ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 82

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. március 21.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 456/2006/EK rendelete (2006. március 20.) a szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló 1786/2003/EK rendelet helyesbítéséről

1

 

 

A Bizottság 457/2006/EK rendelete (2006. március 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

 

A Bizottság 458/2006/EK rendelete (2006. március 20.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

5

 

 

A Bizottság 459/2006/EK rendelete (2006. március 20.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

7

 

 

A Bizottság 460/2006/EK rendelete (2006. március 20.) a 393/2006/EK rendelet által megnyitott autonóm vámkontingens keretében a fokhagyma behozatalára vonatkozó importengedélyek kibocsátásáról

8

 

 

A Bizottság 461/2006/EK rendelete (2006. március 20.) az 392/2006/EK rendelet által megnyitott autonóm vámkontingens keretében egyes gombakonzervek behozatalára vonatkozó importengedélyek kibocsátásáról

9

 

*

A Bizottság 2006/33/EK irányelve (2006. március 20.) a 95/45/EK irányelvnek a narancssárga FCF (E 110) és a titán-dioxid (E 171) tekintetében történő módosításáról ( 1 )

10

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2005. július 18.) az Európai Közösség és Kanada kormánya közötti, az API- és PNR-adatok feldolgozásáról szóló megállapodás megkötéséről

14

Megállapodás az Európai Közösség és Kanada kormánya között az utasinformációs és utas-nyilvántartási adatok feldolgozásáról

15

 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 

*

A Tanács 2006/231/KKBP közös álláspontja (2006. március 20.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről és a 2005/936/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

20

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

21.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 82/1


A TANÁCS 456/2006/EK RENDELETE

(2006. március 20.)

a szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló 1786/2003/EK rendelet helyesbítéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 36. cikkére és 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az 1786/2003/EK rendelet (2) szövege számos hibát tartalmaz.

(2)

A Kombinált Nómenklatúra módosítása következtében az említett rendelet 1. cikkében a 1214 90 91 és a 1214 90 99 KN-kódok helyébe a 1214 90 90 KN-kódot kell léptetni.

(3)

Az említett rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében a 4 855 900 tonna maximális garantált mennyiséget 4 960 723 tonna maximális garantált mennyiségre, az 5. cikk (2) bekezdésében felsorolt nemzeti garantált mennyiségek összegére kell cserélni.

(4)

Az említett rendelet 6. cikkének első albekezdését a maximális garantált mennyiség túllépése esetén a támogatás csökkentésére alkalmazandó módszer egyértelmű leírása érdekében újra kell szövegezni. Ugyanezen cikk második albekezdésében valamennyi nyelvi változatot össze kell hangolni annak érdekében, hogy ugyanazt a terminológiát használják azon elv megfogalmazására, miszerint a maximális garantált mennyiség túllépése esetén a költségvetési kiadások növelése nem lehetséges.

(5)

Az 1786/2003/EK rendeletet ennek megfelelően helyesbíteni kell.

(6)

Tekintettel arra, hogy e helyesbítések nincsenek kedvezőtlen hatással a gazdasági szereplőkre, e rendeletet az 1786/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1786/2003/EK rendelet a következőknek megfelelően kerül helyesbítésre:

1.

Az 1. cikkben szereplő táblázat első oszlopának a) pontjában az „ex 1214 90 91” és „ex 1214 90 99” KN-kód helyébe az „ex 1214 90 90” KN-kód lép.

2.

Az 5. cikk (1) bekezdésében szereplő „4 855 900” tonna maximális garantált mennyiség helyébe „4 960 723” tonna maximális garantált mennyiség lép.

3.

A 6. cikk szövege helyébe a következő lép:

„6. cikk

Ha egy gazdasági évben annak a szárított takarmánynak a mennyisége, amelyre a 4. cikk (2) bekezdés értelmében támogatást igényeltek, meghaladja az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott maximális garantált mennyiséget, úgy azon egyes tagállamokban, ahol a termelés meghaladja a garantált nemzeti mennyiséget, a támogatást a kiadások olyan arányú csökkentésével kell csökkenteni, amelyet a túllépések összegében az adott tagállam túllépése képvisel.

A csökkentés mértékét a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban olyan szintben kell megállapítani, amely biztosítja, hogy az euróban kifejezett költségvetési kiadás nem haladja meg azt az összeget, amelyet akkor kaptak volna, ha a maximális mennyiséget nem lépik túl.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. PRÖLL


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  HL L 270., 2003.10.21., 114. o. Az 583/2004/EK rendelettel (HL L 91., 2004.3.30., 1. o.) módosított rendelet.


21.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 82/3


A BIZOTTSÁG 457/2006/EK RENDELETE

(2006. március 20.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. március 21-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 20-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. március 20-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

110,3

204

54,2

212

102,0

624

101,8

999

92,1

0707 00 05

052

139,2

999

139,2

0709 90 70

052

131,7

204

50,4

999

91,1

0805 10 20

052

68,9

204

43,6

212

53,1

220

45,2

400

60,8

448

37,8

624

61,8

999

53,0

0805 50 10

052

65,0

624

67,8

999

66,4

0808 10 80

388

101,4

400

114,1

404

102,5

508

82,7

512

79,2

524

78,8

528

77,8

720

92,1

999

91,1

0808 20 50

388

81,5

512

73,2

528

73,4

720

48,1

999

69,1


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


21.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 82/5


A BIZOTTSÁG 458/2006/EK RENDELETE

(2006. március 20.)

a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) országokból származó mezőgazdasági termékekre és a feldolgozásukkal nyert árukra alkalmazandó szabályokról, valamint az 1706/98/EK rendelet (2) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. december 10-i 2286/2002/EK tanácsi rendeletre,

tekintettel az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) országokból származó mezőgazdasági termékekre és a feldolgozásukkal nyert árukra alkalmazandó szabályokról, valamint a 2286/2002/EK tanácsi rendeletnek a marhahúságazatban való alkalmazási szabályait megállapító, 2003. december 19-i 2247/2003/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

A 2247/2003/EK rendelet 1. cikke lehetővé teszi behozatali engedélyek kiadását a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre. Ugyanakkor a behozatal nem haladhatja meg az exportáló harmadik országokra meghatározott mennyiségi korlátokat.

