ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 42

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. február 14.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 247/2006/EK rendelete (2006. január 30.) az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 248/2006/EK rendelete (2006. február 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

20

 

*

A Bizottság 249/2006/EK rendelete (2006. február 13.) a 2430/1999/EK, 937/2001/EK, 1852/2003/EK és 1463/2004/EK rendeletnek a kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok csoportjába tartozó egyes takarmány-adalékanyagok engedélyezésének feltételei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

22

 

*

A Bizottság 250/2006/EK rendelete (2006. február 13.) az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 560/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

24

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság ajánlása (2006. február 6.) a takarmányokban és élelmiszerekben jelenlévő dioxinok, furánok és PCB-k csökkentéséről (az értesítés a C(2006) 235. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

26

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 10.) a közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003–2008) végrehajtására irányuló 2006. évi munkaterv, valamint a támogatásokra vonatkozó éves munkaprogram elfogadásáról ( 1 )

29

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 13.) a magas patogenitású madárinfluenza vadon élő madaraknál való előfordulásának feltételezett olaszországi eseteivel összefüggő egyes átmeneti védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2006) 491. számú dokumentummal történt)

46

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 13.) a magas patogenitású madárinfluenza vadon élő madaraknál való előfordulásának feltételezett szlovéniai eseteivel összefüggő egyes átmeneti védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2006) 492. számú dokumentummal történt)

52

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

14.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 42/1


A TANÁCS 247/2006/EK RENDELETE

(2006. január 30.)

az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 36., 37. cikkére és 299. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére (3),

mivel:

(1)

A legkülső régiók különleges földrajzi helyzetéből adódóan az emberi fogyasztásra vagy feldolgozásra, valamint a mezőgazdasági inputanyagnak szánt alapvető termékekkel történő ellátás biztosítása ezekben a régiókban szállítási többletköltségekkel jár. Továbbá a szigetjelleg és a távoli fekvésből következő objektív tényezők a legkülső régiók gazdasági szereplői és termelői számára további korlátokat eredményeznek, amelyek komolyan hátráltatják a tevékenységüket. Egyes esetekben a gazdasági szereplőket és a termelőket kétszeresen is elszigeteltség sújtja. Ezek a hátrányok enyhíthetők ezen alapvető termékek árának csökkentésével. Ezért helyénvaló olyan különös ellátási rendszer bevezetése, amelynek célja, hogy biztosítsa a legkülső régiók ellátását, valamint mérsékelje a legkülső régiók távoli és legkülső fekvéséből valamint elszigeteltségéből származó többletköltségeket.

(2)

Ennek érdekében a Szerződés 23. cikkétől eltérve, egyes mezőgazdasági termékek harmadik országokból történő behozatalát mentesíteni kell az alkalmazandó behozatali vámok alól. A Közösség vámterületére aktív feldolgozási szabályok vagy vámraktározási eljárás keretében bekerülő termékeket – származásuk és a rájuk a közösségi rendelkezések alapján alkalmazandó vámkezelés figyelembevétele érdekében – az egyedi ellátási rendszer kedvezményeiben való részesedés céljából közvetlenül behozott termékeknek kell tekinteni.

(3)

Az árak legkülső régiókban történő csökkentésével, valamint a régiók távoli és legkülső fekvéséből valamint elszigeteltségből származó többletköltségek mérséklésével kapcsolatos célkitűzések hatékony megvalósítása, és ezzel egyidejűleg a közösségi termékek versenyképességének megőrzése céljából támogatni kell a közösségi eredetű termékeknek a legkülső régiókba történő szállítását. A támogatásnak figyelembe kell vennie a legkülső régiókba történő szállítás többletköltségeit, a harmadik országokba irányuló kivitel esetén alkalmazott árakat, valamint a mezőgazdasági inputanyagok és a feldolgozásra szánt termékek esetében az elszigeteltségből és a legkülső fekvésből adódó többletköltségeket.

(4)

Tekintettel arra, hogy az egyedi ellátási szabályok hatálya alá tartozó mennyiségek a legkülső régiók ellátási igényeire korlátozódnak, ezen szabályok nem gyengítik a belső piac megfelelő működését. Továbbá az egyedi ellátási szabályok gazdasági előnyei nem okozhatják a kereskedelem torzulását az érintett termékek esetében. Ezért meg kell tiltani e termékeknek a legkülső régiókból történő továbbszállítását vagy kivitelét. Ugyanakkor engedélyezni kell e termékek továbbszállítását vagy kivitelét, amennyiben az egyedi ellátási szabályokból eredő előnyöket visszatérítik, vagy feldolgozott termékek tekintetében a regionális kereskedelem, vagy két portugál legkülső régió között megvalósuló kereskedelem lehetővé tétele céljából. Ezenkívül figyelembe kell venni a valamennyi legkülső régió és a harmadik országok között folytatott hagyományos kereskedelmi forgalmat, és ennek megfelelően engedélyezni kell valamennyi ilyen régiónak a feldolgozott termékek hagyományos exportnak megfelelő kivitelét. Nem kell alkalmazni a korlátozást a feldolgozott termékek vonatkozásában a hagyományos továbbszállításokra sem; az egyértelműség kedvéért e hagyományosan kivitt vagy továbbszállított mennyiségek meghatározása céljából pontosan meg kell határozni a referenciaidőszakát.

(5)

Megfelelő intézkedéseket kell azonban hozni az Azori-szigetek cukorfeldolgozó ágazata szükséges szerkezetátalakításának lehetővé tétele érdekében. Ezen intézkedéseknek figyelembe kell venniük azt, hogy az azori-szigeteki cukorágazat életképessé tételéhez a termelés és feldolgozás bizonyos szintjét biztosítani kell. Továbbá, e rendelet értelmében Portugália számára lehetővé válik a helyi cukorrépa-termesztés támogatása. Ennek fényében engedélyezni kell, hogy egy meghatározott, négyéves időszakban az Azori-szigetekről a Közösség többi részébe szállított cukor mennyisége – fokozatosan csökkentett éves határértékek mellett – kivételesen meghaladja a hagyományos forgalmat. Minthogy az újraszállítható mennyiségek arányosak lesznek és szigorúan a helyi cukortermelés és -feldolgozás életképességének biztosításához szükséges mértékre korlátozódnak, az Azori-szigetekről származó, átmeneti cukorszállítás nem fogja a Közösség belső piacát hátrányosan érinteni.

(6)

Az Azori-szigetek, Madeira és a Kanári-szigetek ellátására szánt C cukor vonatkozásában továbbra is alkalmazni kell a cukor tekintetében az Azori-szigetekre, Madeirára és a Kanári-szigetekre vonatkozó egyedi ellátási rendelkezések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1992. július 30-i 2177/92/EGK bizottsági rendeletben (4) előírt importvámok alóli mentességi szabályokat a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendelet (5) 10. cikkének (1) bekezdésében említett időszak alatt.

(7)

Az egyedi ellátási szabályok alapján a Kanári-szigetek ellátását eddig az ipari feldolgozásra szánt 1901 90 99 KN-kód és 2106 90 92 KN-kód alá tartozó tejalapú készítményekkel biztosították. A helyi ipar szerkezetátalakításáig egy átmeneti időszak alatt továbbra is lehetővé kell tenni az ezen termékekkel való ellátást.

(8)

Az egyedi ellátási szabályok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében az egyedi ellátási szabályok gazdasági előnyeinek hatással kell lenniük a termelési költségekre és a végfelhasználó szintjéig csökkenteniük kell az árakat. Ezért ezek abban az esetben nyújthatók, amennyiben hatékonyan fejtik ki hatásukat, ezért e célból megfelelő ellenőrzéseket kell folytatni.

(9)

A legkülső régiók mezőgazdasági termelését támogató közösségi politika számos terméket valamint az e termékek előállítását, forgalmazását vagy feldolgozását elősegítő intézkedéseket foglalt magába. Ezek az intézkedések hatékonynak bizonyultak, valamint biztosították a mezőgazdasági tevékenységek folyamatosságát és fejlődését. A Közösségnek a továbbiakban is támogatnia kell a legkülső régiók környezeti, szociális és gazdasági egyensúlyának alapvető elemét jelentő termelést. A tapasztalat azt mutatja, hogy – a vidékfejlesztési politika mintájára – a helyi hatóságokkal való megerősített partnerség lehetővé teheti az érintett legkülső régiók sajátos problémáinak pontosabb megértését. Ennek megfelelően a helyi termelést továbbra is a tagállam által a Bizottságnak jóváhagyásra benyújtandó, a lehető legmegfelelőbb földrajzi szinten kidolgozott általános programokkal kell segíteni.

(10)

A helyi mezőgazdasági termelés fejlesztésével kapcsolatos célkitűzések megvalósítása és a mezőgazdasági termékekkel való jobb ellátás céljából az érintett régiók ellátására vonatkozó programozás szintjét harmonizálni kell, és a Bizottság és a tagállamok közötti partnerségi megközelítést rendszeressé kell tenni. Ezért helyénvaló, hogy a tagállam által a Bizottságnak jóváhagyásra benyújtandó ellátási programot a tagállam által kijelölt hatóságok dolgozzák ki.

(11)

A legkülső régiók mezőgazdasági termelőit ösztönözni kell, hogy minőségi termékeket állítsanak elő, valamint támogatni kell ezek forgalmazását. E célból előnyösnek bizonyulhat a Közösség által bevezetett embléma használata.

(12)

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet (6) megállapítja azokat a vidékfejlesztési intézkedéseket, amelyekre közösségi támogatás nyújtható, és előírja e támogatás megszerzésének feltételeit. A legkülső régiókban található egyes mezőgazdasági üzemek vagy feldolgozó és forgalmazó tevékenységet folytató vállalkozások komoly strukturális hiányosságokat mutatnak, és sajátos nehézségekkel küzdenek. Ennek megfelelően meghatározott típusú beruházások tekintetében biztosítani kell az 1257/1999/EK rendeletben előírt néhány strukturális jellegű támogatás nyújtását korlátozó rendelkezésektől való eltérés lehetőségét.

(13)

Az 1257/1999/EK rendelet 29. cikkének (3) bekezdése korlátozza a magántulajdonban vagy önkormányzatok, illetve azok társulásai tulajdonában lévő erdők és fás területek részére nyújtott erdőgazdálkodási támogatást. A legkülső régiók területén található erdők és fás területek egy része nem önkormányzatokhoz, hanem más hatóságokhoz tartozik. Tekintettel ezekre a körülményekre, az említett cikkben előírt feltételeket rugalmasabbá kell tenni.

(14)

Az 1257/1999/EK rendelet 24. cikkének (2) bekezdése és e rendelet melléklete meghatározza a közösségi agrár-környezetvédelmi támogatás által adható legmagasabb éves összegeket. Figyelembe véve az Azori-szigetek egyes nagyon érzékeny legelőterületeinek különleges környezeti helyzetét, valamint a mezőgazdasági földterület tájképének és hagyományos jellegzetességeinek megőrzését – nevezetesen a madeirai teraszos művelésű területeket – rendelkezést kell hozni arról, hogy meghatározott egyedi intézkedések esetében ezen összegek a kétszeresükre legyenek növelhetők.

(15)

A legkülső régiókban folytatott mezőgazdasági termelés – e területek távoli, szigetjellegű, legkülső fekvéséből, kis területéből, domborzatából és éghajlatából, valamint a gazdaság kis számú terméktől való függéséből adódó – sajátos korlátainak enyhítése érdekében el lehet térni azon következetes bizottsági politikától, amely nem engedélyezi az állami működési támogatást a Szerződés I. mellékletének hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek termelése, feldolgozása és forgalmazása tekintetében.

(16)

A legkülső régiókból származó mezőgazdasági termények növény-egészségügyi állapotával kapcsolatos sajátos problémák az éghajlati viszonyokkal, valamint az e területeken eddig kifejtett megelőző intézkedések elégtelenségével állnak összefüggésben. Ezért a károsítók – többek között biológiai módszerekkel is történő – leküzdésére programokat kell végrehajtani és meg kell határozni a Közösség e programok megvalósításában való pénzügyi részvételét.

(17)

A Madeirán és a Kanári-szigeteken a leginkább elterjedt mezőgazdasági kultúrát jelentő – és az Azori-szigetek számára is nagyon fontos – szőlőtermesztés fenntartása gazdasági és környezeti szükségszerűség. A termelés támogatásának elősegítése céljából e régiókban sem a szőlőtermő területek termelésből való végleges kivonására adott támogatást, sem a piaci mechanizmusokat nem kell alkalmazni, a Kanári-szigeteken történő krízislepárlás kivételével, amelynek alkalmazása akkor lehetséges, ha minőségi problémák miatt a piacon rendkívüli zavarok jelentkeznek. Ezenkívül Madeirának és az Azori-szigeteknek a borpiac közös szervezése által tiltott hibrid szőlőfajtákkal telepített területein műszaki és társadalmi-gazdasági nehézségek akadályozták az előírt határidőben történő teljes átállást. Az ilyen szőlőültetvényeken termelt bor hagyományos helyi fogyasztásra szolgál. Egy újabb határidő révén lehetővé válik e szőlőültetvények átállítása, a régió bortermeléstől erősen függő gazdasági szerkezetének egyidejű megőrzésével. Portugáliának minden évben tájékoztatnia kell a Bizottságot az érintett területek átállítása terén elért eredményekről.

(18)

Az Azori-szigeteken a tejágazat szerkezetátalakítása még nem fejeződött be. Tekintettel arra, hogy az Azori-szigetek nagymértékben függ a tejtermeléstől, és ehhez még a legkülső régióbeli földrajzi helyzetéből eredő egyéb hátrányok és a gazdaságos helyettesítő termelés hiánya is hozzájárul, meg kell erősíteni a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1788/2003/EK tanácsi rendele (7) egyes rendelkezéseitől való eltérést, amelyet az egyes mezőgazdasági termékek tekintetében az Azori-szigetek és Madeira javára egyedi intézkedések bevezetéséről szóló, 2001. június 28-i 1453/2001/EK tanácsi rendelet (Poseima) (8) 23. cikke vezetett be és az 55/2004/EK tanácsi rendelet (9) hosszabbított meg.

(19)

A tejágazat komoly strukturális problémái és a megváltozott gazdasági környezet kihívásaira adott pozitív válaszok hiánya miatt Madeirán a tehéntejtermelés számára nyújtott támogatás nem volt elegendő a hazai és a külső ellátás egyensúlyának biztosításához. Következésképpen a Közösségből származó tejporból előállított UHT-tej előállítását továbbra is engedélyezni kell a helyi fogyasztás fokozottabb kielégítése érdekében.

(20)

A helyi termelés ösztönzők segítségével történő fenntartásának szükségessége indokolja az 1788/2003/EK rendelet Franciaország tengeren túli megyéiben és Madeirán történő alkalmazásának mellőzését. Ezt a mentességet Madeira esetében 4 000 tonnás határon belül kell megállapítani, a jelenlegi 2 000 tonnás termelésnek és a termelés jelenleg legfeljebb 2 000 tonnával való becsült, ésszerű növekedési lehetőségének megfelelően.

(21)

Támogatni kell a hagyományos állattenyésztés területén végzett tevékenységeket. Franciaország tengerentúli megyéiben és Madeirán a helyi fogyasztói igények kielégítése érdekében bizonyos feltételek mellett és maximum éves kereten belül engedélyezni kell harmadik országokból származó hímivarú szarvasmarhák vámmentes behozatalát helyi hizlalás céljára. Meg kell hosszabbítani a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet (10) keretében Portugália számára fennálló azon lehetőséget, hogy az anyatehénre vonatkozó támogatásokat illető bizonyos jogokat a szárazföldről átruházza az Azori-szigetekre, és ezen eszközt a legkülső régiók új támogatási intézkedéseivel összefüggésben ki kell igazítani.

(22)

A dohánytermesztés a Kanári-szigeteken történelmi jelentőséggel bír. Gazdasági szempontból a dohányfeldolgozás továbbra is a régió egyik fő ipari tevékenysége. Társadalmi szempontból a dohány rendkívül munkaigényes kultúrnövény, amelynek termesztése kis gazdaságokban történik. Ugyanakkor, mivel ez a kultúra nem elég nyereséges, fennáll annak a veszélye, hogy a dohánytermesztés megszűnik. A dohánytermesztés ugyanis jelenleg egy kis területre korlátozódik La Palma szigetén, ahol a szivarelőállítás kisipari módszerekkel történik. Spanyolország számára ezért engedélyezni kell, hogy a közösségi támogatás mellett továbbra is támogatást nyújtson e hagyományos kultúra fennmaradásához, ezáltal segítve a ráépülő kisipari tevékenységet. Ezenfelül a dohánytermékek ipari előállításának fenntartása érdekében a nyers- és félig feldolgozott dohány Kanári-szigetekre történő behozatalának évi 20 000 tonna kierezett nyersdohánynak megfelelő határig továbbra is vámmentesnek kell maradnia.

(23)

Ezen rendelet végrehajtása a legkülső régiók által élvezett eddigi egyedi támogatások szintjét nem érintheti. Ezért a szükséges intézkedések végrehajtásához a tagállamoknak rendelkezniük kell a Közösség által az egyes mezőgazdasági termékek tekintetében Franciaország tengerentúli megyéinek javára egyedi intézkedések bevezetéséről szóló, 2001. június 28-i 1452/2001/EK tanácsi rendelet (Poseidom) (11), az 1453/2001/EK tanácsi rendelet, és az egyes mezőgazdasági termékek tekintetében a Kanári-szigetek javára egyedi intézkedések bevezetéséről szóló, 2001. június 28-i 1454/2001/EK tanácsi rendelet (Poseican) (12) keretén belül már megítélt támogatásnak megfelelő összegekkel, valamint a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendelet (13), a juhhús és kecskehús piacának közös szervezéséről szóló, 2001. december 19-i 2529/2001/EK tanácsi rendelet (14) és a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendelet (15) keretén belül a legkülső régiókon letelepedett állattenyésztőknek megítélt összegekkel, végezetül a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendelet (16) 5. cikke alapján Franciaország Réunion tengerentúli megyéjének rizsellátására megítélt összegekkel. A legkülső régiók mezőgazdasági termelésének új támogatási rendszerét, amelyet e rendelet hoz létre, össze kell hangolni az ugyanezen termékeknek a Közösség többi részében érvényben lévő támogatásaival.

(24)

Az 1452/2001/EK, az 1453/2001/EK és az 1454/2001/EK rendelet hatályát veszti. Ennek megfelelően a vonatkozó rendszerek összehangolásának biztosítása érdekében módosítani kell az 1782/2003/EK rendeletet, valamint az 1785/2003/EK rendeletet.

(25)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (17) összhangban kell elfogadni.

(26)

Az e rendelet által előirányzott programok alkalmazását a Bizottság által a jóváhagyásukról küldött értesítéssel meg kell kezdeni. A programok ezen időpontban való elindításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok és a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy minden előkészítő intézkedést megtegyenek az e rendelet hatálybalépése és a programok alkalmazása közötti időszakban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

HATÁLY

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet egyedi intézkedéseket állapít meg a mezőgazdaság területén azon nehézségek orvoslására, amelyek az Uniónak a Szerződés 299. cikke (2) bekezdésében említett régiói, (a továbbiakban: legkülső régiók) távoli és legkülső fekvéséből, szigetjellegéből, kis területéből, kedvezőtlen domborzati és éghajlati viszonyaikból, valamint néhány terméktől való függéséből fakadnak.

II. CÍM

EGYEDI ELLÁTÁSI SZABÁLYOK

2. cikk

Előzetes ellátási mérleg

(1)   Az egyedi ellátási rendszert azon mezőgazdasági termékek tekintetében kell bevezetni, amelyeket a Szerződés I. mellékletében felsorol, és amelyek a legkülső régiókban az emberi fogyasztás vagy más termékek előállítása tekintetében, illetve mezőgazdasági inputanyagként alapvető fontosságúak.

(2)   Az (1) bekezdésben említett termékeknek az ellátási szükségletek kielégítéséhez szükséges mennyiségéről minden évben előzetes ellátási mérleget kell készíteni. Külön előzetes mérleg készíthető a helyi piacra, a Közösség többi részébe irányuló hagyományos továbbszállításra, valamint a regionális kereskedelem vagy a hagyományos kereskedelem keretében történő kivitelre szánt termékeket csomagoló vagy feldolgozó vállalkozások szükségleteinek felmérésére.

3. cikk

A szabályok működése

(1)   Az egyedi ellátási szabályok hatálya alá tartozó, harmadik országokból származó termékek legkülső régiókba irányuló közvetlen behozatala az előzetes ellátási mérleg által meghatározott mennyiségig vámmentes.

Azon termékek, amelyeket a Közösség vámterületére aktív feldolgozás vagy vámraktározási eljárás keretében léptettek be, e cím alkalmazásában közvetlenül harmadik országból behozott termékeknek tekintendők.

(2)   A 2. cikk (2) bekezdésével összhangban megállapított szükségletek fedezésének biztosítására, figyelembe véve az árat és a minőséget, valamint a Közösség ellátásban való részesedésének fenntartása mellett, támogatást kell nyújtani a legkülső régióknak az állami intervenciós készleten lévő, vagy a közösségi piacon hozzáférhető közösségi termékekkel történő ellátására.

A támogatást valamennyi érintett termékfajta esetében a legkülső régiókba történő szállítás többletköltségeire, valamint a harmadik országokba irányuló export esetében alkalmazandó árakra és – a feldolgozásra szánt termékek és a mezőgazdasági inputanyagok esetében – a szigetjellegből és a legkülső fekvésből adódó többletköltségekre való tekintettel kell meghatározni.

(3)   Az egyedi ellátási szabályok végrehajtása során különösen a következőket kell figyelembe venni:

a)

a legkülső régiók sajátos szükségletei, valamint a feldolgozásra szánt termékek és a mezőgazdasági inputanyagok esetében a minőségi követelmények;

b)

a Közösség más részeivel folytatott kereskedelem;

c)

a javasolt támogatás gazdasági vonatkozása.

(4)   Az egyedi ellátási szabályok értelmében a jogosultság ahhoz a feltételhez kötött, hogy az importvám alóli mentességből, vagy a támogatásból származó gazdasági előnyből a végfelhasználó ténylegesen részesüljön.

4. cikk

Harmadik országokba irányuló kivitel és a Közösség többi részébe történő szállítás

(1)   Az egyedi ellátási szabályok hatálya alá tartozó termékek harmadik országokba történő kivitele, vagy a Közösség más részeibe történő szállítása kizárólag a 26. cikk (2) bekezdésében foglalt eljárás szerint megállapított feltételek teljesülése esetén engedélyezhető.

Ezek a feltételek magukban foglalják a 3. cikk (1) bekezdésében említett termékek esetében az importvám megfizetését, vagy a 3. cikk (2) bekezdésében említett termékek esetében az egyedi ellátási szabályok címén kapott támogatás visszafizetését.

Ezek a feltételek magukban foglalják a 3. cikk (1) bekezdésében említett termékek esetében az importvám megfizetését, vagy a 3. cikk (2) bekezdésében említett termékek esetében az egyedi ellátási szabályok címén kapott támogatás visszafizetését.

(2)   Az (1) bekezdésben említett korlátozás nem alkalmazandó azokra a legkülső régiókban feldolgozott termékekre, amelyek az egyedi ellátási szabályok hatálya alá tartozó termékek felhasználásával készültek, és amelyeket:

a)

harmadik országokba exportálnak vagy a Közösség többi részébe szállítanak, a hagyományos kivitelt és hagyományos szállítást meg nem haladó mennyiségben. Ezeket a mennyiségeket a Bizottság a 26. cikk (2) bekezdésben említett eljárással összhangban, az 1989, 1990 és 1991-es évek átlagos exportja és szállítása alapján határozza meg;

b)

regionális kereskedelem keretében, a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározott célállomásoknak és feltételeknek megfelelően harmadik országokba exportálnak;

c)

az Azori-szigetekről Madeirára, valamint Madeiráról az Azori-szigetekre szállítanak;

d)

Madeiráról a Kanári-szigetekre vagy a Kanári-szigetekről Madeirára szállítanak.

E termékek vonatkozásában semmilyen export-visszatérítés nem nyújtható.

(3)   A (2) bekezdés a) pontjától eltérve a következő években legfeljebb az alábbi mennyiségű cukor (1701 KN-kód) szállítható az Azori-szigetekről a Közösség többi részébe:

:

2006-ban

:

3 000 tonna,

:

2007-ben

:

2 285 tonna,

:

2008-ban

:

1 570 tonna,

:

2009-ben

:

855 tonna.

5. cikk

Cukor

(1)   Az 1260/2001/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében említett időtartam alatt, az említett rendelet 13. cikke szerinti C cukor – amelyet a kvótán felüli cukortermelésre vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 1981. szeptember 14-i 2670/81/EGK bizottsági rendelet (18) megfelelő rendelkezéseivel összhangban exportálnak, és amelyet fogyasztás céljából az 1701 KN-kód alá tartozó fehér cukorként léptetnek be Madeirára és a Kanári-szigetekre, valamint finomítás és fogyasztás céljából az 1701 12 10 KN-kód alá tartozó nyerscukorként az Azori-szigetekre – az e rendelet feltételeiben foglaltak szerint, az e rendelet 2. cikkében említett előzetes ellátási mérleg keretében mentesül az importvám alól.

(2)   Az Azori-szigetek nyerscukor-szükségletének meghatározásakor figyelembe kell venni a helyi cukorrépa-termesztés fejlődését. Az ellátási szabályok hatálya alá tartozó mennyiségeket úgy kell meghatározni, hogy az Azori-szigeteken évente előállított finomított cukor mennyisége ne haladja meg a 10 000 tonnát.

6. cikk

Tejalapú készítmények

A 2. cikktől eltérve, a 2006. január 1. és 2009. december 31. közötti időszakban a Kanári-szigetek számára továbbra is nyitott az 1901 90 99 és a 2106 90 92 KN-kód alá tartozó, ipari feldolgozásra szánt tejalapú készítményekkel való ellátás lehetősége, 800 tonna/év, illetve 45 tonna/év mennyiségig. A Közösségből történő ellátásra e két termék tekintetében nyújtott támogatás nem haladhatja meg a 210 EUR/tonnát, illetve az 59 EUR/tonnát, és ezen támogatásoknak a 23. cikkben említett maximális összeg részét kell képezniük.

