ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 107

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. április 20.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 604/2006/EK rendelete (2006. április 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 605/2006/EK rendelete (2006. április 19.) az egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak a Közösségbe történő behozatalának felfüggesztéséről szóló 349/2003/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 606/2006/EK rendelete (2006. április 19.) a takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra és az ilyen sovány tejpor értékesítéséhez nyújtott támogatásra vonatkozóan az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 2799/1999/EK rendelet módosításáról

23

 

*

A Bizottság 607/2006/EK rendelete (2006. április 19.) a Kínai Népköztársaságból származó szilícium behozatalára vonatkozó 398/2004/EK tanácsi rendelet által kivetett dömpingellenes intézkedéseknek a Koreai Köztársaságból feladott, akár a Koreai Köztársaságból származóként, akár nem ilyenként megjelölt szilikon behozatala által megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba vételi kötelezettségének előírásáról

24

 

*

A Bizottság 608/2006/EK rendelete (2006. április 19.) az 1060/2005/EK rendeletnek a szlovák intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

27

 

*

A Bizottság 609/2006/EK rendelete (2006. április 19.) az 1374/2005/EK rendeletnek a szlovák intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

28

 

*

A Bizottság 610/2006/EK rendelete (2006. április 18.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

29

 

 

A Bizottság 611/2006/EK rendelete (2006. április 19.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

35

 

 

A Bizottság 612/2006/EK rendelete (2006. április 19.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a 2006 áprilisában, egyes alpesi és hegyi fajtájú, nem vágásra szánt bikák, tehenek és üszők behozatala vonatkozásában benyújtott importjogosultsági kérelmeknek

37

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2006. április 7.) a bizottsági információk újrafelhasználásáról

38

 

*

A Bizottság határozata (2006. április 12.) a 2004/639/EK határozat Horvátország tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 1541. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

42

 

*

A Bizottság határozata (2006. április 12.) a 2006/135/EK bizottsági határozatnak az egyes tagállamokban az A és B területeknek a magas patogenitású madárinfluenza kitörése miatti létrehozása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 1583. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

44

 

 

Európai Központi Bank

 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2006. április 7.) eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az euroövezeten kívüli központi bankok és országok, illetve nemzetközi szervezetek számára euróban történő nyújtásáról (EKB/2006/4)

54

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

20.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 107/1


A BIZOTTSÁG 604/2006/EK RENDELETE

(2006. április 19.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. április 20-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 19-én.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. április 19-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

118,6

204

50,1

212

139,0

624

138,6

999

111,6

0707 00 05

052

129,4

204

47,4

999

88,4

0709 10 00

624

119,2

999

119,2

0709 90 70

052

127,1

204

114,1

999

120,6

0805 10 20

052

70,7

204

40,1

212

52,8

220

32,1

624

75,4

999

54,2

0805 50 10

624

54,5

999

54,5

0808 10 80

388

87,8

400

129,3

404

95,9

508

73,4

512

80,3

528

96,6

720

78,2

804

112,8

999

94,3

0808 20 50

052

75,0

388

99,4

512

78,5

528

80,3

720

76,1

999

81,9


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


20.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 107/3


A BIZOTTSÁG 605/2006/EK RENDELETE

(2006. április 19.)

az egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak a Közösségbe történő behozatalának felfüggesztéséről szóló 349/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikke (2) bekezdésére,

a tudományos felülvizsgálati csoporttal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 338/97/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Bizottság korlátozhatja egyes fajok Közösségbe történő behozatalát az említett cikk a)–d) pontjában megállapított feltételekkel összhangban. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. augusztus 30-i 1808/2001/EK bizottsági rendelet (2) tartalmaz rendelkezéseket az ilyen korlátozások végrehajtására vonatkozóan.

(2)

Az egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak a Közösségbe történő behozatalának felfüggesztéséről szóló, 2003. február 25-i 349/2003/EK bizottsági rendelet (3) határozza meg azoknak a fajoknak a jegyzékét, amelyek Közösségbe történő behozatalát felfüggesztették.

(3)

Naprakész információk alapján a tudományos felülvizsgálati csoport arra a következtetésre jutott, hogy a 338/97/EK rendelet A. és B. mellékletében felsorolt egyes fajok természetvédelmi helyzetét súlyosan veszélyezteti, ha egyes származási országokból a Közösségbe történő behozatalukat nem függesztik fel. Ezért a következő fajok behozatalát fel kell függeszteni: Ursus thibetanus az Orosz Föderációból; Cryptoprocta ferox, Scaphiophryne gottlebei, Euphorbia banae és E. kondoi Madagaszkárról; Panthera leo Etiópiából; Balaeniceps rex, Grus carunculatus és Chamaeleo fuelleborni a Tanzániai Egyesült Köztársaságból; Poicephalus gulielmi Kongóból; Accipiter melanoleucus, A. ovampensis, Aviceda cuculoides, Hieraaetus ayresii, H. spilogaster, Macheiramphus alcinus, Spizaetus africanus, Urotriorchis macrourus, Falco chicquera, Asio capensis, Bubo lacteus, B. poensis, Glaucidium perlatum, Scotopelia peli és Python regius Guineából; Sagittarius serpentarius és Varanus exanthematicus Togóból; Agapornis pullarius a Kongói Demokratikus Köztársaságból; Cuora galbinifrons Kínából; Heosemys spinosa, Leucocephalon yuwonoi, Siebenrockiella crassicollis, Liasis fuscus, Euphyllia cristata, E. divisa, E. fimbriata, Hydnophora microconos és Scolymia vitiensis Indonéziából; Geochelone pardalis Ugandából és Zambiából; Uromastyx geyri Maliból és Nigerből; Cordylus mossambicus, C. vittifer, Tridacna maxima és T. squamosa Mozambikból; Dendrobates pumilio Nicaraguából; Hippopus hippopus Vanuatuból; Hippopus hippopus, Tridacna gigas és maxima Tongából és Vietnamból; Tridacna crocea, T. derasa, T. maxima és T. squamosa Fijiről és Vanuatuból; Tridacna crocea Tongából; Tridacna maxima a Mikronéziai Szövetségi Államokból és a Marshall-szigetekről; Tridacna tevoroa Tongából és Catalaphyllia jardinei a Salamon-szigetekről.

(4)

A tudományos felülvizsgálati csoport a legfrissebb rendelkezésre álló információ alapján arra a következtetésre jutott, hogy a következő fajok Közösségbe történő behozatalát nem szükséges a továbbiakban felfüggeszteni: Galago senegalensis Dzsibutiból; Galagoides demidoff Kenyából és Szenegálból; Callithrix argentata Paraguayból; Saguinus labiatus Kolumbiából; Callicebus torquatus Ecuadorból; Cebus albifrons Guyanából; Cebus capucinus és Aratinga solstitialis Venezuelából; Cebus olivaceus Peruból; Allenopithecus nigroviridis az elterjedés teljes területéről; Colobus guereza Egyenlítői-Guineából; Lophocebus albigena Kenyából; Papio hamadryas és Hippopotamus amphibius Libériából; Cynogale bennettii Szingapúrból; Ara ararauna Trinidad és Tobagóból; Neophema splendida Ausztráliából; Poicephalus gulielmi a Kongói Demokratikus Köztársaságból; Geochelone chilensis, Homopus areolatus, H. boulengeri, H. femoralis, H. signatus, Kinixys natalensis és Psammobates spp. az elterjedés teljes területéről; Geochelone denticulata az elterjedés teljes területéről Bolívia és Ecuador kivételével; Geochelone elegans az elterjedés teljes területéről Pakisztán kivételével; Kinixys belliana az elterjedés teljes területéről Mozambik és Benin kivételével; Kinixys erosa az elterjedés teljes területéről Togo kivételével; Kinixys homeana az elterjedés teljes területéről Benin kivételével; Manouria emys az elterjedés teljes területéről Banglades, India, Indonézia, Mianmar és Thaiföld kivételével; Testudo horsfieldii az elterjedés teljes területéről Kína, Pakisztán és Kazahsztán kivételével; Manouria impressa az elterjedés teljes területéről Vietnam kivételével; Phelsuma cepediana és P. trilineata Madagaszkárról; Phelsuma edwardnewtonii Mauritiusról; Varanus albigularis Lesothóból; Varanus rudicollis a Fülöp-szigetekről; Ptyas mucosus Indonéziából és Dactylorhiza incarnata Norvégiából.

(5)

A legutóbb az 1332/2005/EK rendelet által módosított 338/97/EK rendelet előírja egyebek között, hogy a Cacatua sulphurea és a Pyxis arachnoides fajokat át kell helyezni a B. mellékletből az A. mellékletbe, valamint hogy az Agapornis roseicollis fajt törölni kell a mellékletekből, ezért ezen fajok behozatalát nem szükséges továbbra is fellfüggeszteni.

(6)

Sor került konzultációra azon fajok származás szerinti országaival, amelyek Közösségbe történő behozatalára e rendelet alapján új korlátozások vonatkoznak.

(7)

A 349/2003/EK rendelet mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell, és az egyértelműség érdekében a melléklet helyébe új mellékletnek kell lépnie.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 349/2003/EK rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 19-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 61., 1997.3.3., 1. o. A legutóbb az 1332/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 215., 2005.8.19., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 250., 2001.9.19., 1. o.

(3)  HL L 51., 2003.2.26., 3. o. A legutóbb a 252/2005/EK rendelettel (HL L 43., 2005.2.15., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 338/97/EK rendelet A. mellékletében szereplő azon fajok példányai, amelyeknek a Közösségbe történő bevitele felfüggesztésre kerül

Faj

A korlátozás hatálya alá eső forrás(ok)

A korlátozás hatálya alá eső példány(ok)

Származási országok

A 4. cikk (6) bekezdésének … pontja alapján:

FAUNA

CHORDATA MAMMALIA

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Vad

Vadásztrófeák

Belarusz, Kirgizisztán, Törökország

a)

Ursidae

Ursus arctos

Vad

Vadásztrófeák

Brit Kolumbia

a)

Ursus thibetanus

Vad

Vadásztrófeák

Orosz Föderáció

a)

Felidae

Lynx lynx

Vad

Vadásztrófeák

Azerbajdzsán, Moldova, Ukrajna

a)

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis ammon nigrimontana

Vad

Vadásztrófeák

Kazahsztán

a)

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis

Vad

Mindegyik

Ecuador, Peru

a)


A 338/97/EK rendelet B. mellékletében szereplő azon fajok példányai, amelyeknek a Közösségbe történő bevitele felfüggesztésre kerül

Faj

A korlátozás hatálya alá eső forrás(ok)

A korlátozás hatálya alá eső példány(ok)

Származási országok

A 4. cikk (6) bekezdésének … pontja alapján:

FAUNA

CHORDATA MAMMALIA

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bruijni

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

PRIMATES

Loridae

Arctocebus aureus

Vad

Mindegyik

Közép-afrikai Köztársaság, Gabon

b)

Arctocebus calabarensis

Vad

Mindegyik

Nigéria

b)

Nycticebus pygmaeus

Vad

Mindegyik

Kambodzsa, Laosz

b)

Perodicticus potto

Vad

Mindegyik

Togo

b)

Galagonidae

Euoticus pallidus (synonym Galago elegantulus pallidus)

Vad

Mindegyik

Nigéria

b)

Galago matschiei (synonym G. inustus)

Vad

Mindegyik

Ruanda

b)

Galagoides demidoff (szinonima Galago demidovii)

Vad

Mindegyik

Burkina Faso, Közép-afrikai Köztársaság

b)

Galagoides zanzibaricus (szinonima Galago zanzibaricus)

Vad

Mindegyik

Malawi

b)

Callitrichidae

Callithrix geoffroyi (szinonima C. jacchus geoffroyi)

Vad

Mindegyik

Brazília

b)

Cebidae

Alouatta fusca

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

Alouatta seniculus

Vad

Mindegyik

Trinidad és Tobago

b)

Ateles belzebuth

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

Ateles fusciceps

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

Ateles geoffroyi

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

Ateles paniscus

Vad

Mindegyik

Peru

b)

Cebus capucinus

Vad

Mindegyik

Belize

b)

Chiropotes satanas

Vad

Mindegyik

Brazília, Guyana

b)

Lagothrix lagotricha

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

Pithecia pithecia

Vad

Mindegyik

Guyana

b)

Cercopithecidae

Cercocebus torquatus

Vad

Mindegyik

Ghána

b)

Cercopithecus ascanius

Vad

Mindegyik

Burundi

b)

Cercopithecus cephus

Vad

Mindegyik

Közép-afrikai Köztársaság

b)

Cercopithecus dryas (a C. salongo is)

Vad

Mindegyik

Kongói Demokratikus Köztársaság

b)

Cercopithecus erythrogaster

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

Cercopithecus erythrotis

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

Cercopithecus hamlyni

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

Cercopithecus mona

Vad

Mindegyik

Togo

b)

Cercopithecus petaurista

Vad

Mindegyik

Togo

b)

Cercopithecus pogonias

Vad

Mindegyik

Kamerun, Egyenlítői-Guinea, Nigéria

b)

Cercopithecus preussi (szinonima C. lhoesti preussi)

Vad

Mindegyik

Kamerun, Egyenlítői-Guinea, Nigéria

b)

Colobus polykomos

Vad

Mindegyik

Elefántcsontpart, Ghána, Nigéria, Togo

b)

Lophocebus albigena (szinonima Cercocebus albigena)

Vad

Mindegyik

Nigéria

b)

Macaca arctoides

Vad

Mindegyik

India, Malajzia, Thaiföld

b)

Macaca assamensis

Vad

Mindegyik

Nepál

b)

Macaca cyclopis

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

Macaca fascicularis

Vad

Mindegyik

Banglades, India

b)

Macaca maura

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Macaca nemestrina

Vad

Mindegyik

Kína

b)

Macaca nemestrina pagensis

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Macaca nigra

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Macaca ochreata

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Macaca sylvanus

Vad

Mindegyik

Algéria, Marokkó

b)

Papio hamadryas

Vad

Mindegyik

Bissau-Guinea, Líbia

b)

Procolobus badius (szinonima Colobus badius)

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

Procolobus verus (szinonima Colobus verus)

Vad

Mindegyik

Benin, Elefántcsontpart, Ghána, Sierra Leone, Togo

b)

Trachypithecus phayrei (szinonima Presbytis phayrei)

Vad

Mindegyik

Kambodzsa, Kína, India

b)

Trachypithecus vetulus (szinonima Presbytis senex)

Vad

Mindegyik

Srí Lanka

b)

XENARTHRA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Vad

Mindegyik

Belize, Uruguay

b)

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa affinis

Vad

Mindegyik

Szingapúr

b)

Ratufa bicolor

Vad

Mindegyik

Kína

b)

CARNIVORA

Canidae

Chrysocyon brachyurus

Vad

Mindegyik

Bolívia, Peru

b)

Mustelidae

Lutra maculicollis

Vad

Mindegyik

Tanzániai Egyesült Köztársaság

b)

Viverridae

Cryptoprocta ferox

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Cynogale bennettii

Vad

Mindegyik

Brunei, Kína, Indonézia, Malajzia, Thaiföld

b)

Eupleres goudotii

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Fossa fossana

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Felidae

Leptailurus serval

Vad

Mindegyik

Algéria

b)

Oncifelis colocolo

Vad

Mindegyik

Chile

b)

Panthera leo

Vad

Mindegyik

Etiópia

b)

Prionailurus bengalensis

Vad

Mindegyik

Makaó

b)

Profelis aurata

Vad

Mindegyik

Togo

b)

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus zebra hartmannae

Vad

Mindegyik

Angola

b)

ARTIODACTYLA

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (szinonima Choeropsis liberiensis)

Vad

Mindegyik

Elefántcsontpart, Guinea, Bissau-Guinea, Nigéria, Sierra Leone

b)

Hippopotamus amphibius

Vad

Mindegyik

Kongói Demokratikus Köztársaság, Gambia, Malawi, Niger, Nigéria, Ruanda, Sierra Leone, Togo

b)

Camelidae

Lama guanicoe

Vad

Mind, kivéve:

Argentínában a nyilvántartott állomány részét képező példányokat, azzal a feltétellel, hogy az engedélyeket a Titkárság megerősíti, mielőtt azokat az importáló tagállam elfogadná.

