ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 25

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. január 28.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 151/2006/EK rendelete (2006. január 24.) az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2505/96/EK tanácsi rendelet módosításáról

1

 

 

A Bizottság 152/2006/EK rendelete (2006. január 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 153/2006/EK rendelete (2006. január 27.) a Közösség legrászorultabb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátása céljából a 2006-os költségvetési év terhére a tagállamoknak forrásokat nyújtó terv elfogadásáról szóló 1819/2005/EK rendelet módosításáról

10

 

 

A Bizottság 154/2006/EK rendelete (2006. január 27.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 2. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

12

 

 

A Bizottság 155/2006/EK rendelete (2006. január 27.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 2. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

14

 

 

A Bizottság 156/2006/EK rendelete (2006. január 27.) a sovány tejpor minimális eladási árának rögzítéséről a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 97. egyedi pályázati eljárásra vonatkozóan

16

 

 

A Bizottság 157/2006/EK rendelete (2006. január 27.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 2. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

17

 

 

A Bizottság 158/2006/EK rendelete (2006. január 27.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 33. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

18

 

 

A Bizottság 159/2006/EK rendelete (2006. január 27.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

19

 

 

A Bizottság 160/2006/EK rendelete (2006. január 27.) az egyes tejtermékekre vonatkozóan a 2535/2001/EK rendelet által megnyitott egyes vámkontingensek keretében 2006 januárjában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

21

 

*

A Bizottság 2006/10/EK irányelve (2006. január 27.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a forklórfenuron és az indoxakarb hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról ( 1 )

24

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2006. január 24.) a Grúziának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról

28

 

*

a Tanács határozata (2006. január 24.) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 21. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazása kiterjesztésének Lettország részére történő engedélyezéséről

31

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

28.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/1


A TANÁCS 151/2006/EK RENDELETE

(2006. január 24.)

az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2505/96/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 26. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 1996. december 20-án elfogadta az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2505/96/EK rendeletet (1). A Közösség ellátási szükségleteit a szóban forgó termékek tekintetében a lehető legkedvezőbb feltételek mellett kell biztosítani. Ennek érdekében megfelelő mennyiségekre vonatkozóan csökkentett vámtételű vagy vámmentes új közösségi vámkontingenseket kell nyitni, és egyes már fennálló vámkontingensek érvényességi idejét meg kell hosszabbítani anélkül, hogy ez a szóban forgó termékek piacán zavart keltene.

(2)

Mivel egyes közösségi vámkontingensek kontingensmennyisége a folyó kontingensidőszakban nem elégséges a közösségi ipar szükségleteinek kielégítéséhez, e kontingensmennyiségeket 2005. január 1-jei hatállyal meg kell emelni, és 2006. január 1-jei hatállyal ki kell igazítani.

(3)

A Közösségnek már nem érdeke, hogy 2006-ban továbbra is közösségi vámkontingenseket nyújtson bizonyos termékekre, amelyekre 2005-ben felfüggesztették a vámot. Ezeket a termékeket tehát a 2505/96/EK rendelet I. mellékletében szereplő táblázatból törölni kell.

(4)

Az érthetőség kedvéért, valamint a módosítások nagy számára való tekintettel a 2505/96/EK rendelet I. mellékletének helyébe egy teljesen új változat lép.

(5)

A 2505/96/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Tekintettel e rendelet gazdasági jelentőségére, szükséges az Európai Unióról szóló szerződéshez, valamint az Európai Közösségeket létrehozó szerződésekhez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv I.3. pontjában említett sürgősség esetére hivatkozni.

(7)

Mivel e rendelet mellékletét 2006. január 1-jétől kell alkalmazni, annak haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2505/96/EK rendelet I. melléklete helyébe 2006. január 1-jei hatállyal e rendelet melléklete lép.

2. cikk

A 2505/96/EK rendelet I. melléklete a 2005. január 1-jétőldecember 31-ig terjedő kontingensidőszak tekintetében a következőképpen módosul:

a 09.2603 kontingens mennyisége 3 900 tonnában kerül megállapításra, 0 %-os vámtétel mellett,

a 09.2975 kontingens mennyisége 540 tonnában kerül megállapításra, 0 %-os vámtétel mellett.

3. cikk

A 2505/96/EK rendelet I. melléklete a 2006. január 1-tőldecember 31-ig terjedő kontingensidőszak tekintetében a következőképpen módosul:

a 09.2002 vámkontingens mennyisége 600 tonnában kerül megállapításra,

a 09.2003 vámkontingens mennyisége 1 400 000 egységben kerül megállapításra,

a 09.2030 vámkontingens mennyisége 300 tonnában kerül megállapításra,

a 09.2603 vámkontingens mennyisége 4 500 tonnában kerül megállapításra,

a 09.2612 vámkontingens mennyisége 1 500 tonnában kerül megállapításra,

a 09.2624 vámkontingens mennyisége 425 tonnában kerül megállapításra,

a 09.2837 vámkontingens mennyisége 600 tonnában kerül megállapításra,

a 09.2975 vámkontingens mennyisége 600 tonnában kerül megállapításra,

a 09.2979 vámkontingens mennyisége 800 000 egységben kerül megállapításra.

4. cikk

A 09.2004, 09.2009, 09.2018, 09.2021, 09.2022, 09.2023, 09.2028, 09.2613, 09.2621, 09.2622, 09.2623, 09.2626, 09.2630, 09.2881, 09.2964, 09.2985 és 09.2998 vámkontingenseket 2006. január 1-jétől lezárják.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

K.-H. GRASSER


(1)  HL L 345., 1996.12.31., 1. o. A legutóbb az 1151/2005/EK rendelettel (HL L 185., 2005.7.16., 27. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Rendelésszám

KN-kód

TARIC-kód

Áru megnevezése

Kontingens mennyisége

Kontingens vámtétele

(százalékban)

Kontingens alkalmazásának ideje

09.2002

2928 00 90

30

Fenilhidrazin

600 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2003

8543 89 97

63

Feszültségvezérelt frekvenciagenerátor, aktív és passzív elemekből, nyomtatott áramkörre ráerősítve, legfeljebb 30 × 30 mm külső méretű házban

1 400 000 egység

0

1.1.–12.31.

