ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 16

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. január 20.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 51/2006/EK rendelete (2005. december 22.) a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2006. évre történő meghatározásáról

1

 

*

A Tanács 52/2006/EK rendelete (2005. december 22.) a bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2006. évre történő meghatározásáról

184

 

*

Függelék a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2006. évre történő meghatározásáról szóló 51/2006/EK tanácsi rendelethez

200

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

20.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 16/1


A TANÁCS 51/2006/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2006. évre történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 20. cikkére,

tekintettel a teljes kifogható mennyiségek és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló 1996. május 6-i 847/96/EK tanácsi rendeletre (2), és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel a tőkehalállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló, 2004. február 26-i 423/2004/EK tanácsi rendeletre (3) , és különösen annak 6. és 8. cikkére,

tekintettel az északi szürketőkehal-állomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 811/2004/EK tanácsi rendeletre (4) és különösen annak 5. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2371/2002/EK rendelet 4. cikke előírja a Tanács számára a vizekhez és erőforrásokhoz való hozzáférés és a halászati tevékenységek fenntartható folytatásának biztosításához szükséges intézkedések elfogadását, a rendelkezésre álló tudományos vélemények, és különösen a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (HTMGB) által készített jelentés figyelembevételével.

(2)

A 2371/2002/EK rendelet 20. cikke értelmében a Tanács kötelessége, hogy halászati tevékenységenként vagy tevékenységcsoportonként meghatározza a teljes kifogható mennyiségeket (TAC). A halászati lehetőségeket az említett rendelet 20. cikkében előírt kritériumoknak megfelelően kell kiosztani a tagállamok és a harmadik országok között.

(3)

A teljes kifogható mennyiségek és kvóták hatékony kezelésének biztosítása céljából ki kell alakítani azokat az egyedi feltételeket, amelyek alapján a halászati tevékenységek végezhetők.

(4)

A halászterületek kezelésének elveit és egyes eljárásait közösségi szinten kell megállapítani, hogy a tagállamok biztosíthassák a lobogójuk alatt közlekedő hajók igazgatását.

(5)

A 2371/2002/EK rendelet 3. cikke megállapítja a halászati lehetőségek elosztásával kapcsolatban lényeges fogalommeghatározásokat.

(6)

A 847/96/EK rendelet 2. cikkével összhangban azonosítani kell azon állományokat, amelyekre vonatkoznak az adott cikkben említett különféle intézkedések.

(7)

A halászati kapcsolatokra vonatkozó megállapodásokban és jegyzőkönyvekben előírt eljárásokkal összhangban a Közösség a halászati jogokról konzultációkat tartott Norvégiával (5), a Feröer-szigetekkel (6), és Grönlanddal (7)

(8)

A Közösség számos regionális halászati szervezet szerződő fele. Ezek a halászati szervezetek egyes fajokra vonatkozóan fogási korlátozások és más védelmi szabályok megállapítását javasolták. Ezeket az ajánlásokat ezért a Közösségnek végre kell hajtania.

(9)

Az Amerika-közi Trópusi Tonhalbizottság (IATTC) 2005. júniusi éves ülésén a sárga úszójú tonhalra, a nagyszemű tonhalra és a bonitóra vonatkozóan fogáskorlátozásokat, a járulékos fogások kezelésére pedig technikai intézkedéseket fogadott el. Bár a Közösség nem tagja az IATTC-nek, ezen intézkedéseket végre kell hajtani az említett szervezet hatáskörébe tartozó erőforrások fenntartható kezelésének biztosítására.

(10)

Az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) 2005. évi éves ülésén táblázatokat fogadott el, amelyek az ICCAT szerződéses feleinél a halászati lehetőségek részleges vagy túlzott kihasználását mutatják. Ebben az összefüggésben az ICCAT határozatot fogadott el, amelyben megjegyezte, hogy a Közösség a 2004. év folyamán a kvótáját több állomány tekintetében nem használta ki teljes mértékben.

(11)

Az ICCAT által megállapított közösségi kvóták kiigazításának tiszteletben tartása érdekében a kvóták részleges kihasználása eredményeként keletkező halászati lehetőségeket minden egyes tagállamnak a részleges kihasználáshoz való saját hozzájárulását alapul véve kell elosztani, az e rendeletben a teljes kifogható mennyiségek éves elosztására meghatározott elosztási kulcs módosítása nélkül.

(12)

A halászati lehetőségek hasznosításának összhangban kell állnia az erre vonatkozó közösségi jogszabályokkal és különösen a halászhajók jelzésére és okmányaira vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1987. május 20-i 1381/87/EGK bizottsági rendelettel (8), a tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1983. szeptember 22-i 2807/83/EGK bizottsági rendelettel (9), a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelettel (10), az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati erőkifejtések irányításáról szóló, 2003. november 4-i 1954/2003/EK tanácsi rendelettel (11), a földközi-tengeri halászati erőforrások védelme érdekében bizonyos technikai intézkedések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1626/94/EK tanácsi rendelettel (12), a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1627/94/EK tanácsi rendelettel (13), az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó bizonyos ellenőrző intézkedések megállapításokról szóló, 2004. március 22-i 601/2004/EK tanácsi rendelettel (14), a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendelettel (15), az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról szóló, 1991. december 17-i 3880/91/EGK tanácsi rendelettel (16), a közvetlen emberi fogyasztáson kívüli ipari célokra felhasznált hering kirakodásának feltételeiről szóló, 1998. június 29-i 1434/98/EK tanácsi rendelettel (17), a tőkehalállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló, 2004. február 26-i 423/2004/EK tanácsi rendelettel (18), a műholdas hajómegfigyelési rendszerekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról szóló, 2003. december 18-i 2244/2003/EK bizottsági rendelettel (19), a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló, 1986. szeptember 22-i 2930/86/EGK tanácsi rendelettel (20), az egyes hosszú távon vándorló fajok bizonyos állományainak védelmét célzó egyes technikai intézkedések megállapításáról szóló, 2001. május 14-i 973/2001/EK tanácsi rendelettel (21), a mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2347/2002/EK tanácsi rendelettel (22) és a közösségi halászhajók számára egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó 2005-ös és 2006-os halászati lehetőségek rögzítéséről szóló, 2004. december 22-i 2270/2004/EK tanácsi rendelettel (23).

(13)

A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) véleményét követve ideiglenes rendszert kell alkalmazni a szardella fogási korlátozásainak irányítására a VIII. ICES-alterületen.

(14)

Az ICES véleményét követve ideiglenes rendszert kell alkalmazni a homoki angolnára vonatkozó halászati erőkifejtés irányítására a IV. ICES-alterületen és a IIIa. északi körzetben.

(15)

Figyelemmel a kék puha tőkehalállomány biológiai állapotával kapcsolatos tudományos ismeretekre és a parti államok között az ezen állomány kezeléséről folytatott tárgyalásokat követően az érintett halászati területek sajátos jellegének figyelembe vétele mellett módosítani kell a kezelési területeket.

(16)

Az ICES által kibocsátott legutóbbi tudományos véleményre figyelemmel átmeneti intézkedésként tovább kell csökkenteni az egyes mélytengeri fajokra irányuló halászati erokifejtést.

(17)

A 423/2004/EK rendeletben a tőkehalra előírt halászati erőkifejtési korlátozások szabályozására alternatív megoldásokat javasolnak abból a célból, hogy a halászati erőkifejtést a teljes kifogható mennyiségekkel összhangban kezeljék, amint azt az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdése megállapítja.

(18)

A tudományos szakvélemények azt mutatják, hogy a lepényhal északi-tengeri állományának halászata nem fenntartható módon történik, illetve hogy a visszadobott halak aránya igen magas. A tudományos vélemények és az északi-tengeri regionális tanácsadó testület által kibocsátott vélemény szerint a halászati lehetőségeket ki kell igazítani a lepényhalra halászó hajók halászati erőkifejtése tekintetében.

(19)

A La Manche csatorna nyugati részében lévő nyelvhalállományokra átmeneti erőkifejtés-gazdálkodási rendszert kell alkalmazni. A Kattegatban, az Északi-tengeren, a Skagerrakban és a La Manche csatorna nyugati részében, az Ír-tengeren és Skócia nyugati részén található tőkehalállományok, valamint a szürke tőkehal VIIIc. és IXa. ICES-körzetben lévő állományai esetében ki kell igazítani az erőkifejtés-szabályozási rendszert.

(20)

Az 1434/98/EK rendelet 2. cikke nem biztosítja, hogy a heringfogások az e fajra megállapított fogási korlátozáson belül maradnak. Ezért átmeneti intézkedéseket kell bevezetni, amelyek a szétválogatás nélkül kirakodott fogások esetében biztosítják a heringek kellő ellenőrzését és megszámlálását.

(21)

A Skóciától és Írországtól nyugatra eső területek mély vizeiben folytatott kopoltyúhálós halászat jelenlegi gyakorlatában elterjedt a túl hosszú, tengerfenéken rögzített kopoltyúhálók használata, ami indokolatlanul hosszú merítési időhöz és magas visszadobási arányokhoz vezet. Az elveszített vagy szándékosan elhagyott hálók még évekig zsákmányolhatnak halakat, ha azokat nem gyűjtik be. A tudományos vizsgálatok kimutatták, hogy ez a halászati gyakorlat komoly veszélyt jelent a mélytengeri fajokra, ezért a hosszabb távra szóló intézkedések elfogadásáig átmeneti intézkedéseket kell végrehajtani e halászat betiltására.

(22)

A szürketőkehal-állományok fenntartható kiaknázása és a visszadobás csökkentése érdekében a VIIIa., VIIIb. és a VIIId. alkörzetben átmeneti intézkedésként be kell vezetni a szelektív halászeszközökre vonatkozó legújabb fejlesztéseket.

(23)

Az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC) 2004. évi éves ülésén ajánlást fogadott el, amelyben bizonyos területekre vonatkozóan korlátozza a halászatot a mélytengeri élőhelyek védelme érdekében. Ezt az ajánlást a Közösségnek végre kell hajtania.

(24)

A polipállomány megőrzéséhez, és különösen a fiatal élőlények védelméhez való hozzájárulás érdekében 2006-ra vonatkozóan meg kell határozni a CECAF-régióban elhelyezkedő, harmadik államok felségterülete vagy joghatósága alá tartozó tengeri vizeken fogott polip legkisebb fogható méretét arra az időre, amíg elfogadásra nem kerül 850/98/EK rendeletet módosító tanácsi rendelet.

(25)

NEAFC 2005 novemberében ajánlást fogadott el, amelyben néhány hajót felvett azon hajók jegyzékébe, amelyekről bebizonyosodott, hogy jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot folytatnak. Biztosítani kell az ajánlások közösségi jogrendbeli végrehajtását.

(26)

A Mediterrán Általános Halászati Bizottság (MÁHB) 2005. évi éves ülésén a MÁHB ajánlást fogadott el a mélytengeri fajokat kiaknázó egyes halászatok szabályozásáról, illetve egy olyan MÁHB-lajstrom létrehozásáról, amely a MÁHB területén halászatra feljogosított, 15 méternél hosszabb hajók jegyzékét tartalmazza. Mivel a Közösség a MÁHB szerződő fele, ezek az ajánlások kötelezőek a Közösségre nézve, ezért azokat végre kell hajtani.

(27)

A halállományok védelméhez való hozzájárulás céljából 2006-ban bizonyos kiegészítő intézkedéseket kell bevezetni a halászat ellenőrzése és technikai feltételei vonatkozásában.

(28)

A VMS-adatok használatára vonatkozóan be kell vezetni bizonyos rendelkezéseket annak érdekében, hogy a halászati erőkifejtés kezelésének nyomon követése, ellenőrzése és felügyelete hatékonyabb és eredményesebb legyen.

(29)

Annak biztosítására, hogy a kék puha tőkehalnak a harmadik országok hajói által a közösségi vizekben zsákmányolt fogásai pontosan nyilvántarthatók legyenek, meg kell szilárdítani az e hajók ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket.

(30)

A 2371/2002/EK rendelet 20. cikke alapján a Tanácsra hárul a fogási és/vagy halászati erőkifejtési korlátokhoz kapcsolódó feltételek megállapítása. A tudományos vélemények rámutatnak arra, hogy a megegyezés szerinti teljes kifogható mennyiségeken felül zsákmányolt fogások aláássák a halászati műveletek fenntarthatóságát. Ezért meg kell állapítani az idevágó kapcsolódó feltételeket, amelyek a kölcsönösen elfogadott halászati lehetőségek hatékonyabb végrehajtását fogják eredményezni.

(31)

Az ICCAT 2004. évi éves ülésén több technikai intézkedést fogadott el egyes hosszú távon vándorló fajok atlanti-óceáni és földközi-tengeri állományai tekintetében, amely – többek között – meghatározza a kékúszójú tonhal új legkisebb fogható méretét, az egyes területekre és időszakokra vonatkozó korlátozásokat, amelyek célja a nagyszemű tonhal védelme, a Földközi-tengeren folytatott sporthalászatra és rekreációs célú halászati tevékenységre vonatkozó intézkedéseket, valamint egy olyan mintavételi program létrehozását, amelynek célja a ketrecekben tenyésztett kékúszójú tonhal méretének becslése.A 973/2001/EK rendeletet módosító rendelet elfogadásáig ezeket az intézkedéseket 2006-ban végre kell hajtani a halállományok védelmének előmozdítása érdekében.

(32)

A Délkelet-atlanti Halászati Szervezet (SEAFO) 2005. évi éves ülésén elfogadott egy intézkedést arról, hogy 2006. január 1-jétől tudományos megfigyelőket kell telepíteni azoknak a megállapodás hatálya alá tartozó területen működő halászhajóknak a fedélzetére, amelyek olyan fajokra halásznak, amelyekre nem vonatkoznak más illetékes regionális halászati szervezetek védelmi és halászati szabályozási rendszerei. Ezek az intézkedések kötelezőek a Közösségre nézve, ezért azokat végre kell hajtani.

(33)

Az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) 2005. szeptember 19. és 23. között megtartott 27. éves ülésén számos technikai és ellenőrző intézkedést fogadott el. Ezeket az intézkedéseket végre kell hajtani.

(34)

A Közösség által az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény (CCAMLR) szerződő feleként vállalt nemzetközi kötelezettségek betartása érdekében — a CCAMLR-bizottság által elfogadott intézkedések alkalmazásának kötelezettségét is ideértve —, alkalmazni kell az említett bizottság által a 20052006. idényre elfogadott teljes kifogható mennyiségeket és az idényt meghatározó megfelelő dátumokat.

(35)

A CCAMLR 2005-ben rendezett XXIV. éves ülésén elfogadta a fogási határértékeket azokra az állományokra vonatkozóan, amelyek bármely CCAMLR-tag meglévő halászata számára hozzáférhetőek. A CCAMLR jóváhagyta továbbá a közösségi halászhajók részvételét a Dissostichus spp. felderítő halászatában a 88.1. és 88.2. FAO-alterületen, valamint az 58.4.1., 58.4.2., 58.4.3a. és 58.4.3b. körzetben, továbbá az érintett halászati tevékenységeket fogási és járulékos fogási korlátozásoktól, valamint bizonyos műszaki intézkedésektől tette függővé. Az említett korlátozásokat és technikai intézkedéseket szintén alkalmazni kell.

