ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 36

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. február 8.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 206/2006/EK rendelete (2006. február 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 207/2006/EK rendelete (2006. február 7.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok rögzítéséről szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 208/2006/EK rendelete (2006. február 7.) az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. és VIII. mellékletének a biogáz- és komposztálóüzemekre vonatkozó feldolgozási előírások és a trágyára vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról ( 1 )

25

 

*

A Bizottság 209/2006/EK rendelete (2006. február 7.) a 809/2003/EK és a 810/2003/EK rendeletnek az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, komposztáló és biogázüzemekre vonatkozó átmeneti intézkedések érvényességének meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

32

 

*

A Bizottság 210/2006/EK rendelete (2006. február 7.) a feldolgozásra szánt paradicsom támogatásának a 2006–2007-es gazdasági évre vonatkozó meghatározásáról

34

 

*

A Bizottság 211/2006/EK rendelete (2006. február 7.) a működési alapok, a működési programok és a pénzügyi hozzájárulás tekintetében a 2200/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1433/2003/EK rendelettől való eltérésről

36

 

*

A Bizottság 2006/16/EK irányelve (2006. február 7.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az oxamil hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról ( 1 )

37

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2006. január 30.) az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a Periklész-program) létrehozásáról szóló 2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról

40

 

*

A Tanács határozata (2006. január 30.) az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a Periklész program) létrehozásáról szóló, 2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló 2006/75/EK határozat hatályának a nem részt vevő tagállamokra való kiterjesztéséről

42

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 23.) a versenyképességgel, energiával és a környezettel foglalkozó magas szintű csoport létrehozásáról

43

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 31.) a 2004-es és 2005-ös portugáliai kéknyelvbetegség elleni küzdelem során végrehajtott sürgősségi intézkedések keretében egy járványügyi felmérés és a betegség felülvizsgálati intézkedései végrehajtásához szükséges közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2006) 166. számú dokumentummal történt)

45

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 31.) a 2005/759/EK és 2005/760/EK határozatnak az alkalmazási időszaka meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 187. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

48

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 1.) az állatok azonosításáról és nyilvántartásáról szóló 92/102/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése által megállapított eltérés egyes tagállamok számára való biztosításáról (az értesítés a C(2006) 172. számú dokumentummal történt)

50

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

8.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/1


A BIZOTTSÁG 206/2006/EK RENDELETE

(2006. február 7.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. február 8-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 7-én.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. február 7-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

82,3

204

50,7

212

113,2

624

111,0

999

89,3

0707 00 05

052

99,0

204

101,8

628

167,7

999

122,8

0709 10 00

220

63,9

999

63,9

0709 90 70

052

165,0

204

107,8

999

136,4

0805 10 20

052

50,4

204

54,7

212

41,3

220

39,9

448

47,8

624

64,1

999

49,7

0805 20 10

204

89,3

999

89,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,2

204

114,1

400

79,6

464

145,9

624

77,7

662

45,3

999

87,5

0805 50 10

052

48,6

999

48,6

0808 10 80

400

127,4

404

98,4

720

74,3

999

100,0

0808 20 50

388

92,1

400

88,5

528

111,0

720

45,5

999

84,3


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


8.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/3


A BIZOTTSÁG 207/2006/EK RENDELETE

(2006. február 7.)

a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok rögzítéséről szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok rögzítéséről szóló, 1972. március 21-i 574/72/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 122. cikkére,

mivel:

(1)

Néhány tagállam, illetve illetékes hatóságaik az 574/72/EGK rendelet mellékleteinek módosítását kérelmezték az azokban rögzített eljárással összhangban.

(2)

A javasolt módosítások az érintett tagállamok, illetve ezeknek a szociális biztonsági jogszabályok közösségi jogszabályok szerinti végrehajtásának biztosításáért felelős hatóságokat kijelölő hatóságok által hozott határozatokból következnek.

(3)

A természetbeni ellátások átlagos éves költségének az 574/72/EGK rendelet 94. és 95. cikke szerinti számításakor a 9. mellékletben felsorolt rendszereket kell figyelembe venni.

(4)

A migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság egyhangú véleményét beszerezték,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 574/72/EGK rendelet 1–5., valamint 7–10. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 7-én.

a Bizottság részéről

Vladimír ŠPIDLA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 74., 1972.3.27., 1. o. A legutóbb a 647/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 117., 2005.5.4., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

1.

Az 1. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a „K. CIPRUS” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„K.   CIPRUS:

1.

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Munkaügyi és társadalombiztosítási miniszter), Nikózia

2.

Υπουργός Υγείας (Egészségügyi miniszter), Nikózia.

3.

Yπουργός Οικονομικών (Pénzügyminiszter), Nikózia.”

b)

Az „L. LETTORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„L.   LETTORSZÁG:

1.

Labklājības ministrija, Rīga (Jóléti Minisztérium, Riga).

2.

Labklājības ministrija, Rīga (Egészségügyi Minisztérium, Riga).”

c)

Az „O. MAGYARORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„O.   MAGYARORSZÁG:

1.

Egészségügyi Minisztérium, Budapest.

2.

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Budapest.

3.

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Budapest.

4.

Pénzügyminisztérium, Budapest.”

d)

A „Q. HOLLANDIA” szakasz a következőképpen módosul:

A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Népegészségügyi, jóléti és sportminiszter), Hága.”

e)

az „R. AUSZTRIA” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„R.   AUSTRIA:

1.

Ausztriában Bundesminsterium für soziale Sicherheit, Generationen- und Konsumentenschutz (Szociális Biztonsági, Nemzedék- és Fogyasztóvédelmi Szövetségi Miniszter), Bécs.

2.

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (gazdasági és munkaügyi szövetségi miniszter), Bécs.

3.

Bundesminister für Gesundheit und Frauen (szövetségi egészség- és nőügyi minisztérium), Bécs.

4.

Köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerek:

Bundeskanzler (szövetségi kancellár), Bécs, vagy az érintett tartományi kormány.”

2.

A 2. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A „J. OLASZORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i.

A 3.A. pont helyébe a következő szöveg lép:

„A.

Alkalmazottak:

a)

általában:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), megyei hivatalok;

b)

a szórakoztató iparban dolgozók esetében:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Szórakoztatóiparban Dolgozók Országos Jóléti és Segélyhivatala), Róma;

c)

újságírók esetében:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani »Giovanni Amendola« (Olasz Újságírók »Giovanni Amendola« Országos Jóléti Intézete), Róma.”

ii.

Az 3.B. pont helyébe a következő szöveg lép:

„B.

Önálló vállalkozók:

a)

orvosok esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Orvosok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

b)

gyógyszerészek esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Gyógyszerészek Országos Jóléti és Segélyhivatala);

c)

állatorvosok esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Állatorvosok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

d)

ápolók, egészségügyi segédszemélyzet és gyermekápolók esetében:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI) (Ápolók, Egészségügyi Segédszemélyzet és Gyermekápolók Országos Jóléti és Segélypénztára);

e)

mérnökök és építészek esetében:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Szabadfoglalkozású Mérnökök és Építészek Országos Jóléti és Segélypénztára);

f)

geodéták:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (Szabadfoglalkozású Geodéták Országos Jóléti Pénztára);

g)

ügyvédek és ügyészek esetében:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Ügyvédek Országos Jóléti és Segélypénztára);

h)

közgazdászok esetében:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Közgazdászok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

i)

könyvelők esetében:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Könyvelők Országos Jóléti és Segélyhivatala);

j)

foglalkoztatási szakértők esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Foglalkoztatási Tanácsadók Országos Jóléti és Segélyhivatala);

k)

közjegyzők esetében:

Cassa nazionale notariato (Közjegyzők Országos Alapja);

l)

vámügynökök esetében:

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime (FASC) (Fuvarozási Vállalkozások és Hajóügynökségek Alkalmazottainak Országos Jóléti Alapja);

m)

biológusok esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Biológusok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

n)

mezőgazdasági technikusok és szakértők esetében:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Mezőgazdasági alkalmazottak Országos Jóléti Hivatala);

o)

kereskedelmi képviselők esetében:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Kereskedelmi képviselők és Ügynökök Országos Segélyhivatala);

p)

ipari technikusok esetében:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (Ipari Szakértők Országos Jóléti Hivatala);

q)

biztosítási statisztikusok, vegyészek, mezőgazdászok, erdészek és geológusok:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Mezőgazdászok, Erdészek, Biztosítási Statisztikusok, Vegyészek és Geológusok Országos Jóléti és Segélyhivatala).

r)

pszichológusok esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Pszichológusok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

s)

újságírók esetében:

Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani »Giovanni Amendola« (Olasz Újságírók »Giovanni Amendola« Országos Jóléti Intézete).”

b)

a „K. CIPRUS” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„K.   CIPRUS:

1.

Természetbeni ellátások:

Υπουργός Υγείας (Egészségügyi minisztérium), Nikózia.

2.

Pénzbeli ellátások:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium, Társadalombiztosítási Főigazgatóság, Nikózia).

3.

Családi ellátások:

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Támogatási és ellátási igazgatóság, Pénzügyminisztérium), Nikózia.”

c)

Az „L. LETTORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„L.   LETTORSZÁG:

Az alábbiakban feltüntetendő egyéb rendelkezés hiányában az intézmények hatáskörét a lett jogszabályok szabályozzák

1.

A természetbeni egészségügyi ellátáson kívül minden előre nem látott kiadásra: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Országos Társadalombiztosítási Hivatal, Riga).

2.

Természetbeni egészségügyi ellátás: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Országos Kötelező Egészségbiztosítási Hivatal, Riga).”

d)

az „O. MAGYARORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

A 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.

Családi ellátások:

Pénzbeli ellátások:

1.

Magyar Államkincstár;

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár.”

e)

A „Q. HOLLANDIA” szakasz a következőképpen módosul:

Az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Betegség és anyaság esetén járó:

a)

természetbeni ellátások:

azok számára, akiknek az Egészségbiztosítási törvény 2. cikke értelmében biztosítást kell kötniük valamelyik egészségbiztosítónál: az egészségbiztosító, amellyel az érintett személy az Egészségbiztosítási törvényben foglaltaknak megfelelően egészségbiztosítást kötött,

vagy az előző francia bekezdésben nem szereplő külföldi lakhelyű személyek, akik a rendelet alkalmazásában vagy az EGT-megállapodás vagy a személyek szabad mozgásáról Svájccal megkötött megállapodás alapján a lakhelyük szerinti országban a holland törvények értelmében egészségügyi ellátás igénybevételére jogosultak:

1.

vagy a jogszabályban előírt kötelezően fizetendő járulékok nyilvántartása és levonása: a College voor zorgverzekeringen (Egészségbiztosítási Tanács) Diemenben;

2.

vagy egészségügyi ellátás: a CZ (ÁbT) Tilburgban;

b)

pénzbeli ellátások:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Munkavállalói Biztosítási Igazgatási Intézet, Amszterdam)

c)

egészségügyi támogatások:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht (Adóhivatal, járadéki igazgatóság, Utrecht).”

f)

az „R. AUSZTRIA” szakasz a következőképpen módosul:

i.

A 2. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

A rendelet 45. cikke (6) bekezdésének alkalmazása esetében, amennyiben az ausztriai járulékfizetés időszaka nem fejeződött be, és olyan katonai vagy polgári szolgálati, illetve gyermekgondozási időszakok beszámítása esetén, amelyeket nem előzött meg vagy nem követett ausztriai biztosítási időszak: Pensionsversicherungsanstalt, Wien (Nyugdíjbiztosítási Intézet, Bécs).”

ii.

A 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.

Családi ellátások:

a)

Családi ellátások, a Kinderbetreuungsgeld (gyermekgondozási járulék) kivételével: Finanzamt (Adóhivatal);

b)

Kinderbetreuungsgeld (gyermekgondozási járulék):

a betegbiztosítási intézet, amelynél a kérelmező biztosítással rendelkezik vagy egészen a legutóbbi időpontig biztosítással rendelkezett, ennek hiányában az a Gebietskrankenkasse (Regionális Társadalombiztosítási Pénztár), amelyhez a kérelmet benyújtották.”

g)

Az „S. LENGYELORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i.

A 2. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

azon személyek esetében, akik nemrégiben alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak – az önálló mezőgazdasági termelők kivételével –, és olyan hivatásos katonák és tisztek esetében, akik a c) i., c) ii., d) i., d) ii., e) i., és az e) ii. alpontokban említettektől eltérő szolgálati időt teljesítettek:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – łódźi fiókiroda – azon személyek esetében, akik:

a)

kizárólag lengyel biztosítási időt teljesítettek és Spanyolország, Portugália, Olaszország, Görögország, Ciprus vagy Málta területén rendelkeznek lakóhellyel;

b)

lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Görögországban, Cipruson vagy Máltán teljesítettek biztosítási időt;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – nowy sączi fiókiroda – azon személyek esetében, akik:

a)

kizárólag lengyel biztosítási időt teljesítettek és Ausztria, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Szlovákia vagy Szlovénia területén rendelkeznek lakóhellyel;

b)

lengyel és külföldi biztosítási időt teljesítettek, ezen belül legutóbb Ausztriában, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Szlovákiában vagy Szlovéniában teljesítettek időt;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – opolei fiókiroda – azon személyek esetében, akik:

a)

kizárólag lengyel biztosítási időszakot teljesítettek és Németország területén rendelkeznek lakóhellyel;

b)

lengyel és külföldi – ezen belül a legutóbb Németországban teljesített – biztosítási időszakkal rendelkeznek;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – szczecini fiókiroda – azon személyek esetében, akik:

a)

kizárólag lengyel biztosítási időszakot teljesítettek és Dánia, Finnország, Svédország, Litvánia, Lettország vagy Észtország területén rendelkeznek lakóhellyel;

b)

lengyel és külföldi – ezen belül a legutóbb Dániában, Finnországban, Svédországban, Litvániában, Lettországban vagy Észtországban teljesített – biztosítási időszakkal rendelkeznek;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (a varsói I. sz. fiókiroda – Nemzetközi Megállapodások Központi Hivatala) – azon személyek esetében, akik:

a)

kizárólag lengyel biztosítási időszakot teljesítettek és Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Írország vagy az Egyesült Királyság területén rendelkeznek lakóhellyel;

b)

lengyel és külföldi – ezen belül a legutóbb Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában, Luxemburgban, Írországban vagy az Egyesült Királyságban teljesített – biztosítási időszakkal rendelkeznek;”

ii.

