ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 144

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. május 31.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 797/2006/EK rendelete (2006. május 22.) az 1785/2003/EK rendeletnek a rizsre vonatkozó behozatali szabályok tekintetében történő módosításáról

1

 

 

A Bizottság 798/2006/EK rendelete (2006. május 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 799/2006/EK rendelete (2006. május 30.) a osztrák intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiség tekintében az 1168/2005/EK bizottsági rendelet módosításáról

6

 

*

A Bizottság 800/2006/EK rendelete (2006. május 30.) a hizlalásra szánt fiatal hím szarvasmarhákra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (2006. július 1-jétől2007. június 30-ig)

7

 

*

A Bizottság 801/2006/EK rendelete (2006. május 30.) az 1384/2005/EK rendeletnek a magyar intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

14

 

*

A Bizottság 802/2006/EK rendelete (2006. május 30.) a Thunnus és Euthynnus nembe tartozó halfajokra alkalmazandó átváltási arányok meghatározásáról

15

 

*

A Bizottság 803/2006/EK rendelete (2006. május 30.) a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására használt, a könyvelésre vonatkozó egyes részletes végrehajtási szabályokról szóló 1915/83/EGK rendelettől való eltérésről

18

 

 

A Bizottság 804/2006/EK rendelete (2006. május 30.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

19

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2006. május 29.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, és a 2005/930/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

21

 

*

Tájékoztató az 1994-es GATT-hoz mellékelt EK CXL. listában megadott, rizsre vonatkozó engedmények módosítása tekintetében az 1994-es GATT XXVIII. cikke szerint az Európai Közösség és India között levélváltás formájában létrejött, a 2004/617/EK tanácsi határozathoz csatolt megállapodás hatálybalépéséről

24

 

*

Tájékoztató az 1994-es GATT-hoz mellékelt EK CXL. listában megadott, rizsre vonatkozó engedmények módosítása tekintetében az 1994-es GATT XXVIII. cikke szerint az Európai Közösség és Pakisztán között levélváltás formájában létrejött, a 2004/618/EK tanácsi határozathoz csatolt megállapodás hatálybalépéséről

24

 

*

Tájékoztató az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között az előmunkált rizsre alkalmazott vámok kiszámítási módszerére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött, a 2005/476/EK tanácsi határozathoz csatolt megállapodás hatálybalépéséről, és a 2004/617/EK, a 2004/618/EK és a 2004/619/EK határozat módosításáról

24

 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 

*

A Tanács 2006/380/KKBP közös álláspontja (2006. május 29.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről és a 2006/231/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

25

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

31.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/1


A TANÁCS 797/2006/EK RENDELETE

(2006. május 22.)

az 1785/2003/EK rendeletnek a rizsre vonatkozó behozatali szabályok tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 36. cikkére és 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendelet (2) 10. cikkének (1) bekezdése értelmében az említett rendelet 1. cikkében foglalt termékek bármelyikének a Közösségbe történő behozatala vagy az onnan történő kivitele behozatali vagy kiviteli engedély bemutatásához kötött. A gazdasági szereplőkre alkalmazandó eljárások egyszerűsítése érdekében lehetővé kell tenni a behozatali engedély bemutatására vonatkozó kötelezettség alóli mentességet olyan esetekben, amikor ilyen engedély nem szükséges a rizsbehozatalhoz kapcsolódó vámeljáráshoz. Ezért helyénvaló engedélyezni, hogy a Bizottság eltérhessen ettől a kötelezettségtől.

(2)

Az EK-nak az 1994-es GATT-hoz mellékelt CXL. listájában megadott, rizsre vonatkozó engedmények módosítása tekintetében az 1994-es GATT XXVIII. cikke szerint az Európai Közösség és India között levélváltás formájában létrejött, és a 2004/617/EK tanácsi határozattal (3) jóváhagyott megállapodás (4) értelmében az Indiából származó basmati rizs egyes fajtáihoz tartozó előmunkált rizs behozatalára alkalmazandó kötött vámtétel nulla.

(3)

Az EK-nak az 1994-es GATT-hoz mellékelt CXL. listájában megadott, rizsre vonatkozó engedmények módosítása tekintetében az 1994-es GATT XXVIII. cikke szerint az Európai Közösség és Pakisztán között levélváltás formájában létrejött, és a 2004/618/EK tanácsi határozattal (5) jóváhagyott megállapodás (6) értelmében a Pakisztánból származó basmati rizs egyes fajtáihoz tartozó előmunkált rizs behozatalára alkalmazandó kötött vámtétel nulla.

(4)

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között az előmunkált rizsre alkalmazott vámok kiszámítási módszeréről levélváltás formájában létrejött, és a 2005/476/EK tanácsi határozattal (7) jóváhagyott megállapodás (8) megállapítja az 1006 20 KN-kód alá tartozó előmunkált rizs behozatalára alkalmazandó vámtétel kiszámításának és meghatározott időszakonként történő rögzítésének a mechanizmusát.

(5)

Az EK-nak az 1994-es GATT-hoz mellékelt CXL. listájában megadott, rizsre vonatkozó engedmények módosítása tekintetében az 1994-es GATT XXVIII. cikke szerint az Európai Közösség és Thaiföld között levélváltás formájában létrejött, és a 2005/953/EK tanácsi határozattal (9) jóváhagyott megállapodás (10) megállapítja az 1006 30 KN-kód alá tartozó, félig vagy teljesen hántolt rizs behozatalára alkalmazandó vámtételek kiszámításának és meghatározott időszakonként történő rögzítésének a mechanizmusát, és tonnánként 65 EUR-ban határozza meg az 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs behozatali vámtételét.

(6)

E megállapodások teljes körű alkalmazása érdekében a négy említett határozat lehetőséget biztosít a Bizottság számára az 1785/2003/EK rendelettől való eltérésre. Ezen eltérések legkésőbb 2006. június 30-ig alkalmazandók.

(7)

Következésképpen az 1785/2003/EK rendelet rendelkezéseit ki kell igazítani az említett megállapodások tárgyát képező különböző rizsfajtákra alkalmazandó vámtételek meghatározása tekintetében.

(8)

Ahhoz, hogy a basmati rizs nulla vámtétel mellett legyen importálható, a megállapodásokban meghatározott fajták valamelyikéhez kell tartoznia. A Bizottságnak különleges szabályokat kell elfogadnia annak biztosítására, hogy a nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs az e fajtákra jellemző tulajdonságokkal rendelkezzen.

(9)

Következésképpen helyénvaló az 1785/2003/EK rendelet módosítása. Annak érdekében, hogy garantálni lehessen a gazdasági szereplők számára az új behozatali szabályok fenntartását az eltérések alkalmazásának határidejét követően, e módosítást 2006. július 1-jétől kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1785/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 10. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   Amennyiben az egyes rizsfajták behozatalához kapcsolódó vámeljáráshoz nincs szükség behozatali engedélyre, a Bizottság a 26. cikk (2) bekezdésében foglalt eljárás szerint eltérhet az e cikk (1) bekezdésének első albekezdésében előírt kötelezettségtől.”

2.

A 11. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

3.

