ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 99

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. április 7.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 564/2006/EK rendelete (2006. április 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 565/2006/EK rendelete (2006. április 6.) egyes elsőbbségi anyagok importőrei, illetve gyártói számára a létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló 793/93/EGK tanácsi rendeletnek megfelelő vizsgálatvégzési és tájékoztatási kötelezettség előírásáról ( 1 )

3

 

*

A Bizottság 566/2006/EK rendelete (2006. április 6.) a közösségi banánimport-szabályozás keretébe tartozó, a közös vámtarifa szerinti vámtétel alkalmazásával szabad forgalomba bocsátott banánra vonatkozó engedélyekről szóló 2014/2005/EK rendelet módosításától és az említett rendelettől való eltérésről, valamint a 08030019 KN-kód alá tartozó, AKCS-országokból származó banán behozatalára vonatkozó vámkontingensnek a 2006. március 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra történő megnyitásáról és kezeléséről szóló 219/2006/EK rendelet módosításáról

6

 

 

A Bizottság 567/2006/EK rendelete (2006. április 6.) a cukorágazatban 2006. április 7-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

11

 

 

A Bizottság 568/2006/EK rendelete (2006. április 6.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

13

 

 

A Bizottság 569/2006/EK rendelete (2006. április 6.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 23. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

15

 

 

A Bizottság 570/2006/EK rendelete (2006. április 6.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

16

 

 

A Bizottság 571/2006/EK rendelete (2006. április 6.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

18

 

 

A Bizottság 572/2006/EK rendelete (2006. április 6.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

19

 

 

A Bizottság 573/2006/EK rendelete (2006. április 6.) a cirok importjára a 2094/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

20

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 8.) — C 22/2004 (ex NN 648/2001) számú állami támogatás adócsökkentés hivatásos halászoknak (Svédország) (az értesítés a C(2006) 265. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

21

 

*

A Bizottság határozata (2006. április 4.) a 92/452/EGK határozatnak egyes amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 1248 számú dokumentummal történt)  ( 1 )

27

 

*

A Bizottság határozata (2006. április 5.) a 2002/613/EK határozatnak a jóváhagyott kanadai sertésspermagyűjtő központok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 1258. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

29

 

*

A Bizottság határozata (2006. április 5.) a 2004/453/EK határozat Svédország és az Egyesült Királyság tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 1259. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

31

 

*

A Bizottság határozata (2006. április 6.) a 2005/393/EK határozatnak a Spanyolországban a kéknyelv-betegséggel kapcsolatban korlátozás alá vont körzetek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 1262. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

35

 

*

A Bizottság határozata (2006. április 6.) a klasszikus sertéspestis németországi előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről és a 2006/254/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2006) 1556. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

36

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

7.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/1


A BIZOTTSÁG 564/2006/EK RENDELETE

(2006. április 6.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. április 7-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 6-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. április 6-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

98,8

204

75,3

212

129,8

624

88,4

999

98,1

0707 00 05

052

141,0

204

66,3

999

103,7

0709 90 70

052

117,4

204

52,0

999

84,7

0805 10 20

052

39,6

204

40,4

212

47,7

220

40,7

400

62,7

624

63,8

999

49,2

0805 50 10

624

64,7

999

64,7

0808 10 80

388

73,2

400

139,6

404

96,7

508

83,7

512

82,6

524

61,0

528

82,4

720

102,7

804

113,5

999

92,8

0808 20 50

388

83,6

512

78,8

528

62,9

720

44,1

999

67,4


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


7.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/3


A BIZOTTSÁG 565/2006/EK RENDELETE

(2006. április 6.)

egyes elsőbbségi anyagok importőrei, illetve gyártói számára a létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló 793/93/EGK tanácsi rendeletnek megfelelő vizsgálatvégzési és tájékoztatási kötelezettség előírásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló, 1993. március 23-i 793/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A tagállamok által a 793/93/EGK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően kinevezett előadók kiértékelték a gyártók és importőrök által egyes elsőbbségi anyagok vonatkozásában benyújtott információkat. Az érintett gyártókkal, illetve importőrökkel folytatott konzultáció után az előadók megállapították, hogy a kockázat értékeléséhez az elsőbbségi anyagok gyártóitól, illetve importőreitől további információkat, illetőleg további vizsgálatok elvégzését kell kérni.

(2)

A kérdéses anyagok értékeléséhez szükséges információt nem lehet a korábbi gyártóktól, illetve importőröktől beszerezni. A gyártók és importőrök meggyőződtek arról, hogy az állatkísérleteket nem lehet más módszerekkel helyettesíteni, sem korlátozni.

(3)

Ezért fel kell kérni az elsőbbségi anyagok gyártóit és importőreit, hogy további információkat nyújtsanak be, és további vizsgálatokat végezzenek az említett anyagokat illetően. Az előadók által a Bizottságnak benyújtott jegyzőkönyveket kell használni az említett vizsgálatok elvégzéséhez.

(4)

E rendelet rendelkezései összhangban vannak a 793/93/EGK rendelet 15. cikke értelmében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben felsorolt anyagok gyártói és importőrei, akik a 793/93/EGK rendelet 3., 4., 7. és 9. cikke szerinti követelményeknek megfelelően információkat nyújtottak be, megadják az ezen rendelet mellékletében megjelölt információkat, az ott leírt vizsgálatokat elvégzik, és az eredményeket átadják az érintett előadóknak.

A vizsgálatokat az előadók által meghatározott jegyzőkönyveknek megfelelően kell elvégezni.

Az eredményeket a mellékletben meghatározott határidőn belül kell átadni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetése utáni huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 6-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 84., 1993.4.5., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Szám

Einecs-szám

CAS-szám

Anyag neve

Előadó

Vizsgálati/Tájékoztatási követelmények

Az e rendelet hatálybalépésétől számított határidő

1

214-604-9

1163-19-5

bisz(pentabrómfenil)-éter (1)

UK/F

egereken vagy patkányokon végzett fejlődési neurotoxikológiai vizsgálat

24 hónap

az anyatejre és a vérre is kiterjedő, emberen végzett megfelelő biomonitoring program, a trendek elemzésének szükségessége bizonyos időn keresztül

éves jelentések 10 éven át

a madarakat, a szennyvíziszapot, az üledéket és a levegőt is felölelő környezeti monitoring program az anyag hatásának időbeli alakulásának megállapítására, valamint az anyag mérgezőbb és jobban felhalmozódó bomlástermékei viselkedésének nyomon követésére 10 éves időszak során

éves jelentések 10 éven át

2

237-158-7

13674-84-5

trisz(2-klór-1-metil-etil)-foszfát (2)

UK/IRL

kibocsátási adatok és felhasználási formák egyes életkori szakaszokban

3 hónap

3

237-159-2

13674-87-8

trisz [2-klór-1(klór-metil-)etil] foszfát (2)

UK/IRL

kibocsátási adatok és felhasználási formák egyes életkori szakaszokban

3 hónap

üledékben és vízben élő Chironomid toxicitási vizsgálata szennyezett üledékben (OECD 218)

6 hónap

üledékben és vízben élő Lumbriculus toxicitási vizsgálata szennyezett üledékben

6 hónap

üledékben és vízben élő Hyallella toxicitási vizsgálata szennyezett üledékben

6 hónap

4

253-760-2

38051-10-4

2,2-bisz(klór-metil)-trimetilén- bisz(bisz(2 klór-etil)foszfát) (2)

UK/IRL

kibocsátási adatok és felhasználási formák egyes életkori szakaszokban

3 hónap

5

231-111-4

232-104-9

222-068-2

231-743-0

236-068-5

7440-02-0

7786-81-4

3333-67-3

7718-54-9

13138-45-9

nikkel (3)

nikkel-szulfát (3)

nikkel-karbonát (2)

nikkel-diklorid (2)

nikkel-dinitrát (2)

DK

a nikkel ökotoxicitására és biológiai elérhetőségére vonatkozó laboratóriumi vizsgálati adatok

3 hónap

ökotoxicitásra, megmaradásra és biológiai elérhetőségre vonatkozó terepi adatok

6 hónap

a nikkel toxicitása különböző talajtípusokban

6 hónap

krónikus biotikus ligandum-modell kidolgozása és hitelesítése a szivárványos pisztráng számára

3 hónap

krónikus biotikus ligandum-modell kidolgozása és hitelesítése az algákra és gerinctelenekre vonatkozóan

3 hónap

környezetterhelési adatok a helyi és a regionális PEC-értékek becsléséhez

6 hónap

Európa felszíni vizeinek monitoring adatai

6 hónap

232-104-9

7786-81-4

nikkel-szulfát (3)

Kétéves kutatás a szájon át bevitt nikkel-szulfát karcinogenitásáról patkányoknál (OECD 451 – B32)

30 hónap

231-111-4

7440-02-0

Nikkel (3)

Kétéves kutatás a belégzett nikkel fémpor karcinogenitásáról patkányoknál (OECD 451 – B32)

30 hónap

6

221-221-0

3033-77-0

2,3-epoxipropiltrimetil ammónium klorid (3)

FIN

Aerob szennyvízkezelési szimulációs teszt, eleveniszap (OECD 303A)

6 hónap

környezetterhelési adatok

3 hónap

7

222-048-3

3327-22-8

(3-kloro-2-hidroxipropil) trimetil ammónium klorid (3)

FIN

Aerob szennyvízkezelési szimulációs teszt, eleveniszap (OECD 303A)

6 hónap

környezetterhelési adatok

3 hónap

8

202-453-1

95-80-7

4-metil-m-fenilenediamin (1)

D

üledékben és vízben élő Lumbriculus toxicitási vizsgálata szennyezett üledékben

6 hónap


(1)  Az 1179/1994/EK bizottsági rendelet mellékletében szereplő anyag (HL L 131., 1994.5.26., 3. o. 1. prioritási lista).

(2)  A 2364/2000/EK bizottsági rendelet mellékletében szereplő anyag (HL L 273., 2000.10.23., 5. o. 4. prioritási lista).

(3)  A 143/1997/EK bizottsági rendelet mellékletében szereplő anyag (HL L 25., 1997.1.27., 13. o. 3. prioritási lista).


