ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 136

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. május 24.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 775/2006/EK rendelete (2006. május 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 776/2006/EK rendelete (2006. május 23.) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének a közösségi referencialaboratóriumok tekintetében történő módosításáról ( 1 )

3

 

*

A Bizottság 777/2006/EK rendelete (2006. május 23.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról ( 1 )

9

 

*

A Bizottság 2006/47/EK irányelve (2006. május 23.) a gabonavetőmagokban az Avena fatua előfordulása különleges feltételeinek megállapításáról (kodifikált szöveg) ( 1 )

18

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2005. november 8.) az Európai Közösség és a Bolgár Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

21

Megállapodás az Európai Közösség és a Bolgár Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről

22

 

*

A Tanács határozata (2005. november 8.) az Európai Közösség és a Horvát Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

31

Megállapodás az Európai Közösség és a Horvát Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről

32

 

 

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

 

*

Azon tagállamok kormányainak állam-, illetve kormányfői szinten, közös megegyezéssel hozott határozata, amelyek pénzneme az euro (2006. május 19.) az Európai Központi Bank Igazgatósága tagjának kinevezéséről

41

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

24.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/1


A BIZOTTSÁG 775/2006/EK RENDELETE

(2006. május 23.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. május 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 23-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. május 23-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

95,8

204

39,3

212

113,4

999

82,8

0707 00 05

052

105,5

628

151,2

999

128,4

0709 90 70

052

108,8

999

108,8

0805 10 20

052

36,5

204

41,7

220

41,4

388

72,9

448

46,6

624

52,2

999

48,6

0805 50 10

052

42,5

508

59,9

528

55,7

999

52,7

0808 10 80

388

87,4

400

115,3

404

115,5

508

94,4

512

79,9

524

58,6

528

107,3

720

93,8

804

103,2

999

95,0


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


24.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/3


A BIZOTTSÁG 776/2006/EK RENDELETE

(2006. május 23.)

a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének a közösségi referencialaboratóriumok tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 882/2004/EK rendelet meghatározza az élelmiszereket és a takarmányokat, valamint az állat-egészségügyi kérdéseket vizsgáló közösségi referencialaboratóriumok általános feladatait, kötelezettségeit és a velük szemben támasztott követelményeket. A közösségi referencialaboratóriumokat az említett rendelet VII. melléklete sorolja fel. A lista tartalmazza mindazokat a takarmányokat és élelmiszereket vizsgáló közösségi referencialaboratóriumokat, amelyeket korábban más jogi aktusokban kijelöltek.

(2)

A közösségi referencialaboratóriumok kijelölése az elemzési eredmények jó minőségét és egységességét hivatott szolgálni.

(3)

A közösségi referencialaboratóriumok tevékenységének ki kell terjednie a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állategészségügy minden területére, különösen azokra, ahol pontos analitikai és diagnosztikai eredményekre van szükség.

(4)

Számos olyan ágazatban, amely az élelmiszerekre, takarmányokra és állat-egészségügyre vonatkozó közösségi szabályozás hatálya alá tartozik, további közösségi referencialaboratóriumokat kell kijelölni azokon a területeken, ahol ilyen laboratóriumok még nem léteznek, különös tekintettel a következőkre: ragadós száj- és körömfájás, brucellózis, Listeria monocytogenes, koaguláz-pozitív Staphylococcusok, Escherichia coli, beleértve a verotoxikus E. coli (VTEC) baktériumot, Campylobacter, paraziták (különösen a Trichinella, az Echinococcus és az Anisakis), antimikrobiális rezisztancia, takarmányokban előforduló állati fehérjék, peszticid-szermaradványok, élelmiszerekben és takarmányokban előforduló mikotoxinok, élelmiszerekben és takarmányokban előforduló nehézfémek, élelmiszerekben és takarmányokban előforduló dioxinok és poliklórozott bifenilek (PCB), továbbá policiklikus aromás szénhidrogének (PAH).

(5)

2005 júliusában a Bizottság felhívást tett közzé új közösségi referencialaboratóriumok kiválasztása és kijelölése céljából. A jelentkezések elbírálása 2005 decemberében lezárult, az eredményekről az érintett tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatást kaptak. Az említett elbírálást követően a Bizottság megítélése szerint helyénvaló az egyes területeken sikerrel pályázó intézményeket új közösségi referenciaboratóriumnak kijelölni.

(6)

A 882/2004/EK rendelet VII. mellékletében ismertetett, már létező közösségi referencialaboratóriumok vonatkozásában bizonyos információkat naprakésszé kell tenni.

(7)

A 882/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 882/2004/EK rendelet VII. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 23-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o. Helyesbített változat: HL L 191., 2004.5.28., 1. o.


MELLÉKLET

A 882/2004/EK rendelet VII. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„VII. MELLÉKLET

KÖZÖSSÉGI REFERENCIALABORATÓRIUMOK

I.   A takarmányokat és élelmiszereket vizsgáló közösségi referencialaboratóriumok

1.   A tejet és tejtermékeket vizsgáló közösségi referencialaboratórium

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

Franciaország

2.   A zoonózisok (szalmonella) elemzését és vizsgálatát szolgáló közösségi referencialaboratóriumok

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3720 BA Bilthoven

Hollandia

3.   A tengeri biotoxinokat ellenőrző közösségi referencialaboratórium

Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA)

E-36200 Vigo

Spanyolország

4.   A kagylók vírusos és bakteriális fertőzését ellenőrző közösségi referencialaboratórium

The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)

Weymouth

Dorset DT4 8UB

Egyesült Királyság

5.   A Listeria monocytogenes vizsgálatát végző közösségi referencialaboratórium

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

Franciaország

6.   A koaguláz-pozitív Staphylococcus baktériumok, köztük a Staphylococcus aureus vizsgálatát végző közösségi referencialaboratórium

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

Franciaország

7.   Az Escherichia coli, köztük a verotoxikus E. Coli (VTEC) baktériumok vizsgálatát végző közösségi referencialaboratórium

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

I-00161 Roma

Olaszország

8.   A Campylobacter vizsgálatát végző közösségi referencialaboratórium

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

S-751 89 Uppsala

Svédország

9.   A parazitákat (különös tekintettel a Trichinella, az Echinococcus és az Anisakis parazitára) vizsgáló közösségi referencialaboratórium

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

I-00161 Roma

Olaszország

10.   Az antimikrobiális rezisztanciát vizsgáló közösségi referencialaboratórium

Danmarks Fødevareforskning (DFVF)

DK-1790 København V

Dánia

11.   A takarmányokban előforduló állati fehérjéket vizsgáló közösségi referencialaboratórium

Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W)

B-5030 Gembloux

Belgium

12.   Az állatgyógyászati készítmények és szennyező anyagok állati eredetű élelmiszerekben előforduló maradékanyagait vizsgáló közösségi referencialaboratóriumok

a)   A 96/23/EK irányelv I. melléklete A. csoportjának 1., 2., 3., és 4. pontjában, B. csoportjának 2. d) pontjában és B. csoportjának 3. d) pontjában felsorolt maradékanyagok esetében:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3720 BA Bilthoven

Hollandia

b)   A 96/23/EK irányelv I. melléklete B. csoportjának 1. pontjában és B. csoportjának 3. e) pontjában felsorolt maradékanyagok, valamint a carbadox és olaquindox maradékai esetében:

Laboratoire d'études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants

AFSSA — site de Fougères

BP 90203

Franciaország

c)   A 96/23/EK irányelv I. melléklete A. csoportjának 5. pontjában és B. csoportjának 2. a), 2. b) és 2. e) pontjában felsorolt maradékanyagok esetében:

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

D-12277 Berlin

Németország

d)   A 96/23/EK irányelv I. melléklete B. csoportjának 3. c) pontjában felsorolt maradékanyagok esetében:

Instituto Superiore di Sanità

I-00161 Roma

Olaszország

13.   A fertőző szivacsos agyvelőbántalmakat (TSE-k) vizsgáló közösségi referencialaboratórium

A 999/2001/EK rendelet X. mellékletének B. fejezetében említett laboratórium

The Veterinary Laboratories Agency

Woodham Lane

New Haw

Addlestone

Surrey KT15 3NB

Egyesült Királyság

14.   A takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokat vizsgáló közösségi referencialaboratórium

A takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) II. mellékletében említett laboratórium.

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja

Geel

Belgium

15.   A géntechnológiával módosított szervezeteket (GMO) vizsgáló közösségi referencialaboratórium

A géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) mellékletében említett referencialaboratórium.

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja

Ispra

Olaszország

16.   Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokat ellenőrző közösségi referencialaboratórium

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja

Ispra

Olaszország

17.   A peszticid-szermaradványokat vizsgáló közösségi referencialaboratórium

a)   Gabonafélék és takarmányok

Danmarks Fødevareforskning (DFVF)

DK-1790 København V

Dánia

b)   Állati eredetű élelmiszerek és magas zsírtartalmú élelmiszercikkek

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Postfach 100462

D-79123 Freiburg

Németország

c)   Gyümölcsök és zöldségek, beleértve a magas víz- és savtartalmú élelmiszercikkeket is

Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)

Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG)

LAGV: E-46100 Burjassot-Valencia

PRRG: E-04120 Almería

Spanyolország

d)   Egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerek

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart

Postfach 1206

D-70702 Fellbach

Németország

18.   Az élelmiszerekben és takarmányokban előforduló nehézfémeket vizsgáló közösségi referencialaboratórium

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja

Geel

Belgium

19.   A mikotoxinokat vizsgáló közösségi referencialaboratóriumok

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja

Geel

Belgium

20.   A policiklikus aromás szénhidrogéneket (PAH) vizsgáló közösségi referencialaboratórium

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja

Geel

Belgium

21.   Az élelmiszerekben és takarmányokban előforduló dioxinokat és poliklórozott bifenileket (PCB) vizsgáló közösségi referencialaboratórium

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Postfach 100462

D-79123 Freiburg

Németország

II.   Állat-egészségügyi kérdéseket és élő állatokat vizsgáló Közösségi referencialaboratóriumok

1.   A klasszikus sertéspestist vizsgáló közösségi referencialaboratórium

A klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről szóló, 2001. október 23-i 2001/89/EK tanácsi irányelvben (3) említett laboratórium.

2.   Az afrikai lópestist vizsgáló közösségi referencialaboratórium

Az afrikai lópestis elleni küzdelemre irányuló ellenőrzési szabályok és intézkedések meghatározásáról szóló, 1992. április 29-i 92/35/EGK tanácsi irányelvben (4) említett laboratórium.

3.   A madárinfluenzát vizsgáló közösségi referencialaboratórium

A madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 20-i 2005/94/EK tanácsi irányelvben (5) említett közösségi referencialaboratórium.

4.   A Newcastle-betegséget vizsgáló közösségi referencialaboratórium

A Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. július 14-i 92/66/EGK tanácsi irányelvben (6) említett laboratórium.

5.   A sertések hólyagos betegségét vizsgáló közösségi referencialaboratórium

Az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. december 17-i 92/119/EGK tanácsi irányelvben (7) említett referencialaboratórium.

6.   A halbetegségeket vizsgáló közösségi referencialaboratórium

Az egyes halbetegségek elleni védekezés céljából közösségi minimumintézkedések bevezetéséről szóló, 1993. június 24-i 93/53/EGK tanácsi irányelvben (8) említett laboratórium.

