ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 19

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. január 24.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 109/2006/EK rendelete (2006. január 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 110/2006/EK rendelete (2006. január 23.) a Közösségből harmadik országokba irányuló olívaolaj-exportra vonatkozó kiviteli engedélyekkel kapcsolatos átmeneti intézkedésekről

3

 

 

A Bizottság 111/2006/EK rendelete (2006. január 23.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

4

 

 

A Bizottság 112/2006/EK rendelete (2006. január 23.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó, 93/2006/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

6

 

 

A Bizottság 113/2006/EK rendelete (2006. január 23.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó, az 94/2006/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

8

 

 

A Bizottság 114/2006/EK rendelete (2006. január 23.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

10

 

*

A Bizottság 2006/8/EK irányelve (2006. január 23.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II., III. és V. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából történő módosításáról ( 1 )

12

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 23.) a belső eljárási szabályzata módosításáról

20

 

*

A Bizottság Ajánlása (2006. január 18.) a gabonafélékben és egyes egyéb növényi eredetű termékekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének való megfelelést biztosító 2006. évi összehangolt közösségi megfigyelési programról és a 2007. évi nemzeti megfigyelési programokról (az értesítés a C(2006) 11. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

23

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 16.) a Mexikóból importált, emberi fogyasztásra szánt, lófélékből származó húsra és húskészítményekre vonatkozó különleges feltételekről (az értesítés a C(2006) 16. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

30

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 18.) az egyes szarvasmarhaféléknél használt füljelző alkalmazására megállapított maximális időtartam meghosszabbításáról (az értesítés a C(2006) 43. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

32

 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 

*

A Tanács 2006/29/KKBP közös álláspontja (2006. január 23.) a volt Jugoszláviába irányuló fegyverkivitelről szóló 96/184/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

34

 

*

A Tanács 2006/30/KKBP közös álláspontja (2006. január 23.) az Elefántcsontpart elleni korlátozó intézkedések megújításáról és kiegészítéséről

36

 

*

A Tanács 2006/31/KKBP közös álláspontja (2006. január 23.) a Libériával szembeni korlátozó intézkedések megújításáról

38

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

24.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/1


A BIZOTTSÁG 109/2006/EK RENDELETE

(2006. január 23.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. január 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 23-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. január 23-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

109,2

204

68,8

212

95,5

624

107,9

999

95,4

0707 00 05

052

167,4

204

101,1

999

134,3

0709 10 00

220

88,5

999

88,5

0709 90 70

052

88,5

204

141,3

999

114,9

0805 10 20

052

47,3

204

55,9

212

50,5

220

49,3

624

58,2

999

52,2

0805 20 10

204

71,8

999

71,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,2

204

96,5

400

83,9

464

142,9

624

77,0

662

32,0

999

83,1

0805 50 10

052

49,8

220

60,5

999

55,2

0808 10 80

400

108,1

404

102,6

512

58,4

720

71,0

999

85,0

0808 20 50

388

101,1

400

82,9

720

54,7

999

79,6


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


24.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/3


A BIZOTTSÁG 110/2006/EK RENDELETE

(2006. január 23.)

a Közösségből harmadik országokba irányuló olívaolaj-exportra vonatkozó kiviteli engedélyekkel kapcsolatos átmeneti intézkedésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az olívaolaj és az étkezési olajbogyó piacának közös szervezéséről és a 827/68/EGK rendelet módosításáról szóló, 2004. április 29-i 865/2004/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 24. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az olívaolaj-ágazatban a behozatali engedélyek rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2005. augusztus 16-i 1345/2005/EK rendelet (2)2005. november 1-jével hatályon kívül helyezte az olívaolajra vonatkozó kiviteli engedélyek rendszerére alkalmazott különleges részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. október 30-i 2543/95/EK bizottsági rendeletet (3).

(2)

A 2543/95/EK rendelet 1. cikkének megfelelően kiállított, 2005. november 1-je után lejáró engedélyek közül bizonyosakat nem, vagy csak részben használtak fel. Az ezen engedélyekkel összefüggésben vállalt kötelezettségeket elvben teljesíteni kellene, ellenkező esetben a letétbe helyezett biztosíték elveszne. Mivel e kötelezettségek tárgytalanná váltak, indokolt őket feloldani, a biztosítékokat pedig felszabadítani.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Olívaolaj- és Étkezésiolajbogyó-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2543/95/EK rendelet alapján kibocsátott kiviteli engedélyeket illetően a biztosítékokat az érdekeltek kérésére fel kell szabadítani, feltéve hogy:

az említett engedélyek 2005. november 1-jén még nem jártak le,

az említett engedélyeket ezen időpontig nem, vagy csak részben használták fel.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. november 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlen alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 23-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 161., 2004.4.30., 97. o., helyesbítve: HL L 206., 2004.6.9., 37. o.

(2)  HL L 212., 2005.8.17., 13. o.

(3)  HL L 260., 1995.10.31., 33. o. A legutóbb a 406/2004/EK rendelettel (HL L 67., 2004.3.5., 10. o.) módosított rendelet.


24.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/4


A BIZOTTSÁG 111/2006/EK RENDELETE

(2006. január 23.)

a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a cukorágazatban a melasztól eltérő termékek behozatalára vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 23-i 1423/95/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára és 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A fehér cukor, a nyerscukor és egyes szirupok irányadó árát, valamint a behozatalukra vonatkozó kiegészítő vám összegét a 2005/2006-ös gazdasági évre az 1011/2005/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette. Ezen árakat és vámokat legutóbb az 105/2006/EK bizottsági rendelet (4) rendelet módósította.

(2)

A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az említett összegeket az 1423/95/EK rendeletben foglalt általános és részletes rögzítési szabályoknak megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2005/2006-os gazdasági évre az 1011/2005/EK rendelet által rögzített, az 1423/95/EK rendelet 1. cikkében említett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok módosultak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. január 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 23-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 141., 1995.6.24., 16. o. A legutóbb a 624/98/EK rendelettel (HL L 85., 1998.3.20., 5. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 170., 2005.7.1., 35. o.

(4)  HL L 17., 2006.1.21., 11. o.


MELLÉKLET

A fehércukor, a nyerscukor és az 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok 2006. január 24-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

35,94

0,50

1701 11 90 (1)

35,94

4,12

1701 12 10 (1)

35,94

0,37

1701 12 90 (1)

35,94

3,83

1701 91 00 (2)

34,05

8,21

1701 99 10 (2)

34,05

4,12

1701 99 90 (2)

34,05

4,12

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Az 1260/2001/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 178., 2001.6.30., 1. o.).

(2)  Az 1260/2001/EK rendelet I. mellékletének I. pontjában meghatározott szabványminőség esetén.

(3)  1 %-os szacharóztartalom esetén.


24.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/6


A BIZOTTSÁG 112/2006/EK RENDELETE

(2006. január 23.)

a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó, 93/2006/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A feldolgozatlan fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítést az 93/2006/EK bizottsági rendelet (2) állapította meg.

(2)

Tekintettel arra, hogy a jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló adatok eltérnek az 93/2006/EK rendelet elfogadásakor meglévő adatoktól, módosítani szükséges ezeket a visszatérítéseket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1260/2001/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, feldolgozás nélkül exportált, nem denaturált termékekre vonatkozó, 93/2006/EK rendeletben rögzített export-visszatérítések módosulnak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. január 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 23-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 15., 2006.1.20., 37. o.


MELLÉKLET

A 2006. JANUÁR 24-I FELDOLGOZATLAN FEHÉR CUKOR ÉS NYERSCUKOR UTÁN JÁRÓ EXPORT-VISSZATÉRÍTÉSEK (1)

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,2861

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,2861

NB: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a Bizottság módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelete (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

A numerikus rendeltetésihely-kódok a 2081/2003/EK bizottsági rendeletben (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) kerültek meghatározásra.

Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

:

minden rendeltetési hely (harmadik országok, egyéb területek, az élelmiszer-ellátás és a Közösségből történő kivitelként kezelt más rendeltetési helyek) Albánia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró (beleértve az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozata alapján meghatározott Koszovót) és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kivételével, kivéve a 2201/96/EK tanácsi rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett termékekbe bedolgozott cukor vonatkozásában (HL L 297., 1996.11.21., 29. o.).


(1)  Az ebben a mellékletben meghatározott vámtételek 2005. februar 1-től nem alkalmazandóak, összhangban az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről sźoló, 2004. december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozattal (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.).

(2)  Ezt az összeget a 92 %-os hozamú nyerscukorra kell alkalmazni. Ha az exportált nyerscukor hozama eltér a 92 %-tól, akkor az alkalmazandó visszatérítés összegét az 1260/2001/EK rendelet 28. cikke (4) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően kell kiszámítani.


24.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/8


A BIZOTTSÁG 113/2006/EK RENDELETE

(2006. január 23.)

a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó, az 94/2006/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A cukorágazatban a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és bizonyos egyéb termékekre vonatkozó export-visszatérítéseket az 94/2006/EK bizottsági rendelet (2) állapította meg.

(2)

Tekintettel arra, hogy a jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló adatok eltérnek az 94/2006/EK rendelet elfogadásakor meglévő adatoktól, módosítani szükséges ezeket a visszatérítéseket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1260/2001/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének d), f) és g) pontjaiban említett termékek feldolgozatlan állapotban történő kivitelére nyújtható, a 2005/2006-es gazdasági évre az 94/2006/EK rendeletben rögzített visszatérítések módosításra kerültek, és e rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. január 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 23-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 15., 2006.1.20., 39. o.


