 2. cikk (1)–(5) bekezdéseiben említett formanyomtatványok esetében egy számítógépes engedély/bizonyítvány kiadási eljárás részét képezhetik.

4. cikk

A formanyomtatványok kitöltése

(1)   A formanyomtatványokat gépírással kell kitölteni. Az import- és exportengedélyek, a re-export bizonyítványok, a 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, 5. cikke (3) és (4) bekezdésében, 8. cikke (3) bekezdésében és 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjában előírt bizonyítványok, a személyitulajdon-bizonyítványok és a vándorkiállítás bizonyítványainak kérelmeit, valamint az importbejelentéseket, fenntartási lapokat és címkéket azonban olvasható kézírással, tintával és nagybetűkkel is ki lehet tölteni.

(2)   Az I. melléklet 1–4. formanyomtatványai, a II. melléklet 1. és 2. formanyomtatványai, a III. melléklet 1. és 2. formanyomtatványai és az V. melléklet 1. és 2. formanyomtatványai, a 2. cikk (4) bekezdésében említett pótlapok és a 2. cikk (6) bekezdésében említett címkék nem tartalmazhatnak semmiféle törlést vagy változtatást, kivéve ha a törlést vagy változtatást a kiállító irányító hatóság pecsétjével és aláírásával hitelesítették. A 2. cikk (2) bekezdésében említett importbejelentések és a 2. cikk (4) bekezdésében említett fenntartási lapok esetében a törlések vagy változtatások szintén hitelesíthetők a beléptető vámhivatal bélyegzőjével és aláírásával.

5. cikk

Az engedélyek, bizonyítványok és bizonylatok, valamint az e dokumentumokra vonatkozó kérelmek tartalma

Az engedélyekben, bizonyítványokban és bizonylatokban, valamint az e dokumentumokra vonatkozó kérelmekben szereplő adatoknak és hivatkozásoknak eleget kell tenniük a következő követelményeknek:

1.

a példányok leírásának, ahol az elő van írva, tartalmaznia kell a VII. mellékletben lévő kódok egyikét;

2.

a mennyiség és nettó tömeg egységek jelzésére az e rendelet VII. mellékletében megadott egységeket kell használni;

3.

a példányok rendszertani besorolását faj szintjén kell feltüntetni, kivéve ha a fajok feloszthatók a 338/97/EK rendelet mellékleteiben szereplő alfajokra, vagy ha az Egyezmény részes feleinek konferenciája úgy határozott, hogy kielégítő egy magasabb rendszertani besorolás is;

4.

az e rendelet VIII. mellékletében lévő szabvány-nevezéktani hivatkozásokat kell használni a rendszertani egységek tudományos nevének feltüntetésére;

5.

ahol az szükséges, a tranzakció célját az e rendelet IX. mellékletének 1. pontjában megadott kódok egyikét használva fel kell tüntetni;

6.

a példányok eredetét az e rendelet IX. mellékletének 2. pontjában megadott kódok egyikének felhasználásával kell feltüntetni.

Amennyiben a (6) pontban említett kódok alkalmazására a 338/97/EK rendeletben vagy az ebben a rendeletben meghatározott kritériumok kell vonatkozzanak, akkor eleget kell tenniük ezeknek a kritériumoknak.

6. cikk

A formanyomtatványok mellékletei

(1)   A 2. cikkben említett bármely formanyomtatványhoz csatolt melléklet annak szerves részét képezi. Ezt a tényt és az oldalak számát világosan fel kell tüntetni az engedélyen vagy bizonyítványon és a melléklet minden oldalának tartalmaznia kell a következőket:

a)

az engedély vagy bizonyítvány számát és kiadási dátumát; és

b)

az engedélyt vagy bizonyítványt kiadó hatóság aláírását és pecsétjét.

(2)   Amennyiben a 2. cikk (1) bekezdésében említett formanyomtatványokat egy szállítmányon belüli több fajra vonatkozóan használják, akkor egy mellékletet kell csatolni, amelynek az e cikk (1) bekezdés rendelkezésein túl, a szállítmányban lévő minden faj esetében meg kell ismételnie az adott formanyomtatvány 8–22. rovatait, valamint a formanyomtatvány 27. rovatában feltüntetett helyeket a „ténylegesen importált vagy (re‐)exportált mennyiség/nettó tömeg” feltüntetéséhez, és ahol az helyénvaló, „az elpusztult állatok száma érkezéskor” feltüntetéséhez.

(3)   Amennyiben a 2. cikk (3) bekezdésében említett formanyomtatványokat egy szállítmányon belüli több fajra vonatkozóan használják, akkor egy mellékletet kell csatolni, amelynek az e cikk (1) bekezdés rendelkezésein túl, a szállítmányban lévő minden faj esetében meg kell ismételnie az adott formanyomtatvány 8–18. rovatait.

(4)   Amennyiben a 2. cikk (5) bekezdésében említett formanyomtatványokat egy szállítmányon belüli több fajra vonatkozóan használják, akkor egy mellékletet kell csatolni, amelynek az e cikk (1) bekezdés rendelkezésein túl, a szállítmányban lévő minden faj esetében meg kell ismételnie az adott formanyomtatvány 4–18. rovatait.

7. cikk

Harmadik országok által kiadott engedélyek és bizonyítványok

(1)   A 4. cikk (1) és (2) bekezdéseinek, az 5. cikk (3), (4) és (5) bekezdéseinek, valamint a 6. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni a harmadik országok által a Közösségbe behozandó példányokra vonatkozóan kiadott engedélyek és bizonyítványok elfogadhatóságára vonatkozó döntések esetében is.

(2)   Amennyiben a fenti (1) bekezdésben említett dokumentumok olyan fajok egyedeire vonatkoznak, amelyekre önkéntesen vállalt vagy az Egyezmény részes feleinek konferenciája által kiosztott export kvóták vonatkoznak, akkor a dokumentumok csak akkor fogadhatók el, ha meghatározzák az adott évben már exportált példányok számát, beleértve az adott engedély hatálya alá tartozó példányokat, valamint az adott fajra vonatkozó kvótát.

(3)   A harmadik országok által kiadott re-export bizonyítványok továbbá csak akkor fogadhatók el, ha megadják a származási országot és a vonatkozó exportengedély számát és kiadási dátumát, valamint, ha az alkalmazható, a legutolsó re-exportáló országot és a vonatkozó re-export bizonyítvány számát és kiadási dátumát, vagy pedig e bizonyítványok megfelelő indoklást tartalmaznak ezen információ elhagyására vonatkozóan.

III. FEJEZET

A DOKUMENTUMOK KIÁLLÍTÁSA, FELHASZNÁLÁSA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE

8. cikk

A dokumentumok kiállítása és felhasználása

(1)   A dokumentumokat az ebben a rendeletben és a 338/97/EK rendeletben meghatározott rendelkezések szerint és feltételek mellett lehet kiadni és felhasználni, különös tekintettel az utóbbi rendelet 11. cikkének (1)–(4) bekezdéseire.

A kibocsátó hatóság e rendeletek és a tagállamnak a végrehajtásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezései betartásának biztosítása céljából kikötéseket, feltételeket és előírásokat adhat ki, amelyeket az érintett dokumentumnak kell tartalmaznia.

(2)   A dokumentumokat az áruk Közösségen belüli mozgására, az áruk Közösségbe történő behozatalára vagy azok exportjára vagy re-exportjára vonatkozó egyéb formaságok és az ezen formaságokhoz használt dokumentumok sérelme nélkül kell felhasználni.

(3)   Az igazgatási hatóságoknak a teljes kérelem benyújtásának napját követő egy hónapon belül kell dönteniük az engedélyek, bizonyítványok és bizonylatok kiadásáról. Ha azonban a kiállító hatóság harmadik országokkal konzultál, akkor a döntés csak a konzultáció kielégítő befejezését követően hozható meg. A kérelmezőket értesíteni kell a kérelmeik feldolgozásának lényeges késedelméről.

9. cikk

A példányok szállítmányai

Az egy rakomány részeként együtt szállított példányok minden egyes szállítmánya esetében egy külön importengedélyt, importbejelentést, exportengedélyt vagy re-export bizonyítványt kell kiadni.

10. cikk

Az import- és exportengedélyek, re-export bizonyítványok, vándorkiállítás-bizonyítványok és személyitulajdon-bizonyítványok érvényessége

(1)   A 20. és 21. cikkek szerint kiadott importengedélyek érvényességi időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot. Egy importengedély azonban nem érvényes egy az exportáló vagy újra exportáló országból származó érvényes vonatkozó dokumentum nélkül.

(2)   A 26. cikk szerint kiadott exportengedélyek és re-export bizonyítványok érvényességi időtartama nem haladhatja meg a 6 hónapot.

(3)   A 30. és 37. cikkek szerint kiadott vándorkiállítás-bizonyítványok és személyitulajdon-bizonyítványok érvényességi időtartama nem haladhatja meg a 3 évet.

(4)   A lejártuk után az (1), (2) és (3) bekezdésekben említett engedélyeket és bizonyítványokat semmisnek kell tekinteni.

(5)   A vándorkiállítás-bizonyítványok vagy személyitulajdon-bizonyítványok érvényessége megszűnik, ha az egyedet eladták, elvész, megsemmisül vagy ellopják, ha az egyed tulajdonjogát más módon átadták, vagy élő egyed esetében ha az elpusztult, megszökött vagy szabadon engedték.

(6)   A tulajdonos haladéktalanul köteles a kibocsátó igazgatási hatóságnak visszaszolgáltatni a lejárt, felhasználatlan vagy már nem érvényes importengedélyt, exportengedélyt, re-export bizonyítványt, vándorkiállítás-bizonyítványt vagy személyitulajdon-bizonyítványt.

11. cikk

A felhasznált importengedélyek és a 47., 48., 49. 60. és 63. cikkben említett bizonyítványok érvényessége

(1)   A felhasznált importengedélyek tulajdonosi példányainak érvényessége a következő esetekben szűnik meg:

a)

ha az élő példány, amelyre vonatkoznak elhullott;

b)

ha az élő állatok, amelyekre vonatkoznak megszöktek vagy azokat szabadon eresztették;

c)

ha az élő példányok, amelyekre vonatkoznak megsemmisültek;

d)

ha a bizonyítvány 3., 6. és 8. rovataiban lévő bejegyzések bármelyike többé nem a valós helyzetet tükrözi.

(2)   A 47., 48., 49. és 63. cikkben említett bizonyítványok érvényessége a következő esetekben szűnik meg:

a)

ha az élő példány, amelyre vonatkoznak elhullott;

b)

ha az élő állatok, amelyekre vonatkoznak megszöktek vagy azokat szabadon eresztették;

c)

ha az élő példányok, amelyekre vonatkoznak megsemmisültek;

d)

ha a bizonyítvány 2. és 4. rovataiban lévő bejegyzések bármelyike többé nem a valós helyzetet tükrözi.

(3)   A 48. és 63. cikkek szerint kiadott bizonylatoknak tranzakcióspecifikusnak kell lenniük, kivéve ha az ilyen bizonylatok hatálya alá tartozó példányok egyedileg és maradandóan meg vannak jelölve.

Az egyed tartózkodási tagállamának irányító hatósága a megfelelő tudományos hatósággal konzultálva dönthet tranzakcióspecifikus bizonylatok kiadásáról, ha úgy véli, hogy vannak olyan egyéb, a faj megőrzésére vonatkozó tényezők, amelyek egy egyedspecifikus bizonylat kiadása ellen szólnak.

(4)   A 48. cikk (1) bekezdésének d) pontjában és a 60. cikkben említett bizonylatok érvényessége lejár, ha az 1. rovatban lévő bejegyzés többé nem a valós helyzetet tükrözi.

Az ilyen dokumentumokat késedelem nélkül vissza kell szolgáltatni a kibocsátó hatóságnak, amely ha az helyénvaló, kiadhat egy bizonylatot, amely az 51. cikk szerint tükrözi a szükségees változásokat.

12. cikk

Törölt, elvesztett, ellopott, megsemmisült és lejárt dokumentumok

(1)   Ha egy engedélyt bizonylatot vagy bizonyítványt egy törölt, elveszett, ellopott, megsemmisült dokumentum pótlása céljából adnak ki, vagy a dokumentum egy engedély vagy re-export bizonyítvány esetében lejárt, akkor az adott engedélynek bizonylatnak vagy bizonyítványnak fel kell tüntetnie a pótolt dokumentum számát és a pótlás okát a „különleges feltételek” bejegyzés számára fenntartott rovatban.

(2)   Ha egy engedélyt vagy re-export bizonyítványt töröltek, elveszett, ellopták vagy megsemmisült, akkor a kibocsátó igazgatási hatóságnak értesítenie kell erről a rendeltetési ország igazgatási hatóságát és az Egyezmény Titkárságát.

13. cikk

Az importengedélyek és re-export bizonyítványok kérelmezési időtartama és vámeljárásra való benyújtása

(1)   Az import- és exportengedélyeket és re-export bizonyítványokat a 8. cikk (3) bekezdését figyelembe véve megfelelő időben kell kérelmezni ahhoz, hogy lehetőség legyen azok kiadására a példányoknak a Közösségbe történő importjára, exportjára vagy re-exportjára.

(2)   A példányok nem nyújthatók be vámeljárás céljára, amíg a szükséges dokumentumokat be nem mutatták.

14. cikk

A harmadik országokból származó dokumentumok érvényessége

A példányok Közösségbe történő behozatala esetében a harmadik országokból származó szükséges dokumentumok csak akkor tekinthetők érvényesnek, ha azokat az adott országban adták ki és onnan történő exportra vagy re-exportra használják fel az érvényességük utolsó napját megelőzően és azokat a Közösségbe történő behozatalra használják legkésőbb hat hónappal a kiadásukat követően.

A 338/97/EK rendelet C. mellékletében felsorolt példányok eredetigazolásai azonban felhasználhatók a Közösségbe történő behozatal céljára a kiadásuktól számított 12 hónapon belül, a vándorkiállítás bizonyítványai és a személyitulajdon-bizonyítványok felhasználhatók a Közösségbe történő behozatal céljára és e rendelet 30. és 37. cikkével összhangban az adott bizonyítványokra való kérelmek benyújtására a kiadásuktól számított 3 éven belül.

15. cikk

Bizonyos dokumentumok visszamenőleges kiadása

(1)   Az e rendelet 13. cikk (1) bekezdésétől és 14. cikkétől eltérve, és feltéve, hogy az importőr/(re-)exportőr a szállítmány érkezésekor/elküldése előtt értesíti az illetékes igazgatási hatóságot annak okairól, hogy az előírt dokumentumok miért nem állnak rendelkezésre, a 338/97/EK rendelet B. vagy C. mellékleteiben felsorolt fajok egyedeire vonatkozó dokumentumok, valamint az említett rendelet A. mellékletében felsorolt fajokra és a 4. cikkének (5) bekezdésében említett példányokra vonatkozó dokumentumok kivételesen visszamenőlegesen kiadhatók.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott eltérés akkor alkalmazható, ha a tagállam illetékes igazgatási hatósága, ahol az helyénvaló, a harmadik ország illetékes hatóságával konzultálva meggyőződik arról, hogy a megtörtént szabálytalanságok nem tulajdoníthatók az importőrnek és/vagy a (re-)exportőrnek és hogy az adott példányok importja vagy re-exportja máskülönben összhangban van a 338/97/EK rendelet, az Egyezmény, valamint a harmadik ország vonatkozó jogszabályainak rendelkezéseivel.

(3)   Az (1) bekezdés szerint kiadott exportengedélyeknek és re-export bizonyítványoknak világosan fel kell tüntetniük, hogy azokat visszamenőlegesen állították ki, valamint fel kell tüntetni a kiadás okait.

Importengedélyek, exportengedélyek és re-export bizonyítványok esetében ezt a 23. rovatban kell feltüntetni.

(4)   Az Egyezmény Titkárságát értesíteni kell az 1., 2. és 3. bezekdés szerint kiadott exportengedélyek és re-export bizonyítványok kiadásáról.

16. cikk

A Közösségen átszállított példányok

Az e rendelet 14. és 15. cikke szerint a megfelelő változtatásokkal érvényesek a 338/97/EK rendelet A. és B. mellékleteiben felsorolt fajok azon egyedeire is, amelyeket a Közösségen át szállítanak, amennyiben ez a tranzitszállítás máskülönben megfelel az utóbbi rendelet rendelkezéseinek.

17. cikk

Növény-egészségügyi bizonyítványok

(1)   A 338/97/EK rendelet A. és B. mellékleteiben felsorolt fajokba tartozó mesterségesen szaporított növények és az A. mellékletében felsorolt, megjegyzéssel el nem látott fajokból mesterséges szaporítással előállított hibridek esetében az alábbi szabályok alkalmazandók:

a)

a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az exportengedély helyett egy növény-egészségügyi bizonyítványt kell kiállítani;

b)

a harmadik országok által kiállított növény-egészségügyi bizonyítványok elfogadhatók az exportengedélyek helyett.

(2)   Ha egy, az (1) bekezdésben említett növénye gészségügyi bizonyítvány kerül kiállításra, akkor annak tartalmaznia kell a tudományos nevet faj szintjén, vagy ha ez lehetetlen a 338/97/EK rendelet mellékleteiben családonként felsorolt növények esetében, akkor nemzetség szintjén.

A 338/97/EK rendelet B. mellékletében felsorolt mesterségesen szaporított orchideák és kaktuszok esetében ilyen módon lehet hivatkozni.

A növény-egészségügyi bizonyítványoknak tartalmaznia kell a példányok típusát ésmennyiségét, és kell lennie rajtuk pecsétnek, bélyegzőnek vagy egyéb különleges jelzésnek, amely kijelenti azt, hogy „a példányokat a CITES meghatározása szerint mesterségesen szaporították”.

18. cikk

Egyszerűsített eljárás biológiai minták bizonyos kereskedelme esetében

(1)   Olyan kereskedelem esetében, amely nem gyakorol hatást az adott faj védelmére vagy csak elhanyagolható hatása van, előzetesen kiállított engedélyek és bizonyítványok alapján egyszerűsített eljárás alkalmazható a XI. mellékletben meghatározott típusú és méretű biológiai minták esetében, amennyiben ezek a minták sürgősen felhasználandók a mellékletben meghatározott módon és teljesülnek az alábbi feltételek:

a)

A tagállamoknak nyilvántartást kell vezetniük azokról a személyekről és testületekről, akikre vonatkozhatnak az egyszerűsített eljárások, a továbbiakban „nyilvántartott személyek és testületek”, valamint azon fajok nyilvántartását, amelyekkel ezek az egyszerűsített eljárások szerint kereskedhetnek, ezt a nyilvántartást az igazgatási hatóságnak ötévente felül kell vizsgálnia;

b)

a tagállamoknak részben kitöltött engedélyeket és bizonyítványokat kell biztosítaniuk a nyilvántartott személyeknek és testületeknek;

c)

a tagállamoknak engedélyezniük kell a nyilvántartott személyek és testületek számára specifikus információ beírását az engedély vagy bizonyítvány első oldalára, ha az adott tagállam igazgatási hatósága beírta a 23. rovatba vagy egy egyenértékű helyre vagy egy mellékletbe a következőket:

i.

azoknak a rovatoknak a listája, amelyeket a nyilvántartott személyek vagy testületek jogosultak kitölteni az egyes szállítmányok esetében;

ii.

hely a dokumentumot kitöltő személy aláírása számára.

Ha a c) pont i. alpontjában említett lista tudományos neveket tartalmaz, akkor az igazgatási hatóságnak mellékelnie kell a jóváhagyott fajok listáját az engedély vagy bizonyítvány első oldalán vagy annak mellékleteként.

(2)   A személyek vagy testületek csak azután regisztrálhatók egy bizonyos faj tekintetében, miután a 338/97/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja, 4. cikke (2) bekezdésének a) pontja, 5. cikke (2) bekezdésének a) pontja és 5. cikkének (4) bekezdése szerint egy illetékes tudományos testület igazolta azt, hogy az e rendelet XI. mellékletében felsorolt biológiai minták többszöri tranzakciója nem gyakorol káros hatást a kérdéses faj védelmi helyzetére.

(3)   Az (1) bekezdésben említett biológiai minták szállítására használt tárolón el kell helyezni egy „Muestras biológicxas CITES” vagy „CITES Biological Samples” vagy „Echantillons biologiques CITES”„CITES biológiai minták” feliratú címkét, valamint az Egyezménnyel összhangban kiadott dokumentum számát.

