ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 143

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. május 30.


Tartalom

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Oldal

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2006. február 14.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás megkötéséről

1

Euro-mediterrán megállapodás egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról

2

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

30.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 143/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. február 14.)

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás megkötéséről

(2006/356/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 310. cikkére, összefüggésben 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének második mondatával és (3) bekezdése második albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodást – annak egy későbbi időpontban való esetleges megkötésére is figyelemmel – az Európai Közösség nevében Luxembourgban 2002. június 17-én aláírták.

(2)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1)   Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás, a megállapodás mellékletei és jegyzőkönyvei, valamint a záróokmányhoz csatolt együttes nyilatkozatok és az Európai Közösség által tett nyilatkozatok az Európai Közösség nevében jóváhagyásra kerülnek.

(2)   Az (1) bekezdésben említett szövegek e határozat részét képezik.

2. cikk

(1)   A Közösség által a Társulási Tanács és a Társulási Bizottság keretében képviselendő álláspontot – a Bizottság javaslatára – a Tanács, vagy adott esetben a Bizottság határozza meg, a Szerződések vonatkozó rendelkezéseivel összhangban.

(2)   Az euro-mediterrán társulási megállapodás 75. cikkével összhangban a Társulási Tanács elnöki tisztét a Tanács elnöke tölti be. A Társulási Bizottság elnöki tisztét a Bizottság egy képviselője tölti be, az elfogadott eljárási szabályoknak megfelelően.

(3)   A Társulási Tanács és a Társulási Bizottság határozatainak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetéséről minden egyes esetben a Tanács, illetve a Bizottság határoz.

3. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje a megállapodás 91. cikkében előírt értesítési okmány letétbe helyezésére az Európai Közösség nevében jogosult személy(eke)t.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

K.-H. GRASSER


EURO-MEDITERRÁN MEGÁLLAPODÁS

egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Közösséget létrehozó szerződés szerződő felei (továbbiakban: a tagállamok), és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: Közösség,

egyrészről, és

a LIBANONI KÖZTÁRSASÁG (továbbiakban: Libanon)

másrészről,

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség, tagállamai és Libanon között a történelmi kötelékek és a közös értékek révén létrejött közelséget és kölcsönös függést;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Közösség, tagállamai és Libanon e kötelékeket erősíteni kívánja, és a viszonosságon, szolidaritáson, partnerségen és együttes fejlesztésen alapuló tartós kapcsolat kialakítására törekszik;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a felek nagy jelentőséget tulajdonítanak az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt elveknek, különösen az emberi jogok, a demokratikus elvek és gazdasági szabadság tiszteletben tartása tekintetében, ami a társulás valódi alapját képezi;

FIGYELEMBE VÉVE a közelmúlt politikai és gazdasági fejleményeit mind az európai kontinensen, mind pedig Közel-Keleten, valamint az ebből eredő azon közös feladatokat, amelyek az euro-mediterrán régió stabilitását, biztonságát és virágzását szolgálják;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Közösség és Libanon számára mennyire fontos az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT), valamint a WTO-t létrehozó megállapodáshoz csatolt más többoldalú megállapodások által garantált szabad kereskedelem;

FIGYELEMBE VÉVE a Libanon és a Közösség között fennálló különbségeket a gazdasági és társadalmi fejlettség terén, valamint a libanoni gazdasági és társadalmi fejlődés erősítésének szükségességét;

MEGERŐSÍTVE, hogy e megállapodás azon rendelkezései, amelyek az Európai Közösséget létrehozó szerződés IV. címe III. részének hatálya alá tartoznak, az Egyesült Királyságot és Írországot különálló szerződő felekként, és nem az Európai Közösség tagállamaiként kötelezik, mindaddig, amíg (adott esetben) az Egyesült Királyság vagy Írország nem értesíti Libanont arról, hogy e rendelkezések az Európai Közösség tagjaként kötelezik őket, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyvnek megfelelően. Ugyanez vonatkozik Dániára, a Dánia helyzetéről szóló, ezen szerződésekhez mellékelt jegyzőkönyvnek megfelelően;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a köztük létrejött társulás célkitűzései e megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása révén teljes mértékben megvalósuljanak annak érdekében, hogy a Közösség és Libanon a gazdasági és szociális fejlettség terén közelebb kerüljön egymáshoz;

TUDATÁBAN e megállapodás jelentőségének, amely az érdekek kölcsönösségén, a kölcsönös engedményeken, az együttműködésen és a párbeszéden alapul;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a kölcsönös érdeklődésre számot tartó, kétoldalú és nemzetközi kérdésekben rendszeres politikai párbeszédet alakítsanak ki;

FIGYELEMMEL arra, hogy a Közösség kész Libanon számára támogatást nyújtani a gazdasági helyreállítás, reform és átalakulás, valamint a szociális fejlődés megvalósítására irányuló törekvéseiben;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy egymás jobb megértése érdekében a gazdasági, tudományos, technológiai, szociális, kulturális és audiovizuális kérdésekről folytatott rendszeres párbeszéd révén folyamatos együttműködést alakítsanak ki, tartsanak fenn és mélyítsenek el;

MEGGYŐZŐDVE arról, hogy ez a megállapodás a közös gazdasági kapcsolatok, konkrétabban a kereskedelem és befektetési ágazatok, növekedését elősegítő körülményeket teremt, mely ágazatok nélkülözhetetlenek a gazdasági helyreállítást és szerkezetátalakítást célzó programok, valamint a technológiai modernizáció sikeréhez,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

(1)   E megállapodással egyrészről a Közösség és tagállamai, másrészről Libanon között társulás jön létre.

(2)   E megállapodás céljai a következők:

a)

a felek közötti politikai párbeszéd számára megfelelő keret biztosítása, amely lehetővé teszi a szoros kapcsolatok kialakítását valamennyi, e párbeszéd szempontjából általuk lényegesnek ítélt területen;

b)

az áruk, szolgáltatások és tőke kereskedelmének fokozatos liberalizálásához szükséges feltételek megteremtése;

c)

a felek közötti kereskedelem, valamint a kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi kapcsolatok kibővítésének előmozdítása, különösen párbeszéd és együttműködés által, Libanon és népe fejlődésének és virágzásának előmozdítása érdekében;

d)

a gazdasági, társadalmi, kulturális, pénzügyi és monetáris együttműködés előmozdítása;

e)

az együttműködés előmozdítása más, közös érdeklődésre számot tartó területeken.

2. cikk

A felek közötti viszonyok, valamint ezen megállapodás valamennyi rendelkezése az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában rögzített demokratikus elvek és alapvető emberi jogok tiszteletben tartásán alapul, amely a felek által követett hazai és nemzetközi politikákat vezérli és e megállapodás lényegi elemét képezi.

I. CÍM

POLITIKAI PÁRBESZÉD

3. cikk

(1)   A felek rendszeres párbeszédet indítanak politikai kérdésekről. E párbeszéd segít a partnerek közötti olyan tartós, szolidáris kapcsolatok kiépítésében, amelyek hozzájárulnak a mediterrán régió jólétének, stabilitásának és biztonságának a megvalósulásához, valamint a kultúrák közötti megértés és elfogadás légkörét alakítják ki.

(2)   A politikai párbeszéd és együttműködés célja különösen, hogy:

a)

elősegítse a felek közötti közeledést egymás kölcsönös megértésének javítása, valamint a közös érdekű nemzetközi kérdések terén megvalósuló rendszeres koordináció által;

b)

lehetővé tegye mindkét fél számára, hogy a másik fél álláspontját és érdekeit figyelembe vegye;

c)

hozzájáruljon a mediterrán régió és különösen a Közel-Kelet biztonságának és stabilitásának megszilárdításához;

d)

előmozdítsa a közös kezdeményezéseket.

4. cikk

A politikai párbeszéd kiterjed valamennyi, a felek közös érdekét képviselő kérdésre, különösen az együttműködés támogatása révén a béke és a biztonság biztosításához szükséges feltételek vizsgálatára. A párbeszéd a közös célok érdekében történő együttműködés új formáit is megpróbálja létrehozni.

5. cikk

(1)   A politikai párbeszédre rendszeres időközönként kerül sor, továbbá minden olyan alkalommal, amikor erre szükség van, különösen:

a)

miniszteri szinten, legfőképpen a Társulási Tanács keretében;

b)

egyrészről a Libanont képviselő magas rangú tisztviselők, másrészről a Tanács és a Bizottság elnöksége szintjén;

c)

valamennyi lehetséges diplomáciai út teljes igénybevételével, ideértve a tisztviselők által tartott rendszeres beszámolókat, a nemzetközi találkozók alkalmával tartott konzultációkat és a harmadik országbeli diplomáciai képviselők közötti kapcsolatokat;

d)

adott esetben bármely más olyan módon, amely hasznosan járul hozzá a párbeszéd megszilárdításához és hatékonysága javításához.

(2)   Az Európai Parlament és a libanoni parlament között politikai párbeszéd jön létre.

II. CÍM

AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

ALAPELVEK

6. cikk

A Közösség és Libanon az e megállapodás hatálybalépésétől számított legfeljebb tizenkét éves átmeneti időszak alatt fokozatosan szabadkereskedelmi területet hoz létre, az ezen cím által meghatározott feltételek és a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó megállapodáshoz csatolt, 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény és az áruk kereskedelméről szóló egyéb többoldalú megállapodások (a továbbiakban: GATT) rendelkezéseinek megfelelően.

1. FEJEZET

Ipari termékek

7. cikk

E fejezet rendelkezéseit a Közösségből és Libanonból származó, a Kombinált Nómenklatúra és a libanoni vámtarifa 25–97. árucsoportjában szereplő termékekre kell alkalmazni, az 1. mellékletben felsorolt termékek kivételével.

8. cikk

A Libanonból származó termékek a Közösségbe vámmentesen, illetve az azokkal azonos hatású díjaktól mentesen behozhatók.

9. cikk

(1)   A Közösségből származó termékekre a Libanonba történő behozatalkor alkalmazandó vámokat és az azokkal azonos hatású díjakat az alábbi ütemezésnek megfelelően fokozatosan eltörlik:

az e megállapodás hatálybalépését követő öt év elteltével minden vámot és díjat az alap vámtétel 88 %-ára kell csökkenteni,

az e megállapodás hatálybalépését követő hat év elteltével minden vámot és díjat az alap vámtétel 76 %-ára kell csökkenteni,

az e megállapodás hatálybalépését követő hét év elteltével minden vámot és díjat az alap vámtétel 64 %-ára kell csökkenteni,

az e megállapodás hatálybalépését követő nyolc év elteltével minden vámot és díjat az alap vámtétel 52 %-ára kell csökkenteni,

e megállapodás hatálybalépését követő kilenc év elteltével minden vámot és díjat az alap vámtétel 40 %-ára kell csökkenteni,

az e megállapodás hatálybalépését követő tíz év elteltével minden vámot és díjat az alap vámtétel 28 %-ára kell csökkenteni,

az e megállapodás hatálybalépését követő tizenegy év elteltével minden vámot és díjat az alap vámtétel 16 %-ára kell csökkenteni,

az e megállapodás hatálybalépését követő tizenkét év elteltével a fennmaradó vámokat és díjakat el kell törölni.

(2)   Amennyiben egy adott termékkel kapcsolatban súlyos nehézségek merülnek fel, a fenti (1) bekezdéssel összhangban megállapított ütemezést közös megegyezés alapján a Társulási Bizottság felülvizsgálhatja azzal a feltétellel, hogy a felülvizsgálat tárgyát képező, az adott termékre vonatkozó ütemezés nem hosszabbítható meg a tizenkét éves maximális átmeneti időszakon túl. Amennyiben a Társulási Bizottság nem hoz határozatot harminc napon belül attól a naptól számítva, hogy Libanon benyújtotta az ütemezés felülvizsgálatára vonatkozó kérelmét, Libanon átmenetileg, egy évet meg nem haladó időtartamra felfüggesztheti az ütemezés végrehajtását.

(3)   Az egyes érintett termékekre vonatkozó, az (1) bekezdésnek megfelelően fokozatosan mérséklendő alapvám a 19. cikkben említett vám.

10. cikk

A behozatali vámok eltörlésére vonatkozó rendelkezéseket az adójellegű vámokra is alkalmazni kell.

11. cikk

(1)   Libanon vámemelések vagy vámok újbóli kivetése formájában olyan korlátozott időtartamú, rendkívüli intézkedéseket hozhat, amelyek eltérnek a 9. cikkben foglalt rendelkezésektől.

(2)   Ezen intézkedések csak új és születő iparágakra, vagy szerkezetátalakítás alatt álló vagy komoly nehézségekkel küzdő ágazatokra vonatkozhatnak, különösen, ha ezek a nehézségek jelentős szociális problémákkal járnak együtt.

(3)   Az ilyen kivételes intézkedésekkel bevezetett, Libanonban a Közösségből származó termékekre alkalmazandó behozatali vámok nem haladhatják meg az adott termék értékének 25 %-át, és a Közösségből származó termékekre vonatkozóan továbbra is kedvezőbb feltételeket tartanak fenn. Az ezen intézkedések hatálya alá tartozó termékek behozatalának teljes értéke nem haladhatja meg a Közösségből származó ipari termékeknek a három legutóbbi olyan év során teljesített összbehozatala éves átlagának 20 %-át, amelyre vonatkozóan statisztikai adatok állnak rendelkezésre.

(4)   Ezen intézkedéseket legfeljebb öt évig lehet alkalmazni, kivéve ha a Társulási Bizottság hosszabb időszakot engedélyez. Alkalmazásukat legkésőbb a tizenkét éves maximális átmeneti időszak lejártakor meg kell szüntetni.

(5)   Nem lehet ilyen intézkedést bevezetni valamely termék tekintetében, ha több mint három év eltelt azóta, hogy az adott termékre nézve valamennyi vámot és mennyiségi korlátozást, illetve azokkal azonos hatású díjat és intézkedést felszámoltak.

(6)   Libanon tájékoztatja a Társulási Bizottságot az elfogadni kívánt rendkívüli intézkedésekről, és a Közösség kérelmére ezen intézkedésekről és az érintett ágazatokról még bevezetésük előtt konzultációt folytat. Ilyen intézkedések elfogadása esetén Libanon a Társulási Bizottság rendelkezésére bocsátja az e cikk alapján bevezetett vámok eltörlésének ütemezését. Az említett ütemezés előírja ezen vámoknak egyenlő éves részletekben történő, legkésőbb a bevezetésüket követő két év múlva megkezdődő fokozatos megszüntetését. A Társulási Bizottság ettől eltérő ütemezést is megállapíthat.

(7)   A (4) bekezdés rendelkezéseitől eltérve, a Társulási Bizottság kivételes esetben, valamely új iparág megteremtésével kapcsolatos nehézségek figyelembevétele érdekében, jóváhagyhatja a Libanon által az (1) bekezdés értelmében már megtett intézkedéseket, a tizenkét éves átmeneti időszakon felül maximum hároméves időszakra.

2. FEJEZET

Mezőgazdaság, halászat és feldolgozott mezőgazdasági termékek

12. cikk

E fejezet rendelkezéseit a Közösségből és Libanonból származó, a Kombinált Nómenklatúra és a libanoni vámtarifa 1–24. árucsoportjában szereplő termékekre és az 1. mellékletben felsorolt termékekre kell alkalmazni.

13. cikk

A Közösség és Libanon fokozatosan, egyre nagyobb mértékben liberalizálja a mezőgazdasági, halászati és feldolgozott mezőgazdasági, mindkét fél érdekét érintő termékek kereskedelmét.

14. cikk

(1)   A Közösségbe történő behozatalról szóló 1. jegyzőkönyvben felsorolt, Libanonból származó mezőgazdasági termékekre az említett jegyzőkönyvben foglalt rendelkezések vonatkoznak.

(2)   A Libanonba történő behozatalról szóló 2. jegyzőkönyvben felsorolt, a Közösségből származó mezőgazdasági termékekre az említett jegyzőkönyvben foglalt rendelkezések vonatkoznak.

(3)   Az e fejezet hatálya alá tartozó, feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmére a 3. jegyzőkönyv rendelkezései vonatkoznak.

15. cikk

(1)   E megállapodás hatálybalépése után öt évvel a Közösség és Libanon értékeli a helyzetet az e megállapodás felülvizsgálatát követően egy évvel, a 13. cikkben meghatározott célkitűzéssel összhangban a Közösség és Libanon által alkalmazandó liberalizációs intézkedések meghatározása érdekében.

(2)   Az (1) bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül és a mezőgazdasági termékek, halászati termékek és feldolgozott mezőgazdasági termékek két fél között megvalósuló kereskedelmi volumenét és az ilyen termékek különleges érzékenységét figyelembe véve a Közösség és Libanon a Társulási Tanács keretében rendszeresen, termékenként, megfelelő módon és kölcsönösségi alapon megvizsgálja az egymásnak nyújtandó további engedmények lehetőségeit.

16. cikk

(1)   Amennyiben agrárpolitikája végrehajtása vagy meglevő szabályozása módosítása következtében egyedi szabályok bevezetésére, vagy az agrárpolitikája végrehajtására vonatkozó rendelkezések módosítására vagy bővítésére került sor, az érintett fél módosíthatja az e megállapodásban az érintett termékekre vonatkozóan megállapított intézkedéseket.

(2)   Az ilyen módosítást végrehajtó fél értesíti erről a Társulási Bizottságot. A másik fél kérésére a Társulási Bizottság – ezen fél érdekének kellő figyelembevétele érdekében – összeül.

(3)   Amennyiben a Közösség vagy Libanon, az (1) bekezdést alkalmazva, módosítja az e megállapodásban a mezőgazdasági termékekre megállapított szabályokat, a másik fél területéről származó termékek behozatalakor a megállapodásban előírt előnyhöz hasonló előnyt biztosít.

(4)   E megállapodás intézkedéseinek bármilyen módosítása – a másik fél kérésére – a Társulási Tanács keretében konzultáció tárgyát képezi.

17. cikk

(1)   A felek megállapodnak, hogy együttműködnek az ezen megállapodás rendelkezéseinek alkalmazásakor esetlegesen előforduló csalások lehetőségének csökkentése érdekében.