7.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/6


A BIZOTTSÁG 566/2006/EK RENDELETE

(2006. április 6.)

a közösségi banánimport-szabályozás keretébe tartozó, a közös vámtarifa szerinti vámtétel alkalmazásával szabad forgalomba bocsátott banánra vonatkozó engedélyekről szóló 2014/2005/EK rendelet módosításától és az említett rendelettől való eltérésről, valamint a 0803 00 19 KN-kód alá tartozó, AKCS-országokból származó banán behozatalára vonatkozó vámkontingensnek a 2006. március 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra történő megnyitásáról és kezeléséről szóló 219/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a banánra vonatkozó vámtarifákról szóló, 2005. november 29-i 1964/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikkére,

mivel:

(1)

A Közösségbe irányuló banánbehozatal megfelelő figyelemmel kísérése érdekében a 2014/2005/EK bizottsági rendelet (2) 1. cikke (1) bekezdése előírja, hogy a banánnak az 1964/2005/EK rendeletben meghatározott közös vámtarifa szerinti vámtétel alkalmazásával való szabad forgalomba bocsátásának feltétele a behozatali engedély bemutatása. Az említett rendelet 1. cikkének (5) bekezdése e behozatali engedélyek érvényességi idejét három hónapban szabja meg.

(2)

Annak érdekében, hogy a Közösségben szabad forgalomba bocsátott mennyiségekre vonatkozó információ gyorsabban álljon rendelkezésre, az engedélyek érvényességi idejét le kell rövidíteni. Annak érdekében, hogy az információk a naptári évre vonatkozzanak, az engedélyek érvényességi idejét ezen kívül december 31-re kell korlátozni.

(3)

Ugyanezen okokból és a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendelet (3) 35. cikke (4) bekezdésétől eltérve, indokolt csökkenteni azt a határidőt, amelyen belül a piaci szereplők kötelesek bemutatni az engedélyek felhasználásának bizonyítékát az illetékes hatóságnak.

(4)

Annak érdekében, hogy az 1964/2005/EK rendelet által meghatározott rendszer bevezetésének teljes időszakára vonatkozó adatok rendelkezésre álljanak, a engedélyek felhasználásának bizonyítékára vonatkozó bemutatási határidő csökkentésére vonatkozó rendelkezést a 2006. január 1-től, azaz a 2014/2005/EK rendelet hatályba lépését követően érvényes engedélyekre is ki kell terjeszteni.

(5)

A Közösségben szabad forgalomba bocsátott banán származásának jelölése különösen fontos információ az 1964/2005/EK rendelet által létrehozott rendszer keretében végzett behozatal nyomon követése szempontjából. Ennek az információnak rendelkezésre bocsátásához indokolt rendelkezni arról, hogy a banán behozatalára vonatkozó engedélyeket egy meghatározott származási helyre állítsák ki. Ennek érdekében helyénvaló megkülönböztetést tenni az AKCS országokból származó, és az egyéb harmadik országokból származó banán között.

(6)

A piac megfelelő figyelemmel kísérésének biztosítása érdekében indokolt ezen kívül meghatározni az árakra és mennyiségekre vonatkozó információkat is, amelyeket a tagállamoknak meg kell küldeniük a Bizottságnak.

(7)

A piaci szereplők által tett hamis bejelentések feltárása vagy megelőzése érdekében indokolt, hogy a tagállamok közöljék a Bizottsággal a 219/2006/EK bizottsági rendelettel (4), valamint az AKCS-országokból származó banánnak a banánra alkalmazandó vámtételekről szóló 1964/2005/EK tanácsi rendelettel megnyitott vámkontingens keretében, 2006 januárjában és februárjában való behozataláról szóló, 2005. december 9-i 2015/2005/EK bizottsági rendelettel (5) összhangban tevékenykedő piaci szereplők jegyzékét.

(8)

A 219/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezte a 896/2001/EK bizottsági rendeletet (6), előírva ugyanakkor, hogy annak 21., 26. és 27. cikkét, valamint mellékletét továbbra is alkalmazni kell a 219/2006/EK alapján végzett behozatalra. A jogi egyértelműség és a jogbiztonság érdekében ezeknek a rendelkezéseknek tartalmát bele kell foglalni a 219/2006/EK rendelet szövegébe.

(9)

A 2014/2005/EK és az 219/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Banánpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2014/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az engedélykérelem 8. rovatában »AKCS« vagy »nem AKCS« megjelöléssel fel kell tüntetni a származási országcsoportot, és az »igen« szót X-szel meg kell jelölni.”

b)

a (4) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az engedély 8. rovatában »AKCS« vagy »nem AKCS« megjelöléssel fel kell tüntetni a származási országcsoportot, és az »igen« szót X-szel meg kell jelölni.”

c)

az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Az engedély az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkének (1) bekezdése értelmében kibocsátása napjától érvényes és érvényessége a kibocsátásának hónapját követő hónap végéig tart. A kibocsátás évének december 31. után azonban minden engedély érvényessége lejár.

A behozatali engedélyek csak a jelölt országcsoportból származó behozatalra érvényesek.”

d)

A bekezdés a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6)   Az 1291/2000/EK rendelet 35. cikke (4) bekezdése a) pontja első francia bekezdésétől eltérve a behozatali engedély felhasználásának ugyanezen rendelet 33. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett bizonyítékát a behozatali engedély érvényességi ideje lejártának napjától számított harminc napon belül be kell mutatni, kivéve ha ez vis major miatt nem lehetséges.”

2.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

(1)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak a következőket:

a)

minden hét szerdai napján, a sárga banánnak a 3223/94/EK bizottsági rendelet (7) 3. cikkében megjelölt reprezentatív piacokon az előző héten feljegyzett nagykereskedelmi árait származási országokra, illetve országcsoportokra lebontva;

b)

legkésőbb minden hónap 15-éig azokat a mennyiségeket, amelyekre az előző hónapban behozatali engedélyeket bocsátottak ki;

c)

legkésőbb minden hónap 15-éig a felhasznált és az előző hónapban a kibocsátó ügynökségeknek visszaküldött engedélyekben megjelölt mennyiségeket, származási hely szerint lebontva;

d)

a Bizottság írásos felkérésére a termelésre és forgalomba hozatalra vonatkozó becsléseket.

(2)   Az (1) bekezdésben említett információt a Bizottság által megjelölt elektronikus rendszeren keresztül kell megküldeni.

2. cikk

A 219/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk (3) bekezdése második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok illetékes hatóságainak jegyzéke a mellékletben található. E jegyzéket a Bizottság módosítja az érintett tagállamok kérésére.”

2.

A 6. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak a következőket:

a)

2006 áprilisától 2007 januárjáig bezárólag, legkésőbb minden hónap 15. napjáig, az előző hónap során az 5. cikk (3) bekezdésének megfelelően kibocsátott engedélyek alapján szabad forgalomba bocsátott banánmennyiségeket;

b)

a lehető legrövidebb határidőn belül, és legkésőbb 2006. június 30-án és 2006 januárjában és februárjában a 2015/2005/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdésének megfelelően kibocsátott engedélyek alapján szabad forgalomba bocsátott banánmennyiségeket.

Az (1) bekezdésben említett információt a Bizottság által megjelölt elektronikus rendszeren keresztül kell megküldeni.”

b)

A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   A tagállamok legkésőbb 2006. április 28-án megküldik a Bizottságnak az e rendelet és a 2015/2005/EK rendelet alapján működő piaci szereplők jegyzékét.

A Bizottság e jegyzékeket közölheti a többi tagállammal.”

3.

A 6. cikk a következő 6a. cikkel egészül ki:

„6a. cikk

A szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó formalitások

(1)   A vámhivatalok, amelyekhez a banán szabad forgalomba bocsátása érdekében a behozatali nyilatkozatokat benyújtják:

a)

a szabad forgalomba bocsátási nyilatkozatok elfogadása alkalmával záradékolt minden engedély és engedélykivonat egy másolatát megőrzik, és

b)

minden második hét végén minden záradékolt engedély és engedélykivonat második másolatát eljuttatják tagállamuk a mellékletben szereplő hatóságához.

(2)   Az (1) bekezdés b) pontjában említett hatóságok a megkapott engedélyek és kivonatok másolatát minden második hét végén eljuttatják a tagállamok azon illetékes hatóságaihoz, amelyek e dokumentumokat kibocsátották.

(3)   Ha kétség merül fel egy engedély, kivonat, vagy az azon szereplő bejegyzések vagy láttamozások valódiságát illetően, illetve a szabad forgalomba bocsátási eljárásokat végrehajtó piaci résztvevők azonosságát vagy azokét illetően, akik nevében ezeket az eljárásokat végrehajtják, valamint szabálytalanság gyanúja esetén, a vámhivatalok, amelyeknek ezeket az okmányokat bemutatták, haladéktalanul értesítik tagállamuk illetékes hatóságát. Ez utóbbiak alapos vizsgálat elvégzése érdekében azonnal továbbítja az információt a tagországokban az okmányokat kibocsátó illetékes hatóságoknak, valamint a Bizottságnak.

(4)   Az (1), (2) és (3) bekezdésnek megfelelően kapott közlések alapján a mellékletben feltüntetett illetékes tagállami hatóságok végrehajtják a szükséges kiegészítő vizsgálatokat a vámkontingens hatékony kezelésének és különösen az e rendszer keretében behozott mennyiségek ellenőrzésének biztosítása érdekében, többek között a kibocsátott és a felhasznált engedélyek és kivonatok pontos összehasonlítása útján. Ennek érdekében ellenőrzik többek között a felhasznált okmányok valódiságát és megfelelőségét, valamint azok felhasználását a piaci szereplők által.”

4.

A 8. cikk második mondatát el kell hagyni.

5.

A rendelet az e rendelet mellékletében szereplő szövegnek megfelelő melléklettel egészül ki.

3. cikk

Az e rendelettel módosított 2014/2005/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjától eltérve, a 2006. január és február folyamán felhasznált és a kibocsátó ügynökségeknek visszaküldött engedélyekhez kapcsolódó mennyiségekre vonatkozó információkat e rendelet hatálybalépésétől számított hét napon belül kell megküldeni a Bizottságnak.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk 1. pont d) alpontja a 2006. január 1. óta érvényes engedélyekre alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 6-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 316., 2005.12.2., 1. o.

(2)  HL L 324., 2005.12.10., 3. o.

(3)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb a 410/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 71., 2006.3.10., 7. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 38., 2006.2.9., 22. o.

(5)  HL L 324., 2005.12.10., 5. o.

(6)  HL L 126., 2001.5.8., 6. o.

(7)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o.”


