ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 160

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. június 14.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 861/2006/EK rendelete (2006. május 22.) a közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról

1

 

 

A Bizottság 862/2006/EK rendelete (2006. június 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

12

 

*

A Bizottság 863/2006/EK rendelete (2006. június 13.) az AKCS-jegyzőkönyv és az indiai megállapodás alapján behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségek mennyiségeinek a 2005–2006-os szállítási időszakra vonatkozó kiigazításáról

14

 

*

A Bizottság 864/2006/EK rendelete (2006. június 13.) a Franciaország lobogója alatt a III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X. és XII. ICES-övezetben (közösségi és nemzetközi vizek) közlekedő hajóknak a tízujjú halfélékre vonatkozó halászati tilalmáról

17

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

14.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/1


A TANÁCS 861/2006/EK RENDELETE

(2006. május 22.)

a közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (2) előírja, hogy a közösségi halászati politikának (KHP) fenntartható gazdasági, környezeti és társadalmi feltételekkel kell biztosítania az élő vízi erőforrások kiaknázását.

(2)

A 2371/2002/EK tanácsi rendelet és annak végrehajtási rendeletei értelmében a KHP végrehajtása során kulcsfontosságú cél a közösségi pénzügyi beavatkozás hatékonyabbá tétele a halászati ágazatban. A pénzügyi beavatkozás következetességének és relevanciájának biztosításához elengedhetetlen, hogy a vonatkozó eljárások – mind a Közösségen belül, mind a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokban – fokozottan kiegészítő jellegűek, egyszerűbbek, egységesebbek és összehangoltabbak legyenek.

(3)

Figyelembe kell venni a KHP 2002. évi reformja során megállapított korábbi célkitűzéseket, amelyeket ágazati jogi és politikai eszközökkel egészítettek ki.

(4)

Szükséges továbbá a közösségi jogszabályokat hozzáigazítani ezekhez a célokhoz és a 2007–2013 közötti időszak pénzügyi keretének iránymutatásaihoz, mindeközben biztosítva az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek (3) és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletben (4) meghatározott végrehajtási szabályoknak, valamint az egyszerűsítés és a jobb szabályozás követelményeinek való megfelelést.

(5)

A közösségi kiadások többek között finanszírozási határozat, közösségi támogatási megállapodás, közbeszerzési szerződés, szándéknyilatkozat és igazgatási megállapodások formájában jelenhetnek meg az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek megfelelően.

(6)

Figyelmet kell fordítani továbbá a Halászati és Mezőgazdasági Tanács 2004. július 19-én tartott ülésén elfogadott, a halászati partnerségi megállapodásokra vonatkozó következtetésekre.

(7)

Szükséges a célok, a fellépés területeinek és a közösségi finanszírozási várt eredményeinek világos meghatározása.

(8)

Szabályokat kell előírni a kiadások támogathatóságára, a közösségi pénzügyi hozzájárulás szintjére és rendelkezésre bocsátásának feltételeire vonatkozóan.

(9)

Közös érdek, hogy a tagállamok olyan berendezésekkel rendelkezzenek, amelyek az ellenőrzések magas szintű végrehajtását teszik lehetővé. A Közösségnek támogatnia kell a tagállamok ellenőrzésre irányuló befektetéseit annak érdekében, hogy a tagállamok eleget tegyenek a KHP szabályai szerinti kötelezettségüknek.

(10)

Szükséges pénzügyi eszközöket biztosítani a KHP végrehajtásának a Bizottság által történő ellenőrzéséhez.

(11)

A Közösségnek ezenkívül hozzá kell járulnia a Közösségi Halászati Ellenőrző Ügynökség költségvetéséhez az Ügynökség éves munkatervének megvalósítása érdekében, beleértve a berendezések költségeit, a működési költségeket és a feladatok elvégzéséhez szükséges kiadásokat.

(12)

A halászati gazdálkodás a halállományok biológiai állapotára vonatkozó adatok rendelkezésre állásától és a halászflották tevékenységétől függ. Közösségi pénzügyi hozzájárulásokkal kell támogatni a KHP irányításához szükséges adatok tagállamok általi gyűjtését, illetve egyéb bizottsági tanulmányokat és kísérleti projekteket.

(13)

Pénzügyi forrásokat kell biztosítani a tudományos szakvélemények rendszeres beszerzésére azon nemzetközi tudományos szervezetektől, amelyek a halászati vizsgálatok koordinációjáért felelősek azokon a vizeken, ahol a közösségi flották tevékenykednek.

(14)

A KHP reformja új igényeket teremtett a tudományos tanácsadás terén, különösen az ökoszisztéma-megközelítés elfogadása és a vegyes halászat szabályozása tekintetében. Pénzügyi kompenzációt kell biztosítani annak érdekében, hogy a szóban forgó területek elismert szakértői vagy az intézmények, amelyekben dolgoznak, megfeleljenek ezeknek a további igényeknek.

(15)

A halászati ágazat és más érdekcsoportok közötti párbeszéd és kommunikáció előmozdítása érdekében fontos annak biztosítása, hogy az iparág és más érdekelt felek igen korai szakaszban értesüljenek a tervezett kezdeményezésekről, illetve hogy a KHP célkitűzései és az azzal kapcsolatos intézkedések egyértelműen legyenek bemutatva és elmagyarázva.

(16)

Tekintetbe véve az 1999/478/EK bizottsági határozat (5) értelmében megújított halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottság (ACFA) feladatait, a bizottságban képviselettel rendelkező európai szakmai szervezetek részére pénzügyi támogatást kell nyújtani a tanácsadó bizottság üléseinek előkészítéséhez a nemzeti szervezetek közötti együttműködés európai szinten történő javítása, illetve a közösségi érdekű területeken a halászati ágazat nagyobb kohéziójának biztosítása érdekében.

(17)

A KHP irányításának javítására és a 2004/585/EK tanácsi határozattal (6) létrehozott regionális tanácsadó testületek kellő megalakulása érdekében alapvető fontosságú e testületek pénzügyi támogatása működésük indulási szakaszában, illetve a tolmácsolási és fordítási költségeikhez való hozzájárulás.

(18)

A regionális tanácsadó testületek és az ACFA munkájának összehangolása érdekében lehetővé kell tenni, hogy a regionális tanácsadó testületek ülésein az ACFA képviselője is részt vehessen.