A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

„11a. cikk

(1)   A 11. cikk (1) bekezdésétől eltérve, az 1006 20 KN-kód alá tartozó előmunkált rizs behozatali vámtételét a Bizottság határozza meg az érintett referencia-időszak leteltét követő tíz napon belül. A behozatali vámtétel:

a)

tonnánként 30 EUR a következő esetekben:

amennyiben megállapítást nyer, hogy a legutóbbi gazdasági év során behozott előmunkált rizs mennyisége legalább 15 %-kal kevesebb a (3) bekezdés első albekezdésében megállapított éves referenciamennyiségnél,

amennyiben megállapítást nyer, hogy a gazdasági év első hat hónapja során behozott előmunkált rizs mennyisége legalább 15 %-kal kevesebb a (3) bekezdés második albekezdésében említett részleges referenciamennyiségnél,

b)

tonnánként 42,5 EUR a következő esetekben:

amennyiben megállapítást nyer, hogy a legutóbbi gazdasági év során behozott előmunkált rizs mennyisége nem marad el több, mint 15 %-kal a (3) bekezdés első albekezdésében megállapított éves referenciamennyiségtől, és azt legfeljebb 15 %-kal haladja meg,

amennyiben megállapítást nyer, hogy a gazdasági év első hat hónapja során behozott előmunkált rizs mennyisége nem marad el több, mint 15 %-kal a (3) bekezdés második albekezdésében megállapított részleges referenciamennyiségtől, és azt legfeljebb 15 %-kal haladja meg,

c)

tonnánként 65 EUR a következő esetekben:

amennyiben megállapítást nyer, hogy a legutóbbi gazdasági év során behozott előmunkált rizs mennyisége legalább 15 %-kal meghaladja a (3) bekezdés első albekezdésében megállapított éves referenciamennyiséget,

amennyiben megállapítást nyer, hogy a gazdasági év első hat hónapja során behozott előmunkált rizs mennyisége legalább 15 %-kal meghaladja a (3) bekezdés második albekezdésében említett részleges referenciamennyiséget.

A Bizottság csak abban az esetben határoz meg új vámtételt, amennyiben az e bekezdésben foglaltak szerint végrehajtott számítások eredménye szerint szükséges a hatályos vámtétel módosítása. Az alkalmazandó új vámtétel meghatározásáig az előzőleg meghatározott vámtételt kell alkalmazni.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti behozott mennyiségek kiszámításánál azokat a mennyiségeket veszik figyelembe, amelyekre a 10. cikk (1) bekezdésével összhangban, a megfelelő referenciaidőszak során bocsátottak ki az 1006 20 KN-kód alá tartozó előmunkált rizsre vonatkozó behozatali engedélyeket. Nem kell azonban figyelembe venni azokat a mennyiségeket, amelyekre a 11b. cikkben említett basmati rizsre kiadott behozatali engedélyek vonatkoznak.

(3)   A 2005/2006-os gazdasági évre megállapított éves referenciamennyiség 437 678 tonna. A 2006–2007-es és a 2007–2008-as gazdasági évben ezt a mennyiséget évente 6 000 tonnával növelni kell.

A részleges referenciamennyiség minden egyes gazdasági év esetében az első albekezdésben meghatározott éves referenciamennyiség felének felel meg.

11b. cikk

A 11. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a IIIa. mellékletben felsorolt, az 1006 20 17 és az 1006 20 98 KN-kód alá tartozó előmunkált basmati rizsfajták nulla vámtétel mellett importálhatók, a Bizottság által a 26. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban megállapított feltételek szerint.

11c. cikk

(1)   A 11. cikk (1) bekezdésétől eltérve, az 1006 30 KN-kód alá tartozó félig vagy teljesen hántolt rizs behozatali vámtételét a Bizottság határozza meg az érintett referencia-időszak leteltét követő tíz napon belül. A behozatali vámtétel:

a)

tonnánként 175 EUR a következő esetekben:

amennyiben megállapítást nyer, hogy a legutóbbi gazdasági év során behozott félig hántolt vagy teljesen hántolt rizs mennyisége meghaladja a 387 743 tonnát,

amennyiben megállapítást nyer, hogy a gazdasági év első hat hónapja során behozott félig hántolt vagy teljesen hántolt rizs mennyisége meghaladja a 182 239 tonnát;

b)

tonnánként 145 EUR a következő esetekben:

amennyiben megállapítást nyer, hogy a legutóbbi gazdasági év során behozott félig hántolt vagy teljesen hántolt rizs mennyisége nem haladja meg a 387 743 tonnát,

amennyiben megállapítást nyer, hogy a gazdasági év első hat hónapja során behozott félig hántolt vagy teljesen hántolt rizs behozatala nem haladja meg a 182 239 tonnát.

A Bizottság csak abban az esetben határoz meg új vámtételt, amennyiben az e bekezdésben foglaltak szerint végrehajtott számítások eredménye szerint szükséges a hatályos vámtétel módosítása. Az alkalmazandó új vámtétel meghatározásáig az előzőleg meghatározott vámtételt kell alkalmazni.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti behozott mennyiségek kiszámításánál azokat a mennyiségeket kell figyelembe venni, amelyekre a 10. cikk (1) bekezdésével összhangban, a megfelelő referenciaidőszak során bocsátottak ki az 1006 30 KN-kód alá tartozó, félig hántolt vagy hántolt rizsre vonatkozó behozatali engedélyeket.

11d. cikk

A 11. cikk (1) bekezdésétől eltérve az 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs behozatali vámja tonnánként 65 EUR.”

4.

A rendelet következő melléklettel egészül ki:

„IIIa. MELLÉKLET

A 11b. cikkben említett basmati rizsfajták

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Type-3 (Dehradun)”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 22-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. PRÖLL


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o. A legutóbb a 247/2006/EK rendelettel (HL L 42., 2006.2.14., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 279., 2004.8.28., 17. o. A 2005/476/EK határozattal (HL L 170., 2005.7.1. 67. o.) módosított határozat.

(4)  HL L 279., 2004.8.28., 19. o.

(5)  HL L 279., 2004.8.28., 23. o. A 2005/476/EK határozattal módosított határozat.

(6)  HL L 279., 2004.8.28., 25. o.

(7)  HL L 170., 2005.7.1., 67. o.

(8)  HL L 170., 2005.7.1., 69. o.

(9)  HL L 346., 2005.12.29., 24. o.

(10)  HL L 346., 2005.12.29., 26. o.


31.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/4


A BIZOTTSÁG 798/2006/EK RENDELETE

(2006. május 30.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. május 31-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 30-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. május 30-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

93,9

204

37,5

999

65,7

0707 00 05

052

107,3

999

107,3

0709 90 70

052

92,2

999

92,2

0805 10 20

204

38,1

220

34,2

388

69,7

624

52,0

999

48,5

0805 50 10

388

83,1

528

53,4

999

68,3

0808 10 80

388

109,8

400

126,4

404

100,2

508

79,3

512

85,9

524

88,5

528

89,4

720

86,0

804

108,1

999

97,1

0809 20 95

052

227,5

999

227,5


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


31.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/6


A BIZOTTSÁG 799/2006/EK RENDELETE

(2006. május 30.)

a osztrák intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiség tekintében az 1168/2005/EK bizottsági rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és külünösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1168/2005/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati felhívást nyitott meg a osztrák intervenciós hivatal birtokában lévő 121 525 tonna kukorica viszonteladására.

(2)

Tekintettel a piac jelenlegi helyzetére, a folyamatos pályázati eljárás 211 705 tonnára való változtatásával helyénvaló növelni a osztrák intervenciós hivatal által a belső piacon eladásra kínált kukorica mennyiségét.

(3)

Következésképpen helyénvaló az 1168/2005/EK rendeletet módosítani.

(4)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1168/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikkben szereplő „121 525 tonna” helyébe „211 705 tonna” lép.

2.

A melléklet címében szereplő „121 525 tonna” helyébe „211 705 tonna” lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A legutóbb az 1154/2005/EK rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 188., 2005.7.20., 16. o. A legutóbb az 1992/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 320., 2005.12.18., 25 o.) módosított rendelet.