(36)

A közösségi halászok megélhetésének biztosítása érdekében, valamint a halászati erőforrások veszélyeztetésének és a bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2005. évre történő meghatározásáról szóló, 2004. december 22-i 27/2005/EK tanácsi rendelet (24) elévülése kapcsán felmerülő lehetséges nehézségeknek az elkerülése érdekében elengedhetetlen ezen halászterületek 2006. január 1-jei megnyitása, és az említett rendelet egyes szabályainak 2006. januárjában való fenntartása. Az ügy sürgősségére való tekintettel különösen fontos, hogy az eljárás mentesüljön az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösségeket létrehozó szerződésekhez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv I. szakaszának 3. pontjában meghatározott hathetes időszak alól,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ALKALMAZÁSI KÖR ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 2006. évre rögzíti a halászati lehetőségeket bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében, valamint az ilyen halászati lehetőségek felhasználásának kapcsolódó feltételeit.

A rendelet továbbá 2007. januárja vonatkozásában bizonyos erőkifejtési korlátokat és azokhoz kapcsolódó feltételeket állapít meg, és egyes antarktiszi állományok esetében megállapítja az IE. mellékletben meghatározott időszakra vonatkozó halászati lehetőségeket és meghatározott feltételeket.

2. cikk

Alkalmazási kör

(1)   Eltérő rendelkezés hiányában ez a rendelet a következőkre alkalmazandó:

a)

közösségi halászhajók („közösségi hajók”); és

b)

a harmadik országok lobogója alatt a közösségi vizeken („EK-vizek”) hajózó, harmadik országokban lajstromozott halászhajók („harmadik országbeli halászhajók”).

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, ez a rendelet nem vonatkozik a kizárólag tudományos célú, az érintett tagállam engedélyével és annak felügyelete alatt folytatott halászati tevékenységekre, amelyekről előre tájékoztatták a Bizottságot és azt a tagállamot, melynek vizein a kutatást végzik.

3. cikk

Fogalommeghatározások

A 2371/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított fogalommeghatározásokon túl, e rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

a)

„teljes kifogható mennyiség”: a valamennyi állományból minden évben kifogható mennyiség;

b)

„kvóta”: a Közösség, a tagállamok vagy harmadik országok részére kiosztott teljes kifogható mennyiség rögzített aránya;

c)

„nemzetközi vizek”: a bármely állam felségterületén vagy joghatóságán kívüli vizek;

d)

„NAFO szabályozási terület”: az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) egyezményes területének a parti államok felségterületén vagy joghatóságán kívüli része;

e)

„Skagerrak”: a nyugaton a Hanstholm világítótoronytól a Lindesnes világítótoronyig, délen a Skagen világítótoronytól a Tistlarna világítótoronyig, és innen a svéd part legközelebbi pontjáig húzott vonallal határolt terület;

f)

„Kattegat”: északon a Skagen világítótoronytól a Tistlarna világítótoronyig, és innen a svéd part legközelebbi pontjáig, és délen Hasenøre-től Gnibens Spids-ig, Korshage-től Spodsbjergig és Gilbjerg Hovedtől Kullenig húzott vonallal határolt terület;

g)

„Cadizi-öböl”: a IXa. ICES-alterületnek az nyugati hosszúság 7o23'48"-től keletre eső része.

4. cikk

Halászati övezetek

E rendelet alkalmazásában az alábbi övezetmeghatározások alkalmazandók:

a)

az ICES-övezetek (Nemzetközi Tengerkutatási Tanács) a 3880/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározottak; Ha egy adott övezetet a „közösségi vizek” megjegyzéssel látnak el, akkor az övezet csak az azon belüli közösségi vizeket jelöli.

b)

a CECAF-övezetek (Kelet-közép-atlanti területek vagy a FAO 34. fő halászati övezete) az Atlanti-óceán északi körzetén kívüli egyes területeken halászó tagállamok által szolgáltatandó névleges fogási statisztikákról szóló, 1995. október 23-i 2597/95/EK tanácsi rendeletben (25) meghatározottak;

c)

a NAFO-övezetek (Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet) az Atlanti-óceán északnyugati körzetében halászó tagállamok által szolgáltatandó fogási és tevékenységi statisztikákról szóló, 1993. június 30-i 2018/93/EK tanácsi rendeletben (26) meghatározottak;

d)

a CCAMLR-övezetek (egyezmény az antarktiszi tengeri élővilág védelméről) az 601/2004/EK rendeletben meghatározottak.

II. FEJEZET

HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK ÉS KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK A KÖZÖSSÉGI HAJÓK SZÁMÁRA

5. cikk

Fogási korlátozások és elosztásuk

(1)   A közösségi vizeken vagy egyes nem közösségi vizeken tartózkodó közösségi hajók fogási korlátozásait, az ilyen fogási korlátozások tagállamok közötti elosztását, valamint a 847/96/EK rendelet 2. cikkével összhangban lévő további feltételeket az I. melléklet határozza meg.

(2)   A közösségi hajók számára engedélyezik a Feröer-szigetek, Grönland, Izland és Norvégia halászati joghatósága alá tartozó vizeken, valamint a Jan Mayen körüli halászati övezetben történő halfogásokat az I. mellékletben megállapított kvóta keretein belül, a 10., 17. és 18. cikkben meghatározott feltételekre is figyelemmel.

(3)   A Bizottság a VIII. alterületen haladéktalanul beszünteti a szardellával kapcsolatos halászati tevékenységeket, amennyiben a HTMGB tájékoztatása szerint 2006-ban ívás idején az állomány szaporodóképes biomasszája 28,000 tonnánál kevesebb.

(4)   A Bizottság a IID. melléklet 6. pontjában megállapított szabályok szerint rögzíti a homoki angolna halászatának végső fogási korlátozását a IIa. ICES-körzetben (közösségi vizek), a IIIa. ICES-körzetben és a IV. alterületen (közösségi vizek).

(5)   A Bizottság a kapelán lazac tekintetében a közösségi fogási korlátozásokat az V. és XIV. övezetben (grönlandi vizek) a teljes kifogható kapelánmennyiség 7,7%-ában rögzíti, amint a teljes kifogható mennyiséget megállapították.

(6)   Az ördöghalfélék állományára a IIa. (közösségi vizek), a IV. (közösségi vizek), valamint az Vb. (közösségi vizek), VI., XII. és XIV. övezetben vonatkozó fogási korlátozásokat a Bizottság a 2371/2002/EK rendelet 30. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően a 2006 első negyedévében összegyűjtött, az egységnyi erőfeszítésenkénti fogások megfigyelésén alapuló adatoknak a HTMGB általi elemzését követően felülvizsgálhatja.

(7)   A norvég menyhal állományára vonatkozó fogási korlátozásokat a IIa. (közösségi vizek), a IIIa. és a IV. (közösségi vizek) övezetben, valamint a sprattállományra vonatkozó fogási korlátozásokat a IIa. (közösségi vizek) és a IV. (közösségi vizek) övezetben a 2006 első félévében összegyűjtött tudományos információra figyelemmel a Bizottság a 2371/2002/EK rendelet 30. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően felülvizsgálhatja.

6. cikk

Az elosztásra vonatkozó különös rendelkezések

(1)   A halászati lehetőségeknek az I. mellékletben előírt, tagállamok közötti elosztása nem érinti a következőket:

a)

a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése alapján végrehajtott cserék;

b)

a 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (4) bekezdése, 23. cikkének (1) bekezdése és 32. cikkének (2) bekezdése szerinti újrafelosztásokat,

c)

a 847/96/EK rendelet 3. cikke szerint engedélyezett további kirakodások;

d)

a 847/96/EK rendelet 4. cikkének megfelelően visszatartott mennyiségek;

e)

a 847/96/EK rendelet 5. cikke alapján végrehajtott levonások.

(2)   A 2007-re átcsoportosítandó kvóták visszatartása céljából a 847/96/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése – az említett rendelettől eltérve – valamennyi olyan állományra alkalmazandó, amelyre analitikai TAC vonatkozik.

7. cikk

A halászati erőkifejtés korlátozásai és az állománygazdálkodásra vonatkozó kapcsolódó feltételek

(1)   2006. február 1-jétől2007. január 31-ig az alábbiakban megállapított halászati erőkifejtési korlátozásokat és kapcsolódó feltételeket kell alkalmazni:

a Kattegatban, a Skagerrakban, a IV. ICES-alterületen, valamint a IIa. (közösségi vizek), IIIa., VIa., VIIa. és VIId. körzetben az egyes állományok kezelésére a IIA. mellékletében megállapított halászati erőkifejtési korlátozásokat és kapcsolódó feltételeket.

a VIIIc. és IXa. ICES-körzetben – a Cadizi-öböl kivételével – a tőkehalállományok kezelésére a IIB. mellékletben megállapított halászati erőkifejtési korlátozásokat és kapcsolódó feltételeket.

a VIIe. körzetben a nyelvhalállományok kezelésére a IIC. mellékletben megállapított halászati erőkifejtési korlátozásokat és kapcsolódó feltételeket.

a Skagerrakban, a IV. ICES-alterületen és a IIa. körzetben (közösségi vizek) a homoki angolna állományának kezelésére a IID. mellékletben megállapított halászati erőkifejtési korlátozásokat és kapcsolódó feltételeket.

(2)   A 2006. január 1—2006. január 31. közötti időszakban az (1) bekezdésben említett állományok vonatkozásában a 27/2005/EK rendelet IVa., IVb., IVc. és V. mellékletében megállapított halászati erőkifejtési korlátozásokat és kapcsolódó feltételeket továbbra is alkalmazni kell.

(3)   A IIA. melléklet 4. pontjában és a IIB. és IIC. melléklet 3. pontjában meghatározott halászeszköz-típusokat használó, valamint a IIA. melléklet 2. pontjában és a IIB. és IIC. melléklet 1. pontjában meghatározott területeken halászó hajóknak e mellékletek rendelkezései szerint különleges engedéllyel kell rendelkezniük, amelyet az 1627/94/EK rendelet 7. cikkével összhangban állítanak ki.

(4)   A Bizottság a IId. melléklet 6. pontjában előírt szabályok alapján véglegesen rögzíti a 2006. évi halászati erőkifejtést a homoki angolnára vonatkozóan a IIa. (közösségi vizek) és IIIa. körzetben, valamint a IV. alterületen.

(5)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a kikötőn kívül töltött napok kilowattnapban mért, 2006-os halászati erőkifejtési szintjei a mélytengeri halászati engedéllyel rendelkező hajók esetében – olyan utak során, amikor a hajók mélytengeri halászati engedély birtokában voltak, és a 2347/2002/EK rendelet I. mellékletében és III. mellékletének 15. pontjában felsorolt mélytengeri fajokat fogtak ki – nem haladják meg az érintett tagállam hajói által 2003-ban kifejtett átlagos éves halászati erőkifejtés 80%-át. Ezt a bekezdést kizárólag azokra a halászutakra kell alkalmazni, amelyek során több mint 100 kg, az aranylazactól eltérő mélytengeri fajt fogtak ki.

8. cikk

A fogások és járulékos fogások kirakodásának feltételei

(1)   A rögzített fogási korlátozások alá tartozó állományok halait nem lehet a hajón tárolni vagy kirakodni, kivéve ha a következő feltételek valamelyike teljesül:

a)

a fogásokat egy kvótával rendelkező tagállam hajói zsákmányolták, és ez a kvóta még nincs kimerítve; vagy

b)

a fogások egy olyan közösségi részesedés részét képezik, amelyet nem osztottak el kvótaként a tagállamok között, és ez a részesedés még nincs kimerítve;

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a következő halfélék akkor is tárolhatók a fedélzeten vagy kirakodhatók, ha az adott tagállam nem rendelkezik kvótával, illetve a kvótákat vagy részesedéseket kimerítették:

a)

a hering és a makréla kivételével azok a fajok, amelyeket

i.

más fajokkal vegyesen zsákmányolnak olyan hálókkal, amelyek szembősége a 850/98/EK rendelet 4. cikkével összhangban 32 mm-nél kisebb,

ii.

sem a fedélzeten, sem a kirakodás során nem válogatnak szét;

vagy

b)

makréla, amikor

i.

fattyúmakrélával és szardíniával vegyesen fogják ki;

ii.

fogásai nem haladják meg a fedélzeten tárolt makréla, fattyúmakréla és szardínia 10 %-át; és

iii.

a fogásokat sem a fedélzeten, sem a kirakodás során nem válogatják szét.

(3)   Az 1434/98/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése nem vonatkozik a IV. ICES-alterületen, valamint a IIa. (közösségi vizek), IIIa. és VIId. ICES-körzetben fogott heringre.

(4)   Minden fogást be kell számítani a kvótába vagy – amennyiben a közösségi részesedést nem osztották fel kvótákra a tagállamok között – a közösségi részesedésbe, a (2) bekezdés rendelkezései szerint végrehajtott fogások kivételével.

(5)   Amennyiben egy tagállam heringre vonatkozó fogási korlátozások kimerülnek a II. (közösségi vizek) és IV. ICES-alterületen, valamint a IIIa. és VIId. ICES-alkörzetben, tilos a szétválogatás nélküli, heringet tartalmazó fogások kirakodása a vonatkozó fogási korlátozások alá tartozó halászterületeken halászó, az adott tagállam lobogója alatt hajózó, a Közösségben lajstromozott hajók számára.

(6)   A járulékos fogások százalékának és visszaengedésének meghatározása a 850/98/EK rendelet 4. és 11. cikkének megfelelően történik.

9. cikk

A IV. ICES-alterületen, valamint a IIa. (közösségi vizek), IIIa. és VIId. ICES-körzetben zsákmányolt, szétválogatás nélkül kirakodott fogások

(1)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a IV. ICES-alterületen, valamint a IIa. (közösségi vizek), IIIa. és VIId. ICES-körzetben zsákmányolt fajok, szétválogatás nélkül kirakodott fogásainak hatékony ellenőrzésére megfelelő mintavételi program legyen érvényben.

(2)   A IV. ICES-alterületen, valamint a IIa. (közösségi vizek), IIIa. és VIId. ICES-körzetben zsákmányolt, szétválogatás nélküli fogások csak olyan kikötőben vagy kirakodóhelyen szállíthatók partra, ahol az (1) bekezdésben említett mintavételi program érvényben van.

10. cikk

Hozzáférési korlátozások

Közösségi hajók a Skagerrak területén Norvégia alapvonalaitól számított 12 tengeri mérföldön belül nem halászhatnak. A Dánia vagy Svédország lobogója alatt hajózó hajók számára azonban a Norvégia alapvonalaitól számított négy tengeri mérföldig engedélyezik a halászatot.