Az élő állatoknak a jóváhagyott gazdasági program keretében történő nyírásából származó, megfelelően megjelölt és nyilvántartásba vett termékek

az ipari tesztelési célra szolgáló gyapjú nem kereskedelmi jellegű kivitele, korlátozott mennyiségben, legfeljebb évi 500 kg-ig.

Argentína

b)

Moschidae

Moschus berezovskii

Vad

Mindegyik

Kína

b)

Moschus chrysogaster

Vad

Mindegyik

Kína

b)

Moschus fuscus

Vad

Mindegyik

Kína

b)

Moschus moschiferus

Vad

Mindegyik

Kína, Oroszország

b)

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Vad

Mindegyik

Üzbegisztán

b)

Bovidae

Saiga tatarica

Vad

Mindegyik

Kazahsztán, Oroszország

b)

AVES

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Vad

Mindegyik

Tanzániai Egyesült Köztársaság, Zambia

b)

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Oxyura jamaicensis

Mindegyik

Élő

Mindegyik

d)

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brachyurus

Vad

Mindegyik

Pápua Új-Guinea

b)

Accipiter gundlachi

Vad

Mindegyik

Kuba

b)

Accipiter imitator

Vad

Mindegyik

Pápua Új-Guinea, Salamon-szigetek

b)

Accipiter melanoleucus

Vad

Mindegyik

Guinea

b)

Accipiter ovampensis

Vad

Mindegyik

Guinea

b)

Aviceda cuculoides

Vad

Mindegyik

Guinea

b)

Buteo albonotatus

Vad

Mindegyik

Peru

b)

Buteo galapagoensis

Vad

Mindegyik

Ecuador

b)

Buteo platypterus

Vad

Mindegyik

Peru

b)

Buteo ridgwayi

Vad

Mindegyik

Dominikai Köztársaság, Haiti

b)

Erythrotriorchis radiatus

Vad

Mindegyik

Ausztrália

b)

Gyps bengalensis

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

Gyps coprotheres

Vad

Mindegyik

Mozambik, Namíbia, Szváziföld

b)

Gyps indicus

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

Gyps rueppellii

Vad

Mindegyik

Guinea

b)

Harpyopsis novaeguineae

Vad

Mindegyik

Indonézia, Pápua Új-Guinea

b)

Hieraaetus ayresii

Vad

Mindegyik

Guinea

b)

Hieraaetus spilogaster

Vad

Mindegyik

Guinea

b)

Leucopternis lacernulata

Vad

Mindegyik

Brazília

b)

Lophoictinia isura

Vad

Mindegyik

Ausztrália

b)

Macheiramphus alcinus

Vad

Mindegyik

Guinea

b)

Polemaetus bellicosus

Vad

Mindegyik

Guinea

b)

Spizaetus africanus

Vad

Mindegyik

Guinea

b)

Spizaetus bartelsi

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Stephanoaetus coronatus

Vad

Mindegyik

Guinea

b)

Terathopius ecaudatus

Vad

Mindegyik

Guinea

b)

Trigonoceps occipitalis

Vad

Mindegyik

Elefántcsontpart, Guinea

b)

Urotriorchis macrourus

Vad

Mindegyik

Guinea

b)

Falconidae

Falco chicquera

Vad

Mindegyik

Guinea

b)

Falco deiroleucus

Vad

Mindegyik

Belize, Guatemala

b)

Falco fasciinucha

Vad

Mindegyik

Botswana, Etiópia, Kenya, Malawi, Mozambik, Dél-Afrika, Szudán, Tanzániai Egyesült Köztársaság, Zambia, Zimbabwe

b)

Falco hypoleucos

Vad

Mindegyik

Ausztrália, Pápua Új-Guinea

b)

Micrastur plumbeus

Vad

Mindegyik

Kolumbia, Ecuador

b)

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Vad

Mindegyik

Guinea, Togo

b)

GALLIFORMES

Phasianidae

Polyplectron schleiermacheri

Vad

Mindegyik

Indonézia, Malajzia

b)

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

Vad

Mindegyik

Guinea, Mali

b)

Balearica regulorum

Vad

Mindegyik

Angola, Botswana, Burundi, Kongói Demokratikus Köztársaság, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namíbia, Ruanda, Dél-Afrika, Szváziföld, Uganda, Zambia, Zimbabwe

b)

Grus carunculatus

Vad

Mindegyik

Dál-Afrika, Tanzániai Egyesült Köztársaság

b)

Grus virgo

Vad

Mindegyik

Szudán

b)

COLUMBIFORMES

Columbidae

Goura cristata

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Goura scheepmakeri

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Goura victoria

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Agapornis fischeri

Vad

Mindegyik

Tanzániai Egyesült Köztársaság

b)

Fogságban felnevelt

Mindegyik

Mozambik

b)

Agapornis lilianae

Vad

Mindegyik

Tanzániai Egyesült Köztársaság

b)

Agapornis nigrigenis

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

Agapornis pullarius

Vad

Mindegyik

Angola, Kongói Demokratikus Köztársaság, Guinea, Kenya, Mali, Togo

b)

Alisterus chloropterus chloropterus

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Amazona agilis

Vad

Mindegyik

Jamaica

b)

Amazona autumnalis

Vad

Mindegyik

Ecuador

b)

Amazona collaria

Vad

Mindegyik

Jamaica

b)

Amazona mercenaria

Vad

Mindegyik

Venezuela

b)

Amazona xanthops

Vad

Mindegyik

Bolívia, Paraguay

b)

Ara chloroptera

Vad

Mindegyik

Argentína, Panama

b)

Ara severa

Vad

Mindegyik

Guyana

b)

Aratinga acuticaudata

Vad

Mindegyik

Uruguay

b)

Aratinga aurea

Vad

Mindegyik

Argentína

b)

Aratinga auricapilla

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

Aratinga erythrogenys

Vad

Mindegyik

Peru

b)

Aratinga euops

Vad

Mindegyik

Kuba

b)

Bolborhynchus ferrugineifrons

Vad

Mindegyik

Kolumbia

b)

Cacatua sanguinea

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Charmosyna amabilis

Vad

Mindegyik

Fidzsi

b)

Charmosyna diadema

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

Cyanoliseus patagonus

Vad

Mindegyik

Chile, Uruguay

b)

Deroptyus accipitrinus

Vad

Mindegyik

Peru, Szurinám

b)

Eclectus roratus

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Forpus xanthops

Vad

Mindegyik

Peru

b)

Hapalopsittaca amazonina

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

Hapalopsittaca fuertesi

Vad

Mindegyik

Kolumbia

b)

Hapalopsittaca pyrrhops

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

Leptosittaca branickii

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

Lorius domicella

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Nannopsittaca panychlora

Vad

Mindegyik

Brazília

b)

Pionus chalcopterus

Vad

Mindegyik

Peru

b)

Poicephalus cryptoxanthus

Vad

Mindegyik

Tanzániai Egyesült Köztársaság

b)

Poicephalus gulielmi

Vad

Mindegyik

Elefántcsontpart, Kongó

b)

Poicephalus meyeri

Vad

Mindegyik

Tanzániai Egyesült Köztársaság

b)

Poicephalus robustus

Vad

Mindegyik

Botswana, Kongói Demokratikus Köztársaság, Gambia, Guinea, Mali, Namíbia, Nigéria, Szenegál, Dél-Afrika, Szváziföld, Togo, Uganda

b)

Poicephalus rufiventris

Vad

Mindegyik

Tanzániai Egyesült Köztársaság

b)

Polytelis alexandrae

Vad

Mindegyik

Ausztrália

b)

Prioniturus luconensis

Vad

Mindegyik

Fülöp-szigetek

b)

Psittacula alexandri

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Psittacula finschii

Vad

Mindegyik

Banglades, Kambodzsa

b)

Psittacula roseata

Vad

Mindegyik

Kína

b)

Psittacus erithacus

Vad

Mindegyik

Benin, Burundi, Libéria, Mali, Nigéria, Togo

b)

Psittacus erithacus timneh

Vad

Mindegyik

Guinea, Bissau-Guinea

b)

Psittrichas fulgidus

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

Pyrrhura albipectus

Vad

Mindegyik

Ecuador

b)

Pyrrhura calliptera

Vad

Mindegyik

Kolumbia

b)

Pyrrhura leucotis

Vad

Mindegyik

Brazília

b)

Pyrrhura orcesi

Vad

Mindegyik

Ecuador

b)

Pyrrhura picta

Vad

Mindegyik

Kolumbia

b)

Pyrrhura viridicata

Vad

Mindegyik

Kolumbia

b)

Tanygnathus gramineus

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Touit melanonota

Vad

Mindegyik

Brazília

b)

Touit surda

Vad

Mindegyik

Brazília

b)

Trichoglossus johnstoniae

Vad

Mindegyik

Fülöp-szigetek

b)

Triclaria malachitacea

Vad

Mindegyik

Argentína, Brazília

b)

CUCULIFORMES

Musophagidae

Musophaga porphyreolopha

Vad

Mindegyik

Uganda

b)

Tauraco corythaix

Vad

Mindegyik

Mozambik

b)

Tauraco fischeri

Vad

Mindegyik

Tanzániai Egyesült Köztársaság

b)

Tauraco macrorhynchus

Vad

Mindegyik

Guinea

b)

STRIGIFORMES

Tytonidae

Phodilus prigoginei

Vad

Mindegyik

Kongói Demokratikus Köztársaság

b)

Tyto aurantia

Vad

Mindegyik

Pápua Új-Guinea

b)

Tyto inexspectata

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Tyto manusi

Vad

Mindegyik

Pápua Új-Guinea

b)

Tyto nigrobrunnea

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Tyto sororcula

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Strigidae

Asio capensis

Vad

Mindegyik

Guinea

b)

Asio clamator

Vad

Mindegyik

Peru

b)

Bubo lacteus

Vad

Mindegyik

Guinea

b)

Bubo philippensis

Vad

Mindegyik

Fülöp-szigetek

b)

Bubo poensis

Vad

Mindegyik

Guinea

b)

Bubo vosseleri

Vad

Mindegyik

Tanzániai Egyesült Köztársaság

b)

Glaucidium albertinum

Vad

Mindegyik

Kongói Demokratikus Köztársaság, Ruanda

b)

Glaucidium perlatum

Vad

Mindegyik

Guinea

b)

Ketupa blakistoni

Vad

Mindegyik

Kína, Japán, Oroszország

b)

Ketupa ketupu

Vad

Mindegyik

Szingapúr

b)

Nesasio solomonensis

Vad

Mindegyik

Pápua Új-Guinea, Salamon-szigetek

b)

Ninox affinis

Vad

Mindegyik

India

b)

Ninox rudolfi

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Otus angelinae

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Otus fuliginosus

Vad

Mindegyik

Fülöp-szigetek

b)

Otus longicornis

Vad

Mindegyik

Fülöp-szigetek

b)

Otus magicus

Vad

Mindegyik

Seychelle-szigetek

b)

Otus mindorensis

Vad

Mindegyik

Fülöp-szigetek

b)

Otus mirus

Vad

Mindegyik

Fülöp-szigetek

b)

Otus pauliani

Vad

Mindegyik

Comore-szigetek

b)

Otus roboratus

Vad

Mindegyik

Peru

b)

Otus rutilus

Vad

Mindegyik

Comore-szigetek

b)

Pulsatrix melanota

Vad

Mindegyik

Peru

b)

Scotopelia peli

Vad

Mindegyik

Guinea

b)

Scotopelia ussheri

Vad

Mindegyik

Elefántcsontpart, Ghána, Guinea, Libéria, Sierra Leone

b)

Strix davidi

Vad

Mindegyik

Kína

b)

Strix woodfordii

Vad

Mindegyik

Guinea

b)

APODIFORMES

Trochilidae

Chalcostigma olivaceum

Vad

Mindegyik

Peru

b)

Heliodoxa rubinoides

Vad

Mindegyik

Peru

b)

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Buceros rhinoceros

Vad

Mindegyik

Thaiföld

b)

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

Vad

Mindegyik

Mind (kivéve Vietnám)

b)

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

Vad

Mindegyik

Malajzia

b)

REPTILIA

TESTUDINES

Emydidae

Callagur borneoensis

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

Chrysemys picta

Mindegyik

Élő

Mindegyik

d)

Cuora amboinensis

Vad

Mindegyik

Malajzia

b)

Cuora galbinifrons

Vad

Mindegyik

Kína

b)

Heosemys spinosa

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Leucocephalon yuwonoi

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Siebenrockiella crassicollis

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Trachemys scripta elegans

Mindegyik

Élő

Mindegyik

d)

Testudinidae

Geochelone denticulata

Vad

Mindegyik

Bolívia, Ecuador

b)

Geochelone elegans

Vad

Mindegyik

Pakisztán

b)

Geochelone gigantea

Vad

Mindegyik

Seychelle-szigetek

b)

Geochelone pardalis

Vad

Mindegyik

Kongói demokratilókus Köztársaság, Mozambik, Uganda, Tanzániai Egyesült Köztársaság

b)

Fogságban felnevelt

Mindegyik

Mozambik, Zambia

b)

forrás „F” (1)

Mindegyik

Zambia

b)

Geochelone platynota

Vad

Mindegyik

Mianmar

b)

Gopherus agassizii

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

Gopherus berlandieri

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

Gopherus polyphemus

Vad

Mindegyik

Amerikai Egyesült Államok

b)

Indotestudo elongata

Vad

Mindegyik

Banglades, Kína, India

b)

Indotestudo forstenii

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

Kinixys belliana

Vad

Mindegyik

Mozambik

b)

Fogságban felnevelt

Mindegyik

Benin

b)

Kinixys erosa

Vad

Mindegyik

Togo

b)

Kinixys homeana

Vad

Mindegyik

Benin

b)

Manouria emys

Vad

Mindegyik

Banglades, India, Indonézia, Mianmar, Thaiföld

b)

Manouria impressa

Vad

Mindegyik

Vietnam

b)

Testudo horsfieldii

Vad

Mindegyik

Kína, Kazahsztán, Pakisztán

b)

Pelomedusidae

Erymnochelys madagascariensis

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Podocnemis erythrocephala

Vad

Mindegyik

Kolumbia, Venezuela

b)

Podocnemis expansa

Vad

Mindegyik

Kolumbia, Ecuador, Guyana, Peru, Trinidad és Tobago, Venezuela

b)

Podocnemis lewyana

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

Podocnemis sextuberculata

Vad

Mindegyik

Peru

b)