31.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/7


A BIZOTTSÁG 800/2006/EK RENDELETE

(2006. május 30.)

a hizlalásra szánt fiatal hím szarvasmarhákra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (2006. július 1-jétől2007. június 30-ig)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerzõdésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A WTO CXL ütemterve a Közösségtől évi 169 000, hizlalásra szánt fiatal hím szarvasmarhára vonatkozó éves behozatali vámkontingens megnyitását követeli meg. Azonban a 2006/333/EK tanácsi határozattal (2) jóváhagyott, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében az Európai Közösség és az Egyesült Államok között levélváltás formájában létrejött megállapodáshoz (3) vezető tárgyalások eredményeképpen a Közösség vállalta e behozatali vámkontingens valamennyi tagállama tekintetében történő kiigazítását.

(2)

Helyénvaló meghatározni az e vámkontingens kezelésére vonatkozó részletes szabályokban, hogy a 2006. július 1-től2007. június 30-ig tartó időszakra rendelkezésre álló mennyiség szükség szerint az év különböző szakaszaira elosztva folyamatosan szűnik meg az 1254/1999/EK rendelet 32. cikkének (4) bekezdése értelmében megállapított eljárásnak megfelelően.

(3)

Azonban a Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló csatlakozási szerződés közelgő hatálybalépését tekintetbe véve és az említett szerződés 39. cikkének sérelme nélkül, valamint abból a célból, hogy lehetővé tegyék ezen országok gazdasági szereplői számára, hogy a csatlakozás időpontjától kezdve élvezzék e vámkontingens előnyeit, a kontingensidőszakot két alidőszakra kell osztani és az e kontingens keretében rendelkezésre álló mennyiséget ezen időszakok alatt fokozatosan kell elosztani a Közösség és a szállító országok közötti, e kontingensen belüli hagyományos kereskedelmi mintáknak megfelelően.

(4)

A kontingens kiegyenlítettebb elérésének céljából, biztosítva a kérelmenként kereskedelmileg jövedelmező számú állatot, minden egyes importengedély-kérelem esetén be kell tartani az állatok darabszámára vonatkozó minimum- és maximumértéket.

(5)

A spekuláció elkerülése céljából a kontingensen belül rendelkezésre álló mennyiségeket azon piaci szereplők számára kell hozzáférhetővé tenni, akik bizonyítani tudják, hogy harmadik országokból valóban jelentős mennyiségű behozatalt hajtanak végre. Ezt figyelembe véve és a hatékony ügykezelés biztosítása érdekében az érintett kereskedőktől meg kell követelni, hogy a 2005. május 1-je és 2006. április 30-a közötti időszakban legalább 50 darab élőállat importjáról tudjanak számot adni, mivel egy 50 darabos élőállat-szállítmányt már kereskedelmileg jövedelmezőnek lehet tekinteni.

(6)

Hogy lehetővé tegyék e feltételek ellenőrzését, a kérelmeket abban a tagállamban kell bemutatni, ahol az importőr a HÉA-nyilvántartásban szerepel.

(7)

A spekuláció elkerülése érdekében a 2006. január 1-jén az élő szarvasmarha szállításában már nem érintett importőröktől a kontingenshez való hozzáférést meg kell vonni, az engedélyeket pedig nem lehet átruházni.

(8)

Rendelkezni kell arról, hogy azokat a mennyiségeket, amelyekre engedélykérelmeket lehet benyújtani, csak az elbírálási időszak után osszák ki, és adott esetben csak ha már alkalmazták az egységes elosztási együtthatót.

(9)

Az intézkedéseket az importengedélyek felhasználásával kell elvégezni. E célból – szükség szerint a marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról, valamint a 2377/80/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1995. június 26-i 1445/95/EK bizottsági rendeletben (4), illetőleg a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendeletben (5) előírtak mellett és azoktól eltérően – meg kell határozni a kérelmek benyújtására, továbbá a kérelmekről és az engedélyekről adandó információkra vonatkozó szabályokat.

(10)

A tapasztalat azt mutatja, hogy a kontingens megfelelő igazgatása megköveteli, hogy az engedély jogosultja tényleges importőr legyen. Ezért az ilyen importőrnek aktívan kell részt vennie az érintett állatok megvásárlásában, szállításában és behozatalában. Az e tevékenységek bizonyítékainak bemutatása ezért szintén elsődleges követelmény az engedélyre vonatkozó biztosíték tekintetében a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló, 1985. július 22-i 2220/85/EGK bizottsági rendelet (6) értelmében.

(11)

A kontingens keretein belül importált állatok szigorú statisztikai ellenőrzésének biztosítása érdekében az 1291/2000/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdésében említett tűréshatár nem alkalmazható.

(12)

E vámkontingens alkalmazása megköveteli az importált állatok pontos rendeltetési helyének hatékony ellenőrzését. Az állatokat emiatt azon tagállamban kell hizlalni, amely kibocsátotta az importengedélyt.

(13)

Biztosítékot kell nyújtani annak biztosítása céljából, hogy az állatokat a megadott termelőegységekben legalább 120 napig hizlalják. A biztosíték összegének fedeznie kell a közös vámtarifa szerinti vám és a kérdéses állatok szabad forgalomba bocsátásának időpontjában érvényes csökkentett vám közötti különbséget.

(14)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A Közösségben hizlalásra szánt, a 0102 90 05, 0102 90 29 vagy a 0102 90 49 KN-kód alá tartozó 24 070 db fiatal hím szarvasmarhára vonatkozó vámkontingens a 2006. július 1-től2007. június 30-ig tartó időszakra megnyitásra kerül.

A vámkontingens a 09.4005-ös sorszámot kapja.

(2)   Az (1) bekezdésben említett vámkontingens szerint alkalmazandó importvám 16 % értékvám plusz 582 euro nettó tonnánként.

Az első albekezdésben említett vámtételt azzal a feltétellel kell alkalmazni, hogy az importált állatokat az importengedélyt kiadó tagállamban legalább 120 napig hizlalják.

(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott mennyiségeket a következőképpen kell elosztani:

a)

12 035 darab élő szarvasmarha a 2006. július 1-jétől2006. december 31-ig terjedő időszakban;

b)

12 035 darab élő szarvasmarha a 2007. január 1-jétől2007. június 30-ig terjedő időszakban.

(4)   Amennyiben a (3) bekezdés a) pontjában említett időszak alatt a benyújtott engedélykérelemben szereplő mennyiség kevesebb, mint az adott időszakra rendelkezésre álló mennyiség, az időszakra fennmaradó mennyiség hozzáadódik a (3) bekezdés b) pontjában említett időszakra rendelkezésre álló mennyiséghez.

2. cikk

(1)   Az 1. cikkben meghatározott kontingensnek való megfelelés érdekében a kérelmezőknek természetes vagy jogi személyeknek kell lenniük, és az importengedélyre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg az érintett tagállam illetékes hatóságai előtt kielégítő módon bizonyítaniuk kell, hogy a 2005. május 1-jétől2006. április 30-ig terjedő időszakban legalább 50 darab, a 0102 90 KN-kód alá tartozó állatot importáltak.

Feltéve, hogy a Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló csatlakozási szerződés 2007. január 1-jén hatályba lép, ezen országok piaci szereplői importengedély iránti kérelmet nyújthatnak be e kontingens 1. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett második alidőszakában rendelkezésre álló mennyiségre vonatkozóan, feltéve hogy a 2005. május 1-jétől2006. április 30-ig terjedő időszakban legalább 50 darab, a 0102 90 KN-kód alá tartozó állatot importáltak.

A kérelmezőknek szerepelniük kell a nemzeti HÉA-nyilvántartásban.

(2)   A behozatal igazolása kizárólag a szabad forgalomba bocsátást biztosító vámokmánnyal történhet, melyet a vámhatóságok megfelelően záradékoltak, és amely a kérelmezőt jelöli meg címzettként.

