ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 11

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. január 17.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

 

A Bizottság 63/2006/EK rendelete (2006. január 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 64/2006/EK rendelete (2006. január 16.) az 1695/2005/EK rendeletnek a francia intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 65/2006/EK rendelete (2006. január 13.) az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló 622/2003/EK rendelet módosításáról ( 1 )

4

 

*

A Bizottság 66/2006/Euratom rendelete (2006. január 16.) a kis mennyiségű érc, alapanyag és különleges hasadóanyag szállításának az ellátási fejezet szabályai alóli kivételéről

6

 

 

A Bizottság 67/2006/EK rendelete (2006. január 16.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

9

 

*

A Bizottság 68/2006/EK rendelete (2006. január 16.) a Milosević úr és a környezetéhez tartozó személyek pénzkészletei befagyasztásának fenntartásáról szóló 2488/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

11

 

 

A Bizottság 69/2006/EK rendelete (2006. január 16.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

13

 

 

A Bizottság 70/2006/EK rendelete (2006. január 16.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

15

 

 

A Bizottság 71/2006/EK rendelete (2006. január 16.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó, 9/2006/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

17

 

 

A Bizottság 72/2006/EK rendelete (2006. január 16.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó, az 2132/2005/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

19

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 5.) a szarvasmarha fajba tartozó háziállatok spermája Közösségbe való behozatalának feltételeiről szóló 88/407/EGK tanácsi irányelv B. mellékletének és a 2004/639/EK határozat II. mellékletének a módosításáról (az értesítés a C(2005) 5840. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

21

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 11.) a 2003-as csatlakozási okmány V. melléklete A. függelékének egyes cseh köztársasági hús- és tejágazatbeli létesítmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 6052. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

33

 

*

A Bizottság határozata (2006. január 16.) a vállalkozáspolitikai csoport létrehozásáról szóló 2000/690/EK határozatnak az érvényességi idő meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

36

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

17.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 11/1


A BIZOTTSÁG 63/2006/EK RENDELETE

(2006. január 16.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. január 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 16-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2006. január 16-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

89,6

204

47,1

212

92,7

624

115,6

999

86,3

0707 00 05

052

169,1

204

83,8

999

126,5

0709 10 00

220

94,1

999

94,1

0709 90 70

052

113,0

204

128,4

999

120,7

0805 10 20

052

46,7

204

55,8

220

47,0

388

66,5

624

58,5

999

54,9

0805 20 10

052

74,2

204

71,2

999

72,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

71,1

204

76,7

400

84,3

464

133,0

624

74,7

662

27,9

999

78,0

0805 50 10

052

55,6

220

60,9

999

58,3

0808 10 80

400

108,1

404

93,3

512

58,4

720

60,2

999

80,0

0808 20 50

400

97,2

720

54,4

999

75,8


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


17.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 11/3


A BIZOTTSÁG 64/2006/EK RENDELETE

(2006. január 16.)

az 1695/2005/EK rendeletnek a francia intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1695/2005/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati eljárást nyitott meg 500 000 tonna, a francia intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére.

(2)

E pályázati eljárás megnyitása óta meghirdetett pályázati felhívások majdnem teljes mértékben kimerítették a gazdasági szereplők rendelkezésére álló mennyiségeket. Az elmúlt hetekben tapasztalt nagy keresletet és a piaci helyzetet figyelembe véve indokolt újabb mennyiségek rendelkezésre bocsátása és annak engedélyezése, hogy a francia intervenciós hivatal 500 000 tonnával növelje a kivitel céljából pályázati eljáráson meghirdetett mennyiséget.

(3)

Következésképpen az 1695/2005/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az ebben a rendeletben foglalt rendelkezések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1695/2005/EK rendelet 2. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

A pályázati felhívás maximum 1 000 000 tonna mennyiségű közönséges búzára vonatkozik, harmadik országokba irányuló kivitelre, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Liechtenstein, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Románia, Svájc, valamint Szerbia és Montenegró (3) kivételével.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 16-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 272., 2005.10.18., 3. o.

(3)  Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244. sz. határozatában foglalt meghatározás szerint.”


17.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 11/4


A BIZOTTSÁG 65/2006/EK RENDELETE

(2006. január 13.)

az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló 622/2003/EK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés védelme területén közös szabályok létrehozásáról szóló, 2002. december 16-i 2320/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság a 2320/2002/EK rendelet értelmében köteles intézkedéseket elfogadni az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszernek az egész Európai Közösségben való végrehajtása érdekében. Az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló, 2003. április 4-i 622/2003/EK bizottsági rendelet (2) az első, ilyen intézkedéseket tartalmazó jogi aktus.

(2)

Szükség van az egységes követelményrendszert pontosító intézkedésekre.

(3)

Lehetővé kell tenni különösen az új technológiák és eljárások kísérleti jelleggel történő és korlátozott időtartamra szóló tesztelését. Az ilyen kísérleti tesztelések nem gyakorolhatnak kedvezőtlen hatást a légi közlekedés védelmének általános szintjére.

(4)

A 622/2003/EK rendeletet tehát ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 622/2003/EK rendelet a következő 3a. cikkel egészül ki:

„3a. cikk

Új műszaki módszerek és eljárások

(1)   A tagállamok a védelmi ellenőrzésekhez engedélyezhetik a mellékletben meghatározott műszaki módszerektől vagy eljárásoktól eltérő módszer vagy eljárás alkalmazását a következő feltételek mellett:

a)

az eltérő módszer vagy eljárás alkalmazásának célja értékelni az érintett védelmi ellenőrzés végrehajtásának új módját; és

b)

ez nem gyakorol kedvezőtlen hatást a légiközlekedés-védelem elért általános szintjére.