11. cikk

Átmeneti technikai és ellenőrző intézkedések

A közösségi hajókra vonatkozó átmeneti technikai és ellenőrző intézkedéseket a IV. melléklet állapítja meg.

III. FEJEZET

FOGÁSI KORLÁTOZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK A HARMADIK ORSZÁGBELI HALÁSZHAJÓK SZÁMÁRA

12. cikk

Átmeneti technikai és ellenőrző intézkedések

A harmadik országbeli halászhajókra vonatkozó átmeneti technikai és ellenőrző intézkedéseket a IV. melléklet állapítja meg.

13. cikk

Engedélyezés

A Barbados, Guyana, Japán, Dél-Korea, Norvégia, az Orosz Föderáció, Suriname, Trinidad és Tobago, valamint Venezuela lobogója alatt hajózó halászhajók és a Feröer-szigeteken lajstromozott hajók számára az I. mellékletben meghatározott kvóta keretein belül engedélyezik a halfogást a közösségi vizeken, a 14., 15. és 16., valamint a 19–25. cikkben előírt feltételekre is figyelemmel.

14. cikk

Földrajzi korlátozások

(1)   A Norvégia lobogója alatt hajózó, illetve a Feröer-szigeteken lajstromozott hajók számára a halászat a tagállamok alapvonalától számított 12 tengeri mérföldtől a tenger felé 200 tengeri mérföldig húzódó övezet azon részeire korlátozódik, amelyek a IV. ICES-alterületen, a Kattegaton és az Atlanti-óceánon az ÉSZ 43o00’-től északra találhatók, a 2371/2002/EK rendelet 18. cikkében említett terület kivételével.

(2)   A Norvégia lobogója alatt hajózó hajók számára a halászat a Skagerrak területén a Dánia és Svédország alapvonalaitól számított négy tengeri mérföldes távolságtól a nyílttenger felé engedélyezett.

(3)   A Barbados, Guyana, Japán, Dél-Korea, Suriname, Trinidad és Tobago, valamint Venezuela lobogója alatt hajózó hajók számára a halászat a Francia Guyana alapvonalaitól számított 12 tengeri mérföldtől a tenger felé 200 tengeri mérföldig húzódó övezetre korlátozódik.

15. cikk

Áthaladás a közösségi vizeken

A közösségi vizeken áthaladó harmadik országbeli hajóknak hálóikat úgy kell elhelyezniük, hogy azokat ne lehessen könnyen használatba venni, a következő feltételeknek megfelelően:

a)

a hálókat, súlyokat és a hasonló felszereléseket különválasztják a vonóháló-lemezektől, valamint a vonó- és vontatóhuzaloktól és kötelektől,

b)

a fedélzeten vagy afölött található hálókat biztonságosan odaerősítették a fedélzeti felépítmény valamelyik pontjához.

16. cikk

A fogások és járulékos fogások kirakodásának feltételei

A fogási korlátozások alá tartozó állományok halait nem lehet a hajón tárolni, illetve kirakodni, kivéve ha a fogást egy kvótával rendelkező harmadik ország hajója zsákmányolta, és az említett kvóta még nem merült ki.

IV. FEJEZET

A KÖZÖSSÉGI HAJÓKRA VONATKOZÓ ENGEDÉLYEZÉSI RENDELKEZÉSEK

17. cikk

Engedélyek és kapcsolódó feltételek

(1)   A halászati engedélyekre és a különleges halászati engedélyekre az 1627/94/EK rendeletben előírt általános szabályok ellenére a közösségi hajók által valamely harmadik ország vizein folytatott halászat az adott harmadik ország hatóságai által kiállított engedélyhez kötött.

(2)   Az első bekezdés azonban nem vonatkozik az Északi-tenger norvég vizein halászó közösségi hajókra a következő esetekben:

a)

a hajók űrtartalma 200 BT vagy annál kisebb; vagy

b)

a hajók emberi fogyasztásra szánt, a makrélától eltérő fajokra halásznak; vagy

c)

a hajók svéd lobogó alatt közlekednek, a bevett gyakorlattal összhangban.

(3)   Az engedélyek maximális számát és az egyéb kapcsolódó feltételeket a IV. melléklet I. részében meghatározottak szerint kell rögzíteni. Az engedélykérelemben fel kell tüntetni a halászat típusát, valamint azon közösségi hajó nevét és jellemzőit, amelyre az engedélyt kérik, és a tagállamok hatóságai azt továbbítják a Bizottság felé. A Bizottság ezeket a kérelmeket benyújtja az érintett harmadik ország hatóságainak.

(4)   Ha valamelyik tagállam átadja kvótáját egy másik tagállamnak (kvótacsere) a IV. melléklet I. részében említett halászati területeken, az átadásnak az engedélyek megfelelő átadását is tartalmaznia kell, és erről a Bizottságot értesíteni kell. A IV. melléklet I. részében említett egyes halászati területekre vonatkozó engedélyek teljes száma azonban nem léphető túl.

(5)   A közösségi hajók betartják a tevékenységük szerinti övezetre irányadó védelmi és ellenőrző intézkedéseket és minden más rendelkezést.

18. cikk

Feröer-szigetek

A Feröer-szigetek vizein egy faj célzott halászatára engedéllyel rendelkező közösségi hajók végezhetnek célzott halászatot egy másik fajra, amennyiben a Feröer-szigetek hatóságait erről előzetesen értesítik.

V. FEJEZET

HARMADIK ORSZÁGBELI HALÁSZHAJÓKRA VONATKOZÓ ENGEDÉLYEZÉSI RENDELKEZÉSEK

19. cikk

Az engedély és különleges halászati engedély birtoklásának kötelezettsége

(1)   A 2847/93/EGK rendelet 28b. cikke ellenére a 200 BT-nél kisebb, norvég lobogó alatt közlekedő hajók mentesülnek az engedély és a halászati engedély és a különleges engedély birtoklásának kötelezettsége alól.

(2)   Az engedélyt és a különleges halászati engedélyt a fedélzeten kell tartani. A Feröer-szigeteken vagy Norvégiában lajstromozott halászhajók mentesülnek e kötelezettség alól.

(3)   A 2005. december 31-én halászati engedéllyel rendelkező, harmadik országbeli hajók 2006. január 1-jétől folytathatják a halászatot a halászatra engedélyezett halászhajók jegyzékének a Bizottsághoz történő benyújtásáig és annak a Bizottság általi jóváhagyásáig.

20. cikk

Engedély és különleges halászati engedély iránti kérelem

Egy harmadik ország hatósága részéről a Bizottságnak küldött, engedély és különleges halászati engedély iránti kérelemhez csatolni kell a következő információkat:

a)

a hajó neve;

b)

lajstromszám;

c)

külső azonosító betűk és számok;

d)

lajstromozás szerinti kikötő;

e)

a tulajdonos vagy bérlő neve és címe;

f)

bruttó űrtartalom és teljes hossz;

g)

motorteljesítmény;

h)

hívójel és rádiófrekvencia;

i)

tervezett halászati módszer;

j)

tervezett halászati terület;

k)

azok a fajok, amelyekre a halászat irányul;

l)

az időszak, amelyre az engedélyt kérik.

21. cikk

Az engedélyek száma

Az engedélyek számát és a különleges kapcsolódó feltételeket a IV. melléklet II. részében meghatározottak szerint kell rögzíteni.

22. cikk

Érvénytelenítés és visszavonás

(1)   Az engedélyek és a különleges halászati engedélyek visszavonhatók új engedélyek és különleges halászati engedélyek kibocsátása érdekében. Az ilyen érvénytelenítés az új engedélyek és különleges halászati engedélyek Bizottság általi kibocsátását megelőző napon lép hatályba. Az új engedélyek és különleges halászati engedélyek kiállításuk napjától érvényesek.

(2)   Az engedélyeket és különleges halászati engedélyeket a lejárat napja előtt részben vagy teljesen visszavonják, amennyiben a szóban forgó állományra az I. mellékletben előírt kvóta kimerült.

(3)   Az engedélyeket és különleges halászati engedélyeket az e rendeletben megállapított kötelezettségek betartásának elmulasztása esetén visszavonják.

23. cikk

A vonatkozó szabályok betartásának elmulasztása

(1)   Annak a harmadik országbeli hajónak, amely nem teljesíti az e rendeletben megállapított kötelezettségeket, egy 12 hónapot nem meghaladó időszakra nem bocsátanak ki engedélyt vagy különleges halászati engedélyt.

(2)   A Bizottság az érintett harmadik ország hatóságainak átadja azon harmadik országbeli halászhajók nevét és jellemzőit, amelyek számára a következő hónapban vagy hónapokban a vonatkozó szabályok megsértése következtében nem engedélyezik a halászatot a közösségi halászati övezetben.

24. cikk

Az engedély jogosultjának kötelezettségei

(1)   A harmadik országbeli halászhajók betartják a tevékenységük szerinti övezetben a közösségi hajók által folytatott halászatot szabályozó védelmi és ellenőrző intézkedéseket és más rendelkezéseket, különösen az 1381/87/EGK, 2847/93/EGK, 1627/94/EK, 88/98/EK (27), 850/98/EK és az 1434/98/EK rendeletet.

(2)   Az (1) bekezdésben említett harmadik országbeli halászhajók hajónaplót vezetnek, amelybe bejegyzik az V. melléklet I. részében meghatározott információkat.

(3)   A harmadik országbeli halászhajók – a IIIa. ICES-körzetben halászó, norvég lobogó alatt közlekedő hajók kivételével – továbbítják a Bizottság felé a VI. mellékletben meghatározott információkat, az említett mellékletben megállapított szabályoknak megfelelően.

25. cikk

A Francia Guyanára vonatkozó különös rendelkezések

(1)   A Francia Guyana vizein történő halászatra vonatkozó engedélyeket akkor adják meg, ha az érintett hajó tulajdonosa vállalja, hogy a Bizottság kérésére lehetővé teszi egy megfigyelő hajóra szállását.

(2)   Minden olyan harmadik országbeli hajó parancsnoka, amely engedéllyel rendelkezik az úszós halfajok vagy tonhal Francia Guyana vizein való halászatára, az egyes utakat követően a fogás kirakodásakor benyújt egy nyilatkozatot a francia hatóságoknak a legutóbbi nyilatkozat óta kifogott és a hajón tárolt garnélarákok mennyiségéről. Ezt a nyilatkozatot a IV. melléklet III. részében megadott minta szerint kell megtenni. A nyilatkozat pontosságáért a hajóparancsnok felel. A francia hatóságok megteszik a megfelelő intézkedéseket a nyilatkozatok pontosságának ellenőrzésére, különösen a 24. cikk (2) bekezdésében említett hajónaplóval való összevetés segítségével. Az ellenőrzés után a nyilatkozatot az illetékes tisztviselő aláírja. Minden hónap vége előtt a francia hatóságok elküldik a Bizottságnak az előző hónapra vonatkozó valamennyi nyilatkozatot.

(3)   A Francia Guyana vizein halászó harmadik országbeli halászhajóknak az V. melléklet II. részében megadott mintának megfelelő hajónaplót kell vezetniük. A hajónapló másolatát az egyes halászati utak utolsó napjától számított 30 napon belül a francia hatóságokon keresztül elküldik a Bizottságnak.

(4)   Amennyiben a Bizottság egy hónap alatt nem kap tájékoztatást valamely, Francia Guyana vizein történő halászatra engedéllyel rendelkező harmadik országbeli halászhajóról, az említett hajó engedélyét visszavonják.

VI. FEJEZET

A NAFO SZABÁLYOZÁSI TERÜLETEN HALÁSZATOT FOLYTATÓ KÖZÖSSÉGI HAJÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ

A Közösség részvétele

26. cikk

A hajók listája.

(1)   Csak a lobogó szerinti tagállam által kiállított különleges halászati engedéllyel rendelkező, bruttó 50 tonnát meghaladó és a NAFO hajólajstromba felvett közösségi hajók számára engedélyezik – az engedélyben meghatározott feltételekkel –, hogy a NAFO szabályozási terület halászati erőforrásait halásszák, a hajón tárolják, átrakodják, illetve kirakodják

(2)   Valamennyi tagállam számítógéppel olvasható formában tájékoztatja a Bizottságot a lobogója alatt hajózó és a Közösségben lajstromozott, a NAFO szabályozási területen való halászatra feljogosított hajók jegyzékének bármilyen változásáról, legalább 15 nappal az új hajónak a NAFO szabályozási területre történő belépése előtt. A Bizottság ezt az információt haladéktalanul továbbítja a NAFO titkárságának.

(3)   A (2) bekezdésben említett jegyzék a következőket tartalmazza:

a)

a hajó belső száma, a közösségi halászflotta-nyilvántartásról szóló, 2003. december 30-i 26/2004/EK bizottsági rendelet (28) I. mellékletében meghatározottak szerint;

b)

nemzetközi rádióhívójel;

c)

a hajó bérlője, adott esetben;

d)

a hajó típusa.

(4)   Az ideiglenesen egy tagállam lobogója alatt hajózó hajók (személyzet nélküli hajóbérlet) esetében a továbbított információ továbbá a következőket tartalmazza:

a)

az a nap, amelytől kezdve a hajó számára engedélyezték a tagállam lobogója alatti hajózást;

b)

az a nap, amelytől kezdve a hajó számára a tagállam engedélyezte a halászati tevékenységet a NAFO szabályozási területen;

c)

az állam neve, ahol a hajó lajstromban van vagy korábban lajstromozták, valamint az a nap, amelytől kezdve nem hajózik az említett állam lobogója alatt;

d)

a hajó neve;

e)

az illetékes nemzeti hatóságok által a hajóhoz rendelt hivatalos lajstromszám;

f)

a hajó anyakikötője az átruházást követően;

g)

a hajó tulajdonosának vagy bérlőjének neve;

h)

nyilatkozat arról, hogy a hajóparancsnok másolatot kapott a NAFO szabályozási területen hatályban lévő rendeletekről;

i)

a fő fajok, amelyeket a hajó a NAFO szabályozási területen halászhat;

j)

azok az alterületek, ahol a hajó várhatóan halászni fog.

2. SZAKASZ

Technikai intézkedések

27. cikk

Hálószembőség

(1)   A VII. mellékletben említett fajok célzott halászatában tilos az olyan vonóháló használata, amelynek bármelyik szakasza 130 mm-nél kisebb méretű hálószemeket tartalmaz. Ez a szembőség legfeljebb 60 mm-re csökkenthető a sebeskalmár (Illex illecebrosus) célzott halászata esetében. A rájafélék (Rajidae) célzott halászatában ezt a szembőséget legalább 280 mm-re kell növelni a zsákvégen, és 220 mm-re a vonóháló összes többi részén.

(2)   A garnélarákra (Pandalus borealis) halászó hajók legalább 40 mm-es szembőségű hálót használnak.

28. cikk

Hálótartozékok

(1)   Tilos bármely olyan, az e cikkben leírtaktól eltérő eszköz használata, amely akadályt képez a háló szemeiben vagy csökkenti azok méretét.