(19)

A KHP célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Közösség aktív szerepet tölt be a nemzetközi szervezetek munkájában, valamint halászati megállapodásokat köt a halászati ágazatra vonatkozó partnerségi megállapodásokat is ideértve.

(20)

Elengedhetetlen, hogy a Közösség hozzájáruljon a nyílt tengeren és a harmadik országok vizeiben található halászati erőforrások hosszú távú védelmének és fenntartható kiaknázásának biztosítására tervezett támogatási intézkedésekhez.

(21)

Az e rendelet hatálya alá tartozó intézkedések végrehajtásához és értékeléséhez szükséges tevékenységek előkészítésével, nyomon követésével, ellenőrzésével, auditjával és értékelésével, illetve e rendelet céljainak megvalósításával kapcsolatos kiadásokat technikai segítségnyújtás keretében történő pénzügyi intézkedésekkel kell fedezni.

(22)

A közösségi és nemzeti programok tartalmát illetően eljárásokat kell kialakítani a KHP vonatkozó területeihez tartozó különféle intézkedésekkel kapcsolatban.

(23)

Helyénvaló meghatározni a tagállamok kiadásaihoz nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét.

(24)

A 2007–2013 közötti időszakra egy pénzügyi keretet kell létrehozni a „Közös jövőnk építése – A kibővített Európai Unió politikai kihívásai és költségvetési eszközei 2007–2013” című, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett bizottsági közleménnyel összhangban.

(25)

Az e rendelettel finanszírozott intézkedések tekintetében biztosítani kell a Közösség pénzügyi érdekeinek védelmét az ezen érdekek védelmére vonatkozó jogszabályok megfelelő alkalmazásával, illetve gondoskodni kell arról, hogy a tagállamok és a Bizottság megfelelő ellenőrzéseket végezzenek.

(26)

A közösségi finanszírozás hatékonysága érdekében az e rendelettel finanszírozott tevékenységeket rendszeresen értékelni kell.

(27)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtó hatáskörök gyakorlásának eljárásainak megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (7) összhangban kell elfogadni.

(28)

A halászati ágazattal és a közös halászati politika által érintett csoportokkal folytatandó szorosabb párbeszédről szóló, 2000. március 27-i 657/2000/EK tanácsi rendeletet (8), a tagállamokban az adatgyűjtés folyamán felmerülő kiadásokra és a közös halászati politika kivitelezéséhez szükséges tanulmányok és kísérleti projektek finanszírozására nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2000. június 29-i 2000/439/EK tanácsi határozatot (9) és a tagállamok halászati ellenőrzési programjához nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2004. április 29-i 2004/465/EK tanácsi határozatot (10)2007. január 1-jével hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

TÁRGY ÉS HATÁLY

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet létrehozza a közös halászati politika (KHP) végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések keretét (a továbbiakban: közösségi pénzügyi intézkedések).

2. cikk

Hatály

Ez a rendelet a közösségi pénzügyi intézkedésekre alkalmazandó a következő területeken:

a)

a KHP szabályainak ellenőrzése és végrehajtása;

b)

védelmi intézkedések, adatgyűjtés és a KHP hatálya alá tartozó halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodásra vonatkozó tudományos tanácsadás javítása;

c)

a KHP irányítása;

d)

nemzetközi kapcsolatok a KHP és a tengerjog területén.

II.   FEJEZET

CÉLOK

3. cikk

Általános célok

A III. fejezetben említett közösségi pénzügyi intézkedések konkrétan hozzájárulnak az alábbi általános célok megvalósításához:

a)

az igazgatási kapacitás és a KHP szabályainak ellenőrzésére és végrehajtására használt eszközök javítása;

b)

a KHP-hoz szükséges adatok gyűjtésének tökéletesítése;

c)

a KHP céljaira történő tudományos tanácsadás minőségének javítása;

d)

a KHP céljait szolgáló, a közösségi halászflotta irányítását támogató technikai segítségnyújtás javítása;

e)

a halászati ágazat és az egyéb érdekcsoportok KHP-ban való részvételének javítása, illetve a Bizottság és közöttük folyó párbeszéd és kommunikáció előmozdítása;

f)

a KHP céljait szolgáló, a halászati partnerségi megállapodásokra, valamint az egyéb kétoldalú és többoldalú megállapodásokra vonatkozó intézkedések végrehajtása, különös tekintettel a harmadik országok vizein és a nyílt tengeren található halászati erőforrások fenntarthatóságának javítására;

g)

a tengerjoggal kapcsolatos intézkedések végrehajtása.

4. cikk

Az ellenőrzésre és végrehajtásra vonatkozó konkrét célok

A közös halászati politikának a közösségi vizeken belüli és kívüli hatékony végrehajtása érdekében a 8. cikkben említett közösségi pénzügyi intézkedések az alábbi intézkedések finanszírozásával hozzájárulnak a halászati tevékenységek ellenőrzésének tökéletesítéséhez:

a)

a tagállamok által a halászati ellenőrző tevékenységek kapacitásfejlesztése és a feltárt gyengeségek enyhítése érdekében végrehajtott intézkedések;

b)

a bizottsági szolgálatok által végzett értékelés és ellenőrzés a KHP szabályainak a tagállamokban való alkalmazására vonatkozóan;

c)

az ellenőrző intézkedések koordinációja, különösen a nemzeti vizsgálati és felügyeleti rendszereknek a Közösségi Halászati Ellenőrző Ügynökség (CFCA) segítségével való közös telepítésének megtervezése révén.

5. cikk

Az adatgyűjtésre és a tudományos tanácsadásra vonatkozó konkrét célkitűzések

A biológiai, technikai, környezetvédelmi és gazdasági információkat magukban foglaló, többéves összesített és tudományosan megalapozott adatállományok létrehozására a tagállamok részére nyújtott pénzügyi támogatással a 9., 10. és 11. cikkben említett közösségi pénzügyi intézkedések hozzájárulnak azon adatok és tudományos szakvélemények gyűjtése és kezelése tökéletesítésének céljához, amelyek szükségesek – a közösségi vizeken belül és kívül – a halászati erőforrások állapotának, a halászat mértékének, illetve annak felmérésére, hogy a halászat milyen hatást gyakorol az erőforrásokra, a tengeri ökoszisztémára és a halászati ágazat teljesítményére.