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A tagállamok illetékes hatóságai:

 

Belgium

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

 

Cseh Köztársaság

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

 

Dánia

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv; Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

 

Németország

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 322

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

 

Észtország

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo

Narva mnt 3

EE-51009 Tartu

 

Görögország

OΡEΚEΡE (ex-GEDIDAGEP)

Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products

241, Acharnon Street

GR-104 46 Athens

ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Οπωροκηπευτικών, Αμπελοοινικών και Βιομηχανικών Προϊόντων

Αχαρνών 241

Τ.Κ. 104 46 Αθήνα

 

Spanyolország

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

 

Franciaország

Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM)

46-48, rue de Lagny

F-93104 Montreuil Cedex

 

Írország

Department of Agriculture & Food

Crops Policy & State Bodies Division

Agriculture House (3W)

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

 

Olaszország

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

 

Ciprus

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών

CY 1421 Κύπρος

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

CY 1421 Cyprus

 

Lettország

Zemkopības ministrijas

Lauku atbalsta dienests

Tirdzniecības mehānismu departaments

Licenču daļa

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

 

Litvánia

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Užsienio prekybos departamentas

Blindžių g. 17

LT-08111 Vilnius

 

Luxemburg

Ministère de l'agriculture

Administration des services techniques de l'agriculture

Service de l'horticulture

16, route d'Esch

Boîte postale 1904

L-1014 Luxembourg

 

Magyarország

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

 

Málta

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali

Agenzija tal-Pagamenti

Trade Mechanisims

Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Ghammieri Marsa CMR 02 Malta

 

Hollandia

Productschap Tuinbouw

Louis Pasteurlaan 6

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

Nederland

 

Ausztria

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

 

Lengyelország

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Polska

 

Portugália

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua do Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

 

Szlovénia

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Oddelek za zunanjo trgovino

Dunajska cesta 160

SI-1000 Ljubljana

 

Szlovákia

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

 

Finnország

Maa- ja Metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

 

Svédország

Jordbruksverket

Interventionsenheten

S-551 82 Jönköping

 

Egyesült Királyság

Rural Payment Agency

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle Upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom”


7.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/11


A BIZOTTSÁG 567/2006/EK RENDELETE

(2006. április 6.)

a cukorágazatban 2006. április 7-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 24. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A cukorágazatban a melasz behozatalára vonatkozó végrehajtási rendelkezések megállapításáról és a 785/68/EGK rendelet (2) módosításáról szóló, 1995. június 23-i 1422/95/EK bizottsági rendelet (3) előírja, hogy a melasznak a 785/68/EGK bizottsági rendeletnek megfelelően megállapított CIF-importára „irányadó árnak” minősül. Ezt az árat a 785/68/EGK rendelet 1. cikkében meghatározott szabványminőségre kell megállapítani.

(2)

Az irányadó árak meghatározásakor figyelembe kell venni a 785/68/EGK rendelet 3. cikkében meghatározott minden információt, kivéve az említett rendelet 4. cikkében meghatározott esetekben, valamint adott esetben a rögzítés a 785/68/EGK rendelet 7. cikkében meghatározott módszer alapján történhet.

(3)

A nem szabványminőségre vonatkozó árkiigazítás esetén a kínált melasz minőségétől függően a 785/68/EGK rendelet 6. cikke alapján növelni vagy csökkenteni kell az árakat.

(4)

Amennyiben eltérés van az adott termék küszöbára és irányadó ára között, kiegészítő importvámot kell meghatározni az 1422/95/EK rendelet 3. cikkében meghatározott feltételek szerint. Amennyiben az importvámokat az 1422/95/EK rendelet 5. cikke értelmében felfüggesztik, e vámok egyedi összegét rögzíteni kell.

(5)

Rögzíteni kell az érintett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árakat és kiegészítő vámokat, az 1422/95/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésével, valamint 3. cikke (1) bekezdésével összhangban.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1422/95/EK rendelet 1. cikkében meghatározott termékek behozatalára alkalmazandó irányadó árakat és a kiegészítő vámokat a melléklet állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. április 7-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 6-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK módosított rendelet (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.).

(2)  HL L 141., 1995.6.24., 12. o. A rendeletet legutóbb a 79/2003/EK rendelet módosította (HL L 13., 2003.1.18., 4. o.).

(3)  HL L 145., 1968.6.27., 12. o. A legutóbb az 1422/95/EK rendelettel.


MELLÉKLET

A cukorágazatban 2006. április 7-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

Az 1422/95/EK rendelet 5. cikkében említett felfüggesztés miatt az adott termék nettó 100 kg-jára alkalmazandó importvám összege (1)

1703 10 00 (2)

11,42

0

1703 90 00 (2)

11,42

0


(1)  Az 1422/95/EK rendelet 5. cikkével összhangban ez az összeg lép a közös vámtarifában e termékekre meghatározott vámtétel helyébe.

(2)  A módosított 785/68/EGK rendelet 1. cikkében meghatározott szabványminőségre vonatkozik.


7.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/13


A BIZOTTSÁG 568/2006/EK RENDELETE

(2006. április 6.)

a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdése második albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikke alapján az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdése a) pontjában említett termékek világpiaci árfolyamai vagy árai és a közösségi árak közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

Az 1260/2001/EK rendelet értelmében a feldolgozás nélkül exportált, nem denaturált fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítés rögzítésekor figyelembe kell venni a Közösség és a világ cukorpiacának helyzetét és különösen az említett rendelet 28. cikkében felsorolt ár- és költségtényezőket. A fenti cikk szerint figyelembe kell venni a tervezett kivitelek gazdasági szempontját is.

(3)

A nyerscukorra vonatkozó visszatérítést a szabványminőségre kell megállapítani. E szabványminőséget az 1260/2001/EK rendelet I. mellékletének II. pontja határozza meg. Egyebekben ezt a visszatérítést az 1260/2001/EK rendelet 28. cikke (4) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani. A kandiscukor meghatározását az export-visszatérítések cukorágazatban való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1995. szeptember 7-i 2135/95/EK bizottsági rendelet (2) állapítja meg. A visszatérítés ilyen módon kiszámított összegét az ízesített vagy színezett cukor esetében e cukrok szacharóztartalmára kell alkalmazni, és azt a szacharóztartalom 1 %-ára vonatkoztatva kell meghatározni.

(4)

Különleges esetekben a visszatérítés összege más jogi aktusok útján is megállapítható.

(5)

A visszatérítéseket kéthetente rögzítik. A visszatérítés a közbenső időszakban módosítható.

(6)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikke (5) bekezdésének első albekezdése szerint az említett rendelet 1. cikkében felsorolt termékekre nyújtott visszatérítés a rendeltetési hely függvényében változhat, amennyiben ezt a világpiaci helyzet vagy egyes piacok különleges igényei szükségessé teszik.

(7)

A cukor nyugat-balkáni országokból érkező kedvezményes importjának 2001 eleje óta tapasztalható jelentős és gyors megnövekedése, valamint a Közösségnek ezen országokba irányuló cukorexportja erőteljesen mesterséges jellegűnek tűnik.

(8)

A cukorágazat export-visszatérítésben részesült termékeinek a Közösségbe történő újbóli behozatalával kapcsolatos visszaélések elkerülése végett a nyugat-balkáni országok tekintetében az e rendeletben említett termékekre nem állapítandó meg visszatérítés.

(9)

Figyelembe véve e tényezőket, valamint a cukorpiac jelenlegi helyzetét, különösen a cukornak a közösségi és a világpiacon jegyzett árfolyamait és árait, a visszatérítéseket a megfelelő összegekben kell meghatározni.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1260/2001/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdése a) pontjában említett termékek feldolgozatlan és nem denaturált állapotban történő kivitelére nyújtható visszatérítéseket e rendelet melléklete állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006 április 7-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 6-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 214., 1995.9.8., 16. o.


MELLÉKLET

A 2006. ÁPRILIS 7-TŐL FELDOLGOZATLAN FEHÉRCUKOR ÉS NYERS CUKOR UTÁN JÁRÓ EXPORT-VISSZATÉRÍTÉSEK (1)

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

23,48 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

23,48 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,2389

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

25,52

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

25,52

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,2389

NB: A termékkódok és az „A” sorozatú rendeltetési hely kódok a 3846/87/EGK bizottsági rendeletben (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

A numerikus rendeltetési hely kódok a 2081/2003/EK bizottsági rendeletben (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) kerültek meghatározásra.

Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

:

minden rendeltetési hely (harmadik országok, egyéb területek, az élelmiszer-ellátás és a Közösségből történő kivitelként kezelt más rendeltetési helyek) Albánia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró (beleértve az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozata alapján meghatározott Koszovót) és Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság kivételével, kivéve a 2201/96/EK tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés b) pontjában említett termékekbe bedolgozott cukor vonatkozásában (HL L 297., 1996.11.21., 29. o.).


(1)  Az ebben a mellékletben meghatározott vámtételek 2005. február 1-jéttól nem alkalmazandóak, összhangban az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről szóló, 2004. december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozattal (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.).

(2)  Ezt az összeget a 92 %-os hozamú nyers cukorra kell alkalmazni. Ha az exportált nyers cukor hozama eltér a 92 %-tól, akkor az alkalmazandó visszatérítés összegét az 1260/2001/EK rendelet 28. cikk (4) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően kell kiszámítani.


7.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/15


A BIZOTTSÁG 569/2006/EK RENDELETE

(2006. április 6.)

az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 23. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2005/2006-os gazdasági évben a fehér cukorra vonatkozó exportlefölözés és/vagy -visszatérítés meghatározására irányuló folyamatos pályázati eljárásról szóló, 2005. július 15-i 1138/2005/EK bizottsági rendelet (2) értelmében e cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére vonatkozóan részleges pályázati eljárásokat kell kiírni.

(2)

Az 1138/2005/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, adott esetben, a szóban forgó részleges pályázati eljárás tekintetében maximális export-visszatérítés állapítandó meg, aminek során különösképpen figyelembe kell venni a Közösség és a világ cukorpiacának jelenlegi helyzetét és várható fejlődését.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1138/2005/EK rendelet alapján lefolytatott, fehér cukor kivitelére vonatkozó 23. részleges pályázati eljárás esetében alkalmazandó maximális export-visszatérítés 28,797 EUR/100 kg-ban kerül meghatározásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. április 7-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 6-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 185., 2005.7.16., 3. o.


7.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/16


A BIZOTTSÁG 570/2006/EK RENDELETE

(2006. április 6.)

a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkének rendelkezései szerint az ugyanezen rendelet 1. cikkében szereplő termékeknek a világpiaci jegyzései és árai, valamint ugyanezen termékeknek a Közösségen belüli árai közötti különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2)

A visszatérítéseket azoknak az összetevőknek a figyelembevételével kell rögzíteni, amelyeket az 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet (2) egyes szabályait megállapító 1. cikke említ, az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek az export-visszatérítések megadása, valamint a gabonaágazatban zavar esetén foganatosítandó intézkedések tekintetében való alkalmazásának.