7. cikk

A Réunionba irányuló rizsimport

A Franciaország Réunion tengerentúli megyéjébe irányuló és ottani fogyasztásra szánt, 1006 10, 1006 20 és 1006 40 00 KN-kódok alá tartozó termékek importjára nem vethető ki vám.

8. cikk

A szabályok alkalmazására vonatkozó részletes szabályok

E cím alkalmazásának részletes szabályait a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni. Az egyedi ellátási szabályok alá tartozó különböző termékek vonatkozásában ezek a szabályok határozzák meg azokat a feltételeket, amelyek keretében a tagállamok módosíthatják a termékek mennyiségét és a termékekhez minden évben hozzárendelt források felhasználását, valamint szükség esetén egy behozatali vagy szállítási engedélyrendszer létrehozását.

III. CÍM

INTÉZKEDÉSEK A HELYI MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK TÁMOGATÁSÁRA

9. cikk

Támogatási program

(1)   A legkülső régiók számára egyedi intézkedéseket tartalmazó közösségi támogatási programokat kell létrehozni, a Szerződés III. része II. címének hatálya alá tartozó helyi mezőgazdasági termelés javára.

(2)   A közösségi támogatási programok az érintett tagállam által legmegfelelőbbnek ítélt földrajzi szinten kerülnek kialakításra. A programokat az adott tagállam által kijelölt hatáskörrel rendelkező hatóságok dolgozzák ki, és azokat a tagállam a megfelelő területi szintű hatáskörrel rendelkező hatóságokkal és szervezetekkel folytatott egyeztetést követően eljuttatja a Bizottsághoz.

(3)   Minden egyes legkülső régió részére csak egy közösségi támogatási program nyújtható be.

10. cikk

Intézkedések

A közösségi támogatási programok a minden egyes legkülső régióban folytatott helyi mezőgazdasági termelés folyamatosságának és fejlődésének biztosításához szükséges intézkedéseket tartalmazzák.

11. cikk

Összeegyeztethetőség és összhang

(1)   A támogatási programok keretében hozott intézkedéseknek összhangban kell lenniük a közösségi joggal, a többi közösségi politikával és az ezek alapján tett intézkedésekkel.

(2)   Biztosítani kell, hogy a támogatási programok keretében hozott intézkedések összhangban legyenek a közös mezőgazdasági politika egyéb eszközei címén megvalósított intézkedésekkel, különösen a közös piacszervezések, a vidékfejlesztés, a termékminőség, az állatokkal való jó bánásmód és a környezetvédelem terén.

Különösképpen, e rendelet keretében egyetlen intézkedés sem finanszírozható az alábbiak közül:

a)

közös piacszervezés keretében bevezetett támogatási, vagy segélyezési rendszerek kiegészítő támogatása, kivéve, ha azt rendkívüli, objektív kritériumokkal alátámasztott szükségszerűség indokolja;

b)

kutatási projektek, vagy kutatási projektek támogatását célzó intézkedések, valamint az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozat (19) keretében közösségi támogatásra jogosult intézkedések támogatása;

c)

az 1257/1999/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (20) hatálya alá tartozó intézkedések támogatása.

12. cikk

A közösségi támogatási programok tartalma

Egy közösségi támogatási programnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a)

a kérdéses mezőgazdasági termelés helyzetének a rendelkezésre álló értékelések eredményeinek figyelembevételével készített, az egyenlőtlenségeket, a hiányosságokat és a fejlesztési lehetőségeket, valamint az 1452/2001/EK, 1453/2001/EK és 1454/2001/EK rendeletek keretében felhasznált pénzügyi források és végrehajtott tevékenységek legfontosabb eredményeit bemutató, számszerűsített leírása;

b)

a javasolt stratégia leírása, prioritások meghatározása és számszerűsített célkitűzések, valamint a gazdasági, környezeti és szociális – ideértve a foglalkoztatást is – területen várható hatások felmérése;

c)

a tervezett intézkedések leírása, különös tekintettel a program megvalósítása érdekében folyósítandó támogatásokra, valamint adott esetben az érintett intézkedések előkészítésével, megvalósításával vagy módosításával kapcsolatos tanulmányokra, bemutatóprojektekre, képzési tevékenységre és technikai segítségnyújtásra vonatkozó igényekről szóló információkra;

d)

az intézkedések megvalósításának ütemterve és a mobilizálandó forrásokat összefoglaló általános, pénzügyimutató-táblázat;

e)

a különféle programintézkedések összeegyeztethetőségének és összhangjának igazolása, valamint a nyomonkövetés és az értékelés céljából alkalmazott kritériumok és mennyiségi mutatók meghatározása;

f)

a programok hatékony és megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében hozott rendelkezések, ide értve a tájékoztatás-, a nyomonkövetési és az értékelési tevékenységet is, valamint az értékelést szolgáló mennyiségi mutatók meghatározása, valamint az ellenőrzésekre és a szankciókra vonatkozó rendelkezések;

g)

a programok végrehajtásában hatáskörrel rendelkező hatóságok és felelős szervezetek, valamint a megfelelő szintű kapcsolódó hatóságok vagy szervek és társadalmi-gazdasági partnerek megnevezése, valamint a lefolytatott egyeztetések eredménye.

13. cikk

Nyomonkövetés

A közösségi támogatási programok végrehajtása hatékony nyomonkövetésének biztosításához szükséges eljárások, valamint fizikai és pénzügyi mutatók a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kerülnek meghatározásra.

IV. CÍM

KÍSÉRŐ INTÉZKEDÉSEK

14. cikk

Embléma

(1)   A legkülső régiókra jellemző minőségi mezőgazdasági, természetes vagy feldolgozott termékek köztudatba történő fokozott bevezetésének és fogyasztásának elterjesztése céljából embléma kerül bevezetésre.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt embléma alkalmazási feltételeire az érintett szakmai szervezetek tesznek javaslatot. E javaslatokat a nemzeti hatóságok véleményükkel együtt – jóváhagyás céljából – eljuttatják a Bizottsághoz.

Az embléma használatát egy hatóság vagy egy, a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok által elismert szerv követi nyomon.

15. cikk

Vidékfejlesztés

(1)   A legkülső régiókban az 1257/1999/EK rendelet 7. cikkétől eltérve, a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK rendelet (21) 18. cikkének (3) bekezdésében és 19. cikkének (4) bekezdésében említett programkiegészítő dokumentumban meghatározandó kis üzemméretű gazdaságok tekintetében a tevékenységi kör változatosabbá tételét, a szerkezetátalakítást vagy a fenntartható mezőgazdaság felé való elmozdulást ösztönözni kívánó beruházások esetében a támogatás teljes – a támogatható beruházás volumenének százalékában kifejezett – összegének maximális mértéke nem haladhatja meg a 75 %-ot.

(2)   A legkülső régiókban az 1257/1999/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, az olyan vállalkozásokban megvalósítandó beruházások tekintetében, amelyek az 1260/1999/EK rendelet 18. cikkének (3) bekezdésében és 19. cikkének (4) bekezdésében említett programkiegészítő dokumentumban meghatározandó ágazatokban főként a helyi termelésből származó mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkoznak, a támogatás teljes összege – a támogatható beruházás volumenének százalékában kifejezett – nem haladhatja meg a 65 %-ot. Azonos feltételek mellett a kis- és középvállalkozások tekintetében nyújtott támogatás összértéke nem haladhatja meg a 75 %-ot.

(3)   Az 1257/1999/EK rendelet 29. cikkének (3) bekezdésében előírt korlátozás nem alkalmazandó Franciaország tengerentúli megyéi, az Azori-szigetek és Madeira területén található trópusi vagy szubtrópusi erdők, valamint fás területek esetében.

(4)   Az 1257/1999/EK rendelet 24. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, az ugyanezen rendelet mellékletében szereplő, közösségi támogatás által támogatható évi legnagyobb összegek kétszeresükre növelhetők az Azori-szigetek tavainak védelmére irányuló intézkedés, valamint a mezőgazdasági földterületek tájképének és hagyományos jellegzetességeinek, – így különösen a madeirai teraszokat tartó kőfalaknak – a megóvására irányuló intézkedés esetében.

(5)   Az e cikk értelmében tervezett intézkedések összefoglaló leírását adott esetben az e régiókra vonatkozó, az 1260/1999/EK rendelet 18. és 19. cikkében említett programok tartalmazzák.

16. cikk

Állami támogatások

(1)   A Szerződés I. mellékletének hatálya alá tartozó azon mezőgazdasági termékekre vonatkozóan, amelyekre a Szerződés 87., 88. és 89. cikkét kell alkalmazni, a Bizottság működési támogatást engedélyezhet az e termékeket termelő, feldolgozó és forgalmazó ágazatokban, a legkülső régiókban folytatott gazdálkodásra jellemző, a távoli, elszigetelt és legkülső fekvésből eredő sajátos megkötöttségek enyhítése céljából.

(2)   A tagállamok kiegészítő támogatást nyújthatnak az e rendelet III. címében említett közösségi támogatási programok végrehajtásához. Ebben az esetben az állami támogatást – e programok részeként – e rendelettel összhangban a tagállamoknak be kell jelenteniük és azt a Bizottságnak jóvá kell hagynia. Az így bejelentett támogatás a Szerződés 88. cikke (3) bekezdése első mondatának értelmében bejelentettnek minősül.

17. cikk

Növény-egészségügyi programok

(1)   Franciaország és Portugália a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezetek elleni védelemre irányuló programokat nyújt be a Bizottsághoz Franciaország tengerentúli megyéire, illetve az Azori-szigetekre és Madeirára vonatkozóan. A programok megjelölik az elérendő célokat, a meghozandó intézkedéseket, valamint ezek időtartamát és költségeit kell meghatározni. Az e cikk alapján benyújtott programok nem érintik a banán védelmére vonatkozó intézkedéseket.

(2)   A Közösség a régiók helyzetének technikai elemzése alapján járul hozzá az (1) bekezdésben előírt programok finanszírozásához.

(3)   A (2) bekezdésben említett közösségi pénzügyi hozzájárulást és a támogatás összegét a 26. cikk (1) és (3) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell meghatározni. A közösségi finanszírozással támogatható intézkedéseket ugyanezen eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

Ez a hozzájárulás a támogatható kiadások 60 %-áig terjedhet Franciaország tengerentúli megyéi, valamint 75 %-ig az Azori-szigetek és Madeira esetében. A kifizetés a Franciaország és Portugália által szolgáltatott dokumentáció alapján történik. Szükség esetén a Bizottság saját jogkörében ellenőrzéseket szervezhet, amelyeket a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelv (22) 21. cikkében említett szakértők végezhetnek el.

18. cikk

Bor

(1)   A a bor és a szőlőmust megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet (23) II. címének II. fejezetét és III. címének I. és II. fejezetét, valamint a a termelési potenciálra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2000. május 31-i 1227/2000/EK bizottsági rendelet (24) III. fejezetét nem kell alkalmazni az Azori-szigetekre és Madeirára.

(2)   Az 1493/1999/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdésében foglaltaktól eltérve, a tiltott közvetlenül termő hibrid szőlőfajták (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton és Herbemont) Azori-szigetek és Madeira régióiban szüretelt termése felhasználható bor előállítására, amely csak e régiókban forgalmazható.

2013. december 31-ig Portugáliának – adott esetben az 1493/1999/EK rendelet II. címének III. fejezetében előírt támogatás segítségével – fokozatosan fel kell számolnia a tiltott közvetlenül termő hibrid szőlőfajtákkal beültetett szőlőültetvényeket.

Portugáliának minden évben értesítenie kell a Bizottságot a tiltott közvetlenül termő hibrid szőlőfajtákkal telepített területek átállítása és szerkezetátalakítása terén elért eredményekről.

(3)   Az 1439/1999/EK rendelet II. címének II. fejezetét és III. címét, valamint az 1227/2000/EK rendelet III. fejezetét nem kell alkalmazni a Kanári-szigetekre, az 1439/1999/EK rendelet 30. cikkében említett krízislepárlás kivételével, amennyiben minőségi problémák a piac rendkívüli zavarához vezetnek.

19. cikk

Tej

(1)   Az 1999/2000-es gazdasági évtől kezdődően a kiegészítő illetéknek az 1788/2003/EK rendelet 4. cikkében említett termelők közötti megosztása céljából csak azokat – az említett rendelet 5. cikkének c) pontja értelmében – az Azori-szigeteken letelepedett és ott gazdálkodó termelőket kell a túltermelésben közreműködőnek tekinteni, akik az e bekezdés harmadik albekezdésében említett mértékkel megnövelt referenciamennyiségüket túllépő mennyiséget értékesítenek.

A kiegészítő illetéket azokra a mennyiségekre kell fizetni, amelyek a fent említett mértékkel megnövelt referenciamennyiségen felül a fel nem használt mennyiségeknek – az 1788/2003/EK rendelet 5. cikke c) pontjában említett, az Azori-szigeteken letelepedett és ott gazdálkodó összes termelő közötti – referenciamennyiség megemeléséből következő különbségen belüli, az egyes termelők rendelkezésére álló referenciamennyiséggel arányos újrakiosztása után fennmaradnak.

Az első albekezdésben említett mérték az 1999/2000 és 2004/2005 közötti gazdálkodási időszakra vonatkozó 73 000 tonna, valamint a 2005/2006-os gazdálkodási évtől kezdődően érvényes 23 000 tonna, valamint a 2000. március 31-én az egyes üzemekben rendelkezésre álló referenciamennyiségek összege közötti aránnyal egyezik meg. Ez a mérték minden termelőre csak a számára 2000. március 31-én rendelkezésre álló referenciamennyiségig alkalmazható.

(2)   Az értékesített tej vagy tejjel egyenértékű termék referenciamennyiségét meghaladó, de az (1) bekezdésben említett mértéket az ugyanazon bekezdésben említett újrakiosztás utáni megfelelő mennyiségét nem kell figyelembe venni egy esetleges, az 1788/2003/EK rendelet 1. cikkével összhangban kiszámított, portugál túltermelés megállapításánál.

(3)   A tehéntejtermelőkre vonatkozó kiegészítő illetéknek az 1788/2003/EK rendeletben előírt rendszerét nem kell alkalmazni sem Franciaország tengerentúli megyéire, sem – a helyben megtermelt 4 000 tonnányi tejmennyiségig – Madeirára.

(4)   A tej- és tejtermékpiac közös szervezésének a fogyasztói tejre vonatkozó kiegészítő szabályairól szóló, 1997. december 18-i 2597/97/EK tanácsi rendelet (25) 2. és 3. cikkétől eltérve, valamint a helyi fogyasztási szükségletek keretein belül, a Közösségből származó tejporból előállított UHT-tej termelését Madeirán engedélyezni kell, amennyiben ez az intézkedés biztosítja, hogy a helyben megtermelt tej begyűjtésre és értékesítésre kerül. Ez a termék csak helyi fogyasztást szolgálhat.

Az e bekezdés alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 26. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell meghatározni. Ezek a szabályok pontosítják az első albekezdésben említett, tejporból készített UHT-tejhez hozzáadandó helyben termelt friss tej mennyiségét.

20. cikk

Állattenyésztés

(1)   Amíg a helyi fiatal hímivarú szarvasmarhák száma Franciaország tengerentúli megyéiben és Madeirán nem éri el a helyi marhahústermelés fenntartásához és fejlesztésének biztosításához szükséges szintet, be kell vezetni a harmadik országokból származó szarvasmarhák az 1254/1999/EK rendelet 30. cikkében említett vámok alkalmazása nélküli importjának lehetőségét Franciaország tengerentúli megyéiben és Madeirán történő helyi hizlalás és fogyasztás céljára.

A 3. cikk (4) bekezdését és a 4. cikk (1) bekezdését kell alkalmazni az e bekezdés első albekezdésében foglalt mentességben részesülő érintett állatokra.

(2)   Az (1) bekezdésben említett mentességben részesülő állatok számát akkor kell meghatározni, amikor a helyi termelés fejlődését figyelembe véve a behozatal szükségessége indokolt. Ezeket a számokat, valamint e cikk alkalmazásának részletes szabályait, beleértve különösen a hizlalási időszak legrövidebb időtartamát, a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell megállapítani. Ilyen állatok tekintetében elsőbbséget kell biztosítani azoknak a termelőknek, akik hizlalásra tartott állatainak legalább 50 %-a helyi eredetű.

(3)   Az 1782/2003/EK rendelet 67. cikkének és 68. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja alkalmazásában Portugália csökkentheti a juh- és kecskehúsra vonatkozó kifizetések, valamint az anyatehénre vonatkozó támogatások nemzeti felső határát. Ebben az esetben, a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban a megfelelő összeget a fent említett rendelkezések szerint megállapított felső határról át kell csoportosítani a 23. cikk (2) bekezdésének második francia bekezdésében szereplő pénzügyi felosztásra.

21. cikk

A dohánytermesztéshez nyújtott állami támogatás

Spanyolország engedélyt kap arra, hogy a nyersdohány piacának közös szervezéséről szóló, 1992. június 30-i 2075/92/EGK rendelet (26) I. címében előírt támogatás mellett dohánytermesztési támogatást nyújtson a Kanári-szigeteknek. A támogatás nem eredményezhet megkülönböztetést a szigetek termelői között.

E támogatás összege nem haladhatja meg a 2 980,62 EUR/tonna összeget. Kiegészítő támogatás legfeljebb évi 10 tonnáig fizethető.

22. cikk

A dohányra vonatkozó vámmentesség

(1)   Nem kell alkalmazni vámot a következő, a Kanári-szigetekre közvetlenül importált nyers- és félig feldolgozott dohányfélékre:

a)

a 2401 KN-kód alá tartozó dohány, valamint

b)

a következő vámtarifa-alszám alá tartozó dohányfélék:

2401 10 leveles dohány,

2401 20 részben, vagy teljesen kierezett nyersdohány,

ex 2401 20 külső fedőlevél szivarhoz raklapon, hengerben, dohányáru előállításához,

2401 30 dohányhulladék,

ex 2402 10 szivar fedőlevél nélkül,

ex 2403 10 vágott dohány (kész dohánykeverék cigaretta, szivarka és szivar előállításához),

ex 2403 91 homogenizált vagy visszanyert dohány, levél vagy fólia formájában is,

ex 2403 99 expandált dohány.

Az első albekezdésben előírt mentesség a dohánytermékek helyi előállítására szánt termékekre vonatkozik, 20 000 tonna egyenértékű kierezett nyersdohány éves behozatali határig.

(2)   E cikk részletes alkalmazási szabályait a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

V. CÍM

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

23. cikk

Pénzügyi források

(1)   Az e rendeletben előírt intézkedések a 15. cikkben foglalt intézkedések kivételével a 2006. december 31-ig terjedő időszakban a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelet (27) 2. cikkének (2) bekezdése értelmében a mezőgazdasági piacok stabilizálására irányuló intervenciónak minősülnek. 2007. január 1-jétől ugyanezen intézkedések a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (28) 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a mezőgazdasági piacok szabályozására irányuló intervenciónak minősülnek.

(2)   A Közösség az e rendelet II. és III. címében előírt intézkedéseket évente legfeljebb a következő összeggel finanszírozza:

:

Franciaország tengerentúli megyéi

:

84,7 millió EUR,

:

Azori-szigetek és Madeira

:

77,3 millió EUR,

:

Kanári-szigetek

:

127,3 millió EUR.

(3)   A II. címben előírt programok éves finanszírozása nem haladhatja meg a következő összegeket:

:

Franciaország tengerentúli megyéi

:

20,7 millió EUR,

:

Azori-szigetek és Madeira

:

17,7 millió EUR,

:

Kanári-szigetek

:

72,7 millió EUR.

(4)   2006-ra vonatkozóan a (2) és (3) bekezdésben említett éves összegeket az e rendelettel összhangban végrehajtott, a 29. cikkben említett intézkedések során felmerült bármely kiadás összegével csökkenteni kell.

VI. CÍM

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. cikk

(1)   A tagállamok a 23. cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt pénzügyi felosztás keretében legkésőbb 2006. április 14-ig benyújták egy átfogó program tervezetét a Bizottságnak.

A programtervezet tartalmazza a 2. cikk (2) bekezdésében említett előzetes ellátási mérleg tervezetét – a termékek és azok mennyiségének megjelölésével és a Közösség által nyújtott ellátási támogatás összegével –, valamint a 9. cikk (1) bekezdésében említett, a helyi termelés támogatását szolgáló program tervezetét.

(2)   A Bizottság a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban legkésőbb a benyújtást követő négy hónapon belül értékeli a javasolt átfogó programokat, valamint határoz a jóváhagyásukról.

(3)   Az egyes átfogó programokat a Bizottság által az érintett tagállamnak a jóváhagyásról küldött értesítés időpontjától kezdődően kell alkalmazni.

25. cikk

A végrehajtás szabályai

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a 26. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell elfogadni. Az intézkedések különösen tartalmazzák:

azon feltételek, amelyek keretében a tagállamok módosíthatják az ellátási támogatás mennyiségét és szintjét, valamint a támogatási intézkedéseket vagy a helyi termelés támogatására elkülönített források elosztását,

azon az ellenőrzésekre és a szankciókra vonatkozó alapvető előírások rendelkezések, amelyeket a tagállamoknak alkalmazniuk kell,

a 12. cikk c) pontjában említett tanulmányokra, bemutatóprojektekre, képzési tevékenységre és technikai segítségnyújtásra vonatkozó intézkedések és támogatható összegek meghatározását, a 23. cikk (1) bekezdése értelmében, valamint ezen intézkedések finanszírozásának az egyes programok teljes összegéből számított legnagyobb százalékos arányát.

26. cikk

Irányítóbizottság

(1)   A Bizottság munkáját – e rendelet 15. cikkének végrehajtása kivételével, amelynek során a munkát az 1260/1999/EK rendelet 50. cikke által létrehozott Agrárstrukturális és Vidékfejlesztési Bizottság, az e rendelet 17. cikk végrehajtásában pedig a 76/894/EGK (29) határozat által létrehozott Növény-egészségügyi Állandó Bizottság segíti – az 1782/2003/EK rendelet 144. cikke által létrehozott Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottsága segíti.

(2)   E bekezdésre való hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időszak egy hónap.

(3)   E bekezdésre való hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikk (6) bekezdésében megállapított időszak 3 hónap.

27. cikk

Nemzeti intézkedések

A tagállamok meghozzák az e rendeletnek való megfelelés biztosításához szükséges intézkedéseket, különös tekintettel az ellenőrzésekre és a közigazgatási szankciókra, és ezekről tájékoztatják a Bizottságot.

28. cikk

Tájékoztatás és jelentések

(1)   A tagállamok minden évben legkésőbb február 15-ig tájékoztatják a Bizottságot arról, hogy a rendelkezésükre álló előirányzatokból a következő évben mekkora összeget szándékoznak felhasználni az e rendeletben foglalt programok megvalósítására.

(2)   A tagállamok legkésőbb minden év július 31-ig éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az e rendeletben előírt intézkedések előző évi végrehajtásáról.

(3)   Legkésőbb 2009. december 31-ig, és azt követően ötévenként a Bizottság – adott esetben megfelelő javaslatokkal együtt – általános, az e rendelet alkalmazása során elért eredmények hatását bemutató jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

29. cikk

Hatályon kívül helyezések

Az 1452/2001/EK, 1453/2001/EK és 1454/2001/EK rendelet hatályát veszti.

A fent említett rendeletekre való hivatkozásokat e rendeletre való hivatkozásoknak kell tekinteni, és az I. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

30. cikk

Átmeneti intézkedések

A Bizottság a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban átmeneti intézkedéseket hozhat a 2005-ben hatályban lévő szabályokról az e rendelet által bevezetett rendelkezésekre történő zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében.

31. cikk

Az 1782/2003/EK rendelet módosítása

Az 1782/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 70. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a VI. mellékletben felsorolt minden más olyan közvetlen kifizetés, amelyet a referencia-időszakban Franciaország tengerentúli megyéiben, az Azori-szigeteken, Madeirán, a Kanári-szigeteken és az égei-tengeri szigeteken ítéltek oda a mezőgazdasági termelőknek, valamint a referencia-időszakban a 2019/93/EGK rendelet 6. cikke alapján odaítélt közvetlen kifizetések.”;

b)

a (2) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A 2019/93/EGK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok az e cikk (1) bekezdésében foglalt közvetlen kifizetéseket az e rendelet 64. cikkének (2) bekezdésével összhangban meghatározott felső határokon belül, az e rendelet IV. címének 3., 6., valamint 7–13. fejezetében, és a 2019/93/EGK rendelet 6. cikkében megállapított feltételek mellett ítélik oda.”;

2.

A 71. cikk (2) bekezdése első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   E rendelet 70. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül, az átmeneti időszak során az érintett tagállam a VI. mellékletben foglalt valamennyi közvetlen kifizetést az e rendelet IV. címének 3., 6., valamint 7–13. fejezetében, és a 2019/93/EGK rendelet 6. cikkében megállapított feltételek mellett alkalmazza, az e rendelet 41. cikkében említett nemzeti felső határban az e közvetlen kifizetések alkotóelemének megfelelő költségvetési felső határokon belül, amelyeket az e rendelet 144. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell meghatározni.”;

3.

Az I. és a VI. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

32. cikk

Az 1785/2003/EK rendelet módosítása

Az 1785/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

az 5. cikket el kell hagyni;

2.

a 11. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

33. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet azEurópai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet azonban az egyes érintett tagállamok esetében attól az időponttól kell alkalmazni, amikor a Bizottság a 24. cikk (1) bekezdésében említett átfogó programra vonatkozó jóváhagyásáról értesítést küld, a 24., 25., 26., 27. és 30. cikk kivételével, amelyet a rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni, valamint a 4. cikk (3) bekezdésének kivételével, amelyet 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 30-án.

a Tanács részéről

az elnökasszony

U. PLASSNIK


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  Lásd az 1. lábjegyzetet.

(3)  HL C 231., 2005.9.20., 75. o.

(4)  HL L 217., 1992.7.31., 71. o. A 21/2002/EK rendelettel (HL L 8., 2002.1.11., 15. o.) hatályon kívül helyezett rendelet.

(5)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 160., 1999.6.26., 80. o. A legutóbb a 2223/2004/EK rendelettel (HL L 379., 2004.12.24., 1. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 270., 2003.10.21., 123. o. A legutóbb a 2217/2004/EK rendelettel (HL L 375., 2004.12.23., 1. o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 198., 2001.7.21., 26. o. A legutóbb az 1690/2004/EK rendelettel (HL L 305., 2004.10.1., 1. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 8., 2004.1.14., 1. o.