6. cikk

Az irányításra vonatkozó konkrét célkitűzések

A 12. cikkben említett közösségi pénzügyi intézkedések hozzájárulnak ahhoz a célhoz, hogy az érdekelt felek a tervezéstől a végrehajtásig a KHP valamennyi szakaszában részt vegyenek, illetve ahhoz, hogy tájékoztassák őket a KHP céljairól és az azzal kapcsolatos intézkedésekről, adott esetben azok társadalmi-gazdasági hatásáról is.

7. cikk

A nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó konkrét célkitűzések

(1)   A halászati megállapodásokról – a halászati partnerségi megállapodásokat is beleértve – folytatott tárgyalások és e megállapodások megkötése tekintetében a 13. cikkben említett közösségi pénzügyi intézkedések hozzájárulnak a következő célok megvalósításához:

a)

a munkahelyek védelme a halászatból élő közösségi régiókban;

b)

a Közösségben a halászati ágazat fennmaradásának és versenyképességének biztosítása;

c)

partnerség útján a harmadik országokban a halászati erőforrásokkal való gazdálkodás és az erőforrások ellenőrzésére rendelkezésre álló kapacitás fejlesztése a fenntartható halászat biztosítására, illetve ezen országokban a halászati ágazat gazdasági fejlődésének előmozdítása az érintett halászatok tudományos és technikai értékelésének, a halászati tevékenységek monitoringjának és ellenőrzésének, valamint az ágazatban az egészségügyi feltételek és az üzleti környezet javításával;

d)

a közösségi piac megfelelő ellátásának biztosítása.

(2)   A Közösség regionális és nemzetközi szervezetekben való részvétele tekintetében a 13. cikkben említett közösségi pénzügyi intézkedések hozzájárulnak a halászati erőforrások nemzetközi szintű védelméhez és fenntartható kiaknázásához az ezen erőforrásokra vonatkozó megfelelő gazdálkodási intézkedések elfogadásával.

III.   FEJEZET

KÖZÖSSÉGI PÉNZÜGYI INTÉZKEDÉSEK

8. cikk

Az ellenőrzésre és végrehajtásra vonatkozó intézkedések

A KHP szabályainak ellenőrzése és végrehajtása tekintetében közösségi pénzügyi intézkedésekkel a következő költségek támogathatók:

a)

a KHP-ra vonatkozó monitoring és ellenőrzési rendszerek megvalósítása során a tagállamoknál felmerült alábbi költségek:

i.

az ellenőrző tevékenységekkel kapcsolatos, a közigazgatási szervek vagy a magánszektor által megvalósított beruházások, ideértve az új ellenőrzési technológiák bevezetését, az ellenőrző eszközök vásárlását és korszerűsítését;

ii.

a halászati területen végrehajtandó monitoring, ellenőrzési és felügyeleti feladatokért felelős köztisztviselők képzési és csereprogramjai;

iii.

kísérleti vizsgálati és megfigyelési rendszerek megvalósítása;

iv.

költség-haszonelemzés, az illetékes hatóságok által a monitoring, ellenőrzési és felügyeleti tevékenységek végzése során felmerült költségek felmérése és ellenőrzése;

v.

a szemináriumokat és médiaeszközöket is beleértve olyan kezdeményezések, amelyek célja a halászok, a többi szereplő (mint például az ellenőrök, államügyészek és bírók) és a közvélemény tájékozottságának növelése a felelőtlen és illegális halászat elleni küzdelem szükségességéről és a KHP szabályainak végrehajtásáról;

b)

a Közös Kutatóközponttal vagy bármely egyéb közösségi tanácsadó testülettel az új technológiák bevezetésének elemzése céljából megkötött igazgatási megállapodásokhoz kapcsolódó költségek;

c)

a KHP tagállamok általi végrehajtásának vizsgálatára vonatkozó, bizottsági ellenőrök által végzett ellenőrzésekkel kapcsolatos valamennyi működési költség, különös tekintettel az ellenőrzési kiküldetésekre, a biztonsági felszerelésre, az ellenőrök képzésére, az ülésekre, valamint az ellenőrzési eszközök Bizottság által történő bérlésére vagy vásárlására;

d)

hozzájárulás a Közösségi Halászati Ellenőrző Ügynökség (CFCA) költségvetéséhez a személyzeti és igazgatási költségek, illetve a CFCA munkaprogramjához kapcsolódó működési költségek fedezésére, beleértve a kommunikációs költségeket és az űrtechnológiával kapcsolatos költségeket.

9. cikk

Az alapadatok gyűjtésére vonatkozó intézkedések

(1)   Az alapadatok gyűjtését tekintve közösségi pénzügyi intézkedések vonatkoznak a halászati alapadatok gyűjtése és kezelése során a tagállamoknál felmerült költségekre, amikor az adatgyűjtés célja:

i.

a különböző halászati flották tevékenységeinek és a halászati teljesítményben bekövetkezett változások értékelése;

ii.

összefoglalók készítése a KHP-val kapcsolatos egyéb közösségi jogszabályok alapján gyűjtött adatok felhasználásával, illetve további információk gyűjtése a következő célokból:

az egyéb közösségi jogszabályok alapján az eddigi kötelezettségekhez vagy az eddigi kötelezettségek által le nem fedett tevékenységi körökhöz képest kiegészítő adatgyűjtési programok bevezetése, szükség esetén mintavétel alapján,

azon eljárások megjelölése, amelyek az összesített adatokat adják,

annak biztosítása, hogy az összesített adatokhoz használt adatok szükség esetén bármikor hozzáférhetők legyenek bármilyen újraszámítás céljából;

iii.

halfajonként és hajócsoportonként a kifogott halak – adott esetben beleértve a visszaengedett halállományt is – össztömegének becslése, és szükség esetén e fogások földrajzi terület és időszak szerinti osztályozása;

iv.

a halfajok mennyiségének és megoszlásának becslése. A becslések alapulhatnak a kereskedelmi halászati vállalkozások által szolgáltatott adatokon csakúgy, mint a tengeren végzett tudományos kutatás során gyűjtött adatokon;

v.

a halászati tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának értékelése;

vi.

a fogási ágazat társadalmi-gazdasági helyzetének értékelése;

vii.

a különféle, kirakodott szállítmányok ára monitoringjának lehetővé tétele, valamint a Közösségen belüli és kívüli kikötőkben kirakodott szállítmányokat és behozatalokat tükröző adatok gyűjtése;

viii.

a feldolgozóipar és az akvakultúra-ágazat gazdasági és szociális helyzetének felmérése, a tanulmányok és a becslés megbízhatóságának biztosításához kellően nagy minták alapján.