19. cikk

Élettelen példányok exportjára vagy re-exportjára vonatkozó egyszerűsített eljárás

(1)   A 338/97/EK rendelet B. és C. mellékleteiben felsorolt fajok nem élő egyedeinek exportja vagy re-exportja esetében (beleértve azok bármely részét vagy származékát), előzetesen kállított exportengedélyek vagy re-export bizonyítványok adhatók ki a tagállamok részéről, amennyiben az alábbi feltételek fennállnak:

a)

egy illetékes tudományos testületnek kell javaslatot tennie arra vonatkozóan, hogy az ilyen export vagy re-export nem gyakorol káros hatást az adott faj védelmére;

b)

a tagállamoknak nyilvántartást kell vezetniük azokról a személyekről és testületekről, akikre vonatkozhatnak az egyszerűsített eljárások, a továbbiakban „regisztrált személyek és testületek”, valamint azon fajok nyilvántartását, amelyekkel ezek az egyszerűsített eljárások szerint kereskedhetnek, ezt a nyilvántartást az irányító hatóságnak öt évente felül kell vizsgálnia;

c)

a tagállamoknak részben kitöltött engedélyeket és bizonyítványokat kell biztosítaniuk a regisztrált személyeknek és testületeknek.

d)

a tagállamoknak engedélyezniük kell a regisztrált személyek és testületek számára specifikus információ beírását az engedély vagy bizonyítvány 3., 5., 8. és 9. vagy 10. rovataiba, feltéve ha:

i.

a 23. rovatban aláírják a kitöltött engedélyt vagy bizonyítványt;

ii.

azonnal megküldik az engedély vagy bizonyítvány egy példányát a kibocsátó igazgatási hatóságnak; és

iii.

olyan nyilvántartást vezetnek, amelyet az illetékes igazgatási hatóság kérésére be kell mutatni és amelynek tartalmaznia kell az eladott példányok adatait (beleértve a faj nevét, a példány típusát, a példány eredetét), az eladási időpontokat és a vevők nevét és címét.

(2)   Az (1) bekezdésben említett exportnak vagy re-exportnak máskülönben összhangban kell lennie a 338/97/EK rendelet 5. cikkének (4) és (5) bekezdésével.

IV. FEJEZET

IMPORTENGEDÉLYEK

20. cikk

Importengedélyek kérelmezése

(1)   Az importengedély kérelmezőjének, amennyiben az helyénvaló, ki kell töltenie a kérelem formanyomtatvány 1., 3–6. és 8–23. rovatait és az eredeti példány és az összes másolati példány 1., 3., 4., 5. és 8–22. rovatait. A tagállamok azonban lehetővé tehetik azt, hogy csak egy kérelem formanyomtatvány kitöltése legyen kötelező, ez esetben az ilyen kérelem vonatkozhat egynél több szállítmányra.

(2)   A teljesen kitöltött formanyomtatványt be kell nyújtani a rendeltetési tagállam igazgatási hatóságának és azoknak tartalmazniuk kell azt az információt és mellékelt dokumentált bizonyítékot, amelyet a hatóság szükségesnek tart abból a célból, hogy eldönthesse azt, hogy a 338/97/EK rendelet 4. cikke alapján vajon ki kell-e adni az engedélyt.

Az információ kérelemről való elhagyását meg kell indokolni.

(3)   Ha egy kérelem olyan példányok behozatalára vonatkozóan készült, amelyek esetében egy kérelmet korábban elutasítottak, a kérelmezőnek erről értesítenie kell az igazgatási hatóságot.

(4)   A 64. cikk (1) bekezdésének a)–f) pontjaiban említett példányokra vonatkozó importengedélyek esetében a kérelmezőnek meg kell győznie az igazgatási hatóságot arról, hogy a 66. cikkben meghatározott jelölési követelményeknek eleget tettek.

21. cikk

Az Egyezmény I. függelékében szereplő és a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok egyedei számára kiadott importengedélyek

Abban az esetben, ha az importengedélyt az Egyezmény I. függelékében szereplő és a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok egyedei számára adták ki, akkor az exportáló vagy re-exportáló ország példányát vissza kell adni a kérelmezőnek, hogy az benyújthassa az exportáló vagy re-exportáló ország igazgatási hatóságának. Az eredeti példányt a 338/97/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja szerint a vonatkozó exportengedély vagy re-export bizonyítvány bemutatásától függően meg kell tartani.

Amennyiben az exportáló vagy re-exportáló ország példányát nem adják vissza a kérelmezőnek, akkor az utóbbinak ki kell adni egy írásos nyilatkozatot arról, hogy egy importengedélyt adnak majd ki és arról, hogy ez milyen feltételek mellett történik.

22. cikk

Az importőr által a vámhivatalba benyújtandó dokumentumok

Az 53. cikk sérelme nélkül az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalhoz be kell nyújtania valamennyi, az alábbiakban felsorolt iratot:

1.

eredeti importengedélyt (1. formanyomtatvány);

2.

a tulajdonos példányát (2. formanyomtatvány);

3.

ha az az importengedélyben meg van adva, akkor az exportáló vagy re-exportáló országból származó bármely dokumentáció.

Ahol az helyénvaló, az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének a 26. rovatban fel kell tüntetnie a szállítólevél vagy a légi fuvarlevél számát.

23. cikk

A vámhivatali kezelés

A 22. cikkben, vagy ha az helyénvaló, az 53. cikk (1) bekezdésében említett vámhivatal az importengedély eredeti példányát (1. formanyomtatvány) és a „tulajdonos példánya” (2. formanyomtatvány) 27. rovatának kitöltése után az utóbbit visszaadja az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének.

Az importengedély eredeti példányát (1. formanyomtatvány) és az exportáló vagy újraexportáló országból származó összes dokumentációt a 45. cikkben meghatározottak szerint kell továbbítani.

V. FEJEZET

IMPORTBEJELENTÉSEK

24. cikk

Az importőr által a vámhivatalba benyújtandó dokumentumok

(1)   Az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének ki kell töltenie az eredeti példány (1. formanyomtatvány) és a „tulajdonos példánya” (2. formanyomtatvány) 1–13. rovatait és a 25. cikk sérelme nélkül az exportáló vagy re-exportáló országból származó összes dokumentációval együtt, ha van ilyen, át kell adni a Közösségbe történő beléptetés helye szerinti határvámhivatalnakamely vámhivatalt a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint jelöltek ki.

(2)   A 338/97/EK rendelet C. mellékletében felsorolt fajok egyedeire vonatkozó importbejelentések esetében a vámhivatalok szükség esetén visszatarthatják ezeket a példányokat az említett rendelet 4. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontjában említett csatolt dokumentumok érvényességének igazolásáig.

25. cikk

A vámhivatali kezelés

A 24. cikkben, vagy ha az helyénvaló, az 53. cikk (1) bekezdésében említett vámhivatal az eredeti példány (1. formanyomtatvány) és a „tulajdonos példánya” (2. formanyomtatvány) 14. rovatának kitöltése után az utóbbit visszaadja az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének.

Az importbejelentés eredeti példányát (1. formanyomtatvány) és az exportáló vagy re-exportáló országból származó összes dokumentációt a 45. cikkben meghatározottak szerint kell továbbítani.

VI. FEJEZET

EXPORTENGEDÉLYEK ÉS RE-EXPORT BIZONYÍTVÁNYOK

26. cikk

Kérelmek

(1)   Az exportengedély vagy re-export bizonyítvány kérelmezőjének, amennyiben helyénvaló, ki kell töltenie a kérelem formanyomtatvány 1., 3., 4., 5. és 8–23. rovatait és az eredeti példány és az összes többi példány 1., 3., 4., 5. és 8–22. rovatait. A tagállamok azonban lehetővé tehetik azt, hogy csak egy kérelemformanyomtatvány kitöltése legyen kötelező, ez esetben az ilyen kérelem vonatkozhat egynél több szállítmányra.

(2)   A teljesen kitöltött formanyomtatványo(ka)t be kell nyújtani a rendeltetési tagállam igazgatási hatóságának és azoknak tartalmazniuk kell azt az információt és mellékelt dokumentált bizonyítékot, amit a hatóság szükségesnek tart abból a célból, hogy eldönthesse azt, hogy a 338/97/EK rendelet 5. cikke alapján vajon ki kell-e adni az engedélyt.

Az információ kérelemről való elhagyását meg kell indokolni.

(3)   Ha egy kérelem olyan példányok exportjára vagy re-exportjára vonatkozik, amelyek esetében egy kérelmet korábban elutasítottak, akkor a kérelmezőnek erről értesítenie kell az igazgatási hatóságot.

(4)   A 65. cikkben említett példányokra vonatkozó exportengedélyek és re-export bizonyítványok esetében a kérelmezőnek meg kell győznie az igazgatási hatóságot arról, hogy a 66. cikkben meghatározott jelölési követelményeknek eleget tettek.

(5)   Abban az esetben, ha egy re-export bizonyítványkérelem támogatására egy importengedély tulajdonosi példányát, egy importbejelentés importáló példányát vagy ezek alapján egy bizonyítványt mutatnak be, akkor ezen dokumentumok csak a példányszámnak azon számra való módosítását követően adhatók vissza a tulajdonosnak, ahány példányra a dokumentum érvényes marad.

Az ilyen dokumentumot nem kell visszaadni a kérelmezőnek, ha a re-export bizonyítványt a dokumentum szerinti összes állatra vonatkozóan adták ki, vagy ha ezt az 51. cikk szerint pótolták.

(6)   Az igazgatási hatóság megállapítja a kísérő dokumentumok érvényességét, szükség esetén egy másik tagállam igazgatási hatóságával konzultálva.

(7)   Az (5) és (6) bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha egy bizonyítványt mutatnak be egy exportengedély-kérelem támogatására.

(8)   Amennyiben valamelyik tagállam igazgatási hatóságának felügyelete alatt a példányokat egyedileg megjelölték abból a célból, hogy lehetővé váljon az (5) és (7) bekezdésben említett dokumentumokra való hivatkozás, akkor az utóbbi esetében nem kell előírni annak fizikai bemutatását a kérelemmel együtt, feltéve hogy a kérelem tartalmazza azok számát.

(9)   Az (5)–(8) bekezdésben említett támogató bizonyíték hiányában az igazgatási hatóságnak kell a (re‐)exportálandó példányok Közösségbe történő jogszerű behozatalát vagy Közösségen belüli megszerzését megállapítania, szükség esetén egy másik tagállam igazgatási hatóságával konzultálva.

(10)   Amennyiben a (3)–(9) bekezdés alkalmazásában az igazgatási hatóság konzultál egy másik tagállam igazgatási hatóságával, akkor az utóbbinak egy héten belül választ kell adnia.

27. cikk

A (re-)exportőr által a vámhivatalba benyújtandó dokumentumok

A (re-)exportőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének át kell adnia az eredeti példányt (1. formanyomtatvány), a tulajdonos példányát (2. formanyomtatvány) és a kiállító hatóságnak visszaküldendő példányt (3. formanyomtatvány) a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalnak.

Amennyiben helyénvaló, a re-exportőrnek vagy meghatalmazott képviselőjének a 26. rovatban fel kell tüntetnie a szállítólevél vagy a légi fuvarlevél számát.

28. cikk

A vámhivatali kezelés

A 27. cikkben említett vámhivatal az eredeti exportengedély vagy re-export bizonyítvány (1. formanyomtatvány) és a tulajdonos példánya (2. formanyomtatvány) 27. rovatának kitöltése után visszaadja ezeket a (re-)exportőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének.

Az exportengedélyből vagy a re-export bizonyítványból a kiállító hatóságnak visszaküldendő példányt (3. formanyomtatvány) a 45. cikkben meghatározottak szerint kell továbbítani.

29. cikk

Előzetesen kiállított engedélyek kertészetek részére

Amennyiben egy tagállam az Egyezmény részes feleinek konferenciája által elfogadott iránymutatással összhangban regisztrálja a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok mesterségesen szaporított példányait exportáló kertészeteket, akkor ez a tagállam készíthet előzetesen kiadott exportengedélyeket az említett rendelet A vagy B mellékletekben felsorolt, az adott kertészetekben lévő fajok számára.

Az előzetesen kiállított engedély 23. rovatban szerepel a kertészet regisztrációs száma valamint a következő nyilatkozat:

„Az engedély kizárólag a CITES 11.11. (Rev. CoP13). konferencia határozata által meghatározott mesterségesen szaporított növényekre vonatkozóan érvényes, csak a következő példányok esetében érvényes:...”.

VII. FEJEZET

VÁNDORKIÁLLÍTÁS-BIZONYÍTVÁNYOK

30. cikk

Vándorkiállítás-bizonyítvány kiadása

(1)   Vándorkiállítás-bizonyítványok a tagállamok részéről olyan jogszerűen megszerzett példányokra vonatkozóan adhatók ki, amelyek vándorkiállítás részét képezik és eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

a)

az 54. és 55. cikkek szerint fogságban születtek illetve szaporítottak, vagy amelyeket az 56. cikk szerint mesterségesen szaporítottak;

b)

az Egyezmény I., II. vagy III. függelékeiben vagy a 3626/82/EGK rendelet C. mellékletében vagy a 338/97/EK rendelet A., B. és C. mellékleteiben felsorolt fajokra vonatkozó rendelkezések rájuk vonatkozó hatályba lépését megelőzően szereztek be vagy hoztak be a Közösségbe.

(2)   Élő állatok esetében egy vándorkiállítás-bizonyítvány csak egy példányra vonatkozhat.

(3)   A vándorkiállítás-bizonyítványhoz egy pótlapot kell csatolni, amely a 35. cikk szerint alkalmazandó.

(4)   Olyan példányok esetében, amelyek nem élő állatok, az igazgatási hatóságnak a vándorkiállítás-bizonyítványhoz csatolnia kell egy leltárlapot, amely minden példány esetében tartalmazza a III. mellékletben meghatározott formanyomtatvány minta 8–18. rovatában előírt összes információt.

31. cikk

Felhasználás

Egy vándorkiállítás-bizonyítvány a következőként használható fel:

1.

a 338/97/EK rendelet 4. cikke szerinti importengedélyként;

2.

a 338/97/EK rendelet 5. cikke szerinti exportengedélyként vagy re-export bizonyítványként;

3.

a 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése szerinti bizonylatként pusztán a példányoknak a nagyközönség számára történő bemutatásának lehetővé tétele céljából.

32. cikk

Kiállító hatósága

(1)   Amennyiben a vándorkiállítás a Közösségből származik, akkor a vándorkiállítás-bizonyítványt kiállító hatóságnak azon tagállam igazgatási hatóságának kell lennie, amelyből a vándorkiállítás származik.

(2)   Amennyiben a vándorkiállítás egy harmadik országból származik, akkor a vándorkiállítás-bizonyítványt kiállító hatóságnak az első rendeltetési tagállam igazgatási hatóságának kell lennie és az adott bizonyítvány kibocsátásának egy az adott harmadik országból származó egyenértékű bizonyítványon kell alapulnia.

(3)   Amennyiben az egyik tagállamban való tartózkodás alatt egy a vándorkiállítás-bizonyítvány hatálya alá tartozó állat születik, akkor az adott tagállam igazgatási hatóságát értesíteni kell erről és annak ki kell adnia egy megfelelő engedélyt vagy bizonyítványt.

33. cikk

A vándorkiállítás-bizonyítványokra vonatkozó feltételek

(1)   Amennyiben egy példány egy vándorkiállítás-bizonyítvány hatálya alá tartozik, akkor az összes alábbi feltételt be kell tartani:

a)

a példányt regisztrálnia kell a kiállító hatóságnak;

b)

a példányt a bizonyítvány érvényességének lejárta előtt vissza kell szállítani az azt regisztráló tagállamba;

c)

a példányt a 66. cikk szerint egyedileg és maradandóan meg kell jelölni élő állatok esetében, vagy egyéb módon úgy kell azonosítani, hogy az azon tagállamok hatóságai, ahová az egyed belép, képesek legyenek igazolni azt, hogy a bizonyítvány az éppen importált vagy exportált egyedre vonatkozik.

(2)   A 32. cikk (2) bekezdése szerint kiadott vándorkiállítás-bizonyítványok esetében e cikk (1) bekezdés a) és b) pontjai nem alkalmazhatók. Ilyen esetekben a bizonyítványnak a 20. rovatban a következő szöveget kell tartalmaznia:

„Ez a bizonyítvány csak akkor érvényes, ha mellékelve van hozzá egy harmadik ország által kiadott eredeti vándorkiállítás-bizonyítvány.”

34. cikk

Kérelmezés

(1)   A vándorkiállítás-bizonyítvány kérelmezőjének, ha szükséges, ki kell töltenie a kérelem formanyomtatvány (3. formanyomtatvány) 3. és 9–18. rovatát és az eredeti és az összes többi példány 3. és 9–18. rovatát.

A tagállamok azonban lehetővé tehetik azt, hogy csak egy kérelemformanyomtatvány kitöltése legyen kötelező, mely esetben az ilyen kérelem egynél több bizonyítványra is vonatkozhat.

(2)   A teljesen kitöltött formanyomtatványt azon tagállam igazgatási hatóságának kell benyújtani, ahol a példányok tartózkodnak, vagy ha azt a 32. cikk (2) bekezdés említi, az első rendeltetési tagállam igazgatási hatóságának, csatolva a formanyomtatványhoz azon szükséges információt és arra vonatkozó dokumentált bizonyítékot, amit az adott hatóság szükségesnek tart a bizonyítvány kiadására vonatkozó döntés meghozásához.

Az információnak a kérelemről való elhagyását meg kell indokolni.

(3)   Ha egy bizonyítványra irányuló kérelem olyan példányokra vonatkozik, amelyek esetében egy ilyen kérelmet korábban elutasítottak, akkor a kérelmezőnek erről értesítenie kell az igazgatási hatóságot.

35. cikk

A vándorkiállítás-bizonyítvány tulajdonosa által a vámhivatalba benyújtandó dokumentumok

(1)   Egy a 32. cikk (1) bekezdése szerint kiadott vándorkiállítás-bizonyítvány esetében a tulajdonosnak vagy a meghatalmazott képviselőjének érvényesítés céljából be kell nyújtania az adott bizonyítvány eredeti példányát (1. formanyomtatvány) és a pótlap eredeti és egy másolati példányát a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalba.

A vámhivatalnak a pótlap kitöltését követően vissza kell adnia az eredeti dokumentumokat a tulajdonosnak vagy meghatalmazott képviselőjének, hitelesítenie kell a pótlapot és ezt a hitelesített példányt a 45. cikk szerint továbbítania kell a megfelelő igazgatási hatóságnak.

(2)   Egy a 32. cikk (2) bekezdése szerint kiadott vándorkiállítás-bizonyítvány esetében e cikk (1) bekezdését kell alkalmazni, kivéve ha a tulajdonos vagy a meghatalmazott képviselője igazolás céljából benyújtja a harmadik ország által kiadott eredeti bizonyítványt és pótlapot is.

A vámhatóságnak mindkét pótlap kitöltését követően vissza kell adnia az eredeti vándorkiállítás-bizonyítványokat az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőjének, és a 45. cikk szerint továbbítania kell a tagállam igazgatási hatósága által kiadott bizonyítvány pótlapjának egy hitelesített példányát ennek a hatóságnak.

36. cikk

Pótlás

Elveszett, ellopott vagy megsemmisült vándorkiállítás-bizonyítványt csak az azt kiállító hatóság pótolhat.

A pótlólag kiállított dokumentumnak ugyanaz lesz a száma, és lehetőség szerint az eredeti dokumentummal megegyező érvényességi dátuma, valamint a 20. rovatban tartalmaznia kell a következőket:

„Ez a bizonyítvány az eredeti hiteles másolata”

VIII. FEJEZET

SZEMÉLYITULAJDON-BIZONYÍTVÁNY

37. cikk

Személyitulajdon-bizonyítványok kiadása

(1)   A személyitulajdon-bizonyítvány legálisan, személyes, nem kereskedelmi céllal megszerzett állatok tulajdonosának adható ki a tagállam részéről, amennyiben fennáll az alábbi feltételek valamelyike:

a)

az állatok e rendelet 54. és 55. cikke szerint fogságban születtek, illetve fogságban voltak szaporítva;

b)

az Egyezmény I., II. vagy III. függelékeiben, vagy a 3626/82/EGK rendelet C. mellékletében vagy a 338/97/EK rendelet A, B. és C. mellékleteiben felsorolt fajokra vonatkozó rendelkezések rájuk vonatkozó hatályba lépését megelőzően kerültek beszerzésre vagy a Közösségbe behozatalra.

(2)   Egy személyitulajdon-bizonyítvány csak egy példányra vonatkozhat.

