ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 122

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. május 9.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 700/2006/EK rendelete (2006. április 25.) a halászati engedélyeken feltüntetendő szükséges információk szabályozását megállapító közösségi rendszer létrehozásáról szóló 3690/93/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

1

 

*

A Tanács 701/2006/EK rendelete (2006. április 25.) a harmonizált fogyasztói árindexhez végzett árgyűjtés időbeli lefedettsége tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról ( 1 )

3

 

 

A Bizottság 702/2006/EK rendelete (2006. május 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

5

 

*

A Bizottság 703/2006/EK rendelete (2006. május 8.) a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiség tekintetében az 1845/2005/EK bizottsági rendelet módosításáról

7

 

*

A Bizottság 704/2006/EK rendelete (2006. május 8.) a szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó, fagyasztott húsára, illetve a 02062991 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozóan vámkontingens megnyitásáról, valamint e vámkontingensnek a 2006. július 1-jétől2007. június 30-ig tartó időszak alatti kezeléséről

8

 

*

A Bizottság 705/2006/EK rendelete (2006. május 8.) a Belgium, a Cseh Köztársaság, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévő cukor közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 22/2006/EK rendelet módosításáról

13

 

*

A Bizottság 706/2006/EK rendelete (2006. május 8.) az 1702/2003/EK rendelet módosításáról, a tagállamok által kiadható, korlátozott időtartamú jóváhagyások időtartamának tekintetében ( 1 )

16

 

*

A Bizottság 707/2006/EK rendelete (2006. május 8.) a 2042/2003/EK rendeletnek a korlátozott időtartamú jóváhagyások időtartamának és az I. és III. melléklet vonatkozásában való módosításáról ( 1 )

17

 

*

A Bizottság 708/2006/EK rendelete (2006. május 8.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendeletnek az IAS 21 Nemzetközi Számviteli Standard és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 7 értelmezése tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg) ( 1 )

19

 

 

A Bizottság 709/2006/EK rendelete (2006. május 8.) a gabonaágazatban 2006. május 9-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

24

 

 

A Bizottság 710/2006/EK rendelete (2006. május 8.) a B rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom)

27

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2006. április 25.) a Régiók Bizottsága két cseh tagjának és két cseh póttagjának kinevezéséről

28

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

9.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 122/1


A TANÁCS 700/2006/EK RENDELETE

(2006. április 25.)

a halászati engedélyeken feltüntetendő szükséges információk szabályozását megállapító közösségi rendszer létrehozásáról szóló 3690/93/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A 3690/93/EK tanácsi rendelet (2) a halászat és akvakultúra közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1992. december 20-i 3760/92/EGK tanácsi rendeleten (3) alapul, amelynek helyébe a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (4) lépett. A 3690/93/EK rendeletben szereplő hivatkozások és rendelkezések többé nem összeegyeztethetőek az új rendelettel, amely új szabályokat állapít meg a halászati engedélyekben feltüntetett halászati kapacitás kezelésére.

(2)

A 2371/2002/EK rendelet 22. cikkének (3) bekezdése és 13. cikkének (3) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot, hogy végrehajtási szabályokat állapítson meg a halászati engedélyek és a halászati kapacitás kezelése vonatkozásában.

(3)

A Bizottság 2005. augusztus 3-án elfogadta a halászati engedélyek kezeléséről és az azokban feltüntetendő szükséges információkról szóló 1281/2005/EK rendeletet (5), amely a 3690/93/EK rendelet hatályon kívül helyezésének időpontjától alkalmazandó.

(4)

Az 3690/93/EK rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni;

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 3690/93/EK rendelet hatályát veszti.

(2)   A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az 1281/2005/EK rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni, és a mellékletben foglalt megfelelőségi táblázatnak megfelelően kell értelmezni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2006. április 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. PRÖLL


(1)  A Hivatalos Lapban még nem jelent meg.

(2)  HL L 341., 1993.12.31., 93. o.

(3)  HL L 389., 1992.12.31., 1. o. A legutóbb az 1181/98/EK rendelettel (HL L 164., 1998.6.9., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(5)  HL L 203., 2005.8.4., 3. o.


MELLÉKLET

Megfelelőségi táblázat

3690/93/EK rendelet

1281/2005/EK rendelet

1. cikk

1. és 3. cikk

2. cikk

5. cikk

3. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk

5. cikk

6. cikk

6. cikk

7. cikk

8. cikk

9. cikk

10. cikk

8. és 9. cikk


9.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 122/3


A TANÁCS 701/2006/EK RENDELETE

(2006. április 25.)

a harmonizált fogyasztói árindexhez végzett árgyűjtés időbeli lefedettsége tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló, 1995. október 23-i 2494/95/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke harmadik albekezdésére és 5. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (2), a 2494/95/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően,

mivel:

(1)

A harmonizált fogyasztóiár-indexek (Harmonised Indices of Consumer Prices, a továbbiakban: a HICP-k) olyan harmonizált inflációs adatok, amelyekre a Bizottságnak és az Európai Központi Banknak a Szerződés 121. cikkében megfogalmazott feladatai ellátásához szüksége van. A HICP-k a fogyasztóiár-infláció nemzetközi összehasonlítását hivatottak megkönnyíteni. Fontos mutatóként szolgálnak a monetáris politika alakítása során.

(2)

A 2494/95/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a rendelet végrehajtásának keretében valamennyi tagállam köteles a 1997. januári indexszámmal kezdődően HICP-t összeállítani.

(3)

A 2494/95/EK rendelet 3. cikke előírja, hogy a HICP a fogyasztói szükségletek közvetlen kielégítésére szolgáló, a tagállam gazdasági területén megvásárolható termékek és szolgáltatások árain alapul.

(4)

A harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó kezdeti intézkedésekről szóló, 1996. szeptember 9-i 1749/96/EK bizottsági rendelet (3) a következőképpen határozta meg a HICP lefedettségét: azok a termékek és szolgáltatások, amelyek többek között a tagállam gazdasági területén, az összehasonlított időszakok egyikében vagy mindkettőben a háztartások végső fogyasztási kiadásának részét képezik.

(5)

Az 1749/96/EK rendelet 8. cikke előírja, hogy a HICP-t olyan célminták alapján kell összeállítani, amelyek minden egyes elemi aggregátumon belül elegendő árat tartalmaznak az ármozgások sokaságon belüli változásának figyelembevételéhez.