A 3. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

természetbeni ellátások: Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (Országos Egészségügyi Alap, Varsó).”

iii.

A 3. b) ii. alpont helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

a fő kereső rokkantsága vagy elhalálozása:

azon személyek esetében, akik a kockázat megvalósulásakor alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak (kivéve az önálló mezőgazdasági termelőket) és azok esetében, akik a kockázat megvalósulásakor képzésre vagy gyakornoki munkára irányított munkanélküli diplomások voltak:

a Társadalombiztosítási Intézet (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) a 2. pont a) alpontjában felsorolt szervezeti egységei,

azon személyek esetében, akik a kockázat megvalósulásakor önálló mezőgazdasági termelők voltak:

a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap) a 2. pont b) alpontjában felsorolt szervezeti egységei,

hivatásos katonák esetében, amennyiben a kockázat a katonai szolgálat idején valósul meg:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal),

a 2. pont d) alpontjában említett tisztek esetében, amennyiben a kockázat a katonai szolgálat idején valósul meg a 2. pont d) alpontjában felsorolt egységek valamelyikében:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala),

A büntetés-végrehajtás tisztjei esetében, amennyiben a kockázat szolgálatuk idején valósul meg:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala),

bírák és ügyészek esetében:

az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei.”

iv.

A 4. c), d) és e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

hivatásos katonák esetében:

a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egységei;

d)

rendőrtisztek, az országos tűzoltóság tisztjei, határőrtisztek, a Belbiztonsági Hivatal tisztjei, a Külföldi Hírszerzési Hivatal tisztjei és a kormányőrség tisztjei esetében:

a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium szakosodott egységei;

e)

a büntetés-végrehajtás tisztjei esetében:

az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;”

v.

A 4. g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g)

azon nyugdíjasok esetében:

akik az alkalmazottak és önálló vállalkozók – kivéve önálló mezőgazdasági termelők – társadalombiztosítási rendszeréből jogosultak ellátásra:

a Társadalombiztosítási Intézet (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) a 2. pont a) alpontjában felsorolt szervezeti egységei,

akik a mezőgazdasági termelők társadalombiztosítási rendszeréből jogosultak ellátásra:

a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap) a 2. pont b) alpontjában felsorolt szervezeti egységei,

akik a hivatásos katonák nyugdíjrendszeréből jogosultak ellátásra:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal),

akik a tisztek 2. pont d) alpontjában említett nyugdíjrendszeréből jogosultak ellátásra:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala),

akik a büntetés-végrehajtás tisztjeinek nyugdíjrendszeréből jogosultak ellátásra:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala),

egykori bírák és ügyészek esetében:

az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei.”

vi.

A 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.

Családi ellátások:

az ellátásra jogosult személy lakó- vagy tartózkodási helye tekintetében illetékes regionális szociális támogatást nyújtó központ.”

h)

Az „X. SVÉDORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Munkanélküli ellátások esetében:

a)

A végrehajtási rendelet 80–82. cikke bekezdésének alkalmazásában:

az a munkanélküliségi segélyalap, amely a munkanélkülivé válás esetében Svédországban illetékességgel rendelkezik a segélyezési kérelem elbírálására, vagy

a felülvizsgálati hatóság;

b)

A végrehajtási rendelet 83. cikkének alkalmazásában:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Svéd Munkanélküli-biztosítási Felügyelet).”

3.

A 3. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A „B. CSEH KÖZTÁRSASÁG” szakasz a következőképpen módosul:

Az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Természetbeni ellátások:

a)

általában:

az egészségbiztosítási társaság (választható);

b)

a légimentő szolgálat esetében:

Ministerstvo zdravotnictví (Egészségügyi Minisztérium).”

b)

A „J. OLASZORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i.

A 3.A. pont helyébe a következő szöveg lép:

„A.

Alkalmazottak:

a)

általában:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), megyei hivatalok;

b)

a szórakoztató iparban dolgozók esetében:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Szórakoztatóiparban Dolgozók Országos Jóléti és Segélyhivatala), Róma;

c)

újságírók esetében:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani »Giovanni Amendola« (Olasz Újságírók »Giovanni Amendola« Országos Jóléti Intézete), Róma.”

ii.

A 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.

Haláleseti juttatások:

 

Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), megyei hivatalok;

 

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Balesetbiztosítási Intézet), megyei hivatalok; IPSEMA.”

c)

a „K. CIPRUS” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„K.   CIPRUS:

1.

Természetbeni ellátások:

Υπουργός Υγείας (Egészségügyi Minisztérium, Nikózia).

2.

Pénzbeli ellátások:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Társadalombiztosítási Főigazgatóság, Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium, Nikózia).

3.

Családi ellátások:

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Támogatási és ellátási igazgatóságok, Pénzügyminisztérium), Nikózia.”

d)

Az „L. LETTORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„L.   LETTORSZÁG:

1.

A természetbeni egészségügyi ellátáson kívüli valamennyi előre nem látott kiadásra:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Országos Társadalombiztosítási Intézet, Riga).

2.

Természetbeni egészségügyi ellátás:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Országos Kötelező Egészségbiztosító, Riga).”

e)

az „O. MAGYARORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i.

az I.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Betegségi és anyasági:

Természetbeni és pénzbeli ellátások:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak.”

ii.

az I.6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.

Családi ellátások:

Pénzbeli ellátások:

1.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága;

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár.”

iii.

a II.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Betegségi és anyasági:

Természetbeni és pénzbeli ellátások:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak.”

iv.

a II.6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.

Családi ellátások:

Pénzbeli ellátások:

1.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága;

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár.”

f)

A „Q. HOLLANDIA” szakasz a következőképpen módosul:

Az 1. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

természetbeni ellátások:

i.

lakóhely szerinti intézmény:

CZ, Tilburg;

ii.

tartózkodási hely szerinti intézmény:

Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen u.a. (Kölcsönös Betegségbiztosítási Szövetség), Amersfoort.”

g)

az „R. AUSZTRIA” szakasz a következőképpen módosul:

i.

Az 1. b) pont ii. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

abban az esetben, ha a kezelés olyan kórházban történik, amelyért egy megyei egészségügyi alap a felelős, az ellátásra jogosult személy lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei egészségügyi alap (Landesgesundheitsfonds);”

ii.

A 2. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

Minden egyéb esetben, a végrehajtási rendelet 53. cikkének alkalmazásának kivételével:

Pensionsversicherungsanstalt, Wien (Nyugdíjbiztosítási Intézet, Bécs).”

iii.

A 3. a) pont ii. alpont helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

abban az esetben, ha a kezelés olyan kórházban történik, amelyért egy megyei egészségügyi alap a felelős, az ellátásra jogosult személy lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei egészségügyi alap (Landesgesundheitsfonds);”

iv.

Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.

Családi ellátások:

az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Finanzamt (Adóhivatal).”

h)

Az „S. LENGYELORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i.

A 2. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

azon személyek esetében, akik nemrégiben alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak – az önálló mezőgazdasági termelők kivételével –, és olyan hivatásos katonák és tisztek esetében, akik a c), d) és e) alpontokban említettektől eltérő szolgálati időt teljesítettek:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – łódźi fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi – ezen belül legutóbb Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Görögországban, Cipruson vagy Máltán – teljesítettek biztosítási időszakot;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – nowy sączi fiókiroda – azon személyek esetében, akik:

a)

kizárólag lengyel biztosítási időt teljesítettek és Ausztria, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Szlovákia vagy Szlovénia területén rendelkeznek lakóhellyel;

b)

lengyel és külföldi – ezen belül legutóbb Ausztriában, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Szlovákiában vagy Szlovéniában teljesítettek biztosítási időszakot;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – opolei fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi – ezen belül legutóbb Németországban – teljesített biztosítási időszakkal rendelkeznek;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – szczecini fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi – ezen belül legutóbb Dániában, Finnországban, Svédországban, Litvániában, Lettországban vagy Észtországban teljesített – biztosítási időszakkal rendelkeznek;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (a varsói I. fiókiroda – Nemzetközi Megállapodások Központi Hivatala) – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi – ezen belül legutóbb Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában, Luxemburgban, Írországban vagy az Egyesült Királyságban teljesített – biztosítási időszakkal rendelkeznek.”

ii.

A 2. g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g)

olyan személyek esetében, akik kizárólag külföldi biztosítási időt teljesítettek:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – łódźi fiókiroda – azon személyek esetében, akik külföldi – ezen belül legutóbb Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Görögországban, Cipruson vagy Máltán teljesített – biztosítási időszakkal rendelkeznek;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – nowy sączi fiókiroda – azon személyek esetében, akik külföldi – ezen belül legutóbb Ausztriában, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Szlovákiában vagy Szlovéniában teljesített – biztosítási időszakkal rendelkeznek;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – opolei fiókiroda – azon személyek esetében, akik külföldi – ezen belül legutóbb Németországban teljesített – biztosítási időszakkal rendelkeznek;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – szczecini fiókiroda – azon személyek esetében, akik külföldi – ezen belül legutóbb Dániában, Finnországban, Svédországban, Litvániában, Lettországban vagy Észtországban – teljesített biztosítási időszakkal rendelkeznek;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (a varsói I. fiókiroda – Nemzetközi Megállapodások Központi Hivatala) – azon személyek esetében, akik külföldi – ezen belül legutóbb Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában, Luxemburgban, Írországban vagy az Egyesült Királyságban – teljesített biztosítási időszakkal rendelkeznek.”

iii.

A 3. b) pont ii. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

a fő kereső rokkantsága vagy elhalálozása:

azon személyek esetében, akik nemrégiben alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak (az önálló mezőgazdasági termelők kivételével):

a Társadalombiztosítási Intézet (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) a 2. pont a) alpontjában felsorolt szervezeti egységei,

azon személyek esetében, akik nemrégiben önálló mezőgazdasági termelők voltak:

a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap) a 2. pont b) alpontjában felsorolt szervezeti egységei,

hivatásos katonák esetében lengyel katonai szolgálati időszakok – ha az utolsó időszak megfelel az említett szolgálati időszaknak – és külföldi biztosítási időszakok esetén:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal), ha az a 2. melléklet 3. pontja b) ii. alpontjának harmadik francia bekezdésében említett illetékes intézmény,

a 2. pont d) alpontjában említett tisztek esetében, lengyel katonai szolgálati időszak – ha az utolsó időszak megfelel a 2. pont d) alpontjában felsorolt valamelyik szolgálati időszaknak – és külföldi biztosítási időszakok esetén:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 3. pontja b) ii. alpontjának negyedik francia bekezdésében említett illetékes intézmény,

büntetés–végrehajtási tisztek esetében lengyel szolgálati időszakok – ha az utolsó időszak megfelel az említett szolgálati időszaknak – és külföldi biztosítási időszakok esetén:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 3. pontja b) ii. alpontjának ötödik francia bekezdésében említett illetékes intézmény,

bírák és ügyészek esetében:

az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei,

olyan személyek esetében, akik kizárólag külföldi biztosítási időszakot teljesítettek:

a Társadalombiztosítási Intézet (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) a 2. pont g) alpontjában felsorolt szervezeti egységei.”

4.

A 4. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a „K. CIPRUS” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„K.   CIPRUS:

1.

Természetbeni ellátások:

Υπουργός Υγείας (Egészségügyi Minisztérium, Nikózia).

2.

Pénzbeli ellátások:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium, Társadalombiztosítási Főigazgatóság, Nikózia).

3.

Családi ellátások:

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Pénzügyminisztérium, Támogatási és ellátási osztály), Nikózia.”

b)

Az „L. LETTORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„L.   LETTORSZÁG:

1.

A természetbeni egészségügyi ellátáson kívül minden előre nem látott kiadásra:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Országos Társadalombiztosítási Hivatal, Riga).

2.

Természetbeni egészségügyi ellátás:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Országos Kötelező Egészségbiztosító, Riga).”

c)

az „O. MAGYARORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i.

A 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.

Családi ellátások:

Pénzbeli ellátások:

1.

Magyar Államkincstár

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár.

Anyasági ellátás és anyasági támogatás:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár.”

d)

A „Q. HOLLANDIA” szakasz a következőképpen módosul:

Az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Betegség, anyaság, rokkantság, munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések és munkanélküliség:

a)

természetbeni ellátások:

College voor zorgverzekeringen (Egészségbiztosítási Tanács) Diemen:

b)

pénzbeli ellátások:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Munkavállalói Biztosítási Igazgatási Intézet, Amszterdam)

c)

egészségügyi támogatás:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht (Adóhivatal, járadéki igazgatóság, Utrecht).”

e)

az „R. AUSZTRIA” szakasz a következőképpen módosul:

A 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

Családi ellátások

a)

Családi ellátások, a Kinderbetreuungsgeld (gyermekgondozási járulék) kivételével:

Bundesminsterium für soziale Sicherheit, Generationen– und Konsumentenschutz (Szociális Biztonsági, Nemzedék– és Fogyasztóvédelmi Szövetségi Minisztérium), Bécs;

b)

Kinderbetreuungsgeld (gyermekgondozási járadék):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Alsó–Ausztriai Egészségbiztosítási Alap) – a gyermekgondozási járadék tekintetében illetékes központ.”

f)

A „V. SZLOVÁKIA” szakasz a következőképpen módosul:

A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Természetbeni ellátások:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Egészségyügyi Felügyeleti Hatóság), Pozsony”

g)

A „W. FINNORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„W.   FINNORSZÁG

1.

Betegség- és anyasági biztosítás, nemzeti nyugdíj, családi ellátások, munkanélküli ellátások és foglalkoztatotti jogviszonyból származó nyugdíjak:

Kansanelakelaitos – Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki.