(2)   A tagállamok által gyűjtendő, az (1) bekezdés viii. pontjában meghatározott alapadatok a következők lehetnek:

a)

a halászati flották tekintetében:

i.

az eladásokból származó bevétel és más jövedelem;

ii.

termelési költségek;

iii.

olyan adatok, amelyek lehetővé teszik a tengeri munkahelyek számának megállapítását és osztályozását;

b)

a halfeldolgozó ipar tekintetében:

i.

a termelés tömegben és értékben kifejezve a 30. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározandó termékkategóriák tekintetében;

ii.

a vállalkozások és a munkahelyek száma;

iii.

a termelési költségek és azok összetételének változásai.

10. cikk

A kiegészítő adatok gyűjtésére vonatkozó intézkedések

(1)   A kiegészítő adatok gyűjtését illetően a Bizottság tanulmányokat készíthet és kísérleti projekteket végezhet. A közösségi pénzügyi intézkedésekkel támogatható tevékenységi körök a következőket foglalják magukban:

a)

módszertani tanulmányok és projektek, amelyek célja a 9. cikkben meghatározott adatok gyűjtési módszereinek optimalizálása és szabványosítása;

b)

feltáró célú adatgyűjtő projektek különösen az akvakultúra, a halászat és az akvakultúra környezettel való kapcsolata, illetve a halászati és akvakultúra-ágazat munkahelyteremtő képessége terén;

c)

a KHP keretében tervezett határozatokkal kapcsolatos gazdasági és bioökonómiai elemzések és szimulációk, beleértve a helyreállítási és gazdálkodási terveket, valamint a KHP hatásának értékelését;

d)

a halászatok szelektivitása, többek között a halászfelszerelések és halászati technikák tervezésével kapcsolatos szelektivitás, valamint a fogási kapacitás, a halászati erőkifejtés és a pusztulási arány közötti összefüggések vizsgálata a halászat minden egyes területén;

e)

a KHP hatékonyabb végrehajtása, különösen a költséghatékonyság tekintetében;

f)

a halászati tevékenységek és az akvakultúra, illetve a vízi ökoszisztémák közötti összefüggések értékelése és kezelése.

(2)   Valamennyi tanulmány és kísérleti projekt finanszírozása az (1) bekezdésnek megfelelően végezhető, és nem haladhatja meg az e cikk és a 9. cikk alapján finanszírozott intézkedésekre engedélyezett éves előirányzatok 15 %-át.

11. cikk

A tudományos tanácsadásra vonatkozó intézkedések

A tudományos tanácsadás vonatkozásában közösségi pénzügyi intézkedésekkel a következő költségek támogathatók:

a)

a nemzeti kutatóintézetekkel kötött, tudományos tanácsadásra vonatkozó partnerségi szerződésekkel kapcsolatos költségek;

b)

a Közös Kutatóközponttal vagy bármely egyéb közösségi tanácsadó testülettel kötendő olyan igazgatási megállapodásokkal kapcsolatos költségek, amelyek célja, hogy titkárságot biztosítsanak a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (HTMGB) részére, továbbá az adatok előzetes elemzése és a halászati erőforrások állapotának értékelésére szolgáló adatok előkészítése;

c)

a HTMGB tagjai és/vagy a HTMGB által meghívott szakértők részére a munkacsoportokban és plenáris üléseken való részvétel és az ott végzett munka címén kifizetett díjak;

d)

a Bizottságnak tudományos tanácsadást vagy a tisztviselők és az érdekelt felek részére tudományos szakvélemények értelmezésére irányuló képzéseket nyújtó független szakértők részére kifizetett díjak;

e)

az állományok felméréséért felelős nemzetközi szervezeteknek fizetett hozzájárulások.

12. cikk

Az irányításra vonatkozó intézkedések

Az irányítás vonatkozásában közösségi pénzügyi intézkedésekkel a következő költségek támogathatók:

a)

a halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottság (ACFA) üléseit előkészítő európai szakmai szervezetek tagjainak utazási és szállásköltségei;

b)

az ACFA által kijelölt képviselőknek a regionális tanácsadó testületek ülésein való részvételi költségei;

c)

működési költségek az indulási szakaszban (öt év), valamint a 2004/585/EK határozatban előírtak szerint a regionális tanácsadó testületek fordítási és tolmácsolási költségei;

d)

a KHP céljainak és intézkedéseinek magyarázatával kapcsolatos költségek, különös tekintettel a Bizottság javaslataira, valamint az e téren lényeges információknak a halászati ágazatnak és az egyéb érintett csoportoknak való továbbításával járó költségek, beleértve a következő, Bizottság által kezdeményezett intézkedéseket:

i.

az érintett csoportok konkrét igényeire szabott dokumentációs (írott, audiovizuális és elektronikus) anyagok készítése és terjesztése;

ii.

a Halászati Főigazgatóság honlapjának fejlesztése révén az adatokhoz és a magyarázó dokumentumokhoz való széles körű hozzáférés biztosítása, rendszeres publikációk készítése, valamint tájékoztató jellegű és képzési szemináriumok szervezése a véleményformálók részére.