(3)   A bizonyítványhoz csatolni kell egy pótlapot, amely a 42. cikk szerint alkalmazandó.

38. cikk

Felhasználás

Feltéve hogy a személyitulajdon-bizonyítvány hatálya alá tartozó példány a jogos tulajdonossal együtt van, a bizonyítvány a következőképpen használható fel:

1.

a 338/97/EK rendelet 4. cikke szerinti importengedélyként;

2.

a 338/97/EK rendelet 5. cikke szerinti exportengedélyként vagy re-export bizonyítványként, ha a rendeltetési ország ezt jóváhagyja.

39. cikk

A személyitulajdon-bizonyítványok kibocsátó hatósága

(1)   Amennyiben a példány a Közösségből származik, akkor a személyitulajdon-bizonyítványt kibocsátó hatóságnak azon tagállam igazgatási hatóságának kell lennie, amelynek területén a példány található.

(2)   Amennyiben a példány egy harmadik országból származik, akkor a személyitulajdon-bizonyítványt kibocsátó hatóságnak az első rendeltetési tagállam igazgatási hatóságának kell lennie és az adott bizonyítvány kibocsátásának egy az illetékes harmadik országból származó egyenértékű bizonyítvány bemutatásán kell alapulnia.

(3)   A személyitulajdon-bizonyítványnak a 23. rovatában vagy a bizonyítvány megfelelő mellékletében a következő szöveget kell tartalmaznia:

„Többszöri határátlépésre érvényes, amennyiben a példány a tulajdonosával együtt utazik. A jogos tulajdonosnak az eredeti űrlapot kell megtartania.

Az e bizonyítvány hatálya alá tartozó példány nem adható el vagy adható át más módon a 865/2006/EK bizottsági rendelet 43. cikke szerintiek kivételével. Ez a bizonyítvány nem ruházható át. Ha a példány elhullik, ellopják, megsemmisül vagy elvész vagy eladják vagy az egyed tulajdonjogát másként átadják, akkor ezt a bizonyítványt azonnal vissza kell szolgáltatni a kibocsátó igazgatási hatóságnak.

Ez a bizonyítvány csak akkor érvényes, ha csatolva van hozzá egy pótlap, amelyet az összes határátkelőhelyen aláírt és lepecsételt egy vámtisztviselő.

Ez a bizonyítvány semmilyen módon nincs hatással az államok azon jogára, miszerint szigorúbb saját szabályokat fogadhatnak el az élő állatok birtoklási/tartási korlátozásaira vagy feltételeire vonatkozóan.”

(4)   Amennyiben az egyik tagállamban való tartózkodás alatt egy személyitulajdon-bizonyítvány hatálya alá tartozó állat szül, akkor az adott állam igazgatási hatóságát értesíteni kell, amely kiad egy megfelelő engedélyt vagy bizonyítványt.

40. cikk

A példányokra vonatkozó feltételek

(1)   Amennyiben a példányok egy személyitulajdon-bizonyítvány hatálya alá tartoznak, akkor a következő feltételeket kell betartani:

a)

a példányokat annak a tagállamnak az igazgatási hatóságának kell nyilvántartásba vennie, amelyben a tulajdonos lakik;

b)

a példányokat a bizonyítvány érvényességének lejárta előtt vissza kell szállítani az azt nyilvántartó tagállamba;

c)

a példányok nem használhatók fel kereskedelmi célokra a 43. cikkben előírt feltételek kivételével;

d)

a példányokat a 66. cikk szerint egyedileg és maradandóan meg kell jelölni.

(2)   A 39. cikk (2) bekezdése szerint kiadott személyitulajdon-bizonyítványok esetében ezen cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjai nem alkalmazhatók.

Ilyen esetekben a bizonyítványnak a 23. rovatban a következő szöveget kell tartalmaznia:

„Ez a bizonyítvány csak akkor érvényes, ha mellékelve van hozzá egy harmadik ország által kiadott eredeti személyitulajdon-bizonyítvány és a hatálya alá tartozó példány a tulajdonosával együtt utazik.”

41. cikk

Kérelmezése

(1)   A személyitulajdon-bizonyítvány kérelmezőjének, ha az helyénvaló, ki kell töltenie a kérelem formanyomtatvány 1., 4. és 6–23. rovatát és az eredeti és az összes többi példány 1., 4. és 6–22. rovatát. A tagállamok azonban lehetővé tehetik azt, hogy csak egy kérelem formanyomtatvány kitöltése legyen kötelező, mely esetben az ilyen kérelem egynél több bizonyítványra is vonatkozhat.

(2)   A teljesen kitöltött űrlapot azon tagállam igazgatási hatóságának kell beadni, ahol a példányok tartózkodnak, csatolva az űrlaphoz azon szükséges információt és arra vonatkozó dokumentált bizonyítékot, amit az adott hatóság szükségesnek tart a bizonyítvány kiadására vonatkozó döntés meghozásához.

Valamely információ kérelemről való elhagyását meg kell indokolni.

Ha egy kérelem olyan példánykra vonatkozó bizonyítványra készült, amelyek esetében egy ilyen kérelmet korábban elutasítottak, akkor a kérelmezőnek erről tájékoztatnia kell az igazgatási hatóságot.

42. cikk

A személyitulajdon-bizonyítvány tulajdonosa által benyújtandó dokumentumok

(1)   Egy a 39. cikk (1) bekezdése szerint kiadott személyitulajdon-bizonyítvány esetében a tulajdonosnak érvényesítés céljából át kell adnia az adott bizonyítvány eredeti példányát (1. űrlap) és a pótlap eredeti és egy másolati példányát a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalba.

A vámhivatalnak a pótlap kitöltését követően vissza kell adnia az eredeti dokumentumokat a tulajdonosnak, hitelesítenie kell a pótlap másolati példányát és ezt a hitelesített példányt e rendelet 45. cikke szerint továbbítania kell az illetékes megfelelő igazgatási hatóságnak.

(2)   Egy a 39. cikk (2) bekezdése szerint kiadott személyitulajdon-bizonyítvány esetében e cikk (1) bekezdését kell alkalmazni, kivéve ha a tulajdonos igazolás céljából benyújtja a harmadik ország által kiadott eredeti bizonyítványt is.

A vámhatóságnak mindkét pótlap kitöltését követően vissza kell adnia az eredeti dokumentumokat a tulajdonosnak és a 45. cikk szerint továbbítania kell a tagállam igazgatási hatósága által kiadott bizonyítvány pótlapjának egy hitelesített példányát ennek a hatóságnak.

43. cikk

Példányok eladása

Amennyiben egy e rendelet 39. cikkének (1) bekezdése szerint kiadott személyitulajdon-bizonyítvány tulajdonosa el kívánja adni a példányt, akkor a tulajdonosnak először be kell nyújtania a bizonyítványt a kibocsátó hatóságnak, és ha a példány a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok valamelyikébe tartozik, akkor az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdése szerint kérelmezni kell egy bizonylatot az említett illetékes hatóságtól.

44. cikk

Pótlása

Az elveszett, ellopott vagy megsemmisült személyitulajdon-bizonyítványt csak az azt kiadó hatóság pótolhatja.

A pótló dokumentumnak ugyanaz lesz a száma, és lehetőség szerint az eredeti dokumentummal megegyező érvényességi dátuma, valamint a 20. rovatban tartalmaznia kell a következőket:

„Ez a bizonyítvány az eredeti hiteles másolata.”

IX. FEJEZET

VÁMELJÁRÁS

45. cikk

A vámhivatalokba átadott dokumentumok továbbítása

(1)   A vámhivataloknak azonnal továbbítaniuk kell a tagállam megfelelő igazgatási hatóságának a 338/97/EK rendelet és e rendelet előírásai szerint nekik átadott összes dokumentumot.

Az e dokumentumokat megkapó igazgatási hatóságoknak azonnal továbbítaniuk kell a többi tagállam által kiadott dokumentumokat a megfelelő kibocsátó hatóságoknak az összes vonatkozó, az Egyezmény szerint kiadott dokumentummal együtt.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve a vámhivatalok a saját tagállamuk által kiadott dokumentumok bemutatását elektronikus formában is megerősíthetik.

X. FEJEZET

A 338/97/EK RENDELET 5. CIKKE (2) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJÁBAN, 5. CIKKÉNEK (3) ÉS (4) BEKEZDÉSÉBEN, 8. CIKKÉNEK (3) BEKEZDÉSÉBEN ÉS 9. CIKKE (2) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJÁBAN ELŐÍRT BIZONYLATOK

46. cikk

Kibocsátó hatóság

A 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, 5. cikkének (3) és (4) bekezdésében, 8. cikkének (3) bekezdésében és 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjában előírt bizonylatok az e rendelet 50. cikke szerinti kérelem beadását követően azon tagállam igazgatási hatósága által adhatók ki, amelyben a példányok fellelhetők.

47. cikk

A 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, (3) és (4) bekezdésében előírt bizonylatok (exporthoz vagy re-exporthoz előírt bizonylatok)

A 338/97/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése b) pontjában, valamint (3) és (4) bekezdéseiben előírt bizonylatoknak igazolniuk kell, hogy a példányok tekintetében az alábbiak közül melyik körülmény áll fenn:

1.

a vadonból fogták/gyűjtötték be a származási tagállamban hatályban lévő jogszabályok szerint;

2.

elhagyták vagy azok megszöktek és az ismételt befogási hely tagállamában hatályban lévő jogszabályok szerint fogták be újra;

3.

a 338/97/EK rendelet rendelkezései szerint szerezték meg a Közösségben vagy hozták be a Közösségbe;

4.

a 3626/82/EGK tanácsi rendelet szerint 1997. június 1. előtt szerezték meg a Közösségben vagy hozták be a Közösségbe;

5.

az Egyezmény rendelkezései szerint 1984. január 1. előtt szerezték meg a Közösségben vagy hozták be a Közösségbe;

6.

az egyik tagállamban szerezték meg vagy hozták be annak területére, mielőtt a (3) vagy (4) bekezdéseiben említett rendeletek vagy az Egyezmény rájuk vonatkozó rendelkezései alkalmazandóvá váltak rájuk vonatkozóan vagy az adott tagállamban.

48. cikk

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében előírt bizonylat (bizonylat kereskedelmi felhasználáshoz)

(1)   A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének céljaira szolgáló bizonylatnak meg kell adnia azt, hogy az említett rendelet A. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó példányok mentesülnek az említett rendelet 8. cikke (1) bekezdésében szereplő egy vagy több tilalom alól, mert azok(at):

a)

akkor szerezték meg a Közösségben vagy hozták be a Közösségbe, amikor az 338/97/EK rendelet mellékletében vagy az Egyezmény I. függelékében vagy a 3626/82/EGK rendelet C1. mellékletében felsorolt fajokra vonatkozó rendelkezések még nem voltak érvényesek rájuk; vagy

b)

az egyik tagállamból származnak és a vadonból fogták/gyűjtötték be az adott tagállam területén hatályos jogszabályok szerint; vagy

c)

olyan állatok, vagy azok részei, vagy olyan állatoktól származnak, amelyek fogságban született, illetve szaporított állatok; vagy

d)

engedélyezettek a 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének c) és e) – g) pontjában említett célok valamelyikére történő felhasználásra.

(2)   Egy tagállam illetékes igazgatási hatósága egy a 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése céljainak megfelelő bizonyítványként elfogadhatónak tekinthet egy importengedélyt, egy exportengedélyt, vagy egy re-export bizonyítványt a 2. űrlap, a „tulajdonos példánya” bemutatása esetén, ha az kijelenti azt, hogy a példányok mentesülnek a 338/97/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésében szereplő egy vagy több tilalom alól, amint az a 8. cikkz (3) bekezdésében elő van írva .

49. cikk

A 338/97/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjában előírt bizonylat (bizonylat élő példányok szállításához)

A 338/97/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdése b) pontjának céljára szolgáló bizonylatnak meg kell adnia azt, hogy az említett rendelet A. mellékletében felsorolt valamely fajhoz tartozó élő példányok szállítása engedélyezett az importengedélyben vagy egy korábban kiadott bizonylatban feltüntetett helyről.

50. cikk

A 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, (3) és (4) bekezdésében, a 8. cikkének (3) bekezdésében és 9. cikke (2) bekezdése b) pontjában előírt bizonylatok kérelmezése

(1)   A 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, (3) és (4) bekezdésében, a 8. cikkének (3) bekezdésében előírt bizonylatok kérelmezőjének, ha az helyénvaló, ki kell töltenie a kérelem űrlap 1., 2. és 4–19. rovatát és az eredeti és az összes többi példány 1. és 4–18. rovatát.

A tagállamok azonban lehetővé tehetik azt, hogy csak egy kéreleműrlap kitöltése legyen kötelező, mely esetben az ilyen kérelem egynél több bizonylatra is vonatkozhat.

(2)   A teljesen kitöltött űrlapot azon tagállam igazgatási hatóságának kell benyújtani, ahol a példányok tartózkodnak, csatolva az űrlaphoz azon szükséges információt és arra vonatkozó dokumentált bizonyítékot, amit az adott hatóság szükségesnek tart a bizonylat kiadására vonatkozó döntés meghozásához.

Valamely információ kérelemről való elhagyását meg kell indokolni.

Ha egy kérelem olyan példányokra vonatkozó bizonylatra készült, amelyek esetében egy ilyen kérelmet korábban elutasítottak, akkor a kérelmezőnek erről tájékoztatnia kell az igazgatási hatóságot.

51. cikk

Az engedélyek, bejelentések és bizonylatok módosításai

(1)   Amennyiben egy importengedély „tulajdonos példánya” (2. űrlap), egy importbejelentés „importőr példánya” (2. űrlap) vagy egy bizonylat hatálya alá tartozó szállítmány fel van osztva, vagy ha egyéb okok miatt az ilyen dokumentum bejegyzései többé már nem a valós helyzetet mutatják, akkor az igazgatási hatóság az alábbi intézkedéseket foganatosíthatja:

a)

4. cikk (2) bekezdése szerint végrehajthatja a szükséges módosításokat;

b)

a 47. és 48. cikkekben leírt rendelkezések céljaira kiadhat egy vagy több megfelelő bizonylatot.

A b) pont vonatkozásában az igazgatási hatóságnak először meg kell állapítania a pótlandó dokumentum hitelességét, szükség esetén egy másik tagállam igazgatási hatóságával konzultálva.

(2)   Amennyiben a bizonylatokat egy importengedély „tulajdonosi példánya” (2. űrlap), egy import bejelentés „importőr példánya” (2. űrlap) vagy egy korábban kiadott bizonylat pótlása céljából adnak ki, akkor ezt a dokumentumot a bizonylatot kiadó igazgatási hatóságnak meg kell tartania.

(3)   Az elveszett, ellopott vagy megsemmisült engedélyt, bejelentést vagy bizonylatot csak az azt kibocsátó hatóság pótolhatja.

(4)   Amennyiben az (1) bekezdés céljából az igazgatási hatóság konzultál egy másik tagállam igazgatási hatóságával, akkor az utóbbinak egy héten belül válaszolnia kell.

XI. FEJEZET

CÍMKÉK

52. cikk

Címkék használata

(1)   A 2. cikk (6) bekezdésében említett címkék csak a megfelelően nyilvántartott kutatók és tudományos intézmények közötti nem kereskedelmi célú kölcsönzés, adományozás. és herbáriumi példányok cseréi, tartósított, szárított vagy beágyazott múzeumi példányok és tudományos tanulmányozásra szánt élő növényi anyag szállítása esetében használhatók.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kutatók és tudományos intézetek számára azon tagállam igazgatási hatóságának kell kiadnia egy nyilvántartási számot, amely tagállamban azok megtalálhatók.

E nyilvántartási számnak öt számjegyből kell állnia, melynek első két jegye az adott tagállam kétjegyű ISO kódja, az utolsó három számnak pedig egy, az egyes intézményeknek az illetékes igazgatási hatóság által kiadott egyedi számnak kell lennie.

(3)   Az érintett kutatóknak és tudományos intézményeknek ki kell tölteniük a címke 1–5. rovatait, a címke erre szolgáló részének visszaküldésével azonnal értesítve az őket nyilvántartó igazgatási hatóságot minden egyes címke felhasználásának összes részletéről.

XII. FEJEZET

A 338/97/EK RENDELET 4. CIKKÉNEK (7) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT VÁMELJÁRÁSTÓL VALÓ ELTÉRÉSEK

53. cikk

A belépés helyén lévő vámhivatalokon kívüli vámhivatalok

(1)   Ha egy, a Közösségbe beléptetendő szállítmány egy határon lévő vámhivatalhoz érkezik tengeren, légi úton vagy vasúton, egy, a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt Közösségen belüli másik vámhivatalba ugyanolyan módon történő, azonnali, tárolás nélkül történő továbbküldés céljából, akkor az ellenőrzések lefolytatása és az importdokumentumok bemutatása az utóbbi helyen történik meg.

(2)   Amennyiben egy szállítmányt megvizsgáltak egy, a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalban és továbbküldtek egy másik vámhivatalba valamilyen további vámeljárás céljából, akkor az utóbbinak kérnie kell egy az e rendelet 23. cikke szerint kitöltött importengedély „tulajdonos példányának” (2. űrlap) vagy az e rendelet 24. cikke szerint egy importbejelentés „importőr példányának” (2. űrlap) bemutatását, és végrehajthat bármilyen általa szükségesnek ítélt ellenőrzést a 338/97/EK rendelet és e rendelet előírásai betartásának megállapítása céljából.

XIII. FEJEZET

FOGSÁGBAN SZÜLETETT, ILLETVE SZAPORÍTOTT PÉLDÁNYOK ÉS MESTERSÉGESEN SZAPORÍTOTT PÉLDÁNYOK

54. cikk

Állatfajok fogságban született, illetve szaporított példányai

Az 55. cikk sérelme nélkül egy állatfaj valamely példánya csak akkor tekinthető fogságban született, illetve szaporított példánynak, ha valamelyik illetékes igazgatási hatóság az adott tagállam illetékes tudományos hatóságával konzultálva meggyőződik arról, hogy teljesültek az alábbi feltételek:

1.

a példány olyan utód, vagy annak leszármazottja, amely ellenőrzött környezetben született vagy

a)

ivaros szaporodás esetében olyan szülők utóda, amelyek párosodása vagy ivarsejtjeik egyesítése ellenőrzött környezetben történt;

b)

ivartalan szaporodás esetében olyan szülők utóda, amelyek az utód fejlődésének megindulásakor ellenőrzött környezetben voltak;

2.

a tenyészállományt a megszerzéskor hatályos jogszabályi előírások betartása mellett hozták létre olyan módon, amely nem káros az adott faj vadonban történő túlélése szempontjából;

3.

a tenyészállományt vadonból származó példányok befogása nélkül tartják fenn, állatok, tojások vagy ivarsejtek eseti bevitele kivételével, amely a hatályos jogszabályi előírások betartása mellett olyan módon történik,, amely nem káros az adott faj vadonban történő túlélése szempontjából, és kizárólag a következő célokból történik:

a)

a káros beltenyésztés megelőzése vagy enyhítése céljából, az ilyen bevitel mértékét az új genetikai anyag iránti szükséglet határozza meg;

b)

az elkobzott állatoknak a 338/97/EK rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerint történő elhelyezése céljából; vagy

c)

kivételesen, tenyészállományként történő felhasználás céljából;

4.

a tenyészállomány maga hozott létre ellenőrzött környezetben második vagy további generációs utódot, vagy azt oly módon kezelik, ami bizonyítottan képes ellenőrzött környezetben második generációs utódok megbízható létrehozására.

55. cikk

A származás megállapítása

Amennyiben az 54. cikk, a 62. cikk (1) bekezdése vagy a 63. cikk (1) bekezdése céljából valamelyik illetékes hatóság szükségesnek tartja egy állat származásának meghatározását vér vagy egyéb szövet vizsgálatával, akkor ezt a vizsgálatot vagy a szükséges mintákat lehetővé/elérhetővé kell tenni az adott hatóság előírása szerinti módon.

56. cikk

Növényfajok mesterségesen szaporított példányai

(1)   Egy növényfaj valamely példányát csak akkor lehet mesterségesen szaporított példánynak tekinteni, ha valamelyik illetékes igazgatási hatóság az adott tagállam illetékes tudományos hatóságával konzultálva meggyőződik arról, hogy:

a)

a példány olyan növény, vagy olyan növényektől származik, amely növényeket magokból, dugványokból, tőosztásból, sebszövetekből vagy egyéb növényi szövetekből, spórákból vagy egyéb szaporítóképletekből állítottak elő ellenőrzött környezetben;

b)

a termesztett szülői állományt a megszerzéskor hatályos jogszabályi előírások betartása mellett hozták létre és tartják fenn olyan módon, amely nem káros az adott faj vadonban történő túlélése szempontjából

c)

a termesztett szülői állományt olyan módon kezelik, amely biztosítja annak hosszú távú fenntartását, és

d)

oltott növények esetében a törzstőállományt és az oltványt egyaránt mesterséges szaporítással állították elő az a), b) és c) pontok szerint.

