ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 29

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. február 2.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 177/2006/EK rendelete (2006. február 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 178/2006/EK rendelete (2006. február 1.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a legmagasabb megengedett növényvédőszer-maradék határértékkel rendelkező élelmiszereket és takarmányokat felsoroló I. melléklet létrehozása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

3

 

*

A Bizottság 179/2006/EK rendelete (2006. február 1.) a harmadik országokból származó alma behozatala tekintetében engedélyezési rendszer bevezetéséről

26

 

*

A Bizottság 180/2006/EK rendelete (2006. február 1.) az AKCS-jegyzőkönyv és az indiai megállapodás alapján behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségek mennyiségeinek a 2005–2006-os szállítási időszakra történő meghatározásáról és az 1159/2003/EK rendelettől való eltérésről

28

 

*

A Bizottság 181/2006/EK rendelete (2006. február 1.) az 1774/2002/EK rendeletnek a trágyától eltérő szerves trágyák és talajjavító szerek tekintetében történő végrehajtásáról és a rendelet módosításáról ( 1 )

31

 

 

A Bizottság 182/2006/EK rendelete (2006. február 1.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

35

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2006. január 23.) az állat-egészségügyi kiadásokról szóló 90/424/EGK határozat módosításáról

37

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

2.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 29/1


A BIZOTTSÁG 177/2006/EK RENDELETE

(2006. február 1.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. február 2-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 1-jén.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. február 1-jén bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

93,4

204

43,0

212

90,9

624

115,6

999

85,7

0707 00 05

052

136,7

204

102,3

628

180,0

999

139,7

0709 10 00

220

74,5

624

91,7

999

83,1

0709 90 70

052

156,1

204

130,2

999

143,2

0805 10 20

052

43,8

204

61,8

212

53,7

220

52,0

624

60,4

999

54,3

0805 20 10

204

83,9

999

83,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,1

204

129,1

400

87,6

464

135,7

624

76,7

662

36,9

999

87,9

0805 50 10

052

53,2

220

61,7

999

57,5

0808 10 80

400

143,4

404

107,7

720

83,2

999

111,4

0808 20 50

388

83,1

400

90,1

720

64,3

999

79,2


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


2.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 29/3


A BIZOTTSÁG 178/2006/EK RENDELETE

(2006. február 1.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a legmagasabb megengedett növényvédőszer-maradék határértékkel rendelkező élelmiszereket és takarmányokat felsoroló I. melléklet létrehozása tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 396/2005/EK rendelettel összhangban a Bizottságnak létre kell hoznia a rendelet I., II., III. és IV. mellékletét, mivel a mellékletek létrehozása a rendelet II., III. és V. fejezete alkalmazásának feltétele.

(2)

A 396/2005/EK rendelet I. mellékletébe szükséges felvenni minden olyan terméket, amelyre jelenleg közösségi vagy nemzeti MRL-ek (maximális szermaradék-határérték) vonatkoznak, valamint azokat is, amelyekre indokolt összehangolt MRL-eket alkalmazni.

(3)

A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével.

(5)

Még nem írtak elő egyedi MRL-eket a halakra és a kizárólag állati takarmányozásra szánt növényi termékekre, valamint nincs információ az MRL-ek meghatározásának alapjáról. Célszerű elegendő időt biztosítani az ilyen információk létrehozására vagy összegyűjtésére. Úgy ítélik meg, hogy egy hároméves időszaknak elegendőnek kell lennie az ilyen információk létrehozására vagy összegyűjtésére,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelethez tartozó melléklet szövegét I. mellékletként csatolják a 396/2005/EK rendelethez.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 1-jén.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésében említett állati és növényi eredetű termékek

Kódszám (1)

Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak

Példák azokra a csoportokon belüli egyes termékekre, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak

Tudományos megnevezés (2)

Példák azokra a meghatározás alá tartozó kapcsolódó fajtákra vagy egyéb termékekre, amelyekre ugyanaz az MRL vonatkozik

Termékek részei, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak

0100000

1.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

 

 

 

0110000

i.

Citrusfélék

 

 

 

Teljes termék

0110010

 

Grapefrút

Citrus paradisi

Shaddock, pomeló, édes grépfrút, tangeló, ugli és egyéb hibridek

 

0110020

 

Narancs

Citrus sinensis

Bergamott narancs, keserű narancs, törpe narancs és más hibridek

 

0110030

 

Citrom

Citrus limon

Cédrátcitrom, citrom

 

0110040

 

Zöld citrom

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandarin

Citrus reticulata

Klementin, tangerin és más hibridek

 

0110990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0120000

ii.

Fán termő héjas gyümölcsűek (héjjal vagy héj nélkül)

 

 

 

Teljes termék a héj eltávolítását követően (kivéve a gesztenye)

0120010

 

Mandula

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Brazil dió

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Kesudió

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Gesztenye

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Kókuszdió

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Mogyoró

Corylus avellana

Filbert

 

0120070

 

Ausztráliai mogyoró

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Pekándió

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Píniamag

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pisztácia

Pistachia vera

 

 

0120110

 

Dió

Juglans regia

 

 

0120990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0130000

iii.

Almatermésűek

 

 

 

Teljes termék a szárak eltávolítását követően

0130010

 

Alma

Malus domesticus

Vadalma

 

0130020

 

Körte

Pyrus communis

Vadkörte

 

0130030

 

Birsalma

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Naspolya (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Japán naspolya (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0140000

iv.

Csonthéjasok

 

 

 

Teljes termék a szárak eltávolítását követően

0140010

 

Kajszibarack

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Cseresznyefélék

Prunus cerasus, Prunus avium

Cseresznye, meggy

 

0140030

 

Őszibarack

Prunus persica

Nektarin és hasonló hibridek

 

0140040

 

Szilva

Prunus domestica

Damaszkuszi szilva, ringlószilva, mirabellszilva

 

0140990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0150000

v.

Bogyósgyümölcsűek

 

 

 

Teljes termék a sapkák/levélüstökök és szárak eltávolítását követően kivéve ribizli esetén, ahol: gyümölcsök szárral együtt

0151000

a)

Csemege- és borszőlő

 

 

 

 

0151010

 

Csemegeszőlő

Vitis euvitis

 

 

0151020

 

Borszőlő

Vitis euvitis

 

 

0152000

b)

Szamóca

 

Fragaria ananassa

 

 

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósok

 

 

 

 

0153010

 

Feketeszeder

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Hamvas szeder

Rubus ceasius

Kaliforniai málna, szedermálna, törpemálna

 

0153030

 

Málna

Rubus idaeus

Rubus phoenicolasius

 

0153990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

 

 

 

0154010

 

Fürtös áfonya

Vaccinium corymbosum

Fekete áfonya; vörös áfonya

 

0154020

 

Nagytermésű tőzegáfonya

Vaccinium macrocarpon

 

 

0154030

 

Ribizli (piros, fekete és fehér)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Köszméte (egres)

Ribes uva-crispa

Az egyéb ribizlifajtával alkotott hibridekkel együtt

 

0154050

 

Gyepürózsa/vadrózsa/csipkebogyó

Rosa canina

 

 

0154060

 

Faeper (4)

Morus spp.

Faeper (Arbutus unedo gyümölcse)

 

0154070

 

Azarol (4) (mediterrán naspolya/galagonya)

Crataegus azarolus

 

 

0154080

 

Fekete bodza (4)

Sambucus nigra

Feketeberkenye, madárberkenye, azarol, varjútövis, galagonya, Amelanchier canadensis és más fán termő bogyósgyümölcsűek

 

0154990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0160000

vi.