(10)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 2183/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 347., 2005.12.30., 56. o.) módosított rendelet.

(11)  HL L 198., 2001.7.21., 11. o. A legutóbb az 1690/2004/EK rendelettel (HL L 305., 2004.10.1., 1. o.) módosított rendelet.

(12)  HL L 198., 2001.7.21., 45. o. A legutóbb az 1690/2004/EK rendelettel módosított rendelet.

(13)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(14)  HL L 341., 2001.12.22., 3. o. Az 1913/2005/EK rendelettel módosított rendelet.

(15)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(16)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o.

(17)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(18)  HL L 262., 1981.9.16., 14. o. A legutóbb a 95/2002/EK rendelettel (HL L 17., 2002.1.19., 37. o.) módosított rendelet.

(19)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított határozat.

(20)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

(21)  HL L 161., 1999.6.26., 1. o. A legutóbb a 173/2005/EK rendelettel (HL L 29., 2005.2.2., 3. o.) módosított rendelet.

(22)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2005/77/EK irányelvvel (HL L 296., 2005.11.12., 17. o.) módosított irányelv.

(23)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb a 2165/2005/EK rendelettel (HL L 345., 2005.12.28., 1. o.) módosított rendelet.

(24)  HL L 143., 2000.6.16., 1. o. A legutóbb az 1216/2005/EK rendelettel (HL L 199., 2005.7.29., 32. o.) módosított rendelet.

(25)  HL L 351., 1997.12.23., 13. o. Az 1602/1999/EK rendelettel (HL L 189., 1999.7.22., 43. o.) módosított rendelet.

(26)  HL L 215., 1992.7.30., 70. o. Az 1679/2005/EK rendelettel (HL L 271., 2005.10.15., 1. o.) módosított rendelet.

(27)  HL L 160., 1999.6.26., 103. o. Az 1290/2005/EK rendelettel (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.) hatályon kívül helyezett rendelet.

(28)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

(29)  HL L 340., 1976.12.9., 25. o.


I. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

1452/2001/EK rendelet

1453/2001/EK rendelet

1454/2001/EK rendelet

1785/2003/EK rendelet

E rendelet

1. cikk

1. cikk

1. cikk

 

1. cikk

2. cikk

2. cikk

2. cikk

 

2. cikk

3. cikk (1)–(4) bekezdés

3. cikk (1)–(4) bekezdés

3. cikk (1)–(4) bekezdés

 

3. cikk

3. cikk (5) bekezdés

3. cikk (5) bekezdés

3. cikk (5) bekezdés

 

4. cikk

 

3. cikk (6) bekezdés harmadik albekezdés

 

 

5. cikk

 

 

 

11. cikk (3) bekezdés

7. cikk

3. cikk (6) bekezdés első és második albekezdés

3. cikk (6) bekezdés első és második albekezdés

3. cikk (6) bekezdés első és második albekezdés

 

8. cikk

5. cikk

 

 

 

6. cikk

 

 

 

8. cikk

 

 

 

9. cikk

 

 

 

11. cikk

 

 

 

12. cikk

 

 

 

13. cikk

 

 

 

14. cikk

 

 

 

15. cikk

 

 

 

16. cikk

 

 

 

17. cikk

 

 

 

18. cikk

 

 

 

 

5. cikk

 

 

 

6. cikk

 

 

 

7. cikk

 

 

 

9. cikk

 

 

19. cikk

11. cikk

18. cikk

 

14. cikk

 

13. cikk

 

 

 

14. cikk

 

 

 

15. cikk

 

 

 

16. cikk

 

 

 

17. cikk

 

 

 

18. cikk

 

 

 

19. cikk

 

 

 

20. cikk

 

 

 

22. cikk (1) és (2) bekezdés, (3) bekezdés első és második albekezdés, (4) és (5) bekezdés

 

 

 

24. cikk

 

 

 

25. cikk

 

 

 

26. cikk

 

 

 

27. cikk

 

 

 

28. cikk

 

 

 

30. cikk

 

 

 

 

4. cikk

 

 

 

5. cikk

 

 

 

7. cikk

 

 

 

8. cikk

 

 

 

9. cikk

 

 

 

10. cikk

 

 

 

11. cikk

 

 

 

13. cikk

 

 

 

14. cikk

 

 

 

17. cikk

 

 

31. cikk

 

 

21. cikk (1) és (2) bekezdés

33. cikk (1) és (2) bekezdés

19. cikk (1) és (2) bekezdés

 

15. cikk (1) és (2) bekezdés

21. cikk (3) bekezdés

33. cikk (3) bekezdés

 

 

15. cikk (3) bekezdés

 

33. cikk (5) bekezdés

 

 

15. cikk (4) bekezdés

21. cikk (5) bekezdés

33. cikk (6) bekezdés

19. cikk (4) bekezdés

 

15. cikk (5) bekezdés

24. cikk

36. cikk

22. cikk

 

16. cikk (1) bekezdés

 

 

 

 

16. cikk (2) bekezdés

20. cikk

32. cikk

 

 

17. cikk

 

8. cikk

 

 

18. cikk (1) bekezdés

 

10. cikk

 

 

18. cikk (2) bekezdés

 

 

12. cikk

 

18. cikk (3) bekezdés

 

23. cikk

 

 

19. cikk (1) és (2) bekezdés

10. cikk (2) bekezdés

15. cikk (3) bekezdés

 

 

19. cikk (3) bekezdés

 

15. cikk (4) bekezdés

 

 

19. cikk (4) bekezdés

7. cikk

12. cikk

 

 

20. cikk (1) és (2) bekezdés

 

22. cikk (3) bekezdés harmadik albekezdés

 

 

20. cikk (3) bekezdés

 

 

15. cikk

 

21. cikk

 

 

16. cikk

 

22. cikk

25. cikk

37. cikk

23. cikk

 

23. cikk (1) bekezdés

 

 

 

 

23. cikk (2), (3) és (4) bekezdés

22. cikk

34. cikk

20. cikk

 

25. cikk

23. cikk

35. cikk

21. cikk

 

26. cikk

26. cikk

38. cikk

24. cikk

 

27. cikk

27. cikk

39. cikk

25. cikk

 

28. cikk

 

 

 

 

29. cikk

 

 

 

 

31. cikk

 

 

 

 

32. cikk

29. cikk

41. cikk

27. cikk

 

33. cikk


II. MELLÉKLET

Az 1782/2003/EK rendelet I. és VI. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet helyébe következő szöveg lép:

„I. MELLÉKLET

Az 1. cikkben meghatározott kritériumoknak megfelelő támogatási rendszerek jegyzéke

Ágazat

Jogalap

Megjegyzések

Egységes támogatás

E rendelet III. címe

Termeléstől független támogatás (lásd VI. melléklet) (1)

Egységes területalapú támogatás

E rendelet IVa. címének 143b. cikke

Termeléstől független támogatás, amely minden, e mellékletben említett közvetlen kifizetést helyettesít

Durumbúza

E rendelet IV. címének 1. fejezete

Területalapú támogatás (különleges minőségre vonatkozó támogatás)

Fehérjenövények

E rendelet IV. címének 2. fejezete

Területalapú támogatás

Rizs

E rendelet IV. címének 3. fejezete

Területalapú támogatás

Héjas gyümölcsűek

E rendelet IV. címének 4. fejezete

Területalapú támogatás

Energianövények

E rendelet IV. címének 5. fejezete

Területalapú támogatás

Keményítőgyártásra szánt burgonya

E rendelet IV. címének 6. fejezete

Termelési támogatás

Tej és tejtermékek

E rendelet IV. címének 7. fejezete

Tejtámogatás és kiegészítő támogatás

Finnországban és Svédország egyes régióiban termesztett szántóföldi növények

E rendelet IV. címének 8. fejezete (2)  (5)

Szántóföldi növényekre vonatkozó regionális külön támogatás

Vetőmag

E rendelet IV. címének 9. fejezete (2)  (5)

Termelési támogatás

Szántóföldi növények

E rendelet IV. címének 10. fejezete (3)  (5)

Területalapú támogatás, ideértve a területpihentetési támogatást, a fűszilázsra vonatkozó támogatást, a kiegészítő összegeket (2), valamint a durumbúzára vonatkozó pótlékot és a különleges támogatást

Juh- és kecskefélék

E rendelet IV. címének 11. fejezete (3)  (5)

Anyajuhra és anyakecskére vonatkozó jövedelemtámogatás, kiegészítő jövedelemtámogatás és egyes kiegészítő támogatások

Marha- és borjúhús

E rendelet IV. címének 12. fejezete (5)

Különleges támogatás (3), szezonalitást csökkentő támogatás, anyatehénre vonatkozó támogatás (ideértve megfelelő esetben az üsző után járó anyatehénre vonatkozó támogatást és – társfinanszírozása esetén – az anyatehénre vonatkozó kiegészítő nemzeti támogatást) (3), vágási támogatás (3), extenzifikációs kifizetés, kiegészítő kifizetések

Nagymagvú hüvelyesek

E rendelet IV. címének 13. fejezete (5)

Területalapú támogatás

Különleges gazdálkodási típusok és minőségi termelés

E rendelet 69. cikke (4)

 

Szárított takarmány

E rendelet 71. cikke (2) bekezdésének második albekezdése (5)

 

Kistermelők támogatási rendszere

Az 1259/1999/EK rendelet 2a. cikke

Átmeneti területalapú támogatás az 1 250 eurónál kisebb összegű támogatásban részesülő mezőgazdasági termelők részére

Olívaolaj

E rendelet IV. címének 10b. fejezete

Területalapú támogatás

Selyemhernyó

A 845/72/EGK rendelet 1. cikke

Tenyésztést ösztönző támogatás

Banán

A 404/93/EGK rendelet 12. cikke

Termelési támogatás

Szárított szőlő

A 2201/96/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése

Területalapú támogatás

Dohány

E rendelet IV. címének 10c. fejezete

Termelési támogatás

Komló

E rendelet IV. címének 10d. fejezete (3)  (5)

Területalapú támogatás

Posei

A 247/2006/EK tanácsi rendelet III. címe (6)

Közvetlen támogatás a 2. cikk szerint, a programok keretén belül meghatározott intézkedések címén

Égei-tengeri szigetek

A 2019/93/EGK rendelet 6. (2)  (5), 8., 11. és 12. cikke

Ágazat: marha- és borjúhús; burgonya; olajbogyó; méz

Gyapot

E rendelet IV. címének 10a. fejezete

Területalapú támogatás

2.

A VI. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„VI. MELLÉKLET

A 33. cikkben említett, az egységes támogatással kapcsolatos közvetlen kifizetések jegyzéke

Ágazat

Jogalap

Megjegyzések

Szántóföldi növények

Az 1251/1999/EK rendelet 2., 4. és 5. cikke

Terület alapú támogatás, ideértve a területpihentetési támogatást, a fűszilázsra vonatkozó támogatást, a kiegészítő összegeket (7), valamint a durumbúzára vonatkozó pótlékot és a különleges támogatást

Burgonyakeményítő

Az 1766/92/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése

Burgonyakeményítő-gyártásra szánt burgonyát termesztő mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás

Nagymagvú hüvelyesek

Az 1577/96/EK rendelet 1. cikke

Területalapú támogatás

Rizs

A 3072/95/EK rendelet 6. cikke

Területalapú támogatás

Vetőmag (7)

A 2358/71/EGK rendelet 3. cikke

Termelési támogatás

Marha- és borjúhús

Az 1254/1999/EK rendelet 4., 5., 6., 10., 11., 13. és 14. cikke

Különleges támogatás, szezonalitást csökkentő támogatás, anyatehénre vonatkozó támogatás (ideértve megfelelő esetben az üsző után járó anyatehénre vonatkozó támogatást és – társfinanszírozása esetén – az anyatehénre vonatkozó kiegészítő nemzeti támogatást), vágási támogatás, extenzifikációs kifizetés, kiegészítő kifizetések

Tej és tejtermékek

E rendelet IV. címének 7. fejezete

Tejtámogatás és kiegészítő támogatások (8)

Juh- és kecskefélék

A 2467/98/EK rendelet 5. cikke, az 1323/90/EGK rendelet 1. cikke, a 2529/2001/EK rendelet 4. és 5. cikke, 11. cikkének (1) bekezdése és (2) bekezdésének első, második és negyedik francia bekezdése

Anyajuhra és anyakecskére vonatkozó jövedelemtámogatás, kiegészítő jövedelemtámogatás és egyes kiegészítő támogatások

Égei-tengeri szigetek (7)

A 2019/93/EGK rendelet 6. cikkének (2) és (3) bekezdése

Ágazat: marha- és borjúhús

Szárított takarmány

A 603/95/EK rendelet 3. cikke

Feldolgozott termékekre vonatkozó támogatás (e rendelet VII. melléklete D. pontjának megfelelően alkalmazva)

Gyapot

Görögország csatlakozási okmánya gyapotra vonatkozó 4. Jegyzőkönyvének (3) bekezdése

A tisztítatlan gyapotra kifizetés formájában adott támogatás

Olívaolaj

A 136/66/EGK rendelet 5. cikke

Termelési támogatás

Dohány

A 2075/92/EGK rendelet 3. cikke

Termelési támogatás

Komló

Az 1696/71/EGK rendelet 12. cikke

Területalapú támogatás

Az 1098/98/EK rendelet 2. cikke

Átmeneti területpihentetésre adott támogatás


(1)  2005. január 1-jétől vagy a 71. cikk alkalmazása esetén egy későbbi időponttól kezdődően. 2004-re vagy a 71. cikk alkalmazása esetén egy későbbi időpontra vonatkozóan, a VI. mellékletben felsorolt közvetlen kifizetések szerepelnek az I. mellékletben a szárított takarmányra vonatkozó támogatás kivételével.

(2)  A 70. cikk alkalmazása esetén.

(3)  A 66., a 67. és a 68. vagy 68a. cikk alkalmazása esetén.

(4)  A 69. cikk alkalmazása esetén.

(5)  A 71. cikk alkalmazása esetén.

(6)  HL L 42, 2006.2.14., 1. o.”

(7)  Kivéve a 70. cikk alkalmazása esetén.

(8)  2007-től kezdődően, kivéve a 62. cikk alkalmazása esetén.”


14.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 42/20


A BIZOTTSÁG 248/2006/EK RENDELETE

(2006. február 13.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. február 14-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 13-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. február 13-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

81,1

204

42,1

212

94,2

624

106,4

999

81,0

0707 00 05

052

153,9

204

101,2

999

127,6

0709 10 00

220

57,6

624

101,9

999

79,8

0709 90 70

052

123,6

204

76,1

999

99,9

0805 10 20

052

55,1

204

52,4

212

41,4

220

46,7

448

47,7

624

79,5

999

53,8

0805 20 10

204

91,9

999

91,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,8

204

113,2

464

131,1

624

76,2

999

95,6

0805 50 10

052

43,1

999

43,1

0808 10 80

400

113,6

404

105,2

528

80,3

720

66,0

999

91,3

0808 20 50

388

96,2

400

86,9

512

67,9

528

85,9

720

73,7

999

82,1


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


14.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 42/22


A BIZOTTSÁG 249/2006/EK RENDELETE

(2006. február 13.)

a 2430/1999/EK, 937/2001/EK, 1852/2003/EK és 1463/2004/EK rendeletnek a kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok csoportjába tartozó egyes takarmány-adalékanyagok engedélyezésének feltételei tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése – hivatkozással az engedély jogosultja által benyújtott kérelemre – lehetővé teszi egy takarmány-adalékanyag engedélyezési feltételeinek módosítását.

(2)

A „Kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok” csoportjába tartozó halofuginon-hidrobromid 6 g/kg („Stenorol”) adalékanyagnak a tojójércék takarmányában való felhasználását a 2430/1999/EK bizottsági rendelet (2) tíz évre engedélyezte. Az engedélyezést az adalékanyag forgalomba hozataláért felelős személyhez kötötték.

(3)

A „Kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok” csoportjába tartozó szalinomicin-nátrium 120 g/kg („Sacox 120”) adalékanyagnak a hízónyulak takarmányában való felhasználását a 937/2001/EK bizottsági rendelet (3) tíz évre engedélyezte. Az engedélyezést az adalékanyag forgalomba hozataláért felelős személyhez kötötték.

(4)

A „Kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok” csoportjába tartozó szalinomicin-nátrium 120 g/kg („Sacox 120 microGranulate”) adalékanyagnak a tojójércék takarmányában való felhasználását az 1852/2003/EK bizottsági rendelet (4) tíz évre engedélyezte. Az engedélyezést az adalékanyag forgalomba hozataláért felelős személyhez kötötték.

(5)

A „Kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok” csoportjába tartozó szalinomicin-nátrium 120 g/kg („Sacox 120 microGranulate”) adalékanyagnak a broiler csirkék takarmányában való felhasználását az 1463/2004/EK bizottsági rendelet (5) tíz évre engedélyezte. Az engedélyezést az adalékanyag forgalomba hozataláért felelős személyhez kötötték, és ezen engedély felváltotta az erre az adalékanyagra vonatkozó, adott személyhez nem kötött korábbi engedélyt.

(6)

Az engedélyek jogosultjai, a Hoechst Roussel Vet GmbH és az Intervet International bv, az 1831/2003/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése alapján kérelmeket nyújtottak be, és a 2–5. preambulumbekezdésekben említett adalékanyagok forgalomba hozataláért felelős személy nevének megváltoztatását javasolták. A kérelemmel egyidejűleg benyújtott adatok szerint a fenti adalékanyagok értékesítési jogait 2005. augusztus 1-jei hatállyal a Huvepharma nv-re ruházták át.

(7)

Egy olyan adalékanyag esetében, melynek engedélyezése a forgalomba hozataláért felelős személyhez kötött, az engedélyezés más személyre történő átruházása pusztán adminisztratív eljárás, és nem vonja maga után az adalékanyagok újbóli értékelését. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot értesítették a kérelemről.

(8)

Ahhoz, hogy a Huvepharma nv élhessen tulajdonjogaival, az adalékanyagok forgalomba hozataláért felelős személy nevét ennek megfelelően meg kell változtatni.

(9)

Ezért a 2430/1999/EK, a 937/2001/EK, az 1852/2003/EK és az 1463/2004/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

A már meglévő készletek felhasználására helyénvaló átmeneti időszakról rendelkezni.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2430/1999/EK rendelet I. mellékletében az E 764-re vonatkozó bejegyzés 2. oszlopában a „Hoechst Roussel Vet GmbH” szavak helyébe „Huvepharma nv” lép.

2. cikk

A 937/2001/EK rendelet IV. mellékletében az E 766-ra vonatkozó bejegyzés 2. oszlopában az „Intervet International bv” szavak helyébe „Huvepharma nv” lép.

3. cikk

Az 1852/2003/EK rendelet mellékletében az E 766-ra vonatkozó bejegyzés 2. oszlopában az „Intervet International bv” szavak helyébe „Huvepharma nv” lép.

4. cikk

Az 1463/2004/EK rendelet mellékletében az E 766-ra vonatkozó bejegyzés 2. oszlopában az „Intervet International bv” szavak helyébe „Huvepharma nv” lép.

5. cikk

Az e rendelet hatálybalépését megelőzően alkalmazandó rendelkezéseknek megfelelő, már meglévő készleteket továbbra is forgalomba lehet hozni, és 2006. július 31-ig fel lehet használni.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 13-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 296., 1999.11.17., 3. o. Az 1756/2002/EK tanácsi rendelettel (HL L 265., 2002.10.3., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 130., 2001.5.12., 25. o.

(4)  HL L 271., 2003.10.22., 13. o.

(5)  HL L 270., 2004.8.18., 5. o.


14.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 42/24


A BIZOTTSÁG 250/2006/EK RENDELETE

(2006. február 13.)

az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 560/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2005. április 12-i 560/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2005/560/EK rendelet I. melléklete felsorolja azokat a természetes és jogi személyeket, illetve szervezeteket, akikre és amelyekre az említett rendelet értelmében a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2)

2006. február 7-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának Szankcióbizottsága határozatot hozott az első listáról, amely három olyan természetes személyt tartalmaz, akiknek pénzeszközeit és gazdasági forrásait be kell fagyasztani. Az I. mellékletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében a rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 560/2005/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 13-án.

a Bizottság részéről

Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató


(1)  HL L 95., 2005.4.14., 1. o.


MELLÉKLET

Az 560/2005/EK tanácsi rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

A melléklet az alábbi természetes személyekkel egészül ki:

a)

Charles Blé Goudé. Születési idő: 1972.1.1. Állampolgársága: Elefántcsontpart. Útlevélszám: PD. AE/088 DH 12.

b)

Eugène Ngoran Kouadio Djué. Születési idő: 1969.12.20. vagy 1966.1.1. Állampolgársága: Elefántcsontpart.

c)

Martin Kouakou Fofie. Születési idő: 1968.1.1. Állampolgársága: Elefántcsontpart.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

14.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 42/26


A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

(2006. február 6.)

a takarmányokban és élelmiszerekben jelenlévő dioxinok, furánok és PCB-k csökkentéséről

(az értesítés a C(2006) 235. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/88/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 211. cikke második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A takarmányokban és élelmiszerekben jelenlévő dioxinok, furánok és PCB-k csökkentéséről szóló, 2002. március 4-i 2002/201/EK bizottsági ajánlás (1) része a környzetben, a takarmányokban és az élelmiszerben jelenlévő dioxinok, furánok és PCB-k csökkentésére irányuló átfogó stratégiának. Célja a takarmányokra és élelmiszerekre vonatkozóan beavatkozási szintek és idővel célértékek ajánlása.

(2)

Bár toxikológiai szempontból minden határértéknek vonatkoznia kellene a dioxinokra és a dioxinjellegű PCB-kre is, az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok legmagasabb értékének meghatározásáról szóló, 2001. március 8-i 466/2001/EK bizottsági rendelet (2) csak a dioxinokra vonatkozóan állapította meg az élelmiszerekben megengedett legmagasabb értéket, a dioxinjellegű PCB-kre vonatkozóan nem, a dixoinjellegű PCB-k elterjedtségéről 2001-ben rendelkezésre álló adatok korlátozottsága miatt. A takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló, 2002. május 7-i 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 2001-ben szintén csak a dioxinokra vonatkozóan állapította meg a takarmányokban megengedett legmagasabb értéket, dioxinjellegű PCB-kre nem.

(3)

A 466/2001/EK rendelet szerint a Bizottságnak a dioxinok és dioxinjellegű PCB-k előfordulásával kapcsolatos új adatok fényében első alkalommal 2004 végéig felül kell vizsgálnia az élelmiszerekben előforduló dioxinokra vonatkozó rendelkezéseket, különösen a meghatározandó határértékeknek a dioxinjellegű PCB-kre való kiterjesztésének céljával. A 2002/32/EK irányelv hasonló felülvizsgálati záradékot tartalmaz a takarmányokban előforduló dioxinok tekintetében.

(4)

Időközben több adat áll rendelkezésre a takarmányokban és élelmiszerekben előforduló dioxinjellegű PCB-kről. Következésképpen megállapították a dioxinok és dioxinjellegű PCB-k összegére vonatkozó megengedett legmagasabb értékeket, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) toxicitási egyenértékében kifejezve, WHO-TEF-ek alkalmazásával, mivel toxikológiai szempontból ez a legmegfelelőbb megközelítés. A zökkenőmentes átállás biztosítása érdekében a dioxinokra vonatkozó, már meglévő legmagasabb értékek egy átmeneti időszakra érvényesek maradnak a dioxinok és dioxinjellegű PCB-k összegére megállapított új határértékek mellett.

(5)

A 2002/201/EK ajánlás a dioxinokra vonatkozóan beavatkozási szinteket állapított meg. Ezek a beavatkozási szintek eszközként szolgálnak az illetékes hatóságok és a gazdasági szereplők számára, segítségükkel fel lehet hívni a figyelmet azokra az esetekre, amelyekben indokolt azonosítani a szennyezés forrását és a forrás csökkentését vagy megszüntetését célzó intézkedéseket hozni. Mivel a dioxinok és dioxinjellegű PCB-k forrásai különbözőek, célszerű külön beavatkozási szintet meghatározni a dioxinokra és a dioxinjellegű PCB-kre. Ezért indokolt a 2002/201/EK ajánlás helyébe új ajánlást léptetni.

(6)

Ezen túlmenően, a beavatkozási szinteket időszakosan ki kell igazítani a dioxinok és dioxinjellegű PCB-k előfordulásának csökkenő trendjével, valamint a takarmányokban és élelmiszerekben való jelenlétük fokozatos csökkentésére irányuló aktív megközelítéssel összhangban.

(7)

A 2002/32/EK irányelv lehetőséget biztosít beavatkozási szintek megállapítására. Ezért indokolt átültetni a takarmányokban jelenlévő dioxinokra és dioxinjellegű PCB-kre vonatkozó beavatkozási szinteket a 2002/32/EK irányelvbe.

(8)

A célértékek azt a szennyezettségi szintet jelölik, amelyet a takarmányokban és az élelmiszerekben el kell érni ahhoz, hogy az emberi expozíció a Közösség lakosságának nagy része esetében az élelmiszerügyi tudományos bizottság (ÉTB) által a dioxinokra és dioxinjellegű PCB-kre meghatározott megengedhető heti beviteli szintre csökkenjen. A célértékek megállapításához pontosabb információkra van szükség arról, hogy a környezetvédelmi intézkedések és a forrásokra irányuló intézkedések hogyan hatnak a takarmányok és élelmiszerek szintjén a különböző takarmány-alapanyagokban, takarmányokban és élelmiszerekben előforduló dioxinok és dioxinjellegű PCB-k csökkenésére. Mivel e célértékek meghatározásához számos különböző tényező figyelembevétele szükséges, a célértékek meghatározását 2008 végére kellene halasztani,

AJÁNLJA:

(1)

A tagállamok a takarmány-alapanyagok, takarmányok és élelmiszerek előállításával, felhasználásával és fogyasztásával arányosan szúrópróbaszerűen ellenőrizzék a dioxinok és dioxinjellegű PCB-k valamint – ha lehetséges – a nem-dioxinjellegű PCB-k takarmány-alapanyagokban, takarmányokban és élelmiszerekben való előfordulását. Ezt az ellenőrzést a takarmányban található dioxinok és dioxinjellegű PCB-k háttérszintjének ellenőrzéséről szóló, 2004. október 11-i 2004/704/EK bizottsági ajánlással (4), és az élelmiszerekben található dioxinok és dioxinjellegű PCB-k háttérszintjének ellenőrzéséről szóló, 2004. október 11-i 2004/705/EK bizottsági ajánlással (5) összhangban kell elvégezni.