13. cikk

A nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó intézkedések

(1)   A nemzetközi kapcsolatok vonatkozásában a következő költségek támogathatók közösségi pénzügyi intézkedésekkel:

a)

azokból a halászati és a halászati partnerségi megállapodásokból eredő költségek, amelyeket a Közösség kötött, illetve amelyeket meg kíván újítani, illetve amelyekről tárgyalni szándékozik harmadik országokkal;

b)

a Közösség nemzetközi szervezetek költségvetéséhez való kötelező hozzájárulásaiból származó költségek;

c)

az európai közösségi tagságból és az ENSZ szervezeteinek nyújtott önkéntes finanszírozásból eredő költségek; továbbá az európai közösségi tagsággal és bármely, a tengerjog területén működő nemzetközi szervezetnek nyújtott önkéntes finanszírozással kapcsolatos költségek;

d)

a Közösség számára fontos új nemzetközi szervezetek vagy nemzetközi szerződések előkészítéséhez nyújtott önkéntes pénzügyi hozzájárulások;

e)

a Közösség számára különösen fontos, nemzetközi szervezetek által végzett tudományos munkához vagy programokhoz nyújtott önkéntes pénzügyi hozzájárulások;

f)

azon tevékenységekhez (a szerződő felek munkájához, informális vagy rendkívüli üléseihez) nyújtott pénzügyi hozzájárulások, amelyek biztosítják a Közösség nemzetközi szervezetekben képviselt érdekeit, és megerősítik az e szervezetekben tagsággal rendelkező partnereivel való együttműködést. Ebben a vonatkozásban a harmadik országok képviselőinek a nemzetközi fórumok és szervezetek keretében folytatott tárgyalásokon és ezek keretében tartott üléseken való részvételének költségei, amennyiben jelenlétük a Közösség érdekét képezi.

(2)   Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerint finanszírozott intézkedéseket különösen a halászati megállapodásoknak és/vagy jegyzőkönyveknek az Európai Közösség és harmadik országok közötti megkötésével kapcsolatos rendeletek vagy határozatok, valamint a nemzetközi halászati szervezetekre vonatkozó megállapodásoknak az Európai Közösség által történő aláírásáról szóló rendeletek és határozatok alapján hajtják végre.

14. cikk

Technikai segítségnyújtás

A közösségi pénzügyi intézkedések fedezhetik az e rendelet hatálya alá tartozó intézkedések végrehajtásához és értékeléséhez szükséges tevékenységek előkészítéséhez, nyomon követéséhez, monitoringjához, ellenőrzéséhez és értékeléséhez kapcsolódó költségeket, továbbá az e rendelet céljainak megvalósítását célzó költségeket: pl. tanulmányokkal, ülésekkel, szakértőkkel, információkkal, tájékoztatással, oktatási és publikációs tevékenységekkel, – az információcserét szolgáló számítógépes hálózatokat is ideértve – az információs technológiával és az ideiglenes személyzettel kapcsolatos költségeket, valamint a Bizottság bármely egyéb igazgatási vagy technikai segítségnyújtással kapcsolatban felmerült költségeit.

IV.   FEJEZET

A TÁRSFINANSZÍROZÁS MÉRTÉKE

15. cikk

A monitoring és ellenőrzési rendszerek társfinanszírozási mértéke

A 8. cikk a) pontjában említett közösségi pénzügyi intézkedések vonatkozásában a társfinanszírozás mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50 %-át. A 8. cikk a) pontjának i. alpontjában – a hajók és repülőgépek vásárlása kivételével –, illetve iii. és v. alpontjában említett tevékenységekre vonatkozóan azonban a Bizottság határozhat az elszámolható költségek 50 %-át meghaladó mérték megállapításáról.

16. cikk

Az alapadatok gyűjtésének társfinanszírozási mértéke

A 9. cikkben említett közösségi pénzügyi intézkedések vonatkozásában a társfinanszírozás mértéke nem haladhatja meg a 23. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerinti program végrehajtása során felmerülő, közpénzen finanszírozott, elszámolható költségek 50 %-át.

17. cikk

A kiegészítő adatok gyűjtésének társfinanszírozási mértéke

A 10. cikkben említett közösségi pénzügyi intézkedések vonatkozásában a társfinanszírozás mértéke nem haladhatja meg az ajánlatkérést követően végrehajtott intézkedések esetében az összes támogatható költség 50 %-át. Azon egyetemek és állami kutatóintézetek, amelyek számára a rájuk vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében előírják a marginális költségek beszámítását, pályázatot nyújthatnak be a projekt kivitelezése során felmerülő marginális költségek 100 %-áig.

18. cikk

Az ACFA-tagok utazási és szállásköltségei finanszírozásának mértéke

(1)   A 12. cikk a) és b) pontjában említett közösségi pénzügyi intézkedések vonatkozásában a finanszírozás mértékét az e cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban kell meghatározni.

(2)   A Bizottsággal megkötött finanszírozási megállapodás keretében az ACFA plenáris tanácsán belüli jogosultságok arányában és a rendelkezésre álló pénzügyi források függvényében valamennyi szakmai szervezet között – amely az ACFA plenáris tanácsának tagja – elosztásra kerülnek a lehívási jogok.

(3)   Ezek a lehívási jogok, valamint egy szakmai szervezet tagja utazásának átlagköltsége határozzák meg majd azoknak az utazásoknak a számát, amelyért minden egyes szervezet pénzügyileg – az ülések előkészítése céljából – felelős lehet. A lehívási jog összegének 20 %-át átalányösszegként minden egyes szervezet megtartja majd azon szervezési és igazgatási költségek fedezésére, amelyek kizárólag az előkészítő ülések szervezéséhez kapcsolódnak.

V.   FEJEZET

FINANSZÍROZÁSI ELJÁRÁSOK

1.   SZAKASZ

A monitoring és ellenőrzési rendszerekre vonatkozó eljárások

19. cikk

Bevezető rendelkezés

A KHP-ra vonatkozó monitoring és ellenőrzési rendszerek végrehajtása során a tagállamok által elfogadott nemzeti programok részére a közösségi pénzügyi hozzájárulást az e szakaszban meghatározott eljárásokkal összhangban biztosítják.

20. cikk

Programozás

(1)   A közösségi pénzügyi intézkedésekre vonatkozó kérelmüket a tagállamok minden év január 31-ig nyújtják be a Bizottsághoz.

A kérelemhez mellékelni kell az éves halászati ellenőrzési programot, amely a következő információkat tartalmazza:

a)

az éves halászati ellenőrzési program céljai;

b)

a rendelkezésre álló emberi erőforrások;

c)

a rendelkezésre álló pénzügyi források;

d)

a rendelkezésre álló hajók és repülőgépek száma;

e)

azon projektek jegyzéke, amelyekhez a tagállam pénzügyi hozzájárulást igényel;

f)

a projektek megvalósításának tervezett összköltsége;

g)

az éves halászati ellenőrzési programban feltüntetett valamennyi projekt megvalósításának ütemterve;

h)

azon indikátorok jegyzéke, amelyek alapján felmérik a program hatékonyságát.