09.2026

2903 30 80

70

1,1,1,2-Tetrafluoretán, hitelesített, szagtalan gáz, amely tartalmaz maximum:

600 ppm tömegű 1,1,2,2-tetrafluoretán

2 ppm tömegű pentafluoretán

2 ppm tömegű klorodifluormetán

2 ppm tömegű kloropentafluoretán

2 ppm tömegű diklorodifluormetán

orvosi dózisadagoló inhalálók gyógyszerészeti minőségű hajtógázának gyártásához (1)

4 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2030

2926 90 95

74

Klórtalonil

300 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2140

3824 90 99

98

Tercier aminok keveréke, amely tartalmaz:

2,0–4,0 tömegszázalék N,N-dimetil-1-oktánamint

legalább 94 tömegszázalék N,N-dimetil-1-dekánamint

legfeljebb 2 tömegszázalék N,N-dimetil-1-dodekán és nagyobb vegyértékű amint

4 500 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-feniléndiamin

1 800 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bisz(3-trietoxiszililpropil) tetraszulfid

4 500 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poli(vinil-alkohol), részben 5-(4-azido-2-szulfonbenzilidén)-3-(formilpropil)-rodanin nátriumsóval acetálva

100 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2610

ex 2925 20 00

20

(Klórmetilén-)dimetilammónium-klorid

100 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2611

ex 2826 19 00

10

Együttesen legfeljebb 0,25 mg/kg mennyiségű alumíniumot, magnéziumot és nátriumot tartalmazó kalcium-fluorid, por alakban

55 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2612

ex 2921 59 90

30

3,3'-diklórbenzidin-dihidroklorid

1 500 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2615

ex 2934 99 90

70

Ribonukleinsav

110 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsziloxán, 2 800 (± 100) monomer egység polimerizációs fokkal

1 300 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2618

ex 2918 19 80

40

(R)-2-klórmandulasav

100 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Tienilacetonitril

80 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2620

ex 8526 91 80

20

Egység, GPS helyzetmeghatározó berendezéshez

500 000 egység

0

1.1.–12.31.

09.2624

2912 42 00

 

Etil-vanillin (3-etoxi-4-hidroxi-benzaldehid)

425 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Propilénpolimer film, biaxiálisan orientált, legalább 3,5 μm, de legfeljebb 15 μm vastagságú, legalább 490 mm, de legfeljebb 620 mm szélességű, teljesítmény kondenzátorok gyártásához (1)

170 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2627

ex 7011 20 00

55

A két külső sarok között mért 814,8 (± 1,5 mm) mm átmérőjű, 51,1 (± 2,2 %) fényáteresztő képességű, 12,5 mm vastagságú üveglemez

500 000 egység

0

1.1.–12.31.

09.2628

ex 7019 52 00

10

120 g/m2 (± 10 g/m2) tömegű üvegszálas szövet műanyaggal bevont üvegszálból, rovarok elleni védelemre szolgáló, rolók és keretezett hálók készítéséhez

350 000 m2

0

1.1.–12.31.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Alumíniumból készült teleszkópos fogantyú bőröndök készítéséhez (1)

240 000 egység

0

1.1.–12.31.

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanádium-oxidok és -hidroxidok, kizárólag ötvözetek készítéséhez (1)

13 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Édescseresznye, alkoholban tartósítva, átmérője legfeljebb a 19,9 mm, magozott, csokoládéipari termékek gyártásához (1):

9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal

legfeljebb 9 tömegszázalék cukortartalommal

2 000 tonna

10 (4)

1.1.–12.31.

ex 2008 60 39

10

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Meggy (Prunus cerasus), alkoholban tartósítva, átmérője legfeljebb 19,9 mm, csokoládéipari termékek gyártásához (1):

9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal

9 tömegszázalékot meg nem haladó cukortartalommal

2 000 tonna

10 (4)

1.1.–12.31.

ex 2008 60 39

20

10

09.2727

ex 3902 90 90

93

Szintetikus poli-alfa-olefin, 100 °C-on legalább 38 x 10-6 m2 s-1 (38 centistoke) viszkozitással az ASTM D 445 módszerrel mérve

10 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Legalább 1,5, de legfeljebb 4 tömegszázalék szenet és legfeljebb 70 tömegszázalék krómot tartalmazó ferrokróm

50 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Önmásolópapír gyártásához használt, sav aktivált montmorillonit (1)

10 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2829

ex 3824 90 99

19

Fa gyantájának alifás oldószerekből történő extrahálása során keletkező, nem oldódó maradék szilárd kivonata az alábbi jellemzőkkel:

legfeljebb 30 tömegszázalék gyantasavtartalommal,

legfeljebb 110-es savszámmal és

olvadáspontja legalább 100 °C-os olvadáspont

1 600 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Brómklórmetán

600 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2841

ex 2712 90 99

10

1-alkének keveréke, amely legalább 80 tömegszázalékban 20 és 22 szénatomos lánchosszúságú 1-alkéneket tartalmaz

10 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Auricularia polytricha fajú gomba, nyersen, vízben megfőzve vagy gőzben párolva, fagyasztva, készételek előállításához (1)  (2)

700 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-krezol, legalább 98,5 tömegszázalék tisztaságú

20 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2853

ex 2930 90 70

35

Glutation

15 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2882

ex 2908 90 00

20

2,4-diklór-3-etil-6-nitrofenol, por alakban

90 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2889

3805 10 90

Szulfátterpentin

20 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Színes, katódsugaras, sík képernyős képcső, 4/3 szélesség/magasság aránnyal, legalább 79 cm, de legfeljebb 81 cm képernyő átlómérettel és legalább 50 m-es görbületi sugárral

8 500 egység

0

1.1.–12.31.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Feldolgozatlan dohány, szabályos méretre vágva is, legalább 450 euro/100 kg nettó súly vámértékkel, a 2402 10 00 alszám alá tartozó áruk gyártásánál belső szivarburokként vagy szivarburkolóként használva (1)

6 000 tonna

0

1.1.–12.31.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 99

26

Legalább 40 tömegszázalék betain-szárazanyag-tartalommal rendelkező és legalább 5, de legfeljebb 30 tömegszázalék szerves vagy szervetlen sókat tartalmazó vizes oldat

38 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cisztin

600 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Csuklós buszok gyártásához használt csuklórészek (1)

2 600 egység

0

1.1.–12.31.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-diklór-benzol

2 600 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2935

3806 10 10

Friss oleogyantából nyert fenyőgyanta és gyantasavak

200 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-xilóz

400 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poli(vinilidén-flourid), por alakban, fémbevonó festékek vagy lakkok gyártásához (1)

1 300 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-klóretanol, a 4002 99 90 alszám alá tartozó folyékony tioplasztok előállításához (1)

8 400 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO)

300 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3':4,4'-tetra-karboxil-dianhidrid

600 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2976

ex 8407 90 10

10

Négyütemű benzinmotor, legfeljebb 250 cm3 hengerűrtartalommal, a 8433 11 alszám alá tartozó fűnyíró gépek vagy a 8433 20 10 alszám alá tartozó motoros kaszálógépek gyártásához (1)

750 000 egység (3)

0

2005.7.1.– 2006.6.30.

09.2979

ex 7011 20 00

15

A két külső sarok között mért 81,5 cm (± 0,2 cm) átmérőjű, 80 % (± 3 %) fényáteresztő képességű, 11,43 mm vastagságú üveglemez

800 000 egység

0

1.1.–12.31.