(2)

A 2006. március 1. és 10. között beadott behozatali engedély iránti kérelmek, a 2247/2003/EK rendelet értelmében kicsontozott húsban kifejezve, a Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékek esetében nem haladják meg az ezen államok viszonylatában rendelkezésre álló mennyiségeket. Erre tekintettel a behozatali engedélyek kiadhatók a kért mennyiségekre.

(3)

Rögzítendők azok a mennyiségek, amelyekre 2006. április 1-jétől az engedélyeket kérelmezni lehet, 52 100 t összmennyiségen belül.

(4)

Kívánatos emlékeztetni arra, hogy ez a rendelet nem érinti az egészségügyi és állat-egészségügyi ellenőrzések szarvasmarha-, juh-, kecske- és sertésfélék, valamint friss hús és húsalapú termékek harmadik országokból történő importja esetén felmerülő problémáiról szóló, 1972. december 12-i 72/462/EGK tanácsi irányelv (4) alkalmazását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az alábbi tagállamok bocsátanak ki 2006. március 21-én behozatali engedélyeket egyes afrikai, karibi és csendes-óceáni országokból származó, kicsontozott húsban kifejezett, a marhahúságazathoz tartozó termékek vonatkozásában, az alábbi mennyiségekre és származási országokra:

 

Németország:

60 t Botswanából származó termék,

150 t Namíbiából származó termék,

 

Egyesült Királyság:

100 t Botswanából származó termék,

500 t Namíbiából származó termék.

2. cikk

Az engedély iránti kérelmek, a 2247/2003/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében, 2006. április hónap első tíz napja folyamán nyújthatók be a következő kicsontozottmarhahús-mennyiségekre:

Botswana:

17 936 t,

Kenya:

142 t,

Madagaszkár:

7 579 t,

Szváziföld:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namíbia:

11 600 t.

3. cikk

Ez a rendelet 2006. március 21-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 20-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1899/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 328., 2004.10.30., 67. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 348., 2002.12.21., 5. o.

(3)  HL L 333., 2003.12.20., 37. o. A legutóbb az 1118/2004/EK rendelettel (HL L 217., 2004.6.17., 10. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 302., 1972.12.31., 28. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.


21.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 82/7


A BIZOTTSÁG 459/2006/EK RENDELETE

(2006. március 20.)

a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1050/2001/EK tanácsi rendelettel (1) módosított, Görögország csatlakozási okmányához csatolt, a gyapotról szóló 4. jegyzőkönyvre,

a gyapotra vonatkozó termelési támogatásról szóló, 2001. május 22-i 1051/2001/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1051/2001/EK rendelet 4. cikkének megfelelően a tisztítatlan gyapot világpiaci árának meghatározása a tisztított gyapotra megállapított világpiaci ár alapján, a tisztított gyapot ára és a tisztítatlan gyapot kiszámított ára közötti történeti összefüggés figyelembevételével történik, rendszeres időközönként. E történeti összefüggést a gyapot támogatási rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. augusztus 2-i 1591/2001/EK bizottsági rendelet (3) 2. cikkének (2) bekezdése határozta meg. Amennyiben a világpiaci árat nem lehet így meghatározni, a legutóbbi megállapított ár alapján kell azt meghatározni.

(2)

Az 1051/2001/EK rendelet 5. cikke értelmében a tisztítatlan gyapot világpiaci árát egy adott jellemzőkkel rendelkező termékre vonatkozóan és a valós piaci folyamatok szempontjából reprezentatívnak tartott legkedvezőbb világpiaci árajánlatok és árfolyamok felhasználásával határozzák meg. A világpiaci ár meghatározásához a nemzetközi kereskedelem szempontjából leginkább reprezentatívnak tekintett különböző szállító országokból származó és CIF-értéken valamely közösségi kikötőbe szállított termékre vonatkozóan egy vagy több reprezentatív európai tőzsdén jegyzett ajánlatok és árfolyamok átlagát kell figyelembe venni. A vonatkozó rendelkezések ugyanakkor a tisztított gyapot világpiaci árának meghatározása tekintetében az említett szempontokra nézve kiigazításokat írnak elő a leszállított termék minősége, valamint az ajánlatok és árfolyamjegyzések jellege által indokolt különbségek figyelembevétele érdekében. E kiigazításokat az 1591/2001/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése határozza meg.

(3)

A fent említett kritériumok alkalmazása következtében a tisztítatlan gyapot világpiaci ára az alábbiakban jelzett árszínvonalon került megállapításra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tisztítatlan gyapotnak az 1051/2001/EK rendelet 4. cikkében feltüntetett világpiaci ára 21,897 EUR/100 kg kerül meghatározásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. március 21-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 20-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 148., 2001.6.1., 1. o.

(2)  HL L 148., 2001.6.1., 3. o.

(3)  HL L 210., 2001.8.3., 10. o. Az 1486/2002/EK rendelet (HL L 223., 2002.8.20., 3. o.) módosított rendelet.