7.   A kéthéjú kagylókat érintő betegségeket vizsgáló közösségi referencialaboratórium

A kéthéjú kagylókat érintő egyes betegségek elleni védekezés céljából közösségi minimumintézkedések bevezetéséről szóló, 1995. december 22-i 95/70/EGK tanácsi irányelvben (9) említett laboratórium.

8.   A veszettség elleni vakcinák hatékonyságát figyelemmel kísérő közösségi referencialaboratórium

A veszettség elleni vakcinák hatékonyságát figyelemmel kísérő szerológiai vizsgálatok egységesítéséhez szükséges szempontok megállapításáért felelős különleges intézet kijelöléséről szóló, 2000. március 20-i 2000/258/EK tanácsi határozatban (10) említett laboratórium.

9.   A kéknyelvbetegséget vizsgáló közösségi referencialaboratórium

A kéknyelv betegség elleni védekezésre és felszámolására vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról szóló, 2000. november 20-i 2000/75/EK tanácsi irányelvben (11) említett laboratórium.

10.   Az afrikai sertéspestist vizsgáló közösségi referencialaboratórium

Az afrikai sertéspestis elleni védekezésre vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról, valamint a fertőző sertésbénulás (Teschen-betegség) és az afrikai sertéspestis tekintetében a 92/199/EK irányelv módosításáról szóló, 2002. június 27-i 2002/60/EK tanácsi irányelvben (12) említett laboratórium.

11.   Az állattenyésztési technikát vizsgáló közösségi referencialaboratórium

A szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállataira vonatkozó vizsgálati módszerek és eredmények értékelésének egységesítéséért felelős referenciatestület kijelöléséről szóló, 1996. július 23-i 96/463/EGK tanácsi határozatban (13) említett laboratórium.

12.   A ragadós száj- és körömfájást vizsgáló közösségi referencialaboratórium

A ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről, valamint a 85/511/EGK irányelv és a 89/531/EGK és a 91/665/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről és a 92/46/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 2003/85/EK tanácsi irányelvben (14) említett laboratórium.

13.   A brucellózist vizsgáló közösségi referencialaboratórium

AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

F-94700 Maisons-Alfort

Franciaország


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 268., 2003.10.18., 1. o.

(3)  HL L 316., 2001.12.1., 5. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(4)  HL L 157., 1992.6.10., 19. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(5)  HL L 10., 2006.1.14., 16. o.

(6)  HL L 260., 1992.9.5., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

(7)  HL L 62., 1993.3.15., 69. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

(8)  HL L 175., 1993.7.19., 23. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(9)  HL L 332., 1995.12.30., 33. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

(10)  HL L 79., 2000.3.30., 40. o. A 2003/60/EK bizottsági határozattal (HL L 23., 2003.1.28., 30. o.) módosított határozat.

(11)  HL L 327., 2000.12.22., 74. o.

(12)  HL L 192., 2002.7.20., 27. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(13)  HL L 192., 1996.8.2., 19. o.

(14)  HL L 306., 2003.11.22., 1. o. A 2005/615/EK bizottsági határozattal (HL L 213., 2005.8.18., 14. o.) módosított irányelv.”


24.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/9


A BIZOTTSÁG 777/2006/EK RENDELETE

(2006. május 23.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2003. január 28-i 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 22. cikke (4) és (5) bekezdésére,

a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv (2) 29. cikke által létrehozott bizottsággal a 304/2003/EK rendelet 22. cikke (5) bekezdésében említett intézkedésekről folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 304/2003/EK rendelet gondoskodik az 1998. szeptember 11-én aláírt és a Közösség nevében a 2003/106/EK tanácsi határozattal (3) jóváhagyott, a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagokra és peszticidekre vonatkozó, az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyásról szóló rotterdami egyezmény (PIC egyezmény) végrehajtásáról.

(2)

A 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett időszak meghosszabbításáról, egyes hatóanyagoknak az említett irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról, valamint az ezeket a hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról szóló, 2002. november 20-i 2076/2002/EK bizottsági rendelet (4), és a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv (5) keretében hozott, az egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő fel nem vételéről, valamint az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról szóló, 2004. január 30-i 2004/129/EK bizottsági határozat (6) alapján több érintett vegyi anyagot fel kell venni a 304/2003/EK rendelet I. mellékletének 1. részében szereplő vegyianyag-jegyzékbe. A felsorolásoknak azt is tükrözniük kell, hogy egyik érintett anyagnál sem történt a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) szerinti, a meglévő anyagok értékelését célzó közösségi felülvizsgálati program szerinti bejelentés, habár néhány vegyi anyagot ezek közül már korábban létező anyagként azonosítottak, és így a tagállamok legfeljebb 2006. szeptember 1-jéig engedélyezhetik ezek használatát ilyen termékekben, a nemzeti jogszabályokkal összhangban.

(3)

Az endoszulfánnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról szóló, 2005. december 2-i 2005/864/EK bizottsági határozat (8) alapján, és figyelembe véve, hogy az endoszulfán azonosítása megtörtént, de a 98/8/EK irányelv szerinti értékelésre való bejelentése nem, és így a tagállamok azt 2006. szeptember 1-jéig továbbra is engedélyezhetik, a hatóanyag peszticidekhez való felhasználása szigorú korlátozás alá esik és ezért fel kell venni a 304/2003/EK rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében szereplő vegyianyag-jegyzékbe.

(4)

A rotterdami egyezményben részes felek konferenciája 2004 szeptemberében tartott első ülésén úgy határozott, hogy több módosítást is végrehajt az egyezménynek a PIC eljárás hatálya alá tartozó vegyi anyagokat felsoroló III. mellékletében, és ezek a módosítások egyidejűleg hatályba léptek 2006. január 1-jén. A 304/2003/EK rendelet I. mellékletének 1., 2. és 3. részében szereplő vegyianyag-jegyzékeket ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(5)

Továbbá, egyes vegyi anyagokra a meglévő bejegyzéseket napra késszé kell tenni az I. melléklet legutóbbi módosítása óta történt szabályozási fejlemények figyelembevétele céljából. Ezenkívül a 304/2003/EK rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében kisebb hibák találhatók, melyeket javítani kell.

(6)

A 304/2003/EK rendeletet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 67/548/EGK irányelv 29. cikke által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 304/2003/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 23-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 63., 2003.3.6., 1. o. A legutóbb a 775/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 27. o.) módosított rendelet.

(2)  HL 196., 1967.8.16., 1. o. A legutóbb a 2004/73/EK bizottsági irányelvvel (HL L 152., 2004.4.30., 1. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 63., 2003.3.6., 27. o.

(4)  HL L 319., 2002.11.23., 3. o. A legutóbb az 1335/2005/EK rendelettel (HL L 211., 2005.8.13., 6. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2006/39/EK bizottsági irányelvvel (HL L 104., 2006.4.13., 30. o.) módosított irányelv.

(6)  HL L 37., 2004.2.10., 27. o. A legutóbb az 1335/2005/EK rendelettel módosított határozat.

(7)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(8)  HL L 317., 2005.12.3., 25. o.


MELLÉKLET

A 304/2003/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul (1):

1.

Az 1. rész a következőképpen módosul:

a)

A jegyzék a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN

Alkategória (*)

Felhasználási korlátozás (**)

Értesítést nem igénylő országok

„1,3-Diklór-propén (cisz) ((1Z)-1,3-diklór-prop-1-én)

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

2-Aminobután

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Acifluorfen

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Ametrin

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Benszultap

17606-31-4

 

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b

 

Kalciferol

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

b

 

Kartap

15263-53-3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Kinometionát

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Klórfenvinfosz

470-90-6

207-432-0

2919 00 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Klórmefosz

24934-91-6

246-538-1

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b

 

Kolekalciferol

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

b

 

Kumafuril

117-52-2

204-195-5

2932 29 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Krimidin

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

b

 

Ciánazin

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Dinobuton

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Endoszulfán +

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)

b

 

Etion

563-12-2

209-242-3

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b

 

Fenpropatrin

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Flurenol

467-69-6

207-397-1

2918 19 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Furatiokarb

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Hexazinon

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Iminoktadin

13516-27-3

236-855-3

2925 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Izoxation

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

b

 

Metidation

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Metoxuron

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Monuron

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

b

 

Ometoát

1113-02-6

214-197-8

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b

 

Pebulát

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Szkillirozid

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

b

 

Sztrichnin

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

b

 

Terbufosz

13071-79-9

235-963-8

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b

 

Tallium-szulfát

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

b

 

Tiociklám

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Triazofosz

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Vamidotion

2275-23-2

218-894-8

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b”

 

b)

A következő vegyi anyagokra: 1,2-dibróm-etán (etilén-dibromid), 1,2-diklór-etán (etilén-diklorid), 2-naftil-amin és sói, 2,4,5-T, 4-aminobifenil és sói, acefát, aldikarb, összes azbeszt szál, atrazin, azinfosz-etil, benzidin és sói, benzidin-származékok, binapakril, klórdimeform, klorobenzilát, klozolinát, kreozot és kreozottal rokon anyagok, DBB (Di-μ-oxo-di-n-butilsztannio-hidroxiborán), 78 %-nál kevesebb p,p′-dikofolt vagy 1g/kg-nál kevesebb DDT-t és DDT-vel rokon vegyületeket tartalmazó dikofol, dinoseb, annak acetátjai és sói, dinoterb, DNOC, a következők kombinációját tartalmazó porozószer-készítmények: 7 % vagy annál több benomil, 10 % vagy annál több karbofurán és 15 % vagy annál több tiram, fentin-acetát, fentin-hidroxid, ferbam, fluoracetamid, 99,0 %-nál kevesebb gamma izomert tartalmazó HCH, hexaklóretán, lindán (γ-HCH), malein-hidrazid és sói, a kolin-, kálium- és nátriumsók kivételével, a malein-hidrazid 1 mg/kg-nál több savegyenérték alapján kifejezett szabad hidrazint tartalmazó kolin, kálium és nátrium sói, higanyvegyületek, metamidofosz (az anyag 600 g/l-t meghaladó hatóanyag-tartalmú oldható folyékony készítményei), metil-paration, monokrotofosz, nitrofen, nonilfenol [C6H4(OH)C9H19], nonilfenol-etoxilát [(C2H4O)nC15H25O], paration, pentaklórfenol, foszfamidon (az anyag 1 000 g/l-t meghaladó hatóanyag-tartalmú oldható folyékony készítményei), polibrómozott bifenilek (PBB), pirazofosz, kvintozen, teknazen, ólom-tetraetil, ólom-tetrametil, triorganosztannikus vegyületek, trisz-azirdinil-foszfinoxid és zineb vonatkozó bejegyzések helyébe az alábbi szöveg lép:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN

Alkategória (*)

Felhasználási korlátozás (**)

Értesítést nem igénylő országok

„1,2-Dibróm-etán (etilén-dibromid) #

106-93-4

203-444-5

2903 30 36

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC körlevelet a www.pic.int/ címen

1,2-Diklór-etán (etilén-diklorid) #

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC körlevelet a www.pic.int/ címen

i(2)

b

2-Naftil-amin (naftalin-2-amin) és sói +

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 és egyéb

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 és egyéb

2921 45 00

i(1)

b

 

i(2)

b

2,4,5-T és annak sói és észterei #

93-76-5 és egyéb

202-273-3, 229-188-1 és egyéb

2918 90 90

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC körlevelet a www.pic.int/ címen