09.2981

ex 8407 33 90

10

Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor, legalább 300 cm3 hengerűrtartalommal és legalább 6 kW, de legfeljebb 15,5 kW teljesítménnyel, a következők gyártásához:

a 8433 11 51 alszám alá tartozó önjáró fűnyíró gép, üléssel

a 8701 90 11 alszám alá tartozó vontató, amelynek fő funkciója megegyezik a fűnyíró gépével, vagy

a 8433 20 10 alszám alá tartozó, négyütemű motoros kaszálógép, legalább 300 cm3 hengerűrtartalommal (1)

210 000 egység

0

1.1.–31.12.

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

09.2986

ex 3824 90 99

76

Tercier aminok keveréke, amely tartalmaz:

legalább 60 tömegszázalék dodekil-dimetilamint

legalább 20 tömegszázalék dimetil(tetradecil)amint

legalább 0,5 tömegszázalék hexadecil-dimetilamint

aminoxidok gyártásához (1)

14 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Legalább 60, de legfeljebb 68 tömegszázalék propilént és legalább 32, de legfeljebb 40 tömegszázalék butilént tartalmazó propilén- butilén-kopolimer, az ASTM D 3236 módszerrel mérve 190 °C-on legfeljebb 3 000 mPa olvadási viszkozitással, a 4818 40 alszám alá tartozó termékek gyártásánál ragasztóként használatos (1)

1 000 tonna

0

1.1.–12.31.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Billentyűzet, amely

szilikonréteget és polikarbonát billentyűket tartalmaz vagy

kizárólag szilikonból vagy teljes egészében polikarbonátból áll, és nyomtatott billentyűket tartalmaz,

a 8525 20 20 alszám alá tartozó rádiótelefonok gyártásához vagy javításához (1)

20 000 000 egység

0

1.1.–12.31.

ex 8538 90 99

93


(1)  Az itt leírt meghatározott célú felhasználás ellenőrzését a vonatkozó közösségi rendelkezéseknek megfelelően végzik.

(2)  A kontingens azonban nem vehető igénybe, ha a feldolgozást kiskereskedelmi vagy vendéglátóipari vállalatok végzik.

(3)  Az e kontingens hatálya alá tartozó és az 1151/205/EK rendelet előírásainak megfelelően, 2005. július 1-jét követően szabad forgalomba bocsátott áruk mennyisége teljes egészében e mennyiséget terhelik.

(4)  A speciális kiegészítő vám alkalmazandó.


28.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/8


A BIZOTTSÁG 152/2006/EK RENDELETE

(2006. január 27.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. január 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 27-én.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. január 27-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

112,9

204

43,4

212

97,4

624

120,2

999

93,5

0707 00 05

052

151,5

204

102,3

628

155,5

999

136,4

0709 10 00

220

80,1

624

91,7

999

85,9

0709 90 70

052

146,3

204

148,6

999

147,5

0805 10 20

052

44,2

204

54,8

212

52,8

220

50,9

624

58,3

999

52,2

0805 20 10

204

79,3

999

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,1

204

100,0

400

86,0

464

148,0

624

78,3

662

32,0

999

84,2

0805 50 10

052

57,8

220

61,7

999

59,8

0808 10 80

400

130,4

404

107,0

720

68,7

999

102,0

0808 20 50

388

113,3

400

83,1

720

48,3

999

81,6


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


28.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/10


A BIZOTTSÁG 153/2006/EK RENDELETE

(2006. január 27.)

a Közösség legrászorultabb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátása céljából a 2006-os költségvetési év terhére a tagállamoknak forrásokat nyújtó terv elfogadásáról szóló 1819/2005/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kijelölt szervezeteknek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel a Közösség leginkább rászoruló személyei számára történő szétosztás céljából történő ellátására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1987. december 10-i 3730/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

tekintettel az euro bevezetésével kapcsolatos agromonetáris intézkedések megállapításáról szóló, 1998. december 15-i 2799/98/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. október 29-i 3149/92/EGK bizottsági rendelet (3) 2. cikkével összhangban az 1819/2005/EK bizottsági rendelet (4) elfogadta a 2006-os költségvetési évben rendelkezésre álló forrásokból finanszírozandó elosztási tervet. A terv az intézkedést alkalmazó valamennyi tagállam tekintetében megállapítja az adott tagállamra eső rész végrehajtásához rendelkezésre álló pénzügyi források maximumát, valamennyi, az intervenciós hivatalok birtokában lévő készletekből kivonandó terméktípus mennyiségét, valamint a bizonyos termékek piacon történő beszerzéséhez nyújtott támogatások összegét.

(2)

Görögország egyedi szükségleteire tekintettel módosítani kell a 2006-ra vonatkozó éves tervet abból a célból, hogy a 3149/92/EGK rendelet 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának negyedik albekezdésével összhangban engedélyezni lehessen a rizs gabonafélékért vagy gabonaalapú termékekért fizetségképpen történő kivonását. Ezért a Görögország számára kiosztott rizsnek az 1819/2005/EK rendelet I. mellékletében meghatározott eredeti mennyiségét ennek megfelelően ki kell igazítani.

(3)

Következésképpen az 1819/2005/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak valamennyi érintett irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1819/2005/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

a b) rész helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép;

2.

e rendelet II. mellékletének szövegét c) részként be kell illeszteni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 352., 1987.12.15., 1. o. A 2535/95/EK rendelettel (HL L 260., 1995.10.31., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 349., 1998.12.24., 1. o.

(3)  HL L 313., 1992.10.30., 50. o. A legutóbb a 133/2006/EK rendelettel (HL L 23., 2006.1.27., 11. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 293., 2005.11.9., 3. o.


I. MELLÉKLET

„b)

Az egyes tagállamokban való szétosztás céljából a Közösség intervenciós készleteiből az a) pontban meghatározott maximális összegek erejéig kivonható terméktípusok mennyisége:

(tonna)

Tagállam

Gabonafélék

Rizs (hántolatlan)

Vaj

Cukor

Belgium

12 121

2 800

450

 

Görögország

 

7 500

 

 

Spanyolország

73 726

28 000

13 560

2 000

Franciaország

75 851

55 000

10 564

 

Írország

 

 

120

 

Olaszország

115 253

20 000

6 833

3 500

Lettország

19 706

 

 

 

Litvánia

16 000

5 000

 

 

Magyarország

63 587

 

 

 

Málta

1 877

600

 

 

Lengyelország

85 608

20 000

7 230

4 847

Portugália

17 287

14 000

2 743

1 700

Szlovénia

1 262

600

 

300

Finnország

18 500

 

 

500

Összesen

500 778

153 500

41 500

12 847”


II. MELLÉKLET

„c)

Az intervenciós készletekből az a) pontban meghatározott maximális összegek erejéig a piacon mobilizált gabonafélékért vagy gabonaalapú termékekért fizetségképpen kivonható rizs mennyisége:

Tagállam

tonna

Görögország

7 500”


28.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/12


A BIZOTTSÁG 154/2006/EK RENDELETE

(2006. január 27.)

az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 2. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i 1898/2005/EK rendelettel (2) összhangban az intervenciós ügynökségek folyamatos pályázati eljárás útján eladhatnak bizonyos mennyiséget az általuk tárolt intervenciós készletekből és támogatást nyújthatnak tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra. A fenti rendelet 25. cikke előírja, hogy az egyes egyedi pályázati felhívásokra beérkező pályázatok figyelembevételével az intervenciós vajra minimális értékesítési árat, a tejszínre, vajra, vajkoncentrátumra pedig maximális támogatást kell megállapítani. Előírja továbbá, hogy az ár vagy a támogatás mértéke változhat a vaj tervezett felhasználása, annak zsírtartalma és a bedolgozási eljárás szerint. Az 1898/2005/EK rendelet 28. cikkében említett feldolgozási biztosíték összegét ennek megfelelően kell megállapítani.