(6)

Eltérő árgyűjtési időszakok jelentősen eltérő becsült árváltozásokat eredményezhetnek az összehasonlított időszakokban.

(7)

A HICP-k időbeli lefedettségének vonatkozásában harmonizált megközelítésre van szükség, hogy biztosítsuk: az eredményül kapott HICP-k megfelelnek a követelményeknek a 2494/95/EK rendelet 4. cikkének harmadik albekezdése és 5. cikkének (3) bekezdése által előírt összehasonlíthatóság, megbízhatóság és helytállóság tekintetében.

(8)

A monetáris unió fogyasztói árindexének (MUICP) és az európai fogyasztói árindexnek (EICP) az összeállítása harmonizált időbeli lefedettség-fogalmat követel meg a HICP-k esetében. Ez azonban nem zárhatja ki ideiglenes HICP-k vagy az átlagos árváltozásra vonatkozó HICP-gyorsbecslések kibocsátását az abban a hónapban megfigyelt árinformációk egy része alapján, amelyre az aktuális index vonatkozik.

(9)

A harmonizált fogyasztói árindexek felülvizsgálatának minimumszabályai tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 2602/2000/EK rendelet módosításáról szóló, 2001. szeptember 28-i 1921/2001/EK bizottsági rendelet (4) kimondja, hogy a harmonizált szabályok rendszerében bekövetkező változások nem igényelnek felülvizsgálatokat, ehelyett, ahol szükséges, becslést kell adni a HICP éves változásának mértékére gyakorolt hatásról.

(10)

Az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló, 1989. június 19-i 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat (5) 3. cikkével összhangban a Bizottság egyeztetett a statisztikai programbizottsággal,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Cél

A rendelet célja, hogy az árgyűjtési időszakokra vonatkozó minimumszabályokat állapítson meg, hogy ezáltal javítsa a HICP-k összehasonlíthatóságát, megbízhatóságát és helytállóságát.

2. cikk

A HICP tárgya

A HICP olyan mintavételen alapuló statisztika, amely az átlagos árváltozást mutatja az aktuális index naptári hónapja és azon időszak között, amelyhez hasonlítják.

3. cikk

Az árgyűjtés minimumszabályai

(1)   Árgyűjtést legalább egy munkahetet átfogó időszakon át kell végezni azon naptári hónap közepén vagy megközelítőleg a közepén, amelyre az index vonatkozik.

(2)   Olyan termékeknél, amelyek esetében ismert, hogy nagymérvű és szabálytalan árváltozásokat mutatnak egy hónapon belül is, az árgyűjtést több mint egy munkahetet átfogó időszakon át kell végezni.

Ez a szabály különösen a következő termékek esetében alkalmazandó:

a)

energetikai termékek; valamint

b)

friss élelmiszerek, mint például zöldség és gyümölcs.

4. cikk

Végrehajtás

E rendelet rendelkezéseit legkésőbb 2007 decemberében végre kell hajtani, és azok a 2008. januári indexszámmal lépnek érvénybe.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2006. április 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. PRÖLL


(1)  HL L 257., 1995.10.27., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  2006. február 27-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 229., 1996.9.10., 3. o. A legutóbb az 1708/2005/EK rendelettel (HL L 274., 2005.10.20., 9. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 261., 2001.9.29., 49. o.

(5)  HL L 181., 1989.6.28., 47. o.


9.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 122/5


A BIZOTTSÁG 702/2006/EK RENDELETE

(2006. május 8.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. május 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 8-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. május 8-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

97,3

204

125,9

212

127,8

999

117,0

0707 00 05

052

114,3

628

155,5

999

134,9

0709 90 70

052

116,5

204

25,1

999

70,8

0805 10 20

052

46,6

204

39,6

212

60,2

220

41,5

400

40,9

448

49,4

624

56,8

999

47,9

0805 50 10

052

42,3

388

50,9

508

39,2

528

37,6

624

62,6

999

46,5

0808 10 80

388

85,1

400

129,5

404

101,8

508

79,6

512

78,5

524

87,6

528

80,9

720

90,0

804

107,6

999

93,4


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


9.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 122/7


A BIZOTTSÁG 703/2006/EK RENDELETE

(2006. május 8.)

a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiség tekintetében az 1845/2005/EK bizottsági rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és külünösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1845/2005/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati felhívást nyitott meg a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő 31 185 tonna kukorica viszonteladására.

(2)

Tekintettel a piac jelenlegi helyzetére, a folyamatos pályázati eljárás 131 185 tonnára való változtatásával helyénvaló növelni a cseh intervenciós hivatal által a belső piacon eladásra kínált kukorica mennyiségét.

(3)

Következésképpen helyénvaló az 1845/2005/EK rendeletet módosítani.

(4)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1845/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

Az 1. cikkben szereplő „31 185 tonna” helyébe „131 185 tonna” lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 8-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 296., 2005.11.12., 3. o.


9.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 122/8


A BIZOTTSÁG 704/2006/EK RENDELETE

(2006. május 8.)

a szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó, fagyasztott húsára, illetve a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozóan vámkontingens megnyitásáról, valamint e vámkontingensnek a 2006. július 1-jétől2007. június 30-ig tartó időszak alatti kezeléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A WTO CXL engedményes listája a szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó, fagyasztott húsára, illetve a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozóan évi 53 000 tonnás behozatali vámkontingens megnyitását írja elő a Közösség számára (tételszám: 09.4003). Meg kell állapítani a 2006. július 1-jén kezdődő 2006/2007. kontingensévre vonatkozó végrehajtási szabályokat.

(2)

A 2005/2006. évi kontingens kezelése a 0202 KN-kód alá tartozó, szarvasmarhafélék fagyasztott húsára, illetve a 0206 12 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozóan vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (2005. július 1-jétől2006. június 30-ig) szóló, 2005. május 12-i 715/2005/EK bizottsági rendelet (2) rendelkezéseivel összhangban történt. A rendelet bevezetett egy, az importteljesítmény feltételén alapuló igazgatási módszert annak biztosítása érdekében, hogy a kontingens olyan hivatásos piaci szereplőkhöz jusson, akik a marhahús behozatalát törvényes keretek között intézik.

(3)

Az említett módszer alkalmazása a tapasztalatok szerint pozitív eredményekhez vezetett, ezért helyénvaló fenntartani ezt az igazgatási módszert a 2006. július 1. és 2007. június 30. közötti kontingensidőszakra is.