(2)   E megállapodás egyéb rendelkezései ellenére, amennyiben az egyik fél úgy értékeli, hogy megfelelő bizonyíték áll rendelkezésre a csalásról, mint például valamely fél termékeinek a másik Félhez történő kivitelében megfigyelhető jelentős növekedés, amelynek mértéke meghaladja a gazdasági feltételeket – mint például a rendes termelési vagy kiviteli kapacitás, vagy az igazgatási együttműködés hiánya a származásra vonatkozó bizonyíték másik fél általi ellenőrzésénél – a két fél azonnal konzultációt kezdeményez a megfelelő megoldás érdekében. Amíg nem születik meg ilyen megoldás, az érdekelt fél az általa szükségesnek ítélt megfelelő intézkedésekhez folyamodhat. Az intézkedés megválasztása során előnyben kell részesíteni azon intézkedéseket, amelyek a legkevésbé zavarják az ezen megállapodás által meghatározott szabályok működését.

3. FEJEZET

Közös rendelkezések

18. cikk

(1)   A Közösség és Libanon közötti kereskedelemben semmilyen új, behozatali vagy kiviteli vám vagy azzal azonos hatású díj nem kerül bevezetésre, és a megállapodás hatálybalépésekor már alkalmazott vámok vagy díjak sem emelhetők, hacsak ezen megállapodás másként nem rendelkezik.

(2)   A Közösség és Libanon közötti kereskedelemben semmilyen új, behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozás vagy azzal azonos hatású intézkedés nem kerül bevezetésre.

(3)   E megállapodás hatálybalépésekor a Közösség és Libanon közötti kereskedelemben alkalmazott, behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozásokat vagy azzal azonos hatású intézkedéseket eltörlik.

(4)   Sem a Közösség, sem pedig Libanon nem alkalmaz az egymás közötti kivitelre vámot vagy azzal azonos hatású díjat vagy mennyiségi korlátozást, illetve azokkal azonos hatású intézkedéseket.

19. cikk

(1)   Mindegyik termékre az alap vámtétel, amelyre a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott egymást követő csökkentéseket kell alkalmazni, az lesz, melyet a Közösség viszonylatában a tárgyalások lezárásának napján alkalmaznak.

(2)   Libanon WTO-hoz történő csatlakozása esetén a felek között alkalmazandó behozatali vámok a WTO által kötelezővé tett, vagy a csatlakozás napján hatályosan alkalmazott, azoknál alacsonyabb vámok. Amennyiben a WTO-hoz történő csatlakozást követően mindenkivel szemben tarifális csökkentést alkalmaznak, a csökkentett vámot kell alkalmazni.

(3)   A (2) bekezdésben meghatározott rendelkezés erga omnes alkalmazandó bármilyen, a tárgyalások lezárásának napját követően alkalmazott vámcsökkentésre.

(4)   A felek közlik egymással, hogy a tárgyalások lezárásának napján milyen hatályos vámtételeket alkalmaznak.

20. cikk

A Libanonból származó termékek a Közösségbe történő behozatalnál nem részesülnek kedvezőbb elbánásban, mint amilyet a tagállamok alkalmaznak egymás között.

21. cikk

(1)   A felek tartózkodnak minden olyan belső fiskális intézkedéstől vagy gyakorlattól, amely közvetlenül vagy közvetve megkülönböztetést tesz az egyik fél termékei és a másik fél területéről származó hasonló termékek között.

(2)   Az egyik fél területére exportált termékek után a belső közvetett adókat nem lehet nagyobb mértékben visszatéríteni, mint az azokra közvetlenül vagy közvetve kivetett közvetett adók összege.

22. cikk

(1)   E megállapodás nem zárja ki a vámuniók, szabadkereskedelmi területek vagy határ menti kereskedelmi rendszerek fenntartását vagy létrehozását, kivéve amennyiben azok az e megállapodásban meghatározott kereskedelmi szabályok módosítását eredményezik.

(2)   A felek a Társulási Bizottságban folytatnak konzultációkat a vámuniókat vagy szabadkereskedelmi területeket létrehozó megállapodásokról, valamint kérelem esetén a harmadik országok vonatkozásában alkalmazott kereskedelempolitikájukkal összefüggő más főbb kérdésekről. Különösen harmadik országnak a Közösséghez való csatlakozása esetén kell ilyen konzultációkat folytatni a Közösség és Libanon e megállapodásban megállapított kölcsönös érdekei figyelembevételének biztosítása érdekében.

23. cikk

Ha a felek valamelyike az 1994. évi GATT VI. cikkének értelmében vett dömping megvalósulását állapítja meg a másik féllel folytatott kereskedelemben, megfelelő intézkedéseket hozhat e gyakorlat ellen, az 1994. évi GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megállapodásnak és a saját vonatkozó belső jogszabályainak megfelelően.

24. cikk

(1)   A 35. cikk sérelme nélkül, a támogatásokról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló WTO-megállapodás alkalmazandó a felek között.

(2)   Amíg a 35. cikk (2) bekezdésében említett szükséges szabályokat el nem fogadják, ha a felek valamelyike az 1994. évi GATT VI. és XVI. cikkében, valamint a saját vonatkozó jogszabályaiban meghatározott uralkodó nemzetközi szabályok szerinti kereskedelmi szubvenció megvalósulását állapítja meg a másik féllel folytatott kereskedelemben, megfelelő intézkedéseket hozhat e gyakorlat ellen, a támogatásokról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló WTO-megállapodásnak, valamint saját vonatkozó belső jogszabályainak megfelelően.

25. cikk

(1)   Az 1994-es GATT XIX. cikke, a védintézkedésekről szóló WTO-megállapodás, valamint a vonatkozó saját jogszabályok alkalmazandók a felek között.

(2)   A nemzetközi szabályok által meghatározott védintézkedések alkalmazása előtt az ilyen intézkedéseket alkalmazni szándékozó felek a Társulási Bizottságnak megadnak minden vonatkozó információt, amely a helyzet alapos vizsgálatához szükséges, a felek számára elfogadható megoldás megtalálása érdekében.

A felek haladéktalanul konzultálnak a Társulási Bizottságban annak érdekében, hogy megtalálják a megoldást. Amennyiben a konzultációk eredményeképp a felek az ilyen konzultáció kezdeményezését követő 30 napon belül nem jutnak megállapodásra a védintézkedések alkalmazásának elkerülését szolgáló megoldást illetően, a védintézkedéseket alkalmazni kívánó fél alkalmazhatja az 1994. évi GATT XIX. cikkének, valamint a védintézkedésekről szóló WTO-megállapodásnak a rendelkezéseit.

(3)   Az e cikk szerinti védintézkedések kiválasztása során a felek azokat az intézkedéseket részesítik előnyben, amelyek a legkevésbé zavarják e megállapodás célkitűzéseinek megvalósítását.

(4)   A védintézkedésekről azonnal tájékoztatják a Társulási Bizottságot, és erről időszakonként konzultációkat folytatnak a Bizottsággal, különösen a körülmények által megengedett mihamarabbi eltörlésük érdekében.

26. cikk

(1)   Amennyiben a 18. cikk (4) bekezdése rendelkezéseinek tiszteletben tartása:

a)

olyan harmadik országba történő újrakivitelhez vezet, amellyel szemben az exportáló fél az érintett termékre nézve mennyiségi kiviteli korlátozást, kiviteli vámot vagy azonos hatású intézkedéseket vagy díjakat tart fenn,

vagy

b)

az exportáló fél számára elengedhetetlen termék komoly hiányát eredményezi vagy annak kialakulásával fenyeget,

és amennyiben a fent említett helyzetek az exportáló fél számára jelentős nehézségeket okoznak vagy okozhatnak, ez a fél a (2) bekezdésben meghatározott feltételek mellett és eljárásokkal összhangban megfelelő intézkedéseket hozhat.

(2)   Az (1) bekezdésben említett helyzetekből származó nehézségeket vizsgálat céljából a Társulási Bizottság elé terjesztik. A Társulási Bizottság a nehézségek megszüntetéséhez szükséges bármilyen határozatot meghozhat. Ha a Társulási Bizottság a kérdés előterjesztésétől számított harminc napon belül nem hozott határozatot, az exportáló fél az érintett termék exportjára vonatkozóan megfelelő intézkedéseket alkalmazhat. Ezeknek az intézkedéseknek megkülönböztetésmentesnek kell lenniük, és azokat meg kell szüntetni, ha a körülmények már nem indokolják fenntartásukat.

27. cikk

E megállapodás rendelkezései nem zárják ki a behozatalra, kivitelre vagy tranzitárukra vonatkozó olyan tilalmakat és korlátozásokat, amelyeket a közerkölcs, a közrend, vagy a közbiztonság; az emberek, állatok vagy növények egészségének és életének védelme; a művészeti, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme; a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon védelme; vagy az aranyra és az ezüstre, és a kimeríthető készletekkel rendelkező természeti kincsek védelmére vonatkozó szabályok indokolnak. Ezek a tilalmak és korlátozások azonban nem lehetnek önkényes megkülönböztetés vagy a felek közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszközei.

28. cikk

E cím rendelkezéseinek alkalmazása érdekében a „származó termékek” fogalmának meghatározását és az azokkal kapcsolatos igazgatási együttműködés módszereit a 4. jegyzőkönyv tartalmazza.

29. cikk

A Közösségbe történő behozatalra szánt áruk osztályozására az áruk Kombinált Nómenklatúráját kell alkalmazni. A Libanonba történő behozatalra szánt áruk osztályozására a libanoni vámtarifát kell alkalmazni.

III. CÍM

A LETELEPEDÉS JOGA ÉS A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS

30. cikk

(1)   A letelepedés joga és a szolgáltatásnyújtás tekintetében az egyik fél által a másiknak biztosított bánásmód az egyes feleknek a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény (GATS) szerinti kötelezettségvállalásain és egyéb kötelezettségein alapul. Ez a rendelkezés Libanonnak a WTO-hoz való végleges csatlakozása napján lép hatályba.

(2)   Libanon vállalja, hogy a szolgáltatásokra vonatkozóan az egyedi kötelezettségeknek a GATS XX. cikkével összhangban elkészített engedményes listáját annak elkészültét követően haladéktalanul benyújtja az Európai Közösség és tagállamai részére.

(3)   A felek vállalják, hogy a GATS V. cikkében meghatározottaknak megfelelő „gazdasági integrációs megállapodás” létrehozása céljából fontolóra veszik a fenti rendelkezések továbbfejlesztését.

(4)   A (3) bekezdésben előírt célkitűzésnek a Társulási Tanács általi első vizsgálatára legkésőbb egy évvel e megállapodás hatálybalépését követően kerül sor.

(5)   A felek e megállapodás hatálybalépésének napja és Libanon WTO-hoz való csatlakozásának időpontja között nem tesznek olyan intézkedéseket vagy fellépéseket, amelyek a közösségi vagy libanoni szolgáltatók számára a szolgáltatásnyújtás feltételeit az e megállapodás hatálybalépésének napján érvényes feltételeknél diszkriminatívabbá teszik.

(6)   E cím alkalmazásában:

a)

valamely fél „szolgáltatója”: bármely jogi vagy természetes személy, amely vagy aki szolgáltatást nyújt vagy kíván nyújtani;

b)

„jogi személy:” olyan vállalat vagy leányvállalat, amelyet a Közösség valamely tagállama vagy Libanon jogszabályaival összhangban hoztak létre, és amelynek a létesítő okirat szerinti székhelye, központi ügyvezetése vagy gazdasági tevékenységének székhelye a Közösség, illetve Libanon területén található. Amennyiben a jogi személynek csak a létesítő okirat szerinti székhelye vagy központi ügyvezetésének helye található a Közösség vagy Libanon területén, nem tekintendő sem közösségi, sem libanoni jogi személynek, kivéve, ha működése valódi és folyamatos kapcsolatban van vagy a Közösség, vagy Libanon gazdaságával;

c)

„leányvállalat”: valamely más jogi személy által ténylegesen ellenőrzött jogi személy;

d)

„természetes személy”: olyan személy, aki a Közösség valamely tagállamának vagy Libanonnak a közösségi tagállam, illetve Libanon állampolgársági jogszabályai alapján az állampolgára.

IV. CÍM

KIFIZETÉSEK, TőKE, VERSENY ÉS EGYÉB GAZDASÁGI RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET

Folyó fizetések és tőkemozgás

31. cikk

E megállapodás rendelkezéseinek keretében és a 33. és a 34. cikk rendelkezéseire figyelemmel egyfelől a Közösség, másfelől Libanon között a tőkemozgásra nem vonatkozhatnak korlátozások, és nem tehető megkülönböztetés az állampolgárság vagy állampolgáraik lakóhelye vagy a tőkebefektetés helye alapján.

32. cikk

E megállapodás keretében az áruk, személyek, szolgáltatások vagy a tőke mozgásával kapcsolatos folyó fizetésekre semmilyen korlátozás nem vonatkozik.

33. cikk

(1)   Ezen megállapodás rendelkezéseire és a Közösség és Libanon más nemzetközi kötelezettségeire figyelemmel a 31. és 32. cikk rendelkezései nem sértik a két fél között ezen megállapodás hatályba lépésének időpontjában érvényes – többek között ingatlannal kapcsolatos, vagy letelepedést, pénzügyi szolgáltatások nyújtását vagy az értékpapírok tőkepiacokra való beengedését jelentő – közvetlen beruházással járó, a felek között zajló tőkemozgásra vonatkozó korlátozásokat.

(2)   Ez a rendelkezés a Közösségben lakóhellyel rendelkező személyek libanoni, illetve a Libanonban lakóhellyel rendelkező személyek közösségi befektetései és az ezekből származó haszon külföldre utalását nem érinti.

34. cikk

Amennyiben a Közösség egy vagy több tagállama vagy Libanon a fizetési mérleget illetően súlyos nehézségekkel szembesül vagy ennek kockázata fennáll, a Közösség, illetve Libanon a GATT keretében megállapított feltételekkel és a Nemzetközi Valutaalap alapokmányának VIII. és XIV. cikkével összhangban korlátozó intézkedéseket tehet a folyó fizetéseket illetően, amennyiben ezen intézkedések szigorúan szükségesek. A Közösség vagy Libanon, amelyik érintett, haladéktalanul tájékoztatja erről a másik felet, és a lehető legkorábban benyújtja neki az ezen intézkedések megszüntetésére vonatkozó menetrendet.

2. FEJEZET

Verseny és egyéb gazdasági ügyek

35. cikk

(1)   A megállapodás megfelelő működésével, amennyiben érinthetik a Közösség és Libanon közötti kereskedelmet, összeegyeztethetetlenek a következők:

a)

minden olyan, vállalkozások közötti megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és vállalkozások közötti összehangolt magatartás, amelynek a célja vagy hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása, a jogszabályaikban meghatározottak szerint;

b)

egy vagy több vállalkozás által a Közösség vagy Libanon területének egészén vagy jelentős részén meglévő erőfölényével való visszaélés, a jogszabályaikban meghatározottak szerint.

(2)   A felek végrehajtják saját versenyjogi szabályaikat és információcserét folytatnak, figyelembe véve a titoktartási követelményekből eredő korlátozásokat. Az (1) bekezdés végrehajtása érdekében folytatandó együttműködéshez szükséges szabályokat a Társulási Bizottság legkésőbb öt évvel e megállapodás hatálybalépését követően elfogadja.

(3)   Ha a Közösség vagy Libanon úgy véli, hogy egy bizonyos magatartás ellentétes e cikk (1) bekezdésének rendelkezéseivel, és az ilyen magatartás a másik fél érdekeit komolyan sérti vagy ezzel fenyeget, a Társulási Bizottságban történt konzultációt követően vagy az ügynek konzultáció céljából a Társulási Bizottság elé történt beterjesztését követő 30 munkanap elteltével megfelelő intézkedéseket hozhat.

36. cikk

A tagállamok és Libanon – a GATT keretében vállalt, illetve vállalandó kötelezettségeik sérelme nélkül – fokozatosan kiigazítanak minden kereskedelmi jellegű állami monopóliumot annak biztosítása érdekében, hogy az e megállapodás hatálybalépését követő ötödik év végére az áruk beszerzési és forgalmazási feltételei tekintetében Libanon és a tagállamok állampolgárai között ne legyen megkülönböztetés. A Társulási Bizottságot tájékoztatni kell az e célkitűzés megvalósítása érdekében hozott intézkedésekről.

37. cikk

A közvállalkozások és a különleges vagy kizárólagos jogokkal bíró vállalkozások tekintetében a Társulási Tanács biztosítja, hogy az e megállapodás hatálybalépésétől számított ötödik évtől kezdve nem fogadnak el és nem tartanak fenn olyan intézkedéseket, amelyek olyan mértékben zavarják a Közösség és Libanon közötti kereskedelmet, amely a felek érdekeivel ellentétes. E rendelkezés sem jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza az ezen vállalatokra bízott sajátos feladatok végrehajtását.

38. cikk

(1)   E cikk és a 2. melléklet rendelkezései alapján a felek a legszigorúbb nemzetközi előírásokkal összhangban biztosítják a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok megfelelő és hatékony védelmét, beleértve hatékony eszközök biztosítását is ezen jogok végrehajtására.

(2)   A felek rendszeresen felülvizsgálják e cikk és a 2. melléklet végrehajtását. Amennyiben a szellemi tulajdonjog védelme terén a kereskedelmi feltételeket érintő problémák merülnek fel, sürgősen konzultációt kell kezdeményezni bármely fél kérésére, kölcsönösen kielégítő megoldás elérése céljából.

39. cikk

(1)   A felek célul tűzik ki a közbeszerzési szerződések kölcsönös és fokozatos liberalizálását.

(2)   A Társulási Tanács megteszi az (1) bekezdés végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

V. CÍM

GAZDASÁGI ÉS ÁGAZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

40. cikk

Célkitűzések

(1)   A két fél együtt állapítja meg az e cím hatálya alá tartozó területeken folytatandó együttműködéshez szükséges stratégiákat és eljárásokat.

(2)   A felek vállalják, hogy kölcsönös érdekeiknek megfelelően és a partnerség szellemében, amely e megállapodás alapját képezi, fokozzák gazdasági együttműködésüket.

(3)   A gazdasági együttműködés célja, hogy támogassa Libanonnak a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés elérésére irányuló saját erőfeszítéseit.

41. cikk

Hatály

(1)   Az együttműködés legfőbb célterületei azon tevékenységi területek, amelyek a belső korlátok és nehézségek hatásától szenvednek, vagy amelyekre hatással van Libanon gazdasága egészének a liberalizálási folyamata, és különösen a Libanon és a Közösség közötti kereskedelem liberalizálása.

(2)   Hasonlóképpen, az együttműködés azon területekre összpontosul, amelyek közelebb tudják hozni egymáshoz a Közösség és Libanon gazdaságát, és különösen azokra, amelyek növekedést eredményeznek és munkahelyeket teremtenek.

(3)   A környezeti és ökológiai egyensúly megóvása a gazdasági együttműködés különböző területeinek központi alkotóelemét képezi.