2.

Foglalkoztatotti jogviszonyból származó nyugdíjak:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Központi Nyugdíjbiztosító Intézet), Helsinki.

3.

Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto – Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Balesetbiztosítási Intézmények Szövetsége), Helsinki.”

5.

Az 5. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A „67. DÁNIA – FINNORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„67.   DÁNIA – FINNORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 2003. augusztus 18-i skandináv egyezmény 15. cikke: A visszatérítéseknek (betegségi és anyasági, munkahelyi baleseti és foglalkoztatási betegségi, valamint munkanélküli juttatások költségei) a rendelet 36., 63. és 70. cikkek szerinti kölcsönös elengedéséről szóló megállapodás, valamint a végrehajtási rendelet 105. cikke (adminisztratív ellenőrzések és orvosi vizsgálatok költségei).”

b)

A „130. SPANYOLORSZÁG – FRANCIAORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„130.   SPANYOLORSZÁG – FRANCIAORSZÁG

Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet szerinti egészségügyi ellátásokra vonatkozó kölcsönös követelések kezelésére és rendezésére vonatkozó különleges rendelkezéseket létrehozó 2005. május 17-i megállapodás.”

c)

A „142. SPANYOLORSZÁG – PORTUGÁLIA” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„142.   SPANYOLORSZÁG – PORTUGÁLIA

a)

Az 1970. május 22-i igazgatási megállapodás 42., 43. és 44. cikke;

b)

Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet szerinti egészségügyi ellátásokra vonatkozó kölcsönös követelések kezelésére és rendezésére vonatkozó különleges rendelkezések, ezen követelések az 574/72/EGK rendelet 93., 94. és 95. cikkével összhangban történő rendezésének megkönnyítésére és meggyorsítására Spanyolország és Portugália között 2002. október 2-án létrejött megállapodás.”

d)

A „146. SPANYOLORSZÁG – SVÉDORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„146.   SPANYOLORSZÁG – SVÉDORSZÁG

Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet szerint biztosított természetbeni ellátások költségeinek visszatérítéséről szóló 2004. december 1-i megállapodás.”

e)

A „290. PORTUGÁLIA – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„290.   PORTUGÁLIA – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

A két ország által a rendelet szerint 2003. január 1-i hatállyal biztosított természetbeni ellátások költségeinek visszatérítésének egyéb módszereit megállapító 1408/71/EGK rendelet 36. cikke (3) bekezdését és 63. cikke (3) bekezdését érintő 2004. június 8-i megállapodás.”

f)

A „298. FINNORSZÁG – SVÉDORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„298.   FINNORSZÁG – SVÉDORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 2003. augusztus 18-i skandináv egyezmény 15. cikke: A visszatérítéseknek (betegségi és anyasági, munkahelyi baleseti és foglalkoztatási betegségi, valamint munkanélküli juttatások költségei) a rendelet 36., 63. és 70. cikkek szerinti kölcsönös elengedéséről szóló megállapodás, valamint a végrehajtási rendelet 105. cikke (adminisztratív ellenőrzések és orvosi vizsgálatok költségei).”

6.

A 7. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A „G. SPANYOLORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„G.   SPANYOLORSZÁG

Banco Popular, Madrid.”

b)

A „W. FINNORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„W.   FINNORSZÁG

nincs ilyen.”

7.

A 8. melléklet a következőképpen módosul:

Az A. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

az alábbi országok közötti kapcsolatok során egy naptári hónapos hivatkozási időszakokkal:

Belgium és a Cseh Köztársaság,

Belgium és Németország,

Belgium és Görögország,

Belgium és Spanyolország,

Belgium és Franciaország,

Belgium és Írország,

Belgium és Litvánia,

Belgium és Luxemburg,

Belgium és Ausztria,

Belgium és Lengyelország,

Belgium és Portugália,

Belgium és Szlovákia,

Belgium és Finnország,

Belgium és Svédország,

Belgium és az Egyesült Királyság,

a Cseh Köztársaság és Dánia,

a Cseh Köztársaság és Németország,

a Cseh Köztársaság és Görögország,

a Cseh Köztársaság és Spanyolország,

a Cseh Köztársaság és Franciaország,

a Cseh Köztársaság és Írország,

a Cseh Köztársaság és Lettország,

a Cseh Köztársaság és Litvánia,

a Cseh Köztársaság és Luxemburg,

a Cseh Köztársaság és Magyarország,

a Cseh Köztársaság és Málta,

a Cseh Köztársaság és Hollandia,

a Cseh Köztársaság és Ausztria,

a Cseh Köztársaság és Lengyelország,

a Cseh Köztársaság és Portugália,

a Cseh Köztársaság és Szlovénia,

a Cseh Köztársaság és Szlovákia,

a Cseh Köztársaság és Finnország,

a Cseh Köztársaság és Svédország,

a Cseh Köztársaság és az Egyesült Királyság,

Dánia és Litvánia,

Dánia és Lengyelország,

Dánia és Szlovákia,

Németország és Görögország,

Németország és Spanyolország,

Németország és Franciaország,

Németország és Írország,

Németország és Litvánia,

Németország és Luxemburg,

Németország és Ausztria,

Németország és Lengyelország,

Németország és Szlovákia,

Németország és Finnország,

Németország és Svédország,

Németország és az Egyesült Királyság,

Görögország és Litvánia,

Görögország és Lengyelország,

Görögország és Szlovákia,

Spanyolország és Litvánia,

Spanyolország és Ausztria,

Spanyolország és Lengyelország,

Spanyolország és Szlovénia,

Spanyolország és Szlovákia,

Spanyolország és Finnország,

Spanyolország és Svédország,

Franciaország és Litvánia,

Franciaország és Luxemburg,

Franciaország és Ausztria,

Franciaország és Lengyelország,

Franciaország és Portugália,

Franciaország és Szlovénia,

Franciaország és Szlovákia,

Franciaország és Finnország,

Franciaország és Svédország,

Írország és Litvánia,

Írország és Ausztria,

Írország és Lengyelország,

Írország és Portugália,

Írország és Szlovákia,

Írország és Svédország,

Lettország és Litvánia,

Lettország és Luxemburg,

Lettország és Magyarország,

Lettország és Lengyelország,

Lettország és Szlovénia,

Lettország és Szlovákia,

Lettország és Finnország,

Litvánia és Luxemburg,

Litvánia és Magyarország,

Litvánia és Hollandia,

Litvánia és Ausztria,

Litvánia és Portugália,

Litvánia és Szlovénia,

Litvánia és Szlovákia,

Litvánia és Finnország,

Litvánia és Svédország,

Litvánia és az Egyesült Királyság,

Luxemburg és Ausztria,

Luxemburg és Lengyelország,

Luxemburg és Portugália,

Luxemburg és Szlovénia,

Luxemburg és Szlovákia,

Luxemburg és Finnország,

Luxemburg és Svédország,

Magyarország és Ausztria,

Magyarország és Lengyelország,

Magyarország és Szlovénia,

Magyarország és Szlovákia,

Málta és Szlovákia,

Hollandia és Ausztria,

Hollandia és Lengyelország,

Hollandia és Szlovákia,

Hollandia és Finnország,

Hollandia és Svédország,

Ausztria és Lengyelország,

Ausztria és Portugália,

Ausztria és Szlovénia,

Ausztria és Szlovákia,

Ausztria és Finnország,

Ausztria és Svédország,

Ausztria és az Egyesült Királyság,

Lengyelország és Portugália,

Lengyelország és Szlovénia,

Lengyelország és Szlovákia,

Lengyelország és Finnország,

Lengyelország és Svédország,

Lengyelország és az Egyesült Királyság,

Portugália és Szlovénia,

Portugália és Szlovákia,

Portugália és Finnország,

Portugália és Svédország,

Portugália és az Egyesült Királyság,

Szlovénia és Szlovákia,

Szlovénia és Finnország,

Szlovénia és az Egyesült Királyság,

Szlovákia és Finnország,

Szlovákia és Svédország,

Szlovákia és az Egyesült Királyság,

Finnország és Svédország,

Finnország és az Egyesült Királyság,

Svédország és az Egyesült Királyság.”

8.

A 9. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az „L. LETTORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„L.   LETTORSZÁG:

Az ellátások éves költségének átlagát az Országos Kötelező Egészségbiztosító által kezelt természetbeni ellátások (egészségügyi szolgáltatások) figyelembevételével kell kiszámítani.”

b)

az „R. AUSZTRIA” szakasz a következőképpen módosul:

A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

A Landesgesundheitsfonds (regionális egészségügyi alap) illetékességébe tartozó kórházak által nyújtott ellátások”

9.

A 10. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az „A. BELGIUM” szakasz a következőképpen módosul:

i.

Az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

A rendelet 14. cikke és a végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdése a) pontjának, (2) bekezdésének és 12a. és 14. cikkének alkalmazásában:

Office national de sécurité sociale, Bruxelles – Rijkdienst voor maatschappelijke Zekerheid, Brussel – (Országos Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel).”

ii.

A 3. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„3b.

A rendelet 14e. és 14f. cikkének és a végrehajtási rendelet 12b. cikkének alkalmazásában:

Service Public Fédéral Sécurité sociale, Bruxelles – Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel (Szövetségi Szociális Biztonsági Szolgálat, Brüsszel).”

iii.

A 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.

A rendelet 17. cikkének alkalmazásban, és:

a végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdése b) pontja:

a)

Csak egyénileg elbírált különleges esetekben:

Office national de sécurité sociale/Rijkdienst voor maatschappelijke Zekerheid (Országos Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel).

b)

A dolgozók egyes külön csoportjainak érdekét szolgáló kivételek:

Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Politique sociale/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Sociaal Beleid (Szövetségi Szociális Biztonsági Állami Szolgálat, Szociálpolitikai Főigazgatóság, Brüsszel);

a végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdése b) pontja:

Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Indépendants/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Zelfstandigen (Szövetségi Szociális Biztonsági Szolgálat, Önálló vállalkozók Főigazgatósága, Brüsszel).”

iv.

A 4a. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4a.

a rendelet 17. cikkének alkalmazásában, amikor a köztisztviselők különleges rendszere az érintett;

Service Public Fédéral Sécurité sociale, Bruxelles/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel.”

b)

a „D. NÉMETORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Az alábbiak alkalmazásában:

a rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a) pontja és a 14b. cikkének 1) pontja, illetve a rendelet 17. cikke szerinti megállapodások esetén a végrehajtási rendelet 11. cikkével együttesen,

a 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a 14b. cikkének 2) pontja, illetve a rendelet 17. cikke szerinti megállapodások esetén a végrehajtási rendelet 11. cikkével együttesen,

a 14. cikk (2) bekezdésének b) pontja, a 14. cikk (3) bekezdése, a 14a. cikk (2) bekezdése és a 14c. cikk a) pontja, illetve a rendelet 17. cikke szerinti megállapodások esetén a végrehajtási rendelet 12a. cikkével együttesen:

i.

a betegségbiztosítási rendszerben biztosított személyek:

az intézet, amelynél biztosításuk van és az ellenőrzés tekintetében a vámhatóságok is;

ii.

a betegségbiztosítási rendszerben nem biztosított személyek:

foglalkoztatottak:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Irodai Dolgozók Szövetségi Biztosító Intézete), Berlin, és az ellenőrzés tekintetében a vámhatóságok is,

fizikai dolgozók:

a fizikai dolgozók esetében illetékes nyugdíjbiztosító intézet, és az ellenőrzés tekintetében a vámhatóságok is.”

c)

A „G. SPANYOLORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„G.   SPANYOLORSZÁG

1.

A rendelet 17. cikkének egyedi esetekben történő alkalmazásában, illetve a 6. cikk (1) bekezdésének (a tengerészek és az »Instituto Social de la Marina« közötti különmegállapodás kivételével), illetve a végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdése, 11a. cikke, 12a. cikke, 13. cikke (2) és (3) bekezdése, 14. cikk (1), (2) és (3) bekezdése és a 109. cikk alkalmazásában: Tesorería General de la Seguridad Social (Központi Szociális Biztonsági Pénztár), Madrid.

2.

A 102. cikk (2) bekezdésének (kivéve a tengerészek és a munkanélküli ellátások tekintetében), és a végrehajtási rendelet 110. cikkének (kivéve a tengerészek tekintetében) és 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

az Instituto Nacional de la Seguridad Social (Nemzeti Szociális Biztonsági Intézet), Madrid.

3.

A 102. cikk (2) bekezdésének (kivéve a munkanélküli ellátások tekintetében), és a végrehajtási rendelet 110. cikke alkalmazásában:

Instituto Social de la Marina (Tengerészek Jóléti Intézete), Madrid.

4.

A végrehajtási rendelet 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének, 85. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában, kivéve a tengerészeket, a két utoljára említett cikket, a fegyveres erők tagjaira vonatkozó különleges rendszerekbe tartozó személyek kivételével:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Országos Szociális Biztonsági Intézet Tartományi Igazgatóságai).

5.

A végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének (a tengerészek különmegállapodása), 38. cikke (1) bekezdésének (a tengerészek tekintetében), 70. cikke (1) bekezdésének, 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikke, 82. cikke (2) bekezdésének, 85. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (Tengerészek Jóléti Intézete Tartományi Igazgatóságai).

6.

A 102. cikk (2) bekezdésének a munkanélküli ellátások tekintetében történő alkalmazásában:

Servicio Público de Empleo Estatal (Állami Közalkalmazotti Szolgálat), INEM, Madrid.

7.

A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének és 82. cikke (2) bekezdésének a munkanélküli ellátások tekintetében – kivéve a tengerészek tekintetében – történő alkalmazásában:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal (Állami Közalkalmazotti Szolgálat Tartományi Igazgatóságai), INEM, Madrid.

8.

A végrehajtási rendelet 85. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában, a fegyveres erők különleges rendszereibe tartozó személyek családi ellátásainak vonatkozásában: Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (Honvédelmi Minisztérium Emberi Erőforrások Főigazgatósága), Madrid.