(2)

A 2002/32/EK irányelv és a 466/2001/EK rendelet rendelkezései teljesítésének elmulasztása eseteiben, valamint (a 3. pont szerint) azon esetekben, amelyekben a dioxinok és/vagy dioxinjellegű PCB-k szintje túllépi az ezen ajánlás I. mellékletében az élelmiszerek tekintetében és a 2002/32/EK irányelv II. mellékletében a takarmányok tekintetében megállapított beavatkozási szinteket, a tagállamok a gazdasági szereplőkkel együttműködve.

a)

vizsgálatot indítanak a szennyezés forrásának azonosítására;

b)

intézkedéseket hoznak a szennyezés forrásának csökkentésére vagy megszüntetésére;

c)

ellenőrzik a nem-dioxinjellegű PCB-k jelenlétét.

(3)

Azon tagállamok, amelyekben a dioxinok és dioxinjellegű PCB-k háttérszintje különösen magas, nemzeti beavatkozási szinteket határoznak meg a hazai takarmány-alapanyag-, takarmány- és élelmiszer-előállításukra vonatkozóan úgy, hogy az 1. pontban említett ellenőrzés során kapott eredmények körülbelül 5 %-a esetében vizsgálat induljon a szennyezés forrásának azonosítására.

(4)

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot megállapításaikról, vizsgálataik eredményeiről és a szennyezés forrásának csökkentésére vagy megszüntetésére hozott intézkedésekről.

(5)

A tagállamok a 4. pontban említett információt legkésőbb minden év március 31-ig továbbítják az élelmiszerekre vonatkozóan, és a 95/53/EK tanácsi irányelv (6) 22. cikkének (2) bekezdése szerint a Bizottságnak benyújtandó éves beszámoló részeként a takarmányokra vonatkozóan, kivéve, ha az információ azonnali jelentőségű a többi tagállam számára, mely esetben azonnal kell továbbítani. A takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 41. és 42. cikkében említett többéves nemzeti ellenőrzési tervek végrehajtása után az információ a 882/2004/EK rendelet 44. cikke szerint a Bizottságnak benyújtandó éves jelentés részeként továbbítható.

A 2002/201/EGK bizottsági ajánlás 2006. november 14-én hatályát veszti.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 6-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 67., 2002.3.9., 69. o.

(2)  HL L 77., 2001.3.16., 1. o. A legutóbb az 1822/2005/EK rendelettel (HL L 293., 2005.11.9., 11. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 140., 2002.5.30., 10. o. A legutóbb a 2005/87/EK bizottsági irányelvvel (HL L 318., 2005.12.6., 19. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 321., 2004.10.22., 38. o.

(5)  HL L 321., 2004.10.22., 45. o.

(6)  HL L 265., 1995.11.8., 17. o. A legutóbb a 2001/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 234., 2001.9.2., 55. o.) módosított irányelv.

(7)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o., helyesbítve: HL L 191., 2004.5.28., 1. o.


MELLÉKLET

Dioxinok (poliklórozott dibenzo-para-dioxinok (PCDD-k) és poliklórozott dibenzofuránok (PCDF-ek) összege, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) toxicitási egyenértékében, WHO-TEF-ek használatával (toxicitási egyenérték tényezők, 1997) kifejezve), valamint dioxinjellegű PCB-k (poliklórozott bifenilek összege, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) toxicitási egyenértékében, WHO-TEF-ek használatával (toxicitási egyenérték tényezők, 1997)) kifejezve.

Élelmiszer

Beavatkozási szint dioxinok és furánok (WHO-TEQ) (1)

Beavatkozás i szint dioxinjelleg ű PCB-K (WHO-TEQ) (1)

Célérték (dioxinok, furánok és dioxinjellegű PCB-K összege) (WHO-TEQ) (1)

Hús és húskészítmények (2)

kérődzők (szarvasmarhafélék, juh)

1,5 pg/g zsír (3)

1,0 pg/g zsír (3)

 (4)

baromfi és tenyésztett vad

1,5 pg/g zsír (3)

1,5 pg/g zsír (3)

 (4)

sertés

0,6 pg/g zsír (3)

0,5 pg/g zsír (3)

 (4)

Szárazföldi állatok mája és az abból származó termékek

4,0 pg/g zsír (3)

4,0 pg/g zsír (3)

 (4)

Hal színhúsa, halászati termékek és azokból készült termékek, az angolna kivételével (5)  (6)  (7)

3,0 pg/g friss súly

3,0 pg/g friss súly

 (4)

Angolna (Anguilla anguilla) színhúsa és abból készült termékek (5)  (6)  (7)

3,0 pg/g friss súly

6,0 pg/g friss súly

 (4)

Tej (8) és tejtermékek, beleértve a vajzsírt is

2,0 pg/g zsír (3)

2,0 pg/g zsír (3)

 (4)

Tyúktojás és tojástermékek (9)

2,0 pg/g zsír (3)

2,0 pg/g zsír (3)

 (4)

Olajok és zsírok

–   

Állati zsír

– –

kérődzők

1,5 pg/g zsír

1,0 pg/g zsír

 (4)

– –

baromfi és tenyésztett vad

1,5 pg/g zsír

1,5 pg/g zsír

 (4)

– –

sertés

0,6 pg/g zsír

0,5 pg/g zsír

 (4)

– –

vegyes állati zsírok

1,5 pg/g zsír

0,75 pg/g zsír

 (4)

Növényi olaj és zsírok

0,5 pg/g zsír

0,5 pg/g zsír

 (4)

Tengeri olaj (halolaj, hal májából kivont olaj és más tengeri szervezetekből kivont, emberi fogyasztásra szánt olajok)

1,5 pg/g zsír

6,0 pg/g zsír

 (4)

Gyümölcs-, zöldség- és gabonafélék

0,4 ng/kg termék

0,2 ng/kg termék

 (4)


(1)  Koncentrációs felső határ: A koncentrációs felső határ kiszámítása azon a feltételezésen alapul, hogy a különböző rokonvegyületek minden, a számszerűsítés határértéke alatti értéke egyenlő a számszerűsítés határértékével.

(2)  Szarvasmarhafélék, juh, sertés, baromfi és tenyésztett vad húsa az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 139., 2004.4.30., helyesbítve: HL L 226., 2004.6.25., 22. o.) I. mellékletének meghatározása szerint, kivéve az említett melléklet meghatározása szerinti élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékeket.

(3)  A beavatkozási szintek nem alkalmazandók 1 %-nál kevesebb zsírtartalmú élelmiszerre.

(4)  A célértékeket 2008 végéig határozzák meg.

(5)  A 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 17., 2000.1.21., 22. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet) 1. cikkében szereplő lista a), b), c), e) és f) kategóriájában meghatározott halak színhúsa és halászati termékek. A beavatkozási szint rákfélékre, illetve a zsigerek nélküli lábasfejűekre vonatkozik, kivéve a tarisznyarák barna húsát és a homár és a hasonló nagyméretű rákfélék (Nephropidae és Palinuridae) fejének és fejtorának húsát.

(6)  Amennyiben a halat egészben történő fogyasztásra szánják, a beavatkozási szint az egész halra alkalmazandó.

(7)  A beavatkozási szint túllépésekor néhány esetben nem szükséges vizsgálat lefolytatása a szennyezés forrását illetően, mivel a háttérszint bizonyos halfajok előfordulási területén megközelíti vagy túllépi a beavatkozási szintet. Azonban a beavatkozási szint túllépésének eseteiben nyilvántartásba kell venni minden információt, például a mintavételi időszakot, a földrajzi eredetet, a halfajt …, a halakban és halászati termékekben jelenlévő dioxinokra és dioxinjellegű vegyületekre vonatkozó jövőbeli intézkedések céljára.

(8)  Tej (nyerstej, tejalapú termékek előállításához használt tej és hőkezelt tej, a 853/2004/EK rendelet I. mellékletében meghatározottak szerint).

(9)  Tyúktojás és tojástermékek a 853/2004/EK rendelet I. mellékletében meghatározottak szerint.


14.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 42/29


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. február 10.)

a közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003–2008) végrehajtására irányuló 2006. évi munkaterv, valamint a támogatásokra vonatkozó éves munkaprogram elfogadásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/89/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 110. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 166. cikkére,

tekintettel a közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003–2008) elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 23-i 1786/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (3) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a közegészségügy területén tett közösségi fellépés igazgatására Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala néven végrehajtó hivatal létrehozásáról szóló, 2004. december 15-i 2004/858/EK bizottsági határozatra (4) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 110. cikke értelmében a támogatások az év elején közzéteendő éves program tárgyát képezik.

(2)

A 2342/2002/EK, Euratom rendelet 166. cikke szerint a támogatásokra vonatkozó éves munkaprogramnak meg kell határoznia az alap jogi aktust, a célkitűzéseket, valamint a javaslattételi felhívások ütemtervét az irányadó összeg és a várt eredmények feltüntetésével.

(3)

Az Európai Közösségek általános költségvetésének (bizottsági szakasz) végrehajtására vonatkozó belső szabályokról szóló, 2005. március 15-i bizottsági határozat 15. cikkének (2) bekezdése szerint a költségvetési rendelet 110. cikkében említett éves munkaprogramot elfogadó határozat tekinthető finanszírozási határozatnak a költségvetési rendelet 75. cikkének értelmében, amennyiben az kellően részletes keretszabályozást biztosít.

(4)

Az 1786/2002/EK határozat 8. cikke úgy rendelkezik, hogy a Bizottság a program végrehajtására irányuló éves munkatervet fogad el, amely tartalmazza a prioritásokat és a végrehajtandó cselekvéseket, beleértve a források elosztását.

(5)

A 2006. évi munkatervet ezért el kell fogadni.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a programbizottság állásfoglalásával.

(7)

A 2004/858/EK bizottsági határozat 6. cikke értelmében a Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala az Európai Közösségek általános költségvetésében szereplő támogatásban részesül,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZ:

Egyetlen cikk

Az mellékletben ismertetett, a közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003–2008) végrehajtására irányuló 2006. évi munkatervet a Bizottság elfogadja.

E program végrehajtását az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgató biztosítja.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 10-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(2)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

(3)  HL L 271., 2002.10.9., 1. o.

(4)  HL L 369., 2004.12.16., 73. o.


MELLÉKLET

KÖZÖSSÉGI CSELEKVÉS A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TERÜLETÉN

(2003–2008)

2006. ÉVI MUNKATERV

1.   ÁLTALÁNOS HÁTTÉR

1.1.   Szakpolitikai és jogi háttér

A Szerződés 152. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy valamennyi közösségi politika és tevékenység meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az emberi egészségvédelem magas szintjét.

2002. szeptember 23-án az Európai Parlament és a Tanács határozatot (1) fogadott el a közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003–2008) létrehozásáról (a továbbiakban: programhatározat).

A program első három éve során a fő célkitűzést egy átfogó és egységes megközelítés alapjainak kidolgozása jelentette; ennek megvalósítása során a tevékenységek középpontjában a következő három prioritás állt: egészségügyi információk, egészségügyi veszélyek és az egészséget befolyásoló tényezők. Az e három területen végzett munka azokhoz a törekvésekhez kívánt hozzájárulni, melyek célja, hogy a testi és szellemi egészség és jólét magas szintjét biztosítsák az Európai Unió egész területén. A programban meghatározott cselekvések olyan önfenntartó mechanizmusok létrehozását szolgálták, amelyek képessé teszik a tagállamokat egészségügy terén folytatott tevékenységük összehangolására.

Ennek eredményeképpen az eddigiek folyamán már több mint 200 projekt támogatásáról született kedvező döntés (2), ami szilárd alapokat biztosít a további lépések szempontjából. A 2003., 2004. és 2005. évi munkaterv végrehajtásának elemzése a 2006-ra előirányzott tevékenységek ésszerűsítését eredményezte annak érdekében, hogy azok olyan területeket is lefedjenek, melyekre az intézkedések korábban nem terjedtek ki. Fontos célkitűzés, hogy a jövőben a Közösség és az egészségügy területén tevékeny nemzetközi szervezetek – pl. az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az Európa Tanács és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) – tevékenysége kiegészítse, és együttműködésük révén felerősítse egymást. Ezekkel a szervezetekkel a Közösség 2006-ban még szorosabb együttműködést kíván folytatni.

1.2.   Új prioritások a 2006-os évre

A 2006. évi munkaprogram a korábbi munkaprogramokban említett prioritások alapján újakat fogalmaz meg. A 2006-os évre meghatározott prioritások új irányt szabnak néhány kulcsfontosságú, már korábban hozott intézkedésnek, egyszersmind pedig az alábbi új területeket is le kívánják fedni:

(1)

Az egészségügyi információk terén:

Új súlypont: egészségügyi mutatók (ECHI) regionális szinten, a sérülésekre vonatkozó adatokat összegző adatbázis kiépítésének befejezése, Európai Közegészségügyi Portál;

Új prioritások: a nemhez kötött egészségi problémák; a ritka betegségekben szenvedő betegek csoportjai, referenciaközpontok európai hálózatai.

(2)

Az egészségügyi veszélyek terén:

Új prioritások: felkészültség és válaszlépések influenza-világjárványok esetén;

Új súlypont: az egészségügyi veszélyekkel és kórházi fertőzésekkel kapcsolatos kockázatkezelés és kockázati kommunikáció, tekintve, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (3) működőképessé vált és ellátja az egészségügyi veszélyek kockázatértékelésének feladatát.

(3)

Az egészséget befolyásoló tényezők terén:

Új súlypont: táplálkozás, HIV/AIDS, a dohányzás társadalmi elfogadottságának csökkentése, valamint a drogfogyasztás által okozott egészségkárosodás csökkentése, elsősorban a fiatalok körében;

Az EU új elnökségének prioritásai: Egyesült Királyság (egyenlőtlenségek), Ausztria (cukorbetegség) (4) és Finnország (az egészségügyi szempontok figyelembevétele valamennyi szakpolitikai területen).

1.3.   A nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködés

A programhatározat (1) 11. cikkével összhangban a program végrehajtása során ösztönözni kell a közegészségügy terén illetékes nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködést.

Együttműködés az Egészségügyi Világszervezettel

A WHO-val folytatott együttműködés megvalósítására az alábbiaknak megfelelően kerül sor:

Az Egyesült Nemzetek és az Európai Közösség között az Egyesült Nemzetek által igazgatott programok és projektek Közösség által történő finanszírozására, illetve társfinanszírozására alkalmazandó elvekről szóló megállapodás, amely 1999. augusztus 9-én lépett hatályba, valamint az Európai Közösség és az Egyesült Nemzetek között létrejött, az ellenőrzési záradékról szóló módosított megállapodás, amely 1995. január 1-jén lépett hatályba;

a WHO és az Európai Bizottság által az együttműködés megszilárdításával és elmélyítésével kapcsolatban folytatott levélváltás (melynek többek között részét képezte a WHO és az Európai Bizottság közötti együttműködés kereteiről és rendjéről szóló memorandum) (5).

A WHO által végzett tevékenységek részére az Európai Bizottság által biztosított pénzügyi támogatásnak – hacsak különleges körülmények folytán nem jön létre ellentétes értelmű megállapodás – meg kell felelnie az Európai Közösség és az Egyesült Nemzetek között létrejött pénzügyi és adminisztratív keretegyezménynek, mely 2003. április 29-én lépett hatályba (és amelyhez a WHO 2003. december 11-én fogadott el/csatlakozott).

2006-ban az Egészségügyi Világszervezettel folytatott együttműködés a két szervezet már elindított közös kezdeményezéseire épít majd; az együttműködést az ebben a munkaprogramban ismertetett olyan területekre is ki lehet terjeszteni, ahol e kezdeményezések megvalósulását leghatékonyabban a WHO révén lehet biztosítani. Az együttműködés területeit a Bizottság külön határozatban ismerteti majd.

Együttműködés a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel

Az Európai Bizottság és az OECD által kötött, közvetlen támogatásokról szóló megállapodások hivatottak szabályozni a közegészségügyi program azon területeit, amelyek összeegyeztethetőek az OECD 2005–2006-os közegészségügyi munkatervével, közülük is elsősorban azokat, amelyek az alábbi témákkal kapcsolatosak:

az egészségügyi számlák rendszerének fejlesztése céljából nyújtott támogatás és a rendszer tökéletesítése azon területek és adatgyűjtések vonatkozásában, melyekre nem terjed ki a közösségi statisztikai program (6), különös tekintettel a betegségfajták, a nem és a kor szerinti egészségügyi kiadásokra (az utóbbi esetében a jelenlegi kísérleti tanulmányokat is figyelembe kell venni);

az egészségügyi szakemberek nemzetközi mobilitásával kapcsolatos, az EU jelenlegi cselekvései által nem érintett kérdések.

Együttműködés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ működése 2006-ban válik teljessé. A központtal folytatott operatív együttműködés a jövőben is folytatódik, és még szorosabbá válik. A fertőző betegségek terén az ECDC hatásköre többek között a következőkre fog kiterjedni: kockázatértékelés, tudományos és műszaki tanácsadás, a fertőző betegségek felügyelete, laboratóriumok együttműködése, kapacitásépítés. Tudományos kompetenciája révén az ECDC közvetlen támogatást biztosít majd a Bizottság és a tagállamok számára. Ennek köszönhetően a Bizottság és a tagállamok nagyobb figyelmet szentelhetnek a kockázatkezelés kérdésének. Az ECDC tevékenységi területei ebben a munkaprogramban is figyelmet kapnak. A prioritást jelentő területek közül a „Gyors és összehangolt válaszadás az egészségügyi veszélyekre” elnevezésű területen (2.2. rész) tevékeny projektek olyan témákkal foglalkoznak majd, melyek kiegészítik az ECDC tevékenységét. Ezek a következők: konkrét veszélyek kezelése, általános felkészültséget célzó tervezés, egészségbiztonság, valamint az emberi eredetű anyagok biztonsága.

1.4.   Forráselosztás

1.4.1.   A költségvetés áttekintése

A jelen program keretében hozott intézkedéseknek elő kell segíteniük a magas szintű egészségvédelmet, és javulást kell eredményezniük a közegészségügy tekintetében. A finanszírozás projekttámogatás révén valósítható meg. A Bizottságnak módjában áll továbbá, hogy a munkaprogram által érintett területeken előirányzott közösségi intézkedések végrehajtását közbeszerzési eljárások (tendereljárások) lefolytatását követően megkötött szerződések útján biztosítsa. Ez a munkaterv áttekintést ad a 2006. évre ütemezett intézkedésekről.

A működési célú előirányzatok esetében a költségvetési tétel a következő: 17 03 01 01. – Közegészségügy (2003–2008).

Az igazgatási előirányzatok esetében a költségvetési tétel a következő: 17 01 04 02. – Közegészségügy (2003–2008) – Igazgatási kiadások.

A Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatalával kapcsolatos igazgatási előirányzatok esetében a költségvetési tétel a következő: 17 01 04 30.

A program 2003–2008 közötti időszakra szóló pénzügyi kerete 353,77 millió EUR. A 2006-ra rendelkezésre álló költségvetés (kötelezettségek) hozzávetőleg 53 400 000 EUR (7) (a Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatalával kapcsolatos igazgatási előirányzatok nélkül). Ehhez járulnak még a következők:

az EGT/EFTA-országok hozzájárulása: megközelítőleg 1 100 040 EUR (7);

a két csatlakozó ország (Bulgária és Románia), valamint a tagjelölt ország (Törökország) hozzájárulása: megközelítőleg 1 317 621 EUR (8);

Ennélfogva a 2006. évre szóló teljes költségvetés hozzávetőleg 55 817 661 EUR (7)  (8).

Ez magában foglalja mind a működési költségvetésre (támogatások és tendereljárások), mind a technikai és adminisztratív segítségnyújtásra előirányzott forrásokat:

a működési költségvetés teljes összege megközelítőleg 53 863 521 EUR (7)  (8);

az igazgatási költségvetés teljes összege megközelítőleg 1 954 140 EUR (7)  (8).

A forráselosztás vonatkozásában az a cél, hogy a prioritást jelentő programterületek közötti egyensúly a továbbiakban is megmaradjon; ennek érdekében a pénzügyi keret egyenlő mértékben oszlik meg e területek között (9), hacsak olyan különleges közegészségügyi vészhelyzet (pl. influenza-világjárvány) nem alakul ki, amely indokolttá teszi a források újraelosztását.

1.4.2.   Támogatások

A támogatásokat a 17 03 01 01-es költségvetési tételből kell finanszírozni.

A támogatások indikatív keretösszege – ideértve a nemzetközi szervezetek részére biztosított közvetlen támogatásokat is – előreláthatólag 47 798 344 eurót tesz majd ki (7)  (8).

Várhatóan 2006 januárjában a Európai Unió Hivatalos Lapban ajánlati felhívás jelenik meg „Közegészségügy – 2006” címmel.

A közegészségügyi program keretében megvalósítandó intézkedések kiválasztásának és támogatásának alapjául szolgáló – a Bizottság által 2005. január 14-én elfogadott – általános elvek és kritériumok közzétételére külön dokumentum formájában került sor (10). Az ebben ismertetett általános elvek (lásd: 1. szakasz), kizárási kritériumok (2. szakasz), kiválasztási kritériumok (3. szakasz) és odaítélési kritériumok (4. szakasz) az irányadók a 2006. évi ajánlati felhívás vonatkozásában.

Az ajánlati felhívásra előirányzott indikatív keretösszeg előreláthatólag 43 018 510 EUR (7)  (8).

Az ebben a 2006. évi munkatervben ismertetett tevékenységek mindegyike részesülhet támogatásban.

Azt követően, hogy az ajánlati felhívás a Európai Unió Hivatalos Lapban megjelenik, a pályázóknak három hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy ajánlatukat benyújtsák. Az ajánlatok benyújtását követően várhatóan további öt hónapot vesznek igénybe azok az eljárások, amelyek a pénzügyi támogatással kapcsolatos határozat meghozatalához szükségesek.

Tekintettel arra, hogy a közösségi támogatások kiegészítő és ösztönző jellegűek, a projektköltségek legalább 40 %-át más forrásokból kell fedezni. Következésképp a pénzügyi hozzájárulás összege kedvezményezettenként (azaz fő és társult kedvezményezettenként) elérheti a szóban forgó projekt támogatható költségeinek 60 %-át. Minden egyes esetben a Bizottság határozza meg a megítélt támogatás maximális százalékos értékét.

Amennyiben a kérdéses projekt számottevő többletértéket képvisel Európa számára, lehetőség van kedvezményezettenként (azaz fő és társult kedvezményezettenként)a támogatható költségek maximum 80 %-át társfinanszírozás révén fedezni. A támogatott projekteknek (számukat tekintve) legfeljebb 10 %-a részesülhet 60 %-ot meghaladó mértékű társfinanszírozásban.

A társfinanszírozásban részesülő projektek futamideje rendes körülmények között nem haladhatja meg a három évet.

A költségtámogatással kapcsolatos tudnivalókat a jelen munkatervhez csatolt melléklet ismerteti részletesen.

1.4.3.   A nemzetközi szervezetek részére biztosított támogatás

A nemzetközi szervezetek támogatását a 17 03 01 01-es költségvetési tételből kell finanszírozni. E szervezeteknek feladataikat közvetlen központi igazgatás révén kell megvalósítaniuk.

A nemzetközi szervezetekkel (WHO, OECD stb.) kötött, közvetlen támogatásokról szóló megállapodások révén legfeljebb 4 779 834 EUR (7)  (8) összegű támogatást lehet biztosítani. A közvetlen támogatásról szóló megállapodások révén az Európai Bizottság és a nemzetközi szervezetek együttes fellépése esetén mindkét fél reagálóképessége javul, s intézkedéseiket a szinergia magasabb szintje jellemzi. Ezek a szervezetek jellemző feladataik és kötelezettségeik kapcsán sajátos képességekkel rendelkeznek, melyek révén kimondottan alkalmasak arra, hogy végrehajtsanak néhány, ebben a munkaprogramban felvázolt olyan intézkedést, melyek esetében a legmegfelelőbb eljárást a közvetlen támogatásokról szóló megállapodások megkötése jelenti.

A nemzetközi szervezeteknek juttatandó támogatások odaítélésével kapcsolatos kiegészítő határozatokat a WHO és az OECD esetében júniusig meg kell hozni. A WHO-nak és az OECD-nek e közvetlen támogatásokat szeptemberre meg kell kapnia.

A közvetlen támogatásról szóló megállapodások vonatkozásában a Bizottság által 2005. január 14-én elfogadott általános elvek, kizárási kritériumok, kiválasztási kritériumok és odaítélési kritériumok az irányadók (10).

1.4.4.   A Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala részére biztosított támogatás

A Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala részére biztosított támogatást a 17 01 04 30-as költségvetési tételből kell finanszírozni.

A 2004. december 15-én hozott határozat (11) révén létrehozott Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatalával kapcsolatos igazgatási előirányzatok céljára 5 800 000 EUR nagyságú keretösszeget kell megállapítani.

A végrehajtó hivatal vonatkozásában 2006. januárig munkatervet kell elfogadni.

1.4.5.   Ajánlati felhívások

A szolgáltatási beszerzéseket a 17 01 04 02-es és a 17 03 01 01-es költségvetési tételből kell finanszírozni.

Az ajánlati felhívásokra fordítandó összeg javasolt nagysága a működési költségvetés kevesebb mint 10 %-át teszi ki. Az ajánlati felhívásokra előirányzott indikatív keretösszeg előreláthatólag 5 310 927 eurót tesz majd ki (7)  (8).

Az ajánlati felhívások közzétételére a munkaterv meghatározott szakaszának/szakaszainak vonatkozásában kerül majd sor.

A beszerzési szerződések tekintetében 2006 februárjáig kiegészítő finanszírozási döntést kell hozni.

1.4.6.   A tudományos bizottságok

A közegészségügyi program szempontjából lényeges tudományos bizottságokat a 17 03 01 01-es költségvetési tételből kell finanszírozni.