Egyéb gyümölcsök

 

 

 

Teljes termék a szárak vagy a levélüstök eltávolítását követően (ananász)

0161000

a)

Ehető héjúak

 

 

 

 

0161010

 

Datolya

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Füge

Ficus carica

 

 

0161030

 

Étkezési olajbogyó

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kamkvat (4)

Fortunella species

Marumi kamkvat, nagami kamkvat

 

0161050

 

Karambola (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

 

0161060

 

Datolyaszilva (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Jambul (4) (Jávaszilva)

Syzygium cumini

Jávaalma (vízialma), malájalma, rózsaalma, brazil cseresznye (grumihama), szurinami cseresznye

 

0161990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0162000

b)

Kisebb nem ehető héjúak

 

 

 

 

0162010

 

Kivi

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Licsi

Litchi chinensis

Pulaszán, rambután (hamislicsi)

 

0162030

 

Passiógyümölcs

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Töviskörte (4) (fügekaktusz)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Csillagalma (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Amerikai datolyaszilva (4) (kaki)

Diospyros virginiana

Fekete zapota, fehér zapota, zöld zapota, kanisztel (sárga zapota) és nagy zapota

 

0162990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0163000

c)

Nagyobb nem ehető héjúak

 

 

 

 

0163010

 

Avokádó

Persea americana

 

 

0163020

 

Banán

Musa paradisica

Törpebanán, főzőbanán, almabanán

 

0163030

 

Mangó

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papaja

Carica papaya

 

 

0163050

 

Gránátalma

Punica granatum

 

 

0163060

 

Csirimojó (4)

Annona cherimola

Gyömbéralma, cukoralma, ilama és más közepes méretű annónafélék

 

0163070

 

Guajáva (4)

Psidium guajava

 

 

0163080

 

Ananász

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Kenyérgyümölcs (4)

Artocarpus altilis

Dzsekfrút (Artocarpus heterophyllus) (nagytermésű kenyérfa)

 

0163100

 

Durián (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Szúrszop (savanyú alma) (4) (guanabana)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0200000

2.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

 

 

 

0210000

i.

Gyökér- és gumós zöldségek

 

 

 

Teljes termék a csúcsok (ha van) és a hozzátapadt talaj öblítéssel vagy keféléssel történő eltávolítását követően

0211000

a)

Burgonya

 

Gumó alakú Solanum spp.

 

 

0212000

b)

Trópusi gyökér- és gumós zöldségek

 

 

 

 

0212010

 

Kasszava (manióka, tápióka)

Manihot esculenta

Colocasia esculenta (taró, karibikáposzta eddoe, malanga), Xanthosoma sagittifolium (tánia)

 

0212020

 

Édesburgonya

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Jamszgyökér

Dioscorea sp.

Jícama, mexikói jícama

 

0212040

 

Nyílgyökér (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0213000

c)

Egyéb gyökér- és gumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

 

 

 

0213010

 

Cékla

Beta vulgaris subsp. vulgaris

 

 

0213020

 

Sárgarépa

Daucus carota

 

 

0213030

 

Gumós zeller

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Torma

Armoracia rusticana

 

 

0213050

 

Csicsóka

Helianthus tuberosus

 

 

0213060

 

Pasztinák

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Petrezselyemgyökér

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Retek

Raphanus sativus var. sativus

Fekete retek, japán retek, hónapos retek, japán retek és hasonló fajták

 

0213090

 

Saláta bakszakáll

Tragopogon porrifolius

Feketegyökér, spanyol pozdor

 

0213100

 

Karórépa

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Tarlórépa

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0220000

ii.

Hagymafélék

 

 

 

Teljes termék a könnyen eltávolítható héj és talaj (száraz állapotban), vagy gyökerek és talaj (frissen) nélkül

0220010

 

Fokhagyma

Allium sativum

 

 

0220020

 

Vöröshagyma

Allium cepa

Gyöngyhagyma

 

0220030

 

Salottahagyma, mogyoróhagyma

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Újhagyma

Allium cepa

Téli sarjadékhagyma és hasonló fajták

 

0220990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0230000

iii.

Termésükért termesztett zöldségek

 

 

 

Teljes termék a szárak (csemegekukorica esetén a csuhé) nélkül

0231000

a)

Burgonyafélék

 

 

 

 

0231010

 

Paradicsom

Lycopersicum esculentum

Cseresznyeparadicsom

 

0231020

 

Paprika

Capsicum annuum, var grossum és var. longum

Csilipaprika

 

0231030

 

Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom)

Solanum melongena

Körtedinnye

 

0231040

 

Okra, gombó, bámia

Hibiscus esculentus

 

 

0231990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0232000

b)

Kabakosok – ehető héjúak

 

 

 

 

0232010

 

Uborka

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Apró uborka

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Cukkini

Cucurbita pepo var. melopepo

Főzeléktök, tojástök (patisszon)

 

0232990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0233000

c)

Kabakosok – nem ehető héjúak

 

 

 

 

0233010

 

Sárgadinnye

Cucumis melo

Tüskés uborka (Cucumis metuliferus)

 

0233020

 

Sütőtök

Cucurbita maxima

Óriástök

 

0233030

 

Görögdinnye

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0234000

d)

Csemegekukorica

Zea mays var. saccharata

 

 

Cső és szem, csuhé nélkül

0239000

e)

Egyéb termésükért termesztett zöldségek

 

 

 

 

0240000

iv.

Káposztafélék

 

 

 

 

0241000

a)

Virágjukért termesztett káposztafélék

 

 

 

Csak fej

0241010

 

Brokkoli

Brassica oleracea var. italica

Díszkáposzta, kínai brokkoli, brokkoli répa

 

0241020

 

Karfiol

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0242000

b)

Fejképző káposztafélék

 

 

 

Teljes növény a gyökerek és elhalt levelek nélkül

0242010

 

Kelbimbó

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Csak bimbók

0242020

 

Fejeskáposzta

Brassica oleracea convar. capitata

Csúcsos fejeskáposzta, vörös káposzta, kelkáposzta, fehér káposzta

 

0242990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0243000

c)

Leveles káposzta

 

 

 

Teljes növény a gyökerek és elhalt levelek nélkül

0243010

 

Kínai kel

Brassica pekinensis

Indiai mustár, bordáskel, kínai lapos kel (tai goo choi), pekingi kel (pe-tsai), mestergyökér

 

0243020

 

Kel

Brassica oleracea convar. Acephalea

Fodorkel, leveles kel

 

0243990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0244000

d)

Karalábé

 

Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes

 

Teljes termék a gyökerek, csúcsok és a hozzátapadt talaj eltávolítását követően

0250000

v.

Levélzöldségek és friss fűszernövények

 

 

 

Teljes termék a gyökerek és elhalt levelek, és (adott esetben) talaj nélkül

0251000

a)

Saláta és egyéb salátaféle a Brassicacea családdal

 

 

 

 

0251010

 

Galambbegysaláta

Valerianella locusta

Olasz galambbegysaláta

 

0251020

 

Saláta

Lactuca sativa

Fejes saláta, lollo rosso (tépősaláta), iceberg saláta/jégsaláta, római saláta

 

0251030

 

Endívia (széleslevelű batáviai endívia)

Cichorium endiva

Mezei katáng, vörös cikória, radicchio, fodros levelű endívia, cukorsüveg

 

0251040

 

Zsázsa (4)

Lepidium sativum

 

 

0251050

 

Közönséges borbálafű (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Borsmustár, rucola (4)

Eruca sativa (Diplotaxis spec.)

Vad kányazsázsa

 

0251070

 

Vörösmustár (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Brassica rapa és B. oleracea levelei és bimbói (4)

Brassica spp.

