ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 93

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. március 31.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 509/2006/EK rendelete (2006. március 20.) a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről

1

 

*

A Tanács 510/2006/EK rendelete (2006. március 20.) a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról

12

 

*

A Tanács 511/2006/EK rendelete (2006. március 27.) a többek között a Kínai Népköztársaságból származó színestelevízió-készülékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1531/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

26

 

 

A Bizottság 512/2006/EK rendelete (2006. március 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

28

 

 

A Bizottság 513/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a vámkontingensek kezelési módjának megállapításáról és a harmadik országokból behozott fokhagymára vonatkozó származási bizonyítványok rendszerének bevezetéséről szóló 565/2002/EK rendeletnek megfelelően benyújtott behozatali engedélyek kiadására vonatkozó ideiglenes rendelkezések elfogadásáról

30

 

*

A Bizottság 514/2006/EK rendelete (2006. március 30.) az egyes tagállamokban a 2005/2006-os gazdasági év folyamán az intervenciós gabona szállítási határidejét illetően a 824/2000/EK rendelettől való eltérésről

31

 

*

A Bizottság 515/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában az intervencióra felajánlott gabonafélék raktározásának finanszírozását illetően a 2005/2006-os gazdasági évre vonatkozó átmeneti intézkedés létrehozásáról

32

 

 

A Bizottság 516/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a cukorágazatban 2006. március 31-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

34

 

 

A Bizottság 517/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

36

 

 

A Bizottság 518/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

38

 

 

A Bizottság 519/2006/EK rendelete (2006. március 30.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 22. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

41

 

 

A Bizottság 520/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a vegyiparban felhasznált fehér cukorra nyújtott termelési visszatérítések megállapításáról a 2006. április 1-jétől30-ig terjedő időszakra

42

 

 

A Bizottság 521/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

43

 

 

A Bizottság 522/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról

45

 

 

A Bizottság 523/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

50

 

 

A Bizottság 524/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

52

 

 

A Bizottság 525/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

55

 

 

A Bizottság 526/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

57

 

 

A Bizottság 527/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

58

 

 

A Bizottság 528/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a kukoricára a 1809/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

60

 

 

A Bizottság 529/2006/EK rendelete (2006. március 30.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

61

 

 

A Bizottság 530/2006/EK rendelete (2006. március 30.) a közönséges búza exportjára az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

62

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2006. március 6.) a többek között a Kínai Népköztársaságból származó színes televíziókészülékek behozatalára vonatkozó eljárással kapcsolatos kötelezettségvállalások elfogadásáról szóló 2002/683/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

63

 

*

A Bizottság határozata (2006. március 27.) a 79/542/EGK tanácsi határozat II. mellékletének Argentína régiókba sorolására és a szarvasmarhafélék friss húsának Brazíliából történő behozatalával kapcsolatos bizonyítványmintákra vonatkozó módosításáról (az értesítés a C(2006) 896. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

65

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a rizs és a törmelékrizs behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 327/98/EK rendelet és a rizs behozatali rendszere tekintetében az 1785/2003/EK tanácsi rendelettől való eltérésről és a basmati rizs behozatalára alkalmazandó átmeneti egyedi szabályok megállapításáról szóló 1549/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2005. december 23-i 2152/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 342., 2005.12.24.)

79

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/1


A TANÁCS 509/2006/EK RENDELETE

(2006. március 20.)

a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek termelése, előállítása és forgalmazása fontos szerepet játszik a Közösség gazdaságában.

(2)

Ösztönözni kell a mezőgazdasági termelés változatosabbá tételét. A különleges tulajdonságokkal rendelkező hagyományos termékek támogatása egyrészt a mezőgazdasági termelők bevételeinek növelésével, másrészt a vidéki lakosság helyben tartásával komoly hasznára válhat a vidék gazdaságának, különösen a hátrányos helyzetű vagy félreeső területek esetében.

(3)

Az élelmiszer-ágazat belső piacának jó működéséhez a gazdasági szereplők számára olyan eszközöket kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik termékeik piaci értékének növelését, valamint ezzel egyidejűleg megóvják a fogyasztókat a tisztességtelen gyakorlattól, és biztosítják a tisztességes kereskedelmet.

(4)

A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek különleges tulajdonságainak tanúsításáról szóló, 1992. július 14-i 2082/92/EGK tanácsi rendelet (2) meghatározza a különleges tulajdonságok tanúsítását, a 2082/92/EGK rendelet alkalmazása részletes szabályait megállapító 1848/93/EGK bizottsági rendelet (3) pedig bevezette a „hagyományos különleges termék” fogalmát. A különleges tulajdonságok tanúsításai – ismertebb nevükön a „hagyományos különleges termékek” – megfelelnek a különleges tulajdonságokkal rendelkező hagyományos termékek iránti fogyasztói igényeknek. Tekintettel a piacon kapható termékek igen széles skálájára, és a rájuk vonatkozó információ nagy tömegére, a fogyasztók számára a jobb választás érdekében világos és tömör tájékoztatással kell szolgálni az érintett élelmiszerek különleges tulajdonságairól.

(5)

Az egyértelműség kedvéért célszerű a jövőben a „különleges tulajdonságok tanúsítványa” helyett a könnyebben érthető „hagyományos különleges termék” kifejezést használni, valamint annak érdekében, hogy e rendelet célja mind a termelők, mind a fogyasztók számára világosabb legyen, célszerű pontosítani a „különleges tulajdonság” meghatározását, és bevezetni a „hagyományos” kifejezés meghatározását.

(6)

Egyes termelők a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek különleges tulajdonságai révén a piaci érték növelését szeretnék elérni, mert termékeik, illetve élelmiszereik lényegi tulajdonságai egyértelműen megkülönböztetik azokat más hasonló termékektől és élelmiszerektől. A fogyasztó védelme érdekében a hagyományos különleges termékeket ellenőrizni kell. Egy ilyen önkéntes rendszernek, amely lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy közösségi szinten ismertessék egy mezőgazdasági termék vagy élelmiszer minőségét, minden biztosítékot meg kell adnia a tekintetben, hogy megalapozott legyen minden, az adott élelmiszerre a minőség tekintetében a kereskedelemben tett hivatkozás.

(7)

A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek címkézése az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (4) megállapított általános szabályok hatálya alá tartozik. A hagyományos különleges termékek különleges tulajdonságaira tekintettel azonban kiegészítő különös rendelkezéseket kell elfogadni. A Közösség területén készült hagyományos különleges termékek azonosításának könnyebbé és gyorsabbá tétele érdekében címkézésükön kötelezővé kell tenni a „hagyományos különleges termék” jelzést vagy az ahhoz társított közösségi szimbólum használatát, ésszerű határidőt biztosítva arra, hogy a gazdasági szereplők alkalmazkodhassanak e kötelezettséghez.

(8)

A hagyományos különleges termékeknek való megfelelés és azok állandóságának biztosítása érdekében a termelői csoportosulásoknak saját maguknak kell meghatározniuk a különleges tulajdonságokat egy termékleírásban. A hagyományos különleges termék bejegyzésének lehetősége harmadik országok termelői számára is nyitott.

(9)

A Közösség területén oltalomban részesülő hagyományos különleges termékekre a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten (5) alapuló, hiteles ellenőrzési rendszernek kell vonatkoznia, valamint egy olyan ellenőrzési rendszernek, amely biztosítja, hogy a gazdasági szereplők a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek forgalomba hozatala előtt betartják a termékleírásokat.

(10)

Az oltalom megszerzése érdekében a hagyományos különleges termékeket közösségi szinten be kell jegyezni. A nyilvántartásban szereplő bejegyzésnek információkkal kell szolgálnia a gazdasági szereplők és a fogyasztók számára is.

(11)

Annak biztosítása érdekében, hogy az érintett mezőgazdasági termék vagy élelmiszer hagyományos, és különleges tulajdonságokkal rendelkezik, az érintett tagállam nemzeti hatóságainak – a kifogással kapcsolatos nemzeti eljárást is magában foglaló minimális közösségi rendelkezések betartásával meg kell vizsgálniuk a bejegyzési kérelmeket. Ezt követően a Bizottságnak részt kell vennie egy olyan vizsgálatban, amelynek célja a tagállamok és harmadik országok termelői által benyújtott bejegyzési kérelmekre vonatkozó egységes megközelítés biztosítása.

(12)

A bejegyzési eljárás hatékonyabbá tétele érdekében el kell kerülni a zaklató és megalapozatlan kifogások figyelembevételét, és meg kell határozni azon indokokat, amelyek alapján a Bizottság a hozzá eljuttatott kifogások elfogadhatóságát mérlegeli. A kifogás benyújtásának jogát a jogos érdekkel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára is biztosítani kell, a közösségi gazdasági szereplőkre érvényes feltételeknek megfelelően. E feltételeket a Közösség területe vonatkozásában kell értékelni. A kifogást benyújtása esetében a konzultációra vonatkozó időtartamot a szerzett tapasztalatok figyelembevételével ki kell igazítani.

(13)

Az e rendeletnek megfelelően biztosított oltalom hatályának tisztázása érdekében olyan rendelkezéseket kell bevezetni, amely megállapítja különösen azt, hogy e rendelet a védjegyekre és a földrajzi jelzésekre vonatkozó meglévő szabályok sérelme nélkül alkalmazandó.

(14)

Az egyenlőtlen versenyfeltételek kialakulásának elkerülése érdekében minden termelő – beleértve harmadik országok termelőit is – számára lehetővé kell tenni, hogy a termék bejegyzett nevét egy egyedi jelzéssel és adott esetben a „hagyományos különleges termékekhez” társított közösségi szimbólummal együtt, vagy pedig a termék bejegyzett nevét önmagában használhassa, feltéve hogy az általa termelt vagy feldolgozott mezőgazdasági termék vagy élelmiszer megfelel az adott termékleírás követelményeinek, és a termelő e rendelet rendelkezéseinek megfelelően igénybe veszi az ellenőrző hatóságok vagy szervek szolgálatait.

(15)

Ahhoz, hogy egy mezőgazdasági termék vagy élelmiszer különleges tulajdonságainak jelzése a termelőknek érdekükben álljon, és megalapozza a fogyasztók bizalmát, azt oltalomban kell részesíteni, és ellenőrzés alá kell vonni.

(16)

A tagállamokat fel kell hatalmazni a felmerült költségek fedezésére szolgáló díj kiszabására.

(17)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (6) összhangban kell elfogadni.

(18)

Rendelkezni kell a Bizottsághoz az e rendelet hatálybalépése előtt érkezett bejegyzési kérelmekre alkalmazandó, e rendeletben foglalt szabályok meghatározásáról. Ésszerű határidőt kell adni a gazdasági szereplőknek a magán ellenőrző szervek alkalmazkodása, valamint a hagyományos különleges termékként forgalomba hozott mezőgazdasági termékek és élelmiszerek címkézésének kiigazítása tekintetében.

(19)

Az egyértelműség és átláthatóság érdekében a 2082/92/EGK rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és azt ezzel a rendelettel kell felváltani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

(1)   E rendelet meghatározza a hagyományos különleges termékek elismerésére vonatkozó szabályokat az alábbi termékek esetében:

a)

a Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek;

b)

az e rendelet I. mellékletében felsorolt élelmiszerek.

E rendelet I. melléklete a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően módosítható.

(2)   Ez a rendelet az egyéb vonatkozó közösségi rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandó.

(3)   A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárásra és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) az e rendelet hatálya alá tartozó hagyományos különleges termékekre nem alkalmazandó.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1)   E rendelet alkalmazásában:

a)

„különleges tulajdonság”: olyan tulajdonság vagy olyan tulajdonságok összessége, amely egyértelműen megkülönböztet egy mezőgazdasági terméket vagy élelmiszert az azonos kategóriába tartozó más hasonló termékektől vagy élelmiszerektől;

b)

„hagyományos”: a közösségi piacon a nemzedékek közötti átadáshoz szükséges időtartam óta bizonyítottan jelen lévő termék; az említett időtartam az általában egy nemzedéknyi időtartamnak tekintett idő, és legalább 25 év;

c)

„hagyományos különleges termék”: olyan hagyományos mezőgazdasági termék vagy élelmiszer, amelynek különleges tulajdonságát a Közösség az e rendeletnek megfelelő bejegyzése révén elismeri;

d)

„csoportosulás”: ugyanazon mezőgazdasági termékkel vagy élelmiszerrel foglalkozó termelők vagy feldolgozók – jogi formától és összetételtől független – társulása.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjában említett tulajdonság vagy tulajdonságok összessége vonatkozhat a termék lényegi jellemzőire, például fizikai, kémiai, mikrobiológiai vagy érzékszervi jellemzőire, vagy a termék előállítási módszerére, vagy a termék előállítása során érvényesülő egyedi feltételekre.

A mezőgazdasági termékek vagy élelmiszerek kiszerelése nem tekinthető az (1) bekezdés a) pontja szerinti tulajdonságnak.

Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott különleges tulajdonság nem korlátozódhat a közösségi vagy nemzeti jogszabályokban megállapított, a szabványügyi szervek szabványaiban vagy önkéntes normákban előírt minőségi vagy mennyiségi összetételre vagy valamely előállítási módszerre; e szabály nem alkalmazandó azonban, amennyiben az említett jogszabályokat, szabványokat vagy normákat a termékek egyediségének meghatározása céljából hozták.

Az (1) bekezdés d) pontjában említett csoportosulásban más érdekelt felek is részt vehetnek.

3. cikk

Nyilvántartás

A Bizottság nyilvántartást vezet az e rendeletnek megfelelően közösségi szinten elismert, hagyományos különleges termékekről.

A nyilvántartás a hagyományos különleges termékek két jegyzékét különbözteti meg annak alapján, hogy a termék vagy élelmiszer nevének használata a termékleírást betartó termelők számára fenntartott-e vagy sem.

4. cikk

A termékekre és az elnevezésekre vonatkozó követelmények

(1)   A 3. cikkben említett nyilvántartásba való bejegyzéshez a mezőgazdasági terméknek vagy élelmiszernek vagy hagyományos alapanyagokból kell készülnie, vagy hagyományos összetételűnek kell lennie, vagy előállítási és/vagy feldolgozási módjának hagyományos jellegű előállításnak és/vagy feldolgozásnak kell megfelelnie.

Nyilvántartásba vétel nem engedélyezhető abban az esetben, ha a mezőgazdasági termék vagy élelmiszer különleges tulajdonsága származásán vagy földrajzi eredetén alapul. Földrajzi kifejezések használata a nevekben az 5. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül engedélyezett.

(2)   A nyilvántartásba vételhez az elnevezésnek a következőket kell teljesítenie:

a)

önmagában véve is egyedi; vagy

b)

kifejezi a mezőgazdasági termék vagy élelmiszer különleges tulajdonságát.

(3)   A (2) bekezdés a) pontjában említett egyedi elnevezésnek hagyományos és a nemzeti előírásoknak megfelelő vagy a szokásjog által kialakult elnevezésnek kell lennie.

A (2) bekezdés b) pontjában említett, különleges tulajdonságot kifejező elnevezés nem vehető nyilvántartásba, amennyiben:

a)

csak egy olyan általános természetű tulajdonságra utal, amely a mezőgazdasági termékek vagy élelmiszerek valamely csoportját vagy konkrét közösségi jogszabályban meghatározott csoportját jellemzi;

b)

megtévesztő, különösen például az olyan elnevezés, amely a termék valamely nyilvánvaló jellemzőjére utal, vagy nem áll összhangban a termékleírással, így következésképpen a termék jellemzői tekintetében a fogyasztó megtévesztésére alkalmas.

5. cikk

Az elnevezések használatára vonatkozó korlátozások

(1)   E rendelet a szellemi tulajdonra és különösen a földrajzi jelzésekre és védjegyekre vonatkozó közösségi vagy tagállami szabályozások sérelme nélkül alkalmazandó.

(2)   Egy növény- vagy állatfaj neve része lehet valamely hagyományos különleges termék nevének, feltéve hogy nem megtévesztő a termék jellege tekintetében.

6. cikk

Termékleírás

(1)   A hagyományos különleges termék (HKT) minősítés megszerzéséhez a mezőgazdasági terméknek vagy élelmiszernek meg kell felelnie egy termékleírásnak.

(2)   A termékleírás a következőket tartalmazza:

a)

a 4. cikk (2) bekezdésében említett név egy vagy több nyelven, annak feltüntetésével, hogy a csoportosulás a bejegyzést az elnevezés fenntartásával vagy anélkül kéri, valamint hogy kíván-e a 13. cikk (3) bekezdésének rendelkezései által biztosított előnyökben részesülni;

b)

a mezőgazdasági termék vagy élelmiszer alapvető fizikai, kémiai, mikrobiológiai vagy érzékszervi tulajdonságainak leírása;

c)

a termelők által betartandó előállítási mód leírása, beleértve adott esetben a felhasznált alapanyagok vagy az összetevők jellegét és tulajdonságait és a mezőgazdasági termék vagy élelmiszer elkészítésének módját;

d)

a termék különleges tulajdonságát meghatározó kulcsfontosságú elemek és adott esetben a használt hivatkozási alap;

e)

a 4. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében megállapított, a termék hagyományos jellegét alátámasztó kulcsfontosságú elemek;

f)

a különleges tulajdonság ellenőrzésére vonatkozó minimumkövetelmények és eljárások.

7. cikk

Bejegyzés iránti kérelem

(1)   Hagyományos különleges termék bejegyzése iránti kérelem benyújtására kizárólag csoportosulás jogosult.

Különböző tagállamokból vagy harmadik országokból származó több csoportosulás együttes kérelmet nyújthat be.

(2)   Valamely csoportosulás kizárólag az általa termelt vagy előállított mezőgazdasági termékek vagy élelmiszerek tekintetében nyújthat be bejegyzési kérelmet.

(3)   A bejegyzési kérelem legalább a következőket tartalmazza:

a)

a kérelmező csoportosulás neve és címe;

b)

a 6. cikk szerinti termékleírás;

c)

a termékleírás előírásainak való megfelelést ellenőrző hatóságok vagy szervek neve és címe, valamint konkrét feladataik leírása;

d)

a termék egyedi és hagyományos jellegét bizonyító dokumentumok.

(4)   Amennyiben a csoportosulás valamely tagállamban rendelkezik székhellyel, a kérelmet a székhely szerinti tagállamhoz kell benyújtani.

A tagállam megfelelő módon megvizsgálja az egyes kérelmeket, hogy ellenőrizze azok megalapozottságát és azt, hogy megfelelnek-e az e rendeletben megállapított feltételeknek.

(5)   A tagállamok a (4) bekezdés második albekezdésében említett vizsgálat részeként kifogással kapcsolatos nemzeti eljárást vezetnek be, és gondoskodnak a kérelem megfelelő közzétételéről, továbbá ésszerű határidőt állapítanak meg, amelyen belül minden, jogos érdeket igazoló és a területén székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy kifogást nyújthat be a kérelem ellen.

A tagállam a 9. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében említett feltételek alapján megvizsgálja a beérkezett kifogások elfogadhatóságát.

(6)   Ha a tagállam megítélése szerint a 4., 5. és 6. cikk követelményei teljesültek, megküldi a Bizottságnak a következőket:

a)

a kérelmező csoportosulás neve és címe;

b)

a 6. cikkben említett termékleírás;

c)

a termékleírás előírásainak való megfelelést ellenőrző hatóságok vagy szervek neve és címe, valamint konkrét feladataik leírása;

d)

a tagállam arra vonatkozó nyilatkozata, hogy megítélése szerint a csoportosulás által benyújtott kérelem megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek, és az annak végrehajtására elfogadott rendelkezéseknek.

(7)   Ha a mezőgazdasági termékre vagy élelmiszerre vonatkozó kérelem egy harmadik országban található csoportosulástól érkezik, azt akár közvetlenül, akár a harmadik ország illetékes hatóságain keresztül a Bizottsághoz kell eljuttatni, és annak tartalmaznia kell a (3) bekezdésben meghatározott információkat.

(8)   Az e cikkben említett és a Bizottsághoz eljuttatott dokumentumokat az Európai Unió intézményeinek valamely hivatalos nyelvén kell elkészíteni, vagy azokhoz e nyelvek valamelyikén készült hiteles fordítást kell csatolni.

8. cikk

A Bizottság által végzett vizsgálat

(1)   A Bizottság megfelelő módon megvizsgálja, hogy a 7. cikk szerint kézhez kapott kérelem megalapozott-e, és megfelel-e az e rendeletben foglalt feltételeknek. A vizsgálat időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot.

A Bizottság minden hónapban közzéteszi a bejegyzés iránti kérelmek tárgyát képező elnevezések jegyzékét, valamint a kérelmek Bizottsághoz történő benyújtásának időpontját.

(2)   Ha a Bizottság az (1) bekezdés első albekezdésének megfelelően lefolytatott vizsgálat alapján úgy ítéli meg, hogy a kérelem eleget tesz az e rendeletben meghatározott feltételeknek, a 7. cikk (3) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett információkat közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Ellenkező esetben a Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint dönt a kérelem elutasításáról.

9. cikk

Kifogás

(1)   Az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő, a 8. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében előírt közzététel napjától számított hat hónapon belül bármely más tagállam vagy harmadik ország a Bizottsághoz benyújtott, kellően indokolt nyilatkozatával kifogással élhet a javasolt bejegyzés ellen.