(4)   A felek megállapodhatnak a gazdasági együttműködés más, ezen cím hatálya alá nem tartozó ágazatokra való kiterjesztéséről.

42. cikk

Módszerek és részletes szabályok

A gazdasági együttműködésre különösen az alábbi formában kerül sor:

a)

a felek közötti rendszeres gazdasági párbeszéd, amely kiterjed a makrogazdasági politika minden területére;

b)

rendszeres információ- és eszmecsere az együttműködés valamennyi ágazatában, többek között a tisztviselők és a szakértők találkozói révén;

c)

tanácsadás, szakvélemény átadása és képzés;

d)

közös akciók – például szemináriumok és munkaműhelyek – végrehajtása;

e)

segítségnyújtás technikai, igazgatási és szabályozási ügyekben;

f)

az együttműködésre vonatkozó információterjesztés.

43. cikk

Oktatás és képzés

Az együttműködés célja:

a)

eszközök meghatározása az oktatás és a képzés, különösen a szakképzés helyzetének számottevő javítására;

b)

a közös fellépésekre szakosodott ügynökségek közötti erős kapcsolatok létrehozásának, a tapasztalat és a know-how cseréjének ösztönzése, lényegében az ifjúsági, egyetemek és más oktatási intézmények közötti csereprogramok ösztönzése, a kultúrák egymáshoz közelítése érdekében;

c)

kiemelten a nők oktatáshoz, többek között a műszaki képzéshez, a felsőoktatáshoz és a szakképzéshez való hozzáférésének bátorítása.

44. cikk

Tudományos, technikai és technológiai együttműködés

Az együttműködés célja:

a)

a felek tudományos közösségei közötti állandó kapcsolatok létesítésének előmozdítása, nevezetesen a következők révén:

hozzáférés biztosítása Libanon részére a közösségi kutatási és technológiai fejlesztési programokhoz, a nem közösségi országok közösségi programokhoz való hozzáférésére vonatkozó közösségi szabályokkal összhangban,

libanoni részvétel a decentralizált együttműködési hálózatokban,

a képzés és kutatás területén a szinergia elősegítése;

b)

Libanon kutatási kapacitásának, valamint technológiai fejlesztésének javítása;

c)

a technológiai innováció, valamint az új technológia átadásának és a know-how terjesztésének ösztönzése;

d)

annak tanulmányozása, hogy Libanon milyen módon vehet részt európai kutatási keretprogramokban.

45. cikk

Környezetvédelem

(1)   A felek ösztönzik az együttműködést a környezet állapotromlásának megakadályozásában, a szennyezés ellenőrzésében és a természeti erőforrások ésszerű hasznosításában, a fenntartható fejlődés érdekében.

(2)   Az együttműködés fő területei az alábbiak:

a)

a Földközi-tenger vízminősége, valamint a tengeri szennyezés ellenőrzése és megelőzése;

b)

hulladékgazdálkodás, különösen a mérgező hulladék esetében;

c)

szikesedés;

d)

környezetgazdálkodás a part menti érzékeny területeken;

e)

környezetvédelmi oktatás és tudatosság;

f)

fejlett eszközök használata a környezetgazdálkodásban és az e téren folytatott ellenőrzésben, különösen környezetvédelmi információs rendszer alkalmazása és környezetvédelmi hatástanulmányok végzése;

g)

az ipari fejlődés általában a környezetre és különösen az ipari létesítmények biztonságosságára gyakorolt hatása;

h)

a mezőgazdaság hatása a talaj és a víz minőségére;

i)

talajmegőrzés és -védelem;

j)

a vízkészletekkel való ésszerű gazdálkodás;

k)

közös kutatási és ellenőrzési tevékenységek, programok és projektek.

46. cikk

Ipari együttműködés

Az együttműködés célja:

a)

a felek gazdasági szereplői közötti közvetlen együttműködés elősegítése, beleértve a Libanon részéről a Közösség üzleti hálózataihoz való hozzáféréssel kapcsolatos együttműködést is;

b)

a Libanon állami és magánszektorbeli iparának (a mezőgazdasági élelmiszeripart is beleértve) korszerűsítésére és szerkezetátalakítására irányuló erőfeszítés támogatása;

c)

olyan környezet kialakításának elősegítése, amely támogatja a magánkezdeményezést a hazai és exportpiacokra történő kibocsátás ösztönzése és az áruválaszték bővítése céljából;

d)

Libanon emberi erőforrásainak és ipari potenciáljának a javítása az innováció és a kutatás, valamint a technológiai fejlesztés területein folytatott hatékonyabb politika révén;

e)

a tőkepiacokhoz való hozzáférés megkönnyítése a termelő beruházások finanszírozása érdekében;

f)

a KKV-k fejlesztésének ösztönzése, különösen az alábbiak révén:

a vállalatok közötti kapcsolatok előmozdítása, részben a közösségi hálózatok és az ipari együttműködés és partnerség előmozdítására szolgáló eszközök használata révén,

a beruházások finanszírozására szolgáló hitelekhez való hozzáférés megkönnyítése,

az információs és támogató szolgáltatások elérhetővé tétele,

az emberi erőforrások fejlesztése az innovációnak, a projektek létrehozásának és a gazdasági tevékenységeknek az ösztönzése érdekében.

47. cikk

Beruházásfejlesztés és beruházásvédelem

(1)   Az együttműködés a tőke, a szakértelem és a technológia Libanonba való áramlásának növelésére irányul, többek között az alábbiak segítségével:

a)

a beruházási lehetőségek feltárásának megfelelő eszközei és a beruházási szabályozásokra vonatkozó információs csatornák;

b)

információnyújtás az európai beruházási rendszerekről (technikai segítségnyújtás, közvetlen pénzügyi támogatás, adójellegű ösztönzők, beruházási biztosítás stb.) a külföldi beruházásokkal kapcsolatban, valamint annak elősegítése, hogy Libanon minél jobban kiaknázhassa az ezek nyújtotta lehetőségeket;

c)

közös vállalatok létrehozásának vizsgálata (különösen kis- és középvállalkozások esetében), valamint megfelelő esetben megállapodások kötése Libanon és a tagállamok között;

d)

beruházásösztönző és -fejlesztő mechanizmusok megteremtése;

e)

a beruházásokat elősegítő jogi keret kialakítása a két fél között, a tagállamok és Libanon közötti beruházásvédelmi megállapodások és a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodások megkötésén keresztül.

(2)   Az együttműködés kiterjedhet az alapvető technológiák hatékony elsajátítását és használatát bemutató projektek tervezésére és végrehajtására, a szabványok alkalmazására, az emberi erőforrások fejlesztésére és a helyi szintű munkahelyteremtésre.

48. cikk

Együttműködés a szabványosítás és megfelelőségértékelés terén

A felek együttműködnek az alábbi területeken:

a)

a szabványosítás, metrológia, minőség-ellenőrzés és megfelelőségértékelés terén fennálló eltérések csökkentése;

b)

fejlesztés a libanoni laboratóriumok korszerűsítésének terén;

c)

kölcsönös elismerési megállapodásokra irányuló tárgyalások, amint az ezekhez szükséges feltételek teljesülnek;

d)

a szabványosításért, minőségért, valamint a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonért felelős libanoni intézmények erősítése.

49. cikk

A jogszabályok közelítése

A felek e megállapodás végrehajtásának megkönnyítése érdekében minden lehetséges erőfeszítést megtesznek vonatkozó jogszabályaik közelítésére.

50. cikk

Pénzügyi szolgáltatások

Az együttműködés célja a közös szabályok és szabványok közelítése többek között az alábbi területeken:

a)

a libanoni pénzpiacok fejlesztése;

b)

a pénzügyi szolgáltatások számvitele, auditálása, felügyelete, szabályozása, valamint a pénzügyi ellenőrzés javítása Libanonban.

51. cikk

Mezőgazdaság és halászat

Az együttműködés célja:

a)

a termelés diverzifikálására irányuló politikák támogatása;

b)

az élelmiszer-függőség csökkentése;

c)

a környezetvédelmi szempontokat kellően figyelembe vevő mezőgazdasági termelés előmozdítása;

d)

szorosabb kapcsolatok kialakítása a két fél vállalatai, csoportjai és szakmai szervezetei között;

e)

segítségnyújtás és technikai képzés; a mezőgazdasági kutatás támogatása, tanácsadó szolgáltatások, mezőgazdasági oktatás és a mezőgazdaságban dolgozók technikai képzése;

f)

a növény- és állat-egészségügyi szabványok összehangolása;

g)

integrált vidékfejlesztés támogatása, beleértve az alapvető szolgáltatások és a kiegészítő gazdasági tevékenységek fejlesztését is, különösen a tiltott növények termesztésének felszámolása által érintett régiókban;

h)

együttműködés a vidéki területek között, tapasztalat- és know-how-csere a vidékfejlesztést illetően;

i)

a tengeri halászat és az akvakultúra fejlesztése;

j)

a csomagolási, tárolási és marketingtechnikák fejlesztése; valamint az elosztási csatornák javítása;

k)

a mezőgazdasági vízforrások fejlesztése;

l)

fejlesztés az erdészeti ágazatban, különösen az újraerdősítés, az erdőtűz-megelőzés, az erdei legeltetés, valamint az elsivatagosodás elleni küzdelem terén;

m)

a mezőgazdasági gépesítés fejlesztése és a mezőgazdasági szolgáltató szövetkezetek támogatása;

n)

a mezőgazdasági hitelrendszer fejlesztése.

52. cikk

Közlekedés és szállítás

Az együttműködés célja:

a)

a főbb közérdekű transzeurópai kommunikációs vonalakhoz kapcsolódó közúti, vasúti, kikötői és repülőtéri infrastruktúra szerkezetátalakítása és modernizálása;

b)

a Közösségben alkalmazott üzemeltetési és biztonsági szabványokhoz hasonló szabványok létrehozása és alkalmazása;

c)

a műszaki felszerelés a multimodális közlekedésre, a konténerforgalomra és az átrakodásra vonatkozó közösségi előírásoknak megfelelő korszerűsítése;

d)

a közúti, tengeri és multimodális átmenő szállításnak, a kikötők és repülőterek irányításának, a tengeri és a légi közlekedés ellenőrzésének, a vasútnak és a navigációs segédeszközöknek a javítása;

e)

a tömeges szállítási ágazat átszervezése és szerkezetátalakítása, ideértve a tömegközlekedést is.

53. cikk

Információs társadalom és távközlés

(1)   A felek elismerik, hogy az információs és hírközlési technológiák a modern társadalomban kulcsfontosságú szerepet játszanak, nélkülözhetetlenek a gazdasági és társadalmi fejlődéshez és a kialakuló információs társadalom fontos pillérét képezik.

(2)   Az e területen folytatott együttműködés célja:

a)

az információs társadalom különféle aspektusait érintő kérdésekben folytatott párbeszéd, beleértve a távközlési politikákat is;

b)

információcsere és kölcsönös technikai segítségnyújtás szabályozási kérdésekkel, szabványosítással, megfelelőségvizsgálatokkal és -tanúsítással kapcsolatban, az információtechnológia és a távközlési technológia terén;

c)

új információs és távközlési technológia terjesztése, valamint korszerűsített berendezések terjesztése a fejlett hírközlés, információs szolgáltatások és technológia érdekében;

d)

közös kutatási, technikai fejlesztési és ipari alkalmazási projektek támogatása és végrehajtása az információtechnológiában, a kommunikációban, a telematikában és az információs társadalomban;

e)

libanoni szervezetek részvétele kísérleti projektekben és európai programokban a meghatározott kereteken belül;

f)

a közösségi és libanoni telematikai hálózatok és szolgáltatások összekapcsolása és kölcsönös átjárhatósága;

g)

párbeszéd a nemzetközi szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozási együttműködésről, ideértve az adatvédelmet és a magánélet védelmét is.

54. cikk

Energia

Az együttműködés a következőkre irányul:

a)

a megújuló energiaforrások támogatása;

b)

az energiatakarékosság és az energiahatékonyság előmozdítása;

c)

alkalmazott kutatás a két fél gazdasági és szociális szereplőit összekötő adatbázis-hálózatokkal kapcsolatban;

d)

az energiahálózatok korszerűsítésének és fejlesztésének támogatása, valamint az ilyen hálózatoknak a közösségi hálózatokkal való összekapcsolása.

55. cikk

Idegenforgalom

Az együttműködés a következőkre irányul:

a)

az idegenforgalmi beruházások támogatása;

b)

az idegenforgalmi ágazat ismeretének növelése és az idegenforgalmat érintő politikák konzisztenciájának növelése;

c)

az idegenforgalom kedvező szezonális eloszlásának elősegítése;

d)

a kulturális örökség idegenforgalom számára való fontosságának hangsúlyozása;

e)

az idegenforgalom és a környezet közötti kölcsönhatás megfelelő fenntartásának biztosítása;

f)

az idegenforgalom versenyképesebbé tétele a magasabb színvonal és a szakmaiság támogatása révén;

g)

az információáramlás javítása;

h)

a képzési tevékenységek intenzitásának növelése a szállodairányítás és az ezzel kapcsolatos adminisztratív tevékenységek terén, valamint más szállodai ágazatokban való képzés;

i)

tapasztalatcserét lehetővé tévő fórumok szervezése az idegenforgalom kiegyensúlyozott és fenntartható fejlesztésének biztosítása érdekében, nevezetesen az idegenforgalommal kapcsolatos információcserék, kiállítások, egyezmények és kiadványok révén.

56. cikk

Vámügyi együttműködés

(1)   A felek a kereskedelmi rendelkezések betartásának biztosítása érdekében vámügyi együttműködést alakítanak ki. E célból a vámügyi kérdésekkel kapcsolatban párbeszédet indítanak.

(2)   Az együttműködés különösen a következőkre irányul:

a)

az áruk vámkezelésével kapcsolatos ellenőrzések és eljárások egyszerűsítése;

b)

a Közösség és Libanon tranzitrendszerei közötti összeköttetés lehetősége;

c)

a szakértők és a szakképzés területén működők közötti információcsere;

d)

megfelelő esetben technikai segítségnyújtás;

(3)   Az e megállapodás által meghatározott egyéb – különösen a kábítószer és a pénzmosás elleni küzdelem terén folytatott – együttműködési formák sérelme nélkül, a szerződő felek igazgatási hatóságai az 5. jegyzőkönyv feltételeivel összhangban kölcsönösen segítik egymást.

57. cikk

Statisztikai együttműködés

Az együttműködés célja a felek által használt módszertan összehangolása és az adatok – ideértve az adatbankokat is – felhasználása az e megállapodás által érintett valamennyi olyan területen, amelyekről statisztikák készíthetők.

58. cikk

Fogyasztóvédelem

Az e téren folytatott együttműködésnek arra kell irányulnia, hogy a közösségi és a libanoni fogyasztóvédelmi rendszerek összeegyeztethetők legyenek, és amennyire lehetséges, ki kell terjednie az alábbiakra:

a)

a fogyasztóvédelmi jogszabályok összeegyeztethetőségének növelése a kereskedelem korlátozásának elkerülése érdekében;

b)

a veszélyes élelmiszerekkel és ipari termékekkel kapcsolatosan kölcsönös tájékoztatási rendszer kialakítása és fejlesztése, és ezek összekötése (gyorsriasztási rendszer);

c)

információcsere és a szakértők cseréje;

d)

képzési programok szervezése és technikai segítségnyújtás.

59. cikk

Az intézmények megerősítése és a jogállamiság terén folytatott együttműködés

A felek ismételten hangsúlyozzák a jogállamiság fontosságát és az intézmények megfelelő működésének jelentőségét általában a közigazgatás, de különösen a bűnüldözés és az igazságügyi rendszer valamennyi szintjén. Ebben az összefüggésben különösen fontos a független és hatékony igazságszolgáltatási rendszer és a jól képzett jogi szakma.

60. cikk

Pénzmosás

(1)   A felek egyetértenek abban, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni az arra irányuló együttműködés érdekében, hogy megakadályozzák pénzügyi rendszereiknek általában a bűncselekményekből, és különösen a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására való felhasználását.

(2)   Az e területen való együttműködés magában foglalhat többek között olyan igazgatási és technikai segítségnyújtást, amelynek célja a nemzetközi előírásoknak megfelelő, hathatós előírások megállapítása a pénzmosás terén és azok hatékony végrehajtása.

61. cikk

A szervezett bűnözés megelőzése és az ellene folytatott küzdelem

(1)   A felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek a szervezett bűnözés megelőzése és az ellene folytatott küzdelem érdekében, különösen a következő területeken: emberkereskedelem; szexuális célú kizsákmányolás; korrupció; pénzügyi eszközök hamisítása; a tiltott, hamisított vagy kalóz áruk tiltott kereskedelme és különösen az ipari hulladékokkal vagy radioaktív anyagokkal kapcsolatos illegális tranzakciók; lőfegyverek és robbanószerek kereskedelme; számítógépes bűncselekmények; lopott gépjárművek.

(2)   A felek szorosan együttműködnek a megfelelő mechanizmusok és szabályok létrehozása érdekében.

(3)   Az e területen folytatott technikai és igazgatási együttműködés magában foglalja a bűnözés elleni küzdelemért és a bűncselekmények megelőzéséért felelős hatóságok és struktúrák képzését és ezek hatékonyságának javítását, valamint a bűncselekmények megelőzését szolgáló intézkedések kialakítását.

62. cikk

Együttműködés a tiltott kábítószerek terén

(1)   Illetékességük és hatáskörük keretén belül a felek együttműködnek egy kiegyensúlyozott és integrált kábítószer-ellenes megközelítés kidolgozásában. A kábítószerrel kapcsolatos politikák és tevékenységek célja a kínálat, a kereskedelem és a tiltott drogok iránti kereslet csökkentése, valamint a prekurzorok hatékonyabb ellenőrzése.

(2)   A felek megállapodnak az e célok eléréséhez szükséges együttműködés módszereiről. A fellépések az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 1998. évi, kábítószerekről szóló rendkívüli ülésszakán (UNGASS) jóváhagyott öt alapelvvel összhangban közösen elfogadott elveken alapulnak.

(3)   A felek közötti együttműködés magában foglalhatja a technikai és igazgatási segítségnyújtást különösen a következő területeken: a nemzeti jogszabályok és politikák kidolgozása; intézmények és információs központok létrehozása; személyzet képzése; kábítószerrel kapcsolatos kutatások; valamint a kábítószerek tiltott előállításához használt prekurzorok eltérítésének megelőzése. A felek megállapodhatnak, hogy az együttműködést más területekre is kiterjesztik.

