ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 49

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. február 21.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 301/2006/EK rendelete (2006. február 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 302/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

3

 

 

A Bizottság 303/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a B rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (citrom és alma)

5

 

 

A Bizottság 304/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

6

 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 

*

A Tanács 2006/118/KKBP együttes fellépése (2006. február 20.) az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról és a 2005/588/KKBP együttes fellépés módosításáról

7

 

*

A Tanács 2006/119/KKBP együttes fellépése (2006. február 20.) az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

8

 

*

A Tanács 2006/120/KKBP együttes fellépése (2006. február 20.) az Európai Unió moldovai különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

11

 

*

A Tanács 2006/121/KKBP együttes fellépése (2006. február 20.) az Európai Unió dél-kaukázusi különleges képviselőjének kinevezéséről

14

 

*

A Tanács 2006/122/KKBP együttes fellépése (2006. február 20.) az Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelős különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

17

 

*

A Tanács 2006/123/KKBP együttes fellépése (2006. február 20.) az Európai Unió Macedónia volt jugoszláv köztársaságbeli különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról és módosításáról

20

 

*

A Tanács 2006/124/KKBP együttes fellépése (2006. február 20.) az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

21

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a Norvégiából származó tenyésztett lazac behozatalára kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről és a végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2006. január 17-i 85/2006/EK tanácsi rendelethez (HL L 15., 2006.1.20.)

24

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

21.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 49/1


A BIZOTTSÁG 301/2006/EK RENDELETE

(2006. február 20.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. február 21-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 20-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. február 20-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

79,6

204

48,3

212

95,5

624

111,0

999

83,6

0707 00 05

052

148,8

204

89,9

628

131,0

999

123,2

0709 10 00

220

79,4

624

95,8

999

87,6

0709 90 70

052

107,7

204

53,5

999

80,6

0805 10 20

052

54,3

204

52,1

212

41,8

220

45,3

624

62,3

999

51,2

0805 20 10

204

100,5

999

100,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

63,7

204

99,4

220

80,3

464

141,8

624

77,1

662

58,9

999

86,9

0805 50 10

052

45,8

220

68,7

999

57,3

0808 10 80

400

121,9

404

104,0

528

112,1

720

84,1

999

105,5

0808 20 50

388

77,2

400

77,0

512

80,6

528

79,4

720

68,0

999

76,4


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


21.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 49/3


A BIZOTTSÁG 302/2006/EK RENDELETE

(2006. február 20.)

a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) országokból származó mezőgazdasági termékekre és a feldolgozásukkal nyert árukra alkalmazandó szabályokról, valamint az 1706/98/EK rendelet (2) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. december 10-i 2286/2002/EK tanácsi rendeletre,

tekintettel az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) országokból származó mezőgazdasági termékekre és a feldolgozásukkal nyert árukra alkalmazandó szabályokról, valamint a 2286/2002/EK tanácsi rendeletnek a marhahúságazatban való alkalmazási szabályait megállapító, 2003. december 19-i 2247/2003/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

A 2247/2003/EK rendelet 1. cikke lehetővé teszi behozatali engedélyek kiadását a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre. Ugyanakkor a behozatal nem haladhatja meg az exportáló harmadik országokra meghatározott mennyiségi korlátokat.

(2)

A 2006. február 1. és 10. között beadott behozatali engedély iránti kérelmek, a 2247/2003/EK rendelet értelmében kicsontozott húsban kifejezve, a Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékek esetében nem haladják meg az ezen államok viszonylatában rendelkezésre álló mennyiségeket. Erre tekintettel a behozatali engedélyek kiadhatók a kért mennyiségekre.

(3)

Rögzítendők azok a mennyiségek, amelyekre 2006. március 1-jétől az engedélyeket kérelmezni lehet, 52 100 t összmennyiségen belül.

(4)

Kívánatos emlékeztetni arra, hogy ez a rendelet nem érinti az egészségügyi és állat-egészségügyi ellenőrzések szarvasmarha-, juh-, kecske- és sertésfélék, valamint friss hús és húsalapú termékek harmadik országokból történő importja esetén felmerülő problémáiról szóló, 1972. december 12-i 72/462/EGK tanácsi irányelv (4) alkalmazását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az alábbi tagállamok bocsátanak ki 2006. február 21-én behozatali engedélyeket egyes afrikai, karibi és csendes-óceáni országokból származó, kicsontozott húsban kifejezett, a marhahúságazathoz tartozó termékek vonatkozásában, az alábbi mennyiségekre és származási országokra:

 

Németország:

220 t Botswanából származó termék,

100 t Namíbiából származó termék,

 

Egyesült Királyság:

150 t Botswanából származó termék,

200 t Namíbiából származó termék.

2. cikk

Az engedély iránti kérelmek, a 2247/2003/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében, 2006. március hónap első tíz napja folyamán nyújthatók be a következő kicsontozottmarhahús-mennyiségekre:

Botswana:

18 096 t,

Kenya:

142 t,

Madagaszkár:

7 579 t,

Szváziföld:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namíbia:

12 250 t.

3. cikk

Ez a rendelet 2006. február 21-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 20-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1899/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 328., 2004.10.30., 67. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 348., 2002.12.21., 5. o.

(3)  HL L 333., 2003.12.20., 37. o. A legutóbb az 1118/2004/EK rendelettel (HL L 217., 2004.6.17., 10. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 302., 1972.12.31., 28. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.


21.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 49/5


A BIZOTTSÁG 303/2006/EK RENDELETE

(2006. február 20.)

a B rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (citrom és alma)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 2200/96/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldségféléket érintő export-visszatérítések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. október 8-i 1961/2001/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 6. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2044/2005/EK bizottsági rendelet (3) meghatározza azokat az indikatív mennyiségeket, amelyekre B rendszerű kiviteli engedélyeket lehet kibocsátani.

(2)

Figyelembe véve a mai napon a Bizottság rendelkezésére álló információkat, a citrom és az alma esetében fennáll a folyó kiviteli időszakra előírt indikatív mennyiségek meghaladásának veszélye. Ez a túllépés károsan érintené a gyümölcs- és zöldségágazat export-visszatérítési rendszerének jó működését.

(3)

E helyzet enyhítése érdekében a folyó kiviteli időszak végéig el kell utasítani a 2006. február 21. után exportálandó citrom és alma kivitelére vonatkozó B rendszerű engedélyek iránt benyújtott kérelmeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A citromra és az almára vonatkozóan a 2044/2005/EK rendelet 1. cikke alapján benyújtott, B rendszerű kiviteli engedély iránti kérelmek, amelyek tekintetében a kiviteli nyilatkozat elfogadására 2006. február 21. után és március 17. előtt kerül sor, elutasításra kerülnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. február 21-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 20-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 268., 2001.10.9., 8. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 328., 2005.12.15., 54. o.


21.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 49/6


A BIZOTTSÁG 304/2006/EK RENDELETE

(2006. február 20.)

a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1050/2001/EK tanácsi rendelettel (1) módosított, Görögország csatlakozási okmányához csatolt, a gyapotról szóló 4. jegyzőkönyvre,

a gyapotra vonatkozó termelési támogatásról szóló, 2001. május 22-i 1051/2001/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1051/2001/EK rendelet 4. cikkének megfelelően a tisztítatlan gyapot világpiaci árának meghatározása a tisztított gyapotra megállapított világpiaci ár alapján, a tisztított gyapot ára és a tisztítatlan gyapot kiszámított ára közötti történeti összefüggés figyelembevételével történik, rendszeres időközönként. E történeti összefüggést a gyapot támogatási rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. augusztus 2-i 1591/2001/EK bizottsági rendelet (3) 2. cikkének (2) bekezdése határozta meg. Amennyiben a világpiaci árat nem lehet így meghatározni, a legutóbbi megállapított ár alapján kell azt meghatározni.