(2)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 2. egyedi pályázati eljárás céljára az intervenciós készletekből származó vaj minimális értékesítési ára és a feldolgozási biztosíték összege a rendelet 25., illetve 28. cikke értelmében az e rendelet mellékletében foglalt táblázatnak megfelelően került megállapításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. január 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 308., 2005.11.25., 1. o. A legutóbb a 2107/2005/EK rendelettel (HL L 337., 2005.12.22., 20. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 2. egyedi pályázati eljárás céljára a vaj minimális értékesítési árai és a feldolgozási biztosíték

(EUR/100 kg)

Képlet

A

B

Bedolgozási eljárás

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Minimális értékesítési ár

Vaj ≥ 82 %

Változatlan

206

210

Koncentrátum

Feldolgozási biztosíték

Változatlan

79

79

Koncentrátum


28.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/14


A BIZOTTSÁG 155/2006/EK RENDELETE

(2006. január 27.)

az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 2. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i 1898/2005/EK rendelettel (2) összhangban az intervenciós ügynökségek folyamatos pályázati eljárás útján eladhatnak bizonyos mennyiséget az általuk tárolt intervenciós vajkészletekből, és támogatást nyújthatnak tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra. A fenti rendelet 25. cikke előírja, hogy az egyes egyedi pályázati felhívásokra beérkező pályázatok figyelembevételével az intervenciós vajra minimális értékesítési árat, a tejszínre, vajra, vajkoncentrátumra pedig maximális támogatást kell megállapítani. A rendelet előírja továbbá, hogy az ár vagy a támogatás változhat a vaj tervezett felhasználása, zsírtartalma és a bedolgozási eljárás szerint. Az 1898/2005/EK rendelet 28. cikkében említett feldolgozási biztosíték összegét ennek megfelelően kell megállapítani.

(2)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 2. egyedi pályázati eljárás céljára az intervenciós készletekből származó tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra adható maximális támogatás és a feldolgozási biztosíték összege a rendelet 25., illetve 28. cikke értelmében az e rendelet mellékletében foglalt táblázatnak megfelelően került megállapításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. január 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 308., 2005.11.25., 1. o. A legutóbb a 2107/2005/EK rendelettel (HL L 337., 2005.12.22., 20. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 2. egyedi pályázati eljárás céljára a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra adható maximális támogatás és a feldolgozási biztosíték összege

(100 kilogrammonként, euróban kifejezve)

Képlet

A

B

Bedolgozási eljárás

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Maximális támogatás

Vaj ≥ 82 %

38,5

35

38,5

35

Vaj < 82 %

34,1

34

Vajkoncentrátum

46

42,6

46

42

Tejszín

18,5

15

Feldolgozási biztosíték

Vaj

42

42

Vajkoncentrátum

51

51

Tejszín

20


28.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/16


A BIZOTTSÁG 156/2006/EK RENDELETE

(2006. január 27.)

a sovány tejpor minimális eladási árának rögzítéséről a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 97. egyedi pályázati eljárásra vonatkozóan

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra nyújtott támogatásra és az ilyen sovány tejpor értékesítésére vonatkozóan az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. december 17-i 2799/1999/EK bizottsági rendelet (2), 26. cikke értelmében az intervenciós ügynökségek folyamatos pályázati eljárás útján értékesítésre kínálták fel az általuk tárolt sovány tejpor bizonyos mennyiségeit.

(2)

Az említett rendelet 30. cikkének megfelelően, az egyes egyedi pályázati felhívásokra beérkezett ajánlatok fényében minimális eladási árat kell rögzíteni, de olyan határozat is hozható, hogy a fordulóban nem hirdetnek győztest. A feldolgozási biztosíték összegének meghatározásakor figyelembe kell venni a sovány tejpor piaci ára és a minimális eladási ára közötti különbséget.

(3)

A beérkezett ajánlatok alapján a minimális értékesítési árat az alábbiakban meghatározott szinten kell rögzíteni, és ennek megfelelően meg kell határozni a feldolgozási biztosítékot.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2799/1999/EK rendelet szerinti 97. egyedi pályázati felhívás vonatkozásában, amelyre az ajánlatok benyújtásának határideje 2006. január 24-én járt le, a minimális eladási ár és a feldolgozási biztosíték a következő:

minimális eladási ár:

190,97 EUR/100 kg,

feldolgozási biztosíték:

35,00 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. január 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 340., 1999.12.31., 3. o. A legutóbb az 1194/2005/EK rendelettel (HL L 194., 2005.7.26., 7. o.) módosított rendelet.


28.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/17


A BIZOTTSÁG 157/2006/EK RENDELETE

(2006. január 27.)

az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 2. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i 1898/2005/EK bizottsági rendelet (2) 47. cikkével összhangban az intervenciós hivatalok a vajkoncentrátum támogatására vonatkozó folyamatos pályázati felhívást nyitnak meg. A rendelet 54. cikke előírja, hogy az egyedi pályázati felhívásra érkezett pályázatok alapján állapítják meg a legalább 96 %-os zsírtartalmú vajkoncentrátumra adható támogatás maximális összegét.

(2)

Az 1898/2005/EK rendelet 53. cikkének (4) bekezdése rendelkezik végfelhasználási biztosíték nyújtásáról, ami a vajkoncentrátumnak a kiskereskedelem által történő átvételét hivatott biztosítani.

(3)

A beérkezett pályázatok alapján meg kell állapítani a maximális támogatás összegét, valamint ennek megfelelően a végfelhasználási biztosíték összegét.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 2. egyedi pályázati eljárás céljára a rendelet 47. cikkének (1) bekezdése szerinti, legalább 96 %-os zsírtartalmú vajkoncentrátumra adható maximális támogatás összege 45 EUR/100kg.

Az 1898/2005/EK rendelet 53. cikkének (4) bekezdésében előírt végfelhasználási biztosíték 50 EUR/100kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. január 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 308., 2005.11.25., 1. o. A legutóbb a 2107/2005/EK rendelettel (HL L 337., 2005.12.22., 20. o.) módosított rendelet.


