ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 159

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. június 13.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 856/2006/EK rendelete (2006. június 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 857/2006/EK rendelete (2006. június 12.) a héjas gyümölcsökre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról az A1 rendszer keretében (hámozott mandula, héjas mogyoró, hámozott mogyoró, héjas közönséges dió)

3

 

 

A Bizottság 858/2006/EK rendelete (2006. június 12.) a gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó, az A1 és B rendszer keretébe tartozó export-visszatérítések meghatározásáról (paradicsom, narancs, citro, csemegeszőlő, alma és őszibarack)

5

 

 

A Bizottság 859/2006/EK rendelete (2006. június 12.) a feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékek (ideiglenesen tartósított cseresznye, illetve meggy, hámozott paradicsom, cukorral tartósított cseresznye, illetve meggy, előkészített mogyoró, egyes narancslevek) export-visszatérítésének – a hozzáadott cukorra adott visszatérítés kivételével – megállapításáról

8

 

 

A Bizottság 860/2006/EK rendelete (2006. június 12.) a gabonaágazatban 2006. június 13-tól alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

10

 

*

A Bizottság 2006/55/EK irányelve (2006. június 12.) a 66/402/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a vetőmagtétel legnagyobb tömege tekintetében történő módosításáról ( 1 )

13

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2006. június 12.) a Régiók Bizottsága egy német tagjának kinevezéséről

14

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2006. június 9.) a profoxidim nevű új hatóanyagra vonatkozó ideiglenes engedélyek meghosszabbításának a tagállamok számára történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2006) 1632. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

15

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

13.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 159/1


A BIZOTTSÁG 856/2006/EK RENDELETE

(2006. június 12.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. június 13-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 12-én.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. június 12-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

78,2

204

33,8

999

56,0

0707 00 05

052

70,8

068

47,7

999

59,3

0709 90 70

052

96,4

999

96,4

0805 50 10

052

51,3

388

63,4

508

52,0

528

48,5

999

53,8

0808 10 80

388

93,2

400

111,3

404

82,8

508

85,5

512

85,9

524

45,3

528

108,3

720

93,7

804

102,8

999

89,9

0809 10 00

052

278,4

204

61,1

999

169,8

0809 20 95

052

357,3

068

95,0

999

226,2


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


13.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 159/3


A BIZOTTSÁG 857/2006/EK RENDELETE

(2006. június 12.)

a héjas gyümölcsökre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról az A1 rendszer keretében (hámozott mandula, héjas mogyoró, hámozott mogyoró, héjas közönséges dió)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 35. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1961/2001/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja a gyümölcs- és zöldségféléket érintő export-visszatérítések alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

(2)

A 2200/96/EK rendelet 35. cikke (1) bekezdésének értelmében az e termékek gazdaságilag jelentős exportjának biztosításához szükséges mértékben a Közösség által exportált termékek export-visszatérítés tárgyát képezhetik, figyelembe véve a Szerződés 300. cikkével összhangban létrejött megállapodásokból adódó korlátozásokat.

(3)

A 2200/96/EK rendelet 35. cikke (2) bekezdésének értelmében ügyelni kell arra, hogy a visszatérítés szabályozása nyomán kialakult kereskedelmi folyamatokban ne keletkezzen zavar. Ezen oknál fogva, valamint a gyümölcs- és zöldségfélék kivitelének szezonális jellegéből adódóan, termékenként rögzíteni kell a tervezett mennyiséget az export-visszatérítéseknél alkalmazott, mezőgazdasági termékekre vonatkozó nómenklatúra alapján, amelyet a 3846/87/EGK bizottsági rendelet (3) állapított meg. Ezen mennyiségeket az illető termékek többé, illetve kevésbé romlandó jellegének figyelembevételével kell elosztani.