(4)

Tekintettel a Bulgáriának és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés közelgő hatálybalépésére, a szóban forgó szerződés 39. cikkének sérelme nélkül, továbbá annak érdekében, hogy az említett országok piaci szereplői a csatlakozás időpontjától kezdve részesülhessenek az e kontingens által nyújtott előnyökből, a kontingensidőszakot két részidőszakra kell bontani, és a kontingens alapján rendelkezésre álló mennyiséget a Közösség és a szállító országok között e kontingens keretében alkalmazott hagyományos kereskedelmi gyakorlatok figyelembevételével el kell osztani ezen részidőszakokra.

(5)

A jogosult behozatalra olyan referenciaidőszakot célszerű meghatározni, amely elég hosszú a reprezentatív teljesítmény felméréséhez, miközben kellőképpen időszerű ahhoz, hogy tükrözze a kereskedelem legújabb tendenciáit.

(6)

Az ellenőrzéshez kapcsolódó okokból a behozatali jogok iránti kérelmeket azokban a tagállamokban kell benyújtani, ahol a piaci szereplőt felvették a nemzeti HÉA-nyilvántartásba.

(7)

A spekuláció megelőzése céljából egy, a behozatali jogokra szóló vámbiztosítékot kell megállapítani valamennyi, a kontingens keretében kérelmet benyújtó piaci szereplő számára.

(8)

Abból a célból, hogy a piaci szereplőket kötelezzék a kiosztott behozatali jogok összességét magában foglaló behozatali engedélyek kérelmezésére, meg kell állapítani, hogy ez a kötelezettség a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló, 1985. július 22-i 2220/85/EGK bizottsági rendelet (3) értelmében elsődleges követelménynek minősül.

(9)

Az e rendelet alapján kiállított behozatali engedélyekre a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendeletet (4), valamint a marha- és borjúhús-ágazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról, valamint a 2377/80/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1995. június 26-i 1445/95/EK bizottsági rendeletet (5) kell alkalmazni, kivéve azokat az eseteket, amelyekre eltérések vonatkoznak.

(10)

A Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 2006. július 1-jétől2007. június 30-ig tartó időszakra, a kicsontozott hús súlyában kifejezve összesen 53 000 tonnás vámkontingens megnyitására kerül sor a szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó, fagyasztott húsára, illetve a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozóan.

A vámkontingens tételszáma 09.4003.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt kontingensre vonatkozó, közös vámtarifa szerinti értékvámtétel 20 %.

(3)   Az (1) bekezdésben említett mennyiséget a következőképpen kell elosztani:

a)

37 000 tonna a 2006. július 1-jétől2006. december 31-ig tartó időszakra;

b)

16 000 tonna a 2007. január 1-jétől2007. június 30-ig tartó időszakra.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)

a csontos hús 100 kilogrammja 77 kilogramm kicsontozott húsnak felel meg;

b)

a „fagyasztott hús” olyan hús, amelyet lefagyasztottak, és amelynek belső hőmérséklete a Közösség vámterületére való belépéskor – 12 °C vagy ennél alacsonyabb.

3. cikk

(1)   A közösségi piaci szereplők referenciamennyiség alapján kérelmezhetnek behozatali jogokat, amely referenciamennyiség azoknak a 0201, 0202, 0206 10 95 vagy 0206 29 91 KN-kód alá tartozó marhahúsmennyiségeknek felel meg, amelyeket a piaci szereplők saját számlájukra hoztak be a vonatkozó vámrendelkezések értelmében, 2005. május 1. és 2006. április 30. között.

Figyelemmel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésének 2007. január 1-jén történő hatálybalépésére, ezen országok piaci szereplői kérelmezhetnek behozatali jogokat a kontingens második részidőszakában rendelkezésre álló, az 1. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett mennyiségre vonatkozóan, az időszak során megvalósuló behozatal alapján és az e bekezdés első albekezdésében említett termékek tekintetében.

(2)   A referenciabehozatallal rendelkező vállalatok egyesülésével létrejött vállalkozások továbbra is használhatják az említett referenciabehozatalokat a kérelem alapjaként.

(3)   A behozatali jog iránti kérelemhez csatolni kell az (1) bekezdésben említett behozatalokra vonatkozó bizonyítékot; bizonyíték gyanánt a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozatnak egy, a címzett részére kiállított, megfelelő záradékkal ellátott példányát kell benyújtani.

Azok a piaci szereplők azonban, akik ezt a bizonyítékot a vámkontingens első részidőszakában rendelkezésre álló, az 1. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett mennyiségre vonatkozó behozatali jog iránti kérelmükhöz már csatolták, a kontingens második részidőszakában rendelkezésre álló, az 1. cikk (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott mennyiségre vonatkozó behozatali jog iránti kérelmükhöz nem kötelesek mellékelni ilyen bizonyítékot.

4. cikk

(1)   A behozatali jogok iránti kérelmeket el kell juttatni annak a tagállamnak az illetékes hatóságához, ahol a kérelmező a nemzeti HÉA-nyilvántartásban szerepel; a kérelmek beérkezési határideje:

a)

az ennek a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő második péntek, brüsszeli idő szerint 13.00 óra az 1. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett részidőszakra vonatkozó kérelmek esetében;

b)

2007. január 12., brüsszeli idő szerint 13.00 óra az 1. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett részidőszakra vonatkozó kérelmek esetében.

A kérelmezett behozatali jogokat a 3. cikk alkalmazásában referenciamennyiségként bemutatott mennyiségek összessége alkotja.

(2)   A benyújtott okmányok ellenőrzését követően a tagállamok legkésőbb a kérelmek benyújtására vonatkozóan az (1) bekezdésben meghatározott határidők lejártát követő harmadik pénteken közlik a Bizottsággal az 1. cikkben biztosított kontingens alá tartozó behozatali jogokat kérelmezők listáját, beleértve elsősorban a kérelmezők nevét és címét, valamint az érintett referencia-időszak alatt jogosultan importált hús mennyiségeit.

(3)   A (2) bekezdésben említett információk közlése az I. mellékletben szereplő formanyomtatványon, fax vagy e-mail útján történik, akkor is, ha semmilyen adatot nem adnak meg.

5. cikk

A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül meghatározza az 1. cikk (1) bekezdésében biztosított vámkontingens keretében odaítélhető behozatali jogok mértékét. Amennyiben a kérelmezett behozatali jogokban szereplő mennyiségek meghaladják az 1. cikk (1) bekezdésében említett rendelkezésre álló mennyiséget, a Bizottság elosztási együtthatót határoz meg.