21.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 82/8


A BIZOTTSÁG 460/2006/EK RENDELETE

(2006. március 20.)

a 393/2006/EK rendelet által megnyitott autonóm vámkontingens keretében a fokhagyma behozatalára vonatkozó importengedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a fokhagyma autonóm vámkontingensének megnyitásáról és kezelési módjáról szóló 2006. március 6-i 393/2006/EK bizottsági rendeletre (1), és különösen annak 6. cikk (3) pontjára,

mivel:

A hagyományos és új importőrök által a tagállamok illetékes hatóságaihoz, a 393/2006/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdésének megfelelően eljuttatott engedélykérelmek meghaladják a rendelkezésre álló mennyiséget. Ezért meg kell határozni, hogy az engedélyeket milyen mértékben lehet kiállítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A hagyományos importőrök által, a 393/2006/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdésének megfelelően kérelmezett azon engedélyek, amelyekre vonatkozó kérelmet a tagállamok a Bizottságnak 2006. március 16-án átadták, a kérelmezett mennyiség 2,319 %-os mértékéig kerülnek kiállításra.

(2)   Az új importőrök által, a 393/2006/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdésének megfelelően kérelmezett azon engedélyek, amelyekre vonatkozó kérelmet a tagállamok a Bizottságnak 2006. március 16-án átadták, a kérelmezett mennyiség 0,857 %-os mértékéig kerülnek kiállításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. március 21-én lép hatályba.

2006. június 30-ig alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 20-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 65., 2006.3.7., 18. o.


21.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 82/9


A BIZOTTSÁG 461/2006/EK RENDELETE

(2006. március 20.)

az 392/2006/EK rendelet által megnyitott autonóm vámkontingens keretében egyes gombakonzervek behozatalára vonatkozó importengedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gombakonzervek autonóm vámkontingensének megnyitásáról és kezelési módjáról szóló 2006. március 6-i 392/2006/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (3) pontjára,

mivel:

A hagyományos és új importőrök által a tagállamok illetékes hatóságaihoz, az 392/2006/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően eljuttatott engedélykérelmek meghaladják a rendelkezésre álló mennyiséget. Ezért meg kell határozni, hogy az engedélyeket milyen mértékben lehet kiállítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A hagyományos importőrök által, az 392/2006/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően kérelmezett azon engedélyek, amelyekre vonatkozó kérelmet a tagállamok a Bizottságnak 2006. március 16-án átadták, a kérelmezett mennyiség 8,587 %-os mértékéig kerülnek kiállításra.

(2)   Az új importőrök által, az 392/2006/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően kérelmezett azon engedélyek, amelyekre vonatkozó kérelmet a tagállamok a Bizottságnak 2006. március 16-án átadták, a kérelmezett mennyiség 17,391 %-os mértékéig kerülnek kiállításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. március 21-én lép hatályba.

2006. június 30-ig alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 20-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 65., 2006.3.7., 14. o.


21.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 82/10


A BIZOTTSÁG 2006/33/EK IRÁNYELVE

(2006. március 20.)

a 95/45/EK irányelvnek a narancssárga FCF (E 110) és a titán-dioxid (E 171) tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/107/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az élelmiszerekben használható színezékek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló, 1995. július 26-i 95/45/EK bizottsági irányelv (2) meghatározza az élelmiszerekben felhasználandó színezékekről szóló, 1994. június 30-i 94/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (3) említett színezékekre vonatkozó tisztasági követelményeket.

(2)

A narancssárga FCF (E 110) a 94/36/EK irányelv értelmében egyes élelmiszerekben felhasználandó színezékként engedélyezett. Tudományosan bizonyított, hogy a narancssárga színezék előállítása során bizonyos körülmények között szudán I. (1-(fenilazo)-2-naftol) képződhet szennyeződésként. A szudán I. nem engedélyezett színezék és az élelmiszerekben nemkívánatos anyag. Jelenlétét a narancssárga színezékben ezért a kimutathatósági határ, azaz 0,5 mg/kg alatti szintre kell korlátozni. A narancssárga FCF (E 110) tisztasági követelményeit ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Figyelembe kell venni az élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó közös FAO-WHO szakértői bizottság (JECFA) által a Codex Alimentarius-ban az élelmiszer-adalékanyagokra meghatározott előírásokat és vizsgálati módszereket. A JEFCA megkezdte egy szisztematikus program végrehajtását, amely során minden meglévő, élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó előírásban helyettesítik a nehézfémek (ólomban kifejezett) határértékét az egyes érintett fémek megfelelő határértékével. A narancssárga FCF (E 110) ezen határértékeit ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

A titán-dioxid (E 171) a 94/36/EK irányelv értelmében egyes élelmiszerekben felhasználandó színezékként engedélyezett. A titán-dioxid előállítása történhet úgy, hogy anatáz vagy rutil formájában keletkeznek kristályok. A titán-dioxid rutil lemezkés formája szerkezetében és optikai tulajdonságokban (gyöngyházfény) eltér az anatáz formától. Technológiai okokból szükséges a titán-dioxid rutil lemezkés formájának színezékként való használata az élelmiszerekben és az étrend-kiegészítő tabletták filmbevonatában. 2004. december 7-én az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság kijelentette, hogy a titán-dioxid rutil lemezkés vagy amorf formájában való használata nem jelent kockázatot. A titán-dioxid (E 171) tisztasági követelményeit ezért módosítani kell, mind az anyag anatáz, mind rutil formájának felvétele érdekében.

(5)

A 95/45/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 95/45/EK irányelv melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2007. április 10-ig megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelést leíró táblázatot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell ezen irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 20-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 40., 1989.2.11., 27. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 226., 1995.9.22., 1. o. A legutóbb a 2004/47/EK irányelvvel (HL L 113., 2004.4.20., 24. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 237., 1994.9.10., 13. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított irányelv.