Podocnemis unifilis

Vad

Mindegyik

Suriname

b)

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

Vad

Mindegyik

El Salvador, Guatemala, Mexikó

b)

Palaeosuchus trigonatus

Vad

Mindegyik

Guyana

b)

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

SAURIA

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Phelsuma antanosy

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Phelsuma barbouri

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Phelsuma befotakensis

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Phelsuma breviceps

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Phelsuma chekei

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Phelsuma comorensis

Vad

Mindegyik

Comore-szigetek

b)

Phelsuma dubia

Vad

Mindegyik

Comore-szigetek, Madagaszkár

b)

Phelsuma flavigularis

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Phelsuma guttata

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Phelsuma klemmeri

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Phelsuma laticauda

Vad

Mindegyik

Comore-szigetek

b)

Phelsuma leiogaster

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Phelsuma minuthi

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Phelsuma modesta

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Phelsuma mutabilis

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Phelsuma pronki

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Phelsuma pusilla

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Phelsuma seippi

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Phelsuma serraticauda

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Phelsuma standingi

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Phelsuma v-nigra

Vad

Mindegyik

Comore-szigetek

b)

Agamidae

Uromastyx aegyptia

forrás „F” (1)

Mindegyik

Egyiptom

b)

Uromastyx dispar

Vad

Mindegyik

Algéria, Mali, Szudán

b)

Uromastyx geyri

Vad

Mindegyik

Mali, Niger

b)

Chamaeleonidae

Calumma boettgeri

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Calumma brevicornis

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Calumma capuroni

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Calumma cucullata

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Calumma fallax

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Calumma furcifer

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Calumma gallus

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Calumma gastrotaenia

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Calumma globifer

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Calumma guibei

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Calumma hilleniusi

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Calumma linota

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Calumma malthe

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Calumma nasuta

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Calumma oshaughnessyi

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Calumma parsonii

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Calumma peyrierasi

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Calumma tsaratananensis

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Chamaeleo deremensis

Vad

Mindegyik

Tanzániai Egyesült Köztársaság

b)

Chamaeleo eisentrauti

Vad

Mindegyik

Kamerun

b)

Chamaeleo ellioti

Vad

Mindegyik

Burundi

b)

Chamaeleo feae

Vad

Mindegyik

Egyenlítői-Guinea

b)

Chamaeleo fuelleborni

Vad

Mindegyik

Tanzániai Egyesült Köztársaság

b)

Chamaeleo gracilis

Vad

Mindegyik

Benin

b)

Fogságban felnevelt

Mindegyik

Benin, Togo

b)

Chamaeleo pfefferi

Vad

Mindegyik

Kamerun

b)

Chamaeleo werneri

Vad

Mindegyik

Tanzániai Egyesült Köztársaság

b)

Chamaeleo wiedersheimi

Vad

Mindegyik

Kamerun

b)

Furcifer angeli

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Furcifer antimena

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Furcifer balteatus

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Furcifer belalandaensis

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Furcifer bifidus

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Furcifer campani

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Furcifer labordi

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Furcifer minor

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Furcifer monoceras

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Furcifer pardalis

Fogságban felnevelt

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Furcifer petteri

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Furcifer rhinoceratus

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Furcifer tuzetae

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Furcifer willsii

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Iguanidae

Conolophus pallidus

Vad

Mindegyik

Ecuador

b)

Conolophus subcristatus

Vad

Mindegyik

Ecuador

b)

Iguana iguana

Vad

Mindegyik

El Salvador

b)

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Vad

Mindegyik

Mozambik

b)

Cordylus tropidosternum

Vad

Mindegyik

Mozambik

b)

Cordylus vittifer

Vad

Mindegyik

Mozambik

b)

Scincidae

Corucia zebrata

Vad

Mindegyik

Salamon-szigetek

b)

Helodermatidae

Heloderma horridum

Vad

Mindegyik

Guatemala, Mexikó

b)

Heloderma suspectum

Vad

Mindegyik

Mexikó, Amerikai Egyesült Államok

b)

Varanidae

Varanus bogerti

Vad

Mindegyik

Pápua Új-Guinea

b)

Varanus dumerilii

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Varanus exanthematicus

Vad

Mindegyik

Benin, Togo

b)

Fogságban felnevelt

Mindegyik

Benin, Togo

b)

Varanus jobiensis (szinonima V. karlschmidti)

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Varanus niloticus

Vad

Mindegyik

Burundi, Mozambik

b)

Fogságban felnevelt

Mindegyik

Benin, Togo

b)

Varanus prasinus beccarii

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Varanus salvadorii

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Varanus salvator

Vad

Mindegyik

Kína, India, Szingapúr

b)

Varanus telenesetes

Vad

Mindegyik

Pápua Új-Guinea

b)

Varanus teriae

Vad

Mindegyik

Ausztrália

b)

Varanus yemenensis

Vad

Mindegyik

Mindegyik

b)

SERPENTES

Pythonidae

Liasis fuscus

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Morelia boeleni

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Python molurus

Vad

Mindegyik

Kína

b)

Python regius

Vad

Mindegyik

Guinea

b)

Python reticulatus

Vad

Mindegyik

India, Malajzia (félszigeti), Szingapúr

b)

Python sebae

Vad

Mindegyik

Mauritánia, Mozambik

b)

Fogságban felnevelt

Mindegyik

Mozambik

b)

Boidae

Boa constrictor

Vad

Mindegyik

El Salvador, Honduras

b)

Calabaria reinhardtii

Fogságban felnevelt

Mindegyik

Benin, Togo

b)

Eunectes deschauenseei

Vad

Mindegyik

Brazília

b)

Eunectes murinus

Vad

Mindegyik

Paraguay

b)

Gongylophis colubrinus

Vad

Mindegyik

Tanzániai Egyesült Köztársaság

b)

Elapidae

Naja atra

Vad

Mindegyik

Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság

b)

Naja kaouthia

Vad

Mindegyik

Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság

b)

Naja siamensis

Vad

Mindegyik

Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság

b)

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Dendrobates auratus

Vad

Mindegyik

Nicaragua

b)

Dendrobates pumilio

Vad

Mindegyik

Nicaragua

b)

Fogságban felnevelt

Mindegyik

Nicaragua

b)

Dendrobates tinctorius

Vad

Mindegyik

Szurinám

b)

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Mantella baroni (szinonima Phrynomantis maculatus)

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Mantella aff. baroni

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Mantella bernhardi

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Mantella cowani

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Mantella crocea

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Mantella expectata

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Mantella haraldmeieri (szinonima M. madagascariensis haraldmeieri)

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Mantella laevigata

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Mantella madagascariensis

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Mantella manery

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Mantella milotympanum (szinonima M. aurantiaca milotympanum)

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Mantella nigricans (szinonima M. cowani nigricans)

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Mantella pulchra

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Mantella viridis

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Ranidae

Conraua goliath

Vad

Mindegyik

Kamerun

b)

Rana catesbeiana

Mindegyik

Élő

Mindegyik

d)

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Vad

Mindegyik

Nicaragua

b)

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Ornithoptera tithonus

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Ornithoptera urvillianus

Vad

Mindegyik

Salamon-szigetek

b)

Ornithoptera victoriae

Vad

Mindegyik

Salamon-szigetek

b)

Troides andromache

Vad

Mindegyik

Indonézia

b)

Fogságban felnevelt

Mindegyik

Indonézia

b)

MOLLUSCA

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Vad

Mindegyik

Új-Kaledónia, Tonga, Vanatu, Vietnam

b)

Tridacna crocea

Vad

Mindegyik

Fidzsi, Toga, Vanatu, Vietnam

b)

Tridacna derasa

Vad

Mindegyik

Fidzsi, Új-Kaledónia, Fülöp-szigetek, Palau, Tonga, Vanuatu

b)

Tridacna gigas

Vad

Mindegyik

Fidzsi, Indonézia, Marshall-szigetek, Mikronéziai Szövetségi Államok, Palau, Pápua Új-Guinea, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna maxima

Vad

Mindegyik

Mikronéziai Szövetségi Államok, Fidzsi, Marshall-szigetek, Mozambik, Új-Kaledónia, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna squamosa

Vad

Mindegyik

Fidzsi, Mozambik, Új-Kaledónia, Tonga, Vanuatu, Vienam

b)

Tridacna tevoroa

Vad

Mindegyik

Tonga

b)

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Vad

Mindegyik

Antigua és Barbuda, Barbados, Dominika, Haiti, Trinidad és Tobago

b)

CNIDARIA

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata

Vad

Mindegyik

Tonga

b)

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Vad

Mind, a mesterséges táptalajokhoz tapadó, tengeri akvakultúrával tenyésztett példányok kivételével.

Indonézia

b)

Catalaphyllia jardinei

Vad

Mindegyik

Salamon-szigetek

b)

Euphyllia cristata

Vad

Mind, a mesterséges táptalajokhoz tapadó, tengeri akvakultúrával tenyésztett példányok kivételével.

Indonézia

b)

Euphyllia divisa

Vad

Mind, a mesterséges táptalajokhoz tapadó, tengeri akvakultúrával tenyésztett példányok kivételével.

Indonézia

b)

Euphyllia fimbriata

Vad

Mind, a mesterséges táptalajokhoz tapadó, tengeri akvakultúrával tenyésztett példányok kivételével.

Indonézia

b)

Plerogyra spp.

Vad

Mind, a mesterséges táptalajokhoz tapadó, tengeri akvakultúrával tenyésztett példányok kivételével.

Indonézia

b)

Merulinidae

Hydnophora microconos

Vad

Mind, a mesterséges táptalajokhoz tapadó, tengeri akvakultúrával tenyésztett példányok kivételével.

Indonézia

b)

Mussidae

Blastomussa spp.

Vad

Mind, a mesterséges táptalajokhoz tapadó, tengeri akvakultúrával tenyésztett példányok kivételével.

Indonézia

b)

Cynarina lacrymalis

Vad

Mind, a mesterséges táptalajokhoz tapadó, tengeri akvakultúrával tenyésztett példányok kivételével.

Indonézia

b)

Scolymia vitiensis

Vad

Mind, a mesterséges táptalajokhoz tapadó, tengeri akvakultúrával tenyésztett példányok kivételével.

Indonézia

b)

Trachyphilliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Vad

Mind, a mesterséges táptalajokhoz tapadó, tengeri akvakultúrával tenyésztett példányok kivételével.

Indonézia

b)

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Vad

Mindegyik

Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Svájc, Ukrajna

b)

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Pachypodium rosulatum

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Euphorbiaceae

Euphorbia banae

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Euphorbia bulbispina

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Euphorbia guillauminiana

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Euphorbia kondoi

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Euphorbia millotii

Vad

Mindegyik

Madagaszkár

b)

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Vad

Mindegyik

Svájc, Törökország

b)

Barlia robertiana

Vad

Mindegyik

Törökország

b)

Cephalanthera rubra

Vad

Mindegyik

Norvégia

b)

Cypripedium japonicum

Vad

Mindegyik

Kína, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Japán, Koreai Köztársaság

b)

Cypripedium macranthos

Vad

Mindegyik

Koreai Köztársaság, Oroszország

b)

Cypripedium margaritaceum

Vad

Mindegyik

Kína

b)

Cypripedium micranthum

Vad

Mindegyik

Kína

b)

Dactylorhiza latifolia

Vad

Mindegyik

Norvégia

b)

Dactylorhiza romana

Vad

Mindegyik

Törökország

b)

Dactylorhiza russowii

Vad

Mindegyik

Norvégia

b)

Dactylorhiza traunsteineri

Vad

Mindegyik

Liechtenstein

b)

Himantoglossum hircinum

Vad

Mindegyik

Svájc

b)

Nigritella nigra

Vad

Mindegyik

Norvégia

b)

Ophrys holoserica

Vad

Mindegyik

Törökország

b)

Ophrys insectifera

Vad

Mindegyik

Liechtenstein, Norvégia, Románia

b)

Ophrys pallida

Vad

Mindegyik

Algéria

b)

Ophrys sphegodes

Vad

Mindegyik

Románia, Svájc

b)

Ophrys tenthredinifera

Vad

Mindegyik

Törökország

b)

Ophrys umbilicata

Vad

Mindegyik

Törökország

b)

Orchis coriophora

Vad

Mindegyik

Oroszország, Svájc

b)

Orchis italica

Vad

Mindegyik

Törökország

b)

Orchis laxiflora

Vad

Mindegyik

Svájc

b)

Orchis mascula

Vad/Fogságban felnevelt

Mindegyik

Albánia

b)

Orchis morio

Vad

Mindegyik

Törökország

b)

Orchis pallens

Vad

Mindegyik

Oroszország

b)

Orchis papilionacea

Vad

Mindegyik

Románia

b)

Orchis provincialis

Vad

Mindegyik

Svájc

b)

Orchis punctulata

Vad

Mindegyik

Törökország

b)

Orchis purpurea

Vad

Mindegyik

Svájc, Törökország

b)

Orchis simia

Vad

Mindegyik

Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Macedónia, Románia, Svájc, Törökország

b)

Orchis tridentata

Vad

Mindegyik

Törökország

b)

Orchis ustulata

Vad

Mindegyik

Oroszország

b)

Serapias cordigera

Vad

Mindegyik

Törökország

b)

Serapias parviflora

Vad

Mindegyik

Törökország

b)

Serapias vomeracea

Vad

Mindegyik

Svájc, Törökország

b)

Spiranthes spiralis

Vad

Mindegyik

Liechtenstein, Svájc

b)

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Vad

Mindegyik

Törökország

b)

Cyclamen mirabile

Vad

Mindegyik

Törökország

b)

Cyclamen pseudibericum

Vad

Mindegyik

Törökország

b)

Cyclamen trochopteranthum

Vad

Mindegyik

Törökország

b)


(1)  Pl. fogságban született állatok, melyek esetében az 1808/2001/EK rendelet III. fejezetében foglalt kritériumok nem teljesülnek, valamint ezen állatok részei és származékai.


20.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 107/23


A BIZOTTSÁG 606/2006/EK RENDELETE

(2006. április 19.)

a takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra és az ilyen sovány tejpor értékesítéséhez nyújtott támogatásra vonatkozóan az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 2799/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1)

A 2799/1999/EK bizottsági rendelet (2) 7. cikkének (1) bekezdése meghatározza a takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra vonatkozó támogatás összegét, figyelembe véve az 1255/1999/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében megállapított tényezőket. Tekintettel a sovány tejpor piaci árának alakulására, a konkurens fehérjék piaci árának növekedésére és a sovány tejpor kínálatának csökkentésére, a támogatás összegét csökkenteni kell.

(2)

A 2799/1999/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

A Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2799/1999/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A támogatás meghatározása az alábbiak szerint történik:

a)

1,62 euro 100 kg fölözött tej esetében, amelynek fehérjetartalma eléri a zsírmentes szárazanyag legalább 35,6 %-át;

b)

1,42 euro 100 kg fölözött tej esetében, amelynek fehérjetartalma eléri a zsírmentes szárazanyag legalább 31,4 %-át, de nem haladja meg annak 35,6 %-át;

c)

20,00 euro 100 kg sovány tejpor esetében, amelynek fehérjetartalma eléri a zsírmentes szárazanyag legalább 35,6 %-át;

d)

17,64 euro 100 kg sovány tejpor esetében, amelynek fehérjetartalma eléri a zsírmentes szárazanyag legalább 31,4 %-át, de nem haladja meg annak 35,6 %-át.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 19-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 340., 1999.12.31., 3. o. A legutóbb az 1194/2005/EK rendelettel (HL L 194., 2005.7.26., 7. o.) módosított rendelet.