(3)

A liszteket, a búzából vagy rozsból készült darát és durva őrleményt illetően az ezekre a termékekre alkalmazandó visszatérítést a szóban forgó termékek előállításához szükséges gabonamennyiség figyelembevételével kell kiszámítani. Ezek a mennyiségek az 1501/95/EK rendeletben kerültek rögzítésre.

(4)

A világpiaci helyzet vagy egyes piacok sajátos követelményei szükségessé tehetik a visszatérítés differenciálását egyes termékek tekintetében, rendeltetési helyük szerint.

(5)

A visszatérítést havonta egyszer kell rögzíteni. A visszatérítés időszakon belül módosítható.

(6)

Ezeknek a szabályoknak a gabonafélék piacának mindenkori helyzetére és különösen e termékek Közösségen belüli és világpiaci jegyzéseire, illetve áraira való alkalmazása a mellékletben ismertetett összegek szerinti visszatérítés rögzítését eredményezi.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet 1. cikkének a), b) és c) pontjában említett, változatlan állapotú termékek – a maláta kivételével – export-visszatérítései a mellékletben ismertetett összegekben kerültek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. április 7-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 6-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187, 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a Bizottság 2006. április 6-i, a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről szóló rendeletéhez

A termékek kódja

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések összege

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,48

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

5,12

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,72

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,36

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

4,08

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Megj: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a Bizottság módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelete (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

C01

:

Minden harmadik ország Albánia, Bulgária, Románia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Liechenstein és Svájc kivételével.


7.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/18


A BIZOTTSÁG 571/2006/EK RENDELETE

(2006. április 6.)

az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1058/2005/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg árpa exportjára szóló export-visszatérítésekre egyes harmadik országokba irányuló kivitel tekintetében.

(2)

A gabonák export-visszatérítésének odaítéléséről és a gabonapiacon kialakuló zavarok esetén hozandó intézkedésekről szóló 1766/92/EGK (3) tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó bizonyos részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet 7. cikke alapján a Bizottság úgy dönt, hogy – a meghirdetett pályázatok alapján – nem hirdet ki nyertest.

(3)

Figyelembe véve mindenekelőtt az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében meghatározott szempontokat, maximális export-visszatérítés rögzítése nem indokolt.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1058/2005/EK rendeletben közzétett, az árpa export-visszatérítésére vonatkozó pályázati felhívásra válaszul beérkezett, 2006. március 31. és április 6. között értesített pályázatokkal kapcsolatban semmilyen intézkedést nem kell tenni.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. április 7-én lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 6-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 174., 2005.7.7., 12. o.

(3)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


7.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/19


A BIZOTTSÁG 572/2006/EK RENDELETE

(2006. április 6.)

az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1059/2005/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg közönséges búza exportjáról szóló export-visszatérítésekre valamennyi harmadik országba irányuló kivitel tekintetében.

(2)

Az 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet 7. cikkének megfelelően a Bizottság a gabonafélékkel kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására és a gabonafélék piacán bekövetkező zavarok esetén hozandó intézkedésekre vonatkozóan az 1766/92/EGK (3) tanácsi rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályainak megállapításáról benyújtott ajánlatok alapján dönthet úgy, hogy meghatározza az export-visszatérítés maximális mértékét, az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében említett kritériumok figyelembevételével. Ebben az esetben a pályázat alapján azzal az ajánlattevővel, illetve azokkal az ajánlattevőkkel kerül sor szerződéskötésre, aki(k)nek az ajánlata a maximális visszatérítéssel azonos vagy annál alacsonyabb mértékű.

(3)

A fent említett szabályok alkalmazása a szóban forgó gabonaféle piacainak jelenlegi helyzete szerinti maximális export-visszatérítés rögzítését eredményezi.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2006. március 31. és április 6. között meghirdetett pályázatok esetében, az 1059/2005/EK rendeletben közzétett pályázati felhívásnak megfelelően, az közönséges búza maximális export-visszatérítése 4,00 EUR/t.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. április 7-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 6-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 174., 2005.7.7., 15. o.

(3)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


7.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/20


A BIZOTTSÁG 573/2006/EK RENDELETE

(2006. április 6.)

a cirok importjára a 2094/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikk (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2094/2005/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg a cirok harmadik országokból Spanyolországba történő importálásakor igénybe vehető maximális behozatali vámkedvezményre.

(2)

Az 1839/95/EK bizottsági rendelet (3) 7. cikkével összhangban, a benyújtott ajánlatok alapján a Bizottság az 1784/2003/EK rendelet 25. cikkében szabályozott eljárás szerint dönthet úgy, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

(3)

Figyelembe véve mindenekelőtt az 1839/95/EK rendelet 6. és 7. cikkében meghatározott szempontokat, maximális vámkedvezmény rögzítése nem indokolt.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A cirok behozatali vámkedvezménye tekintetében a 2094/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében 2006. március 31. és április 6. között benyújtott ajánlatok nem kerülnek elbírálásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. április 7-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 6-an.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 335., 2005.12.21., 4. o.

(3)  HL L 177., 1995.7.28., 4. o. A legutóbb az 1558/2005/EK rendelettel (HL L 249., 2005.9.24., 6. o.) módosított rendelet.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

7.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/21


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. február 8.)

C 22/2004 (ex NN 648/2001) számú állami támogatás adócsökkentés hivatásos halászoknak (Svédország)

(az értesítés a C(2006) 265. számú dokumentummal történt)

(Csak a svéd nyelvű szöveg hiteles.)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/269/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 88. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikkére,

Az EK-Szerződés 88. cikke (2) bekezdésének első albekezdése értelmében az érdekelt feleknek az észrevételeik megtételére való felhívását követően,

mivel:

(1)

2001. szeptember 4-én a svéd hatóságok a jövedelemadóra vonatkozó törvény (1999:1229) módosítására irányuló törvényjavaslatról értesítették a Bizottságot. A Bizottság a 2001. december 10-én, 2002. április 25-én, 2002. július 23-án, 2002. október 4-én, 2003. március 11-én, 2003. július 24-én és 2004. február 3-án kelt levelekben további felvilágosítást kért a törvényjavaslattal kapcsolatban, amelyekre a svéd hatóságok 2002. február 26-án, 2002. június 7-én, 2002. július 29-én, 2002. december 19-én, 2003. május 19-én, 2003. december 19-én és 2004. március 8-án kelt levelekben válaszoltak.

(2)

A Bizottság 2004. június 16-án kelt levelében értesítette Svédországot a törvényjavaslat-tervezetre vonatkozó, az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdésében meghatározott hivatalos vizsgálati eljárás megindításásról szóló határozatról.

(3)

A hivatalos vizsgálati eljárás megindításáról szóló bizottsági határozat 2004. október 20-án került kihirdetésre az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2). A Bizottság valamennyi érdekelt felet felhívta az esetre vonatkozó észrevételeik megtételére. A svéd hatóságok a 2004. november 9-én kelt levelükben válaszoltak. Egyéb észrevétel nem érkezett.

(4)

A bejelentett törvényjavaslat-tervezet, a jövedelemadóra vonatkozó törvény (1999:1229) módosítására irányuló javaslat célja valamennyi engedéllyel rendelkező halász halászatból eredő költségeinek a kompenzációja. Az adókedvezmények hatályos rendszerét módosítja.

(5)

A svéd nemzeti adóhivatal 2002-ben új általános ajánlást vezetett be a hivatásos halászok adókedvezményét illetően, amely még hatályban van, és amely elméletileg a többi ágazatban alkalmazandó általános adórendszernek a halászati ágazatra való kiterjesztése. Ezért a halászok 2002. évtől érvényes adókedvezményei nem minősülnek támogatásnak.

(6)

A 2002-es ajánlás szerint ahhoz, hogy a halász adócsökkentésben részesüljön szükséges, hogy a halászati út magában foglaljon egy otthontól távol töltött éjszakát, mivel az általános adórendszer értelmében az otthontól távol töltött éjszaka általános feltétel. Szintén ezen ajánlás szerint a halászok ugyanazt az egységes adócsökkentést kapják, és ugyanakkora összegben igényelhetik a megnövekedett megélhetési költségekre, mint más önálló vállalkozók. A svéd hatóságok megállapítják, hogy a svédországi hivatásos halászok 99 %-a önálló vállalkozó, és így egyszemélyes vállalkozás.

(7)

A hatályos szabályok szerint a szállásköltségek tekintetében ugyanaz a szabály alkalmazandó a halászokra és az önálló vállalkozókra. Általában az egységes adócsökkentés alkalmazandó minden egyes, az otthontól távol töltött éjszakára. Ez azt jelenti, hogy a halászok vagy mások nem kötelesek a tényleges kiadásaikról egyedi bizonyítékkal szolgálni ahhoz, hogy részesüljenek a napi 95 SEK egységes kedvezményben.

(8)

Az egyéb ágazatokban dolgozó önálló vállalkozók a megnövekedett költségeik tekintetében kielégítő indokolással kötelesek szolgálni, az üzleti út időpontjaira, céljára és célállomására, valamint az oda- és visszautazások idejére vonatkozó információt is beleértve.

(9)

A halászok tekintetében nincs hasonló indokolási követelmény, azonban szükséges az adócsökkentéshez, hogy a halászati út magában foglaljon egy otthontól távol töltött éjszakát. Ahhoz, hogy az adóhivatalok ki tudják számítani az egységes adócsökkentés mértékét – amelyre a halász jogosult – a halász köteles a halászati utak időpontjairól és időtartamáról információval szolgálni. A svéd hatóságok azért fogalmazták meg e követelményt, hogy ne bonyolítsák az adórendszert és annak alkalmazását, mivel a halászati utak természetüknél fogva a halász üzleti vállalkozásának részét képezik.

(10)

Amennyiben úgy vélik, hogy a megnövekedett megélhetési költségek magasabbak, mint a 95 SEK átalányösszeg, a halászok és az önálló vállalkozók részére is fennáll az a lehetőség, hogy az adott adóévben az összes megbízást/üzleti utat magában foglaló jelentés elkészítésével bizonyítsák, hogy megnövekedett megélhetési költségeik meghaladják az egységes adócsökkentés mértékét. Ez a lehetőség az egész évre vonatkozik, és így nincs mód ugyanazon adóéven belül egyes utakra az átalányösszeget, míg másokra a tényeleges kiadásokat alkalmazni.