VI. CÍM

SZOCIÁLIS ÉS KULTURÁLIS ÜGYEKBEN FOLYTATOTT EGYÜTTMűKÖDÉS

1. FEJEZET

Szociális területen folytatott párbeszéd és együttműködés

63. cikk

A két fél együtt határozza meg az e cím hatálya alá tartozó területeken folytatandó együttműködéshez szükséges módszereket.

64. cikk

(1)   A felek rendszeres párbeszédet folytatnak bármely, az érdeklődésükre számot tartó szociális kérdésben.

(2)   E párbeszédet kell felhasználni arra, hogy a munkavállalók mozgása, valamint a fogadó ország területén jogszerűen lakóhellyel rendelkező libanoni és közösségi állampolgárok egyenlő bánásmódja és társadalmi integrációja terén az előhaladásra módot találjanak.

(3)   A párbeszéd kiterjed különösen az alábbiakkal kapcsolatos valamennyi kérdésre:

a)

a migráns közösségek élet- és munkakörülményei;

b)

migráció;

c)

illegális bevándorlás;

d)

a libanoni és közösségi állampolgárok egyenlő bánásmódjának ösztönzését, a kultúrák és civilizációk kölcsönös megismerését, a tolerancia elősegítését és a megkülönböztetés megszüntetését szolgáló tervek és programok.

65. cikk

(1)   A felek között a szociális területen folytatott együttműködés megerősítése céljából projekteket és programokat kell végrehajtani az érdeklődésükre számot tartó valamennyi területen, beleértve a következőket:

a)

az életkörülmények javítása, különösen a hátrányos helyzetű, valamint az olyan területeken, amelyeknek lakosságát kitelepítették;

b)

a nők gazdasági és társadalmi fejlődésben játszott szerepének előmozdítása, különösen az oktatáson és a médián keresztül;

c)

Libanon családtervezési, valamint anya- és gyermekvédelmi programjainak támogatása és fejlesztése;

d)

a társadalombiztosítási és egészségbiztosítási rendszerek javítása;

e)

az egészségügyi ellátás rendszerének javítása, különösen a közegészségügy és a megelőzés, az egészségügyi biztonság, valamint az egészségügyi képzés és irányítás terén folytatott együttműködés révén;

f)

csere- és szabadidős programok megvalósítása és finanszírozása a tagállamokban lakóhellyel rendelkező libanoni és európai fiatalok, fiatal munkavállalók, nem kormányzati szervek fiatal képviselői, valamint a fiatalokkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó egyéb szakemberek vegyes csoportjai számára, kultúráik kölcsönös megismerése és a tolerancia elősegítése céljából.

(2)   A felek párbeszédet folytatnak a kölcsönös érdeklődésre számot tartó valamennyi kérdésről, és különösen az olyan szociális problémákról, mint a munkanélküliség, a gyengébbek rehabilitációja, a szakképzés, a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód, a munkaügyi kapcsolatok, a szakképzés, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem.

66. cikk

A tagállamokkal és a megfelelő nemzetközi szervezetekkel összehangolva együttműködési programok hajthatók végre.

2. FEJEZET

Kulturális ügyekben, valamint az audiovizuális média és információ területén folytatott együttműködés

67. cikk

(1)   A felek megállapodnak abban, hogy előmozdítják a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken és az egymás kultúrájának tiszteletben tartása szellemében folytatott kulturális együttműködést. Fenntartható kulturális párbeszédet alakítanak ki. Ez az együttműködés elősegíti különösen a következőket:

a)

a történelmi és kulturális örökség megőrzése és helyreállítása (műemlékek, helyszínek, műalkotások, ritka könyvek és kéziratok stb.);

b)

művészeti kiállítások és művészek cseréje;

c)

a kultúra területén dolgozó személyek képzése.

(2)   Az audiovizuális média területén folytatott együttműködés célja az együttműködés ösztönzése például a koprodukció és a képzés területén. A felek keresik annak a módját, hogy ösztönözzék az e szektorban megvalósuló közösségi kezdeményezésekben való libanoni részvételt.

(3)   A felek megállapodnak abban, hogy a Közösség, valamint egy vagy több tagállam létező kulturális programjai, és a mindkét fél érdeklődésére számot tartó további tevékenységek Libanonra is kiterjeszthetők.

(4)   A felek emellett a kereskedelmi jellegű kulturális együttműködés előmozdítása érdekében munkálkodnak, különösen közös projektek (gyártás, befektetés és forgalmazás), képzés és információcsere keretében.

(5)   A felek az együttműködési projektek, programok és közös tevékenységek meghatározása során különös figyelmet fordítanak a fiatalokra, az önkifejezésre, az örökség megőrzésével kapcsolatos kérdésekre, a kultúra terjesztésére és a kommunikációs készségekre az írott és az audiovizuális média felhasználásával.

(6)   Az együttműködést a 42. cikkben meghatározott módon hajtják végre.

3. FEJEZET

Az illegális bevándorlás megelőzése és ellenőrzése érdekében folytatott együttműködés

68. cikk

(1)   A felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek az illegális bevándorlás megelőzése és ellenőrzése érdekében. E célból:

a)

minden tagállam visszafogadja a Libanon területén nem jogszerűen tartózkodó állampolgárait, ez utóbbi állam kérésére és minden további formaság nélkül, amint e személyek ilyen jellegű azonossága egyértelműen bebizonyosodik;

b)

Libanon visszafogadja a valamely tagállam területén nem jogszerűen tartózkodó állampolgárait, ez utóbbi állam kérésére és minden további formaság nélkül, amint e személyek jogszerűtlen tartózkodása egyértelműen bebizonyosodik.

A tagállamok és Libanon e célból egyaránt ellátják állampolgáraikat a megfelelő személyazonossági okmányokkal.

(2)   Az Európai Unió tagállamai tekintetében az e cikkben megállapított kötelezettséget csak azon személyekkel kapcsolatban kell alkalmazni, akik az Európai Közösséget létrehozó szerződéssel összhangban közösségi összefüggésben a tagállamok állampolgárainak tekintendők.

(3)   Libanon tekintetében az e cikkben megállapított kötelezettséget csak azon személyekkel kapcsolatban kell alkalmazni, akik a libanoni jogrendszernek és az állampolgársággal kapcsolatos vonatkozó libanoni jogszabályoknak megfelelően libanoni állampolgárnak tekintendők.

69. cikk

(1)   A felek e megállapodás hatálybalépését követően, bármelyikük kérésére, az állampolgáraik visszafogadása tekintetében fennálló konkrét kötelezettségeik szabályozásáról szóló kétoldalú megállapodásokról tárgyalnak és kétoldalú megállapodásokat kötnek egymással. Amennyiben bármelyik fél azt szükségesnek ítéli, e megállapodások a harmadik országok állampolgárainak visszafogadására vonatkozó szabályokról is rendelkeznek. Az ilyen megállapodások az említett szabályok hatálya alá tartozó személyek kategóriáira vonatkozó részleteket, valamint visszafogadásuk módjait is meghatározzák.

(2)   Libanon az e megállapodások végrehajtásához szükséges megfelelő pénzügyi és technikai segítségnyújtásban részesülhet.

70. cikk

A Társulási Tanács megvizsgálja, hogy milyen egyéb közös erőfeszítések tehetők az illegális bevándorlás megelőzése és ellenőrzése érdekében.

VII. CÍM

PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS

71. cikk

(1)   E megállapodás céljainak teljes körű megvalósítása érdekében a megfelelő pénzügyi eljárásokkal és forrásokkal összhangban a felek megfontolják a Libanonnal folytatandó pénzügyi együttműködést.

(2)   Ezen eljárásokat a felek a megállapodás hatálybalépését követően kölcsönös megegyezéssel, a legmegfelelőbb eszközök révén fogadják el.

(3)   Az e megállapodás V. és VI. címének hatálya alá tartozó területeken az együttműködés többek között az alábbiakra terjedhet ki:

a)

a gazdaság korszerűsítését célzó reformok elősegítése;

b)

a gazdasági infrastruktúra újjáépítése és aktualizálása;

c)

a magánberuházások és a munkahelyteremtő tevékenységek előmozdítása;

d)

a szabadkereskedelmi terület fokozatos bevezetésének a libanoni gazdaságra gyakorolt hatásai figyelembevétele, különösen az érintett gazdasági szektorok, elsősorban az ipar korszerűsítése és szerkezetének átalakítása tekintetében;

e)

a szociális szektorokban, különösen a szociális biztonság reformja területén végrehajtott politikákat kísérő intézkedések.

72. cikk

A földközi-tengeri régió országai strukturális alkalmazkodási programjainak alátámasztását célzó közösségi eszközök keretében – a libanoni hatóságokkal és más hozzájáruló felekkel, különösen a nemzetközi pénzügyi intézményekkel szoros együttműködésben – a Közösség megvizsgálja a pénzügyi egyensúly valamennyi alapvető vonatkozásban történő helyreállítása, valamint a növekedés fokozását és egyben a szociális jólét javítását elősegítő gazdasági környezet megteremtése érdekében Libanon által végrehajtott strukturális politikák támogatásának megfelelő módjait.

73. cikk

Az e megállapodás fokozatos végrehajtásának következtében esetleg felmerülő kivételes makrogazdasági és pénzügyi problémák kezelésére irányuló összehangolt megközelítés biztosítása érdekében a felek az V. címben meghatározott rendszeres gazdasági párbeszéd részeként gondosan figyelemmel kísérik a Közösség és Libanon közötti kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok alakulását.

VIII. CÍM

INTÉZMÉNYI, ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

74. cikk

(1)   Társulási Tanács jön létre, amely – elnökének kezdeményezésére és az eljárási szabályzatában megállapított feltételeknek megfelelően – miniszteri szinten ülésezik, amikor azt a körülmények szükségessé teszik.

(2)   A Társulási Tanács megvizsgálja az e megállapodás keretében felmerülő valamennyi nagyobb jelentőségű kérdést, valamint bármely egyéb, kölcsönös érdeklődésre számot tartó kétoldalú vagy nemzetközi kérdést.

75. cikk

(1)   A Társulási Tanács egyrészről az Európai Unió Tanácsának és az Európai Közösségek Bizottságának tagjaiból, másrészről Libanon kormányának tagjaiból áll.

(2)   A Társulási Tanács tagjai a Társulási Tanács eljárási szabályzatában megállapított rendelkezéseknek megfelelően képviseltethetik magukat.

(3)   A Társulási Tanács megállapítja eljárási szabályzatát.

(4)   A Társulási Tanács elnöke felváltva az Európai Unió Tanácsának egy tagja, illetve Libanon kormányának egy tagja, a Társulási Tanács eljárási szabályzatában megállapított rendelkezéseknek megfelelően.

76. cikk

(1)   E megállapodás céljainak megvalósítása érdekében a Társulási Tanács a megállapodásban előírt esetekben döntéshozatali jogkörrel rendelkezik.

(2)   A meghozott határozatok kötelezőek a felekre nézve, akik végrehajtásuk érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket. A Társulási Tanács megfelelő ajánlásokat is tehet.

(3)   A Társulási Tanács a két fél közös egyetértésével dolgozza ki határozatait és ajánlásait.

77. cikk

(1)   A Társulási Tanács hatáskörére is figyelemmel Társulási Bizottság jön létre, amely felelős e megállapodás végrehajtásáért.

(2)   A Társulási Tanács hatáskörét részben vagy egészben átruházhatja a Társulási Bizottságra.

78. cikk

(1)   A tisztviselői szinten ülésező Társulási Bizottság egyrészről az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága tagjainak képviselőiből, másrészről pedig Libanon kormányának képviselőiből áll.

(2)   A Társulási Bizottság megállapítja eljárási szabályzatát.

(3)   A Társulási Bizottság rendszerint felváltva a Közösségben vagy Libanonban ülésezik.

79. cikk

(1)   A Társulási Bizottság döntéshozatali jogkörrel rendelkezik e megállapodás igazgatása tekintetében, valamint azokon területeken, amelyek tekintetében a Társulási Tanács átruházta rá a hatáskörét.

(2)   A Társulási Bizottság a felek közös egyetértésével dolgozza ki határozatait. A határozatok kötelezők a felekre nézve, akik végrehajtásuk érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket.

80. cikk

A Társulási Tanács határozhat bármely olyan munkacsoport vagy szerv létrehozásáról, amely e megállapodás végrehajtásához szükséges. A Társulási Tanács megállapítja az ilyen, neki alárendelt munkacsoport vagy szerv feladatmeghatározását.

81. cikk

A Társulási Tanács minden megfelelő intézkedést meghoz az Európai Parlament és a libanoni parlament közötti, valamint a Közösség Gazdasági és Szociális Bizottsága és Libanon ennek megfelelő intézménye közötti együttműködés és kapcsolattartás megkönnyítése érdekében.

82. cikk

(1)   Az e megállapodás alkalmazásából vagy értelmezéséből adódó bármely vitát bármelyik fél a Társulási Tanács elé terjesztheti.

(2)   A Társulási Tanács a vitát határozattal rendezheti.

(3)   Mindegyik fél köteles a (2) bekezdésben említett határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket meghozni.

(4)   Abban az esetben, ha a vita nem rendezhető a (2) bekezdésnek megfelelően, bármelyik fél értesítheti a másikat egy választottbíró kijelöléséről; ekkor a másik fél két hónapon belül köteles egy második választottbírót kijelölni. Ennek az eljárásnak az alkalmazásában a Közösség és a tagállamok együtt tekintendők az egyik vitás félnek.

A Társulási Tanács egy harmadik választottbírót jelöl ki.

A választottbírák határozatukat többségi szavazással hozzák meg.

Mindegyik vitás fél köteles a választottbírák határozatának végrehajtásához szükséges lépéseket megtenni.

83. cikk

E megállapodás egyetlen rendelkezése sem akadályozza a feleket abban, hogy meghozzák azokat az intézkedéseket:

a)

amelyeket szükségesnek tartanak annak érdekében, hogy megelőzzék az információknak az alapvető biztonsági érdekeikkel ellentétes nyilvánosságra hozatalát;

b)

amelyek fegyverek, lőszerek és hadianyagok előállításával vagy kereskedelmével, valamint kutatásával, fejlesztésével vagy védelmi szempontból elengedhetetlen gyártásával kapcsolatosak, azzal a feltétellel, hogy az ilyen intézkedések a nem kifejezetten katonai célú termékek tekintetében nem befolyásolják hátrányosan a versenyfeltételeket;

c)

amelyeket a közrend fenntartását érintő, súlyos belső zavargások esetén saját biztonságuk érdekében, háború vagy háborús veszéllyel fenyegető súlyos nemzetközi feszültség esetén, vagy a béke és a nemzetközi biztonság fenntartása céljából általuk elfogadott kötelezettségek végrehajtása érdekében elengedhetetlennek tartanak.

84. cikk

Az e megállapodás hatálya alá tartozó területeken és az abban foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül:

a)

a Libanon által a Közösség tekintetében alkalmazott szabályok nem vezethetnek megkülönböztetéshez a tagállamok, állampolgáraik vagy társaságaik között;

b)

a Közösség által Libanon tekintetében alkalmazott szabályok nem vezethetnek megkülönböztetéshez a libanoni állampolgárok vagy társaságok között.

85. cikk

A közvetlen adózás tekintetében e megállapodás egyetlen rendelkezése sem eredményezheti a következőket:

a)

a bármelyik fél által, az erre a félre kötelező nemzetközi megállapodás vagy megegyezés alapján nyújtott adójellegű kedvezmények kiterjesztése;

b)

az adócsalás vagy adókijátszás megelőzésére irányuló bármely intézkedés bármelyik fél általi elfogadásának vagy alkalmazásának megakadályozása,

c)

bármelyik fél akadályozása azon joga gyakorlásában, hogy alkalmazza adójogszabályai vonatkozó rendelkezéseit azokra az adózókra, akik különösen lakóhelyük tekintetében nincsenek azonos helyzetben.

86. cikk

(1)   A felek meghozzák azokat az általános vagy konkrét intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy teljesíthessék az e megállapodás szerinti kötelezettségeiket. Gondoskodnak arról, hogy az e megállapodásban meghatározott célkitűzések teljesüljenek.

(2)   Ha bármelyik fél úgy ítéli meg, hogy a másik fél nem teljesítette az e megállapodás szerinti kötelezettségét, megfelelő intézkedéseket hozhat. Mielőtt erre sor kerülne – a különösen sürgős esetek kivételével – a Társulási Tanács rendelkezésére bocsát minden olyan vonatkozó információt, amely a helyzet alapos vizsgálatához szükséges annak érdekében, hogy a felek számára kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak.

(3)   A (2) bekezdésben említett megfelelő intézkedések kiválasztása során azokat az intézkedéseket kell előnyben részesíteni, amelyek a legkevésbé zavarják e megállapodás működését. A felek megállapodnak abban is, hogy ezeket az intézkedéseket a nemzetközi joggal összhangban kell meghozni, és azoknak a megállapodás megsértésével arányosnak kell lenniük.

Ezekről az intézkedésekről haladéktalanul értesítik a Társulási Tanácsot, amelynek keretében azokról konzultációt kell folytatni, ha a másik fél ezt kéri.

87. cikk

Az 1. és 2. melléklet, valamint az 1–5. jegyzőkönyv e megállapodás szerves részét képezi.

88. cikk

E megállapodás alkalmazásában a „felek” kifejezés egyrészről hatásköreiknek megfelelően a Közösséget vagy a tagállamokat, vagy a Közösséget és tagállamait, másrészről pedig Libanont jelenti.

89. cikk

(1)   E megállapodás határozatlan időre jön létre.

(2)   Ezt a megállapodást bármelyik fél felmondhatja a másik félhez intézett értesítés útján. Ez a megállapodás az erről szóló értesítés időpontjától számított hat hónap elteltével hatályát veszti.

90. cikk

Ezt a megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget létrehozó szerződés alkalmazandó, az abban a szerződésben meghatározott feltételekkel, másrészről Libanon területén kell alkalmazni.

91. cikk

Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, dán, finn, francia, görög, holland, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, valamint arab nyelven, és a szövegek mindegyike egyaránt hiteles. Ezt a megállapodást az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságánál kell letétbe helyezni.

92. cikk

(1)   Ezt a megállapodást a felek saját eljárásaiknak megfelelően hagyják jóvá.

(2)   Ez a megállapodás az attól a naptól számított második hónap első napján lép hatályba, amely napon a szerződő felek értesítik egymást az (1) bekezdésben említett eljárások befejezéséről.