(2)

Az 1051/2001/EK rendelet 5. cikke értelmében a tisztítatlan gyapot világpiaci árát egy adott jellemzőkkel rendelkező termékre vonatkozóan és a valós piaci folyamatok szempontjából reprezentatívnak tartott legkedvezőbb világpiaci árajánlatok és árfolyamok felhasználásával határozzák meg. A világpiaci ár meghatározásához a nemzetközi kereskedelem szempontjából leginkább reprezentatívnak tekintett különböző szállító országokból származó és CIF-értéken valamely közösségi kikötőbe szállított termékre vonatkozóan egy vagy több reprezentatív európai tőzsdén jegyzett ajánlatok és árfolyamok átlagát kell figyelembe venni. A vonatkozó rendelkezések ugyanakkor a tisztított gyapot világpiaci árának meghatározása tekintetében az említett szempontokra nézve kiigazításokat írnak elő a leszállított termék minősége, valamint az ajánlatok és árfolyamjegyzések jellege által indokolt különbségek figyelembevétele érdekében. E kiigazításokat az 1591/2001/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése határozza meg.

(3)

A fent említett kritériumok alkalmazása következtében a tisztítatlan gyapot világpiaci ára az alábbiakban jelzett árszínvonalon került megállapításra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tisztítatlan gyapotnak az 1051/2001/EK rendelet 4. cikkében feltüntetett világpiaci ára 24,855 EUR/100 kg kerül meghatározásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. február 21-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 20-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 148., 2001.6.1., 1. o.

(2)  HL L 148., 2001.6.1., 3. o.

(3)  HL L 210., 2001.8.3., 10. o. Az 1486/2002/EK rendelet (HL L 223., 2002.8.20., 3. o.) módosított rendelet.


Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

21.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 49/7


A TANÁCS 2006/118/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2006. február 20.)

az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról és a 2005/588/KKBP együttes fellépés módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére, 18. cikke (5) bekezdésére és 23. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

2005. július 28-án a Tanács elfogadta az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselőjének kinevezéséről szóló 2005/588/KKBP együttes fellépést (1).

(2)

A 2005/588/KKBP együttes fellépés felülvizsgálatának alapján az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselőjének (EUKK) megbízatását egy 12 hónapos időszakkal meg kell hosszabbítani, és a 2005/588/KKBP együttes fellépést módosítani kell.

(3)

Az EUKK megbízatását olyan helyzet összefüggésében látja el, amely romolhat és sértheti a közös kül- és biztonságpolitikának az Európai Unióról szóló szerződés 11. cikkében meghatározott célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Ján KUBIŠ-nak, mint az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselőjének (EUKK) a 2005/588/KKBP együttes fellépésben meghatározott megbízatása 2007. február 28-ig meghosszabbításra kerül.

2. cikk

(1)   Az EUKK megbízatásával járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2006. március 1-jétől2007. február 28-ig tartó időszakra 925 000 EUR.

(2)   A kiadások 2006. március 1-jétől elszámolhatóak.

3. cikk

A 2005/588/KKBP együttes fellépés a következőképpen módosul:

1.

A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

Ezen együttes fellépés végrehajtását, valamint az Európai Uniónak az érintett régióban történő egyéb kezdeményezéseivel való koherenciáját rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2006. június vége előtt a főtitkár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak jelentést nyújt be az elért eredményekről, valamint 2006. november közepéig átfogó jelentést nyújt be azoknak a megbízatás végrehajtásáról. E jelentések alapul szolgálnak az illetékes munkacsoportok és a PBB számára az együttes fellépés értékeléséhez. A szerepvállalás átfogó prioritásainak függvényében a főképviselő ajánlást tesz a PBB-nek a megbízatás megújítását, módosítását vagy befejezését elrendelő tanácsi határozatra vonatkozóan.”

2.

A 10. cikk második bekezdését el kell hagyni.

4. cikk

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

5. cikk

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. PRÖLL


(1)  HL L 199., 2005.7.29., 100. o.


21.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 49/8


A TANÁCS 2006/119/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2006. február 20.)

az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére, 18. cikke (5) bekezdésére és 23. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjének (EUKK) az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról és módosításáról szóló, 2003. december 8-i 2003/873/KKBP együttes fellépésben (1) meghatározott megbízatása 2006. február 28-án lejár.

(2)

A Tanács 2005. november 14-én elfogadta az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziójáról (EUPOL COPPS) szóló 2005/797/KKBP együttes fellépést (2), amely az EUKK számára különleges szerepet jelöl ki.

(3)

A Tanács 2005. december 12-én elfogadta az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU BAM Rafah) létrehozásáról szóló 2005/889/KKBP együttes fellépést (3), amely az EUKK számára szintén különleges szerepet jelöl ki.

(4)

A 2003/873/KKBP együttes fellépés felülvizsgálata alapján az Európai Unió különleges képviselőjének (EUKK) megbízatását módosítani kell, és egy 12 hónapos időszakkal meg kell hosszabbítani.

(5)

Az EUKK megbízatását olyan helyzet összefüggésében látja el, amely rosszabbodhat és sértheti a közös kül- és biztonságpolitikának a Szerződés 11. cikkében meghatározott célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Marc OTTE-nak mint az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjének (EUKK) megbízatása 2007. február 28-ig meghosszabbításra kerül.

2. cikk

Az EUKK megbízatása az Európai Unió közel-keleti békefolyamattal kapcsolatos politikai célkitűzésein alapul.

E célkitűzések az alábbiakat foglalják magukban:

a)

az Izraellel való két állam megoldás, valamint egy demokratikus, életképes, békés és szuverén palesztin állam, amely az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 242., 338., 1397. és 1402. határozatával, valamint a madridi konferencia elveivel összhangban biztonságos és elismert határokon belül él együtt szomszédaival, és rendes kapcsolatokat tart fenn velük;

b)

az izraeli–szíriai és az izraeli–libanoni konfliktus megoldása;

c)

Jeruzsálem összetett kérdésének megfelelő megoldása, valamint a palesztin menekültek problémájának igazságos, megvalósítható és kölcsönösen jóváhagyott megoldása;

d)

egy békekonferencia mielőbbi összehívása, amely a politikai és gazdasági szempontok mellett figyelembe veszi a biztonsággal kapcsolatos témákat is, megerősíti a politikai megoldás elveit, és egy reális és pontos ütemtervet határoz meg;

e)

fenntartható és hatékony rendőrségi struktúrák kialakítása palesztin irányítás alatt, a legjobb nemzetközi normáknak megfelelően, az Európai Közösség intézménykiépítési programjával, illetve a biztonsági ágazat tágabb összefüggésébe tartozó más nemzetközi erőfeszítésekkel együttműködve, beleértve a büntető igazságszolgáltatási reformot;

f)

harmadik fél jelenlétének biztosítása a rafahi határátkelőhelyen annak érdekében, hogy a Közösség intézményépítési erőfeszítéseivel együttműködve az Európai Unió hozzájáruljon a rafahi határátkelőhely megnyitásához, valamint az izraeli kormány és a Palesztin Hatóság közötti bizalom kiépítéséhez.

Ezek a célkitűzések az Európai Unió alábbi kötelezettségvállalásain alapulnak:

a)

a felekkel és a nemzetközi közösségben részt vevő partnerekkel való együttműködés, különösen a közel-kelettel foglalkozó kvartett keretében, annak érdekében, hogy megragadják a béke helyreállításához és a régió népei nyugodt jövőjének biztosításához adódó valamennyi lehetőséget;

b)

a palesztin biztonsági reformokhoz, a mielőbbi választásokhoz, valamint a politikai és közigazgatási reformokhoz nyújtott támogatás folytatása;

c)

a béketeremtéshez, valamint – a regionális fejlesztés szerves részeként – a palesztin gazdaság újjáépítéséhez való teljes hozzájárulás.

Az EUKK többek között a közel-kelettel foglalkozó kvartett keretében támogatást nyújt a főképviselőnek a régióban végzett munkájához.