(11)

A Bizottsághoz bejelentett új rendszer nem követeli meg az otthontól távol töltött éjszakát a megnövekedett megélhetési költségekre igényelhető adócsökkentésre való jogosultság feltételeként. Így ez a – csak a halászokra alkalmazandó – rendszer adózási szempontból egyformán kezeli azokat a halászokat, akik az otthontól nem töltik távol az éjszakát és azokat, akik igen.

(12)

A bejelentett rendszer célja, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtsen a svéd, a dán és a norvég halászok között, és megszüntesse az adócsökkentésben részesülő és az abban nem részesülő halászok közötti egyenlőtlenséget.

(13)

Csökkenti továbbá a halászokra és az adóhivatalokra nehezedő adminisztratív terhet, mivel a jövedelem meghatározott százalékát kitevő csökkentést könnyebb kezelni és ellenőrizni, mint a halászati napok számán alapuló csökkentést.

(14)

Az új rendszer alapján – a hatályostól eltérően – a parti és a tavi halászok is részesülhetnek az adócsökkentési rendszer előnyeiből. Az új rendszer tehát ezen halászoknak kedvez – a halász otthontól távol töltött éjszakája (és a feltételezhető kiadások) vélelme nélkül –, mivel a kifizetés egyetlen feltétele, hogy a halász rendelkezzék a hivatásos halászathoz szükséges engedéllyel.

(15)

A hatályos és valamennyi ágazatban alkalmazandó rendszerrel megegyezően, azok a halászok, akik a bejelentett rendszert alkalmazzák, nem élhetnek a megemelkedett megélhetési költségekre vonatkozó egyéb adócsökkentéssel.

(16)

A halászoknak a hatályos rendszer alapján járó napi 95 SEK adóteher-csökkentés módosításra kerül. A kedvezmény a jövedelem meghatározott százaléka alapján kerül kiszámításra és nem haladhatja meg az évi 40 000 SEK-et (4 444 EUR). A csökkentés nem haladhatja meg továbbá az éves jövedelem 20 %-át. Ez azt jelenti, hogy például a csökkentés 100 000 SEK (11 111 EUR) éves jövedelem esetében 20 000 SEK (2 222 EUR), és a legnagyobb csökkentés legalább 200 000 SEK (22 222 EUR) éves jövedelem esetében érhető el.

(17)

2002. október 4-i levelében a Bizottság felkérte a svéd hatóságokat annak felbecslésére, hogy a törvényjavaslat rendelkezéseinek előnyeit élvező 2 000 hivatásos halász közül hányan lesznek jogosultak a 40 000 SEK-et kitevő legnagyobb csökkentésre, azaz hányan rendelkeznek legalább 200 000 SEK éves jövedelemmel.

(18)

A svéd hatóságok 2002. december 19-én kelt levelükben azt válaszolták, hogy nem tudnak válasszal szolgálni erre az egyedi kérdésre, mivel nem áll rendelkezésre statisztika a hivatásos halászok csak halászati tevékenységből származó jövedelméről.

(19)

Az értesítésekben szereplő adatok alapján amennyiben alkalmazásra kerül a bejelentett rendszer, a svéd államkincstár évi 34 400 000 SEK-et (3 822 222 EUR) veszítene, azaz 18 200 000 SEK (2 022 222 EUR) társadalombiztosítási hozzájárulástól és 16 200 000 SEK (1 800 000 EUR) regionális adóbevételtől esne el.

(20)

Körülbelül 3 000 engedéllyel rendelkező hivatásos halász van Svédországban, és közülük most körülbelül 2 000-en gyakorolják hivatásukat. A svéd hatóságok a hivatalos vizsgálati eljárás megindításakor nem rendelkeztek adattal arról, hogy a jelenleg gyakorló 2 000, engedéllyel rendelkező halász közül hányan vettek részt olyan halászati úton, amely magában foglalt otthontól távol töltött éjszakát. Így nem lehetett felbecsülni, hogy hány halász részesülhetett a halászokra vonatkozó hatályos adókedvezményekből.

(21)

A Bizottság úgy vélte, hogy az adócsökkentések hatályos, a gazdaság valamennyi ágazatára ugyanúgy alkalmazott rendszere tehát nem biztosított külön előnyt a halászati ágazatnak, hanem általános intézkedés. A Bizottság úgy véli, hogy az adócsökkentésre való jogosultságnak a halász által az otthontól távol töltött éjszaka követelménye nélküli megnyitása révén a rendszer olyan szelektív előnyt biztosít a halászati ágazat számára, amely a többi ágazatra nem érvényes. Úgy tűnt, hogy az előnyt a kedvezményezettnek bármilyen kötelezettség előírása nélkül nyújták. Ezért úgy tűnt, hogy az intézkedések a vállalkozások helyzetének javítására, likviditásuk növelésére törekednek, illetve azzal a hatással járnak, hogy nő a kedvezményezett bevétele és ezért működési támogatásnak minősülve összeegyeztethetetlenek a közös piaccal.

(22)

A svéd hatóságok szerint az intézkedés előterjesztésének célja, hogy megszüntesse a hatályos adócsökkentési rendszer előnyeiből részesülő (az éjszakát távol töltő) és az abból nem részesülő (parti/tavi halászok) halászok közötti egyenlőtlenséget, és összehangolja a hatályos adórendszert a szomszédos országokéival.

(23)

A svéd hatóságok becslése szerint a jelenleg gyakorló 2 000, engedéllyel rendelkező halász közül 1 500-an vettek részt olyan halászati úton, amely otthontól távol töltött éjszakát foglalt magában, és így az 500, jelenleg az adócsökkentésben nem részesülő halász részesül a javasolt rendszer előnyeiből.

(24)

A hatályos rendszer alapján a halászok meghatározott összeget vonhatnak le az étkezésekért és kisebb kiadásokért, valamint a szállásért. A fent említetteknek megfelelően a svéd hatóságok érvelése szerint Svédországban számos hivatásos halász vesz részt hosszú halászati utakon, amelyek a hatályos adócsökkentési rendszer alapján az adóhivatalok számára számos, a halászati utak következtében megnövekedett megélhetési költségekkel kapcsolatos adócsökkentési esetet eredményeznek.

(25)

A svéd hatóságok fenntartják, hogy azért indokolt e rendszer engedélyezése, mert az éjszakát az otthontól távol töltő és távol nem töltő hivatásos halászok adóhelyzetét kiegyenlíti, mivel hasonló költségeik vannak, és ezért adózási szempontból ésszerű e két csoportot azonos módon kezelni.

(26)

A svéd hatóságok azzal érvelnek továbbá, hogy a hivatásos halászok különleges szükségletei igazolják az egyedi adózási rendelkezéseket, és mivel a halászok általában kisvállalkozásokban dolgoznak, a csökkentések egyszerűsítése mind az adóhatóságok, mind maguk a halászok számára megkönnyíti az adminisztrációt. Ezért a svéd hatóságok fenntartják, hogy a svéd adórendszer hatékonyságához szükséges a javasolt szabályozás, amelyet a svéd adórendszer természete vagy általános rendelkezései igazolnak.

(27)

A költségvetésre tekintettel a svéd hatóságok azzal érvelnek végül, hogy a svéd államkincstár veszteségének kiszámítása helytelen, és e hatás elhanyagolható. Állításuk szerint a hatályos rendszer 41 100 000 SEK (4 566 667 EUR) kieséséhez vezet és amennyiben valamennyi hivatásos halász alkalmazza az új bejelentett rendszert, az adóveszteség csak 34 300 000 SEK (3 811 111 EUR) lenne. Továbbá mivel a rendszer a hatályos rendelkezéseket alkalmazó egyes halászok számára hátrányos lenne, úgy vélik, hogy körülbelül 500 halász nem használná az új rendszert, hanem továbbra is a hatályos szabályokat alkalmazná.

(28)

Ennek alapján svéd hatóságok számításai szerint a 2005-ös államháztartásra gyakorolt hatás 49 700 000 SEK-et (5 522 222 EUR) tesz ki, azaz 41 100 000 SEK (4 566 667 EUR) adócsökkentést a hatályos rendszer alapján és 8 600 000 SEK (955 556 EUR) csökkentést a javasolt rendszer szerint.

A.   Állami támogatás megléte

(29)

Állami támogatásnak olyan intézkedés minősül, amely azáltal biztosít előnyt a kedvezményezettek számára, hogy rendes saját költségüket csökkenti. Az előny az adóteher különböző formában történő csökkentése révén juttatható, az adóalap-csökkentést is beleértve, amely e bejelentett rendszerre jellemző.

(30)

Másodsorban az előnyt az állam biztosítja vagy állami forrásokból származik. Az adóbevétel kiesése egyenértékű az állami források adójellegű költségvetési kiadás formájában történő felhasználásával. Ez az eset áll fenn jelen bejelentett rendszer vonatkozásában is.

(31)

Harmadsorban az intézkedés befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet és torzítja a versenyt, vagy a verseny torzításával fenyeget. Meghatározott ágazat előnyben részesítése által bármely típusú támogatás torzítja a versenyt, vagy a verseny torzításával fenyeget. Befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelemet, ha az érintett ágazatban a tagállamok közötti kereskedelmet feltételező gazdasági tevékenység folyik, ami igaz ahalászati ágazat esetében.

(32)

Az a tény, hogy az intézkedés a vonatkozó ágazat terheit közelíti az egyéb tagállamokban élő versenytársakéhoz, nem befolyásolja azt a tényt, hogy támogatásról van szó (3).

(33)

Utolsó sorban az intézkedés egyedi vagy szelektív kell legyen annyiban, hogy meghatározott vállalkozásokat vagy meghatározott termékek gyártását részesíti előnyben. Mindazonáltal, egy intézkedés szelektív természete igazolható a rendszer természetével vagy általános felépítésével. A tagállam feladata azonban ilyen igazolással szolgálni.

(34)

Először is tisztázni kell, hogy az adócsökkentések hatályos rendszerét a gazdaság valamennyi ágazatára ugyanúgy alkalmazzák. Így tehát ez nem szelektív előny a halászati ágazatban, következésképpen nem állami támogatás, hanem általános intézkedés.

(35)

A bejelentett rendszerben az adócsökkentésre való jogosultság kiterjesztése azon halászokra, akik az otthontól nem töltik távol az éjszakát olyan szelektív előnyt biztosítana a halászati ágazat számára, amely a többi ágazatra nem érvényes, és ezért a rendszer állami támogatásnak minősül.