A tagállamok az első albekezdésben megjelölt okmányok másolatát is elfogadhatják, amennyiben azt az illetékes hatóság megfelelően hitelesítette. Amennyiben az ilyen másolatokat elfogadják, a tagállamok minden egyes érintett kérelmező tekintetében a 3. cikk (5) bekezdésében említett értesítésben erről említést tesznek.

(3)   Azoktól a piaci szereplőktől, akik 2006. január 1-jén a harmadik országokkal a marha- és borjúhúságazatban folytatott tevékenységüket megszüntették, semmiféle kérelmet nem fogadnak el.

(4)   Az olyan vállalatok egyesülésével létrejött vállalat, amelyek mindegyike rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározott minimális mennyiségnek megfelelő referenciaimporttal, kérelme alapjául ezeket a referenciaimportokat felhasználhatja.

3. cikk

(1)   Az importengedélyekre vonatkozó kérelmeket csak abban a tagállamban lehet benyújtani, amelyben a kérelmező a HÉA-nyilvántartásban szerepel.

(2)   Az 1. cikk (3) bekezdésben említett importengedélyekre vonatkozó kérelmek az egyes időszakokra:

a)

legalább 50 darab állatra kell, hogy vonatkozzanak;

b)

nem haladhatják meg a rendelkezésre álló mennyiség 5 %-át.

Ha a kérelmek meghaladják az első albekezdés b) pontjában említett mennyiséget, akkor a többletet figyelmen kívül kell hagyni.

(3)   Az 1. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett időszakra vonatkozó importengedély iránti kérelmeket az e rendelet Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 10 munkanap során lehet benyújtani.

Az 1. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett időszakra vonatkozó importengedély iránti kérelmeket ezen időszak első 10 munkanapja során lehet benyújtani.

(4)   A kérelmezők az 1. cikk (3) bekezdésben említett időszakok mindegyikére egyenként csak egy kérelmet nyújthatnak be. Amennyiben ugyanazon kérelmező egynél több kérelmet nyújt be, a kérelmezőtől származó egyetlen kérelem sem fogadható el.

(5)   Miután a bemutatott okmányokat megvizsgálták, a tagállamok legkésőbb a kérelmek benyújtására nyitva álló időszak végét követő ötödik munkanapig közlik a Bizottsággal a kérelmezők és azok címeinek listáját, továbbá a kérelmezett mennyiségeket.

Minden értesítést, ideértve a „tárgytalan” jelentést is, az I. mellékletben szereplő formanyomtatvány felhasználásával faxon vagy e-mailben továbbítani kell azokban az esetekben, amikor a kérelmeket valóban benyújtották.

4. cikk

(1)   A 3. cikk (5) bekezdésében említett értesítést követően a Bizottság a lehető leghamarabb határoz arról, milyen mértékben lehet a kérelmeket teljesíteni.

(2)   Amennyiben a 3. cikkben említettek alapján a kérelmekben szereplő mennyiségek túllépik a kérdéses időszakban rendelkezésre álló mennyiségeket, a Bizottság meghatároz egy, a kérelmezett mennyiségekre alkalmazandó egységes elosztási együtthatót.

Amennyiben az első albekezdésben meghatározott elosztási együttható alkalmazása során kérelmenként kevesebb mint 50 darab az eredmény, az érintett tagállamok a rendelkezésre álló mennyiséget egyenként 50 darabos behozatali jogot biztosító sorshúzással ítélik oda. Amennyiben a maradék 50 darabnál kevesebb, azt egyszeri mennyiségnek kell tekinteni.

(3)   A Bizottságnak a kérelmek elfogadására vonatkozó határozata alá tartozó engedélyeket a lehető leghamarabb ki kell bocsátani.

5. cikk

(1)   Az importengedélyeket a kérelmet benyújtó piaci szereplő nevére kell kiállítani.

(2)   Az engedélykérelmek és az engedélyek a következőket tartalmazzák:

a)

a 8. rovatban a származási országot;

b)

a 16. rovatban a következő Kombinált Nómenklatúra-kódok valamelyikét: 0102 90 05, 0102 90 29 vagy 0102 90 49;

c)

a 20. rovatban a kontingens sorszámát (09.4005) és a II. mellékletben említett bejegyzések közül legalább egyet.

6. cikk

(1)   Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésétől eltérően az e rendelet alapján kibocsátott behozatali engedélyek nem ruházhatók át, és a vámkontingens alapján csak akkor biztosítanak jogosultságot, ha ugyanarra a névre és címre szólnak, mint amelyet az ezeket kísérő, szabad forgalomba bocsátásról szóló vámáru-nyilatkozatban címzettként tüntettek fel.

(2)   Az 1445/95/EK rendelet 3. cikkétől eltérően az importengedélyek a 4. cikk (3) bekezdése értelmében vett tényleges kibocsátás napjától számított 180 napig érvényesek. A behozatali engedélyek nem érvényesek 2007. június 30-a után.

(3)   Az importengedélyre vonatkozó biztosíték darabonként EUR 15, azt a kérelmezőnek az engedélykérelemmel együtt kell benyújtania.

(4)   Az importengedélyek a Közösség egészében érvényesek.

(5)   Az 1291/2000/EK rendelet 50. cikke (1) bekezdésének megfelelően a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozat elfogadásának napján alkalmazandó közös vámtarifa teljes vámját kell beszedni minden, az importengedélyen feltüntetett mennyiséget meghaladó, importált mennyiség tekintetében.

(6)   Az 1291/2000/EK rendelet III. címe 4. szakasza rendelkezései ellenére a biztosítékot nem szabad addig felszabadítani, amíg bizonyíték nincs arra, hogy az engedély jogosultja felel kereskedelmileg és logisztikailag az érintett állatok megvásárlásáért, szállításáért és a szabad forgalomba bocsátást lehetővé tevő vámkezeléséért. Az ilyen bizonyítéknak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a)

az eredeti kereskedelmi számla vagy hiteles másolata, amelyet az eladó vagy képviselője a jogosult nevére állított ki – mindkettő az exportáló harmadik országban rendelkezik székhellyel –, és a jogosult által teljesített fizetésről, vagy a jogosult által az eladó javára nyitott, visszavonhatatlan okmányos meghitelezésről szóló igazolás;

b)

hajórakjegy, vagy adott esetben, a jogosult nevére, az érintett állatokra vonatkozóan felvett közúti vagy légi szállítás okmánya;

c)

az áruk szabad forgalomba bocsátását igazoló dokumentum, amelyen címzettként szerepel a jogosult neve és címe.

7. cikk

(1)   Az import időpontjában az importőrnek bizonyítania kell, hogy:

a)

írásban vállalt kötelezettséget arra, hogy egy hónapon belül értesíti a tagállam illetékes hatóságát a fiatal szarvasmarhák hizlalására szolgáló gazdaságról vagy gazdaságokról;

b)

a III. mellékletben szereplő minden egyes megfelelő KN-kód esetében letétbe helyezte a biztosítékot az engedélyt kibocsátó tagállam illetékes hatóságánál. Az importált állatoknak az adott tagállamban a szabad forgalomba bocsátásról szóló vámáru-nyilatkozat elfogadásának időpontjától kezdődően legalább 120 napig tartó hizlalása a 2220/85/EK rendelet 20. cikke (2) bekezdésének értelmében elsődleges követelmény.

(2)   Elháríthatatlan akadály eseteinek kivételével az (1) bekezdés b) pontjában említett biztosítékot csak akkor szabadítják fel, ha az engedélyt kibocsátó tagállam illetékes hatósága számára bizonyítékot szolgáltatnak arról, hogy a fiatal szarvasmarhákat:

a)

az (1) bekezdésben megadott gazdaságban vagy gazdaságokban hizlalták;

b)

nem vágták le az importálás napjától számított 120 napos időszak letelte előtt; vagy

c)

egészségügyi okokból vágták le, vagy betegség vagy baleset miatt azok elhullottak az említett időszak letelte előtt.