Az a) pont vonatkozásában ellenőrzött környezetnek minősül az olyan nem természetes környezet, amelyet emberi beavatkozással intenzíven manipuláltak, amely manipulálás kiterjedhet, de nem korlátozódhat a föld megművelésére, trágyázásra, gyomirtásra, öntözésre vagy olyan palántanevelési műveletekre, mint a cserépbe ültetés, ágyásba ültetés és az időjárás elleni védelem

(2)   A monokultúrás ültetvényeken termesztett fákból származó faanyagot az (1) bekezdés szerint mesterségesen szaporított anyagnak kell tekinteni.

XIV. FEJEZET

SZEMÉLYI ÉS HÁZTARTÁSHOZ TARTOZÓ INGÓSÁGOK

57. cikk

Személyi és háztartáshoz tartozó ingóságok Közösségbe történő behozatala és ismételt behozatala

(1)   A 338/97/EK rendelet 4. cikke alól való, az említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eltéréseknek a személyi és háztartáshoz tartozó ingóságokra történő alkalmazása nem vonatkozhat azon példányokra, amelyeket kereskedelmi haszonszerzésre használnak, kereskedelmi célból eladnak vagy eladásra kínálnak, eladás céljából tartanak, eladásra felajánlanak vagy eladás céljából szállítanak.

Az említett eltérés csak akkor alkalmazható a példányokra, beleértve a vadásztrófeákat, ha azok eleget tesznek az alábbi feltételek valamelyikének:

a)

egy harmadik országból érkező utazók személyi poggyászában vannak; vagy

b)

egy olyan természetes személy személyi tulajdonában vannak, aki valamelyik harmadik országból a Közösségbe helyezi át a lakóhelyét; vagy

c)

egy utazó által elejtett és egy későbbi időpontban behozott vadásztrófeák.

(2)   A 338/97/EK rendelet 4. cikkétől való, az említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eltéréseknek személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságokra történő alkalmazása nem vonatkozhat az említett rendelet A. mellékletében felsorolt fajokba tartozó példányokra, ha azokat első alkalommal egy a Közösségben lakó vagy oda beköltöző személy hozta be a Közösségbe.

(3)   A személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságok, beleértve a vadászati trófeákat, egy a Közösségben lakó személy által a Közösségbe első alkalommal történő behozatala esetében, amely a 338/97/EK rendelet B. mellékletében felsorolt fajok példányait foglalja magában, nem kell bemutatni a vámnál az importengedélyt, amennyiben bemutatják egy exportengedély/re-export bizonyítvány eredeti példányát és annak egy másolatát.

A vámhatóságnak e rendelet 45. cikke szerint továbbítania kell az eredeti példányt, és a lepecsételt másolatot vissza kell adnia a tulajdonosnak.

(4)   A személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságok, beleértve a vadászati trófeákat, egy a Közösségben lakó személy által a Közösségbe történő ismételt behozatala esetében, amely a 338/97/EK rendelet A. vagy B. mellékletében felsorolt fajok példányait foglalja magában, nem kell bemutatni a vámnál az importengedélyt, amennyiben bemutatják:

a)

egy korábban felhasznált közösségi import- vagy exportengedély vám által hitelesített „tulajdonos példányát” (2. űrlap); vagy

b)

a (3) bekezdésben említett (re‐)export dokumentum másolatát; vagy

c)

arra vonatkozó bizonyítékot, hogy az egyedeket a Közösségen belül szerezték meg.

(5)   A (3) és (4) bekezdésektől való eltéréssel a 338/97/EK rendelet B. mellékletében felsorolt következő tételek Közösségbe történő behozatala vagy ismételt behozatala esetében nem szükséges bemutatni a (re-)export dokumentumot vagy importengedélyt:

a)

tokfajok kaviárja esetében (Acipenseriformes spp.) személyenként maximum 250 g tömegig;

b)

Cactaceae fajokból készült ún. esőbotok esetében személyenként három darabos mennyiségig;

c)

Crocodylia fajok élettelen, megmunkált példányai esetében (a hús és vadásztrófeák kivételével) személyenként négy darabos mennyiségig;

d)

Strombus gigas kagylóhéjak esetében személyenként három darabos mennyiségig.

58. cikk

Személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságok Közösségből történő kivitele és ismételt kivitele

(1)   A 338/97/EK rendelet 5. cikkétől való, az említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eltéréseknek személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságokra történő alkalmazása nem vonatkozhat azon példányokra, amelyeket kereskedelmi haszonszerzésre használnak, kereskedelmi célból eladnak vagy eladásra kínálnak, eladás céljából tartanak, eladásra felajánlanak vagy eladás céljából szállítanak.

Az említett eltérés csak akkor alkalmazható a példányokra, ha azok:

a)

egy harmadik országba utazó személyek személyi poggyászában vannak; vagy

b)

egy olyan természetes személy személyi tulajdonában vannak, aki valamelyik harmadik országba helyezi át a lakóhelyét a Közösségből.

(2)   Kivitel esetében a 338/97/EK rendelet 5. cikkétől való, az említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságokra meghatározott eltéréseknek alkalmazása nem vonatkozhat az említett rendelet A. és B. mellékletében felsorolt fajokba tartozó példányokra.

(3)   A 338/97/EK rendelet A. vagy B. mellékletében felsorolt fajok példányait magában foglaló személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságok, beleértve a vadászati trófeákat, egy a Közösségben lakó személy által történő ismételt kivitele esetében nem kell bemutatni a vámnál a re-export bizonyítványt, amennyiben az alábbiak egyikét bemutatják:

a)

egy korábban felhasznált közösségi import- vagy exportengedély vám által hitelesített „tulajdonos példánya” (2. űrlap); vagy

b)

az e rendelet 57. cikk (3) bekezdésében meghatározott (re)-export bizonyítvány másolata; vagy

c)

arra vonatkozó bizonyíték, hogy az egyedeket a Közösségen belül szerezték meg.

(4)   A (2) és (3) bekezdésektől való eltéréssel az 57. cikk (5) bekezdés (a)-(d) pontjaiban felsorolt tételek kivitele vagy ismételt kivitele esetében nem szükséges bemutatni az exportengedélyt vagy a re-export bizonyítványt.

XV. FEJEZET

MENTESSÉGEK ÉS ELTÉRÉSEK

59. cikk

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése alól az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében meghatározottak szerinti mentességek

(1)   A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett példányokra vonatkozó mentesség csak akkor biztosítható, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak, hogy az ott és az e rendelet 48. cikkében említett feltételek teljesülnek.

(2)   A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének d) pontjában említett példányokra vonatkozó mentesség csak akkor biztosítható, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak, miután az utóbbi konzultált az illetékes tudományos testülettel, hogy az e rendelet 48. cikkében említett feltételek teljesülnek és hogy az adott példányok fogságban született, illetve szaporított vagy e rendelet 54., 55. és 56. cikkeinek megfelelően mesterségesen szaporított példányok.

(3)   A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének e), f) és g) pontjában említett példányokra vonatkozó mentesség csak akkor biztosítható, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak, miután az utóbbi konzultált az illetékes tudományos testülettel, hogy az ott és az e rendelet 48. cikkében említett feltételek teljesülnek.

(4)   A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének h) pontjában említett példányokra vonatkozó mentesség csak akkor biztosítható, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak, hogy az adott példányokat valamely tagállamban annak jogszabályaival összhangban a vadonból fogták/gyűjtötték be.

(5)   Egy a 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésében meghatározott mentesség élő gerincesekre csak akkor biztosítható, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak, hogy e rendelet 66. cikkének vonatkozó előírásait betartották.

60. cikk

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésétől való eltérés a tudományos intézmények javára

A 338/97/EK rendelet 9. cikkének sérelme nélkül, az említett rendelet 8. cikke (1) bekezdése tilalmai alól mentesség engedélyezhető az illetékes tudományos testülettel folytatott konzultáció mellett, az igazgatási hatóság által elismert tudományos intézmények számára, bizonylat kiállításával az említett rendelet A. mellékletében felsorolt összes faj a gyűjteményükben megtalálható azon példányaira, amelyeket az alábbi célokból tartanak:

1.

az érintett faj megőrzését szolgáló fogságban szaporítás vagy mesterséges szaporítás;

2.

az érintett faj megőrzését illetve védelmét célzó kutatás vagy oktatás.

Az ilyen bizonylattal rendelkező példányok eladása kizárólag olyan tudományos intézményeknek történhet, amelyek ilyen bizonylattal rendelkeznek.

61. cikk

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (1) és (3) bekezdése alóli mentességek

A 338/97/EK rendelet 9. cikkének sérelme nélkül a 8. cikk (1) bekezdésének az említett rendelet A. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó példányok megvásárlására, eladásra való felajánlására vagy megszerzésére vonatkozó tilalom, valamint az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében leírt rendelkezés, miszerint ezen tilalmak alóli mentesség eseti alapon egy bizonylat kiadása révén biztosítható, nem alkalmazhatók, amennyiben az érintett példányok:

1.

az e rendelet 48. cikkében előírt bizonylatok valamelyikének hatálya alá tartoznak, vagy

2.

amelyekre az e rendelet 62. cikkében előírt általános mentességek valamelyike vonatkozik.

62. cikk

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (1) és (3) bekezdése alóli általános mentességek

A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének azon rendelkezését, hogy a 8. cikk (1) bekezdésének tilalmai alóli mentességek egy eseti alapon kiadott bizonylat révén biztosíthatók, nem kell alkalmazni és bizonylatra sincs szükség, amennyiben:

1.

a X. mellékletben felsorolt fajok fogságban született, illetve szaporított példányai és azok hibridjei esetében, feltéve, hogy a megjegyzéssel ellátott fajok példányait e rendelet 66. cikkének (1) bekezdése szerint megjelölték;

2.

növényfajok mesterségesen szaporított példányai esetében;

3.

olyan megmunkált példányok esetében, amelyeket több mint ötven évvel korábban szereztek meg, amint azt a 338/97/EK rendelet 2. cikkének w) pontjában meghatározták.

63. cikk

A 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése szerint előzetesen kiadott bizonylatok

(1)   A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének d) pontjának céljából bármely tagállam az igazgatási hatóság által e célra jóváhagyott tenyésztők számára készíthet előzetesen kiadott bizonylatokat, feltéve, hogy azok tenyésztési nyilvántartást vezetnek, amelyet kérésre be kell mutatniuk az illetékes igazgatási hatóságnak.

Ezeknek a bizonylatoknak a 20. rovatban tartalmazniuk kell a következő nyilatkozatot:

„A bizonylat csak a következő taxon/taxonok esetében érvényes:………”

(2)   A 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének d) és h) pontjának céljából bármely tagállam készíthet előzetesen kiadott bizonylatokat az igazgatási hatóság által jóváhagyott személyek számára, élettelen fogságban szaporított pédányok és/vagy a Közösségen belül a vadonból korábban legálisan befogott/gyűjtött, élettelen példányok ezen bizonylatok alapján történő eladása céljára, feltéve hogy az ilyen személy:

a)

nyilvántartást vezet, amelyet kérésre bemutat az illetékes igazgatási hatóságnak és amely tartalmazza az eladott példányok/fajok adatait, az elhullás okát (ha ismert), azon személyeket, akiktől az egyedeket megszerezték és azokat, akiknek eladták;

b)

benyújt egy éves jelentést az illetékes igazgatási hatóságnak, amely tartalmazza az adott év eladási adatait, a példányok típusát és számát, az adott fajokat és a példányok beszerzésének módját.

XVI. FEJEZET

JELÖLÉSI ELŐÍRÁSOK

64. cikk

Az egyedek megjelölése behozatal és a Közösségen belüli kereskedelmi tevékenység céljából

(1)   A következő példányokra importengedély csak akkor adható ki, ha a kérelmező bizonyította az illetékes igazgatási hatóságnak azt, hogy a 66. cikk (6) bekezdése szerint egyedileg megjelölt egyedek:

a)

olyan fogságban szaporítási programból származó példányok, amelyet az Egyezmény részes feleinek konferenciája jóváhagyott;

b)

olyan fogságban történő felnevelési programból származó példányok, amelyet az Egyezmény részes feleinek konferenciája jóváhagyott;

c)

az Egyezmény I. függelékében felsorolt valamely faj populációjából származó példányok, amelyekre vonatkozóan az Egyezmény részes feleinek konferenciája export kvótát hagyott jóvá;

d)

az afrikai elefánt nyers agyarai és annak levágott darabjai, amelyek mind 20 cm-esek vagy annál hosszabbak és 1 kg-osak vagy annál nagyobb tömegűek;

e)

a Közösségbe exportált nyers, cserzett és/vagy kikészített krokodilbőrök, hastábla, farok, torok, láb, hátcsík és egyéb részek és a Közösségbe ismételten exportált teljes nyers, cserzett és/vagy kikészített krokodilbőrök és hastáblák;

f)

a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó élő gerincesek, amelyek egy utazó élőállat-kiállításhoz tartoznak;

g)

az Acipenseriformes fajok kaviárjának tárolására szolgáló bármilyen edény (konzervdobozok, üvegek vagy dobozok, amelyek közvetlenül ilyen kaviárt tartalmaznak).

(2)   A 338/97/EK rendelet 8. cikke (5) bekezdésének céljából az e cikk (1) bekezdésének (g) pontjában meghatározott összes kaviártárolót az e rendelet 66. cikk (6) bekezdése szerint, a 66. cikk (7) bekezdésében meghatározott további rendelkezések fenntartása mellett meg kell jelölni.

65. cikk

Az egyedek megjelölése kivitel vagy ismételt kivitel céljából

(1)   A 64. cikk (1) bekezdésének a)–d) és f) pontjaiban említett, jelentős módosítás nélküli példányok re-export bizonyítványai csak akkor adhatók ki, ha a kérelmező bizonyította az igazgatási hatóságnak azt, hogy az eredeti jelölések érintetlenek.

(2)   A teljes nyers, cserzett és/vagy kikészített krokodilbőrök és -hastáblák re-export bizonyítványai csak akkor adhatók ki, ha a kérelmező bizonyította az igazgatási hatóságnak azt, hogy az eredeti függőcímkék érintetlenek, vagy ha azok elvesztek vagy azokat eltávolították, akkor a példányokat egy re-export függőcímkével megjelölték.

(3)   A 64. cikk (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott bármilyen kaviártároló edényre exportengedély vagy re-export bizonyítvány csak akkor adható ki, a tárolóedényt e rendelet 66. cikke (6) bekezdésének megfelelően megjelölték.

(4)   A 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó élő gerincesekre exportengedély csak akkor állítható ki, ha a kérelmező bizonyította az igazgatási hatóságnak azt, hogy e rendelet 66. cikkének vonatkozó rendelkezéseit betartották.

66. cikk

Jelölési módszerek

(1)   A 33. cikk (1) bekezdésének, a 40. cikk (1) bekezdésének, az 59. cikk (5) bekezdésének és a 65. cikk (4) bekezdésének alkalmazására a (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2)   A fogságban született, illetve szaporított madarakat a (8) bekezdés szerint kell megjelölni, vagy ha az illetékes igazgatási hatóság meggyőződött arról, hogy ez a módszer az állat fizikai vagy viselkedési tulajdonságai miatt nem megfelelő, akkor egy egyedileg számozott, nem módosítható mikrochip transzponderrel kell megjelölni, amely megfelel a 11784: 1996 (E) és a 11785: 1996 ISO szabványoknak.

(3)   A fogságban született, illetve szaporított madarakon kívüli egyéb élő gerinceseket egy egyedileg számozott, nem módosítható mikrochip transzponderrel kell megjelölni, amely megfelel a 11784: 1996 (E) és a 11785: 1996 ISO szabványoknak, vagy ha az illetékes igazgatási hatóság meggyőződött arról, hogy ez a módszer a példány/faj fizikai vagy viselkedési tulajdonságai miatt nem megfelelő, akkor az adott példányokat egyedileg számozott gyűrűkkel, szalagokkal, függőcímkékkel, tetoválásokkal és hasonló módszerekkel kell megjelölni vagy bármilyen egyéb megfelelő eszközzel kell azonosíthatóvá tenni.

(4)   A 33. cikk (1) bekezdését, a 40. cikk (1) bekezdését, a 48. cikk (2) bekezdését, az 59. cikk (5) bekezdését és a 65. cikk (4) bekezdését nem kell alkalmazni, ha az illetékes igazgatási hatóság számára bizonyított, hogy a vonatkozó bizonylat kiadásakor az érintett példányok fizikai tulajdonságai nem teszik lehetővé semmilyen jelölési módszer biztonságos alkalmazását.

Amennyiben e körülmény áll fenn, akkor az érintett igazgatási hatóságnak egy tranzakcióspecifikus bizonylatot kell kiadnia, és be kell jegyeznie ezt a bizonyítvány 20. rovatába, vagy ha egy későbbi időpontban egy jelölési módszer biztonságosan alkalmazható, akkor bele kell írnia a bizonylatba a megfelelő kikötéseket.

Az ilyen példányokra vonatkozóan nem adhatók ki egyedspecifikus bizonylatok, vándorkiállítás-bizonyítványok és személyitulajdon-bizonyítványok.

(5)   Az 11784: 1996 (E) és 11785: 1996 (E) ISO szabványoknak nem megfelelő mikrochip transzponderrel 2002. január 1. előtt megjelölt példányokat vagy a (3) bekezdésben említett módszerek valamelyikével 1997. január 1. előtt vagy a (6) bekezdéssel összhangban a Közösségbe történő behozatal előtt megjelölt példányokat a (2) és (3) bekezdéssel összhangban megjelölt példányoknak kell tekinteni.

(6)   A 64. cikk (1) bekezdésében és a 65. cikkben említett példányokat az Egyezmény részes feleinek konferenciája által az adott példányra vonatkozóan jóváhagyott vagy ajánlott módszerrel meg kell jelölni. Különösen a 64. cikk (1) bekezdés g) pontjában, a 64. cikk (2) bekezdésében és a 65. cikk (3) bekezdésében meghatározott kaviártároló edényeket kell külön-külön megjelölni egyszer használatos címkékkel.

(7)   Csak a valamelyik tagállamban az igazgatási hatóság által engedélyezett (át)csomagoló üzemek jogosultak feldolgozni és becsomagolni vagy újracsomagolni kaviárt kivitel, ismételt kivitel vagy Közösségen belüli kereskedelem céljára.

Az engedélyezett (át)csomagoló üzemeknek megfelelő nyilvántartást kell vezetniük az importált, exportált, re-exportált helyben előállított vagy tárolt kaviár mennyiségéről. Ezt a nyilvántartást az adott tagállam igazgatási hatósága számára ellenőrzés céljából elérhetővé kell tenni.

Az adott igazgatási hatóságnak az összes ilyen átcsomagoló üzem számára ki kell adnia egy egyedi azonosító kódot.

(8)   A fogságban született, illetve szaporított, valamint az ellenőrzött környezetben született más madarakat varratmentesen zárt, egyedileg megjelölt lábgyűrűvel kell megjelölni.

A varratmentesen zárt, egyedileg megjelölt lábgyűrű egy folytonos kört képező gyűrűt vagy szalagot jelent, amelyen nincs semmilyen megszakítás vagy illesztés, amelyet semmilyen módon nem változtattak meg, amely olyan méretű, hogy nem lehet eltávolítani a madárról, ha a lába teljesen kifejlődött, miután ezt a gyűrűt a madár életének első napjaiban felhelyezték, valamint amely gyűrűt kereskedelmileg erre a célra gyártottak.

67. cikk

Humánus jelölési módszerek

Amennyiben a Közösség területén az élő állatok megjelölése megköveteli egy függőcímke, szalag, gyűrű vagy egyéb eszköz felhelyezését, az állat testrészének megjelölését vagy a mikrochip transzponder beültetését, akkor ezt a példány humánus kezelésére, védelmére, kíméletére és természetes viselkedésére való kellő figyelemmel kell végrehajtani.

68. cikk

A jelölési módszerek kölcsönös elismerése

(1)   A tagállamok illetékes hatóságainak el kell ismerniük a többi tagállam illetékes hatóságai által a 66. cikkel összhangban jóváhagyott jelölési módszereket.