(4)

A 2200/96/EK rendelet 35. cikke (4) bekezdésének értelmében a visszatérítések meghatározásánál figyelembe kell venni egyrészt a zöldség- és gyümölcstermékek közösségi piaci árának és kínálatának, másrészt a nemzetközi kereskedelemben érvényes áraknak a jelenlegi helyzetét és várható alakulását. Figyelembe kell továbbá venni az értékesítési és szállítási költségeket, valamint a tervezett kivitel gazdasági aspektusát.

(5)

A 2200/96/EK rendelet 35. cikke (5) bekezdésének értelmében a közösségi piaci árakat az export szempontjából legkedvezőbb árak figyelembevételével határozzák meg.

(6)

A nemzetközi kereskedelemben uralkodó állapotok vagy egyes piacok különleges követelményei szükségessé tehetik bizonyos termékekre vonatkozó visszatérítések differenciálását a termék rendeltetési helyének függvényében.

(7)

Gazdaságilag számottevő kivitel jelenleg a héj nélküli mandula, héjas mogyoró és dió esetében érhető el.

(8)

Mivel a héjas gyümölcsök viszonylag jól tárolhatóak, az export-visszatérítések hosszabb időszakokra állapíthatók meg.

(9)

A rendelkezésre álló erőforrások minél hatékonyabb felhasználása érdekében, és tekintettel a közösségi export szerkezetére, a héjas gyümölcsökre vonatkozó export-visszatérítéseket az A1 rendszer alapján kell megállapítani.

(10)

Az Európai Közösség, valamint Románia és Bulgária között az Európa-megállapodások keretében zajló tárgyalások célja elsősorban az érintett piac közös szervezésének hatálya alá tartozó termékek kereskedelmének liberalizálása. Az export-visszatérítéseket ezért erre a két országra vonatkozóan el kell törölni.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A héjas gyümölcsök esetében alkalmazandó export-visszatérítések mértékét, az engedély iránti kérelmek benyújtásának időszakát és a tervezett mennyiséget e rendelet melléklete rögzíti.

(2)   Az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (4) 16. cikkében említett, az élelmiszer-segélyezés keretében kibocsátott engedélyeket nem sorolják az e rendelet mellékletében említett mennyiséghez.

(3)   Az 1961/2001/EK rendelet 5. cikke (6) bekezdésének sérelme nélkül, az A1 engedély három hónapig érvényes.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. június 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 12-én.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 268., 2001.10.9., 8. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 366., 1987.12.24., 1. o. A legutóbb a 2180/2003/EK rendelettel (HL L 335., 2003.12.22., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb a 410/2006/EK rendelettel (HL L 71., 2006.3.10., 7. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a héjas gyümölcsökre vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról szóló 2006. június 12-én bizottsági rendelethez (A1 rendszer)

Az engedély iránti kérelmek benyújtásának időszaka: 2006. június 24-tőldecember 24-ig.

Termékkód (1)

Rendeltetési hely (2)

Visszatérítés összege

(euro/nettó t)

Tervezett mennyiség

(tonna)

0802 12 90 9000

F08

45

1 200

0802 21 00 9000

F08

53

600

0802 22 00 9000

F08

103

4 000

0802 31 00 9000

F08

66

600


(1)  A termékkódokat a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet rögzíti (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).

(2)  Az A sorozatba tartozó rendeltetési helyek kódjait a 3846/87/EGK rendelet II. melléklete rögzíti. A rendeltetési helyek numerikus kódjait a 2081/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) rögzíti.

Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:

F08

:

Minden rendeltetési hely, Bulgária és Románia kivételével.


13.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 159/5


A BIZOTTSÁG 858/2006/EK RENDELETE

(2006. június 12.)

a gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó, az A1 és B rendszer keretébe tartozó export-visszatérítések meghatározásáról (paradicsom, narancs, citro, csemegeszőlő, alma és őszibarack)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 35. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1961/2001/EK bizottsági rendelet (2) megállapította a gyümölcs- és zöldségféléket érintő export-visszatérítések alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

(2)

A 2200/96/EK tanácsi rendelet 35. cikkének (1) bekezdése értelmében az e termékek gazdaságilag jelentős exportjának biztosításához szükséges mértékben, a Szerződés 300. cikkének megfelelően megkötött megállapodásokból származó korlátokat tiszteletben tartva, a Közösség által exportált termékekre export-visszatérítés állapítható meg.