4-Aminobifenil (bifenil-4-amin) és sói +

92-67-1, 2113-61-3 és egyéb

202-177-1 és egyéb

2921 49 80, 2921 44 90

i(1)

b

 

i(2)

b

Acefát +

30560-19-1

250-241-2

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b

 

Aldikarb +

116-06-3

204-123-2

2930 90 70

p(1)-p(2)

szk-b

 

Azbeszt szálak +:

1332-21-4 és egyéb

 

 

 

 

Lásd a PIC körlevelet a www.pic.int/ címen

Krokidolit #

12001-28-4

 

2524 00

i

b

Amozit #

12172-73-5

 

2524 00

i

b

Antofillit #

77536-67-5

 

2524 00

i

b

Aktinolit #

77536-66-4

 

2524 00

i

b

Tremolit #

77536-68-6

 

2524 00

i

b

Krizotil +

12001-29-5 vagy 132207-32-0

 

2524 00

i

b

Atrazin +

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)-p(2)

szk-b

 

Azinfosz-etil

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Benzidin és sói +

92-87-5, 36341-27-2 és egyéb

202-199-1, 252-984-8 és egyéb

2921 59 90

i(1)-i(2)

szk-b

 

i(2)

b

Benzidin-származékok

 

 

 

 

Binapakril #

485-31-4

207-612-9

2916 19 80

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC körlevelet a www.pic.int/ címen

i(2)

b

Klórdimeform #

6164-98-3

228-200-5

2925 20 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC körlevelet a www.pic.int/ címen

Klorobenzilát #

510-15-6

208-110-2

2918 19 80

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC körlevelet a www.pic.int/ címen

Klozolinát +

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Kreozot és kreozottal rokon anyagok

8001-58-9

232-287-5

2707 91 00

 

 

 

61789-28-4

263-047-8

 

 

84650-04-4

283-484-8

i(2)

b

90640-84-9

292-605-3

 

 

65996-91-0

266-026-1

 

 

90640-80-5

292-602-7

 

 

65996-82-2

266-019-3

 

 

8021-39-4

232-419-1

 

 

122384-78-5

310-191-5

 

 

DBB (Di-μ-oxo-di-n-butilsztannio-hidroxiborán/2,2-dibutil-1,2,3,4-dioxasztannabór-etan-4-ol)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

b

 

78 %-nál kevesebb p,p′-dikofolt vagy 1g/kg-nál kevesebb DDT-t és DDT-vel rokon vegyületeket tartalmazó dikofol +

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Dinoseb, annak acetátjai és sói #

88-85-7 és egyéb

201-861-7 és egyéb

2908 90 00

2915 39 90

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC körlevelet a www.pic.int/ címen

i(2)

b

Dinoterb +

1420-07-1

215-813-8

2908 90 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Dinitro-orto-krezol (DNOC) és sói (pl. ammóniumsó, káliumsó és nátriumsó) #

534-52-1

208-601-1

2908 90 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC körlevelet a www.pic.int/ címen

2980-64-5

221-037-0

5787-96-2

2312-76-7

219-007-7

A következők kombinációját tartalmazó porozószer-készítmények:

 

 

 

 

 

Lásd a PIC körlevelet a www.pic.int/ címen

7 % vagy annál több benomil,

17804-35-2

241-775-7

2933 90 80

p(1)

b

10 % vagy annál több karbofurán

1563-66-2

216-353-0

2932 90 90

p(2)

b

és 15 % vagy annál több tiram #

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

 

 

Fentin-acetát +

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fentin-hidroxid +

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Ferbam

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Fluoracetamid #

640-19-7

211-363-1

2924 19 00

p(1)

b

Lásd a PIC körlevelet a www.pic.int/ címen

HCH/hexaklór-ciklohexán (vegyes izomerek) #

608-73-1

210-168-9

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-szk

Lásd a PIC körlevelet a www.pic.int/ címen

Hexaklóretán

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

szk

 

Lindán (γ-HCH) #

58-89-9

200-401-2

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-szk

Lásd a PIC körlevelet a www.pic.int/ címen

a)

Malein-hidrazid, és sói, a kolin-, kálium- és nátriumsók kivételével,

123-33-1

204-619-9

2933 99 90 és egyéb

p(1)

b

 

b)

A malein-hidrazid 1 mg/kg-nál több savegyenérték alapján kifejezett szabad hidrazint tartalmazó kolin, kálium és nátrium sói

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0

248-972-7

 

 

 

 

Higanyvegyületek, ideértve a szervetlen higanyvegyületeket, alkil-higany-vegyületeket és alkil-oxialkil- és aril-higany-vegyületeket #

10112-91-1, 21908-53-2 és egyéb

233-307-5, 244-654-7 és egyéb

2827 39 80, 2825 90 50 és egyéb

p(1)-p(2)

b-szk

Lásd a PIC körlevelet a www.pic.int/ címen

Metamidofosz (az anyag 600 g/l-t meghaladó hatóanyag-tartalmú oldható folyékony készítményei) #

10265-92-6

233-606-0

2930 90 70

p(2)

b

Lásd a PIC körlevelet a www.pic.int/ címen

Metil-paration + #

298-00-0

206-050-1

2920 10 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC körlevelet a www.pic.int/ címen

Monokrotofosz #

6923-22-4

230-042-7

2924 19 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC körlevelet a www.pic.int/ címen

Nitrofen +

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Nonilfenolok C6H4(OH)C9H19 +

25154-52-3 (fenol, nonil-),

246-672-0,

2907 13 00

i(1)

szk

 

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, elágazó láncú)

284-325-5

11066-49-2 (izononilfenol),

234-284-4

90481-04-2, (fenol, nonil-, elágazó láncú),

291-844-0

104-40-5 (p-nonilfenol)

és egyéb

203-199-4

és egyéb

Nonilfenol-etoxilátok (C2H4O)nC15H24O +

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 és egyéb

 

3402 13 00

i(1)

szk

 

p(1)-p(2)

b-b

Paration #

56-38-2

200-271-7

2920 10 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC körlevelet a www.pic.int/ címen

Pentaklórfenol, annak sói és észterei #

87-86-5 és egyéb

201-778-6 és egyéb

2908 10 00 és egyéb

p(1)-p(2)

b-szk

Lásd a PIC körlevelet a www.pic.int/ címen

Foszfamidon (az anyag 1 000 g/l-t meghaladó hatóanyag-tartalmú oldható folyékony készítményei) #

13171-21-6 (keverék (E) és (Z) izomerek)

23783-98-4 ((Z)-izomer)

297-99-4 ((E)-izomer)

236-116-5

2924 19 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC körlevelet a www.pic.int/ címen

Polibrómozott bifenilek (PBB) #

13654-09-6

36355-01-8

27858-07-7

és egyéb

237-137-2

252-994-2

248-696-7

2903 69 90 és egyéb

i(1)

szk

Lásd a PIC körlevelet a www.pic.int/ címen

Pirazofosz +

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Kvintozen +

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Teknazen +

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Ólom-tetraetil #

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

szk

Lásd a PIC körlevelet a www.pic.int/ címen

Ólom-tetrametil #

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

szk

Lásd a PIC körlevelet a www.pic.int/ címen

Triorganosztannikus vegyületek +

2931 00 95 és egyéb

p(2)

szk

 

i(2)

szk

trisz-Azirdinil-foszfinoxid (1,1′,1″-foszforiltriaziridin) +

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

szk

 

Zineb

12122-67-7

235-180-1

2930 90 70

p(1)

b”

 

2.

A 2. rész a következőképpen módosul:

a)

A jegyzék a következő bejegyzéssel egészül ki:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód

Kategória (*)

Felhasználási korlátozás (**)

„Endoszulfán

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

b”

b)

A következő vegyi anyagokra: 2-naftilamin és sói, 4-aminobifenil és sói, benzidin és sói, benzidin-származékok, 78 %-nál kevesebb p,p′-dikofolt vagy 1 g/kg-nál kevesebb DDT-t és DDT-vel rokon vegyületeket tartalmazó dikofol, fentin-hidroxid, metil-paration, nonilfenol [C6H4(OH)C9H19], nonilfenol-etoxilát [(C2H4O)nC15H24O], és triorganosztannikus vegyületek, különösen tributiltin-vegyületek, beleértve a bisz-(tributiltin)-oxidot is, vonatkozó bejegyzések helyébe az alábbi szöveg lép:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód

Kategória (*)

Felhasználási korlátozás (**)

„2-Naftilamin (naftalin-2-amin) és sói

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 és egyéb

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 és egyéb

2921 45 00

i

b

4-Aminobifenil (bifenil-4-amin) és sói,

92-67-1, 2113-61-3 és egyéb

202-177-1 és egyéb

2921 49 80

2921 44 90

i

b

Benzidin és sói

912-87-5, 36341-27-2 és egyéb

202-199-1, 252-984-8 és egyéb

2921 59 90

i

szk

Benzidin-származékok

 

 

 

78 %-nál kevesebb p,p′-dikofolt vagy 1g/kg-nál kevesebb DDT-t és DDT-vel rokon vegyületeket tartalmazó dikofol

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

b

Fentin-hidroxid

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

b

Metil-paration #

298-00-0

206-050-1

2920 10 00

p

b

Nonilfenolok (C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (fenol, nonil-),

246-672-0,

2907 13 00

i

szk

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, elágazó láncú)

284-325-5

11066-49-2 (izononilfenol),

234-284-4

90481-04-2, (fenol, nonil-, elágazó láncú),

291-844-0

104-40-5(p-nonilfenol)

és egyéb

203-199-4

és egyéb

Nonilfenol-etoxilátok (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 és egyéb

 

3402 13 00

i

szk

p

b

Triorganosztannikus vegyületek, különösen tributiltin-vegyületek, beleértve a bisz-(tributiltin)-oxidot

56-35-9 és egyéb

200-268-0 és egyéb

2931 00 95 és egyéb

p

szk”

c)

A következő anyagokra vonatkozó bejegyzéseket el kell hagyni: endrin, paration, ólom-tetraetil és ólom-tetrametil.

3.

A 3. rész a következőképpen módosul:

a)

A jegyzék a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Vegyi anyag

Vonatkozó CAS-szám(ok)

Kategória

„Paration

56-38-2

Peszticid

Ólom-tetraetil

78-00-2

Ipari vegyi anyag

Ólom-tetrametil

75-74-1

Ipari vegyi anyag”

b)

A következő anyagokra: 2,4,5-T, dinoseb és dinoseb sók, DNOC és sói (pl. ammóniumsó, káliumsó és nátriumsó), etilén-diklorid, pentaklórfenol, és metil-paration (emulgeálható koncentrátumok (Einecs) 19,5 %, 40 %, 50 %, 60 % hatóanyag-tartalommal, és porok 1,5 %, 2 % és 3 % hatóanyag-tartalommal) vonatkozó bejegyzések helyébe a következő szöveg lép:

Vegyi anyag

Vonatkozó CAS-szám(ok)

Kategória

„2,4,5-T, annak sói és észterei

93-76-5 (2)

Peszticid

Dinoseb, annak sói és észterei

88-85-7 (2)

Peszticid

Dinitro-orto-krezol (DNOC) és sói (pl. ammóniumsó, káliumsó és nátriumsó)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

Peszticid

Etilén-diklorid (1,2-diklór-etán)

107-06-2

Peszticid

Pentaklórfenol, annak sói és észterei

87-86-5 (2)

Peszticid

Metil-paration (emulgeálható koncentrátumok (EC) 19,5 %-os vagy nagyobb hatóanyag-tartalommal, és porok 1,5 %-os vagy nagyobb hatóanyag-tartalommal)

298-00-0

Kifejezetten veszélyes peszticid készítmény

c)

A parationra (beleértve ennek az anyagnak valamennyi készítményét – aeroszol, porozószer (DP), emulgeálható koncentrátum (EC), granulátum (GR) és nedvesíthető porok (WP) –, kivéve a kapszulás szuszpenziókat (CS)) vonatkozó bejegyzéseket el kell hagyni. A monokrotofoszra (az anyag 600 g/l-t meghaladó hatóanyag-tartalmú oldható folyékony készítményei) vonatkozó bejegyzést szintén el kell hagyni.