6. cikk

(1)   Ahhoz, hogy a behozatali jogok iránti kérelem elfogadható legyen, a kicsontozott hús minden 100 kilogrammja után 6 EUR összegű biztosítékot kell mellékelni hozzá.

(2)   Amennyiben az 5. cikkben említett elosztási együttható alkalmazása következtében a kérelmezettnél kevesebb behozatali jog szétosztására kerül sor, a letétbe helyezett biztosítékot azonnal arányosan fel kell szabadítani.

(3)   A szétosztott behozatali jogok összességének megfelelő egy vagy több behozatali engedély iránti kérelem a 2220/85/EGK rendelet 20. cikke (2) bekezdésének értelmében elsődleges követelménynek minősül.

7. cikk

(1)   A szétosztott mennyiségek behozatalának feltétele egy vagy több behozatali engedély bemutatása.

(2)   Az engedélykérelmeket kizárólag abban a tagállamban lehet benyújtani, amelyben a kérelmező az 1. cikk (1) bekezdése szerinti kontingens keretében behozatali jogokat kapott.

Minden egyes behozatali engedély kiadása maga után vonja a megkapott behozatali jogok megfelelő csökkentését.

(3)   Az engedélykérelmeknek és az engedélyeknek a következőket kell tartalmazniuk:

a)

a 16. rovatban a KN-kódok következő csoportjainak egyikét:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91;

b)

a 20. rovatban a II. mellékletben felsorolt bejegyzések egyikét.

8. cikk

(1)   E rendelet eltérő rendelkezése hiányában az 1291/2000/EK és az 1445/95/EK rendeletet kell alkalmazni.

(2)   Az 1291/2000/EK rendelet 50. cikke (1) bekezdésének megfelelően a közös vámtarifa alapján kiszabott, a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozat elfogadásának napján alkalmazandó vám teljes összegét be kell szedni minden, a behozatali engedélyen feltüntetett mennyiséget meghaladóan behozott mennyiségre vonatkozóan.

(3)   2007. június 30. után valamennyi behozatali engedély érvényét veszti.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 8-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 121., 2005.5.13., 48. o.

(3)  HL L 205., 1985.8.3., 5. o. A legutóbb a 673/2004/EK rendelettel (HL L 105., 2004.4.14., 17. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb a 410/2006/EK rendelettel (HL L 71., 2006.3.10., 7. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 143., 1995.6.27., 35. o. A legutóbb az 1118/2004/EK rendelettel (HL L 217., 2004.6.17., 10. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Fax: (32-2) 292 17 34

E-mail: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

A 704/2006/EK rendelet alkalmazása

Image


II. MELLÉKLET

A 7. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett bejegyzések

:

spanyolul

:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 704/2006]

:

csehül

:

Zmražené hovězí maso (nařízení (ES) č. 704/2006)

:

dánul

:

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 704/2006)

:

németül

:

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 704/2006)

:

észtül

:

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 704/2006)

:

görögül

:

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 704/2006]

:

angolul

:

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 704/2006)

:

franciául

:

Viande bovine congelée [règlement (CE) no 704/2006]

:

olaszul

:

Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 704/2006]

:

lettül

:

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 704/2006)

:

litvánul

:

Sušaldyta galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 704/2006)

:

magyarul

:

Fagyasztott szarvasmarhahús (704/2006/EK rendelet)

:

máltaiul

:

Laħam tal-friża tal-bhejjem ta’ l-ifrat (Regolament (KE) Nru 704/2006)

:

hollandul

:

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 704/2006)

:

lengyelül

:

Mrożone mięso wołowe i cielęce (rozporządzenie (WE) nr 704/2006)

:

portugálul

:

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 704/2006]

:

szlovákul

:

Zmrazené hovädzie mäso [smernica (ES) č. 704/2006]

:

szlovénül

:

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 704/2006)

:

finnül

:

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 704/2006)

:

svédül

:

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 704/2006)


9.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 122/13


A BIZOTTSÁG 705/2006/EK RENDELETE

(2006. május 8.)

a Belgium, a Cseh Köztársaság, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévő cukor közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 22/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 22/2006/EK rendeletben (2) jelenleg szereplő értékesítendő mennyiség az intervenciós készletek 2005. december 31-i állapotát tükrözi. Azóta a rendelet címében említett néhány tagország, továbbá Németország és Szlovénia intervenciós hivatala jelentős mennyiségű cukrot vett át.

(2)

Ezeket a mennyiségeket is bele kell foglalni a Közösség belső piacán folyamatos pályázati eljárás útján értékesítendő mennyiségbe.

(3)

A 22/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 22/2006/EK bizottsági rendelet a következőképpen módosul:

1.

A cím helyébe a következő szöveg lép:

2.

A 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Belgium, a Cseh Köztársaság, Németország, Spanyolország, Írország, Olaszország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia és Svédország intervenciós hivatala folyamatos pályázati felhívás útján a Közösség belső piacán eladásra kínál 1 493 136,672 tonna intervenciós raktározásra átvett és a belső piaci eladásra rendelkezésre álló cukrot. Az érintett tagállamokat és a szóban forgó mennyiségeket az I. melléklet tünteti fel.”

3.

Az I. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 8-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 5., 2006.1.10., 3. o.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Intervenciós cukor birtokában lévő tagállamok

Tagállam

Intervenciós hivatal

Az intervenciós hivatal birtokában lévő és a belső piaci eladásra rendelkezésre álló cukor mennyisége

(tonna)

Belgium

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

40 648,092

Cseh Köztársaság

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 PRAHA 1

Tel.: (420) 222 871 427

Fax: (420) 222 871 563

77 937,72

Németország

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45 35 12/38 50

Fax (49-228) 68 45 36 24

40 000

Spanyolország

Fondo Español de Garantía Agraria

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel. (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

8 300

Írország

Intervention Section on Farm Investment

Subsidies & Storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tel. (353-5) 36 34 37

Fax (353-5) 34 28 41

12 000

Olaszország

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

00185 Roma

Tel. (0039-06) 49 499 558

Fax (0039-06) 49 499 761

784 974,7

Magyarország

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

(Agricultural and Rural Development Agency)

H-1095 Budapest

Soroksári út 22–24.