(2)   A halászati ellenőrzési program valamennyi projektre vonatkozóan megjelöli a 8. cikk a) pontjában említett tevékenységek egyikét, valamint megadja annak célját, leírását, felelősét, helyszínét, becsült költségét, a követendő igazgatási eljárást, illetve megvalósításának ütemtervét.

(3)   A hajók és repülőgépek tekintetében a halászati ellenőrzési program ezenkívül meghatározza a következőket:

a)

az éves össztevékenység százalékaként az illetékes hatóságok ezeket milyen mértékben használják majd ellenőrzési célokra;

b)

egy évben valószínűleg hány óráig vagy napig használják majd ezeket halászati ellenőrzési célokra;

c)

korszerűsítés esetén várható élettartamuk.

21. cikk

A Bizottság határozata

(1)   A tagállamok által benyújtott halászati ellenőrzési programok alapján minden évben határozatot hoznak a Közösség nemzeti programokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásáról, a 30. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban.

(2)   Az (1) bekezdésben említett határozatok a legmegfelelőbb programokat részesítik előnyben a monitoring, ellenőrzési és felügyeleti tevékenységek hatékonyságának javítása érdekében, figyelembe véve a tagállamoknak a már elfogadott programok végrehajtásában nyújtott teljesítményét.

(3)   Az (1) bekezdésben említett határozatok megállapítják:

a)

a 8. cikk a) pontjában említett tevékenységek vonatkozásában az egyes tagállamoknak nyújtandó pénzügyi hozzájárulás teljes összegét;

b)

a pénzügyi hozzájárulás mértékét;

c)

a közösségi szabályokból eredő, a pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó bármilyen feltételt.

2.   SZAKASZ

Az adatgyűjtésre vonatkozó eljárások

22. cikk

Bevezető rendelkezés

A 9. cikkben említett, a halászati alapadatok gyűjtése és kezelése során a tagállamoknál felmerült költségekhez nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulást az e szakaszban meghatározott eljárásokkal összhangban kell biztosítani.

23. cikk

Programozás

(1)   A 30. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meg kell határozni egy közösségi programot, amely tartalmazza a tudományos értékelésekhez nélkülözhetetlen információkat.

(2)   Minden tagállam nemzeti programot dolgoz ki az adatok gyűjtésére és kezelésére. A programban szerepel a részletes adatok gyűjtésének és az adatok összesítéséhez szükséges feldolgozásnak a leírása, az 5. cikkben meghatározott célokkal összhangban.

(3)   Minden tagállam beépíti saját nemzeti programjába az (1) bekezdés alapján elkészített közösségi programból előreláthatóan rá vonatkozó elemeket.

(4)   A tagállamok pénzügyi támogatást igényelhetnek a Közösségtől nemzeti programjaik azon részeire, amelyek megfelelnek a közösségi program rájuk vonatkozó elemeinek.

24. cikk

A Bizottság határozata

(1)   A tagállamok által benyújtott programok alapján minden évben határozatot hoznak a Közösség nemzeti programokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásáról, a 30. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban.

(2)   Az (1) bekezdésben említett határozatok azokat az intézkedéseket részesítik előnyben, amelyek a legmegfelelőbbek a KHP-hoz szükséges adatok gyűjtésének javításához.

(3)   Az (1) bekezdésben említett határozatok megállapítják:

a)

a 9. cikkben említett tevékenységek vonatkozásában az egyes tagállamoknak nyújtandó pénzügyi hozzájárulás teljes összegét;

b)

a pénzügyi hozzájárulás mértékét;

c)

a közösségi szabályokból eredő, a pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó bármilyen feltételt.

VI.   FEJEZET

A PÉNZESZKÖZÖK ELOSZTÁSA

25. cikk

Költségvetési források

Az éves előirányzatokat a pénzügyi keretek között a költségvetési hatóság engedélyezi.

26. cikk

A közösségi támogatás felhalmozása

Az e rendelet keretében finanszírozott intézkedések nem részesülhetnek támogatásban más közösségi pénzügyi forrásokból. A rendelet kedvezményezettjei kötelesek a Bizottság számára információkat nyújtani bármely egyéb támogatásról és a folyamatban levő támogatási kérelmekről.

VII.   FEJEZET

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

27. cikk

A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme

(1)   A Bizottság gondoskodik arról, hogy az e rendelet keretében finanszírozott intézkedések végrehajtása során a Közösség pénzügyi érdekeit az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet (11) és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel (12), valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (13) összhangban a csalás, korrupció és bármilyen egyéb illegális tevékenység elleni megelőző intézkedések és hatékony ellenőrzések alkalmazásával, a jogosulatlanul kifizetett összegek behajtásával, szabálytalanságok észlelésekor pedig hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók kiszabásával védjék.

(2)   Az e rendelet keretében finanszírozott közösségi intézkedések esetében a 2988/95/EK, Euratom rendelet és a 2185/96/Euratom, EK rendelet alkalmazandó a közösségi jog rendelkezéseit érintő bármely jogsértésre, beleértve a program alapján előírt szerződési kötelezettségnek egy gazdasági szereplő cselekedetéből vagy mulasztásából eredő megsértését is, amely hátrányosan érinti vagy érintheti az Európai Közösségek általános költségvetését vagy az általuk kezelt költségvetéseket egy indokolatlan kiadási jogcímen keresztül.

(3)   A Bizottság csökkenti, felfüggeszti vagy visszafizetteti az egy adott intézkedésre odaítélt pénzügyi támogatás összegét, amennyiben szabálytalanságokra bukkan – beleértve e rendelet rendelkezéseinek vagy a szóban forgó pénzügyi támogatást odaítélő egyedi határozatnak, szerződésnek vagy megállapodásnak figyelmen kívül hagyását –, vagy ha tudomást szerez arról, hogy a Bizottság jóváhagyásának kérelmezése nélkül az intézkedésen olyan változtatást hajtottak végre, amely ellentétes a projekt jellegével vagy megvalósításának feltételeivel.

28. cikk

Ellenőrzések és pénzügyi korrekciók

(1)   A tagállamok által a nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekkel összhangban végzett ellenőrzések sérelme nélkül, a Bizottság és a Számvevőszék tisztviselői vagy képviselőik a támogatás utolsó részletének a Bizottság általi folyósítását követő három éven belül bármikor, – a sürgős esetek kivételével – legalább tíz munkanappal korábban történő előzetes értesítést követően helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek az e rendelettel finanszírozott intézkedésekre vonatkozóan.