Midzuna

 

0251990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0252000

b)

Spenótfélék (levél)

 

 

 

 

0252010

 

Paraj

Spinacia oleracea

Új-zélandi paraj és tarlórépa-levél (tarlórépa felső része)

 

0252020

 

Kövér porcsin (4)

Portulaca oleracea

Téli porcsin (bányászsaláta), kerti porcsin, közönséges porcsin, sóska, homoki ballagófű

 

0252030

 

Levél mángold

Beta vulgaris

Céklalevél

 

0252990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0253000

c)

Szőlőlevél (4)

 

Vitis euvitis

 

 

0254000

d)

Vízitorma

 

Nasturtium officinale

 

 

0255000

e)

Saláta cikória

 

Cichorium intybus. var. foliosum

 

 

0256000

f)

Fűszernövények

 

 

 

 

0256010

 

Turbolya

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Metélőhagyma

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Zellerlevél

Apium graveolens var. seccalinum

Édesköménylevél, korianderlevél, kaporlevél, rétiköménylevél, lestyán, angyalfű, spanyol turbolya és más ernyős virágzatú

 

0256040

 

Petrezselyem

Petroselinum crispum

 

 

0256050

 

Zsálya (4)

Salvia officinalis

Hegyi borsikafű, borsikafű

 

0256060

 

Rozmaring (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Kakukkfű (4)

Thymus spp.

Majoranna, oregánó

 

0256080

 

Bazsalikom (4)

Ocimum basilicum

Citromfűlevél, menta, borsmenta

 

0256090

 

Babérlevél (4) (nemes babér)

Laurus nobilis

 

 

0256100

 

Tárkony (4)

Artemisia dracunculus

Izsóp

 

0256990

 

Eggéb (3)

 

 

 

0260000

vi.

Hüvelyes zöldségek (friss)

 

 

 

Teljes termék

0260010

 

Bab (hüvelyben)

Phaseolus vulgaris

Zöldbab (franciabab, futóbab), tűzbab, bokorbab, tehénbab

 

0260020

 

Bab (hüvely nélkül)

Phaseolus vulgaris

Lóbab (nagyszemű), kardbab, jancsibab (Canavaliaensiformis), limabab, tehénborsó

 

0260030

 

Borsó (hüvelyben)

Pisum sativum

Mangetout (cukorborsó)

 

0260040

 

Borsó (hüvely nélkül)

Pisum sativum

Kerti borsó zöldborsó, csicseri borsó

 

0260050

 

Lencse (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0270000

vii.

Szárukért termesztett zöldségek (friss)

 

 

 

Teljes termék az elhalt szövetek, talaj és gyökér nélkül

0270010

 

Spárga

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Kardonna

Cynara cardunculus

 

 

0270030

 

Zeller

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Édeskömény

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Articsóka

Cynara scolymus

 

Teljes virágzat vacokkal

0270060

 

Póréhagyma

Allium porrum

 

 

0270070

 

Rebarbara

Rheum hybridum

 

Szár a gyökerek és a levelek nélkül

0270080

 

Bambuszrügy (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Pálmafacsúcsrügy (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana

 

 

0270990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0280000

viii.

Gomba  (4)

 

 

 

Teljes termék talaj, termőközeg nélkül

0280010

 

Termesztett

 

Közönséges gomba, kagylógomba, sitake

 

0280020

 

Vadon termő

 

Rókagomba, szarvasgomba, ízletes kucsmagomba Ízletes vargánya

 

0280990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0290000

ix.

Tengeri moszat  (4)

 

 

 

Teljes termék az elhalt levelek nélkül

0300000

3.

HÜVELYESEK, SZÁRÍTVA

 

 

 

Teljes termék

0300010

 

Bab

Phaseolus vulgaris

Lóbab (nagyszemű), száraz fehér bab, flageolet bab, kardbab, limabab, lóbab (kismagvú), tehénborsó

 

0300020

 

Lencse

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Borsó

Pisum sativum

Csicseri borsó, takarmányborsó, szegletes lednek

 

0300040

 

Csillagfürt (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0400000

4.

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

 

 

 

Teljes termék a héj, mag és hártya nélkül, amennyiben lehetséges

0401000

i.

Olajos magvak

 

 

 

 

0401010

 

Lenmag

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Földimogyoró

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Mákszem

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Szezámmag

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Napraforgó mag

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Repcemag

Brassica napus

Réparepce, tarlórépa

 

0401070

 

Szójabab

Glycine max

 

 

0401080

 

Mustármag

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Gyapotmag

Gossypium spp.

 

 

0401100

 

Tökmag (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

 

 

0401110

 

Sáfrányos szeklice (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Borágó (4)

Borago officinalis

 

 

0401130

 

Magvas gomborka (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Kendermag (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Ricinusbab

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0402000

ii.

Olajtartalmú gyümölcsök

 

 

 

 

0402010

 

Olajbogyó olajkinyerésre (4)

Olea europaea

 

Teljes gyümölcs a szárak (ha van) a talaj (ha van) eltávolítását követően

0402020

 

Pálmadió (olajpálmamag) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Pálmatermés (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Kapok (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0500000

5.

GABONAFÉLÉK

 

 

 

Teljes termék

0500010

 

Árpa

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Hajdina

Fagopyrum esculentum

 

 

0500030

 

Kukorica

Zea mays

 

 

0500040

 

Köles (4)

Panicum spp.

Mohar, tef

 

0500050

 

Zab

Avena fatua

 

 

0500060

 

Rizs

Oryza sativa

 

 

0500070

 

Rozs

Secale cereale

 

 

0500080

 

Cirok (4)

Sorghum bicolor

 

 

0500090

 

Búza

Triticum aestivum

Tönkölybúza, tritikále

 

0500990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0600000

6.

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA ÉS FŰSZEREK

 

 

 

 

0610000

i.

Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis)

 

Camellia sinensis

 

Teljes termék

0620000

ii.

Kávébab  (4)

 

 

 

Csak bab

0630000

iii.

Gyógynövénytea  (4) (szárított)

 

 

 

 

0631000

a)

Virág

 

 

 

Teljes virág a szárak és elhalt levelek nélkül

0631010

 

Kamillavirág

Matricaria recutita

 

 

0631020

 

Hibiszkuszviág

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Rózsaszirom

Rosa spec.

 

 

0631040

 

Jázminvirág

Jasminum officinale

 

 

0631050

 

Hársfavirág

Tillia cordata

 

 

0631990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0632000

b)

Levél

 

 

 

Teljes termék a gyökerek és elhalt levelek nélkül

0632010

 

Szamócalevél

Fragaria ananassa

 

 

0632020

 

Rooiboslevél

Aspalathus spp.

 

 

0632030

 

Matétea

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0633000

c)

Gyökér

 

 

 

Teljes termék a csúcsok és a hozzátapadt talaj öblítésssel vagy keféléssel történő eltávolítását követően

0633010

 

Macskagyökér

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Ginszenggyökér

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0639000

d)

Egyéb gyógynövényteák

 

 

 

 

0640000

iv.

Kakaó  (4) (erjesztett bab)

 

Theobroma cacao

 

Babszemek a hüvely eltávolítását követően

0650000

v.

Szentjánoskenyér  (4)

 

Ceratonia siliqua

 

Teljes termék a szárak vagy a csészelevelek nélkül

0700000

7.

KOMLÓ (szárított), beleértve a komlópelletet és a sűrítetlen port

 

Humulus lupulus

 

Teljes termék

0800000

8.

FŰSZEREK (4)

 

 

 

Teljes termék

0810000

i.

Mag

 

 

 

 

0810010

 

Ánizs

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Fekete kömény

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Zellermag

Apium graveolens

Lestyánmag

 

0810040

 

Koriandermag

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Római kömény

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Kapormag

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

Édesköménymag

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Görögszéna

Trigonella foenum- graecum

 

 

0810090

 

Szerecsendió

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0820000

ii.