28.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/18


A BIZOTTSÁG 158/2006/EK RENDELETE

(2006. január 27.)

a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 33. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej és tejtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke c) pontjára,

mivel:

(1)

A sovány tej piacán végrehajtandó intervenciós intézkedésekkel kapcsolatosan az 1255/1999/EK tanácsi rendeletben előírt rendelkezések végrehajtásának részletes szabályairól szóló, 2001. január 12-i 214/2001/EK bizottsági rendelet (2) értelmében az intervenciós ügynökségek állandó pályázati felhívás kihirdetése formájában készleteikből bizonyos mennyiségű sovány tejből készített tejport kínáltak fel értékesítésre.

(2)

Figyelemmel az egyes pályázati felhívásokra beérkező ajánlatokra, vagy minimális eladási árat kell rögzíteni, vagy a 214/2001/EK rendelet 24a. cikke értemében határozatot kell hozni arról, hogy a szerződést nem adják ki.

(3)

Figyelemmel a beérkezett ajánlatok megvizsgálására, minimális eladási árat kell rögzíteni.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 214/2001/EK rendelet értelmében kiírt 33. egyedi pályázati felhívásban, amelynek keretében a pályázatok benyújtásának a határideje 2006. január 24-én lejárt, a sovány tej minimális eladási ára 191,00 EUR/100 kg összegben rögzített.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. január 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 37., 2001.2.7., 100. o. A legutóbb az 1195/2005/EK rendelettel (HL L 194., 2005.7.26., 8. o.) módosított rendelet.


28.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/19


A BIZOTTSÁG 159/2006/EK RENDELETE

(2006. január 27.)

a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a cukorágazatban a melasztól eltérő termékek behozatalára vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 23-i 1423/95/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára és 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A fehér cukor, a nyerscukor és egyes szirupok irányadó árát, valamint a behozatalukra vonatkozó kiegészítő vám összegét a 2005/2006-os gazdasági évre az 1011/2005/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette. Ezen árakat és vámokat legutóbb az 111/2006/EK bizottsági rendelet (4) rendelet módósította.

(2)

A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az említett összegeket az 1423/95/EK rendeletben foglalt általános és részletes rögzítési szabályoknak megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2005/2006-os gazdasági évre az 1011/2005/EK rendelet által rögzített, az 1423/95/EK rendelet 1. cikkében említett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok módosultak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. január 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 27-én.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 141., 1995.6.24., 16. o. A legutóbb a 624/98/EK rendelettel (HL L 85., 1998.3.20., 5. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 170., 2005.7.1., 35. o.

(4)  HL L 19., 2006.1.24., 4. o.


MELLÉKLET

A fehércukor, a nyerscukor és az 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok 2006. január 28-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

36,00

0,49

1701 11 90 (1)

36,00

4,10

1701 12 10 (1)

36,00

0,35

1701 12 90 (1)

36,00

3,81

1701 91 00 (2)

35,19

7,64

1701 99 10 (2)

35,19

3,78

1701 99 90 (2)

35,19

3,78

1702 90 99 (3)

0,35

0,31


(1)  Az 1260/2001/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 178., 2001.6.30., 1. o.).

(2)  Az 1260/2001/EK rendelet I. mellékletének I. pontjában meghatározott szabványminőség esetén.

(3)  1 %-os szacharóztartalom esetén.


28.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/21


A BIZOTTSÁG 160/2006/EK RENDELETE

(2006. január 27.)

az egyes tejtermékekre vonatkozóan a 2535/2001/EK rendelet által megnyitott egyes vámkontingensek keretében 2006 januárjában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. december 14-i 2535/2001/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

A 2535/2001/EK rendelet I. mellékletében említett egyes termékekre 2006. január 1. és 10. között benyújtott kérelmek nagyobb mennyiségekre vonatkoznak, mint amelyek rendelkezésre állnak; következésképpen elosztási együtthatót kell meghatározni az igényelt mennyiségekre,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2535/2001/EK rendelet I. mellékletének I. A. részében és I. B. részének 1. és 2. pontjában, I.C., I.D., I.E. illetve I. F., I.G. és I. H. részében szereplő kontingensek alá tartozó termékek azon mennyiségeire, amelyekre a 2006. január 1. és 10. közötti időszakra kértek behozatali engedélyt, az e rendelet mellékletében feltüntetett elosztási együtthatókat kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. január 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 27-én.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 341., 2001.12.22., 29. o. A legutóbb a 1036/2005/EK rendelettel (HL L 171., 2005.7.2., 19. o.) módosított rendelet.


I.A MELLÉKLET

Kontingensszám

Elosztási együttható

09.4590

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0088

09.4596

1,0000


I.B MELLÉKLET

1.   Romániából származó termékek

Kontingensszám

Elosztási együttható

09.4771

1,0000

09.4772

09.4758

0,3846


2.   Bulgáriából származó termékek

Kontingensszám

Elosztási együttható

09.4773

09.4660

1,0000

09.4675


I.C MELLÉKLET

AKCS országokból származó termékek

Kontingensszám

Mennyiség (t)

09.4026

09.4027


I.D MELLÉKLET

Törökorszàgbòl szàrmazó termèkek

Kontingensszám

Mennyiség (t)

09.4101


I.E MELLÉKLET

Dél Afrikából származó termékek

Kontingensszám

Mennyiség (t)

09.4151


I.F MELLÉKLET

Svájcból származó termékek

Kontingensszám

Elosztási együttható

09.4155

0,2053

09.4156

1,0000


I.G MELLÉKLET

Jordàniàbòl szàrmazò termèkek

Kontingensszám

Mennyiség (t)

09.4159


I.H MELLÉKLET

Norwegia szármayó termékek

Kontingensszám

Elosztási együttható

09.4781

1,0000

09.4782

0,9468


28.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/24


A BIZOTTSÁG 2006/10/EK IRÁNYELVE

(2006. január 27.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a forklórfenuron és az indoxakarb hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban 1998. december 7-én Spanyolországhoz (az SKW Trosberg AG (Degussa AG) és a Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd. munkacsoportja nevében) kérelem érkezett az SKW Trostberg AG vállalattól a forklórfenuron hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozóan. A 2000/181/EK bizottsági határozat (2) megerősítette, hogy a dokumentáció „teljes” abban az értelemben, hogy elvileg kielégítőnek tekinthető a 91/414/EGK irányelv II. és III. mellékletében foglalt adat- és információszolgáltatási követelményeket illetően.

(2)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján 1997. október 6-án Hollandiához kérelem érkezett a DuPont de Nemours vállalattól az indoxakarb aktív hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozóan. Az 1998/398/EK bizottsági határozat (3) megerősítette, hogy a dokumentáció „teljes” abban az értelemben, hogy elvileg kielégítőnek tekinthető a 91/414/EGK irányelv II. és III. mellékletében foglalt adat- és információszolgáltatási követelményeket illetően.