(1)  A módosított I. melléklet egységes szerkezetbe foglalt változata megtalálható a következő weboldalon: http://ecb.jrc.it/edex/

(2)  

#

Csak a kiindulási vegyületek CAS-számai vannak felsorolva.”


24.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/18


A BIZOTTSÁG 2006/47/EK IRÁNYELVE

(2006. május 23.)

a gabonavetőmagokban az Avena fatua előfordulása különleges feltételeinek megállapításáról

(kodifikált szöveg)

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 66/402/EGK, (1) a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i, tanácsi irányelvre és különösen anak 11. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság 1974. május 2-i, 47/268/EGK, a gabonavetőmagokban az Avena fatua előfordulására különleges feltételeinek megállapításáról szóló irányelvét (2) jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2)

A 66/402/EGK irányelv meghatározza a gabonavetőmagokban az Avena fatua előfordulására vonatkozó tűréshatárokat.

(3)

Ezek a tűréshatárok bizonyos követelmények tekintetében túl magasnak tűnnek, ebből következően a 66/402/EGK irányelv rendelkezik az Avena fatua előfordulására vonatkozó különleges feltételeknek megfelelő vetőmagok esetében alkalmazandó kiegészítő jelölésekről.

(4)

Az ezzel kapcsolatban meghatározott különleges feltételek kielégítik az ilyen követelményeket, miközben figyelembe veszik a vetőmagok termesztésének és ellenőrzésének lehetőségeit.

(5)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottságának véleményével.

(6)

Ez az irányelv nem érinti a I. melléklet B részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET

1. cikk

A tagállamok kérelemre kiadják a 66/402/EGK irányelv 11. cikkében meghatározott hivatalos tanúsítványt,

a)

amennyiben a termény I. melléklete rendelkezéseinek megfelelően elvégzett szántóföldi ellenőrzés idején mentes az Avena fatua-tól, és ha ezen irányelv 7. cikke rendelkezéseinek megfelelően vett, legalább 1 kilogrammos minta, a hivatalos vizsgálat idején mentes az Avena fatua-tól; vagy

b)

ha ezen irányelv 7. cikke rendelkezéseinek megfelelően vett, legalább 3 kilogrammos minta a hivatalos vizsgálat idején mentes az Avena fatua-tól.

2. cikk

A tagállamok előírhatják, hogy a hivatalos tanúsítvány az 1. cikkben meghatározott két eset közül csak az egyik esetben kerül kiadásra.

3. cikk

Az I. melléklet A részében meghatározott irányelvvel módosított 74/268/EGK irányelv hatályát veszti, az I. melléklet B részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre az irányelvre vonatkoznának és a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL 125., 1966.7.11., 2309. o. Az irányelv a 2004/117/EK (HL L 14., 2005.1.18., 18. o.) irányelvvel módosult.

(2)  HL L 141., 1974.5.24., 19. o. Az irányelv a 78/511/EGK (HL L 157., 1978.6.15., 34. o.) irányelvvel módosult.

(3)  Lásd I. melléklet, A rész.


I. MELLÉKLET

A   RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és annak módosítása

(lásd a 3. cikket)

a Bizottság irányelve 74/268/EGK

(HL L 141., 1974.5.24., 19. o.)

a Bizottság irányelve 78/511/EGK

(HL L 157., 1978.6.15., 34. o.)

B   RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők listája

(lásd a 3. cikket)

Irányelv

A Nemzeti jogba történő átültetés

74/268/EGK

1974. július 1.

78/511/EGK

1980. július 1.


II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

Irányelv 74/268/EGK

Ez az Irányelv

2.(1) cikk, bevezető szöveg

1. cikk, első mondata

2.(1) cikk, első francia bekezdés

1. cikk a) pont

2.(1) cikk, második francia bekezdés

1. cikk b) pont

3. cikk

2. cikk

4. cikk

3. cikk

4. cikk

5. cikk

5. cikk

I.-II. melléklet


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

24.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/21


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. november 8.)

az Európai Közösség és a Bolgár Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2006/369/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére, a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2003. június 5-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen harmadik országokkal a meglévő kétoldalú megállapodások bizonyos rendelkezéseinek közösségi megállapodással történő felváltásáról.

(2)

A Bizottság a Közösség nevében tárgyalásokat folytatott a Bolgár Köztársasággal a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről, a Bizottságot a meglévő kétoldalú megállapodások egyes rendelkezéseinek közösségi megállapodással történő felváltása céljából a harmadik országokkal folytatandó tárgyalások megkezdésére felhatalmazó tanácsi határozat mellékletében foglalt mechanizmusokkal és irányelvekkel összhangban.

(3)

A megállapodás későbbi időpontban történő lehetséges megkötésére figyelemmel, a Bizottság által megtárgyalt megállapodást alá kell írni, és azt ideiglenesen alkalmazni kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Bolgár Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírása – figyelemmel annak későbbi időpontban való megkötéséről szóló tanácsi határozatra – a Közösség részéről jóváhagyásra kerül.

A megállapodás szövege e határozat mellékletét képezi.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak a Közösség nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

A megállapodást annak hatálybalépéséig az azon napot követő hónap első napjától kell ideiglenesen alkalmazni, amelyen a szerződő felek írásban értesítették egymást arról, hogy az ehhez szükséges eljárásoknak eleget tettek.

4. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy a megállapodás 8. cikke 2. bekezdésében előírt értesítést megtegye.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. BROWN


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és a Bolgár Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

egyrészről,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG

másrészről,

(a továbbiakban: a szerződő felek)

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az Európai Közösség több tagállama és a Bolgár Köztársaság között kétoldalú légi szolgáltatási megállapodások jöttek létre, amelyek az Európai Közösség jogszabályaival ellentétes rendelkezéseket tartalmaznak,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az Európai Közösség kizárólagos hatáskörrel rendelkezik számos olyan kérdést illetően, amelyre az Európai Közösség tagállamai és harmadik országok között létrejött kétoldalú légi szolgáltatási megállapodások kiterjedhetnek,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az európai közösségi jog szerint a valamely tagállamban székhellyel rendelkező közösségi légi fuvarozóknak joguk van megkülönböztetéstől mentesen hozzáférni az Európai Közösség tagállamai és harmadik országok közötti légi útvonalakhoz,

TEKINTETTEL az Európai Közösség és egyes harmadik országok között létrejött megállapodásokra, amelyek az ilyen harmadik országok állampolgárai számára lehetővé teszik, hogy az európai közösségi jognak megfelelően engedélyezett légi fuvarozási vállalatokban tulajdonjogot szerezzenek,

FELISMERVE, hogy az Európai Közösség tagállamai és a Bolgár Köztársaság között létrejött kétoldalú légi szolgáltatási megállapodások azon rendelkezéseit, amelyek ellentétesek az Európai Közösség jogszabályaival, teljes összhangba kell hozni azokkal, az Európai Közösség és a Bolgár Köztársaság közötti légi szolgáltatások megbízható jogalapjának létrehozása és az ilyen légi szolgáltatások folytonosságának fenntartása érdekében,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az Európai Közösségnek e tárgyalások keretében nem célja az Európai Közösség és a Bolgár Köztársaság közötti légi forgalom mértékének növelése, a közösségi légi fuvarozók és a Bolgár Köztársaság légi fuvarozói közti egyensúly befolyásolása, vagy a meglévő kétoldalú légi közlekedési megállapodások rendelkezéseinek a forgalmi jogok tekintetében történő módosítása,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODNAK MEG:

1. cikk

Általános rendelkezések

(1)   E megállapodás alkalmazásában a „tagállamok”: az Európai Közösség tagállamai.

(2)   Az I. mellékletben felsorolt valamennyi megállapodásban az adott megállapodásban szerződő félként szereplő tagállam állampolgáraira való hivatkozásokat az Európai Közösség tagállamainak állampolgáraira való hivatkozásként kell értelmezni.

(3)   Az I. mellékletben felsorolt valamennyi megállapodásban az adott megállapodásban szerződő félként szereplő tagállam légi fuvarozóira vagy légitársaságaira való hivatkozásokat az adott tagállam által kijelölt légi fuvarozókra vagy légitársaságokra való hivatkozásként kell értelmezni.

2. cikk

Tagállam általi kijelölés

(1)   A II. melléklet a) és b) pontjában felsorolt cikkek vonatkozó rendelkezései helyébe az e cikk (2) és (3) bekezdésének rendelkezései lépnek az érintett tagállam légi fuvarozójának kijelölése, a légi fuvarozó részére a Bolgár Köztársaság által megadott engedélyek és jogosítványok, valamint a légi fuvarozó ilyen engedélyeinek vagy jogosítványainak megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása tekintetében.

(2)   A tagállam általi kijelölés kézhezvételét követően a Bolgár Köztársaság a legrövidebb eljárási időn belül megadja a megfelelő engedélyeket és jogosítványokat, feltéve, hogy:

i.

a légi fuvarozó az Európai Közösséget létrehozó szerződés értelmében a kijelölő tagállamban rendelkezik székhellyel, és az európai közösségi jogszabályoknak megfelelő érvényes üzemeltetési engedéllyel rendelkezik;

ii.

a működési engedély kiadásáért felelős tagállam gyakorolja és fenntartja a légi fuvarozó hatékony szabályozási ellenőrzését, valamint az illetékes légiforgalmi hatóságot a kijelölésben egyértelműen meghatározza; és

iii.

a légi fuvarozó jelenleg és a továbbiakban is közvetlenül vagy többségi tulajdon révén a tagállamok és/vagy a tagállamok állampolgárai, vagy a III. mellékletben felsorolt egyéb államok és/vagy azok állampolgárai tulajdonában van, és az ilyen államok és/vagy ilyen állampolgárok tényleges ellenőrzése alatt áll.

(3)   A Bolgár Köztársaságnak jogában áll a tagállam által kijelölt légi fuvarozó engedélyeit vagy jogosítványait megtagadni, visszavonni, felfüggeszteni vagy korlátozni, amennyiben:

i.

a légi fuvarozó az Európai Közösséget létrehozó szerződés értelmében nem a kijelölő tagállamban rendelkezik székhellyel, vagy nem rendelkezik az európai közösségi jogszabályoknak megfelelő érvényes üzemeltetési engedéllyel;

ii.

nem a működési engedély kiadásáért felelős tagállam gyakorolja vagy tartja fenn a légi fuvarozó hatékony szabályozási ellenőrzését, vagy az illetékes légiforgalmi hatóság a kijelölésben nincs egyértelműen meghatározva; vagy

iii.

a légi fuvarozó jelenleg közvetlenül vagy többségi tulajdon révén nem a tagállamok és/vagy a tagállamok állampolgárai, vagy a III. mellékletben felsorolt egyéb államok és/vagy azok állampolgárai tulajdonában van, és nem az ilyen államok és/vagy ilyen állampolgárok tényleges ellenőrzése alatt áll.