MELLÉKLET

A FELDOLGOZATLAN SZIRUPOKRA ÉS A CUKORÁGAZAT EGYES MÁS, FELDOLGOZATLAN ÁLLAPOTBAN EXPORTÁLT TERMÉKEIRE VONATKOZÓ EXPORT-VISSZATÉRÍTÉSEK MÓDOSÍTOTT ÖSSZEGEI (1)

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

28,61 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

28,61 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

54,36 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,2861 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

28,61 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,2861 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,2861 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,2861 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

28,61 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,2861 (4)

NB: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a Bizottság módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelete (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

A numerikus rendeltetési helykódokat az 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28, 11. o.).

Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

:

minden rendeltetési hely (harmadik országok, egyéb területek, az élelmiszer-ellátás és a Közösségből történő kivitelként kezelt más rendeltetési helyek) Albánia, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Szerbia és Montenegró (beleértve Koszovót az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozatában történő meghatározása alapján) és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kivételével, kivéve a 2201/96/EK tanácsi rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett termékekbe bedolgozott cukor vonatkozásában (HL L 297., 1996.11.21., 29. o.).


(1)  Az ebben a mellékletben meghatározott vámtételek 2005. február 1-jétől nem alkalmazandóak, összhangban az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről szóló, 2004. december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozattal (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.).

(2)  Kizárólag a 2135/95/EK rendelet 5. cikkében említett termékekre alkalmazandó.

(3)  Kizárólag a 2135/95/EK rendelet 6. cikkében említett termékekre alkalmazandó.

(4)  Az alapösszeg nem alkalmazandó a 85 %-nál alacsonyabb tisztasági fokú szirupok esetén (2135/95/EK rendelet). A szacharóztartalmat a 2135/95/EK rendelet 3. cikke alapján határozzák meg.

(5)  Az összeg nem alkalmazandó a 3513/92/EGK rendelet mellékletének 2. pontjában meghatározott termékre (HL L 355., 1992.12.5., 12. o.).


24.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/10


A BIZOTTSÁG 114/2006/EK RENDELETE

(2006. január 23.)

a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorpiac közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdésének a) pontjára és (15) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2006. január 20-től alkalmazandó, a mellékletben felsorolt, és a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált termékekre vonatkozó visszatérítési rátákat a Bizottság 90/2006/EK rendelete (2) rögzíti.

(2)

Az 90/2006/EK rendeletben foglalt szabályoknak és feltételeknek a Bizottság számára hozzáférhető jelenlegi információkra történő alkalmazásából következik, hogy a jelenleg alkalmazandó visszatérítési ráták a mellékletben feltüntetett módon változnak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 90/2006/EK rendeletben rögzített visszatérítési ráták a mellékletben feltüntetett módon változnak.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. január 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 23-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK biztottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 15., 2006.1.20., 32. o.


MELLÉKLET

a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre 2006. január 24-tól vonatkozó visszatérítési ráták (1)

KN-kód

Leírás

Visszatérítési ráta EUR/100 kg-ban

A visszatérítési ráta előzetes rögzítése esetén

Egyéb

1701 99 10

fehér cukor

28,61

28,61


(1)  Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat 2004. október 1-jei hatállyal kezdődően nem kell alkalmazni a Bulgáriába, 2005. december 1-jei hatállyal kezdödöen a Romániába irányuló export esetén és azon áruk esetén, amelyeket az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázata felsorol, és 2005. február 1-jei hatállyal kezdődően a Svájci Államszövetségbe vagy a Lichtensteini Hercegségbe exportáltak.


24.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/12


A BIZOTTSÁG 2006/8/EK IRÁNYELVE

(2006. január 23.)

a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II., III. és V. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 20. cikkére,

mivel:

(1)

Azon készítmények esetében, amelyek egy vagy több olyan anyagból állnak, amelyeket a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv (2) I. melléklete karcinogén, mutagén és/vagy reprodukciót károsító anyagként sorol be, jelenleg a kockázat jellegére utaló tájékoztatást (R-mondatokat) feltüntető címke segítségével jelölni kell, hogy a készítmény – osztályozása alapján – az 1. vagy 2., és egyidejűleg azt is, hogy a 3. kategóriába tartozik. Mindkét R-mondat feltüntetése azonban ellentmondásosságot eredményez. Javasolt ezért a készítményeket csak a szigorúbb kategóriába besorolni, és ennek megfelelően címkézni.

(2)

A vízi környezetre nagyon mérgező („N” osztályozású) és az R50 vagy R50/53 kockázat jellegét jelző R-mondattal jelölt anyagok esetében azokra, amelyeket a 67/548/EGK irányelv I. melléklete felsorol, jelenleg egyedi koncentráció-határértékek (specific concentration limits, SCLs) vonatkoznak annak érdekében, hogy ne nyíljon lehetőség az általuk jelentett veszélyt alábecsülni. Ez az intézkedés torzulást eredményez: míg a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében felsorolt anyagokat tartalmazó készítményekre egyedi koncentráció-határértékek vonatkoznak, addig az I. mellékletbe még fel nem vett, de ideiglenesen a 67/548/EGK irányelv 6. cikke alapján osztályozott és címkézett anyagokat tartalmazó készítményekre nem alkalmaznak egyedi koncentráció-határértékeket. Ezért biztosítani kell, hogy a vízi környezetre nagyon mérgező anyagokat tartalmazó készítmények mindegyikére azonos módon alkalmazzák az egyedi koncentráció-határértékeket.

(3)

2001. augusztus 6-án a Bizottság elfogadta a 67/548/EGK irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló 2001/59/EK irányelvet (3). A 2001/59/EK irányelv felülvizsgálta a 67/548/EGK irányelv VI. mellékletében ismertetett, az ózonlebontó anyagok osztályozására és címkézésére vonatkozó kritériumokat. A módosított III. melléklet jelenleg az R59 R-mondat és az „N” veszélyszimbólum együttes feltüntetését írja elő.

(4)

Az 1999/45/EK irányelv V. mellékletében a csomagolással és címkézéssel kapcsolatos követelmények leírása során használt terminológia – következetlensége folytán – aggályosnak tekinthető. Ezért helyénvaló az 1999/45/EK irányelv V. mellékletének megszövegezését pontosítás céljából módosítani.

(5)

Következésképp az 1999/45/EK irányelv II., III. és V. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Ezen irányelv rendelkezései összhangban vannak annak a bizottságnak a véleményével, melyet – az 1999/45/EK irányelv 20. cikke alapján – a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelmét hátráltató technikai akadályok felszámolásáról szóló irányelvek műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében hoztak létre,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Az 1999/45/EK irányelv II., III. és V. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2007. március 1-jéig megfeleljenek. Haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot e rendelkezések szövegéről, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelési táblázatról.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 23-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 200., 1999.7.30., 1. o. A legutóbb a 2004/66/EK tanácsi irányelvvel (HL L 168., 2004.5.1., 35. o.) módosított irányelv.

(2)  HL 196., 1967.8.16., 1. o. A legutóbb a 2004/73/EK bizottsági irányelvvel (HL L 152., 2004.4.30., 1. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 225., 2001.8.21., 1. o.


MELLÉKLET

Az 1999/45/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A VI. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„VI. táblázat

Az anyag osztályozása

A készítmény osztályozása

1. és 2. kategória

3. kategória

1-es vagy 2-es kategóriájú karcinogén anyagok R45 vagy R49 jelzéssel

Koncentráció ≥ 0,1 %

karcinogén

esettől függően R45 vagy R49 kötelező

 

3-as kategóriájú karcinogén anyagok R40 jelzéssel

 

Koncentráció ≥ 1 %

karcinogén

R40 kötelező (kivéve, ha már rendelkezik R45 jelzéssel  (1))

1-es vagy 2-es kategóriájú mutagén anyagok R46 jelzéssel

Koncentráció ≥ 0,1 %

mutagén

R46 kötelező

 

3-as kategóriájú mutagén anyagok R68 jelzéssel

 

Koncentráció ≥ 1 %

mutagén

R68 kötelező (kivéve, ha már rendelkezik R46 jelzéssel)

1-es vagy 2-es kategóriájú reprodukciót károsító anyagok R60 jelzéssel (fogamzóképesség vagy nemzőképesség)

Koncentráció ≥ 0,5 %

reprodukciót károsító (fogamzóképesség vagy nemzőképesség)

R60 kötelező

 

3-as kategóriájú reprodukciót károsító anyagok R62 jelzéssel (fogamzóképesség vagy nemzőképesség)

 

Koncentráció ≥ 5 %

reprodukciót károsító (fogamzóképesség vagy nemzőképesség)

R62 kötelező (kivéve, ha már rendelkezik R60 jelzéssel)

1-es vagy 2-es kategóriájú reprodukciót károsító anyagok R61 jelzéssel (fejlődés)

Koncentráció ≥ 0,5 %

reprodukciót károsító (fejlődés)

R61 kötelező

 

3-as kategóriájú reprodukciót károsító anyagok R63 jelzéssel (fejlődés)

 

Koncentráció ≥ 5 %

reprodukciót károsító (fejlődés)

R63 kötelező (kivéve, ha már rendelkezik R61 jelzéssel)

b)