(2)   A rongálódás csökkentése vagy megakadályozása érdekében a zsákvég alsó oldalához vásznat, léhést vagy más anyagot lehet rögzíteni.

(3)   A zsákvég felső oldalához kapcsolhatók olyan eszközök, amelyek nem képeznek akadályt a zsákvég szemeiben. A felső kopásvédők használata a VIII. mellékletben felsoroltakra korlátozódik.

(4)   A garnélarákra (Pandalus borealis) halászó hajók használhatnak szelektáló ablakot, a rácsok között legfeljebb 22 mm távolsággal. A 3L. körzetben garnélarákra halászó hajókat legalább 72 cm-es hosszúságú kampós lánccal is felszerelik, a IX. mellékletben leírtak szerint.

29. cikk

Járulékos fogások

(1)   A halászhajók nem folytathatnak célzott halászatot olyan fajokra, amelyekre járulékos fogási korlátozások vannak érvényben. Egy faj célzott halászatára akkor kerül sor, ha bármely fogás legnagyobb tömegszázalékát az a faj alkotja.

(2)   Azon fajok járulékos fogásai, amelyekre a Közösség nem rögzített kvótát a NAFO szabályozási terület egy részére, és amelyeket bármely faj célzott halászata során az adott területen zsákmányoltak, egyik faj esetében sem haladhatja meg a 2 500 kg-ot, illetve a hajón tárolt teljes fogás 10 tömegszázalékát, bármelyik is legyen a nagyobb mennyiség. A szabályozási terület olyan részén azonban, ahol bizonyos fajok célzott halászata tiltott, vagy amennyiben az „egyéb” kvótát kimerítették, az ID. mellékletben felsorolt egyes fajok esetében a járulékos fogás nem haladhatja meg az 1 250 kg-ot, illetve az 5 %-ot.

(3)   Amennyiben a járulékos fogási korlátozások alá tartozó fajok teljes mennyisége bármely fogásban meghaladja a (2) bekezdésben megállapított értékeket, a hajóknak haladéktalanul legalább öt tengeri mérfölddel el kell távolodniuk az előző fogási pozíciótól. Amennyiben a járulékos fogási korlátozások alá tartozó fajok teljes mennyisége bármely ezt követő fogásban meghaladja ezeket a korlátokat, a hajóknak ismét haladéktalanul el kell távolodniuk legalább öt tengeri mérfölddel az előző fogási pozíciótól, és a területre legalább 48 óráig nem térhetnek vissza.

(4)   Amennyiben a járulékos fogás teljes mennyisége az ID mellékletben felsorolt valamennyi fajra bármely fogásban meghaladja az 5 tömegszázalékot a 3M körzetben és a 2,5 tömegszázalékot a 3L. körzetben, a garnélarákra (Pandalus borealis) halászó hajóknak haladéktalanul legalább öt tengeri mérfölddel el kell távolodniuk az előző fogási pozíciótól.

(5)   A garnélarák-fogásokat nem veszik figyelembe a tengerfenéken élő halfajok járulékos fogásainak kiszámításában.

30. cikk

A kifogható halak legkisebb mérete

(1)   A X. mellékletben előírt méreteknek nem megfelelő, a NAFO szabályozási területről származó halakat nem lehet feldolgozni, a hajón tartani, átrakodni, kirakodni, szállítani, tárolni, eladni, bemutatni vagy eladásra kínálni, ehelyett haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.

(2)   Ahol a X. mellékletben megállapított, előírt méretnek nem megfelelő kifogott halak mennyisége meghaladja a teljes mennyiség 10%-át, a hajónak a halászat folytatása előtt haladéktalanul legalább öt tengeri mérfölddel el kell távolodnia az előző fogási pozíciótól. Minden olyan, a legkisebb kifogható halméret követelményei alá tartozó feldolgozott halat, amely nem éri el a X. mellékletben megállapított megfelelő hosszúságot, a legkisebb kifogható méret alatti halból származónak kell tekinteni.

3. SZAKASZ

Ellenőrző intézkedések

31. cikk

A termékek címkézése és elkülönített tárolása

(1)   Minden feldolgozott halat, amelyet a NAFO szabályozási területen zsákmányoltak, úgy kell felcímkézni, hogy a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet (29) 1. cikkében említett valamennyi faj és termékkategória azonosítható legyen. A címkén azt is fel kell tüntetni, hogy a halakat a NAFO szabályozási területén fogták.

(2)   A 3L körzetben fogott összes garnéla, és minden, a 2. alterületen és a 3KLMNO körzetben fogott grönlandi laposhal csomagolásán fel kell tüntetni, hogy azt az adott területeken fogták.

(3)   Figyelembe véve a hajó parancsnokának törvényes biztonsági és navigációs felelősségét, a következőket kell alkalmazni:

az ugyanazon fajból álló fogásokat más fajok fogásaitól világosan elkülönítve kell tárolni. Minden, a NAFO szabályozási területen belüli fogást az e területen kívül fogott fogásoktól elkülönítetten kell tárolni;

a fogások tárolhatók a rakodótér több részében is, azonban azokat a rakodótér minden részében világosan el kell különíteni más fajok fogásaitól műanyag fólia, rétegelt lemez, háló stb. segítségével.

32. cikk

Halászati és termelési napló és tárolási terv

(1)   A 2847/93/EGK rendelet 6., 8., 11. és 12. cikkének betartása mellett a hajó parancsnoka a XI. mellékletben felsorolt információkat is bejegyzi a hajónaplóba.

(2)   A tagállamok minden hónap 15. napja előtt számítógéppel olvasható formában értesítik a Bizottságot a XII. mellékletben felsorolt állományoknak az előző hónapban kirakodott mennyiségeiről, és közlik a 2847/93/EGK rendelet 11. és 12. cikke alapján kapott információkat.

(3)   A közösségi hajó parancsnoka az IC. mellékletben felsorolt fajok fogásai tekintetében vezeti:

a)

a termelési naplót, amelyben az összesített eredményt a fedélzeten tárolt fogások kilogrammban kifejezett terméktömegében, fajonkénti bontásban kell feltüntetni;

b)

a tárolási tervet, fajonként feltüntetve a fogások elhelyezését a rakodótérben.

(4)   A (3) bekezdésben említett termelési naplót naponta frissíteni kell az előző – 00.00 órától (UTC) 24.00 óráig (UTC) számított – nap adataival, és a hajó teljes kirakodásáig a fedélzeten kell tartani.

(5)   A hajóparancsnok biztosítja a szükséges segítséget a termelési naplóban feltüntetett mennyiségek és a hajón tárolt feldolgozott termékek ellenőrzésének lehetővé tételéhez.

(6)   A tagállamok kétévente tanúsítják valamennyi, a 26. cikk (1) bekezdésének megfelelően halászatra feljogosított hajó kapacitási tervének pontosságát. A hajóparancsnok gondoskodik arról, hogy e tanúsítvány másolata a fedélzeten legyen, és azt bármely ellenőrnek kérésre bemutatja.

33. cikk

Hálók szállítása

(1)   A VII. mellékletben felsorolt egy vagy több faj célzott halászatakor a közösségi hajók nem szállíthatnak a 27. cikkben megállapítottnál kisebb szembőségű hálókat.

(2)   A NAFO szabályozási területen kívüli területeken azonban ugyanazon út során a közösségi halászhajók tarthatnak a fedélzeten a 27. cikkben megállapítottnál kisebb szembőségű hálókat, feltéve hogy azokat biztonságosan feltekerik és elrakják, és közvetlen használatra nem állnak rendelkezésre. Az ilyen hálókat:

a)

le kell oldozni lemezeikről és húzó- vagy vonókábeleikről, illetve -köteleikről; és

b)

amennyiben azokat a fedélzeten vagy afölött szállítják, a hálókat biztonságosan hozzá kell erősíteni a hajó fedélzeti felépítményének valamely pontjához.

34. cikk

Átrakodás

(1)   A közösségi hajók nem végezhetnek átrakodási műveleteket NAFO szabályozási területen, kivéve ha illetékes hatóságaiktól erre előzetes engedélyt kaptak.

(2)   A közösségi hajók nem rakodhatnak át halfogást nem szerződő felek valamely olyan hajójáról vagy hajójára, amelyet láttak vagy más módon azonosítottak a NAFO szabályozási területen folytatott halászat közben.

(3)   A közösségi hajók minden egyes, a NAFO szabályozási területen végzett átrakodásról jelentést tesznek illetékes hatóságaiknak. E jelentést a rakományt átrakodó hajók az átrakodás előtt legalább huszonnégy órával, a rakományt fogadó hajók pedig a művelet után legkésőbb egy órával készítik el.

(4)   A (3) bekezdésben említett jelentés tartalmazza az átrakodás időpontját, földrajzi helyzetét, a ki- vagy berakodásra szánt halzsákmány fajonkénti teljes felkerekített tömegét kilogrammban, valamint a műveletben résztvevő hajók rádióhívójelét.

(5)   A fogadó hajó a fedélzetén lévő teljes fogáson és a kirakodásra szánt össztömegen kívül bármely kirakodás előtt legalább 24 órával jelenti a kikötő nevét és a kirakodás várható időpontját.

(6)   A tagállamok a (3) és az (5) bekezdésben említett jelentést haladéktalanul elküldik a Bizottságnak, amely azt késedelem nélkül továbbítja a NAFO titkárságnak.

35. cikk

Közösségi hajók bérlése

(1)   A tagállamok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy valamely lobogójuk alatt közlekedő, a NAFO szabályozási területen halászatra feljogosított halászhajójuk bérleti megállapodás tárgyát képezze egy másik NAFO szerződő félnek kiosztott kvóta és/vagy a halászati napok részben vagy teljes mértékben történő felhasználása céljából. A bérleti megállapodások azonban nem engedélyezettek olyan hajók esetében, amelyeket a NAFO vagy bármely más regionális halászati szervezet jogellenes, be nem jelentett vagy szabályozatlan (IUU) halászati tevékenységben részt vevő hajóként azonosított.

(2)   A bérleti megállapodás megkötésének napján a lobogó szerinti tagállam elküldi a következő információkat a Bizottságnak, amely azokat továbbítja a NAFO ügyvezető titkárának:

a)

a tagállam bérleti megállapodáshoz való hozzájárulása;

b)

a bérlet hatályába tartozó fajok és a bérleti szerződéssel kiosztott halászati lehetőségek;

c)

a bérleti szerződés időtartama;

d)

a bérlő neve;

e)

a szerződő fél, amely bérbe vette a hajót;

f)

a tagállam által hozott intézkedések annak biztosítására, hogy a lobogója alatt közlekedő bérbevett hajók a bérleti időszak alatt megfeleljenek a NAFO védelmi és végrehajtási intézkedéseknek.

(3)   A bérleti megállapodás lejártakor a lobogó szerinti tagállam tájékoztatja a Bizottságot, amely ezt az információt haladéktalanul továbbítja a NAFO ügyvezető titkárának.

(4)   A lobogó szerinti tagállam biztosítja, hogy:

a)

a bérbeadott hajó a bérleti időszakban nem halászhat a lobogó szerinti tagállamnak kiosztott halászati lehetőségek alapján;

b)

a hajó ugyanabban az időszakban nem halászhat egynél több bérleti megállapodás alapján;

c)

a hajó a bérleti időszakban eleget tesz a NAFO védelmi és végrehajtási intézkedéseinek;

d)

a bérbeadott hajó az értesítés tárgyát képező bérleti megállapodások keretében zsákmányolt valamennyi fogást és járulékos fogást az egyéb fogási adatoktól elkülönítve rögzíti a halászati naplóba.

(5)   A tagállamok a (4) bekezdés d) pontjában említett valamennyi fogást és járulékos fogást az egyéb nemzeti fogási adatoktól külön jelentik a Bizottságnak. A Bizottság ezeket az adatokat haladéktalanul továbbítja a NAFO ügyvezető titkárságának.

36. cikk

A halászati erőkifejtés nyomon követése

(1)   Valamennyi tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy hajóinak halászati erőkifejtése arányban álljon a NAFO szabályozási területen az említett tagállam rendelkezésére álló halászati lehetőségekkel.

(2)   A tagállamok a NAFO szabályozási területen az érintett fajokra halászó hajóik halászati tervét legkésőbb 2006. január 31-ig, illetve azt követően az ilyen tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal továbbítják a Bizottságnak. A halászati terv megjelöli többek között az ezekben a halászatokban részt vevő hajót vagy hajókat, és a NAFO szabályozási területen eltöltendő tervezett halászati napok számát.

(3)   A tagállamok tájékoztató jelleggel értesítik a Bizottságot a hajóik által más területeken tervezett tevékenységekről.

(4)   A halászati terv bemutatja a NAFO szabályozási területen alkalmazandó teljes halászati erőkifejtést, az értesítést küldő tagállam rendelkezésére álló halászati lehetőségekhez viszonyítva.

(5)   A tagállamok legkésőbb 2006. december 31-ig jelentést tesznek a Bizottságnak halászati tervük végrehajtásáról. E jelentések magukban foglalják a NAFO szabályozási területen halászati tevékenységet végző hajók számát, minden egyes hajó fogási adatait, és az egyes hajók által az adott területen halászattal töltött napok számát. A 3M és 3L körzetben garnélára halászó hajók tevékenységeiről mindkét körzetre vonatkozóan külön-külön kell jelentést tenni.

4. SZAKASZ

Különleges adatgyűjtési követelmények

37. cikk

Adatgyűjtés

(1)   A tagállamok – amennyiben lehetséges – különleges adatgyűjtési követelményeket vezetnek be azon hajóik számára, amelyek a következő területeken halásznak:

Terület

1. koordináta

2. koordináta

3. koordináta

4. koordináta

Orphan Knoll

50.00.30

47.00.30

51.00.30

45.00.30

51.00.30

47.00.30

50.00.30

45.00.30

Corner

Seamounts

35.00.00

48.00.00

36.00.00

48.00.00

36.00.00

52.00.00

35.00.00

52.00.00

Új-Fundland

Seamounts

43.29.00

43.20.00

44.00.00

43.20.00

44.00.00

46.40.00

43.29.00

46.40.00

New England

Seamounts

35.00.00

57.00.00

39.00.00

57.00.00

39.00.00

64.00.00

35.00.00

64.00.00

(2)   Az (1) bekezdéssel összhangban gyűjtendő adatokat a hálókivetések alapján kell gyűjteni, és azoknak a lehetőségekhez mérten tartalmazniuk kell:

a)

a fajok összetételének számát és tömegét;

b)

hosszúsági gyakoriság;

c)

otolitok;

d)

hálókivetés helyszíne, földrajzi szélességi és hosszúsági koordinátákkal;

e)

halászfelszerelések;

f)

a mélység, amelyben a hajók halásztak;

g)

napszak;

h)

a hálókivetés időtartama;

i)

vontatókötél kioldása (mobil halászfelszereléseknél);

j)

egyéb biológiai mintavételezés, például az érettségre vonatkozóan, ahol lehetséges.