Bogyósgyümölcsűek

 

 

 

 

0820010

 

Szegfűbors

Pimenta dioica

 

 

0820020

 

Ánizsbors (japánbors)

Zanthooxylum piperitum

 

 

0820030

 

Kömény

Carum carvi

 

 

0820040

 

Kardamom

Elettaria cardamomum

 

 

0820050

 

Borókabogyó

Juniperus communis

 

 

0820060

 

Bors (fekete és fehér)

Piper nigrum

Hosszúbors, rózsabors

 

0820070

 

Vaníliahüvely

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820080

 

Tamarinduszgyümölcs

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0830000

iii.

Kéreg

 

 

 

 

0830010

 

Fahéj

Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum

Kassziafahéj

 

0830990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0840000

iv.

Gyökér vagy rizóma

 

 

 

 

0840010

 

Édesgyökér

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Gyömbér

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Kurkuma (indiai sáfrány)

Curcuma domestica syn. C. longa

 

 

0840040

 

Torma

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0850000

v.

Bimbó

 

 

 

 

0850010

 

Szegfűszeg

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Kapribogyó

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0860000

vi.

Virágbibe

 

 

 

 

0860010

 

Sáfrány

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0870000

vii.

Magköpeny

 

 

 

 

0870010

 

Szerecsendió-virág

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Egyéb (3)

 

 

 

0900000

9.

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK (4)

 

 

 

 

0900010

 

Cukorrépa (gyökér)

Beta vulgaris

 

Teljes termék a csúcsok és a hozzátapadt talaj öblítésssel vagy keféléssel történő eltávolítását követően

0900020

 

Cukornád

Saccharum officinarum

 

Teljes termék az elhalt szövetek, talaj és gyökér nélkül

0900030

 

Cikória (4) gyökér

Cichorium intybus

 

Teljes termék a csúcsok és a hozzátapadt talaj öblítésssel vagy keféléssel történő eltávolítását követően

0900990

 

Egyéb (3)

 

 

 

1000000

10.

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

 

 

 

 

1010000

i.

Hús, húskészítmények, belsőség, vér, állati zsiradék frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve, valamint lisztként vagy ételként feldolgozva; egyéb feldolgozott termék (a felsoroltakra alapuló kolbász és élelmiszer-készítmény)

 

 

 

Teljes termék vagy csak a zsírfrakció (5)

1011000

a)

Sertés

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Hús

 

 

 

1011020

 

Zsír sovány hús nélkül

 

 

 

1011030

 

Máj

 

 

 

1011040

 

Vese

 

 

 

1011050

 

Ehető belsőség

 

 

 

1011990

 

Egyéb (3)

 

 

 

1012000

b)

Szarvasmarha

 

Bos spec.

 

 

1012010

 

Hús

 

 

 

1012020

 

Zsír

 

 

 

1012030

 

Máj

 

 

 

1012040

 

Vese

 

 

 

1012050

 

Ehető belsőség

 

 

 

1012990

 

Egyéb (3)

 

 

 

1013000

c)

Birka

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Hús

 

 

 

1013020

 

Zsír

 

 

 

1013030

 

Máj

 

 

 

1013040

 

Vese

 

 

 

1013050

 

Ehető belsőség

 

 

 

1013990

 

Egyéb (3)

 

 

 

1014000

d)

Kecske

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Hús

 

 

 

1014020

 

Zsír

 

 

 

1014030

 

Máj

 

 

 

1014040

 

Vese

 

 

 

1014050

 

Ehető belsőség

 

 

 

1014990

 

Egyéb (3)

 

 

 

1015000

e)

Ló, szamár, lóöszvér vagy szamáröszvér

 

Equus spec.

 

 

1015010

 

Hús

 

 

 

1015020

 

Zsír

 

 

 

1015030

 

Máj

 

 

 

1015040

 

Vese

 

 

 

1015050

 

Ehető belsőség

 

 

 

1015990

 

Egyéb (3)

 

 

 

1016000

f)

Szárnyasok – csirke, lúd, kacsa, pulyka és gyöntyúk –, strucc, galamb

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.

 

 

1016010

 

Hús

 

 

 

1016020

 

Zsír

 

 

 

1016030

 

Máj

 

 

 

1016040

 

Vese

 

 

 

1016050

 

Ehető belsőség

 

 

 

1016990

 

Egyéb (3)

 

 

 

1017000

g)

Egyéb haszonállat

 

 

Nyúl, kenguru

 

1017010

 

Hús

 

 

 

1017020

 

Zsír

 

 

 

1017030

 

Máj

 

 

 

1017040

 

Vese

 

 

 

1017050

 

Ehető belsőség

 

 

 

1017990

 

Egyéb (3)

 

 

 

1020000

ii.

Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy édesítő anyag hozzáadása nélkül, vaj és egyéb tejből származó zsiradék, sajt, túró

 

 

 

Teljes termék vagy csak a zsírfrakció (6)

1020010

 

Marha

 

 

 

1020020

 

Birka

 

 

 

1020030

 

Kecske

 

 

 

1020040

 

 

 

 

1020990

 

Egyéb (3)

 

 

 

1030000

iii.

Madártojás friss, tartósított, főzött; Héjas tojás és tojássárgája friss, szárított, gőzön vagy forró vízben főtt, formába öntött, fagyasztott vagy más módon tartósított hozzáadott cukrot vagy édesítőszert tartalmaz/nem tartalmaz

 

 

 

Teljes termék vagy csak a zsírfrakció (7)

1030010

 

Csirke

 

 

 

1030020

 

Kacsa

 

 

 

1030030

 

Lúd

 

 

 

1030040

 

Fürj

 

 

 

1030990

 

Egyéb (3)

 

 

 

1040000

iv.

Méz

 

Apis melifera, Melipona spec.

Méhpempő, virágpor

 

1050000

v.

Kétéltűek és hüllők

 

Rana spec. Crocodilia spec.

Békacomb, krokodil

 

1060000

vi.

Csigák

 

Helix spec.

 

 

1070000

vii.

Egyéb szárazföldi állatból készült termék

 

 

 

 

1100000

11.

HALAK, HALTERMÉKEK, KAGYLÓK, PUHATESTŰEK ÉS EGYÉB TENGERI ÉS ÉDESVÍZI ÉLELMISZERIPARI TERMÉK (8)

 

 

 

 

1200000

12.

KIZÁRÓLAG ÁLLATI TAKARMÁNYBAN HASZNÁLT NÖVÉNYI TERMÉKEK (8)

 

 

 

 


(1)  A kódszámot ez a melléklet vezeti be, ennek célja, hogy a 396/2005/EK rendelet ezen és más vonatkozó mellékletei szerinti osztályozási rendszert állítson fel.

(2)  »Példák azokra a csoportokon belüli egyes termékekre, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak« oszlopban felsorolt tételek tudományos megnevezését megadják – amennyiben lehetséges és lényeges. A nemzetközi nómenklatúra-rendszert a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vették.

(3)  Az »Egyéb« meghatározás a »Csoportok, amelyekre az MRL-ek vonatkoznak« oszlopban felsorolt maradék kódok között kifejezetten nem említett tételekre vonatkozik.

(4)  A II. és III. mellékletben a termékre megállapított MRL csak akkor alkalmazandó, ha a terméket emberi fogyasztásra szánják. A termék azon részeire, amelyeket kizárólag takarmány-összetevőként használnak fel, külön MRL-t kell alkalmazni.