(2)   Bármely, jogos érdeket igazoló, nem a kérelmező tagállamban, illetve harmadik országban székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy kellően megalapozott nyilatkozat benyújtásával szintén kifogást emelhet a javasolt bejegyzés ellen.

A valamely tagállamban székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező természetes vagy jogi személyeknek a nyilatkozatot az adott tagállamhoz, az (1) bekezdésnek megfelelő kifogás megtételét lehetővé tevő határidőn belül kell benyújtani.

Harmadik országban székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező természetes vagy jogi személyek a nyilatkozatot akár közvetlenül, akár az adott harmadik ország illetékes hatósága útján, az (1) bekezdésben megállapított határidőn belül a Bizottsághoz nyújtják be.

(3)   A Bizottsághoz az (1) bekezdésben megállapított határidőn belül beérkezett, kifogást tartalmazó nyilatkozatok közül kizárólag azok fogadhatók el, amelyek alátámasztják:

a)

a 2., 4. és 5. cikkben említett feltételek be nem tartását; vagy

b)

a 13. cikk (2) bekezdése szerinti kérelmek esetében azt, hogy a nevet jogszerűen, elismerten és gazdaságilag jelentős módon hasonló mezőgazdasági termékekre vagy élelmiszerekre használják.

A Bizottság megvizsgálja a kifogások elfogadhatóságát.

Az első albekezdésben említett feltételeket a Közösség területe vonatkozásában értékelik.

(4)   Ha a Bizottsághoz nem érkezik a (3) bekezdés alapján elfogadható kifogás, a Bizottság bejegyzi a nevet.

A bejegyzést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

(5)   Ha a kifogás a (3) bekezdésnek megfelelően elfogadható, a Bizottság felhívja az érdekelt feleket, hogy kezdjék meg a megfelelő konzultációkat.

Ha az érdekelt felek között hat hónapon belül megállapodás születik, értesítik a Bizottságot az említett megállapodást lehetővé tévő valamennyi adatról, beleértve a kérelmező, valamint a kifogást benyújtó véleményét is. Ha a 8. cikk (2) bekezdésének megfelelően közzétett adatokat nem módosították, illetve azok csak kisebb módosításokon mentek át, a Bizottság e cikk (4) bekezdése szerint jár el. Egyéb esetekben a Bizottság ismételten elvégzi a 8. cikk (1) bekezdésében említett vizsgálatot.

Ha nem jön létre megállapodás, a Bizottság a hagyományos tisztességes eljárás elve és a tényleges összetéveszthetőség figyelembevételével hoz határozatot a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően.

Az említett határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

(6)   Az e cikkben említett és a Bizottságnak megküldött dokumentumokat az Európai Unió intézményeinek valamely hivatalos nyelvén kell elkészíteni, vagy azokhoz e nyelvek valamelyikén készült hiteles fordítást kell csatolni.

10. cikk

Törlés

Ha a Bizottság a 19. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett részletes szabályokkal összhangban úgy ítéli meg, hogy a hagyományos különleges terméknek számító mezőgazdasági termék vagy élelmiszer termékleírásában foglalt feltételek teljesülése többé nem biztosított, kezdeményezi a 18. cikk (2) bekezdésében említett, a bejegyzés törlésére irányuló eljárást, és döntését az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi.

11. cikk

A termékleírás módosítása

(1)   A termékleírások módosítását a tagállamok kérelmezhetik valamely, a területükön székhellyel rendelkező csoportosulás vagy harmadik országban székhellyel rendelkező csoportosulás kérésére. Ez utóbbi esetben a kérelmet akár közvetlenül, akár az adott harmadik ország illetékes hatóságain keresztül kell a Bizottsághoz eljuttatni.

A kérelemnek bizonyítania kell a jogos gazdasági érdek fennállását, valamint ismertetnie kell a kért módosításokat és azok indokolását.

A módosítás jóváhagyására irányuló kérelem a 7., 8. és 9. cikkben előírt eljárás hatálya alá tartozik.

Mindazonáltal, ha a javasolt módosítások kisebb jelentőségűek, a Bizottság a módosítás jóváhagyásáról a 8. cikk (2) bekezdésében és a 9. cikkben foglalt eljárás lefolytatása nélkül határoz.

A Bizottság adott esetben a kisebb módosításokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi.

(2)   A tagállam gondoskodik arról, hogy minden olyan termelő vagy feldolgozó, aki azt a termékleírást alkalmazza, amelynek a módosítását kérelmezték, értesüljön a közzétételről. A 9. cikk (3) bekezdésében említett kifogásolási nyilatkozatokon kívül elfogadhatók a hagyományos különleges termék előállítása terén fennálló gazdasági érdeket bizonyító kifogásolási nyilatkozatok is.

(3)   Ha a módosítás a kötelező egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedések hatósági bevezetésének következményeként a termékleírás ideiglenes változtatására vonatkozik, a kérelmet valamely termelői csoportosulás kérésére a tagállam vagy valamely harmadik országban székhellyel rendelkező csoportosulás továbbítja a Bizottságnak. Az (1) bekezdés negyedik albekezdésében említett eljárás alkalmazandó.

12. cikk

Elnevezések, megjelölés és szimbólum

(1)   Kizárólag a termékleírás előírásait betartó termelők utalhatnak egy mezőgazdasági termék vagy élelmiszer címkézésén, reklámjában vagy a termékre vonatkozó egyéb dokumentumban a hagyományos különleges termékre.

(2)   Ha a Közösség területén előállított mezőgazdasági termék vagy élelmiszer címkézésén utalás történik valamely hagyományos különleges termékre, azon a bejegyzett elnevezés mellett szerepelnie kell vagy a közösségi szimbólumnak, vagy a „hagyományos különleges termék” megjelölésnek.

(3)   A Közösség területén kívül előállított hagyományos különleges termékek címkézésén a (2) bekezdésben szereplő jelzések feltüntetése szabadon választható.

13. cikk

A bejegyzett elnevezésre vonatkozó részletes szabályok

(1)   A 9. cikk (4) vagy (5) bekezdésében megállapított közzététel időpontjától kezdődően a 3. cikkben előírt nyilvántartásba bejegyzett elnevezés kizárólag a termékleírásnak megfelelő mezőgazdasági termék vagy élelmiszer hagyományos különleges termékként történő azonosítására alkalmazható, összhangban a 12. cikkben megállapított szabályokkal. Mindazonáltal a bejegyzett elnevezések továbbra is használhatók azon termékek címkézésén, amelyek nem felelnek meg a bejegyzett termékleírásnak, de a „hagyományos különleges termék” megjelölés, a „HKT” rövidítés vagy a társított közösségi szimbólum nem tüntethető fel rajtuk.

(2)   Ugyanakkor a közzétett termékleírásnak megfelelő valamely mezőgazdasági termék vagy élelmiszer az elnevezés fenntartásával is bejegyezhető hagyományos különleges termékként, feltéve hogy a csoportosulás azt a bejegyzés iránti kérelmében kérte, és hogy a 9. cikkben előírt eljárás nem bizonyítja, hogy az elnevezést jogszerűen, közismerten és gazdaságilag jelentős módon hasonló mezőgazdasági termékekre vagy élelmiszerekre használják. A 9. cikk (4) vagy (5) bekezdésében megállapított közzététel időpontjától kezdődően a bejegyzett termékleírásnak nem megfelelő, hasonló mezőgazdasági termékek vagy élelmiszerek címkézésén sem az elnevezés – még akkor sem, ha nem kíséri a „hagyományos különleges termék” megjelölés –, sem a „HKT” rövidítés, sem pedig a társított közösségi szimbólum nem használható többé.

(3)   Az olyan elnevezések esetében, amelyek bejegyzését egyetlen nyelven kérik, a csoportosulás a termékleírásban meghatározhatja, hogy a termék forgalomba hozatala során a címkézés a termék eredeti nyelven szereplő elnevezésén kívül a többi hivatalos nyelven azt is tartalmazza, hogy a terméket azon régió, tagállam vagy harmadik ország hagyományai szerint állították elő, ahonnan a kérelem származik.

14. cikk

Hatósági ellenőrzés

(1)   A tagállamok a 882/2004/EK rendelettel összhangban kijelölik az e rendeletben megállapított kötelezettségek tekintetében az ellenőrzésért felelős illetékes hatóságot vagy hatóságokat.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy egy hatósági ellenőrzési rendszer bármely, az e rendeletet betartó gazdasági szereplőre kiterjedjen.

(3)   A Bizottság az (1) bekezdésben vagy a 15. cikkben említett hatóságok és szervek nevét és címét közzéteszi, és ezt rendszeresen naprakésszé teszi.

15. cikk

A termékleírásoknak való megfelelés ellenőrzése

(1)   A Közösség területén előállított mezőgazdasági termékek és élelmiszerek tekintetében a termékleírásoknak való megfelelés ellenőrzését a forgalomba hozatalt megelőzően az alábbiak biztosítják:

a 14. cikkben említett illetékes, egy vagy több hatóság, és/vagy

882/2004/EK rendelet szerinti, terméktanúsító szervként eljáró egy vagy több ellenőrző szerv.

A termékleírásoknak való megfelelés ellenőrzési költségeit az ilyen ellenőrzéseknek alávetett gazdasági szereplők viselik.

(2)   Egy harmadik ország területén előállított mezőgazdasági termékek és élelmiszerek tekintetében a termékleírásoknak való megfelelés ellenőrzését a forgalomba hozatalt megelőzően az alábbiak biztosítják:

a harmadik ország által kijelölt egy vagy több hatóság, és/vagy

egy vagy több terméktanúsító szerv.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben említett terméktanúsító szerveknek meg kell felelniük az EN 45011. sz. európai szabványnak vagy az ISO/IEC 65 útmutatónak (A terméktanúsító rendszereket működtető szervekre vonatkozó általános követelmények), továbbá e szerveket 2010. május 1-jétől ezeknek megfelelően akkreditálják.

(4)   Amennyiben az (1) és (2) bekezdésben említett hatóságok úgy döntenek, hogy ellenőrzik a termékleírásoknak való megfelelést, megfelelő biztosítékokkal kell szolgálniuk az objektivitás és pártatlanság tekintetében, valamint a feladataik ellátásához szükséges képzett személyzettel és forrásokkal kell rendelkezniük.

16. cikk

A kijelölt hatóságoknak vagy szerveknek szóló termelői nyilatkozatok

(1)   A tagállamok azon termelői, akik először kívánnak hagyományos különleges terméket előállítani – még ha az eredeti kérelmező csoportosuláshoz tartoznak is –, a 14. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságok utasítása szerint erről előzetesen értesítik a székhelyük szerinti tagállamnak a 14. cikk (3) bekezdésében említett hatóságait vagy szerveit.

(2)   Harmadik országok azon termelői, akik először kívánnak hagyományos különleges terméket előállítani – még ha az eredeti kérelmező csoportosuláshoz tartoznak is –, szükség esetén az adott harmadik ország termelői csoportosulásának vagy hatóságának utasítása szerint erről előzetesen értesítik a 14. cikk (3) bekezdésében említett kijelölt hatóságokat vagy szerveket.

17. cikk

Oltalom

(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy oltalmat biztosítsanak a „hagyományos különleges termék” kifejezéssel, a „HKT” rövidítéssel és a társított közösségi szimbólummal való visszaélés vagy annak félrevezető használata, valamint a 13. cikk (2) bekezdése szerint nyilvántartott és fenntartott nevek bármilyen utánzatai ellen.

(2)   A bejegyzett elnevezések oltalomban részesülnek a fogyasztók félrevezetésére irányuló minden gyakorlattal szemben, ideértve az olyan gyakorlatot is, amely azt sejteti, hogy a mezőgazdasági termék vagy élelmiszer a Közösség által elismert hagyományos különleges termék.

(3)   A tagállamok megtesznek valamennyi megfelelő intézkedést annak biztosítására, hogy a nemzeti szinten használatos kereskedelmi megnevezéseket ne lehessen összetéveszteni a 13. cikk (2) bekezdése szerint nyilvántartásba vett és fenntartott elnevezésekkel.

18. cikk

A bizottság eljárása

(1)   A Bizottságot a hagyományos különleges termékek állandó bizottsága segíti.

(2)   Amennyiben e bekezdésre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében előírt határidő három hónap.

(3)   A bizottság elfogadja az eljárási szabályzatát.

19. cikk

Végrehajtási szabályok és átmeneti rendelkezések

(1)   E rendelet végrehajtására a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően részletes szabályokat kell elfogadni. Ezek különösen a következőkre terjednek ki:

a)

a termékleírásnak a 6. cikk (2) bekezdésében említett kötelező elemei;

b)

a bejegyzés iránti kérelemnek a 7. cikk (1) bekezdése szerinti, különböző tagállamokban vagy harmadik országokban található csoportosulások által történő benyújtása;

c)

a 7. cikk (3), (6) és (7) bekezdésében említett kérelmek és a 11. cikkben említett, módosítás iránti kérelmek Bizottsághoz történő továbbítása;

d)

a hagyományos különleges termékek 3. cikkben említett nyilvántartása;

e)

a 9. cikkben említett kifogások, beleértve az érdekelt felek közötti megfelelő konzultációt is;

f)

hagyományos különleges termék bejegyzésének a 10. cikkben említett törlése;

g)

a 12. cikkben említett megjelölés és szimbólum;

h)

a 11. cikk (1) bekezdésének negyedik albekezdésében említett, kisebb mértékű módosítások jellegének meghatározása;

i)

a termékleírásoknak való megfelelés ellenőrzésére vonatkozó feltételek.

(2)   A 2082/92/EGK rendelet alapján már nyilvántartásba vett elnevezések e rendelet hatálybalépésekor automatikusan bekerülnek a 3. cikk szerinti nyilvántartásba. A vonatkozó termékleírásokat a 6. cikk (1) bekezdése szerinti termékleírásként kell kezelni.

(3)   A függőben lévő bejegyzés iránti kérelmek, valamint a Bizottsághoz e rendelet hatálybalépésének napját megelőzően benyújtott nyilatkozatok és egyéb kérelmek tekintetében:

a)

a 7. cikkben foglalt eljárások nem alkalmazandók;

b)

ha a termékleírás a 6. cikkben felsoroltaktól eltérő elemeket tartalmaz, a Bizottság az említett cikk rendelkezéseinek megfelelő, új termékleírást kérhet, amennyiben ez a kérelem további feldolgozásához szükséges.

20. cikk

Díjak

A tagállamok az e rendelet alapján benyújtott bejegyzés iránti kérelmek, kifogást tartalmazó nyilatkozatok, módosítási és törlési kérelmek vizsgálata kapcsán felmerült költségeik fedezésére díjat állapíthatnak meg.

21. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2082/92/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásoknak kell tekinteni, a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban.

22. cikk

Hatálybalépés

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A 12. cikk (2) bekezdését ugyanakkor 2009. május 1-jétől kell alkalmazni, az említett időpontot megelőzően forgalomba hozott termékek sérelme nélkül.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. PRÖLL


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  HL L 208., 1992.7.24., 9. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 168., 1993.7.10., 35. o. A legutóbb a 2167/2004/EK rendelettel (HL L 371., 2004.12.18., 8. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 109., 2000.5.6., 29. o. A legutóbb a 2003/89/EK irányelvvel (HL L 308., 2003.11.25., 15. o.) módosított irányelv.

(5)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(6)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(7)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.


I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett élelmiszerek

Sör,

csokoládé és egyéb kakaótartalmú ételkészítmények,

cukrászsütemények, kenyér, édes tészták, torták, kekszek és egyéb sütőipari termékek,

tészták, főzve vagy főzés nélkül, töltve vagy töltelék nélkül,

előfőzött ételek,

fűszerezett kész mártások,

levesek vagy erőlevesek,

növényi kivonatból készült italok,

jégkrémek és szorbetek.


II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

2082/92/EGK rendelet

E rendelet

1. cikk (1) bekezdés első albekezdés

1. cikk (1) bekezdés első albekezdés

1. cikk (1) bekezdés második albekezdés

1. cikk (1) bekezdés második albekezdés

1. cikk (2) és (3) bekezdés

1. cikk (2) és (3) bekezdés

2. cikk (1) bekezdés első albekezdés

2. cikk (1) bekezdés a) pont

2. cikk (1) bekezdés második albekezdés

2. cikk (2) bekezdés második albekezdés

2. cikk (1) bekezdés harmadik albekezdés

2. cikk (2) bekezdés harmadik albekezdés

2. cikk (2) bekezdés első mondat

2. cikk (1) bekezdés d) pont

2. cikk (2) bekezdés második mondat

2. cikk (2) bekezdés negyedik albekezdés

2. cikk (3) bekezdés

2. cikk (1) bekezdés c) pont

2. cikk (1) bekezdés b) pont

2. cikk (2) bekezdés első albekezdés

3. cikk

3. cikk

4. cikk (1) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés első albekezdés

4. cikk (2) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés második albekezdés

5. cikk (1) bekezdés

4. cikk (2) bekezdés

5. cikk (2) bekezdés

4. cikk (3) bekezdés második albekezdés

5. cikk (3) bekezdés

4. cikk (3) bekezdés első albekezdés

5. cikk (4) bekezdés

4. cikk (1) bekezdése második albekezdésének második mondata

5. cikk

6. cikk (1) bekezdés

6. cikk (1) bekezdés

6. cikk (2) bekezdés

6. cikk (2) bekezdés

7. cikk (1) bekezdés

7. cikk (1) bekezdés

7. cikk (2) bekezdés

7. cikk (3) bekezdés

7. cikk (6) bekezdés

7. cikk (7) és (8) bekezdés

7. cikk (2) bekezdés

7. cikk (3) bekezdés

7. cikk (4) és (5) bekezdés

8. cikk (1) bekezdés

8. cikk (1) bekezdés első albekezdés

8. cikk (1) bekezdés második albekezdés

8. cikk (2) bekezdés első albekezdés

8. cikk (2) bekezdés

8. cikk (3) bekezdés

9. cikk (1) és (2) bekezdés

9. cikk (3) bekezdés

9. cikk (1) bekezdés

9. cikk (4) bekezdés

9. cikk (2) bekezdés

9. cikk (5) bekezdés

10. cikk

10. cikk

11. cikk (1) bekezdés

11. cikk (1) bekezdés első albekezdés

11. cikk (2) bekezdés első albekezdés

11. cikk (1) bekezdés harmadik albekezdés

11. cikk (1) bekezdés második albekezdés

11. cikk (2) bekezdés második albekezdés

11. cikk (2) bekezdés

12. cikk

19. cikk (1) bekezdés g) pont

13. cikk (1) bekezdés

13. cikk (1) bekezdés

13. cikk (2) bekezdés

13. cikk (2) bekezdés

13. cikk (3) bekezdés

14. cikk

14. és 15. cikk

15. cikk (1) bekezdés

12. cikk (1) bekezdés

12. cikk (2) és (3) bekezdés

15. cikk (2) bekezdés

16. cikk (1) bekezdés

15. cikk (3) bekezdés

16. cikk

17. cikk

17. cikk (1) és (2) bekezdés

18. cikk

17. cikk (3) bekezdés

19. cikk

18. cikk

20. cikk

19. cikk

21. cikk

21. cikk

22. cikk

22. cikk

Melléklet

I. melléklet

II. melléklet


31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/12


A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

(2006. március 20.)

a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek termelése, feldolgozása és forgalmazása fontos szerepet játszik a Közösség gazdaságában.

(2)

Ösztönözni kell a mezőgazdasági termelés változatosabbá tételét annak érdekében, hogy a piacokon javuljon a kínálat és a kereslet közötti egyensúly. A bizonyos jellemzőkkel rendelkező termékek támogatása jelentős előnyökkel járna a vidék gazdaságában – különösen a kedvezőtlen helyzetű vagy távoli területeken – azáltal, hogy növelné a gazdálkodók jövedelmét, és meg tudná tartani a vidéki népességet e területeken.

(3)

Egyre több fogyasztó a mennyiség helyett inkább az élelmiszerek minőségének tulajdonít nagyobb fontosságot. Ez a meghatározott termékekre irányuló igény növekvő keresletet támaszt az azonosítható földrajzi eredetű mezőgazdasági termékek vagy élelmiszerek iránt.

(4)

Figyelembe véve a forgalmazott termékek nagyfokú változatosságát és az ezekkel kapcsolatos információk nagy tömegét, a lehető legjobb döntés meghozatalának elősegítése érdekében a fogyasztókat világosan és tömören tájékoztatni kell a termék eredetéről.

(5)

A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek címkézése a Közösségben létrehozott általános szabályok és különösen az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) hatálya alá tartozik. Sajátos jellegüket tekintve a meghatározott földrajzi területről származó mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozóan további különleges rendelkezéseket kell elfogadni, amelyek a termelőket a megfelelő közösségi szimbólumok csomagoláson való feltüntetésére kötelezik. Célszerű az ilyen szimbólumok használatát kötelezővé tenni a közösségi elnevezések esetében, hogy egyrészről jobban megismertessék a fogyasztókkal ezt a termékcsoportot és a hozzá kapcsolódó garanciákat, másrészről hogy az ellenőrzések megkönnyítése érdekében lehetővé tegyék e termékek könnyebb azonosítását a piacon. Mindazonáltal ésszerű határidőt kell megállapítani, hogy a gazdasági szereplők alkalmazkodhassanak e kötelezettséghez.