Az e bekezdés szerinti jogának gyakorlása során a Bolgár Köztársaság nem alkalmazhat az állampolgárság alapján megkülönböztetést a közösségi légi fuvarozók között.

(4)   A Bulgária általi kijelölés kézhezvételét követően a tagállam a legrövidebb eljárási időn belül megadja a megfelelő engedélyeket és jogosítványokat, feltéve hogy:

i.

a légi fuvarozó rendelkezik a bolgár jognak megfelelő érvényes működési engedéllyel;

ii.

Bulgária, amely a működési engedély kiadásáért felelős, gyakorolja és fenntartja a légi fuvarozó hatékony szabályozási ellenőrzését; és

iii.

a légi fuvarozó jelenleg és a továbbiakban is közvetlenül vagy többségi tulajdon révén Bulgária és/vagy természetes vagy jogi személyeinek tulajdonában van, és Bulgária és/vagy természetes vagy jogi személyeinek tényleges ellenőrzése alatt áll.

(5)   A tagállamnak jogában áll a Bulgária által kijelölt légi fuvarozó engedélyeit vagy jogosítványait megtagadni, visszavonni, felfüggeszteni vagy korlátozni, amennyiben:

i.

a légi fuvarozó nem rendelkezik a bolgár jognak megfelelő érvényes működési engedéllyel;

ii.

Bulgária, amely a működési engedély kiadásáért felelős, nem végzi és nem tartja fenn a légi fuvarozó hatékony szabályozási ellenőrzését; vagy

iii.

a légi fuvarozó közvetlenül vagy többségi tulajdon révén nem Bulgária és/vagy természetes vagy jogi személyeinek tulajdonában van.

3. cikk

A szabályozási ellenőrzéshez kapcsolódó jogok

(1)   A II. melléklet c) pontjában felsorolt cikkek kiegészülnek az e cikk (2) bekezdésének rendelkezéseivel.

(2)   Ha egy tagállam olyan légi fuvarozót jelöl ki, amelynek szabályozási ellenőrzését egy másik tagállam gyakorolja és tartja fenn, a Bolgár Köztársaságnak a légi fuvarozót kijelölő tagállam és a Bolgár Köztársaság között létrejött megállapodásban foglalt biztonsági rendelkezések szerinti jogai a biztonsági előírásoknak az adott másik tagállam általi elfogadása, végrehajtása és betartása során, valamint az adott légi fuvarozó üzemeltetési engedélye tekintetében ugyanúgy érvényesülnek.

4. cikk

A repülőgép-üzemanyagra kivetett illetékek

(1)   A II. melléklet d) pontjában felsorolt cikkek vonatkozó rendelkezései kiegészülnek az e cikk (2) bekezdésének rendelkezéseivel.

(2)   Bármely ellenkező értelmű rendelkezés ellenére, a II. melléklet d) pontjában felsorolt megállapodások bármelyikében foglaltak nem akadályozhatják meg a tagállamokat abban, hogy megkülönböztetéstől mentesen adókat, illetékeket, vámokat vagy díjakat vessenek ki a területükön a Bolgár Köztársaság által kijelölt légi fuvarozó azon légi járműve által felhasznált üzemanyagra, amely az adott tagállam területének egy pontja és az adott tagállam területének egy másik pontja vagy egy másik tagállam területe között közlekedik.

5. cikk

Az Európai Közösségen belüli viteldíjak

(1)   A II. melléklet e) pontjában felsorolt cikkek kiegészülnek az e cikk (2) bekezdésének rendelkezéseivel.

(2)   Az I. mellékletben felsorolt és a II. melléklet e) pontjában foglalt rendelkezést tartalmazó megállapodás alapján a Bolgár Köztársaság által kijelölt légi fuvarozó(k)nak az Európai Közösségen belüli légi útvonalakon közlekedő járataira vonatkozóan kiszabott viteldíjak az európai közösségi jog hatálya alá tartoznak.

6. cikk

A megállapodás mellékletei

E megállapodás mellékletei a megállapodás szerves részét képezik.

7. cikk

Felülvizsgálat vagy módosítás

A szerződő felek kölcsönös megegyezés alapján bármikor felülvizsgálhatják vagy módosíthatják ezt a megállapodást.

8. cikk

Hatálybalépés és ideiglenes alkalmazás

(1)   Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a szerződő felek írásban értesítették egymást arról, hogy a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásoknak eleget tettek.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a szerződő felek megállapodnak abban, hogy ezt a megállapodást ideiglenesen alkalmazzák az azon napot követő hónap első napjától, amelyen a szerződő felek írásban értesítették egymást arról, hogy az ehhez szükséges eljárásoknak eleget tettek.

(3)   A tagállamok és a Bolgár Köztársaság között létrejött azon megállapodásokat és egyéb szerződéseket, amelyek e megállapodás aláírásának napján még nem léptek hatályba és amelyeket nem alkalmaznak ideiglenesen, az I. melléklet b) pontja sorolja fel. Ezt a megállapodást minden ilyen megállapodásra és szerződésre azok hatálybalépésének vagy ideiglenes alkalmazásának napjától alkalmazni kell.

9. cikk

A megállapodás megszűnése

(1)   Ha az I. mellékletben felsorolt valamelyik megállapodás megszűnik, e megállapodás minden olyan rendelkezése, amely az I. mellékletben felsorolt érintett megállapodásra vonatkozik, szintén megszűnik.

(2)   Abban az esetben, ha az I. mellékletben felsorolt összes megállapodás megszűnik, ez a megállapodás szintén megszűnik.

FENTIEK HITELÉÜL, az alulírott, erre kellően feljogosított meghatalmazottak aláírták ezt a megállapodást.

Kelt Salzburgban, a kettőezer-hatodik év május havának ötödik napján, két-két eredeti példányban angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és bolgár nyelven.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За европейската общност

Image

Image

Por la República de Bulgaria

Za Bulharskou republiku

For Republikken Bulgarien

Für die Republik Bulgarien

Bulgaaria Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας

For the Republic of Bulgaria

Pour la République de Bulgarie

Per la Repubblica di Bulgaria

Bulgārijas Republikas vārdā

Bulgarijos Respublikos vardu

Λ Bolgár Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Bulgarija

Voor de Republiek Bulgarije

W imieniu Republiki Bułgarii

Pela República da Bulgária

Za Bulharskú republiku

Za Republiko Bolgarijo

Bulgarian tasavallan puolesta

För Republiken Bulgarien

За Република България

Image

I. MELLÉKLET

A megállapodás 1. cikkében említett megállapodások jegyzéke

a)

A Bulgária és az Európai Közösség tagállamai között létrejött kétoldalú légi szolgáltatási megállapodások, amelyeket e megállapodás aláírásának napján már megkötöttek, aláírtak és/vagy ideiglenes alkalmaznak:

Légi közlekedési megállapodás az Osztrák Szövetségi Köztársaság kormánya és a Bolgár Köztársaság kormánya között, amelyet 1997. november 4-én Szófiában írtak alá, és amelyhez csatolták az 1996. június 28-án Bécsben kelt egyetértési nyilatkozatot (a II. mellékletben a továbbiakban: a Bulgária–Ausztria megállapodás).

Légi közlekedési megállapodás a Belga Királyság kormánya és a Bolgár Népköztársaság kormánya között, amelyet 1957. május 14-én Szófiában írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Bulgária–Belgium megállapodás).

Megállapodás a Ciprusi Köztársaság kormánya és a Bolgár Népköztársaság között a kereskedelmi menetrendszerű légi szolgáltatásokról, amelyet 1965. május 8-án Nicosiában írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Bulgária–Ciprus megállapodás).

Légi közlekedési megállapodás a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormánya és a Bolgár Köztársaság kormánya között, amelyet 1967. szeptember 25-én Szófiában írtak alá, és amellyel kapcsolatban a Cseh Köztársaság úgy nyilatkozott, hogy annak rendelkezéseit önmagára nézve kötelezőnek ismeri el (a II. mellékletben a továbbiakban: a Bulgária–Cseh Köztársaság megállapodás).

Polgári légi közlekedési megállapodás a Dán Királyság kormánya és a Bolgár Népköztársaság kormánya között, amelyet 1958. május 24-én Szófiában írtak alá, és amelyet legutóbb az 1958. május 24-i levélváltással egészítettek ki (a II. mellékletben a továbbiakban: a Bulgária–Dánia megállapodás).

Megállapodás a Finn Köztársaság kormánya és a Bolgár Népköztársaság kormánya között a területeik közötti és azokon túli légi szolgáltatásokról, amelyet 1970. március 19-én Helsinkiben írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Bulgária–Finnország megállapodás).

Légi közlekedési megállapodás a Francia Köztársaság kormánya és a Bolgár Népköztársaság kormánya között, amelyet 1965. augusztus 4-én Párizsban írtak alá, az 1965. augusztus 4-i levélváltással egészítettek ki, az 1969. június 12-i és július 10-i levélváltással módosítottak, és amelyet legutóbb a 2000. január 26-án, Szófiában kelt egyetértési nyilatkozattal módosítottak (a II. mellékletben a továbbiakban: a Bulgária–Franciaország megállapodás).

Megállapodás a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a területeik közötti és azokon túli légi szolgáltatásokról, amelyet Szófiában, 1993. június 11-én írtak alá, a 2001. október 1-jén Szófiában kelt egyetértési nyilatkozattal egészítettek ki, és amelyet a 2002. augusztus 15-i és a 2004. április 20-i jegyzékkel egészítettek ki (a II. mellékletben a továbbiakban: a Bulgária–Németország megállapodás).

Megállapodás a Görög Köztársaság kormánya és a Bolgár Köztársaság kormánya között a területeik közötti és azokon túli légi szolgáltatásokról, amelyet 2002. november 1-jén Athénben írtak alá, és amelyhez csatolták a 2000. február 23-án Athénben kelt egyetértési nyilatkozatot (a II. mellékletben a továbbiakban: a Bulgária–Görögország megállapodás).

Légi közlekedési megállapodás a Magyar Népköztársaság kormánya és a Bolgár Népköztársaság kormánya között, amelyet 1969. augusztus 29-én Szófiában írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Bulgária–Magyarország megállapodás).

Légi szolgáltatási megállapodás Írország kormánya és a Bolgár Köztársaság kormánya között, amelyet 1995. július 27-én Dublinban írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Bulgária–Írország megállapodás).

Polgári légi közlekedési megállapodás az Olasz Köztársaság kormánya és a Bolgár Népköztársaság kormánya között, amelyet 1974. május 27-én Szófiában írtak alá, amelyhez csatolták az 1974. április 4-én Rómában kelt kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyvet, és amelyet legutóbb az 1997. július 25-én Rómában kelt egyetértési nyilatkozattal módosítottak (a II. mellékletben a továbbiakban: a Bulgária–Olaszország megállapodás).

Megállapodás a Lett Köztársaság kormánya és a Bolgár Köztársaság kormánya között a területeik közötti és azokon túli légi szolgáltatásokról, amelyet 1999. május 19-én Varsóban írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Bulgária–Lettország megállapodás).

Légi közlekedési megállapodás a Luxemburgi Nagyhercegség kormánya és a Bolgár Népköztársaság kormánya között, amelyet 1965. május 8-án Szófiában írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Bulgária–Luxemburg megállapodás).