20.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 107/24


A BIZOTTSÁG 607/2006/EK RENDELETE

(2006. április 19.)

a Kínai Népköztársaságból származó szilícium behozatalára vonatkozó 398/2004/EK tanácsi rendelet által kivetett dömpingellenes intézkedéseknek a Koreai Köztársaságból feladott, akár a Koreai Köztársaságból származóként, akár nem ilyenként megjelölt szilikon behozatala által megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba vételi kötelezettségének előírásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 384/96/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: az alaprendelet) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére és 14. cikke (5) bekezdésére,

a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

A.   A KÉRELEM

(1)

A Bizottsághoz az alaprendelet 13. cikkének (3) bekezdése alapján kérelmet nyújtottak be a Kínai Népköztársaságból származó szilikon behozatalára kivetett dömpingellenes intézkedések lehetséges kijátszásának kivizsgálására.

(2)

A kérelmet 2006. március 6-án nyújtotta be az Euro Alliages a teljes közösségi szilikontermelés túlnyomó részét, azaz a 100 %-át képviselő termelők nevében.

B.   A TERMÉK

(3)

A lehetséges kijátszással érintett termék olyan, a Kínai Népköztársaságból származó szilikon, amelyet rendesen a ex 2804 69 00 KN-kód alatt jelentenek be (a továbbiakban: az érintett termék). Ez a KN-kód csak tájékoztató jellegű.

(4)

A vizsgált termék a Koreai Köztársaságból feladott szilikon (a továbbiakban: a vizsgált termék), amelyet rendesen az érintett termékkel megegyező KN-kód alatt jelentenek be.

C.   MEGLÉVŐ INTÉZKEDÉSEK

(5)

A jelenleg hatályos és esetlegesen kijátszott intézkedések a 398/2004/EK tanácsi rendelettel (2) kivetett dömpingellenes intézkedések.

D.   INDOKOLÁS

(6)

A kérelem valószínűnek látszó bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a Kínai Népköztársaságból származó szilikon behozatalára kivetett dömpingellenes intézkedéseket a szilikon Koreai Köztársaságban történő átrakodása révén játszák ki.

(7)

A bizonyítékot a következőképpen terjesztették elő:

A kérelem bizonyítja, hogy jelentős változás következett be a kereskedelem szerkezetében a Kínai Népköztársaságból és a Koreai Köztársaságból származó és a Közösségbe irányuló behozatalok vonatkozásában, valamint hogy nincsen más ésszerű ok vagy gazdasági indok az említett változásokra, mint a vámok kivetése.

A kereskedelem szerkezetének e változása úgy tűnik, hogy a Kínai Népköztársaságból származó szilikon Koreai Köztársaságban történő átrakodásából ered.

A kérelem továbbá valószínűnek látszó bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az érintett termékre kivetett meglévő dömpingellenes intézkedések javító hatásait a mennyiségek és árak tekintetében aláássák. Úgy tűnik, hogy az érintett termék behozatalát felváltotta a Koreai Köztársaságból származó, jelentős mennyiségű szilikon behozatala. Elegendő bizonyíték van továbbá arra vonatkozóan, hogy a növekvő behozatal olyan áron történik, amely jóval a jelenlegi intézkedésekhez vezető vizsgálat során megállapított, kárt nem okozó ár alatt marad.

Végezetül, a kérelem elegendő valószínűnek látszó bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a szilikont az érintett termék tekintetében korábban megállapított rendes értékkel összevetve dömpingelik.

Abban az esetben, ha a vizsgálat során a Koreai Köztársaságon keresztül történő átrakáson kívül olyan, az intézkedések megkerülésével kapcsolatos gyakorlatokat állapítanak meg, amelyek az alaprendelet 13. cikkében szerepelnek, a vizsgálat ezekre a gyakorlatokra is kiterjedhet.

E.   AZ ELJÁRÁS

(8)

A fentiek fényében a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy elégséges bizonyíték áll rendelkezésre az alaprendelet 13. cikkének megfelelő vizsgálat elindításának igazolására, továbbá a Koreai Köztársaságból feladott, akár a Koreai Köztársaságból származóként, akár nem ilyenként megjelölt szilikon behozatalának nyilvántartásba vétele előírásához az alaprendelet 14. cikkének (5) bekezdésével összhangban.

a)   Kérdőívek

(9)

A vizsgálat elvégzéséhez szükséges információk bekérése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a következők számára: a Koreai Köztársaságban található exportőrök/termelők és ezek szervezetei, a Kínai Népköztársaságban található exportőrök/termelők és ezek szervezetei, a Közösségben található olyan importőrök és szervezeteik, amelyek együttműködtek abban a vizsgálatban, amely a meglévő intézkedések kivetéséhez vezetett, valamint a Kínai Népköztársaság és a Koreai Köztársaság hatóságai. Információt adott esetben a Közösség gazdasági ágazatától is kérhetnek.

(10)

Valamennyi érdekelt félnek haladéktalanul, de legkésőbb e rendelet 3. cikkében megállapított határidőn belül kapcsolatba kell lépnie a Bizottsággal annak érdekében, hogy megtudja, szerepel-e a kérelemben, és – amennyiben szükséges – kérdőívet igényeljen az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében megállapított határidőn belül, mivel az e rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében megállapított határidő valamennyi érdekelt félre vonatkozik.

(11)

A Kínai Népköztársaság és a Koreai Köztársaság hatóságai értesítést fognak kapni a vizsgálat megindításáról.

b)   Információgyűjtés és meghallgatások

(12)

Valamennyi érintett felet felkérik, hogy álláspontját írásban ismertesse, valamint hogy nyújtson be bizonyítékokat. A Bizottság meghallgathatja továbbá az érdekelt feleket azzal a feltétellel, hogy olyan írásos kérelmet nyújtanak be, amely bizonyítja, különös okuk van a meghallgatásra.

c)   Behozatalok nyilvántartásba vétel alóli vagy intézkedések alóli mentessége

(13)

Az alaprendelet 13. cikke (4) bekezdésével összhangban a vizsgált termék behozatala mentesíthető a nyilvántartásba vétel vagy az intézkedések alól, amennyiben az ilyen behozatal nem valósítja meg az intézkedések kijátszását.

(14)

Mivel a lehetséges kijátszás a Közösségen kívül valósul meg, mentességet lehet biztosítani az alaprendelet 13. cikkének (4) bekezdése alapján az érintett termék azon termelői számára, akik bizonyítani tudják, hogy az intézkedések hatálya alá tartozó egyetlen termelővel sem állnak kapcsolatban, valamint nem bizonyosodik be róluk, hogy részt vettek az alaprendelet 13. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott kijátszásokban. A mentességet kérelmezni kívánó termelők a bizonyítékokkal teljes körűen alátámasztott kérelmüket az e rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében meghatározott időn belül nyújtják be.

F.   NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

(15)

Az alaprendelet 14. cikke (5) bekezdésének megfelelően a vizsgált termék behozatalát nyilvántartásba kell venni annak biztosítása érdekében, hogy amennyiben a vizsgálat a kijátszás tényét alátámasztja, a Koreai Köztársaságból feladott ilyen behozatalok nyilvántartásba vételének napjától visszamenőlegesen lehessen a megfelelő mértékű dömpingellenes vámot kivetni.

G.   HATÁRIDŐK

(16)

A megfelelő ügyintézés érdekében meg kell állapítani azon határidőket, amelyeken belül:

az érdekelt felek jelentkezhetnek a Bizottságnál, álláspontjukat írásban kifejthetik, és benyújthatják a kérdőívekre adott válaszaikat vagy a vizsgálat folyamán figyelembe veendő bármely egyéb információt,

a Koreai Köztársaságban található termelők kérelmezhetik a behozatal nyilvántartásba vétel alóli vagy intézkedések alóli mentességét,

az érdekelt felek írásban kérelmezhetik a Bizottság általi meghallgatásukat.

(17)

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az alaprendeletben megállapított legtöbb eljárási jog gyakorlása a feleknek az e rendelet 3. cikkében említett határidőn belüli jelentkezésétől függ.

H.   AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS HIÁNYA

(18)

Abban az esetben, ha az érdekelt felek bármelyike a megadott határidőn belül nem biztosít hozzáférést a szükséges adatokhoz, vagy nem bocsátja azokat a Bizottság rendelkezésére, illetve ha a vizsgálatot jelentősen hátráltatja, a rendelkezésre álló tények alapján átmeneti vagy végleges, megerősítő vagy nemleges ténymegállapítások tehetők az alaprendelet 18. cikkével összhangban.

(19)

Amennyiben megállapításra kerül, hogy valamelyik fél valótlan vagy félrevezető információkat szolgáltatott, ezeket az információkat figyelmen kívül kell hagyni, és lehetőség van a rendelkezésre álló tények felhasználására. Ha valamelyik érdekelt fél nem, vagy csak részben működik együtt, és ezért a ténymegállapítások alapjául az alaprendelet 18. cikkével összhangban a rendelkezésre álló tények szolgálnak, előfordulhat, hogy számára az eredmény kevésbé lesz kedvező, mint abban az esetben, ha együttműködött volna,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 384/96/EK tanácsi rendelet 13. cikke (3) bekezdésének megfelelően vizsgálat indul annak megállapítása érdekében, hogy az ex 2804 69 00 KN-kód (2804690010 TARIC-kód) alá tartozó, a Koreai Köztársaságból feladott, akár a Koreai Köztársaságból származóként, akár nem ilyenként megjelölt szilikon Közösségbe történő behozatalai kijátszák-e a 398/2004/EK tanácsi rendelet által kivetett intézkedéseket.

2. cikk

A vámhatóságokat a 384/96/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdésének és 14. cikke (5) bekezdésének értelmében felszólítják az e rendelet 1. cikkében meghatározott, a Közösségbe irányuló behozatalok nyilvántartásba vételéhez szükséges lépések megtételére.

A nyilvántartásba vétel e rendelet hatálybalépésének időpontját követő kilenc hónapon belül hatályát veszti.

A Bizottság rendelet útján arra kötelezheti a vámhatóságokat, hogy többé ne vegyék nyilvántartásba az olyan termelők által előállított termékeknek a Közösség területére való behozatalait, akik kérelmezték a nyilvántartásba vétel alóli mentességüket, és akikről bebizonyosodott, hogy nem játszották ki a dömpingellenes vámokat.

3. cikk

(1)   A kérdőíveket a Bizottságtól kell igényelni az e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 15 napon belül.

(2)   Eltérő rendelkezés hiányában az érdekelt feleknek – amennyiben állításaikat a vizsgálat során figyelembe kell venni – az e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 40 napon belül jelentkezniük kell a Bizottságnál, írásban ismertetniük kell álláspontjukat, és be kell nyújtaniuk a kérdőívekre adott válaszaikat, illetve az egyéb információkat.

(3)   A Koreai Köztársaságban található azon termelők, akik behozatalaik nyilvántartásba vétel alóli vagy intézkedések alóli mentességét kérelmezik, a bizonyítékokkal kellően alátámasztott kérelmüket ugyanezen 40 napos határidőn belül nyújtják be.

(4)   Az érdekelt felek ugyanezen 40 napos határidőn belül bizottsági meghallgatás iránti kérelmet nyújthatnak be.

(5)   A tárgyhoz tartozó bármely információt, meghallgatásra vagy kérdőív megküldésére vonatkozó kérelmet, valamint a mentességre vonatkozó bármely kérelmet írásban kell benyújtani (nem elektronikus formátumban, kivéve ha erről másképp határoztak), és fel kell tüntetni az érdekelt fél nevét, címét, e-mail címét, telefon- és faxszámát. Az érdekelt felek valamennyi bizalmas írásos beadványát, az ezen értesítésben kért információkat is beleértve, a kérdőívekre adott válaszát és levelezését „ Limited ” (korlátozott hozzáférés) (3) felirattal jelölik meg; ezeket az alaprendelet 19. cikke (2) bekezdésének megfelelően egy nem titkos változat is kíséri, amelyet a „ For inspection by interested parties ” (az érdekelt felek általi betekintésre) felirattal jelölnek meg.

A Bizottság levelezési címe:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 65 05

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 19-én.

a Bizottság részéről

Peter MANDELSON

a Bizottság tagja


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 2117/2005/EK rendelettel (HL L 340., 2005.12.23., 17. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 66., 2004.3.4., 15. o.

(3)  Ez azt jelenti, hogy a dokumentum csak belső használatra szolgál. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében védelem alatt áll. Az alaprendelet 19. cikke és a GATT 1994 VI. cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megállapodás (dömpingellenes megállapodás) 6. cikke szerint bizalmas dokumentumnak minősül.


20.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 107/27


A BIZOTTSÁG 608/2006/EK RENDELETE

(2006. április 19.)

az 1060/2005/EK rendeletnek a szlovák intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1060/2005/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati eljárást nyitott meg a szlovák intervenciós hivatal birtokában lévő 147 949 tonna közönséges búza kivitelére.

(2)

A Szlovák Köztársaság tájékoztatta a Bizottságot intervenciós hivatalának azon szándékáról, hogy 81 909 tonnával növelni kívánja a kivitel céljából pályázati eljáráson meghirdetett mennyiséget. A rendelkezésre álló mennyiségekre és a piaci helyzetre való tekintettel helyénvaló kedvező elbírálásban részesíteni Szlovákia kérelmét.

(3)

Ezért az 1060/2005/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1060/2005/EK rendelet 2. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

A pályázati felhívás 229 858 tonna közönséges búza maximális mennyiségére vonatkozik, harmadik országokba irányuló kivitelre, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Liechtenstein, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Románia, Svájc, valamint Szerbia és Montenegró (3) kivételével.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 19-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 174., 2005.7.7., 18. o. A legutóbb az 1606/2005/EK rendelettel (HL L 256., 2005.10.1., 11. o.) módosított rendelet.

(3)  Beleértve Koszovót, ahogy azt az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa az 1999. június 10-i 1244. állásfoglalásában meghatározta.”


20.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 107/28


A BIZOTTSÁG 609/2006/EK RENDELETE

(2006. április 19.)

az 1374/2005/EK rendeletnek a szlovák intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítésére alkalmazandó eljárást és feltételeket.

(2)

Az 1374/2005/EK bizottsági rendelet (3) folyamatos pályázati eljárást nyitott meg a szlovák intervenciós hivatal birtokában lévő 64 016 tonna árpa kivitelére.

(3)

A Szlovák Köztársaság tájékoztatta a Bizottságot intervenciós hivatalának azon szándékáról, hogy 26 366 tonnával növelni kívánja a kivitel céljából pályázati eljáráson meghirdetett mennyiséget. A piaci helyzetre való tekintettel helyénvaló kedvező elbírálásban részesíteni Szlovákia kérelmét.

(4)

Ezért az 1374/2005/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1374/2005/EK rendelet 2. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

A pályázati felhívás 90 382 tonna árpa maximális mennyiségére vonatkozik, harmadik országokba irányuló kivitelre, Albánia, az Amerikai Egyesült Államok, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Kanada, Liechtenstein, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Mexikó, Románia, Svájc, valamint Szerbia és Montenegró kivételével (4).