A VI. A. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„VI. A. táblázat

Az anyag osztályozása

A készítmény osztályozása

1. és 2. kategória

3. kategória

1-es vagy 2-es kategóriájú karcinogén anyagok R45 vagy R49 jelzéssel

Koncentráció ≥ 0,1 %

karcinogén

esettől függően R45 vagy R49 kötelező

 

3-as kategóriájú karcinogén anyagok R40 jelzéssel

 

Koncentráció ≥ 1 %

karcinogén

R40 kötelező (kivéve, ha már rendelkezik R45 jelzéssel  (2))

1-es vagy 2-es kategóriájú mutagén anyagok R46 jelzéssel

Koncentráció ≥ 0,1 %

mutagén

R46 kötelező

 

3-as kategóriájú mutagén anyagok R68 jelzéssel

 

Koncentráció ≥ 1 %

mutagén

R68 kötelező (kivéve, ha már rendelkezik R46 jelzéssel)

1-es vagy 2-es kategóriájú reprodukciót károsító anyagok R60 jelzéssel (fogamzóképesség vagy nemzőképesség)

Koncentráció ≥ 0,2 %

reprodukciót károsító (fogamzóképesség vagy nemzőképesség)

R60 kötelező

 

3-as kategóriájú reprodukciót károsító anyagok R62 jelzéssel (fogamzóképesség vagy nemzőképesség)

 

Koncentráció ≥ 1 %

reprodukciót károsító (fogamzóképesség vagy nemzőképesség)

R62 kötelező (kivéve, ha már rendelkezik R60 jelzéssel)

1-es vagy 2-es kategóriájú reprodukciót károsító anyagok R61 jelzéssel (fejlődés)

Koncentráció ≥ 0,2 %

reprodukciót károsító (fejlődés)

R61 kötelező

 

3-as kategóriájú reprodukciót károsító anyagok R63 jelzéssel (fejlődés)

 

Koncentráció ≥ 1 %

reprodukciót károsító (fejlődés)

R63 kötelező (kivéve, ha már rendelkezik R61 jelzéssel)

2.

A III. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az A. részben a b) (1) (I) szakasz 2. pontját el kell hagyni;

b)

A B. részben az 1. táblázat helyébe a következő táblázatok lépnek:

„1.a. táblázat

Akut vízi toxicitás és hosszú távú káros hatások

Az anyag osztályozása

A készítmény osztályozása

N, R50–53

N, R51–53

R52–53

N, R50–53

lásd: 1.b. táblázat

lásd: 1.b. táblázat

lásd: 1.b. táblázat

N, R51–53

 

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

R52–53

 

 

Cn ≥ 25 %

Azon készítményekre, melyek N, R50–53 besorolással rendelkező anyagokat tartalmaznak, az 1.b. táblázatban feltüntetett koncentráció-határértékek vonatkoznak, és esetükben az ezekből eredő osztályozást kell alkalmazni.

1.b. táblázat

A vízi környezetre nagyon mérgező anyagok akut vízi toxicitása és hosszú távú káros hatásai

az N, R50–53 besorolású anyag LC50- vagy EC50-értéke (»L(E)C50«) (mg/l-ben kifejezve)

A készítmény osztályozása

N, R50–53

N, R51–53

R52–53

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,000025 % ≤ Cn < 0,00025 %

Azon készítmények esetében, melyek 0,00001 mg/l-nél alacsonyabb LC50- vagy EC50-értékkel rendelkező anyagokat tartalmaznak, a megfelelő koncentráció-határértékek kiszámítása ennek megfelelően történik (az intervallumhatárok is egy nagyságrenddel csökkennek).”

c)

A B. részben a 2. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„2. táblázat

Akut vízi toxicitás

Vagy N, R50 vagy N, R50–53 besorolású anyag LC50- vagy EC50-értéke (»L(E)C50«) (mg/l-ben kifejezve)

A készítmény osztályozása N, R50

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

Azon készítmények esetében, melyek 0,00001 mg/l-nél alacsonyabb LC50- vagy EC50-értékkel rendelkező anyagokat tartalmaznak, a megfelelő koncentráció-határértékek kiszámítása ennek megfelelően történik (az intervallumhatárok is egy nagyságrenddel csökkennek).”

d)

A B. részben a II. pontban szereplő 5. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„5. táblázat

Az ózonrétegre veszélyes

Az anyag osztályozása

A készítmény osztályozása N, R59

N és R59

Cn ≥ 0,1 %”

3.

Az V. melléklet helyébe a következő szövegrész lép:

„V. MELLÉKLET

EGYES KÉSZÍTMÉNYEK CÍMKÉZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

A.   Az 5., 6. és 7. cikk értelmében veszélyesként besorolt készítmények esetében

1.   A lakosság számára értékesített készítmények

1.1.

Az ilyen készítmények csomagolásán található címkén a konkrét biztonsági útmutatáson kívül – a 67/548/EGK irányelv VI. mellékletében meghatározott kritériumoknak megfelelően – fel kell tüntetni a készítmény esetében releváns óvintézkedésre utaló S1, S2, S45 vagy S46 S-mondatot is.

1.2.

Abban az esetben, ha e készítmények nagyon mérgező (T+), mérgező (T) vagy maró (C) anyagnak minősülnek, és ennek a csomagoláson történő feltüntetése technikailag megoldhatatlan, az ilyen készítményekhez pontos és könnyen érthető használati utasítást kell mellékelni, beleértve – indokolt esetben – az üres csomagolás megsemmisítésére vonatkozó utasítást is.

2.   Permetezéses (porlasztásos) alkalmazásra szánt készítmények

Az ilyen készítményeket tartalmazó csomagolás címkéjén kötelező feltüntetni az S23 biztonsági útmutatást, valamint a 67/548/EGK irányelv VI. mellékletében meghatározott kritériumokkal összhangban kiválasztott S38 vagy S51 biztonsági mondatot.

3.   R33 [halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes] kockázat jellegét jelző R-mondattal megjelölt anyagot tartalmazó készítmények

Amennyiben egy készítmény legalább egy olyan anyagot tartalmaz, melyet R33 kockázat jellegét jelző R-mondattal láttak el, a készítmény csomagolásán található címkén – a 67/548/EGK irányelv III. mellékletében foglaltaknak megfelelően – fel kell tüntetni az R-mondat szövegét, ha az anyag készítménybeli koncentrációja eléri vagy meghaladja az 1 %-ot, kivéve ha a 67/548/EGK irányelv I. melléklete más értékeket határoz meg.

4.   R64 (a szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja) kockázat jellegét jelző r-mondattal megjelölt anyagot tartalmazó készítmények

Amennyiben egy készítmény legalább egy olyan anyagot tartalmaz, melyet R64 kockázat jellegét jelző R-mondattal láttak el, a készítmény csomagolásán található címkén – a 67/548/EGK irányelv III. mellékletében foglaltaknak megfelelően – fel kell tüntetni az R-mondat szövegét, ha az anyag készítménybeli koncentrációja eléri vagy meghaladja az 1 %-ot, kivéve ha a 67/548/EGK irányelv I. melléklete más értékeket határoz meg.

B.   Készítmények esetében, függetlenül azok 5., 6. és 7. cikk szerinti besorolásától

1.   Ólmot tartalmazó készítmények

1.1.   Festékek és lakkok

Azon festékek és lakkok esetében, melyeknek – a 6503/1984 ISO-szabványnak megfelelően meghatározott – ólomtartalma (fémtömegben kifejezve) meghaladja a készítmény össztömegének 0,15 %-át, a csomagoláson található címkén fel kell tüntetni a következőket:

»Ólmot tartalmaz. Ne használjuk olyan tárgyakon, amelyeket gyermekek szájukba vehetnek.«

Abban az esetben, ha a kiszerelés tartalma nem éri el a 125 millilitert, a címkén szerepelhet a következő:

»Figyelem! Ólmot tartalmaz.«

2.   Cianoakrilátot tartalmazó készítmények

2.1.   Ragasztók

A cianoakrilátalapú ragasztók közvetlen csomagolásán található címkén az alábbiakat kell feltüntetni:

 

»Cianoakrilát.

Veszélyes.

Néhány másodperc alatt ragasztó hatást fejt ki a bőrön és a szemen.

Gyermekektől elzárva tartandó.«

A csomagoláshoz megfelelő biztonsági útmutatásokat kell mellékelni.

3.   Izocianátokat tartalmazó készítmények

Az izocianátokat (monomereket, oligomereket, előpolimereket stb. vagy azok elegyét) tartalmazó készítmények csomagolásának címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

 

»Izocianátokat tartalmaz.

Lásd a gyártó által adott tájékoztatót.«

4.   700-nál kisebb vagy azzal egyenlő átlagos molekulatömegű epoxi-összetevőket tartalmazó készítmények

A 700-nál kisebb vagy azzal egyenlő átlagos molekulatömegű epoxi-összetevőket tartalmazó készítmények csomagolásának címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

 

»Epoxi-összetevőket tartalmaz.

Lásd a gyártó által adott tájékoztatót.«

5.   Lakossági forgalomban értékesített, aktív klórt tartalmazó készítmények

Az 1 %-nál több aktív klórt tartalmazó készítmények csomagolásán található címkén fel kell tüntetni a következőket:

»Figyelem! Ne használjuk más termékekkel együtt. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.«

6.   Kadmiumot (ötvözeteit) tartalmazó, kemény- vagy lágyforrasztásra szánt készítmények

A fent említett készítmények csomagolásán található címkén jól olvashatóan és kitörölhetetlenül fel kell tüntetni a következőket:

 

»Figyelem! Kadmiumot tartalmaz.