B.   A közös piaccal való összeegyeztethetőség

(36)

Mivel a bejelentett intézkedés állami támogatásnak minősül, szükséges annak meghatározása, hogy az ilyen támogatás összeegyeztethető-e a közös piaccal a 87. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott kivételek értelmében.

(37)

A 87. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek közül egyik sem alkalmazható ebben az esetben, mivel az adórendszer reformja nem az azokban a rendelkezésekben felsorolt célkitűzéseket követi.

(38)

Hasonlóképpen az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a), b) vagy d) pontja sem alkalmazható, mivel a támogatás nem olyan térségbe irányul, ahol rendkívül alacsony az életszínvonal vagy jelentős az alulfoglalkoztatottság. Nem a közös európai érdeket szolgáló fontos projekt megvalósításának előmozdítására vagy Svédország gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére vagy a kultúra vagy kulturális örökség megőrzésére irányul.

(39)

Szükséges megvizsgálni az intézkedést a halászati és az akvakultúra-ágazatnak nyújtott állami támogatás vizsgálatára vonatkozó iránymutatás (4) alapján. Ezen iránymutatás 1. pontjának 2. alpontja szerint az olyan állami támogatás, amelyet a kedvezményezettnek való bármilyen kötelezettség előírása nélkül nyújtanak, és amelynek a célja a vállalkozások helyzetének a javítása és likviditásuk növelése, illetve azzal a hatással jár, hogy a kedvezményezett bevétele nő, működési támogatásnak minősül, és összeegyeztethetetlen a közös piaccal.

(40)

A közös piaccal való összeegyeztethetőség kialakítása érdekében a Bíróság megállapítja, hogy az állami támogatás ellenőrzésének területén a Bizottságot kötik az általa kibocsátott iránymutatások és megjegyzések, amennyiben nem térnek el a Szerződés rendelkezéseitől és a tagállamokban elfogadásra kerülnek (5). Másodsorban az EK-Szerződés 253. cikke alapján a Bizottság indokolni köteles határozatait, a Szerződés 92. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében a támogatásnak a közös piaccal való összeegyeztethetőségét megállapító határozat elutasítását is beleértve (6). Mivel Svédország további magyarázattal szolgált, a Bizottság az EK-Szerződés 10. cikke szerinti kötelezettségeivel összhangban a rendszer összeegyeztethetőségének értékelése részeként meg fogja vizsgálni az érveket.

(41)

A svéd hatóságok szerint az intézkedés előterjesztésének célja, hogy megszüntesse a hatályos adócsökkentésből részesülő (azaz az éjszakát az otthontól távol töltő) és az abból nem részesülő (part/tavi halászok) halászok közötti egyenlőtlenséget. A rendszer értelmében azokat a halászok, akik az otthontól távol töltik az éjszakát és azokat, akik nem, adózási szempontból azonos módon fogják kezelni. A többi ágazatban a megnövekedett megélhetési költségekkel kapcsolatos adóra vonatkozó hatályos szabályok nem változnak.

(42)

A svéd hatóságok úgy vélik, hogy azokat a halászokat, akik a halászati útjuk során nem töltik távol az éjszakát az otthontól, általában nem terheli kevesebb költség, mint a hosszabb, egynapos távol tartózkodást magába foglaló halászati úton részt vevő halászokat. Ezért úgy vélik a hatóságok, hogy adózási szempontból ésszerű a halászok e két csoportját azonos módon kezelni.

(43)

Annak ellenére, hogy ez a bejelentett rendszer melleti egyik fő érv, a svéd hatóságok csak hozzávetőlegesen tudták megbecsülni, hogy a jelenleg gyakorló 2 000, engedéllyel rendelkező halász közül hányan vesznek részt olyan halászati úton, amely otthontól távol töltött éjszakát foglal magában. Sőt mi több, nem tudnak adatot szolgáltatni olyan költségekről, amelyek ismerete lehetővé tenné a halászok két csoportja által viselt költségek összehasonlítását.

(44)

Olyan adat hiányában, amely kimutatná, hogy a hivatásos halászok két csoportja valójában ugyanazon költségeket viseli függetlenül attól, hogy halászati útjaik magukban foglalnak-e távol töltött éjszakát, a javasolt rendszert a svéd halászati ágazat kereskedelmi feltételeit hátrányosan befolyásolónak, és így az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontjával összeegyeztethetetlennek kell tekinteni.

(45)

Az az érv, hogy az új rendszer a svéd halászok számára a norvég és a dán halászokhoz viszonyítva azonos versenyfeltételeket teremtene, ebből a szempontból lényegtelen, mivel maga a rendszer hátrányosan befolyásolja a svéd halászati ágazat kereskedelmi feltételeit.

(46)

A svéd hatóságok azon érvelése, miszerint Svédországban számos hivatásos halász részben azért vesz részt hosszú halászati utakon, mert Svédország nagy észak-déli kiterjedésű ország, és az Északi-tenger, és különösen a Balti-tenger felé hosszú partvidékkel rendelkezik, nem támasztja alá azt az érvet, mely szerint a rendszer megszünteti az egyenlőtlenséget a tengeri és tavi halászok között az adócsökkentési jogosultság vonatkozásában. Sőt, ez a megközelítés azt támasztja alá, hogy jelentős különbség van a halászok két csoportjának halászati tevékenysége között, amely igazolja az eltérő bánásmódot az adórendszer tekintetében.

(47)

Végezetül a svéd hatóságok állítása szerint a javasolt adócsökkentési rendszer kíméli az igazgatási erőforrásokat, mivel a csökkentéseket többé nem szükséges a halászati napok teljes számát alapul véve kiszámítani, hanem a halászatból eredő éves jövedelmen alapuló éves átalányösszeget kell alkalmazni.

(48)

Valóban feltételezhető, hogy az éves átalányösszeget alkalmazó rendszer kevésbé veszi igénybe az igazgatási erőforrásokat, mint a napi átalányösszeg. Mindazonáltal nem léteznek egyedi szabályok a hivatásos halászok számvitele és könyvvitele tekintetében, és a svéd hatóságok nem tudtak a hivatásos halászok csak halászatból eredő bevételeire vonatkozó statisztikával szolgálni. Abból a tényből kiindulva, hogy a legtöbb halász több mint egy hivatásos tevékenységből eredő bevétellel is rendelkezik, úgy kell tekinteni, hogy a halászatból eredő éves bevételen alapuló éves átalányösszeget nehéz meghatározni. Különösképpen mivel halászati napok számát a közös halászati politika szerinti rendelkezésekkel összhangban bejegyzik, és így az könnyedén hozzáférhető, a Bizottság nem látja az éves jövedelmen alapuló kiszámításra való áttérés előnyét.

(49)

A svéd hatóságok a 2004. november 9-i levelükben felvetik továbbá, hogy körülbelül 1 500 halász számára előnyösebb lehet a tényleges költségekre alkalmazott csökkentés igénylése, ahogy ez a 10. bekezdésben kifejtésre került. Így az új rendszer valószínűleg csak azon 500 halász esetében kerül alkalmazásra, akik nem jogosultak e csökkentésekre a hatályos rendszer alapján. Ezért, bár az alkalmazott rendszer hatékonyabb lehet, a meglévő helyzethez viszonyítva (amelyben nem alkalmaznak ilyen csökkentést ezekre a halászokra) az általános igazgatási teher megnövekedéséhez vezetne.

(50)

A fentiekre tekintettel a Bizottság úgy véli, hogy a rendszer állami támogatásnak minősül és összeegyeztethetetlen az EK-Szerződés 87. cikkével.

(51)

Az V. pontban található értékelés alapján a Bizottság úgy véli, hogy ez a támogatási rendszer összeegyeztethetetlen a közös piaccal, amennyiben a hivatásos halászokat a megnövekedett megélhetési költségekre tekintettel meghatározott adócsökkentésben részesíti, tekintet nélkül arra, hogy a halászati tevékenységük magukban foglal -e otthontól távol töltött éjszakát.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Svédország által javasolt, a jövedelemadóra vonatkozó törvény (1999:1229) módosítására irányuló törvényjavaslat „Adócsökkentés hivatásos halászoknak” összeegyeztethetetlen a közös piaccal.

Svédország nem alkalmazhatja az első bekezdésben említett támogatási rendszert.

2. cikk

E határozat címzettje a Svéd Királyság.

Kelt Brüsszelben, 2006. febrúar 8-án.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 83., 1999.3.27., 1. o. A 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(2)  HL C 258., 2004.10.20., 2. o.

(3)  A 173/73. sz. Olaszország kontra Bizottság ügyben 1974-ben hozott ítélet (EBHT 709. o., 17. pont).

(4)  HL C 19., 2001.1.20., 7. o.

(5)  A C-313/90 sz., a Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques kontra Bizottság ügyben hozott ítélet [1993], EBHT I-1125. o.

(6)  A C-482/99 sz., a Franciaország kontra Bizottság ügyben hozott ítélet [2003], EBHT I-1487. o.


7.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/27


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. április 4.)

a 92/452/EGK határozatnak egyes amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 1248 számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/270/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1989. szeptember 25-i 89/556/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A harmadik országokban a szarvasmarha-embriók Közösségbe irányuló kivitelére feljogosított embriógyűjtő és embrió-előállító munkacsoportok jegyzékének megállapításáról szóló, 1992. július 30-i 92/452/EGK bizottsági határozat (2) előírja, hogy a tagállamok harmadik országokból csak a határozatban felsorolt embriógyűjtő munkacsoportok által begyűjtött, kezelt és tárolt embriókat hozhatnak be.

(2)

Az Amerikai Egyesült Államok kérelmezte, hogy egyes embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok tekintetében módosítsák a szóban forgó jegyzékek ezen országra vonatkozó bejegyzéseit.

(3)

Az Amerikai Egyesült Államok garanciákat nyújtott a 89/556/EGK irányelvben megállapított megfelelő szabályok betartására, és az érintett embriógyűjtő munkacsoportokat az ország állat-egészségügyi szolgálatai a Közösségbe történő kivitelre hivatalosan engedélyezték.