9.

Köztisztviselők különleges rendszere: A rendelet 14e., 14f. és 17. cikkének, illetve a végrehajtási rendelet 12a. cikkének alkalmazásában: Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales (Köztisztviselők Központi Állami Kölcsönös Nyugdíjbiztosító Rendszere, Központi Szolgálatok), Madrid.

10.

A fegyveres erők tagjai különleges rendszere: A rendelet 14e., 14f. és 17. cikkének, illetve a végrehajtási rendelet 12a. cikkének alkalmazásában: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Fegyveres Erők Társadalombiztosítási Intézete), Madrid.

11.

Az igazságügyi tisztviselők különleges rendszere: A rendelet 14e., 14f. és 17. cikkének, illetve a végrehajtási rendelet 12a. cikkének alkalmazásában: Mutualidad General Judicial (Központi Igazságügyi Kölcsönös Nyugdíjbiztosító Rendszer), Madrid.”

d)

A „J. OLASZORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i.

Az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

A végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium) Róma.”

ii.

A 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

A végrehajtási rendelet 11a. és 12. cikkének alkalmazásában:

 

orvosok esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Orvosok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

gyógyszerészek esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Gyógyszerészek Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

állatorvosok esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Állatorvosok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

ápolók, egészségügyi segédszemélyzet és gyermekápolók esetében:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (Ápolók, Egészségügyi segédszemélyzet és Gyermekápolók Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

kereskedelmi ügynökök és képviselők esetében

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Kereskedelmi Ügynökök és Képviselők Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

biológusok esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Orvosok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

ipari tanácsadók esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Ipari Tanácsadók Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

pszichológusok esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi (Pszichológusok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

újságírók esetében:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani »Giovanni Amendola« (Olasz Újságírók »Giovanni Amendola« Országos Jóléti Intézete);

 

biztosítási statisztikusok, vegyészek, mezőgazdászok, erdészek és geológusok:

Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Biztosítási Statisztikusok, Vegyészek, Mezőgazdászok, Erdészek és Geológusok Országos multiszektorális Jóléti és Segélyhivatala);

 

mezőgazdasági technikusok és tanácsadók esetében:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Mezőgazdasági Technikusok és Szakértők Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

mérnökök és építészek esetében:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (Mérnökök és Építészek Országos Jóléti Hivatala);

 

geodéták:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (Geodéták Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

ügyvédek esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza forense (Jogászok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

közgazdászok esetében:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Közgazdászok Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

könyvelők esetében:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Könyvelők Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

foglalkoztatási szakértők esetében:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Foglalkoztatási Tanácsadók Országos Jóléti és Segélyhivatala);

 

közjegyzők esetében:

Cassa nazionale notariato (Közjegyzők Országos Alapja);

 

vámügynökök esetében:

Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali (Vámügynökök Jóléti Alapja).”

e)

a „K. CIPRUS” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„K.   CIPRUS:

1.

A rendelet 14c. cikkének, 14d. cikke (3) bekezdésének és 17. cikkének, valamint a végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének, 10b. cikke, 11. cikke (1) bekezdésének, 11a. cikke (1) bekezdésének, 12a. cikkének, 13. cikke (2) és (3) bekezdésének, 14. cikke (1), (2) és (3) bekezdésének, valamint 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének, 82. cikke (2) bekezdésének, 85. cikke (2) bekezdésének, 86. cikke (1) bekezdésének, 91. cikke (2) bekezdésének és 109. cikkének alkalmazásában:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Társadalombiztosítási Főigazgatóság, Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium, Nikózia),

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Támogatási és ellátási igazgatóságok, Pénzügyminisztérium), Nikózia.

2.

A végrehajtási rendelet 8. cikkének, 102. cikke (2) bekezdésének és 110. cikkének alkalmazásában (pénzbeli ellátások esetében):

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium, Társadalombiztosítási Főigazgatóság, Nikózia),

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Támogatási és ellátási igazgatóságok, Pénzügyminisztérium), Nikózia.

3.

A végrehajtási rendelet 8. cikkének, 102. cikke (2) bekezdésének, 110. cikkének és 113. cikke (2) bekezdésének (természetbeni ellátások esetében), valamint a rendelet 36. és 63. cikkének alkalmazásában:

Υπουργός Υγείας (Egészségügyi Minisztérium, Nikózia).”

f)

Az „L. LETTORSZÁG” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„L.   LETTORSZÁG:

Az alábbiak alkalmazásában:

a)

a rendelet 14. cikke (1) bekezdése, 14a. cikke (1) bekezdése, 14a. cikke (4) bekezdése, 14b. cikke (1) bekezdése, 14d. cikke (3) bekezdése és 17. cikke:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Országos Társadalombiztosítási Hivatal, Riga);

b)

a végrehajtási rendelet 10b. cikke. 11. cikke (1) bekezdésének, 11a. cikke (1) bekezdésének, 13. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint 14. cikke (1), (2) és (3) bekezdésének, 82. cikke (2) bekezdésének és 109. cikkének alkalmazásában:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Országos Társadalombiztosítási Hivatal, Riga);

c)

a végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése (a rendelet 36. és 63. cikkével együttesen):

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Országos Kötelező Egészségbiztosító, Riga);

d)

(a rendelet 70. cikke (2) bekezdése)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Országos Társadalombiztosítási Hivatal, Riga).”

g)

A „Q. HOLLANDIA” szakasz a következőképpen módosul:

A 2. pontot el kell hagyni. A jelenlegi 3. pontot 2.-ra, a jelenlegi 4.-et pedig 3.-ra kell átszámozni.

h)

Az „S. LENGYELORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

i.

A 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

A végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének, 10b. cikke, 13. cikke (2) és (3) bekezdésének és a 14. cikke alkalmazásában:

a)

természetbeni ellátások:

Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (Országos Egészségügyi Alap, Varsó);

b)

egyéb ellátások:

i.

foglalkoztatottak és önálló vállalkozók, az önálló mezőgazdasági termelők kivételével:

a biztosított személy munkaadójának (vagy az önálló vállalkozó) székhelye szerint illetékes Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) helyi irodái;

ii.

önálló mezőgazdasági termelők esetében:

a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap – KRUS) azon regionális irodái, amelyek területi hatáskörrel rendelkeznek a mezőgazdasági termelő biztosítása szerinti helyen.”

ii.

Az alábbi új, 13. ponttal egészül ki:

„13.

A végrehajtási rendelet 109. cikkének alkalmazásában:

a foglalkoztatott lakhelye (vagy az önálló vállalkozó) székhelye szerint illetékes Társadalombiztosítási Intézet (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) helyi irodái.”

i)

A „V. SZLOVÁKIA” szakasz a következőképpen módosul:

A 12. pont helyébe a következő szöveg lép:

„12.

A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

a)

a rendelet 36. és 63. cikkében említett megtérítésekre vonatkozóan:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Egészségyügyi Felügyeleti Hatóság), Pozsony;

b)

a rendelet 70. cikkében említett visszatérítéssel kapcsolatban:

Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony.”

j)

Az „X. SVÉDORSZÁG” szakasz a következőképpen módosul:

A 7. pont helyébe a következő szöveg lép:

„7.

A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

a)

Försäkringskassan (Országos Társadalombiztosítási Hivatal);

b)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Munkanélküliségi Biztosítási Felügyelet).”


8.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/25


A BIZOTTSÁG 208/2006/EK RENDELETE

(2006. február 7.)

az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. és VIII. mellékletének a biogáz- és komposztálóüzemekre vonatkozó feldolgozási előírások és a trágyára vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1774/2002/EK rendelet intézkedéseket ír elő annak biztosítására, hogy a trágyát és az abból származó termékeket olyan módon hasznosítsák vagy ártalmatlanítsák, hogy azok ne jelentsenek közegészségügyi vagy állat-egészségügyi veszélyt.

(2)

Az 1774/2002/EK rendelet VI. mellékletének II. fejezete különleges követelményeket határoz meg az állati melléktermékeket feldolgozó biogáz- és komposztálóüzemek engedélyezésére vonatkozóan.

(3)

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) véleménye alapján, amelyet 2005. szeptember 7-én adott ki az állati melléktermékeknek a biogázzal és a komposztálással összefüggő kezelési előírásaihoz kapcsolódó biológiai kockázatokkal szembeni biztonságról, helyénvaló módosítani az 1774/2002/EK rendelet VI. mellékletének II. fejezetét, lehetővé téve más folyamatparaméterek engedélyezését.

(4)

Az 1774/2002/EK rendelet VIII. mellékletének III. fejezete meghatározza a trágyára, feldolgozott trágyára és feldolgozott trágyatermékekre vonatkozó követelményeket, továbbá megállapítja azokat a feldolgozási és ellenőrzési paramétereket, amelyeknek a trágyának meg kell felelnie ahhoz, hogy eleget tegyen a feldolgozott trágyára és feldolgozott trágyatermékekre vonatkozó követelményeknek.

(5)

Az EFSA által a trágya hőkezelésének biológiai biztonságossága tárgyában 2005. szeptember 7-én kiadott vélemény nyomán helyénvaló módosítani a VIII. melléklet III. fejezetének vonatkozó követelményeit az említett vélemény figyelembevétele érdekében.

(6)

Az 1774/2002/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1774/2002/EK rendelet VI. és VIII. melléklete e rendelet mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. január 1-jétől kell alkalmazni. Az 1774/2002/EK rendelet VI. melléklete II. fejezete C. szakaszának 13a. bekezdésében és VIII. melléklete III. fejezete II. része A. szakasza 5. bekezdésének c) pontjában foglalt követelményeket azonban 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 7-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb a 416/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 66., 2005.3.12., 10. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Az 1774/2002/EK rendelet VI. és VIII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A VI. melléklet II. fejezete a következőképpen módosul:

a)

Az A. szakasz 1. és 2. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„1.

A biogázüzemeknek az alábbi felszerelésekkel kell rendelkezniük:

a)

pasztőröző/higienizáló egység, amelynek a használata nem kerülhető ki, és az alábbiakkal rendelkezik:

i.

berendezés a hőmérsékletnek az idő függvényében történő figyelemmel kíséréséhez;

ii.

adatrögzítő készülékek az i. alpontban említett ellenőrző mérések eredményeinek folyamatos rögzítéséhez; továbbá

iii.

megfelelő biztonsági rendszer az elégtelen hevítés megelőzéséhez;

b)

megfelelő berendezések a járműveknek és a konténereknek a biogázüzemből való távozáskor történő tisztításához és fertőtlenítéséhez.

Nem kötelező azonban pasztőröző/higienizáló egységről gondoskodni az olyan biogázüzemek esetében, amelyek csak az alábbiak átalakításával foglalkoznak:

i.

az 1. feldolgozási módszerrel feldolgozott állati melléktermékek;

ii.

olyan, a 3. kategóriába tartozó anyag, amely másutt már átesett a pasztőrözésen/higienizáláson; vagy

iii.

olyan állati melléktermékek, amelyek feldolgozás nélkül felhasználhatók nyersanyagként.

Amennyiben a biogázüzem olyan telepen található, amelyen haszonállatokat tartanak, és nemcsak az ezektől az állatoktól származó trágyát használja fel, az üzemnek az állattartásra szolgáló területtől megfelelő távolságra kell elhelyezkednie, továbbá minden esetben gondoskodni kell az üzem, illetve az állatok, valamint takarmányuk és almuk teljes mértékű fizikai elkülönítéséről, szükség esetén kerítéssel.

2.

A komposztálóüzemeknek az alábbi felszerelésekkel kell rendelkezniük:

a)

zárt komposztáló reaktor, amelynek a használata nem kerülhető ki, és az alábbiakkal rendelkezik:

i.

berendezés a hőmérsékletnek az idő függvényében történő figyelemmel kíséréséhez;

ii.

adatrögzítő készülékek az i. alpontban említett ellenőrző mérések eredményeinek – adott esetben folyamatosan történő – rögzítéséhez; továbbá

iii.

megfelelő biztonsági rendszer az elégtelen hevítés megelőzéséhez;

b)

megfelelő berendezések a kezeletlen állati melléktermékeket szállító járművek és konténerek tisztításához és fertőtlenítéséhez.

A komposztáló rendszerek egyéb típusait is engedélyezni lehet azonban, feltéve hogy:

i.

megfelelő intézkedéseket biztosítanak az élősködőkkel szemben;

ii.

irányításuk oly módon történik, hogy a rendszerben lévő valamennyi anyag eléri az előírt idő- és hőmérsékleti paramétereket, adott esetben beleértve a paraméterek folyamatos felügyeletét;

iii.

megfelelnek e rendelet minden egyéb követelményének.

Amennyiben a komposztálóüzem olyan telepen található, amelyen haszonállatokat tartanak, és nemcsak az ezektől az állatoktól származó trágyát használja fel, az üzemnek az állattartásra szolgáló területtől megfelelő távolságra kell elhelyezkednie, továbbá minden esetben gondoskodni kell az üzem, illetve az állatok, valamint takarmányuk és almuk teljes mértékű fizikai elkülönítéséről, szükség esetén kerítéssel.”

b)

A B. szakasz 11. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„11.

Az emésztési maradványokat és a komposztot úgy kell kezelni és tárolni a biogáz-, illetve a komposztálóüzemben, hogy az újrafertőződés elkerülhető legyen.”

c)

A C. szakasz 12. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„12.

A pasztőröző/higienizáló egységgel felszerelt biogázüzemben nyersanyagként felhasznált, 3. kategóriába tartozó anyagra az alábbi minimumkövetelményeket kell alkalmazni:

a)

a darabok maximális mérete az egységbe történő bekerülés előtt: 12 mm;

b)

az egységben található valamennyi anyag minimális hőmérséklete: 70 °C; továbbá

c)

az egységben megszakítás nélkül eltöltött minimális idő: 60 perc.

A 3. kategóriába tartozó tej, kolosztrum és tejtermékek azonban pasztőrözés/higienizálás nélkül is felhasználhatók nyersanyagként a biogázüzemekben, amennyiben az illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy ez nem jár semmiféle súlyos fertőző betegség elterjedésének kockázatával.”

d)

A C. szakasz 13. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„13.