(3)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) és (4) bekezdése előírásaival összhangban megtörtént ezen aktív hatóanyagok emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata a kérelmezők által javasolt felhasználási módok tekintetében. A referensként kijelölt tagállamok a következő időpontokban nyújtották be a Bizottsághoz a hatóanyagok értékeléséről szóló jelentésük tervezetét: 2001. március 2. (forklórfenuron ) és 2000. február 7. (indoxakarb).

(4)

Az értékelő jelentések tervezetét a tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálták. A felülvizsgálatot 2005. szeptember 23-án a Bizottságnak a forklórfenuronról és az indoxakarbról készített felülvizsgálati jelentése formájában véglegesítették.

(5)

A forklórfenuron felülvizsgálata során nem merültek fel olyan kérdések vagy aggályok, amelyek megkövetelték volna a növényügyi tudományos bizottsággal vagy az említett bizottság szerepét átvevő Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal való egyeztetést.

(6)

Az indoxakarb vonatkozásában két kérdést nyújtottak be a növényügyi tudományos bizottsághoz (SCP). A tudományos bizottságot felkérték, hogy fejtse ki véleményét a patkányok vörös vérsejtjeire gyakorolt hatások tekintetében a még nem észlelhető hatásszintről (NOEL), illetve arról, hogy mi tekinthető megfelelő alapnak az indoxakarb akut referenciadózisának (ARfD) kiszámításához.

Az SCP véleményében (4) megállapította, hogy a vörös vérsejtek egyes paramétereiben megfigyelhető változások általában kismértékűek voltak, és azokat nem kísérte reticulocytosis, ami enyhe hemolitikus hatást eredményezett. Habár egyértelmű NOEL-t nem sikerült megállapítani, az SCP meghatározott egy olyan dózist, amely alatt a megfigyelhető hatások nem károsak.

Az SCP továbbá azt a választ adta, hogy a patkányoknál végzett akut neurotoxicitási vizsgálat során megfigyelt általános és nem meghatározott toxicitási jelek alapként szolgálhatnak az ARfD kiszámításához.

(7)

Az SCP ajánlásait figyelembe vették az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében a tagállamok és a Bizottság által elvégzett további felülvizsgálat során, valamint ezen irányelv és a felülvizsgálati jelentés kidolgozásakor. Ez az értékelés az SCP által azonosított expozíciós szintek alapján megállapította a vonatkozó határértékeket (ARfD és megengedhető napi bevitel = ADI).

(8)

A különböző vizsgálatokból kiderült, hogy az érintett hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekről feltételezhető, hogy általánosságban megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában, illetve az 5. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, különösen a bizottsági felülvizsgálati jelentésben megvizsgált és részletezett felhasználási módok vonatkozásában. Ezért helyénvaló a forklórfenuront és az indoxakarbot felvenni az irányelv I. mellékletébe annak érdekében, hogy az említett irányelv rendelkezéseivel összhangban valamennyi tagállamban engedélyezni lehessen az említett hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szereket.

(9)

A 91/414/EGK irányelvben előírt kötelezettségek sérelme nélkül, az I. mellékletbe való felvételt követően a tagállamoknak egy hathónapos időszakot kell engedélyezni arra, hogy felülvizsgálják a forklórfenuront és az indoxakarbot tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó, már kiadott engedélyeket, ezzel biztosítva, hogy teljesüljenek a 91/414/EGK irányelvben és különösen annak 13. cikkében rögzített követelmények, valamint az I. mellékletben foglalt idevágó feltételek. A tagállamok a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban a jelenlegi ideiglenes hatályú engedélyeket teljes körű engedélyekkel váltják fel, módosítják vagy visszavonják. A fenti határidőtől eltérően hosszabb időtartamot kell előírni a III. melléklet értelmében elkészítendő, minden egyes növényvédő szert és minden egyes felhasználást tartalmazó teljes dokumentációnak a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes alapelvekkel összhangban történő benyújtására és értékelésére.

(10)

A forklórfenuronnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletbe történő felvételét a hatóanyag kivi esetében történő felhasználásáról szóló dokumentáció indokolja. A bejelentő egyelőre nem támasztotta alá megfelelő adatokkal az egyéb felhasználási módokat, és az ilyen felhasználási módokból származó kockázatok közül nem mindegyikkel foglalkoztak megfelelően az említett irányelv VI. melléklete által meghatározott kritériumok szerint. Amennyiben a tagállamoknak szándékában áll, hogy más felhasználási módokat is engedélyezzenek, ennek megfelelően meg kell követelniük az annak bizonyításához szükséges adatokat és információkat, hogy az adott felhasználási módok megfelelnek a 91/414/EGK irányelvben előírt követelményeknek, különösen az emberi fogyasztókra és a környezetre gyakorolt hatás vonatkozásában.

(11)

Ezért a 91/414/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete az ezen irányelv mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok 2006. szeptember 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek ennek az irányelvnek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal, és az említett rendelkezések és az irányelv közötti megfelelésről megfelelési táblázatot mellékelnek.

Ezeket a rendelkezéseket 2006. október 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

(1)   A tagállamok a 91/414/EGK irányelvvel összhangban 2006. szeptember 30-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják a forklórfenuront vagy indoxakarbot tartalmazó növényvédő szerek hatályos engedélyeit. Az említett időpontig a tagállamok ellenőrzik különösen az irányelv I. mellékletében a forklórfenuronra és az indoxakarbra megadott követelmények teljesülését a hatóanyagokra vonatkozóan a B. részben megadott követelmények kivételével, továbbá azt, hogy az engedély birtokosa az irányelv 13. cikkében előírt feltételekkel összhangban rendelkezik-e az irányelv II. melléklete szerinti követelményeknek megfelelő dokumentációval vagy rendelkezik-e hozzáféréssel ilyen dokumentációhoz.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően valamennyi olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, amely forklórfenuront vagy indoxakarbot tartalmaz egyedüli hatóanyagként vagy a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe legkésőbb 2006. március 31-ig felvett hatóanyagok egyikeként, a tagállamok a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvekkel összhangban újból elvégzik a növényvédő szer értékelését az irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dokumentáció alapján, az irányelv I. mellékletében szereplő, a forklórfenuronra vagy indoxakarbra vonatkozó bejegyzés B. részében megadott követelmények figyelembevételével. Ezen értékelés alapján meghatározzák, hogy a szer megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek.