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 19-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 749/2005/EK rendelettel (HL L 126., 2005.5.19., 10. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 219., 2005.8.24., 3. o.

(4)  Beleértve Koszovót, ahogy azt az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa az 1999. június 10-i 1244. állásfoglalásában meghatározta.”


20.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 107/29


A BIZOTTSÁG 610/2006/EK RENDELETE

(2006. április 18.)

egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 2454/93/EGK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 173. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2454/93/EGK rendelet 173–177. cikke úgy rendelkezik, hogy a rendelet 26. mellékletében említett termékek vámértékének meghatározása céljából a Bizottságnak minden felsorolt vámtarifaszámhoz egységértéket kell megállapítania.

(2)

A fent említett cikkekben előírt szabályoknak és feltételeknek a 2454/1993/EGK rendelet 173. cikkének (2) bekezdése szerint a Bizottsággal közölt tényezőkre való alkalmazásának eredményeként a szóban forgó termékekre vonatkozóan az e rendelet mellékletében megadott egységértékeket kell megállapítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2454/93/EGK rendelet 173. cikkének (1) bekezdésében előírt egységértékek az e rendelet mellékletében foglaltak szerint kerülnek megállapításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. április 21-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 18-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 648/2005/EK rendelettel (HL L 117., 2005.5.4., 13. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 883/2005/EK rendelettel (HL L 148., 2005.6.11., 5. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Jelölés

Leírás

Egységérték összege 100 kg-onként

Faj, fajta, KN-kód

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Újburgonya

0701 90 50

40,12

23,13

1 149,25

299,39

627,75

10 741,43

138,53

27,93

17,22

158,38

9 613,25

1 504,11

374,16

27,70

 

 

 

 

1.30

Hagyma (kivéve dughagyma)

0703 10 19

48,99

28,24

1 403,32

365,58

766,53

13 116,15

169,15

34,10

21,03

193,39

11 738,54

1 836,64

456,88

33,82

 

 

 

 

1.40

Fokhagyma

0703 20 00

177,29

102,19

5 078,37

1 322,98

2 773,93

47 464,89

612,13

123,41

76,11

699,86

42 479,59

6 646,47

1 653,37

122,38

 

 

 

 

1.50

Póréhagyma

ex 0703 90 00

76,88

44,31

2 202,23

573,71

1 202,91

20 583,08

265,45

53,52

33,00

303,49

18 421,22

2 882,23

716,98

53,07

 

 

 

 

1.60

Karfiol

0704 10 00

1.80

Fejes káposzta és vörös káposzta

0704 90 10

104,53

60,25

2 994,40

780,08

1 635,61

27 987,08

360,94

72,77

44,88

412,66

25 047,56

3 919,01

974,89

72,16

 

 

 

 

1.90

Bimbós brokkoli vagy spárgakel (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Kínai káposzta

ex 0704 90 90

97,96

56,46

2 806,06

731,02

1 532,74

26 226,83

338,24

68,19

42,05

386,71

23 472,20

3 672,52

913,57

67,62

 

 

 

 

1.110

Fejes saláta

0705 11 00

1.130

Répa

ex 0706 10 00

38,52

22,20

1 103,41

287,45

602,71

10 312,96

133,00

26,81

16,54

152,06

9 229,78

1 444,11

359,24

26,59

 

 

 

 

1.140

Retek

ex 0706 90 90

160,57

92,55

4 599,47

1 198,22

2 512,34

42 988,90

554,41

111,77

68,93

633,86

38 473,72

6 019,70

1 497,46

110,84

 

 

 

 

1.160

Borsó (Pisum sativum)

0708 10 00

207,80

119,77

5 952,37

1 550,67

3 251,33

55 633,70

717,48

144,65

89,21

820,30

49 790,43

7 790,34

1 937,92

143,44

 

 

 

 

1.170

Bab:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

194,48

112,10

5 570,86

1 451,28

3 042,94

52 067,94

671,50

135,38

83,49

767,73

46 599,19

7 291,03

1 813,71

134,25

 

 

 

 

1.170.2

Bab (Phaseolus spp., vulgaris var. compressus Savi)

ex 0708 20 00

202,00

116,43

5 786,29

1 507,40

3 160,61

54 081,46

697,47

140,61

86,72

797,42

48 401,22

7 572,98

1 883,85

139,44

 

 

 

 

1.180

Széles hüvelyű bab

ex 0708 90 00

1.190

Articsóka

0709 10 00

1.200

Spárga:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zöld

ex 0709 20 00

481,61

277,60

13 795,80

3 593,99

7 535,60

128 942,22

1 662,91

335,25

206,76

1 901,22

115 399,27

18 055,67

4 491,52

332,46

 

 

 

 

1.200.2

egyéb

ex 0709 20 00

497,93

287,01

14 263,20

3 715,75

7 790,91

133 310,80

1 719,25

346,61

213,76

1 965,63

119 309,01

18 667,40

4 643,70

343,72

 

 

 

 

1.210

Padlizsán (tojásgyümölcs)

0709 30 00

141,23

81,40

4 045,53

1 053,91

2 209,77

37 811,51

487,64

98,31

60,63

557,52

33 840,12

5 294,71

1 317,11

97,49

 

 

 

 

1.220

Zeller, a gumós zeller kivételével (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

67,80

39,08

1 942,03

505,92

1 060,78

18 151,10

234,09

47,19

29,10

267,63

16 244,67

2 541,68

632,27

46,80

 

 

 

 

1.230

Rókagomba

0709 59 10

334,34

192,71

9 577,17

2 494,98

5 231,28

89 512,85

1 154,41

232,73

143,53

1 319,84

80 111,21

12 534,41

3 118,05

230,79

 

 

 

 

1.240

Édes paprika

0709 60 10

144,94

83,54

4 151,81

1 081,60

2 267,82

38 804,81

500,45

100,89

62,22

572,17

34 729,10

5 433,80

1 351,71

100,05

 

 

 

 

1.250

Édeskömény

0709 90 50

1.270

Édesburgonya, egészben, frissen (emberi fogyasztásra)

0714 20 10

122,22

70,45

3 501,02

912,06

1 912,34

32 722,23

422,00

85,08

52,47

482,48

29 285,37

4 582,07

1 139,83

84,37

 

 

 

 

2.10

Gesztenye (Castanea spp.) frissen

ex 0802 40 00

2.30

Ananász frissen

ex 0804 30 00

86,90

50,09

2 489,30

648,49

1 359,71

23 266,17

300,05

60,49

37,31

343,05

20 822,49

3 257,94

810,44

59,99

 

 

 

 

2.40

Avokádó frissen

ex 0804 40 00

203,98

117,58

5 843,11

1 522,21

3 191,65

54 612,53

704,31

141,99

87,57

805,25

48 876,51

7 647,35

1 902,35

140,81

 

 

 

 

2.50

Guajava és mangó frissen

ex 0804 50

2.60

Édes narancs frissen:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Vörös és félvörös

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita és Hamlins

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

Egyéb

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is) frissen; klementin, wilking és hasonló citrushibridek frissen:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementin

ex 0805 20 10

124,48

71,75

3 565,72

928,92

1 947,68

33 326,90

429,80

86,65

53,44

491,40

29 826,53

4 666,74

1 160,90

85,93

 

 

 

 

2.70.2

Monreale és satsuma

ex 0805 20 30

73,90

42,59

2 116,81

551,46

1 156,25

19 784,68

255,15

51,44

31,72

291,72

17 706,68

2 770,43

689,17

51,01

 

 

 

 

2.70.3

Mandarin és wilking

ex 0805 20 50

85,33

49,19

2 444,37

636,79

1 335,17

22 846,23

294,64

59,40

36,63

336,86

20 446,66

3 199,14

795,82

58,91

 

 

 

 

2.70.4

Tangerine és más

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

59,84

34,49

1 714,12

446,55

936,29

16 020,96

206,62

41,65

25,69

236,22

14 338,26

2 243,40

558,07

41,31

 

 

 

 

2.85

Lime (Citrus aurantifolia) frissen

0805 50 90

98,99

57,06

2 835,54

738,69

1 548,84

26 502,30

341,79

68,91

42,50

390,77

23 718,73

3 711,09

923,17

68,33

 

 

 

 

2.90

Grépfrút frissen:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

fehér

ex 0805 40 00

70,88

40,86

2 030,35

528,93

1 109,03

18 976,68

244,73

49,34

30,43

279,81

16 983,53

2 657,29

661,03

48,93

 

 

 

 

2.90.2

rózsaszín

ex 0805 40 00

80,33

46,30

2 301,19

599,49

1 256,96

21 508,01

277,38

55,92

34,49

317,13

19 249,00

3 011,75

749,20

55,46

 

 

 

 

2.100

Csemegeszőlő

0806 10 10

150,07

86,50

4 298,68

1 119,86

2 348,05

40 177,57

518,15

104,46

64,42

592,41

35 957,67

5 626,03

1 399,53

103,59

 

 

 

 

2.110

Görögdinnye

0807 11 00

56,20

32,39

1 609,85

419,39

879,34

15 046,43

194,05

39,12

24,13

221,86

13 466,08

2 106,94

524,12

38,79

 

 

 

 

2.120

Dinnye a görögdinnye kivételével:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, cuper, honey dew (beleértve a cantalene fajtát), onteniente, piel de sapo (beleértve a verde liso fajtát), rochet, tendral, futuro

ex 0807 19 00

63,70

36,72

1 824,72

475,36

996,71

17 054,75

219,95

44,34

27,35

251,47

15 263,47

2 388,16

594,08

43,97

 

 

 

 

2.120.2

Más

ex 0807 19 00

127,68

73,59

3 657,33

952,78

1 997,72

34 183,15

440,85

88,88

54,81

504,02

30 592,85

4 786,64

1 190,72

88,14

 

 

 

 

2.140

Körte

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Körte – Birs (Pyrus pyrifolia)

ex 0808 20 50

85,10

49,05

2 437,69

635,05

1 331,53

22 783,82

293,83

59,24

36,53

335,94

20 390,81

3 190,40

793,64

58,74

 

 

 

 

2.140.2

Más

ex 0808 20 50

69,83

40,25

2 000,29

521,10

1 092,61

18 695,69

241,11

48,61

29,98

275,66

16 732,06

2 617,94

651,24

48,20

 

 

 

 

2.150

Kajszibarack

0809 10 00

149,08

85,93

4 270,40

1 112,49

2 332,60

39 913,19

514,74

103,77

64,00

588,51

35 721,06

5 589,01

1 390,32

102,91

 

 

 

 

2.160

Cseresznye

0809 20 05

0809 20 95

137,39

79,19

3 935,54

1 025,26

2 149,69

36 783,42

474,38

95,64

58,98

542,36

32 920,02

5 150,75

1 281,30

94,84

 

 

 

 

2.170

Őszibarack

0809 30 90

157,14

90,57

4 501,25

1 172,63

2 458,69

42 070,85

542,57

109,38

67,46

620,32

37 652,10

5 891,14

1 465,48

108,47

 

 

 

 

2.180

Nektarin

ex 0809 30 10

95,69

55,16

2 741,05

714,08

1 497,23

25 619,19

330,40

66,61

41,08

377,75

22 928,38

3 587,43

892,41

66,06

 

 

 

 

2.190

Szilva

0809 40 05

140,47

80,97

4 023,87

1 048,27

2 197,94

37 609,08

485,03

97,78

60,31

554,53

33 658,95

5 266,37

1 310,06

96,97

 

 

 

 

2.200

Földieper

0810 10 00

104,32

60,13

2 988,22

778,47

1 632,24

27 929,35

360,19

72,62

44,78

411,81

24 995,90

3 910,92

972,88

72,01

 

 

 

 

2.205

Málna

0810 20 10

828,71

477,67

23 738,40

6 184,17

12 966,49

221 870,53

2 861,37

576,87

355,77

3 271,42

198 567,20

31 068,34

7 728,55

572,06

 

 

 

 

2.210

A Vaccinium myrtillus faj gyümölcse

0810 40 30

1 121,23

646,28

32 117,63

8 367,07

17 543,44

300 186,91

3 871,38

780,49

481,34

4 426,17

268 657,92

42 034,91

10 456,59

773,99

 

 

 

 

2.220

Kivi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

178,63

102,96

5 116,86

1 333,01

2 794,95

47 824,61

616,77

124,34

76,69

705,16

42 801,53

6 696,84

1 665,90

123,31

 

 

 

 

2.230

Gránátalma

ex 0810 90 95

308,24

177,67

8 829,53

2 300,21

4 822,91

82 525,10

1 064,29

214,57

132,33

1 216,81

73 857,39

11 555,92

2 874,65

212,78

 

 

 

 

2.240

Khaki (beleértve a Sharon gyümölcsöt)

ex 0810 90 95

286,50

165,14

8 206,86

2 137,99

4 482,79

76 705,26

989,24

199,43

123,00

1 131,00

68 648,82

10 740,97

2 671,92

197,77

 

 

 

 

2.250

Licsi

ex 0810 90


20.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 107/35


A BIZOTTSÁG 611/2006/EK RENDELETE

(2006. április 19.)

a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése alapján folytatott tárgyalások eredményeként összeállított CXL. jegyzékben meghatározott engedmények végrehajtásáról szóló, 1996. június 18-i 1095/96/EK tanácsi rendeletre (2),

tekintettel a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások keretében történő nádcukor-behozatalra vonatkozó részletes alkalmazási szabályok 2003/2004., 2004/2005. és 2005/2006. gazdasági évre való megállapításáról, valamint az 1464/95/EK és a 779/96/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. június 30-i 1159/2003/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikk (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1159/2003/EK rendelet 9. cikke rendelkezik az 1701 KN-kódú, fehércukor-egyenértékben kifejezett termékek nulla százalékos vámtételű szállítási kötelezettségeinek megállapításáról szóló szabályokról az AKCS-jegyzőkönyvet és az indiai megállapodást aláíró országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(2)

Az 1159/2003/EK rendelet 16. cikke rendelkezik az 1701 11 10 KN-kódú, fehércukor-egyenértékben kifejezett termékek nulla százalékos vámtételű vámkontingenseinek megállapításáról szóló szabályokról az AKCS-jegyzőkönyvet és az indiai megállapodást aláíró országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(3)

Az 1159/2003/EK rendelet 22. cikke tonnánként 98 euro vámtételű vámkontingenst nyit meg az 1701 11 10 KN-kódú termékekre a Brazíliából, Kubából és egyéb harmadik országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(4)

A 2006. április 10-től14-ig tartó hét folyamán az 1159/2003/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően behozatali engedélyek kiállítása iránti kérelmeket nyújtottak be az illetékes hatóságokhoz az 1159/2003/EK rendelet 9. cikke értelmében az AKCS-India preferenciális cukorra az egyes érintett országokra vonatkozóan megállapított szállítási kötelezettséget meghaladó összmennyiségre.

(5)

Az adott körülmények között a Bizottságnak csökkentési együtthatót kell megállapítania, ami lehetővé teszi az engedélyek kiállítását a rendelkezésre álló mennyiség arányában, és jeleznie kell, ha a kérdéses határértéket elérték,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2006. április 10-től14-ig tartó héten az 1159/2003/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése értelmében behozatali engedély iránt benyújtott kérelmeket illetően az engedélyek az ezen rendelet mellékletében megjelölt mennyiségi határokon belül kerülnek kiállításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. április 21-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 19-én.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 987/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 167., 2005.6.29., 12. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 146., 1996.6.20., 1. o.