MELLÉKLET

A 95/45/EK irányelv mellékletének B. része a következőképpen módosul:

1.

A narancssárga FCF-re (E 110) vonatkozó szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„E 110 NARANCSSÁRGA FCF

Szinonimák

CI Food Yellow 3, Orange Yellow S

Meghatározás

A narancssárga FCF főtömegében 2-hidroxi-1-(4-szulfonáto-fenil-azo)-naftalin-6-szulfonátból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll.

A narancssárga FCF alatt nátriumsót kell érteni. Kalciumsó és káliumsó szintén engedélyezett.

Osztály

Monoazo

Színindexszám

15985

EINECS

220-491-7

Kémiai név

Dinátrium-2-hidroxi-1-(4-szulfonáto-fenil-azo)-naftalin-6-szulfonát.

Összegképlet

C16H10N2Na2O7S2

Molekulatömeg

452,37

Tartalom

Az összes színezőanyag legalább 85 %, nátriumsóként számítva.

E1 % 1 cm 555, kb. 485 nm-en, pH 7-es vizes oldatban.

Leírás

Narancsvörös színű por vagy granulátum.

Azonosítás

A.

Spektrometria

A maximuma vízben mérve kb. 485 nm-en van, pH 7-es értéknél.

B.

Vizes oldata narancsszínű

 

Tisztaság

Vízben oldhatatlan anyag

Legfeljebb 0,2 %

Mellékszínezékek

Legfeljebb 5,0 %

1-(fenilazo)-2-naftol (szudán I.)

Legfeljebb 0,5 mg/kg

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

 

4-aminobenzol-1-szulfonsav

3-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav

6-hidroxi-naftalin-2-szulfonsav

7-hidroxi-naftalin-1,3-diszulfonsav

4,4′-diazo-amino-dibenzol-szulfonsav

6,6′-oxi-dinaftalin-2-szulfonsav

Összesen legfeljebb 0,5 %

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 % semleges közegben

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg”

2.

A titán-dioxidra (E 171) vonatkozó szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„E 171 TITÁN-DIOXID

Szinonímák

CI Pigment White 6

Meghatározás

A titán-dioxid főtömegében tiszta atanáz és/vagy rutil titán-dioxidból áll, amelyet kis mennyiségű alumínium-oxiddal vagy szilícium-dioxiddal lehet bevonni a termék technológiai tulajdonságainak javítása érdekében.

Osztály

Szervetlen

Színindexszám

77891

EINECS

236-675-5

Kémiai név

Titán-dioxid

Összegképlet

TiO2

Molekulatömeg

79,88

Tartalom

A titándioxid-tartalom legalább 99 % (alumínium-oxid és szilícium-dioxid nélkül számítva).

Leírás

Fehér vagy enyhén színezett por

Azonosítás

Oldhatóság

Vízben és szerves oldószerekben oldhatatlan. Hidrogén-fluoridban és koncentrált forró kénsavban lassan feloldódik.

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 % (105 oC, 3 óra)

Izzítási veszteség

Legfeljebb 1,0 %, illóanyagmentes termékre számítva (800 °C).

Alumínium-oxid és/vagy szilícium-dioxid

Összesen legfeljebb 2,0 %

0,5 N sósavban oldható anyagok

Legfeljebb 0,5 %, alumíniumoxid- és szilíciumdioxid-mentes termékre számítva; az alumínium-oxidot és szilícium-dioxidot tartalmazó terméknél legfeljebb 1,5 %, a forgalomba hozott termékre vonatkozóan.

Vízben oldható anyag

Legfeljebb 0,5 %

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Antimon

Legfeljebb 50 mg/kg, teljesen feloldva.

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg, teljesen feloldva.

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg, teljesen feloldva.

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg, teljesen feloldva.

Cink

Legfeljebb 50 mg/kg, teljesen feloldva.”


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

21.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 82/14


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. július 18.)

az Európai Közösség és Kanada kormánya közötti, az API- és PNR-adatok feldolgozásáról szóló megállapodás megkötéséről

(2006/230/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával és a 300. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

2005. március 7-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy a Közösség nevében tárgyalásokat folytasson Kanadával az előzetes utasinformációs (API) és utasnyilvántartási (PNR) adatok légi szállítók általi feldolgozásáról és a Kanadai Határszolgálati Ügynökségnek (CBSA) való továbbításáról szóló megállapodásról.

(2)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

az Európai Közösség és Kanada kormánya közötti, az API- és PNR-adatok feldolgozásáról szóló megállapodás a Közösség nevében jóváhagyásra kerül.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak a Közösséget jogilag kötelező aláírására jogosult személy(eke)t (2).

3. cikk

E határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában hirdetik ki.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. STRAW


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  A megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága hirdeti ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és Kanada kormánya között az utasinformációs és utas-nyilvántartási adatok feldolgozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS KANADA KORMÁNYA, a továbbiakban „a felek”:

FELISMERVE az alapvető jogok és szabadságok, különösen a magánélethez való jog tiszteletben tartásának fontosságát, valamint azt, hogy ezen értékeket a terrorizmus, a hozzá kapcsolódó bűncselekmények és más súlyos, nemzetközi jellegű bűncselekmények – beleértve a szervezett bűnözést – megelőzésével és az ellenük való küzdelemmel egyidejűleg kell tiszteletben tartani,

TEKINTETTEL a kanadai kormány követelményére az előzetes utasinformációs és utasnyilvántartási (a továbbiakban: API- és PNR-) adatoknak a Kanadába tartó utasszállító járatok működtetésében érdekelt légi szállítók általi feldolgozásáról és az illetékes kanadai hatóságoknak való továbbításáról, olyan mértékben, ahogyan az a légi szállítók automata foglalási rendszerében és indulás-ellenőrzési rendszerében (DCS) összegyűjtésre és tárolásra került,