A Bizottság és a Számvevőszék helyszíni ellenőrzések végzésére kellően feljogosított tisztviselői vagy képviselőik hozzáférnek az e rendelet által finanszírozott kiadásokkal kapcsolatos könyvekhez és valamennyi egyéb dokumentumhoz, ideértve az elektronikus adathordozón összeállított vagy kapott és rögzített dokumentumokat és metaadatokat is.

Az előzőekben említett ellenőrzési jogkörök nem érintik azon nemzeti rendelkezések alkalmazását, amelyek fenntartanak bizonyos hatásköröket a nemzeti jogszabályokban kifejezetten megjelölt személyek számára. A Bizottság és a Számvevőszék tisztviselői vagy képviselőik nem vesznek részt többek között olyan házkutatásokban vagy személyek hivatalos kihallgatásában, amelyek az érintett tagállam nemzeti jogszabályainak keretében zajlanak. Az így szerzett információkhoz azonban hozzáférnek.

Amennyiben az e rendelet alapján nyújtott közösségi pénzügyi támogatást a későbbiekben végső kedvezményezettként harmadik fél kapja meg, az eredeti kedvezményezett – aki a közösségi pénzügyi támogatás fogadója – minden lényeges információt megad a Bizottságnak a végső kedvezményezett személyére vonatkozóan.

E célból a kedvezményezettek minden vonatkozó dokumentumot rendelkezésre bocsátanak a támogatás utolsó részletének folyósítását követő három éven belül.

A Bizottság azt is megkövetelheti az érintett tagállamoktól, hogy helyszíni ellenőrzéseket végezzenek a 8. és 9. cikk alapján finanszírozott intézkedésekre vonatkozóan. Ezeken az ellenőrzéseken részt vehetnek a Bizottság és a Számvevőszék tisztviselői vagy képviselőik.

(2)   Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a közösségi pénzeszközök nem az e rendeletben vagy bármely más vonatkozó közösségi jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően kerültek felhasználásra, az (1) bekezdés értelmében értesíti a kedvezményezetteket – a végső kedvezményezetteket is beleértve –, akik az értesítés időpontjától számított egy hónapon belül küldhetik meg észrevételeiket a Bizottság részére.

Amennyiben a kedvezményezettek az adott határidőn belül nem válaszolnak, vagy ha észrevételeik nem változtatnak a Bizottság véleményén, a Bizottság csökkenti vagy megszünteti az odaítélt pénzügyi hozzájárulást, illetve felfüggeszti a kifizetéseket.

Bármely jogosulatlanul kifizetett összeget vissza kell fizetni a Bizottságnak. A kellő időben vissza nem fizetett összegeket kamat terheli, az 1605/2002/EK, Euratom rendeletben megállapított feltételek szerint.

(3)   A Bizottság gondoskodik arról, hogy az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 53. cikkének (7) bekezdése és 165. cikke szerint finanszírozott intézkedések ellenőrzésére megfelelő szabályok legyenek érvényben.

(4)   A nemzeti szuverenitás elvének megfelelően a Bizottság csak az adott harmadik országgal kötött megállapodás alapján végezhet vagy végeztethet pénzügyi ellenőrzést a 13. cikk a) pontja szerint finanszírozott intézkedésekre vonatkozóan.

29. cikk

Értékelés és jelentéstétel

(1)   Az e rendelet keretében finanszírozott intézkedéseket végrehajtásuk nyomon követése végett rendszeres monitoringnak vetik alá.

(2)   A Bizottság gondoskodik a finanszírozott intézkedések rendszeres, független és külső értékeléséről.

(3)   A Bizottság az alábbiakat terjeszti az Európai Parlament és a Tanács elé:

a)

legkésőbb 2011. március 31-ig egy időközi értékelő jelentést az elért eredményekről és az e rendelet keretében finanszírozott intézkedések végrehajtásának minőségi és mennyiségi vonatkozásairól;

b)

legkésőbb 2012. augusztus 30-ig egy közleményt az e rendelet szerint finanszírozott intézkedések folytatásáról;

c)

legkésőbb 2014. december 31-ig egy utólagos értékelő jelentést.

VIII.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. cikk

A halászati és akvakultúra-ágazati bizottság

(1)   A Bizottságot a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (1) bekezdésében meghatározott halászati és akvakultúra-ágazati bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2)   Amennyiben erre a bekezdésre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított határidő 20 munkanap.

(3)   A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

31. cikk

Végrehajtási szabályok

Az e rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 30. cikk (2) bekezdésében említett, a 8. cikk a) pontjában és a 9. cikkben előírt intézkedésekre vonatkozó eljárással összhangban lehet kidolgozni.

32. cikk

Az elavult jogszabályok hatályon kívül helyezése

A 657/2000/EK rendelet, a 2000/439/EK és a 2004/465/EK határozat 2007. január 1-jével hatályát veszti.

33. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől2013. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. PRÖLL


(1)  2005. december 15-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o. A legutóbb az 1242/2004/EK rendelettel (HL L 236., 2004.7.7., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)  HL L 357., 2002.12.31.,1. o. A legutóbb az 1261/2005/EK, Euratom rendelettel (HL L 201., 2005.8.2., 3. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 187., 1999.7.20., 70. o. A 2004/864/EK bizottsági határozattal (HL L 370., 2004.12.17., 91. o.) módosított határozat.

(6)  HL L 256., 2004.8.3., 17. o. A 2006/191/EK bizottsági határozattal (HL L 66., 2006.3.8., 50. o.) módosított határozat.

(7)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(8)  HL L 80., 2000.3.31., 7. o.

(9)  HL L 176., 2000.7.15., 42. o. A legutóbb a 2005/703/EK határozattal (HL L 267., 2005.10.12., 26. o.) módosított határozat.

(10)  HL L 157., 2004.4.30., 114. o. A legutóbb a 2006/2/EK határozattal (HL L 2., 2006.1.5., 4. o.) módosított határozat.

(11)  HL L 312., 1995.12.23., 1. o.

(12)  HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

(13)  HL L 136., 1999.5.31., 1. o.