Felhasználásakor veszélyes füstök képződhetnek.

Lásd a gyártó által adott tájékoztatót.

Be kell tartani a munkabiztonsági előírásokat.«

7.   Aeroszolként kapható készítmények

Ezen irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül az aeroszolként kapható készítményekre vonatkoznak a legutóbb a 94/1/EK irányelvvel módosított 75/324/EGK irányelv mellékletének 2.2. és 2.3. pontjának megfelelő címkézési rendelkezések is.

8.   Még nem teljesen bevizsgált anyagokat tartalmazó készítmények

Amennyiben egy készítmény legalább egy olyan anyagot tartalmaz, amelyet a 67/548/EGK irányelv 13. cikkének (3) bekezdésével összhangban a »Figyelem – még nem teljesen bevizsgált anyag« felirattal láttak el, a készítmény csomagolásán található címkén fel kell tüntetni a »Figyelem – ez a készítmény még nem teljesen bevizsgált anyagot tartalmaz« feliratot, ha ez az anyag legalább 1 %-os koncentrációban jelen van a készítményben.

9.   Legalább egy túlérzékenységet okozó anyagot tartalmazó, de túlérzékenységet okozónak nem minősülő készítmények

Az alábbi feliratot kell feltüntetni az olyan készítmények csomagolásán található címkén, melyek legalább egy túlérzékenységet okozónak minősített anyagot tartalmaznak vagy legalább 0,1 %-os koncentrációban, vagy legalább olyan koncentrációban, mint amit a 67/548/EGK irányelv I. melléklete az anyag vonatkozásában külön feltüntet.

»Túlérzékenységet okozó anyagot (anyag neve) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.«

10.   Halogénezett szénhidrogéneket tartalmazó folyékony készítmények

Esettől függően az alábbi feliratot kell feltüntetni az olyan készítmények csomagolásán található címkén, amelyeknek nincs lobbanáspontjuk vagy lobbanáspontjuk 55 °C-nál magasabb, és halogénezett szénhidrogént, valamint 5 %-ot meghaladó koncentrációban kismértékben tűzveszélyes vagy tűzveszélyes anyagokat tartalmaznak:

»Felhasználáskor tűzveszélyes lehet.« vagy »Felhasználáskor kismértékben tűzveszélyes lehet.«

11.   R67 (a gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak) kockázat jellegét jelző R-mondattal megjelölt anyagot tartalmazó készítmények

Abban az esetben, ha egy készítmény legalább egy R67 kockázat jellegét jelölő R-mondattal láttak el, a készítmény csomagolásán található címkén – a 67/548/EGK irányelv III. mellékletében foglaltaknak megfelelően – fel kell tüntetni az R-mondat szövegét, ha az anyag(ok) készítménybeli összkoncentrációja eléri vagy meghaladja a 15 %-ot, kivéve, ha:

a készítmény már rendelkezik R20, R23, R26, R68/20, R39/23 vagy R39/26 besorolással,

vagy a készítmény kiszerelése nem haladja meg a 125 ml-t.

12.   Cementek és cementkészítmények

Azon cementek és cementkészítmények csomagolásán található címkén, amelyek több oldható krómot (VI) tartalmaznak, mint a cement teljes szárazanyagtömegének 0,0002 %-a, a következőket kell feltüntetni:

»Krómot (VI) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.«

kivéve, ha a készítményt már túlérzékenységet okozó készítménynek minősítették, és ennek megfelelően címkézték az R43 R-mondattal.

C.   Az 5., 6. és 7. cikk értelmében nem besorolt, de legalább egy veszélyes anyagot tartalmazó készítmények

1.   Nem a lakosság számára szánt készítmények

A 14. cikk (2) bekezdése 1. pontjának b) alpontjában említett készítmények csomagolásán található címkén fel kell tüntetni:

»Foglalkozásszerű felhasználók kérésükre biztonsági adatlapot kapnak.«”


(1)  Abban az esetben, ha a készítmény R49 és R40 jelzéssel rendelkezik, mindkét R-mondatot meg kell tartani, mert az R40 jelzés nem tesz különbséget az expozíciós utak között, míg az R49 jelzés kizárólag a belégzésre utal.”

(2)  Abban az esetben, ha a készítmény R49 és R40 jelzéssel rendelkezik, mindkét R-mondatot meg kell tartani, mert az R40 jelzés nem tesz különbséget az expozíciós utak között, míg az R49 jelzés kizárólag belégzésre utal.”


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

24.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/20


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. december 23.)

a belső eljárási szabályzata módosításáról

(2006/25/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 218. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 131. cikkére,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 41. cikke (1) bekezdésére,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Bizottság azon rendelkezéseit, melyek az általános biztonsági sürgősségi riasztórendszer (ARGUS) felállítására irányulnak, és amelyeknek szövege e határozat mellékletében található, a Bizottság eljárási szabályzata (1) mellékleteként annak szövegéhez csatolták.

2. cikk

Ez a határozat 2006. január 1-jén lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 308., 2000.12.8., 26. o. A legutóbb a 2005/960/EK, Euratom bizottsági határozattal (HL L 347., 2005.12.30., 83. o.) módosított eljárási szabályzat.


MELLÉKLET

A BIZOTTSÁG AZ ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SÜRGŐSSÉGI RIASZTÓRENDSZER (ARGUS) FELÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ RENDELKEZÉSEI

Mivel:

(1)

A Bizottság helyénvalónak találja egy általános biztonsági sürgősségi riasztórendszer (ARGUS) felállítását annak érdekében, hogy hatáskörén belül még inkább képes legyen a gyors, hatékony és összehangolt válaszintézkedésekre olyan esetekben, amikor több ágazatot, illetve számos politikai területet érintő válsághelyzet lép fel, mely – kiváltó okától függetlenül – közösségi szintű megoldást igényel.

(2)

A rendszer alapját eleinte egy olyan belső kommunikációs hálózat fogja adni, mely a Bizottság főigazgatóságai és szolgálatai számára válsághelyzet esetén lehetővé teszi majd a legfontosabb információk megosztását.

(3)

A rendszert az összegyűjtött tapasztalatok és a műszaki fejlődés fényében fogják felülvizsgálni, hogy ezáltal biztosítsák a már létező, szakosodott hálózatok összekapcsolását és összehangolását.

(4)

Szükség van egy olyan koordinációs eljárás meghatározására, mely lehetővé teszi a döntéshozatalt és azt, hogy a Bizottság képes legyen a jelentős, több ágazatot érintő válsághelyzetekre gyors, összehangolt és koherens választ adni. Ugyanakkor az eljárás megfelelően rugalmas maradna, és alkalmazható lenne a speciális válsághelyzetekkel járó különleges igényekkel és körülményekkel szemben, miközben figyelemmel lenne a speciális válsághelyzetekkel foglalkozó, már létező politikai eszközökre.

(5)

A rendszernek tiszteletben kell tartania a Bizottság által létrehozott ágazatonkénti sürgősségi riasztórendszerek jellemzőit – a sajátos jelleget, szaktudást, berendezéseket és szakterüleket – melyek lehetővé teszik e szolgálatok számára, hogy a közösségi tevékenység különböző területein jelentkező speciális válsághelyzetekbe beavatkozzanak, továbbá a szubszidiaritás általános elvének érvényesülését.

(6)

Mivel a kommunikáció a válsághelyzetek kezelésének kulcsfontosságú eleme, különösen nagy figyelmet kell szentelni a közönség tájékoztatásának és a polgárokkal folytatott hatékony kommunikációnak, mely történhet a sajtón, a különböző bizottsági kommunikációs eszközökön és fórumokon keresztül, és kiindulhat Brüsszelből vagy más arra alkalmas helyszínről.

1. cikk

Az ARGUS rendszer

(1)   Létrehoznak egy általános biztonsági sürgősségi riasztórendszert (ARGUS) annak érdekében, hogy a Bizottság még inkább képes legyen a gyors, hatékony és összehangolt válaszintézkedésekre olyan esetekben, amikor több ágazatot, illetve számos politikai területet érintő válsághelyzet lép fel, mely – kiváltó okától függetlenül – közösségi szintű megoldást igényel.

(2)   Az ARGUS az alábbiakat jelenti:

a)

egy belső kommunikációs hálózatot;

b)

egy olyan speciális koordinációs folyamatot, melyet több ágazatot érintő válsághelyzet esetén hoznak működésbe.

(3)   Ezek a rendelkezések nem sértik a válságkezelésre vonatkozó operatív eljárásokról szóló 2003/246/EK, Euratom bizottsági határozatot.

2. cikk

Az ARGUS információs hálózat

(1)   A belső kommunikációs hálózatnak olyan belső platformot kell biztosítania, mely a Bizottság főigazgatóságai és szolgálatai számára lehetővé teszi, hogy időben megoszthassák egymással a kialakuló, több ágazatot érintő válsághelyzetekről vagy azok bármilyen jellegű előrelátható, illetve közvetlen veszélyeiről szóló lényegi információkat, illetve biztosítják a Bizottság hatáskörén belül a megfelelő válaszintézkedések végrehajtásának koordinálását.