Tel: (36-1) 219 62 13

Fax: (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59

232 311,9

Lengyelország

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Cukru

Dział Dopłat i Interwencji

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48 22) 661 71 30

Faks (48 22) 661 72 77

208 226,26

Szlovénia

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

1000 Ljubljana

Telefon (386 1) 580 77 92

Telefaks (386 1) 478 92 06

9 700

Szlovákia

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel.: (421-2) 58 24 32 55

Fax: (421-2) 534 26 65

20 000

Svédország

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

59 038”


9.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 122/16


A BIZOTTSÁG 706/2006/EK RENDELETE

(2006. május 8.)

az 1702/2003/EK rendelet módosításáról, a tagállamok által kiadható, korlátozott időtartamú jóváhagyások időtartamának tekintetében

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (4) bekezdésére és 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1592/2002/EK rendeletet a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések légi alkalmassági és környezetvédelmi tanúsítványához, továbbá a formatervező és gyártó szervezetek hitelesítéséhez kapcsolódó végrehajtási szabályokat meghatározó, 2003. szeptember 24-i 1702/2003/EK bizottsági rendelet alapján hajtották végre. (2)

(2)

Az 1702/2003/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdése értelmében a melléklet 21A.159 pontjától eltérve a tagállamok 2005. szeptember 28-ig kibocsáthatnak korlátozott időtartamú jóváhagyásokat.

(3)

Az 1702/2003/EK rendelet 5. cikke (5) bekezdése értelmében az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban „az Ügynökség”) kellő időben értékelést készít arról, hogy hogyan érintik az e rendeletben szereplő rendelkezések a jóváhagyások időtartamát, és véleményt terjeszt a Bizottság elé, beleértve a rendelet lehetséges módosításait is.

(4)

Az Ügynökség elvégezte a rendelet hatásainak értékelését és megállapította, hogy új határidő kitűzésére van szükség annak érdekében, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályaikat adaptálhassák a korlátlan időtartamú jóváhagyási rendszernek megfelelően.

(5)

Az Ügynökség értékelésével kapcsolatban nincs szükség további rendelkezésekre. Ezt a rendelkezést törölni kell.

(6)

Ezért az 1702/2003/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

A jelen rendeletben előírt intézkedések az Ügynökség által az 1592/2002/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdése (b) pontjában és 14. cikke (1) bekezdésében foglaltak értelmében kiadott véleményen alapulnak.

(8)

Az ebben a rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak az 1592/2002/EK rendelet 54. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELET:

1. cikk

Az 1702/2003/EK rendelet 5. cikke a következőképpen módosul:

a)

A (2) bekezdésben szereplő „2005. szeptember 28.” helyébe „2007. szeptember 28.” lép.

b)

Az (5) bekezdést el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 8-án.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 240., 2002.9.7., 1. o. A legutóbb az 1701/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 243., 2003.9.27., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 243., 2003.9.27., 6. o. A 381/2005/EK rendelettel (HL L 61., 2005.3.8., 3. o.) módosított rendelet.


9.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 122/17


A BIZOTTSÁG 707/2006/EK RENDELETE

(2006. május 8.)

a 2042/2003/EK rendeletnek a korlátozott időtartamú jóváhagyások időtartamának és az I. és III. melléklet vonatkozásában való módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (4) bekezdésére és 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1592/2002/EK rendeletet a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról, és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyzet jóváhagyásáról szóló, 2003. november 20-i 2042/2003/EK bizottsági rendelet (2) és a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések légi alkalmassági és környezetvédelmi tanúsítványához, továbbá a formatervező és termelő szervezetek hitelesítéséhez kapcsolódó végrehajtási szabályokat meghatározó, 2003. szeptember 24-i 1702/2003/EK rendelet alapján hajtották végre (3).

(2)

A 2042/2003/EK rendelet 7. cikke (4) bekezdése értelmében a tagállamok a II. és a IV. melléklet figyelembevételével 2005. szeptember 28-ig korlátozott időtartamú jóváhagyásokat bocsáthatnak ki.

(3)

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (továbbiakban „az Ügynökség”) elvégezte a rendelkezések hatásainak értékelését a jóváhagyások érvényességi időtartamára vonatkozóan és megállapította, hogy új határidő kitűzésére van szükség annak érdekében, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályaikat adaptálhassák a korlátlan időtartamú jóváhagyási rendszernek megfelelően.

(4)

A múltbeli baleseteket kutató – elöregedett repülőgépeket és üzemanyagtartályt illető – felderítő vizsgálatok eredményeinek következtetései azt hangsúlyozzák, hogy az üzemeltetőnek figyelembe kell vennie a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjának új vagy módosított karbantartási utasításait és hogy rendszeresen felül kell vizsgálnia a karbantartási programot.

(5)

Fontos azt is meghatározni, hogy a hitelesítés elvégzésével kizárólagosan megbízott személyzet köteles 24 órán belül képesítésének tanúsításaként bemutatni engedélyeit, amennyiben azt egy feljogosított személy kéri.

(6)

Ezért a 2042/2003/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az ebben a rendeletben előírt rendelkezések az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által kiadott véleményein alapulnak az 1592/2002/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdése b) pontjának és 14. cikke (1) bekezdésének megfelelően.

(8)

Az ebben a rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak az 1592/2002/EK rendelet 54. cikke (3) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELET:

1. cikk

A 2042/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

a 7. cikk (4) bekezdésében „2005. szeptember 28.” helyébe „2007. szeptember 28.” lép;

2.

az I. melléklet M.A.302 bekezdése a következő f) és g) pontokkal egészül ki:

„f)

A karbantartási programot időszakos felülvizsgálatoknak kell alávetni, és azokat szükség esetén módosítani kell. A felülvizsgálat az üzemeltetési tapasztalatokra tekintettel biztosítja a program további érvényességét, a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjának új vagy módosított karbantartási utasításainak figyelembevétele mellett.

g)

A karbantartási programnak tükröznie kell a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultja által kiadott dokumentumokban meghatározott alkalmazandó kötelező szabályozási követelményeket, hogy az megfeleljen a 21A.61. résznek.”;

3.

a III. melléklet a következő bekezdéssel egészül ki:

„66.A.55   A képesítés megszerzéséről szóló tanúsítvány

A hitelesítés elvégzésével kizárólagosan megbízott személyzet köteles 24 órán belül képesítésének tanúsításaként bemutatni engedélyeit, amennyiben azt egy feljogosított személy kéri.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 8-án.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 240., 2002.9.7., 1. o. A legutóbb az 1701/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 243., 2003.9.27., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 315., 2003.11.28., 1. o.