(3)   Hatálybalépésekor ez a megállapodás lép az Európai Gazdasági Közösség és a Libanoni Köztársaság közötti együttműködési megállapodás, valamint az Európai Szén- és Acélközösség tagállamai és Libanon közötti megállapodás helyébe, amely megállapodásokat 1977. május 3-án Brüsszelben írták alá.

93. cikk

Ideiglenes megállapodás

Abban az esetben, ha az e megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások befejezéséig e megállapodás bizonyos részeinek rendelkezéseit, különösen az áruk szabad mozgására vonatkozó rendelkezéseket, a Közösség és Libanon közötti ideiglenes megállapodás révén életbe léptetik, a felek megállapodnak abban, hogy ilyen körülmények között az e megállapodás II. és IV. címének, valamint 1. és 2. mellékletének és 1–5. jegyzőkönyvének alkalmazásában az „e megállapodás hatálybalépésének napja” az e cikkekben, mellékletekben és jegyzőkönyvekben foglalt kötelezettségekkel kapcsolatban az ideiglenes megállapodás hatálybalépésének napját jelenti.

MELLÉKLETEK ÉS JEGYZŐKÖNYVEK JEGYZÉKE

I. MELLÉKLET

A 7. és 12. cikkben említett, a Harmonizált Rendszer 25–97. árucsoportjai alá besorolt mezőgazdasági termékek és feldolgozott mezőgazdasági termékek jegyzéke

II MELLÉKLET

A 38. cikkben említett szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon

I. JEGYZŐKÖNYV

A Libanonból származó mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe irányuló behozatalára alkalmazandó, a 14. cikk (1) bekezdésében említett intézkedésekről

2. JEGYZŐKÖNYV

A Közösségből származó mezőgazdasági termékeknek Libanonba irányuló behozatalára alkalmazandó, a 14. cikk (2) bekezdésében említett intézkedésekről

3. JEGYZŐKÖNYV

A Libanon és a Közösség közötti, a feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a 14. cikk (3) bekezdésében említett kereskedelméről

1. MELLÉKLET

A Libanonból származó feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe irányuló behozatalára alkalmazandó intézkedésekről

2. MELLÉKLET

A Közösségből származó feldolgozott mezőgazdasági termékeknek Libanonba irányuló behozatalára alkalmazandó intézkedésekről

4. JEGYZŐKÖNYV

A „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módozatairól

5. JEGYZŐKÖNYV

A kölcsönös vámügyi igazgatási segítségnyújtásról

1. MELLÉKLET

A 7. és 12. cikkben említett, a Harmonizált Rendszer 25–97. árucsoportjai alá besorolt mezőgazdasági termékek és feldolgozott mezőgazdasági termékek jegyzéke

HR-kód

2905 43

(mannit)

HR-kód

2905 44

(szorbit)

HR-kód

2905 45

(glicerin)

HR-vámtarifaszám

3301

(illóolajok)

HR-kód

3302 10

(illatanyag-keverékek)

HR-vámtarifaszám

3501–3505

(albuminoid anyagok, módosított keményítők, ragasztók)

HR-kód

3809 10

(végkikészítő szerek)

HR-vámtarifaszám

3823

(ipari zsírsavak, olajfinomításból származó sav, ipari zsíralkoholok)

HR-kód

3824 60

(szorbit)

HR-vámtarifaszám

4101–4103

(nyersbőr és irha)

HR-vámtarifaszám

4301

(nyersszőrme)

HR-vámtarifaszám

5001–5003

(nyersselyem és selyemhulladék)

HR-vámtarifaszám

5101–5103

(gyapjú és állati szőr)

HR-vámtarifaszám

5201–5203

(nyersgyapot, hulladék és kártolt vagy fésűsgyapot)

HR-vámtarifaszám

5301

(nyerslen)

HR-vámtarifaszám

5302

(nyerskender)

2. MELLÉKLET

A 38. cikkben említett szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjog

1.

Libanon – az e megállapodás hatálybalépését követő öt éven belül – ratifikálja a szellemi tulajdonról szóló, következő többoldalú egyezmények felülvizsgálatát, amelyeknek a tagállamok és Libanon részes felei vagy amelyeket a tagállamok de facto alkalmaznak:

Párizsi Egyezmény az ipari tulajdon oltalmáról (Stockholmi okmány, 1967 és 1979. évi módosítása),

Berni egyezmény az irodalmi és művészeti alkotások védelméről (1971. évi párizsi felülvizsgálat és 1979. évi módosítás),

Nizzai megállapodás a védjegyekkel ellátható áruk és szolgáltatások nemzetközi osztályozásáról (Genf, 1977 és 1979. évi módosítás).

2.

Libanon – e megállapodás hatálybalépését követő öt éven belül – csatlakozik a következő többoldalú egyezményekhez, amelyeknek a tagállamok és Libanon részes felei vagy amelyeket a tagállamok de facto alkalmaznak:

Szabadalmi együttműködési szerződés (Washington, 1970 és 1979. évi kiegészítés és 1984. évi módosítás),

Budapesti szerződés a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről (1977 és 1980. évi módosítás),

Jegyzőkönyv a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló madridi megállapodáshoz (Madrid, 1989),

A védjegyjogról szóló szerződés (Genf, 1994),

Nemzetközi egyezmény az új növényfajták oltalmáról (UPOV) (Genfi okmány, 1991),

Egyezmény a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól, a Kereskedelmi Világszervezet létesítéséről szóló egyezmény 1. C. melléklete (TRIPs, Marokkó, 1994).

A felek minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb megerősítsék az alábbi többoldalú egyezményeket:

WIPO-szerződés a szerzői jogról (Genf, 1996),

WIPO-szerződés az előadásokról és hangfelvételekről (Genf, 1996).

3.

A Társulási Tanács határozhat úgy, hogy az (1) bekezdés alkalmazandó egyéb, erre a területre vonatkozó többoldalú egyezményre.

1. JEGYZŐKÖNYV

A Libanonból származó mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe irányuló behozatalára alkalmazandó, a 14. cikk (1) bekezdésében említett megállapodásokról

1.

A Libanonból származó következő termékeknek a Közösségbe irányuló behozatalára az alábbiakban megállapított feltételek vonatkoznak.

2.

Ezen jegyzőkönyvben nem lajstromozott, Libanonból származó mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe irányuló behozatala vámmentességben részesül.

3.

Az alkalmazás első évében a tarifakontingenseket az alapmennyiségek arányában kell kiszámolni, figyelembe véve az ezen megállapodás hatálybalépésének napját megelőzően eltelt időt.

 

A

B

C

D

E

F

KN-kód 2002

Árumegnevezés (1)

A legnagyobb kedvezményes vámtétel csökkentése (2)

Vámkontingens

A vámkontingensen felüli vám csökkentése (2)

Éves növekedés

Különös rendelkezések

(%)

(nettó súly tonnában)

(%)

(mennyiség)

(nettó súly tonnában)

0603

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló frissen vágott virág és bimbó

0

 

 

0701 90 50

Újburgonya frissen vagy hűtve, január 1-jétől május 31-ig

100

10 000

 

1 000

 

0701 90 50

ex 0701 90 90

Újburgonya frissen vagy hűtve, június 1-jétől július 31-ig

100

20 000

 

2 000

 

ex 0701 90 90

Újburgonya frissen vagy hűtve, október 1-jétől december 31-ig

100

20 000

 

2 000

 

0702 00 00

Paradicsom, frissen vagy hűtve

100

5 000

60

korlátlan

1 000

 (2)

0703 20 00

Fokhagyma, frissen vagy hűtve

100

5 000

60

3 000

0

 (3)

0707 00

Uborka és apró uborka, frissen vagy hűtve

100

korlátlan

 

 

 

 (2)

0709 10 00

Articsóka, frissen vagy hűtve

100

korlátlan

 

 

 

 (2)

0709 90 31

Olajbogyó, frissen vagy hűtve, nem étolaj kinyerésére szánt

100

1 000

0

 (4)

0709 90 70

Cukkini, frissen vagy hűtve

100

korlátlan

 

 

 

 (2)

0711 20 10

Olajbogyó ideiglenesen tartósítva, nem étolaj kinyerésére szánt

100

1 000

0

 (4)

0805 10

Narancs, frissen vagy szárítva

60

korlátlan

 

 

 

 (2)

0805 20

Mandarin (ideértve a tangerine és satsuma fajtát is); clementine, wilking és hasonló citrushibridek, frissen vagy szárítva

60

korlátlan

 

 

 

 (2)

0805 50

Citrom (Citrus limon, Citrus limonum) és lime (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frissen vagy szárítva

40

korlátlan

 

 

 (2)

ex 0806

Szőlő, frissen vagy szárítva, a friss csemegeszőlő kivételével, október 1-jétől április 30-ig és június 1-jétől július 11-ig, az Emperor (Vitis vinifera cv) fajta kivételével

100

korlátlan

 

 

 

 (2)

ex 0806 10 10

Friss csemegeszőlő, október 1-jétől április 30-ig és június 1-jétől július 11-ig, az Emperor (Vitis vinifera cv) fajta kivételével

100

6 000

60

4 000

 (2)

0808 10

Alma, frissen

100

10 000

60

korlátlan

 (2)

0808 20

Körte és birs, frissen

100

korlátlan

 

 

 

 (2)

0809 10 00

Kajszibarack, frissen

100

5 000

60

korlátlan

 (2)

0809 20

Cseresznye, frissen

100

5 000

60

korlátlan

 (2)

0809 30

Őszibarack, beleértve a nektarint is, frissen

100

2 000

500

 (2)

ex 0809 40

Szilva és kökény, frissen, szeptember 1-jétől április 30-ig

100

korlátlan

 

 

 

 (2)

ex 0809 40

Szilva és kökény, frissen, május 1-jétől augusztus 31-ig

100

5 000

 (2)

1509 10

1510 00 10

Olívaolaj

100

1 000

 (5)

1701

Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban

0

 

2002

Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

100

1 000

 

2009 61

2009 69

Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot is)

100

korlátlan

 

 

 

 (2)

2204

Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust, kivéve a 2009 vtsz. alá tartozót

0

 


(1)  A Kombinált Nómenklatúra végrehajtási szabályaitól eltérően, a termékek leírásának megszövegezése csupán jelzésértékűnek tekintendő, a kedvezményes rendszert – e jegyzőkönyv összefüggésében – a vámtarifaszámok hatálya határozza meg. Amennyiben a korábbi KN-kódok jelzése fel van tüntetve, úgy a kedvezményes rendszert mind a KN-kódok, mind pedig a megfelelő leírások együttes alkalmazásával kell meghatározni.

(2)  A csökkentés csak a vám értékvám részére vonatkozik.

(3)  Az ezen alszám alá történő besorolás a vonatkozó közösségi rendelkezésekben meghatározott feltételektől függ (lásd az 1047/2001/EGK bizottsági rendelet 1–13. cikkének (HL L 145., 2001.5.31., 35. o.) hatályos szövegét).

(4)  Az ezen alszám alatti bejegyzésre a vonatkozó közösségi rendelkezésekben meghatározott feltételek vonatkoznak (lásd a 2454/93/EGK bizottsági rendelet 291–300. cikkét (HL L 253., 1993 10.11., 71. o.) és a későbbi módosításokat).

(5)  A koncesszió a teljes egészében Libanonban előállított és Libanonból közvetlenül a Közösségbe szállított, kezeletlen olívaolaj behozatalára vonatkozik.

2. JEGYZŐKÖNYV

A Közösségből származó mezőgazdasági termékeknek Libanonba irányuló behozatalára alkalmazandó, a 14. cikk (2) bekezdésében említett intézkedésekről

1.

A Közösségből származó következő termékeknek a Libanoni Köztársaságba irányuló behozatalára az alábbiakban megállapított feltételek vonatkoznak.

2.

Az „A” oszlop vámtételének a „B” oszlopban megjelenített csökkentési ráta nem vonatkozik a „C” oszlopban jelölt minimumvámra vagy jövedéki adóra.

 

A

B

C

Libanoni vámkód

Árumegnevezés (1)

Jelenleg alkalmazott vámtétel

Az „A” oszlopban megjelenített vámtétel csökkentése, ezen megállapodás hatálybalépésétől számított ötödik évtől

Különös rendelkezések

(%)

(%)

0101

Élő ló, szamár, lóöszvér (muli) és szamáröszvér

5

100

 

0102

Élő szarvasmarhafélék

mentes

mentes

 

0103

Élő sertés

5

100

 

0104 10

Élő juh

mentes

mentes

 

0104 20

Élő kecske

5

100

 

0105 11

Gallus domesticus fajba tartozó élő szárnyas, legfeljebb 185 g tömegű

5

100

 

0105 12

Élő pulyka, legfeljebb 185 g tömegű

5

100

 

0105 19

Egyéb élő baromfi, legfeljebb 185 g tömegű

5

100

 

0105 92

Gallus domesticus fajba tartozó élő szárnyasok, legfeljebb 2 000 g tömegben

70

20

Minimumvám: 2 250 LBP/nettó kg

0105 93

Gallus domesticus fajba tartozó élő szárnyasok, legfeljebb 2 000 g tömegben

70

20

Minimumvám: 2 250 LBP/nettó kg

0105 99

Más élő baromfi (kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk)

5

100

 

0106

Más élő állat

5

100

 

0201

Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve

5

100

 

0202

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva

5

100

 

0203

Sertéshús, frissen, hűtve vagy fagyasztva

5

100

 

0204

Juh- vagy kecskehús, frissen, hűtve vagy fagyasztva

5

100

 

0205 00

Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér húsa, frissen, hűtve vagy fagyasztva

5

100

 

0206

Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva

5

100

 

0207 11

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, nem darabolva, frissen vagy hűtve

70

20

Minimumvám: 4 200 LBP/nettó kg

0207 12

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, nem darabolva, fagyasztva

70

20

Minimumvám: 4 200 LBP/nettó kg

0207 13

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, frissen vagy hűtve

70

20

Minimumvám: 9 000 LBP/nettó kg

0207 14

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, fagyasztva

70

20

Minimumvám: 9 000 LBP/nettó kg

0207 24

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a pulyka élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, nem darabolva, frissen vagy hűtve

5

100

 

0207 25

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a pulyka élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, nem darabolva, fagyasztva

5

100

 

0207 26

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a pulyka élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, nem darabolva, frissen vagy hűtve

70

20

Minimumvám: 2 100 LBP/nettó kg

0207 27

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a pulyka élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, fagyasztva

70

20

Minimumvám: 2 100 LBP/nettó kg

0207 32

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a kacsa, liba vagy gyöngytyúk élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, nem darabolva, frissen vagy hűtve

5

100

 

0207 33

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a kacsa, liba vagy gyöngytyúk élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, nem darabolva, frissen vagy hűtve

5

100

 

0207 34

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a kacsa, liba vagy gyöngytyúk élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, hízott máj, frissen vagy hűtve

5

100

 

0207 35

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a kacsa, liba vagy gyöngytyúk élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, más, frissen vagy hűtve

5

100

 

0207 36

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi, a kacsa, liba vagy gyöngytyúk élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége, más, fagyasztva

5

100

 

0208

Élelmezési célra alkalmas más hús, vágási melléktermék és belsőség, frissen, hűtve vagy fagyasztva

5

100

 

0209 00

Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna) és baromfizsiradék, nem olvasztott vagy másképpen nem kivont, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

5

100

 

0210

Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből

5

100

 

0401 10 10

Tej, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal

70

30

Minimumvám: 700 LBP/l + jövedéki adó 25 LBP/l

0401 10 90

Más, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

0401 20 10

Tej, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal

70

30

Minimumvám: 700 LBP/l + jövedéki adó 25 LBP/l

0401 20 90

Más, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal

5

A

„B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

0401 30 10

Tej, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, 6 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal

70

30

Minimumvám: 700 LBP/l + jövedéki adó 25 LBP/l

0401 30 90

Más, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, 6 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

0402 10

Tej és tejszín, sűrítve, vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával, por, granulátum vagy más szilárd alakban, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

0402 21

Tej és tejszín, por, granulátum vagy más szilárd alakban, 1,5 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

0402 29

Tej és tejszín, por, granulátum vagy más szilárd alakban, 1,5 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

0402 91

Tej és tejszín, nem por, granulátum vagy más szilárd állapotban, egyéb, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

0402 99 10

Tej és tejszín, nem por, granulátum vagy más szilárd állapotban, folyékony formában, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

70

30

Minimumvám: 700 LBP/l + jövedéki adó 25 LBP/l

0402 99 90

Más

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag.

ex 0403 10

Joghurt, ízesítés nélkül

70

43

Minimumvám 1 000 LBP/félbruttó kg + jövedéki adó 25 LBP/l

0403 90 10

Labneh

70

43

Minimumvám 4 000 LBP/félbruttó kg

ex 0403 90 90

A 0403 vtsz. alá tartozó egyéb termékek, ízesítés nélkül

20

30

Jövedéki adó 25 LBP/l.