(2)   A hálózat állandó tagjai az alábbiak: a Főtitkárság; a Sajtó és Tájékoztatási Főigazgatóság, illetve a Szóvivő; a Környezetvédelmi Főigazgatóság; az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság; az Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága; a Külkapcsolati Főigazgatóság; a Humanitárius Segélyek Hivatala Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság; a Kereskedelmi Főigazgatóság; az Informatikai Főigazgatóság; az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság; a Közös Kutatóközpont és a Jogi Szolgálat.

(3)   A Bizottság többi főigazgatósága és szolgálata, amennyiben kéri, csatlakozhat a hálózathoz, feltéve ha a (4) bekezdésben említett minimumkövetelményeket végrehajtja.

(4)   A hálózatban részt vevő főigazgatóságok és szolgálatok kijelölik az ARGUS-ért felelős kapcsolattartót, továbbá folyamatos készenlétet biztosítanak annak érdekében, hogy a beavatkozást indokló válsághelyzetekben a szolgálat gyorsan elérhető legyen, és haladéktalanul tudjon reagálni. A rendszer felállítását az emberi erőforrások szempontjából úgy tervezik, hogy ezen intézkedések végrehajtása a már létező keretek közt történjen.

3. cikk

Koordinációs eljárás súlyos válsághelyzet esetén

(1)   A több ágazatot érintő válsághelyzetek, illetve azok előrelátható, illetve közvetlen veszélyei esetén az elnök – riasztást követően saját kezdeményezésére vagy a Bizottság valamely tagja kérésére – elindíthatja a speciális koordinációs folyamatot. Az elnök határoz a válsághelyzetre hozott bizottsági válaszintézkedéssel járó politikai felelősség elosztásáról is: magára vállalhatja vagy átruházhatja a Bizottság egy tagjára.

(2)   E felelősség része a válsághelyzetre hozott válaszintézkedés vezetésének és összehangolásának feladata, a Bizottság többi intézmény felé való képviselete és a közvélemény tájékoztatása. Mindez nem módosítja a testületben már fennálló hatásköröket és feladatköröket.

(3)   A főtitkárság az elnök vagy a felelősségviselésre kijelölt bizottsági tag fennhatósága alatt működésbe hozza a speciális operatív válságkezelési struktúrát, a 4. cikkben meghatározott válságkezelési koordinációs bizottságot.

4. cikk

A válságkezelési koordinációs bizottság

(1)   A válságkezelési koordinációs bizottság olyan speciális operatív válságkezelési struktúra, melyet a válsághelyzetre hozott válaszintézkedés irányítása és koordinálása céljából hoztak létre, s amely a Bizottság érintett főigazgatóságai és szolgálatai képviselőit tömöríti. Általános szabály szerint a válságkezelési koordinációs bizottságban a 2. cikk (2) bekezdésében említett főigazgatóságok és szolgálatok képviseltetik magukat, továbbá azok a főigazgatóságok és szolgálatok, melyek az adott válsághelyzetben érintettek. A válságkezelési koordinációs bizottság a szolgálatok már létező forrásaira és módszereire fog támaszkodni.

(2)   A válságkezelési koordinációs bizottság elnöke a főtitkárhelyettes, aki főként a politikai koordinációért felelős.

(3)   A válságkezelési koordinációs bizottság fő feladata az, hogy megvizsgálja és felügyeli a helyzet alakulását, azonosítja a határozatot és intézkedést igénylő kérdéseket és lehetőségeket, biztosítja a határozatok és intézkedések végrehajtását, illetve a válaszintézkedés koherenciáját és következetességét.

(4)   A válságkezelési koordinációs bizottságon belül a határozatokat a Bizottság szokásos határozathozatali eljárásaival fogadják el, melyet a szolgálatok és a sürgősségi riasztórendszerek hajtanak végre.

(5)   A bizottsági szolgálatok hatáskörükön belül maradéktalanul biztosítják a válaszintézkedésekkel kapcsolatos feladatok kezelését.

5. cikk

Az operatív eljárások kézikönyve

Az operatív eljárások kézikönyvében az e határozat végrehajtásához szükséges részletes rendelkezések kerülnek meghatározásra.

6. cikk

A Bizottság e határozatot legkésőbb egy évvel annak hatálybalépését követően, a megszerzett tapasztalatok és a technológiai fejlődés fényében felülvizsgálja, és amennyiben szükséges, az ARGUS működésével kapcsolatban további intézkedéseket fogad el.


24.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/23


A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

(2006. január 18.)

a gabonafélékben és egyes egyéb növényi eredetű termékekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének való megfelelést biztosító 2006. évi összehangolt közösségi megfigyelési programról és a 2007. évi nemzeti megfigyelési programokról

(az értesítés a C(2006) 11. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/26/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 211. cikkére,

tekintettel a gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/362/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az egyes növényi eredetű termékekben – többek között a gyümölcsökben és zöldségekben –, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1990. november 27-i 90/642/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

A 86/362/EGK, valamint a 90/642/EGK irányelv úgy rendelkezik, hogy a Bizottságnak fokozatosan egy olyan rendszer kidolgozásán kell munkálkodnia, amely lehetővé teszi a peszticideknek való étrendi kitettség meghatározását. A reális értékek meghatározása céljából ismerni kell a peszticid-szermaradványok megfigyeléséhez kapcsolódó adatokat több olyan élelmiszeripari termékre, amelyek Európában a szokásos étrend fő összetevői. Általánosan elfogadott nézet, hogy az Európában szokásos étrend fő összetevőit mintegy 20–30 élelmiszeripari termék jelenti. Tekintetbe véve a peszticid-szermaradványok megfigyelése céljából rendelkezésre álló nemzeti forrásokat, a tagállamok évente mindössze nyolc termék mintáinak elemzését tudják elvégezni összehangolt megfigyelési program keretében. A peszticidek felhasználása hároméves ciklusonként változik. Ezért általánosságban hároméves ciklusokban valamennyi peszticid megfigyelését el kellene végezni 20–30 élelmiszeripari termék esetében.

(2)

Az ezen ajánlás hatálya alá tartozó peszticid-szermaradványokat 2006 folyamán ellenőrizni kell, mivel ez lehetővé teszi ezen adatok felhasználását a tényleges étrendi kitettség meghatározására.

(3)

Az összehangolt megfigyelések során a mintavételek számát szisztematikus statisztikai megközelítéssel kell meghatározni. Ilyen megközelítést dolgozott ki a Codex Alimentarius Bizottság (3). A binomiális valószínűségi eloszlás alapján kiszámítható, hogy 613 minta vizsgálata 99 % feletti valószínűséggel teszi lehetővé az olyan minták azonosítását, amelyek a kimutathatósági határt (LOD) meghaladó mértékben tartalmaznak peszticid-szermaradványokat, feltéve, hogy a növényi eredetű termékek kevesebb mint 1 %-a tartalmaz szermaradványokat a határt túllépő mértékben. Ezen minták begyűjtését a tagállamok között a népesség és a fogyasztók számával arányosan kell végezni, évenként és termékenként legkevesebb 12 mintával számolva.

(4)

A peszticid-szermaradványok elemzésének minőségellenőrzési eljárásairól szóló útmutatások a Bizottság honlapján (4) közzétételre kerültek. Megállapodás született arról, hogy ezen iránymutatásokat a tagállamok analitikai laboratóriumainak a lehető legteljesebb mértékben alkalmazniuk kell, valamint hogy a megfigyelési programok során szerzett tapasztalatok ismeretében az iránymutatásokat folyamatosan felül kell vizsgálni.

(5)

A 2002. július 11-i 2002/63/EK bizottsági irányelv (5) megállapítja a növényi és állati eredetű termékekben és azok felszínén található peszticid-szermaradványok hatósági ellenőrzésére szolgáló közösségi mintavételi módszereket. Az irányelvben meghatározott mintavételi módszerek és eljárások magukban foglalják a Codex Alimentarius Bizottság által ajánlottakat is.

(6)

A 86/362/EGK és a 90/642/EGK irányelvek kötelezik a tagállamokat, hogy a nemzeti ellenőrzési programjaik kidolgozásakor alkalmazott szempontokat pontosan állapítsák meg. Ezen információknak tartalmazniuk kell a mintavételek számát és a lefolytatandó vizsgálatokat illetően alkalmazott kritériumokat, az alkalmazott jelentési szinteket, a jelentési szintek megállapításának kritériumait és az akkreditálás részleteit a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (6) megfelelően.

(7)

A bébiételek vonatkozásában a szermaradványok megengedett legmagasabb mértékét az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló, 1991. május 14-i 91/321/EGK bizottsági irányelv (7) 6. cikkének és a csecsemők és a kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről szóló, 1996. február 16-i 96/5/EK, Euratom bizottsági irányelv (8) 6. cikkének megfelelően határozták meg.

(8)

A megfigyelési programok eredményeihez kapcsolódó információk kezelésére, tárolására és továbbítására különösen alkalmasak az elektronikus/informatikai módszerek. Annak érdekében, hogy a tagállamok elektronikus levelezés útján szolgáltathassanak adatokat a Bizottság számára, mintákat fejlesztettek ki. Ezért a tagállamok képesek a jelentéseket egységes formátumban eljuttatni a Bizottsághoz. Ezen egységes formátum további fejlesztését leghatékonyabban a Bizottság tudja elvégezni útmutatások kialakításával.

(9)

Az ezen ajánlásban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

AJÁNLJA:

1.