(3)   Az (1) bekezdéssel összhangban gyűjtött adatokat minden egyes halászati út végét követően jelenteni kell a tagállamok illetékes hatóságainak, hogy azokat mihamarabb továbbítsák a NAFO-titkárságnak.

5. SZAKASZ

A norvég garnélára vonatkozó különös rendelkezések

38. cikk

A norvég garnéla halászata

Valamennyi tagállam naponta jelentést tesz a Bizottságnak a NAFO szabályozási terület 3L. körzetében a lobogója alatt hajózó és a Közösségben lajstromozott hajók által fogott norvég garnéla (Pandalus borealis) mennyiségeiről. Minden halászati tevékenységet 200 métert meghaladó mélységben kell végezni, és a halászat tagállamonként egy időben egy hajóra korlátozódik.

6. SZAKASZ

A vörös álsügérre vonatkozó különös rendelkezések

39. cikk

A mélyvízi vörös álsügér halászata

(1)   A NAFO szabályozási terület 2. alterületén és IF, 3K és 3M körzetében vörös álsügérekre halászó hajó parancsnoka minden második hétfőn értesíti a lobogó vagy lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságait a vörös álsügérek mennyiségeiről, amelyet az említett övezetekben az előző vasárnap éjfélkor véget érő kéthetes időszakban fogott.

Amikor az összesített fogások elérik a teljes kifogható mennyiség 50 %-át, az értesítést minden hétfőn meg kell tenni.

(2)   A tagállamok minden második kedden déli 12 óra előtt jelentést tesznek a Bizottságnak az előző vasárnap éjfélkor véget érő kéthetes időszakban a vörös álsügéreknek a NAFO szabályozási terület 2. alterületén és IF, 3K és 3M körzetében a lobogójuk alatt hajózó és területükön lajstromozott hajók által fogott mennyiségeiről.

Amikor az összesített fogások elérik a teljes kifogható mennyiség 50 %-át, a jelentéseket hetente kell elküldeni.

VII. FEJEZET

A CCAMLR TERÜLETÉN HALÁSZÓ KÖZÖSSÉGI HAJÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ

Korlátozások és a hajókkal kapcsolatos információkra vonatkozó követelmények

40. cikk

Tilalmak és fogási korlátozások

(1)   A XIV. mellékletben meghatározott fajok célzott halászata az abban a mellékletben feltüntetett övezetekben és a megadott időszakokban tilos.

(2)   Az új és felderítő halászatra a XV. mellékletben meghatározott fogási és járulékos fogási korlátozásokat kell alkalmazni az említett mellékletben feltüntetett alterületeken.

41. cikk

A CCAMLR területén halászó hajókkal kapcsolatos információkra vonatkozó követelmények

(1)   A 601/2004/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében az engedéllyel rendelkező hajók számára előírt tájékoztatási kötelezettségen túlmenően a tagállamok e hajók vonatkozásában 2006. augusztus 1-jétől a következőkről tájékoztatják a Bizottságot:

a)

a hajó IMO száma (ha kibocsátották);

b)

korábbi lobogó, ha volt ilyen;

c)

nemzetközi rádióhívójel;

d)

a hajó tulajdonosának/tulajdonosainak neve és címe, és bármely haszonélvezője/haszonélvezői, ha ismert;

e)

a hajó típusa;

f)

építésének helye és ideje;

g)

hossza;

h)

a hajó színes fényképe, amely az alábbiakat mutatja:

i.

egy legalább 12 x 7 cm méretű kép, amely a hajó jobb oldalát mutatja teljes hosszában, összes szerkezeti elemével;

ii.

egy legalább 12 x 7 cm méretű kép, amely a hajó bal oldalát mutatja teljes hosszában, összes szerkezeti elemével;

iii.

egy legalább 12 x 7 cm méretű kép, amely a hajó farát mutatja hátulról;

i)

a fedélzetre szerelt műholdas nyomonkövető rendszer csalásbiztos működésének biztosítása céljából tett intézkedések.

(2)   2006. augusztus 1-jétől kezdődően a tagállamoknak továbbá – amennyire ez megvalósítható – tájékoztatniuk kell a Bizottságot a CCAMLR területén való halászatra jogosult hajókkal kapcsolatos alábbi információkról:

a)

az üzemeltető neve és címe, amennyiben az eltér a hajó tulajdonosától/tulajdonosaitól;

b)

a parancsnok, és ahol releváns, a halászati parancsnok neve és nemzetisége;

c)

a halászati módszer vagy módszerek típusa;

d)

merevítőrúd (m);

e)

bruttó regisztertonna;

f)

a hajó kommunikációs rendszerének típusa és számai (INMARSAT A., B. és C. számok);

g)

a legénység szokásos létszáma;

h)

a főhajtómű vagy hajtóművek teljesítménye (kW);

i)

raksúly (tonna), halraktárak száma és befogadóképessége (m3);

j)

bármely egyéb célszerűnek tartott információ (pl. a jég osztályba sorolása).

2. SZAKASZ

Felderítő halászat

42. cikk

Részvétel felderítő halászatban

(1)   A Spanyolország lobogója alatt hajózó és ott lajstromozott halászhajók, amelyekről a CCAMLR-t a 601/2004/EK rendelet 7. cikke rendelkezéseinek megfelelően értesítették, részt vehetnek a Dissostichus spp. horogsoros felderítő halászatában a 88.1. és 88.2. FAO-alterületen, valamint az 58.4.1., 58.4.2., és 58.4.3a) körzet nemzeti joghatóságon kívüli területein, illetve az 58.4.3b) körzet nemzeti joghatóságon kívüli területein.

(2)   Az 58.4.3a) és 58.4.3b) körzetben egy időben csak egy halászhajó halászhat.

(3)   A teljes fogási és járulékos fogási korlátozásokat a 88.1 és 88.2. alterület valamint az 58.4.1. és 58.4.2. körzet vonatkozásában, és ezek mindegyikének kisléptékű kutatási egységenkénti (SSRU-k) felosztását a XIV. melléklet határozza meg. A halászatot bármely SSRU területén berekesztik, ha a bejelentett fogás eléri a meghatározott fogási korlátozást, és az említett SSRU-t a szezon hátralévő részére lezárják a halászat elől.

(4)   A halászatot földrajzilag és a tengermélység-tartomány szempontjából a lehető legkiterjedtebb területen kell végezni, a halászati potenciál meghatározásához szükséges információ megszerzése és a fogás és halászati erőkifejtés túlzott koncentrációjának elkerülése érdekében. Azonban az 58.4.1. és 58.4.2. körzetben tilos a halászat az 550 méternél kisebb mélységben.

43. cikk

Jelentéstételi rendszerek

A 42. cikkben említett felderítő halászatokban részt vevő halászhajókra a következő fogási és erőkifejtési jelentéstételi rendszerek vonatkoznak:

a)

a 601/2004/EK rendelet 12. cikkében meghatározott ötnapos fogási és erőkifejtési jelentéstételi rendszer, azoknak a tagállamoknak a kivételével, amelyeknek a fogási és erőkifejtési jelentéstételeket legfeljebb két nappal a jelentési időszakok vége után be kell nyújtaniuk a Bizottságnak a CCAMLR-nek való azonnali továbbítás céljából. A 88.1. és 88.2. alterületen, valamint az 58.4.1. és 58.4.2. körzetben a jelentéseket a kisléptékű kutatási egységek végzik.

b)

b) a 601/2004/EK rendelet 13. cikkében meghatározott havi, részletes bontású fogási és erőkifejtési jelentéstételi rendszer;

c)

jelentést kell tenni a visszadobott Dissostichus eleginoides és Dissostichus mawsoni teljes darabszámáról és tömegéről, a „megkocsonyásodott” állapotúakat is beleértve.

44. cikk

Különleges követelmények

(1)   A 42. cikkben említett felderítő halászatot az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó bizonyos technikai intézkedések megállapításáról szóló, 2004. március 22-i 600/2004/EK tanácsi rendelet (30) 8. cikkének megfelelően kell végezni, tekintettel a horogsoros halászatok folyamán a tengeri madarak ezzel járó halálozásának csökkentésére alkalmazandó intézkedésekre. Ezen intézkedéseken túlmenően:

a)

ezeken a halászterületeken tilos a belsőségeket a tengerbe dobni;

b)

az 58.4.1. és 58.4.2. körzetekben felderítő halászatban részt vevő halászhajók, amelyek a horogsorok nehezékkel való felszerelésére vonatkozóan megfelelnek a CCAMLR jegyzőkönyveknek (A., B. vagy C.), mentesülnek az éjszakai hálóvetés követelménye alól; azonban azoknak a hajóknak, amelyek összesen három (3) tengeri madarat fognak, azonnal vissza kell állniuk az éjszakai hálókivetésre a 601/2004/EK rendelet 8. cikkével összhangban;

c)

Azoknak a 88.1 és 88.2. alterületen, valamint az 58.4.1 és 58.4.2 körzetben felderítő halászatban részt vevő halászhajóknak, amelyek összesen három (3) tengeri madarat fognak, azonnal fel kell függeszteniük a halászatot, és a 2005–2006. évi idény fennmaradó részében nem engedélyezhető számukra a rendes halászati szezonon kívüli halászat.

(2)   A 88.1. és 88.2. FAO-alterületen felderítő halászatban részt vevő halászhajókra továbbá a következő követelmények vonatkoznak:

a)

a hajóknak megtiltják a következőket:

i.

olaj vagy üzemanyag-termékek vagy olajos szermaradványok tengerbe ürítését, a 73/78 MARPOL (a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény) I. mellékletében engedélyezettek kivételével;

ii.

a szemét kirakását;

iii.

olyan élelmiszer-hulladék kirakását, amely egy legfeljebb 25 mm-es lyukú szűrőn nem megy át;

iv.

baromfihús vagy részei (a tojáshéjat is beleértve) kirakását;

v.

a szennyvíz kiürítését a szárazföldtől vagy jégselfektől 12 tengeri mérföld távolságon belül, illetve olyankor, amikor a hajó 4 csomónál kisebb sebességgel halad, vagy vagy

vi.

a hulladékégetésből származó hamu kiürítését.

b)

a 88.1. és 88.2. alterületre tilos élő baromfit vagy más élő szárnyast behozni, és az el nem fogyasztott tisztított baromfit el kell távolítani a 88.1. és 88.2. alterületről;

c)

a Dissostichus spp. halászata a 88.1. és 88.2. alterületen a Balleny-szigetek partjától mért 10 tengeri mérföld távolságon belül tilos.

45. cikk

A fogások meghatározása

(1)   E szakasz alkalmazásában egy fogás egy vagy több horogsor elhelyezéséből áll egyetlen helyszínen. A fogási vagy tevékenységi jelentés alkalmazásában a fogás pontos földrajzi helyzetét a felhasznált horogsor vagy horogsorok középpontja határozza meg.

(2)   Ahhoz, hogy kutatási fogásnak minősüljön:

a)

a kutatási fogásokat egymástól legalább öt tengeri mérföldes távolságra kell végrehajtani, amely távolságot az egyes kutatási fogások földrajzi középpontjától kell mérni;

b)

az egyes fogások legalább 3 500 és legfeljebb 10 000 horogból állnak; ez ugyanazon a helyszínen több külön horogsor kihelyezésével is megvalósítható;

c)

egy horogsor minden egyes fogásánál legfeljebb hatórás merítési időt kell hagyni, amelyet a kihelyezési eljárás befejezésének idejétől a bevonási eljárás megkezdéséig mérnek.

46. cikk

Kutatási tervek

A 42. cikkben említett felderítő halászatban részt vevő halászhajók a 88.1. és 88.2. FAO-alterület, valamint az 58.4.1 és 58.4.2. körzet felosztásával keletkezett valamennyi kisléptékű kutatási egység területén végrehajtják a kutatási terveket. A kutatási tervet a következőképpen hajtják végre:

a)

a kisléptékű kutatási egység területére való első belépéskor az első 10 fogást – amelyet az „első sorozat”-ként jelölnek – „kutatófogás”-ként kell feltüntetni, és meg kell felelniük az 45. cikk (2) bekezdésében meghatározott kritériumoknak;

b)

a következő 10 fogást vagy 10 tonnányi fogást – amelyik jelzőszintet előbb elérik – a „második sorozat”-nak nevezik. A második sorozat fogásai, a hajóparancsnok döntésétől függően, a rendes felderítő halászat részeként is kifoghatók. Ezek a fogások azonban kutatófogásoknak is tekinthetők, amennyiben teljesítik az 45. cikk (2) bekezdésének kritériumait;

c)

a fogások első és második sorozatának befejezésekor, amennyiben a hajóparancsnok folytatni kívánja a halászatot a kisléptékű kutatási egység területén, a hajónak „harmadik sorozat”-ot kell vállalnia, amelynek eredményeképpen a három sorozatban összesen 20 kutatófogást hajtanak végre. A fogások harmadik sorozatát a kisléptékű kutatási egység területén tett ugyanazon látogatás során kell elvégezni, mint az első és második sorozatot;

d)

20 kutatófogás teljesítését követően a hajó tovább halászhat a kisléptékű kutatási egység területén;

e)

a 88.1. és 88.2. alterület A., B., C., E. és G. kisléptékű kutatási egységén, ahol a tengerfenék halászható területe 15 000 km3-nél kisebb, a b), c) és d) pontot nem kell alkalmazni, és 10 kutatófogás teljesítését követően a hajó tovább halászhat a kisléptékű kutatási egység területén.

47. cikk

Adatgyűjtési tervek

(1)   A 42. cikkben említett felderítő halászatban részt vevő halászhajók a 88.1. és 88.2. FAO-alterület, valamint az 58.4.1 és 58.4.2. körzet felosztásával keletkezett valamennyi kisléptékű kutatási egység területén végrehajtják az adatgyűjtési terveket. Az adatgyűjtési terv a következő adatokat tartalmazza:

a)

helyzet és tengermélység egy fogás minden horogsorának mindkét végén;

b)

a kihelyezés, merítés és fogás ideje;

c)

a felszínen elvesztett halak száma és faja;

d)

a kihelyezett horgok száma;

e)

a csali típusa;

f)

a csali alkalmazásának eredményessége ( %);

g)

a horog típusa; és

h)

tenger- és felhőviszonyok, valamint a holdfázis a horogsorok kihelyezése idején.

(2)   Minden kutatófogás esetében össze kell gyűjteni az (1) bekezdésben meghatározott valamennyi adatot; különösen, a kutatófogásban minden halat – 100 darabig – meg kell mérni, és legalább 30 halból kell mintát venni biológiai vizsgálatokra. Ha a fogás több mint 100 halból áll, alkalmazni kell egy módszert a halak véletlenszerű almintákra osztására.