(6)

Az eredetmegjelölésekre és a földrajzi jelzésekre közösségi megközelítést kell meghatározni. Egy védelmi rendszeren alapuló közösségi szabálykeret lehetővé teszi a földrajzi jelzések és az eredetmegjelölések számára a fejlődést azáltal, hogy ez a keret egységesebb megközelítést nyújtva egyenlő versenyfeltételeket biztosít az ilyen megjelöléssel ellátott termékek termelői között, valamint erősíti a fogyasztókban a termékek megbízhatóságával kapcsolatos meggyőződését.

(7)

Az elfogadott szabályozást a borokra és a szeszes italokra vonatkozó már meglévő közösségi szabályozás sérelme nélkül kell alkalmazni.

(8)

E rendelet hatályát egyes olyan mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre kell korlátozni, amelyek esetében kapcsolat áll fenn a termék vagy az élelmiszer jellemzői és annak földrajzi eredete között. Mindazonáltal tárgyi hatálya kiterjeszthető más mezőgazdasági termékekre vagy élelmiszerekre is.

(9)

A jelenlegi gyakorlat alapján indokolt a földrajzi árujelző két különböző típusának, nevezetesen az oltalom alatt álló földrajzi jelzésnek és az oltalom alatt álló eredetmegjelölésnek a meghatározása.

(10)

Az ilyen árujelzővel ellátott mezőgazdasági termékeknek és élelmiszereknek meg kell felelniük a termékleírásokban meghatározott bizonyos feltételeknek.

(11)

Annak érdekében, hogy a földrajzi jelzések és eredetmegjelölések a tagállamokban oltalmat élvezhessenek, azokat közösségi szinten kell bejegyezni. A nyilvántartásba történő bejegyzésnek a gazdasági szereplők és a fogyasztók számára egyaránt tájékoztatásul kell szolgálnia. Annak érdekében, hogy a bejegyzett közösségi elnevezések megfeleljenek az e rendelet által meghatározott feltételeknek, az érintett tagállam nemzeti hatóságainak – a kifogással kapcsolatos nemzeti eljárást is magában foglaló minimális közösségi rendelkezések betartásával – meg kell vizsgálniuk a kérelmeket. Ezt követően a Bizottságnak részt kell vennie egy olyan vizsgálatban, amelynek célja, hogy biztosítsa az e rendelet által meghatározott feltételek betartását és a tagállamok közötti egységes megközelítést.

(12)

A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás (a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó megállapodás 1. CI mellékletét képező TRIPS-megállapodás, 1994) tartalmazza a szellemi tulajdonjogok meglétére, megszerzésére, hatályára és fenntartására vonatkozó részletes rendelkezéseket és azok betartatásának eszközeit.

(13)

A bejegyzéshez kötött, e rendelet által biztosított oltalom nyitva áll a harmadik országbeli földrajzi jelzések előtt, amennyiben ez utóbbiak a származási országban oltalom alatt állnak.

(14)

A bejegyzési eljárásnak lehetővé kell tennie minden, valamely tagállamban vagy harmadik országban jogos érdekkel rendelkező természetes és jogi személy számára, hogy kifogásának benyújtásával érvényesítse a jogait.

(15)

Eljárást kell kidolgozni a termékleírás bejegyzést követő, a technológai fejlődés miatt szükséges, a jogos érdekkel rendelkező csoportok kérésére történő módosításának engedélyezése érdekében, valamint a mezőgazdasági termék vagy élelmiszer földrajzi jelzésének vagy eredetmegjelölésének törlésére, különösen, ha az illető termék vagy élelmiszer többé már nem felel meg azon leírásnak, amely alapján a földrajzi jelzést vagy eredetmegjelölést megkapta.

(16)

A Közösség területén oltalom alatt álló eredetmegjelölésekre és földrajzi jelzésekre hivatalos ellenőrzésekből álló ellenőrzési rendszernek kell vonatkoznia, amely a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) összhangban álló ellenőrzési rendszeren alapul, és ezen belül egy olyan ellenőrzési rendszeren, amelynek célja az érintett mezőgazdasági termékek és élelmiszerek termékleírásainak való megfelelés biztosítása.

(17)

A tagállamokat fel kell hatalmazni a felmerült költségek fedezésére szolgáló díj kiszabására.

(18)

Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (4) összhangban kell elfogadni.

(19)

A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992. július 14-i 2081/92/EGK tanácsi rendelet (5) alapján már bejegyzett elnevezések az e rendelet hatálybalépésének időpontjától is részesülnek az e rendelet által meghatározott oltalomban, és azokat automatikusan felveszik a nyilvántartásba. Célszerű ezért átmeneti intézkedéseket elfogadni az olyan bejegyzési kérelmekre, amelyeket e rendelet hatálybalépését megelőzően jutattak el a Bizottsághoz.

(20)

A világosság és átláthatóság érdekében a 2081/92/EGK rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és azt e rendelettel kell felváltani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

(1)   Ez a rendelet megállapítja a Szerződés I. mellékletében említett, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek, az e rendelet I. mellékletében említett élelmiszerek és az e rendelet II. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek oltalmára vonatkozó szabályokat.

Ezt a rendeletet ugyanakkor – a borecet kivételével – a szőlészeti-borászati termékekre és a szeszes italokra nem kell alkalmazni. Ez a bekezdés nem érinti a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet (6) alkalmazását.

Az I. és a II. melléklet a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban módosítható.

(2)   Ezt a rendeletet az egyéb vonatkozó közösségi rendelkezések sérelme nélkül kell alkalmazni.

(3)   A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárásra és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (7) az e rendelet hatálya alá tartozó eredetmegjelölésekre és földrajzi jelzésekre nem kell alkalmazni.

2. cikk

Eredetmegjelölés és földrajzi jelzés

(1)   E rendelet alkalmazásában:

a)

eredetmegjelölés: valamely régiónak, meghatározott földrajzi helynek, vagy – kivételes esetben – országnak az olyan mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírására használatos elnevezése, amely:

e régióból, meghatározott földrajzi helyről vagy országból származik,

minősége vagy jellemzői alapvetően vagy kizárólag egy adott földrajzi környezetnek és az ahhoz kapcsolódó természeti és emberi tényezőknek köszönhető, és

a termelése, feldolgozása és előállítása meghatározott földrajzi területen történik;

b)

földrajzi jelzés: valamely régiónak, meghatározott helynek, vagy – kivételes esetben – országnak az olyan mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírására használatos elnevezése, amely:

e régióból, meghatározott földrajzi helyről vagy országból származik, és

különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője ennek a földrajzi eredetnek tulajdonítható, és

a termelése és/vagy feldolgozása és/vagy előállítása meghatározott földrajzi területen történik.

(2)   Eredetmegjelölésnek vagy földrajzi jelzésnek kell tekinteni a mezőgazdasági termékeket vagy élelmiszereket jelölő olyan hagyományos földrajzi vagy nem földrajzi elnevezéseket is, amelyek megfelelnek az (1) bekezdésben említett feltételeknek.

(3)   Az (1) bekezdés a) pontjától eltérően, egyes földrajzi elnevezéseket akkor is eredetmegjelölésnek kell tekinteni, ha az érintett termékek bizonyos nyersanyagai a feldolgozási területnél nagyobb vagy attól eltérő földrajzi területről származnak, feltéve hogy:

a)

a nyersanyagok termelési területe meghatározott;

b)

a nyersanyagok termelésére különleges feltételek vonatkoznak;

c)

ellenőrzésre vonatkozó szabályok biztosítják a b) pontban említett feltételek betartását.

A szóban forgó elnevezéseket a származási országban 2004. május 1-je előtt eredetmegjelölésként kellett, hogy elismerjék.

3. cikk

Szokásos jelleg, összeütközések növényfajták, állatfajták neveivel, azonos alakú szavakkal és védjegyekkel

(1)   Nem lehet bejegyezni a szokásossá vált elnevezéseket.

E rendelet alkalmazásában a „szokásossá vált elnevezés” a mezőgazdasági termék vagy az élelmiszer olyan elnevezése, amely – bár arra a helyre vagy régióra utal, ahol e terméket vagy élelmiszert eredetileg előállították vagy forgalomba hozták – a Közösségben egy mezőgazdasági termék vagy élelmiszer általánosan elterjedt nevévé vált.

Annak megállapítására, hogy az elnevezés szokásossá vált-e, minden tényezőt figyelembe kell venni, különösen:

a)

a tagállamokban és a fogyasztási területeken fennálló helyzetet;

b)

a vonatkozó nemzeti vagy közösségi jogszabályokat.

(2)   Az elnevezés nem jegyezhető be eredetmegjelölésként vagy földrajzi jelzésként, ha valamely növény- vagy állatfajta nevével ütközik, és ezáltal alkalmas arra, hogy a termék tényleges származása tekintetében megtévessze a fogyasztókat.

(3)   Az e rendelet alapján már bejegyzett elnevezéssel azonos alakú, vagy részben azonos alakú elnevezés bejegyzése során kellően figyelembe kell venni a helyi és a hagyományos használatot, és az összeütközés tényleges kockázatát. Különösen:

a)

az olyan azonos alakú elnevezés, amely a fogyasztókat megtévesztve azt a gondolatot ébreszti, hogy a termékek egy másik területről származnak, nem jegyezhető be akkor sem, ha az adott mezőgazdasági termékek vagy az élelmiszerek származása szerinti terület, régió vagy helység vonatkozásában az elnevezés pontos;

b)

a bejegyzett azonos alakú elnevezés használata akkor engedélyezhető, ha a később bejegyzett azonos alakú elnevezés a gyakorlatban megfelelően elkülönül a már bejegyzettől, figyelemmel az érintett termelők közötti egyenlő bánásmód biztosításának és a fogyasztók megtévesztése elkerülésének szükségességére.

(4)   Az eredetmegjelölés vagy a földrajzi jelzés nem jegyezhető be, amennyiben – figyelemmel valamely védjegy jó hírnevére, elismertségére és a használatának tartósságára – a bejegyzés a termék tényleges azonossága tekintetében a fogyasztók megtévesztésére alkalmas.

4. cikk

Termékleírás

(1)   Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés (OEM) vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) használatára való jogosultsághoz a mezőgazdasági terméknek vagy az élelmiszernek meg kell felelnie a termékleírásban foglaltaknak.

(2)   A termékleírásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a)

a mezőgazdasági terméknek vagy az élelmiszernek az eredetmegjelölést vagy a földrajzi jelzést tartalmazó elnevezése;

b)

a mezőgazdasági termék vagy az élelmiszer leírása, beleértve – adott esetben – a nyersanyagokat, valamint a termék vagy az élelmiszer főbb fizikai, kémiai, mikrobiológiai vagy érzékszervi jellemzőit;

c)

a földrajzi terület meghatározása és – adott esetben – a 2. cikk (3) bekezdése követelményeinek teljesítését igazoló adatok;

d)

annak igazolása, hogy a mezőgazdasági termék vagy az élelmiszer a 2. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti meghatározott földrajzi területről származik;

e)

a mezőgazdasági termék vagy az élelmiszer előállítási módjának, adott esetben az autentikus és változatlan helyi előállítási módnak a meghatározása, valamint a csomagolásra vonatkozó adatok, amennyiben az 5. cikk (1) bekezdése szerinti kérelmező csoportosulás úgy dönt, és megindokolja, hogy a csomagolásnak a meghatározott földrajzi területen kell történnie a minőség megőrzése, vagy a származás garantálása vagy pedig az ellenőrzés biztosítása érdekében;

f)

az alábbiakat igazoló adatok:

i.

a mezőgazdasági termék vagy az élelmiszer minősége vagy jellemzői és a 2. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti földrajzi környezet közötti kapcsolat; vagy adott esetben

ii.

a mezőgazdasági termék vagy az élelmiszer meghatározott minősége, hírneve vagy más jellemzője és a 2. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti földrajzi eredet közötti kapcsolat;

g)

a termékleírásban foglalt rendelkezések betartását ellenőrző hatóságok vagy szervek neve és címe, és azok meghatározott feladatai;

h)

az érintett mezőgazdasági termékre vagy élelmiszerre vonatkozó minden egyedi címkézési előírás;

i)

a közösségi vagy nemzeti rendelkezések által előírt követelmények.

5. cikk

Bejegyzés iránti kérelem

(1)   Bejegyzés iránti kérelem benyújtására kizárólag csoportosulás jogosult.

E rendelet alkalmazásában „csoportosulás” – tekintet nélkül annak jogi formájára vagy összetételére – az ugyanazon mezőgazdasági termékkel vagy élelmiszerrel foglalkozó termelők vagy feldolgozók társulása. A csoportosulásban egyéb érdekelt felek is részt vehetnek. Természetes vagy jogi személyek a 16. cikk c) pontjában említett részletes szabályoknak megfelelően ismerhetők el csoportosulásként.

Határokon átnyúló földrajzi területet megjelölő elnevezés vagy határokon átnyúló földrajzi területhez kapcsolódó hagyományos elnevezés esetében több csoportosulás a 16. cikk d) pontjában említett részletes szabályoknak megfelelően közös kérelmet nyújthat be.

(2)   A csoportosulás kizárólag olyan mezőgazdasági termék vagy élelmiszer tekintetében nyújthat be bejegyzésre irányuló kérelmet, amelyet maga termel vagy állít elő.

(3)   A bejegyzés iránti kérelemnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a)

a kérelmező csoportosulás neve és címe;

b)

a 4. cikkben említett termékleírás;

c)

a következőket tartalmazó egységes dokumentum:

i.

a termékleírásban szereplő alapvető adatok: a termék neve, leírása, beleértve adott esetben a csomagolására és a címkézésére vonatkozó külön előírásokat és a földrajzi terület tömör meghatározását;

ii.

a termék és a 2. cikk (1) bekezdése a) vagy b) pontjában említett földrajzi környezet vagy földrajzi származás közötti kapcsolat összegző leírása, adott esetben beleértve a kapcsolatot alátámasztó termékleírás egyedi adatait vagy előállítási módot.

(4)   Ha a bejegyzés iránti kérelem egy adott tagállam földrajzi területére vonatkozik, a kérelmet ennél a tagállamnál kell benyújtani.

A tagállam a megfelelő eszközökkel megvizsgálja a kérelmet annak ellenőrzése céljából, hogy az indokolt-e és megfelel-e az e rendelet feltételeinek.

(5)   A (4) bekezdés második albekezdésében említett vizsgálat során a tagállam nemzeti szinten kifogással kapcsolatos eljárást vezet be, és gondoskodik a kérelem megfelelő közzétételéről, továbbá ésszerű határidőt állapít meg, amelyen belül minden jogos érdeket igazoló és a tagállam területén székhellyel rendelkező lakóhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy kifogást nyújthat be a kérelemmel szemben.

A tagállam a 7. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében említett feltételek alapján dönt a beérkezett kifogások elfogadhatósáságáról.

Ha a tagállam megítélése szerint e rendelet követelményei teljesülnek, a tagállam kedvező határozatot hoz, és a Bizottsághoz továbbítja a (7) bekezdésben említett dokumentumokat végleges határozat meghozatala céljából. Ellenkező esetben a kérelmet elutasítja.

A tagállam gondoskodik a kedvező határozat közzétételéről, továbbá arról, hogy minden olyan természetes vagy jogi személy, akinek ahhoz jogos érdeke fűződik, jogorvoslati lehetőségekkel élhessen.

A tagállam gondoskodik a kedvező határozat alapjául szolgáló termékleírás-változat közzétételéről, és elektronikus hozzáférést biztosít a termékleíráshoz.

(6)   A tagállam – kizárólag átmeneti jelleggel és a kérelem Bizottsághoz történő benyújtásának napjától kezdődő hatállyal – az elnevezésre e rendelet alapján nemzeti oltalmat adhat, illetve adott esetben kiigazítási időszakot állapíthat meg.

Az első albekezdés szerinti kiigazítási időszak csak akkor állapítható meg, ha az érintett vállalkozások jogszerűen hozták forgalomba a szóban forgó termékeket, a megelőző öt évben folyamatosan használták az érintett elnevezéseket, és erre az (5) bekezdés első albekezdésében említett, a kifogással kapcsolatos nemzeti eljárás során hivatkoztak.

Az e rendelet szerinti bejegyzésről szóló határozat meghozatalának napján az átmeneti nemzeti oltalom megszűnik.

Az átmeneti nemzeti oltalom következményei – amennyiben az elnevezést e rendelet alapján nem jegyzik be – kizárólag az érintett tagállam felelősségi körébe tartoznak.

A tagállamok által az első albekezdés szerint meghozott intézkedések csak nemzeti szinten járnak joghatással, és nem sérthetik a Közösségen belüli és a nemzetközi kereskedelmet.

(7)   A tagállam által hozott, az (5) bekezdés harmadik albekezdésében említett kedvező határozatok vonatkozásában az érintett tagállam a következőket juttatja el a Bizottsághoz:

a)

a kérelmező csoportosulás neve és címe;

b)

a (3) bekezdés c) pontjában említett egységes dokumentum;

c)

a tagállam nyilatkozata arról, hogy a csoportosulás által benyújtott és kedvező határozat alapjául szolgáló kérelem megítélése szerint megfelel az e rendeletben foglalt és a rendelet végrehajtása érdekében elfogadott rendelkezések szerinti feltételeknek;

d)

az (5) bekezdés ötödik albekezdésében említett termékleírás közzétételére vonatkozó hivatkozás.

(8)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a (4)–(7) bekezdésnek legkésőbb 2007. március 31-ig megfeleljenek.

(9)   Ha a bejegyzés iránti kérelem harmadik országban található földrajzi területre vonatkozik, a kérelemnek tartalmaznia kell a (3) bekezdésben előírt adatokat, valamint igazolnia kell, hogy a szóban forgó elnevezés a származási országban oltalom alatt áll.

A kérelmet közvetlenül, vagy az érintett harmadik ország hatóságain keresztül a Bizottsághoz kell eljuttatni.

(10)   Az e cikkben említett és a Bizottsághoz eljuttatott dokumentumokat az Európai Unió intézményeinek valamely hivatalos nyelvén kell elkészíteni, vagy azokhoz e nyelvek valamelyikén készült hiteles fordítást kell csatolni.

6. cikk

A Bizottság által végzett vizsgálat

(1)   A Bizottság a megfelelő eszközökkel megvizsgálja, hogy az 5. cikk szerint kézhez kapott kérelem megalapozott-e, és megfelel-e az e rendeletben foglalt feltételeknek. E vizsgálat időtartama nem haladhatja meg a tizenkét hónapot.

A Bizottság minden hónapban közzéteszi a hozzá benyújtott bejegyzés iránti kérelmekben megjelölt elnevezések listáját, valamint a Bizottsághoz történő benyújtásuk időpontját.

(2)   Ha az (1) bekezdés első albekezdése szerint elvégzett vizsgálat alapján a Bizottság megállapítja, hogy az e rendeletben előírt feltételek teljesülnek, a Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi az egységes dokumentumot és a termékleírásnak az 5. cikk (5) bekezdésének ötödik albekezdése szerinti közzétételére vonatkozó információt.

Ellenkező esetben a Bizottság a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint dönt a bejegyzés iránti kérelem elutasításáról.

7. cikk

Kifogás/bejegyzési határozat

(1)   Az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő, a 6. cikk (2) bekezdése első albekezdésében említett közzététel napjától számított hat hónapon belül bármely tagállam vagy harmadik ország kifogással élhet a javasolt bejegyzés ellen a Bizottsághoz benyújtott, kellően indokolt nyilatkozat útján.

(2)   Bármely, jogos érdeket igazoló, nem a bejegyzést kérelmező tagállamban, illetve harmadik országban székhellyel rendelkező ott lakóhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy kellően megalapozott nyilatkozat benyújtásával szintén kifogást emelhet a javasolt bejegyzés ellen.

Valamely tagállamban székhellyel rendelkező ott lakóhellyel rendelkező természetes vagy jogi személyek a szóban forgó tagállamhoz nyújtják be a nyilatkozatot olyan határidőn belül, amely lehetővé teszi az (1) bekezdésnek megfelelő kifogás benyújtását.

Harmadik országban székhellyel rendelkező ott lakóhellyel rendelkező természetes vagy jogi személyek a Bizottsághoz nyújtják be a nyilatkozatot akár közvetlenül, akár a harmadik ország hatóságai útján az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül.

(3)   A kifogást tartalmazó nyilatkozatok csak akkor fogadhatók el, ha azok az (1) bekezdésben megállapított határidőn belül érkeztek a Bizottsághoz, és:

a)

igazolják a 2. cikkben említett feltételek be nem tartását; vagy

b)

kimutatják, hogy a javasolt elnevezés bejegyzése a 3. cikk (2), (3) vagy (4) bekezdésébe ütközne; vagy

c)

azt jelzik, hogy a javasolt elnevezés bejegyzése veszélyeztetné egy részben vagy egészben azonos elnevezés vagy védjegy, illetve olyan termékek létét, amelyeket a 6. cikk (2) bekezdése szerinti közzététel napját megelőzően már legalább öt éven keresztül jogszerűen forgalmaztak; vagy

d)

olyan adatokat tartalmaznak, amelyek arra engednek következtetni, hogy a bejegyzés tárgyát képező elnevezés a 3. cikk (1) bekezdése értelmében szokásos elnevezés.

A bizottság megvizsgálja a kifogások elfogadhatóságát.

Az első albekezdés b), c) és d) pontjában említett feltételeket a Közösség területe vonatkozásában értékelik, amely a szellemi tulajdonjogok tekintetében kizárólag arra a területre vagy azokra a területekre vonatkozik, ahol e jogok védelmet élveznek.