(5)  Amennyiben a peszticid és/vagy metabolit (amely szerepel a szermaradék meghatározásában) vízben oldódó (a log Pow kisebb mint 3) az MRL-t mg/kg-ban kell megadni a hús (zsírral együtt), a hús-, belsőség- és állatizsiradék-készítmény vonatkozásában. Amennyiben a peszticid és/vagy metabolit (amely szerepel a szermaradék meghatározásában) zsírban oldódó (a log Pow nagyobb vagy egyenlő mint 3) az MRL-t mg/kg-ban kell megadni a hús, a hús-, belsőség- és állatizsiradék-készítmény zsírtartalma vonatkozásában. A legfeljebb 10 tömegszázalék zsírtartalmú élelmiszerek esetében a peszticidmaradék mennyisége a kicsontozott húsféleség teljes tömegére vonatkozik. Ilyen esetekben a megengedett legmagasabb érték a zsírtartalomra vonatkoztatott érték egytizede, de legalább 0,01mg/kg. Az utóbbi nem vonatkozik a tehéntejre és a teljes tehéntejre. A többi termékre sem vonatkozik, amennyiben az MRL-t a mennyiségi meghatározási határértékre állapítják meg.

(6)  Amennyiben a peszticid és/vagy metabolit (amely szerepel a szermaradék meghatározásában) vízben oldódó (a log Pow kisebb mint 3) az MRL-t mg/kg-ban kell megadni a tej és tejtermék vonatkozásában. Amennyiben a peszticid és/vagy metabolit (amely szerepel a szermaradék meghatározásában) zsírban oldódó (a log Pow nagyobb vagy egyenlő mint 3) az MRL-t mg/kg-ban kell megadni a tehéntej és a teljes tehéntej vonatkozásában. A nyers tehéntej és a teljes tehéntej peszticidmaradék-tartalmának meghatározásában 4 tömegszázalékos zsírtartalmat kell alapul venni. A más állatokból származó nyers tej és teljes tej esetében a peszticidmaradék-tartalmat a zsírtartalom alapján kell meghatározni. Az egyéb felsorolt 2 tömegszázaléknál alacsonyabb zsírtartalommal rendelkező élelmiszer esetében a megengedett legmagasabb érték a nyers tejre és teljes tejre vonatkoztatott érték fele; 2 vagy több tömegszázalékos zsírtartalom esetében a megengedett legmagasabb értéket mg/kg-ban kell megadni a zsír vonatkozásában. Ebben az esetben a megengedett legmagasabb érték a nyers tejre és teljes tejre megállapított érték 25-szöröse. Az utóbbit × l alkalmazni, amennyiben az MRL-t a mennyiségi meghatározási határértékben állapítják meg.

(7)  Amennyiben a peszticid és/vagy metabolit (amely szerepel a szermaradék meghatározásában) vízben oldódó (a log Pow kisebb mint 3) az MRL-t mg/kg-ban kell megadni a friss héjas tojás vonatkozásában madártojás és tojássárgája esetében. Amennyiben a peszticid/vagy metabolit (amely szerepel a szermaradék meghatározásában) zsírban oldódó (a log Pow nagyobb vagy egyenlő 3) az MRL-t mg/kg-ban kell megadni a friss héjas tojás vonatkozásában madártojás és tojássárgája esetében. Azonban a 10 %-nál magasabb zsírtartalmú tojás és tojástermék esetében a megengedett legmagasabb értéket mg/kg-ban kell megadni a zsír vonatkozásában. Ebben az esetben a megengedett legmagasabb érték a friss tojásra megállapított érték 10-szerese. Az utóbbit nem kell alkalmazni, amennyiben az MRL-t a mennyiségi meghatározási határértékben állapítják meg.

(8)  Az MRL-ek nem alkalmazhatóak, amíg az egyes termékeket nem azonosítják és listába nem kerülnek.”


2.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 29/26


A BIZOTTSÁG 179/2006/EK RENDELETE

(2006. február 1.)

a harmadik országokból származó alma behozatala tekintetében engedélyezési rendszer bevezetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A közösségi almatermelők helyzete az utóbbi időben nehezebbre fordult, egyebek között a déli félteke harmadik országaiból a közösségbe behozott alma mennyiségének jelentős növekedése miatt.

(2)

Az alma behozatalának felügyeletét ezért célszerű szigorítani. E cél elérését a legjobban egy behozatali engedélyeken alapuló rendszer szolgálná, amelyben az engedély megadásának feltétele biztosíték nyújtása, szavatolandó, hogy az engedélykérelem tárgyát képező műveletek valóban megtörténnek.

(3)

A mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendeletet (2) és a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló, 1985. július 22-i 2220/85/EGK bizottsági rendeletet (3) kell alkalmazni.

(4)

A Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 0808 10 80 KN-kód alá tartozó almák szabad forgalomba bocsátásának feltétele behozatali engedély bemutatása.

(2)   Az e rendelet értelmében kiadott behozatali engedélyekre az 1291/2000/EK rendelet alkalmazandó.

2. cikk

(1)   Az importőrök bármely tagállam illetékes hatóságához nyújthatnak be behozatali engedély iránti kérelmeket.

A engedélykérelem 8. rovatában fel kell tüntetni a származási országot, és az „igen” szót kereszttel kell megjelölni.

(2)   Az importőrök az engedélykérelem benyújtásakor a 2220/85/EGK rendelet III. címével összhangban biztosítékot helyeznek letétbe, ami szavatolja, hogy a behozatali engedély érvényességének ideje alatt az importőr eleget tesz a behozatali kötelezettségnek. A biztosíték összege tonnánként 15 euro.

Vis maior esetétől eltekintve a biztosíték teljesen vagy részben elvész, ha a behozatali engedély érvényességi ideje alatt a behozatalra nem, illetve csak részben kerül sor.

3. cikk

(1)   A behozatali engedélyeket a Közösségen belüli székhelyre való tekintet nélkül bármely kérelmező számára haladéktalanul meg kell adni.

A behozatali engedély 8. rovatában fel kell tüntetni a származási országot, és az „igen” szót kereszttel kell megjelölni.

(2)   A bizonyítvány érvényességi ideje három hónap.

A behozatali engedély csak a megjelölt országból származó behozatalra érvényes.

4. cikk

A tagállamok minden héten legkésőbb szerda déli 12 óráig tájékoztatják a Bizottságot azon almamennyiségekről – származás szerinti harmadik országokra lebontva –, amelyek tekintetében az előző héten behozatali engedélyt bocsátottak ki.

A mennyiségeket a Bizottság által megjelölt elektronikus rendszeren keresztül kell közölni.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. február 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 1-jén.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1856/2005/EK rendelettel (HL L 297., 2005.11.15., 7. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 205., 1985.8.3., 5. o. A legutóbb a 673/2004/EK rendelettel (HL L 105., 2004.4.14., 17. o.) módosított rendelet.


2.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 29/28


A BIZOTTSÁG 180/2006/EK RENDELETE

(2006. február 1.)

az AKCS-jegyzőkönyv és az indiai megállapodás alapján behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségek mennyiségeinek a 2005–2006-os szállítási időszakra történő meghatározásáról és az 1159/2003/EK rendelettől való eltérésről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 39. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel a 2003/2004., 2004/2005. és 2005/2006. gazdasági évre bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti nádcukor-behozatalra vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról, valamint az 1464/95/EK és a 779/96/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. június 30-i 1159/2003/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1159/2003/EK rendelet 9. cikke rendelkezik az 1701 KN-kód alá tartozó termékek fehércukor-egyenértékben kifejezett, nulla százalékos vámtételű szállítási kötelezettségeinek megállapítására vonatkozó szabályokról az AKCS-jegyzőkönyvet és az indiai megállapodást aláíró országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(2)

Az AKCS-jegyzőkönyv 3. és 7. cikkének, az indiai megállapodás 3. és 7. cikkének, az 1159/2003/EK rendelet 9. cikke (3) bekezdésének, valamint 11. és 12. cikkének alkalmazása arra késztette a Bizottságot, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján valamennyi exportáló ország számára meghatározza a szállítási kötelezettségeket a 2005–2006. évre.