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

0404 10

Tejsavó és módosított savó, sűrítve is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

5

100

 

0404 90

Más termék, tejsavó kivételével, másutt nem meghatározott vagy nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó készítmény

5

100

 

0405 10

Vaj

mentes

mentes

 

0405 90

Tejből nyert más zsír és olaj

mentes

mentes

 

0406 10

Friss (érleletlen vagy különlegesen nem kezelt) sajt, beleértve a savósajtot is, és túró

70

30

Minimumvám: 2 500 LBP/félbruttó kg

0406 20

Mindenféle reszelt vagy őrölt sajt

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

0406 30

Ömlesztett sajt, nem reszelve vagy őrölve

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

0406 40

Kék erezetű sajt

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

ex 0406 90

Kashkaval

35

30

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

ex 0406 90

Más sajt, kivéve a Kashkaval sajtot

35

20

Ezen koncesszió a megállapodás hatálybalépésétől (1. év) hatályos

0407 00 10

Friss tyúktojás

50

25

Minimumvám: 100 LBP/egység

0407 00 90

Más madártojás

20

25

 

0408 11

Tojássárgája, szárítva

5

100

 

0408 19

Tojássárgája, nem szárítva

5

100

 

0408 91

Egyéb madártojás-sárgája, héj nélkül, szárítva

5

100

 

0408 99

Egyéb madártojás-sárgája, héj nélkül, nem szárítva

5

100

 

0409 00

Természetes méz

35

25

Minimumvám: 8 000 LBP/nettó kg

0410 00

Másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű termék

5

100

 

0504 00

Állati bél, hólyag és gyomor (a halból származó kivételével) egészben vagy darabban, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

mentes

mentes

 

0511 10

Szarvasmarhafélék spermája

5

100

 

0511 91

Hal vagy rákféle, puhatestű vagy más gerinctelen víziállat részei; a 3. árucsoportba tartozó, élettelen állat

mentes

mentes

 

0511 99

Másutt nem említett állati termék

mentes

mentes

 

0601

Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és rizóma vegetatív nyugalmi állapotban, fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és -gyökér, a 1212 vtsz. alá tartozó gyökér kivételével

5

100

 

0602 10

Élő nem gyökeres dugvány és oltvány

5

100

 

0602 20

Emberi fogyasztásra alkalmas gyümölcsöt vagy diófélét termő fa, bokor, cserje, oltva is

5

100

 

0602 30

Élő rododendron és azálea, oltva is

30

100

Az „A” oszlopban jelölt, jelenleg alkalmazott vámtétel 5 %-ra csökken a megállapodás hatálybalépésekor

0602 40

Élő rózsa, oltva is

5

100

 

0602 90 10

Egyéb erdei fák, dísznövények legalább 5 cm átmérőjű külön virágedényben

30

100

Az „A” oszlopban jelölt, jelenleg alkalmazott vámtétel 5 %-ra csökken a megállapodás hatálybalépésekor

0602 90 90

Más

5

100

 

0603

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág és bimbó frissen, szárítva, festve, fehérítve, impregnálva vagy másképpen kikészítve

70

25

Az „A” oszlopban jelölt, jelenleg alkalmazott vámtétel 30 %-ra csökken a megállapodás hatálybalépésekor

0604

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló lombozat, ág és más növényi rész, virág vagy bimbó nélkül és fű, moha, zuzmó, mindezek frissen, szárítva, festve, fehérítve, impregnálva vagy más módon kikészítve

70

25

Az „A” oszlopban jelölt, jelenleg alkalmazott vámtétel 30 %-ra csökken a megállapodás hatálybalépésekor

0701 10

Vetőburgonya, frissen vagy hűtve

5

100

 

0701 90

Burgonya, nem vetőburgonya, frissen vagy hűtve

70

20

Minimumvám: 550 LBP/nettó kg

0702 00

Paradicsom, frissen vagy hűtve

70

20

Minimumvám: 750 LBP/nettó kg

0703 10 10

Dughagyma, frissen vagy hűtve

5

100

 

0703 10 90

Más, gyöngyhagyma, frissen vagy hűtve

70

20

Minimumvám: 350 LBP/nettó kg

0703 20

Fokhagyma, frissen vagy hűtve

70

20

Minimumvám: 1 000 LBP/nettó kg

0703 90

Póréhagyma és más hagymaféle, frissen vagy hűtve

25

25

 

0704 10

Karfiol és brokkoli, frissen vagy hűtve

70

20

Minimumvám: 300 LBP/nettó kg

0704 20

Kelbimbó, frissen vagy hűtve

25

25

 

0704 90

Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra alkalmas hasonló káposztaféle, frissen vagy hűtve, nem karfiol vagy kelbimbó

70

20

Minimumvám: 350 LBP/nettó kg

0705 11

Fejes saláta, frissen vagy hűtve

25

25

 

0705 19

Más saláta, frissen vagy hűtve

70

20

Minimumvám: 300 LBP/egység

0705 21

Cikóriasaláta (Cichorium intybus var. foliosum), frissen vagy hűtve

25

25

 

0705 29

Más cikória, frissen vagy hűtve

25

25

 

0706 10

Sárgarépa és fehérrépa, frissen vagy hűtve

70

20

Minimumvám: 300 LBP/nettó kg

0706 90 10

Retek

70

20

Minimumvám: 1 500 LBP/nettó kg

0706 90 90

Más, frissen vagy hűtve

25

25

 

0707 00

Uborka és apró uborka, frissen vagy hűtve

70

20

Minimumvám: 600 LBP/nettó kg

0708 10

Borsó, frissen vagy hűtve

70

20

Minimumvám: 550 LBP/nettó kg

0708 20

Bab, frissen vagy hűtve

70

20

Minimumvám: 500 LBP/nettó kg

0708 90

Más hüvelyes zöldség, frissen vagy hűtve

70

20

Minimumvám: 350 LBP/nettó kg

0709 10

Articsóka, frissen vagy hűtve

70

20

Minimumvám: 350 LBP/nettó kg

0709 20

Spárga, frissen vagy hűtve

25

25

 

0709 30

Padlizsán, frissen vagy hűtve

70

20

Minimumvám: 500 LBP/nettó kg

0709 40

Zeller, a gumós zeller kivételével, frissen vagy hűtve

25

25

 

0709 51

Az Agaricus nemhez tartozó gombák, frissen vagy hűtve

25

25

 

0709 52

Szarvasgomba, frissen vagy hűtve

25

25

 

0709 59

Más gomba és szarvasgomba

25

25

 

0709 60

A Capsicum és Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, frissen vagy hűtve

70

20

Minimumvám: 350 LBP/nettó kg

0709 70

Paraj, új-zélandi paraj és labodaparaj, frissen vagy hűtve

70

20

Minimumvám: 350 LBP/nettó kg

0709 90 10

Olajbogyó, frissen vagy hűtve

70

20

Minimumvám: 1 200 LBP/nettó kg

0709 90 20

Sütőtök, cukkini és tök, frissen vagy hűtve

70

20

Minimumvám: 400 LBP/nettó kg

0709 90 30

Meloukhia, frissen vagy hűtve

70

20

Minimumvám: 300 LBP/nettó kg

0709 90 40

Porcsin (portulaca), petrezselyem, borsmustár (argula), koriander, frissen vagy hűtve

70

20

Minimumvám: 750 LBP/nettó kg

0709 90 50

Mangold, (kínai levelű) frissen vagy hűtve

70

20

Minimumvám: 350 LBP/nettó kg

0709 90 90

Más zöldség frissen vagy hűtve

25

25

 

0710 10

Burgonya, fagyasztva

70

20

Minimumvám: 1 200 LBP/nettó kg

0710 21

Borsó, fagyasztva

35

25

 

0710 22

Bab, fagyasztva

35

25

 

0710 29

Más hüvelyes zöldség, fagyasztva

35

25

 

0710 30

Paraj, új-zélandi paraj és labodaparaj, fagyasztva

35

25

 

0710 80

Más zöldség fagyasztva

35

25

 

0710 90

Zöldségkeverék, fagyasztva

35

25

 

ex 0711

Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban, kivéve csemegekukorica

5

100

 

0712 20

Vöröshagyma, szárítva, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve

25

25

 

0712 31

Az Agaricus nemhez tartozó gombák, szárítva, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve

25

25

 

0712 32

Falfülgomba (Auricularia spp.), szárítva, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve

25

25

 

0712 33

Kocsonyás gomba (Tremella spp.), szárítva, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve

25

25

 

0712 39

Más gomba és szarvasgomba, szárítva, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve

25

25

 

0712 90 10

Csemegekukorica-vetőmag

5

100

 

0712 90 90

Más szárított zöldség, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva

25

25

 

0713

Szárított hüvelyes zöldség, kifejtve, hántolva vagy felesen is

mentes

mentes

 

0714 10

Manióka (kasszava)

5

100

 

0714 20

Édesburgonya

5

100

 

0714 90 10

Taró (kalógyökér) (Colocasia esculenta)

25

25

Minimumvám: 300 LBP/nettó kg

0714 90 90

Más, nagy keményítő- vagy inzulintartalmú gyökér és gumó és szágóbél

5

100

 

0801

Kókuszdió, brazildió és kesudió, frissen vagy szárítva, héjastól is

5

100

 

0802 11

Mandula, héjastól

70

20

Minimumvám: 500 LBP/nettó kg

0802 12

Mandula, héj nélkül

5

100

 

0802 21

Mogyoró, héjastól

5

100

 

0802 22

Mogyoró, héj nélkül

5

100

 

0802 31

Dió, héjastól

5

100

 

0802 32

Dió, héj nélkül

5

100

 

0802 40

Gesztenye

5

100

 

0802 50

Pisztácia

5

100

 

0802 90 10

Pignolia dió

70

20

Minimumvám: 15 000 LBP/nettó kg

0802 90 90

Más dió

5

100

 

0803 00

Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva

70

20

Minimumvám: 1 000 LBP/félbruttó kg

0804 10

Datolya, frissen vagy szárítva

5

100

 

0804 20 10

Füge, frissen

70

20

Minimumvám: 400 LBP/nettó kg

0804 20 90

Füge, szárítva

5

100

 

0804 30

Ananász, frissen vagy szárítva

70

20

Minimumvám: 2 000 LBP/nettó kg

0804 40

Avokádó, frissen vagy szárítva

70

20

Minimumvám: 2 000 LBP/nettó kg

0804 50

Guajava, mangó és mangosztán, frissen vagy szárítva

70

20

Minimumvám: 2 000 LBP/nettó kg

0805

Citrusfélék, frissen vagy szárítva

70

20

Minimumvám: 400 LBP/nettó kg

0806 10

Szőlő, frissen

70

20

Minimumvám: 500 LBP/nettó kg

0806 20

Szőlő, szárítva

5

100

 

0807 11

Görögdinnye, frissen

70

20

Minimumvám: 500 LBP/nettó kg

0807 19

Más dinnye, frissen

70

20

Minimumvám: 500 LBP/nettó kg

0807 20

Papaya, frissen

70

20

Minimumvám: 2 000 LBP/nettó kg

0808 10

Alma, frissen

70

20

Minimumvám: 800 LBP/nettó kg

0808 20

Körte és birs, frissen

70

20

Minimumvám: 800 LBP/nettó kg

0809 10

Kajszibarack, frissen

70

20

Minimumvám: 350 LBP/nettó kg

0809 20

Cseresznye, frissen

70

20

Minimumvám: 800 LBP/nettó kg

0809 30

Őszibarack, beleértve a nektarint is, frissen

70

20

Minimumvám: 500 LBP/nettó kg

0809 40

Szilva és kökény, frissen

70

20

Minimumvám: 400 LBP/nettó kg

0810 10

Földieper, frissen

70

20

Minimumvám: 1 000 LBP/nettó kg

0810 20

Málna, földi szeder, faeper és kaliforniai málna, frissen

5

100

 

0810 30

Fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres, frissen

5

100

 

0810 40

Tőzegáfonya, fekete áfonya és a Vaccinum nemhez tartozó más gyümölcs. frissen

5

100

 

0810 50

Kivi, frissen

70

20

Minimumvám: 1 500 LBP/nettó kg

0810 60

Durián

25

25

 

0810 90 10

Licsi, passiógyümölcs, édes anóna, datolyaszilva (kabis)

70

20

Minimumvám: 5 000 LBP/nettó kg

0810 90 20

Naspolya (japán naspolya)

70

20

Minimumvám: 500 LBP/nettó kg

0810 90 30

Gránátalma

70

20

Minimumvám: 500 LBP/nettó kg

0810 90 40

Jojoba

45

25

Minimumvám: 500 LBP/nettó kg

0810 90 90

Más gyümölcs, frissen

25

25

 

0811 10

Földieper, fagyasztva

70

20

Minimumvám: 1 500 LBP/nettó kg

0811 20

Málna, földi szeder, faeper, kaliforniai málna, fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres, fagyasztva

70

20

Minimumvám: 1 500 LBP/nettó kg

0811 90

Más gyümölcs és diófélék, fagyasztva

70

20

Minimumvám: 1 500 LBP/nettó kg

0812

Gyümölcs és diófélék, ideiglenesen tartósítva, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

5

100

 

0813 10

Szárított kajszibarack

15

25

 

0813 20

Aszalt szilva

25

25

 

0813 30

Szárított alma

25

25

 

0813 40

Más szárított gyümölcs, a 0801–0806 vtsz. alá tartozók kivételével

25

25

 

0813 50

Diófélék vagy a 8. árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke

25

25

 

0814 00

Citrusfélék és a dinnyefélék héja (beleértve a görögdinnye héját is), frissen, fagyasztva vagy szárítva, vagy sós lében, kénes vízben vagy egyéb tartósító oldatban ideiglenesen tartósítva

5

100

 

0901

Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé

5

100

 

0902

Tea, aromásítva is

5

100

 

0904

Piper nemhez tartozó bors; a Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, szárítva, zúzva vagy őrölve

5

100

 

0905 00

Vanília

5

100

 

0906

Fahéj és fahéjvirág

5

100

 

0907 00

Szegfűszeg (egész gyümölcs, kocsány és szár)

5

100

 

0908

Szerecsendió, szerecsendió-virág, kardamom

5

100

 

0909

Ánizsmag, badián-, édeskömény-, koriander-, kömény- vagy rétiköménymag, borókabogyó

5

100

 

0910 10

Gyömbér

5

100

 

0910 20

Sáfrány

5

100

 

0910 30

Kurkuma (indiai sáfrány)

5

100

 

0910 40 10

Kakukkfű

70

20

Minimumvám: 1 000 LBP/nettó kg

0910 40 90

Babérlevél

5

100

 

0910 50

Curry

5

100

 

0910 91

Más fűszer, a 9. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1.b) pontjában meghatározott keverékek

5

100

 

0910 99

Más fűszer, a 9. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1.b) pontjában meghatározott keverékek kivételével

5

100

 

1001

Búza és kétszeres

mentes

mentes

 

1002 00

Rozs

mentes

mentes

 

1003 00

Árpa

mentes

mentes

 

1004 00

Zab

mentes

mentes

 

1005 10

Kukorica, vetőmag

5

100

 

1005 90

Kukorica, nem vetőmag

mentes

mentes

 

1006

Rizs

5

100

 

1007 00

Cirokmag

5

100

 

1008

Hajdina, köles és kanárimag, más gabonaféle

5

100

 

1101 00

Búzaliszt vagy kétszeres liszt

mentes

mentes

 

1102

Gabonaliszt, a búza vagy a kétszeres liszt kivételével

mentes

mentes

 

1103 11

Durva őrlemény és dara gabonából

mentes

mentes

 

1103 13

Durva őrlemény és dara kukoricából

5

100

 

1103 19

Durva őrlemény és dara más gabonából

5

100

 

1103 20

Labdacs (pellet)

5

100

 

1104

Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált) a 1006 vtsz. alá tartozó rizs kivételével; gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve

5

100

 

1105

Liszt, dara, por, pehely, granulátum és labdacs (pellet) burgonyából

5

100

 

1106

Liszt, dara és por a 0713 vtsz. alá tartozó szárított hüvelyes zöldségből, a 0714 vtsz. alá tartozó szágóból, gyökérből vagy gumóból, továbbá a 8. árucsoportba tartozó termékekből

5

100

 

1107

Maláta, pörkölve is

mentes

mentes

 

1108

Keményítő; inulin

5

100

 

1109 00

Búzasikér, szárítva is

mentes

mentes

 

1201 00

Szójabab, törve is

mentes

mentes

 

1202

Földimogyoró, nem pörkölve vagy másképpen nem főzve, héjában vagy törve is

mentes

mentes

 

1203 00

Kopra

mentes

mentes

 

1204 00

Lenmag, törve is

mentes

mentes

 

1205 00

Olajrepce- vagy repcemag, törve is

mentes

mentes

 

1206 00

Napraforgómag, törve is

mentes

mentes

 

1207 10

Pálmadió és -mag

mentes

mentes

 

1207 20

Gyapotmag

mentes

mentes

 

1207 30

Ricinusmag

mentes

mentes

 

1207 40

Szezámmag

5

100

 

1207 50

Mustármag

mentes

mentes

 

1207 60

Sáfránymag

mentes

mentes

 

1207 91

Mákszem

mentes

mentes

 

1207 99

Más mag

mentes

mentes

 

1208

Olajosmag-liszt és -dara, olajtartalmú gyümölcsliszt és dara, a mustárliszt és -dara kivételével

mentes

mentes

 

1209

Mag, gyümölcs és spóra vetési célra

5

100

 

1210

Komlótoboz, frissen vagy szárítva, őrölve, porítva vagy labdacs (pellet) alakban; lupulin

mentes

mentes

 

1211 10

Édesgyökér

5

100

 

1211 20

Ginzenggyökér

5

100

 

1211 30

Kokalevél

5

100

 

1211 40

Mákszalma

5

100

 

1211 90 10

Menta, frissen

70

20

Minimumvám: 750 LBP/nettó kg

1211 90 90

Növény és növényrész, elsősorban illatszer, gyógyszer, rovarirtó szer, gombaölő szer és hasonlók gyártására, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is

5

100

 

1212 10

Szentjánoskenyér, beleértve a szentjánoskenyérmagot is

5

100

 

1212 30

Kajszibarack-, őszibarack (beleértve a nektarint is) vagy szilvamag

5

100

 

1212 91

Cukorrépa

5

100

 

1212 99

Más

5

100

 

1213 00

Gabonaszalma és -pelyva, nyersen, vágva, őrölve, sajtolva vagy labdacs (pellet) alakban is

5

100

 

1214

Karórépa, marharépa, takarmányrépa, takarmánygyökér, széna, lucerna (alfafa), lóhere, baltacim, takarmánykáposzta, csillagfürt, bükköny és hasonló takarmánynövény labdacs (pellet) alakban is

5

100

 

1301 10

Sellak

5

100

 

1301 20

Gumiarábikum

5

100

 

1301 90

Más sellak és mézga

mentes

mentes

 

1302 11

Ópium

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1302 39

Más

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1501 00

Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír a 0209 és a 1503 vtsz. alá tartozók kivételével

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1502 00

Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, a 1503 vtsz. alá tartozók kivételével

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1503 00

Zsírsztearin, zsírolaj, oleosztearin, oleoolaj és faggyúolaj, nem emulgeálva, nem keverve vagy más módon nem elkészítve

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1504 10

Halmájolaj és frakciói

mentes

mentes

 

1504 20

Halzsír- és olaj és ezek frakciói, a halmájolaj kivételével

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1504 30

Tengeri emlősökből nyert zsír, olaj és ezek frakciói

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1507 10

Szójabab-nyersolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1507 90

Más szójababolaj, nem nyersolaj, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

15

30

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1508 10

Földimogyoró-nyersolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1508 90

Földimogyoró-olaj, nem nyersolaj, és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

15

30

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1509

Olívaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

70

0

Minimumvám: 6 000 LBP/l

1510 00

Kizárólag olívabogyóból nyert más olaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, beleértve a 1509 vtsz. alá tartozó olajokkal vagy ezek frakcióival készült keverékeket is

15

0

 

1511 10

Pálma-nyersolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1511 90

Pálmaolaj és frakciói, nem nyersolaj, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