(3)

A 2200/96/EK tanácsi rendelet 35. cikkének (2) bekezdése értelmében gondot kell fordítani arra, hogy a visszatérítés szabályozása nyomán kialakult kereskedelmi folyamatokban ez ne okozzon zavart. Ezen okból kifolyólag, valamint tekintettel a gyümölcs- és zöldségfélék kivitelének idényjellegére, termékenként rögzíteni kell a tervezett mennyiségeket a 3846/87/EGK bizottsági rendelet (3) által létrehozott, a mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési nómenklatúra alapján. E mennyiségeket az érintett termékek romlandósága mértékének figyelembevételével kell elosztani.

(4)

A 2200/96/EK rendelet 35. cikkének (4) bekezdése értelmében a visszatérítések mértékét egyrészt a gyümölcs- és zöldségfélék jelenlegi vagy várható közösségi piaci árai és kínálata, másrészt pedig a nemzetközi kereskedelemben érvényes jelenlegi vagy várható árak alapján kell meghatározni. Figyelembe kell továbbá venni a kereskedelmi és szállítási költségeket, valamint a tervezett kivitel gazdasági vonatkozásait.

(5)

A 2200/96/EK tanácsi rendelet 35. cikkének (5) bekezdése értelmében a közösségi piaci árakat a kivitel szempontjából legkedvezőbb árakra tekintettel kell meghatározni.

(6)

A nemzetközi kereskedelemben uralkodó állapotok vagy egyes piacok különleges követelményei szükségessé tehetik bizonyos termékekre vonatkozó visszatérítések differenciálását a termék rendeltetési helyének függvényében.

(7)

Gazdaságilag számottevő kivitel jelenleg a közösségi forgalmazási előírások szerinti „extra”, I. és II. osztályú paradicsom, narancs, citro, csemegeszőlő, alma és őszibarack esetében érhető el.

(8)

Az export-visszatérítéseket a rendelkezésre álló erőforrások lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében, valamint a közösségi export szerkezetét figyelembe véve az A1 és B eljárás szerint meg kell állapítani.

(9)

Az Európai Közösség, valamint Románia és Bulgária között az Európa-megállapodások keretében zajló tárgyalások célja elsősorban az érintett piac közös szervezésének hatálya alá tartozó termékek kereskedelmének liberalizálása. Az export-visszatérítéseket ezért erre a két országra vonatkozóan el kell törölni.

(10)

A Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az A1 rendszer tekintetében a visszatérítés mértékét, a visszatérítés kérelmezésének időszakát és az érintett termékek tervezett mennyiségét a melléklet tartalmazza. A B rendszer tekintetében a visszatérítés indikatív mértékét, az engedélykérelmek benyújtásának időszakát, valamint az érintett termékek tervezett mennyiségét a melléklet tartalmazza.

(2)   Az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (4) 16. cikkében említett, az élelmiszer-segélyezés keretében kibocsátott engedélyeket nem sorolják az e rendelet mellékletben említett mennyiséghez.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. június 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 12-én.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 268., 2001.10.9., 8. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 366., 1987.12.24., 1. o. A legutóbb a 2091/2005/EK rendelettel (HL L 343., 2005.12.24., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 410/2006/EK rendelettel (HL L 71., 2006.3.10., 7. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a gyümölcs- és zöldségféléket (paradicsom, narancs, citrom csemegeszőlő, alma és őszibarack) érintő export-visszatérítések meghatározásáról szóló 2006. június 12-i bizottsági rendelethez

Termékkód (1)

Rendeltetési hely (2)