(2)   Amennyiben e rendelet rendelkezései szerint egy engedélyre vagy bizonyítványra vagy bizonylatra van szükség, akkor az egyed megjelölésére vonatkozó összes adatot meg kell adni az adott dokumentumban.

XVII. FEJEZET

JELENTÉSEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS

69. cikk

A behozatalra, kivitelre és ismételtkivitelre vonatkozó jelentések

(1)   A tagállamoknak adatokat kell gyűjteniük a Közösségbe történő behozatalra és az onnan történő kivitelre és ismételt kivitelre vonatkozóan az igazgatási hatóságaik által kiadott engedélyek és bizonyítványok alapján, függetlenül a behozatal vagy az (ismételt) kivitel tényleges helyétől.

A tagállamoknak a 338/97/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdésének a) pontjával összhangban az adott naptári évre vonatkozóan az e cikk (4) bekezdésében meghatározott időrend szerint az említett rendelet A, B. és C. mellékleteiben felsorolt fajokra vonatkozóan közölniük kell ezt az információt a Bizottsággal számítógépes formában és az Egyezmény Titkársága által a CITES éves jelentések elkészítéséhez és benyújtásához kiadott útmutató alapján.

A jelentéseknek tájékoztatást kell tartalmazniuk a lefoglalt és elkobzott szállítmányokról.

(2)   Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást két külön részben kell benyújtani:

a)

egyrészt az Egyezmény függelékeiben felsorolt fajok példányainak behozataláról, kiviteléről és ismételt kiviteléről,

b)

másrészről a 338/97/EK rendelet A., B. és C. mellékleteiben felsorolt egyéb fajok példányainak behozataláról, kiviteléről és ismételt kiviteléről, valamint az említett rendelet D. mellékletében felsorolt fajok példányainak a Közösségbe történt behozataláról.

(3)   Az élő állatokat tartalmazó szállítmányok behozatalát illetően, ahol lehetséges nyilvántartást kell vezetni a 338/97/EK rendelet A. és B. mellékleteiben felsorolt fajok azon példányainak százalékos arányáról, amelyek a Közösségbe történő behozatalukkor nem voltak életben.

(4)   Az (1), (2) és (3) bekezdésekben említett információt minden egyes naptári évre vonatkozóan a következő év június 15-ig közölni kell a Bizottsággal fajonként és (újra) kiviteli országonként.

(5)   A 338/97/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdésének c) pontjában említett tájékoztatásnak tartalmaznia kell a 338/97/EK rendelet és e rendelet rendelkezéseinek végrehajtása és végrehajtatása érdekében hozott jogszabályi és adminisztratív intézkedésekre vonatkozó adatokat.

Ezenkívül a tagállamoknak jelentést kell készíteniük a következőkről:

a)

az e rendelet 18. és 19. cikk szerint nyilvántartott személyekről és testületekről;

b)

az e rendelet 60. cikk szerint regisztrált tudományos intézményekről;

c)

az e rendelet 63. cikk szerint jóváhagyott tenyésztőkről;

d)

az e rendelet 66. cikk (7) bekezdése szerint engedélyezett kaviár-újracsomagoló üzemekről;

e)

az e rendelet 17. cikk szerint a növény-egészségügyi bizonyítványok felhasználásáról.

70. cikk

A 338/97/EK rendelet mellékleteinek módosításai

(1)   A 338/97/EK rendeletnek az említett rendelet 15. cikkének (5) bekezdése szerint történő módosításainak elkészítésére tekintettel a tagállamoknak az említett rendelet mellékleteiben felsorolt fajokra és a felsorolásra esetleg alkalmas fajokra vonatkozóan továbbítaniuk kell az összes lényeges tájékoztatást a következőkre vonatkozóan:

a)

a fajok biológiai és kereskedelmi helyzetéről;

b)

azon felhasználási módokról, amelyek e fajok példányait érintik; és

c)

a kereskedelemben lévő példányok ellenőrzési módszereiről.

(2)   A 338/97/EK rendelet B. vagy D. mellékleteinek az említett rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) vagy d) pontja, vagy 3. cikk (4) bekezdésének a) pontja szerint történő bármely módosítási tervezetét be kell nyújtani az említett rendelet 17. cikkében említett tudományos felülvizsgálati csoportnak tanácsadás céljából, mielőtt azokat benyújtanák a Bizottságnak.

XVIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

71. cikk

Az importengedély-kérelmek elutasítása

(1)   A 338/97/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdésével összhangban lévő tilalom megállapításakor haladéktalanul és a tilalom megszüntetéséig a tagállamoknak el kell utasítaniuk az érintett országból vagy a származási országokból exportálandó példányokra vonatkozó importengedély-kérelmeket.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve importengedély kiadható akkor, ha az importengedély-kérelmet a tilalom megállapítása előtt nyújtották be és a tagállam illetékes igazgatási hatósága megegyőződik arról, hogy létezik az a szerződés vagy megrendelés, amelyre vonatkozóan kifizetés történt vagy amelynek eredményeként a példányokat már elszállították.

(3)   A (2) bekezdésben szereplő eltérés szerint kiadott importengedély érvényessége nem haladhatja meg az egy hónapot.

(4)   Kivéve ha e rendelet másképp rendelkezik, az (1) bekezdésben említett tilalmak nem vonatkoznak az alábbi példányokra:

a)

az 54. és 55. cikkek szerint fogságban született, illetve szaporított vagy az 56. cikk szerint mesterségesen szaporított példányok;

b)

a 338/97/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének e), f) vagy g) pontjában meghatározott célokból behozandó példányokra;

c)

azon élő vagy élettelen példányokra, amelyek a Közösségbe beköltöző személyek háztartási tulajdonát képezik.

72. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)   A 3626/82/EGK rendelet 11. cikke és a 3418/83/EGK bizottsági rendelet 22. cikke (4) szerint kiadott bizonylatok továbbra is használatban maradnak a 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdése b) pontjának, az 5. cikke (3) bekezdése b), c) és d) pontjainak, az 5. cikke (4) bekezdésének, és a 8. cikke (3) bekezdése a) és d)–h) pontjainak céljaira.

(2)   A 3626/82/EGK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerinti tilalmak alól biztosított mentességek az érvényességük utolsó napjáig érvényben maradnak, amennyiben erről előírás rendelkezik.

(3)   A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően egy évig továbbra is folytathatják import- és exportengedélyeknek, re-export bizonyítványoknak, vándorkiállítás‐bizonyítványoknak és személyitulajdon-bizonyítványoknaknak a 1808/2001/EK rendelet I. mellékletében megadott formátumban történő kiadását.

73. cikk

A végrehajtási rendelkezések bejelentése

Valamennyi tagállam közli a Bizottsággal és az Egyezmény Titkárságával azon rendelkezéseket, amelyeket kifejezetten e rendelet végrehajtása érdekében fogad el, valamint az e rendelkezések végrehajtására és hatályba léptetésére használt valamennyi jogi eszközt és meghozott intézkedést. A Bizottságnak továbbítja ezen információt a többi tagállam részére.

74. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1808/2001/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályát vesztett rendeletre történő hivatkozásokat az erre a rendeletre vonatkozó hivatkozásoknak kell tekinteni és a XII. mellékletben megadott korrelációs táblázat szerint kell értelmezni.

75. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszonegyedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 4-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 61., 1997.3.3., 1. o. A legutóbb az 1332/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 215., 2005.8.19., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 384., 1982.12.31., 1. o. A legutóbb a 2727/95/EK bizottsági rendelettel (HL L 284., 1995.11.28., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 250., 2001.9.19., 1. o.

(4)  HL L 344., 1983.12.7., 1. o.


I. MELLÉKLET

Image

Kitöltési útmutató és magyarázat

1.

A tényleges (re)exportáló – nem közbenjáró ügynök – teljes neve és címe. Személyi tulajdon bizonylat esetén a törvényes tulajdonos teljes neve és címe.

2.

A exportengedély vagy re-export bizonyítvány érvényességének időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot, az importengedély érvényessége pedig a 12 hónapot. Személyi tulajdon bizonylat érvényességének időtartama nem haladhatja meg a három hónapot. Az érvényességének lejárati napját követően ez az okmány érvénytelenné válik és az eredeti példányt, valamint az összes másodpéldányt az engedélyes indokolatlan késedelem nélkül köteles visszaküldeni a kiállító igazgatási hatósághoz. Az importengedély érvénytelenné válik abban az esetben, ha az exportáló/re-exportáló ország vonatkozó okmányát az érvényesség utolsó napja után, vagy a Közösségbe történő beléptetés céljaira a kiállítást követő hat hónapnál később használták fel.

3.

A tényleges importáló – nem közbenjáró ügynök – teljes neve és címe. Személyi tulajdon bizonylat esetén üresen kell hagyni.

5.

Személyi tulajdon bizonylat esetén üresen kell hagyni.

6.

A fogságban szaporított állatok vagy mesterségesen szaporított növények példányainak kivételével az A. mellékletben felsorolt fajok esetében a kiállító hatóság előírhatja a tartási helyet és a tartás körülményeit. A sürgős állatorvosi beavatkozás céljából történő elszállítás kivételével – annak biztosítása mellett, hogy a példányok a kezelést követően visszakerülnek az engedélyezett tartási helyükre – bármely szállítás esetében az illetékes igazgatási hatóság előzetes engedélye szükséges.

8.

A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie, és tartalmaznia kell a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet VII. melléklete szerinti háromjegyű kódot.

9/10.

A 865/2006/EK rendelet VII. mellékletével összhangban lévő mennyiségegységeket és/vagy nettó tömegegységeket kell használni.

11.

Annak a CITES függeléknek a száma (I., II. vagy III.), amelyben a faj az engedély/bizonyítvány kiállítása napján szerepel.

12.

A 338/97/EK rendelet azon mellékletének a betűjele (A., B. vagy C.), amelyben a faj az engedély/bizonyítvány kiállítása napján szerepel.

13.

Az eredet leírására a következő kódok egyikét kell használni:

W

Vadon befogott/gyűjtött példányok

R

Fogságban felnevelési programból származó példányok

D

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, az A. mellékletben szereplő, kereskedelmi célból fogságban szaporított állatok és az A. mellékletben szereplő, kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

A

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények és a B. és C. mellékletekben szereplő mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

C

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, az A mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított, valamint a B és C mellékletben szereplő fogságban szaporított állatok példányai, valamint ezek részei és származékai

F

Fogságban született állatok példányai, amelyek azonban nem felelnek meg a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetében foglaltaknak, valamint ezek részei és származékai

I

Lefoglalt vagy elkobzott példányok (1)

O

Egyezmény előtti példányok (1)

U

Ismeretlen eredetű származású példányok (indokolni kell)

14.

A példányok (re)export/import céljának meghatározására a következő kódok valamelyikét kell használni:

B

Fogságban/mesterségesen szaporítás

E

Oktatási cél

G

Botanikus kertek

H

Vadásztrófeák

L

Bírósági/törvényszéki végrehajtás

M

Orvosi (beleértve az orvosbiológiai kutatást is)

N

Visszatelepítés/betelepítés

P

Magáncélú hasznosítás

Q

Cirkuszok, vándorkiállítások

S

Tudományos cél

T

Kereskedelmi cél

Z

Állatkertek

15–17.

A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták, amelyben azok fogságban születtek és azokat fogságban szaporították, vagy amelyben azokat mesterségesen szaporították. Amennyiben ez egy harmadik ország, a 16. és 17. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó engedély adatait. Amennyiben a Közösség egyik tagországából származó példányokat egy másik tagországból viszik ki, csak a származási tagország nevét kell feltüntetni a 15. rovatban.

18-20.

Re-export bizonyítvány esetében az utolsó re-exportáló ország az a re-exportláló harmadik ország, amelyből a példányokat a Közösségből történő re-exportot megelőzően importálták. Importengedély esetén ez az a re-exportáló harmadik ország, amelyikből a példányok importja történik. A 19. és 20. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó re-export bizonyítvány adatait.

21.

A tudományos megnevezést a 865/2006/EK rendelet VIII. mellékletében említett nómenklatúra szabványos megnevezéseinek megfelelően kell megadni.

23–25.

Kizárólag hivatali használatra.

26.

Az importálónak/(re)exportálónak vagy megbízottjának ahol lehetséges fel kell tüntetnie a hajóraklevél vagy légi fuvarlevél számát.

27.

A Közösségbe való beléptetéskor vagy onnan történő (re)exportkor az illetékes vámhivatal tölti ki. Az engedély eredeti példányát (1. formanyomtatvány) az érintett tagállam igazgatási hatóságának, a tulajdonos példányát (2. formanyomtatvány) pedig az importálónak/(re)exportálónak. kell visszaküldeni/visszaadni.

Image

Kitöltési útmutató és magyarázat

1.

A tényleges (re)exportáló – nem közbenjáró ügynök – teljes neve és címe. Személyi tulajdon bizonylat esetén a törvényes tulajdonos teljes neve és címe.

2.

Az exportengedély vagy re-export bizonyítvány érvényességének időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot, az importengedély érvényessége pedig a 12 hónapot. Személyi tulajdon bizonylat érvényességének időtartama nem haladhatja meg a három hónapot. Az érvényességének lejárati napját követően ez az okmány érvénytelenné válik és az eredeti példányt, valamint az összes másodpéldányt az engedélyes indokolatlan késedelem nélkül köteles visszaküldeni a kiállító igazgatási hatósághoz. Az importengedély érvénytelenné válik abban az esetben, ha az exportáló/re-exportáló ország vonatkozó okmányát az érvényesség utolsó napja után, vagy a Közösségbe történő beléptetés céljaira a kiállítást követő hat hónapnál később használták fel.

3.

A tényleges importáló – nem közbenjáró ügynök – teljes neve és címe. Személyi tulajdon bizonylat esetén üresen kell hagyni.

5.

Személyi tulajdon bizonylat esetén üresen kell hagyni.

6.

A fogságban szaporított állatok vagy mesterségesen szaporított növények példányainak kivételével az A. mellékletben felsorolt fajok esetében a kiállító hatóság előírhatja a tartási helyet és a tartás körülményeit.. A sürgős állatorvosi beavatkozás céljából történő elszállítás kivételével – annak biztosítása mellett, hogy a példányok a kezelést követően visszakerülnek az engedélyezett tartási helyükre – bármely szállítás esetében az illetékes igazgatási hatóság előzetes engedélye szükséges.

8.

A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie, és tartalmaznia kell a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet VII. melléklete szerinti háromjegyű kódot.

9/10.

A 865/2006/EK rendelet VII. mellékletével összhangban lévő mennyiségegységeket és/vagy nettó tömegegységeket kell használni.

11.

Annak a CITES függeléknek a száma (I., II. vagy III.), amelyben a faj az engedély/bizonyítvány kiállítása napján szerepel.

12.

A 338/97/EK rendelet azon mellékletének a betűjele (A., B. vagy C.), amelyben a faj az engedély/bizonyítvány kiállítása napján szerepel.

13.

Az eredet leírására a következő kódok egyikét kell használni:

W

Vadon befogott/gyűjtött példányok

R

Fogságban felnevelési programból származó példányok

D

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, az A. mellékletben szereplő, kereskedelmi célból fogságban szaporított állatok és az A. mellékletben szereplő, kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

A

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények és a B. és C. mellékletekben szereplő mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

C

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított, valamint a B és C mellékletben szereplő fogságban szaporított állatok példányai, valamint ezek részei és származékai

F

Fogságban született állatok példányai, amelyek azonban nem felelnek meg a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetében foglaltaknak, valamint ezek részei és származékai

I

Lefoglalt vagy elkobzott példányok (2)

O

Egyezmény előtti példányok (2)

U

Ismeretlen eredetű (indokolni kell)

14.

A példányok (re)export/import céljának meghatározására a következő kódok valamelyikét kell használni:

B

Fogságban/mesterségesen szaporítás

E

Oktatási cél

G

Botanikus kertek

H

Vadásztrófeák

L

Bírósági/törvényszéki végrehajtás

M

Orvosi (beleértve az orvosbiológiai kutatást is)

N

Visszatelepítés/betelepítés

P

Magáncélú hasznosítás

Q

Cirkuszok, vándorkiállítások

S

Tudományos cél

T

Kereskedelmi cél

Z

Állatkertek

15–17.

A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták, amelyben azok fogságban születtek és azokat fogságban szaporították, vagy amelyben azokat mesterségesen szaporították. Amennyiben ez egy harmadik ország, a 16. és 17. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó engedély adatait. Amennyiben a Közösség egyik tagországából származó példányokat egy másik tagországból viszik ki, csak a származási tagország nevét kell feltüntetni a 15. rovatban.

18-20.

Re-export bizonyítvány esetében az utolsó re-exportáló ország az a re-exportláló harmadik ország, amelyből a példányokat a Közösségből történő re-exportot megelőzően importálták. Importengedély esetén ez az a re-exportáló harmadik ország, amelyikből a példányok importja történik. A 19. és 20. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó re-export bizonyítvány adatait.

21.

A tudományos megnevezést a 865/2006/EK rendelet VIII. mellékletében említett nómenklatúra szabványos megnevezéseinek megfelelően kell megadni.

23–25.

Kizárólag hivatali használatra.

26.

Az importálónak/(re)exportálónak vagy megbízottjának ahol lehetséges fel kell tüntetnie a hajóraklevél vagy légi fuvarlevél számát.

27.

A Közösségbe való beléptetéskor vagy onnan történő (re)exportkor az illetékes vámhivatal tölti ki. Az engedély eredeti példányát (1. formanyomtatvány) az érintett tagállam igazgatási hatóságának, a tulajdonos példányát (2. formanyomtatvány) pedig az importálónak/(re)exportálónak. kell visszaküldeni/visszaadni.

Image

Kitöltési útmutató és magyarázat

1.

A tényleges (re)exportáló – nem közbenjáró ügynök – teljes neve és címe. Személyi tulajdon bizonylat esetén a törvényes tulajdonos teljes neve és címe.

2.

A exportengedély vagy re-export bizonyítvány érvényességének időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot, az importengedély érvényessége pedig a 12 hónapot. Személyi tulajdon bizonylat érvényességének időtartama nem haladhatja meg a három hónapot. Az érvényességének lejárati napját követően ez az okmány érvénytelenné és az eredeti példányt, valamint az összes másodpéldányt az engedélyes indokolatlan késedelem nélkül köteles visszaküldeni a kiállító igazgatási hatósághoz. Az importengedély érvénytelenné válik abban az esetben, ha az exportáló/re-exportáló ország vonatkozó okmányát az érvényesség utolsó napja után, vagy a Közösségbe történő beléptetés céljaira a kiállítást követő hat hónapnál később használták fel.

3.

A tényleges importáló – nem közbenjáró ügynök – teljes neve és címe. Személyi tulajdon bizonylat esetén üresen kell hagyni.

5.

Személyi tulajdon bizonylat esetén üresen kell hagyni.

6.

A fogságban szaporított állatok vagy mesterségesen szaporított növények példányainak kivételével az A mellékletben felsorolt fajok esetében a kiállító hatóság előírhatja a tartási helyet és a tartás körülményeit. A sürgős állatorvosi beavatkozás céljából történő elszállítás kivételével – annak biztosítása mellett, hogy a példányok a kezelést követően visszakerülnek az engedélyezett tartási helyükre – bármely szállítás esetében az illetékes igazgatási hatóság előzetes engedélye szükséges.

8.

A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie, és tartalmaznia kell a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet VII. melléklete szerinti háromjegyű kódot.

9/10.

A 865/2006/EK rendelet VII. mellékletével összhangban lévő mennyiségegységeket és/vagy nettó tömegegységeket kell használni.

11.

Annak a CITES függeléknek a száma (I., II. vagy III.), amelyben a faj az engedély/bizonyítvány kiállítása napján szerepel.

12.

A 338/97/EK rendelet azon mellékletének a betűjele (A, B vagy C), amelyben a faj az engedély/bizonyítvány kiállítása napján szerepel.

13.

Az eredet leírására a következő kódok egyikét kell használni:

W

Vadon befogott/gyűjtött példányok

R

Fogságban felnevelési programból származó példányok

D

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, az A. mellékletben szereplő, kereskedelmi célból fogságban szaporított állatok és az A. mellékletben szereplő, kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

A

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények és a B. és C. mellékletekben szereplő mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

C

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, az A mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított, valamint a B és C mellékletben szereplő fogságban szaporított állatok példányai, valamint ezek részei és származékai

F

Fogságban született állatok példányai, amelyek azonban nem felelnek meg a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetében foglaltaknak, valamint ezek részei és származékai

I

Lefoglalt vagy elkobzott példányok (3)

O

Egyezmény előtti példányok (3)

U

Ismeretlen eredetű (indokolni kell)

14.