(3)  HL L 243., 2003.9.27., 6. o. A 381/2005/EK rendelettel (HL L 61., 2005.3.8., 3. o.) módosított rendelet.


9.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 122/19


A BIZOTTSÁG 708/2006/EK RENDELETE

(2006. május 8.)

az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendeletnek az IAS 21 Nemzetközi Számviteli Standard és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 7 értelmezése tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK (1) európai parlamenti és tanácsi rendeletre, és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1725/2003/EK (2) bizottsági rendelettel egyes 2002. szeptember 14-én érvényben lévő nemzetközi standardok és értelmezések elfogadásra kerültek.

(2)

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság (IFRIC) 2005. november 24-énAz újra-megállapítás megközelítésének alkalmazása az IAS 29 Pénzügyi beszámolás a hiperinflációs gazdaságokban standard szerint címmel közzétette az IFRIC 7 értelmezést, a továbbiakban: IFRIC 7. Az IFRIC 7 tisztázza az IAS 29 Pénzügyi beszámolás a hiperinflációs gazdaságokban standard szerinti követelményeket a vállalatok azon problémáival kapcsolatban, hogy az IAS 29 szerint hogyan kell újra megállapítaniuk pénzügyi kimutatásaikat abban az első évben, amikor a vállalat hiperinfláció létezését állapítja meg a funkcionális pénzneme szerinti gazdaságban.

(3)

A Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) 2005. december 15-én a gazdálkodó egység külföldi érdekeltségbe történő befektetésére vonatkozó követelmények tisztázására kibocsátotta az IAS 21 Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai standard Külföldi érdekeltségbe történő nettó befektetés című módosítását. A vállalatok ugyanis aggodalmuknak adtak hangot a külföldi érdekeltségbe történő befektetéseik részét képező kölcsönökkel kapcsolatban, mivel az IAS 21 rendelkezései szerint a kölcsönt a vállalat vagy a külföldi érdekeltség funkcionális pénznemében kell meghatározni azért, hogy a felmerülő árfolyam-különbözeteket a konszolidált pénzügyi kimutatások saját tőkére vonatkozó részében lehessen megjeleníteni. A gyakorlatban azonban előfordulhat, hogy a kölcsönt egy másik (harmadik) pénznemben határozták meg. Az IASB arra a következtetésre jutott, hogy nem állt szándékában előírni ezt a korlátozást, és emiatt közzétette e módosítást a kölcsön harmadik pénznemben való meghatározásának engedélyezésére.

(4)

A terület szakértőivel folytatott konzultáció során bebizonyosodott, hogy az IFRIC 7 és az IAS 21 módosítása megfelel az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében az elfogadáshoz megállapított szakmai kritériumoknak.

(5)

Az 1725/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Számviteli Szabályozó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1725/2003/EK rendelet Melléklete a következőképpen módosul:

1.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 7 Az újra-megállapítás megközelítésének alkalmazása az IAS 29 Pénzügyi beszámolás a hiperinflációs gazdaságokban standard szerint értelmezése az e rendelet Mellékletében foglaltaknak megfelelően beillesztésre kerül;

2.

az IAS 21 Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai standard Külföldi érdekeltségbe történő nettó befektetés című módosításával összhangban az IAS 21 Nemzetközi Számviteli Standard az e rendelet Mellékletében foglaltaknak megfelelően módosításra kerül.

2. cikk

(1)   Az IFRIC 7-et az e rendelet Mellékletében foglaltaknak megfelelően valamennyi vállalatnak legkésőbb a 2006-os pénzügyi éve kezdőnapjától alkalmaznia kell, kivéve a januári vagy februári kezdőnappal rendelkező vállalatokat, amelyeknek legkésőbb a 2007-es pénzügyi évük kezdőnapjától kell alkalmazniuk az IFRIC 7-et.

(2)   Az IAS 21 módosítását az e rendelet Mellékletében foglaltaknak megfelelően valamennyi vállalatnak legkésőbb a 2006-os pénzügyi éve kezdőnapjától alkalmaznia kell.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 8-án.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 243., 2002.9.11., 1. o.

(2)  HL L 261., 2003.10.13., 1. o. A legutóbb a 108/2006/EK (HL L 24., 2006.1.27., 1. o.) rendelettel módosított rendelet.


MELLÉKLET

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

IFRIC 7

IFRIC 7 értelmezés: Az újra-megállapítás megközelítésének alkalmazása az IAS 29 Pénzügyi beszámolás a hiperinflációs gazdaságokban standard szerint

IAS 21

Az IAS 21 Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai standard Külföldi érdekeltségbe történő nettó befektetés című módosítása

„Sokszorosítása az Európai Gazdasági Térségben megengedett. Minden meglévő jog fenntartva az EGT-n kívül, kivéve a személyes felhasználás vagy más jogszerű eljárás céljából történő sokszorosítás jogát. További információ az IASB-től szerezhető be a www.iasb.org címen.”

IFRIC 7 ÉRTELMEZÉS

Az újra-megállapítás megközelítésének alkalmazása az IAS 29

Pénzügyi beszámolás a hiperinflációs gazdaságokban standard szerint

Hivatkozások

IAS 12 Nyereségadók

IAS 29 Pénzügyi beszámolás a hiperinflációs gazdaságokban

Háttér

1

Ezen értelmezés iránymutatást nyújt arra nézve, hogy hogyan kell alkalmazni az IAS 29 követelményeit olyan beszámolási időszakban, amelyben a gazdálkodó egység hiperinfláció létezését állapítja meg (1) a funkcionális pénzneme szerinti gazdaságban, amely a megelőző időszakban nem volt hiperinflációs, és a gazdálkodó egység emiatt az IAS 29-cel összhangban újra megállapítja pénzügyi kimutatásait.

Kérdések

2

Ezen értelmezés a következő kérdéseket érinti:

a)

hogyan kell az IAS 29 8. bekezdésében szereplő „a mérlegfordulónapon érvényes értékelési egységben való megállapítás” követelményét értelmezni akkor, amikor a gazdálkodó egység a standardot alkalmazza?

b)

hogyan kell a gazdálkodó egységnek elszámolnia a halasztott adótételek nyitását az újra-megállapított pénzügyi kimutatásaiban?