(2)   Az érintett tagállam az általa engedélyezni kívánt új módszer vagy eljárás tervezett bevezetése előtt legalább négy hónappal írásban tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot; a tájékoztatáshoz mellékelni kell egy értékelést arról, hogyan biztosítja az új módszer vagy eljárás alkalmazása során az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott követelménynek való megfelelést. Az értesítésben továbbá részletes tájékoztatást kell adni a módszer vagy eljárás alkalmazásának helyszínéről (helyszíneiről) és az értékelési időszak tervezett hosszáról.

(3)   Ha a Bizottság kedvező választ ad a tagállamnak, vagy ha az írásbeli kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül nem érkezik válasz, a tagállam engedélyezheti az új módszer vagy eljárás bevezetését.

Ha a Bizottság nem találja úgy, hogy a javasolt új módszer vagy eljárás megfelelő garanciát nyújt arra, hogy a Közösségen belül a légi közlekedés védelmének általános szintje változatlan marad, akkor erről a (2) bekezdésben említett értesítés kézhezvételétől számított három hónapon belül tájékoztatja a tagállamot és ismerteti kifogásait. Ilyen esetben az érintett tagállam a módszer vagy eljárás bevezetését nem kezdheti meg, amíg nem javasol a Bizottság számára elfogadható módszert vagy eljárást.

(4)   A műszaki módszerek vagy eljárások értékelési időszaka legfeljebb tizennyolc hónap. Az említett értékelési időszakot a Bizottság meghosszabbíthatja maximum további tizenkét hónappal, ha a tagállam megfelelő indokokkal támasztja alá a meghosszabbítás szükségességét.

(5)   Az értékelési időszak alatt legfeljebb hat hónapos időközönként az érintett tagállam megfelelő hatósága az értékelés során elért haladásról jelentést küld a Bizottságnak. A Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot az elért haladásról szóló jelentés tartalmáról.

(6)   Az értékelési időszak semmilyen esetben sem haladhatja meg a 30 hónapot.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 13-án.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 355., 2002.12.30., 1. o. A 849/2004/EK rendelettel (HL L 158., 2004.4.30., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 89., 2003.4.5., 9. o. A legutóbb a 857/2005/EK rendelettel (HL L 143., 2005.6.7., 9. o.) módosított rendelet.


17.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 11/6


A BIZOTTSÁG 66/2006/EURATOM RENDELETE

(2006. január 16.)

a kis mennyiségű érc, alapanyag és különleges hasadóanyag szállításának az ellátási fejezet szabályai alóli kivételéről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 2. cikke d) pontjára, valamint 74., 77., 124. és 161. cikkére,

mivel:

(1)

A kis mennyiségű érc, alapanyag és különleges hasadóanyag átruházásának az ellátási fejezet szabályai alóli kivételéről szóló, 1966. november 29-i 17/66/Euratom bizottsági rendeletet (1) jelentősen módosították (2). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

A Közösség ellátási helyzete a nukleáris anyagok tekintetében lehetővé teszi a szerződés 74. cikkben meghatározott kivétel engedélyezését oly módon, hogy az biztosítsa, hogy minden felhasználó rendszeresen méltányos mennyiségű ércet, alapanyagot és különleges hasadóanyagot kaphasson,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az ércek, valamint az urán- és tórium-alapanyagok tekintetében a következők kerülnek kivételre a Szerződés II. címének VI. fejezete rendelkezései alól:

a)

az ügyletenként egy tonna urán- és tóriumtartalmat (vagy urán-, vagy tóriumtartalmat) meg nem haladó mennyiségek Közösségen belüli szállítása és Közösségbe irányuló behozatala, az egyes anyagokra felhasználónként vonatkozó évi 5 tonnás mennyiségen belül;

b)

az ügyletenként egy tonna urán- és tóriumtartalmat (vagy urán- vagy tóriumtartalmat) meg nem haladó mennyiségek Közösségből történő kivitele, az egyes anyagokra exportőrönként vonatkozó évi 5 tonnás mennyiségen belül.

2. cikk

A különleges hasadóanyagok esetében, a Közösségen belüli szállítás, a Közösségbe irányuló behozatal, valamint az onnan történő kivitel kivételre kerül a Szerződés II. címének VI. fejezete rendelkezései alól, feltéve hogy elemi formájukra vonatkoztatva a 235-urán, a 233-urán, illetve a plutónium érintett mennyiségei egy ügylet esetében nem haladják meg a 200 grammot, a felhasználónkénti bármely anyagra vonatkozó évi 1 000 grammon belül. Behozatal és kivitel esetén ezt a Közösség harmadik országokkal kötött együttműködési megállapodásainak rendelkezéseire is figyelemmel kell alkalmazni.