(4)

A 92/452/EGK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 92/452/EGK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ezt a határozatot 2006. április 10-től kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 4-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 302., 1989.10.19., 1. o. A legutóbb a 2006/60/EK határozattal (HL L 31., 2006.2.3., 24. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 250., 1992.8.29., 40. o. A legutóbb a 2006/85/EK határozattal (HL L 40., 2006.2.11., 24. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

A 92/452/EGK határozat melléklete a következőképpen módosul:

a)

az Amerikai Egyesült Államok embriógyűjtő munkacsoportjainak jegyzékéből az alábbi sort el kell hagyni:

„US

 

98ID103

E1127

 

Pat Richards, DVM

1215 F 2000 S

Bliss, ID

Dr Pat Richards”

b)

az Amerikai Egyesült Államok munkacsoportjainak jegyzéke a következő sorral egészül ki:

„US

 

05IA120

E608

05IA120

IVF

Trans Ova Genetics

2938 380th St

Sioux Center, IA 51250

Dr Jon Schmidt”

c)

A 91IA029. számú, amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe a következő sor lép:

„US

 

91IA029

E544

 

Westwood Embryo Services

1760 Dakota Ave

Waverly, IA 50677

Dr James West”

d)

A 96CO084. számú, amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe a következő sor lép:

„US

 

96CO084

E964

 

Genetics West

17890 Weld County Road 5

Berthoud, CO 80513

Dr Thomas L. Rea”


7.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/29


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. április 5.)

a 2002/613/EK határozatnak a jóváhagyott kanadai sertésspermagyűjtő központok tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 1258. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/271/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1990. június 26-i 90/429/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A házisertések spermájának behozatalára vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 2002. július 19-i 2002/613/EK bizottsági határozat (2) megállapítja azoknak a harmadik országoknak a – Kanadát is magában foglaló – jegyzékét, amelyekből a tagállamok engedélyezik a házisertések spermájának behozatalát.

(2)

Kanada kérelmezte, hogy módosítsák a 2002/613/EK határozat alapján jóváhagyott spermagyűjtő központok jegyzékét az országra vonatkozó bejegyzések tekintetében.

(3)

Kanada garanciákat nyújtott a 90/429/EGK irányelvben megállapított megfelelő szabályok betartására, és a jegyzékbe felveendő új központot az ország állat-egészségügyi szolgálatai hivatalosan feljogosították a Közösségbe történő kivitelre.

(4)

A 2002/613/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/613/EK határozat V. melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ezt a határozatot 2006. április 10-től kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 5-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 62. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 196., 2002.7.25., 45. o. A legutóbb a 2004/456/EK határozattal (HL L 156., 2004.4.30., 49. o., helyesbítve: HL L 202., 2004.6.7., 33. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

A 2002/613/EK határozat V. mellékletében a Kanadára vonatkozó jegyzék a következő sorral egészül ki:

„CA

4-AI-29

CIA des Castors

317 Rang Ile aux Castors

Ile Dupas

Québec

J0K 2P0”


7.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/31


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. április 5.)

a 2004/453/EK határozat Svédország és az Egyesült Királyság tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 1259. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/272/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tenyésztett víziállatok és az akvakultúra-termékek forgalomba hozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/67/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére, valamint 13. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az egyes élő állatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

Az egyes halbetegségekre vonatkozó kiegészítő garanciákat a 91/67/EGK tanácsi irányelvnek a tenyésztett víziállatok egyes betegségei elleni intézkedések tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i 2004/453/EK bizottsági határozatban (3) állapították meg.

(2)

A 2004/453/EK határozat I. mellékletében megállapított követelmények alapján Svédország egész területét a fertőző hasnyálmirigy-elhalástól (IPN) mentesnek nyilvánították.

(3)

Svédország a 2004/453/EK határozat elfogadása óta a fertőző hasnyálmirigy-elhalás part menti területeken való kitöréséről tett bejelentést. Az egyik bejelentett kitörés a vadon élő halakat érinti. A másik kitörés a tenyésztett halak körében volt észlelhető, ahol a járványügyi jelentés szerint valószínűleg a vadon élő halaktól ered a fertőzés. Következésképpen Svédország part menti területein nem teljesülnek a határozat I. mellékletében a fertőző hasnyálmirigy-elhalástól mentes minősítésről megállapított követelmények. Svédország területének szárazföldi részei azonban továbbra is mentesek a betegségtől.

(4)

Ez a két kitörés nem akadályozhatja meg Svédországot abban, hogy a Bizottsághoz a 2004/453/EK határozat elfogadása előtt eljuttatott programnak megfelelően a part menti területeken fenntartsa az IPN programot, és mentesítési intézkedéseket vezessen be, ha a tenyésztett vagy vadon élő halak esetében megállapítják a fertőző hasnyálmirigy-elhalást.

(5)

A 2004/453/EK határozat a célzott ellenőrzés fenntartását írja elő a betegségmentesnek nyilvánított területeken, amennyiben egy tagállam területének csak bizonyos részeit nyilvánítják betegségmentesnek. Az előírás elfogadásakor nem számítottak arra a különleges esetre, hogy Írországot és Észak-Írországot ugyanattól a betegségtől, illetve ugyanazoktól a betegségektől mentesnek tekintették, míg az Egyesült Királyság egyes részeit nem.

(6)

Indokolt engedélyezni az Egyesült Királyságnak azokra a betegségekre vonatkozóan a célzott ellenőrzés megszüntetését, amelyektől mentesnek nyilvánítják Észak-Írországot, feltéve hogy Írországot is mentesnek nyilvánítják ugyanezen betegségektől.

(7)

A 2004/453/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/453/EK határozat I., II. és V. mellékletei a következőképpen módosulnak:

1.

Az I. melléklet II. fejezetének helyébe e határozat I. melléklete lép.

2.

A II. melléklet II. fejezetének helyébe e határozat II. melléklete lép.

3.

Az V. melléklet A.5. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„5.

Azokban a tagállamokban, ahol az I. melléklet II. fejezete értelmében az ország területének csak egyes részeit nyilvánították mentesnek (nem az egész terület mentes), a célzott ellenőrzést fenn kell tartani a mentesnek minősített területeken a II. melléklet I. fejezetének 4. pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően.

Az Egyesült Királyság azonban Észak-Írországban megszüntetheti azokra a betegségekre vonatkozó célzott ellenőrzést, amelyektől mentesnek nyilvánítják Észak-Írországot, feltéve hogy az I. melléklet II. fejezetével összhangban Írország egész területét mentesnek nyilvánítják ugyanezen betegségektől.”

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 5-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 46., 1991.2.19., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 156., 2004.4.30., 5. o.


I. MELLÉKLET

„II. FEJEZET

A 91/67/EGK tanácsi irányelv A. melléklete III. listájának 1. oszlopában említett egyes betegségek tekintetében jóváhagyott mentességgel rendelkező területek

Betegség

Tagállam

Terület vagy a terület része

Pontyfélék tavaszi virémiája (SVC)

Dánia

Egész terület

Finnország

Egész terület; a Vuoksi folyó vízgyűjtő területét pufferzónának kell tekinteni

Írország

Egész terület

Svédország

Egész terület

Egyesült Királyság

Észak-Írország, a Man-sziget, a Jersey-sziget és a Guernsey-sziget területe

Bakteriális vesebetegség (BKD)

Írország

Egész terület

Egyesült Királyság

Észak-Írország, a Man-sziget és a Jersey-sziget területe

Fertőző hasnyálmirigy-elhalás vírusa (IPN)

Finnország

A terület szárazföldi részei; a Vuoksi és a Kemijoki folyó vízgyűjtő területeit pufferzónának kell tekinteni

Svédország

A terület szárazföldi részei

Egyesült Királyság

A Man-sziget területe

Gyrodactylus salaris fertőzés

Finnország

A Tenojoki és a Näätämönjoki vízgyűjtő területei; a Paatsjoki, a Luttojoki, és az Uutuanjoki vízgyűjtő területei pufferzónának számítanak

Írország

Egész terület

Egyesült Királyság

Nagy-Britannia, Észak-Írország, a Man-sziget, a Jersey-sziget és a Guernsey-sziget területe”


II. MELLÉKLET

„II. FEJEZET

A 91/67/EGK tanácsi irányelv A. melléklete III. listájának 1. oszlopában említett egyes betegségekre vonatkozó jóváhagyott védekezési és mentesítési programokkal rendelkező területek

Betegség

Tagállam

Terület vagy a terület része

Pontyfélék tavaszi virémiája (SVC)

Egyesült Királyság

Nagy-Britannia területei

Bakteriális vesebetegség

Finnország

A terület szárazföldi részei

Svédország

A terület szárazföldi részei

Egyesült Királyság

Nagy-Britannia területei

Fertőző hasnyálmirigy-elhalás vírusa (IPN)

Svédország

A terület tengerparti részei”


7.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/35


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. április 6.)

a 2005/393/EK határozatnak a Spanyolországban a kéknyelv-betegséggel kapcsolatban korlátozás alá vont körzetek tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 1262. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/273/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kéknyelv-betegség elleni védekezésre és felszámolására vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról szóló, 2000. november 20-i 2000/75/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésének c) pontjára és 19. cikke harmadik bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2000/75/EK irányelv megállapítja a Közösségen belüli kéknyelv-betegség elleni küzdelemre vonatkozó ellenőrzési szabályokat és intézkedéseket, beleértve a védő- és megfigyelési körzetek kialakítását és az állatok körzetelhagyásának tilalmát.

(2)

A kéknyelv-betegséggel kapcsolatos védő- és megfigyelő körzetekről, illetve az ezen körzetekből vagy ezen körzeteken keresztül történő szállításokra alkalmazandó feltételekről szóló, 2005. május 23-i 2005/393/EK bizottsági határozat (2) rendelkezik az olyan globális földrajzi területek kijelöléséről, ahol a tagállamoknak a kéknyelv-betegséggel kapcsolatos védő- és megfigyelési körzeteket (korlátozás alá vont körzeteket) kell létrehozniuk.

(3)

Spanyolország tájékoztatta a Bizottságot, hogy a Baleár-szigeteken már több mint két éve nem fordult elő vírus.

(4)

Következésképpen az említett földrajzi térséget a kéknyelv-betegségtől mentesnek kell tekinteni, és Spanyolország indokolt kérése alapján törölni kell a korlátozás alá vont körzetek jegyzékéről.

(5)

A 2005/393/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/393/EK határozat I. mellékletének a C övezetre vonatkozó részében a

„Spanyolország:

Baleár-szigetek (ahol nincs jelen a 16-os szerotípus)”

szöveget el kell hagyni.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő naptól kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 6-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 327., 2000.12.22., 74. o.

(2)  HL L 130., 2005.5.24., 22. o. A legutóbb a 2005/825/EK határozattal (HL L 311., 2005.11.26., 37. o.) módosított határozat.