48. cikk

Jelölési program

A 42. cikkben említett felderítő halászatokban részt vevő valamennyi halászhajó végrehajt továbbá egy jelölési programot a következőképpen:

a)

Dissostichus spp. példányokat megjelölik és egy példányt visszaengednek a szezon folyamán ejtett egyes fogások friss tömegének minden tonnája után, a CCAMLR jelölési jegyzőkönyvvel összhangban. A hajók csak akkor hagyják abba a jelölést, ha már 500 példányt megjelöltek, vagy elhagyják a halászterületet, miután a fogott mennyiség friss tömegének minden tonnája után egy példányt megjelöltek;

b)

a programnak minden méretnagyságú példányt célba kell vennie, hogy teljesüljön a fogás friss tömegének minden tonnája után egy megjelölt példány követelménye. Minden visszaengedett példányt kétszeresen kell megjelölni, és a visszaengedésnek a lehető legkiterjedtebb földrajzi területen kell megtörténnie;

c)

minden jelölésen jól olvasható, egyedi sorszámnak kell szerepelnie, valamint egy visszaküldési címnek, amely biztosítja, hogy a megjelölt példány újbóli kifogása esetén a jelölés eredete visszakereshető legyen;

d)

semmilyen újból kifogott példányt (azaz olyan kifogott halat, amelyet korábban jelöléssel láttak el) nem szabad újból visszaengedni, még akkor sem, ha csak egy rövid időszakra volt szabadon;

e)

minden újból kifogott példányról biológiai adatfelvételt kell készíteni (hossz, tömeg, nem, ivarállapot), ha lehet, elektronikus fényképet kell készíteni, az egyensúly szervet (otolit) fel kell tárni, és a jelölést el kell távolítani.

f)

minden vonatkozó jelölési adatot és adatrögzítő jelölés újbóli kifogását elektronikus úton a CCAMLR űrlapján jelenteni kell a CCAMLR részére, három hónapon belül azt követően, hogy a hajó elhagyta ezeket a halászterületeket;

g)

minden vonatkozó jelölési adatot, az adatrögzítő jelölés újbóli kifogását és a megjelölt halak újbóli kifogott példányait a CCAMLR-formanyomtatványon elektronikus úton be kell jelenteni az illetékes regionális jelölési adatbanknak, a CCAMLR jelölési jegyzőkönyvben leírtak szerint.

49. cikk

Tudományos megfigyelők

A 42. cikkben említett felderítő halászatokban részt vevő valamennyi halászhajóval legalább két tudományos megfigyelő foglalkozik; egyikük a CCAMLR nemzetközi tudományos megfigyelési rendszerének megfelelően kinevezett megfigyelő, aki a halászati időszakban valamennyi halászati tevékenység során a hajón tartózkodik.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

50. cikk

Adatküldés

Amikor a tagállamok a 2847/93/EGK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése és 18. cikkének (1) bekezdése alapján a Bizottságnak elküldik a fogott állományok kirakodott mennyiségeire vonatkozó adatokat, az e rendelet I. mellékletében meghatározott állománykódokat használják.

51. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ahol a CCAMLR-területre vonatkozó teljes kifogható mennyiségeket a 2006. január 1-je előtt kezdődő időszakra határozták meg, a 40. cikket a teljes kifogható mennyiségek megfelelő alkalmazási időszakainak kezdetétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22.-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. BRADSHAW


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 115., 1996.5.9., 3. o.

(3)  HL L 70., 2004.3.9., 8. o.

(4)  HL L 150., 2004.4.30., 1. o.

(5)  HL L 226., 1980.8.29., 48. o.

(6)  HL L 226., 1980.8.29., 12. o.

(7)  HL L 29., 1985.2.1., 9. o.

(8)  HL L 132., 1996.5.9., 9. o.

(9)  HL L 276., 1983.10.10., 1. o. A legutóbb az 1965/2001/EK rendelettel (HL L 268., 2001.10.9., 23. o.) módosított rendelet.

(10)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1954/2003/EK rendelettel (HL L 289., 2003.11.7., 1. o.) módosított rendelet.

(11)  HL L 289., 2001.11.7., 1. o.

(12)  HL L 171., 1994.7.6., 1. o. A legutóbb a 813/2004/EK rendelettel (HL L 150., 2004.4.30., 32. o.) módosított rendelet.

(13)  HL L 171., 1994.7.6., 7. o.

(14)  HL L 97., 2004.4.1., 16. o.

(15)  HL L 125., 1998.4.27., 1. o. A legutóbb a 602/2004/EK rendelettel (HL L 97., 2004.4.1., 30. o.) módosított rendelet.

(16)  HL L 365., 1998.12.31., 1. o. A legutóbb a 448/2005/EK rendelettel (HL L 74., 2005.3.19., 5. o.) módosított rendelet.

(17)  HL L 191., 1998.7.7., 10. o.

(18)  HL L 70., 2004.3.9., 8. o.

(19)  HL L 333., 2003.12.20., 17. o.

(20)  HL L 274., 1986.9.25., 1. o. A 3259/94/EK rendelettel (HL L 339., 1994.12.29., 11. o.) módosított rendelet.

(21)  HL L 137., 2001.5.19., 1. o. A 831/2004/EK rendelettel (HL L 127., 2004.4.29., 33. o.) módosított rendelet.

(22)  HL L 351., 2002.12.28., 6. o.

(23)  HL L 396., 2004.12.31., 4. o. A legutóbb a 860/2005/EK rendelettel (HL L 134., 2005.6.8., 1. o.) módosított rendelet.

(24)  HL L 12., 2005.1.14., 1. o. A legutóbb az 1936/2005/EK rendelettel (HlL L 311., 2005.11.26., 1. o.) módosított rendelet.

(25)  HL L 270., 1995.11.13., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L É 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(26)  HL L 186., 1993.7.28., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(27)  A Tanács 1997. december 18-I 88/98/EK rendelete a Balti-tenger, a Baeltek és az Øresund vizei halászati erőforrásainak védelme érdekében egyes technikai intézkedések megállapításáról (HL L 9., 1998.1.15., 1. o.). A legutóbb a 289/2005/EK rendelettel (HL L 49., 2005.2.22., 1. o.) módosított rendelet.

(28)  HL L 5., 2004.1.9., 25. o.

(29)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o.

(30)  HL L 97., 2004.4.1., 1. o.


I. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGI HALÁSZHAJÓKRA ALKALMAZANDÓ FOGÁSI KORLÁTOZÁSOK OLYAN TERÜLETEKEN, AHOL FOGÁSI KORLÁTOZÁSOK VANNAK ÉRVÉNYBEN, TOVÁBBÁ A HARMADIK ORSZÁGOK HAJÓIRA VONATKOZÓ FOGÁSI KORLÁTOZÁSOK KÖZÖSSÉGI VIZEKEN, FAJ ÉS TERÜLET SZERINTI BONTÁSBAN (ELTÉRŐ RENDELKEZÉS HIÁNYÁBAN ÉLŐSÚLY-TONNÁBAN)

Az e mellékletben meghatározott fogási korlátozásokat a 5. cikk alkalmazásában kvótáknak kell tekinteni, ezért ezekre a 2847/93/EK rendeletben és különösen annak 14. és 15. cikkében megállapított szabályok vonatkoznak.

A halállományokra minden területen a fajok latin nevének betűrendi sorrendjében történik utalás. A következő táblázat e rendelet alkalmazásában a fajok latin nevének és közönséges nevének megfelelését tartalmazza:

Tudományos név

3-alfa kód

Közönséges név

Ammodytidae

SAN

Homoki angolnafélék

Anarhichas lupus

CAT

Pásztás farkashal

Aphanopus carbo

BSF

Fekete abroncshal

Argentina silus

ARU

Aranylazac

Beryx spp.

ALF

Nyálkásfejű halak

Boreogadus saida

POC

Sarki tőkehal

Brosme brosme

USK

Norvég menyhal

Centrophorus squamosus

GUQ

Érdes tüskéscápa

Centroscymnus coelolepis

CYO

Portugál cápa

Cetorhinus maximus

BSK

Óriáscápa

Chaenocephalus aceratus

SSI

Scotia-tengeri jéghal

Champsocephalus gunnari

ANI

Csíkos jéghal

Channichthys rhinoceratus

LIC

Hosszú bajszú jéghal

Chionoecetes spp.

PCR

Tengeripókok

Clupea harengus

HER

Hering

Coryphaenoides rupestris

RNG

Pisze hosszúfarkúhal

Dalatias licha

SCK

Búvárcápa

Deania calcea

DCA

Madárcsőrű tüskéscápa

Dissostichus eleginoides

TOP

Chilei tengeri sügér

Engraulis encrasicolus

ANE

Szardella

Etmopterus princeps

ETR

Nagy lámpáscápa

Etmopterus pusillus

ETP

Sima lámpáscápa

Etmopterus spinax

ETX

Fekete tüskéscápa

Euphausia superba

KRI

Krill

Gadus morhua

COD

Tőkehal

Galeorhinus galeus

GAG

Közönséges kutyacápa

Germo alalunga

ALB

Germon

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Vörös lepényhal

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Púpos tőkehal

Hippoglossoides platessoides

PLA

Érdes laposhal

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Óriás laposhal

Hoplostethus atlanticus

ORY

Gránátos sügér

Illex illecebrosus

SQI

Sebes kalmár

Lamna nasus

POR

Heringcápa

Lampanyctus achirus

LAC

Lámpáshal

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Ausztráliai szürke tőkehal

Lepidorhombus spp.

LEZ

Nyelvhalak

Limanda ferruginea

YEL

Sárgafarkú lepényhal

Limanda limanda

DAB

Közönséges lepényhal

Lophiidae

ANF

Ördöghalfélék

Macrourus berglax

RHG

Északatlanti gránátoshal

Macrourus spp.

GRV

Gránátoshalak

Makaira nigricans

BUM

Kormos nyársorrúhal

Mallotus villosus

CAP

Kapelán lazac

Martialia hyadesi

SQS

Kalmár

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Foltos tőkehal

Merlangius merlangus

WHG

Vékonybajszú tőkehal

Merluccius merluccius

HKE

Szürke tőkehal

Micromesistius poutassou

WHB

Kék puha tőkehal

Microstomus kitt

LEM

Kisfejű lepényhal

Molva dypterigia

BLI

Kék menyhal

Molva macrophthalmus

SLI

Karcsú menyhal

Molva molva

LIN

Északi menyhal

Nephrops norvegicus

NEP

Norvég homár

Notothenia rossii

NOR

Márványos sügér

Pagellus bogaraveo

SBR

Nagyszemű vörösdurbincs

Pandalus borealis

PRA

Norvég garnéla

Paralomis spp.

PAI

Tarisznyarák

Penaeus spp.

PEN

Ostoros garnélák

Phycis spp.

FOX

Villás tőkehalak

Platichthys flesus

FLX

Érdes lepényhal

Pleuronectes platessa

PLE

Sima lepényhal

Pleuronectiformes

FLX

Lepényhal-alakúak

Pollachius pollachius

POL

Sávos tőkehal

Pollachius virens

POK

Fekete tőkehal

Psetta maxima

TUR

Nagy rombuszhal

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

Dél-georgiai jéghal

Rajidae

SRX-RAJ

Valódi rájafélék

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Grönlandi laposhal

Salmo salar

SAL

Lazac

Scomber scombrus

MAC

Makréla

Scopthalmus rhombus

BLL

Sima rombuszhal

Sebastes spp.

RED

Álsügérek

Solea solea

SOL

Közönséges nyelvhal

Solea spp.

SOX

Nyelvhalfélék

Squalus acanthias

DGS

Tüskéscápa

Tetrapturus alba

WHM

Fehér marlin

Thunnus alalunga

ALB

Germon

Thunnus albacares

YFT

Sárgaúszójú tonhal

Thunnus obesus

BET

Nagyszemű tonhal

Thunnus thynnus

BFT

Tonhal

Trachurus spp.

JAX

Fattyúmakrélák

Trisopterus esmarki

NOP

Norvég tőkehal

Urophycis tenuis

HKW

Fehér villás tőkehal

Xiphias gladius

SWO

Kardhal

IA. MELLÉKLET

A SKAGERRAK, A KATTEGAT, AZ ÉSZAKI-TENGER ÉS A NYUGATI KÖZÖSSÉGI VIZEK Az Vb. (közösségi vizek), VI., VII., VIII., IX., X. ICES-terület, CECAF (közösségi vizek) és Francia Guyana

Faj:

Homoki angolnafélék

Ammodytidae

Övezet:

IV. (norvég vizek)

SAN/04-N.

Dánia

0 (1)

 

Egyesült Királyság

0 (1)

 

EK

0 (1)

 

TAC

nem releváns

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Homoki angolnafélék

Ammodytidae

Övezet:

IIa (közösségi vizek) (2), IIIa., IV. (közösségi vizek) (2)

SAN/2A3A4.

Dánia

nincs megállapítva

 

Egyesült Királyság

nincs megállapítva

 

Valamennyi tagállam

nincs megállapítva (3)

 

EK

nincs megállapítva

 

Norvégia

0 (4)  (5)

 

TAC

nincs megállapítva

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Aranylazac

Argentina silus

Övezet:

az I. és II. övezet közösségi és nemzetközi vizei

ARU/1/2.

Németország

31

 

Franciaország

10

 

Hollandia

25

 

Egyesült Királyság

50

 

EK

116

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Aranylazac

Argentina silus

Övezet:

a III. és IV. övezet közösségi és nemzetközi vizei

ARU/3/4.

Dánia

1 180

 

Németország

12

 

Franciaország

8

 

Írország

8

 

Hollandia

55

 

Svédország

46

 

Egyesült Királyság

21

 

EK

1 331

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Aranylazac

Argentina silus

Övezet:

az V., VI. és VII. övezet közösségi és nemzetközi vizei

ARU/567.

Németország

405

 

Franciaország

9

 

Írország

375

 

Hollandia

4 225

 

Egyesült Királyság

297

 

EK

5 310

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

a IIa., IV., Vb., VI. és VII. övezet közösségi vizei.

USK/2A47-C

EK

nem releváns (6)

 

Norvégia

4 000 (7)  (8)

 

TAC

nem releváns

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

IV (norvég vizek)

USK/04-N.

Belgium

1

 

Dánia

191

 

Németország

1

 

Franciaország

1

 

Hollandia

1

 

Egyesült Királyság

5

 

EK

200

 

TAC

nem releváns

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Óriáscápa

Cetorhinus maximus

Övezet:

a IV., VI. és VII. övezet közösségi vizei.

BSK/467.

EK

0

 

TAC

0

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

hering (9)

Clupea harengus

Övezet:

IIIa

HER/03A.

Dánia

34 052

 

Németország

545

 

Svédország

35 620

 

EK

70 217

 

Feröer-szigetek

500 (10)

 

TAC

81 600

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

hering (11)

Clupea harengus

Övezet:

IV., az ÉSZ 53o30’-től északra

HER/04A., HER/04B.

Dánia

76 348

 

Németország

47 836

 

Franciaország

22 769

 

Hollandia

57 938

 

Svédország

4 627

 

Egyesült Királyság

63 333

 

EK

272 851

 

Norvégia

50 000 (12)

 

TAC

454 751

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták által megjelölt határokon belül az alábbi mennyiségeknél nem fogható ki több a meghatározott övezetekben:

 

norvég vizek az ÉSZ 62o-tól délre (HER/*04N-)

EK

50 000


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

norvég vizek az ÉSZ 62o-tól délre

HER/04-N.