A tagállamok felkérést kapnak arra, hogy a 2006. év folyamán mintavételt és elemzést végezzenek az I. mellékletben meghatározott termék/peszticid-szermaradvány kombinációkra vonatkozóan, a II. mellékletben termékenként hozzájuk rendelt mintavételszám alapján, értelemszerűen tükrözve a tagállam piacán a nemzeti, közösségi és harmadik országbeli termékek részesedését.

A mintavételi eljárásnak, beleértve az egységek számát, összhangban kell lennie a 2002/63/EK bizottsági irányelvvel.

2.

A súlyos kockázatot jelentő peszticidek esetében, azaz ahol ARfD került megállapításra (pl. OP-észterek, endoszulfán és N-metilkarbamátok) a mintavételezésnek olyan módon kell megvalósulnia, hogy lehetőség nyíljon két laboratóriumi minta kiválasztására. Amennyiben az első laboratóriumi minta kimutathatóan tartalmazza valamelyik vizsgált peszticidet, a második minta egységeit egyenként kell elemezni. Ez a következő termékekre alkalmazandó:

Padlizsán,

Szőlő (9),

Banán,

Paprika.

E termékekből ésszerű számú minta felhasználásával el kell végezni a második laboratóriumi minta egyes egységeinek egyedi elemzését is abban az esetben, ha ilyen peszticideket mutatnak ki az első mintában és különösen ha a termény egyetlen termelőtől származik.

3.

Az I. és II. mellékletnek megfelelően megadott minták összességéből minden tagállamnak a következőket kell vételeznie és elemeznie:

a)

tagállamonként legalább tíz minta a főként zöldség-, gyümölcs- és gabonaalapú bébiételekből;

b)

bizonyos számú, (ahol lehetséges, legalább egy) ökológiai gazdálkodásból származó termény mintája, tükrözve a biotermékek piaci részesedését a tagállamban.

4.

A tagállamok felkérést kapnak arra, hogy az I. mellékletben meghatározott termék/peszticid-szermaradvány kombinációk szempontjából vizsgált minták elemzésének eredményeit legkésőbb 2007. augusztus 31-ig jelentsék, feltüntetve:

a)

a használt vizsgálati módszereket és az elért jelentési szinteket, a „Peszticid-szermaradványok elemzésére vonatkozó minőségellenőrzési eljárások” című dokumentumban meghatározott minőségellenőrzési eljárásokkal összhangban;

b)

a jogsértések számát és jellegét, valamint a megtett intézkedéseket.

5.

A jelentést olyan formátumban kell elkészíteni – beleértve az elektronikus adatformátumot is –, amely megfelel az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által kidolgozott, az összehangolt közösségi megfigyelési programokra vonatkozó bizottsági ajánlások végrehajtásáról szóló, a tagállamoknak címzett útmutatónak.

Az ökológiai gazdálkodásból származó terményekből és a bébiételekből vett minták eredményeit külön adatlapokon kell jelenteni.

6.

A tagállamok felkérést kapnak arra, hogy a 2005. évben végzett megfigyelésről a 86/362/EGK irányelv 7. cikkének (3) bekezdése és a 90/642/EGK irányelv 4. cikkének (3) bekezdése alapján megkövetelt információkat legkésőbb 2006. augusztus 31-ig juttassák el a Bizottság, valamint a többi tagállam számára, annak érdekében, hogy a peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének való megfelelést legalább mintavételezéses ellenőrzéssel biztosítsák; az információknak tartalmazniuk kell:

a)

a peszticid-szermaradványokra vonatkozó nemzeti programok eredményeit;

b)

a laboratóriumok minőségellenőrzési eljárásaira vonatkozó információkat, különösen a „Peszticid-szermaradványok elemzésére vonatkozó minőségellenőrzési eljárások” című dokumentumhoz kapcsolódó iránymutatások azon szempontjaira vonatkozó információkat, amelyeknek alkalmazása nem állt módjukban vagy nehézségekbe ütközött;

c)

az elemzést lefolytató laboratóriumok akkreditációjával kapcsolatos információkat (beleértve az akkreditáció hatályát, az akkreditációs testületet és az akkreditációs tanúsítvány másolatát) a 882/2004/EK rendelet 12. cikkének rendelkezéseivel összhangban;

d)

azon jártassági vizsgálatokkal és körtesztekkel kapcsolatos információkat, amelyekben a laboratórium részt vett.

7.

A tagállamok felkérést kapnak arra, hogy a 90/642/EGK és a 86/362/EGK irányelvek által a 2007. évre meghatározott peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének megfigyelését célzó nemzeti program tervezetét legkésőbb 2006. szeptember 30-ig juttassák el a Bizottság számára, az alábbiak megjelölésével:

a)

a mintavételek száma és a lefolytatandó elemzések meghatározására alkalmazott kritériumok;

b)

az alkalmazott jelentési szintek, valamint a jelentési szintek megállapításának kritériumai; továbbá

c)

a 882/2004/EK rendelet alapján a vizsgálatokat lefolytató laboratóriumok akkreditációjának pontos adatai.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 18-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 221., 1986.8.7., 37. o. A legutóbb a 2005/76/EK bizottsági irányelvvel (HL L 293., 2005.11.9., 14. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 350., 1990.12.14., 71. o. A legutóbb a 2005/76/EK bizottsági irányelvvel módosított irányelv.

(3)  Codex Alimentarius, Peszticid-szermaradványok az élelmiszerekben, Róma, 1994, ISBN 92-5-203271-1; II. kötet, 372. o.

(4)  Dokumentum száma: SANCO/10476/2003, http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(5)  HL L 187., 2002.7.16., 30. o.

(6)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.; helyesbítve: HL L 191., 2004.5.28., 1. o.

(7)  HL L 175., 1991.7.4., 35. o. A legutóbb a 2003/14/EK irányelvvel (HL L 41., 2003.2.14., 37. o.) módosított irányelv.

(8)  HL L 49., 1996.2.28., 17. o. A legutóbb a 2003/13/EK irányelvvel (HL L 41., 2003.2.14., 33. o.) módosított irányelv.

(9)  Szőlő esetében ez kb. 500 g-os egységet (átlagos fürtöt) jelent.


I. MELLÉKLET

MEGFIGYELENDŐ PESZTICID/TERMÉK KOMBINÁCIÓK

A vizsgált peszticid-szermaradvány

 

2006

2007 (1)

2008 (1)

Acefát

b)

c)

a)

Acetamiprid

 

c)

a)

Aldikarb

b)

c)

a)

Metilazinfosz

b)

c)

a)

Azoxistrobin

b)

c)

a)

Benomil-csoport

b)

c)

a)

Bifentrin

b)

c)

a)

Brómpropilát

b)

c)

a)

Bupirimát

b)

c)

a)

Buprofezin

 

c)

a)

Kaptán + Folpet

Kaptán

Folpet

b)

c)

a)

Karbaril

b)

c)

a)

Klórmekvát (2)

b)

c)

a)

Klórtalonil

b)

c)

a)

Klórprofám

b)

c)

a)

Klórpirifosz

b)

c)

a)

Klórpirifosz-metil

b)

c)

a)

Cipermetrin

b)

c)

a)

Ciprodinil

b)

c)

a)

Deltametrin

b)

c)

a)

Diazinon

b)

c)

a)

Diklofluanid

b)

c)

a)

Dichlorvos

 

c)

a)

Dikofol

b)

c)

a)

Dimethoate + Omethoate

Dimetoát

Ometoát

b)

c)

a)

Difenil-amin

b)

c)

a)

Endoszulfán

b)

c)

a)

Fenhexamid

b)

c)

a)

Fenitrotion

 

c)

a)

Fludioxonil

b)

c)

a)

Hexitiazox

 

c)

a)

Imazalil

b)

c)

a)

Imidakloprid

b)

c)

a)

Indoxakarb

 

c)

a)

Iprodion

b)

c)

a)

Iprovalikarb

 

c)

a)

Kresoxim-metil

b)

c)

a)

Lambda-cihalotrin

b)

c)

a)

Malation

b)

c)

a)

Maneb-csoport

b)

c)

a)

Mepanipirim

 

c)

a)

Metalaxil

b)

c)

a)

Metamidofosz

b)

c)

a)

Metidation

b)

c)

a)

Metiokarb

b)

c)

a)

Metomil

b)

c)

a)

Miklobutanil

b)

c)

a)

Oxidemeton-metil

b)

c)

a)

Paration

b)

c)

a)

Penkonazol

 

c)

a)

Foszalon

b)

c)

a)

Pirimikarb

b)

c)

a)

Pirimifosz-metil

b)

c)

a)

Prokloraz

 

c)

a)

Procimidon

b)

c)

a)

Profenofosz

 

c)

a)

Propargit

b)

c)

a)

Piretrinek

b)

c)

a)

Pirimetanil

b)

c)

a)

Piriproxifen

 

c)

a)

Quenoxifen

 

c)

a)

Spiroxamin

b)

c)

a)

Tebukonazol

 

c)

a)

Tebufenozid

 

c)

a)

Tiabendazol

b)

c)

a)

Tolklofosz-metil

b)

c)

a)

Tolilfluanid

b)

c)

a)

Triademefon + Triadimen

Triademefon

Triadimenol

b)

c)

a)

Vinklozolin

b)

c)

a)

a)

Bab (friss vagy fagyasztott), sárgarépa, uborka, narancs vagy mandarin, körte, burgonya, rizs, paraj (friss vagy fagyasztott);

b)

Padlizsán, banán, karfiol, szőlő, narancslé (), borsó (friss/fagyasztott, hüvely nélkül), paprika (édes), búza;

c)

Alma, fejes káposzta, póréhagyma, fejessaláta, paradicsom, őszibarack beleértve a nektarint és egyéb hibrideket; rozs vagy zab, eper.