3. cikk

E politikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUKK megbízatása a következő:

a)

az Európai Unió részéről tevékeny és hatékony hozzájárulást nyújt az izraeli–palesztin konfliktus, valamint az izraeli–szíriai és izraeli–libanoni konfliktus végső rendezését elősegítő kezdeményezésekhez;

b)

a békefolyamat megerősítése érdekében végzett együttműködés céljából szoros kapcsolatot épít ki és tart fenn a közel-keleti békefolyamatban részt vevő valamennyi féllel, a régió egyéb országaival, a közel-kelettel foglalkozó kvartett tagjaival és más érintett országokkal, valamint az ENSZ-szel és egyéb érintett nemzetközi szervezetekkel;

c)

biztosítja az Európai Unió folyamatos jelenlétét a helyszínen és az érintett nemzetközi fórumokon, valamint hozzájárul a válságkezeléshez és a válságmegelőzéshez;

d)

figyelemmel kíséri és segíti a felek közötti béketárgyalásokat, és adott esetben az Európai Unió tanácsával, illetve támogatásával látja el a feleket;

e)

igény szerint hozzájárul a felek között létrejött nemzetközi megállapodások végrehajtásához és diplomáciai megbeszéléseket folytat a felekkel, amennyiben azok a megállapodások szabályait megszegik;

f)

különös figyelmet fordít azokra a tényezőkre, amelyek hatást gyakorolnak a közel-keleti békefolyamat regionális vonatkozásaira;

g)

a békefolyamatokkal összefüggésben konstruktív párbeszédbe kezd a megállapodások aláíróival a demokrácia alapvető jogi normái – ideértve az emberi jogok és a jogállamiság – tiszteletben tartásának előmozdítása érdekében;

h)

jelentést készít a békefolyamatba történő uniós beavatkozás lehetőségeiről, valamint az Európai Unió általi kezdeményezések és a közel-keleti békefolyamathoz kapcsolódó jelenlegi uniós erőfeszítések – mint például az Európai Unió által a palesztin reformokhoz nyújtott hozzájárulás, beleértve a kapcsolódó európai uniós fejlesztési projektek politikai szempontjai – folytatásának legjobb módjáról;

i)

felügyeli a felek tevékenységeit a tárgyalási menetrend végrehajtása és az állandó jogállásra vonatkozó tárgyalások eredményét esetlegesen befolyásoló kérdések tekintetében annak érdekében, hogy a közel-kelettel foglalkozó kvartett hatékonyabban értékelhesse, hogy a felek mennyire tartják magukat kötelezettségvállalásaikhoz;

j)

az 1998. április 9-én létrehozott Európai Unió–Palesztina állandó biztonsági bizottságban és az egyéb fórumokon megkönnyíti a biztonsági kérdésekben folytatott együttműködést;

k)

hozzájárul ahhoz, hogy a régió véleményformálói jobban megértsék az Európai Unió szerepét;

l)

biztonsági kérdéseket érintő uniós programot dolgoz ki és hajt végre. Ehhez az EU különleges képviselője egy, a biztonsági kérdésekre vonatkozó operatív projektek gyakorlati végrehajtásával megbízott szakértő segítségét veheti igénybe;

m)

szükség esetén útmutatást nyújt a az Európai Unió Palesztin Rendőrség Támogatására létrejött Koordinációs Irodája (EUPOL COPPS) misszióvezetőjének/rendőrbiztosának;

n)

szükség esetén útmutatást nyújt az Európai Unió rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU BAM Rafah) misszióvezetőjének.

4. cikk

(1)   Az EUKK felel megbízatásának a főtitkár/főképviselő felügyelete és operatív irányítása melletti végrehajtásáért. Az EUKK minden kiadást elszámol a Bizottságnak.

(2)   A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) kiemelt kapcsolatot tart fenn az EUKK-val, valamint elsődleges kapcsolattartó a Tanács felé is. A PBB a megbízatás keretein belül stratégiai iránymutatást és politikai támogatást nyújt az EUKK számára.

5. cikk

(1)   Az EUKK megbízatásával járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 1 200 000 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összeggel finanszírozott kiadásokat az Európai Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni, azzal a kivétellel, hogy semmilyen előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdona.

(3)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi. A kiadások 2006. március 1-jétől elszámolhatók.

(4)   Az elnökség, a Bizottság és/vagy a tagállamok adott esetben logisztikai segítséget nyújtanak a régióban.

6. cikk

(1)   Megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül – a főtitkár/főképviselő támogatásával az elnökséggel folytatott konzultációt követően, valamint a Bizottsággal való teljes együttműködésben – az EUKK felel az őt segítő csoport létrehozásáért. Az EUKK tájékoztatja az elnökséget és a Bizottságot a csoport végleges összetételéről.

(2)   A tagállamok és az Európai Unió intézményei javaslatot tehetnek olyan alkalmazottak kirendelésére, akik az EUKK-t munkájában segítik. A tagállamok vagy az Európai Unió intézményei által az EUKK mellé kirendelt alkalmazottak javadalmazását az érintett tagállam, illetve az Európai Unió érintett intézménye fedezi.

(3)   Minden, nem kirendelés útján betöltendő A-típusú állást a Tanács Főtitkársága megfelelő módon meghirdet, és a legmegfelelőbb képesítéssel rendelkező jelentkezők alkalmazása érdekében ezekről az állásokról a tagállamokat és az Európai Unió intézményeit is értesíti.

(4)   Az EUKK küldetésének és az alkalmazottak feladatának elvégzéséhez, illetve a zökkenőmentes működéséhez szükséges kiváltságokat, mentességeket és egyéb garanciákat a felekkel együtt kell meghatározni. A tagállamok és a Bizottság minden ehhez szükséges támogatást megadnak.

7. cikk

Az EUKK általában személyesen tesz jelentést a főtitkár/főképviselőnek és a PBB-nek, valamint jelentést tehet az illetékes munkacsoportnak is. Rendszeresen írásos jelentést küld a főtitkár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Az EUKK a főtitkár/főképviselő és a PBB ajánlására jelentést tehet az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának.

8. cikk

Az Európai Unió külkapcsolatai következetességének biztosítása érdekében az EUKK tevékenységét a főtitkár/főképviselő, az elnökség és a Bizottság tevékenységével össze kell hangolni. Az EUKK rendszeresen beszámol a tagállamok külképviseleteinek és a Bizottság küldöttségeinek. Az EUKK helyben szoros kapcsolatot tart fenn az elnökséggel, a Bizottsággal és a külképviseletek vezetőivel, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy az EUKK megbízatásának végrehajtásában segítséget nyújtsanak. Az EUKK egyéb helyi nemzetközi és regionális területi képviseletekkel is kapcsolatot tart.

9. cikk

Ezen együttes fellépés végrehajtását, valamint az Európai Uniónak az érintett régióban történő egyéb kezdeményezéseivel való koherenciáját rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2006. június végéig a főtitkár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak az elért eredményekről szóló jelentést, és 2006. november közepéig a megbízatás teljesítéséről szóló átfogó jelentést nyújt be. E jelentések alapul szolgálnak az illetékes munkacsoportok és a PBB számára ezen együttes fellépés értékeléséhez. A szerepvállalás átfogó prioritásainak összefüggésében a főképviselő ajánlást tesz a PBB-nek a megbízatás megújítását, módosítását vagy befejezését elrendelő tanácsi határozatra vonatkozóan.

10. cikk

Ez az együttes fellépés elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt az együttes fellépést 2006. március 1-jétől kell alkalmazni.

11. cikk

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. PRÖLL


(1)  HL L 326., 2003.12.13., 46. o. A legutóbb a 2005/796/KKBP együttes fellépéssel (HL L 300., 2005.11.17., 64. o.) módosított együttes fellépés.

(2)  HL L 300., 2005.11.17., 65. o.

(3)  HL L 327., 2005.12.14., 28. o.


21.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 49/11


A TANÁCS 2006/120/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2006. február 20.)

az Európai Unió moldovai különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Uniót létrehozó szerződésre és különösen annak 14. cikkére, 18. cikke (5) bekezdésére és 23. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Unió moldovai különleges képviselőjének (EUKK) megbízatása az Európai Unió moldovai különleges képviselőjének kinevezéséről szóló, 2005. március 23-i 2005/265/KKBP tanácsi együttes fellépésben (1) foglaltak szerint 2006. február 28-án lejár.