(3)

Az 1159/2003/EK rendelet 12. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az említett cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó, ha a szállítási kötelezettség mennyisége és az AKCS-országokból/Indiából származó kedvezményes cukor teljes mennyisége közötti elszámolt különbség a szállítási kötelezettségnek legfeljebb 5 %-a. Az Elefántcsontpart, India és Madagaszkár esetében a szállított mennyiségek a szállítási kötelezettségek mennyiségénél 6,7, 7,6 és 6,7 %-nál alacsonyabbak. Figyelembe véve azt a tényt, hogy az érintett mennyiségek alacsonyak, és hogy a közössségi cukorpiac és a közösségi finomítók nyerscukorral való ellátottsága a szállítási időszakra vonatkozóan elhanyagolható volt, India, az Elefántcsontpart és Madagaszkár esetében helyénvaló eltekinteni az 1159/2003/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének alkalmazásától, és az említett rendelet 12. cikke (4) bekezdésének megfelelően a nem szállított mennyiségeket a 2005–2006. évi szállítási időszakra hozzáadni ezen országok szállítási kötelezettségének mennyiségéhez.

(4)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1159/2003/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdésétől való eltéréssel az említett cikk (1) bekezdését nem kell alkalmazni az Elefántcsontpart, India és Madagaszkár számára a 2004–2005. évi szállítási időszakra megállapított szállítási kötelezettségek nem teljesített mennyiségeire vonatkozóan.

Az említett cikk (1) bekezdésében előírt szállítási kötelezettségek nem teljesített mennyiségei hozzáadódnak a 2 cikkben előírt szállítási kötelezettségekhez.

2. cikk

Az AKCS-jegyzőkönyvet és az indiai megállapodást aláíró országokból származó, az 1701 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó, fehércukor-egyenértékben kifejezett szállítási kötelezettségek mennyiségei a 2005–2006. évi szállítási időszakra és minden érintett exportőr országra vonatkozóan a mellékletben kerültek meghatározásra.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 1-jén.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 162., 2003.7.1., 25. o. A legutóbb az 568/2005/EK rendelettel (HL L 97., 2005.4.15., 9. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Az AKCS-jegyzőkönyvet és az indiai megállapodást aláíró országokból származó preferenciális cukor importjaira vonatkozó szállítási kötelezettségek mennyiségei a 2005–2006-os szállítási időszakra fehércukor-egyenértékben kifejezve.

Az AKCS-jegyzőkönyvet és az indiai megállapodást aláíró országok

Szállítási kötelezettségek 2005/2006

Barbados

32 638,29

Belize

40 306,70

Kongó

10 225,97

Elefántcsontpart

10 772,81

Fidzsi-szigetek

165 305,43

Guyane

159 259,91

India

10 781,10

Jamaica

118 851,82

Kenya

5 050,48

Madagaszkár

14 217,02

Malawi

20 993,62

Mauritius

493 856,36

Mozambik

6 018,62

Saint Kitts és Nevis

15 689,30

Suriname

0,00

Szváziföld

116 631,85

Tanzánia

10 298,66

Trinidad és Tobago

47 717,60

Uganda

0,00

Zambia

7 086,65

Zimbabwe

30 262,59

Total

1 315 964,78


2.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 29/31


A BIZOTTSÁG 181/2006/EK RENDELETE

(2006. február 1.)

az 1774/2002/EK rendeletnek a trágyától eltérő szerves trágyák és talajjavító szerek tekintetében történő végrehajtásáról és a rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (2) bekezdésére, 22. cikke (2) bekezdésére és 32. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1774/2002/EK rendelet megtiltja a trágya kivételével szerves trágyák és talajjavító szerek alkalmazását legelőkön. Ez a tiltás összhangban van a jelenlegi uniós takarmányozási tilalommal, és célja megelőzni az olyan legelőkről származó esetleges fertőzést, ahol a 2. és a 3. kategóriába tartozó anyagok jelen lehetnek. Ilyen kockázatok a haszonállatok közvetlen legeltetése, a fű szilázsként való használata vagy széna használata miatt léphetnek fel. Az említett rendelet úgy rendelkezik, hogy a tiltás végrehajtását szolgáló intézkedéseket, beleértve az ellenőrző intézkedéseket, a megfelelő tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően kell elfogadni.

(2)

Különböző tudományos bizottságok számos tudományos véleményt bocsátottak ki a szerves trágyák és talajjavító szerek legelőkre való kijuttatására vonatkozóan. Ezek közé tartozik elsőként a Tudományos Operatív Bizottság 1998. szeptember 24-i és 25-i véleménye az emlősállatoktól származó szerves trágyák biztonságáról, másodikként a Toxicitási, Ökotoxicitási és Környezetvédelmi Tudományos Bizottság 2001. április 24-i véleménye a kórokozók csökkentésére irányuló szennyvíziszap-kezelések értékeléséről, harmadikként a Tudományos Operatív Bizottság 2001. május 10-i és 11-i véleménye a kérődző emlősállatoktól származó szerves trágyák biztonságáról és negyedikként az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság biológiai veszélyekkel foglalkozó tudományos testületének 2004. március 3-i véleménye a szerves trágyák és talajjavító szerek legelőkön való alkalmazásának a TSE-vel kapcsolatos biztonságáról vagy biológiai kockázatáról.

(3)

Ezekben a tudományos véleményekben azt javasolják, hogy TSE-kórokozót nagyobb valószínűséggel tartalmazó állati szöveteket ne keverjenek bele a szarvasmarhák által hozzáférhető legelőkön használt szerves trágyákba és talajjavító szerekbe. Bizonyos egészségügyi feltételek mellett – beleértve az esetleges kockázatokat tovább csökkentő hőkezelést és a biztonságos beszerzést – más anyagok felhasználhatók a szerves trágyák és talajjavító szerek gyártása során.

(4)

E tudományos vélemények fényében végrehajtási szabályokat, ezek között ellenőrző intézkedéseket kell meghatározni a szerves trágyák és talajjavító szerek, valamint az emésztési maradványok és a komposzt földekre való kijuttatására vonatkozóan.

(5)

Az e rendeletben előírt végrehajtási intézkedések nem érintik az 1774/2002/EK rendelet alapján jelenleg alkalmazandó átmeneti intézkedéseket.

(6)

Az e rendeletben megállapított feltételek teljesítése mellett lehetővé kell tenni a szerves trágyák és a talajjavító szerek forgalomba hozatalát és exportját.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   E rendelet nem érinti az 1774/2002/EK rendelettel összhangban elfogadott átmeneti intézkedéseket.

(2)   A tagállamok alkalmazhatnak az e rendeletben megállapítottaknál szigorúbb nemzeti szabályozást a szerves trágyák és talajjavító szerek területükön való használatára vonatkozóan, amennyiben ezek a szabályok állategészségügyi vagy közegészségügyi okokból indokoltak.

2. cikk

Módosítás

Az 1774/2002/EK rendelet I. mellékletének 39. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„39.

»legelő«: fűvel vagy más növényzettel borított, haszonállatok legeltetésére vagy takarmányozására használt terület, kivéve azt a területet, amelyre szerves trágyát és talajjavító szereket juttattak ki a 181/2006/EK bizottsági rendelettel (2) összhangban;

3. cikk

A szerves trágyákra és talajjavító szerekre vonatkozó követelmények

A szerves trágyák és talajjavító szerek kizárólag a 2. és a 3. kategóriába tartozó anyagokból állíthatók elő.