Megállapodás a Máltai Köztársaság kormánya és a Bolgár Népköztársaság kormánya között a területeik közötti és azokon túli légi szolgáltatásokról, amelyet 1982. július 23-án Várnában írtak alá, és amelyhez csatolták az 1982. április 12-én Máltán kelt egyetértési nyilatkozatot (a II. mellékletben a továbbiakban: a Bulgária–Málta megállapodás).

Légi közlekedési megállapodás a Holland Királyság kormánya és a Bolgár Népköztársaság kormánya között, amelyet 1958. február 7-én Szófiában írtak alá, és amelyet legutóbb a 2002. augusztus 6-án Hágában kelt egyetértési nyilatkozattal egészítettek ki (a II. mellékletben a továbbiakban: a Bulgária–Hollandia megállapodás).

Légi közlekedési megállapodás a Lengyel Köztársaság kormánya és a Bolgár Népköztársaság kormánya között, amelyet 1949. május 16-án Varsóban írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Bulgária–Lengyelország megállapodás).

Légi közlekedési megállapodás Portugália kormánya és a Bolgár Népköztársaság kormánya között, amelyet 1975. október 22-én Lisszabonban írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Bulgária–Portugália megállapodás).

Légi közlekedési megállapodás a Szlovák Köztársaság kormánya és a Bolgár Köztársaság kormánya között, amelyet 1995. december 8-án Szófiában írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Bulgária–Szlovákia megállapodás).

Légi szolgáltatási megállapodás Spanyolország kormánya és a Bolgár Népköztársaság kormánya között, amelyet 1971. november 6-án Szófiában írtak alá, és amelyet legutóbb az 1978. október 21-én Szófiában kelt kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyvvel módosítottak (a II. mellékletben a továbbiakban: a Bulgária–Spanyolország megállapodás).

Polgári légi közlekedési megállapodás a Svéd Királyság kormánya és a Bolgár Népköztársaság kormánya között, amelyet 1957. április 17-én Szófiában írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Bulgária–Svédország megállapodás).

Megállapodás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya és a Bolgár Népköztársaság kormánya között a területeik közötti és azokon túli légi szolgáltatásokról, amelyet 1970. május 28-án Londonban írtak alá, és amelyet az 1973. augusztus 23-i jegyzékváltással módosítottak, és amelyhez csatolták az 1998. január 15-én Londonban kelt egyetértési nyilatkozatot (a II. mellékletben a továbbiakban: a Bulgária–Egyesült Királyság megállapodás).

b)

Légi szolgáltatási megállapodások és egyéb szerződések, amelyeket Bulgária és az Európai Közösség tagállamai parafáltak vagy aláírtak, és amelyek e megállapodás aláírásának napján még nem léptek hatályba és amelyeket nem alkalmaznak ideiglenesen.

II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben felsorolt megállapodásokban szereplő és a megállapodás 2–5. cikkében említett cikkek jegyzéke

a)

Tagállam általi kijelölés

a Bulgária–Ausztria megállapodás 3. cikke,

a Bulgária–Belgium megállapodás 2. cikke,

a Bulgária–Ciprus megállapodás 3. cikke,

a Bulgária–Cseh Köztársaság megállapodás 2. cikke,

a Bulgária–Dánia megállapodás 2. cikke,

a Bulgária–Finnország megállapodás 3. cikke,

a Bulgária–Franciaország megállapodás 3. cikke,

a Bulgária–Németország megállapodás 3. cikke,

a Bulgária–Görögország megállapodás 3. cikke,

a Bulgária–Magyarország megállapodás 3. cikke,

a Bulgária–Írország megállapodás 3. cikke,

a Bulgária–Olaszország megállapodás 3. cikke,

a Bulgária–Lettország megállapodás 3. cikke,

a Bulgária–Luxemburg megállapodás 3. cikke,

a Bulgária–Málta megállapodás 3. cikke,

a Bulgária–Hollandia megállapodás 2. cikke,

a Bulgária–Lengyelország megállapodás 2. cikke,

a Bulgária–Portugália megállapodás 3. cikke,

a Bulgária–Szlovákia megállapodás 3. cikke,

a Bulgária–Spanyolország megállapodás 4. cikke,

a Bulgária–Svédország megállapodás 2. cikke,

a Bulgária–Egyesült Királyság megállapodás 3. cikke.

b)

Az engedélyek vagy jogosítványok megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása:

a Bulgária–Ausztria megállapodás 4. cikke,

a Bulgária–Belgium megállapodás 2. cikke,

a Bulgária–Ciprus megállapodás 4. cikke,

a Bulgária–Dánia megállapodás 2. cikke,

a Bulgária–Finnország megállapodás 3. és 4. cikke,

a Bulgária–Franciaország megállapodás 3. cikke,

a Bulgária–Németország megállapodás 4. cikke,

a Bulgária–Görögország megállapodás 4. cikke,

a Bulgária–Magyarország megállapodás 4. cikke,

a Bulgária–Írország megállapodás 3. cikke,

a Bulgária–Olaszország megállapodás 4. cikke,

a Bulgária–Lettország megállapodás 4. cikke,

a Bulgária–Luxemburg megállapodás 4. cikke,

a Bulgária–Málta megállapodás 4. cikke,

a Bulgária–Hollandia megállapodás 2. cikke,

a Bulgária–Lengyelország megállapodás 6. cikke,

a Bulgária–Portugália megállapodás 5. cikke,

a Bulgária–Szlovákia megállapodás 4. cikke,

a Bulgária–Spanyolország megállapodás 4. cikke,

a Bulgária–Svédország megállapodás 2. cikke,

a Bulgária–Egyesült Királyság megállapodás 4. cikke.

c)

Szabályozási ellenőrzés:

a Bulgária–Görögország megállapodás 7. cikke,

a Bulgária–Németország megállapodás 11a. cikke,

a Bulgária–Franciaország megállapodás 12a. cikke,

a Bulgária–Olaszország megállapodás 9b. cikke.

d)

A repülőgép-üzemanyagra kivetett illetékek:

a Bulgária–Ausztria megállapodás 7. cikke,

a Bulgária–Belgium megállapodás 5. cikke,

a Bulgária–Ciprus megállapodás 8. cikke,

a Bulgária–Cseh Köztársaság megállapodás 4. cikke,

a Bulgária–Dánia megállapodás 5. cikke,

a Bulgária–Finnország megállapodás 6. cikke,

a Bulgária–Franciaország megállapodás 10. cikke,

a Bulgária–Németország megállapodás 7. cikke,

a Bulgária–Görögország megállapodás 10. cikke,

a Bulgária–Magyarország megállapodás 12. cikke,

a Bulgária–Írország megállapodás 11. cikke,

a Bulgária–Olaszország megállapodás 8. cikke,

a Bulgária–Lettország megállapodás 7. cikke,

a Bulgária–Luxemburg megállapodás 7. cikke,

a Bulgária–Málta megállapodás 6. cikke,

a Bulgária–Hollandia megállapodás 4. cikke,

a Bulgária–Lengyelország megállapodás 3. cikke,

a Bulgária–Portugália megállapodás 7. cikke,

a Bulgária–Szlovákia megállapodás 8. cikke,

a Bulgária–Spanyolország megállapodás 11. cikke,

a Bulgária–Svédország megállapodás 5. cikke,

a Bulgária–Egyesült Királyság megállapodás 5. cikke.

e)

Az Európai Közösségen belüli viteldíjak:

a Bulgária–Ausztria megállapodás 11. cikke,

a Bulgária–Belgium megállapodás 4. cikke,

a Bulgária–Ciprus megállapodás 6. cikke,

a Bulgária–Cseh Köztársaság megállapodás 10. cikke,

a Bulgária–Dánia megállapodás 6. cikke,

a Bulgária–Finnország megállapodás 8. cikke,

a Bulgária–Franciaország megállapodás 13. cikke,

a Bulgária–Németország megállapodás 8. cikke,

a Bulgária–Görögország megállapodás 13. cikke,

a Bulgária–Magyarország megállapodás 6. cikke,

a Bulgária–Írország megállapodás 6. cikke,

a Bulgária–Olaszország megállapodás 7. cikke,

a Bulgária–Lettország megállapodás 9. cikke,

a Bulgária–Luxemburg megállapodás 5. cikke,

a Bulgária–Málta megállapodás 9. cikke,

a Bulgária–Hollandia megállapodás 3. cikke,

a Bulgária–Lengyelország megállapodás mellékletének 4. cikke,

a Bulgária–Portugália megállapodás 10. cikke,

a Bulgária–Szlovákia megállapodás 10. cikke,

a Bulgária–Spanyolország megállapodás 6. cikke,

a Bulgária–Svédország megállapodás 6. cikke,

a Bulgária–Egyesült Királyság megállapodás 9. cikke.

III. MELLÉKLET

A megállapodás 2. cikkében említett egyéb államok jegyzéke

a)

Az Izlandi Köztársaság (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás alapján).

b)

A Liechtensteini Hercegség (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás alapján).

c)

A Norvég Királyság (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás alapján).

d)

A Svájci Államszövetség (az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légi közlekedési megállapodás alapján).


24.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/31


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. november 8.)

az Európai Közösség és a Horvát Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2006/370/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére, a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2003. június 5-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen harmadik országokkal a meglévő kétoldalú megállapodások bizonyos rendelkezéseinek közösségi megállapodással történő felváltásáról.

(2)

A Bizottság a Közösség nevében tárgyalásokat folytatott a Horvát Köztársasággal a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről, a Bizottságot a meglévő kétoldalú megállapodások egyes rendelkezéseinek közösségi megállapodással történő felváltása céljából a harmadik országokkal folytatandó tárgyalások megkezdésére felhatalmazó tanácsi határozat mellékletében foglalt mechanizmusokkal és irányelvekkel összhangban.

(3)

A megállapodás későbbi időpontban történő lehetséges megkötésére figyelemmel, a Bizottság által megtárgyalt megállapodást alá kell írni, és azt ideiglenesen alkalmazni kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Horvát Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírása – figyelemmel annak későbbi időpontban való megkötéséről szóló tanácsi határozatra – a Közösség részéről jóváhagyásra kerül.

A megállapodás szövege e határozat mellékletét képezi.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak a Közösség nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

A megállapodást annak hatálybalépéséig az azon napot követő hónap első napjától kell ideiglenesen alkalmazni, amelyen a szerződő felek írásban értesítették egymást arról, hogy az ehhez szükséges eljárásoknak eleget tettek.

4. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy a megállapodás 8. cikke (2) bekezdésében előírt értesítést megtegye.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. BROWN


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és a Horvát Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

egyrészről,

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG

másrészről,

(a továbbiakban: a szerződő felek)

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az Európai Közösség több tagállama és a Horvát Köztársaság között kétoldalú légi szolgáltatási megállapodások jöttek létre, amelyek az Európai Közösség jogszabályaival ellentétes rendelkezéseket tartalmaznak,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az Európai Közösség kizárólagos hatáskörrel rendelkezik számos olyan kérdést illetően, amelyre az Európai Közösség tagállamai és harmadik országok között létrejött kétoldalú légi szolgáltatási megállapodások kiterjedhetnek,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az európai közösségi jog szerint a valamely tagállamban székhellyel rendelkező közösségi légi fuvarozóknak joguk van megkülönböztetéstől mentesen hozzáférni az Európai Közösség tagállamai és harmadik országok közötti légi útvonalakhoz,

TEKINTETTEL az Európai Közösség és egyes harmadik országok között létrejött megállapodásokra, amelyek az ilyen harmadik országok állampolgárai számára lehetővé teszik, hogy az európai közösségi jognak megfelelően engedélyezett légi fuvarozási vállalatokban tulajdonjogot szerezzenek,

FELISMERVE, hogy az Európai Közösség tagállamai és a Horvát Köztársaság között létrejött kétoldalú légi szolgáltatási megállapodások azon rendelkezéseit, amelyek ellentétesek az Európai Közösség jogszabályaival, teljes összhangba kell hozni azokkal, az Európai Közösség és a Horvát Köztársaság közötti légi szolgáltatások megbízható jogalapjának létrehozása és az ilyen légi szolgáltatások folytonosságának fenntartása érdekében,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az Európai Közösségnek e tárgyalások keretében nem célja az Európai Közösség és a Horvát Köztársaság közötti légi forgalom mértékének növelése, a közösségi légi fuvarozók és a Horvát Köztársaság légi fuvarozói közti egyensúly befolyásolása, vagy a meglévő kétoldalú légi közlekedési megállapodások rendelkezéseinek a forgalmi jogok tekintetében történő módosítása.