TEKINTETTEL a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke c) pontjára,

TEKINTETTEL a vonatkozó illetékes hatóság kötelezettségvállalásaira a légi szállítóktól kapott API- és PNR-adatok feldolgozási módjának tekintetében (a továbbiakban: a kötelezettségvállalások),

TEKINTETTEL a 95/46/EK irányelv 25. cikkének (6) bekezdése szerinti vonatkozó bizottsági határozatra (a továbbiakban: a határozat), amely által a vonatkozó illetékes kanadai hatóság tekintendő az Európai Közösségtől (a továbbiakban: a Közösség) továbbított, a Kanadába irányuló utasszállítókra vonatkozó API- és PNR-adatok megfelelő biztonsági szintje biztosítójának, összhangban a vonatkozó kötelezettségvállalásokkal, amelyek a vonatkozó határozat mellékletében szerepelnek,

TEKINTETTEL a Vámigazgatások Világszervezete (WCO), a Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség (IATA) és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által elfogadott, az API-adatokra vonatkozó átdolgozott iránymutatásokra,

ELKÖTELEZVE a közös munka mellett, hogy segítsék az ICAO-t a kereskedelmi légitársaságoktól származó PNR-adatok továbbítására vonatkozó többoldalú követelményrendszer kidolgozásában,

TEKINTETTEL arra a lehetőségre, hogy e megállapodás I. mellékletén a jövőben egyszerűsített eljárások keretében változtatásokat eszközölhetnek, különös tekintettel a felek közötti kölcsönösség biztosítására,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Cél

(1)   E megállapodás célja annak biztosítása, hogy az engedélyezett útvonalakon utazó személyek API- és PNR-adatai az alapvető jogok és szabadságok, különösen a magánélethez való jog teljes tiszteletben tartása mellett álljanak rendelkezésre.

(2)   Az engedélyezett útvonalon történő utazás a légi szállító által az egyik fél területéről az adatokat kérő fél területére történő utasszállítás.

2. cikk

Illetékes hatóságok

Az adatokat kérő fél illetékes hatósága az engedélyezett útvonalakon utazó személyek API- és PNR-adatainak feldolgozásáért felelős, az e megállapodás szerves részét képező I. mellékletben meghatározott kanadai vagy európai uniós hatóság.

3. cikk

Az API- és PNR-adatok feldolgozása

(1)   A felek megegyeznek abban, hogy az engedélyezett útvonalakon utazó személyek API- és PNR-adatait az API- és PNR adatok birtokába jutó illetékes hatóság kötelezettségvállalásaiban vázoltak szerint dolgozzák fel.

(2)   A kötelezettségvállalások meghatározzák az engedélyezett útvonalakon utazó személyek egy illetékes hatóság rendelkezésére álló API- és PNR-adatainak továbbítására és védelmére vonatkozó szabályokat és eljárásokat.

(3)   Az illetékes hatóság feldolgozza a kapott API- és PNR-adatokat és megkülönböztetés, különösen az állampolgárságon és/vagy a lakóhely szerinti országon alapuló megkülönböztetés nélkül kezeli az engedélyezett útvonalakon utazó személyeket, akikre az API- és PNR-adatok vonatkoznak, a vonatkozó jogszabályokkal és az alkotmányos követelményekkel összhangban.

4. cikk

Hozzáférés, javítás és megjegyzéstétel

(1)   Az illetékes hatóság lehetőséget biztosít azon személyeknek, akik nem tartózkodnak a hatáskörébe tartozó területen, és akikre az e megállapodás szerint feldolgozott API- és PNR-adatok vonatkoznak, az adatokhoz való hozzáférésre, az adatok kijavítására, amennyiben azok tévesek, illetve megjegyzés hozzáfűzésére annak jelzéseként, hogy javítást kérelmeztek.

(2)   Az illetékes hatóságnak a hozzáférés, javítás és megjegyzéstétel lehetőségét ezen adatok vonatkozásában hasonló körülmények között kell biztosítania, mint azon személyek esetében, akik a hatóság hatáskörébe tartozó területen tartózkodnak.

5. cikk

Az API- és PNR-adatok feldolgozására vonatkozó kötelezettség

(1)   E megállapodás Közösségen belüli alkalmazását illetően, mivel a személyes adatok feldolgozására vonatkozik, a Közösségből Kanadába tartó engedélyezett útvonalakon járatokat üzemeltető légi szállítók automata foglalási rendszereikben és indulás-ellenőrzési rendszereikben (DCS) tárolt API- és PNR-adatokat az illetékes kanadai hatóságok által a kanadai törvények értelmében előírtak szerint dolgozzák fel. Az engedélyezett útvonalakon járatokat üzemeltető légi szállítók által a PNR-adatok az illetékes kanadai hatóság számára továbbítandó elemeinek listáját az e megállapodás szerves részét képező II. melléklet tartalmazza.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget csak addig kell alkalmazni, ameddig a határozat alkalmazandó, hatálya megszűnik, ha a határozatot hatályon kívül helyezik, felfüggesztik, vagy meghosszabbítás hiányában hatályát veszti.

6. cikk

Vegyes bizottság

(1)   Vegyes bizottság jön létre a két fél képviselőiből, akiknek kilétéről a két fél diplomáciai úton értesíti egymást. A vegyes bizottság közös megegyezéssel rögzített helyen, időpontban és napirenddel ül össze. Az első ülésre az e megállapodás hatálybalépésétől számított hat hónapon belül kerül sor.