Konszenzus

3

Abban a beszámolási időszakban, amelyben a gazdálkodó egység hiperinfláció létezését állapítja meg a funkcionális pénzneme szerinti, a megelőző időszakban nem hiperinflációs gazdaságban, a gazdálkodó egységnek úgy kell alkalmaznia az IAS 29 követelményeit, mintha a gazdaság mindig is hiperinflációs lett volna. Emiatt az eredeti bekerülési értéken értékelt nem monetáris tételek vonatkozásában a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásokban bemutatott legkorábbi időszak kezdő időpontjához tartozó nyitómérlegét újra meg kell állapítani az infláció hatásának azon időszakban történő figyelembe vételére, amely az eszközök megszerzésének illetve a kötelezettségek felmerülésének vagy vállalásának időpontjától a beszámolási időszak zárómérlegének fordulónapjáig tart. A nyitómérlegben a megszerzés vagy felmerülés időpontjától eltérő időpontokban érvényes értékeken nyilvántartott nem monetáris tételek vonatkozásában az újra-megállapításnak az infláció azon időszakban jelentkező hatását kell figyelembe vennie, amely a könyv szerinti értékek meghatározásának időpontjától a beszámolási időszak zárómérlegének fordulónapjáig tart.

4

A zárómérleg fordulónapján a halasztott adótételek elszámolása és értékelése az IAS 12-vel összhangban történik. A beszámolási időszak nyitómérlegének halasztott adóra vonatkozó számadatait azonban a következőképpen kell megállapítani:

a)

a gazdálkodó egység az IAS 12-vel összhangban újraértékeli a halasztott adótételeket, miután újra megállapította a nem monetáris tételeinek a beszámolási időszak nyitómérlegének fordulónapjára vonatkozó nominális könyv szerinti értékeit, e fordulónap értékelési egységének alkalmazásával.

b)

az a) ponttal összhangban újraértékelt halasztott adótételeket újra megállapítják az értékelési egység azon változására nézve, amely a beszámolási időszak nyitómérlegének fordulónapjától a beszámolási időszak zárómérlegének fordulónapjáig tart.

A gazdálkodó egység az a) és a b) pont megközelítését alkalmazza minden olyan összehasonlító időszak nyitómérlege halasztott adótételeinek újra-megállapításakor, amely azon beszámolási időszak újra-megállapított pénzügyi kimutatásaiban szerepel, amelyben a gazdálkodó egység az IAS 29-et alkalmazza.

5

Miután a gazdálkodó egység újra megállapította a pénzügyi kimutatásait, a későbbi beszámolási időszak pénzügyi kimutatásaiban szereplő összes megfelelő értéket – ideértve a halasztott adótételeket is – újra megállapítja úgy, hogy a későbbi beszámolási időszakban az értékelési egység változását csak a megelőző beszámolási időszak újra-megállapított pénzügyi kimutatásaira alkalmazzák.

Hatálybalépés napja

6

A gazdálkodó egységnek ezen értelmezést a 2006. március 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmaznia. A korábbi alkalmazás javasolt. Amennyiben valamely gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaira egy 2006. március 1-je előtt kezdődő időszakban alkalmazza az értelmezést, ezt a tényt közzé kell tennie.

Az IAS 21

Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai standard módosítása

Ez a dokumentum ismerteti az IAS 21 Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai standard módosításait. A módosítások véglegesítik azokat a javaslatokat, amelyek a 2005 szeptemberében közzétett, az IAS 21 standard Külföldi érdekeltségbe történő nettó befektetés című javasolt módosításai elnevezésű, 1. Technikai Korrekciós tervezetben szerepeltek.

A gazdálkodó egységnek az e dokumentumban szereplő módosításokat a 2006. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmaznia. A korábbi alkalmazás javasolt.

Külföldi érdekeltségbe történő nettó befektetés

Beszúrásra kerül a 15A bekezdés a következőképpen:

„15A

Az a gazdálkodó egység, amely olyan monetáris tétellel rendelkezik, amely követelés vagy kötelezettség a 15. bekezdésben ismertetett külföldi érdekeltség felé, a csoport bármelyik leányvállalata is lehet. Rendelkezzen egy gazdálkodó egység például két leányvállalattal, A-val és B-vel. B leányvállalat egy külföldi érdekeltség. Az A leányvállalat kölcsönt nyújt a B leányvállalatnak. Az A leányvállalat B leányvállalattal szembeni kölcsön-követelése a gazdálkodó egység B leányvállalatban lévő nettó befektetésének részét képezi abban az esetben, ha a kölcsön visszafizetését nem tervezik, és arra valószínűleg nem is kerül sor a belátható jövőben. Ugyanez lenne igaz akkor is, ha az A leányvállalat maga is külföldi érdekeltség volna.”

Az árfolyam-különbözet megjelenítése

A 33. bekezdés a következőképpen módosul:

„33

Amikor egy monetáris tétel a beszámolót készítő gazdálkodó egység külföldi érdekeltségben történő nettó befektetése részét képezi, és az a beszámolót készítő gazdálkodó egység funkcionális pénznemében került meghatározásra, a 28. bekezdésnek megfelelően árfolyam-különbözet keletkezik a külföldi érdekeltség különálló pénzügyi kimutatásaiban. Amennyiben ugyanez a tétel a külföldi érdekeltség funkcionális pénznemében van kifejezve, a 28. bekezdés alapján a beszámolót készítő gazdálkodó egység egyedi pénzügyi kimutatásaiban keletkezik árfolyam-különbözet. Ha ezt a tételt olyan pénznemben határozták meg, amely eltér mind a beszámolót készítő gazdálkodó egység, mind a külföldi érdekeltség funkcionális pénznemétől, a beszámolót készítő gazdálkodó egység egyedi pénzügyi kimutatásaiban és a külföldi érdekeltség különálló pénzügyi kimutatásaiban a 28. bekezdéssel összhangban árfolyam-különbözet keletkezik. Az ilyen árfolyam-különbözetet átvezetik a saját tőke elkülönült elemébe azokban a pénzügyi kimutatásokban, amelyek a külföldi érdekeltséget és a beszámolót készítő gazdálkodó egységet is tartalmazzák (azaz azon pénzügyi kimutatásokban, amelyekben a külföldi érdekeltség konszolidálásra kerül, arányosan konszolidálják, vagy a tőkemódszer alapján kerül elszámolásra). ”

Beszúrásra kerül az 58A bekezdés a következőképpen:

„58A

Az IAS 21 standard Külföldi érdekeltségbe történő nettó befektetés című, 2005 decemberében kibocsátott módosításával beillesztésre került a 15A bekezdés és módosult a 33. bekezdés. A gazdálkodó egységnek ezeket a módosításokat a 2006. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmaznia. A korábbi alkalmazás javasolt.”