A komposztálóüzemben nyersanyagként felhasznált, 3. kategóriába tartozó anyagra az alábbi minimumkövetelményeket kell alkalmazni:

a)

a darabok maximális mérete a komposztáló reaktorba történő bekerülés előtt: 12 mm;

b)

az egységben található valamennyi anyag minimális hőmérséklete: 70 °C; továbbá

c)

a reaktorban 70 °C-on eltöltött minimális idő (az összes anyagra nézve): 60 perc.”

e)

A C. szakasz a következő 13a. bekezdéssel egészül ki:

„13a.

Az illetékes hatóság engedélyezheti azonban egyéb szabványosított folyamatparaméterek alkalmazását is, feltéve hogy a kérelmező igazolja, hogy a szóban forgó paraméterek biztosítják a biológiai kockázatok minimális szintre való csökkentését. Ennek az igazolásnak magában kell foglalnia egy validálási eljárást is, amelyet az a)–f) pontban foglaltaknak megfelelően kell lefolytatni:

a)

A lehetséges kockázatok – beleértve a kiindulási (input) anyagok hatását – azonosítása és elemzése a feldolgozás feltételeinek teljes körű meghatározására alapozva.

b)

Kockázatértékelés, amely felméri, hogyan teljesülnek az a) pontban említett specifikus feldolgozási feltételek a gyakorlatban rendes, illetve rendkívüli körülmények között.

c)

A tervezett folyamat validálása az életképesség/fertőzőképesség csökkenésének az alábbi tényezők tekintetében történő mérése révén:

i.

endogén indikátorszervezetek tekintetében az olyan folyamat során, ahol az indikátor:

folyamatosan nagy számban jelen van a nyersanyagban,

a kezelési folyamat letális tényezőit illetően nem kevésbé, de nem is jelentősen nagyobb mértékben képes ellenállni a hőnek, mint azok a kórokozók, amelyek figyelemmel kísérésére alkalmazzák,

viszonylag könnyen számszerűsíthető, valamint viszonylag könnyen azonosítható és megerősíthető;

vagy

ii.

az alapanyagba egy megfelelő vizsgálati testben bejuttatott, jól meghatározott tesztszervezet vagy -vírus tekintetében az expozíciós időtartam alatt.

d)

A tervezett folyamatra vonatkozóan a c) pontban említett validálásnak be kell bizonyítania, hogy a folyamat eredményeként megvalósulnak az általános kockázatcsökkentéssel kapcsolatos következő célok:

i.

termikus és kémiai folyamatok esetében:

az Enterococcus faecalis vagy Salmonella Senftenberg (775 W, H2S negatív) 5 nagyságrenddel (5 log10) történő csökkentése,

a hőnek ellenálló vírusok (mint például a parvovirus) fertőzőképességének legalább 3 nagyságrenddel (3 log10) történő csökkentése, amennyiben e vírusok releváns kockázati tényezőnek minősülnek;

továbbá

ii.

a kémiai folyamatoknál a fentieken kívül még:

az ellenálló élősködőknek (mint például az ascaris sp. petéinek) azok életképes stádiumaiban legalább 99,9 %-kal (3 log10) történő csökkentése.

e)

Teljes körű ellenőrzési program kidolgozása, beleértve a c) pontban említett folyamat működésének felügyeletére irányuló eljárásokat is.

f)

Az ellenőrzési programban rögzített releváns folyamatparamétereknek az üzem működtetése során történő folyamatos nyomon követését és felügyeletét biztosító intézkedések.

A biogáz- és komposztálóüzemekben alkalmazott releváns folyamatparaméterekre, illetve egyéb kritikus ellenőrzési pontokra vonatkozó adatokat rögzíteni és kezelni kell annak érdekében, hogy a tulajdonos, az üzemeltető – vagy ezek valamelyikének képviselője –, valamint az illetékes hatóság nyomon tudja követni az üzem működését. Az adatokat kérésre az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

Az e pont értelmében engedélyezett folyamatokra vonatkozó információkat kérésre a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.”

f)

A C. szakasz 14. bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

úgy ítéli meg, hogy a maradékok vagy a komposzt feldolgozatlan anyagok.”

g)

A D. szakasz 15. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„15.

Az emésztési maradványokból vagy a komposztból a biogáz- vagy komposztálóüzemben történő feldolgozás során vagy közvetlenül azt követően, a folyamat nyomon követése céljából vett reprezentatív mintáknak az alábbi szabványoknak kell megfelelniük:

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 1 g-ban,

vagy

Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 1 g-ban,

továbbá

az emésztési maradványokból vagy komposztból a biogáz- vagy komposztálóüzemben történő tárolás során vagy az onnan történő kiszállításkor vett reprezentatív mintáknak az alábbi szabványoknak kell megfelelniük:

Salmonella: 25 g-ban nem mutatható ki: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0,

ahol:

n

=

a vizsgálandó minták száma;

m

=

a baktériumok számának küszöbértéke; az eredmény akkor tekinthető kielégítőnek, ha a mintákban található baktériumok száma együttvéve nem több, mint m;

M

=

a baktériumok számának maximális értéke; az eredmény akkor tekinthető nem kielégítőnek, ha a baktériumok száma egy vagy több mintában M vagy ennél nagyobb; továbbá

c

=

azon minták száma, amelyeknél a baktériumok száma m és M között lehet; a minta abban az esetben még elfogadhatónak tekinthető, ha a baktériumok száma a többi mintában m vagy ennél kisebb.

Az olyan emésztési maradványokat és komposztot, amelyek nem felelnek meg az e fejezetben meghatározott követelményeknek, újra fel kell dolgozni, illetve a szalmonella esetében azokat az illetékes hatóság utasításainak megfelelően kezelni vagy ártalmatlanítani kell.”

2.

A VIII. melléklet III. fejezete II. része A. szakaszának 5. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„5.

A feldolgozott trágya és a feldolgozott trágyatermékek az a)–e) pontban szereplő következő feltételek mellett hozhatók forgalomba:

a)

Az illetékes hatóság által e rendelettel összhangban engedélyezett műszaki üzemből, biogázüzemből vagy komposztálóüzemből kell származniuk.

b)

A forgalomba hozatalt megelőzően legalább 70 °C-on és legalább 60 percen át végzett hőkezelésen, továbbá a spóraképző baktériumok számát és a toxinképződést csökkentő kezelésen kell átesniük.

c)

Az illetékes hatóság engedélyezheti azonban a b) pontban említetteken kívüli egyéb szabványosított folyamatparaméterek alkalmazását is, feltéve hogy a kérelmező igazolja, hogy a szóban forgó paraméterek biztosítják a biológiai kockázatok minimális szintre való csökkentését. Ennek az igazolásnak magában kell foglalnia egy validálási eljárást is, amelyet a következőképpen kell lefolytatni:

i.

A lehetséges kockázatok – beleértve a kiindulási (input) anyagok hatását – azonosítása és elemzése a feldolgozás feltételeinek teljes körű meghatározására alapozva, valamint kockázatértékelés, amely felméri, hogyan teljesülnek a specifikus feldolgozási feltételek a gyakorlatban rendes, illetve rendkívüli körülmények között.

ii.

A tervezett folyamat validálása

ii-1.

az életképesség/fertőzőképesség csökkenésének endogén indikátorszervezetek tekintetében történő mérése által olyan folyamat során, ahol az indikátor:

folyamatosan nagy számban jelen van a nyersanyagban,

a kezelési folyamat letális tényezőit illetően nem kevésbé, de nem is jelentősen nagyobb mértékben képes ellenállni a hőnek, mint azok a kórokozók, amelyek figyelemmel kísérésére alkalmazzák,

viszonylag könnyen számszerűsíthető, valamint viszonylag könnyen azonosítható és megerősíthető;

vagy

ii-2.

az életképesség/fertőzőképesség csökkenésének az alapanyagba egy megfelelő vizsgálati testben bejuttatott, jól meghatározott tesztszervezet vagy -vírus tekintetében, az expozíciós időtartam alatt történő mérése által.

iii.

Az ii. alpontban említett validálási eljárásnak be kell bizonyítania, hogy a folyamat eredményeként megvalósulnak az általános kockázatcsökkentéssel kapcsolatos következő célok:

termikus és kémiai folyamatok esetében az Enterococcus faecalis legalább 5 nagyságrenddel (5 log10) történő csökkentése, valamint a hőnek ellenálló vírusok (mint például a parvovirus) fertőzőképességének legalább 3 nagyságrenddel (3 log10) történő csökkentése, amennyiben e vírusok releváns kockázati tényezőnek minősülnek,

a kémiai folyamatoknál a fentieken kívül még az ellenálló élősködőknek (mint például az ascaris sp. petéinek) azok életképes stádiumaiban legalább 99,9 %-kal (3 log10) történő csökkentése.

iv.

Teljes körű ellenőrzési program kidolgozása, beleértve a folyamat nyomon követésére irányuló eljárásokat is.

v.

Az ellenőrzési programban rögzített releváns folyamatparamétereknek az üzem működtetése során történő folyamatos nyomon követését és felügyeletét biztosító intézkedések.

Az üzemekben alkalmazott releváns folyamatparaméterekre, illetve egyéb kritikus ellenőrzési pontokra vonatkozó adatokat rögzíteni és kezelni kell annak érdekében, hogy a tulajdonos, az üzemeltető – vagy ezek valamelyikének képviselője –, valamint az illetékes hatóság nyomon tudja követni az üzem működését. Az adatokat kérésre az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

Az e pont értelmében engedélyezett folyamatokra vonatkozó információkat kérésre a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.

d)

A trágyából az üzemben történő feldolgozás során vagy közvetlenül azt követően, a folyamat nyomon követése céljából vett reprezentatív mintáknak az alábbi szabványoknak kell megfelelniük:

Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 1 g-ban,

vagy

Enterococcaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 1 g-ban,

továbbá

a trágyából a műszaki, biogáz- vagy komposztálóüzemben történő tárolás során vagy az onnan történő kiszállításkor vett reprezentatív mintáknak az alábbi szabványoknak kell megfelelniük:

Salmonella: 25 g-ban nem mutatható ki: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0,

ahol:

n

=

a vizsgálandó minták száma;

m

=

a baktériumok számának küszöbértéke; az eredmény akkor tekinthető kielégítőnek, ha a mintákban található baktériumok száma együttvéve nem több, mint m;

M

=

a baktériumok számának maximális értéke; az eredmény akkor tekinthető nem kielégítőnek, ha a baktériumok száma egy vagy több mintában M vagy ennél nagyobb; továbbá

c

=

azon minták száma, amelyeknél a baktériumok száma m és M között lehet; a minta abban az esetben még elfogadhatónak tekinthető, ha a baktériumok száma a többi mintában m vagy ennél kisebb.

A fenti követelményeknek meg nem felelő feldolgozott trágya és trágyatermékek feldolgozatlannak minősülnek.

e)

Tárolásukat úgy kell megoldani, hogy a feldolgozást követően minimálisra csökkenjen a fertőződés vagy másodlagos fertőzés és a nedvesedés lehetősége. Ennek megfelelően tárolásukra az alábbi megoldások valamelyikét kell alkalmazni:

i.

jól légmentesített és szigetelt silók; vagy

ii.

megfelelően lezárt csomagok (műanyag zsákok vagy »big bags«).”


8.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/32


A BIZOTTSÁG 209/2006/EK RENDELETE

(2006. február 7.)

a 809/2003/EK és a 810/2003/EK rendeletnek az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, komposztáló és biogázüzemekre vonatkozó átmeneti intézkedések érvényességének meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1774/2002/EK rendelet nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírásokat állapít meg. Ezen előírások szigorúságára tekintettel átmeneti intézkedések engedélyezésére került sor.

(2)

A komposztáló üzemekben felhasznált, 3. kategóriába tartozó anyagok és trágya feldolgozási előírásai tekintetében az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti átmeneti intézkedésekről szóló, 2003. május 12-i 809/2003/EK bizottsági rendelet (2) átmeneti intézkedéseket ír elő annak érdekében, hogy 2005. december 31-ig haladékot biztosítson az iparág számára a komposztáló üzemekben felhasznált, 3. kategóriába tartozó anyagok és trágya feldolgozási előírásainak kiigazítására és alternatív feldolgozási előírások kidolgozására.

(3)

A biogázüzemekben felhasznált, 3. kategóriába tartozó anyagok és trágya feldolgozási előírásai tekintetében az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti átmeneti intézkedésekről szóló, 2003. május 12-i 810/2003/EK bizottsági rendelet (3) átmeneti intézkedéseket ír elő annak érdekében, hogy 2005. december 31-ig haladékot biztosítson az iparág számára a biogázüzemekben felhasznált, 3. kategóriába tartozó anyagok és trágya feldolgozási előírásainak kiigazítására és alternatív feldolgozási előírások kidolgozására.

(4)

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) 2005. szeptember 7-i véleménye nyomán alkalmazandó paraméterek eltérnek azoktól a feldolgozási előírásoktól, amelyeket a tagállamok a 809/2003/EK és a 810/2003/EK rendelet alapján 2005. december 31-ig engedélyezhetnek. Ezenkívül némi időt vesz igénybe az, hogy a tagállamok végrehajtsák az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. és VIII. mellékletének a biogáz- és komposztáló üzemekre vonatkozó feldolgozási előírások és a trágyára vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2006. február 7-i. 208/2006/EK bizottsági rendeletben (4) előírt új validálási eljárást.

(5)

A 809/2003/EK és a 810/2003/EK rendeletben előírt átmeneti intézkedéseket egy újabb időszakra meg kell tehát hosszabbítani annak lehetővé tétele érdekében, hogy a tagállamok engedélyezhessék az üzemeltetőknek a nemzeti szabályozások alkalmazásának folytatását a komposztáló és biogázüzemekben felhasznált, 3. kategóriájú anyagok és trágya feldolgozási előírásainak területén.