(4)   Ha a Bizottsághoz nem érkezik a (3) bekezdés értelmében elfogadható kifogás, a Bizottság bejegyzi az elnevezést.

A bejegyzést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

(5)   Ha egy kifogás a (3) bekezdés értelmében elfogadható, a Bizottság felhívja az érdekelt feleket a szükséges konzultációk lefolytatására.

Ha az érdekelt felek között hat hónapon belül megállapodás jön létre, értesítik a Bizottságot az említett megállapodást lehetővé tévő valamennyi körülményről, beleértve a kérelmező, valamint a kifogást benyújtó véleményét is. Ha a 6. cikk (2) bekezdésének megfelelően közzétett adatokat nem módosították, illetve azokat csak – a 16. cikk h) pontjának megfelelően meghatározandó – kisebb mértékben módosították, a Bizottság e cikk (4) bekezdése szerint jár el. Más esetekben a Bizottság ismételten elvégzi a 6. cikk (1) bekezdésében említett vizsgálatot.

Ha nem jön létre megállapodás, a Bizottság a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően határozatot hoz, figyelembe véve a tisztességes és hagyományos használatot és a tényleges összetéveszthetőség valószínűségét.

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

(6)   A Bizottság naprakész nyilvántartást vezet az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekről és az oltalom alatt álló földrajzi jelzésekről.

(7)   Az e cikkben említett és a Bizottságnak megküldött dokumentumokat az Európai Unió intézményeinek valamely hivatalos nyelvén kell elkészíteni, vagy azokhoz e nyelvek valamelyikén készült hiteles fordítást kell csatolni.

8. cikk

Elnevezések, megjelölések és szimbólumok

(1)   Az e rendelet alapján bejegyzett elnevezést bármely gazdasági szereplő használhatja, amely az adott termékleírásnak megfelelő mezőgazdasági termékeket vagy élelmiszereket hoz forgalomba.

(2)   Az e rendelet alapján bejegyzett elnevezéssel forgalomba hozott, a Közösségből származó mezőgazdasági termékek vagy élelmiszerek címkéjén fel kell tüntetni az „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” és az „oltalom alatt álló földrajzi jelzés” megjelöléseket vagy az ezekhez kapcsolódó közösségi szimbólumokat.

(3)   Az e rendelet alapján bejegyzett elnevezéssel forgalomba hozott, harmadik országból származó olyan mezőgazdasági termékek vagy élelmiszerek címkéjén a (2) bekezdésben említett megjelölések, valamint az ezekhez kapcsolódó közösségi szimbólumok ugyanígy feltüntethetők.

9. cikk

A termékelírás módosításának jóváhagyása

(1)   Az 5. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő és jogos érdeket igazoló csoportosulás kérheti a termékleírás módosításának jóváhagyását, különösen a tudományos és technikai ismeretek fejlődésének figyelembevétele, vagy a 4. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett földrajzi terület újbóli meghatározása érdekében.

A kérelemben ismertetni és indokolni kell az igényelt módosításokat.

(2)   Ha a módosítás az egységes dokumentum egy vagy több ponton történő módosítását vonja maga után, a módosítás jóváhagyására irányuló kérelmet az 5., 6. és 7. cikkben meghatározott eljárás alapján kell elbírálni. Mindazonáltal, ha a javasolt módosítások kisebb jelentőségűek, a Bizottság dönthet arról, hogy a 6. cikk (2) bekezdése és a 7. cikk szerinti eljárás lefolytatása nélkül határoz-e a módosítás jóváhagyása iránti kérelemről, és jóváhagyás esetén gondoskodik a 6. cikk (2) bekezdésében említett információk közzétételéről.

(3)   Ha a módosítás nem eredményezi az egységes dokumentum megváltoztatását, a következő szabályokat kell alkalmazni:

i.

ha a földrajzi terület egy tagállamban helyezkedik el, e tagállamnak közölni kell álláspontját a módosítás jóváhagyásáról, és – amennyiben egyetért azzal – közzéteszi a módosított termékleírást, valamint tájékoztatja a Bizottságot a jóváhagyott módosításokról és az azok alapjául szolgáló indokokról;

ii.

ha a földrajzi terület harmadik országban helyezkedik el, a Bizottság dönt a javasolt módosítás jóváhagyásáról.

(4)   Ha a módosítás a kötelező egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedések hatósági bevezetésének következményeként a termékleírás ideiglenes változtatására vonatkozik, a (3) bekezdésben meghatározott eljárást kell alkalmazni.

10. cikk

Hatósági ellenőrzés

(1)   A tagállamok a 882/2004/EK rendelettel összhangban kijelölik az ellenőrzésekért az e rendeletben megállapított kötelezettségek vonatkozásában felelős illetékes hatóságot vagy hatóságokat.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy egy hatósági ellenőrzési rendszer bármely, az e rendeletet betartó gazdasági szereplőre kiterjedjen.

(3)   A Bizottság közzéteszi és időközönként frissíti az e cikk (1) bekezdésében vagy a 11. cikkben említett hatóságok és szervek nevét és címét.

11. cikk

A termékleírásnak való megfelelés ellenőrzése

(1)   A Közösségen belüli földrajzi területekre vonatkozó eredetmegjelölések és a földrajzi jelzések vonatkozásában a termékleírásnak való megfelelés ellenőrzését a termék forgalomba hozatalát megelőzően az alábbiak biztosítják:

a 10. cikkben említett, egy vagy több illetékes hatóság, és/vagy

a 882/2004/EK rendelet 2. cikke szerinti, terméktanúsító szervként eljáró, egy vagy több ellenőrző szerv.

A termékleírásoknak való megfelelés ellenőrzésének költségeit az említett ellenőrzéseknek alávetett gazdasági szereplők viselik.

(2)   Egy harmadik országban található földrajzi területekre vonatkozó eredetmegjelölések és a földrajzi jelzések vonatkozásában a termékleírásoknak való megfelelés ellenőrzését a forgalomba hozatalt megelőzően az alábbiak biztosítják:

a harmadik ország által kijelölt egy vagy több hatóság, és/vagy

egy vagy több terméktanúsító szerv.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben említett terméktanúsító szerveknek meg kell felelniük az EN 45011 európai szabványnak vagy az ISO/IEC 65 („Terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vonatkozó általános követelmények” című) útmutatónak, továbbá e szerveket 2010. május 1-jétől ezeknek megfelelően kell akkreditálni.

(4)   Amennyiben az (1) és (2) bekezdésben említett hatóságok úgy döntenek, hogy ellenőrzik a termékleírásoknak való megfelelést, megfelelő garanciákat kell biztosítaniuk a tárgyilagossággal és a pártatlansággal kapcsolatban, és a feladataik ellátáshoz szükséges képzett személyzettel és erőforrásokkal kell rendelkezniük.

12. cikk

Törlés

(1)   Ha a Bizottság a 16. cikk k) pontjában említett részletes szabályok alapján úgy ítéli meg, hogy egy oltalom alatt álló elnevezéssel rendelkező mezőgazdasági termék vagy élelmiszer termékleírásában foglalt feltételek betartása már nem biztosított, kezdeményezi a 15. cikk (2) bekezdésében említett, a bejegyzés törlésére irányuló eljárást, és döntését közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(2)   A bejegyzés törlését – megfelelően indokolt kérelem útján – bármely, jogos érdekét igazoló természetes vagy jogi személy kérheti.

Az 5., 6. és 7. cikkben meghatározott eljárást értelemszerűen kell alkalmazni.

13. cikk

Oltalom

(1)   A bejegyzett elnevezések a következőkkel szemben nyújtanak oltalmat:

a)

bármely közvetlen vagy közvetett kereskedelmi célú felhasználás a bejegyzett elnevezés bejegyzésének hatálya alá nem tartozó termékek tekintetében, amennyiben e termékek az adott elnevezés alatt bejegyzett termékekhez hasonlóak, vagy amennyiben az elnevezés használata az oltalom alatt álló elnevezés hírnevét kihasználná;

b)

bármely visszaélés, utánzás vagy félrevezető utalás akkor is, ha feltüntetik a termék valódi eredetét, vagy ha az oltalom alatt álló elnevezést lefordítják, vagy ha például a „jellegű”, „típusú”, „eljárással készített”, „mint a -ban/-ben gyártott”, „utánzat”, vagy hasonló kifejezéseket kapcsolnak;

c)

bármely egyéb – a termék származását, eredetét, jellegét vagy alapvető tulajdonságait illetően – hamis vagy megtévesztő megjelölés a belső vagy a külső csomagoláson, a reklámanyagokon vagy az érintett termékre vonatkozó iratokon, valamint a termék származását illetően hamis benyomást keltő dobozba történő csomagolás;

d)

a termék valódi származását illetően a fogyasztók megtévesztésére alkalmas bármely egyéb módszer.

Ha valamely bejegyzett elnevezés egy mezőgazdasági termék vagy élelmiszer szokásosnak minősülő elnevezését foglalja magában, e szokásos elnevezésnek a hozzá tartozó mezőgazdasági terméken vagy élelmiszeren történő használata nem minősül ellentétesnek az a) vagy b) ponttal.

(2)   Az oltalom alatt álló elnevezések nem válhatnak szokásos elnevezéssé.

(3)   Az olyan elnevezések esetében, amelyek bejegyzését az 5. cikknek megfelelően kérik, a 7. cikk (5) bekezdése értelmében egy legfeljebb ötéves átmeneti időszak határozható meg, kizárólag abban az esetben, ha a kifogást azzal az indokkal tekintették elfogadhatónak, hogy a javasolt név bejegyzése veszélyeztetné egy részben vagy egészben azonos elnevezés létét, vagy a 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott közzétételt megelőzően legalább öt éve jogszerűen forgalomban levő termékek létét.

Átmeneti időszak a földrajzi területet magában foglaló tagállamban vagy harmadik országban székhellyel rendelkező vállalkozások számára is megállapítható, feltéve hogy az említett vállalkozások jogszerűen hozták forgalomba a szóban forgó termékeket, és a 6. cikk (2) bekezdésében említett közzététel napját megelőzően legalább öt éve folyamatosan használták az érintett elnevezéseket, és erre hivatkoztak is az 5. cikk (5) bekezdésének első és második albekezdésében említett, a kifogással kapcsolatos nemzeti eljárásban vagy a 7. cikk (2) bekezdésében említett, a kifogással kapcsolatos közösségi eljárásban. Az ezen albekezdésben említett átmeneti időszak és az 5. cikk (6) bekezdésében említett kiigazítási időszak összesen nem haladhatja meg az öt évet. Ha az 5. cikk (6) bekezdésében említett kiigazítási időszak meghaladja az öt évet, átmeneti időszak nem engedélyezhető.

(4)   A 14. cikk sérelme nélkül a Bizottság a 15. cikk (2) bekezdésében előírt eljárás alapján határozhat egy tagállambeli vagy harmadik országbeli helységet jelölő bejegyzett elnevezés és egy nem bejegyzett elnevezés együttes fennállásáról, ha ez az elnevezés azonos a bejegyzett elnevezéssel, feltéve hogy a következő feltételek mindegyike teljesül:

a)

az azonos, nem bejegyzett elnevezést 1993. július 24-e előtt legalább 25 éven keresztül jogszerűen, folyamatosan és jóhiszeműen használták;

b)

igazolják, hogy e használat soha sem irányult a bejegyzett elnevezés hírnevének kihasználására, és nem tévesztette, de nem is téveszthette volna meg a fogyasztókat a termék valódi származását illetően;

c)

az elnevezések azonosságából eredő problémára az elnevezés bejegyzése előtt hivatkoztak.

Az érintett bejegyzett elnevezés és az azzal azonos, nem bejegyzett elnevezés együttes fennállásának időtartama nem haladhatja meg a tizenöt évet, amelynek elteltével a nem bejegyzett elnevezés nem használható tovább.

Az érintett nem bejegyzett földrajzi elnevezés használata csak akkor engedélyezhető, ha a származási ország világosan és jól láthatóan szerepel a címkén.

14. cikk

A védjegyek, az eredetmegjelölések és a földrajzi jelzések közötti kapcsolat

(1)   Ha egy eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést e rendelet alapján jegyeznek be, a 13. cikkben említett körülmények valamelyikének megfelelő és ugyanarra a termékcsoportra vonatkozó védjegybejelentést el kell utasítani, ha a védjegybejelentést a bejegyzés iránti kérelem Bizottsághoz való benyújtásának időpontját követően nyújtották be.

Az első albekezdésben foglaltak megsértésével lajstromozott védjegyeket törölni kell.

(2)   A közösségi jog kellő figyelembevételével, annak a – 13. cikk szerinti helyzetek valamelyike alá tartozó – védjegynek a használata, amelyet – az eredetmegjelölésnek vagy a földrajzi jelzésnek a származási országban fennálló oltalmának kezdő napját megelőzően vagy 1996. január 1-je előtt – bejelentettek lajstromozásra, lajstromoztak vagy a Közösség területén történő jóhiszemű használattal – feltéve, hogy a vonatkozó jogszabályok biztosítják ezt a lehetőséget – megszereztek, folytatódhat az eredetmegjelölés vagy a földrajzi jelzés bejegyzése ellenére is, feltéve hogy azzal szemben nem merülnek fel a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelvben (8) vagy a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendeletben (9) meghatározott törlési vagy megszűnési okok.

15. cikk

A bizottság eljárása

(1)   A Bizottságot az oltalom alatt álló földrajzi jelzések és eredetmegjelölések állandó bizottsága segíti.

(2)   Az e bekezdésre való hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3)   A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

16. cikk

Végrehajtási szabályok

E rendelet végrehajtására a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően részletes szabályokat kell elfogadni. Ezek különösen a következőkre terjednek ki:

a)

a 2. cikk (3) bekezdésében említett nyersanyagok listája;

b)

a 4. cikk (2) bekezdésében említett termékleírás kötelező tartalmi elemei;

c)

azon feltételek, amelyek alapján egy természetes vagy jogi személy csoportosulásnak tekinthető;

d)

az 5. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésében említett, határokon átnyúló földrajzi területet megjelölő elnevezésekre vonatkozó bejegyzés iránti kérelem benyújtása;

e)

az 5. cikk (7) és (9) bekezdésében említett dokumentumok Bizottsághoz történő továbbításának tartalma és módja;

f)

a 7. cikkben említett kifogások, beleértve az érdekelt felek közötti megfelelő konzultációkat;

g)

a 8. cikkben említett megjelölések és szimbólumok;

h)

a 7. cikk (5) bekezdésének második albekezdésében és a 9. cikk (2) bekezdésében említett kisebb mértékű módosítások meghatározása, figyelembe véve, hogy egy kisebb mértékű módosítás nem érintheti a termék lényeges jellemzőit, és nem változtathatja meg a kapcsolatot;

i)

az eredetmegjelöléseknek és földrajzi jelzéseknek a 7. cikk (6) bekezdésében előírt nyilvántartása;

j)

a termékleírásoknak való megfelelés ellenőrzésének feltételei;

k)

a bejegyzés törlésének feltételei.

17. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   Azokat az elnevezéseket, amelyek e rendelet hatályba lépése napján szerepelnek az 1107/96/EK bizottsági rendelet (10) mellékletében, valamint a 2400/96/EK bizottsági rendelet (11) mellékletében, automatikusan fel kell venni az e rendelet 7. cikkének (6) bekezdésében említett nyilvántartásba. A kapcsolódó termékleírásokat a 4. cikk (1) bekezdésében említett termékleírásként kell kezelni. Az ilyen bejegyzésekhez kapcsolódó egyes átmeneti rendelkezéseket továbbra is alkalmazni kell.

(2)   A függőben lévő bejegyzési kérelmek, valamint a Bizottsághoz e rendelet hatálybalépése napját megelőzően benyújtott nyilatkozatok és egyéb kérelmek tekintetében:

a)

a 13. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül, az 5. cikk szerinti eljárásokat nem kell alkalmazni; és

b)

az 5. cikk (3) bekezdésének c) pontjában említett egységes dokumentumot a termékleírásnak a 383/2004/EK bizottsági rendelettel (12) összhangban elkészített összefoglaló lapja váltja fel.

(3)   A Bizottság a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárásokkal összhangban szükség szerint egyéb átmeneti rendelkezéseket fogadhat el.

18. cikk

Díjak

A tagállamok az e rendelet alapján benyújtott bejegyzés iránti kérelmek, kifogást tartalmazó nyilatkozatok, módosítási és törlési kérelmek vizsgálata során felmerült költségeik fedezésére díjat állapíthatnak meg.

19. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2081/92/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni, a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban.

20. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

A 8. cikk (2) bekezdését azonban 2009. május 1-jétől kezdődően kell alkalmazni, az ezen időpontot megelőzően már forgalomba hozott termékek sérelme nélkül.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. PRÖLL


(1)  A Hivatalos Lapban még nem jelent meg.

(2)  HL L 109., 2000.5.6., 29. o. A legutóbb a 2003/89/EK irányelvvel (HL L 308., 2003.11.25., 15. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(4)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(5)  HL L 208., 1992.7.24., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o.

(7)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

(8)  HL L 40., 1989.2.11., 1. o.

(9)  HL L 11., 1994.1.14., 1. o.

(10)  A 2081/92/EGK tanácsi rendelet 17. cikkében megállapított eljárás szerint a földrajzi jelzések és eredetmegjelölések bejegyzéséről szóló, 1996. június 12-i 1107/96/EK bizottsági rendelet (HL L 148., 1996.6.21., 1. o.). A legutóbb a 704/2005/EK rendelettel (HL L 118., 2005.5.5., 14. o.) módosított rendelet.

(11)  Az egyes elnevezéseknek a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 2081/92/EGK tanácsi rendeletben előírt „Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása” elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló, 1996. december 17-i 2400/96/EK bizottsági rendelet (HL L 327., 1996.12.18., 11. o.). A legutóbb a 417/2006/EK rendelettel (HL L 72., 2006.3.11., 8. o.) módosított rendelet.

(12)  A termékleírások főbb pontjainak összefoglalása tekintetében a 2081/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. március 1-jei 383/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 64., 2004.3.2., 16. o.).


I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott élelmiszerek

sörök,

növényi kivonatokból készített italok,

kenyér, péksütemények, cukrászsütemények, és egyéb pékáru,

természetes mézgák és gyanták,

mustárpép,

tészta.


II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott mezőgazdasági termékek

széna,

illóolajok,

parafa,

kármin (állati eredetű nyerstermék),

virágok és dísznövények,

gyapjú,

fűz,

tilolt len.


III. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

2081/92/EGK rendelet

E rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk (1) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

2. cikk (1) bekezdés

2. cikk (3) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

2. cikk (4) bekezdés

2. cikk (3) bekezdés első albekezdés

2. cikk (5) bekezdés

2. cikk (6) bekezdés

2. cikk (3) bekezdés második albekezdés

2. cikk (7) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés első, második és harmadik albekezdés

3. cikk (1) bekezdés első, második és harmadik albekezdés

3. cikk (1) bekezdés negyedik albekezdés

3. cikk (2) bekezdés

3. cikk (2) bekezdés

3. cikk (3) bekezdés

4. cikk

4. cikk

5. cikk (1), (2) és (3) bekezdés

5. cikk (1), (2) és (3) bekezdés

5. cikk (4) bekezdés

5. cikk (4) bekezdés első albekezdés

5. cikk (5) bekezdés első albekezdés

5. cikk (4) bekezdés második albekezdés

5. cikk (5) bekezdés

5. cikk (5) bekezdés második albekezdés

5. cikk (6) bekezdés első albekezdés

5. cikk (6) bekezdés második albekezdés

5. cikk (5) bekezdés harmadik albekezdés

5. cikk (6) bekezdés harmadik albekezdés

5. cikk (5) bekezdés negyedik és ötödik albekezdés

5. cikk (6) bekezdés negyedik és ötödik albekezdés

5. cikk (5) bekezdés hatodik, hetedik és nyolcadik albekezdés

5. cikk (7) bekezdés

5. cikk (6) bekezdés

5. cikk (8) bekezdés

5. cikk (9) és (10) bekezdés

6. cikk (1) bekezdés első albekezdés

6. cikk (1) bekezdés első albekezdés

6. cikk (1) bekezdés második albekezdés

6. cikk (1) bekezdés harmadik albekezdés

6. cikk (1) bekezdés második albekezdés

6. cikk (2) bekezdés

6. cikk (2) bekezdés első albekezdés

6. cikk (3) és (4) bekezdés

7. cikk (4) bekezdés

6. cikk (5) bekezdés első albekezdés

6. cikk (2) bekezdés második albekezdés

6. cikk (5) bekezdés második albekezdés

6. cikk (6) bekezdés első albekezdés

6. cikk (6) bekezdés második albekezdés

3. cikk (3) bekezdés

7. cikk (1) bekezdés

7. cikk (1) bekezdés

7. cikk (2) bekezdés

7. cikk (3) bekezdés

7. cikk (2) bekezdés első albekezdés

7. cikk (2) bekezdés második és harmadik albekezdés

7. cikk (4) bekezdés

7. cikk (3) bekezdés

7. cikk (5) bekezdés

7. cikk (5) bekezdés

7. cikk (6) és (7) bekezdés

8. cikk (1) bekezdés

8. cikk

8. cikk (2) bekezdés

8. cikk (3) bekezdés

9. cikk első albekezdés

9. cikk (1) bekezdés

9. cikk második és harmadik albekezdés

9. cikk (2) bekezdés

9. cikk (3) és (4) bekezdés

10. cikk (1) bekezdés

10. cikk (1) bekezdés

10. cikk (2) bekezdés

11. cikk (1) bekezdés

11. cikk (2) bekezdés

10. cikk (3) bekezdés

11. cikk (3) és (4) bekezdés

10. cikk (4) bekezdés

10. cikk (5) bekezdés

10. cikk (3) bekezdés

10. cikk (6) bekezdés

10. cikk (2) bekezdés

10. cikk (7) bekezdés

11. cikk (1) bekezdés második albekezdés

11. cikk (1)–(3) bekezdés

11. cikk (4) bekezdés

12. cikk (1) bekezdés

11a. cikk a) pont

12. cikk (2) bekezdés

11a. cikk b) pont

12–12d. cikk

13. cikk (1) bekezdés

13. cikk (1) bekezdés

13. cikk (3) bekezdés

13. cikk (2) bekezdés

13. cikk (4) bekezdés

13. cikk (3) bekezdés első albekezdés

13. cikk (3) bekezdés második albekezdés

13. cikk (5) bekezdés

13. cikk (4) bekezdés

14. cikk (1) és (2) bekezdés

14. cikk (1) és (2) bekezdés

14. cikk (3) bekezdés

3. cikk (4) bekezdés

15. cikk

15. cikk

16. cikk

16. cikk

17–19. cikk

18. cikk

20. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

II. melléklet


31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/26


A TANÁCS 511/2006/EK RENDELETE

(2006. március 27.)

a többek között a Kínai Népköztársaságból származó színestelevízió-készülékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1531/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 8. és 9. cikkére,

tekintettel a Bizottság által a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően benyújtott javaslatra,

mivel:

A.   AZ ELŐZŐ ELJÁRÁS

(1)

A Tanács 1531/2002/EK rendeletével (2) 2002 augusztusában végleges dömpingellenes vámot vetett ki a többek között a Kínai Népköztársaságból (Kína) származó színestelevízió-készülékek (a továbbiakban: az érintett termék) behozatalára.