(3)  HL L 162., 2003.7.1., 25. o. A legutóbb az 568/2005/EK rendelettel (HL L 97., 2005.4.15., 9. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Preferenciális cukor AKCS–INDIA

1159/2003/EK rendelet II. cím

2005/2006-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2006.4.10.–2006.4.14. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

Barbados

100

 

Belize

100

elérte

Kongó

100

 

Fidzsi

0

elérte

Guyana

100

 

India

0

elérte

Elefántcsontpart

100

 

Jamaika

100

 

Kenya

100

 

Madagaszkár

100

 

Malawi

51,7349

elérte

Mauritius

100

 

Mozambik

100

 

Saint Kitts és Nevis

100

 

Szváziföld

0

elérte

Tanzánia

100

 

Trinidad és Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 


Különleges preferenciális cukor

1159/2003/EK rendelet III. cím

2005/2006-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2006.4.10.–2006.4.14. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

India

0

elérte

AKCS

100

 


CXL engedményes cukor

1159/2003/EK rendelet IV. cím

2005/2006-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2006.4.10.–2006.4.14. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

Brazília

0

elérte

Kuba

100

 

Egyéb harmadik országok

0

elérte


20.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 107/37


A BIZOTTSÁG 612/2006/EK RENDELETE

(2006. április 19.)

annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a 2006 áprilisában, egyes alpesi és hegyi fajtájú, nem vágásra szánt bikák, tehenek és üszők behozatala vonatkozásában benyújtott importjogosultsági kérelmeknek

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1).

tekintettel az egyes alpesi és hegyi fajtájú, nem vágásra szánt bikákra, tehenekre és üszőkre vonatkozó behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, az 1012/98/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és az 1143/98/EK rendelet módosításáról szóló, 1999. május 26-i 1081/1999/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1081/1999/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése a mennyiségek újbóli elosztását írja elő azokra a mennyiségekre, amelyekre 2006. március 15-ig nem érkezett be behozatali engedély iránti kérelem.

(2)

Az egyes alpesi és hegyi fajtákhoz tartozó, nem vágásra szánt bikákra, tehenekre és üszőkre vonatkozó importjogosultságoknak az 1081/1999/EK rendelet szerinti újbóli elosztásáról rendelkező, 2006. március 28-i 502/2006/EK bizottsági rendelet (3) 1. cikke megállapította a nem vágásra szánt, egyes alpesi és hegyi fajtákhoz tartozó bikák, tehenek és üszők speciális feltételek mellett 2006. június 30-ig importálható mennyiségét.

(3)

A behozatali engedély iránt benyújtott kérelmekben igényelt mennyiségek olyan mértékűek, hogy lehetőség van a kérelmek maradéktalan teljesítésére,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Minden, az 1081/1999/EK rendelet 9. cikke rendelkezéseinek megfelelően benyújtott, importjogosultság iránti kérelem maradéktalanul teljesítésre kerül a 09.0001 és 09.0003 tételszámok esetében.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. április 20-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 19-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rendelettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 131., 1999.5.27., 15. o. A legutóbb az 1096/2001/EK rendelettel (HL L 150., 2001.6.6., 33. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 91., 2006.3.29., 10. o.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

20.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 107/38


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. április 7.)

a bizottsági információk újrafelhasználásáról

(2006/291/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 218. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 131. cikkére,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 41. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az új információs és hírközlési technológiák példátlan lehetőségeket teremtettek a különböző forrásokból származó tartalmak összekapcsolására és kombinálására.

(2)

A közszférából származó információ kiaknázatlan forrás, amely alapját képezhetné új, hozzáadott értékkel rendelkező információs társadalmi termékeknek és szolgáltatásoknak. A Bizottság kihangsúlyozta a közszféra információinak gazdasági potenciálját a 2001. október 23-i„e-Európa 2002: EU-keret kialakítása a közszféra információinak kiaknázására” című közleményében (1).

(3)

Maga a Bizottság és a többi intézmény is számos, különböző típusú dokumentum birtokosa, amelyeket újra fel lehetne használni hozzáadott értékkel rendelkező információs termékekben és szolgáltatásokban, és amelyek hasznos tartalomforrást jelenthetnének a vállalkozások és a polgárok számára egyaránt.

(4)

A bizottsági dokumentumokhoz való hozzáférés jogát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) szabályozza.

(5)

A 2003/98/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv (3) minimumszabályokat határoz meg a közszféra információinak további felhasználásáról az Európai Unióban. Preambulumbekezdéseiben arra ösztönzi a tagállamokat, hogy ezeken a minimumszabályokon túllépve olyan nyitott adatpolitikákat fogadjanak el, amelyek lehetővé teszik a közszféra szervei birtokában lévő dokumentumok széles körű használatát.

(6)

Az „e-Európa 2002: EU-keret kialakítása a közszféra információinak kiaknázására” című közleményében a Bizottság bejelentette az EU-intézmények birtokában lévő információk újrafelhasználását érintő politikák frissítését. Számos pozitív lépés történt e tekintetben, így például az információ terjesztését érintő új Eurostat-politika és a szabadon hozzáférhető Eurlex-portál felé való elmozdulás.

(7)

Az „i2010 – európai információs társadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért” című új bizottsági kezdeményezés célja többek között az európai tartalom megteremtésének és terjesztésének megkönnyítése. E határozat az i2010 részeként meghatározza a bizottsági dokumentumok újrafelhasználásának feltételeit, a széleskörű további felhasználás elérésének céljával.

(8)

A Bizottság nyitott újrafelhasználási politikája új gazdasági tevékenységeket támogat, a közösségi információ szélesebb körű felhasználásához és terjedéséhez vezet, erősíti az intézmények átláthatóságáról és nyitottságáról alkotott képet és elkerüli a felhasználókra és a Bizottság szolgálataira háruló szükségtelen adminisztratív terhet.

(9)

Ezt a határozatot a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) szerint a személyes adatok védelmére vonatkozó elvekkel összhangban kell alkalmazni.

(10)

Ez a határozat nem alkalmazandó olyan dokumentumokra, amelyek esetében a Bizottság nem engedélyezheti az újrafelhasználást, pl. harmadik fél szellemi tulajdonjogai tekintetében, vagy ha a dokumentumok más intézményektől származnak,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Tárgy

Ez a határozat meghatározza a Bizottság által vagy nevében az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala (Kiadóhivatal) által birtokolt dokumentumok újrafelhasználásának feltételeit azzal a céllal, hogy megkönnyítse az információ szélesebb körű újrafelhasználását, erősítse a Bizottság nyitottságáról alkotott képet és elkerülje az újrafelhasználókra és a Bizottság szolgálataira egyaránt háruló szükségtelen adminisztratív terheket.

2. cikk

Alkalmazási kör

(1)   Ez a határozat a Bizottság által vagy nevében köz- vagy magánszférabeli jogalanyok által alkotott olyan nyilvános dokumentumokra alkalmazandó, amelyeket:

a)

a Bizottság vagy nevében a Kiadóhivatal közzétett kiadványokban, weboldalakon vagy egyéb terjesztési eszközök révén; vagy

b)

nem tettek közzé gazdasági vagy egyéb gyakorlati okokból, így például tanulmányok, jelentések és egyéb adatok.

(2)   Ez a határozat nem alkalmazandó:

a)

ipari tulajdonjogok – úgy mint szabadalmak, védjegyek, bejegyzett formatervezési minták, logók és nevek – hatálya alá tartozó szoftverekre vagy dokumentumokra;

b)

olyan dokumentumokra, amelyek esetében a Bizottság nem engedélyezheti az újrafelhasználást, harmadik felek szellemi tulajdonjogára tekintettel;

c)

a Közös Kutatóközpont kutatási eredményeire;

d)

egy fél számára a dokumentumokhoz való kiváltságos hozzáférés különös szabályai szerint hozzáférhetővé tett dokumentumokra.

(3)   Ez a határozat a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről szóló szabályok és különösen a 45/2001/EK rendelet teljes tiszteletben tartásával alkalmazandó.

(4)   Ez a határozat nem sérti és semmilyen módon nem befolyásolja az 1049/2001/EK rendeletet.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában az alábbi meghatározások alkalmazandók:

1.

„dokumentum”:

a)

bármilyen tartalom, függetlenül az adathordozó formájától (papír vagy elektronikus forma, illetve hangi, képi vagy audiovizuális eszköz);

b)

az ilyen tartalom bármely része;

2.

„újrafelhasználás”: dokumentumok felhasználása természetes és jogi személyek által, a dokumentumok eredeti céljától eltérő kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célokra. A dokumentumok megosztása a Bizottság és a közigazgatási szervek közt, amelyek ezeket a dokumentumokat kizárólag közfeladataik teljesítésére használják, nem minősül újrafelhasználásnak;

3.

„személyes adat”: a 45/2001/EK irányelv 2. cikke a) pontjában meghatározott adat.

4. cikk

Általános elv

A 2. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott korlátozások fenntartásával, minden dokumentum újrafelhasználható kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célokra az alább meghatározott feltételekkel összhangban. Amennyiben lehetséges, a dokumentumokat elektronikus úton kell hozzáférhetővé tenni.

5. cikk

Az újrafelhasználási kérelmek feldolgozása

(1)   Az egyenkénti újrafelhasználási kérelmek szükségességének korlátozása érdekében a Bizottság szolgálatai adott esetben megjelölik, hogy újrafelhasználható-e egy dokumentum (pl. általános közleményekben weboldalakon).

(2)   A dokumentum újrafelhasználása iránti kérelmet haladéktalanul el kell bírálni. A kérelmezőnek átvételi elismervényt kell küldeni. A kérelem iktatásától számított 15 munkanapon belül a Bizottság szolgálata vagy a Kiadóhivatal engedélyezi a kért dokumentum újrafelhasználását és adott esetben rendelkezésre bocsátja a dokumentum másolatát, vagy írásbeli válaszban közli a kérelem teljes vagy részleges elutasítását, az indokok megjelölésével.

(3)   Kivételes esetekben, például amikor a kérelem jelentős terjedelmű, igen nagyszámú dokumentumra vonatkozik, vagy ha a kérelmet le kell fordítani, a (2) bekezdésben előírt határidő 15 munkanappal meghosszabbítható, feltéve hogy a kérelmezőt erről előzetesen értesítették, mely értesítés részletes indoklást tartalmaz.

(4)   Elutasítás esetén a Bizottság szolgálata vagy a Kiadóhivatal tájékoztatja a kérelmezőt arról a jogáról, hogy keresetet indítson az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságán, vagy hogy panaszt nyújtson be az európai ombudsmanhoz az EK-Szerződés 230. és 195. cikkében, illetve az Euratom-Szerződés 146. cikkében és 107. cikke d) pontjában meghatározott feltételek szerint.

(5)   Ha az elutasítás alapja e határozat 2. cikke (2) bekezdésének b) pontja, a kérelmezőnek küldött válasznak hivatkozást kell tartalmaznia a jogtulajdonos természetes vagy jogi személyre, amennyiben ismert, vagy az engedélyesre, akitől a Bizottság az érintett anyaghoz jutott, amennyiben ismert.

6. cikk

Elérhető formátumok

A dokumentumokat minden létező formátumban vagy nyelvi változatban elérhetővé kell tenni, amennyiben lehetséges és indokolt, elektronikus úton.

Ez azonban nem jelent kötelezettséget a kérelemnek való megfelelés érdekében dokumentumok létrehozására, módosítására vagy frissítésére, sem a dokumentumok részleteinek rendelkezésre bocsátására, amennyiben ez aránytalan erőfeszítéssel járna egy egyszerű műveleten túlmenően.

Ez a határozat a Bizottság számára sem jelent kötelezettséget a kért dokumentumok lefordítására a kérelem pillanatában már rendelkezésre álló nyelvi változatoktól eltérő egyéb nyelvekre.

E határozat alapján a Bizottság vagy a Kiadóhivatal nem kötelezhető arra, hogy folytassa bizonyos típusú dokumentumok előállítását vagy azokat egy adott formátumban őrizze meg, az ilyen dokumentumok természetes vagy jogi személy általi újrafelhasználására tekintettel.

7. cikk

A díjazásra vonatkozó elvek

(1)   A dokumentumok újrafelhasználása elvben díjmentes.

(2)   Különleges esetekben a dokumentumok előállításának és terjesztésének határköltségei behajthatók.

(3)   Azokban az esetekben, amikor a Bizottság egy különleges kérelem teljesítése érdekében egy dokumentum módosítása mellett dönt, a módosítás költségei behajthatók a kérelmezőtől. Az ilyen költségek behajtásának szükségességére vonatkozó értékelés során figyelembe kell venni a módosításhoz szükséges erőfeszítést és az újrafelhasználás Közösség számára jelentett esetleges előnyeit, például a Közösségek működéséről szóló információ terjesztését vagy a külvilág által az intézményről alkotott képet.

8. cikk

Átláthatóság

(1)   A dokumentumok újrafelhasználására vonatkozó minden alkalmazandó feltételt és megszabott díjat előre le kell fektetni és közzé kell tenni, amennyiben lehetséges és indokolt, elektronikus úton.

(2)   A dokumentumok keresését gyakorlati intézkedések könnyítik meg, mint például az újrafelhasználás céljából hozzáférhető fő dokumentumok jegyzéke.

9. cikk

Engedélyek

A dokumentumok újrafelhasználását feltételek nélkül vagy bizonyos feltételekhez kötötten lehet engedélyezni, szükség esetén engedéllyel vagy felelősségi nyilatkozattal. Az újrafelhasználás jellemző feltételeihez tartozik az újrafelhasználó kötelezettsége a dokumentum forrásának elismerésére, kötelezettsége arra, hogy nem torzítja el a dokumentum eredeti jelentését vagy üzenetét, valamint a Bizottság mentessége az újrafelhasználásból származó bármely következmény felelőssége alól. A feltételek nem korlátozhatják szükségtelenül az újrafelhasználás lehetőségeit.

10. cikk

Megkülönböztetésmentesség és kizárólagossági megállapodások tiltása

(1)   Az újrafelhasználás feltételei nem lehetnek megkülönböztetőek az újrafelhasználás hasonló esetei körében.

(2)   A dokumentumok újrafelhasználása nyitott a piac minden potenciális szereplője számára. Nem nyújthatók kizárólagos jogok.

(3)   Amennyiben azonban egy közérdekű szolgáltatás nyújtásához kizárólagos jog szükséges, ilyen kizárólagos jog biztosítása indokának jogosságát rendszeresen, de legalább három év elteltével felül kell vizsgálni. A kizárólagossági megállapodásoknak átláthatónak kell lenniük, és közzé kell tenni őket.

11. cikk

Végrehajtás

A Bizottság eljárási szabályzatának 14. cikkével összhangban, az újrafelhasználási kérelmekről a Bizottság nevében történő döntés hatáskörét a főigazgatókra és a szolgálatok vezetőire ruházzák. Meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a dokumentumokkal kapcsolatos eljárások, amelyekért felelősek, megfeleljenek e határozat követelményeinek. E célból kijelölnek egy tisztviselőt, aki mérlegeli az újrafelhasználási kérelmeket és koordinálja a főigazgatóság vagy a szolgálat válaszát.

12. cikk

Felülvizsgálat

Ezt a határozatot hatálybalépése után három évvel felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatnak különösen e határozatnak a Közös Kutatóközpont kutatási eredményeire való lehetséges alkalmazását kell áttekintenie.