(2)

A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) 2005. szeptember 20-án megállapodott a moldovai-ukrán határon működő határőrizeti EU-misszió létrehozásáról, többek között a moldovai EUKK csoportjának megerősítése révén.

(3)

A 2005/265/KKBP együttes fellépés felülvizsgálata alapján az EUKK megbízatását 12 hónappal meg kell hosszabbítani.

(4)

Az EUKK megbízatását olyan helyzet összefüggésében látja el, amely romolhat, és sértheti a közös kül- és biztonságpolitikának a Szerződés 11. cikkében meghatározott célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Adriaan JACOBOVITS de SZEGED megbízatása, mint az Európai Unió moldovai különleges képviselője (EUKK) 2007. február 28-ig meghosszabbításra kerül.

2. cikk

(1)   Az EUKK megbízatása az EU moldovai politikai célkitűzésein alapul. E célkitűzések a következőket foglalják magukban:

a)

hozzájárulás a Dnyeszteren túli konfliktus békés rendezéséhez és e rendezés életképes megoldáson alapuló végrehajtásához a Moldovai Köztársaság nemzetközileg elismert határain belüli szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben tartása mellett;

b)

hozzájárulás a demokrácia és a jogállamiság erősítéséhez, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartatásához a Moldovai Köztársaság minden polgára számára;

c)

a Moldovai Köztársaság és az EU közötti jó és szoros kapcsolatok előmozdítása a közös értékek és érdekek, valamint az európai szomszédságpolitika cselekvési tervben foglaltak alapján;

d)

segítségnyújtás a Moldovából kiinduló és Moldován keresztül megvalósuló ember- és fegyverkereskedelem, valamint egyéb áruk kereskedelme elleni küzdelemhez;

e)

hozzájárulás a régióbeli stabilitás és együttműködés erősítéséhez;

f)

az EU eredményességének és látható jelenlétének fokozása a Moldovai Köztársaságban és a régióban;

g)

a határ- és vámellenőrzések, valamint a határfelügyeleti tevékenységek hatékonyságának fokozása Moldova és Ukrajna közös határán, különösen tekintettel a Dnyeszteren túli szakaszra, nevezetesen egy határőrizeti EU-misszió segítségével.

(2)   Az EUKK támogatja a főtitkár/főképviselő munkáját a Moldovai Köztársaságban és a régióban, és szorosan együttműködik az elnökséggel, az EU misszióinak vezetőivel, valamint a Bizottsággal.

3. cikk

(1)   E politikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUKK megbízatása a következő:

a)

Az EU elfogadott politikai célkitűzéseivel összhangban és az EBESZ-szel szoros együttműködésben a Dnyeszteren túli konfliktus megoldásához való EU-hozzájárulás erősítése, az EU megfelelő csatornákon keresztül történő és egyeztetett fórumokon való képviselete az összes érintett szereplővel való szoros kapcsolatok kialakítása és fenntartása útján;

b)

szükség esetén segítségnyújtás egy esetleges konfliktusrendezés végrehajtásában való EU-közreműködés előkészítéséhez;

c)

a Moldovai Köztársaságban – ideértve a Dnyeszteren túli területet is – bekövetkező politikai változások szoros nyomon követése a Moldovai Köztársaság kormányával és más hazai szereplőkkel való szoros kapcsolatok kialakítása és fenntartása útján, valamint szükség esetén az EU által nyújtandó megfelelő tanácsadás és segítségnyújtás felajánlása;

d)

a Moldovai Köztársaság és a régió felé irányuló EU politika továbbfejlesztésének segítése, különös tekintettel a konfliktusmegelőzésre és -rendezésre;

e)

az EUKK magas szintű politikai tanácsadója által vezetett támogató csoport révén:

i.

politikai áttekintés biztosítása a moldáv-ukrán államhatárral kapcsolatos fejlesztésekről és tevékenységekről;

ii.

a határellenőrzés javítására vonatkozó moldáv és ukrán politikai kötelezettségvállalás elemzése;

iii.

a moldáv és ukrán fél közötti, határkérdésekben folytatott együttműködés elősegítése, a Dnyeszteren túli konfliktus rendezéséhez szükséges előfeltételek megteremtésére is tekintettel.

(2)   Megbízatásának teljesítése érdekében az EUKK folyamatosan áttekinti az EU valamennyi tevékenységét, különös tekintettel az ENP cselekvési terv vonatkozó vetületeire.

4. cikk

(1)   Az EUKK felel megbízatásának a főtitkár/főképviselő felügyelete és operatív irányítása melletti végrehajtásáért. Az EUKK minden kiadást elszámol a Bizottságnak.

(2)   A PBB az EUKK-val kiemelt kapcsolatot tart fenn, és ez az elsődleges kapcsolattartó a Tanáccsal. A PBB a megbízatás keretein belül stratégiai iránymutatást és politikai támogatást nyújt az EUKK számára.

5. cikk

(1)   Az EUKK megbízatásával járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 1 030 000 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összeggel finanszírozott kiadásokat az Európai Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásaival és szabályaival összhangban kell kezelni, azzal a kivétellel, hogy semmilyen előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdona.

(3)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi. A kiadások 2006. március 1-jétől elszámolhatóak.

(4)   Az elnökség, a Bizottság és/vagy a tagállamok adott esetben logisztikai segítséget nyújtanak a régióban.

6. cikk

(1)   Megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül – a főtitkár/főképviselő támogatásával, az elnökséggel folytatott konzultációt követően, valamint a Bizottsággal való teljes együttműködésben – az EUKK felel csoportja létrehozásáért. Az EUKK tájékoztatja az elnökséget és a Bizottságot csoportja végleges összetételéről.

(2)   A tagállamok és az EU intézményei javaslatot tehetnek olyan személyzet kirendelésére, akik az EUKK-t munkájában segítik. A tagállamok vagy az EU egyik intézménye által az EUKK mellé esetlegesen kirendelt személyzet javadalmazását az érintett tagállam, illetve az EU érintett intézménye fedezi.

(3)   Minden, nem kirendelés útján betöltendő A-kategóriájú állást a Tanács főtitkársága a megfelelő módon hirdet meg, és ezekről az állásokról a tagállamokat és az intézményeket is értesíti a legmegfelelőbb képesítéssel rendelkező jelentkezők alkalmazása érdekében.

(4)   Az EUKK küldetésének és a személyzete feladatának elvégzéséhez, illetve a zökkenőmentes működéséhez szükséges kiváltságokat, mentességeket és további garanciákat a felekkel együtt kell meghatározni. Ebből a célból a tagállamok és a Bizottság minden szükséges támogatást megadnak.

7. cikk

Az EUKK általában személyesen tesz jelentést a főtitkár/főképviselőnek és a PBB-nek, valamint jelentést tehet az illetékes munkacsoportnak is. Rendszeresen írásos jelentést küld a főtitkár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Az EUKK a főtitkár/főképviselő és a PBB ajánlására jelentést tehet az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának is.

8. cikk

(1)   Az EU külkapcsolatai következetességének biztosítása érdekében az EUKK tevékenységét a főtitkár/főképviselő, az elnökség és a Bizottság tevékenységével össze kell hangolni. Az EUKK rendszeresen beszámol a tagállamok misszióinak és a Bizottság küldöttségeinek. Az EUKK helyben szoros kapcsolatot tart fenn az elnökséggel, a Bizottsággal és a misszió vezetőivel, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy az EUKK megbízatásának végrehajtásában segítséget nyújtsanak. Az EUKK egyéb helyi nemzetközi és regionális területi képviseletekkel is kapcsolatban áll.

(2)   A Tanács és a Bizottság – a Szerződés 3. cikkének második albekezdésével összhangban – saját hatáskörén belül biztosítja az összhangot ezen együttes fellépésnek és a Közösség külső tevékenységeinek végrehajtása között. A Tanács és a Bizottság e célból együttműködik.