(2)

Ezzel egyidejűleg a Bizottság 2002/683/EK rendeletével (3) a Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, a Hisense Import & Export Co., Ltd, a Konka Group Co., Ltd, a Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, a Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co, Ltd, a TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd és a Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd nevű vállalatok (a továbbiakban: a vállalatok) által, a Kínai Gép- és Elektronikus Termék Export-import Kereskedelmi Kamarával (CCCME) összefüggésben felajánlott közös kötelezettségvállalást (a továbbiakban: a kötelezettségvállalás) fogadott el.

(3)

Ennek eredményeként a vállalatok által gyártott, Kínából származó, a kötelezettségvállalás hatálya alá tartozó érintett termék Közösségbe irányuló behozatala mentesült a végleges dömpingellenes vám alól.

B.   A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS TELJESÍTÉSÉNEK ELMULASZTÁSA

(4)

A vállalatok által felajánlott kötelezettségvállalás többek között arra kötelezi azokat, hogy a kötelezettségvállalás hatálya alá tartozó terméket az első független fogyasztónak exportálják a Közösségben a kötelezettségvállalásban megállapított, bizonyos minimum import árszinteken, vagy afelett, és hogy tiszteletben tartsanak meghatározott, a kötelezettségvállalásban előírt mennyiségi küszöbértékeket. Ezek az árszintek és küszöbértékek megszüntetik a dömping káros hatásait.

(5)

A kötelezettségvállalásnak való megfelelés érdekében a CCCME és a vállalatok ahhoz is hozzájárultak, hogy biztosítják az összes olyan információt, amelyet a Bizottság szükségesnek ítél, valamint hozzájárulnak üzemeik helyszíni ellenőrzéshez annak érdekében, hogy az említett negyedéves jelentésekben benyújtott adatok helyességét és a valóságnak való megfelelését a Bizottság ellenőrizze.

(6)

Amint azt az 1531/2002/EK rendelet (239) preambulumbekezdése kimondja, a kötelezettségvállalás kifejezetten biztosítja, hogy annak az érintett vállalatok valamelyike vagy a CCCME általi megsértését az összes aláíró fél általi mulasztásnak kell tekinteni. Az Európai Bizottsággal való együttműködés elmulasztása a kötelezettségvállalás teljesítésének ellenőrzése során a kötelezettségvállalás megszegésének minősül.

(7)

E tekintetben a Bizottság helyszíni ellenőrző látogatásokat kívánt tenni a CCCME, illetve két másik, a jelentések szerint az érintett termékből a legnagyobb mennyiséget eladó vállalat – a Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd és a Konka Group Co., Ltd – üzemeiben. A Bizottság az ellenőrzést megelőzően levélben értesítette a CCCME-t, illetve a Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd és a Konka Group Co., Ltd vállalatokat a helyszíni ellenőrző látogatások időpontjáról. A CCCME és a Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd megerősítette, hogy hozzájárul a Bizottság által kért ellenőrző látogatásba. A Konka Group Co., Ltd azonban elutasította az ellenőrző látogatást, megszegve ezáltal a kötelezettségvállalást.

(8)

A kötelezettségvállalás megállapított megszegésének további részleteit a 2006/258/EK (4) bizottsági határozat tartalmazza.

(9)

A vállalatok által a CCCME-vel összefüggésben felajánlott kötelezettségvállalást – annak megszegését figyelembe véve – a 2006/258/EK bizottsági határozat visszavonta. Ennélfogva haladéktalanul végleges dömpingellenes vámot kell kivetni az érintett termék az érintett vállalatoktól származó, a Közösségbe irányuló exportjára.

(10)

Az alaprendelet 8. cikkének (9) bekezdésével összhangban a dömpingellenes vám mértékét azon tények alapján kell megállapítani, amelyek a kötelezettségvállaláshoz vezető vizsgálattal összefüggésben kerültek megállapításra. Mivel a szóban forgó vizsgálatot a 1531/2002/EK rendelet a dömping és az azáltal okozott kár végleges megállapításával zárta le, helyénvalónak találták, hogy a végleges dömpingellenes mértéket az e rendelet által meghatározott szinten és formában, azaz a vámfizetés előtti, közösségi határparitáson számított nettó ár 44,6 %-ában szabják meg.

C.   AZ 1531/2002/EK RENDELET MÓDOSÍTÁSA

(11)

A fentieket figyelembe véve az 1531/2002/EK rendeletet következésképpen módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1531/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A3. cikke, valamint I. és II. melléklete hatályát veszti.

2.

A 4. és 5. cikkének számozása 3. és 4. cikkre változik.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. GORBACH


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 2117/2005/EK rendelettel (HL L 340., 2005.12.23., 17. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 231., 2002.8.29., 1. o.

(3)  HL L 231., 2002.8.29., 42. o.

(4)  Lásd e Hivatalos Lap 63 oldalát.


31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/28


A BIZOTTSÁG 512/2006/EK RENDELETE

(2006. március 30.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. március 31-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 30-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. március 30-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

99,1

204

46,6

212

102,0

999

82,6

0707 00 05

052

138,6

628

155,5

999

147,1

0709 90 70

052

69,4

204

49,8

999

59,6

0805 10 20

052

63,9

204

40,8

212

48,7

220

43,2

400

58,7

624

62,3

999

52,9

0805 50 10

052

41,3

624

63,4

999

52,4

0808 10 80

388

79,3

400

128,3

404

97,8

508

81,7

512

74,0

528

118,9

720

87,9

999

95,4

0808 20 50

388

79,2

512

73,5

528

73,6

720

129,3

999

88,9


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/30


A BIZOTTSÁG 513/2006/EK RENDELETE

(2006. március 30.)

a vámkontingensek kezelési módjának megállapításáról és a harmadik országokból behozott fokhagymára vonatkozó származási bizonyítványok rendszerének bevezetéséről szóló 565/2002/EK rendeletnek megfelelően benyújtott behozatali engedélyek kiadására vonatkozó ideiglenes rendelkezések elfogadásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 565/2002/EK bizottsági rendelet (2) úgy rendelkezik, hogy a tagállamok minden héten hétfőnként és csütörtökönként értesítik a Bizottságot a benyújtott engedélykérelmek tekintetében, és az engedélyt a kérelem benyújtását követő ötödik munkanapon adják ki, hacsak a Bizottság ezen idő alatt nem hoz egyéb intézkedést.

(2)

2006. április 13. csütörtök, 14. péntek és 17. hétfő bizottsági munkaszüneti napok. A 2006. április 10. hétfő és április 14. péntek között benyújtott engedélyek kiadását ezért későbbre kell halasztani.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 565/2002/EK rendeletnek megfelelően a 2006. április 10. hétfő és április 14. péntek között benyújtott behozatali engedélyeket 2006. április 21-én, pénteken kell kiadni, hacsak a Bizottság a rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alapján ezen idő alatt nem hoz egyéb intézkedést.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 86., 2002.4.3., 11. o. Az 537/2004/EK rendelettel (HL L 86., 2004.3.24., 9. o.) módosított rendelet.


31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/31


A BIZOTTSÁG 514/2006/EK RENDELETE

(2006. március 30.)

az egyes tagállamokban a 2005/2006-os gazdasági év folyamán az intervenciós gabona szállítási határidejét illetően a 824/2000/EK rendelettől való eltérésről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról szóló, 2000. április 19-i 824/2000/EK bizottsági rendelet (2) előírja, hogy elfogadható ajánlat esetén a termelőket mihamarabb tájékoztatni kell a szállítás ütemezéséről. Az említett rendelet 4. cikke (3) bekezdése e célból előírja, hogy az ajánlattal megkeresett intervenciós központba történő utolsó szállításnak legkésőbb az ajánlat beérkezésének hónapjától számított negyedik hónap végéig meg kell történnie.

(2)

A 2005/2006-os gazdasági év a második olyan gazdasági év az Európai Közösséghez 2004. május 1-jén csatlakozott tagállamok számára, amikor alkalmazniuk kell a gabonára vonatkozó intervenciós intézkedéseket.

(3)

A jó időjárási feltételeknek köszönhetően a 2005-ös termés ismét bőségesnek bizonyult. Ennek következménye az intervenciós árhoz képest viszonylag alacsony belső piaci árak kialakulása. Következésképpen a 2005 novemberi intervenciós időszak kezdetétől fogva viszonylag nagy gabonamennyiségeket ajánlottak intervencióra. Az intervencióra ajánlott mennyiségek nagyságára, valamint földrajzi szétszórtságukra való tekintettel az ezekre vonatkozó szállítási határidőt – azaz a 2006. március 31-i határidőt – nem lehet betartani. Az ajánlatok megfelelő átvételének lehetővé tétele érdekében meg kell hosszabbítani a szállítási határidőt, és így el kell térni a 824/2000/EK rendelettől.

(4)

A piaci helyzet sürgős intézkedések meghozatalát és ezek haladéktalan végrehajtását követeli meg, ezért elő kell írni az e rendeletben foglalt intézkedések azonnali alkalmazását.

(5)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 824/2000/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésétől eltérően a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában a 2005/2006-os gazdasági évre az intervencióra ajánlott gabona utolsó szállításának meg kell történnie legkésőbb az ajánlat beérkezésének hónapjától számított hetedik hónap végéig, de a 2006. július 31-i határidőt nem túllépve.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 21. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 100., 2000.4.20., 31. o. A legutóbb az 1068/2005/EK rendelettel (HL L 174., 2005.7.7., 65. o.) módosított rendelet.


31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/32


A BIZOTTSÁG 515/2006/EK RENDELETE

(2006. március 30.)

a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában az intervencióra felajánlott gabonafélék raktározásának finanszírozását illetően a 2005/2006-os gazdasági évre vonatkozó átmeneti intézkedés létrehozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási szerződésére,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányára és különösen annak 41. cikke első albekezdésére,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

mivel:

(1)

Egyes tagállamok kérésére a 514/2006/EK bizottsági rendelet (2) a 2005/2006-os gazdasági évre az Európai Közösséghez 2004. május 1-jén csatlakozott tagállamok esetében három hónappal meghosszabbítja az intervencióra felajánlott gabonafélék szállítási határidejét, a szállítás azonban semmiképpen nem lépheti túl a 2006. július 31-i időpontot.

(2)

Ez az intézkedés raktározási többletköltséget okozhat az új határidőn belül, de a gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról szóló, 2000. április 19-i 824/2000/EK bizottsági rendelet (3) 4. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésében először meghatározott esedékesség után szállított gabonafélék esetében.

(3)

Az intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1978. augusztus 2-i 1883/78/EGK tanácsi rendelet (4) 6. cikkének megfelelően az EMOGA garanciarészlege vállalja a raktározásból származó materiális műveletek költségeit. A tagállamok fent említett raktározási többletköltségének esetleges megtérítését ezért be kell vonni a normális esetben az intervenciós hivatalok által viselt raktározási költségekből származó kiadásokba, illetve kilátásba kell helyezni az EMOGA garanciarészlege általi finanszírozást, amelynek alapját a szokásos átalányösszeg jelenti, figyelembe véve az 1784/2003/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt, az intervenciós árhoz hozzáadott havi kiegészítést.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az EMOGA-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Amennyiben a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában az intervencióra felajánlott gabonaféléket az intervenciós hivatalok a 824/2000/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésében előírt szállítási határidő után ténylegesen átvették, e határidő és a szállítási tervben meghatározott raktárba történő tényleges szállítás időpontja közötti raktározási költségekre vonatkozó tagállami kiadásokat – amennyiben a szállítás a 514/2006/EK rendeletben előírt határidőn belül megtörténik – be kell vonni az 1883/78/EK rendelet 6. cikkében meghatározott kiadásokba.

2. cikk

Az 1883/78/EGK rendelet 6. cikke (1) bekezdésében említett átalányösszeg kiszámításának alapja a 2005. október 12-i bizottsági határozatban (5) a 2005/2006-os gazdasági évre meghatározott, az intervenció során felvásárolt gabonafélék raktározásáért a Közösség által a tagállamok részére megtérített átalányösszeg – vagyis 1,31 euro/tonna/hó –, amelyből levonásra kerül az 1784/2003/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírt havi kiegészítés összege – vagyis 0,46 euro/tonna/hó –, amely az intervenciós árhoz került hozzáadásra minden, a 824/2000/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésének harmadik albekezdésében előírt határidőt túllépő hónap esetében.

Ezek a kiadások a 3492/90/EGK tanácsi rendelet (6) 1. cikkének értelmében az éves beszámolók keretében veendők figyelembe mint az intervenciós szervek általi termékfelvásárlásból származó materiális műveletek következtében felmerült kiadások.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

A 2005/2006-os gazdasági évre alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 31 oldalát.

(3)  HL L 100., 2000.4.20., 31. o. A legutóbb az 1068/2005/EK rendelettel (HL L 174., 2005.7.7., 65. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 216., 1978.8.5., 1. o. A legutóbb a 695/2005/EK rendelettel (HL L 114, 2005.5.4., 1. o.) módosított rendelet.

(5)  C(2005) 3752. Közzétételre nem került határozat.

(6)  HL L 337., 1990.12.4., 3. o.


31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/34


A BIZOTTSÁG 516/2006/EK RENDELETE

(2006. március 30.)

a cukorágazatban 2006. március 31-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 24. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A cukorágazatban a melasz behozatalára vonatkozó végrehajtási rendelkezések megállapításáról és a 785/68/EGK rendelet (2) módosításáról szóló, 1995. június 23-i 1422/95/EK bizottsági rendelet (3) előírja, hogy a melasznak a 785/68/EGK bizottsági rendeletnek megfelelően megállapított CIF-importára „irányadó árnak” minősül. Ezt az árat a 785/68/EGK rendelet 1. cikkében meghatározott szabványminőségre kell megállapítani.

(2)

Az irányadó árak meghatározásakor figyelembe kell venni a 785/68/EGK rendelet 3. cikkében meghatározott minden információt, kivéve az említett rendelet 4. cikkében meghatározott esetekben, valamint adott esetben a rögzítés a 785/68/EGK rendelet 7. cikkében meghatározott módszer alapján történhet.

(3)

A nem szabványminőségre vonatkozó árkiigazítás esetén a kínált melasz minőségétől függően a 785/68/EGK rendelet 6. cikke alapján növelni vagy csökkenteni kell az árakat.

(4)

Amennyiben eltérés van az adott termék küszöbára és irányadó ára között, kiegészítő importvámot kell meghatározni az 1422/95/EK rendelet 3. cikkében meghatározott feltételek szerint. Amennyiben az importvámokat az 1422/95/EK rendelet 5. cikke értelmében felfüggesztik, e vámok egyedi összegét rögzíteni kell.

(5)

Rögzíteni kell az érintett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árakat és kiegészítő vámokat, az 1422/95/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésével, valamint 3. cikke (1) bekezdésével összhangban.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1422/95/EK rendelet 1. cikkében meghatározott termékek behozatalára alkalmazandó irányadó árakat és a kiegészítő vámokat a melléklet állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. március 31-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 30-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK módosított rendelet (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.).

(2)  HL L 141., 1995.6.24., 12. o. A rendeletet legutóbb a 79/2003/EK rendelet módosította (HL L 13., 2003.1.18., 4. o.).

(3)  HL L 145., 1968.6.27., 12. o. A legutóbb az 1422/95/EK rendelettel.


MELLÉKLET

A cukorágazatban 2006. március 31-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

Az 1422/95/EK rendelet 5. cikkében említett felfüggesztés miatt az adott termék nettó 100 kg-jára alkalmazandó importvám összege (1)

1703 10 00 (2)

11,66

0

1703 90 00 (2)

11,66

0


(1)  Az 1422/95/EK rendelet 5. cikkével összhangban ez az összeg lép a közös vámtarifában e termékekre meghatározott vámtétel helyébe.

(2)  A módosított 785/68/EGK rendelet 1. cikkében meghatározott szabványminőségre vonatkozik.


31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/36


A BIZOTTSÁG 517/2006/EK RENDELETE

(2006. március 30.)

a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdése második albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikke alapján az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdése a) pontjában említett termékek világpiaci árfolyamai vagy árai és a közösségi árak közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

Az 1260/2001/EK rendelet értelmében a feldolgozás nélkül exportált, nem denaturált fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítés rögzítésekor figyelembe kell venni a Közösség és a világ cukorpiacának helyzetét és különösen az említett rendelet 28. cikkében felsorolt ár- és költségtényezőket. A fenti cikk szerint figyelembe kell venni a tervezett kivitelek gazdasági szempontját is.

(3)

A nyerscukorra vonatkozó visszatérítést a szabványminőségre kell megállapítani. E szabványminőséget az 1260/2001/EK rendelet I. mellékletének II. pontja határozza meg. Egyebekben ezt a visszatérítést az 1260/2001/EK rendelet 28. cikke (4) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani. A kandiscukor meghatározását az export-visszatérítések cukorágazatban való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1995. szeptember 7-i 2135/95/EK bizottsági rendelet (2) állapítja meg. A visszatérítés ilyen módon kiszámított összegét az ízesített vagy színezett cukor esetében e cukrok szacharóztartalmára kell alkalmazni, és azt a szacharóztartalom 1 %-ára vonatkoztatva kell meghatározni.

(4)

Különleges esetekben a visszatérítés összege más jogi aktusok útján is megállapítható.

(5)

A visszatérítéseket kéthetente rögzítik. A visszatérítés a közbenső időszakban módosítható.

(6)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikke (5) bekezdésének első albekezdése szerint az említett rendelet 1. cikkében felsorolt termékekre nyújtott visszatérítés a rendeltetési hely függvényében változhat, amennyiben ezt a világpiaci helyzet vagy egyes piacok különleges igényei szükségessé teszik.

(7)

A cukor nyugat-balkáni országokból érkező kedvezményes importjának 2001 eleje óta tapasztalható jelentős és gyors megnövekedése, valamint a Közösségnek ezen országokba irányuló cukorexportja erőteljesen mesterséges jellegűnek tűnik.

(8)

A cukorágazat export-visszatérítésben részesült termékeinek a Közösségbe történő újbóli behozatalával kapcsolatos visszaélések elkerülése végett a nyugat-balkáni országok tekintetében az e rendeletben említett termékekre nem állapítandó meg visszatérítés.

(9)

Figyelembe véve e tényezőket, valamint a cukorpiac jelenlegi helyzetét, különösen a cukornak a közösségi és a világpiacon jegyzett árfolyamait és árait, a visszatérítéseket a megfelelő összegekben kell meghatározni.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1260/2001/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdése a) pontjában említett termékek feldolgozatlan és nem denaturált állapotban történő kivitelére nyújtható visszatérítéseket e rendelet melléklete állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006 március 31-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 214., 1995.9.8., 16. o.


MELLÉKLET

A 2006. MÁRCIUS 31-TŐL FELDOLGOZATLAN FEHÉRCUKOR ÉS NYERS CUKOR UTÁN JÁRÓ EXPORT-VISSZATÉRÍTÉSEK (1)

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,2389

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,2389

NB: A termékkódok és az „A” sorozatú rendeltetési hely kódok a 3846/87/EGK bizottsági rendeletben (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

A numerikus rendeltetési hely kódok a 2081/2003/EK bizottsági rendeletben (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) kerültek meghatározásra.

Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

:

minden rendeltetési hely (harmadik országok, egyéb területek, az élelmiszer-ellátás és a Közösségből történő kivitelként kezelt más rendeltetési helyek) Albánia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró (beleértve az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozata alapján meghatározott Koszovót) és Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság kivételével, kivéve a 2201/96/EK tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés b) pontjában említett termékekbe bedolgozott cukor vonatkozásában (HL L 297., 1996.11.21., 29. o.).