(2)   A vegyes bizottság feladata többek között az, hogy:

a)

kommunikációs csatornaként működjön e megállapodás végrehajtása és az ahhoz kapcsolódó bármely ügy vonatkozásában;

b)

lehetőség szerint megoldja az e megállapodás végrehajtása és az ahhoz kapcsolódó bármely ügy kapcsán esetleg felmerülő jogvitákat;

c)

megszervezze a 8. cikkben tárgyalt közös felülvizsgálatokat és meghatározza a közös felülvizsgálat részletes szabályait;

d)

elfogadja saját eljárási szabályzatát.

(3)   A vegyes bizottságban képviselt felek megállapodhatnak e megállapodás I. mellékletének módosításairól, melyek az ilyen megállapodás időpontjától lesznek érvényesek.

7. cikk

Jogviták rendezése

A felek haladéktalanul konzultálnak bármelyikük kérésére, bármely olyan jogvitával kapcsolatban, amelyet a vegyes bizottság nem oldott meg.

8. cikk

Közös felülvizsgálatok

Az e megállapodás szerves részét képező III. melléklettel összhangban a felek évente vagy ahogyan megállapodtak, közösen felülvizsgálják e megállapodás végrehajtását és az ahhoz kapcsolódó ügyeket, ideértve az olyan fejleményeket is, mint például a vonatkozó PNR-iránymutatásoknak az ICAO általi meghatározása.

9. cikk

A megállapodás hatálybalépése, módosításai és megszűnése

(1)   E megállapodás a két fél közötti, a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások lezárásáról szóló kölcsönös értesítést követően lép hatályba. E megállapodás a későbbi értesítés időpontjában lép hatályba.

(2)   A 6. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül e megállapodás a felek közötti megállapodással módosítható. A módosítás a felek a vonatkozó belső eljárásaik befejezéséről történő kölcsönös értesítésétől számított kilencvenedik napon lép hatályba.

(3)   E megállapodást bármikor bármely fél írásbeli értesítéssel felmondhatja a javasolt megszűnési időt megelőzően legalább kilencven nappal.

10. cikk

E megállapodásnak nem célja a felek jogszabályaitól való eltérés vagy azok módosítása.

FENTIEK HITELÉÜL a kellően felhatalmazott alulírottak e megállapodást kézjegyükkel látták el.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-ötödik év október havának harmadik napján, két példányban angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven, amely változatok mindegyike egyformán hiteles. Eltérés esetén az angol és a francia szöveg az irányadó.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas Valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za Vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

Image

Image


(1)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o. A 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

I. MELLÉKLET

Illetékes hatóságok

A 3. cikk alkalmazásában Kanada illetékes hatósága a Kanadai Határszolgálati Ügynökség (CBSA).

II. MELLÉKLET

A PNR-adatok összegyűjtendő elemei

1.

PNR-nyilvántartási helymeghatározó kód

2.

A foglalás időpontja

3.

Az utazás tervezett időpontja(i)

4.

Név

5.

A PNR-ben szereplő egyéb nevek

6.

A fizetés módjával kapcsolatos információk

7.

Számlázási cím

8.

Kapcsolattartó személy(ek) telefonszámai

9.

Az utazás útvonalával kapcsolatos PNR-információk

10.

Törzsutas-adatok (csak a repült mérföldek száma és a cím(ek))

11.

Utazási iroda

12.

Utazási iroda alkalmazottja

13.

Megosztott/kettős PNR-adatok

14.

A jegy kiállításával kapcsolatos információk

15.

A repülőjegy száma

16.

Az ülés száma

17.

A jegy kiállításának időpontja

18.

Jegykezelésre nem jelentkezett (no show) utas

19.

Csomagjegy száma

20.

Foglalás nélkül utazó (go show) utas

21.

Az ülésre vonatkozó információk

22.

Csak odaútra szóló jegy

23.

Összegyűjtött APIS-információk

24.

Betöltetlen helyre váró, várólistás (standby) utasra vonatkozó információk

25.

Utasfelvétel (check-in) során felmerült speciális kérések

III. MELLÉKLET

Közös felülvizsgálat

A felek a közös felülvizsgálat előtt közlik egymással illetékes csoportjaik összetételét, amelyek magukban foglalhatják a magánélet, illetve az adatok védelmével, vámüggyel, bevándorlással, bűnüldözéssel, hírszerzéssel és tiltással foglalkozó illetékes hatóságokat, továbbá a jogérvényesítés, a határbiztonság és/vagy légi biztonság más formáit, beleértve az Európai Unió tagállamainak szakértőit.

Az alkalmazandó jogszabályok alanyaként a felülvizsgálat minden résztvevőjének tiszteletben kell tartania a tárgyalások bizalmas jellegét, és rendelkeznie kell a megfelelő biztonsági engedélyekkel. A bizalmas jelleg ugyanakkor egyik fél esetében sem lesz akadálya annak, hogy megfelelő jelentést készítsen a közös felülvizsgálat eredményeiről a maga illetékes testületeinek, beleértve a kanadai parlamentet és az Európai Parlamentet.

A felek közösen határozzák meg a közös felülvizsgálat részletes szabályait.


Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

21.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 82/20


A TANÁCS 2006/231/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2006. március 20.)

a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről és a 2005/936/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 15. és 34. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2001. december 27-én elfogadta a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspontot (1).

(2)

A Tanács 2005. december 21-én elfogadta a 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről szóló 2005/936/KKBP közös álláspontot (2).

(3)

A 2001/931/KKBP közös álláspont rendszeres felülvizsgálatot ír elő.

(4)

Határozat született arról, hogy a 2001/931/KKBP közös álláspont mellékletét naprakésszé kell tenni, valamint a 2005/936/KKBP közös álláspontot hatályon kívül kell helyezni.