E meghatározást követően a tagállamok:

a)

a forklórfenuront vagy indoxakarbot kizárólagos hatóanyagként tartalmazó szerek esetében az engedélyt, amennyiben szükséges, legkésőbb 2007. szeptember 30-ig módosítják vagy visszavonják; illetőleg

b)

a forklórfenuront vagy indoxakarbot több hatóanyag egyikeként tartalmazó termékek esetében, amennyiben szükséges, az engedélyt 2007. szeptember 30-ig vagy, amennyiben az későbbre esik, a kérdéses anyagot vagy anyagokat a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvevő irányelvben vagy irányelvekben az ilyen módosítás, illetve visszavonás céljából meghatározott időpontig módosítják vagy visszavonják.

4. cikk

Ez az irányelv 2006. április 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 27-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2006/6/EK bizottsági irányelvvel (HL L 12., 2006.1.18., 21. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 57., 2000.3.2., 35. o.

(3)  HL L 176., 1998.6.20., 34. o.

(4)  A növényügyi tudományos bizottságnak az indoxikarb értékelésével kapcsolatos, a Bizottságtól kapott kérdésekről szóló véleménye (SCP/Indoxa/002-végleges), amelyet a növényügyi tudományos bizottság 2002. július 18-án fogadott el.


MELLÉKLET

Az I. a 91/414/EGK irányelo mellékletben a táblázat vége a következő sorokkal egészítendő ki

Szám

Közhasználatú név, azonosítószámok

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Hatálybalépés

A felvétel lejárta

Különös rendelkezések

„119

Forklórfenuron

CAS-szám 68157-60-8

CIPAC-szám 633

1-(2-klór-4-piridinil)-3-fenilkarbamid

≥ 978 g/kg

2006. április 1.

2016. március 31.

A. RÉSZ

Kizárólag a növekedésszabályozóként való használat engedélyezett.

B. RÉSZ

A forklórfenuront tartalmazó növényvédő szereknek a kivin kívüli felhasználása engedélyezésekor a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a 4. cikk (1) bekezdése b) pontjában meghatározott kritériumokra, és biztosítaniuk kell azt, hogy az efféle engedély kibocsátása előtt valamennyi szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek alkalmazása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2005. szeptember 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésében, és különösen annak I. és II. függelékében a forklórfenuronra vonatkozóan tett következtetéseket.

A tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a talajvízszennyező potenciálra, amennyiben a hatóanyagot olyan területeken használják, ahol a talaj- és/vagy az éghajlati viszonyok sebezhetőek.

Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.

120

Indoxakarb

CAS-szám 173584-44-6

CIPAC-szám 612

metil (S)-N-[7-klór-2,3,4a,5-tetrahidro-4a-(metoxikarbonil)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-il-karbonil]-4′-(trifluorometoxi)karbanilát

TT (technikai tisztaság): ≥ 628 g/kg indoxakarb

2006. április 1.

2016. március 31.

A. RÉSZ

Kizárólag a rovarölő szerként való használat engedélyezett.

B. RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek alkalmazása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2005. szeptember 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésben, és különösen annak I. és II. függelékében az indoxakarbra vonatkozóan tett következtetéseket.

Ezen általános értékelés során a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a vízi szervezetek védelmére.

A használati feltételeknek adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.”


(1)  További részletek a hatóanyagok azonosításáról és specifikációjáról a felülvizsgálati jelentésben találhatók.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

28.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/28


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. január 24.)

a Grúziának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról

(2006/41/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A 97/787/EK tanácsi határozat (2) rendelkezik az Örményország és Grúzia számára hosszú lejáratú hitelek és közvetlen segélyek formájában nyújtandó kivételes pénzügyi támogatásról.

(2)

A 2000/244/EK tanácsi határozat rendelkezik a Tádzsikisztán számára nyújtandó kivételes pénzügyi támogatásról, valamint az Örményország és Grúzia számára nyújtott támogatás végrehajtási időszakának 2004-ig történő meghosszabbításáról.

(3)

Grúzia esetében a támogatás célkitűzései nem valósultak meg teljes mértékben, a végrehajtási időszak legnagyobb része alatt az országban uralkodó kedvezőtlen gazdaságpolitikai környezet miatt.

(4)

Ezért a Grúzia számára elkülönített 65 millió euro segélyből csupán 31,5 millió eurót kötöttek le és fizettek ki a kivételes pénzügyi támogatásnak megfelelően.

(5)

Grúzia jelenlegi hatóságai elkötelezettek a gazdasági stabilizáció és a strukturális reformok mellett, amelyeket a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a 2004. június 4-én jóváhagyott, 98 millió SDR összegű hároméves megállapodás révén támogat, amely a szegénység csökkentésére és a növekedést segítő programon alapul. Ezt követően a Párizsi Klubba tartozó hitelezők 2004. július 21-én megállapodást kötöttek Grúzia hivatalos bilaterális adósságainak a houstoni feltételek szerinti átalakításáról.

(6)

Az új grúz kormányzat a nemzetközi adományozói közösségtől is jelentős támogatást kapott, az adományozók 2004. június 16-án, Brüsszelben tartott konferenciáján.

(7)

A Világbank 2004 júniusában jóváhagyott egy 24 millió dolláros reformtámogatási hitelt és az új partnerországi stratégia keretében, szegénységcsökkentő támogatási műveletek formájában tovább támogatja Grúziát.

(8)

Az adósságszint fenntarthatóságának érdekében a grúz hatóságok kinyilvánították közösségi adósságaik korai visszafizetésére irányuló szándékukat.

(9)

Mivel az EU és Grúzia közötti kapcsolatok a – várhatóan mélyebb gazdasági integrációhoz vezető – európai szomszédsági politika keretében fejlődnek, a kormányzat gazdasági reformprogramjának Közösség általi előmozdítása helyénvalónak tekintendő.

(10)

A kivételes pénzügyi támogatás lekötetlen segélyrészének megfelelő – az ország gazdasági reformjait előmozdító és a külső eladósodottságot csökkentő – összeg rendelkezésre bocsátása a Közösség helyénvaló hozzájárulása a szegénység csökkentésére és a növekedésre irányuló grúziai stratégiák végrehajtásához.

(11)

A Közösség e makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi érdekeinek hatékony védelme érdekében rendelkezni kell Grúzia megfelelő intézkedéseiről az e támogatáshoz kapcsolódó csalás, korrupció és egyéb szabálytalanságok megelőzésére és az ellenük való küzdelemre, valamint rendelkezni kell a Bizottság által végzett ellenőrzésekről és a Számvevőszék által végzett vizsgálatokról.

(12)

A Bizottság szolgálatai a megfelelő megbízatással rendelkező külső szakértők segítségével 2004 októberében végrehajtották a grúz pénzügyminisztérium és a Grúz Nemzeti Bank pénzügyi folyamatainak és igazgatási eljárásainak működési értékelését, hogy meggyőződjenek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás kereteinek meglétéről.

(13)

E támogatási segély felszabadítása a költségvetési hatóság hatáskörének sérelme nélkül történik.

(14)

A Bizottság a javaslat előterjesztése előtt konzultált a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal.