A biztosítékot az ilyen bizonyíték bemutatása után azonnal vissza kell fizetni.

Ha azonban az (1) bekezdés a) pontjában említett határidőt nem tartották be, akkor a visszafizetendő biztosítékot csökkenteni kell:

15 %-kal, és

a túllépés minden napjára a fennmaradó összeg 2 %-ával.

A megtartott összegek elvesznek és vámként visszatartásra kerülnek.

(3)   Ha a (2) bekezdésben említett bizonyítékot nem mutatják be az importálástól számított 180 napon belül, akkor a biztosíték elvész és vámként visszatartásra kerül.

Ha azonban az első albekezdésben előírt 180 napos időszakon belül nem mutatják be a bizonyítékokat, de ezek az említett időszakot követő hat hónapon belül bemutatásra kerülnek, akkor a visszatartott összeg 15 %-kal csökkentve visszafizetésre kerül.

8. cikk

Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, az 1291/2000/EK rendeletet és az 1445/95/EGK rendeletet kell alkalmazni.

9. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 124., 2006.11.5., 15. o.

(3)  HL L 124., 2006.11.5., 13. o.

(4)  HL L 143., 1995.6.27., 35. o. A legutóbb az 1118/2004/EK rendelettel (HL L 217., 2004.6.17., 10. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb a 410/2006/EK rendelettel (HL L 71., 2006.3.10., 7. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 205., 1985.8.3., 5. o. A legutóbb a 673/2004/EK rendelettel (HL L 105., 2004.4.14., 17. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

EK-fax: (32-2) 292 17 34

E-mail: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

A 800/2006/EK rendelet alkalmazása

Tételszám: 09.4005

Image


II. MELLÉKLET

A 5. cikk (2) bekezdése c) pontjának bejegyzései

:

spanyolul

:

„Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 800/2006]”

:

csehül

:

„Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 800/2006)”

:

dánul

:

„Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 800/2006)”

:

németül

:

„Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 800/2006)”

:

észtül

:

„Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 800/2006)”

:

görögül

:

„Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2006]”

:

angolul

:

„Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 800/2006)”

:

franciául

:

„Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [Règlement (CE) no 800/2006]”

:

olaszul

:

„Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 800/2006]”

:

lettül

:

„Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 800/2006)”

:

litvánul

:

„Penėjimui skirti gyvi jaučiai, kurių vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 800/2006)”

:

magyarul

:

„Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (800/2006/EK rendelet)”

:

hollandul

:

„Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 800/2006)”

:

lengyelül

:

„Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 800/2006)”

:

portugálul

:

„Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 800/2006]”

:

szlovákul

:

„Živé mladé býčky, ktorých živá hmotnosť nepresahuje 300 kg na kus, určené na výkrm [nariadenie (ES) č. 800/2006]”

:

szlovénül

:

„Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 800/2006)”

:

finnül

:

„Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 800/2006)”

:

svédül

:

„Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 800/2006)”


III. MELLÉKLET

BIZTOSÍTÉK ÖSSZEGE

Hizlalásra szánt hím szarvasmarhák

(KN-kód)

Állatonkénti összeg (euro)

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


31.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/14


A BIZOTTSÁG 801/2006/EK RENDELETE

(2006. május 30.)

az 1384/2005/EK rendeletnek a magyar intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítésére alkalmazandó eljárást és feltételeket.

(2)

Az 1384/2005/EK bizottsági rendelet (3) folyamatos pályázati eljárást nyitott meg a magyar intervenciós hivatal birtokában lévő 60 323 tonna árpa kivitelére.

(3)

Magyarország tájékoztatta a Bizottságot intervenciós hivatalának azon szándékáról, hogy 88 652 tonnával növelni kívánja a kivitel céljából pályázati eljáráson meghirdetett mennyiséget. A piaci helyzetre való tekintettel helyénvaló kedvező elbírálásban részesíteni Magyarország kérelmét.

(4)

Ezért az 1384/2005/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1384/2005/EK rendelet 2. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

A pályázati felhívás 148 975 tonna árpa maximális mennyiségére vonatkozik, harmadik országokba irányuló kivitelre, Albánia, az Amerikai Egyesült Államok, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Kanada, Liechtenstein, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Mexikó, Románia, Svájc, valamint Szerbia és Montenegro (4) kivételével.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 749/2005/EK rendelettel (HL L 126., 2005.5.19., 10. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 220., 2005.8.25., 27. o. A legutóbb az 1522/2005/EK rendelettel (HL L 245., 2005.9.21., 3. o.) módosított rendelet.

(4)  Beleértve Koszovót, ahogy azt az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa az 1999. június 10-i 1244. állásfoglalásában meghatározta.”


31.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/15


A BIZOTTSÁG 802/2006/EK RENDELETE

(2006. május 30.)

a Thunnus és Euthynnus nembe tartozó halfajokra alkalmazandó átváltási arányok meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Thunnus és Euthynnus nembe tartozó halfajokra alkalmazandó átváltási arányok meghatározásáról szóló, 1982. december 23-i 3510/82/EKG bizottsági rendeletet (2) jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

A konzervipari feldolgozásra szánt Thunnus és Euthynnus nembe tartozó halfajok közösségi termelői árát minden évben rögzítik.

(3)

Meg kell határozni a különböző Thunnus és Euthynnus nembe tartozó halfajokra, méretükre és különböző kiszerelésükre vonatkozó átváltási arányokat.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A különböző Thunnus és Euthynnus nembe tartozó halfajokra, méretükre és különböző kiszerelésükre vonatkozó átváltási arányokat e rendelet I. melléklete tartalmazza.

2. cikk

A 3510/82/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre a rendeletre vonatkoznának és a III. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(2)  HL L 368., 1982.12.28., 27. o. A legutóbb a 3899/92/EGK rendelettel (HL L 392., 1992.12.31., 24. o.) módosított rendelet.

(3)  Lásd a II. mellékletét.


I. MELLÉKLET

I.   A különböző tonhalfajokra vonatkozó átváltási faktorok

Fajok

Átváltási faktor

A.

Sárga úszójú tonhal (Thunnus albacares)

 

10 kg-nál nagyobb egyedek

1,0

legfeljebb 10 kg-os egyedek

0,78

B.

Germon (Thunnus alalunga)

1,40

C.

Bonitó (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis)

0,62

D.

Egyéb fajok

0,75


II.   Az I. szakaszban említett fajok mindegyikére vonatkozó átváltási faktorok, feldolgozástól függően

Kiszerelés

Átváltási faktor

A.

Egész

1

B.

Zsigerelt, kopoltyúk nélkül

1,14

C.

Egyéb

1,24


II. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és annak módosításai

A Bizottság 3510/82/EGK rendelete (HL L 368., 1982.12.28., 27. o.)

 

A Bizottság 3940/87/EGK rendelete (HL L 373., 1987.12.31., 6. o.)

Kizárólag a melléklet VII. pontja

A Bizottság 3971/89/EGK rendelete (HL L 385., 1989.12.30., 35. o.)

 

A Bizottság 3899/92/EGK rendelete (HL L 392., 1992.12.31., 24. o.)

 


III. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

3510/82/EGK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk

Melléklet

I. melléklet

II. melléklet

III. melléklet


31.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/18


A BIZOTTSÁG 803/2006/EK RENDELETE

(2006. május 30.)

a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására használt, a könyvelésre vonatkozó egyes részletes végrehajtási szabályokról szóló 1915/83/EGK rendelettől való eltérésről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló, 1965. június 15-i 79/65/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1915/83/EGK bizottsági rendelet (2) 3. cikke előírja, hogy a 2005. számviteli évtől kezdődően a kapcsolattartó iroda az adatszolgáltatási űrlapokat legkésőbb tizenkét hónappal a szóban forgó számviteli év végét követően továbbítsa.