A tudományos bizottságok (12) finanszírozásának keretében összesen 254 250 EUR nagyságú összeg szolgálja majd a tudományos bizottságok munkájához kapcsolódó üléseken részt vevő szakemberek költségtérítését, illetve a tudományos bizottsági vélemények elkészítése érdekében végzett előadói tevékenység díjazását. Ezek a térítések valamennyi, a közegészségügyi program szempontjából lényeges területet lefedik, nevezetesen az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottsága (Scientific Committee on the Health and Environmental Risks, SCHER) esetében a fent említett költségek 100 %-át, az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottsága (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, SCENIHR) és a koordinációs bizottság esetében pedig ezek 50 %-át (indikatív érték).

1.4.7.   Hatáskör átruházása az Eurostat részére

A hatáskör-átruházást a 17 03 01 01-es költségvetési tétel vonatkozásában kell megvalósítani.

Az Eurostat részére történő hatáskör-átruházás 500 000 eurót nem meghaladó nagyságú összeget érint. Finanszírozási támogatások révén a főigazgatóság a következő intézkedéseket fogja végrehajtani:

(1)

A nemzeti statisztikai hatóságok támogatása a kikérdezéses módszerrel végzett európai egészségügyi alapfelmérés (European Core Health Interview Survey, ECHIS) moduljainak 2006. és 2008 között történő végrehajtása során (lásd: 2006. évi statisztikai program);

(2)

A nemzeti statisztikai hatóságok támogatása egyedi/kiegészítő moduloknak (lásd a SANCO/Eurostat irányítóbizottság által az európai egészség-felmérési rendszer vonatkozásában elfogadott meghatározást) az említett egészségügyi felmérések során történő végrehajtása céljából;

(3)

A nemzeti statisztikai hatóságok támogatása az egészségügyi számlák rendszerének (az OECD-vel és a WHO-val közösen történő) adaptálása és kibővítése során;

(4)

Az egészségügyi számlák rendszerének fejlesztésére irányuló erőfeszítések támogatása azokon a területeken, amelyek nem tartoznak az OECD-vel kötött közvetlen megállapodások hatálya alá.

A fent említettekkel kapcsolatos intézkedések esetében a Bizottság által 2005. január 14-én (10) elfogadott általános elvek, kizárási kritériumok, kiválasztási kritériumok és odaítélési kritériumok az irányadók az Eurostat Főigazgatóság által meghirdetett ajánlati felhívások tekintetében. Mindazonáltal az (1), (2) és (3) bekezdésben említett támogatás nem haladhatja meg a támogatható költségek 80 %-át kedvezményezettenként, az említett támogatásban pedig csupán egyetlen támogatásra jogosult ország részesülhet.

A javasolt támogatási intézkedések célja:

a 2006-ban az európai statisztikai rendszer, illetve az európai egészség-felmérési rendszer irányítóbizottsága által elfogadott modulok (az előbbi esetében az egészséget befolyásoló tényezőkkel és az egészségügyi szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos modulok, valamint a háttérmodul, míg az utóbbi esetében a speciális modulok) lefordítása, tesztelése és nemzeti felmérésekben történő alkalmazásának előkészítése, melyre – a tagállamoktól függően – 2006. és 2008. között kerül sor;

az egészségügyi számlák rendszerének keretében az Eurostat, az OECD és a WHO által közösen végzett adatgyűjtés végrehajtásának támogatása, pl. a források és számítási módszerek ütemterv felhasználásával végzett számbavétele, képzés, az egyes országokban az európai számlák rendszere által le nem fedett szektorok (pl. a privát egészségügyi ellátások) vonatkozásában végzett adatgyűjtés fejlesztése, a különböző adminisztratív források esetében végzett adatnyerést támogató alkalmazások fejlesztése stb. révén.

Ezen intézkedések azt hivatottak szolgálni, hogy az európai egészség-felmérési modulok és az egészségügyi számlák rendszerének segítségével végzett adatgyűjtés kiváló minőségű nemzeti statisztikai adatokat szolgáltasson. Az érintett felek ezeket az adatokat az Eurostatnak nyújtják be; az adatok terjesztését az Eurostat végzi (webhely, közzététel, az Európai Közösség vonatkozó egészségügyi mutatóinak kiszámítása).

2.   PRIORITÁST JELENTŐ TERÜLETEK 2006-BAN

Ahol ennek jelentősége van, a javaslatok mindegyikének lehetővé kell tennie szinergiák létrejöttét a kutatási támogatásban részesülő tevékenységekkel, különösen a tudományos támogatásban részesülő szakpolitikák terén. Biztosítani kell szinergiák létrejöttét az Európai Közösség hatodik kutatási keretprogramjával (13) és az annak keretében végrehajtott intézkedésekkel (14). A közegészségügy szempontjából lényeges feladatokat „Az Európai Kutatási Térség integrálása és megerősítése” (2002–2006) kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs egyedi program (15)„Politikaközpontú kutatás” című 1. részének „Európa természeti erőforrásainak fenntartható kezelése” és 2. részének „Egészségügy, biztonság és lehetőségek biztosítása az európai népek számára” elnevezésű szakasza ismerteti. Valószínűleg szinergiák jöhetnek lére a következő, jelenleg megbeszélések tárgyát képező projektekkel/javaslatokkal is: 1. számú prioritás, Élettudományok, genomika és biotechnológia az egészség szolgálatában (16), 5. számú prioritás, Élelmiszerbiztonság és 6. számú prioritás, Fenntartható fejlődés, globális változások és ökológiai rendszerek.

2.1.   Egészségügyi információk

A közegészségügyi program célja, hogy az egészség és az egészséggel kapcsolatos magatartás vonatkozásában összehasonlítható információkkal szolgáljon. Az e területet érintő projektek a mutatók meghatározásához, az adatgyűjtéshez, -elemzéshez és -terjesztéshez, valamint a követendő gyakorlat (egészségügyi hatásvizsgálat, egészségügyi technológiák értékelése) átvételéhez hivatottak hozzájárulni. Az összegyűjtött adatok és információk felhasználására rendszeres időközönként elkészített, általános vagy konkrét jellegű jelentések révén kerül sor, a közegészségügyi portál pedig lehetővé teszi az információk szélesebb körben történő megismerését, és hozzáférést teremt a különböző információforrásokhoz.

Az egészségügyi információs rendszer statisztikai elemeinek kidolgozására a tagállamokkal együttműködésben kerül sor, a szükségletek függvényében a közösségi statisztikai program (6) felhasználásával.

2.1.1.   Az egészségügyi információs és ismeretrendszer kidolgozása és összehangolása a (3. cikk (2) bekezdésének d) pontja, a melléklet 1.1. és 1.3. pontja)

Az alábbi intézkedéseket szükséges végrehajtani szoros együttműködésben az Eurostat-tal:

Az Európai Közösség egészségügyi mutatóinak bemutatására szolgáló jelenlegi prezentációs eszköz műszaki fejlesztése (a „szűkített ECHI-lista”);

Az Európai Unió egészségügyi mutatóival kapcsolatos műszaki és tudományos munka prioritásainak meghatározása az eddigi tevékenységek során nem érintett területeken;

Az ECHI-rendszer szubnacionális vagy regionális szinten történő adaptálása adatbázis formájában, webalkalmazás segítségével.

2.1.2.   Az egészségügyi információs és ismeretrendszer működtetése (a 3. cikk (2) bekezdésének d) pontja, a melléklet 1.1. és 1.4. pontja)

Ennek célja azon hálózatok és munkacsoportok támogatása, amelyek egyes, prioritást jelentő területeken egészségügyi információkat hoznak létre.

Különleges figyelmet kell szentelni az alábbi kérdésekkel kapcsolatos jelentések elkészítésének:

a nemtől függő egészségügyi problémák (beleértve a fogamzóképesség, illetve nemzőképesség hiányát);

érdeklődésre számot tartó egyéb területek, pl. a fiatalok, az idősek, a migránsok, az etnikai kisebbségek, továbbá az alacsony életszínvonallal rendelkező társadalmi csoportok jellemző problémái;

szexuális és reprodukciós egészség.

2.1.3.   Az egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos jelentések elkészítésének, az egészségügyi kérdések elemzésének és a közegészségügyi jelentések elkészítésének céljára szolgáló mechanizmusok kidolgozása (a 3. cikk (2) bekezdésének d) pontja, a melléklet 1.3. és 1.4. pontja)

Az információk megfelelő minőségének és összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében az egészségügyi jelentések elkészítési mechanizmusainak vonatkozásában az alábbi tevékenységek élveznek prioritást:

A halálokok (Causes of Death, COD) mélyreható elemzésének támogatása az Európai Unióra jellemző halálozási minták alaposabb feltérképezése és az Unióban zajló változások nyomon követése céljából;

Az európai egészség-felmérési rendszer továbbfejlesztése. Az Európai Közösség egészségügyi mutatóinak összeállításához szükséges adatok összegyűjtését szolgáló felmérési modulok alkalmazása és fejlesztése. Ezzel kapcsolatban sor kerülhet kísérleti felmérés elvégzésére is;

Az egészségügyi információforrások nyilvántartási rendszerének fenntartása, frissítése és bővítése annak érdekében, hogy statisztikai bázisként középtávon rutinszerűen alkalmazni lehessen;

Átfogó információs rendszer kiépítése a sérülésekre vonatkozó adatokat összegző adatbázis (Injury Data Base, IDB) és a halálozásokkal és fogyatékosságokkal kapcsolatos adatforrások összekapcsolása révén, a rendszer kiterjesztése a tagállamok, az EGT- és a tagjelölt országok mindegyikére, az IDB adatbázisához szükséges, sérülésekre vonatkozó adatok gyűjtésének konszolidációja a jelenleg adatszolgáltató országnak minősülő államokban, továbbá az IDB adatállományával kapcsolatos termékek és szolgáltatások biztonsági kockázatértékelése, tekintettel annak szükségességére;

Az egészséget befolyásoló tényezők vonatkozásában, elsősorban reprezentatív lakossági mintán végzett vizsgálatokon alapuló adatgyűjtés;

A különböző lakossági csoportokra jellemző testmozgás mértékének felmérésére szolgáló eszközök kifejlesztése;

A környezet-egészségügyi információk gyűjtésének, elemzésének és terjesztésének, valamint az ezen információkkal kapcsolatos jelentések elkészítésének javítása, különös tekintettel a 2004–2010 közötti időszakra vonatkozó európai környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terv (17) végrehajtására, melynek során – ahol ennek jelentősége van – törekedni kell arra, hogy szinergiák jöjjenek létre a közegészségügyi program keretében működő környezeti és egészségügyi munkacsoport és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (18) munkájával.

A lakosság elektromágneses mezőkkel kapcsolatos expozíciójának korlátozására (0 Hz–300 GHz) irányuló tanácsi ajánlás végrehajtását célzó kezdeményezések támogatása, információs jelentések elkészítése, az ajánlás felülvizsgálata.

2.1.4.   Stratégiák és mechanizmusok kidolgozása a nem fertőző betegségekkel kapcsolatos megelőzésre, információcserére és reagálásra vonatkozóan, beleértve a nemhez kötött egészségügyi veszélyeket és ritka betegségeket is (a 3. cikk (2) bekezdésének d) pontja, a melléklet 2.3. pontja)

A nem fertőző betegségekkel kapcsolatos mutatók és adatok gyűjtése során az a cél, hogy hosszú távon fenntartható adatállomány jöjjön létre; a folyamat során figyelembe kell venni az ECHI-stratégiát és az Eurostat-szabványokat. Javaslatokat kell megfogalmazni, melyek rendszeresen igénybe vehető nyilvántartás, illetve felmérési alap létrehozását szolgáló elképzeléseket és módszereket ismertetnek, illetve az európai egészség-felmérési rendszer jövőbeli moduljaira vagy több forrásra épülnek.

A következő területek jelentenek prioritást és/vagy érdemelnek különleges figyelmet: Azon betegségek vonatkozásában, amelyek esetében kellő számban rendelkezésre állnak a részletesen meghatározott mutatók (19), biztosítani, illetve fejleszteni kell az információk és adatok fenntartható és rutinszerű gyűjtését; ezen információk alkalmazása a közegészségügyi programok keretében végzett kiértékelések során;

A betegségekkel kapcsolatos információk az eddigiek folyamán nem érintett területeken (20);

A neurodegeneratív megbetegedésekkel, idegrendszeri fejlődési rendellenességekkel és nem pszichiátriai jellegű agyi megbetegedésekkel kapcsolatos információk és az ezekre vonatkozó mutatók meghatározása a prevalencia, kezelési módozatok, kockázati tényezők, kockázatcsökkentést szolgáló stratégiák, betegséggel járó költségek és társadalmi támogatás tekintetében (21);

Az endokrin zavarok egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatos információk és ezzel összefüggő mutatók meghatározása;

Információk, valamint a mutatók meghatározása a nőgyógyászati és a változó korral kapcsolatos sajátos vonatkozások (pl. endometriózis) szempontjából lényeges információk minőségének javítása érdekében;

A fenti témákkal kapcsolatos jelentéskészítés és konszenzuskeresés támogatása;

Az Európai Unió mentális egészséggel kapcsolatos stratégiájának fejlesztésére irányuló javaslatok, melyek elkészítése szempontjából a Bizottság mentális egészségről szóló zöld könyve (14)  (22) az irányadó:

a)

Az adatok bővítése egyes, az EU lakosságának mentális egészségét befolyásoló tényezők vonatkozásában, valamint a mentális egészséggel kapcsolatos mutatók nemzetközi harmonizációja;

b)

Az (egészségügyi állapottal/társadalmi/gazdasági helyzettel kapcsolatos) információk bővítése az EU azon veszélyeztetett társadalmi csoportjai (pl. munkanélküliek, migránsok és menekültek, szexuális és más kisebbségek) vonatkozásában, amelyek esetében magas a mentális egészségügyi zavarok előfordulásának és/vagy az öngyilkosság elkövetésének kockázata. Ezeket az információkat adatok létrehozása útján kell biztosítani.

A ritka betegségek esetében kiemelt figyelmet kell szentelni az információk minőségének javítását, a nyomon követést és a felügyeletet célzó általános hálózatok létrehozásának. A következő tevékenységek élveznek prioritást:

a)

A ritka betegségekkel kapcsolatos adatok cseréjének elősegítése a már létező európai információs hálózatok segítségével, valamint a rendszerezés és meghatározások minőségének javítására irányuló erőfeszítések ösztönzése;

b)

A ritka betegségben szenvedő személyek, illetve az érintett önkéntesek és szakemberek közötti adatcserével kapcsolatos stratégiák és mechanizmusok kidolgozása;

c)

A ritka betegségek szempontjából lényeges egészségügyi mutatók meghatározása és összehasonlítható epidemiológiai adatok létrehozása az EU szintjén;

d)

A ritka betegségek tárgyában második európai konferencia szervezése 2007. vagy 2008. folyamán;

e)

A ritka betegségekkel kapcsolatos referenciaközpontok európai hálózatainak kiépítése;

f)

A követendő gyakorlat átvételét szolgáló technikai segítségnyújtás, valamint a betegcsoportokra irányuló intézkedések kidolgozása.

A halálozás területén az azon halálokok kódolási gyakorlatának elemzése és fejlesztése, amelyek esetében a követett gyakorlatok között nemzeti szinten eltérés mutatkozik, illetve ahol az adatok megfelelő aggregálása (pl. a dohányzással kapcsolatos elhalálozás vonatkozásában) nem megoldott.

2.1.5.   E-egészségügy (a 3. cikk (2) bekezdésének d) pontja, a melléklet 1.7. és 1.8. pontja)

Kívánatos, hogy olyan javaslatok szülessenek az e-egészségügy kérdésével foglalkozó konferenciák vonatkozásában, melyek építenek a korábbi rendezvények végkövetkeztetéseire, és várhatóan konkrét web-kezdeményezéseket és programokat eredményeznek. E javaslatok elkészítése előkészítő munkát tehet szükségessé szakértői szinten; a javaslatoknak számolniuk kell azzal a politikai szándékkal, hogy a folyamatban valamennyi érdekelt fél részt vegyen. Az adatcsere tekintetében foglalkozni kell az adatok bizalmas kezelésével kapcsolatos kérdésekkel.

A követendő gyakorlat tanulmányozása és közös megoldásokra irányuló javaslatok megfogalmazása révén annak biztosítása, hogy a weboldalakon egyre megbízhatóbb információk álljanak a nyilvánosság rendelkezésére.

Azon projektek kiértékelésének és továbbfejlesztésének támogatása, amelyek a követendő gyakorlat támogatására irányulnak a következők tekintetében: elektronikus egészségügyi nyilvántartás nemzeti és országhatárok feletti szinten, e-beutalók (23) és e-receptek.

Az Európai Unió közegészségügyi portáljának népszerűsítésére irányuló tevékenységeknek – többek között a releváns információforrásokkal való kapcsolatot biztosító hivatkozások létrehozásának – támogatása annak érdekében, hogy a szakértők és az érdeklődő állampolgárok bizonyítékokon alapuló egészségügyi információkhoz juthassanak hozzá.

A halálokok terén időszerű és megbízható információk szolgáltatására irányuló tevékenység javítása; olyan tevékenységek, melyek célja felmérni, megvalósítható-e egy elektronikus halotti bizonyítvány bevezetése az EU valamennyi tagállamában;

Egészségügyi IT-eszközöknél alkalmazható, jelentésalapú (szemantikus) egészségvédelmi és betegségmegelőző ontológia kifejlesztésének támogatása, különös tekintettel a szakemberek és állampolgárok számára egyaránt hasznos „értelmezett” információk biztosítására;

A tagállamok e-egészségügyi ütemtervének további nyomon követésére és továbbfejlesztésére irányuló, már elindított kezdeményezések támogatása, valamint azoknak a lehetőségeknek a feltérképezése – pl. munkaértekezletek keretében –, amelyek révén a tagállamok finanszírozási forrásokat találhatnak, illetve ösztönözhetik és növelhetik saját, e-egészségüggyel kapcsolatos befektetéseiket.

2.1.6.   A követendő gyakorlattal kapcsolatos információk és tapasztalatok cseréjének támogatása (a 3. cikk (2) bekezdésének d) pontja, a melléklet 1.7. pontja)

Prioritások:

A kórházakra vonatkozó adatok gyűjtésével kapcsolatos gyakorlatok harmonizációjának támogatása elsősorban abból a célból, hogy a gyógyászati eljárások kodifikációjával kapcsolatos információk minősége és összehasonlíthatósága javuljon, és mód nyíljon a megfelelő pénzügyi mechanizmusok (pl. diagnózis alapján rokonított betegségcsoportok) EU-ban történő használatának feltérképezésére és kiértékelésére;

Annak tanulmányozása, hogyan alkalmazzák az Európai Unióban az egészségügyi alapellátások nemzetközi besorolását (International Classification of Primary Care, ICPC). Amennyiben a javaslatok az egészségügyi kiadásokat is érintik, tanácsos figyelembe venni az egészségügyi számlák rendszerét;

A követendő gyakorlatok átvétele, a betegek és egészségügyi szakemberek hálózatba szervezése, valamint a 2.1.4. pontban említett betegségekkel (sclerosis multiplex, Parkinson-kór) kapcsolatos képzés. A fenti tevékenységek összekapcsolása azzal a munkával, melyet a szociális védelemmel foglalkozó bizottság fejt ki a nyitott koordinációs módszer segítségével az öregedéssel kapcsolatos egészségügyi és hosszú távú ellátás vonatkozásában.

2.1.7.   Egészségügyi hatásvizsgálat (a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontja, a melléklet 1.5. pontja)

A korábban a Bizottság részére kidolgozott, közösségi szintű egészségügyi hatásvizsgálat céljára szolgáló módszertan alapján végzett munka elsődleges célja a meghatározott javaslatoknak és szakpolitikai területeknek megfelelő módszertan kidolgozása és alkalmazása, valamint olyan hatékony támogatási rendszer létrehozása, amely hatásvizsgálat céljára bizonyítékokat és adatokat szolgáltat.

2.1.8.   A tagállamok közötti együttműködés (a 3. cikk (2) bekezdésének d) pontja, a melléklet 1.5. pontja)

Sor kerül az Európai Unióban megvalósuló betegmobilitással és az itt nyújtott egészségügyi ellátással kapcsolatos fejlemények számbavételére irányuló magas szintű folyamat során végzett tevékenységek folytatására, továbbá az egészségügyi szolgáltatásokkal és a gyógyellátással foglalkozó magas szintű csoport munkájának támogatására. Ezen belül kiemelt figyelmet kapnak a következő feladatok: keretrendszer kidolgozása a határokon átnyúló egészségügyi ellátások szolgáltatásának és megvásárlásának vonatkozásában; a referenciaközpontok európai hálózataival kapcsolatos kísérleti projektek létrehozása; az egészségügyi szakemberek mobilitásával kapcsolatos kérdések megoldása; az egészségügyi rendszerek hatásvizsgálatára szolgáló módszertan kidolgozása és kísérleti kipróbálása; a betegbiztonsággal kapcsolatos követendő gyakorlat és szakismeretek átadása; az európai együttműködési lehetőségek más vonatkozásaival (pl. a palliatív ellátással vagy a gyógyszerkészítmények helyes használatával) kapcsolatban végzett munka támogatása. Ezenfelül az együttműködés keretében sor kerülhet olyan tevékenységekre is, melyek célja, hogy lényeges adatokat és ismereteket biztosítsanak a betegek és szakemberek mobilitásával, illetve általánosságban az egészségügyi és a hosszú távú ellátást biztosító rendszerekkel kapcsolatban. Prioritások:

Az egészségügyi rendszerek minőségével kapcsolatos információk és ismeretek bővítése, különös tekintettel a betegbiztonság kérdésére, azaz az EU betegbiztonságának javítását szolgáló, hatékony mechanizmusok kidolgozása, így többek között a hálózatépítés fokozása és az említett területen kialakult követendő gyakorlatok átvétele;

Annak elemzése, milyen pénzügyi következményekkel jár a betegmobilitás a küldő és a fogadó országokra nézve, és milyen hatást gyakorol az érintett egészségügyi ellátó rendszerek pénzügyi helyzetének fenntarthatóságára. A betegmobilitással kapcsolatban végzett azon felmérések támogatása, amelyek azt vizsgálják, milyen megfontolásokból kifolyólag vesznek igénybe a betegek külföldi gyógykezelést, illetve milyen szükségletek magyarázzák, hogy egyes intézmények betegeik részére térítéses külföldi gyógykezelést biztosítanak (24);

A határokon átnyúló egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos információgyűjtés és információszolgáltatás, különös tekintettel az alábbi szempontokra: minőség, biztonság, az információk bizalmas kezelése, az ellátás folyamatossága, a betegek jogai, kötelezettségek és a felelősséggel kapcsolatos kérdések;

A referenciaközpontokkal kapcsolatos kísérleti projektek feltérképezése, elemzése és támogatása a magas szintű csoport referenciacsoportokkal foglalkozó munkacsoportja által kidolgozott iránymutatások, kritériumok és célterületek alapján;

Az EU egészségügyi technológiaelemzést (HTA) szolgáló hálózatának támogatása;

Az új gyógyszerek terápiás többletértékével kapcsolatos információk cseréje, továbbá a gyógyszerek és a gyógyászati technológiák prioritási sorrendjének hatékony felállítását szolgáló modell, azon belül adatbázis létrehozása (25). A ritka betegségek gyógyszereivel kapcsolatos ismeretek (felírás, hatás, hatékonyság, ár) és e gyógyszerek ritka betegségekre gyakorolt hatásával összefüggő információk bővítése (26);

A gazdasági helyzet és az egészség közötti összefüggések számbavétele; egészségügyi befektetések, valamint a társadalom jobb egészségi állapotának gazdasági fejlődésre gyakorolt hatása;

Az egészségügyi alapellátásba tartozó tevékenységekkel és annak erőforrásaival kapcsolatos információk gyűjtése, szolgáltatása és rendszerbe foglalása abból a célból, hogy javuljon az adatok összehasonlíthatósága és létrejöjjenek a rutinszerűen végzett adatgyűjtés alapjai;

Az otthon és a bentlakásos intézményekben biztosított ellátás keretében végzett tevékenységekkel és az ellátás erőforrásaival kapcsolatos információk gyűjtése és szolgáltatása az adatok összehasonlíthatóságának javítása és idősorok képzése érdekében;

Információk gyűjtése és szolgáltatása a palliatív ellátás terén kialakult követendő gyakorlattal kapcsolatban.

2.2.   Gyors és összehangolt válaszadás az egészségügyi veszélyekre

Az ebben a részben ismertetett tevékenységek célja, hogy hozzájáruljanak azoknak a képességeknek a kiépítéséhez, melyek révén fel lehet készülni és gyorsan lehet reagálni a közegészségügyi veszélyekre és vészhelyzetekre. Ezek az intézkedések mindenekelőtt a Közösség fertőző betegségekkel kapcsolatos hálózatának (27) keretében és az Európai Közösség közegészséggel kapcsolatos egyéb jogszabályainak alapján megvalósuló együttműködést hivatottak elősegíteni, de kiegészíthetik az európai kutatási keretprogram keretében folytatott tevékenységeket is.

Mivel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (3) 2005. folyamán megkezdte működését, azok a kockázatértékelésre irányuló tevékenységek, melyek részére korábban a közegészségügyi program keretében biztosítottak támogatást és jelenleg az ECDC tevékenységi területéhez tartoznak (pl. felügyelet), a jövőben nem részesülnek támogatásban a jelen felhívás keretében. Ehelyett a jelen felhívás, amelynek kidolgozására az ECDC-vel folytatott konzultáció segítségével került sor, a kockázatkezelés támogatására irányuló tevékenységeket kívánja ösztönözni. A Bizottság és az ECDC gondoskodik arról, hogy ne folyjon párhuzamos munkavégzés.

Azokra a tevékenységekre, melyek célja a biológiai anyagok szándékos kibocsátásával kapcsolatos veszélyek elhárítása, a fertőző betegségek ellen végzett tevékenységekkel összhangban kerül sor. A fent említett és a vegyi anyagok szándékos kibocsátásával kapcsolatos intézkedések kidolgozása az egészségügyi miniszterek tanácsának 2001. november 15-i ülésén elfogadott következtetéseknek és az azt követően létrehozott, a biológiai és vegyi támadásokra való felkészüléssel és válaszadással foglalkozó együttműködési programnak (egészségbiztonság) (28) megfelelően folyik.