Svédország

963 (13)

 

EK

963

 

TAC

nem releváns

 


Faj:

hering (14)

Clupea harengus

Övezet:

IIIa (járulékos fogások)

HER/03A-BC

Dánia

17 547

 

Németország

156

 

Svédország

2 825

 

EK

20 528

 

TAC

20 528

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Hering (15)

Clupea harengus

Övezet:

IIa (közösségi vizek), IV. és VIId. (járulékos fogások)

HER/2A47DX

Belgium

211

 

Dánia

40 684

 

Németország

211

 

Franciaország

211

 

Hollandia

211

 

Svédország

199

 

Egyesült Királyság

773

 

EK

42 500

 

TAC

42 500

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Hering (16)

Clupea harengus

Övezet:

IVc (17), VIId

HER/4CXB7D

Belgium

9 122 (18)

 

Dánia

1 088 (18)

 

Németország

682 (18)

 

Franciaország

12 347 (18)

 

Hollandia

21 998 (18)

 

Egyesült Királyság

4 786 (18)

 

EK

50 023

 

TAC

454 751

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

Vb, VIaN (19)(közösségi vizek) és VIb.

HER/5B6ANB

Németország

3 727

 

Franciaország

705

 

Írország

5 036

 

Hollandia

3 727

 

Egyesült Királyság

20 145

 

EK

33 340

 

Faroe Islands

660 (20)

 

TAC

34 000

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

VIaS (21),VIIbc

HER/6AS7BC

Írország

14 000

 

Hollandia

1 400

 

EK

15 400

 

TAC

15 400

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

VIa Clyde (22)

HER/06ACL.

Egyesült Királyság

800

 

EK

800

 

TAC

 

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

VIIa (23)

HER/07A/MM

Írország

1 250

 

Egyesült Királyság

3 550

 

EK

4 800

 

TAC

4 800

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

VIIe,f

HER/7EF.

Franciaország

500

 

Egyesült Királyság

500

 

EK

1 000

 

TAC

1 000

Precautionary TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

VIIg,h,j,k (24)

HER/7G-K.

Németország

123

 

Franciaország

682

 

Írország

9 549

 

Hollandia

682

 

Egyesült Királyság

14

 

EK

11 050

 

TAC

11 050

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Szardella

Engraulis encrasicolus

Övezet:

VIII

ANE/08.

Spanyolország

4 500 (25)

 

Franciaország

500 (25)

 

EK

5 000 (25)

 

TAC

5 000 (25)

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Szardella

Engraulis encrasicolus

Övezet:

IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)

ANE/9/3411

Spanyolország

3 826

 

Portugália

4 174

 

EK

8 000

 

TAC

8 000

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

Skagerrak

COD/03AN.

Belgium

8

 

Dánia

2 652

 

Németország

66

 

Hollandia

17

 

Svédország

464

 

EK

3 207

 

TAC

3 315

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

Kattegat

COD/03AS.

Dánia

524

 

Németország

11

 

Svédország

315

 

EK

850

 

TAC

850

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

(közösségi vizek), IV.

COD/2AC4.

Belgium

686

 

Dánia

3 940

 

Németország

2 498

 

Franciaország

847

 

Hollandia

2 226

 

Svédország

26

 

Egyesült Királyság

9 037

 

EK

19 260

 

Norvégia

3 945 (26)

 

TAC

23 205

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták által megjelölt határokon belül az alábbi mennyiségeknél nem fogható ki több a meghatározott övezetekben:

 

norvég vizek (COD/*04N-)

EK

16 740


Faj:

Tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

norvég vizek az ÉSZ 62o-tól délre

COD/04-N.

Svédország

382

 

EK

382

 

TAC

nem releváns

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

Vb (közösségi vizek), VI., XII., XIV.

COD/561214

Belgium

1

 

Németország

9

 

Franciaország

97

 

Írország

138

 

Egyesült Királyság

368

 

EK

613

 

TAC

613

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták által megjelölt határokon belül az alábbi mennyiségeknél nem fogható ki több a meghatározott övezetekben:

 

Vb. (közösségi övezet), VIa. (COD/*5BC6A)

Belgium

1

Németország

9

Franciaország

93

Írország

132

Egyesült Királyság

353

EK

588


Faj:

Tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

VIIa

COD/07A.

Belgium

24

 

Franciaország

67

 

Írország

1 204

 

Hollandia

6

 

Egyesült Királyság

527

 

EK

1 828

 

TAC

1 828

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

VIIb–k., VIII., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)

COD/7X7A34

Belgium

236

 

Franciaország

4 053

 

Írország

818

 

Hollandia

34

 

Egyesült Királyság

439

 

EK

5 580

 

TAC

5 580

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Nyelvhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)

LEZ/2AC4-C

Belgium

5

 

Dánia

4

 

Németország

4

 

Franciaország

28

 

Hollandia

22

 

Egyesült Királyság

1 677

 

EK

1 740

 

TAC

1 740

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Nyelvhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

Vb. (közösségi vizek), VI., XII., XIV.

LEZ/561214

Spanyolország

327

 

Franciaország

1 277

 

Írország

373

 

Egyesült Királyság

903

 

EK

2 880

 

TAC

2 880

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Nyelvhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

VII

LEZ/07.

Belgium

494

 

Spanyolország

5 490

 

Franciaország

6 663

 

Írország

3 029

 

Egyesült Királyság

2 624

 

EK

18 300

 

TAC

18 300

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Nyelvhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

VIIIa., b., d., e.

LEZ/8ABDE.

Spanyolország

1 176

 

Franciaország

949

 

EK

2 125

 

TAC

2 125

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Nyelvhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

VIIIc., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)

LEZ/8C3411

Spanyolország

1 171

 

Franciaország

59

 

Portugália

39

 

EK

1 269

 

TAC

1 269

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

közönséges lepényhal és érdes lepényhal

Limanda limanda és Platichthys flesus

Övezet:

IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)

D/F/2AC4-C

Belgium

466

 

Dánia

1 752

 

Németország

2 627

 

Franciaország

182

 

Hollandia

10 594

 

Svédország

6

 

Egyesült Királyság

1 473

 

EK

17 100

 

TAC

17 100

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)

ANF/2AC4-C

Belgium

365

 

Dánia

804

 

Németország

393

 

Franciaország

75

 

Hollandia

276

 

Svédország

9

 

Egyesült Királyság

8 392

 

EK

10 314 (27)

 

TAC

10 314 (27)

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

IV (norvég vizek)

ANF/04-N.

Belgium

53

 

Dánia

1 343

 

Németország

21

 

Hollandia

19

 

Egyesült Királyság

314

 

EK

1 750

 

TAC

nem releváns

A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

Vb. (közösségi vizek), VI., XII., XIV.

ANF/561214

Belgium

168

 

Németország

192

 

Spanyolország

180

 

Franciaország

2 073

 

Írország

469

 

Hollandia

162

 

Egyesült Királyság

1 442

 

EK

4 686 (28)

 

TAC

4 686 (28)

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

VII

ANF/07.

Belgium

2 445 (29)

 

Németország

273 (29)

 

Spanyolország

971 (29)

 

Franciaország

15 688 (29)

 

Írország

2 005 (29)

 

Hollandia

317 (29)

 

Egyesült Királyság

4 757 (29)

 

EK

26 456 (29)

 

TAC

26 456 (29)

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

VIIIa., b., d., e.

ANF/8ABDE.

Spanyolország

1 137

 

Franciaország

6 325

 

EK

7 462

 

TAC

7 462

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

VIIIc., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)

ANF/8C3411

Spanyolország

1 629

 

Franciaország

2

 

Portugália

324

 

EK

1 955

 

TAC

1 955

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

IIIa., IIIb., c., d. (közösségi vizek)

HAD/3A/BCD

Belgium

15

 

Dánia

2 468

 

Németország

157

 

Hollandia

3

 

Svédország

292

 

EK

2 935 (30)

 

TAC

3 189

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

IIa. (közösségi vizek), IV.

HAD/2AC4.

Belgium

472

 

Dánia

3 248

 

Németország

2 067

 

Franciaország

3 602

 

Hollandia

354

 

Svédország

229

 

Egyesült Királyság

34 574

 

EK

44 546 (31)

 

Norvégia

7 016

 

TAC

51 850

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták által megjelölt határokon belül az alábbi mennyiségeknél nem fogható ki több a meghatározott övezetekben:

 

norvég vizek (HAD/*04N-)

EK

33 350


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

norvég vizek az ÉSZ 62o-tól délre

HAD/04-N.

Svédország

707

 

EK

707

 

TAC

nem releváns

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

VIb., XII., XIV.

HAD/6B1214

Belgium

1

 

Németország

2

 

Franciaország

66

 

Írország

47

 

Egyesült Királyság

481

 

EK

597

 

TAC

597

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

Vb., VIa. (közösségi vizek)

HAD/5BC6A.

Belgium

18

 

Németország

21

 

Franciaország

862

 

Írország

615

 

Egyesült Királyság

6 294

 

EK

7 810

 

TAC

7 810

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

VII., VIII., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)

HAD/7/3411

Belgium

128

 

Franciaország

7 680

 

Írország

2 560

 

Egyesült Királyság

1 152

 

EK

11 520

 

TAC

11 520

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő körzetben:

 

VIIa (HAD/*07A.)

Belgium

20

Franciaország

92

Írország

552

Egyesült Királyság

611

EK

1 275

A tagállamok a Bizottságnak a kvótáik felhasználásáról küldött jelentésükben meghatározzák a VIIa. körzetben fogott mennyiségeket. A VIIa. körzetben fogott foltos tőkehalat tilos kirakodni, ha a kirakodni kívánt fogás összmennyisége meghaladja az 1 275 tonnát.


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

IIIa

WHG/03A.

Dánia

819

 

Hollandia

3

 

Svédország

88

 

EK

910 (32)

 

TAC

1 500

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

IIa. (közösségi vizek), IV.

WHG/2AC4.

Belgium

531

 

Dánia

2 297

 

Németország

597

 

Franciaország

3 452

 

Hollandia

1 328

 

Svédország

3

 

Egyesült Királyság

9 162

 

EK

17 370 (33)

 

Norvégia

2 380 (34)

 

TAC

23 800

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetekben:

 

norvég vizek (WHG/*04N-)

EK

14 512


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

Vb. (közösségi vizek), VI., XII., XIV.

WHG/561214

Németország

8

 

Franciaország

166

 

Írország

406

 

Egyesült Királyság

780

 

EK

1 360

 

TAC

1 360

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

VIIa

WHG/07A.

Belgium

1

 

Franciaország

15

 

Írország

252

 

Hollandia

0

 

Egyesült Királyság

169

 

EK

437

 

TAC

437

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

VIIb-k

WHG/7X7A.

Belgium

195

 

Franciaország

11 964

 

Írország

5 544

 

Hollandia

97

 

Egyesült Királyság

2 140

 

EK

19 940

 

TAC

19 940

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

VIII

WHG/08.

Spanyolország

1 440

 

Franciaország

2 160

 

EK

3 600

 

TAC

3 600

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)

WHG/9/3411

Portugália

653

 

EK

653

 

TAC

653

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

vékonybajszú tőkehal és sávos tőkehal

Merlangius merlangus és Pollachius pollachius

Övezet:

norvég vizek az ÉSZ 62o-tól délre

W/P/04-N.

Svédország

190

 

EK

190

 

TAC

nem releváns

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

IIIa., IIIb., c., d. (közösségi vizek)

HKE/3A/BCD

Dánia

1 219

 

Svédország

104

 

EK

1 323

 

TAC

1 323 (35)

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)

HKE/2AC4-C

Belgium

22

 

Dánia

891

 

Németország

102

 

Franciaország

197

 

Hollandia

51

 

Egyesült Királyság

278

 

EK

1 541

 

TAC

1 541 (36)

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

Vb. (közösségi vizek), VI., VII., XII., XIV.

HKE/571214

Belgium

226

 

Spain

7 257

 

Franciaország

11 206

 

Írország

1 358

 

Hollandia

146

 

Egyesült Királyság

4 424

 

EK

24 617

 

TAC

24 617 (37)

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták által megjelölt határokon belül az alábbi mennyiségeknél nem fogható ki több a meghatározott övezetekben:

 

VIIIabde (HKE/*8ABDE)

Belgium

29

Spanyolország

1 171

Franciaország

1 171

Írország

146

Hollandia

15

Egyesült Királyság

658

EK

3 190


Faj:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

VIIIa,b,d,e

HKE/8ABDE.

Belgium

7

 

Spanyolország

5 052

 

Franciaország

11 345

 

Hollandia

15

 

EK

16 419

 

TAC

16 419 (38)

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták által megjelölt határokon belül az alábbi mennyiségeknél nem fogható ki több a meghatározott övezetekben:

 

Vb. (közösségi vizek), VI., VII., XII., XIV. (HKE/*57-14)

Belgium

1

Spanyolország

1 463

Franciaország

2 635

Hollandia

4

EK

4 103


Faj:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

VIIIc., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)

HKE/8C3411

Spanyolország

4 263

 

Franciaország

409

 

Portugal

1 989

 

EK

6 661

 

TAC

6 661

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Kék puha tőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet:

IV. (norvég vizek)

WHB/04-N

Dánia

18 050

 

Egyesült Királyság

950

 

EK

19 000

 

TAC

2 000 000

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Kék puha tőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet:

I., II., III., IV., V., VI., VII., VIIIa., b., d., e., XII. és XIV. (közösségi és nemzetközi vizek)

WHB/1 X 14

Dánia

52 529 (43)

 

Németország

20 424 (43)

 

Spanyolország

44 533 (43)

 

Franciaország

36 556 (43)

 

Írország

40 677 (43)

 

Hollandia

64 053 (43)

 

Portugália

4 137 (43)

 

Svédország

12 994 (43)

 

Egyesült Királyság

68 161 (43)

 

EK

344 063 (43)

 

Norvégia

152 442 (39)  (40)

 

Feröer-szigetek

45 000 (41)  (42)

 

TAC

2 000 000

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Kék puha tőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet:

VIIIc., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)

WHB/8C3411

Spanyolország

46 795 (44)

 

Portugália

11 699 (44)

 

EK

58 494 (44)

 

TAC

2 000 000

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Kék puha tőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet:

a II, IVa (46), V, VI (47), VII (48), övezet közösségi vizei

WHB/24A567

Norvégia

320 189 (45)

 

TAC

2 000 000

 


Faj:

Kisfejű lepényhal és vörös lepényhal

Microstomus kitt és Glyptocephalus cynoglossus

Övezet:

IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)

L/W/2AC4-C

Belgium

334

 

Dánia

921

 

Németország

118

 

Franciaország

252

 

Hollandia

767

 

Svédország

10

 

Egyesült Királyság

3 773

 

EK

6 175

 

TAC

6 175

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Kék menyhal

Molva dypterigia

Övezet:

IIa., IV., Vb., VI., VII. (közösségi vizek)

BLI/2A47-C

EK

nem releváns (49)

 

Norvégia

200

 

TAC

nem releváns

 


Faj:

Kék menyhal

Molva dypterigia

Övezet:

a VIa. (ÉSZ 56o 30’-től északra) és a VIb. övezet közösségi vizei

BLI/6AN6B.