9. cikk

Ezen együttes fellépés végrehajtását, valamint az Európai Uniónak az érintett régióban történő egyéb kezdeményezéseivel való koherenciáját rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2006. június vége előtt az elért eredményekről szóló jelentést, 2006. november közepéig pedig a megbízatás teljesítéséről szóló átfogó jelentést nyújt be a főtitkár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Ezek a jelentések alapul szolgálnak az illetékes munkacsoportok és a PBB számára ezen együttes fellépés értékeléséhez. A kirendelésekre vonatkozó átfogó prioritások összefüggésében a főtitkár/főképviselő ajánlást tesz a PBB-nek a Tanács azon határozatára vonatkozóan, amely a megbízatás megújítását, módosítását vagy megszüntetését rendeli el.

10. cikk

Ez az együttes fellépés elfogadásának napján lép hatályba.

11. cikk

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. PRÖLL


(1)  HL L 81., 2005.3.30., 50. o. A legutóbb a 2005/776/KKBP együttes fellépéssel (HL L 292., 2005.11.8., 13. o.) módosított együttes fellépés.


21.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 49/14


A TANÁCS 2006/121/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2006. február 20.)

az Európai Unió dél-kaukázusi különleges képviselőjének kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére, 18. cikke (5) bekezdésére és 23. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Unió dél-kaukázusi különleges képviselőjének (EUKK) megbízatása – az Európai Unió dél-kaukázusi különleges képviselőjének megbízatása meghosszabbításáról és módosításáról szóló, 2003. december 8-i 2003/872/KKBP tanácsi együttes fellépésben (1) meghatározottak értelmében – 2006. február 28-án lejár.

(2)

Azon együttes fellépés felülvizsgálata alapján az EUKK megbízatását felül kell vizsgálni és 12 hónappal meg kell hosszabbítani.

(3)

Heikki Talvitie (EUKK) távozását követően, a főtitkár/főképviselő javasolta, hogy Peter Semneby urat nevezzék ki az Európai Unió új dél-kaukázusi különleges képviselőjévé.

(4)

Az EUKK megbízatását olyan helyzet összefüggésében látja el, amely romolhat és sértheti a közös kül- és biztonságpolitikának a Szerződés 11. cikkében meghatározott célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Peter SEMNEBY urat a 2006. március 1-jétől2007. február 28-ig terjedő időszakra az Európai Unió dél-kaukázusi különleges képviselőjévé (EUKK) nevezik ki.

2. cikk

(1)   Az EUKK megbízatása az Európai Uniónak a Dél-Kaukázusra vonatkozó politikai célkitűzésein alapul. E célkitűzések az alábbiakat foglalják magukban:

a)

Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia támogatása annak érdekében, hogy megvalósíthassák politikai és gazdasági reformjaikat, különösen a jogállamiság, a demokratizálódás, az emberi jogok, a felelős kormányzás, a fejlődés, illetve a szegénység mérséklése terén;

b)

a meglévő mechanizmusokkal összhangban a régión belüli konfliktusok megakadályozása, a konfliktusok békés rendezéséhez való hozzájárulás, ideértve a menekültek és az országon belül lakhelyüket elhagyni kényszerült személyek hazatérésének előmozdítását is;

c)

konstruktív kapcsolatok kialakítása a régió tekintetében érdekelt főbb szereplőkkel;

d)

a régió államai, különösen a Dél-Kaukázus államai közötti további együttműködés ösztönzése és támogatása, ideértve a gazdaság, energia és közlekedés kérdéseit;

e)

a régión belüli uniós szerepvállalás hatékonyságának és közismertségének növelése;

(2)   Az EUKK támogatja a főtitkár/főképviselő munkáját a régióban.

3. cikk

E politikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUKK megbízatása a következő:

a)

kapcsolatfejlesztés a régióban a kormányok, parlamentek, igazságszolgáltatás és a civil társadalom irányában;

b)

Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia együttműködésre ösztönzése a közös érdekű regionális témák, úgymint a közös biztonsági fenyegetések, a terrorizmus elleni küzdelem, a tiltott kereskedelem és a szervezett bűnözés terén;

c)

hozzájárulás a konfliktusok megakadályozásához és segítségnyújtás a konfliktusok rendezése terén elérendő haladás feltételeinek megteremtésében, ideértve a civil társadalomhoz kapcsolódó fellépésre és a területek rehabilitációjára vonatkozó ajánlásokat, a Bizottságnak az EK-Szerződés szerinti felelősségeinek sérelme nélkül;

d)

a konfliktusok rendezéséhez való hozzájárulás és e rendezés megvalósításának megkönnyítése az Egyesült Nemzetek Főtitkárával és annak grúziai különleges képviselőjével, az Egyesült Nemzetek Főtitkárának grúziai baráti csoportjával, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel (EBESZ) és annak minszki csoportjával szoros együttműködésben, valamint a Dél-Oszétiára vonatkozó konfliktusrendezési mechanizmussal összhangban;

e)

az Európai Uniónak a régió tekintetében érdekelt főbb szereplőkkel folytatott párbeszédének a fokozása;

f)

segítségnyújtás a Tanács részére a Dél-Kaukázusra vonatkozó átfogó politika továbbfejlesztésében;

g)

egy támogató csoporton keresztül:

jelentések és a határhelyzetre vonatkozó folyamatos értékelések készítése az Európai Unió részére, valamint a Grúzia és az Orosz Föderáció közötti bizalomépítés elősegítése, ily módon hatékony együttműködés és kapcsolattartás biztosítása valamennyi érintett szereplővel,

átfogó reformstratégia előkészítésében történő segítségnyújtás a Grúz Határőrség és más érintett kormányzati intézmények számára Tbilisziben,

együttműködés a grúz hatóságokkal annak érdekében, hogy fokozható legyen Tbiliszi és a határ között a kommunikáció, ideértve a tanácsadást is. E feladat megvalósítása Tbiliszi és a határ között elhelyezkedő Regionális Határőrségi Központokkal szorosan történő együttműködés révén történik (Abházia és Dél-Oszétia kivételével).

4. cikk

(1)   Az EUKK felel megbízatásának a főtitkár/főképviselő felügyelete és operatív irányítása alatti végrehajtásáért. Az EUKK minden kiadást elszámol a Bizottságnak.

(2)   A Politikai és Biztonsági Bizottság („PBB”) kiemelt kapcsolatot tart fenn az EUKK-val, valamint elsődleges kapcsolattartó a Tanács felé is. A PBB a megbízatás keretein belül stratégiai iránymutatást és politikai támogatást nyújt az EUKK számára.

5. cikk

(1)   Az EUKK megbízatásával járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 2 960 000 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összegből finanszírozott kiadásokat az Európai Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni, azzal a kivétellel, hogy semmilyen előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdonában.

(3)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi. A kiadások 2006. március 1-jétől elszámolhatóak.

(4)   Az elnökség, a Bizottság és/vagy a tagállamok adott esetben logisztikai segítséget nyújtanak a régióban.

6. cikk

(1)   Az EUKK – a főtitkár/főképviselő támogatásával, az elnökséggel folytatott konzultációt követően, valamint a Bizottsággal való teljes együttműködésben – megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül felel az őt segítő csoport létrehozásáért. Az EUKK tájékoztatja az elnökséget és a Bizottságot a csoport végleges összetételéről.

(2)   A tagállamok és az Európai Unió intézményei javaslatot tehetnek olyan alkalmazottak kirendelésére, akik az EUKK-t segítik a munkájában. A tagállamok vagy az Európai Unió intézményei által az EUKK mellé kirendelt alkalmazottak javadalmazását az érintett tagállam, illetve az Európai Unió érintett intézménye fedezi.

(3)   Minden, nem kirendelés útján betöltendő A típusú állást a Tanács Főtitkársága megfelelő módon meghirdet, és a legmegfelelőbb képesítéssel rendelkező jelentkezők alkalmazása érdekében ezekről az állásokról a tagállamokat és az intézményeket is értesíti.