2.2.1.   Az influenza-világjárványok és egyes egészségügyi veszélyek elleni hatékony fellépés képessége (a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontja, a melléklet 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. és 2.8. pontja)

Ezzel kapcsolatban a célt azon képességek és stratégiák ösztönzése jelenti, amelyek a tagállamokat, a tagjelölt országokat, az EGT/EFTA-országokat és a Közösség egészét hivatottak támogatni egyes egészségügyi veszélyek leküzdésére tett erőfeszítéseket során. Kiemelt prioritást jelentenek a következő tevékenységek: az influenza-világjárvány veszélyének kezelése, az influenza megelőzésére/leküzdésére irányuló tevékenység, közös kommunikációs stratégiák kidolgozása és együttes felkészülés vészhelyzetekre, valamint a világjárványok és a leküzdésük érdekében hozott válaszintézkedések társadalmi, gazdasági és egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos magas színvonalú eszközök és információk kifejlesztése és megosztása, összhangban az európai kutatási keretprogram tevékenységeivel (29). Egyéb prioritások:

a nem fertőző betegségekkel kapcsolatos, gyors beavatkozást igénylő, többek között vegyi vagy környezeti eredetű veszélyek;

a vegyi anyagokkal kapcsolatos korai riasztási rendszerek továbbfejlesztése, valamint a nyomon követhetőség javítására irányuló tevékenységek a közegészség szempontjából fontos veszélyes anyagok határokon keresztül történő szállítása esetében;

a migránsok egészségével és az országhatárokon átnyúló tevékenységekkel kapcsolatos kérdések azon vonatkozásai, amelyek a fertőző betegségek leküzdésével vannak összefüggésben;

a korábban nem ismert fertőző (pl. zoonózis-kórokozók által okozott) betegségekkel kapcsolatos, az ECDC munkáját kiegészítő kockázat- és veszélyelemzés.

2.2.2.   Általános felkészültség és válaszadás (a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontja, a melléklet 2.1., 2.2., 2.3. és 2.4. pontja.)

Az ezen a téren hozott intézkedéseknek arra kell törekedniük, hogy javítsák az egészségügyi szektor felkészülését az esetleges válsághelyzetekre, továbbá hogy az összehangolt válságkezelés biztosítása érdekében elősegítsék az együttműködést más szektorokkal (pl. a polgári védelemért felelős ágazattal, az élelmiszeriparral vagy az állattenyésztési szektorral). Ezen belül a tevékenységeknek kiemelt figyelmet kell szentelniük a kockázatkezeléssel és a kockázati kommunikációval kapcsolatos kérdéseknek. Prioritások:

az általános felkészültség tervezésének megvalósítását támogató tevékenységek. Ez a következőket foglalhatja magában: a kórházak közötti, tömegbalesetekre történő felkészülést szolgáló kapcsolatrendszer kialakítása, a tömeges égési sérülések ellátásának tervezése, képzési, kommunikációs és válságkezelési platformok létrehozása, valamint a járványügyi információkkal (medical intelligence) kapcsolatos kezdeményezések. Ezenfelül intézkedésekre van szükség a következők vonatkozásában is: a nyomon követhetőség támogatása, logisztika és forgalmazás, szállítás, a válságok pszichológiai hatása, új diagnosztikai eljárások alkalmazása;

a bűnüldözési szervek és az egészségügyi hatóságok közös fellépését lehetővé tevő képességek kiépítésének támogatása;

az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlése által elfogadott Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (30) követelményeinek való megfelelés érdekében szükséges kapacitásépítés és végrehajtási lépések támogatását szolgáló tevékenységek;

innovatív IT-eszközök használata az egészségügyi veszélyek elemzése során; ide tartoznak a földrajzi információs rendszerek (GIS), a területi és időbeli elemzések, a korai előrejelző és riasztási rendszerek, az automatizált elemzés és a diagnosztikai adatok cseréje.

2.2.3.   Egészségbiztonság és a fertőző betegségek okozta járványok elleni védelem szempontjából fontos stratégiák (a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontja, a melléklet 2.2., 2.4., 2.5. és 2.9. pontja)

Számos projekt keretében dolgoznak a biológiai és vegyi anyagok szándékos kibocsátásának modellezésén és felügyeletén. Mindazonáltal jelenleg még hiányosak azok az információk és ismeretek, amelyek az egészségügyi biztonságot fenyegető vészhelyzetek hatékony kezelését szolgáló szakpolitikák és tervek felülvizsgálatához, fejlesztéséhez és kiértékeléséhez szükségesek, ezért kívánatos, hogy e téren javaslatok szülessenek.

A fertőző betegségek okozta járványokkal szembeni védelem biztosításához megfelelő stratégiákra és struktúrákra van szükség. Ezen a területen a célt a felkészültség biztosítására irányuló stratégiákkal és szakpolitikai végrehajtással kapcsolatos tevékenységek (pl. megelőző védőoltások vagy készletezés), a fertőző betegségek okozta járványok elleni védelem, továbbá a fertőző betegségek felszámolásának ösztönzése jelenti. Támogatásban részesülnek azok a tevékenységek, melyek elősegítik az extramurális (kórházon kívüli) ellátásban dolgozó szakemberekkel (pl. családi orvosokkal, gyógyszerészekkel, állatorvosokkal és a tárgyalt terület szempontjából releváns tevékenységet végző nem egészségügyi dolgozókkal) folytatott kommunikációt és ösztönzik a platformok és hálózatépítése révén megvalósuló együttműködést. Egyéb prioritások:

a vakcinációs és immunizációs stratégiákkal kapcsolatos követendő gyakorlat átvételét ösztönző tevékenységek;

a betegbiztonság kérdésével kapcsolatos követendő gyakorlat átvétele, különös tekintettel az egészségügyi ellátás során kialakult fertőzések és az antimikrobiális rezisztencia elleni védelemre, illetve ezek kezelésére;

az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökséggel (EMEA) együttműködésben végzett azon tevékenységek, melyek célja a (védőoltások, vegyi anyagok, vírusölő szerek, egyéb gyógyszerek és gyógyászati eszközök által okozott) ártalmak leküzdése;

megvalósíthatósági tanulmányok annak megállapítása céljából, létre lehet-e hozni európai referencialaboratóriumokat a humánegészség területén.

2.2.4.   A vér, a szövetek és sejtek, valamint a szervek biztonsága (a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontja – a melléklet 2.6. és 2.7. pontja)

Az emberi eredetű anyagokkal kapcsolatos tevékenységek célja a minőség, a biztonság és a szükséges mennyiségek biztosítása; a betegségek terjesztésének megakadályozásán túl e tevékenységek a betegségek terjesztését hivatottak megakadályozni, továbbá az emberi eredetű anyagok terápiás célból történő felhasználását elősegíteni (illetve szankcionálni) a betegek érdekeire való tekintettel.

Jelentős előrelépést hozott a vérrel kapcsolatos jogszabályok (31)  (32) hatálybalépése. Az aktuális feladatot jelenleg annak ösztönzése jelenti, hogy a vérellátó intézmények ellenőrző vizsgálatát a tagállamok közös ismérvek és szabványok kidolgozása és alkalmazása révén egyenértékűnek ismerjék el;

A vérkészítmények optimális felhasználásának elősegítését célzó eddigi erőfeszítések csak részben bizonyultak eredményesnek. Annak érdekében, hogy az emberi eredetű anyagok terápiás célra történő felhasználása javuljon, támogatni kell azoknak az eszközöknek a kifejlesztését, amelyek ösztönzik a bizonyítékokon alapuló követendő gyakorlat elterjedését;

Az emberei szövetekre és sejtekre vonatkozó irányelv (33) elfogadásának ellenére a szövetek és sejtek rendeltetésével és terápiás célra történő felhasználásával kapcsolatos előírások nem egységesek az Európai Unióban. Az emberi eredetű anyagok cseréjének ösztönzése és az élő donorok egészségének figyelemmel kísérése érdekében javítani kell az intézkedések és eljárások minőségét, pl. közös terminológia és regiszterek (14) kidolgozása révén.

Ösztönözni kell a donortevékenységet és a vérkészítmények optimális használatát. Törekedni kell a donorok toborzásával és a vérkomponensek felhasználásával kapcsolatos képzés terén kialakult követendő gyakorlat átvételére, valamint az ezekkel kapcsolatos információk megosztására.

2.3.   Az egészséget befolyásoló tényezők

Az ezekkel a tényezőkkel kapcsolatos projektek és tevékenységek célja a következő: az egészséget befolyásoló tényezőkre irányuló uniós szakpolitikák és tevékenységek támogatása és ösztönzése, a követendő gyakorlat kidolgozását és átvételét célzó lépések és az egészséget befolyásoló tényezők közül többet is érintő, integratív megközelítések támogatása, valamint a tagállami erőfeszítések támogatása és ösztönzése.

2006-ban azok a projektek élveznek elsőbbséget, amelyek:

a tevékenységek és a szakpolitikai prioritások között kapcsolódási pontokat hoznak létre: A projektjavaslatokat az EU közegészségügyi szakpolitikájával és stratégiáival összefüggésben és az azokkal kapcsolatos ismeretek birtokában kell kidolgozni, különösen ami az alkoholfogyasztás, a táplálkozás és a testmozgás kérdését illeti. Kiemelt figyelmet kapnak az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségekkel és az egészséget befolyásoló általánosabb társadalmi-gazdasági tényezőkkel foglalkozó projektek;

külön célcsoportként kezelik a gyermekeket és fiatalokat az egészséget befolyásoló tényezők egész sorát érintő közegészségügyi beavatkozások során. Ezek a projektek arra az életszakaszra összpontosítanak, amelynek során az emberek „kialakítják” életstílusukat, s azokkal a kockázati tényezőkkel, kockázati időszakokkal és protektív tényezőkkel foglalkoznak, amelyek hatást gyakorolnak az életstílusra és magatartásra.

A 2006-ra előirányzott prioritások a következők:

2.3.1.   A függőséget okozó anyagokkal kapcsolatos közösségi kulcsstratégiák támogatása

(1)

A dohánytermékekkel kapcsolatos munka továbbfejlesztésének támogatása érdekében a projektjavaslatoknak az alábbi kérdésekkel kell kiemelten foglalkozniuk:

A dohányzásellenőrzés terén a tagállamokban megfigyelhető legújabb fejlemények és a kialakult követendő tagállami gyakorlat feltérképezése, kiértékelése és az ezzel kapcsolatos információk terjesztése, különös tekintettel a fiatalokra és a nőkre, a megelőzést és a leszokást segítő kommunikációs stratégiák, a társadalmi-gazdasági vonatkozások figyelembevétele;

A megelőzést célzó és a leszokást segítő tevékenységek kidolgozása és az ezzel kapcsolatos hálózatépítés, különös tekintettel a dohányzás társadalmi elfogadottságának csökkentésére irányuló innovatív módszerekre és a dohányfüst-expozíció csökkentésére;

A Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményben (34) megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló egyéb tevékenységek, mint pl. a dohánytermékek összetevőivel, a felügyelettel és a dohánytermékek tiltott kereskedelmével kapcsolatban végzett munka.

(2)

Az alkohol vonatkozásában végzett tevékenységek illeszkedni fognak az alkoholfogyasztással kapcsolatos ártalmak csökkentésére irányuló átfogó stratégiai megközelítés kereteibe. Prioritást élvez majd annak a hálózatépítésnek a támogatása, amely a tagállamok tapasztalatait hasznosítva összefogja és összehangolja a kutatás, a tájékoztatás, a fogyasztóvédelem, az áruszállítás és a kereskedelmi kommunikáció terén, valamint a belső piaccal kapcsolatos egyéb területeken folytatott tevékenységeket. Ez a következőket foglalhatja magában:

Olyan tevékenységek, melyek javítani kívánják a tagországok tapasztalatainak számbavételét és figyelemmel kísérését;

Az egyes szakpolitikai alternatívák gazdasági és egészségügyi hatásvizsgálata;

A programok és szakpolitikák hatékony végrehajtását szolgáló kapacitásépítés.

(3)

A kábítószerek vonatkozásában – összhangban az EU kábítószerellenes-stratégiájával (35) és cselekvési tervével (36), valamint a kábítószerekkel kapcsolatos tanácsi javaslattal (37), az alábbi kérdésekkel foglalkozó javaslatok számítanak kiemelten fontosnak:

Az egészségkárosodás csökkentésére irányuló válaszlépések a pszichoaktív anyagok fogyasztásának terén jelentkező tendenciák vonatkozásában, különös tekintettel az ecstasy, a kokain/crack, valamint a marihuána és a hasis fogyasztására;

Olyan közös megelőzési programok kidolgozása vagy továbbfejlesztése, valamint végrehajtása közszolgálatok, oktatási intézmények és a megfelelő nem kormányzati szervezetek által, melyek középpontjában a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok állnak;

A kábítószerfüggőség kezelésével és annak eredményességével kapcsolatos követendő gyakorlat számbavétele, mely kitér a társadalmi reintegráció kérdésére is, annak érdekében, hogy a cselekvési tervben megfogalmazott cselekvések folytatódjanak.

2.3.2.   Az életmóddal, valamint a szexuális és reproduktív egészséggel kapcsolatos átfogó megközelítések

(1)

A táplálkozás és a testmozgás terén a legfontosabb feladatot a követendő gyakorlat meghatározása és a hálózatépítés jelenti az alábbiak vonatkozásában (14):

a követendő gyakorlat meghatározása az iskolai étkeztetés és a helyes táplálkozásra nevelő oktatóprogramok vonatkozásában;

a több érdekelt fél együttműködésén alapuló azon kezdeményezések kiértékelése és kísérleti jellegű támogatása, amelyek elsősorban a közösségek egyes veszélyeztetett csoportjai, különösen a gyermekek körében kívánják az egészséges életmódot meghonosítani;

az élelmiszeripar, a kiskereskedők, a fogyasztói szervezetek stb. által indított, az egészséges táplálkozás népszerűsítésére irányuló egészségnevelési programok és tájékoztató kampányok hatékonyságának növelése;

azoknak a hatékony fellépéseknek a vizsgálata, melyek a fogyasztói magatartás megváltozását eredményezik az élelmiszer-választás és a testmozgás tekintetében;

a testmozgást és az egészséges életmódot ösztönző építészet és városfejlesztés terén kialakult követendő gyakorlat.

(2)

A szexuális és reproduktív egészség terén a legfontosabb feladatot a biztonságos szexuális magatartást ösztönző innovatív stratégiák kidolgozása, valamint a fiatalok körében terjedő kockázatkereső magatartás visszaszorítása jelenti;

(3)

A HIV/AIDS leküzdése érdekében végzett munka az általános stratégiákkal (38)  (39) összhangban folytatódik; legfontosabb részét a jövőben azok a közegészségügyi intézkedések képezik, amelyek célja a követendő gyakorlat meghatározása és stratégiák kidolgozása a következő területek vonatkozásában:

HIV/AIDS-megelőzés a fokozottan veszélyeztetett társadalmi csoportok esetében, különösen a rabok körében;

A megelőzés szükségességének folyamatos tudatosítása a kevésbé veszélyeztetett csoportok és a teljes lakosság körében;

Átfogó szolgáltatáscsomag (szabványok, költségszámítási modell) kifejlesztése.

(4)

A mentális egészség vonatkozásában a következő tevékenységek támogatására kerül sor:

Követendő gyakorlat kialakítása és meghonosítása azoknak a szektorok közötti együttműködés révén megvalósuló tevékenységeknek a terén, melyek célja a mentális egészség védelme és a mentális megbetegedések megelőzése a veszélyeztetett csoportok, (pl. a természeti és egyéb katasztrófák áldozatai), valamint a gyermekek, a serdülők és a társadalom perifériáján élők (14) körében;

A követendő gyakorlat meghatározása és meghonosítása az egészségügyi vagy a szociális ellátást nyújtó intézményekben lakó, mentális betegségben szenvedő, mentális fogyatékossággal rendelkező vagy önálló életvitelre nem képes emberek emberi jogainak, méltóságának és általános egészségi állapotának védelme terén (14);

Közösségi szintű szakértői hálózat létrehozása a természeti és más katasztrófák poszttraumás stresszben szenvedő áldozatainak kezelése érdekében, kapacitásépítés, továbbá a megyei és kerületi egészségügyi hatóságok által ilyen esetekben nyújtott mentális egészségügyi szolgáltatások megszervezése és javítása. Az alkalmazott módszerekkel kapcsolatos információkat szinopszis formájában kell benyújtani.

2.3.3.   Az egészséget tágabb értelemben befolyásoló tényezőkkel kapcsolatos közegészségügyi intézkedések

(1)

Az egészséget befolyásoló társadalmi tényezők terén a munka középpontjában a szakpolitikák fejlesztésére irányuló, illetve az innovatív megközelítésekkel és az értékeléssel kapcsolatos tevékenységek állnak majd a következőknek megfelelően:

Az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek megszüntetésére irányuló átfogó – társadalmi és gazdasági vonatkozásokkal is foglalkozó – szakpolitikai megközelítések hatékonyságának meghatározása és kiértékelése nemzeti és szubnacionális szinten;

A követendő gyakorlat meghatározása, kiértékelése és meghonosítása annak vonatkozásában, hogyan lehet az egészséget befolyásoló társadalmi tényezőket figyelembe venni a következő területeken: a táplálkozással, testmozgással, dohányzással, kábítószer- és alkoholfogyasztással és egyéb, egészséget befolyásoló tényezőkkel kapcsolatos stratégiák; a lakhatás, a városfejlesztés és az egészségügy; az egészségügyi és szociális szolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása, valamint az egészséges életmód elterjesztése;

Az egészségügyi és szociális szolgáltatások – minőség, hozzáférhetőség és a szükségleteknek való megfelelés tekintetében történő – javítására irányuló tevékenységekkel kapcsolatos követendő gyakorlat a migránsok, a bevándorlók és a kisebbségek vonatkozásában;

Az egészségügyi állapotbeli társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetésének költségeit és előnyeit meghatározó gazdasági elemzés.

(2)

A környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési tervvel (40) összhangban az egészséget befolyásoló környezeti tényezők terén a legfontosabb feladatot a hálózatépítés és a követendő gyakorlat meghatározása jelenti különösen a következők vonatkozásában:

A beltéri levegő minőségével kapcsolatos közegészségügyi intézkedések és tevékenységek, melyek számításba veszik az építőanyagok, a háztartási vegyszerek, tüzelőanyagok és a környezeti dohányfüst együttes hatását;

A zajártalom leküzdését célzó közegészségügyi intézkedések és tevékenységek;

A környezeti és egészségügyi kérdések felvétele az egészségügyi szakemberek oktatása és továbbképzése során használt tantervekbe;

A környezeti és egészségügyi kérdések tudatosítására irányuló törekvések és az ezekkel kapcsolatos kockázati kommunikáció terén követendő gyakorlat kialakítása és meghonosítása.

2.3.4.   A betegségek és sérülések megelőzése

(1)

Iránymutatások és a követendő gyakorlattal kapcsolatos ajánlások kidolgozására irányuló tevékenységek támogatása – a már megkezdett munka alapján – a közegészségügy szempontjából kiemelten fontos betegségek, pl. a szív- és érrendszeri betegségek, a rák, a cukorbetegség és a légzőszervi megbetegedések leküzdése érdekében;

(2)

Támogatás biztosítása valamennyi tagállam, EGT- és tagjelölt ország részére a gyermekbiztonsággal kapcsolatos követendő gyakorlat megvitatása érdekében, továbbá európai konferencia megrendezésének támogatása a gyermekbiztonság elősegítése céljából. Különleges figyelmet érdemel a sérülések megelőzésére irányuló gyakorlati tevékenységet végző szervezetek által a fizikai erőszak leküzdése és a kockázati kommunikáció biztosítása érdekében végzett munka.

2.3.5.   Kapacitásépítés

(1)

A legfontosabb feladatot annak ösztönzése jelenti, hogy az oktatási intézmények egymással együttműködve dolgozzák ki a közegészségügy kulcsfontosságú területeivel foglalkozó közös európai képzési tanfolyamok és modulok tartalmát. Prioritást jelent továbbá olyan tantervek kidolgozása, amelyek megfelelnek azon egészségügyi dolgozók és más szakemberek képzési igényeinek, akik a HIV/AIDS-fertőzötteknek és a HIV/AIDS szempontjából különösen veszélyeztetett népességcsoportoknak (köztük az intravénás kábítószerek fogyasztóinak és a migránsoknak) nyújtott szolgáltatások területén dolgoznak.

(2)

Ezenkívül kiemelten fontos cél rövid távon támogatásban részesíteni egyes, a közegészségügy területén tevékeny olyan európai hálózatok kapacitásépítő tevékenységét, amelyek kiemelten fontos és jelentős európai többletértéket képviselő közegészségügyi tevékenységet végeznek bizonyos földrajzi egyenlőtlenségek megszüntetése és fejlődési hátrányok leküzdése érdekében. További prioritást jelent az ezen a területen dolgozó nem kormányzati szervezetek kapacitásépítésének támogatása; ennek célja, hogy az antiretrovirális kezelésben részesülő HIV/AIDS-fertőzöttek számára megkönnyíthessék a terápia betartását (kezelési együttműködés).


(1)  A közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003–2008) elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 23-i 1786/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 271., 2002.10.9.).

(2)  Lásd: http://europa.eu.int/comm/health/ph_projects/project_en.htm

(3)  Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 142., 2004.4.30., 1. o.).

(4)  http://www.diabeteskonferenz.at/

(5)  http://europa.eu.int/comm/health/ph_international/int_organisations/who_en.htm

(6)  A Közösség 2003-tól 2007-ig terjedő időszakra vonatkozó statisztikai programjáról szóló, 2002. december 16-i 2367/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 358., 2002.12.31., 1. o.).

(7)  Indikatív összeg, melyet a költségvetési hatóságnak jóvá kell hagynia.

(8)  Indikatív összeg: a jelzett érték a maximális összeg; a valós érték az ezen országok által fizetett tényleges összeg függvénye.

(9)  E hányadok értéke a megadottól akár 20 %-kal is eltérhet.

(10)  A közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003–2008) végrehajtására irányuló 2005. évi munkaterv, valamint a támogatásokra vonatkozó éves munkaprogram és a közegészségügyi program végrehajtandó intézkedések kiválasztására és támogatására vonatkozó alapelvek és kritériumok elfogadásáról szóló, C(2005) 29 bizottsági határozat.

(11)  Az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a közegészségügy területén tett közösségi fellépés igazgatására Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala néven végrehajtó hivatal létrehozásáról szóló, 2004. december 15-i 2004/858/EK bizottsági határozat (HL L 369., 2004.12.16., 73. o.).

(12)  A fogyasztók biztonsága, a közegészségügy és a környezet területén tudományos bizottságok létrehozásáról szóló, 2004. március 3-i 2004/210/EK bizottsági határozat (HL L 66., 2004.3.4., 45. o.).

(13)  A 2002. június 27-i 1513/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 232., 2002.8.29., 1. o.).

(14)  Lásd továbbá: FP6, Szakpolitikák tudományos támogatása, 5. pályázat, SSP-5A, 2.1. és 2.2. terület Lásd: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6ActivityCallsPage&ID_ACTIVITY=500

(15)  „Az Európai Kutatási 2002/834 Térség integrálása és megerősítése” (2002–2006) kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs egyedi program elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 30-i tanácsi határozat (HL L 294., 2002.10.29., 1. o.).

(16)  Az 1. számú FP6 prioritással kapcsolatos CORDIS-weboldal a következő címen található: http://www.cordis.lu/lifescihealth/ssp.htm

(17)  Az Európai Bizottság közleménye a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz: Európai cselekvési terv a környezet és az egészség érdekében – 2004–2010 (SEC(2004) 729) – COM(2004) 416 final, I. kötet.

(18)  Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.).

(19)  Ez vonatkozik a mentális betegségekre, a szájhigiénére, az asztmára és a krónikus obstruktív légzőszervi betegségekre, a csont- és izomrendszer betegségeire (különös tekintettel az oszteoporózisra, az ízületi bántalmakra és a reumás megbetegedésekre), továbbá a szív- és érrendszeri betegségekre.

(20)  Ez többek között a források számbavételének és a mutatók meghatározásának feladatát foglalja magában, az ECHI-stratégiának megfelelően, az alábbiak vonatkozásában: haematológiai betegségek (többek között a haemophilia), immunológiai rendellenességek, allergiák az asztma kivételével, húgy- és ivarszervi megbetegedések, vesemegbetegedések, a gyomor és a bélrendszer megbetegedései, endokrin megbetegedések, fül-orr-gégészeti megbetegedések, szem- és bőrbetegségek, továbbá a környezeti tényezőkkel összefüggő megbetegedések.

(21)  Ezek közé tartoznak a közegészségügyi program által az eddigiekben nem érintett betegségek, úgymint a Parkinson-kór, a sclerosis multiplex, az epilepszia, az amiotrófiás laterális szklerózis (ALS), a figyelemhiányos hiperaktivitási zavarok (ADHD), a szellemi visszamaradottság és a motoros, észlelési, nyelvi és a szocio-emocionális funkciók zavarai. A jövőben e betegségek köre az agyvérzéssel, a fejfájással, továbbá a krónikus fájdalommal (pl. krónikus fáradtság szindróma, fibromyalgia) bővül.

(22)  COM(2005) 484 (2005. október 14.): Zöld Könyv: A népesség mentális egészségének javításáról – Az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiájának céljából Lásd: http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_hu.pdf

(23)  A betegek egyik egészségügyi szakembertől a másikhoz történő irányítására szolgáló elektronikus rendszer, beleértve az országhatárokon keresztül történő betegbeutalást ().

(24)  Lásd a betegmobilitással és a minőségjavítást célzó stratégiákkal kapcsolatban jelenleg folyó kutatást. Lásd: http://www.iese.edu/en/ events/Projects/Health/Home/Home.asp és http://www.marquis.be/Main/wp1114091605/wp1119867442

Lásd továbbá FP6, Szakpolitikák tudományos támogatása, 5. felhívás, SSP-5A, 2.1. és 2.2. terület. Lásd: http://fp6.cordis.lu/index.cfm? fuseaction=UserSite.FP6ActivityCallsPage&ID_ACTIVITY=500

Lásd a betegmobilitással és a minőségjavítást célzó stratégiákkal kapcsolatban jelenleg folyó kutatást.