(2)

A 2005. számviteli évre vonatkozó kivételes intézkedésként indokolt Belgiumnak hosszabb időt hagyni az adatszolgáltatásra, hogy az említett tagállam befejezhesse annak az informatikai rendszernek a megújítását, amely a mezőgazdasági üzemek jövedelmének meghatározására összegyűjtött számviteli adatok feldolgozására szolgál.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági Számviteli Információs Hálózat Közösségi Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1915/83/EGK bizottsági rendelet 3. cikkétől eltérve a 2005. számviteli évre vonatkozóan a Belgiumban működő kapcsolattartó irodának legkésőbb tizennyolc hónappal a szóban forgó számviteli év végét követően kell továbbítania az adatszolgáltatási űrlapokat.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL 109., 1965.6.23., 1859/65. o. A legutóbb a 660/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 104., 2004.4.8., 97. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 190., 1983.7.14., 25. o. A legutóbb az 1192/2005/EK rendelettel (HL L 194., 2005.7.26., 3. o.) módosított rendelet.


31.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/19


A BIZOTTSÁG 804/2006/EK RENDELETE

(2006. május 30.)

a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a cukorágazatban a melasztól eltérő termékek behozatalára vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 23-i 1423/95/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára és 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A fehér cukor, a nyerscukor és egyes szirupok irányadó árát, valamint a behozatalukra vonatkozó kiegészítő vám összegét a 2005/2006-os gazdasági évre az 1011/2005/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 770/2006/EK bizottsági rendelet (4) rendelet módósította.

(2)

A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az említett összegeket az 1423/95/EK rendeletben foglalt általános és részletes rögzítési szabályoknak megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2005/2006-os gazdasági évre az 1011/2005/EK rendelet által rögzített, az 1423/95/EK rendelet 1. cikkében említett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok módosultak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. május 31-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 30-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 141., 1995.6.24., 16. o. A legutóbb a 624/98/EK rendelettel (HL L 85., 1998.3.20., 5. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 170., 2005.7.1., 35. o.

(4)  HL L 134., 2006.5.20., 21. o.


MELLÉKLET

A fehércukor, a nyerscukor és az 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok 2006. május 31-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

31,32

1,89

1701 11 90 (1)

31,32

5,87

1701 12 10 (1)

31,32

1,76

1701 12 90 (1)

31,32

5,44

1701 91 00 (2)

35,41

7,53

1701 99 10 (2)

35,41

3,71

1701 99 90 (2)

35,41

3,71

1702 90 99 (3)

0,35

0,31


(1)  Az 1260/2001/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 178., 2001.6.30., 1. o.).

(2)  Az 1260/2001/EK rendelet I. mellékletének I. pontjában meghatározott szabványminőség esetén.

(3)  1 %-os szacharóztartalom esetén.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

31.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/21


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. május 29.)

a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, és a 2005/930/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(2006/379/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. december 27-i 2580/2001/EK rendeletre (1), és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2005. december 21-én elfogadta a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, és a 2005/848/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2005/930/EK határozatot (2).

(2)

Határozat született arról, hogy el kell fogadni azon személyek, csoportok és szervezetek naprakésszé tett listáját, akikre, illetve amelyekre a 2580/2001/EK rendelet vonatkozik,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2580/2001/EK rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében meghatározott lista helyébe a következő lép:

„1.   Személyek

1.

ABOU, Rabah Naami (más néven Naami Hamza; más néven Mihoubi Faycal; más néven Fellah Ahmed; más néven Dafri Rèmi Lahdi), született: 1966.2.1., Algír (Algéria), (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

2.

ABOUD, Maisi (más néven „a svájci Abderrahmane”), született: 1964.10.17., Algír (Algéria), (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (más néven ABU OMRAN; más néven AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), született: 1967.6.26., Qatif-Bab al Shamal, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, született: Al Ihsa, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, született: 1966.10.16., Tarut, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár

6.

ARIOUA, Azzedine, született: 1960.11.20., Constantine (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

7.

ARIOUA, Kamel (más néven Lamine Kamel), született: 1969.8.18., Constantine (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

8.

ASLI, Mohamed (más néven Dahmane Mohamed), született: 1975.5.13., Ain Taya (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

9.

ASLI, Rabah, született: 1975.5.13., Ain Taya (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

10.

ATWA, Ali (más néven BOUSLIM, Ammar Mansour; más néven SALIM, Hassan Rostom), Libanon, született: 1960., Libanon; libanoni állampolgár

11.

DARIB, Noureddine (más néven Carreto; más néven Zitoun Mourad), született: 1972.2.1., Algéria (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

12.

DJABALI, Abderrahmane (más néven Touil), született: 1970.6.1., Algéria (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

13.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (más néven AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; más néven EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), született: 1965.7.10. vagy 1965.7.11., El Dibabiya, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár

14.

FAHAS, Sofiane Yacine, született: 1971.9.10., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

15.

IZZ-AL-DIN, Hasan (más néven GARBAYA, AHMED; más néven SA-ID; más néven SALWWAN, Samir), Libanon, született: 1963., Libanon, libanoni állampolgár

16.

LASSASSI, Saber (más néven Mimiche), született: 1970.11.30., Constantine (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

17.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (más néven ALI, Salem; más néven BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; más néven HENIN, Ashraf Refaat Nabith; más néven WADOOD, Khalid Adbul), született: 1965.4.14. vagy 1964.3.1., Pakisztán, útlevélszám: 488555

18.

MOKTARI, Fateh (más néven Ferdi Omar), született:1974.12.26., Hussein Dey (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

19.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (más néven MUGHNIYAH, Imad Fayiz), a Hezbollah magas beosztású hírszerző tisztje, született: 1962.12.7., Tayr Dibba, Libanon, útlevélszám: 432298 (Libanon)

20.

NOUARA, Farid, született: 1973.11.25., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

21.

RESSOUS, Hoari (más néven Hallasa Farid), született: 1968.9.11., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

22.

SEDKAOUI, Noureddine (más néven Nounou), született: 1963.6.23., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

23.

SELMANI, Abdelghani (más néven Gano), született: 1974.6.14., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

24.

SENOUCI, Sofiane, született: 1971.4.15., Hussein Dey (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

25.

SISON, Jose Maria (más néven Armando Liwanag; más néven Joma, az NPA-t is magában foglaló Fülöp-szigeteki Kommunista Párt vezetője), született: 1939.2.08., Cabugao, Fülöp-szigetek

26.

TINGUALI, Mohammed (más néven Mouh di Kouba), született: 1964.4.21., Blinda (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

2.   Csoportok és szervezetek

1.

Abu Nidal Szervezet (ANO) (más néven Fatah-Forradalmi Tanács, Arab Forradalmi Brigádok, Fekete Szeptember és Szocialista Muzulmánok Forradalmi Szervezete)

2.

Al-Aqsa Mártírjainak Brigádja

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir és al-Hidzsra

5.

Aum Shinrikyo (más néven AUM, más néven Aum Legfelsőbb Igazság, más néven Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Az Új Néphadsereget (NPA) is magában foglaló Fülöp-szigeteki Kommunista Párt, Fülöp-szigetek, Sison Jose Maria C.-hez kapcsolódva (más néven Armando Liwanag; más néven Joma, az NPA-t is magában foglaló Fülöp-szigeteki Kommunista Párt vezetője)

8.