A példányok (re)export/import céljának meghatározására a következő kódok valamelyikét kell használni:

B

Fogságban/mesterségesen szaporítás

E

Oktatási cél

G

Botanikus kertek

H

Vadásztrófeák

L

Bírósági/törvényszéki végrehajtás

M

Orvosi (beleértve az orvosbiológiai kutatást is)

N

Visszatelepítés/betelepítés

P

Magáncélú hasznosítás

Q

Cirkuszok, vándorkiállítások

S

Tudományos cél

T

Kereskedelmi cél

Z

Állatkertek

15–17.

A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták, amelyben azok fogságban születtek és azokat fogságban szaporították, vagy amelyben azokat mesterségesen szaporították. Amennyiben ez egy harmadik ország, a 16. és 17. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó engedély adatait. Amennyiben a Közösség egyik tagországából származó példányokat egy másik tagországból viszik ki, csak a származási tagország nevét kell feltüntetni a 15. rovatban.

18-20.

Re-export bizonyítvány esetében az utolsó re-exportáló ország az a re-exportáló harmadik ország, amelyből a példányokat a Közösségből történő re-exportot megelőzően importálták. Importengedély esetén ez az a re-exportáló harmadik ország, amelyikből a példányok importja történik. A 19. és 20. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó re-export bizonyítvány adatait.

21.

A tudományos megnevezést a 865/2006/EK rendelet VIII. mellékletében említett nómenklatúra szabványos megnevezéseinek megfelelően kell megadni.

23–25.

Kizárólag hivatali használatra.

26.

Az importálónak/(re)exportálónak vagy megbízottjának ahol lehetséges fel kell tüntetnie a hajóraklevél vagy légi fuvarlevél számát.

27.

A Közösségbe való beléptetéskor vagy onnan történő (re)exportkor az illetékes vámhivatal tölti ki. Az engedély eredeti példányát (1. formanyomtatvány) az érintett tagállam igazgatási hatóságának, a tulajdonos példányát (2. formanyomtatvány) pedig az importálónak/(re)exportálónak. kell visszaküldeni/visszaadni.

Image

Image

Kitöltési útmutató és magyarázat

1.

A tényleges (re)exportáló – nem közbenjáró ügynök – teljes neve és címe. Személyi tulajdon bizonylat esetén a törvényes tulajdonos teljes neve és címe.

2.

Nem alkalmazandó.

3.

A tényleges importáló – nem közbenjáró ügynök – teljes neve és címe. Személyi tulajdon bizonylat esetén üresen kell hagyni.

5.

Személyi tulajdon bizonylat esetén üresen kell hagyni.

6.

Csak az A. mellékletben szereplő, vadon fogott élő példányok esetében kell kitölteni, a fogságban szaporított állatok vagy mesterségesen szaporított növények példányai esetében nem.

8.

A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie, és tartalmaznia kell a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet VII. melléklete szerinti háromjegyű kódot.

9/10.

A 865/2006/EK rendelet VII. mellékletével összhangban lévő mennyiségegységeket és/vagy nettó tömegegységeket kell használni.

11.

Annak a CITES függeléknek a száma (I., II. vagy III.), amelyben a faj az engedély/bizonyítvány kiállítása napján szerepel.

12.

A 338/97/EK rendelet azon mellékletének a betűjele (A, B vagy C), amelyben a faj az engedély/bizonyítvány kiállítása napján szerepel.

13.

Az eredet leírására a következő kódok egyikét kell használni:

W

Vadon befogott/gyűjtött példányok

R

Fogságban felnevelési programból származó példányok

D

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, az A. mellékletben szereplő, kereskedelmi célból fogságban szaporított állatok és az A. mellékletben szereplő, kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

A

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények és a B. és C. mellékletekben szereplő mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

C

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, az A mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított, valamint a B és C mellékletben szereplő fogságban szaporított állatok példányai, valamint ezek részei és származékai

F

Fogságban született állatok példányai, amelyek azonban nem felelnek meg a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetében foglaltaknak, valamint ezek részei és származékai

I

Lefoglalt vagy elkobzott példányok (4)

O

Egyezmény előtti (4)

U

Ismeretlen eredetű (indokolni kell)

14.

A példányok (re)export/import céljának meghatározására a következő kódok valamelyikét kell használni:

B

Fogságban/mesterségesen szaporítás

E

Oktatási cél

G

Botanikus kertek

H

Vadásztrófeák

L

Bírósági/törvényszéki végrehajtás

M

Orvosi (beleértve az orvosbiológiai kutatást is)

N

Visszatelepítés/betelepítés

P

Magáncélú hasznosítás

Q

Cirkuszok, vándorkiállítások

S

Tudományos cél

T

Kereskedelmi cél

Z

Állatkertek

15–17.

A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták, amelyben azok fogságban születtek és azokat fogságban szaporították, vagy amelyben azokat mesterségesen szaporították. Amennyiben ez egy harmadik ország, a 16. és 17. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó engedély adatait. Amennyiben a Közösség egyik tagországából származó példányokat egy másik tagországból viszik ki, csak a származási tagország nevét kell feltüntetni a 15. rovatban.

18-20.

Re-export bizonyítvány esetében az utolsó re-exportáló ország az a re-exportláló harmadik ország, amelyből a példányokat a Közösségből történő re-exportot megelőzően importálták. Importengedély esetén ez az a re-exportáló harmadik ország, amelyikből a példányok importja történik. A 19. és 20. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó re-export bizonyítvány adatait.

21.

A tudományos megnevezést a 865/2006/EK rendelet VIII. mellékletében említett nómenklatúra szabványos megnevezéseinek megfelelően kell megadni.

23.

A lehető legtöbb adatot fel kell tüntetni és a fentiekben előírt adatok esetleges hiányosságát indokolni kell.


(1)  Csak másik eredetkóddal együtt használható.

(2)  Csak másik eredetkóddal együtt használható.

(3)  Csak másik eredetkóddal együtt használható.

(4)  Csak másik eredetkóddal együtt használható.


II. MELLÉKLET

Image

Kitöltési útmutató és magyarázat

1.

Adja meg az importáló, vagy meghatalmazottjának teljes nevét és címét.

4.

A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták, amelyben azok fogságban születtek és azokat fogságban szaporították, vagy amelyben azokat mesterségesen szaporították.

5.

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az az ország, ahonnan a példányokat importálják, nem a származási ország.

6.

A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie.

9.

A tudományos névnek a 338/97/EK rendelet C. vagy D. mellékletében használt névnek kell lennie.

10.

A CITES III. függelékében szereplő fajok esetében III-ast kell beírni.

12.

A 338/97/EK rendelet azon mellékletének betűjelét kell beírni (C. vagy D.), amelyben a faj szerepel.

13.

Az importálónak be kell nyújtania a Közösségbe történő behozatal helyén lévő vámhivatal számára az aláírt eredeti példányt (1. formanyomtatvány) és az „importáló példányát” (2. formanyomtatvány) és – ahol szükséges – a CITES III. függelékében szereplő fajok esetében az (re)exportáló ország által kiállított dokumentumokat.

14.

A vámhivatal a lepecsételt eredeti példányt (1. formanyomtatvány) megküldi a saját országa igazgatási hatóságának és a lepecsételt „importáló példányát” (2. formanyomtatvány) visszaküldi az importálónak vagy az importáló meghatalmazott képviselőjének.

Image

Kitöltési útmutató és magyarázat

1.

Adja meg az importáló, vagy meghatalmazottjának teljes nevét és címét.

4.

A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták, amelyben azok fogságban születtek és azokat fogságban szaporították, vagy amelyben azokat mesterségesen szaporították.

5.

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az az ország, ahonnan a példányokat importálják, nem a származási ország.

6.

A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie.

9.

A tudományos névnek a 338/97/EK rendelet C. vagy D. mellékletében használt névnek kell lennie.

10.

A CITES III. függelékében szereplő fajok esetében III-ast kell beírni.

12.

A 338/97/EK rendelet azon mellékletének betűjelét kell beírni (C. vagy D.), amelyben a faj szerepel.

13.

Az importálónak be kell nyújtania a Közösségbe történő behozatal helyén lévő vámhivatal számára az aláírt eredeti példányt (1. formanyomtatvány) és az „importáló példányát” (2. formanyomtatvány) és – ahol szükséges – a CITES III. függelékében szereplő fajok esetében az (re)exportáló ország által kiállított dokumentumokat.

14.

A vámhivatal a lepecsételt eredeti példányt (1. formanyomtatvány) megküldi a saját országa igazgatási hatóságának és a lepecsételt „importáló példányát” (2. formanyomtatvány) visszaküldi az importálónak vagy az importáló meghatalmazott képviselőjének.


III. MELLÉKLET

Image

Kitöltési útmutató és magyarázat

1.

A bizonyítványt a kiállító igazgatási hatóságnak egyedi azonosító számmal kell ellátnia.

2.

Az okmány érvényességének időtartama legfeljebb a kibocsátás napjától számított három év. Ha a vándorkiállítás nem EK tagállamból származik, akkor a bizonyítvány érvényességének időtartama, legfeljebb a származási ország által kiállított egyenértékű bizonyítványon meghatározott napig terjedhet.

3.

Fel kell tüntetni a bizonyítvány által érintett példány tulajdonosának teljes nevét, állandó lakcímét és országát. A tulajdonos aláírásának a hiánya esetén a bizonyítvány érvénytelen.

4.

A nyomtatványon előre kinyomtatva szerepelnie kell a kiállító igazgatási hatóság nevének, címének és országának.

5.

Ebben a rovatban előre kinyomtatott szöveg jelzi, hogy az okmány az érintett példány számára kizárólag kiállítás céljára, többszöri határátlépésre érvényes. Engedélyezi a 338/97/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése értelmében történő nyilvános bemutatását és egyértelművé teszi, hogy ezt a bizonyítványt a hatóságnak nem kell bevonnia, hanem azt az érintett példányhoz mellékelve a tulajdonosnak kell megőriznie. Itt lehet továbbá feltüntetni bizonyos adatok hiányosságát.

6.

Ebben a rovatban előre kinyomtatott szöveg jelzi, hogy a határátlépés minden olyan országba engedélyezett, amely saját nemzeti törvényei szerint ezt a bizonyítványt elfogadja.

7.

Ebben a rovatban az előre kinyomtatott Q betű jelzi, hogy a határátlépés célja a cirkuszi és vándorkiállítás.

8.

A 19. rovatban található biztonsági bélyegző számát kell feltüntetni

9.

A tudományos megnevezést a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet VIII. mellékletében említett nómenklatúra szabványos megnevezéseinek megfelelően kell megadni.

10.

A lehető legpontosabban fel kell tüntetni a bizonyítvány által érintett példány leírását azoknak az azonosító jelöléseknek (címkéknek, gyűrűknek, egyedi jelöléseknek, stb.) a feltüntetésével együtt, amelyek alapján annak a félnek az igazgatási hatóságai, amelyikbe a bizonyítvány által érintett példányt be kívánják léptetni, meggyőződhet arról, hogy a bizonyítvány megfelel az érintett példánynak. Ha lehetséges, fel kell tüntetni a bizonyítvány kiállításának a napján az érintett példány életkorát.

11.

Fel kell tüntetni az érintett példányok teljes számát. Élő állatok esetében a példányok száma általában egy. Egynél több példány feltüntetése esetén „lásd a mellékelt részletezést” jelölést kell alkalmazni.

12.

Annak a CITES-függeléknek a száma (I., II. vagy III.), amelyben az érintett faj az engedély/bizonyítvány kiállítása napján szerepel.

13.

A 338/97/EK rendelet azon mellékletének a betűjele (A, B vagy C), amelyben a faj az engedély/bizonyítvány kiállítása napján szerepel.

14.

Az eredet leírására az alábbi kódokat kell használni. Ez a bizonyítvány nem használható W, R, F vagy U eredet-kóddal megjelölt példányok esetében, kivéve, ha azoknak a Közösségben történő megszerzése vagy oda történő bevitele az Egyezmény I., II. vagy III. függelékének, vagy a 3626/82/EGK rendelet, illetve a 338/97/EK rendelet A., B. és C. mellékletének a hatályba lépése előtt történt és az O kód is fel van tüntetve.

W

Vadon befogott/gyűjtött példányok

R

Fogságban felnevelési programból származó példányok

A

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények és a B. és C. mellékletekben szereplő mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

C

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított, valamint a B és C mellékletben szereplő fogságban szaporított állatok példányai, valamint ezek részei és származékai

F

Fogságban született állatok példányai, amelyek azonban nem felelnek meg a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetében foglaltaknak, valamint ezek részei és származékai

U

Ismeretlen eredetű (indokolni kell)

O

Egyezmény előtti (bármelyik másik kóddal együtt használható)

15/16.

A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták, amelyben azok fogságban születtek és azokat fogságban szaporították, vagy amelyben azokat mesterségesen szaporították. Amennyiben ez egy harmadik ország, a 16. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó engedély adatait. Amennyiben a Közösség egyik tagországából származó példányokat egy másik tagországból viszik ki, csak a származási tagország nevét kell feltüntetni a 15. rovatban.

17.

Ebben a rovatban kell feltüntetni a bemutató tevékenység bejegyzési számát.

18.

A beszerzés dátumát csak olyan példányok esetében kell feltüntetni, amelyeket a Közösségben történt megszerzése vagy oda történt bevitele az Egyezmény I., II. vagy III. függelékének, vagy a 3626/82/EGK rendelet, illetve a 338/97/EK rendelet A, B és C mellékletének a hatályba lépése előtt történt.

19.

A bizonyítványt kiállító tisztviselő tölti ki. A bizonyítványt csak annak az országnak az igazgatási hatósága töltheti ki, amelyikben a tevékenység székhelye található, és csak abban az esetben, ha az érintett példánnyal kapcsolatos bemutató tevékenységet annál a hatóságnál teljes részletezettséggel bejegyeztették. Harmadik országból származó kiállítás esetén bizonyítványt csak az első rendeltetési tagállam irányító hatósága állíthat ki. A kiállító hatóság tisztviselőjének a nevét teljesen ki kell írni. A hivatalos bélyegző lenyomatának, az aláírásnak és szükség esetén a biztonsági bélyegnek, melyet ebbe a rovatba kell beragasztani, tisztán olvashatónak kell maradnia.

20.

Ebben a rovatban lehet feltüntetni a vonatkozó nemzeti jogszabályokat, illetve a kiállító hatóság határátlépéssel kapcsolatos különleges kiegészítő rendelkezéseire vonatkozó utalásokat.

21.

Ebben a rovatban az összes határátlépés feltüntetését tartalmazó mellékelt kiegészítő lapra vonatkozó utalást kell feltüntetni.

A fenti 5. pont rendelkezéseinek a figyelembe vételével ezt az okmányt a kiállító igazgatási hatóság számára vissza kell küldeni.

Ennek a bizonyítványnak (1. formanyomtatvány) – és indokolt esetben egy harmadik ország által kibocsátott vándorkiállítás bizonyítványnak – a tulajdonosa köteles a csatolt kiegészítő lapot, vagy (abban az esetben, ha egyenértékű bizonyítvány alapján egy harmadik ország állított ki egy bizonyítványt) két csatolt kiegészítő lapot és azok másolatait megküldeni a 338/97/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésével összhangban kijelölt vámhivatal számára ellenőrzés céljából. A csatolt kiegészítő lap vagy lapok ellenőrzésének a befejezése után, az eljáró vámhivatal visszaküldi ennek a bizonyítványnak az eredeti példányát (1. formanyomtatvány), a harmadik ország által kiállított bizonyítványt (ha olyan van), valamint az ellenőrzött kiegészítő lapot vagy lapokat a bizonyítvány tulajdonosa vagy annak meghatalmazott megbízottja számára, és a tagállam igazgatási hatósága által kiállított bizonyítványhoz csatolt kiegészítő lap ellenjegyzett példányát megküldi a 865/2006/EK rendelet 23. cikkének rendelkezései szerint az illetékes igazgatási hatóságnak.

Image

Image

Kitöltési útmutató és magyarázat

3.

Fel kell tüntetni a bizonyítvány által érintett példány tulajdonosának (nem a közbenjáró ügynöknek) a teljes nevét, állandó lakcímét és országát. A tulajdonos aláírásának a hiánya esetén a bizonyítvány érvénytelen.

8.

A 19. rovatban található biztonsági bélyegző számát kell feltüntetni

9.

A tudományos megnevezést a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet VIII. mellékletében említett nómenklatúra szabványos megnevezéseinek megfelelően kell megadni.

10.

A lehető legpontosabban fel kell tüntetni a bizonyítvány által érintett példány leírását azoknak az azonosító jelöléseknek (címkéknek, gyűrűknek, egyedi jelöléseknek, stb.) a feltüntetésével együtt, amelyek alapján annak a félnek az igazgatási hatóságai, amelyikbe a bizonyítvány által érintett példányt be kívánják léptetni, meggyőződhet arról, hogy a bizonyítvány megfelel az érintett példánynak. Ha lehetséges, fel kell tüntetni a bizonyítvány kiállításának a napján az érintett példány életkorát.

11.

Fel kell tüntetni az érintett példányok teljes számát. Élő állatok esetében a példányok száma általában egy. Egynél több példány feltüntetése esetén „lásd a mellékelt részletezést” jelölést kell alkalmazni.

12.

Annak a CITES-függeléknek a száma (I., II. vagy III.), amelyben az érintett faj az engedély/bizonyítvány kiállítása napján szerepel.

13.

A 338/97/EK rendelet azon mellékletének a betűjele (A, B vagy C), amelyben a faj az engedély/bizonyítvány kiállítása napján szerepel.

14.

Az eredet leírására az alábbi kódokat kell használni. Ez a bizonyítvány nem használható W, R, F vagy U eredet-kóddal megjelölt példányok esetében, kivéve, ha azoknak a Közösségben történő megszerzése vagy oda történő bevitele az Egyezmény I., II. vagy III. függelékének, vagy a 3626/82/EGK rendelet, illetve a 338/97/EK rendelet A., B. és C. mellékletének a hatályba lépése előtt történt és az O kód is fel van tüntetve.

W

Vadon befogott/gyűjtött példányok

R

Fogságban felnevelési programból származó példányok

A

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények és a B. és C. mellékletekben szereplő mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

C

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, az A mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított, valamint a B és C mellékletben szereplő fogságban szaporított állatok példányai, valamint ezek részei és származékai

F

Fogságban született állatok példányai, amelyek azonban nem felelnek meg a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetében foglaltaknak, valamint ezek részei és származékai

U

Ismeretlen eredetű (indokolni kell)

O

Egyezmény előtti (bármelyik másik kóddal együtt használható)

15/16.

A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták/gyűjtötték, amelyben azok fogságban szaporodtak, vagy amelyben azokat mesterségesen szaporították. Amennyiben ez egy harmadik ország, a 16. rovatban fel kell tüntetni a vonatkozó engedély adatait. Amennyiben a Közösség egyik tagországából származó példányokat egy másik tagországból viszik ki, csak a származási tagország nevét kell feltüntetni a 15. rovatban

17.

Ebben a rovatban kell feltüntetni a bemutató tevékenység bejegyzési számát.

18.

A beszerzés dátumát csak olyan példányok esetében kell feltüntetni, amelyeket a Közösségben történt megszerzése vagy oda történt bevitele az Egyezmény I., II. vagy III. függelékének, vagy a 3626/82/EGK rendelet, illetve a 338/97/EK rendelet A, B és C mellékletének a hatályba lépése előtt történt.

19.

A lehető legtöbb adatot fel kell tüntetni és a fentiekben előírt adatok esetleges hiányosságát indokolni kell.


IV. MELLÉKLET

Image


V. MELLÉKLET

Image

Kitöltési útmutató és magyarázat

1.

A bizonylat tulajdonosának – nem egy közbenjáró ügynöknek – a teljes neve és címe.

2.

Kizárólag abban az esetben kell kitölteni, ha az importengedély előírja az engedélyezett tartási helyet a példány számára, vagy ha a tagállam, amelyben a példányt vadon befogták, ezt előírja.

A példányok minden, a megadott tartási helyről történő, elszállítása az illetékes igazgatási hatóság előzetes engedélyezéséhez kötött, kivéve a sürgős állatorvosi kezelést, amennyiben a példányoknak az engedélyezett tartási helyre történő azonnali visszaszállításuk biztosított (lásd 19).

4.

A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie, és tartalmaznia kell a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet VII. mellékletében említett háromjegyű kódot.