13. cikk

Hatályba lépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 7-én.

a Bizottság részéről

Viviane REDING

a Bizottság tagja


(1)  COM(2001) 607 végleges.

(2)  HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

(3)  HL L 345., 2003.12.31., 90. o.

(4)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


20.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 107/42


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. április 12.)

a 2004/639/EK határozat Horvátország tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 1541. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/292/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok mélyhűtött spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1988. június 14-i 88/407/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A marhafélék fajai közé tartozó háziállatok spermájának behozatali feltételeiről szóló, 2004. szeptember 6-i 2004/639/EK bizottsági határozat (2) többek között megállapítja azon harmadik országok jegyzékét, amelyekből behozható a szarvasmarhafélék spermája.

(2)

Tekintettel Horvátország kedvező állat-egészségügyi helyzetére, Horvátországot fel kell venni azon harmadik országok jegyzékére, amelyekből engedélyezett a behozatal.

(3)

A 2004/639/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 2004/639/EK határozat I. melléklete helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 12-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 194., 1988.7.22., 10. o. A legutóbb a 2006/16/EK bizottsági határozattal (HL L 11., 2006.1.17., 21. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 292., 2004.9.15., 21. o. A legutóbb a 2006/16/EK határozattal módosított határozat.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyekből a tagországok engedélyezik a marhafélék fajai közé tartozó háziállatok spermájának behozatalát

ISO-kód

Ország

AU

Ausztrália

CA

Kanada

CH

Svájc

HR

Horvátország

NZ

Új-Zéland

RO

Románia

US

Egyesült Államok”


20.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 107/44


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. április 12.)

a 2006/135/EK bizottsági határozatnak az egyes tagállamokban az A és B területeknek a magas patogenitású madárinfluenza kitörése miatti létrehozása tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 1583. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/293/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 18. cikkére,

tekintettel a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 20-i 2005/94/EK tanácsi irányelvre (4) és különösen annak 66. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Németország értesítette a Bizottságot és a tagállamokat a területén az A influenzavírus H5N1 altípusa által okozott magas patogenitású madárinfluenza baromfiállományban való kitöréséről, és megtette a Közösségben előforduló magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2006. február 22-i 2006/135/EK bizottsági határozatban (5) előírt megfelelő intézkedéseket.

(2)

A kitörést követően Németország megtette a szükséges intézkedéseket a 2006/135/EK határozattal összhangban. Ezen intézkedésekről való értesítést követően a Bizottság az érintett tagállammal együttműködésben azokat megvizsgálta, és megállapította, hogy az adott tagállam által felállított A és B területek elegendő távolságra vannak a baromfik körében történt kitörés helyszínétől. Ezért szükség van az A és B területek létrehozására Németországban és a régiókba való sorolás időtartamának meghatározására.

(3)

Ugyanakkor a 2006/135/EK határozat 2. cikke (4) bekezdésének b) és c) albekezdésével összhangban, és a Franciaország egyes részein előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos járványügyi helyzet végső értékelését követően az említett határozat 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban létrehozott területekre vonatkozóan megkövetelt intézkedéseket Franciaországban megszüntették.

(4)

A 2006/135/EK határozat I. mellékletének A. és B. részét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/135/EK határozat I. melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 12-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o. A legutóbb a 2004/41/EK irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 33. o.) módosított irányelv; helyesbített változat (HL L 195., 2004.6.2., 12. o.)

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 146., 2003.6.13., 1. o. A legutóbb a 18/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 4., 2006.1.7., 3. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 10., 2006.1.14., 16. o.

(5)  HL L 52., 2006.2.23., 41. o. A 2006/251/EK határozattal (HL L 91., 2006.3.29., 33. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

A 2006/135/EK határozat I. mellékletének helyébe a következő lép:

„I. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A 2. cikk (1) bekezdésében említett A területek:

ISO-országkód

Tagállam

A terület

Alkalmazás határideje

Kód

Megnevezés

DE

NÉMETORSZÁG

Irányítószám

Települések:

2006.5.8.

Védőkörzet

 

STADT MUTZSCHEN

 

WERMSDORF

Megfigyelési körzet

 

 

Kreis Muldentalban

 

DORNREICHENBACH

 

DÜRRWEITZSCHEN

 

KÜHREN-BURKARDSHAIN

 

NERCHAU

 

THÜMMLITZ-WALDE

 

TREBSEN

Kreis Torgau-Oschatzban

 

DAHLEN

 

MÜGELN

 

SORNZIG-ABLASS

Kreis Döbelnben

 

BOCKELWITZ

 

LEISNIG

SE

SVÉDORSZÁG

 

 

 

Kalmar megyén (län) belül a következő települések:

Irányítószám

Település

2006.4.24.

Védőkörzet

572 75

FIGEHOLM

572 95

FIGEHOLM

Megfigyelési körzet

572 75

FIGEHOLM

572 76

FÅRBO

572 92

OSKARSHAMN

572 95

FIGEHOLM

572 96

FÅRBO

Kibővített megfigyelési körzet (20 km)

380 75

BYXELKROK

570 91

KRISTDALA

572 37

OSKARSHAMN

572 40

OSKARSHAMN

572 41

OSKARSHAMN

572 61

OSKARSHAMN

572 63

OSKARSHAMN

572 75

FIGEHOLM

572 76

FÅRBO

572 91

OSKARSHAMN

572 92

OSKARSHAMN

572 95

FIGEHOLM

572 96

FÅRBO

590 91

HJORTED

590 93

GUNNEBO

B. RÉSZ

A 2. cikk (2) bekezdésében említett B területek:

ISO-országkód

Tagállam

B terület

Alkalmazás határideje

Kód

Megnevezés

DE

NÉMETORSZÁG

Irányítószám

Települések:

2006.5.8.

Kreis Muldentalban

 

BAD LAUSICK

 

BELGERSHAIN

 

BENNEWITZ

 

BORSDORF

 

BRANDIS

 

COLDITZ

 

FALKENHAIN

 

GRIMMA

 

GROSSBARDAU

 

GROSSBOTHEN

 

HOHBURG

 

MACHERN

 

NAUNHOF

 

OTTERWISCH

 

PARTHENSTEIN

 

THALLWITZ

 

WURZEN

 

ZSCHADRASS

Kreis Torgau-Oschatzban

 

ARZBERG

 

BEILRODE

 

BELGERN

 

CAVERTITZ

 

DOMMITZSCH

 

DREIHEIDE

 

ELSNIG

 

GROSSTREBEN-ZWETHAU

 

LIEBSCHÜTZBERG

 

MOCKREHNA

 

NAUNDORF

 

OSCHATZ

 

PFLÜCKUFF

 

SCHILDAU

 

TORGAU

 

TROSSIN

 

ZINNA

Kreis Döbelnben

 

DÖBELN

 

EBERSBACH

 

GROSSWEITZSCHER

 

HARTHA

 

MOCHAU

 

NIEDERSTRIEGIS

 

OSTRAU

 

ROSSWEIN

 

WALDHEIM

 

ZIEGRA-KNOBELSDORF

 

ZSCHAITZ-OTTEWIG

SE

SVÉDORSZÁG

 

 

 

Kalmar megye (län) egésze, kivéve az A területet, beleértve a következő településeket:

Irányítószám

Település

2006.4.24.

 

360 23

ÄLMEBODA

360 50

LESSEBO

360 52

KOSTA

360 53

SKRUV

360 60

VISSEFJÄRDA

360 65

BODA GLASBRUK

360 70

ÅSEDA

360 77

FRÖSEKE

361 30

EMMABODA

361 31

EMMABODA

361 32

EMMABODA

361 33

EMMABODA

361 42

LINDÅS

361 53

BROAKULLA

361 91

EMMABODA

361 92

EMMABODA

361 93

BROAKULLA

361 94

ERIKSMÅLA

361 95

LÅNGASJÖ

370 17

ERINGSBODA

370 34

HOLMSJÖ

370 45

FÅGELMARA

371 93

KARLSKRONA

380 30

ROCKNEBY

380 31

LÄCKEBY

380 40

ORREFORS

380 41

GULLASKRUV

380 42

MÅLERÅS

380 44

ALSTERBRO

380 52

TIMMERNABBEN

380 53

FLISERYD

380 62

MÖRBYLÅNGA

380 65

DEGERHAMN

380 74

LÖTTORP

380 75

BYXELKROK

382 30

NYBRO

382 31

NYBRO

382 32

NYBRO

382 33

NYBRO

382 34

NYBRO

382 35

NYBRO

382 36

NYBRO

382 37

NYBRO

382 38

NYBRO

382 39

NYBRO

382 40

NYBRO

382 41

NYBRO

382 42

NYBRO

382 43

NYBRO

382 44

NYBRO

382 45

NYBRO

382 46

NYBRO

382 90

ÖRSJÖ

382 91

NYBRO

382 92

NYBRO

382 93

NYBRO

382 94

NYBRO

382 96

NYBRO

382 97

ÖRSJÖ

383 30

MÖNSTERÅS

383 31

MÖNSTERÅS

383 32

MÖNSTERÅS

383 33

MÖNSTERÅS

383 34

MÖNSTERÅS

383 35

MÖNSTERÅS

383 36

MÖNSTERÅS

383 37

MÖNSTERÅS

383 38

MÖNSTERÅS

383 39

MÖNSTERÅS

383 91

MÖNSTERÅS

383 92

MÖNSTERÅS

384 30

BLOMSTERMÅLA

384 31

BLOMSTERMÅLA

384 40

ÅLEM

384 91

BLOMSTERMÅLA

384 92

ÅLEM

384 93

ÅLEM

385 30

TORSÅS

385 31

TORSÅS

385 32

TORSÅS

385 33

TORSÅS

385 34

TORSÅS

385 40

BERGKVARA

385 41

BERGKVARA

385 50

SÖDERÅKRA

385 51

SÖDERÅKRA

385 90

SÖDERÅKRA

385 91

TORSÅS

385 92

GULLABO

385 93

TORSÅS

385 94

BERGKVARA

385 95

TORSÅS

385 96

GULLABO

385 97

SÖDERÅKRA

385 98

BERGKVARA

385 99

TORSÅS

386 30

FÄRJESTADEN

386 31

FÄRJESTADEN

386 32

FÄRJESTADEN

386 33

FÄRJESTADEN

386 34

FÄRJESTADEN

386 35

FÄRJESTADEN

386 90

FÄRJESTADEN

386 92

FÄRJESTADEN

386 93

FÄRJESTADEN

386 94

FÄRJESTADEN

386 95

FÄRJESTADEN

386 96

FÄRJESTADEN

387 30

BORGHOLM

387 31

BORGHOLM

387 32

BORGHOLM

387 33

BORGHOLM

387 34

BORGHOLM

387 35

BORGHOLM

387 36

BORGHOLM

387 37

BORGHOLM

387 38

BORGHOLM

387 50

KÖPINGSVIK

387 51

KÖPINGSVIK

387 52

KÖPINGSVIK

387 90

KÖPINGSVIK

387 91

BORGHOLM

387 92

BORGHOLM

387 93

BORGHOLM

387 94

BORGHOLM

387 95

KÖPINGSVIK

387 96

KÖPINGSVIK

388 30

LJUNGBYHOLM

388 31

LJUNGBYHOLM

388 32

LJUNGBYHOLM

388 40

TREKANTEN

388 41

TREKANTEN

388 50

PÅRYD

388 91

VASSMOLÖSA

388 92

LJUNGBYHOLM

388 93

LJUNGBYHOLM

388 94

VASSMOLÖSA

388 95

HALLTORP

388 96

LJUNGBYHOLM

388 97

HALLTORP

388 98

TREKANTEN

388 99

PÅRYD

392 30

KALMAR

392 31

KALMAR

392 32

KALMAR

392 33

KALMAR

392 34

KALMAR

392 35

KALMAR

392 36

KALMAR

392 37

KALMAR

392 38

KALMAR

392 41

KALMAR

392 43

KALMAR

392 44

KALMAR

392 45

KALMAR

392 46

KALMAR

392 47

KALMAR

393 50

KALMAR

393 51

KALMAR

393 52

KALMAR

393 53

KALMAR

393 54

KALMAR

393 55

KALMAR

393 57

KALMAR

393 58

KALMAR

393 59

KALMAR

393 63

KALMAR

393 64

KALMAR

393 65

KALMAR

394 70

KALMAR

394 71

KALMAR

394 77

KALMAR

395 90

KALMAR

570 16

KVILLSFORS

570 19

PAULISTRÖM

570 30

MARIANNELUND

570 31

INGATORP

570 72

FAGERHULT

570 75

FÅGELFORS

570 76

RUDA

570 80

VIRSERUM

570 81

JÄRNFORSEN

570 82

MÅLILLA

570 83

ROSENFORS

570 84

MÖRLUNDA

570 90

PÅSKALLAVIK

570 91

KRISTDALA

572 30

OSKARSHAMN

572 31

OSKARSHAMN

572 32

OSKARSHAMN

572 33

OSKARSHAMN

572 34

OSKARSHAMN

572 35

OSKARSHAMN

572 36

OSKARSHAMN

572 37

OSKARSHAMN

572 40

OSKARSHAMN

572 41

OSKARSHAMN

572 50

OSKARSHAMN

572 51

OSKARSHAMN

572 60

OSKARSHAMN

572 61

OSKARSHAMN

572 62

OSKARSHAMN

572 91

OSKARSHAMN

572 93

OSKARSHAMN

572 96

FÅRBO

574 96

VETLANDA

574 97

VETLANDA

577 30

HULTSFRED

577 31

HULTSFRED

577 32

HULTSFRED

577 33

HULTSFRED

577 34

HULTSFRED

577 35

HULTSFRED

577 36

HULTSFRED

577 37

HULTSFRED

577 38

HULTSFRED

577 39

HULTSFRED

577 50

SILVERDALEN

577 51

SILVERDALEN

577 90

HULTSFRED

577 91

HULTSFRED

577 92

HULTSFRED

577 93

HULTSFRED

577 94

LÖNNEBERGA

579 30

HÖGSBY

579 31

HÖGSBY

579 32

HÖGSBY

579 33

HÖGSBY

579 40

BERGA

579 90

BERGA

579 92

HÖGSBY

579 93

GRÖNSKÅRA

590 42

HORN

590 80

SÖDRA VI

590 81

GULLRINGEN

590 83

STOREBRO

590 90

ANKARSRUM

590 91

HJORTED

590 92

TOTEBO

590 93

GUNNEBO

590 94

BLACKSTAD

590 95

LOFTAHAMMAR

590 96

ÖVERUM

590 98

EDSBRUK

593 30

VÄSTERVIK

593 31

VÄSTERVIK

593 32

VÄSTERVIK

593 33

VÄSTERVIK

593 34

VÄSTERVIK

593 35

VÄSTERVIK

593 36

VÄSTERVIK

593 37

VÄSTERVIK

593 38

VÄSTERVIK

593 39

VÄSTERVIK

593 40

VÄSTERVIK

593 41

VÄSTERVIK

593 42

VÄSTERVIK

593 43

VÄSTERVIK

593 50

VÄSTERVIK

593 51

VÄSTERVIK

593 52

VÄSTERVIK

593 53

VÄSTERVIK

593 54

VÄSTERVIK

593 61

VÄSTERVIK

593 62

VÄSTERVIK

593 91

VÄSTERVIK

593 92

VÄSTERVIK

593 93

VÄSTERVIK

593 95

VÄSTERVIK

593 96

VÄSTERVIK

594 30

GAMLEBY

594 31

GAMLEBY

594 32

GAMLEBY

594 91

GAMLEBY

594 92

GAMLEBY

594 93

GAMLEBY

594 94

GAMLEBY

597 40

ÅTVIDABERG

597 91

ÅTVIDABERG

597 96

ÅTVIDABERG

597 97

ÅTVIDABERG

598 30

VIMMERBY

598 31

VIMMERBY

598 32

VIMMERBY

598 34

VIMMERBY

598 35

VIMMERBY

598 36

VIMMERBY

598 37

VIMMERBY

598 38

VIMMERBY

598 39

VIMMERBY

598 40

VIMMERBY

598 91

VIMMERBY

598 92

VIMMERBY

598 93

VIMMERBY

598 94

VIMMERBY

598 95

VIMMERBY

598 96

VIMMERBY

615 92

VALDEMARSVIK

615 94

VALDEMARSVIK

615 95

VALDEMARSVIK”


Európai Központi Bank

20.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 107/54


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2006. április 7.)

eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az euroövezeten kívüli központi bankok és országok, illetve nemzetközi szervezetek számára euróban történő nyújtásáról

(EKB/2006/4)

(2006/294/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1. cikkére, 14.3. cikkére és 23. cikkére,

mivel:

(1)

Az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az euroövezeten kívüli központi bankok és országok, illetve nemzetközi szervezetek számára euróban történő nyújtásáról szóló, 2004. július 1-jei EKB/2004/13 iránymutatás (1) módosításra szorul annak érdekében, hogy bevezessék a „tartalék” fogalommeghatározás változásait, valamint hogy a készpénz/befektetési szolgáltatásként tartott egynapos hitelegyenlegek esetében eltöröljék azt az összeghatárt, amely alatt kamatfizetésre nem kerül sor. Az EKB/2004/13 iránymutatást egyszer már módosították, és azt ezért az érthetőség és az átláthatóság érdekében át kell dolgozni.