4. cikk

Kórokozók elleni védekezés, csomagolás és címkézés

A szerves trágyák és talajjavító szerek megfelelnek a melléklet I. és II. részében meghatározott, a kórokozók elleni védekezésre, a csomagolásra és címkézésre vonatkozó követelményeknek.

5. cikk

Szállítás

A szerves trágyát és a talajjavító szereket a melléklet III. részében meghatározott követelményeknek megfelelően kell szállítani.

6. cikk

Felhasználási és különleges legeltetési korlátozások

(1)   A melléklet IV. részében meghatározott különleges legeltetési korlátozások ott alkalmazandók, ahol szerves trágyát vagy talajjavító szereket juttattak ki a legelőre.

(2)   Az 1774/2002/EK rendeletnek megfelelően feldolgozóüzemben állati melléktermékek feldolgozásával előállított feldolgozott termékek nem alkalmazhatók közvetlenül olyan legelőkön, amelyekhez haszonállatok hozzáférhetnek.

7. cikk

Nyilvántartás

A szerves trágyával és talajjavító szerekkel kezelt és haszonállatok által hozzáférhető legelőért felelős személy legalább két évre visszamenőleg nyilvántartást vezet a következőkről:

a)

az alkalmazott szerves trágya és talajjavító szerek mennyisége;

b)

a szerves trágya és talajjavító szerek földre való kijuttatásának dátuma és helye;

c)

azon dátumok, amikor az állatállomány legelhet a területen vagy amikor takarmányt gyűjtenek be a területről.

8. cikk

Forgalomba hozatal, exportálás és tranzitforgalom

A szerves trágyák és talajjavító szerek forgalomba hozatalának, exportálásának és tranzitforgalmának feltétele a melléklet I. és II. részében meghatározott követelményeknek való megfelelés.

9. cikk

Ellenőrzési intézkedések

(1)   Az illetékes hatóság meghozza a szükséges intézkedéseket az e rendeletnek való megfelelés biztosítására.

(2)   Az illetékes hatóság rendszeres időközönként ellenőrzéseket végez az olyan legelőkön, ahol szerves trágyákat és talajjavító szereket alkalmaznak, és amelyekhez haszonállatok hozzáférhetnek.

(3)   Amennyiben az illetékes hatóság által végzett ellenőrzések azt mutatják, hogy e rendelet nem teljesül, az illetékes hatóság megteszi a megfelelő intézkedéseket.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 1-jén.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb a 416/2005/EK rendelettel (HL L 66., 2005.3.12., 10. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 29., 2006.2.2., 31. o.”.


MELLÉKLET

A LEGELŐKÖN ALKALMAZANDÓ SZERVES TRÁGYÁKRA ÉS TALAJJAVÍTÓ SZEREKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

I.   Kórokozók elleni védekezés

A szerves trágyák és talajjavító szerek gyártóinak biztosítaniuk kell, hogy a kórokozók semlegesítése a földeken való alkalmazás előtt megtörténik, az alábbiakkal összhangban:

az 1774/2002/EK rendelet VII. melléklete I. fejezete D. részének 10. pontja feldolgozott állati fehérje vagy a 2. kategóriába tartozó anyagból származó feldolgozott termékek esetében;

az 1774/2002/EK rendelet VI. mellékletének II. fejezete komposzt és biogáz-maradványok esetében.

II.   Csomagolás és címkézés

1.

Az 1774/2002/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésével vagy 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban történő feldolgozás és/vagy átalakítás után a szerves trágyákat és talajjavító szereket megfelelő módon kell tárolni, és csomagolva kell szállítani.

2.

A csomagolás címkézésén egyértelműen és olvashatóan jelölni kell a gyártó üzem nevét és címét, valamint a „szerves trágyák és talajjavító szerek/alkalmazás után legalább 21 napig nem engedhetők haszonállatok a kezelt területre” feliratot.

III.   Szállítás

1.

Az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy nem alkalmazza a II. rész 1. és 2. pontját azon szerves trágyákra és talajjavító szerekre, amelyeket egy tagállamon belül szállítanak és/vagy használnak, vagy amelyeket egy másik tagállamba szállítanak és/vagy ott használnak, amennyiben kölcsönös, ilyen értelmű megállapodást kötöttek, feltéve, hogy e döntés nem jelent kockázatot az állati egészségre vagy a közegészségre.

2.

A szerves trágyákat és talajjavító szereket kísérő kereskedelmi okmányon szerepelnie kell a „szerves trágyák és talajjavító szerek/alkalmazás után legalább 21 napig nem engedhetők haszonállatok a területre” feliratnak.

3.

Nincs szükség kereskedelmi okmányra, ha a szerves trágyákat és talajjavító szereket kiskereskedők szállítják végső felhasználók számára, vállalkozók kivételével.

IV.   Különleges legeltetési korlátozások

1.

Az illetékes hatóság meghoz minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy az olyan legelőkhöz, amelyeken szerves trágyát vagy talajjavító szereket alkalmaztak, az utolsó alkalmazástól számított 21 napig a haszonállatok nem férhetnek hozzá.

2.

Ha eltelt 21 nap a szerves trágyák és talajjavító szerek utolsó alkalmazása óta, megengedhető a legeltetés, illetve a fű vagy más növényzet betakarítása takarmányként való felhasználás céljából, amennyiben azt az illetékes hatóság nem találja kockázatosnak az állati egészség vagy a közegészség szempontjából.

3.

Az illetékes hatóság állat- vagy közegészségügyi okokból a 2. pontban meghatározottnál hosszabb időszakot is megállapíthat, amely alatt tilos a legeltetés.

4.

Az illetékes hatóság gondoskodik a helyi viszonyokat figyelembe vevő helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályainak kidolgozásáról, és elérhetővé teszi ezen szabályokat azok számára, akik szerves trágyákat és talajjavító szereket alkalmaznak a földeken.


2.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 29/35


A BIZOTTSÁG 182/2006/EK RENDELETE

(2006. február 1.)

a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése alapján folytatott tárgyalások eredményeként összeállított CXL. jegyzékben meghatározott engedmények végrehajtásáról szóló, 1996. június 18-i 1095/96/EK tanácsi rendeletre (2),

tekintettel a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások keretében történő nádcukor-behozatalra vonatkozó részletes alkalmazási szabályok 2003/2004., 2004/2005. és 2005/2006. gazdasági évre való megállapításáról, valamint az 1464/95/EK és a 779/96/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. június 30-i 1159/2003/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikk (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1159/2003/EK rendelet 9. cikke rendelkezik az 1701 KN-kódú, fehércukor-egyenértékben kifejezett termékek nulla százalékos vámtételű szállítási kötelezettségeinek megállapításáról szóló szabályokról az AKCS-jegyzőkönyvet és az indiai megállapodást aláíró országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(2)

Az 1159/2003/EK rendelet 16. cikke rendelkezik az 1701 11 10 KN-kódú, fehércukor-egyenértékben kifejezett termékek nulla százalékos vámtételű vámkontingenseinek megállapításáról szóló szabályokról az AKCS-jegyzőkönyvet és az indiai megállapodást aláíró országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(3)

Az 1159/2003/EK rendelet 22. cikke tonnánként 98 euro vámtételű vámkontingenst nyit meg az 1701 11 10 KN-kódú termékekre a Brazíliából, Kubából és egyéb harmadik országokból származó behozatalra vonatkozóan.