A1 rendszer

2006.6.24. és 2006.10.24. közötti kérelmek

B rendszer

Az engedélykérelem benyújtása 2006.7.1. és 2006.10.31. között

Visszatérítés mértéke

(EUR/nettó t)

Tervezett mennyiség

(t)

Visszatérítés indikatív mértéke

(EUR/nettó t)

Tervezett mennyiség

(t)

0702 00 00 9100

F08

20

 

20

2 667

0805 10 20 9100

F08

29

 

29

10 000

0805 50 10 9100

F08

50

 

50

1 667

0806 10 10 9100

F08

12

 

12

16 667

0808 10 80 9100

F04, F09

23

 

23

23 333

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

11

 

11

13 333


(1)  A termékkódokat a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet rögzíti (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).

(2)  Az A sorozatba tartozó rendeltetési helyek kódjait a 3846/87/EGK rendelet II. melléklete határozza meg.

A rendeltetési helyek numerikus kódjait a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.).

Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:

F03

:

Minden rendeltetési hely, Svájc, Románia és Bulgária kivételével.

F04

:

Hongkong, Szingapúr, Malajzia, Srí Lanka, Indonézia, Thaiföld, Tajvan, Pápua Új-Guinea, Laosz, Kambodzsa, Vietnam, Japán, Uruguay, Paraguay, Argentína, Mexikó, Costa Rica.

F08

:

Minden rendeltetési hely Bulgária és Románia kivételével.

F09

:

Az alábbi rendeltetési helyek:

Norvégia, Izland, Grönland, Feröer-szigetek, Románia, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Szerbia és Montenegró (beleértve az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozata alapján meghatározott Koszovót), Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Moldova, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Ukrajna, Szaúd-Arábia, Bahrein, Katar, Omán, Egyesült Arab Emírségek (Abu-Dzabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaimah, Fujairah), Kuvait, Jemen, Szíria, Irán, Jordánia, Bolívia, Brazília, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador, Kolumbia,

afrikai országok és területek, Dél-Afrika kivételével,

a 800/1999/EK bizottsági rendelet 36. cikkében említett rendeltetési helyek (HL L 102., 1999.4.17., 11. o.).


13.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 159/8


A BIZOTTSÁG 859/2006/EK RENDELETE

(2006. június 12.)

a feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékek (ideiglenesen tartósított cseresznye, illetve meggy, hámozott paradicsom, cukorral tartósított cseresznye, illetve meggy, előkészített mogyoró, egyes narancslevek) export-visszatérítésének – a hozzáadott cukorra adott visszatérítés kivételével – megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1429/95/EK bizottsági rendelet (2) megállapította – a hozzáadott cukorra adott visszatérítés kivételével – a gyümölcs- és zöldségfélék feldolgozásával előállított termékeket érintő export-visszatérítések alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

(2)

A 2201/96/EK rendelet 16. cikke (1) bekezdésének értelmében, az említett rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a) pontjában felsorolt termékek gazdaságilag jelentős exportjának biztosításához szükséges mértékben, ezek a termékek export-visszatérítés tárgyát képezhetik, figyelembe véve a Szerződés 300. cikke szerint kötött egyezményekből eredő korlátozásokat. A 2201/96/EK rendelet 18. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában felsorolt termékek cukortartalma után nyújtott export-visszatérítés nem elegendő ahhoz, hogy e termékeket exportálni lehessen, az említett rendelet 17. cikkének rendelkezései szerint meghatározott visszatérítés alkalmazandó.

(3)

A 2201/96/EK rendelet 16. cikke (2) bekezdésének értelmében ügyelni kell arra, hogy a visszatérítés szabályozása nyomán kialakult kereskedelmi folyamatokban ne keletkezzen zavar. Ezen oknál fogva termékenként rögzíteni kell a tervezett mennyiséget az export-visszatérítéseknél alkalmazott, mezőgazdasági termékekre vonatkozó nómenklatúra alapján, amelyet a 3846/87/EGK bizottsági rendelet (3) állapított meg.