(1)  Az ebben a mellékletben meghatározott vámtételek 2005. február 1-jéttól nem alkalmazandóak, összhangban az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről szóló, 2004. december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozattal (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.).

(2)  Ezt az összeget a 92 %-os hozamú nyers cukorra kell alkalmazni. Ha az exportált nyers cukor hozama eltér a 92 %-tól, akkor az alkalmazandó visszatérítés összegét az 1260/2001/EK rendelet 28. cikk (4) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően kell kiszámítani.


31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/38


A BIZOTTSÁG 518/2006/EK RENDELETE

(2006. március 30.)

a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 27. cikk (5) bekezdés 2. albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikke alapján az e rendelet 1. cikk 1) bekezdés d) pontjában említett termékek világpiaci árfolyamai vagy árai és a közösségi áraik közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

Az export-visszatérítések cukorágazatban való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1995. szeptember 7-i 2135/95/EK bizottsági rendelet (2) 3. cikke értelmében az 1260/2001/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pontjában felsorolt termékek 100 kilogrammjára vetített export-visszatérítésnek meg kell egyeznie az alapösszeg és a szóban forgó termék szacharóz-tartalmának a szorzatával, mely utóbbi adott esetben növelendő a szacharózban kifejezett egyéb cukortartalommal. A szóban forgó termékre vonatkozó szacharóz-tartalmat a 2135/95/EK rendelet 3. cikke alapján határozzák meg.

(3)

Az 1260/2001/EK rendelet 30. cikk (3) bekezdése értelmében a feldolgozatlanul exportált szorbóz esetében a visszatérítés alapösszege egyenlő a visszatérítés alapösszegének a vegyiparban használt egyes cukortermékekre nyújtott termelési visszatérítések tekintetében az 1260/2001/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. június 27-i 1265/2001/EK bizottsági rendelet (3) által meghatározott, az ezen utóbbi rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó hatályos termelési visszatérítés egy századával csökkentett összegével.

(4)

Az 1260/2001/EK rendelet 30. cikk (1) bekezdése értelmében az említett rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pontjában felsorolt egyéb, feldolgozás nélkül exportált termékek esetében a visszatérítés alapösszege megegyezik egy, az alábbiak figyelembevételével megállapított összeg egy századával: egyrészt a fehércukornak a Közösség nem deficites területeire vonatkozó, arra a hónapra érvényes intervenciós ára, amelyre az alapösszeget rögzítik, valamint a fehércukor világpiaci árfolyamai illetve árai közötti különbség, másrészt a közösségi alaptermékek harmadik országokba exportálandó feldolgozott áruk gyártása során történő felhasználása, valamint az aktív feldolgozási eljárásra vonatkozó megállapodások keretében behozott harmadik országbeli termékek felhasználása közötti egyensúly megteremtésének szükségessége.

(5)

Az 1260/2001/EK rendelet 30. cikkének (4) bekezdése értelmében a visszatérítés alapösszegének alkalmazása korlátozható csupán egyes termékekre az említett rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pontjában felsorolt termékek közül.

(6)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikke értelmében az említett rendelet 1. cikk (1) bekezdés f), g) és h) pontjában felsorolt, feldolgozatlan állapotban exportált termékek kivitelére visszatérítés nyújtható. A visszatérítés mértékét a szárazanyag-tartalom 100 kilogrammjára vetítve kell meghatározni, figyelembe véve különösen az 1702 30 91 KN-kód alá tartozó termékek kivitelére alkalmazandó visszatérítést, az 1260/2001/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pontjában felsorolt termékek kivitelére alkalmazandó visszatérítést, valamint a tervezett export gazdasági vonatkozásait. Az említett (1) bekezdés f) és g) pontjában felsorolt termékek esetében csak azokra a termékekre nyújtható visszatérítés, amelyek eleget tesznek a 2135/95/EK rendelet 5. cikkében előírt feltételeknek; a h) pontban felsorolt termékek esetében pedig csak azokra a termékekre nyújtható visszatérítés, amelyek megfelelnek a 2135/95/EK rendelet 6. cikkében előírt feltételeknek.

(7)

A fent említett visszatérítéseket havonta kell rögzíteni. A visszatérítés a közbenső időszakban módosítható.

(8)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikk (5) bekezdés első albekezdése szerint az említett rendelet 1. cikkében felsorolt termékekre nyújtott visszatérítés a rendeltetési hely függvényében változhat, amennyiben ezt a világpiaci helyzet, vagy egyes piacok különleges igényei szükségessé teszik.

(9)

A cukor nyugat-balkáni országokból érkező kedvezményes importjának 2001. eleje óta tapasztalható jelentős és gyors megnövekedése, valamint a Közösség ezen országokba irányuló cukorexportja erőteljesen mesterséges jelleget mutat.

(10)

A cukorágazat export-visszatérítésben részesült termékeinek a Közösségbe történő újbóli behozatalával kapcsolatos visszaélések elkerülése végett a nyugat-balkáni országok tekintetében az e rendeletben említett termékekre nem állapítandó meg visszatérítés.

(11)

Figyelembe véve ezeket a tényezőket, a szóban forgó termékek után járó visszatérítéseket a megfelelő összegekben kell meghatározni.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1260/2001/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdésének d), f), g) és h) pontjaiban említett termékek feldolgozatlan állapotban való kivitelére nyújtható visszatérítéseket a melléklet állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. március 31-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb az 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 214., 1995.9.8., 16. o.

(3)  HL L 178., 2001.6.30., 63. o.


MELLÉKLET

A FELDOLGOZATLAN SZIRUPOKRA ÉS A CUKORÁGAZAT EGYES MÁS, FELDOLGOZATLAN ÁLLAPOTBAN EXPORTÁLT TERMÉKEIRE 2006. MÁRCIUS 31-TŐL (1) VONATKOZÓ EXPORT-VISSZATÉRÍTÉSEK

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

23,89 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

23,89 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

45,38 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,2389 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

23,89 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,2389 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,2389 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,2389 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

23,89 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,2389 (4)

NB: A termékkódokat és az „A” sorozatú rendeltetési helyek kódjait a 3846/87/EGK bizottsági rendelet rögzíti (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

A numerikus rendeltetési helykódokat az 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28, 11. o.).

Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

:

minden rendeltetési hely (harmadik országok, egyéb területek, az élelmiszer-ellátás és a Közösségből történő kivitelként kezelt más rendeltetési helyek) Albánia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró (beleértve Koszovót az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozatában történő meghatározása alapján) és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kivételével, kivéve a 2201/96/EK tanácsi rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett termékekbe bedolgozott cukor vonatkozásában (HL L 297., 1996.11.21., 29. o.).


(1)  Az ebben a mellékletben meghatározott vámtételek 2005. februar 1-től nem alkalmazandóak, összhangban az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről sźoló, 2004. december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozattal (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.).

(2)  Kizárólag a 2135/95/EK rendelet 5. cikkében említett termékekre alkalmazandó.

(3)  Kizárólag a 2135/95/EK rendelet 6. cikkében említett termékekre alkalmazandó.

(4)  Az alapösszeg nem alkalmazandó a 85 %-nál alacsonyabb tisztasági fokú szirupok esetén (2135/95/EK rendelet). A szacharóztartalmat a 2135/95/EK rendelet 3. cikke alapján határozzák meg.

(5)  Az összeg nem alkalmazandó a 3513/92/EGK rendelet mellékletének 2. pontjában meghatározott termékre (HL L 355., 1992.12.5., 12. o.).


31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/41


A BIZOTTSÁG 519/2006/EK RENDELETE

(2006. március 30.)

az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 22. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2005/2006-os gazdasági évben a fehér cukorra vonatkozó exportlefölözés és/vagy -visszatérítés meghatározására irányuló folyamatos pályázati eljárásról szóló, 2005. július 15-i 1138/2005/EK bizottsági rendelet (2) értelmében e cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére vonatkozóan részleges pályázati eljárásokat kell kiírni.

(2)

Az 1138/2005/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, adott esetben, a szóban forgó részleges pályázati eljárás tekintetében maximális export-visszatérítés állapítandó meg, aminek során különösképpen figyelembe kell venni a Közösség és a világ cukorpiacának jelenlegi helyzetét és várható fejlődését.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1138/2005/EK rendelet alapján lefolytatott, fehér cukor kivitelére vonatkozó 22. részleges pályázati eljárás esetében alkalmazandó maximális export-visszatérítés 27,260 EUR/100 kg-ban kerül meghatározásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. március 31-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 185., 2005.7.16., 3. o.


31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/42


A BIZOTTSÁG 520/2006/EK RENDELETE

(2006. március 30.)

a vegyiparban felhasznált fehér cukorra nyújtott termelési visszatérítések megállapításáról a 2006. április 1-jétől30-ig terjedő időszakra

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikk (5) bekezdésének ötödik francia bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1260/2001/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése szerint határozat születhet termelési visszatérítések nyújtásáról az említett rendelet 1. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában felsorolt termékekre, az említett bekezdés d) pontjában felsorolt szirupokra, valamint az 1702 50 00 KN-kód alá tartozó vegytiszta fruktózra (levulózra) mint közbenső termékre abban az esetben, ha azok a Szerződés 23. cikkének (2) bekezdésében említett helyzetek valamelyikében találhatók, és amennyiben azokat bizonyos vegyipari termékek gyártására használják fel.

(2)

Az 1260/2001/EK tanácsi rendeletnek a vegyiparban használt egyes cukortermékekre nyújtott termelési visszatérítések tekintetében való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. június 27-i 1265/2001/EK bizottsági rendelet (2) előírja, hogy ezek a visszatérítések a fehér cukorra alkalmazandó visszatérítés alapján kerülnek meghatározásra.

(3)

Az 1265/2001/EK rendelet 9. cikke úgy rendelkezik, hogy a fehér cukor utáni termelési visszatérítést havonta kell rögzíteni, az egyes hónapok első napján kezdődő időszakokra.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1265/2001/EK rendelet 4. cikkében említett, fehércukorra nyújtott termelési visszatérítés a 2006. április 1-jétől30-ig terjedő időszakra 23,731 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. április 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel módosított rendelet (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.).

(2)  HL L 178., 2001.6.30., 63. o.


31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/43


A BIZOTTSÁG 521/2006/EK RENDELETE

(2006. március 30.)

a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkének rendelkezései szerint az ugyanezen rendelet 1. cikkében szereplő termékeknek a világpiaci árai és e termékeknek a Közösségen belüli jegyzései vagy árai közötti különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2)

Az 1784/2003/EK rendeletnek a gabonaalapú keveréktakarmányokra vonatkozó import- és exportszabályozásra való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról, valamint az import- és exportengedélyek rendszerének a gabona- és rizságazatban való alkalmazása sajátos szabályairól szóló 1162/95/EK rendelet módosításáról szóló, 1995. június 29-i 1517/95/EK bizottsági rendelet (2) 2. cikke meghatározta azokat a sajátos kritériumokat, amelyeket figyelembe kell venni az ezekre a termékekre járó visszatérítés kiszámítása során.

(3)

E számítás során figyelembe kell venni a gabonatermék-tartalmat is. Az egyszerűsítés érdekében a visszatérítés a „gabonakészítmények” két kategóriájára fizetendő, nevezetesen egyfelől a kukoricára, amely a legáltalánosabban használt gabonaféle az exportált keveréktakarmányok előállítása során, valamint a kukoricaalapú termékekre, másfelől az „egyéb gabonafélékre”, amely utóbbi kategóriába tartozik a kukorica, illetve kukoricaalapú termékek kivételével valamennyi egyéb, visszatérítésben részesíthető gabonakészítmény. Visszatérítés a keveréktakarmányban lévő gabonatermék mennyiségére jár.

(4)

Ezen túlmenően a visszatérítés összegének megállapításakor figyelembe kell venni ezeknek a termékeknek a világpiaci értékesítési lehetőségeit és feltételeit, a közösségi piacon jelentkező zavarok elkerülésének szükségességét és az export gazdasági vonatkozásait is.

(5)

A gabonapiac jelenlegi helyzete és különösen az ellátás biztosításának kilátásai miatt az export-visszatérítéseket be kell szüntetni.

(6)

A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet szerinti és az 1517/95/EK rendelet hatálya alá tartozó keveréktakarmányok exportjára alkalmazandó visszatérítések a jelen rendelet melléklete szerint kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. március 31-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 51. o.


MELLÉKLET

a Bizottság 2006. március 30-i rendeletéhez, a gabonaalapú keveréktakarmányok exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

Az export-visszatérítésben részesülő termékek kódja:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Gabonakészítmények

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések összege

Kukorica és kukoricaalapú termékek:

KN 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10 kódok

C10

EUR/t

0,00

Gabonakészítmények, a kukorica és a kukoricaalapú termékek kivételével

C10

EUR/t

0,00

MEGJ.: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).

C10

:

Valamennyi viszonylat.


31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/45


A BIZOTTSÁG 522/2006/EK RENDELETE

(2006. március 30.)

a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikkének (1) bekezdése szerint az említett rendelet 1. cikkében felsorolt termékek világpiaci ára és közösségi piaci ára közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

A tej és tejtermékek piacának jelenlegi helyzetére tekintettel export-visszatérítést kell biztosítani az 1255/1999/EK rendelet 31. cikkében meghatározott szabályokkal és bizonyos kritériumokkal összhangban.

(3)

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében a visszatérítések mértéke rendeltetési helytől függően eltérő lehet, amennyiben a világpiaci helyzet vagy egyes piacok speciális követelményei ezt szükségessé teszik.

(4)

Az Európai Közösség és a Dominikai Köztársaság között létrejött, a Dominikai Köztársaságban a tejpor importvédelméről szóló és a 98/486/EK tanácsi határozattal (2) jóváhagyott egyetértési megállapodással (3) összhangban bizonyos mennyiségű, a Dominikai Köztársaságba exportált közösségi tejtermék csökkentett vámokra lehet jogosult. Ezért az e rendszerben exportált termékeknek nyújtott export-visszatérítéseket bizonyos százalékkal csökkenteni kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikkében meghatározottak szerint és a 174/1999/EK bizottsági rendelet (4) 1. cikkének (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelően export-visszatérítés nyújtandó az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre és mennyiségekre.

2. cikk

Ez a rendelet 2006 2006. március 31-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 218., 1998.8.6., 45. o.

(3)  HL L 218., 1998.8.6., 46. o.

(4)  HL L 20., 1999.1.27., 8. o.


MELLÉKLET

A tejre és tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítések 2006. március 31-étől

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

38,10

L20

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

0402 10 91 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L21

EUR/100 kg

44,94

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L21

EUR/100 kg

46,92

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L21 (1)

EUR/100 kg

50,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L21

EUR/100 kg

44,94

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L21

EUR/100 kg

46,92

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L21 (1)

EUR/100 kg

50,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L21

EUR/100 kg

50,30

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

39,42

L21 (1)

EUR/100 kg

50,61

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

39,84

L21

EUR/100 kg

51,12

0402 21 91 9500

L02

EUR/100 kg

42,80

L21

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L21

EUR/100 kg

50,30

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

39,42

L21 (1)

EUR/100 kg

50,61

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

39,84

L21

EUR/100 kg

51,12

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

42,03

L21

EUR/100 kg

53,96

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

42,80

L21

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

45,83

L21

EUR/100 kg

58,82

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

47,52

L21

EUR/100 kg

61,03

0402 21 99 9900

L02

EUR/100 kg

49,51

L21

EUR/100 kg

63,55

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0402 29 15 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0402 29 91 9000

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

42,03

L20

EUR/100 kg

53,96

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,93

L20

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,53

L20

EUR/100 kg

13,62

0402 99 39 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

34,70

L20

EUR/100 kg

44,55

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

36,23

L20

EUR/100 kg

46,50

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

38,61

L20

EUR/100 kg

49,55

0403 90 19 9000

L02

EUR/100 kg

38,84

L20

EUR/100 kg

49,86

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

34,70

L20

EUR/100 kg

44,55

0403 90 33 9900

L02

EUR/100 kg

38,61

L20

EUR/100 kg

49,55

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

3,54

L20

EUR/100 kg

4,27

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0404 90 29 9110

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0404 90 29 9115

L02

EUR/100 kg

39,42

L20

EUR/100 kg

50,61

0404 90 29 9125

L02

EUR/100 kg

39,84

L20

EUR/100 kg

51,12

0404 90 29 9140

L02

EUR/100 kg

42,80

L20

EUR/100 kg

54,94

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0404 90 83 9936

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 50 9300

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

74,19

L20

EUR/100 kg

100,04

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

65,47

L20

EUR/100 kg

88,27

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

68,08

L20

EUR/100 kg

91,79

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

89,33

L20

EUR/100 kg

120,44

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

71,44

L20

EUR/100 kg

96,33

0406 10 20 9230

L04

EUR/100 kg

12,99

L40

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9630

L04

EUR/100 kg

19,96

L40

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

29,32

L40

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

24,44

L40

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

9,08

L40

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,99

L40

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

21,76

L40

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

29,54

L40

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

31,41

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

35,08

L40

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

6,44

L40

EUR/100 kg

15,09

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

35,41

L40

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

39,43

L40

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

34,67

L40

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

31,39

L40

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

44,68

L40

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

44,02

L40

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

42,31

L40

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

42,93

L40

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

36,12

L40

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

32,71

L40

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

33,92

L40

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

35,88

L40

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

35,54

L40

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L04

EUR/100 kg

34,55

L40

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

29,35

L40

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

35,61

L40

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

38,16

L40

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

33,16

L40

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

33,86

L40

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L04

EUR/100 kg

15,21

L40

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

35,33

L40

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

37,84

L40

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

37,52

L40

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

29,29

L40

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

30,20

L40

EUR/100 kg

43,15

A rendeltetési helyek meghatározása a következő:

L02

:

Andorra és Gibraltár.

L20

:

Minden rendeltetési hely, kivéve: L02, Ceuta, Melilla, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), az Amerikai Egyesült Államok és a Ciprusi Köztársaság azon részei, amelyeken a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.

L21

:

Minden rendeltetési hely, kivéve: L02, Ceuta, Melilla, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), az Amerikai Egyesült Államok, Bulgária és a Ciprusi Köztársaság azon részei, amelyeken a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.

L04

:

Albánia, Bosznia és Hercegovina, Koszovó, Szerbia, Montenegró és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.

L40

:

Minden rendeltetési hely, kivéve: L02, L04, Ceuta, Melilla, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), az Amerikai Egyesült Államok, Bulgária, Románia, Horvátország, Törökország, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és a Ciprusi Köztársaság azon részei, amelyeken a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.


(1)  A 98/486/EK határozatban említett, a 2006/2007-es kontingens alapján dominikai köztársasági exportra szánt megfelelő termékek tekintetében és a 174/1999/EK rendelet 20a. cikkében meghatározott feltételekkel összhangban a következő vámtételek alkalmazandók:

a)

a 0402 10 11 9000 és a 0402 10 19 9000 KN-kód alá tartozó termékek

0,00 EUR/100 kg

b)

a 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 és a 0402 21 99 9200 KN-kód alá tartozó termékek

28,00 EUR/100 kg

A rendeltetési helyek meghatározása a következő:

L02

:

Andorra és Gibraltár.

L20

:

Minden rendeltetési hely, kivéve: L02, Ceuta, Melilla, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), az Amerikai Egyesült Államok és a Ciprusi Köztársaság azon részei, amelyeken a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.

L21

:

Minden rendeltetési hely, kivéve: L02, Ceuta, Melilla, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), az Amerikai Egyesült Államok, Bulgária és a Ciprusi Köztársaság azon részei, amelyeken a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.

L04

:

Albánia, Bosznia és Hercegovina, Koszovó, Szerbia, Montenegró és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.

L40

:

Minden rendeltetési hely, kivéve: L02, L04, Ceuta, Melilla, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), az Amerikai Egyesült Államok, Bulgária, Románia, Horvátország, Törökország, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és a Ciprusi Köztársaság azon részei, amelyeken a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.


31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/50


A BIZOTTSÁG 523/2006/EK RENDELETE

(2006. március 30.)

a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos vajtípusokra vonatkozó export-visszatérítésekkel kapcsolatos állandó pályázati felhívás közzétételéről szóló, 2004. március 26-i 581/2004/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati eljárásról rendelkezik.

(2)

A bizonyos tejtermékek export-visszatérítésére vonatkozó pályázati eljárás megállapításáról szóló, 2004. március 26-i 580/2004/EK bizottsági rendelet (3) 5. cikkének értelmében és a pályázati felhívásra beérkezett pályázatok megvizsgálását követően helyénvaló rögzíteni az export-visszatérítések felső értékét a 2006. március 28-án záruló pályázati időszakra.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 581/2004/EK rendelettel megnyitott állandó pályázat 2006. március 28-án záruló pályázati időszakára a visszatérítés maximális összegét az említett rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékekre u ezen rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. március 31-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 90., 2004.3.27., 64. o. A legutóbb az 1239/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 200., 2005.7.30., 32. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 90., 2004.3.27., 58. o. Az 1814/2005/EK rendelettel (HL L 292., 2005.11.8., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

(EUR/100 kg)

Termék

Export-visszatérítés nómenklatúrakód

Az export-visszatérítés maximális összege az 581/2004/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett célállomású export esetén

Vaj

ex ex 0405 10 19 9500

Vaj

ex ex 0405 10 19 9700

102,40

Vajolaj

ex ex 0405 90 10 9000

123,90


31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/52


A BIZOTTSÁG 524/2006/EK RENDELETE

(2006. március 30.)