(25)  Lásd: innovatív gyógyszerekkel kapcsolatos technológiai platform Lásd: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.cfm?p=1_innomed

(26)  Összhangban a ritka betegségek gyógyszereiről szóló, 1999. december 16-i 141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján hozott intézkedésekkel és az Európai Gyógyszerügynökség ritka betegségek gyógyszereivel foglalkozó bizottságának (Committee on Orphan Medicinal Products, COMP) tevékenységével.

(27)  A Közösségben a fertőző betegségek járványügyi felügyeleti és ellenőrzési hálózatának létrehozásáról szóló, 1998. szeptember 24-i 2119/98/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 268., 1998.10.3., 1. o.).

A fertőző betegségek járványügyi felügyeleti és ellenőrzési hálózatának létrehozásáról szóló 2119/98/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszerről szóló, 1999. december 22-i 2000/57/EK bizottsági határozat (HL L 21., 2000.1.26., 32. o.). (Az értesítés a C(1999) 4016. számú dokumentummal történt.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata szerinti közösségi hálózat hatálya alá fokozatosan besorolandó fertőző betegségekről szóló, 1999. december 22-i 2000/96/EK bizottsági határozat (HL L 28., 2000.2.3., 50. o.). (Az értesítés a C(1999) 4015. számú dokumentummal történt.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata értelmében a közösségi hálózatnak jelentendő fertőző betegségek esetdefinícióinak megállapításáról szóló, 2002. március 19-i 2002/253/EK bizottsági határozat (HL L 86., 2002.4.3., 44. o.). (Az értesítés a C(2002) 1043. számú dokumentummal történt.)

(28)  Lásd: http://europa.eu.int/comm/health/ph_threats/Bioterrorisme/bioterrorism01_en.pdf

(29)  Lásd továbbá: FP6, Szakpolitikák tudományos támogatása, 5. felhívás, SSP-5B, INLUENZA

Lásd: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6ActivityCallsPage&ID_ACTIVITY=500

(30)  See http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_3-en.pdf

(31)  Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 2001/83/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. január 27-i 2002/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 33., 2003.2.8., 30. o.).

(32)  A 2002/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi vérre és vérkomponensekre vonatkozó egyes technikai követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. március 22-i 2004/33/EK bizottsági irányelv (HL L 91., 2004.3.30., 25. o.).

(33)  Az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megőrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról szóló, 2004. március 31-i 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 102., 2004.4.7., 48. o.).

(34)  A WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének elfogadásáról szóló, 2004. június 2-i 2004/513/EK tanácsi határozat (HL L 213., 2004.6.15., 8. o.).

(35)  Az EU drogstratégiája (2005–2010) Lásd: http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/keydo_drug_en.htm

(36)  Az EU kábítószer-ellenes cselekvési terve (2005–2008) Lásd: http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/keydo_drug_en.htm

(37)  A kábítószer-függőséggel kapcsolatos egészségi ártalom megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 2003. június 18-i tanácsi ajánlás (HL L 165., 2003.7.3., 31. o.).

(38)  Összehangolt és integrált szemlélet a HIV/AIDS ellen az Európai Unióban és a szomszédos országokban folytatott küzdelemben

http://europa.eu.int/comm/health/ph_threats/com/aids/docs/ev_20040916_rd01_en.pdf

(39)  Az Európai Unióban és a szomszédos országokban a HIV/AIDS ellen folytatott küzdelemről szóló bizottsági közlemény (elfogadása folyamatban van)

(40)  Az Európai Bizottság közleménye a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz: Európai cselekvési terv a környezet és az egészség érdekében – 2004–2010, COM(2004) 416 final, 2004. június. 9.

Melléklet a 2006. évi munkatervhez

az úti- és tartózkodási költségek támogathatósága

Útmutatás az úti- és tartózkodási költségek megtérítése vonatkozásában, amennyiben:

ezek a támogatásban részesülő (fő és társult) kedvezményezett által foglalkoztatott személyek, valamint a kedvezményezett által a munkacsoportban való részvételre felkért szakértők költségei;

ezen költségekről a szolgálati szerződés külön rendelkezik.

(1)   Átalányjellegű díjtérítés fedezi a kiküldetés során felmerülő valamennyi tartózkodási költséget, köztük a szállodai és éttermi kiadásokat és a helyi közlekedési költségeket (taxi és/vagy tömegközlekedés). A térítés a kiküldetés minden napja után jár olyan kiküldetések esetében, amelyek során a kiküldött rendes munkahelyétől legalább 100 km-es távolságra utazik. A térítés összege a kiküldetés helyszínéül szolgáló ország függvényében változik. A díjtétel nagysága a napidíj és a legmagasabb szállodaköltség összege, a módosított C(2004) 1313 bizottsági határozatban (1) előirányzottaknak megfelelően.

(2)   Abban az esetben, ha a kiküldetés helyszíne nem az Európai Unió 25 tagállamának, a csatlakozó és tagjelölt országoknak vagy az EFTA/EGT-országoknak egyike, a bizottsági szolgálatok előzetes hozzájárulására van szükség. A hozzájárulás a kiküldetés célkitűzéseinek, költségének és indokainak függvénye.

(3)   Az útiköltségek megtérítésére az alábbi feltételek teljesülése esetén nyílik mód:

legrövidebb és legolcsóbb útvonal;

az ülés helyszíne és a rendes munkahely közötti távolság legalább 100 km;

vasút: első osztály;

repülőút: turistaosztály, kivéve, amennyiben létezik ennél alacsonyabb viteldíj (pl. Apex); repülőutat csak olyan menettérti utazások esetében lehet igénybe venni, ahol az oda-vissza út meghaladja a 800 km-t;

gépkocsi: térítés a megfelelő első osztályú vasúti utazás költségeinek alapján.


(1)  Az Európai Bizottság tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak kiküldetéseire vonatkozó útmutató elfogadását szolgáló általános végrehajtási rendelkezésekről szóló, 2004. április 7-i C(2004) 1313 bizottsági határozat.


14.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 42/46


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. február 13.)

a magas patogenitású madárinfluenza vadon élő madaraknál való előfordulásának feltételezett olaszországi eseteivel összefüggő egyes átmeneti védekezési intézkedésekről

(az értesítés a C(2006) 491. számú dokumentummal történt)

(csak az olasz nyelvű szöveg hiteles)

(2006/90/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 9. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az egyes élő állatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 18. cikkére,

mivel:

(1)

A madárinfluenza a baromfiaknál és más madaraknál előforduló fertőző vírusos megbetegedés, amelynek folytán az állatok elhullása és a különféle zavarok fellépése rövid időn belül járványszerű méreteket ölthet, ezáltal súlyosan veszélyeztetheti az állatok és a lakosság egészségét és jelentősen leronthatja a baromfigazdaságok jövedelmezőségét. Elképzelhető, hogy a kórokozó a vadon élő madarakról átterjedhet a házimadarakra, különösen a baromfiakra, illetőleg – az élő madarak és a belőlük készült termékek nemzetközi kereskedelme révén – tagállamról tagállamra vagy harmadik országokra.

(2)

Olaszország arról értesítette a Bizottságot, hogy egy vadon élő madár esetének klinikai vizsgálata során izolálta a H5 madárinfluenza-vírust. A típust meghatározó neuraminidáz (N) és a patogenitási index meghatározásáig a klinikai kép és a járványügyi körülmények alapján felmerül a gyanú, hogy a H5N1 altípusba tartozó A típusú influenzavírus okozta magas patogenitású madárinfluenzáról van szó.

(3)

Olaszország indokolatlan késedelem nélkül megtett bizonyos, a madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. május 19-i 92/40/EGK irányelv (4) keretébe tartozó intézkedéseket.

(4)

A megbetegedés veszélyét tekintve indokolt átmeneti védekezési intézkedéseket elfogadni a különböző térségekben felmerülő sajátos kockázatok kezelésére.

(5)

Az egyöntetűség érdekében indokolt e határozat alkalmazásában átvenni néhány olyan meghatározást, amely a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 20-i 2005/94/EK tanácsi irányelvben (5), a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. október 15-i 90/539/EGK tanácsi irányelvben (6), az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (7), valamint a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 998/2003/EK rendeletben (8) szerepel.

(6)

Indokolt védőkörzetet és megfigyelési körzetet kijelölni a hely körül, ahol vadon élő madaraknál kimutatták a betegséget. Indokolt, hogy a körzetek csak akkora területet fedjenek le, amekkora ahhoz kell, hogy sem az eladásra tartott, sem az egyéb baromfiállományra át ne terjedjen a vírus.

(7)

Különösen az élő madarak és a keltetőtojások mozgását indokolt ellenőrizni és korlátozni, de úgy, hogy bizonyos feltételekkel, ellenőrzés alatt azért ki lehessen juttatni a körzetekből ilyen madarakat és ilyen, madárból származó termékeket.

(8)

Indokolt, hogy a H5N1 altípus alá tartozó A influenzavírus által okozott nagy patogenitású madárinfluenzának a vadon élő madarakról a baromfira és más, fogságban élő madarakra történő átvitele veszélyének csökkentésére irányuló biológiai biztonsági intézkedések meghatározásáról és a különös veszélyben lévő területeken korai észlelő rendszer biztosításáról szóló, 2005. október 19-i 2005/734/EK bizottsági határozatban (9) előírt intézkedéseket a védőkörzetekben és a megfigyelési körzetekben végrehajtsák, tekintet nélkül arra, hogy milyen a kockázati állapota annak a területnek, ahol – feltehetően vagy bizonyítottan – magas patogenitású influenza fordult elő vadon élő madaraknál.

(9)

A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) alapján számos állati melléktermék – például a műszaki felhasználásra szánt zselatin, valamint a gyógyszeripari vagy egyéb felhasználásra szánt anyagok közül néhány – forgalomba hozható, noha állat-egészségügyi korlátozás alatt álló európai térségekből származik, mert biztonságosnak tekinthető, tekintve hogy a termelés, a feldolgozás és a felhasználás sajátos körülményei alkalmasak a kórokozók ártalmatlanítására, vagy a betegségre fogékony állatokkal való érintkezés megakadályozására. Ezért helyénvaló engedélyezni, hogy a védőkörzetekből – az említett rendelettel összhangban történő kezelés céljából – feldolgozatlan használt almot vagy trágyát, valamint a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő állati melléktermékeket vigyenek ki.

(10)

A 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelv (11) rendelkezik az engedélyezett szervezetekről, intézményekről és központokról, valamint azon bizonyítvány mintájáról, amelynek kíséretében az állatok, illetőleg azok ivarsejtjei a különböző tagállamokban található engedélyezett létesítmények között átadhatók. Indokolt mérlegelni a szállítási korlátozásoktól való eltérést azon madarak esetében, amelyeknek a származási vagy a rendeltetési helye az említett irányelvvel összhangban engedélyezett szervezetek, intézmények és központok valamelyike.

(11)

Indokolt, hogy a védőkörzetekből bizonyos feltételekkel szabad legyen kivinni keltetőtojásokat. Keltetőtojások külföldre juttatása csak úgy engedélyezhető, ha annak egyik feltételéül szabják a 2005/94/EK irányelvben említett feltételek betartását. Ilyen esetekben indokolt, hogy a 90/539/EGK irányelvvel összhangban előírt állat-egészségügyi bizonyítvány szövege hivatkozzék erre az irányelvre.

(12)

Indokolt, hogy húst, darált húst, előkészített húst és húsipari terméket szabad legyen kijuttatni a védőkörzetekből, de bizonyos feltételekkel, különös tekintettel a 853/2004/EK rendeletben, valamint az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (12) meghatározott bizonyos követelmények betartására.

(13)

Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK irányelv (13) meghatározza azon kezelések jegyzékét, amelyekkel biztonságossá tehető a korlátozás alá eső területekről származó hús, továbbá lehetőséget ad külön állat-egészségügyi jelölés bevezetésére, és megköveteli az állat-egészségügyi okok miatt nem forgalmazható hús jelölését. Indokolt, hogy a védőkörzetekből ki lehessen juttatni olyan húst, amelyet elláttak az említett irányelvben előírt állat-egészségügyi jelöléssel, és olyan húsipari terméket, amelyet alávetettek az irányelv szerinti kezelésnek.

(14)

A Bizottságnak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság üléséig és az érintett tagállammal együttműködve átmeneti védekezési intézkedéseket kell elfogadnia a vadon élő madarak körében előforduló magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatban.

(15)

Az e határozatban előírt intézkedéseket felül kell vizsgálni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság következő ülésén,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy, hatály és fogalommeghatározások

(1)   Ez a határozat néhány védekezési intézkedést határoz meg a H5 altípusba és feltételezhetően az N1 neuraminidáz-típusba tartozó A típusú influenzavírus okozta magas patogenitású madárinfluenzának a vadon élő madaraknál tapasztalt olaszországi előfordulásával összefüggésben, nehogy a madárinfluenza a vadon élő madarakról átterjedjen baromfiakra vagy más, fogságban élő madarakra, és megfertőzze az ezekből származó termékeket.

(2)   Eltérő rendelkezés hiányában a 2005/94/EK irányelv fogalommeghatározásait kell alkalmazni. Az alábbi fogalommeghatározások alkalmazandók még:

a)

„keltetőtojás”: a 90/539/EGK irányelv 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott tojás;

b)

„szárnyasvad”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.5. pontja második francia bekezdésében és 1.7. pontjában adott meghatározás szerinti vad;

c)

„más, fogságban élő madár”: a 2005/94/EK irányelv 2. cikkének 6. pontjában meghatározott madár, ideértve:

i)

a 998/2003/EK rendelet 3. cikkének a) pontja értelmében kedvtelésből tartott állatnak minősülő madarakat, valamint

ii)

az állatkerti, cirkuszi, vidámparki és kísérleti laboratóriumi madarakat.

2. cikk

Védőkörzetek és megfigyelési körzetek kijelölése

(1)   A H5 altípusba és feltehetően az N1 neuraminidáz-típusba tartozó A típusú influenzavírus okozta magas patogenitású madárinfluenza bizonyított előfordulásának helye körül Olaszország köteles:

a)

annak legalább három kilométeres körzetére kiterjedő védőkörzetet, valamint

b)

a védőkörzetet magában foglaló, az előfordulás helyének legalább 10 kilométeres körzetére kiterjedő megfigyelési körzetet kijelölni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett védőkörzet és megfigyelési körzet kijelölésekor tekintetbe kell venni a madárinfluenzával kapcsolatos földrajzi, közigazgatási, természetvédelmi és állatjárványtani tényezőket, valamint a megfigyelési lehetőségeket.

(3)   Ha a védőkörzet vagy a megfigyelési körzet más tagállamok területére is átnyúlik, Olaszország e tagállamok hatóságaival közösen jelöli ki a körzeteket.

(4)   Olaszország értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot az e cikk alapján létrehozott összes védőkörzet és megfigyelési körzet részleteiről.

3. cikk

Védőkörzeti intézkedések

(1)   Olaszország gondoskodik arról, hogy a védőkörzetben legalább az alábbi intézkedéseket alkalmazzák:

a)

a körzet összes gazdaságának azonosítása;

b)

a gazdaságoknál tett rendszeres, írásban rögzített látogatás; a baromfiállomány klinikai vizsgálata, szükség esetén laboratóriumi vizsgálatra szánt mintákat is véve;

c)

megfelelő biológiai biztonsági intézkedések végrehajtása a gazdaságon belül, beleértve a gazdaság bejáratainak és kijáratainak a fertőtlenítését, valamint a baromfiak ólba terelését vagy elzárását olyan helyre, ahol más baromfiakkal vagy fogságban élő madarakkal nem érintkezhetnek sem közvetlenül, sem közvetve;

d)

a 2005/734/EK határozatban előírt biológiai biztonsági intézkedések végrehajtása;

e)

a baromfitermékek mozgásának ellenőrzése a 9. cikknek megfelelően;

f)

a vadon élő madarak – különösen a vízi szárnyasok – állományának tevőleges járványügyi felügyelete, szükség esetén olyan vadászokkal és madármegfigyelőkkel együttműködve, akiket külön kioktattak a vírussal való megfertőződés és a vírusnak a fogékony állatokra való átterjedése elleni óvintézkedésekről;

g)

járványügyi tudatosságfokozó kampányok a madártulajdonosok, a vadászok és a madármegfigyelők körében.

(2)   Olaszország gondoskodik arról, hogy a védőkörzetben tilos legyen:

a)

baromfiakat vagy más, fogságban élő madarakat eltávolítani a gazdaságból, ahol tartják őket;

b)

baromfiakat vagy más, fogságban élő madarakat vásáron, piacon, bemutatón vagy más rendezvényen összeterelni;

c)

baromfiakat vagy más, fogságban élő madarakat a körzeten átszállítani, kivéve a főbb utak és vasútvonalak átmenő forgalmát és a vágóhídi közvetlen levágásra való szállítást;

d)

keltetőtojásokat a körzetből kijuttatni;

e)

baromfiból vagy más, fogságban élő madárból, vagy szárnyasvadból származó húst, darált húst, előkészített húst vagy húsipari terméket a körzetből kijuttatni;

f)

a körzetbeli gazdaságokból származó feldolgozatlan használt almot vagy trágyát a körzeten kívülre szállítani, illetőleg ott forgalmazni, kivéve az 1774/2002/EK rendelet szerinti kezelésre történő szállítást;

g)

vadon élő madarakra vadászni.

4. cikk

Megfigyelési körzeti intézkedések

(1)   Olaszország gondoskodik arról, hogy a megfigyelési körzetben legalább az alábbi intézkedéseket alkalmazzák:

a)

a körzet összes gazdaságának azonosítása;

b)

megfelelő biológiai biztonsági intézkedések végrehajtása a gazdaságon belül, beleértve a gazdaság bejáratainak és kijáratainak a fertőtlenítését;

c)

a 2005/734/EK határozatban előírt biológiai biztonsági intézkedések végrehajtása;

d)

a baromfiak és más, fogságban élő madarak, valamint a keltetőtojások körzeten belüli mozgásának felügyelete.

(2)   Olaszország gondoskodik arról, hogy a megfigyelési körzetben tilos legyen:

a)

a körzet létrehozása után 15 napig baromfit vagy más, fogságban élő madarat kivinni a körzetből;

b)

baromfiakat vagy más madarakat vásáron, piacon, bemutatón vagy más rendezvényen összeterelni;

c)

vadon élő madarakra vadászni.

5. cikk

Az intézkedések időtartama

Ha bebizonyosodik, hogy a vírus nem az N1 neuraminidáz-típushoz tartozik, a 3. és a 4. cikkben előírt intézkedéseket el kell törölni.

Ha bizonyossá válik a H5N1 altípushoz tartozó A típusú influenzavírus előfordulása vadon élő madarakban, a 3. és a 4. cikkben előírt intézkedéseket addig kell alkalmazni, ameddig a madárinfluenzával kapcsolatos földrajzi, közigazgatási, természetvédelmi és állatjárványtani tényezők alapján szükséges, de a védőkörzetek esetében legalább 21, a megfigyelési körzetek esetében legalább 30 napig attól számítva, hogy vadon élő madár esetének klinikai vizsgálatából származó H5 madárinfluenza-vírust izoláltak.

6. cikk

Élő madárra és naposcsibére vonatkozó eltérések

(1)   A 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjától eltérve Olaszország engedélyezheti, hogy – hatósági ellenőrzés mellett – fiatal tojóbaromfit és hízópulykát szállítsanak a védőkörzetben, illetőleg a megfigyelési körzetben található gazdaságokba.

(2)   A 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjától, illetőleg a 4. cikk (2) bekezdésének a) pontjától eltérve Olaszország engedélyezheti, hogy:

a)

a védőkörzetben vagy a megfigyelési körzetben lévő vágóhídra, vagy – ha ez nem lehetséges – az illetékes hatóság által a körzeteken kívül kijelölt vágóhídra szállítsanak azonnali levágásra szánt baromfiakat, amelyek között lehetnek kitojt tojótyúkok is;

b)

a védőkörzetből naposcsibéket szállítsanak át olyan, Olaszország területén lévő, hatósági ellenőrzés alatt álló gazdaságokba, ahol – az 1. cikk (2) bekezdése c) pontjának i. alpontjában említett, kedvtelésből tartott, a baromfiaktól elkülönített madarakon kívül – nincs baromfi vagy más, fogságban élő madár;

c)

a megfigyelési körzetből naposcsibéket szállítsanak át Olaszország területén lévő, hatósági ellenőrzés alatt álló gazdaságokba;

d)

a megfigyelési körzetből fiatal tojóbaromfiakat és hízópulykákat szállítsanak át Olaszország területén lévő, hatósági ellenőrzés alatt álló gazdaságokba.

e)

Olaszország területén lévő, baromfit nem tartó létesítménybe szállítsanak az 1. cikk (2) bekezdése c) pontjának i. alpontjában említett, kedvtelésből tartott madarakat – a 92/65/EGK irányelv 1. cikkének harmadik bekezdésében említett nemzeti szintű szabályok sérelme nélkül –, feltéve hogy a szállítmány öt vagy annál kevesebb, ketrecbe zárt madárból áll,

f)

az 1. cikk (2) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában említett madarakat átvigyenek a 92/65/EGK irányelv 13. cikkével összhangban engedélyezett szervezetek, intézmények és központok egyikéből a másikába.

7. cikk

Keltetőtojásra vonatkozó eltérések

(1)   A 3. cikk (2) bekezdésének d) pontjától eltérve Olaszország engedélyezheti, hogy:

a)

a védőkörzetből keltetőtojásokat szállítsanak egy erre kijelölt, Olaszország területén lévő keltetőbe;

b)

a védőkörzetből keltetőtojásokat juttassanak ki Olaszország területén kívüli keltetőkbe, feltéve hogy:

i)

a keltetőtojásokat olyan állományból vették, amelynél:

nem merül fel a madárinfluenza-fertőzöttség gyanúja, és

negatív eredménnyel zárult egy olyan szerológiai vizsgálat, amely a madárinfluenza kimutatására szolgál, és 5 %-os prevalenciát legalább 95 %-os biztonsággal kimutat, továbbá

ii)

teljesülnek a 2005/94/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában meghatározott feltételek.

(2)   Az (1) bekezdés b) pontjában említett, más tagállamba feladott keltetőtojás-szállítmányokat kísérő, a 90/539/EGK tanácsi irányelv IV. mellékletének 1. mintája szerinti állat-egészségügyi bizonyítványokon fel kell tüntetni a következő szöveget:

„Ez a szállítmány megfelel a 2006/90/EK bizottsági határozatban előírt állat-egészségügyi feltételeknek.”

8. cikk

Húsra, darált húsra, előkészített húsra és húsipari termékre vonatkozó eltérések

(1)   A 3. cikk (2) bekezdésének e) pontjától eltérve Olaszország engedélyezheti, hogy a védőkörzetből az alábbiakat kijuttassák:

a)

a fenti körzetből vagy azon kívülről származó baromfi húsa – ideértve a futómadárhúst is –, amelyet a 853/2004/EK rendelet II. mellékletével és III. mellékletének II. és III. szakaszával összhangban állítottak elő, és a 854/2004/EK rendelet I. mellékletének I., II. és III. szakaszával, valamint ugyanezen melléklet IV. szakaszának V. és VII. fejezetével összhangban ellenőriztek;

b)

az a) pontban említett húst tartalmazó olyan darált hús, előkészített hús és húsipari termék, amelyet a 853/2004/EK rendelet III. mellékletének V. és VI. szakaszával összhangban állítottak elő;

c)

a fenti körzetből származó szárnyasvad húsa, ha a 2002/99/EK irányelv II. melléklete szerinti állat-egészségügyi jelöléssel ellátták, és olyan létesítménybe történő szállításra szánják, ahol elvégzik rajta az említett irányelv III. mellékletének megfelelően madárinfluenzánál megkövetelt kezelést;

d)

szárnyasvadból készült olyan húsipari termék, amelyen elvégezték a 2002/99/EK irányelv III. mellékletének megfelelően madárinfluenzánál megkövetelt kezelést;

e)

a védőkörzeten kívülről származó szárnyasvad húsa, amelyet a 853/2004/EK rendelet III. mellékletének IV. szakaszával összhangban állítottak elő a védőkörzeten belüli létesítményekben, és a 854/2004/EK irányelv I. melléklete IV. szakaszának VIII. fejezetével összhangban ellenőriztek;

f)

az e) pontban említett húst tartalmazó olyan darált hús, előkészített hús és húsipari termék, amelyet a 853/2004/EK rendelet III. mellékletének V. és VI. szakaszával összhangban állítottak elő a védőkörzeten belüli létesítményekben.

(2)   Olaszország gondoskodik arról, hogy az (1) bekezdés e) és f) pontjában említett termékeket kereskedelmi okmány kísérje, az alábbi szöveggel:

„Ez a szállítmány megfelel a 2006/90/EK bizottsági határozatban előírt állat-egészségügyi feltételeknek.”

9. cikk

Az állati melléktermékekre vonatkozó feltételek

(1)   A 3. cikk (1) bekezdésének e) pontjával összhangban Olaszország engedélyezheti az alábbiak kijuttatását:

a)

olyan állati melléktermék, amely teljesíti az 1774/2002/EK rendelet VII. melléklete II. fejezetének A. szakaszában, III. fejezetének B. szakaszában, IV. fejezetének A. szakaszában, VI. fejezetének A. és B. szakaszában, VII. fejezetének A. szakaszában, VIII. fejezetének A. szakaszában, IX. fejezetének A. szakaszában és X. fejezetének A. szakaszában, valamint VIII. melléklete II. fejezetének B. szakaszában és III. fejezete II. címének A. szakaszában meghatározott feltételeket;

b)

az 1774/2002/EK rendelet VIII. melléklete VIII. fejezete A. szakasza 1. pontjának a) alpontja szerinti olyan feldolgozatlan toll vagy tollrész, amelyet a védőkörzeten kívülről származó baromfiból állítottak elő;

c)

gőzsugárral vagy a kórokozókat megsemmisítő más módszerrel kezelt, feldolgozott baromfitollak és baromfitollrészek;

d)

baromfiból vagy más, fogságban élő madárból előállított olyan termék, amellyel szemben a közösségi jogszabályok nem támasztanak állat-egészségügyi feltételeket, vagy amely nem esik állat-egészségügyi okok miatt bevezetett tilalom vagy korlátozás alá, az 1774/2002/EK rendelet VIII. melléklete VII. fejezete A. szakasza 1. pontjának a) alpontjában említett termékeket beleértve.