3. cikk

Bármely személy, aki behozatalt vagy kivitelt végez, valamint bármely szállító, aki a Közösségen belüli szállítást végez az 1. és 2. cikkben meghatározott kivétel szerint, az Ellátási Ügynökségnek az így teljesített ügyletekről negyedéves nyilatkozatot nyújt be a következő adatok megadásával:

a)

az ellátási szerződés megkötésének időpontja;

b)

a szerződő felek neve;

c)

az anyag előállításának helye;

d)

a termékek kémiai és fizikai (vagy kémiai, vagy fizikai) tulajdonságai;

e)

a mennyiség metrikus mértékegységben megadva;

f)

ezen ércek, alapanyagok és különleges hasadóanyagok felhasználása vagy jövőbeni felhasználása.

Az első bekezdés e) pontjában említett nyilatkozatokban az ércek és alapanyagok tekintetében az urán- vagy tóriumtartalmat kilogrammban, a különleges hasadóanyagok tekintetében pedig a 233-urán-, 235-urán- vagy plutóniumtartalmat grammban kell kifejezni. A tizedes törtet tartalmazó számokat a legközelebbi alacsonyabb vagy magasabb egész számra kell kerekíteni aszerint, hogy a tizedes tört 0,5-nél nagyobb vagy kisebb. Amennyiben a tizedes tört 0,5, a számot a legközelebbi magasabb vagy alacsonyabb egész számra kell kerekíteni aszerint, hogy a tizedesvessző előtt álló számjegy páros vagy páratlan.

A havi nyilatkozatokat az Ügynökségnek minden egyes olyan negyedév végétől számítva egy hónapon belül nyújtják be, amely alatt az e rendeletben említett ügyleteket teljesítették.

4. cikk

A 17/66/Euratom rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre az rendeletre vonatkoznának, és a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 16-án.

a Bizottság részéről

José Manuel BARROSO

az elnök


(1)  HL 241., 1966.12.28., 4057/66. o. A 3137/74/Euratom rendelettel (HL L 333., 1974.12.13., 27. o.) módosított rendelet.

(2)  Lásd az I. mellékletet.


I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és annak módosítása

A Bizottság 17/66/Euratom rendelete (HL 241., 1966.12.28., 4057/66. o.)

A Bizottság 3137/74/Euratom rendelete (HL L 333., 1974.12.13., 27. o.)


II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

17/66/Euratom rendelet

Ez a rendelet

1. cikk, bevezető mondat

1. cikk, bevezető mondat

1. cikk, első francia bekezdés

1. cikk, a) pont

1. cikk, második francia bekezdés

1. cikk, b) pont

2. cikk

2. cikk

3. cikk, első bekezdés

3. cikk, első bekezdés

3. cikk, első bekezdés, harmadik lábjegyzet

3. cikk, második bekezdés

3. cikk, második bekezdés

3. cikk, harmadik bekezdés

4. cikk

4. cikk

5. cikk

I. melléklet

II. melléklet


17.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 11/9


A BIZOTTSÁG 67/2006/EK RENDELETE

(2006. január 16.)

a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorpiac közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdésének a) pontjára és (15) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2005. december 23-től alkalmazandó, a mellékletben felsorolt, és a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált termékekre vonatkozó visszatérítési rátákat a Bizottság 2128/2005/EK rendelete (2) rögzíti.

(2)

Az 2128/2005/EK rendeletben foglalt szabályoknak és feltételeknek a Bizottság számára hozzáférhető jelenlegi információkra történő alkalmazásából következik, hogy a jelenleg alkalmazandó visszatérítési ráták a mellékletben feltüntetett módon változnak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 2128/2005/EK rendeletben rögzített visszatérítési ráták a mellékletben feltüntetett módon változnak.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. január 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 16-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK biztottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 340., 2005.12.23., 37. o.


MELLÉKLET

a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre 2006. január 17-től vonatkozó visszatérítési ráták (1)

KN-kód

Leírás

Visszatérítési ráta EUR/100 kg-ban

A visszatérítési ráta előzetes rögzítése esetén

Egyéb

1701 99 10

fehér cukor

32,19

32,19


(1)  Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat 2004. október 1-jei hatállyal kezdődően nem kell alkalmazni a Bulgáriába, 2005. december 1-jei hatállyal kezdödöen a Romániába irányuló export esetén és azon áruk esetén, amelyeket az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázata felsorol, és 2005. február 1-jei hatállyal kezdődően a Svájci Államszövetségbe vagy a Lichtensteini Hercegségbe exportáltak.


17.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 11/11


A BIZOTTSÁG 68/2006/EK RENDELETE

(2006. január 16.)

a Milosević úr és a környezetéhez tartozó személyek pénzkészletei befagyasztásának fenntartásáról szóló 2488/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Milosević úr és a környezetéhez tartozó személyek pénzkészletei befagyasztásának fenntartásáról szóló, 2000. november 10-i 2488/2000/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdése c) pontjára,

mivel:

(1)

A 2488/2000/EK rendelet II. melléklete felsorolja az e rendelet végrehajtásához kapcsolódó különleges feladatok ellátásával megbízott, hatáskörrel rendelkező hatóságokat.

(2)

Németország, Hollandia, Svédország és az Egyesült Királyság kérelmezték, hogy az illetékes hatóságaik címére vonatkozó adatokat módosítsák,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2488/2000/EK rendelet II. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 16-án.

a Bizottság részéről

Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató


(1)  HL L 287., 2000.11.14., 19. o. Az 1205/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 163., 2001.6.20., 14. o.) és a 2004. évi csatlakozási okmány (HL L 236., 2003.9.23., 773. o.) II. melléklete 20. szakaszának 8. pontjával módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 2488/2000/EK rendelet II. melléklete a következők szerint módosul:

1.