(1)  A hiperinfláció megállapítása az IAS 29 3. bekezdése kritériumainak gazdálkodó egység általi megítélésén alapul.


9.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 122/24


A BIZOTTSÁG 709/2006/EK RENDELETE

(2006. május 8.)

a gabonaágazatban 2006. május 9-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek a gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámokkal kapcsolatos alkalmazási szabályairól szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A behozatali vámokat a gabonaágazatban a 665/2006/EK bizottsági rendelet rögzítette (3).

(2)

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy amennyiben alkalmazásuk időszakában a behozatali vámok számított átlaga 5 EUR/t-val eltér a vám rögzített mértékétől, megfelelő kiigazítást kell végrehajtani. A jelzett eltérés bekövetkezett. Szükséges tehát a 665/2006/EK rendeletben rögzített behozatali vámok kiigazítása,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 665/2006/EK rendelet I. és II. mellékletének helyébe e rendelet I. és II. melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. május 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 8-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.9.29., 78. o. Az 1154/2005/EK rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1110/2003/EK rendelettel (HL L 158., 2003.6.27., 12. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 116., 2006.4.29., 41. o. Az 678/2006/EK rendelettel (HL L 118., 2006.5.3., 5. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek 2006. május 9-től alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kód

Árumegnevezés

Behozatali vám (1)

(EUR/tonnában)

1001 10 00

Durumbúza, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

2,31

gyenge minőségű

22,31

1001 90 91

Közönséges búza, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

Közönséges búza, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

Rozs

54,48

1005 10 90

Kukorica, vetőmag, a hibrid kivételével

57,64

1005 90 00

Kukorica, a vetőmag kivételével (2)

57,64

1007 00 90

Cirokmag, a hibrid vetőmag kivételével

54,48


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra (az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése) az importőr vámcsökkentésben részesülhet, amely:

3 EUR/t, ha a kirakodás kikötője a Földközi-tengeren van, vagy

2 EUR/t, ha a kirakodás kikötője Írországban, az Egyesült Királyságban, Dániában, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban vagy az Ibériai-félsziget atlanti partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

A vámtételek kiszámításának tényezői

(2006.5.1.–2006.5.5.)

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Tőzsdei jegyzések

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Termékek (%-os fehérjetartalom 12 %-os nedvességtartalom mellett)

HRS2

YC3

HAD2

közepes minőségű (1)

gyenge minőségű (2)

US barley 2

Árfolyamjegyzés (EUR/t)

138,64 (3)

74,97

149,34

139,34

119,34

87,13

Felár az öbölbeli árhoz (EUR/t)

12,74

 

 

Felár a nagy-tavakbeli árhoz (EUR/t)

26,30

 

 

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott referencia-idöszakra vonatkozó átlagértékek:

Fuvardíjak/költségek: Mexikói-öböl–Rotterdam 16,33 EUR/t; Nagy-tavak–Rotterdam 20,37 EUR/t.

3.

Az 1249/96/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett támogatások:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  10 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(2)  30 EUR/t levonás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)

(3)  Beleértve 14 EUR/t hozzáadás (1249/96/EK rendelet 4. cikk (3) bekezdés)


9.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 122/27


A BIZOTTSÁG 710/2006/EK RENDELETE

(2006. május 8.)

a B rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 2200/96/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldségféléket érintő export-visszatérítések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. október 8-i 1961/2001/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 6. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 230/2006/EK bizottsági rendelet (3) meghatározza azokat az indikatív mennyiségeket, amelyekre B rendszerű kiviteli engedélyeket lehet kibocsátani.

(2)

Figyelembe véve a mai napon a Bizottság rendelkezésére álló információkat, a paradicsom esetében fennáll a folyó kiviteli időszakra előírt indikatív mennyiségek meghaladásának veszélye. Ez a túllépés károsan érintené a gyümölcs- és zöldségágazat export-visszatérítési rendszerének jó működését.

(3)

E helyzet enyhítése érdekében a folyó kiviteli időszak végéig el kell utasítani a 2006. május 8. után exportálandó paradicsom kivitelére vonatkozó B rendszerű engedélyek iránt benyújtott kérelmeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A paradicsom vonatkozóan a 230/2006/EK rendelet 1. cikke alapján benyújtott, B rendszerű kiviteli engedély iránti kérelmek, amelyek tekintetében a kiviteli nyilatkozat elfogadására 2006. május 8. után és május 16. előtt kerül sor, elutasításra kerülnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. május 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 8-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 268., 2001.10.9., 8. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 39., 2006.2.10., 10. o.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

9.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 122/28


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. április 25.)

a Régiók Bizottsága két cseh tagjának és két cseh póttagjának kinevezéséről

(2006/332/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 263. cikkére,

tekintettel a cseh kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. január 24-én elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2006. január 26-tól2010. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2006/116/EK határozatot (1).

(2)

Frantisek DOHNAL megbízásának lejártát követően a Régiók Bizottsága egy tagjának helye betöltetlen maradt. Martin TESAŘÍK lemondását követően egy másik tag helye betöltetlen maradt. Stanislav JURÁNEK taggá történő kinevezését követően egy póttag helye betöltetlen maradt. Petr OSVALD jelenlegi póttag taggá történő kinevezését követően egy póttag helye betöltetlen marad,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A következő személyeket nevezik ki Régiók Bizottsága:

a)

tagjának:

Stanislav JURÁNEK, Jihomoravský kraj Regionális Tanácsának elnöke, Frantisek DOHNAL helyére,

Petr OSVALD, Plzeňský kraj, Plzeň városa, a városi közgyűlés tagja, Martin TESAŘÍK helyére;

b)

póttagjának:

Miloš VYSTRČIL, Vysočina kraj Regionális Tanácsának elnöke, Stanislav JURÁNEK helyére,

Martin TESAŘÍK, Olomoucký kraj, Olomouc város polgármestere, Petr OSVALD helyére,

a hivatali idő fennmaradó részére, azaz 2010. január 25-ig.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2006. április 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. PRÖLL


(1)  HL L 56., 2006.2.25., 75. o.