7.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/36


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. április 6.)

a klasszikus sertéspestis németországi előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről és a 2006/254/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2006) 1556. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/274/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes élő állatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Németországban klasszikus sertéspestis megbetegedések fordultak elő.

(2)

Az élő sertések és egyes sertéstermékek kereskedelme révén a sertéspestis ezen előfordulásai veszélyeztethetik más tagállamok sertésállományát is.

(3)

Elfogadták a klasszikus sertéspestis németországi előfordulásával összefüggő egyes átmeneti védekezési intézkedésekről szóló, 2006. március 28-i 2006/254/EK bizottsági rendeletet (2) annak érdekében, hogy megerősítsék a Németországban a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről szóló, 2001. október 23-i 2001/89/EK tanácsi irányelv (3) szerint hozott intézkedéseket.

(4)

Az élő sertések kereskedelmére vonatkozó állat-egészségügyi feltételeket és igazolási követelményeket a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelv (4) állapítja meg.

(5)

A sertéssperma kereskedelmére vonatkozó állat-egészségügyi feltételeket és igazolási követelményeket a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1990. június 26-i 90/429/EGK tanácsi irányelv (5) határozza meg.

(6)

A sertések petesejtjeinek és embrióinak kereskedelmére vonatkozó állat-egészségügyi feltételeket és igazolási követelményeket a sertések petesejtjeinek és embrióinak Közösségen belüli kereskedelmében használatos bizonyítványminta meghatározásáról szóló, 1995. november 9-i 95/483/EK bizottsági határozat (6) állapítja meg.

(7)

A klasszikus sertéspestis megállapítására szolgáló diagnosztikai eljárásokat, mintavételi módszereket és a laboratóriumi vizsgálati eredmények értékelési szempontjait megállapító diagnosztikai kézikönyv jóváhagyásáról szóló, 2002. február 1-i 2002/106/EK bizottsági határozat (7) rendelkezik a kockázathoz igazított megfigyelési eljárásrendről.

(8)

A Németország által nyújtott információk alapján helyénvaló a klasszikus sertéspestis németországi előfordulásával összefüggő védelmi intézkedések fenntartása a szükséges vizsgálatok elvégzéséhez megfelelő ideig.

(9)

Ezen kívül szükség van az intézkedések kiterjesztésére a Németország bizonyos részein lévő sertéstartó gazdaságok közötti érintkezés minimálisra csökkentése érdekében, és hogy a sertéssel kapcsolatos bizonyos szolgáltatásokat a betegség terjedésének megelőzése érdekében regionálisan korlátozzanak.

(10)

A 2006/254/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(11)

Az e határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Németország biztosítja, hogy ne kerüljön sor sertések más tagállamokba vagy harmadik országokba történő szállítására.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve Németország engedélyezheti vágósertések Németország területén kívüli vágóhidakra történő közvetlen szállítását azonnali vágás céljából, feltéve, hogy a sertések legalább 60 napig vagy – amennyiben 60 naposnál fiatalabbak – születésük óta egy olyan gazdaságban tartózkodtak, amely

a)

az I. mellékletben felsorolt területeken kívül helyezkedik el, és

b)

a szóban forgó sertések elszállítását közvetlenül megelőző 60 nap során nem fogadott élő sertést,

c)

vizsgálatakor a 2002/106/EK határozat mellékletének IV. fejezete (D) részének (3) bekezdése szerinti vizsgálatokat negatív eredménnyel végezték el.

(3)   Németország illetékes állat-egészségügyi hatósága gondoskodik arról, hogy a más tagállamokba történő sertésszállításról szóló értesítés legalább három nappal a szállítás dátuma előtt eljusson a rendeltetési tagállam, valamint valamennyi tranzit-tagállam központi és helyi állat-egészségügyi hatóságaihoz.

2. cikk

(1)   A 2001/89/EK irányelvben és különösen annak 9., 10. és 11. cikkében foglalt intézkedések sérelme nélkül Németország biztosítja, hogy:

a)

ne szállítsanak sertéseket az I. mellékletben meghatározott területeken található sertéstartó gazdaságokból vagy e gazdaságokba;

b)

a vágásra szánt sertéseknek az I. mellékletben meghatározott területeken kívül fekvő gazdaságokból az említett területeken található vágóhidakra történő szállítása, valamint a sertéseknek az említett területeken történő átszállítása csak az alábbi módokon engedélyezett:

i.

főbb útvonalakon vagy vasútvonalakon; és

ii.

az illetékes hatóságok részletes útmutatásainak megfelelően, annak megakadályozása érdekében, hogy a szóban forgó sertések a szállítás során közvetlenül vagy közvetve érintkezhessenek más sertésekkel.

(2)   Az 1. bekezdés a) pontjától eltérve az illetékes hatóság e határozat hatályba lépését követő legalább 10 nap eltelte után engedélyezheti a sertéseknek az I. mellékletben említett területen található gazdaságból történő elszállítását:

a)

közvetlenül az említett területeken belül elhelyezkedő vágóhídra; vagy

b)

kivételes esetekben Németországban az említett területeken kívül található kijelölt vágóhidakra azonnali vágás céljából, feltéve hogy a sertéseket olyan gazdaságból szállítják el, ahol a 2002/106/EK határozat mellékletének IV. fejezete (D) részének (3) bekezdése szerinti vizsgálatokat negatív eredménnyel végezték el.

3. cikk

Németország biztosítja, hogy ne kerüljön sor a következő árucikkek más tagállamokba vagy harmadik országokba történő szállítására:

a)

sertéssperma, kivéve ha a sperma a 90/429/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének a) pontjában említett és az I. mellékletben meghatározott területeken kívül található spermagyűjtő központban tartott kanoktól származik;

b)

sertések petesejtjei vagy embriói, kivéve ha a petesejtek vagy az embriók az I. mellékletben meghatározott területeken kívül található gazdaságban tartott sertésektől származnak.

4. cikk

Németország biztosítja, hogy:

a)

a Németországból szállított sertéseket kísérő, a 64/432/EGK irányelvben előírt egészségügyi bizonyítványok a következő szöveggel egészüljenek ki:

„A klasszikus sertéspestis németországi előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2006. április 6-i 2006/274/EK bizottsági határozatnak megfelelő állatok”;

b)

a Németországból szállított, kansertéstől származó spermát kísérő, a 90/429/EGK irányelvben előírt egészségügyi bizonyítványok a következő szöveggel egészüljenek ki:

„A klasszikus sertéspestis németországi előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2006. április 6-i 2006/274/EK bizottsági határozatnak megfelelő sperma”;

c)

Németországból szállított sertéspetesejteket vagy -embriókat kísérő, a 95/483/EK bizottsági határozatban előírt egészségügyi bizonyítványok a következő szöveggel egészüljenek ki:

„A klasszikus sertéspestis németországi előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2006. április 6-i 2006/274/EK bizottsági határozatnak megfelelő petesejtek/embriók (a nem kívánt rész törlendő)”.

5. cikk

Németország gondoskodik arról, hogy:

1.

az I. mellékletben meghatározott területeken belül az illetékes hatóságok kockázati zónákat hozzanak létre, valamint, hogy a sertésekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő, vagy a sertések elhelyezésére szolgáló épületekbe belépő személyek általi szolgáltatásokat, a takarmány, trágya vagy elhullott állatok az I. mellékletben felsorolt területeken található gazdaságok közötti szállítására szolgáló járművek mozgását az említett zónákon belülre korlátozzák; e járművek nem érintkezhetnek a Közösség más részeivel, kivéve, ha a járműveket, berendezéseket és más fertőzéshordozókat alapos tisztításnak és fertőtlenítésnek vetik alá, valamint azok legalább 3 napon keresztül nem érintkeznek sertésekkel vagy sertéstartó gazdaságokkal;

2.

az I. mellékletben felsorolt területeken a II. mellékletben meghatározott elvek szerint végezzenek megfigyelési intézkedéseket;

3.

szükség szerint megelőző járványvédelmi intézkedéseket tegyenek a 2001/89/EK tanácsi rendelet 4. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerint;

4.

a sertéstenyésztő gazdák megfelelő tájékoztató kampányban részesüljenek.

6. cikk

(1)   A tagállamok nem küldenek sertéseket az I. mellékletben felsorolt területeken elhelyezkedő vágóhidakra.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy:

a)

azokat a járműveket, amelyeket sertések németországi szállítására használtak, vagy amelyekkel sertéseket tartó németországi gazdaságok területén közlekedtek, minden egyes művelet után két alkalommal kitakarítják és fertőtlenítik, valamint hogy ezt követően azokat legalább 3 napon keresztül nem használják sertések szállítására;

b)

a szállítónak bizonyítékot szolgáltatnak a fertőtlenítésre vonatkozóan az illetékes hatóság számára.

7. cikk

A tagállamok módosítják a kereskedelemre vonatkozó intézkedéseiket annak érdekében, hogy azok megfeleljenek ennek a határozatnak, és a megfelelő módon haladéktalanul közzéteszik az elfogadott intézkedéseket. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

8. cikk

Ezt a határozatot 2006. május 15-étől kell alkalmazni.

9. cikk

A 2006/254/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni.

10. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 6-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 91., 2006.3.29., 61. o.

(3)  HL L 316., 2001.12.1., 5. o. A 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(4)  HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o. A legutóbb az 1/2005/EK rendelettel (HL L 3., 2005.1.5., 1. o.) módosított irányelv.

(5)  HL L 224., 1990.8.18., 62. o. A legutóbb a 806/2003/EK tanácsi rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(6)  HL L 275., 1995.11.18., 30. o.

(7)  HL L 39., 2002.2.9., 71. o.


I. MELLÉKLET

Az 1., 2., 3., 5. és 6. cikkben említett németországi területek:

Észak-Rajna-Vesztfália teljes területe.


II. MELLÉKLET

A 5. cikk (2) bekezdésével összhangban Németország gondoskodik arról, hogy az I. mellékletben felsorolt területeken a következő megfigyelési intézkedéseket végrehajtják:

a)

a sertéstenyésztő gazdaságban előforduló, antibiotikummal vagy más antibakteriális gyógyszerrel kezelendő fertőző betegségek minden esetét késedelem nélkül, még a kezelés megkezdése előtt jelenteni kell az illetékes állat-egészségügyi hatóság számára,

b)

az a) pontban említett sertéstenyésztő gazdaságokban egy állatorvos késedelem nélkül elvégzi a 2002/106/EK határozat IV. fejezete (D) részének (3) bekezdése szerinti klinikai vizsgálatokat és mintavételi eljárásokat.