(4)

A 2201/96/EK rendelet 17. cikke (2) bekezdésének értelmében a visszatérítések meghatározásánál figyelembe kell venni egyrészt a feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékek közösségi piaci árának és készleteinek, másrészt a nemzetközi kereskedelemben érvényes áraknak a jelenlegi helyzetét és várható fejlődését. Figyelembe kell továbbá venni az értékesítési és a szállítási költségeket, valamint a tervezett árukivitel gazdasági aspektusát.

(5)

A 2201/96/EK tanácsi rendelet 17. cikke (3) bekezdésének értelmében a közösségi piaci árakat az export szempontjából legkedvezőbb árak figyelembevételével határozzák meg.

(6)

A nemzetközi kereskedelemben uralkodó állapotok vagy egyes piacok különleges követelményei szükségessé tehetik az adott termékre vonatkozó visszatérítések differenciálását a termék rendeltetési helyének függvényében.

(7)

Gazdaságilag számottevő kivitel jelenleg az ideiglenesen tartósított cseresznye, illetve meggy, a hámozott paradicsom, a cukorral tartósított cseresznye, illetve meggy, az előkészített mogyoró és egyes narancslevek esetében érhető el.

(8)

Ennélfogva rögzíteni kell a tervezett mennyiségeket, valamint a visszatérítés mértékét.

(9)

Az Európai Közösség, valamint Románia és Bulgária között az Európa-megállapodások keretében zajló tárgyalások célja elsösorban az érintett piac közöz szervezésének hatálya alá tartozó termékek kereskedelmének liberalizálása. Az esport-visszatéritéseket ezért erre a két országra vonstkozóan el kell törölni.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Feldolgozottgyümölcs- és Feldolgozottzöldség-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékekre vonatkozó export-visszatérítések mértéke, az engedélykibocsátás időszaka, az engedély iránti kérelmek benyújtásának időszaka és a tervezett mennyiségek a mellékletben kerülnek megállapításra.

(2)   Az 1291/2000 bizottsági rendelet (4), 16. cikkében említett, az élelmiszer-segélyezés keretében kibocsátott engedélyeket nem sorolják az e rendelet mellékletében említett mennyiséghez.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. június 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 12-én.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 29. o. A legutóbb a 386/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 64., 2004.3.2., 25. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 141., 1995.6.24., 28. o. A legutóbb a 498/2004/EK rendelettel (HL L 80., 2004.3.18., 20. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 366., 1987.12.24., 1. o. A legutóbb a 2091/2005/EK rendelettel (HL L 343., 2005.12.24., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb a 410/2006/EK rendelettel (HL L 71., 2006.3.10., 7. o.).


MELLÉKLET

a feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékek (ideiglenesen tartósított cseresznye, illetve meggy, hámozott paradicsom, cukorral tartósított cseresznye, illetve meggy, előkészített mogyoró, egyes narancslevek) export-visszatérítésének – a hozzáadott cukorra adott visszatérítés kivételével – megállapításáról szóló, 2006. június 12-i bizottsági rendelethez

Az engedély iránti kérelmek benyújtásának időszaka: 2006. június 24.–2006. október 24.

Az engedélykibocsátás időszaka: 2006. július–2006. október.

Termékkód (1)

Rendeltetési hely kódja (2)

Visszatérítés mértéke

(EUR/nettó t)

Tervezett mennyiség

(t)

0812 10 00 9100

F06

50

3 000

2002 10 10 9100

F10

45

43 500

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

600

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

F08

59

500

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

F08

5

0

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

F08

29

0


(1)  A termékkódokat a módositott 3846/87/EGK bizottsági rendelet (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) rögzíti.

(2)  Az A sorozatba tartozó rendeltetési helyek kódjait a 3846/87/EGK bizottsági rendelet. II. melléklete határozza meg.

A rendeltetési helyek numerikus kódjait a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.).

Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:

F06

Minden rendeltetési hely, az észak-amerikai országok, Románia és Bulgária kivételével.

F08

Minden rendeltetési hely, Bulgária és Románia kivételével.

F10

Minden rendeltetési hely, az Egyesült Államok, Bulgária és Románia kivételével.


13.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 159/10


A BIZOTTSÁG 860/2006/EK RENDELETE

(2006. június 12.)

a gabonaágazatban 2006. június 13-tól alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek a gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámokkal kapcsolatos alkalmazási szabályairól szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A behozatali vámokat a gabonaágazatban a 755/2006/EK bizottsági rendelet rögzítette (3).

(2)

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy amennyiben alkalmazásuk időszakában a behozatali vámok számított átlaga 5 EUR/t-val eltér a vám rögzített mértékétől, megfelelő kiigazítást kell végrehajtani. A jelzett eltérés bekövetkezett. Szükséges tehát a 731/2006/EK rendeletben rögzített behozatali vámok kiigazítása,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 731/2006/EK rendelet I. és II. mellékletének helyébe e rendelet I. és II. melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. június 13-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 12-én.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.9.29., 78. o. Az 1154/2005/EK rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1110/2003/EK rendelettel (HL L 158., 2003.6.27., 12. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 128., 2006.5.16., 5. o. A legutóbb az 755/2006/EK rendelettel (HL L 132., 2006.5.19., 17. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek 2006. június 13-től alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kód

Árumegnevezés

Behozatali vám (1)

(EUR/tonnában)

1001 10 00

Durumbúza, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

15,23

1001 90 91

Közönséges búza, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

Közönséges búza, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

Rozs

54,38

1005 10 90

Kukorica, vetőmag, a hibrid kivételével

55,31

1005 90 00

Kukorica, a vetőmag kivételével (2)

55,31

1007 00 90

Cirokmag, a hibrid vetőmag kivételével

54,38


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra (az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése) az importőr vámcsökkentésben részesülhet, amely:

3 EUR/t, ha a kirakodás kikötője a Földközi-tengeren van, vagy

2 EUR/t, ha a kirakodás kikötője Írországban, az Egyesült Királyságban, Dániában, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban vagy az Ibériai-félsziget atlanti partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

A vámtételek kiszámításának tényezői

(2006.5.31.–2006.6.9.)

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Tőzsdei jegyzések

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Termékek (%-os fehérjetartalom 12 %-os nedvességtartalom mellett)

HRS2

YC3

HAD2

közepes minőségű (1)

gyenge minőségű (2)

US barley 2

Árfolyamjegyzés (EUR/t)

148,94 (3)

78,92

154,94

144,94

124,94

86,30

Felár az öbölbeli árhoz (EUR/t)

10,68

 

 

Felár a nagy-tavakbeli árhoz (EUR/t)

25,71

 

 

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Fuvardíjak/költségek: Mexikói-öböl–Rotterdam 17,58 EUR/t; Nagy-tavak–Rotterdam 21,85 EUR/t.

3.

Az 1249/96/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett támogatások:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  10 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(2)  30 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(3)  Beleértve 14 EUR/t hozzáadás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)


13.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 159/13


A BIZOTTSÁG 2006/55/EK IRÁNYELVE

(2006. június 12.)

a 66/402/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a vetőmagtétel legnagyobb tömege tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/402/EGK tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 21a. cikkére,

mivel:

(1)

Egyes gabonafélék, különösen a Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticosecal, Oryza sativa, Avena sativa és a Hordeum vulgare vetőmagtételeinek legnagyobb tömegére vonatkozó nemzetközi szabályokat a közelmúltban felülvizsgálták.

(2)

Helyénvaló e gabonafajták vetőmagtételeire vonatkozóan a közösségi jogszabályokban előírt legnagyobb tömeget kiigazítani.