(6)

A 809/2003/EK és a 810/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 809/2003/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében, 3. cikkének (2) bekezdésében és 4. cikkében a „2005. december 31.” időpont helyébe a „2006. december 31.” időpont lép.

2. cikk

A 810/2003/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében, 3. cikkének (2) bekezdésében és 4. cikkében a „2005. december 31.” időpont helyébe a „2006. december 31.” időpont lép.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 7-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb a 416/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 66., 2005.3.12., 10. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 117., 2003.5.13., 10. o. A 12/2005/EK rendelettel (HL L 5., 2005.1.7., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 117., 2003.5.13., 12. o. A 12/2005/EK rendelettel módosított rendelet.

(4)  Lásd e Hivatalos Lap 25. oldalát.


8.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/34


A BIZOTTSÁG 210/2006/EK RENDELETE

(2006. február 7.)

a feldolgozásra szánt paradicsom támogatásának a 2006–2007-es gazdasági évre vonatkozó meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek támogatási rendszere tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. augusztus 29-i 1535/2003/EK bizottsági rendelet (2) 3. cikkének (3) bekezdése szerint a Bizottság január 31. előtt közzéteszi a feldolgozásra szánt paradicsomra alkalmazandó támogatási összeget.

(2)

Azon tagállamok számára, amelyek 2004. április 30-án a Közösség tagállamai voltak, a 2201/96/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett, a paradicsomfeldolgozás közösségi és nemzeti küszöbértékei betartásának vizsgálatát az elmúlt három gazdasági évben támogatott mennyiségek alapján végzik, amelyek tekintetében az érintett tagállamok mindegyikében végleges adatok állnak rendelkezésre.

(3)

Azon tagállamok számára, amelyek 2004. május 1-jén csatlakoztak az Európai Unióhoz, a paradicsomfeldolgozás közösségi és nemzeti küszöbértékei betartásának vizsgálatát azon mennyiségek alapján végzik, amelyek vonatkozásában a 2004–2005-ös gazdasági évre ténylegesen támogatást kaptak, és azokra a mennyiségekre, amelyek vonatkozásában a 2005–2006-os gazdasági évre kérelmeket nyújtottak be a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz való csatlakozása következtében a 2201/96/EK tanácsi rendelet és az 1535/2003/EK rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2004. március 5-i 416/2004/EK bizottsági rendelet (3) 4. cikkével összhangban.

(4)

A támogatási rendszer keretében feldolgozott paradicsom mennyisége, amelyet a közösségi és a nemzeti küszöbérték betartásának vizsgálata szempontjából figyelembe kell venni, 978 544 tonnával több, mint a közösségi küszöbérték. Azoknak a tagállamoknak az esetében, amelyek túllépték a rájuk vonatkozó feldolgozási küszöbértéket, módosítani kell tehát a 2006–2007-es gazdasági évben feldolgozásra szánt paradicsom támogatási összegét a 2201/96/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésében meghatározott szinthez viszonyítva, az említett rendelet 5. cikke (2) és (4) bekezdésének, valamint a 416/2004/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

(5)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Feldolgozottgyümölcs- és Feldolgozottzöldség-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2006–2007-es gazdasági évre vonatkozóan a 2201/96/EK rendelet 2. cikke alapján a paradicsom támogatási összege a következő:

a)

Görögország, Franciaország, Portugália, a Cseh Köztársaság, Ciprus, Magyarország, Málta, Lengyelország és Szlovákia esetében 34,50 euro/tonna;

b)

Olaszország esetében 30,43 euro/tonna;

c)

Spanyolország esetében:

i.

34,50 euro/tonna a feldolgozásra szánt hámozott, egész paradicsomra vonatkozóan;

ii.

23,35 euro/tonna az egyéb feldolgozásra szánt paradicsomra vonatkozóan.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 7-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 29. o. A legutóbb a 386/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 64., 2004.3.2., 25. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 218., 2003.8.30., 14. o. A legutóbb az 1663/2005/EK rendelettel (HL L 267., 2005.10.12., 22. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 68., 2004.3.6., 12. o. Az 550/2005/EK rendelettel (HL L 93., 2005.4.12., 3. o.) módosított rendelet.


8.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/36


A BIZOTTSÁG 211/2006/EK RENDELETE

(2006. február 7.)

a működési alapok, a működési programok és a pénzügyi hozzájárulás tekintetében a 2200/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1433/2003/EK rendelettől való eltérésről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 48. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1433/2003/EK bizottsági rendelet (2) 13. és 14. cikke előírja, hogy a programokról és az alapokról, illetőleg azok módosításairól – miután a termelői szervezetek az említett rendelet 11. és 14. cikkének megfelelően benyújtották őket – az illetékes nemzeti hatóság legkésőbb december 15-ig hozza meg döntését. Megfelelően indokolt esetekben azonban a tagállamok a határidőt december 15-ről a kérelem benyújtását követő év január 20-ra halaszthatják.

(2)

A tapasztalat azt mutatja, hogy a feladattal járó bonyolult ügymenet miatt egyes tagállamok még a határidő január 20-ára való halasztásának lehetőségével élve sem tudnak eleget tenni azon kötelességüknek, hogy az említett időpontig elbírálják a folyó évi kérelmeket. Ezért a 2006. évet illetően indokolt előírni, hogy az 1433/2003/EK rendelet bizonyos rendelkezéseitől eltérhessenek.

(3)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1433/2003/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, a 2006. évi működési programokra való korlátozással a tagállamok – megfelelően indokolt esetekben – legkésőbb a kérelmek benyújtását követő február 10-ig elhalaszthatják a működési programokra és az alapokra vonatkozó döntéseik meghozatalát.

(2)   Az 1433/2003/EK rendelet 14. cikkének (3) bekezdésétől eltérve, a 2006. évi működési programokra való korlátozással a tagállamok – megfelelően indokolt esetekben – legkésőbb a kérelmek benyújtását követő február 10-ig elhalaszthatják a működési programok módosítására irányuló kérelmekre vonatkozó döntéseik meghozatalát.

(3)   Az 1433/2003/EK rendelet 16. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, a 2006. évi működési programokra való korlátozással legkésőbb a jóváhagyást követő február 15-étől kell végrehajtani az olyan működési programokat, amelyeket az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott eltérés alkalmazásával hagytak jóvá.

(4)   Az 1433/2003/EK rendelet 17. cikkétől eltérve, a 2006. évi működési programokra való korlátozással a tagállamoknak, ha alkalmazzák az e cikk (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott eltérést, legkésőbb február 10-ig kell a termelői szervezetekkel közölniük a támogatás jóváhagyott összegét, és legkésőbb február 15-ig kell a Bizottságot tájékoztatniuk a működési programok összességére jóváhagyott támogatás teljes összegéről.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 7-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 203., 2003.8.12., 25. o. A legutóbb a 2190/2004/EK rendelettel (HL L 373., 2004.12.21., 21. o.) módosított rendelet.


8.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/37


A BIZOTTSÁG 2006/16/EK IRÁNYELVE

(2006. február 7.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az oxamil hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 451/2000/EK (2) és a 703/2001/EK (3) bizottsági rendelet tartalmazza a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, továbbá megállapítja azt a jegyzéket, amelyben a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelendő hatóanyagok találhatók. Ez a jegyzék tartalmazza az oxamilt.

(2)

Az oxamil esetében a kérelmezők által javasolt felhasználási célokra vonatkozóan az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásokat a 451/2000/EK és a 703/2001/EK rendeletekben meghatározott rendelkezésekkel összhangban értékelték. Ezek a rendeletek kijelölik továbbá a referens tagállamokat, amelyek feladata a vonatkozó értékelő jelentések és javaslatok benyújtása az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósághoz (EFSA) a 451/2000/EK 8. cikke (1) bekezdésével összhangban. A referens tagállam az oxamil esetében Írország volt. 2003. augusztus 25-én minden releváns információt benyújtottak.

(3)

Az EFSA értékelési munkacsoportja keretein belül a tagállamok és az EFSA közösen ellenőrizték az értékelő jelentést, majd 2005. január 14-én benyújtották a Bizottsághoz, mint az EFSA oxamilról szóló tudományos jelentését (4). A jelentést a Bizottság a tagállamokkal közösen az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretein belül felülvizsgálta, majd a Bizottságnak az oxamilról készített felülvizsgálati jelentése formájában 2005. július 15-én véglegesítette.

(4)

A különböző vizsgálatokból kiderült, hogy az oxamilt tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek, különös tekintettel azokra a felhasználási célokra vonatkozóan, amelyeket a Bizottság felülvizsgálati jelentésében megvizsgáltak és részleteztek. Ezért az oxamilt indokolt felvenni az I. mellékletbe annak biztosítása érdekében, hogy az említett irányelv rendelkezéseivel összhangban valamennyi tagállamban engedélyezni lehessen az oxamil hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereket.

(5)

A következtetés sérelme nélkül indokolt bizonyos egyedi vonatkozásokban további információkat beszerezni. A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy feltételekhez lehet kötni valamely hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét. Következésképpen helyénvaló előírni, hogy az oxamilt további vizsgálatoknak vessék alá a kockázatértékelés megerősítése céljából, és hogy ezeket a vizsgálatokat a kérelmezők nyújtsák be.

(6)

A 91/414/EGK rendelet I. mellékletébe új hatóanyagok felvétele kapcsán korábban szerzett tapasztalatok – amelyek elemzésére a 3600/92/EGK bizottsági rendelet (5) keretében került sor – azt mutatják, hogy értelmezési nehézségek léphetnek fel a hatályos engedélyek jogosultjainak az adathozzáférésre vonatkozó kötelezettségei tekintetében. A további nehézségek elkerülése érdekében szükségesnek mutatkozik a tagállamok kötelezettségeit egyértelművé tenni, különösen azon kötelezettség vonatkozásában, amely szerint ellenőrzik, hogy az engedély jogosultja hozzáféréssel rendelkezik egy, az irányelv II. mellékletének megfelelő dokumentációhoz. Ez az egyértelművé tétel ugyanakkor az I. mellékletet módosító korábbi irányelvekhez képest nem ró új kötelezettségeket a tagállamokra vagy az engedélyek jogosultjaira.

(7)

Egy hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvétele előtt megfelelő időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a tagállamoknak és az érdekelt feleknek lehetőségük legyen felkészülni a hatóanyag felvételéből adódó új követelmények teljesítésére.

(8)

A 91/414/EGK irányelvben előírt kötelezettségek sérelme nélkül, az I. mellékletbe való felvételt követően a tagállamoknak hat hónap áll rendelkezésükre, hogy az oxamilt tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó, jelenleg kiadott engedélyeket felülvizsgálják a 91/414/EGK irányelvben, különösen annak 13. cikkében és az I. mellékletében meghatározott feltételek teljesítésének biztosítása érdekében. A tagállamoknak kötelességük az érvényes engedélyeket szükség szerint módosítani, újakkal helyettesíteni vagy visszavonni, a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban. A fenti határidőtől eltérően a minden egyes növényvédő szer minden egyes tervezett felhasználását tartalmazó teljes III. melléklet dossziéjának a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes alapelvekkel összhangban történő benyújtására és értékelésére hosszabb időtartamot kell előírni.

(9)

Ezért a 91/414/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete az ezen irányelv mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2007. január 31-ig megfeleljenek. Haladéktalanul közlik a Bizottsággal a rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2007. február 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által jóváhagyott rendelkezések hivatkozást tartalmaznak ezen irányelvre, vagy hivatalos közzétételük alkalmával ilyen hivatkozással jelennek meg. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

(1)   A tagállamok a 91/414/EGK irányelvvel összhangban szükség szerint módosítják vagy visszavonják a hatóanyagként oxamilt tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeket legkésőbb 2007. január 31-ig.

A határidő előtt a tagállamok meggyőződnek arról, hogy az irányelv I. mellékletében az oxamilra vonatkozó feltételek a hatóanyagra vonatkozó bejegyzés B. részében találhatóak kivételével teljesülnek, valamint, hogy az engedély jogosultja rendelkezik olyan dokumentációval, vagy hozzáfér olyan dokumentációhoz, amely megfelel az irányelv 13. cikkében előírt feltételeknek.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően valamennyi olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, amely oxamilt tartalmaz egyedüli hatóanyagként, illetve a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében legkésőbb 2006. július 30-ig felsorolt hatóanyagok egyikeként, a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvekkel összhangban a tagállamoknak újból el kell végezniük a növényvédő szer értékelését az említett irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján és az I. melléklet B. részében az oxamil hatóanyagra vonatkozó bejegyzés figyelembevételével. Ezen értékelés alapján megállapítják, hogy a termék megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek.

E megállapítást követően a tagállamok:

a)

az oxamilt egyedüli hatóanyagként tartalmazó termék esetében, amennyiben szükséges, legkésőbb 2010. július 30-ig módosítják vagy visszavonják az engedélyt; vagy

b)

az oxamilt több hatóanyag egyikeként tartalmazó termék esetében, amennyiben szükséges, módosítják vagy visszavonják az engedélyt 2010. július 30-ig, vagy amennyiben az későbbre esik, a kérdéses hatóanyagot vagy hatóanyagokat a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvevő irányelvben vagy irányelvekben az ilyen módosítás, illetve visszavonás céljából meghatározott időpontig.

4. cikk

Ez az irányelv 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 7-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2006/6/EK bizottsági irányelvvel (HL L 12., 2006.1.18., 21. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 55., 2000.2.29., 25. o. A legutóbb az 1044/2003/EK rendelettel (HL L 151., 2003.6.19., 32. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 98., 2001.4.7., 6. o.

(4)  EFSA Scientific Report (2005) 26., 1–78. o., Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Oxamyl (2005. január 14-én véglegesített).

(5)  HL L 366., 1992.12.15., 10. o. A legutóbb a 2266/2000/EK rendelettel (HL L 259., 2000.10.13., 27. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében található táblázat vége a következő bejegyzésekkel egészül ki

Szám

Közhasználatú név, azonosító számok

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Hatálybalépés

Felvétel lejárta

Különleges rendelkezések

„117

Oxamil

CAS-szám: 23135-22-0

CIPAC-szám: 342

N,N-dimetil-2-metil-karbamoil-oxi-imino-2-(metiltio)-acetamid

970 g/kg

2006. augusztus 1.