(15)

A Szerződés a 308. cikkben foglaltakon kívül nem biztosít hatáskört e határozat elfogadására,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1)   A Közösség maximum 33,5 millió euro összegű makroszintű pénzügyi támogatást nyújt Grúzia részére közvetlen segélyek formájában annak érdekében, hogy előmozdítsa a gazdasági reformokat és segítse az országot adósságszintje fenntarthatóságának javításában.

(2)   A Közösség által nyújtott makroszintű pénzügyi támogatást a Bizottság kezeli a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultáció alapján, az IMF és Grúzia közötti megállapodásokkal teljesen összeegyeztethető módon.

(3)   A Közösség makroszintű pénzügyi támogatása az e határozat hatályba lépését követő első naptól számított két évig áll rendelkezésre. Amennyiben azonban a körülmények megkövetelik, a Bizottság, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően, legfeljebb egy évvel meghosszabbíthatja a rendelkezésre állás időtartamát.

2. cikk

(1)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően megállapodjon a grúz hatóságokkal a szándéknyilatkozatba foglalandó, e támogatáshoz kapcsolódó gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételekről. E feltételeknek összeegyeztethetőknek kell lenniük az IMF és Grúzia közötti megállapodásokkal.

(2)   A közösségi támogatás végrehajtása során a Bizottság felügyeli az e közösségi makroszintű pénzügyi támogatás tekintetében lényeges grúz pénzügyi folyamatok, igazgatási eljárások, valamint külső és belső ellenőrző mechanizmusok hatékonyságát.

(3)   A Bizottság rendszeres időközönként meggyőződik arról, hogy a kormányzat gazdaságpolitikája összhangban van a támogatás célkitűzéseivel, és hogy teljesülnek a megállapodás szerinti gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételek.

3. cikk

(1)   A segélyösszeget – legalább két részletben – akkor bocsátják Grúzia rendelkezésére, ha a Közösség felé fennálló nettó adósságát, általános szabályként, legalább hasonló nagyságú összeggel csökkentette.

(2)   A segély első részletét az IMF által a szegénység csökkentésére és a növekedésre irányuló eszköz révén támogatott gazdasági program megfelelő végrehajtása esetén szabadítják fel.

A második és minden további részletet az IMF által támogatott gazdasági program és a 2. cikk (1) bekezdésében említett szándéknyilatkozatban meghatározott bármely egyéb intézkedés megfelelő végrehajtása esetén szabadítják fel, legalább három hónappal az előző részlet felszabadítása után.

(3)   A pénzeszközöket a Grúz Nemzeti Banknak fizetik. A pénzeszközök végső kedvezményezettje a grúz pénzügyminisztérium.

4. cikk

E támogatás végrehajtása az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel (3) és végrehajtási szabályaival összhangban történik. Különösen a 2. cikk (1) bekezdésében említett szándéknyilatkozat rendelkezik Grúzia megfelelő intézkedéseiről az e támogatáshoz kapcsolódó csalás, korrupció és egyéb szabálytalanságok megelőzésére és az ellenük való küzdelemre. Rendelkezik továbbá a Bizottság által végzett ellenőrzésről is – beleértve a helyszíni ellenőrzésekre és vizsgálatokra jogosult Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF) – és adott esetben a Számvevőszék által végzett, helyszínen végrehajtott pénzügyi ellenőrzésekről.

5. cikk

Évente legalább egyszer, szeptember előtt, a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely tartalmazza e határozat előző évi végrehajtásának értékelését.

6. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

K.-H. GRASSER


(1)  2005. december 15-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 322., 1997.11.25., 37. o. A 2000/244/EK határozattal (HL L 77., 2000.3.28., 11. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.


28.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/31


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. január 24.)

a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 21. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazása kiterjesztésének Lettország részére történő engedélyezéséről

(Csak a lett nyelvű szöveg hiteles)

(2006/42/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás – szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 27. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 77/388/EGK irányelv 27. cikkének (1) bekezdése értelmében a Tanács a Bizottság javaslatára egyhangúlag minden tagállamot felhatalmazhat arra, hogy ezen irányelvtől eltérő különös intézkedéseket vezessen be az adókivetésre vonatkozó eljárás egyszerűsítésére, vagy az adókijátszások és adókikerülések egyes típusainak megakadályozására.

(2)

A Bizottság Főtitkárságán 2005. március 16-án iktatott levélben Lettország a faügyletekre vonatkozó eltérési intézkedés alkalmazásának kiterjesztését kérelmezte.

(3)

A 77/388/EGK irányelv 27. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság 2005. május 10-én kelt levelében tájékoztatta a tagállamokat Lettország kérelméről. A Bizottság 2005. május 31-én kelt levelében értesítette Lettországot arról, hogy birtokában van a kérelem elbírálásához szükségesnek ítélt valamennyi információnak.

(4)

A lettországi fapiacot kis, helyi vállalatok és egyéni beszállítók uralják. A piac és a részt vevő vállalkozások természetéből adódóan adócsalás valósul meg, amit az adóhatóságok nehezen tudtak ellenőrizni. E visszaélés leküzdése érdekében a lett HÉA-szabályozásba egy különös rendelkezést vezettek be, lefektetve azt, hogy bizonyos körülmények között az a személy felelős az adó megfizetéséért, akinek az adóztatható terméket vagy szolgáltatást nyújtották.

(5)

A 77/388/EGK irányelv 21. cikke (1) bekezdésének az említett irányelv 28. cikkének g) pontja szerinti változata előírja, hogy a belső rendszer szerint az árukat vagy szolgáltatásokat biztosító adóalany a felelős rendes körülmények között az adó megfizetéséért. Azonban a 2003-as csatlakozási okmány, és különösen annak VIII. melléklete 7. fejezete (1) bekezdésének b) pontja korlátozott időre feljogosította Lettországot, hogy folytassák a faügyletekre vonatkozó adókivetési eljárásuk alkalmazását.

(6)

A Bizottság elismeri, hogy ez a megegyezés hatékonyan biztosítja Lettországnak, hogy a HÉA-kijátszás kockázatát csökkentse és egyszerűsítse a fapiacon az adómegállapítási eljárást.

(7)

A vonatkozó rendelkezéstől eltérő intézkedés nem hat ki kedvezőtlenül a Közösség HÉA-ból származó saját forrásaira,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

Egyetlen cikk

Lettország engedélyt kap arra, hogy a 77/388/EGK irányelv 21. cikke (1) bekezdése a) pontjának a 28. cikk g) pontja szerinti változatától eltérve, 2005. május 1-jétől2009. december 31-ig a faügyletek esetében a kedvezményezettet jelölje meg az adó megfizetésére kötelezett személyként.

E határozat címzettje a Lett Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

K.-H. GRASSER


(1)  HL L 145., 1977.6.13., 1. o. A legutóbb a 2005/92/EK irányelvvel (HL L 345., 2005.12.28., 19. o.) módosított irányelv.