14.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/12


A BIZOTTSÁG 862/2006/EK RENDELETE

(2006. június 13.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. június 14-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 13-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. június 13-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

70,0

204

33,8

999

51,9

0707 00 05

052

81,6

068

46,6

999

64,1

0709 90 70

052

85,1

999

85,1

0805 50 10

052

51,3

388

74,2

508

52,0

528

43,8

999

55,3

0808 10 80

388

90,4

400

112,5

404

82,8

508

83,5

512

91,5

524

45,3

528

104,5

720

93,9

804

95,2

999

88,8

0809 10 00

052

243,0

204

61,1

624

135,7

999

146,6

0809 20 95

052

325,5

068

95,0

999

210,3

0809 30 10, 0809 30 90

624

182,5

999

182,5


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


14.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/14


A BIZOTTSÁG 863/2006/EK RENDELETE

(2006. június 13.)

az AKCS-jegyzőkönyv és az indiai megállapodás alapján behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségek mennyiségeinek a 2005–2006-os szállítási időszakra vonatkozó kiigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 39. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/2004., 2004/2005. és 2005/2006. gazdasági évre bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti nádcukor-behozatalra vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról, valamint az 1464/95/EK és a 779/96/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. június 30-i 1159/2003/EK rendelet (2) 9. cikke rendelkezik az 1701 KN-kód alá tartozó termékek fehércukor-egyenértékben kifejezett, nulla százalékos vámtételű szállítási kötelezettségeinek megállapítására vonatkozó szabályokról az AKCS-jegyzőkönyvet és az indiai megállapodást aláíró országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(2)

Ezeket a mennyiségeket a 2005–2006-os szállítási időszak vonatkozásában a 180/2006/EK bizottsági rendelet (3) írta elő.

(3)

Az AKCS-jegyzőkönyv 7. cikkének (1) és (2) bekezdése rendelkezik arról az esetről, ha egy AKCS-ország nem szállítja le a megállapodás szerinti mennyiséget.

(4)

Saint Kitts (Saint Christopher) és Nevis, Valamint Trinidad és Tobago illetékes hatósága arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem áll módjukban a megállapodás szerinti mennyiséget leszállítani, és nem tartanak igényt kiegészítő szállítási időszakra.

(5)

Az érintett AKCS-országokkal folytatott konzultációt követően a le nem szállított mennyiséget a 2005–2006-os szállítási időszak vonatkozásában szállítási kötelezettség alá tartozó mennyiségbe bele kell számítani.

(6)

Ezért a 180/2006/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és a 2005–2006-os szállítási időszakra vonatkozó szállítási kötelezettség alá tartozó mennyiségeket ki kell igazítani az 1159/2003/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésével és (2) bekezdésének c) pontjával összhangban.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az AKCS-jegyzőkönyvet és az indiai megállapodást aláíró országokból származó, az 1701 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó, fehércukor-egyenértékben kifejezett szállítási kötelezettségek mennyiségei, amelyek a 2005–2006. évi szállítási időszakra és minden érintett exportőr országra vonatkozóan a 180/2006/EK rendelet mellékletben kerültek meghatározásra, kiigazításra kerülnek és azokat e rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

A 180/2006/EK rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 13-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 162., 2003.7.1., 25. o. A legutóbb az 568/2005/EK rendelettel (HL L 97., 2005.4.15., 9. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 29., 2006.2.2., 28. o.


MELLÉKLET

Az AKCS-jegyzőkönyvet aláíró országokból és Indiából származó preferenciális cukor importjára vonatkozó szállítási kötelezettségek mennyiségei a 2005/2006-os szállítási időszakra, fehér cukor tonna egyenértékben kifejezve a következők:

Az AKCS-jegyzőkönyvet és az indiai megállapodást aláíró országok

szállítási kötelezettségek 2005–2006

Barbados

32 638,29

Belize

42 013,37

Kongó

10 225,97

Elefántcsontpart

10 772,81

Fidzsi

167 600,53

Guyana

161 497,20

India

10 781,10

Jamaica

120 692,78

Kenya

6 413,05

Madagaszkár

14 217,02

Malawi

22 510,23

Mauritius

499 321,82

Mozambik

7 390,93

Uganda

0,00

Saint Kritts és Nevis

785,00

Suriname

0,00

Szváziföld

118 464,53

Tanzánia

10 298,66

Trinidad és Tobago

40 000,00

Zambia

8 470,78

Zimbabwe

31 870,71

Összesen

1 315 964,78


14.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/17


A BIZOTTSÁG 864/2006/EK RENDELETE

(2006. június 13.)

a Franciaország lobogója alatt a III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X. és XII. ICES-övezetben (közösségi és nemzetközi vizek) közlekedő hajóknak a tízujjú halfélékre vonatkozó halászati tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A közösségi halászhajók számára egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó 2005-ös és 2006-os halászati lehetőségek rögzítéséről szóló, 2004. december 22-i 2270/2004/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat ír elő 2005-re és 2006-ra.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett állományoknak a mellékletben szereplő tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban bejegyzett halászhajók általi halászata kimerítette a 2006-ra kitűzött kvótát.

(3)

Ezért szükséges megtiltani ezen állomány halászatát, valamint a fedélzeten való tárolását, átrakodását és kirakodását.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében említett tagállam számára 2006-ra kitűzött, a mellékletben szereplő állományra vonatkozó halászati kvótát a mellékletben meghatározott időponttól számítva kimerítettnek kell tekinteni.

2. cikk

Tilalmak

A mellékletben említett tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban bejegyzett halászhajóknak az e rendelet mellékletében szereplő állományokra vonatkozó halászata a mellékletben meghatározott időponttól számítva tilos. Az e halászhajók által az ezen időpont után kifogott állományok fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 13-án.

a Bizottság részéről

Jörgen HOLMQUIST

halászati és tengerészeti főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 768/2005/EK rendelettel (HL L 128., 2005.5.21., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 396., 2004.12.31., 4. o. A legutóbb a 742/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 130., 2006.5.18., 7. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Sz.

08

Tagállam

FRANCIAORSZÁG

Állomány

ALF/3X12-

Faj

Tízujjú halfélék (Beryx spp.)

Övezet

III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X. és XII. (közösségi és nemzetközi vizek)

Dátum

2006. május 14.