(1)  A 2007. és 2008. évekre hozzávetőlegesen, az ezen évekre javasolt programok szerint határozzák meg.

(2)  A klórmekvátot a gabonafélék, sárgarépa, a termésükért termesztett zöldségfélék és a körte esetében kell vizsgálni.

(3)  A narancslé esetében a tagállamoknak fel kell tüntetniük a forrást (koncentrátum vagy friss gyümölcs).


II. MELLÉKLET

Termékenkénti mintavételek és elemzések száma az egyes tagországokra vonatkozóan

Ország kódja

Minták száma

AT

12 (1)

15 (2)

BE

12 (1)

15 (2)

CY

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DE

93

DK

12 (1)

15 (2)

ES

45

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

FR

66

FI

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

IT

65

IRL

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

PT

12 (1)

15 (2)

PL

45

SE

12 (1)

15 (2)

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

UK

66

Minták összességének legalacsonyabb száma: 613


(1)  A minták legalacsonyabb száma minden egyes, egyetlen szermaradék kimutatására szolgáló módszer esetében.

(2)  A minták legalacsonyabb száma minden egyes, többféle szermaradék kimutatására alkalmazott módszer esetében.


24.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/30


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. január 16.)

a Mexikóból importált, emberi fogyasztásra szánt, lófélékből származó húsra és húskészítményekre vonatkozó különleges feltételekről

(az értesítés a C(2006) 16. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/27/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe érkező termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 22. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 97/78/EK irányelvvel és a 178/2002/EK rendelettel összhangban el kell fogadni a szükséges intézkedéseket az olyan, harmadik országokból származó termékek behozatalát illetően, amelyek bármiféle komoly veszélyt jelenthetnek az állategészségügy vagy a közegészségügy szempontjából, vagy amelyek olyan harmadik országból származnak, ahol ilyen veszély van terjedőben.

(2)

Az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a β-agonistáknak az állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalomról, valamint a 81/602/EGK, 88/146/EGK és 88/299/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/22/EK tanácsi irányelv (3) megtiltja a harmadik országokból történő behozatalt az olyan állatok, illetve az olyan állatokból származó húsok és húskészítmények esetében, amelyeket a fent említett anyagokkal kezeltek, kivéve ha a kezelésre terápiás vagy tenyésztéstechnikai célból került sor.

(3)

Az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló, 1990. június 26-i 2377/90/EGK tanácsi rendelet (4) megállapítja azon anyagok jegyzékét, amelyek alkalmazása nem megengedett a hústermelés során, valamint azon anyagok jegyzékét, amelyek tekintetében maximális maradékanyag-határérték meghatározására került sor. A rendelet megállapítja azoknak az állatgyógyászati készítményekben használt hatóanyagoknak a jegyzékét is, amelyek tekintetében ideiglenes maximális maradékanyag-határértékek meghatározására került sor. Ezek az anyagok jelen lehetnek a lófélék húsában.

(4)

A Mexikóban tett legutóbbi közösségi ellenőrző látogatás komoly hiányosságokat tárt fel a mexikói hatóságoknak a lófélék húsára irányuló, megbízható ellenőrzések végrehajtására való képességét illetően, különösen a 96/22/EK irányelv által betiltott anyagok jelenlétének kimutatása terén.

(5)

Ezenkívül a vizsgálat súlyos hiányosságokat tárt fel az állatgyógyászati készítmények piacának felügyeletét illetően, beleértve a nem engedélyezett termékek ellenőrzését is. E hiányosságok lehetővé teszik, hogy a tiltott anyagokat könnyen fel lehessen használni a lóhústermelés során. Következésképpen az említett anyagok jelen lehetnek az emberi fogyasztásra szánt, lófélékből származó húsban és húskészítményekben. Ezen anyagok élelmiszerekben való jelenléte súlyos kockázatot jelenthet az emberi egészségre.

(6)

A Mexikóból importált, lófélékből származó hús és húskészítmények közösségi határra érkezésekor a tagállamoknak végre kell hajtaniuk a megfelelő ellenőrzéseket annak érdekében, hogy megelőzzék az emberi fogyasztásra alkalmatlan ilyen hús és húskészítmények forgalomba hozatalát.

(7)

A 178/2002/EK rendelet létrehozza a sürgősségi riasztórendszert, amelyet a 97/78/EK irányelv 22. cikkének (2) bekezdésében előírt kölcsönös tájékoztatási követelmény teljesítése céljából alkalmazni kell. Ezenkívül a tagállamoknak időszaki jelentésekben folyamatosan tájékoztatniuk kell a Bizottságot a Mexikóból érkező, lófélékből származó húsokat és húskészítményeket tartalmazó szállítmányok tekintetében végrehajtott hatósági ellenőrzések valamennyi analitikai eredményéről.

(8)

Ezt a határozatot az illetékes mexikói hatóságok által nyújtott biztosítékok fényében és a tagállamok által lefolytatott vizsgálatok eredményei alapján felül kell vizsgálni.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

Ezt a határozatot a Mexikóból importált, emberi fogyasztásra szánt, lófélékből származó húsra és húskészítményekre („lófélékből származó hús és húskészítmények”) kell alkalmazni.

2. cikk

Hatósági ellenőrzések

(1)   A tagállamok a 96/22/EK irányelvvel összhangban, megfelelő mintavételi tervek és kimutatási módszerek alkalmazásával gondoskodnak arról, hogy valamennyi, lófélékből származó húst és húskészítményeket tartalmazó szállítmányt kockázatalapú hatósági ellenőrzésnek vessenek alá, különösen egyes hormonhatású anyagok és a növekedés serkentését szolgáló béta-agonisták jelenlétének vizsgálata céljából.

(2)   A tagállamok háromhavonta jelentést nyújtanak be a Bizottsághoz az (1) bekezdés hatálya alá tartozó termékek szállítmányainak hatósági vizsgálatai során kapott analitikai eredményekről. Ezt a jelentést az egyes negyedéveket követő hónapban (áprilisban, júliusban, októberben és januárban) kell benyújtani.

3. cikk

A költségek felszámítása

Az e határozat alkalmazásával összefüggésben felmerülő valamennyi költség a feladót, a címzettet vagy valamelyikük meghatalmazottját terheli.

4. cikk

A határozatnak való megfelelés

A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az ezen határozatnak való megfelelés érdekében hozott intézkedésekről.

5. cikk

Felülvizsgálat

Ezt a határozatot az illetékes mexikói hatóságok által nyújtott biztosítékok és a 2. cikkben említett hatósági ellenőrzések eredményei alapján felül kell vizsgálni.

6. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 16-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o. A legutóbb a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 165., 2004.4.30., 1. o., helyesbítve: HL L 191., 2004.5.28., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o. A legutóbb az 1642/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 4. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 125., 1996.5.23., 3. o. A legutóbb a 2003/74/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 262., 2003.10.14., 17. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 224., 1990.8.18., 1. o. A legutóbb az 1518/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 244., 2005.9.20., 11. o.) módosított rendelet.


24.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/32


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. január 18.)

az egyes szarvasmarhaféléknél használt füljelző alkalmazására megállapított maximális időtartam meghosszabbításáról

(az értesítés a C(2006) 43. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/28/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000. július 17-i 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a tagállamok által benyújtott kérelmekre,

mivel:

(1)

Az 1760/2000/EK rendelet alapján egyes tagállamok kérelmezték a szarvasmarhaféléknél használt füljelző alkalmazására megállapított maximális időtartam hat hónapra történő kiterjesztését, amennyiben az állatok tartása különleges körülmények között történik, valamint a terület sajátos természeti hátrányai és az állatok rendkívül agresszív viselkedése miatt nehéz vagy esetenként veszélyes a füljelző alkalmazása az állatok születését követő 20 napon belül.

(2)

A füljelző alkalmazására megállapított maximális időtartam meghosszabbítását ilyen körülmények között és bizonyos biztosítékok megléte esetén engedélyezni kell. Különösen szükség van annak biztosítására, hogy a szarvasmarhafélék adatbázisa által szolgáltatott információ minősége ne romoljon, és hogy azon szarvasmarhaféléket, amelyek esetében nem alkalmaztak füljelzőt, ne helyezzék át máshova.

(3)

A meghosszabbítást csak azon gazdaságok esetében lehet alkalmazni, amelyeknek ezt az érintett tagállam világosan meghatározott kritériumok alapján engedélyezte.

(4)

Mivel az e határozatban előírt intézkedéseket minden tagállam esetében alkalmazni kell, ezért a Spanyolország vonatkozásában egyedi intézkedéseket megállapító, a spanyol állományhoz tartozó egyes szarvasmarhaféléknél használt füljelző megállapított maximális alkalmazási időtartamának kiterjesztéséről szóló, 1998. október 12-i 98/589/EK bizottsági határozatot (2) hatályon kívül kell helyezni.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A füljelző alkalmazására megállapított időtartam meghosszabbításának engedélyezése

A tagállamok a nem tej előállítására szánt anyatehenek borjai vonatkozásában engedélyezhetik gazdaságok számára az 1760/2000/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében a füljelző alkalmazására megállapított maximális időszak hat hónapra történő meghosszabbítását, feltéve hogy az e határozat 2–5. cikkében megállapított feltételek teljesülnek.