(5)

A 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikke (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelően listát állítottak össze,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

Azon személyek, csoportok és szervezetek felsorolását, amelyekre a 2001/931/KKBP közös álláspontot alkalmazni kell, a melléklet tartalmazza.

2. cikk

A 2005/936/KKBP közös álláspont hatályát veszti.

3. cikk

Ez a közös álláspont elfogadása napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a közös álláspontot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

U. PLASSNIK


(1)  HL L 344., 2001.12.28., 93. o.

(2)  HL L 340., 2005.12.23., 80. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek, csoportok és szervezetek listája (1)

1.   SZEMÉLYEK

1.

ABOU, Rabah Naami (más néven Naami Hamza; más néven Mihoubi Faycal; más néven Fellah Ahmed; más néven Dafri Rèmi Lahdi), született: 1966.2.1., Algír (Algéria), (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

2.

ABOUD, Maisi (más néven „a svájci Abderrahmane”), született: 1964.10.17., Algír (Algéria), (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

3.

*ALBERDI URANGA, Itziar (ETA-aktivista), született: 1963.10.7., Durango (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 78.865.693

4.

*ALBISU IRIARTE, Miguel (ETA-aktivista; a Gestoras Pro-amnisítia tagja), született: 1961.6.7., San Sebastián (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (más néven ABU OMRAN; más néven AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), született: 1967.6.26., Qatif-Bab al Shamal, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, született: Al Ihsa, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, született: 1966.10.16., Tarut, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár

8.

*APAOLAZA SANCHO, Iván (ETA-aktivista; a K. Madrid tagja), született: 1971.11.10., Beasain (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine, született: 1960.11.20., Constantine (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

10.

ARIOUA, Kamel (más néven Lamine Kamel), született: 1969.8.18., Constantine (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

11.

ASLI, Mohamed (más néven Dahmane Mohamed), született: 1975.5.13., Ain Taya (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

12.

ASLI, Rabah, született: 1975.5.13., Ain Taya (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

13.

*ARZALLUS TAPIA, Eusebio (ETA-aktivista), született: 1957.11.8., Regil (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 15.927.20

14.

ATWA, Ali (más néven BOUSLIM, Ammar Mansour; más néven SALIM, Hassan Rostom), Libanon, született: 1960., Libanon; libanoni állampolgár

15.

DARIB, Noureddine (más néven Carreto; más néven Zitoun Mourad), született: 1972.2.1., Algéria (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja

16.

DJABALI, Abderrahmane (más néven Touil), született: 1970.6.1., Algéria (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

17.

*ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (ETA-aktivista), született: 1977.12.20., Basauri (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 45.625.646

18.

*ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (ETA-aktivista), született: 1958.1.10., Plencia (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (más néven AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; más néven EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), született: 1965.7.10. vagy 1965.7.11., El Dibabiya, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár)

20.

FAHAS, Sofiane Yacine, született: 1971.9.10., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

21.

*GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (ETA-aktivista), született: 1967.4.29., Guernica (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 44.556.097

22.

*IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (ETA-aktivista), született: 1961.4.25., Escoriaza (Navarra), személyazonossági igazolvány száma: 16.255.819

23.

*IZTUETA BARANDICA, Enrique (ETA-aktivista), született: 1955.7.30., Santurce (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (más néven GARBAYA, AHMED; más néven SA-ID; más néven SALWWAN, Samir), Libanon, született: 1963., Libanon, libanoni állampolgár

25.

LASSASSI, Saber (más néven Mimiche), született: 1970.11.30., Constantine (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (más néven ALI, Salem; más néven BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; más néven HENIN, Ashraf Refaat Nabith; más néven WADOOD, Khalid Adbul), született: 1965.4.14. vagy 1964.3.1., Pakisztán, útlevélszám: 488555

27.

MOKTARI, Fateh (más néven Ferdi Omar), született: 1974.12.26., Hussein Dey (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

28.

*MORCILLO TORRES, Gracia (ETA-aktivista; a Kas/Ekin tagja), született: 1967.3.15., San Sebastián (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (más néven MUGHNIYAH, Imad Fayiz), a Hezbollah magas beosztású hírszerző tisztje, született: 1962.12.7., Tayr Dibba, Libanon, útlevélszám: 432298 (Libanon)

30.

*NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (ETA-aktivista), született: 1961.2.23., Pamplona (Navarra), személyazonossági igazolvány száma: 15.841.101

31.

NOUARA, Farid, született: 1973.11.25., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

32.

*ORBE SEVILLANO, Zigor (ETA-aktivista; a Jarrai/Haika/Segi tagja), született: 1975.9.22., Basauri (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 45.622.851

33.

*PALACIOS ALDAY, Gorka (ETA-aktivista; a K. Madrid tagja), született: 1974.10.17., Baracaldo (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 30.654.356

34.

*PEREZ ARAMBURU, Jon Ińaki (ETA-aktivista; a Jarrai/Haika/Segi tagja) született: 1964.9.18., San Sebastián (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 15.976.521

35.

*QUINTANA ZORROZUA, Asier (ETA-aktivista; a K. Madrid tagja), született: 1968.2.27., Bilbao (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (más néven Hallasa Farid), született: 1968.9.11., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

37.

*RUBENACH ROIG, Juan Luis (ETA-aktivista; a K. Madrid tagja), született: 1963.9.18., Bilbao (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (más néven Nounou), született: 1963.6.23., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

39.

SELMANI, Abdelghani (más néven Gano), született: 1974.6.14., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

40.

SENOUCI, Sofiane, született: 1971.4.15., Hussein Dey (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

41.