(4)   Az EUKK megbízatásának és az alkalmazottak feladatának elvégzéséhez, illetve a zökkenőmentes működéshez szükséges kiváltságokat, mentességeket és egyéb garanciákat a felekkel együtt kell meghatározni. Ehhez a tagállamok és a Bizottság minden szükséges támogatást megad.

7. cikk

Az EUKK általában személyesen tesz jelentést a főtitkár/főképviselőnek és a PBB-nek, valamint jelentést tehet az illetékes munkacsoportnak is. A főtitkár/főképviselő, a Tanács és a Bizottság számára rendszeres írásos jelentést kell küldeni a támogató csoport tevékenységére vonatkozóan is. Az EUKK a főtitkár/főképviselő és a PBB ajánlására jelentést tehet az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának is.

8. cikk

Az Európai Unió külkapcsolatai következetességének biztosítása érdekében az EUKK tevékenységét a főtitkár/főképviselő, az elnökség és a Bizottság tevékenységével össze kell hangolni. Az EUKK rendszeresen beszámol a tagállamok külképviseleteinek és a Bizottság küldöttségeinek. Az EUKK helyben szoros kapcsolatot tart fenn az elnökséggel, a Bizottsággal és a külképviseletek vezetőivel, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy az EUKK megbízatásának végrehajtásában segítséget nyújtsanak. Az EUKK egyéb helyi nemzetközi és regionális szereplőkkel is kapcsolatot tart.

9. cikk

Ezen együttes fellépés végrehajtását, valamint az Európai Uniónak az érintett régióban történő egyéb kezdeményezéseivel való koherenciáját rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2006. június végéig az elért eredményekről jelentést, valamint 2006. november közepéig a megbízatás teljesítéséről szóló átfogó jelentést nyújt be a főtitkár/főképviselő, a Tanács és a Bizottság számára. E jelentések alapul szolgálnak az illetékes munkacsoportok és a PBB számára ezen együttes fellépés értékeléséhez. A szerepvállalás átfogó prioritásainak függvényében a főtitkár/főképviselő ajánlást tesz a PBB-nek a megbízatás megújítását, módosítását vagy befejezését elrendelő tanácsi határozatra vonatkozóan.

10. cikk

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt az együttes fellépést 2006. március 1-jétől kell alkalmazni.

11. cikk

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. PRÖLL


(1)  HL L 326., 2003.12.13., 44. o. A legutóbb a 2005/582/KKBP együttes fellépéssel (HL L 199., 2005.7.29., 92. o.) módosított és meghosszabbított együttes fellépés.


21.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 49/17


A TANÁCS 2006/122/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2006. február 20.)

az Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelős különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére, 18. cikke (5) bekezdésére, valamint 23. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelős különleges képviselője megbízatása („EUKK”) az Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelős különleges képviselője megbízatásának a módosításáról és annak meghosszabbításáról szóló, 2003. december 8-i 2003/869/KKBP együttes fellépésben (1) meghatározottak szerint 2006. február 28-án lejár.

(2)

A 2003/869/KKBP együttes fellépés felülvizsgálata alapján az EUKK megbízatását 12 hónappal meg kell hosszabbítani.

(3)

Az EUKK megbízatását olyan helyzet összefüggésében hajtja végre, amely romolhat és veszélyeztetheti a közös kül- és biztonságpolitikának a Szerződés 11. cikkében megállapított célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Aldo AJELLO-nak mint az Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelős különleges képviselőjének a megbízatása 2007. február 28-ig meghosszabbodik.

2. cikk

Az EUKK megbízatása az Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójában zajló béke- és átmeneti folyamatokra vonatkozó politikájának célkitűzésein alapul.

E célkitűzések a következőket foglalják magukban:

a)

az Európai Unió aktív és hatékony hozzájárulása a Kongói Demokratikus Köztársaságban („KDK”) az átmenet lezárásához, valamint Burundiban, Ruandában és Ugandában a politikai és gazdasági fejlődéshez;

b)

különös figyelem fordítása ezekben az országokban a fejlesztések regionális dimenziójára;

c)

az Európai Unió folyamatos jelenlétének biztosítása a helyszínen és a megfelelő nemzetközi fórumokon, kapcsolat fenntartása a kulcsfontosságú szereplőkkel és a válságkezeléshez való hozzájárulás;

d)

az Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójában folytatott következetes, fenntartható és felelős politikájához való hozzájárulás.

Az EUKK támogatja a főtitkár/főképviselő munkáját a régióban.

3. cikk

A politikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUKK megbízatása a következőkre terjed ki:

a)

szoros kapcsolatot alakít ki és tart fenn az Afrikai Nagy Tavak régiójában zajló béke- és átmeneti folyamatokban részt vevő felekkel, a régió más országaival, az Amerikai Egyesült Államokkal, az egyéb érintett országokkal, az Egyesült Nemzetek Szervezetével (ENSZ), az egyéb érintett nemzetközi szervezetekkel, az Afrikai Unióval (AU), régióbeli egyéb szervezetekkel és azok képviselőivel, valamint egyéb fontos helyi vezetőkkel, annak érdekében, hogy velük együttműködve megerősítse a régióban a békefolyamatot és a békemegállapodásokat;

b)

figyelemmel kíséri a felek közötti béke- és átmeneti folyamatot, és adott esetben az Európai Unió tanácsával, illetve támogatásával látja el a feleket;

c)

igény szerint hozzájárul a felek között létrejött béke-és tűzszüneti megállapodások végrehajtásához és diplomáciai megbeszéléseket folytat a felekkel, amennyiben azok a megállapodások szabályait megszegik;

d)

a békefolyamatokkal összefüggésben konstruktív párbeszédbe kezd a megállapodások aláíróival a demokrácia és a jó kormányzás alapvető jogi normái – ideértve az emberi jogok és a jogállamiság – tiszteletben tartásának előmozdítása érdekében;

e)

hozzájárul a gyermekekről, illetve a fegyveres konfliktusról szóló EU iránymutatás végrehajtásához;

f)

a Nagy Tavak régiójának békéjéről, biztonságáról, demokráciájáról és fejlődéséről szóló konferencia előkészítése kapcsán együttműködik az ENSZ főtitkárának az Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelős különmegbízottjával és az AU elnökének különleges megbízottjával, illetve hozzájárul azok munkájához;

g)

jelentést készít az Európai Unió által a béke- és átmeneti folyamathoz nyújtott támogatás lehetőségeiről és az európai uniós kezdeményezések megvalósításának legmegfelelőbb módjáról;

h)

figyelemmel kíséri a felek konfliktus esetén tett azon lépéseit, amelyek a folyamatban levő békefolyamatok kimenetelét negatívan befolyásolhatják;

i)

hozzájárul ahhoz, hogy a régió véleményformálói jobban megértsék az Európai Unió szerepét;

j)

szükség szerint tanácsot és segítséget nyújt a KDK biztonsági ágazatának reformja keretében, különösen politikai iránymutatást ad – helyi szintű feladataik teljesítése érdekében – az EU Rendőri Missziója („EUPOL Kinshasa”), valamint a kongói hatóságok számára a biztonsági ágazat reformja keretében tanáccsal és segítséggel szolgáló EU-misszió („EUSEC RD Congo”) vezetőinek.

4. cikk

(1)   Az EUKK felel megbízatásának a főtitkár/főképviselő felügyelete és operatív irányítása melletti végrehajtásáért. Az EUKK minden kiadást elszámol a Bizottságnak.

(2)   A Politikai és Biztonsági Bizottság („PBB”) kiemelt kapcsolatot tart fenn az EUKK-val, valamint elsődleges kapcsolattartó a Tanács felé is. A PBB a megbízatás keretein belül stratégiai iránymutatást és politikai támogatást nyújt az EUKK számára.

5. cikk

(1)   Az EUKK megbízatásával járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 820 000 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összeggel finanszírozott kiadásokat az Európai Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni, azzal a kivétellel, hogy semmilyen előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdona.

(3)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi. A kiadások 2006. március 1-től elszámolhatóak.

(4)   Az elnökség, a Bizottság és/vagy a tagállamok adott esetben logisztikai segítséget nyújtanak a régióban.