2. cikk

Az engedély megadásának feltételei

(1)   A tagállamok az 1. cikkben meghatározottak alapján engedélyt adhatnak, amennyiben meggyőződtek arról, hogy a következő feltételek teljesülnek:

a)

a gazdaság szabadtartású gazdaság, ahol az anyateheneket külterjes tartási feltételeknek megfelelően tenyésztik;

b)

azon terület, ahol az állatokat tartják, jelentős természeti hátrányokkal rendelkezik, amelyek következtében az állatok alig kerülnek az emberekkel fizikai kapcsolatba;

c)

az állatok nincsenek hozzászokva az emberekkel való rendszeres érintkezéshez, és rendkívül agresszíven viselkednek;

d)

a füljelző alkalmazásakor minden borjú anyját egyértelműen meg lehet állapítani.

(2)   A tagállamok további feltételeket állapíthatnak meg, különösen az 1. cikkben megállapított engedélyek különös földrajzi régiókra vagy egyedi fajtákra való korlátozása céljából.

(3)   A tagállamok értesítik a Bizottságot, ha ezt a határozatot alkalmazzák, és tájékoztatják minden olyan további feltételről, amelyet a (2) bekezdéssel összhangban határoznak meg.

3. cikk

A füljelző alkalmazása

Az 1. cikkben említett engedélyt megkapó gazdaságokon a füljelzőket legkésőbb akkor kell alkalmazni, amikor a borjú:

eléri a hat hónapos kort,

elválasztják az anyatehéntől,

elhagyja a gazdaságot.

4. cikk

Számítógépes adatbázis

(1)   Az illetékes hatóság rögzíti az 1760/2000/EK rendelet 5. cikkében meghatározott, szarvasmarhákra vonatkozó számítógépes adatbázisba az e határozat 1. cikkében előírt engedélyeket azon gazdaságok vonatkozásában, amelyek azokat megkapták.

(2)   Az állattartók az 1760/2000/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésével összhangban minden egyes állat születéséről való jelentéssel egy időben tájékoztatják az illetékes hatóságot minden olyan állatról, amely esetében e határozat alapján még nem alkalmaztak füljelzőt.

(3)   Az illetékes hatóság „füljelzővel nem ellátott” állatként vesz fel a szarvasmarhák számítógépes adatbázisába minden olyan állatot, amelyek esetében születésük időpontjában nem alkalmaztak füljelzőt.

5. cikk

Ellenőrzések

Az illetékes hatóság minden évben legalább egyszer vizsgálat céljából látogatást tesz minden egyes gazdaságban, amely az 1. cikk alapján engedélyt kapott. Visszavonja az engedélyt, ha a 2. cikkben említett feltételek már nem teljesülnek.

6. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 98/589/EK határozat hatályát veszti.

7. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 18-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 204., 2000.8.11., 1. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(2)  HL L 283., 1998.10.21., 19. o. Az 1999/520/EK határozattal (HL L 199., 1999.7.30., 72. o.) módosított határozat.


Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

24.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/34


A TANÁCS 2006/29/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2006. január 23.)

a volt Jugoszláviába irányuló fegyverkivitelről szóló 96/184/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1)

1996. február 26-án a Tanács elfogadta a volt Jugoszláviába irányuló fegyverkivitelről szóló 96/184/KKBP közös álláspontot (1), amelyet több alkalommal módosítottak. Következésképpen az 1996-ban bevezetett fegyverembargó csak Bosznia és Hercegovina tekintetében alkalmazandó.

(2)

A boszniai és hercegovinai fejlemények – ideértve azt a tényt is, hogy a fegyverek kivitelére, behozatalára, és szállítására irányulóan Bosznia és Hercegovina most a vonatkozó EU előírásoknak megfelelő jogszabályokat fogadott el és hajt végre – alapot adnak a 96/184/KKBP közös állásponttal összhangban az állam ellen elrendelt korlátozó intézkedések megszüntetésére.

(3)

Továbbá a Tanács 2005. november 21-én felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy kezdjen tárgyalásokat Boszniával és Hercegovinával egy stabilizációs és társulási megállapodásról.

(4)

A 96/184/KKBP közös álláspontot ezért hatályon kívül kell helyezni, azzal a feltétellel, hogy a tagállamok szigorúan betartják az EU-nak a fegyverkivitelről szóló, 1998. június 8-án elfogadott magatartási kódexét, és a volt Jugoszláviába irányuló kivitel tekintetében figyelembe veszik az adott régióra vonatkozó EU-politika célkitűzéseit, melyek alapvetően a térség békéjének megteremtésére és stabilizációjára irányulnak, ideértve a fegyverzetellenőrzésnek és a fegyverzet lehető legalacsonyabb szintre történő csökkentésének, valamint a bizalomépítő intézkedéseknek a szükségességét is,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

A 96/184/KKBP közös álláspont hatályát veszti.

2. cikk

Ez a közös álláspont az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt a közös álláspontot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 23–án.

a Tanács részéről

az elnök

J. PRÖLL


(1)  HL L 58., 1996.3.7., 1. o. A legutóbb a 2001/719/EK közös állásponttal (HL L 268., 2001.10.9., 49. o.) módosított közös álláspont.


24.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/36


A TANÁCS 2006/30/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2006. január 23.)

az Elefántcsontpart elleni korlátozó intézkedések megújításáról és kiegészítéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2004. december 13-án elfogadta az Elefántcsontpart elleni korlátozó intézkedésekről szóló 2004/852/KKBP közös álláspontot (1) az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1572 (2004) határozatával bevezetett, Elefántcsonparttal szembeni intézkedések végrehajtása érdekében. Az említett határozattal összhangban ezeket az intézkedéseket 2005. december 15-ig kellett alkalmazni.

(2)

A közelmúltbeli elefántcsontparti eseményekre figyelemmel az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2005. december 15-én elfogadta az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1572 (2004) határozatával bevezetett, Elefántcsonparttal szembeni intézkedések további 12 hónapra történő megújításáról szóló 1643 (2005) határozatot.

(3)

Ezért az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 1643 (2005) határozatának végrehajtása érdekében a 2004/852/KKBP közös állásponttal bevezetett intézkedéseket 2005. december 16-i hatállyal további 12 hónapra meg kell újítani.

(4)

Ezen intézkedések kiegészítéseként az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 1643 (2005) határozatának 6. pontja előírja, hogy intézkedéseket kell hozni az Elefántcsonpartról származó nyers gyémántok importjának megakadályozása érdekében, amely intézkedéseket a Közösség a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló, 2002. december 20-i 2368/2002/EK tanácsi rendelet (2) révén már alkalmaz,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

Amennyiben a Tanács az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának valamely vonatkozó jövőbeni határozatával összhangban másként nem határoz, a 2004/852/KKBP közös állásponttal bevezetett intézkedéseket további 12 hónapig kell alkalmazni.

2. cikk

Az 1. cikkben említett intézkedéseken kívül az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1643 (2005) határozatával összhangban tilos a nyers gyémántok Elefántcsontpartról a Közösségbe történő közvetlen vagy közvetett behozatala, tekintet nélkül arra, hogy az ilyen gyémántok Elefántcsontpartról származnak-e.

3. cikk

Ez a közös álláspont az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a közös álláspontot 2005. december 16-tól2006. december 15-ig kell alkalmazni.

4. cikk

Ezt a közös álláspontot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. PRÖLL


(1)  HL L 368., 2004.12.15., 50. o.

(2)  HL L 358., 2002.12.31., 28. o. A legutóbb az 1574/2005/EK bizottsági rendelettel módosított rendelet (HL L 253., 2005.9.29., 11. o.).


24.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/38


A TANÁCS 2006/31/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2006. január 23.)

a Libériával szembeni korlátozó intézkedések megújításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2004. február 10-én elfogadta a Libériával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2004/137/KKBP közös álláspontot (1) az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1521 (2003) határozatával bevezetett, Libériával szembeni intézkedések végrehajtása érdekében.

(2)

A Tanács – az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1579 (2004) határozatával összhangban – 2004. december 22-én elfogadta a 2004/137/KKBP közös álláspontnak egy 12 hónapos időszakra való meghosszabbításáról szóló 2004/902/KKBP közös álláspontot (2).

(3)

A libériai fejleményekre figyelemmel az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2005. december 20-án elfogadta az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1521 (2003) határozatával bevezetett korlátozó intézkedések további 12 hónapra történő megújításáról szóló 1647 (2005) határozatot.

(4)

Ezért az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1647 (2005) határozatának végrehajtása érdekében a 2004/137/KKBP közös állásponttal bevezetett intézkedéseket 2005. december 23-i hatállyal további 12 hónapra meg kell újítani,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

Amennyiben a Tanács az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának valamely vonatkozó jövőbeni határozatával összhangban másként nem határoz, a 2004/137/KKBP közös állásponttal bevezetett intézkedéseket további 12 hónapig kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a közös álláspont az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a közös álláspontot 2005. december 23-tól2006. december 22-ig kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt a közös álláspontot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. PRÖLL


(1)  HL L 40., 2004.2.12., 35. o.

(2)  HL L 379., 2004.12.24., 113. o.