A „Németország” pont alatt szereplő cím helyébe a következő lép:

„Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel.: (49-89) 28 89 38 00

Fax: (49-89) 35 01 63 38 00”;

2.

A „Hollandia” pont alatt szereplő cím helyébe a következő lép:

„Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

The Netherlands

Tel.: (31-70) 342 8997

Fax: (31-70) 342 7984”;

3.

A „Svédország” pont alatt szereplő cím helyébe a következő lép:

„2. cikk (2) bekezdése

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

SE-102 26 Stockholm

Tel.: (46-8) 401 90 00

Fax: (46-8) 401 99 00

3. cikk

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tel.: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35

4. cikk (3) bekezdése

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tel.: (46-8) 786 90 00

Fax: (46-8) 411 27 89”;

4.

Az „Egyesült Királyság” pont alatt szereplő cím helyébe a következő lép:

„Bank of England

Sanctions Emergency Unit

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel.: (44-207) 601 46 07

Fax: (44-207) 601 43 09

HM Treasury

International Financial Services

Parliament Street

London SW1P 3AG

United Kingdom

Tel.: (44-207) 207 55 50

Fax: (44-207) 207 43 65

Gibraltár:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No. 6 Convent Place

Gibraltar

United Kingdom

Tel.: (350) 75707

Fax: (350) 587 5700”.


17.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 11/13


A BIZOTTSÁG 69/2006/EK RENDELETE

(2006. január 16.)

a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, valamint Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó kedvezményes vámok alkalmazására vonatkozó feltételek meghatározásáról szóló, 1987. december 21-i 4088/87/EGK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 4088/87/EGK rendelet 2. cikk (2) bekezdése, illetve 3. cikke előírja, hogy a nagyvirágú rózsára, a kisvirágú rózsára, az egy virágból álló (virágos) szegfűre és a több virágból álló (virágos szárú) szegfűre vonatkozó közösségi importárat és közösségi termelői árat tizenöt naponta kell meghatározni, és az így megállapított árak két hétig alkalmazandók. A Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból és a Gázai övezetből származó egyes virágok Közösségbe történő behozatalára vonatkozó rendelkezések alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 1988. március 17-i 700/88/EGK bizottsági rendelet (2) 1b. cikke értelmében ezeket az árakat kéthetes időszakokra kell megállapítani a tagállamok által közölt súlyozott árak alapján.

(2)

Az alkalmazandó vám meghatározása érdekében fontos, hogy ezeket az árakat késedelem nélkül határozzák meg.

(3)

Minthogy Ciprus 2004. május 1-jével csatlakozott az Európai Unióhoz, a továbbiakban nincs helye importár megállapításának ezen ország tekintetében.

(4)

Hasonlóképpen, figyelembe veendő az Európai Közösség és Izrael Állam között a kölcsönös liberalizációs intézkedésekről és az EK-Izrael társulási megállapodás 1. és 2. jegyzőkönyvének helyettesítéséről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2003. december 22-i 2003/917/EK tanácsi határozattal (3), az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között a kölcsönös liberalizációs intézkedésekről és az EK-Marokkó társulási megállapodás 1. és 3. jegyzőkönyvének helyettesítéséről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2003. december 22-i 2003/914/EK tanácsi határozattal (4), valamint az Európai Közösség, valamint Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) között levélváltás formájában létrejött, kölcsönös liberalizációs intézkedésekről, valamint az Európai Közösség és a Palesztin Nemzeti Hatóság közötti ideiglenes társulási megállapodás 1. és 2. jegyzőkönyvének felváltásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló 2004. december 22-i tanácsi határozattal (5) jóváhagyott megállapodásokat, a jövőben nincs helye importár megállapításának Izrael, Marokkó, Ciszjordánia, illetve a Gázai övezet tekintetében sem.

(5)

Ezeket az intézkedéseket az Élőnövény- és Virágpiaci Irányítóbizottság ülései közötti idõszakban a Bizottságnak kell meghoznia,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az egy virágból álló (virágos) szegfűre, a több virágból álló (virágos szárú) szegfűre, a nagyvirágú rózsára és a kisvirágú rózsára vonatkozó, a 4088/87/EGK rendelet 1. cikkében említett közösségi termelői árakat és közösségi importárakat a 2006. január 18-tól31-ig terjedő időszakra a jelen rendelet melléklete rögzíti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 16-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 382., 1987.12.31., 22. o. A legutóbb az 1300/97/EK rendelettel (HL L 177., 1997.7.5., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 72., 1988.3.18., 16. o. A legutóbb a 2062/97/EK rendelettel (HL L 289., 1997.10.22., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 346., 2003.12.31., 65. o.

(4)  HL L 345., 2003.12.31., 117. o.

(5)  HL L 2., 2005.1.5., 4. o.