(4)

A 2006. január 23-tól27-ig tartó hét folyamán az 1159/2003/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően behozatali engedélyek kiállítása iránti kérelmeket nyújtottak be az illetékes hatóságokhoz az 1159/2003/EK rendelet 9. cikke értelmében az AKCS-India preferenciális cukorra az egyes érintett országokra vonatkozóan megállapított szállítási kötelezettséget meghaladó összmennyiségre.

(5)

A 2006. január 23-tól27-ig tartó hét folyamán az 1159/2003/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően behozatali engedélyek kiállítása iránt kérelmeket nyújtottak be az illetékes hatóságokhoz az 1159/2003/EK rendelet 16. cikke értelmében különleges preferenciális cukorra.

(6)

Az adott körülmények között a Bizottságnak csökkentési együtthatót kell megállapítania, ami lehetővé teszi az engedélyek kiállítását a rendelkezésre álló mennyiség arányában, és jeleznie kell, ha a kérdéses határértéket elérték,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2006. január 23-tól27-ig tartó héten az 1159/2003/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése értelmében behozatali engedély iránt benyújtott kérelmeket illetően az engedélyek az ezen rendelet mellékletében megjelölt mennyiségi határokon belül kerülnek kiállításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. február 2-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 1-jén.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 987/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 167., 2005.6.29., 12. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 146., 1996.6.20., 1. o.

(3)  HL L 162., 2003.7.1., 25. o. A legutóbb az 568/2005/EK rendelettel (HL L 97., 2005.4.15., 9. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Preferenciális cukor AKCS–INDIA

1159/2003/EK rendelet II. cím

2005/2006-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2006.1.23.–2006.1.27. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongó

0

elérte

Fidzsi

100

 

Guyana

100

 

India

92,9965

elérte

Elefántcsontpart

100

 

Jamaika

100

 

Kenya

100

 

Madagaszkár

100

 

Malawi

100

 

Mauritius

100

 

Mozambik

0

elérte

Saint Kitts és Nevis

100

 

Szváziföld

100

 

Tanzánia

0

elérte

Trinidad és Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

elérte


Különleges preferenciális cukor

1159/2003/EK rendelet III. cím

2005/2006-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2006.1.23.–2006.1.27. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

India

100

elérte

AKCS

0

elérte


CXL engedményes cukor

1159/2003/EK rendelet IV. cím

2005/2006-ös gazdasági év

Érintett ország

A kiállítandó engedélyek aránya a 2006.1.23.–2006.1.27. hétre vonatkozóan kérelmezett mennyiségek százalékában

Határérték

Brazília

0

elérte

Kuba

100

 

Egyéb harmadik országok

0

elérte


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

2.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 29/37


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. január 23.)

az állat-egészségügyi kiadásokról szóló 90/424/EGK határozat módosításáról

(2006/53/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1)

A korábban „klasszikus baromfipestisnek” nevezett madárinfluenza igen komoly állat-egészségügyi kockázattal járó, rendkívül súlyos madárfertőzés. A madarak influenzavírusa bizonyos körülmények között az emberi egészségre nézve is kockázatot jelenthet.

(2)

Az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozat (3) rendelkezik az egyes állatbetegségek felszámolására a tagállamoknak nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás lehetőségéről. Ez a határozat az ún. „magas patogenitású” vírustörzsek okozta madárinfluenza felszámolására irányozza elő az ilyen hozzájárulást.

(3)

A közelmúltbeli madárinfluenza-járványok során az alacsony patogenitású madárinfluenza-vírusokból magas patogenitásúvá mutálódott vírusok által okozott betegségkitörések a közegészségügyre nézve pusztító következményekkel és kockázatokkal jártak. A mutáció bekövetkezése után a vírus elleni védekezés rendkívül nehéz. A madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről szóló, 2005. december 20-i 2005/94/EK tanácsi irányelv (4) kötelező felügyeleti és járványvédelmi intézkedéseket állapít meg az alacsony patogenitású vírusokkal összefüggésben is, a magas patogenitású madárinfluenza-kitörések megelőzhetősége érdekében.

(4)

A 2005/94/EK irányelv elfogadására tekintettel helyénvaló a 90/424/EGK határozat módosítása annak érdekében, hogy közösségi pénzügyi támogatásban részesülhessenek azok a tagállamok által végrehajtott felszámolási intézkedések is, amelyek célja azon alacsony patogenitású madárinfluenza-vírustörzsek elleni küzdelem, amelyek erősen patogénné mutálódhatnak,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 90/424/EGK határozat a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés hatodik francia bekezdését el kell hagyni;

b)

a (2) bekezdés első francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„—

a betegségre fogékony fajokhoz tartozó beteg vagy fertőzött, illetve a betegségre vagy fertőzöttségre gyanús állatok levágása és ezek elpusztítása”;

c)

a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Ha a Közösségen belüli helyzet alakulására figyelemmel szükségessé válik a (2) bekezdésben és a 3a. cikkben meghatározott intézkedések folytatása, a 41. cikkben megállapított eljárással összhangban új határozat fogadható el egy olyan közösségi pénzügyi hozzájárulásról, amelynek mértéke meghaladhatja az (5) bekezdés első francia bekezdésében megállapított 50 %-ot. E határozat elfogadásakor minden olyan egyéb intézkedés is meghatározható, amelyet az érintett tagállamnak a fellépés sikerének biztosítása érdekében meg kell hoznia, különösen a (2) bekezdésben említettektől eltérő intézkedések.”

2.

A határozat a következő 3a. cikkel egészül ki:

„3a. cikk

(1)   Ezt a cikket, valamint a 3. cikk (3) és (4) bekezdését a valamely tagállam területén előforduló madárinfluenza esetén kell alkalmazni.

(2)   Az érintett tagállam közösségi pénzügyi hozzájárulásban részesül a madárinfluenza felszámolására, amennyiben a 2005. december 20-i 2005/94/EK tanácsi irányelvben előírt járványvédelmi minimumintézkedések végrehajtása a vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban teljes mértékben és hatékonyan megtörtént, továbbá a betegségre fogékony fajokhoz tartozó beteg vagy fertőzött, illetve a betegségre vagy fertőzöttségre gyanús állatok leölése esetén az állattenyésztők gyors és megfelelő ellentételezésben részesültek.

(3)   A szükség esetén több részre osztott közösségi pénzügyi hozzájárulás a következőképpen oszlik meg:

az állattenyésztők számára a szárnyasok vagy egyéb fogságban tartott madarak leöléséért nyújtott ellentételezés kapcsán felmerült, a tagállamot terhelő költségek 50 %-a,

az állatok megsemmisítése, az állati termékek megsemmisítése, a mezőgazdasági üzemek tisztítása és fertőtlenítése, a fertőzött takarmányok megsemmisítése, továbbá a fertőzött berendezések megsemmisítése – amennyiben a berendezések fertőtlenítése nem lehetséges – kapcsán felmerült, a tagállamot terhelő költségek 50 %-a,

a 2005/94/EK irányelv (5) 54. cikkével összhangban meghatározott sürgősségi védőoltás, a védőoltás költségeinek 100 %-a, továbbá az oltás során felmerült költségek 50 %-a.

3.

A 6. cikk (1) bekezdése, a 7. cikk (1) bekezdése és a 8. cikk (1) bekezdése a „3. cikk (1) bekezdésére” történő hivatkozás után a „3a. cikk (1) bekezdésére” történő hivatkozással egészül ki.

4.

Az I. mellékletben az 1. csoport a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

madárinfluenza”.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. PRÖLL


(1)  2005. december 1-jei vélemény (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg).

(2)  2005. szeptember 28-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg).

(3)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 2003/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 325., 2003.12.12., 31. o.) módosított határozat.

(4)  HL L 10., 2006.1.14., 16. o.

(5)  HL L 10., 2006.14.1., 16. o.”