2016. július 31.

A. RÉSZ

Kizárólag fonalféreg- és rovarölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B. RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2005. július 15-én véglegesített felülvizsgálati jelentés oxamilra vonatkozó következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét. Az átfogó értékelésben

a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a madarak és emlősök, földigiliszták, vízi szervezetek és a veszélyeztetett felszíni és felszín alatti vizek védelmére.

Az engedély feltételei között szükség szerint szerepeljenek a kockázat mérséklésére irányuló intézkedések.

A tagállamok kötelesek fokozott figyelmet fordítani a felhasználó személy biztonságára. Az engedélyezés feltételei közt szerepeljen, hogy amennyiben szükséges, kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

Az érintett tagállamoknak további vizsgálatok benyújtását kell kérniük a savas talajokban előforduló felszín alatti vizek szennyezését, valamint a madarakat, emlősöket és földigilisztákat érintő kockázatértékelés megerősítésére. Biztosítaniuk kell, hogy azok a kérelmezők, akik kezdeményezték az oxamil e mellékletbe való felvételét, ezen irányelv hatálybalépésétől számított két éven belül nyújtsanak be ilyen vizsgálatokat a Bizottságnak.”


(1)  További részletek a hatóanyagok azonosításáról és az azokra vonatkozó előírásokról a felülvizsgálati jelentésben találhatók.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

8.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/40


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. január 30.)

az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) létrehozásáról szóló 2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról

(2006/75/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 123. cikke (4) bekezdésének harmadik mondatára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (2),

mivel:

(1)

A 2001/923/EK (3) tanácsi határozat 13. cikke (3) bekezdésének a) pontjával összhangban a Bizottság az Európai Parlament és a Tanács részére megküldi a következőket: 2005. június 30-ig egy, a programvezetőtől független jelentést, amelyben értékeli a program helytállóságát, hatékonyságát és eredményességét, valamint egy közleményt arról, hogy szükséges-e az adott program folytatása és átdolgozása, csatolva az erre vonatkozó javaslatot.

(2)

Az említett határozat 13. cikke értelmében előírt értékelő jelentést a Bizottság 2004. november 30-án nyújtotta be. A jelentés végkövetkeztetése szerint a program elérte célkitűzéseit, ezért a Bizottság ajánlja annak folytatását.

(3)

Ez a határozat tartalmaz egy, a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 1999. május 6-án létrejött intézményközi megállapodás (4) 34. pontja értelmében vett pénzügyi referenciaösszeget, amely – a költségvetési hatóságnak a Szerződésben meghatározott hatásköre sérelme nélkül – a program teljes időtartamára vonatkozik.

(4)

A program folytatása azt tükrözi, hogy az euro pénzhamisítás elleni védelme érdekében továbbra is szükség van a körültekintő felügyeletre, a képzésre, illetve a műszaki területeken történő segítségnyújtásra.

(5)

Az euro védelmét célzó program hatékonyságát növelné, ha a műszaki segítségnyújtás köre bővülne, és – az Europol bevonásával – a határokon átnyúló műveletek terén megvalósuló együttműködés számára nyújtott pénzügyi támogatást is magában foglalná; továbbá kedvező lenne, ha kellően indokolt esetben a Közösség által vállalt költségek aránya és a tagállamok által előterjesztett projektek száma tekintetében nagyobb rugalmassággal járnának el.

(6)

A 2001/923/EK tanácsi határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Módosítások

A 2001/923/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (2) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A program 2002. január 1-től2006. december 31-ig működik.”

2.

A 2. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„e)

az információk, a tapasztalatok és a bevált gyakorlat cseréjének részeként az elért eredmények közzétételére való törekvés.”

3.

A 3. cikk (3) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„d)

a határokon átnyúló műveletek terén megvalósuló együttműködés számára, másodlagos alapon nyújtott pénzügyi támogatásra, amennyiben más európai intézmények és szervek hasonló támogatást nem biztosítanak.”

4.

A 6. cikk első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A közösségi cselekvési program végrehajtására a 2002. január 1. és 2005. december 31. közötti időszakra előirányzott pénzügyi referenciaösszeg 4 millió EUR.

A közösségi cselekvési program végrehajtására a 2006. január 1. és 2006. december 31. közötti időszakra előirányzott pénzügyi referenciaösszeg 1 millió EUR.”

5.

A 10. cikk (1) bekezdésének bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A Közösség – kellően indokolt esetben – társfinanszírozás keretében a 3. cikkben említett operatív támogatás költségeinek legfeljebb 80 %-át viseli, különösen az alábbiakra vonatkozóan:”.

6.

A 11. cikkben „70 %” helyébe „80 %” lép.

7.

A 12. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok évente legfeljebb egy, kivételes esetben két projektet terjeszthetnek elő a 3. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében említett workshopokat, találkozókat és szemináriumokat illetően. Előterjeszthetők kihelyezésekkel, csereprogramokkal és támogatással kapcsolatos projektek is.”;

b)

az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Abban az esetben, ha egy tagállam több mint egy javaslatot terjeszt elő, a koordináció az 1338/2001/EK rendelet 2. cikke b) pontjának negyedik francia bekezdésében meghatározott, hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság feladata.”;

c)

a (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„e)

a projekt minősége a koncepciót, a szervezést, a bemutatást, a célkitűzéseket és a költséghatékonysági arányt tekintve”;

d)

a (2) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„h)

a pénzhamisítás elleni küzdelem terén az uniós fellépés részeként végzett vagy tervbe vett munkával való összeegyeztethetőség”.

2. cikk

Alkalmazhatóság

Ez a határozat az euro bevezetéséről szóló, 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendelet (5) 1. cikkének első francia bekezdésében meghatározott részt vevő tagállamokban alkalmazandó.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 30-án.

a Tanács részéről

az elnökasszony

U. PLASSNIK


(1)  A 2005. október 13-i, nem kötelező konzultációt követően adott vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL C 161., 2005.7.1., 11. o.

(3)  HL L 339., 2001.12.21., 50. o.

(4)  HL C 172., 1999.6.18., 1. o.

(5)  HL L 139., 1998.5.11., 1. o. A legutóbb a 2169/2005/EK rendelettel (HL L 346., 2005.12.29., 1. o.) módosított rendelet.


8.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/42


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. január 30.)

az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész program”) létrehozásáról szóló, 2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló 2006/75/EK határozat hatályának a nem részt vevő tagállamokra való kiterjesztéséről

(2006/76/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A 2006/75/EK határozat (2) elfogadásakor a Tanács jelezte, hogy azt az euro bevezetéséről szóló, 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendelet (3) 1. cikkének első francia bekezdésében meghatározott részt vevő tagállamokban kell alkalmazni.

(2)

Mindazonáltal a Periklész program szerint végrehajtott információcserének, munkavállalói csereprogramoknak, valamint támogatási és képzési intézkedéseknek a Közösségen belül egységesnek kell lenniük és ezért meg kell tenni a szükséges lépéseket az euro azonos szintű védelmének azon tagállamokban történő biztosítása érdekében, amelyekben nem az euro a hivatalos pénznem,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2006/75/EK határozat alkalmazását a 974/98/EK rendelet 1. cikkének első francia bekezdésében meghatározott részt vevő tagállamoktól eltérő tagállamokra is ki kell terjeszteni.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 30-án.

a Tanács részéről

az elnökasszony

U. PLASSNIK


(1)  2005. október 13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 40 oldalát.

(3)  HL L 139., 1998.5.11., 1. o. A legutóbb a 2169/2005/EK rendelettel (HL L 346., 2005.12.29., 1. o.) módosított rendelet.


Bizottság

8.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/43


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. december 23.)

a versenyképességgel, energiával és a környezettel foglalkozó magas szintű csoport létrehozásáról

(2006/77/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1)

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 2. cikke a Közösség és a tagállamok feladatául jelölte ki a következők előmozdítását: a gazdasági tevékenységek harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődése, a foglalkoztatottság és a szociális védelem magas szintje, a férfiak és nők egyenlősége, a fenntartható és inflációt nem gerjesztő növekedés, a nagyfokú versenyképesség és a gazdasági teljesítmények konvergenciája, a környezet minőségének magas szintű védelme és javítása, az életszínvonal és életminőség emelése, valamint a tagállamok közötti gazdasági és társadalmi kohézió és szolidaritás.

(2)

A „Közösség lisszaboni programjának végrehajtásáról: Politikai keretek az EU gyáriparának megerősítésére – egy integráltabb iparpolitikai megközelítés felé” című bizottsági közleményben (1) a Bizottság kifejezte azon szándékát, hogy kikérje a versenyképességgel, energiával és a környezettel foglalkozó magas szintű csoport tanácsát, különösen az alap- és köztes termékeket előállító ipart illetően.

(3)

A magas szintű csoportot úgy kell kialakítani, hogy a fenntarthatóság és a versenyképesség javítása mellett hozzájáruljon az ipar-, energia- és környezetvédelmi politika közötti kapcsolatok feltérképezéséhez, és biztosítsa az egyéni kezdeményezések koherenciáját; a csoportnak továbbá az érintett felek arányos résztvételén keresztül hozzá kell járulnia egy olyan szilárd és kiszámítható szabályozási keret létrehozásához, ahol a versenyképességgel, az energiával és a környezettel kapcsolatos, az e területeken végzett kutatásokon alapuló megfontolások szorosan összefonódnak.

(4)

A magas szintű csoportnak magában kell foglalnia a Bizottság, a tagállamok, az Európai Parlament és az érintett felek, nevezetesen az ipar és a civil társadalom, és ezen belül többek között a fogyasztók, szakszervezetek, nem kormányzati szervezetek és a kutatás/akadémia képviselőit.

(5)

Ezért létre kell hozni a versenyképességgel, energiával és a környezettel foglalkozó magas szintű csoportot, és részletesen meg kell állapítani feladatmeghatározását és felépítését,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Bizottság létrehozza a magas szintű csoportot (a továbbiakban: a csoport).

2. cikk

Megbízás

A csoport a versenyképességi, energia- és környezetvédelmi politika metszetében lévő kérdésekkel foglalkozik. A csoport két évre kap megbízást, amely bizottsági határozattal meghosszabbítható.

A csoport tanácsokat nyújt – a legmegfelelőbb formában –, amelyek címzettjei közösségi és nemzeti szinten a politikai döntéshozók, az ipar és a civil szervezetek.

3. cikk

A csoport tagjai – kinevezés

(1)   A csoport tagjait a Bizottság nevezi ki olyan magas rangú személyek közül, akik az ipar, az energiaügyek és a környezetvédelem területén szakértelemmel és felelősséggel rendelkeznek.

(2)   A csoport legfeljebb 28 tagból áll.

(3)   A következő rendelkezések alkalmazandók:

a tagokat szakértelmük alapján személyükben nevezik ki; a csoport valamennyi tagja személyes képviselőt nevez ki az előkészítő alcsoportba (a továbbiakban: „sherpa” alcsoport),

a tagok felváltásukig, lemondásuk időpontjáig vagy megbízásuk időtartamának végéig maradnak hivatalban,

a megbízásuk hátralévő idejére fel lehet váltani azokat a tagokat, akik már nem képesek hatékonyan hozzájárulni a csoport munkájához, akik lemondanak, vagy akik nem tartják tiszteletben az e cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételeket, illetve az Európai Közösséget létrehozó szerződés 287. cikkét,

az egyénileg kinevezett tagok nevét közzéteszik a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság honlapján és/vagy az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában. A tagok nevének összegyűjtése, feldolgozása és közzététele a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) rendelkezéseivel összhangban történik.

4. cikk

Működés

(1)   A csoport ülésein az elnöki teendők ellátásáért a Bizottság a felelős.

(2)   A megbeszéléseket, állásfoglalásokat, a fellépésekkel kapcsolatos tanácsokat és/vagy a csoport által elfogadandó politikai intézkedéseket a „sherpa” alcsoport készíti elő, amely szorosan együttműködik a bizottsági szolgálatokkal.

(3)   A csoportnak ad hoc intézkedéseken keresztül ki kell kérnie a szakértők és az érintett felek véleményét, és korlátozott számban létrehozhat ad hoc csoportokat annak érdekében, hogy az adott csoport megvizsgáljon meghatározott kérdéseket az általa kialakított feladatmeghatározások alapján; az ad hoc csoport az adott kérdés kellő kivizsgálása után feloszlik.

(4)   A Bizottság a napirenden szereplő témában járatos szakértőket vagy megfigyelőket hívhat meg a csoport vagy az ad hoc csoportok megbeszéléseire, amennyiben ez hasznos és/vagy szükséges.

(5)   A csoport vagy az ad hoc csoport megbeszélésein való részvétel során szerzett bizalmas információk nem hozhatók nyilvánosságra.

(6)   A csoport, a „sherpa” alcsoport és az ad hoc csoportok a Bizottság által megállapított eljárásoknak és menetrendnek megfelelően, rendszerint a Bizottság épületeiben üléseznek. A titkársági szolgáltatásokat a Bizottság nyújtja.

(7)   A csoport dönt a megbeszélések napirendjére felveendő pontokról.

(8)   A Bizottság a szóban forgó dokumentum eredeti nyelvén közzéteheti a csoport bármely összefoglalóját, következtetését, illetve részleges következtetését vagy munkadokumentumát.

5. cikk

Az ülések költségei

A csoport tevékenységeinek keretében a tagok, „sherpák”, szakértők és megfigyelők utazási és adott esetben tartózkodási költségeit a Bizottság az érvényben lévő intézkedéseinek megfelelően visszatéríti. A csoport, a „sherpa” alcsoport és az ad hoc csoportok tagjai feladataik teljesítéséért nem kapnak fizetést.

Az ülésekkel kapcsolatos kiadások azon előirányzatok korlátain belül kerülnek megtérítésre, amelyeket az érintett részleg az éves forrásfelosztási eljárásnak megfelelően kapott meg.