Feröer-szigetek

400 (50)

 

TAC

nem releváns

 


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

az I. és II. övezet közösségi és nemzetközi vizei

LIN/1/2.

Dánia

10

 

Németország

10

 

Franciaország

10

 

Egyesült Királyság

10

 

Egyéb (51)

5

 

EK

45

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

III (közösségi vizek)

LIN/03.

Belgium

10

 

Dánia

76

 

Németország

10

 

Svédország

30

 

Egyesült Királyság

10

 

EK

136

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

IV (közösségi vizek)

LIN/04.

Belgium

25

 

Dánia

397

 

Németország

246

 

Franciaország

221

 

Hollandia

8

 

Svédország

17

 

Egyesült Királyság

3 052

 

EK

3 966

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

V (közösségi és nemzetközi vizek)

LIN/05.

Belgium

12

 

Dánia

9

 

Németország

9

 

Franciaország

9

 

Egyesült Királyság

9

 

EK

48

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

a VI., VII., VIII., IX., X., XII. és XIV. övezet közösségi vizei

LIN/6X14.

Belgium

56

 

Dánia

10

 

Németország

204

 

Spanyolország

4 124

 

Franciaország

4 397

 

Írország

1 102

 

Portugália

10

 

Egyesült Királyság

5 063

 

EK

14 966

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

a IIa., IV., Vb., VI. és VII. övezet közösségi vizei.

LIN/2A47-C

EK

nem releváns (52)

 

Norvégia

6 800 (53)  (54)

 

Feröer-szigetek

300 (55)  (56)

 

TAC

nem releváns

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

IV (norvég vizek)

LIN/04-N.

Belgium

7

 

Dánia

878

 

Németország

25

 

Franciaország

10

 

Hollandia

1

 

Egyesült Királyság

79

 

EK

1 000

 

TAC

nem releváns

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

IIIa. (közösségi vizek), IIIb., c., d. (közösségi vizek)

NEP/3A/BCD

Dánia

3 800

 

Németország

11

 

Svédország

1 359

 

EK

5 170

 

TAC

5 170

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)

NEP/2AC4-C

Belgium

1 472

 

Dánia

1 472

 

Németország

22

 

Franciaország

43

 

Hollandia

758

 

Egyesült Királyság

24 380

 

EK

28 147

 

TAC

28 147

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

IV (norvég vizek)

NEP/04-N.

Dánia

1 230

 

Németország

1

 

Egyesült Királyság

69

 

EK

1 300

 

TAC

nem releváns

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

Vb. (közösségi vizek), VI.

NEP/5BC6.

Spanyolország

36

 

Franciaország

143

 

Írország

239

 

Egyesült Királyság

17 257

 

EK

17 675

 

TAC

17 675

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

VII

NEP/07.

Spanyolország

1 290

 

Franciaország

5 228

 

Írország

7 928

 

Egyesült Királyság

7 052

 

EK

21 498

 

TAC

21 498

Analitikai TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

VIIIa,b,d,e

NEP/8ABDE.

Spanyolország

242

 

Franciaország

3 788

 

EK

4 030

 

TAC

4 030

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

VIIIc

NEP/08C.

Spanyolország

140

 

Franciaország

6

 

EK

146

 

TAC

146

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)

NEP/9/3411

Spanyolország

122

 

Portugália

364

 

EK

486

 

TAC

486

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet:

IIIa

PRA/03A.

Dánia

3 887

 

Svédország

2 094

 

EK

5 981

 

TAC

11 200

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet:

IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)

PRA/2AC4-C

Dánia

3 700

 

Hollandia

35

 

Svédország

149

 

Egyesült Királyság

1 096

 

EK

4 980

 

TAC

4 980

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet:

norvég vizek az ÉSZ 62o-tól délre

PRA/04-N.

Dánia

900

 

Svédország

158 (57)

 

EK

1 058

 

TAC

nem releváns

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Ostoros garnélák

Penaeus spp

Övezet:

Francia Guyana

PEN/FGU.

Franciaország

4 000 (58)

 

EK

4 000 (58)

 

Barbados

24 (58)

 

Guyana

24 (58)

 

Suriname

0 (58)

 

Trinidad and Tobago

60 (58)

 

TAC

4 108 (58)

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

Skagerrak

PLE/03AN.

Belgium

46

 

Dánia

5 979

 

Németország

31

 

Hollandia

1 150

 

Svédország

320

 

EK

7 526

 

TAC

7 680

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

Kattegat

PLE/03AS.

Dánia

1 709

 

Németország

19

 

Svédország

192

 

EK

1 920

 

TAC

1 920

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

(közösségi vizek), IV.

PLE/2AC4.

Belgium

3 435

 

Dánia

11 164

 

Németország

3 220

 

Franciaország

644

 

Hollandia

21 470

 

Egyesült Királyság

15 887

 

EK

55 820

 

Norvégia

1 621

 

TAC

57 441

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták által megjelölt határokon belül az alábbi mennyiségeknél nem fogható ki több a meghatározott övezetekben:

 

norvég vizek (PLE/*04N-)

EK

22 905


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

(közösségi vizek), VI., XII., XIV.

PLE/561214

Franciaország

22

 

Írország

287

 

Egyesült Királyság

477

 

EK

786

 

TAC

786

Precautionary TACA 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

VIIa

PLE/07A.

Belgium

41 (59)

 

Franciaország

18 (59)

 

Írország

1 051 (59)

 

Hollandia

13 (59)

 

Egyesült Királyság

485 (59)

 

EK

1 608 (59)

 

TAC

1 608 (59)

Analitikai TAC.Article 3 of Regulation (EC) No 847/96 applies.Article 4 of Regulation (EC) No 847/96 applies.Article 5(2) of Regulation (EC) No 847/96 applies.


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

VIIb,c

PLE/7BC.

Franciaország

29

 

Írország

115

 

EK

144

 

TAC

144

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

VIId,e

PLE/7DE.

Belgium

843

 

Franciaország

2 810

 

Egyesült Királyság

1 498

 

EK

5 151

 

TAC

5 151

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

VIIf,g

PLE/7FG.

Belgium

118

 

Franciaország

213

 

Írország

33

 

Egyesült Királyság

112

 

EK

476

 

TAC

476

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

VIIh,j,k

PLE/7HJK.

Belgium

25

 

Franciaország

50

 

Írország

172

 

Hollandia

99

 

Egyesült Királyság

50

 

EK

396

 

TAC

396

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

VIII., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)

PLE/8/3411

Spanyolország

75

 

Franciaország

298

 

Portugália

75

 

EK

448

 

TAC

448

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Sávos tőkehal

Pollachius pollachius

Övezet:

(közösségi vizek), VI., XII., XIV.

POL/561214

Spanyolország

6

 

Franciaország

216

 

Írország

63

 

Egyesült Királyság

165

 

EK

450

 

TAC

450

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Sávos tőkehal

Pollachius pollachius

Övezet:

VII

POL/07.

Belgium

476

 

Spanyolország

29

 

Franciaország

10 959

 

Írország

1 168

 

Egyesült Királyság

2 668

 

EK

15 300

 

TAC

15 300

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Sávos tőkehal

Pollachius pollachius

Övezet:

VIIIa,b,d,e

POL/8ABDE.

Spanyolország

286

 

Franciaország

1 394

 

EK

1 680

 

TAC

1 680

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Sávos tőkehal

Pollachius pollachius

Övezet:

VIIIc

POL/08C.

Spanyolország

236

 

Franciaország

26

 

EK

262

 

TAC

262

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Sávos tőkehal

Pollachius pollachius

Övezet:

IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)

POL/9/3411

Spanyolország

278

 

Portugal

10

 

EK

288

 

TAC

288

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Fekete tőkehal

Pollachius virens

Övezet:

IIa. (közösségi vizek), IIIa., IIIb., c., d. (közösségi vizek), IV.

POK/2A34.

Belgium

43

 

Dánia

5 111

 

Németország

12 906

 

Franciaország

30 374

 

Hollandia

129

 

Svédország

702

 

Egyesült Királyság

9 895

 

EK

59 160

 

Norvégia

64 090 (60)

 

TAC

123 250

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Fekete tőkehal

Pollachius virens

Övezet:

Vb. (közösségi vizek), VI., XII., XIV.

POK/561214

Németország

798

 

Franciaország

7 930

 

Írország

467

 

Egyesült Királyság

3 592

 

EK

12 787

 

TAC

12 787

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Fekete tőkehal

Pollachius virens

Övezet:

VII., VIII., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)

POK/7X1034

Belgium

12

 

Franciaország

2 666

 

Írország

1 333

 

Egyesült Királyság

727

 

EK

4 738

 

TAC

4 738

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Nagy rombuszhal és sima rombuszhal

Psetta maxima és Scopthalmus rhombus

Övezet:

IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)

T/B/2AC4-C

Belgium

317

 

Dánia

677

 

Németország

173

 

Franciaország

82

 

Hollandia

2 401

 

Svédország

5

 

Egyesült Királyság

668

 

EK

4 323

 

TAC

4 323

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Valódi rájafélék

Rajidae

Övezet:

IIa. (közösségi vizek), IV. (közösségi vizek)

SRX/2AC4-C

Belgium

461

 

Dánia

18

 

Németország

23

 

Franciaország

72

 

Hollandia

393

 

Egyesült Királyság

1 770

 

EK

2 737

 

TAC

2 737

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Grönlandi laposhal

Reinhardtius hippoglossoides

Övezet:

IIa. (közösségi vizek), IV., VI. (közösségi és nemzetközi vizek)

GHL/2A-C46

Dánia

8

 

Németország

14

 

Észtország

8

 

Spanyolország

8

 

Franciaország

130

 

Írország

8

 

Litvánia

8

 

Lengyelország

8

 

Egyesült Királyság

510

 

EK

1 052 (61)

 

TAC

nem releváns

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Makréla

Scomber scombrus

Övezet:

IIa. (közösségi vizek), IIIa., IIIb., c., d. (közösségi vizek), IV.

MAC/2A34.

Belgium

154

 

Dánia

12 287

 

Németország

160

 

Franciaország

483

 

Hollandia

487

 

Svédország

3 599 (62)  (63)

 

Egyesült Királyság

451

 

EK

17 621 (62)

 

Norvégia

30 178 (64)

 

TAC

415 824 (65)

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Special conditions:

A fent említett kvóták által megjelölt határokon belül az alábbi mennyiségeknél nem fogható ki több a meghatározott övezetekben:

 

IIIa MAC/*03A.

IIIa, IVb,c MAC/*3A4BC

IVb MAC/*04B.

IVc MAC/*04C

IIa. (nem közösségi vizek), VI., 2006. január 1-jétőlmárcius 31-ig MAC/*2A6.

Dánia

 

4 130

 

 

4 020

Franciaország

 

467

 

 

 

Hollandia

 

470

 

 

 

Svédország

 

 

390

10

 

Egyesült Királyság

 

435

 

 

 

Norvégia

3 000

 

 

 

 


Faj:

Makréla

Scomber scombrus

Övezet:

IIa. (nem közösségi vizek), Vb. (közösségi vizek), VI., VII., VIIIa., b., d., e., XII., XIV.

MAC/2CX14

Németország

14 369

 

Spanyolország

20

 

Észtország

119

 

Franciaország

9 580

 

Írország

47 894

 

Lettország

88

 

Litvánia

88

 

Hollandia

20 954

 

Lengyelország

1 012

 

Egyesült Királyság

131 713

 

EK

225 837

 

Norvégia

9 000 (66)

 

Feröer-szigetek

3 496 (67)

 

TAC

415 824 (68)

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Special conditions:

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetben, kizárólag a január 1-jétől február 15-ig és az október 1-jétől december 31-ig tartó időszakban.

 

IVa. (közösségi vizek) MAC/*04A-C

Németország

4 336

Franciaország

2 891

Írország

14 453

Hollandia

6 323

Egyesült Királyság

39 748

EK

67 751

Feröer-szigetek

9 000

Norvégia

1 055 ()

()  Az ÉSZ 59o-tól északra (közösségi övezet) január 1-jétől február 15-ig és október 1-jétől december 31-ig.


Faj:

Makréla

Scomber scombrus

Övezet:

VIIIc., IX., X., CECAF 34.1.1. (közösségi vizek)

MAC/8C3411

Spanyolország

21 574 (70)

 

Franciaország

143 (70)

 

Portugália

4 459 (70)

 

EK

26 176

 

TAC

26 176

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Special conditions:

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetekben:

 

VIIIb (MAC/*08B.)

Spanyolország

1 812

Franciaország

12

Portugália

374


Faj:

Közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

IIIa., IIIb., c., d. (közösségi vizek)

SOL/3A/BCD

Dánia

755

 

Németország

44

 

Hollandia

73

 

Svédország

28

 

EK

900

 

TAC

900

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

II., IV. (közösségi vizek)

SOL/24.

Belgium

1 456

 

Dánia

666

 

Németország

1 165

 

Franciaország

291

 

Hollandia

13 143

 

Egyesült Királyság

749

 

EK

17 470

 

Norvégia

200

 

TAC

17 670

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

(közösségi vizek), VI., XII., XIV.

SOL/561214

Írország

54

 

Egyesült Királyság

14

 

EK

68

 

TAC

68

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

VIIa

SOL/07A.

Belgium

474

 

Franciaország

6

 

Írország

117

 

Hollandia

150

 

Egyesült Királyság

213

 

EK

960

 

TAC

960

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

VIIb,c

SOL/7BC.

Franciaország

10

 

Írország

54

 

EK

64

 

TAC

64

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

VIId

SOL/07D.

Belgium

1 540

 

Franciaország

3 080

 

Egyesült Királyság

1 100

 

EK

5 720

 

TAC

5 720

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

VIIe

SOL/07E.

Belgium

33

 

Franciaország

354

 

Egyesült Királyság

553

 

EK

940

 

TAC

940

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

VIIf,g

SOL/7FG.

Belgium

594

 

Franciaország

59

 

Írország

30

 

Egyesült Királyság

267

 

EK

950

 

TAC

950

Analitikai TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Közönséges nyelvhal

Solea solea

Övezet:

VIIh., j., k.

SOL/7HJK.

Belgium

54

 

Franciaország

108

 

Írország

293

 

Hollandia

87

 

Egyesült Királyság

108

 

EK

650

 

TAC

650

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Spratt

Sprattus sprattus

Övezet:

IIIa

SPR/03A.

Dánia

34 843

 

Németország

73

 

Svédország

13 184

 

EK

48 100

 

TAC

52 000

Elővigyázatossági TAC.A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Spratt

Sprattus sprattus