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy mindkét fél részéről megvan a lehetőség a forgalomnak a jelenlegi szintnél nagyobb mértékű növelésére, mivel az Európai Közösség és tagállamai és Horvátország közötti kétoldalú légi közlekedési megállapodások többsége nem rendelkezik kapacitásra vonatkozó korlátozásokról,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODNAK MEG:

1. cikk

Általános rendelkezések

(1)   E megállapodás alkalmazásában a „tagállamok”: az Európai Közösség tagállamai.

(2)   Az I. mellékletben felsorolt valamennyi megállapodásban az adott megállapodásban szerződő félként szereplő tagállam állampolgáraira való hivatkozásokat az Európai Közösség tagállamainak állampolgáraira való hivatkozásként kell értelmezni.

(3)   Az I. mellékletben felsorolt valamennyi megállapodásban az adott megállapodásban szerződő félként szereplő tagállam légi fuvarozóira vagy légitársaságaira való hivatkozásokat az adott tagállam által kijelölt légi fuvarozókra vagy légitársaságokra való hivatkozásként kell értelmezni.

2. cikk

Tagállam általi kijelölés

(1)   A II. melléklet a) és b) pontjában felsorolt cikkek vonatkozó rendelkezései helyébe az e cikk (2) és (3) bekezdésének rendelkezései lépnek az érintett tagállam légi fuvarozójának kijelölése, a légi fuvarozó részére a Horvát Köztársaság által megadott engedélyek és jogosítványok, valamint a légi fuvarozó ilyen engedélyeinek vagy jogosítványainak megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása tekintetében.

(2)   A tagállam általi kijelölés kézhezvételét követően a Horvát Köztársaság a legrövidebb eljárási időn belül megadja a megfelelő engedélyeket és jogosítványokat, feltéve, hogy:

i.

a légi fuvarozó az Európai Közösséget létrehozó szerződés értelmében a kijelölő tagállamban rendelkezik székhellyel, és az európai közösségi jogszabályoknak megfelelő érvényes üzemeltetési engedéllyel rendelkezik;

ii.

a működési engedély kiadásáért felelős tagállam gyakorolja és fenntartja a légi fuvarozó hatékony szabályozási ellenőrzését, valamint az illetékes légiforgalmi hatóságot a kijelölésben egyértelműen meghatározza; és

iii.

a légi fuvarozó jelenleg és a továbbiakban is közvetlenül vagy többségi tulajdon révén a tagállamok és/vagy a tagállamok állampolgárai, vagy a III. mellékletben felsorolt egyéb államok és/vagy azok állampolgárai tulajdonában van, és az ilyen államok és/vagy ilyen állampolgárok tényleges ellenőrzése alatt áll.

(3)   A Horvát Köztársaságnak jogában áll a tagállam által kijelölt légi fuvarozó engedélyeit vagy jogosítványait megtagadni, visszavonni, felfüggeszteni vagy korlátozni, amennyiben:

i.

a légi fuvarozó az Európai Közösséget létrehozó szerződés értelmében nem a kijelölő tagállamban rendelkezik székhellyel, vagy nem rendelkezik az európai közösségi jogszabályoknak megfelelő érvényes üzemeltetési engedéllyel;

ii.

nem a működési engedély kiadásáért felelős tagállam gyakorolja vagy tartja fenn a légi fuvarozó hatékony szabályozási ellenőrzését, vagy az illetékes légiforgalmi hatóság a kijelölésben nincs egyértelműen meghatározva; vagy

iii.

a légi fuvarozó jelenleg közvetlenül vagy többségi tulajdon révén nem a tagállamok és/vagy a tagállamok állampolgárai, vagy a III. mellékletben felsorolt egyéb államok és/vagy azok állampolgárai tulajdonában van, és nem az ilyen államok és/vagy ilyen állampolgárok tényleges ellenőrzése alatt áll.

Az e bekezdés szerinti jogának gyakorlása során a Horvát Köztársaság nem alkalmazhat az állampolgárság alapján megkülönböztetést a közösségi légi fuvarozók között.

(4)   forgalmi jogok biztosítása továbbra is kétoldalú megállapodások keretében történik.

3. cikk

A szabályozási ellenőrzéshez kapcsolódó jogok

(1)   A II. melléklet c) pontjában felsorolt cikkek kiegészülnek az e cikk (2) bekezdésének rendelkezéseivel.

(2)   Ha egy tagállam olyan légi fuvarozót jelöl ki, amelynek szabályozási ellenőrzését egy másik tagállam gyakorolja és tartja fenn, a Horvát Köztársaságnak a légi fuvarozót kijelölő tagállam és a Horvát Köztársaság között létrejött megállapodásban foglalt biztonsági rendelkezések szerinti jogai a biztonsági előírásoknak az adott másik tagállam általi elfogadása, végrehajtása és betartása során, valamint az adott légi fuvarozó üzemeltetési engedélye tekintetében ugyanúgy érvényesülnek.

4. cikk

A repülőgép-üzemanyagra kivetett illetékek

(1)   A II. melléklet d) pontjában felsorolt cikkek vonatkozó rendelkezései kiegészülnek az e cikk (2) bekezdésének rendelkezéseivel.

(2)   Bármely ellenkező értelmű rendelkezés ellenére, a II. melléklet d) pontjában felsorolt megállapodások bármelyikében foglaltak nem akadályozhatják meg a tagállamokat abban, hogy megkülönböztetéstől mentesen adókat, illetékeket, vámokat vagy díjakat vessenek ki a területükön a Horvát Köztársaság által kijelölt légi fuvarozó azon légi járműve által felhasznált üzemanyagra, amely az adott tagállam területének egy pontja és az adott tagállam területének egy másik pontja vagy egy másik tagállam területe között közlekedik.

5. cikk

Az Európai Közösségen belüli viteldíjak

(1)   A II. melléklet e) pontjában felsorolt cikkek kiegészülnek az e cikk (2) bekezdésének rendelkezéseivel.

(2)   Az I. mellékletben felsorolt és a II. melléklet e) pontjában foglalt rendelkezést tartalmazó megállapodás alapján a Horvát Köztársaság által kijelölt légi fuvarozó(k)nak az Európai Közösségen belüli légi útvonalakon közlekedő járataira vonatkozóan kiszabott viteldíjak az európai közösségi jog hatálya alá tartoznak.

6. cikk

A megállapodás mellékletei

E megállapodás mellékletei a megállapodás szerves részét képezik.

7. cikk

Felülvizsgálat vagy módosítás

A szerződő felek kölcsönös megegyezés alapján bármikor felülvizsgálhatják vagy módosíthatják ezt a megállapodást.

8. cikk

Hatálybalépés és ideiglenes alkalmazás

(1)   Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a szerződő felek írásban értesítették egymást arról, hogy a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásoknak eleget tettek.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a szerződő felek megállapodnak abban, hogy ezt a megállapodást ideiglenesen alkalmazzák az azon napot követő hónap első napjától, amelyen a szerződő felek írásban értesítették egymást arról, hogy az ehhez szükséges eljárásoknak eleget tettek.

(3)   A tagállamok és a Horvát Köztársaság között létrejött azon megállapodásokat és egyéb szerződéseket, amelyek e megállapodás aláírásának napján még nem léptek hatályba és amelyeket nem alkalmaznak ideiglenesen, az I. melléklet b) pontja sorolja fel. Ezt a megállapodást minden ilyen megállapodásra és szerződésre azok hatálybalépésének vagy ideiglenes alkalmazásának napjától alkalmazni kell.

9. cikk

A megállapodás megszűnése

(1)   Ha az I. mellékletben felsorolt valamelyik megállapodás megszűnik, e megállapodás minden olyan rendelkezése, amely az I. mellékletben felsorolt érintett megállapodásra vonatkozik, szintén megszűnik.

(2)   Abban az esetben, ha az I. mellékletben felsorolt összes megállapodás megszűnik, ez a megállapodás szintén megszűnik.

FENTIEK HITELÉÜL, az alulírott, erre kellően feljogosított meghatalmazottak aláírták ezt a megállapodást.

Kelt Salzburgban, a kettőezer-hatodik év május havának ötödik napján, két-két eredeti példányban angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és horvát nyelven.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Europsku zajednicu

Image

Image

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vardu

A Horvát Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

För Republiken Kroatien

Za Republiku Hrvatsku

Image

I. MELLÉKLET

A megállapodás I. cikkében említett megállapodások jegyzéke

a)

A Horvátország és az Európai Közösség tagállamai között létrejött kétoldalú légi szolgáltatási megállapodások, amelyeket e megállapodás aláírásának napján már megkötöttek, aláírtak és/vagy ideiglenesen alkalmaznak

Légi közlekedési megállapodás az Osztrák Szövetségi Köztársaság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között, amelyet 1994. június 23-án Bécsben írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Horvátország–Ausztria megállapodás).

Légi közlekedési megállapodás a Belga Királyság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között, amelyet 1996. március 12-én Zágrábban írtak alá, és amelyet legutóbb a 2003. április 28-i és május 2-i levélváltással módosítottak (a II. mellékletben a továbbiakban: a Horvátország–Belgium megállapodás).

Légi szolgáltatási megállapodás a Cseh Köztársaság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között, amelyet 1999. január 22-én Prágában írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Horvátország–Cseh Köztársaság megállapodás).

Légi szolgáltatási megállapodás a Dán Királyság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között, amelyet 1996. március 6-án Oslóban írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Horvátország–Dánia megállapodás).

Légi szolgáltatási megállapodás az Észt Köztársaság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között, amelyet 2004. március 31-én Zágrábban írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Horvátország–Észtország megállapodás).

Légi közlekedési megállapodás a Francia Köztársaság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között, amelyet 1997. január 27-én Zágrábban írtak alá, és amelyhez csatolták az 1996. augusztus 29-én Dubrovnikban kelt egyetértési nyilatkozatot (a II. mellékletben a továbbiakban: a Horvátország–Franciaország megállapodás).

Légi közlekedési megállapodás a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Horvát Köztársaság között, amelyet az 1997. július 23-án Bonnban kelt egyetértési nyilatkozat II. mellékleteként parafáltak és ahhoz csatoltak, és amelyet legutóbb az 1998. június 4-én Dubrovnikban kelt egyetértési nyilatkozattal egészítettek ki (a II. mellékletben a továbbiakban: a Horvátország–Németország megállapodás).

Légi szolgáltatási megállapodás a Görög Köztársaság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között, amelyet 2001. február 27-én Athénben írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Horvátország–Görögország megállapodás).