(3)

A 66/402/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 66/402/EGK irányelv III. mellékletében szereplő táblázat második oszlopában „25” helyébe „30” lép.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2006. december 31-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét és a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelési táblázatot haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 12-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL 125., 1966.7.11., 2309/66. o. A legutóbb a 2004/117/EK irányelvvel (HL L 14., 2005.1.18., 18. o.) módosított irányelv.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

13.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 159/14


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. június 12.)

a Régiók Bizottsága egy német tagjának kinevezéséről

(2006/408/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 263. cikkére,

tekintettel a német kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. január 24-én elfogadta a Régiók Bizottsága teljes jogú tagjainak és póttagjainak a 2006. január 26. és 2010. január 25. közötti időszakra történő kinevezéséről szóló 2006/116/EK határozatot (1).

(2)

Jochen RIEBEL lemondását követően a Régiók Bizottsága egy tagjának helye betöltetlen maradt,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács a Régiók Bizottsága tagjának a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2010. január 25-ig Volker HOFF-ot, Hessen szövetségi tartomány szövetségi és európai ügyekért felelős miniszterét és a tartománynak a szövetségi kormánynál működő megbízottját nevezi ki Jochen RIEBEL helyére.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2006. június 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

U. PLASSNIK


(1)  HL L 56., 2006.2.25., 75. o.


Bizottság

13.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 159/15


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. június 9.)

a profoxidim nevű új hatóanyagra vonatkozó ideiglenes engedélyek meghosszabbításának a tagállamok számára történő engedélyezéséről

(az értesítés a C(2006) 1632. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/409/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban 1998 márciusában Spanyolországhoz kérelem érkezett a BASF AG vállalattól, hogy a profoxidim hatóanyagot (korábbi megnevezései: klefoxidim, BAS 625H) vegyék fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe. Az 1999/43/EK bizottsági határozat (2) megerősítette, hogy a leadott dosszié hiánytalan, és elvben megfelel az irányelv II. és III. mellékletében foglalt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(2)

Azért volt szükséges megerősíteni, hogy a dosszié hiánytalan, mert így azt részletesebben meg lehetett vizsgálni, a tagállamok pedig úgy adhattak ki legfeljebb három évre szóló ideiglenes engedélyeket a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerekre, hogy közben eleget tettek a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek és különösen annak a feltételnek, hogy az irányelvben meghatározott követelményekre való figyelemmel részletesen értékelni kell a hatóanyagot és a növényvédő szert.

(3)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) és (4) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban megtörtént e hatóanyag emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata a kérelmező által javasolt felhasználási módok tekintetében. 2001. március 28-án a referens tagállam az értékelőjelentés-tervezetet benyújtotta a Bizottsághoz.

(4)

Miután a referens tagállam benyújtotta az értékelőjelentés-tervezetet, szükségesnek bizonyult, hogy a kérelmezőtől további információt kérjenek, majd a kapott információt a referens tagállammal megvizsgáltassák és értékeltessék. Ezért a dosszié vizsgálata még folyamatban van, értékelését pedig nem lehet befejezni a 91/414/EGK irányelvben előírt határidőre.

(5)

Mivel az értékelésből eddig semmi olyan nem derült ki, ami komoly aggodalomra adna okot, indokolt, hogy a tagállamok – a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének rendelkezéseivel összhangban – 24 hónappal meghosszabbíthassák a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerekre kiadott ideiglenes engedélyeket, hogy ezáltal lehetővé váljék a dosszié további vizsgálata. Várhatóan 24 hónapon belül lezárul az értékelési és döntéshozatali folyamat, amely eldönti, hogy a profoxidimot felveszik-e az I. mellékletbe.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok e határozat elfogadásától számítva legfeljebb 24 hónapra meghosszabbíthatják a profoxidimot tartalmazó növényvédő szerekre kiadott ideiglenes engedélyek érvényességét.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 9-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2006/45/EK bizottsági irányelvvel (HL L 130., 2006.5.18., 27. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 14., 1999.1.19., 30. o.