MELLÉKLET

(EUR/100 db)

Időszak: 2006. január 18-től31-ig

Közösségi termelői ár

Egy virágból álló szegfű

(virágos)

Több virágból álló szegfű

(virágos szárú)

Nagyvirágú rózsa

Kisvirágú rózsa

 

16,49

12,05

35,88

13,68

Közösségi importár

Egy virágból álló szegfű

(virágos)

Több virágból álló szegfű

(virágos szárú)

Nagyvirágú rózsa

Kisvirágú rózsa

Jordanie


17.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 11/15


A BIZOTTSÁG 70/2006/EK RENDELETE

(2006. január 16.)

a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a cukorágazatban a melasztól eltérő termékek behozatalára vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 23-i 1423/95/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára és 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A fehér cukor, a nyerscukor és egyes szirupok irányadó árát, valamint a behozatalukra vonatkozó kiegészítő vám összegét a 2005/2006-ös gazdasági évre az 1011/2005/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette. Ezen árakat és vámokat legutóbb az 2161/2005/EK bizottsági rendelet (4) rendelet módósította.

(2)

A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az említett összegeket az 1423/95/EK rendeletben foglalt általános és részletes rögzítési szabályoknak megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2005/2006-os gazdasági évre az 1011/2005/EK rendelet által rögzített, az 1423/95/EK rendelet 1. cikkében említett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok módosultak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. január 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 16-án.

a Bizottság részéről

J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 141., 1995.6.24., 16. o. A legutóbb a 624/98/EK rendelettel (HL L 85., 1998.3.20., 5. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 170., 2005.7.1., 35. o.

(4)  HL L 342., 2005.12.24., 67. o.


MELLÉKLET

A fehércukor, a nyerscukor és az 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok 2006. január 17-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

31,28

1,90

1701 11 90 (1)

31,28

5,89

1701 12 10 (1)

31,28

1,77

1701 12 90 (1)

31,28

5,46

1701 91 00 (2)

31,08

9,69

1701 99 10 (2)

31,08

5,17

1701 99 90 (2)

31,08

5,17

1702 90 99 (3)

0,31

0,34


(1)  Az 1260/2001/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 178., 2001.6.30., 1. o.).

(2)  Az 1260/2001/EK rendelet I. mellékletének I. pontjában meghatározott szabványminőség esetén.

(3)  1 %-os szacharóztartalom esetén.


17.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 11/17


A BIZOTTSÁG 71/2006/EK RENDELETE

(2006. január 16.)

a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó, 9/2006/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A feldolgozatlan fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítést az 9/2006/EK bizottsági rendelet (2) állapította meg.

(2)

Tekintettel arra, hogy a jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló adatok eltérnek az 9/2006/EK rendelet elfogadásakor meglévő adatoktól, módosítani szükséges ezeket a visszatérítéseket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1260/2001/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, feldolgozás nélkül exportált, nem denaturált termékekre vonatkozó, 9/2006/EK rendeletben rögzített export-visszatérítések módosulnak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. január 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 16-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 3., 2006.1.6., 9. o.


MELLÉKLET

A 2006. JANUÁR 17-I FELDOLGOZATLAN FEHÉR CUKOR ÉS NYERSCUKOR UTÁN JÁRÓ EXPORT-VISSZATÉRÍTÉSEK (1)

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

29,61 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,61 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

29,61 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,61 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,3219

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

32,19

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

32,19

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

32,19

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,3219

NB: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a Bizottság módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelete (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

A numerikus rendeltetésihely-kódok a 2081/2003/EK bizottsági rendeletben (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) kerültek meghatározásra.

Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

:

minden rendeltetési hely (harmadik országok, egyéb területek, az élelmiszer-ellátás és a Közösségből történő kivitelként kezelt más rendeltetési helyek) Albánia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró (beleértve az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozata alapján meghatározott Koszovót) és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kivételével, kivéve a 2201/96/EK tanácsi rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett termékekbe bedolgozott cukor vonatkozásában (HL L 297., 1996.11.21., 29. o.).


(1)  Az ebben a mellékletben meghatározott vámtételek 2005. februar 1-től nem alkalmazandóak, összhangban az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről sźoló, 2004. december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozattal (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.).

(2)  Ezt az összeget a 92 %-os hozamú nyerscukorra kell alkalmazni. Ha az exportált nyerscukor hozama eltér a 92 %-tól, akkor az alkalmazandó visszatérítés összegét az 1260/2001/EK rendelet 28. cikke (4) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően kell kiszámítani.


17.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 11/19


A BIZOTTSÁG 72/2006/EK RENDELETE

(2006. január 16.)

a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó, az 2132/2005/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A cukorágazatban a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és bizonyos egyéb termékekre vonatkozó export-visszatérítéseket az 2132/2005/EK bizottsági rendelet (2) állapította meg.

(2)

Tekintettel arra, hogy a jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló adatok eltérnek az 2132/2005/EK rendelet elfogadásakor meglévő adatoktól, módosítani szükséges ezeket a visszatérítéseket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1260/2001/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének d), f) és g) pontjaiban említett termékek feldolgozatlan állapotban történő kivitelére nyújtható, a 2005/2006-es gazdasági évre az 2132/2005/EK rendeletben rögzített visszatérítések módosításra kerültek, és e rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. december 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 16-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 340., 2005.12.23., 47. o.


MELLÉKLET

A FELDOLGOZATLAN SZIRUPOKRA ÉS A CUKORÁGAZAT EGYES MÁS, FELDOLGOZATLAN ÁLLAPOTBAN EXPORTÁLT TERMÉKEIRE VONATKOZÓ EXPORT-VISSZATÉRÍTÉSEK MÓDOSÍTOTT ÖSSZEGEI (1)

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

32,19 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

32,19 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

61,16 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,3219 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

32,19 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,3219 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,3219 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,3219 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

32,19 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,3219 (4)

NB: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a Bizottság módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelete (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

A numerikus rendeltetési helykódokat az 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28, 11. o.).

Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

:

minden rendeltetési hely (harmadik országok, egyéb területek, az élelmiszer-ellátás és a Közösségből történő kivitelként kezelt más rendeltetési helyek) Albánia, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Szerbia és Montenegró (beleértve Koszovót az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozatában történő meghatározása alapján) és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kivételével, kivéve a 2201/96/EK tanácsi rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett termékekbe bedolgozott cukor vonatkozásában (HL L 297., 1996.11.21., 29. o.).


(1)  Az ebben a mellékletben meghatározott vámtételek 2005. február 1-jétől nem alkalmazandóak, összhangban az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről szóló, 2004. december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozattal (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.).

(2)  Kizárólag a 2135/95/EK rendelet 5. cikkében említett termékekre alkalmazandó.

(3)  Kizárólag a 2135/95/EK rendelet 6. cikkében említett termékekre alkalmazandó.

(4)  Az alapösszeg nem alkalmazandó a 85 %-nál alacsonyabb tisztasági fokú szirupok esetén (2135/95/EK rendelet). A szacharóztartalmat a 2135/95/EK rendelet 3. cikke alapján határozzák meg.

(5)  Az összeg nem alkalmazandó a 3513/92/EGK rendelet mellékletének 2. pontjában meghatározott termékre (HL L 355., 1992.12.5., 12. o.).


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Bizottság

17.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 11/21


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. január 5.)

a szarvasmarha fajba tartozó háziállatok spermája Közösségbe való behozatalának feltételeiről szóló 88/407/EGK tanácsi irányelv B. mellékletének és a 2004/639/EK határozat II. mellékletének a módosításáról

(az értesítés a C(2005) 5840. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/16/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarha fajba tartozó háziállatok mélyhűtött spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1988. június 14-i 88/407/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdése 1. alpontjára, 11. cikke (2) bekezdésére és 17. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/43/EK tanácsi irányelv (2) módosította a 88/407/EGK irányelvet, ami szükségessé tette a szarvasmarha fajba tartozó háziállatok spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelményekről szóló bizottsági határozatok átdolgozását.

(2)

Ezért a Bizottság elfogadta a szarvasmarha fajba tartozó háziállatok spermájának behozatalára alkalmazandó követelmények megállapításáról szóló, 2004. szeptember 6-i 2004/639/EK határozatot (3), amely egy jogszabályban egyesítette a szarvasmarha fajba tartozó háziállatok spermájának behozatalára alkalmazandó szabályokat.

(3)

Azonban a szarvasmarhafélék spermájának harmadik országból történő behozatalával kapcsolatosan problémák merültek fel a 88/407/EGK irányelv B. mellékletében és a 2004/639/EK határozat II. mellékletében hiányzó vagy helytelenül feltüntetett információk miatt, amelyeket ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Annak elősegítésére, hogy a gazdasági szereplők alkalmazkodni tudjanak a jelen határozatban megállapított új feltételekhez, helyénvaló átmeneti időszakot biztosítani, melynek során bizonyos feltételek mellett, a szarvasmarha fajba tartozó háziállatok spermája az e határozat alkalmazási határideje előtt alkalmazandó állat-egészségügyi bizonyítvány-mintában megállapított feltételeknek megfelelően a Közösségbe behozható.

(5)

E határozat rendelkezései összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 88/407/EGK irányelv B. melléklete e határozat I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2004/639/EK határozat II. melléklete helyébe e határozat II. melléklete lép.

3. cikk

A 2006. március 31-én lezáruló átmeneti időszakra a tagállamok engedélyezik a szarvasmarha fajba tartozó háziállatok spermájának a behozatalát, amennyiben az ilyen sperma:

a)

megfelel a 2004/639/EK határozatban szereplő állat-egészségügyi bizonyítvány- mintában megállapított feltételeknek, melyet jelen határozat alkalmazásának határideje előtt kellett alkalmazni; és

b)

azt ez a megfelelően kitöltött bizonyítvány kíséri.

4. cikk

E határozat 2006. január 1-jétől alkalmazandó.

5. cikk

Ennek a határozatnak a címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 5-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 194., 1988.7.22., 10. o. A legutóbb a 2004/101/EK bizottsági határozattal (HL L 30., 2004.2.4., 15. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 143., 2003.6.11., 23. o.

(3)  HL. L 292., 2004.9.15., 21. o. A 2005/290/EK határozattal (HL L 93., 2005.4.12., 34. o. ) módosított határozat.


I. MELLÉKLET

A 88/407/EGK irányelv B. melléklete I. fejezete 1. pontjának d) alpontja második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az illetékes hatóság engedélyezheti, hogy a d) pontban említett próbákat a karanténszálláson gyűjtött mintákon is el lehessen végezni. Ebben az esetben a karantén a) pontban említett időtartama nem kezdődhet el a minták begyűjtése előtt. Ha azonban az a) pontban felsorolt vizsgálatok bármelyike pozitívnak bizonyulna, az érintett állatot azonnal el kell távolítani az elkülönítő egységből. Csoportos elkülönítés esetén az a) pontban említett karanténidőszak a visszamaradó állatok vonatkozásában nem kezdődhet el addig, amíg a pozitív eredményt adó állatot el nem távolították.”


II. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

Állat-egészségügyi bizonyítvány-minták behozatal céljára

1.   RÉSZ

BEHOZATAL CÉLJÁRA HÁZIASÍTOTT SZARVASMARHAFÉLÉK SPERMÁJA, MELYET A 2003/43/EK IRÁNYELVVEL MÓDOSÍTOTT 88/407/EGK TANÁCSI IRÁNYELVVEL ÖSSZHANGBAN GYŰJTÖTTEK

Az alábbi bizonyítványminta alkalmazandó a 2003/43/EK irányelvvel módosított 88/407/EGK tanácsi irányelvvel összhangban gyűjtött sperma behozatalára.

Image

Image

Image

2.   RÉSZ

HÁZIASÍTOTT SZARVASMARHAFÉLÉK 2004. DECEMBER 31. ELŐTT GYŰJTÖTT, FELDOLGOZOTT ÉS TÁROLT, KIVITEL CÉLJÁRA SZÁNT SPERMÁJA 2005. JANUÁR 1-JÉTŐL, A 2003/43/EK IRÁNYELV 2. CIKKE (2) BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN

2005. január 1-től a 2004. december 31-e előtt a 88/407/EGK tanácsi irányelvben korábban lefektetett követelményekkel összhangban gyűjtött, feldolgozott és tárolt, és ezen időpont után a 2003/43/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésével összhangban behozatal céljára szánt spermakészletekre az alábbi mintabizonyítványt kell alkalmazni.

Image

Image

Image

Image


17.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 11/33


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. január 11.)

a 2003-as csatlakozási okmány V. melléklete A. függelékének egyes cseh köztársasági hús- és tejágazatbeli létesítmények tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2005) 6052. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/17/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányára és különösen annak V. melléklete 3. fejezete A. szakasza (1) bekezdésének d) pontjára,

mivel:

(1)

A Cseh Köztársaság számára átmeneti időszakokat biztosítottak a 2003-as csatlakozási okmány V. mellékletének A. függelékében (1) felsorolt egyes létesítmények vonatkozásában.

(2)

Az illetékes cseh hatóság hivatalos nyilatkozata szerint egyes létesítmények befejezték a fejlesztési folyamatot, és jelenleg teljes mértékben megfelelnek a közösségi jogszabályoknak. Egyes létesítmények beszüntették azokat a tevékenységeket, amelyek tekintetében átmeneti időszakot biztosítottak számukra. Ezeket a létesítményeket ezért törölni kell az átalakulóban lévő létesítmények jegyzékéből.

(3)

Három húságazati létesítmény jogállása és alacsony kapacitású létesítménnyé történő átminősítése még megbeszélés tárgyát képezi az illetékes cseh hatóságokkal. A helyzet tisztázása érdekében rövid kiegészítő időszakot kell kilátásba helyezni.

(4)

A 2003-as csatlakozási okmány V. mellékletének A. függelékét ezért ennek megfelelően módosítani kell. Az egyértelműség érdekében az említett függeléket új függelékkel kell felváltani.

(5)

Az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság tájékoztatást kapott az e határozatban elrendelt intézkedésekről,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003-as csatlakozási okmány V. mellékletének A. függeléke helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 11-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL C 227 E., 2003.9.23., 14. o.


MELLÉKLET

„A. függelék

az V. melléklet 3. fejezete A. szakasza (1) bekezdésének megfelelően (1)

A létesítmények jegyzéke, a hiányosságok és a kiküszöbölésükre előírt határidők

VÁGÓHIDAK

Szám

Állategészségügyi szám

A létesítmény neve

Hiányosságok

A teljes megfelelés időpontja

1.

 

JABOR, s.r.o.

64/433/EGK tanácsi irányelv:

 

II. melléklet, I. fejezet, 9. pont

 

II. melléklet, II. fejezet, 10. pont, b), c) és e) alpont

2005.12.31.

2.

 

Jaroslav Kouba, Řeznictví – uzenářství

64/433/EGK tanácsi irányelv:

 

I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, b), c) és e) alpont

 

I. melléklet, I. fejezet, 2. pont, b) alpont

 

I. melléklet, I. fejezet, 4. pont, c) és d) alpont

 

I. melléklet, I. fejezet, 5., 11. és 12. pont

 

I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, b), e), h) és i) alpont

 

I. melléklet, III. fejezet, 15. pont, b) alpont

2005.12.31.

3.

 

Karel Nozar, Jatky Janov

64/433/EGK tanácsi irányelv:

 

I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a) és b) alpont

 

I. melléklet, I. fejezet, 2. pont, a) alpont, és 11. pont

2006.12.31.

4.

 

Pavel Hřebejk – Firma Slávie

64/433/EGK tanácsi irányelv:

 

I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a), b) és e) alpont

 

I. melléklet, I. fejezet, 4. pont, c) alpont

 

I. melléklet, I. fejezet, 11. és 12. pont

 

I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, a), b), c) és h) alpont

77/99/EGK tanácsi irányelv:

 

A. melléklet, I. fejezet, 2. pont, a), b) és e) alpont

 

B. melléklet, I. fejezet, 1. pont, b), d), e) és f) alpont

2006.12.31.

5.

 

Zemědělské družstvo Čechtice – Jatka Jeníkov

64/433/EGK tanácsi irányelv:

 

I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a), b), c) és d) alpont

 

I. melléklet, I. fejezet, 4. pont, d) alpont

 

I. melléklet, I. fejezet, 5. és 11. pont

2006.12.31.