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej és tejtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 15-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikkének (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az e rendelet 1. cikkének a), b), c), d), e), és g) pontjában felsorolt termékek világpiaci és közösségi árai közötti különbség export-visszatérítésből fedezhető.

(2)

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza azokat a termékeket, amelyekre visszatérítési rátát kell rögzíteni abban az esetben alkalmazva, ha ezek a termékek az 1255/1999/EK rendelet II. mellékletében felsorolt áruk formájában kerülnek kivitelre.

(3)

Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésével összhangban minden egyes szóban forgó alaptermék 100 kg-jára minden hónapban rögzíteni kell a visszatérítési rátát.

(4)

Mindazonáltal a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékek esetében magas visszatérítési ráták előzetes rögzítésével a visszatérítésekkel kapcsolatosan vállalt kötelezettségek veszélybe kerülhetnek. Szükséges megfelelő óvintézkedéseket tenni a veszély elkerülése érdekében, mindazonáltal a hosszú lejáratú szerződések megkötésének elkerülése nélkül. Az egyedi visszatérítési ráták rögzítése az ezen termékekkel kapcsolatos visszatérítések előzetes megállapítására módot ad e két cél teljesítésére.

(5)

Az 1043/2005/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a visszatérítési ráták rögzítésekor adott esetben figyelembe veendők a szóban forgó termék közös piacszervezéséről szóló rendeletnek megfelelően az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében feltüntetett alaptermékekre vagy a megfeleltetett termékekre vonatkozó, minden tagállamban alkalmazandó termelési visszatérítések, támogatások vagy azonos hatású intézkedések.

(6)

Az 1255/1999/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy támogatás nyújtható a Közösségben előállított és kazeinné feldolgozott fölözött tejre, ha ez a tej és az abból előállított kazein megfelel bizonyos feltételeknek.

(7)

A tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i 1898/2005/EK bizottsági rendelet (3) meghatározza, hogy a csökkentett árú vajat és tejszínt a bizonyos termékek előállításával foglakozó iparágak számára hozzáférhetővé kell tenni.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében és az 1255/1999/EK rendelet 1. cikkében feltüntetett, illetve az 1255/1999/EK rendelet II. mellékletében felsorolt áruk formájában exportált alaptermékekre vonatkozó visszatérítési ráták az e rendelet mellékletében foglalt termékek tekintetében a jelen melléklet szerint kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. március 31-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 30-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o.

(3)  HL L 308., 2005.11.25., 1. o. A 2107/2005/EK rendelettel (HL L 337., 2005.12.22., 20. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre 2006. március 31-től vonatkozó visszatérítési ráták (1)

(EUR/100 kg)

KN-kód

Leírás

Visszatérítési ráta

A visszatérítési ráta előzetes rögzítése esetén

Egyéb

ex 0402 10 19

Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint az 1,5 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 2):

 

 

a)

3501-es KN-kóddal jelölt termékek kivitelekor

b)

Egyéb termékek kivitelekor

4,72

5,00

ex 0402 21 19

Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint a 26 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 3):

 

 

a)

A 1898/2005/EK rendelet szerint előállított, csökkentett árú, a PG 3-nak megfeleltetett termékek formájában vajat vagy tejszínt tartalmazó áruk kivitelekor

20,25

21,93

b)

Egyéb termékek kivitelekor

46,72

50,00

ex 0405 10

Súly szerint 82 % (PG 6) zsírtartalmú vaj:

 

 

a)

A 1898/2005/EK rendeletben meghatározott szabványokkal összhangban előállított, csökkentett árú vajat vagy tejszínt tartalmazó áruk kivitelekor

52,84

57,50

b)

2106 90 98 KN-kóddal jelölt, 40 % vagy nagyobb súlyú tejzsírt tartalmazó termékek kivitelekor

95,92

103,75

c)

Egyéb termékek kivitelekor

88,67

96,50


(1)  Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat 2004. október 1-jei hatállyal kezdődően nem kell alkalmazni a Bulgáriába irányuló export esetén, 2005. december 1-jei hatúllyal a Romániába irányuló export esetén és azon áruk esetén, amelyeket az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázata felsorol, és 2005. február 1-jei hatállyal kezdődően a Svájci Államszövetségbe vagy a Lichtensteini Hercegségbe exportáltak.


31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/55


A BIZOTTSÁG 525/2006/EK RENDELETE

(2006. március 30.)

a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazati piac közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdésének a) pontjára és (15) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikkének (1) és (2) bekezdése előírja, hogy az e rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a), c), d), f), g) és h) pontjában felsorolt termékek világpiaci és közösségi árai közötti különbség az esetben fedezhető export-visszatérítésből, ha ezeket a termékeket e rendelet V. mellékletében felsorolt áruk formájában exportálják.

(2)

A Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ezen visszatérítések összegének rögzítési feltételei tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza azokat a termékeket, amelyekre visszatérítési rátát kell rögzíteni, abban az esetben alkalmazva, ha ezek a termékek az 1260/2001/EK rendelet V. mellékletében felsorolt áruk formájában kerülnek kivitelre.

(3)

Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban minden egyes kérdéses alaptermékre minden hónapban 100 kg-onként rögzíteni kell a visszatérítési rátát.

(4)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikkének (3) bekezdése meghatározza, hogy egy bizonyos terméket tartalmazó árura vonatkozó export-visszatérítés nem haladhatja meg az abban az esetben alkalmazandó visszatérítést, ha a termék további feldolgozás nélkül kerül kivitelre.

(5)

Az ebben a rendeletben rögzített visszatérítéseket előre meg lehet állapítani, mivel a piac helyzete az elkövetkezendő pár hónapban pillanatnyilag nem meghatározható.

(6)

A vállalt kötelezettségek veszélybe kerülhetnek a magas visszatérítési ráták előzetes rögzítésével, tekintettel azokra a visszatérítésekre, amelyek a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, mezőgazdasági termékeket tartalmazó áruk kivitelére nyújthatók. Ezért ilyen helyzetben szükség van óvintézkedésekre, mindazonáltal a hosszú lejáratú szerződések megkötésének elkerülése nélkül. Az egyedi visszatérítési ráta rögzítése a visszatérítések előzetes megállapítására módot ad ezeknek az eltérő céloknak a teljesítésére.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében és az 1260/2001/EK rendelet 1. cikkének (1) és (2) bekezdésében feltüntetett, illetve az 1260/2001/EK rendelet V. mellékletében felsorolt, áru formában exportált alaptermékekre vonatkozó visszatérítési ráták ennek a rendeletnek a melléklete szerint kerültek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. március 31-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 30-án.

a Bizottság részéröl

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A 987/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 167., 2005.6.29., 12. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o.


MELLÉKLET

a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre 2006. március 31-től vonatkozó visszatérítési ráták (1)

KN-kód

Leírás

Visszatérítési ráta EUR/100 kg-ban

A visszatérítési ráta előzetes rögzítése esetén

Egyéb

1701 99 10

fehér cukor

23,89

23,89


(1)  Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat 2004. október 1-jei hatállyal kezdődően nem kell alkalmazni a Bulgáriába, 2005. december 1-jei hatállyal kezdödöen a Romániába irányuló export esetén és azon áruk esetén, amelyeket az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázata felsorol, és 2005. február 1-jei hatállyal kezdődően a Svájci Államszövetségbe vagy a Lichtensteini Hercegségbe exportáltak.


31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/57


A BIZOTTSÁG 526/2006/EK RENDELETE

(2006. március 30.)

a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A sovány tejporra vonatkozó export-visszatérítésekkel kapcsolatos állandó pályázati felhívás közzétételéről szóló, 2004. március 26-i 582/2004/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati eljárásról rendelkezik.

(2)

A bizonyos tejtermékek export-visszatérítésére vonatkozó pályázati eljárás megállapításáról szóló 2004. március 26-i 580/2004/EK bizottsági rendelet (3) 5. cikkének értelmében és a pályázati felhívásra beérkezett pályázatok megvizsgálását követően helyénvaló rögzíteni az export-visszatérítések felső értékét a 2006. március 28-án záruló pályázati időszakra.

(3)

A Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 582/2004/EK rendelet által megnyitott állandó pályázat 2006. március 28-án záruló pályázati időszakára a visszatérítés maximális összege az említett 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékekre és célállomásokra 7,00 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. március 31-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező érvényű és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 90., 2004.3.27., 67. o. A legutóbb az 1239/2005/EK rendelettel (HL L 200., 2005.7.30., 32. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 90., 2004.3.27., 58. o. Az 1814/2005/EK rendelettel (HL L 292., 2005.11.8., 3. o.) módosított rendelet.


31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/58


A BIZOTTSÁG 527/2006/EK RENDELETE

(2006. március 30.)

a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a cukorágazatban a melasztól eltérő termékek behozatalára vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 23-i 1423/95/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára és 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A fehér cukor, a nyerscukor és egyes szirupok irányadó árát, valamint a behozatalukra vonatkozó kiegészítő vám összegét a 2005/2006-os gazdasági évre az 1011/2005/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 500/2006/EK bizottsági rendelet (4) rendelet módósította.

(2)

A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az említett összegeket az 1423/95/EK rendeletben foglalt általános és részletes rögzítési szabályoknak megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2005/2006-os gazdasági évre az 1011/2005/EK rendelet által rögzített, az 1423/95/EK rendelet 1. cikkében említett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok módosultak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. március 31-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 30-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 141., 1995.6.24., 16. o. A legutóbb a 624/98/EK rendelettel (HL L 85., 1998.3.20., 5. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 170., 2005.7.1., 35. o.

(4)  HL L 91., 2006.3.29., 6. o.


MELLÉKLET

A fehércukor, a nyerscukor és az 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok 2006. március 31-i alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

37,21

0,12

1701 11 90 (1)

37,21

3,74

1701 12 10 (1)

37,21

0,00

1701 12 90 (1)

37,21

3,44

1701 91 00 (2)

38,95

5,78

1701 99 10 (2)

38,95

2,65

1701 99 90 (2)

38,95

2,65

1702 90 99 (3)

0,39

0,29


(1)  Az 1260/2001/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 178., 2001.6.30., 1. o.).

(2)  Az 1260/2001/EK rendelet I. mellékletének I. pontjában meghatározott szabványminőség esetén.

(3)  1 %-os szacharóztartalom esetén.


31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/60


A BIZOTTSÁG 528/2006/EK RENDELETE

(2006. március 30.)

a kukoricára a 1809/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 1809/2005/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg a kukorica harmadik országokból Portugáliába történő importálásakor igénybe vehető maximális behozatali vámkedvezményre.

(2)

A bizottsági rendelet (3) 7. cikke szerint a Bizottság az 1784/2003/EK rendelet 25. cikkében szabályozott eljárás szerint dönthet úgy, hogy rögzíti a behozatali vámra adható maximális kedvezményt. Az említett vámkedvezmény rögzítésekor különösen az 1839/95/EK rendelet 6. és 7. cikkében foglalt kritériumokat kell figyelembe venni. A pályázat alapján szerződés kötendő valamennyi olyan ajánlattevővel, akinek az ajánlata a maximális vámkedvezménnyel azonos, vagy annál alacsonyabb összegű.

(3)

A fent említett kritériumok alkalmazása a szóban forgó gabonaféle piacainak jelenlegi helyzetére az 1. cikkben ismertetett összeg szerinti maximális behozatali vámkedvezmény rögzítését eredményezi.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1809/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében 2006. március 24. és 30. között benyújtott ajánlatok tekintetében a kukoricára adható maximális behozatali vámkedvezmény 29,90 EUR/t-ban került rögzítésre, 2 014 t-ban maximált globális mennyiségre.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. március 31-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 291., 2005.11.5., 4. o.

(3)  HL L 177., 1995.7.28., 4. o. A legutóbb az 1558/2005/EK rendelettel (HL L 249., 2005.9.24., 6. o.) módosíttot rendelet.


31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/61


A BIZOTTSÁG 529/2006/EK RENDELETE

(2006. március 30.)

az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1058/2005/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg árpa exportjára szóló export-visszatérítésekre egyes harmadik országokba irányuló kivitel tekintetében.

(2)

A gabonák export-visszatérítésének odaítéléséről és a gabonapiacon kialakuló zavarok esetén hozandó intézkedésekről szóló 1766/92/EGK (3) tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó bizonyos részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet 7. cikke alapján a Bizottság úgy dönt, hogy – a meghirdetett pályázatok alapján – nem hirdet ki nyertest.

(3)

Figyelembe véve mindenekelőtt az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében meghatározott szempontokat, maximális export-visszatérítés rögzítése nem indokolt.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1058/2005/EK rendeletben közzétett, az árpa export-visszatérítésére vonatkozó pályázati felhívásra válaszul beérkezett, 2006. március 24. és 30. között értesített pályázatokkal kapcsolatban semmilyen intézkedést nem kell tenni.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. március 31-én lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 174., 2005.7.7., 12. o.

(3)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/62


A BIZOTTSÁG 530/2006/EK RENDELETE

(2006. március 30.)

a közönséges búza exportjára az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésének elsö albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1059/2005/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg közönséges búza exportjára szóló export-visszatérítésekre egyes harmadik országokba irányuló kivitel tekintetében.

(2)

A gabonák export-visszatérítésének odaítéléséről és a gabonapiacon kialakuló zavarok esetén hozandó intézkedésekről szóló 1766/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó bizonyos részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendele (3) 7. cikke alapján a Bizottság úgy dönt, hogy – a meghirdetett pályázatok alapján – nem hirdet ki nyertest.

(3)

Figyelembe véve mindenekelőtt az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében meghatározott szempontokat, maximális export-visszatérítés rögzítése nem indokolt.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1059/2005/EK rendeletben közzétett, a közönséges búza export-visszatérítésére vonatkozó pályázati felhívásra válaszul beérkezett, 2006. március 24. és 30. között értesített pályázatokkal kapcsolatban semmilyen intézkedést nem kell tenni.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. március 31-én lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 174., 2005.7.7., 15. o.

(3)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/63


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. március 6.)

a többek között a Kínai Népköztársaságból származó színes televíziókészülékek behozatalára vonatkozó eljárással kapcsolatos kötelezettségvállalások elfogadásáról szóló 2002/683/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(2006/258/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: az alaprendelet) és különösen annak 8. cikkére,

a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

A.   AZ ELŐZŐ ELJÁRÁS

(1)

A Tanács 1531/2002/EK rendeletével (2) 2002 augusztusában végleges dömpingellenes vámot vetett ki a többek között a Kínai Népköztársaságból (Kína) származó színes televíziókészülékek (a továbbiakban: az érintett termék) behozatalára.

(2)

Ezzel egyidejűleg a Bizottság 2002/683/EK határozatával (3) a Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, a Hisense Import & Export Co., Ltd, a Konka Group Co., Ltd, a Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, a Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd, a TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd és a Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd nevű vállalatok (a továbbiakban: a vállalatok) által, a Kínai Gép- és Elektronikus Termék Export-import Kereskedelmi Kamarával (CCCME) összefüggésben felajánlott közös kötelezettségvállalást (a továbbiakban: a kötelezettségvállalás) fogadott el.

(3)

Ennek eredményeként a vállalatok által gyártott, Kínából származó, a kötelezettségvállalás hatálya alá tartozó érintett termék Közösségbe irányuló behozatala mentesült a végleges dömpingellenes vám alól.

B.   A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS MEGSZEGÉSE

1.   A vállalatok kötelezettségvállalásból adódó kötelességei

(4)

A vállalatok által felajánlott kötelezettségvállalás többek között arra kötelezi azokat, hogy a kötelezettségvállalás hatálya alá tartozó terméket az első független vevőnek exportálják a Közösségben a kötelezettségvállalásban lefektetett bizonyos minimális import árszinteken, vagy afölött, és hogy tiszteletben tartsanak bizonyos, a kötelezettségvállalásban előírt mennyiségi küszöbértékeket. Ezek az árszintek és küszöbértékek megszüntetik a dömping káros hatásait.

(5)

A kötelezettségvállalásnak való megfelelés érdekében a CCCME és a vállalatok abba is beleegyeztek, hogy biztosítják a Bizottság által szükségesnek ítélt összes információt, valamint hozzájárulnak üzemeik helyszíni ellenőrző látogatásához annak érdekében, hogy az említett negyedéves jelentésekben benyújtott adatok helyességét és a valóságnak való megfelelését a Bizottság ellenőrizhesse.

(6)

Mint az 1531/2002/EK rendelet (239) preambulumbekezdése kimondja, a kötelezettségvállalás kifejezetten biztosítja, hogy az érintett vállalatok valamelyike vagy a CCCME általi megszegése úgy tekintendő, mintha minden aláíró fél megszegte volna a szerződést. Az Európai Bizottsággal való együttműködés elmulasztása a kötelezettségvállalás teljesítésének ellenőrzése során a kötelezettségvállalás megszegésének minősül.

(7)

E tekintetben a Bizottság helyszíni ellenőrző látogatásokat kívánt tenni a CCCME, illetve két másik, a jelentések szerint az érintett termékből a legnagyobb mennyiséget eladó vállalat – a Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd és a Konka Group Co., Ltd – üzemeiben. A Bizottság az ellenőrzést megelőzően levélben értesítette a CCCME-t, illetve a Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd és a Konka Group Co., Ltd vállalatokat a helyszíni ellenőrző látogatások időpontjáról.

2.   Az ellenőrzésre irányuló kérelem eredménye

(8)

A CCCME és a Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd megerősítette, hogy beleegyezik a Bizottság által kért ellenőrző látogatásba. A Konka Group Co., Ltd azonban elutasította az ellenőrző látogatást.

(9)

A vállalatot megkérdezték, ez a végleges álláspontja-e, egyúttal emlékeztették arra, hogy a kötelezettségvállalás 5.6. záradéka szerint a vállalatok kötelezettséget vállaltak az Európai Bizottság által szükségesnek ítélt információk biztosításában való együttműködésre, annak érdekében, hogy biztosítsák a közös kötelezettségvállalásnak való megfelelést, és lehetővé tegyék az Európai Bizottság tisztviselői számára, hogy ellenőrizzék a szolgáltatott információk és adatok helyességét. Ez azt a lehetőségét is magában foglalta, hogy az említett tisztviselők akár előzetes bejelentés nélkül is helyszíni vizsgálatot végezzenek a vállalatok vagy a CCCME üzemeiben.

(10)

Levelében a Konka Group Co., Ltd vállalat megerősítette, hogy nem áll érdekében együttműködni, majd a vállalat álláspontját a CCCME is megerősítette.

(11)

Ennek megfelelően a CCCME-t és a vállalatokat értesítették azokról az alapvető tényekről és megfontolásokról, amelyek alapján – a kötelezettségvállalás a Konka Group Co., Ltd általi megszegése miatt – a Bizottság vissza szándékozik vonni a kötelezettségvállalás elfogadását, és ahelyett végleges dömpingellenes vámot fog kivetni. Kijelöltek egy időszakot, amely alatt észrevételeket lehet tenni mind írásban, mind pedig szóban. Észrevételek nem érkeztek.

C.   A 2002/683/EK HATÁROZAT HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE

(12)

A fentiekre tekintettel úgy ítélték meg, hogy a vállalatok által a CCCME-vel összefüggésben felajánlott kötelezettségvállalást vissza kell vonni. A kötelezettségvállalás elfogadásáról szóló 2002/683/EK határozat hatályát veszti.

(13)

E határozattal egyidejűleg a Tanács az 1531/2002/EK rendeletet módosító 511/2006/EK rendeletével (4) végleges dömpingellenes vámot vetett ki az érintett vállalatoktól származó színes televíziókészülékeknek a Közösségbe irányuló behozatalára,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2002/683/EK határozat hatályát veszti.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 6-án.

a Bizottság részéről

Peter MANDELSON

a Bizottság tagja


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 2117/2005/EK rendelettel (HL L 340., 2005.12.23., 17. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 231., 2002.8.29., 1. o.

(3)  HL L 231., 2002.8.29., 42. o.

(4)  Lásd e Hivatalos Lap 26 oldalát.


31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/65


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. március 27.)

a 79/542/EGK tanácsi határozat II. mellékletének Argentína régiókba sorolására és a szarvasmarhafélék friss húsának Brazíliából történő behozatalával kapcsolatos bizonyítványmintákra vonatkozó módosításáról

(az értesítés a C(2006) 896. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/259/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 9. cikkének (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes élő állatoknak és azok friss húsának a Közösségbe történő behozatalára feljogosított harmadik országok vagy harmadik országok részei jegyzékének megállapításáról, valamint az állat- és közegészségügyi feltételek és a szükséges állatorvosi bizonyítványok meghatározásáról szóló, 1976. december 21-i 79/542/EGK tanácsi határozat (2) előírja, hogy az ilyen állatok és húsok behozatala során be kell tartani az ebben a határozatban maghatározott megfelelő bizonyítványmintákban előírtakat.

(2)

Argentina a Corrientes tartománybeli San Luís del Palmar megyében ragadós száj- és körömfájás (O típus) járvány kitörését állapította meg, és erről 2006. február 8-án haladéktalanul értesítette a Bizottságot.