Légi közlekedési megállapodás a Magyar Köztársaság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között, amelyet 1995. június 7-én Bécsben írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Horvátország–Magyarország megállapodás).

Légi közlekedési megállapodás a Horvát Köztársaság kormánya és Írország kormánya között, amelyet 1995. december 11-én Dublinban parafáltak (a II. mellékletben a továbbiakban: a Horvátország–Írország megállapodás).

Légi szolgáltatási megállapodás az Olasz Köztársaság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között, amelyet 1998. július 8-án Rómában írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Horvátország–Olaszország megállapodás).

Légi szolgáltatási megállapodás a Lett Köztársaság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között, amelyet 1999. október 18-án Rigában írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Horvátország–Lettország megállapodás).

Légi szolgáltatási megállapodás a Luxemburgi Nagyhercegség kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között, amelyet 1996. július 24-én Dubrovnikban írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Horvátország–Luxemburg megállapodás).

Megállapodás Málta kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között a területeik közötti és azokon túli légi szolgáltatásokról, amelyet 1995. október 13-án Vallettában írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Horvátország–Málta megállapodás).

Légi szolgáltatási megállapodás a Holland Királyság és a Horvát Köztársaság között, amelyet 1996. április 30-án Zágrábban írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Horvátország–Hollandia megállapodás).

Polgári légi közlekedési megállapodás a Lengyel Köztársaság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között, amelyet 1996. június 19-én Varsóban írtak alá, és amelyhez csatolták az 1995. április 28-án Varsóban kelt, kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyvet (a II. mellékletben a továbbiakban: a Horvátország–Lengyelország megállapodás).

Légi közlekedési megállapodás a Horvát Köztársaság és a Portugál Köztársaság között, amelyet a 2002. június 27-én Zágrábban kelt egyetértési nyilatkozat 2. függelékeként parafáltak és ahhoz csatoltak (a II. mellékletben a továbbiakban: a Horvátország–Portugália megállapodás).

Légi közlekedési megállapodás a Szlovák Köztársaság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között, amelyet 1996. február 12-én Zágrábban írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Horvátország–Szlovákia megállapodás).

Megállapodás a Szlovén Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a menetrendszerű légi szolgáltatásokról, amelyet 1994. július 8-án Brdo pri Kranjuban írtak alá, és amelyet legutóbb az 1999. július 5-i kölcsönösen elfogadott melléklettel módosítottak (a II. mellékletben a továbbiakban: a Horvátország–Szlovénia megállapodás).

Légi közlekedési megállapodás a Spanyol Királyság és a Horvát Köztársaság között, amelyet 1997. július 21-én Madridban írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Horvátország–Spanyolország megállapodás).

Légi szolgáltatási megállapodás a Svéd Királyság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között, amelyet 1996. március 6-án Oslóban írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Horvátország–Svédország megállapodás).

Légi szolgáltatási megállapodás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között, amelyet 1996. február 21-én Zágrábban írtak alá (a II. mellékletben a továbbiakban: a Horvátország–Egyesült Királyság megállapodás).

b)

Légi szolgáltatási megállapodások és egyéb szerződések, amelyeket Horvátország és az Európai Közösség tagállamai parafáltak vagy aláírtak, és amelyek e megállapodás aláírásának napján még nem léptek hatályba, és amelyeket nem alkalmaznak ideiglenesen

Légi szolgáltatási megállapodás a Litván Köztársaság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között, amelyet 2002. december 4-én Zágrábban parafáltak (a II. mellékletben a továbbiakban: a Horvátország–Litvánia megállapodás).

II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben felsorolt megállapodásokban szereplő és a megállapodás 2–5. cikkében említett cikkek jegyzéke

a)

Tagállam általi kijelölés

a Horvátország–Ausztria megállapodás 3. cikke,

a Horvátország–Belgium megállapodás 3. és 4. cikke,

a Horvátország–Cseh Köztársaság megállapodás 3. cikke,

a Horvátország–Dánia megállapodás 3. cikke,

a Horvátország–Észtország megállapodás 3. cikke,

a Horvátország–Franciaország megállapodás 4. cikke,

a Horvátország–Görögország megállapodás 3. cikke,

a Horvátország–Magyarország megállapodás 3. cikke,

a Horvátország–Írország megállapodás 3. cikke,

a Horvátország–Olaszország megállapodás 4. cikke,

a Horvátország–Lettország megállapodás 3. cikke,

a Horvátország–Litvánia megállapodás 3. cikke,

a Horvátország–Luxemburg megállapodás 3. cikke,

a Horvátország–Málta megállapodás 3. cikke,

a Horvátország–Hollandia megállapodás 3. cikke,

a Horvátország–Lengyelország megállapodás 3. cikke,

a Horvátország–Portugália megállapodás 3. cikke,

a Horvátország–Szlovákia megállapodás 3. cikke,

a Horvátország–Szlovénia megállapodás 3. cikke,

a Horvátország–Spanyolország megállapodás 3. cikke,

a Horvátország–Svédország megállapodás 3. cikke,

a Horvátország–Egyesült Királyság megállapodás 4. cikke.

b)

Az engedélyek vagy jogosítványok megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása:

a Horvátország–Ausztria megállapodás 4. cikke,

a Horvátország–Belgium megállapodás 5. cikke,

a Horvátország–Cseh Köztársaság megállapodás 4. cikke,

a Horvátország–Dánia megállapodás 4. cikke,

a Horvátország–Észtország megállapodás 4. cikke,

a Horvátország–Franciaország megállapodás 5. cikke,

a Horvátország–Görögország megállapodás 4. cikke,

a Horvátország–Magyarország megállapodás 4. cikke,

a Horvátország–Írország megállapodás 4. cikke,

a Horvátország–Olaszország megállapodás 5. cikke,

a Horvátország–Lettország megállapodás 4. cikke,

a Horvátország–Litvánia megállapodás 4. cikke,

a Horvátország–Luxemburg megállapodás 4. cikke,

a Horvátország–Málta megállapodás 4. cikke,

a Horvátország–Hollandia megállapodás 4. cikke,

a Horvátország–Lengyelország megállapodás 4. cikke,

a Horvátország–Portugália megállapodás 4. cikke,

a Horvátország–Szlovákia megállapodás 4. cikke,

a Horvátország–Szlovénia megállapodás 7. cikke,

a Horvátország–Spanyolország megállapodás 4. cikke,

a Horvátország–Svédország megállapodás 4. cikke,

a Horvátország–Egyesült Királyság megállapodás 5. cikke.

c)

Szabályozási ellenőrzés:

a Horvátország–Cseh Köztársaság megállapodás 6. cikke,

a Horvátország–Észtország megállapodás 15. cikke,

a Horvátország–Németország megállapodás 12. cikke,

a Horvátország–Görögország megállapodás 7. cikke,

a Horvátország–Lettország megállapodás 16. cikke,

a Horvátország–Litvánia megállapodás 15. cikke,

a Horvátország–Portugália megállapodás 15. cikke.

d)

A repülőgép-üzemanyagra kivetett illetékek:

a Horvátország–Ausztria megállapodás 7. cikke,

a Horvátország–Belgium megállapodás 10. cikke,

a Horvátország–Cseh Köztársaság megállapodás 9. cikke,

a Horvátország–Dánia megállapodás 6. cikke,

a Horvátország–Észtország megállapodás 7. cikke,

a Horvátország–Franciaország megállapodás 11. cikke,

a Horvátország–Németország megállapodás 6. cikke,

a Horvátország–Görögország megállapodás 8. cikke,

a Horvátország–Magyarország megállapodás 7. cikke,

a Horvátország–Írország megállapodás 13. cikke,

a Horvátország–Olaszország megállapodás 6. cikke,

a Horvátország–Lettország megállapodás 7. cikke,

a Horvátország–Litvánia megállapodás 7. cikke,

a Horvátország–Luxemburg megállapodás 8. cikke,

a Horvátország–Málta megállapodás 5. cikke,

a Horvátország–Hollandia megállapodás 9. cikke,

a Horvátország–Lengyelország megállapodás 7. cikke,

a Horvátország–Portugália megállapodás 6. cikke,

a Horvátország–Szlovákia megállapodás 8. cikke,

a Horvátország–Szlovénia megállapodás 6. cikke,

a Horvátország–Spanyolország megállapodás 5. cikke,

a Horvátország–Svédország megállapodás 6. cikke,

a Horvátország–Egyesült Királyság megállapodás 8. cikke.

e)

Az Európai Közösségen belüli viteldíjak:

a Horvátország–Ausztria megállapodás 10. cikke,

a Horvátország–Belgium megállapodás 13. cikke,

a Horvátország–Cseh Köztársaság megállapodás 13. cikke,

a Horvátország–Dánia megállapodás 11. cikke,

a Horvátország–Észtország megállapodás 13. cikke,

a Horvátország–Franciaország megállapodás 17. cikke,

a Horvátország–Németország megállapodás 10. cikke,

a Horvátország–Görögország megállapodás 14. cikke,

a Horvátország–Magyarország megállapodás 13. cikke,

a Horvátország–Írország megállapodás 7. cikke,

a Horvátország–Olaszország megállapodás 8. cikke,

a Horvátország–Lettország megállapodás 13. cikke,

a Horvátország–Litvánia megállapodás 13. cikke,

a Horvátország–Luxemburg megállapodás 11. cikke,

a Horvátország–Málta megállapodás 10. cikke,

a Horvátország–Hollandia megállapodás 5. cikke,

a Horvátország–Lengyelország megállapodás 11. cikke,

a Horvátország–Portugália megállapodás 19. cikke,

a Horvátország–Szlovákia megállapodás 12. cikke,

a Horvátország–Szlovénia megállapodás 9. cikke,

a Horvátország–Spanyolország megállapodás 7. cikke,

a Horvátország–Svédország megállapodás 11. cikke,

a Horvátország–Egyesült Királyság megállapodás 7. cikke.

III. MELLÉKLET

A megállapodás 2. cikkében említett egyéb államok jegyzéke

a)

Az Izlandi Köztársaság (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás alapján).

b)

A Liechtensteini Hercegség (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás alapján).

c)

A Norvég Királyság (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás alapján).

d)

A Svájci Államszövetség (az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légi közlekedési megállapodás alapján).


A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

24.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/41


AZON TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK ÁLLAM-, ILLETVE KORMÁNYFŐI SZINTEN, KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL HOZOTT HATÁROZATA, AMELYEK PÉNZNEME AZ EURO

(2006. május 19.)

az Európai Központi Bank Igazgatósága tagjának kinevezéséről

(2006/371/EK)

AZON TAGÁLLAMOK ÁLLAM-, ILLETVE KORMÁNYFŐI, AMELYEK PÉNZNEME AZ EURO,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 112. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, és 122. cikkének (4) bekezdésére, valamint a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 11. cikkének 11.2. bekezdésére és 43. cikkének 43.3. bekezdésére,

tekintettel a Tanács ajánlására (1),

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

tekintettel az Európai Központi Bank kormányzótanácsának a véleményére (3),

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZTAK:

1. cikk

Jürgen STARK-ot 2006. június 1-jei hatállyal az Európai Központi Bank igazgatóságának tagjává nevezik ki nyolcéves időtartamra.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 19-én.

Az elnök

U. PLASSNIK


(1)  HL L 47., 2006.2.17., 58. o.

(2)  Az Európai Parlament 2006. május 17-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL C 58., 2006.3.10., 12. o.