6. cikk

(1)   Megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül – a főtitkár/főképviselő támogatásával az elnökséggel folytatott konzultációt követően, valamint a Bizottsággal való teljes együttműködésben – az EUKK felel az őt segítő csoport létrehozásáért. Az EUKK tájékoztatja az elnökséget és a Bizottságot a csoport végleges összetételéről.

(2)   A tagállamok és az Európai Unió intézményei javaslatot tehetnek olyan alkalmazottak kirendelésére, akik az EUKK-t munkájában segítik. A tagállamok vagy az Európai Unió intézményei által az EUKK mellé kirendelt alkalmazottak javadalmazását az érintett tagállam, illetve az Európai Unió érintett intézménye fedezi.

(3)   Minden, nem kirendelés útján betöltendő A kategóriájú állást a Tanács Főtitkársága a megfelelő módon meghirdet, és ezekről az állásokról a tagállamokat és az intézményeket is értesíti a legmegfelelőbb képesítéssel rendelkező jelentkezők alkalmazása érdekében.

(4)   Az EUKK küldetésének és az alkalmazottak feladatának elvégzéséhez, valamint a zökkenőmentes működéshez szükséges kiváltságokat, mentességeket és egyéb garanciákat a felekkel együtt kell meghatározni. A tagállamok és a Bizottság minden ehhez szükséges támogatást megadnak.

7. cikk

Az EUKK általában személyesen tesz jelentést a főtitkár/főképviselőnek és a PBB-nek, valamint jelentést tehet az illetékes munkacsoportnak is. Rendszeresen írásos jelentést küld a főtitkár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Az EUKK a főtitkár/főképviselő és a PBB ajánlására jelentést tehet az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának.

8. cikk

Az Európai Unió külkapcsolatai következetességének biztosítása érdekében az EUKK tevékenységét a főtitkár/főképviselő, az elnökség és a Bizottság tevékenységével össze kell hangolni. Az EUKK rendszeresen beszámol a tagállamok külképviseleteinek és a Bizottság delegációinak. Az EUKK helyben szoros kapcsolatot tart fenn az elnökséggel, a Bizottsággal és a külképviseletek vezetőivel, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy az EUKK megbízatásának végrehajtásában segítséget nyújtsanak. Az EUKK egyéb, a helyszínen lévő nemzetközi és regionális szereplőkkel is kapcsolatot tart.

9. cikk

Ezen együttes fellépés végrehajtását, valamint az Európai Uniónak az érintett régióban történő egyéb tevékenységeivel való összhangot rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2006. június végéig az elért eredményekről jelentést, 2006. november közepéig a megbízatás teljesítéséről átfogó jelentést nyújt be a főtitkár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Ezek a jelentések alapul szolgálnak az illetékes munkacsoportok és a PBB számára ezen együttes fellépés értékeléséhez. A szerepvállalás átfogó prioritásainak függvényében a főtitkár/főképviselő ajánlást tesz a PBB-nek a megbízatás megújítását, módosítását vagy befejezését elrendelő tanácsi határozatra vonatkozóan.

10. cikk

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

11. cikk

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 20-én.

a Bizottság részéről

az elnök

J. PRÖLL


(1)  HL L 326., 2003.12.13., 37. o. A legutóbb a 2005/586/KKBP együttes fellépéssel (HL L 199., 2005.7.29., 97. o.) meghosszabbított és módosított együttes fellépés.


21.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 49/20


A TANÁCS 2006/123/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2006. február 20.)

az Európai Unió Macedónia volt jugoszláv köztársaságbeli különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról és módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére, 18. cikke (5) bekezdésére, valamint 23. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2005. október 17-én elfogadta az Európai Unió Macedónia volt jugoszláv köztársaságbeli különleges képviselőjének (EUKK) kinevezéséről szóló 2005/724/KKBP együttes fellépést (1).

(2)

A Tanács 2005. november 24-én elfogadta a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban az EU rendőri tanácsadó csoportjának (EUPAT) létrehozásáról szóló 2005/826/KKBP együttes fellépést (2), amely az EUKK számára konkrét szerepet jelöl ki a parancsnoklási rendben.

(3)

A 2005/724/KKBP együttes fellépés felülvizsgálata alapján az EUKK megbízatását módosítani kell és további 12 hónappal meg kell hosszabbítani,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Erwan FOUÉRÉ-nak a 2005/724/KKBP együttes fellépésben meghatározott megbízatása, mint az Európai Unió Macedónia volt jugoszláv köztársaságbeli különleges képviselője (EUKK), 2007. február 28-ig meghosszabbításra kerül.

2. cikk

(1)   Az EUKK megbízatásának a 2006. március 1-jétől2007. február 28-ig terjedő időszakára vonatkozó kiadások fedezésére szolgáló finanszírozási referenciaösszeg 675 000 EUR.

(2)   A kiadások 2006. március 1-jétől elszámolhatóak.

3. cikk

A 2005/724/KKBP együttes fellépés a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk e) és f) albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„e)

helyi politikai iránymutatás nyújtása az EU rendőri tanácsadó csoportjának (EUPAT) vezetője számára, az EUPAT és más európai uniós szereplők közötti koordináció biztosítása, továbbá felelősségvállalás az EUPAT, valamint a fogadó fél hatóságai és médiája közötti kapcsolatokért;

f)

az EUPAT vezetőjével együtt, valamint az elnökséggel összehangoltan rendszeres párbeszéd folytatása Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság hatóságaival az EUPAT tevékenysége során elért eredményekről.”

2.

A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

Ezen együttes fellépés végrehajtását, valamint az Európai Uniónak az érintett régióban történő egyéb kezdeményezéseivel való összhangot rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2006. június végéig a főtitkár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak az elért eredményekről szóló jelentést, és 2006. november közepéig a megbízatás teljesítéséről szóló átfogó jelentést nyújt be. E jelentések alapul szolgálnak az illetékes munkacsoportok és a PBB számára ezen együttes fellépés értékeléséhez. A szerepvállalás átfogó prioritásainak összefüggésében a főtitkár/főképviselő ajánlást tesz a Politikai és Biztonsági Bizottságnak (PBB) a megbízatás megújítását, módosítását vagy befejezését elrendelő tanácsi határozatra vonatkozóan.”

4. cikk

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

5. cikk

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. PRÖLL


(1)  HL L 272., 2005.10.18., 26. o.

(2)  HL L 307., 2005.11.25., 61. o.


21.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 49/21


A TANÁCS 2006/124/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2006. február 20.)

az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére, 18. cikke (5) bekezdésére, valamint 23. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője (EUKK) megbízatása a Tanács 2003/871/KKBP együttes fellépésében (1) meghatározottak szerint 2006. február 28-án lejár.

(2)

A 2003/871/KKBP együttes fellépés felülvizsgálata alapján az EUKK megbízatását felül kell vizsgálni, és 12 hónappal meg kell hosszabbítani.

(3)

Az EUKK megbízatását olyan helyzet összefüggésében látja el, amely rosszabbodhat és veszélyeztetheti a közös kül- és biztonságpolitikának a Szerződés 11. cikkében meghatározott célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Francesc VENDRELL megbízatása, mint EUKK, 2007. február 28-ig meghosszabbításra kerül.

2. cikk

Az EUKK megbízatása az EU afganisztáni politikája célkitűzésein alapul. Az EUKK különösen:

1.

hozzájárul az EU–Afganisztán együttes nyilatkozatnak, az Afganisztánnal való együttműködési megállapodásnak, valamint az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Biztonsági Tanácsa vonatkozó határozatainak és az ENSZ egyéb vonatkozó határozatainak a végrehajtásához;

2.

ösztönzi az afganisztáni helyi szereplőknek és a szomszédos országoknak az afganisztáni békefolyamathoz történő pozitív hozzájárulását, és ezáltal hozzájárul az afgán állam konszolidációjához;

3.

támogatja az ENSZ kulcsfontosságú szerepét, nevezetesen a főtitkár különmegbízottját; valamint

4.

támogatja a főtitkár/főképviselő munkáját a régióban.