5/6.

A 865/2006/EK rendelet VII. mellékletének megfelelő mértékegységeket kell használni a példányszám és/vagy a nettó tömeg megadásánál.

7.

A CITES azon függelékének (I., II., III.) a számát kell megadni, amelyen az adott faj a bizonylat kiállításának napján szerepel.

8.

A 338/97. számú EK rendelet azon mellékletének (A, B vagy C) betűjelét kell megadni, amelyben a faj a bizonylat kiállításának napján szerepel.

9.

Az alábbi kódok egyikét kell használni az eredet leírására:

W

Vadon befogott/gyűjtött példányok

R

Fogságban való felnevelési programból származó példányok

D

Az A mellékletbe tartozó állatfajok kereskedelmi célból fogságban szaporított példányai, valamint az A melléletbe tartozó növényfajok kereskedelmi célból mesterségesen szaporított példányai, amelyek szaporítása a 865/2006/EK rendelet XIII fejezetének előírásai szerint történt; továbbá azok részei és származékai

A

Az A mellékletbe tartozó növényfajok nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított példányai, valamint a B és C mellékletbe tartozó növényfajoknak a 865/2006/EK rendelet XIII fejezetének előírásai szerint mesterségesen szaporított példányai; továbbá azok részei és származékai.

C

Az A mellékletbe tartozó állatfajok nem kereskedelmi célból fogságban szaporított példányai, valamint a B és C mellékletbe tartozó állatfajoknak a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetének előírásai szerint fogságban szaporított példányai; továbbá azok részei és származékai.

F

Fogságban született állatok, amelyeknél a szaporítás körülményei nem felelnek meg a 865/2006/EK rendelet XIII fejezetében foglaltaknak; továbbá azok részei és származékai

I

Lefoglalt vagy elkobzott példányok (1)

O

Egyezmény előtti példányok (1)

U

Ismeretlen eredetű példányok (indokolni kell)

10–12.

A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták, amelyben azok fogságban születtek és azokat fogságban szaporították, vagy amelyben azokat mesterségesen szaporították.

13–15.

Az Importáló tagállam az a tagállam, amely az adott példányra az importengedélyt kiadta.

16.

A 865/2006/EK rendelet VIII. mellékletében meghatározott, irányadó irodalmak szerinti, tudományos neveket kell használni.

Image

Image

Kitöltési útmutató és magyarázat

1.

A bizonylat kérelmezőjének – nem egy közbenjáró ügynöknek – a teljes neve és címe.

2.

Csak az A. mellékletben szereplő, vadon fogott élő példányok esetében kell kitölteni, a fogságban szaporított állatok vagy mesterségesen szaporított növények példányai esetében nem.

4.

A leírásnak a lehető legpontosabbnak kell lennie, és tartalmaznia kell a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet VII. mellékletében említett háromjegyű kódot.

5/6.

A 865/2006/EK rendelet VII. mellékletének megfelelő mértékegységeket kell használni a példányszám és/vagy a nettó tömeg megadásánál.

7.

A CITES azon függelékének (I., II., III.) a számát kell megadni, amelyen az adott faj a bizonylat kiállításának napján szerepel.

8.

A 338/97. számú EK rendelet azon mellékletének (A, B vagy C) betűjelét kell megadni, amelyben a faj a bizonylat kiállításának napján szerepel.

9.

Az alábbi kódok egyikét kell használni az eredet leírására:

W

Vadon befogott/gyűjtött példányok

R

Fogságban való felnevelési programból származó példányok

D

Az A mellékletbe tartozó állatfajok kereskedelmi célból fogságban szaporított példányai, valamint az A melléletbe tartozó növényfajok kereskedelmi célból mesterségesen szaporított példányai, amelyek szaporítása a 865/2006/EK rendelet XIII fejezetének előírásai szerint történt; továbbá azok részei és származékai

A

Az A mellékletbe tartozó növényfajok nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított példányai, valamint a B és C mellékletbe tartozó növényfajoknak a 865/2006/EK rendelet XIII fejezetének előírásai szerint mesterségesen szaporított példányai; továbbá azok részei és származékai.

C

Az A mellékletbe tartozó állatfajok nem kereskedelmi célból fogságban szaporított példányai, valamint a B és C mellékletbe tartozó állatfajoknak a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetének előírásai szerint fogságban szaporított példányai; továbbá azok részei és származékai.

F

Fogságban született állatok, amelyeknél a szaporítás körülményei nem felelnek meg a 865/2006/EK rendelet XIII fejezetében foglaltaknak; továbbá azok részei és származékai

I

Lefoglalt vagy elkobzott példányok (2)

O

Egyezmény előtti példányok (2)

U

Ismeretlen eredetű példányok (indokolni kell)

10–12.

A származási ország az az ország, amelyben a példányokat vadon befogták, amelyben azok fogságban születtek és azokat fogságban szaporították, vagy amelyben azokat mesterségesen szaporították.

13–15.

Az Importáló tagállam az a tagállam, amely az adott példányra az importengedélyt kiadta.

16.

A 865/2006/EK rendelet VIII. mellékletében meghatározott, irányadó irodalmak szerinti, tudományos neveket kell használni.

18.

A lehető legtöbb adatot fel kell tüntetni, és a fentiekben megkövetelt információk minden hiányosságát indokolni kell.


(1)  Csak másik eredetkóddal együtt használható.

(2)  Csak másik eredetkóddal együtt használható.


VI. MELLÉKLET

Image


VII. MELLÉKLET

Az 5. cikk (1) és (2) pontjai értelmében, az engedélyekben és bizonyítványokban az érintett példányok leírásaiban alkalmazandó kódok és mértékegység jelölések

Megnevezés

Kód

Preferált mértékegység

Alternatív mértékegységek

Magyarázó jegyzet

Kéreg

BAR

kg

 

Fakéreg (nyers, szárított vagy porrá tört; feldolgozatlan)

Test

BOD

darabszám

kg

Elpusztult állatok nagyjából teljes teteme, beleértve a friss vagy feldolgozott halakat, kitömött teknősöket, konzervált pillangókat, alkoholban konzervált hüllőket, kikészített teljes vadásztrófeákat stb.

Csont

BON

kg

darabszám

Csontok, beleértve az állkapcsokat

Calipee

CAL

kg

 

Calipee vagy calipash (teknősporc leveshez)

Teknőspáncél

CAP

darabszám

kg

A Testudinata-fajok nyers vagy feldolgozatlan egész páncéljai

Faragvány

CAR

kg

m3

Faragványok (beleértve a fafaragványokat és a kész fatermékeket, mint például bútorokat, zeneszerszámokat és kézműves termékeket). Megjegyzés: van néhány faj, amelyből több terméktípus faragható ki (pl. szarv és csont); ezért szükséges esetben a leírásnak fel kell tüntetnie a termék típusát (pl. szarv faragvány)

Kaviár

CAV

kg

 

Tokalakúak (Acipenseriformes) valamennyi fajának nem megtermékenyített, nem élő, feldolgozott ikrája, mely halikra néven is ismeretes

Faforgács

CHP

kg

 

Faforgács, különösen az Aquilaria malaccensis és a Pterocarpus santalinus fajokból

Karom

CLA

darabszám

kg

Karmok – pl. macskafélék (Felidae), medvefélék (Ursidae) vagy krokodilok (Crocodylia) karmai (Megjegyzés: a „teknőskarmok” általában pikkelyek, nem valódi karmok)

Ruhaanyag

CLO

m2

kg

Ruhaanyag – ha a ruhaanyag nem teljes egészében CITES-es faj szőréből készült, ehelyett – amennyiben lehetséges – az érintett faj szőrének tömegét kell feljegyezni a „HAI” kód használatával

Korall (nyers)

COR

kg

darabszám

Elpusztult korall vagy korallkő (Megjegyzés: a kereskedelmet csak akkor kell a darabszám szerint feljegyezni, ha a korall példányokat vízben szállítják).

Növényi kultúra

CUL

Edények, stb. darabszáma

 

Mesterségesen szaporított növények kultúrái

Származékok

DER

kg/l

 

Származékok (az e táblázatban másutt már szereplő származékok kivételével)

Szárított növények

DPL

Darabszám

 

Szárított növények – pl. herbáriumi példányok

Fül

EAR

Darabszám

 

Fülek – általában elefántfülek

Tojás

EGG

darabszám

kg

Elpusztult vagy kifújt egész tojások (lásd még: „kaviár”)

Tojás (élő)

EGL

darabszám

kg

Élő tojások – általában madár- és hüllőtojások, beleértve a halak ikráit és a gerinctelenek petéit is

Tojáshéj

SHE

g/kg

 

Nyers vagy feldolgozatlan tojáshéj, az egész tojás kivételével

Kivonat

EXT

kg

L

Kivonat – általában növényi kivonatok

Toll

FEA

kg/szárnyak darabszáma

darabszám

Tollak – tollból készült tárgyak esetében (pl. képek) fel kell jegyezni a tárgyak számát

Rost

FIB

kg

M

Rostok – pl. növényi rost, beleértve a teniszütők húrjait is

Úszó

FIN

kg

 

Halak úszói friss, fagyasztott vagy szárított állapotban és az úszók részei

Halivadékok

FIG

kg

darabszám

Halak egy vagy két nyaras fiatal példányai akvarisztikai, halnevelési vagy haltelepítési célból

Virág

FLO

kg

 

Virágok

Virágtartó

FPT

darabszám

 

Növényi részekből készült virágtartók, pl. páfrányfa rostok (Megjegyzés: az ún. „közös cserépben” árusított élő növényeket „élő növényként” kell feljegyezni, nem virágcserépként)

Békacombok

LEG

kg

 

Békacombok

Gyümölcs

FRU

kg

 

Gyümölcs

Láb

FOO

darabszám

 

Lábak – pl. elefánt-, orrszarvú-, víziló-, oroszlán-, krokodillábak

Epe

GAL

kg

 

Epe

Epehólyag

GAB

darabszám

kg

Epehólyag

Ruházat

GAR

darabszám

 

Ruhadarabok, beleértve a kesztyűket és kalapokat, és a ruhadarabok szegélyét vagy díszítését is –,a cipők kivételével

Nemi szervek

GEN

kg

darabszám

Kasztrátumok és szárított péniszek

Oltott törzsek

GRS

darabszám

 

Oltott törzsek (a ráoltások nélkül)

Szőr

HAI

kg

G

Szőr – beleértve az összes állati szőrt, pl. elefánt-, jak-, vikunya-, guanakószőrt

Szarv

HOR

darabszám

kg

Szarvak – beleértve az agancsokat is

Bőrből készült termék (kisméretű)

LPS

darabszám

 

Kisméretű, bőrből készített termékek, pl. övek, nadrágtartók, kerékpárnyergek, csekkfüzet- vagy hitelkártyatartók, fülbevalók, kézitáskák, kulcsdíszek, jegyzetfüzetek, pénztárcák, cipők, dohányzacskók, tárcák, óraszíjak

Bőrből készült termék (nagyméretű)

LPL

darabszám

 

Nagyméretű, bőrből készített termékek – pl. aktatáskák, bútorok, bőröndök, utazóládák

Élő példányok

LIV

darabszám

 

Élő állatok és növények. Vízben szállított korall példányok esetében csak a darabok számát kell feljegyezni.

Levél

LVS

darabszám

kg

Levelek

Rönkfa

LOG

m3

 

Az összes nyers faanyag – kéreggel/szijáccsal vagy anélkül, vagy durván négyoldalúra faragott faanyag, jórészt fűrészáruvá, papírfává vagy furnérlemezzé való feldolgozásra. Megjegyzés: a különleges felhasználásra szánt, tömeg szerint eladott szálfákat (pl. guajakfák, Guaiacum-fajok) kg-ban kell feljegyezni

Hús

MEA

kg

 

Hús, beleértve a halhúst, ha az nem egész egyed (lásd „test”)

Gyógyszer

MED

kg/l

 

Gyógyszer

Pézsma

MUS

g

 

Pézsma

Olaj

OIL

kg

L

Olaj – pl. teknősből, fókából, bálnából, halból, különböző növényekből készített olajok

Darab – csont

BOP

kg

 

Feldolgozatlan csontdarabok

Darab – szarv

HOP

kg

 

Feldolgozatlan szarvdarabok – beleértve a törmelékeket

Darab – elefántcsont

IVP

kg

 

Feldolgozatlan elefántcsont-darabok – beleértve a törmelékeket

Tábla

PLA

m2

 

Szőrmetáblák – beleértve a több prémből készült takarókat

Por

POW

kg

 

Por

Gyökér

ROO

darabszám

kg

Gyökerek, hagymák, hagymagumók, gumók

Felfűrészelt fa

SAW

m3

 

Hosszában egyszerűen felfűrészelt vagy profil-darabolási folyamattal előállított fa; rendszerint 6 mm-nél vastagabb. Megjegyzés: a különleges felhasználásra szánt, tömeg szerint eladott felfűrészelt fákat (pl. guajakfa, Guaiacum fajok) kg-ban kell feljegyezni

Pikkely

SCA

kg

 

Pikkely – pl. teknős egyéb hüllők, hal, tobzoskák pikkelye

Mag

SEE

kg

 

Magok

Héj

SHE

darabszám

kg

Puhatestűek nyers vagy feldolgozatlan héja

Oldal

SID

darabszám

 

Bőrök oldala vagy lágyékrésze; nem tartozik ide a krokodil tinga-teste (lásd „bőr”)

Csontváz

SKE

darabszám

 

Nagyjából teljes csontvázak

Bőr

SKI

darabszám

 

Nagyjából egész nyers vagy cserzett bőrök, beleértve a krokodil tinga-testét

Bőrdarab

SKP

darabszám

 

Bőrdarabok – beleértve a maradékokat, nyers vagy kikészített koponyákat

Koponya

SKU

darabszám

 

Koponyák

Leves

SOU

kg

L

Leves – pl. teknősből

Példány (tudományos)

SPE

kg/l/ml

 

Tudományos célú példányok – beleértve a vért, szövetet (pl. vese, lép stb.) szövettani preparátumokat stb.

Szár

STE

darabszám

kg

Növényi szárak

Úszóhólyag

SWI

kg

 

Hidrosztatikai szerv, valamint a halenyv/tokenyv készítmények is

Farok

TAI

darabszám

kg

Farkak – pl. kajmánfarok (bőréért) vagy rókafarok (ruhadísz, gallérok, boák stb. céljára)

Fog

TEE

darabszám

kg

Fogak – pl. bálna-, oroszlán-, víziló-, krokodil- stb. fogak

Szálfa

TIM

m3

kg

Nyers szálfa a fűrészrönkök és felfűrészelt fa kivételével

Trófea

TRO

darabszám

 

Trófea – egy állat valamennyi trófearésze, ha azok kivitele együtt történik: pl. szarvak (2), koponya, nyakrész, hátbőr, farok és lábak (azaz. tíz példány) alkot egy trófeát. De például ha a koponya és a szarvak a kivitt állat egyedüli kivitt részei, e tételeket egy trófeaként kell feljegyezni. Máskülönben a tételeket külön kell feljegyezni. Az egész kitömött testet a „BOD” kóddal kell jelölni. A magában lévő bőrt a „SKI” kóddal kell jelölni.

Agyar

TUS

darabszám

kg

Nagyjából egész, megmunkált vagy megmunkálatlan agyarak. Beleértve az elefánt-, a víziló-, a rozmár-, a narválagyarakat, de más fogakat nem.

Furnérlemezek

radiál furnér

felvágott furnér

VEN

m3, m2

kg

Egyforma vastagságú vékony falapok vagy –lemezek, melyek rendszerint legfeljebb 6 mm vastagok, általában hántolt (radiál furnér) vagy felvágott (felvágott furnér), rétegelt lemez, furnér bútorok, furnérládák stb. készítésére

Viasz

WAX

kg

 

Viasz, valamint az ámbra

Egész

WHO

kg

darabszám

Egész állat vagy növény (élettelen vagy élő)

Az egységek jelmagyarázata (egyenértékű nem metrikus mértékegységek is használhatók)

g

= gramm

kg

= kilogramm

l

= liter

cm3

= köbcentiméter

ml

= milliliter

m

= méter

m2

= négyzetméter

m3

= köbméter

darabszám

= a példányok darabszáma


VIII. MELLÉKLET

Az 5. cikk 4. pontja szerint az engedélyekben és bizonyítványokban a tudományos fajnevek jelölésére használandó nevezéktan szabványos irodalomjegyzéke

a)   Emlősök

Wilson, D. E and Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. Smithsonian Institution Press, Washington. [valamennyi emlős vonatkozásában, kivéve a következő, vadon élő fajok nevének elismerését (előnyben részesítve a háziasított fajok nevét): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion]

Alperin, R. 1993. Callithrix argentata (Linnaeus, 1771): taxonomic observations and description of a new subspecies. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, Serie Zoologia 9: 317-328. [Callithrix marcai esetében]

Dalebout, M. L., Mead, J. G., Baker, C. S., Baker, A. N. and van Helden, A. L. 2002. A new species of beaked whale Mesoplodon perrini sp. n. (Cetacea: Ziphiidae) discovered through phylogenetic analyses of mitochondrial DNA sequences. Marine Mammal Science 18: 577-608. [Mesoplodon perrini esetében]

Ferrari, S. F. and Lopes, M. A. 1992. A new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben 1777 (Callitrichidae, Primates) from western Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 12: 1-13. [Callithrix nigriceps esetében]

Flannery, T. F. and Groves, C. P. 1998. A revision of the genus Zaglossus (Monotremata, Tachyglossidae), with description of new species and subspecies. Mammalia 62: 367-396. [Zaglossus attenboroughi esetében]

Groves, C. P. 2000. The genus Cheirogaleus: unrecognized biodiversity in dwarf lemurs. International Journal of Primatology 21: 943-962. [Cheirogaleus minusculus & Cheirogaleus ravus esetében]

van Helden, A. L., Baker, A. N., Dalebout, M. L., Reyes, J. C., van Waerebeek, K. and Baker, C. S. 2002. Resurrection of Mesoplodon traversii (Gray, 1874), senior synonym of M. bahamondi Reyes, van Waerebeek, Cárdenas and Yáñez, 1995 (Cetacea: Ziphiidae). Marine Mammal Science 18: 609-621. [Mesoplodon traversii esetében]

Honess, P. E. and Bearder, S. K. 1997. Descriptions of the dwarf galago species of Tanzania. African Primates 2: 75-79. [for Galagoides rondoensis & Galagoides udzungwensis]

Kingdon, J. 1997. The Kingdon fieldguide to African mammals. London, Academic Press. [Miopithecus ogouensis esetében]

Kobayashi, S. and Langguth, A. 1999. A new species of titi monkey, Callicebus Thomas, from north-eastern Brazil (Primates, Cebidae). Revista Brasileira de Zoologia 16: 531-551. [Callicebus coimbrai esetében]

Mittermeier, R. A., Schwarz, M. and Ayres, J. M. 1992. A new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates) from the Rio Maues Region, State of Amazonas, central Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 14: 1-17. [Callithrix mauesi esetében]

Rasoloarison, R. M., Goodman, S. M. and Ganzhorn, J. U. 2000. Taxonomic revision of mouse lemurs (Microcebus) in the western portions of Madagascar. International Journal of Primatology 21: 963-1019. [Microcebus berthae, Microcebus sambiranensis & Microcebus tavaratra esetében]

Rice, D. W. 1998. Marine Mammals of the World. Systematics and distribution. Special Publication Number 4: i-ix, 1-231. The Society for Marine Mammals. [Balaenoptera esetében]

Richards, G. C. and Hall, L. S. 2002. A new flying-fox of the genus Pteropus (Chiroptera: Pteropodidae) from Torres Strait, Australia. Australian Zoologist 32: 69-75. [for Pteropus banakrisi]

van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. and Rylands, A. B. 2000. Two new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), from the Tapajós/Madeira interfluvium, south Central Amazonia, Brazil. Neotropical Primates 10 (Suppl.): 2-18. [Callicebus bernhardi & Callicebus stephennashi esetében]

van Roosmalen, M. G. M, van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. and da Fonseca, G. A. B. 1998. A new and distinctive species of marmoset (Callitrichidae, Primates) from the lower Rio Aripuana, State of Amazonas, central Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 22: 1-27. [Callithrix humilis esetében]

van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. and Rylands, A. B. 2000. Two new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), from the Tapajós/Madeira interfluvium, south Central Amazonia, Brazil. Neotropical Primates 8: 2-18. [Callithrix acariensis & Callithrix manicorensis esetében]