SISON, Jose Maria (más néven Armando Liwanag; más néven Joma, az NPA-t is magában foglaló Fülöp-szigeteki Kommunista Párt vezetője), született: 1939.2.08., Cabugao, Fülöp-szigetek

42.

TINGUALI, Mohammed (más néven Mouh di Kouba), született: 1964.4.21., Blinda (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja

43.

*URANGA ARTOLA, Kemen (ETA-aktivista; a Herri Batasuna/E.H/Batasuna tagja), született: 1969.5.25., Ondarroa (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 30.627.290

44.

*VALLEJO FRANCO, Iñigo (ETA-aktivista), született: 1976.5.21., Bilbao (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 29.036.694

45.

*VILA MICHELENA, Fermín (ETA-aktivista; a Kas/Ekin tagja), született: 1970.3.12., Irún (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 15.254.214

2.   CSOPORTOK ÉS SZERVEZETEK

1.

Abu Nidal Szervezet (ANO) (más néven Fatah-Forradalmi Tanács, Arab Forradalmi Brigádok, Fekete Szeptember és Szocialista Muzulmánok Forradalmi Szervezete)

2.

Al-Aqsa Mártírjainak Brigádja

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir és al-Hidzsra

5.

*Imperialista-ellenes Területi Egységek (Nuclei Territoriali Antimperialisti)

6.

Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare

7.

*Fegyveres Egységek a Kommunizmusért (Nuclei Armati per il Comunismo)

8.

Aum Shinrikyo (más néven AUM, más néven Aum Legfelsőbb Igazság, más néven Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

*Tőke-, Börtön-, Börtönőr- és Börtöncella-ellenes Sejt (CCCCC – Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle)

11.

Az Új Néphadsereget (NPA) is magában foglaló Fülöp-szigeteki Kommunista Párt, Fülöp-szigetek, Sison Jose Maria C.-hez kapcsolódva (más néven Armando Liwanag; más néven Joma, az NPA-t is magában foglaló Fülöp-szigeteki Kommunista Párt vezetője)

12.

*Folytonosság Ír Köztársasági Hadsereg (Continuity Irish Republican Army – CIRA)

13.

*Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Baszk Haza és Szabadság (ETA) (A következő szervezetek az ETA terroristacsoport részei: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (más néven Herri Batasuna, más néven Euskal Herritarrok)

14.

Gama’a al-Islamiyya (Iszlám Csoport) (más néven Al-Gama’a al-Islamiyya, IG)

15.

Nagy Iszlám Keleti Harci Front (Great Islamic Eastern Warriors Front – IBDA-C)

16.

*Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Október Elseje Antifasiszta Ellenálló Csoportok (G.R.A.P.O.)

17.

Hamász (ide tartozik a Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Hezb-i-Mudzsahedin (HM)

19.

Alapítvány a Szent Föld Felszabadításáért és Fejlesztéséért (Holy Land Foundation for Relief and Development)

20.

Ifjú Szikek Nemzetközi Szövetsége (International Sikh Youth Federation – ISYF)

21.

*Nemzetközi Szolidaritás (Solidarietà Internazionale)

22.

Kahane Chai (Kach)

23.

Khaliszán Zindabad Erő (Khalistan Zindabad Force – KZF)

24.

Kurd Munkáspárt (PKK), (más néven KADEK; más néven KONGRA-GEL)

25.

*Lojalista Önkéntes Erő (Loyalist Volunteer Force – LVF)

26.

Mudzsaheddin-e Khalq Szervezet (MEK vagy MKO) [az Iráni Ellenállás Nemzeti Tanács (National Council of Resistance of Iran – NCRI) kivételével], (más néven az Iráni Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (NLA, a MEK katonai szárnya), Iráni Népi Mudzsaheddin (PMOI), Muzulmán Iráni Diákok Társasága)

27.

Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (Ejército de Liberación Nacional)

28.

*Narancssárga Önkéntesek (Orange Volunteers – OV)

29.

Palesztin Felszabadítási Front (Palestine Liberation Front – PLF)

30.

Palesztin Iszlám Dzsihád (Palestinian Islamic Jihad – PIJ)

31.

Népi Front Palesztina Felszabadításért – PFLP

32.

Népi Front Palesztina Felszabadításért – Főparancsnokság (más néven PFLP-General Command, más néven PFLP-GC)

33.

*Igazi IRA (Real IRA)

34.

*Vörös Brigád a Harcoló Kommunista Párt Építéséért (Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente)

35.

*A Vörös Kéz Védelmezői (Red Hand Defenders – RHD)

36.

Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (Fuerzas armadas revolucionarias de Columbia – FARC)

37.

*Forradalmi Sejtek/Epanastatiki Pirines

38.

*November 17. Forradalmi Szervezet/Dekati Evdomi Noemvri

39.

Forradalmi Népi Felszabadítási Hadsereg/Front/Párt (DHKP/C) (más néven Devrimci Sol (Forradalmi Baloldal), Dev Sol)

40.

Fényes Ösvény (Sendero Luminoso – SL)

41.

Stichting Al Aqsa (más néven Stichting Al Aqsa Nederland, más néven Al Aqsa Nederland)

42.

*Július Huszadika Brigád (Brigata XX Luglio)

43.

*Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

44.

Kolumbiai Egyesült Önvédelmi Erők (Autodefensas Unidas de Colombia – AUC)

45.

*Egység a Forradalmi Proletár Kezdeményezésért (Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria)

46.

*Egységek a Proletár Kezdeményezésért (Nuclei di Iniziativa Proletaria)

47.

*Nem hivatalos Anarchista Szövetség (F.A.I. – Federazione Anarchica Informale)


(1)  A *-gal jelöt személyekre, csoportokra és szervezetekre kizárólag a 2001/931/KKBP közös álláspont 4. cikke vonatkozik.