Gama’a al-Islamiyya (Iszlám Csoport) (más néven Al-Gama’a al-Islamiyya, IG)

9.

Nagy Iszlám Keleti Harci Front (Great Islamic Eastern Warriors Front – IBDA-C)

10.

Hamász (ide tartozik a Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11.

Hezb-i-Mudzsahedin (HM)

12.

Alapítvány a Szent Föld Felszabadításáért és Fejlesztéséért (Holy Land Foundation for Relief and Development)

13.

Ifjú Szikek Nemzetközi Szövetsége (International Sikh Youth Federation – ISYF)

14.

Kahane Chai (Kach)

15.

Khaliszán Zindabad Erő (Khalistan Zindabad Force — KZF)

16.

Kurd Munkáspárt (PKK), (más néven KADEK; más néven KONGRA-GEL)

17.

A Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei (LTTE)

18.

Mudzsaheddin-e Khalq Szervezet (MEK vagy MKO) [az Iráni Ellenállás Nemzeti Tanács (National Council of Resistance of Iran – NCRI) kivételével], (más néven az Iráni Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (NLA, a MEK katonai szárnya), Iráni Népi Mudzsaheddin (PMOI), Muzulmán Iráni Diákok Társasága)

19.

Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (Ejército de Liberación Nacional)

20.

Palesztin Felszabadítási Front (Palestine Liberation Front – PLF)

21.

Palesztin Iszlám Dzsihád (Palestinian Islamic Jihad – PIJ)

22.

Népi Front Palesztina Felszabadításért – PFLP

23.

Népi Front Palesztina Felszabadításért – Főparancsnokság (más néven PFLP-General Command, más néven PFLP-GC)

24.

Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (Fuerzas armadas revolucionarias de Columbia – FARC)

25.

Forradalmi Népi Felszabadítási Hadsereg/Front/Párt (DHKP/C) (más néven Devrimci Sol (Forradalmi Baloldal), Dev Sol)

26.

Fényes Ösvény (Sendero Luminoso – SL)

27.

Stichting Al Aqsa (más néven Stichting Al Aqsa Nederland, más néven Al Aqsa Nederland)

28.

Kolumbiai Egyesült Önvédelmi Erők (Autodefensas Unidas de Colombia – AUC)”

2. cikk

A 2005/930/EK határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Ez a határozat a kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. BARTENSTEIN


(1)  HL L 344., 2001.12.28., 70. o. A legutóbb az 1957/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 314., 2005.11.30., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 340., 2005.12.23., 64. o.


31.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/24


Tájékoztató az 1994-es GATT-hoz mellékelt EK CXL. listában megadott, rizsre vonatkozó engedmények módosítása tekintetében az 1994-es GATT XXVIII. cikke szerint az Európai Közösség és India között levélváltás formájában létrejött, a 2004/617/EK tanácsi határozathoz csatolt megállapodás hatálybalépéséről

Ez a megállapodás 2004. szeptember 1-jén lépett hatályba.


31.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/24


Tájékoztató az 1994-es GATT-hoz mellékelt EK CXL. listában megadott, rizsre vonatkozó engedmények módosítása tekintetében az 1994-es GATT XXVIII. cikke szerint az Európai Közösség és Pakisztán között levélváltás formájában létrejött, a 2004/618/EK tanácsi határozathoz csatolt megállapodás hatálybalépéséről

Ez a megállapodás 2004. szeptember 1-jén lépett hatályba.


31.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/24


Tájékoztató az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között az előmunkált rizsre alkalmazott vámok kiszámítási módszerére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött, a 2005/476/EK tanácsi határozathoz csatolt megállapodás hatálybalépéséről, és a 2004/617/EK, a 2004/618/EK és a 2004/619/EK határozat módosításáról

Ez a megállapodás 2005. június 30-án lépett hatályba.


Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

31.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/25


A TANÁCS 2006/380/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2006. május 29.)

a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről és a 2006/231/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 15. és 34. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2001. december 27-én elfogadta a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspontot (1).

(2)

A Tanács 2006. március 20-án elfogadta a 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről szóló 2006/231/KKBP közös álláspontot (2).

(3)

A 2001/931/KKBP közös álláspont rendszeres felülvizsgálatot ír elő.

(4)

Határozat született arról, hogy a 2001/931/KKBP közös álláspont mellékletét naprakésszé kell tenni, valamint a 2006/231/KKBP közös álláspontot hatályon kívül kell helyezni.

(5)

A 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikke (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelően listát állítottak össze,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

Azon személyek, csoportok és szervezetek felsorolását, amelyekre a 2001/931/KKBP közös álláspontot alkalmazni kell, a melléklet tartalmazza.

2. cikk

A 2006/231/KKBP közös álláspont hatályát veszti.

3. cikk

Ez a közös álláspont elfogadása napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a közös álláspontot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben 2006. május 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. BARTENSTEIN


(1)  HL L 344., 2001.12.28., 93. o.

(2)  HL L 82., 2006.3.21., 20. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek, csoportok és szervezetek listája (1)

1.   SZEMÉLYEK

1.

ABOU, Rabah Naami (más néven Naami Hamza; más néven Mihoubi Faycal; más néven Fellah Ahmed; más néven Dafri Rèmi Lahdi), született: 1966.2.1., Algír (Algéria), (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

2.

ABOUD, Maisi (más néven „a svájci Abderrahmane”), született: 1964.10.17., Algír (Algéria), (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

3.

* ALBERDI URANGA, Itziar (ETA-aktivista), született: 1963.10.7., Durango (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 78.865.693

4.

* ALBISU IRIARTE, Miguel (ETA-aktivista; a Gestoras Pro-amnisítia tagja), született: 1961.6.7., San Sebastián (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 15. 954. 596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (más néven ABU OMRAN; más néven AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), született: 1967.6.26., Qatif-Bab al Shamal, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, született: Al Ihsa, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, született: 1966.10.16., Tarut, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár

8.

* APAOLAZA SANCHO, Iván (ETA-aktivista; a K. Madrid tagja), született: 1971.11.10., Beasain (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine, született: 1960.11.20., Constantine (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

10.

ARIOUA, Kamel (más néven Lamine Kamel), született: 1969.8.18., Constantine (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

11.

ASLI, Mohamed (más néven Dahmane Mohamed), született: 1975.5.13., Ain Taya (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

12.

ASLI, Rabah, született: 1975.5.13., Ain Taya (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

13.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (ETA-aktivista), született: 1957.11.8., Regil (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 15.927.20

14.

ATWA, Ali (más néven BOUSLIM, Ammar Mansour; más néven SALIM, Hassan Rostom), Libanon, született: 1960., Libanon; libanoni állampolgár

15.

DARIB, Noureddine (más néven Carreto; más néven Zitoun Mourad), született: 1972.2.1., Algéria (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

16.

DJABALI, Abderrahmane (más néven Touil), született: 1970.6.1., Algéria (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

17.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (ETA-aktivista), született: 1977.12.20., Basauri (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 45.625.646

18.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (ETA-aktivista), született: 1958.1.10., Plencia (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (más néven AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; más néven EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), született: 1965.7.10. vagy 1965.7.11., El Dibabiya, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár)

20.

FAHAS, Sofiane Yacine, született: 1971.9.10., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

21.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (ETA-aktivista), született: 1967.4.29., Guernica (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 44.556.097

22.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (ETA-aktivista), született: 1961.4.25., Escoriaza (Navarra), személyazonossági igazolvány száma: 16.255.819

23.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique (ETA-aktivista), született: 1955.7.30., Santurce (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (más néven GARBAYA, AHMED; más néven SA-ID; más néven SALWWAN, Samir), Libanon, született: 1963., Libanon, libanoni állampolgár

25.