(2)   Olaszország gondoskodik arról, hogy az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett termékeket az 1774/2002/EK rendelet II. mellékletének X. fejezetével összhangban olyan kereskedelmi okmány kísérje, amelyben szerepel, hogy a termékeket gőzsugárral vagy más olyan módszerrel kezelték, amely biztosítja, hogy nem marad kórokozó.

Nincs azonban szükség kereskedelmi okmányra, ha feldolgozott dísztollakról van szó, vagy olyan feldolgozott tollakról, amelyeket az odalátogatók saját célra visznek magukkal, vagy feldolgozott tollakból álló olyan szállítmányról, amelyet magánszemélynek küldenek nem ipari felhasználásra.

10. cikk

A mozgásokra vonatkozó feltételek

(1)   Azokban az esetekben, amelyeknél a 6–9. cikk megengedi az e határozat hatálya alá tartozó állatok és állati termékek mozgatását, minden olyan biológiai biztonsági intézkedést meg kell tenni, amely alkalmas a madárinfluenza elterjedésének elkerülésére.

(2)   Azokban az esetekben, amelyeknél a 7., a 8., illetőleg a 9. cikk megengedi, hogy az e cikk (1) bekezdésében említett termékeket kijuttassák, mozgassák vagy szállítsák, az értékesítés, a forgalomba hozatal vagy a harmadik országokba való kivitel minden állat-egészségügyi követelményét teljesítő termékektől elkülönítve kell előállítani, begyűjteni, kezelni, tárolni és szállítani ezeket a termékeket.

11. cikk

Teljesítés

Olaszország haladéktalanul meghozza az e határozat betartásához szükséges intézkedéseket, és kihirdeti őket. Erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot.

12. cikk

Címzett

E határozat címzettje az Olasz Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 13-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13.o. A legutóbb a 2004/41/EK irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 33. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29.o. A legutóbb a 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 146., 2003.6.13., 1. o. A legutóbb a 18/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 4., 2006.1.7., 3. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 167., 1992.6.22., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

(5)  HL L 10., 2006.1.14., 16. o.

(6)  HL L 303., 1990.10.31., 6. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(7)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o. javított változat: HL L 226., 2004.6.25., 83. o.; A legutóbb a 2076/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 338., 2005.12.22., 83. o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 146., 2003.6.13., 1. o. A legutóbb a 18/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 4., 2006.1.7., 3. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 274., 2005.10.20., 105. o. A legutóbb a 2005/855/EK határozattal (HL L 316., 2005.12.2., 21. o.) módosított határozat.

(10)  HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb a 416/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 66., 2005.3.12., 10. o.) módosított rendelet.

(11)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o. A legutóbb a 2004/68/EK határozattal (HL L 139., 2004.4.30., 321. o.) módosított határozat.

(12)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o. javított változat: HL L 226., 2004.6.25., 22. o.; A legutóbb a 2076/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 338., 2005.12.22., 83. o.) módosított rendelet.

(13)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.


14.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 42/52


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. február 13.)

a magas patogenitású madárinfluenza vadon élő madaraknál való előfordulásának feltételezett szlovéniai eseteivel összefüggő egyes átmeneti védekezési intézkedésekről

(az értesítés a C(2006) 492. számú dokumentummal történt)

(csak a szlovén nyelvű szöveg hiteles)

(2006/91/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 9. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az egyes élő állatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 18. cikkére,

mivel:

(1)

A madárinfluenza a baromfiaknál és más madaraknál előforduló fertőző vírusos megbetegedés, amelynek folytán az állatok elhullása és a különféle zavarok fellépése rövid időn belül járványszerű méreteket ölthet, ezáltal súlyosan veszélyeztetheti az állatok és a lakosság egészségét és jelentősen leronthatja a baromfigazdaságok jövedelmezőségét. Elképzelhető, hogy a kórokozó a vadon élő madarakról átterjedhet a házimadarakra, különösen a baromfiakra, illetőleg – az élő madarak és a belőlük készült termékek nemzetközi kereskedelme révén – tagállamról tagállamra vagy harmadik országokra.

(2)

Szlovénia arról értesítette a Bizottságot, hogy egy vadon élő madár esetének klinikai vizsgálata során izolálta a H5 madárinfluenza-vírust. A típust meghatározó neuraminidáz (N) és a patogenitási index meghatározásáig a klinikai kép és a járványügyi körülmények alapján felmerül a gyanú, hogy a H5N1 altípusba tartozó A típusú influenzavírus okozta magas patogenitású madárinfluenzáról van szó.

(3)

Szlovénia indokolatlan késedelem nélkül megtett bizonyos, a madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. május 19-i 92/40/EGK irányelv (4) keretébe tartozó intézkedéseket.

(4)

A megbetegedés veszélyét tekintve indokolt átmeneti védekezési intézkedéseket elfogadni a különböző térségekben felmerülő sajátos kockázatok kezelésére.

(5)

Az egyöntetűség érdekében indokolt e határozat alkalmazásában átvenni néhány olyan meghatározást, amely a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 20-i 2005/94/EK tanácsi irányelvben (5), a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. október 15-i 90/539/EGK tanácsi irányelvben (6), az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (7), valamint a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 998/2003/EK rendeletben (8) szerepel.

(6)

Indokolt védőkörzetet és megfigyelési körzetet kijelölni a hely körül, ahol vadon élő madaraknál kimutatták a betegséget. Indokolt, hogy a körzetek csak akkora területet fedjenek le, amekkora ahhoz kell, hogy sem az eladásra tartott, sem az egyéb baromfiállományra át ne terjedjen a vírus.

(7)

Különösen az élő madarak és a keltetőtojások mozgását indokolt ellenőrizni és korlátozni, de úgy, hogy bizonyos feltételekkel, ellenőrzés alatt azért ki lehessen juttatni a körzetekből ilyen madarakat és ilyen, madárból származó termékeket.

(8)

Indokolt, hogy a H5N1 altípus alá tartozó A influenzavírus által okozott nagy patogenitású madárinfluenzának a vadon élő madarakról a baromfira és más, fogságban élő madarakra történő átvitele veszélyének csökkentésére irányuló biológiai biztonsági intézkedések meghatározásáról és a különös veszélyben lévő területeken korai észlelő rendszer biztosításáról szóló, 2005. október 19-i 2005/734/EK bizottsági határozatban (9) előírt intézkedéseket a védőkörzetekben és a megfigyelési körzetekben végrehajtsák, tekintet nélkül arra, hogy milyen a kockázati állapota annak a területnek, ahol – feltehetően vagy bizonyítottan – magas patogenitású influenza fordult elő vadon élő madaraknál.

(9)

A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) alapján számos állati melléktermék – például a műszaki felhasználásra szánt zselatin, valamint a gyógyszeripari vagy egyéb felhasználásra szánt anyagok közül néhány – forgalomba hozható, noha állat-egészségügyi korlátozás alatt álló európai térségekből származik, mert biztonságosnak tekinthető, tekintve hogy a termelés, a feldolgozás és a felhasználás sajátos körülményei alkalmasak a kórokozók ártalmatlanítására, vagy a betegségre fogékony állatokkal való érintkezés megakadályozására. Ezért helyénvaló engedélyezni, hogy a védőkörzetekből – az említett rendelettel összhangban történő kezelés céljából – feldolgozatlan használt almot vagy trágyát, valamint a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő állati melléktermékeket vigyenek ki.

(10)

A 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelv (11) rendelkezik az engedélyezett szervezetekről, intézményekről és központokról, valamint azon bizonyítvány mintájáról, amelynek kíséretében az állatok, illetőleg azok ivarsejtjei a különböző tagállamokban található engedélyezett létesítmények között átadhatók. Indokolt mérlegelni a szállítási korlátozásoktól való eltérést azon madarak esetében, amelyeknek a származási vagy a rendeltetési helye az említett irányelvvel összhangban engedélyezett szervezetek, intézmények és központok valamelyike.

(11)

Indokolt, hogy a védőkörzetekből bizonyos feltételekkel szabad legyen kivinni keltetőtojásokat. Keltetőtojások külföldre juttatása csak úgy engedélyezhető, ha annak egyik feltételéül szabják a 2005/94/EK irányelvben említett feltételek betartását. Ilyen esetekben indokolt, hogy a 90/539/EGK irányelvvel összhangban előírt állat-egészségügyi bizonyítvány szövege hivatkozzék erre az irányelvre.

(12)

Indokolt, hogy húst, darált húst, előkészített húst és húsipari terméket szabad legyen kijuttatni a védőkörzetekből, de bizonyos feltételekkel, különös tekintettel a 853/2004/EK rendeletben, valamint az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (12) meghatározott bizonyos követelmények betartására.

(13)

Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló,2002. december 16-i 2002/99/EK irányelv (13) meghatározza azon kezelések jegyzékét, amelyekkel biztonságossá tehető a korlátozás alá eső területekről származó hús, továbbá lehetőséget ad külön állat-egészségügyi jelölés bevezetésére, és megköveteli az állat-egészségügyi okok miatt nem forgalmazható hús jelölését. Indokolt, hogy a védőkörzetekből ki lehessen juttatni olyan húst, amelyet elláttak az említett irányelvben előírt állat-egészségügyi jelöléssel, és olyan húsipari terméket, amelyet alávetettek az irányelv szerinti kezelésnek.

(14)

A Bizottságnak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság üléséig és az érintett tagállammal együttműködve átmeneti védekezési intézkedéseket kell elfogadnia a vadon élő madarak körében előforduló magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatban.

(15)

Az e határozatban előírt intézkedéseket felül kell vizsgálni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság következő ülésén,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy, hatály és fogalommeghatározások

(1)   Ez a határozat néhány védekezési intézkedést határoz meg a H5 altípusba és feltételezhetően az N1 neuraminidáz-típusba tartozó A típusú influenzavírus okozta magas patogenitású madárinfluenzának a vadon élő madaraknál tapasztalt szlovéniai előfordulásával összefüggésben, nehogy a madárinfluenza a vadon élő madarakról átterjedjen baromfiakra vagy más, fogságban élő madarakra, és megfertőzze az ezekből származó termékeket.

(2)   Eltérő rendelkezés hiányában a 2005/94/EK irányelv fogalommeghatározásait kell alkalmazni. Az alábbi fogalommeghatározások alkalmazandók még:

a)

„keltetőtojás”: a 90/539/EGK irányelv 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott tojás;

b)

„szárnyasvad”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.5. pontja második francia bekezdésében és 1.7. pontjában adott meghatározás szerinti vad;

c)

„más, fogságban élő madár”: a 2005/94/EK irányelv 2. cikkének 6. pontjában meghatározott madár, ideértve:

i.

a 998/2003/EK rendelet 3. cikkének a) pontja értelmében kedvtelésből tartott állatnak minősülő madarakat, valamint

ii.

az állatkerti, cirkuszi, vidámparki és kísérleti laboratóriumi madarakat.

2. cikk

Védőkörzetek és megfigyelési körzetek kijelölése

(1)   A H5 altípusba és feltehetően az N1 neuraminidáz-típusba tartozó A típusú influenzavírus okozta magas patogenitású madárinfluenza bizonyított előfordulásának helye körül Szlovénia köteles:

a)

annak legalább három kilométeres körzetére kiterjedő védőkörzetet, valamint

b)

a védőkörzetet magában foglaló, az előfordulás helyének legalább 10 kilométeres körzetére kiterjedő megfigyelési körzetet kijelölni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett védőkörzet és megfigyelési körzet kijelölésekor tekintetbe kell venni a madárinfluenzával kapcsolatos földrajzi, közigazgatási, természetvédelmi és állatjárványtani tényezőket, valamint a megfigyelési lehetőségeket.

(3)   Ha a védőkörzet vagy a megfigyelési körzet más tagállamok területére is átnyúlik, Szlovénia e tagállamok hatóságaival közösen jelöli ki a körzeteket.

(4)   Szlovénia értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot az e cikk alapján létrehozott összes védőkörzet és megfigyelési körzet részleteiről.

3. cikk

Védőkörzeti intézkedések

(1)   Szlovénia gondoskodik arról, hogy a védőkörzetben legalább az alábbi intézkedéseket alkalmazzák:

a)

a körzet összes gazdaságának azonosítása;

b)

a gazdaságoknál tett rendszeres, írásban rögzített látogatás; a baromfiállomány klinikai vizsgálata, szükség esetén laboratóriumi vizsgálatra szánt mintákat is véve;

c)

megfelelő biológiai biztonsági intézkedések végrehajtása a gazdaságon belül, beleértve a gazdaság bejáratainak és kijáratainak a fertőtlenítését, valamint a baromfiak ólba terelését vagy elzárását olyan helyre, ahol más baromfiakkal vagy fogságban élő madarakkal nem érintkezhetnek sem közvetlenül, sem közvetve;

d)

a 2005/734/EK határozatban előírt biológiai biztonsági intézkedések végrehajtása;

e)

a baromfitermékek mozgásának ellenőrzése a 9. cikknek megfelelően;

f)

a vadon élő madarak – különösen a vízi szárnyasok – állományának tevőleges járványügyi felügyelete, szükség esetén olyan vadászokkal és madármegfigyelőkkel együttműködve, akiket külön kioktattak a vírussal való megfertőződés és a vírusnak a fogékony állatokra való átterjedése elleni óvintézkedésekről;

g)

járványügyi tudatosságfokozó kampányok a madártulajdonosok, a vadászok és a madármegfigyelők körében.

(2)   Szlovénia gondoskodik arról, hogy a védőkörzetben tilos legyen:

a)

baromfiakat vagy más, fogságban élő madarakat eltávolítani a gazdaságból, ahol tartják őket;

b)

baromfiakat vagy más, fogságban élő madarakat vásáron, piacon, bemutatón vagy más rendezvényen összeterelni;

c)

baromfiakat vagy más, fogságban élő madarakat a körzeten átszállítani, kivéve a főbb utak és vasútvonalak átmenő forgalmát és a vágóhídi közvetlen levágásra való szállítást;

d)

keltetőtojásokat a körzetből kijuttatni;

e)

baromfiból vagy más, fogságban élő madárból, vagy szárnyasvadból származó húst, darált húst, előkészített húst vagy húsipari terméket a körzetből kijuttatni;

f)

a körzetbeli gazdaságokból származó feldolgozatlan használt almot vagy trágyát a körzeten kívülre szállítani, illetőleg ott forgalmazni, kivéve az 1774/2002/EK rendelet szerinti kezelésre történő szállítást;

g)

vadon élő madarakra vadászni.

4. cikk

Megfigyelési körzeti intézkedések

(1)   Szlovénia gondoskodik arról, hogy a megfigyelési körzetben legalább az alábbi intézkedéseket alkalmazzák:

a)

a körzet összes gazdaságának azonosítása;

b)

megfelelő biológiai biztonsági intézkedések végrehajtása a gazdaságon belül, beleértve a gazdaság bejáratainak és kijáratainak a fertőtlenítését;

c)

a 2005/734/EK határozatban előírt biológiai biztonsági intézkedések végrehajtása;

d)

a baromfiak és más, fogságban élő madarak, valamint a keltetőtojások körzeten belüli mozgásának felügyelete.

(2)   Szlovénia gondoskodik arról, hogy a megfigyelési körzetben tilos legyen:

a)

a körzet létrehozása után 15 napig baromfit vagy más, fogságban élő madarat kivinni a körzetből;

b)

baromfiakat vagy más madarakat vásáron, piacon, bemutatón vagy más rendezvényen összeterelni;

c)

vadon élő madarakra vadászni.

5. cikk

Az intézkedések időtartama

Ha bebizonyosodik, hogy a vírus nem az N1 neuraminidáz-típushoz tartozik, a 3. és a 4. cikkben előírt intézkedéseket el kell törölni.

Ha bizonyossá válik a H5N1 altípushoz tartozó A típusú influenzavírus előfordulása vadon élő madarakban, a 3. és a 4. cikkben előírt intézkedéseket addig kell alkalmazni, ameddig a madárinfluenzával kapcsolatos földrajzi, közigazgatási, természetvédelmi és állatjárványtani tényezők alapján szükséges, de a védőkörzetek esetében legalább 21, a megfigyelési körzetek esetében legalább 30 napig attól számítva, hogy vadon élő madár esetének klinikai vizsgálatából származó H5 madárinfluenza-vírust izoláltak.

6. cikk

Élő madárra és naposcsibére vonatkozó eltérések

(1)   A 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjától eltérve Szlovénia engedélyezheti, hogy – hatósági ellenőrzés mellett – fiatal tojóbaromfit és hízópulykát szállítsanak a védőkörzetben, illetőleg a megfigyelési körzetben található gazdaságokba.

(2)   A 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjától, illetőleg a 4. cikk (2) bekezdésének a) pontjától eltérve Szlovénia engedélyezheti, hogy:

a)

a védőkörzetben vagy a megfigyelési körzetben lévő vágóhídra, vagy – ha ez nem lehetséges – az illetékes hatóság által a körzeteken kívül kijelölt vágóhídra szállítsanak azonnali levágásra szánt baromfiakat, amelyek között lehetnek kitojt tojótyúkok is;

b)

a védőkörzetből naposcsibéket szállítsanak át olyan, Szlovénia területén lévő, hatósági ellenőrzés alatt álló gazdaságokba, ahol – az 1. cikk (2) bekezdése c) pontjának i. alpontjában említett, kedvtelésből tartott, a baromfiaktól elkülönített madarakon kívül – nincs baromfi vagy más, fogságban élő madár;

c)

a megfigyelési körzetből naposcsibéket szállítsanak át Szlovénia területén lévő, hatósági ellenőrzés alatt álló gazdaságokba;

d)

a megfigyelési körzetből fiatal tojóbaromfiakat és hízópulykákat szállítsanak át Szlovénia területén lévő, hatósági ellenőrzés alatt álló gazdaságokba.

e)

Szlovénia területén lévő, baromfit nem tartó létesítménybe szállítsanak az 1. cikk (2) bekezdése c) pontjának i. alpontjában említett, kedvtelésből tartott madarakat – a 92/65/EGK irányelv 1. cikkének harmadik bekezdésében említett nemzeti szintű szabályok sérelme nélkül –, feltéve hogy a szállítmány öt vagy annál kevesebb, ketrecbe zárt madárból áll,

f)

az 1. cikk (2) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában említett madarakat átvigyenek a 92/65/EGK irányelv 13. cikkével összhangban engedélyezett szervezetek, intézmények és központok egyikéből a másikába.

7. cikk

Keltetőtojásra vonatkozó eltérések

(1)   A 3. cikk (2) bekezdésének d) pontjától eltérve Szlovénia engedélyezheti, hogy:

a)

a védőkörzetből keltetőtojásokat szállítsanak egy erre kijelölt, Szlovénia területén lévő keltetőbe;

b)

a védőkörzetből keltetőtojásokat juttassanak ki Szlovénia területén kívüli keltetőkbe, feltéve hogy:

i.

a keltetőtojásokat olyan állományból vették, amelynél:

nem merül fel a madárinfluenza-fertőzöttség gyanúja, és

negatív eredménnyel zárult egy olyan szerológiai vizsgálat, amely a madárinfluenza kimutatására szolgál, és 5 %-os prevalenciát legalább 95 %-os biztonsággal kimutat, továbbá

ii.

teljesülnek a 2005/94/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában meghatározott feltételek.

(2)   Az (1) bekezdés b) pontjában említett, más tagállamba feladott keltetőtojás-szállítmányokat kísérő, a 90/539/EGK tanácsi irányelv IV. mellékletének 1. mintája szerinti állat-egészségügyi bizonyítványokon fel kell tüntetni a következő szöveget:

„Ez a szállítmány megfelel a 2006/91/EK bizottsági határozatban előírt állat-egészségügyi feltételeknek.”

8. cikk

Húsra, darált húsra, előkészített húsra és húsipari termékre vonatkozó eltérések

(1)   A 3. cikk (2) bekezdésének e) pontjától eltérve Szlovénia engedélyezheti, hogy a védőkörzetből az alábbiakat kijuttassák:

a)

a fenti körzetből vagy azon kívülről származó baromfi húsa – ideértve a futómadárhúst is –, amelyet a 853/2004/EK rendelet II. mellékletével és III. mellékletének II. és III. szakaszával összhangban állítottak elő, és a 854/2004/EK rendelet I. mellékletének I., II. és III. szakaszával, valamint ugyanezen melléklet IV. szakaszának V. és VII. fejezetével összhangban ellenőriztek;

b)

az a) pontban említett húst tartalmazó olyan darált hús, előkészített hús és húsipari termék, amelyet a 853/2004/EK rendelet III. mellékletének V. és VI. szakaszával összhangban állítottak elő;

c)

a fenti körzetből származó szárnyasvad húsa, ha a 2002/99/EK irányelv II. melléklete szerinti állat-egészségügyi jelöléssel ellátták, és olyan létesítménybe történő szállításra szánják, ahol elvégzik rajta az említett irányelv III. mellékletének megfelelően madárinfluenzánál megkövetelt kezelést;

d)

szárnyasvadból készült olyan húsipari termék, amelyen elvégezték a 2002/99/EK irányelv III. mellékletének megfelelően madárinfluenzánál megkövetelt kezelést;

e)

a védőkörzeten kívülről származó szárnyasvad húsa, amelyet a 853/2004/EK rendelet III. mellékletének IV. szakaszával összhangban állítottak elő a védőkörzeten belüli létesítményekben, és a 854/2004/EK irányelv I. melléklete IV. szakaszának VIII. fejezetével összhangban ellenőriztek;

f)

az e) pontban említett húst tartalmazó olyan darált hús, előkészített hús és húsipari termék, amelyet a 853/2004/EK rendelet III. mellékletének V. és VI. szakaszával összhangban állítottak elő a védőkörzeten belüli létesítményekben;

(2)   Szlovénia gondoskodik arról, hogy az (1) bekezdés e) és f) pontjában említett termékeket kereskedelmi okmány kísérje, az alábbi szöveggel:

„Ez a szállítmány megfelel a 2006/91/EK bizottsági határozatban előírt állat-egészségügyi feltételeknek.”

9. cikk

Az állati melléktermékekre vonatkozó feltételek

(1)   A 3. cikk (1) bekezdésének e) pontjával összhangban Szlovénia engedélyezheti az alábbiak kijuttatását:

a)

olyan állati melléktermék, amely teljesíti az 1774/2002/EK rendelet VII. melléklete II. fejezetének A. szakaszában, III. fejezetének B. szakaszában, IV. fejezetének A. szakaszában, VI. fejezetének A. és B. szakaszában, VII. fejezetének A. szakaszában, VIII. fejezetének A. szakaszában, IX. fejezetének A. szakaszában és X. fejezetének A. szakaszában, valamint VIII. melléklete II. fejezetének B. szakaszában és III. fejezete II. címének A. szakaszában meghatározott feltételeket;

b)

az 1774/2002/EK rendelet VIII. melléklete VIII. fejezete A. szakasza 1. pontjának a) alpontja szerinti olyan feldolgozatlan toll vagy tollrész, amelyet a védőkörzeten kívülről származó baromfiból állítottak elő;

c)

gőzsugárral vagy a kórokozókat megsemmisítő más módszerrel kezelt, feldolgozott baromfitollak és baromfitollrészek;

d)

baromfiból vagy más, fogságban élő madárból előállított olyan termék, amellyel szemben a közösségi jogszabályok nem támasztanak állat-egészségügyi feltételeket, vagy amely nem esik állat-egészségügyi okok miatt bevezetett tilalom vagy korlátozás alá, az 1774/2002/EK rendelet VIII. melléklete VII. fejezete A. szakasza 1. pontjának a) alpontjában említett termékeket beleértve.

(2)   Szlovénia gondoskodik arról, hogy az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett termékeket az 1774/2002/EK rendelet II. mellékletének X. fejezetével összhangban olyan kereskedelmi okmány kísérje, amelyben szerepel, hogy a termékeket gőzsugárral vagy más olyan módszerrel kezelték, amely biztosítja, hogy nem marad kórokozó.

Nincs azonban szükség kereskedelmi okmányra, ha feldolgozott dísztollakról van szó, vagy olyan feldolgozott tollakról, amelyeket az odalátogatók saját célra visznek magukkal, vagy feldolgozott tollakból álló olyan szállítmányról, amelyet magánszemélynek küldenek nem ipari felhasználásra.

10. cikk

A mozgásokra vonatkozó feltételek

(1)   Azokban az esetekben, amelyeknél a 6–9. cikk megengedi az e határozat hatálya alá tartozó állatok és állati termékek mozgatását, minden olyan biológiai biztonsági intézkedést meg kell tenni, amely alkalmas a madárinfluenza elterjedésének elkerülésére.

(2)   Azokban az esetekben, amelyeknél a 7., a 8., illetőleg a 9. cikk megengedi, hogy az e cikk (1) bekezdésében említett termékeket kijuttassák, mozgassák vagy szállítsák, az értékesítés, a forgalomba hozatal vagy a harmadik országokba való kivitel minden állat-egészségügyi követelményét teljesítő termékektől elkülönítve kell előállítani, begyűjteni, kezelni, tárolni és szállítani ezeket a termékeket.

11. cikk

Teljesítés

Szlovénia haladéktalanul meghozza az e határozat betartásához szükséges intézkedéseket, és kihirdeti őket. Erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot.

12. cikk

Címzett

E határozat címzettje a Szlovén Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 13-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o. A legutóbb a 2004/41/EK irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 33. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 146., 2003.6.13., 1. o. A legutóbb a 18/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 4., 2006.1.7., 3. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 167., 1992.6.22., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

(5)  HL L 10., 2006.1.14., 16. o.

(6)  HL L 303., 1990.10.31., 6. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(7)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o. javított változat: HL L 226., 2004.6.25., 83. o.; A legutóbb a 2076/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 338., 2005.12.22., 83. o. ) módosított rendelet.

(8)  HL L 146., 2003.6.13., 1. o. A legutóbb a 18/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 4., 2006.1.7., 3. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 274., 2005.10.20., 105. o. A legutóbb a 2005/855/EK határozattal (HL L 316., 2005.12.2., 21. o.) módosított határozat.

(10)  HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb a 416/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 66., 2005.3.12., 10. o.) módosított rendelet.

(11)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o. A legutóbb a 2004/68/EK határozattal (HL L 139., 2004.4.30., 321. o.) módosított határozat.

(12)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o. javított változat: HL L 226., 2004.6.25., 22. o.; A legutóbb a 2076/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 338., 2005.12.22., 83. o.) módosított rendelet.

(13)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.