(2)

Az Alapokmány 23. és 43.4. cikke alapján az Európai Központi Bank („EKB”) és azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyek bevezették az eurót (a továbbiakban: részt vevő NKB-k), kapcsolatot létesíthetnek más országok központi bankjaival és szükség szerint nemzetközi szervezetekkel, valamint lebonyolíthatnak bármilyen banki ügyletet harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel.

(3)

A Kormányzótanács álláspontja szerint az eurorendszernek egységes rendszerként kell működnie az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az ilyen ügyfelek számára történő teljesítésekor, tekintet nélkül arra, hogy az eurorendszer mely tagja nyújtja a szolgáltatást. A Kormányzótanács ezért szükségesnek látja ezen iránymutatás elfogadását többek között annak biztosítására, hogy az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak nyújtása egységesített alapon, harmonizált szabályok mellett történjen; hogy az EKB megfelelő tájékoztatást kapjon e szolgáltatásokkal kapcsolatban; és hogy az ügyfelekkel kötött megállapodások kötelező közös minimumfeltételei meghatározásra kerüljenek.

(4)

A Kormányzótanács szükségesnek tartja annak megerősítését, hogy az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásaival kapcsolatban az eurorendszer tagjai által készített és/vagy kicserélt valamennyi információ, adat és dokumentum bizalmas természetű, és azokra az Alapokmány 38. cikke vonatkozik.

(5)

Az Alapokmány 12.1. és 14.3. cikkével összhangban az EKB iránymutatásai a közösségi jog szerves részét képezik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen iránymutatás alkalmazásában:

„bármilyen banki ügylet”: magában foglalja az euroövezeten kívüli központi bankok és országok, illetve nemzetközi szervezetek részére az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak nyújtását e központi bankok, országok és nemzetközi szervezetek tartalékainak kezelésével összefüggésben,

„felhatalmazott EKB-munkavállalók”: az EKB-n belül az Igazgatótanács által időről-időre meghatározott olyan személyek, akik az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásai keretében szolgáltatandó információk felhatalmazott küldői vagy címzettjei,

„központi bankok”: a monetáris hatóságok,

„ügyfél”: bármely, az euroövezeten kívüli ország (beleértve bármely hatóságot vagy kormányzati szervet), központi bank vagy monetáris hatóság, illetve nemzetközi szervezet, amelyek számára az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásait az eurorendszer valamely tagja nyújtja,

„eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásai”: a 2. cikkben felsorolt tartalékkezelési szolgáltatások, amelyeket az eurorendszer tagjai az ügyfelek számára nyújthatnak, és amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára tartalékaiknak az eurorendszer egyetlen tagján keresztül történő, összevont kezelését,

„eurorendszer szolgáltatás nyújtója” (Eurosystem Service Provider) („ESP”): az eurorendszer olyan tagja, amely az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásai teljes körének nyújtását vállalja,

„egyéni szolgáltatás nyújtója” (Individual Service Provider) („ISP”): az eurorendszer olyan tagja, amely nem vállalja az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásai teljes körének nyújtását,

„nemzetközi szervezet”: nemzetközi szerződés által vagy nemzetközi szerződés felhatalmazása alapján létrehozott bármely szervezet, a közösségi intézmények és szervek kivételével,

„tartalék”: az ügyfél elfogadható, euróban denominált eszközei, azaz a készpénz és valamennyi, az eurorendszer elfogadható eszközeinek (az EKB honlapján naponta közzétett és frissített) adatbázisában „az első csoportba tartozó fedezetként” elfogadható értékpapír, a következők kivételével: i. a „3. kibocsátói csoport” alá tartozó értékpapírok, illetve a többi kibocsátói csoport tekintetében a „IV. likviditási kategóriába” tartozó értékpapírok; ii. az ügyfél által kizárólagosan annak egykori és jelenlegi munkavállalóival szemben fennálló nyugdíj- és kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítése céljából tartott eszközök; iii. az ügyfél által az államadósság átütemezésének céljából nemzetközi megállapodások keretében az eurorendszer egy tagjánál nyitott, elkülönített számlák; és iv. az euróban denominált eszközök Kormányzótanács által időről-időre meghatározott egyéb ilyen kategóriái.

2. cikk

Az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak listája

Az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásai az alábbiak:

1.

Tartalékok letéti számlájának kezelése;

2.

Letétkezelői szolgáltatások:

a)

hóvégi letéti kimutatások, annak lehetőségével, hogy szükség esetén az ügyfél kérésére más időpontokban is szolgáltatnak kivonatokat;

b)

kimutatások küldése a SWIFT-en keresztül minden olyan ügyfél részére, amely képes SWIFT-en keresztül küldött kimutatások fogadására, valamint a SWIFT-kóddal nem rendelkező ügyfelek esetében más megfelelő csatornán keresztül;

c)

értesítés az ügyfelek értékpapír-állományához kapcsolódó vállalati/társasági döntésekről (pl. szelvénykifizetések és tőketörlesztések);

d)

vállalati/társasági döntések teljesítése az ügyfél számára;

e)

meghatározott korlátok között az ügyfelek és megbízottak (harmadik felek) közötti megállapodások elősegítése az automatikus értékpapír-kölcsönzési programok működése terén;

3.

Teljesítési szolgáltatások:

a)

egyszerű értékpapír transzferrel történő/fizetés ellenében való szállítás elve alapján történő teljesítési szolgáltatások valamennyi euróban denominált olyan értékpapír tekintetében, amelyeket letéti számlákon tartanak;

b)

valamennyi művelet teljesítésének megerősítése a SWIFT-en keresztül (vagy egyéb megfelelő módon SWIFT-kóddal nem rendelkező ügyfelek esetében);

4.

Készpénz/befektetési szolgáltatások:

a)

az ügyfél számlájára saját könyvből történő devizavétel/-eladás, amely magában foglalja euro azonnali vételét/eladását legalább az euroövezeten kívüli G10 valutákkal szemben;

b)

lekötött betéttel kapcsolatban az ügyfél nevében végzett szolgáltatások;

c)

egynapos hitelegyenlegek:

1. csoport – ügyfelenként egy meghatározott maximális összeg automatikus befektetése saját könyvből,

2. csoport – lehetőség pénzeszközök befektetésére a piaci résztvevőknél az ügyfél nevében;

d)

befektetések végzése az ügyfelek számára azok állandó utasításai alapján és az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásaival összhangban;

e)

az ügyfelek értékpapírok vásárlására/eladására adott utasításainak végrehajtása a másodlagos piacon.

3. cikk

Szolgáltatások nyújtása az EPS-ek és az ISP-ek által

(1)   Az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásai keretén belül különbséget kell tenni az eurorendszer ESP-ként, illetve ISP-ként működő tagjai között.

(2)   A 2. cikkben feltüntetett szolgáltatások mellett az ESP-k egyéb tartalékkezelési szolgáltatásokat is kínálhatnak az ügyfelek számára. Az ESP-k az ilyen szolgáltatásokat esetenként szabályozzák, és azokra ez az iránymutatás nem vonatkozik.

(3)   Az ISP-re vonatkoznak ezen iránymutatás előírásai és az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak követelményei az eurorendszer egy vagy több tartalékkezelési szolgáltatása vagy az ilyen szolgáltatás olyan része tekintetében, amelye(ke)t az ISP nyújt, és amely(ek) az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásai teljes körének részét képezi(k). Az ISP-k továbbá nyújthatnak egyéb tartalékkezelési szolgáltatásokat is az ügyfelek számára; az ilyen szolgáltatásokat esetenként szabályozzák. E szolgáltatásokra ez az iránymutatás nem vonatkozik.

4. cikk

Az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásaival kapcsolatos információk

(1)   Az eurorendszer tagjai az EKB felhatalmazott munkavállalói rendelkezésére bocsátják az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak új és meglévő ügyfelek számára történő nyújtásával kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatják az EKB felhatalmazott munkavállalóit, amennyiben egy lehetséges ügyfél megkeresi őket.

(2)   A meglévő, új vagy lehetséges ügyfelek kilétének felfedését megelőzően az eurorendszer tagjainak törekedniük kell arra, hogy megszerezzék ehhez az ügyfél beleegyezését.

(3)   Amennyiben az ügyfél ilyen beleegyezést nem adott, az eurorendszer érintett tagja az ügyfél kilétének felfedése nélkül bocsátja az EKB felhatalmazott munkavállalói rendelkezésére a szükséges információkat.

5. cikk

Az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásai nyújtásának tilalma és felfüggesztése

(1)   Az eurorendszer tagjainak tájékoztatása céljából az EKB vezeti azon meglévő, új vagy lehetséges ügyfelek jegyzékét, amelyek tartalékait az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának határozata alapján valamely EU tagállam vagy az Európai Unió által elrendelt befagyasztás vagy hasonló intézkedés érinti.

(2)   Amennyiben az eurorendszer tagja vagy az eurorendszer tagjának helye szerinti tagállam az (1) bekezdésben említetteken kívüli, belföldi politikai okokból vagy nemzeti érdekből elfogadott intézkedése vagy határozata alapján felfüggeszti az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak nyújtását egy meglévő ügyfél számára, illetve egy új vagy lehetséges ügyfél számára megtagadja ilyen szolgáltatások nyújtását, úgy ez a tag köteles erről haladéktalanul értesíteni az EKB felhatalmazott munkavállalóit. Az EKB felhatalmazott munkavállalói haladéktalanul értesítik erről az eurorendszer többi tagját. Az ilyen intézkedések vagy határozatok nem korlátozzák az eurorendszer többi tagját abban, hogy az ilyen ügyfelek számára az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásait nyújtsák.

(3)   A 4. cikk (2) és (3) bekezdéseit alkalmazni kell a meglévő, új vagy lehetséges ügyfelek kilétének a (2) bekezdés szerinti felfedésére.

6. cikk

Az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak nyújtásával kapcsolatos felelősség

(1)   Az eurorendszer minden egyes tagja felel az általa a tartalékkezelési szolgáltatások nyújtásához szükségesnek ítélt megállapodásoknak az ügyfeleivel való megkötéséért.

(2)   Az eurorendszer tagjával szemben alkalmazandó vagy az eurorendszer tagja által elfogadott egyedi rendelkezésekre tekintettel, az eurorendszer minden egyes, az ügyfelei számára az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásait vagy azok bármely részét nyújtó tagja felelős az általa nyújtott szolgáltatásokért.

7. cikk

Az ügyfelekkel fennálló megállapodások kiegészítő közös minimumfeltételei

Az eurorendszer tagjai biztosítják, hogy az ügyfelekkel fennálló megállapodásaik megfelelnek ezen iránymutatásnak és a következő kiegészítő közös minimumfeltételeknek. A megállapodásokban:

a)

ki kell jelenteni, hogy az ügyfél szerződő partnere az eurorendszer azon tagja, amellyel az ügyfél megállapodást kötött az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak vagy azok bármely részének nyújtása tárgyában, valamint hogy az ilyen megállapodás önmagában nem keletkeztet az ügyfél számára az eurorendszer bármely egyéb tagjával szembeni jogokat vagy jogosultságokat. Ez a rendelkezés nem korlátozza az ügyfelet abban, hogy az eurorendszer több tagjával is megállapodást kössön;

b)

utalni kell azon kapcsolatokra, amelyeket az ügyfelek üzletfeleinél tartott értékpapírok elszámolására használni lehet, valamint utalni kell a monetáris politikai műveletek végzése céljából nem elfogadott kapcsolatok alkalmazásával kapcsolatos kockázatokra;

c)

utalni kell arra, hogy az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásai keretén belül egyes ügyleteket a legnagyobb gondosság (best efforts) elve alapján kell teljesíteni;

d)

utalni kell arra, hogy az eurorendszer tagja javaslatokat tehet az ügyfelek számára az ügyletek időzítése és végrehajtása tekintetében az eurorendszer monetáris és árfolyam-politikájával való összeütközés elkerülése érdekében, valamint hogy az eurorendszer e tagja nem felel azon következményekért, amelyekkel az ügyfél számára e javaslatok járnak;

e)

utalni kell arra, hogy az eurorendszer felülvizsgálja az eurorendszer tagjai által az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak nyújtásáért az ügyfél felé felszámított díjakat, és hogy ilyen felülvizsgálatból eredő díjváltozások az ügyfelet – az alkalmazandó joggal összhangban – kötik.

8. cikk

Az EKB szerepe

Az EKB koordinálja az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak általános végrehajtását és a kapcsolódó információs keretet. Az eurorendszer minden olyan tagja, amely ESP-vé válik, vagy amely megszünteti ESP státuszát, köteles erről értesíteni az EKB-t.

9. cikk

Záró rendelkezések

(1)   Ennek az iránymutatásnak a részt vevő NKB-k a címzettjei.

(2)   Az EKB/2004/13 határozat ezennel hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett iránymutatásra történő utalásokat erre az iránymutatásra történő utalásként kell értelmezni.

(3)   Ez az iránymutatás 2006. április 12-én lép hatályba. Azt 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2006. április 7-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

Jean-Claude TRICHET

az EKB elnöke


(1)  HL L 241., 2004.7.13., 68. o. A legutóbb az EKB/2004/20 iránymutatással (HL L 385., 2004.12.29., 85. o.) módosított iránymutatás.