15

30

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1512 11

Napraforgómag-, pórsáfránymag-nyersolaj és ezek frakciói

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1512 19

Napraforgómag- és pórsáfránymag-olaj, és ezek frakciói, nem nyersolaj

15

30

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1512 21

Gyapotmagolaj és frakciói, nyersolaj, a gossipol eltávolítása után is

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1512 29

Gyapotmagolaj és frakciói, nem nyersolaj

15

30

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1513 11

Kókuszdió- (kopra-) nyersolaj és frakciói

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1513 19

Kókuszdió- (kopra-) olaj és frakciói, nem nyersolaj

15

30

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1513 21

Pálmamagbél- és babassu-nyersolaj és ezek frakciói

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1513 29

Pálmamagbél- és babassu-nyersolaj és ezek frakciói, nem nyersolaj

15

30

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1514 11

Alacsony erukasav-tartalmú olajrepce- vagy repce-nyersolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1514 19

Alacsony erukasav-tartalmú olajrepce vagy repceolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, nem nyersolaj

15

30

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1514 91

Más olajrepce, repce- és mustár-nyersolaj, és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1514 99

Más olajrepce, repce- és mustár-nyersolaj, és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, nem nyersolaj

15

30

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1515 11

Lenmag-nyersolaj és frakciói

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1515 19

Lenmagolaj és frakciói, nem nyersolaj

15

30

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1515 21

Kukorica-nyersolaj és frakciói

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1515 29

Kukoricaolaj és frakciói, nem nyersolaj

15

30

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1515 30

Ricinusolaj és frakciói

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1515 40

Tungolaj (kínai faolaj) és frakciói

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1515 50

Szezámolaj és frakciói

15

30

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1515 90 10

Babérolaj és jojobaolaj, és ezek frakciói

mentes

mentes

 

1515 90 90

Más olaj

15

30

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1516 10

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói

15

30

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

ex 1516 20

Növényi zsír és olaj és ezek frakciói, nem hidrogénezett ricinusolaj, ún. „opálviasz”

15

30

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1601 00

Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1602 10

Más elkészített és konzervált hús, vágási melléktermék és belsőség vagy vér, homogenizált készítmények

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1602 20

Más elkészített és konzervált hús, állati májból készült

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1602 31 10

Más elkészített és konzervált hús, pulykamájból készült, légmentes fémdobozos csomagolásban

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1602 31 90

Más elkészített és konzervált hús, pulykamájból készült, más

35

30

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1602 32 10

Más elkészített és konzervált hús, a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok májából készült, légmentes fémdobozos csomagolásban

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1602 32 90

Más elkészített és konzervált hús, a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok májából készült, más

35

30

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1602 39 10

Más elkészített és konzervált hús, májból készült, más, légmentes fémdobozos csomagolásban

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1602 39 90

Más elkészített és konzervált hús, májból készült, más, más

35

30

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1602 41

Más elkészített és konzervált hús, sertésből, sonka és részei

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1602 42

Más elkészített és konzervált hús, sertésből, lapocka és részei

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1602 49

Más elkészített és konzervált hús, sertésből, más, beleértve a keverékeket is

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1602 50

Más elkészített és konzervált hús, szarvasmarhafélékből

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1602 90

Más elkészített és konzervált hús, beleértve az állati vérből készült termékeket is

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

1701

Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban

5

100

 

1702 11

Tejcukor és tejcukorszirup, legalább 99 tömegszázalék tejcukortartalommal, vízmentes laktózra vonatkoztatva, szárazanyagra számítva

5

100

 

1702 19

Tejcukor és tejcukorszirup, más

5

100

 

1702 20

Juharcukor és juharcukorszirup

5

100

 

1702 30

Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, gyümölcscukor-tartalom nélkül vagy 20 tömegszázaléknál kevesebb gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva

5

100

 

1702 40

Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, legalább 20, de kevesebb mint 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva, az invertcukor kivételével

5

100

 

1702 60

Más gyümölcscukor és gyümölcscukorszirup, 50 tömegszázalékot meghaladó gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva, az invertcukor kivételével

5

100

 

1702 90 90

Más, beleértve az invertcukrot és más cukor- vagy cukorszirup-keveréket 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva

5

100

 

1703 10 10

Vegytiszta nádmelasz

5

100

 

1703 10 90

Más nádmelasz

mentes

mentes

 

1703 90 10

Vegytiszta nádmelasz, más nádmelasz kivételével

5

100

 

1703 90 90

Nem vegytiszta melasz, más nádmelasz kivételével

mentes

mentes

 

1801 00

Kakaóbab, egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölve

mentes

mentes

 

1802 00

Kakaóhéj, kakaóhártya, -bőr és más kakaóhulladék

5

100

 

1904 30

Bulgur búza

10

30

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2001 10

Uborka és apró uborka, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

70

30

Minimumvám: 1 000 LBP/bruttó kg

2001 90 10

Olajbogyó ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

70

20

Minimumvám: 6 000 LBP/bruttó kg

ex 2001 90 90

Más zöldség ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva, a csemegekukorica, jamgyökér és pálmafacsúcsrügy kivételével

70

30

Minimumvám: 1 000 LBP/bruttó kg

2002 10

Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, egészben vagy darabolva

70

20

Minimumvám: 1 500 LBP/bruttó kg

2002 90 10

Paradicsomlé, bepárlással sűrítve, cukor hozzáadása nélkül, legalább 100 kg nettó tömegű kiszerelésben

5

100

 

2002 90 90

Más

35

25

 

2003 10

Az Agaricus nemhez tartozó gombák, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

35

30

 

2003 90

Más gomba és szarvasgomba

35

30

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

ex 2004 10

Burgonya, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, liszt, dara vagy pelyhesített forma kivételével

70

43

Minimumvám: 1 200 LBP/bruttó kg

2004 90 10

Zöldségkeverék: paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, egészben vagy darabolva, fagyasztva

70

43

Minimumvám: 1 500 LBP/bruttó kg

ex 2004 90 90

Más zöldségkeverék, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, csemegekukorica kivételével

35

43

 

2005 10

Homogenizált zöldségek, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva

5

100

 

ex 2005 20

Burgonya, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, liszt, dara vagy pelyhesített forma kivételével

70

43

Minimumvám: 1 200 LBP/bruttó kg

2005 40

Borsó, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva

35

25

 

2005 51

Bab kifejtve, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva

35

25

 

2005 59

Más bab, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva

35

25

 

2005 60

Spárga ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva

35

25

 

2005 70

Olajbogyó ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva

70

20

Minimumvám: 6 000 LBP/nettó kg

2005 90 10

Uborka, apró uborka, padlizsán, fehérrépa, vöröshagyma, karfiol, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva

70

20

Minimumvám: 1 000 LBP/nettó kg

2005 90 90

Más zöldség és zöldségkeverék ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva

35

25

 

2006 00

Zöldség, gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott)

30

25

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2007 10

Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz stb. homogenizált készítmények

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2007 91

Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz stb. citrusfélékből

40

30

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2007 99 10

Dibs gyümölcssűrítményként ismert készítmény

40

30

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2007 99 20

Guajava- és mangópüré, legalább 3 kg nettó tömegű kiszerelésben

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2007 99 30

Banán-, eper-, kajszibarack-püré, legalább 100 kg nettó tömegű kiszerelésben

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2007 99 90

Más dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz stb.

40

30

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

ex 2008 11

Földimogyoró, mogyoróvaj kivételével

30

50

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2008 19

Más dióféle és más mag, beleértve a keverékeket is, más egyéb módon elkészítve vagy tartósítva

30

25

 

2008 20

Ananász, egyéb módon elkészítve vagy tartósítva

30

25

 

2008 30

Citrusfélék, egyéb módon elkészítve vagy tartósítva

30

25

 

2008 40

Körte, egyéb módon elkészítve vagy tartósítva

30

25

 

2008 50

Kajszibarack, egyéb módon elkészítve vagy tartósítva

30

25

 

2008 60

Cseresznye, egyéb módon elkészítve vagy tartósítva

30

25

 

2008 70

Őszibarack, beleértve a nektarint is, egyéb módon elkészítve vagy tartósítva

30

25

 

2008 80

Földieper, egyéb módon elkészítve vagy tartósítva

30

25

 

2008 92

Keverékek, a 2008 19 alszám alá tartozó keverékek kivételével, egyéb módon elkészítve vagy tartósítva

30

25

 

ex 2008 99

Más, egyéb módon elkészítve vagy tartósítva, csemegekukorica, jamgyökér, édesburgonya stb. kivételével

30

30

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2009 11 10

Narancslé, fagyasztva, bepárlással sűrítve, cukor hozzáadása nélkül, legalább 100 kg nettó tömegű kiszerelésben

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2009 11 90

Narancslé fagyasztva, más

40

30

Jövedéki adó: 25 LBP/l.

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2009 12

Narancslé, nem fagyasztva, legfeljebb 20 Brix-értékkel

40

30

Jövedéki adó: 25 LBP/l.

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2009 19 10

Narancslé, nem fagyasztva, bepárlással sűrítve, cukor hozzáadása nélkül, legalább 100 kg nettó tömegű kiszerelésben

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2009 19 90

Narancslé, nem fagyasztva, más

40

30

Jövedéki adó: 25 LBP/l.

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2009 21

Grépfrútlé, nem fagyasztva, legfeljebb 20 Brix-értékkel

40

30

Jövedéki adó: 25 LBP/l.

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2009 29 10

Grépfrútlé, nem 20 Brix-értékkel, bepárlással sűrítve, cukor hozzáadása nélkül, legalább 100 kg nettó tömegű kiszerelésben

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2009 29 90

Grépfrútlé, más

40

30

Jövedéki adó: 25 LBP/l.

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2009 31

Bármilyen más egynemű citrusgyümölcs leve, legfeljebb 20 Brix-értékkel

40

30

Jövedéki adó: 25 LBP/l.

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2009 39 10

Bármilyen más egynemű citrusgyümölcs leve, magasabb, mint 20 Brix-értékkel, bepárlással sűrítve, cukor hozzáadása nélkül, legalább 100 kg nettó tömegű kiszerelésben

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2009 39 90

Bármilyen más egynemű citrusgyümölcs leve, más

40

30

Jövedéki adó: 25 LBP/l.

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2009 41

Ananászlé, legfeljebb 20 Brix-értékkel

40

30

Jövedéki adó: 25 LBP/l.

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2009 49 10

Ananászlé, magasabb, mint 20 Brix-értékkel, bepárlással sűrítve, cukor hozzáadása nélkül, legalább 100 kg nettó tömegű kiszerelésben

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2009 49 90

Ananászlé, más

40

30

Jövedéki adó: 25 LBP/l.

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2009 50

Paradicsomlé

40

30

Jövedéki adó: 25 LBP/l.

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2009 61

Szőlőlé, legfeljebb 20 Brix-értékkel

40

30

Jövedéki adó: 25 LBP/l.

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2009 69 10

Szőlőlé, magasabb, mint 20 Brix-értékkel, bepárlással sűrítve, cukor hozzáadása nélkül, legalább 100 kg nettó tömegű kiszerelésben

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2009 69 90

Szőlőlé, más

40

30

Jövedéki adó: 25 LBP/l.

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2009 71

Almalé, legfeljebb 20 Brix-értékkel

40

30

Jövedéki adó: 25 LBP/l.

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2009 79 10

Almalé, magasabb, mint 20 Brix-értékkel, bepárlással sűrítve, cukor hozzáadása nélkül, legalább 100 kg nettó tömegű kiszerelésben

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2009 79 90

Almalé, más

40

30

Jövedéki adó: 25 LBP/l.

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2009 80 10

Bármilyen más egynemű gyümölcs- vagy zöldséglé, bepárlással sűrítve, cukor hozzáadása nélkül, legalább 100 kg nettó tömegű kiszerelésben

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2009 80 90

Bármilyen más egynemű gyümölcs- vagy zöldséglé, más

40

30

Jövedéki adó: 25 LBP/l.

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2009 90 10

Gyümölcslékeverék, bepárlással sűrítve, cukor hozzáadása nélkül, legalább 100 kg nettó tömegű kiszerelésben

5

100

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2009 90 90

Gyümölcslékeverék, más

40

30

Jövedéki adó: 25 LBP/l.

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2106 90 30

Kakukkfűkeverékek és különféle ehető készítmények

70

20

Minimumvám: 1 000 LBP/nettó kg

2204 10

Pezsgőbor

15

25

Jövedéki adó: 200 LBP/l

ex 2204 21

Minőségi bor, legfeljebb 2 literes palackban (tartályban)

70

50

Jövedéki adó: 200 LBP/l

ex 2204 21

Bor, nem minőségi bor, legfeljebb 2 literes palackban (tartályban)

70

20

Jövedéki adó: 200 LBP/l

2204 29

Bor, legfeljebb 2 literes palackban (tartályban)

70

20

Jövedéki adó: 200 LBP/l

2204 30

Más szőlőmust

5

100

Jövedéki adó: 200 LBP/l

2206 00

Más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor), erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italok másutt nem említett keverékei

15

100

Jövedéki adó: 200 LBP/l.

A „B” oszlopban megjelenített százalékos csökkentés fokozatos, ezen megállapodás hatálybalépését követő 5. évtől kezdve a 12. évig bezárólag

2209 00 10

Szőlőecet és almaecet

70

20

Minimumvám: 1 000 LBP/l

2209 00 90

Más ecet

5

100

 

2301

Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) húsból, vágási melléktermékből, belsőségből, halból, rákból, rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból; tepertő

5

100

 

2302

Gabonafélék és hüvelyes növények szitálásából, őrléséből vagy más megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is

5

100

 

2303

Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék, kilúgozott cukorrépa-szelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék, sör- és szeszgyártási maradék, melléktermék és hulladék, labdacs (pellet) alakban is

5

100

 

2304 00

Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve és labdacs (pellet) alakban is

5

100

 

2305 00

Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve és labdacs (pellet) alakban is

5

100

 

2306

Növényi zsírok vagy olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve és labdacs (pellet) alakban is, a 2304 és 2305 vtsz. alá tartozó termékek kivételével

5

100

 

2307 00

Borseprő, nyers borkő

5

100

 

2308 00

Állatok etetésére szolgáló, másutt nem említett növényi anyag, növényi hulladék, növényi maradék és melléktermék, labdacs (pellet) alakban is

5

100

 

2309

Állatok etetésére szolgáló készítmények

5

100

 

2401

Feldolgozatlan dohány, dohányhulladék

mentes

mentes

Jövedéki adó: 48 % értékvám


(1)  A Libanoni Kombinált Nómenklatúra végrehajtási szabályaitól eltérően, a termékek leírásának megszövegezése csupán jelzésértékűnek tekintendő, a kedvezményes rendszert – e jegyzőkönyv összefüggésében – a libanoni vámkódex hatálya határozza meg. Amennyiben a korábbi kódok jelzése fel van tüntetve, úgy a kedvezményes rendszert mind a kódok, mind pedig a megfelelő leírások együttes alkalmazásával kell meghatározni.

3. JEGYZŐKÖNYV

A Libanon és a Közösség közötti, a feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a 14. cikk (3) bekezdésében említett kereskedelméről

1. cikk

A Libanonból származó feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe történő behozatalára az e jegyzőkönyv 1. mellékletében felsorolt behozatali vámok és az azzal azonos hatású díjak vonatkoznak.

2. cikk

(1)   A Közösségből származó feldolgozott mezőgazdasági termékeknek Libanonba történő behozatalára az e jegyzőkönyv 2. mellékletében említett behozatali vámok és az azzal azonos hatású díjak vonatkoznak.

(2)   Az (1) bekezdésnek megfelelően alkalmazandó vámérték-leépítési ütemezés az ezen megállapodás 9. cikke (1) bekezdésében említettnek felel meg, amennyiben azt e jegyzőkönyv 2. melléklete másképp nem határozza meg.

3. cikk

Az 1. és 2. mellékletben említett vámtételcsökkentés az ezen megállapodás 19. cikkében említett alapvámokra alkalmazandó.

4. cikk

(1)   Az 1. és 2. melléklet értelmében alkalmazott vámtételek csökkenthetők, amennyiben a Közösség és Libanon közötti kereskedelemben az alaptermékekre alkalmazott vámtételek csökkennek, vagy ilyen csökkentésre kerül sor a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó kölcsönös koncessziók eredményeképpen.

(2)   A Közösség által alkalmazott vámtételek tekintetében az (1) bekezdésben előírt csökkentés a vám mezőgazdasági alkotóelemként megjelölt részére vonatkozóan kerül kiszámításra, amely megfelel a szóban forgó mezőgazdasági termékek előállításában ténylegesen felhasznált mezőgazdasági termékeknek, és levonásra kerül az ilyen mezőgazdasági alaptermékekre alkalmazott vámból.

(3)   A Társulási Tanács határozza meg az (1) bekezdésben említett csökkentést, az érintett termékek jegyzékét, és adott esetben a vámkontingenst, amelyre a csökkentés vonatkozik.

5. cikk

A Közösség és Libanon kölcsönösen tájékoztatja egymást az e jegyzőkönyvben foglalt termékek tekintetében elfogadott igazgatási rendelkezésekről.

Ezen, lehető legegyszerűbb és legrugalmasabb rendelkezéseknek biztosítaniuk kell az egyenlő bánásmódot valamennyi érdekelt fél számára.

1. MELLÉKLET

A Libanonból származó feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe irányuló behozatalára alkalmazandó intézkedésekről

A Kombinált Nómenklatúra értelmezési szabályaitól eltérően, a termékek leírásának megszövegezése csupán jelzésértékűnek tekintendő, mivel a kedvezményes rendszert – e melléklet összefüggésében – a KN-kódok hatálya határozza meg, ahogy azok ezen jogi aktus aláírásakor érvényben vannak. Amennyiben a korábbi KN-kódok jelzése fel van tüntetve, úgy a kedvezményes rendszert mind a KN-kódok, mind pedig a megfelelő leírások együttes alkalmazásával kell meghatározni.