6. cikk

Hatálybalépés

E határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 23-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  COM(2005) 474 végleges, 2005.10.5.

(2)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


8.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/45


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. január 31.)

a 2004-es és 2005-ös portugáliai kéknyelvbetegség elleni küzdelem során végrehajtott sürgősségi intézkedések keretében egy járványügyi felmérés és a betegség felülvizsgálati intézkedései végrehajtásához szükséges közösségi pénzügyi hozzájárulásról

(az értesítés a C(2006) 166. számú dokumentummal történt)

(Csak a portugál nyelvű szöveg hiteles)

(2006/78/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikke (2a) bekezdésére,

mivel:

(1)

2004. november 24-én Portugáliában kitört a kéknyelvbetegség. E betegség megjelenése komoly veszedelmet jelenthet a Közösség állatállományára.

(2)

Az állatjárvány terjedésének mielőbbi megelőzése érdekében a Közösségnek a 90/424/EGK határozatban előírt feltételek mellett pénzügyileg hozzá kell járulnia a tagállam által a betegség elleni küzdelem járványügyi intézkedései keretében viselt támogatható költségekhez. Így 2005. szeptember 15-én elfogadásra került a 2004-es és 2005-ös portugáliai kéknyelv-betegség elleni küzdelem járványügyi intézkedéseinek keretében a Közösség által nyújtott pénzügyi támogatásról szóló 2005/660/EK bizottsági határozat (2).

(3)

A Bizottság több határozatot fogadott el a védő- és megfigyelő körzetek és azon feltételek meghatározása érdekében, amelyeknek az ezen körzetekből szállított állatoknak meg kell felelniük. Ezek közül a legutolsó a kéknyelvbetegséggel kapcsolatos védő- és megfigyelő körzetekről, illetve az ezen körzetekből vagy ezen körzeteken keresztül történő szállításokra alkalmazandó feltételekről szóló, 2005. május 23-i 2005/393/EK határozat (3).

(4)

2004 őszétől Portugáliában a kivételesen alacsony csapadékmennyiség komoly hatást gyakorolt a takarmányellátásra, ebből következően pedig az állatok takarmányozási lehetőségeire, plusz költséget okozva a gazdálkodóknak. Ez a helyzet különösen nagy mértékben érinti Portugáliát, hiszen a szarvasmarhák és juhfélék szaporítására szakosodott gazdaságok olyan területeken helyezkednek el, amelyeken érvényesek az állatok szállítására vonatkozó korlátozások, míg a hizlalásra szakosodott gazdaságok, amelyek természetes legelőt biztosítanak az efféle gazdaságokban nevelkedő állatoknak, az említett területeken kívül találhatók.

(5)

Egyéb intézkedések léptek életbe Portugáliában csakúgy, mint Spanyolországban, a járványnak járványügyi felmérések és betegség-felülvizsgálati intézkedések végrehajtása útján történő megfékezésére, beleértve az állatok szállítás előtti vizsgálatának keretében zajló szerológiai és virológiai laboratóriumi vizsgálatokat és az entomológiai felülvizsgálatot.

(6)

Portugália és Spanyolország bizonyítékokkal igazoltan együttműködött a betegség elterjedésének megelőzésében azáltal, hogy betegségfelügyeleti intézkedéseket hajtott végre.

(7)

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelet (4) 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a közösségi szabályoknak megfelelően vállalt állat- és növény-egészségügyi intézkedéseket az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege finanszírozza. A fenti intézkedések könyvvizsgálatáról az említett rendelet 8. és 9. cikke rendelkezik.

(8)

A Közösség pénzügyi támogatásának kifizetési feltétele a tervezett lépések tényleges végrehajtása és valamennyi szükséges információnak a hatóságok részéről a meghatározott határidőn belül történő átadása.

(9)

2005. február 25-én Portugália benyújtotta az egyéb sürgősségi intézkedéseknek, többek között a betegség elleni küzdelem járványügyi felülvizsgálati intézkedéseinek keretében felmerült költségek első becslését. A járványügyi felülvizsgálati intézkedésekre vonatkozó becslés összege 4 303 336 euro.

(10)

Amíg a Bizottság lefolytatja a helyszíni ellenőrzéseket, meg kell határozni a közösségi pénzügyi hozzájárulás első részletét. Ennek az első részletnek a közösségi hozzájárulás 50 %-ával kell egyenlőnek lennie, ami a járványügyi felülvizsgálati intézkedések becsült támogatható kiadásainak alapján kerül megállapításra. Szintén célszerű meghatározni az ezen intézkedések keretében használt vizsgálatok és befogóketrecek költségtérítésének maximális összegét.

(11)

A portugál hatóságok a 90/424/EGK határozat 3. cikkében előírt intézkedések tekintetében teljes mértékben eleget tettek technikai és igazgatási kötelezettségeiknek.

(12)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Közösségi pénzügyi támogatás odaítélése Portugáliának

(1)   A 2004. és 2005. évi kéknyelvbetegség elleni küzdelem során alkalmazott sürgősségi intézkedések tekintetében Portugália a szerológiai és virológiai felülvizsgálat laboratóriumi vizsgálatainak és az entomológiai felülvizsgálatnak (beleértve a befogóketrecek megvásárlását) a költségei alapján keletkező költségvetési összeg maximum 50 %-ának megfelelő közösségi pénzügyi hozzájárulásra jogosult.

(2)   A Portugáliának az (1) bekezdésben említett vizsgálatokhoz és ketrecekhez nyújtandó költségtérítés maximális összege a következő:

a)

szerológiai felülvizsgálatra, Elisa tesztre: vizsgálatonként 2,5 EUR;

b)

virológiai felülvizsgálatra, RT.PCR tesztre: vizsgálatonként 15 EUR;

c)

entomológiai felülvizsgálatra, befogóketrecekre: ketrecenként 160 EUR.

(3)   A Közösség által nyújtott pénzügyi hozzájárulás összege nem tartalmazza a hozzáadottérték-adót.

2. cikk

A pénzügyi támogatás kifizetésének szabályai

A 90/424/EGK határozat 9. cikkének (1) bekezdése alapján végrehajtott helyszíni ellenőrzések eredményeitől függően 600 000 EUR összegű első részlet kerül kifizetésre, amely az 1. cikkben előírt közösségi pénzügyi hozzájárulás részét képezi.

Ez a kifizetés a Portugália által az 1. cikk (1) bekezdésében említett laboratóriumi vizsgálatok és befogóketrec-vásárlás vonatkozásában benyújtott igazoló okmányok alapján történhet meg.

3. cikk

A folyósítás feltételei és az igazoló okmányok

(1)   A 1. cikkben említett közösségi pénzügyi támogatást az alábbi okmányok alapján folyósítják:

a)

kérelem, amely tartalmazza az ezen cikk (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül benyújtott, a mellékletben megjelölt adatokat;

b)

a 2. cikkben említett igazoló okmányok, beleértve egy epidemiológiai és egy pénzügyi jelentést;

c)

bármely, a 90/424/EGK határozat 9. cikke (1) bekezdésével összhangban végrehajtott helyszíni ellenőrzés eredményei.

A b) pontban említett okmányoknak rendelkezésre kell állniuk a c) pontban említett helyszíni ellenőrzések során.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjában említett kérelmet elektronikus formában kell benyújtani az e határozatról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül. E határidő be nem tartása esetén a közösségi pénzügyi támogatás havi 25 %-kal csökken.

4. cikk

Címzett

Ennek a határozatnak a Portugál Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 31-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 244., 2005.9.20, 28. o.

(3)  HL L 130., 2005.5.24., 22. o. A legutóbb a 2005/828/EK határozattal (HL L 311., 2005.11.26., 37. o.) módosított határozat.

(4)  HL L 160., 1999.6.26., 103. o.


MELLÉKLET

A 3. cikk 1. pontja a) alpontjában említett adatok

Felmerült költségek

Intézkedés jellege

Szám

HÉA nélküli összeg

ELISA teszt

 

 

RT.PCR teszt

 

 

Egyéb virológiai vizsgálat

 

 

Befogóketrecek

 

 

Összesen

 


8.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/48


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. január 31.)

a 2005/759/EK és 2005/760/EK határozatnak az alkalmazási időszaka meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2006) 187. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/79/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 18. cikke (7) bekezdésére,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe érkező termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 22. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (4) és különösen annak 18. cikkére,

mivel:

(1)

A madárinfluenza a baromfik és egyéb madarak elhullással és rendellenességgel járó fertőző vírusos betegsége, amely rövid időn belül az állat- és a közegészségügyre komoly veszélyt jelentő és a baromfitenyésztés jövedelmezőségét csökkentő járványos méreteket ölthet. Fennáll annak a veszélye, hogy a betegség kórokozóját a baromfin kívül más élő madarak, beleértve a tulajdonosaik kíséretében lévő (kedvtelésből tartott) madarakat, nemzetközi kereskedelme útján behurcolják.

(2)

2003 decemberében Délkelet-Ázsiában a nagy patogenitású H5N1 madárinfluenza-vírustörzs által okozott madárinfluenza-járvány kitörése következtében a Bizottság a madárinfluenzával kapcsolatban számos védekezési intézkedést fogadott el. Ezeket az intézkedéseket különösen az egyes harmadik országokban előforduló nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a tulajdonosaik kíséretében lévő madarak harmadik országokból történő mozgásáról szóló, 2005. október 27-i 2005/759/EK bizottsági határozat (5), valamint az egyes harmadik országokban előforduló magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatban a fogságban élő madarak behozatalára vonatkozó egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2005. október 27-i 2005/760/EK bizottsági határozat (6) tartalmazza.

(3)

Mivel a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) egyes tagállamaiból madárinfluenza kitörésének újabb eseteit jelentették, a kockázatnak kitett egyes területekről a kedvtelésből tartott madarak mozgására és más madarak behozatalára vonatkozó korlátozásokat fenn kell tartani. Ezért helyénvaló meghosszabbítani a 2005/759/EK és a 2005/760/EK határozat alkalmazási időszakát.

(4)

A 2005/759/EK és a 2005/760/EK határozatokat ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/759/EK határozat 5. cikkében a „2006. január 31.” időpont helyébe a „2006. május 31.” időpont lép.

2. cikk

A 2005/760/EK határozat 6. cikkében a „2006. január 31.” időpont helyébe a „2006. május 31.” időpont lép.

3. cikk

A tagállamok az e határozatnak való megfelelés érdekében haladéktalanul meghozzák a szükséges intézkedéseket, és kihirdetik azokat. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

4. cikk

E határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 31-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(3)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o. A legutóbb a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.) módosított irányelv; helyesbítés: HL L 191., 2004.5.28., 1. o.

(4)  HL L 146., 2003.6.13., 1. o. A legutóbb a 18/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 4., 2006.1.7., 3. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 285., 2005.10.28., 52. o. A 2005/862/EK határozattal (HL L 317., 2005.12.3., 19. o.) módosított határozat.

(6)  HL L 285., 2005.10.28., 60. o. A 2005/862/EK határozattal módosított határozat.


8.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/50


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. február 1.)

az állatok azonosításáról és nyilvántartásáról szóló 92/102/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése által megállapított eltérés egyes tagállamok számára való biztosításáról

(az értesítés a C(2006) 172. számú dokumentummal történt)

(Csak a cseh, francia, olasz, lengyel, portugál és szlovák nyelvű szöveg hiteles)

(2006/80/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állatok azonosításáról és nyilvántartásáról szóló, 1992. november 27-i 92/102/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 92/102/EGK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a tagállamok felhatalmazhatók arra, hogy a 3. cikk (1) bekezdésében előírt gazdaságok listájából kizárják azon természetes személyeket, akik egyetlenegy sertést saját használatukra vagy fogyasztásukra tartanak, vagy hogy figyelembe vegyék a különleges helyzeteket, feltéve hogy ezen állatot minden mozgást megelőzően az ezen irányelvben megállapított ellenőrzésnek alávetnek.

(2)

A Cseh Köztársaság, Franciaország, Lengyelország és Szlovákia hatóságai kérelmezték e felhatalmazást azon gazdaságokra tekintettel, amelyeken egy sertést tartanak, és amelyek állat-egészségügyi ellenőrzésekre vonatkozóan megfelelő biztosítékokat adtak.

(3)

A Cseh Köztársaságot, Franciaországot, Lengyelországot és Szlovákiát ezért fel kell hatalmazni ezen eltérés alkalmazására.

(4)

A 95/80/EK bizottsági határozat (2) megadja Portugáliának az állatok azonosításáról és nyilvántartásáról szóló 92/102/EGK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében előírt eltérést.

(5)

A 2005/458/EK bizottsági határozat (3) megadja Olaszországnak az állatok azonosításáról és nyilvántartásáról szóló 92/102/EGK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében előírt eltérést.

(6)

Helyénvaló egyetlen határozatban felsorolni azokat a tagállamokat, amelyek számára engedélyezték az állatok azonosításáról és nyilvántartásáról szóló 92/102/EGK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében előírt eltérést.

(7)

Ezért a 95/80/EK és 2005/458/EK határozat hatályát veszti és helyébe e határozat lép.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében felsorolt tagállamok felhatalmazást kapnak, hogy a 92/102/EGK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében előírt eltérést az egyetlenegy sertést tartó gazdaságok tekintetében alkalmazzák.

2. cikk

A 95/80/EK és 2005/458/EK határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Cseh Köztársaság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság és a Szlovák Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 1-jén.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 355., 1992.12.5., 32. o. A legutóbb a 21/2004/EK rendelettel (HL L 5., 2004.1.9., 8. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 65., 1995.3.23., 32. o.

(3)  HL L 160., 2005.6.23., 31. o.


MELLÉKLET

Azon tagállamok jegyzéke, amelyek felhatalmazást kapnak, hogy a 92/102/EGK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében előírt eltérést az egyetlenegy sertést tartó gazdaságok tekintetében alkalmazzák

 

Cseh Köztársaság

 

Franciaország

 

Olaszország

 

Lengyelország

 

Portugália

 

Szlovákia