3. cikk

A politikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUKK megbízatása a következőkre terjed ki:

a)

közvetíti a politikai folyamatra vonatkozó uniós álláspontot, amely az Afganisztán és a nemzetközi közösség között megállapodott alapelveken – különösen az EU–Afganisztán együttes nyilatkozaton és az Afganisztánnal való együttműködési megállapodáson – alapul;

b)

szoros kapcsolatot alakít ki és tart fenn az afgán képviseleti intézményekkel, különösen a kormánnyal és a parlamenttel, valamint támogatja ezeket. Kapcsolatot kell fenntartani más afgán politikai szereplőkkel és egyéb, országon belüli vagy kívüli érintett szereplőkkel is;

c)

szoros kapcsolatot tart fenn az érintett nemzetközi és regionális szervezetekkel, nevezetesen az ENSZ helyi képviselőivel;

d)

szoros kapcsolat tart fenn a szomszédos országokkal és a régió egyéb érintett országaival annak érdekében, hogy az afganisztáni helyzetről alkotott véleményük, valamint az ezen országok és Afganisztán közötti együttműködés alakulása az uniós politika kialakítása során figyelembe vehető legyen;

e)

tanácsot ad az EU–Afganisztán együttes nyilatkozat és az Afganisztánnal való együttműködési megállapodás célkitűzéseinek megvalósításában elért előrehaladásra vonatkozóan, különösen a következő területeken:

a helyes kormányzás és a jogállamiság intézményeinek a létrehozása,

a biztonsági ágazat reformja, ideértve a bírósági intézmények, a nemzeti hadsereg és a rendőri erők létrehozása,

az emberi jogok tiszteletben tartása valamennyi afgán polgár vonatkozásában, nemre, etnikai származásra vagy vallásra való tekintet nélkül,

a demokratikus alapelvek, a jogállamiság, a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak, a nők és gyermekek jogainak, valamint a nemzetközi jog alapelveinek a tiszteletben tartása,

a nők közigazgatásban és civil társadalomban való részvételének az előmozdítása,

Afganisztán nemzetközi kötelezettségeinek a tiszteletben tartása, ideértve a terrorizmus, a tiltott kábítószer-kereskedelem és az emberkereskedelem elleni nemzetközi erőfeszítéseket is,

humanitárius segítségnyújtás, valamint a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek szabályos visszatérésének az elősegítése;

f)

a tagállamok és a Bizottság képviselőivel konzultálva elősegíti annak biztosítását, hogy az EU politikai megközelítése tükröződjön az afganisztáni fejlődést célzó fellépéseiben;

g)

a Bizottsággal együtt aktívan részt vesz az Afganisztánnal való együttműködési megállapodással létrehozott ellenőrző mechanizmusban;

h)

tanácsot ad az EU részvételére és álláspontjára vonatkozóan az Afganisztánról szóló nemzetközi konferenciákon.

4. cikk

(1)   Az EUKK felel megbízatásának a főtitkár/főképviselő felügyelete és operatív irányítása melletti végrehajtásáért. Az EUKK minden kiadást elszámol a Bizottságnak.

(2)   A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) kiemelt kapcsolatot tart fenn az EUKK-val, valamint elsődleges kapcsolattartó a Tanács felé is. A PBB a megbízatás keretein belül stratégiai iránymutatást és politikai támogatást nyújt az EUKK számára.

5. cikk

(1)   Az EUKK megbízatásával járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 1 330 000 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összeggel finanszírozott kiadásokat az Európai Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni, azzal a kivétellel, hogy semmilyen előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdona.

(3)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi. A kiadások 2006. március 1-től elszámolhatóak.

(4)   Az elnökség, a Bizottság és/vagy a tagállamok adott esetben logisztikai segítséget nyújtanak a régióban.

6. cikk

(1)   Megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül – a főtitkár/főképviselő támogatásával az elnökséggel folytatott konzultációt követően, valamint a Bizottsággal való teljes együttműködésben – az EUKK felel az őt segítő csoport létrehozásáért. Az EUKK tájékoztatja az elnökséget és a Bizottságot a csoport végleges összetételéről.

(2)   A tagállamok és az EU intézményei javaslatot tehetnek olyan alkalmazottak kirendelésére, akik az EUKK-t munkájában segítik. A tagállamok vagy az EU intézményei által az EUKK mellé kirendelt alkalmazottak javadalmazását az érintett tagállam, illetve az EU érintett intézménye fedezi.

(3)   Minden, nem kirendelés útján betöltendő A kategóriájú állást a Tanács Főtitkársága a megfelelő módon meghirdet, és ezekről az állásokról a tagállamokat és az uniós intézményeket is értesíti a legmegfelelőbb képesítéssel rendelkező jelentkezők alkalmazása érdekében.

(4)   Az EUKK küldetésének és az alkalmazottak feladatának elvégzéséhez, valamint a zökkenőmentes működéshez szükséges kiváltságokat, mentességeket és egyéb garanciákat a felekkel együtt kell meghatározni. A tagállamok és a Bizottság minden ehhez szükséges támogatást megad.

7. cikk

Az EUKK általában személyesen tesz jelentést a főtitkár/főképviselőnek és a PBB-nek, valamint jelentést tehet az illetékes munkacsoportnak is. Rendszeresen írásos jelentést küld a főtitkár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Az EUKK a főtitkár/főképviselő és a PBB ajánlására jelentést tehet az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának.

8. cikk

Az EU külkapcsolatai következetességének biztosítása érdekében az EUKK tevékenységét a főtitkár/főképviselő, az elnökség és a Bizottság tevékenységével össze kell hangolni. Az EUKK rendszeresen beszámol a tagállamok külképviseleteinek és a Bizottság delegációinak. Az EUKK helyben szoros kapcsolatot tart fenn az elnökséggel, a Bizottsággal és a külképviseletek vezetőivel, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy az EUKK megbízatásának végrehajtásában segítséget nyújtsanak. Az EUKK egyéb, a helyszínen lévő nemzetközi és regionális szereplőkkel is kapcsolatot tart.

9. cikk

Ezen együttes fellépés végrehajtását, valamint az EU-nak az érintett régióban történő egyéb tevékenységeivel való összhangot rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2006. június végéig az elért eredményekről jelentést, 2006. november közepéig a megbízatás teljesítéséről átfogó jelentést nyújt be a főtitkár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Ezek a jelentések alapul szolgálnak az illetékes munkacsoportok és a PBB számára ezen együttes fellépés értékeléséhez. A szerepvállalás átfogó prioritásainak függvényében a főtitkár/főképviselő ajánlást tesz a PBB-nek a megbízatás megújítását, módosítását vagy befejezését elrendelő tanácsi határozatra vonatkozóan.

10. cikk

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba. Ezt az együttes fellépést 2006. március 1-jétől kell alkalmazni.

11. cikk

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. PRÖLL


(1)  HL L 326., 2003.12.13., 41. o. A legutóbb a 2005/585/KKBP együttes fellépéssel (HL L 199., 2005.7.29., 96. o.) módosított együttes fellépés.


Helyesbítések

21.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 49/24


Helyesbítés a Norvégiából származó tenyésztett lazac behozatalára kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről és a végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2006. január 17-i 85/2006/EK tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 15., 2006. január 20. )

A 22. oldalon, az 1. cikk (5) bekezdésében, a táblázat első oszlopának a 4. és 5. sorában:

a következő szövegrész:

„Hal egészben filézve és filé darabolva, filénként több mint 300 g tömegű, frissen, hűtve vagy fagyasztva, csonttal

Hal egészben filézve és filé darabolva, filénként több mint 300 g tömegű, frissen, hűtve vagy fagyasztva, csont nélkül”

helyesen:

„Hal egészben filézve és filé darabolva, filénként több mint 300 g tömegű, frissen, hűtve vagy fagyasztva, bőrrel

Hal egészben filézve és filé darabolva, filénként több mint 300 g tömegű, frissen, hűtve vagy fagyasztva, bőr nélkül”