Schwartz, J. H. 1996. Pseudopotto martini: a new genus and species of extant lorisiform primate. Anthropological Papers of the American Museum of Natural History 78: 1-14. [Pseudopotto martini esetében]

Silva Jr, J. and Noronha, M. 1996. Discovery of a new species of marmoset in the Brazilian Amazon. Neotropical Primates 4: 58-59. [Callithrix saterei esetében]

Thalmann, U. and Geissmann, T. 2000. Distributions and geographic variation in the western woolly lemur (Avahi occidentalis) with description of a new species (A. unicolor). International Journal of Primatology 21: 915-941. [Avahi unicolor esetében]

Wang, J. Y., Chou, L.-S. & White, B. N. 1999. Molecular Ecology 8: 1603-1612. [Tursiops aduncus esetében]

Zimmerman, E., Cepok, S., Rakotoarison, N., Zietemann, V. and Radespiel, U. 1998. Sympatric mouse lemurs in north west Madagascar: a new rufous mouse lemur species (Microcebus ravelobensis). Folia Primatologica 69: 106-114. [Microcebus ravelobensis esetében]

b)   Madarak

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. [A madárrendek és -családok nevei]

Sibley, C. G. and Monroe, B. L., Jr. 1990. Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University Press, New Haven. Sibley, C. G. and Monroe, B. L., Jr. 1993. Supplement to the Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University Press, New Haven. [madárfajok, kivéve: Psittaciformes & Trochilidae]

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). Pp. 280-477 in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona. [Psittacidae esetében]

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. and Hofling, E. 2002. Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. Auk 119: 815-819. [Pionopsitta aurantiocephala esetében]

Howell, S. N. G. and Robbins, M. B. 1995. Species limits of the Least Pygmy-Owl (Glaucidium minutissimum) complex. Wilson Bulletin 107: 7-25. [Glaucidium parkeri esetében]

Lafontaine, R. M. and Moulaert, N. 1998. A new species of scops owl (Otus: Aves): taxonomy and conservation status. Journal of African Zoology 112: 163-169. [for Otus moheliensis]

Lambert, F. R. and Rasmussen, P. C. 1998. A new scops owl from Sangihe Island, Indonesia. Bulletin of the British Ornithologists' Club 204-217. [Otus collari esetében]

Olsen, J., Wink, M., Sauer-Gürth, H. and Trost, S. 2002. A new Ninox owl from Sumba, Indonesia. Emu 102: 223-231. [for Ninoxsumbaensis]

Rasmussen, P. C. 1998. A new scops-owl from Great Nicobar Island. Bulletin of the British Ornithologists' Club 118: 141-153. [Otus alius esetében]

Rasmussen, P. C. 1999. A new species of hawk-owl Ninox from North Sulawesi, Indonesia. Wilson Bulletin 111: 457-464. [Ninox ios esetében]

Robbins, M. B. and Stiles, F. G. 1999. A new species of pygmy-owl (Strigidae: Glaucidium) from the Pacific slope of the northern Andes. Auk 116: 305-315. [Glaucidium nubicola esetében]

Rowley, I. 1997. Family Cacatuidae (Cockatoos). Pp. 246-279 in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona. [Cacatuidae=Psittacidae esetében]

Schuchmann, K. L. 1999. Family Trochilidae (Hummingbirds). Pp. 468-680 in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-owls to Hummingbirds. Lynx Edicions, Barcelona. [Trochilidae esetében]

da Silva, J. M. C., Coelho, G. and Gonzaga, P. 2002. Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy-owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. Ararajuba 10 (2): 123-130 [Glaucidium mooreorum esetében]

Whittaker, A. 2002. A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. Wilson Bulletin 114 (4): 421-445. [Micrastur mintoni esetében]

c)   Hüllők

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68. [Calumma vatosoa & Calumma vencesi esetében]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. [Tupinambis esetében]

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. [Calumma glawi esetében]

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43. [Varanidae esetében]

Broadley, D. G. 2002. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia), a CITES Nevezéktan Bizottság kérésére elkészítve CoP12 Inf. 14. [Cordylus esetében]

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [Tupinambis esetében]

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492. [Tupinambis cerradensis esetében]

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [for Eunectes beniensis]

Hallmann, G., Krüger, J. and Trautmann, G. 1997. Faszinierende Taggeckos – Die Gattung Phelsuma: 1-229 – Natur & Tier-Verlag. ISBN 3-931587-10-X. [a Phelsuma nem esetében]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. [Morelia clastolepis, Morelia nauta & Morelia tracyae esetében, és Morelia kinghorni faj szintjére emelése]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376-381. [Tropidophis celiae esetében]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. [Tropidophis spiritus esetében]

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. [Tropidophis morenoi esetében]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161. [Tropidophis hendersoni esetében]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. [Varanus boehmei esetében]

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. [Furcifer nicosiai esetében]

Karl, H.-V. and Tichy, G. 1999. Mauritiana 17: 277-284. [tengeri teknősök esetében]

Keogh, J. S., Barker, D. G. and Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society 73: 113-129. [Python breitensteini & Python brongersmai esetében]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. [Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo & FurciferCalumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi & C. marojezensis mint érvényes fajok elismerésének kivételével]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. [Tupinambis quadrilineatus esetében]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. [Tupinambis palustris esetében]

Massary, J.-C. de and Hoogmoed, M. 2001. The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353-357. [Crocodilurus amazonicus esetében]

McCord, W. P., Iverson, J. B., Spinks, P. Q. and Shaffer, H. B. 2000. A new genus of Geoemydid turtle from Asia. Hamadryad 25: 86-90. [Leucocephalon esetében]

McCord, W. P. and Pritchard, P. C. H. 2002. A review of the softshell turtles of the genus Chitra, with the description of new taxa from Myanmar and Indonesia (Java). Hamadryad 27 (1): 11-56. [Chitra vandijki esetében]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists' League, Washington, DC. [Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae & Viperidae esetében – az Acrantophis, Sanzinia, Calabaria & Lichanura nemek felosztása és az Epicrates maurus érvényes fajként való elismerése kivételével]

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. and Ramanamanjato, J. B. 2000. New species of day gecko, Phelsuma Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000: 763-770. [Phelsuma malamakibo esetében]

Perälä, J. 2001. A new species of Testudo (Testudines: Testudinidae) from the Middle East, with implications for conservation. Journal of Herpetology 35: 567-582. [Testudo werneri esetében]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. [a Sauria alrenden belüli családok behatárolása]

Rösler, H., Obst, F. J. and Seipp, R. 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51-60. [Phelsuma hielscheri esetében]

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270. [for Naja mandalayensis]

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. [Chamaeleo balebicornutus & Chamaeleo conirostratus esetében]

Webb, R. G. 2002. Observations on the Giant Softshell Turtle, Pelochelys cantorii, with description of a new species. Hamadryad 27 (1): 99-107. [Pelochelys signifera esetében]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. Gustav Fischer Verlag, Jena. [Crocodylia, Testudinata & Rhynchocephalia esetében]

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 – Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [Uromastyx nemzetség]

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406. [Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix & Naja sumatrana esetében]

d)   Kétéltűek

Frost, D. R., ed. 2002. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference. http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html , 2002. augusztus 23-tól.

e)   Porcoshalak, Csontoshalak és Tüdőshalak

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. [valamennyi hal vonatkozásában]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum 53: 243-246. [Hippocampus esetében]

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum 53: 293-340. [Hippocampus esetében]

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum 55: 113-116. [Hippocampus esetében]

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampusdenise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies 42: 284-291. [Hippocampus esetében]

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (CD-ROM-on beszerezhető második kiadás). [Hippocampus esetében]

f)   Pókszabásúak

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. [a Pandinus nembe tartozó skorpiók vonatkozásában]

Platnick, N. I. 2004 and updates. The World Spider Catalog. Online edition at the following URL: http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/THERAPHOSIDAE.html. [a Brachypelma nembe tartozó pókok vonatkozásában]

g)   Rovarok

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [a Ornithoptera, Trogonoptera and Troides nemek madárszárnyú pillangói vonatkozásában]

FLORA

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprint, korrekciókkal 1998) [az Egyezmény mellékleteiben említett valamennyi növény nemneve vonatkozásában, kivéve, ha azokat módosítják az Egyezmény részes feleinek konferenciája által elfogadott szakirodalmak].

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [azon nemek esetében, melyek nem találhatók meg a The Plant–Book című könyvben, kivéve, ha azokat módosítják az Egyezmény részes feleinek konferenciája által elfogadottfajlisták, melynek hivatkozásait lásd az alábbi bekezdésekben].

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) és annak a Nevezéktan Bizottság által elfogadott frissítései, melyek iránymutatásul szolgálnak a Cycadaceae, Stangeriaceae & Zamiaceae fajok nevére való hivatkozáskor.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) és annak a Nevezéktan Bizottság által elfogadott frissítései, melyek iránymutatásul szolgálnak a Cyclamen (Primulaceae) & Galanthus és Sternbergia (Liliaceae) fajok nevére való hivatkozáskor.

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) és annak a Nevezéktan Bizottság által elfogadott frissítései, melyek iránymutatásul szolgálnak a Cactaceae fajok nevére való hivatkozáskor.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Az Egyesült Királyság Királyi Botanikus Kertje) és annak a Nevezéktan Bizottság által elfogadott frissítései, melyek iránymutatásul szolgálnak a Dionaea, Nepenthes & Sarracenia fajok nevére való hivatkozáskor.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, összeállítva a Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, által, együttműködésben: a Az Egyesült Királyság Királyi Botanikus Kertjével) és annak a Nevezéktan Bizottság által elfogadott frissítései, melyek iránymutatásul szolgálnak a Aloe & Pachypodium fajok nevére való hivatkozáskor.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) és annak a Nevezéktan Bizottság által elfogadott frissítései, melyek iránymutatásul szolgálnak a Taxus fajok nevére való hivatkozáskor.

CITES Orchid Checklist, (összeállította Az Egyesült Királyság Királyi Botanikus Kertje és annak a Nevezéktan Bizottság által elfogadott frissítései, melyek iránymutatásul szolgálnak a Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione and Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula & Encyclia (Volume 2, 1997); & Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides & Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda & Vandopsis fajok nevére való hivatkozáskor (Volume 3, 2001).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, kiadó: Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Németország) a részes felek észrevételeit és megjelenéséről való értesítést követően, és annak a Nevezéktan Bizottság által elfogadott frissítései, melyek iránymutatásul szolgálnak a szukkulens Euphorbia- fajok nevére való hivatkozáskor.

Dicksonia species of the Americas (2003, összeállította: Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) felek észrevételeit és megjelenéséről való értesítést követően, és annak a Nevezéktan Bizottság által elfogadott frissítései, melyek iránymutatásul szolgálnak a Dicksonia fajok nevére való hivatkozáskor.

Az egyezmény függelékeiben felsorolt állatfajoknak a szerződő felek konferenciája által elfogadott tudományos megnevezéseivel kapcsolatosan az UNEP –WCMC által kiadott Checklist of CITES species (2005 és annak frissített kiadásai) című kiadvány használható nem hivatalos átfogó tájékozatásként, és a CITES nevezéktan céljaira elfogadott nevezéktan tájékoztató jellegű összegzéseként.


IX. MELLÉKLET

1.

Az 5. cikk 5. pontjának megfelelően, az engedélyekben és bizonyítványokban említett tranzakciók céljainak megjelölésére használatos kódok

B

Fogságban tenyésztett vagy mesterségesen szaporított példányok

E

Oktatási célú példányok

G

Botanikus kerti példányok

H

Vadásztrófeák

L

Bírósági/törvényszéki végrehajtás

M

Orvosi (beleértve az orvosbiológiai kutatást is)

N

Újratelepítés vagy vadonba visszatelepítés

P

Személyes célú felhasználás

Q

Cirkuszok és utazó kiállítások

S

Tudományos cél

T

Kereskedelmi cél

Z

Állatkertek

2.

Az 5. cikk 6. pontjában az engedélyek, bizonyítványok és bizonylatok származási hely szerinti megjelölésére használatos kódok

W

Vadon befogott példányok

R

Fogságban felnevelt példányok

D

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, az A. mellékletben szereplő, kereskedelmi célból fogságban tenyésztett állatok és az A. mellékletben szereplő, kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

A

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból mesterségesen szaporított növények és a B. és C. mellékletekben szereplő mesterségesen szaporított növények példányai, valamint ezek részei és származékai

C

A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, az A. mellékletben szereplő, nem kereskedelmi célból fogságban tenyésztett állatok példányai és a B. és C. mellékletekben szereplő fogságban tartott állatok példányai, valamint ezek részei és származékai

F

Fogságban született állatok példányai, amelyek azonban nem felelnek meg a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezete kritériumainak, valamint ezek részei és származékai

I

Lefoglalt vagy elkobzott példányok (1)

O

Egyezmény előtti (1)

U

Származási hely ismeretlen (indokolni kell)


(1)  Csak másik származási kóddal együtt használható.


X. MELLÉKLET

A 62 CIKK 1. PONTJÁBAN EMLÍTETT ÁLLATFAJOK

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichi

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron emphanum

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata


XI. MELLÉKLET

A 18. cikkben említett biológiai minták típusai és felhasználásuk

Minta típusa

Minta tipikus mennyisége

Minta felhasználás

vér, folyékony halmazállapotú

teljes tartalmú vér cseppekben, vagy 5 ml űrtartalmú kémcsövekben, véralvadásgátló hozzáadásával; 36 órán belül megromlásra hajlamos

hematológiai és szabványos biokémiai tesztelések céljaira betegségek diagnosztizálásában; rendszertani kutatások; orvosbiológiai kutatások

vér, szárított (kenet)

mikroszkóplemezre felkent vércsepp, általában vegyi rögzítőanyaggal rögzített

véralkotók számlálása és paraziták jelenlétének a kiszűrése

vér, alvadék (szérum)

5 ml vér kémcsőben alvadt vérröggel vagy anélkül

szerológiai vizsgálatok és betegségre utaló antitestek jelenlétének a kimutatása; orvosbiológiai kutatás

szövetek, rögzített

5 mm3 térfogatú szövetdarabok rögzítőanyagban

szövettani és elektronmikroszkópos vizsgálatok betegség kimutatása céljából; rendszertani kutatás; orvosbiológiai kutatás

szövetek, friss (petesejtek, spermium és embriók kivételével)

5 mm3 térfogatú szövetdarabok, esetenként fagyasztott

mikrobiológiai és toxikológiai vizsgálatok mikroorganizmusok és mérgek jelenlétének a kimutatására; rendszertani kutatás; orvosbiológiai kutatás

swabok

kémcsőben swabra helyezett kis méretű szövetdarabok

baktérium-, gomba- és egyéb tenyészetek készítése betegségek diagnosztizálásában

haj, bőr, tollak, pikkelyek

kis méretű, esetenként parányi fedőréteg darabok (legfeljebb 10 ml űrtartalmú) kémcsőbe helyezve rögzítőanyaggal vagy anélkül

genetikai és törvényszéki orvostani vizsgálatokban paraziták és patogén anyagok kimutatása, valamint egyéb vizsgálatok elvégzése céljából

sejtvonalak és szövetkultúrák

nem meghatározott mintamennyiség

a sejtvonalak lehetnek mind primer, mind pedig folyamatos sejtvonalakból kinyert mesterségesen előállított termékek, amelyeket széles körben alkalmaznak vakcinák és egyéb gyógyászati termékek előállításában, valamint rendszertani kutatásokban (pl. kromoszómák tanulmányozásában és DNS kivonásában).

DNS

kis vérmennyiség (legfeljebb 5 ml), hajból, tolltüszőből, izomból és szervek (pl. máj, szív, stb.) szöveteiből vett kis méretű minta, tisztított DNS, stb.

nem meghatározása; azonosság megállapítása; törvényszéki orvostani vizsgálatok; rendszertani kutatás; orvosbiológiai kutatás

váladékok, (nyál, méreg, tej)

1–5 ml ampullákban

törzsfejlődéskutatás, ellenszérumok előállítása, orvosbiológiai kutatás


XII. MELLÉKLET

Korrelációs táblázat

Az 1808/2001/EK rendeletben

Ebben a rendeletben

1. cikk a) és b) pont

1. cikk 1. és 2. pont

1. cikk c) pont

1. cikk d)–f) pont

1. cikk 3–5. pont

1. cikk 6–8. pont

2. cikk (1) és (2) bekezdés

2. cikk (1) és (2) bekezdés

2. cikk (3) és (4) bekezdés

2. cikk (3) és (4) bekezdés

2. cikk (5) és (6) bekezdés

3. cikk

3. cikk

4. cikk (1) és (2) bekezdés

4. cikk (1) és (2) bekezdés

4. cikk (3) bekezdés a) és b) pont

5. cikk (1) bekezdés 1. és 2. pont

5. cikk (1) bekezdés 3. pont

4. cikk (3) bekezdés (c)–(e) pont

5. cikk (1) bekezdés 4–6. pont

4. cikk (4) bekezdés

6. cikk

4. cikk (5) bekezdés

7. cikk

5. cikk

8. cikk

6. cikk

9. cikk

7. cikk (1) bekezdés

10. cikk

7. cikk (2) bekezdés

11. cikk

7. cikk (3) és (4) bekezdés

12. cikk

8. cikk (1) bekezdés

13. cikk

8. cikk (2) bekezdés

14. cikk

8. cikk (3) bekezdés

15. cikk (1) és (2) bekezdés

8. cikk (4) bekezdés

15. cikk (3) és (4) bekezdés

8. cikk (5) bekezdés

16. cikk

8. cikk (6) és (7) bekezdés

17. cikk

18–19. cikk

9. cikk

20. cikk

10. cikk

21. cikk

11. cikk

22. cikk

12. cikk

23. cikk

13. cikk

24. cikk

14. cikk

25. cikk

15. cikk

26. cikk

16. cikk

27. cikk

17. cikk

28. cikk

18. cikk

29. cikk

30–44. cikk

19. cikk

45. cikk

20. cikk (1) bekezdés

46. cikk

20. cikk (2) bekezdés

47. cikk

20. cikk (3) bekezdés a) és b) pont

48. cikk (1) bekezdés a) és b) pont

20. cikk (3) bekezdés c) pont

20. cikk (3) bekezdés d) és e) pont

48. cikk (1) bekezdés c) és d) pont

20. cikk (4) bekezdés

49. cikk

20. cikk (5)–(6) bekezdés

50. cikk (1)–(2) bekezdés

21. cikk

51. cikk

22. cikk

52. cikk

23. cikk

53. cikk

24. cikk

54. cikk

25. cikk

55. cikk

26. cikk

56. cikk

27. cikk (1) bekezdés, valamint az első és második francia bekezdés és az azokat követő szöveg

57. cikk (1) bekezdés a)–c) pont

27. cikk (2)–(4) bekezdés

57. cikk (2)–(4) bekezdés

27. cikk (5) bekezdés a) és b) pont

57. cikk (5) bekezdés a) és b) pont

57. cikk (5) bekezdés c) és d) pont

28. cikk (1) bekezdés első és második francia bekezdés

58. cikk (1) bekezdés a)–b) pont

28. cikk (2) és (3) bekezdés

58. cikk (2) és (3) bekezdés

28. cikk (4) bekezdés a) és (b) pont

58. cikk (4) bekezdés

29. cikk

59. cikk

30. cikk

60. cikk

31. cikk

61. cikk

32. cikk

62. cikk

33. cikk

63. cikk

34. cikk (1) bekezdés

34. cikk (2) bekezdés a)–f) pont

64. cikk (1) bekezdés a)–f) pont

34. cikk (2) bekezdés g) és h) pont

64. cikk (2) bekezdés

35. cikk (1) és (2) bekezdés

65. cikk (1) és (2) bekezdés

35. cikk (3) bekezdés a) és b) pont

65. cikk (3) bekezdés

65. cikk (4) bekezdés

36. cikk (1) bekezdés

66. cikk (1)–(3) bekezdés

36. cikk (2) bekezdés

66. cikk (4) bekezdés

36. cikk (3)–(4) bekezdés

66. cikk (5)–(6) bekezdés

66. cikk (7) bekezdés

36. cikk (5) bekezdés

66. cikk (8) bekezdés

37. cikk

67. cikk

38. cikk

68. cikk

39. cikk

69. cikk

40. cikk

70. cikk

41. cikk

71. cikk

42. cikk

74. cikk

43. cikk

72. cikk

44. cikk

73. cikk

45. cikk

75. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet

III. melléklet

V. melléklet

IV. melléklet

VI. melléklet

V. melléklet

VII. melléklet

VI. melléklet

VIII. melléklet

VII. melléklet

IX. melléklet

VIII. melléklet

X. melléklet

XI. melléklet

XII. melléklet