(3)

A Közösség egészségügyi állapotának védelme érdekében régiókba sorolási intézkedéseket kell hozni, és ideiglenesen fel kell függeszteni a fenti megyéből, illetve a szomszédos Berón de Astrada, Capital, General Paz, Empedrado, Itati, Mbucuruyá és San Cosme megyékből származó szarvasmarhafélék csontozott húsának behozatalát.

(4)

Az argentin állat-egészségügyi hatóságokhoz először 2006. február 4-én érkezett bejelentés ragadós száj- és körömfájás gyanújáról. Az állat-egészségügyi hatóságok azonban a 2006. január 4. után vágott állatok húsának kivitelére függesztették fel a bizonyítványok kiadását. Fel kell függeszteni az e megyékből származó, 2006. január 4-én vagy azután vágott szarvasmarhafélék ilyen húsának szállítmányait. Azonban a felfüggesztéstől eltérve engedélyezni kell a 2006. január 4. és február 4. között vágott és már a Közösségbe szállított szarvasmarhafélék csontozott és érlelt húsára vonatkozó szállítmányok Közösségbe való behozatalát, amennyiben azokra 2006. január 4. és február 4. között írták alá a bizonyítványt.

(5)

A Bizottság nemrégiben tett brazíliai látogatása alapján úgy tűnik, hogy bár lényegesen javultak a nyomon követhetőségi rendszerek, további javításokra van szükség annak érdekében, hogy a különféle besorolású állatok ne érintkezzenek egymással. Hatékonyabbá kell tenni a ragadós száj- és körömfájás elleni vakcinázást, és javítani kell annak kimutathatóságát, hogy nem terjed ragadós száj- és körömfájást okozó vírus, figyelembe véve, hogy a Közösségbe csak a szarvasmarhafélék csontozott és érlelt húsát hozzák be.

(6)

Kiegészítő intézkedésként az állatok közti érintkezést, a vakcinázást és a felügyeletet illetően további garanciákról kell rendelkezni.

(7)

Figyelembe kell venni, hogy Santa Catarina államban nem történik vakcinázás a ragadós száj- és körömfájás ellen.

(8)

A 79/542/EGK irányelv II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 79/542/EGK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ezt a határozatot 2006. március 31-től kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 27-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 18., 2002.1.23., 11. o.

(2)  HL L 146., 1979.6.14., 15. o. A legutóbb a 9/2006/EK bizottsági határozattal (HL L 7., 2006.1.12., 23.o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

A 79/542/EGK határozat II. mellékletében az 1. rész, valamint a 2. részben az állat-egészségügyi bizonyítványminták felsorolása és a BOV-minta helyébe a következő szöveg lép:

„II. MELLÉKLET

(FRISS HÚS)

1. rész

HARMADIK ORSZÁGOK VAGY RÉSZEIK JEGYZÉKE (1)

Ország

A terület kódja

A terület leírása

Állat-egészségügyi bizonyítvány

Különleges feltételek

Minta/ Minták

SG

1

2

3

4

5

6

AL – Albánia

AL-0

Az egész ország

 

 

AR – Argentína

AR-0

Az egész ország

EQU

 

 

AR-1

Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme és San Luís del Palmar megye kivételével), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe és Tucumán tartomány.

BOV

A

1 és 2

AR-2

La Pampa és Santiago del Estero

BOV

A

1 és 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 és 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz és Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

1

AR-5

Formosa (csak Ramón Lista területe) és Salta (csak Rivadavia megye)

BOV

A

1 és 2

AR-6

Salta (csak General José de San Martín, Orán, Iruya és Santa Victoria megye)

BOV

A

1 és 2

AR-7

Chaco, Formosa (kivéve Ramon Lista területét), Salta (kivéve General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya és Santa Victoria megyét), Jujuy

BOV

A

1 és 2

AR-8

Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, a pufferzóna kivételével, amely a bolíviai és a paraguayi határtól 25 km-ig, a Jujuy tartománybeli Santa Catalina kerülettől a Fomosa tartománybeli Laishi kerületig terjed

BOV

A

1 és 2

AR-9

A bolíviai és a paraguayi határtól 25 km-ig, a Jujuy tartománybeli Santa Catalina kerülettől a Fomosa tartománybeli Laishi kerületig terjedő pufferzóna

 

 

AR-10

Corrientes tartományon belül: Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme és San Luís del Palmar megyék

BOV

A

1 és 2

AU – Ausztrália

AU-0

Az egész ország

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA – Bosznia-Hercegovina

BA-0

Az egész ország

 

 

BG – Bulgáriaa

BG-0

Az egész ország

EQU

 

 

BG-1

Várna, Dobrics, Szilisztra, Sumen, Targoviste, Razgrad, Rusze, V.Tirnovo, Gabrovo, Pleven, Lovecs, Plovdiv, Szmoljan, Pazardzsik, Szofija kerület, Szofija város, Pernik, Kjusztendil, Blagoevgrad, Vraca, Montana és Vidin kerület

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

Burgasz, Jambol, Szliven, Sztara Zagora, Haszkovo, Kardzsali kerület és a török határon a 20 km széles folyosó

BH – Bahrein

BH-0

Az egész ország

 

 

BR – Brazília

BR-0

Az egész ország

EQU

 

 

BR-1

Minas Gerais állam egy része (kivéve Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas és Bambuí regionális körzetét);

Espíritu Santo állam;

Goias állam és

Mato Grosso államban a következő regionális egységek: Cuiaba (kivéve San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone és Barão de Melgaço települést), Caceres (kivéve Caceres települést), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (kivéve Itiquiora települést), Barra do Garça és Barra do Bugres

BOV

A és H

1 és 2

BR-2

Rio Grande do Sul állam

BOV

A és H

1 és 2

BR-3

Mato Grosso do Sul államon belül Sete Quedas település

BOV

A és H

1 és 2

BR-4

Mato Grosso do Sul állam egy része (kivéve a következő településeket: Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso és Corumbá),

Paraná állam és

São Paulo állam

BOV

A és H

1 és 2

BR-5

Paraná állam,

Mato Grosso do Sul állam és

São Paulo állam

1

BR-6

Santa Catarina állam

BOV

A és H

1 és 2

BW – Botswana

BW-0

Az egész ország

EQU, EQW

 

 

BW-1

Az 5., 6., 7., 8., 9. és 18. állat-egészségügyi járványvédelmi zóna

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 és 2

BW-2

A 10., 11., 12., 13. és 14. állat-egészségügyi járványvédelmi zóna

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 és 2

BY – Fehéroroszország

BY-0

Az egész ország

 

 

BZ – Belize

BZ-0

Az egész ország

BOV, EQU

 

 

CA – Kanada

CA-0

Az egész ország

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW,

G

 

CH – Svájc

CH-0

Az egész ország

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL – Chile

CL-0

Az egész ország

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN – Kína (Kínai Népköztársaság)

CN-0

Az egész ország

 

 

CO – Kolumbia

CO-0

Az egész ország

EQU

 

 

CO-1

A következőképpen behatárolt területen: attól a ponttól, ahonnan a Murri folyó beletorkollik a Atrato folyóba, utána lefelé az Altrato folyó mentén addig, ahol az Atlanti-óceánba folyik, innen a panamai határig az Atlanti-óceán partja mentén a Cabo Tiburónig bezárólag; innen a Csendes-óceánig a kolumbiai-panamai határ mentén; innen a Valle folyó torkolatáig a Csendes-óceán partja mentén, és innen egyenesen addig, ahol a Murri folyó az Altrato folyóba torkollik

BOV

A

2

CO-3

A következőképpen behatárolt területen: a Sinu folyó torkolatától az Atlanti-óceánon felfelé a Sinu folyó mentén az Alto Paramillo forrásvidékéig, innen Puerto Rey-be az Atlanti-óceánon az Antiquia és Córdoba közötti határvonal mentén, és innen a Sinu folyó torkolatáig az Atlanti-óceán partja mentén

BOV

A

2

CR – Costa Rica

CR-0

Az egész ország

BOV, EQU

 

 

CU – Kuba

CU-0

Az egész ország

BOV, EQU

 

 

DZ – Algéria

DZ-0

Az egész ország

 

 

ET – Etiópia

ET-0

Az egész ország

 

 

FK – Falkland-szigetek

FK-0

Az egész ország

BOV, OVI, EQU

 

 

GL – Grönland

GL-0

Az egész ország

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT – Guatemala

GT-0

Az egész ország

BOV, EQU

 

 

HK – Hong Kong

HK-0

Az egész ország

 

 

HN – Honduras

HN-0

Az egész ország

BOV, EQU

 

 

HR – Horvátország

HR-0

Az egész ország

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL – Izrael

IL-0

Az egész ország

 

 

IN – India

IN-0

Az egész ország

 

 

IS – Izland

IS-0

Az egész ország

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE – Kenya

KE-0

Az egész ország

 

 

MA – Marokkó

MA-0

Az egész ország

EQU

 

 

MG – Madagaszkár

MG-0

Az egész ország

 

 

MK – Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (3)

MK-0

Az egész ország

OVI, EQU

 

 

MU – Mauritius

MU-0

Az egész ország

 

 

MX – Mexikó

MX-0

Az egész ország

BOV, EQU

 

 

NA – Namíbia

NA-0

Az egész ország

EQU, EQW

 

 

NA-1

A nyugati Palgrave-ponttól a keleti Gamig terjedő kordonkerítésektől délre fekvő terület

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC – Új-Kaledónia

NC-0

Az egész ország

BOV, RUF, RUW

 

 

NI – Nicaragua

NI-0

Az egész ország

 

 

NZ – Új-Zéland

NZ-0

Az egész ország

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA – Panama

PA-0

Az egész ország

BOV, EQU

 

 

PY – Paraguay

PY-0

Az egész ország

EQU

 

 

PY-1

Chaco Central és San Pedro területe

BOV

A

1 és 2

RO – Románia a

RO-0

Az egész ország

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU – Oroszország

RU-0

Az egész ország

 

 

RU-1

Murmanszk régió, Jamal-Nyemyec Autonóm Körzet

RUF

SV – El Salvador

SV-0

Az egész ország

 

 

SZ – Szváziföld

SZ-0

Az egész ország

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Az Usutu folyótól északra a dél-afrikai határ felé Nkalashane-tól nyugatra terjedő »vörös vonalas« kerítésrendszertől nyugatra eső térség

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

A ragadós száj- és körömfájás felügyeleti és vakcinázási ellenőrző területek a 2001-es 51. számú jogi felhívás hatálya alatt közzétett törvényes okmányban foglaltak szerint

BOV, RUF, RUW

F

1 és 2

TH – Thaiföld

TH-0

Az egész ország

 

 

TN – Tunézia

TN-0

Az egész ország

 

 

TR – Törökország

TR-0

Az egész ország

 

 

TR-1

Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat és Kirikkale tartomány

EQU

 

 

UA – Ukrajna

UA-0

Az egész ország

 

 

US – Egyesült Államok

US-0

Az egész ország

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

XM – Montenegró

XM-0

Az egész vámterület (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

XS – Szerbia (2)

XS-0

Az egész vámterület (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

UY – Uruguay

UY-0

Az egész ország

EQU

 

 

BOV

A

1 és 2

OVI

A

1 és 2

ZA – Dél-Afrika

ZA-0

Az egész ország

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Az egész ország, kivéve:

a ragadós száj- és körömfájás tekintetében ellenőrzött területen Mpumalanga és az északi tartományok állat-egészségügyi régiói, a Natal állat-egészségügyi régióban fekvő Ingwavuma körzet és a 28° hosszúsági foktól keletre fekvő botswanai határmenti terület, és

a KwaZuluNatal tartományban fekvő Camperdown körzet

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Az egész ország

 

 

=

Nincs előírt bizonyítvány, és a friss hús behozatala tilos (kivéve az ország teljes területéhez tartozó sorban jelzett fajok esetében).

a

=

Csak addig alkalmazandó, amíg ez a csatlakozó állam nem válik az Európai Unió tagállamává.

A 6. oszlopban említett egyedi feltételek

»1«: Földrajzi és időbeli korlátozások:

»2»: Kategória-korlátozások

Vágási melléktermék és belsőség nem engedélyezett (kivéve a szarvasmarhaféléknél a rekeszizom és rágóizom).

2. rész

ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNYMINTÁK

Minta/minták:

»BOV«

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta háziasított szarvasmarhafélék (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis és keresztezett fajtáik) friss húsához

»POR«

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta házi sertések (Sus scrofa) friss húsához

»OVI«

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta házi juh (Ovis aries) és kecske (Capra hircus) friss húsához

»EQU«

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta háziasított lófélék (Equus caballus, Equus asinus és keresztezett fajtáik) friss húsához

»RUF«

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta sertésféléktől és egypatásoktól eltérő egyéb nem háziasított haszonállatok friss húsához

»RUW«

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta sertésféléktől és egypatásoktól eltérő egyéb vad nem háziasított állatok friss húsához

»SUF«

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta nem háziasított sertésféle haszonállatok friss húsához

»SUW«

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta vad nem háziasított sertésfélék friss húsához

»EQW«

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta vad nem háziasított egypatások friss húsához

SG (Supplementary guarantees, kiegészítő garanciák):

»A«

:

a BOV (10.6 pont), OVI (10.6 pont), RUF (10.7 pont) és RUW (10.4 pont) bizonyítványmintának megfelelően igazolt belsőségek nélküli friss hús érlelésére, pH-jának mérésére és csontozására vonatkozó garanciák

»B«

:

a BOV (10.6 pont) bizonyítványmintában leírtak szerinti érlelt megtisztított belsőségekre vonatkozó garanciák

»C«

:

a klasszikus sertéspestisnek azokon a hasított állati testeken elvégzett laboratóriumi vizsgálatára vonatkozó garanciák, amelyekből a SUW (10.3a pont) bizonyítványmintának megfelelően igazolt friss húst kinyerték

»D«

:

azon állatok tartási helyéül szolgáló gazdaság(ok)ban, amelyekből a POR (10.3d pont) bizonyítványmintának megfelelően igazolt friss húst kinyerték, a feletetett konyhai hulladékra vonatkozó garanciák

»E«

:

azon állatokon elvégzett tuberkulinpróbára vonatkozó garanciák, amelyekből a BOV (10.4d pont) bizonyítványmintának megfelelően igazolt friss húst kinyerték

»F«

:

a BOV (10.6 pont), OVI (10.6 pont), RUF (10.7 pont) és RUW (10.4 pont) bizonyítványmintának megfelelően igazolt belsőségek nélküli friss hús érlelésére és csontozására vonatkozó garanciák

»G«

:

1. a vágási melléktermék, belsőség és a gerincoszlop eltávolítására és 2. a RUF (9.2.1. pont) és RUW (9.3.1. pont) bizonyítványmintában említett idült sorvadásos betegséggel kapcsolatban a szarvasfélék vizsgálatára és eredetére vonatkozó garanciák

»H«

:

Brazília esetében előírt kiegészítő garanciák az állatok érintkezésére, a vakcinázási programokra és a felügyeletre vonatkozóan. Mivel azonban a brazíliai Santa Catarina államban nem vakcináznak ragadós száj- és körömfájás ellen, a nevezett államból származó és ott levágott állatok húsára nem alkalmazandó a vakcinázási programra való hivatkozás.

Megjegyzések

(a)

Az állat-egészségügyi bizonyítványokat az exportáló ország állítja ki a II. melléklet 2. részében szereplő minták alapján, az érintett húsra vonatkozó mintának megfelelően. A bizonyítványoknak tartalmazniuk kell a mintában szereplő számsorrendben a minden harmadik ország esetében megkövetelt igazolásokat és az exportáló harmadik ország vagy annak egy része tekintetében adott esetben megkövetelt kiegészítő garanciákat.

(b)

Különálló és egyedi bizonyítványt kell biztosítani azokhoz a húsokhoz, amelyeket a II. melléklet 1. részének 2. és 3. oszlopában szereplő valamely egyedüli területről exportálnak, és amelyeket ugyanarra a rendeltetési helyre küldenek és ugyanabban a vasúti kocsiban, tehergépkocsiban, repülőgépben vagy hajóban szállítanak.

(c)

Az egyes bizonyítványok eredeti példányai egyetlen kétoldalas dokumentumot alkotnak, vagy amennyiben további szövegre van szükség, olyan formátumúak, hogy minden szükséges oldal összetartozó és szétválaszthatatlan egészet alkosson.

(d)

A bizonyítványt az állat-egészségügyi határállomáson végzett ellenőrzés helye szerinti tagállam és a rendeltetési tagállam legalább egy hivatalos nyelvén kell kiállítani. Ezek a tagállamok azonban szükség esetén más nyelveket is engedélyezhetnek, hivatalos fordítással kísérve.

(e)

Ha a szállítmány tételeinek azonosítása (a mintabizonyítvány 8.3. pontja) miatt további oldalakat kell csatolni a bizonyítványhoz, ezeket az oldalakat is az eredeti bizonyítvány részének kell tekinteni, és valamennyi oldalon fel kell tüntetni a bizonyítványt kiállító hatósági állatorvos aláírását és bélyegzőjét.

(f)

Ha a bizonyítvány – beleértve az e) pontban említett kiegészítő jegyzékeket – több mint egy oldalból áll, a lap alján valamennyi oldalt meg kell számozni – (oldal száma) / (összesített oldalszám) –, és a lap tetején fel kell tüntetni a bizonyítványnak az illetékes hatóság által megjelölt kódszámát.

(g)

A bizonyítvány eredeti példányát a hatósági állatorvosnak kell kitöltenie és aláírnia. Ennek során az exportáló ország illetékes hatóságai biztosítják a 96/93/EK tanácsi irányelvben megállapítottakkal egyenértékű tanúsítási elvek betartását. Az aláírás színének különböznie kell a nyomtatás színétől. Ugyanez a szabály vonatkozik a száraz vagy vízjeles bélyegzőn kívüli bélyegzőre is.

(h)

A bizonyítvány eredeti példányának kísérnie kell a szállítmányt az EU határellenőrzési pontjáig.

Image

Image

Image

Image


(1)  A harmadik országokkal kötött közösségi megállapodásokban előírt, a bizonyítvány kiállítására vonatkozó különleges követelmények sérelme nélkül

(2)  Kivéve Koszovót az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozatában foglalt meghatározása alapján

(3)  Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság; átmeneti kód, amely semmilyen módon nem sérti az ezen országra vonatkozó végleges nómenklatúrát, amelyről az Egyesült Nemzeteknél e tárgyban jelenleg folyó tárgyalások befejeztét követően állapodnak meg.

(4)  Szerbia és Montenegró külön vámterülettel rendelkező, államközösséget alkotó köztársaságok, ezért azokat külön-külön kell felsorolni.

=

Nincs előírt bizonyítvány, és a friss hús behozatala tilos (kivéve az ország teljes területéhez tartozó sorban jelzett fajok esetében).

a

=

Csak addig alkalmazandó, amíg ez a csatlakozó állam nem válik az Európai Unió tagállamává.


Helyesbítések

31.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/79


Helyesbítés a rizs és a törmelékrizs behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 327/98/EK rendelet és a rizs behozatali rendszere tekintetében az 1785/2003/EK tanácsi rendelettől való eltérésről és a basmati rizs behozatalára alkalmazandó átmeneti egyedi szabályok megállapításáról szóló 1549/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2005. december 23-i 2152/2005/EK bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 342., 2005. december 24. )

I.

A 35. oldalon, a III. melléklet szövege helyesen:

„VII. MELLÉKLET

A 4. cikk (4) bekezdésének c) pontjában említett megjegyzések

:

spanyolul

:

Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 1 quinquies del Reglamento (CE) no 1549/2004 de la Comisión, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

csehül

:

Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 1d nařízení Komise (ES) č. 1549/2004 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

dánul

:

Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 1d i Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2004, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

:

németül

:

Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 1d der Verordnung (EG) Nr. 1549/2004 der Kommission festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

észtül

:

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1549/2004 artiklis 1d kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

:

görögül

:

Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 1δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1549/2004 της Επιτροπής, έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

angolul

:

Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 1d of Commission Regulation (EC) No 1549/2004 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

franciául

:

Droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 1er quinquies du règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

olaszul

:

Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

:

lettül

:

Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 1549/2004 1.d pantā, līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

litvánul

:

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1549/2004 1d straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

magyarul

:

Az 1549/2004/EK bizottsági rendelet 1.d. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (327/98/EK rendelet)

:

máltaiul

:

Dazju mnaqqas ta’ 30.77 % tat-dazju fiss fl-Artikolu 1(d) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1549/2004 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (ir-Regolament (KE) Nru 327/98)

:

hollandul

:

Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 1 quinquies van Verordening (EG) nr. 1549/2004 van de Commissie vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

lengyelül

:

Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 1d rozporządzenia Komisji (WE) nr 1549/2004 do ilości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

portugálul

:

Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 1.o-D do Regulamento (CE) n.o 1549/2004 da Comissão até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

szlovákul

:

Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 1d nariadenia Komisie (ES) č. 1549/2004 až na množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

szlovénül

:

Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 1(d) Uredbe Komisije (ES) št. 1549/2004 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega potrdila (Uredba (ES) št. 327/98)

:

finnül

:

Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % komission asetuksen (EY) N:o 1549/2004 1 d artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

svédül

:

Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 1d i kommissionens förordning (EG) nr 1549/2004 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98).”

II.

A 37. oldalon, a IV. melléklet d) pontjában, a 327/98/EK rendelet új IX. mellékletében, a második oszlop Pakisztánt illető sorában:

a következő szövegrész:

„1 596”,

helyesen:

„1 595”.