6.

 

ZD Rosice u Chrasti – masná výroba a jatky

64/433/EGK tanácsi irányelv:

 

I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a), b), c), e) és g) alpont

 

I. melléklet, I. fejezet, 2. pont, a) alpont

 

I. melléklet, I. fejezet, 4. pont, c) alpont

 

I. melléklet, I. fejezet, 5. és 11. pont

2006.12.31.

7.

 

Zemědělské obchodní družstvo, družstvo Šebkovice

64/433/EGK tanácsi irányelv:

 

I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, b), c) és e) alpont

 

I. melléklet, I. fejezet, 7. és 11. pont

 

I. melléklet, III. fejezet, 15. pont, b) alpont

 

I. melléklet, IV. fejezet, 16. pont, b) alpont

2005.12.31.

8.

 

ZVOS Hustopeče, a.s.

64/433/EGK tanácsi irányelv:

 

I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a) és b) alpont

 

I. melléklet, I. fejezet, 9. pont

 

I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, a) és h) alpont

 

I. melléklet, IV. fejezet, 16. pont, a) alpont

2005.12.31.

9.

 

MASOEKO, s.r.o.,

64/433/EGK tanácsi irányelv:

 

I. melléklet, I. fejezet, 1. pont, a), b), c) és e) alpont

 

I. melléklet, I. fejezet, 2. pont, a) és b) alpont

 

I. melléklet, I. fejezet, 3. pont

 

I. melléklet, I. fejezet, 4. pont, a), b), és c) alpont

 

I. melléklet, I. fejezet, 5., 10., 11. és 12. pont

 

I. melléklet, II. fejezet, 14. pont, a), b), c), e), f) és h) alpont

 

I. melléklet, III. fejezet, 15. pont, b) alpont

2006.12.31.


HÚSFELDOLGOZÁS ÉS HÚSKÉSZÍTMÉNYEK ELŐÁLLÍTÁSA

Szám

Állategészségügyi szám

A létesítmény neve

Hiányosságok

A teljes megfelelés időpontja

1.

 

Agrodružstvo vlastníků – ADV Libštát

64/433/EGK tanácsi irányelv:

 

I. melléklet, I. fejezet, 2. pont, b) alpont

 

I. melléklet, I. fejezet, 5. és 9. pont

77/99/EGK tanácsi irányelv:

 

A. melléklet, I. fejezet, 1. pont

 

A. melléklet, I. fejezet, 2. pont, a), c), d) és g) alpont

 

A. melléklet, I. fejezet, 4. pont

2006.12.31.

2.

 

Josef Kalina – JoKa Litoměřice (now as JOTIS s.r.o Litoměřice)

77/99/EGK tanácsi irányelv:

 

A. melléklet, I. fejezet, 1. pont

 

A. melléklet, I. fejezet, 2. pont, a), b) és c) alpont

 

A. melléklet, I. fejezet, 11. pont

 

B. melléklet, I. fejezet, 1. pont, d) alpont

 

B. melléklet, II. fejezet, 4. pont

2006.12.31.

3.

 

Drůbež Příšovice a.s.

77/99/EGK tanácsi irányelv:

 

I. melléklet, 1. fejezet, 1. pont, a), b), és c) alpont

 

I. melléklet, 1. fejezet, 5. pont

2005.12.31.


TEJIPARI LÉTESÍTMÉNYEK

Szám

Állategészségügyi szám

A létesítmény neve

Hiányosságok

A teljes megfelelés időpontja

1.

 

Krkonošské sýrárny a.s.

92/46/EGK tanácsi irányelv:

 

B. melléklet, I. fejezet, 2. pont, a), b), c) és g) alpont

 

B. melléklet, I. fejezet, 8. és 11. pont

2006.12.31.

2.

 

PROM s.r.o.

92/46/EGK tanácsi irányelv:

 

B. melléklet, I. fejezet, 1. pont

 

B. melléklet, I. fejezet, 2. pont, a), b), c), d), e) és g) alpont

 

B melléklet, I. fejezet, 3., 9., 11., 13. és 15. pont

 

B. melléklet, VI. fejezet, 1. pont

2006.12.31.

3.

 

Tavírna sýrů Nymburk s.r.o.

92/46/EGK tanácsi irányelv:

 

B. melléklet, I. fejezet, 3. és 11. pont

2006.12.31.”


(1)  Az V. melléklet szövegét lásd: HL L 236., 2003.9.23., 803. o.


17.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 11/36


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. január 16.)

a vállalkozáspolitikai csoport létrehozásáról szóló 2000/690/EK határozatnak az érvényességi idő meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

(2006/18/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1)

A 2000/690/EK határozat (1) 6. cikkével megegyezően helyénvalónak tűnik, hogy a szakértő csoport „vállalkozáspolitikai csoport” akadálytalanul folytassa munkáját 2006-ban, az említett határozatban meghatározott keretek között.

(2)

A 2000/690/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A 2000/690/EK határozat 6. cikke második mondatának helyébe a következő szöveg lép: „2006. december 31-ig kell alkalmazni.”

Kelt Brüsszelben, 2006. január 16-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

a Bizottság alelnöke


(1)  HL L 285., 2000.11.10., 24. o. A 2003/247/EK határozattal (HL L 93., 2003.4.10., 27. o.) módosított határozat.