LASSASSI, Saber (más néven Mimiche), született: 1970.11.30., Constantine (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (más néven ALI, Salem; más néven BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; más néven HENIN, Ashraf Refaat Nabith; más néven WADOOD, Khalid Adbul), született: 1965.4.14. vagy 1964.3.1., Pakisztán, útlevélszám: 488555

27.

MOKTARI, Fateh (más néven Ferdi Omar), született: 1974.12.26., Hussein Dey (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

28.

* MORCILLO TORRES, Gracia (ETA-aktivista; a Kas/Ekin tagja), született: 1967.3.15., San Sebastián (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (más néven MUGHNIYAH, Imad Fayiz),a Hezbollah magas beosztású hírszerző tisztje, született: 1962.12.7., Tayr Dibba, Libanon, útlevélszám: 432298 (Libanon)

30.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (ETA-aktivista), született: 1961.2.23., Pamplona (Navarra), személyazonossági igazolvány száma: 15.841.101

31.

NOUARA, Farid, született: 1973.11.25., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

32.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (ETA-aktivista; a Jarrai/Haika/Segi tagja), született: 1975.9.22., Basauri (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 45.622.851

33.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (ETA-aktivista; a K.Madrid tagja), született: 1974.10.17., Baracaldo (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 30.654.356

34.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Ińaki (ETA-aktivista; a Jarrai/Haika/Segi tagja) született: 1964.9.18., San Sebastián (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 15.976.521

35.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier (ETA-aktivista; a K.Madrid tagja), született: 1968.2.27., Bilbao (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (más néven Hallasa Farid), született: 1968.9.11., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

37.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis (ETA-aktivista; a K.Madrid tagja), született: 1964.9.18., Bilbao (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (más néven Nounou), született: 1963.6.23., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

39.

SELMANI, Abdelghani (más néven Gano), született: 1974.6.14., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

40.

SENOUCI, Sofiane, született: 1971.4.15., Hussein Dey (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

41.

SISON, Jose Maria (más néven Armando Liwanag; más néven Joma, az NPA-t is magában foglaló Fülöp-szigeteki Kommunista Párt vezetője), született: 1939.2.08., Cabugao, Fülöp-szigetek

42.

TINGUALI, Mohammed (más néven Mouh di Kouba), született: 1964.4.21., Blinda (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

43.

* URANGA ARTOLA, Kemen (ETA-aktivista; a Herri Batasuna/E.H/Batasuna tagja), született: 1969.5.25., Ondarroa (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 30.627.290

44.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo (ETA-aktivista), született: 1976.5.21., Bilbao (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 29.036.694

45.

* VILA MICHELENA, Fermín (ETA-aktivista; a Kas/Ekin tagja), született: 1970.3.12., Irún (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 15.254.214

2.   CSOPORTOK ÉS SZERVEZETEK

1.

Abu Nidal Szervezet (ANO) (más néven Fatah-Forradalmi Tanács, Arab Forradalmi Brigádok, Fekete Szeptember és Szocialista Muzulmánok Forradalmi Szervezete)

2.

Al-Aqsa Mártírjainak Brigádja

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir és al-Hidzsra

5.

* Imperialista-ellenes Területi Egységek (Nuclei Territoriali Antimperialisti)

6.

* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare

7.

* Fegyveres Egységek a Kommunizmusért (Nuclei Armati per il Comunismo)

8.

Aum Shinrikyo (más néven AUM, más néven Aum Legfelsőbb Igazság, más néven Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

* Tőke-, Börtön-, Börtönőr- és Börtöncella-ellenes Sejt (CCCCC – Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle)

11.

Az Új Néphadsereget (NPA) is magában foglaló Fülöp-szigeteki Kommunista Párt, Fülöp-szigetek, Sison Jose Maria C.-hez kapcsolódva (más néven Armando Liwanag; más néven Joma, az NPA-t is magában foglaló Fülöp-szigeteki Kommunista Párt vezetője)

12.

* Folytonosság Ír Köztársasági Hadsereg (Continuity Irish Republican Army – CIRA)

13.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Baszk Haza és Szabadság (ETA) (A következő szervezetek az ETA terroristacsoport részei: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (más néven Herri Batasuna, más néven Euskal Herritarrok)

14.

Gama’a al-Islamiyya (Iszlám Csoport) (más néven Al-Gama’a al-Islamiyya, IG)

15.

Nagy Iszlám Keleti Harci Front (Great Islamic Eastern Warriors Front – IBDA-C)

16.

* Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Október Elseje Antifasiszta Ellenálló Csoportok (G.R.A.P.O.)

17.

Hamász (ide tartozik a Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Hezb-i-Mudzsahedin (HM)

19.

Alapítvány a Szent Föld Felszabadításáért és Fejlesztéséért (Holy Land Foundation for Relief and Development)

20.

Ifjú Szikek Nemzetközi Szövetsége (International Sikh Youth Federation – ISYF)

21.

* Nemzetközi Szolidaritás (Solidarietà Internazionale)

22.

Kahane Chai (Kach)

23.

Khaliszán Zindabad Erő (Khalistan Zindabad Force – KZF)

24.

Kurd Munkáspárt (PKK), (más néven KADEK; más néven KONGRA-GEL)

25.

A Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei (LTTE)

26.

* Lojalista Önkéntes Erő (Loyalist Volunteer Force – LVF)

27.

Mudzsaheddin-e Khalq Szervezet (MEK vagy MKO) [az Iráni Ellenállás Nemzeti Tanács (National Council of Resistance of Iran – NCRI) kivételével], (más néven az Iráni Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (NLA, a MEK katonai szárnya), Iráni Népi Mudzsaheddin (PMOI), Muzulmán Iráni Diákok Társasága)

28.

Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (Ejército de Liberación Nacional)

29.

* Narancssárga Önkéntesek (Orange Volunteers – OV)

30.

Palesztin Felszabadítási Front (Palestine Liberation Front – PLF)

31.

Palesztin Iszlám Dzsihád (Palestinian Islamic Jihad – PIJ)

32.

Népi Front Palesztina Felszabadításért – PFLP

33.

Népi Front Palesztina Felszabadításért – Főparancsnokság (más néven PFLP-General Command, más néven PFLP-GC)

34.

* Igazi IRA (Real IRA)

35.

* Vörös Brigád a Harcoló Kommunista Párt Építéséért (Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente)

36.

* A Vörös Kéz Védelmezői (Red Hand Defenders – RHD)

37.

Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (Fuerzas armadas revolucionarias de Columbia – FARC)

38.

* Forradalmi Sejtek/Epanastatiki Pirines

39.

* November 17. Forradalmi Szervezet/Dekati Evdomi Noemvri

40.

Forradalmi Népi Felszabadítási Hadsereg/Front/Párt (DHKP/C) (más néven Devrimci Sol (Forradalmi Baloldal), Dev Sol)

41.

Fényes Ösvény (Sendero Luminoso – SL)

42.

Stichting Al Aqsa (más néven Stichting Al Aqsa Nederland, más néven Al Aqsa Nederland)

43.

* Július Huszadika Brigád (Brigata XX Luglio)

44.

* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

45.

Kolumbiai Egyesült Önvédelmi Erők (Autodefensas Unidas de Colombia – AUC)

46.

* Egység a Forradalmi Proletár Kezdeményezésért (Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria)

47.

* Egységek a Proletár Kezdeményezésért (Nuclei di Iniziativa Proletaria)

48.

* Nem hivatalos Anarchista Szövetség (F.A.I. – Federazione Anarchica Informale)


(1)  A *-gal jelölt személyekre, csoportokra és szervezetekre kizárólag a 2001/931/KKBP közös álláspont 4. cikkében foglalt rendelkezések vonatkoznak.