1. JEGYZÉK

KN-kód 2002

Árumegnevezés

Alkalmazandó vámtételek %

0501 00 00

Emberhaj nyersen, mosva és zsírtalanítva is; emberhajhulladék

0 %

0502

Sertés- és vaddisznószőr, sörte; borzszőr és kefegyártásra alkalmas más szőr; a sörte és a szőr hulladéka:

 

0502 10 00

Sertés- és vaddisznószőr, sörte és ezek hulladéka

0 %

0502 90 00

Más

0 %

0503 00 00

Lószőr és lószőrhulladék, más anyagból való alátéten is, megerősítő anyaggal is

0 %

0505

Madárbőr, madárrész tollal vagy pehellyel, toll és tollrész (nyírt széllel is) és pehely, legfeljebb tisztítva, fertőtlenítve vagy tartósításra előkészítve, további megmunkálás nélkül; tollpor, toll- és tollrészhulladék:

 

0505 10

Toll, töltelékanyagnak; pehely:

 

0505 10 10

– –

Nyers

0 %

0505 10 90

– –

Más

0 %

0505 90 00

Más

0 %

0506

Csont és szarvmag, megmunkálatlanul, zsírtalanítva vagy egyszerűen előkészítve (de nem alakra vágva), savval kezelve vagy enyvtelenítve; mindezek pora és hulladéka:

 

0506 10 00

Porc és csont savval kezelve

0 %

0506 90 00

Más

0 %

0507

Elefántcsont, teknősbékahéj, bálnacsont és bálnacsontszőr, szarv, pata, agancs, köröm, karom és csőr, megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva; ezek pora és hulladéka:

 

0507 10 00

Elefántcsont; elefántcsont-hulladék és -por

0 %

0507 90 00

Más

0 %

0508 00 00

Korall és hasonló anyagok megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de tovább nem megmunkálva; puhatestű állat kagylója, rák, rákfélék és tüskésbőrű állatok héja és a tintahalcsont megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva, ezek pora és hulladéka

0 %

0509 00

Állati eredetű természetes szivacs:

 

0509 00 10

Nyers

0 %

0509 00 90

Más

0 %

0510 00 00

Ámbra, hódzsír, cibet és pézsma; kőrisbogár; epe szárítva is; mirigy és gyógyszerészeti termék készítésére használt más állati szerv, frissen, hűtve, fagyasztva vagy más módon ideiglenesen tartósítva

0 %

0903 00 00

Matétea

0 %

1212 20 00

Tengeri moszat és egyéb alga

0 %

1302

Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

 

 

Növényi nedv és kivonat:

 

1302 12 00

– –

Édesgyökérből

0 %

1302 13 00

– –

Komlóból

0 %

1302 14 00

– –

Pyrétrumból és rotenontartalmú növényi gyökérből

0 %

 

– –

Más

 

1302 19 30

– – –

Növényikivonat-keverék, italok és ételkészítmények gyártásához

0 %

1302 19 91

– – – –

Más gyógyászati

0 %

1302 20

Pektintartalmú anyagok, pektinátok és pektátok:

 

1302 20 10

– –

Száraz

0 %

1302 20 90

– –

Más

0 %

1302 31 00

– –

Agar-agar

0 %

1302 32

– –

Szentjánoskenyérből, szentjánoskenyérmagból vagy guarmagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

 

1302 32 10

– – –

Szentjánoskenyérből vagy szentjánoskenyérmagból

0 %

1401

Elsősorban fonatkészítésre használatos növényi anyag (pl. bambusznád, rotangnád, nád, gyékény, kosárfűz, rafia, tisztított, fehérített vagy festett gabonaszalma és hárskéreg):

 

1401 10 00

Bambusznád

0 %

1401 20 00

Rotangnád

0 %

1401 90 00

Más

0 %

1402 00 00

Elsősorban töltelék- vagy párnázóanyagnak használatos növényi anyag (pl. kapok, növényi szálak és tengeri fű) rétegesen, megerősítő anyaggal is

0 %

1403 00 00

Elsősorban seprű és kefe készítésére használatos növényi anyag (pl. seprűcirok, piasavarost, kúszótarack és mexikói növényrost), kötegelve vagy csomózva is

0 %

1404

Másutt nem említett növényi eredetű termék:

 

1404 10 00

Elsősorban festésre vagy cserzésre használt növényi nyersanyag

0 %

1404 20 00

Gyapothulladék (pamutlinters)

0 %

1404 90 00

Más

0 %

1505

Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai (beleértve a lanolint is):

 

1505 00 10

Nyers gyapjúzsír

0 %

1505 00 90

Más

0 %

1506 00 00

Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

0 %

1515

Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat is) és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:

 

1515 90 15

Jojobaolaj és frakciói, oiticicaolaj; mirtuszviasz és japánviasz; és frakcióik

0 %

1516

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói, részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően vagy újraészterezve és elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve:

 

1516 20

Növényi zsír és olaj és ezek frakciói:

 

1516 20 10

– –

Hidrogénezett ricinusolaj, ún. „opálviasz”

0 %

1517 90 93

– – –

Étkezésre alkalmas keverék vagy készítmény, sütőforma kenésére

0 %

1518 00

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, hővel fújva vagy polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vtsz. alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, másutt nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy ezek frakciói étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye:

 

1518 00 10

Linoxin

0 %

 

Más

 

1518 00 91

– –

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, hővel fújva vagy polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vtsz. alá tartozók kivételével

0 %

 

– –

Más:

 

1518 00 95

– – –

Étkezésre nem alkalmas keverék vagy készítmény állati vagy növényi zsírból vagy olajból vagy ezek frakcióiból

0 %

1518 00 99

– – –

Más

0 %

1520 00 00

Nyers glicerin; glicerinvíz és glicerinlúg

0 %

1521

Növényi viasz (a trigliceridek kivételével), méhviasz, más rovarviasz és cetvelő finomítva vagy színezve is:

 

1521 10 00

Növényi viasz

0 %

1521 90

Más:

 

1521 90 10

– –

Cetvelő, finomítva vagy színezve is

0 %

 

– –

Méhviasz és más rovarviasz, finomítva vagy színezve is

 

1521 90 91

– –

Nyers

0 %

1521 90 99

– – –

Más

0 %

1522 00

Degras; zsíros anyagok és állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:

 

1522 00 10

Degras

0 %

1702 90

Vegytiszta gyümölcscukor

 

1702 90 10

– –

Vegytiszta malátacukor

0 %

1704

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül:

 

1704 90

Más:

 

1704 90 10

– –

10 tömegszázalékot meghaladó szacharóztartalmú édesgyökér-kivonat, más anyag hozzáadása nélkül

0 %

1803

Kakaómassza, zsírtalanítva is:

 

1803 10 00

Nem zsírtalanítva

0 %

1803 20 00

Teljesen vagy részben zsírtalanítva

0 %

1804 00 00

Kakaóvaj, -zsír és -olaj

0 %

1805 00 00

Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

0 %

1806

Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény:

 

1806 10

Kakaópor cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával:

 

1806 10 15

– –

Szacharóztartalom nélkül vagy 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szacharózban kifejezett izoglükóz-tartalommal

0 %

1901 90 91

– – –

Tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, gyümölcscukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy kevesebb mint 1,5 % tejzsír, 5 % szacharóz (beleértve az invertcukrot is) vagy izoglükóz, 5 % gyümölcscukor- vagy keményítőtartalommal, kivéve a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készült por alakú élelmiszer-készítményeket

0 %

2001 90 60

– –

Pálmafacsúcsrügy

0 %

2008 11 10

– – –

Mogyoróvaj

0 %

 

Más, beleértve a keverékeket is, a 2008 19 alszám alá tartozók kivételével:

 

2008 91 00

– –

Pálmafacsúcsrügy

0 %

2101

Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén, teán, matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:

 

 

Kávékivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén alapuló készítmények:

 

2101 11

– –

Kivonat; eszencia vagy koncentrátum:

 

2101 11 11

– – –

Legalább 95 tömegszázalék kávé alapú szárazanyag-tartalommal

0 %

2101 11 19

– – –

Más

0 %

2101 12

– –

Ezen kivonatokon, eszenciákon vagy koncentrátumokon vagy kávén alapuló készítmények:

 

2101 12 92

– – –

Kávékivonat, -eszencia vagy -koncentrátumalapú

0 %

2101 20

Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken, vagy teán és matéteán alapuló készítmények:

 

2101 20 20

– –

Kivonat, eszencia vagy koncentrátum:

0 %

 

– –

Készítmények:

 

2101 20 92

– – –

Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia vagy -koncentrátum alapú

0 %

2101 30

Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, ezek kivonata, eszenciája és koncentrátuma:

 

 

– –

Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé:

 

2101 30 11

– – –

Pörkölt cikória

0 %

 

– –

Pörkölt cikória és egyéb pörkölt pótkávé kivonata, eszenciája és koncentrátuma:

 

2101 30 91

– – –

Pörkölt cikóriából

0 %

2102

Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű, nem élő mikroorganizmus (a 3002 vtsz. alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor:

 

2102 10

Aktív élesztő:

 

2102 10 10

– –

Élesztőkultúra

0 %

 

– –

Sütőélesztő

 

2102 10 31

– – –

Szárított

0 %

2102 10 39

– – –

Más

0 %

2102 10 90

– –

Más

0 %

2102 20

Nem aktív élesztő; más egysejtű, nem élő mikroorganizmus:

 

 

– –

Nem aktív élesztő:

 

2102 20 11

– – –

Tabletta, kocka vagy más hasonló formában, vagy legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben.

0 %

2102 20 19

– – –

Más

0 %

2102 20 90

– –

Más

0 %

2102 30 00

Elkészített sütőpor

0 %

2103

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő-keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár:

 

2103 10 00

Szójamártás

0 %

2103 20 00

Paradicsomketchup és más paradicsommártás

0 %

2103 30

Mustárliszt és -dara, elkészített mustár:

 

2103 30 10

– –

Mustárliszt

0 %

2103 30 90

– –

Elkészített mustár

0 %

2103 90

– –

Más:

 

2103 90 10

– –

Mangóból készült folyékony, fűszeres ízesítő (chutney)

0 %

2103 90 30

– –

Keserű aroma 44,2–49,2 térfogatszázalék közötti alkoholtartalommal, 1,5 és 6 tömegszázalék közötti tárnicsgyökér (gencián), fűszer és különböző fűszerkeverék-tartalommal, 4 és 10 tömegszázalék közötti cukortartalommal, legfeljebb 0,5 literes tárolóedényben kiszerelve

0 %

2103 90 90

– –

Más

0 %

2104

Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer-készítmény:

 

2104 10

Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény

 

2104 10 10

– –

Szárított

0 %

2104 10 90

– –

Más

0 %

2104 20 00

Homogenizált, összetett élelmiszer-készítmény

0 %

2106

Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:

 

2106 10

Fehérjekoncentrátum és texturált fehérje:

 

2106 10 20

– –

Tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglükóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal

0 %

2106 90

Más:

 

 

– –

Más

 

2106 90 92

– – –

Tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglükóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal

0 %

2201

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó:

 

2201 10

Ásványvíz és szénsavas víz:

 

 

– –

Természetes ásványvíz

 

2201 10 11

– – –

Szénsavmentes

0 %

2201 10 19

– – –

Más

0 %

2201 10 90

– –

Más

0 %

2201 90 00

Más

0 %

2202

Víz (beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is) cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével:

 

2202 10 00

Víz (beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is) cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve

0 %

2202 90

Más:

 

2202 90 10

– –

Nem tartalmaz a 0401–0404 vtsz. alá tartozó terméket, illetve ezeknek a zsiradékát

0 %

2203 00

Malátából készült sör:

 

 

Legfeljebb 10 literes tartályban (palackban):

 

2203 00 01

– –

Palackban

0 %

2203 00 09

– –

Más

0 %

2203 00 10

Több mint 10 literes tartályban

0 %

2208

Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital:

 

2208 20

Szőlőbor vagy szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz:

 

 

– –

Legfeljebb 2 literes tartályban (palackban):

 

2208 20 12

– – –

Konyak

0 %

2208 20 14

– – –

Armagnac

0 %

2208 20 26

– – –

Grappa

0 %

2208 20 27

– – –

Brandy de Jerez

0 %

2208 20 29

– – –

Más

0 %

 

– –

Több mint 2 literes tartályban (palackban):

 

2208 20 40

– – –

Nyers párlat

0 %

2208 20 62

– – ––

Konyak

0 %

2208 20 64

– – ––

Armagnac

0 %

2208 20 86

– – ––

Grappa

0 %

2208 20 87

– – – –

Brandy de Jerez

0 %

2208 20 89

– – – –

Más

0 %

2208 30

Whisky:

 

 

– –

Bourbon whisky, tartályban (palackban):

 

2208 30 11

– – –

Legfeljebb 2 literes

0 %

2208 30 19

– – –

Több mint 2 literes

0 %

 

– –

Skót whisky:

 

 

– – –

Whisky malátából, tartályban (palackban):

 

2208 30 32

– – – –

Legfeljebb 2 literes

0 %

2208 30 38

– – – –

Több mint 2 literes

0 %

 

– – –

Kevert whisky tartályban (palackban):

 

2208 30 52

– – – –

Legfeljebb 2 literes

0 %

2208 30 58

– – – –

Több mint 2 literes

0 %

 

– – –

Más, tartályban (palackban):

 

2208 30 72

– – – –

Legfeljebb 2 literes

0 %

2208 30 78

– – – –

Több mint 2 literes

0 %

 

– – –

Más, tartályban (palackban):

 

2208 30 82

– – – –

Legfeljebb 2 literes

0 %

2208 30 88

– – – –

Több mint 2 literes

0 %

2208 50

Gin és holland gin:

 

 

– –

Gin, tartályban (palackban):

 

2208 50 11

– – –

Legfeljebb 2 literes

0 %

2208 50 19

– – –

Több mint 2 literes

0 %

 

– –

Holland gin, tartályban (palackban):

 

2208 50 91

– – –

Legfeljebb 2 literes

0 %

2208 50 99

– – –

Több mint 2 literes

0 %

2208 60

Vodka:

 

 

– –

Legfeljebb 45,4 térfogatszázalék alkoholtartalommal tartályban (palackban):

 

2208 60 11

– – –

Legfeljebb 2 literes

0 %

2208 60 19

– – –

Több mint 2 literes

0 %

 

– –

45,4 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalommal tartályban (palackban):

 

2208 60 91

– – –

Legfeljebb 2 literes

0 %

2208 60 99

– – –

Több mint 2 literes

0 %

2208 70

Likőr és szíverősítő

 

2208 70 10

– –

Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban)

0 %

2208 70 90

– –

Több mint 2 literes tartályban (palackban)

0 %

2208 90

Más

 

 

– –

Rizspálinka, tartályban (palackban):

 

2208 90 11

– – –

Legfeljebb 2 literes

0 %

2208 90 19

– – –

Több mint 2 literes

0 %

 

– –

Szilva-, körte-, cseresznye- vagy meggypárlat (kivéve a likőrt), tartályban (palackban):

 

2208 90 33

– – –

Legfeljebb 2 literes

0 %

2208 90 38

– – –

Több mint 2 literes

0 %

2208 90 41

– – – –

Ouzo

0 %

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

0 %

2208 90 48

– – – – – – –

Más

0 %

2208 90 52

– – – – – – – – –

Korn

0 %

2208 90 57

– – – – – – – – –

Más

0 %

2208 90 69

– – – – – –

Más szeszesital

0 %

2208 90 71

– – – – –

Gyümölcs desztillálásából

0 %

2208 90 74

– – – –

Más

0 %

2208 90 78

– – – –

Más szeszesital

0 %

2402

Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és cigaretta, cigarettadohányból vagy dohánypótlóból:

 

2402 10 00

Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) dohánytöltettel

0 %

2402 20

Cigaretta dohánytöltettel:

 

2402 20 10

– –

Szegfűszegtartalommal

0 %

2402 20 90

– –

Más

0 %

2402 90 00

Más

0 %

2403

Más feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló: „Homogenizált” vagy „visszanyert” dohány Dohánykivonat és -eszencia:

 

2403 10

Fogyasztási dohány (elszívásra), bármilyen mennyiségű dohánypótló-tartalommal is:

 

2403 10 10

– –

Legfeljebb 500 gramm nettó tömegű kiszerelésben

0 %

2403 10 90

– –

Más

0 %

2403 91 00

– –

„Homogenizált” vagy „visszanyert” dohány (dohányfólia)

0 %

2403 99

– –

Más

 

2403 99 10

– – –

Rágódohány és tubák

0 %

2403 99 90

– – –

Más

0 %

2905 45 00

– –

Glicerin

0 %

3301

Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is): rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum szilárd és vízmentes is, zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata:

 

3301 90

Más:

 

3301 90 10

– –

Illóolaj terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék

0 %

 

– –

Kivont oleorezinek:

 

3301 90 21

– – –

Édesgyökérből és komlóból

0 %

3301 90 30

– – –

Más

0 %

3301 90 90

– –

Más

0 %

3302

Illatanyag-keverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag-készítmény italgyártáshoz:

 

3302 10

Élelmiszer- és italgyártáshoz használt fajták

 

 

– –

Az italgyártásban használt fajták:

 

3302 10 10

– –

0,5 térfogatszázalékot meghaladó tényleges alkoholtartalommal

0 %

3302 10 21

– – – – –

Tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, gyümölcscukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 százaléknál kevesebb tejzsír-, 5 százaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglükóz-, 5 százaléknál kevesebb gyümölcscukor- vagy keményítőtartalommal

0 %

3501

Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek:

 

3501 10

Kazein:

 

3501 10 10 (1)

– –

Regenerált textilszálak gyártásához

0 %

3501 10 50 (1)

– –

Ipari célra, az élelmiszer- és a takarmánygyártás kivételével

0 %

3501 10 90

Más

0 %

3501 90

– –

Más

 

3501 90 90

– – –

Más

0 %

3823

Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav: ipari zsíralkohol:

 

 

Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav:

 

3823 11 00

– –

Sztearinsav

0 %

3823 12 00

– –

Olajsav

0 %

3823 13 00

– –

Tallolajzsírsav

0 %

3823 19

– –

Más

 

3823 19 10

– – –

Desztillált zsírsav

0 %

3823 19 30

– – –

Zsírsav párlat

0 %

3823 19 90

– – –

Other

0 %

3823 70 00

Ipari zsíralkohol

0 %

2. JEEGYZÉK

KN-kód 2002

Árumegnevezés

Alkalmazandó vámtételek %

0403

Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával, ízesítve, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:

 

0403 10

Joghurt

 

 

– –

Ízesítve, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:

 

 

– – –

Por, granulátum vagy más szilárd alakban, zsírtartalma:

 

0403 10 51

– – – –

Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0 %

0403 10 53

– – – –

1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

0 %

0403 10 59

– – – –

27 % tömegszázalékot meghaladó

0 %

 

– – –

Más, zsírtartalma:

 

0403 10 91

– – – –

Legfeljebb 3 tömegszázalék

0 %

0403 10 93

– – – –

3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

0 %

0403 10 99

– – – –

6 tömegszázalékot meghaladó

0 %

0403 90

Más:

 

 

– –

Ízesítve, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:

 

 

– – –

Por, granulátum vagy más szilárd alakban, zsírtartalma:

 

0403 90 71

– – – –

Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0 %

0403 90 73

– – – –

1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

0 %

0403 90 79

– – – –

27 % tömegszázalékot meghaladó

0 %